Page 1

6. 3. 2018

Číslo 10

Zahlasujme spoločne

Ročník XXII.

6. marec 2018

Cena 0,30 €

Podporte svojim hlasom Detské jasle na Dukelskej v súťaži „GESTO PRE MESTO“ Raiffeisen banky. Detské jasle súťažia o nákup vybavenia – nábytku do spoločenskej miestnosti – herne. Svojim hlasom môžete podporiť jasličky od 1.3. do 31.3.2018 na stránke https://www.gestopremesto.sk/ hlasovanie/povazska-bystrica Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do hlasovania zapoja.

Do pochodu za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú sa zapojili aj Považskobystričani

Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otriasla Slovenskom, no zároveň aj spojila jeho obyvateľov. V mnohých mestách sa v piatok druhého marca konali pochody na ich pamiatku. Výnimkou nebola ani Považská Bystrica. Zavraždenie novinára Jána Kuciaka a jeho zišli viac ako tri stovky ľudí, ktorých neodradilo snúbenice v ich dome je skutok, aký v našej ani nepríjemné počasie s mrznúcim dažďom. histórii nemá obdobu. Podľa polície je naj- V úvode stretnutia odzneli slová, ktoré odsúdili pravdepodobnejším motívom práca mladého vraždu ako neprípustný skutok ako aj životopiinvestigatívneho novinára. V piatok 2. marca, sy mladého páru. Tichý sprievod následne prev deň pohrebu Martiny Kušnírovej a predve- šiel od pamätníka k domu kultúry. Mnohí ľudia čer poslednej rozlúčky s Jánom Kuciakom sa niesli celú cestu v rukách zapálené kahance. v mnohých mestách uskutočnili pochody na Spoluúčasť vyjadrili dokonca aj vodiči aut, ich pamiatku. Vyjadriť svoj postoj, obavy a od- ktorí trpezlivo nechali ľudí prejsť cez priechody súdenie násilného skutku, ktorý ukončil život pre chodcov. Nikto netrúbil, nenáhlil sa. Spriemladého novinára a jeho snúbenice prišli aj ľu- vod ukončilo položenie sviečok pri cooltajneri. dia v Považskej Bystrici. Pri pamätníku SNP sa Z. Burdejová

Francúzska spoločnosť

BARGY SK s.r.o. group KARTESIS (areál Považských strojární) Ponúka nasledovné pracovné pozície:

CNC operátor – sústružník systém SIEMENS, FANUC CNC operátorka - frézarka OKUMA Ponúkame:

Práca na hlavný pracovný pomer v trojzme-nnej/nepretržitej prevádzke. Motivačné platové ohodnotenie: 13. plat, dochádzkový bonus, benefity (plaváreň, lístky na kultúrne podujatia, príspevok na stravu, pitný režim, atď.) Kontakt:

praca@kartesis-industries.com


2

6. 3. 2018

AKTUÁLNE

Týždenný dispečing Hasiči 150 Dňa 3. 3. príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali v súčinnosti s príslušníkmi policajného zboru pri otváraní bytu v bytovom dome na Pribinovej ulici v Považskej Bystrici. Príslušníci hasičského a záchranného zboru otvorili vchodové dvere bytu pomocou špeciálneho páčidla a ručného náradia, v byte sa nachádzala osoba, ktorá volala o pomoc. Po otvorení bytu bola osoba odovzdaná do starostlivosti zdravotnej záchrannej služby. Dňa 4. 3. príslušníci hasičského a záchranného zboru likvidovali v popoludňajších hodinách požiar suchej trávy a krovia v katastrálnom území obce Jasenica.

Mestská polícia 159 Dňa 26. 2. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch pred železničnou stanicou skupinou neprispôsobivých občanov. Hliadka zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila aj narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch Strojárenskej štvrte podnapitým mužom z Nitry. Taktiež na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch budovy pošty podnapitým mužom zo Strojárenskej štvrte. Dňa 27. 2. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch sídliska Stred skupinou neprispôsobivých ľudí. Hliadka zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Doručovala rozhodnutia pre potreby súdu. Na základe oznámenia riešila narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch pohostinského zariadenia na sídlisku Rozkvet podnapitým mužom z tejto mestskej časti. Dňa 28. 2. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa dopúšťala v priestoroch Strojárenskej štvrte skupina neprispôsobivých ľudí. Hliadka zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí

Miestne dane prichádzajú právnickým osobám po novom do elektronických schránok

Doručovanie rozhodnutí o miestnych daniach právnickým osobám sa musí riadiť zákonnou novinkou. Podnikatelia by si nemali zabudnúť skontrolovať svoju elektronickú schránku. Rozhodnutia im v týchto dňoch totiž po novom prichádzajú práve do nej. Mesto Považská Bystrica doručilo právnickým preto potrebné, aby si právnické osoby praviosobám rozhodnutia s vyrubenými miestnymi delne sledovali svoje elektronické schránky a daňami po novom. Ide konkrétne o daň z ne- neprehliadli elektronicky doručené rozhodnutia hnuteľností, daň za psa či poplatok za komunál- o vyrubení miestnych daní. - Nakoľko §32 záne odpady a drobné stavebné odpady. - Zákon kona č. 563/2009 Z. z. jasne hovorí, že ak osoč. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu ba neprijme elektronický dokument do 15 dní pôsobnosti orgánov verejnej moci (najmä §17), odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej v súčinnosti so zákonom 563/2009 Z. z. o sprá- schránky, považuje sa tento elektronický dokuve daní (najmä §30) určujú, že mesto je povin- ment za doručený posledným dňom tejto lehoty, né uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, aj keď sa príslušná osoba o doručení nedozve- vysvetlil prednosta Mestského úradu v Považ- dela, - upozornil prednosta. skej Bystrici Anton Martaus. Ako ďalej dodal, je (r)

Prísediaci okresného súdu boli zvolení na nové volebné obdobie

Koncom marca končí volebné obdobie prísediacich na Okresnom súde v Považskej Bystrici. Jeho predsedníčka preto zo zákona požiadala Mesto Považská Bystrica o zabezpečenie volieb dvanástich prísediacich Okresného súdu v Považskej Bystrici na obdobie rokov 2018 – 2022. Podľa zákona volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt, alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia a primátori miest. Zvolený môže byť občan, ktorý v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. - Po doručení vyššie uvedenej žiadosti boli prednostne oslovení prísediaci, ktorým končí volebné obdobie, aby vyjadrili svoj súhlas s voľbou na ďalšie volebné obdobie. Z nich deväť písomne potvrdilo súhlas s voľbou na funkciu prísediaceho Okresného súdu v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2018 – 2022. Následne boli navrhnutí ďalší traja kandidáti, ktorí prejavili záujem vykonávať túto funkciu a spĺňajú zákonom stanovené požiadavky, - uviedol primátor mesta Karol Janas. Dňa 29. januára radnica listom požiadala predsedníčku Okresného súdu v Považskej Bystrici o vyjadrenie sa k navrhovaným kandidátom na voľbu prísediacich. Predsedníčka

vyjadrila súhlas s voľbou siedmich navrhovaných kandidátov do funkcie prísediacich a zároveň, že nie je potrebné zvoliť ďalších prísediacich. - Táto voľba je špecifická, pretože si vyžaduje súčinnosť mestského zastupiteľstva a predsedníčky okresného súdu. Keďže mandát doterajších prísediacich končí, my sme navrhli do ďalšieho funkčného obdobia všetkých doterajších prísediacich, ktorí prejavili záujem pokračovať, plus sme navrhli všetkých tých, ktorí sa písomne prihlásili na mestský úrad a splnili zákonné podmienky. Následne si pani predsedníčka vybrala konkrétny tím ľudí, ktorý dnes zastupiteľstvo schválilo a ktorý bude na súde pôsobiť, - doplnil primátor mesta Karol Janas. Ako prísediaci Okresného súdu v Považskej Bystrici na volebné obdobie 2018 – 2022 boli zvolení: Babuša Marian (dôchodca), Mgr. Bielik Jakub (ZŠ Slovenských partizánov), Cenklová Anna (dôchodkyňa), Mgr. Kulišíková Dagmara (Mestský úrad Považská Bystrica), Kulišíková Mária (dôchodkyňa), Bc. Magdech Miroslav (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica), Mgr. Mistolerová Miroslava (Zdravý svet s.r.o.). (verk)

Zmluva pre mestskú autobusovú dopravu bola predĺžená Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci predĺžili zmluvu, ktorá súvisí so zabezpečovaním mestskej autobusovej dopravy v meste. Schválili totiž už jej siedmy dodatok. Mestská hromadná doprava v meste Považská v ňom podmienky, ktoré boli schválené rozBystrica je zabezpečovaná na základe Zmluvy počtom na daný rok. Určuje sa tak objem kio spolupráci pri zabezpečovaní dopravy lometrov, ktorý si mesto objednáva u mestskej a o výkone vo verejnom záujme v mestskej au- spoločnosti, doplatok mesta mestskej dopravtobusovej doprave na území mesta Považská nej spoločnosti, a teda rozdiel medzi predpoBystrica zo dňa 27. júna 2006. Zmluva bola kladanými nákladmi a predpokladanými tržbauzatvorená na dobu určitú, pričom mestské mi a výška mesačných záloh. Tieto čísla pritom zastupiteľstvo na jeho ostatnom zasadnutí zostávajú obdobné ako aj minulý rok, - vysvetschválilo Návrh Dodatku č.7. Na základe tohto lil prednosta mestského úradu Anton Martaus dodatku bola doba účinnosti predĺžená do 28. s tým, že schválený návrh Dodatku č.7 vycháfebruára 2019. - Tento dodatok je taká povinná dza z ustanovení zmluvy a zohľadňuje objem jazda, nakoľko v existujúcej zmluve sa hovorí, finančných prostriedkov schválených v rozže každý rok sa uzatvorí dodatok na príslušný počte mesta na rok 2018 v objeme 1 392 870 rok najneskôr do 31. marca. Konkretizujú sa eur. (verk)


6. 3. 2018

Trenčianska župa chce obstarávať kvalitnejšie potraviny

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška v piatok 16. februára diskutoval s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslavom Hlivákom. Témou bolo najmä to, ako zjednodušiť administratívne procesy a zefektívniť proces verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie chce jednotlivým samosprávam a inštitúciám pomôcť pri realizácii procesov verejného obstarávania príkladmi tzv. dobrej praxe. - Myslím si, že Slovenská republika ani Trenčiansky samosprávny kraj nie je taký bohatý, aby mohol nakupovať len najlacnejšie veci. Sekundárne politiky Európskej únie nás vedú k tomu, aby sme pri vyhodnocovaní ponúk účastníkov verejného obstarávanie zvážili aj iné kritériá ako len cenu. Tento nový prístup nie je jednoduchý, preto Úrad pre verejné obstarávania prostredníctvom novozaloženého Inštitútu verejného obstarávania chce podať pomocnú ruku a ukázať, ako sa má zelené verejné obstarávanie správne používať. Overeným príkladom dobrej praxe chceme motivovať iné samosprávne kraje či obce, aby sa touto cestou vydali, - vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák s tým, že tomu bude prispôsobená aj činnosť samotného úradu. Župan Trenčianskeho samosprávneho kraja upriamil pozornosť na viaceré zmeny, ktorými verejné obstarávanie na Úrade TSK prešlo za posledné 4 roky. - V roku 2014 sme vytvorili novú smernicu, ktorá je v niektorých prípadoch ešte prísnejšia ako samotný zákon o verejnom obstarávaní. Využívaním elektronického kontraktačného systému sme ušetrili nemalé finančné prostriedky, stransparentnili sme proces verejného obstarávania a zefek-

3

AKTUÁLNE

tívnili nakladanie s finančnými prostriedkami, - uviedol Jaroslav Baška. Vytvorená skupina na Trenčianskom samosprávnom kraji aktuálne pracuje na novelizácii internej smernice o verejnom obstarávaní. Jej hlavnými piliermi by mal byť priaznivý balans medzi ponúkanou kvalitou a cenou, takzvaná hodnota za peniaze, zníženie administratívnej záťaže v podobe zeleného verejného obstarávania, ako aj dôraz kladený na využívanie čerstvých a kvalitných potravín. - Ponuku Úradu pre verejné obstarávanie na spoluprácu sme využili aj na to, aby sme využili ich skúsenosti pri príprave novej smernice o verejnom obstarávaní. Veríme, že nám pomôžu tieto tri piliere zapracovať do novej smernice, - dodal župan s tým, že vytvorená smernica by zároveň mohla slúžiť ako moderný a funkčný predpis, ktorý by mohol byť vzorom aj pre iné samosprávy. – S Úradom pre verejné obstarávanie ako aj spoločne plánujeme vytvoriť a zrealizovať zákazku na obstaranie čerstvých a kvalitných potravín a taktiež zákazku tzv. zeleného verejného obstarávania, ktoré následne poslúžia ako ukážkové verejné obstarávania v daných oblastiach, - informoval Tomáš Baláž, poverený riadením Odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK. (tsk, r)

Radnica prijíma návrhy na verejné ocenenia počas Dní mesta

Na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 1. marca, sa okrem iného prerokoval aj zámer udelenia verejných ocenení pre rok 2018, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Ich slávnostné udeľovanie patrí ku každoročnej tradícii v rámci Dní mesta. Inak tomu nebude ani tento rok. Z rúk primátora si verejné ocenenia v júni pre- čanov. - Primátor mesta môže udeliť ocenenie vezmú tí, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju Čin roka jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí mesta, obohatili kultúrny život, alebo sa inak v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadne pričinili o jeho zviditeľnenie. Ocenení bývajú výsledky v oblasti kultúry, športu, školstva, vedy, jednotlivci aj kolektívy z oblasti umeleckej čin- techniky, architektúry a zdravotníctva alebo svonosti, športu, služby verejnosti a nechýbajú ani jim nápadom, návrhom, realizáciou alebo konapodnikatelia. Návrhy na ich udelenie môžu pred- ním prispeli ku skrášleniu mesta, k spríjemneniu kladať poslanci, primátor, orgány mestského života v meste, k posilneniu jeho identity, alebo zastupiteľstva, občianske združenia, vedecké a preslávili Považskú Bystricu v domácom alebo umelecké inštitúcie i občania mesta. - Mestské zahraničnom kontexte. Cena mesta sa udeľuje zastupiteľstvo rozhoduje o udelení Ceny mesta, každoročne osobám a kolektívom, ktoré sa dlhoprípadne Čestného občianstva. Primátor mes- dobo významným spôsobom pričiňujú o hospota udeľuje cenu primátora, verejné uznanie za dársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu zásluhy a ocenenie Čin roka, - informovala ho- doma i v zahraničí, - objasnila I. Kováčiková. vorkyňa mesta Iveta Kováčiková. Podľa jej slov Termín, dokedy je možné predkladať návrhy primátor mesta môže udeliť verejné uznanie ale- na udelenie verejných ocenení pre rok 2018, je bo cenu primátora osobám alebo kolektívom za stanovený na 3. apríl 2018. - Návrhy na udelevynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky nie ocenení posudzuje príslušná komisia, ktovedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej rá k jednotlivým návrhom zaujme stanovisko. a verejnoprospešnej činnosti, a teda činnosti, V ňom odporučí alebo neodporučí udeliť navrhktorá významným spôsobom ovplyvnila hospo- nutej osobe cenu mesta. O jej udelení rozhoduje dársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu mestské zastupiteľstvo, - dodala hovorkyňa. (verk) doma i v zahraničí alebo taktiež za záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho ob-

Týždenný dispečing škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka narušovanie verejného poriadku, ku ktorému dochádzalo v priestoroch nemocnice podnapitou ženou zo sídliska SNP. Taktiež na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými na sídlisku SNP. Dňa 1. 3. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície nesprávne parkovanie vozidiel pred Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici. Hliadka zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila aj narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch centrálnej mestskej zóny dopúšťal podnapitý muž z Lánskej. Hliadka mestskej polície riešila narušovanie verejného poriadku v Strojárenskej štvrti , ktorého sa dopúšťala skupina bezdomovcov. Dňa 2. 3. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch sídliska Stred dopúšťala skupina podnapitých neprispôsobivých osôb. Hliadka zabezpečovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v okolí škôl na území mesta. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch nemocnice dopúšťal agresívny pacient zo sídliska Stred. Hliadka mestskej polície riešila vzbudzovanie verejného pohoršenia, ktorého sa v priestoroch pohostinského zariadenia na sídlisku Stred dopúšťal podnapitý muž z Moštenca. Dňa 3. 3. na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie verejného poriadku, ktorého sa v priestoroch železničnej stanice dopúšťala skupina bezdomovcov. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície v spolupráci s hasičským a záchranným zborom a rýchlou zdravotníckou pomocou otvorenie bytu na Lánskej, v ktorom sa nachádzala zranená prestárla osoba. Na základe oznámenia riešila hliadka mestskej polície narušovanie občianskeho spolunažívania, ku ktorému dochádzalo medzi blízkymi príbuznými v priestoroch obytného bloku na sídlisku Rozkvet. Doručovala rozhodnutia pre potreby súdu. Kontrolovala záverečné doby zábavných a pohostinských zariadení na území mesta.


4

AKTUÁLNE

6. 3. 2018

Mestská polícia dostala v uplynulom roku viac ako 6 000 oznámení a podnetov od občanov Hoci v roku 2017 nedošlo k nijakej mimoriadnej udalosti alebo živelnej pohrome, ktorá by si vyžadovala mimoriadne nasadenie síl a prostriedkov, mestská polícia mala plné ruky práce aj v minulom roku. Nasadenie svojich príslušníkov nielen v teréne na čísla premenil náčelník Mestskej polície v Považskej Bystrici Juraj Lieskovský. Uplynulý rok hodnotí pozitívne a konštatuje, že každý podnet od občanov je pre nich prínosom. V súčasnosti má Mestská polícia v Považskej Bystrici 23 príslušníkov. Pri plnení úloh využíva dvoch služobných psov. Príslušníci v roku 2017 vykonali celkom 2 410 zákrokov na základe oznámení občanov. Vlastnou činnosťou bolo vyhľadaných 2 200 priestupkov v zmysle priestupkového zákona. - Okrem 1 526 priestupkov riešených v blokovom konaní bolo dohováraním riešených 674 priestupkov. Ďalších 13 bolo oznámených a následne riešených v správnom konaní. Celkom bolo v blokovom a správnom konaní riešených 1 539 priestupkov, - zhodnotil štatistiky z uplynulého roka náčelník mestskej polície. Ako dodal, s použitím donucovacích prostriedkov bolo vykonaných celkom 401 zákrokov, z toho v 21 prípadoch boli použité donucovacie prostriedky hmaty, chvaty, slzotvorný prostriedok a putá. Z verejných priestranstiev bolo odstránených 17 kusov starých vozidiel a v 380 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zamedzenie odjazdu vozidla. V súlade so zákonom o obecnej polícii bola obmedzená osobná sloboda 31 osobám. OPERAČNÉ STREDISKO BOLO V NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKE Úlohy sa aj v uplynulom roku zabezpečovali cestou operačného strediska – stálej služby, ktorá bola zabezpečovaná v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke v 12 hodinových pracovných zmenách. Pre potreby obyvateľov a návštevníkov mesta bola k dispozícii tiesňová telefonická linka 159, na ktorej je zaznamenávaný obsah hovorov s možnosťou následnej kontroly vyriešenia podnetov občanov. - V roku 2017 bolo prostredníctvom telefonických oznámení prijatých a riešených celkom 6 020 oznámení a podnetov, ktoré boli následne realizované príslušníkmi mestskej polície ku spokojnosti oznamovateľov, - uviedol náčelník Juraj Lieskovský. Ako ďalej dodal, hlavnou náplňou príslušníkov mestskej polície zaradených do stálej služby bola však koordinácia policajných činností s príslušníkmi zaradenými do zásahových hliadok, ako aj samotná činnosť na pracovisku mestskej polície ako komunikácia s oznamovateľmi, prijímanie a následná realizácia oznámení, súčinnosť s Policajným zborom Slovenskej republiky, hasičským a záchranným zborom, zdravotníckymi zariadeniami a ďalšími zložkami, ktoré sa podieľajú na výkone štátnej správy – súdy, prokuratúra, okresný úrad. - Príslušníci stálej služby spracovali 730 záznamov zo služby, v ktorých sú evidované všetky udalosti operačnej zmeny. Taktiež viedli ďalšiu dokumentáciu, ktorá je potrebná pre činnosť a následnú kontrolu mestskej polície. Vyhodnocovali udalosti a záznamy z kamerového systému a podľa potreby vysielali hliadky na miesta, kde dochádzalo k narušovaniu verejného poriadku. V roku 2017 bolo pre potreby mestskej polície použitých 90 záznamov a 62 záznamov pre potreby Policajného zboru SR ako aj hasičského a záchranného zboru, - priblížil náčelník. Periodicky je zabezpečovaná aj bezpečnosť

a plynulosť cestnej premávky na priechodoch pre chodcov na najviac exponovaných miestach, najmä v ranných hodinách v blízkosti škôl v čase pred začatím vyučovania. Vykonávané boli taktiež kontroly k dodržiavaniu záverečných dôb v reštauračných a zábavných zariadeniach a k zamedzeniu podávania alkoholických nápojov mládeži. - V roku 2017 sa policajtom mestskej polície podarilo priamo pri čine pristihnúť a zadržať 12 páchateľov podozrivých zo spáchania trestnej činnosti. Následne boli tieto osoby odovzdané orgánom činným v trestnom konaní k ďalšej realizácii, - skonštatoval náčelník. PRÍSLUŠNÍCI MESTSKEJ POLÍCIE NECHÝBAJÚ NA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH Mestská polícia okrem už spomenutého zabezpečuje verejný poriadok na všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, ktoré boli organizované v jej služobnom obvode. - Príslušníci sa vlani podieľali na kontrole dodržiavania verejného poriadku a hladkého priebehu na 64 kultúrno - spoločenských a športových podujatiach, ktoré usporiadalo Mesto Považská Bystrica, PX Centrum, ďalšie organizácie a záujmové združenia a výbory mestských častí. Medzi najväčšie akcie, na ktorých sa zabezpečoval verejný poriadok príslušníkmi mestskej polície sú vianočné trhy, oslavy Silvestra a Nového roka, Helenské slávnosti, výstava motocyklov spojená s pretekom motocyklov vyrobených v bývalých Považských strojárňach, Považskobystrický jarmok, Považská rockuje, Summer party, Folklórne slávnosti Praznov, Country bál Praznov, rozprávkový les, zábavy a hody v mestských častiach a koncerty známych umelcov. Počas uvedených akcií nedošlo k žiadnym závažnejším narušeniam verejného poriadku. Ojedinelé narušenia verejného poriadku jednotlivcami najmä pod vplyvom alkoholu boli riešené v blokovom konaní v zmysle príslušných zákonných ustanovení ako priestupok. Porušenie zákona o zhromažďovacom práve nebolo zistené, - zhodnotil J. Lieskovský. NA STAROSTI MAJÚ AJ ODCHYT PSOV V spolupráci s občianskym združením Hafkáči mestská polícia realizuje aj odchyt a umiestňovanie túlavých psov a odstraňovanie uhynutých zvierat v spolupráci s veterinárnym lekárom. - V uplynulom roku bolo za dodržania všetkých hygienických predpisov odstránených 55 uhynutých zvierat. Odchytených a prostredníctvom OZ Hafkáči bolo umiestnených 77 psov. V 35 prípadoch sa príslušníkom mestskej polície podarilo na základe identifikačnej známky alebo miestnej znalosti príslušníkov mestskej polície vrátiť zviera priamo majiteľovi, - povedal na margo záchrany potulujúcich sa psov náčelník mestskej polície. Podľa jeho slov sa príslušníci mestskej polície taktiež podieľajú na spolupráci s orgánmi zdravotnej správy pri asistenciách a prevozoch agresívnych najmä psychicky postihnutých pacientov do zdravotníckych zariadení a poskytovaní

asistencií lekárom. - Celkom bolo vykonaných 30 asistencií. Na základe občianskeho súdneho poriadku bolo pre potreby súdov vykonávané náhradné doručovanie súdnych rozhodnutí a predvolaní v počte 77. V prípade požiadania súdnych exekútorov sú vykonávané asistencie pri úkonoch exekučného konania v zmysle zákona o exekútoroch, - doplnil J. Lieskovský. PRI PRÁCI IM POMÁHA KAMEROVÝ SYSTÉM Na monitorovanie verejných priestranstiev k zabezpečeniu verejného poriadku, predchádzaniu páchania priestupkov a porušovania verejne záväzných nariadení mesta, ako aj k dokumentovaniu protiprávnych konaní slúži mestskej polícii kamerový systém. Ten v našom meste funguje od roku 2001 s tým, že priebežne bol rekonštruovaný, modernizovaný a dopĺňaný. - Prenos signálu zo 43 kamier je realizovaný optickým káblom. V roku 2017 Mesto Považská Bystrica aj s finančnou podporou z Rady vlády pre prevenciu kriminality získalo prostriedky na ďalšie rozšírenie a doplnenie mestského kamerového systému. V súčasnej dobe po doplnení kamerového systému je funkčných 43 kamier, 10 kamier pracuje v analógovom režime a 33 kamier v plnom digitálnom režime, - zhodnotil náčelník súčasný stav. Do budúcna by chceli kamery rozšíriť postupne aj v jednotlivých prímestských častiach. Momentálne je jedna kamera v Považskej Teplej a v tomto roku by mali pribudnúť aj v Dolnom a Hornom Moštenci. NEZABÚDAJÚ NA PREVENCIU Mestská polícia v Považskej Bystrici sa podieľa aj na preventívno – výchovnej činnosti, ktorá bola zameraná na žiakov základných a stredných škôl v Považskej Bystrici. Témy prednášok nadväzovali na Stratégiu prevencie kriminality Slovenskej republiky. - Bolo vykonaných celkom 143 hodín prednášok na základných a stredných školách v meste zameraných na zvýšenie právneho vedomia mladých ľudí, trestnoprávnu a priestupkovú zodpovednosť a riziká požívania a závislosti od návykových a psychotropných látok, - skonštatoval náčelník s tým, že pozornosť bola venovaná aj seniorom. Okrem toho výuka bola vykonávaná aj na detskom dopravnom ihrisku v počte hodín 279 a prešlo ňou dovedna 7 639 žiakov. ROK 2017 HODNOTIA POZITÍVNE, VYZDVIHLI AJ POMOC OD OBČANOV Prvoradou úlohou mestskej polície je ochrana zdravia, života a majetku občanov Považskej Bystrice. – Uplynulý rok by som zhodnotil veľmi pozitívne, chcem vyzdvihnúť prácu príslušníkov mestskej polície za ich zodpovednosť, ústretovosť a profesionalitu. Doba, v ktorej žijeme, je hektická a nebezpečná a práve mestskí policajti chodia do práce s tým, že nikdy nevedia, či sa z nej aj vrátia, alebo či sa im nestane nejaké zranenie. Je to veľmi riziková práca, nikdy neviete, na koho narazíte, čo ukázali mnohé Pokračovanie na 5. strane


6. 3. 2018

5

AKTUÁLNE

Modernizácia železničnej trate v úseku Považská Teplá – Žilina úspešne dokončená

V utorok 27. februára Železnice Slovenskej republiky slávnostne ukončili výstavbu modernizácie železničného úseku Považská Teplá - Žilina na rýchlosť vlakov do 160 km/hod. Železničná doprava by tak mala byť v 23-kilometrovom úseku železničnej trate bezpečnejšia a rýchlejšia. Na zmodernizovanej trase postavili šesť železničných mostov, päť nových cestných mostov, jednu lávku pre peších a päť podchodov. - Realizáciou modernizácie železničnej trate v úseku Považská Teplá – Žilina vznikol ucelený úsek trate, nadväzujúci na predchádzajúce úseky od Bratislavy po Žilinu, ktorý bude mať požadované technické parametre pre rýchlosť do 160 km/ hod., podľa medzinárodných dohôd. Účelom modernizácie tratí železničnej siete ŽSR na predmetnom úseku je zlepšenie technického stavu infraštruktúry, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie

parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva, európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a taktiež dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov, - uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavliková s tým, že modernizácia pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti, bezpečnosti, atraktív-

nosti a použiteľnosti zabudovaním moderných prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. - Stavba bola realizovaná bez úplného vylúčenia prevádzky. Počas celej prestavby bola železničná trať v prevádzke pre nákladnú aj osobnú dopravu. Obmedzenia sa prejavili iba v rozsahu a intenzite dopravy, keďže železničná doprava bola prevádzkovaná po jednej traťovej koľaji. V staniciach boli stavebné postupy navrhované tak,

aby stav technických a technologických zariadení vždy umožňoval zabezpečiť bezpečný nástup a výstup cestujúcich, - skonštatovala M. Pavliková. Celková hodnota modernizácie dosiahla sumu takmer 153,4 milióna eur. Novootvorený úsek by mal priniesť časovú úsporu asi dve minúty s tým, že po dokončení celého úseku od Bratislavy po Žilinu v roku 2020, by mala byť až 16 minút. (r)

