Page 1

3. 4. 2018 3

Číslo 14

Ročník XXII.

3. apríl 2018

Cena 0,30 €

Ponúkame odvoz, nakládku a zneškodnenie ostatného odpadu (bio odpad, stavebný odpad, zmiešaný odpad, zemina a kamenivo...)

vypratávanie priestorov a likvidáciu skládok. Pristavenie kontajnerov

(objem 5,7,15, 20 alebo 30m 3) do 3 hodín od zadania zákazky. Cenovú ponuku poskytneme telefonicky, príp. mailom.

Kontakt: 0903 206 841 alebo 0910 904 378, beata.dosekova@fcc-group.sk

V Prečíne sa švárnym dievčatám ušla bohatá nádielka vody, korbáčov, hudby a tanca Ľudové zvyky v niektorých obciach ešte stále pretrvávajú a Veľkonočný pondelok, s ktorým sa spája poriadna oblievačka a šibačka, si užívajú najmä miestni mládenci. Aj keď na prvý pohľad nečaká dievčence v tento deň nič príjemné, nejedna sa poteší, ak za ňou príde čo najviac šibačov a okrem pozornosti, ktorú jej venujú, by ju isto mrzelo, ak by jej vyšibaním a poriadnou nádielkou vody symbolicky nedarovali aj dávku zdravia a krásy po celý rok. Veľká noc naplnená zvykmi je každoročne tradíciou aj v Prečíne. - Na Zelený štvrtok sa kedysi chodievali ženy a dievčence umyť zavčas rána k rieke. Naberali si do drevených hrotkov vodu naspäť hnanú mlynským kolesom a umývali sa v nej, aby boli pekné a zdravé. Na Veľký piatok sa zaväzujú zvony, lebo vraj „uleceli do Ríma“ a namiesto zvonenia sa rapká. Počas obradov Bielej soboty sa v rohu cintorína „páli Judáš“. Na hroby zapichovali pozostalí prútiky bahniatok, - opísal slovenské tradície, ktoré dodržiavali aj miestni v Prečíne, Radoslav Orávik, člen folklórnej skupiny Limbora. Opísal nám aj bežný Veľkonočný pondelok, kedy po dedine so spevom chodia skupiny mládencov „po šibákoch“ vo vyšívaných košeliach s harmonikami, dvojmet-

rovými korbáčmi a vedrami. - Navštevujú domy, v ktorých bývajú generačne blízke dievčence. Odmeňovaní sú kraslicami, koláčmi i pálenkou, - hovorí o zvykoch, ktoré v dedine pretrvávajú dodnes a spomína aj na zaujímavosti, ktoré zvykli chlapi „vystrájať“ v minulosti. - V osemdesiatych rokoch 20. storočia vedeli miestni hasiči naštartovať požiarnicke auto a polievali ženy na uliciach prúdnicou. Staršie ženy zase poobede v krčme obliali tam sediacich chlapov. Nuž a prvá poveľkonočná nedeľa sa nazývala aj „prievody“. Vtedy číhali dievčence na uliciach na mládencov a polievali ich, - spomína a dodáva, že ženy takto polievali mužov na popud z úslovia, lebo sa vtedy hovorievalo: „Na prievody chlap do vody.“ (verk)

SIBASTAV s.r.o Považská Bystrica

príjme

pracovníkov na stavby:

• NA ŽIVNOSŤ • • DO ZAMESTNANIA •

Tel. 0903 900 008


2

AKTUÁLNE

Týždenný dispečing Hasiči 150 Dňa 28. 3. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali v popoludňajších hodinách požiar plastového kontajnera na Ulici Odborov v Považskej Bystrici. Príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali vo večerných hodinách požiar suchej trávy a krovia pri Súkromnej základnej škole DSA na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici.

Mestská polícia 159 Dňa 26. 3. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch pred železničnou stanicou skupinou neprispôsobivých občanov. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi susedmi v priestoroch obytného bloku na sídlisku Rozkvet. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Stred podnapitým mužom zo sídliska SNP. Dňa 27. 3. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Stred skupinou neprispôsobivých ľudí. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými v Praznove. Hliadka mestskej polície riešila narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch Dukelskej ulice dopúšťal podnapitý muž zo Strojárenskej štvrte. Taktiež na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch obytného bloku na sídlisku Rozkvet. Dňa 28. 3. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch Strojárenskej štvrte dopúšťala skupina neprispôsobivých ľudí. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na prie-

3. 4. 2018

Mesto sa bude uchádzať o financie na hasičské zbrojnice

Radnica sa bude uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc. Z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je možné získať dotáciu až do výšky 30 tisíc eur. Mesto by chcelo financie získať celkovo pre sedem hasičských zbrojníc vo svojich prímestských častiach. FINANČNÉ PROSTRIEDKY CHCE MESTO Finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu by ZÍSKAŤ PRE SEDEM HASIČSKÝCH ZBROJNÍC mohla radnica získať vďaka novej výzve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Cieľom Ako nám ďalej prezradila hovorkyňa mesta, projektu je podpora zvýšenia ochrany pred po- radnica má záujem uchádzať sa o finančžiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie né prostriedky celkovo na sedem hasičských a modernizácie stavieb a opravy budov, či na- zbrojníc. Ide o objekty v Kvašove, Praznove, dobudnutie budov na účel hasičských staníc Dolnom aj Hornom Moštenci, Považskej Tepa hasičských zbrojníc. - Mesto môže získať lej, Podvaží a v Milochove. - Okrem toho mesto na každú hasičskú zbrojnicu dotáciu vo výške získalo dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej poaž 30 tisíc eur. Finančné prostriedky je pritom žiarnej ochrany Slovenskej republiky určenú na možné použiť na výstavbu, rekonštrukciu a mo- zabezpečenie potrieb a akcie schopnosti štydernizáciu dokončenej stavby, a teda technické roch dobrovoľných hasičských zborov. Sumou zhodnotenie budovy. Na prístavbu, stavebné po 1 400 eur si polepšia dobrovoľné hasičské úpravy, drobné stavby, udržiavacie práce, či na zbory v Zemianskom Kvašove, v Považskom nadobudnutie budovy na účel hasičskej zbrojni- Podhradí, Podvaží a Orlovom, - doplnila I. Koce, - objasnila hovorkyňa mesta Iveta Kováčiko- váčiková s tým, že financie sa môžu využiť na vá a dodala, že dotáciu je taktiež možné použiť zabezpečenie materiálno-technického vybavena zvyšovanie energetickej hospodárnosti bu- nia, na osobné ochranné pracovné prostriedky dov a realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno- pre členov dobrovoľných hasičských zborov, na -izolačných vlastností konštrukcií, pod čo spadá ich odbornú prípravu a zabezpečenie servisu, najmä obnova obvodového plášťa, zateplenie ako napríklad opravy a nákup náhradných dieobjektov, ale aj výmena vykurovacích kotlov lov na hasičskú techniku a hasičské motorové a telies vnútorných inštalačných zariadení či kli- vozidlá. (verk) matizačného zariadenia.

Požiarna zbrojnica v Dolnom Moštenci

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Dňa 4. 4. 2018 od 7:30 do 17:30, Ul. M. Kukučina (701, 99999), bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s. Dňa 9. 4. 2018 od 7:30 do 16:30, Ul. Čiernohajská (0, 946), bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s. Dňa 27. 4. 2018 od 7:30 do 16:30, Ul. Školská (233), bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s.


3. 4. 2018

3

AKTUÁLNE

V Podvaží mládež športuje na novom multifunkčnom ihrisku

Mesto sa snaží všade tam, kde chýba akékoľvek ihrisko, postupne dopĺňať športoviská. Taký bol prípad aj mestskej časti Podvažie, kde športový priestor pre hru detí dlhé roky chýbal. Nové multifunkčné ihrisko miestnu mládež teší už od konca minulého roka. V uplynulom týždni bola primátorom mesta a predsedom výboru mestskej časti slávnostne prestrihnutá páska a ihrisko oficiálne otvorené.

Týždenný dispečing chodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta a doručovala rozhodnutia pre potreby súdu. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch pohostinského zariadenia na sídlisku Stred dvojicou podnapitých zákazníkov. Dňa 29. 3. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície nesprávne parkovanie vozidiel na vyhradených parkoviskách pred nemocnicou. Zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri výreze prerasteného stromu na Lánskej. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými v priestoroch obytného bloku na sídlisku Rozkvet.

V mestskej časti Podvažie sa dlho nedarilo nájsť vhodný priestor pre umiestnenie nového športoviska, ktoré tam roky absentovalo. Problémom boli pozemky, ktoré sa delia medzi mnohých vlastníkov a ich vysporiadanie by trvalo ešte roky. Napokon radnica spolu s výborom mestskej časti urobila kompromis a rozhodli sa pre vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré je svojimi rozmermi o niečo menšie ako štandardné ihriská. - Ihrisko má oproti iným neštandardné rozmery, je kratšie asi o dva a pol metra než klasické, lebo mesto tu nemalo iné vhodné pozemky. Preto sme radšej prijali menšie ihrisko, je však úplne dostačujúce, - vysvetlil Ladislav Holák, predseda výboru mestskej časti a zároveň poslanec za mestskú časť. NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO SA TEŠÍ VYSOKEJ NÁVŠTEVNOSTI Ihrisko napokon vyrástlo vedľa veľkého futbalového ihriska na mieste, kde predtým stáli detské preliezky. Tie sa presunuli len o kúsok ďalej, deti tak všetky prvky môžu aj naďalej využívať. Účelom nového multifunkčného ihriska je športové vyžitie mládeže, športovcov, ale aj ostatných obyvateľov mestskej časti. Jeho areál je možné využívať na loptové hry ako napríklad futbal, nohejbal, volejbal a pribudnú sem aj basketbalové koše. Ihrisko disponuje umelým športovým povrchom a je oplotené. Záujem detí oň je podľa slov Ladislava Holáka veľký. Športovali na ňom aj v zime, stačilo odhrnúť sneh a naplno si ho užiť. - Chcem sa poďakovať vedeniu mesta, že sa tu toto ihrisko zrealizovalo. Dlhé roky sa v Podvaží nič takéto nerobilo a občania to veľmi oceňujú. Na ihrisku každé poobedie niekto je, využívajú ho deti aj dospelí. Bola to veľmi dobrá investícia. Spokojnosť sa ukazuje návštevnosťou a tá je naozaj veľká. Športuje sa na ňom každý deň až do večera a to je najlepšia vizitka, - povedal s potešením L. Holák a dodal, že ihrisko je pre záujemcov voľne otvorené, ale

na oplátku od ľudí požadujú, aby na ňom udržiavali poriadok. Na multifunkčné ihrisko v Podvaží bolo z mestského rozpočtu vyhradených 40 tisíc eur. - Podarilo sa nám ho dobre vysúťažiť. Nakoniec sme sa dostali na úroveň sumy 33 tisíc eur, takže tam bola úspora 7 tisíc eur, ktorú potom môžeme využiť či už na dokončovacie práce alebo inde. Ale keďže to boli peniaze určené na športovanie detí, tak by sme ich chceli použiť na rekonštrukciu detských ihrísk, - objasnil primátor Karol Janas. V BUDOVANÍ NOVÝCH IHRÍSK PLÁNUJE RADNICA POKRAČOVAŤ - Zaviazali sme sa, že v tomto volebnom období vybudujeme každý rok aspoň jedno multifunkčné ihrisko, prioritne sme ich chceli umiestňovať do častí a objektov, kde naozaj chýbajú, - povedal na margo nových ihrísk primátor mesta s tým, že takéto multifunkčné ihriská pribudli už v Považskej Teplej, pri priemyslovke, v Jelšovom a aj pri Základnej škole Slovenských partizánov. Posledné vzniklo práve v Podvaží. Aj napriek tomu, že v tejto prímestskej časti nie je škola ani škôlka, aj tu je dostatok detí, ktoré chcú športovať. - Sme veľmi radi, že sa to podarilo uskutočniť, lebo ihrisko v Podvaží je veľmi využívané a určite plní svoj účel. Chceme v budovaní ihrísk pokračovať, lebo na všetky, ktoré pribudli, máme medzi rodičmi veľký ohlas. Aj pri školách a škôlkach, kde ihriská doteraz neboli, si nachádzajú cestu nielen deti, ktoré ich navštevujú, ale po poobediach aj deti z okolitých sídlisk, - povedal K. Janas s tým, že najbližšie radnica plánuje vybudovať takéto ihrisko v školskom areáli v Považskom Podhradí a nasledovať bude Praznov. – V Považskom Podhradí je zatiaľ iba staré asfaltové ihrisko a to by sme chceli prerobiť. V Praznove sa opäť budeme musieť pozrieť na priestorové možnosti, ktoré sú vedľa futbalového ihriska, - doplnil. (verk)

Začína sa s odstraňovaním materiálu po zimnej údržbe Zimná pohotovosť v Považskej Bystrici bola vzhľadom na vývoj počasia oficiálne ukončená 27. marca a zároveň sa začalo s postupným odstraňovaním materiálu po zimnej údržbe na spevnených plochách a komunikáciách. Čistenie plôch od zimného posypu v súčasnosti prebieha najmä v centre mesta, následne sa bude pokračovať v ostatných mestských častiach. V častiach Hliníky a Záprevratie bude toto čistenie prebiehať 3. apríla, v Jelšovom sa bude pokračovať 4. a 5. apríla. Radnica žiada obyvateľov, aby v daných termínoch v poobedňajších hodinách (od 14,00 hod.) neparkovali svoje vozidlá na uliciach. Obyvatelia prímestských častí budú o ďalších termínoch tohto čistenia informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Vyčistime spolu Manínsku tiesňavu Občianske združenie „spolu máme zelenú“ v spolupráci s Mestom Považská Bystrica a Jaskyniarskym klubom Strážovské vrchy Vás pozýva na spoločné čistenie Manínskej tiesňavy. Kedy: v sobotu 7. apríla 2018 od 8.30 hod. Kde: stretnutie pri Kempingu Manín – pri kúpalisku (MHD č. 5, odchod o 8.00 hod. z autobusového nástupišťa), odtiaľ pôjdeme na horný koniec tiesňavy, kde sa začne čistenie smerom do Považskej Teplej. K dispozícii budú vrecia na odpad a gumené rukavice, je potrebné priniesť si so sebou vhodnú obuv, najlepšie gumené čižmy. Po skončení čistenia bude pripravené malé občerstvenie. Spojme sa pre dobrú vec! *v prípade zlého počasia bude akcia zrušená


4

AKTUÁLNE

3. 4. 2018

Pedagógov z nášho mesta si radnica uctila aj tento rok Deň učiteľov sa na Slovensku tradične oslavuje v deň narodenia učiteľa národov - pedagóga Jána Amosa Komenského, teda 28. marca. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu si zaslúžia úctu a poďakovanie. Na pedagógov sa nezabúda ani v našom meste, primátor Považskej Bystrice Karol Janas ich každoročne pri tejto príležitosti oceňuje. Inak tomu nebolo ani v uplynulý utorok. Český pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ Ján Amos Komenský so slovenskými koreňmi sa narodil 28. marca 1592. Svojim dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt alebo sociálne pomery, vypracoval systém pedagogiky ako vedy a mnohé jeho vyjadrenia, ako „opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“, zľudoveli. V mnohých smeroch preto už v čase svojho pôsobenia predstihol svoju dobu. Deň učiteľov sa v Československu na jeho počesť začal oslavovať v roku 1955 rozhodnutím vtedajšej vlády a mal byť morálnym ocenením ich práce. V POVAŽSKEJ BYSTRICI OCENILI 25 PEDAGÓGOV Na Mestskom úrade v Považskej Bystrici sa aj v tomto roku pri príležitosti Dňa učiteľov konala malá slávnosť, na ktorej primátor mesta odovzdal ďakovné listy a malé darčeky vybraným pedagógom za ich dlhoročnú prácu. Ocenenie si tento rok prevzalo 25 pedagógov z materských, základných a umeleckých škôl v Považskej Bystrici. Každoročne sa ocenení pedagógovia vyberajú na základe odporúčania riaditeľov škôl. - Deň učiteľov je sviatok, kedy si pripomíname významné výročie Jána Amosa Komenského, na ktorého v tom čase nové metódy a formy vzdelávania mládeže nadväzujú aj naši učitelia doteraz. Uči-

telia si za prácu, ktorú odvádzajú, zaslúžia poďakovanie, nakoľko ňou prispievajú k rozvoju celej spoločnosti, - vyjadril poklonu učiteľskému remeslu vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry Jozef Bielik. - Sme naozaj radi, že v našich školách máme veľmi dobrých učiteľov, vychovávateľky aj ďalších pedagogických pracovníkov, čo vidno aj na výsledkoch našich škôl v celoslovenskom meraní. Ako vďaku za ich činnosť robíme každý rok túto malú slávnosť, - dodal s tým, že výber ocenených nie je náhodný, ale pomáhajú s ním riaditelia jednotlivých školských zariadení, ktorí najlepšie poznajú každodennú „mravenčiu“ prácu svojich pedagógov. CENIA SI, ŽE SA NA ICH SVIATOK ANI V DNEŠNEJ DOBE NEZABÚDA Hoci učiteľský chlebíček je v dnešnej dobe čoraz ťažší a náročnejší a stále viac sa hovorí o tom, ako ich status v spoločnosti klesá a spolu s ním aj ich finančné ohodnotenie, väčšina pedagógov napriek tomu svoje povolanie považuje za poslanie a venuje sa mu naplno. To, že niekto ich prácu v tento sviatočný deň verejne ocení, je pre nich zadosťučinením a vždy ich to veľmi poteší. – Myslím si, že zo strany mesta je to veľmi pekné gesto, keď takto morálne ocení učiteľov, - povedala ocenená Jana Vavreková zo Základnej školy s materskou školou v Považskej Teplej. Jarmila Galková, učiteľka v Materskej škole Rozkvet, pracuje v školstve už 34 rokov. - Podmienky sú také, aké

sú, ale snažíme sa, aby sme v našej materskej škole žili ako jedna veľká rodina. Pretože to je základ, aby sme deťom dali do života úctu k učiteľom a celkovo k spoločnosti, - zhodnotila. Ocenenie si veľmi váži aj pedagogička zo Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa. - Pre mňa je to veľká česť, pretože v tomto roku oslavujem 40 rokov svojej pôsobnosti v školských službách. Vážim si túto robotu, robím ju veľmi rada a myslím, že som si dobre vybrala povolanie. Napriek všetkým tým peripetiám, o ktorých sa okolo školstva hovorí, som spokojná, - prezradila nám Soňa Belokostolská. TRADÍCIA OCEŇOVANIA V MESTE PRETRVÁVA Primátor Karol Janas vyjadril spokojnosť s tým, že v našom meste máme takúto peknú tradíciu a pri príležitosti dňa narodenia Jána Amosa Komenského oceňujeme učiteľov, ktorí celý život venovali školstvu a vzdelávaniu našich detí, alebo ktorí v minulom roku dosiahli

výnimočné úspechy. - Naše poďakovanie ale patrí všetkým učiteľom, nielen tým dnešným oceneným, pretože v našom meste máme výnimočných učiteľov a výnimočné školy a my si veľmi vážime prácu všetkých našich pedagógov. Mnohé mestá nám môžu závidieť kvalitu našich materských a základných škôl, - zhodnotil K. Janas a dodal, že bohužiaľ existujú aj veci, ktoré mesto nedokáže vyriešiť. - Ako napríklad finančné ohodnotenie alebo spoločenské nazeranie na status učiteľa. Čo však môžeme našim učiteľom dať, je stabilita. My sme jedno z mála miest, kde sa viac než 20 rokov nezrušila ani jedna plne organizovaná škola a v tom chceme aj pokračovať. Do škôl sa snažíme navyše neustále investovať, v minulosti sme zafinancovali výmenu okien, vynovujeme športoviská, chceme jednoducho zlepšovať podmienky ako pre pedagógov, tak aj pre deti, ktoré naše školy navštevujú, - dodal primátor. (verk)

Pekné počasie odštartovalo aj práce na cestách v Dolnom Moštenci V Dolnom Moštenci sa začali opravy ciest, ktoré „dostali zabrať“ pri zavádzaní kanalizácie v tejto prímestskej časti. Na cestných komunikáciách v Dolnom Moštenci sa aktuálne robia betonáže rýh po kanalizácii, ktoré sa následne budú asfaltovať. – V jarnom období sa budú robiť všetky bočné uličky, ktoré boli poškodené pri zavádzaní nového po-

trubia kanalizácie. Máme prísľub, že sa postupne urobia aj ďalšie ulice ako je napríklad cesta za kostolom. Už teraz na jar sa začne aj v Hornom Moštenci na ulici oproti ihrisku, - uviedol poslanec za obe mestské časti Peter Zvak. (r)


3. 4. 2018

5

AKTUÁLNE

Harmonogram vývozov objemného a biologicky rozložiteľného odpadu

Kontajner bude pristavený okolo 12:00 hod., odvezený v posledný deň okolo 8:00. hod.

