Page 1

DZIENNIK Przewodnik Edukacyjny - kwiecień 2010 Stały dodatek gazety POMORZA kwiecień 2010

Przewodnik Edukacyjnyznajdziesz nas również na

Sztuka szukania pracy

>3

Specjaliści w Internecie

>6

Przyszłościowa inwestycja w Olsztynie >4

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP www.wsiie.olsztyn.pl
kwiecień 2010 - Przewodnik Edukacyjny

AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIA£ NAWIGACYJNY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 PROWADZI REKRUTACJÊ NA:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 3,5 - letnie studia I stopnia - kierunek TRANSPORT specjalnoœæ: TRANSPORT I LOGISTYKA 4- letnie studia I stopnia - kierunek NAWIGACJA specjalnoœæ: TRANSPORT MORSKI 1,5-letnie studia II stopnia - kierunek TRANSPORT specjalnoœæ: EKSPLOATACJA PORTÓW I FLOTY specjalnoœæ: MORSKIE SYSTEMY TRANSPORTOWE I LOGISTYCZNE 2-letnie studia II stopnia - kierunek NAWIGACJA specjalnoœæ: TRANSPORT MORSKI Szczegó³owych informacji udziela: DZIEKANAT WYDZIA£U NAWIGACYJNEGO 81-345 Gdynia, aleja Jana Paw³a II 3 tel. (58) 620-26-74, (58) 690-11-39, fax (58) 690-11-01 e-mail: wndt@am.gdynia.pl

10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33

tel./fax (089) 526 04 00, www.osw.olsztyn.pl

OFERTA KSZTA£CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA MAGISTERSKIE  fizjoterapia  pedagogika  pedagogika resocjalizacyjna  pedagogika promocji zdrowia  wychowanie fizyczne STUDIA LICENCJACKIE  pedagogika  pedagogika resocjalizacyjna  animacja turystyki i rekreacji  pedagogika terapeutyczna  pedagogika szkolna i edukacja komputerowa  pedagogika obronna i survival  wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjnokompensacyjna NOWOŒÆ!

 politologia  politologia  polityka spo³eczna i zdrowotna NOWOŒÆ!  s³u¿ba cywilna i samorz¹d NOWOŒÆ!  wychowanie fizyczne  fizjoterapia  zdrowie publiczne  kosmetyka stosowana  odnowa biologiczna z kosmetyk¹  odnowa biologiczna z ¿ywieniem cz³owieka  zarz¹dzanie w s³u¿bie zdrowia i opiece rodzinnej  jêzyk angielski

Zapraszamy na Dzieñ Otwarty OSW 24 kwietnia 2010 w godz. 11.00 - 16.00. ZAPRASZAMY NA BASEN


Przewodnik Edukacyjny - kwiecień 2010Większość rekrutacji odbywa się przez Internet

Zadanie: podejść rekrutera Najczęściej spotykanym przypadkiem, kiedy wysyłamy nasze CV oraz list motywacyjny jest odpowiedź na konkretną ofertę pracy znalezioną w Internecie czy prasie. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy chcielibyśmy pracować w określonej firmie, a nie znaleźliśmy jej ofert? Czy warto wysyłać nasze dokumenty? Odpowiedź brzmi: tak. Powodów jest kilka…

Nieuświadomione potrzeby pracodawcy

Praktycznie każda firma posiada bazę CV, w której znajdują się aplikacje z historycznych procesów rekrutacyjnych oraz od osób, które przysyłają dokumenty same z siebie. Często osoby odpowiedzialne za nabór pracowników sięgają do takiej bazy zanim zamieszczą ogłoszenie w mediach. Czasem firmy nie publikują ogłoszeń w prasie czy Internecie, ale prowadzą rekrutacje poprzez inne kanały (np. rekomendacje swoich pracowników). W takim przypadku nigdy nie dowiedzielibyśmy się o wakacie, więc aplikacja wysłana bez ogłoszenia eliminuje po części ten problem. Zdarzają się wśród pracodawców przypadki tzw. nieuświadomionych potrzeb rekrutacyjnych. Pracodawca, otrzymując interesującą aplikację może dojść do wniosku, że kandydat, który ją przesłał jest tak ciekawą osobą, że warto go zatrudnić w którymś dziale lub nawet utworzyć dla niego zupełnie nowe stanowisko, którego do tej pory w firmie nie było.