Dopravné zmeny na Železničnej ulici z minulého roka sa osvedčili

V minulom roku v máji sa riešil problém s prejazdnosťou Železničnej ulice. Výbor mestskej časti Stred vtedy navrhol úpravu dopravného značenia, s ktorou radnica súhlasila a dala novému riešeniu skúšobnú dobu. Zmena sa osvedčila a ulica aj naďalej zostala v novom režime. Zlú prejazdnosť Železničnej ulice riešil výbor – So zjednosmernením sa uvažovalo, pokiaľ mestskej časti Stred dlhodobo. V minulosti by zavedené opatrenia nepomohli a naďalej by bolo pripravované aj jej zjednosmernenie. Od pretrvávala negatívna dopravná situácia, - odtoho sa zatiaľ upustilo a v máji minulého roka povedal nám Tibor Macháč. Podľa jeho slov v sa mesto rozhodlo zmeniť dopravné znače- skúšobnej dobe zaznamenali iba ojedinelé prinie. - V súvislosti s vyriešením otázky prejazd- pomienky občanov, ktoré súviseli hlavne s nenosti Železničnej ulice sme sa dohodli, že tu dostatočným množstvom parkovacích miest. skúsime na tri mesiace obmedziť parkovanie - S parkovaním je problém hlavne v priebehu na jednej strane, - povedal vtedy poslanec za pracovného dňa, kedy parkovacie miesta nevyužívajú len rezidenti, alebo tu sídliace firmy, VMČ Stred Tibor Macháč. ale aj rodičia, ktorí vozia deti do škôlky, ako i AUTÁ ZAPARKUJÚ IBA ľudia z iných častí mesta či návštevníci, ktorí PRI ŠKÔLKE V rámci skúšobnej prevádzky novej dopravnej využívajú tento „parking“ v blízkosti centrálnej situácie bola na tej strane ulice, kde je kaviareň mestskej zóny. V neskorších popoludňajších Dúha, umiestnená značka zákaz zastavenia, hodinách, večer a počas víkendov, sa dá povetým pádom od 1. mája 2017 už nebolo možné dať, že je parkovanie bez väčších problémov, na tejto strane zaparkovať. Parkovanie bolo - skonštatoval. ZMENENÝ REŽIM DOPRAVNÉHO povolené na opačnej strane pri škôlke. ZNAČENIA ZOSTÁVA - Uvedený systém je takto navrhnutý preto, aby rodičia mohli bezpečne nechať deti vystupovať Zákaz zastavenia na jednej strane ulice vychána chodník pri škôlke a nemuseli s nimi pre- dzal najmä z potreby zabezpečiť lepšiu prechádzať cez cestu, - vysvetlila hovorkyňa mes- jazdnosť tejto ulice, nakoľko v týchto miestach často dochádzalo ku kolíznym situáciám. ta Iveta Kováčiková. - Opatrenia sa osvedčili hlavne ohľadom režiUVAŽOVALO SA AJ NAD mu jazdy a prejazdnosti daného úseku. ProbZJEDNOSMERNENÍM CELEJ ULICE Poslanca za mestskú časť Stred Tibora Ma- lémom sa javí neprimeraná rýchlosť niektorých cháča sme kontaktovali s otázkou, ako sa vodičov. Možnosť zníženia rýchlosti v danom zmena v dopravnom značení na ulici Želez- úseku, hlavne v súvislosti s bezpečnosťou detí ničnej osvedčila a či toto riešenie považuje za navštevujúcich MŠ Železničná, ale i ďalších dostatočné. V čase zavádzania tejto dopravnej účastníkov cestnej premávky, budeme riešiť. novinky totiž dodal aj to, že ak bude ulica stále Oslovíme aj Mestskú políciu v Považskej Bysneprejazdná a bude tam dochádzať ku konflikt- trici s požiadavkou monitorovania tohto probléným situáciám, pristúpia k jej zjednosmerneniu. mu, - načrtol ďalšie problémy T. Macháč. Ako

ďalej dodal, v súčasnosti sa zotrvá pri existujúcom riešení dopravy. - V budúcnosti v prípade opakovaných problémových situácií je jednosmerka naďalej jedným z riešení, - dodal na záver poslanec. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva Tibor Macháč situáciu opísal aj verejne v rámci svojej interpelácie a navrhol doplnenie spomaľovačov, k čomu primátor vyjadril kladné stanovisko s tým, že radnica preverí situáciu a zváži aj takéto riešenie. (verk)

Mestská polícia dostala v uplynulom roku...

Dokončenie zo 4. strany prípady z minulého roku, ktoré boli už na hrane. Chlapci museli rázne, ale aj opatrne, reagovať voči osobám, ktoré boli aj pod vplyvom drog a omamných látok. Chcel by som sa im preto poďakovať za ich

prácu, - vyjadril uznanie voči svojim podriadeným náčelník Juraj Lieskovský. Pochválil aj občanov za ich podnety a informácie, ktoré im pri práci pomáhajú. - Práca polície bez občana je veľmi ťažká, vítame každý podnet a oznáme-

nie od občanov. Prínosné sú najmä v súvislosti s čiernymi skládkami. Nie je problém zistiť, kto uložil odpad tam, kam nepatrí. Ale bez svedeckého podnetu sa nám ťažko niečo dokazuje. Veľakrát sa nám stalo, že občania dobre

spolupracovali a podarilo sa nám daný prípad vyriešiť a dopátrať sa k priestupcovi, - uzavrel náčelník s vierou, že obojstranná spolupráca bude napredovať aj v tomto roku. (verk)


6

6. 3. 2018

OZNAMY

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, povereným riadením NsP VYH LAS U J E túto obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanovením § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK: OVS 1/2018 o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, pričom podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webových stránkach www.nemocnicapb.sk a www.tsk.sk

Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 31/2018 zo dňa 01.03. 2018 obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Považská Bystrica, a to: - stavby Prevádzkovej budovy súpisné číslo 1159 s príslušenstvom, postavenej na pozemku KN C parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a - pozemku KN C parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376, formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej súťaže OVS-2/2018 spolu s minimálnymi zmluvnými podmienkami sú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica a na internetovej stránke www.povazska-bystrica.sk. Lehota na podávanie súťažných návrhov je do 16.04.2018 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica spôsobom uvedeným v podmienkach súťaže.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Dňa 7. 3. 2018 od 7:30 do 15:30, Pov. Bystrica, Ul. Moyzesová (12, 14, 834), Žilinská (0, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 300, 788, 790, 4468) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s. Dňa 12. 3. 2018 od 7:30 do 16:30, Pov. Bystrica, Rozkvet (2069, 4169) bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s. Dňa 13. 3. 2018 od 7:30 do 16:30, Pov. Bystrica, Ul. M. R. Štefánika (135), Ul. Sládkovičova (635), bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s.

Upozornenie na dopravné obmedzenie na ceste II/507 v katastrálnom území Púchov a Nimnica Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že od 05. marca 2018 do 30. augusta 2018 bude na ceste II. triedy č. 507 v katastrálnom území Púchov a Nimnica v km 176,000 až 178,000 mimo obce, čiastočné dopravné obmedzenie v jednom jazdnom pruhu v smere staničenia Púchov - Považská Bystrica (postupne v úsekoch 250 metrov podľa realizácie prác), z dôvodu výstavby novej cyklistickej infraštruktúry v úseku medzi mestom Púchov a Nosickou priehradou (stavba “Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 6:

úsek Púchov - Nosická priehrada“). Doprava v tomto úseku cesty II/507 bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu pre obidva jazdné smery a bude usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným značením a riadená spôsobilými a náležite poučenými osobami. Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty II/507 Púchov - Nimnica dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky. (ORPZ)

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom nebytového priestoru č. 9020 a č. 9030 v Dome služieb Stred s. č. 39, postavenom na pozemku KN C parc. č. 230, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1103 m², zapísaný na LV č. 4376 v katastrálnom území Považská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Účelom využitia nebytového priestoru č. 9020 o výmere 13,68 m² je prevádzka manikúry a gelových nechtov a účelom využitia nebytového priestoru č. 9030 o výmere 24,20 m² je zriadenie ateliéru a predajne. Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica v platnom znení a odborného vyjadrenia č. 23/2017 vo výške 46,80 €/m²/rok. Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM časti nebytového priestoru v Dome služieb Stred s. č. 39 v k. ú. Považská Bystrica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad Považská Bystrica, oddelenie nakladania s majetkom, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 21. 3. 2018 do 12.00 hod.. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 5 dní od termínu vyhodnotenia ponúk. Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné vyhlásenie, že nie sú osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prenájom nemajú žiadne záväzky voči Mestu Považská Bystrica. Mesto Považská Bystrica si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 042/4305308 alebo osobne na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, oddelenie nakladania s majetkom, 2. poschodie č. dv. 308.

Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 30/2018 zo dňa 01. 03. 2018 obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Považská Bystrica, a to: - stavby Kultúrneho strediska súpisné číslo 1475 s príslušenstvom, postaveného na pozemku KN C parc. č. 2418/51 o výmere 486 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, - pozemku KN C parc. č. 2418/51 o výmere 486 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a - novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 2418/86 druh pozemku ostatná plocha o výmere 309 m2, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 2418/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 103520 m2 podľa GP č. 34/17, zo dňa 17. 5. 2017 vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Vladimírom Hanincom, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 24.05.2017 pod číslom 332/2017 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376, formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej súťaže OVS-1/2018 spolu s minimálnymi zmluvnými podmienkami sú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica a na internetovej stránke www.povazska-bystrica.sk. Lehota na podávanie súťažných návrhov je do 16. 04. 2018 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica spôsobom uvedeným v podmienkach súťaže.

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA WEBE

www.povazska-bystrica.sk


6. 3. 2018

AKTUÁLNE

7

Návrat zimy umožnil vytvoriť športoviská pod holým nebom Koniec februára je čas, kedy sa pomaly, ale isto lúčime so zimou a pripravujeme sa na príchod jari. V tomto roku vďaka prílivu studeného pôvodnom arktického vzduchu na naše územie zima ukázala, že ešte nepovedala posledné slovo. Teplota, ktorá klesla hlboko pod bod mrazu, síce nepotešila záhradkárov, no milovníkov korčuľovania na čerstvom vzduchu určite áno. Rieky, potoky aj ihriská sa tak mohli zmeniť na prírodné športoviská. Ruku k dielu priložili dobrovoľníci aj samosprávy. JAMU NAHRADILO JAZERO Niektoré sa preháňali s vetrom V obci Domaniža sa v minulosti pri o závod, iné zvolili bezpečnejšiu vhodných poveternostných pod- taktiku, no na všetkých dozerali mienkach napúšťala voda do bý- prítomní rodičia i vychovávateľka. valej „hnojovej“ jamy, aby vzniklo - Robíme všetky možné športové miesto, kde by „športuchtiví“ obča- činnosti a takou najobľúbenejšou nia mohli využiť svoje korčuliarske je práve korčuľovanie. Bez rozdieschopnosti. Jamu už nenapúšťa- lu všetci od najmenších prvákov jú. Pred pár rokmi založili tamojší až po štvrtú triedu každý deň dodobrovoľníci občianske združe- obeda v rámci telesnej výchovy a nie Tri studničky, vďaka ktorému aj poobede využívame toto ihrisvznikla nová oddychová zóna s ko, - opisuje športovanie žiakov umelým jazierkom. To v lete vy- Anna Cehelská, vychovávateľka užívajú obyvatelia na kúpanie a zo Základnej školy v Jasenici. O v zime na korčuľovanie. - Práve „zimný štadión“ pod holým nebom na jazere vybudovali dobrovoľníci sa stará obec, športovci a dobroaj osvetlenie. V noci je tak jazero voľníci. - Máme tu takých starších osvetlené a členovia občianskeho pánov, ktorí keď mrzne, sa poobzezdruženia zabezpečujú prevádz- rajú, prinesú, čo treba a robia. Túto ku a starostlivosť o toto zimné zimu sa s deťmi korčuľujeme úplne klzisko. Vstup je tam na vlastnú prvýkrát. Podarilo sa nám trošku zodpovednosť, - priblížil František sánkovať jeden týždeň, ale to bolo Matušík, starosta obce Domaniža. všetko, - povedala A. Cehelská na Tí, ktorí sa nekorčuľujú, ale pre- margo tohtoročnej zimy. Klzisko vyferujú skôr lyžovanie, si rovnako užívajú deti, študenti aj tí najstarší. prídu na svoje. Členovia občian- Veľmi obľúbené je večerné korčuskeho združenia tam vybudovali ľovanie, pretože plocha je osvetledokonca aj malý vlek. Okrem kor- ná. V minulosti sa na ihrisku konali čuľovania na jazere budú môcť rôzne kultúrno-športové podujatia občania v budúcnosti využívať ako Valentín na ľade, Rozprávkový ešte jednu novú plochu. Pomôžu karneval na ľade a iné. - Všetko im aj staré mantinely zo zimné- padlo, nie je zimy, - dodáva s nosho štadióna v meste Považská talgiou vychovávateľka. Bystrica, ktoré po rekonštrukcii ľa- KORČUĽOVALI SA NA KAŽDOM dovej plochy boli nahradené novýKÚSKU ĽADU mi. - Na futbalovom ihrisku by sme V Papradne mávajú svoju ľadovú chceli urobiť hokejbalové ihrisko, plochu za školou. O zmenu ihriska vybetónovať plochu a použiť na to na klzisko sa starali hokejbalisti a tieto mantinely, ktoré momentálne pomocnú ruku prikladali aj hasiči. opravujeme. Hokejbalové ihrisko Tento rok sa na túto úlohu podujali bude v zime využívané ako zimné mladší hasiči. Napriek trojdňovej klzisko, - plánuje F. Matušík. snahe ôsmich dobrovoľníkov a KORČUĽOVANIE POČAS stovkám litrov vody sa žiadanú ľaTELESNEJ VÝCHOVY dovú plochu podarilo vytvoriť iba Ihrisko vedľa Základnej školy v čiastočne. Najväčším neprajníJasenici sa v zime pravidelne kom ich snahy bolo slnko, ktorého mení na ľadovú plochu. Túto zimu slnečné lúče napriek mínusovým sa tak stalo prvýkrát až na konci teplotám roztopili väčšinu klziska. februára. Pár rokov dozadu nero- - Tento rok nám starosta navrhol, bil korčuliarom problém ani tráv- či by sme sa do vytvorenia klzisnatý povrch ihriska. V súčasnosti ka nedali, keď hlásia také mrazy. je športovisko zmodernizované, s Povedali sme si, prečo nie, nápad pevným povrchom, ktorý spolu s je to fajn, aspoň potešíme deti a existujúcimi mantinelmi vytvárajú možno aj dospelých, ktorí by sa ideálny priestor na pohyb v kaž- chceli prísť korčuľovať. No len dom ročnom období, no počas škoda toho slnka. Keby bolo zazimy býva ešte lákavejší. V uply- mračené a boli by takéto mrazy, nulý piatok bolo ihrisko plné detí zo tak určite by to bolo veľmi dobré. základnej školy. Aj napriek tomu, Prvá noc vyzerala nádejne, pekne že slnko sa už do ľadovej plochy to chytilo škrupinu, hovoríme si, že „zahryzlo“ a vrstvu značne stenši- základ máme dobrý, zajtra prídelo, deťom to vôbec neprekážalo. me znova dolievať. Ale na druhý

deň sme prišli a štvrtina ľadu bola už preč, nakoľko naň svietilo slnko. Tak sme si pomysleli, že druhú noc to bude lepšie, - opisuje vytváranie klziska Boris Balušík, predseda dobrovoľných hasičov. No na druhý deň sa situácia opakovala. - Povedali sme si, že to nevzdáme a vyskúšame to ešte raz. Boli sme tam skoro celú noc, večer od siedmej do jedenástej a potom ráno od štvrtej do siedmej… Ale znova svietilo slnko a všetko išlo preč. Zostala iba jedna štvrtina ihriska zaľadnená, - dopĺňa Boris. Žiakom to však vôbec neprekážalo a dosýta sa vykorčuľovali aj na zvyšnej časti. Deti využívali každú zamrznutú plochu, či to bol ľad vedľa ihriska alebo aj rieka Papradnianka. Hasičov tohtoročná situácia pri vytváraní klziska neodradila a ďalší rok sa pri vhodných podmienkach pustia do jeho vytvárania opäť. No najskôr by chceli utesniť mantinely, ktoré sú na ihrisku iba položené, čím by mohli vytvoriť hrubšiu

ľadovú vrstvu, ktorá by prípadným slnečným lúčom lepšie odolávala. NA MRAZY SA NESPOLIEHAJÚ Aj obec Sverepec má snahu, aby jej obyvatelia mali možnosť vyskúšať si tento zimný šport. Napriek tomu, že obec nevytvára svoje klzisko pod holým nebom, majú Sverepčania možnosť vytiahnuť korčule zo skríň. Dokonca nemusia ani čakať na mrazivé počasie. Samospráva im v spolupráci so sponzormi zabezpečuje bezplatný hodinový vstup na zimný štadión v Považskej Bystrici niekoľkokrát za sezónu. Okrem ihrísk ponúka pri dostatočne nízkych a trvalejších teplotách možnosť na „oprášenie“ korčulí aj rieka Váh. Tam je však povinnou výbavou aj opatrnosť. Jedno z obľúbených miest je pri rázcestí v obci Udiča, ktoré po zamrznutí využili viaceré deti a mládež na korčuľovanie aj hranie hokeja. Z. Burdejová


8

6. 3. 2018

SPEKTRUM

O kvapku lepší môže byť každý z nás

Slovenský Červený kríž (SČK) od 12. februára odštartoval 23. ročník celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi, počas ktorej vyzýva hlavne mladých ľudí, aby darovali krv a boli tak na Valentína o kvapku lepší. Nejde však len o dobročinnú akciu, ktorá je termínovo vyslovene „valentínska“. Zapojiť sa do kampane totiž môžete až do 16. marca. Valentínska kvapka krvi potrvá päť týždňov, od 12. februára do 16. marca 2018. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko - transfúznymi oddeleniami nemocníc. - Verejnosť sa do kampane môže zapojiť na celom Slovensku darovaním krvi na odberových miestach národnej transfúznej služby, na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc a na mobilných odberoch. Aktuálne informácie, miesta a dátumy odberov krvi bude počas kampane zverejňovať Slovenský Červený kríž na webovej stránke darujkrv.redcross.sk a na facebookovej stránke Slovenský Červený kríž – Spolu pomôžeme, - informovala hovorkyňa SČK Silvia Kostelná s tým, že cieľom náborovej kampane Valentínska kvapka krvi je podporenie bezpríspevkového darcovstva krvi a získanie nových darcov prevažne z radov mladých ľudí.

- Do druhej najväčšej náborovej kampane SČK, ktorá je už tradične spojená s Dňom zaľúbených, sa za uplynulých päť rokov zapojilo 130 645 dobrovoľných darcov, z toho bolo 23 420 prvodarcov, - uviedla S. Kostelná. Ako dodala, dobrovoľní darcovia krvi a sympatizanti kampane ju môžu podporiť aj zdieľaním informácií a zmenou svojej profilovej fotografie na Facebooku. ZAPOJILI SA AJ ŠTUDENTI ZO ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY - Nakoľko cieľom tejto akcie ja okrem iného aj získavanie darcov krvi z radov mladých ľudí, každoročne sa do nej zapája aj Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici. Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú či už Valentínskej alebo Študentskej kvapky krvi. Tento raz svoju krv darovali ôsmi študenti, keďže chrípková epidémia sa prejavila aj u nás, - povedala nám Zuzana Ligásová, učiteľka zo zdravotníckej školy. Ako

uviedla, krv môžu darovať všetci vo veku od 18 do 60 rokov s váhou minimálne 50 kg. - Samozrejme musia to byť zdraví ľudia, mimo nejakého chrípkového ochorenia, minimálne týždeň po zubnom ošetrení a mesiac po chorobe, ďalej mimo menštruačného cyklu a minimálne polroka po tetovaní či piercingu. Je tam ešte množstvo ďalších špecifických kritérií, kvôli ktorým môžu byť darcovia vyradení. Pred odberom krvi darca vypíše dotazník, kde musí pravdivo odpovedať na jednotlivé otázky a samozrejme musí spĺňať určité podmienky s tým, že muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka a ženy trikrát, - vysvetlila základné predpoklady k darovaniu vzácnej tekutiny učiteľka Ligásová. K darcovstvu podnecuje nielen svojich študentov, ale aj širokú verejnosť. - Vyzývam všetkých, pretože nikdy nevieme, kedy naozaj aj my tú kvapku krvi budeme potrebovať, - dodala na záver. (verk)

Rodičia sa mali možnosť dozvedieť, či ich dieťa nemá zrakovú odchýlku Materská škola Lánska a jej elokované pracovisko v Jelšovom sa zapojili do projektu Zdravé oči v škôlke, ktorého garantom je v posledných rokoch obchodný reťazec Billa. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska prichádza do materských škôl, aby v rámci prevencie vyšetrila škôlkarom ich zrak. S realizáciou celoslovenského programu Zdravé oči už v škôlke začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2014. Jeho hlavným zámerom je pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Ide o projekt zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizuje deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. DETI NEVEDIA POVEDAŤ, ŽE ZLE VIDIA Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly, až 80 percent všetkých informácií prijímame očami. Dieťa však nevie, čo znamená „zle vidieť“. Ako tvrdia odborníci, očné poruchy dokáže dieťa vyrovnať až do 4 - 5 dioptrií bez toho, aby to niekto spozoroval. Okrem toho „zlé videnie“ nebolí, preto si dieťa ani nesťažuje a vytvára si vlastné kompenzačné techniky. Ani rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, avšak práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové. Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší dôraz. V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá, niekedy až nulová. Preto prevencia v predškolskom veku je mimoriadne dôležitá.

- Práve na túto situáciu reagujeme programom Zdravé oči už v škôlke. Uvedomujeme si, že v silách očných lekárov ani očných optík, nie je poskytovať služby v teréne, kde sa pohybujú ich potenciálni klienti. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vybavená prístrojmi špeciálne určenými na prácu v teréne i vyškolenými odbornými pracovníkmi, je pripravená s pomocou partnerov zaplniť toto biele miesto v systéme zdravotnej prevencie, uviedla Zora Sdurková z krajského strediska Trenčín Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. VŠÍMAJTE SI SPRÁVANIE DETÍ PRE ODHALENIE ZRAKOVÝCH PORÚCH Ako únia nevidiacich radí, dieťatko a jeho zrakové schopnosti je potrebné všímať si hneď od narodenia. Rodičia by sa mali zamerať na pozorovanie reakcií dieťaťa na

zrakové stimuly so zvukovým a bez zvukového efektu. Pomocníkom v odhalení zrakových odchýlok je aj prekrývanie jedného a druhého oka a reakcie naň, čím je možné zistiť rozdiel vo videní. - Treba si všímať aj ďalšie faktory. Dieťa napríklad vie len pomaly, alebo vôbec nevie rozoznať predmety v diaľke. Kladie si knihy alebo hračky celkom blízko pred oči. Sťažuje si na bolesti hlavy alebo pálenie očí. Nemá dlhú koncentráciu pri hre do blízka a je rýchlo unavené. Ďalej si treba všímať či dieťa často nežmúri, nenatáča hlavičku iba na jednu stranu, či nenaráža alebo nezakopáva. Indíciou ku zrakovej odchýlke môže byť aj to, že sú oči začervenané a slzia. Prípadne aj to, že dieťa nechce spolupracovať pri vypĺňaní pracovných zošitov alebo pri iných aktivitách, kde je potrebné sústrediť sa zrakom, - vymenúva Z. Sdurková.

VYŠETRENIE JE RÝCHLE A BEZBOLESTNÉ Zdravé oči v škôlke je celoslovenský projekt, takže sa mohli doň prihlásiť škôlky vo všetkých krajoch. V minulom roku sa doň z nášho mesta zapojila Materská škola Železničná, tento rok Materská škola Lánska s elokovaným pracoviskom Šoltésovej. - Rodičom detí v predškolskom veku ponúkame merania zrakových parametrov ich detí. Meranie skríningovým autorefraktometrom je rýchle, bezbolestné a bezdotykové. Po podpísaní informovaného súhlasu rodičom môžu byť dieťaťu priamo v materskej škole preventívne odmerané zrakové parametre. Každý rodič dostane potvrdenie o skríningovom meraní, ktoré ho informuje o nameraných zrakových hodnotách a poskytne mu informáciu, či je u jeho dieťaťa potrebné komplexné odborné vyšetrenie u detského oftalmológa, - vysvetlila Z. Sdurková. – Pri vyšetrení nie je potrebné rozkvapkávať oči, čo je veľkou výhodou. Pretože pri maličkých deťoch je na klasickom vyšetrení problém, že pacientmusí určitý čas vydržať v ustálenej polohe, pričom pri tomto prístroji je to chvíľková záležitosť. Ale samozrejme, ide iba o skríning, už presnejšie to musí určiť očný lekár, - doplnila. Ako ďalej Zora Sdurková uviedla, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má ambíciu chodiť do materských škôl každý rok. - Ako dieťa rastie, zrak sa vyvíja a parametre o rok u tých istých detí už môžu byť zase iné, - dodala na záver. (verk)


6. 3. 2018

CESTOVANIE

9

Expedičná kamera 2018

Prinesie tie najlepšie filmy o dobrodružných výpravách Máte aj vy plné zuby mrazivého zimného počasia? Potom si určite z času na čas v predstavách zaletíte k letným mesiacom a spriadate plány o tom, kam sa vyberiete tento rok. Ak viac než po pokojnej relaxačnej dovolenke na pláži túžite po dobrodružstve, inšpirovať sa môžete napríklad na filmovom festivale Expedičná kamera.

Už siedmy ročník Expedičnej kamery sa uskutoční v sobotu 10. marca od štvrtej hodiny popoludní v kine Mier. Organizátori tvrdia, že aj tento rok si diváci budú môcť pozrieť tie najlepšie filmy o dobrodružných výpravách za zabudnutými zvykmi, tajuplnými miestami a extrémne expedície do tých najnedostupnejších miest. LOĎ VYTESANÁ Z JEDINÉHO KMEŇA Program bude aj tento raz bohatý a výživný. - Ak by som mal upriamiť pozornosť na niektoré body programu, bol by to určite aj film DUGOUT. Ide o príbeh dvoch kamarátov, ktorí sa rozhodli vybrať do vnútra ekvádorskej džungle a s pomocou domorodých indiánov si vyrobiť loď – DugOut. Je to druh lode vytesanej z jediného kmeňa a prvé zmienky o týchto plavidlách sa datujú do viac ako 8 tisíc rokov pred našim letopočtom, - načrtol zaujímavý príbeh hlavný organizátor Juraj Lukáš. Ako dodal, vo filme návštevníci uvidia okrem výroby lode aj spôsob života pôvodných obyvateľov v nevyspytateľných podmienkach dažďového pralesa. NAJDOBRODRUŽNEJŠIA SVADOBNÁ CESTA Hlavným lákadlom by mala byť výborná prezentácia manželov Remišovcov pod názvom BRONCO NAMIESTO HOTELA. – Manželia v lete 2016 vyrazili na polročnú „svadobnú cestu“ naprieč Mongolskom a Ruskom - na aute Ford Bronco. Za šesť mesiacov prešli 35 tisíc kilometrov, zvládli teploty od +30°C do -27°C, naháňali mongolské jaky aj orlosupy, spálili sa na púšti Gobi a otužo-

Minuloročná expedičná kamera

vali v jazere Bajkal. Najväčšou výzvou pre nich bola nepoužívaná obslužná cesta Bajkalsko - amurskej magistrály, - opisuje jednu z najnebezpečnejších ciest sveta, kde vás adrenalín „fackuje“ každý deň a musíte sa spoľahnúť len sami na seba hlavný organizátor. - Ale viac už neprezradím. Príďte si užiť 90 minút pútavého rozprávania, doplneného o výborné fotky a videá z tejto neuveriteľnej svadobnej cesty, - dodáva s úsmevom Juraj Lukáš. NAJVÄČŠIE VČELY STRÁŽIA TAJOMSTVO Na koniec festivalu si organizátori nechali lahôdku pre všetkých „fajnšmekrov“. Je ňou film z expedície za zberom psychotropného medu s názvom Poslední lovci halucinogénneho medu. – Počujete dobre, halucinogénneho. Háčik je v tom, že med sa dá zbierať len tradičným spôsobom, lebo je ukrytý hlboko v horách Nepálu a chránia ho najväčšie včely na svete..., - prezrádza tajomne J. Lukáš a verí, že nadšenci práve takýchto filmov si festival ani tento rok nenechajú ujsť. Okrem poriadneho filmového i dobrodružného sústa je pre každého účastníka pripravené občerstvenie – káva, čaj a veľmi obľúbený chlieb s masťou a cibuľou. Na úplný záver nebude chýbať ani tombola. - Príďte a užite si príjemne strávené popoludnie so svojou rodinou či priateľmi. Viac informácií o filmoch nájdete na webe www.expedicnakamera. sk, - pozýva všetkých priaznivcov dobrých filmov hlavný organizátor Juraj Lukáš. (verk)

PROGRAM

------------------------------------------------------------------------16:00 - Krátke videá v spolupráci s OutdoorFilmy.sk 16:30 - Návrat do výšok /slackline expedícia do Maroka/ 16:45 - DugOut /splav Amazonky na lodi pôvodných domorodcov/ -- prestávka /chleba s masťou a cibuľou, káva, čaj -18:00 - BRONCO NAMIESTO HOTELA /šialená svadobná cesta naprieč Mongolskom a Sibírou/ - prezentácia 19:30 - Oddaný /potápanie sa s kosatkami a veľrybami/ -- prestávka /chleba s masťou a cibuľou, káva, čaj -20:00 Oči boha /kajakárska expedícia na hraniciach Kirgistanu a Číny/ 20:30 - Poslední lovci halucinogénneho medu /tradičný zber psychotropného medu, ktorý chránia najväčšie včely na svete/ 20:40 - TOMBOLA

Minuloročná expedičná kamera (Aljaška)


10

SPOLOČENSKÁ KRONIKA SPOMIENKY

Odišla si od nás potichúčky, bez slov a rozlúčky. Deň Tvojho odchodu v srdci máme a s veľkou láskou a vďakou na Teba spomíname. Dňa 3. 3. uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama, babka, sestra, švagriná a svatka

Keď Stvoriteľ Ťa povolal do neznámych dialí, večný pokoj Ti daroval, čo živým nie je daný. Nám krváca srdce smútkom, no Tvoja duša plesá, veď práve po smrti zažívaš skutočné nebesá. Odišiel si tíško, nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ svojim dielom, spomienkami. Dňa 28. 2. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie odchodu do večnosti nášho drahého manžela, otca, dedka Jána ROJKU. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Hviezdičky v očiach nás i našich detí boli strieborným páperím, čo stlalo naše šťastné dni. Teraz nám bez Teba len slza v očiach svieti. Dňa 3. marca uplynulo už 8 rokov, čo nás opustila Mária ORAVÍKOVÁ. S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, deti Janko a nevesta Katka, Zuzka, vnúčatá Alex, Janík, Alžbetka a smútiaca rodina.

Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, nezomiera. V týchto dňoch si pripomíname nedožité 100. narodeniny nášho otca, dedka a pradedka

Marienka ORLÍKOVÁ. S láskou a úctou spomína manžel a dcéry s rodinami.

Jozef TIHELKU a 30. výročie úmrtia mamy, babky a prababky

Piaty rok k Tvojmu hrobu chodíme, s láskou na Teba myslíme. Život bez Teba je tak prázdny, no veríme, že si v nebi šťastná. Dobrého človeka nám Pán Boh navždy vzal a v našich srdciach iba hlboký žiaľ zanechal. Dňa 5. 3. uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a babka

Heleny TIHELKOVEJ. S láskou spomínajú tí, ktorí vás veľmi radi mali.

Oľga LETKOVÁ. S láskou a úctou spomína celá rodina.

6. 3. 2018

Ťažké sú kroky k miestu, kde Ty navždy spíš, prešlo už 9 rokov a Ty sa k nám už nikdy nevrátiš. Smútok a žiaľ v srdci stále máme, na Tvoju lásku a milú tvár s láskou spomíname. Dňa 4. 3. sme si pripomenuli 9. výročie od smrti našej drahej manželky, mamy, babky a sestry

Čas akoby sa zastavil, len bolesť v srdci vrytá, spomienka, tá zostáva, je v našich srdciach skrytá. Že čas rany zahojí? To je len klam. Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám. Dňa 8. 3. si pripomenieme 8. výročie úmrtia našej mamy, babky a prababky

Aničky PAVLÍKOVEJ, rod. Drienikovej z Pov. Bystrice. S láskou spomína celá rodina.

Alžbety ČELKOVEJ z Čelkovej Lehoty. S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 6. 3. si pripomíname 25. výročie úmrtia

S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečok na vás myslíme. Dňa 3. marca sme si pripomenuli 25. smutné výročie úmrtia našej drahej mamičky, svokry, babky a prababky

Dňa 9. 2. uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička pani

Magdaléna JANIŠOVÁ z Dolného Milochova. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína syn Stanislav s vnúčatami a celou ostatnou rodinou.

Hoci čas plynie ako tichej rieky prúd, ten, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, ale v našich srdciach zostávaš stále s nami. Dňa 5. 3. sme si pripomenuli 12. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

Ivan FODORKOIŠ. S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.

Štefana MAIERA. S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád, nezabudne. Dňa 5. 3. sme si pripomenuli smutné 3. výročie úmrtia

Emílie SEGEŠOVEJ a 19. mája si pripomenieme smutné 15. výročie úmrtia nášho otca, svokra, dedka a pradedka

MUDr. Miroslava KUNŠTEKA. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a ostatná rodina.

Jozefa SEGEŠA. S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária a Janka s rodinami.


6. 3. 2018 Život Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. Dňa 7. 3. si pripomenieme 7. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko

Štefan KUCHARÍK z Plevníka - Drienového. S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Odišla si tíško, ako odchádza deň, nestihla si nám povedať: „Zbohom, ja tu už s vami nebudem“. Dňa 5. 3. sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny našej mamy, babky, prababky

Emílie JANCOVEJ. S láskou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 11. 3. uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko Milan MATEJKA z Považskej Teplej. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Že niet Ťa tu, to bôľ veľký je, spomienka na Teba srdce rozochveje, po tvári sa slza za slzou kotúľa, myseľ sa ku Tebe zatúla. Chceme Ťa veľmi vrátiť späť, no nejde to a inej cesty niet, len s láskou Ti sviečku na hrob položiť a zármutok za Tebou odložiť. Vieme to, Ty stále chrániš nás a všetko s nami tu prežívaš. Dňa 6. 3. si pripomíname 2. výročie úmrtia nášho milovaného

Františka NEMCA. Za tichú spomienku ďakuje manželka s rodinou.

Na poslednej ceste odišla si, slovko zbohom už nemohla si viac nám povedať. So slzami a bolesťou sme Ťa odprevadili do neba, vieme však, že v Tebe máme strážneho anjela, preto ti posielame tiché modlitby do neba. V srdci Ťa stále máme a s láskou ma teba spomíname. Dňa 28. 2. sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia našej drahej

Renáty SLIVOVEJ. S láskou a úctou spomínajú mama a krstní rodičia.

V tichej spomienke a s láskou v srdciach sme si 27. 2. pripomenuli 40. výročie úmrtia

11

Dňa 2. 3. sme si pripomenuli nedožitých 49 rokov nášho brata, uja

Ivana BELÁSA. Spomína sestra a brat s rodinami.

Márie KAMASOVEJ, rod. Frolovej z Vrchteplej a dňa 23. 2. sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny

Štefánie MEREĎOVEJ, rod. Kamasovej z Pov. Bystrice. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Deň za dňom sa strieda, čas rýchlo letí, ubehli roky, čo s nami už nie si, osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. Dňa 1. 3. sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca

Ing. Františka CHUDOVSKÉHO. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a najdrahšia vnučka Ivanka s rodinou.

Dňa 24. 2. sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky

Už nepočuť mamin hlas, už nepríde medzi nás. Osud nám nevráti, čo vzal, ostala len spomienka a v srdci žiaľ. Dňa 25. februára sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky, prababky

Margity BELÁSOVEJ. Spomína dcéra a syn s rodinami.

Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, neumiera. Dňa 6. 3. si pripomíname 30. výročie smrti nášho otca, starého a prastarého otca

Terézie VALÁŠKOVEJ z Pov. Bystrice. S úctou a láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami.

Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nezabudne. Dňa 6. 3. uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Jána HRUBU a zároveň aj 48. výročie našej drahej mamky, babky a prababky

Anna HRUBOVEJ z Pružiny. S láskou v srdci spomínajú dcéry a synovia s rodinou.

Jaroslav ŠUVERÍK z Horného Moštenca. S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Pokračovanie na 20. str.


12

KONCERT

6. 3. 2018

Skladba, ktorú budú hrávať v Nemecku či Rakúsku, premiérovo odznela v Považskej Bystrici

Dychový orchester Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici existuje od rokov 1976/1977. Odvtedy sa zloženie jeho členskej základne značne obmenilo. Jeho zakladateľom, dlhoročným dirigentom a umeleckým vedúcim, bol Michal Bróska. Pred pár rokmi ho vystriedal Marián Belobrad, pod ktorého taktovkou odohral orchester aj svoj dvadsiaty slávnostný koncert. Dychový orchester Základnej ume- leckej školy v Považskej Bystrici. leckej školy v Považskej Bystrici - Úspešným radom koncertov sme úspešne funguje už viac ako štyri si na seba uplietli bič a teraz je to desaťročia. Vznikol s cieľom vytvo- pre nás obrovský záväzok, ale keď renia priestoru na uplatnenie hráč- vidíme, že zo strany poslucháčov a skych a individuálnych schopností divákov máme podporu a že nám v orchestrálnej hre pre najlepších fandia, tak sa nám ľahšie robí, - vyžiakov dychového oddelenia školy. znal sa Marián Belobrad, súčasný Počet jeho členov sa neustále mení, vedúci orchestra. tak ako sa menia aj ich životné situFAGOT ČI HOBOJ OBOHATIA ácie. Orchester je v súčasnosti zloZVUK ORCHESTRA žený z 35 až 40 ľudí, ktorí vytvárajú Na prvých slávnostných koncertoch jeho jadro. Vekové zloženie tohto sa orchester predstavoval vždy inštrumentálneho telesa je od 10 do s úplne nový repertoárom. To si 67 rokov. okrem dostatku financií vyžadovalo DVADSIATY KONCERT V PORADÍ aj zvýšené požiadavky na domácu Počas víkendu 24. a 25. februára prípravu a predovšetkým čas. V predviedli členovia orchestra svoj poslednom období inštrumentálne talent počas dvadsiateho slávnost- teleso pridáva do repertoáru, ktorý ného koncertu. Nechýbal na ňom ponúknu divákom, takmer štvrtinu ani jeho dlhoročný člen Jaroslav nových skladieb. Problémom však Zaverák, ktorý doteraz nevynechal bývajú nástroje, ktoré dnes väčšina ani jeden koncert. - Členom orches- ľudí ani nepozná, no pre hudobný tra som sa stal tak, že ma ešte býva- zážitok sú nevyhnutné a ich zvuk je lý riaditeľ Michal Bróska pozval hrať nenahraditeľný. Takými je napríklad na nejaké akcie. S ním som hrával hoboj, fagot či lesný roh. - Keďže aj v závodnej hudbe, no tá potom hráme takýto repertoár, aký tu je, prestala fungovať. Neskôr som sa nevyhnutne pre veľký dychový orstal zamestnancom základnej ume- chester potrebujeme nástroje, ktoré leckej školy a už to bolo. Ja hrám na sú na Slovensku veľmi cenné. Sú to trúbke, je to pre mňa kráľovský ná- napríklad fagot, hoboj, basklarinet, stroj, - povedal J. Zaverák. Ako pri- lesný roh a niekedy je problém zoznal, trému sa ani rokmi nepodarilo hnať šikovného basgitaristu, - poveprekonať a je akousi „pridruženou dal M. Belobrad a dodáva, že návýrobou“, no výsledok je vždy po- stroje sú zároveň aj veľmi drahé, na vznášajúci. - Som rád, že som čle- hru náročné a deti nelákajú, preto nom orchestra. Bol som vychovaný sa na koncertoch vždy predstavia aj v dychovom orchestri a je pre mňa hudobníci, ktorí hosťujú i vypomáhavšetkým, - dodal s úsmevom. jú. Jedným z nich je posledné štyri SLÁVNOSTNÝ KONCERT roky aj Milan Oravec, ktorý hrá na JE VEĽMI OBĽÚBENÝ fagot. - Tento hudobný nástroj vždy Koncert dychového orchestra sa obohatí zvuk orchestra. Má krásnu už pravidelne koná v prvých me- zamatovú farbu, je to spodnejšia siacoch roka a stal sa obľúbeným hlasová poloha. Každý nástroj je podujatím, ktoré dokáže pritiahnuť iný a každý je pekný, - potmehúdnielen staršiu generáciu, ale vďa- sky doplnil M. Oravec. - Trošku je ka príjemne poskladanému zozna- problém so žiakmi, zo strany detí je mu skladieb, aj mladšie ročníky. menší záujem o plechové dychové - Tešíme sa, že to vydržalo až dote- nástroje, takže s tým sa trošku paraz, pretože každým rokom si hovo- sujeme a musíme niečo vymyslieť, ríme, že nevieme, čo bude na budú- aby sme mali príliv mladej generáci rok, ale našťastie sa vždy podarí cie do orchestra, - plánuje riaditeľ koncert uskutočniť. Zo strany ľudí je Peter Štrauch. obrovský záujem, preto v posledODZNELA AJ ŠPECIÁLNA ných rokoch robíme koncerty dva SKLADBA dni po sebe. Po pánovi Bróskovi to Orchester mal doteraz vo svojom prebral Marián Belobrad, za čo som repertoári šestnásť skladieb od mu veľmi vďačný. Zhostil sa toho Adama Hudeca. Teraz pribudla úspešne, orchester funguje ďalej, ďalšia a je výnimočná. Je ňou uvertakže som rád, že sa to takto udr- túra v sonátovej forme s názvom žalo, - neskrýval spokojnosť Peter Manínska predohra, ktorú tento Štrauch, riaditeľ Základnej ume- skladateľ zložil špeciálne pri príle-

žitosti dvadsiateho slávnostného koncertu. Predohry sa používali pred operami alebo rozsiahlejšími hudobnými formami a pri slávnostných príležitostiach. Pri takomto type skladby sa ukáže virtuozita celého orchestra. Manínsku predohru prišiel osobne oddirigovať sám skladateľ Adam Hudec. - V súčasnosti sa pre veľké dychové orchestre na Slovensku príliš veľa skladieb nekomponuje, najčastejšie pre menšie obsadenia, ktoré väčšinou spievajú. Pre koncertné obsadenie dychového orchestra voľakedy komponoval vynikajúce skladby Karol Pádivý. No bohužiaľ, v ostatných rokoch sa v tejto oblasti už nič nedeje a preto som sa rozhodol, že treba niečo napísať aj pre veľké orchestre, aby mali čo hrať, keď idú na medzinárodné súťaže. Je to štyri a pol minútová nová koncertná predohra, ktorá ešte nebola nikdy uvedená. Ide o svetovú premiéru, potom bude nahratá posádkovou hudbou Bratislava a bude hrávaná v Rakúsku, Nemecku a inde. Verím, že ju zvládnu a že bude dobrá, - dodal A. Hudec. Skladbu zvládli výborne a získala si ich. - Je to pekná

skladba, mne sa páči, má koncertný charakter a všetko, čo také skladby majú mať, - pochválil skladbu Jaroslav Zaverák. BEZ PODPORY MESTA BY SA KONCERT NEKONAL Minulý rok mesto spolufinancovalo opravu xylofónu a zvonkohry, ktoré vytvárajú krásnu farbu. Tentoraz pomohlo orchestru ešte viac a stalo sa hlavným partnerom koncertu. - Záštitu nad ním prevzal primátor mesta Karol Janas. Bez mesta by sme tento koncert v takomto rozsahu a v takejto kvalite určite nedali dohromady, - povedal M. Belobrad. Je rád, že keď počas minuloročného koncertu spravil nad ním „posledný krížik“, mýlil sa. Dychový orchester svojich fanúšikov opäť nesklamal a diváci zažili krásny kultúrny zážitok. - Keď je dobrá atmosféra v orchestri, v momente, keď sa hrá koncert, ľudia sa uvoľnia, zabudnú na všetky starosti, ponoria sa len do tej atmosféry, tak je to okamžite cítiť. Tá energie ide aj na poslucháča, takže čokoľvek hráme, snažíme sa to zahrať s chuťou, - uzatvára M. Belobrad. Z. Burdejová


13

ŠTVRTOK 8. 3. 2018

MARKÍZA

8. 3. - 14. 3. 2018

6.00 Teleráno

4.45 KRIMI

8.30 Najväčší víťaz.

5.15 NOVINY TV JOJ

10.05 Oteckovia.

8.10 Súdna sieň.

11.05 Susedské prípady.

JEDNOTKA 8.30 Ekologické bývanie. 9.00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa IV. (3.) 10.05 Nash Bridges (70.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Horskí záchranári II. (5.) 15.10 HiSTORY. 15.15 Jazdi Hlavou. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Ekologické bývanie. 16.50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa IV. (4.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Zlaté časy. 21.30 Skok do života.Dráma Nem. 23.00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVI. (18.) 23.45 Nash Bridges (70.) 0.30 Horskí záchranári II. (5.) 1.10 Skok do života.

JOJ PLUS 8.40 Najkrajšie bývanie II. (25.) 9.50 Motív III. (4.) 11.00 Prvé oddelenie. 11.30 Páli vám to. 12.35 Keby bolo keby 2 (4.) 13.45 Hoď svišťom II. (3.) 14.30 Simpsonovci XXV. (15.) 15.00 Panelák XI. (92.) 16.05 Ninja Factor II. (31., 32.) 17.05 Simpsonovci XXV. (16.) 17.30 Kosti V. (12., 13.) 19.35 TIPOS INFO 19.40 ŽREBOVANIE 19.45 Hoď svišťom II. (4.)20.35 Fantastická štvorka.Akčný fantazijný film USA 22.50 Vikingovia III. (3.)Historický dobrodružný seriál Írsko/Kan. 23.50 Nebezpečné lety 0.55 Ninja Factor II. 1.55 Motív III.

DISCOVERY 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Dvojaké prežitie 13.00 Nahí a vystrašení 14.00 Nahí a vystrašení 15.00 Nahí a vystrašení 16.00 Zničená minulost 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Búrači mýtov: Súťaž 21.00 Záchranárske práce 22.00 Zničená minulost 23.00 Vesmírni obchodníci 0.00 Berte to ako varovanie 1.00 Berte to ako varovanie

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Maďarský magazín 9.55 Žiadne veľké slová. 10.55 Chvíľa pre pesničku. 11.10 Prázdninové detské predstavenie: Bambuľkine dobrodružstvá. 11.30 Jurošík. 11.35 Vtáčí ostrov. 11.40 Veselá farma III. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.35 Klimatické zmeny a zvieratá. 13.25 Špión v divočine 14.40 Umenie. 15.05 Kinorama. 15.35 Rómsky magazín 16.00 Tradičná medicína vo svete I. 16.30 Španielska čítanka 16.50 Národnostné správy. 17.00 Správy - Hírek 17.15 Encyklopédia slovenských obcí.Istebné. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Ahoj Slovensko. 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.40 Veselá farma III. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Yakari IV. 19.05 Rýchla rota Chipa a Dala. 19.25 Kniha džunglí - Safari. 19.40 Zázračný miniateliér 19.50 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 Čo chcú ženy v práci? 20.55 Futbal - Európska liga - zápasy. 23.05 Polícia. 23.20 Fotografi. 23.50 Správy RTVS

NOVA 9.35 Ulica 10.25 Výmena manželiek X. 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.35 Prásk. 22.05 Výmena manželiek X. 23.10 Ulica 0.00 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 7.30 Piráti z Karibiku: Na konci sveta. 10.15 Rodinné vinárstvo.11.50 Dievčatá na ťahu.13.30 Toy Story 3 : Príbeh hračiek. 15.15 Jerrod Carmichael: 8. 16.20 Autá 3.18.05 Tajný život párov 19.10 Z oného sveta 20.00 Most 21.25 V žiari reflektorov 23.00 Trezor.0.30 Hráči.

JOJ

12.00 Rodinné prípady 13.00 Mentalista IV.

9.30 Policajti v akcii. 10.35 Súdna sieň. 12.00 NOVINY O 12:00 12.25 Top Star.

15.00 Susedské prípady.

12.50 Naši II. (8.)

16.00 Rodinné prípady.

13.30 Policajti v akcii.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

14.30 Policajti v akcii.

NOVINY

15.35 Nákupné maniačky.

17.25 Reflex.

17.00 NOVINY O 17:00

17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE

17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

20.25 ŠPORT

20.30 Horná Dolná.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

21.40 Dobre vedieť!

20.35 Inkognito.

23.50 NCIS - Námorný vyšet-

21.50 Sedem.

rovací úrad IX. (24.)

22.50 Silné reči (3.)Stand-up

0.50 Mentalista IV. 2.25 Lovec zločincov IV. 3.50 Rodinné prípady. 4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.55 Cesty domov (49.) 10.10 Správy FTV Prima 11.30 Modrý kód (80.) 12.45 Show Jana Krausa. 13.50 Ťažká drina. 14.35 Veľmi krehké vzťahy III. (76.) 15.45 Nikto nie je dokonalý. 16.50 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (50.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ohnivé kura II. (84.) 21.40 Vychytávky Ládi Hrušky. 22.15 Česko na tanieri. 23.05 Pípšoubazar. 0.10 Veľmi krehké vzťahy III. (76.)

DOMA 4.55 Druhý dych. 5.45 Esmeralda (118., 119.) 7.10 Roztomilé mrchy VI. (20.) 8.30 Priatelia. 10.15 Smotánka. 11.10 Matky a dcéry (74., 75.) 13.35 Feriha (37.) 14.40 Búrlivé víno. 16.55 Esmeralda (120., 121.) 18.40 Mentalista IV. 20.30 Matky a dcéry (76., 77.) 22.30 Feriha (38.) 23.35 Upírske denníky VI. (14.) 0.35 Roztomilé mrchy VI. (20.) 1.20 Priatelia. 2.05 Adela show. 2.30 Smotánka. 3.45 Búrlivé víno.

comedy show SR 23.25 Kolabs.Komediálny seriál SR 0.00 Vražedné Miami II. 1.00 Myšlienky vraha I. 2.00 KRIMI 2.30 NOVINY TV JOJ 3.15 Policajti v akcii. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Tajomstvo kostí 7.05 Zaujímavé vynálezy 7.35 Odhalené Taliansko 8.50 Cesta po rieke Nagy Kukullo 9.55 Jurské bojisko 10.50 Podzemie miest 11.50 Ako funguje vesmír 12.45 Utajený šéf – USA 13.40 Mužské hry 14.15 Mužské hry 14.45 Druhá svetová vojna farebne a v HD 15.50 Druhá svetová vojna farebne a v HD 16.55 Tesné úniky 2. svetovej vojny 18.00 Tajomstvo kostí 19.05 Utajený šéf – USA 20.00 Ako funguje vesmír 20.55 Exodus: Naše miesto v Európe 22.00 Einsatzgruppen: Nacistické smrtiace komandá 22.55 Zbrane, ktoré zmenili svet 0.00 Vojnoví fotografi 0.10 Hitlerove posledné hodiny 1.10 Vrahova spoveď 2.05 Einsatzgruppen: Nacistické smrtiace komandá 2.50 Zbrane, ktoré zmenili svet 3.40 Hitlerove posledné hodiny 4.30 Maďarskí fotografi prírody 4.45 Motýlí efekt 5.15 Podzemie miest

ČT 1 9.00 To je vražda, napísala. 9.45 Knedlíky.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.05 Dana Medřická - 35 rokov od úmrtia: F. L. Věk (9.)Slávny seriál 10.45 Príbehy slávnych ... Radovan Lukavský - 10 rokov od úmrtia: S otevřeným hledím. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Z Divadélka pod věží. 15.05 Doktor Martin. 15.55 To je vražda, napísala. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov můj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj. 20.55 Gejzír. 21.25 Máte slovo s M. Jílkovou. 22.24 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.25 Prípady detektíva Murdocha X. 23.10 Taggart. 0.05 AZ-kvíz. 0.30 Otlačky doby - Z toho sa nevyhrabeš. 1.25 Túlavá kamera 2.00 Banánové rybičky. 2.30 Dobré ráno

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Podčiarknuté, sčítané! (8.) 9.10 Druhý život. 10.10 S kuchárom okolo sveta: Japonsko. 11.05 Nové objavy v starom Egypte (4.) 12.00 Po stopách tretieho odboja (9.) 12.25 Kresťanský magazín 12.55 Chcete ich? 13.00 Bohovia a proroci (10.) 13.25 Život je pes (6.) 14.10 Zašliapané projekty. 14.30 Putovanie Luxemburskom. 15.00 Desať storočí architektúry: Svätováclavská kaplnka 15.20 Lietadlá, ktoré zmenili svet (1.) 16.10 Návraty k divočine (6.) Slovenský kras 16.35 Rozlúštené poklady II.: Archa dohovoru. 17.25 Divoká Aljaška (3.) 18.15 Na ceste po severnom Sulawesi. 18.45 Večerníček 19.00 Dobrodružstvá vedy a techniky. 19.25 Zemepis sveta: Kaučukové kráľovstvo 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Rumunsko, križovatka medzi východnou a západnou Európou. 21.00 Cestománia. 21.30 Trabantom Južnou Amerikou (2.) 22.00 Stanislav Milota - 85 rokov: Spalovač mrtvol.Tragikomický príbeh 23.35 Queer: MeToo 0.05 Stopy, fakty, tajomstvá: Moravania medzi Eskymákmi. 0.35 Sestrička Jackie VII. (10.) 1.00 Folklorika 1.25 Náš vidiek 1.55 Áno pred Bohom 2.15 Srdce 2.35 Oskoruša, strom Slovácka 2.55 Hľadači opálov 3.20 Na moll 4.05 Ochranca 4.30 Tváre domov 4.55 Babylon 5.25 Chcete ma? 5.50 Postrehy odinakiaľ.


14

JEDNOTKA 7.30 Ranné správy RTVS 8.30 Ekologické bývanie. 9.00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa IV. (4.) 10.05 Nash Bridges (71.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Horskí záchranári II. (6.) 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Ekologické bývanie. 16.50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa IV. (5.) 17.45 Duel. 18.15 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Milujem Slovensko. 21.55 Fetiše socializmu. 22.25 Večerné správy RTVS 22.40 Muži, ktorí nenávidia ženy. Mysteriózny krimitriler USA/ Švédsko 1.10 Nash Bridges (71.) 1.55 Neskoro večer.

JOJ PLUS 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie II. 9.50 Motív III. 11.05 Prvé oddelenie. 11.35 Páli vám to. 12.35 Keby bolo keby 2 (5.) 13.45 Hoď svišťom II. (4.) 14.30 Simpsonovci XXV. (16.) 15.00 Panelák XI. (93.) 16.05 Ninja Factor II. 17.05 Simpsonovci XXV. 17.30 Kosti V. 19.35 ŽREBOVANIE 19.40 Hoď svišťom II. 20.35 Tajný život Waltera Mittyho.22.55 Letecké katastrofy IX. (3., 4.) 1.05 Ninja Factor II. (33., 34.) 2.05 Motív III. (5.) 2.45 Hoď svišťom II. (5.) 3.20 Klub hrôzy.Hororová komédia USA 5.05 Kriminálka San Francisco (9.)

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Dvojaké prežitie 13.00 Aljašská železnica 14.00 Austrálska železnica 15.00 Austrálska železnica 16.00 Zničená minulost 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 21.00 Aljaška: Posledné hranice 22.00 Teslov lúč smrti: odtajnenie vraždy 23.00 Berte to ako varovanie 0.00 Austrálska železnica 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 3.00 Aljaška: Posledné hranice 4.00 Teslov lúč smrti: odtajnenie vraždy

PIATOK 9. 3. 2018

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Správy RTVS z regiónov 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Rómsky magazín 9.55 Spomíname na dramatika Ivana Stodolu. 10.40 11.10 Prázdninové detské predstavenie: Bambuľkine dobrodružstvá. 11.20 Bambuľkine dobrodružstvá. 11.30 Jurošík. 11.35 Vtáčí ostrov. 11.40 Trpaslíci. 11.55 Paralympiáda Pjongčang 2018.Otvárací ceremoniál. 14.40 Highlighty Európskej ligy 15.30 Tvárou v tvár 16.00 Televíkend. 16.30 Biatlon - SP.Kontiolahti: ženy - 7,5 km. 18.35 Večerníček. 18.40 Vtáčí ostrov. 18.50 Veselá farma III. 18.55 Trpaslíci. 19.00 Yakari IV. 19.10 Rýchla rota Chipa a Dala. 19.35 Kniha džunglí - Safari. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.10 Família 20.40 Vojna a mier (4.) 21.45 Sláva. 23.20 Bratislavské jazzové dni 2017.Ľudové Mladistvá (SK)Záznam koncertu 0.10 Správy RTVS 1.25 Paralympiáda Pjongčang 2018.

