Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

ชืวิตนี้... อยากตอบแทนอะไร ให้ในหลวง

บ้านนี้มีรัก

ปลูกผักกินเอง

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

โรงเรียนราชินีบน

เทคนิคมองโลกแง่ดี

๒๕๕๕ คืนชีพค่ายมวย “หลวงวิเศษสาครฤทธิ์”

ว. วชิรเมธี

ดาวเนตร วงศ์เหมือนบุญ คลังปัญญาเขตปทุมวัน

ดวงชะตาแสนกล

บทสัมภาษณ์พิเศษ!!!

Tourlist Guide

เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์

ท่านย่าเฒ่า

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

57

www.ariyaplus.comตุISลาคม AM ARE : 1 2555


ดูแลเรื่องรŒองเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงิน ตอบคำถาม ใหŒขŒอมูลบริการทางการเงิน ใหŒความรูŒทางการเงิน เพื่อใหŒประชาชนรับรูŒเขŒาใจสิทธิและหนŒาที่ รวมทั้งรูŒจักการวางแผนทางการเงิน สามารถนำความรูŒ ไปใชŒเลือกผลิตภัณฑทางการเงิ นทีว่เหมาะสม สายด‹ นผูŒใชŒบริการทางการเงิน สรŒางภูมิคุŒมกันทางการเงิ ระชาชนŒมครองผูŒใชŒบริการทางการเงิน (ศคง.) โดยศูนใหŒ นยแคก‹ุŒมปครองคุ

www.bot.or.th

เพืเพื่อความเปš ่อความเปšนนอยู อยู‹ท‹ที่ดีอย‹างยั งยั่ง่งยืยืนนของไทย ของไทย


ค�าถวายพระพร แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลวโรกาศคล้ายวันประสูติ ครบ ๑๐๐ พรรษา ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เนื่องในมงคลวโรกาสที่ใต้ฝาพระบาททรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง รู้สึกปลื้มปติและเปนสิริมิ่งมงคลแก่พุทธบริษัททั้งมวล ณ วโรกาสนี้ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจพระกุศลบารมีที่ใต้ฝาพระบาทได้ทรงกระท�าบ�าเพ็ญมาแล้ว จงอภิบาลรักษา ใต้ฝาพระบาทให้ทรงพระเกษมส�าราญ ทรงพระสุขพลานามัย สมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เสด็จสถิตเปนบุณยฐาน และเปนประทีปธรรม ของปวงพุทธบริษัทตลอดไป

ทีมายุโก โหตุ สังฆราชา


ในเดือนตุลาคมนี้ ถือเป็นเดือน ที่มีวันมหามงคลอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยอีกวันหนึ่ง ๓ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในปีนี้ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเกียรติคุณมากมายดังเช่นองค์การผู้น�า สุดยอดแห่งพรพุทธศาสนาโลก ส�านักงานที่เกียวโต ญี่ปุ่น ได้ถวายพระเกียรติคุณ สมัญญานามว่า “Supreme Holiness of World Buddhism” หรือ “เจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ผู้น�าสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” ตามมติเห็นชอบของผู้น�าสุดยอด พระพุทธศาสนาจาก ๓๒ ประเทศทั่วโลก ในนามของพุทธศาสนิกชน ๓๗๐ ล้านคนทั่วโลก และทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ ของประเทศ ทรงเป็นองค์พระประมุขแห่งสังฆมณฑลและปวงพุทธศาสนิกชน จึงเป็นที่ปลื้มปีติและเป็นโอกาส ที่ปวงพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายมุทิตาสักการะ และถวายพระกุศล ถวายพระพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยม มาฉบับนี้ได้มีโอกาสนั่งเขียนบทความบนเรือ เขียนไปส่งข้าวกล่องไปที่จังหวัด พิษณุโลก อ�าเภอ พรมพิราม ก็ไม่ได้รับ อาสาหน่วยงานไหนมาค่ะ บังเอิญว่าพี่ในกอง บก.ท่านหนึ่งน�้าท่วมบ้านอีกแล้ว สูงมากด้วย ท่วมครั้งก่อนยังซ่อมไม่ทันเสร็จ เวลานี้ท่วมซ�้าอีก ปีที่แล้วท่วมน้อยกว่านี้ ปีนี้โอโฮ! ร้องได้แค่นั้น พวกเราจึงยกโขยงมาช่วยกัน นึกว่าจะมาสัก วัน สองวัน นี่มาแล้ว สิบวันยังไม่ได้กลับเฮ่อ! เลยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหลายอย่าง ผ่านไปหลายถนนก็เห็นแต่ผู้คนมากมายมากางมุ้งนอน อยู่ริมถนน หุงข้าวหาอาหารกันแบบตามมีตามเกิด น�้าไม่ได้อาบแน่ แต่ถ้าปวดท้องเบาก็ลงไปแช่น�้า แต่ถ้าปวดท้องหนัก ก็เข้ากระโจม คือการเอาปากกัดชายผ้าถุงด้านบนไว้ ปล่อยให้ชายผ้าคลุมลง ปิดหน้า ปิดหลัง เจ้าตัวก็นั่งบนกระโถนที่มีถุง พลาสติกรองรับอยู่แล้วมีถังน�้าตั้งอยู่ใกล้ๆ เสร็จภาระกิจก็ผูกถุงหิ้วไปไกลทีเดียว แล้วก็โยนเข้าพุ่มไม้เป็นปุยไป เห็นกันจนชิน เราเองไม่ชินสงสัยกลับกรุงเทพฯเที่ยวนี้มีป่วย ทุกวันที่มาถึงบริเวณชุมนุมแห่งนี้ก็ซื้อข้าว ซื้อน�้าติดไม้ติดมือ ไม่มากไม่มาย ครั้งหนึ่งก็ ๔๐-๕๐ ชุด แล้วก็ แจก เช้า-เย็น นึกภาวนาว่าขอคุณพระ คุณเจ้า ช่วยปกป้องดูแลประชาชนเหล่านี้อย่าต้องให้ทุกข์ ยาก ล�าบากไปมากกว่านี้ เลย และวันนั้นเราก็ได้ทราบข่าวว่าจะมีถุงพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ น�าโดย ท่านเลขาธิการ มูลนิธิราช ประชานุเคราะห์ น�ามาช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชน ประชาชนทุกคนก็เดินทางไปรับ รับไปร้องไห้ไป รับของมา แทนที่จะน�ามาใช้กลับน�าขึ้นบนที่ตั้งสูงแล้วกราบไห้วบูชา กราบแล้วกราบอีก ปากก็พร�่าภาวนา ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ เรียกว่ารับมาแล้ว ท�าให้จิตใจอิ่มเอิบ หายทุกข์ หายโศก ยิ้มแย้มกันถ้วนหน้า น�้าก็ ยังไม่ลด แต่ประชาชนทุกคนกลับมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียว เราก็อดดีใจและมีความสุข ไปกับชาวบ้านที่นี่ไม่ได้ ปลื้มใจจริงๆ ไม่เคยเลยแม้สักวันเดียว ที่พระองค์ท่านจะไม่คิดถึงประชาชน แม้ในยามที่พระองค์ทรง ประชวร พระองค์ท่านก็ยังทรงงาน ทรงงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ทรงงานหนักเพียงเพื่อให้ ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้มีความสุข ทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย สุดเหนือ จรดใต้ ตะวันออก ตะวันตก ไม่มีผืนดินใดในประเทศที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่เคยเสด็จพระราชด�าเนินไป คนไทย โชคดีที่มี “ในหลวง”.

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, ประสิทธิ์ ไชยทองพันท์,วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�าเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ : ภาวัช ครูซ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ : ชัชชัย สุขขาวดี, พุฒิพัฒน์ กมลจรัสพงศ์, สุพิชฌาย์ กมลจรัสพงศ์ ผู้อ�านวยการฝายการตลาด : รัชดาภรณ์ ศรีนวลสุข ฝายการตลาด : ฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : ส�านักงานกฎหมาย พิทยาเพชรพลอย โรงพิมพ์ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ากัด จัดจ�าหน่าย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจ�าหน่าย จ�ากัด ส�านักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๒๐

๓๒

๔๐ ๕๒

๔๒ ๗๖

๖๘ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง Andrew biggs ธรรมะติดปีก ว.วชิรเมธี ดวงชะตาแสนกล ความเปนฅน ความเปนครู หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี is am are ตามไปดู ๙ ต�าบลภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมปลูกปาชายเลน กิจกรรมครอบครัวพอเพียง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สัมภาษณ์พิเศษ ดาวเนตร วงศ์เหมือนบุญ กิจกรรมอยู่เย็น

๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๓๐ ๓๒ ๓๘ ๔๐ ๔๒ ๔๘

คุยกับดาว

ดรุณี เจริญพานิช ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา ทุนเรียนฟรี Healthy Hour คุยเฟอง...เรื่องเร้นลับ ทรงผมเสริมดวง

คุยนอกกรอบ

๒๕๕๕ คืนชีพค่ายมวยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ ชีวิตนี้อยากตอบแทนอะไรให้ในหลวง โรงเรียนราชินีบน Tourist Guide อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า Social news by pass@siam

๕๒ ๕๖ ๕๙ ๖๐ ๖๒ ๖๘ ๗๓ ๗๖ ๘๐ ๘๒

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5


6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 9


10 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 13


14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 15


16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 17


“อาหารตามสั่ง” ใช้ค�ำว่าอะไร

According to แปลว่าอะไร สวั ส ดี ค รั บ อาจารย์ Andrew ผมมี ข ้ อ สงสั ย ค� ำ ว่ า according to แปลว่าอะไรครับ จะแปลว่า ผมเคยได้ยินลูกค้า ที่เป็นชาวต่างชาติพูดอยู่บ่อยๆ และรูปแบบการใช้ จะใช้อย่างไร ครับ ค�ำถามสุดท้ายครับหนังสือที่เกี่ยวกับการ ตั้งค�ำถามออก จ�ำหน่ายแล้วหรือยังครับ ขอบคุณมากครับ Noom ยังไม่จ�ำหน่ายครับ ก�ำลังจะมาเร็ว ๆ นี้แต่ขอบคุณมาก ที่ถาม จะได้มีโอกาส โฆษณาเล่มนี้เสียบ้าง ผมว่า according to แปลว่า ตาม แต่ต้องอธิบาย มากกว่านี้อีกคือ ถ้าเป็น according to ตามด้วยชื่อคนหรือ แหล่งข่าว ความหมายก็คือ ตามที่คนนั้นพูดหรือสั่งหรืออ้าง เช่น Kanok is very talented, according to his mother. (กนกเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในความคิดของคุณแม่เขา) According to today’s newspaper, Somcheng won first prize in the lottery.(ตามข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ วันนี้ ส้มเช้งถูกล็อตเตอร์รี่รางวัลที่หนึ่ง) You must work according to the manual. (คุณ ต้องท�ำงานตามกฎที่อยู่ในคู่มือท�ำงาน)

18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

สวัสดีค่ะ คุณแอนดรูว์ดิฉันเปิดร้านอาหารอยู่ มีลูกค้า เป็นชาวต่างชาติพอสมควร จึงคิดอยากท�ำป้าย อธิบายให้ลูกค้า ต่างชาติ ได้ทราบว่า ดิฉันขายอาหารอะไรบ้าง เรียนถามคุณ แอน ดรูว์ด้วยค่ะ ค�ำว่า “อาหารตามสั่ง” เราจะใช้ค�ำว่าอะไรในภาษา อังกฤษ ให้คนหลาย ๆ ชาติได้เข้าใจ ทุกวันนี้ดิฉันใช้ค�ำว่า made to order ผิดหรือเปล่าคะ Tu Taniss แสดงว่าอาหารของคุณอร่อยมากใช่ไหมครับ วันหลัง ผมจะแวะมาชิมครับ ผมไม่ค่อยชอบ made to order เพราะไม่เหมาะ ส�ำหรับอาหาร ใช้กับสิ่งของเช่น เสื่อผ้า แม้ขนมเค้กก็คงได้ แต่ อาหารที่ร้านอาหารทั่วไปคงไม่ได้ ผมว่า cooked to order ฟังแล้วดีกว่า กริยา to cook หมายถึง ท�ำกับข้าว เช่น What would you like me to cook you? (จะให้ ผมท�ำกับข้าวอะไรดีส�ำหรับคุณ) I can’t even cook an egg. (ผมท�ำกับข้าวแย่ขนาด ต้มไข่ไม่เป็น) พ่ อ ครั ว แม่ ค รั ว เรี ย กว่ า cook เหมื อ นกั น เช่ น Somcheng’s not a good cook. She once made her whole family sick. (ส้มเช้งเป็นแม่ครัวที่แย่มาก เธอเคยท�ำให้ ทั้งครอบครัวเธอป่วย) แต่พูดถึงป้ายที่คุณเขียนแล้วก็ cooked to order ดี กว่า (cooked ต้องมี ed ตอนท้ายเพราะกลายเป็น adjective ใช้อธิบายอาหารที่ผ่านกรรมวิธีท�ำกับข้าวแล้ว) ปัญหาอยู่ที่ว่า ลูกค้าไทยทราบดีว่า เขาสามารถสั่งอะไร บ้าง แต่ฝรั่งก็ไม่รู้ ผมยังเชื่อว่า คุณคงต้องเขียนว่าแต่ละจานเป็น อะไรบ้าง เพื่อให้ฝรั่งเลือก อาจท�ำเป็นเมนูก็ได้


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ปี (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ปี (๒,๘๘๐ บาท) รายปี ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ปี (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ปี (๑๔,๔๐๐ บาท) รายปี ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�ำนวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ ๘ บาททั่วประเทศ)

รายชื่อทานปัญญา

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�ำนาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

คุณสุปราณี สุชประเสริฐ มอบทานปัญญาแก่ โรงเรียนวัดข่อย คุณพัชรา ไชยาค�ำ มอบทานปัญญาให้แก่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ช�ำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถาบันการศึกษาและ ชุมชน ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขา ส�ำนักงาน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมาที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)


ธรรมะ .. µิดปีก โดย : พระมËาวุฒิชัย วชิรเมธี .

เทคนิค มองโลก ในแง่ดี คนไทยสมั ย นี้ เ ครี ย ดกั น ง่ า ยจั ง วั น ๆ หนึ่ ง ต้ อ งพบกั บ ความทุ ก ข์ ใ จ ไม่ ส บายใจ กั ง วลใจ กั น หลายๆ ครั้ ง ไม่เหมือนกับคนไทยสมัยโบราณที่กว่าจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ โน่น..ต้องมีเสือบุกเข้ามากินวัว โจรบุกเข้ามาปล้น ถึงจะเกิดความเครียดกันทีหนึ่ง เรียกว่าวันๆ หนึ่งแทบจะไม่รู้จักความเครียดกันเลย ใบหน้าคนไทยสมัยก่อนจึงมีแต่ รอยยิ้ม พวกฝรั่งซึ่งเป็นคนมาจากวัฒนธรรมอื่นมาเห็นเข้าพากันแปลกใจว่าท�าไมคนไทยอารมณ์ดีกันจัง ก็เลยตั้งชื่อว่า ให้ว่า “สยามเมืองยิ้ม” นอกจากนี้คนไทยยังมีวิธีคิดที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ให้รู้จักคิดปล่อยวาง คิดให้สบายใจ ในยามที่ต้องพบ กับปัญหาหนักๆ ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเหลือร่องรอยวิธีคิดเหล่านี้อยู่ในนิสัยคนไทยทั่วๆ ไปบ้าง แต่บางคนก็ ลืมไปแล้ว หรือคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก วันนี้เครือข่ายฯจึงขอน�าวิธีคิดเหล่านี้น�ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็นพุทธ และ ให้มีความทันสมัย เหมาะกับคนยุคปัจจุบันมากขึ้น น�าเสนอเป็นเทคนิควิธีคิดมองโลกในแง่ดีส�าหรับคนยุคไอที ดังต่อไปนี้

ยามพบอุปสรรคในการท�างาน

ไม่เป็นไร..เอาใหม่ : ค�าพูดนี้ส�าคัญมากครับ เอาไว้ใช้อุทาน เวลาท่านต้องประสบกับปัญหาความล้มเหลวในการ ท�างานหรือ เจอข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน หรือ เวลาเพื่อนร่วมงานท�างานผิดพลาด ค�าพูดนี้จะเป็นเครื่อง ปลอบใจและให้ก�าลังใจได้เป็นอย่างดี ค�าว่า “ไม่เป็นไร” เป็นค�าที่ท�าให้จิตใจปล่อยวางจากปัญหา ไม่ถูกบีบคั้นจาก ปัญหา ค�าว่า “เอาใหม่” เป็น ค�าพูดที่ปลุกคุณธรรมข้อ “วิริยะ” แปลว่า เพียรสู้งาน ปลุกใจให้เราคิดสู้ปัญหา ไม่ท้อถอย

ยามพบกับเหตุการณ์ร้ายที่ไม่พึงปรารถนา

โชคดีนะเนี่ย : ไม่ว่าคุณเจอะเจอกับความทุกข์กายทุกข์ใจอะไรในชีวิตประจ�าวัน ให้คิดเสียว่าสิ่งเลวร้ายที่เรา ต้องประสบทุกๆ ครั้ง มันไม่ได้ร้ายกาจจนถึงที่สุดแม้สักอย่างเดียว มันเป็นความ”โชคดี”ของเราจริงๆ ที่ไม่เจอหนักกว่านี้ ยกตัวอย่ำง เดินหัวชนเสาหัวปูด อุทานว่า “อูย ! ..โชคดีนะเรา หัวยังไม่แตก” 20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


โดนตัดเงินเดือน พูดกับตัวเองว่า “เขาไม่ไล่เราออก ก็บุญแล้ว ถือว่ายังโชคดีนะเนี่ย”

ยามมีปัญหากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เขายังดีนะ : เวลาคุณมีปัญหากับเพื่อนมนุษย์ เช่นเพื่อนร่วมงาน คนข้างบ้าน ฯลฯ เช่น บางคนอาจจะท�างาน ไม่ถูกใจ บางคนอาจจะท�าอะไรผิดใจคุณ หรือ บางคนอาจจะมีเจตนาไม่ดีกับคุณ ให้คิดเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่เขาท�านั้นมัน ก็ยัง ไม่ได้ร้ายกาจถึงที่สุดกับคุณแต่อย่างใด มันยังมีแง่ดีๆ ให้เราคิดถึงเขาอยู่เสมอ ยกตัวอย่ำง คนข้างบ้านนินทาเรา เราก็บอกกับตัวเองว่า โอ้… นี่เขายังดีนะที่ไม่ถึงกับมาดักท�าร้ายเรา มีคนมาขโมยปากกาที่โตะท�างานเราไป เราก็คิดว่า เจ้าขโมยนี่ยังดี ที่ไม่ยกเครื่องคอมพ์เราไป สาวหักอก เราก็คิดว่า เธอยังดีนะเนี่ย ที่ไม่ควงคู่แข่งมาเย้ยเราให้เจ็บใจหนักไปกว่านี้ เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ เราก็คิดว่า เขาก็ยังดีที่ไม่ใส่ร้ายป้ายสีเราข้างหลัง

เทคนิคคิดเมื่อเจอปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน

เอะ…! ตรงนี้เราได้อะไร : เป็นการตั้งค�าถามเพื่อให้จิตตั้งแง่คิดเพื่อมุ่งหาความรู้ทันทีที่ได้พบกับปัญหาต่างๆ ใน ชีวิตประจ�าวัน อาทิเช่น นาย ก. เดินตกท่อ ขาแข้งถลอก นาย ก. ทั้งๆ ที่เจ็บปวด กลับตั้งค�าถามขึ้นมาในใจว่า เราเดิน ตกท่อตรงนี้ เราได้อะไร ! เท่านั้นเองค�าตอบต่างๆ ก็พรั่งพรูออกมามากมาย อาทิเช่น ก. เราได้ดูแลรักษาตัวเองอีกแล้วดีจัง ไม่ได้ดูแลตัวเองมานาน ข. เราได้บทเรียนซาบซึ้งกับค�าว่า “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง” (เคยเดินมาดีๆ ทุกวัน วันนี้ใครกันดันมาเปิดฝาท่อ) ค. มันท�าให้เราได้ไอเดียเกี่ยวการทาแถบสีสะท้อนแสงตรงขอบท่อ เพื่อคนจะได้สังเกตเห็นได้แต่ไกลๆ วิธีคิดเช่นนี้จะท�าให้เรารู้สึกเลยว่า ชีวิตนี้มีแต่ได้ ไม่มีเสีย คือ แม้ว่าเราจะพบกับสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาก็ตาม แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักตั้งค�าถามเช่นนี้เป็นนิสัย เราก็จะได้สิ่งที่ดีๆ มากมายจนบางครั้งเราอาจจะต้องนึกขอบคุณที่ได้เจอ กับปัญหาบ่อยๆ เลยทีเดียว

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล โดย : ท่านย่าเฒ่า ปีชวด

เดือนนี้ดาวแห่งโรคภัย เผยให้ เ ห็ น ถึ ง สองดวง จึงเสี่ยงต่อโรคภัย การงาน : จงท�ำงานอย่างฉลาดแทนที่ จะท�ำงานอย่างหนัก ชั่วโมงท�ำงานที่ ยาวนานไม่ได้พิสูจน์อะไรให้ผู้อื่นเห็น นอกจากประสิทธิภาพที่ไม่มากพอ ธุรกิจ : คุณมีโชคดีในเดือนนี้ ยิ่งคุณ มอบความไว้ ว างใจให้ กั บ ผู ้ อื่ น มาก เท่ า ใด คุ ณ ก็ จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น มากขึ้นเท่านั้น ความรัก : เดือนที่ดีส�ำหรับความรัก ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่ผูกมัด นี่คือเวลาที่คุณ จะได้พบกับใครบางคนที่กุมความฝัน และหัวใจของคุณเสียที การศึ ก ษา : จงรั ก ษาความพอดี ระหว่างการเรียนและการเล่น แม้ว่า คุณต้องขยันเรียน แต่ก็ต้องใช้ชีวิตให้ แข็งแรงด้วย

ปีเถาะ

พลั ง ทั้ ง ดี แ ละไม่ ดี จ ะ เกิ ด ขึ้ น หากใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ คุณจะหว่าน เมล็ ด พั น ธ์ แ ห่ ง มิ ต รภาพที่ ยั่ ง ยื น ได้ ตลอดชีวิต การงาน : คุณจะผสมเรื่องงานเข้ากับ เรื่ อ งความสุ ข ส่ ว นตั ว การเริ่ ม ความ สัมพันธ์กับเจ้านายเท่ากับหาเรื่องใส่ตัว ธุรกิจ : โชคด้านความสัมพันธ์ของคุณดี เยี่ยมในเดือนนี้ สร้างสัมพันธ์ใหม่ๆแล้ว จะเป็นผลดีต่อธุรกิจคุณอย่างดีเยี่ยม ความรัก : ในเดือนนี้จะมีอันตรายจาก การนอกใจ จงคิดก่อนที่จะปล่อยให้ตัว เองท�ำอะไรโง่ๆลงไป การศึกษา : ดาวแห่งการศึกษาจรเข้า สู่ทิศของคุณ น�ำโชคด้านการสอบและ ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น นี่จึง เป็นเวลาดีที่จะใส่ใจการเรียนให้มาก ขึ้นและตั้งใจคุณจะสามารถก้าวหน้า ได้อย่างจริงจังในเดือนนี้ 22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ปีฉลู