Strojárenská štvrť – 3. 4. - 5. 4. 2018 - začiatok ul. Školskej od gymnázia, park oproti internátom, pri slnečných hodinách Jelšové, Hliníky – 12. 4. - 16. 4. 2018 - Stapos, otoč, nový cintorín, Slovnaft Stred – 3. 4. - 5. 4. 2018 - na začiatku mostíka pri dome č. 48, z pravej strany pri reštaurácii Dúha, bytovky oproti bývalej Mone Rozkvet – 9. 4. - 12. 4. 2018 - medzi bytovkami 2061 a 2062, bytový dom 2001 a 2062, bytový dom 2075, MŠ Rozkvet II, ZŠ DSA, pri Pov Byte Lány – 5. 4. - 9. 4. 2018 - Pribinova 965/15, Nemocničná ulica (za papiernictvom Angyal), Lánska – Čínsky múr oproti Unimatu/MŠ Lány, Lánska oproti Hypernove SNP, Zakvášov, Hliny - 16. 4. - 19. 4. 2018 - pri pohostinstve Poľovník, otoč autobusu č. 3, pri dome 1453, Junior

Podmanín - 23. 4. - 26. 4. 2018 - kultúrny dom Zemiansky Kvašov - 23. 4. - 26. 4. 2018 - kultúrny dom, cintorín Praznov - 16. 4. - 19. 4. 2018 - kultúrny dom Dolný Milochov – 12. 4. - 16. 4. 2018 - železničná stanica Horný Milochov - 12. 4. - 16. 4. 2018 - pod starými potravinami Považské Podhradie - 26. 4. - 30. 4. 2018 - pri mostíku Šebešťanová - 26. 4. - 30. 4. 2018 - pri ihrisku Podvažie - 26. 4. - 30. 4. 2018 - otoč autobusu č. 2, MHD č. 2 oproti domu č.100 Dolný Moštenec - 19. 4. - 23. 4. 2018 - vedľa požiarnej zbrojnice Horný Moštenec - 19. 4. - 23. 4. 2018 - za potokom oproti domu kultúry, horný koniec pod cintorínom Považská Teplá - 5. 4. - 9. 4.2018 - starý cintorín, Vrtižer otoč autobusu, Zálužie Orlové – 19. 4. - 23. 4. 2018 - oproti zbernému dvoru, pri cintoríne

Stavebný ruch na futbalovom štadióne a veľké plány pre zimný štadión

Na nových sociálnych zariadeniach pre futbalistov sa už pracuje

Na futbalovom štadióne v Považskej Bystrici počuť stavebný ruch. Momentálne totiž prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktoré už nespĺňali hygienické normy. Práce by mali byť ukončené v polovičke apríla. Priestory súčasného štadióna majú viac ako 50 – ročnú históriu, uvedené boli do prevádzky v rokoch 1963 – 1964. - S tým súvisí aj rekonštrukcia sociálnych zariadení v interiéri futbalového štadióna. Táto prevádzka už nespĺňala kritériá pre súčasné podmienky sociálnych zariadení a preto sme sa rozhodli, že ich musíme zrekonštruovať, - uviedol riaditeľ Mestských športových klubov v Považskej Bystrici Ľubomír Kubovič. Podľa jeho slov práce neobmedzili podmienky družstva mužov, ani iných kategórií, ktoré hrávajú v MŠK Považská Bystrica. – K dispozícii máme ešte jedny sociálne zariadenia a v priebehu mesiaca marec boli niektoré súťaže kvôli nepriaznivému počasiu zrušené, takže absolútne to nezasiahlo do chodu jednotlivých družstiev a priebehu súťaží, - skonštatoval. V rámci rekonštruovaných sociálnych zariadení sa robí kompletná prerábka, vybúrali sa obklady, strop a podlaha. - V minulosti neboli také technológie a materiály, ktoré by garantovali, že priesak vody nebude zasahovať do betónového podložia. Keď sme to odkryli, bolo to celé nasiaknuté vodou. Situáciu sme museli riešiť, pretože sociálne zariadenia už nespĺňali základné hygienické kritériá, - doplnil Ľ. Kubovič s tým, že predpokladané náklady odhaduje na približne osem tisíc eur. Financovanie riešia mestské športové kluby vo vlastnej réžii a na práce využívajú zatiaľ vlastných pracovníkov s tým, že neskôr na špecializované práce oslovia odborníkov. FUTBALOVÝ ŠTADIÓN POTREBUJE VÄČŠIE FINANČNÉ INJEKCIE Podľa slov primátora mesta Karola Janasa, stav na futbalovom štadióne je veľmi zlý a sociálne zariadenia bolo potrebné dať do poriadku ešte pred začiatkom sezóny, nakoľko boli v dezolátnom stave. Prácam pomohlo aj to, že kvôli nepriaznivému počasiu boli niektoré zápasy odložené. Nelichotivý stav sociálnych zariadení však nie je jediným tŕňom v oku futbalového štadióna. Ten potrebuje omnoho väčšiu investíciu. - Aj ostatné priestory sú vo veľmi zlom stave, stačí keď sa pozrieme na tribúnu. Statik nám ju ešte podmienečne povoľuje používať, ale taktiež počas letnej prestávky budeme musieť na nej pristúpiť k sanačným prácam a potom v budúcnosti aj ku kompletnej rekonštrukcii futbalového štadióna, - vysvetlil primátor s tým, že mesto má podanú žiadosť na Slovenskom fut-

balovom zväze, ktorý spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky robí projekt zameraný na rekonštrukcie futbalových štadiónov. - Máme prísľub, že v prípade, ak tam budú voľné prostriedky by do tohto projektu mohla byť zaradená aj Považská Bystrica. Takže v budúcnosti by sme určite chceli urobiť kompletnú rekonštrukciu, ktorá je ale podmienená aj dohodou s atlétmi. Minulý týždeň sme preto rokovali so zástupcami považskobystrického atletického oddielu, kde sme sa dohodli na ďalších krokoch tak, aby aj atletika našla dôstojné priestory a mohla sa rozvíjať tak, ako si to vyžaduje či už atletický oddiel alebo školy. Na tretej základnej škole máme triedy zamerané na atletiku a futbal, takže chceli by sme tieto priestory dať určite do poriadku, - objasnil budúce plány na futbalovom štadióne K. Janas. VYŠŠIA FUTBALOVÁ SÚŤAŽ SI NEVYŽIADA ŽIADNE VEĽKÉ ZÁSAHY Futbalový klub MŠK Považská Bystrica by mal od leta hrať tretiu ligu, čo si vraj nevyžaduje žiadne ďalšie úpravy. - Úplne bude stačiť, ak sa opravia sociálne zariadenia a to by sa aj tak muselo robiť. Ich oprava vôbec nesúvisí s tým, že by Považská Bystrica mala hrať od leta tretiu ligu, - ozrejmil primátor a dodal, že mesto nepočíta s tým, že by sme vo futbale išli ešte do vyšších súťaží. - Zastávame názor, že podporovať treba najmä šport detí a mládeže a profesionálny šport by mal byť podporovaný sponzormi, takže kým sa nenájdu nejakí významnejší sponzori, ktorí by podporili rozvoj futbalu na úrovni druhej alebo prvej ligy, tak mesto je

spokojné s treťou ligou, ktorá je amatérska a hrá sa na úrovni bývalého západoslovenského kraja. Profesionálny šport nám úplne stačí v hádzanej. Je to šport, ktorý mesto podporuje, ale dva profesionálne športy by sme určite neutiahli, - doplnil. POZITÍVNE DOPADLI AJ ROKOVANIA SO SLOVENSKÝM ZVÄZOM ĽADOVÉHO HOKEJA Veľmi pozitívny výsledok si priniesli predstavitelia mesta aj z rokovaní so Slovenským zväzom ľadového hokeja, kde sa pre Považskú Bystricu podarilo získať dotáciu vo výške 200 tisíc eur. – Sto tisíc eur pôjde ešte tento rok na rekonštrukciu zimného štadióna tak, aby sa zateplili priestory, kde sú najväčšie úniky energií. Zároveň by sa mali zrekonštruovať aj ďalšie šatne, pretože v minulom roku sme zrekonštruovali šatne iba na jednej strane zimného štadióna. Do budúceho roka máme prísľub na 65 tisíc eur, ktoré by mali slúžiť na vyliatie podláh a opätovné zateplenie ďalších priestorov tak, aby sa znížila energetická náročnosť, - objasnil primátor mesta a vysvetlil, že práve zimný štadión je z našich športových areálov energeticky najnáročnejší. - Keď sme ho preberali, tak tam bol ročný mestský doplatok takmer 170 tisíc eur, dnes sa dostaneme pod sto tisíc eur ročne a bolo by dobré, keby sme sa po zateplení dostali ešte na nižšiu úroveň tak, aby to zaťažilo mestský rozpočet čo najmenej, - povedal. Zároveň sa radnica so Slovenským zväzom ľadového hokeja dohodla na novej rolbe. - Bolo by to na šesťročný lízing. Pretože rolba, ktorá tam teraz je, je už za hranicou životnosti a každú chvíľu by sa mohlo stať, že jej funkčnosť úplne skončí a tým pádom by sme nemohli prevádzkovať ani hokejové stretnutia, ani verejné korčuľovanie, či krasokorčuľovanie, - doplnil K. Janas a informoval aj o ďalšej potešujúcej novinke. Slovenský zväz ľadového hokeja by nám v rámci ďalšieho spoločného projektu mohol dať ešte 30 tisíc eur na to, aby sme mohli čo najviac rozšíriť športovanie pre najmenšie vekové kategórie, čiže pre prípravky. – Chcú podporovať šport najmenších a naše mesto je vytypované do tohto projektu. Športovanie prípraviek by sa mohlo ešte zlepšiť a mohli by sme početnú základňu, ktorú už teraz máme, ešte rozšíriť, - dodal na záver. (verk)


6

3. 4. 2018

OZNAMY

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje

zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu

na prenájom časti pozemku o výmere 30 m² z pozemku E KN parc. č. 1608, druh pozemku vodná plocha o celkovej výmere 568 m², zapísaný na LV č. 1287, časti pozemku o výmere 30 m² z pozemku E KN parc. č. 374/2, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 1391 m², zapísaný na LV č. 1287 a časti pozemku o výmere 2 m² z pozemku E KN parc. č. 374/1, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 1281 m², zapísaný na LV č. 270 v katastrálnom území Praznov, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Účelom využitia prenájmu časti pozemkov je účelovej komunikácie k rodinnému domu. Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 15/2018 zo dňa 16. 03. 2018 za časti pozemkov E KN parc. č. 374/1 a 374/2 vo výške 2,22 €/m²/rok a za časť pozemku EKN parc. č. 1608 vo výške 1,38 €/m²/rok. Situácia s vyznačením predmetu nájmu tvorí prílohu tohto zámeru zverejneného na internetovej stránke mesta. Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v uzatvorenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM časti pozemku E KN parc. č. 1608, časti pozemku E KN parc. č. 374/2 a časti pozemku E KN parc. č. 374/1 v k. ú. Praznov – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 4. 4. 2018 do 12.00 hod.. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 5 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. Bližšie informácie možno získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na mestskom úrade, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308.

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 formou priameho nájmu a to: časť z pozemku KN C parc. č. 772/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica – dve parkovacie miesta 17 a 18. Ide o parkovaciu plochu pri polyfunkčnom objekte „Tri veže“ v centrálnej mestskej zóne, ktorá slúži na parkovanie osobných motorových vozidiel. Parkovacie miesta sú vyhradené pre subjekty, ktoré majú v objekte sídlo alebo prevádzku a túto skutočnosť preukážu platnou nájomnou zmluvou alebo iným obdobným dokladom. Uvedené parkovacie miesta sa prenajímajú na dobu neurčitú. Minimálna cena nájmu pre jedno parkovacie miesto je stanovená v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica § 7 odst. 12 písmeno c) vo výške 265,55 €/rok. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky za predmet nájmu predložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica na adresu Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – priamy prenájom parkovacia plocha na pozemku KN C parc. č. 772/1“ počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 11. 4. 2018 do 12.00 hod. Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. ponuku na prenájom zrušiť. Bližšie informácie možno získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308.

Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 30/ 2018 zo dňa 01. 03. 2018 obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Považská Bystrica, a to: - stavby Kultúrneho strediska súpisné číslo 1475 s príslušenstvom, postaveného na pozemku KN C parc. č. 2418/51 o výmere 486 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, - pozemku KN C parc. č. 2418/51 o výmere 486 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a - novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 2418/86 druh pozemku ostatná plocha o výmere 309 m2, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 2418/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 103520 m2 podľa GP č. 34/17, zo dňa 17. 5. 2017 vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Vladimírom Hanincom, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 24.05.2017 pod číslom 332/2017 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376, formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej súťaže OVS-1/2018 spolu s minimálnymi zmluvnými podmienkami sú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica a na internetovej stránke www.povazska-bystrica.sk. Lehota na podávanie súťažných návrhov je do 16. 04. 2018 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica spôsobom uvedeným v podmienkach súťaže.

Mesto Považská Bystrica

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 31/2018 zo dňa 01. 03. 2018 obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Považská Bystrica, a to: - stavby Prevádzkovej budovy súpisné číslo 1159 s príslušenstvom, postavenej na pozemku KN C parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a - pozemku KN C parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376, formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej súťaže OVS-2/2018 spolu s minimálnymi zmluvnými podmienkami sú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica a na internetovej stránke www.povazska-bystrica.sk. Lehota na podávanie súťažných návrhov je do 16. 04. 2018 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica spôsobom uvedeným v podmienkach súťaže. Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o výmere 60 m² z pozemku C KN parc. č. 3825/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 160012 m², zapísaný na LV č. 4376 v katastrálnom území Považská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Účelom využitia prenájmu časti pozemku je umiestnenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia – terasy pre prevádzku, ktorá má sídlo v budove s. č. 2064. Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 3/2018 zo dňa 3. 1. 2018 vo výške 7,57 €/m²/rok. Snímka katastrálnej mapy tvorí prílohu oznamu na internetovej stránke mesta. Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM časti pozemku C KN parc. č. 3825/2 v k. ú. Považská Bystrica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 4. 4. 2018 do 12.00 hod.. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 5 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308.


3. 4. 2018

7

OZNAMY/REKLAMA

Mesto Považská Bystrica

podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Dukelská 977, Považská Bystrica s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2018 Predpoklady na výkon funkcie: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej päť rokov pedagogickej praxe, • vykonanie prvej atestácie. Ďalšie požiadavky: • znalosť súvisiacej legislatívy, • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku slovom aj písmom, • komunikačné a organizačné schopnosti, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom, • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, • dobré výsledky dosahované v pedagogickej praxi (potrebné dokladovať) vítané sú: • skúsenosti s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod. Požadované písomné doklady: · prihláška do výberového konania, · profesijný životopis, · doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii (overené kópie) − k VŠ diplomu aj vysvedčenie o štátnych skúškach, − za vykonanie prvej atestácie sa uznáva vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, − ak vzdelanie nebolo získané v štátnom jazyku, aj doklad o absolvovaní skúšky zo štát. jazyka, · potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, · výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), · čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, · vlastná koncepcia riadenia a rozvoja školy, · ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, · písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania. Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 30. 4. 2018 do 15.30 hod. na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením „VK - riaditeľ Materská škola, Dukelská 977 - NEOTVÁRAŤ“ a uvedením odosielateľa. Adresa zriaďovateľa: Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica č. t. 4305 111 (prízemie, Centrum služieb občanom) Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.

Mesto Považská Bystrica

podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2018 Predpoklady na výkon funkcie: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej päť rokov pedagogickej praxe, • vykonanie prvej atestácie. Ďalšie požiadavky: • znalosť súvisiacej legislatívy, • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku slovom aj písmom, • komunikačné a organizačné schopnosti, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom, • spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, • dobré výsledky dosahované v pedagogickej praxi (potrebné dokladovať) vítané sú: • skúsenosti s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií, grantových programov a pod. Požadované písomné doklady: · prihláška do výberového konania, · profesijný životopis, · doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii (overené kópie) − k VŠ diplomu aj vysvedčenie o štátnych skúškach, − za vykonanie prvej atestácie sa uznáva vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, − ak vzdelanie nebolo získané v štátnom jazyku, aj doklad o absolvovaní skúšky zo štát. jazyka, · potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, · výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), · čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, · vlastná koncepcia riadenia a rozvoja školy, · ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, · písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania. Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 30. 4. 2018 do 15.30 hod. na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením „VK - riaditeľ ZUŠ IWK, Jesenského 246/10 - NEOTVÁRAŤ“ a uvedením odosielateľa. Adresa zriaďovateľa: Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica č. t. 4305 111 (prízemie, Centrum služieb občanom) Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.

OZNAM

VMČ LÁNY a Spoločnosť Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica oznamujú obyvateľom sídliska Lány, že v súlade s rozhodnutím Mesta Považská Bystrica ako príslušného orgánu štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny č. Odd. VaŽP/ 2223/2016/51260/EB 415 počnúc dňom 4. 4. 2018 sa zaháji výrub drevín v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 995“. Žiadame občanov sídliska Lány, aby sa nezdržovali a neparkovali motorové vozidlá v blízkosti označených drevín dodržovali bezpečnostné pokyny pracovníkov realizačnej firmy, ktorá bude uvedený výrub zabezpečovať. Ďakujeme za pochopenie.


8

SPEKTRUM

Veľkonočné dekorácie si mohli počas workshopu na mestskom úrade vytvoriť aj seniori Veľkonočné tvorivé dielne si užili aj seniori. Na Zelený štvrtok si mohli prísť na Mestský úrad v Považskej Bystrici pod vedením šikovných lektoriek vyrobiť veľkonočné dekorácie do domácnosti. Túto možnosť využilo dvadsať dôchodkýň.

Radnica ešte v minulom roku zrealizovala projekt Rok priateľský k seniorom, v rámci ktorého pripravila viaceré aktivity, rôzne kurzy či prednášky. Vzhľadom na veľký záujem sa niektoré aktivity rozhodlo mesto zopakovať aj v tomto roku. Po tom, čo sa v marci konal druhý ročník počítačových kurzov, prišiel rad aj na veľkonočné tvorivé dielne. - Minulý rok na jar sme so seniormi vyrábali vence, kde sme používali aj viaceré umelé materiály. Teraz sme sa rozhodli vytvoriť dekoráciu v prírodnom tóne. Pripravili sme si typické jarné kvietky ako je primulka, hyacint a narcis. Tie si dámy vysadili do košíčkov, ktoré vystlali machom. Okrem toho si tiež mohli namaľovať vajíčka a pripravené keramické otlačky z hliny, ktoré sme vypaľovali v peci. Košíčky si skrášlili aj mašličkami a točenou vŕbou, - opísala priebeh tvorivých dielní aranžérka Petra Hulková a zúčastnené dôchodkyne pochválila. - Sú veľmi šikovné, najťažšie pre nich bolo zaviazanie mašličky aranžérskym spôsobom. Neprekvapuje ma, že ich to baví, majú čas si užívať ručné práce a zvlášť takéto sadenie kvietkov je také typické ženské, - dodala. Spokojnosť vyjadrili aj účastníčky kurzu. – Bola som tu už vlani a sledovala som v Novinkách, kedy to bude opäť. Je to ohromná vec, lebo človek sa niečo nové naučí, je to milé a ďakujeme, že sa to robí, - povedala pani Helena, ktorá vo veku 85 rokov bola najstaršou účastníčkou workshopu. - Bola som tu aj na Vianoce a je to pre mňa ako znovuzrodenie. Porozprávame sa tu, naučíme sa niečo a nesedíme len doma, kde robíme svoju jednu robotu. Veľmi ma to baví, - pochvaľovala si aj pani Gita. (verk)

3. 4. 2018

Zelený štvrtok vo vlastivednom múzeu Štvrtýkrát mohli veľkí aj malí návštevníci využiť čas veľkonočných prázdnin a zavítať do Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, aby si uplietli korbáč, či vyrobili pekné dekorácie. Počas tvorivých dielní sa používali iba prírodné materiály. Priestory múzea sa od rána zapĺňali deťmi, žiakmi, rodičmi či starými rodičmi. Čakali na nich tvorivé dielne. Najväčším lákadlom bolo pletenie korbáčov. – Chlapci oceňujú, že si môžu urobiť vlastný korbáč. Pre dievčatá máme pripravené polystyrénové vajíčka, ktoré sa budú obliepať servítkovou technikou, potom si môžu vyrobiť veľkonočný kahanček z prútia, - priblížila Petronela Rágulová, riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Okrem toho si mohli namaľovať veselé kamienky, vymaľovať či vyrobiť obrázky a papierové dekorácie. Pletenie korbáčov zaujalo aj dievčatá, ktoré prezradili, že si pliecť korbáč do múzea chodia pravidelne. - Prútik symbolizuje zdravie, silu, obrodu prírody. Chlapci si ich

nazbierali a plietli korbáče, ktoré už boli obradovým predmetom a boli chápané aj ako magické predmety a tým, že sa dotknú tela dievčiny, tak sila prírody prechádza do dievčiny, - priblížila symboliku veľkonočného zvyku P. Rágulová. Zber vhodného prútia na korbáče im dal trochu zabrať. Skúšali Marikovú, Moštenec, no nakoniec ich nazbierali v Prečíne. – Najlepšia je košikárska vŕba, ktorú si ľudia pestujú, ale stačí aj bežná vŕba rastúca pri potokoch a riekach. Najvhodnejšie sú jednoročné prúty, ktoré idú priamo zo zeme, ale pri ich zbere treba vystihnúť aj počasie, - opisuje Filip Feranc, ktorého pliesť korbáče naučila babka, keď mal asi šesť rokov. Z. Burdejová

Domanižskú metódu ich učila majsterka ľudovej umeleckej výroby V Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici boli aj v tomto roku pripravené veľkonočné tvorivé dielne. Deti, ktoré sa ich zúčastnili, sú vďaka nim na blížiace sa sviatky jari vybavené. Majú upletené korbáče aj ozdobené vajíčka. A to nie hocijako, ale domanižskou technikou, ktorú ich učila majsterka ľudovej umeleckej tvorby.

ABY TRADÍCIE NEZANIKLI Vymeniť učebnice, perá a zošity za vyfúknuté vajíčka, vosk a prútie prišlo počas dvoch dní veľkonočných tvorivých dielní viac ako sedemdesiat žiakov. - Tvorivých dielní sa zúčastnili žiaci základných škôl z Považskej Bystrice a okolia. Boli určené skôr starším deťom prvého stupňa, pretože išlo o náročnejšiu techniku. Zámerom bolo zachovávanie domácich tradícií, aby neupadli do zabudnutia a ich priblíženie deťom, - opísala Lucia Budajová z Považského osvetového strediska. VOSK, PARAFÍN A RÔZNE FARBY Tento rok sa v Považskom osvetovom stredisku zamerali na zdobenie vajíčok domanižskou technikou.

Deťom ju názorne predviedla majsterka ľudovej umeleckej výroby Soňa Belokostolská, ktorá sa jej venuje už dvadsaťpäť rokov. Na výrobu kraslíc potrebovali školáci roztopený vosk s parafínom, dutú kovovú trubičku, farby, ocot a ešte niečo naviac. - Je to technika, ktorá si vyžaduje najmä trpezlivosť. Niektoré deti boli trpezlivejšie viac, iné menej, ale chytilo to každého. Zaujalo ich to a bolo to pre ne niečo iné. Na začiatku si deti nevedeli až tak predstaviť, čo robíme a ako to vznikne, ale keď sme vajíčka „odvoskovali“, tak im farby krásne vyšli a boli spokojní. Robili to chlapci aj dievčatá a nemali s tým problém, - zhodnotila L. Budajová.

UPLIETLI SI AJ KORBÁČE Okrem kraslíc si v klubovni Považského osvetového strediska mohli žiaci upliesť aj svoj korbáč. Pomáhal im v tom Anton Sýkora. Záujem detí o nevyhnutnú chlapčenskú výbavu počas Veľkej noci bol

veľký, no nakoľko je tento rok umenie zohnať dobré prútie, ktoré by sa na takýto účel hodilo, mohli si ho upliesť aspoň počas prvého dňa. Z. Burdejová Foto: POS


3. 4. 2018

VÝSTAVA

9

Chce pokračovať ďalej, hoci je umenie dnes drahá záležitosť Vzťah rodáka z Považskej Bystrice k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kedy vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K modelovaniu sôch z hliny a maľbe obrazov sa vrátil po dvadsiatich rokoch, kedy zastavil jeho podnikanie úraz. Miloš Rác sa na začiatku svojej umeleckej dráhy radil do skupiny insitných umelcov a venoval sa prevažne rómskej kultúre. Tú prezentoval na svojej prvej verejnej výstave v Považskej Bystrici v MG ART galérii v roku 2015. Výstava sôch a plastík dýchala starým svetom drotárov, žobrákov a postavičiek zo sveta Rómov, ktoré si pamätal sám autor. Postupne sa zameriaval čoraz viac na abstrakciu, ktorú prezentoval vo svojich sochách i obrazoch, čo demonštroval v marci 2017, keď vystavoval svoje obrazy a plastiky pod názvom Inotaje opäť v MG ART galérii. Ako sám hovorí, jeho tvorba je o pocitoch a diela sú

výsledkom momentálneho nápadu a aktuálnej nálady. Obrazy pôsobia ako náhodné maľovanie, ale ľudia vedia v nich odhaliť množstvo vecí. Sochy tvorí zo špeciálnej hliny, ktorá sa nemusí vypaľovať, na vzduchu stvrdne a potom sa patinuje. Obrazy maľuje na plátno väčšinou olejovými farbami, ale využíva aj akrylové. Hoci sa tvorbe venuje len krátko, má na svojom konte nielen predané obrazy a viaceré výstavy, ale aj prestížne ocenenie Roma Spirit 2016 v novovytvorenej kategórii kultúra za umelecké stvárnenie života rómskej komunity prostredníctvom maľby, kresby a sochárskeho umenia. Na toto oce-

nenie ho nominovali novinári z Považskej Bystrice. Vystavoval v rôznych galériách a múzeách (Martin, Bratislava, Brno, Žilina, Považská Bystrica, Praha, Bazilej). Jeho diela nie sú iba v súkromných zbierkach, ale aj v martinskom múzeu kultúry Rómov na Slovensku a Múzeu rómskej kultúry v Brne. V kine Mier je to jeho premiérová výstava. – Poznám sa s autorom dlhé roky. Keď nám predstavil svoje umenie, rozhodli sme sa mu pomôcť. Som rád, že nám venoval sochu Janka Kronera, ktorú nášmu rodákovi odovzdáme spoločne. Je vydarená ako celá Milošova tvorba, - povedal primátor Považskej Bystrice Karol Janas. – Nápad uctiť si Janka Kronera bol z hlavy primátora mesta. Myšlienku sa podarilo pretaviť do bronzu, za čo mu veľmi ďakujem. Mám veľké plány, lenže umenie je príliš

nákladné. Dúfam, že budem môcť rozvíjať svoje myšlienky a nápady vďaka sponzorom. Chcem ísť ďalej, hoci vystavovať nielen v zahraničí je dnes drahé, - povedal autor výstavy. Miloš Rác sa rozhodol uctiť si známeho považskobystrického rodáka Jána Kronera bronzovou sochou, na ktorej je stvárnený ako drevorubač Ondro zo známej rozprávky Nebojsa. Sochu vyrobil zo sochárskej hliny a následne ju odliali v považskobystrickej spoločnosti MEDEKO. Podobnú sochu vytvoril už v minulosti. Ako veľký obdivovateľ speváka Joža Ráža vymodeloval svoj hudobný idol z hliny v jeho typickej póze, s gitarou a bundou prehodenou cez plece, v šiltovke a okuliaroch. Výstava Miloša Ráca - Na druhej strane je spojená s predajom a potrvá do 26. apríla. M. Kováčik


10

SPOLOČENSKÁ KRONIKA SPOMIENKY

Spi sladko, my s úctou spomíname a veľmi nám chýbaš. Dňa 7. 4. uplynú 4 roky, čo nás opustil náš dobrý otec, manžel a dedko

Gustáv ULICKÝ. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme. Smútiaca rodina

Rodičia odišli, ale všetko krásne, čo nám dali, ostáva v nás. Dňa 22. 3. sme si pripomenuli smutné 20. výročie odchodu našej drahej mamičky, babičky a prababičky

Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. Dňa 4. 4. si pripomenieme smutné 6. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama, babka

Zdenka FEJEŠOVÁ. S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry a syn s rodinami.

