Page 1

kwartalnik nr 3 (35) wrzesień 2011 ISSN 1899-5608

Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Z każdym rokiem podwyższają swój standard rzeszowskie uczelnie, zarówno pod względem poziomu nauczania jak i wyglądu obiektów dydaktycznych. Tuż przed kolejnym rokiem akademickim oddaje do użytku nowoczesny obiekt dydaktyczny Politechnika Rzeszowska (na okładce). Kompleks budynków dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał przed kilkoma tygodniami prestiżową nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 (o czym na s. 30-31 niniejszego biuletynu). Znakomicie prezentuje się również Kampus WSPiA oraz obiekty WSiZ. Zdjęcia uczelnianych obiektów zamieszczamy na okładkach. Przy wsparciu środków UE i budżetu państwa wznoszone są kolejne obiekty, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju rzeszowskiego ośrodka akademickiego.


Podkarpacka Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów

OSOBY PE£NI¥CE FUNKCJE W ORGANACH IZBY W KADENCJI 2010-2014

Sekretariat, Przewodnicz¹cy tel. 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax 17 850 77 07 e-mail: pdk@pdk.piib.org.pl Portal internetowy e-mail: portal@inzynier.itl.pl www.inzynier.rzeszow.pl Biuro czynne: od poniedzia³ku do czwartku w godz. 7.30–15.30 Konto Podkarpackiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa: Kredyt Bank 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000 DY¯URY CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY PODKARPACKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA: mgr inż. Zbigniew Detyna - przewodniczący Rady PDK OIIB wtorki 14.00 - 16.00 mgr inż. Grzegorz Dubik - z-ca przew. Rady PDK OIIB środy 14.00 - 16.00 mgr inż. Jacek Gil - z-ca przew. Rady PDK OIIB poniedziałki godz. 14.00 - 16.00 mgr inż. Andrzej Łuszczyński - skarbnik Rady PDK OIIB poniedziałek godz. 14.00 - 16.00 mgr inż. Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Rady PDK OIIB poniedzia³ki 14.00 - 16.00 USTALONE DNI I GODZINY UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ CZŁONKOM PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w siedzibie biura PDK OIIB: Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr inż. Janusz Środa pełni dyżur w środy od 14.00 do 16.00 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Zbigniew Plewako pełni dyżur w poniedziałki od godz. 9.00 do 11.00 Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego mgr inż. Zbigniew Tylek pełni dyżur w czwartki od godz. 13.30 do 15.30 Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej pełnią dyżur rotacyjnie w œrodê od godz. 13.00 do 15.00 Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego mgr inż. Bogumił Surmiak pełni dyżur we wtorki od godz. 12.00 do 13.00 Przewodniczący Zespołu ds. Samopomocy Koleżeńskiej mgr inż. Roman Cużytek pełni dyżur w czwartki od godz. 13.30 do 15.30 Przewodniczący Zespołu ds. Portalu Internetowego mgr inż. Wacław Kamiński pełni dyżur w środy od godz. 14.00 do 16.00 Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej mgr inż. Jarosław Śliwa pełni dyżur w środy od 13.30 do 15.30 Dyżur Radca Prawny - Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek i Wspólnicy sp. k., dyżury: œrody, piątki 9.00 -11.00 tel. 17 852 03 85, skype: kosturek-kancelaria, kosturek-biuro

PREZYDIUM RADY PDK OIIB

S¥D DYSCYPLINARNY PDK OIIB

Zbigniew Detyna - przewodniczący Grzegorz Dubik - zastępca przewodniczącego Jacek Gil - zastępca przewodniczącego Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Andrzej Łuszczyński - skarbnik Witold Dobosiewicz - członek Aurelia Mirek - członek

Zbigniew Tylek - przewodniczący Elżbieta Kosior - wiceprzewodnicząca Marianna Krupa - wceprzewodnicząca Jerzy Kubiński - sekretarz Maria Skręt Marian Baran Bogusław Strzałka Adam Kesler Marian Zabawski Marek Malinowski Paweł Zawada Antoni Mączka

RADA PDK OIIB Grzegorz Bajorek Wiesław Baran Zbigniew Detyna - przewodniczący Witold Dobosiewicz - cz³onek Prezydium Grzegorz Dubik - zastępca przewodniczącego Przemysław Dumański Jacek Gil - zastępca przewodniczącego Józef Jamro Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Wacław Kamiński Marcin Kaniuczak Janusz Leń Andrzej Łuszczyński - skarbnik Anna Malinowska Andrzej Michalski Aurelia Mirek - cz³onek Prezydium Janusz Orłowski Ryszard Pabian Grzegorz Pabisiak Henryk Piątkiewicz Zdzisław Pisarek Liliana Serafin Jarosław Suchora Bogumił Surmiak Piotr Urban KOMISJA REWIZYJNA PDK OIIB Janusz Środa - przewodniczący Jerzy Lechwacki - wiceprzewodniczący Grażyna Materna - sekretarz Tadeusz Czech Aleksander Cyran Wojciech Kras Antoni Łobodziński Waldemar Polek

ISSN 1899-5608

Rada Programowa: Bo¿ena Babiarz PZITS, Adam Jakóbczak PZITB, Leszek Kaczmarczyk PDK OIIB, Anna Paja - pracownik Biura PDK OIIB, Dariusz Sobala ZMRP, Ryszard Sendyka SITWM, Adam Szalwa SEP, Andrzej Zimierowicz SITK, Barbara Kopeć WEiI PRz, Aleksander Koz³owski WBiIŒ Prz Redaguje zespó³: Leszek Kaczmarczyk - redaktor naczelny Bo¿ena Baron - sekretarz redakcji, Anna Rakuœ - redaktor prowadz¹cy Redakcja zastrzega sobie prawo ingerowania w nadesłane teksty. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Na ok³adce: Nowy obiekt dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej (Fot. A. Rakuœ) Oprac. graf., sk³ad komputerowy: Wydawnictwo EDYTOR www.edytor.rzeszow.pl redakcja@edytor.rzeszow.pl Nak³ad: 6200 egz. Druk: DUET, tel. 17 87 11 281

Jerzy Madera - rzecznik koordynator Rzecznicy: Andrzej Panek Krzysztof Czech Maria Darowska-Anusik Edward Sikora Jerzy Lewiński KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PDK OIIB Bogumił Surmiak - przewodniczący Bożena Babiarz Marcin Kaniuczak Grzegorz Bajorek Marek Kopeć Józef Baum Janusz Pluta Krzysztof Buczyński Wacław Rejman Przemysław Dumański Jerzy Szmyd Józef Jamro Irena Uliniarz Wacław Kamiński ZESPÓ£ DS. SAMOPOMOCY KOLE¯EÑSKIEJ PDK OIIB Roman Cużytek - przewodniczący Stanisław Dołęgowski Barbara Pasowicz Tadeusz Dusak Józef Warchoł ZESPÓ£ DS. PORTALU INTERNETOWEGO PDK OIIB Wacław Kamiński - przewodniczący Grzegorz Bajorek Zdzisław Pisarek Marek Kopeć Anna Szostak KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA PDK OIIB

KOMISJA KWALIFIKACYJNA PDK OIIB

Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ PDK OIIB

Zbigniew Plewako - przewodniczący Stanisław Dołęgowski - wiceprzewodniczący Andrzej Tarczyński - wiceprzewodniczący Andrzej Mamczur - sekretarz Andrzej Hliniak Wojciech Jaśkowski Andrzej Klecha Teodor Mateja Henryk Owsiany Janusz Pluta Marian Żołyniak

Jarosław Śliwa - przewodniczący Andrzej Głąb Wojciech Rawski Maciej Kwiatek DELEGACI NA ZJAZDY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Grzegorz Bajorek Zbigniew Detyna Stanisław Dołęgowski Grzegorz Dubik Jacek Gil

Leszek Kaczmarczyk Andrzej Łuszczyński Aurelia Mirek Ryszard Pabian Irena Uliniarz

Adresy e-mail PDK OIIB · Komisja Rewizyjna: · Komisja Kwalifikacyjna: · S¹d Dyscyplinarny: · Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej: · Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego: · Zespó³ ds. Samopomocy Kole¿eñskiej: · Komisja Prawno-Regulaminowa: · Dzia³ Cz³onkowski: · Biuletyn Informacyjny: · Kierownik Biura:

rewizyjna@pdk.piib.org.pl kwalifikacyjna@pdk.piib.org.pl saddyscyplinarny@pdk.piib.org.pl rzecznikoz@pdk.piib.org.pl szkolenia@pdk.piib.org.pl samopomoc@pdk.piib.org.pl regulaminowa@pdk.piib.org.pl dzialczlonkowski@pdk.piib.org.pl biuletyn@pdk.piib.org.pl kierownik@pdk.piib.org.pl


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

3

Spis treści 3 4-7 8-9 10 11 12-19 20-22 22-23 23 24 25 25 26 27 28-29 30-31 32-33 34 35 36-37 38 39 40-42 42-43

S³owo wstêpne X Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa Pierwsza konferencja PDK OIIB „In¿ynier i instytucje w procesie budowlanym” sta³a siê faktem Spotkanie informacyjnointegracyjne cz³onków naszej izby z terenu Powiatu Kolbuszowskiego Kodeksowe sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych Zaproszenie na bezp³atne szkolenia organizowane przez PDK OIIB w IV kwartale 2011 r. Ostatnie szkolenia projektu „Konstruktor kwalifikacji”

Szanowni Państwo: Koleżanki i Koledzy!

Granice energooszczêdnoœci, czyli jak budowaæ. 6-dniowe szkolenie organizowane przez PDK OIIB Zaproszenie na szkolenia on-line w nowym projekcie unijnym pt.: „Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej” Otwarty nabór na szkolenia z zakresu sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej Zaproszenie na bal z okazji Dnia Budowlanych Turniej Niepodleg³oœci 2011 Podkarpackie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - „Pasywnie” IV edycja konkursu fotograficznego „Budownictwo wokó³ nas” Rzeszów - niektóre wspó³czesne rozwi¹zania komunikacyjne Wrêczono nagrody w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2010” Konkurs na najlepsz¹ budowê drogowo-mostowo-kolejow¹ Podkarpacia 2010 Nadzór inwestorski nad robotami Zgodnie z projektem „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I” SITK: Informacja o kolejowym czwartku technicznym „Czwartek techniczny SITK” z prof. Andrzejem Jarominiakiem PZIiTS: Uprawnienia energetyczne w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych Konkurs prac dyplomowych in¿ynierii œrodowiska SEP: Miêdzynarodowy Dzieñ Elektryki 2011 Konkurs na najlepsz¹ pracê w³asn¹ uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych Wycieczka integracyjna SEP - Magiczna Turcja 2011

W bieżącym numerze biuletynu znajduje się relacja z X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Namawiam do lektury tego sprawozdania, gdyż razem z pozostałymi delegatami z Podkarpacia aktywnie uczestniczyliśmy w jego obradach i m.in. dzięki naszej zdecydowanej postawie Zjazd nie podjął uchwały o podwyższeniu składek członkowskich. Chciano to zrobić pod pretekstem zapewnienia dostępu przez Internet do norm dla wszystkich członków PIIB. Jak wiadomo, my na Podkarpaciu taki dostęp mamy od dawna i nikomu nie przyszło do głowy, aby z tego tytułu próbować podwyższać składki. Ważnym wydarzeniem, o którym piszemy była pierwsza tej rangi konferencja zorganizowana przez PDK OIIB „Inżynier i instytucje w procesie budowlanym”. Relację zdaje kol. przewodniczący Zbigniew Detyna, który był jej pomysłodawcą i głównym animatorem. Kontynuujemy cykl porad dla przedsiębiorców p. Dawida Barana z Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie, w artykule „Kodeksowe sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych”. Zapraszam do wyboru spośród bogatej oferty szkoleniowej i radzę nie przegapić informacji o balu z okazji Dnia Budowlanych oraz drugiej o Turnieju Niepodległości w tenisie stołowym. Zainteresowanym polecam udział w IV edycji konkursu fotograficznego „Budownictwo wokół nas”. Ci z Państwa, którzy należą do stowarzyszeń naukowo-technicznych na pewno znajdą coś ciekawego w materiałach przygotowanych przez te organizacje. Ze szczególnym zainteresowaniem oczekujemy na dalsze głosy w dyskusji toczącej się od pewnego czasu na naszych łamach. Obecnie przeczytajmy przemyślenia kolegów: Wacława Kamińskiego i Tomasza Polka. Leszek Kaczmarczyk REDAKTOR NACZELNY


4

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

X Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Leszek Kaczmarczyk

W dniach 17-18 czerwca 2011 r. odbył się w Warszawie X Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe uczestniczyło dziewięcioro spośród dziesiątki delegatów z Podkarpacia, a z całej Polski wzięło w nim udział 173 delegatów, którzy reprezentowali 16 izb okręgowych. Zjazd otworzył przewodniczący Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Andrzej Roch Dobrucki, który powitał wszystkich delegatów, przybyłych gości oraz przedstawicieli mediów, a w szczególności: - Pana Janusza Piechocińskiego - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Infrastruktury RP; - Pana Piotra Stycznia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; - Pana Krzysztofa Antczaka - Dyrektora Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury; - Panią Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę, reprezentującą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; - Pana Wiktora Piwkowskiego - Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; - Pana Zbigniewa Lechowicza - Prezydenta Polskiego Komitetu Geotechniki; Panią Annę Boryską - Sekretarz Generalną Stowarzyszenia Architektów Polskich; - Pana Jerzego Gumińskiego - Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; - Pana Ksawerego Krassowskiego - Prezesa Izby Projektowania Budowlanego; - Pana Krzysztofa Kolonko, reprezentującego Stowarzyszenie Elektryków Polskich; - Pana Wojciecha Gęsiaka - Prezesa Krajowej Izby Architektów RP; - Panią Milenę Kruszewską, reprezentującą Naczelną Izbę Lekarską; - Pana Pawła Zająca, reprezentującego Stowarzyszenie Geodetów Polskich; - Pana Romana Nowickiego - Przewodniczącego Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego; - Pana Gorazda Humara - Prezydenta ECCE; - Panią Vesselę Gospodinovą - Dyrektor Generalną Bułgarskiej Izby Inżynierów Budownictwa; - Pana Jana Łozińskiego - Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych; - Panią Marię Tomaszewską-Pestkę, Panią Ewę Burchacińską i Pana Jacka Maniurę - przedstawicieli Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA; - Pana Jaromira Kuśmidra - Prezesa Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć trzech zmarłych członków izby, będących delegatami na krajowe zjazdy: Bronisława Wośka, Zbigniewa Matuszyka i Mariana Jantury.

W dalszej kolejności przyjęto regulamin obrad i dokonano wyboru przewodniczącego X Zjazdu, którym został Franciszek Buszka - mandat nr 136 (śląska OIIB). Przewodniczący zjazdu przejął od prezesa Dobruckiego prowadzenie obrad i zaproponował następujący skład prezydium zjazdu: 1. Zofia Zwierzchowska - mandat nr 17 (Dolnośląska OIIB); 2. Konrad Włodarczyk - mandat nr 99 (Mazowiecka OIIB); 3. Ryszard Pabian - mandat nr 115 (Podkarpacka OIIB); 4. Mirosława Ogorzelec - mandat nr 183 (Wielkopolska OIIB). Prezydium w powyższym składzie otrzymało aprobatę delegatów i rozpoczęło pracę. W kolejnym punkcie przyjęto porządek obrad, a następnie dokonano wyboru komisji mandatowej. W kolejnym punkcie programu nastąpiły wystąpienia gości zjazdu. Goście dziękowali za zaproszenie na obrady X Zjazdu i kierowali ciepłe słowa pod adresem całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz władz izby. Poseł Janusz Piechociński wyraził zadowolenie z faktu, że polskie środowisko budowlane znalazło swoje miejsce w „wielkiej debacie europejskiej” w przededniu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Gorazd Humar - prezydent ECCE swoje wystąpienie w dużej części poświęcił natomiast sprawie wdrożenia dyrektywy europejskiej dotyczącej budownictwa energooszczędnego. Wdrożenie jej spowoduje ogromne zmiany w sposobie projektowania i konstrukcji nowych budynków. Ogromną ilość energii, a co za tym idzie - także środków finansowych, będzie można zaoszczędzić konstruując budynki o zużyciu energii bliskim zeru. Po wystąpieniu gości dokonano wyboru komisji zjazdowych: skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. Do tej ostatniej został wybrany nasz przedstawiciel kol. Grzegorz Dubik. W dalszej części pierwszy dzień obrad zjazdu miał już roboczy charakter. Nastąpiło przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań wszystkich krajowych organów izby, co doprowadziło do udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PIIB. Prezes KR Andrzej Roch Dobrucki omówił najważniejsze zadania czekające na realizację w ramach trwającej kadencji. Chodzi m.in. o tworzenie wspólnego lobby budowlanego i politykę informacyjną na zewnątrz izby, czemu posłuży Nadzwyczajny Zjazd PIIB z okazji X rocznicy powołania do życia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podjęto stosowną uchwałę, że zostanie on zorganizowany w 2012 r. W pierwszym dniu obrad odbyły się jeszcze wybory uzupełniające do Krajowej Rady i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W drugim dniu zjazdu nastąpiło na wstępie wręczenie złotych i srebrnych odznak honorowych PIIB zasłużonym działaczom samorządu. Przed podjęciem uchwał w sprawie


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 zmian w zasadach gospodarki finansowej i budżetu na rok 2012 nastąpiła dyskusja, w której głos zabierało wielu delegatów, a wśród nich delegaci z Podkarpacia. Dyskutowano o zapewnieniu dostępności do norm przez Internet dla wszystkich członków PIIB i propozycje podniesienia z tego tytułu składek członkowskich co proponowała w przygotowanych materiałach Krajowa Rada. Głosy naszych delegatów zasadniczo cytuję z protokołu X Zjazdu.

5

6 dostępów na jedną izbę okręgową), co potwierdzają doświadczenia Podkarpackiej i Pomorskiej Izby. Dostęp do bazy norm przy skorzystaniu z oferty Podkarpackiej Izby byłby możliwy poprzez strony internetowe wszystkich okręgowych izb. Kwoty, jakie należałoby zapłacić do PKN-u porównując obie oferty Przewodniczący Rady PDK OIIB przedstawił w formie tabeli na jednym ze slajdów - tutaj reprodukowanym. Również na innym slajdzie w swoim wystąpieniu kol. Detyna pokazał istotne różnice w wielkości przedmiotu oferty, czyli w bazach norm i elementach towarzyszących jak wyszukiwarka, oprogramowanie i sprzęt komputerowy.

