Page 1

IS AM ARE

ลูกแม่โดมหัวใจอาสา กิตติพศ สงแช้ม

รู้ป่า รักษ์ป่า ปลูกป่าเริ่มที่ใจ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

พฤษภาคม 2558

ฉบั บ ที่ 88

www.fosef.or.th


เวปไซด์ของมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง ท่านสามารถเข้ามาอ่านบทความ นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง หรือข่าวสารดี ๆ ได้แล้ววันนี้ โดยไม่เสียค่าใช่ จ่าย และท่านยังสามารถสมัครเป็นสมาชิ กของมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อรับข่าวสารจากทางมู ลนิธิครอบครัวพอเพียงได้ก่อนใคร โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิ กได้ท่ี

www.ariyaplus.com 2 IS AM ARE www.ariyaplus.com


“ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญ ก้าวหน้าของประเทศ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

3 issue 88 may 2015


EDITORIAL

ภาพจากปกฉบั บ นี้ นิ ต ยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงได้รับเกียรติ จาก ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล หรือ คุณพ่อพอเพียงของพวก อีกครัง้ จากฉบับ แรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง วันนี้ก็ ๘ ปีแล้วและพ่อพอเพียงของเรา ก็ยังมาช่วยตอกย�้ำให้คนไทยได้รับทราบ จากเสื้อยืด คอกลม ที่ท่านสวมใส่ในพิธี เปิดค่าย รู้ป่า รักษ์ป่า ปลูกป่าเริ่มที่ใจ เมื่อ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ที่ปรากฏข้อความ อย่างชัดเจนด้วยตัวอักษรสีเหลืองบนอก เสื้อสีม่วง ว่า “ครอบครัวพอเพียง คือ รากแก้วของแผ่นดิน” “ ร า ก แ ก ้ ว ” ที่ ส� ำ คั ญ ข อ ง แผ่นดิน รากแก้ ว ที่ ค อยยึ ด โยงล� ำ ต้ น ให้ ยืนตระหง่าน ตั้งตรง รากแก้วที่คอยดูด สารอาหารเพื่ อ ล� ำ เลี ย งไปเลี้ ย งทั้ ง ต้ น ใบไม้และผลไม้จะได้รับสารอาหารอย่าง ครบถ้วนก็เพราะ ราก มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ได้มาตราฐานกับล�ำต้น ต้นไม้ที่มีราก ที่มั่นคง แข็งแรง ท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ หน้าที่ของตน ที่จะไม่ดูดซับสารพิษหรือ สารอาหารชนิดใดเข้าสู่ล�ำต้น ต้นไม้นั้น ก็ยั้งยืนยง ออกดอก ออกผลบานสะพรั่ง และ เติบใหญ่เป็นตระหง่านให้ลูกหลาน ได้ชื่นชม แต่ ถ ้ า หากต้ น ไม้ ใ ดไปตกอยู ่ ใ น พื้นที่ ที่มีแต่สารปนเปื้อนรากจะดูดซับแต่ สิ่งที่ไม่ดี หรือรากของต้นไม้โดนรบกวน จาก ปลวก มดหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน ที่ ค อยแทะกิ น รากอยู ่ ต ลอดเวลา หาก เป็ น ต้ น ไม้ ข นาดเล็ ก ต้ น ไม้ นั้ น ก็ จ ะไม่

สวยงาม แคระแกร็น และตายไปในที่สุด สุดท้ายแผ่นดินนั้นก็จะไม่มีความร่มเย็น ไม่มีอาหาร และไม่ มีค วามสุ ข หรื อ ถ้ า เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ แต่ประสบปัญหา เหมื อ นกั น คื อ มี ส ารปนเปื ้ อ น หรื อ สิ่ ง ปฏิกูลใดที่ท�ำลายรากของต้นไม้ ต้นไม้ นั้นก็จะค่อย ๆ เหี่ยว ใบไม้ร่วง ไม่ออกผล ไม่ออกดอก และก็ตายไปในที่สุด นี้คือวงจรของสิ่งมีชีวิต ที่มีราก เป็นส่วนส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตและ ให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ ใบไม้ที่เขียวชะอุ่ม ตลอดจนความร่มเย็นและความสุขก็จะ บังเกิดตามมา “ครอบครัวพอเพียง คือ รากแก้ว ของแผ่นดิน” ข้อความนี้มีความหมาย แบบตรงไปตรงมา ชัดเจนและส�ำคัญยิ่ง ต่อคนไทยทั้งแผ่นดิน คุ ณ พ่ อ พอเพี ย งของเราท่ า น พยายามสื่ อ สารให้ พ วกเราตระหนั ก และยอมรั บ นั้ น ก็ ค งจะหมายรวมไป ว่าหากครอบครัวใด คนไทยคนไหนได้ เข้าใจ เข้าถึงและได้น้อมน�ำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ในวิ ถี ก ารด� ำ เนิ น ชีวิต ด�ำเนินงาน ด�ำเนินธุรกิจ ด�ำเนินการ ปกครองและด�ำเนินมาใช้ในการบริหาร แผ่นดินแล้วล่ะก็ ครอบครัวนั้น คนไทย คนนั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ แข็งแรง มั่นคงและยั่งยืนด้วยความสุข ความเจริญ มากมายทรัพย์และร�่ำรวยความสุขอย่าง แน่นอน ส่งท้าย บก.จึงขอเชื้อชวนให้ทุก ๆ ท่านมาร่วมเป็น “ครอบครัวพอเพียง” กันนะค่ะที่ FB ครอบครัวพอเพียง

4 IS AM ARE www.ariyaplus.com


staff

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

Let’s

Start

บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด Cover Story : กรวิก อุนะพ�ำนัก ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ :

663 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2939-5995 0-2939-5996 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th

and Enjoy!

5 issue 88 may 2015


Hot Topic

44

กิตติพศ สงแช้ม ลูกแม่โดมหัวใจอาสา

52

76

เจ็ดคด-โป่ งก่อนเส้า ธรรมชาติไกล้กรุ ง ส�ำหรับคนมีเวลาน้อย

ทุกลมหายใจของเรา น�้ำทุกหยด เราพึ่งป่ าทัง้ สิ้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Don’t miss

10

18 20 14 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

46


table of content

“มนุ ษ ย์ เ รามั ก จะลื ม ตั ว เรามั ก จะหยิ่ ง ผยอง ว่ า ตั ว เราอยู ่ เ หนื อ ธรรมชาติ ซึ่ ง จริ ง ๆ เปล่ า เลย ทุ ก ลมหายใจของเรา น�้ ำ ทุ ก หยด เราพึ่ ง ป่ า ทั้ ง สิ้ น ”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 7 issue 88 may 2015

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ I Can ส�ำคัญกว่า IQ เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ ปัญญา ความเพียรและศรัทธา น�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ปัจจัยที่ท�ำให้มีความสุขและปัจจัยที่ท�ำให้อายุยืน หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Dhrama today การให้แค่เพียงคิดจะท�ำใจก็ยังเป็นสุข Question of life เรื่องเล่าจากภูเขา ตอนที่ 2 Goodlife ดูแลสุขภาพดวงตาง่าย ๆ ด้วยโยคะสายตา Cartoon Share story ต้อม ชายผู้ข้ามผ่านยาเสพติด ตอนที่ 1 นานา...ทัศนะ อยากเห็นการเมืองไทยเป็นอย่างไร IS AM ARE ต�ำบลขุนไทร เพชรบุรี เรียนรู้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง สู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน Let’s Talk ลูกแม่โดมหัวใจอาสา กิตติพศ สงแช้ม เรื่องเล่าเยาวชน ของขวัญวันแม่ EAT AM ARE สลัดเต้าหู้ ซอสงา Cover Story ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล Wheel of life มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพฯ BONVOYAGE เจ็ดคด-โป่งก่อนเส้า ธรรมชาติไกล้กรุงส�ำหรับคนมีเวลาน้อย ROUNDABOUT

8 10 14 17 18 20 22 24 28 34

36 44 48 50 52 60 64 76 80


I Can ส�ำคัญกว่า IQ

….จุ ๊ บ จิ๊ บ เธอเป็ น เด็ ก เรี ย นดี โรงเรี ย นส่ ง เธอไปแข่ ง ขั น วิ ท ยาศาสตร์ นานาชาติ เธอมักได้รับข้อความชื่นชม จากแม่ แ ละญาติ ใ นเรื่ อ งการเรี ย น มาระยะหลังเธอมีปัญหาเรื่องเอาแต่ใจ หงุดหงิดง่าย ไม่ค่อยช่วยแม่ท�ำงานบ้าน เวลาไปไหนก็ต้องให้พ่อแม่ไปส่ง ขึ้นรถ ประจ�ำทางและแท๊กซี่สาธารณะไม่เป็น ใช้เงินเปลือง ….น้ อ ยหน่ า เป็ น เด็ ก ขยั น แม้ ที่ บ ้ า นจะฐานะไม่ ดี แ ต่ เ ธอก็ ข วนขวาย ขอทุ น เรี ย น เพื่ อ นๆ ชอบเธอเพราะ เ ป ็ น ค น มี อ า ร ม ณ ์ ขั น ม อ ง โ ล ก ใ น แง่ ดี มี จิ ต สาธารณะ ชอบไปท� ำ บุ ญ

กับ ยาย เธอเป็ น เด็ ก มี ค วามรั บผิ ด ชอบ และพยายามช่วยตัวเองในทุกเรื่องไม่ว่า จะเรื่องช่วยท�ำงานบ้าน ช่วยยายขายขนม เธอท�ำอะไรหลายอย่างได้เกินอายุตัว สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงตรั ส วลี ที่ มี ความส� ำ คั ญ ประโยคหนึ่ ง ว่ า “I can ส�ำคัญกว่า IQ” ในวโรกาสที่พระองค์ ท่านมีพระชนมายุครบ 5 รอบ เยาวชน ทั้ ง หลายพึ ง ตระหนั ก และใส่ ใ จใน พระราชกรณี ย กิ จ ต่ า งๆ ที่ พ ระองค์ ไ ด้ ทรงปฏิ บั ติ โดยสื บ เนื่ อ งมานั บ ตั้ ง แต่ จบการศึ ก ษาจากคณะอั ก ษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเคยมีพระ

8 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ราชด�ำรัสแบบอารมณ์ขันว่า “สิ่งที่ฉันท�ำ เพื่อตนเองมีอยู่ 2 อย่างคือ กินกับเรียน หนังสือ นอกนั้นท�ำเพื่อผู้อื่นหมดเลย” ทรงโปรดการทรงพระอั ก ษร สอนหนั ง สื อ ทรงสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร จั ด ตั้ ง ห้ อ งสมุ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ ล่าสุดทรงมีรับสั่งให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องให้ใส่ใจและเพิ่มความส�ำคัญของ การศึกษาระดับอาชีวศึกษา (Vocational Training) ให้มากขึ้น ระบบการศึกษาของประเทศไทย ในขณะนี้ อยู ่ ใ นสภาวะน่ า เป็ น ห่ ว ง เพราะเราไปยึดติดกับ “ตัวเนื้อหาวิชา” ซึ่งมักลอกเลียนมาจากประเทศตะวันตก


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ซึ่ ง มั ก ต้ อ งใช้ ก ารท่ อ งจ� ำ อยู ่ ต ลอดและ ท� ำ ให้ เ ด็ ก เครี ย ด กระบวนการเรี ย นไม่ ได้พัฒนาทักษะในการคิด “เชิงระบบ” ไม่ รู ้ จั ก การตั้ ง ค� ำ ถาม ไม่ เข้ า ใจระบบ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บางคน ถึ ง กั บ กล่ า วว่ า ระบบการศึ ก ษาของเรา ถนัดแต่ลอกต�ำราฝรั่ง(อาณานิคมศึกษา) ศจ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวว่า ร้อยกว่าปี ที่ผ่านมานี้ ระบบการศึกษาแบบเดินตาม ก้นฝรั่งท�ำให้คนไทย 4-5 generation ไม่รู้จักประเทศไทย นั่นคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่า ท�ำไม เด็ ก ไทยที่ จ บปริ ญ ญาจ� ำ นวนมากจึ ง ท� ำ อะไรเป็น ชอบงานเบารายได้สูง ชอบอยู่ แต่ในเมืองติดการเสพสุขและวิ่งหาสิ่งที่ ยั่วเย้าต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เ ด็ ก ที่ เ รี ย น ห นั ง สื อ เ ก ่ ง ๆ จ� ำ นวนมาก บางครั้ ง เมื่ อ เจอมรสุ ม ชี วิ ต ไ ม ่ ส า ม า ร ถ รั บ มื อ เ อ า ตั ว ร อ ด ขาดภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ สิ่ ง ยั่ ว ยวน ขาดภู มิ ต้านทานต่อแรงกดดันต่างๆ และไม่ค่อย มีวุฒิภาวะด้านสังคม สมั ย ที่ ด ร. ดร.มหาเธร์ บิ น โมฮั ม หมั ด เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ข อง มาเลเซียอยู่เกือบ 20 ปี มีค�ำพูด (slogan) อยู่ 2 ประโยคที่ท่านใช้ปลุกปลอบใจและ สร้างความฮึกเหิมกับคนมาเลเซียมาโดย ตลอด Malaysia Satu (one Malaysia) และอีกประโยคคือ Malay Bole (We can do) ซึ่งส่งผลให้ประเทศมาเลเซียพัฒนา และก้าวหน้ามาตราบเท่าทุกวันนี้ ส�ำนึก I Can (do) กับส�ำนึก IQ นั้ น อาจจะเข้ า ใจยากส� ำ หรั บ บางท่ า น ผมจึงขออนุญาตขยายความเพื่อให้เข้าใจ ง่ายๆ ดังนี้

ส�ำนึก I Can (do) ประกอบด้วย อรรถสาระของเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ (1) ความเพี ย ร ความบากบั่ น ท�ำงานหนัก อดทน (2) เน้นทีก่ ารกระท�ำ (Pragmatic) และความเป็นไปได้ของเรื่องที่อยากให้ไป ถึง (3) ความรับผิดชอบในตัวเองและ ภารกิจที่ต้องดูแล (4) มี สิ่ ง จู ง ใจและสร้ า งแรง บันดาลใจให้ตัวเอง (5) การมองโลกในแง่บวก มอง และเชื่ อ ว่ า ไม่ มี อ ะไรเหลื อ บ่ า กว่ า แรง ของเรา จะเห็นได้ว่าน้อยหน่ามีลักษณะ เฉพาะตั ว ของเธอที่ เข้ า ได้ กั บ จิ ต ส� ำ นึ ก I can (do) อยู ่ ห ลายข้ อ แต่ เ มื่ อ มอง ไปที่ จุ ๊ บ จิ๊ บ เอกลั ก ษณ์ มี ลั ก ษณะที่ ไ ป สอดคล้องกับกลุ่มที่ไปทางส�ำนึก IQ คือ (1) ฉันเก่ง ฉันฉลาด (2) ฉันมีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา และการทดสอบ (3) เน้นสิ่งที่เป็นโวหาร และเสริม อัตตาตัวตน ก า ร หั ด ขี่ จั ก ร ย า น ก า ร หั ด ว่ า ยน�้ ำ การหั ด เล่ น ดนตรี เด็ ก ที่ มี ส�ำนึก I can สูง จะท�ำได้เร็วกว่าและดี กว่าเด็กที่ส�ำนึก I can ต�่ำ เพราะมีความ มุ ่ ง มั่ น บากบั่ น พากเพี ย รมากกว่ า ใน แวดวงธุรกิจนักธุรกิจหน้าใหม่ที่มีส�ำนึก I can สูง จะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ ในผลประกอบการและก้าวหน้าเติบโต ได้เร็วกว่า พ่อแม่จ�ำนวนมาก ชอบส่งลูกไป เรียนต่างประเทศ ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า 9 issue 88 may 2015

www.nhso.go.th

ลูกจะได้เก่งภาษา คิดอะไรทันสมัยแบบ ฝรั่ง(ซึ่งไม่จริงเสมอไป) และถือว่าเป็นการ “ชุ บ ตั ว ” ลู ก ไปด้ ว ยในตั ว ว่ า ลู ก ฉั น นี่ นักเรียนนอกนะ พ่อแม่ก็พลอยรู้สึกเป็น หน้าเป็นตาไปด้วย… แต่ ใ นความเป็ น จริ ง เด็ ก หลาย คนก็ ไ ปได้ ดี แ ต่ บ างคนก็ เ หมื อ นเอาเงิ น พ่อแม่ไป “ละลายในแม่น้�ำ” เพราะไป แล้ ว ก็ ไ ม่ ตั้ ง ใจเรี ย น จั บ กลุ ่ ม อยุ ่ แ ต่ กั บ เด็กไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนต่างชาติไม่ได้ มีปัญหาการปรับตัว ใช้ชีวิตผิวๆเผินๆไป วันๆลงท้ายกลับมาอาจเรียนไม่จบ หรือ อาจได้แต่กระดาษแผ่นเดียวกลับมา แต่ ค้นหาตัวเองไม่เจอ มีแต่ส�ำนึกด้าน IQ กลับมา ส�ำนึก I can นั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ป ระโยชน์ เพราะส่ ง เสริ ม พัฒนาการของคนเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้อง ใส่ใจต้องให้เวลาเพาะบ่มให้เกิดขึ้นตั้งแต่ เด็กยังอายุน้อยๆ ต้องการความมีระเบียบ สร้างวินัย ฝึกความอดทน มุ่งมั่น เพื่อ ให้เป็นไปตามนัย 5 ประการของส�ำนึก ดังกล่าว การที่ บ อกกั บ ตั ว เองอยู ่ ต ลอด เวลาว่า “ฉันท�ำได้ ฉันท�ำได้” นั้น ถือได้ ว่าเรื่องนั้นส�ำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง…..

