Page 1

ПРЕДНОСТИТЕ НА

ИДНИНАТА НА РАБОТНАТА ОПРЕМА Е ТУКА

www.portwest.com


1904

Ча р л с Х ј у з ја от в о р и л с в о јат а п р в а п р од а в ни ц а з а о бу в к и и те кс т и л в о Ир с ка.

1945

Пр в ат а фа б р и ка започнува со п р о из в одс т в о в о Ир с ка.

1984

Бр е н дот Por t wes t е р оде н.

OV E R 10 0 Y E A RS ’ E X PE R I E N C E IN EVERY STITCH 1988

Por t west в л е г у в а на паз а р от на Об е д и н е тото К ра л с т в о

1992

По р т в е с т з а п о ч н у в а п р о из в одс т в о в о К и на з а ра д и гл о б а л из а ц и јат а.

2003

Пр од а жб ат а с е п р о ш и ру в а на е в р о п с к и от паз а р

2007

Пр в и от е в р о п с к и ма г а ц и н е от в о р е н в о Пол с ка.

2012

Од локален производител на облека до меѓународен производител. Чарлс Хјуз, син на мал фармер на дивиот атлантски брег,бил решен да ја има најдобрата работна облека и чевли кога ја отворил својота фабрика во 1904 година.Повеќе од 100 години подоцна неговите основни начела за исклучителен дизајн,квалитет, вредност и услуга се применуваат и денес.

О т в а ра њ е на п р в ат а фа б р и ка на По р т в е с т в о Б а н гла де ш.

2014

Но в и д и с т р и бу т ив н и це н т р и с е от в о р е ни в о ОА Е и СА Д .

2017

Por t west в л е г у в а на а в с т а л и с к и от паз а р п о к у п у в а њ е то на Prime Mover Ltd.

2018

2 н о в и фа б р и к и з а п о ч наа с о п р о из в одс т в о в о Б а н гла де ш и М ја нма р.

2018

Prime Mover Por t west г о к у п у в а Huski E xplorer brend.

Bro ugh t

to you by

VE R PR IM E MOST ® PO RT WE


ЗА Со повеќе од 114 години искуство и наследство на квалитет,вредност и услуга, Portwest е етаблиран како светски лидер во дизајнот и производство на стилска, удобна, висококвалитетна работна облека која ги исполнува признаените меѓународни стандарди. Внимателно ги слушаме нашите клиенти и постојано го подобруваме нашиот опсег дизајнирајки нови материјали со подобрена функционалност на нашите производи.Нашата обемна и уникатна колекција на работна облека,заштитни чевли и PPE ги заштитува луѓето во целиот свет од различни индустрии како нафтената, заварувањето, рударството, земјоделството, транспортот, хемиската инд ус трија, граде ж ништвото, ск ладиштењето, наменското производство.Ние сме специјалисти во заштита од опасности и ризици вклучувајки пламен,електричен лак, хемикалии, топење метали, топлина,студ, видливост,дожд и ESD. Со глобална дистрибуција од базите во Обединетото Кралство, Ирска, Полска, ОАЕ, Панама, Австралија, Нов Зеланд и САД, производствени капацитети во Бангладеш, Мјанмар и Кина, персонал за корисничка подршка во повеќе од 120 земји, Портвест е одлично позициониран да испорачува подобрен квалитет и да ги намалува трошоците во секоја етапа од производството и дистрибуцијата како што и нашите клиенти очекуваат.Нашиот голем тим на светска класа дизајнери специјализирани за огноотпорна работна облека, високовидлива работна облека,заштитни работни чевли, заштита на раце и лични заштитни средства PPE. Обезбедуваме развој на нови производи кои ќе ги задоволат променливите потреби на работниците од сите индустрии ширум светот. Ние единствено продаваме на препродавачи и дистрибутери. Наша цел е да бидеме ваш единствен извор за работна облека, заштитни работни чевли и PPE, поткрепена со Portwest’s Product Promise за подобар квалитет,услуга и вредност.

9 ма г а ц и н и ш и ру м с в е тот 6 р е г и о на л н и п р од а ж ни ка н це ла р и и


PV50

PS11 PS47

T180

ONE STOP ПРОДАВНИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРЕДНОСТ

B153 T603

Portwest има решение за сите ваши безбедносни потреби.

A725

Portwest има решение за сите ваши безбедносни потреби. К ата логот на Por t wes t е со на д 13 0 0 моде ли кои в к л у ч у в аат :инов атив на огноотпорна облека, водечки високовидлив опсег на облека,работна облека, ракавици, чевли,облека за заштита од опасности и ризици, облека за заштита од дожд и облека за готвачи. Клиентите имаат доверба и знаат дека Портвест има решение за сите нивни барања од работна облека и безбедносни потреби.

