Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

¡ังËันน�้ำªั¾ั²นำ ãนÂØâร» มูลนิธิชัยพัฒนา

ÎÇง¨ØŒÂªÕÇÔต

เวลาเกิดท�านายพื้นฐานดวงชะตา

Tourist Guide 10 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

Healthy Hour 14 ไลฟสไตล์มรณะ

นÔ·ำนâºรำณคดÕ

¢องá»ล¡·Õ่เมือง¾ำรำณÊÕ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

69 ตุลาคม 2556

“ร‹ำง¡ำ¢องคนเรำ...เ¡Ôด¨ำ¡¸รรมªำตÔ ¡ำรรั¡Éำร‹ำง¡ำÂ...¨ÖงตŒองรั¡ÉำดŒÇ¸รรมªำตÔ”

»รÕÂำนت »ำน»ระดัº


21 ตุลาคม วันรักตนไมประจําปของชาติ เชิญชวนประชาชนทุกทาน รวมกันปลูกและดูแลรักษาตนไม ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จยา ธรรมชำติ โดยทรงปลูกและบ�ำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์เองมำ โดยตลอด และทรงให้ ค วำมส� ำ คั ญ ในกำรบ� ำ รุ ง รั ก ษำต้ น ไม้ ที่ปลูก ว่ำมีควำมส�ำคัญและน่ำเป็นห่วงมำกกว่ำกำรปลูก ดังนั้น เพื่อเป็นกำรแสดงควำมกตัญู กตเวทิตำ ต่อ สมเด็จพระศรี นคริ น ทรำบรมรำชชนนี ที่ ท รงงำนพั ฒ นำชนบทของ ประเทศไทยโดยเฉพำะกำรฟื ้ น ฟู ส มดุ ล ของธรรมชำติ คณะรัฐมนตรีจึงก�ำหนดให้วันพระรำชสมภพของพระองค์คือ วันที่ 21 ตุลำคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจ�ำปีของชำติ เพื่ อ ให้ ป ระชำชนชำวไทยได้ ร ่ ว มแรงร่ ว มใจ รวมพลั ง ควำม สำมั ค คี น ้ อ มเกล้ ำ ฯ ถวำยเป็ น รำชสั ก กำระแด่ ส มเด็ จ พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ด้วยกำรร่วมกันบ�ำรุงรักษำ ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตำมสถำนที่ต่ำงๆ

ด้วยพระรำชปณิธำนอันแน่วแน่และแรงกล้ำ ของ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรำบรมรำชชนนี องค์ ส มเด็ จ ย่ ำ ของปวงชนชำวไทย ที่จะฟื้นฟูป่ำของประเทศไทย ซึ่งก�ำลัง เสื่อมโทรมให้มีควำมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้เป็นป่ำที่สวยสด งดงำมอุ ด มไปด้ ว ยพฤกษชำติ น ำนำพรรณที่ ส ำมำรถน� ำ มำ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ดอกอันสวยงำม และยัง ทรงมุ่งหวังที่จะให้เกิดควำมสมดุลของธรรมชำติ ไว้ให้เป็นมรดก ของลูกหลำนไทยตลอดไป นอกจำกพระองค์ทรงปลูกป่ำอย่ำง ต่อเนื่องแล้ว ยังได้เสด็จไปบ�ำรุงรักษำ พรวนดิน และให้ปุ๋ยด้วย พระองค์เอง เพรำะทรงเล็งเห็นว่ำต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องกำร ควำมรัก กำรดูแลรักษำและเอำใจใส่เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรำบรมรำชชนนี ทรงมี พระรำชปณิ ธ ำนอย่ ำ งแรงกล้ ำ ที่ จ ะฟื ้ น ฟู ค วำมสมดุ ล ของ

ในวั น รั ก ต้ น ไม้ ป ระจ� ำ ปี ข องชำติ ที่ 21 ตุ ล ำคมนี้ ขอเชิญชวนประชำชนทุกหมู่เหล่ำ รวมพลังสำมัคคีในกำรรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกและดูแล รักษำต้นไม้ในพื้นที่บ้ำนเรือน หรือสถำนที่ต่ำงๆ เพื่อเป็นกำร ร่ ว มกั น แสดงควำมกตั ญ ู กตเวทิ ต ำ ต่ อ สมเด็ จ พระ ศรีนครินทรำบรมรำชชนนีที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทย นอกจำกนี้ ยังได้ร่วมแสดงพลังโดยกำรกำรปลูกและดูแลรักษำต้นไม้ เพื่อ ช่วยลดภำวะโลกร้อนและลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ด้วย


“...ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของค�ำพูดและ การกระท�ำ เพราะกิจที่จะท�ำ ค�ำที่จะพูดทุกอย่างล้วนส�ำเร็จจากความคิด การคิดก่อนพูดและคิดก่อนท�ำ จึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งค�ำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง พูดและท�ำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ...” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2540


·ัก·ายกั¹ก‹Í¹ ฉบับเดือนตุลำคม จำกปกฉบับนี้ก็ต้องขอบอกว่ำ จะด้วยบุญกุศลที่ได้ท�ำไว้แต่ชำติปำงก่อน หรือในชำตินี้ก็ตำม ท�ำให้ได้ มีโอกำสไปพบ ไปรับรู้และสัมผัสได้ด้วยตนเอง “ไทยกรุณา” สถำนที่ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยควำมรัก ควำมเมตตำ ควำมปรำถนำที่ จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ทุกข์จำกกำรเจ็บป่วย และควำมเอื้ออำทร ควำมอำรีอำรอบ กุลีกุจอ เพื่อช่วยอีกหนึ่งชีวิต ให้หำย ให้สบำย ตลอดจนกำรเสียสละ ก�ำลังกำย ก�ำลังทรัพย์ ซึ่งก็แล้วแต่ ใครมีอะไรก็น�ำมำ หำมำ เช่น มะพร้ำวสด พริกไทยด�ำ-ขำว ลูกมะกรูด สด บอระเพ็ด น�้ำยำฆ่ำเชื้อโรคเดทตอล น�้ำยำท�ำควำมสะอำดพื้น เป็นต้น และที่ส�ำคัญได้เพื่อน ได้มิตรแท้ เรียกว่ำไม่เคยรู้จัก มักคุ้นกันมำเลยก็ว่ำได้ แต่สิ่งที่ได้รับ ได้ยิน ได้เห็น เต็มหัวใจเกินร้อย ก็ขอเอ่ยนำมไว้สักนิด ทั้งพี่ฉุย พี่ติ๋ม พี่เกศ คุณดำว และ คนส�ำคัญ อำจำรย์อร่ำม ซึ่งต้องบอกว่ำยำกนักที่จะพบเจอ คนดีๆแบบนี้ ในสมัยนี้ ผู้คนมำกมำยเรือนหมื่น ที่ปรำกฏเห็นชัดด้วยหนังตำ เขำเหล่ำนี้ “เจ็บป่วย” แถมหน�ำซ�้ำคนบำงคนในที่นี้ ข้ำวยัง ไม่มีจะกิน แต่อีกเหลี่ยมอีกมุมหนึ่งนั้น รวยล้นฟ้ำ แต่ที่สุด ก็ต้องมำกินยำหม้อเดียวกัน “หลวงพ่อ” สนเทศน์ให้ฟัง ก็น้อมน�ำ มำเฉพำะที่เป็นหลักคือ “หลวงพ่อ” ให้คิดถึงพระพุทธโอวำท ที่ว่ำ “ตน เป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “หลวงพ่อ” ท่ำนบอกกับ พวกเรำอีกว่ำ ท่ำนท�ำตำมปณิธำนของคุณแม่ชีเมี้ยน แม่ของท่ำนที่เคยสอนลูกไว้ว่ำ “เราต้องเริ่มต้นจาก ‘ให้’ ส่วนผู้ป่วย ก็ ให้เขากินยาไปด้วยความศรัทธา” ทีนี้ย้อนมำเรื่องของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถ้ำเทียบก็สำมำรถเทียบได้กับพระพุทธโอวำทที่ว่ำ “ตน เป็นที่ พึ่งแห่งตน” พระรำชด�ำรัสของพระเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงเพียรที่จะให้ประชำชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่ำงมีควำม สุข สมดุล มั่นคงและยั่งยืน และพระองค์ท่ำน ก็ยังทรงท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น จำกกำร “ให้” 68 ปี ของกำรครองรำชสมบัติ บนแผ่นดินสยำมแห่งนี้ พระมหำรำชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งพระองค์ นี้ ทรงให้ ทรงประทำนให้ แก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน ทรงประทำนให้ทุกเรื่อง ประชำชนทั้ง 70 ล้ำนคน จะมีสักกี่คนที่รู้จัก “การให้” รู้ซึ้งถึงสิ่งที่พระเจ้ำอยู่ทรงประทำน ให้ ถ้ำโชคดีมีประชำชนสัก 1 ใน 4 ของประเทศ ที่มีศรัทธำ และรับรู้ในพระรำชด�ำรัส พระรำชด�ำริ และรู้ซึ้งถึงคุณค่ำที่พระเจ้ำอยู่หัวทรงประทำนให้ ประชำชนเหล่ำนั้นก็จะไม่เจ็บ ไม่จน คงค่ำของควำม เป็น “คน” มีศักดิ์ศรี มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง สัมผัสได้กับควำมสุขที่อยู่ในส่วนลึกของจิตวิญญำณ และรับรู้ควำมรู้สึกที่ดี จำก “การให้” ประเทศไทยก็น่ำที่จะยังคงมี “รอยยิ้ม บนแผ่นดินสยาม” ให้ เห็นได้ไม่ยำก คุณผู้อ่ำนว่ำไหม แล้วพบกันใหม่กับเรื่องดี ๆ ในฉบับ “เดือนสิบสอง”

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกำนนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชำ วัชรำภัย, เบญจวรรณ สร่ำงนิทร นนทิกร กำญจนะจิตรำ (เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนำด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมำ จำรุภำ, ปรำชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�าเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมำ โพธิสมบัติ, วัลภำ บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวำ จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐำ สำรพิมพำ, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยำ รอดเที่ยง, สุชำนี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด โรงพิมพ์ : pprint(2012)lp จัดจ�าหน่าย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�านักงาน : นิตยสำรครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2983-7312-3 โทรสาร : 0-2983-7314 เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4

IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENTS 6 67 60 มูลนิธิชัยพัฒนำ กังหันน�้าชัยพัฒนาในดินแดนยุโรป ทุนเรียนฟรี ธรรมะติดปีก วิธีง่าย ๆ เพื่อลืมความหลัง ดวงชะตำแสนกล ควำมเป็นฅน ควำมเป็นครู ครูดอย หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง(ธรรมะ)ของดุกดิ๊ก เด็กวันวำนเด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี is am are ต�าบลทุ่งสง สร้างคนหนุนเสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

6 18 20 22 24 26 27 30 32

72 46

32

36

21

คุยนอกกรอบ ปรียานุช ปานประดับ ปฎิบัติกำรชุมชนรักษ์น�้ำตำมแนวพระรำชด�ำริ Tip today นิทำนโบรำณคดี ของแปลกที่เมืองพาราณสี Healthy Hour 14 สไตล์มรณะ ปจจัยเสี่ยงมะเร็ง ฮวงจุ้ยชีวิต เวลาเกิดท�านายพื้นฐานดวงชะตา Tourist Guide 10 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในโลก Andrew biggs ภำษำอังกฤษง่ำยนิดเดียว Social news by pass@siam

46 54 59 60 67 70 72 79 80 82

36 µุลาคม 2556 IS AM ARE

5


6

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

7


8

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

9


10

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

11


12

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

13


14

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

15


16

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

17


·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ!!¡ÑºÍÒ¨ÒϪ×èÍ´Ñ§ã¨´Õ อาจารยปง เจริญศิริวัฒน แหง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ตองมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารยมหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เปนหวงเด็ก ทําไมไดเกรดเทานี้ละลูก ความรักไงที่คุณตองใหเขา ไมใชวิชาการอยางเดียว คนที่ใหแตวิชาการอยางเดียว ควรจะเรียกตัวเองวานัก วิชาการ ที่มาสอน อยาเรียกเลยวาเปนครู ครูตองใหความรักนักเรียน ตองมี ความเอื้ออาทรตอเด็ก ถาม – นั่นหมายความวา ไมวาจะเรียนในหองเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แลวมาเจออาจารยที่เปนอยางอาจารย ที่ใหความรัก ตอเด็ก อาจารยกําลังจะสะทอนใชไหมครับวานี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือการที่ครูใหความรัก ความเมตตาตอเด็ก เขาใจเด็ก ตอบ – ครูไมเคยสะทอนหรอกคะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไมคิด หรอกคะ วาครูทุกคนตองเปนแบบครู แตครูเพียงแคอยากจะบอกวา เด็กหลาย คนเขาขาดความอบอุนจากอาจารยเคยรูบางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณเปนแคนักวิชาการที่มาสอน แลวคุณก็ชมกันเองใหเปนอาจารยดีเดน คุณสอนเด็กอยู ๔๐ คน แลวคุณสอนสําเร็จอยู ๑๐ คน แลวก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโออวดตลอดเวลา แลวอีก ๓๐ คนที่เหลือละ เคยดูแลเขาบางหรือเปลา โทษแตเด็กที่เรียนเลขไมรูเรื่อง แลว เคยคิดที่จะไปสอนเขาบางหรือเปลาแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แตเรียน ไมรูเรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม คําพูดของคุณถาไปบาดจิตใจเขาใหเปนแผลลึกๆ อยูในใจตั้งแตตอนประถม จนเขาไมตั้งใจเรียน มาจนถึงมัธยม เคยรูบางไหม ..วาเปนเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษยครูสมศรี

- ชอบ “คุณครูสมศรี” มากคะ ครูไมไดสอนแคความรู แตสอนคุณธรรมดวย อยากใหครูรูวามีนักเรียนคนหนึ่งที่ปลื้ม และ รักคุณครูมากๆๆๆ คําพูดของคุณครูทําใหมีกําลังใจ พี่เสื้อสมนารัก มากนี่คือกวดวิชาที่แรกและที่เดียวที่มีคนดูแลอยางดีเยี่ยม / รักครู มากคะ - วันแรกที่ผมไดมาเรียนกับ “คุณครูสมศรี” ครูเปนครูที่ เฮฮา นารัก ทําใหผมมีมุมมองที่ตางไปจากเดิมทําใหมีความรักใน วิชาภาษาอังกฤษ ยอมที่จะลงทุนทองศัพททุกเย็น (ซึ่งปกติไมเคย คิดจะทํา) / รักครูมากครับ “คุณครูสมศรี” ครูไทย...ที่เขาใจหัวใจเด็กไทย

¡µÔ¡Ò§‹ÒÂæà¾×èÍ¡ÒÃÃѺ·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ

Ê‹§àÃ×èͧÃÒÇ ‘¨ÔµÍÒÊÒ’ ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ໚¹àÃ×èͧÃÒǢͧµ¹àͧËÃ×ͼٌÍ×è¹ ¡ÅØ‹Á¤³Ðã´æ ¡çä´Œ ·Õè »ÃзѺ㨠¨íҹǹ 1 ËÃ×Í 2 ˹ŒÒ ¢¹Ò´ A4 ¾ÃŒÍÁÃÙ»¶‹Ò ÃѺÊÔ·¸ÔìàÃÕ¹¿ÃÕ 1 ¤ÍÃÊ ·Ñ¹·Õ (Çѹ àÇÅÒ ¤ÍÏÊã´ ·Õè ä˹ ¹ŒÍ§àÅ×Í¡àÃÕ¹àͧ) ËÒ¡¹ŒÍ§æÊ‹§ÁÒ¨íҹǹÁÒ¡ ¡çµŒÍ§ÃͤÔǡѹ˹‹Í¹Ф‹Ð Ê‹§º·¤ÇÒÁä´Œ·Õè e-mail :news_chae@hotmail.com Êͺ¶ÒÁÃÒÂä´Œ·Õè 02-983-7312


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นำมสกุล ........................................................... หน่วยงำน/ โรงเรียน/ สถำบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถำนที่อยู่เลขที่ .................................. อำคำร/ หมู่บ้ำน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสำร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หน่วยงำน/ โรงเรียน/ สถำบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถำนที่จัดส่งนิตยสำร : (กรุณำเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถำนที่อยู่เลขที่ .................................. อำคำร/ หมู่บ้ำน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสำร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสำรครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถนําไปลดหยอนภาษีได 100% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) รำยปี 1 ฉบับ/เดือน (รวม 12 ฉบับ 576 บำท)

รำย 3 ปี (1,728 บำท)

รำย 5 ปี (2,880บำท)

รำยปี 5 ฉบับ/เดือน (รวม 60 ฉบับ 2,880 บำท)

รำย 3 ปี (8,640 บำท)

รำย 5 ปี (14,400 บำท)

เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หำกไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้ำบัญชีจ�ำนวนเงิน ............................. บำท ( ............................................................... บำท )

*ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ 8 บาททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�ำนำจลงนำม ( ................ / ............... / ............... )

สมัครสมาชิกวันนี้ แถมเสื้อครอบครัวพอเพียงฟรี!! ทันที

ช�าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด เพื่อโครงกำรใสสะอำดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถำบันกำรศึกษำและชุมชน ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำ ส�ำนักงำน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 201-0-34271-1 กรุณำส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสำรครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐำนกำรช�ำระเงินมำที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด โทรศัพท์ 02-983-7312-3, โทรสำร 02-983-7314

ËÁาÂà˵ุ : ãºàÊÃçจ (ทัÊาÁาö¹í าäปÅ´Ë‹͹ÀาÉÕä´Œ 100 % ้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ***ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จรับเงิน หลังจากสั่งซื้อนิตยสารประมาณ 1 เดือน***


ธรรมะ.. ติดปีก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

วิธีง่ายๆ ในการลืมความหลัง ปุจฉา ท�ำอย่างไร จะท�ำให้ลืมเรื่องการท�ำบาปในอดีตที่ผ่าน มาได้คะ

ก็ไม่ฟุ้ง ไม่ย้อนกลับไปในอดีตอีก เมื่อจิตจดจ่ออยู่กับงานที่ท�ำ อยู่ตรงหน้า จิตก็ผ่องใส หากท�ำได้บ่อยๆ ความเข้มข้นของบาป ในอดีตก็จะเจือจางลงไปโดยอัตโนมัติ

วิสัชนา ความหลั ง ก็ ค งไม่ ต ่ า งอะไรกั บ ทากตั ว น้ อ ยๆ หมายความว่า ทากมันจะเกาะและกัดใครคนใดคนหนึ่งอย่าง ยาวนานก็ต่อเมื่อคนๆ นั้น ยัง “ไม่รู้สึกตัว” ต่อเมื่อเรารู้สึกตัว นั่นแหละ วันเวลาของทากตัวนั้นก็ย่อมจะหมดลง คนที่ยังปล่อยให้อดีตอันปวดปร่ามาท�ำร้ายชีวิตใน ปัจจุบันขณะได้ ก็คือคนที่ “ยังไม่รู้สึกตัว” เท่านั้น ส�ำหรับคน ที่ “รู้สึกตัว” อยู่เสมอ ไม่มีทางหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่คมมีดแห่ง อดีตจะกรีดใจให้เจ็บปวด ค�ำว่า “รู้สึกตัว” ไม่ได้หมายความตื้นๆ แค่การรู้สึก ตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันของคนที่ยังไม่หลับ ไม่เมา ไม่สมประกอบ แต่หมายถึง การ “มีสติ” อยู่ตลอดเวลาที่คิด พูด ท�ำ คนที่คิด ก็รู้ว่าก�ำลังคิด พูดก็รู้ว่าก�ำลังพูด ท�ำก็รู้ว่าก�ำลังท�ำ เดินก็รู้ว่า ก�ำลังเดิน กินก็รู้ว่าก�ำลังกิน ฯลฯ สติคมชัดอยู่ตลอดเวลาที่ตา ตื่น กายเคลื่อนไหว ใจครุ่นคิด จนกระทั่งสามารถที่จะคิดอย่าง ประณีต พูดอย่างประณีต และท�ำอย่างประณีตโดยอัตโนมัติ ถึง ขั้นที่ใจไม่ลอยออกไปจากเรื่องที่คิด กิจที่ท�ำ ค�ำที่พูดหากแต่มี สติเต็มอยู่ตลอดเวลาในลักษณะ “ตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น” ท�ำได้ อย่างนี้ จึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ “รู้สึกตัว” คนที่มีความรู้สึก ตัวอย่างนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ “ตื่นรู้” ก็ได้ เมื่อตื่นรู้ อดีตก็ล่วงเข้ามาสู่ความครุ่นคิดไม่ได้ ในใจจึงมีแต่ความ “รู้สึก ตัว” อยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้น การท�ำได้เช่นนี้ คือวิธีที่ความ หลังไม่มีทางจะเกาะแกะกับจิตใจได้อีกเลย อย่าลืมว่า ความ ขาดสติ คือ ยาชุบชีวิตชั้นดีของความผิดบาปในอดีตและความ รู้สึกตัว ก็คือมีดผ่าตัดที่สามารถหยุดอดีตเอาไว้ให้ไม่มีตัวตน แต่ หากท�ำเช่นนี้ไม่ได้ ก็ขอแนะน�ำวิธีง่ายๆ ดังนี้

1) หาอะไรท�ำอยู่เสมอ การท�ำงานอยู่เสมอ คือ วิธีแยกจิตออกมาจากความ หลัง เมื่อพรากจิตจากความหลังมาอยู่กับการท�ำงานจนชิน จิต 20

IS AM ARE www.ariyaplus.com

2) ฝึกสมถสมาธิ กล่าวคือ ฝึกสมาธิด้วยการบริกรรมหรือการเพ่งอะไร ก็ได้ที่ท�ำให้จิตใจมีที่ พัก ที่เกาะ ที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยว วิธีที่นิยมใช้ ก็คือ การบริกรรม “พุท” เวลาหายใจเข้า และ “โธ” เวลา หายใจออก หรื อ จะใช้ ค� ำ อื่ น ใดก็ ไ ด้ ที่ เ มื่ อ บริ ก รรมในใจแล้ ว ท�ำให้จิตหายฟุ้งซ่าน แน่วแน่ เป็นหนึ่ง ผ่องใส เมื่อฝึกจนจิตนิ่ง และผ่องแล้ว จิตจะมีความสุขอยู่กับ ปีติสุข มีความแช่มชื่น เบิกบาน ผ่อนคลาย เมื่อจิตได้ก�ำซาบความสุขนิดใหม่ที่เกิดจาก สมาธิภาวนาอยู่เสมอแล้ว ความผิดบาปในใจก็ไม่ลอยฟุ้งซ่าน มากัดกร่อนปัจจุบันได้ อย่างเดิมอีก

3) ฝึกวิปัสสนาสมาธิ ได้แก่การหาโอกาสพาตัวเองไป “เข้าเงียบ” กับ ครูบาอาจารย์ทางด้านวิปัสสนาอย่าง เข้มข้น เมื่อฝึก “ดูใจ” ตัวเองจนรู้เท่าทันอาการทางจิต เช่น คิดก็รู้ ฟุ้งซ่านก็รู้ กลัวก็รู้ มัวหมองก็รู้ ผ่องใสก็รู้ ฯลฯ เมื่อเราสามารถอ่านความเป็นไป ของจิตได้ อย่างละเอียดลออลึกซึ้งถึงขั้นพอจิตกระเพื่อม ใจก็ ตัดฉับ รู้เท่าทัน จนเหลือแต่ ตัว “สติ” ล้วนๆ อยู่ตลอดเวลา หากท�ำได้ดังว่าเช่นนี้ คุณก็เหมือนคนที่ “ตื่นแล้ว” จากความ หลังอันทุกข์ตรมขมไหม้โดยสิ้นเชิง ในสังคมไทยทุกวันนี้ มีคน ที่จมอยู่ในอดีตจ�ำนวนมาก ที่ได้พรากตัวเองออกจากอดีตอัน แสนเจ็บปวดด้วยการ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน แล้วต่างก็ค้นพบ ว่า คนเราสามารถเป็นอิสระได้ไม่ใช่แค่จากอดีตที่ไม่อยากจ�ำ เท่านั้น ทว่าเรายังสามารถเป็นอิสระได้แม้จากความทุกข์ทุก ชนิดที่คอยบั่นทอนชีวิตให้ขาดชีวาได้อีกด้วย ทั้งนี้ โดยวิธีง่ายๆ ที่เรียกว่า การดูใจตัวเอง (วิปัสสนาสมาธิ) ให้เป็นเท่านั้น