คุ ณ อยู ่ ใ นช่ ว งที่ ด วงขึ้ น โชคด้ า นการงานและ ความมั่นคงนั้นดีเยี่ยม การงาน : ความส�ำเร็จจะเกิดขึ้นอย่าง ง่ายดาย แต่ระวังอย่าไปล่วงเกินใคร หลายคนจนเกินไปควรรักษามิตรภาพ ที่ดีไว้ ธุรกิจ : แม้ว่าโชคของคุณจะดี แต่ โชคแบบนี้สามารถแปรผันได้วันต่อวัน จงใช้ความส�ำเร็จที่มีให้เกิดประโยชน์ และเดินหน้าต่อไป ความรัก : คนโสดปีฉลูไม่ขาดคนที่ คอยชื่นชม ควรดูให้แน่ใจเสียก่อน คุณ อาจหักอกใครหลายคนได้ในเดือนนี้ การศึกษา : อยู่ในช่วงเร่งขวนขวาย มุ ่ ง มั่ น และจะพบความส�ำ เร็ จ ได้ ไ ม่ ยาก ต้องรอบคอบให้มากทั้งเอกสาร และคู่มือต่างๆ เป็นช่วงขาขึ้นด้านการ ศึกษาเช่นกัน

ปีมะโรง

นี่ไม่ใช่เวลาที่ดีส�ำหรับ การเริ่ ม ต้ น สิ่ ง ใหม่ ตอนนี้อาจเป็นเวลาดีส�ำหรับการหยุด พักผ่อน การงาน : อย่าให้ความไม่มั่นใจท�ำให้ คุณพินาศ แม้ว่าคุณอาจรับมือกับผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี ที่ พ ยายามเล่ น งานคุ ณ ต้ อ งคิ ด ถึ ง สถานภาพของตนเองให้ รอบคอบ ธุรกิจ : จงเตรียมพร้อมกับการแข่งขัน ที่ ดุ เ ดื อ ดจากคู ่ แ ข่ ง ทางธุ ร กิ จ ต้ อ ง แข่ ง ขั น ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลั ก แหลมจะ ท�ำได้ดีกว่า ความรัก : จะไม่โชคดีเหมือนที่เคย อย่าเปิดเผยความรู้สึกมากเกินไป มิ ฉะนั้ น คุ ณ อาจอกหั ก หรื อ เจ็ บ ช�้ ำ ได้ การศึกษา : การมีปากเสียงกับเพื่อน ปัญหาที่บ้าน อาจส่งผลกระทบต่อการ เรียนของคุณ ควรพยายามปรึกษากับ ใครสักคนที่คุณวางใจ

ประจ�ำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

ปีขาล

เดื อ นที่ เ ต็ ม เปี ่ ย มไป ด้ ว ยพลั ง และโชคดี เป็นเท่าตัว สถานภาพ ทางการเงินก็ยังมั่นคงดีอีกด้วย การงาน : เดือนที่ไม่ว่างเลยส�ำหรับ ชาวปีขาล อ้าแขนรับทุกอย่าง จงตอบ รับก่อนที่จะปฏิเสธ ธุรกิจ : คุณก�ำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุด ชาวปีขาลที่ไล่ล่าโอกาสนี้จะเป็นผู้ที่ กอบโกยได้มากในเดือนนี้ ความรัก : ชาวปีขาลจะโหยหาความ ใกล้ชิดในเดือนนี้ คนโสดจะได้พบกับ เวลาที่ดีอย่างแท้จริง การศึกษา : มีกิจกรรมมากมายให้คุณ ท�ำ บางอย่างก็ต้องแข่งขันกัน คุณอยู่ ในอารมณ์ที่พร้อมจะชิงชัยและพร้อม ส�ำหรับเกือบทุกอย่าง ยิ่งชีวิตของคุณ ในตอนนี้เต็มที่เท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีความ สุขเท่านั้น

ปีมะเส็ง

จะมี โ ชคดี แ ละโชค ร ้ า ย ที่ ก� ำ ลั ง ท วี ขึ้ น แต่ เ คราะห์ ร ้ า ย จะมี ก� ำ ลั ง แรงขึ้ น คุ ณ จะต้ อ งป้ อ งกั น ตั ว จากดาวเคราะห์ร้ายด้วย การงาน : โชคของคุณได้รับผลกระทบ ค่อนข้างรุนแรงในเดือนนี้ การนินทา ว่ า ร้ า ยในที่ ท� ำ งาน ระวั ง หลั ง เอาไว้ เสมอในที่ท�ำงาน ธุรกิจ : ก ลยุ ท ธที่ ดี ที่ สุ ด ในเดื อ นนี้ คืออยู่เฉยๆไว้ การวางตลาด หรือนัด หมายที่ส�ำคัญไว้จนถึงเดือนหน้า ความรัก : อาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น ในชีวิตรักของคุณเดือนนี้ การเริ่มต้น ความสัมพันธ์เร็วเกินไปอาจพบว่าสิ่ง ต่างๆจืดจางไปอย่างรวดเร็วไม่แพ้กัน การศึ ก ษา : จงเรียนรู้ที่จะจัดเวลา และวางแผนให้มีประสิทธิภาพ คุณ ต้องพยายามเริ่มท�ำงานต่างๆ ตั้งแต่ ต้น เพื่อที่จะได้ไม่กดดันที่จะปั่นงาน ให้เสร็จในนาทีสุดท้าย


ปีมะเมีย

จะประสบความส�ำเร็จ อย่างมากในการ แข่งขันต่างๆ การงาน : เดือนนี้คุณจะมีไฟและมี โชคแห่งชัยชนะอยู่เคียงข้าง คุณอาจ ถูกบริษัทอื่นล่าตัวและมีโอกาสใหม่ๆ เสนอเข้ามา ธุรกิจ : คุณเป็นเจ้านายและผู้น�ำที่ กระตุ้นลูกน้องได้ คุณแข็งแกร่งและ สามารถท� ำ ให้ ทุ ก คนคล้ อ ยตามสิ่ ง ที่ คุณคิด ความรั ก : จะมี เ สน่ ห ์ ย ากในการ ต้านทานอย่างที่สุดในเดือนนี้ ท�ำตัวให้ ลึกลับสักหน่อย แล้วไม่ว่าใครก็ตามก็ จะยอมคล้อยตามคุณอย่างสิ้นเชิง จง สนุกกับเดือนนี้ การศึ ก ษา : คุ ณ จะได้ พ บสิ่ ง ใหม่ มากมายให้ ไ ด้ ท ดลอง อย่ า พลาด โอกาสที่มีเข้ามาให้คุณได้ลองสิ่งใหม่ เพราะโอกาสพวกนี้ อ าจพาคุ ณ ไปสู ่ โลกใบใหม่ที่เปิดกว้างส�ำหรับคุณ

ปีระกา

เป็นเดือนที่พิเศษส�ำหรับ ชาวปี ร ะกา เวลาแห่ ง ความส�ำเร็จที่ไร้เทียมทานของคุณมา ถึง มาพร้อมกันทุกด้านเสียด้วย โชค ด้านการงานและธุรกิจดี ทุกสิ่งที่คุณ เริ่มในเดือนนี้มีโอกาสส�ำเร็จ การงาน : โชคด้านการงานพุ่งสูง จะ มีโอกาสมากมายที่คุณจะสร้างความ ประทั บ ใจให้ แ ก่ เ จ้ า นาย แต่ ค วรมุ ่ ง มั่นต่อไป แล้วคุณจะเป็นผู้ชนะในที่สุด ธุรกิจ : ตอนนี้อาจเป็นเวลาเหมาะที่ จะน�ำกลยุทธ์ให้ก้าวหน้ามาใช้ใหม่ใน ธุรกิจ ใช้ระบบเดิมที่ที่ดีอยู่แล้วต่อไป เช่นเดิม แต่ต้องกล้าแนะน�ำความคิด ใหม่ๆเข้ามาบ้าง ความรัก : หากคุณก�ำลังคบหากันอยู่ นี่คือโอกาสเยี่ยมส�ำหรับการเดินหน้า ในขั้ น ต่ อ ไป นี่ ยั ง เป็ น เดื อ นที่ ดี เ ยี่ ย ม ส� ำ หรั บ การหมั้ น หมายและแต่ ง งาน ชาวปีระกาที่แต่งงานแล้วจะพบว่าคู่ ของคุณคอยสนับสนุนทุกอย่าง

ปีมะแม

ปีวอก

ปีจอ

ปีกุน

เดื อ นที่ มี แ ต่ ป ากเสี ย ง จงระวังอารมณ์ของคุณ อย่ า งรุ น แรงแค่ เ รื่ อ ง ให้ดี มิฉะนั้นคุณอาจเสีย เล็กน้อยก็โกรธเป็นฟืน เงินทองและชื่อเสียง เป็ น ไฟแล้ ว พยายามสงบใจให้ เ ย็ น การงาน : บรรยากาศในที่ท�ำงานมีแนว เข้าไว้ โน้มจะตึงเครียดทีเดียวในเดือนนี้ คุณ การงาน : คุณอาจพบว่าตัวเองจริงจัง อาจต้องพิสูจน์ตัวเองให้เจ้านายเห็น มากในเดือนนี้ ผู้อื่นเข้าใจเจตนาดีของ ธุรกิจ : ช าวปี ว อกที่ ท� ำ ธุ ร กิ จ ความ คุณผิดไป จงเรียนรู้ที่จะเปิดรับมุมมอง เสี่ยงที่จะโดนคดีความเล่นงาน อย่า ของผู้อื่นให้มากขึ้น ท� ำ ตั ว โดดเด่ น มิ ฉ ะนั้ น คุ ณ อาจดึ ง ดู ด ธุรกิจ : ข้อตกลงที่คิดว่าแน่นอนแล้วก ความสนใจจากคนที่คุณไม่ต้องการใน ลับล้มเลิกไปในนาทีสุดท้าย คุณควร เดือนนี้ อยู่อย่างสงบเสงี่ยมไว้ ความรัก : ชีวิตรักของคุณอยู่ในช่วง ความรัก : คุณก้าวร้าวขึ้น น่าคบน้อย ที่ ทุ ลั ก ทุ เ ล อย่ า จริ ง จั ง กั บ เรื่ อ งเล็ ก ลงในเดือนนี้ จึงควรจ�ำกัดการติดต่อ น้อย หากยอมได้ก็ยอม รักษาความ กับผู้อื่นให้เหลือแค่คนที่ใกล้ชิดที่สุด สงบสุขไว้ จะดี ก ว่ า สงบใจและหากิ จ กรรมที่ การศึกษา : อาจมีเรื่องส�ำคัญที่ต้องขอ ไม่มีการพูดคุยหรือถกเถียงมาเกินไป ค�ำแนะน�ำจากพ่อแม่ หรือใครบางคนที่ การศึกษา : ทุ่มเทพลังให้กับการเรียน คุณเชื่อถือ อย่าโต้เถียงเมื่อครอบครัว แล้วคุณจะได้ผลลับที่ดีเยี่ยม เดือนนี้ พยายามให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ ช่ ว ยคุ ณ ไม่เหมาะที่คุณจะยุ่งเกี่ยวกับงานกลุ่ม พวกเขาหวังดีต่อคุณ และการได้ฟังมุม มองอื่นบ้างก็นับว่ามีค่ามาก มากเกินไปในตอนนี้ อาจสู ญ เสี ย ทรั พ ย์ สิ น ในเดื อ นนี้ เ พราะถู ก ปล้นหรือโกง ค�ำนึงถึงความปลอดถัย ของตัวเองไว้เหนือสิ่งอื่นใดดีที่สุด การงาน : คุณอาจได้รับมอบหมาย โครงการส�ำคัญให้รับผิดชอบ ซึ่งท�ำให้ ต้องทุ่มเทความพยายามมากกว่าปกติ นี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงความ เป็นผู้น�ำ ธุรกิจ : เดือนนี้ให้เวลาตัวเองได้ปรับ ตั ว เข้ า หาสิ่ ง ต่ า งๆในการท� ำ ธุ ร กิ จ ชะลอการลงทุ น ครั้ ง ใหญ่ ไ ว้ ก ่ อ น จนกว่าจะถึงเดือนหน้า ความรั ก : การนิ น ทาจะสั่ น คลอน ความสั ม พั น ธ์ อย่ า ปล่ อ ยให้ ค นรั ก ของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณใกล้ชิด กันเกินไป การศึกษา : อย่ามัวเสียเวลากับเรื่อง ไร้ ส าระ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คนใน ครอบครั ว ให้ ม าก อย่ า วางใจเพื่ อ น บางคน

เดื อ นที่ อั น ตรายต้ อ ง ระวั ง ให้ ม าก อย่ า ไป กระตุ ้ น ให้ คู ่ แ ข่ ง ของคุ ณ เกิ ด ความ ริษยา พวกเขาจะโจมตีคุณในเวลาที่ คุณอ่อนแอ การงาน : ชี วิ ต ส่ ว นตั ว อาจต้ อ งลด ความส�ำคัญลง หากคุณจริงจังกับความ ก้าวหน้าทางอาชีพ ตัดสินใจให้ได้ว่า อะไรคือสิ่งส�ำคัญที่สุด ธุรกิจ : ใช้เวลานี้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกจาก คนที่คุณ “เชื่อใจ” ความรัก : คุณแทบจะไม่มีเวลาตาม เอาใจคู่รักเลย และคนที่สนใจคุณอยู่ ก็ อ าจพบว่ า คุ ณ ค่ อ นข้ า งกระด้ า งใน เดือนนี้ การศึกษา : ต้องใช้ความพยายามเป็น สองเท่า เรียงล�ำดับความส�ำคัญของ แต่ละเรื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่จะเป็นอนาคตของเราเอง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 23


ู ร ค น  ป เ ความ

ความเป็นฅน

ขอสัญญา

ภูเขาสลับซับซ้อนถนนหนทางคดโค้งยิ่งนัก... การเดินทางที่แสนตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้า จะได้เดินทางไปอ�าเภอบ้านหลวง ซึ่งคนในจังหวัดน่านคง รู้กันดีว่าเป็นอีกอ�าเภอหนึ่งใน ๑๕ อ�าเภอของจังหวัดน่าน และบางคนรู้จักแต่ก็ยังไม่เคยไป ซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งใน นั้นที่ยังไม่เคยไปอ�าเถอบ้านหลวง การไปอ�าเภอบ้านหลวง ในครั้ ง นี้ ท� า ให้ ข ้ า พเจ้ า ตื่ น เต้ น มาก ตื่ น เต้ น ที่ จ ะไปเห็ น อ�าเภอบ้านหลวง แต่ก็คงน้อยกว่าความตื่นเต้นที่ข้าพเจ้า จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่อ�าเภอบ้านหลวง เพราะชีวิตการรับ ราชการครูของข้าพเจ้าก�าลังจะเริ่มขึ้นที่โรงเรียนบ้านหลวง อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านแห่งนี้ นั่งรถมานาน แล้วถนนหนทางคดโค้ง ข้าพเจ้า เริ่มเวียนหัว คงเป็นเพราะหันไปหันมาเพื่อดูสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ธรรมชาติที่สวยงาม ไม่นานนักก็ถึง อ�าเภอบ้านหลวงแล้ว ข้ า พเจ้ า ดู ป ้ า ยบอกระยะทางมาตลอดเมื่ อ ลอง บวกระยะทางตั้ ง แต่ บ ้ า นของข้ า พเจ้ า ที่ อ� า เภอสั น ติ สุ ข มายังอ�าเภอบ้านหลวงก็อยู่ห่างกันประมาณ ๗๘ กิโลเมตร ซึ่งก็ไม่ไกลมากนัก ก้าวแรกที่ข้าพเจ้าเดินเข้าไปในโรงเรียนบ้านหลวง 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เพื่อไปรายงานตัวกับผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างทางที่ เดินเข้าไปก็เจอกับเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งและก็มีบางอย่าง ที่ ท� า ให้ ข ้ า พเจ้ า อยากสอนที่ นี้ ก็ คื อ เมื่ อ ข้ า พเจ้ า เดิ น ไป นักเรียนกลุ่มนี้ยิ้มให้พร้อมกับยกมือไหว้กล่าวค�าว่าสวัสดี ครับ สวัสดีค่ะ ซึ่งท�าให้ข้าพเจ้าประทับใจว่าถึงแม้จะใช่ ครู ห รื อ ไม่ ก็ ต าม เมื่ อ เขาเดิ น เข้ า มายั ง โรงเรี ย นของเรา เราก็ต้องกล่าวสวัสดีต้อนรับเขา และข้าพเจ้าคิดว่า นักเรียน กลุ่มนี้ก็ยังคงไม่ทราบแน่นอนว่าข้าพเจ้าจะมาเป็นครูอยู่ที่ โรงเรียนของพวกเขา เมื่ อ เข้ า ไปในโรงเรี ย นก็ เ ริ่ ม รู ้ สึ ก ถึ ง บรรยากาศ ในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ข้าพเจ้ามองไปที่ สนามฟุตบอลโรงเรียน เห็นครูคนหนึ่งก�าลังนั่งสอนนักเรียน อยู่ที่กลางสนามข้าพเจ้าคิดว่า คงไม่ได้สอนฟุตบอลแน่ คงพาเด็กนักเรียนลงมาสอนข้างล่างเพื่อจะได้รับความร้อน จากแสงอาทิตย์หรือที่ชาวบ้านพูดว่าผิงแดด เพราะวันที่ ข้าพเจ้าไปนั้นที่บ้านหลวงอากาศเย็นมาก (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) โรงเรี ย นบ้ า นหลวงเป็ น โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ใ หญ่ เป็นโรงเรียนระดับกลางที่มีนักเรียนประมาณ ๖๐๐ กว่า คน และคณะครูประมาณ ๓๕ คน เมื่อเข้าไปรายงานตัว


กับผู้บริหารสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว พี่ๆที่ท�างาน (ครู ผู ้ ส อนเหมื อ นกัน) ก็พาไปดูบ้านพักครูที่ข้าพเจ้าจะต้อง พัก เป็นบ้านพักนักเรียนเก่าที่ตอนนี้ไม่มีนักเรียนมาพัก แล้ว เพราะนักเรียนนั่งรถรับส่งกลับกันหมด บ้านพักนี้จึง ถูกดัดแปลงมาเป็นบ้านพักส�าหรับครูผู้หญิงซึ่งไม่ใหญ่มาก นักแต่ก็น่าอยู่ทีเดียว เมื่อข้าพเจ้าขนของไปจัดในห้องพัก เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้ยังไม่ต้องสอนก็เลยมีเวลาเดินเล่น ภายในโรงเรียน (แอบเดินไปดูบรรยากาศการเรียนการสอน เขา) ก่อนที่จะเริ่มงานในวันจันทร์ เพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ เดินดูบรรยากาศได้สักพักข้าพเจ้าก็กลับเพราะน้าที่มาส่ง ต้องรีบกลับไปท�าธุระต่อ ในการสอน ข้าพเจ้าก็ได้ตารางสอนของตัวเอง ข้ า พเจ้ า ได้ ส อนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๔ – ๖ และสอนวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒ งานพิ เ ศษที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ รั บ มอบหมายในเทอม นี้ ก็ คื อ งานประชาสั ม พั น ธ์ หน้ า ที่ ก็ คื อ จั ด นั ก เรี ย นให้ มาจั ด รายการเสี ย งตามสายในตอนเช้ า และพั ก กลางวั น เด็กนักเรียนที่มาจัดก็มีทั้งมัธยมตอนต้นและตอนปลาย เพื่อ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและฝึกทักษะการ พูดและสื่อสาร ส�าหรับข้าพเจ้าก็จะต้องไปจัดรายการวิทยุ ชุมชนที่อ�าเภอบ้านหลวงเหมือนกัน โดยจัดในช่วงรายการ โรงเรียนของเรา ซึ่งรายการโรงเรียนของเรานี้จะมีวันอังคาร กับวันพุธ จะมีครูจากโรงเรียนบ้านหลวงไปจัดวันละ ๒ คนโดยข้าพเจ้าได้จัดในวันอังคาร ซึ่งในการจัดรายการเรา จะได้ใช้ภาษาเหนือ เพราะชาวบ้านจะเข้าใจกันดี และที่ ข้าพเจ้าประทับใจในการจัดคือข้าพเจ้าจัดคู่กับครูผู้หญิง ที่มาจากภาคอีสาน เมื่อข้าพเจ้าพูดภาษาเหนือ ครูท่านนี้ ก็จะต้องพูดภาษาอีสานโต้ตอบกัน ท�าให้ชาวบ้านบอกว่า รายการนี้น่าฟังมากยิ่งขึ้น หากโรงเรียนมีข่าวสาระอะไรมา ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน และยังมีการแจ้งในผู้ปกครอง นักเรียนทราบด้วยว่าแต่ละอาทิตย์เรามีกิจกรรมอะไรบ้าง

และกิจกรรมที่เราท�าไปนั้นผลเป็นอย่างไร เราก็ได้น�ามา พูดในรายการ จากการจัดรายการจึงท�าให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็น คนพูดไม่ค่อยเก่งกลับกลายมาเป็นคนที่ช่างพูดขึ้นทีเดียว (พูดมาก) ส� า หรั บ การสอนในวั น แรกข้ า พเจ้ า รู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น มาก เพราะในวันแรกนี้ต้องสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น ม.๕ ที่ข้าพเจ้าตื่นเต้นก็คือ ข้าพเจ้าเคยฝึกสอนและ เคยสอนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อนที่จะ ได้รับการบรรจุนั้น ข้าพเจ้าเคยสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น แต่ข้าพเจ้าก็ได้เตรียมตัวและเตรียมการสอนมา แล้วอย่างเต็มที่เมื่อเข้าไปในห้องเรียน นักเรียนก็คงไม่ต่าง กับข้าพเจ้าเพราะนักเรียนก็คงตื่นเต้นที่ได้คุณครูคนใหม่มา สอนวิทยาศาสตร์ (ไม่รู้ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ) ในชั่วโมงแรก นี้นักเรียนทุกคนสนใจและตั้งใจเรียนมาก จนข้าพเจ้าก็อด ที่จะชื่นชมไม่ได้ ส�าหรับชั้น ม.๔ นั้นอาทิตย์นี้ยังไม่ต้อง สอน เพราะครูที่สอนเดิมจะสอนให้จบหน่วยนี้ก่อน แล้ว ให้ข้าพเจ้าสอนหน่วยใหม่ได้เลย ก็ผ่านไปด้วยดีส�าหรับการ สอนในวันแรก เด็กนักเรียนที่บ้านหลวงเป็นเด็กนักเรียน ที่น่ารักและตั้งใจเรียน บางคนเรียนเก่งกว่าเด็กในเมือง บางคน ในโรงเรียนบ้านหลวงข้าพเจ้าได้เห็นว่านักเรียน บางคนพิการ เช่นเด็กที่อยู่ ม.๔ ห้อง ๒ เขามีขาที่พิการ เดินปกติเหมือนเพื่อนคนอื่นไม่ได้ แต่เขาก็มีความสนใจใน การเรียนดีมาก และในกิจกรรมเขาจะให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี เช่น ในวันที่มีแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน จะมีการเดิน ขบวนแต่เด็กชายคนนี้เขาก็เข้าเดินด้วยทั้งๆที่ขาของเขา ไม่ดี แต่เขาก็ดูเหมือนมีความสุขมากที่ได้ร่วมท�ากิจกรรม กับเพื่อนๆถึงแม้เขาจะเดินไม่ค่อยทัน ต้องเดินตามหลัง เพื่อนก็ตาม จากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นความพยายามและความ ตั้งใจของเด็กชายคนนี้ ท�าให้ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่า จะท�าหน้าที่ ของครูให้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับทุนจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ และก็ขอสัญญาด้วยใจว่า จะตั้งใจท�างานและ พัฒนาบ้านเกิด(จังหวัดน่าน) ของตนให้เต็มที่เต็ม ความ สามารถ

ข้าพเจ้าขอสัญญา นางสาวอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ บัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น จังหวัดน่าน ..........