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

ปัญญา ความเพียรและศรัทธา : น�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เด็ ก วั น วาน...เด็ ก วั น นี้

การที่ ไ ด้ น� ำ พระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศ ไปกราบ นมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นอกจาก เพื่อให้ระลึกถึงพระศาสดาแล้ว ยังได้เห็นถึงการปฏิบัติศาสนกิจ ที่แท้จริงของพระธรรมทูตในอินเดีย- เนปาลด้วย พระเทพโพธิวิเทศได้บรรยายให้ข้อคิดกับผู้เข้าอบรม พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๑ ซึ่งในบางช่วงบางตอนเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อลูกที่จะน�ำไปใช้ในอนาคต ท่ า นได้ ก ล่ า วถึ ง ต้ น แบบของพระอริ บุ ค คลคื อ พระพุทธเจ้าว่า พระองค์ทรงมีสิ่งที่ประเสริฐอยู่ ๓ ประการ คือ ปัญญา ความเพียรและศรัทธา ส�ำหรับพระธรรมทูตนั้นเป็นผู้มีปัญญา เพราะนอกจาก มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ มจร ก� ำ หนดแล้ ว ยั ง ผ่ า นการสอบ ทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์อีกด้วย ดังนั้น จึงมีปัญญา เพียงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ ความเพี ย ร พระธรรมทู ต ต้ อ งมี ค วาม เพียรพยายามมากขึ้น เพราะงานพระธรรมทูตเป็นงานที่ยาก ล�ำบาก พระธรรมทู ต ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ต้ อ งมี ค วาม เหน็ดเหนื่อยเป็นภักษาหาร โดยเฉพาะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาล ล�ำบากทุกเรื่อง แม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงล�ำบาก ท่านเน้นด้วยว่าอย่าส�ำคัญตนเองว่าเก่งหรือดี ต้องเป็น คนที่อยู่ในฐานะที่ใช้ได้เสมอ คือใช้แล้วไม่หนี และเมื่อใช้แล้ว ต้องท�ำได้ งานพระธรรมทู ต ต้ อ งแสดงหั ว ใจของความเพี ย ร โดยต้องดึงใจมาไว้ที่หน้า ทั้ง ๓ หน้า คือ ๑. หน้าตา ต้องให้มีสง่าราศี น่าเลื่อมใส ให้เขาทราบว่า เราเป็นพระธรรมทูต ๒. หน้าที่ ขอให้ท�ำหน้าที่พระธรรมทูตให้สมบูรณ์ ๓. หน้ากระดาษ ต้องจดและจ�ำ พระธรรมทูตนั้น ต้องแสดงตนให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่ น่าไว้วางใจ ส� ำ หรั บ ศรั ท ธานั้ น พระเทพโพธิ วิ เ ทศได้ ย�้ ำ ว่ า พระธรรมทูตต้องสร้างศรัทธาในตนเองก่อน โดยต้องศรัทธา ต่อพระพุทธองค์ ศรัทธาในสังเวชนียสถาน ศรัทธาต่อผู้มี พระคุณและศรัทธาต่อตนเอง

ไม่ทราบว่าลูกจ�ำได้ไหมว่าลุงเคยเขียนเรื่อง “เสกมือ” ในคอลัมน์นี้ฉบับเดือนเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ ส�ำหรับลูกที่ยังไม่ได้อ่านก็โปรดทราบว่า ค�ำว่า “เสกมือ” ลุงได้มาจากพระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทธ์ วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาส วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย หัวหน้าคณะพระธรรมทูตใน ประเทศอินเดีย-เนปาล ซึ่งในขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระราช รัตนรังษี ง่ายๆ และสั้นๆ ก็คือ ท่านได้กล่าวว่า นักการเมืองใช้มือ เพียงมือเดียว ยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ยกขึ้ น แล้ ว ก็ ย กลงได้ ส่ ว นบุ ค คลที่ ย กทั้ ง สองมื อ โดยเฉพาะการยกมื อ ทั้ ง คู ่ ขึ้ น พนม พร้ อ มสวดมนต์ ก ล่ า ว “นโมตัสสะ........” หรือสวดมนต์ไปด้วย นั่นคือการเสกมือให้แก่ตัวเอง บุคคลใดก็ตามที่ไหว้อยู่เป็นประจ�ำ เรียกว่าไหว้จนเป็น นิสัย ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ผู้ใดหรือในโอกาสไหน นอกจากผู้ไหว้จะได้รับความสบายใจ เพราะส�ำนึกตนว่า ได้ประกอบกรรมดี ประพฤติงาม ท�ำให้เกิดความสบายใจ ความ อิ่มเอมใจตามมาแล้ว ยั ง ได้ รั บ ความรั ก ความเมตตาจากบุ ค คลที่ เ ราไหว้ เพราะ “ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ” ด้วยความรู้สึกที่ดีมีค่า มีความเมตตาต่อเรา เมื่อมีผู้เมตตา เราจะท�ำกิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ก็ย่อม ได้รับการช่วยเหลือ ที่ ดี ขึ้ น กว่ า นั้ น คื อ การยกมื อ ทั้ ง คู ่ ขึ้ น พนม พร้ อ ม สวดมนต์ไหว้พระ เพราะว่า การสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์มากมาย เหลือคณานับ คราวนี้ ลุ ง ได้ เ ดิ น ทางไปกราบนมั ส การพระเทพ โพธิวิเทศอีก เพราะได้เดินทางไปกับคณะของโครงการอบรม พระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศ ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ า ลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยปีนี้พิเศษ เพราะการอบรมพระธรรมทูตสายต่าง ประเทศ รุ่นที่ ๒๑ นี้ เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี ๒๕๕๘ 11

issue 88 may 2015


ลูกยังจ�ำบทอาขยานข้างล่างนี้ไหม

หากสร้ า งศรั ท ธาในตนเองไม่ ไ ด้ ห รื อ ไม่ เ พี ย งพอ ก็ไม่สามารถท�ำให้ผู้อื่นศรัทธาได้ ถ ้ า ผู ้ อื่ น ไ ม ่ ศ รั ท ธ า ใ น ตั ว พ ร ะ ธ ร ร ม ทู ต ง า น พระธรรมทูตก็ไม่เกิดผล เปรียบเสมือนหว่านเมล็ดพืชลงบน ลานหินก็เกิดยาก ที่น่าสนใจก็คือต้องท�ำตัวให้น่าถูกขอ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาลันทาในสมัยก่อน มีเสลี่ยง มารอรับถึงมหาวิทยาลัย คนดีใครๆ ก็อยากได้ เมื่อมีผู้อยากได้ก็ต้องมีคนจองและ รับทันทีที่ส�ำเร็จการศึกษา อ่านมาถึงตอนนี้แล้ว ลุงคิดว่าหลานคงนึกออกแล้วว่า ควรจะประพฤติปฎิบัติตนอย่างไร ลูกต้องค�ำนึงถึงปัญญา ความเพียรและศรัทธา ว่าลูก มีสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ประการแรก เรื่ อ งปั ญ ญา แต่ ล ะคนเกิ ด มามี ป ั ญ ญา ไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกันหรืออาจแตกต่างกันไปบ้าง เป็ น เรื่ อ งที่ เ ลื อ กไม่ ไ ด้ ท� ำ นองนั้ น เพราะเป็ น ความ แตกต่างของแต่ละบุคคล (Individual differences) แต่ปัญญาของลูกก็สามารถเพิ่มพูนได้ด้วยความเพียร ลุ ง เ ค ย พ บ เ ห็ น เ ด็ ก ที่ มี ป ั ญ ญ า ไ ม ่ ม า ก นั ก แ ต ่ มี ค วามเพี ย รสู ง คื อ ตั้ ง ใจเล่ า เรี ย นขยั น ขั น แข็ ง แล้ ว ประสบความส�ำเร็จทั้งในการเรียนและการงานมากกว่าเด็กที่มี ปัญญาสูง แต่ไม่สนใจและเอาใจใส่

“เด็กเอ๋ย เด็กน้อย ความรู้ เรายังด้อย เร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่ เราจะได้ มีวิชา เป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพ ส�ำหรับตน ได้ประโยชน์ หลายสถาน เพราะการเรียน จงพากเพียร ไปเถิด จะเกิดผล ถึงล�ำบาก ตรากตร�ำ ก็จ�ำทน เกิดเป็นคน ควรหมั่น ขยันเอย.....” ส�ำหรับเรื่องศรัทธาก็มีความส�ำคัญต่อลูกเช่นกัน ลู ก ต้ อ งศรั ท ธาต่ อ บิ ด ามารดา ต่ อ ครู บ าอาจารย์ ที่สั่งสอนลูก ตลอดจนต่อเพื่อนฝูงที่ลูกมีอยู่ และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ลูกต้องมีศรัทธาในตัวของลูกเอง ว่าลูกสามารถท�ำได้และแก้ไขได้ ในเรื่องการเรียน ลูกก็ต้องศรัทธาในวิชาที่ลูกเรียนด้วย หากลู ก ศรั ท ธาในสิ่ ง ที่ ลุ ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น ทุ ก คน ที่กล่าวถึงก็จะศรัทธาในตัวลูก แม้แต่คะแนน ที่ได้มาก็จะสูงจนลูกนึกไม่ถึง เมื่อส�ำเร็จการศึกษาที่พอจะท�ำงานได้แล้ว ก็จะมีคน มาขอให้ลูกไปท�ำงานด้วย ลูกจะประสบความส�ำเร็จทั้งในชีวิตการเรียนและชีวิต การงานตลอดไป 12

IS AM ARE www.ariyaplus.com


It’s not the hours you put in your work that counts, It’s the work you put in the hours. (Sam Ewing) “ความส� ำ คั ญ ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ เ วลาซึ่ ง เราทุ ่ ม เทให้ กั บ งาน แต่ อ ยู ่ ที่ ง านซึ่ ง เราทุ ่ ม เทในเวลานั้ น ต่ า งหาก” ที่มา : www.thaiquip.com

13 issue 88 may 2015


เรื่อง : อ.สไว บุญมา

ปัจจัยที่ท�ำให้มีความสุขและ ปัจจัยที่ท�ำให้อายุยืน

เมื่อเดือนธันวาคม 2551 นิยสาร “ครอบครัวพอเพียง” เสนอเรื่องปั จจัยที่ท�ำให้มีตวามสุข เนื้อหามาจากการค้นคว้า ของมู ลนิธิเศรษฐกิจใหม่ในอังกฤษซึ่ งสรุ ปว่า หลังจากมีปัจจัยที่ใช้สนองความจ�ำเป็นของการด�ำเนินชี วิตประจ�ำวัน ครบถ้วนแล้ว ปั จจัยที่ท�ำให้เกิดความสุขกายสบายใจมิได้มาจากการซื้ อหาสิ่งของมาเพิ่ม หากมาจากปั จจัยซึ่ งอาจ แยกได้เป็น 6 หมวดหมู ่คือ ปักถักร้อย (จ) การให้ทานซึ่งรวมทั้งการยิ้มทักทายอย่างเป็น มิตรไปจนถึงการอาสาช่วยงานในชุมชน และ (ฉ) หมวดอื่น ๆ อันประกอบด้วยด้านอาหารซึ่งควรมีสิ่งที่จ�ำเป็นต่อร่างกายใน ปริมาณพอเหมาะและสมดุล ด้านการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และด้านการท�ำงานที่มีความพึงพอใจ เดือนนี้มีหนังสือน่าสนใจพิพม์ออกมาชื่อ The Blue Zones Solution: Eating and Living Like the World’s Healthiest People เขียนโดย Dan Buettner ซึ่งพูดถึง กลุ ่ ม คนที่ มี อ ายุ ยื น เป็ น พิ เ ศษบนเกาะโอกิ น าวาของญี่ ปุ ่ น

(ก) การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่อยู่รอบข้างและการมี เพื่อนสนิท ผู้อยู่รอบข้างรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน บ้านและเพื่อนร่วมงาน (ข) การมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นนิจ ซึ่งรวมกิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งการออกก�ำลังกายและการ ท�ำงานอดิเรกจ�ำพวกสวนครัว (ค) การมีความช่างสังเกตซึ่งรวม ทั้งการมองดูสิ่งต่าง ๆ รอบข้างอย่างละเอียดและการมองลึก เข้าไปในจิตใจของตัวเอง เรื่องนี้มีฐานอยู่ที่การนั่งสมาธิ (ง) การ เรียนรู้อยู่เป็นนิจซึ่งอาจเป็นการเรียนวิชาใหม่ การหัดเล่นดนตรี การหัดเขียนภาพ การท�ำอาหารและการท�ำงานฝีมือจ�ำพวกเย็บ 14

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตั ว ไกลหั ว ใจอยู ่ ไ กล้ เกาะไอคาเรียของกรีซ เกาะซาดิเนียของอิตาลี เมืองโลมาลินดา ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา และแหลมนิโคยาของ คอสตาริกา หนังสือสรุปว่า แนวการด�ำเนินชีวิตของผู้ที่มีอายุ ยืนอาจแยกได้เป็น 4 แนวประกอบกัน แนวแรก การคบหาสมาคมกับผู้ที่มีวิธีด�ำเนินชีวิตที่มี ผลดีต่อสุขภาพ แนวนี้ตรงกับหมวด (ก) ของปัจจัยที่ท�ำให้เกิด ความสุข แต่มีส่วนต่างกันอยู่บ้าง นั่นคือ หากผู้อยู่รอบข้างที่มี ความสัมพันธ์อันดีต่อกันด�ำเนินชีวิตแบบที่ไม่มีผลดีต่อสุขภาพ การคบหาสมาคมกันอาจท�ำให้อายุสั้นมากกว่ายืนยาว อาทิ เช่น เพื่อนสนิทที่ติดบุหรี่และร่วมวงก๊งเหล้าด้วยกันเป็นประจ�ำ ตรงข้าม ถ้าเป็นเพื่อนที่มีความสุขในการพากันไปออกก�ำลังกาย หรือไปหาความผ่อนคลายในการฟังธรรมจากพระผู้แตกฉาน การคบหาสมาคมกันจะช่วยท�ำให้อายุยืนยาว แนวที่ ส อง การรั บ ประทานอาหารอย่ า งชาญฉลาด ได้แก่อาหารจ�ำพวกพืชผักและผลไม้ถึงราว 95% และอีก 5% ส่วนใหญ่ได้จากปลา นอกจากนั้น การหยุดรับประทานอาหาร ตอนก่อนอิ่มเต็มที่มีผลดีต่อการมีชีวิตยืนยาว แนวนี้ตรงกับส่วน หนึ่งในหมวด (ฉ) ของปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความสุข แต่ก็อาจต่าง กันบ้างในด้านการให้ความส�ำคัญซึ่งมุมมองของปัจจัยที่ท�ำให้ เกิดความสุขให้ความส�ำคัญน้อยกว่า แนวนี้อาจเสริมแนวแรก ได้ในแง่ที่การคบหาสมาคมกันของผู้ที่นิยมรับประทานอาหาร ท�ำด้วยพืชจะช่วยให้พวกเขามีอายุยืนได้อีกทางหนึ่ง แนวที่สาม การมีความรู้สึกว่าชีวิตมีค่า หรือมีเป้าหมาย ความรู้สึกเช่นนั้นอาจมาจากกิจกรรม หรือการท�ำงานที่รักแบบ เป็นชีวิตจิตใจ การอาสาออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หรือ

ท�ำประโยชน์ทั่วไปในสังคมและโลกรอบด้าน การศึกษาพบว่า ผู้อยู่ในกลุ่มนี้มีทั้งความสุขและอายุยืนเนื่องจากมีความเครียด ต�่ำ ท�ำให้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย แนวนี้ตรงกับบางส่วนของหลาย หมวดหมู่ของปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความสุข แนวที่ สี่ การออกก�ำลังกายและใช้ร่างกายในการท�ำ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ แนวนี้เสริมแนวแรกได้มากหาก กิจกรรมนั้นท�ำกับเพื่อนที่มีความสนใจตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นการ พากันไปเดินออกก�ำลังกาย เต้นร�ำ หรือท�ำสวนครัว แนวนี้ตรง กับหมวด (ข) ของปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความสุข ปัจจัยที่ท�ำให้มีความสุขกับปัจจัยที่ท�ำให้มีอายุยืนแทบ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเรื่องการมีอายุยืนมิได้พูดถึงสิ่งจ�ำเป็น เบื้องต้น แต่หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าสองเรื่องนี้มีลักษณะ เป็นคนละเรื่องเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อมีปัจจัยเบื้องต้นแล้ว การท�ำ สิ่งต่าง ๆ ดังที่อ้างถึงจะท�ำให้มีความสุขและอายุยืน

(ผู้สูงวัยในโอกินาวาพากันไปออกก�ำลังกายอย่างสนุกสนาน)

(ผู้สูงวัยในคอสตาริกาดายหญ้าซึ่งใช้แรงกายในขณะที่ได้อยู่กลางแจ้ง)

(อาหารบนฐานของการผลิตจากพืชเป็นส่วนใหญ่)

15 issue 88 may 2015


If you tell the truth, you don’t have to remember anything. หากคุ ณ พู ด ความจริ ง คุ ณ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งจดจ� ำ อะไรเลย ที่มา : http://www.thaiquip.com

16 IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 6 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง ค� ำ ถามในฉบั บ นี้ คื อ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากบทความ “I Can ส�ำคัญกว่า IQ” หน้า 8-9 จากส�ำนักงานหลักประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ปรากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะ ค่ะ ในฉบับหน้าของสมนาคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค�ำ เรียกร้องของคนขี้เหงา ซึ่งน่า จะเป็น Furby เพื่อนช่างคุย ของเราเอง แล้ ว พบกั น ใหม่ ฉบับหน้านะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง เลขที่ 663 ซอยพหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-939-5995 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง I Can ส�ำคัญกว่า IQ

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 17 issue 88 may 2015

1169


การให้...แค่เพียงคิดจะท�ำ ใจก็ยัง..เป็นสุข มือของผู ้ให้..อยู ่สูงกว่ามือของผู ้รับ...ชื่ อของผู ้ให้...น่าจดจ�ำกว่าชื่ อของผู ้ขอ.. เกียรติของผู ้ให้...กรุ ่นหอมอยู ่เหนือกาลสมัย..ยิ่งกว่าเกียรติศักดิ์ของนักรบและปวงวีรบุ รุษ..

18 IS AM ARE www.ariyaplus.com


dhrama today

การให้...แค่เพียงคิดจะท�ำ..ใจก็ยังเป็นสุข..ครั้นได้ให้แล้ว...จิตใจก็แช่ มชื่ นเบิกบาน... เมื่อวันเวลาผ่านไป.. หวนกลับไปร�ำลึกถึงดวงหน้าอันเปี่ ยมสุขของผู ้รับ...ความปี ติสุขก็ย้อนกลับมาท�ำให้หัวใจอิ่มเอม... การให้...จึงเป็นความสุขแท้ทั้งเวลาก่อนให้..ขณะที่ให้..และหลังจากได้ให้ไปแล้ว... การเสียสละ..แบ่งปั น...เป็นทั้งความ..สมาน..คือ...ความสามัคคีปรองดองระหว่างกันและกัน และเป็นกุศโลบายในการสร้างความ..เสมอ..คือ..ให้คนทุกคนมองเห็นหัวอกของคนอื่น.. เมื่อมนุษย์รู้จักแบ่งปั นแก่กันและกัน..อันมีพื้นฐานมาจากการมีอัชฌาศัยกว้างขวางเอื้ออารีเช่ นนี้ สันติภาพท่ามกลางความแตกต่างก็จะเกิดมีได้อย่างไม่ยากเย็นนัก... หากปราศจากรากฐานอันมั่นคงแข็งแกร่ง..ไหนเลยรู ปรอยแห่งมหาวิหารอันโอฬาริก จะก่อก�ำเนิดเป็นรู ปธรรมขึ้นมาได้บุคคลผู ้ย่ิงใหญ่หากสิ้นไร้ซ่ึ งผู ้เสียสละ ที่อุทิศตนยืนหลบฉากอยู ่เบื้องหลังคอยส่งก�ำลังใจ..เสนอความคิด.. อุ ทิศตนเป็นดังอิฐก้อนแรกให้ย่างเหยียบ..ไหนเลยจะเผยตนขึ้นสู่หอคอยแห่งเกียรติยศได้อย่างทระนง... คนที่ไม่เคยเป็นผู ้ให้...ย่อมยากที่จะได้รับ.. “การให้”..มองอย่างธรรมดาดูเหมือนว่า..เป็นการสูญเสีย.. แต่แท้ท่ีจริงแล้ว... ผู ้ให้ คือ..ผู ้ท่ีได้รับต่างหาก..คนที่เป็นผู ้ให้จึงมีเกียรติคุณเกริก กระจายชั่วฟ้าดินสลาย ทั้งนี้น่ันเป็นเพราะ “...โลกคารวะผู ้ให้...แต่บอดใบ้ต่อผู ้กอบโกยและโกงกิน...” ที่มา : ธรรมะรับอรุ ณ....ท่าน ว.วชิ รเมธี

19 issue 88 may 2015


By : อ�ำนาจ เย็นสบาย

เรื่องเล่าจากภูเขา ตอนที่ 2 เรายังคงโน้มตัวไปข้างหน้า ก้าว เดิ น ขึ้ น ไปตามเส้ น ทางที่ มี ร อยเท้ า เดิ น ไปตามขั้ น บั น ไดหิ น ที่ ธ รรมชาติ ส ร้ า ง ให้ ไปตามแนวไม้ ที่ ดู แ ลเงา ไปตาม ล� ำ ต้ น ที่ ยื่ น กิ่ ง ให้ เราจั บ ยึ ด เพื่ อ โน้ ม ดึ ง และประคับประคองเรามิให้พลัดตกจาก เนินเขา... ในยามนี้ท�ำให้เราได้รู้สึกถึงการ อยู ่ ร ่ ว ม การพึ่ ง พาอาศั ย และความ เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ระหว่ า งเรากั บ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น “อาจารย์ ค รั บ จะหยุ ด พั ก ซั ก หน่อยมั๊ยครับ” ประยงหันมาถามผมด้วย ความห่วงใย “ซั ก หน่ อ ยก็ ดี ” ผมตอบพร้ อ ม