ความหลังก็คงไม่ต่างอะไรกับทากตัวน้อยๆ หมายความว่า ทากมันจะเกาะและกัดใครคนใดคน หนึ่งอย่างยาวนานก็ต่อเมื่อคนๆ นั้น ยัง “ไม่รู้สึกตัว” ต่อเมื่อเรารู้สึกตัวนั่นแหละ วันเวลาของทากตัวนั้นก็ ย่อมจะหมดลง คนที่ยังปล่อยให้อดีตอันปวดปร่ามาท�ำร้าย ชีวิตในปัจจุบันขณะได้ ก็คือคนที่ “ยังไม่รู้สึกตัว” เท่านั้น ส�ำหรับคนที่ “รู้สึกตัว” อยู่เสมอ ไม่มีทาง หรือเป็นไปไม่ได้เลยที่คมมีดแห่งอดีตจะกรีดใจให้เจ็บ ปวด ตุลาคม 2556 IS AM ARE

21


ดวงชะตาแสนกล โดย : ·‹า¹ย‹าเฒ‹า »‚ชวด

การ§า¹ นี่อำจเป็นเวลำที่ต้อง เคลื่อนไปสู่ระดับใหม่ในงำน ของคุณ จงเริ่มรับงำนที่ยำกขึ้นและเพิ่มควำม รับผิดชอบให้มำกขึ้น ท�ำควำมรู้จักเพื่อนร่วม งำนให้ถ่องแท้ และพยำยำมรักษำภำพลักษณ์ ที่ดีในสำยตำเจ้ำนำยไว้ ธุรกิจ หำกคุณจ�ำเป็นต้องเข้ำหำใครบำงคน เพื่อยื่นขอเสนอหรือขอควำมช่วยเหลือขอให้ วำงแผนท�ำเช่นนั้นในเดือนนี้ พยำยำมก�ำหนด ให้กำรประชุมที่ส�ำคัญอยู่ในช่วงเวลำที่เป็น มงคลส�ำหรับคุณ ซึ่งเดือนนี้ก็ใช่เลย ความรÑก ควำมรักเกิดขึ้นในทำงที่ยำกจะเข้ำใจ จึงไม่ควรตกใจไม่ว่ำกับสิ่งใดก็ตำม ปล่อยตัว ให้สนุกบ้ำงและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะผจญ ภัยง การÈÖกÉา คุณจะมั่นใจในตัวเอง ทั้งสิ่งต่ำง ๆ ที่ ท�ำก็รำบรื่นดี อย่ำปล่อยให้ควำมเครียดก่อตัว ขึ้น พยำยำมพักผ่อนให้เพียงพอ เพรำะสมอง ที่อ่อนล้ำจะลังเลได้ง่ำย ๆ

»‚เ¶าะ

การ§า¹ เดือนแห่งควำมส�ำเร็จ คอยคุ ณ อยู ่ ใ นด้ ำ นกำรงำน คุณจึงเริ่มสนุกกับงำนอีกครั้ง คุณมีควำมคิด สร้ ำ งสรรค์ ม ำกแสดงควำมสำมำรถในด้ ำ น นี้ออกมำ อย่ำกล้ำๆ กลัวๆ ที่จะแสดงควำม คิดเห็น ธุรกิจ คุณจะได้รับแรงบันดำลใจแวบเข้ำมำ จำกกำรพบปะกับผู้อื่นในเดือนนี้ และชำวปี เถำะทีม่ เี ครือข่ำยสนับสนุนทีด่ จี ะสำมำรถผลัก ดันทุกสิ่งให้เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น ความรÑก จะได้พบอย่ำงรวดเร็วและมีโอกำส ที่ จ ะพบกั บ ช่ ว งเวลำที่ น ่ ำ ตื่ น เต้ น อย่ ำ งที่ สุ ด สิ่งต่ำงๆ ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ คุณส่องประกำย โดดเด่นอย่ำงเหลือล้น การÈÖกÉา จิตใจของคุณแหลมคม ทั้งยังซึมซับ ควำมรู ้ ใ หม่ ๆ ได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว เพรำะคุ ณ เพรำะคุณก�ำลังกระหำยควำมรู้ นิสัยเช่นนี้ ท�ำให้คุณเป็นนักเรียนฝัน ตรำบที่คุณยังรักษำ ควำมสนใจไว้ได้ 22

IS AM ARE www.ariyaplus.com

ประจําเดือนตุลาคม 2556

»‚©ÅÙ

การ§า¹ อำจมีควำมท้ำทำยให้

»‚¢าÅ

การ§า¹ คุ ณ จะได้ รั บ กำร

ได้พบเจอบ้ำง ลองวำงแผนว่ำ จะท�ำอย่ำงไรจำกนั้นก็ท�ำตำมแผนอย่ำงเป็น ระบบ ขยันท�ำงำนให้มำกขึ้น ก็ลองขอรับผิด ชอบงำนให้มำกขึ้น ท�ำมันทั้งหมดนี้เลย! ธุรกิจ อย่ำเอำแต่พูดถึงควำมคิดที่มีแต่ต้อง ผลักดันให้เดินหน้ำและน�ำไปใช้จริงด้วย จง ลงมื อ อย่ ำ งรวดเร็ ว ขณะที่ คุ ณ ยั ง คงมี ค วำม สนใจอยู่ ความรÑ ก คุณทั้งน่ำหลงใหลและน่ำประทับ ใจและเมื่ อ คุ ณ โปรยเสน่ ห ์ ก็ ย ำกที่ ใ ครจะ ต้ ำ นทำน คุ ณ จึ ง ท� ำ ตำมที่ หั ว ใจต้ อ งกำรได้ เพรำะโชคฟ้ำประทำนอยู่ในมือคุณ ช่วยให้คุณ เดินหน้ำไปในทิศทำงที่เหมำะสม การÈÖกÉา เลือกผู้ชี้น�ำให้ดี อำจเป็นพ่อแม่ ครู อำจำรย์ หรือแม้แต่พี่หรือนักเรียนรุ่นพี่ กำรมี ใครสักคนที่ฉลำดกว่ำที่คุณสำมำรถบอกเล่ำ ทุกสิ่งได้จะช่วยเพิ่มควำมมั่นใจให้คุณได้อย่ำง มำก และจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย

สนับสนุนจำกทุกฝ่ำยและหำก ต้องกำรควำมช่วยเหลือ สิ่งที่ต้องท�ำก็คือแค่ ร้ อ งขอ แม้ จ ะต้ อ งพบกั บควำมท้ำ ทำยบ้ำ ง แต่คุณจะลุกขึ้นสู้ได้อย่ำงง่ำยดำย ทั้งยังรู้สึก ว่ำมันสนุกอีกด้วย ธุรกิจ คุณสำมำรถปลุกเร้ำผู้คนรอบข้ำงด้วย ควำมกระตือรือร้นตำมธรรมชำติของคุณ จง ใช้ ป ระโยชน์ จ ำกพลั ง และแรงขั บ เคลื่ อ นใน ตอนนี้ ให้เต็มที่ ความรÑ ก คุณอำจได้ลงเอยกับใครบำงคนที่ แสนพิเศษ โชคด้ำนควำมรักวิเศษสุดและจะ มี ห ลำยสิ่ ง หลำยอย่ ำ งที่ ท� ำ ให้ คุ ณ ยิ้มได้ แค่ เป็นตัวของตัวเองก็พอ คนอื่นๆ จะรักคุณใน แบบที่คุณเป็น การÈÖกÉา ขอค�ำแนะน�ำในยำมที่คุณต้องกำร จะเป็นกำรฉลำดกว่ำมำก หำกคุณตัดสินใจ เองทั้งๆ ที่สำมำรถขอค�ำแนะน�ำที่ดีได้ ถือว่ำ ไม่ฉลำดเลย แต่เป็นแค่กำรทะนงตัวเท่ำนั้น

»‚มะโร§

»‚มะเÊç§

เก่ ง ในกำรรั บ ผิ ด ชอบหน้ ำ ที่ หลำย ๆ อย่ำง แต่คุณจะพบว่ำกำรท�ำเช่นนั้น ยำกขึ้นในเดือนนี้ เมื่อจิตใจคุณอ่อนล้ำ คุณจะ เผลอท�ำพลำดได้ง่ำย ๆ ธุ ร กิ จ พลังของคุณก�ำลังถดถอย แทนที่จะ พยำยำมท� ำ ให้ ม ำกเกิ น ไปใช้ ค วำมพยำยำม ให้มำกขึ้นกับกำรจัดกำรทีมงำนของคุณ และ ท�ำทุกอย่ำงด้วยตัวเองให้น้อยลง เพรำะไม่ เพียงจะเป็นผลเสียต่อสุขภำพ แต่ยังไม่ช่วย แก้ปัญหำใด ๆ อดทนไว้ แล้วสิ่งต่ำง ๆ จะ คลี่คลำยไปเองในที่สุด ความรÑก หำกคุณก�ำลังดูใจกันอยู่ คุณก็จะได้ รับกำรสูบฉีดพลังที่คุณต้องกำร ซึ่งจะช่วยคุณ ในด้ำนอื่น ๆ ของชีวิตได้ ส่วนชำวปีมะโรงที่ แต่งงำนแล้วจะพบว่ำ คู่ครองของคุณให้กำร สนับสนุนด้ำนอำรมณ์แก่คุณได้มำก โชคดีที่ คนรอบตัวดูจะเข้ำใจควำมล�ำบำกและสุขภำพ ที่ไม่สมบูรณ์ของคุณ

งำน แต่อุปสรรคอำจเกิดขึ้น จำกปัญหำด้ำนสุขภำพหำกคุณต้องลำป่วย คุณอำจพลำดโอกำสที่ควรเป็นของคุณ ธุรกิจ ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญในเดือนนี้คือกำร ท�ำทุกอย่ำงให้เสร็จโดยที่คุณต้องไม่หักโหม จนเกินก�ำลัง ให้ผู้อื่นได้เข้ำร่วมแบ่งปันงำน ของคุณบ้ำงใช้เวลำกับกำรบริหำรกำรจัดกำร ให้มำกขึ้น คนอื่นจะได้ช่วยคุณท�ำงำนได้อย่ำง มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ความรÑก พวกคุณบำงคนอำจต้องกำรปรึกษำ กับคู่รักถึงอนำคตร่วมกัน ตอนนี้เป็นเวลำดีที่ จะวำงแผนหมั้นหมำยหรือแต่งงำน! ไม่เพียง แต่ควำมรักจะเบ่งบำนในเดือนนี้ ตอนนี้ยัง เป็นใจให้กับกำรหล่อเลี้ยงมิตรภำพที่ส�ำคัญ ส�ำหรับคุณ

การ§า¹ แม้ว่ำปกติแล้วคุณจะ

การ§า¹ คุณมีโชคดีในด้ำนกำร


»‚มะเมีย

»‚มะáม

ท�ำงำนอำจตึงเครียดในเดือน นี้ อย่ำให้คนอื่นยั่วให้คุณโมโหจนคุณต้องตั้ง รั บ ไม่ ค วรหุ น หั น ใจร้ อ นหำกคุ ณ จริ ง จั ง กั บ ควำมก้ำวหน้ำในด้ำนอำชีพ ธุรกิจ แม้คุณจะมีควำมคิดมำกมำยที่อยำกน�ำ ไปใช้ แต่รอไปก่อนจะเป็นผลดีกว่ำ โครงกำร ใหม่ที่เริ่มต้นในตอนนี้อำจไม่รำบรื่น แค่เพรำะ จังหวะเวลำไม่ดี ใช้เวลำในเดือนนี้เพื่อสั่งสม ควำมรู้และทักษะของคุณ ความรÑก ชีวิตรักของคุณอำจต้องหลีกทำงให้ กับกำรงำนในเดือนนี้ ชีวิตมักต้องเลือกเสมอ และในเรื่องควำมสัมพันธ์ คุณอำจต้องเลือกใน เรื่องที่ตัดสินใจได้ยำก จึงไม่ควรผูกมัด การÈÖ ก Éา แม้ว่ำปริมำณงำนอำจมำกกว่ำ ที่ เ คย แต่ ห ำกคุ ณ รั บ ผิ ด ชอบ งำนของคุ ณ ผลดีจะตำมมำในภำยหลัง อย่ำถอยเพรำะค�ำ วิจำรณ์ของเพื่อน ๆ และครู คุณควรใช้สิ่งนี้ เพื่อพัฒนำต่อไป

ต่อให้ไม่ได้เจตนำก็อำจสร้ำง ควำมเสียหำยได้มำกกว่ำที่คุณคิด ดังนั้นจึง ควรระวังทุกย่ำงก้ำวในเดือนนี้ ธุรกิจ เดือนนี้เป็นช่วงที่สิ่งเกิดขึ้นรวดเร็วจึง ง่ำยที่จะท�ำผิดพลำด พยำยำมอย่ำตัดสินใจ บุ่มบ่ำม โดยเฉพำะเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินก้อน โต คุณควรใช้เวลำนี้วำงแผนส�ำหรับอนำคต แทนจะดีกว่ำ ก่อนจะน�ำกลยุทธ์ใหม่ ๆ ไปใช้ ความรÑก อำจมีบำงช่วงในเดือนนี้ที่กำรห่ำงกัน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นี่อำจเป็นสิ่งที่ คุณต้องกำรเพื่อกระชับสำยใยระหว่ำงพวก คุณให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น และท�ำให้ต่ำงเห็น คุณค่ำในกันและกันมำกขึ้น การÈÖกÉา จงพร้อมเผชิญกับผลที่ออกมำและ เรียนรู้จำกมันคุณอำจมองว่ำควำมผิดพลำด เป็นบทเรียน อย่ำเสียใจในสิ่งที่ท�ำไปแล้วจง เดินหน้ำต่อไปพร้อมกับตัวคุณที่ฉลำดขึ้น

การ§า¹ บรรยำกำศในที่

»‚ระกา

การ§า¹ คุณต้องรู้จักแยกแยะ คนที่พยำยำมช่วยแก้ไขตัวคุณ จำกใจจริงกับคนที่ก�ำลังเล่นสงครำมประสำท ในเดือนนี้จิตใจของคุณอ่อนแอลง จึงยำกที่จะ สังเกตว่ำใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรู ธุรกิจ อยู่อย่ำงสงบเสงี่ยมไว้ ไม่ควรกระท�ำ กำรใหญ่ในตอนนี้ เลื่อนกำรเปิด กำรวำงแผน ตลำด กำรลงนำมและงำนส�ำคัญอื่น ๆ หำก คุณเริ่มต้นในเวลำที่ไม่เป็นมงคล โอกำสที่สิ่ง ต่ำง ๆ จะส�ำเร็จก็ลดลงไปมำก ความรÑก อำจพบว่ำควำมสัมพันธ์อยู่ได้เพียง ไม่นำน อย่ำจมอยู่กับควำมสงสำรของตัวเอง จงมองว่ำนี้คือพร หำกควำมรักต้องแตกดับไป ก็เพรำะว่ำมันไม่สำมำรถอยู่ได้นำน ทัศนคติ ที่เหมำะสมจะน�ำควำมสุขมำให้คุณได้ดีที่สุด ในเดือนนี้

การ§า¹ กำรพูดสิ่งที่ไม่ควร

»‚จÍ

การ§า¹ คุ ณ จะได้ รั บ กำร สนั บ สนุ น จำกเจ้ ำ นำย ทั้ ง ควำมสำมำรถในกำรเข้ ำ กั บ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ ำ งดี เยี่ ย มก็ ท� ำ ให้ คุ ณ ได้ เ ปรี ย บเหนื อ เพื่ อ นร่ ว ม งำน อำจมีโอกำสน่ำตื่นเต้นเข้ำมำ อำจเป็น ข้อเสนองำนจำกที่อื่น ธุรกิจ กำรคบหำผู้คนใหม่ ๆ และพบปะผู้คน ต่ำงวงกำรจะช่วยชี้ให้คุณเห็นลู่ทำงใหม่ที่คุณ ต้องกำร คุณอำจคิดที่จะขยำยขอบเขตทำง ธุรกิจ ตรำบเท่ำที่คุณรู้สึกว่ำใช่ ความรÑก คุณมั่นใจในตัวเองและมีควำมเด็ด เดี่ ย ว ท� ำ ให้ คุ ณ มี เ สน่ ห ์ ไ ม่ น ้ อ ยที เ ดี ย ว คุ ณ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นของตัวเองให้ผู้อื่น รับฟังได้ โดยไม่ดูอวดรู้และสำมำรถดึงผู้อื่น มำสู้เคียงบ่ำเคียงไหล่ในสิ่งที่คุณเชื่อม การÈÖกÉา กำรเรียนไม่เคยไปได้สวยและสนุก เท่ำนี้เลย คุณมีควำมสำมำรถอย่ำงน่ำอัศจรรย์ ในกำรจดจ�ำควำมรู้ที่พึ่งได้เรียน จงใช้เวลำนี้ เพื่อตักตวงกำรเรียนให้เต็มที่

»‚วÍก

การ§า¹ ต้ อ งมี เ ล่ ห ์ เ หลี่ ย ม และมำรยำบ้ำง ใช้ควำมหลัก แหลมและเสน่ห์ตำมธรรมชำติของคุณเพื่อให้ ได้ในสิ่งที่ต้องกำรในกำรเจรจำต่อรอง อย่ำ เอำแต่ใช้อ�ำนำจ มิฉะนั้นคุณอำจสร้ำงศัตรูที่ คุณไม่ต้องกำรขึ้นได้ ทำงที่ดีคุณควรติดต่อกับ ผู้อื่นให้น้อยลงเมื่อรู้สึกหงุดหงิด ธุรกิจ มีกำรแข่งขันสูงอำจพบคู่แข่งมำกขึ้นที่ เข้ำมำท้ำทำย แม้ว่ำโชคในระยะกลำงอำจยัง ไม่แน่นอน แต่คุณจะมีโชคในระยะยำว จึงควร ใช้เวลำในเดือนนี้เพื่อวำงแผนส�ำหรับอนำคต ความรÑก คุณอำจต้องรอบคอบกับตัวเลือกให้ มำกขึ้น แต่ก็ไม่ควรหักอกใครหลำยคนเกินไป มิฉะนั้นคุณอำจต้องเป็นฝ่ำยเจ็บปวดในที่สุด การÈÖกÉา แม้ว่ำคุณจะมีพลังเหลือล้นในเดือน นี้ แต่ก็อำจไม่ใช่ควำมคิดที่ดีที่จะท�ำสิ่งต่ำงๆ มำกเกินไป ทำงที่ดีควรทุ่มเทให้กับไม่กี่เรื่อง และท�ำได้ดี ตั้งใจเรียนอย่ำงรู้หน้ำที่ต่อไป

»‚กุ¹

การ§า¹ ไม่ว่ำคุณจะอยู่ใน สำยงำนใด คุ ณ ก็ จ ะพบว่ ำ คนอื่นล้วนอยำกท�ำงำนร่วมกับคุณ โอกำสมี รออยู่ข้ำงหน้ำมำกมำย แต่อย่ำให้ภำพลักษณ์ ของคุณในฐำนะสมำชิกทีมที่ดีมำบดบังภำพ ลักษณ์ในฐำนะผู้น�ำ ธุ ร กิ จ จงพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ได้สร้ำงขึ้น เพรำะจะก่อให้เกิดเครือข่ำยที่ส�ำคัญส�ำหรับ สิ่งที่คุณก�ำลังจะท�ำให้อนำคตอันใกล้ ความรÑ ก คุณเข้ำกับทุกคนได้อย่ำงง่ำยดำย และยังสำมำรถเข้ำใจกันได้รวดเร็วมำก คุณยัง เป็นแหล่งพลังโดยธรรมชำติ ผู้อื่นจึงรุมเข้ำมำ หำคุณ คุณเปี่ยมไปด้วยพลังงำนและสำมำรถ ใช้มันให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ การÈÖกÉาคุณไม่ได้มีเพียงโชคด้ำนกำรเรียน เท่ำนั้น เพรำะดวงนี้ บ่งชี้ถึงควำมส�ำเร็จที่เป็น เรื่องเป็นรำวมำกกว่ำแค่กำรเรียนได้ดี คุณอำจ ได้รับทุนหรือชนะรำงวัลใหญ่ในเดือนนี้ จงเดิน หน้ำด้วยควำมมั่นใจ µุลาคม 2556 IS AM ARE

23


ความเป็นคนความเป็นครู

ครูดอย “กลับไปเป็นครูแล้วตั้งใจท�ำงานนะ ให้นึกถึงเด็กนักเรียนให้มากๆ” “ไปอยุ่ที่โรงเรียนแล้วอย่าโดนกลืนนะ” “ท�ำงานของเราให้เต็มที่ ตอนฝึกสอนมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของการเป็นครูจริงๆ” “งานของครูไม่ได้มีแค่การสอนอย่างเดียวนะ ครูจริงๆ ต้องดูแลทุกอย่าง” ก่อนที่ฉันจะจบการศึกษา ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปตามทางเดินของตนเอง นิ สิ ต ทุ ก คนมั ก ได้ รั บ ค� ำ อวยพรจากครู อาจารย์ ไม่ ต ่ า งจากข้ อ ความข้ า งบนนี้ เท่าไร ณ ตอนนั้น ฉันคิดว่ามันคงไม่มีอะไรยากล�ำบากกว่าการฝึกสอนอีกแล้ว ผ่านช่วง เวลานี้มาได้ก็คงจะสบายขึ้น ยิ่งมีจรรยาบรรณของครูเต็มที่นะ ฉันย่อมต้องท�ำการสอนได้ ดีแน่นอน ฉันมั่นใจอย่างนั้น อาจารย์ท่านสอนเรามาเอง ต้องมั่นใจในตัวลูกศิษย์บ้างซิ ฉัน เชื่อมั่น อย่างสุด ใจว่า ตนเองสามารถที่ จ ะฝ่ า ฟั น สิ่ ง เหล่ า นั้ น ไปได้ เ พราะฉั น ถู ก ฝึ ก ถูกสอนมาตลอดระยะเวลา 5 ปี อย่างเข้มข้นแล้ว ความเป็นครูแทบจะอยู่ในสายเลือด แต่ก็อย่างที่หลายคนรู้ ชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างที่คิด และไม่มีอะไรที่จะเป็นไป ตามที่เราต้องการ วันแรกที่ฉันมาโรงเรียน ฉันพบหลายสิ่งหลายอย่างที่ครู นักเรียน สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน บรรยากาศภายในโรงเรียน มันช่างแตกต่างจากที่เคยเห็น โรงเรียนที่ฉันอยู่ เป็นโรงเรียนชนเผ่าลีซอ จีน มีส่วนน้อยที่เป็นคนเมืองและคนไทยใหญ่ นักเรียนที่น่ีมักพูด ภาษาประจ�ำเผ่าของตนเองมากกว่าภาษากลาง ท�ำให้การสื่อสารในช่วงแรกเป็นไปอย่าง ติดขัด แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่ากับอุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ใน ห้องวิทยาศาสตร์อุปกรณ์หลายอย่างช�ำรุด เสียหายและกว่าจะจัดหามาได้ต้องใช้เวลา นาน 24

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น การสอนของฉัน แน่นอนฉันเรียนจบเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาที่ฉันต้องการจะ สอนก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว แต่ ทุกสิ่งไม่เป็นไปดังคิด ฉันได้รับผิดชอบ สอนวิชาศิลปะอีกหนึ่งวิชา อืมม์...ศิลปะ กั บ วิ ท ยาศาสตร์ ห ลายคนคงคิ ด ว่ า มั น ไม่น่าจะเข้ากันได้ใช่ไหม ตอนแรกฉันก็ คิดแบบนั้น แต่หลังจากสอนไปได้ระยะ หนึ่งฉันกลับคิดว่าไม่ว่าศาสตร์ใดก็แล้ว แต่ มักมีส่วนที่เชื่อมโยงกันเสมอ จนบาง ครั้ ง ฉั น กลั บ รู ้ สึ ก ว่ า สอนวิ ช าศิ ล ปะนี้ ก็ สนุกดีเหมือนกัน นอกจากจะได้รับผิด ชอบวิชาสอนมากกว่าที่เราเรียนมาแล้ว ส่ ว นด้ า นสื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละ เทคโนโลยี ข องทางโรงเรี ย น อะ..อย่ า เข้าใจผิดนะคะ สมัยก่อนนู้นโรงเรียนต่าง จังหวัดอาจจะไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มากนั ก ยิ่ ง เป็ น โรงเรี ย นในจั ง หวั ด แม่ฮ่องสอนด้วยแล้วโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ ห่างไกล การคมนาคมขนส่งล�ำบาก และ โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ เ ดี่ ย วนี้ ก ารศึ ก ษาไทยเขา พั ฒ น า แ ล ้ ว เ กื อ บ ทุ ก โร ง เรี ย น มี คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใช้ และฉัน ก็โชคดีกว่าอีกหลายโรงเรียนที่โรงเรียน ของฉันมีเทคโนโลยีเหล่านั้นส�ำหรับใช้ใน การจัดการเรียนรู้ ท�ำให้นักเรียนที่นี้ได้ รู้จักสื่อที่หลากหลายขึ้น และนอกเหนือ จากในหนังสือเรียน ที่ส�ำคัญสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน แห่ ง นี้ เ หมาะแก่ ก ารเรี ย นรู ้ ท างสิ่ ง แวดล้อมมาก เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มี น�้ำไหลผ่าน และยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบ โรงเรียน ท�ำให้บรรยากาศร่มรื่น เหมาะ แก่การเรียนรู้นอกห้องเรียนมากทีเดียว นอกจากการเรี ย นการสอนที่ ครูทุกคนต้องท�ำอยู่แล้ว ฉันยังต้องรับผิด ชอบงานพัสดุของโรงเรียน ครูประจ�ำชั้น งานบริการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งแต่ละงานที่ได้