Ďakujeme Ti Pane za roky šťastia a lásky, ktoré sme s nimi prežili i za silu niesť bolesť vo chvíli, keď sme ich stratili. Dňa 6. 4. si pri svätej omši v kaplnke sv. Heleny na Rozkvete pripomenieme prvé výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otec, manžel, dedko, brat a švagor

Uplynulo už 23 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná

Jozefína ŠARLAYOVÁ. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Ťažko to vysloviť, čo v srdci cítime. Dňa 27. 3. sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého

Ján KAMENEC ml. a dňa 23. 4. uplynie 21 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko

Františka HRADŇANSKÉHO z Prečína. Za tichú spomienku ďakujú dcéry Anna a Darina s rodinami.

Ján KAMENEC st. S láskou na vás spomína, pokojný odpočinok a milosť Božiu vám vyprosuje celá rodina.

Spite sladko svoj večný sen, v spomienkach sme pri vás každý deň. Dňa 10. 2. uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša mama

Mária MELOVÁ a dňa 13. 4. si pripomenieme smutné 11. výročie úmrtia nášho milovaného otca

Jozefa MELU. Spomína celá rodina.

Vo februári uplynuli štyri roky od chvíle, kedy nás opustila naša milovaná mama, babka

Jozefa MOTLA. S láskou si pripomína manželka a deti s rodinami. Kristíny HRADŇANSKEJ, rod. Šaradínovej a dňa 27. 5. si pripomenieme 15. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka

Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce puká zas. Už poznáš, Lucinka, ten pocit prázdnoty, keď život druhú šancu nedá Ti. Anjelikom dobrým chcela si byť a aj si sa stala ním. Ako mám teraz bez Teba žiť? Pýtam sa celé noci, dni. Je nemožné naspäť vrátiť čas, hoci zo života svojho by som venovala časť pre chvíľku jednu s Tebou Lucka ešte strávenú. Pobozkať, pohladkať Ťa po tváričke ako toľkokrát, pošepkať Ti všetko bude dobré, bol to len zlý sen... Však slzou lesknú sa mi oči a ľútosť do srdca ma bodne, keď pri Tvojom hrobe stojím. Chýbaš. A chýbaš stále, napriek tomu, že je to už 10 rokov, čo si opustila nás. Spinkaj sladko anjelik môj. Dňa 3. 4. si pripomíname 10 smutných rokov, čo nás navždy opustila

3. 4. 2018

Dobrý človek nikdy neodchádza. Navždy žije v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Dňa 6. 4. uplynie 10 rokov, ako si naposledy zatvoril oči náš drahý

MUDr. Juraj KARDOŠ. S láskou a úctou spomínajú najbližší.

Lucka GRBÁLOVÁ z Papradna. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku. S láskou a úctou spomíname.

Roky bežia, čas nezastavíš, no v našich srdciach si stále s nami. Pripomíname si 15. výročie, odkedy nás opustil manžel, otec, starý otec

Jozef HLADKÝ. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Marta VRÁBLIKOVÁ z Dolnej Marikovej a v máji uplynú dva roky, kedy nás opustil jej manžel, náš otec a dedko

František VRÁBLIK z Dolnej Marikovej. S úctou a láskou spomína syn Peter s rodinou.


3. 4. 2018 Dňa 30. 3. 2018 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia našej milovanej mamy, babky a prababky

Kataríny KRIVEJ. V modlitbách na ňu spomínajú deti s rodinami.

Spomienky a smútočné oznámenia môžete podať vždy do štvrtka do 12. hodiny

Z vašich očí žiarila láska a dobrota, budete nám chýbať do konca života. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na vás myslíme. Dňa 2. 4. sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia našej drahej mamy a babky

Inky SVORADOVEJ z Pov. Bystrice a 29. 1. sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho drahého otca a dedka

Ing. Františka SVORADU z Pov. Bystrice.

11

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budete navždy žiť. Dňa 6. 4. si pripomíname 1. výročie od smrti našej babky, matky, sestry Mgr. Ľudmily FOLUČKOVEJ. Dňa 23. 5. uplynie 10 rokov od smrti našej sestry, manželky, matky Renátky KVAŠAYOVEJ, dňa 22. 1. uplynulo 11 rokov od smrti našej mamičky, babky Márie GARDIANOVEJ a dňa 8. 10. uplynie 37 rokov od smrti nášho otecka, dedka Pplk. Jána GARDIANA. S láskou na nich spomína celá rodina.

Srdce láskavé prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo žiť. Čas plynie, život ide v diaľ, po Tebe nám zostala len bolesť a žiaľ. Nič iné Ti už nemôžeme dať, len sviečku, kytičku na Tvoj hrob a s láskou na Teba spomínať. Dňa 22. 3. uplynulo 11 smutných rokov, čo nás navždy opustila naša drahá

Dni utekajú, roky pribúdajú, no spomienky ostávajú. Dňa 6. 4. si pripomínam 1. smutné výročie, čo ma navždy opustil môj manžel

Ján KAMENEC. S láskou spomína manželka Katka.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata tak veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško horí. Dvanásty rok uplynul, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 4. 4. si pripomenieme 12. výročie úmrtia nášho drahého

Odišiel si tíško, ako odchádza deň, nestihol si povedať: „Zbohom rodina moja, ja už neprídem“. Dňa 1. 4. sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia nášho manžela, otca dedka a brata

Oči Ti žiarili, bol si plný života, v srdci bola láska a dobrota. Tvoj úsmev nám bude vždy chýbať. Nič viac Ti nemôžeme dať, len tíško spomínať. Dňa 24. 3. nás vo veku 48 rokov opustil náš drahý syn a synovec

Jaroslava NAVRÁTILA. S láskou spomína celá rodina.

Vladimír ŠENKÁR. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Ťažko je nespomínať, keď slza v oku stojí, ťažko by bolo zabudnúť, keď srdce stále bolí. Dňa 2. 4. uplynú 2 smutné roky, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

Jozef ŠIŠTÍK z Brvnišťa. S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Vincencia MAUEROVÁ. S láskou spomína manžel, deti a vnúčatá.

Rudolfa TALAJKU. S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Odišla jediná na svete, čo nikdy nezradí, na ňu nám zostane najkrajšia spomienka, to bola najdrahšia, to bola maminka. Dňa 25. 3. nás vo veku 89 rokov opustila naša drahá mama, stará a prastará mama Mária RUDINSKÁ. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina

Dobrý človek nikdy neodchádza, navždy žije v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Dňa 11. 3. nás vo veku 81 rokov opustila naša drahá mama, babka a prababka

Katarína MORAVČÍKOVÁ. Ďakujeme rodine, príbuzným, susedom a všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina Pokračovanie na 20. str.


12

KULTÚRA/SPEKTRUM

3. 4. 2018

Prežívanie Veľkého piatku umocnila krížová cesta na kalvárii Mesto Považská Bystrica a Rímskokatolícky farský úrad Považská Bystrica umožnili desiatkam veriacim prežiť Veľký piatok intenzívnejšie vďaka krížovej ceste, ktorá sa konala na obnovenej kalvárii. Starobylá modlitba nerozlučne spojená s pôstnym obdobím pritiahla približne tristo ľudí. ce kaplnky, zrevitalizovaná zeleň a pre Bystricu. Ja som sem chodieval pretože odmietal práve to, čo by KALVÁRIA TAKMER UPADLA na vrchu sa týčia tri kríže. Prvýkrát ako chlapec. Vtedy to bývalo pek- najviac potreboval – pána Boha DO ZABUDNUTIA Kalvária v Považskej Bystrici má si mohli veriaci prejsť štrnásť zasta- né, chodilo sem veľa ľudí. To boli aj kríž, lebo ani bez Boha, ani bez viac ako dvesto rokov. Zažila chví- vení krížovej cesty v októbri minu- pre nás sviatky. Potom sa začalo kríža, to v živote nejde. Dobre to všetko devastovať, ničiť, tak sa vie, ten, ktorý je našim tvorcom a le rozmachu, no v jej histórii sú aj lého roka. MNOHÍ SA VRÁTILI sem prestalo chodiť, - zaspomínal našim cieľom, - prihovoril sa veroky pustnutia. Duchovné miesto DO DETSTVA si Ján Stráňovský a zároveň pre- riacim považskobystrický dekan na kopci Kamenec bolo pred pár rokmi v žalostnom stave, no vďa- Na Veľký piatok kalvária ožila opäť. zradil, že obnovenie kalvárie mu Pavol Mazúch a do úmyslu krížoka mestu, dotácii z ministerstva Veľký kresťanský sviatok ako aj okrem spomienok prinieslo aj dob- vej cesty vložil aj všetkých, ktorí kultúry a sponzorom sa ju poda- slnečné počasie prilákali všetky rý pocit. - Dnes sa znova môžeme Kalváriu v Považskej Bystrici porilo obnoviť. Dnes sú na kalvárii generácie od najmenších až po modliť krížovú cestu na našej kal- stavili, modlievali sa na nej a ktorí opravené jednotlivé zastavenia, seniorov. Mnohí z tých skôr naro- várii, lebo experiment bez kríža a sa snažili ju zachovať a obnoviť. Z. Burdejová hlavná Kaplnka Márie Magdalény, dených si oprášili spomienky zo bez Boha zlyhal Mnohí hovoria, že vybudované chodníky prepájajú- svojho detstva. - Je to krásna vec zlyhal najmä preto, že mu chýbal,

Rozlúčili sa so zimou a otvorili brány jarnému obdobiu

V pondelok 19. marca dali definitívnu stopku pani Zime deti zo školského klubu pri Základnej škole Slovanská v Považskej Bystrici. V tento deň spoločne odprevadili Morenu po sídlisku. Po jej poslednej púti ju podľa starých zvykov spálili a hodili do vody a s ňou aj obdobie zimy a chorôb. Takto spoločne otvorili bránu pani Jari, ktorú privítali ľudovými pesničkami. Teraz budú už len čakať na jej definitívne zasadnutie na trón. Príjemným podujatím sme chceli deťom pripomenúť zvyky našich predkov a zapojiť ich do jeho prípravy. Z. Vojáčková

Morenu utopili v Papradnianke Učiteľky a deti z Materskej školy v Stupnom sa za účasti rodičov, starých rodičov, ale aj náhodných okoloidúcich symbolicky rozlúčili so zimou. Na most cez rieku Papradnianku priniesli figurínu Moreny, zhotovenej zo slamy a odetú do ženských hábov, ktorú starosta

zapálil a riaditeľka škôlky z mosta hodila do vĺn rieky. Predtým sa s Morenou rozlúčili krásnymi pesničkami a básničkami s prianím: „S Morenou sa zima strať, len sa ku nám nenavráť. Dotyk vody nech ťa od zimy a chorôb oslobodí!“ (st)


13

ŠTVRTOK 5. 4. 2018

MARKÍZA

5. 4. - 11. 4. 2018

JEDNOTKA 8.30 Poklady sveta VI. 8.45 Poklady sveta VI. 9.10 Druhá šanca 10.05 Nash Bridges 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Lekári z ostrovov 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI.Piatková mešita v Ifsaháne, Irán. 16.40 Poklady sveta VI.Corvey - medzi nebom a zemou, Nemecko. 17.00 Druhá šanca 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.15 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 G-B -S 20.20 Počasie 20.30 Zlaté časy. 21.30 Odvaha zvíťaziť. Dráma Tal. 23.15 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVII. 23.55 Nash Bridges (87.) 0.40 Lekári z ostrovov (11.)

JOJ PLUS 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (14.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia (8.) 11.00 Páli vám to. 12.00 Vyvolení - Dom snov 14.15 Simpsonovci XV. 14.45 Panelák XII. 16.00 Ninja Factor II. 16.55 Simpsonovci XV. 17.25 Kosti VII. 19.25 TIPOS INFO 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (6.) 20.35 James Bond: Zlaté oko.Akčný špionážny film VB 23.20 Vikingovia III. (7.)Historický dobrodružný seriál Írsko/ Kan. 0.20 Karma je sviňa 1.25 Ninja Factor II. 2.15 Panelák XII. 3.10 Profesionáli II. (6.)

DISCOVERY 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Nahí a vystrašení 14.00 Nahí a vystrašení 15.00 Nahí a vystrašení 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Búrači mýtov 21.00 Záchranárske práce 22.00 Zničená minulost 23.00 Fantastické inžinierstvo 0.00 Záhadná Zem 1.00 Berte to ako varovanie

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Maďarský magazín 9.55 Milionár. 10.55 Klenotnica.Svadobné zvyky zo Spiša a Šariša. 11.35 Obedníček. 11.45 Dimitri. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.20 Cyklopotulky: Nové Veselí. 12.35 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku.Jaskyne Slovenského krasu. 12.50 V tôni zeleného šera. 13.20 Kráľovstvo lesa 14.20 Kinorama. 14.50 Umenie. 15.15 Jozef Hanula. 15.40 Rómsky magazín 16.10 Test magazín. 16.20 Národnostné správy. 16.30 Správy - Hírek 16.45 Ahoj Slovensko. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 17.45 Hokej - Tipsport liga / Hokej - Euro Hockey Challenge 2018: Švédsko - Slovensko. Hokej - Tipsport liga. 18.35 Večerníček. 20.45 Futbal - Európska liga - zápasy. 21.45 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker 21.50 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker 23.05 Polícia. 23.20 Jan Svěrák: Lekcia filmu. 23.50 Správy RTVS

NOVA 9.40 Ulica 10.25 Výmena manželiek X. 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.35 Prásk. 22.05 Výmena manželiek X. 23.10 Ulica 23.55 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.25 Vianočné melódie. 8.50 Lady a Tramp. 10.10 Mamičkin zoznam. 11.55 Dámska jazda. 13.25 Star Wars: Klony útočia. 15.45 Star Wars: Epizóda III - Pomsta Sithov. 18.05 Tajný život párov 19.10 Z oného sveta 20.00 Pán Stein je online. 21.40 Zenové zápisky Garryho Schandlinga 23.35 Zombieland.

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 KRIMI

8.30 Najväčší víťaz.

5.20 NOVINY TV JOJ

10.00 Oteckovia. 11.00 Susedské prípady.

6.15 RANNÉ NOVINY 8.10 Súdna sieň. 9.30 Policajti v akcii.

12.00 Rodinné prípady.

10.40 Súdna sieň.

13.00 Mentalista VI.

12.00 NOVINY O 12:00

14.55 Susedské prípady. 15.55 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

12.35 Top Star. 13.00 Naši II. (23.) 13.40 Policajti v akcii. 14.45 Policajti v akcii.

NOVINY

15.55 Skutočné príbehy.

17.25 Reflex.

17.00 NOVINY O 17:00

17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY

17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI

20.05 POČASIE

19.30 NOVINY TV JOJ

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

20.25 ŠPORT

20.30 Horná Dolná.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

21.40 Dobre vedieť! 23.45 Mentalista VI.

20.35 Inkognito. 21.40 Sedem.Populárna relácia glosuje najzaujímavejšie

1.45 Stúpenci I. (5., 6.)

udalosti uplynulého týždňa.

3.05 Susedské prípady.

22.45 Silné reči.Stand-up

3.45 Rodinné prípady.

comedy show SR

4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 9.10 Cesty domov (77.) 10.30 Správy FTV Prima 11.50 Modrý kód (87.) 13.05 Show Jana Krausa. 14.05 Ťažká drina. 14.40 Veľmi krehké vzťahy IV. (20.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (78.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ohnivé kura II. (92.) 21.40 Vychytávky Ládi Hrušky. 22.15 Česko na tanieri. 23.05 Pípšoubazár. 0.10 Veľmi krehké vzťahy IV. (20.)

DOMA 5.30 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (21., 22.) 8.30 Priatelia. 10.15 Smotánka. 11.00 Nikdy ťa neopustím (21., 22.) 13.30 Feriha (53.) 14.40 Búrlivé víno. 16.55 Keď budeš moja (23., 24.) 18.40 Mentalista V. 20.30 Nikdy ťa neopustím (23., 24.) 22.40 Feriha (54.) 23.55 Stratená duša V. (11., 12.) 1.30 Priatelia. 2.15 Smotánka. 3.40 Búrlivé víno.

23.25 Spravodlivosť v krvi VI. 0.25 Myšlienky vraha II. 1.25 NOVINY TV JOJ 2.15 Policajti v akcii. 3.10 Súdna sieň. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Malá krajina, malá Čína Tajomné čínske impérium 6.30 Mestské safari 6.45 Balmoralský zámok 7.45 Globálna logistika 8.50 Zázraky v ríši zvierat 9.55 Tajomstvá Zeme II. 10.50 Dejiny vedy 11.50 Zem počas 1000 rokov 12.50 Utajený šéf 13.50 História zbraní: Od meča až po guľomet 14.55 Dalajláma a budúcnosť Tibetu 16.00 Kleopatrina stratená hrobka 17.00 Balmoralský zámok 17.55 Dejiny vedy 19.00 Utajený šéf 20.00 Nový domov vo vesmíre 21.00 Uranium 22.00 Vojna v Pacifiku 23.05 História dezinformácií 0.10 Ross Kemp: Extrémny svet 1.05 Vrahove myšlienky 1.30 Vrahove myšlienky 2.00 Vojna v Pacifiku 2.55 História dezinformácií 3.50 Ross Kemp: Extrémny svet 4.35 Vojnoví fotografi 4.45 V sieti 5.10 Kleopatrina stratená hrobka

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala. 9.45 F. L. Věk (13.) 10.45 Zpráva o sešlosti.Tragická nehoda pred tridsiatimi rokmi ukončila život obľúbeného komika a hudobníka Luďka Nekudu. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Cizí lidé.Príbeh 15.05 Doktor Martin IV. 15.50 To je vražda, napísala. 16.45 Cestománia 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj. 20.55 Gejzír. 21.25 Máte slovo s M. Jílkovou. 22.24 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.25 Prípady detektíva Murdocha XI. 23.10 Taggart. 0.05 AZ-kvíz. 0.30 Otlačky doby: Vyšetrovanie skončilo, zabudnite ... 1.25 Objektív. 1.50 Túlavá kamera 2.25 Dobré ráno 4.55 Sviatočné slovo umeleckého kováča Jana Guziura 5.00 Pečené holuby do huby 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Podčiarknuté, sčítané! (12.) 9.10 S kuchárom okolo sveta: Grécko. 10.05 Skauti bez ľalie. 11.00 Tadiaľto cesta vedie. Snímka k 105. výročiu Jedličkovho ústavu prináša príbehy mladých ľudí s kombinovaným postihnutím, ktorým pomáha tzv. Tranzitný program na ceste do života 11.55 Po stopách tretieho odboja (13.) 12.20 Turínske plátno. 13.10 Chcete ich? 13.15 Bohovia a proroci (14.) 13.45 Zašliapané projekty. 14.05 Veľké stroje zblízka: Superrýchly vlak. 14.50 Návraty k divočine (10.) 15.20 Panenská kráľovná Alžbeta I.Dokument VB/USA 16.10 Sme múdrejší ako zvieratá? (1.)Dokument USA 17.00 Na ceste po západnom Taiwane. 17.30 Výlet do Isfahánu.Novinár, spisovateľ a politik Jaromír Štětina, ktorý dnes oslavuje 75. narodeniny, na ceste s Českou katolíckou charitou do zemetrasením zničeného iránskeho Bamu 17.50 Jaromír Štětina - 75 rokov: Senátor. 18.45 Večerníček 18.55 Expedícia Altaj - Cimrman medzi jeleňmi 19.20 Zemepis sveta: Monzún 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Divoká Čína: Tibet. 20.55 Cestománia. 21.25 Trabantom Južnou Amerikou (6.) 21.55 Medzinárodný deň Rómov: Marian.Dráma 23.45 Queer: Transforce 0.10 Stopy, fakty, tajomstvá: Bomba pre TGM. 0.40 Folklorika


14

JEDNOTKA 8.45 Poklady sveta VI.Corvey - medzi nebom a zemou, Nemecko. 9.05 Druhá šanca 10.05 Nash Bridges 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Lekári z ostrovov 14.40 Test magazín. 15.05 Slovensko s Tiposom. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI.Bukové pralesy, Nemecko. 16.40 Poklady sveta VI.Bruegge, Belgicko. 17.00 Druhá šanca II. 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Slnko v sieti.Priamy prenos zo slávnostného udeľovania národných filmových cien 22.20 Piata loď. 23.45 Nash Bridges (88.) 0.30 Neskoro večer.

JOJ PLUS 5.15 Vyvolení - Dom snov (25., 26.) 6.50 Páli vám to. 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (15.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia (9.) 11.00 Páli vám to. 12.05 Vyvolení - Dom snov (27.) 14.15 Simpsonovci XV. (22.) 14.45 Panelák XII. (15.) 16.00 Ninja Factor II. (68., 69.) 16.55 Simpsonovci XVI. (1.) 17.25 Kosti VII. (5., 6.) 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (7.) 20.35 Rodinka na výlete.Komédia USA 22.30 Letecké katastrofy X. (3., 4.) 0.35 Ninja Factor II. (68., 69.) 1.35 Panelák XII. (15.) 2.40 Profesionáli II. (7.) 3.20 Wall Street. Triler USA 5.30 Vyvolení - Dom snov (27.)

DISCOVERY 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Aljašská železnica 14.00 Aljašská železnica 15.00 Aljašská železnica 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 21.00 Aljaška: Posledné hranice 22.00 Teslov lúč smrti: odtajnenie vraždy 23.00 Záhadná Zem 0.00 Aljašská železnica 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 3.00 Aljaška: Posledné hranice 4.00 Teslov lúč smrti: odtajnenie vraždy

PIATOK 6. 4. 2018

DVOJKA 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Rómsky magazín 9.55 Dulcinea z Tobosa. 11.20 Chvíľa pre pesničku. 11.35 Obedníček. 11.45 Dimitri. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.30 Cyklopotulky: Nové Veselí. 12.40 Ao-Tea-Roa alebo Zem naopak. 13.05 Manželia Sirackí. 13.30 Choroba ako dar.13.50 A3UM. 14.25 Highlighty Európskej ligy 15.15 Tvárou v tvár 15.50 Tenis - Davis Cup. 17.45 Hokej - Tipsport liga / Hokej - Euro Hockey Challenge 2018: Švédsko - Slovensko. Hokej - Tipsport liga. 18.35 Večerníček. 20.35 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker 20.39 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker 21.00 Sherlock: Ohavná nevesta. 22.30 Červený pavúk.0.00 Jeff Ballard Trio feat Lionel Loueke & Chris Cheek 0.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 0.55 Správy RTVS

NOVA 10.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (806.) 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Výmena manželiek X. 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (375.) 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.45 Ulica (3439.) 18.35 Ulica (3440.) 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Poisťovňa šťastia 21.25 Poisťovňa šťastia 22.30 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.35 Ulica 0.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 1.30 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.25 Šialene normálni. 9.10 U nás na farme. 10.30 Mečiar.12.05 Pán Stein je online. Romantická komédia Fr./Belg./ Nem. 13.40 500 dní so Summer.Romantická komédia USA 15.15 Filmy a filmové hviezdy X. (14.)Filmový magazín Holand. 15.45 Westworld (5.)Sci-fi seriál USA 16.40 Westworld (6.) 17.40 Ploty.Dobová dráma USA 20.00 Dva svety (8.) Špionážny sci-fi seriál USA 21.00 Trust (2.)Dramatický seriál USA/VB 22.00 Elitná policajtka. Akčná komédia Fr./Belg. 23.50 Sila života.Westernová dráma USA/Fr. 1.55 Rajský pokoj. Dráma Holand. 4.05 Elitná policajtka.Akčná komédia Fr./Belg.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.45 KRIMI

8.30 Zámena manželiek.

5.20 NOVINY TV JOJ

9.50 Oteckovia.

6.15 RANNÉ NOVINY

10.50 Susedské prípady.

8.10 Súdna sieň.

11.50 Rodinné prípady.

9.30 Policajti v akcii.

12.55 Mentalista VI.

10.40 Súdna sieň.

14.55 Susedské prípady. 15.55 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 Milenky.

12.00 NOVINY O 12:00 12.25 Top Star. 12.50 Naši II. (24., 25.) 14.10 Policajti v akcii. 15.20 MravecZ. Animovaná rodinná dobrodružná komédia USA 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI

21.40 Dokonalí rodičia.

19.30 NOVINY TV JOJ

Triler USA

20.25 ŠPORT

23.40 Mentalista VI.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

1.35 Stúpenci I. (7., 8.)

20.35 Hotel (3.)

3.10 Osamelý pomstiteľ.

21.40 Veľký balík.

Akčný film USA/Nem.