กับก้าวเดินไปนั่งที่โขดหินใต้ร่มไม้พร้อม หยิบขวดน�้ำที่มีน�้ำเหลือไม่ถึงครึ่งมาดื่ม แก้กระหาย ขณะเดียวกัน ผมก็ได้เห็น ภาพที่งดงามเมื่อมองไปยังเบื้องล่าง ภาพ นั้นก็คือ ภาพของสุริชาติ ซึ่งเป็นครูเดิน สอนก� ำ ลั ง ยื่ น มื อ ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก หอสมุ ด กลางยึ ด เกาะก้ า วปี น สู ่ บ ริ เวณ ที่สูงชัน ในขณะที่ ศตพร พนะสัน แม้ สะพายย่ า มบรรจุ อ าหารหนั ก อึ้ ง ก็ ช ่ ว ย อยู่ข้างๆ.... ทุ ก คนพั ก เหนื่ อ ยที่ มิ ใช่ พั ก ครั้ ง แรกอยู่ใต้ต้นไม้เพียงชั่วครู่ ก็ต้องตัดสิน ใจเดินทางต่อไป เพราะใกล้เที่ยงแล้วแต่ ยังมาไม่ได้ครึ่งทาง ผมยังคงเดินตามหลังครูเดินสอน 20 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ที่สลับกันไปมา และยังคงเดินไปตามเส้น ทางเดินที่สูงขึ้นๆ จนถึงเพิงพักครึ่งทาง ครู เ ดิ น สอนจึ ง หยุ ด พั ก เพื่ อ รั บ ประทาน อาหารกลางวัน “เห็นยอดเขาลูกนั้นมั๊ยครับ ถึง ตรงนั้ น แล้ ว ก็ เ ดิ น ลงอี ก หน่ อ ยก็ ถึ ง กั น แล้ว” สุริชาติบอกกันเราทุกคน ซึ่งผม ไม่ได้ตอบ แต่พยักหน้ารับ พร้อมกับรีบ จัดการธุระอาหารมื้อเที่ยง จากนั้นพวก เราทั้งหมดก็เดินทางต่อ “นั่นเสียงอะไร” ผมถามครูเดิน สอน “เสียงไฟไหม้ป่า” แล้วเสียงคล้ายแก้วระเบิดแว่วๆ “เป็นเสียงล�ำไผ่ระเบิดครับ เดิน


question of life ไปอีกหน่อยก็คงเห็น” จริงตามที่ประยงพูด เพราะเมื่อ เดิ น ขึ้ น เนิ น อี ก ขั้ น หนึ่ ง ก็ ม องเห็ น ควั น ไฟสีเทาทึบหม่น ม้วนลอยตัวสู่ท้องฟ้า ในขณะที่เบื้องล่าง มองเห็นแนวไฟสีแดง ลุ ก ลามดาหน้ า เป็ น แนวยาวและขยาย แนวออกไปทุกด้าน ผมยื น มองและเก็ บ ภาพไว้ โ ดย มิได้ตั้งค�ำถาม ทั้งที่มีค�ำถามมากมายอยู่ ในใจ... พวกเรายั ง คงก้ า วเดิ น ต่ อ ไป ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และเข้าสู่พื้นที่ ร่มเย็นที่เราสังเกตเห็นตัวทากชูคอเตรียม ดีดตัวกระโดดใส่ผู้เดินผ่านเพื่อยังชีพ “ถ้าเป็นฤดูฝน ทากจะเต็มไปหมด ขนาดไม้เท้าถือยัน มันยังดีดตัวมาเกาะ” ประยงเล่าพลางเดินพร้อมกับคุยเรื่องป่า ที่มีเรื่องเล่ามากมาย จนผมเองก็ไม่รู้ว่า เมื่อคุยกันไปคุยกันมา แล้วเหตุไฉนผม จึ ง ถามถึ ง ชี วิ ต ครอบครั ว พ่ อ แม่ ข องเขา มาได้ “อดี ต พ่ อ ของผมเป็ น ทหาร ปลดแอกของ พคท.” ประยงพูดถึงอดีต ของพ่ อ ซึ่ ง ก็ อ ดไม่ ไ ด้ ที่ ท� ำ ให้ ผ มคิ ด ถึ ง พันโทโพยม จุลานนท์ ผูบ้ ญ ั ชาการกองทัพ ปลดแอกประชาชนแห่ ง ประเทศไทย ผู้เป็นบิดาของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี “ก่อนเข้าป่า พ่อผมมีนามีที่ดิน ท�ำกิน แต่พอออกจากป่า ที่นาที่ดินของ พ่อคนอื่นเอาไปหมด พ่อผมต้องเริ่มต้น ใหม่จากศูนย์....” ผมซักถามเรื่องราวของผู้เป็นพ่อ ของประยง ครู เ ดิ น สอนอี ก หลายเรื่ อ ง แต่ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ป ระยงพู ด อย่ า งชั ด ถ้ อ ย ชัดค�ำก็คือ “พ่อผมบอกว่า สหายของเขาที่ ชวนเขาเข้าป่าแล้วกลับสู่เมือง รวยกัน

หลายคน ไปเป็นรัฐมนตรี ไปเป็นนักการ เมืองในหลายพรรค พรรคฝ่ายรัฐบาลก็ไป อยู่ พรรคฝ่ายค้านก็มี อยู่ในม็อบที่ก�ำลังสู้ กันก็มีมาก ไปอยู่หนังสือพิมพ์คนละฝ่าย ก็ยังจ�ำกันได้ พ่อของผม....” ที่ ค รู เ ดิ น สอนยั ง คงเล่ า เรื่ อ งราว ของพ่อและเรื่องราวที่ผมซักถาม ที่รับรู้ รับทราบจากพ่อให้ผมฟังอย่างเปิดเผย ต่ อ ไปอี ก มาก พร้ อ มกั บ การก้ า วเดิ น สู ่ จุดหมายด้วยความมุ่งมั่น ราว ๓ ชั่วโมงจาก ๑๐.๓๐ น.

สะดวกสบายพอๆกับความสะดวกสบาย ของการเดินทาง... และช่วงเวลาหนึ่งของการพูดคุย ระหว่างผมกับสุริชาติ ณ บ้านพักบนภูสูง ในอีกหลายเรื่องราว จนกระทั่ง... “ผมนอนที่นี่ ผมอยู่บนนี้ เวลา ยามค�่ำคืน ผมเห็นแสงไฟจากรถยนต์วิ่ง อยู่ลิบๆ ผมเห็นเขา แต่ผมคิดว่า พวก เขาคงมองไม่เห็นผมที่อยู่ในความมืดบน ที่นี่” สุริชาติ พูดกับผมโดยไม่มองหน้า

“ผมนอนที่ นี่ ผมอยู ่ บ นนี้ เวลายามค�่ ำ คื น ผมเห็ น แสงไฟจากรถยนต์ วิ่ ง อยู ่ ลิ บ ๆ ผมเห็ น เขา แต่ ผ มคิ ด ว่ า พวกเขาคงมองไม่ เ ห็ น ผมที่ อ ยู ่ ในความมื ด บนที่ นี่ ” จนถึง ๑๓.๓๐ น. พวกเราทุกคนจึงเดิน ทางมาถึงศูนย์เรียนรู้ บ้านหนูอยู่ไกลซึ่ง อยู่ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ ฟ้าหลวง” บ้านป่าก�ำ หมู่ ๕ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาว ไทยภูเขาชนเผ่าม้ง เราได้ไปที่โรงเรียน เยี่ยมห้องสมุด ดูห้องเรียน ชมสนามฟุตบอลที่เคยเป็น สนามส� ำ หรั บ เฮลิ ค อปเตอร์ และเยื อ น บ้านพักครูที่อยู่ด้านหลังซึ่งมี สภาพความ 21 issue 88 may 2015

ขณะที่สายตาของเขาเหม่อมองไกลไปใน ที่ที่ผมไม่รู้จุดหมายของสายตา เราทั้งสองนิ่งเงียบ ราวกับบริเวณ นั้นร้างผู้คน จนหลายคนๆเดินมาสมทบ ถึงเวลานี้ ขณะนี้ แม้ผมจะกลับ คื น สู ่ เ มื อ งมาหลายวั น แล้ ว แต่ ก็ แ ปลก ที่เวลานี้ ผมยังได้ยินเสียงของเขากังวาน แว่วอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา....


22 IS AM ARE www.ariyaplus.com


good life

ดูแลสุขภาพดวงตาง่ายๆ ด้วย

โยคะสายตา

ยุ ค สมั ย นี้ ต ้ อ งยกให้ ไอที เขาเลยหละ ทุ ก คนต่ า งตกเป็ น ทาสของอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั น ทั้ ง นั้ น โดย เฉพาะโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แทบขาดไม่ ไ ด้ เ ลย เรี ย กได้ ว ่ า กลายเป็ น อวั ย วะที่ 33 เลยก็ ว ่ า ได้ ทุ ก วั น นี้ หั น ไปทางไหนก็ เ จอแต่ ค นจ้ อ งมื อ ถื อ เล่ น มื อ ถื อ ตลอดเวลา นั่ น คื อ สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลเสี ย ต่ อ ดวงตา ของคุ ณ อย่ า งแน่ น อน เพราะต้ อ งใช้ ส ายตาจ้ อ งมองเป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น นานๆ และยิ่ ง ในที่ มื ด ก็ ยิ่ ง ต้ อ งใช้ สายตาเพ่ ง เข้ า ไปอี ก การดู แ ลสุ ข ภาพดวงตาจึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ฉบับนี้เราจึงมีเทคนิคการบริหารดวงตามาฝากค่ะ ด้วยการโยคะสายตา โดยต้องถอดแว่นหรือคอนแทคเลนส์ออกก่อนนะ คะ แล้วท�ำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 หลับตาแล้วถูฝ่ามือสองข้างเข้าหากันไปมาอย่างเร็วจนรู้สึกร้อน ขั้นตอนที่ 2 ประคบฝ่ามือทั้งสองข้างนาบกับหนังตานานประมาณ 1 นาที ให้รู้สึกถึงความร้อนที่แผ่จากฝ่ามือสู่ดวงตา ขั้นตอนที่ 3 ผ่อนคลายความเคร่งเครียดทั้งมวลลงพร้อมทั้งหายใจลึกๆ น�ำมือออก ลืมตาขึ้น ขั้นตอนที่ 4 เคลื่อนสายตาจากซ้ายไปขวา โดยมองไปยังที่ไกลๆ จากมุมซ้ายสุด แล้วกวาดสายตาไปยังมุมขวาสุด ท�ำซ�้ำ กัน 4 ครั้ง ขั้นตอนที่ 5 ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1-3 แล้ว เคลื่อนสายตาจากมุมขวาบนไปยัง มุมซ้ายล่างเป็นเส้นทแยงมุม ท�ำซ�้ำๆ กัน 4 ครั้ง ขั้นตอนที่ 6 ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1-3 แล้ว เคลื่อนสายตาโดยกวาดสายตาเป็นวง (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) ท�ำซ�้ำกัน 4 ครั้ง ขั้นตอนที่ 7 ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1-3 แล้ว เคลื่อนสายตาจากบนสุดลงมายังจุดล่างสุด โดยมองไปยังจุดไกลๆ ที่สุดด้านบน แล้วกวาดสายตาลงมายังจุดด้านล่างอย่างช้าๆ ท�ำซ�้ำกัน 4 ครั้ง ขั้นตอนง่ายๆ ที่ท�ำได้ด้วยตนเองเพียงแค่นี้ ก็สามารถดูแลดวงตาให้มีสุขภาพดี ที่มา : เคล็ดลับ…เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีของคุณ

23 issue 88 may 2015


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

25 issue 88 may 2015


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 88 may 2015


เรื่องเล่าจากศรีธัญญา

ต้อม ชายผู ้ข้ามผ่านยาเสพติด ตอนที่ 1 28 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Share Story

น้าดูดฝิ่นนอนพะงาบๆ อยู่ที่มุม ห้ อ งไม่ ข ้ อ งเกี่ ย วกั บ ใคร นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หัวทองหลายคนนั่งสูบกัญชาพูดจาไม่รู้ เรื่องอยู่บนลานโล่งกลางบ้าน ไกด์คนไทย เป็นผู้พาพวกเขามาที่นี่จากสนามบิน มัน เป็นบ้านที่เปิดให้เสพยาชนิดต่างๆ อย่าง เสรี โดยเจ้าของบ้านและต�ำรวจในพื้นที่มี ส่วนรับผลประโยชน์ ภายในบ้ า นอบอวลไปด้ ว ยควั น จากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ สมัยที่ยาม้าเม็ด ละ 5-8 บาท ตอนเด็กๆ เขายังเคยวิ่งซื้อ ให้แม่เลี้ยงกินเป็นประจ�ำ เสียงหัวเราะ ของคนต่างชาติต่างภาษา และสมาชิก ภายในบ้านซึ่งสูบกัญชาเป็นเรื่องปกติ คือ ภาพที่เขาจ�ำได้ตลอดมา ต้อมในวัย 36 ปี มีอาการเกร็ง เป็ น ระยะเวลาเครี ย ดหรื อ ใช้ ค วามคิ ด มากๆ ลิ้ น แข็ ง พู ด ไม่ ค ่ อ ยชั ด ต้ อ งพก ยาคลายกล้ า มเนื้ อ ตลอดเวลา เพราะ ใช้ ย าเสพติ ด ติ ด ต่ อ กั น มาร่ ว ม 20 ปี ผ่านการบ�ำบัดกว่า 10 ปี เกือบทุกรูป แบบ ทั้งคุก สถานบ�ำบัด จนที่สุดท้าย ที่เขาเข้าออกเป็นว่าเล่น – โรงพยาบาล ศรีธัญญา “แรกๆ เขาเอาผมไปรวมอยู่กับ คนบ้ า แต่ ผ มไม่ ไ ด้ บ ้ า ” โรงพยาบาล ศรี ธั ญ ญาไม่ เ พี ย งรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวช เท่ า นั้ น ผู ้ ติ ด ยาและเหล้ า จนฟั ่ น เฟื อ น หลายคนก็ ถู ก ทิ้ ง ให้ อ ยู ่ ที่ นั่ น ส� ำ หรั บ ต้อมมันเลวร้ายกว่าคุกทุกที่ที่เขาเคยติด เพราะยังมีอาหารปกติกิน ไม่ใช่อาหาร เหลวส�ำเร็จรูป มีเพื่อนคุยรู้เรื่อง มีญาติ มาเยี่ยมได้ อย่างน้อยก็ได้อยู่กับคนปกติ แต่ศรีธัญญาเขาไม่รู้ว่าจะโดนชกหน้าเมื่อ

ไหร่ หากเพื่อนร่วมห้องเกิดหูแว่วขึ้นมา “บางคนเขากลัวว่าใครจะมาแย่ง ของ แย่งข้าวเขากิน เขาก็หวาดระแวง ตลอดเวลา จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงอะไรขึ้นมา เจ้ า หน้ า ที่ ต ้ อ งล็ อ คตั ว ไปฉี ด ยาสองเข็ ม นิ่งเลย” ยา 2 เข็มที่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ เจ้าหน้าที่สามารถท�ำให้ใครก็ได้ที่คุ้มคลั่ง หรือไม่เชื่อฟังสงบสติลงได้ “ตอนเข้ามา ใหม่ๆ ผมบอกผมไม่ได้บ้า ผมมาบ�ำบัด ท� ำ ท่ า ยึ ก ยั ก เขาอั ด ผมก่ อ นเลยสองเข็ ม หลับไม่รู้เรื่อง” ต้อมเริ่มเสพกัญชาตั้งแต่ปี 38 เขา รู้วิธีท�ำโดยไม่ต้องถามใครเพราะเห็นมา ตั้งแต่เด็กๆ เขาสูบจนฤทธิ์กัญชากลาย เป็นควันธรรมดาที่ไม่ท�ำให้เขารู้สึกอะไร ด้านชา ก่อนจะข้ามรุ่นไปเล่นเฮโรอีนที่

ในวัย 18 ปี ต้อมตัดสินใจขโมยพระเครื่อง ของพ่อไปขาย เอาเงินไปถามซื้อเฮโรอีน จากแหล่งซื้อ ทว่ามันกลายเป็นของหา ยากขึ้นมา คนขายเห็นเขามีเงินจึงแนะน�ำ ยาม้าที่มีราคาถูกกว่าและสอนวิธีสูบให้ เขาแทนการกิน ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เป็นทาส ของยาม้ามาตลอด จนวั น ที่ เขาอาละวาดทุ บ ตี ย าย เพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาก็มาถึง เขาหนีออก จากบ้านไปหลายเดือน ก่อนจะโดนรวบ ไปทิ้งไว้ที่ศรีธัญญา โดยไม่มีญาติสนใจ เลยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เขาเข้าออก เป็นว่าเล่น ชื่อเสียงของศรีธัญญาท�ำให้ ทุกคนสรุปเอาเองว่าเขาไม่ปรกติ กลาย เป็นตัวอันตราย ควบคุมยาก ไม่สามารถ ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้อีก เขาถูกทิ้ง

ต้ อ มเริ่ ม เสพกั ญ ชาตั้ ง แต่ ป ี 38 เขารู ้ วิ ธี ท� ำ โดยไม่ ต ้ อ งถามใครเพราะ เห็ น มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ๆ เขาสู บ จนฤทธิ์ กั ญ ชากลายเป็ น ควั น ธรรมดาที่ ไ ม่ ท� ำ ให้ เ ขารู ้ สึ ก อะไร ไกด์ ค นไทยเป็ น ผู ้ น� ำ มาบ� ำ เรอชาวต่ า ง ชาติ ที่ บ ้ า นของเขา เมื่ อ หมดฤดู ก าล ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ต ่ า งกลั บ ไปยั ง ประเทศตัวเอง บ้านกลับมาเงียบสงบอีก ครั้ง น้าของเขายังคงฝังตัวอยู่ที่มุมห้องใน กิริยาเดิมๆ ส่วนพ่อสูบกัญชาแทนบุหรี่ และแม่เลี้ยงกินยาม้าเพื่อท�ำงานรับจ้าง หามรุ่งหามค�่ำ เมื่อนักท่องเที่ยวจากไป เขาพบ ว่ามือของตัวเองเริ่มสั่น รู้สึกหนาวอยู่ใต้ ผ้านวมผืนใหญ่ ความอบอุ่นเดียวที่เขา นึกถึงคือเฮโรอีน แต่เขาใช้สอยมันจนหมด แล้วทั้งเงินและของที่ชาวต่างชาติแบ่งให้ 29 issue 88 may 2015

เหมือนขยะที่ลงถังไปแล้ว ไม่มีใครสนใจ คุ้ยเขี่ยขึ้นมา หากญาติสักคนจะคิดถึงต้อ ม ก็เหมือนกับคิดถึงคนบ้าคนหนึ่งเท่านั้น “อยู่ในนั้น ห้ามบอกว่าตัวเองไม่ ได้บ้า” เขายิ้มให้กับประสบการณ์ของตัว เอง ก่อนจะเล่าฉากชีวิตตอนต่อไป ไม่ มี ญ าติ ค นใดคิ ด ว่ า เขาเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยที่ โชคดี ก ว่ า คนเป็ น มะเร็ ง รั ก ษา ง่ า ยกว่ า โรคไต และไม่ เ ลวร้ า ยเท่ า โรค เอดส์