รับมอบหมายก็มีวิธีการและแนวทางใน การปฏิบัติแตกต่างกันไป อย่างการเป็น ครูประจ�ำชั้น ครูจะต้องรู้จักนักเรียนของ ตนเองให้หมดทุกคน การรู้จักนักเรียน ไม่ใช่แค่รู้ชื่อเท่านั้น แต่ต้องรู้ถึงสภาพ ความเป็นอยู่ ฐานะทางครอบครัว ปัญหา ทางบ้าน สุขภาพและพื้นฐานทางสังคม ของนักเรียน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้หมด และครบทุก คนบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ บางคนมี ปัญหาทางครอบครัว ซึ่งเราไม่สามารถรู้ ได้เลย เพียงถ้าเราสอนหนังสือหรือดูแล เขาแต่เฉพาะที่โรงเรียน ส่ ว นการท� ำ งานในหน้ า ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุนั้น ถือว่าเป็นงานที่ยุ่งยาก ทุ ก วั น ทางโรงเรี ย นจะมี ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ทางการศึกษาอยู่แล้ว ท�ำให้ต้องจัดท�ำ เอกสารและเตรียมการรับ-เบิกของทุกวัน และงานหลายๆ งานเข้ามาพร้อมกัน บางครั้ ง ท� ำ ให้ ฉัน รู ้ สึ ก เหนื่ อ ย และท้อแท้ในการงาน แต่ทุกครั้งที่ฉันท้อแท้ ฉันจะ นึ ก ถึ ง เด็ ก นั ก เรี ย นที่ จ ะเติ บ โตไปเป็ น ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หากพวกเขาได้รับ การศึกษาที่ดี อนาคตของเขาจะดีเพียง ใด หากฉั น คิ ด ถึ ง แต่ ตั ว เองแล้ ว นักเรียนอีกกี่คนที่จะเสียโอกาสจากความ เห็นแก่ตัวของฉันเพียงคนเดียว และถ้า ไม่ เริ่ ม ท� ำ ตอนนี้ จ ะเริ่ ม ท� ำ เมื่ อ ไร ยิ่ ง ช้ า เวลาก็ยิ่งผ่านไปอย่างไร้ค่า..ฉันจึงเตือน ตัวเองทุกครั้งที่ท้อว่า “จงเริ่มลงมือท�ำ ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไป” หลั ง จากการท� ำ งานไปได้ พั ก ใหญ่ๆ สิ่งที่ผ่านเข้ามาตั้งแต่เปิดเทอม จนถึงตอนนี้ ท�ำให้ฉันรู้แล้วว่า ท�ำไมครู อาจารย์ทุกท่านถึงกล่าวอวยพรแบบนั้น กับฉัน หลายสิ่งหลายอย่างในการท�ำงาน ท�ำให้ฉันรู้สึกท้อแท้ เหนื่อย และต้อง ทุ่มเททุกอย่างให้กับการท�ำงาน การเป็น

ครู ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งแค่ ต อนที่ ส อนอยู ่ ใ น โรงเรี ย นเท่ า นั้ น แต่ ค รู นั้ น ต้ อ งเป็ น ไป ตลอดชีวิต บางทีที่ยิ่งคิดแบบนี้แล้วยิ่ง ท�ำให้ท้อ แต่เมื่อคิดว่ายังมีครูอีกหลาย คนที่ทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย และที่ ส� ำ คั ญสมเด็ จ พระเทพฯ ท่านได้ มอบโอกาสที่ดีให้กับฉันเพื่อที่ฉันได้น�ำสิ่ง ดีๆ ที่ฉันได้รับ มามอบให้เด็กนักเรียนใน บ้านเกิด หากฉันเห็นแก่ตัว ไม่ท�ำหน้าที่ ของตนเองอย่างเต็มที่แล้ว โอกาสที่ฉันได้ รั บ มาคงสู ญ เปล่ า ที่ ส� ำ คั ญ การจะ เปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็แล้วแต่หากไม่เริ่มที่ ตนเอง ก็ ค งจะยากที่ จ ะเกิ ด ความ เปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อไม่มีการเริ่มต้นก็คง ไม่มีการพัฒนา เมื่อฉันคิดได้อย่างนั้นฉัน ก็ จั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งเต็ ม ความ สามารถ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้ กับอาชีพที่มีเกียรตินี้ตลอดไป “คนที่มีอาชีพครูนะใครก็เป็น ได้ แต่การเป็นครูมืออาชีพน่ะเป็นยาก”

นางสาวพรสวัสดิ์ สองแคว ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น ทุนการศึกษามูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูผู้ช่วยสอนโรงเรียนอนุบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

25


กว่ ำ 5 ปี ที่ ผ ่ ำ นมำ IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำ บทควำม บทสัมภำษณ์ สรรสำระ ที่มำกด้วยควำมรู้และควำมบันเทิง ควำมสุ ข มำกมำยที่ ไ ด้ รั บ จำกกำร อ่ำนนิตยสำรเพื่อสังคมฉบับนี้ เพื่อ เป็ น กำรตอบแทนท่ ำ นผู ้ อ ่ ำ นและ สมำชิกที่น่ำรักทุกท่ำน ตั้งแต่ฉบับ นี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของสมนำ คุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมกันเข้ำ ของสมนำคุณที่ว่ำคือ ปำกกำ SHEEFER จ�ำนวน 3 รำงวัล พร้อมสลักชื่อ-นำมสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�ำถำมในฉบับนี้คือ ควำมรู้ที่ได้จำกบทควำม “เรื่อง (ธรรมะ)ของดุกดิ๊ก” หน้ำ 30-31 จำกส�ำนักงำนหลักประกัน สุขภำพแห่งชำติ ในฉบับที่ปรำกฏ แล้วตัดส่งมำกันนะค่ะ ใน ฉบับหน้ำของสมนำคุณอำจมี กำรเปลี่ยนแปลงตำมค�ำเรียก ร้ อ งของคนขี้ เ หงำ ซึ่ ง น่ ำ จะ เป็น Furby เพื่อนช่ำงคุย ของ เรำเอง แล้ ว พบกั น ใหม่ ฉ บั บ หน้ำนะค่ะ

รวมตอบคําถามชิงปากกา SHEFFER ส ่ ง ม ำ ที่ นิ ต ย ส ำ ร ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง นิ ต ย ส ำ ร ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง 3 1 / 2 ซ อ ย ท อ ง ห ล ่ อ 2 แ ข ว ง จ อ ม พ ล เ ข ต จ ตุ จั ก ร ก รุ ง เ ท พ ฯ 1 0 9 0 0 โ ท ร ศั พ ท ์ 02-983-7312 แบบประเมินควำมพอใจผู้อ่ำน 1. เนื้อหา (ธรรมะ)....ของดุกดิ๊ก

1

2

3

4

5

-ให้ควำมรู้และมีสำระตำมที่คำดหวัง -บทควำมมีควำมน่ำสนใจและเป็นประโยชน์ -บทควำมจุดประกำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ -บทควำมสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีกำรออกแบบที่สวยงำม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหำเป็นหมวดหมู่ อ่ำนง่ำย -ภำพประกอบและกำรน�ำเสนอน่ำสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 26

IS AM ARE www.ariyaplus.com

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169


ตัดร.ไสว วอยูบุญ่ไมากล หัวใจอยู่ไกล้ (คนไทยในอเมริกา)

อันเนื่องมาจาก

เรื่องเครื่องดื่มอัดลมผสมน�้ำตาล

ย้อนไปเมื่อปี พ. ศ. 2310 อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาถูก พม่าเผาวอดวาย ชาวอังกฤษชื่อโจเซฟ พรีสต์ลีย์ ค้นพบวิธีอัด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในน�้ำ การค้นพบครั้งนั้นวิวัฒน์ มาเป็นฐานของการท�ำเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่ขยายออกไปทั่ว โลกพร้อม ๆ กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อประเทศกสิกรรม เริ่มกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องดื่มจ�ำพวกน�้ำหวาน อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ หรือน�้ำอัดลมมักเป็นหนึ่งในบรรดา สินค้าอุตสาหกรรมรุน่ แรก ๆ ทีผ ่ ลิตในประเทศเหล่านัน้ เนือ่ งจาก เทคโนโลยีที่ใช้ไม่สลับซับซ้อน

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

27


ในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายสิบปีมานี้ มีปรากฏการณ์ 2 อย่างที่กระตุ้นให้การดื่มน�้ำอัดลมเพิ่มขึ้น นั่นคือ ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ เพิ่มขนาดของเครื่องดื่มเป็นสามสี่ เท่าโดยคิดราคาเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือไม่คิดเพิ่มเลย ในบางกรณี และโรงเรียนติดตั้งเครื่องขายเครื่องดื่มหยอด เงินเพื่อเอื้อให้นักเรียนซื้อได้ง่าย

28

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ใน

กระบวนการพัฒนา สินค้าหลากหลาย ชนิดเปลี่ยนไปตามเวลา อาทิเช่น เสื้อผ้า ที่ ท� ำ ด้ ว ยฝ้ า ยกลายเป็ น ท� ำ ด้ ว ยเส้ น ใย เที ย ม จั ก รยานถู ก แทนที่ ด ้ ว ยมอเตอร์ ไซค์ แ ล้ ว เปลี่ยนไปเป็นรถยนต์ และโทรศัพท์ต่อสายกลาย เป็นโทรศัพท์อัจฉริยะ แต่น�้ำอัดลมยังคงเดิมแม้ ภาชนะบรรจุจะเปลี่ยนไปและชนิดของรสชาติจะ หลากหลายขึ้นก็ตาม ยิ่งกว่านั้น ความนิยมเครื่อง ดื่ ม ชนิ ด นี้ มี แ ต่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากความหวาน ซาบซ่านของมันท�ำให้รู้สึกชื่นใจไม่ว่าผู้ดื่มจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้มีรายได้มาก หรือคนยากจน แต่ใน ความชื่นใจนั้นแฝงไว้ซึ่งอันตรายหลายอย่างโดย เฉพาะโรคที่มีความอ้วนเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงเนื่องจากน�้ำตาล ในน�้ำอัดลมมีแคลอรี่สูงและท�ำให้อ้วน ในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายสิบปีมานี้ มีปรากฏการณ์ 2 อย่างที่กระตุ้นให้การดื่มน�้ำ อัดลมเพิ่มขึ้น นั่นคือ ร้านอาหารและร้านสะดวก ซื้อต่าง ๆ เพิ่มขนาดของเครื่องดื่มเป็นสามสี่เท่า โดยคิดราคาเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือไม่คิด เพิ่มเลยในบางกรณี และโรงเรียนติดตั้งเครื่องขาย เครื่องดื่มหยอดเงินเพื่อเอื้อให้นักเรียนซื้อได้ง่าย โดยในเครื่ อ งเหล่ า นั้ น บรรจุ น�้ ำ อั ด ลมอั น เป็ น ที่ นิยมอย่างแพร่หลายไว้ด้วย ร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ ทุกหนทุกแห่งเช่น 7-Eleven เพิ่มขนาดเครื่อง ดื่มจากจ�ำพวก 12 ออนซ์ หรือประมาณ 0.35 ลิตรขึ้นไปเรื่อย ๆ จนเป็นขนาดยักษ์ Super Big Gulp 44 ออนซ์ (1.3 ลิตร) และ Double Gulp

64 ออนซ์ (1.8 ลิตร) ร้านค้าอื่นมักไม่ยอมแพ้ จึง เพิ่มขนาดขึ้นไปให้ไล่เลี่ยกันรวมทั้งตามโรงหนัง และร้านอาหารจานด่วนต่าง ๆ ด้วย ในปั จ จุ บั น ชาวอเมริ กั น เกิ น สอง ในสามคนอ้ ว นจนเกิ น พอดี ด้ ว ยเหตุ นี้ นายก เทศมนตรี ข องมหานครนิ ว ยอร์ ก จึ ง ได้ เ สนอ กฎหมายให้ห้ามขายน�้ำอัดลมขนาดใหญ่เกินกว่า 16 ออนซ์ (0.47 ลิตร) ในร้านอาหาร ในโรงหนัง ตามรถใสและในสนามกีฬา หลังจากผู้ท�ำกิจการ เหล่านั้นน�ำเรื่องขึ้นฟ้องศาล ปรากฏว่าศาลตัดสิน ว่ า การห้ า มเช่ น นั้ น เป็ น การท� ำ ผิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ ฉะนั้น ชาวอเมริกันจึงมีโอกาสที่จะซื้อหาน�้ำอัด ขนาดมหึมาได้อย่างสะดวกแม้จะเป็นที่ยอมรับกัน แล้วว่าเครื่องดื่มชนิดนั้นเป็นอันตราย ในตอนปลายเดื อ นสิ ง หาคมต่ อ ต้ น เดือนกันยายน โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาจะเปิด ภาคเรียนส�ำหรับปีการศึกษาใหม่อีกครั้ง เป็นเวลา หลายปี โรงเรียนต่าง ๆ เริ่มกังวลว่าตนเป็นผู้เอื้อ ให้เด็กอเมริกันอ้วนเพิ่มขึ้น ฉะนั้น ทั้งโรงเรียนและ รัฐบาลจึงร่วมมือกันปรับเปลี่ยนรายการอาหาร ในโรงเรียนให้เป็นจ�ำพวกที่มีแคลอรี่น้อยลงอย่าง กว้างขวางขึ้น เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อโรงเรียนเปิด ภาคใหม่ครั้งนี้ แฟร์แฟกซ์เคาน์ตี้ได้เริ่มโครงการ น�ำร่องโดยการห้ามมีน�้ำอัดลมในตู้ขายน�้ำจ�ำพวก หยอดเงินในบริเวณของโรงเรียนมัธยม 7 แห่ง และต่อไปจะพิจารณาห้ามขายในโรงเรียนทั้งหมด แฟร์ แ ฟกซ์ เ คาน์ ตี้ เ ป็ น เสมื อ นอ� ำ เภอหนึ่ ง ของ รัฐเวอร์จิเนียและตั้งอยู่ในย่านชานกรุงวอชิงตัน อันเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา โครงการ น� ำ ร่ อ งนั้ น จึ ง ได้ รั บ ความสนใจและอาจจะแพร่ ขยายต่ อ ไปในภาคอื่ น ของประเทศ ส่ ว นมั น จะ ได้ผลในการช่วยลดการดื่มน�้ำอัดลมของเยาวชน อเมริกันหรือไม่ยังไม่มีใครกล้าฟันธง

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

29


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

ดุ๊กดิ๊ก....เป็นชื่อของสุนัขพันธุ์ไทยผสม ตัวสีด�ำล�่ำสัน ซึ่งมีคนมาถวายให้พระ อาจารย์ไพศาล วิสาโล ท่านก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ในเขตวัดป่ามหาวัน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ดุ๊กดิ๊กเป็นหมาอารมณ์ดี ชอบรับแขก กระดิกหาง มีดวงตาใสแจ๋ว และน่ารักน่าเล่นหัว ด้วยในสายตาของผม ผมไปวัดมหาวันแต่ละครั้ง มักมีเรื่องสนุกๆและน่าสนใจเกี่ยวกับ ดุ๊กดิ๊ก ให้ขบคิดและถกกันในหมู่สหายธรรมอยู่เสมอ

เรื่อง(ธรรมะ).....ของดุ๊กดิ๊ก เวลาพระอาจารย์ ไ พศาลไปออกเดิ น บิณฑบาตในยามเช้า ระยะทางไปกลับประมาณ 7-8 กิโลเมตร ดุ๊กดิ๊กจะเดินตามไปด้วย ท่าทาง ที่ มั น เดิ น ไปกั บ พระอาจารย์ ดู เชื่ อ มั่ น รื่ น เริ ง โอลั ล ล้ า มาก พระอาจารย์ บ อกว่ า ตอนแรกๆ ดุ๊กดิ๊กก็จะเดินตามอยู่ข้างๆบ้าง ซอกแซกวิ่งเข้า ป่าข้างทางบ้าง, หายไปบ้าง, วิ่งกลับมาบ้าง ตอน แรกๆท่านต้องคอยเรียกกลับมา พอเวลาผ่านไป พฤติกรรมของดุ๊กดิ๊กก็ยังเหมือนเดิม แต่ไม่ต้อง เรียกแล้ว ดุ๊กดิ๊กจะวิ่งกลับมาหาเองได้ตลอด พระ อาจารย์เปรียบเปรยไว้อย่างน่าฟังว่า พฤติกรรม ออกบิ ณ ฑบาตของดุ ๊ ก ดิ๊ ก ก็ เ หมื อ นจิ ต ของคนที่ คอยคิดแวบโน่นแวบนี่ ใหม่ๆ ที่ฝึกภาวนาต้องคอย เรียกกลับมา กระตุ้นเตือนตัวเอง แต่พอนานๆไป

30

IS AM ARE www.ariyaplus.com

จิตที่ฝึกปฏิบัติมากขึ้น จิตที่แวบจะตื่นรู้เอง สติวิ่ง กลับมาได้ดีขึ้น ผมเดินตามถือย่ามคอยรับของใส่บาตร จากพระ รู้สึกแปลกใจที่ในระหว่างทางมีสุนัขของ ชาวบ้านเต็มไปหมด บางตัวก็มากระดิกหางใส่ บางตัวก็มาเล่นด้วย จะมีบ้างที่เห่าหอนแสดงท่า ที่ปฏิปักษ์ คุกคามต่อดุ๊กดิ๊ก จนเจ้าของต้องปราม ผมเดาเอาว่ า เจ้ า ของหมาแต่ ล ะบ้ า นล้ ว นแสดง ท่าทีคารวะนอมน้อมต่อพระที่มาเดินบิณฑบาต ทุ ก วั น พวกหมาทั้ ง หลายอาจจะเห็ น ว่ า ดุ ๊ ก ดิ๊ ก เป็นลูกศิษย์วัด มากับพระ ก็เลยเกรงใจให้เกียรติ และถือว่าเป็น “หมากันเอง” นัยว่าดุ๊กดิ๊กน่าจะ มี “บารมีพระ” อยู่พอสมควรทีเดียว แต่อยู่มาวันหน่งดุ๊กดิ๊กดูเหมือนจะโดน ขู่กรรโชกหนักผิดปกติ โดนหมาชาวบ้านไล่กวด จนต้องวิ่งหนีเข้าป่า กลับวัดมาแบบสบักสบอม เล็กน้อย ผมถามพระอาจารย์ว่าโดนแบบนี้บ่อย ไหม พระอาจารย์ยิ้มแล้วบอกว่าทุกทีดุ๊กดิ๊กจะ รู้จักหลบหลีก บางทีก็ไม่ได้เดินไปด้วยตลอดทาง แต่เที่ยวนี้ออกอาการ “เหิมเกริม” เพราะเห็นมี คนร่วมคณะเดินไปกับพระแยะช่วงบิณฑบาตเช้า ก็เลย “ซ่า” ไปหน่อย โดนดี คนที่ออกอาการ “เหิมเกริม” ในบ้าน เมืองเรานั้น มีให้เห็นเยอะแยะไปหมด บางคนก็ท�ำความเสียหายให้ตนเองและ บางเมือง กรรมมันจะย้อนเหมือนดุ๊กดิ๊กไหม ตอนเคาะระฆั ง ท� ำ วั ต รเช้ า – เย็ น ใน


วั ด ดุ ๊ ก ดิ๊ ก จะหอนโหยหวนผสมโรงด้ ว ยทุ ก ครั้ ง ญำติ โ ยมบำงคนหั ว เรำะข� ำ และล้ อ เลี ย นเรื่ อ งนี้ พระอำจำรย์บอกว่ำอย่ำไปหัวเรำะเยำะหมำมัน เลย คนบำงคนมันก็เหมือนดุ๊กดิ๊กนั้นแหละ ได้ยิน เสียงนักร้องคนโปรด ดนตรี สิ่งเร้ำบำงอย่ำงก็จะ ออกอำกำร “เพี้ ย น” โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เหมือน ดุ๊กดิ๊กนี่แหละ ป้ ำ ทิ พ ย์ ที่ เ พิ่ ง ไปวั ด มหำวั น ครั้ ง แรก บ่ น ว่ ำ ดุ ๊ ก ดิ๊ ก ตั ว เหม็ น พอวั น รุ ่ ง ขึ้ น ตอนไปเดิ น บิ ณ ฑบำต ดุ ๊ ก ดิ๊ ก ก็ เ ลยลงไปว่ ำ ยน�้ ำ ในสระของ หมู ่ บ ้ ำ น คณะที่ ไ ปด้ ว ยกั น แซวว่ ำ หมำมั น ก็ ไ ม่ ชอบคนนินทำนะ และจริงๆแล้วมันอำจคิดในใจ ว่ำ ป้ำทิพย์ก็ตัวเหม็นเหมือนกันเพรำะมีทั้งแป้ง ประทินผิว และเครื่องส�ำอำงค์อยู่พอควรเอำกำร ทีเดียว.... ในวั ด ยั ง มี สุ นั ข แก่ ช รำภำพอี ก ตั ว หนึ่ ง ชื่อ “หมี” หูตำฝ้ำฟำงหมดแล้ว สองตัวนี้จะมี เรื่ อ งวิ ว ำทะด้ ว ยเสี ย งขู ่ แ ฮ่ ๆ จำกฝั ่ ง คุ ณ หมี ใ น ท�ำนองข้ำใหญ่นะที่นี่ อยู่เป็นประจ�ำ มีคนให้ข้อ สังเกตว่ำ ถ้ำไม่มีคนอยู่ใกล้ๆหรือท�ำกิจ หมำ 2 ตัวนี้จะต่ำงคนต่ำงอยู่ จะมีเสียงพิพำทกันก็ต่อเมื่อ “มีคนเข้าไปเอี่ยว” ด้วยเท่ำนั้น ถ้ำมีแต่ “กาย กับ จิต” โดยไม่มีกิเลส ไม่มีอุปทำน ปัญหำก็คงจะน้อยกว่ำที่เรำเป็นกัน อยู่ทุกวันนี้... บ้ำงครั้งญำติธรรม มำจัดกิจกรรมในวัด สนทนำธรรม ดุ๊กดิ๊กจะมำนอนเสยคำงแอบฟังอยู่

ข้ำงๆ บำงช่วงมีกำรฝึกเดินจงกรม หรือ กิจกรรม กำรเคลื่อนไหวรวมหมู่ ดุ๊กดิ๊กก็จะมำร่วมเดินด้วย (ขอแจมบ้ำง) จนหลำยคนแซวว่ำเป็นหมำพันธุ์ พิเศษ ชอบเดินจงกรม ชอบเล่นเกมส์ ท่ำนอำจำรย์พุทธทำส พูดว่ำให้หัดฟัง เสียงจำกธรรมชำติ จำกก้อนหิน จำกต้นไม้ จำก สัตว์ต่ำงๆที่อยู่รอบตัวเรำ เช่น ไก่ สุนัข ท่ำนบอก ว่ำ หมำไม่เคยเครียดจัด จนนอนไม่หลับ จนสติ แตก จนฆ่ำตัวตำย แล้วคนล่ะ? ใครโง่กว่ำกัน ระหว่ำงคนกับหมำ บำงคนในคณะที่ไปด้วย บอกว่ำอิจฉำ ดุ๊กดิ๊กที่ได้อยู่ในวัดที่มีบรรยำกำศร่วมรื่น สงบเย็น ได้ฟังธรรม ได้ร่วมปฏิบัติกิจกับพระอยู่เป็นประจ�ำ ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ท�ำให้สุขกำย สบำยใจ เป็น หมำอำรมณ์ดี แถมยังรูปหล่อซะ

.....ขอจบเรื่ อ ง (ธรรมะ) ของ ดุ๊กดิ๊ก แต่เพียง©ะนี้แล...นะครับ...