22.40 Legendárna päsť.Histo-

4.50 Rodinné prípady.

rický akčný film HK/Čína

PRIMA PLUS 8.10 Cesty domov (78.) 9.30 Správy FTV Prima 10.50 Ohnivé kura II. (92.) 12.10 Vychytávky Ládi Hrušky. 12.50 Česko na tanieri. 13.40 Pípšoubazár. 14.45 Veľmi krehké vzťahy IV. (21.) 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (79.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Prístav (52.) 21.35 Svadby v Benátkach (63.) 22.50 Autosalón. 23.55 Veľmi krehké vzťahy IV.

DOMA 5.30 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (23., 24.) 8.25 Priatelia. 10.15 Varte s nami. 10.45 Nikdy ťa neopustím (23., 24.) 13.25 Feriha (54.) 14.30 Búrlivé víno. 16.40 Keď budeš moja (25., 26.) 18.30 Mentalista V. 20.20 Sladká výzva. 20.30 Do jari sa vydáš. Romantický film Kan. 22.30 40 dní a 40 nocí. Romantická komédia VB/Fr./ USA 0.30 Kým nás smrť nerozdelí.Sitkom USA 1.25 Smotánka. 3.30 Búrlivé víno.

1.05 Zrodenie diabla.Mysteriózny horor USA 3.05 KRIMI 3.30 NOVINY TV JOJ 4.10 Top Star. 4.25 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Malá krajina, malá Čína Tajomné čínske impérium 6.30 Zoznámte sa: Fudžajra 6.40 Balmoralský zámok 7.40 Globálna logistika 8.45 Zázraky v ríši zvierat 9.50 Tajomstvá Zeme II. 10.45 Dejiny vedy 11.45 Nový domov vo vesmíre 12.45 Utajený šéf 13.45 História zbraní: Od meča až po guľomet 14.50 Zakladatelia impérií 15.55 Zakladatelia impérií 17.00 Balmoralský zámok 17.55 Dejiny vedy 19.00 Utajený šéf 20.00 Nový domov vo vesmíre 21.00 Uranium 22.00 Vojna v Pacifiku 23.00 História dezinformácií - Gaddafi 0.05 Ross Kemp: Extrémny svet 1.00 Vrahove myšlienky 1.30 Vrahove myšlienky 2.00 Vojna v Pacifiku 2.50 História dezinformácií -Gaddafi 3.45 Ross Kemp: Extrémny svet 4.35 V sieti 5.05 Dalajláma a budúcnosť Tibetu

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala. 9.45 Doktor Martin IV. 10.35 Úspory. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.50 Vyprávěj. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Tajemství hradu v Karpatech.Dobrodružný film ČR 15.40 Neobyčajné životy: Petr Nárožný.Portrét nezameniteľného herca a dabéra 16.35 Polopate. 17.30 AZ-kvíz. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Četnické humoresky (31.) 21.30 13. komnata Jana Kuželku.Najobsadzovanejšieho epizódneho herca a cestovateľa stihla v zahraničí zákerná choroba 21.55 Všechnopárty. 22.49 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.50 Hercule Poirot. 23.40 Prípady detektíva Murdocha XI. 0.25 AZ-kvíz. 0.50 Banánové rybičky. 1.25 Na forbíne TM 2.05 Chalupa je hra 2.30 Dobré ráno 5.00 Hobby našej doby. 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Divoká Čína: Tibet. 9.50 Kumbhaméla alebo Mravenisko božie.Dokument Fr. 10.45 Divnopis. 10.50 Proces H - deň ôsmy (8.)Unikátna rekonštrukcia procesu so skupinou Dr. Milady Horákovej. 11.45 Hitlerove prehraté bitky (2.) 12.40 Kráľovstvo divočiny: Morskí lovci. 13.05 Chcete ma? 13.35 Podčiarknuté, sčítané! (13.) 13.45 Antonov 225 Mrija. Dokument Fr. 14.40 Postrehy odinakiaľ 14.50 Tenis: Česko - Izrael.Priamy prenos stretnutia európsko-africkej zóny tenisového Davis Cupu z Ostravy 19.55 Postrehy odinakiaľ. 20.00 Zázračná planéta: Úžasný svet domácich maznáčikov(1.) 20.50 Hľadanie stratených Mayov. Dokument USA. 21.45 Polnočné slnko (1.) 22.40 Polnočné slnko (2.) Krimiseriál Švédsko/ Fr. 23.40 Cela 211 - väzenské peklo.Akčná väzenská dráma v koprodukcii Špan./Fr. 1.30 Trabantom Južnou Amerikou (6.) 1.55 Európa dnes 2.20 Rituály 2.40 Diakonia - služba i poslanie 3.05 Na moll 3.50 Divnopis. 3.55 Quo vadis, televízia? 4.55 Po stopách tretieho odboja (13.) 5.20 Zašliapané projekty. 5.40 Múzeum pošumavskej železnice 5.50 Postrehy odinakiaľ.


15

SOBOTA 7. 4. 2018

JEDNOTKA 7.35 Garfield IV. 7.50 Mickey Mouseov klub II. 8.15 Sofia Prvá I. (8.) 8.35 Fidlibumove rozprávky. 9.05 Trpaslíci. 9.35 Daj si čas. 10.05 Robin Hood III. (5.) 10.50 Park. 11.25 On air. 11.55 Horúci dych.Tv film SR 13.20 Ako sa Vinco zaťal. Príbeh SR 14.45 Chudobných rodičov syn.Tv rozprávka SR 16.10 Rodina Addamsovcov. Komédia USA 17.55 Fetiše socializmu. 18.30 Postav dom, zasaď strom. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Záhady tela. 21.30 Neskoro večer. 22.25 Adriano Olivetti 0.15 Rodina Addamsovcov.Komédia USA 1.50 Adriano Olivetti (1.)

JOJ PLUS 7.00 Najkrajšie bývanie III. (15.) 8.15 Nová záhrada. 9.10 Na chalupe. 10.30 Nové bývanie. 11.30 Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles X. (8., 9.) 13.45 Právo byť otcom.Rodinný film USA 15.40 Najlepšie slovenské torty.Reality show SR 17.10 Moja super ex.Romantická fantazijná komédia USA19.15 Kinosála.Publicistika SR 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (8.) 20.35 Deň, keď sa zastavila Zem.Sci-fi film USA 22.50 Hystéria.Romantická komédia VB/Fr./Nem. 1.00 Najlepšie slovenské torty. 2.25 Kinosála. 2.35 Profesionáli II. (8.) 3.15 Zrodenie diabla. Mysteriózny horor USA 4.40 Naši III. (14.) 5.05 Nová záhrada. 5.50 Na chalupe.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Ed Stafford: ponechaný svojmu osudu 7.30 Dvojaké prežitie 8.30 Dvojaké prežitie 9.30 Ako sa to robí 10.00 Lovci odpadu 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rýchlo a hlasno 13.00 Rýchlo a hlasno 14.00 Rýchlo a hlasno 15.00 Automobiloví nadšenci 16.00 Zotavovňa podnikov 17.00 Austrálska železnica 18.00 Obrovské vlaky 19.00 Ako sme vynašli svet 20.00 Dielňa Goblin Works Garage 21.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 22.00 Vražedné polia 23.00 Záchranárske práce 0.00 Záhadná Zem 1.00 Záhadná Zem 2.00 Dielňa Goblin Works Garage 3.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 4.00 Zotavovňa podnikov 5.00 Rodení obchodníci

DVOJKA 8.30 Televíkend. 8.55 Božie domy s Vandalom. 9.05 Cyklopotulky: Donovaly. 9.20 HiSTORY. 9.25 Noc v archíve. 10.25 Generácia. 10.50 Televízny klub nepočujúcich. 11.20 Moja diagnóza. 11.45 VaT. 12.20 Hokejový sen. 12.50 Magazín Ligy majstrov 13.15 Magazín FIFA 13.50 Tenis - Davis Cup. Slovensko - Čierna Hora. 15.45 Futbal - Fortuna liga - zápasy. 18.05 Radosť zo života. 18.30 Večerníček. 18.40 Dimitri. 18.45 Veselá farma IV. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Kniha džunglí II. 19.05 Alica v krajine zázrakov. 19.30 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.45 Zázračný miniateliér 19.55 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: 20.06 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker 20.08 Informácia pre tipujúcich: Eurojackpot, Eurojackpot Joker 20.10 Hľadači utajených svetov. 20.40 GEN.Sk.Igor Luther. 21.00 „Proč?“ 22.25 Taboo 23.20 Most II.

NOVA 6.10 DO-RE-MI. 7.00 Country estráda. 8.00 Ulica (3431.) 8.45 Ulica (3432.) 9.35 Ulica (3433.) 10.20 Ulica (3434.) 11.10 Ulica (3435.) 11.55 Korenie. 12.40 Volajte Novu. 13.10 Rady ptáka Loskutáka. 14.05 Rady ptáka Loskutáka. 14.45 Robinsonov ostrov II. (17.) 15.35 Robinsonov ostrov II. (18.) 16.25 Víkend. 17.15 Poisťovňa šťastia (7.) 18.20 Poisťovňa šťastia (8.) 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 SuperStar. 21.55 Svetlá pasáže (5.) 22.55 TELE TELE. 23.25 Mr. GS. 23.50 Country estráda. 0.45 DO-RE-MI. 1.35 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 2.25 TELE TELE. 2.50 Mr. GS. 3.15 Country estráda.

HBO 7.45 Lilo & Stitch.Animovaná rodinná sci-fi komédia USA 9.15 Dámska jazda.Dobrodružná akčná komédia USA 10.45 Severný pól: Na Vianoce otvárame. 12.15 Jennifer, posledný drakobijec. 14.00 John Carter: Medzi dvoma svetmi. 16.10 Prípad Sloane.18.25 Denník malého slabocha: Výlet za všetky peniaze. 20.00 Denník princezny. 21.55 Dámska jazda. 23.30 Pasažieri.Romantická dobrodružná sci-fi dráma USA 1.25 Lúpež v Hatton Garden.Krimifilm VB 3.00 Varovanie: Môže spôsobiť smrť.Dokument USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

4.50 NOVINY TV JOJ

7.05 Kung Fu Panda III.

5.40 KRIMI

7.25 Tom a Jerry 7.40 Olsen Twins:

6.15 NOVINY TV JOJ

Sestry v akcii.Komédia USA

7.00 Gumkáči I. (2.)

9.40 Smoliar.

7.55 RoboRex.

Komédia USA

Rodinná sci-fi komédia USA

11.45 SUPER STAR. 14.00 Foter je lotor.

9.55 Naši III. (14.)

Komédia USA

10.30 Dovidenia, stará mama!

16.15 Cez noc tridsiatničkou.

11.55 Dvojičky (8.)

Romantická komédia USA

2.40 Prázdniny - Making Off.

18.20 Smotánka. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY

Rodinný komediálny seriál SR

20.05 POČASIE

13.40 Skutočné príbehy.

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

14.55 James Bond: Zlaté oko.

20.30 Bláznivá dovolenka.

Akčný špionážny film VB

Komédia USA 22.35 Majstrovský plán.

17.55 Hotel (1.)Svadba.Ro-

Akčná komédia USA

manticko-komediálny seriál SR

0.40 Dokonalí rodičia.

19.00 KRIMI

Triler USA

19.30 NOVINY TV JOJ

2.30 Bláznivá dovolenka. Komédia USA 4.10 Majstrovský plán.

PRIMA PLUS 8.15 Cesty domov (79.) 9.35 Správy FTV Prima 10.55 Prístav (52.) 12.15 Svadby v Benátkach (63.) 13.35 Autosalón. 14.40 Veľmi krehké vzťahy IV. (22.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (80.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Temný kraj (11.) 21.40 Zázraky života (3.) 22.45 Telebazár. 23.45 Veľmi krehké vzťahy IV. (22.)

DOMA 5.25 Smotánka. 6.25 Rosamunde Pilcherová: Z vášnivej lásky. Romantický film Nem. 8.30 Reflex. 10.30 Doktorka Zoe IV. (1.) 11.40 Extrémne premeny: Tínedžeri. 13.55 Bostonské vraždy VI. (3., 4.) 15.45 Emilie Richardsová: Raj na konci sveta. Romantický film Nem. 17.45 Rosamunde Pilcherová: Pečať lásky.Romantický film Nem. 20.00 Inga Lindströmová: Zaľúbená asistentka.Romantický film Nem./Švédsko 22.00 Katie Ffordová: Slávnostný okamih. Romantický film Nem. 24.05 Emilie Richardsová: Raj na konci sveta. 2.05 Rosamunde Pilcherová: Pečať lásky. 3.35 Inga Lindströmová: Zaľúbená asistentka. 5.00 Bostonské vraždy VI. (4.)

20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Špión. Akčná krimikomédia USA 23.20 Pod vysokým napätím. Akčný film USA 1.30 Temná voda. Krimitriler USA 3.30 Top Star. 3.45 Najlepšie slovenské torty

SPEKTRUM 6.00 Mestá vybudované na odpadkoch 6.55 Profesionálne hromadné stravovanie 8.00 Imanie za rastliny 9.05 Tajný život koal 10.05 Lov - ako sa nakrúcalo 11.05 Divy sveta s Billom Weirom 12.00 4 sezóny v Hortobágy 12.15 Recepty na víťazstvo 13.05 Počasie - Top 10 14.00 Grandiózne lietadlá 14.55 Zvukové vlny: Symfónia fyziky 15.55 Civilizácia v dějinách 17.00 Legendárne bojisko 18.00 Špioni počas 2. svetovej vojny 19.05 Motýlí efekt 19.40 Motýlí efekt 20.10 História ľudstva 21.05 Rozlúštené šifry 22.00 Nacistickí kolaboranti - Hitlerova vražedná polícia 23.05 Vojna ruží 0.05 Recepty na víťazstvo 0.55 Najúspešnejšie projekty 1.55 Nacistickí kolaboranti - Hitlerova vražedná polícia 2.45 Vojna ruží 3.35 Rozlúštené šifry 4.15 Vojnoví fotografi 4.25 Zvukové vlny: Symfónia fyziky 5.15 Posledné dni

ČT 1 6.00 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli. 6.25 Polopate. 7.20 Rozprávka pre pamätníkov: Král lenochů.Rozprávka 8.10 Gejzír. 8.40 Otec Brown VI. (3.) 9.30 Columbo. 11.05 Všechnopárty. 12.00 Z metropoly. 12.25 Hobby našej doby. 12.50 Postrehy odinakiaľ 13.00 Správy 13.05 Princezna za tři koruny.Komediálna rozprávka 14.00 Klíček ke štěstí. Rozprávka 14.35 Kůzlátka otevřete ...Detektívna hra 15.55 Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Komédia 17.35 Hercule Poirot. 18.25 Chlapci v akcii 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 20.00 Zázraky prírody. 21.10 Zviera.Komédia Fr. 22.49 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 22.50 Columbo. 0.25 Bolkoviny 1.20 Banánové rybičky. 1.45 Brno Open 2011.Záznam finále Medzinárodnej súťaže v štandardných a latinskoamerických tancoch 2.50 Bývanie je hra 3.15 Sama doma 4.45 V kondícii 5.05 Kde sa z piva varí ... 5.30 Z metropoly.

ČT 2 6.00 Raníček 6.05 Atlas zvierat. 6.30 Babar a Baduove dobrodružstvá. 6.55 Mikulášove patálie II. 7.05 Garfieldova show IV. 7.20 Novinky z prírody 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Náš vidiek 9.25 Folklorika 9.55 Univerzita Karlova - 670 rokov: Kameň a poznanie. 10.55 Univerzita Karlova - 670 rokov: Príbeh insígnií. 11.15 Babylon 11.40 Krásy európskeho pobrežia: Nepokojné nebo nad Írskom. 11.50 Tenis: Česko - Izrael.Priamy prenos stretnutia európsko-africkej zóny tenisového Davis Cupu z Ostravy 18.00 Zázračná planéta: Úžasný svet domácich maznáčikov (1.) 18.45 Večerníček 18.55 Počesku.Kutná Hora 19.05 Kúzlo Afriky: Keď rozkvitne piesok 19.30 Zašliapané projekty. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Osudová príťažlivosť.Dráma USA 22.05 Traffic - Nadvláda gangov. Krimifilm USA 0.25 Mamon (2.)Prebudenie.Seriálový triler Nórsko 1.25 Batesov motel IV. (8.) 2.10 Lucka - život a ako ho žiť.Portrét mladej ženy, bojujúcej s drogovou závislosťou. 3.00 Záhrada svetových náboženstiev 3.25 Svatobořice-Mistřín 3.50 Náš vidiek 4.10 Čaj pre tretieho 4.35 Ochranca 5.00 Cesty viery 5.30 Bohovia a proroci (14.)


16

JEDNOTKA 7.00 Včielka Maja Nové dobrodružstvá II. 7.15 Garfield IV. 7.30 Mickey Mouseov klub II. 7.50 Sofia Prvá I. (9.) 8.15 Zázračný ateliér. 8.45 Teta (1.) 9.35 Autosalón. 10.10 Otvorené nebo. 11.00 Slovensko v obrazoch 11.25 Svet v obrazoch 11.55 O 5 minút 12 13.00 Občan za dverami 13.45 Agatha Christie: Poirot. 14.40 Zlatá klasika: Boj o Moskvu (1.)Vojnový film Maď./NDR/ZSSR/Československo 16.05 „Četnícke humoresky III.“ (12.) 17.45 Hurá do záhrady. 18.15 Tajomstvo mojej kuchyne. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Inšpektor Max (11.) 21.25 Pán prílivu. Romantická dráma USA 23.35 Agatha Christie: Poirot. 0.30 Inšpektor Max (11.) 1.25 O 5 minút 12 2.30 Pán prílivu.

JOJ PLUS 6.35 Nové bývanie. 7.40 Profesionáli II. (8.) 8.35 Ráno s Rikom 9.30 Boh odpúšťa ... Ja nie!Spaghetti western Tal./ Špan. 12.00 Všetko čo mám rád. 12.55 Vlci. 15.00 Letecké katastrofy X. (3., 4.) 17.05 Báječný deň.Romantická komédia USA 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (9.) 20.35 Pod vysokým napätím.Akčný film USA 22.40 Vojna Roseovcov.Tragikomédia USA 1.00 Profesionáli II. (9.) 2.00 Boh odpúšťa ... Ja nie!Spaghetti western Tal./Špan. 3.50 Vlci. Rodinný dramatický seriál

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Muži Yukonu 7.30 Austrálska železnica 8.30 Kráľovstvo skládok 9.30 Ako sa to robí 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Vesmírni obchodníci 12.00 Vojny kontajnerov 12.30 Vojny kontajnerov 13.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 13.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 14.00 Lovci skladovacích jednotiek 14.30 Lovci skladovacích jednotiek 15.00 Lovci skladovacích jednotiek 15.30 Lovci skladovacích jednotiek 16.00 Austrálska železnica 17.00 Rodení obchodníci 18.00 Carspotting 19.00 Ľudia z aljašských lesov 20.00 Ľadové vody 21.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 22.00 Pátranie po Escobarových miliónech 23.00 Kliatba zamrznutého zlata 0.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 1.00 Záchranárske práce 2.00 Ľadové vody 3.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 4.00 Pátranie po Escobarových miliónoch 5.00 Rodení obchodníci

NEDEĽA 8. 4. 2018

DVOJKA 8.30 Farmárska revue. 8.55 Na rybách - Petrov zdar. 9.25 Test magazín. 9.40 Pravoslávna Veľká noc. Slovo o. 9.45 Cerkev, ikony, pamätník. 10.00 Svätá omša na sviatok Božieho milosrdenstva. 12.05 Škrupiniačik. 12.40 Materinská škola. 13.15 Slovo. 13.20 Televízny posol. 14.00 Cyklistika - Paríž - Roubaix. 17.45 Radosť zo života. 18.15 Slovenské hrady objektívom. 18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV. 18.45 Trpaslíci. 18.55 Kniha džunglí II. 19.05 Alica v krajine zázrakov. 19.30 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.40 Zázračný miniateliér 19.55 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.08 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.10 Hľadači utajených svetov. 20.50 Jedenáste prikázanie 21.55 O čo ide Idě. 23.05 Strach a hnus v Las Vegas. 1.00 Správy RTVS

NOVA 7.20 Country estráda. 8.15 Rady ptáka Loskutáka. 9.50 Korenie. 10.35 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 12.45 Ulica 13.35 Ulica 14.20 Ulica 15.05 Ulica 15.55 Ulica 16.40 Prásk. 17.10 Ordinácia v ružovej záhrade 2 18.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Comeback. 20.45 SuperStar. 23.15 Črepiny. 23.40 TELE TELE. 0.10 Mr. GS. 0.40 Country estráda. 1.40 DO-RE-MI. 2.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 3.15 Country estráda. 4.10 DO-RE-MI. 5.00 Áčko.

HBO 6.00 Adam. 7.35 Jablčkové víno s Rozárkou. 9.05 Leví kráľ 2: Simbov príbeh. 10.25 Denník malého slabocha: Výlet za všetky peniaze. 11.55 Pasažieri.Romantická dobrodružná sci-fi dráma USA 13.50 Skryté čísla.Biografická dobová dráma USA 15.55 Špióni odvedľa. Špionážna akčná komédia USA 17.40 Logan: Wolverine. Sci-fi komiksová akčná dráma USA 20.00 Smrtihlav.Biografický akčný vojnový triler Fr./ VB/Bel./USA 22.00 Tu a teraz (7.) Dramatický seriál USA 23.05 Deň patriotov.Krimifilm USA 1.15 Špióni odvedľa. 3.00 Tu a teraz (9.)Dramatický seriál USA 4.00 Smrtihlav.

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

4.55 NOVINY TV JOJ

6.55 Tom a Jerry

5.40 KRIMI

7.10 Sheena, kráľovná džungle. Dobrodružný film USA/VB 9.40 Ostrov hrdlorezov.Dobro-

6.15 NOVINY TV JOJ 7.15 Gumkáči I. (3.).

družný film USA/Nem.

7.45 MravecZ.

12.15 CHART SHOW.

9.20 Geissenovci - Ťažký život

14.25 Za mrežami.

milionárov VI. (11., 12.)

Komédia USA 17.00 Horná Dolná. 18.15 Susedia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY

11.25 Rodinka na výlete. Komédia USA 13.35 Deň, keď sa zastavila

20.05 POČASIE

Zem.Sci-fi film USA

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

15.50 Nová záhrada.

20.30 SUPER STAR.

16.50 Na chalupe.

23.00 Cez noc tridsiatničkou. Romantická komédia USA 1.15 Nezastaviteľní.

17.55 Nové bývanie dizajn. 19.00 KRIMI

Akčný film USA

19.30 NOVINY TV JOJ

3.10 Dokonalí rodičia.

20.25 ŠPORT

Triler USA

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 7.55 Cesty domov (80.) 9.15 Správy FTV Prima 10.35 Zázraky života (3.) 11.45 Receptár prima nápadov. 12.40 Vychytávky Ládi Hrušky. 13.15 Temný kraj (11.) 14.40 Veľmi krehké vzťahy IV. (23.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.30 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (81.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ako sa stavia sen extra. 21.20 Základka (5.) 21.55 Očami Josefa Klímu. 22.45 Prima ZOOM SVET. 23.15 Veľmi krehké vzťahy IV. (23.)

DOMA 5.55 Smotánka. 6.25 Katie Ffordová: Slávnostný okamih. Romantický film Nem. 8.30 Reflex. 10.15 Doktorka Zoe IV. (2.) 11.30 Extrémne premeny: Tínedžeri. 13.40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život. 15.35 Bostonské vraždy VI. (5., 6.) 17.15 Sladká výzva. 17.25 Foter je lotor.Komédia USA 20.00 Dokonalý manžel: Skutočný príbeh Laci Petersonovej. Triler USA 21.40 Tieň smrti (1., 2.)Krimitriler USA 1.30 Dokonalý manžel: Skutočný príbeh Laci Petersonovej. 2.55 Foter je lotor. 4.35 Bostonské vraždy

20.35 V siedmom nebi. 23.00 22 minút. Akčný film Rusko 0.40 Moja super ex.Romantická fantazijná komédia USA 2.50 KRIMI 3.25 NOVINY TV JOJ 4.05 Nové bývanie dizajn.