Zbigniew Detyna - mandat nr 108 (Podkarpacka OIIB) swoje wystąpienie oparł o opracowaną przez siebie PowerPoint-ową prezentację „rzuconą” na ekran na sali obrad. W ten maksymalnie przejrzysty sposób przedstawił porównanie oferty udostępnienia przez internet norm budowlanych dla członków wszystkich izby okręgowych wynegocjowanej przez Podkarpacką Izbę z ofertą przygotowaną przez Biuro Krajowe PIIB. Kol. Detyna poinformował, że w imieniu Podkarpackiej OIIB podjął pół roku temu negocjacje z PKNem, które zakończyły się w dniu wczorajszym, czyli w pierwszym dniu obrad krajowego zjazdu. Podkarpacka Izba już 6 lat temu podpisała umowę z PKNem, na zupełnie innych warunkach prawnych, znacznie korzystniejszych niż jest to teraz oferowane przez PKN na rynku. Oferta wynegocjowana przez Krajowe Biuro obejmuje bazę Porównanie ofert PDK OIIB i Biura Krajowej Rady PIIB - kwoty do zapłaty do PKN norm tylko z dwóch ICS-ów i zawiera 2980 norm. Doświadczenia współpracy Podkarpackiej Izby z PKN-em pozwalają stwierdzić, że te dwa ICS-y nie zawierają pełnej bazy norm budowlanych. Baza norm udostępnianych przez Podkarpacką OIIB jest znacznie bardziej rozbudowana i poszerzona o normy zakupione z innych ISC-ów i normy archiwalne, co razem daje liczbę 5135 norm budowlanych. Podkarpacka Izba oferuje będącą w jej dyspozycji wielopoziomową wyszukiwarkę do posiadanej bazy, czego nie zawiera oferta Krajowego Biura. Podkarpacka OIIB ma do zaoferowania 200 jednoczesnych dostępów do tej swojej bazy, wobec liczby 100 zawartej w ofercie Krajowego Biura. Przy 16 okręgowych izbach liczba 100 jest zdecydowaPorównanie ofert PDK OIIB i Biura Krajowej Rady PIIB - przedmioty ofert nie za mała (raptem średnio


6

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

Kol. Detyna wskazał, że Prezes PKN-u podczas wizyty w Krajowym Biurze Izby poinformował, że Krajowemu Biuru może dać upust na zakup dostępu do norm w wysokości max 5%, podczas gdy cena podana przez dyrektora biura KR PIIB do materiałów zjazdowych zakłada taki upust w wysokości aż 20%. Także podana w ofercie Krajowego Biura kwota za coroczne prenumeraty dla liczby 100 jednoczesnego dostępu do 2980 norm nie jest kwotą ofertową, ale jedynie informacją o tym ile taka prenumerata kosztowała w roku 2010. Należy zatem liczyć się z tym, że koszt prenumeraty z roku na rok będzie wzrastać o niepodane i nie wynegocjowane w ofercie Krajowego Biura kwoty. Całkiem inaczej jest w ofercie Podkarpackiej Izby, gdzie w wyniku negocjacji PDK OIIB uzyskała gwarancję stałej ceny prenumeraty rocznej na cztery lata. Gwarancja stałej ceny - aż na 4 lata - wobec różnych uwarunkowań wskazujących na stałe wzrastanie kosztów rocznych prenumerat jest bardzo ważnym atutem na „tak” dla oferty PDK OIIB vs. oferta Krajowego Biura. PDK OIIB od lat udowadnia, że pracuje w sposób otwarty i szczery dla dobra samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podkarpacka Izba chce się posiadanymi wartościami podzielić z całą Izbą. Mimo, że to członkowie Podkarpackiej OIIB sfinansowali ze swoich składek członkowskich zakup ponad 5 tysięcy norm, budowę wyszukiwarki, zakup sprzętu itp., to Podkarpacka Izba nie chce z tego tytułu żadnej rekompensaty od pozostałych izb okręgowych, ponieważ członkowie Podkarpackiej Izby odnieśli już korzyść, dzięki 6-letniemu dostępowi do tej bazy. Podkarpacka Izba ma wdrożony odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem i ochrony danych przechowywanych na nośnikach elektronicznych, co jest bezwzględnie wymagane przy internetowym dostępie do baz danych. Budowa takiego systemu trwa co najmniej kilka miesięcy i jest dość kosztowna, czego niestety nie uwzględnia oferta przedłożona zjazdowi przez dyrektora biura KR PIIB. W sentencji swojego wystąpienia kol. Przewodniczący Rady Podkarpackiej Izby stwierdził, że koszt dostępu do norm w przypadku skorzystania z oferty Podkarpackiej Izby w żaden sposób nie uzasadnia zawartego w materiałach zjazdowych wniosku o podwyższenie składki członkowskiej w części na Krajową Radę. Jeśli na sali obrad padną inne konkretne argumenty wyjaśniające celowość podniesienia składki członkowskiej, to sprawę trzeba będzie rozważyć, ale delegaci Podkarpackiej Izby uważają, że dostęp do norm nie może być takim argumentem, bo propozycja Podkarpackiej OIIB pokazuje, że dostęp taki jest możliwy bez podnoszenia składek członkowskich.

Leszek Kaczmarczyk - mandat nr 112 (Podkarpacka OIIB) przypomniał, że od początku istnienia Izby, na niemal każdym Krajowym Zjeździe, pojawiają się wnioski, aby składki obniżać, tymczasem przed Zjazdem tegorocznym delegaci otrzymali projekt uchwały dotyczący ich podniesienia. Pomysł ten jest abstrakcyjny. Władze centralne oderwały się od rzeczywistości i od członków, „wyalienowały się i sobie gdzieś tam w górze lewitują, a jak się tak wysoko lata to zaczyna brakować tlenu i nierealne pomysły przychodzą do głowy”. Należy zacząć bardziej oszczędzać, a wtedy pieniędzy na pewno wystarczy. Przed Zjazdem delegaci otrzymali kopertę wraz z zaproszeniem i materiałami zjazdowymi. Koszt jednej takiej przesyłki to 38,70 zł. Gdyby te przesyłki wysłano DHL-em tom koszt jednej przesyłki wyniósłby do 27 zł, Siódemką - 23 zł, zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - 10,90 zł, InPostem - 6 zł. Tak wygląda oszczędzanie Krajowego Biura PIIB. W związku z powyższym delegat złożył ustny wniosek do Krajowej Komisji Rewizyjnej, aby ta przyjrzała się tej sprawie i sprawdziła, czy przy wysyłaniu materiałów zjazdowych zostały zachowane wszystkie procedury obowiązujące w Izbie. Na zakończenie zaapelował do wszystkich delegatów o „elementarny instynkt samozachowawczy”, żeby masy członkowskie nie wywiozły wszystkich tu obecnych na przysłowiowych taczkach. Zawnioskował też, żeby nad podniesieniem składek głosować imiennie, a informację o tym, kto jak głosował zamieścić w „Inżynierze Budownictwa” i na portalu internetowym PIIB.

Jacek Gil - mandat nr 111 (Podkarpacka OIIB) wyjaśnił, że nie ma dylematu, który projekt uchwały powinien głosować Zjazd. Projekt Krajowej Rady został wysłany do delegatów wraz z porządkiem obrad. Ponieważ nie było żadnej poprawki do tego porządku, to właśnie ten projekt powinien być procedowany. Drugi projekt, który delegaci otrzymali przed samym Zjazdem, nie jest przedmiotem obrad. Przypomniał delegatom, że przez większość członków Izba jest postrzegana jako jeszcze jeden „organ podatkowy”. Miało miejsce znakomite wystąpienie prof. Starosolskiego dotyczące budżetu. Pojawiły się w nim propozycje oszczędności, które można wygospodarować, aby budżet został

Aurelia Mirek - mandat nr 114 (Podkarpacka OIIB) odniosła się do wczorajszych słów skarbnika KR, który powiedział, że w świetle tego co czeka Izbę i co ma do zrobienia, trzeba będzie porządnie oszczędzać. Pomysł podniesienia składek i zakupu za te pieniądze norm nie jest najlepszym sposobem na oszczędzanie. Wszystkie te cele statutowe można realizować w izbach okręgowych w sposób ekonomiczny i izby doskonale dają sobie z tym radę. Podniesienie składek jest niedopuszczalne, bo należy się liczyć ze zdaniem członków. Już podniesienie składek na ubezpieczenie OC wywołało wśród nich wielkie zamieszanie i niechęć. Z wystąpieniem kol. Zbigniewa Detyny polemizował

zamknięty znacznie lepszym wynikiem. W budżecie są pieniądze, które pozwalają zrealizować wszystkie przedstawione tu propozycje bez podnoszenia składki członkowskiej. Dostęp do norm, czy e-szkolenia to są rzeczy, które od 6 lat już funkcjonują w Podkarpackiej OIIB i nie trzeba było podnosić składek, żeby to zrealizować. Na zakończenie swojego wystąpienia delegat zawnioskował, aby podwyższyć składkę tylko na okręgowe izby, a nie na Izbę Krajową. Skłoniły go to tego liczne rozmowy z delegatami z mniej licznych izb, którzy mówili, że w ich izbach składki członkowskie nie pozwalają pokryć wszystkich kosztów działalności. Z projektu uchwały przygotowanego przez Krajową Radę należy więc wykreślić ustęp 2. Grzegorz Dubik - mandat nr 110 (Podkarpacka OIIB) poinformował delegatów, że złożył wniosek, w którym proponuje, aby nie podwyższać składek w ogóle, ani na izby okręgowe, ani na Izbę Krajową.


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 Andrzej Orczykowski - dyrektor Krajowego Biura PIIB. Poinformował, że chciałby z tej Sali wyjść z odpowiedzią na pytanie, czy dostęp do norm dla członków PIIB jest zasadny i celowy. Zwrócił uwagę, że wraz z projektem uchwały, który został wysłany do delegatów, znajduje się uzasadnienie jego autorstwa. Przeprosił delegatów, że w uzasadnieniu tym nie ma zawartej oferty Podkarpackiej OIIB, mimo, że zostało zasygnalizowane, że jeżeli będzie ona lepsza i tańsza, to nikt nie będzie na siłę podpisywał umowy z PKN-em. Poinformował, że trzykrotnie bezskutecznie prosił Przewodniczącego Podkarpackiej OIIB o przedstawienie oferty na dostęp do norm. Dopiero dzisiaj oferta ta została przedstawiona w formie prezentacji. Ofertę tą trzeba oczywiście przeanalizować, ale o ile w ofercie PKN-u mówi się o jednorazowym wydatku, to w przypadku Podkarpackiej Izby mówi się o corocznych opłatach. W przeciągu kilku lat ta oferta wcale nie musi być tańsza od oferty PKN-u. Uczciwą propozycją jest więc takie postawienie sprawy, że jeżeli faktycznie oferta Podkarpackiej OIIB będzie tańsza, a prawdopodobnie tak będzie, to Krajowa Izba może zapłacić jednorazowo Podkarpackiej Izbie za dostęp do norm, ale potem będzie już płaciła za aktualizację PKN-owi. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, że jedna okręgowa izba zarabia kosztem pozostałych, bo taki jest faktyczny cel działania Podkarpackiej Izby, o czym świadczy uchwała jej okręgowego zjazdu. Jednak decyzja, którą ofertę przyjąć, musi być poprzedzona rzeczową analizą, a nie podjęta na szybko, w ciągu jednego dnia. Dostęp do norm i redystrybucja środków dla wszystkich członków PIIB powinny być scentralizowane, bo tylko wtedy nie będzie równych i równiejszych. Ad vocem odpowiadał kol. Zbigniew Detyna. Poinformował, że negocjacje Podkarpackiej Izby z PKN-em „dla dobra wspólnego” zaczęły się znacznie wcześniej niż negocjacje na linii PKN - Krajowe Biuro PIIB. Przypomniał, że negocjacje te skończyły się dopiero wczoraj po południu. Zastanawiające są też w jaki sposób relacje między Izbą Podkarpacką, a pozostałymi okręgowymi izbami, przedstawia Dyrektor Orczykowski. Wyraził nadzieję, że jest to tylko pojedynczy głos, bo Podkarpacka Izba swoimi działaniami nie zasłużyła na tego typu subiektywizm. Zwrócił też uwagę, że Podkarpacka Izba proponuje inny produkt, kompletny - 5135 norm, a nie 2900 norm jak PKN. Proponuje ponadto nie 100 dostępów, a 200 i to jest zasadnicza różnica. W porozumieniu z Prezesem KR PIIB Andrzejem Roch Dobruckim kol. Przewodniczący PDK OIIB Zbigniew Detyna wstrzymał negocjacje z PKN-em, gdy Dyrektor Orczykowski zaczął prowadzić swoje. Kiedy Dyrektor zakończył negocjacje, to dopiero wtedy, za w porozumieniu z Prezesem A. Dobruckim Podkarpacka Izba wznowiła swoje negocjacje, tak aby je zakończyć przed Krajowym Zjazdem. To co wynegocjował Dyrektor Orczykowski ma faktycznie więcej niewiadomych, niż to co udało się wynegocjować Podkarpackiej Izbie. Dobrze by było, aby Dyrektor powiedział, jaki jest koszt i czas dostosowania systemu informatycznego w Krajowym Biurze do wymogów normy ISO 270001, jaki jest koszt opracowania profesjonalnej wyszukiwarki, bez której dostęp do nawet najbardziej rozbudowanej bazy będzie niemożliwy oraz jaki będzie koszt zakupu sprzętu i oprogramowania do niego. Na jednym z posiedzeń Krajowej Rady Dyrektor Orczykowski powiedział, że zamierza wynegocjować

7

od PKN-u 20-procentowy upust od kwoty 1,7 mln zł. Stwierdził też, że te 20% pokrywa się z kwotą, którą trzeba będzie wydać na dostosowanie sprzętu i oprogramowania w biurze Krajowej Rady. Wynika więc z tego, że miało by to nas kosztować ponad 300 tys. zł. W uzasadnieniu do projektu uchwały X Zjazdu wpisano kwotę, jakby ten 20% upust już został wynegocjowany i przez PKN udzielony. Tymczasem Prezes PKN-u wyraźnie powiedział, że dopuszczalny jest upust w wysokości 5, a nie 20%. Jeżeli chodzi o zarzut Dyr. Orczykowskiego, że Podkarpacka Izba, chce na tej operacji zarobić, to należy pamiętać, że ew. redystrybucja prowadzona przez kogokolwiek (tutaj oferowana przez Biuro Krajowe) nie oznacza nigdy, że redystrybutor weźmie 1 zł, a odda 1,20 zł. Redystrybucja zawsze ma swoje koszty. Jeśli Dyrektor Orczykowski powołuje się na uchwałę zjazdu izby okręgowej, która podobno pokazuje, że Podkarpacka Izba chce na tym interesie zarobić, to jest to ewidentne mijanie się z prawdą. Ostatni zjazd Podkarpackiej OIIB podjął decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Decyzja ta była konieczna i wpisuje się w szereg działań innych izb okręgowych, które już taką działalność prowadzą. Kończąc negocjacje z PKN-em Podkarpacka Izba nie mogła by nic zaoferować gdyby takiej gdyby takiej działalności nie podjęła. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie rozliczeń podatkowych. Podkarpacka Izba może wszystkim izbom okręgowym przedstawić konkretne wyliczenia, ile będzie kosztowała cała obsługa eksploatacyjna dostępu do norm. Będzie to na pewno tańsze, jeśli będzie się to odbywało w okręgu niż u redystrybutora, jakim niewątpliwie chce stać się Biuro Krajowej Rady PIIB. Jak zauważył jeden z przedmówców, dostęp do wiedzy to elementarne doskonalenie zawodowe. Prawa członka są realizowane w okręgach. Na zakończenie swojego wystąpienia kol. Przewodniczący Rady PDK OIIB stwierdził, że wobec zarzutu kierowanego przez Dyrektora Orczykowskiego wobec Podkarpackiej Izby zaczyna powoli żałować, że Pan Dyrektor nie jest członkiem izby inżynierów budownictwa. Po zakończeniu dyskusji wśród głosowanych wniosków przegłosowano również wniosek nr 14, autorstwa Grzegorza Dubika, w którym wnioskodawca zaproponował, aby nie podwyższać składek na Krajową Izbę i izby okręgowe, poparło 98 delegatów, 39 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przez Zjazd przyjęty. Tym samym rozstrzygnięto też kwestię 2 projektów uchwał dotyczących zmian w zasadach gospodarki finansowej, odrzucając je. Przyjęty został również wniosek jednej z delegatek, aby koszty dostępu do norm zostały pokryte z posiadanych przez PIIB lokat bankowych. Zdecydowano również, że zostanie powołany zespół negocjacyjny, który zajmie się przygotowaniem propozycji dostępu do norm dla członków samorządu inżynierów budownictwa. Następnie przedstawiono i głosowano wnioski zgłoszone przez zjazdy izb okręgowych oraz te zgłoszone przez delegatów na X Zjeździe. Na koniec przegłosowano uchwałę przygotowaną przez Komisję Uchwał i Wniosków X Krajowego Zjazdu PIIB zatwierdzającego sprawozdanie z pracy komisji. XI Krajowy Zjazd, z uwagi na EURO' 2012 zaplanowany został na 6-7 lipca 2012 r.


8

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

Pierwsza konferencja PDK OIIB „Inżynier i instytucje w procesie budowlanym” stała się faktem Zbigniew Detyna

Z satysfakcją i radością informujemy, że zrealizowany został pomysł spotkania się w tym samym miejscu i czasie inżynierów budownictwa oraz pracowników szeregu instytucji biorących udział w procesie budowlanym. I od razu zastrzegamy, że wolą i determinacją naszej izby jest, aby takie spotkania na stałe zostały wpisane do kalendarza.

„Co blokuje potencjał Polski?” - prof. Robert Gwiazdowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha

Konferencja ta nie mogła by się odbyć, gdyby nie zaangażowanie naszych partnerów merytorycznych: – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, – Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

o komplet partnerów) była precedensową w skali kraju, mówiliśmy o wybranej jednej branży - budownictwie drogowym. Wybór tej branży w roku 2011 na Podkarpaciu był więcej niż oczywisty. W wystąpieniach naszych patronów usłyszeliśmy wiele ciepłych słów - i gratulacje za pomysł, i życzenia owocnych obrad, i co najważniejsze zachętę do pozytywistycznej i permanentnej pracy na rzecz naszego środowiska inżynierskiego - dziękujemy i prosimy o dalsze wspieranie tej naszej pracy, do wzmożenia której nas zachęcacie. Lista prelegentów i tematyka wygłoszonych referatów była następująca: – Wojciech Jóźwiak - Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - Proces budowy drogi na etapie projektu - uproszczenie decyzji administracyjnych w ramach istniejącego prawa, w celu usprawnienia i przyspieszenia prac projektowych, – Magdalena Grabowska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, – Andrzej Kulig - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Pozwolenie na budowę jako zezwolenie na realizację inwestycji,

Patronat nad naszą konferencją objęli: – Małgorzata Chomycz - Wojewoda Podkarpacki – Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego – Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Gośćmi szczególnymi naszej konferencji byli: – Janusz Żbik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, – Robert Gwiazdowski - Prezydent Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Naturalnym celem jaki ma konferencja osiągać jest wzmocnienie dążeń wszystkich stron procesu budowlanego do ujednolicenia w praktyce stosowania i rozumienia prawa istniejącego oraz pośrednio, w przyszłości poprawy tego prawa. Niezależnie od tego, wartością samą w sobie jest wprowadzanie nowej jakości do wzajemnych relacji między inżynierami budownictwa oraz pracownikami wspomnianych instytucji i urzędów. Budownictwo to szereg branż oraz wiele rodzajów obiektów i budowli. Mówić o wszystkim - to mówić na okrągło. Dlatego na konferencji, która według naszej wiedzy (jeżeli chodzi

Powitanie uczestników konferencji przez Przewodniczącego Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB) - Zbigniewa Detyny


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 – Maria Tokarska - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Inwestycja drogowa - prawo budowlane czy „spec” ustawa? Jakie roboty związane z budową drogi można uwzględnić w decyzji zrid?, – Ryszard Witek - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie - Pozwolenie na użytkowanie jako warunek konieczny przystąpienia do użytkowania zrealizowanej inwestycji drogowej, – Robert Gwiazdowski - Centrum im. Adama Smitha - Co blokuje potencjał Polski? Wystąpienia pierwszych czterech prelegentów cechowała mocna i konkretna treść merytoryczna, co ważne wzajemnie się przenikająca i spojona jedną branżą - budownictwem drogowym. Uczestnicy słuchali kolejnych wystąpień w skupieniu i z dużym zainteresowaniem.