ท่านอาจารย์พุทธทาส พูดว่าให้หัดฟังเสียงจาก ธรรมชาติ จากก้อนหิน จากต้นไม้ จากสัตว์ต่างๆที่อยู่ รอบตัวเรา เช่น ไก่ สุนัข ท่านบอกว่า หมาไม่เคยเครียด จัด จนนอนไม่หลับ จนสติแตก จน¦่าตัวตาย แล้วคนล่ะ? ใครโง่กว่ากันระหว่างคนกับหมา

บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ µุลาคม 2556 IS AM ARE

31


เด็กวันวาน.. .เด็กวันนี้

¾ุ¸ทรѾย ม³ีÈรี อดีµทีè»รÖกÉาระบบราªการ (เ¨ŒาËนŒาทีèวิเคราะˏ§านบุคคÅ ñð) สíานÑก§าน ก.¾. puthsup@gmail.com

บ้านของลุงอยู่ใกล้วัด ดังนั้น ธรรมะจากวัดได้ซึมซับเข้ามาในชีวิตของลุงตั้งแต่เด็ก สมัยรับราชการ บางช่วงบางตอนของชีวิตที่ลุงมีปัญหาหนักอกหนักใจ ที่พึ่งของลุงก็คือวัด แต่ลุงก็เลือกที่จะไปวัดที่ให้ธรรมะแก่ลุงได้ เพรำะบำงวัดเพียงน�ำภัตตำหำรไปถวำย พระให้ศีล ให้พร แล้วก็กลับบ้ำน อ ำ จ มี ค ว ำ ม สุ ข ที่ ไ ด ้ ท� ำ บุ ญ แ ต ่ ก็ เ ป ็ น แ ค ่ ประเดี๋ยวประดำว ควำมสงบทำงใจไม่ค่อยมี ดังนั้น วัดที่ลุงเลือกก็คือวัดชลประทำนรังสฤษฏ์ ซึ่งในขณะนั้นท่ำนปัญญำนันทะยังมีชีวิตอยู่ 32

IS AM ARE www.ariyaplus.com

ซึ่ ง นอกจำกได้ ไ ปท� ำ บุ ญ เหมื อ นวั ด อื่ น แล้ ว ยั ง ได้ ฟังเทศน์จำกท่ำนปัญญำนันทะในวันอำทิตย์ด้วย ลุงชอบฟังเทศน์จำกท่ำนปัญญำนันทะมำก เพรำะท่ำน ใช้ภำษำง่ำย ๆ ไม่ต้องปีนบันไดฟัง ดังนั้น เมื่อได้ฟังแล้วก็เข้ำใจ ง่ำย ท�ำให้จิตใจของลุงสงบลง


การฟังเทศน์ในโอกาสอื่น ๆ นั้น ลุงยัง ได้ฟังทางโทรทัศน์ ซึ่งแน่นอนลุงก็เลือกฟังเฉพาะ พระที่ใช้ภาษาง่าย ๆ และได้สาระ พระเถระรูปหนึ่งที่ลุงชอบฟังพระธรรม เทศนาจากท่าน คือ พระพรหมบัณฑิต กรรมการ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัด ประยุรวงศาวาสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ฟังท่านแสดงพระธรรมเทศนาคราวใด เป็นได้ซาบซึ้งในรสพระธรรมมากขึ้นคราวนั้น เมื่อคราวที่ลุงเดินทางไปกับ มจร เพื่อ เข้ า ร่ ว มในการประชุ ม สมั ช ชาสงฆ์ ไ ทยใน สหรั ฐ อเมริ ก า สมั ย สามั ญ ประจ� ำ ปี ครั้ ง ที่ ๓๗/๒๕๕๖ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดไทย กรุ ง วอชิ ง ตั น ดี . ซี . สหรั ฐ อเมริ ก า และในงาน สมโภชน์อายุวัฒนมงคลครบ ๘๘ ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) พระพรหมบัณฑิต ได้แสดงพระธรรม เทศนา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้น�ำ ชีวิตของหลวงตาชีบางช่วงบางตอน มายกเป็น ตัวอย่างประกอบการเทศนาด้วย ลุงเห็นว่าเทศนาของท่านมีประโยชน์ เป็นอย่างยิ่งส�ำหรับหลาน ๆ จึงได้สรุปเพื่อให้ หลาน ๆ ได้ท�ำความเข้าใจและยึดถือเป็นแนว ปฏิบัติส�ำหรับการด�ำรงชีวิตต่อไป พระพรหมบัณฑิต ได้เน้นให้มีสติ และ มี ค วามสง่ า งามภายใต้ ค วามกดดั น โดยได้ ย ก ตัวอย่างกัปตันเครื่องบินที่ตัดสินใจน�ำเครื่องบินที่ เครื่องยนต์ดับ ๒ เครื่อง ลงจอดบนแม่น�้ำฮัดสัน นิวยอร์ค ได้อย่างปลอดภัย ท่านย�้ำว่าทุกคนมีสิทธิเลือกว่า จะเลือก ความทุกข์ หรือจะผลักดันความทุกข์ให้ออกไป ความสุ ข และความทุ ก ข์ นั้ น อยู ่ ที่ ใ จ ดั ง นั้ น เมื่ อ มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ต้ อ งยิ้ ม รั บ ในทุ ก สถานการณ์ ความสุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ก็ คื อ การท� ำ ใจให้ เบิกบานในทุกที่ การปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ ต้ อ งมี ธรรมะ จึงมีจิตใจที่เบิกบานเหมือนดอกบัว

แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จงมีความสุขใน ทุกสถานการณ์ เป็นอย่างนี้ได้ จึงจะเป็นคนกล้า และการเป็นคนกล้าได้น้ัน ต้องมีธรรมะ ๕ ประการ คือ ๑. มีศรัทธา ผู้มีศรัทธาย่อมมีความเชื่อ มั่น มีศรัทธาแล้วมีความสุข หากมีศรัทธาแล้วการ รอคอยแม้จะนานก็มีความหวัง การมีความหวัง ท�ำให้เกิดความกล้าที่จะกระท�ำการใด ๆ ๒. มีศีล มีกรอบกติการวมทั้งปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ท�ำให้ไปสู่เป้าหมายและประสบความ ส�ำเร็จได้ ๓. เป็นพหูสูต มีการศึกษาดี กล้าพูด กล้าสอนและกล้าท�ำ ท�ำให้คนดีรักและคนชั่วชัง คนที่ท�ำดีคนดีย่อมรักและแน่นอนคนชั่วย่อมไม่รัก เช่น โจรย่อมไม่เป็นที่รักของต�ำรวจ เป็นต้น ทั้งนี้ การท� ำ ความดี ต ้ อ งมี ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ น� ำ มา ประกอบเสมอ ๔. มีความเพียร มีความมุ่งมั่น ก้าวเดิน ทีละย่างก้าวตามเป้าหมาย ไม่ท้อแท้ มีวิริยะ มี พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

33


พระพรหมบัณฑิตกล่าวสดุดี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)

ปัญหาก็หาทางแก้ไขปัญหานั้นและเดินหน้าต่อไป เข้าใจและน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน เพราะความส�ำเร็จกับความล้มเหลวมีเส้นแบ่งอยู่ ด้วย เพียงนิดเดียวเท่านั้น เช่น เกือบได้และเกือบตก เพราะจะท�ำให้หลานมีจิตใจที่สงบและ เป็นต้น มีสติ ๕.มี ป ั ญ ญารอบรู ้ ซึ่ ง ต่ า งกั บ ความรู ้ อย่ า งไรก็ ต าม การได้ ฟ ั ง พระธรรม เ พ ร า ะ ค ว า ม รู ้ ไ ด ้ จ า ก ก า ร เรี ย น รู ้ แ ล ะ ใช ้ เทศนาแล้วเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องตั้งใจฟัง ตั้งใจ ประสบการณ์ในอดีต ส่วนคนที่มีปัญญาต้องหัด ท�ำและต้องน�ำไปปฏิบัติด้วย คิด รู้แล้วละ รวมทั้งรู้แล้ววางบ้าง หัดคิดว่าความ ปฏิบัติแบบนี้จึงถือได้ว่าได้ท�ำกรรมดี ล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดา ต้องน�ำปัญญามาใช้เพื่อ เมื่อท�ำกรรมดีก็ย่อมได้ดี และท�ำกรรม ให้ประสบความส�ำเร็จต่อไป ชั่วก็ย่อมได้ชั่ว สมกับค�ำกล่าวที่ว่า “ท�ำดีได้ดี สุดท้าย พระพรหมบัณฑิต ได้สรุปว่า ท�ำชั่วได้ชั่ว” หลวงตาชี เป็นผู้กล้าเพราะมีธรรมะทั้ง ๕ ประการ กรรมในปัจจุบันมาเร็วมากนะลูกนะ ทั้ง ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ หลวงตาชียังเป็นผู้ที่มี กรรมดีและกรรมชั่ว ความสุขกับการให้อีกด้วย กรรมที่ ม าเร็ ว มาก เรี ย กว่ า กรรมติ ด เ ป ็ น ย อ ด ข อ ง พ ร ะ ส า ย วิ ป ั ส ส น า จรวดหรือกรรมติดอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ กรรมฐานและเผยแผ่ สมควรน�ำมาเป็นตัวอย่าง กรรมชั่วนั้นเห็นกันได้ทั่วไป เช่น คนท�ำ เป็นอย่างยิ่ง ชั่ว เขาจับได้ ศาลพิพากษาให้จ�ำคุกหรือประหาร ความเป็ น ยอดของพระสายวิ ป ั ส สนา ชีวิต กรรมฐานและเป็ น ตั ว อย่ า งของพระวิ เ ทศ ส่วนคนที่ท�ำกรรมดีแล้วได้ผลดีก็มีเยอะ ธรรมรังษี (หลวงตาชี) ตามที่พระพรหมบัณฑิตได้ และที่รับทันตาเห็นก็มีบ้างแต่ไม่เป็นที่ทราบกัน กล่าวแล้วนี้ ท�ำให้หลวงตาชีได้รับคัดเลือกให้เป็น ทั่วไป พระธรรมทูตต้นแบบองค์แรกด้วย แต่ที่เกิดกับตัวลุงเอง เป็นตัวอย่างให้ ธรรมะของพระพรหมบัณฑิตข้างต้น เห็นอย่างชัดเจนว่าการท�ำกรรมดีนั้นได้ผลทันตา หลาน ๆ สมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา ท�ำความ เห็น

34

IS AM ARE www.ariyaplus.com


เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ลุงได้มีโอกาส ไปร่วมสัมมนานานาชาติ เรื่อง “การแลกเปลี่ยน พระพุทธศาสนานานาชาติในบริบทโลก” เพื่อ เฉลิมฉลอง ๒๖๐ ปี แห่งการสถาปนานิกายสยาม วงศ์ในประเทศศรีลังกา ซึ่งจัดโดย มจร และส�ำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์สยามนิกายวัด มัลลวัตตะ วัดอัสสคีรีและวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ใน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบัน พระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา (SIBA = Sri Lanka International Buddhist Academy) เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา SIBA นั้ น เป็ น หนึ่ ง ในเก้ า แห่ ง ของ สถาบันสบทบของ มจร ลุ ง แ ล ะ ภ ร ร ย า มี ไ ม ล ์ ส ะ ส ม กั บ การบินไทย แต่สายการบินที่ลุงเดินทางในครั้งนี้ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ในกลุ ่ ม เดี ย วกั น กั บ สาย การบินไทย ลุงจึงได้สมัครเป็นสมาชิกการสะสมไมล์ ของสายการบินใหม่นี้ทางอินเทอร์เน็ต ก่อนการ เดินทาง แต่ ส มาชิ ก ทั้ ง พระสงฆ์ แ ละฆราวาส หลายรูป/คนที่เดินทางไปในเที่ยวบินเดียวกัน ยัง ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของสายการบิน กลุ่มนี้ ลุงได้แนะน�ำและได้ขอใบสมัครให้ พระสงฆ์และฆราวาสไม่ต�่ำกว่า ๓๐ รูป/คน ได้สมัคร เป็นสมาชิกและได้ใช้สิทธิในการสะสมไมล์ของ สายการบินกลุ่มนี้ในเที่ยวบินนี้ทันที เมื่อลุงและภรรยาขึ้นเครื่อง ยื่น Boarding Pass ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลุงได้เดินผ่านไป แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ได้ขอ Boarding Pass ของลุง และภรรยา พร้อมเปลี่ยนที่นั่งจากชั้นประหยัดให้ เป็นชั้นธุรกิจทั้งสองคน ท�ำเอาลุงงงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร จึ ง นึ ก ขึ้ น ได้ ว ่ า เป็ น เพราะการที่ ลุ ง หาสมาชิกให้สายการบินนี้ไม่ต�่ำกว่า ๓๐ รูป/คน กรรมดีที่ท�ำจึงได้รับการตอบแทน

ตอบแทนเร็วแบบติดเครื่องบิน B777300 ล�ำที่ลุงนั่งทีเดียว เพราะในเที่ยวบินนั้นมีที่ ว่างในชั้นธุรกิจอยู่เพียง ๒ ที่นั่ง เท่านั้น รองรับลุง และภรรยาได้พอดี จากเหตุการณ์ข้างบนนี้ สรุปได้ว่า การ ท�ำกรรมดีและกรรมชั่วย่อมได้ผลตอบแทนทั้งนั้น ส่ ว นจะช้ า หรื อ เร็ ว ย่ อ มอยู ่ ที่ โ อกาสและเวลา ด้วย ดังนั้น หลาน ๆ จึงควรเร่งท�ำแต่กรรม ดี เชื่อลุงเถิดว่า สิ่งที่ได้รับจากการท�ำดี ทันตาเห็นก็คือการมีความสุข ส่วนสิ่งอื่นที่ตามมา ก็แล้วแต่โอกาสและเวลาด้วย

ลุงและภรรยาในชั้นธุรกิจ

คนท� ำ กรรมชั่ ว นั้ น ก็ ไ ด้ ผ ลทั น ตาเห็ น เหมือนกัน เพราะเมื่อเขานึกถึงการท�ำกรรมชั่ว จิตใจของเขาก็ย่อมเกิดความทุกข์ทางใจทันที ทุกข์ทางใจนั้น ในบางครั้งได้รับมากกว่า ทุกข์ทางกายเสียอีก หลานคงคิดได้เองกระมังว่า ควรจะ เก็บความทุกข์ไว้กับตัวเอง หรือจะผลักดันความ ความทุกข์ให้ออกไป แล้วเก็บความสุขเอาไว้ แทน สมกับค�ำเทศนาของพระพรหมบัณฑิต ที่ลุงกล่าวไว้แล้วข้างต้น

ธรรมะของพระพรหมบัณฑิตข้างต้น หลาน ๆ สมควรอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษา ท� ำความเข้ า ใจและน� ำไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันด้วย

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

35


36

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

37


ต�ำบลทุ่งสง เข้ำร่วมโครงกำรรักษ์ป่ำ สร้ำงคน ๘๔ ต�ำบล วิถีพอเพียง ในระยะที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑จำกกำร ประสำนควำมร่วมมือโดยมูลนิธิหมู่บ้ำน ด้วยเล็งเห็นว่ำต�ำบล สำมำรถน�ำชุมชนไปสู่เรื่องกำรพึ่งตนเองได้ด้วยกำรระเบิดจำก ภำยใน คิดเอง ท�ำเอง จนสำมำรถน�ำไปสู่กำรดูแลตัวเอง ก่อให้ เกิดควำมรู้ แนวคิด กิจกรรม และแผนงำนที่เกิดขึ้นของต�ำบล ล้วนมีเป้ำหมำยที่ก่อให้เกิดควำมรู้ มีสติ อันเป็นฐำนไปสู่กำรเกิด ปั ญ ญำในที่ สุ ด หำกชื่ อ มโยงงำนโครงกำรฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กิจกรรมที่มีอยู่แล้วก็จะเป็นกำรต่อยอดและขยำยฐำน องค์ควำม รู้ที่มีอยู่เดิมยิ่งขึ้น

38

IS AM ARE www.ariyaplus.com


โครงกำรฯ ได้เข้ำไปประเมินพื้นที่ ซึ่งได้รับกำรตอบรับ ที่ดีจำกผู้น�ำของต�ำบล และเห็นว่ำกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็น โอกำสอันดีที่จะต่อยอดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์พลังงำนทำง เลือก แผนแม่บทชุมชนและยังสร้ำงรูปธรรมให้ชำวบ้ำนเกิดกำร พึ่งตนเองด้ำนพลังงำน อำหำร และยำ ที่ครอบคลุมทั้งต�ำบล โดย โครงกำรฯ จะเป็นหุ้นส่วนให้ควำมร่วมมือกับต�ำบลในกำรสร้ำง รู ป ธรรมพึ่ ง พำตนเองเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ำอยู่หัวในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ด้วยกำรจัดให้มีกระบวนกำรเรียน รู้ ปรับควำมคิด เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่วิถีพอเพียง ที่ท�ำให้ชุมชน พึ่งตนเองได้โดยไม่ใช้เงินน�ำหน้ำ แต่จะใช้ควำมรู้เป็นหลัก

µุลาคม 2556 IS AM ARE

39


กลไกการขับเคลื่อน กำรจะสร้ำงควำมส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมได้นั้น จ�ำเป็นต้องมีกลไกขับเคลื่อนงำนที่มีประสิทธิภำพ ได้แก่ คณะกรรมกำรโครงกำรฯ และทีม งำนภำคสนำม ปตท. ทั้ง เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำต�ำบล เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำภำค และที่ปรึกษำ ภำค คณะกรรมกำรโครงกำรฯ เป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้ เกิ ด รู ป ธรรมในกำรท� ำ งำนของพื้ น ที่ ในปี แรกมี ก ำรดึ ง หน่ ว ยงำนท้ อ งถิ่ น มำร่ ว มเป็ น คณะกรรมกำรโครงกำรฯ เพรำะต้องกำรหลอมชุมชนกับท้องถิ่นเข้ำด้วยกัน จำกเดิม ที่ท�ำงำนแยกส่วนมำตลอด โดยใช้นำยอ�ำเภอนำบอน จังหวัด นครศรี ธ รรมรำชสรรหำและคั ด เลื อ กคณะกรรมกำร โครงกำรฯ ผ่ำนเวทีชี้แจงโครงกำรฯ ระดับต�ำบล ท�ำให้ได้ คณะกรรมกำรโครงกำรฯ จ� ำ นวน ๑๕ คน แต่ ค ณะ กรรมกำรโครงกำรฯ เกือบครึ่งมำร่วมขับเคลื่อนงำนไม่เต็มที่ และเห็นว่ำโครงกำรฯ ไม่ตอบโจทย์ของตนเองจึงถอนตัว ออกไป ท�ำให้กำรท�ำงำนเกิดปัญหำ ด้วยคณะกรรมกำร โครงกำรฯ ที่เหลือยังใหม่ต่องำนพัฒนำ พร้อมท�ำตำมแต่ ไม่สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบกระบวนกำรและจัดสรรเวลำ ของตนเองได้ เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำภำคใต้ จึงใช้กระบวนกำร AAR (After Action Review) ฝึกให้แกนน�ำ ทบทวนกำร ท�ำงำนของตัวเองและชุมชน วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ วำงกลยุทธ์กำรท�ำงำนของต�ำบล เกิดเป็นวัฒนธรรม AAR ของแกนน� ำ มำจนถึ ง ปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ ค ณะกรรมกำร

40

IS AM ARE www.ariyaplus.com


โครงการฯ คิดวิเคราะห์ท�ำงานได้อย่างเป็นระบบเกิดการแบ่งทีมในการลงพื้น ที่และส่งผลให้ต�ำบลขับเคลื่อนแผนงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และคณะกรรมการโครงการฯ เองก็ได้ฝึกฝนการมีจิตอาสาเสียสละ เรียนรู้ปฏิบัติ และ ท�ำตัวเองเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน จนสามารถยกระดับตัวเองเป็นครัวเรือน ต้นแบบ และเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน ที่สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นวิทยากร ให้ความรู้ได้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและองค์การ บริหารส่วนต�ำบลทุ่งสง ได้เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านทุ่งสงวิเคราะห์ตนเอง เรื่ อ งพลั ง งาน ท� ำ ให้ รู ้ ว ่ า มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเรื่ อ งนี้ อ ยู ่ สู ง จึ ง คิ ด วิ เ คราะห์ ห าทาง ประหยัดพลังงานโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งก็คือเศษกิ่งไม้จากสวนยางและ การท�ำเกษตร น�ำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนโดยได้ส่งเสริมให้ต�ำบลจัดท�ำ แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานต�ำบลทุ่งสง (ต�ำบลน�ำร่องด้านพลังงาน)และจัด ตั้งกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.) เพื่อเป็นต้นแบบ มีการอบรมให้ ความรู้ฝึกทักษะแก่ อส.พน.ต�ำบล เช่น ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่าน แบบยืนและนอน เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาชีวมวล แก๊สชีวภาพ รวมทั้งจัดสร้าง โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้อบยางพาราในหมู่ที่ ๘ บ้านคลองโอม เพื่อ เป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่ม อสพน.ต�ำบล ยังจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนด้านพลังงานทดแทน (ผลิตเตาเผาถ่านแบบยืน) ขึ้น แต่ด้วย

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

41


เป็นกลุ่มวิสำหกิจผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย จึงไม่ได้กระจำยควำมรู้ เรื่องพลังงำนให้แก่คนในต�ำบลมำกนัก อีกทั้งกิจกรรมในแผน ยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนต�ำบลทุ่งสง เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้ ครั ว เรื อ นผลิ ต เตำเผำถ่ ำ น ตู ้ อ บพลั ง แสงอำทิ ต ย์ ก็ ยั ง ไม่ สำมำรถด�ำเนินงำนได้ เนื่องจำก ไม่มีงบประมำณสนับสนุน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กิจกรรมเรื่องพลังงำนของต�ำบลจึงอยู่ ในช่วงนิ่งขำดกำรขยำยผล คณะกรรมกำรโครงกำรฯ เชื่อมโยงแผนงำนพลังงำน ของต� ำ บลกั บ แผนต� ำ บลวิ ถี พ อเพี ย ง เพรำะเป้ ำ หมำยกำร ท�ำงำนไม่ต่ำงกันคือ สนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทนเพื่อให้ ครัวเรือนพอเพียงอำสำสำมำรถลดรำยจ่ำยและเกิดกำรพึ่งพำ ตนเองได้ รวมทั้งจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ในชุมชนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบรรจุกิจกรรมด้ำนพลังงำนทดแทน เพื่อให้พื้นที่มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งปรับวิธีคิด เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของครั ว เรื อ นพอเพี ย งอำสำให้ มี ค วำมรู ้ ควำมเข้ำใจ มีจิตส�ำนึก เกิดกำรประหยัดพลังงำนอย่ำงเป็น รูปธรรม ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ ฝึกท�ำเตำชีวมวล เตำ ซุปเปอร์อั้งโล่ ไบโอดีเซล และแก๊สชีวภำพ โดยมีวิทยำกรใน พื้นที่มำให้ควำมรู้ และฝึกอบรม นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร โครงกำรฯ ใช้บ้ำนตัวเองเป็นต้นแบบ สำธิตขั้นตอนกำรผลิต อย่ ำ งละเอี ย ด พร้ อ มกั บ มี ก ำรแสดงประสิ ท ธิ ภ ำพของ เทคโนโลยีนั้นๆ ให้ผู้เข้ำอบรมเห็นจริง เพื่อตัดสินใจในกำรใช้ พลังงำนทดแทน และบำงกิจกรรม เช่น อบรมเตำซุปเปอร์ อั้งโล่ ก็มีกำรแจกเตำให้ครัวเรือนไปทดลองใช้อีกด้วย นอกจำก นี้ ยั ง พำไปดู ง ำนด้ ำ นพลั ง งำนทำงเลื อ กและกำรรณรงค์ ประหยัดพลังงำน 42

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

43


ความส�ำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้คือ คณะกรรมการโครงการฯ คนต้นแบบ ครัวเรือนพอเพียงอาสา หันมา ใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน เพื่อลด่คาใช้จ่ายเช่น เลิกใช้เตาแก๊ส แต่มาใช้แก๊สชีวภาพ (หมักจากมูลสัตว์) ใช้เตาซุปเปอร์อั่งโล่ แทนเตาอั้งโล่ธรรมดา เพราะประหยัดพลังงาน (ถ่าน) มากกว่าทั้งยังได้ทดลองและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ของเทคโนโลยีแต่ละชนิดซึ่งพบว่า พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพื้นที่ก็คือ เตาชีวมวล ที่สามารถน�ำเศษกิ่งไม้ ใบไม้มาใช้เป็น เชื้อเพลิงได้เลย โดยไม่ต้องเอาไปเผาเป็นถ่านให้เสียเวลา ด้วยวิถีชีวิตและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงท�ำให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ยอินทรีย์ เลิกใช้ยาสมุนไพรแต่ใช้ยาเคมีสังเคราะห์ มี การใช้ถุงพลาสติกแทนใบไม้ จึงก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน�้ำพืชผักผลไม้ ผู้บริโภคได้รับสารพิษเข้าไปสะสมใน ร่างกาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนและสภาวะแวดล้อม การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี จึงเป็นเรื่องที่โครงการฯ ให้ความส�ำคัญ โดยเน้นกิจกรรมที่ใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านใช้ให้เป็นประโยชน์รวมทั้งการศึกษาสมุนไพรในป่ายาง และแผนศึกษาพันธุกรรมพืช สมุนไพร ท�ำให้ชาวบ้านเกิดการตื่นตัวให้ความส�ำคัญกับสมุนไพรที่อยู่รอบบ้าน มีการให้ครัวเรือนพอเพียงอาสาและครูภูมิปัญญา ในพื้นที่มาอบรมให้ความรู้เพิ่มความมั่นใจ รูปธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่คือ ทุกครัวเรือนสามารถน�ำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ สามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�ำมาใช้ในการเกษตร เช่นใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำหมักชีวภาพเพื่อรักษาโรคปลาและรักษาน�้ำ ผลิตเป็นอาหาร สัตว์สีเขียวเพื่อลดสารพิษในตัวปลา นอกจากนี้ยังแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เพชรสังฆาตอบน�ำมาอบใช้แก้ริดสีดวง 44