NOVA 9.40 Ulica 10.25 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 12.50 Výmena manželiek X. 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (354.) 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.45 Ulica (3419.) 18.35 Ulica (3420.) 19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Miesto v živote 2 (16.) 21.15 Miesto v živote 2 (17.) 22.10 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (798.) 23.15 Ulica (1101., 1102.) 0.05 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 9.50 Pred kamerou XV. (10.) 10.20 Môj slepý brat. 11.45 Most 14.50 Miláčik. 16.15 Až tam nezostal žiadny (1.)Dobová krimidráma VB 17.50 Filmy a filmové hviezdy X. (10.) 18.20 Mimi šéf.Animovaná rodinná komédia USA 20.00 Dva svety (4.) Špionážny sci-fi seriál USA 21.00 Rellik (4.)Krimiseriál VB 22.00 Neobyčajný život Timothyho Greena.Rodinná komédia USA 23.45 Demolícia. Komediálna dráma USA 1.25 Sprostredkovateľ.Dráma Rumunsko/Fr. 3.05 Pred kamerou XV. (10.) 3.35 Ťažká váha.Biografická dráma USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 KRIMI

8.30 Zámena manželiek.

5.20 NOVINY TV JOJ

9.50 Oteckovia. 10.55 Susedské prípady. 12.00 Rodinné prípady. 12.55 Mentalista IV.

8.15 Supermama. 9.25 Súdna sieň. 10.40 Súdna sieň.

14.55 Susedské prípady.

12.00 NOVINY O 12:00

15.55 Rodinné prípady.

12.25 Top Star.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

12.50 Naši II. (9.)

NOVINY

13.30 Policajti v akcii.

17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE

15.35 Nákupné maniačky. 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

ako tvoja.

20.30 Milenky.Seriál SR

19.00 KRIMI

21.40 Znásilnená.

19.30 NOVINY TV JOJ

Skutočný príbeh USA 23.40 Mentalista IV. 1.25 Sedem. Krimitriler USA

20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Prázdniny II. (6.)

3.30 Znásilnená.

21.55 Veľký balík.

Skutočný príbeh USA

23.00 Vykonávateľ.

4.55 Rodinné prípady.

Akčný krimifilm USA

PRIMA PLUS 8.05 Cesty domov (50.) 9.25 Správy FTV Prima 10.40 Ohnivé kura II. (84.) 12.05 Vychytávky Ládi Hrušky. 12.40 Česko na tanieri. 13.30 Pípšoubazar. 14.35 Veľmi krehké vzťahy III. (77.) 15.45 Nikto nie je dokonalý. 16.50 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (51.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Prístav (48.) 21.35 Svadby v Benátkach (59.) 22.45 Autosalón. 23.50 Veľmi krehké vzťahy III. (77.)

DOMA 5.35 Druhý dych. 6.25 Esmeralda (120., 121.) 8.30 Priatelia. 10.15 Smotánka. 11.10 Matky a dcéry (76., 77.) 13.30 Feriha (38.) 14.40 Búrlivé víno. 16.45 Esmeralda (122., 123.) 18.30 Mentalista IV. 20.20 Sladká výzva.Pečieme so známou cukrárkou Adrianou Polákovou 20.30 Ten pravý pre moju ženu. Romantický film USA 22.35 Nesmrteľný (17., 18.) 0.30 Bostonské vraždy V. (1.) 1.25 Priatelia. 2.25 Adela show. 2.55 Smotánka. 3.30 Búrlivé víno.

1.05 Klub hrôzy. Hororová komédia USA 3.15 KRIMI 3.35 Policajti v akcii. 4.25 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Tajomstvo kostí 7.05 Zaujímavé vynálezy 7.35 Zoznámte sa: Fudžajra 7.45 Odhalené Taliansko 8.55 Jepičí život 10.00 Jurské bojisko 10.55 Podzemie miest 11.50 Ako funguje vesmír 12.45 Utajený šéf – USA 13.40 Mužské hry 14.15 Mužské hry 14.45 Zakladatelia impérií 15.50 Zakladatelia impérií 16.55 Tesné úniky 2. svetovej vojny 18.00 Tajomstvo kostí 19.05 Utajený šéf – USA 20.00 Ako funguje vesmír 20.55 Exodus: Naše miesto v Európe 22.00 Einsatzgruppen: Nacistické smrtiace komandá 23.00 Zbrane, ktoré zmenili svet 0.05 Vyhraté a prehraté bitky 2. svetovej vojny 1.10 Vrahova spoveď 2.05 Einsatzgruppen: Nacistické smrtiace komandá 2.55 Zbrane, ktoré zmenili svet 3.45 Vyhraté a prehraté bitky 2. svetovej vojny 4.40 Motýlí efekt 5.10 Podzemie miest

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala. 9.45 Doktor Martin. 10.35 Revízori. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.50 Vyprávěj. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Na stope. 14.25 Reportéri ČT. 15.10 Cestománia. 15.40 Príbehy slávnych ... Jozef Kroner - 20 rokov od úmrtia: Mať šťastie na rendez-vous. 16.35 Polopate. 17.30 AZ-kvíz. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov můj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Četnické humoresky (27.) 21.30 Všechnopárty. 22.24 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.25 Hercule Poirot. 23.20 Prípady detektíva Murdocha X. 0.05 AZ-kvíz. 0.30 Manéž Bolka Polívku 1.40 Smrť krásnych králikov 2.05 Dobré ráno 4.40 Chalupa je hra 5.00 Hobby našej doby. 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Rumunsko, križovatka medzi východnou a západnou Európou. 9.55 Film o filme Tátova volha.Ako vznikal nový film Jiřího Vejdělka 10.10 Ohře s Vladimírom Čechom: Zrelá rieka 10.40 Letecká záchranka: Hradec Králové. 11.05 Kráľovstvo divočiny: Krokodíly. 11.35 Chcete ma? 12.05 GEN - Galéria elity národa. Zuzana Hejnová 12.20 Proces H - deň štvrtý (4.) 13.15 Propaganda za 2. svetovej vojny (5.) 14.00 Najdôležitejšie zbrane 2. svetovej vojny. Dokument VB 14.45 Kúzlo Afriky: Kto sú to Himbovia 15.10 Zvierací maznáčikovia - divokosť v srdci (1.) 16.05 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Na pomoc generálnej prokuratúre: Smrť Jana Masaryka 16.20 Na pomoc generálnej prokuratúre: Deň pred divnou smrťou 16.40 Na pomoc generálnej prokuratúre: Po dvadsiatich rokoch 17.05 Na pomoc generálnej prokuratúre: Smrť v štyroch variantoch. 17.35 Podčiarknuté, sčítané! (9.) 17.50 S kuchárom okolo sveta: Mexiko. 18.45 Večerníček 18.55 Európa dnes. 19.25 Príbehy domov: Šporkova kuchyňa 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Zázračná planéta: Podivuhodné prírodné úkazy III. (1.) 21.00 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Červení prezidenti (2.)Muž z ľudu - Antonín Zápotocký.Dokumentárny seriál ČT 21.55 Gomora II. (5., 6.) 23.35 Konvoj.Dráma USA


15

SOBOTA 10. 3. 2018

JEDNOTKA 5.35 Správy RTVS 6.25 Góly - body - sekundy 6.40 Počasie 6.50 Veselá farma III. 6.55 Yakari IV. 7.05 Kniha džunglí - Safari. 7.20 Prasiatko Peppa II. 7.25 Včielka Maja Nové dobrodružstvá II. (39.) 7.40 Martinka II. (52.) 7.55 Garfield IV. 8.05 Mickey Mouseov klub (23.) 8.30 Fidlibumove rozprávky. 9.00 Trpaslíci 9.25 Daj si čas. 9.55 Robin Hood III. (1.) 10.40 Park. 11.15 On air. 11.50 Zem spieva. 14.55 Starman. Sci-fi film USA 16.55 Milujem Slovensko. 18.30 Postav dom, zasaď strom. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Zem spieva. 23.30 Polčas rozpadu.Čierna komédia SR 1.15 Starman. Sci-fi film USA

JOJ PLUS 7.00 Najkrajšie bývanie II. (26.) 8.15 Nová záhrada. 9.15 Na chalupe. 10.35 Nové bývanie. 11.40 Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles X. (3.) 12.55 Nezabudnuteľné prázdniny.Rodinná komédia USA 15.05 Najlepšie slovenské torty. 16.50 Rómeo a Júlia.Romantický film VB/Tal./Švajč. 19.25 Kinosála.Publicistika SR 19.40 ŽREBOVANIE 19.45 Hoď svišťom II. (6.) 20.35 Zoznámte sa s Davom. Rodinná dobrodružná sci-fi komédia USA 22.35 Vodičák.Romantická komédia USA/VB 0.35 Najlepšie slovenské torty. 2.05 Hoď svišťom II. (6.) 2.40 Východ. Akčný triler USA/VB 4.30 Nová záhrada. 5.15 Na chalupe.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Ed Stafford: ponechaný svojmu osudu 7.30 Dvojaké prežitie 8.30 Dvojaké prežitie 9.30 Ako sa to robí 10.00 Lovci odpadu 11.00 Ako to robia? 11.30 Ako to robia? 12.00 Rýchlo a hlasno 13.00 Rýchlo a hlasno 14.00 Rýchlo a hlasno 15.00 Automobiloví nadšenci 16.00 Zotavovňa podnikov 17.00 Austrálska železnica 18.00 Obrovské vlaky 19.00 Aljašská železnica 20.00 Austrálska železnica 21.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 22.00 Osobné kamery pre políciu 23.00 Záchranárske práce 0.00 Záhadná Zem 1.00 Záhadná Zem 2.00 Austrálska železnica 3.00 Nákladná doprava v austrálskom vnútrozemí 4.00 Rodení obchodníci 5.00 Rodení obchodníci

DVOJKA 7.50 Živá panoráma 8.20 Televíkend. 8.45 Božie domy s Vandalom. 9.00 Bežkopotulky. 9.15 Zjazdové lyžovanie - slalomy SP. 10.55 Televízny klub nepočujúcich. 11.20 VaT. 11.45 Nové technológie: Tak som to skúsil. 12.15 Zjazdové lyžovanie - slalomy SP. 13.45 Paralympiáda Pjongčang 2018. Záznam 14.15 Magazín Ligy majstrov 14.45 Futbal - Fortuna liga - zápasy.Priamy prenos 17.25 Noc v archíve. 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.40 Veselá farma III. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Yakari IV. 19.05 Fidlibumove pokusy. 19.10 Rýchla rota Chipa a Dala. 19.35 Kniha džunglí - Safari. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.10 Anjeli strážni Gabiky Marcinkovej. 20.35 „Nejistá sezóna“.Česká filmová komédia 22.05 Fargo III. 22.55 Most. 23.55 Paralympiáda Pjongčang 2018.Súhrn dňa 0.25 Správy RTVS 1.25 Paralympiáda Pjongčang 2018. Zjazdové lyžovanie - super-G - zjazd - muži a ženy.Priamy prenos

NOVA 6.00 Volajte Novu. 6.30 DO-RE-MI. 7.20 Country estráda. 8.20 Ulica (3411.) 9.05 Ulica (3412.) 9.50 Ulica (3413.) 10.40 Ulica (3414.) 11.25 Ulica (3415.) 12.15 Korenie. 13.00 Volajte Novu. 13.30 Rady ptáka Loskutáka. 14.25 Rady ptáka Loskutáka. 15.05 Robinsonov ostrov II. (9.) 15.55 Robinsonov ostrov II. (10.) 16.40 Víkend. 17.30 Miesto v živote 2 (16.) 18.30 Miesto v živote 2 (17.) 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 SuperStar. 21.55 Světla pasáže (1.) 22.55 TELE TELE. 23.25 Mr. GS. 23.55 Country estráda. 0.50 DO-RE-MI. 1.45 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 2.30 TELE TELE. 3.00 Mr. GS. 3.25 Country estráda. 4.20 DO-RE-MI. 5.05 Áčko.

HBO 6.00 Amerika. 7.10 Šmolkovia: Zabudnutá dedina. 8.40 Dievčatá na ťahu. 10.20 Otcom krok za krokom. 11.55 Neobyčajný život Timothyho Greena. 13.40 Roboty. 15.10 Smrtiaci príliv. 16.35 Norman: Mierny vzostup a tragický pád stratéga z New Yorku. 18.35 Divoké vlny. Animovaná rodinná komédia USA 20.00 Zápisky z terénu. 21.35 Dievčatá na ťahu. 23.15 Trestanec. 1.15 Minúta ticha. Romantická dráma Nem./Dánsko 2.50 Horizont. 4.25 Totem. Horor USA

MARKÍZA 6.00 TELEVÍZNE NOVINY 6.55 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II.

JOJ 5.10 NOVINY TV JOJ 6.05 KRIMI

7.25 Olsen Twins: Otecko z

6.35 NOVINY TV JOJ

billboardu.

7.35 Timon a Pumbaa II.

Komédia USA 9.10 Sesterstvo putovných nohavíc Romantická komédia USA 11.45 SUPERSTAR.

8.05 Horton. Animovaná komédia USA 9.45 Naši III. (10.)

14.00 Rozchod!

10.20 Svet podľa Evelyn

Romantická komédia USA

11.30 Dvojičky (4.)

16.20 50x a stále po prvý raz. Romantická komédia USA

12.25 Super karaoke.

18.20 Smotánka.

13.35 Fantastická štvorka.

19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE

Akčný fantazijný film USA

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

15.45 Príšerky: Univerzita.Ani-

20.30 Viking.

movaná rodinná dobrodružná

Dobrodružný film Rusko 23.20 Legendy zločinu.Skutoč-

fantazijná komédia USA

ný príbeh VB

17.50 Prázdniny II. (5.)

2.05 Viking. Dobrodružný film Rusko

19.00 KRIMI

4.20 50x a stále po prvý raz.

19.30 NOVINY TV JOJ

Romantická komédia USA

20.25 ŠPORT

PRIMA PLUS 8.30 Cesty domov (51.) 9.45 Správy FTV Prima 11.05 Prístav (48.) 12.25 Svadby v Benátkach (59.) 13.40 Autosalón. 14.45 Veľmi krehké vzťahy III. (78.) 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (52.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Temný kraj (7.) 21.40 Všetky moje lásky (27.) 22.50 Telebazár. 23.55 Veľmi krehké vzťahy III. (78.)

DOMA 5.20 Smotánka. 6.15 Cecelia Ahernová: Tajomná kniha lásky.Romantický film Nem./Írsko 8.25 Reflex. 10.00 Baby boom. 11.20 Extrémne premeny: Tínedžeri. 13.30 Bostonské vraždy V. (9., 10.) 15.15 Inga Lindströmová: Druhá šanca. Romantický film Nem. 17.20 Zápisník jednej lásky. Romantický film USA/Port. 20.00 Rosamunde Pilcherová: Talizman lásky.Romantický film Nem./VB 22.00 Katie Ffordová: Stále pri tebe.Romantický film Nem. 0.00 Zápisník jednej lásky. Romantický film USA/Port. 2.25 Ten pravý pre moju ženu.Romantický film USA 3.55 Inga Lindströmová: Druhá šanca.Romantický film Nem.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 More v plameňoch. Katastrofický film USA 23.05 Ostrí chlapci. Akčná krimikomédia USA 1.40 Nezabudnuteľné prázdniny.Rodinná komédia USA 3.40 Najlepšie slovenské torty (5.)Reality show SR

SPEKTRUM 6.00 Japonský štýl života 7.10 Recepty na víťazstvo 8.00 Príbeh života 9.00 Úlovok dňa 9.30 Úlovok dňa 10.00 Úžasné americké rieky 11.00 Divy sveta s Billom Weirom 11.55 Americké významné miesta bez tajomstva 12.55 Počasie - Top 10 13.50 Život pod vodou 14.50 Ľudstvo a vesmír 15.55 Dejiny vedy 16.55 Zakladatelia impérií 18.00 Druhá svetová vojna farebne a v HD 19.05 Veľké dějiny 19.30 Veľké dějiny 20.00 Dejiny nášho světa 21.00 Ázijské špeciálne jednotky 22.00 Nacistickí kolaboranti 23.05 O tabu bez tabu 0.10 O tabu bez tabu - hovorme o ňom 0.40 Tvárou v tvár 1.45 Vojnoví fotografi 1.55 Nacistickí kolaboranti 2.50 O tabu bez tabu 3.45 Ako sa to robí 4.00 Recepty na víťazstvo 4.45 Mestské safari 5.00 Egyptský príbeh

ČT 1 6.25 Knedlíky.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 6.40 Polopate. 7.35 Rozprávka pre pamätníkov: O Honzovi a princezně Félince.Rozprávka 8.10 Gejzír. 8.40 Panstvo Downton VI. (10.) 9.30 Columbo. 11.05 Všechnopárty. 12.00 Z metropoly. 12.25 Hobby našej doby. 12.50 Postrehy odinakiaľ 13.00 Správy 13.05 Démantový déšť. Romantická rozprávka 14.00 Pre pamätníkov: Kristian.Komédia 15.35 Tomáš Holý - 50 rokov: Útěky domů. Dráma 17.00 Hercule Poirot. 17.55 Mačka nie je pes. 18.25 Chlapci v akcii 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 20.00 25. Český lev.Adela Vinczeová uvádza priamy prenos slávnostného odovzdávania výročných filmových cien z pražského Rudolfina 22.05 Hoří, má panenko.Slávna komédia 23.19 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 23.20 Columbo. 0.50 Banánové rybičky. 1.30 Brno Open 2010.Záznam z medzinárodnej súťaže v štandardných a latinskoamerických tancoch 2.20 Bývanie je hra

ČT 2 6.00 Raníček 6.05 Môj maznáčik a ja II. 6.20 Svet Elmo. Rodinný seriál USA 6.35 Babar a Baduove dobrodružstvá. 7.00 Mikulášove patálie II. 7.15 Garfieldova show IV. 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Náš vidiek 9.25 Putovanie za pesničkou 9.55 Folklorika 10.25 Červení prezidenti (2.) 11.15 Letecké katastrofy: Osudové oneskorenie. 12.00 Vojnové epizódy z archívov: Príbeh lietajúcej pevnosti.Slávny dokumentárny film 12.45 Kapitulácia nacistického Nemecka (1.)Dokument Fr. 13.30 Babylon 14.00 Traja mušketieri (2.)Dobrodružný film Fr./Tal. 15.35 Na vlastné nohy (6.) 16.05 Dokonalé zvieracie zmysly (1.) 17.00 Kamera na cestách: Wutangské hory, kolíska taoizmu. 17.50 Zázračná planéta: Podivuhodné prírodné úkazy III. (1.) 18.45 Večerníček 18.55 Počesku. 19.05 Kúzlo Afriky: Kto sú to Himbovia 19.30 Zašliapané projekty. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Nepriateľ štátu. Akčný triler USA 22.15 Dorian Gray.Dráma VB 0.05 Čierne zrkadlo II. (1.) 0.55 Batesov motel IV. (4.) 1.35 Moravskí Chorváti - zradený národ.Historický dokument. 2.35 Ostatke, fašank, masopust. 3.00 Tá naša kapela 3.30 Počesku. 3.40 Nepotrebná smrť 4.00 Légia - Patria Nostra 5.00 Cesty viery 5.30 Bohovia a proroci (10.)


16

JEDNOTKA 7.45 Mickey Mouseov klub (24.) 8.10 Sofia Prvá I. 8.20 Zázračný ateliér. 8.45 Stoj! Pozor! Choď! 9.00 Spadla z oblakov (10.) 9.30 Jazdi hlavou. 9.35 Autosalón. 10.05 Otvorené nebo. 11.00 Slovensko v obrazoch 11.25 Svet v obrazoch 11.55 O 5 minút 12 13.00 Občan za dverami 13.45 Buď Bindi.T 14.15 Agatha Christie: Poirot. 15.10 Zlatá klasika: „Což takhle dát si špenát“. 16.45 „Četnícke humoresky III.“ (9.) 18.15 Tajomstvo mojej kuchyne. 19.00 Správy RTVS 19.55 G-B-S 20.20 Počasie 20.30 Inšpektor Max 21.25 Erin Brockovich. 23.35 Agatha Christie: Poirot. 0.25 Inšpektor Max (7.) 1.25 O 5 minút 12 2.30 Erin Brockovich.Dráma USA

JOJ PLUS 6.00 Prvé oddelenie. 6.45 Nové bývanie. 7.40 Mixér. 8.40 Hoď svišťom II. (6.) 9.20 Ráno s Rikom 10.05 Dlhá cesta za odmenou.Western USA 12.25 Svet podľa Evelyn (9., 10.) 13.30 Naši III. (10.) 14.30 Vlci. 15.30 Letecké katastrofy IX. (3., 4.) 17.30 Flintstonovci 2.Bláznivá komédia USA 19.35 ŽREBOVANIE 19.45 Hoď svišťom II. (7.) 20.35 Vykonávateľ.Akčný krimifilm USA 22.45 Byzantium: Upírí príbeh. Fantazijný hororový triler USA/VB/Írsko 1.10 Webmaster. 2.20 Kinosála. Publicistika SR 2.30 Hoď svišťom II. (7.) 3.05 Dlhá cesta za odmenou.Western USA 4.30 Vlci. 5.20 Mixér.Najlepšia zábava je na Jojke

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Muži Yukonu 7.30 Austrálska železnica 8.30 Odpadlícka autodielňa 9.30 Ako sa to robí 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Vesmírni obchodníci 12.00 Vojny kontajnerov 12.30 Vojny kontajnerov 13.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 13.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 14.00 Lovci skladovacích jednotiek 14.30 Lovci skladovacích jednotiek 15.00 Lovci skladovacích jednotiek 15.30 Lovci skladovacích jednotiek 16.00 Austrálska železnica 17.00 Rodení obchodníci 18.00 Zotavovňa podnikov 19.00 Ľudia z aljašských lesov 20.00 Ľadové vody 21.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 22.00 Pátranie po Escobarových miliónech 23.00 Zlatá horúčka 0.00 Záchrana statku 1.00 Záchranárske práce 2.00 Ľadové vody 3.00 Zlatá horúčka: Divoká voda 4.00 Rodení obchodníci

NEDEĽA 11. 3. 2018

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Kapura. 9.10 Farmárska revue. 9.35 Na rybách - Petrov zdar. 10.05 Test magazín. 10.20 Putovanie po Svätej Zemi (1.) 10.50 Família 11.25 Dobšinského rozprávky.Nebojsa. 11.40 Dobšinského rozprávky.Dlhý nos. 11.55 Dobšinského rozprávky.Tri citróny. 12.10 Faklonos a Dobropán. Filozofická rozprávka SR 13.20 Televízny posol. 13.50 Martin Benka 14.20 Paralympiáda Pjongčang 2018.Zjazdové lyžovanie - super-G - zjazd - muži a ženy.Záznam 14.55 Biatlon SP.Kontiolahti: ženy - preteky s hromadným štartom.Priamy prenos 15.50 Hokej - Tipsport liga.Priamy prenos 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.45 Veselá farma III. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Yakari IV. 19.05 Rýchla rota Chipa a Dala. 19.30 Kniha džunglí - Safari. 19.40 Zázračný miniateliér 19.50 Slovo. 20.00 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.10 Vojna volov.Trestná výprava.Tv historicko-dobrodružný seriál Rak./Nem./Československo 21.05 Vojna volov. 22.10 Balada o Cable Hogueovi.Western USA/VB 0.05 Paralympiáda Pjongčang 2018. Súhrn dňa 0.35 Správy RTVS

NOVA 8.15 Rady ptáka Loskutáka. 9.50 Korenie. 10.35 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (795.) 11.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 12.45 Ulica 13.35 Ulica 14.20 Ulica 15.05 Ulica (3419.) 15.55 Ulica (3420.) 16.40 Prásk. 17.10 Ordinácia v ružovej záhrade 2 (797.) 18.15 Ordinácia v ružovej záhrade 2 19.30 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 20.20 Dáma a Kráľ (13.) 21.25 Črepiny. 21.50 SuperStar. 23.30 TELE TELE. 23.55 Mr. GS. 0.25 Country estráda. 1.20 DO-RE-MI. 2.15 Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 3.00 TELE TELE. 3.30 Mr. GS. 3.55 Country estráda. 4.45 Kolotoč. 5.10 Áčko.

HBO 9.30 Divoké vlny.Animovaná rodinná komédia USA 11.00 Minúta ticha.Romantická dráma Nem./Dánsko 12.35 Amelia. Biografická dráma USA 14.25 Sushi z East Side. Dráma USA 16.10 Inferno.Mysteriózny akčný krimitriler USA/Maď. 18.15 Život. Hororový sci-fi triler USA 20.00 Megan Leavey.Biografická vojnová dráma USA 22.00 Tu a teraz (3.)Dramatický seriál USA 23.10 Buchty a klobásy. Animovaná dobrodružná komédia USA 0.45 Doktor Smrť. Biografická dráma USA

MARKÍZA

JOJ

6.00 TELEVÍZNE NOVINY

4.50 NOVINY TV JOJ

6.55 Kung Fu Panda III.

5.45 KRIMI

7.30 Druhá kniha džunglí:

6.20 NOVINY TV JOJ

Mauglí a Balú. Dobrodružný film USA 9.15 Vinnetou I..Dobrodružný

7.15 Príšerky: Univerzita.Animovaná rodinná dobrodružná

film Nem./Juhoslávia

fantazijná komédia USA

11.20 CHART SHOW.

9.10 Prázdniny II. (6.)

13.30 Nepriestrelný mních.

10.20 Geissenovci - Ťažký

Akčný film USA

život milionárov VI. (8.)

15.40 Kuchyňa. Komediálny seriál SR 17.00 Horná Dolná. 18.15 Susedia.

11.20 Zoznámte sa s Davom. Rodinná dobrodružná sci-fi komédia USA

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

13.20 Tajný život Waltera

20.05 POČASIE

Mittyho. Dobrodružná komédia

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY

USA/Kan.

20.30 SUPERSTAR.

15.45 Nová záhrada.

22.30 Križovatka smrti (3.) 23.30 Tokarev.Akčný triler USA/Fr.

16.50 Na chalupe. 17.50 Nové bývanie dizajn (3.)

1.30 Legendy zločinu.

19.00 KRIMI

Skutočný príbeh VB

19.30 NOVINY TV JOJ

3.45 Horná Dolná.

20.25 ŠPORT

4.50 TELEVÍZNE NOVINY

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

PRIMA PLUS 8.05 Cesty domov (52.) 9.25 Správy FTV Prima 10.35 Všetky moje lásky (27.) 11.50 Receptár prima nápadov. 12.45 Vychytávky Ládi Hrušky. 13.20 Temný kraj (7.) 14.45 Veľmi krehké vzťahy III. (79.) 15.55 Nikto nie je dokonalý. 17.00 Mňam alebo Prima vareška 17.25 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (53.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ako sa stavia sen extra. 21.20 Základka (1.)Zborovňa.Komediálny seriál TV Prima 21.55 Očami Josefa Klímu. 22.45 Prima ZOOM SVET. 23.20 Veľmi krehké vzťahy III.

DOMA 5.55 Smotánka. 6.20 Katie Ffordová: Stále pri tebe.Romantický film Nem. 8.30 Reflex. 10.25 Baby boom. 11.45 Extrémne premeny: Tínedžeri. 13.55 Bostonské vraždy V. (11., 12.) 15.45 Rosamunde Pilcherová: Talizman lásky.Romantický film Nem./VB 17.45 Sladká výzva. 18.00 Extrémne premeny: Druhá šanca na život. 20.00 Dosť!Triler USA 22.15 Unesené.Triler USA 1.30 Útek do Mexika.Romantický film India 3.00 Dosť!Triler USA

20.35 V siedmom nebi. 22.50 Prenasledovaní. Akčný krimifilm USA 0.55 Ostrí chlapci. Akčná krimikomédia USA 3.25 NOVINY TV JOJ 4.00 Na chalupe.