Od lewej: R. Gwiazdowski - Prezydent Centrum im. Adama Smitha, Z. Rynasiewicz - poseł, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, J. Żbik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Z.Cholewiński - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

9

Dyskusja prelegentów konferencji i udzielanie odpowiedzi na zadane przez uczestników konferencji pytania

Prawniczej Kosturek i Wspólnicy sp.k., która to kancelaria na co dzień obsługuje naszą okręgową izbę. Patronami medialnymi były: – TVP Oddział Rzeszów, – Polskie Radio Rzeszów, – Gazeta Codzienna „NOWINY”. Bardzo wymierny udział i zasługi dla konferencji wnieśli sponsorzy - gorąco dziękujemy: – sponsorowi głównemu - firmie Budimex S.A. oraz sponsorom równie ważnym: – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Rzeszowa, – BEST Construction Sp. z o. o. z Rzeszowa, – Przedsiębiorstwu Budowlanemu Hartbex Sp. z o. o. z Trzebowniska k/Rzeszowa. Dziękujemy za skuteczną pracę Komitetowi Organizacyjnemu konferencji w osobach Macieja Dobrowolskiego - przewodniczącego oraz członków Bożeny Baron oraz Tomasza Kloca. Przez parę godzin byliśmy, my inżynierowie i urzędnicy blisko siebie oraz blisko wspólnych problemów - i rozmawialiśmy. Do zobaczenia za rok.

Występujący jako ostatni, prof. Robert Gwiazdowski niejako „niechcący” podsumował swoim referatem całość wcześniejszych wygłaszanych treści - i uczynił to w sposób wyjątkowo dynamiczny i w przeciekawej formie. W prostych słowach, na prostych przykładach i czasami w żartobliwych, ale jakże celnych porównaniach wykazał, że budownictwo będące bezsprzecznie najważniejszą dziedziną gospodarki narodowej (najważniejszą, bo decydującą de facto o wzroście gospodarczym) powinno mieć zdjętych szereg hamulców swojego rozwoju. Profesor wskazał też na nierozerwalny związek naszej pracy z prawami ekonomii i finansami, które również powinny być „czytane” w sposób prosty i logiczny - proste i logiczne i jakże trudne... politycznie. Końcowym akcentem konferencji była otwarta dyskusja wszystkich prelegentów, którzy wspólnie zasiedli na scenie z uczestnikami siedzącymi na sali. Taka bezpośrednia formuła „teraz pytanie - teraz odpowiedź” spotkała się z uznaniem wszystkich. Prowadzenie (bardzo sprawne) konferencji pozostawało w rękach mece- Miejsce konferencji - sala widowiskowa Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzenasa Artura Kosturka - szefa Kancelarii szowie przy ulicy J. Dąbrowskiego 83


10

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

Spotkanie informacyjno-integracyjne członków naszej izby z terenu Powiatu Kolbuszowskiego Tegoroczny lipiec był deszczowy, jak mało który w ostatnich latach. Ustalona sporo wcześniej data kolejnego spotkania informacyjno-integracyjnego członków naszej izby, tym razem z terenu Powiatu Kolbuszowskiego dla zachowania „powagi Urzędu” i szacunku dla zaproszonych gości nie mogła niestety być zmieniona. Zatem przed wyznaczoną datą spotkania 28 lipca 2011 roku - organizatorom nie za bardzo było do śmiechu z obawy też i o frekwencję, aby nie była ona taka jak na niektórych nieciekawych szkoleniach (organizowanych oczywiście nie przez naszą izbę). I stało się niespodziewane, nie wiem kto to zrobił, bo żaden z kolbuszowskich inżynierów nie chciał się przyznać, ale wczesnym rankiem w promieniu 2 kilometrów wokół karczmy „Na Rozłogach” w Kolbuszowej Górnej pojawiły się 3 baterie haubic samobieżnych (czyli pełny dyon, razem 12 dział). Arużije, pozbawione znaków rozpoznawczych, jedynie z wytartymi czerwonymi plamami na oporopowrotnikach przypominającą kształtem gwiazdę w samo południe oddało kilka salw i front nieprzyjacielskich chmur znalazł się w odwrocie oddając na całe piękne popołudnie hektary nieba słońcu. Pewności, że tak właśnie było nie mamy, ale miejscowi zarzekają się, że w pobliskich sklepach w tym dniu zabrakło wielu towarów, między innymi ryżu, i napojów butelkowanych w szkło. Spotkanie, tradycyjnie już było bardzo ciekawe i miało super atmosferę, a frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania - 43% stanu osobowego członków naszej izby zamieszkujących na terenie powiatu, czyli 34 osoby plus zaproszeni goście, wśród których byli starosta Kolbuszowski - pan Józef Kardyś, burmistrz Kolbuszowej - pan Jan Zuba, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa - pan Władysław Grądziel, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa miasta Kolbuszowa - pani Elżbieta Lis oraz nasz kolega po fachu, inżynier budownictwa i wójt gminy Majdan Królewski - pan Jerzy Wilk. Początek spotkania zawierał extra atrakcję - występ zespołu muzycznego przy Szkole Muzycznej w Kolbuszowej - rodziny

państwa Niezgodów. Prawie godzinny kontakt z muzyką poważną wykonywaną na bardzo różnych instrumentach był dla każdego sporym przeżyciem i ucztą - dla zmysłu słuchu przede wszystkim. Całość była nam „podana” w pięknej scenerii, na tarasie z widokiem na okalający ogród pięknie zaprojektowany i urządzony, w poczuciu harmonii sztuki z przyrodą dającej relaks i wypoczynek - byliśmy oczarowani. Część informacyjna naszego spotkania miała miejsce w głównej sali karczmy. W czasie prezentacji oraz następującej po niej dyskusji nasi goście mogli w szczegółach poznać potencjał naszej podkarpackiej izby, a nasze koleżanki i koledzy zaznajomić się z całością oferty, jaką izba kieruje do wszystkich swoich członków. Bardzo ciekawe były wystąpienia panów starosty i burmistrza, po których nasi członkowie zadawali szereg pytań. Nawiązała się bezpośrednia dyskusja, także z władzami naszej izby, które reprezentowali poza osobą sprawozdającą, koledzy Jacek Gil - z-ca przewodniczącego Rady i Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Rady naszej okręgowej izby. Kolejne godziny spotkania uczestnicy spędzili posilając się i gasząc pragnienie w naprawdę urokliwym miejscu, jakim jest karczma „Na Rozłogach” w Kolbuszowej Górnej. Biesiada i rozmowy (w tym i o izbie i o propozycjach, co do jej dalszych działań) w miłym towarzystwie trwały do późnych godzin tego ciepłego i bezdeszczowego wieczoru. A nazajutrz znowu zaczął padać deszcz...

Słuchamy koncertu muzyki poważnej zespołu muzycznego przy Szkole Muzycznej w Kolbuszowej - rodziny Państwa Niezgodów

Stoją od lewej: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego - Józef Kardyś oraz Burmistrz Kolbuszowej - Jan Zuba

Serdeczne podziękowanie Spotkanie miało tak wspaniałą frekwencję, program i przebieg dzięki osobom zaangażowanym w jego organizację, a w szczególności dzięki koleżance Lilianie Serafin i koledze Bogusławowi Chudzikowi, którzy na co dzień zaangażowani są również w pracę w organach izby. Wszystkim serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne takie spotkania w innych powiatach naszego województwa. Zbigniew Detyna


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

Kodeksowe sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę, dodatkowa rekompensata z tego tytułu. Wyróżniamy dwa rodzaje godzin nadliczbowych, z przekroczenia normy dobowej (np. powyżej 8 godzin) oraz z przekroczenia normy średniotygodniowej, 40-godzinnej. Pracodawca ma do wyboru wypłacić dodatek do wynagrodzenia lub udzielić pracownikowi czasu wolnego. We wszystkich możliwych formach rekompensaty pracy nadliczbowej decyzja co do ostatecznego sposobu zadośćuczynienia należy do pracodawcy. To szef wypłaca dodatek w wysokości 50 lub 100% w zależności od powyżej wymienionego charakteru nadgodzin. Również w przypadku rekompensaty nadliczbówek czasem wolnym decydujący głos ma pracodawca. Pracownik może wprawdzie złożyć pisemny wniosek dotyczący udzielenia czasu wolnego w proporcji 1:1 (1 godzina wolna za 1 nadliczbową), lecz pracodawca nie musi się z nim zgodzić i może rekompensować nadgodziny czasem wolnym 1:1,5 lub wypłacić odpowiedni dodatek. Udzielając czasu wolnego pracodawca nie płaci za nadgodziny dodatku, a jedynie samo wynagrodzenie za pracę. Reasumując, za pracę w nadliczbówkach szef płaci dodatki do wynagrodzenia 50 lub 100% albo udziela czasu wolnego 1:1 na wniosek pracownika, 1:1,5 z polecenia pracodawcy. Całość rekompensaty powinna zostać załatwiona w obowiązujących w zakładzie pracy okresie rozliczeniowych z jednym wyjątkiem, na wniosek pracownika czas wolny może być udzielony w dowolnym terminie - nawet po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Jednak we wniosku pracownik powinien jasno i dokładnie określić termin wykorzystania czasu wolnego. Dodatkowo taki wniosek, dotyczący przekroczeń dobowych powinien być złożony w miesiącu powstania tych nadgodzin. Jeżeli takiego wniosku podwładny nie złoży w terminie, pracodawcy pozostaje tylko zapłacić dodatki lub udzielić czasu wolnego w proporcji 1:1,5. Nieco odmiennie uregulowaną kwestią jest polecenie pracy w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy - najczęściej będzie to sobota. Klasycznym przypadkiem jest praca wykonywana od poniedziałku do piątku (możliwa również zmianowa organizacja pracy), a sobota jest dniem wolnym. Dopuszczając na zasadzie wyjątku możliwość polecenia przez pracodawcę pracy w tym dniu, przepisy kodeksu pracy nakazują odpowiednio ją rekompensować. Częstą formą rekompensaty za taką pracę w sobotę, zresztą nierzadko wymuszaną przez pracowników jest płacenie wynagrodzenia wraz z 100% dodatkiem. Jest to działanie nieprawidłowe, mogące narazić pracodawcę na mandat w razie kontroli inspektora pracy, który może je uznać za wykroczenie przeciwko przepisom o czasie pracy (art.281 pkt 5 k.p.). Regulujący tą kwestię przepis art.1513 k.p. zobowiązuje bowiem pracodawcę aby taką pracę w „sobotę” rekompensować tzw. dniami zamiennymi wolnymi od pracy udzielanymi do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Niestety przepis powyższy nie przewiduje alternatywnej formy rekompensaty w stosunku do udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w wolną dla pracownika sobotę. Akceptowalne przez kontrolujących inspektorów pracy jest płacenie wynagrodzenia wraz z 100% za polecenie pracy w wolną sobotę, w przypadku gdy wypada ona na

11

Dawid Baran rzecznik prasowy OIP w Rzeszowie

koniec okresu rozliczeniowego i pracodawca nie ma fizycznej możliwości oddania dnia wolnego. To oznacza konieczność potraktowania tych godzin jako nadliczbówek z przekroczenia normy średniotygodniowej 40-godzinnej i zapłacenia za nie wynagrodzenia wraz z 100% dodatkiem, zgodnie z art. 1511 § 2 k.p. W praktyce często spotyka się sytuację, w której sami pracownicy nie chcą otrzymać dnia wolnego z tytułu dodatkowej pracy w sobotę. Oni przecież przychodzą do pracy w tym dniu aby otrzymać dodatkowy zarobek, a nie dzień wolny od pracy. Zresztą 8-godzina praca w sobotę i wolny za to np. poniedziałek nie daje pracownikowi żadnej korzyści. Co w pewnym sensie przeczy ogólnej zasadzie, że praca nadliczbowa powinna być dodatkowo wynagradzana. Ocena sytuacji sprzeciwu pracownika co do udzielenia mu dnia wolnego od pracy, budzi wątpliwości i nasuwa pytanie; czy takie działanie pracodawcy polegające na wypłacie wynagrodzenia z 100% dodatkiem możemy uznać za wykroczenie przeciwko prawom pracownika? Należy bowiem pamiętać, że cytowany powyżej przepis art. 1513 k.p. nakazuje udzielić dnia wolnego od pracy w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Jeżeli więc w tym zakresie do uzgodnienia nie doszło (np. brak porozumienia co do terminu odbioru dnia wolnego), a koniec okresu rozliczeniowego się zbliża, wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkiem 100% wydaje się być jedynym rozwiązaniem dla pracodawcy. Ten brak porozumienia powoduje, że nie ma winy po stronie pracodawcy, a jeśli nie ma winy, to nie można także stwierdzić istnienia wykroczenia popełnionego przez pracodawcę. W tym zakresie wątpliwości mają również kontrolujący inspektorzy pracy. Wydaje się więc konieczne aby pracodawca udokumentował fakt, chęci udzielenia dnia wolnego od pracy, poprzez skierowanie pisma do pracownika z terminem odbioru dnia wolnego. Pisemna adnotacja na tym dokumencie, o odmowie odebrania przez pracownika dnia wolnego od pracy, z pewnością przyda się jako dowód w razie przyszłej i ewentualnej kontroli inspektora pracy.

Dawid Baran - jest inspektorem pracy, specjalistą prawa pracy. Rozległą wiedzę prawniczą, szczególnie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych popartą doświadczeniem praktycznym wykorzystuje w pracy dydaktycznej prowadząc wykłady szkoleniowe z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się problematyce czasu pracy i godzin nadliczbowych, wykorzystując swoją wiedzę z ww. zakresu do opracowywania szczegółowych rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Współpracuje m.in. z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, Krajowym Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur, Politechniką Rzeszowską, Polskim Centrum Kadrowo-Płacowym w Łodzi, Gazetą Prawną - Infor S.A w Warszawie, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Rzeszowie, Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. Czytelnicy gazet regionalnych i ogólnopolskich znają go jako komentatora i specjalistę zagadnień prawnych, który przybliża prawo pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom.


12

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ PDK OIIB W IV KWARTALE 2011 r. Bogumił Surmiak

Szkolenia organizowane przez PDK OIIB są bezpłatne*. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniach jest zgłoszenie udziału w biurze PDK OIIB, Rzeszów, ul. Słowackiego 20, pokój 601 lub telefonicznie na numer 017 850 77 05 wew. 26, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres szkolenia@pdk.piib.org.pl najpóźniej w dniu szkolenia.** *(za wyjątkiem warsztatów, na które opłata jest symboliczna) **(za wyjątkiem warsztatów, na które wpłaty muszą być uiszczone na 7 dni przed rozpoczęciem). Prosimy o dokonywanie zgłoszeń - w przypadku dużej ilości chętnych, będzie istnieć konieczność wynajęcia większych sal wykładowych.

Zgłoszenia na kursy językowe Warunkiem uczestniczenia w kursach językowych jest złożenie odpowiedniego wniosku w sekretariacie biura PDK OIIB, Rzeszów, ul. Słowackiego 20, pokój 608 oraz podpisanie umowy między PDK OIIB a szkołą językową oraz między PDK OIIB a członkiem w nieprzekraczalnym terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Zgłoszenia na konferencje Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz programu konferencji w sekretariacie biura PDK OIIB, Rzeszów ul. Słowackiego 20, pokój 608 w terminie 30 dni przed ostateczną datą wpłaty za konferencję. Zgłoszenia na szkolenia, wycieczki techniczne Warunkiem otrzymania dofinansowania do w/w imprez jest złożenie odpowiedniego wniosku w sekretariacie biura PDK OIIB, Rzeszów, ul. Słowackiego 20, pokój 608. w terminie, który będzie podany w odpowiednim e-mailu. Zgłoszenia do prenumeraty czasopism Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie odpowiedniego wniosku w sekretariacie biura PDK OIIB oraz wpłaty pozostałej kwoty na konto PDK OIIB do końca listopada br. Zaglądaj na stronę internetową www.inzynier.rzeszow.pl - tu informacja o szkoleniach aktualizowana jest na bieżąco. Podaj swój adres e-mail - informujemy i przypominamy o szkoleniach.

A. SZKOLENIA

- metody obliczeń murów oporowych i skarp - przykłady obliczeń, - konstruowanie stromych skarp - przykłady obliczeń.

1. Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych.

Termin i miejsce szkolenia: 20 wrzesień 2011 r. wtorek od 10.00 do 14.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala wykładowa nr 604. Szkolenie poprowadzi mgr inż. Piotr Jermołowicz. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Tematyka i program szkolenia: - trwałość geosyntetyków i konstrukcji, - wzmacnianie gruntów, - stateczność nasypów, skarp i zboczy - metody obliczeń, - zastosowanie zbrojenia w nasypach, skarpach i ścianach oporowych, - awarie i uszkodzenia konstrukcji składowisk, nasypów i obwałowań, murów oporowych i stromych skarp i budowli hydrotechnicznych, - mechanizmy zniszczenia konstrukcji z gruntu zbrojonego, - podstawowe awarie, uszkodzenia konstrukcji i błędy realizacyjne

2. Prawa i obowiązki kierownika budowy Tematyka i program szkolenia: - Status kierownika budowy, jako osoby wykonującej samodzielne funkcję techniczną w budownictwie. - Prawa kierownika budowy. - Obowiązki kierownika budowy - Odpowiedzialność kierownika budowy. Szkolenie poprowadzi mgr Marian Pędlowski. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 Terminy i miejsca szkoleń: 10 październik 2011 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 Dębica 11 październik 2011 r. (wtorek) od 10.00 do 14.00 - Rzeszów 12 październik 2011 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Jarosław 13 październik 2011 r. (czwartek) od 16.00 do 20.00 - Krosno 14 październik 2011 r. (piątek) od 16.00 do 20.00 - Tarnobrzeg

3. Granice energooszczędności, czyli jak budować: szkolenie 6-dniowe -

budynki zero-energetyczne, budynki pasywne, budynki o racjonalnie niskim poziomie zużycia energii.