2 2 2 4

T602

1300 модели, опсег од над 23 делови за проектиран дизајн 97% исполнетост на линијата. Глобална сертификација на производите FW18

B151


ПРОДАВАМЕ САМО НА ДИСТРИБУТЕРИ ПРЕДНОСТ

Portwest никогаш нема да ви биде конкурент. Портвест ги продава најдобрите производи по најдобрите цени. Вистински One stop продавница за локалните безбедносни и индустриски дистрибутери и национални трговци. Нашите клиенти знаат дека никогаш нема да се натпреваруваат со Portwest на сопствениот пазар.

2 2 2 2

Каталог Overprints Маркетинг подршка Е-трговија Подршка на производите Слики и сертификација

Наш каталог, Ваша корица Достапен на 26 јазици каталогот на Портвест е над 600 страници со повеќе од 1300 иновативни работни облеки и средства за лична заштита кои може да се нарачаат различни опции в к л у ч у в ајки и нарачан брендинг. • Портвест ги брендира кориците на каталогот. • Пред дизајнирани шаблони погодни за употреба со вашето лого и таг-линија. • Генерични/небрендирани опции на корицата. • Поднесете сопствени нарачани корици

5


ДИЗАЈН И РАЗВОЈ ПРЕДНОСТ

35 Дизајнери и Продукт менаџери водечки дизајн и иновации Преземањето повратни информации од к лиентите и комбинирањето со истражувањето на Портвест развојниот тим е прв чекор во креирањето на нов производ на Портвест. Портвест ги слуша потребите на к лиентите и развива материјали со технички карактеристики за да ги задоволат потребите на индустријата и да се поминат меѓународните безбедносни стандарди. Во врска со испитувањата Портвест исто се грижи за назависно лаботаториско тестирање во признаени тест куќи за да обезбеди дека производите ги исполнуваат меѓународните здравс твени и безбедносни с тандарди. Производните прототипови се даваат на нашиот тест панел за корисници и сите повратни информации се прегледуваат внимателно за се обезбеди дека најдобриот производ е достапен на пазарот.

6

T400

Над 100 години искуство во секој шав.


СЕКОГАШ ИНОВАТИВНИ

PV50

ПРЕДНОСТ

Бидете во тек со најновите трендови и технологии. Без разлика на лансирање на нов производ или подобрен сервис, Портвест е секогаш иновативен. Последниот каталог на Портвест воведува 243 иновативни нови производи. Со најсовремени дизајни во целиот опсег нашите клиенти можат да бидат уверени дека Портвест ќе им ги даде најновите трендови и технологии.

2 2 2

Иновативни ткаенини Wearable Технологија Награда Наградуван дизајн

THELAB @

РАЗУМНО

.com MЕРИ

КОМУНИЦИРА

AНАЛИЗИРА

Измерете ги вашите лични и работни услови. THE LAB @ Portwest има висококвалификувани техничари и развивачи кои работат на решенија за индустијата за безбедност.

ИНТЕЛИГЕНТНА РАБОТНА ОБЛЕКА ™


PS55

ВРВНО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДНОСТ

Портвест ги контролира сите етапи на производниот процес

AF73

Портвест директно го контролира производствениот процес во сите етапи.Ткаенините се есклузивно равиени и сите компоненти се грижливо одбрани и ригорозно тестирани.Користејки високи технолошки производствени системи Портвест испорачува постојан квалитет во импрсивни серии.

2

2 2 2

8

2

Гарантиран квалитет и безбедносно етичко производство Обезбеден квалитет Сопствено производство загарантирано CSR осигурано

A726


ЕТИЧКО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДНОСТ

Вработените во Портвест се добро наградени.

G456

Во Портвест се инвестира во независен мониторинг кој гарантира добра практика. Избирајки го Портвест на клиентите им се гарантира дека сите производи се произведени во фабрика со промовирана безбеднос т, законско, х умано и етичко производство. Сите производствени објекти на Портвест постојано се надгледувани, квалитет ревидиран и проверен како дел од нашата заложба за етички и одговорни работни практики.

3 Целосно сопствени фабрики 2 Бангладеш x 2 2 Мјанмар 2 над 2000 вработени

WRAP

Производствените капацитети на Портвест се сертифицирани со WRAP златен стандард. WRAP е светска најголема независна фабрика со основна усогласена програма за одговорно производс тво во шивачкиот производствен сектор.

9


ГАРАНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КОРИСНИЦИТЕ ПРЕДНОСТ Можете ли да бидете сигурни дека сите производи кои ги продавате се во согласност со стандардите кои се наведени?