SPEKTRUM 6.00 Kto bol William Shakespeare? 7.00 Veľkolepé konštrukcie 8.00 Príbeh života 9.00 Úlovok dňa 9.30 Úlovok dňa 10.00 Zvierací šampióni v podvodech 11.00 Divy sveta s Billom Weirom 11.55 Americké významné miesta bez tajomstva 12.55 Počasie - Top 10 13.50 Attenborough a Obama 14.50 Ľudstvo a vesmír 15.55 Dejiny vedy 16.55 Zakladatelia impérií 18.00 Druhá svetová vojna farebne a v HD 19.05 Veľké dějiny 19.30 Veľké dějiny 20.00 Dejiny nášho světa 21.00 Ázijské špeciálne jednotky 22.00 Nacistickí kolaboranti 23.05 O tabu bez tabu 0.10 O tabu bez tabu - hovorme o ňom 0.40 Tvárou v tvár 1.45 Vojnoví fotografi 1.55 Nacistickí kolaboranti 2.50 O tabu bez tabu 3.45 Ako sa to robí 4.00 Veľkolepé konštrukcie 5.00 Egyptský príbeh

ČT 1 6.35 Pre pamätníkov: Kristian. Komédia 8.10 Úsmevy Josefa Grussa. 8.55 Polopate. 9.45 Kalendárium. 10.00 Túlavá kamera. 10.30 Objektív. 11.00 F. L. Věk (10.) Slávny seriál 12.00 Otázky Václava Moravca. 13.00 Správy 13.05 Sofie a ukradený poklad.Detektívna rozprávka 14.05 Princezny nejsou vždycky na vdávání. 14.55 O Honzovi a Barušce. Veselá rozprávka 15.35 1918 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Zdivočelá země (4.)Obľúbený seriál Českej televízie 16.25 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Zdivočelá země (5.) 17.25 Pošta pre teba. 18.25 Čo naše babičky vedeli a na čo my sme zabudli. 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.45 Góly, body, sekundy 19.57 Žrebovanie Športky a Šance 20.00 GEN - Galéria elity národa.Bohdan Pomahač 20.15 Bába z ledu.Televízna premiéra koprodukčnej snímky ČT 22.00 168 hodín. 22.34 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.35 Alibi na vodě. 0.10 Komisár Montalbano. 2.05 Bolkoviny 2.45 Banánové rybičky. 3.15 Žiješ len 2x 3.40 Sviatočné slovo husitského farára Miroslava Kubíčka 3.45 Hobby našej doby.

ČT 2 6.20 Svet Elmo.Rodinný seriál USA 6.35 Babar a Baduove dobrodružstvá. 7.00 Mikulášove patálie II. 7.15 Garfieldova show IV. 7.30 Štúdio Kamarát 9.00 Československý filmový týždenník 1968 (1190.) 9.30 Hľadanie strateného času: Spomienka na Jana Masaryka (1.) 9.50 Najdôležitejšie zbrane 2. svetovej vojny. 10.35 Počesku. 10.45 Rozprávanie o lese. 11.15 Nedaj sa. 12.10 Chcete ma? 12.40 Sviatočné slovo husitského farára Miroslava Kubíčka 12.45 Kresťanský magazín. 13.10 Uchom ihly. 13.40 Cesty viery 14.05 Mačka nie je pes. 14.40 Kráľovstvo divočiny: Hady. 15.10 Na plavárni s Ashritom Furmanom. 15.35 Na ceste po severnom Sulawesi. 16.05 Nové objavy v starom Egypte (5.) 16.55 Rím: neviditeľné mesto.Dokument BBC 17.50 Zvierací maznáčikovia - divokosť v srdci (2.) 18.45 Večerníček 18.55 Návraty k divočine (6.) 19.20 Zaujímavosti z regiónov. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Štvanci.Western USA 21.40 Velikáni filmu - Jaromír Hanzlík - 70 rokov: Jen o rodinných záležitostech.Film ČR 23.40 Dokumentárny klub: Život začína po stovke.Dokument Švédsko 0.40 Gomora II.


6. 3. 2018

27


6. 3. 2018


6. 3. 2018


6. 3. 2018


17

PONDELOK 12. 3. 2018

JEDNOTKA 9.00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa IV. (5.) 10.05 Nash Bridges (72.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Horskí záchranári II. (7.) 15.10 Test magazín. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Ekologické bývanie. 16.50 Neskoro večer. 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Naše deti. Dráma Tal. 22.00 Občan za dverami 22.40 Kriminálka Staré Mesto (4.) 23.40 Nash Bridges (72.) 0.25 Horskí záchranári II. (7.) 1.05 Naše deti. 2.40 Občan za dverami

JOJ PLUS 6.00 Keby bolo keby 2 (5.) 6.50 Páli vám to. 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Hľadá sa dom pre milionárov - Los Angeles X. (3.) 9.45 Motív III. (6.) 11.00 Prvé oddelenie. 12.00 Páli vám to. 13.00 Keby bolo keby 2 (6.) 14.00 Hoď svišťom II. (7.) 14.40 Simpsonovci XXV. (17.) 15.05 Panelák XI. (94.) 16.10 Ninja Factor II. (35., 36.) 17.05 Simpsonovci XXV. (18.) 17.35 Kosti V. (16., 17.) 19.40 ŽREBOVANIE 19.45 Hoď svišťom II. (8.) 20.35 More v plameňoch.Katastrofický film USA 22.50 OKTAGON MMA - Magazín. 23.25 Prenasledovaní.Akčný krimifilm USA 1.30 Ninja Factor II. (35., 36.) 2.20 Motív III. (6.) 3.00 Hoď svišťom II. (8.) 3.35 Flintstonovci 2.Bláznivá komédia USA

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Dvojaké prežitie 13.00 Odpadlícka autodielňa 14.00 Odpadlícka autodielňa 15.00 Odpadlícka autodielňa 16.00 Zničená minulost 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Na ostrove s Bearom Gryllsom 21.00 Nahí a vystrašení 22.00 V divočine s Bearom Gryllsom 23.00 Pripútaní 0.00 Králi divočiny 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Na ostrove s Bearom Gryllsom 3.00 Nahí a vystrašení 4.00 V divočine s Bearom Gryllsom 5.00 Dvojaké prežitie

DVOJKA 8.00 Živá panoráma 8.30 Polícia. 8.45 Miestopis cechov a manufaktúr. 9.05 Miestopis cechov a manufaktúr. 9.25 Tvárou v tvár 9.50 Kým kohút nezaspieva.Tv film SR 11.30 Obedníček. 11.35 Vtáčí ostrov. 11.40 Veselá farma III. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.20 Bežkopotulky. 12.30 Z hôr, lesov a lúk. 12.55 Televízny posol 13.25 Televízny klub nepočujúcich. 13.50 Generácia. 14.30 Park. 15.00 Trate života Jozefa Kronera.Medailón 15.30 Národnostný magazín. Židovský. 16.00 Tradičná medicína vo svete I. 16.25 Autosalón. 16.50 Jazdi Hlavou. 17.00 Správy - Hírek 17.15 Encyklopédia slovenských obcí.Partizánska Ľupča. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Ahoj Slovensko. 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.40 Veselá farma III. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Yakari IV. 19.05 Alica v krajine zázrakov. 19.25 Kniha džunglí - Safari. 19.40 Stoj! Pozor! Choď! 20.00 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.10 Moja diagnóza. 20.35 Silná zostava. 21.30 Família. 22.00 Správy a komentáre 22.25 GBS 22.30 Accattone. Dráma Tal. 0.25 Paralympiáda Pjongčang 2018

NOVA 8.55 Ulica 9.45 Ulica 10.30 Dáma a Kráľ 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica19.30 Televízne noviny. Športové noviny, Počasie 20.20 Špecialisti 21.20 Robinsonov ostrov II.22.20 Dáma a Kráľ 23.20 Ulica 0.05 Ordinácia v ružovej záhrade noviny. Športové noviny, Počasie 3.05 Raňajky s Novou. 3.50 Riskuj!

HBO 7.45 Inferno. 9.45 Život. 11.30 Lilo & Stitch. 12.55 Veľmi nebezpečné známosti.14.30 Britannia15.20 Moderná rodina IX. 15.45 Pred kamerou XV. 16.15 Megan Leavey.18.10 xXx: Návrat Xandera Cage.Akčný triler USA 20.00 Tu a teraz (5.). Dramatický seriál USA 21.00 Transformers: Posledný rytier. Komiksový akčný sci-fi film USA 23.35 Hostel II.Horor USA 1.10 Muž.Dráma Dánsko 2.45 Život Warrena Buffetta.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 KRIMI

8.30 Zámena manželiek.

5.20 NOVINY TV JOJ

9.50 Oteckovia. 10.55 Susedské prípady. 12.00 Rodinné prípady.

8.10 Súdna sieň. 9.30 Policajti v akcii.

13.00 Mentalista IV.

10.40 Súdna sieň.

15.00 Susedské prípady.

12.00 NOVINY O 12:00

16.00 Rodinné prípady.

12.25 Top Star.

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex.

12.50 Naši II. (10.) 13.25 Policajti v akcii.

17.55 Oteckovia.

14.30 Policajti v akcii.

19.00 TELEVÍZNE NOVINY

15.35 Nákupné maniačky.

20.05 POČASIE

17.00 NOVINY O 17:00

20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 Susedia. 21.10 Kuchyňa.

17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja.

Komediálny seriál SR

19.00 KRIMI

21.50 Kredenc.

19.30 NOVINY TV JOJ

23.00 Sekerovci. Sitkom SR

20.25 ŠPORT

23.35 Mentalista IV. 1.25 50x a stále po prvý raz. Romantická komédia USA

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Inkognito.

3.00 Susedské prípady.

21.50 Heslo.

3.50 Rodinné prípady.

23.25 Kukátko.

4.50 TELEVÍZNE NOVINY

0.25 Vražedné Miami II.

PRIMA PLUS 8.55 Cesty domov (53.) 10.15 Správy FTV Prima 11.40 Ako sa stavia sen extra. 12.45 Očami Josefa Klímu. 13.35 Základka (1.)Komediálny seriál TV Prima 14.05 Prima ZOOM SVET. 14.40 Veľmi krehké vzťahy III. (80.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (54.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (81.) 21.35 Receptár prima nápadov. 22.20 Karolína, domáca kuchárka. 22.55 Partia. 23.50 Veľmi krehké vzťahy III. (80.)

DOMA 5.30 Druhý dych. 6.25 Esmeralda (122., 123.) 8.30 Priatelia. 10.25 Domov na kľúč. 11.20 Baby boom. 12.40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život. 14.30 Búrlivé víno. 16.45 Esmeralda (124., 125.) 18.30 Mentalista IV. 20.20 Varte s nami. 20.30 Matky a dcéry (78., 79.) 22.30 Feriha (39.) 23.50 Upírske denníky VI. (15.) 0.45 Bostonské vraždy V. (2.) 1.30 Priatelia. 2.15 Adela show. 2.40 Smotánka. 3.50 Búrlivé víno.

1.25 Myšlienky vraha I. 2.25 KRIMI 2.55 Top Star. 3.10 Policajti v akcii. 3.55 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Tajomstvo kostí 7.05 Zaujímavé vynálezy 7.35 Zoznámte sa: Fudžajra 7.50 Odhalené Taliansko 9.00 Príbeh života 10.05 Jurské bojisko 11.00 Podzemie miest 12.00 Ako funguje vesmír 12.55 Utajený šéf – USA 13.50 Mužské hry 14.20 Island v pohybe 14.50 4 sezóny v Hortobágy 15.05 Divy sveta s Billom Weirom 16.00 Divy sveta s Billom Weirom 16.55 Tesné úniky 2. svetovej vojny 18.00 Ohromujúce mosty 19.05 Utajený šéf – USA 20.00 Ako funguje vesmír 20.55 Osmanská ríša - Moslimskí vládcovia v Európe 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 Zbrane, ktoré zmenili svet 0.05 Vyhraté a prehraté bitky 2. svetovej vojny 1.10 Vrahova spoveď 2.05 Hitler a jeho stúpenci zla 3.00 Zbrane, ktoré zmenili svet 3.50 Vyhraté a prehraté bitky 2. svetovej vojny 4.40 Motýlí efekt 5.10 Podzemie miest

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 Panstvo Downton VI. (10.) 9.55 168 hodín. 10.30 Po stopách hviezd. Obrazový životopis slávnych tentokrát Jiřího Krampola 11.00 Pošta pre teba. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Kravata.Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 14.20 Alibi na vodě. 15.55 To je vražda, napísala. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov můj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Případy 1. oddělení (10.) 21.00 Dabing Street. 21.35 Reportéri ČT. 22.14 Výsledky žrebovania Šťastných 10 22.15 Kriminalista III. 23.15 Na stope. 23.40 V mene vlasti VI. 0.30 AZ-kvíz. 0.55 Kalendárium. 1.20 Z metropoly. 1.45 GEN - Galéria elity národa.Bohdan Pomahač 2.00 Sviatočné slovo husitského farára Miroslava Kubíčka 2.05 Dobré ráno 4.40 Bývanie je hra 5.05 Ryža s ryžou ryžovou 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 9.50 Lietadlá, ktoré zmenili svet (1.) 10.40 Putovanie Luxemburskom. 11.10 Postrehy odinakiaľ 11.15 Ohře s Vladimírom Čechom: Zrelá rieka 11.45 Letecká záchranka: Hradec Králové. 12.10 Kúzlo Afriky: Etoša v daždi 12.35 Babylon 13.05 Cesty viery 13.30 Televízny klub nepočujúcich. 14.00 Československý filmový týždenník 1968 (1190.) 14.30 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Po stopách tretieho odboja (10.) 14.55 Návraty k divočine (7.) 15.25 Nové objavy v starom Egypte (5.) 16.15 Dobrodružstvá vedy a techniky. 16.45 Letecké katastrofy: Osudové oneskorenie. 17.30 Propaganda za 2. svetovej vojny (6.) 18.15 Cestománia. 18.45 Večerníček 18.55 Zašliapané projekty. 19.15 Bohovia a proroci (10.) 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Kapitulácia nacistického Nemecka (2.) 20.50 Lietadlá, ktoré zmenili svet (2.) 21.40 Velikáni filmu - Jaromír Hanzlík - 70 rokov: Romance pro křídlovku. 23.05 Štvanci. 0.45 Queer: MeToo 1.10 Príbehy domov: Osuduplné č. p. 100 1.30 Príbehy domov: Zámok Dolní Benešov 1.45 Hľadám sponzora. Zn: Pre choré dieťa 2.10 Abeceda komunistických zločinov: Mučenie. 2.25 Tajomstvá železníc.Osudným tunelom Jana Pernera 2.50 Prales Mionší


18

JEDNOTKA 8.30 Ekologické bývanie. 9.00 Neskoro večer. 10.05 Nash Bridges (73.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Horskí záchranári II. (8.) 15.10 HiSTORY. 15.15 Jazdi Hlavou. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Ekologické bývanie. 16.50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa IV. (6.) 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Anna Kareninová (1.)Seriálová adaptácia Rusko 21.10 Anna Kareninová (2.) 22.00 Polnočné slnko 22.55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVI. 23.35 Nash Bridges (73.) 0.20 Horskí záchranári II. 1.05 Anna Kareninová (1.) 1.50 Anna Kareninová (2.)

JOJ PLUS 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (1.) 9.50 Motív III. (7.) 11.05 Prvé oddelenie. 11.35 Páli vám to. 12.40 Keby bolo keby 2 (7.) 13.45 Hoď svišťom II. (8.) 14.30 Simpsonovci XXV. (18.) 15.00 Panelák XI. (95.) 16.00 Ninja Factor II. (37., 38.) 17.00 Simpsonovci XXV. (19.) 17.30 Kosti V. (18., 19.) 19.35 TIPOS INFO 19.40 ŽREBOVANIE 19.45 Hoď svišťom II. (9.) 20.35 Robocop.Akčný krimi sci-fi triler USA 23.00 Čierne vlajky III. (2.) 0.10 Nebezpečné lety (6.) 1.10 Ninja Factor II. (37., 38.) 2.10 Motív III. (7.) 2.50 Kinosála.Publicistika SR 3.00 Hoď svišťom II. (9.) 3.35 Čierne vlajky III.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Dvojaké prežitie 13.00 Zlatá horúčka 14.00 Zlatá horúčka 15.00 Zlatá horúčka 16.00 Zničená minulost 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Zlatá horúčka 22.00 Demoličný expert 22.30 Demoličný expert 23.00 Záchranárske práce 0.00 Umenie prežitia v prírode Bushcraft 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Zlatá horúčka 4.00 Zničená minulosť 5.00 Dvojaké prežitie

UTOROK 13. 3. 2018

DVOJKA 9.45 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku.Spišský hrad. 10.00 Portrét Doriana Graya (1.)Psychologická dráma SR 11.15 Chvíľa pre pesničku. Hrá Ľudová hudba Alexandra Lakatoša 11.30 Obedníček. 11.35 Vtáčí ostrov. 11.40 Veselá farma III. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.25 Bežkopotulky. 12.35 Pravda o mlieku.Dokumentárny film SR 13.25 Historická panoráma. 14.30 VaT. 15.00 Paralympiáda Pjongčang 2018. 15.30 Ukrajinský magazín. 16.00 Tradičná medicína vo svete I. 16.25 Na rybách - Petrov zdar. 16.50 (Ne)celebrity.Štefan Lipták. 17.00 Správy - Hírek 17.15 Encyklopédia slovenských obcí. Brhlovce. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Ahoj Slovensko. 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.40 Veselá farma III. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Yakari IV. 19.05 Fidlibumove pokusy. 19.10 Alica v krajine zázrakov. 19.30 Kniha džunglí - Safari. 19.45 Zázračný miniateliér 20.00 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.10 Zánik Osmanskej ríše (2.) 21.05 Tajná operácia Pontifex 22.00 Správy a komentáre 22.25 GBS 22.30 Večera s Havranom. 23.40 Paralympiáda Pjongčang 2018. 0.20 Správy RTVS

NOVA 8.45 Babicove dobroty 9.00 Ulica 9.50 Ulica 10.35 Špecialisti 11.30 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny. 12.30 Babicove dobroty 12.45 Tescoma s chuťou 12.55 Dáma a Kráľ 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.50 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Ordinácia v ružovej záhrade 2 21.35 Víkend. 22.25 Špecialisti 23.20 Ulica 0.05 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 6.00 Veľmi nebezpečné známosti. 7.40 xXx: Návrat Xandera Cage. 9.25 To je vražda, napiekla: Len zákusky. 10.50 Transformers: Posledný rytier. 13.20 Mimi šéf. 15.00 Bláznivá olympiáda.Komédia USA 16.35 Tu a teraz 17.40 John Oliver: Čo týždeň dal a vzal V. (3.) 18.15 Demolícia. 20.00 Britannia (8.) 20.50 Tiene II. 21.50 Olive Kitteridgeová 22.55 Trestanec. 0.55 Úplne zdravý. Dráma Rumunsko

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.45 KRIMI

8.40 Svokra.

5.20 NOVINY TV JOJ

9.55 Oteckovia.

8.10 Súdna sieň.

11.00 Susedské prípady.

9.30 Policajti v akcii.

12.00 Rodinné prípady.

10.35 Súdna sieň.

13.00 Mentalista IV.

12.00 NOVINY O 12:00

15.00 Susedské prípady.

12.25 Top Star.

15.55 Rodinné prípady.

12.50 Naši II. (11.)

17.00 PRVÉ TELEVÍZNE

13.25 Policajti v akcii.

NOVINY

14.30 Policajti v akcii.

17.25 Reflex.

15.35 Nákupné maniačky.

17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 Najväčší víťaz. 22.00 Dobre vedieť! 23.10 Rodinné prípady. 0.10 Mentalista IV. 1.50 Svokra. 2.45 Kredenc. 3.10 Susedské prípady. 3.50 Rodinné prípady. 4.50 TELEVÍZNE NOVINY

PRIMA PLUS 8.25 Cesty domov (54.) 9.45 Správy FTV Prima 11.05 Modrý kód (81.) 12.20 Receptár prima nápadov. 13.15 Karolína, domáca kuchárka. 13.45 Partia. 14.40 Veľmi krehké vzťahy III. (81.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (55.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Ohnivé kura II. (85.) 21.40 Rozpáľ to, šéfe! 22.25 Rozpáľ to, šéfe! 23.10 TOP STAR magazín. 0.10 Veľmi krehké vzťahy III.

DOMA 5.35 Druhý dych. 6.25 Esmeralda (124., 125.) 8.30 Priatelia. 10.20 Smotánka. 11.10 Matky a dcéry (78., 79.) 13.35 Feriha (39.) 14.45 Búrlivé víno. 17.00 Esmeralda (126., 127.) 18.40 Mentalista IV. 20.30 Matky a dcéry (80., 81.) 22.30 Feriha (40.) 23.40 Upírske denníky VI. (16.) 0.35 Bostonské vraždy V. (3.) 1.20 Priatelia. 2.10 Adela show. 2.30 Smotánka. 3.45 Búrlivé víno.

17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT 20.30 NAJLEPŠIE POČASIE 20.35 Semafor. Rodinný komediálny seriál SR 21.55 Vlci. 23.00 Aféry II. (4. 23.55 Vražedné Miami II. 0.55 Myšlienky vraha I. 1.55 KRIMI 2.30 NOVINY TV JOJ 3.15 Policajti v akcii. 4.00 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Kleopatrina stratená hrobka 7.00 Každá kvapka sa počíta 7.10 Zaujímavé vynálezy 7.40 Zoznámte sa: Fudžajra 7.50 Ohromujúce mosty 8.50 Príbeh života 9.55 Jurské bojisko 10.50 Podzemie miest 11.50 Ako funguje vesmír 12.45 Utajený šéf – USA 13.40 Tajomný svet kvantovej fyziky 14.55 Život pod vodou 15.55 Attenborough a Obama 16.55 Tesné úniky 2. svetovej vojny 18.00 Ohromujúce mosty 19.05 Utajený šéf – USA 20.00 Ako funguje vesmír 20.55 Osmanská ríša - Moslimskí vládcovia v Európe 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 Zbrane, ktoré zmenili svet 0.05 Vyhraté a prehraté bitky 2. svetovej vojny 1.10 Vrahova spoveď 2.05 Hitler a jeho stúpenci zla 3.00 Zbrane, ktoré zmenili svet 3.50 Vyhraté a prehraté bitky 2. svetovej vojny 4.40 Motýlí efekt 5.10 Podzemie miest

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala. 9.55 Priamo do očí. 10.50 Půjčka. Pôvodná televízna komédia 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Hoří, má panenko.Slávna komédia 15.10 Doktor Martin. 16.00 To je vražda, napísala. 16.45 Cestománia 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov můj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 20.00 Vyprávěj. 20.55 Jana Hlaváčová - 80 rokov: Konec básníků v Čechách. 22.39 Výsledky žrebovania Šťastných 10 a Euromilióny 22.40 V mene vlasti VI. 23.35 Taggart. 0.45 AZ-kvíz. 1.10 Mnohotvárna Troja. 1.25 Zaujímavosti z regiónov. 1.55 Na stope. 2.15 Dobré ráno 4.50 Mačka nie je pes. 5.20 Postrehy odinakiaľ 5.30 Udalosti v regiónoch

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Zázračná planéta: Podivuhodné prírodné úkazy III. (1.) 9.50 Dokonalé zvieracie zmysly (1.) 10.45 Kráľovstvo divočiny: Hady. 11.15 Nedaj sa. 12.10 Chcete ich? 12.15 Trabantom Južnou Amerikou (2.) 12.40 Mlčať zlato. 13.40 Stopy, fakty, tajomstvá: Dita a Kamila. 14.10 Rozprávanie o lese. Dokumentárna esej 14.40 S kuchárom okolo sveta: Mexiko. 15.35 Opúšťame raj. Dokument Pavla Bezoušku 16.25 1918 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Proces H - deň piaty (5.) 17.20 Červení prezidenti (2.)Muž z ľudu - Antonín Zápotocký. Dokumentárny seriál ČT 18.15 Na vlastné nohy (6.) 18.45 Večerníček 18.55 Uchom ihly 19.25 Zemepis sveta: Rybári z piesočných presypov 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Das Reich: Hitlerova divízia smrti vo Francúzsku (1.) 20.55 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: 1948: Pochoduj alebo zomri. 21.50 Dom z kariet IV. (6.) 22.40 Letecké katastrofy: Osudové oneskorenie. 23.25 Život začína po stovke.Dokument Švédsko 0.25 Čierne zrkadlo II. (1.) 1.15 Vojnové epizódy z archívov: Príbeh lietajúcej pevnosti.Slávny dokumentárny film 1.55 V perejách Sun Kosi 2.15 Zbohom, národ čitateľov? 2.40 Abeceda komunistických zločinov: Normalizácia. 2.55 Tajomstvá železníc. 3.20 Zostať alebo odísť? 3.40 Goroli 4.05 Túžila som spievať 4.30 Sabotáž 4.55 Kresťanský magazín


19

STREDA 14. 3. 2018

JEDNOTKA 8.30 Ekologické bývanie. 9.00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa IV. 10.05 Nash Bridges (74.) 10.50 Duel. 11.20 5 proti 5. 12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub. 13.55 Hurá do záhrady. 14.25 Horskí záchranári II. (9.) 15.10 HiSTORY. 15.15 Jazdi hlavou. 15.30 Slovensko s Tiposom. 16.00 Správy RTVS 16.25 Ekologické bývanie. 16.55 Druhá šanca (1.)O 180 stupňov.Tv seriál Poľsko 17.45 Duel. 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5. 19.00 Správy RTVS 19.55 Góly - body - sekundy 20.20 Počasie 20.30 Liga majstrov. 22.50 Liga majstrov - zostrihy 23.30 Nash Bridges 0.15 Horskí záchranári II.1.00 Komisár Montalbano: Plnené ryžové krokety.

JOJ PLUS 6.00 Keby bolo keby 2 (7.) 6.50 Páli vám to. 7.30 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 8.40 Najkrajšie bývanie III. (2.) 9.50 Motív III. (8.) 11.00 Prvé oddelenie. 11.30 Páli vám to. 12.30 Keby bolo keby 2 (8.) 13.35 Hoď svišťom II. (9.) 14.20 Simpsonovci XXV. (19.) 14.50 Panelák XI. (96.) 16.05 Ninja Factor II. (39., 40.) 17.00 Simpsonovci XXV. (20.) 17.30 Kosti V. (20., 21.) 19.35 ŽREBOVANIE 19.45 Hoď svišťom II. (10.) 20.35 Hawaii 5.0 VII. (7., 8.) 22.25 Legendy II. (8., 9.) 0.20 Ninja Factor II. (39., 40.) 1.20 Motív III. (8.) 2.10 Hoď svišťom II. (10.) 2.40 Legendy II. (8., 9.) 4.00 Kriminálka San Francisco (12.) 4.45 Prvé oddelenie. 5.05 Panelák XI.

DISCOVERY 6.00 Ako to robia? 6.30 Rýchlo a hlasno 7.30 Ako sa to robí 8.00 Ako sa to robí 8.30 Ako to robia? 9.00 Hľadači pokladov, Veľká Británia 9.30 Lovci skladovacích jednotiek 10.00 Nákladná doprava v austrálskom vnitrozemí 11.00 Rodení obchodníci 12.00 Dvojaké prežitie 13.00 Zabratie pôdy 14.00 Na pokraji Aljašky 15.00 Na pokraji Aljašky 16.00 Zničená minulost 17.00 Hľadači pokladov na aukciách 17.30 Hľadači pokladov, Veľká Británia 18.00 Ako sa to robí 18.30 Ako to robia? 19.00 Rodení obchodníci 20.00 Rýchlo a hlasno 21.00 Rodení obchodníci 22.00 Pouliční štvanci 23.00 Rýchlo a hlasno: demoličná prehliadka 0.00 Dvojaké prežitie 1.00 Berte to ako varovanie 2.00 Rýchlo a hlasno 3.00 Rodení obchodníci 4.00 Pouliční štvanci 5.00 Dvojaké prežitie

DVOJKA 8.45 Ahoj Slovensko. 9.30 Európa v obrazoch. 10.00 Portrét Doriana Graya 11.05 Cesty za folklórom.Ždiar.Hudobno-folklórny program 11.30 Obedníček. 11.35 Vtáčí ostrov. 11.40 Veselá farma III. 11.50 Trpaslíci. 12.00 Živá panoráma 12.30 Bežkopotulky. 12.40 Zánik Osmanskej ríše (2.) 13.30 Tajná operácia Pontifex 14.35 Moja diagnóza. 15.00 Paralympiáda Pjongčang 2018.Zjazdové lyžovanie - slalom - muži.Záznam 15.35 Maďarský magazín 16.00 Tradičná medicína vo svete I. 16.30 Cesta na MS vo futbale 17.00 Správy - Hírek 17.15 Encyklopédia slovenských obcí. Chyžné. 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Ahoj Slovensko. 18.30 Večerníček. 18.35 Vtáčí ostrov. 18.40 Veselá farma III. 18.50 Trpaslíci. 18.55 Yakari IV. 19.05 Fidlibumove pokusy. 19.10 Alica v krajine zázrakov. 19.35 Moji zvierací priatelia - dobrodružstvá pod hladinou. 19.50 Zázračný miniateliér 20.00 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20.10 Klimatické zmeny a zvieratá. 21.05 Špión v divočine 22.00 Správy a komentáre 22.25 GBS 22.30 Umenie. 22.55 Kinorama. 23.25 Paralympiáda Pjongčang 2018.Súhrn dňa 23.55 Noc v archíve. 0.55 Správy RTVS

NOVA 8.30 Babicove dobroty 8.50 Ulica 9.35 Ulica 10.25 Ordinácia v ružovej záhrade 211.25 Riskuj! 12.00 Poludňajšie Televízne noviny.Športové noviny, Počasie 12.30 Babicove dobroty 13.00 Tescoma s chuťou 13.05 Špecialisti (34.) 13.55 Ulica 14.40 Ordinácia v ružovej záhrade 2 15.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 16.57 Popoludňajšie Počasie 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Tescoma s chuťou 17.30 Babicove dobroty 17.50 Ulica 18.35 Ulica 19.30 Televízne noviny. 20.20 Výmena manželiek X. 21.40 Robinsonov ostrov II. (12.) 22.35 Ordinácia v ružovej záhrade 2 23.40 Ulica 0.30 Ordinácia v ružovej záhrade 2

HBO 6.00 Mimi šéf. 7.35 Filmy a filmové hviezdy X. 8.00 Jackie. 9.40 Demolícia. 11.20 Kámo, kde mám fáro? 12.45 Otcom krok za krokom. 14.25 Taká som bola. 16.10 Fargo II. (3.) 17.00 Fargo II. (4.) 17.55 Muž v oranžovej košeli. 20.00 Megan Leavey. 22.00 Tu a teraz (5.) 23.05 Sto rokov odpustenia. 0.40 Ťažká váha. 3.00 Výcvikový tábor: Druhá šanca.