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 25


ความกตัญญู

ครอบครัวพอเพียง ขอส่งเสริม “ความกตัญญู” ในสังคมไทย ที่งดงามและเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งของ “ครอบครัว”

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

What the doctor saw ...วันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกับวันอื่นๆที่ผ่านมา.... หมออ้วนมานั่งตรวจผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอกของ โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอที่แกสังกัดอยู่ เกือบ ๓๐ ปีแล้ว ที่ท�าอยู่อย่างนี้ ...ท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า วันแล้ววันเล่า คนแล้วคนเล่า แต่ก็มีหน้าใหม่ๆ ก็แยะ ต่างถิ่นก็แยะ ต่างด้าวก็ไม่น้อย . . . ห ม อ อ ้ ว น ถื อ ว ่ า เ ป ็ น แ พ ท ย ์ ที่ ข ยั น , อั ธ ยาศั ย ดี , ใจเย็ น , อดทน และพู ด จากั บ คนไข้ อ ย่ า ง กันเอง คนทั้งอ�าเภอจึงรู้จักแกดี เกือบทุกวันแกจะมาช่วย หมอน้องๆ รุ่นใหม่ตรวจผู้ป่วยตั้งแต่ ๙ โมงเช้าจวบเที่ยง หมอน้องๆ หมดแรงขอไปกินข้าว หมออ้วนสงสารคนไข้ บางคนที่ บ ้ า นไกลมารอแต่ เ ช้ า ก็ ช ่ ว ยตรวจต่ อ จนเกื อ บ บ่ายโมง พอหมออื่นขึ้นมาตรวจต่อจึงค่อยหลบลงไปกิน ข้าวเที่ยง ....มีเรื่องสามสี่ประเด็นที่หมออ้วนสังเกตเห็น และ ร�าพึงสะทกสะท้อนอยู่ในใจมาตลอด โดยเฉพาะในระยะ หลังๆ ๔-๕ ปี มานี้ ข้อแรก คือ ความแออัดยัดเยียด....ผู้ป่วยเยอะ แยะไปหมด แม้โรงพยาบาลจะมีหมอเพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่ก็ 28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ยังแน่นอยู่ทุกวี่วัน ๑๐ ปีแรกของชีวิตท�างาน หมออ้วนเคยมีเวลา พอที่จะคุยเล่นหัวกับผู้ป่วยได้บ้าง ซักถามสารทุกข์สุขดิบ ประสาคนกันเอง ๑๐ ปี ที่ ส อง หมออ้ ว น ต้ อ งท� า เวลา บางครั้ ง พิเคราะห์โรคแบบรวบหัวรวบหาง หรือให้ยาบรรเทาอาการ ไปเฉพาะหน้าก่อน เพราะยังไม่แน่ใจในการพิเคราะห์โรค ทางหนึ่งก็เห็นใจผู้ป่วย แต่ทางหนึ่งก็ต้องท�าใจ ๑๐ ปีที่สาม จวบจนถึงทุกวันนี้ หมออ้วนเริ่มตรวจ ผู้ป่วยช้าลง บางครั้งก็ต้องหยุดเบรกกินกาแฟ บางเวลาก็ คิดเล่นๆ ว่าจะลาออกไปท�าสวนที่ซื้อทิ้งไว้ดีไหม เพราะ เหนื่อย แต่ก็ไม่ยื่นใบลาออกซักที เข้าข่าย เบื่อๆ อยากๆ กล้าๆ กลัวๆ ข้อที่สองที่หมออ้วนเห็นก็คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อ รั ง ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ๑๐ ปี แ รก โรงพยาบาลมี ค ลิ นิ ก เบาหวาน, ความดันโลหิตสูงแค่สัปดาห์ละ ๑ วันเท่านั้น ๑๐ ปี ที่ ส อง โรงพยาบาลต้ อ งเพิ่ ม เวลาคลิ นิ ก พิเศษนี้เป็น ๒-๓ วันในเวลาต่อมา


๑๐ ปีสุดท้ายนี้ โรงพยาบาลมีคลินิกโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงทุกวัน คนไทยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นมาก จากเดิม ๒-๓% ของกลุ่มอายุมากกว่า ๑๕ ปี มาเป็น๕.๗% ในขณะนี้ รวมแล้ว ๓ ล้านกว่าคนทั่วประเทศขณะนี้โรคความดัน โลหิตสูงก็เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยทางสังคม และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อีกไม่กี่ปีหมออ้วนก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว แกได้แต่ทอดถอดหายใจแล้วก็ร�าพึงร�าพันว่า

Being

Fair Doctor Treats Disease Good Doctor Treats Patient Wise Doctor Treats Human แปลเปนใจควำมว่ำ

เรื่องโรค

หมอธรรมดาทั่วไปพื้นๆ มองแต่

หมอที่ดี มองไปไกลถึงองค์รวม ของการดูแลคนปวย หมอทีฉ่ ลาด ต้องมองถึงการดูแล มนุษยชาติ...

ข้อที่สาม ที่หมออ้วนเห็นก็คือ การเมืองเข้ามา พัวพันความเจ็บไข้ได้ป่วยมากเกินไป นับตั้งแต่นโยบาย รักษาฟรีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน่าเวียนหัว ส่ ว นกลางมี แ ต่ ข ้ อ มู ล การทุ จ ริ ต เกื อ บตลอด เวลา ไม่รู้ว่าคนสมัยนี้ไม่กลัวบาปบุญคุณโทษกันบ้างเลย หรือไร หมอพยาบาลไม่มีความสุขกับหน้าที่เท่าที่ควรเพราะ วอกแวกเรื่ อ งต� า แหน่ ง และการเติ บ โตของโรงพยาบาล เอกชนล่อกิเลส การเอากรุงเทพฯเป็นศูนย์กลาง เพราะการเมือง และราชการไทยยังชอบรวบอ�านาจ ไม่ยอมปล่อยให้พื้นที่ จัดการตนเอง ต้องคอยเงียหูฟังแต่ส่วนกลาง ข้าราชการ ผู้ใหญ่ต้องแหงนเงยฟังข้างบนอยู่ตลอด (Top Down) ท�าให้ ระบบบริการอุ้ยอ้าย เทอะทะ แก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ทันกับ ยุคสมัย....

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 29


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุธทรัพย ม³ีศรี

อดีµที่ปรึกษาระบบราชการ (เจŒาËนŒาที่วิเคราะˏงานบุคคล ñð) ส�านักงาน ก.พ.

๓๕ ปี

ตลอดชี วิ ต การรั บ ราชการของลุ ง มามากกว่ า

แม้ ว ่ า รั บ ราชการเพี ย งส่ ว นราชการเดี ย วคื อ ที่ส�านักงาน ก.พ. ก็ตาม แต่ลุงก็ได้มีโอกาสพบเห็นข้าราชการเป็นจ�านวน มาก และได้เจอะเจอข้าราชการหลายประเภท ประเภทเก่งด้วย ดีด้วยนั้น มีเยอะมาก และก็ เพราะข้าราชการประเภทนี้นี่แหละ ที่ท�าให้ประเทศของ เราเจริญได้ ประเภทท�าไป หากินกับทางราชการไปก็มี ประเภทที่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเพราะ ประจบประแจงเจ้านายเก่งก็มาก รวมทั้งประเภทที่เก่งทุกอย่าง ยกเว้นงานในหน้าที่ ก็มีเยอะ แต่ที่ลุงตั้งใจเขียนถึง ก็คือประเภทคุยโม้โอ้อวด ที่จริงลุงก็ชอบโม้นะ แต่สิ่งที่ลุงโม้เป็นเรื่องจริง ทุกเรื่อง เรียกว่าไม่ได้โม้เกินจริง ประเภทที่คุยโม้ไม่จริง ไม่ได้เป็นไปตามที่โม้ไว้ หรือท�าไม่ได้ตามที่โม้นั้น ก่อให้เกิดการหมั่นไส้ขึ้นกับทุกคนที่ได้ฟัง รวมถึง เป็นผลเสียกับตัวเองด้วย 30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ประเภทนี่แหละที่ลุงต้องการเขียนถึง เอาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้ก็แล้วกัน ข้าราชการรายหนึ่งต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านัก หรื อ ด� า รงต� า แหน่ ง ผู ้ อ� า นวยการระดั บ สู ง ก็ ซี ๙ เดิ ม นั่นแหละ เมื่อมีการสมัครสอบในต�าแหน่งรองอธิบดี หรือ ต�าแหน่งนักบริหารระดับต้น ข้าราชการผู้นี้ก็ไปสมัคร ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะการสมัครเข้าสอบ เป็นการแสดงให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าพร้อมและมีความ รู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งรองอธิบดีได้ หลาน ๆ ควรน�าไปเป็นตัวอย่างได้


ข้ า ราชการผู ้ นี้ ยั ง มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ไม่เพียงพอที่จะด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดี ดังนั้น ข้าราชการผู้นี้จึงไม่ได้เป็นตามที่โอ้อวดไว้ ภาษาชาวบ้ า นเขาพู ด กั น ว่ า หน้ า แตกจนหมอ ไม่รับเย็บ การคุ ย โม้ โ อ้ อ วดแบบนี้ ห ลานต้ อ งไม่ เ อาเป็ น เยี่ยงอย่างหรอกนะ หัดเป็นคนที่ “คมในฝัก” ซะบ้าง หลานเคยได้ยินค�ากลอนเกี่ยวกับเรื่องที่ลุงเขียน นี้กันบ้างไหม ค�ากลอนเขาว่าอย่างนี้

เช่ น เมื่ อ มี ก ารเปิ ด รั บ สมั ค รในต� า แหน่ ง ใดหรื อ “นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย เรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา เลื้อยบทําเดโช แชมชา หรือสมัครให้แสดงความสามารถพิเศษในด้านหนึ่งด้านใด พิษนอยหยิ่งโยโส แมงปอง หากหลานเห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นและมี ชูแตหางเองอา อวดอางฤทธี” ความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นพอตัว ค�ากลอนข้างบนนี้ได้ให้คติสอนใจได้เป็นอย่างดีว่า ก็ รี บ สมัครสอบทันทีโดยไม่รอช้า ได้หรือไม่ได้ คนที่ รู ้ จ ริ ง หรื อ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถจริ ง เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการไปสมัครสอบนั้น มีโอกาสได้ถึงร้อยละ เฉกเช่นงูที่มีพิษนั้น มักจะไม่คุยโวโอ้อวดกันหรอก ๕๐ ส่ ว นคนที่ รู ้ ไ ม่ จ ริ ง หรื อ ไม่ มี ค วามรู ้ เช่ น นั่นก็คือได้หรือไม่ได้ มีโอกาสเท่ากัน แต่ ถ ้ า ไม่ ไ ปสมั ค ร โอกาสที่ ไ ด้ ไ ม่ มี เ ลยแม้ แ ต่ แมงป่อง ซึ่งมีพิษเพียงนิดเดียว ชอบชูหางแสดงว่าข้าแน่ เปอร์เซ็นต์เดียว ลุงคงไม่ต้องสรุปหรอกนะว่า หลานควรจะเลือก นอกจากนั้ น ยั ง ถื อ ว่ า เป็ น การทดสอบความ เป็นแบบนาคีหรืองู หรือจะเป็นแบบแมงป่องดี สามารถของเราเองด้วย หลานคงคิดและน�าไปปฏิบัติเองได้ ว่ า สู ้ เ ขาได้ ไ หม สู ้ ไ ด้ แ ค่ ไ หนและควรจะต้ อ ง ปรับปรุงตัวเราเองในโอกาสต่อไปอย่างไร กลับมาที่เรื่องข้าราชการผู้นี้กันใหม่ หลังจากสมัครสอบรองอธิบดีแล้ว ด้วยความที่คิด ว่าตัวเองเป็นที่โปรดปรานของผู้บังคับบัญชา ก็เที่ยวมาคุยโม้โอ้อวดกับข้าราชการคนอื่น ๆ ว่า สอบคราวนี้ได้เป็นรองอธิบดีแน่นอน เป็นที่หมั่นไส้ของ คนที่ได้ยินได้ฟังเป็นอันมาก ลุ ง ไม่ ท ราบหรอกว่ า ที่ เ ขาคุ ย ว่ า ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา โปรดปรานนั้น เขาได้รับการโปรดปรานจากสาเหตุใด จะด้วยท�างานเก่ง ปรนเปรอผู้บังคับบัญชาด้วย สิ่งของเงินทองเก่ง หรือประจบสอพลอเก่ง แต่ลุงว่าคงไม่ใช่ท�างานเก่งหรอกกระมัง เพราะคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งมีอยู่ถึง ๕ คน แน่นอนว่ารวมทั้งผู้บังคับบัญชาเขาด้วย มีความเห็นว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้สมัครรายอื่นแล้ว

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 31


โดย : อภีม คู่พิทักษ์

32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 33


34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


โครงการร่วมอนุรักษ์ผืนปาชายเลน

จากกลุ่มจิตอาสาดอยซ์แบงก์ ธนาคารดอยซ์แบงก์ได้เริ่มเข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกในปี พุทธศักราช ๒๕๒๑ ด้วยการเปิดธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีพนักงานประมาณ ๑๕๐ คนใน ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจการให้บริการการซื้อขายในตลาดเงินชั้นน�าของโลก ให้บริการ อย่างครอบคลุมทุกประเภทบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าประเภท บริษัทและสถาบันการเงิน ได้แก่ ธุรกรรมการบริหารเงิน การช�าระเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ การบริหารความ เสี่ยงและจัดการด้านการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ด้ ว ยความมั่ น คงและความพร้ อ มที่ จ ะเป็ น ผู ้ ให้ กลุ ่ ม จิ ต อาสาธนาคารดอยซ์ แ บงก์ ( กรุ ง เทพฯ)ได้ จั ด “โครงการร่วมอนุรักษ์ผืนปาชายเลน” ณ โรงเรียนคลอง พิทยาลงกรณ์ โดยได้ร่วมปลูกป่าชายเลนอย่างถูกวิธีเพื่อ รักษาระบบนิเวศของป่าชานเลน อีกทั้งยังเป็นการรักษา ปั ญ หาน�้ า กั ด เซาะชายฝั ่ ง ได้ อ ย่ า งดี อี ก ด้ ว ย ไม่ เ พี ย งแต่ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเท่านั้นกลุ่มจิตอาสายังได้เข้า ฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การท�าผ้ามัดย้อม, การท�าไข่ เค็ม ฯลฯ

เรียกได้ว่าเป็นการคืนกลับสู่สังคมของบริษัทที่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สมดังสโลแกนของธนาคารที่ว่า “ธนาคารดอซก์แบงก์ – มิตรภาพที่มั่นคงใน เมืองไทย” www.ariyaplus.com IS AM ARE : 39


www.facebook.com/ครอบครัวพอเพียง และ www.ariyaplus.com

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ยังคงความเข้มแข็งไม่เปลี่ยนแปลง กับ “สุภาพบุรุษลูกนาคา” โรงเรียนวัด บวรนิเวศ ที่เข้าสู่โครงการปีที่ ๔ อย่างเข้ม แข็งไม่แพ้รุ่นพี่รุ่นก่อนๆ เชื่อได้ว่าแกนน�าในปี นีจ้ ะสามารถสร้างความสุขให้กับผู้ที่อ่อนแอ กว่า และช่วยพัฒนาสังคมให้สมดุล มั่นคง อย่างยั่งยืนได้แน่นอน

อย่าลืมกด Like ให้เราด้วยนะครับ ครอบครัวพอเพียง

40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 41


สัมภาษณ์พิเศษ

เรื่องและภาพโดย กรวิก อุนะพ�ำนัก

42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


คริสตัลสวยงามหลากหลายรูปแบบ สีสันประกายแวววับ ถูกจับมาร้อย เรียงเป็นสร้อยคอ ก�ำไลข้อมือ พวงกุญแจ และเครื่องประดับต่างๆตามแต่ ความคิดและจินตนาการของผู้ร้อย เป็นงานอดิเรกที่สร้างสมาธิให้กับคนทุก เพศทุกวัย ทั้งยังส่งผลให้เกิดอาชีพได้เป็นอย่างดีส�ำหรับผู้ที่สนใจหาอาชีพ เสริมหรือจะท�ำเป็นอาชีพหลักก็ยังได้

ดาวเนตร วงศ์เหมือนบุญ

คลังปัญญาเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทว่ า ค่ า เรี ย นรู ้ ง านฝี มื อ เหล่ า นี้ ก็ มี ร าคาสู ง พอ สมควร เพราะกว่าจะท�ำเป็น ร้อยเป็น ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย วันนี้ is am are ครอบครัวพอเพียงจึงขอน�ำเสนอบุคคลที่ อาสาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือด้านการร้อยคริสตัล การผลิตน�ำ้ สมุนไพรบ�ำรุงสุขภาพ รวมถึงการเย็บปักถักร้อย ต่างๆอีกมากมายให้แก่ผู้ที่สนใจแบบฟรีๆ โดยไม่คิดสตางค์ พร้อมท�ำความรู้จักกับบุคคลผู้เสียสละท�ำเพื่อสังคมคนนี้กัน

จากแม่ บ ้ า นธรรมดาคนหนึ่ ง ที่ ค รอบครั ว แตก สลาย เธอกับสามีที่อยู่กินด้วยกันมานานมีอันต้องแยกทาง กัน เธอยอมรับว่าสับสนมาก เพราะชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่ได้ ประกอบอาชีพอื่นใด นอกจากอยู่บ้านเลี้ยงลูก แต่ความ เปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่คนทุกคนต้องพบเจอ อยู่ที่ใครจะ รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรเท่านั้นเอง โชคดีที่เธอเป็นคนชอบสังเกตจดจ�ำ ชอบท�ำงาน ฝีมือ เธอจึงหันเหตัวเองเข้ากรุงเทพฯเพื่อไปฝึกฝนเรียนรู้ กับศูนย์ต่างๆที่เปิดรับสอนอาชีพ บวกกับตนเองก็มีความ รู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรติดตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็ก ซึ่งได้ รับการถ่ายทอดมาจากบิดามารดาผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยว กับการแพทย์สมุนไพร เธอจึงพบว่านี่แหละคือความรู้หรือ ทรัพย์สินอันล�้ำค่าที่บิดามารดาของเธอทิ้งไว้ให้ และเธอเอง ก็ไม่ปล่อยให้ความรู้ที่รับการถ่ายทอดมาสูญเปล่า หากต่อ ยอดเป็นเรื่องเป็นราวและเอื้อเฟื้อภูมิปัญญาที่ตนมีสู่ผู้ที่ สนใจอย่างถ้วนหน้าโดยไม่มีหวงห้ามแต่อย่างใด

หยาดน�้ำตาก่อก�ำเนิดขุมพลัง

ดาวเนตร วงศ์ เ หมื อ นบุ ญ ชื่ อ นี้ ถู ก ยกให้ เ ป็ น “คลังปัญญาเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ” ได้รับรางวัลด้าน สมุนไพรดีเด่น จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วย ความที่เธอมีทักษะอาชีพด้านงานฝีมือที่หลากหลาย บวก กับการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเสมอเพื่อน�ำมาสอน ให้กับคนที่สนใจแบบฟรีๆ ปัจจุบันเธออายุ ๕๘ ปี เป็นชาว จังหวัดขอนแก่นโดยก�ำเนิด ผ่านการท�ำงานด้านงานฝีมือ ต่างๆมาเป็นเวลาร่วม ๒๐ ปี มีลูกศิษย์หน้าเก่าและใหม่ มากมาย แต่กว่าที่เธอจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ เส้นทางชีวิต ของเธอนั้นไม่ง่ายเลย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 43


ที่คนคนหนึ่งจะพึงกระท�ำได้ โดยมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเธอยึดเป็นแบบ อย่างประจ�ำใจ “ท่านทรงเป็นกษัตริย์นะคะ แล้วเราเป็น พสกนิกรของท่านนะ เราเป็นคนธรรมดา ท่านท� ำงาน เหนื่อยยากมาก เราก็เลยคิดว่าเราไม่ควรอยู่เฉยๆ อะไร ที่เราท�ำได้เราก็ควรจะท�ำ เพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินนี้” นอกจากความรู้เรื่องสมุนไพรแล้ว สิ่งที่ท�ำให้เธอ เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกก็คือ การร้อยคริสตัล เพราะผู้คนให้ ความสนใจอยากเรียนรู้เจ้าสิ่งสวยงามนี้กันมาก บวกกับเธอ เองก็มีไอเดียใหม่ๆมาดัดแปลงปรับใช้ตลอดเวลา เช่น การ ท�ำกรอบพระจากคริสตัล แหวน และการร้อยคริสตัลเป็น พวงมาลัย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับความนิยมจาก ประชาชนผู้สนใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถท�ำขายได้ และบางรายก็สามารถท�ำเป็นสินค้าส่งออกนอกเลยทีเดียว

วิทยากรที่มีความภูมิใจ

ปัจจุบันคุณดาวเนตรถือเป็นบุคคลจิตอาสาที่คอย ช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะงานฝีมืออาชีพ เธอพยายามเสาะหาองค์ความรู้มาท�ำการสอนให้กับชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยปณิธานอยากให้ชุมชนกินดีอยู่ดี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แปรเปลี่ยนพลังที่มีสู่การให้

“ชีวิตเราที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะดีนัก เราก็เลยอยาก สร้างความดี” เป็นค�ำพูดที่เธอหมายจะบอกคนทั้งโลก ว่า ไม่จ�ำเป็นเลย หากชีวิตที่ล้มเหลวแล้วจะไม่สามารถท�ำ อะไรเพื่อสังคมได้ ชีวิตที่ผ่านมาของเธอแม้จะลุ่มๆดอนๆ ก็จริง แต่ทัศนคติที่เธอมีต่อตนเองก็คือ “ยิ่งชีวิตเราแย่ เท่าไหร่ เราจงสร้างความดีมากเท่านั้น” เช่นนี้ ความรู้ ที่เธอมีจึงแจกจ่ายไปทั่วผ่านการบรรยายสอนวิชาชีพให้ กับกลุ่มชุมชน บัดนี้ เรื่องราวปวดร้าวต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาใน ชีวิต เธอทิ้งไว้ข้างหลังหมดแล้ว มุ่งหน้าอย่างเต็มที่เพื่อ สร้ า งสรรค์ สั ง คมให้ เ กิ ด อาชี พ ยั่ ง ยื น โดยการให้ ค วามรู ้ ที่ สามารถใช้ได้จริง เห็นผลจริง ตามก�ำลังและความสามารถ 44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