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ใบชะมวงสกัดเป็นแคบซูลใช้ละลำยไขมัน ลูกยอหมักน�้ำยอใช้รักษำภูมิแพ้และเป็นยำบ�ำรุงร่ำงกำย น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น ไว้บริโภค ท�ำกับข้ำว หรือใส่ผสมยำสมุนไพร ยำดม ยำหอม ตลอดจนน�ำสมุนไพรมำท�ำกระโจมและจ�ำหน่ำยต่อผู้ที่สนใจ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรโครงกำรฯ ได้จัดแผนงำนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงปลำ เลี้ยงกบ ปลูกผัก ท�ำนำท�ำสวน โดยใช้น�้ำหมักและปุ๋ยหมัก เพื่อให้คนในต�ำบลกินอำหำรที่ปลอดสำรพิษ ตำมวลีที่ว่ำ “กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน�้าว้า เดินห้าพันก้าว กินข้าวซ้อมมือ” โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ เรื่องสมุนไพรในสวนยำงและครัวเรือนเพื่อส�ำรวจว่ำมีสมุนไพรกี่สำยพันธุ์ มีสรรพคุณทำงยำอย่ำงไร สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ อย่ำงไรได้บ้ำง จำกนั้นยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้น�ำสมุนไพรมำผลิตเป็นลูกประคบสมุนไพร และน�ำมำใช้ในกำรต่อกระดูกและเส้น (ปัจจุบันครัวเรือนน�ำน�้ำมะพร้ำวสกัดเย็น ผลผลิตจำกกำรเรียนรู้ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ จำกกำรศึกษำดูงำน ณ บ้ำนนำอีสำน จังหวัด ฉะเชิงเทรำ มำผสมกับสมุนไพรที่มีในต�ำบลท�ำเป็นยำรักษำต่อกระดูกและเส้น) ปัจจุบันต�ำบลทุ่งสงมีคนต้นแบบและจุดเรียนรู้ด้ำนสมุนไพรพื้นบ้ำนที่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้แก่เยำวชนและคนใน ต�ำบลได้

µุลาคม 2556 IS AM ARE

45


คุยนอกกรอบ »‡ามุก

ต้นเดือนกันยำยน ที่ผ่ำนมำ บก.ได้พบ กับพี่โอ่ว ผู้รับเหมำก่อสร้ำง ที่จะเข้ำมำคุยงำน ก่อสร้ำงบ้ำนหลังใหม่ของ “ครอบครัวพอเพียง” ซึ่งเรำได้เคยพบกันก่อนหน้ำนี้ที่ โรงพยำบำลแห่ง หนึ่ง ซึ่งขณะนั้น พี่โอ่ว ป่วยเป็นโรคควำมดันโลหิต สูง จนเกือบจะพิกำร แต่วันนี้ เรำได้พบเธออีกครั้ง ด้วยใบหน้ำที่สดใส ร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ จึง ได้พูดคุยกัน พี่โอ่ว เล่ำว่ำ ออกจำกโรงพยำบำล เพรำะไม่มีเงินค่ำรักษำ และได้ไปรักษำกับ “หลวง พ่อ” จนหำยเป็นปกติ และแข็งแรงจนสำมำรถ ท�ำงำนก่อสร้ำงได้เหมือนเดิม บก.จึงถำม พี่โอ่ว ว่ำจะไปหำ “หลวงพ่อ” อีกเมื่อไร พี่โอ่ว บอกว่ำ จริงๆแล้วไปหำ “หลวงพ่อ” ทุกวันอำทิตย์อยู่แล้ว ไปถึงที่ “ไทยกรุณา” ทุกวันอำทิตย์ เวลำ 7 โมง เช้ำ แล้วก็ท�ำควำมสะอำดก่อน ท�ำควำมสะอำด ห้องน�้ำบ้ำง กวำดลำนบ้ำง เก็บขวดพลำสติก ใน ขยะ ไปล้ำงท�ำควำมสะอำดบ้ำงและอีกมำกมำย แล้ ว ค่ อ ยไปรั บ เบอร์ เข้ ำ แถวเพื่ อ ฟั ง พี่ ส มำชิ ก อธิบำย เรื่องกำรกินสมุนไพรเพื่อรักษำ ฟังทุกครั้ง ที่มำ บก.จึงขอติดตำมพี่โอ่วไปด้วยในวันอำทิตย์ที่ 15 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ และเมื่อขับรถผ่ำนทำงเข้ำ มีน้องชำยคนหนึ่งยื่นกล่องเพื่อขอรับบริจำคเงิน แล้วแต่จะมอบให้ บก.จึงถำมพี่โอ่ว ว่ำ ต้องบริจำค ทุกคนไหม บริจำคเท่ำไร พี่โอ่ว บอกว่ำ แล้วแต่ จะให้ บำงคนก็บริจำค บำงคนก็ไม่มีจะบริจำค บก.จึงหยิบเงิน แล้วบริจำคไป หนึ่งพันบำท สำธุ เสร็จสรรพรีบอธิษฐำนขอพรทันที สถำนที่ ก ว้ ำ งขวำง ร่ ม รื่ น แต่ เ ต็ ม ไป ด้วยผู้คนมำกมำย หลำยพันคนหรืออำจจะเป็น หมื่นคน บอกตรงๆว่ำ ตกใจ กับสิ่งที่เห็นและไม่ ได้นึกว่ำจะได้เห็น หลำยๆคนนั่งรถเข็นมำ บำง คน ญำติอุ้มลงจำกรถตู้คันใหญ่ บำงคนก็ค่อยๆ พยุงตัวลงจำกรถเบ็นส์คันงำม แล้วก็เดินมำรับ เบอร์ รอคิวเหมือนกันกับคุณลุง คุณตำ ที่ไม่มี แม้ แ ต่ ร องเท้ ำ จะใส่ นั่ ง เรี ย งกั น รอเวลำตำม ระเบียบปฏิบัติ บก.จึงเดินตำมเหล่ำสมำชิกที่

46

IS AM ARE www.ariyaplus.com

เป็นขำประจ�ำและไปพบกับ พี่สมำชิกท่ำนหนึ่ง ทรำบภำยหลังว่ำชื่อ “พี่ฉุย” ผู้ใหญ่ใจดี ที่มีน�้ำใจ กว้ำงกว่ำมหำสมุทรก็ว่ำได้ ไม่เคยรู้จักกันมำก่อน แต่พอ “พี่ฉุย” รู้ว่ำ เรำมำที่แห่งนี้ท�ำไม จึงพำ ไปพบกั บผู ้ ใ หญ่ และเมื่ อ ได้ แจ้ ง ควำมประสงค์ ท่ำนจึงน�ำเรำเข้ำ ไปยังโถงอำคำร ซึ่งมี สมำชิก มำกมำยนั่งฟัง “หลวงพ่อ” สนเทศน์ ควำมเป็น “ไทยกรุณา” อยู่พอดี และก็ยังได้มีโอกำสพบกับ ดำรำสำวแสนสวย คุณปรียำนุช ปำนประดับ และ คุณนพพล โกมำรชุน พระเอกหนุ่มรูปหล่อ และ ผู้ก�ำกับชื่อดังแห่งค่ำย “เป่า จิน จง” “ปรียานุช ปานประดับ” ผู้หญิงที่ถูก ตัดสินให้สวยเป็นที่สองของประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ผู้หญิงที่สวยที่สุดในเอเซียแปซิฟิก นำงงำม บุคลิกภำพ นำงงำมชุดแต่งกำยประจ�ำชำติดีเด่น นำงงำม รำงวัลขวัญใจช่ำงภำพ นำงเอกขวัญใจ มหำชน ตลอดกำล กับข่ำวที่ได้รับรู้อย่ำงเนือง ๆ ว่ำเธอป่วยหนัก หนักมำกจนหมอบอกว่ำ เธอจะ ต้องจบชีวิตในไม่ช้ำ ตลอดจนค�ำท�ำนำยของหมอดู ที่เคยท�ำนำยคุณสมชำย สำมิภักดิ์ คู่ชีวิตของคุณ จุรี โอศิริ ว่ำจะเสียชีวิตในปี 2552 และก็เป็น ไปตำมค�ำท�ำนำย และหมอดูคนเดียวกันนี้ ก็ได้ ท�ำนำยว่ำ “ปรียานุช ปานประดับ” จะต้องตำย ในปีนี้ (2548) ข่ำวที่เรำได้ยิน “ปรียานุช ปาน ประดับ” ป่วยเป็นเนื้องอก ไมเกรน ไทร์รอยด์ เอสแอลอี เนื้อเยื่ออักเสบทั่วตัว กระดูกเสื่อมทั่ว ร่ำง รุนแรงขนำด ฟันป่นคำปำกขณะหลับ เรียก ได้ว่ำเป็นข่ำวเปิดที่คนในวงกำรและประชำชนที่ ให้ควำมสนใจทรำบดี


แต่ “ปรียานุช ปานประดับ” ที่อยู่ตรง หน้ำเรำนี้ ไม่ปรำกฏของอำกำรเจ็บป่วยแม้แต่น้อย ท่ำทำงที่คล่องแคล่ว ฉับไว ช่วยเหลือสมำชิกที่ เจ็บป่วย ช่วย “หลวงพ่อ” ในกำรต้อนรับสมำชิก ที่มำจำกต่ำงแดน ยิ้มแย้มพูดคุยด้วยสีหน้ำที่เป็น กันเอง และยังคงควำมสวยงำมดั่งที่เรำได้เคยเห็น เมื่อหลำยปีก่อน ..เธอหำยป่ ว ยแล้ ว ซิ น ะ.. บก.ได้ รั บ หนังสือ เมื่อเวรกรรม ไล่ล่ำ!!!..ดำรำดัง กอปร กับค�ำบอกเล่ำของสมำชิกที่นี่ “ปรียานุช ปาน ประดับ” หำยป่วยจนเกือบจะเป็นปกติ เพรำะ “ไทยกรุณา” แม่ชีเมี้ยน และหลวงพ่อนิพนธ์....ยก ขึ้นเหนือเกล้ำ เป็นบทบันทึกหน้ำสุดท้ำยของหนังสือ เล่มดังกล่ำว เรำมำรั บ รู ้ พ ร้ อ มกั น กั บ ชี วิ ต ใหม่ ของผู้หญิงที่สวยที่สุดในเอเซียแปซิฟิก.....

µุลาคม 2556 IS AM ARE

47


ชีวิตใหม่ จากวันที่นุชเลิกกินยานอนหลับ มันทรมานมาก...เพราะเราไม่หลับ แต่นุชก็ฝืน...ไม่กินยาหนึ่งอาทิตย์เต็ม พอผ่านหนึ่งอาทิตย์...ก็ตั้งใจว่า... อาทิ ต ย์ ต ่ อ ไปจะไม่ กิ น ยานอนหลั บ อีก.....ไปเรื่อย ๆ อาการของนุช...ค่อย ๆ ดีขึ้น...ดีขึ้น... เป็นล�ำดับ.... สามเดือนผ่านไป..... ในที่สุด....หุ่นยนต์ตัวนี้ของหลวงพ่อ... ก็ลุกขึ้นเดินได้.... นอกจากจะเดิ น ได้ แ ล้ ว ....นุ ช ยั ง นอน หลับเองได้... และกลายมาเป็นคนหลับง่าย...จนเด็ก ที่บ้านไม่เชื่อ..หาว่านุชแอบกินยา เพราะเขาอยู่กับเรามาร่วมยี่สิบปี...เห็น เรากินมาตลอด จนสุดท้าย ความจริงก็ปรากฏว่า.... นุชสามารถนอนหลับได้อย่างเป็นปกติ เหมือนคนอื่นทั่วไปโดยไม่ต้องใช้ยา! น�้ำตาแห่งความดีใจ....น�้ำตาแห่งความ สุข....ความหวัง...พร่างพรู.... นุ ช กั บ พี่ ตู ่ ก อดกั น ...ด้ ว ยความดี ใจใน ชีวิตใหม่.... 48

IS AM ARE www.ariyaplus.com

ชี วิ ต ไม่ ต ้ อ งตกเป็ น ทาสของความเจ็บ ป่วย...ไม่ต้องตกเป็นทาสของสารเคมี ไม่ ต ้ อ งผ่ า ตั ด อวั ย วะส� ำ คั ญ อี ก อวั ย วะ หนึ่งออกไปจากร่างกาย..... ไม่ ต ้ อ งเสี่ ย งกั บ การเป็ น คนพิ ก าร ถาวร.... ไม่ ต ้ อ งมี ชี วิ ต ของนกฮู ก ....ที่ นั่ ง ลื ม ตา โพลง... ขณะที่คนอื่นเขานอนหลับสบาย เวรกรรมที่ไล่ล่านุชมาทั่งชีวิต....คงเริ่ม ล้า....เลยล่าถอย.... เปิ ด ทาง...ให้ บุ ญ เข้า มาแทนที่ ใ นชี วิ ต มนุษย์คนนี้บ้าง เปิ ด ตาให้ นุ ช ...ได้ มี โ อกาสเห็ น ความ สวยงามที่แท้จริงของโลก


เปิดโอกาสให้นุชได้สัมผัสกับชีวิตใหม่... ที่สวยงาม...น่ารื่นรมย์...

“ปาดมัน” แต่เดี๋ยวนี้จะบอกเขาว่า “ค่อย ๆ ไป....ไม่ต้องรีบ......”

รักษาจิต สุขภาพองค์รวมที่ดีขึ้น.... เป็นผลมาจากการที่สมุนไพรเข้าไปปรับ ธาตุของนุชให้เป็นปกติ เมื่อธาตุต่าง ๆ ....เกิดความสมดุล.... นาฬิกาในร่างกายเราก็เดินเป็นปกติขึ้น นุชจะง่วงเร็วมาก....หลับง่ายมาก ระหว่างทางกรุงเทพฯ-เมืองกาญจน์... นุชสามารถหลับยาวได้ หลับเหมือนเด็ก ๆ ส่วนหนึ่งเพราะนุชคงไม่ได้พบกับการ หลับแท้จริงมาตลอดทั้งชีวิต นุชสามารถนอนก่อนสี่ทุ่มได้ทั้งที่เมื่อ ก่อนไม่เคยเลย นอกจากสุขภาพที่ดี....ยังมีสิ่งที่พี่ตู่ดีใจ มาก คือการที่สมุนไพร...เข้าไปรักษาจิตใจ ให้นุชด้วย นุชใจเย็นลง...และมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนที่ถ้านั่งรถแล้วมีคนขับแซง แบบไร้มารยาท นุชจะสั่งคนขับทันทีว่า

กรรมในวิญญาณ....เหตุแห่งการเจ็บป่วย นอกจากประพฤติ....ปฏิบัติที่มากเกิน ไปของนุช.... อย่างที่เล่ามา.... นุ ช ยั ง ได้ ค วามรู ้ . ..จากค� ำ เทศน์ ข อง หลวงพ่อ.... ที่ อ ธิ บ ายให้ นุ ช และทุ ก คนฟั ง เรื่ อ ง.... ขันธ์5..... อันประกอบด้วย รูป...เวทนา...สัญญา...

สังขาร...วิญญาณ ว่า... ความเจ็บป่วยของคนเรานั้น... เป็ น เพราะกรรมที่ อ ยู ่ วิ ญ ญาณ... ปรากฏอาการป่วยในสังขาร เพราะวิ ญ ญาณของคน...เคลื อ บด้ ว ย กิเลส.....คนเราถูกตัวกิเลสตรึงไว้ เมื่อรักษาอาการป่วย.... นอกจากจะรักษาทางกายด้วยการกิน สมุนไพรแล้ว จะต้องรักษาลึกไปถึงจิตด้วย... และความรู้อีกอย่างที่นุชได้จากหลวง พ่อ.... และมั ก จะน� ำ ไปบอกกั บ คนป่ ว ยที่ มี อาการหนัก เช่น คนเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย....แต่ก็ ตุลาคม 2556 IS AM ARE

49


ยังอยากมากินสมุนไพร ให้เข้าใจความจริงว่า....เขาอาจไม่หาย จากโรค เพราะระยะของโรคนั้น....รุ่นแรงเกิน กว่าที่สมุนไพรจะเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันได้ แต่อย่างน้อย...การกินสมุนไพร... ก็จะท�ำให้เขาไม่เจ็ บปวดทรมานก่ อ น จะเสียชีวิต ซึ่ ง ความเข้ า ใจเรื่ อ งของ การใช้ ธรรมชาติบ�ำบัดความเจ็บป่วย และการฝึกจิต เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด..... เพราะถ้าผู้ป่วยเข้าใจอย่างถ่องแท้.... แต่ละคน...ก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนของ ตัวเอง

หัวใจสมุนไพร นุชพึ่งได้รับรู้จากหลวงพ่อว่าสมุนไพร คือทางเลือกที่จ�ำเป็น เพราะร่างกายของเรา....คือธรรมชาติ ไม่มียาเคมีตัวใดท�ำให้เราหายป่วยได้ อย่างถาวร หลวงพ่อยังบอกว่า....

50

IS AM ARE www.ariyaplus.com

ถ้าจะหาความมหัศจรรย์...อย่าไปหากับ เคมี...อย่าไปหากับเครื่องจักร ต้ อ งหาในธรรมชาติ . ..แล้ ว จะเจอ เพราะ..... • ธรรมชาติ..........สร้างคน • คน..........สร้างเครื่องจักร(เคมี..หรือ สิ่งที่ไม่ธรรมชาติ) • เครื่องจักรเสีย..........คนซ่อม • คนเสี ย ..........จึ ง มี แ ต่ ธ รรมชาติ เท่านั้นที่....ซ่อมได้ เป็ น ตรรกะง่ า ย ๆ..... ที่ ส ร้ า งความ เข้าใจ....ให้ผู้ที่สงสัย... ยังไม่มั่นใจ....ยังไขว้เขว....และ...ยังหลง เป็นทาสสารเคมี.... ให้มองเห็นความจริง.....ว่า.... เราเกิดจากอะไร.....ก็ต้องเป็นสิ่งนั้น... ที่เราซ่อม!!! หลวงพ่ อ ...จึ ง ให้ นุ ช กิ น สมุ น ไพรเพื่ อ ปรับธาตุให้สมดุล ส่ ง ความร้ อ น...ความเย็ น ....ไปอยู ่ ใ น ส่วนต่าง ๆ ที่บกพร่อง เมื่อธาตุในร่างกายสมดุลแล้ว....ร่างกาย ก็จะสร้างภูมิต้านทานได้เอง


และภูมิต้านทานนี่แหละ...คือหมอที่จะ เข้าไปจัดการกับโรคต่าง ๆ ไม่ว่าโรคนั้นจะร้านแรงไหน....ภูมิต้าน ทางของร้างกายไม่เคยกลัว ไม่ ว ่ า จะเป็ น เอดส์ . ..มะเร็ ง ...ไต... ภูมิแพ้...ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร

ก็จะกินยาเจ็ดแปดขนานของหลวงพ่อ เหมือน ๆ กัน เพราะหัวใจคือ การกินสมุนไพรเพื่อ สร้างภูมิต้านทาน ไม่ ใช่ ก ารไล่ รั ก ษาตามอาการเหมื อ น แพทย์แผนปัจจุบัน ที่ต้องมียาเป็นร้อยเป็นพันชนิด ยาหลวงพ่อ....ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร.... จะต้องทานยาพื้นฐาน 3 ตัวหลัก คือ...ยาเขียว...ยาไพลและ...ยาพริกไทย ยกเว้นคนที่มีปัญหากระเพราะล�ำไส้.... อาจต้องงดยาไพลเพราะเป็นยาที่เผ็ด ยาทุ ก อย่ า งของหลวงพ่ อ ต้ อ งมาจาก ใบไม้สด ๆ ....สมุนไพรสด ๆ .... โดยไม่มีสารเคมีเจอปน

ยาทุกตัวต้องแช่น�้ำแข็งเพื่อความสด นอกจากนั้นจะมี...ยามะพร้าว...ที่ชาว บ้านบางคนเรียก “ยามะเร็ง” คงเพราะเขาเป็ น มะเร็ ง ....กิ น ยา มะพร้าวแล้วหาย... เลยเรียกกันว่ายามะเร็ง เป็นยาที่หลวงพ่อว่ามีครบทั้งสี่ธาตุ..... เนื้อมะพร้าวเป็นธาตุเย็น ส่วนสมุนไพรอื่น ๆ ที่ผสมอยู่ในยานี้.... เป็นธาตุร้อน เวลากิ น ....จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งกิ น เนื้ อ มะพร้าวเข้าไปด้วย และอื่ น ๆ ทั้ ง ยาหยอดตา...ยาเบา หวาน...ยาปอด...ยาแก้กรดไหลย้อน... ยาบ�ำรุงกระดูก...แก้โรคปวดหลัง... ที่ล้วนท�ำจากสมุนไพรทั้งสิ้น.... ตุลาคม 2556 IS AM ARE

51


พึ่งตนเอง ขั้นตอนปฏิบัติในการเข้ารับการรักษา หรือดูแลสุขภาพส�ำหรับที่นี่คือ 1.....ต้องอธิฐานถึงแม่ชีเมี้ยน เจ้าของ ต�ำรายาและหลวงพ่อนิพนธ์ผู้ปรุงยา 2.....ต้องเลิกกินยาเคมีโดยเด็ดขาด 3.....ควรไปอบสมุนไพรควบคู่กับการ กินยา อาทิตย์ละ 2 ครั้ง (หรืออย่างน้อยอาทิตย์ ละครั้ง) 4.....ควนกินยาต่อเนื่องอย่างน้อย 6-8 เดือน หรือจนกว่าจะหายจากอาการป่วย โดยขั้นตอนต่าง ๆ อยู่บนพื้นฐานหลัก การ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” คือทุกคนจะต้อง.... • เดินทางไปด้วยตัวเอง • ไปรับยาเอง • ไปเพื่ออบตัว • และท�ำความเข้าใจด้วยตัวเอง นุ ช มุ ่ ง มั่ น กั บ การรั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 52

IS AM ARE www.ariyaplus.com

มา....จนวันนี้ เป็นปีที่ 4 แล้ว ร่างกายของนุชเป็นปกติทุกอย่าง คงเหลือแต่เข่าที่แต่เดิม...นุชมีกระดูก เข่าที่บางมาก... แม้ว่าเวลานี้...นุชจะเดินได้....พ้นจาก สภาพคนพิการแล้ว... แต่การที่จะให้กระดูกที่บางมาก....กลับ มาเป็นเหมือนคนปกติทั่วไป มี เวลาการเดิ น ได้ ย าวนานเหมื อ นคน อื่น ๆ... คงต้องใช้เวลาฟื้นฟู....ซึ่งนุชก็ยินดีจะ รอคอย.... จะมุ ่ ง มั่ น ...ใช้ ส มุ น ไพรสร้ า งภู มิ ต้านทาน... สร้ า งกระดู ก ให้ นุ ช อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข ใด ๆ ... ส�ำหรับนุช...มันยิ่งกว่าปฏิหาริย์ หลวงพ่อผู้ให้ชีวิตใหม่...ท�ำให้นุชกลับ มาเป็นคนปกติ ปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้มนุษย์คน หนึ่งที่ไร้หวัง…. กลับมาอยู่บนโลกสวยงามใบนี้ได้อีก….