MARKÍZA

JOJ

6.00 Teleráno

4.50 KRIMI

8.30 Varte s nami.

5.20 NOVINY TV JOJ

8.40 Zámena manželiek.

8.10 Súdna sieň.

9.50 Oteckovia.

9.30 Policajti v akcii.

10.55 Susedské prípady.

10.35 Súdna sieň.

11.55 Rodinné prípady.

12.00 NOVINY O 12:00

13.00 Mentalista IV. 15.00 Susedské prípady. 16.00 Rodinné prípady. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 Reflex. 17.55 Oteckovia. 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.05 POČASIE 20.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.30 CHART SHOW. 22.35 Hviezdna párty.

12.25 Top Star. 12.50 NAŠI II. (12.) 13.25 Policajti v akcii. 14.30 Policajti v akcii. 15.35 Nákupné maniačky. 17.00 NOVINY O 17:00 17.55 Moja mama varí lepšie ako tvoja. 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 20.25 ŠPORT

23.40 Mentalista IV.

20.30 NAJLEPŠIE POČASIE

1.35 Zámena manželiek.

20.35 Prázdniny II. (7.)

2.20 Susedské prípady.

21.55 Vlci.

3.05 Rodinné prípady.

22.55 Aféry II. (5.)

4.50 TELEVÍZNE NOVINY

23.55 Vražedné Miami II.

PRIMA PLUS 8.10 Cesty domov (55.) 9.30 Správy FTV Prima 10.50 Ohnivé kura II. (85.) 12.15 TOP STAR magazín. 13.10 Rozpáľ to, šéfe! 13.50 Rozpáľ to, šéfe! 14.40 Veľmi krehké vzťahy III. (82.) 15.50 Nikto nie je dokonalý. 16.55 Mňam alebo Prima vareška 17.20 Popoludňajšie správy 17.40 Cesty domov (56.) 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divošky. 19.55 TOP STAR. 20.15 Modrý kód (82.) 21.35 Show Jana Krausa. 22.40 Ťažká drina. 23.10 Veľmi krehké vzťahy III. (82.)

DOMA 5.35 Druhý dych. 6.25 Esmeralda (126., 127.) 8.30 Priatelia. 10.15 Smotánka. 11.00 Matky a dcéry (80., 81.) 13.25 Feriha (40.) 14.35 Búrlivé víno. 16.50 Esmeralda (128., 129.) 18.30 Mentalista IV. 20.30 Matky a dcéry (82., 83.) 22.40 Feriha (41.) 23.55 Upírske denníky VI. (17.) 0.50 Bostonské vraždy V. (4.) 1.30 Priatelia. 2.15 Adela show. 2.45 Smotánka. 3.50 Búrlivé víno.

0.55 Myšlienky vraha I. 1.50 KRIMI 2.25 NOVINY TV JOJ 3.10 Policajti v akcii. 3.55 Súdna sieň.

SPEKTRUM 6.00 Tajomný svet kvantovej fyziky 7.15 Záblesky 7.50 Ohromujúce mosty 8.55 Žralok 9.55 Jurské bojisko 10.50 Podzemie miest 11.45 Ako funguje vesmír 12.40 Utajený šéf – USA 13.35 Tajomný svet kvantovej fyziky 14.50 Ľudstvo a vesmír 15.50 Ľudstvo a vesmír 16.55 Tesné úniky 2. svetovej vojny 18.00 Ohromujúce mosty 19.05 Utajený šéf – USA 20.00 Ako funguje vesmír 20.55 Osmanská ríša - Moslimskí vládcovia v Európe 22.00 Hitler a jeho stúpenci zla 23.05 Zbrane, ktoré zmenili svet 0.05 Vyhraté a prehraté bitky 2. svetovej vojny 1.10 Vrahova spoveď 2.05 Hitler a jeho stúpenci zla 3.00 Zbrane, ktoré zmenili svet 3.50 Vyhraté a prehraté bitky 2. svetovej vojny 4.40 Motýlí efekt 5.10 Podzemie miest

ČT 1 5.59 Štúdio 6. 9.00 To je vražda, napísala. 9.45 Doktor Martin. 10.35 Nočný stolček. Poviedka z obľúbeného cyklu Bakalári 10.50 Vyprávěj. 11.45 Čierne ovce. 12.00 Správy o 12. 12.20 Predpoveď počasia, športové správy. 12.30 Sama doma. 14.00 Tomáš Holý - 50 rokov: Upír ve věžáku.Televízna komédia 15.00 Z Divadélka pod věží. 15.55 To je vražda, napísala. 16.45 Cestománia. 17.15 AZ-kvíz. 17.40 Čierne ovce. 18.00 Udalosti v regiónoch. 18.25 Kde domov můj? 18.55 Udalosti za okamih a počasie. 19.00 Udalosti. 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 Žrebovanie Športky a Šance 20.05 Inšpektor Max (4.) 21.00 Cirkus Bukowsky (10.)Detektívna „road movie“ 21.54 Výsledky žrebovania Šťastných 10 21.55 Otlačky doby: Kto postráži strážcov? 22.50 Dagmar Havlová - 22.3.1953: Síť na bludičku. 23.50 Kriminalista III. 0.55 AZ-kvíz.

ČT 2 5.59 Dobré ráno. 8.30 Kúzelná škôlka 9.00 Zvierací maznáčikovia - divokosť v srdci (2.) 9.55 Rím: neviditeľné mesto.Dokument BBC 10.50 Kapitulácia nacistického Nemecka (2.) 11.35 Propaganda za 2. svetovej vojny (6.) 12.20 Život začína po stovke.Dokument Švédsko 13.20 Postrehy odinakiaľ. 13.25 Náš vidiek 13.50 Putovanie za pesničkou 14.20 Folklorika 14.45 Európa dnes. 15.15 Ohře s Vladimírom Čechom: Zabudnutá rieka 15.45 Letecká záchranka: Liberec. 16.10 Kľúč. 16.40 Pochoduj alebo zomri.Po prevrate v roku 1948 sa rad Čechov a Slovákov aktívne zapojil do boja proti komunizmu. 17.35 Rumunsko, križovatka medzi východnou a západnou Európou.Dokument Fr. 18.25 GEN - Galéria elity národa. Bohdan Pomahač 18.45 Večerníček 18.55 Život je pes (6.) 19.40 Postrehy odinakiaľ. 19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Kamera na cestách: Louisiana, kreolská Amerika.Dokument Fr. 21.00 Na ceste po chilských Ríos a Lagos. 21.30 Na vlastné nohy (7.) 22.00 1918 - 2018 TOTO STOROČIE: Protektor. Distribučný film Českej televízie 23.40 Sestrička Jackie VII. (11.) 0.10 Dom z kariet IV. (6.) 0.55 Proces H - deň piaty (5.) 1.50 Uchom ihly 2.15 Chcete ich? 2.20 Švejkovia alebo Rambovia? 2.50 Abeceda komunistických zločinov: Odplata. 3.00 Tajomstvá železníc. 3.30 Hranice dokorán - Rozmówki polsko-czeskie


20

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dokončenie z 12. strany

SPOMIENKY Kto zostáva žiť v srdciach, ktoré opustil, ten nikdy nezomrie. V tichej spomienke a s láskou v srdciach sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie. Dňa 27. februára sme si pripomenuli smutné 20. výročie úmrtia nášho uja

Spomienky a smútočné oznámenia môžete Jožka ŠIKA z Dolnej Marikovej. S úctou a láskou spomína Miro s rodinou. Jozefa BARÁNKA zo Sverepca.

Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba zostávajú. Dňa 10. 3. si pripomenieme 12. výročie úmrtia nášho brata

Antona MURCA. S láskou spomínajú sestry s rodinami.

Dňa 3. 3. sme si pripomenuli 15. výročie, čo nás opustila naša drahá mama, babka a prababka

Ošumel les, osirel háj, odišla si nám v nebeskú diaľ. Škovránok v kroví hlávku kloní, utíchla jeho pieseň na jabloni. Dňa 1. 3. sme si pripomenuli 7. výročie, čo nás opustila drahá mamička, babička a prababička

podať vždy do štvrtka do 12. hodiny

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky sa modlíme a s láskou spomíname. Dňa 7. 3. si pripomenieme 5. výročie, čo nás opustila naša milovaná mama

Dňa 6. marca uplynulo 19 smutných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko

Anna DRIENIKOVÁ. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, ťažko by bolo zabudnúť, keď srdce stále bolí. Dňa 6. 3. si pripomíname 2. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky

Maminko drahá, za všechnu starost, za všechnu Tvoji práci, za každičký dech, jenž patřil jen nám nocí a dnem, nechť Tě Bůh odmění klidným a krásnym snem. V tichom žiali oznamujeme, že dňa 15. 2. nás vo veku 73 rokov navždy opustila naša drahá a milovaná maminka, babička, prababička, sestra, teta a pani

Dňa 11. marca uplynie 10 rokov od smrti

Ing. Jána BOHUNSKÉHO. Kto ste ho mali radi, spomeňte si. Manželka Janka s rodinou. Elena MIKUŠOVÁ. S láskou na Teba spomínajú dcéra s rodinou, vnúčatá Vojtech a Elena a pravnučka Miška.

6. 3. 2018

Mária PROCHÁZKOVÁ rod. Oraviková S láskou a úctou spomína celá rodina.

Odišiel si tichučko, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Dňa 22. 2. nás vo veku 76 rokov opustil náš drahý otec, dedko, pradedko, brat a švagor

Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba zostávajú. Dňa 5. 3. sme si pripomenuli 5 rokov, čo nás opustila naša sestra, teta a švagriná Ing. Ladislav ĎURDÍK. Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Katarína KRIŠTOFOVÁ z Horného Moštenca. S úctou a láskou spomína celá rodina.

Ing. Štefan KOZÁK z Pov. Bystrice. S láskou, vďakou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.

Angely MARTIKÁŇOVEJ z Dolnej Marikovej. S láskou a úctou spomína celá rodina

Anna JANEKOVÁ z Dolného Moštenca. S láskou a úctou spomína celá rodina. Pokračovanie na 23. strane


6. 3. 2018

FOLKLÓR

21

Súbory sa predstavili doma i v zahraničí, prezentovali sa v televízii a pripravili slovensko – taliansku svadbu Folklórny súbor Dúbravček oslávil minulý rok v kine Mier piate výročie svojej existencie. Celý vlaňajší rok bol preň i pre detský folklórny súbor veľmi pestrý a náročný. Už začiatok roka 2018 nasvedčuje tomu, že oba súbory sa „nezastavia“ ani tento rok. Presvedčili sme sa o tom v rozhovore s ich vedúcou Jankou Muráňovou.

Detský folklórny súbor sa zúčastnil regionálnej prehliadky detských choreografií v Považskej Bystrici. Získal prvé miesto s návrhom na postup na krajskú súťaž v Zemianskych Kostoľanoch. Zúčastnil sa jej a získal strieborné pásmo. Tento rok sa bude konať regionálna prehliadka sólistov, inštrumentalistov a spevákov. – Dúfam, že sa nič nestane a po zúrivom chrípkovom období sa na nej predstavia dve až tri adeptky z DFS Dúbravček. Deťom sa rozbehli vystúpenia, najmä v súvislosti s Moravou. Veľmi dobre spolupracujeme s DFS Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem. S ich vedúcou plánujeme výmenné pobyty nielen v rámci vystúpení, ale cez projekt Cezhraničnej spolupráce ich chceme pre deti robiť trošku inak. Nielen o speve a taneci, ale aby sa deti spoznali navzájom a aby spoznali aj svoje jazyky. Moravské deti rozumejú slovenským už málo. Rozhodli sme sa ísť preto aj touto cestou, - hovorí Janka Muráňová. Detská časť súboru sa po druhý raz predstavila na najprestížnejšom slovenskom folklórnom festivale – Východná. Opäť zožali veľký úspech, ukážka z ich vystúpenia sa dostala aj do reportáže vo verejnoprávnej televízii. V TELEVÍZII Spevácka a ľudová hudba Dúbravienka sa predstavili v prvej časti súťaže Zem spieva a postúpili do prvého kola s Čičmianskymi spevmi. Ešte väčším úspechom bolo nahrávanie relácii Kapura a Kapurka. Počas dvoch dní sa nahrávalo desať hodín v exteriéri – vo Vrchteplej. – Pomohol nám starosta Ladislav Kolek. Pri prezentácii Kosteleckých čardášov v exteriéri sme potrebovali typickú krčmu. Nájsť takéto prostredie bolo ťažké, no napokon sa nám potrebnú atmosféru podarilo „vyčariť“ v kultúrnom dome. Kapura je

o hlasovaní divákov z celého Slovenska. Na naše veľké prekvapenie sme získali prvé miesto. Takéto ocenenie je potom cítiť na rozbehu akcií a pozvánkach na festivaly, - skonštatovala Janka. - O deň neskôr nahrávali deti v obci Prečín pri malej dreveničke choreografiu Na pažici. Veľmi nám pomohla rodina Poličková. Bolo chladnejšie, čím to mali deti náročnejšie, - dodala. FOLKLÓR SA SNÚBIL S ROCKOM Veľkou výzvou pre folklórny súbor bola podľa Janky slovensko – talianska svadba. Všetko sa odohrávalo v Praznove tak, ako kedysi. Ovenčený voz, kôň, muzika na voze, ostatní v krojoch a peši. Všetko „zmenežovala“ mamička nevesty, ktorá taktiež netušila, čo všetko bude svadba obnášať. Talianska strana netušila vôbec nič. Ženícha súbor vyzdvihol v penzióne, vysvetlili mu, o čo ide, a po poľnej ceste s ním šli svadobníci cez celú obec vypýtať nevestu. Po celej „šaráde“ na dvore sa vrátil sprievod späť do penziónu. Do polnoci bola svadba čisto slovensko – folklórna, so všetkými zvykmi. Po čepčení začala talianska svadba. Ženích je rockový spevák, s ktorým prišla na svadbu aj jeho kapela. Do rána sa niesla svadba v rockovom štýle. NA HRADE Okrem množstva rôznych účastí na podujatiach po celom Slovensku sa pozastaví vedúca pri Vianociach. – Bolo to náročné. Deti i dospelí ponúkli nielen v obci veľký prierez zvykov počas sviatkov. Vianoce sme zavŕšili takpovediac bonusom v Bratislave. Mesto Bratislava nás viackrát pozvalo vystupovať. Tento rok to bolo navyše s tým, aby sme vystúpili na vianočných trhoch a neskôr, po prvý raz, aj na hrade. Celý súbor prijali v Primaciálnom paláci. Na hrade bol betlehem v životnej veľkosti, nádherná atmosféra. Všet-

ko umocnila pri našom vystúpení akustika na nádvorí. Oba súbory by nemohli existovať bez hudby – Dúbravienky. Patrí jej veľká vďaka. Počas roka postihli zmeny aj ju. Bohužiaľ, najmä pracovné povinnosti a zakladanie rodín boli dôvodom, že ju niektorí museli opustiť. Pán Boh nám však praje, prišli noví členovia, takže dúfam, že aj hudba bude ponúkať svojimi vystúpeniami pôžitok, - opíše zaujímavú akciu Muráňová. PLES Väčšina akcií, ktoré DFS a FS Dúbravček pripravujú, sú zastrešené pod občianskym združením Morava krásna zem. Tento rok začali fašiangami – masopustom, ktoré boli spojené s obecnou zabíjačkou, sprievodom masiek po obci, ľudovou veselicou, pochovávaním basy... Okrem domácich súborov Drienky a Mužákov sa predstavila aj Cimbalová hudba Kordulka zo Vsetína. Vydaril sa aj 7. ročník Folklórneho plesu, o ktorý býva veľký záujem. To potvrdzuje aj stovka záujemcov o lístky na budúci rok už dva týždne po plese. Organizátori sa preto rozhodli preniesť podujatie do väčších priestorov.

KADE - TADE V novom roku čaká na Dúbravček viacero výziev. Cez občianske združenie podali niekoľko projektov. Po veľkonočnom pásme v obci ich čaká príprava programu v Topoľčiankach, kde mal letné sídlo T. G. Masaryk, na ktorého sú oslavy viazané. Ďalšou by malo byť podujatie pripravované s mestom Považská Bystrica – Stretnutie – Setkání – Sastanak, na ktorom by mali predstaviť ďalšiu národnú menšinu – tentoraz poľskú. Ani tento rok sa nezaobídu bez Dúbravčeka v Galante, kde si ho vyžiadali dokonca dvakrát. Na festival a neskôr aj na Mikulovské dni. S hudbou, tancami, gastronómiou... V Novom Meste nad Váhom bude ďalšia akcia v rámci slovensko – moravskej tour. Deti sa objavia aj na Folklórnej Lysej a mali by reprezentovať Slovensko v chorvátskej Rijeke počas Dní slovenskej kultúry. Odtiaľ sa presunú do Budapešti, kde majú hodinové vystúpenie počas festivalu. Vystúpení a akcií, ktoré čakajú na Dúbravček je veľa. Janka nám všetky neprezradila. Tvrdí, že niektoré si ponechala ako tajné tromfy v rukáve. Veríme však, že s úspechmi súborov z Plevníka – Drienového sa príde určite pochváliť. M. Kováčik


22

6. 3. 2018

INZERCIA SLUŽBY

•AKCIA! Zľava 20% do 31. 3. 2018 !!! RENOVÁCIA nemeckou technológiou Vám ponúka čisté riešenie pre Vaše staré dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. Všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 422 113 •rekonštrukcie bytových jadier, bytov a kúpeľní. Tel. 0918 542 411 •Advokátska kancelária JUDr.

PREDAJ •búracie kladivo a cirkulár. Tel. 0907 113 136 •domácu jablčkovicu 10,- €. Tel. 0944 570 744 •rez – strih ovocných stromov, poradenstvo. Tel. 0918 578 059

KÚPIM •parožie, zhody, trofeje, preparáty. Kupujem aj celé zbierky trofejí – jelenie, danielie, srnčie, muflonie aj diviačie. Vykupujem aj odpadové parožie nalakované, polámané, vyblednuté – cena závisí na kvalite. Ponúkam aj dlhodobú spoluprácu vo vykupovaní zhodov a trofejí po celom SK a CZ. PLATÍM IHNEĎ. Viac info na: puchovcan0@gmail.com Tel. 0940 723 073

AUTO - MOTO - predaj •skúter APRILIA SR50, rok výroby 2012, stav tachometra 8933 km, vo výbornom stave, športový výfuk STAGE 6 – carbon. Tel. 0907 071 849

AUTO - MOTO - kúpa •KÚPIM NOVÉ DIELY na - BABETY, KORÁDO, JAWA 90,05,550,2023, MANET, TATRAN A AJ INÉ MOTO VYRÁBANÉ v STROJÁRŇACH. KÚPIM AJ ZACHOVALÉ MOTOCYKLE - PS. DOBRE ZAPLATÍM ! Tel. 0910 904 599

NEHNUTEĽNOSTI - predaj •4-izb. byt Stred. •3-izb. byt Stred.

Tel. 0948 107 044

Tel. 0948 107 044 •3-izb. kompletne zariadený byt v Pov. Bystrici na Šoltésovej. Tel. 0948 035 132

•2-izbový tehlový byt na Lánskej. Tel. 0917 559 962 •2-izbový byt na Lánskej tehlový, zateplený, dva balkóny. Tel. 0944 642 334 •chata Papradno. Tel. 0915 854 891 •RD Domaniža. Tel. 0903 132 344

NEHNUTEĽNOSTI - kúpa •zadĺžený byt, možnosť ostať bývať a kúpy naspäť. Tel. 0948 107 044 •byt v okrese Pov. Bystrica alebo Púchov. Tel. 0907 983 374 •garsónku alebo 1-izbový byt v Pov. Bystrici, okrem Rozkvetu. Tel. 0915 227 584

NEHNUTEĽNOSTI - prenájom •prenajmem 3-izb. byt. Tel. 0907 924 249

RÔZNE •Darujem staršiu obývaciu súpravu – za odvoz. Tel. 0904 634 588 •Výbor urbarialistov obce Horný Moštenec, pozemkové spoločenstvo pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 8. 4. 2018 o 15.30 hod. v KD Hor. Moštenec. •učím FJ a NJ.

Tel. 0940 789 044 •súrne hľadám doučovateľku na slov. jazyk a matematiku pre šiestačku. Tel. 0908 765 232 •hľadám opatrovateľku k 3 - r. dieťaťu. Volať po 16.00 h. Tel. 0915 559 610 •SPOLOK NA ZÁCHRANU ZVIERAT hľadá domov pre N. O - psík, priatelský, dobre stráži. Tel. 436 21 60, 0902 666 476 Mačky v meste - Cats in the city n.o. POMOŽTE OPUSTENÝM MAČKAM

Podporte Občianske združenie Mačky v meste, ktoré sa v našom meste a okolí venuje opusteným a zraneným mačkám. Viac informácii nájdete aj na facebooku Mačky v meste - Cats in the city n.o. Číslo účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 0861 0655

OZ HAFKÁČI Tel.: 0915 737 176 0911 290 983 hafkacipb@gmail.com www.hafkaci.sk

ZAMESTNANIE •hľadáme bezpečnostných pracovníkov s preukazom odbornej spôsobilosti na 24. hod, stráženie chráneného objektu v Pov. Bystrici. Životopis zasielajte na mail: info@patrolslovakia.sk •prijmem pracovníka, príp. celú partiu k strojovým omietkam, plat min. 1 500,- €. Práca v okolí P. B. Tel. 0949 569 095 •spoločnosť KOI s. r. o. z P. B. ihneď prijme do TPP zamestnancov – vodič sk. C a strojník na traktorbager 5.9. Tel. 0917 089 204 •prijímeme čašníčku alebo brigádničku do pohostinstva v Pov. Bystrici. Tel. 0904 685 334 •brigáda v ČR. Pozícia: - pomocné práce v kuchyni, - upratovačka-chyžná. Brigáda vhodná pre dôchodkyne. Tel. 0905 744 501 •VZD hostinec Rozkvet prijme do zamestnania upratovačku. Tel. 0902 670 677 •prijmem pracovníka (brigádnika) do umyvárne áut. Tel. 0905 382 056 •prijmem čašníčku do pizzerie Šebešťanová. Tel. 0905 346 140 •strojárska firma LPS MACHINE prijme pracovníka merného strediska. Tel. 042/437 98 20 437 98 50 •Stredná priemyselná škola Považská Bystrica prijíme od 1. 9. 2018 učiteľa IKT (počítačove siete, sieťové technológie, programové vybavenie PC, elektrotechnika). Informácie na: riaditel@spspb.edu.sk Tel.0908 729 948

•hľadáme kuchára/-ku na odpočívadlo PREDMIER. Tel. 0905 343 984 •Firma EUROSTAVMAT príjme skladníka. VP SK: B, prax VZV vítaná. Tel. 0948 915 447 •prijmeme grafického dizajnéra do kúpeľňového štúdia v P. B. Životopis na mail: keraspol@kosgroup.sk alebo volať na Tel. 0911 137 347 Spoločnosť Booster Precision Components (Pov. Bystrica) s.r.o. príjme do pracovného pomeru pracovníkovna na pozíciu - zlievarenský robotník. Kontakt: katarina.petrikova@ booster-precision.com

STRATY A NÁLEZY •v utorok 30.1. 2018 na sídlisku Stred pri vchode č. 42/18 (oproti škôlke) sa našla strieborná retiazka, náchádza sa v redakcii. •stratil som predný panel z autorádia (niekde v okolí VIII. ZŠ Rozkvet). Prosím prípadného nálezcu, keby sa ozval na uvedené číslo. Vopred Ďakujem. Tel. 0915 540 326 •Dňa 31. 12. 2017 počas silvestrovského programu pred mestským úradom v centre mesta som stratila fotoaparát - NIKON 1J4 (biely). Prosím poctivého nálezcu o vrátenie, odmena istá. Vopred veľmi pekne ďakujem. Tel. 0949 310 993 •Dňa 2. 1. 2018 okolo 3 – 5 hod. pri Ščokine som stratila peňaženku. Prosím poctivého nálezcu o vrátenie. Odmena, ďakujem. Tel. 0915 780 310 •Dňa 10.1. 2018 som stratila hodinky (ružové, zn. SEKO) na Dedovci. Prosím poctivého nálezcu o vrátenie. Ďakujem. Tel. 0911 805 212 0903 593 586 •Našla som dňa 19.1. 2018 v OD Lídl zlatú naušnicu. Majiteľka sa môže o ňu prihlásiť na: Tel. 042/4322524

PRÁVNE PORADENSTVO Mesto Považská Bystrica poskytuje každú stredu BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO v čase od 14.00 do 17.00 hodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu.


6. 3. 2018 Dokončenie z 20. strany

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a večnú spomienku si na mňa zachovajte. Dňa 26. 2. nás vo veku 81 rokov opustil náš drahý otec, dedko, brat a švagor

Neplačte, že som vás opustila, to ticho a pokoj mi prajte, len v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte. To dobré srdce, čo pre nás bilo, navždy zrazu doslúžilo. Dňa 25. 2. nás vo veku 92 rokov opustila naša drahá mama, babka a prababka Regina PETRIČKOVÁ. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

Štatistické zisťovanie Jaroslav VOKOUN. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

To dobré srdce, čo pre nás bilo, navždy zrazu doslúžilo a my ďakujeme, že sme mohli byť jeho súčasťou. Dňa 20. 2. nás náhle vo veku 66 rokov opustil náš drahý otec, dedko, brat, švagor, priateľ

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2018, jeho účelom je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj domácnosti z Považskej Bystrice. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 090 domácností, uskutoční sa od 1. februára do 30. apríla. V tomto období vybrané domácnosti v Považskej Bystrici navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

Výročná členská schôdza ZO SZZP č. 01 ZO SZZP č.01 Považská Bystrica, predsedníčka p.Marta Kučíková, vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2018 o 14.00 hod. s prezentáciou od 13.00 hod. na prízemí v zasadačke Mestského úradu v Považskej Bystrici, zároveň vás prosíme o darček do tomboly.

Členská schôdza ZO SZZP č. 02 Ján BLAŠKO. Vďaka vám všetkým za prejavenú sústrasť, za kvety, za účasť na rozlúčke. Smútiaca rodina

23

SPOLOČENSKÁ KRONIKA/OZNAMY

Výbor Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Základná organizácia č.02 Považská Bystrica pod vedením pani Milady Strakovej pozýva svojich členov dňa 13. marca 2018 na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu Považská Bystrica o 14.00 hod. s prezentáciou od 13.00 hod. Možnosť zakúpenia členských známok pred začatím schôdze. Podľa možností prosíme o darček do tomboly. Tešíme sa na stretnutie.

Rekreačné pobyty pre seniorov v lete

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Považská Bystrica dáva svojim členom do pozornosti ponuku CK Gemko Rimavská Sobota ohľadom rekreačného pobytu pri mori v destinácii Grécko – Olympská riviéra Leptokária v nasledovných termínoch: 26. 6 - 08. 7. 2018 s ubytovaním v apartmánových domoch Apostolis a Sofia. Cena poukazu je 200 eur na osobu, ak je izba obsadená tromi osobami. Ak bude izba obsadená len dvomi osobami, cena poukazu je 250 eur na osobu. 21. 6. 2018 – 3. 7. 2018 apartmánový dom Stelios, cena poukazu je 195 eur za osobu. V cene poukazu je zahrnuté ubytovanie a doprava klimatizovaným autobusom. Úhrada zálohy v sume zodpovedajúcej polovici z ceny poukazu: najneskôr 28.2.2018. Úhrada poukazu: najneskôr 30.4.2018. Ponuka sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nie sú seniori. Odchod a príchod je z Považskej Bystrice. Bližšie informácie získate na čísle: 0915 350 204 alebo osobne v priestoroch Denného centra na štadióne v Považskej Bystrici každý pondelok od 16,30 – 16,45 hod.