หลายคนที่ เ คยผ่ า นการเรี ย นการสอนจากคุ ณ ดาวเนตรก็จะเรียกกันติดปากว่า “ครูดาว” และสมัครตัว เป็นลูกศิษย์ทันทีที่ได้รับความรู้ นี่ถือเป็นความภาคภูมิใจ ของคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีส่วนแบ่งปันสังคม เธอเล่าให้ ฟังถึงเรื่องราวตอนน�้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาว่า เธอมีโอกาส ได้ไปสอนที่ศูนย์พักพิงแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีคนมาพักพิงอยู่ที่ นั่นประมาณสี่พันกว่าคน โดยเธอรับหน้าที่บรรยายความ รู้อยู่ที่นั่นทุกวันและมีผู้คนให้ความสนใจมากมาย แม้เป็น ความล�ำบากที่ต้องขึ้นรถลงเรือเทียวไปเทียวมา แต่เธอก็ ยิ้มมีความสุขกับสิ่งที่ท�ำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน “แค่เห็น คนที่เขาสนใจในความรู้ที่เรามี เราก็มีความสุขมากแล้ว ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องแสวงหาเงินทองกันทั้งชีวิต” บางอย่างในตัวเธอปรากฏชัดว่า คนเราดีชั่วไม่ได้ วัดกันที่การศึกษาสูงต�่ำแต่อย่างใด หากอยู่ที่สำ� นึกในตนเอง มากกว่าที่พอจะชี้วัดได้ เธอภูมิใจที่แม้ตัวเองจะไม่มีโอกาส

ท่านทรงเป็นกษัตริย์นะคะ แล้วเราเป็นพสกนิกรของท่านนะ เราเป็นคนธรรมดา ท่านท�ำงาน เหนื่อยยากมาก เราก็เลยคิดว่า เราไม่ควรอยู่เฉยๆ อะไรที่เรา ท�ำได้เราก็ควรจะท�ำ เพื่อทดแทน บุญคุณแผ่นดินนี้


ร�่ำเรียนมาสูงมากนัก แต่ก็มีจิตสาธารณะเกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่ง สิ่งนี้ก่อประโยชน์มากมายแก่ผู้คน โดยไม่มีนัยยะแอบแฝง ให้ตะขิดตะขวงใจแต่อย่างใด เพราะสิ่งที่เธอท�ำนั้นเป็น สิ่งที่เธอชอบ เวลาได้ท�ำในสิ่งที่ชอบก็มักจะพบว่าตัวเองมี ความสุขที่ได้ท�ำ “ครูได้รับการสนับสนุนจากกรมสังคมฯ ก็เพราะเขาเล็งเห็นในความสามารถ และเราก็พร้อมที่ จะแบ่งปันแก่ผู้ที่สนใจเสมอ ชุมชนไหนติดต่อมาครูก็จะ ไป หากไปไม่ได้ก็จะส่งลูกศิษย์ไปแทน นี่คือสิ่งที่ภูมิใจ ท�ำตลอดมา”

มีลาภอันประเสริฐ

ครูได้รับการสนับสนุน จากกรมสังคมฯ ก็เพราะ เขาเล็งเห็นในความสามารถ และเราก็พร้อมที่จะแบ่งปัน แก่ผู้ที่สนใจเสมอ ชุมชนไหน ติดต่อมาครูก็จะไป หากไปไม่ได้ ก็จะส่งลูกศิษย์ไปแทน นีค่ ือสิ่งที่ภูมิใจท�ำตลอดมา

อีกอย่างที่น่าภาคภูมิใจส� ำหรับครูดาวมากก็คือ เธอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังไม่เคยเจ็บป่วยเลย แม้ วัยจะล่วงไปถึง ๕๘ แล้วก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่เธอ ได้แนะน�ำให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่โทรมาถามอยู่ตลอดเวลาว่า โรคนี้ควรดูแลยังไง โรคนี้ต้องใช้สมุนไพรตัวไหน ฯลฯ ท�ำให้ ครูได้ทบทวนความรู้ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งใช้ดูแล ตนเองและผู้อื่นได้ด้วย “ครูเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งก็คือ เป็นคนมีลาภ อันประเสริฐ อาจเป็นเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ ผลจริงเสียก่อน ก่อนจะไปแนะน�ำผู้อื่นได้ เพราะสมุนไพร สามารถรักษาได้มากมายหลายโรค แต่ต้องใช้ให้ถูก ใช้ ๑ ก�ำมือ ฝานบางๆ น�ำไปคั่วให้สุก บดเป็นผงผสมน�้ำผึ้ง กิน อย่างรู้วิธีจึงจะหาย ที่ส�ำคัญราคาไม่แพง มีประโยชน์ เป็นประจ�ำจนกว่าจะหาย หรือน�ำถั่วเขียวกับข้าวกล้องปริ ต่อร่างกายด้วย” มาณเท่าๆกันมาต้มจนเปื่อย รับประทานทุกวัน นอกจากนี้ครูดาวยังแนะน�ำยาสมุนไพรรักษาโรค ปวดข้อ เป็นตัวอย่างดังนี้ ใช้ผักกะสังยาวประมาณ ๑ คืบ ต้มน�้ำ ๒ แก้ว มือชา เท้าชา เคี่ยวจนเหลือ ๑ แก้ว แบ่งรับประทานครั้งละครึ่งแก้ว อาการมื อ ชา เท้ า ชา เกิ ด ได้ จ ากสาเหตุ ห ลาย เช้า – เย็น หรือรับประทานสดๆแทนผัก ประการ เช่ น ขาดสารอาหารวิ ต ามิ น ต่ า งๆ ปลายเส้ น ในประเทศบราซิลและฟิลิปปินส์ใช้ผักกะสังมา ประสาทอักเสบ เส้นเลือดส่วนปลายอักเสบ หรืออุดตัน การ นานแล้ ว ในประเทศไทยเพิ่ ง ศึ ก ษาพบว่ า มี วิ ต ามิ น ซี สู ง บ�ำบัดรักษาสามารถใช้อาหารช่วยในการรักษา สรรพคุณลดกรดยูริคในกระแสเลือดได้ แก้ข้ออักเสบ ใช้ ใช้เมล็ดงา ๑ ลิตร ร�ำปลายข้าว ๑ ลิตร กระเทียม ทั้งต้นบดผสมน�้ำกินห้ามเลือดได้ รากกระสังต้มรักษาไข้ แก้ปวดท้อง ต้ ม น�้ ำ ล้ า งหน้ า รั ก ษาสิ ว ขย� ำ น�้ ำ ชโลมศี ร ษะ ป้องกันผมร่วง ลดคลอเลสเตอรอล ขับปัสสาวะ รักษาเริม ฝี มะเร็งเต้านม รักษาโรคตา ต้อหิน

ขอท�ำเพื่อแผ่นดิน

“รู้สึกไม่ค่อยท้อเลยนะ เวลาเราจะท้อเราจะ นึกถึงคนต่างชาติข้างบ้านเรา ลาว เขมร พม่า เขาล�ำบาก กว่าเราเยอะมาก เราต้องไม่ท้อ แล้วสิ่งที่ไม่ท้อเลยก็คือ เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท�ำให้เรามีแรงผลัก

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 45


ดัน” สิ่งที่ครูยึดถือเป็นหลักในการท�ำงานก็คือ ท�ำในสิ่งที่ เราท�ำได้ ไม่ยอมท้อง่ายๆ เมื่อเวลาท้อก็ให้มองไปยังผู้ที่ เขาล�ำบากกว่าเราซึ่งมีมากมาย เราโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาใน ประเทศไทย มีความเป็นอยู่สมบูรณ์เพียงพอให้เราสามารถ อยู่ได้ด้วยตนเอง ที่ส�ำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านก็ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับประชาชนตลอดมา ครา ใดที่มีความท้อครูจะนึกถึงพระองค์ท่านซึ่งเคยท�ำงานเพื่อ ประชาชนมาอย่างยากล�ำบาก ส�ำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพ ครูดาวเสนอว่าให้โทร มาสอบถามเธอได้ที่ ๐๘๒-๐๒๕-๙๐๓๙ ไม่ว่าจะเป็นการ ร้อยคริสตัล การผลิตน�้ำสมุนไพร การท�ำอาหารเพื่อสุขภาพ หรื อ ใครที่ ส นใจอยากเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าครูดาวก็รับ สอนให้หมดโดยไม่คิดมูลค่า ขอให้ประชาชนมีอาชีพเลี้ยง ตัวได้ก็พอ ท้ า ยนี้ สิ่ ง ที่ ค รู ด าวอยากฝากถึ ง เยาวชนก็ คื อ “อยากให้ช่วยกันท�ำเพื่อพ่อแม่ของเรา ไม่ต้องท�ำเพื่อ ประเทศชาติก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดีของพ่อแม่เราก็พอ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด ประเทศเราจ�ำเป็นต้องเริ่มที่ครอบครัว ปัญหาทุกอย่างเริ่มต้นแก้ไขได้ที่ตัวครอบครัวเอง” แน่ น อนว่ า หากคนเรามี ค วามตั้ ง ใจจะท�ำ อะไร 46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แล้ว ควรมุ่งมั่นอย่างจริงจัง อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป กับความช�้ำในอดีตจนไม่สามารถลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้ สิ่งที่ ครูดาวให้ไว้แก่สังคมก็ยังคงเจริญเติบโตเป็นอาชีพแก่ผู้ที่ สนใจต่อไป ตัวเธอเองก็ได้รับความสุขความภูมิใจในสิ่งที่ตน พอท�ำได้เป็นการตอบแทนเช่นกัน ตามปฏิญาณที่เธอให้ไว้

“จะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ครูดาว ยิ้มส่งท้าย

รู้สึกไม่ค่อยท้อเลยนะ เวลาเราจะท้อเราจะนึกถึง คนต่างชาติข้างบ้านเรา ลาว เขมร พม่า เขาล�ำบากกว่าเราเยอะมาก เราต้องไม่ท้อ แล้วสิ่งที่ไม่ท้อเลยก็คือ เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท�ำให้เรามีแรงผลักดัน


๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจ�าปของชาติ ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า

ด้ ว ยพระราชปณิ ธ านอั น แน่ ว แน่ แ ละแรงกล้ า ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์สมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย ที่ จ ะฟื ้ น ฟู ป ่ า ของประเทศไทย ซึ่ ง ก� า ลั ง เสื่ อ มโทรมให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ขึ้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ให้ เ ป็ น ป่ า ที่ ส วยสดงดงามอุ ด มไปด้ ว ยพฤกษชาติ นานาพรรณที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ดอกอันสวยงาม และทรงมุ่งหวังที่จะให้เกิดความ สมดุลของธรรมชาติ ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยตลอดไป นอกจากทรงปลูกป่าอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเสด็จไปบ�ารุง รักษา พรวนดิน และให้ปุยด้วยพระองค์เอง เพราะทรงเล็ง เห็นว่า ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความรัก การดูแลรักษา และเอาใจใส่เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ทรงมี พระราชปณิ ธ านอย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะฟื ้ น ฟู ค วามสมดุ ล ของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบ�ารุงต้นไม้ด้วยพระองค์ มาโดยตลอด และทรงให้ความส�าคัญในการบ�ารุงรักษา ต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความส�าคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการ ปลูก ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนา ชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื ้ น ฟู ส มดุ ล ของ ธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีจึงก�ำหนดให้วันพระรำชสมภพ ของพระองค์คือ วันที่ ๒๑ ตุลำคม ของทุกป เปนวัน รักต้นไม้ประจ�ำปของชำติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วม แรงร่วมใจ รวมพลังความสามัคคีน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราช สักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ด้วยการ ร่วมกันบ�ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในวันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ ที่ ๒๑ ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมพลังสามัคคีในการ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยร่ ว มกั น ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่บ้านเรือน หรือสถานที่ ต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงพลังร่วมกันปลูกและดูแลรักษา ต้ น ไม้ เพื่ อ ช่ ว ยลดภาวะโลกร้ อ นและลดก า ซคาร์ บ อน ไดออกไซต์ด้วย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 47


รวมกิจกรรมจิตอาสา โดย : อยู่เย็น

กิจกรรม ๑ บาทช่วยน้อง

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณกัญ ศุภธราธาร ส่วนหนึ่งของแกนน�าเยาวชนครอบครัวพอเพียง จากโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและ ชุมชน(ปีที่ ๔) โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “๑ บาทช่วยน้อง” โดยการขอรับบริจาคเงินส่วนที่เหลือใช้ ของเพื่อนๆภายในโรงเรียนคนละ ๑ บาทเพื่อซื้อสิ่งของจ�าเป็นไปบริจาคยังสถานสงเคราะห์ ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแรกที่เริ่ม ต้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ โดยตัวแทนนักเรียนได้น�าสิ่งของไปมอบให้กับ ๔ สถานสงเคราะห์ได้แก่ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด , บ้านเฟื่องฟ้า , บ้านราชวดี และบ้านราชาวดีหญิง 48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


“ร่วมกัน ออกแบบ อาชีวะพันธุ์ใหม่ ให้มีใจอาสา”

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดค่าย “อาสายุวกาชาด” ออกแบบ อาชีวะพันธุ์ใหม่ให้ มีใจอาสา โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ” แกนน�าเยาวชนกว่า ๒๐๐ คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ๔ แห่ง ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัย เทคโนโลยี ชลบุรี ,วิทยาลัยเทคโนโลยี บางละมุง อินเตอร์-เทค ชลบุรี , วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก อีเทค ชลบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ อยุธยา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้จัดภายใต้โครงการ ใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่อาชีวศึกษาและชุมชน ณ ค่าย “อาสายุวกาชาด” ศูนย์ฝึกอบรม ยุวกาชาดกฐิน กุยยกานนท์ จ.สมุทรปราการ เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน การเรียนรู้ในเชิงสันทนาการต่างๆที่สอดแทรกบริบทพื้นฐานการปฐมพยาบาล ดูแลตนเอง และผู้อื่น ความรู้และสร้างจิตสาธารณะเพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเกิดการกล้าแสดงออกในทาง สร้างสรรค์และสร้างทัศนคติใหม่ในการท�าความดี เพื่อผู้อื่นในฐานะ “เพื่อนมนุษย์” โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาดและสภากาชาดไทย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 49


มุมพักผ่อน

50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


โครงการรัฐบาลพบประชาชน

โครงการรัฐบาลพบประชาชน เป็นโครงการที่ทาง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้กระทรวงการคลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยว กับกองทุนภาครัฐ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ อย่างถูกต้องทั่วประเทศ โดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จั ด โครงการรั ฐ บาลพบประชาชนขึ้ น ในวั น ที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั่วประเทศ ซึ่งมีรูปแบบการจัดจะเป็นการ รณรงค์ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารโครงการรั ฐ บาลพบ ประชาชน การเผยประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแหล่งเงินทุน ต่างๆ ของภาครัฐ ประกอบด้วย การออกบูท ๕ กองทุน และ ๖ นโยบายรัฐบาล โดย ๕ กองทุน มีดังนี้ กองทุนพัฒนา สตรี กองทุนตั้งตัวได้ กองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน (SML) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ๖ นโยบายรัฐบาล มีดังนี้ โครงการพักช�าระหนี้ ๓ ปี โครงการบ้านหลังแรก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โครงการประกันภัยพืชผลเกษตรกร และโครงการรับจ�าน�า ผลิตผลทางการเกษตร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ทั่วประเทศ สื่อมวลชนทุกสาขา ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจ และ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ภายในงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจ สอบถามข้อมูล และสามารถใช้สิทธิในโครงการได้ทันที ตามบูทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ รวมทั้งหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบจ�านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ และระยอง ซึ่งภารกิจ ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 51


คุยกับดาว

โดย : ดรุ³ี เจริÞพานิช

เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ 52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เรียกว่าหนึง่ ในหลายๆอาชีพที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ถูกจับตามองอยู่เกือบจะตลอดเวลา หนึง่ ในนัน้ ต้องยอมรับว่าคืออาชีพของคนในวงการบันเทิง อาชีพที่อยู่ท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่อง การที่ใครสักคนที่ได้ โอกาสที่จะเปดเผยหรือแสดงตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนออกมาโดยไม่ต้องเก็บง�าหรือซ่อนเร้นให้หนักอกหนักใจ ดูจะเป็นความฝันที่หลายคนฝันถึงหรือแอบที่จะฝันถึงกันอย่างแน่นอน แต่เขาคนนี้-“เอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคม เศรษฐ์” อดีตบอยแบนด์ชื่อดังของเมืองไทยอย่าง ยู เอช ที ที่ปัจจุบันหันมาเอาดีทางด้านพิธีกรและงานดีเจมา หลายปี เขาได้ลงมือท�าฝันนัน้ ให้เป็นจริง และทุกวันนี้ เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอยู่ในเส้นทางที่เขาเปดเผย ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เล่ามาจากปากของเขาเองอย่างหมดเปลือกโดยไม่ต้องมีอะไรปกปดกับเรื่องจริงๆ ในชีวิตเขา เรามาติดตามเรื่องราวของเขา เอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์กันเลยดีกว่านะคะ “จากกระแสในการเปิดผังผลงานในปีนั้นของค่าย ละครเอ็กแซ็กท์และซีเนริโอ ที่เขาเองให้ผมรับหน้าที่พิธีกรคู่ กับนายแฟรงค์ ซึ่งในค�่าคืนดังกล่าวก็ท�าเอาหลายๆคนสงสัยกัน ไปเลยว่า เอก เป็นชายแท้หรือเปล่านะ เมื่อพิธีการคู่ของผมคือ นายแฟรงค์ ได้โอกาสชงมุขว่า ต่อไปนี้เราคงไม่ได้ชมการรวมตัว ของบอยแบนด์ชื่อดังคับบ้านคับเมืองอย่าง ยูเอชทีกันอีกต่อไป แล้ว เพราะวงนี้จะเป็นวงที่มีนักร้องชาย ๕ คนและนักร้องสาว อีก ๑ คน ซึ่งงานนี้ผมโดนเข้าไปเต็มๆเลยทีเดียว เล่นเอาคนทั้ง งานข�ากันหัวเราะทั้งน�้าตาเล็ดกันเป็นทิวแถวกับการยอมรับตัว ตนของผมในครั้งนี้รวมกับที่ผมลงทุนแต่งเป็น คริสติน่า อากีล่าร์ โดดขึ้นโชว์เพลง ไม่ยากหรอก ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต ดีเจ ออนสเตจ ที่มีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์เดือนมิถุนายนที่ผ่าน มาเมื่อสองปีที่แล้วที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานนี้แฟนคลับของผมที่ตามมาถือป้ายเชียร์กัน ถึงกับกรี๊ดสนั่นล็อบบี้กันเลยทีเดียว เพราะงานนี้ผมจัดเต็ม ทั้ง เสื้อผ้า หน้า ผม แถมงานนี้ผมแดนซ์โชว์กระจายไม่แพ้ต้นฉบับ เลยจริงๆ ซึ่งพอเสร็จงานแถลงข่าวภาพชุดนี้ของผมกับสังคม สาธารณะ จริงๆแล้วคนที่ใกล้ชิดก็พอจะจับแนวๆของผมออกมา สักพักใหญ่แล้วละครับ เพราะความที่เราเป็นชายหนุ่มมากจริต และการที่ผมมีภาพลักษณ์ศิลปินติดมาจนถึงทุกวันนี้ สรรพนาม ของผมในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์จึงค่อนข้างหลากหลายไม่ ว่าจะเป็น เอก ยูเอชที เชอรี่และเอกกี้ สมัยนักร้องคนจะเรียก เอก ยูเอชที พอมาเป็นดีเจก็จะมีพี่อีกคนที่ชื่อเล่นเหมือนกัน ที่สุดก็ต้องใช้นามสกุลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเอื้อสังคมเศรษฐ์ เลยกลายเป็น เอกเอื้อ ส่วนชื่อ เชอร์รี่ มาจากตอนที่นั่งจัด รายการอยู่ซึ่งคุยกับคุณสุทธิสาท ทองชื่น ถึงประเด็นข่าวว่า ท�าไมคนไทยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษกันเยอะแยะท�าไม ไม่เปลี่ยนชื่อมาเป็นภาษาไทยกันบ้างเลยโดนตั้งชื่อให้ใหม่ทันที ว่าชื่อเชอร์รี่ไม่ไช่เหรอ เราก็ไม่เอา เพราะไม่ใช่แนว ชื่อฉันต้อง ดูเข้มแข็งและมาดแมนกว่านั้น เลยยื่นค�าขาดว่าไม่ต้องมาเรียน เชอร์รี่เลยนะ หากอยากจะเรียกต้อง เอกกี้เท่านั้น เลยกลาย เป็นชื่อนี้นับแต่นั้นมา

จริงๆแล้วชื่อนี้แฟนเก่าเคยตั้งให้ไง เป็นตระกูลกี้ๆ เหมือนกันเราก็เออ ใช้ชื่อนี้ดีกว่า น่ารักดี มันก็เป็นชื่อที่ลงตัว ส�าหรับเรา ขี้เมาท์บ้าง ปากดีบ้าง เรียบร้อยบ้างอยู่ในชื่อนี้หมด เลย แล้วคนฟังก็ชอบด้วยแรกๆก็เรียกเชอร์รี่ แต่เราไม่ยอม ยื่น ค�าขาดต้องเรียกเอกกี้เท่านั้น ที่สุดทุกคนก็ยอม ซี่งถ้าจะมองภาพของผมกับบุคลิกแบบผู้หญิงอาย ผู้ชายต้องหลบนี้จะขัดมากขึ้นในช่วงที่เป็นพิธีกร เดอะสตาร์ ค้นฟ้า คว้าดาวปี ๔ คือเริ่มมาจากเดอะสตาร์ปี ๒ ฟีดแบ็ค กลับมาว่าท�าไมพิธีกรดูเครียดจังทั้งๆที่รายการก็ดูสนุก เลย ลองปรับเปลี่ยนแนวและสไตล์การพูดคุยโต้ตอบกันดู ก็ค่อยๆ ลงตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะพี่บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ บอกว่าเล่น ได้ปล่อยมุขรับมุขกันได้แต่อย่าเยอะเกิน เลยกลายเป็นว่าติด คาแรคเตอร์นี้มาจัดรายการวิทยุด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นความ กลมกลืนที่ลงตัวไม่ได้ตั้งใจที่จะปรุงแต่ง แต่มันค่อยๆมา ท�าให้ จับทางได้ถูกว่าจัดรายการแนวนี้คือแนวของตัวเองปล่อยไป ตามอารมณ์นั้นๆ อยากแซวใครก็แซวหรืออยากติงตองก็ท�าได้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 53


เดี๋ยวนี้คนฟังก็เปรี้ยวขึ้น แซวกลับตลอด ซึ่งตาย... แหม เราก็ ย อมไม่ ไ ด้ เ หมื อ นกั น นะก็ เ ลยแซวกลั บ กั น อย่ า ง สนุกสนานมันท�าให้ผมมีก�าลังใจที่จะท�ารายการมากขึ้นเพราะ คนดู ค นฟั ง เขายอมรั บ ไง เราไม่ ไ ด้ ฝ ื น ใจคนดู ฝื น ใจคนฟั ง ด่ า เขามาร่ ว ม อารมณ์กับเราด้วยตรงนี้ไง ที่บอกว่ามันชักมัน ชักสนุก ขึ้นมาแล้วล่ะ กั บ การเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต การเป็ น ดี เ จของผม เนี่ ย มั น เริ่ ม มาจากเอ-ไทม์ ที่ผู้บริหารเรียกตัวให้ไปลอง เทสต์ดูในที่สุดประตูสู่อาชีพ เดเจก็เปิดรับโดยไม่ได้ใช้เส้น อะไรแม้แต่นิดเดียว เพราะตอนนั้นไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วน ตัวเลย ท�าเดโมส่งไปครั้งแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ด้วยซ�้า เพราะตอนนั้นยังมีความมุ่งมั่นในการเป็นนักร้องมากที่สุดยังไม่ คิดที่จะไปท�าอาชีพอื่น เขาให้ท�าก็ท�าไปในลักษณะของเรา คือ มีความเป็นตัวของตัวเอง แรกๆยังจับทางไม่ถูกก็จะได้รับการ คอมเมนต์จากพี่ๆโปรดิวเซอร์ พี่ไก่-สมพล พี่เป้-วิศวะ รวมถึง