Tematyka i program szkolenia: 1. Budownictwo energooszczędne-efektywne energetycznie (3 godziny) aktualne wymagania prawne, zmiany w prawie UE, podstawowe założenia, klasyfikacje budynków: budynki zeroenergetyczne, budynki pasywne, budynku racjonalne energetycznie podziały na klasy-kierunek najbliższych zmian prawnych Wymagania prawne w zakresie jakości energetycznej budynku (4 godziny) Jak zaprojektować budynek spełniający aktualne wymagania prawne, w którym zużycie energii jest na racjonalnie niskim poziomie? Projektowanie budynku wg klas energetycznych. Porównywanie budynków, klasyfikacja energetyczna. Energooszczędne, efektywne energetycznie budownictwo, metodologia postępowania od koncepcji do realizacji. Zmiana energochłonności budynków a wzrost kosztów budowy. Na czym polega racjonalizacja zużycia energii w budynkach. Uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat strat ciepła w budynku Wpływ kształtu na energochłonność budynków. 2. Rozwiązania elementów budynku mających wpływ na jakość energetyczną budynków (14 godzin) Optymalne przegrody budowlane: 2.1 Ściany: ściany jednowarstwowe, ściany wielowarstwowe, przegrody w konstrukcji szkieletowej-wymagania prawne, prawidłowa budowa przegród, likwidacja mostków, podział na klasy, optymalizacja parametrów izolacyjnych, optymalne parametry w zależności od źródła ciepła i jakości instalacji. Mostki cieplne - wpływ na energochłonność budynków, zasady prawidłowego wykonawstwa. 2.2 Dachy: stropodachy wentylowane i niewentylowane, więźby dachowe: wymagania prawne, prawidłowa budowa przegród, likwidacja mostków, podział na klasy, optymalizacja parametrów izolacyjnych, optymalne parametry w zależności od źródła ciepła i jakości instalacji. Mostki cieplne - wpływ na energochłonność budynków, zasady prawidłowego wykonawstwa. 2.3 Stolarka Budowlana: okna, drzwi, fasady przeszklone wymagania prawne, budowa, rodzaje szkła, rodzaje profili, optymalne parametry izolacyjne przegród przeźroczystych dla budynków ogrzewanych oraz ogrzewanych i chłodzonych, osłony przeciwsłoneczne, łamacze światła. Mostki cieplne -

13

wpływ na energochłonność budynków, zasady prawidłowego wykonawstwa. 2.4 System Grzewczy: Optymalny system grzewczy dla różnych źródeł energii, wymagania prawne dla systemów grzewczych. Odnawialne źródła energii w budownictwie: kolektory słoneczne i architektura, pompy ciepła, kolektory fotowoltaiczne rozwiązania architektoniczne z akumulatorami i ze sprzedażą do sieci, rozwiązania oparte o biomasę, magazyny paliwa (biomasy). Kogeneracja, zastosowanie w budownictwie. Optymalizacja kosztów ogrzewania. 2.5 Wentylacja: Rodzaje wentylacji, wymagania prawne, wentylacja energooszczędna, wentylacja z rekuperacją i wymiennikiem gruntowym, wentylacja centralna i lokalna. 2.6 Oświetlenie: Oświetlenie wymagania prawne, różne źródła światła, jakość światła, optymalne oświetlenie 3. Projektowana charakterystyka budynku. (16 godzin) Jak sporządzić projektowaną charakterystykę energetyczną budynku? Co powinna zawierać projektowana charakterystyka, zależność pomiędzy projektowaną charakterystyką a świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, lokalu. 4. Odnawialne źródła energii (OŹE) w budynku (6 godzin) Jak sporządzić w projekcie budowlanym wymagane prawem analizy opłacalności pod względem technicznym, ekonomicznym, ekologicznym OŹE, co taki raport powinien zawierać? Podsumowanie - konspekt dla projektanta oraz jak sformułować wytyczne dla branżystów. 5. Wartość rynkowa nieruchomości zależy od jakości energetycznej budynku, jak to określić, czy opłaca się budować budynki energooszczędne, energooszczędność - koszty eksploatacji a wzrost kosztów wnoszenia (2 godziny) 6. Podsumowanie (1,5 godziny) Terminy i miejsce szkolenia: 4,5 listopad 2011 r. (piątek, sobota) 18,19 listopad 2011 r. (piątek, sobota) 2,3 grudzień 2011 r. (piątek, sobota) w piątki od 12.00 do 20.00, w soboty od 9.00 do 18.00 (przewidziana przerwa obiadowa) Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala wykładowa nr 604 Szkolenie poprowadzi mgr inż. Jerzy Żurawski, prezes Stowarzyszenia Agencji Poszanowania Energii SAPE, prezes Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska oraz członek Rady Programowej miesięcznika IZOLACJE. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

4. Praktyczne aspekty zawieranie umów na roboty budowlane Tematyka i program szkolenia: Uczestnicy szkolenia będą mogli się zapoznać z praktycznymi aspektami zawierania umów o roboty budowlane. Dowiedzieć się, jak w praktyce wyglądają najnowsze zasady przygotowania i realizacji umów oraz obowiązki stron. Poznają wszystkie aspekty zawierania umów o roboty budowlane i będą mieli okazję przećwiczenia tych zasad i metod na praktycznych przykładach. Zapraszamy na szkolenie osoby, które w swojej codziennej pracy zajmują się przygotowaniem i rozliczaniem umów o roboty budowlane oraz napotykają sytuacje problemowe.


14

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 Czas szkolenia: 8 godzin - wykłady

Program szkolenia: - Rodzaje umów o roboty budowlane - Sposoby zawierania umowy o roboty budowlane - Zawieranie umowy o roboty budowlane w ramach zamówień publicznych - Znaczenie i obowiązywanie ogólnych warunków umów o wykonywanie robót budowlanych; - Określanie przedmiotu umowy w umowie o roboty budowlane. - Terminy w umowie o roboty budowlane a ryzyko odpowiedzialności kontraktowej. - Obowiązki stron umowy oraz obowiązek współdziałania stron przy wykonywaniu umowy. - Odbiory: częściowy, końcowy oraz ostateczny. - Sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności w umowie o roboty budowlane: - Zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Sankcje umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane: - Rękojmia oraz gwarancja wykonawcy i podwykonawcy. - Płatności w procesie budowlanym - Umowa o roboty budowlane a prawo budowlane. - Odpowiedzialność projektanta za błędy w dokumentacji projektowej Terminy i miejsce szkolenia: I grupa - 26 listopad 2011 r. (sobota) od 9.00 do 17.00 II grupa - 4 luty 2012 r. (sobota) od 9.00 do 17.00 III grupa - 5 luty 2012 r. (niedziela) od 9.00 do 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala wykładowa nr 604 Szkolenie prowadzi mgr Barbara Augustynowicz. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

5. Roszczenia zamawiającego i wykonawcy w procesie budowlanym Tematyka i program szkolenia: Szkolenie dedykowane dla Inwestorów i Wykonawców, Generalnych Realizatorów Inwestycji, Inżynierów Kontraktów. Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty na tle roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy: wzory umów, charakter roszczenia, uprawnienia przysługujące podmiotom, rodzaje roszczeń, podział roszczeń, terminy roszczeń, szczegóły powiadamiania, elementy ustawy prawo zamówień publicznych na tle roszczeń, roszczenia kompletne, roszczenia przejściowe, skutki uchybienia terminu do zgłoszenia roszczenia, klauzule dotyczące roszczeń, roszczenia zamawiającego i wykonawcy w świetle FIDIC. Czas szkolenia: 8 godzin - wykłady Termin i miejsce szkolenia: I grupa - 5 listopad 2011 r. (sobota) od 9.00 do 17.00 II grupa - 6 listopad 2011 r. (niedziela) od 9.00 do 17.00 III grupa - 3 marzec 2012 r. (sobota) od 9.00 do 17.00 IV grupa - 4 marzec 2012 r. (niedziela) od 9.00 do 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala wykładowa nr 604

Szkolenie prowadzi mgr Barbara Augustynowicz. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

6. Prawo telekomunikacyjne Tematyka i program szkolenia: Ustawa Prawo telekomunikacyjne dostosowała polskie prawo telekomunikacyjne do wymagań wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej o łączności elektronicznej, które weszły w życie w kwietniu 2002 r. Na nowy porządek regulacyjny w tej dziedzinie składa się zespół dyrektyw przyjętych przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji podstawowych aktów składających się na nowy porządek. Szkolenie dedykowane jest dla branży teletechnicznej zarówno dla projektantów jak i wykonawców związanych z TPSA. Program szkolenia: - Ustawa Prawo telekomunikacyjne - Postanowienia ogólne - Zakres ustawy - Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej - Postępowanie konsultacyjne - Postępowanie konsolidacyjne - Regulowanie rynku telekomunikacyjnego - Analiza rynku, postępowanie w sprawie określania rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylania obowiązków regulacyjnych - Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej - Regulowanie usług na rynku detalicznym - Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów - Ochrona użytkowników końcowych i usługa powszechna - Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym - Świadczenie usługi powszechnej - Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych - Sposoby rozstrzygania sporów - Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją - Gospodarowanie częstotliwościami - Gospodarowanie numeracją - Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne - Infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia radiowe - Infrastruktura telekomunikacyjna - Używanie i obsługa urządzeń radiowych - Wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych - Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych - Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego - Opłaty telekomunikacyjne - Administracja łączności i postępowanie przed Prezesem UKE - Organy administracji łączności - Kontrola i postępowanie pokontrolne - Przepisy karne i kary pieniężne - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 - Zmiany w przepisach obowiązujących - Przepisy przejściowe - Przepisy końcowe - Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (krótki zarys) Czas trwania szkolenia: 8 godzin - wykłady Termin i miejsce szkolenia: 11 luty 2012 r. (sobota) od 9.00 do 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala wykładowa nr 604 Szkolenie poprowadzi Mariusz Kwaśnicki. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

7. Podstawowe przepisy techniczne oraz źródła ich pozyskiwania dotyczące budownictwa telekomunikacyjnego Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat projektowania, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dla kogo: projektantów i wykonawców branży telekomunikacyjnej. Tematyka i program szkolenia: - Projektowanie telekomunikacyjnych obiektów budowlanych - Usytuowanie i warunki techniczne telekomunikacyjnych obiektów budowlanych - Warunki techniczne kanalizacji kablowej i linii kablowych podziemnych - Kanalizacja kablowa i linie kablowe a wykorzystanie innych obiektów Budowlanych - Usytuowanie i zabezpieczenie kanalizacji wewnątrz budynkowej - Wymagania techniczne dotyczące ochrony sieci telekomunikacyjnej Czas trwania szkolenia: 8 godzin - wykłady Termin i miejsce szkolenia: I grupa 18 luty 2012 r. (sobota) od 9.00 do 17.00 II grupa 19 luty 2012 r. (niedziela) od 9.00 do 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB ul. Słowackiego 20 VI piętro sala wykładowa nr 604 Szkolenie poprowadzi Grzegorz Osior. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

B. Blok szkoleniowy „Prawo budowlane i przepisy wykonawcze” Szkolenie I - Bezpieczeństwo pożarowe budynków w świetle znowelizowanych warunków technicznych

15

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: - przepisy ogólne, - zabudowa i zagospodarowanie działki, - budynki i pomieszczenia, - wyposażenie techniczne budynków, - bezpieczeństwo pożarowe w tym: kwalifikacja elementów budowlanych, odporność pożarowa budynków, strefy i oddzielenia przeciwpożarowe, warunki ewakuacyjne, wentylacja mechaniczna i oddymiająca, usytuowanie budynków, wymagania dla garaży i budynków tymczasowych. Terminy szkoleń: 17 październik 2011 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 Dębica 18 październik 2011 r. (wtorek) od 10.00 do 14.00 - Rzeszów 19 październik 2011 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Jarosław 24 październik 2011 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 Krosno 25 październik 2011 r. (wtorek) od 16.00 do 16.00 - Przemyśl 26 październik 2011 r. (środa) od 16.00 do 16.00 - Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi płk mgr inż. Andrzej Stopa. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenie II - Prawo Budowlane - Definicje i przepisy wykonawcze do Ustawy - Najważniejsze pojęcia i definicje - Przepisy wykonawcze do ustawy - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego - Samowole budowlane - legalizacja samowoli i odstępstw - Sankcje i kary Terminy i miejsca szkolenia: 7 listopad 2011 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Dębica 8 listopad 2011 r. (wtorek) od 10.00 do 14.00 - Rzeszów 9 listopad 2011 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Jarosław 14 listopad 2011 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Krosno 15 listopad 2011 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00 - Przemyśl 16 listopad 2011 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi mgr inż. Maria Sieńko. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenie III - Prawo Budowlane - Pozwolenia na budowę, zgłoszenia - Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy - podstawowe pojęcia stosowane w procesie budowlanym. - Zgłoszenie robót budowlanych - wymagane dokumenty i obowiązujące procedury administracyjne. - Pozwolenie na budowę - formalna i merytoryczna weryfikacja dokumentów. - Zmiana, przeniesienie pozwolenia na budowę. Terminy i miejsca szkoleń: 5 grudzień 2011 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Dębica 6 grudzień 2011 r. (wtorek) od 10.00 do 14.00 - Rzeszów


16

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

7 grudzień 2011 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Jarosław 12 grudzień 2011 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Krosno 13 grudzień 2011 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00 - Przemyśl 14 grudzień 2011 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi mgr inż. Maria Tokarska. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

7 luty 2012 r. (wtorek) od 10.00 do 14.00 - Rzeszów 8 luty 2012 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Jarosław 13 luty 2012 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Krosno 14 luty 2012 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00 - Przemyśl 15 luty 2012 r. (środa) od 16.00 do 20.00 Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi mgr inż. Krzysztof Piątek. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenie IV - Prawo budowlane - Realizacja robót budowlanych

Lokalizacja szkoleń: Dębica - w Restauracji „Stomilanka” przy ul. Ignacego Lisa nr 1 (stołówka Stomilu) Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB ul. Słowackiego 20 VI piętro pokój 604 Jarosław w Ośrodku „KOLPING” przy parafii Chrystusa Króla ul. 3 Maja 49 Krosno - w stołówce huty w Krośnie ul. Tysiąclecia Przemyśl - Hotel Gromada - Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 Tarnobrzeg - w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Świętej Barbary 1B

- Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - Sporządzenie planu Bioz - Powołanie kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego - Prowadzenie dokumentacji budowy - Dziennik budowy jako podstawowy dokument powstający w procesie budowlanym - Prace geodezyjne na budowie - Wprowadzanie i dokumentowanie odstępstw - Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie - Oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania - Odpowiedzialność za błędy i nieprawidłowości Terminy i miejsca szkoleń: 9 styczeń 2012 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Dębica 10 styczeń 2012 r. (wtorek) od 10.00 do 14.00 - Rzeszów 11 styczeń 2012 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Jarosław 16 styczeń 2012 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Krosno 17 styczeń 2012 r. (wtorek) od 16.00 do 16.00 - Przemyśl 18 styczeń 2012 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi mgr inż. Krzysztof Piątek. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenie V - Prawo budowlane Utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych, katastrofy budowlane - Utrzymanie i użytkowanie obiektów - Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagane uprawnienia i kwalifikacje osób wykonujących kontrole okresowe - Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego o przeprowadzonych kontrolach obiektów wielko powierzchniowych - Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego - Szczególne wymagania dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych - Katastrofa budowlana - definicje - Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów w przypadku wystąpienia katastrof i awarii budowlanych - Przepisy karne Terminy szkoleń: 6 luty 2012 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Dębica

C. WARSZTATY KOMPUTEROWE (grupy 10-osobowe) UWAGA: Warunkiem zorganizowania szkolenia jest frekwencja min. 7 uczestników - symboliczna odpłatność dla usprawnienia organizacji warsztatów podaj swój numer telefonu kontaktowego.

Warsztaty odbywać się będą w grupach 10-osobowych w sali komputerowej wyposażonej w komputery z rzutnikiem multimedialnym. Symboliczna odpłatność w wysokości 30 zł na konto Kredyt Bank Nr 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000, z dopiskiem w tytule nazwy warsztatów komputerowych w terminie 14 dni przed planowanym terminem, decyduje kolejność wpłat. W przypadku rezygnacji kwota wpłaty nie podlega zwrotowi.

1. Kurs Microsoft Word 2007 - Interfejs programu: a. Przycisk pakietu Office b. Karty i panele na wstążce c. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Wprowadzanie i formatowanie tekstu: a. Formatowanie czcionki b. Formatowanie akapitu c. Tabulator: tabulatory domyślne, definiowanie tabulatorów d. Listy: wypunktowanie i numerowanie, style list e. Funkcje przycisków: Wytnij, Kopiuj, Wklej f. Zastosowanie „Schowka” g. Edytowanie h. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 - Praca z dokumentem: a. Nagłówek i stopka b. Strony c. Widoki dokumentu d. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Tabele: a. Wstawianie tabeli b. Formatowanie tabeli c. Narzędzia tabel d. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Kolumny: a. Definiowanie kolumn b. Opcje kolumn c. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Narzędzia dodatkowe: a. Język i pisownia b. Style - malarz stylów c. WordArt d. Rysunek e. Obiekty f. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Zastosowania: a. Kopiowanie materiałów z Internetu - prawa autorskie i pokrewne b. Drukowanie dokumentów Miejsce i terminy warsztatów: 21,23,24,28,30 listopad, 01,05 grudzień 2011 r. w godzinach 16.00 do 19.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala komputerowa nr 609. Warsztaty poprowadzi mgr inż. Paweł Rzońca. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

2. Kurs Microsoft Excel 2007 - Interfejs programu: d. Przycisk pakietu Office e. Karty i panele na wstążce f. Komórki, kolumny, wiersze g. Skoroszyt i arkusz - Wprowadzanie danych oraz edycja dokumentu: a. Wprowadzanie i edycja tekstu b. Operacje na komórkach, kolumnach i wierszach c. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Zapisywanie, otwieranie i opcje dokumentu: a. Otwieranie i zapisywanie plików b. Zapisywanie do starszych wersji programu MS Excel lub do PDF c. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Formuły i podstawowe funkcje: a. Tworzenie prostych formuł b. Wprowadzanie podstawowych funkcji c. Formatowanie warunkowe d. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Operacje na danych: a. Filtrowanie danych b. Sortowanie danych c. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości

17

- Tabele i wykresy: a. Tworzenie tabeli i jej opcje b. Tworzenie wykresu i jego opcje c. Tworzenie dokumentu zawierającego wykres d. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych wiadomości - Drukowanie. - Ćwiczenia z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych funkcji. Terminy i miejsce warsztatów: 04,05,09,11,12,16,18 styczeń 2012 r. w godzinach 16.00 do 19.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala komputerowa nr 609 Warsztaty poprowadzi mgr inż. Paweł Rzońca. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

3. Kurs Autodesk - AutoCAD 2011 PL - Interfejs programu: Menu programu Autodesk AutoCAD 2011. Wygląd głównego okna aplikacji. Wprowadzanie poleceń. Dopasowanie programu do potrzeb użytkownika. Dostosowanie „Kart” i „Paneli”. Otwieranie i zapisywanie rysunków w dowolnych formatach. - Podstawowe narzędzia rysunkowe: a. Współrzędne punktu w układach współrzędnych; prostokątnym, biegunowym; względnym i bezwzględnym b. Dynamiczne wprowadzanie danych c. Omówienie sposobu użycia narzędzi rysunkowych: linia, łuk, polilinia, okrąg, prostokąt, elipsa, splajn, wielobok, linia konstrukcyjna, półprosta - Narzędzia modyfikacji: a. Przesuń b. Kopiuj c. Obróć d. Rozciągnij e. Porządek rysowania f. Skala g. Odsuń h. Lustro. i. Utnij, wydłuż j. Wymaż k. Rozbij l. Szyk m. Zaokrąglaj, fazuj n. Przedłuż, dopasuj, przerwij, przerwij w punkcie, dołącz, odwróć o. Edytuj polilinia, edytuj splajn, edytuj kreskowanie - Narzędzia rysowania precyzyjnego: a. Punkty charakterystyczne b. Siatka c. Skok - Podgląd rysunku: a. Powiększanie i pomniejszanie b. Przesuwanie - Warstwy, rodzaje linii, kolory. - Bloki rysunkowe:


18

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

a. Tworzenie bloków oraz bloki z atrybutami b. Wstawianie bloków do rysunku c. Tworzenie własnej biblioteki bloków - Napisy: a. Edytor napisów b. Tekst jedno - i wielowierszowy c. Tworzenie własnych stylów tekstu d. Import tekstu - Tabele: a. Tworzenie tabeli i jej edycja b. Import tabeli - Wymiarowanie: a. Wymiar liniowy, wyrównany, kątowy, długość łuku, średnicowa, promień, współrzędne punktu b. Edytowanie i modyfikowanie wymiarów c. Tworzenie własnych stylów wymiarowych - Kreskowanie, wypełnianie obszarów, styl kreskowania. - Obszar papieru: a. Arkusze rysunkowe b. Rodzaje rzutni; sąsiadujące, jedna, wieloboczna, przekształcanie, obiektu w rzutnie, przycinanie rzutni c. Skala rzutni d. Blokowanie rzutni e. Powiększanie szczegółów - Rysunek izometryczny. - Tworzenie własnych szablonów rysunkowych. - Przygotowanie wydruku. Terminy i miejsce warsztatów: 5,6,7 grudnia 2011 r. (poniedzia³ek-œroda) w godzinach 9.00 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala komputerowa nr 609 Warsztaty poprowadzi mgr inż. Paweł Rzońca. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

4. ZUZIA: kosztorysowanie dla początkujących Terminy warsztatów I GRUPA - 22-23 październik 2011 r. (sobota-niedziela) od 9.00 do 17.00 II GRUPA - 19-20 styczeń 2012 r. (czwartek-pi¹tek) od 9.00 do 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala komputerowa nr 609 Szkolenie poprowadzi mgr inż. Piotr Widak.