211 ПРОИЗВОДИ ЗА ВИСОК АВИД ЛИВОСТ

Сертификатот од тест куќата гарантира дека облеката или ткаенината која е пратена таму ги исполнува стандардите.Тоа не е гаранција дека масовното производство ги исполнува стандардите.Специјалистите за квалитет на Портвест ги проверуваат сите ролни ткаенина, и секоја серија на компоненети кои се користат во нашите технички производи. Клиентите може да бидат уверени дека производите на Портвест се усогласени секој пат.

100 ОГНООТПОРНИ ПРОИЗВОДИ

МОД Е ЛИ Н А ПР ОИЗ ВОДИ СЕР Т ИФИЦИРА НИ ОД ЕВР ОПСК АТА КОМИСИЈА

118 ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАЦЕ

МОД Е ЛИ Н А ПР ОИЗ ВОДИ СЕР Т ИФИЦИРА НИ ОД ЕВР ОПСК АТА КОМИСИЈА

МОД Е ЛИ Н А ПР ОИЗ ВОДИ СЕР Т ИФИЦИРА НИ ОД ЕВР ОПСК АТА КОМИСИЈА

144 PPE ПРОИЗВОДИ

МОД Е ЛИ Н А ПР ОИЗ ВОДИ СЕР Т ИФИЦИРА НИ ОД ЕВР ОПСК АТА КОМИСИЈА

114 ПРОИЗВОДИ ЗА ОБУВКИ МОД Е ЛИ Н А ПР ОИЗ ВОДИ СЕР Т ИФИЦИРА НИ ОД ЕВР ОПСК АТА КОМИСИЈА

Член на: 2017 -18 MEMBER 2017-18

10

MEMBER 2017-18

MH49998* NFPA 2112-2018

ПОВЕЌЕ ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ СЕРТИФИЦИРАНИ СО АМЕРИК АНСКИ И АВСТРА ЛИСКИ СТАНД АРДИ


ДИЗАЈН НА ПРОЗВОД ПО БАРАЊЕ НА КУПУВАЧОТ ПРЕДНОСТ Портвест е специјализиран за дизајнирање,земање мостри, производство, сертифицирање држење залиха на нарачаните производи Наградуваниот дизајнерски тим на Портвест креираше илјадници нарачани примероци на облека за клиентите. Тимот може тесно да соработува со вас за дизајн и развој на поединечни производи или комплетен пазарен опсег кои опфаќаат облека, обувки,заштита на раце,PPE и додатоци. Производните мостри се испорачуваат во сите критични фази на процесот на дизајнирање и нашиот тим за дизајн на производи соработува со назависни овластени тела ширум светот обезбедувајки серификација на сите меѓународни стандарди. Портвест нуди брза ефикасна услуга за персонилизација и може за печати или шие по потреба. Сите нарачани предмети може да се достават до клиентите со нивно бренд пакување или други картони.

Опции за дизајн по нарачка 1. Комплетната дизајн услуга започнува со вашата дизајн спецификација 2. Портвест производните модели се прилагодени на вашите потреби 3. Портвест производни модели но со ваше означување и брендирање 11


УСЛУГИ НА КЛИЕНТИТЕ ПРЕДНОСТ

Брза сигурна услуга во секое време насекаде Портвест има менаџери за продажба во над 120 земји, па затоа клиентите мора да имаат доверба затоа што еден до еден сервис никогаш не е далеку. Портвест B2B вебсајтот е заштитен со лозинка која им овозможува на клиентите да проверат залиха на производи, пласираат нарачка, ја надгледуваат нивната сметка и да примаат потврда за нарачките за неколку минути.

2 2

12

Вистинска 24/7 услуга Проверка на залиха во секое време


СКЛАДИШТА ШИРУМ СВЕТОТ ПРЕДНОСТ Портвест е посветен да им даде на клиентите тоа што сакаат и кога го сакаат. Портвест има целосно складирани магацини ширум светот па безразлика дали стоката доаѓа од Обединетото Кралство, Ирска, Полска, САД, Панама,Австелија(Перт и Мелбурн), Нов Зеланд или Шарџа пополнетоста на линиите е гарантирано 97%.

2 2 2

Исполнетост 97% Испраќање истиот ден 9 целосно исполнети глобални магацини

Испорака на адреса Од нашиот магацин директно до вашиот клиент Заштедете време и трошоци испраќајки нарачки директно до вашиот клиент од нашиот магацин користејки го вашето пакување без додатни трошоци. Оваа услуга ви заштедува трошоци за испраќање, ма га ц и о н и р а њ е и а д м и н и с т р а ц и ја. Едноставно пласирајте вашата нарачка преку www.portwest.com

13


НАГРАДУВАНА КОМПАНИЈА 2017

2018

EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR INTERNATIONAL AND OVER ALL WINNER 2017

ПРИЗНАНИЕ ЗА ДИРЕК ТОРИТЕ НА ПОРТВЕСТ К АКО ПРЕ ТПРИЕМАЧИ КОИ ПОСТИГНУВА АТ ВИСОК РАСТ.