30 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นานา...ทั ศ นะ

“อยากเห็นการเมืองไทยเป็นอย่างไร” การเมื อ งไทยและคนไทยเป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเดิ น หน้ า ควบคู ่ กั น ไป หลายคนอาจจะรู ้ สึ ก เบื่ อ เมื่ อ ต้ อ งพู ด ถึ ง เรื่ อ ง การเมื อ ง แต่ ที่ สุ ด แล้ ว ก็ ค งปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า การเมื่ อ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู ่ บ ่ อ ยครั้ ง ย่ อ มส่ ง ผลกระทบถึ ง ความ เป็ น อยู ่ ข องคนไทยส่ ว นใหญ่ โ ดยตรง ฉบั บ นี้ IS AM ARE ครอบครั ว พอเพี ย ง พาไปฟั ง ทั ศ นะของคนไทย ในหลายอาชี พ หลายช่ ว งอายุ ในหั ว ข้ อ “อยากเห็ น การเมื อ งไทยเป็ น อย่ า งไร” และ “มี สิ่ ง ใดที่ อ ยากให้ รั ฐ บาลชุ ด นี้ แ ก้ ไ ข” เชิ ญ ผู ้ อ ่ า นทั ศ นา 31 issue 88 may 2015


น.ส.มาลี ฟ ี น ด้ ว งวงศ์ อายุ 18 ปี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ม.ศิ ล ปากร • อยากให้มีรากฐานที่มั่นคง มีความชัดเจนแน่นอน ตอบโจทย์ในสิ่งที่ประชาชน ต้องการอย่างแท้จริง ส�ำหรับรัฐบาลชุดนี้ก็มีความพอใจในระดับหนึ่งเรื่องความสงบของ บ้านเมือง ยาเสพติด กฎหมายเรื่องป่าและสัตว์ป่ามีความชัดเจนมากขึ้น

น.ส.อมรา บั ว อุ ไ ร อายุ 28 ปี อาชี พ แมสเซนเจอร์ • อยากเห็นบ้านเมืองดีขึ้น ไม่ทะเลาะกัน ไม่แบ่งข้าง แบ่งสี เพราะท�ำให้ท�ำ มาหากินล�ำบาก • รู้สึกเฉยๆ กับรัฐบาลชุดนี้

นายอดิ ศั ก ดิ์ ใจจั น ทร์ อายุ 18 ปี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ม.ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา • อยากเห็นการเมืองที่รักกัน สามัคคีกันแก้ปัญหา พัฒนาประเทศด้วยความ สุจริต ตรวจสอบได้ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐมีความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบประชาชน พูดจริงท�ำจริง • รู้สึกพอใจรัฐบาลปานกลาง เพราะคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสีย อยากให้ กฎหมายมีความเข้มข้นและเท่าเทียม ไม่ใช่มีเงินแล้วพ้นผิด

นายโอฬาร สุ ค นนคร อายุ 21 ปี พนั ก งาน Editor ประจ� ำ บริ ษั ท • อยากให้พรรคการเมืองมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อยากเห็นผู้น�ำเข้ามา ท�ำงานให้ประชาชนด้วยใจ ไม่ใช่หวังผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว • รู้สึกพอใจรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องการหยุดความขัดแย้งในบ้านเมือง อยากให้ปิด ช่องโหว่กฎหมายที่ก่อให้เกิดการทุจริต หรือเอื้อต่อรัฐและเอกชน

32 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นางวรวรรณ ชนิ ต วั ช น์ อายุ 51 ปี อาชี พ ขายก๋ ว ยเตี๋ ย ว • อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม รัฐบาลชุดนี้อย่างว่าเขาเป็นทหาร เขาบริหาร ประเทศไม่เหมือนนักการเมืองบริหาร ก็ห็นเขาพูดกับนักข่าวก็กลัวแล้ว คือเราค้าขาย เราก็อยากให้ค้าขายดี ตอนนี้มันเงียบ มันเงียบแบบผิดปกติ ปกติเราขายของลูกค้าจะ เยอะ แต่พักนี้ลูกค้ามันน้อยลง มันดูแล้วมันเงียบ ข้าวของแพงขึ้นทุกอย่าง อย่างหมู ราคาขึ้นบางวัน 2 - 3 บาท บางวันก็ลงไม่แน่นอน

น.ส.สุ ริ น ธร เทศถมยา อายุ 18 ปี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง • อยากให้มีความตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ไม่ใช้ความรุนแรง โตเป็น ผู้ใหญ่กันแล้วควรจะใช้เหตุผลคุยกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไร ขอให้รับฟัง ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน • รู้สึกพอใจรัฐบาลชุดนี้ ประเทศดูสงบขึ้น

นายไพลิ น สายแสงจั น ทร์ อายุ 63 ปี อาชี พ ขั บ มอเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ า ง • อยากให้มันเหมือนเดิมดีกว่า เพราะว่าประชาชนเขาไม่ต้องเดือดร้อน ผมไม่ อยากให้มี สส. เลย เพราะว่าความกดดันมันมีมากเกินไป ทุกคนพอเป็นมาแล้วก็หาย ไม่มีใครมาช่วยเหลืออะไรได้ นอกจากช่วยเหลือตัวเองกันทั้งนั้น ที่ผ่านมาไม่มีใครยื่น มือเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเท่าที่ควร

นางปรั ช ญาพร โตประสิ ท ธิ์ อายุ 37 ปี อาชี พ รั บ จ้ า ง • เดี๋ยวนี้ค�ำว่าเรียนฟรีไม่มีจริง โรงเรียนของรัฐก็จริง หลานฉันเข้าโรงเรียนของ กทม. เสียเกือบหมื่นเลย แต่เขาบอกว่าฟรี เงินที่แจกนักเรียนมา 2,000 บาท ทาง โรงเรียนก็หักไป ไม่รู้ค่าอะไร ไม่แจกแจง ได้มาสามร้อยกว่าบาท บางคนก็หกร้อยกว่า บาท ข้าราชการเงินเดือนขึ้น แต่แม่ค้าไม่มีที่ขายของ ฟังจากแม่ค้านะ เหมือนกับว่า เสนอเงินให้น้อย ต้องเสียให้เทศกิจ เสียให้น้อยเขาก็เลยไม่ยอม ลองให้มากกว่านี้เขาก็ ขายได้ไปนานแล้ว นี่แม่ค้าเขาบอกนะ ประเทศอื่นฐานะเขาไม่ห่างกันมาก แต่คนไทย นี่แบบต�่ำก็ต�่ำเลย รวยก็รวยจนกินไม่หมด ประชาชนตอนนี้จริงๆ ไม่สงบนะ ที่เห็น สงบเพราะว่ากลัวอ�ำนาจ ไม่ใช่สงบเพราะว่าเขามีกิน เขาอยู่ได้แล้ว ไม่ใช่เลย อยาก ให้เห็นใจคนจนเยอะๆ 33 issue 88 may 2015


น.ส.ชนั ญ ญ์ ธ ร นิ ล นิ ธิ วั ฒ น์ อายุ 26 ปี พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ • อยากให้นายกหาคนเก่งท�ำงานเป็นมาบริหารประเทศนอกเหนือจากนักการ เมืองที่มีอยู่ปัจจุบัน อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดี หาทางกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ได้ แล้วจัดการปัญหาชายแดนใต้ให้มีความสงบ

นพ. พิ จิ ต ร ขุ น พิ ลึ ก อายุ 28 ปี อาชี พ แพทย์ ป ระจ� ำ รพ.ราชวิ ถี อยากเห็นการเมืองเป็นไปอย่างขาวสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน การเมือง ที่ ส ามารถน� ำ พาประเทศสงบสุ ข เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง ประชาชนในชาติ อ ยู ่ ดี มี ค วามสุ ข ส� ำ หรั บ ประเทศไทยกั บ การเมื อ งที่ เ น่ า หนอนมานาน มี แ ต่ ค� ำ ว่ า คอร์ รั ป ชั น เป็ น เครื่องหมายการค้าของนักการเมือง ซึ่งการเมืองจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับนักการเมือง และประชาชนในชาติเป็นตัวแปร ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็น 5 ข้อดังนี้ 1. นักการเมืองมีจิตส�ำนึก รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบทางการเมือง 2. เลิกระบบอุปถัมป์ นี่เด็กใคร นี่เด็กกู นั่นเด็กมึง 3. เลิกอาฆาตพยาบาทล้างแค้นฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง โดยใช้ผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเป็นเครื่องมือ-เป็นเดิมพัน 4. เรื่องคอร์รัปชันรวมไปถึงนโยบายประชานิยม ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลาย ประเทศแล้วที่เศรษฐกิจพังพินาศ เลิกเสียทีค�ำว่า “สมบัติผลัดกันชม” 5. ประชาชนในชาติจะต้องเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตย ว่าหลักการที่แท้ จริงเป็นอย่างไร ไม่ใช่เพียงการหลับหูหลับตาท่องจ�ำตามๆ กันมาว่า “ประชาธิปไตย คือการเลือกตั้ง”

นานา...ทัศนะ ” ไร ง า ่ ย อ น ็ เป ย ไท ง อ ื เม าร ก น ็ เห “อยาก 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Remember... that your character is your destiny. จงจ� ำ ไว้ ว ่ า ลั ก ษณะนิ สั ย ของคุ ณ เป็ น ตั ว ก� ำ หนดโชคชะตาของตั ว คุ ณ เอง อ่านต่อ: http://www.thaiquip.com

35 issue 88 may 2015


36 IS AM ARE www.ariyaplus.com


37 issue 88 may 2015


ความเป็นมา

ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของต�ำบลบางขุนไทร เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนในชุมชน ทั้งทรัพยากรน�้ำ ทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งท�ำให้เกิดความหลากหลายของอาชีพ อีกทั้งความหลากหลายของเชื้อชาติของคนใน ต�ำบลที่มีทั้งชาวจีน ชาวลาว ชาวมลายู ท�ำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นกัน แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา อาศัยและช่วยเหลือกันโดยพัฒนาการของต�ำบลบางขุนไทรสามารถแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่

พัฒนาการต�ำบล

พ.ศ. 2515 – 2531

พ.ศ. 2405 – 2514

ยุ ค การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพเพื่ อสู ่ ค วามเจริญ ของชาวบ้าน เป็นยุคการเข้ามาของระบบสาธารณูปโภคและการต่อสู่ เพื่อป้องกันทรัพยากร ชาวบ้านยังคงมีความร่วมมือร่วมใจกันดี ในการท�ำกิจกรรมเพื่อส่วนร่วม อาทิ การสร้างถนน การท�ำคัน กั้นน�้ำเค็ม โดยมีผู้น�ำชุมชนที่ เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ท�ำให้ชาว บ้านรู้จักอนุรักษ์ ดูแล และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากวิถีดั้งเดิมพึ่งพิงธรรมชาติ สู่การย่างก้าวของการพัฒนาสาธารณูปโภค จากช่วงแรกที่สภาพชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และการท�ำเกษตรกรรมการสัญจรของ ชาวบ้านพึ่งพาทางน�้ำและการเดินเป็นหลัก ยังไม่มีถนนและ รถใช้ การท�ำเกษตรกรรมก็พึ่งพิงธรรมชาติและเป็นไปตามฤดู การส่วนการขายเน้นที่การแลกเปลี่ยนสินค้ากัน รูปแบบวิถี ชีวิตของชุมชนนั้นเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกัน มีงานประเพณีและ การละเล่นประจ�ำปีของชุมชน

พ.ศ. 2532 – 2540

ยุคของการต่อสู้ทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากนายทุน ในปี พ.ศ. 2532 พายุ เ กย์ ท� ำ ให้ เ กิ ด น�้ ำ ท่ ว มใหญ่ ส ่ ง ผลให้ ก ารประมงและการเกษตรเสี ย หายมากหลั ง จากน�้ ำ ลด

38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


39 issue 88 may 2015


ชุมชนต้องประสบกับการลักลอบขโมย คราดหอยของเรือต่างถิ่น ส่งผลให้เกิด การท� ำ ลายระบบนิ เวศน์ อ ย่ า งรุ น แรง เนื่องจากเรือเหล่านั้นใช้เครื่องจักรขนาด ใหญ่ ชาวบ้านถึงต้องร่วมมือกันจัดเวร ยามดูแลพื้นที่จนความอุดมสมบูรณ์กลับ คืนมาอีกครั้ง ภายหลังมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลขึ้น

พ.ศ. 2541 – 2545

ยุ ค แห่ ง การรวมกลุ ่ ม เรี ย นรู ้ วิเคราะห์ตนเองจากแผนแม่บทชุมชน หลั ง จากยุ ค ฟองสบู ่ แ ตกท� ำ ให้ กลุ ่ ม องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนเข้ า มาสนับสนุนการท�ำงานของชุมชน เพราะ เล็ ง เห็ น ศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการรวม กลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ท าง ทะเล ท�ำให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาชุมชน อย่างต่อเนื่องจนเกิดกลุ่มท�ำกิจกรรมที่ หลากหลายเพื่อพัฒนาชุมชนขึ้น

นอกจากนี้ ก ารที่ ชุ ม ชนได้ รั บ รางวั ล ลู ก โลกสี เขี ย วจากบริ ษั ท ปตท. จ� ำ กั ด (มหาชน) ท� ำ ให้ ชุ ม ชนกลาย เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์และปกป้อง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ก่ ชุ ม ชนอื่ น ๆ ที่ สนใจ นอกจากนั้ น การสร้ า งเขื่ อ นแก่ ง กระจานและเขื่ อ นเพชรได้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อการเกษตรในชุมชน ชุมชน จึงได้มีการรวมตัวและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ชุมชนบางขุนไทรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และท�ำให้การจัดการน�้ำของชุมชนเป็น ระบบมากขึ้น

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีกินมี ใช้ไปได้อีกนานๆ รวมทั้งการป้องกันการ คุกคามของภัยจากภายนอก อาทิ กลุ่ม นายทุ น ปั ญ หาเรื่ อ งหนี้ สิ น ยาเสพติ ด ปั ญ หาสั ง คม ท� ำ ให้ ชุ ม ชนต้ อ งร่ ว มกั น วางแผนเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิดขึ้น โดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ท าง ทะเลศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และ สารชี ว ภาพ และกลุ ่ ม สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ต�ำบลบางขุนไทร เป็นต้น

พ.ศ. 2546 – 2550

ต�ำบลบางขุนไทรนับว่าเป็นชุมชน ที่มีต้นทุนการพัฒนาที่พร้อมในทุกด้าน ประกอบกับผลการเรียนรู้ การพัฒนาใน แต่ ล ะช่ ว งของการเปลี่ ย นแปลง ท� ำ ให้ ชาวบ้ า นบางขุ น ไทรได้ พ บทั้ ง ปั ญ หา อุปสรรคและความส�ำเร็จ ซึ่งแล้วก่อให้ เกิดทุนทางการพัฒนาและกลุ่มเข้มแข็ง ที่สานงานพัฒนาให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทุนต่างๆ

ยุคแห่งการเกื้อกูลเรียนรู้ร่วมกัน จัดการร่วมกัน พ.ศ. 2546 – 2550 จากการ ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งประมง พื้นบ้าน ท�ำนาเกลือ ท�ำนาข้าวและท�ำ สวน ท�ำให้ชุมชนต้องมีการก�ำหนดกติกา ในการใช้ทรัพยากรจนเกิดการสร้างกลุ่ม

40 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ทุนต�ำบล


ทุนทางธรรมชาติ

ต�ำบลบางขุนไทรมีป่าชายเลนที่เป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น�้ำ ของชุมชน โดยชุมชนยังมีความตระหนักถึงความส�ำคัญจน สามารถรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเหนียวแน่น จนเป็นที่มาของการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จน เกิดเป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในปัจจุบัน

ทุนทางองค์ความรู้

อันเกิดจากความหลากหลายของทรัพยากรและการ ประกอบอาชี พ ของชาวบ้ า น ทั้ ง การเกษตร ประมงน�้ ำ จื ด ประมงชายฝั่ง ท�ำนาเกลือ ท�ำนาปรัง เลี้ยงปลา ท�ำกะปิเคย ตาด�ำ และทอผ้า ดังปรากฏในศูนย์ปราชญ์ชุมชนบ้านดอนผิง แดดที่เป็นศูนย์สาธิตและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ และ ศูนย์ การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ บ้านสนามนา

41 issue 88 may 2015


ครัวเรือนพอเพียงอาสา

ทุนทางด้านประเพณีวัฒนธรรม

ต� ำ บลบางขุ น ไทรมี ก ารพั ฒ นาสร้ า งความรู ้ ด ้ า นความ พอเพียงให้กับครัวเรือนพอเพียงอาสาจ�ำนวน 100 ครัวเรือน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองทั้งระดับครัวเรือนและระดับกลุ่ม โดยใช้แผนต�ำบลวิถีพอเพียงที่เน้นการต่อยอดฐานความรู้ของ ชุมชน ได้แก่ การท�ำเกษตร ท�ำนา เลี้ยงปลา และประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ได้พยายามเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มอาชีพเพื่อพา ไปศึกษาดูงานตามความต้องการของกลุ่มอาชีพนั้นๆ ตัวอย่างหนึ่งของความส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรม คือ โรงสี ข้าวชุมชน ที่สมาชิกสามารถใช้บริการสีข้าว ด้วยตัวเอง ท�ำให้ สามารถลดต้นทุน และยังเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เรื่องราว ของพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นในชุมชน ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทักษะการสี ข้าว การบริหารจัดการโรงสีร่วมกัน และการส่งเสริมสุขภาพของ คนในครอบครัวด้วยการปลูกและ กินข้าวอินทรีย์

จากความหลากหลายทางเชื้อชาติในชุมชนที่สืบทอดกัน มาจนปัจจุบันโดยประเพณีความเชื่อส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ อาชีพทั้งอาชีพประมงและเกษตรกรรม

ก้าวเดินด้วยความพอเพียง

จากจุดเริ่มต้นที่ต�ำบลบางขุนไทรได้รับรางวัลลูกโลกสี เขียว ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน ในประเภทชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2544 ต�ำบลจึงได้รับการชักชวนจากโครงการรักษ์ป่า สร้าง คน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียงให้เข้าร่วมโครงการฯ และด้วยชุมชน มีการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การ สร้างความมั่นคงในอาชีพ เกษตรกรในการท�ำนาข้าว การลด ต้นทุนการผลิต และการจัดการน�้ำของชุมชน

42 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นอกจากนี้ยังมีการท�ำของใช้ในครัวเรือนใช้เอง และมีการพัฒนาระดับกลุ่ม คือการจัดตั้งกลุ่มผลิต ดอกไม้จันทน์เป็นรายได้ เสริม ซึ่งโครงการฯ ได้เข้ามาหนุนเสริมด้านหลักสูตรการจัดอบรมท�ำดอกไม้จันทน์ และผู้เข้าอบรมได้น�ำมาต่อยอดพัฒนารูปแบบ ของดอกไม้จันทน์เพิ่มขึ้น ทั้งดอกจ�ำปี ดอกกุหลาบ ดอกลีลาวดี และดอกบัว ให้มีรูปแบบและสีสันสวยงามเพิ่มขึ้นจนเกิดการพัฒนา ความคิด และเกิดทักษะในการท�ำดอกไม้จันทน์ จนมีแผนงานขยายตลาดรองรับการผลิตในอนาคตต่อไป

นิยามความพอเพียงของต�ำบลบางขุนไทร “ท� ำ ทุ ก อย่ า งที่ ใ ช้ ปลู ก ทุ ก อย่ า งที่ กิ น กิ น ทุ ก อย่ า งที่ เ รามี เหลื อ ก็ แ บ่ ง ปั น ถ้ า มี เ ยอะให้ ข ายในชุ ม ชนในราคา ถู ก แล้ ว ถ้ า ยั ง เหลื อ ผลผลิ ต ค่ อ ยน� ำ ไปขายนอกชุ ม ชน ทั้ ง เราต้ อ งเรี ย นรู ้ ตั ว เองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง วิ เ คราะห์ แ ละ รู ้ จั ก วางแผนชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาสู ่ ค วามพอเพี ย งอย่ า งยั่ ง ยื น ”