SPEKTRUM 6.00 Mestá vybudované na odpadkoch 6.55 Profesionálne hromadné stravovanie 8.00 Deti divočiny 9.05 Tajný život koal 10.05 Lov 11.05 Divy sveta s Billom Weirom 12.00 4 sezóny v Hortobágy 12.15 Recepty na víťazstvo 13.05 Počasie - Top 10 14.00 Grandiózne lietadlá 15.00 Zvukové vlny: Symfónia fyziky 16.00 Civilizácia v dějinách 17.00 Legendárne bojisko 18.00 Špioni počas 2. svetovej vojny 19.05 Motýlí efekt 19.40 Motýlí efekt 20.10 História ľudstva 21.05 Rozlúštené šifry 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 Vojna ruží 0.05 Recepty na víťazstvo 0.55 Najúspešnejšie projekty 1.55 Hitler a jeho stúpenci zla 2.50 Vojna ruží 3.40 Rozlúštené šifry 4.20 Zvukové vlny: Symfónia fyziky 5.10 Posledné dni

ČT 1 7.45 13. komnata Kamily Moučkovej. 8.15 Úsmevy Jana Bonaventuru. 8.55 Polopate. 9.45 Kalendárium. 10.00 Túlavá kamera. 10.30 Objektív. 11.05 Cirkus Humberto 12.00 Otázky Václava Moravca. 13.00 Správy 13.05 Nebe a Vincek.Veselá rozprávka 14.05 Česká muzika.Rozprávka 14.55 O vílách Rojenicích.Rozprávka 15.35 1918-2018 TOTO STOROČIE: 1948: Zdivočelá země 16.30 1918-2018 TOTO STOROČIE: 1948: Zdivočelá země (9.) 17.25 Pošta pre teba. 18.25 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli. 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 19.57 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 GEN - Galéria elity národa. 20.15 Prezident Blaník. 21.40 168 hodín. 22.14 Výsledky žrebovania Šťastných 22.15 Poklad byzantského kupce.Prepis detektívneho románu 23.50 Inšpektor Banks. 1.25 Bolkoviny 2.05 Na forbíne TM 2.45 13. komnata Jana Kuželku. 3.15 Sviatočné slovo geológa a spisovateľa Václava Cílka 3.20 Hobby našej doby. 3.45 Bývanie je hra 4.15 Na zabíjačke 4.35 Nebojte sa školskej kuchyne 5.05 Pod pokrievkou

ČT 2 7.05 Garfieldova show IV. 7.20 Novinky z prírody 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Československý filmový týždenník 1968 9.15 Hľadanie strateného času: Minúty z roku 1938 9.35 Hitlerove prehraté bitky (2.) 10.30 Kamila Moučková - 8.4.1928: Parta Analog. 11.40 Nedaj sa. 12.35 Chcete ma? 13.00 Sviatočné slovo geológa a spisovateľa Václava Cílka 13.05 Kresťanský magazín. 13.35 Jaromír Štětina - 75 rokov: Uchom ihly. 14.00 Cesty viery 14.30 Kráľovstvo divočiny: Najúžasnejšia púť. 14.55 Na ceste po západnom Taiwane. 15.25 Medzinárodný deň Rómov: Ó, ty černý ptáčku. 16.25 Medzinárodný deň Rómov: Ženy v poli. 16.55 Hľadanie stratených Mayov. 17.50 Návrat levieho zabijaka. 18.45 Večerníček 18.55 Krásy európskeho pobrežia: Andalúzia. 19.05 Ako sa žije sokoliarom podľa Jána Sebechlebského 19.20 Zaujímavosti z regiónov. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Na pravé poludnie. 21.30 Gambit. 22.55 Medzinárodný deň Rómov: Diera v hlave. 0.25 Polnočné slnko 1.20 Polnočné slnko 2.15 Modlitby zo skla a betónu 2.40 Nezabiješ! 3.10 Neplavcom vstup zakázaný? 3.30 Suchá Loz 4.00 Cesta ku kampusu 1919-2009


17

PONDELOK 9. 4. 2018

JEDNOTKA 7.00 Hurá do záhrady. 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Poklady sveta VI. 8.50 Poklady sveta VI. 9.05 Druhá šanca II. (1.) 10.00 Nash Bridges (89.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Lekári z ostrovov (13.) 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI. 16.40 Poklady sveta VI. 16.55 Neskoro večer. 17.50 Duel. 18.15 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Ochrana štátu.Triler Fr. 22.05 Občan za dverami 22.45 Kriminálka Staré Mesto (7.) 23.45 Wilsonov. 1.35 Ochrana štátu.Triler Fr.

JOJ PLUS 6.50 Páli vám to. 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles X. (8.) 9.45 Prison Break: Útek z väzenia (10.) 11.00 Prvé oddelenie. 11.25 Páli vám to. 12.25 Vyvolení - Dom snov (28.) 13.30 Profesionáli II. (9.) 14.25 Simpsonovci XVI. (1.) 14.55 Panelák XII. (16.) 16.05 Ninja Factor II. (70., 71.) 17.00 Simpsonovci XVI. (2.) 17.30 Kosti VII. (7., 8.) 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (10.) 20.35 Špión.Akčná krimikomédia USA 23.15 OKTAGON MMA - Magazín. 23.50 Vojna Roseovcov. Tragikomédia USA 2.15 Ninja Factor II. (70.) 2.35 Panelák XII. (16.) 3.30 Profesionáli II. (10.) 4.15 Báječný deň.Romantická komédia USA

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Kráľovstvo skládok 14.00 Kráľovstvo skládok 15.00 Kráľovstvo skládok 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Ed Stafford: ponechaný svojmu osudu 21.00 Nahí a vystrašení 22.00 V divočine s Bearom Gryllsom 23.00 Pripútaní 0.00 Diablov kaňon 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Ed Stafford: ponechaný svojmu osudu 3.00 Nahí a vystrašení

DVOJKA 8.55 Cerkev, ikony a pamätník. 9.05 Slovo o. 9.15 Polícia. 9.30 Tvárou v tvár 9.55 Energetika. 10.10 Tempo. 10.25 List žene. 10.50 Gemer. Ľudové piesne a tance 11.30 Obedníček. 11.35 Dimitri. 11.40 Veselá farma IV. 11.45 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.30 Cyklopotulky: Donovaly. 12.40 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku. 12.55 Televízny posol. 13.25 Televízny klub nepočujúcich. 13.50 Generácia. 14.30 Park. 15.00 Mojich sedem divov. 15.30 Národnostný magazín. 16.00 Autosalón. 16.20 Jazdi Hlavou. 16.30 Správy - Hírek 16.45 Ahoj Slovensko. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 17.45 Stopy dávnej minulosti. 18.10 Encyklopédia slov. obcí. 18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Fidlibumove pokusy. 19.05 Alica v krajine zázrakov. 19.30 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10 20.04 Informácia pre tipujúcich 20.10 Tradičná medicína vo svete II. 20.45 Gen.sk. 21.00 Moja diagnóza. 21.30 Família. 22.00 Správy a komentáre 22.25 Všetky moje deti.23.55 Správy RTVS

NOVA 9.45 Ulica 10.30 Volajte Novu. 11.00 Črepiny. 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.50 Babicove dobroty 17.45 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Špecialisti 21.20 Robinsonov ostrov II. 22.15 Volajte Novu. 22.45 Črepiny. 23.15 Ulica 0.00 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 8.05 Charlieho anjeli. 9.40 Záhada Hailey Deanovej: Vražedná pozostalosť. 11.00 Neobyčajný život Timothyho Greena. 12.45 Trumbo. 14.50 Moderná rodina IX.15.10 Pred kamerou XV. 15.40 Až po uši II. 16.15 Až po uši II. 16.50 Škvrny od trávy. 18.15 Veľký dar. 20.00 Tu a teraz 21.00 Silicon Valley V. 21.30 Barry 22.00 Megan Leavey. 23.55 Vincent a koniec sveta. 1.55 Čierny motýľ.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 KRIMI

8.30 Zámena manželiek.

5.20 NOVINY TV JOJ

9.55 Oteckovia.

6.15 RANNÉ NOVINY

10.55 Susedské prípady.

8.10 Súdna sieň.

11.55 Rodinné prípady.

9.30 Policajti v akcii.

13.00 Mentalista VI.

10.40 Súdna sieň.

14.50 Susedské prípady. 15.55 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 Susedia.

12.00 NOVINY O 12:00 12.55 Top Star. 13.20 Rodinné záležitosti (2.) 14.45 Policajti v akcii. 15.55 Skutočné príbehy. 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI

21.10 Kuchyňa.

19.30 NOVINY TV JOJ

21.50 Kredenc.

20.25 ŠPORT

23.00 Sekerovci.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

23.35 Križovatka smrti

20.35 Inkognito.

0.30 Mentalista VI.

21.40 Heslo.

2.15 Stúpenci I. (9., 10.)

Súťažno-zábavná šou SR

3.35 Sekerovci.

22.35 Super karaoke.

4.05 Rodinné prípady.

23.30 Kukátko.

4.55 TELEVÍZNE NOVINY

Javiskový sitcom SR

PRIMA PLUS 9.05 Cesty domov (81.) 10.25 Správy FTV Prima 11.40 Ako sa stavia sen extra 12.45 Očami Josefa Klímu. 13.35 Základka (5.) 14.10 Prima ZOOM SVET. 14.40 Veľmi krehké vzťahy IV (24.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (82.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (88.) 21.35 Receptár prima nápadov. 22.20 Karolína, domáca kuchárka. 22.55 Partia. 0.05 Veľmi krehké vzťahy IV (24.)

DOMA 5.30 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (25., 26.) 8.25 Kým nás smrť nerozdelí. 10.10 Domov na kľúč. 11.15 Baby boom. 12.30 Extrémne premeny: Druhá šanca na život. 14.20 Búrlivé víno. 16.40 Keď budeš moja (27., 28.) 18.30 Mentalista VI. 20.20 Varte s nami. 20.30 Nikdy ťa neopustím (25., 26.) 22.35 Feriha (55.) 23.55 Stratená duša V. (13., 14.) 1.35 Kým nás smrť nerozdelí. 2.15 Smotánka. 3.35 Búrlivé víno.

0.30 Spravodlivosť v krvi VI. 1.25 Myšlienky vraha II. 2.25 KRIMI 3.00 Top Star. 3.15 Policajti v akcii. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Stratený svet: Roklina Vargyas 7.05 Balmoralský zámok 8.05 Ľadové kamióny 9.00 Ľadové kamióny 9.55 Tajomstvá Zeme II. 10.50 Dejiny vedy 11.55 Nový domov vo vesmíre 12.55 Mestské safari 13.10 Utajený šéf 14.10 Najnebezpečnejšie cesty do školy 15.10 Divy sveta s Billom Weirom 16.05 Divy sveta s Billom Weirom 17.00 Windsorský hrad 17.55 Dejiny vedy 19.00 Utajený šéf 20.00 Ako vznikali kontinenty? 21.00 Úžasné nápady - vynálezci a ich vynálezy 22.00 Hitler a vyslanci pekla 23.55 Vojnoví fotografi 0.05 Ross Kemp: Extrémny svet 1.00 Vrahove myšlienky 1.30 Vrahove myšlienky 2.00 Hitler a vyslanci pekla 3.35 Ross Kemp: Extrémny svet 4.20 Neobjasnené letecké katastrofy 5.10 Sága rodiny Manfréda Weissa

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 Otec Brown VI. (3.) 9.55 168 hodín. 10.30 Po stopách hviezd. 11.00 Pošta pre teba. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Výhra.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 14.15 Poklad byzantského kupce.Prepis detektívneho románu 15.50 To je vražda, napísala II. 16.40 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Případy 1. oddělení (13.) 21.00 Spomienky.Poviedka 21.30 Reportéri ČT. 22.09 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.10 Stav ohrozenia. 22.40 Na stope. 23.05 V mene vlasti VI. 23.50 Čtyři v tom 4 (1.) 0.40 AZ-kvíz. 1.05 Kalendárium. 1.25 Z metropoly. 1.55 GEN Galéria elity národa.Ivan Ženatý 2.10 Dobré ráno 4.40 Veľký detský flám 5.10 Kde bývali princezné.Bouzov 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Kamera na cestách: Laos na vlnách Mekongu. Dokument Fr. 9.55 Veľké stroje zblízka: Superrýchly vlak. 10.40 Antonov 225 Mrija.Dokument Fr. 11.35 Zdravšia krajina. 12.05 Kúzlo Afriky: Na okraji Kalahari 12.30 Babylon 13.00 Cesty viery 13.25 Televízny klub nepočujúcich. 13.55 Československý filmový týždenník 1968 (1194.) 14.10 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Po stopách tretieho odboja (14.) 14.35 Návraty k divočine (11.) 15.05 Kameň a poznanie. 16.05 Dobrodružstvá vedy a techniky. 16.35 Letecké katastrofy: Tragická misia. 17.20 Hollywood počas 2. svetovej vojny (2.)Konflikt s diktátormi 18.15 Cestománia. 18.45 Večerníček 19.00 Zašliapané projekty. 19.20 Bohovia a proroci (14.) 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Vojna v Pacifiku (3.) 21.00 Raketoplán, moja láska.Dokument USA 22.00 Velikáni filmu - Clint Eastwood: Krvavá stopa. Krimifilm USA 23.45 Na pravé poludnie.Western USA 1.10 Queer: Transforce 1.35 Príbehy domov 1.55 Ženy v poli. Tri protagonistky dokumentu Markéty Nešlehovej 2.25 Deti emigrantov 2.50 Abeceda komunistických zločinov. 3.05 Stratené adresy: Kniežacie planiny 3.25 Hranice dokorán Rozmówki polsko-czeskie 3.50 Na počiatku bol Palacký 4.10 Keď modlitby uzdravujú


18

JEDNOTKA 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Poklady sveta VI. 8.45 Poklady sveta VI. 9.05 Neskoro večer. 10.05 Nash Bridges (90.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny I. 15.10 HiSTORY. 15.15 Jazdi Hlavou. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI. 16.40 Poklady sveta VI. 17.00 Druhá šanca (2.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Cartouche. Dobrodružný film Fr./Tal. 22.20 Uver mi (4.)Triler VB 23.20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVII. 0.00 Koza.Trpká komédia SR 1.15 Cartouche. Dobrodružný film Fr./Tal.

JOJ PLUS 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (16.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia (11.) 11.00 Páli vám to. 12.05 Vyvolení - Dom snov 13.10 Profesionáli II. (10.) 14.15 Simpsonovci XVI. (2.) 14.45 Panelák XII. 16.00 Ninja Factor II. 16.55 Simpsonovci XVI. 17.25 Kosti VII. (9., 10.) 19.25 TIPOS INFO 19.30 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II.20.35 22 minút.Akčný film Rusko 22.20 Čierne vlajky III. (6.) 23.25 Nebezpečné lety II. 0.30 Ninja Factor II. 1.25 Panelák XII. (17.) 2.30 Profesionáli II.3.10 Čierne vlajky III. (6.) 4.00 Nebezpečné lety II.4.50 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 5.35 Haló

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Zlatá horúčka 14.00 Zlatá horúčka 15.00 Zlatá horúčka 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 V divočine s Bearom Gryllsom 21.00 Na ostrove s Bearom Gryllsom 22.00 Demoličný expert 22.30 Demoličný expert 23.00 Záchranárske práce 0.00 Osobné kamery pre políciu 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 V divočine s Bearom Gryllsom 3.00 Na ostrove s Bearom Gryllsom

UTOROK 10. 4. 2018

DVOJKA 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Národnostný magazín. 9.55 To je váš prípad, Šetaffy. 10.55 Ktorí krajšie pôjdeme. 11.35 Obedníček. 11.40 Dimitri. 11.45 Veselá farma IV. 11.50 Trpaslíci. 12.05 Živá panoráma 12.35 Cyklopotulky: Donovaly. 12.45 Príbeh ornitológa. 13.25 A3UM. 13.50 A3UM. 14.30 VaT. 15.00 Juraj Papánek. 15.25 Rusínsky magazín. 16.00 Na rybách - Petrov zdar. 16.30 Správy - Hírek 16.45 Ahoj Slovensko. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 17.45 Stopy dávnej minulosti. 18.10 Encyklopédia slov. obcí. 18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Fidlibumove pokusy. 19.10 Alica v krajine zázrakov. 19.35 Moji zvierací priatelia 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker 20.06 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker 20.10 Tradičná medicína vo svete II. 20.45 Via Bona Slovakia 2017. 22.00 Správy a komentáre 22.25 Večera s Havranom. 23.35 GEN.sk. 23.50 Správy RTVS

NOVA 8.45 Babicove dobroty 9.00 Ulica 9.50 Ulica 10.35 Špecialisti11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 13.00 Volajte Novu. 13.30 Črepiny. 14.00 Ulica 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 215.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.30 Víkend. 22.25 Špecialisti (38.) 23.15 Ulica 0.05 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 6.00 Denník princezny. 8.00 Disneyho krátke animované filmy II. 8.30 Škvrny od trávy. 9.55 Veľký dar. 11.35 Šialene normálni. 13.20 Megan Leavey. 15.20 Silicon Valley V. 15.55 Barry 16.30 Tu a teraz 17.35 John Oliver: Čo týždeň dal a vzal V. 18.05 Milovník po prechode. 20.00 Až po uši II. 20.35 Až po uši II. (6.) 21.10 Miliardy III. 22.10 Tiene II. 23.10 Rajský pokoj. 1.10 Návrat do Cold Mountain. 3.40 Pred kamerou XV. 4.10 Garden State.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.45 KRIMI

8.30 O 10 rokov mladší.

5.20 NOVINY TV JOJ

9.50 Oteckovia.

6.15 RANNÉ NOVINY

10.55 Susedské prípady.

8.10 Súdna sieň.

11.55 Rodinné prípady. 13.00 Mentalista VI. 15.00 Susedské prípady. 16.00 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex.

9.30 Policajti v akcii. 10.40 Súdna sieň. 12.00 NOVINY O 12:00 12.45 Top Star. 13.10 Naši II. (26.) 13.50 Policajti v akcii. 14.55 Policajti v akcii. 15.55 Skutočné príbehy.

17.55 Oteckovia.

17.00 NOVINY O 17:00

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

17.55 Moja mama varí lepšie

20.05 POČASIE

ako tvoja.

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

19.00 KRIMI

20.30 Najväčší víťaz.

19.30 NOVINY TV JOJ

22.00 O 10 rokov mladší.

20.25 ŠPORT

23.15 Rodinné prípady. 0.15 Mentalista VI. 2.15 Stúpenci I. (11., 12.) 3.35 Kredenc. 4.10 Rodinné prípady. 4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.20 Cesty domov (82.) 9.40 Správy FTV Prima 11.00 Modrý kód (88.) 12.15 Receptár prima nápadov. 13.10 Karolína, domáca kuchárka. 13.40 Partia. 14.45 Veľmi krehké vzťahy IV (25.) 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (83.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ohnivé kura II (93.) 21.40 Rozpáľ to, šéfe! 22.25 Teraz varí šéf! 23.10 TOP STAR magazín. 0.10 Veľmi krehké vzťahy IV (25.)

DOMA 5.25 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (27., 28.) 8.30 Kým nás smrť nerozdelí. 10.15 Varte s nami. 10.50 Nikdy ťa neopustím (25., 26.) 13.25 Feriha (55.) 14.35 Búrlivé víno. 16.50 Keď budeš moja (29., 30.) 18.40 Mentalista VI. 20.30 Nikdy ťa neopustím (27., 28.) 22.30 Feriha (56.) 23.40 Stratená duša V. (15., 16.) 1.25 Kým nás smrť nerozdelí. 2.05 Smotánka. 3.40 Búrlivé víno.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Semafor. 21.55 Vlci.Rodinný dramatický seriál SR 23.05 Aféry II. (12.) 0.00 Spravodlivosť v krvi VI. 0.55 Myšlienky vraha II. 1.55 KRIMI 2.25 NOVINY TV JOJ 3.10 Policajti v akcii. 3.55 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Najnebezpečnejšie cesty do školy 7.00 Windsorský hrad 7.55 Zoznámte sa: Fudžajra 8.05 Ľadové kamióny 9.00 Ľadové kamióny 9.55 Tajomstvá Zeme II. 10.50 Zoznámte sa: Fudžajra 11.00 Dejiny vedy 12.05 Ako vznikali kontinenty? 13.05 Utajený šéf 14.05 Najnebezpečnejšie cesty do školy 15.05 Grandiózne lietadlá 16.00 Grandiózne lietadlá 17.00 Windsorský hrad 17.55 Dejiny vedy 19.00 Utajený šéf 20.00 Ako vznikali kontinenty? 21.00 Úžasné nápady - vynálezci a ich vynálezy 22.00 Albert a Hermann Göringovci 23.50 Vojnoví fotografi 0.00 Ross Kemp: Extrémny svet 0.55 Vrahove myšlienky 1.25 Vrahove myšlienky 1.55 Albert a Hermann Göringovci 3.25 Ross Kemp: Extrémny svet 4.10 Vojnoví fotografi 4.20 Neobjasnené letecké katastrofy 5.10 Sága rodiny Manfréda Weissa

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala II. 9.50 Cizí lidé. Príbeh 10.55 Čtyři v tom 4 (1.) 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Vrece. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 14.15 Poslední leč Josefa Langmilera. 15.05 Doktor Martin IV. 15.55 To je vražda, napísala II. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj. 20.55 Ota Hofman - 90 rokov: Setkání v červenci. Romanca 22.19 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 22.20 V mene vlasti VI. 23.15 Taggart. 0.25 AZ-kvíz. 0.50 Banánové rybičky.

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Zázračná planéta: Úžasný svet domácich maznáčikov (1.) 9.45 Skrytý raj Podyjí. 10.25 Krásy európskeho pobrežia: Pláž potešenia. 10.30 Kráľovstvo divočiny: Najúžasnejšia púť. 11.00 Rozmaznávaný votrelec.Pátranie nórskych vedcov a českého filmára po tajomstve kukučky obyčajnej 11.25 Nedaj sa. 12.20 Chcete ich? 12.25 Trabantom Južnou Amerikou (6.) 12.55 Na ceste po západnom Taiwane. 13.20 Stopy, fakty, tajomstvá: Upíri v Čechách. 13.50 Parta Analog. Dokumentárny program 15.00 S kuchárom okolo sveta: Senegal. 15.55 13. osemtisícovka Radka Jaroša.Dramatický výstup na Annapurnu v roku 2012 16.25 1918-2018 TOTO STOROČIE: 1948: Proces H - deň deviaty (9.) 17.15 Cesta do Indie: Úžas 18.15 Národné klenoty II. 18.45 Večerníček 18.55 Uchom ihly 19.20 Zemepis sveta: Pláže a útesy 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Nacistická raketa V2.Dokument Nem. 21.00 Nerodič.Stala sa tradičná rodina prežitkom? Prekvapivé príbehy o novodobých formách rodičovstva v celovečernom dokumentárnom filme Jany Počtovej 22.25 Dom z kariet IV. (10.) 23.25 Letecké katastrofy: Tragická misia. 0.10 Diera v hlave. Dokumentárna esej 1.40 Európa dnes 2.05 Folklorika 2.30 Milosť pre monarchiu 3.00 Stratené adresy: Vařákove paseky 3.20 Hranice dokorán Rozmówki polsko-czeskie 3.45 Folklórny magazín 4.10 Gajdoši a gajdy 4.30 Sabotáž 4.55 Kresťanský magazín


19

STREDA 11. 4. 2018

JEDNOTKA 8.45 Poklady sveta VI. 9.05 Druhá šanca (2.) 10.00 Nash Bridges (91.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Zajtrajšie noviny I. (2.)Tv seriál USA 15.10 HiSTORY. 15.15 Jazdi hlavou. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta VI. 16.40 Poklady sveta VI. 17.00 Druhá šanca (3.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Liga majstrov - štvrťfinále.Priamy prenos 22.50 Liga majstrov - highlighty 23.30 Fair play. 1.05 Nash Bridges (91.) 1.50 Zajtrajšie noviny I.