Jasny przekaz

Aplikację potraktuj jako list do konkretnego pracodawcy. Osoba, która przesyła aplikację sama z siebie powinna wziąć pod uwagę charakter sytuacji. Nie odpowiada bowiem na żadne konkretne ogłoszenie, nie może powołać się na wymagania z oferty pracy, ani nie zna numeru referencyjnego, przy pomocy którego pracodawcy najczęściej segregują dokumenty. Należy więc całą aplikację sformułować tak, aby odbiorca od razu wiedział, po co do niego napisaliśmy. W dzisiejszych czasach zdecydowana większość rekrutacji odbywa się przez Internet. Swoje aplikacje kan-

Studenci szukają interesujących ofert pracy i stażu także podczas specjalnych targów organizowanych przez wyższe uczelnie.

dydaci wysyłają drogą elektroniczną. Tytuł maila oraz jego treść są pierwszymi rzeczami, które widzi rekruter. Należy więc zadbać, aby znalazły się tam informacje, które pozwolą odbiorcy dowiedzieć się, o co nam chodzi i jaka praca nas interesuje. W treści maila może się więc znaleźć po prostu nasz list motywacyjny. Należy w nim wyjaśnić: dlaczego jesteśmy zainteresowani daną firmą, co o niej wiemy, na jakim stanowisku i w jakim dziale chcielibyśmy pracować oraz jakie posiadamy doświadczenie i predyspozycje. Cała wiadomość powinna być napisana w formalnym stylu, z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych, itd. Do naszego maila powinniśmy naturalnie załączyć poprawnie przygotowane CV.

Samo CV niedopuszczalne

Pamiętajmy też, że każda aplikacja powinna być sprofilowana pod konkretnego pracodawcę. Musi on odnieść wrażenie, że zwracamy się bezpośrednio do niego. Wysyłanie ogólnych aplikacji albo, co gorsza, samego CV jest niedopuszczalne. Jeśli nie wskażemy pracodawcy, co chcielibyśmy robić w jego firmie, nasze dokumenty trafią prawdopo-

dobnie do kosza lub do teczki, do której rzadko ktokolwiek zagląda. Tak samo potoczą się nasze losy, jeśli wyślemy maila hurtowo do wielu pracodawców, a praktycznie skompromitujemy się, kiedy ich adresy będą widoczne dla wszystkich odbiorców. Niestety takie sytuacje ciągle mają miejsce. Listy kierowane do agencji zatrudnienia mają nieco inną formę niż aplikacje przeznaczone dla konkretnych pracodawców. Dla agencji rekrutacyjnej liczą się przede wszystkim plany rozwoju kariery zawodowej kandydata oraz jego oczekiwania co do potencjalnych pracodawców. Przesyłając list do agencji zatrudnienia powinniśmy wyjaśnić, jakie stanowiska nas interesują, w jakiej lokalizacji chcielibyśmy pracować. Możemy podać także nasze oczekiwania finansowe. Jeśli do tej pory pracowaliśmy w branży FMCG (produkty szybko zbywalne w punktach sprzedaży), a chcielibyśmy ją zmienić np. na branżę medialną, to koniecznie musimy o tym napisać. Pozwoli to rekruterowi dobrze sklasyfikować naszą aplikację i rekomendować naszą kandydaturę w wybranych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez agencję. Opr. (PZ)
kwiecień 2010 - Przewodnik Edukacyjny

Budowa Regionalnego Centrum Informatycznego na UWM w Olsztynie

Przyszłościowa inwestycja uniwe Ma to być największa inwestycja budowlana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Regionalne Centrum Informatyczne - bo o nim mowa - będzie służyć przede wszystkim studentom Wydziału Matematyki. Ale nie tylko.

do przetwarzania danych. Nowoczesne rozwiązania i urządzenia pozwolą nam np. na zajmowanie się geodezją i mechaniką nieba. Pierwsze w województwie warmińsko-mazurskim centrum kształcenia w dziedzinie technologii informatycznych powstanie w Olsztynie, przy zbiegu al. Warszawskiej i ul. Słonecznej.

Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie niemal 46 mln zł, z czego 12 mln zł przeznaczone zostanie na wyposażenie budynku. - Będzie to najważniejszy obiekt, w którym będą się kumulować linie i światłowody przechodzące w regionie - mówi prof. Józef Górniewicz, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Będzie to także miejsce kształcenia kandydatów na informatyków. W budynku znajdą się także najsilniejsze maszyny operacyjne

Ponad 8000 m kw. powierzchni całkowitej, 9 specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych (m.in. technik multimedialnych, języków programowania, systemów informatycznych i sztucznej inteligencji), trzy duże aule (w tym jedna na 300 miejsc) oraz 10 sal seminaryjnych, na 40 osób każda - budynek ma być tak duży, że wyposażony zostanie w system informacji publicznej oparty na tzw. kioskach multimedialnych (umiejscowione przy wejściach

Wizualizacja Regionalnego Centrum Informatycznego.

pozwolą w sposób łatwy i szybki zlokalizować interesującą nas salę). Miejsca starczy ponadto na pracownie naukowe: transmisji i przetwarzania multimediów, symulacji komputerowych i rzeczywistości wirtualnej, komputerowych systemów medycznych, robotyki inteligentnej, nanotechnologii i metod spektroskopowych.

Fot. uwm.edu.pl

- Dla przykładu, pracownia robotyki inteligentnej umożliwi naszym pracownikom poszukiwanie ciekawych rozwiązań nad komputerowym sterowaniem automatami i robotami, które w wielu miejscach mogłyby zastąpić działanie człowieka - precyzuje profesor Szczepan Brym, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki. - W innych pracowniach będziemy mogli

Bezpłatne szkoły policealne. Możliwość nauki przez internet - www.szkoly-lingwista.eu

reklama

Dużo miejsca


Przewodnik Edukacyjny - kwiecień 2010

ersytetu poszukiwać materiałów alternatywnych np. dla krzemu, z których można będzie wykonać w przyszłości procesor.

Darmowy internet dla wszystkich

Budynek Centrum wyposażony zostanie w sieć bezprzewodowych punktów bezpłatnego dostępu do Internetu (tzw. hot spoty). Ale to nie wszystko - olsztyńskich studentów na pewno zainteresuje fakt, że do końca roku 2011, dzięki RCI, otrzymają oni bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego kampusu UWM! Dodajmy, że prace budowlane zakończą się w czerwcu 2011 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Centrum zostanie uruchomione z początkiem roku 2012. RCI jest inwestycją realizowaną w ramach Projektu Techno „Udoskonalenie infrastruktury reklama

Na dobry początek

Choć Regionalne Centrum Informatyczne uruchomione zostanie dopiero w roku 2012, już niedługo, bo w kwietniu roku bieżącego, na uczelni uruchomionych zostanie 25 hot spotów - bezprzewodowych punktów bezpłatnego dostępu do Internetu. - Do Kortowa napływają już pierwsze urządzenia stanowiące wyposażenie Regionalnego Centrum Informatycznego - wyjaśnia Tomasz Wilczyński, zastępca dyrektora RCI. Nowe hot spoty dostępne będą na: ● Wydziale Bioinżynierii Zwierząt - 2 punkty; ● Wydziale Geodezji i Gospodarki przestrzennej - 3; ● Wydziale Humanistycznym - 2; ● Wydziale Matematyki i Informatyki - 2; ● Wydziale Medycyny Weterynaryjnej - 2; ● Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1; ● Wydziale Nauk Medycznych 3; ● Wydziale Nauki o Żywności - 2; ● Wydziale Prawa i Administracji - 1; ● Wydziale Sztuki - 1; ● Wydziale Teologii - 1; ● Rektorat - 2; ● Biblioteka Uniwersytecka - 3.

i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych”. Opr. (KD) Źródło: uwm.edu.plHey, T.Love i… niespodzianka 51. Kortowiada już niedługo. 13-16 maja Olsztynem będą rządzić studenci Co prawda olsztyńska Kortowiada dopiero w maju, ale my już dziś chcielibyśmy podzielić się z wami pierwszymi informacjami na temat zespołów jakie zagrają na tej jednej z największych, polskich imprez studenckich. Na scenie głównej zobaczymy m.in. znane i lubiane przez studencką brać postacie polskiej muzyki rockowej - Muńka Staszczyka, Kasię Nosowską oraz Spiętego. Organizatorzy szykują też niespodziankę, o której na razie nie chcą mówić. - Przy wyborze zespołów kierowaliśmy się głównie podpowiedziami studentów - zapewnia Rafał Kostyk, przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Dostawaliśmy różne sygnały z propozycjami, kto mógłby wystąpić. Śledziliśmy też strony internetowe i fora. Gwiazdy gwiazdami, ale ktoś kortowską publiczność będzie