5. ZUZIA: kosztorysowanie dla średniozaawansowanych Terminy warsztatów I GRUPA - 12-13 listopad 2011 r. (sobota-niedziela) od 9.00 do 17.00 II GRUPA - 2-3 luty 2012 r. (czwartek-pi¹tek) od 9.00 do 17.00

Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala komputerowa nr 609 Szkolenie prowadzi mgr inż. Piotr Widak.

6. Norma dla początkujących I GRUPA - 29-30 październik 2011 r. (sobota-niedziela) od 9.00 do 17.00 II GRUPA - 25-26 luty 2012 r. (sobota-niedziela) od 9.00 do 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB ul. Słowackiego 20 VI piętro sala komputerowa nr 609 Szkolenie prowadzi dr inż. Edyta Plebankiewicz .

D. SZKOLENIA Z WARSZTATAMI KOMPUTEROWYMI 1. SPECYFIKATOR - STWIOR Cel szkolenia: Praktyczne aspekty sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz obsługa programu SPECYFIKATOR. Szkolenie dedykowane dla projektantów, kosztorysantów, osób sporządzających przetargi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Specyfikator to nowoczesne narzędzie, którego zadaniem jest usprawnienie prac przy opracowywaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz rozporządzeniem z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacje techniczne stanowią jeden z elementów opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych. W każdej pozycji przedmiaru robót, należy wskazać odpowiednie STWiORB. ® Specyfikator powstał z myślą o projektantach, kosztorysantach i innych uczestnikach procesu budowlanego, na których spoczywa obowiązek opracowywania i stosowania specyfikacji technicznych. ® Specyfikator jest pierwszym narzędziem w Polsce, wspierającym zarządzanie specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Zastosowanie nowatorskiego podejścia do STWiORB znacznie skraca czas potrzebny na przygotowanie zbioru potrzebnych specyfikacji technicznych. Przejrzysty interfejs pozwala w łatwy sposób stworzyć własną listę specyfikacji i uporządkować posiadany zbiór plików zawierających STWiORB. Pliki specyfikacji mogą być rozmieszczone w różnych zakątkach komputera, plików nie trzeba ręcznie kopiować lub przenosić, jeśli będzie taka ® potrzeba Specyfikator automatycznie zrobi kopię wszystkich plików i uporządkuje je zgodnie ze stworzoną listą w kilka chwil.


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 Specyfikator® nie zawiera plików zawierających merytoryczną treść specyfikacji technicznych, którą to użytkownik musi stworzyć samodzielnie lub skorzystać dostępnych na rynku wydawnictw, np. OST (Ogólne Specyfikacje Techniczne) dla robót drogowych i mostowych lub SST (Standardowe Specyfikacje Techniczne) dla robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, izolacyjnych. Czas szkolenia 8 godzin - wykłady i praca na komputerach Termin i miejsce: 10 grudnia 2011 r. (sobota) od 9.00 do 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala wykładowa nr 604 Szkolenie prowadzi Piotr Montewski.

2.HARMONOGRAMOWANIE W PROGRAMIE PLANISTA Program PLANISTA jest przeznaczony do sporządzania harmonogramów robót dla różnych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych. Skierowany do kierowników budów, kierowników robót, kosztorysantów, osób pracujących w dziale przygotowania produkcji. Tematyka szkolenia: - Modelowanie kosztów związanych z czasem, np. kosztów, kar umownych - Sortowanie i filtrowanie czynności na ekranie z harmonogramem i na wydrukach wg różnych kryteriów w zdefiniowany przez siebie sposób - Współpracuje z wieloma programami do kosztorysowania, odczytuje nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ilości oraz ceny wszystkich nakładów - Przesyłanie do Excela zestawień miesięcznych dla nakładów rzeczowych lub wartości finansowych - Porównywanie rzeczywistych kosztów robocizny z przewidywanymi w kosztorysie - Automatyczne sporządzanie planów w układzie dziennym lub miesięcznym Przy wykorzystaniu analizy sieciowej (wbudowanej w program) możliwe jest: - Zbudowanie siatki zależności ułatwiającej skontrolowanie logiki układu całego przedsięwzięcia, następstw i równoległości działań - Wyznaczanie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia, ścieżki krytycznej i rezerw czasu dla poszczególnych czynności. poprzez wykorzystanie czynności hamakowych istnieje możliwość odwzorowania kosztów związanych z czasem, takich jak kary umowne, dzierżawy czy przestoje Czas trwania szkolenia 8 godzin - praca na komputerach Termin i miejsce: 27 listopad 2011 r. (niedziela) od 9.00 do 17.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala komputerowa nr 609 Szkolenie prowadzi dr. inż. Michał Juszczyk.

19

3. Przedmiarowanie w świetle ustawy PZP oraz metriCAD Podstawą dobrze opracowanego kosztorysu jest właściwie wykonany przedmiar robót. Osoby sporządzające przedmiar wiedzą, że przedmiar jest najbardziej pracochłonnym elementem procesu wyceny, oraz że jest najczęstszym źródłem błędów występujących w kosztorysie. Opracowanie przedmiaru robót stanowi najważniejszy etap przygotowania dokumentacji kosztowo-rozliczeniowej. Przy jego opracowaniu dokonuje się pierwsza weryfikacja projektu. Osoba opracowująca przedmiar aby dokonać prawidłowego podziału na poszczególne roboty określone projektem musi go „przeczytać” i zrozumieć. Tym samym dokonuje jego pierwszej weryfikacji i oceny. Celem szkolenia jest poznanie zasad przygotowania przedmiaru robót w świetle obowiązujących przepisów prawa i standardów oraz techniczna nauka wykonywania przedmiaru robót na programie metriCAD. Skierowany do kierowników budów, kierowników robót, kosztorysantów, osób pracujących w dziale przygotowania produkcji. Czas trwania szkolenia: 16 godzin - 8 godzin wykład, 8 godzin praca na komputerach Tematyka szkolenia: - Standardy przedmiarowania - Przedmiarowanie dla zamówień publicznych oraz poza zamówienia publicznymi - Prawne aspekty sporządzania przedmiarów robót - Istota przedmiarowania na dokumentacji elektronicznej - Wprowadzenie do systemu metriCAD - Przedmiarowanie robót w systemie metriCAD Termin i miejsce: I GRUPA 3 grudnia 2011 r. (sobota) - wykłady od 9.00 do 17.00 4 grudnia 2011 r. (niedziela) - warsztaty komputerowe od 9.00 do 17.00 II GRUPA 14 styczeń 2012 r. (sobota) - wykłady 15 styczeń 2012 r. (niedziela) - warsztaty komputerowe Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala komputerowa nr 609. Szkolenie prowadzi mgr inż. Stanisław Moryc.

E. PREZENTACJA Z PROMOCYJNĄ SPRZEDAŻĄ 1. Program Zuzia i PDF kosztorys: Termin promocji i sprzedaży: 17 grudnia 2011 r. (sobota) od godziny 10.00 do 13.00 7 styczeń 2012 r. (sobota) od godziny 10.00 do 13.00 Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala komputerowa nr 609.


20

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

UNIA EUROPEJSKA Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Ostatnie szkolenia projektu „KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI”! Tomasz Łagowski

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu motywuje i zaprasza inżynierów budownictwa z całego Podkarpacia na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje na stronach: www.konstruktorkwalifikacji.org.pl i www.inzynier.rzeszow.pl Warunkiem koniecznym uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach jest rezerwacja do 7 dni przed szkoleniem! Do kogo adresowane są szkolenia? (obowiązują wszystkie kryteria) 1. Osób z tytułem inżyniera budownictwa, kierunek ukończonych studiów: - architektura - urbanistyka - budownictwo - inżynieria środowiska - górnictwo i geologia w specjalności eksploatacji złóż - inżynieria wojskowa - elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji - elektronika w specjalności z zakresu telekomunikacji - wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej - energetyka - elektrotechnika - transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów - automatyka i robotyka 2. Osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie z sektora MŚP* na podstawie umowy o pracę. 3. Osób zatrudnionych w firmie z sektora budownictwa lub prowadzących działalność powiązaną z budownictwem (działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, działalność geologiczną, poszukiwawczo-rozpoznawczą oraz geodezyjną). 4. Osób mieszkających na terenie województwa podkarpackiego - nie jest wymagane bycie członkiem PDK OIIB - szkolenia dotyczą osób niebędących na emeryturze *Sektor MŚP - sektor przedsiębiorstw mikro (liczba zatrudnionych < 10, roczny obrót ≤ 2 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 2 mln euro - w tym samozatrudnieni), małych (liczba

zatrudnionych < 50, roczny obrót ≤ 10 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 10 mln euro) i średnich (liczba zatrudnionych < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 43 mln euro). Do rezerwacji należy wypełnić załączniki ze strony projektu www.konstruktorkwalifikacji.org.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA: - nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - wypełniony i podpisany przez firmę i pracownika; - nr 7 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - podpisane przez pracownika. - Wymagana również będzie kopia dokumentu rejestrowego firmy (EDG, KRS). Powyższe dokumenty należy przesłać (mailem, faxem lub pocztą, z tytułem KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI) lub dostarczyć osobiście do Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Biura Projektu 'KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI' z dopiskiem „KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI”. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów tel. (17) 850 77 05 wew. 32 tel. kom. 604 718 782 fax (17) 850 77 07 e-mail: t.lagowski@crse.org.pl lub BIURO PROJEKTU W RZESZOWIE ul. Ks. Jałowego 20, 35-010 Rzeszów tel./fax (17) 85 00 525 e-mail: konstruktor@crse.org.pl

Co uzyska uczestnik szkolenia? - aktualną wiedzę konieczną przy realizacji projektów inżynieryjno-budowlanych wykonywanych na podstawie umów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, - wartościowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - cenne materiały szkoleniowe gruntujące zdobytą wiedzę, - poczęstunek (pełny obiad oraz dwie przerwy kawowe) - w ramach Szkoleń Menedżerskich uczestnikom zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie (1 dzień) oraz transport do/z miejsca szkolenia Szkolenia będą prowadzone przez wyspecjalizowaną w danej dziedzinie kadrę trenerską. Rekrutacja trwa na wszystkie szkolenia!


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 SPECYFIKACJE DO ZAMÓWIEŃ (w ramach Prawa Zamówień Publicznych) (2-dniowe dla 16 osób)

SZKOLENIA SZKOLENIA MENEDŻERSKIE (2-dniowe - wyjazdowe dla 15 osób) Uczestnicy Szkoleń Menedżerskich nabywają umiejętności swobodnej komunikacji z klientem, rozwijają umiejętności związane z tworzeniem nowoczesnych strategii i technik sprzedażowych. W trakcie zajęć omówione zostaną techniki prowadzenia negocjacji biznesowych oraz sposoby skutecznego zarządzania w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej. - Osobowość w negocjacjach - Taktyki negocjacyjne - Zarządzanie przedsiębiorstwem - Zarządzanie zasobami ludzkim - Rola i znaczenie negocjacji w biznesie - Przygotowanie promocji wybranych produktów i usług budowlanych - Domeny działań marketingowych określające wizerunek firmy budowlanej - Funkcje komunikacji interpersonalnej - Kluczowe elementy wystąpień przed audytorium - Relacje międzyludzkie - Asertywna wymiana opinii i uczuć - Sytuacja sprzedażowe - Strategia i fazy procesu negocjacyjnego Zajęcia w ramach Szkoleń Menadżerskich są 2-dniowe, mają charakter wyjazdowy. Uczestnikom zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie (1 dzień) oraz transport do/z miejsca szkolenia. Szkolenie będzie się odbywać w pensjonacie „KARINO”, Berezka 30B, 38-610 Polańczyk Terminy: 22,23 wrzesień (rezerwacja do 15.09.2011)

PRAWO BUDOWLANE - Kompendium Wiedzy (2-dniowe dla 16 osób) - Aktualne regulacje - Samowola budowlana - Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych - Podstawowe definicje z ustawy - Projekt budowlany - Dyskusje Terminy i miejsca: 6,7 - październik - Rzeszów (rezerwacja do 29.09.2011)

BUDOWNICTWO A ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ - zapowiedź nadchodzących zmian w prawie budowlanym (2-dniowe dla 16 osób) -

Efektywność energetyczna budynku Kwestie termoizolacji w budownictwie Wymagania prawne w zakresie charakterystyki energetycznej budynków zapowiedź nadchodzących zmian w polskim Prawie Budowlanym - Energie odnawialne - Projektowanie z uwzględnieniem optymalizacji zużycia energii - Poprawa elementów mających wpływ na pobór energii w budynku - Główne zmiany w znowelizowanej dyrektywie w sprawie jakości energetycznej Terminy i miejsca: 29,30 - listopad - Rzeszów (rezerwacja do 22.11.2011)

21

- Zasady udzielania zamówień - Problematyka zamówień publicznych - Przygotowanie zamówień - Omówienie istotnych warunków zamówienia - Zmiany w systemie - Tryby postępowania - Dyskusje Terminy i miejsca: 7,8 - listopad - Rzeszów (rezerwacja do 31.10.2011)

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ INŻYNIERA BUDOWNICTWA - AUTOCAD - podstawowy oraz zaawansowany (4-dniowe dla 12 osób) Szkolenie dotyczyć będzie praktycznych aspektów wykorzystania AutoCAD w pracy inżynierów budownictwa. - Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD - Tworzenie szablonu rysunkowego - Podstawowe obiekty - Tryby lokalizacji względem obiektów - Zaawansowane obiekty - Wymiarowanie obiektów - Drukowanie rysunków z obszaru modelu - Rysunek izometryczny - Tworzenie slajdów i scenariuszy - Obsługa plików rastrowych - Modelowanie powierzchniowe - Modelowanie bryłowe - Wizualizacja obiektów Terminy i miejsca: wrzesień, październik, listopad - w zależności od utworzenia grupy - Rzeszów

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ INŻYNIERA BUDOWNICTWA - INTELLICAD (4-dniowe dla 12 osób) - Modyfikacja elementów - Praca w obszarze papieru - Rastry - Wydruki i podsumowanie - Podstawy pracy z programem IntelliCAD - Bloki rysunkowe oraz Pozostałe elementy rysunku - Obsługa programu (otwieranie, zamykanie projektów) - Podstawowe narzędzia rysunkowe - Podstawy rysunku 3D oraz Zaawansowane opcje IntelliCAD Terminy i miejsca: wrzesień, październik, listopad - w zależności od utworzenia grupy - Rzeszów

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI ORAZ PRAWNE ASPEKTY ICH USYTUOWANIA (2-dniowe dla 16 osób) -

Wyposażenie techniczne budynków Bezpieczeństwo konstrukcji Bezpieczeństwo użytkowania Przepisy ogólne Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Usytuowanie budynku


22

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

- Oszczędność energii i izolacyjność cieplna - Budynki i pomieszczenia Terminy i miejsca: 27,28 - październik - Rzeszów (rezerwacja do 20.10.2011)

Normy projektowania w procesie budowlanym - EUROKODY (2-dniowe dla 16 osób) Normy projektowania w procesie budowlanym Projektowania konstrukcji stalowych Konstrukcje stalowo-betonowych Zasad odnoszące się do ustrojów prętowych i blachownicowych stosowanych, jako szkielety nośne budynków - Wymiarowanie i konstruowanie konstrukcji betonowych, żelbetowych, drewnianych Terminy i miejsca: wrzesień, październik, listopad - w zależności od utworzenia grupy - Rzeszów

wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej Ocena instalacji oświetleniowej w budynku Metodyka obliczeń Metodyka opracowania świadectw Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego Terminy i miejsca: wrzesień, październik, listopad - w zależności od utworzenia grupy - Rzeszów -

PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, PZP I PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH (3-dniowe - dla 15 osób)

-

PROCEDURY FIDIC (9-dniowe dla 15 osób) -

Wprowadzanie zmian Pojęcie Siły Wyższej Ryzyko oraz odpowiedzialność Ogólne założenia FIDIC Omówienie relacji między warunkami FIDIC, Prawem Polskim oraz przyzwyczajeniami Inwestorów - Omówienie Stron w Kontrakcie - Omówienie przebiegu realizacji Kontraktu - Obmiary, wycena oraz płatności - Rozpoczęcie, opóźnienie, zawieszenie oraz zakończenie Kontraktu - Gwarancje i ubezpieczenia - Rozstrzyganie sporów Terminy i miejsca: 3,4,10,11,17,18,24,25,28 - październik - Rzeszów (rezerwacja do 26.09.2011) 7,8,14,15,21,22,28,29,30 - listopad - Rzeszów (rezerwacja do 31.10.2011)

AUDYTY ENERGETYCZNE (15-dniowe dla 15 osób) -

Podstawy prawne Ocena stanu ochrony cieplnej budynku Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem

-

Omówienie umów zawieranych w trakcie realizacji inwestycji budowlanej - Stan prawny (Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych) - Wprowadzenie do tematyki realizacji inwestycji budowlanych - Sprawdzanie zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami budowlanymi oraz pozostałą dokumentacją - Ogólne uwarunkowania prawne realizacji inwestycji - Omówienie zakresu obowiązków osób uczestniczących w procesie budowlanym, - Szczegółowe omówienie fazy administracyjno - prawnej w przygotowaniu inwestycji - Omówienie wszystkich etapów budowy obiektów - Oddawanie budynku do użytku Terminy i miejsca: 26,27,28 - wrzesień - Rzeszów (rezerwacja do 20.09.2011) 19,20,21 - październik - Rzeszów (rezerwacja do 12.10.2011) 23,24,25 - listopad - Rzeszów (rezerwacja do 16.11.2011)

CYFROWE PRZEDMIAROWANIE - MetriCAD (4-dniowe dla 12 osób) -

Omówienie umów zawieranych w trakcie realizacji inwestycji budowlanej - Nowoczesne techniki przedmiarowani branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej - Elektroniczny transfer do systemów kosztorysowych - Profesjonalna obsługa systemu metriCAD Terminy i miejsca: wrzesień, październik, listopad - w zależności od utworzenia grupy - Rzeszów

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Granice energooszczędności czyli jak budować. 6-dniowe szkolenie organizowane przez PDK OIIB W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia na budowę. W związku z tym automatycznie cofnięto decyzję administracyjną na użytkowanie budynku. Po uprawomocnieniu się wyroku użytkowników budynku czeka niemiła niespodzianka. Od wprowadzonych w 2009 zmian w Prawie budowlanym i odpowiednich rozporządzeniach dyskutuje się jak powinna wyglądać projektowana charakterystyka? Istnieje szereg sprzecznych opinii. Zdaniem niektórych wystarczy spełnić jeden z dwóch przypadków opisanych w warunkach technicznych, który obejmuje następujące wymagania: pierwszy to zapewnienie

parametrów izolacyjnych, tak aby nie przekraczały wartości granicznych (UMAX), izolacja termiczna instalacji spełnia wymagania określone w rozporządzeniu oraz spełnione zostały wymagania stawiane przegrodom przeźroczystym. Drugi warunek dotyczy spełnienia wymagań w zakresie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP oraz spełnia pozostałe wymagania określone w warunkach technicznych. Jeżeli się dokładniej przyglądniemy zapisom zamieszczonym w Warunkach technicznych zauważymy, że dotyczy to jedynie racjonalizacji zużycia energii. W paragrafie 329 ust. 1 mamy wyjaśnienie, że za racjonalnie zaprojektowany uważa się budynek spełniający wyżej wymienione warunki: na izolacyjność ter-