54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา เลยค่อยๆ จับจังหวะกันไป ช่วงนั้นลงล็อคเวลาคือหยุดงานเพลง เริ่มต้นงานดีเจจากเรดิโอ โหวต แซตเทิลไลต์ แบงค็อกเรดิโอ และ กรีนเวฟ เวลาที่เหลือ ก็เป็นของเรา อยากจะไปเรียนหรืออยากจะไปท�าธุรกิจส่วนตัว ได้เลย มันเหมือนฟ้าส่งฉันมาอะไรแบบนี้ เหมือนเจอสิ่งที่ใช่ แต่ไม่ได้ปุบปับคือค่อยได้ค้นพบมากกว่า มีความรู้สึกว่าเราได้ ท�าอะไรใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้สึกว่าเราท�าได้ เป็นความท้าทายที่ อยากท�ามากเพราะต้องท�าการบ้านตลอด ไหนจะต้องหาข้อมูล ติดตามฟังสไตล์การจัดของดีเจคนอื่นๆเหมือนไฟที่จะท�างานลุก โชนขึ้นมาอีกครั้งไงครับ หลังจากนั้นผมก็เข้ามาในวงการเต็มตัวในอีกรูปแบบ คือมาแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง หกตกไม่แตก กับวง ยูเอชที มา เป็นดีเจทางกรีนเวฟ ๑๐๖.๕ เอฟเอ็ม และอาร์วีเอส ๙๓.๕ และ ไฟฟ์ไลฟ์ ได้ร่วมแสดงละครเวทีเรื่อง หีบหลอนซ่อนวิญญาณ ปัจจุบันเป็นพิธีกรในรายการประกวดร้องเพลง เดอะสตาร์ ค้นฟ้า คว้าดาว ของค่ายเอ็กแซ็กท์ ในเครือ จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ คู่กับ แฟรงค์-ภคชนก์ โวอ่อนศรี และรับงานลงเสียงโฆษณา เป็นครั้งคราว และมีงานละครและงานอีเว้นต์ต่างๆเยอะแยะ มากมาย ซึ่งหลังๆเราก็สบายมากขึ้นเพราะไม่ต้องเกร็งเหมือน ตอนที่เป็นวงบอยแบนด์ ที่ จ ริ ง ตอนเด็ ก ๆนี่ ผ มเรี ย บร้ อ ยมากคุ ณ แม่ บ อกว่ า เรียบร้อยขนาดว่าวางไว้ที่ไหนก็จะอยู่แต่ตรงนั้น จะไม่ไปไหน คิดดูละกัน สงสัยตอนเด็กๆคงเรียบร้อยมาเยอะโตขึ้นเลยปล่อย ซะเต็มที่ คือเราจะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงก็ท�าไป ก็ดูๆกันไปไม่ จ�าเป็นต้องมาออกจากปากเรา เราก็เรื่อยเปื่อยก็เป็นงานของ เรา แต่ก็มาทางนี้ เราก็สนุกสนานลั่นล้า คือไม่เปิด ไม่ปิด เป็น คนตลกมากกว่านะคือตั้งแต่ เดอะสตาร์ ๔ มั้ง คือโมเม้นท์ตรง นั้นเราเป็นอย่างนั้น โมเม้นท์ตรงนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วมันค่อยๆ พัฒนา ค่อยๆปรับตัวเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ฝืนมันไง ถ้าบางอย่าง


มันฝืนมันก็ไม่ใช่ถูกเปล่า เราไม่ได้อยู่ดีๆแบบต่อมจะแตกทนไม่ ไหวแล้วเปิดตูมซะเมื่อไหร่กัน แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้นี่บอกเลย ว่า สบายใจมากที่สุด ถามว่าคนรอบข้างแปลกใจไหม อืมม์ ก็ ไม่นะ เพราะเราแบบค่อยๆมา เราไม่ได้อยู่ดีๆจากหน้ามือเป็น หลังมือ พลิกหน้าเลยแล้วกลายเป็น คือค่อยๆมาแล้วทุกคน ซึมซับไปเลยแล้วมันรับเราได้ เอกคิดว่าอย่างนี้นะด้วยอารมณ์ ที่เราข�ำๆสนุกสนานไปด้วยมันเลยกลายเป็นตลกดีว่ะ ข� ำว่ะ ชอบว่ะ ประมาณนั้นไปมากกว่าและไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย ไม่ว่าครอบครัวหรือใคร ก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็ไม่เคยคุยกันเรื่อง นี้ ไม่ได้คุย ไม่ได้คาดคั่นอะไรเขารู้นั่นคืองานของเราแล้วก็เป็น ตัวของเราที่บ้านเขาจะเงียบๆอยู่แล้วเป็นปกติธรรมชาติของ บ้านผม ในส่วนของสาวๆพวกหล่อนก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรตรง ข้ามซะอีก มีแต่สาวๆชอบเยอะมากขึ้นด้วยซ�้ำไปเพราะรู้สึกว่า เราเป็นเพื่อนสาวแสนน่ารัก คือเขาจะเข้าถึงเรามากขึ้นเหมือน เข้าใจผู้หญิง เข้าใจแม่บ้าน คือมันบอกไม่ได้ว่าเราเข้าใจผู้หญิง มากขึ้นไหม แต่เรารู้สึกว่าเราเข้าถึงเขามากขึ้น แต่ไม่รู้ว่าเขา เข้าใจมากขึ้นหรือเปล่านะ สามารถไปเจอะเจอแล้วไปลั่นลา กับเขาได้มากขึ้น เขาก็เข้าถึงเราได้มากขึ้นสามารถสัมผัสเรา ได้มากขึ้นกว่า คือเราเองก็มีผลในการที่เราเป็นเราในวันนี้มาจาก เรื่องราวในอดีตของชาตินี้ไม่ใช่ชาติที่แล้วคือทุ่มเทความรัก มากมายแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่ก็ไม่ท�ำร้าย ตัวเอง ไม่มีทางเพราะว่านึกถึงพ่อแม่ตลอด กว่าพ่อแม่จะเลี้ยง เรามาได้มันยากมากเรื่องอะไรจะต้องท� ำร้ายตัวเองให้พ่อแม่ เสียใจใช่ไหม ก็ค่อนข้างปลงกับชีวิตได้เร็วเวลามีปัญหาอะไรก็ จะตั้งสติให้มันหลุดจากตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด จากวันนั้นถึงวัน นี้ก็ไม่มีแฟนอีกเลย มันไม่เข็ดนะ แต่มันไม่เจอ คือเราเป็นคนที่ แบบว่าถ้าไม่รักก็ไม่ยุ่งแค่กิ๊กหรือแค่คุยกันแค่นั้นไม่ได้เอาตัวเอง เข้าไปผูกพันหรือว่ามีความรู้สึกไม่อยากเจอ คนเราถ้ามีความรัก ก็อยากเจอคนที่เรารัก อยากไปกินข้าวด้วย ไปดูหนังด้วย แต่ ตอนนี้ไม่เจอ ไม่มีคนๆนั้นเลย ก็มีเข้ามาบ้างเหมือนกัน แต่เราไม่ ชอบ เราต้องการแค่เพื่อนแค่นั้นพอแล้ว ทุกวันนี้เวลามีปัญหา นี่เราเข้าใจชีวิตมากขึ้น เราผ่านจุดที่มันหนักในชีวิตมาแล้ว ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องอกหัก เรื่องงาน ตอนนั้นเราคิดว่าอะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิดแก้ไขได้ก็แก้ แก้ไขไม่ได้ก็นอนหลับพักผ่อนก็จบ พรุ่งนี้ตื่นนอนตอนเช้าค่อยว่ากันใหม่ มีความรู้สึกว่าชีวิตคนเรา เกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วนะ บางทีต้องถามตัวเองก่อนหาค�ำตอบให้ ได้ว่าเราต้องการอะไร ถ้าคุณต้องการเก็บแล้วคุณมีความสุขได้ ไม่มีใครว่า แต่อย่าไปหลอกใครก็ตามง่ายๆเลยอย่าหลอกตัวเอง ชีวิตไม่มีความสุขหรอกมันกดดัน คิดดูซิคนเราเกิดมายังหลอก ตัวเองเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีความสุขทุกอย่างในโลก นี้มีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม บางคนรู้ตัวตั้งแต่นี้ แต่บางคนทุกวันนี้แต่งงานไป

ยังไม่รู้ตัวเลยก็มีเยอะนะ มันบอกไม่ได้จริงๆมันเป็นอะไรไม่รู้ เหมือนเวรกรรมมากกว่า สังคมไทยท�ำอะไรก็ขอให้ท�ำความดี ไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อนคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่อง ของคุณเพราะชีวิตคุณ คุณต้องจัดการให้ได้ ท�ำตัวเองให้มีความ สุขมากกว่าความทุกข์ ถ้าคุณคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าโอเคที่สุด แล้วในชีวิตการที่เราชัดเจนมากขึ้น มันก็เหมือนเรามีความมั่นใจ มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราท�ำมันไม่ได้ผิด ไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดร้อน แล้วก็คืองานที่เราท�ำ ท�ำให้เรามีความสุขมันคืองาน เวลาผม ขึ้นเวทีหรือผมท�ำอะไรก็ตามรู้สึกสนุกผมก็รู้สึกว่าคนที่ดูหรือคน ที่ชมรู้สึกสนุกเขามีความสุข วันข้างหน้าของชีวิตก็ไม่ได้คาดหวัง อะไรมากมาย ไม่ได้ท�ำในสิ่งที่ตัวเองรักและรักในสิ่งที่ตัวเองได้ ท�ำซึ่งผมก็ตั้งใจว่าท�ำงานไปเรื่อยๆและหน้าที่รับผิดชอบที่มีให้ดี ที่สุดและที่ส�ำคัญงานที่ผมทุ่มเทเวลาและหัวใจให้มากที่สุดตอน นี้ก็คือหน้าที่การดูแลคุณพ่อแม่เพราะอายุท่านก็เยอะแล้วเรา อยากให้เวลาท่านเยอะๆให้อย่างเต็มที่ดูแลท่านให้ถึงที่สุดให้ เหมือนกับที่ท่านทุ่มเทชีวิตและเวลาในการดูแลเรามาตลอดนะ ครับก็เลยอยากฝากถึงแฟนคลับและน้องๆด้วยนะครับว่าเราจะ เป็นอะไรก็เป็นได้ขอให้เราเป็นคนดีมีคุณค่าในตัวเองและอย่า ลืมให้ความส�ำคัญกับบุพการีผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์ของ เราเพราะเป็นเราได้ในวันนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ที่เป็นผู้ให้ก�ำเนิด เราให้โอกาสกับเรานะครับ ถามว่าทุกวันนี้เอกรู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนตัวเอง มาเป็นแบบนี้ ก็อธิบายให้ทราบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมมีความสุข มากที่ผมสามารถท�ำอะไรก็ได้แล้วคนที่เขาดูเรามีความสุข ใคร จะพูดยังไงเราคิดว่าเราเชื่อมั่นในตัวเราเอง แล้วเราจะประสบ ความส�ำเร็จขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักรับรองว่า ชีวิตเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราท�ำ ครับ”

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 55


ตัวไกล...ËÑÇã¨ÍÂÙ‹ä¡ÅŒ โดย : ดร.äสว บุÞมา (คนäทยãนอเมริกา)

เมืองไทยโชคดีจึงมีน�้าท่วม

หวังว่าผู้ถูกน�้าท่วมเมื่อปีที่ผ่าน ๆ มาคงไม่คิดจะ ต่อว่าผู้เขียนทันทีเมื่ออ่านชื่อเรื่อง จริงอยู่ทุกฤดูฝน มีคนได้ รับความเดือดร้อนจากภาวะน�้าท่วมเสมอ แต่มีคนนับร้อย นับพันล้านที่ต้องการน�้าท่วมเป็นครั้งคราวเช่นเมืองไทย ผู้เขียนเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อ เดินทางไปยังซาอุดีอาระเบีย เราทราบกันดีว่าประเทศนั้น มีน�้ามันปิโตรเลียมมากที่สุดในโลกและร�่ารวยมหาศาลจาก การขายน�้ามัน แต่ในขณะเดียวกันก็แห้งแล้งจนเป็นทะเล ทรายและไม่มีแม่น�้าล�าธารแม้แต่สายเดียว ชาวซาอุฯ บอก ผู้เขียนว่า ถ้าเลือกได้ พวกเขาจะเลือกเมืองไทยเหนือซาอุฯ เพราะมีน�้ามากเนื่องจากคนเราขาดน�้ามันได้ แต่ขาดน�้าจืด ที่สะอาดส�าหรับดื่มเมื่อไรเป็นตายในเวลาไม่กี่วัน ยิ่งถ้าไป หลงอยู่ในกลางทะเลทรายด้วยแล้ว ยิ่งตายเร็วยิ่งขึ้น ผู้ที่ คิดว่าในตอนเดือนเมษายน เมืองไทยร้อนจนแทบทนไม่ ไหว ลองไปอยู่ในกลางทะเลทรายในหน้าร้อนดูสักวันจึง จะรู้ว่าเดือนเมษายนของเรานั้นเย็นสบาย 56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวว่าชาวซาอุฯ ต้องการมา ซื้อที่ดินผืนใหญ่ ๆ ในเมืองไทยเพื่อใช้ท�านา แต่สิ่งที่พวก เขาสนใจมิใช่ที่ดินเนื่องจากบ้านเขามีที่ดินมากกว่าบ้านเรา เกือบสี่เท่าและมีคนไม่ถึงครึ่งของจ�านวนคนไทย สิ่งที่เขา

(ภาพเช่นนี้มีอยู่ทั่วซาอุดีอาระเบียและอีกหลาย สิบประเทศที่โชคร้ายจากการมีทะเลทรายอยู่มาก)


(บ่อน�้ากลางก้นแม่น�้าซึ่งก�าลังแห้งผากเนื่องจาก หลาย ๆ ปีจึงจะมีน�้าไหลผ่านสักครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนัก กลางทะเลทราย) สนใจได้แก่น�้าที่เมืองไทยมีอย่างเหลือล้น การมีฝนตกจน น�้าท่วมทุกปีอาจท�าให้คนไทยไม่ตระหนักสักนิดว่า ปัญหา หนักหนาสาหัสที่สุดในโลกปัจจุบันและจะยืดเยื้อต่อไปใน อนาคตคือ การขาดแคลนน�้า การแย่งชิงน�้ากันในส่วนต่าง ๆ ของโลกน�าไปสู่ความขัดแย้งถึงขนาดฆ่าแกงกันแล้ว เมื่อไม่ (แม้จะไม่สะอาด แต่น�้าทุกหยดในหลายส่วนของ นานมานี้จึงมีหนังสือชื่อ “สงครามชิงน�้า” พิมพ์ออกมาถึง สามเล่มคือ The Water Wars โดย แคเมรอน สแตรเชอร์ แอฟริกามีค่าสูงยิ่ง) Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit โดย ต่างชาติท�าโหดร้ายเช่นนั้นได้เพราะนักการเมือง วัฒนา ศิวะ และ Water Wars: Drought, Flood, Folly, ของประเทศยากจนมักฉ้อฉลสูงและพร้อมที่จะรับสินบน and the Politics of Thirst โดย ไดแอน เรนส์ วอร์ด เพื่ อ เปิ ด ทางให้ ต ่ า งชาติ เรื่ อ งนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ เมื อ งไทย “ปัญหาหนักหนาสาหัสที่สุด เมื่อไรก็ตามที่คนไทยไม่ให้ความใส่ใจอย่างจริงจังและยัง ในโลกปัจจุบันและจะยืดเยื้อต่อไปใน คิดว่าการมีน�้ามากจนท่วมเป็นครั้งคราวเป็นความโชคร้าย อนาคตคือ การขาดแคลนน�้า การ มิใช่ความโชคดี

แย่งชิงน�้ากันในส่วนต่าง ๆ ของโลก น�าไปสู่ความขัดแย้งถึงขนาดฆ่าแกง กันแล้ว”

เรื่องการขาดแคลนน�้าจนน�าไปสู่การแย่งชิงที่ดิน กันก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งรัฐบาลของประเทศร�่ารวยเช่น ซาอุ ดี อ าระเบี ยและเกาหลีใต้และบริษัทเอกชนของฝรั่ง ก�าลังออกไปฮุบที่ดินในประเทศอยากจนทั่วโลก บางครั้ง พวกเขาท�าด้วยการซื้อหรือเช่าระยะยาวอย่างตรงไปตรง มา แต่บางครั้งท�าแบบโหดร้ายโดยไล่เจ้าของดั้งเดิมออก เนื่องจากพวกเขาไม่มีโฉนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกา ยิ่งกว่านั้น สัตว์ป่าและระบบนิเวศยังถูกท�าลายในระหว่าง (ที่ดินของชาวเผ่ามาไซในแอฟริกาซึ่งมีสัตว์ป่า ที่ผืนดินเหล่านั้นถูกน�าไปท�าไร่อีกด้วย เรื่องนี้มีรายละเอียด และสัตว์บ้านนับล้านตัวอยู่กับคนอย่างกลมกลืนก�าลังถูก อยู่ในหนังสือชื่อ “นักฮุบที่ดิน” (The Land Grabbers: นายทุนต่างชาติฮุบไปท�าไร่และไล่ทั้งคนและสัตว์ออก) The New Fight over Who Owns the Earth) โดย เฟรด เพียร์ช ซึ่งเพิ่งพิมพ์ออกมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 57


58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ!!¡ÑºÍÒ¨ÒϪ×èÍ´Ñ§ã¨´Õ อาจารย์ปง เจริญศิริวัฒน์ แห่ง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปัญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ต้องมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารย์มหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เป็นห่วงเด็ก ท�าไมได้เกรดเท่านี้ล่ะลูก ความรักไงที่คุณต้องให้เขา ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว คนที่ให้แต่วิชาการอย่างเดียว ควรจะเรียกตัวเองว่านัก วิชาการ ที่มาสอน อย่าเรียกเลยว่าเป็นครู ครูต้องให้ความรักนักเรียน ต้องมี ความเอื้ออาทรต่อเด็ก ถาม – นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเรียนในห้องเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แล้วมาเจออาจารย์ที่เป็นอย่างอาจารย์ ที่ให้ความรัก ต่อเด็ก อาจารย์ก�าลังจะสะท้อนใช่ไหมครับว่านี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือ การที่ครูให้ความรัก ความเมตตาต่อเด็ก เข้าใจเด็ก ตอบ – ครูไม่เคยสะท้อนหรอกค่ะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไม่คิดหรอก ค่ะ ว่าครูทุกคนต้องเป็นแบบครู แต่ครูเพียงแค่อยากจะบอกว่า เด็กหลายคนเขา ขาดความอบอุ่นจากอาจารย์เคยรู้บางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณ เป็นแค่นักวิชาการที่มาสอน แล้วคุณก็ชมกันเองให้เป็นอาจารย์ดีเด่น คุณสอนเด็กอยู่ ๔๐ คน แล้วคุณสอนส�าเร็จอยู่ ๑๐ คน แล้ว ก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโอ้อวดตลอดเวลา แล้วอีก ๓๐ คนที่เหลือล่ะ เคยดูแลเขาบางหรือเปล่า โทษแต่เด็กที่เรียนเลขไม่รู้เรื่อง แล้วเคย คิดที่จะไปสอนเขาบ้างหรือเปล่าแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แต่เรียนไม่รู้ เรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม ค�าพูดของคุณถ้าไปบาดจิตใจเขาให้เป็นแผลลึกๆ อยู่ในใจตั้งแต่ตอนประถม จนเขาไม่ตั้งใจเรียนมา จนถึงมัธยม เคยรู้บ้างไหม ..ว่าเป็นเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษย์ครูสมศรี

“ส�าหรับเรา ที่ชอบเรียนครูสมศรีไม่ใช่เพราะไม่ชอบร้อง เพลงนะ เราชอบร้องเพลง แต่เราชอบครูสมศรี ครูสมศรีสอนให้คน เป็นมนุษย์ได้!!” “Enconcept ครับ มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย ทั้ง Memolody ทั้ง Vocab ทั้ง Grammar ที่ส�าคัญพี่แนนเป็น อาจารย์ที่ทุ่มเทให้กับการสอนมาก ๆ เลย ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก ที่เรียน Enconcept เลย และจะเรียนต่อไปอีกหลาย ๆ คอร์ส”

กµิกาง่ายæเพื่อการรับทุนเรียน¿รี

ส่งเรื่องราว ‘จิµอาสา’ ãนดŒานµ่างæ เปšนเรื่องราวของµนเองËรือ¼ูŒอื่น กลุ่มค³ะãดæ ก็äดŒ ที่ ประทับãจ จ�านวน 1 Ëรือ 2 ËนŒา ขนาด A4 พรŒอมรูปถ่าย รับสิทธิìเรียน¿รี 1 คอรส ทันที (วัน เวลา คอรสãด ที่ äËน นŒองเลือกเรียนเอง) ËากนŒองæส่งมาจ�านวนมาก ก็µŒองรอคิวกันËน่อยนะค่ะ ส่งบทความäดŒที่ e-mail :news_chae@hotmail.com สอบถามรายäดŒที่ 02-983-7312