43 issue 88 may 2015


บั บ นี้ พ บกั บ เยาวชนอี ก คนหนึ่ ง ที่ ช่ื น ชอบในการร่ ว มค่ า ยท� ำ จิ ต อาสากั บ เพื่ อ นๆ ตั้ ง แต่ เ รี ย นชั้ น มั ธ ยม ปลายจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เสน่ ห ์ ห รื อ รสชาติ ใ นการท� ำ จิ ต อาสาที่ เ ขาสั ม ผั ส ได้ คื อ อะไรไปท� ำ ความ รู ้ จั ก กั บ หนุ ่ ม คนนี้ กั น เลย

แนะน� ำ ตั ว ให้ เ รารู ้ จั ก หน่ อ ย ชื่อนายกิตติพศ สงแช้ม ชื่อเล่นชื่อ คิง จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จาก ร.ร.วัดราชบพิธ ตอนนี้ก�ำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 1หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ศิลปะศาสตร์บัณฑิต และ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

พระราชด�ำริ ซึ่งคนที่เป็นแกนน�ำจะได้อยู่ฝึกอบรมต่อในช่วงบ่าย ซึ่งตัวผมเองมีความขยันเรียนอย่างมากจึงได้สมัครเป็นแกนน�ำ และได้อยู่อบรมในช่วงบ่ายหลังจากอบรมเสร็จผมก็ไม่ได้คิดว่า จะไปกิจกรรมแต่อย่างใด แต่มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของผมที่เป็นแกน น�ำของโครงการได้ชวนผมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ที่ ร.พ.ศิริราช และต่อมาคือไปรอรับเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 5 ธันวาคม นี่เป็น 2 กิจกรรมแรก ที่ผมประทับใจกับโครงการนี้และหลังจากนั้นผมก็ได้ไปสร้างฝาย ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ผมรู้จักค�ำว่าจิตอาสา ผมรู้สึกสนุกและชอบกิจกรรม ท�ำให้ผมได้เจออะไรใหม่ๆ ทั้ง เพื่อนใหม่ ความรู้สึกใหม่ ได้รู้จักที่จะให้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ ให้ที่ไม่ได้อะไรตอบแทนในสายตาของหลายๆ คน แต่ตัวผมเอง คิดว่าสิ่งที่ผมได้นั้นคือสิ่งที่กล่าวไปข้างต้น และเป็นเหตุท�ำให้ผม ท�ำกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมา

เริ่ ม เข้ า ร่ ว มจิ ต อาสาได้ อ ย่ า งไร เริ่มเข้าร่วมจิตอาสาครั้งแรกกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยทางครอบครัวพอเพียงได้เข้าไป จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นได้มากกว่าแค่การจัดการ พื้นที่ดินการเกษตร และได้มีการเปิดรับนักเรียนเข้าเป็นแกนน�ำ ในโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างเยาวชนเข้มแข็งใจอาสาสืบสานโครงการ จิ ต อาสาส� ำ หรั บ คิ ง คื อ อะไร ท� ำ ไมประเทศไทยต้ อ งมี จิ ต อาสา จิตอาสาส�ำหรับผม คือยอมสละอะไรบางอย่างส่วนตัว เพื่อส่วนรวมหรือคนที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นสิ่งของ มีค่าหรือผลประโยชน์ แต่จะว่าเป็นการให้โดยไม่หวังอะไรเลย โดยส่วนตัวผมคิดว่าคงไม่ใช่ อาจจะเป็นการหวังว่าผู้รับจะมี ความสุขและได้ประโยชน์จากการให้หรือน้อยที่สุดคือหวังให้ ผู้รับได้มีชีวิตอยู่

44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


let's talk

เรื่อง, ภาพ : กรวิก อุนะพ�ำนัก

“ความประทับใจของผมในการท�ำจิตอาสา คือการได้เห็นรอยยิ้มของคนรอบข้าง รอยยิ้มที่ออกมาจากใจ” กิตติพศ สงแช้ม ลูกแม่โดมหัวใจอาสา 45 issue 88 may 2015


ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ประชาธิปไตย สร้างได้ด้วยพลเมือง” ถ้าพลเมืองไม่มีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม ประชาธิปไตยที่ออกมา คงจะไม่น่าดูเป็นแน่ พลเมืองที่ขาดจิตส�ำนึกคงเป็นพลเมืองใน ประบอบประชาธิปไตยที่รู้จักเพียงแค่ สิทธิ เสรีภาพ มีอะไรก็ จะเรียกร้อง สิทธิ เสรีภาพของตน โดยไม่ได้ค�ำนึงเลยว่า คนอื่น ก็มี สิทธิ เสรีภาพเช่นเดียวกัน ผมจึงคิดว่าประเทศเราควรมีจิต อาสาเพราะว่าจะช่วยสร้างจิตส�ำนึก สร้างความเป็นพลเมือง เพื่อพลเมืองจะได้สร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศ

ค� ำ ว่ า ครอบครั ว พอเพี ย งคื อ อะไรในมุ ม มองของคิ ง ส� ำ หรั บ ผม ครอบครั ว พอเพี ย ง คื อ กลุ ่ ม จิ ต อาสาที่ ให้ โ อกาสนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ให้ ไ ด้ ม า เป็ น จิ ต อาสาซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ่ ว นใหญ่ จ ะมี ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และยั ง ได้ มี ก ารพาไปศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม พู ล ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ นักเรียนแกนน�ำ เป็นการสร้างพลเมืองที่มีความเข้มแข็งให้แก่ ประเทศ เป็นเสมือนรากที่จะน�ำไปสู่ต้นไม้ที่ใหญ่ได้ในอนาคต มี อ ะไรจะแนะน� ำ คนที่ อ ยากท� ำ จิ ต อาสาแต่ ยั ง ไม่ มี โอกาสบ้ า งไหม ผู้ที่อยากจะมาเป็นจิตอาสา ผมว่ามันเป็นการใช้เวลาใน ชีวิตที่คุ้มค่าอย่างหนึ่งเลยทีเดียว จิตอาสาจะพาคุณไปสู่สังคมที่ คุณอาจจะไม่เคยคิดว่าจะมี และการเป็นจิตอาสาไม่ได้เป็นเพียง แต่ผู้ให้เพียงอย่างเดียว แต่จะมากกว่านี้อย่างไรคงต้องมาลอง เป็นจิตอาสาและสัมผัสกับมันด้วยตัวของท่านเอง

“ที่ ผ มสั ม ผั ส ได้ คื อ ผมได้ รั บ ความสุ ข จากการได้ ท� ำ มั น จากการได้ อ ยู ่ กั บ มั น มั น ท� ำ ให้ ผ มรู ้ ว ่ า การให้ ไ ม่ ได้ ท� ำ ให้ เ ราเสี ย เลยถ้ า เรารู ้ จั ก ที่ จ ะให้ นอกจากเราไม่ เสี ย เรายั ง ได้ ก ลั บ มาด้ ว ย”

ช่ ว ยเล่ า ความประทั บ ใจในการท� ำ จิ ต อาสาที่ ผ ่ า นมา และอะไรคื อ อุ ป สรรคในการท� ำ จิ ต อาสา ความประทับใจของผมในการท�ำจิตอาสา คือการได้เห็น รอยยิม้ ของคนรอบข้าง รอยยิม้ ทีอ่ อกมาจากใจ รอยยิม้ ทีเ่ กิดจาก ความสุขจริงๆ ทั้งจากผู้รับและผู้ให้ที่มีความสุขจากการได้ให้ ซึ่งหลายคนที่ไม่เคยสัมผัสหรือเคยสัมผัสแต่ไม่ได้รับรู้ว่ามันคือ ความสุขอาจจะมองว่าการเป็นผู้ให้มีแต่เสีย ผมว่าการเป็นผู้ให้ เราสามารถได้มันด้วย พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ หลายคนมีความเครียด จากการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวต่างๆ เมื่อเขาได้ให้ได้มาร่วม กิจกรรมผมมองว่าเขาได้ทิ้งความทุกข์นั้นไปจนหมดจากรอยยิ้ม ที่ออกมาจากความสุข ถึงแม้ว่าเป็นเพียงเวลาสั้นๆ แต่มันก็เป็น สิ่งที่ดีที่เขาสามารถทิ้งความทุกข์ได้ในชั่วขณะ ส�ำหรับผมอุปสรรคที่ส�ำคัญคือเรื่องเวลา เพราะหน้าที่ หลัก คือ การเรียน การจัดเวลาที่ต้องมีความละเอียดเพื่อไม่ให้ กระทบต่อการเรียน

46 IS AM ARE www.ariyaplus.com


สิ่งที่อยากเห็นที่สุดคือ อยากเห็นสังคมที่ไม่ได้เน้นคุณค่าของคนที่วัตถุที่ใช้ และไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับทุกสิ่งจากตัวปัจเจก แต่อยากให้ให้ความส�ำคัญกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ ที่ผมสัมผัสได้คือ ผมได้รับความสุขจากการได้ท�ำมัน จากการได้อยู่กับมัน มันท�ำให้ผมรู้ว่าการให้ไม่ได้ท�ำให้เราเสียเลยถ้า เรารู้จักที่จะให้ นอกจากเราไม่เสียเรายังได้กลับมาด้วย อยากจะบอกว่าสังคมแห่งการให้ไม่ได้มีเพียงไม่กี่กลุ่ม แต่จิตอาสามีมากมาย บางทีเราอาจจะมองไม่เห็น แต่เขาก�ำลังช่วย กันขับเคลื่อนให้สังคมเคลื่อนที่ไปเสมือนเป็นเฟืองเล็กๆ ที่ร้อยต่อผสานกันเป็นเครื่องจักรหนึ่ง

47 issue 88 may 2015


ของขวัญวันแม่ 48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เรื่ อ งเล่ า เยาวชน

ยายนิลนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ ข้างกายมีกระเป๋าใบใหญ่วาง อยู่ มาลีจ�ำได้ว่าก่อนหน้านี้แกยังร่วมสนุกกับเพื่อนๆ รุ่นราว คราวเดียวกันในงานวันแม่ซึ่งสถานที่แห่งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ลูก หลานได้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ของตนเอง แม้ไม่ได้เลี้ยงดูตามที่ ควรจะเป็น แต่การกลับมาเยี่ยมแต่ละครั้งของลูกหลานท�ำให้ คนชราที่นี่หัวใจเบ่งบานพองโต เวลาล่วงเลยไปถึงบ่ายแล้ว ลูกหลานที่พาพ่อแม่มาฝาก เลี้ยงไว้ในสถานที่นี้ด้วยเหตุผลต่างๆ นาๆ เริ่มทยอยกลับกันจน หมด เหลือแต่ยายนิลที่ยังนั่งอยู่เดียวดาย มาลีจึงเข้าไปพูดคุยได้ รับค�ำตอบว่า ลูกสาวพายายนิลเดินทางมาจากภาคเหนือเพื่อ มาเที่ยวงานวันแม่ในกรุงเทพฯ และขณะนี้ยายนิลก�ำลังนั่งรอ ลูกสาวไปซื้อข้าวมาให้อยู่ ยายนิลเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่าง มีอาการหลงๆ ลืมๆ จ�ำไม่ ได้กระทั่งชื่อจริงของลูกสาว มาลีเฝ้าดูอยู่ห่างๆ จนเวลาล่วงเลย ถึงตอนเย็นก็ยังเห็นยายนิลนั่งอยู่ในท่าเดิม ที่เดิม มาลีตัดสินใจ เข้าไปชวนยายนิลพูดคุยอีกครั้ง “คุณยาย ในกระเป๋ามีของกิน มาด้วยไหม ขอหนูเปิดดูหน่อยนะ” เมื่อเปิดกระเป๋าออกดูมาลี พบเสื้อผ้าคนแก่จ�ำนวนหนึ่งกับน�้ำหนึ่งขวด พร้อมจดหมายน้อย ข้อความว่า “ฝากดูแลแม่ด้วย” หน้าที่ของมาลีเริ่มต้นทันที เธอพยายามโน้มน้าวจิตใจ ยายนิลด้วยเหตุผลว่า ลูกสาวแกโทรแจ้งว่าติดธุระไม่สามารถ กลั บ มารั บ ได้ แต่ มั น ยากที่ แ ม่ ช ราจะเชื่ อ “เขาออกไปซื้ อ ข้าว เดี๋ยวมา ให้ฉันรออยู่ตรงนี้” ยายนิลเริ่มไม่ไว้ใจคนแปลก หน้าอย่างมาลี ความมืดเริ่มโรยตัวเข้ามา จิตใจของทั้งคู่เริ่ม หม่นหมองกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด น�้ำตาของแม่ชราวัย

82 ปีเริ่มซึมออกมาด้วยความเป็นห่วงลูกสาว กลัวว่าจะเกิด อันตรายขึ้น “ยายอย่าร้องไห้นะ อยู่กับหนูก่อน เดี๋ยวเขาก็มารับ” มาลีพูดทั้งน�้ำตา “ท�ำไมพี่เอาแม่มาไว้ที่นี่ ท�ำไมพี่ไม่บอกแกหรือ” มาลี ถามเมื่อพบลูกสาวของยายนิลกลับมาเยี่ยมหลังจากนั้น 5 เดือน ได้รับค�ำตอบว่า “พี่ขอโทษ พี่มีความจ�ำเป็น” น�้ำตาของมาลีไหล ออกมาอย่างห้ามไม่ได้ ด้วยความสงสารและเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ความจ�ำของยายนิลจะเสื่อมไปมากแต่เมื่อพบหน้าลูกสาวแก กลับจ�ำได้ด้วยสัญชาตญาณของแม่ มาลีปล่อยให้ทั้งคู่คุยกันตาม ล�ำพัง ภาพที่เธอเห็นก็คือน�้ำตาของแม่ไหลราวกับสายเลือดจาก ดวงตาอันแดงก�่ำ ไร้ค�ำพูดจา “ถามค�ำเดียวนะคะ ถ้าแกตายพี่จะมาเอาร่างแกไหม” มาลี เ อ่ ย ถามก่ อ นที่ ลู ก สาวยายนิ ล จะลากลั บ แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค� ำ ตอบใดๆ มาลีได้แต่ยืนมองรถเก๋งคันโตค่อยๆ คลานพ้นประตู รั้วออกไปอย่างช้าๆ หลังจากนั้น 3 ปีกว่าๆ ยายนิลก็จากโลกนี้ด้วยความแก่ ชราคาอ้อมแขนของมาลีขณะป้อนโอวัลติน ร่างของแกถูกรวม ไว้กับศพไร้ญาติคนอื่นๆ และค่อยๆ ทยอยเผาไปตามล�ำดับ ไร้ เงาของลูกสาวมารับศพ มีเพียงเจ้าหน้าที่บ้านบางแคอย่างมาลี เท่านั้นร่วมส่งแกในวันสุดท้าย นับเป็นของขวัญวันแม่ที่มาลีไม่ เคยลืม “ท�ำไมปล่อยแม่ไว้...” ค�ำพูดเดียวยังกึกก้องในความรู้สึก ของมาลีเมื่อครั้งยายนิลพบหน้าลูกสาว

49 issue 88 may 2015


Photo : hipfoodiemom.com

สลัดเต้าหู้ซอสงา

50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


eat am are

ทุก

วันนี้บรรดาผู ้ท่ีรักสุขภาพทั้งหลายต่างก็หันมาใส่ใจกับอาหารการกินมากขึ้น ทานผักให้มากขึ้น ทานเนื้อสัตว์ ให้น้อยลง บางคนก็ทานอาหารเจหรือทานมังสวิรัติเป็นประจ�ำ ส�ำหรับคุณๆ ผู ้รักการทานผัก IS AM ARE มีเมนูอาหารเจมาฝากด้วยล่ะ “เต้าหู้” เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีส�ำหรับอาหารเจเลยนะคะ ถ้าได้ทานคู่กับน�้ำสลัดงาแบบ ญี่ป่ ุ น จะเข้ากันมากๆ เลยทีเดียว ส่วน “ผัก” ก็สามารถเลือกทานได้ตามใจชอบเลย ขั้นตอนการท�ำน�้ำสลัดอาจจะยุ ่ง ยากนิดหน่อยแต่เก็บไว้ทานได้หลายมื้อเลยทีเดียว ลองมาท�ำตามกันดูดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆ คนนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียม

ซีอิ๊วญี่ปุ่น น�้ำมันมะกอก ขิงอ่อนสับ เต้าหู้ญี่ปุ่นชนิดอ่อนหั่นชิ้น มะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าตามยาว ผักสลัดส�ำหรับรองจาน น�้ำสลัด มิโสะ น�้ำร้อน มิริน น�้ำมันงา ขิงแก่ขูด ต้นหอมซอย งาขาวคั่วทุบพอแตก

วิธีท�ำ

• ท�ำน�้ำสลัดโดยผสมมิโสะกับน�้ำร้อนเข้าด้วยกันในถ้วย ใส่ มิริ น น�้ำ มั น งา ขิ ง ขู ด ต้ น หอม และงาขาว คนให้เข้า กัน พักไว้ • ผสมซีอิ๊วญี่ปุ่น น�้ำมันมะกอก ½ ช้อนชา กระเทียม และขิง เข้าด้วยกันในถ้วย ใส่เต้าหู้ เคล้าให้ทั่ว หมักนาน 10 นาที หรือค้างคืน (เวลาจะใช้ให้น�ำเต้าหู้ขึ้นวางพักบนกระชอน ให้สะเด็ดน�้ำ) • ตั้งกระทะส�ำหรับย่าง ใส่น�้ำมันมะกอกที่เหลือ ตั้งบนไฟ กลางพอร้อน ใส่เต้าหู้ที่หมักย่างนานประมาณ 4 นาที จนสุกไหม้ บางส่วน จึงใส่น�้ำที่หมัก ย่างต่ออีก 1 นาทีด้วยไฟแรง ตักขึ้น พักให้เย็น • ใส่เต้าหู้ย่างลงในอ่างผสม ใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ และ น�้ำสลัด คลุกเคล้าเบาๆ พอเข้ากัน • ตักใส่จากที่รองด้วยผักสลัด เสิร์ฟ

2 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ 300 กรัม 8 ลูก 2 ช้อนชา ½ ถ้วย 2 ช้อนโต๊ะ 1 ข้อนชา 2 ช้อนชา 1 ช้อนชา 1 ช้อนชา

Photo : veggieandthebeastfeast.com 51 issue 88 may 2015


52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cover story

เรื่อง : วรินทร์ชยธร นิลนิธิวัฒน์ ภาพ : กรวิก อุนะพ�ำนัก

“มนุษย์เรามักจะลืมตัว เรามักจะหยิ่งผยอง ว่าตัวเราอยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งจริงๆ เปล่าเลย ทุกลมหายใจของเรา น�้ำทุกหยด เราพึ่งป่าทั้งสิ้น”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 53 issue 88 may 2015


ผ่ า นไปแล้ ว กั บ กิ จ กรรม “รู ้ ป ่ า รั ก ษ์ ป ่ า ปลู ก ป่ า เริ่ ม ที่ ใ จ” เนื่ อ ง ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น งานของมู ล นิ ธิ ป ระเทศไทยใส สะอาด ที่ มุ ่ ง หวั ง ให้ เ ยาวชนจากโรงเรี ย นต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศได้ มี โ อกาส เรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรป่ า ไม้ ร ่ ว มกั น ปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก จิ ต อาสาและ น้ อ มน� ำ แนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แ ก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงาน ทุ ก คนได้ น� ำ ไปปฎิ บั ติ และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการใช้ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ อั น เป็ น สมบั ติ ข องส่ ว นรวม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน ในพิ ธี ก ล่ า วว่ า “พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชด�ำรัสในเรื่อง เศษฐกิจพอเพียง ทรงเปรียบเหมือนเสา เข็มที่รองรับตัวอาคารและตัวบ้านไว้ ซึ่ง ในการวางเสาเข็มนั้น ระหว่างที่วางก็มี พิธีวางเสาเข็ม หรือวางเสาเอกที่คนทั่วไป รู้จัก กัน แต่ ห ลั ง จากนั้ น ก็ ลื มเสาเข็ มไป เลย เพราะฉะนั้นบ้านจะอยู่ได้หรือไม่ได้ อาคารจะอยู่คงทนมั่นคงได้หรือไม่ แท้ที่ จริงไม่ใช่ตัวบ้าน แต่อยู่ที่เสาเข็มที่รองรับ