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011 PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

23

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zaproszenie na szkolenia on-line w nowym projekcie unijnym pt.:

„Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej” Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczyna realizację projektu „Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej”. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w projekcie czynnych członków PDK OIIB będących przedstawicielami firm z sektora MŚP*. Wszelkie informacje będą sukcesywnie umieszczane na stronie PDK OIIB www.inzynier.rzeszow.pl

Głównym celem projektu jest wprowadzenie usługi - internetowych specjalistycznych szkoleń on-line. Będzie to odpowiedź na podstawowy problem utrudniający uczestnictwo w tradycyjnych szkoleniach, ponadto, wdrożenie takiej usługi przybliży w znacznym stopniu dotarcie do wszystkich osób zainteresowanych. Przedstawione przedsięwzięcie pozwoli wesprzeć przedsiębiorstwa z sektora MŚP w zakresie zwiększenia dostępu do specjalistycznej wiedzy z tematów związanych z budownictwem: proces budowlany, prawo budowlane, kosztorysowanie, zmiany w dziedzinie technologii budowlanych i innych dziedzin związanych z budownictwem. Dodatkowo, w ramach projektu zostanie udostępniona pracownia komputerowa, w której będzie można szlifować wiedzę z rozmaitych programów związanych z budownictwem jak i również pozwoli na zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera. Projekt „Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Zgłoszenia przyjmowane są: pocztą elektroniczną - rekrutacja@pdk.piib.org.pl; telefonicznie - (17) 850 77 05, oraz osobiście w PDK OIIB - Rzeszów, ul. Słowackiego 20. *Sektor MŚP - sektor przedsiębiorstw mikro (liczba zatrudnionych < 10, roczny obrót ≤ 2 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 2 mln euro - w tym samozatrudnieni), małych (liczba zatrudnionych < 50, roczny obrót ≤ 10 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 10 mln euro) i średnich (liczba zatrudnionych < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 43 mln euro).

miczną lub na EP. Wykonanie odpowiednich obliczeń i zamieszczenie wyników wykazujących, że budynek spełnia np. wymogi na izolacyjność termiczną zgodnie z warunkami technicznymi spełnia jedynie wymóg racjonalności zużycia energii a nie jak sugeruje większość projektantów, że jest to projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Należy też podkreślić, że spełnienie w sposób uproszczony warunku na racjonalizację zużycia energii dotyczy jedynie budynków mieszkalnych, a nie jak uważają projektanci do wszystkich typów budynków. Wymagany prawem zakres opisany został w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. Aktualnie opracowywane projekty budowlane prawie zawsze nie spełniają wymagań w zakresie jakości energetycznej budynków. Wyniki badań wykonanych w województwie mazowieckim są zatrważające. Badania wykonano w pierwszych latach XXI wieku i tylko 4% projektów spełniało ww. wymagania. Wprowadzone w 2009 roku zmiany w tym zakresie spowodowały, że

jakość projektów budowlanych w zakresie fizyki budowli oraz jakości energetycznej uległa dalszemu pogorszeniu. Projektanci pomijają szereg zagadnień projektowych wymaganych prawnie, czasami nawet nie wiedzą, że w ramach projektu architektoniczno-budowlanych niezbędne jest wykonanie tak szczegółowych analiz. Bardzo często zdarza się nam konsultować projekty, które nie spełniają żądnych standardów w zakresie jakości energetycznej. Sytuacja jest dramatyczna. W związku z tym serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń organizowanych przez PDK OIIB związany z tą tematyką w następujących terminach: 4-5 listopad 2011 r., 18-19 listopad 2011 r., 2-3 grudnia 2011 r. W piątki w godz. 12.00 - 19.00, w soboty w godz. 9.00 - 18.00 z przerwą obiadową. Szczegółowa tematyka szkolenia została zamieszczona w harmonogramie szkoleń na stronie 12. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.


OTWARTY NABÓR NA SZKOLENIA Z ZAKRESU SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Rzeszowie rozpoczęła realizację projektu PODKARPACKA AKADEMIA CERTYFIKACJI. Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u osób po 45 roku życia, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej zamieszkujących i pracujących na terenie województwa podkarpackiego. Projekt przewiduje cykl szkoleń w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez realizację cyklu szkoleń „Podkarpackiej Akademii Certyfikacji” uczestnicy podniosą swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności praktyczne związane z charakterystyką cieplną budynków i sporządzaniem świadectw energetycznych budynków i lokali. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo Budowlane dla wszystkich nowoprojektowanych budynków, istniejących budynków/lokali będących przedmiotem sprzedaży lub najmu powinna być ustalona jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat (źródło: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Certyfikaty nowo wybudowanych budynków/lokali wymagane są przy procedurze odbioru tych obiektów przez Inspekcje Nadzoru Budowlanego. Ponadto obowiązkowe jest posiadanie świadectwa energetycznego dla budynków użyteczności publicznej o powierzchni ponad 1000 m2. Zajęcia prowadzone będą w sposób nie kolidujący z pracą zawodową, w weekendy. Szkolenie składa się z 32 godzin zajęć teoretycznych i 16 godzin zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerską z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie auditingu energetycznego. Zakres merytoryczny szkolenia to m.in.: podstawy prawne, ocena stanu ochrony cieplnej budynku, odnawialne źródła energii, metodyka obliczeń, wykonanie szkoleniowych świadectw energetycznych, zajęcia praktyczne - wykorzystanie i obsługa kamery termowizyjnej.

Kobiety będą miały pierwszeństwo w rekrutacji!

PROGRAM SZKOLENIA 1. Szkolenie: Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynku I Podstawy prawne: - dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej, - przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego, - przepisy dotyczące audytu energetycznego, - przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. II Ocena stanu ochrony cieplnej budynku: - określanie danych do obliczenia wskaź-

-

ników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych, określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych, obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946, ocena szczelności przegród, określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła, interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metoda termowizji i badań szczelności.

III Odnawialne źródła energii: - omówienie odnawialnych źródeł energii, - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie metodologii świadectw energetycznych. IV Metodyka obliczeń: - obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm, ćwiczenia, - obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji, - obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, - obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia. V Wykonanie szkoleniowych świadectw energetycznych. VI Zajęcia praktyczne - wykorzystanie i obsługa kamery termowizyjnej. VII Sprawdzian umiejętności - Projekt zaliczeniowy: - omówienie zadania, - konsultacje.

2. Szkolenie praktyczne: Obsługa programu do sporządzania świadectw energetycznych - analiza błędów, - generowanie gotowego świadectwa.

3. Wykonanie świadectwa energetycznego dla przykładowego obiektu Koszt szkolenia to jedyne 177 zł.

Projekt „PODKARPACKA AKADEMIA CERTYFIKACJI” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1, Działania 8.1, Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do udziału w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną certyfikaty@pae.org.pl oraz w siedzibie biura projektu Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., ul. Szopena 51, pokój 211. Więcej informacji na stronie projektu www.pae.org.pl/certyfikaty. Kontakt: Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o., tel. 17 867 62 79; e-mail: certyfikaty@pae.org.pl, www.pae.org.pl/certyfikaty.

UNIA EUROPEJSKA

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPROSZENIE NA BAL Świętujemy

Dzień Budowlanych

który odbędzie się 7

października 2011 r. od godz. 18.00 do białego rana

w Dworze Ostoya - Jasionka k. Rzeszowa Pierwszy bal z okazji Dnia Budowlanych AD 2009 zgromadził 140 uczestników, na drugi AD 2010 przybyło 165 uczestników. Mamy nadzieję, że tegoroczny, AD 2011 będzie rekordowy.

Podczas balu zapewniamy: - szampańską zabawę - sprawdzony bufet - doskonałą muzykę z programem artystycznym Członkowie PDK OIIB - 20 zł Osoba towarzysząca - 70 zł

Gość specjalny

Alosza Awdiejew

Termin wpłat do 23 września br. - sala na 250 osób - decyduje kolejność wpłat Konto Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Kredyt Bank 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000 z dopiskiem „Dzień Budowlanych”

Szczegółowe informacje biuro PDK OIIB tel. 017 8507 705 wew 26

Tenis stołowy 11 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się

TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 2011

III Mistrzostwa woj. podkarpackiego w tenisie stołowym branży ogólnobudowlanej Pod patronatem JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej Prof. dra hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka Organizatorzy: Podkarpacka Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa, Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej, Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej. Zapraszamy do udziału w turnieju: cz³onków Podkarpackiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa oraz cz³onków: Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Zrzeszenia In¿ynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Komunikacji RP, Zwi¹zku Mostowców RP, Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Polskiego Komitetu Geotechniki, Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Przemys³u Materia³ów Budowlanych oraz pracowników bezpoœredniej produkcji budowlanej i produkcji zwi¹zanej z budownictwem.

Turniej odbędzie się w kategoriach: - kobiet i mê¿czyzn do 50 lat - kobiet i mê¿czyzn powy¿ej 50 lat - uczestników posiadaj¹cych licencjê zawodnicz¹. Limit uczestników: 64 zawodniczek i zawodników (ogó³em, we wszystkich kategoriach). Zg³oszenia imienne zawodniczek i zawodników: pdk@piib.org.pl, tel.: 017 850 77 05, fax.: 017 850 77 07. Uczestnictwo w zawodach dla cz³onków PDK OIIB bezp³atne. Pozosta³ych uczestników obowi¹zuje wpisowe w wysokoœci 35,00 z³. Wp³ata wpisowego do dnia 5 listopada 2011 r. na konto Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej przez pozosta³ych uczestników zawodów z dopiskiem „Turniej Niepodleg³oœci”: KU AZS Politechniki Rzeszowskiej: 35-959 Rzeszów, ul. Poznañska 2A, nr konta: 29 1240 2614 1111 0000 3970 2845. Leszek Kaczmarczyk - przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego


26

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

PODKARPACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – „PASYWNIE” Mgr inż. Andrzej Warchoł należy do Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. Posiada pełne uprawnienia projektowe i wykonawcze w branży ogólnobudowlanej. Od pewnego czasu jest animatorem tworzącego się Podkarpackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które ma zamiar rozpocząć w powiecie mieleckim budowę mieszkań we współpracy z lokalnymi samorządami. Poprzez udział samorządów PTBS liczy na niższe stawki kredytu od tych, z jakich korzystają deweloperzy. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że inwestycje te mają być realizowane w technologii budownictwa pasywnego, co pozwoli zminimalizować koszty użytkowania mieszkań. Mieszkań, w których mają mieszkać ludzie o niezbyt wysokich dochodach, np. młode małżeństwa „na dorobku”. Inż. A. Warchoł połknął bakcyla budownictwa pasywnego podczas udziału w konferencji zorganizowanej przez PDK OIIB, której głównym prelegentem był inż. Ginter Szlagowski.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów

Następnie w lipcu br. A. Warchoł sam zorganizował konferencję w hotelu „Rado” k. Mielca, podczas której poinformowano, że prognozowany koszt budowy 1 m2 mieszkania

Widok ogólny na salę obrad

O budownictwie pasywnym opowiada inż. Zb. M. Pająk

Przemawia inż. A. Warchoł

w technologii pasywnej to 2,5 tys. złotych. Na dodatek inwestorzy mogą pozyskać dopłatę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20 procent. PTBS zamierza do końca 2011 zakończyć etap przygotowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę kilku obiektów w powiecie mieleckim. Wiosną 2012 roku rozpocznie się budowa mieszkań, a do końca roku powinny się pojawić pierwsze efekty w postaci oddanych do użytku mieszkań. Podczas konferencji zalety budownictwa pasywnego omawiał inż. Zbigniew Maciej Pająk z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. Wśród zaproszonych gości byli również: przewodniczący Rady PDK OIIB Zbigniew Detyna oraz Wasz sprawozdawca. Leszek Kaczmarczyk


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

IV edycja konkursu fotograficznego

„Budownictwo wokół nas” Zapraszamy do udziału w konkursie czynnych członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Każdy z uczestników może przekazać 3-5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Szczególnie zapraszamy do fotografowania naszych podkarpackich zakątków. Kategorie konkursowe: - Budownictwo wokół nas - Podkarpacie - Budownictwo wokół nas - Polska i świat Na prace czekamy do 15 października 2011 r. Szczegóły konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie portalu. Przesyłane zdjęcia zamieszczamy na portalu, a internauci mogą je oceniać. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz w „Biuletynie Informacyjnym”. Dla zwycięzców Kapituła Konkursu przygotowała atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na posiedzeniu Rady PDK OIIB.

Marek Kopeć

27


28

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

Rzeszów - niektóre współczesne rozwiązania komunikacyjne Irena Gałuszka

Aleja Armii Krajowej

Trasa Zamkowa


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

29

Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, ulica Rzecha, fot. Irena Gałuszka (3)


30

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

Wręczono nagrody w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2010” Adam Jakóbczak

Uroczyste podsumowanie konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2010”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa miało szczególny charakter. Impreza odbyła się 15 czerwca 2011 r. w gościnnych murach Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. Konkurs odbywał się pod patronatem: Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Patronatem medialnym objęty został przez Telewizję Polską oraz Radio Rzeszów.

Na zaproszenie Rady Podkarpackiej Okręgową Izby Inżynierów Budownictwa przyjechała do Rzeszowa i wygłosiła wykład współautorka projektu oraz nadzorująca budowę tego wspaniałego budynku mgr inż. arch. Elżbieta Michalska, na co dzień mieszkająca w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z przyjętą przed kilku laty konwencją w konkursie uhonorowano również wyróżnieniem specjalnym skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy k/Jasła. Na podstawie prac archeologicznych w tym rejonie, a zwłaszcza na tzw. „Wałach Królewskich” w ostatnich 10 latach ubiegłego stulecia odkryto ponad 160 tys. obiektów muzealnych oraz zrekonstruowano budynki i budowle, które na tym terenie istniały na przestrzeni ostatnich 4000 lat. Zwiedzając skansen, urządzony z wykorzystaniem najnowszych Prelekcja mgr inż. arch. Sala kameralna Filharmonii Podkarpackiej - uroczyste podsumowanie osiągnięć techniki audio-wizualnej Elżbiety Michalskiej konkursu a równocześnie z zastosowaniem technologii produkcji sprzed tysięZaprezentowano i wyróżniono obiekty przekazane do cy lat, mamy do czynienia nie tylko z namacalną historią użytku w roku 2010 o zróżnicowanej charakterystyce techludzkiej aktywności na obszarze Podkarpacia na przestrzeni nicznej i użytkowej. kilku tysiącleci, ale również z atrakcją turystyczną na skalę mięOceny obiektów dokonano w następujących kategoriach: dzynarodową. - obiekty mieszkalne - obiekty dydaktyczno-oświatowe - obiekty sportowo-rekreacyjne - obiekty inżynieryjno-komunalne - obiekty produkcyjno-usługowe - obiekty modernizowane. Z prezentacją nagrodzonych obiektów, wykonawców i projektantów można zapoznać się w katalogu na stronach internetowych PZITB Rzeszów i PDK OIIB: www.pzitb.rzeszow.pl /files/brp_2010.pdf; www.inzynier.rzeszow.pl zakładka Konkursy. Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców konkursu wręczyli: przewodniczący Rady PDK OIIB - Zbigniew Detyna oraz przewodniczący Oddziału PZITB w Rzeszowie - Adam Jakóbczak. Tradycyjnie w programie tego podsumowania znalazła się ciekawa prelekcja, tym razem dotyczyła ona projektowania i realizacji najwyższego budynku świata - BURJ KHALIFA Wręczanie nagród w Dubaju.


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

31

Budowle nagrodzone w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2010” Apartamenty nad Zalewem w Rzeszowie - nagroda I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 w kategorii obiekty mieszkalne

Kompleks obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego - Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych wraz z Centrum Konferencyjno-Naukowym; Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym oraz Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię - nagroda I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 w kategorii obiekty dydaktyczno-oświatowe

Kryta Pływalnie „Fregata” w Kolbuszowej - nagroda I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 w kategorii obiekty sportowo-rekreacyjne

Zakład Produkcji Maszyn do Pielęgnacji Zieleni „Husqvarna” w Mielcu - nagroda I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 w kategorii obiekty produkcyjno-usługowe

Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTEAM S.A. w Tajęcinie k. Rzeszowa - nagroda I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 w kategorii obiekty produkcyjnousługowe

Kanał ulgi Fi 1800-2500 mm na odcinku ulicy Langiewicza do rzeki Wisłok, przełączenie potoku Mikośka w Rzeszowie - nagroda I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 w kategorii obiekty inżynieryjno-komunalne

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. A. Malawskiedo w Rzeszowie nagroda I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 w kategorii obiekty modernizowane

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - nagroda I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 w kategorii obiekty modernizowane

Skansen archeologiczny w Trzcinicy „Karpacka Troja” - wyróżnienie specjalne w konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2010


32

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

Konkurs Marian Sulencki

na najlepszą budowę drogowomostowo-kolejową Podkarpacia 2010

W maju br. zespół konkursowy ds. oceny wyników konkursu na najlepsza budowę drogowo-mostowo-kolejową 2010 r. w składzie: -

dr inż. Lesław Bichajło - SITK, przewodniczący Zespołu inż. Adam Rykała - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego mgr inż. Zbigniew Detyna - przedstawiciel PDK OIIB Rzeszów dr inż. Ewa Michalak - ZM RP województw lubelskiego i rzeszowskiego mgr inż. Zbigniew Chrobak - SITK inż. Marian Sulencki - SITK mgr inż. Edward Ludera - SITK

dokonał oceny wyników edycji konkursu, w którym uczestniczyły firmy zarejestrowane w województwie podkarpackim. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie, Związek

Mostowców RP Oddział lubelsko-rzeszowski, Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, a patronat honorowy przyjął Marszałek Województwa Podkarpackiego - Mirosław Karapyta. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród konkursowych dla laureatów odbyło się w dniu 2 czerwca br. w kawiarni „Kleopatra” w Rzeszowie. Wyniki konkursu w imieniu Zespołu konkursowego zaprezentował dr inż. Lesław Bichajło, wręczenia statuetek

i dyplomów dokonali, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego pan Jan Lech, zaś w imieniu organizatorów Lesław Bichajło wraz z prezesami: Marianem Sulenckim i Zbigniewem Detyną, przy współudziale przedstawicieli inwestorów: rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Miasta w Rzeszowie oraz PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie.