Healthy Hour

โดย : คนรักสุขภาพ

เคล็ดลับ...สาวหมื่นป “ย่านาง”...สรรพคุณเลิศล�้า “หมื่นปไม่มีแก่” เห็นผลิตภัณฑ์จาก ใบย่านาง แล้วแปลกใจ นอกจากน�าใบ ย่านางมาคั้นเอาน�้าไปใส่แกงหน่อไม้ ใส่ซุปหน่อไม้แล้ว ยังสามารถน�า ไปท�าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ เช่น ดังที่เห็นคือ สบู่ใบย่านาง และ ใบย่านาง แคปซูล บางคนน�าไปท�าน�้าใบย่านางส�าหรับดื่ม ก็มี...สรรพคุณใบย่านาง นั้นมีมากจนบางคนเรียกว่าเป็น ยาอายุวัฒนะ ซะเลย...มีข้อมูลระบุว่า หมอยาโบราณทางอีสานเรียกใบย่านางว่า “หมื่นปไม่มี...แก่” อันนี้คง ไม่ใช่ภาษาอีสาน หากเป็นอีสานคงพูดว่า “หมื่นปบ่มีเฒ่า”...พอรู้เช่น นี้แล้ว ผู้เขียนซื้อไปปลูกที่บ้านแล้วเรียบร้อย... ใบย่านาง นั้นเป็นไม้เลื้อย เถาสีเขียวสด ข้อมูลจาก คณะ เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ระบุว่า มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินเอ สูง วิตามินซีก็สูง มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ไฟเบอร์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ไทอะมีน ไรโบฟลาวิน และไนอะซีน ส�าหรับสรรพคุณ ในทางยา ย่านางถือเป็นยาเย็น มีความโดดเด่นด้านการดับพิษและลด ไข้ โดยรากย่านางแก้ไข้ได้ทุกชนิด เช่น ไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้หัด ไข้ผิด ส�าแดง แก้เบื่อเมา ใบและเถาย่านางใช้แก้ไข้ ลดความร้อนและแก้พิษ ตานซาง...เป็นต้น 60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ที่สะสมในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมาจากอาหารและ สิ่งแวดล้อม … ปัจจุบันคนหันมานิยมผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพร พื้ น บ้ า นกั น มากขึ้ น ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ประโยชน์ อั น มี อยู ่ จ ริ ง ที่ ค ้ น พบโดยภู มิ ป ั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ นอกจาก ย่ า นางแล้ ว ยั ง มี ส มุ น ไพรอื่ น ๆ อี ก มากมายที่ น� า มาผลิ ต เป็นผลิตภัณฑ์ออกจ�าหน่าย มีหลายเจ้า หลายราคา หลาย คุณภาพ แตกต่างกันออกไป...ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ หาได้ตามใจปรารถนา ผู้ประกอบการควรผลิตสินค้าที่มี คุณภาพออกมาจ�าหน่าย...เน้นที่คุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ชัดว่า สมุนไพรของไทยนี้ดีนักหนา และเน้นที่ราคา ให้ถูก เข้าไว้ จะได้ชื่อว่า ...ของดี ราคาถูก..และที่ส�าคัญ อย่าให้ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ระบุว่า ย่านาง ชาติอื่นใดน�าไปครอบครองได้. มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tiliacora;Trian dra (Colebr.) Diels “จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทาง ชื่อสามัญ (ภาคกลาง) เถาย่านาง, เถาหญ้านาง, เถาวัลย์ วิทยา ศาสตร์ พบว่า น�า้ คัน้ จากใบย่านาง เขียว, หญ้าภคินี (เชียงใหม่) จ้อยนาง, จอยนาง, ผักจอย มีคลอโร ฟลล์ สามารถเพิ่มความสดชื่น นาง (ภาคใต้) ย่านนาง, ยานนาง, ขันยอ (สุราษฎร์ธานี) ปรับสมดุลร้อนเย็นในร่างกาย ลดไข้ ปวด ยาดนาง, วันยอ (ภาคอีสาน) ย่านางอื่น ๆ เครือย่านาง, ปู่ แขนขา แสบร้อนเบ้าตา เป็นผดผื่นคัน เจ้าเขาเขียว, เถาเขียว แพ้อากาศ สามารถล้างสารพิษที่สะสม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...ต้น เป็นไม้เถาเลื้อย ในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมาจาก เกี่ยวพันไม้อื่น เป็นเถากลม ๆ ขนาดเล็ก เหนียว มีสีเขียว อาหารและสิ่งแวดล้อม” เมื่อแก่จะมีสีเข้ม บริเวณเถามีข้อห่างๆ เถาอ่อน มีขนอ่อน ปกคลุม เมื่อแก่ผิวค่อนข้างเรียบ ราก มีหัวใต้ดิน รากมี ขนาดใหญ่ ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับ ล�าต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมน ขนาดใบยาว ๕-๑๐ ซม. กว้าง ๒-๔ ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว ๑-๑.๕ ซม. ในภาคใต้ใบค่อนข้างเรียวยาวแหลมกว่า สีเขียว เข้ม หน้าและหลังใบเป็นมัน ดอก ออกตามซอกใบ ซอกโคน ก้าน จากข้อเถาแก่เป็นช่อยาว ๒-๕ ซม. ช่อหนึ่ง ๆ มีดอก ขนาดเล็กสีเหลือง ๓-๕ ดอกออกดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก ขนาดโตกว่าเมล็ดงาเล็กน้อย ต้นเพศผู้จะมี ดอกสีน�้าตาล อับเรณูสีเหลืองอ่อน ดอกย่อยของต้นเพศผู้ จะมีขนาดเล็ก ก้านช่อดอกมีขนสั้น ๆ ละเอียด ปกคลุมหนา แน่น ออกดอกช่วงเดือนเมษายน ผลรูปร่างกลมเล็ก ขนาด เท่าผลมะแว้ง สีเขียว เมื่อแก่กลายเป็นสีเหลืองอมแดง หรือ สีแดงสด และกลายเป็นสีด�าในที่สุด จากการศึกษาข้อมูลทางวิทยา ศาสตร์ พบว่า น�้า คั้นจากใบย่านางมีคลอโร ฟีลล์ สามารถเพิ่มความสดชื่น ปรับสมดุลร้อนเย็นในร่างกาย ลดไข้ ปวดแขนขา แสบ ร้อนเบ้าตา เป็นผดผื่นคัน แพ้อากาศ สามารถล้างสารพิษ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 61


คุโดยย:เฟืซิน่แสสะพานด� อง เรืำ ่องเร้นลับ

เลือกทรงผมให้ถูกโฉลกเสริมโหงวเฮ้ง

“โหงวเฮ้ง” เป็นการพยากรณ์บุคลิก ลักษณะนิสัย โชคลาภ ฯลฯ ของคนเรา โดยอาศัย ลักษณะพื้นฐานหลัก ๆ ๕ จุด คือ ตา หู จมูก ปาก และคิ้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกสิ่งหนึง่ ที่สามารถเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการผันโชคชะตานัน้ ๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ สิ่งนัน้ ก็คือ ทรงผม “โหงวเฮ้ง” ทั้ง ๕ จุด จะว่าไปแล้วมีความส�ำคัญ และมีบทบาทต่อการท�ำนายเท่าเทียมกันหมด เพียงแต่บ่ง บอกในเรื่องราวคนละจุดต่างกัน ใบหน้าลักษณะใด รับกับผมทรงใด? การจะก�ำหนดทรงผมเพื่อให้รับกับโหงวเฮ้งนั้นมี หลักพื้นฐานง่าย ๆ คือ การดูตามลักษณะเครื่องของรูปหน้า ซึ่ง ก็คือ การดูระบบธาตุ นั่นเอง แบ่งออกได้เป็น ๕ ธาตุ คือ ธาตุทอง ธาตุไฟ ธาตุไม้ ธาตุน�้ำ และธาตุดิน - ธาตุทอง คือ ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม ผิวขาว - ธาตุไฟ คือ ใบหน้าแหลม ผิวออกคล�้ำ - ธาตุไม้ คือ ใบหน้ารูปยาว หรือ รูปไข่ ผิวขาว - ธาตุนำ�้ คือ ใบหน้ารูปกลม ผิวสองสี หรือ ผิวคล�ำ้ - ธาตุดิน คือ ใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู ผิวสี อมเหลือง การก�ำหนดลักษณะทรงผมจะต้องดูประกอบกับ รูปหน้า เช่น คนธาตุทองมีใบหน้าสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะที่ เข้มแข็ง ควรไว้ยาว เรียบ ๆ ให้ดูหวานหน่อย คนธาตุไฟ ถ้าท�ำผมพองฟูแนบทรงฟาร่าห์จะช่วยเสริมโหงวเฮ้งได้ดี ถ้าลักษณะใบหน้า ต้องตามลักษณะธาตุน�้ ำ คือ ใบหน้า กลม หรือ ธาตุไม้ คือ ใบหน้ารูปยาว และรูปไข่ สามารถ ท�ำทรงผมได้อิสระ ผมหน้าก็มีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดบุคลิกของ คน คุณจะเป็นนกน้อยในไร่ส้ม หรือเป็นสาวใหญ่ ทรง 62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

คุณวุฒิ มาด เคร่งขรึมได้ก็ด้วยทรงผมนี่แหละ แต่การจะ ท�ำผมหน้าม้า รวบผมเรียบตึง หรือ ท�ำกะบังเปิดหน้าผาก ก็ต้องให้รับกับรูปหน้า และต้องตามโหงวเฮ้ง ซึ่งถ้าจะดูกัน ตามหลักการแล้ว “ชายกินช่วงหน้าผาก หญิงกินช่วงคาง” ผู้หญิง ต้องหน้าผากแคบจึงจะดีแต่คางต้องอิ่มเอิบ จึงจะมีบุตร หลานร�่ำรวยเจริญก้าวหน้า มีลูก บริวาร และสามีที่ดี ขณะ ที่หน้าผากกว้าง หมายถึงเป็นคนมีความสามารถ มีปัญญา มีความเป็นผู้น�ำ มากกว่าผู้ตาม ถ้าเป็นหญิงมักจะชอบอยู่ เหนือผู้ชายส่วนใหญ่จะหย่าร้าง เว้นแต่จะได้คู่ครองที่เข้าใจ มีเหตุผลจึงจะอยู่กันยืด การจะท�ำทรงผมให้รับกับใบหน้า ต้องดูว่าคนนั้น เป็นคนธาตุอะไร “ถ้าธาตุทอง ใบหน้าสี่เหลี่ยม และมีหน้า


ผากกว้าง จะดูแข็งมาก ควรท�ำทรงผมที่ปิดหน้าผากสัก ครึ่งหนึ่งไว้ผมยาวจะดี ถ้ามีใบหน้าแหลม หรือรูปไข่ ควร ท�ำผมเปิดหน้าผาก แต่ บางครั้งการท�ำผมม้าปิดหน้าผาก ก็ท�ำให้ผู้นั้นดูลึกลับภาพพจน์ไม่ค่อยดี ดูมีเล่ห์เหลี่ยม โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีตาหลุกหลิก ตา คมมาก ๆ แต่ถ้าตา อ่อน ตาเย็น ท�ำผมหน้าม้าได้” ในเมื่อผู้หญิงไม่ควรมีหน้าผากกว้างเกินไป เรื่อง หัวเถิกล้านส�ำหรับผู้หญิงจึงถือเป็นโหงวเฮ้งที่ไม่ดีเช่นกัน สถิติที่พบหัวเถิกล้านในผู้หญิงร้อยทั้งร้อยไม่ดี คือ มักจะมีประวัติหย่าสามี ...ส่วนในผู้ชายหัวเถิกล้านดี แต่ จะล้านมากล้านน้อยก็ขึ้นกับรูปหน้าอีกเช่นกัน ถ้าหน้ารูป สี่เหลี่ยม หัวล้านมากไม่ดี หน้า รูปกลม หัวล้านได้มากถึง ครึ่งกบาล แต่ไม่ถึงกับทรงผมในราชวงศ์แมนจู ถ้ามีใบหน้า รูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะหัวล้านมากแค่ไหนก็ ได้ จากหน้าผากกว้างมาถึงศีรษะล้าน มีจุดโหงวเฮ้ งอีกจุดที่คั่นระหว่างกลาง คือ คิ้ว ซึ่งมีส่วนส�ำคัญไม่แพ้ใน จุดอื่น เป็น ตัวที่สื่อถึงอารมณ์ อาทิ ....ลักษณะคิ้วที่ดี คือ คิ้วที่มีลักษณะเรียบ เป็นเส้นยาวขวาง ใสเป็นเงามันเรียง เส้นเป็นระเบียบไม่ใช่หยาบหนา ยุ่งเหยิง และต้องให้ได้ ระดับระหว่างตากับหน้าผาก คิ้วที่มีลักษณะหนาส่วนใหญ่ จะไม่ดี คิ้วชนกันบอกถึงความเป็นคนอารมณ์ร้อน คิ้วขมวด หมายถึง เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวน ฉะนั้นแนวการแต่ง คิ้วส�ำหรับสาวที่มีโหนกคิ้วสูง จึงควรเขียนคิ้วเพียงเล็ก ๆ อย่างเขียนเข้ม มาก ๆ และถ้ามีขวัญที่คิ้วก็ควรโกนทิ้งแล้ว เขียนใหม่เลย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขโหงวเฮ้ง นอกจากจะใช้ การแต่งหน้า-ท�ำผมเข้าช่วย บางครั้งถึงกับมีการท� ำศัลย กรรมโหงว เฮ้งกันเลย ซึ่งก็สามารถแก้ไขได้บ้าง แต่ไม่ถึง กับพลิกโชคชะตาแบบหน้ามือเป็นหลังมือเสียทีเดียว อีก ทั้งการท�ำศัลยกรรม ถ้า จะให้ได้ผลอย่างที่ต้องการก็ต้อง ดูส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วย “การจะไปผ่าตัดเสริมแต่งให้วิถีชีวิตดีขึ้น อย่าง ดวงตา ต้องดูว่าจุดเสียนั้นมีมากถึงขนาดต้องท�ำมั้ย เช่น ถ้าตามี ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ก็ควรไปผ่าตัดตบแต่งให้ เท่ากัน เพราะตา คือ ความสว่าง พระอาทิตย์ พระจันทร์ ให้ความรุ่งโรจน์ ทุก อย่างต้องดูระบบหน้าด้วย อย่างหาง ตาตก หรือ ตาพองกลมก็ควรท�ำ ลักษณะจมูกที่ควรเสริม คือ จมูกที่มีลักษณะตรง กลางใหญ่มาก โหนกแก้มต�่ำ เพราะถือว่าไม่ดี หรือ จมูก เล็ก โหนก แก้มสูง ก็ควรจะเสริมจมูกให้โด่งขึ้น เพื่อสมดุล กับโหนกแก้ม หรือ ลักษณะจมูกคด เป็นแอ่งตรงกลมก็ควร ท�ำจมูกเช่นกัน

ที่ส�ำคัญ คือ เวลาจะท�ำอะไรควรดูจังหวะด้วย เช่น เวลาโหงวเฮ้งเดินมาช่วงตา ในช่วงอายุระหว่าง ๓๕-๔๐ ปี ก็ไม่ ควรท�ำตา และในจุดอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ไม่ควรท�ำจมูก ไม่เช่นนั้นจะมีวิกฤตทันที” ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะว่ า ลั ก ษณะโครงสร้ า งทุ ก อย่ า งบน ใบหน้าเกี่ยวเนื่องกันหมดการจะท�ำสิ่งใดกับเครื่องเคราส่วน นี้ถ้าไม่ ถูกจังหวะ ไม่ถูกลักษณะ ก็สามารถผันวิถีชีวิต หรือ เป็นการปิดกั้นสิ่งที่ควรจะได้ จึงควรมีการตรวจเช็คโหงวเฮ้ งกันบ้างสัก ๖ เดือนครั้ง ขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จาก www.apichokeonline. com ขอบคุณข้อมูลจาก Internet

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 63


การให้บริหารประชาชนของข้าราชการ ในปัจจุบัน : น่าชื่นใจจริงหรือ เมื่ อ พู ด ถึ ง หรื อ เขี ย นถึ ง การให้ ก ารบริ ก ารของ ข้าราชการต่อประชาชน ก็ อ ดที่ ก ล่ า วถึ ง หรื อ เขี ย นถึ ง ค� ำ ขวั ญ ของท่ า น ปัญญานันทภิกขุ ที่ให้ไว้ในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ ไม่ได้ ท่านได้ให้ค�ำขวัญไว้ว่า “ข้าราชการ คือ บุคคลที่ท�ำงานให้ประชาชน ชื่นใจ” จากค�ำขวัญของท่านปัญญานันทภิกขุ ข้างต้น ท�ำให้ทุกส่วนราชการได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ การบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น ส�ำนักงาน ก.พ. ซึ่งรับผิดชอบและเป็นผู้ประสาน ในการจัดวันข้าราชการพลเรือน ก็ได้จัดให้มี “โครงการคัด เลือกข้าราชการตัวอย่างที่ท�ำงานให้ประชาชนชื่นใจ” ใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูข้าราชการพลเรือนที่มีผล การปฏิบัติงานดีเด่น และต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ซึ่งยังคงด�ำเนินการต่อมาจนถึง 64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ ส�ำนักงาน ก.พ. ก็ได้พยายามปรับปรุง เรื่องการให้บริการของส่วนราชการในหลาย ๆ ด้าน จนได้เสนอให้มีการประการใช้ “ระเบียบส�ำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒” ระเบียบนี้ ได้ให้ก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ไว้ด้วย โดยได้ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและ ด� ำ เนิ น การตามค�ำ ขอของประชาชนให้ เ สร็ จ และแจ้ ง ให้ ประชาชนผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอทราบภายในหนึ่ ง วั น ท� ำ การนั บ แต่ เวลาที่ได้รับค�ำขอ ค�ำขอในเรื่องใด ๆ ถ้าโดยสภาพแห่งเรื่องไม่อาจ ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาตามที่ก�ำหนด ไว้ ให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อก�ำหนดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนส�ำหรับ ค�ำขอในเรื่องนั้น อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่


ว่าจะยากง่ายอย่างใด ต้องแล้วเสร็จภายในก� ำหนดเวลา เก้าสิบวัน ไปติดต่อขออนุมัติ ขออนุญาตในส่วนราชการใด ก็เห็นมีการประกาศขั้นตอนการท�ำงานและเวลาที่แล้วเสร็จ ต่ อ มาได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แทนระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชนของหน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยได้ก�ำหนดให้มีการการลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน ให้ มี ก ารกระจายงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ บริการประชาชน นอกจากนั้น ยังก�ำหนดให้ส่วนราชการแต่ละ แห่งจัดท�ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การด�ำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผยไว้ ณ ที่ท�ำการของส่วนราชการและในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจ ดูได้ ครับ นั่นคือระเบียบปฏิบัติที่ทางราชการก�ำหนด ถามว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด�ำเนินการในเรื่อง นี้ไหม ท� ำ ครั บ ส่ ว นราชการแต่ ล ะแห่ ง จั ด ท� ำ แผนภู มิ ขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินการไว้ แต่ถามต่อว่า แล้วเสร็จทันตามเวลาที่ได้กำ� หนด หรือไม่ ค�ำตอบ ก็คือไม่ ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ หลังจากเกษียณอายุใหม่ ๆ ได้ไปขออนุญาตกับ ส่วนราชการแห่งหนึ่ง ที่จริงให้คนอื่นไปท�ำก็ได้ แต่เนื่องจากมีเวลา และ ก็อยากจะลองของ ไปโดยไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นข้าราชการเกษียณอายุ และก็ใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชนเป็นเอกสารประกอบการ ยื่นค�ำขออนุญาต แล้วก็เจอดีครับ โยกโย้ ส ารพั ด เอกสารไม่ ถู ก ต้ อ ง ต้ อ งท�ำ ใหม่ อย่างโน้นอย่างนี้ เสียเวลาไป ๑ วัน ทั้ง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ว่า

ต้องเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง วันรุ่งขึ้นไปก็มีปัญหาอีก เอกสารไม่ครบ ก็ท�ำไมในวันแรกที่บอกให้แก้ไขเอกสารนั้น ถึงไม่ ดูให้ละเอียดว่าเอกสารครบหรือไม่ แล้ ว ก็ ไ ม่ มี ร ายการเอกสารที่ ใ ห้ ป ระชาชน ได้ตรวจสอบว่าจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดอะไรบ้าง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประชาชนจะได้ ด� ำ เนิ น การให้ เ สร็ จ ในครั้งเดียว โทรศัพท์ไปเล่าให้อธิบดีกรมนั้นฟัง เพราะสนิท กันอยู่ ทราบว่า ส่วนราชการนั้นโดนเฉ่งปี๋ในทันที วันรุ่งขึ้นไปหาใหม่ อะไร ๆ ก็ดีขึ้น สิ่งใดที่พอ อะลุ่มอล่วยได้ ก็อะลุ่มอล่วยให้ แล้วประชาชนที่ไม่รู้จักอธิบดีละ หรื อ แม้ แ ต่ ผู ้ เ ขี ย นเอง ซึ่ ง ตอนนี้ เ กษี ย ณอายุ มาเป็นเวลา ๑๐ ปี แล้ว อธิบดีที่สนิทสนมกันก็เกษียณ อายุกันหมดแล้ว และหากต้องโทรศัพท์หาอธิบดีเพื่อให้ช่วยเหลือ ในเรื่องแบบนี้ อธิบดีคงไม่ต้องท�ำงานอื่น เจอเพื่อนฝูงที่ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทต่าง ๆ ก็ พูดคุยกันถึงการอนุมัติ อนุญาตหรือขึ้นทะเบียน ทุกคน ต่างก็นึกไม่ถึงว่าเหตุใดส่วนราชการยังให้บริการประชาชน กันแบบนี้ เรียกว่าไม่เคยเจอะเจอเมื่อครั้งยังรับราชการอยู่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส่ ว นราชการที่ ต ้ อ งอนุ มั ติ อนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ท�ำธุรกิจ ปัญหาที่เกิดก็อย่างเคย เอกสารไม่ครบถ้วนต้อง ขอเอกสารเพิ่มเติม ระยะเวลาที่ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมก็ห่างกันมาก เอกสารที่ขอ บางครั้งก็ขอทางโทรศัพท์ บางคนก็ไม่ได้ให้ใบรับเอกสารใหม่ แต่บางรายก็ มีใบรับใหม่ให้ คงใช้เอกสารที่ขอล่าสุด เป็นวันรับเรื่องใหม่ก็ไม่