JOJ PLUS 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (17.) 9.50 Prison Break: Útek z väzenia (12.) 11.00 Páli vám to. 12.00 Vyvolení - Dom snov (30.) 13.10 Profesionáli II. 14.15 Simpsonovci XVI. (3.) 14.40 Panelák XII. 16.00 Ninja Factor II. 16.55 Simpsonovci XVI. 17.25 Kosti VII. 19.25 ŽREBOVANIE 19.35 Profesionáli II. (12.) 20.35 Detektív Dee a záhada tajomného ohňa.Akčný triler Čína/HK 23.10 Hawaii 5.0 VII. 0.10 Homeland: V mene vlasti V. 1.20 Ninja Factor II. 2.20 Panelák XII. 3.20 Profesionáli II. 4.00 Homeland: V mene vlasti V. 5.00 Top Star. 5.15 Moja mama varí lepšie ako tvoja.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Nutné na prežitie 13.00 Aljaška: Posledné hranice 14.00 Aljaška: Posledné hranice 15.00 Aljaška: Posledné hranice 16.00 Mimoriadne projekty 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Rýchlo a hlasno 21.00 Rodení obchodníci 22.00 Pouliční štvanci 23.00 Záchranárske práce 0.00 Extrémne stroje 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Rýchlo a hlasno 3.00 Rodení obchodníci 4.00 Pouliční štvanci 5.00 Dvojaké prežitie

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Rusínsky magazín. 9.55 To je váš prípad, Šetaffy. 11.00 Z klenotnice ľudovej hudby. 11.35 Obedníček. 11.40 Dimitri. 11.45 Pod zelenou horičkou. 11.55 Trpaslíci. 12.05 Živá panoráma 12.30 Cyklopotulky. 12.40 Ao-Tea-Roa alebo Zem naopak. 13.10 Svedectvá 1948 - 1968.13.55 Väzeň č.9000. 14.35 Moja diagnóza. 15.00 Posledný strážca tichých hôr. 15.30 Maďarský magazín 16.00 Cesta na MS vo futbale 16.30 Správy - Hírek 16.45 Ahoj Slovensko. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.40 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 17.45 Stopy dávnej minulosti. 18.10 Encyklopédia slov. obcí. Smolník. 18.30 Večerníček. 18.35 Dimitri. 18.40 Veselá farma IV. 18.45 Trpaslíci. 18.50 Kniha džunglí II. 19.00 Fidlibumove pokusy. 19.10 Alica v krajine zázrakov. 19.35 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.08 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker, Loto, Joker, Loto 5 z 35 20.10 Tradičná medicína vo svete II. 20.45 Stavba roka 2017. 22.05 Umenie. 22.30 Kinorama. 23.00 Gen.sk.Viliam Gruska. 23.10 Televízia za dverami. 23.40 Noc v archíve. 0.40 Správy RTVS 1.30 Správy - Hírek

NOVA 9.35 Ulica 10.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 13.00 Tescoma s chuťou 13.05 Špecialisti 13.55 Ulica 14.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Výmena manželiek X. 21.35 Robinsonov ostrov II. 22.30 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.35 Ulica

HBO 7.50 Kráska a zviera. 10.00 Milovník po prechode. 11.55 Maudie. 13.50 Star Wars: Epizóda IV - Nová nádej. 16.00 Rím 16.50 Rím (2.) 17.45 Prípad Sloane. 20.00 Smrtihlav. 22.00 Tu a teraz 23.00 Elitná policajtka. 0.50 Trust 1.55 Smrtihlav. 3.55 6,9 Richterovej škály. Komédia Rumunsko/Bulh./Maď.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.45 KRIMI

8.30 Varte s nami.

5.15 NOVINY TV JOJ

8.40 Zámena manželiek.

6.15 RANNÉ NOVINY

9.55 Oteckovia.

8.10 Súdna sieň.

10.55 Susedské prípady.

9.30 Policajti v akcii.

11.55 Rodinné prípady.

10.40 Súdna sieň.

12.55 Mentalista VI.

12.00 NOVINY O 12:00

14.50 Susedské prípady.

12.30 Top Star.

15.55 Rodinné prípady.

12.55 Naši II. (27.)

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

13.30 Policajti v akcii.

NOVINY

14.35 Policajti v akcii.

17.25 Reflex.

15.40 Skutočné príbehy.

17.55 Oteckovia.

17.00 NOVINY O 17:00

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

17.55 Moja mama varí lepšie

20.05 POČASIE

ako tvoja.

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

19.00 KRIMI

20.30 CHART SHOW.

19.30 NOVINY TV JOJ

22.35 Hviezdna párty.Zábavná

20.25 ŠPORT

show.Moderuje Andrej Bičan

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

23.35 Mentalista VI.

20.35 Hotel (4.)

1.30 Stúpenci I. (13., 14.) 2.50 Susedské prípady. 3.40 Rodinné prípady. 4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.10 Cesty domov (83.) 9.30 Správy FTV Prima 10.50 Ohnivé kura II (93.) 12.15 TOP STAR magazín. 13.10 Rozpáľ to, šéfe! 13.50 Teraz varí šéf! 14.40 Veľmi krehké vzťahy IV (26.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (84.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (89.) 21.35 Show Jana Krausa. 22.35 Ťažká drina. 23.10 Veľmi krehké vzťahy IV (26.)

DOMA 5.30 Druhý dych. 6.20 Keď budeš moja (29., 30.) 8.30 Kým nás smrť nerozdelí. 10.15 Varte s nami. 10.55 Nikdy ťa neopustím (27., 28.) 13.20 Feriha (56.) 14.30 Búrlivé víno. 16.50 Keď budeš moja (31., 32.) 18.30 Mentalista VI. 20.30 Nikdy ťa neopustím (29., 30.) 22.40 Feriha (57.) 24.00 Nesmrteľný (1., 2.)Krimiseriál USA 1.35 Kým nás smrť nerozdelí. 2.15 Smotánka. 3.45 Búrlivé víno.

21.40 Vlci. 22.40 Aféry II. (13.) 23.40 Spravodlivosť v krvi VI. 0.40 Myšlienky vraha II. 1.40 KRIMI 2.10 NOVINY TV JOJ 3.00 Top Star. 3.15 Policajti v akcii. -4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Najnebezpečnejšie cesty do školy 7.00 Windsorský hrad 7.55 Zoznámte sa: Fudžajra 8.05 Ľadové kamióny 9.00 Ľadové kamióny 9.55 Americké významné miesta bez tajomstva 10.55 Dejiny vedy 11.55 Ako vznikali kontinenty? 13.00 Utajený šéf 14.00 Najnebezpečnejšie cesty do školy 15.00 Lov - ako sa nakrúcalo 16.05 Lov 17.05 Windsorský hrad 18.05 Tajomstvá Zeme II. 19.00 Utajený šéf 20.00 Ako vznikali kontinenty? 21.00 Úžasné nápady - vynálezci a ich vynálezy 22.00 Diabolské techniky 23.45 Vojnoví fotografi 0.00 Ross Kemp: Extrémny svet 0.55 Vrahove myšlienky 1.25 Vrahove myšlienky 1.55 Diabolské techniky 3.20 Ross Kemp: Extrémny svet 4.05 Vojnoví fotografi 4.15 Neobjasnené letecké katastrofy 5.10 Americké významné miesta bez tajomstva

ČT 1 9.00 To je vražda, napísala II. 9.45 Doktor Martin IV. 10.35 Vrece. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.45 Vyprávěj. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma 14.00 Petr Nárožný - 80 rokov: Herečka.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 14.20 Petr Nárožný - 80 rokov: Španělská paradentóza. Komédia 15.55 To je vražda, napísala II. 16.45 Cestománia. Chile - Horúci sever, chladný juh 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov môj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 Inšpektor Max (8.) 21.00 Čtyři v tom 4 (2.) 21.49 Výsledky žrebovania Šťastných 10 21.50 Otlačky doby: Život vo vojne. 22.45 Otec Brown VI. (3.) 23.30 Taggart. 0.50 AZ-kvíz. 1.15 Na stope. 1.40 Dobré ráno 4.10 Po stopách hviezd. Obrazový životopis slávnych - tentokrát Libuše Havelkovej 4.40 Hlavne lacno 5.00 Chlapci v akcii 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Návrat levieho zabijaka. 9.50 Hľadanie stratených Mayov. Dokument USA. 10.45 Po stopách amazonských. 11.15 Krásy európskeho pobrežia: Kréta. 11.20 Vojna v Pacifiku (3.) 12.15 Hollywood počas 2. svetovej vojny (2.) 13.10 Náš vidiek 13.35 Putovanie za pesničkou 14.05 Folklorika 14.30 Európa dnes. 14.55 Veľký svet techniky 15.45 Kľúč. 16.10 Nerodič.Stala sa tradičná rodina prežitkom? Prekvapivé príbehy o novodobých formách rodičovstva v celovečernom dokumentárnom filme Jany Počtovej 17.35 Divoká Čína: Tibet. 18.25 GEN - Galerie elity národa.Ivan Ženatý 18.45 Večerníček 18.55 Solúnsky Čížek. Návšteva u prekladateľa Seiferta a Holana z gréckeho mesta pod Olympom 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Kamera na cestách: Radžastan, zem kráľov. 21.00 Na ceste po ománskom pobreží. 21.30 Národné klenoty.Holašovice - odkaz stredoveku 22.00 Roming. Komediálna road movie 23.50 V mene vlasti V. (1.) 0.40 Dom z kariet IV. (10.) 1.35 Proces H - deň deviaty (9.) 2.30 Chcete ich? 2.35 Trojgrošové podnikanie 3.00 Príbehy železnej opony. 3.15 Stratené adresy: Žák 3.35 Hranice dokorán Rozmówki polsko-czeskie


20

3. 4. 2018

SPOLOČENSKÁ KRONIKA/OZNAMY

Dokončenie z 12. strany

Obec Papradno

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Niet ničoho, čo by sa dotklo srdca viac, ako keď odíde človek srdcu blízky. Dňa 26. 3. nás vo veku 65 rokov opustil náš drahý manžel, dedko, brat a švagor

podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Neplačte, drahí, že odchádzam, tak ako mi určil osud, i vo večnej noci bude sa mi snívať, že žijem spolu s vami. Dňa 22. 3. nás vo veku 73 rokov opustila naša drahá manželka, mama, babka a prababka

v yhla s u je výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno s predpokladaným nástupom od 01.07.2018 Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

Pavol PUSTAI. Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť v našom hlbokom žiali, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Daniela KOVÁČOVÁ. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť v našom žiali, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Spomienky a smútočné oznámenia môžete podať vždy do štvrtka do 12. hodiny

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 107,20 m² z pozemku C KN parc. č. 772/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 149 m² v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Účelom využitia pozemku je zriadenie únikového východu (schodiska) a umiestnenie chladiacej jednotky pre objekt s. č. 30 a 2430 s použitím pozemku C KN parc. č. 772/ 12. Situácia s vyznačením predmetu nájmu tvorí prílohu tohto zámeru zverejneného na internetovej stránke mesta. Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 26/2017 vo výške 7,20 €/m²/rok. Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v uzatvorenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM pozemku C KN parc. č. 772/12 v k. ú. Považská Bystrica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 18. 4. 2018 do 12.00 hod.. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 10 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. Bližšie informácie možno získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308.

odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z .z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov najmenej 5 rokov pedagogickej praxe absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov občianska a morálna bezúhonnosť spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku znalosť práce s PC vítaná riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu Zoznam požadovaných dokladov žiadosť o účasť na výberovom konaní doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach doklad o absolvovaní 1. atestácie doklad o dĺžke odbornej praxe štruktúrovaný profesijný životopis písomný návrh koncepcie rozvoja školy výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní Prihlášku do výberového konania s úradne overenými dokladmi o vzdelaní doručte do 20.4.2018 na adresu: Obec Papradno, Obecný úrad, 018 13 Papradno č. 315. Obálku označte heslom „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ – neotvárať“. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy. Ďalšie informácie: Obec Papradno, Obecný úrad, 018 13 Papradno č. 315 (042/4393379). MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA WEBE

www.povazska-bystrica.sk


3. 4. 2018

ZVYKY

Zaujímavé fakty o Veľkej noci

21

Termín Veľkej noci nie je každý rok vždy v ten istý deň. Jeho slávenie je totiž závislé od Mesiaca a lunárneho kalendára. Základným pravidlom je, že Veľkonočnou nedeľou sa každý rok stane prvá nedeľa po splne Mesiaca, ktorý nasleduje po dni jarnej rovnodennosti. O zaujímavých faktoch, ktoré súvisia nielen s Veľkou nocou, ale aj s príchodom jari, nám porozprávala riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová. Kde sú korene týchto sviatkov a Preto aj kresťania by sa v tejto cami malo privolať gazdom veľa zef z Arimatey, ktorý s veľkou úctou otázke mali správať uvážlivo, čiže dobrých hostí, gazdinám veľa hy- zavinul telo Ježiša do plátna a ulokedy vznikli? Sviatky Veľkej noci patria k najdô- neodsudzovať pôvodnú zložku diny, znesených vajec, dievkam žil do nového hrobu, vytesanému v skale. Mŕtve telo Krista tam bolo ležitejším pre všetkých kresťanov. ako niečo pohanské, ale pripísať veľa nápadníkov. ponechané samotné, vchod bol No treba povedať, že kresťanstvo jej novú dimenziu. Čiže cez stvo- A čo obyčaje Veľkého piatku? Veľký piatok je dňom skonu Ježiša privalený kameňom. Prvé správy nadviazalo na židovský sviatok rené veci oslavovať Stvoriteľa. Pésach. Pôvodne bol spojený Prejdime ku konkrétnym veľko- na kríži. Pre kresťanov je to smú- o príprave Božieho hrobu pochás jarným telením sa dobytka, no nočným dňom. Existuje nejaký točný deň. V ľudovej kultúre na- dzajú z Anglicka z prelomu 8. a 9. neskôr sa Pésach alebo Pascha zaujímavý zvyk na Zelený štvr- chádzame mnohé obyčaje, ktoré storočia. Veriaci po skončení obraakýmsi zvláštnym prepojením ko- dov položili kríž do symbolického slávil ako pamiatka na odchod Ži- tok? dov z egyptského zajatia. Sviatok V cirkevnom kalendári je Zelený rešpondujú s Ježišovou potupnou hrobu Krista. Neskôr sa tam uložila je u Židov sprevádzaný, okrem štvrtok chápaný ako spomienka smrťou. Gazdovia na Veľký piatok aj Sviatosť oltárna – Eucharistia. iných rituálov, i konzumovaním na slávenie poslednej večere Je- štepili stromčeky, lebo vraj sa lep- Od 19. storočia je na Slovensku macesov ako druhu nekvaseného žiša Krista s dvanástimi apoštol- šie zahoja rany po reze. Pastieri dávaná do „Božieho hrobu“ aj sopečiva. Macesy sa už bežne dajú mi. Počas omše sa zaviazali zvo- strihali ovce, jahniatka – aby mali cha doráňaného Krista, ktorú veny, namiesto ktorých sa používali hustejšiu vlnu. Termín bol tiež riaci uctievajú bozkom. Sviatosť olkúpiť aj u nás v obchodoch. Prečo sa veľkonočné zvyky na- rapkáče. V niektorých dedinách vhodný pre prvé dojenie oviec, za- tárna sa vystavuje v Božom hrobe si dokonca mládenci vyrobili mo- strihovanie vlastníckych znakov na aj v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, zývajú aj sviatkami jari? Veľkonočné zvyky majú charakter bilné fúrikové rapkáče, s ktorými uši oviec. Dievky sa chodili česať či na Morave. Známe sú aj stráže oslavy prichádzajúcej jari. Súvisí chodili po chotári a robili hluk, aby pod vŕby alebo topole – aby mali hasičov, či iných uniformovaných mužov pri Božom hrobe. Mnohí si to s ich termínom. Kresťanstvo mylne vysvetľujú, že sa stráži Jezaviedlo oslavu zmŕtvychvstania žišova socha, no stráži sa práve Ježiša Krista práve počas jarného vystavená Eucharistia. obdobia. Kedysi sa nový rok nezaA čo sa robilo na Bielu sobotu? čínal ako dnes, 1. januára, ale bol Počas svätých omší sa v katolícprirodzene určovaný cyklom prírokych kostoloch „páli Judáš“. Ľudia dy. Čiže možno predpokladať, že uhlíkom z tejto pahreby pripisovali začiatok nového roka bol niekedy magické vlastnosti – uhlíky vraj v mesiaci marec – apríl. dokážu ochrániť dom aj pred poNiektorí kresťania odmietajú žiarom, aj pred povodňou. Preto nazývať veľkonočné sviatky si ich ľudia po sv. omši brávali so aj sviatkami jari, lebo je to vraj sebou domov. Počas Bielej soboty „pohanská“ zložka zvykov – aký sa gazdinky už sústredili na prízaujať postoj v tejto otázke? pravu veľkonočných obradových Áno, v niečom možno s týmito jedál. Počas vigílie sa v sobotu názormi súhlasiť. Takmer všetky v niektorých farnostiach krstia dodlhodobé tradície, ku ktorým veľspelí – takzvané katechumeni. Nekonočné zvyky bez pochýb patria, musí vždy ísť o náhle konverzie, majú v sebe niekoľko vrstiev. Je skôr ide o postupné prijatie Boha to ako s geologickým materiálom. Drôtom opletané vajíčka od Márie Porubčanskej zo Žiliny za Pána svojho života u ľudí, ktorí Postupom času sa na prvé horniny nabaľovali ďalšie vrstvy z iných z dediny vyhnali zlé sily. Známe krásne dlhé vlasy, ako sú krásne napríklad neboli vychovávaní vo viere. období. A dnes môžeme skúmať bolo štvrtkové rituálne umývanie dlhé tieto stromy... historický vývoj hornín práve cez kuchynského riadu. Gazdinky mu- Na Veľký piatok sa vraj stretávali A ako sa vysvetľuje pondelková oblievačka? tieto „nabalené“ vrstvy. Rovna- seli všetko vydrhnúť, odmastniť, aj strigy? ko je tomu i vo zvykosloví. Zvyky aby na Veľký piatok bolo všetko Áno, ľudia si kedysi mysleli, že Pre cudzincov sú možno naše podliehajú času. Ak nejaký zvyk čisté, lebo to bol deň prísneho práve v čase skonu Ježiša Kris- európske zvyky nepochopiteľné, vznikne, postupne sa naň „naba- pôstu. Zvláštne účinky mala podľa ta vrcholí zároveň aj činnosť zla. prečo sa zrazu všetci kolektívne lia“ ďalšie prvky, zmeniť sa môže našich predkov zeleno-štvrtková V predstavách ľudí boli zosobne- oblievame... Treba však vedieť, forma zvyku, niekedy aj obsah či voda. Dievky sa chodili ešte pred ním zla strigy alebo bosorky. Boli to že územím Slovenska prechádza významová interpretácia. V tradič- východom Slnka kúpať do potoka, zlé, staré ženy, ktoré vedeli ublížiť kultúrna hranica medzi výskytom nej kultúre sa so sviatkami Veľkej aby boli zdravé a krásne po celý nielen zvieratám, ale i ľuďom. Naši šibačky a oblievačky. Na západnoci spájali zvyky spojené s prí- rok. Verilo sa, že štvrtková rituálna predkovia verili, že v noci z piatka nom Slovensku sa kedysi len šichodom jari a začiatkom poľno- kúpeľ pomôže v boji voči kožným na sobotu majú strigy svoj sabat. balo prútmi, kým vo východnej hospodárskych prác. Mnohé zlož- chorobám, ktoré boli v minulosti Tento termín je dodnes magickým časti sa polievalo vodou. Dnes sú na celom území známe obe formy ky obyčajov majú pôvod ešte v po- pomerne rozšírené. Na potok sa dňom pre rôzne okultné skupiny. hanských agrárnych kultoch, jadro chodilo i s koňmi. Boli to takzvané V katolíckych kostoloch sa na zvykov. Kedysi to boli významné ktorých tvoril mýtus o každoročne brodky. Azda najkrajším zvykom mnohých miestach Slovenska magické úkony na privolanie zdrasa obnovujúcom božstve /Démé- bolo nosenie mravcov do domu. v piatok a sobotu „stráži Boží via a sviežosti. Dnes plnia azda teér, Persefóné, Dionýzos, Osiris, Zvyk je známy takmer z celého hrob“. Čo môžeme povedať len zábavnú funkciu, ktorá integruje rodiny i celé spoločenstvá. Adonis.../. Kresťanstvo viaceré územia Slovenska. Niekde sa o tejto tradícii? pripravila P. Rágulová rituálne prvky prevzalo, napríklad konal v noci na Zelený štvrtok, Boží hrob je miesto, ktoré symbofoto: archív svätenie zelene, pôdy, vody, rituál- niekde až ráno na Veľký piatok. licky pripomína uloženie Ježišovho Vlastivedného múzea nu funkciu ohňa, dymu a podobne. Mravce boli v ľudovej symbolike tela po sňatí z kríža. Ako z Písma No pôvodným formám sa snažilo symbolom mnohosti, početnosti. vieme, Ježišovo telo dal Pontský pripísať nový – kresťanský obsah. Preto obsypávanie domu mrav- Pilát váženému mužovi menom Jo-


22

3. 4. 2018

INZERCIA SLUŽBY

KÚPIM

•AKCIA! Zľava 20% do 30. 6. 2018 !!! RENOVÁCIA nemeckou technológiou Vám ponúka čisté riešenie pre Vaše staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 113 •rekonštrukcie bytových jadier, bytov a kúpeľní. Tel. 0918 542 411 •advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin, advokát Centrum 27/32, Pov. Bystrica (budova finančné centrum oproti kostolu) poskytuje bezplatné právne poradenstvo každý štvrtok v čase od 9 hod. do 11 hod. www.advokatporubcin.sk Tel. 0911 475 596 0903 475 596 •maľby, stierky lacno. Tel. 0902 238 168 •rekonštrukcie bytov, kúpeľní a jadier. Tel. 0904 628 324 •montáž sadrokartónu. Tel. 0902 238 168 •požičovňa tepovačov. Tel. 0903 148 282 •preprava RENAULT VALNÍK TEL. 0903 108 857

•parožie, zhody, trofeje, preparáty. Kupujem aj celé zbierky trofejí – jelenie, danielie, srnčie, muflonie aj diviačie. Vykupujem aj odpadové parožie nalakované, polámané, vyblednuté – cena závisí na kvalite. Ponúkam aj dlhodobú spoluprácu vo vykupovaní zhodov a trofejí po celom SK a CZ. PLATÍM IHNEĎ. Viac info na: puchovcan0@gmail.com Tel. 0940 723 073

PREDAJ •kozie mlieko.

Tel. 0917 749 969 •výhodne hriadeľ kotúč. píl + 25mm, ručný kladkostroj 0,5 t (+kolieska) na posuv po dráhe, motor na päťkách 2,2 KW – 2880 ot./min. s remenicou, zverák – YORK100, paletový vozík – zn. dôchodca. Tel. 0907 183 560 •stavebný výťah, gumy na diskoch rozmer 215/65 R16C, zváračku TRIODYN K220 vhodná do haly. Tel. 0904 825 814 •chlapčenské obleky veľkosť 48, tmavomodrý - slim, šedý - klasik. Málo nosené, kvalitné značkové, vhodné na birmovku. Cena dohodou. Tel. 0904 592 500 •detský dievčenský bicykel s pomocnými kolieskami, P. B. Tel. 0911 708 574 •búracie kladivo, cirkulár. Tel. 0907 113 136

Inzeráty môžete podať vždy do štvrtku do 12. h. v klientskom centre mestského úradu.

AUTO - MOTO - predaj •skúter APRILIA SR50, rok výroby 2012, stav tachometra 8933 km, vo výbornom stave, športový výfuk STAGE 6 – carbon. Tel. 0907 071 849 •AUDI A6, 2.0TDI r. v. 2008, sedan, vo veľmi dobrom stave. Cena 5 900,- €. Tel. 0905 860 168

AUTO - MOTO - kúpa •KÚPIM NOVÉ DIELY na - BABETY, KORÁDO, JAWA 90,05,550,2023, MANET, TATRAN A AJ INÉ MOTO VYRÁBANÉ v STROJÁRŇACH. KÚPIM AJ ZACHOVALÉ MOTOCYKLE - PS. DOBRE ZAPLATÍM ! Tel. 0910 904 599

NEHNUTEĽNOSTI - predaj •4-izb. byt Stred.