Liečebno - oddychové pobyty vo Vysokých Tatrách Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici aj v tomto roku zabezpečuje pobyty v kúpeľoch Nový Smokovec v termínoch od 21. - 26. mája, cena 184 eur. A od 3. - 8. októbra, cena 200 eur. V cene je zahrnuté ubytovanie v komfortných izbách, strava - polpenzia (raňajky, večera), 10 liečebných procedúr, možnosť výletov do Zakopaného, na Pieniny, do Vrbova, na chodník v korunách stromov v Bachledovej doline a iné. Záujemcov prihlasujeme v Dennom centre seniorov na štadióne v Považskej Bystrici každý pondelok od 14.00 hod. do 15.30 hod. najneskôr do 10. marca. Záloha 100 eur. (Výbor JDS č.01 v PB)

Rekreačný pobyt na ostrove Brač

Jednota dôchodcov v Považskej Bystrici ponúka pobyt pri mori v Chorvátsku na ostrove Brač v hlavnom meste Supetar s výhodnými podmienkami pre celé rodiny. Cena poukazu je 400 eur. V cene je zahrnutá aj doprava autobusom, loď na ostrov, ubytovanie v súkromí s polpenziou (raňajky, večere). Termín: 19. 6. - 1. 7. 2018. Informácie na tel. č.: 0908 655 479, Belejová Viera

Nákupný zájazd - Poľsko Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada Považská Bystrica uskutoční dňa 21. marca 2018 nákupný zájazd do Poľska - Jablonky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Strakovej v kancelárii č. 118 na Mestskom úrade Považská Bystrica v pondelok, stredu a piatok v čase od 09.00 - 12.00 hod. Výbor OR SZZP.

Nákupný zájazd Poľsko - Jablonka

ZO SZZP č.1 Považská Bystrica, predsedníčka p. Marta Kučíková, poriada dňa 21. 3. 2018 nákupný zájazd do Poľska - Jablonky. Odchod spred hotela Manín o 5.00 hod. Cena 10 € nečlenovia, 9 € členovia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii ZO SZZP č.1 v stredu od 9.00 - 12.00 hod. v budove MsÚ – prízemie.

MESTO POVAŽSKÁ

BYSTRICA NA WEBE

www.povazska-bystrica.sk


24

6. 3. 2018

SPEKTRUM/OZNAMY

Spomienka na Františka Čelka (1888 Sádočné –1975 Perth Amboy)

Meno Františka Čelka sa úzko spája s dejinami slovenského vysťahovalectva a u nás našlo svoje skromné miesto v encyklopédiách, biografických slovníkoch, lexikónoch. Pre mnohých dnes len priezvisko naznačuje vzťah k okoliu Považskej Bystrice. Kto vlastne bol František Čelko, ktorý sa často „ukrýval“ pod pseudonymom Dr. Dlhý Fero? Narodil sa 6. marca 1888 v obci Sádočné ako siedme z desiatich detí Jozefa Čelka Mikluščina a Márie Sádeckej Zigušovej, nebohatým roľníkom v neúrodnom kraji. O svojom detstve neskôr napísal: Narodil som sa tak, ako každý iný a tak isto som bol stvorený z hliny. No, myslím, že na mňa z tej hliny viac dali a ma Dlhým Ferom preto nazvali. Kolíska moja stála, kde sa končia skaly začínajú vody a bieda hosť stály. Ale to nie je nič nového, veď kedyže Slovák skúsil čo dobrého? Rodičia sa stavbou novej drevenice zadĺžili a tak mladý Fero odišiel ako 16-ročný do Ameriky, aby pomohol. Do ďalekého sveta odišiel len so základným vzdelaním zo štvrtej triednej cirkevnej školy v Sádočnom a s neveľkými skúsenosťami z roľníckych a lesných prác k strýkovi do Pittsburghu. Pracoval 12 hodín denne v oceliarňach, sklárňach a po večeroch i v nedeľu navštevoval rôzne kurzy a absolvoval obchodnú školu. So zvyšujúcim sa vzdelaním sa u neho „prebudila“ schopnosť a túžba tvoriť – stal sa dopisovateľom, neskôr redaktorom Národného denníka, potom Slovenského Sokola. Zostavoval ročenky, kalendáre, bol spisovateľom, básnikom i vydavateľom – redigoval a vydával 42 rokov vlastný humoristický mesačník Zrkadlo. Napriek nákladom na vydávanie sa držal zásady „nehľadať zisk v tom, čo robíme z lásky“. V súvislosti so Zrkadlom treba spomenúť, že takmer každé číslo má veršovaný úvodník pod názvom Ako ten svet beží. Reportuje Dr. Dlhý Fero (skratka Dr. znamenala drotár – na počesť Trenčianskej stolice). Ferove literárne úsilie sa odrazilo aj v jeho básnickej tvorbe. Verše ťali do živého a neraz vyvolávali hnev tých, ktorým stúpal na otlaky. Písal pre deti i dospelých. Básne pre deti a mládež preberali mnohé slovenské periodiká v USA. Časť z nich zaradil do zbierky Zábavné a poučné verše pre mládež (1921). Tvorba pre dospelých sa rozvíjala v dvoch smeroch – osvetovom a kriticko-slobodomyseľnom duchu. V tomto kontexte písal veselé

i vážne príbehy, poviedky, bájky, výstižné glosy, komentáre a pod. Za pozornosť stoja Vybrané verše od Dlhého Fera (1916). Nezostával uzavretý, ale udržiaval písomné styky s domovinou, najmä učiteľmi a kultúrnymi dejateľmi (napr. Elo Šándor, akad. maliar Štefan Bednár). F. Čelko sa zaradil medzi popredných činiteľov v oblasti dvíhania národného povedomia Slovákov v Amerike. Bol stúpencom vzniku Československa a podporoval jeho upevňovanie. Počas 2. svetovej vojny patril k tým osobnostiam, ktoré získavali financie na podporu ozbrojených síl USA a ich spojencov. Na Slovensku sa v tom období dostalo jeho dielo na index. Po oslobodení sa o F. Čelka zaujímali niektorí bádatelia slovenského vysťahovalectva a dejín robotníckeho hnutia v USA. Jaroslav Čelko sa svojmu „ujcovi z Ameriky“ začal bližšie venovať až v súvislosti s dejinami slobodomyseľnosti u nás a vo svete. Vo svojej práci František Čelko – slovenský novinár a literát v Amerike (2013) vychádzal už len z torza rodinných materiálov, dostupných časopisov a kníh vydaných v USA, lebo všetko ostatné pred rokmi venoval Okresnému múzeu v Považskej Bystrici v presvedčení, že práve to je miesto, kde tieto dokumenty nájdu ochranu, spracovanie a následné využitie pre ďalšie generácie. Žiaľ, materiály sú nezvestné. Roky si vyčítal tento krok, lebo práve k tohtoročnému 130. výročiu narodenia Františka Čelka si „naplánoval“ ucelenejšiu publikáciu. Jeho úsilie bolo márne. Ľ. Čelková

Letná činnosť CVČ 2018 • Leto s Hafkáčmi v CVČ – 2. 7. – 6. 7. 2018 (mimo št. sviatku 5. 7. 2018), cena: 40 €. • Sústredenie a ME v mažoretkovom športe v Prahe, 2. 7 – 8. 7. 2018 • Off line tábor CVČ, 9. 7. – 13. 7. 2018, cena: 50 € • Tábor kreativity CVČ, 9. 7. – 13. 7. 2018, cena: 50 € • Tvorivý tábor CVČ, 16. 7. – 20. 7. 2018, cena: 50 € • Florbalový tábor CVČ, 23. 7. – 27. 7. 2018, cena: 50 € • Sústredenie FS Bystričan DFS Bystrinka CVČ, 21. 8. – 24. 8. 2018 • Buď fit CVČ, 27. 8. – 31. 8. 2018 (mimo št. sviatku 29. 8. 2018), cena: 40 € • Túlavé topánky, 27.8. - 31. 8. 2018 (mimo št. sviatku 29. 8. 2018), cena: 40 € • Sústredenie MS BONA, 27. 8. – 31. 8. 2018 •Dni Slovenskej kultúry Rijeka – FS Bystričan, DFS Bystrinka v Rijeke, 28. 8. – 2. 9. 2018 Prihlásiť sa na letnú činnosť – tábory je možné od 1. 3. 2018 v priestoroch CVČ, ul. Lánska 2575/92 na 1. poschodí v čase od 13.00 – 18.00 hod. u pedagogického dozoru. Každé dieťa prihlasuje na letnú činnosť jeho zákonný zástupca a dieťa môže byť prihlásené najviac na dva tábory. Prihlasovanie na ostatné aktivity je pre deti z krúžkov CVČ a riadi sa pokynmi vedúceho akcie. Prosíme rodičov, aby dôkladne zvážili, či je zvolená prázdninová aktivita vhodná pre ich dieťa.

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA WEBE

www.povazska-bystrica.sk


6. 3. 2018

25

MIX

POĎAKOVANIE Úprimné poďakovanie pracovníkom Zariadenia seniorov Lánska, Považská Bystrica, za profesionálnu prácu, individuálny prístup k potrebám seniorov i ku našej tete Márii Máťošovej, ktorá si toto zariadenie nevedela vynachváliť.

Poďakovania a blahoželania môžete podať vždy do štvrtku do 12. h. v klientskom centre mestského úradu.

TIK pozýva na zájazdy

Užhorod a Mukačevo, 15. - 18. 3. 2018, cena zájazdu 59 €. MDŽ na zámku Rájec s kaméliami, termín: 10. 3. 2018, cena zájazdu 22,50 € Budapešť – Old Timer schow – výstava veteránov a maďarské špeciality, alebo Tropicarium a Oceanarium, termín: 14. 4. 2018, cena zájazdu – 23 € Flora – Olomouc, termín: 28. 4. 2018 Cena zájazdu, cena uájazdu 15,50 € Bližšie informácie v TIK-u (budova kina Mier) alebo na tel. čísle 042/4326545, 0917 450 666, web: info.tikpb@px.sk, www.pxcentrumpb.sk

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA NA FACEBOOKU

www.facebook.com/mestoPB


26

6. 3. 2018

POZVÁNKY PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NA UT Sobota 10. marca 2018 17.30 h Streženice - Kotešová. Nedeľa 11. marca 2018 14.00 h Borčice - Trnava B 16.00 h D.Kočkovce - Fan Púchov 18.00 h Šebešťanová - Pšurnovice HOKEJ Sobota 10. 32. 2018 8. + 7. HT 31. kolo HK´95 Pov. Bystrica - Lučenec.

HOKEJBAL EXTRALIGA

Športový klub občianskeho združenia POVAŽSKÁ JEDNOTKA hľadá milovníkov športu - trénerov a asistentov trénera pre gymnastiku a florbal z radov mládeže nad 18 rokov, rodičov, starých rodičov.

INFO: Božena Hájková 0915 634817

Brankára Mišovca zamestnávali hráči PROTEFU permanentne počas celého duelu s Pruským

Imperial Vitamins Martin PROTEF Pov. Bystrica 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Zápas v Martine bol poznačený nízkym počtom domácich hráčov, na základe čoho hostia akoby podcenili súpera. Od začiatku zápasu boli pomalší, nedôrazní a nechávali domácim čas. Výsledkom toho bol otvárací gól v poslednej minúte prvej tretiny, ktorý strelil v presilovej hre Wagner. Hostia nedokázali vyhodiť čistú loptičku z obranného pásma a naopak, prihrali ju voľnému súperovi medzi kruhy, ktorý trafil presne horný roh Bulišovej brány. V druhej tretine pokračovali hostia v nevýraznej hre, a keď sa aj dostali do šance, stroskotali na domácom gólmanovi. Naopak Martin pridal druhý gól, keď strelu Bieleného spoza obrancu uvidel Buliš až v bráne. Tretia tretina priniesla oživenie vo výkone hostí, domácich často nepustili z ich pásma aj niekoľko minút, ale gól sa im napriek viacerým dobrým príležitostiam streliť nepodarilo. Ten dali až domáci v 45. minúte do prázdnej brány hostí opäť Bieleným. G: 15. Wagner, 27. a 45. Bielený. PROTEF: Buliš – Bujdák, Bušovský, Kukučka, Kocian, Teska, Bajánek – Bednár, Turan, Piják, Čičala, Rufati, Gabčo, Škrabko, Šamaj, Šuvara, Demáček

20. kolo: Petržalka – Svidník 4:2, Třinec – Nitra 0:4, Vrútky – Pruské 4:1, Skalica – Diaková 4:2, Kežmarok – LG Bratislava 3:2, Košice – Ružinov 1:4.

PROTEF Pov. Bystrica – ŠK 98 Pruské 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Hostia pomohli v značnej miere lídrovi extraligy k napraveniu reputácie po sobotňajšom zaváhaní v Martine. Hrali dosť bojácne, často iba bezhlavo bránili a vďaka gólmanovi Mišovcovi a nepresnej muške domácich dostali iba tri góly. Od úvodných chvíľ bolo jasné, že Považskobystričania budú mať navrch, čakalo sa iba na otvorenie duelu. To prišlo v 8. min počas prvej presilovky, keď Bujdák ponúkol Pijáka a kanonier PROTEFu prekonal od modrej po prvý raz Mišovca. Ten bol v permanencii často niekoľko minút vkuse, pretože hráči lídra sa vedeli usadiť v tretine súpera aj na niekoľko minút. Druhý gól sa podobal prvému, akurát hostia skončili oslabovku, aby v 13. min nahral Bujdák Pijákovi opäť. Ten vystrelil takmer z polovice ihriska a dal svoj druhý gól. V prostrednej tretine sa obraz hry nezmenil. Domáci hrali agresívne a rýchlo, jedenásť hráčov Pruského v poli im nestíhalo. V 28. min

prepasíroval v presilovke domácich loptičku do siete Bajánek – 3:0. Otvorenou otázkou bolo už iba to, či súper vydrží domáci nápor a či dovŕši Piják hetrik. Poslednú tretinu začali hráči PROTEFu v 32. min nastrelenou žrďou, ktorú opečiatkoval Pružinský. Hostia sa prekvapivo držali a po zvoľnení tempa sa dostali aj do šancí. V 32. min ušiel počas oslabenia Rufati, no skóre sa ešte nemenilo. Bolo tomu tak o niekoľko sekúnd neskôr, keď využili hostia presilovku. V trme-vrme si zrazil Buliš loptičku do brány – 3:1. Gól postavil Prušťanov na nohy, lenže ich krátky záverečný nápor zmenu skóre už nepriniesol. G: 8. a 13. Piják, 28. Bajánek – 43. Bachynec. PROTEF: Buliš – Bujdák, Bušovský, Kukučka, Pružinský, Teska, Bajánek, Bednár, Škrabko, Piják, Demáček, T. Čičala, Rufati, Gabčo, Turan, Šamaj, Šuvara. 21. kolo: Diaková – Třinec 4:0, Nitra – Martin 2:1, Košice – LG Bratislava 2:4, Kežmarok – Ružinov 2:3, Petržalka – Vrútky 4:5, Skalica – Svidník 7:6. 6. kolo: Kežmarok – Svidník 7:6. V sobotu 10. 3. hrá PROTEF v Třinci. (mk) 1.P. Bystrica 2.Vrútky 3.Skalica 4.LG Bratislava 5.Kežmarok 6.Svidník 7.Petržalka 8.Martin 9.Ružinov 10.Nitra 11.Diaková 12.Pruské 13.Košice 14.Třinec

21 20 21 21 20 21 21 21 20 20 20 20 20 20

17 14 14 12 10 11 10 8 9 7 5 4 2 1

0 1 1 1 3 1 1 4 1 0 3 2 1 0

1 3 2 0 1 1 1 0 2 1 1 4 0 2

3 79:39 2 76:43 4 93:55 8 77:59 6 60:45 8 79:75 9 72:63 9 65:55 8 58:57 12 62:62 11 49:65 10 47:69 17 48:86 17 28:120

52 47 46 38 37 36 33 32 31 22 22 20 8 5


6. 3. 2018

27

ŠPORT

STOLNÝ TENIS OBLASŤ

HOKEJ MLÁDEŽ

S Martinom sa nám nedarilo, vonku a ani doma sme s ním nezvíťazili 8. HT predohrávka 34. kolo: Lučenec – Žilina 4:10. 35. kolo: B. Bystrica – Zvolen 2:6. 30. kolo: Martin - P. Bystrica 14:0 (7:0, 5:0, 2:0). Lučenec - Zvolen 6:11, L. Mikuláš - Púchov 2:8, Žilina - B. Bystrica 6:5..

9. Brezno

1. Martin 2. Zvolen 3. Púchov 4. Žilina 5. Brezno 6. B. Bystrica 7. Lučenec 8. P. Bystrica 9. L. Mikuláš

1. Púchov 2. B. Bystrica 3. Žilina 4. Martin 5. P. Bystrica 6. Brezno 7. Zvolen 8. L. Mikuláš 9. Lučenec

26 28 26 28 25 27 25 26 27

24 19 16 16 13 11 5 4 3

1 1 3 6 3 7 1 11 2 10 1 15 1 19 2 20 2 22

202:52 49 158:80 41 87:60 35 101:75 33 128:119 28 124:119 23 110:188 11 82:179 10 55:175 8

7. HT predohrávka 34. kolo: Lučenec – Žilina 2:4. 35. kolo: B. Bystrica – Zvolen 3:1. 30. kolo: Martin - P. Bystrica 13:0 (5:0, 1:0, 7:0), Lučenec - Zvolen 1:11, L. Mikuláš - Púchov 2:6, Žilina - B. Bystrica 8:2. 1. Púchov 2. Martin 3. Žilina 4. Zvolen 5. B. Bystrica 6. L. Mikuláš 7. P. Bystrica 8. Lučenec

27 26 28 28 27 27 26 26

22 21 16 13 12 11 7 6

3 2 2 3 2 10 3 12 2 13 3 13 2 17 2 18

148:47 47 157:62 44 131:103 34 136:105 29 117:119 26 97:88 25 108:15216 78:160 14

25

1 3 21 69:205 5

6. HT 30. kolo: P. Bystrica - Martin 2:5 (0:1, 0:2, 2:2), 47. Gašpierik, 60. Hrenák. Zvolen - Lučenec 7:2, Púchov - L. Mikuláš 9:0, B. Bystrica - Žilina 8:3. 28 27 28 28 27 26 28 27 25

22 20 15 13 12 11 9 4 3

5 1 3 4 4 9 3 12 4 11 1 14 4 15 0 23 2 20

207:86 47 169:84 43 143:103 34 137:143 29 113:137 28 125:121 23 111:139 22 129:217 8 75:179 8

5. HT 30. kolo: P. Bystrica - Martin 3:14 (0:5, 1:5, 2:4), 25. a 56. Pauer, 41. Čurlej. Zvolen - Lučenec 7:3, Púchov - L. Mikuláš 6:3, B. Bystrica - Žilina 9:7. (mk) 1. Žilina 2. B. Bystrica 3. Martin 4. Brezno 5. Zvolen 6. Púchov 7. L. Mikuláš 8. P. Bystrica 9. Lučenec

28 27 28 26 28 28 28 27 26

19 18 17 15 15 12 9 6 3

3 6 1 8 1 10 4 7 2 11 2 14 2 17 3 18 0 23

208:113 41 219:113 37 162:127 35 194:130 34 166:149 32 154:158 26 145:196 20 115:200 15 84:261 6

Starší žiaci Martinu vonku gól nedali, piataci a šiestaci doma áno

Dolný Moštenec oslavoval titul a postup 5. SATES liga N. Dubnica C – Sedmerovec B 9:9, Pšenková, Garaj po 3, Machciníková, Lászlová po 1, 1 štv. – M. Šelinga ml. 4, Štefanec, P. Barták po 2, 1 štv., Dol. Kočkovce B – Dubnica 6:12, P. Majdán, R. Škrabko po 2, Fedora 1, 1 štv. – Palček 4, Topák, Gereg po 3, Slivka 1, 1 štv., Dol. Moštenec A – N. Dubnica B 18:0, Kmecík, M. Višenka, I. Bírošík, Podmaník st. po 4, 2 štv., Medeko PB – TTC PB C 11:7, Lipa 3, Lauš, Herco, Hedera po 2, 2 štv. – Ďurana 4, Lieskovský 3, Slovan PB A – Ladce B 12:6, Zemančík 4, Šuba 3, Tománek 2, J. Gálik 1, 2 štv. – Pišta 3, Kvasnica 2, V. Popelka 1, Pružina A – Pruské A 12:6, Gabčo 4, Krupa 3, Behro, Sádecký po 2, 1 štv. – Joz. Šatka 3, Kopačka 2, 1 štv. Šatka 3, Kopačka 2, 1 štv. 1.D. Moštenec 18 2.Ladce B 18 3.N. Dubnica B 18 4.Dubnica A 18 5.Pruské A 18 6.Sedmerovec 18 7.Slovan PB A 18 8.Pružina A 18 9.TTC PB C 18 10.Medeko 18 11.N. Dubnica 18 12.D. Kočkovce 18

18 11 11 9 10 7 7 6 6 2 2 2

0 0 2 5 1 6 3 6 1 7 3 8 3 8 4 8 3 9 6 10 5 11 3 13

265:59 54 188:136 42 175:149 41 177:147 39 170:154 39 155:169 35 155:169 35 151:173 34 138:186 33 130:194 28 120:204 27 120:204 25

6. REKONT liga Dohňany – Milochov A 14:4, R. Baška 4, M. Baška, Junga po 3, Hološko 2, 2 štv. – Kunovský 2, Benko, Režný po 1, Zliechov – Dol. Mariková 10:8, J. Vicen 4, M. Vicen 3, Krcheň, D. Mišík st. po 1, 1 štv. – Belás 3, Žiačik, Striženec po 2, 1 štv., Ladce C – JoLa Dubnica 9:9, Jankovský st. 3, V. Letko, P. Kalus, Sňahničan po 2 – Rojkovič 4, Hebr 2, Zajac 1, 2 štv., Nozdrovice A – TTC PB D predohrané 12:6, J. Letko, Koštialik, Vavrík po 3, Didek 2, 1 štv. – Wallenfelsová 4, Kulichová 1, 1 štv., Slovan PB B – Červ. Kameň 15:3, Kvaššay 4, Tabaček, Žilinčík

po 3, P. Gálik 2, Cedzo 1, 2 štv. – Oboňa 2, P. Dohňanský 1, Sedmerovec C – Pruské B 9:9, A. Mišík, Mazán po 3, Galko 2, Miloš Šelinga 1 – Beránek 3, Cibík 2, Černej, Burdej po 1, 2 štv. 1.Zliechov A 2.Slovan PB B 3.Pruské B 4.Nozdrovice A 5.Ladce C 6.D. Mariková 7.Sedmerovec 8.TTC PB D 9.Dohňany A 10.Milochov A 11.JoLa DCA A 12.Č.Kameň A

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

15 14 11 10 6 6 6 6 6 4 2 4

3 0 1 3 3 4 4 4 7 5 5 7 2 10 2 10 1 11 2 12 5 11 1 13

204:120 51 201:123 47 196:128 43 193:131 42 166:158 37 150:174 35 145:179 32 150:174 32 148:176 31 119:205 28 141:183 27 131:193 27

7. liga TTC PB E – Pružina B 7:11, Kulichová 3, Martaus, Babčan, T. Sádecký po 1, 1 štv. – D. Olšovský, Topor po 3, P. Kozák, Petrovič po 2, 1 štv., Udiča – Beluša 11:7, Ignácik ml. 3, Kostka, Šuška, M. Vaňko po 2, 2 štv. – Ľ. Hrevuš 4, I. Hrevuš 3, Šebešťanová – 3. ZŠ Dubnica 17:1, Mitaš, Zaukolec, J. Petrík, K. Petrík st. po 4, 1 štv. – 1 štv., Dol. Moštenec B – Púchov B 18:0, Baláž, I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 4, Ľ. Višenka, Briestenský po 2, 2 štv., Púchov A – Nozdrovice B 13:5, Juriga st. 4, Martiš, Klobučník, Sitár po 2, 2 štv. – Zemanovič 3, Blažíček 2, Miracles Dubnica – voľno, Milochov B – Dol. Kočkovce C 8:10, Gazdík, Balušík po 2, Duško, Hradňanský po 1, 2 štv. – Crkoň 4, Hudec, M. Majdán po 3. Július Hlubina 1.D. Moštenec 21 2.Šebešťanová 21 3.Udiča A 21 4.Beluša A 20 5.Nozdrovice B 20 6.D. Kočkovce 20 7.Pružina B 20 8.Miracles 20 9.Milochov B 20 10.Púchov A 21 11.TTC PB E 20 12.Púchov B 20 13.3.ZŠ DCA A 20

20 19 12 12 12 11 10 10 7 5 5 1 1

0 1 0 2 2 7 1 7 0 8 1 8 1 9 1 9 3 10 2 14 2 13 1 18 0 19

297:81 61 268:110 59 214:164 47 208:152 45 180:180 44 192:168 43 188:172 41 198:162 41 180:180 37 166:212 33 132:228 32 77:283 23 76:284 22

Chceš byť malým panterom? Pozývame deti od 5. - 10. rokov do hokejových tried. Tréningy bývajú iba počas víkendov. Ak nemáš výstroj, my ti ju požičiame. 0910 241 679 Ladislav Brezničan

Suverénny víťaz 5. ligy z Dolného Moštenca už môže oslavovať titul a postup do 4. ligy. Zľava: Alojz Kmecík, Milan Podmaník, Juraj Baláž, Martin Višenka, Ivan Bírošík


28

6. 3. 2018

HÁDZANÁ MLÁDEŽ

V Športovej hale MŠK v Považskej Bystrici sa hral Memoriál Františka Blaška v hádzanej mladších žiakov. Družstvá si zahrali 2 x 15 minút, systémom každý s každým v základných skupinách, neskôr sa hralo o konečné umiestnenie. Prvenstvo na turnaji získali hráči A družstva Prešova, druhí skončili mladí hádzanári z Tatabánye a bronz patrí áčku Dukly Praha. Nádeje MŠK skončili na siedmom a desiatom mieste. VÝSLEDKY Skupina A: Pov. Bystrica B – Bojnice 6:16 (3:8). MŠK B: Gero, Hlušek – Tichý, Bačík, Podolák 1, Rolinčin, Janík, Skáčik, Mlyniský, Maliar, Podsedlý 5/1, Dudr, Martiška, B. Riljak. Dukla Praha A – Pezinok 17:8 (12:3). Dukla Praha A – Bojnice 26:14 (11:7). Prešov A - ŠKH Agrokarpaty Pezinok 28:5 (15:3). Pov. Bystrica B - Prešov A 9:22 (6:13). MŠK B: Gero, Hlušek – Tichý 1, Bačík, Podolák, Rolinčin, Janík, Skáčik, Mlyniský, Maliar, Podsedlý 5, Dudr, Martiška 1, B. Riljak 2. Pov. Bystrica BDukla Praha A 22:14 (11:7). MŠK B: Gero, Hlušek – Tichý, Bačík, Podolák 1, Rolinčin, Janík, Skáčik 6/1, Mlyniský, Maliar, Podsedlý 5, Dudr, Martiška, B. Riljak 2. Bojnice - ŠKH Agrokarpaty Pezinok 17:15 (8:9). Prešov A – Bojnice 22:9 (9:6). Dukla Praha A - Prešov A 10:16 (5:6). 1. Prešov A 2. Dukla A 3. Bojnice 4. Pezinok 5. P. Bystrica B

4 4 4 4 4

4 3 2 1 0

0 0 2 0 0

0 1 0 3 4

88:33 75:52 56:69 41:73 40:73

8 6 4 2 0

Skupina B: K. N. Mesto – Karviná 9:11 (3:6). Pov. Bystrica A - Dukla Praha B 7:8 (4:3). MŠK A: Lovecký, Podsedlý – Križan 1, Valášek 1, D. Kaminský, A. Kaminský, Zeman 1, Štefina 4, M. Chabada. Prešov B – Tatabánya 12:16 (6:8). Dukla Praha B – Karviná 7:11 (4:6). Tatabánya - K. N. Mesto 15:8 (6:5). Pov. Bystrica A - Prešov B 16:10 (7:5). MŠK A: Lovecký, Podsedlý – Križan 1, Va-

Družstvo Tatabánye skončilo druhé

Blaškov memoriál vyhrali hádzanárske nádeje Prešova lášek 3, D. Kaminský, A.Kaminský, Zeman, Štefina 9, M. Chabada 3. Karviná – Tatabánya 8:11 (3:6). K. N. Mesto - Pov. Bystrica A 11:12 (4:3). MŠK A: Lovecký, Podsedlý – Križan 4, Valášek 3/2, D. Kaminský, A. Kaminský, Zeman, Štefina 5/1, M. Chabada. Dukla Praha B - Prešov B 14:6 (7:2). Pov. Bystrica A – Karviná 15:13 (7:6). MŠK A: Lovecký, Podsedlý – Križan 3, Valášek 4/1, D. Kaminský 1, A. Kaminský, Zeman 2, Štefina 3, M. Chabada. Prešov B - K. N. Mesto 13:18 (4:7). Tatabánya Dukla Praha B 10:7 (3:4). Karviná - Prešov B 16:8 (9:1). Pov. Bystrica B - ŠKH Agrokarpaty Pezinok 11:13 (2:7). MŠK B: Gero, Hlušek – Tichý 1/1, Bačík, Podolák 1/1, Rolinčin, Janík, Skáčik 2, Mlyniský 1, Maliar, Podsedlý 6/1, Dudr, Martiška, B. Riljak. K. N. Mesto - Dukla Praha B 10:16 (6:8). Pov. Bystrica A – Tatabánya 13:20 (6:11). MŠK A: Lovecký, Podsedlý – Križan 3, Valášek 3, D. Kaminský, A. Kaminský, Zeman 2, Štefina 3, M. Chabada 2. 1. Tatabánya 2. Karviná 3. Dukla B 4. P. Bystrica A 5. KNM