ตัวบ้านนั่นเอง คนเราก็เช่นกัน นึกว่าตัว เรานี้อยู่ด้วยตัวเราเองได้ บางคนเกิดมา ท่ามกลางกองเงินกองทองนึกว่าเราอยู่ ด้วยตัวเราเองได้ แท้ที่จริงเราต้องพึ่งทุก สิ่งทุกอย่างหมดเลย โดยเฉพาะต้องพึ่ง ธรรมชาติ” ประธานในพิธี กล่าวต่อว่า “การ ปลูกป่าเริ่มที่ใจเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะจะ 54 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ท�ำให้เข้าใจที่มาที่ไปของป่าไม้ ตระหนัก ถึ ง ความส� ำ คั ญของทรั พ ยากรป่ า ที่ มีอยู่ อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารปลู ก ต้ น ไม้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ปลูกด้วยการรู้คุณค่าอย่างแท้จริง มิใช่ ปลูกเพื่อสร้างภาพในสังคม ความจริงปลูกป่าเริ่มที่ใจนั้นเป็น พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ มั น ไม่ ใช่ มื อ เพี ย งสอง ข้างเอาต้นไม้ใส่หลุมถ่ายรูปกันไว้ เสร็จ แล้วภาระกิจมันก็สิ้นสุดลง พระองค์ท่าน รับสั่งครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าควรจะ ปลู กที่ใ นใจ ใจต้ องปลูกด้วย ใจที่ปลูก หมายความว่ า เราต้ อ งรู ้ ค วามหมายว่ า ต้ น ไม้ นั้ น มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งไร มนุ ษ ย์ เรามักจะลืมตัว เรามักจะหยิ่งผยองว่าตัว เราอยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งจริงๆ เปล่าเลย ทุกลมหายใจของเรา น�้ำทุกหยด เราพึ่ง ป่าทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าจึงได้สอนเราว่า ปัจจัยสี่คือสิ่งที่จ�ำเป็นต่อชีวิตเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษา โรค แม้กระทั่งบ้านที่อยู่อาศัย มันมาจาก ป่าทั้งนั้นเลย แล้วนับวันด้วยความที่ต้อง พึ่งพาธรรมชาติ เราก็ท�ำลายธรรมชาติ ไปพร้อมๆ กันโดยไม่ค�ำนึงถึงว่าจะฟื้นฟู มั น ขึ้ น มา เวลาเราไปชั ก ชวนใคร ผู ้ ใ ด ให้ไปปลูกป่า มันก็เหมือนกับหน้าที่จะ ต้องแสดงในสังคม เพื่อให้ดูดี หรืออะไร เท่านั้น” กิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น ๒ ค่าย จัดขึ้น ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน และ วันที่ คนให้เกิดขึ้นคือเรื่องจิตใจ เมื่อบอกว่า ๔ – ๖ เมษายน ที่ผ่านมา นอกเหนือ ปลูกต้นไม้ในใจให้ได้นั้น คือสิ่งที่อยาก จากการให้ เ ยาวชนได้ เรี ย นรู ้ เรื่ อ งราว จะเอาเมล็ดพันธุ์ปลูกเข้าไปในหัวใจของ ของป่ า ไม้ จ ากผู ้ ท รงความรู ้ จ ากหน่ ว ย เยาวชนก็คือให้เกิดจิตอาสาขึ้นมา เพราะ งานต่างๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ถ้าคนเรามองแต่ตัวของเราเอง ด้วยความ จากภาคต่างๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เห็นแก่ตัว ด้วยความไม่ใส่ใจในสิ่งที่อยู่ อันจะน�ำไปสู่การช่วยเหลือพึ่งพากันต่อ รอบๆ ตัวเราหรือคนอื่นแล้ว ก็คิดว่าชีวิต ไปในอนาคต นอกจากนี้ยังท�ำให้เยาวชน คงป่วยการที่จะเกิดมาบนแผ่นดินนี้ “พระเจ้าอยู่หัวฯ เคยรับสั่งบอก ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในคุ ณ ค่ า ของ ป่ า ไม้ แ ละผื น ดิ น ก่ อ นที่ จ ะคิ ด ปลู ก หรื อ ว่าแผ่นดินนี้อยู่ได้มาจวบจนกระทั่งทุกวัน ท� ำ ลาย จุ ด นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ดร.สุ เ มธ นี้ เพราะว่าคนไทยเรานั้นเป็นคนที่ยังให้ ย�้ ำ ว่ าการปลูก ต้น ไม้ที่แ ท้จริงควรเริ่ม ที่ กันอยู่ ค�ำง่ายๆ นี้ตรงกับทศพิธราชธรรม ข้อแรกเลย คือ ‘ทานัง’ ทานังแปลภาษา ใจคนก่อน ดร.สุ เ มธ ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า สิ่ ง ไทยง่ายๆ ว่า ‘ให้’ เพราะฉะนั้นใครมี หนึ่งซึ่งตนคิดว่าทางมูลนิธิประเทศไทย ส่วนเหลืออะไรก็ให้กับสังคม ให้กับคนอื่น ใสสะอาดมีความปรารถนาอยากจะปลูก เขา ช่วยเหลือกันอย่างนี้นะครับ ก็เกิดจิต ฝัง อยากจะสร้างสรรค์ในตัวเยาวชนทุก อาสาขึ้น คือมองไม่ใช่ธุระส่วนตัวของเรา

55 issue 88 may 2015

แต่มองเป็นธุระส่วนรวม และเรานั้นเป็น หนึ่งในส่วนรวม จะต้องลงมือช่วยเหลือ ลงมือปฏิบัติอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีอะไรให้คนเขาเลย ก็ให้รอยยิ้มคนเขา ไม่ต้องลงทุนเท่าไหร่หรอก สตางค์ถ้าไม่มี ไม่จ�ำเป็นจะต้องแจกคนเขา แต่ให้รอยยิ้ม เขา ให้ความรู้สึกดีๆ กับเพื่อนรอบข้างนั้น ผมคิดว่าเป็นการให้แล้ว” ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน น้ อ งๆ เยาวชนได้ มี โ อกาสท� ำ กิ จ กรรม ร่วมกัน โดยการแบ่งกลุ่มให้ได้รู้จักกับ เพื่อนใหม่ๆ จากหลายจังหวัด ทั้งยังได้ รับความรู้จากพี่ๆ กรมป่าไม้ที่สละเวลา มาเป็นวิทยากรให้น้องๆ อีกด้วย คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา ผู้จัดการ โครงการกล่าวว่า เยาวชนที่มาร่วมค่าย จากหลายจังหวัดจะมีโอกาสสร้างความ


พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ มี พ ระราชด� ำ รั ส ในเรื่ อ งเศษฐกิ จ พอเพี ย ง ทรงเปรี ย บเหมื อ นเสาเข็ ม ที่ รองรั บ ตั ว อาคารและตั ว บ้ า นไว้ ซึ่ ง ในการวางเสาเข็ ม นั้ น ระหว่ า งที่ ว างก็ มี พิ ธี ว างเสาเข็ ม หรื อ วางเสาเอก ที่ ค นทั่ ว ไปรู ้ จั ก กั น แต่ ห ลั ง จากนั้ น ก็ ลื ม เสาเข็ ม ไปเลย เพราะฉะนั้ น บ้ า นจะอยู ่ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ อาคารจะ อยู ่ ค งทนมั่ น คงได้ ห รื อ ไม่ แท้ ที่ จ ริ ง ไม่ ใ ช่ ตั ว บ้ า น แต่ อ ยู ่ ที่ เ สาเข็ ม ที่ ร องรั บ ตั ว บ้ า นนั่ น เอง

56 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างเครือข่าย สั ม พั น ธ์ กั น ทั่ ว ประเทศ เป็ น เหมื อ น ภูมิคุ้มกันให้เด็กๆ ในอนาคต ทั้งนี้การจัด ค่ายยังมุ่งหวังให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อย่างเช่น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ภาคอื่นๆ ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ เรียน รู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อนๆ ในกรุงเทพฯ โดยไม่ รู ้ สึ ก ถึ ง ความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม หรือพรหมแดนใดๆ “เราใช้ เวลาในช่ ว งที่ เ ด็ ก ๆ ปิ ด เทอมสร้ า งกิ จ กรรมนี้ ขึ้ น มา เพื่ อ ให้ เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิด ประโยชน์ที่สุด เรามักจะพูดกันถึงความ เหลื่ อ มล�้ ำ มากมายในสั ง คม แต่ ไ ม่ มี ใครลุ ก ขึ้ น มาช่ ว ยกั น ลดปั ญ หาเหล่ า นี้ สิ่งที่เราท�ำได้คือปลูกฝังที่ตัวเด็ก ให้รู้จัก สร้างเครือข่ายสังคม แต่สังคมในที่นี้คือ แผ่นดินไทยทั้งแผ่นดิน ไม่ใช่จังหวัดใด จังหวัดหนึ่ง หรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง ค่ า ยที่ เราท� ำ ขึ้ น เด็ ก ๆ จากทั่ ว ประเทศ สามารถเข้าร่วมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ สิ่งที่เราหวังคือท�ำให้เยาวชนผูกมิตร กัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พวกเขาเองใน อนาคต” นายสุพกิจ เรืองแจ่ม หรือน้องโบ้ นักเรียนชัน้ ม.๕ จากโรงเรียนก�ำแพงเพชร พิทยาคม บอกเล่าถึงความรู้สึกในการเข้า

ร่วมค่ายครั้งนี้ว่า รู้สึกมีความสุขมากที่ ได้เข้าร่วมค่ายนี้ เพราะได้พบเจอกับมิตร ภาพใหม่ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัด อื่นๆ มากมาย หากมีค่ายครั้งหน้าถ้าตน มีโอกาสก็จะมาอีกครั้ง พร้อมชวนเพื่อนๆ คนอื่นมาด้วย

ประโยชน์มากครับค่ายนี้ ได้ความรู้ และ ก็ได้มิตรภาพกลับไป ได้รอยยิ้มครับ” ส่ ว นน้ อ งจ๋ า น.ส.เนตรชนก จินจักแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕ จากโรงเรียน สตรียะลา กล่าวว่า ตนเองเกรงว่าจะเข้า กับเพื่อนไม่ได้ อีกทั้งระยะทางจากยะลา มากรุงเทพฯ ท�ำให้เธอท้อที่จะเดินทาง แต่ เ มื่ อ เธอตั ด สิ น ใจมากั บ เพื่ อ นๆ และ อาจารย์ ก็ พ บว่ า มี กิ จ กรรมดี ๆ ให้ ร ่ ว ม สนุ ก กั บ เพื่ อ นใหม่ ม ากมาย ท� ำ ให้ ส นิ ท กันง่ายขึ้น น้องจ๋าเป็นอีกคนหนึ่งที่จะไม่ พลาดหากมีค่ายครั้งหน้า “ตอนแรกก็ไม่อยากมาค่ะ เพราะ ว่ามาไกลด้วย มาจากหลายจังหวัด ไม่รู้ว่า นิสัยเพื่อนๆ จะเป็นยังไง แต่พอได้มาก็มี ความสุขค่ะ พี่ๆ ถามตลอดว่ากินข้าวรึยัง อาบน�้ำรึยัง แล้วก็มีกิจกรรมดีๆ ค่ะ ท�ำให้ สนิทกับเพื่อนๆ มากขึ้นค่ะ”

เรามั ก จะพู ด กั น ถึ ง ความเหลื่ อ มล�้ ำ มากมายในสั ง คม แต่ ไ ม่ มี ใ ครลุ ก ขึ้ น มาช่ ว ยกั น ลดปั ญ หาเหล่ า นี้ สิ่ ง ที่ เ ราท� ำ ได้ คื อ ปลู ก ฝั ง ที่ ตั ว เด็ ก ให้ รู ้ จั ก สร้ า งเครื อ ข่ า ยสั ง คม แต่ สั ง คมในที่ นี้ คื อ แผ่ น ดิ น ไทยทั้ ง แผ่ น ดิ น ไม่ ใ ช่ จั ง หวั ด ใดจั ง หวั ด หนึ่ ง หรื อ โรงเรี ย นใดโรงเรี ย นหนึ่ ง

นายสุพกิจ เรืองแจ่ม

น.ส.เนตรชนก จินจักแก้ว

“มีความสุขมากที่ได้มาค่ายนี้ครับ แล้วก็ได้มิตรภาพ ได้เพื่อนใหม่ แล้วท�ำให้ เราได้ เรี ย นรู ้ เรื่ อ งป่ า ได้ รู ้ จั ก กั บ เพื่ อ น กรุงเทพฯ แล้วได้ความรู้สึกสัมผัสแปลก ใหม่ที่เด็กต่างจังหวัดได้รับ ได้รู้ ก็รู้สึกได้

ด้านนายศุภลักษณ์ นิยมวงศ์ หรือ น้องบอล นักเรียนชั้น ม.๕ จากโรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย ที่มาพร้อมผ้าขาวม้า ลายพื้นบ้านคาดเอว จนเพื่อนๆ ให้ฉายา ว่า สส.บ้านนอก ศรีสะเกษ สร้างสีสันให้

57 issue 88 may 2015


นายศุภลักษณ์ นิยมวงศ์ เพื่อนร่วมค่ายได้ไม่น้อย น้องบอลกล่าว ว่า ตนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้เกี่ยว กับป่าไม้ และมองว่าป่าไม้คือบ่อเกิดของ ชีวิต ถ้าไม่มีป่าไม้สิ่งมีชีวิตบนโลกก็จะล้ม ตายในที่สุด “เป็ น ค่ า ยที่ มี ค วามสนุ ก สนาน แต่แฝงไปด้วยความรู้ ความรู้เกี่ยวกับป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พูดง่ายๆ ว่าความรู้ที่ได้รับในค่ายครั้งนี้ ก็ เป็นเสมือนพื้นฐานในการที่จะให้เยาวชน รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกวันนี้นะครับ ป่าไม้ของ ประเทศไทยก็เหลือไม่มากแล้ว ก็ต้องมี เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีความรู้ ความ สามารถ มาสืบทอดอนุรักษ์ธรรมชาติให้ คงอยู่ต่อไป เพราะว่าป่าไม้เปรียบเสมือน บ่อเกิดของชีวิต ถ้าไม่มีป่าไม้นะครับ จะ ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ได้บนโลกนี้ ไม่ว่าจะ เป็นสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง ต่างๆ แม้แต่สิ่งก่อสร้างเองยังต้องอาศัย ธรรมชาตินะครับ” อีกคนคือ นายอุกฤษฏ์ พุมนวล หรือน้องกฤษณ์ นักเรียนชั้น ม.๕ จาก โรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นอีกคนหนึ่งที่เดิน ทางมาไกล แต่เขาก็รู้สึกว่าได้รับมิตรภาพ ดีๆ กลับไป สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาจะจดจ�ำไป ตลอด และย�้ ำ ว่ า หากมี ค ่ า ยอี ก ครั้ ง เขา จะมาอีก

นายอุกฤษฏ์ พุมนวล

ท�ำให้ป่าไม้ของพวกเรายั่งยืน และฟื้นตัว ได้ และเพิ่มจ�ำนวนประชากรของสัตว์ป่า และต้นไม้ได้ครับ” เมื่ อ เยาวชนมารวมตั ว กั น เรี ย น รู ้ ก ารดู แ ลรั ก ษาป่ า อั น เป็ น สมบั ติ ส ่ ว น รวมในครั้งนี้ ดร.สุเมธ มองว่าเป็นสิ่งที่มี ความหมายมาก เพราะนักเรียนแต่ละคน แต่ละโรงเรียน ล้วนเดินทางไกลมาจาก ภูมิล�ำเนาของตนทั้งสิ้น สิ่งนี้ไม่อาจหา ได้ง่ายดายนัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชื่อดัง

ตอนนี้ เ ราต้ อ งรั ก ษา รั ก ษาอากาศ รั ก ษาต้ น ไม้ เพราะทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง เป็ น ชี วิ ต เราทั้ ง สิ้ น มั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา ที่ เ ราเรี ย กว่ า พั ฒ นาอย่ า ง ยั่ ง ยื น คื อ หมายความว่ า มี ใ ช้ ต ่ อ จนถึ ง ลู ก ถึ ง หลาน เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ มั น อยู ่ ที่ ส ติ ป ั ญ ญาของเราที่ จ ะเข้ า ใจมั น “ สิ่ ง แ ร ก เ ล ย ที่ ไ ด ้ ส� ำ ห รั บ กิจกรรมนี้ ส�ำหรับค่ายนี้ ก็คือมิตรภาพ มิ ต รภาพดี ๆ ที่ เราเริ่ ม รู ้ จั ก กั น แต่ เ ป็ น มิตรภาพที่ไม่มีวันจะเลือนหายและจาง จากใจของผมครับ และค่ายนี้ก็เป็นค่าย หนึ่งที่ผมตั้งใจที่จะมาให้ได้ เพราะเป็น ค่ายที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ การสร้าง จิตส�ำนึก ปลูกจิตส�ำนึก ในใจของคนเรา เราไม่จ�ำเป็นต้องไปปลูกป่า แต่เราต้อง ช่วยกันรักษาป่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด และเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดส�ำหรับคนที่อาจ จะไม่อยู่ในหมู่บ้าน บ้านป่า แต่ส�ำหรับ คนเมืองตรงนี้ สิ่งนี้ก็คือเป็นพื้นฐานที่จะ 58 IS AM ARE www.ariyaplus.com

จากกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนห่างไกลจาก ยะลา ล้วนไม่มีก�ำแพง หรือความเหลื่อม ล�้ำกั้นกลางทั้งสิ้น ทุกคนล้วนเท่าเทียม สามารถเป็นมิตรต่อกันได้อย่างยั่งยืน “สามวันสองคืน ในสวนสมเด็จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ ฯ แห่ ง นี้ อั น ที่ จ ริงมี ความหมายมากเลยนะครับ เพราะอ่าน รายชื่อโรงเรียนทั้งหลายแล้ว เป็นร้อย โรงเรียน นักเรียนที่อยู่ไกลโพ้น อยู่ทั้งบน เขาทางภาคเหนือลงมาสู่สุดทะเลในภาค กลาง ตะวันออก ตะวันตก จนกระทั่ง ภาคใต้ ที่ แสนไกลนั้ น ได้ มีโ อกาสได้มา


นี้เราต้องรักษา รักษาอากาศ รักษาต้นไม้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นชีวิตเราทั้งสิ้น มันจะน�ำไปสู่การพัฒนา ที่เราเรียกว่าพัฒนา อย่างยั่งยืน คือหมายความว่ามีใช้ต่อจนถึงลูกถึงหลาน เพราะ ฉะนั้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้มันอยู่ที่สติปัญญาของเราที่จะเข้าใจมัน” ดร.สุเมธกล่าวทิ้งท้าย ก่อนที่น้องๆ จากโรงเรียนสตรียะลาจะขึ้นรถไฟกลับบ้าน ที่หัวล�ำโพง พวกเขามีน�้ำตาซึมออกมาด้วยรอยยิ้มอันปีติน้องๆ หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การมาค่าย “รู้ป่า รักษ์ ป่า ปลูกป่าเริ่มที่ใจ” ในครั้งนี้ แม้จะเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เพราะบางคนไม่ใช่ระยะทางเพียงสองร้อยหรือสามร้อยกิโลฯ แต่เดินทางกันข้ามวันข้ามคืน ทั้งยังต้องมาท�ำกิจกรรมกลางแดด ร้อนหฤโหดของเดือนเมษายน บ้างเป็นลม บ้างท้องเสีย แต่ทุก คนก็สู้จนจบค่าย และสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับไปก็คือความรู้และ มิตรภาพดีๆ จากเพื่อนๆ ที่มาจากทั่วประเทศ อันจะท�ำให้พวก เขาสานต่อกลายเป็นภูมิคุ้มกัน เป็นการพึ่งพาอาศัยกันในภาย ภาคหน้าต่อไป สิ่งเหล่านี้เองที่เงินไม่อาจซื้อได้.