Tel. 0948 107 044 •chatu na Dráhach. Tel. 0903 361 591 •3-izbový byt v Papradne pri ZŠ. Plastové okná, samostatné kúrenie, záhradka. Len vážny záujem. Prednosť má platba v hotovosti. Tel. 0904 634 588 •záhradku s elek. a vod. prípojkou, rozloha 500 m2, v oblasti Hlín. Tel. 0908 583 601 •RD Domaniža Tel. 0903 132 344 •3-izb. Stred Tel. 0915 854 891 •pozemok Vrchteplá Tel. 0903 132 344

NEHNUTEĽNOSTI - prenájom

NEHNUTEĽNOSTI - kúpa •zadĺžený byt, možnosť ostať bývať a kúpy naspäť. Tel. 0948 107 044 •byt v okrese Pov. Bystrica alebo Púchov. Tel. 0907 983 374

RÔZNE •SPOLOK NA ZÁCHRANU ZVIERAT hľadá domov pre N. O - psík, priatelský, dobre stráži. Tel. 436 21 60 0902 666 476

OZ HAFKÁČI Tel.: 0915 737 176 0911 290 983 hafkacipb@gmail.com www.hafkaci.sk

Mačky v meste - Cats in the city n.o. POMOŽTE OPUSTENÝM MAČKAM

Podporte Občianske združenie Mačky v meste, ktoré sa v našom meste a okolí venuje opusteným a zraneným mačkám. Viac informácii nájdete aj na facebooku Mačky v meste - Cats in the city n.o. Číslo účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 0861 0655 •hľadáme opatrovateľku k starším manželom v Plevníku - Drienovom na 10 dní v mesiaci v dopoludňajších hodinách. Platba dohodou, volať po 18.00 hod. Tel. 0908 238 301 0907 718 953 •Zubná ambulancia prijíma nových pacientov. Výplne, extrakcie, mostíky, protézy, riešime v krátkom čase. Tel. 0948 035 132 •darujem za odvoz gauč dĺžka 205 cm, šírka 85 cm, po roztiahnutí šírka 170 cm + 2 podušky + vlnená deka, povlak mierne natrhnutý. Gauč sa dá jednoducho rozkladať, je ľahký, vhodný na chatu alebo chatku. Odvoz nutný v Pov. Bystrici, ul. Lanska – pozvoniť. Tel. 0948 799 880

•doučujem matematiku úrovne ZŠ, SŠ, VŠ. Tel. 0905 787 500 •darujem obývaciu stenu veľmi zachovalú, vysoko leštenú aj s odvozom. Tel. 0903 427 416

ZAMESTNANIE •prijmeme stolára. Tel. 0903 755 911 •VEREDA trade hľadá do svojho tímu obchodného zástupcu pre veľkoobchod v segmente so športovým tovarom. Komunikácia a príjemné vystupovanie podmienka. Tel. 0905 678 894 •v Hoteli Gino Park Palace v Orlovom máme voľné pracovné miesto chyžná. V prípade záujmu prineste životopis osobne s vyplneným tel. číslom alebo volajte na Tel: +421 42 44 59 600 •v Hoteli Gino Park Palace v Orlovom máme voľné pracovné miesto pomocná sila v kuchyni. V prípade záujmu prineste životopis osobne s vyplneným tel. číslom alebo volajte na Tel: +421 42 44 59 600 •v Hoteli Gino Park Palace v Orlovom máme voľné pracovné miesto chyžná. V prípade záujmu prineste životopis osobne s vyplneným tel. číslom alebo volajte na Tel: +421 42 44 59 600 •prijmeme pracovníka do Pizzerie. Tel. 0910 658 181 •prijmeme do pracovného pomeru zdravotnú sestru a dentálnu hygieničku do zubnej kliniky v Pov. Bystrici. obchod@dctriveze.sk Tel. 0948 665 456 •prijmeme brigádničku do pivárne. Tel. 0908 287 244 0908 655 132 •Spoločnosti KOI s.r.o. z P. B. ihneď prijme do TPP zamestnancov – vodič sk C a strojník traktobager 5,9. Tel. 0917 089 204

STRATY A NÁLEZY •našla som dňa 19.1. 2018 v OD Lídl zlatú naušnicu. Majiteľka sa môže o ňu prihlásiť na: Tel. 042/4322524 •kto stratil hodinky pod Považským hradom dňa 23. 3. 2018. Ozvite sa Tel. 0915 764 565 •našli sa dioptrické okuliare, nachádzajú sa v redakcii.


3. 4. 2018

Súťaž mladých folkloristov „Keď si ja zaspievam“ opäť v Považskej Bystrici Po dvoch rokoch sa opäť konala regionálna súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí „Keď si ja zaspievam 2018“, ktorej hlavným usporiadateľom bolo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne, Mestom Považská Bystrica a PX Centrum v Považskej Bystrici.

Do regionálnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí, ktorá sa konala 22. marca v kine Mier v Považskej Bystrici, sa prihlásilo sedem detských folklórnych kolektívov: DFS MLADOSŤ z Považskej Bystrice, DFSk PODŽIARANČEK z Papradna, DFS BYSTRINKA z Považskej Bystrice, DFS DÚBRAVČEK z Plevníka-Drienového, DFSk LIMBORÁČIK z Prečín, DFSk LEDNIČANKA z Lednice, DFS JAVORINKA z Lysej pod Makytou a Ema Vavríková zo Základnej umeleckej školy v Ilave. Súťažiaci sa predstavili v 26 súťažných vstupoch v niekoľkých kategóriách - detská ľudová hudba (1), spevácke skupiny (7), sólisti speváci (16) a z nich štyri duá a dvaja sólisti inštrumentalisti. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorú zastupoval hudobník, pedagóg a výrobca ľudových nástrojov Roman

23

SPEKTRUM/OZNAMY

Bienik a speváčka kysuckých ľudových piesní Helena Zahradníková. Po ukončení súťaže, krátkej prestávke a vyhodnotení sa uskutočnil rozborový seminár, ktorého sa zúčastnili vedúci kolektívov. Porota predniesla svoje odborné postrehy a pripomienky, ktoré boli adresované na skvalitnenie práce v kolektívoch, ale aj pre prácu s interpretmi. Súťaž je trojstupňová a víťazi regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo v Považskej Bystrici, postupujú do krajského kola v Zemianskych Kostoľanoch a najlepší z nich na celoštátnu prehliadku „Vidiečanova habovka 2018“ do Habovky. V kategórii detské ľudové hudby získala zlaté pásmo s postupom do krajskej súťaže Ľudová hudba DFS MLADOSŤ z Považskej Bystrice a v kategórii detské spevácke skupiny si zlaté pásmo s postupom do krajskej súťaže vyspievala DFSk PODŽIARANČEK z Papradna. Strieborné pásmo v tejto kategórii získal DFS BYS-

TRINKA z Považskej Bystrice a bronzové pásmo DFS MLADOSŤ z Považskej Bystrice. V kategórii sólisti speváci a spevácke duá zažiarili a zlaté pásmo si odniesli Petra Tarožíková a Samuel Klabník z DFSk Podžiaranček z Papradna, Nina Kurejová z DFS DUBRAVČEK z Plevníka-Drienového a Nela Šarlajová z DFS BYSTRINKA z Považskej Bystrice. Všetci zároveň postupujú do krajskej súťaže. Strieborné pásmo v rovnakej kategórii získali Alžbeta Cedzová z DFSk PODŽIARANČEK z Papradna a Viliam Jaroš z DFS MLADOSŤ z Považskej Bystrice. V kategórii sólisti inštrumentalisti si zlaté pásmo a postup do krajskej súťaže vybojovali Samuel Klabník z DFSk PODŽIARANČEK z Papradna a Marek Žilinčík z DFSk PODŽIARANČEK z Papradna. D. Mahútová foto: M. Kadlec

Novým predsedom JDS v okrese sa stal Ivan Markovič Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Považskej Bystrici má nové vedenie. Na Okresnom sneme JDS, ktorý sa uskutočnil 26. marca v zasadačke Mestského úradu, sa stretlo 101 delegátov zo 120 pozvaných z celého okresu. Vzhľadom k tomu, že doterajšia predsedníčka Milena Hatalová odstúpila zo zdravotných dôvodov, konali sa nové voľby predsedu. Vo voľbách, väčšinou hlasov s počtom 80 zo 101 účastníkov, bol do funkcie predsedu zvolený na dobu 4 rokov Ivan Markovič. Nový predseda poďakoval Milene Hatalovej za jej úspešnú 6 ročnú prácu a delegátom prisľúbil, že bude v jeho záujme, aby práca, ktorú spoločne

s novým výborom bude vykonávať, bola k spokojnosti všetkých členov OO JDS. Záverom nový predseda poďakoval primátorovi Karolovi Janasovi, zástupcovi primátora Petrovi Maťošovi, Ľubomírovi Kubovičovi, poslancom mesta a sponzorom ako i ďalším, bez ktorých si spoluprácu ani nevie predstaviť. M. Kováčik

Svetového dňa zdravia

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici dňa 6.4.2018 v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod v priestoroch Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici vyšetrenia antropometrických parametrov a poradenstvo v prevencii nadváhy a obezity. Vyšetrenia/merania: celkové množstvo telesného tuku v %, obvod pása a bokov, výpočet BMI indexu, poradenstvo v prevencii nadváhy a obezity, poradenstvo v prevencii chronických neprenosných ochorení.


24

3. 4. 2018

OZNAMY/NAPÍSALI STE NÁM

*napísali ste nám * napísali ste nám

Zvonček jari

Jar už na zvonček vyzváňa, posledné zvyšky snehu z hôr a lúk preč zaháňa. Poriadok má už skoro všade, ešte musí zájsť na skaly Tatier a Kriváňa, odtiaľ má krásny výhľad, ak sa jej príroda pod rukami mení. Vodička steká po kameni, Púčiky rozkvitajú na jabloni. Ani kvietkom na stráni rozviť svoje krásne lupienky už nič nebráni. Aj vtáčiky po svojom dlhom putovaní štebocú, že je už načase rozposlať veľa svadobných oznámení. Lebo našli si tam, kde aj vlani, miestočká šťastia a lásky vyznaní, aby potom spoločne mohli letieť k slnečnému oltáru, ako pán a pani. Škoda len, že nemôžeme ísť s nimi, Veď okrem lásky a spokojnosti. Na svete nič krajšie neni. (Daniel Hošták)

Termálne kúpalisko Dunajská Streda ZO SZZP č. 01 Považská Bystrica /p. Marta Kučíková/ poriada dňa 24. 4. 2018 zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda. Odchod spred hotela Manín 6.15 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii ZO SZZP č. 01 v stredu od 9.00 -12.00 v budove MsÚ – prízemie.

Liečebno - oddychové pobyty vo Vysokých Tatrách Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici aj v tomto roku zabezpečuje pobyty v kúpeľoch Nový Smokovec v termínoch od 21. - 26. mája, cena 184 eur. A od 3. - 8. októbra, cena 200 eur. V cene je zahrnuté ubytovanie v komfortných izbách, strava - polpenzia (raňajky, večera), 10 liečebných procedúr, možnosť výletov do Zakopaného, na Pieniny, do Vrbova, na chodník v korunách stromov v Bachledovej doline a iné. Záujemcov prihlasujeme v Dennom centre seniorov na štadióne v Považskej Bystrici každý pondelok od 14.00 hod. do 15.30 hod. najneskôr do 10. marca. Záloha 100 eur. (Výbor JDS č.01 v PB)

Rekreačný pobyt na ostrove Brač Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici ponúka pobyt pri mori v Chorvátsku na ostrove Brač v hlavnom meste Supetar s výhodnými podmienkami pre celé rodiny. Cena poukazu je 400 eur. V cene je zahrnutá aj doprava autobusom, loď na ostrov, ubytovanie v súkromí s polpenziou (raňajky, večere). Termín: 19. 6. - 1. 7. 2018. Informácie na tel. č.: 0908 655 479, Belejová Viera.

Jesenná dovolenka na malebnom Brači

Jednota dôchodcov Slovenska v Považskej Bystrici Vás pozýva na septembrový pobyt na ostrove Brač v termíne od 31. 8. 2018 do 12. 9. 2018. Ponúkame ubytovanie v súkromí, večere plné romantických melódií a fakultatívne výlety. V cene 400 eur je poplatok za ubytovanie, polpenzia, doprava, pobytová taxa a trajekt. Odchod autobusu z Považskej Bystrice je v piatok 31. 8. 2018 a príchod v stredu 12. 9. 2018. Kontakt: Anna Škulavíková, mobil: 0907 388 451, a.skulavikova@gmail.com.

Do fondu knižnice pribudli stovky nových kníh Považská knižnica v Považskej Bystrici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zrealizovala v roku 2017 dva projekty, na ktoré Fond na podporu umenia prispel sumou 6 000 eur. Prostriedky boli určené na aktualizáciu knižničného fondu. Za túto sumu bolo nakúpených 760 knižničných jednotiek z oblasti odbornej literatúry, no nezaostáva za nimi ani krásna literatúra vrátane cestopisov, detektívok, románov pre ženy či rozprávok v detskom oddelení. Dospelí aj detskí čitatelia tak nájdu v regáloch hlavnej budovy knižnice, ako aj na pobočkách SNP a Rozkvet, množstvo nových titulov zo všetkých žánrov.


3. 4. 2018

Jozefovská návšteva družobného mesta V piatok 16. marca absolvoval Klub 03 Združenia kresťanských seniorov Považská Bystrica svoju tradičnú jozefovskú návštevu družobného mesta Rožnov pod Radhoštem a rožnovskej farnosti. V ranných hodinách sme stihli prehliadku pohánkového mlyna Šmajstrla v Trojanoviciach, kde sa lúpe pohánka už od roku 1861. Mechanický spôsob lúpania, ktorý mlyn praktizuje, neznehodnocuje vitamíny a preto má takáto pohánka veľký význam pre zdravie človeka v rôznych produktoch, ktoré sa v mlyne predávajú s vypovedateľným mottom mlynárskeho majstra: „s pohánkou v tele, žijete zdravšie a dlhšie“. Po ceste do Rožnova nás zaujala kaplnka z roku 1905, pri ktorej sa konajú tradičné májové pobožnosti a zvonica, ktorá bola postavená v roku 1957 so sochou Panny Márie z roku 1720. Neďaleký Rožnov nás privítal kvapkami dažďa, ale na druhej strane usmievavými jarmočníkmi s tradičnými moravskými, ale aj slovenskými výrobkami. O dvanástej hodine sme sa všetci zúčastnili svätej omše v miestnom Kostole Všech svatých, ktorý bol postavený v roku 1745 až 1749. Na mieste súčasného chrámu stával kostol už pred rokom 1267, kedy bolo založené samotné mesto Rožnov. Najhodnotnejším artefaktom interiéru je barokový oltár s obrazom všetkých svätých od vlámskeho maliara Anthonisa Schoonjensa, ktorého učiteľom bol Erasmus Quellin II., žiak Petra Pavla Rubensa. Baroková stavba dnešného kostola je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok spolu so sochami sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána z 18. storočia z rožnov-

25

MIX

ského námestia. Pri rekonštrukcii veže kostola v roku 2007 sa našli aj tri tubusy, v ktorých boli uložené noviny, fotografie a iné historické materiály z roku 1876 – 1909. Veľmi zaujímavou súčasťou kostola je farská záhrada, ktorá bola postupne rekonštruovaná a dnes poskytuje obyvateľom a návštevníkom naozajstnú relaxačnú zónu pre oddych a duchovnú pohodu. Hneď v úvode sa dočkala obnovy kamenná stena, ktorá vytvára uzavretý priestor záhrady s kaplnkami a zastaveniami krížovej cesty realizovaných vo valašskom ľudovom štýle. Dôstojným prvkom je kamenné posedenie podľa vzoru starobylého betlehema. Svoju atmosféru zvýrazňuje najmä v čase Vianoc, kedy tu bývajú vytvorené jasličky so živými zvieratami. Atrakciou je aj stavba historickej kostnice – miestnosťi, kde sa ukladali ľudské kosti do rôznych geometrických tvarov, ktorá dlhé roky slúžila ako skladisko a do súčasnej podoby bola zrekonštruovaná v roku 2004. V letných mesiacoch sa využíva ako galéria umeleckých diel pre výstavy organizované rožnovskou farnosťou. Ďakujeme dekanovi rožnovskej farnosti vdp. Kamilovi Obrovi za organizáciu a priebeh svätej omše a cenné informácie zo života farnosti. Šťastlivý návrat domov len umocnil celkový príjemný deň v družobnom meste. Za pomoc a finančnú podporu ďakuje klub ZKS Mestu Považská Bystrica. (Ľ. Kubovič)

BLAHOŽELÁME

VITAJTE

Dňa 7. 4. oslávi svoje 2. narodeniny Filipko ŠULY zo Slopnej. Dnešný deň je v roku jediný, keď sláviš svoje 2. narodeniny. Tak Ti prajeme všetko naj..., vždy sa pekne usmievaj, ešte štastia, zdravíčka a pusinku na líčka. To Ti prajú rodičia, krstní rodičia, Katka, Marianka a starí rodičia.

Dňa 5. 4. oslávia 10. narodeniny

Radke Hajnej a Miroslavovi Kopeckému sa 26. marca 2018 narodil synček Leo (4060 g a 53 cm), na ktorého sa doma teší bratček Patrik.

Ninka a Veronika VRÁBLIKOVÉ. Všetko najlepšie vám praje maminka.

*napísali ste nám * napísali ste nám Veľká noc

Jarný vánok sa pohráva s prvými kvetmi. Včielka už bzučí – sľubuje med. Veľká noc sa poberá k nám míľovým krokom. Zvestuje ľuďom pokoj a nový život, čo stáročia sa znovu rodí, tak ako z vajíčok sa liahne celý vtáčí svet. Zázrak života, sa obnovuje... (Božena Dobrovičová – Záriečska)

Veľkonočná Neboj sa človeče keď kríž Ťa gniavi. Pokľakni a nájdi silu ho niesť. Viera Ti silu dodá a Boh dá na všetko odpoveď. Prichádza jar a Veľká Noc oznamuje znovuzrodenie Tak statočne kráčaj a v dobro ver! (Božena Dobrovičová – Záriečska)

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA FACEBOOKU

www.facebook.com/mestoPB

Poďakovania a blahoželania môžete podať vždy do štvrtku do 12.00 hod. v klientskom centre mestského úradu.

Veľkú radosť z narodenia dcérky Nelky (3250 g a 50 cm) majú od 26. marca 2018 Michaela Harvánková a Marcel Drblík.

Malým princom sa stal 27. marca 2018 pre Katarínu a Róberta Cigánikovcov prvorodený synček Róbert (3620 g a 51 cm).

TIK pozýva na zájazdy Budapešť – Old Timer show – výstava veteránov a maďarské špeciality, alebo Tropicarium a Oceanarium, termín: 14. 4. 2018, cena zájazdu - 23 € Flora – Olomouc, termín: 28. 4. 2018, cena zájazdu - 15,50 € Bližšie informácie v TIK-u (budova kina Mier) alebo na tel. čísle 042/432 65 45, 0917 450 666, web: info.tikpb@px.sk, www.pxcentrumpb.sk.


3. 4. 2018

29

ATLETIKA MLÁDEŽ

Považskobystrickej latke chýba k polstoročnici päť ročníkov Tradičná súťaž žiakov v skoku do výšky mala 27. marca už svoj jubilejný 45. ročník. V telocvični ZŠ s MŠ v Považskej Teplej si na japexovom povrchu zmeralo sily 124 žiakov zo siedmich bystrických škôl v desiatich vekových kategóriách. Najúspešnejšou školou je stále ZŠ Školská s 239 víťazstvami jednotlivcov, ale ako sa postupne do súťaže zapájali ostatné ZŠ, ich žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky. Úspešne si počínajú najmä žiaci ZŠ Nemocničná, ZŠ Slovenských partizánov, ale i žiaci zo ZŠ Pružina, ZŠ SNP a zo ZŠ s MŠ Považská Teplá. Súťaž podľa počtu zúčastnených žiakov možno považovať i za „masovú“. Veď na 45 ročníkoch sa zúčastnilo spolu už 3458 žiakov! Všetkých hostí a prítomných privítala príhovorom riaditeľka Zuzana Hlobíková z ZŠ s MŠ v P. Teplej. Najúspešnejší športovci boli ocenení medailami a diplomami, ktoré si prevzali z rúk primátora mesta Považská Bystrica Karola Janasa, poslanca mestského zastupiteľstva Ľubomíra Kuboviča a vedúceho odboru školstva Jozefa Bielika. Milým prekvapením pre žiakov bola i účasť štvornásobnej rekordérky latky Táni Crkoňovej. – Hrávala som súťažne volejbal, momentálne som dala prednosť štúdiu vo Švajčiarsku,- povedala Táňa. Slávnostné zahájenie súťaže spestrili svojím programom dievčatá z tanečnej skupiny CVČ pod vedením p. Martinkovej.

Aké výsledky boli dosiahnuté v 45. ročníku? Po šiesty raz súťažili žiaci o Pohár primátora mesta Považská Bystrica, ktorý získala škola s najväčším počtom medailových umiestnení vo všetkých vekových kategóriách. Pohár patrí opätovne žiakom ZŠ Školská, ktorí získali spolu 13 medailových umiestnení. Pohár za druhé miesto si odniesla ZŠ Nemocničná, tretiu priečku a pohár vybojovali žiaci zo ZŠ Pružina. V jednotlivcoch sa najviac usilovali dievčatá. Magickú hranicu prekonali dve dievčatá - Natália Strašíková z V. ZŠ v kategórii 11-ročných dievčat (125 cm) a Veronika Fapšová z III. ZŠ v kategórii 13-ročných dievčat (150 cm). O prekonanie magickej hranice 150 cm sa vo svojej vekovej kategórii pokúšala i Lucia Hromadíková z V. ZŠ. Za najhodnotnejšie výkony boli odmenení dvaja žiaci – Veronika Fapšová za výkon 150 cm a Michal Hodža za výkon 164 cm. Chlapcom stačili tohoročné solídne výkony na zaujímavé boje o víťazstvo v jednotlivých kategóriach. K úspechu 45. ročníka prispeli tréneri AO Olympia, CVČ v Pov. Bystrici a vyučujúci telesnej výchovy z P. Teplej, ktorí spoločne zabezpečili celý priebeh súťaže. Poďakovanie patrí mestu P. Bystrica za pomoc, pohár primátora a medaily pre žiakov. Všetkým zúčastneným školám, vyučujúcim telesnej výchovy a trénerom patrí vďaka za prípravu žiakov na súťaž. Stanislav Dudr, Milan Kováčik

Historické zaujímavosti zo súťaže - Za celú súťaž sa uskutočnilo viac ako 40 000 skokov! - V súťaži sa vystriedali všetky skokanské štýly - horine, streedl, flop (začal sa skákať po olympiáde v Mexiku v roku 1968) i klasické nožničky! - Rekord R. Mokráša v kategórii 11-ročných chlapcov nebol prekonaný už 38 rokov! - Štyri magické hranice prekonalo 98 žiakov v desiatich vekových kategóriach!

Príprava dievčat

Neodmysliteľná súčasť latky - Stanislav Dudr

Výsledky dievčatá

Výsledky chlapci

Ročník: 2007: 1. Strašíková Natália - 125 cm/V. ZŠ, 2. Bolvanová Natália - 110 cm/ZŠ Pružina a Ferencová Kristína - 110 cm/V. ZŠ. 2006: 1. Šamajová Lenka - 125 cm/I. ZŠ, 2. Záveráková Lillian - 120 cm/III. ZŠ, 3. Tamášiová Nina - 110 cm/I. ZŠ. 2005: 1. Fapšová Veronika - 150 cm/III. ZŠ, 2. Janigová Petra - 125 cm/V. ZŠ a Zvrškovcová Kveta - 125 cm/VI. ZŠ. 2004: 1. Hromadíková Lucia - 145 cm/V. ZŠ, 2. Gregušová Andrea - 135 cm/III. ZŠ, 3. Baričáková Laura - 130 cm/III. ZŠ, a Fujaková Angelika - 130 cm/ ZŠ P. Teplá. 2003: 1. Chylová Veronika - 140 cm/III. ZŠ, 2. Jakubechová Karin - 140 cm/ZŠ Pružina, 3. Vrbatová Linda - 135 cm/III. ZŠ.