Miło nam poinformować, iż Kolega Krzysztof Trojnar uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie „Geotechnika”. Obrona rozprawy habilitacyjnej odbyła się w czerwcu w Politechnice Gdańskiej. Tematem rozprawy była stateczność fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo. Tym samym Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej zatrudnia aktualnie trzech samodzielnych pracowników naukowych z tytułem doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zarząd Oddziału SITK w Rzeszowie


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

33

WYNIKI KONKURSU „BUDOWA DROGOWO-MOSTOWO-KOLEJOWA ROKU 2010 W WOJ. PODKARPACKIM POD PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO” Kategoria: Budowy drogowe miejskie modernizacja Nagroda I stopnia w formie statuetki i dyplomu za budowę pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu - ulice Mikołaja Kopernika, Sportowa, Stefana Czarneckiego, Kamienny Most i Rokitniańska

Łańcut km 527+456 - 613+767,30. Część III Ropczyce Klęczany 565+454 - 578+312 o długości 12 858 m. Odcinek 4 Ropczyce - Sędziszów km 565+454 - 572+594 o długości 7140 m. Odcinek 5 Sędziszów - Klęczany km 572+594 - 578+312 o długości 5 718 m Nagrodzony - główny wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie

Kategoria: Budowy mostowe Nagroda I stopnia w formie statuetki i dyplomu za budowę pod nazwą: Przebudowa mostu przez rzekę Wetlinkę w miejscowości Wetlina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa Wołosate w km 83+766

Nagrodzony - główny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów Nagroda II stopnia w formie dyplomu-tabliczki za budowę pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wyspiańskiego, Krakowska i Wł. Reymonta wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej” Nagrodzony - inwestor: Gmina Miasto Rzeszów Wyróżnienie w formie dyplomu za budowę pod nazwą: Budowa Małej Obwodnicy Północnej od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej w Dębicy. Wyróżniony - główny wykonawca: POLDIM Dębica S.A.

Kategoria: Budowy drogowe miejskie z obiektem mostowym Nagroda I stopnia w formie statuetki i dyplomu za budowę pod nazwą: Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia/Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie. Nagrodzeni: inwestor: Gmina Miasto Rzeszów oraz główny wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa DrogowoMostowego w Rzeszowie

Kategoria: Budowy drogowe pozamiejskie Nagroda I stopnia w formie statuetki i dyplomu za budowę pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa -

Nagrodzony - główny wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp.z o.o. Nagroda II stopnia w formie dyplomu-tabliczki za budowę pod nazwą: Remont mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec w km 1+450. Nagrodzony - główny wykonawca: MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Biuro Regionu Rzeszów Nagroda II stopnia w formie dyplomu-tabliczki za budowę pod nazwą: Przebudowa mostu na potoku Gnojnica w miejscowości Gnojnica w ciągu drogi powiatowej nr 1343R Gnojnica Broniszów. Nagrodzony - główny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Kategoria: Budowy kolejowe - urządzenia SRK Nagroda II stopnia w formie dyplomu-tabliczki za budowę pod nazwą: Modernizacja linii kolejowej Rzeszów - Warszawa przez Kolbuszową, Etap II - modernizacja urządzeń SRK na stacjach Kolbuszowa i Głogów Młp. Nagrodzony - główny wykonawca: Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. w Radomiu.


34

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

Nadzór Inwestorski nad robotami Wacław Kamiński

Jak wiadomo, wszystkim koleżankom i kolegom, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie potrzebne są uprawnienia budowlane w danej specjalności do podejmowania takiego typu pracy. Czy w ogóle szanowne koleżanki i koledzy zdajecie sobie sprawę z tego, że wielokrotnie popełniacie nadużycie związane z nadzorowaniem robót nie posiadając do tego uprawnień w danej specjalności? Ktoś może zapytać jak to jest możliwe? Otóż sprawa dotyczy wykonawstwa, nie zaś projektowania i na wykonawstwie chciałbym się skupić i szerzej omówić proceder zwany nadzorem inwestorskim. Jak wiadomo wydziały architektury lekceważą problem związany z tym nadzorem i w decyzjach administracyjnych w pouczeniach piszą cyt.: „inwestor powinien ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego...” i w zasadzie na tym kończy sprawę nadzoru na budowie. Inwestor zaciera ręce bo nie musi powoływać inspektorów innych, jak jednego i to w zasadzie jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane konstrukcyjne. Czy inwestor i inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami jak wyżej jest w zgodzie z naszą sztandarową ustawą: „Prawo Budowlane”? W większości okazuje się, że nie. Na realizowanych obiektach budowlanych, oprócz robót budowlanych są inne roboty: drogowe, elektryczne i sanitarne. Gdzie są inspektorzy do tych robót i kto odbiera te roboty? Od wykonawców na koniec realizacji obiektu budowlanego inwestor żąda protokołów badań i sprawdzeń, oraz podpisów przez osoby upoważnione (kierowników robót z uprawnieniami) i ich oświadczenia? Art. 42 Prawa Budowlanego wyraźnie mówi, że inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w danej specjalności. Dalej w ustępie 4 art. 42 ustawa mówi: że w przypadku prowadzenia robót w specjalności technicznobudowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika (lub kierowników) robót w danej specjalności. Jest to bardzo ważne, aby każdy zajmował się swoją dziedziną wiedzy. Ja natomiast chciałbym się skupić na braku jasnych zapisów, które mówią o odbiorach robót innych niż budowlane

przez osoby do tego nieupoważnione. Dlaczego tak stawiam sprawę, otóż na mniejszych budowach jest częstą praktyką, że jest tylko jeden inspektor nadzoru inwestorskiego, który odbiera roboty budowlane i ma do tego uprawnienia, ale też odbiera również roboty elektryczne, sanitarne i drogowe. Pytam się jakim prawem i kto dał tak szerokie uprawnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego? Nikt, jest to naruszenie swoich uprawnień przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie posiadając odpowiednich uprawnień odbiera roboty, których nie powinien odbierać. Art. 18 ustęp 1 punkt 5 mówi w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi inwestor jest obowiązany zapewnić nadzór nad robotami przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Co oznacza określenie wysoki stopień skomplikowania? Uważam, że przy realizacji każdego obiektu budowlanego o kubaturze większej niż 2500 m3 (zgodnie z rozporządzeniem) powinni być określeni inspektorzy nadzoru branżowi, bo w każdym takim obiekcie występują roboty nie tylko budowlane, ale również inne. Prawo budowlane mówi także w art. 27, aby przy budowie obiektu budowlanego, przy którym wymaga się ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (również innych branż) inwestor wyznaczył jednego z nich na koordynatora. Ważne jest również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Chciałbym, aby wszystko było jasne. Wręcz domagam się, aby w zgłoszeniach o rozpoczęcie robót budowlanych byli określeni: kierownik budowy, kierownicy robót branżowi, inspektorzy nadzoru poszczególnych branż oraz wyznaczony jeden z inspektorów na koordynatora. Jak zwykle zapraszam do dyskusji na: forum dyskusyjnym www.inzynier.rzeszow.pl/forum.


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

35

Zgodnie z projektem Koledzy, długo nosiłem się z zamiarem odpowiedzi na artykuł, który ukazał się w Biuletynie Informacyjnym nr 1/2011 autorstwa kolegi Wacława Kamińskiego. Na początku chciałbym pochwalić kolegę, że poruszył tak ważny aspekt budownictwa jak „Zmiany w projekcie budowlanym”. Jestem inżynierem budowlanym z prawie czternastoletnią praktyką zawodową zdobytą na różnych budowach, może to niewiele ale przez ten okres zetknąłem się z wieloma ciekawymi projektami budowlanymi o różnym stopniu złożoności realizowanymi niejednokrotnie w trudnych warunkach. Może zacznę po kolei: -... „Na etapie składania oferty, żaden wykonawca nawet nie próbuje zasugerować zmianę, bojąc się o wykluczenie z postêpowania przetargowego...”. Nie wiem czy kolega Wacław czyta odpowiedzi do SIWZ każdego przetargu? Wielokrotnie na zaproponowane rozwiązania zamienne pojawia się zdecydowane „NIE” ze strony projektanta/inwestora. - ... „Po wygraniu przetargu, lub wyborze najkorzystniejszej oferty zaczyna się maszynka zmian w projekcie sugerując nawet błędy projektanta...”. Tu się zatrzymam, a kto to jest projektant? Często są to ludzie, którzy w swoim życiu nie otarli się nawet o budowę, no może źle powiedziałem nie brali czynnego udziału w procesie inwestycyjnym. Ich kontakt ogranicza się do nadzoru autorskiego czyli wpisu do dziennika budowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Rozwiązania projektowe czerpią wprost z katalogów dostawców systemów i urządzeń podsuwanych im przez doradców technicznych, których głównym zadaniem jest sprzedać produkt nie zastanawiając się czy można go tam zastosować. Większość projektów to kopie już wykonanych dzieł, powielane rozwiązania. Można spotkać projekty, w których to projektant nie zmienił w stopce nazwy zadania, którego ten projekt dotyczy. Budujemy jedno a opis tyczy się drugiego. Krótki przykład wzięty z życia. Na jednej z moich realizacji projektant konstrukcji zaproponował izolację powłokową płyty dennej pewnej znanej firmy. Może nie było to złe rozwiązanie ale kompletnie nietrafione w tym danym projekcie w warunkach atmosferycznych panujących w trakcie wykonywania fundamentów budynku. Ciągłe opady deszczu uniemożliwiały skutecznie wykonanie szczelnej izolacji. Inne rozwiązania proponowane przeze mnie nie wchodziły w rachubę. Projektant twardo stał na stanowisku, że zaprojektował dobrze (!). Dopiero zaproszenie głównego technologa tej firmy na plac budowy uchroniło budynek od wody gruntowej a wykonawcę od olbrzymich kosztów napraw płyty fundamentowej. Człowiek ten nie patrząc na to, że jego firma traci ładny kawałek izolacji powiedział zdecydowane „NIE”. Poruszyłem tu bardzo ważne zagadnienie szczelności izolacji. Rzadko można spotkać dobry projekt, w którym projektant od początku do końca wziął pod uwagę wszystko, co jest niezbędne by beton był szczelny. Często sprowadza się to zapisy beton W... A gdzie reszta? Gdzie właściwe systemy uszczelnień taśmami dylatacyjnymi, gdzie przerwy robocze prawidłowo zazbrojone i zaplanowane, gdzie właściwe zbrojenie płyty fundamentowej? Co z tego, że zastosujemy beton W8, izolacje płyty dennej, jak płyta spęka na całej powierzchni bo projektant w ramach oszczędności stali nie zaprojektuje zbrojenia przeciwskurczowego. A kierownik budowy jest zły bo zwraca uwagę i jeszcze domaga się dodatkowego wynagrodzenia. Tak naprawdę to te

koszty powinien ponosić projektant, który wypuścił wadliwy produkt (projekt) na rynek. Projektanci tak jak my wykonawcy Tomasz Polek również biorą udział w postępowaniu przetargowym. Oni też walczą ceną. W efekcie dostajemy projekt wygrany za najniższą cenę, czyli namiastkę dobrego projektu. W projektach brak detali rozwiązań architektonicznych, musimy domyślać się co autor miał na myśli, a jeśli zapytamy o szczegóły to często pada odpowiedź, że tego nie było w zakresie umowy, że nie mam nadzoru autorskiego (!). Projekty branż są nie skoordynowane ze sobą bo zabrakło na to kasy, nagminnie zdarzają się kolizję wszystkich instalacji z konstrukcją budynku. Niejednokrotnie inwestor wybierając najtańszy projekt otrzymuje najdroższy budynek - bo po co projektant ma się wysilać. A może problem tkwi gdzieś indziej? Może powinniśmy zacząć od początku, od samej Ustawy Zamówień Publicznych? Może najwyższa pora wprowadzić zapis i skutecznie go egzekwować, że najniższa oferta zostanie odrzucona? Czy nie uzdrowiłoby to rynku tak projektowego jaki i wykonawczego. Może samorząd inżynierów budowlanych powinien mocniej wpłynąć na rząd i sejm by zmienić przepisy prawne. Dziwi ten krytyczny obraz nas inżynierów budowlanych pracujących w wykonawstwie, przedstawiony przez kolegę Wacława. Mam nadzieję, że to co piszę nie jest frustracją z powodu tego, że kolega nie może już bezpośrednio prowadzić budowy a tylko próbą zmuszenia nas do dyskusji o problemach branży budowlanej, o których mówimy często spotykając się na budowach, nie przenosząc ich wyżej. Czym różnimy się od projektantów? Tym, że oprócz wiedzy teoretycznej, którą zdobyliśmy na studiach, mamy za sobą bagaż doświadczeń z budów, które zrealizowaliśmy. W większości przypadków propozycje nasze powstają na bazie tego doświadczenia. Kierownik budowy ma prawo zaproponować rozwiązanie, które usprawni proces realizacji, poprawi bezpieczeństwo realizacji inwestycji, przyspieszy proces budowy, uchroni budynek od błędnych rozwiązań projektowych. Naszym celem nie jest tylko dążenie do maksymalizacji zysków. Chcemy zrealizować obiekt, z którego będziemy dumni, który będzie prawidłowo funkcjonował. Jeśli chodzi o sam zysk to przecież normalna zasada gospodarki rynkowej. Firma po to realizuje inwestycję by mieć z tego pieniądze, pieniądze zarobione na kontrakcie pozwalają stosować nowe lepsze rozwiązania, tworzone są nowe miejsca pracy - gospodarka się rozwija. To tak oczywiste, że nie trzeba tego więcej tłumaczyć. Musimy zmienić mentalność uczestników procesu budowlanego. Inspektor i projektant muszą zmienić swoje nastawienie do wykonawcy. Razem z nim powinni współdziałać a nie udowadniać swoją przewagę poprzez odrzucanie wszystkich propozycji zmian na starcie i dezorganizowanie budowy poprzez wstrzymania prac, odmowy odbiorów, wyszukiwanie drobnych błędów. Ten się nie myli co nic nie robi... Na koniec - „odpowiedzialność” - co raz słyszymy to słowo. Wiemy dobrze, że przyjmując obowiązki kierownika budowy odpowiadamy za to, co robimy w trakcie budowy, jak i w okresie całej eksploatacji budynku. Jesteśmy ludźmi dojrzałymi, świadomymi tego, co robimy. Przestańmy nawzajem się straszyć (!), a szczególnie nieświadomych niejednokrotnie inwestorów.


36

biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŒCI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach zawarło 27 marca 2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I” nr POIS.01.01.00-00026/08. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodnościekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 24 789 690,00 PLN. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 14 315 517,22 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 16 841 784,96 PLN.

Symboliczne wbicie łopaty przy ulicy Borki Chechelskie w Ropczycach. Na zdjęciu: Pan Bolesław Bujak Burmistrz Ropczyc, Pan Wiesław Maziarz - I Z-ca Burmistrza Ropczyc, Pan Janusz Środa- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach, Pan Andrzej Panek - Kierownik JRP, Pan Józef Misiura- Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach, Pan Janusz Wasylewicz - Prezes Zarządu WAFRO S.A. Pan Włodzimierz Prorok - Wiceprezes Zarządu WAFRO S.A., Pan Henryk Babiarz- Inspektor Nadzoru, Pan Ewaryst Szopiński - Inżynier Kontraktu

„Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko”


biuletyn informacyjny nr 3 (35) 2011

37

funkcjonowania sieci oraz sieć kanalizacji deszczowej o długości 1000 mb. Ponadto projekt zakłada wykonanie wodociągu o długości 2 200 mb. Po przeprowadzeniu przetargów wybrano jako wykonawcę robót budowlanych firmę WAFRO reprezentowaną przez Pana Janusza Wasylewicza, oraz firmę MGGP S.A do pełnienia nadzoru inwestycyjnego reprezentowaną przez Pana Henryka Babiarza.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Monte Cassino w Ropczycach

Długo oczekiwane rozpoczęcie robót miało miejsce 24 listopada 2009 r. przy ulicy Borki Chechelskie, wzdłuż której wykonany został wodociąg z rury PE f 100 wraz z przyłączami. Przez cały rok 2010 prowadzone były intensywne prace budowlane, wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Borki

Symboliczne wbicie łopaty przy ulicy Borki Chechelskie w Ropczycach. Na zdjęciu: Pan Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, Pan Wiesław Maziarz - I Z-ca Burmistrza Ropczyc, Pan Janusz Środa Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach, Pan Andrzej Panek - Kierownik JRP, Pan Józef Misiura Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach, Pan Janusz Wasylewicz - Prezes Zarządu WAFRO S.A. Pan Włodzimierz Prorok - Wiceprezes Zarządu WAFRO S.A., Pan Henryk Babiarz - Inspektor Nadzoru, Pan Ewaryst Szopiński - Inżynier Kontraktu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje głównie budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 35 500 mb. wraz z przyłączami o długości ponad 15 700 mb. Zadanie obejmuje także budowę 11 przepompowni, niezbędnych dla prawidłowego Przewiert sterowany pod ulicą Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Ropczycach Chechelskie, dodatkowo równolegle prowadzone były prace przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ramach projektu. Pomimo utrudnień wynikających z charakterystyki terenu objętego projektem jak również z klęski powodzi, która dotknęła nasze miasto, udało się utrzymać tempo oraz zakres prac przedstawionych przez wykonawcę w harmonogramie robót budowlanych. Wykonano blisko 670 metrów bieżących kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Masarskiej i ulicy Mickiewicza, a także wybudowano główne nitki sieci kanalizacji na terenie miasta o łącznej długości 36 000 mb oraz blisko 5 700 mb przykanalików. Prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dobiegają końca. W dalszym ciągu do wykonania pozostaje 10 z 11 przewidzianych w projekcie budowlanym przepompowni ścieków oraz przyłącza do budynków. Prace pomiarowe w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Za Stadionem

Piotr Miąso

„Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko”


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W RZESZOWIE Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Kopernika 1, 35-069 Rzeszów tel./fax biuro 17 85 20 557, GSM (Prezes) 784 070 446 e-mail: rzeszow@sitk.org.pl www.sitk-rzeszow.pl

Wielokrotnie przekładany, odbył się wreszcie w dniu 14 kwietnia 2011 r. „Kolejowy czwartek techniczny”.

dowane Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym (LCS), które kontroluje i steruje ruchem na całym odcinku od Rzeszowa do stacji Dęba Rozalin, która została jedynie w nieznacznym zakresie zmodernizowana i w takim stanie obecnie nie może być włączona do LCS Kolbuszowa. Modernizację linii prowadzono w latach 2006 do 2010 ze środków budżetu państwa, w tempie wynikającym z przydzielanych corocznie nakładów inwestycyjnych.

okazję zobaczyć zmodernizowaną kolej z kabiny pojazdu szynowego. Na stacji Głogów Małopolski dołączyli do uczestników objazdu przedstawiciele firmy KOMBUD z Radomia, która wytworzyła i wybudowała większość urządzeń sterowania ruchem na całej linii. Zainteresowani mogli zobaczyć i uzyskać wiele bardzo szczegółowych informacji o systemie sterowania ruchem zainstalowanym w Głogowie Małopolskim.

Pociąg ratownictwa technicznego.

Zgodnie z programem o godzinie 16.10 uczestnicy spotkania wyjechali specjalnym pociągiem kolejowego ratownictwa technicznego, z peronu pierwszego stacji Rzeszów i udali się trasą zmodernizowanej linii kolejowej Ocice - Rzeszów w kierunku Kolbuszowej. Członkowie Kolejowego Klubu SITK oraz dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie (dzięki któremu taka forma czwartku technicznego była możliwa) podczas przejazdu informowali uczestników o zakresie rzeczowym, czasie trwania i kosztach inwestycji modernizacyjnej. Modernizację linii rozpoczęto w drugiej połowie roku 2006, modernizacją a właściwie całkowitą przebudową lub budową objęto: - 70,06 kilometra nawierzchni torowej, - 67 obiektów inżynieryjnych, w tym większość została przebudowana, - 14 peronów, które zostały wybudowane od nowa, - 81 przejazdów kolejowych, na których wymieniono nawierzchnię drogową, - 12 obiektów zostało wyposażonych w nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, - 31 przejazdów wyposażono w samoczynne sygnalizacje przejazdowe lub urządzenia rogatkowe, zaś przejazdy z rogatkami zostały wyposażone w urządzenia telewizji przemysłowej z funkcją rejestracji zdarzeń, - w stacji Kolbuszowa zostało zabu-

Na stacji w Kolbuszowej. Fot. E. Ludera (3) Na stacji w Głogowie Młp.