ไทยกรุณา...เยียวยาชีวิต นุ ช ไม่ ไ ด้ บ อกว่ า ทุ ก คนต้ อ งเลื อ ก ทางออกทางนี้ เพราะบางคน...ตั้งแต่เกิดจนตาย...ไม่ เคยกินสมุนไพร... เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ดี นั้นเป็นเพราะภูมิต้านทางของเขา...อาจ สมบูรณ์...จนไม่ต้องพึ่งยาหรือไม่ป่วยหนัก แต่บางคนนั้นคิดว่า....ทางเลือกที่คุณ เคยเลือก... มั น ไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ คุ ณ แข็ ง แรงขึ้ น ...หรื อ หายป่วย... การใช้สมุนไพรเป็นทางเลือก....เป็นสิ่ง ที่น่าจะลองดู.... นุชยกตัวอย่างพี่เล็ก....ธานินทร์ อินทรเทพ


อายุจะเจ็ดสิบแล้ว ไปหาหลวงพ่ อ ด้ ว ยเป็ น โรคหั ว ใจ... เพราะเขาสูบบุหรี่จัดมาก เส้นเลือดในหัวใจตีบ 3 เส้น...ขึ้นบันใด ไม่ได้...ขับรถไม่ได้... พี่เล็กมีอาชีพเป็นนักร้อง....แต่กลับร้อง เพลงไม่ได้ คิดดูว่ามันน่าเศร้าแค่ไหน? คุณพิศาล อัครเศรณี... ก็ไปบอกว่าถ้า ไม่อยากผ่าตัดให้มากินยาหลวงพ่อ พี่เล็กไม่อยากผ่า....ก็เลยทานยาหลวง พ่อ 6 เดือนผ่านไป....พี่เล็กก็กลับมาใช้ชีวิต ปกติได้.... ขับรถได้...ร้องเพลงได้เหมือนเดิม เดี๋ ย วนี้ พี่ เ ล็ ก ยั ง ไม่ ย อมเลิ ก กิ น ยา.... เพราะกลัวไม่แข็งแรง ยั ง มี ค นในวงการบั น เทิ ง ...นั ก ธุ ร กิ จ ... แม้แต่คนที่เป็นหมอเอง หมอบางคนเป็นมะเร็ง....แต่เขากลับไม่ เชื่อมั่นในสารเคมี.... ก็เลยเลือกจะไปกินสมุนไพร จนสุดท้าย...หมอก็หายจากมะเร็ง.... คนไข้บางคน...ป่วยหนัก...ใกล้ตาย...ถึง กับจองวัดแล้ว..... เป็ น คนมี ฐ านะ...สามารถจะรั ก ษาตั ว ที่ไหนก็ได้.... แต่ปัญหาคือ...ไม่มีหมอที่ไหนรักษาเขา ให้หายได้ ชีวิตของเขาไม่มีความหวังแล้ว.... เขาก็เลยลองมารักษา... ปัจจุบันก็หายเป็นปกติ... จากที่จองวัด...ก็กลายเป็นจองทัวร์ไป เที่ยวต่างประเทศแทน! ปัจจุบันเขาก็มาเป็นอาสาสมัคร...ช่วย งานมูลนิธิ... เป็นการตอบแทนพระคุณ และยังมีอีกมากมายหลายชีวิต...ที่หมด ทางไป...ไร้ทางออก

ที่ส�ำคัญคือ...ไม่มีเงินจะรักษา ต่างก็มาพึ่งใบบุญของหลวงพ่อ...และ ได้ชีวิตใหม่กลับไป โดยไม่ต้องเสียเงินค่ายาเลยสักบาท! เพราะ.... กฎของมูลนิธิไทยกรุณาคือ ห้ามขาย สมุนไพรให้คนไข้ ไม่ว่าใครจะเป็นโรคร้ายแรง...หรือต้อง ใช้เวลาในการรักษานานแค่ไหน...ค่ารักษาของที่ นี่คือ “ฟรี” เรื่องราวดีๆ ที่ได้น�ำมาเผยแพร่นี้ นับ ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ต้อง ขอขอบพระคุณพี่โอ่ว ที่ได้พาให้ไปพบกับ “ไทย กรุ ณ า” สถานที่ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความรั ก ความ เมตตาและปรารถนาดีต่อกันอย่างหาที่สุดมิได้ ขอ ขอบคุณคุณปรียานุช ปานประดับ ที่ได้ให้โอกาส เราน�ำเรื่องราวของเธอผู้เป็นนางฟ้าในใจเราตลอด มาและตลอดกาล และสุดท้าย ขอกราบแทบเท้า บุญคุณ อันใหญ่หลวงของคุณแม่ชีเมี้ยน และ หลวงพ่อ นิพนธ์ ที่ได้ค�้ำจุนให้คนไทยมีสุขภาพดี หายจาก โรคภัยได้อย่างแท้จริง

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

53


ปฎิบัติการชุมชนรักษนํ้าตามแนวพระราชดําริ โดย สถาบันสาระสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร

54

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

55


56

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

57


สนับสนุนโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2642 7132 www.haii.or.th 58

IS AM ARE www.ariyaplus.com


TipToday

10 วิธีสลัดปัญหา อินเทอร์เน็ตช้าเป็นเต่า (ตอนที่ 2) 6. เลือกช่องสัญญาณไร้สายที่ไม่ชนกับเพื่อนบ้าน โปรแกรมในเครื่ อ งพี ซี ส ่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารอั พ เดต (เกณฑ์ประสิทธิภาพ +20%) เบื้องหลัง ซึ่งมีส่วนท�ำให้อินเทอร์เน็ตช้าลง และการยกเลิกการ

ถ้าคุณใช้เราเตอร์ไร้สายความถี่ 2.4GHz ก็จะเหมือน กับเราเตอร์ของเพื่อนบ้าน ท�ำให้เกิดการรบกวนและหักล้าง สั ญ ญาณกั น เอง แต่ โชคดี ที่ เราเตอร์ ส ่ ว นใหญ่ จ ะแสดงช่ อ ง สัญญาณ ทั้งยังสามารถสแกนหาช่องสัญญาณที่มีคนใช้น้อย ที่สุดและตั้งค่าให้ใช้ช่องสัญญาณนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ถ้าหากว่า เราเตอร์ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กช่ อ งให้ คุ ณ หรื อ ยั ง มี ช ่ อ งสั ญ ญาณที่ ไ ม่ มี คนใช้งานก็ให้เปลี่ยนไปใช้ช่องสัญญาณนั้นจะดีกว่าเพื่อเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายไร้สายของคุณเอง

7. ท�ำการตั้งค่าอย่างถูกต้องให้กับค่า MUT (เกณฑ์ ประสิทธิภาพ +4%) MTU เป็ น ตั ว ก� ำ หนดขนาดของแพ็ ก เกจข้ อ มู ล ให้ วิ่งผ่านทางเครือข่าย ซึ่งปกติค่าของวินโดว์สจะมีขนาดเกิน กว่าที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใช้กันอยู่ ค่าที่เหมาะสมส�ำหรับ อินเทอร์เน็ต ADSL ในบ้านเราคือค่า 1492 และการเปลี่ยนค่า MTU นี้ก็สามารถท�ำได้โดยเรียกคอมมานด์ไลน์ขึ้นมา (พิมพ์ cmd ลงในช่องค้นหาของวินโดว์ส) จากนั้นพิมพ์ “netsh interface ipv4 set subinterface “1” mtu=1492 store=persistent”

8. ก� ำจั ด ซอฟต์ แ วร์ ตั ว ถ่ ว ง รวมถึ ง จั ด การกั บ ตั ว ป้องกันไวรัสแบบซํ้าซ้อน (+5%)

ใช้งานด้วย Uninstall ก็ไม่ได้ขจัดการเชื่อมต่อเหล่านั้นออก ไปได้ทั้งหมด ผู้ใช้งานจึงควรความสะอาดรีจิสทรีหลังจากการ Uninstall ด้วย ส่วนการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส 2 ตัวในเครื่อง เดียวแม้จะปลอดภัย แต่ก็ท�ำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตช้าลงด้วย

9. ก�ำหนดให้ไฟร์วอลล์ท�ำงานอย่างถูกต้อง (+10%) ไฟร์วอลล์เป็นระบบที่ท�ำหน้าที่ป้องกันอันตรายจาก อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายนอก ดังนั้นมันจึงสามารถสกัด กั้นมัลแวร์ได้ ประเด็นส�ำคัญก็คือ ควรจะใช้ไฟร์วอลล์เพียงตัว เดียว เพราะถ้าให้มันท�ำงานในแบบขนานหรือใช้ไฟร์วอลล์ 2 ตัว เครื่องพีซีของคุณจะท�ำงานได้ช้าและระบบจะมีช่องโหว่ มากขึ้น ทั้งยังจะอนุญาตให้การเข้าใช้งาน Firefox, Opera และ บราวเซอร์อื่นๆ ก็ต่อเมื่อคุณปิดการท�ำงานของไฟร์วอลล์ลง

10. ใช้ปุ่มรีเซ็ตและตั้งค่าทั้งหมดใหม่ (+15%) การตั้ ง ค่ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพอาจน� ำ มาสู ่ ค วาม สับสนและความผิดพลาดจนเราเตอร์ท�ำงานได้แย่ลงการเริ่ม ทุกอย่างใหม่ด้วยการกดปุ่มรีเซ็ตของเราเตอร์ให้กลับมาใช้ค่า พื้นฐานจากโรงงานก็เป็นทางเลือกที่รวดเร็วกว่าการค้นหาข้อ ผิดพลาด แต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อ กับผู้ให้บริการรวมถึงการสร้างเครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง เพราะค่าจากโรงงานจะเป็นการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง ตุลาคม 2556 IS AM ARE

59


นิทานโบรา³คดี

¾ระนิ¾น¸สมเด稾ระเ¨Œาบรมว§Èเ¸อกรม¾ระยาดíาร§ราªานุภา¾

นÔ·ำน·Õ่ 6

เรื่อง¢องá»ล¡·Õ่เมือง¾ำรำณสÕ ครั้นเมื่อฉันไปอินเดียใน พ.ศ. 2434 เมื่อไปถึงเมือง พำรำณสี (Benares) พระมหำรำชำจัดวังนันเทศวร อันเป็นที่ ส�ำหรับแขกเมืองมีบรรดำศักดิ์ให้เป็นที่พัก วังนันเทศวรอยู่ต่ำง ฟำกแม่น�้ำคงคำกับวังรำมนครที่มหำรำชำอยู่ เป็นตึกฝรั่งมีสวน และก�ำแพงล้อมรอบ รัฐบำลอังกฤษสร้ำงแต่เมื่อยังไม่ได้ปล่อย ให้เมืองพำรำณสีเป็นประเทศรำช เดิมเป็นที่จวนของข้ำหลวง อั ง กฤษที่ บั ญ ชำกำรเมื อ งให้ ชื่ อ ว่ ำ วั ง นั น เทศวร ประเพณี ประเทศรำชในอินเดียรับแขกเมืองผิดกันอย่ำงหนึ่งเมืองไหน เจ้ำเมืองถือศำสนำอิสลำมเช่นมหำรำชำในสัมเมืองไฮเดอระบัด มีกำรเลี้ยงให้เป็นเกียรติยศเหมือนอย่ำงฝรั่งแต่เมืองที่เจ้ำเมือง ถือศำสนำฮินดูด้วยกันถ้ำเกิดในสกุลต่ำงวรรณะ เช่นพรำหมณ์ 60

IS AM ARE www.ariyaplus.com

กษัตริย์ก็กินร่วมกันไม่ได้ เมื่อฉันพักอยู่เมืองพำรำณสีเขำเลี้ยง อย่ำงฝรั่ง แต่มหำรำชำให้จัดอำหำรอย่ำงฮินดูส่งมำเลี้ยงด้วย เป็นส�ำรับกับข้ำวเช่นเดียวกับของไทย เปิดพิจำรณำดูท�ำอย่ำง ประณีตบรรจงอย่ำงของห้องเครื่อง เป็นต้นว่ำข้ำวที่ใส่มำในชำม ก็มีทองค�ำเปลวเหมือนอย่ำงข้ำวทิพย์พิธีสำรท นึกว่ำจะลองกิน กับข้ำวฮินดูให้รู้รสว่ำผิดกับของไทย อย่ำงไร แต่เมื่อหยิบขึ้นถึง ปำกได้กลิ่นเนย “ฆี” หรือที่เรียกในภำษำบำลีว่ำ “สปฺบนวนีด�” ซึ่งพวกฮินดูชอบปรุงอำหำรแทบทุกอย่ำง จนทนไม่ไหวก็ได้แต่ ชิมเล็กน้อยพอเป็นกิริยำบุญ ไม่พอที่จะพรรณนำได้ว่ำรสอำหำร ผิดกับของไทยอย่ำงไร


รุ ่ ง ขึ้ น ถึ ง วั น ที่ ส องซึ่ ง ฉั น อยู ่ ใ นเมื อ ง พาราณสี มหาราชาเชิญไปที่วังรามนคร จัดรับ เต็มยศตามแบบโบราณ อังกฤษเรียก Official Duarbar เวลาเข้าสัก 9.00 นาฬิกา ออกจากวัง นันเทศวรไปลงเรือที่ท่าแม่น�้ำคงคา มหาราชาให้ เรือที่นั่งล�ำหนึ่งมาคอยรับเรือนั้นเป็นเรือพายยาว สัก 7 วา แต่ต่อรูปร่างแปลกตาไม่เคยเห็น ข้าง หัวเรือเรียวท้ายเรือกว้าง ยกพื้นเป็นบัลลังก์ข้าง ท้ายเรือ มีมณฑปเสาหุ้มเงินหลังคาซึ่งผ้าก�ำมะหยี่ ปักทอง ปูพรมตั้งเก้าอี้ให้พวกเรานั่งในมณฑป ต่อ ยากพื้นลงไปข้างหน้า พวกฝีพายแต่งเครื่องแบบ นั่งบนกระทงสองแดนตลอดไปจนหัวเรือ พอเรือ ออกจากท่า ผู้เป็นบ่อโทนนาฐฝีพายก็ขานมนต์ ภาษาสันสกฤต ได้ยินขึ้นต้นว่า “โอมรามนะลักษ มัน” ต่อไปว่ากระฉันไม่เข้าใจ แต่ว่ายาววรรคหนึ่ง พวกฝีพายก็ขานรับพร้อมกับค�ำหนึ่ง ว่ากระไรก็ไม่ เข้าใจเหมือนกัน กระบวนดูคล้ายกับขานยาวเรือ พระที่นั่งในเมืองไทย และขานเป็นระยะไปเสมอ เช่นเดียวกัน ฉันถามผู้ก�ำกับ เขาบอกอธิบายว่าใน ศาสนาฮิ น ดู เ ชื่ อ ว่ า เมื่ อ พระรามจะไปจาก มนุษยโลกเสด็จลงแม่น�้ำคงคาหายไป เพราะฉะนั้น เวลาข้ามแม่น�้ำคงคาจึงสวดบูชาพระรามให้เกิด สวัสดิมงคล ฉันก็ตีความว่าค�ำที่บ่อโทนว่าคงเป็น ค�ำบูชา ค�ำฝีพายว่าค�ำเดียวนั้นคงเป็นอย่างรับว่า “สาธุ” เมื่อเรื่อยไปถึงท่ารามนครมีขบวนแห่คอย รับอยู่บนบกผ้าผืนใหญ่คลุมหลังลงมาจนเกือบถึง ดิ น ผู ก สั บ ดั บ โถงหุ ้ ม เงิ น มี ที่ นั่ ง สองตอนบนนั้ น หน้าช้างมีผ้าก�ำมะหยี่ปักทองปกกะพอง และใส่ ปลอกงาถาไหล่ทองเป็นปล้อง ๆ ทั้งสองข้าง มีคน แต่งเครื่องแบบขี่คอช้าง มือถือแส้จามร (คือแส้ หางจามรี) คอบโบกปัดแมลงวันคนหนึ่ง อีกคน หนึ่งนั่งบนสัปคับดอนหลังถือร่มระย้ากั้นฉัน (คือ ว่ากั้นฉัตร) นอกจากนั้นมีช้างพลายพังผูกสัปคับ อย่ า งสามั ญ ส� ำ หรั บ พวกบริ พ ารอี ก หลายตั ว มี ขบวนคนแห่ล้วนแต่งเครื่องแบบขี่ม้าน�้ำคู่หนึ่ง ต่อ มาเป็นคู่แห่ถือหอกเดินแซงสองข้างทางแต่ท่าเรือ ไปถึงวังรามนคร ประมาณราวแต่ท่าพระจันทร์ เข้าไปถึงในพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ เมื่อ แห่ ไ ปถึ ง วั ง พระมหาราชาคอยรั บ อยู ่ ที่ ป ระตู

ต�ำหนัก พาเดินขึ้นไปยังห้องรับแขก น่าเรียกว่า ท้องพระโรงอยู่ชั้นบน ในนั้นตั้งเก้าอี้แถวยาวเรียว เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก ตรงกลางเป็นเก้าอี้หุ้ม ทองค�ำ 2 ตัว ให้ฉันนั่งตัวข้างขวา มหาราชา นั่ง ตัวซ้าย ต่ออกไปเป็นเก้าอี้หุ้มเงินฝ่ายละสัก ๓ ตัว แล้วเป็นเก้าอี้ไม้ตลอดไป จัดให้พวกที่ไปกับฉันทั้ง โหรและฝรั่งนั่งทางฝ่ายขวา พวกญาติวงศ์และ เสนาอ�ำมาตย์ของมหาราชานั่งทางข้างฝ่ายซ้าย พอนั่งกันเรียบร้อยแล้วมีคนถือถาดใส่พวงมาลัย ท�ำด้วยตาดและโหมดให้คนอื่นที่ไปด้วยต่อไป แล้ว นั่งสนทนาปราศรัยกันเฉพาะมหาราชากับตัวฉัน คนอื่นเป็นแต่นั่งนิ่งอยู่ มหาราชาตรัสภาษาอังกฤษ ได้คล่องไม่ต้องมีล่าม วันนั้นแต่งองค์ทรงเครื่อง เยี ย รบั บ โพกผ้ า มี เ พชรพลายประดั บ เหน็ บ กริ ช ฝั ก ทองที่ เ อว บอกฉั น ว่ า เคยเฝ้ า สมเด็ จ พระพุทธเจ้าหลวงเมื่อเสด็จไปเวลายังเป็นเด็ก ได้

รับพระราชทานกริชเล่มนั้นไว้เป็นที่ระลึก สนทนา กันไปสักครู่หนึ่ง พวกพิณพาทย์ก็ออกมานั่งตั้งวง ที่ตรงหน้าเริ่มบรรเลงเพลงดนตรี แล้วมีหญิงสาว เป็นนางนัจจะ (Nantch Girl) คนหนึ่งออกมาฟ้อน ร� ำ เข้ า กั บ จั ง หวะพิ ณ พาทย์ ท� ำ ให้ นึ ก ถึ ง เรื่ อ ง รามเกียรติ์ดังจะพรรณนาที่อื่นต่อไปข้างหน้า มี การฟ้อนร�ำอยู่สักครู่หนึ่งแล้วนางมัจจะกับพวก พิณพาทย์ก็กลับไป เป็นหมดพิธีเพียงเท่านั้น กลับ มายังที่พักโดยขบวนเหมือนอย่างเมื่อขาไป ชื่อที่เรียกวังว่า รามนครนั้น สังเกตใน หนังสือเก่าดูยุติต้องกันกับค�ำของพวกพราหมณ์ ตุลาคม 2556 IS AM ARE

61


ในเมื อ งไทย ซึ่ ง บรรพบุ รุ ษ บอกเล่ า สื บ กั น ว่ า พราหมณ์นั้น พวกโหราจารย์ ที่ เ มื อ งพั ท ลุ ง เดิ ม อยู ่ เ มื อ งพาราณสี และพวกพราหมณ์ พิ ธี เ มื อ ง นครศรีธรรมราช ว่าเดิมอยู่เมืองรามนคร ดังนี้ จึ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า เดิ ม จะเป็ น ชื่ อ บริ เวณราชธานี อย่างเช่นเราเรียกว่า “พระนคร” ในกรุงเทพฯ ค�ำพาราณสีเป็นชื่อเรียกจังหวัด อย่างเราเรียก ว่า “จังหวัดกรุงเทพฯ” และยังมีค�ำอื่น ส�ำหรับ เรี ย กรวมทั้ ง อาณาเขตอี ก ค� ำ หนึ่ ง ว่ า “กาสี ” แม้ พ ระบาลี ก็ มี ม าแต่ โ บราณ พวกแขกยาม ในกรุ ง เทพฯ ยั ง บอกว่ า พวกของตนเป็ น ชาว กาสี อันรวมอาณาเขตกับเมืองพาราณสีดังนี้ ตัว วังรามนครนั้นเห็นจะสร้างมาช้านานหลายร้อยปี เป็นแบบวังอย่างโบราณมีพร้อมด้วยป้อมปราการ อยู ่ ใ นตั ว ล้ ว นก่ อ ด้ ว ยศิ ล าท� ำ นองเดี ย วกั บ วั ง โบราณที่ เ มื อ งประเทศราชอื่ น ซึ่ ง สร้ า งแต่ ค รั้ ง บ้านเมืองยังเป็นอิสระ ท�ำนองเดียวกับวังโบราณ ที่เมืองประเทศราชอื่น ซึ่งสร้างแต่ครั้งบ้านเมือง ยังเป็นอิสระมีอีกหลายแห่ง เมื่อกลับจากรามนคร ในบ่ายวันนั้น เขาพาฉันไปที่มฤตทายวัน อันเป็น ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ชาวเมือง

ประเพณีของพวกฮินดูเอาศพไว้แค่ 2 วันก็เผา เขา บอกว่าเมื่อเผาแล้วกวาดทั้งอัฐิราดและอังคารถ่านเถ้าทิ้งลง แม่น�้ำคงคาหมด แต่ศพเด็กทารกไม่เผาเอาห่อศพผูกกับคอ หม้อถ่วงทิ้งให้จมไปในแม่น�้ำคงคาทีเดียว เรียกว่าต�ำบลสารนาถ (Saruath) อยู่ห่างแม่น�้ำ คงคาราวสัก 153 เส้น แต่เรื่องมฤตทายวันจะรอ ไว้พรรณนาในนิทานเรื่อหนึ่งต่างหาก รวมกับเรื่อง ไปไหว้พระ ณ ที่แห่งอื่น ๆ ในอินเดีย วั น ที่ ส ามซึ่ ง ฉั น อยู ่ ณ เมื อ งพาราณสี เขาพาไปดูพวกฮินดูลอยบาปในแม่น�้ำคงคา อัน เป็นที่ขึ้นชื่อลือเลืองว่าไม่มีที่ไหนน่าดูเหมือนที่ เมืองพาราณสี มหาราชาให้เรือที่นั่งมารับเหมือน วันก่อน ต้องไปแต่พอรุ่งเช้ายังไม่ทันแดดแข็ง ลง เรือพายผ่านไปริมฝั่งทางข้างเหนือ วันนั้นฝีพาย ไม่ขานยาวเหมือนวันก่อน เห็นจะเป็นเพราะเพียง แต่ขึ้นล่องในแม่น�้ำคงคาไม่ได้ข้ามฟาก ที่ส�ำหรับ 62

IS AM ARE www.ariyaplus.com

พวกฮินดูลอยบาปอยู่ริมแม่น�้ำคงคาฝั่งตะวันตก ตลอดคุ้มน�้ำยาวกว่า 70 เส้น มีท�ำท่าเป็นบันไดหิน ส�ำหรับคนลงน�้ำเรียกว่าฆัต (Ghat) ติดต่อกันไป ราว 30 ท่า แต่ละท่าที่ริมน�้ำนั้นมีสะพานไม้ส�ำหรับ ลงน�้ำ ต่อขนไปเป็นชานมีพราหมณ์นั่งในร่มอัน ใหญ่คันปักดิน คอยรับทักขิณาทานช่วยช�ำระบาป และอวยพรพวกสัปบุรุษ รายกันไปแห่งละหลาย คนทุกท่า ต่อท่าขึ้นไปถึงเขื่อนขั้นบันไดทางขึ้นไป บนตลิ่ง ที่บนตลิ่งมีถนนผ่านหน้าแถวสถาน สร้าง ติด ๆ กันไปเห็นยอดปรางค์สลอน มีหอสูงวัดของ พวกอิสลามกันบ้าง และมีสระน�้ำส�ำหรับท�ำพิธี พลิกกรรมตามเทวสถานเป็นแห่ง ๆ แลดูตั้งแต่ เขื่อนลงมาจนริมน�้ำ เห็นพวกฮินดูล้วนนุ่งห่มผ้า ขาวนับด้วยหมื่น ไปมาราวกับฝูงมด อยู่ในน�้ำก็ มีอยู่บนบกก็มี จะหาที่ว่างคนแทบไม่ได้ เห็นเข้า ก็ติดตาน่าพิศวงด้วยไม่มีที่ไหนเหมือน จึงเป็นที่ เลื่องลือ แต่ประหลาดอย่างยิ่งนั้นที่มีลาดส�ำหรับ เผาศพ อยู่ติด ๆ กับท่าอาบน�้ำหลายแห่ง ตั้งแต่ เช้ า ก็ เ ผาศพควั น ขึ้ น กรุ ่ น อยู ่ เ สมอ บางแห่ ง เมื่อ ผ่านไป เห็นก�ำลังหามศพห่อผ้าขาวลงบันไดมาก็ มี ที่กองพื้นเรียงไว้ในลานส�ำหรับวางศพเผาบนนั้น ก็มี บางแห่งก�ำลังเผาศพอยู่ก็มี ดูพวกคนลอยบาป ที่ลงอาบน�้ำใกล้ ๆ ไม่มีใครรังเกียจ ประเพณีของ พวกฮินดูเอาศพไว้แค่ 2 วันก็เผา เขาบอกว่าเมื่อ เผาแล้วกวาดทั้งอัฐิราดและอังคารถ่านเถ้าทิ้งลง แม่น�้ำคงคาหมด แต่ศพเด็กทารกไม่เผาเอาห่อศพ ผูกกับคอหม้อถ่วงทิ้งให้จมไปในแม่น�้ำคงคาทีเดียว พวกอังกฤษเขากระซิบบอกฉันตั้งแต่วันไปถึง ว่า ฝรั่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นเมื อ งพาราณสี ไ ม่ มี ใ ครกิ น ปลาสดที่ เมืองนั้น ด้วยรังเกียจการเผาศพพวกฮินดูว่าบางที เป็นศพไม่มีญาติควบคุม สับปะเหร่อเผาไม่ทันไหม้ หมดก็ทิ้งลงน�้ำด้วยมักง่าย ฉันก็ไม่ได้กินปลาสด ตลอดเวลาที่อยู่ ณ เมืองพาราณสี แต่นี้จะเล่าถึงที่ฉันได้ความรู้แปลก ๆ ณ เมืองพาราณสี ซึ่งน่าจะเนื่องกับประเพณีโบราณ ของไทยเราต่อไป