อยู่ร่วมกัน กินนอนและประกอบกิจกรรมร่วมกัน ผมคิดว่าสิ่ง นี้จะจารึกไว้ในใจน้องๆ ทุกๆ คน และเมื่อจารึกแล้วสิ่งที่มีค่า ต่างๆ คงจะหวังไว้นะครับ หวังว่าคงจะต้องออกน�ำมาใช้เป็น เครื่องน�ำทางในชีวิตของน้องๆ ทุกคนชั่วกาลนาน” สิ่งที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดคาดหวังไว้ก็คือการ ที่เยาวชนจากทั่วประเทศมีความเข้าใจธรรมชาติ น�ำไปสู่การ ทะนุ ถ นอมธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ที่ ต นอาศั ย อยู ่ กล่าวคือมีความพอเพียง ไม่ท�ำลายธรรมชาติอย่างไร้สาเหตุ ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ ทั้งยังค�ำนึงถึง ลูกหลานในอนาคตต่อไป “สิ่งที่สมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงรับสั่งไว้ว่า เมื่อเยาวชน ได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ เข้าใจว่าธรรมชาติมีความส�ำคัญต่อชีวิต เราอย่างไรแล้ว เมื่อรู้ความหมายอย่างลึกซึ้งแล้วจะได้ลงมือ ปฏิบัติ ลงมือท�ำ ไม่ใช่ปลูกเป็นพิธีหรืออะไรทั้งสิ้น หวังว่าสอง สามวันที่อยู่ที่นี่นั้น คงจะซึมซับ เข้าใจธรรมมะอยู่สองค�ำด้วย กัน ค�ำแรกคือเข้าใจธรรมชาติ ไม่ใช่เข้าใจเฉยๆ นะ ให้เข้าถึง ธรรมชาติด้วย นอกจากเข้าใจแล้ว ต้องเข้าถึงต่อการปฏิบัติ ตอน

“รู้ป่า รักษ์ป่า ปลูกป่าเริ่มที่ใจ”

59 issue 88 may 2015


ปี ชวด

การงาน อาจเกิดการแก่งแย่งชิงดีในที่ท�ำงาน ท�ำให้คุณเครียดโดยไม่จ�ำเป็น คุณมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อ หาก คุณท�ำผลงานได้ดีเป็นพิเศษในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา อย่าให้ความตึงเครียดจากเรื่องนี้กดดันคุณได้ คุณอาจ ต้องฝึกเล่ห์เหลี่ยมไว้บ้าง หากจ�ำเป็น และถ้าท�ำได้ ก็ไม่ควรท�ำตัวเด่น ธุรกิจ อย่าท�ำตัวโด่ดเด่นเกินไป ไม่จ�ำเป็นต้องพยายามมากเกินไปในด้านสังคม เก็บความยินดีไว้ในใจไปก่อนจะเป็นการฉลาดกว่า ฉลองกับทีมงานของคุณได้ แต่ไม่จ�ำเป็นต้องประกาศให้คนนอกรู้ว่าคุณท�ำได้ดีแค่ไหน เพราะจะท�ำให้คุณตกเป็นเป้าโดยไม่จ�ำเป็น ความรัก ระวังปัญหาจากมือที่สามที่อาจพยายามก่อกวนและท�ำลายความสัมพันธ์หรือชีวิตคู่ของคุณ คุณควรใส่ใจความสัมพันธ์ของ คุณให้ดี หลีกเลี่ยงการโต้เถียงโดยไม่มีเหตุผลหรือจู้จี้จุกจิกกับอีกฝ่าย คุณไม่ควรหาเหตุให้อีกฝ่ายเทใจไปทางอื่น แม้แต่คนที่ยังอยู่ ในขั้นคบหาดูใจ ก็มีความเสี่ยง ที่จะเกิดรักสามเส้าขึ้นหากเป็นเช่นนั้น การศึกษา แม้ว่าสิ่งต่างๆ อาจไม่ราบรื่น แต่คุณก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับสถานการณืใหม่ๆ ได้ดี อาจมีเรื่อง เข้าใจผิดกับเพื่อนบ้าง ยิ่งหากกลุ่มของคุณเรียนด้วยกันอย่างสนิทใกล้ชิด เดือนนี้ควรท�ำงานคนเดียวดีกว่าร่วมงานใกล้ชิดกับคนอื่น เกินไป

ปี ฉลู

การงาน สิ่งต่างๆ ในที่ท�ำงานอาจไม่ราบรื่นในเดือนนี้ แต่อย่าหมดความมั่นใจ เพราะนี่เป็นแค่ช่วงสะดุดชั่วคราว ในปีที่น่าตื่นเต้น สงบนิ่งไว่เมื่อเผชิญกับค�ำวิจารณ์ และยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่ออย่างแท้จริง อย่าหัวรั้รเถียงไม่หยุด แต่ก็อย่าถอดใจเพียงเพราะใครบางคนวิจารณ์สิ่งที่คุณก�ำลังท�ำอยู่ ควรลาพักสักช่วงสั้นๆ ในเดือนนี้เพื่อพักผ่อนจิตใจให้ปลอดโปร่ง ธุรกิจ ท�ำงานต่างๆ ไปตามปกติให้ได้มากที่สุด เมื่อโชคของคุณไม่ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก ยิ่งหากสิ่งต่างๆ ลงตัวอยู่แล้ว หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ ยิ่งหากมีเดิมพันสูง คุณอาจพบกับปัญหาพนักงานบ้าง แต่จงแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง แม้ว่าสิ่งต่างๆ อาจ ไม่ราบรื่น แต่ก็ไม่ได้แย่ไปทุกอย่าง ความรัก แม้ว่าในระยะสั้นคุณอาจมีปากเสียงกับคู่รักโดยไม่มีเหตุผล แต่ก็ยากที่สถานการณ์จะรุนแรงเกินกว่านั้น ยิ่งคุณมองสิ่งต่างๆ ให้เป็นเรื่องข�ำได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะผ่านพ้นสถานการณ์เช่นนี้ไปได้อย่างดี เดือนนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะส�ำหรับการวางแผนแต่งงานหรือ หมั้นหมาย แต่ไม่จ�ำเป็นต้องยุตความสัมพันธ์ แค่อย่าจริงจังเกินไป ทุกอย่างจะเรียบร้อยเอง ความปลอดภัย อาจไม่ใช่เดือนที่สบายเมื่อคุณท�ำความเข้าใจหัวข้อที่เรียนเป็นครั้งแรก ในเดือนนี้สิ่งต่างๆ อาจยากขึ้น แต่ไม่ได้ หมายความว่าคุณท�ำไม่ได้ คุณต้องอดทนกับตัวเองให้มากขึ้น ส่วนคนที่ก�ำลังสอบ ขอแนะน�ำให้หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ

ปี ขาล

การงาน จงรักษาความมั่นใจที่ผู้อื่นมีต่อคุณด้วยการท�ำตนให้น่าเชื่อถือ คุณยังคงท�ำผลงานที่ดีต่อไปได้ แต่การเสนอ ความคิดใหม่อาจไม่เป็นผลดีนัก เก็บความคิดไว้ก่อน เพราะมีอันตรายจากการชิงดีชิงเด่นกันในที่ท�ำงาน หากคุณ พยายามท�ำตัวธรรมดาไม่โด่ดเด่นคุณจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการแข่งขัน ธุรกิจ หลีกเลี่ยงการท�ำธุรกิจกับเพื่อน สิ่งต่างๆ ไม่มีแนวโน้มที่จะให้ผลดี ตอนนี้ไม่ใช่เวลาดีที่จะเริ่มต้นใหม่ หาทางปรับปรุงผลการ ท�ำงานของพนักงาน ปล่อยให้คนอื่นเป็นฝ่านน�ำบ้าง และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาให้มากขึ้น วิจารณญาณและมุมมองของคุณขุ่น มัวเพราะโชคที่ดิ่งลงในเดือนนี้เมื่อเผชิญกับปัญหา อย่าวู่วามโต้ตอบ หาเวลาให้ตัวเองได้คิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนลงมือท�ำสิ่งใด ความรัก เดือนนี้ความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก คุณรู้สึกไม่เป็นตัวเองและอาจพบว่าตัวเองเข้าไปร่วมโต้เถียงโดยที่คุณก็จ�ำไม่ได้ว่าเริ่ม ต้นขึ้นได้อย่างไร ทางที่ดีที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้สงบสุขคือ ต้องเต็มใจเป็นฝ่ายยอมบ้าง อย่าให้ความคิดที่ว่าตนเป็นฝ่ายถูกเป็นเรื่อง ส�ำคัญเกินไปจนคุณต้องเสียเพื่อน โชคในด้านความรักก็ไม่ดี คนที่มีความสัมพันธ์แล้วต้องรู้จักประนีประนอมบ้าง หากคุรดื้นรั้นเกินไป กับสิ่งที่คุณ “เชื่อมั่น” ลองคิดเสียบ้างว่าคุณอาจไม่ได้รู้ดีกว่าอีกฝ่ายเสมอไป

60 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน มีงานมากมายให้คุณรับผิดชอบ แต่เพราะว่างานของคุณน่าตื่นเต้นคุณเลยไม่บ่นสักค�ำ คุณมีความคิด สร้างสรรค์สูง และยิ่งคุณรู้สึกกลมเกลียวเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้มากเพียงใด ความคิดเห็นของคุณยิ่งกลายเป็นสิ่ง ที่มีค่ามากขึ้น ในเวลาที่น่าพอใจเช่นนี้คุณจะสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอน ธุรกิจ ส�ำหรับคนที่คิดจะลงทุนใหม่ คุณจะมั่นใจที่จะลุยไปข้างหน้า พลังงานที่จะหนุนคุณอยู่เป็นพลังงานดีและเข้าข้างคุณเต็มที่ หาก คุณมั่นใจในสิ่งใดจึงควรลุยได้เลย แต่ควรเปิดรับความคิดเห็นที่ผู้อื่นเสนอให้คุณด้วย ตอนนี้ไม่เลวเลยที่จะร่วมธุรกิจกับใครบางคนที่ พร้อมจะเสนอสิ่งที่แตกต่าง ความรัก คุณก�ำลังรู้สึกร่าเริง สดใสและพลอยท�ำให้ผู้อื่นร่าเริงไปด้วย คนอื่นๆ จะเข้ามาหาคุณเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ ก็ไม่ น่าแปลกที่คุณจะอารมณ์ดี คนที่ยังโสดจะพบผู้คนมากมายที่อยากเปลี่ยนแปลงสถานภาพของคุณ แต่อย่ายอมจนกว่าคุณจะมั่นใจ เพราะโอกาสมีเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ควรรีบ การศึกษา ตราบใดที่คุณยังทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนอย่างเหมาะสม คุณก็ยังสามารถหาเวลาเพื่อพัฒนาทักษะอื่นหรือท�ำสิ่งอื่นที่คุณ สนใจได้ จงคิดให้รอบคอบ คนที่สามารถหาจุดสมดุลระหว่างชีวิตการเรียนและกิจกรรมพิเศษได้อย่างลงตัวจะได้รับผลดีมากที่สุด ความส�ำเร็จในเรื่องหนึ่งจะส่งเสริมให้คุณส�ำเร็จในอีกด้านหนึ่งด้วย

ปี มะโรง

การงาน คุณมีพลังเป็นเยี่ยมและมีความเชื่อมั่น เมื่อทุ่มหมดใจให้กับสิ่งใด พวกเขาก็มักท�ำได้ดีเยี่ยม คุณมีอิทธิพลมากกว่า ที่ตัวเองคิด และสามารถชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามความคิดของคุณได้ หากจ�ำเป็นลองรับบทบาทผู้น�ำ แล้วคุณจะท�ำผลงาน ได้มากขึ้น ตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเดือนที่ดีเยี่ยมมากติดต่อกันหลายเดือน ดังนั้นคุณจึงมีเส้นทางที่ดีไว้เป็นฐานรองรับ ธุรกิจ คุณมีบุคลิกความเป็นผู้น�ำที่น่าเชื่อถือ จงใช้เวลานี้เพื่อกระตุ้นลูกน้องของคุณและรวมพลังทีม เดือนนี้เป็นเวลาดีส�ำหรับขยาย กิจการและเพิ่มยอดขาย คุณมีโชคในการเป็นผู้น�ำในด้านใหม่ๆ ดังนั้นหากคุณมีความคิดดีๆ ก็ลงมือท�ำด้วยความมั่นใจได้เลย ตัดราก ถอนโคนการชิงดีชิงเด่นเสียตั้งแต่เนิ่นๆ ความรัก หากความรักคือสิ่งที่หัวใจของคุณต้องการ คุณจะได้พบมันแน่นอน หากคุณพร้อมที่จะมีครอบครัว คุณก็มีโอกาสมากที่จะได้ แต่งงาน บางคนอาจถึงจุดจบของความสัมพันธ์ แต่จะไม่ใช่การจากลาที่ปวดใจ คุณกลับรู้สึกถึงอิสรภาพและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป การศึกษา คุณจะประสบความส�ำเร็จอย่างง่ายดายในเดือนนี้ เวลาดีที่จะท�ำสิ่งต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อขยายมุมมองของคุณ บางทีคุณอาจ เรียนรู้ทักษะใหม่ ท�ำงานอดิเรกใหม่ หรือท�ำสิ่งอื่นนอกจากการเรียน จงสนุกให้เต็มที่

ปี มะเส็ง

การงาน คุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญเกิดขึ้นในที่ท�ำงาน คุณอาจดีรับการเลื่อนต�ำแหน่งหรืออาจย้ายไป ท�ำงานในแผนกอื่น แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่งบอกถึงสิ่งดีๆ ที่จะตามมา แม้ว่าอาจล�ำบากบ้างที่ต้องรับมือกับ การเปลี่ยนแปลง แต่คุณจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้อย่างสบาย และจะเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของมันได้อย่างแท้จริง ธุรกิจ เวลาดีที่จะเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ จงกล้าที่จะท�ำตามความคิดใหม่ๆ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเสี่ยงออกนอกขอบเขตที่คุณรู้จัก แล้วก อบโกยผลตอบแทนได้อย่างงดงาม คุณสามารถเสี่ยงได้ และอันที่จริงการเสี่ยงอาจเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้คุณก้าวกระโดดไปข้างหน้า ตามที่หวังไว้ได้ ความรัก เวลาที่แสนสุขในเรื่องของหัวใจรอคุณอยู่ คนที่ยังโสดจะไม่มีปัญหาในการหาคนพิเศษ แม้ว่าอาจมีตัวเลือกให้คุณมากมาย แต่คุณจะรู้เองว่าเป็นคนที่ใช่เมื่อสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น จงโปรยเสน่ห์ของคุณทั้งต้องกล้าหาญและสง่างามให้เต็มที่ คนที่มีคนรักแล้วจะได้ พบจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญ ตอนนี้เป็นเดือนที่ดีมากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณให้ลึกซึ้งขึ้น เป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการแต่งงาน การศึกษา เดือนที่แสนสุขส�ำหรับเด็กที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียน หากคุณก�ำลังสอบมีแนวโน้มที่จะท�ำได้ดี เพราะพลังของคุณดีและแข็งแกร่ง ในตอนนี้ โชคของคุณยังคงด�ำเนินต่อไปจนถึงอีกสองเดือนข้างหน้า ดังนั้นจงเรียนด้วยความมั่นใจและสุขุม 61 issue 88 may 2015


ปี มะเมีย

การงาน ในด้านการงานสิ่งต่างๆ อาจไม่ราบรื่นนัก แต่ในเดือนนี้คุณจะพบโอกาสใหม่ๆ เปิดทางให้คุณ จงคว้าสิ่ง ที่เข้ามาไว้แม้ว่าคุณจะมีความคิดดีๆ เอาไว้แบ่งบัน แต่ต้องระวังอย่าปฎิเสธข้อเสนอของคนอื่น อย่าสร้างศัตรูในที่ ท�ำงาน เพราะคนพวกนี้อาจกลายหอกข้างแคร่มหึมาของคุณ มีอันตรายจากการชิงดีชิงเด่นในองค์กร ธุรกิจ คุณจะได้พบกับความคิดสดใหม่ และยังกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้น คุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากบุคคลที่มีอิทธิพล ซึ่ง อยากเห็นคุณได้ดี จงคิดหาวิธีการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ในปีนี้ คุณจ�ำเป็นต้องคิดนอกกรอบ อย่ายอมจ�ำนนกับอุปสรรคที่ขวางทาง รอบคอบไว้แต่ไม่จ�ำเป็นต้องระมัดระวังเกินไป มิฉะนั้นคุณจะย�่ำอยู่กับที่ ความรัก เดือนที่ดีส�ำหรับคนที่ก�ำลังมองหาความรัก คุณอาจคิดถึงการผูกมัดกับความสัมพันธ์ระยะยาว ยิ่งหากคุณได้คบหากับคนรัก คนเดียวมาสักระยะใหญ่แต่ต้องระวังสัญญาณที่อาจชี้ไปในทางที่ตรงกันข้าม บางทีตอนี้อาจถึงเวลาที่คุณจะหยุดสนุกกับเกมรักและ ลงเอยกับใครสักคนเสียที การศึกษา เด็กปีนี้อาจต้องการเริ่มเล็งไปที่เป้าหมายบางอย่างที่สูงขึ้น หากคุณท�ำสิ่งที่ต้องการส�ำเร็จได้อยู่ตลอด ตอนนี้อาจถึงเวลาที่ จะยกระดับเป้าหมายของคุณและเลื่อนขั้นขึ้นไปเล่นเกมในสนามใหม่

ปี มะแม

การงาน โชคของคุณพุ่งสูงขึ้น จะมีโอกาสมากมายให้คุณได้โด่ดเด่น คุณอยู่ในฐานะที่ดีที่จะก้าวหน้าได้โดยไม่ต้องเสีย เพื่อน ที่จริงคุณยังได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน คุณก�ำลังไปได้สวยเกินกว่าจะยอมให้ปัญหาเล็กน้อยมาท�ำให้ ท้อแท้ จงใจกว้างกับค�ำชมและช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อที่ท�ำได้ คนที่มีนิสัยการท�ำงานเป็นทีมที่ดีจะยิ่งประสบความส�ำเร็จได้มากขึ้น ธุรกิจ มีความเป็นไปได้ที่เงินก้อนโตจะไหลเข้ามาในเดือนนี้ นักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มธุรกิจจะได้รับการสนับสนุนอย่างดี และจะได้นักลงทุน รายใหญ่มาหนุน จงพร้อมที่จะน�ำธุรกิจของคุณเข้าสู่ทิศทางใหม่ สิ่งที่น่าตื่นเต้นรอคุณอยู่ เดือนนี้ให้ผลดีกับการเป็นหุ้นส่วนและการ ท�ำข้อตกลง ซึ่งจะเข้ามาหาคุณแทบเท้า คุณเป็นฝ่ายเหนือกว่าในการเจรจา แต่ก็ต้องไม่โลภมากเกินไป ความรัก คนที่มีความรักก็จะมีเรื่องให้มีความสุข คุณและคู่รักเข้ากันได้ดีมาก คุณมีความสามารถอย่างดียิ่งในการเข้าใจผู้อื่น หากคุณ ไม่ได้พบคู่ครองบ่อยนัก ควรหาเวลาให้กันบ้าง และควรใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ คุณต้องพยายามจริงๆ ที่จะพูดคุยกัน นี่คือสิ่ง จ�ำเป็นส�ำหรับการรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงและแข็งแกร่งในปีนี้ คนโสดมีแนวโน้มที่จะเปิดใจรับคนที่หยิบยื่นความสัมพันธ์ให้คุณมากกว่าที่เคย หากคิดว่าคุณได้พบคนที่ใช่แล้ว ก็ควรไล่ตาม หากคุณ ต้องการเป็นคู่รักกัน ก็จงลงมือเสียตอนนี้จะดีกว่าในภายหลัง

