Page 1

BUDnášrozhodcí

Powerchai rHockey Jedi nýakčnís portnael ekt ri ckýchvozí cí chvČR workshopyaškolení cestovnínáhrady

odMEnyzakaždéodpí skanéutkání

sportovnívybavení

mezi národníli cence

www. powerchai rhockey. cz I NFO@powerchai rhockey. CZ


Powerchai rhockey-ží tasportovat

J edi nýakčnít ýmovýs por tpr ol i disnej vět š í m pohybovým omez ení m.

ROZ HODČÍ

Kaž dýmůž epí s kat ,al emál okdot oumí .

Pokudmášr ádkol ekt i vní s por t y,nebr ání šs enovým z kuš enos t em ahodí s et i něj akát akačkanaví c,t akhl edámepr ávět ebe.Buď r oz hodčí Power chai rHockey. Nemám ž ádnou z kuš enos t — Z kuš enos t i s poz i cí r oz hodčí ho nej s oupodmí nkou.V naš em kur z u t ě s ez námí me s veš ker ými nál ež i t os t mi , kt er é f unkce r oz hodčí hoobnáš í . Nemám dos t at ekčas u— Nevadí . Nemus í t e s e účas t ni t kaž dé s por t ovní udál os t i . Mám obavy, ž e bych t o nez vl ádl ( a) — Cer t i f i kovaný r oz hodčít ěs ez námís es peci f i ky pr avi del ař í z ení ut kání . Nabí z í me: Akceas out ěž e: wor ks hopyaš kol ení l i govás out ěž odměny,ces t ovní náhr ady mez i nár odní t ur naj e mat er i ál ní výbavu l et ní kempy mož nos tr ůs t u,mez i nár odní ex hi bi ce l i cence Mi s t r ovs t ví Evr opyas vět a KPower chai rHockeyj s em s e dos t al a př es I va Haš ková:„ kamar ádku,kt er át ent os por thr aj e.Nej pr vej s em byl aj en f anouš ek,al epos t upem čas uj s em s es naž i l ai pomoci ,kde byl ot ř eba.T ent os por tměz auj al acht ěl aj s em s eakt i vněj i z apoj i t .Vr oce2016s evyps al kur znar oz hodčí akj s em neváhal aakur z uj s em s ez účas t ni l a.Vs oučas né at době j s em r oz hodčíz ačát eční k,al er áda pomůž uij ako dobr ovol ní k.T ent os por ts emimocl í bíabýtj ehos oučás t í měnapl ňuj e. “

www. powerchai rhockey. cz I NFO@powerchai rhockey. cz +420733627289

Profile for powerchairhockey

Powerchair Hockey - buď náš rozhodčí  

Powerchair Hockey - buď náš rozhodčí  

Advertisement