Łącznie na dotychczasową modernizację tej linii w latach 2006-2010 wydatkowano kwotę 206,15 miliona złotych. Stan techniczny linii przed modernizacją pozwalał na jazdę z prędkością 30 km/godz. Obecnie prędkość rozkładowa na linii od km 5,700 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 9 w Jadachach) do stacji Rzeszów, a więc na odcinku prawie 60 km, wynosi 120 km/godz. Na odcinku od km 0,00 (stacja Ocice) do 5,700 (Jadachy) prędkość rozkładowa wynosi 100 km/godz. Do zakończenia modernizacji linii Ocice - Rzeszów konieczne jest dokończenie przebudowy stacji Dęba Rozalin, z włączeniem jej do LCS Kolbuszowa oraz elektryfikacja linii. Koszty tych robót szacowane są na około 70 milionów złotych. Czas realizacji, w systemie projekt i budowa to 1,5 roku. Jednak w roku 2011 na dokończenie modernizacji tej linii nie zostały przydzielone żadne środki finansowe. Uczestniczący w przejeździe mieli

Po krótkim postoju w Głogowie nastąpiła dalsza część objazdu i po kilkunastu minutach mogliśmy oglądać zmodernizowaną stację Kolbuszowa z nowym wyposażonym w dźwigi przyścienne dla osób niepełnosprawnych, w pełni monitorowanym przejściem podziemnym i nowym peronem o długości 400 m, prawie jak pas startowy lotniska. Wrażenia uczestników dopełniła wizyta w Lokalnym Centrum Sterowania w Kolbuszowej z możliwością obserwacji przejeżdżającego pociągu na całej trasie, zarówno przez telewizję przemysłową jak też na monitorach urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Była też możliwość wejścia do pomieszczeń, w których znajduje się cała logika i aparatura sterująca linią kolejową. Zarówno nasi goście, przedstawiciele firmy KOMBUD jak i Członkowie Klubu Kolejowego SITK opowiedzieli o wszystkim co było przedmiotem zainteresowania uczestników naszego czwartkowego spotkania. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Marian Jojczuk


W dniu 5 maja br. nasz Oddział miał zaszczyt gościć prof. Andrzeja Jarominiaka - naszego Honorowego Członka SITK, emerytowanego profesora Politechniki Rzeszowskiej. Profesor wygłosił, w ramach organizowanych przez nas tradycyjnych „czwartków technicznych” wykład, który obejmował dwa tematy: 1. Odporność konstrukcji. Dzisiejsza filozofia budownictwa. 2. Rozwiązania współczesnej geoinżynierii mostowej. Na wykładzie byli obecni liczni członkowie SITK - współpracownicy i wychowankowie Profesora, obecnie pracujący w branży drogowej i mostowej, jak i poza nią, w liczbie ponad 100 osób. Warto przypomnieć kilka faktów z szerokiej działalności profesora - A. Jarominiak by³ m.in.: - kierownikiem Zakładu Fundamentowania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz wieloletnim dyrektorem Instytutu, - założycielem i kierownikiem Katedry Mostów Politechniki Rzeszowskiej, - dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz. Wykład prof. Jarominiaka Profesor wprowadził do stosowania w Polsce pale wielkośrednicowe i ściany szczelinowe jako fundamenty, jest twórcą lub współtwórcą wielu rozwiązań innowacyjnych, z których ponad 40 zostało opatentowanych. Profesor jest laureatem wielu nagród indywidualnych i zespołowych, w tym Nagrody Państwowej II stopnia (którą szczególnie ceni) oraz nagrody SITK „Ernest” - za opracowanie koncepcji konstrukcyjnej pomnika A.E. Malinowskiego w Andach, na przełęczy Ticlio w Peru (1998). Podczas pobytu w Rzeszowie Profesor wygłosił także wykład dla studentów kierunku „Transport” Politechniki Rzeszowskiej oraz był gościem specjalnego zebrania pracowników Zakładu Dróg i Mostów.

Uczestnicy wykładu

Przyjazd Profesora był okazją do wręczenia Mu regionalnej ikony ufundowanej przez podkarpackie firmy drogowe skromnego sposobu wyrażenia podziękowania za całokształt działalności naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej, a także społecznej, gdyż Profesor jest aktywnym członkiem naszego Oddziału. Jest m.in. współtwórcą i wielokrotnym przewodniczącym kapituły konkursu „Budowa DrogowoMostowo-Kolejowa Podkarpacia”, którego X edycję właśnie rozstrzygnęliśmy. Podziękowanie za zorganizowanie kierunku mostowego w Politechnice Rzeszowskiej i współpracę w rozwiązywaniu problemów technicznych mostowych i drogowych na Podkarpaciu złożył dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Wręczenie pamiątkowej ikony przez Dróg Krajowych i Autostrad Honorowego Prezesa Edwarda Luderę Kol. Wiesław Kaczor. Kol. Lech Krupiński przypomniał lata spędzone na uczelni, kiedy by³ studentem Profesora, a następnie ścisłą współpracę na niwie zawodowej, w zakresie rozwiązywania problemów technicznych oraz organizacji Katedry Mostów w Politechnice Rzeszowskiej. Należy podkreślić, że dzięki determinacji i uporowi Profesora i kol. Lecha Krupińskiego powstał kierunek mostowo-drogowy na naszej Politechnice - za co im wielkie dzięki. W pokoju klubowym SITK Profesor dokonał wpisu do naszej kroniki, którego treść powinna być przesłaniem do naszej pracy stowarzyszeniowej, cyt. „Warto, aby dzisiejsi i przyszli członkowie Stowarzyszenia Inżynie- Podziękowanie przez Dyrekrów i Techników Komuni- tora rzeszowskiego Oddziału kacji zdawali sobie spra- GDDKiA Wiesława Kaczora wę, że Stowarzyszenie powstało z inicjatywy i potrzeby patriotycznej ich przodków, którzy chcieli, przez działanie wspólne, efektywniej służyć Krajowi. To nastawienie powinno być przesłaniem dla następnych pokoleń inżynierów i techników Komunikacji”. Jeszcze raz dziękujemy Profesorowi i serdecznie pozdrawiamy. Lesław Bichajło, Marian Sulencki


POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD ODDZIAŁU PODKARPACKIEGO 35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1, tel. /17/862 13 91, fax /17/85 342 49 e-mail: pziits.rzeszow@neostrada.pl

Każda działalność zawodowa powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem zawodowym, które w określonej dziedzinie służy uzyskaniu i poszerzeniu umiejętności i wiedzy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i dbałości o środowisko. Odnosi się to zwłaszcza do pracowników zatrudnionych w eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych sektora elektroenergetycznego, cieplnego i gazowego, odpowiedzialnych za stan oraz bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie infrastruktury energetycznej kraju.

Podstawa prawna W oparciu o przepisy prawne, art. 54 Ustawy Prawo energetyczne[1] oraz przepisy wykonawcze określone przez Ministra właściwego do spraw gospodarki[2], osoby zajmujące się eksploatacją, zatrudnione na stanowisku lub wykonujące prace w eksploatacji lub dozorze są obowiązane posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ustawa[1] zabrania zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych osób bez dodatkowo potwierdzonych kwalifikacji. Z tej przyczyny, pracodawca zatrudniając pracownika powinien sprawdzić czy posiada on potwierdzone w wymaganym zakresie uprawnienia kwalifikacyjne lub nałożyć obowiązek i stworzyć warunki do ich uzyskania kierując pracownika na odpowiednie szkolenia i egzaminy.

Adresaci przepisu prawnego Obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych dotyczy osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych, zatrudnionych przy pracach w zakresie montażu, obsługi, konserwacji i remontów oraz kontrolno-pomiarowym. Do czynności montażowych zaliczono instalowanie i przyłączanie urządzeń, instalacji i sieci. Prace w zakresie obsługi dotyczą czynności mających wpływ na zmianę parametrów obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska. Konserwacja związana jest z zabezpieczeniem i utrzymaniem ich należytego stanu technicznego, a prace remontowe polegają na usuwaniu usterek, uszkodzeń oraz naprawie urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego, natomiast prace w zakresie kontrolno-pomiarowym obejmują niezbędne czynności do dokonania oceny ich stanu

technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej. Przepisy wyróżniają, ze względu na rodzaj zajmowanych stanowisk i rodzaj wykonywanych prac ubiegających się o nie osób, dwie grupy (E i D) uprawnień eksploatacyjnych. Uprawnienia w grupie E dotyczą osób, które bezpośrednio (praktycznie) zajmują się wykonywaniem prac eksploatacyjnych, grupa D to uprawnienia osób sprawujących dozór nad ich realizacją. Należy nadmienić, że do stanowisk dozorowych zaliczono kierowanie czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz sprawowanie przez pracowników technicznych nadzoru nad eksploatacją. W załączniku nr 1 do rozporządzenia[2] przedstawiono wykaz urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji. Wymieniono trzy grupy urządzeń, które obejmują: Grupa 1. Infrastruktura elektroenergetyczna: - Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego. - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV. - Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. - Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW. - Urządzenia elektrotermiczne. - Urządzenia do elektrolizy. - Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. - Elektryczna sieć trakcyjna. - Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Grupa 2. Infrastruktura cieplna: - Kotły parowe, wodne oraz zespoły kotłów na paliwo stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi. - Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW. - Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi. - Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW. - Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW. - Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.


- Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych. - Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg. - Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.

bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci. Wymagana jest znajomość zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci oraz zasad i warunków wykonywania prac kontrolnopomiarowych i montażowych.

Grupa 3. Infrastruktura gazowa: - Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu. - Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczanie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie. - Urządzenia do magazynowania paliw gazowych. - Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa. - Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa. - Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. - Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. - Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW. - Turbiny gazowe.

Komisja kwalifikacyjna

W każdej z powyższych grup armatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

Sprawdzeniem kwalifikacji energetycznych oraz wydawaniem świadectw kwalifikacyjnych zajmują się komisje kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w innych przypadkach przez właściwych Ministrów lub Szefów Agencji), które działają przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych lub przedsiębiorstwach energetycznych[1,3]. Sprawdzenie kwalifikacji następuje w drodze egzaminu ustnego. Egzamin przeprowadza, co najmniej trzy osobowy zespół egzaminacyjny komisji kwalifikacyjnej, na wniosek zainteresowanej osoby albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego osoby zajmujące się eksploatacją. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu świadectwo kwalifikacyjne upoważniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych jest wydawane na okres 5 lat. Opłata za egzamin wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu składania wniosku[2].

Wymagania kwalifikacyjne W celu uzyskania potwierdzenia posiadanych umiejętności, w postaci świadectwa kwalifikacyjnego, osoby trudniące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci powinny się wykazać określonym zakresem wiedzy. Związany z tym obszar wymagań został w rozporządzeniu[2] przedstawiony oddzielnie dla stanowisk eksploatacji i dozoru. Wynika on z rodzaju wykonywanych prac, zakresu podejmowanych działań oraz rodzaju uprawnień do wykonywania określonych czynności zawodowych. Z tego powodu, świadectwa kwalifikacyjne otrzymywane w grupie eksploatacji i nadzoru uważane są za dwa różniące się od siebie uprawnienia, upoważniające do wykonywania różnych czynności zawodowych. Szczegółowy zakres wymagań sprecyzowany w rozporządzeniu[2] określa, że pracownicy zajmujący się eksploatacją powinni znać zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci, zasady oraz instrukcje ich eksploatacji jak również zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. Wymagana jest znajomość zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. Na stanowiskach dozoru obowiązuje znajomość przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, jak również przepisów i zasad postępowania przy programowaniu ich pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii. Pracownicy na tych stanowiskach powinni znać przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, przepisy dotyczące ich budowy oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny one odpowiadać. Istotna jest znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska jak również znajomość zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia

Literatura [1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.) [3] Urząd Regulacji Energetyki Departament Przedsiębiorstw Energetycznych: Informacja o powoływaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji kwalifikacyjnych ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Warszawa, 2006 r.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Podkarpacki Zarząd Oddziału w Rzeszowie informuje, że przy Podkarpackim Oddziale PZITS działa Komisja kwalifikacyjna nr 297, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art.54 ust.3, pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Komisja posiada uprawnienia do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych: - grupa 2 - w zakresie urządzeń cieplnych, - grupa 3 - w zakresie urządzeń gazowych. Zainteresowane osoby, po złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, otrzymują świadectwo uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych. Egzaminy Komisji kwalifikacyjnej nr 297, odbywają się w siedzibie Zarządu Oddziału PZITS w Rzeszowie przy ul. Kopernika 1, pokój 43 (IV piętro). W Zarządzie Oddziału można pobrać druki wniosków oraz uzyskać informacje o terminach posiedzeń komisji. Sekretariat PZITS czynny w poniedziałki i piątki w godz. od 8 do 11; tel. 17 853 42 49. Informacji udzielają członkowie komisji - tel. kom. 691 608 738 oraz 604 444 441.


Zarząd Podkarpackiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Rzeszowie ogłosił konkurs na najlepsz¹ pracę magisterską na kierunku inżynieria środoKrzysztof Nowak wiska. Należy jednak podkreślić, że głównym sponsorem nagród w konkursie była Podkarpacka Okrêgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Celem konkursu było inspirowanie twórczych postaw w rozwiązywaniu problemów technicznych teoretycznych i praktycznych z zakresu inżynierii środowiska oraz wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych. Do konkursu mogły być zgłaszane prace absolwentów studiów magisterskich kierunku inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obronione w ostatnim roku akademickim do lutego 2011 r. Przy ocenie prac dyplomowych recenzenci Komisji Konkursowej stosowali następujące kryteria:

Laureaci konkursu. Od lewej: Łukasz Margol, Barbara Zięba, Krzysztof Bogdan, Krzysztof Nowak

stopień trudności tematu, oryginalność tematu i sposobu rozwiązania, możliwość praktycznego wykorzystania, poprawność redakcji, kompletność pracy łącznie z podsumowaniem lub wnioskami, poziom merytoryczny wykorzystanych materiałów. Komisja konkursowa w składzie: dr inż. Jan Szpakowski - przewodniczący, mgr inż. Anatol Marchwiany, dr inż. Robert Smusz, dr inż. Franciszek Wolańczyk dokonała oceny zgłoszonych prac dyplomowych z uwzględnieniem ustalonych kryteriów i przyznała następujące wyróżnienia: I nagroda - Krzysztof Nowak - temat pracy: „Nowe technologie i urządzenia w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii”. II nagroda - Barbara Zięba - temat pracy: „Wpływ technologii wykonania sieci ciepłowniczej na straty ciepła”. II nagroda - Krzysztof Bogdan - temat pracy: „Projekt koncepcyjny wodociągu dla miasta liczącego 50 tys. mieszkańców”. III nagroda - Łukasz Margol - temat pracy: „Wpływ założeń wyjściowych na ocenę energetyczną budynku”. Promotorami prac byli: dr hab. inż. Vyacheslav Pisarev, dr inż. Bożena Babiarz, dr inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w dniu 7 czerwca br. w siedzibie Oddziału PZITS w Rzeszowie, ul. Kopernika 1. W spotkaniu uczestniczyli laureaci konkursu, promotorzy prac dyplomowych, członkowie Komisji Konkursowej oraz prezydium Zarządu Oddziału PZITS. Dyplomy laureatom konkursu oraz promotorom prac dyplomowych wręczył prezes ZO PZITS dr inż. Władysław Szymański oraz przewodniczący Komisji Konkursowej. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zdanie na temat celowości organizowania tego typu konkursów i ich motywację na przyszłych inżynierów do podnoszenia poziomu realizowanych prac. Wypowiedzi są argumentem dla Zarządu Oddziału PZITS do kontynuowania konkursu w roku następnym.

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1 tel. 017 853 47 22, 850 75 60, tel./fax 850 75 61

Boles³aw Pa³ac W dniu 7.06.2011 r. w hotelu SPLENDOR w Siedliskach koło Rzeszowa oddział rzeszowski SEP zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki. W spotkani udział wzięli: Przewodniczący Rady Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Detyna, Prezes oddziału SEP w Krośnie Jan Gagatko, Prezes oddziału SEP w Przemyślu Grzegorz Fiejtek oraz Zarząd oddziału SEP w Rzeszowie, koleżanki i koledzy z Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, Prezesi kół zakładowych. Podczas spotkania zostały wygłoszone dwa referaty: pierwszy „Życie i twórczość prof. Jana Kożuchowskiego” wygłoszony przez

Podczas wykładu z okazji MDE dr inż. Izabelę Rusin i drugi - „Instalacje niskiego napięcia wg normy PN- HD 60364-1-1” wygłoszony przez kol. Adama Zajdla. Atrakcją spotkania była prezentacja możliwości Kliniki Urody hotelu Splendor, a spotkanie zakończyło się kolacją biesiadną przy śpiewach i muzyce SEP.


W dniu 16.06.2011 r. oddział SEP w Rzeszowie przeprowadził pierwszą edycję II etapu konkursu na „najciekawszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się na etapie szkolnym do finału konkursu prezentowali prace własne oceniane przez jury. Przewodniczącym jury był prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, który podsumowując przebieg i wyniki konkursu, bardzo wysoko ocenił jego poziom i zaangażowanie uczestników w przygotowanie prezentacji. Organizację konkursu przygotowała kol. Urszula Turek - prezes koła SEP przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne oraz upominki od sponsorów: Elektromontaż Przemyśl, Eltel Networks Widełka i SEP o/Rzeszów.

Zdjęcie finalistów konkursu. Pośrodku w okularach: przewodniczący jury - prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek, wiceprezes SEP, członek jury - dr inż. Barbara Kopeć, prezes koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej

Jury nagrodziło następujące prace: I nagroda Marcin Łuszcz, za pracę - Obrabiarka CNC II nagroda Dawid Kowal, za pracę - Popiersie 3D i struktura 4 obiektów III nagroda Piotr Trybalski, za pracę - Miecz dodatkowo wręczono pięć wyróżnień za pozostałe prace.

W dniach 29.06 - 6.07.2011 r. Oddział SEP w Rzeszowie zorganizował kolejną wycieczkę integracyjną. Tym razem wybraliśmy się do Turcji w ramach programu „Magiczna Turcja” aby poznawać ten piękny kraj. Wycieczka samolotowo-autokarowa, która rozpoczęła się na lotnisku w Jasionce k. Rzeszowa, była bardzo udana i interesująca. Podczas 7 dni zwiedzania Turcji zapoznaliśmy się z najpiękniejszymi miejscami tego kraju, poznając jego historię kulturę, zwyczaje i piękno krajobrazów. W kolejności objazdowej zwiedziliśmy następujące obiekty i miejsca; Pamukkale - Hierapolis - domek Maryji - starożytny Efez - Istambuł (Hipodrom, Błękitny Meczet, Hagia Sofia, Pałac Topkapi, cysterny Yerebatan), Grand Bazar Cieśnina Bosfor - Ankara - Kapadocja (lot balonem) Konya - Antalya. Dla głębszego poznania Turcji wybraliśmy się na wieczór turecki, gdzie mogliśmy usłyszeć i poznać muzykę, zobaczyć tańce i zwyczaje tureckie. Wróciliśmy do kraju z setkami zdjęć i filmami, które będą nam przypominać mile spędzony jeden tydzień urlopu w 2011 r. Na zdjęciu: Efez - grupa przy bibliotece.


Kielnarowa - obiekty Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Biblioteka - wizytówka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kampus Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Fot. A. Rakuś (4)

Biuletyn pdkoiib wrzes2011  

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you