ปี วอก

การงาน เดือนที่น่ายินดีรอคุณอยู่ พร้อมทั้งโอกาสนับไม่ถ้วนให้คุณได้เจิดจรัส ผู้อื่นจะมองคุณด้วยความชื่นชม แทนที่ จะอิจฉา และแม้แต่คู่แข่งด้านการงาน คุณก็ยังสามารถเอาชนะใจได้ ทุ่มเทท�ำงานต่อไป และให้ความดีความชอบ แก่คนที่ช่วยเหลือ คุณมีโชคด้านความเป็นผู้น�ำตามธรรมชาติ จึงไม่ควรลังเลที่จะรับบทผู้น�ำ ธุรกิจ จะมีโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากมายรออยู่ ความคิดใหม่ๆ จะดึงดูดความสนใจและจินตนาการของคุณคุณจะมีโอกาสได้รวม เอางานกับสิ่งที่คุณชอบมาตลอดชีวิตเข้าด้วยกัน ท�ำตามความรู้สึกของคุณ ไม่จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์สิ่งต่างๆ มากเกินไป บางครั้งคิดมาก ไปก็ท�ำให้คิดผิดได้ เปิดช่องให้กับความเชื่อมั่นบ้าง ความรัก คนโสดปีวอกจึงมีแนวโน้มที่จะตอบรับความสัมพันธ์เมื่อมีผู้เสนอ ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะลงจากคาน คุณจะดีรับผลดีหากมี ความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อ รักใคร่และทะนุถนอม คุณก�ำลังมีชีวิตชีวาและบุคลิกของคุณก็ดึงดูดมาก จึงมีคนเข้ามาชอบพอไม่ขาด อย่า ยอมถูกผู้อื่นชักจูงง่ายๆ เมื่อต้องตัดสินใจ การศึกษา เด็กปีวอกจะอยากรู้อยากเห็น เมื่อความสามารถในการเรียนรู้ของคุณจะเพิ่มมากขึ้น อย่าให้ความสงสัยจ�ำกัดความก้าวหน้า ของคุณ และที่ส�ำคัญกว่านั้น อย่ายอมให้ใครพูดบั่นทอนก�ำลังใจของคุณได้ พยายามอยู่ในวงล้อมของคนที่เชื่อในตัวคุณ 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน คุณจะก้าวหน้ามากในด้านการงานเดือนนี้ จงใช้เวลานี้เพื่อสร้างมิตรภาพใหม่กับคนที่คุณร่วมงานด้วย ทุ่มเทสนับสนุนการท�ำงานเป็นทีม แล้วคุณจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมือนกับบ้านหลังที่สอง ของคุณเอง เมื่อคุณสร้างมิตรไมตรีกับทุกคนที่ร่วมงานด้วย คุณก็จะเริ่มก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงบนเส้นทางอาชีพ ธุรกิจ ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะใส่ใจความสัมพันธ์ทุกด้านของคุณ ด้วยการเปลี่ยนเพื่อนให้กลายเป็นครอบครัว ให้ความสนิทสนมคุ้นเคย มากที่สุดเท่าที่คุณท�ำได้ เพราะจะให้ผลดีแก่คุณในเดือนนี้ จุดเด่นของคุณตอนนี้มากจากความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี และการ สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว ซึ่งมีโอกาสจะกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในอนาคต ความรัก ตอนนี้เป็นเวลามงคลส�ำหรับความรัก คนที่ต้องการสานความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้น จะสามารถท�ำได้ด้วยความมั่นใจ นี่คือเดือน ที่ดีส�ำหรับการแต่งงานหรือหมั้นหมาย คนที่ยังโสดจะได้พบความเป็นไปได้และโอกาสต่างๆ มากมายเรื่องความรัก คุณจะมีโอกาสมาก ขึ้นที่ได้พบคนที่ใช่ ไม่นานเกินรอคนพิเศษคนนั้นจะเข้ามาแน่นอน การศึกษา คนที่ก�ำลังศึกษาอยู่จะท�ำผลงานได้ดี คนที่ก�ำลังสอบจะท�ำคะแนนได้ดีจริงๆ หากคุณตั้งใจเต็มที่กับงานที่ท�ำอยู่ การท�ำความ เข้าใจแนวคิดใหม่ๆ ไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับคุณ ขอให้โชคดีและสนุกกับการเรียน

ปี จอ

การงาน คุณจะไม่ใช่คนที่ร่วมงานด้วยได้ง่ายนักในเดือนนี้ แต่อย่าให้เรื่องนี้มาท�ำลายความสัมพันธ์ที่คุณใช้เวลาและ ความพยายามสร้างเสริมมานาน คุณต้องท�ำเป็นทองไม่รู้ร้อน บางคนอาจพบว่าตนเองอ่อนไหวกว่าปกติ แต่จงพยายาม รักษาอารมณ์ขันไว้ และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นและวิจารณืในที่ไม่ควร ธุรกิจ นักธุรกิจควรอยู่นิ่งๆ ไปก่อนในเดือนนี้ ยังไม่ควรลงทุนด้วยเงินก้อนโตและหลีกเลี่ยงธุรกิจที่เสี่ยง ทางที่ดีควรลาหยุดไปผักผ่อน หรือไปเที่ยวสักพัก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นมีแนวโน้มตึงเครียด ยิ่งหากมีประเด็นเรื่องเงินทองเข้ามาด้วย การพูดเพราะอยาก พูดในตอนนี้อาจท�ำให้คุณหลุดปากพูดสิ่งที่ไม่ควรออกไป ความรัก ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะสร้างความประทับใจ เพราะความคาดหวังใดใดที่มีในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะน�ำไปสู่ความผิดหวัง ดังนั้น ทางที่ดีจึงไม่ควรคาดหวังสิ่งใดเลย พยายามรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตรักของคุณให้เรียบง่าย การศึกษา ระวังจะเกิดปัญหาระหว่างคุณกับครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ หากคุณก�ำลังท�ำผิดกฎระเบียบ ลองคิดให้ดีก่อน แม้ว่าคุณจะท�ำเช่น นั้นเพื่อพิทักษ์สิทธิบางอย่างที่คุณเชื่อ แต่คุณอาจถูกลงโทษและต้องพบปัญหาด้วยเรื่องนี้ รักษากฎและห้ามใจไม่ให้ขัดขืน ในเดือนนี้ยิ่ง มีกิจกรรมท�ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี อย่าให้ตัวเองมีเวลามากเกินไปจนใช้พลังงานของคุณไปในทางที่ไม่เหมาะสม

ปี กุน

การงาน งานอาจล�ำบากในเดือนนี้ เมื่อคุณพบกับความท้าทายใหม่ๆ คุณจ�ำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดี มิ ฉะนั้นคุณอาจพูดบางสิ่งที่ท�ำให้เสียใจในภายหลัง หากคุณไม่พอใจบางอย่างในด้านการงาน ทางที่ดีควรทนต่อไป ก่อนในเดือนนี้ เพราะพูดออกมาจะยิ่งท�ำให้คุณเดือดร้อนอย่างไม่คาดคิด ธุรกิจ พักแผนการใหญ่ไว้ก่อน ตอนนี้ไม่ควรเสี่ยงไม่ว่าในรูปแบบใด ทางที่ดีควรยึดอยู่กับสิ่งที่รู้ เดือนนี้ยังไม่เหมาะส�ำหรับการร่วมเป็น หุ้นส่วนใหม่หรือร่วมงานกับคนที่ไม่คุ้นเคย การจะเชื่อถือคนที่คุณไม่รู้จักดีต้องใช้เวลา คุณอาจต้องเจอการเข้าใจผิดกับผู้ร่วมงาน แต่ อย่าให้เหตุการณ์แต่ละอย่างท�ำลายความสัมพันธ์ที่คุณบ่มเพาะมายาวนาน ความรัก เดือนนี้จะเต็มไปด้วยความตึงเครียด ในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ยิ่งคุรใกล้ชิดกับคู่รักของคุณมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะ หงุดหงิดใส่กันก็ยิ่งมากขึ้น หากคุณต้องการความสัมพันธ์ท่ีกลมเกลียวก็ไม่ควรรื้อฟื้นเองไม่พอใจในอดีต ทางที่ดีควรสงบสติอารมณ์ ก่อน เพราะคุณอาจสร้างความเสียหายชนิดที่ไม่อาจแก้ไขได้ การศึกษา คุณอาจต้องต่อสู้กับความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในเดือนนี้ คุณควรก�ำหนดตัวเองและท�ำให้ส�ำเร็จ บางคนอาจพบแรงกดดันจากกลุ่ม เพื่อน อย่ายอมท�ำในสิ่งที่คุณไม่อยากท�ำ พ่อแม่ของเด็กปีกุนควรคอยเฝ้าดูอย่าให้ลูกตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพื่อนที่ไม่ดี 63 issue 88 may 2015


64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


65 issue 88 may 2015


66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


67 issue 88 may 2015


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 88 may 2015


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 88 may 2015


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 88 may 2015


74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


75 issue 88 may 2015


เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า

ธรรมชาติใกล้กรุง ส�ำหรับคนมีเวลาน้อย ในวั น แห่ ง การพั ก ผ่ อ น หลายคนอาจจะมี เ วลาไม่ ม ากไปกว่ า เสาร์ อ าทิ ต ย์ ท� ำ ให้ คิ ด จะ วางแผนไปแตะขอบฟ้ า โอบกอดธรรมชาติ สั ก ที ก ลายเป็ น เรื่ อ งยากเพราะเวลาไม่ พ อ ฉบั บ นี้ IS AM ARE ครอบครั ว พอเพี ย งขอแนะน� ำ สถานที่ ก างเต็ น ท์ ศึ ก ษาธรรมชาติ ใกล้ ก รุ ง เทพฯ ใช้ เ วลาเดิ น ทางไม่ เ กิ น 2 ชั่ ว โมงก็ ถึ ง

76 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

77 issue 88 may 2015


ศู

นย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว เชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ตั้ง อยู ่ ต.ท่ า มะปราง มี ค วามอุ ด ม สมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพทั้ง พั น ธุ ์ พื ช และสั ต ว์ ป ่ า นานาชนิ ด มี พื้ น ที่ ติดต่อกับด้านตะวันตกของอุทยานแห่ง ชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยสังคมป่าหลาย ชนิด ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่า เบญจพรรณ และทุ่งหญ้า ก่อให้เกิดความ หลากหลายของพันธุ์พืช เป็นต้นก�ำเนิด ของน�้ำตกต่างๆ ในพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบมี จ�ำพวกพืชสมุนไพร เช่น พญามีฤทธิ์ ม้า กระทืบโรง กราวเครือ ว่าน รวมทั้งเห็ด ชนิดต่างๆ เช่น เห็ดแชมเปญ เห็ดปาก หมูฯ สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ได้แก่ ช้างป่า กระทิง หมี กวาง เก้ง นางอาย อีเห็น กระจง หมูป่า และ นกอีกประมาณ 158 ชนิด เช่น โพระดก หัวขวาน กระแต

แต้แวด ปรอด ขุนแผน ฯลฯ บินข้ามไป มาระหว่างศูนย์ฯ กับเขาใหญ่ เจ็ ด คด-โป่ ง ก้ อ นเส้ า มี บ ้ า นพั ก ให้บริการ มีเต็นท์และถุงนอนให้เช่า นัก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งเตรี ย มเสบี ย งมาเอง แต่ ห้ า มก่ อ ไฟในบริ เวณ อนุ ญ าตให้ ใช้ เ ตา ปิกนิก หรือเตาถ่านได้ นับเป็นสถานที่ที่ ไปไม่อยากเลย เหมาะส�ำหรับครอบครัว ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยมี เวลาพาสมาชิ ก มาพั ก ผ่ อ น ท่ามกลางธรรมชาติ ที่ส�ำคัญไม่มีเก็บค่า บริการเที่ยวชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า หมู่ที่ 5 ต.ท่ามะปราง อ.แก่ ง คอย จ.สระบุ รี หรื อ ส� ำ นั ก งาน ป่ า ไม้ เ ขตสระบุ รี ต.หน้ า พระลาน อ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ จ.สระบุ รี โทร. 0-3634 7105-6 ต่อ 501,400 ในเวลา

78 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ราชการ ข้ อ ค� ำ นึ ง • ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ด คด-โป่งก้อนเส้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ยกเว้นเครือข่าย AIS • ร้ า นอาหารสวั ส ดิ ก ารจะเปิ ด ให้บริการเฉพาะวันศุกร์-เสาร์ วันหยุด ยาว และเทศกาลท่องเที่ยวเท่านั้น ถ้า เป็นวันธรรมดา นักท่องเที่ยวควรเตรียม เสบียงมาเอง • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนัก ท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในศูนย์ฯ แต่ ถ้าใครอยากจะพักกางเต้นท์ ต้องติดต่อ กับทางศูนย์ฯ ก่อนทุกครั้ง • พื้นที่ภายในศูนย์ฯ ไม่อนุญาต ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วน� ำ สั ต ว์ เ ลี้ ย งเข้ า มา ภายใน


การเดิ น ทาง จากกรุงเทพ มุ่งหน้าไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพผ่านตัวเมืองจังหวัดสระบุรี ไปทางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อมาถึงบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยบนถนนมิตรภาพ (ก่อนทางขึ้นเขา) ซึ่งจะมีสะพานกลับรถคร่อมถนนอยู่ ให้เตรียมชิดขวาเพื่อกลับรถตรงหน้าที่ท�ำการ อ�ำเภอทับกวาง ผ่านสะพานลอยคนข้ามมาอีก 2 สะพาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาล 3 ตรงสะพานที่ 2 ซึ่งจะมีจุดสังเกตุเป็น ศาลารอรถ และลานตลาดบริเวณปากซอย จากนั้นตรงมาตามทางอีกประมาณ 18 กิโลเมตร ก็จะเห็นทางเข้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อยู่ทางด้านซ้ายมือ ติ ด ต่ อ สอบถาม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้าหมู่ 5 ต�ำบลท่ามะปราง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.0-892-378-659, 0-859-683-520 และ 0-800-192-762 79 issue 88 may 2015


เทสโก้ โลตัส เปิ ดร้านค้าชุ มชนส่งเสริมอาชี พคนพิการแห่งที่ 10 คุณสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานตัด ริบบิ้นร่วมกับ คุณสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ คุณสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการ บรรษัท เทสโก้ โลตัส ในพิธีเปิด ‘ร้านค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ’ แห่งที่ 10 ซี่ง เป็นโครงการที่เทสโก้ โลตัส ลงทุนเพื่อส่งเสริม อาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ ณ เทสโก้ โลตัส สาขาลพบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ซูเปอร์สปอร์ต จัดคอลเลคชั่นใหม่รับซัมเมอร์ พร้อมลุ้นรับ รางวัลพิเศษเอาใจคนชอบเที่ยว : บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ำกัด ผู้บริหารร้าน ซูเปอร์สปอร์ต จัดงาน “Speed Up for Summer Fashion Show” โดย นายโทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนกลาง), นางสาวสิราภรณ์ วัฒนา ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการ ตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) และนายธนะภูมิ บันดาลบุญ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้า (ที่ 5 จากซ้าย) เพื่อต้อนรับซัมเมอร์และเปิดตัว คอลเลคชั่นใหม่ กับ Summer Swimwear Fashion Show และ Casual Sportswear Fashion Show ภายในงานน�ำเสนอแฟชั่น โชว์จากเหล่าเซเลบริตี้สุดฮอตของเมืองไทย อาทิ มิน พีชญา ,เอส กันตพงศ์ ,ไต้ฝุ่น KPN และ พิตต้า ณ พัทลุง พิธีกรในงาน โดยซูเปอร์สปอร์ตเตรียมพาลูกค้าผู้โชคดีไปเปิดประสบการณ์ครั้งพิเศษ กับ การไล่ล่าตามหาวิวที่สวยที่สุดของโลกที่แคนาดา,อเมริกา และรางวัลพิเศษมากมายมูลค่ากว่า 5 แสนบาท งานจัดขึ้น ณ โซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วย งานภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน�้ำ...วิถีไทย” ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้น ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน�้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้ โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ท่ามหาราช เมื่อวันก่อน 80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Round about

UHC Young Camp 2015

มูลนิธคิ รอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมค่าย “UHC Young Camp 2015 : วัยใส พลเมืองใหม่ หลักประกัน สุขภาพ” ณ กองพันอากาศโยธิน กอง บิน46 จังหวัดพิษณุโลก โดยน�ำนักเรียน แกนน� ำ เยาวชนจากกรุ ง เทพมหานคร และตัวแทนจังหวัดอีก 15 จังหวัดเข้า ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน กิจกรรมใน ครั้งนี้มุ่งเน้นการลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับ การให้บริการสาธารณะสุขซึ่งเกี่ยวเนื่อง กับการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้

และเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความส�ำคัญของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เปิดตัว คอลเกต Maximum Cavity Protection : บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้น�ำด้าน ผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพช่องปาก ยกระดับการป้องกันฟันผุ น�ำโดย มิสเตอร์ฌอง มาร์ค เลอร์ บริส (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด และนางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล ช่องปาก, บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัด งานแถลงข่าวเปิดตัว “เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Colgate’s Maximum Cavity Protection” ยาสีฟันกล่องม่วง สูตรป้องกันฟันผุที่ ดีที่สุดของคอลเกต เพราะมีสารช่วยปรับสภาพกรดที่เกิดจาก น�้ำตาล ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของฟันผุ ร่วมด้วย คุณแม่สาว สวย “แหม่ม คัทลียา” พร้อมลูกอีก 2 คน น้องคิน-สยาม และ น้องเนซซี่-สิรินทร์ กระจ่างเนตร ณ Tesco Lotus พระราม 4 วันก่อน

ซีพี ตอกย�้ำความมั่นใจผู้บริโภคเปิดแคมเปญ “คุณแม่นับ ล้านมั่นใจ เลือกสินค้าอาหารสด ตราซีพี” : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) โดย นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้ จัดการบริหาร ด้านการตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) ,นางสาวอังคณา ลิขิต จรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) ,นาย นรวีร์ เศรษฐบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด (คนกลาง) เปิดตัวแคมเปญ “คุณแม่นับล้านมั่นใจ เลือกสินค้าอาหารสด ตราซี พี” เพื่อเน้นย�้ำคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าสดมาตรฐาน ระดับสากล ภายในงานมีคุณแม่พิธีกรอารมณ์ดี ไก่ มีสุข กุลดิลกชัย พัฒน์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่สร้างความมั่นใจหลังจากไปเยี่ยมชม โรงงานของซีพี โดยมี หนิง ศรัยฉัตร (กุญชร ณ อยุธยา) จีระแพทย์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร ณ ห้อง ชฎา 3 โรงแรมสยามเคมพินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน 81

issue 88 may 2015


82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-939-5995 โทรสาร 02-939-5996 www.ariyaplus.com, www.fosef.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 83

issue 88 may 2015


84 IS AM ARE www.ariyaplus.com

Isamare may58 web  
Isamare may58 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2558