5 5 5 5 5

5 4 3 2 1

0 0 0 0 0

0 1 2 4 4

72:48 53:37 45:34 48:44 48:52

10 8 6 4 2

6. Prešov B

5

0 0 5

37:64 0

ZÁPASY O UMIESTNENIE O 9. miesto: K. N. Mesto - Pov. Bystrica B 15:10 (8:4). MŠK B: Gero, Hlušek – Tichý 1, Bačík, Podolák 5, Rolinčin, Janík, Skáčik 1, Mlyniský, Maliar, Podsedlý 3, Dudr, Martiška, B. Riljak. O 7. miesto: Pezinok - Pov. Bystrica A 9:14 (6:5). MŠK A: Lovecký, Podsedlý – Križan 3, Valášek 1, D. Kaminský 1, A. Kaminský, Zeman, Štefina 5, M. Chabada 4. O 5. miesto: Bojnice - Dukla Pra-

ha B 13:10 (6:6). O 3. miesto: Dukla Praha A – Karviná 20:13 (10:6). Finále: Prešov A – Tatabánya 21:12 (10:6). VYHODNOTENIE NAJLEPŠÍCH HRÁČOV Najlepší: Hráč – Bánkúti Máte/Kodály Tatabánya, brankár – Lulek Tikotem/MŠK HO Kysucké Nové Město, střelec – Stavač Jakub/ Tatran Prešov A. Milan Kováčik

Celky MŠK Pov. Bystrica obsadili siedme a desiate miesto

Z bronzu sa tešili hráči Dukly Prahy A


6. 3. 2018

29

SPELEOLÓGIA

Zaujímavé rozprávanie o jaskyniach naokolo, veľkom podkovárovi v Dúpnej ale aj jaskyniaroch u nás Viete, koľko z viac než 7 000 slovenských jaskýň, o existencii ktorých vieme, je v súčasnosti prístupných pre verejnosť? V prvom rade sú to sprístupnené jaskyne, ktoré prevádzkujú pracovníci Správy slovenských jaskýň. Tých je dovedna trinásť. Ďalších päť jaskýň sprístupnili a prevádzkujú iní, prevažne členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Okrem týchto jaskýň existujú u nás aj jaskyne, do ktorých má verejnosť voľný vstup. Spomedzi bezmála pol stovky jaskýň vyhlásených za verejnosti voľne prístupné sa až štyri nachádzajú neďaleko Považskej Bystrice. Nielen o nich sme sa porozprávali s Bohuslavom Kortmanom zo Slovenskej speleogickej spoločnosti. - Sú to Šarkania diera v Súľovských skalách, Partizánska jaskyňa na Veľkom Maníne, Babirátka a Pružinská Dúpna jaskyňa pri obci Pružina. Posledne menovaná je prístupná návštevníkom v období od začiatku mája do konca októbra. Vlani jej prírodné a historické hodnoty obdivovalo viac, ako 1 700 záujemcov – od najmenších detí, mládeže a dospelých až po seniorov, ktorí sem prišli zblízka i zďaleka. Ako sa do jaskýň dostali a kde vzali informácie o nich? - Venovali sa im dobrovoľní speleológovia z jaskyniarskeho klubu, ktorý sídli v našom meste. Nielenže návštevníkov sprevádzali v jaskyni a po náučnom chodníku vedúcom k nej, ale poslúžili aj odborným výkladom a ukázali im aj pamiatky, ktoré tu zostali po pradávnych obyvateľoch – jaskynných medveďoch a levoch. Ešte aj dnes nám pri pohľade na mohutné kosti či lebky týchto šeliem naskakujú po tele zimomriavky a sme radi, že už vyhynuli. V dnešnej Dúpnej však stále žijú, či skôr zimujú iné tajomné tvory spájané s jaskyňami – netopiere.

Čo vieme o nich? - Odvtedy, ako speleológovia jaskyňu na zimu uzatvárajú, netopierov v nej každoročne v tomto ročnom období pribúda. Dokonca zopár ich sem-tam zavíta do jaskyne aj v lete. Možno preto, aby sa predstavili návštevníkom alebo si tiež prišli vypočuť jaskynné koncerty, ktoré tu v rámci podujatí ZELENÁ MODRÁ a Horomil Fest organizujú naši jaskyniari. Kedysi to bývali najmä netopiere veľké, ale v súčasnosti prevládajú podkováre malé a čuduj sa svete – jeden jediný, pravdepodobne ten istý podkovár veľký, ktorému sa v Dúpnej asi zapáčilo, hoci tento druh netopiera dáva prednosť teplejším krasovým oblastiam. Táto najznámejšia jaskyňa Strážovských vrchov patrí k významným zimoviskám netopierov u nás. Zistil sa v nej výskyt až 12 druhov a túto zimu v nej chiropterológovia narátali skoro 300 týchto okrídlených cicavcov. O netopieroch, ale predovšetkým o jaskyniaroch a výsledkoch ich bohatej činnosti v uplynulom roku sa hovorilo nedávno i v Pružine - Priedhorí na výročnej členskej schôdzi Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Dozvedieť ste sa o nich mohli aj na stránkach našich Považskobystrických noviniek, regionálneho týždenníka či z iných médií. Okrem členov a čakateľov tohto klubu, ktorý budúci rok oslávi 20. výročie svojho osamostatnenia a patrí k najpočetnejším medzi päťdesiatkou speleoklubov na Slovensku, sa na schôdzi zúčastnili aj jaskyniari z JK Dubnica nad Váhom, Trenčína, Trnavy, OS Inovec, JS Adama Vallu z Terchovej, SK Chočské vrchy a zástupca skupiny Dagmar z Moravského krasu, ktorá pôsobí v rámci Českej speleologickej spoločnosti. Viacerí z nich sem prišli aj preto, aby sa zoznámili s prostredím, v ktorom sa bude v auguste konať

Z výročnej členskej schôdze jaskyniarskeho klubu

Netopiere podkováre malé v Pružinskej Dúpnej jaskyni 59. ročník Jaskyniarskeho týždňa, celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou. S jeho organizáciou už majú viacerí z našich jaskyniarov skúsenosti, veď roku 1984 sa zapojili do prípravy tohto podujatia v Mojtínskom krase a v rokoch 1997 a 2003 ho sami zorganizovali v Čičmanoch.

Čo bude náplňou tohtoročného Jaskyniarskeho týždňa v Strážovských vrchoch? - Tento rok pripravili jaskyniari pre účastníkov z radov speleologickej i laickej verejnosti príťažlivý program: Exkurzie do jaskýň a krasu v okolí Pružiny, Mojtína, na Strážove, Pokračovanie na 30. strane

Jaskyniar M. Jakúbek preberá od predsedu B. Kortmana ocenenie za aktívnu činnosť

M. Kardoš vo vchode do Jaskyne na Hrubej Kačke


30

6. 3. 2018

ŠPORT

ATLETIKA MLÁDEŽ

MALÝ FUTBAL POVAŽSKÁ BYSTRICA

Bošková zlatá, Bisaha so striebrom Vikings sa odhlásili z ligy

Atléti Sparty. Zľava : K.Stanková, K.Bošková, D. Bisaha, E. Vraníková, V. Urblík V nedeľu sa konali Majstrovstá Slovenska v atletike juniorov v bratislavskej hale Elán. Majstrovský titul pre atletický oddiel Sparta vybojovala Kristína Bošková v skoku do výšky, keď zdolala 170 cm. Potvrdila dobrú formu a už štvrtýkrát v sezóne zdolala latku v tejto výške. Osobný rekord 174

cm si utvorila na Banskobystrickej latke a aj teraz boli jej pokusy na 173 cm veľmi nádejné. Ďalšiu medailu, striebornú, získal Daniel Bisaha v trojskoku výkonom 13,78 m a za víťazným Megelom zaostal iba 12 cm. Vladimír Drblík obsadil 7. a Erika Vraníková 6. miesto v behu na 800 m. (em)

SÁLOVÝ FUTBAL

Barborka Valová v reprezentačnom

16. kolo: FC Bunker - Švehlo Team - FC Norky Team 0:7 (0:3), Vrábel 3, Hrenák 2, Michalec, Baláž. Piráti - Deportivo 0:5 (0:3), Ušiak 2, Borčický 2, Ondrejička. Dreváci - Eurotrans SK 7:3 (4:3), Bauer 4, Galčík, Zemko, Minarech – Borovička 3. Wild Boys - FC Bulldog 2:5 (0:4), Janáček 2 – Raček 2, Bezák 2, Brezničan. Roda 1101 Bytča - Youngboys 5:5 (1:4), Puškár 3, Pobijak 2 – Hričo 3, Otradovec, Baránek. 17. kolo: Falcons - Youngboys 8:12 (2:6), Klabník 3, Galát 3, Mieris, Šamaj – J. Valient 3, Hričo 3, Otradovec 3, Kováč, Vicena, Jakubek. FC Norky Team - Deportivo 5:4 (2:3), Hrenák 4, Ma. Gajdošík – Borčický 2, Svitek 2. FC Bunker

- Švehlo Team - Dreváci 13:5 (5:2), Almásy 5, Bielik 3, Hybben 3, Zlatoš, Abík – Bauer 4, Zemko. Piráti - Dream Team 0:5 (0:1), Mi. Petrík 2, Jurdík, Vala, Mičúch. Eurotrans SK - Roda 1101 Bytča 14:7 (5:3), Kuriš 8, Valašík 3, Borovička 2, Šefara – Pobijak 5, Puškár, Hraboš. Milan Kováčik 1. FC Norky 2. FC Bunker 3. FC Bulldog 4. D. Team 5. Deportivo 6. Youngboys 7. Eurotrans 8. Piráti 9. Roda 1101 10. Dreváci 11. Wild Boys 12. Falcons

15 14 14 11 13 10 14 9 13 8 15 5 15 5 15 5 13 4 15 4 12 3 14 1

važská Bystrica Barborka Valová, ktorá hrá momentálne za ŠKF VIX Žilina. – Verím, že tam zotrvám, bola to nová skúsenosť. Zvládli sme štyri tréningové jednotky a modelový zápas, spestrením bol bedmintonový turnaj,- povedala Barbora. Spokojný bol aj jej otec Marián, bývalý dobrý hráč a úspešný tréner. – Bolo to prekvapenie, ale stálo za to. Budeme jej držať palce, snáď sa v drese bude objavovať pravidelne. (mk)

128:36 144:59 84:33 91:64 68:45 98:101 85:116 54:101 62:91 53:85 46:85 64:161

43 33 32 27 24 17 17 15 13 13 10 3

Rozprávanie o jaskyniach... Dokončenie z 29. strany Veľkom a Malom Maníne, v Súľovských skalách a pri Zemianskej Závade. Určite zavítajú s návštevníkmi aj do Manínskej a Kostoleckej tiesňavy, na Podskalský Roháč alebo ďalšie pozoruhodné miesta v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Nebudú chýbať ani pracovné akcie a návštevy jaskýň, zaujímavé prednášky a besedy s jaskyniarmi a ochranármi, koncert v jaskyni, jaskyniarske pesničky a iné „speleošpeciality“. A čo najbližšie akcie jaskyniarov? - Ešte predtým sa považskobystrickí jaskyniari zúčastnia na Ekologickom jarmoku v našom meste a začiatkom mája sa chystajú na valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti a na Speleomíting v Liptovskom Jáne. Široká verejnosť u nás sa má na čo tešiť aj 30. júna a 1. júla, keď sa uskutoční 8. ročník ZELENEJ MODREJ v Čelkovej Lehote a Pružinskej

Dúpnej jaskyni s turistickým pochodom, country muzikou, prehliadkou jaskyne a jaskynným koncertom či tradičnou baraninou na mongolský spôsob. Jeden zo slovenských jaskyniarov, ktorého pôsobenie sa spája aj s naším mestom, sa vlani dožil významného životného jubilea. - Čestný člen Slovenskej speleologickej spoločnosti a od roku 2006 člen Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy Slavomír Chmela dostal koncom minulého roka pri príležitosti jubilea 85 rokov Cenu Žilinského samosprávneho kraja za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej filmovej tvorby. Slavo žije už dlhé roky v Žiline a starší z nás si ho pamätajú najmä ako horolezca a člena folklórneho súboru Považan. V novembri 2007 sa predstavil Považskobystričanom v kine Mier ukážkami zo svojej filmovej tvorby na podujatí s názvom Jaskyniarsky večer.

Barbora (štvrtá zľava) bola so sútredením spokojná V nominácii trénera ženskej futsalovej reprezentácie Slovenska Patrika Beera v Kežmarku sa objavili nové hráčky. Jeho cieľom je rozšíriť už existujúce portfólio reprezentantiek. Tím pozostávajúci zo 14 hráčok absolvoval 4 tréningy a prípravný zápas proti futbalistkám Spišskej Novej Vsi. Tréningovým kempom sa zároveň začína príprava na historicky prvé Majstrovstvá Európy žien vo futsale. Medzi nominovanými bola aj bývalá hráčka MŠK Po-

1 0 0 3 2 1 0 5 0 5 2 8 2 8 0 10 1 8 1 10 1 8 0 13

S jaskyniarmi z Moravy pri Jaskyni na Hrubej Kačke


6. 3. 2018

31

ŠPORT

STARŠÍ MINI

KADETI

Choroba sa postarala o prehru i odloženie

S Bánovcami sa takmer nehralo IMC Slovakia Pov. Bystrica – BBK Bánovce nad Bebravou 20:70 (16:56)

IMC: Hollý 13, Drblík 4, Papšo, Tabak po 2.

IMC Slovakia Pov. Bystrica – BBK Bánovce nad Bebravou 21:70 (10:42)

IMC: Hollý 8, Šuga 5, Drblík, Papšo po 4. Oba zápasy sme takmer prehrali kontumačne, keďže v noci z piatka na sobotu oznámili viacerí hráči trénerovi, že majú zdravotné problémy. Napokon nastúpili v oklieštenej zostave proti súperovi z Bánoviec nad Bebravou. V prvom zápase mali dobrý začiatok, so súperom držali krok. Rozhodla druhá štvrtina, kde urobili viacero

nevynútených chýb, ktoré súper využil a odskočil výrazným rozdielom. Druhý zápas hneď od úvodu rozhodli v prospech súpera, keďže nedokázali premieňať šance. - Treba povedať, že s nasadením hráčov v druhom zápase som spokojnejší, ako v prvom. Dokázali plniť stanovené pokyny, zlepšili obranu a dokázali si vypracovať viacero dobrých šancí,- povedal tréner Péli. 1.Prievidza 2.Žiar 3.Žilina 4.Bánovce 5.Handlová 6.P. Bystrica 7.B. Bystrica 8.L. Mikuláš

18 14 4 1077:648 15 14 1 938:348 15 12 3 854:436 16 7 9 668:749 14 7 7 575:754 14 3 11 474:814 14 2 12 461:821 14 1 13 298:775

32 29 27 23 21 17 16 15

TRÉNERSKO - METODICKÁ KOMISIA OBFZ

1. Vzhľadom na nízky počet prihlásených účastníkov školenia ObFZ Považská Bystrica, s pôvodne plánovaným začiatkom 4. 3. 2018 a neobsadenú funkciu predsedu TMK, sa toto odkladá. 2. Náhradný termín školenia bude zverejnený formou ÚS TMK ObFZ a prostredníctvom médií. sekretár ObFZ

KOMISIA MLÁDEŽE OBFZ 1. KM poriada prípravný zraz výberu ObFZ roč. 2007 a mladší na halový futbalový turnaj v Přerove - 10. 3. 2018. 2. Nominovaní hráči: Brankári: Filip Petrík (Šebešťanová), Ondrej Galovič (Domaniža), Jakub Zaťko (Beluša), Samuel Uríček (Ladce). Hráči: Dominik Bednár, Kristian Kosmeľ, Klára Cabúková (ŠK fcf Púchov), Damian Vitovjak, Dalibor Bašo, Kristian Kaprálik, Dominik Pulen, Roman Pulen (Šebešťanová), Milan Daňo, Matej Bielik (Beluša), Samuel Mosorjak (Ladce), Nicolas Čelko, Lukáš Briestenský, Martin Špánik, Lukáš Kučík, Viktória Valachová, Dominik Čelko (Domaniža), Marek Slaninka, Michal Tomaník (Plevník), Andrej Bakala (Dolná Mariková). Nominovaní hráči si prinesú: chrániče, štucne, teplákovú súpravu, šušťákovú bundu, obuv na umelú trávu a hygienické potreby. Kartičku oistenca a pas. Brankári si prinesú brankársku výstroj a brankárske rukavice. 3. Odchod autobusu na turnaj do Přerova je v sobotu 10. 3. 2018 parkovisko hotela Manín v Pov. Bystrici o 5.00 ho, parkovisko OD LIDL v Púchove o 5,15 h. 4. V prípade ďalších otázok a pre informácie kontaktujte: Kamil Begáň 0903/470 970, Jozef Jurena 0902/328 976, Martin Bednár 0903/ 736 393, Štefan Žibrúň 0918/502 007. Kamil Begáň, predseda KM

IMC Slovakia Pov. Bystrica - BK Lokomotíva Sereď 69:85 (41:38)

Na dôležitý zápas nastúpili domáci vinou akútnych ochorení len siedmi, navyše aj niektorí z týchto hráčov mali zdravotné problémy. Napriek tomu boli odhodlaní popasovať sa s posilneným súperom o víťazstvo. Počas prvých troch štvrtín väčšinou viedli niekoľkobodovým rozdielom. Škoda, že keď to bolo dvakrát o 8 bodov v ich prospech, tak vedenie veľmi rýchlo stratili. Občas im chýbalo trošku trpezlivosti a disciplíny v útoku a agresivity v obrane. Na začiatku poslednej štvrtiny súper aj vďaka ich chybičkám osembodovou šnúrou získal 10-bodové vedenie, čo Považskobystričanov znervóznilo hlavne v útočnej fáze. V snahe rýchlo vyrovnať strieľali z nepripravených pozícií. Po vyfaulovaní sa rozohrávača Šimoňáka v 34. min a ďalšej 13-bodovej šnúre hostia odskočili na 61:79 a bolo rozhodnuté. Bohužiaľ, domáci napokon vzhľadom na priebeh zápasu prehrali priveľmi kruto. IMC: Šipkovský 34, Daltur 21, Borisogljebski 7, Šimoňák 5, Wallenfels 2, Zbýň, Gallo.

IMC Slovakia Pov. Bystrica - BKM SPU Nitra Nehralo sa

- Zápas sme neodohrali kvôli zdravotnej situácii v našom tíme. Listom sme o tom oboznámili Hraciu komisiu SBA,- povedal tréner Peter Roman. - Na zápas sme neboli schopní nastúpiť, keďže už v sobotu sme mali k dispozícii sedem hráčov (traja hráči akútne ochoreli v noci

resp. ráno z piatka na sobotu na vírusové ochorenie, prejavujúce sa teplotou a zvracaním). Po sobotnom zápase som debatoval s hráčmi, z ktorých sa ďalší traja sťažovali na podobné príznaky - nevoľnosť, napínanie na vracanie, celková slabosť a teplota. Komunikoval som aj s hráčmi, ktorí ochoreli počas noci predtým ale len jeden pripustil, že možno by bol schopný prísť na zápas. Za tohto stavu som nechcel riskovať keďže počet našich hráčov mohol byť 4 až 7 a hrozilo, že nebudeme schopní nastúpiť na zápas. Ak by sme aj nastúpili, tak by som riskoval výrazné zhoršenie zdravotného stavu hráčov. Preto som telefonicky informoval p. Panáka, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Situácia ma mrzí kvôli družstvu Nitry, ktoré už bolo ubytované a vznikajú im zbytočné náklady (čo budeme riešiť v pondelok), ale naozaj som nevedel zabezpečiť, že budeme schopní vôbec nastúpiť na zápas keďže popritom ďalší traja naši hráči sú dlhodobo zranení,- informoval SBA Roman. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie rozhodla, že duel sa bude hrať v náhradnom termíne - 11. apríla 2018 o 18. hodine. 1.Nitra 2.Sereď 3.Spiš.N.V. 4.Žilina 5.Levice 6.P.Bystrica 7.Inter 8.Svit 9.Prievidza 10.Žiar 11.L. Mikuláš 12.BSC 13.B.Bystrica

16 17 16 17 16 16 17 16 15 17 16 17 16

15 14 14 10 11 10 9 6 6 4 4 2 1

1 3 2 7 5 6 8 10 9 13 12 15 15

1380:854 31 1445:1083 31 1288:1039 30 1381:1141 27 1356:1132 27 1295:1136 26 1280:1186 26 1082:1258 22 1131:1103 21 1119 1363:21 1092:1294 20 895:1494 19 834:1495 17

HOKEJBAL U12 V Považskej Bystrici sa uskutoční v nedeľu 4. turnaj hokejbalovej extraligy U12. Hrá sa na hokejbalovom ihrisku pri ZŠ. 10:00 h HBC DT Považská Bystrica - Hokejbal Prešov 11:00 h HBK Iskra Banská Bystrica - CVČ Cent Taxi Lords Svit 12:00 h HBC DT Považská Bystrica - MŠK Spišská Belá 13:00 h Hokejbal Prešov - CVČ Cent Taxi Lords Svit 14:00 h HBK Iskra Banská Bystrica - MŠK Spišská Belá 15:00 h HBC DT Považská Bystrica - CVČ Cent Taxi Lords Svit 16:00 h HBK Iskra Banská Bystrica - Hokejbal Prešov

Považskobystrické novinky, týždenník pre mesto a okolie - vydáva Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00317667, ISSN 1337-7485, EV 3073/09. Vlastnícka štruktúra týždenníka Považskobystrické novinky: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica je 100 percentným vlastníkom.Sídlo a adresa redakcie: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Mestský úrad. Tel.: 042 / 432 76 13, šport: 4305 125, fax: 4326613, E-mail: pbn@povazska-bystrica.sk. Redaktori: Mgr. Veronika Klobučníková, Ing. Zuzana Burdejová, Milan Kováčik, vedenie redakcie/grafik: Bc. Peter Kocan Elektronická sadzba: DTP štúdio vydavateľa. Kultúrnu prílohu, ktorá je súčasťou novín graficky spracováva PX Centrum. Tlač: MAFRA, a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Registrácia: KÚ Trenčín, reg. číslo: 04-99/A 10. Rozširuje: TOPAS, JEDNOTA, CBA, KORUNA a súkromní distribútori. Uzávierka inzercie, blahoželaní, spomienok je vo štvrtok do 12. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame a nehonorujeme, uverejňujeme aj príspevky, ktoré nie sú v súlade s názorom redakcie. Texty z týždenníka PBn je možné preberať len so súhlasom redakcie.


32

6. 3. 2018

HÁDZANÁ/BASKETBAL

HÁDZANÁ DORAST

EXTRALIGA MUŽI

Víťazstvo s policajtami sa zrodilo V Košiciach uspeli mladší i starší dorast: 13. kolo: Malac- Mladší dorast: 13. kolo: Malacvďaka výkonu v druhom polčase Starší ky/Stupava - Trebišov 1.4., MŠK ky/Stupava - Trebišov 1. 4., MŠK P. Bystrica mala voľno, Topoľčany - Košice 41:24, Prešov - Martin 46:18, Modra - Hlohovec 33:29, N. Zámky - ŠKP 23:34.

14. kolo: ŠG Košice – MŠK Považská Bystrica 20:23 (11:16). MŠK: Mindek, Adamčík – Štefina 3, Kostelanský 1, Plšek, Valášek 2/2, Sloboda 7, Oselský 2, Kocifaj 3, Kašuba 3, Zábavčík 2. ŠKP - Prešov 24:30, Trebišov - Modra 33:31, Hlohovec - Topoľčany 22:25, Martin - Malacky/Stupava 22:32. Po ľahšom ŠKP nás čakajú v stredu Topoľčany

MŠK Pov. Bystrica - ŠKP Bratislava 28:22 (16:13)

Povinné víťazstvo nad posledným mužstvom skupiny sa rodilo spočiatku ťažko. Hostia nemali čo stratiť, a tomu zodpovedal aj ich výkon. MŠK chýbal ostrostrelec Chudoba, ale najmä jeho góly. Hostia neviedli počas celého duelu ani raz. Do stavu 8:8 v 14. min dokázali vždy gólovo odpovedať a nedovolili domácim odskočiť na viac, ako jednogólový rozdiel. Podarilo sa to až v 19. min Vallovi - 12:9. Hostia sa však nevzdali a dokázali sa opäť priblížiť až na gól - 14:13 v 26. min, no do zmeny strán sme strieľali už iba my. Po zmene strán sme dokonca odskočili v 40. min na 21:15, ale o sedem minút bolo už 22:20. Bol to však posledný nádych policajtov, pretože od tohto stavu dokázali skórovať iba dvakrát, Janoškom a Chebeňom. Považskobystričania zapli a nastreľali ešte poltucta

gólov. Dosiahli ďalšie z povinných víťazstiev a pripísali si body na zaradenie sa na druhú priečku tabuľky. Ak chcú v stredu doma s Topoľčanmi uspieť, musia zahrať lepšie. MŠK: Motlík, Biel, Kovačin – Pupík 4, Š. Macháč 6, Bystrický, Kardoš 1, Jurák 6, Tumidalský 1, Zábavčík, D. Valášek, Vallo 3/1, Hároník, Saitz 3, Marián Gardian 1, M. Kozák 3. ŠKP: Pčola, Gálik - Lieskovský 6 /1, Kalináč, B. Sivák 1, Šulka 1, Bugár, Janoška 6/1, Mikuš 2, Bellier 2, Chebeň 4, Bartovič, Nováček, Otočka. Sedmičky: 2/1 – 2/2. Vylúčení: 1:2. Rozhodovali: Gedeon, Palovčák 3. kolo Šaľa - Hlohovec 32:24 Topoľčany - Prešov 20.3. 1. Prešov 2. P. Bystrica 3. Topoľčany 4. Šaľa 5. Hlohovec 6. ŠKP

20 20 20 22 21 21

17 15 14 14 8 6

1 2 2 3 3 3 0 8 3 10 1 14

737:440 35 594:506 32 593:487 31 657:577 28 574:595 19 508:609 13

1. Prešov 2. Topoľčany 3. Hlohovec 4. ŠKP 5. Modra 6. P. Bystrica 7. Trebišov 8. Malacky 9. N. Zámky 10. Košice 11. Martin

13 13 0 0 451:299 26 13 10 1 2 397:317 21 13 8 1 4 365:339 17 12 8 0 4 380:307 16 13 6 2 5 393:362 14 12 6 1 5 317:284 13 12 4 1 7 352:374 9 12 3 2 7 315:342 8 12 3 1 8 335:368 7 13 3 1 9 316:380 7 13 0 0 13 248:497 0

P. Bystrica mala voľno, Topoľčany - Košice 40:15, Prešov - Martin 45:16, Modra - Hlohovec 28:26, N. Zámky - ŠKP 16:34. 14. kolo: ŠG Košice – MŠK Považská Bystrica 20:27 (6:17). MŠK: Janík, Mindek – Karvaš 4, Podstrásky 1, Plšek 4/1, Kvaššay, Sloboda 2, Zigo, Lisko, Štefina 7, Petrík 2, Janek 2, Sokola 5, Likavec, Gardian. ŠKP - Prešov 22:21, Martin - Malacky/Stupava 27:23, Trebišov Modra 27:25, Hlohovec - Topoľčany 25:32. (mk) 1. Prešov 2. Topoľčany 3. ŠKP 4. Trebišov 5. Hlohovec 6. P. Bystrica 7. Martin 8. Modra 9. N. Zámky 10. Malacky 11. Košice

13 12 0 1 449:237 24 13 11 0 2 400:262 22 12 10 0 2 379:248 20 12 9 0 3 347:280 18 13 7 0 6 383:323 14 12 4 1 7 293:308 9 13 4 1 8 320:417 9 13 4 0 9 303:399 8 12 4 0 8 307:425 8 12 3 0 9 300:363 6 13 0 0 13 217:436 0

Považskobystrické novinky č. 10/2018  
Považskobystrické novinky č. 10/2018  

Týždenník pre mesto a okolie

Advertisement