Ročník 2007: 1. Bašo Matej - 115 cm/III. ZŠ, 2. Žídek Patrik - 115 cm/VI. ZŠ, 3. Letko Tomáš - 110 cm/ V. ZŠ. 2006: 1. Dodek Adam - 135 cm/I. ZŠ, 2. Ondrášik Rastislav - 125 cm/III. ZŠ a Čamaj Viliam - 125 cm/III. ZŠ. 2005: 1. Zibura Marek - 140 cm/ ZŠ Pružina, 2. Jaroš Jakub I. ZŠ, Šimík Martin III. ZŠ, Sádecký Sebastián -III. ZŠ a Hrkota Samuel - ZŠ Pružina, všetci 130 cm. 2004: 1. Hodža Michal - 164 cm/ III. ZŠ, 2. Šamaj Erik - 150 cm/ VI. ZŠ, 3. Kľúčik Kristián - 145 cm/VI. ZŠ. 2003: 1. Hlobík Jakub - 155 cm/ I. ZŠ, 2. Piaček Matúš - 150 cm/ III. ZŠ, 3. Seko Frederik - 150 cm/ZŠ Pružina. 2002: 1. Turza Sebastián - 160 cm/ZŠ Pružina.

Rekordy dievčatá

Rekordy chlapci

11.roč. Crkoňová Táňa 133 cm 12.roč. Crkoňová Táňa 149 cm 13.roč. Crkoňová Táňa 157 cm 14.roč. Branická Anna 161 cm 15.roč. Špániková Paula 160 cm

11.roč. Mokráš Rastislav 138 cm 12.roč. Mokráš Rastislav 152 cm 13.roč. Lovíšek Tomáš 160 cm 14.roč. Holeš Jozef 175 cm 15.roč. Butko Michal 177 cm

Šestka pohár síce nezískala, ale spokojnosť vládla aj so štyrmi medialami. Zľava Erik Šamaj (2. miesto - 150 cm), v strede Kristián Kľúčik (3. miesto - 145cm), obaja ročník 2004


30

ŠPORT

3. 4. 2018

Po nútenej pauze získala z Terézia z Milochova titul Svoje prvé kroky v kimone robila Terézia Křižánková v Judo klube v Považskej Bystrici. Neskôr viedli do Slávie STU Bratislava, kde sa zverenkyňa Jozefa Krnáča (olympijského medailistu), Branislava Babica a Alexandry Peterovej dostal do juniorskej reprezentácie Slovenska. To, že to nebolo ľahké, môžu potvrdiť aj jej ďalší tréneri z Považskej Bystrice. Tréner boxu Jozef Piaček a Silvia Hoštáková, ktorá na ňu „dozerá“ v posilňovni. Kedy si začala s judom a ako si sa k nemu dostala? - Mala som asi desať rokov a priviedol ma k nemu môj otec Jozef Jacek. Tomuto športu sa však v rodine nevenuješ sama. - Môj mladší brat Tadeáš ho začal robiť skôr, asi od siedmych rokov. Bol veľmi šikovný a otec si myslel, že by mohlo judo „chytiť“ aj mňa, čo sa stalo. Tak sme začali trénovať spolu. Viete sa na tréningoch či počas zápasov povzbudiť, poradiť si, alebo sa iba podpichujete? - Určite si vieme pomôcť, vieme si ukázať niečo nové. Niekedy je síce ťažšie, aby si nechal poradiť odo mňa (smiech), ale pomáhame si a navzájom sa ženieme dopredu, lebo máme v sebe navzájom na žinenke podporu. Prezradíme si, čo vieme o súperoch. a s tým, že si povieme: Si najlepší!, ideme do súboja. Pozorujeme súperom, podporíme sa rôznymi vetami... Na to, že si začala dosť neskoro, tvoje úspechy prišli možno nie prekvapivo rýchlo. - Otec ma pripravoval veľmi dobre, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Dával do mňa všetko. Taktiež do brata. Podporoval, dal nám všetko, čo k judu treba a vytvoril nám maximálne podmienky k tomu, aby sme boli najlepší, čo sa mu podarilo. Chodieva určite s vami na súťaže. Vie vás nielen povzbudiť, ale aj zakričať? - Jasné. Zakričí dosť, ale najskôr povie, prečo zakričí. Dodá však, že nevadí a na budúce to bude určite lepšie. Pamätáš si na svoju prvú súťaž? - Určite. Bola to olympiáda v Považskej Bystrici. Vtedajší tréner môjho materského klubu v Považskej Bystrici Slavomír Turčáni chcel, aby som niečo vyskúšala. Strašne som sa bála, mala som rešpekt, nevedela som, čo mám urobiť, bol to môj prvý zápas. Napokon som sa pripravila dobre a skončila som druhá. Pochopila som, že moje trénovanie má asi zmysel a niečo vo mne bude. Každá mama býva pri podobných športoch pri súťažení svojich detí nervózna, najmä kvôli možnému zraneniu. - Bojí sa o nás, nepáči sa jej, že

mám niekedy kopec modrín, ale to je taká asi každá mama. To, či donesieme domov niekoľko spotených kimon ju vôbec netrápi. Ak si zavoláme, spýta sa najskôr, či sme v poriadku, potom ako sa nám darilo a čo sme dosiahli. Ako sa pripravuješ na zápas? - Musím ísť do zápasu s tým, že musím vedieť, čo súper urobí, ako bojuje, aké chvaty používa... Nezniesla by som to, že viem, čo na mňa vyskúša a ja by som sa nevedela tomu ubrániť. Musím to predvídať a urobiť skôr, aby som vyhrala ja. V hlave si preto vždy všetko premyslím, som desať minút ticho. Na žinenku idem s tým, že skúsim to urobiť tak, ako chcem. Nie vždy sa to podarí, ale vždy som spokojná, pretože mám to pripravené a urovnané. Urobím väčšinou časť z toho, čo chcem. Stáva sa však, že súper je pripravený podobne a potom ťa môže prekvapiť. - Stalo sa mi to. Myslela som si, že tak, ako poznám ja ich, oni mňa nie. Bol to pravý opak, tréneri ich vyhecovali, poznali moje chvaty. Bola som veľakrát prekvapená, že keď som urobila na žinenke, čo bolo treba, zrazu urobili úplný protipohyb. Musela som vymyslieť niečo iné. Máte na to štyri minúty. Musíte si premyslieť, ako ich využijete, byť pripravený najmä psychicky, rýchlo rozmýšľať. To všetko sa dá natrénovať. Všetky situácie sa snažíme predtrénovať. Keď sa stane to, či ono. Každý šport prináša okrem úspechov najmä obete, ktoré treba najmä pri tréningoch či čase určenom pre ne i pre súťaže či rôzne sústredenia. Odosobnila si sa od toho, že napríklad priatelia idú do kina, pokiaľ ty, opäť iba do telocvične. - Mala som vek, kedy som bojovala s otcom aj s možnosťou ísť s kamarátmi niekam von, môj sen nebol vždy odísť ani do Bratislavy. Ale vedela som, že ak chcem napredovať v športe, ktorý milujem, musím obetovať aj osobný život a rodinu. Musela som to psychicky prežiť. Vrátim sa však vždy domov, kde mi dodajú energiu. Strata zázemia po príchode do Bratislavy bol môj veľký problém, hoci som nikdy nebola tzv. maminkina. Ale prísť o to, že sa vrátite po tréningu domov s tým, že ma niekto čaká, kto mi navarí, s tým som mala veľký problém. Časom som si zvykla. Otec mi povedal, že samota je pre človeka dobrá v tom, že sa dokáže spoľahnúť iba sám na seba a vie si v najťažších chvíľach pomôcť. Nemusí sa na nikoho spoliehať, a to je pre neho sloboda. To by sa však malo zmeniť. - Mojou morálnou podporu bude príchod môjho brata do Bratislavy, kam príde študovať. Utuží sa tým aj náš vzťah, budeme dávať na seba po-

Titul je doma! zor, najmä on na mňa. Budeme sa môcť podporovať aj na žinenke... Pred rokom si sa vytratila zo žinenky i výsledkových listín. Čo sa stalo? - Na začiatku roka som bola na prvom áčkovom turnaji v chorvátskom Záhrebe. Súperka na mňa vyletela, nešťastne som spadla a ublížila si na koleno. Nevenovala som tomu pozornosť. O pol roka sme boli na súťaži v Rimavskej Sobote na lige žien. Pred duelom prišiel za mnou tréner zverenkyne, ktorá bola nová a požiadal ma, aby som dala na ňu pozor. Dala som ho až tak, že som po zaháknutí boľavej nohy natrhla väz ešte viac, ako bol. Bol to zadný krížny väz. Už som sa nedokázala ani postaviť. Začala som liečbu, bez tréningu. Netrénovať celý rok, to musí so športovcom poriadne zamávať. - Určite. Pre mňa bolo zlé už len to, že nemôžem ísť trénovať na žinenku. Myšlienka na to, že prídete do Bratislavy trénovať judo, no nemôžete, je strašná. Bola som strašne všetkým deprimovaná, mala som zlú náladu, bola som nepríjemná, hádala som sa asi s každým. Bola som smutná z toho, že nemôžem robiť milovaný šport. Je zlé, ak vidíte, ako ľudia okolo vás napredujú z

mesiaca na mesiac, a vy iba stojíte. Chcete aj vy, ale nedá sa to. Prešiel rok, pravé koleno sa zahojilo a bol čas predstaviť sa na domácom šampionáte juniorov v Banskej Bystrici. Nešla si do tréningov už pred ním s obavami, čo ak koleno povolí? - Bolo tomu tak od prvého tréningu. Mám našťastie profesionálnych trénerov s ich profesionálnym prístupom. K ničomu ma nenútia, chodia za mnou, či mi pohyby nevadia, či mi neublížili... Starajú sa, aby som bola v poriadku. Ak potrebujem, pošlú ma sadnúť si, upokojiť sa s tým, že potom sa môžem vrátiť na žinenku. Netlačili ma do ničoho, čo mi psychicky veľmi pomohlo. Nemusela som sa po ich mentálnej podpore báť a vedela som, že sa všetko dá urobiť, len musím ísť na niektoré veci pomaly. Nesmiem byť, ako som bola celý život, celá hrrrrrrr. Nedoliečila som si zranenia, ktoré sa mi vracajú. Získanie titulu však bolo pre teba určite zadosťučinením. - Na jednej strane som možno rada, že sa to stalo, lebo som zistila, že mám skvelých trénerov, ktorí sa o mňa postarli aj po mojom úraze. Nevyhodili ma, ale starali sa. Pokračovanie na 31. strane

Silná trojka počas udeľovania cien pre Najlepších športovcov regiónu.. Zľava: Terézia, otec Jozef a brat Tadeáš


3. 4. 2018

31

ŠPORT

GYMNASTIKA MLÁDEŽ

Gymnasti z Nemocničnej postúpili do regionálneho kola v Dubnici

V telocvični ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica sa uskutočnilo okresné kolo družstiev Gymnastického štvorboja základných škôl okresu Považská Bystrica. Súťaže sa zúčastnili žiaci a žiačky ZŠ SNP, ZŠ Považská Teplá a ZŠ Nemocničná. Hlavnou rozhodkyňou bola Petra Pozníková zo ZŠ Komenského Púchov. Maximálnu snahu vyhrať vyvinuli všetci súťažiaci, ale víťazstvo sa podarilo získať gymnastom a gymnastkám ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica, a to vo všetkých vekových kategóriách. Víťazi postúpili do regionálneho kola Gymnastického štvorboja ZŠ, ktoré sa uskutoční 11. apríla 2018 v Dubnici nad Váhom. Ceny víťazom odovzdala Janka Špániková z CVČ v Považskej Bystrici

– organizátor súťaže. ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica ďakuje všetkým zúčastneným za organizáciu a priebeh súťaže. (zs)

Po nútenej pauze získala... Dokončenie z 30. strany Tréner mi okamžite vybavil najlepšieho ortopéda v Bratislave, vybavil mi rehabilitácie, bez toho, že by sa ma pýtal. Medzinárodné súťaže si si vyskúšala už ako žiačka. Momentálne si v reprezentačnom výbere juniorov. - Na Slovensku je v našej kategórii málo borcov. Neviem, čím to je, ale dnešný trend asi judu veľa nepraje. Mládež dáva prednosť počí-

tačom už v žiackom veku, takže o kategóriu vyššie sa dostanú asi iba tí, ktorí to s týmto športom myslia naozaj vážne. Bola som na sústredení a uvidím, či som reprezentácie hodná. Budem sa snažiť o tom presvedčiť aj svojich trénerov, pre ktorých by to bolo z mojej strany akési poďakovanie za ich starostlivosť a najmä môjmu otcovi. Všetci športovci majú od malička svoju métu, ktorou nemusí byť iba reprezentácia. Ako je to s te-

BASKETBAL STREDNÝCH ŠKÔL MSR

Gymnazisti sa vrátili z východu zlatí V Spišskej Novej Vsi sa konali Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale chlapcov. Študenti Gymnázia Považská Bystrica ako víťaz Trenčianskeho kraja si vybojovali právo účasti na tomto podujatí. Turnaja sa zúčastnili víťazi jednotlivých krajských majstrovstiev plus zástupca hlavného mesta. Považskobystričania sa v základnej skupine stretli proti Gymnáziu zo Serede a Popradu. V semifinále nastúpili proti domácemu družstvu Gymnázia Spišská Nová Ves a vo finále proti Gymnáziu Andrej Vrábla z Levíc. Turnaj mal aj podľa vyjadrení zúčastnených najvyššiu kvalitu za posledné roky aj vzhľadom na to, že vo všetkých družstvách nastúpili či už bývalí, alebo stále aktívni hráči, hrajúci v celoslovenských súťažiach. Okrem víťazstva v turnaji sa našim gymnazistom podarilo zobrať aj cenu All Stras, keď bol Dominik Kubala vyhlásený medzi Top 5 najlepších hráčov turnaja. Výsledky: Základná skupina: Gymnázium Sereď – Gymnázium Považská Bystrica 35:58 (18:36). PB: Randa 14, Zemánek 10, Smatana 7, Koprda 6, Kubala 5, Hoferica 5, Vlnieška 4, Kukučka 4, Velič 2, Šipkovský, Sabo, Šimoňák. Gymnázium Poprad – Gymnázium Považská Bystrica 57:108 (33:60). PB: Kubala 21, Vlnieška 18, Zemánek 18, Koprda 10, Šipkovský 10, Šimoňák 10, Sabo 7, Smatana 7, Kukučka 4, Randa 3, Velič 2, Hoferica. Základnou skupinou sme prešli

viac menej bez problémov, keď sme oboch súperov porazili výrazným rozdielom. Príležitosť zahrať si dostali všetci hráči, čo aj všetci dostatočne využili. Zaujímavosťou je 17 úspešných streleckých pokusov za tri body v druhom zápase skupiny proti Gymnáziu Poprad. Štvrťfinále: Gymnázium Spišská Nová Ves – Gymnázium Považská Bystrica 64:76 (41:41). PB: Smatana 21, Zemánek 12, Šimoňák 11, Vlnieška 10, Kubala 9, Šipkovský 6, Koprda 5, Hoferica, Sabo, Velič, Kukučka, Randa. V zápase proti domácemu družstvu nastúpili hostia aj proti jednému z favoritov turnaja. Vlastnou premotivovanosťou riešili inak bežné veci veľmi komplikovane. Situáciu s postupom do finále im skomplikovalo aj prísne vylúčenie jedného z lídrov - Kubalu. Našťastie sa družstvo zomklo a začalo hrať svoju hru, ktorú výborne dirigoval Jakub Smatana. Postupne otočili priebeh stretnutia a zápas pohodlne doviedli do víťazného konca. Finále: Gymnázium Levice – Gymnázium Považská Bystrica 45:47 (18:28). PB: Smatana 13, Kubala 12, Zemánek 9, Šipkovský 5, Vlnieška 4, Koprda 2, Šimoňák 2, Sabo, Velič, Kukučka, Hoferica. Vo finále nastúpili Považskobystričania proti družstvu, s ktorým sa stretávajú v poslednej dobe veľmi často. Aj tým, že ich cieľom bol postup do finále, si viac - menej splnili svoj cieľ a preto mohli hrať uvoľnene. Pokračovanie na 32. strane

bou? - Môj jediný sen v jude bola výhra na Veľkej cene v Považskej Bystrici. Je určená pre najmenšie deti po najstarších seniorov. Chodievala som na ňu pravidelne, no počas päť, či šesťnásobnej účasti som sa nevedela umiestniť na pódiu. Môj cieľ bola medaila. Nedarilo sa mi, až na šiesty raz som vyhrala, no tom sa už pripravovala v Bratislave. Bol to môj najväčší úspech, na ktorý som sa pripravovala najmä psychicky. Na začiatku, či na konci rozho-

voru býva poďakovanie. Komu bude patriť to tvoje? - Určite mamine Jane Křižánkovej, ocinovi Jozefovi Jacekovi a jeho manželke Janke Jacekovej. Za podporu nielen finačnú, ale psychickú a za všetko, čo som kedy potrebovala pri príprave na súťaže, tréningoch... Svoj titul a víťazstvo by som chcela venovať svojej dvojmesačnej sestričke Valentínke! Milan Kováčik

Považskobystrické novinky, týždenník pre mesto a okolie - vydáva Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00317667, ISSN 1337-7485, EV 3073/09. Vlastnícka štruktúra týždenníka Považskobystrické novinky: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica je 100 percentným vlastníkom.Sídlo a adresa redakcie: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Mestský úrad. Tel.: 042 / 432 76 13, šport: 4305 125, fax: 4326613, E-mail: pbn@povazska-bystrica.sk. Redaktori: Mgr. Veronika Klobučníková, Ing. Zuzana Burdejová, Milan Kováčik, vedenie redakcie/grafik: Bc. Peter Kocan Elektronická sadzba: DTP štúdio vydavateľa. Kultúrnu prílohu, ktorá je súčasťou novín graficky spracováva PX Centrum. Tlač: MAFRA, a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrácia: KÚ Trenčín, reg. číslo: 04-99/A 10. Rozširuje: TOPAS, JEDNOTA, CBA, KORUNA a súkromní distribútori. Uzávierka inzercie, blahoželaní, spomienok je vo štvrtok do 12. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame a nehonorujeme, uverejňujeme aj príspevky, ktoré nie sú v súlade s názorom redakcie. Texty z týždenníka PBn je možné preberať len so súhlasom redakcie.


32

3. 4. 2018

ŠPORT

BASKETBAL I. LIGA MUŽI

HÁDZANÁ EXTRALIGA MUŽI

Výhra nad lídrom skončila na brvne IMC porazilo lídra súťaže ŠKP Bratislava Pov. Bystrica 26:31 (12:18)

Cestu za povinným víťazstvom začali Strakovi zverenci už v úvode duelu, keď viedli po dvoch minútach 0:3. Náskok si udržiavali a nedovolili policajtom, ktorí robili množstvo zbytočných chýb, aby sa priblížili viac ako na dva góly (5:7). Postupne sa rozstrieľal Bystrický, ktorý dal v prvom polčase šesť gólov. V 22. min bol síce vylúčený Pupík, no MŠK neinkasoval a štyrmi gólmi natiahol vedenie na 10:16. Po zmene strán tempo upadlo a viacerým chybám sa nevyhli ani hostia. Strieľali z nepripravených pozícií a mimo brány,čo sa odrazilo aj na výsledku. Domáci znížili v 41. min na 18:21, no gólostroj z Považia odpovedal o päť minút neskôr, keď sa jeho

hráči odpútali na 20:27. Od tohto stavu sa duel dohrával a ŠKP využilo jeho záver na zníženie nepriaznivého výsledku. ŠKP: Gálik, Pčola - Tobiaš 4, Kysel, Lieskovský 3/2, Sivák 1, Šulka 4, Janoška 7, Mikuš 2, Ostrihoň, Chebeň 1, Bartovič 1, Chlepko 2, Nováček, Otočka 1. MŠK: Biel, Kovačin, Motlík – Pupík 1, Š. Macháč 6, Bystrický 6, Kardoš, Jurák 3, Tumidalský 4, Briatka 1, Zábavčík, Valášek, Vallo 7/2, Saitz , Gardian 1, Kozák 2. Sedmičky: 2/2 – 3/2. Vylúčení: 3/3. Rozhodovali: Veselka - Gabriš 8. kolo Prešov - Topoľčany 35:28 Hlohovec - Šaľa 20:36 1. Prešov 2. P. Bystrica 3. Šaľa 4. Topoľčany 5. Hlohovec 6. ŠKP

25 25 26 26 26 26

20 18 17 16 10 6

2 3 3 4 1 8 3 7 3 13 2 18

885:554 42 737:637 39 770:660 35 739:638 35 692:743 23 619:761 14

IMC Slovakia Pov. Bystrica – BKM Lučenec 65:62 (18:24, 33:40, 52:52)

Zápas proti favoritovi celej súťaže bol od úvodnej až do poslednej minúty vyrovnaný. Obe družstvá sa v úvodných minútach striedali vo vedení a hral sa rýchly basketbal. Našimi chybami na konci prvej štvrtiny sme dovolili súperovi odskočiť na šesťbodový rozdiel (18:24). Výborný vstup do druhej štvrtiny sme zaznamenali potom, keď sme piatimi bodmi v rade opäť dorovnali náskok súpera. Favorit stretnutia si rozumnou hrou udržiaval v tejto časti hry viacbodový náskok a na polčasovú prestávku odchádzal so sedem bodovým náskokom (33:40). V priebehu tretej časti hry si súper až do siedmej minúty udržiaval deväťbodový náskok (43:52). V tejto časti hry sme zmenili obranu, pod oboma košmi

začal dominovať Štefan Svitek a náskok súpera sme do konca tretej časti hry stiahli na remízový stav 52:52. Vo štvrtej štvrtine sa obe družstvá striedali vo vedení a ani jedno si nedokázalo vytvoriť náskok. Zlom v zápase nastal štyri minúty pred koncom keď súper už nedokázal skórovať a šnúrou 5:0 sme obrátili zápas v náš prospech. IMC: Svitek 18, Markovič 12, Péli M. 12, Kubala 8, Krčmárik 6, Samek 6, Drbúl 2, Péli A. 1, Tomáško, Horánsky, Zemánek, Smatana. Fauly: 16 – 22. TH: 24/18 – 8/8. Trojky: 5 – 4. ŠKP Štart – Petržalka 72:57, TU Košice – N. Bystrica 81:94. 1.Lučenec 2.Štart 3.Petržalka 4.P.Bystrica 5.B.Bystrica 6.TU Košice

7 8 8 6 6 7

6 5 3 4 3 0

1 3 5 2 3 7

658:463 656:575 613:645 444:449 453:490 517:719

13 13 11 10 9 7

Tréner Straka bol po povinnom víťazstve spokojný

Gymnazisti sa vrátili z východu... V úvode budúceho týždňa začnú zraz hádzanári Slovenska netradične v Nemecku. Hlavný kouč Heine Ernst Jensen očakáva na Veľkonočný pondelok 16-členný káder. V pôvodnej nominácii musel urobiť jednu zmenu. Pivot portugalského Sportingu CP Lisabon Michal Kopčo sa ospravedlnil a vo výbere ho nahradil Šimon Macháč z MŠK Považská Bystrica. Tým sa zmenil aj pomer hráčov v národnom tíme, jedenásť z nich pôsobí v zahraničných kluboch a vďaka pozvánke pre Macháča je päť z najvyššej slovenskej súťaže. Slováci, ktorí neuspeli v úvode kalendárneho roka v boji o postup z I. fázy kvalifikácie MS 2019, sa budú pripravovať v nemeckom Eisenachu. Po piatich tréningových jednotkách ich vo štvrtok večer čaká prípravný zápas s miestnym účastníkom II. bundesligy ThSV Eisenach.

Dokončenie z 31. strany Počas celého zápasu si držali 10 bodový náskok, o ktorý vplyvom nervozity v samom závere prišli. Dokonca minútu pred koncom

stretnutia po prvýkrát prehrávali. Našťastie sa im odvahou a umnou hrou podarilo obrátiť skóre v ich prospech. Peter Torda

Horný rad zľava: Peter Torda, Andrej Kukučka, Tomáš Vlnieška, Samuel HornýŠipkovský, rad zľava: Peter TorHoferica, Rastislav Andrej Velič, Andrej Koprda, Pavel Mikuláš – tréner. Dolný rad zľava: Matej Šimoňák, Dominik Kubala, Adam Zemánek, Jakub Smatana, Andrej Sabo, Aleš Randa.

Považskobystrické novinky č. 14/2018  

Týždenník pre mesto a okolie

Považskobystrické novinky č. 14/2018  

Týždenník pre mesto a okolie

Advertisement