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 65


อาจทราบได้ ที่จริงในการรับเรื่องตอนแรก หากส่วนราชการได้ ตรวจเอกสารเสียก่อนว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ แล้วใช้วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์นี้เป็น วันรับเรื่องตามกระบวนการ ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์ขอเอกสารเพิ่มอีก ส�าหรับการแก้ไขเอกสารนั้น ยอมรับได้ แต่ก็ควรตรวจเอกสารให้หมดทุกฉบับว่าต้องแก้ไข อะไรบ้าง แก้เสียให้หมดในครั้งเดียว ไม่ต้องแก้แล้วแก้อีก ที่จริงเจ้ำหน้ำที่แนะน�ำให้แก้นะ แต่ เ มื่ อ แก้ ต ำมที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ แล้ ว เมื่ อ ไป ยื่นใหม่ ก็ให้แก้ไขที่อื่นอีก ท� ำ ไมไม่ ดู ใ ห้ ห มดทุ ก แห่ ง แล้ ว ก็ ใ ห้ แ ก้ เ สี ย ในครำวเดียว ไม่ต้องเสียเวลาทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอ ไม่อยากคิดว่าการด�าเนินการในลักษณะดังกล่าว ข้างต้น เป็นเพราะเขาต้องการเงินใต้โตะกันหรือเปล่า เพราะไม่มีประสบการณ์โดยตรง แต่พรรคพวก เพื่อนฝูงเขาเล่าให้ฟังว่ามี ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือไม่ ไม่ ท ราบว่ า การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขออนุ มั ติ อนุ ญ าตหรื อ ขึ้ น ทะเบี ย น โดยเฉพาะในทางธุรกิจ จะทราบหรือไม่ว่า ท่ำนเปนผู้มีส่วนหนึ่งในกำรท�ำลำยโอกำสทำง ธุรกิจของชำติอย่ำงมหำศำล เพราะเมื่ อ ไม่ รั บ อนุ มั ติ อนุ ญ าตหรื อ ได้ รั บ การ ขึ้นทะเบียน ก็ยังผลิตสินค้าไม่ได้ และเมื่อผลิตสินค้าไม่ได้ ก็ขายไม่ได้ ส่ ว นราชการทั้ ง หลายมั ก จะอ้ า งว่ า งานเยอะ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อั น นี้ ก็ ค งเป็ น ที่ เ ข้ า ใจได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง เพราะ ผู้เขียนก็เคยเป็นข้าราชการ แต่หากไม่รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างาน ก็จะมีค�าตอบเช่นนี้ตลอดไปนั่นแหละ ยกตัวอย่างให้ดูซักเรื่องก็ยังได้ บริ ษั ท ผลิ ต สิ น ค้ า ตั ว หนึ่ ง ซึ่ ง สิ น ค้ า ตั ว นี้ ต ้ อ ง 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ขึ้นทะเบียน เมื่อขายได้ดี และต้องการมีส่วนแบ่งทางการตลาด เพิ่มขึ้น ก็ขอจดทะเบียนในชื่อสินค้าใหม่อีกหลาย ๆ ชื่อ โดยมี ข ้ อ ความในฉลากและสารส� า คั ญ และ อัตราส่วนผสมเช่นเดียวกับชื่อสินค้าเดิมทุกประการ เปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อสินค้า สีและตัวอักษรของ ฉลาก หรือรูปแบบภาชนะบรรจุเท่านั้น แต่การยื่นขอจดทะเบียนในชื่อสินค้าใหม่ ต้องยื่น เอกสารทุกอย่างเต็มที่เหมือนขอยื่นจดทะเบียนใหม่ และเข้ากระบวนการพิจารณาแบบเดียวกัน ท� า ไมไม่ ล ดขั้ น ตอนลง โดยในการยื่ น ขอ จดทะเบียนเพื่อใช้ชื่อสินค้าใหม่ ให้น�าใบอนุญาตการขึ้น ทะเบียนสินค้าตัวเดิมพร้อมฉลาก ยื่นพร้อมกับฉลากใหม่ และภาชนะบรรจุใหม่ หากตรวจสอบเห็นว่า ทุกอย่างเหมือนเดิม เว้นแต่ ชื่อสินค้า สีสันของฉลากและภาชนะบรรจุ ซึ่งถูกต้องตาม ที่ทางราชการก�าหนด ก็สามารถให้ขึ้นทะเบียนได้ในหนึ่งวันท�าการ ประหยั ด เวลาและไม่ ต ้ อ งเปลื อ งสถานที่ เ ก็ บ เอกสารด้วย ก็ขอฝากท่านอธิบดีและผู้บังคับบัญชาทุกระดับใน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกระตุ้นในเรื่องนี้ด้วย หากท่ า นได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ เกี่ ย วกั บ การบริ ก าร ประชาชน เพื่อให้ประชาชนชื่นใจ ก็ควรจะได้ตรวจสอบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ได้ปฏิบัติตามแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด�าเนินการ ตามที่ได้ประกาศไว้หรือไม่ ทั้ ง นี้ อาจให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ร ายงาน ให้ท่านทราบว่า เรื่องที่ได้รับอนุมัติ อนุญาตหรือขึ้นทะเบียน นั้น มีค�าขอมาเมื่อไร แล้วสามารถอนุมัติ อนุญาตหรือขึ้นทะเบียนได้ เมื่อไร ภายในเวลาที่ได้ประกาศไว้หรือไม่ หากไม่ทัน ก็น่าจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี นอกจากเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในเรื่ อ งการ ขออนุมัติ อนุญาตหรือขึ้นทะเบียนแล้ว ท่านอธิบดีหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เป็ น ก� า ลั ง ส� า คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค� า ขวั ญ ของท่ า นปั ญ ญา นันทภิกขุ ประสบความเป็นจริงได้ นั้นคือ

“ข้าราชการ คือ บุคคลที่ท�างานให้ ประชาชนชื่นใจ” พุธทรัพย์ มณีศรี puthsup@gmail.com


Tip Today

B M ð õ ø ง ึ ถ r e v O Œ ด ä Œ Ë ã ี ด ี ซ เขียน

ปกติแล้วแผ่นซีดี ๑ แผ่นจะเก็บข้อมูลได้สูงสุดไม่ เกิน ๗๐๐ MB แต่วันนี้นายเกาเหลาจะขอสร้างปาฏิหาริย์ ด้วยการเขียนข้อมูลให้ได้ความจุถึง ๘๕๐ MB บอกก่อน นะครับว่าไม่ได้โม้ แต่ท�าได้จริง ก่อนอื่น CD-Writer ของ คุณจะต้องรองรับเขียนแผ่นแบบ Overburn หรือเขียน แบบ Oversize ได้ ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว CD-Writer ใน ปัจจุบันก็สามารถใช้งานแบบนั้นได้อยู่แล้ว (นอกเสียจาก ว่า CD-Writer จะเป็นรุ่นเจ้าคุณทวด อันนี้ก็คงต้องบาย ทิปนี้ไป) คราวนี้ให้เปิดโปรแกรม Nero Express ไปเมนู Configure แล้วไปที่ TAB General จากนั้นมาที่รายการ Status bar ในหัวข้อ Yellow marker ใส่ตัวเลข ๘๐ ส่วน ช่อง Red marker ใส่ตัวเลข ๙๙ จากนั้นมาที่ TAB Expert Features ใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Enable Overburn Disk- at- onc และในช่อง Maximum CD size ใส่เลข ๙๙ ลงไปครับ ที่นี้เรามาลองเขียนแผ่นซีดีดู โดย

ตัวอย่างนี้ผมจะเลือกไฟล์ขนาด ๘๕๐ MB มาลองเขียนลง ไปบนแผ่นซีดีขนาด ๗๐๐ MB อย่าลืมเลือกการเขียนแผ่น แบบ Disk-at-once จากนั้นก็ Burn แผ่นได้เลย ระบบจะแจ้งว่า Over Burn Writing ซึ่งก็ไม่ต้อง ตกใจอะไรเพราะนี่คือการเขียนเกินขอบเขตของระบบ ท�า ให้คอมพ์มันถามยืนยันว่าจะเขียนแน่เหรอ...เราก็ตอบไป ว่าแน่นอน โดยกดที่ปุ่ม Write Overburn Disc แค่นี้ก็ เสร็จแล้วครับท่าน แน่นอนว่าเมื่อมีดีมันก็ย่อมมีเสีย โดยข้อเสียของ การท�า Overburn คือ มันอาจจะท�าให้มีการกระตุก หาก มีการใช้งานกับไดรฟ์ CD-Rom บางรุ่น (ที่อาจจะไม่รองรับ การเขียน-อ่าน Overburn) หรือบางทีอาจจะอ่านไม่ได้เลย ก็มีเพราะมันไม่สามารถเคลื่อนหัวอ่านไปถึงพื้นที่บางจุด บนแผ่น เช่น ขอบด้านนอกของแผ่น เป็นต้นครับ...แต่ถ้า จ�าเป็นต้องบันทึกข้อมูลใหญ่ๆ เช่นนี้จริงๆ นายเกาเหลาว่า ข้อดียอมมีกว่าข้อเสียนะครับ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 67


คุยนอกกรอบ

ภาพและเรื่องโดย – กรวิก อุนะพ�ำนัก

68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เป็นเวลา ๗๐ กว่าปีมาแล้วที่ค่ายมวยชั้นครูอย่างค่ายหลวงวิเศษ สาครฤทธิ์ ห่างหายไปจากวงการศิลปะแม่ไม้มวยไทย เหตุเพราะช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ที่พร้อมจะสานต่อ แต่วันนี้ค่ายมวยในต�ำนานได้หวนกลับ คืนสังเวียนอีกครั้ง และพร้อมที่จะถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่เยาวชนรุ่น หลังต่อไป

๒๕๕๕ คืนชีพค่ายมวย “หลวงวิเศษสาครฤทธิ์” ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ เดิมเรียกขานกันว่า “มวย บ้านหลวงวิเศษ” เนื่องจาก นาวาตรี หลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (มะลิ มัลลิกะนาวิน) นักเรียนนายเรือ พรรคนาวิน รุ่นที่ ๑๒ ร.ศ. ๑๓๑ (พุทธศักราช ๒๔๕๕) ซึ่งเป็นศิษย์โปรดผู้หนึ่ง ของ เสด็จเตี่ย หรือพลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขตอุดม ศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือ ทรงเป็นเจ้านายแห่งพระ ราชวงศ์ที่ทรงมีฝีมือด้านมวยไทยขั้นบรมครู ทรงควบคุม การฝึกซ้อมนักมวยของวังเปรมประชากรด้วยพระองค์เอง รวมทั้งคุณหลวงฯ เองก็เป็น “ศิษย์มวยเสด็จเตี่ย” จนเป็น นายทหารเรือที่เก่งกาจเชิงมวยอีกผู้หนึ่ง จนกระทั่ง “เสด็จ เตี่ย” ทรงมีพระเมตตาเรียกขานว่า “มะลิ ศิษย์รัก” เสมอ และโปรดแบ่งนักมวยจากวังเปรมประชากรบางส่วนให้คุณ หลวงฯ จึงเป็นเหตุให้ก่อตั้งค่ายมวยในบริเวณบ้าน ซึ่งเป็น ที่รู้จักกันในนาม “มวยบ้านหลวงวิเศษฯ” นัยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงยุบค่ายมวยเนื่องจาก คุณหลวงลาออกจากราชการไป ประกอบธุรกิจส่วนตัวกับกองเรือพาณิชย์นาวี ไม่ใคร่ได้อยู่ ในประเทศไทย ท�ำให้ไม่มีเวลาควบคุมมวยประกอบกับบุตร ธิดาไม่มผี ใู้ ดรับสืบทอดการมวย จนกระทัง่ ทายาทของหลวง วิเศษสาครฤทธิ์ คือ คุณสุชานี ได้สมรสกับ นาวาเอก มโนธร ซึ่งมีความสนใจเรื่องแม่ไม้มวยไทย จึงรื้อฟื้นก่อตั้งค่ายมวย ขึ้นในพื้นที่ดั่งเดิม เป็นค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ เช่นในปัจจุบัน

ทะเบียนกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ตามพระราช บัญญัติกีฬามวย โดยมี นาวาเอก มโนธร แสงสุวรรณ เป็น ผู้จัดการและหัวหน้าค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ ซึ่งด�ำเนินการ ผลิตและฝึกซ้อมนักมวยอาชีพ เพื่อส่งเข้าแข่งขัน และให้ ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่วิชาแม่ไม้มวยไทย ขั้นพื้นฐาน ให้กับเยาวชนตามโรงเรียนในพื้นที่บ้านช่าง หล่อ ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทั้งการ จัดวิทยากรไปสนับสนุน และเปิดให้เข้ามาศึกษาดูงานการ เรี ย นการสอนวิ ช าแม่ ไ ม้ ม วยไทย ณ ค่ า ย ว.สาครฤทธิ์ ด้วย แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมแก่ เยาวชนในสถานศึกษาและเยาวชนแลกเปลี่ยนนานาชาติ และเพื่ อ ให้ เ ผยแพร่ แ ละอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะแม่ ไ ม้ ม วยไทย ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์จึงเปิดโครงการศูนย์ศิลปะมวยไทย เขตบางกอกน้ อ ยขึ้ น ด้ ว ยภายใต้ ก ารเห็ น ชอบของสภา

ศูนย์ศิลปะมวยไทยเขตบางกอกน้อย

ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณบ้านหลวง วิเศษสาครฤทธิ์ เลขที่ ๒๒๕/๕ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๒ (ซอยวัดอัมพวา) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ เป็นค่ายมวยที่ขึ้น

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 69


วัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมี คุณสุชานี แสงสุวรรณ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ศิลปะมวยไทย เขตบางกอกน้อย “เมื่อก่อนดิฉันเกิด คุณตาหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ ได้เลิกค่ายมวยไปแต่โบราณแล้ว มีแต่ผู้ใหญ่กล่าวขาน เล่าให้ฟัง พอดีกับที่สามีคือ นาวาเอกมโนธร แสงสุวรรณ ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น นั ก มวยไทยที่ เ ป็ น ทหารเกณฑ์ ของกองทั พ เรื อในการเข้าแข่งขันชกมวยไทย จึงเป็น แรงบันดาลใจว่าอยากคืนชีพ “ค่ายมวยบ้านหลวงวิเศษ” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มวยไทย ซึ่งเป็นกีฬาหนึ่งเดียวที่ ท�ำให้คนทั่วโลกรู้จักค�ำว่า “ไทย” จึงก่อตั้งค่ายมวยโดย อั ญ เชิ ญ ราชทิ น นามที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พระราชทานบรรดาศั ก ดิ์ เ ป็ น “หลวงวิ เ ศษ สาครฤทธิ์” มาเป็นศิริมงคลแก่ค่ายโดยใช้ชื่อว่า “ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์” เป็นอนุสรณ์แด่บรรพบุรุษ สุชานี แสงสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศิลปะมวยไทยเขตบางกอกน้อยเผยถึง แรงบันดาลใจในการก่อตั้งค่ายมวย

จุดประสงค์ของค่าย ว.สาครฤทธิ์

ในช่วงก่อตั้งแรกๆ นาวาเอก มโนธร แสงสุวรรณ ผู้เป็นสามีได้ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนักมวยอาชีพ เพราะ มีแต่คนรู้จักน�ำพาเด็กวัยรุ่นมาฝากเลี้ยงให้ช่วยอุปการะ 70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ทั้งส่งเข้าเรียนและให้อยู่ที่ค่ายฝึกเป็นนักมวย โดยช่วงแรก ถ้าเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาก็เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดอัมพวา ถ้าเป็นระดับมัธยมก็ส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนสวนอนันต์ และ เด็กเหล่านี้ได้รับการฝึกจากค่ายไปสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ในฐานะนั ก มวยไทยสมั ค รเล่ น เป็ น ที่ ก ล่ า วขวั ญ มาโดย ตลอด และใครที่มีแววดาวรุ่งอยากเป็นแชมป์บนสังเวียน ทางค่ายก็ส่งเสริม ซึ่งต้องบอกว่าครอบครัวแสงสุวรรณไม่ ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันทุกประเภท แต่ เ นื่ อ งจากคุ ณ สุ ช านี ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากสถาน ศึ ก ษาในเขตบางกอกน้ อ ย เชิ ญ ให้ เ ป็ น ประธานคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบ้าง เป็นนายกสมาคมผู้ ปกครองและครูบ้าง ตลอดจนได้ร่วมก่อตั้งสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกน้อย เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส�ำนักงานปลัด ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นเลขาธิการสมาคมนิยมไทย ด้วย ชีวิตจึงวนเวียนอยู่กับการศึกษาและวัฒนธรรม ท�ำให้ เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะท� ำ มวยไทยเชิ ง ภาพลั ก ษณ์ และการ อนุรักษ์ จึงเปิดเป็นศูนย์ศิลปะมวยไทยเขตบางกอกน้อย เพื่อน�ำหลักสูตรมวยไทยเข้าสู่การเรียนรู้ของเยาวชนใน สถานศึกษา “เพราะดิฉนั เห็นว่า คนไทยหันไปนิยมศิลปะการ ต่อสู้ของต่างชาติจนเรียนเชี่ยวชาญ แต่พอพูดถึงมวยไทย กลับมองภาพว่าเป็นเรื่องของธุรกิจและการพนัน หรือ กลุ่มผู้นิยมความรุนแรงเกเรอะไรท�ำนองนั้น ซึ่งที่จริงแล้ว ไม่ใช่ มวยไทยคือเอกลักษณ์ไทย เป็นกีฬาเรียนรู้เรื่องการ ป้องกันตนเองและมาตุภูมิมาแต่โบราณกาล โดยใช้ “นว อาวุธ” ก็คือส่วนต่างๆของร่างกายที่พลิกผันเป็นอาวุธได้ เช่น หมัด เท้า เข่า ศอก เป็นต้น ทั้งยังเป็นกีฬาที่อยู่บนพื้น ฐานของกฎ กติกา การมีจิตส�ำนึกกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ไหว้ครูก่อนแข่งขันชกมวย”


มวยไทยต้านภัยยาเสพติด

ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ เปิดเป็นศูนย์ศิลปะมวยไทย เขตบางกอกน้อย โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย ซึ่งมีท่านศิลปินแห่งชาติ ดร.ชินกร ไกรลาส เป็นประธานก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และด�ำเนินกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษา บางครั้งก็มีการมาดูงานบ้าง มาเข้าค่ายเยาวชนเป็นรูป แบบกลุ ่ ม สนใจเรี ย นรู ้ ม วยไทย โดยมี อ าจารย์ สมศั ก ดิ์ สุขวงศ์ศิลป์ เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร (ครูมวย) ซึ่งครู สมศักดิ์ เป็นครูมวยของอดีตแชมป์มวยไทยโลกหลายคน เป็ น ครู ม วยอาชี พ ที่ ทุ ่ ม เทกั บ ศิ ษ ย์ ม าก เดิ ม เป็ น เจ้ า ของ ค่ายมวย “เมืองขุนแผน” และเป็นครูสอนหลายค่ายเช่น ช.ไวยกุล มุ่งท�ำงานสร้างนักมวยด้วยใจรักมาโดยตลอด มาถึงวันนี้ ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ เข้าร่วมเป็น เครื อ ข่ า ยของโครงการลานกี ฬ ามวยไทยต้ า นภั ย ยาเสพ ติด โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานโครงการฯ บิ๊กเสือเป็นผู้ทุ่มเทในการอนุรักษ์ มวยไทยอย่างสุดชีวิต ท่านเปิดสาขาลานมวยครูเสือหลาย แห่ง เช่น วังทองหลาง คลองเตย ฯลฯ ส�ำหรับที่ค่ายมวย ว.สาครฤทธิ์ จะร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์เปิดเป็นลานที่ ๕ ใน โครงการนี้มีชื่อว่า “โครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยา เสพติด สาขาลานมวยครูเสือกรุงธนบุรี” ในวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งลานแห่งนี้จะเปิดสอน วิชามวยไทย และเปิดโอกาสให้ฝึกซ้อมมวยไทยทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จะมีครูมวย ประจ�ำโครงการลานกีฬามาช่วยฝึกให้คือ ครูชีวินและครู วาสนา แหวนรุ่งโรจน์ พร้อมด้วย ครู สมศักดิ์ สุขวงศิลป์ มี การสอนท่าแม่ไม้มวยไทย การแสดงคีตะมวยไทยประกอบ เพลง เน้นให้เยาวชนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สามารถน�ำไป ใช้ในโอกาสต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศได้

เป้าหมายในอนาคต

เมื่อถามถึงเป้าหมายส�ำคัญในการปลุกปั้นค่าย มวยเก่าแก่นี้ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา คุณสุชานีให้รายละเอียด

สะท้อนสังคมไทยที่นิยมเดินตามกระแสต่างชาติจนลืมตัวว่า “ดิ ฉั น เห็ น ว่ า ในเมื่ อ ประเทศไทยจะเข้ า สู ่ ประชาคมอาเซี ย น คนไทยต้ อ งมี จิ ต ส�ำ นึ ก ชื่ น ชมนิ ย ม ยินดีในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย สามารถน�ำข้อดีทาง วั ฒ นธรรมวิ ถี ไ ทยไปแสดงออก และไม่ ห ลงใหลตาม กระแสนิยมของต่างชาติจนกระทั่ง “เก่งทุกเรื่อง ยกเว้น เรื่ อ งชาติ ข องตนเอง” ดิ ฉั น ถนั ด เรื่ อ งการท� ำ งานด้ า น มวยไทย ดิฉันจึงมั่นใจว่าจะต้องน�ำมวยไทยผนวกเข้ากับ ความรู้ทางวัฒนธรรมวิถีไทย จึงมีการด�ำเนินงานเพื่อรองรับ ความต้องการของสถานศึกษาต่างๆ ด้วยการรับจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน เรียนรู้หลักสูตรมวยไทย และเรียนรู้องค์ประ กอบอื่นๆของวิถีไทยด้วยเป็นการครบวงจร ซึ่งเรารับจัด ค่ายให้ทั้งเยาวชนไทย และเยาวชนต่างชาติ โครงการแลก เปลี่ยนเยาวชนขององค์กรต่างๆด้วย”

ส�ำหรับผู้สนใจฝึกฝนมวยไทย ทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ

กรณีกิจกรรมค่ายเยาวชนของสถานศึกษา หรือ องค์กรต่างๆที่ท�ำเพื่อสนับสนุนเยาวชน ศูนย์ศิลปะมวยไทย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 71


เขตบางกอกน้อยไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ทางงบประมาณของสถานศึกษาปกติ ส�ำหรับผู้สนใจทั่วไป - ประเภทฝึกซ้อมอย่างเดียว ครั้งละ ๒ ชั่วโมง - ประเภทเข้าค่ายนักกีฬา มีที่พัก การฝึกซ้อม เช้า – บ่าย พร้อมอาหาร ๓ มื้อจะสนใจเข้าค่ายฝึกครั้ง ละกี่วันก็ได้ - ประเภทเข้าค่ายเพื่อเป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬา ก่อนแข่งขัน “ศู น ย์ ศิ ล ปะมวยไทยเขตบางกอกน้ อ ย ยิ น ดี ต้อนรับ การรับจัดกิจกรรมเสริมเช่นนี้เพียงเพื่อให้มีค่า ใช้จ่าย สามารถดูแลศูนย์ฯ และลานกีฬามวยไทยให้อยู่ ได้เพื่อคนไทยจะได้มีแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมที่จับ ต้องได้เพิ่มขึ้นอีกสักแห่งหนึ่ง”

ทั้งหญิงชายได้ติดอาวุธให้ตนเอง และมวยไทยเป็นศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยมาตั้งแต่มีประเทศไทย ในประวัติศาสตร์โลก เป็นศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงในการ ควบคุมพลิกแพลงการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอาวุธที่ ส�ำคัญ มวยไทยเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและประเพณี เช่น ดนตรี วรรณกรรม คุณธรรม จริยธรรม พลังสมาธิจิต ผู้ที่ ศึกษาวิชามวยไทยจะก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ การควบคุมอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง อันจะส่ง ผลถึงไหวพริบและสติปัญญาที่ฉับไว “เมื่อเราชาวไทยภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ก็จงภูมิใจที่มีมวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่าง แท้จริง จงช่วยกันศึกษาและฝึกฝนกีฬามวยไทย เพื่อ ร่ ว มกั น ด� ำ รงไว้ ซึ่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทางกี ฬ าของชาติ ” คุณสุชานี กล่าวทิ้งท้าย

เยาวชนไทยกับศิลปะของไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด การเรียน หลั ก สู ต รมวยไทย และการจั ด กิ จ กรรมค่ า ย เยาวชน ณ ศูนย์ศลิ ปะมวยไทยเขตบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๒ กรุงเทพฯ โทร ๐๘๑-๙๓๗-๗๒๖๙ และ ๐๘๑๙๒๓-๕๗๓๕

การปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะวิชามวยไทยนั้น เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ ส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอาวุธ ซึ่งอาวุธที่กล่าวถึงนี้เป็น อาวุธที่บิดามารดามอบให้ติดตัวมาแต่ก�ำเนิด ถ้าเรารู้จัก คุณค่าของอวัยวะร่างกายแล้ว ฝึกฝนให้ใช้งานได้ดีอย่างมี ประสิทธิภาพคล่องแคล่ว ก็เท่ากับเยาวชนคนไทยทุกคน 72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

...........