musiał na ich występ przygotować. Oliwy do koncertowego ogniska doleją młode, rockowe kapele. Zawiedzeni nie powinni być też zwolennicy disco polo - specjalnie dla nich zagra zespół Akcent. Z atrakcji muzycznych warto wymienić „KortoFest 2010” - tak brzmi nazwa organizowanego w ramach tegorocznej Kortowiady festiwalu, którego uczestnicy młode zespoły - wezmą udział w konkursie, w którym łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł. Zwycięski zespół, poza tym, że zagra dla publiczności na Górce Kortowskiej, będzie miał możliwość nagrania płyty i profesjonalnego teledysku. Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie internetowej festiwal.kortowiada.pl. Nie zabraknie tradycyjnych punktów programu: parady ulicami miasta, boju wydziałów, wyborów Miss Wenus, zawodów sportowych itd. To, że w zeszłym roku świętowaliśmy jubileusz półwiecza olsztyńskiej Kortowiady, nie oznacza wcale, że edycja tegoroczna będzie gorsza, prawda? (KD)
kwiecień 2010 - Przewodnik Edukacyjny

Ponad 1 mln ofert pracy w polskim Internecie w 2009 r.

Specjalistów szukają przez Sieć Internet jest najbardziej popularnym, najszybszym i najwygodniejszym miejscem poszukiwania pracowników i pracy. W 2009 r. pracodawcy opublikowali w polskim Internecie ponad 1 mln ofert pracy. Z badań przeprowadzonych przez pracownię badawczą Gemius wynika, że w ostatnim kwartale 2009. największe portale rekrutacyjne przyciągnęły ponad 4,8 mln użytkowników. Potwierdzają to też statystyki Google. W 2009 roku 25 proc. zapytań w tej wyszukiwarce dotyczyło ofert pracy.

Dominują ludzie młodzi

Według badań przeprowadzonych w Niemczech przez serwis Scout24 wynika, iż 80 proc. pracodawców publikuje tam swoje oferty w sieci. - W Polsce swoje oferty w sieci publikuje 50 proc. pracodawców i cały czas przybywają kolejne firmy - mówi Beata Szilf-Nitka, dyrektor generalny internetowej giełdy pracy infoPraca. pl. - Z początkiem lutego ponad 24 tys. pracodawców zamieściło ogłoszenia na stronach naszego serwisu. Byli wśród nich pracodawcy z kraju i z zagranicy. Z badania NetTrack, przeprowadzonego w okresie sierpień – październik 2009 r. przez firmę badawczą MillwardBrown SMG/KRC, wynika, że z Internetu w Polsce korzystało ponad 15 mln Polaków. 38 proc. z nich to osoby w wieku 25-39 lat, a nieco mniejszą grupę stanowią Internauci w wieku 1524 lat (31 proc.). Ta struktura wiekowa jest zbieżna profilem osób poszukujących pracy za pośrednictwem Internetu. Według danych internetowej giełdy pracy infoPraca.pl, wśród poszukujących pracy w Internecie dominują ludzie młodzi. Prawie 35 proc. z nich jest w wieku 20-25 lat, a 29 proc. to osoby w wieku 26-30 lat. Kandydaci w wieku 31-36 lat stanowili 13 proc. spośród 1,2 miliona internautów zarejestrowanych w bazie CV internetowej giełdy pracy infoPraca.pl.