ย�่ำยาม

ทุ่มโมง

เมื่ อวั นแรกไปถึงเมืองพาราณสี เวลา ค�่ำฉันนั่งกินอาหารกับพวกที่ไปด้วยกัน และพวก ราชการอังกฤษยังไม่ทันแล้วเสร็จ พอเวลายาม หนึ่ง (23.00 นาฬิกา) ได้ยินเสียงตีฆ้องโหม่งทาง ประตูวังย�่ำลา 1 เช่นเดียวกับตีฆ้องระฆังย�่ำยาม ในเมืองไทย ฉันนึกประหลาดใจถึงถามข้าราชการ อังกฤษที่อยู่ในเมืองนั้น ว่าตีฆ้องย�่ำยามเช่นนั้น หมายความว่าอย่างไร เขาตอบว่า “เป็นสัญญาณ เรียกคนมาเปลี่ยนพวกที่อยู่ยาม” พอฉันได้ยิน อธิบายก็จับใจแทบร้องออกมาว่า “อ้อ” เพราะวิธี ตีฆ้องระฆังยามในเมืองไทยเมื่อถึงเวลาเช้า 6.00 นาฬิกา เวลาเที่ยงวัน เวลาค�่ำ (18.00 นาฬิกา) และเวลากลางคืนยาม 1 (23.00 นาฬิกา) เวลา เที่ยงคืนเวลายาม 3 (3.00 นาฬิกา) ก็ตีย�่ำท�ำนอง เดียวกับที่ได้ยินที่เมืองพาราณสี แม่ค้าที่ไทยเรา พูดก็เรียก 6 นาฬิกาเช้าว่า “ย�่ำรุ่ง” เรียกเวลา เที่ยงวันว่า “ย�่ำเที่ยง” และเรียกเวลา 17.00 นาฬิกาว่า “ย�่ำค�่ำ” ค�ำพูดที่ว่า “ย�่ำ” คงมาจาก ย�่ำฆ้องระฆังนั่นเอง แต่ฉันยังไม่เคยคิดมาก่อนว่า เหตุใดจึงตีย�้ำ เมื่อได้ฟังอธิบายที่เมืองพาราณสีก็ เข้าใจซึมซาบในทันทีว่า ย�่ำเป็นสัญญาณเรียกคน มาเปลี่ยนยาม เห็นได้ว่าประเพณีไทยแต่โบราณ เวลากลางวันให้คนอยู่ยามพลัดละ 2 ชั่วนาฬิกา แต่กลางคืนพลัดระยะ 3 ชั่วนาฬิกา และยังแล เห็นสว่างต่อไปอีก ด้วยประเพณีตีระฆังยามที่ใน พระบรมมหาราชวังกรุงเทพฯ เมื่อต�ำย�่ำระฆังแล้ว มีคนเป่าแตรงอน และเป่าปี่ตีมโหระทึกประโคม ต่อไปอีกพักหนึ่ง และเวลามีพระบรมศพหรือพระ ศพเจ้านายตลอดจนศพขุนนางผู้ใหญ่ บรรดาที่มี กลองชนะประโคม ย่อมประโคมกลองชนะตรง กับย�่ำฆ้องระฆังยามทั้งกลางวันกลางคืน อาการ ประกอบกั น ให้ เ ห็ น ว่ า การย�่ ำ ฆ้ อ งระฆั ง เป็ น สั ญ ญาณเรี ย กคนให้ เข้ า ประจ� ำ หน้ า ที่ พ ร้ อ ม กั น แล้ ว มู ล ของประเพณีย�่ำฆ้องระฆังยามและ ประโคมพระศพในเมืองไทย เห็นว่าเป็นดังกล่าว มาและอาจจะได้มาจากอินเดียแต่ดึกด�ำบรรพ์

จะเลยเล่าแถมถึงประเพณีตีบอกเวลา ในเมืองพม่า ซึ่งฉันได้ไปรู้เมื่อ พ.ศ. 2477 ต่อไป เพราะได้เค้าที่เหมือนกับไทยอีกอย่างหนึ่ง ที่ใน พระราชวั ง เมื อ งมั ณ ฑะเลมี ห อนาฬิ ก าหลั ง หนึ่ ง เป็นหอสูงข้างล่างมีห้องส�ำหรับไว้นาฬิกา ข้างบน เป็นหอโถงส�ำหรับแขวนกลองกับฆ้องที่ตีบอกเวลา เขาว่าเคยมีหอเช่นนั้นทุกราชธานีในเมืองพม่าแต่ ก่อนมา ฉันถามเขาว่าฆ้องกับกลองที่แขวนไว้บน หอนั้น ตีต่างกันอย่างไร ไม่มีใครบอกอธิบายได้ เพราะเลิกราชประเพณีพม่ามาเสียหลายสิบปีแล้ว ฉันนี่กลับหลักได้ว่า ฆ้องส�ำหรับตีกลางวัน กลอง ส�ำหรับกลางคืน หลักนั้นอยู่ในค�ำพูดของไทยเรา เองที่เรียกเวลาตอนกลางวันว่า “โมง” เช่นว่า 4 โมง 5 โมง แต่ตอนกลางคืนเรียกว่า “ทุ่ม” เช่น ว่า 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม ค�ำโมงกับทุ่มมาแต่เสียงฆ้องและ กลองนั้นเอง ในเมืองไทยแต่โบราณก็เห็นจะใช้ ทั้งฆ้องและกลองตีบอกเวลาอย่างเดียวกันกับใน เมืองพม่า

เมื่อได้ฟังอธิบายที่เมืองพาราณสีก็เข้าใจซึมซาบ ในทันทีว่า ย�่ำเป็นสัญญาณเรียกคนมาเปลี่ยนยาม เห็น ได้ว่าประเพณีไทยแต่โบราณ เวลากลางวันให้คนอยู่ยาม พลัดละ 2 ชั่วนาฬิกา แต่กลางคืนพลัดระยะ 3 ชั่วนาฬิกา และยังแลเห็นสว่างต่อไปอีก

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

63


ขานยาว ได้เล่ามาแล้วว่าเมื่อฉันลงเรือที่นั่งของ มหาราชาพาราณสีข้ามแม่น�้ำคงคา บ่อโทนฝีพาย ขานค�ำบูชาพระรามและพลฝีพายขานรับ ดูเป็น เค้ า เดี ย วกั บ ขานยาวพายเรื อ พระที่ นั่ ง ในเมื อ ง ไทย แต่ผิดกันเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ขานยาวของชาว อินเดียขานเป็นภาษาสันสกฤต และมีความเป็นค�ำ บูชาพระรามแต่ขานยาวของไทยเรามีแต่บ่อโทน ขานว่า “เหยอว” ฝีพายก็รับว่า “เย่อว” ไม่เป็น ภาษาใดจะหมายความว่ากระไรก็แปลไม่ได้ จึงน่า สันนิษฐานว่าพราหมณ์เห็นจะเอาแบบขานยาวใน อินเดียมาสอนไว้แต่โบราณ เดิมก็คงจะเป็นมนต์ ภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไทยเราไม่รู้ภาษานั้น จ�ำค�ำได้แต่โดยเสียง นาน มากก็แปรไป เช่นเดียวกันกับครูอังกฤษมาสอน ให้บอกทหารว่า “โชละเดออามส์” (Shoulder Arms) ทหารไทยบอกว่า “โสลดหับ” ฉันนั้น

ข้ อ มู ล ส� ำคั ญ ที่ ข านยาวของชาวอิ น เดี ย ขานเป็ น ภาษาสันสกฤต และมีความเป็นค�ำบูชาพระรามแต่ข้อมูล ส�ำคัญที่ขานยาวของชาวอินเดียขานเป็นภาษาสันสกฤต และมีความเป็นค�ำบูชาพระรามแต่ขานยาวของไทยเรามีแต่ บ่อโทนขานว่า “เหยอว” ฝีพายก็รับว่า “เย่อว” ไม่เป็นภาษา ใดจะหมายความว่ากระไรก็แปลไม่ได้ จึงน่าสันนิษฐานว่า พราหมณ์

64

IS AM ARE www.ariyaplus.com

แล้วเลื่อนหนักลงคงเหลือแค่ว่า “เหยอว-เย่อว” ค�ำขานยาวจึงไม่รู้ว่าภาษาใดและหมายความว่า กระไร แต่แห่เรือเป็นประเพณีของไทยมิใช่ได้มา จากอินเดีย แต่มีมาเก่าแก่มากเหมือนกัน ข้อนี้ พึ่งเห็นได้ในบทช้าละวะเห่เป็นภาษาไทยเก่ามาก คงมีเห่บทอื่นที่เก่าปานนั้นอีก แต่คนชั้นหลังมา ชอบใช้บทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ทรงพระ นิพนธ์เมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ขึ้นต้นว่า “พระเสด็จโดยแดนชน ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย” และบทที่ว่า “พิศวรรณปลายว่ายเคล้า คิดถึง เจ้าเศร้าอารมณ์” เป็นต้น บทเก่าก็เลยสูญไป เหลือแต่ช้าละวะเห่อันคงใช้เพียงในเวลาเมื่อเรือ พระที่นั่งจะถึงท่า การเห่เรือพระที่นั่งนั้นสังเกต ตามประเพณีในชั้นหลัง เห่แต่เวลาเสด็จโดยขบวน พยุหยาตรา ซึ่งชวนให้เห็นว่าเห็นจะใช้เวลาไปทาง ไกล เช่นยกขบวนทัพ เพื่อให้พลพายรื่นเริง ถ้า มิใช่พยุหยาตราเป็นแต่ขานยาว ท�ำนองเห่ก็เป็น 3 อย่างต่างกัน ถ้าพายจังหวะช้า เห่ท�ำนองอย่าง หนึ่งเรียกว่ามูลเห่ มีต้นบทว่าน�ำวรรคหนึ่ง ฝีพาย ว่าตามวรรคหนึ่ง ถ้าพายจังหวะเร็วขึ้นเป็นอย่าง กลาง เรียกว่า สวะเห่ ต้นบทว่าเนื้อความฝีพาย เป็นแต่รับว่า “ฮ้าไฮ้” เมื่อสิ้นวรรคต้น และรับ ว่า “เหเฮ ฯ” เมื่อสิ้นวรรคปลาย ยังมีค�ำส�ำหรับ เห่เมื่อพายจ้าเช่นว่าแข่งเรือ ต้นบทว่า “อีเยอวเยอว” ฝีพายรับว่า “เย่อว์” ค�ำคล้ายกับที่ใช้ขาน ยาวดูชอบกล


ลักษณะรับแขกเมือง เมื่อฉันไปเห็นลักษณะที่มหาราชาพาราณสีรับฉันที่วังรามนครดังพรรณนามาแล้ว กลับมานึกถึงความในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ เมื่อทศกัณฐ์รับเจ้าเมืองยักษ์ที่เป็นมิตรสหาย ไม่ปรากฏว่ามเหสีเทวีออกมาพบแขก เป็นแต่ทศกัณฐ์เชิญแขกนั่งร่วม ราชอาสน์สนทนาปราศรัย แล้วมีนางก�ำนัลเชิญเครื่องออกมาตั้งเสวยด้วยกัน และในเวลาเสวยนั้นมีนางร�ำออกฟ้อนร�ำให้ทอด พระเนตร ทศกัณฐ์รับพระยายักษ์แขกเมืองทีไรก็รับอย่างนั้นทุกคราว ประเพณีในอินเดียแม้ในปัจจุบันนี้มเหสีเทวีก็ไม่ออกรับ แขกที่ตั้งเก้าอี้หุ้มทองค�ำให้ฉันนั่งเคียงกับพระมหาราชา ก็อนุโลมมาจากนั่งร่วมอาสน์ ที่มีนางนัจจะออกมาฟ้อนร�ำก็ตรงตามแบบ โบราณ ขาดแต่ไม่มีการเลี้ยง เพราะเลี้ยงไม่ได้ด้วยต่างศาสนากัน ดูแบบรับแขกเมืองอย่างทศกัณฐ์ยังคงใช้อยู่ในอินเดีย ต่อมาภาย หลังอีกหลายปี ฉันตามเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไปประเทศชวา พวกชวาแก่โบราณได้แบบอย่างขนบธรรมเนียมจากชาว อินเดียเหมือนกับไทยเรา เมื่อสุลต่านเจ้าประเทศราชเมืองยกยารับเสด็จก็ดี สุสุหุนันเจ้าเมืองโซโลรับเสด็จก็ดี ก็ตั้งเก้าอี้รับเสด็จ เป็นแถวและมีนางร�ำออกมาฟ้อนร�ำผิดกันกับในอินเดียแต่เจ้าผู้หญิงชวาออกรับแขก และเลี้ยงเครื่องว่าง ในเวลาทอดพระเนตร นางร�ำ เห็นได้ว่าพวกชวายังรับแขกเมืองตามแบบที่ได้ไปจากอินเดียแต่โบราณ มาพิจารณาดูประเพณีรับแขกเมืองในเมืองไทย แต่โบราณ จะเทียบกับที่ฉันได้เห็นในอินเดียและชวาไม่ได้ ด้วยไม่ปรากฏในเรื่องพงศาวดารว่าเคยมีแขกเมืองที่มีศักดิ์จะนั่งร่วม อาสน์กับพระเจ้าแผ่นดิน เว้นแต่ครั้งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แต่ครั้งนั้นเป็นข้าศึกกัน นอกจาก นั้นแจกเมืองเคยมีเพียงเจ้าประเทศราชกับราชทูต ก็รู้ไม่ได้ว่าประเพณีที่รับแขกเมืองนั่งร่วมอาสน์ เสวยด้วยกัน และให้นางร�ำ บ�ำเรอ จะเคยมีในเมืองไทยหรือไม่

ลอยบาป ในหนังสือไทยมีกล่าวถึงพิธีลอยบาปของพวกพราหมณ์หลายเรื่อง ฉันเข้าใจมาแต่ก่อนว่าคงท�ำวัตถุเครื่องบูชาอย่างใด อย่างหนึ่ง ร่ายมนต์สมมติว่าปล่อยบาปลงในวัตถุนั้นแล้วเอาไปลอยน�้ำเสียเหมือนอย่างลอยกระทงกลางเดือน 11 เดือน 12 ต่อเมื่อ ไปเห็นที่เมืองพาราณสีจึงรู้ว่าการลอยบาปไม่เป็นเช่นเคยเข้าใจเลย ตามอธิบายในหนังสือน�ำทางว่า เพราะเมืองพาราณสีเคยเป็น ราชธานีเดิมของมัชฌิมประเทศ ศาสนาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในอินเดีย แม้จนพระพุทธศาสนาก็เริ่มตั้งที่เมืองพาราณสีจึงนับถือกันว่าเมือง พาราณสีเป็นอย่างอู่ของศาสนาฮินดูสืบมาจนบัดนี้ ถึงกล่าวกันว่าถ้าใครได้ไปท�ำบุญที่เมืองพาราณสีครั้งหนึ่ง ก็มีอานิสงส์เท่ากับได้ ไปท�ำบุญที่อื่นทุกแห่งหมดในอินเดีย ดังนี้พวกฮินดูชาวอินเดียถึงจะอยู่ในแว่นแคว้นแดนอันใด ย่อมนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง พาราณสีอุตส่าห์พากันเดินทางไปท�ำพิธีพลิกกรรมมีจ�ำนวนนับตั้งล้านคนทุกปีโดยเชื่อมั่นอย่างว่าเมืองพาราณสีอยู่ปากทางลัดที่จะ ตัดตรงไปเทวโลกได้แน่นอน ลักษณะการพิธีที่ตรงกับเราเรียกว่า “ลอยบาป” นั้นตั้งต้นผู้จะลอยบาปต้องเดินประทักษิณรอบเมือง พาราณสี และบูชาเทวสถานต่าง ๆ ในระยะทางราว 1,800 เส้น เป็นเวลาราว 2 วัน แล้วลงไปยัง “ฆัต” คือท่าน�้ำอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง ใดแห่งหนึ่งที่ตลิ่งริมน�้ำมีพราหมณ์นั่งคอยสอนมนต์ให้บริกรรม เมื่อเรียนมนต์แล้วจึงลงในแม่น�้ำคงคา กินน�้ำและด�ำหัวล้างบาปให้ ลอยไปกับสายน�้ำ แล้วจึงขึ้นไปรับพรต่อพราหมณ์เป็นเสร็จพิธี ที่พรรณนานี้ว่าตามฉันเข้าใจความในหนังสือ ไม่ได้มีโอกาสไถ่ถาม พวกพราหมณ์ในที่นั้น อาจเข้าใจผิดบ้างก็เป็นได้ ตุลาคม 2556 IS AM ARE

65


ปลงศพ

บางทีนายทะเบียนต้องถูกปลุกขึ้นรับโทรศัพท์ใน นอกจากลอยบาป พวกฮินดูยังนับถือ เวลาดึก บอกเป็นค�ำของเศรษฐีคนใดคนหนึ่งว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพาราณสีต่อไปอีกอย่าง “ฉันจวนจะสิ้นใจอยู่แล้วขอให้ช่วยสงเคราะห์ หนึ่ ง ถื อ ว่ า ถ้ า ใครตายที่ เ มื อ งพาราณสี ห รื อ แม้ ให้ ไ ด้ เ ผาที่ ท ่ า มณี ก รรณิ ก าเวลาพรุ ่ ง นี้ ” เป็ น ปลงศพที่นั่น จะได้สู่เทวโลกเป็นแน่แท้ ถึงมีเศรษฐี อุทาหรณ์ให้เห็นว่าพวกฮินดูเชื่อถือศาสนามั่นคง ฮินดูบางคนไปซื้อหาที่อยู่ ณ เมืองพาราณสีเมื่อแก่ เพียงใด พวกฮินดูเชื่อว่าพระอัคนีสามารถจะท�ำสิ่ง ชราเพื่อจะไปตายที่นั่น ที่เผาศพที่ริมน�้ำก็ถือว่า ทั้งปวงให้บริสุทธิ์สะอาด หรือว่าอีกนัยหนึ่งบรรดา ศักดิ์สิทธิ์ต่างกัน มีท่าหนึ่งชื่อ “มณีกรรณิกา” ว่า สิ่งโสโครกทั้งปวง ถ้าเผาไฟแล้วก็จะกลับเป็นของ เป็นศักดิ์สิทธิ์กว่าเพื่อน ใคร ๆ ก็อยากให้เผาศพที่ สะอาดหมด เช่นมูลคูถของโค ถ้าเผาแล้วก็อาจจะ นี่เท่านั้น คงเป็นเพราะเกิดล�ำบากด้วยชิงจองท่า บริโภคและใช้เป็นเครื่องจุณเจิมได้ เพราะฉะนั้น และก�ำหนดเวลาเผาศพพ้องกัน รัฐบาลจึงตั้งข้อ การเผาศพที่ท่าแล้วทิ้งอัฐิขาดลงในแม่น�้ำคงคา บังคับให้ผู้จะเผาศพขออณุญาตเพื่อจดทะเบียน พวกที่ลอยบาปอาบน�้ำกินอยู่ใกล้ ๆ จึงไม่รังเกียจ ท่าและเวลาที่จะเผาศพพ้องกัน และให้มีนักการ เพราะถือว่าเป็นของสะอาดแล้ว ประเพณี เ ผาศพชาวอิ น เดี ย ที่ ฉั น ได้ รู ้ คอยดูแลให้เป็นไปตามทะเบียนนั้น ข้าราชการ อังกฤษที่อยู่ในเมืองพาราณสี เขาเล่าให้ฉันฟังว่า เห็น ณ เมืองพาราณสีมีเหมือนกับประเพณีไทย แต่ทิ้งธาตุลงน�้ำ กับที่ขนันศพทารกทิ้งลงน�้ำ ตาม ประเพณีโบราณอินเดีย ศพย่อมเผาทั้งนั้น ต่าง กันแต่พวกถือพระพุทธศาสนา เผาศพแล้วเอาอัฐิ ธาตุฝังและก่อกองดินหรือกองหินไว้ตรงที่เรียก ว่า “สถูป” แต่พวกถือศาสนาฮินดูทิ้งอัฐิธาตุลงน�้ำ ไทยเราถือพระพุทธศาสนาเป็นพื้นเมือง เพราะ ฉะนั้น ถ้าเป็นคนชั้นสูงก็ก่อพระเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ ถ้าเป็นคนชนชั้นต�่ำก็เป็นแต่ฝังอัฐิธาตุหรือเอาไป กองทิ้งไว้โคนต้นโพธิ์ แต่พระเจ้าแผ่นดิน และ เจ้านายทรงถือประเพณีของพวกพราหมณ์ด้วย จึงรับคติการถ่วงธาตุมาใช้ในประเพณีพระบรม ศพและพระศพเจ้านายท�ำทั้งสองทาง ส่วนพระอัฐิ บรรจุไว้พระเจดีย์ตามทางพระพุทธศาสนา ส่วน พระอั ง คารหรื อ ถ่ า นที่ เ ผาพระศพ เชิ ญ ไปลอย ปล่อยไปในแม่น�้ำตามทางศาสนาฮินดู เพิ่งมาเลิก ลอยพระอังคารเปลี่ยนเป็นบรรจุเมื่อรัชกาลที่ 5 ประเพณี ขนันศพทารกทิ้งน�้ำนั้นไทยเราเอาศพ ใส่ลงหม้อ ไม่ผูกกับคอหม้อเหมือนในอินเดีย แต่ เดี๋ยวนี้ก็เลิกแล้ว เปลี่ยนเป็นฝังให้สูญไปทีเดียว ความรู้ที่ฉันได้จากเมืองพาราณสี มีพ้อง กับเมืองไทยอย่างได้พรรณนามา ฉันพักอยู่เมือง พาราณสี 3 วัน แล้วก็ขึ้นรถไฟไปเมืองพุทธคยา ซึ่งจะเล่าในนิทานเรื่องอื่นต่อไป.