Cover Story ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

โรงเรียนราชินีบน สุวิชญา วิชญกุล

เป็นคนดี ตั้งใจเรียน น�าหลักของท่านมาใช้อย่างเคร่งครัด เพราะสิ่งที่ท่านตรัส เป็นความจริงและมีประโยชน์ หนูจะท�างานไม่เข้าข้างฝ่ายใด แต่จะรักและบูชาพ่อหลวง ตลอดไปค่ะ

ฤทัยชนก ศักดิ์ศรี

เป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม ตั้งใจเรียนเพื่อพัฒนาประเทศ ชาติ น�าความรู้ที่มีไปช่วยพัฒนาประเทศ เป็นเด็กดีต่อคุณพ่อ คุณแม่ คุณครูค่ะ

จันทรวรรณ แกวไสว

อยากท�าความดีและเป็นคนดีให้ในหลวง เพราะในหลวงทรงเหนื่อยกับประเทศมา มาก จึงอยากเป็นคนดี ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ คณะดีๆถวายในหลวง และ อยากปลูกป่าให้ประเทศเพราะต้นไม้บ้านเราเริ่มลดน้อยลง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 73


ีชวิตนี้...อยากตอบแทน อะไรใหในหลวง แพรวพัชร วิรัชกุล

อยากตอบแทนท่านโดยการตั้งใจเรียน เป็นคนดีรู้จักแบ่งปัน มีน�้าใจต่อ เพื่อนร่วมสังคม เพื่อให้ประเทศไทยและคนในประเทศไทยรักกัน เพื่อให้ท่านได้ สบายใจที่คนไทยไม่ทะเลาะกัน อยากเป็นคนที่เรียนดี เพื่อมาพัฒนาประเทศไทยให้ มีความมั่นคง

นิธิตา คลายพิทักษ

ตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียน เป็นคนดี ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อที่ใน อนาคตเราจะได้น�าความรู้ที่มีนั้นกลับมาพัฒนาประเทศและจะเป็นคนดีโดยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเพื่อนๆในสังคม เพื่อให้สังคมเรามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ตะวันวาด เวหาธนารักษ

ตอบแทนท่านด้วยการเป็นคนดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ช่วยเหลือพ่อแม่ตาม หน้าที่ของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม ใช้ชีวิต อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย กตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ มีน�้าใจช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ด้วยกัน

ปญ โปราณานนท

หนูคิดว่าถึงมีเงินเป็นหมื่นล้านก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พระองค์ทรงท�าให้ แผ่นดิน แต่สิ่งที่หนูคิดว่าหนูสามารถตอบแทนต่อทั้งแผ่นดินก็คือ การตั้งใจเรียนและเป็น คนดีของครอบครัวและสังคมค่ะ

74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ศิรดา รัศมีเรืองชัย

หนูขอเป็นแค่พลเมืองดีคนหนึ่งของสังคมไทย เป็นคนไทยที่เกิดมามีคุณค่า ของค�าว่า “คนไทย” มีน�้าใจต่อพี่น้องชาวไทย มีความกตัญญูต่อชาติ ต่อสถาบัน กษัตริย์ พ่อแม่ คุณครู แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ

ปยธิดา สุภคุต

หนูจะปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม และจะช่วยเหลือคนในสังคมให้ได้มากที่สุด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ประเทศไทยของ เราพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ฐาปนี ทรัพยสาร

อยากตอบแทนหยาดเหงื่อของพระองค์ด้วยการคิดดี คือคิดที่จะช่วยเหลือ สังคมเท่าที่จะมีก�าลังท�าได้ ท�าดีด้วยการรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส�านึกที่ดี ตั้งใจ เรียนเพื่ออนาคต เมื่อมีความรู้แล้วจะได้น�าความรู้มาใช้เพื่อช่วยเหลือประเทศ ใน ฐานะประชาชนคนไทยที่อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 75


Tourist Guide โดย : Mr.freedom

เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง ทะเลด้ า นอ่ า วไทยในท้ อ งที่ อ� ำ เภอแกลง และอ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวดระยอง ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในท้องทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ ประกอบด้วยเกาะ เสม็ด เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน เขาแหลม หญ้าและชายทะเลด้านทิศตะวันตกของเขาแหลมหญ้า สถานที่ที่เด่นที่สุดเป็นที่ รู้จักกันดี คือ เกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิศดาร ซึ่งกล่าวไว้ในวรรณคดีเรื่องพระ อภัยมณี ความงดงามตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นที่ยอมรับ ของนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่า มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะ ส�ำหรับการพักผ่อน กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีค�ำสั่ง ที่ ๘๒/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๒๓ ให้นายสมบูรณ์ วงศ์ภักดี ออกไปท�ำการส�ำรวจพื้นที่ป่าไม้ บริเวณเขาแหลมหญ้าและบริเวณข้างเคียง ท้องที่บ้านเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัด ระยอง เพื่อก�ำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ และให้ท�ำการจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เขาแหลมหญ้า ซึ่งจากการส�ำรวจของสมบูรณ์ วงศ์ภักดี พบว่า เขาแหลมหญ้า ประกอบด้วยเขาดินลูกรังเตี้ยๆ ชายทะเลทางทิศตะวันตก มีหาดทรายกว้าง และ ทอดตัวโค้งยาวออกไปสวยงามมาก น�้ำทะเลใสจนสามารถมองเห็นแนวปะการังที่ สวยงามได้อย่างชัดเจน เกาะเสม็ดประกอบด้วยหาดทรายขาวรอบเกาะ เป็นหาด ทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน ทั้งมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีหาด 76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ทรายและธรรมชาติสวยงาม เหมาะสม ต่อการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ก อ ง อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ กรมป่าไม้ ได้น�าผลการส�ารวจเสนอ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึง่ มีมติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๒๓ เมื่อวัน ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๓ เห็นสมควรให้ ออกพระราชกฤษฎีกาก�าหนดบริเวณ ที่ ดิ น ป่ า เขาแหลมเที ย น เขาเปล็ ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะ ใกล้ เ คี ย ง ในท้ อ งที่ ต� า บลเพ อ� า เภอ เมืองระยอง และต�าบลแกลง อ�าเภอ แกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ ๘๑,๘๗๕ ไร่ หรื อ ๑๓๑ ตาราง กิโลเมตร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดย ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบั บ พิเศษ หน้า ๖ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๑๖๒ ลง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ นับเป็นอุทยาน แห่งชาติล�าดับที่ ๓๔ ของประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศ

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาแหลม หญ้ า -หมู ่ เ กาะเสม็ ด จั ด เป็ น อุ ท ยาน แห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมหมู่เกาะ ในทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลของอ่าวไทย ฝั ่ ง ตะวั น ออก พื้ น น�้ า ทะเลประมาณ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๙๔ ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด สภาพภู มิ ป ระเทศ ประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิต บริเวณ

เขาเปล็ด และเขาแหลมหญ้า มีความ สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง ๑๐๘ เมตร หาดทรายและห้วงน�้าทะเลตื้น เป็ น แนวยาวบริ เ วณที่ เ รี ย กว่ า หาด แม่ ร� า พึ ง มี ค วามยาวประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ภูมิประเทศของเกาะเสม็ด ประกอบด้วยภูเขาและเนินเขาเตี้ยๆ เช่น เขากระโจม เขาพลอยแหวน และ

เขาพระเจดี ย ์ ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของ เกาะมีความลาดชันมาก ส่วนด้านทิศ ตะวั น ออกมี ค วามลาดชั น น้ อ ย และ มี ห าดทรายยาวต่ อ เนื่ อ งตลอดแนว ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก ด้ า นทิ ศ เหนื อ มี ความกว้างมากที่สุดประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร มีความยาวถึงท้ายเกาะประมาณ ๖,๕๐๐ เมตร ทางตอนกลางของ เกาะจะเป็นเนินเขาไม่ สูงมากนัก มีที่ราบซึ่ง เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของ ราษฎรอยู่ตามริมฝั่ง ซึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้าน ทิศเหนือและทิศตะวัน ออก บริ เ วณปลาย แหลมด้านทิศใต้มีเกาะ เล็กๆ อยู่ใกล้อีก ๓ เกาะ คื อ เกาะจั น ทร์ เกาะ สั น ฉลาม และหิ น ขาว นอกจาก นี้ยังมีเกาะในทะเลใกล้ ชายฝั่งรวม ๘ เกาะ ได้แก่ เกาะปลาย ตีน เกาะเกล็ดฉลาม เกาะมะขาม เกาะ กรวย เกาะกุฎี เกาะท้ายค้างคาว เกาะ ทะลุ และเกาะยุ้งเกลือ

ลักษณะภูมิอากาศ

บริเวณ อุทยานแห่งชาติเขา แหลมหญ้ า -หมู ่ เ กาะเสม็ ด มี ฝ นตก

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 77


สัตว์ปา

โดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑,๕๐๐ มิ ล ลิ เ มตร ช่ ว งมรสุ ม อยู ่ ใ นระหว่ า ง เดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ นกั น ยายน จะมีคลืน่ ลมแรงมาก ออกทะเลไปเทีย่ ว เกาะต่างๆ ไม่ได้เป็นบางครั้ง เฉลี่ย แล้วในรอบ ๑ เดือน จะมีคลื่นลมแรง ประมาณ ๑๕ วัน และระหว่างเดือน ธั น วาคมถึ ง เดื อ นมี น าคม ในบางวั น อาจจะมีลมมรสุมและฝนตกหนักออก ทะเลไม่ได้เช่นกัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ ๒๙ องศาเซลเซียส อากาศ ร้อนที่สุดอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน และระหว่างเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วง ที่มีอากาศเย็นที่สุด 78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

พืชพันธุ์และ กระจายอยู่ทั่วไป สภาพป่าค่อนข้าง

ลั ก ษณะ การ กระจายของพั น ธุ ์ พื ช บริเวณอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ เสม็ด จะแปรผันไปตาม ลักษณะภูมิประเทศ ซึ่ง สามารถจ� า แนกสั ง คม พืชออกได้เป็น ป่าดงดิบแล้ง เป็นสังคมพืชที่พบเป็นส่วนใหญ่ในเขต อุทยานแห่งชาติทั้งบนฝั่งและบนเกาะ บนฝั่งจะพบมากบริเวณเขาแหลมหญ้า เขาเปล็ด และเขาเทียน บนเกาะพบ

โปร่ง ไม่พบไม้ขนาดใหญ่เนื่องจากได้ มีการเข้าท�าลายและตัดฟันไม้ออกเป็น จ�านวนมาก ป่าชายหาด เป็นป่าที่ปกคลุม อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นทราย จั ดน�้ าทะเลท่ วมไม่ถึ ง หรื อ บริ เวณที่ เป็นหินชิดฝั่งทะเล ดินค่อนข้างเค็ม ได้รับไอเค็มจากทะเล ต้นไม้ที่พบโดย ทั่วไปมีลักษณะเป็นพุ่ม ล�าต้นคดงอ และแตกกิ่ ง ก้ า นมาก กิ่ ง สั้ น ใบหนา แข็ง พันธุ์พืชที่พบได้แก่ โพทะเล ข่อย ตะบัน หูกวาง สนทะเล เตยทะเล และ ผักบุ้งทะเล เป็นต้น จากการส� า รวจความหลาก


หลายของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่ เกาะเสม็ด พบว่า มีสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ชนิด ได้แก่ กระจงหนู อีเห็น เครือ ลิงแสม กระรอกหลากสีสีแดง กระจ้ อ น กระแตเหนื อ ค้ า งคาวแม่ ไก่เกาะ นกยางทะเล เหยี่ยวนกเขา ชิ ค รานกแอ่ น ตาล นกนางแอ่ น บ้ า น นกแซงแซวหางปลา นกแซงแซว ปากกา นกเอี้ยงสาริกา งูสิงหางลาย งู เขียวดอกหมาก ตะกวด แย้ กิ้งก่าบิน หัวแดง จิ้งจกหางหนาม จิ้งเหลนหลาก หลาย ตุกแกบ้าน คางคกบ้าน กบนา ปาดบ้าน และ อึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น ในส่ ว นของทรั พ ยากรใต้ ทะเลจะพบแนวปะการั ง ในบริ เ วณ รอบเกาะเสม็ ด บริ เ วณหมู ่ เ กาะกุ ฎี และบริเวณเกาะทะลุ แนวปะการังที่ มีความอุดมสมบูรณ์สูงอยู่ในบริเวณหิน คันนา หินอ่าวไผ่ อ่าวเจ็ก อ่าวกิ่วหน้า ใน เกาะจันทร์ เกาะปลายตีน เกาะ กุฎี และเกาะทะลุ ความหลากหลาย ของสัตว์ทะเลที่พบได้แก่ ปะการังโตะ ปะการังพุ่มไม้ ปะการังโขด ปะการัง สมอง ปะการั ง เห็ ด ปะการั ง อ่ อ น ปะการังถ้วยส้ม ฟองน�้าครก เม่นหนาม ด�า ปลิงทะเล เต่าตนุ ดอกไม้ทะเล ปลา การ์ตูน ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น ปลา โนรี ค รี บ ยาว ปลาสิ น สมุ ท รลายน�้ า เงิน ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลา

อมไข่ ปลากล้วยฟ้าหลังเหลือง ปลา กะรัง ปลาสีกุน ปลาโมง ปลาบู่ ปลา กะตัก ปลาเห็ดโคน หอยมือเสือ หอย นมสาว หอยเบี้ยเล็ก หอยเต้าปูน หอย ตลับ หอยหนาม ปูลม และปูใบ้ ฯลฯ

การเดินทาง

รถยนต์ ส า ม า ร ถ เ ดิ น ท า ง จ า ก กรุงเทพฯไปยังจังหวัดระยองได้ โดย ใช้ เ ส้ น ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ระยะทางประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางหลวง แผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๖ ซึ่ ง แยกจาก ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ ตรง หลักกิโลเมตรที่ ๑๓๖ ซึ่งจะท�าให้ระยะ ทางสั้นลง ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร เมื่อ ถึงตัวเมืองระยองแล้วเดินทางต่อไปอีก ๑๒ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงหลัก กิโลเมตรที่ ๒๓๑ เข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ไปยังบ้านเพ เพื่อลงเรือไป เกาะเสม็ด ส�าหรับการเดินทางบนเกาะ เสม็ดมีถนนเพียงสายเดียวซึ่งแต่เดิม ใช้ เ ป็ น ทาง เดิ น ถนนสายนี้ ย าว ๖ กิโลเมตร เริ่มจากตอนเหนือของอ่าว ทั บ ทิ ม ตั ด ผ่ า นสระน�้ า อโนดาต ลงสู ่ หาดทรายแก้ ว ระยะทางจากบ้ า น เกาะเสม็ดถึงหาดทรายแก้ว ประมาณ ๘๐๐ เมตร

เรือ การเดิ น ทางโดยเรื อ ไปยั ง เกาะเสม็ ด จะต้ อ งลงเรื อ ที่ ท ่ า เรื อ บ้านเพ (บนฝั่ง) ซึ่งมีท่าเรือโดยสาร ๓ แห่ ง มี เ รื อ โดยสารหลายขนาด บรรจุคนได้ตั้งแต่ ๑๐-๑๐๐ คน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ๓๐ นาที ให้ บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ส�าหรับท่าเรือที่เกาะเสม็ดทั้ง ๓ แห่ง (บนเกาะ) คือ ท่าเรือด้านหัวเกาะ ด้าน อ่าววงเดือน (อยู่ทางทิศตะวันออกของ เกาะ) และด้านอ่าวพร้าว (อยู่ทางทิศ ตะวั น ตกของเกาะ) นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ้ ป ระกอบการบางรายที่ อ ยู ่ บ ริ เ วณ อ่าวที่มีขนาดเล็กนิยมใช้ เรือเร็วส่วน ตั ว ในการรั บ -ส่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก บ้านเพ ไปยังรีสอร์ทของตนเอง

รถโดยสารประจ�าทาง

เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร ประจ�าทางของบริษัทขนส่ง จ�ากัด จะ มีทั้งรถยนต์โดยสารธรรมดาและปรับ อากาศ ระหว่ า งกรุ ง เทพฯ-บ้ า นเพ ออกจากสถานี ข นส่ ง สายตะวั น ออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท ประมาณชั่วโมง ละคัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๐.๓๐ น.

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 79


Social News

โดย : เจŒาจุก

ป ๒๐๑๒ ค่ายเยาวชนโตชิบา นานาชาerติ enปรceะจ�า20 12 Toshiba Youth Conf

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ มู ล นิ ธิ โ ตชิ บ า อิ น เตอร์ เ นชั ล นั ล มู ล นิ ธิ โ ตชิ บ าไทย และมู ล นิ ธิ โ ตชิ บ าอเมริ ก า ร่ ว มกั น จั ด Toshiba Youth Conference For a Sustainable Future โดยในปี นี้ ประเทศไทยได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น เจ้ า ภาพ กิจกรรมครั้งที่ ๒ ซึ่งการจัดค่ายเยาวชน นานาชาติ ค รั้ ง นี้ เ ปิ ด โอกาสให้ ก ลุ ่ ม เยาวชนหลากหลายชาติ อาทิ อเมริกา โปแลนด์ ญี่ ปุ ่ น และไทย ได้ ร ่ ว มกั น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ แลกเปลี่ ย นความรู ้ ด ้ า นการอนุ รั ก ษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งโตชิบา มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นจิตส�านึกการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรม มากขึ้น และจะด�าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

แกนน�าเยาวชนครอบครัวพอเพียง

ได้รับรางวัลโล่ประกายเพชรจากกรุงเทพมหานคร

น.ส.ผาณิตา เผ่าวงศา เยาวชนดีเด่นโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน(ปีที่๓) เข้ารับรับรางวัล โล่ประกายเพชร ด้านการพัฒนาสังคมและสภานักเรียนจากกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


“ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมปภาคใต้ ครั้งที่ ๖”

นายอ�านวย พลอยแสงงาม นายกสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค�าคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย มร.พอล โรแชล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานปิดงาน พร้อมมอบถ้วยรางวัล แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน “ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค�าคม และซูโดกุ ชิงแชมปภาคใต้ ครั้งที่ ๖” (Thailand Crossword Competition 2012) ที่จัดขึ้น ณ โซนภูเก็ตสแควร์ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้ ส�านักงานใหญ่

รองอธิบดีกรมที่ดินร่วมมอบโฉนด นายชู ช าติ หาญสวั ส ดิ์ รั ฐ ม น ต รี ช ่ ว ย ว ่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย แ ล ะ น า ย วิ ศิ ษ ฏ ์ ลิมป์ธีระกุล รองอธิบดีกรมที่ดิน มอบ หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ น ที่ ดิ น ของรั ฐ ให้ กั บ ราษฎรในพื้ น ที่ อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตาม โครงการจั ด ที่ ดิ น ของรั ฐ ขจั ด ความ ยากจน จ�านวน ๑,๔๑๙ แปลง เมื่อ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 81


by pass@siam

โดย : นŒองËนึ่ง

๘ วิธีสวยด้วยน�้าผึ้ง

เริ่ ม จาก น� า น�้ า ผึ้ ง จากธรรมชาติ ที่ ยั ง ไม่ ผ ่ า น ความร้ อ นใส่ ไ ว้ ใ นขวด ตั้งทิ้งไว้สักพัก ถ้าเป็นน�้าผึ้งแท้ จากธรรมชาติจะสังเกตเหตุเกสรดอกไม้ลอยอยู่ด้านบน หลังจากรู้แล้ว ก็เริ่มปฏิบัติเสริมสวยกันเลย ๑. น�้าผึ้งช่วยปรับสมดุลของร่างกายและควบคุม น�้าหนัก ใครที่มีปัญหาปวดข้อ ปวดกระดูก เป็นตะคริวอยู่ บ่อย ๆ หรือแม้กระทั่งโรคอ้วน ก็สามารถดื่มน�้าผึ้ง เพื่อช่วย บรรเทาโรคต่างๆ ได้ วิธีคือ น�าน�้าผึ้ง ๓ ช้อนผสมกับน�้าส้ม สายชูหมักแอปเปิ้ล (หรือ Apple Vinegar) ๓ ช้อนชา ผสม น�้าเปล่า ๑ แก้ว ดื่มทุกเช้าหลังตื่นนอนและระหว่างมื้อเป็น ประจ�าทุกวัน จะท�าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและสดชื่น ๒. หน้าแห้งแตกเป็นขุย สาวที่มีผิวหน้าแห้งกร้าน เหมือนอีสานแล้ง ควรท�าเป็นอย่างยิ่ง น�าไข่แดง ๑ ฟอง และน�้าผึ้ง ๑ ช้อนผสมให้เข้ากัน พอกหน้าทิ้งไว้ ๑๐ นาที แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด ๓. น�้าผึ้งสยบสิ้วเสี้ยนบนใบหน้า หลังล้างหน้า ด้วยน�้าอุ่น เช็ดหน้าให้แห้ง จากนั้นน�ากล้วยหอมครึ่งลูก บดผสมกับน�้าผึ้ง น�ามาทาบนใบหน้าทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ นาที แล้วล้างออก น�้าผึ้งมีเอนโซม์ที่ท�าให้หน้าคุณชุ่มชื่นนุ่มนวล ขึ้น และยังบ�ารุงผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ด้วย ๔. ผมหยาบกระด้างเกินเยียวยา ต้องลองสูตรนี้ หลังสระผมเสร็จ น�าน�้าผึ้งผสมกับน�้ามันมะกอกอย่างละ 82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๓ ช้อนโตะ ชโลมผมแล้วทิ้งไว้ ๓-๕ นาที จึงล้างออกด้วย น�้าสะอาด ผมคุณจะนิ่มและเงางามดุจเส้นไหม ๕. ใครที่นอนไม่หลับ ฟังทางนี้ด่วน ผสมน�้าผึ้งกับ น�้าอุ่น หรือนมร้อนดื่มก่อนนอน จะช่วยให้คณ ุ หลับสบายขึ้น ๖. สครับหน้าแบบง่าย ๆ เพียงน�าน�้าผึ้งผสมกับ แอปเปิ้ลมาปั่นรวมกัน ทาให้ทั่วใบหน้า พร้อมกับนวดเบา ๆ ความหยาบของแอปเปิ้ลจะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าให้ออก ไปให้ผิวหน้าสดใสเปล่ง ปลั่งขึ้น ๗. สูตรไล่ตีนกาออกจากหน้า น�าแครอท ๑ หัว เล็กมาปอกเปลือกและปั่นให้ละเอียด ผสมกับน�้าผึ้ง และน�า มาพอกหน้าทิ้งไว้ ๕-๑๐ นาที ริ้วรอยตีนเป็ดตีนกาทั้งหลาย จะค่อย ๆ โบยบินออกจากหน้าของคุณในเร็ววัน ๘. เสียงใสเหมือนระฆังเงิน หากใครเกิดอาการ เจ็บคอ รู้สึกคอแห้งเสียงแหบร้องราคาโอเกะไม่สนุกละก็ เพียงผสมน�้ามะนาว ๑ ลูก + น�้าผึ้ง ๒-๓ ช้อนโตะ + น�้า เดือด ๒ ช้อนโตะ จิบบ่อย ๆ แก้เจ็บคอ แต่หากกินไม่หมด ก็น�ามาทาหน้าได้ด้วย ทาทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ นาที แล้วล้างออก ด้วยน�้าสะอาด ผิวหน้าจะขาวใสและเต่งตึงขึ้นทันตาเห็น ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.tvwaimun. com/ By. Bigpigky หมูอ้วนสีชมพู รักในหลวง


Is am are october 55  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2555

Advertisement