Potrzeba inżynierów

Wśród szukających zatrudnienia za pośrednictwem serwisu infoPra-

Przewodnik Edukacyjny

Z Internetu w Polsce korzysta ponad 15 mln Polaków. 31 proc. z nich to osoby w wieku szkolnym i studenckim.

ca.pl przeważają absolwenci szkół wyższych z dyplomem magistra oraz licencjata. Najwięcej z nich posiada doświadczenie zawodowe od 5 do 10 lat, na drugim miejscu plasują się kandydaci, którzy mają staż pracy od 3 do 5 lat. Szukają pracy głównie na Mazowszu, Śląsku oraz w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Największą popularnością cieszyły się stanowiska pracy w branżach takich jak produkcja, inżynieria, IT oraz handel. - W ostatnim kwartale 2009 oraz w styczniu 2010 r., odnotowaliśmy wzrost aplikacji na stanowiska eksperckie oraz kierownicze – podsumowuje Szilf-Nitka. - Jednak spodziewam się,

że przedsiębiorcy zdecydują się na podjęcie szeroko zakrojonej rekrutacji dopiero w drugiej połowie roku, kiedy gospodarka ponownie przyspieszy. Prawie połowa pracodawców (48-50 proc.) planuje zatrudnienie pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w następnym kwartale 2010 roku - wynika z międzynarodowego badania Global Snapshot. W ankiecie wzięło 6151 pracodawców ze Stanów Zjednoczonych, Azji, Europy, w tym także z Polski. Planują oni zatrudniać pracowników w takich branżach jak farmacja, produkcja, inżynieria, IT oraz bankowość. Opr. (PZ)

Stały dodatek Wydawnictwa Pomorskiego Sp. z o.o. 83-110 Tczew, ul. Kwiatowa 11 PREZES: Wojciech Szramowski (0-58) 530-10-81 REDAKTOR NACZELNY WYDAWNICTWA: Janusz Wikowski 501-215-043 SZEF BIURA REKLAMY: Katarzyna Topuszek PRENUMERATA I KOLPORTAŻ: Marek Lewandowski, tel. (0-58) 341-80-39 REKLAMA: Beata Neumann (szef reklamy) , tel/fax 058 341 80 39, 668 675 580 REDAKCJA DODATKU: Włodzimierz Szymański, Krzysztof Dulny, Wawrzyniec Mocny, Karol Uliczny, Przemysław Zieliński. REDAKCJA TECHNICZNA: Michał Kownacki, Aleksandra Opczyńska.

Szkolenia operatorów maszyn budowlanych i drogowych - www.oswiatalingwista.eu


Przewodnik Edukacyjny - kwiecień 2010WYBIERZ NASZ¥ UCZELNIÊ

I KIERUNEK STUDIÓW w roku akademickim 2010/2011 WY¯SZA SZKO£A INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

tel./fax 089 527 55 45/521 89 08/527 28 34/534 71 53 www.wsiie.olsztyn.pl e-mail:sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

STUDIA LICENCJACKIE W OLSZTYNIE

1.Dziennikarstwo

i komunikacja spo³eczna

Dziennikarstwo - z-300 z³ Marketing medialny i public relations - dz/z-300 z³

2.PEDAGOGIKA

Psychopedagogika -z- 280 z³ Pedagogika spo³eczna - z-280 z³ Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna -z-280 z³ Pedagogika wczesnoszkolan i przedszkolna - dz-300 z³, z-280 z³

3. INFORMATYKA

I EKONOMETRIA

Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi - dz/z 300 z³ Zastosowanie informatyki w ksiêgowoœci i finansach - dz/z 300 z³ Informatyka w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem - dz/z -300 z³

4. Ekonomia

Rachunkowoœæ i finanse przedsiêbiorstw - dz/z-300 z³ Bankowoœæ i finanse publiczne- z-300z³ Ekonomika i BHP w organizacji przedsiêbiorstw- z-300 z³

5. Socjologia

Socjologia administracji publicznej i samorz¹dowej -dz/z - 300 z³

CZESNE - P£ATNE m - cznie PRZEZ 10 m-cy w roku

Sk³adanie dokumentów ul. Barczewskiego 11, do 31.07.2010 r.- bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych.

WYDZIA£ ZAMIEJSCOWY W KÊTRZYNIE 2. EKONOMIA

1. PEDAGOGIKA

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - z-280 z³ Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna - z -280 z³.

Ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw -z-300 z³ Ekonomika i BHP w organizacji przedsiêbiorstw - z-300 z³

3. ADMINISTRACJA - NOWOŒÆ Aministracja publiczna i samorz¹dowa - z - 300 z³ Administarcja i bezpieczeñstwo publiczne - z - 300 z³

CZESNE P£ATNE m-cznie PRZEZ 10 M-CY W ROKU

Sk³adanie dokumentów ul. A. Asnyka 10 tel. 752 37 53; 519 062 016 do 31.07.2010 r.- Bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych Warunkiem przyjêcia na studia jest z³o¿enie dokumentów oraz wniesienie op³at: rekrutacyjnej -, 80 z³. oraz wpisowej - 200 z³ p³atnych przy sk³adaniu dokumentów - w Kêtrzynie wpisowe 100 z³.Wymagane dokumenty:Podanie w formie kwestionariusza - mo¿na pobraæ z www.;Œwiadectwo dojrza³oœci/orygina³ lub odpis szkolny/ Œwiadectwo ukoñczenia szko³y sredniej przy nowej i starej maturze. Kserokopia dowodu osobistego; zdjêcia 4 szt.Podpisanie umowy z uczelnia na kszta³cenie

STUDIA MAGISTERSKIE

1. INFORMATYKA I

EKONOMETRIA

Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi - z-380 z³ Zastosowanie informatyki w ksiêgowoœci i finansach (równie¿ dla ekonomistów) - z 380 z³ Informatyczne wspomaganie zarz¹dzania przesiêbiorstwem z - 380 z³ Informatyka w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem - z 380 z³ CZESNE - P£ATNE m - cznie PRZEZ 10 m-cy w roku

Sk³adanie dokumentów ul. Barczewskiego 11 do 17.08.2010 r, tel. 521 89 08, 527 55 45, 527 28 34 534 71 53- Bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych op³ata wpisowa - 200 z³ przy sk³adaniu dokumentów Wymagane dokumenty:Podanie - kwestionariusz - mo¿na pobraæ z www.;Odpis dyplomu studiów lic. Œwiadectwo dojrza³oœci-/orygina³ lub odpis szkolny/; Œwiadectwo ukoñczenia szko³y œredniej przy nowej i starej maturze. Kserokopia dowodu osobistego; zdjêcia 4 szt.Podpisanie umowy z uczelni¹ ABSOLWENCI WSIiE bez op³aty wpisowej

UZUPE£NIAJ¥CE w Olsztynie 2. SOCJOLOGIA

Socjologia administracji publicznej i samorz¹dowej - z - 380 z³ Socjologia mediów i komunikacji spo³ecznej - z - 380 z³

3. PEDAGOGIKA - NOWOή

Pedagogika spo³eczna - z - 380 z³ Pedagogika resocjalzacyjna i penitencjarna - z- 380 z³ Pedagogika wczesnoszkolna z logopedi¹ - z - 380 z³
kwiecień 2010 - Przewodnik Edukacyjny

TECHNICZNE

HUMANISTYCZNE

EKONOMICZNE

ARTYSTYCZNE

WYDZIA£

OCEANOTECHNIKI I OKRÊTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ

prowadzi rekrutacjê na rok akademicki 2010/11 na nastêpuj¹ce kierunki studiów :

OCEANOTECHNIKA

studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - specjalnoœci okrêtowe:

- Budowa Okrêtów i Jachtów - Maszyny, Si³ownie i Urz¹dzenia Okrêtów i Obiektów Oceanotechnicznych oraz specjalnoœæ: - Zarz¹dzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej studia II stopnia niestacjonarne- specjalnoœci: - Budowa Okrêtów Morskich - Maszyny, Si³ownie i Urzadzenia Okrêtowe

ENERGETYKA

studia I stopnia stacjonarne miêdzywydzia³owe - specjalnoœci: - Automatyzacja Systemów Energetycznych - Maszyny Przep³ywowe - Diagnostyka i Eksploatacja Systemów Energetycznych - Proekologiczne Technologie Energetyczne - In¿ynieria Eksploatacji w Elektroenergetyce - Rynki Energii i Systemy Energetyczne studia II stopnia stacjonarne - specjalnoœci: - Systemy i Urz¹dzenia Energetyczne - Eksploatacja Systemów Energetycznych

TRANSPORT

studia I stopnia stacjonarne - specjalnoœci: - Systemy Transportu Wodnego - Œrodki Transportu Wodnego

INFORMACJE:

(058) 348 67 08 (058) 347 15 67 http://www.oce.pg.gda.pl e-mail: rekrutacja-oio@pg.gda.pl lub dziekoce@pg.gda.pl

Edukacyjny 04 2010  

Edukacyjny 04 2010