DELOITTE НАЈДОБРО МЕНАЏИРАНА КОМПАНИЈА-2016. 2017 И 2018 ПОРТВЕСТ ГО ПРЕПОЗНАВА АТ ПО ОПЕРАТИВНОСТ И ВИСОКО НИВО НА БИЗНИСОТ

ALL-STARS L ARGE BUSINESS 2018 AND E XPORT BUSINESS OF THE YE AR 2017 14

ПОРТВЕСТ Е ПРЕПОЗНАЕН ПО ИЗВОНРЕ ДНИОТ РАСТ НА ИЗВОЗОТ

THE PROFESSIONAL CLOTHING AWARDS 2017

BEST FABRIC AND FIBRE INNOVATION AWARD HIGHLY COMMENDED 2017

НАГРА Д А ЗА НАЈДОБАР К АТА ЛОГ ВИСОК А ПРЕПОРАК А 2017

EXIM НАГРА Д А 2016

ПОРТВЕСТ Е ПРЕПОЗНАТЛИВ ВО МЕЃ УНАРОДНИОТ БИЗНИС И ТРГОВИЈА.

BSIF SAFET Y AWARDS

CUSTOMER SERVIS AWARD COMMENDED 2017 PRODUCT INNOVATION WINNER 2016 CUSTOMER SERVICE WINNER 2016


ГЛОБАЛНИ КОНТАКТИ Централна канцеларија Ирска представништво складиште Portwest Ltd Westport Business & Technology Park Castlebar Road Westport Co. Mayo F28 FY88, Ireland Тел:+353 (0) 98 26411 Факс:+353 (0) 98 27135 Email: info@portwest.com

САД- продажно преставништво и складиште Portwest LLC 1272 Omega Parkway Shepherdsville Kentucky 40165 USA Бесплатен телефонски број: +1 884 992 0111 Тел: +1 502 921 0111 Факс: +1 502 921 0555 Email: orders@portwest.us

Обединетото Кралствопредставништво и складиште Portwest Clothing Ltd Fields End Business Park Thurnscoe South Yorkshire S63 0JF, England Тел: +44 (0) 1709 894 575 Факс: +44 (0) 1709 880 830 Email: info@portwest.com

Австралија и Нов Зеланд -продажно преставништво и складиште: Prime Mover 8-16 Albert Street Preston Victoria 3072 Australia AU Тел: +61 1300 088 966 NZ Тел: +64 0800 880 208 Email: sales@primemoverworkwear.com.au

Полска -Представништво и складиште Portwest Sp. z.o.o. Alliance Silesia Logistics Center Czeladz ul. Wiejska 49 41-250 Czeladz Polska

Среден Исток -продажно преставништво и складиште Portwest Middle East FZE Sharjah Airport International Free Zone (SAIF Zone) T5 - 113 & 114 P.O.Box 122014 Sharjah United Arab Emirates

Тел: +48 32 353 0053 Факс: +48 32 763 95 32 Email: biuro@portwest.pl

Тел: +971 6 5527765 Факс: +971 6 5527764 Email: orders@portwest.ae

Представништво Франција Тел: +33 967 39 82 88 Email: info@portwest.fr

Продажен тим Шпанија Тел: +34 911 988 430 Email: pedidos@portwest.es

Продажен тим Германија Тел: +49 211 240 9049 Email: info@portwest.de

Продажен тим Панама Тел: +507 832 2499 Email: ventas@portwest.com

Продажен тим Грција Тел: +30 2111 989 342 Email: orders@portwest.gr

Продажен тим Португалија Тел: +351 308 813 627 Email: encomendas@portwest.pt

Продажен тим Италија Тел: +39 0694 500 407 Email: ordini@portwest.it

Контакт за сите останати земји: Тел: +44 (0) 1709 894 575 Email: info@portwest.com


Z981NCRMKL

Đ?Đ?ĐˆĐ‘Đ Đ—Đž Đ Đ?ХТЕЧКĐ? ĐšĐžĐœĐ&#x;Đ?Đ?Đ˜ĐˆĐ? Đ—Đ? Đ Đ?БОТĐ?Đ? ĐžĐ&#x;Đ Đ•ĐœĐ? Đ’Đž ХВЕТОТ

9 GLOBAL WAREHOUSES

• UK• IRELAND • POLAND • USA • PANAMA • AUSTRALIA (X2) • NEW ZEALAND • UAE

 twitter.com/portwest

 linkedin.com/company/portwest

 facebook.com/portwest 

youtube.com/user/PortwestTV

Portwest Advantage - Macedonian  
Portwest Advantage - Macedonian