66

IS AM ARE www.ariyaplus.com


Heโดยa:ltภีhมะy Hour

14 สไตล์มรณะ

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง

เซลล์มะเร็งเป็นคล้ายสัตว์กินเนื้อที่ด�ำรงชีพอยู่ได้ด้วย การแตกรากออกไปดูดกินสาร อาหารจากในร่างกายจนท�ำให้ ผ่ายผอมและกลายเป็นรังมะเร็งในที่สุด แต่ถ้าท่านยังไม่อยาก สร้างสิ่งมหัศจรรย์ในกายประเภทสวนลอยแห่งมะเร็งไว้แข่งกับ บาบิโลน ก็ขอให้เลี่ยงวิถีที่จะเปลี่ยนกายให้เป็นแม่เหล็กดูด มะเร็ง ชั้นดี ขอให้เลี่ยงพฤติกรรมที่มะเร็งโปรดทั้งหลายต่อไปนี้ ป่วย, โรคมะเร็ง ตุลาคม 2556 IS AM ARE

67


1

นอนดึก ท�ำให้ไม่มีฮอร์โมนต้ำนมะเร็งหลั่ง

5

ไวรัสตับอักเสบบี และมีภูมิแพ้ที่รักษำ

ออกมำ นอกจำกนั้นยังจะท�ำให้เกิดโรคร้ำย อื่นได้ เช่น ควำมดันโลหิตสูง ไขมันสูง และโรค อ้วน ด้วยว่ำเมื่อนอนดึกแล้วมักจะหิวและต้องหำ ของขบเคี้ยว มำกินแก้ปำกว่ำงกัน

ไม่หำย ดังที่กล่ำวไปว่ำ ถ้ำภูมิดีก็มีพลังต้ำน มะเร็งได้ตั้งแต่ในเซลล์แรกที่อุตริ เกิดขึ้นมำ ด้วย ตำมปกติในกำยเรำก็มีเซลล์แบบมะเร็งนี้เกิดขึ้นมำ อยู่เรื่อยๆทุกวัน

2

6

คึกสูบบุหรี่และขี้เหล้า ทั้งสองสิ่งนี้ท�ำให้

ปอดและตับท�ำงำนหนัก แม้จะสูบซิกำร์ ซึ่ง มีนิโคตินต�่ำกว่ำบุหรี่ก็ตำมที หรือดื่มเหล้ำแบบ กลั่นอย่ำงดีของฝรั่ง แต่ตัวมันเองก็สร้ำง “สนิม มะเร็ง” ออกมำไม่น้อย ท�ำให้คนที่เสพทั้งแก่เร็ว และตำยไวได้จำกโรคมะเร็งครับ

3

เอาแต่ไขมันเข้าปาก และอยำกแต่เนื้อ

แดง ไขมันอิ่มตัวและ โปรตีนจำกเนื้อนั้น เป็นแหล่งอำหำรชั้นหนึ่งของมะเร็งที่จะ ใช้เจริญ เติบโตได้ไม่แพ้ทำรกเกิดใหม่ มันจะสร้ำงหลอด เลือดยื่นไปดูดกินเลือดเนื้อของเรำจนแทบไม่เหลือ เลือดอัน สมบูรณ์ไปเลี้ยงอวัยวะอื่น ตัวเรำจึงผอม เอำๆ ตรงข้ำมกับมะเร็งกำฝำกที่โตไวไม่มีลิมิตชีวิต หดหู่แน่ แฝงด้วยเครียดจัด จนมีสำรทุกข์หลั่ง ออกมำหล่อเลี้ยงมะเร็งให้โตขึ้นเร็วรำวกับ น�้ำมันรำดบนกองไฟให้คุโชนขึ้น

4

ปล่อยกายให้อ้วน สร้ำงให้เกิดธำตุแก่

ออกมำแช่อ่ิมอวัยวะภำยในร่ำงกำย และไข มันตำมตัวยังสร้ำงให้เกิดฮอร์โมนกระตุ้นให้มะเร็ง แบ่งตัวดีขึ้นด้วย

7 8

ขาดวิตามิน ด้วยวิตำมินท�ำหน้ำที่ต้ำนเชื้อ

มะเร็งให้ดับเป็นจุณไป ก่อนที่จะเผยอหน้ำ ขึ้นมำแบ่งตัวปนเปไปในร่ำงกำยเรำ

กินของร้อนจัดไป เช่น ซดชำร้อนหรือ

กำแฟร้อนจัด ประเภทควันฉุย จะไปลวก ให้ เซลล์ ห ลอดอำหำรอั ก เสบอยู ่ ทุ ก บ่ อ ย เมื่ อ อักเสบเป็นอำจิณก็จะมีโอกำสเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ มะเร็งง่ำยขึ้น คอเลสเตอรอลลดต�่า พบว่ำถ้ำต�่ำเกิน ไปก็ไม่ดีครับ มีผลกับภูมิคุ้มกันที่แย่ลง เมื่อ ภูมิต�่ำแล้วก็จะหมดปัญญำต้ำนเซลล์มะเร็งที่จะ เข้ำมำหำ

9

“ด้ ว ยวิ ถี แ ห่ ง การมี ไลฟสไตล์ ม รณะ ทั้ง 14 ประการ ดังที่ได้กล่าวไปก็จะท�าให้ ได้มะเร็งมาเป็นเจ้าของอย่างง่ายดาย”

68

IS AM ARE www.ariyaplus.com


10

กลั้นปัสสาวะ น�้ำปัสสำวะเป็นของ

เสียยิ่งอยู่นิ่งเป็นเวลำนำน จำกกำรอั้น มันก็ไม่ต่ำงอะไร กับน�้ำนิ่งในคลองแสนแสบ ซึ่งทิ้ง ไว้ ไ ม่ น ำนจะกลำยเป็ น น�้ ำ เน่ ำ แต่ ถ ้ ำ เน่ ำ ใน กระเพำะฉี่เรำก็มีผลให้เกิดเซลล์มะเร็งงอกขึ้นมำ ได้

11

ปะทะเค็ ม จั ด พบว่ ำ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ท ำน

อำหำรเค็มมีอัตรำกำรเกิดมะเร็งสูงกว่ำ โดยเฉพำะในอำหำรจ� ำ พวกเนื้ อ เค็ ม เนื้ อ แห้ ง หมู แ ดง ที่ น อกจำกเค็ ม แล้ ว ยั ง มี สี แ ดงดี จ ำก ดินประสิวอีกด้วย

12

ประวัติมะเร็งในครอบครัวมะเร็ง

ร้ ำ ยในครอบครั ว บำงอย่ ำ งสำมำรถ ถ่ ำ ยทอดมำทำงพั น ธุ ก รรมได้ แม้ จ ะไม่ ใ ช่ อสังหำริมทรัพย์แต่ต้องรับไว้ด้วยควำมไม่เต็มใจ เช่น มะเร็งเต้ำนม, มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ แต่ถ้ำป้องกัน ไว้ดีๆ แล้วบำงทีก็ไม่เกิดขึ้นมำครับ

13

ตัวตากแดดบ่อย แสงแดดเป็นรังสี

14

ไม่ค่อยช่วยใคร ถ้ำพูดให้ง่ำยเข้ำ

ที่กระตุ้นอณูเซลล์ของคุณให้ สะดุ้งตก ใจจนเครื่องในรวนหมด ครับ เมื่อเครื่องในรวน แล้วก็ไม่สำมำรถที่จะคุมกำรแบ่งตัว ได้ ท�ำให้แบ่ง ต่ อ ไปอย่ ำ งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง กลำยเป็ น ก้ อ นใหญ่ . ขึ้ น เรื่อยๆ

คื อ เห็ น แก่ ตั ว และไม่ ค ่ อ ยได้ ท� ำ บุ ญ นั่นเอง เพรำะเมื่อใดก็ตำมที่ได้หมั่นช่วยเหลือผู้อื่น จนชินแล้วเรำมักไม่ค่อยได้นึก ถึงตัวเองนัก และ เมื่อไม่หมกมุ่นกับตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยเกิดควำม “อยาก” อันน�ำไปสู่ควำมเครียดร้อนอกร้อนใจ หรือถ้ำไม่มีเวลำก็แค่อนุโมทนำกับบุญที่เรำได้พำน พบก็ท�ำให้มี “สารสุข” หลั่งออกมำเสริมภูมิรู้สู้ มะเร็งแล้วครับ ขอขอบคุณ นพ.กฤษดำ ศิรำมพุช, พบ.(จุฬำฯ) ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์อำยุรวัฒน์นำนำชำติ แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเวชศำสตร์อำยุรวัฒน์ American Board of Anti-aging medicine µุลาคม 2556 IS AM ARE

69


ฮวงจุ้ย ชีวิต พ‹ÍหมÍ

เÇลำเ¡Ôด·�ำนำÂ

¾ื้น°ำนดÇงªะตำ คุณๆทราบหรือไม่ว่าเวลาเกิดที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้คนแต่ละ คนมีนิสัยใจคอที่ต่างกัน รวมถึงเรื่องพื้นฐานดวงก็ต่างกันตามไปด้วย ลองมาดูกันดีกว่าว่าเกิดเวลาไหนจะเป็นอย่างไร เกิดระหว่างเวลา 05.00 - 06.59 น. ชอบเที่ยวชอบผจญภัย ไม่ ค่อยอยู่ในกรอบ แต่ง เกิดเวลำกระต่ำย (ยำมเป้ำ) เป็นเด็กที่คึกคักสดใส ไม่เฉื่อยชำ ช่ำงระแวดระวัง คิดมำก ชอบตื่นเต้น ตกใจง่ำย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจดี ขี้สงสำร อ่อนนอก แข็งใน ไม่ชอบวุ่นวำย ควำมคิดอ่ำนลึกซึ้ง มำดผู้ดี รักสวยรักงำม ขี้เหงำ

เกิดระหว่างเวลา 07.00 - 08.59 น. เกิด เวลำมังกร (ยำมซิ้ง) เป็นเด็กใจกล้ำ ฟอร์มดี โก้หรู ชอบเป็ น ผู ้ น� ำ มำกกว่ ำ ผู ้ ต ำม ชอบเรื่ อ งท้ ำ ทำย เร่ำร้อนรุนแรง ไม่ค่อยคิดก่อนท�ำ เอำกำรเอำงำน ชำญฉลำด มีฝีมือ มีควำมซื่อตรง และมีควำมเป็น ห่วงเป็นใยสูง รักศักดิ์ศรีรักควำมก้ำวหน้ำ

เกิดระหว่างเวลา 09.00 - 10.59 น. เกิดเวลำงู (ยำมจี๋) เป็นเด็กน่ำรัก วำงตัวดี ไม่ ซุ ก ซนเกเร อ่ อ นนอกแข็ ง ใน ชอบควำมเป็ น ที่ หนึ่ง ปรำดเปรื่อง ปฏิภำณดี ไอเดียบรรเจิด มี เสน่ห์ พูดน้อย เข้ำใจยำก รสนิยมดี ช่ำงเลือกสรร ช่ำงสังเกต รักควำมก้ำวหน้ำ แต่ไม่ดันทุรัง

เกิดระหว่างเวลา 11.00 - 12.59 น. เกิดเวลำม้ำ (ยำมโง่ว) เป็นเด็กอำรมณ์ดี แฮปปี้ ร่ำเริง ซุกซน หัวแข็ง อวดดี แต่ไม่มีพิษภัยกับใคร 70

IS AM ARE www.ariyaplus.com

ตัวเก่ง ปำร์ตี้เก่ง แต่ไม่ติดเพื่อนนัก คิดเร็ว ตัดสิน ใจเร็ว อดทนไม่เป็น

เกิดระหว่างเวลา 13.00 - 14.59 น. เกิดเวลำแพะ (ยำมยี่) เป็นเด็กศิลป์ เซอร์ๆ รัก ธรรมชำติ มำดนุ่ม จินตนำกำรเลิศ อ่อนน้อม ดื้อ เงียบ ขี้อำย ขี้งอน ไม่ชอบควำมหรูเลิศ คิดมำก อมทุกข์ แต่ก็ตลกเป็น จริงใจใสซื่อ

เกิดระหว่างเวลา 15.00 - 16.59 น. เกิ ด เวลำลิ ง (ยำมชิ ง ) เป็ น เด็ ก ฉลำด เจ้ ำ เล่ ห ์ แสนกลและแสนซน มำดกะล่อน แต่ไม่ค่อยเอำ เปรียบใคร ใจดี ขี้สงสำร ชอบเล่นเป็นเด็กๆ เรียน เก่ง ท�ำงำนเก่ง เข้ำกับคนง่ำย ขยันเป็น แต่ไม่ชอบ งำนที่กดดันนัก เป็นนักกิจกรรม ไม่ชอบอยู่เฉยๆ

เกิดระหว่างเวลา 17.00 - 18.59 น. เกิดเวลำไก่ (ยำมอิ้ว) เป็นเด็กมำดทะนงองอำจ ใจดี ขี้เล่น มีบุคลิกผู้น�ำ กล้ำตัดสินใจ หัวเก่ำนิดๆ เชยหน่อยๆ อำรมณ์ดี ซื่อตรง พูดจำขวำนผ่ำซำก ชอบแต่งตัว ชอบอวด ชอบเจ้ำชู้


เกิดระหว่างเวลา 19.00 - 20.59 น. เกิดเวลาสุนัข (ยามสุก) เป็นเด็กสดใส ร่าเริง มีชีวิตชีวาเสมอ รักเพื่อนชอบช่วยเหลือผู้อื่น รัก ความถูกต้อง ตรงไปตรงมา อยู่ในกรอบ ขี้กังวล แต่ไม่ใช่คนอมทุกข์ อดทนเป็น ขยันขันแข็ง ชอบเป็นฮีโร่

เกิดระหว่างเวลา 21.00 - 22.59 น. เกิดเวลาหมู (ยามไห) เป็นเด็กคุยไม่เก่ง มาดนุ่ม อารมณ์ศิลปิน แต่งตัวเนี๊ยบ แต่ไม่ค่อย อินเทรนด์นัก สุภาพ อ่อนโยน จริงใจใสซื่อ รักครอบครัว รักเพื่อน แต่ชอบกินชอบเที่ยว รัก ความก้าวหน้า แต่ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง

เกิดระหว่างเวลา 23.00 - 24.59 น. เกิดเวลาหนู (ยามจื้อ) เป็นเด็กคึกคัก สดใส แฮปปี้ อารมณ์ดี ขี้เหงา ชอบอยู่กับเพื่อนๆ ชอบ ปาร์ตี้ ฉลาดเฉลียว เข้ากับคนง่าย ช่างเอาใจ ชอบเด่นดัง หงุดหงิดง่าย ถ้าโมโหแล้วดุนัก กล้า เสี่ยงกล้าลอง ชอบเรียนรู้

เกิดระหว่างเวลา 01.00 - 02.59 น. เกิดเวลาวัว (ยามทื่อ) เป็นเด็กพูดน้อยต่อยหนัก มาดลุ่มลึก ขยันเรียน ขยันท�ำงาน อดทนเก่ง มีระบบระเบียบ ไม่ชอบเล่นไร้สาระ เชยนิด ๆ ไม่ชอบความหวือหวาโลดโผน

เกิดระหว่างเวลา 03.00 - 04.59 น. เกิดเวลาเสือ (ยามอิ๊ง) เป็นเด็กที่กล้าหาญ เชื่อมั่นในตัวเอง เซ็กซี่ เร้าใจ เจ้าชู้ เจ้าส�ำราญ กล้าพูดกล้าคุย ห้าวหาญ บุ่มบ่าม ใจกว้าง รัก อิสระเสรี โม้เก่ง ใจร้อนแต่ไม่ใจร้าย ชอบเอาชนะ ไม่ดูถูกใคร เอาใจ ไม่เป็น ตัดสินใจเร็ว

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก FW Mail ตุลาคม 2556 IS AM ARE

71


Tourist Guide mr.freedom

หลายๆคนอาจใช้ชีวิตเพื่อการท�ำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาพัก ผ่อนท�ำงานจนลืมนึกไปว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่ไหน แต่ส�ำหรับ บางคนคิดว่าความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตคือการออกเดินทางเพราะว่านอก จากการเดินทางจะท�ำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วการเดินทางยังให้ทั้งความ สุข และความทรงจ�ำที่ดีกับเราเสมอ เหมือนดังที่ มาร์ค ทเวน นักเขียนชาว อเมริกันเคยกล่าววรรคทองไว้ว่า “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness.” นั่นเอง

เวปไซด์AmazingBeautifulWorldได้จัดอันดับ10เมืองที่น่า ไปเที่ยวมากที่สุดในโลกมาลองดูกันซิว่าสิบรายชื่อดังต่อไปนี้จะมีเมืองที่ อยู่ในใจของคุณหรือไม่ 72

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตุลาคม 2556 IS AM ARE

73


10

.บาร์เซโลนา, สเปน

เป็ น เมื อ งที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สอง ในประเทศสเปนและเป็ น เมื อ งหลวงของ แคว้ น คาตาโลเนี ย บาร์ เ ซโลนามี ม รดกทาง วัฒนธรรมที่สวยงามและถือว่าเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมที่ส�ำคัญเมืองหนึ่งในทวีปยุโรปนอกจาก นั้นยังมีชายหาดที่สวยงามอีกด้วย

9

.ฮ่องกง

นับตั้งแต่กลับคืนสู่อ้อมอกของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนในปี1997 ฮ่องกงก็เปลี่ยนสถานะ เป็ น เขตบริ ห ารพิ เ ศษของประเทศจี น ภายใต้ หลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ถึงแม้ว่าจะ เปลี่ยนชื่อหรือการปกครองไปบ้าง แต่ความเป็น เมืองปลอดภาษี ศูนย์กลางทางการเงินของทวีป เอเซีย และแหล่งชอปปิ้งสุดหรูท�ำให้ฮ่องกงก็ยัง เป็นเมืองที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยอยู่ เสมอ

74

IS AM ARE www.ariyaplus.com


8

.กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมาก ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ภายหลังจากเป็นเจ้า ภาพการแข่งขันกีฬาในเครือจักรภพ เมื่อปี1998 และเป็ น หนึ่ ง ในสนามแข่ ง รถกรั ง ปรี ซ ์ สู ต รหนึ่ ง ท� ำ ให้ ก รุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ เ ป็ น ที่ น ่ า สนใจมากขึ้ น นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีอาคารแฝดที่สูงที่สุดใน โลกที่ชื่อว่าPetronas Twin Towersอีกด้วย

7

.ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดู ไ บเป็ น หนึ่ ง ในเจ็ ด เมื อ งใหญ่ ที่ ตั้ ง อยู ่ ภายใต้นามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองดูไปได้ ชื่อว่าเป็นสวรรค์กลางทะเลทรายที่ทุกคนสามารถ สัมผัสได้ดูไบมี Burj Khalifa ซึ่งเป็นอาคารที่สูง ที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยั ง มี เ กาะที่ มนุ ษ ย์ ส ร้างเอง ขึ้นหลายแห่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อีกด้วย แม้ว่าดูไปจะเป็นเมืองที่แพงที่สุดแต่ก็ยัง ได้รับการตัดสินให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดที่ จะอาศัยอยู่ในตะวันออกกลางอยู่ดี

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

75


6

.อิสตันบูล, ตุรกี

อิสตันบูลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตุรกี เดิมชื่อคอนสแตนติโนเบิล ตั้งอยู่บริเวณช่อง แคบบอสฟอรัส จึงท�ำให้อิสตันบูลเป็นเมืองส�ำคัญ เพียงเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือทวีป ยุโรปฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเซีย ฝั่งอนาโตเลียจึงท�ำให้เมืองอิสตันบูลมีวัฒนธรรม ที่ ผ สมผสานกั น ของทั้ ง สองเชื้ อ ชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี เสน่ห์

5

. นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา

นิ ว ยอร์ ก นิ ว ยอร์ ก ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณชายฝั ่ ง มหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่มีประชากร มากที่สุด แบ่งออกเป็นห้าเขตคือแมนฮัตตัน ควีนส์ บรองซ์ บรูคลิน และเกาะสตาเต เป็นมหานครที่ เจริ ญ ที่ สุ ด ในโลก จั ด ได้ ว ่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางทาง เศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่ส�ำคัญที่สุด แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น เมื อ งที่ มี ตึกระฟ้ามากที่สุดในโลกอีกด้วยนิวยอร์กยังเป็น บ้านเกิดของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานวรรณกรรมและทัศนศิลป์ที่เรียกว่า ฮาเล็ม เรอเนสซองค์ (Harlem Renaissance) งานภาพ เขี ย นที่ เรี ย กว่ า ศิ ล ปะกึ่ ง นามธรรม (Abstract Expressionism) หรือที่รู้จักกันว่า “นิวยอร์ก สคูล” วัฒนธรรมทางดนตรีอย่างฮิปฮอปก็ถือว่า มีจุดเริ่มต้นที่เมืองนี้

76

IS AM ARE www.ariyaplus.com


4

.สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในสมาชิกของเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย สิงคโปร์เป็นหนึ่งในเมืองที่สะอาดและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก จะเห็นว่าคนไทยนิยม มาเที่ยวที่นี่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เนื่องจากมีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยว น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก Universal Studios Singapore, Resort World Sentosa, Marina Bay Sands, Night Safari, สวนนก Jurong Bird Park, Singapore Flyer, Duck Tour และ อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเป็นเมืองท่าปลอดภาษี ท�ำให้สิงคโปร์แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกประเทศ หนึ่ง

3

.ปารีส, ฝรั่งเศส

ปารีสเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส และเป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งที่ ส วยที่ สุ ด และโรแมนติ ก ที่ สุ ด ในโลก ปารี ส ตั้ ง อยู ่ บนแม่ น�้ ำ แซน บริเวณ ตอนเหนือของประเทศ ปารีสมีชื่อเล่นมากมาย แต่ชื่อที่โด่งดังที่สุดคือ “นครแห่งแสงไฟ” (La Ville-lumière) ซึ่งหมายความว่าเป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนและความรู้ ทั้งยังหมายความว่าเป็น เมืองที่สว่างไสวเต็มไปด้วยแสงไฟอีกด้วย ปัจจุบัน กรุ ง ปารี ส เป็ น หนึ่ ง ในศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมที่ ล�้ ำ สมั ย และด้ ว ยนโยบายการ ส่งเสริมทางด้านการศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท�ำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่ง ในเมืองที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

77


2

.ลอนดอน, อังกฤษ

ลอนดอนเป็ น เมื อ งหลวงของประเทศ อั ง กฤษและสหราชอาณาจั ก รและเป็ น เมื อ งที่ ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป ลอนดอนเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางส�ำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้น�ำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น และ ศิลปะ ในอดีตนั้นถือว่าลอนดอนเป็นเมืองหลวง ของโลก เพราะเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน

1

. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

กรุ ง เทพมหานครเป็ น เมื อ งหลวงของ ประเทศไทย กรุ ง เทพฯ กรุ ง เทพมหานครเป็ น แหล่งรวมความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม อันสูงค่า อันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สามารถผสมผสาน เข้ า กั บ ความทั น สมั ย ของเมื อ งได้ อ ย่ า งลงตั ว มี เอกลักษณ์ที่เฉพาะ จนได้รับการยอมรับจากนานา ประเทศว่ามีความสวยงามน่าท่องเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังได้รับ การเลื อ กให้ เ ป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก (World Best Award)ถึง4ปีติดต่อกันจากการ โหวตของนักท่่องเที่ยวทั่วโลกและผู้อ่านนิตยสาร Travel+Leisure ซึ่งเป็นนิตรสารท่องเที่ยวยอด นิยมของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

78

IS AM ARE www.ariyaplus.com


For good Break a leg สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า Break your legs หมายถึง ท�ำให้ดีที่สุด หรือเปล่าค่ะ จาก Nid ส�ำนวนที่คุณพูดถึงคือ Break a leg. ถ้าแปลตรงตัว หมายถึง ขอให้ขาหัก แต่แน่นอน สิครับ ไม่ได้หมายความว่าอย่าง นั้นเพราะเป็นส�ำนวน Break a leg เป็นค�ำอวยพรในเชิงที่ดี มักใช้กับนักแสดง นักร้อง หรือใครที่จะต้องแสดง ความสามารถต่อหน้าคนอื่น และ เราจะอวยพร ค�ำนี้ก่อนที่เขาจะเริ่มแสดง เป็นส�ำนวนที่ผมใช้กับลูก น้องที่แสดงในรายการโทรทัศน์เด็ก ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรายการ ผม ไปพูดกับเขาว่า Break a leg ซึ่งเขาตอบทุกครั้งว่า Thank you. งงไหมครับ ส�ำนวนนี้เกิดจากความเชื่อว่า ถ้าเราพูดถึงสิ่งไม่ดี สิ่งร้าย นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราพูดถึงสิ่งนั้นแล้ว ต่อจากนั้นต้องมีแต่สิ่ง ดี ๆ มา เข้าใจไหมครับ อาจแปลว่า “ขอให้ขาหัก … นั่นแหละ ผมก็พูดไปแล้วต่อไปคุณจะไม่ขาหัก จะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นเวลาคุณ แสดง” นั่นคือเหตุผลที่ค�ำตอบคือ Thank you. เพราะที่จริงแล้ว Break a leg หมายถึง ขอให้โชคดี

Hello, I would like to ask you a question. What is the meaning of “He went home for good?” Take care, Kobkarn เห็นไหมครับท่านผู้อ่านที่รัก การเขียนภาษาอังกฤษไม่ ยากเท่าที่คิด ผมไม่ได้แก้อะไรแม้แต่ค�ำเดียวที่คุณกอบกาญจน์เขียน ครับ เขียนแบบง่าย ๆ กะทัดรัดดีครับ ถ้ า หากว่ า คุ ณ จะท� ำ อะไรบางอย่ า ง for good นั่ น หมายความว่าคุณจะท�ำสิ่งนั้นตลอดไป for good ให้ความหมาย ว่า forever ครับเช่น I’m back for good. (ผมกลับมาแล้ว และจะไม่จาก ไปไหนอีก) Bucknut said he would give up smoking for good. (บักนัดบอกว่าจะเลิกสูบบุหรี่ตลอดไป) Somchai’s gone for good. (สมชายไปแล้วและจะ ไม่กลับมาอีก) ในตัวอย่างที่คุณยกมาความหมายคือ เขากลับบ้านตลอด กาลคือ ขาจะไม่ออกไปไหนอีก

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

79


Social News

โดย : เจ้าจุก

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ นับเป็นปีแรกที่เข้าร่วมโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน กับ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ ที่มาด้วย ความน่ารักสดใสเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงใจแห่งจิตอาสา ซึ่งมีนักเรียน สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก เชื่อได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้ จะเป็นแหล่งสร้างจิตอาสาที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและมีใจอาสา ที่ดีอย่างแน่นอนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสาได้อย่างดีทีเดียว

กิจกรรมโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็กและครอบครัว โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็กและ ครอบครัว สนับสนุนโดยสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 6 ร่วมกับมหาวิิทยาลัยสยาม จัดอบรมให้กับแกนน�ำ เยาวชนครอบครัวพอเพียง ณ ลานมวยครูเสือ(ธนบุรี) กิจกรรมครั้งนี้น้องๆนักเรียนได้รับทั้งความรู้ และ ได้ เรียนรู้ศิลปะมวยไทยเอาไว้ป้องกันตัวอีกด้วย เรียก ได้ว่าได้รับทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมๆ กัน

โรงเรียนเทพลีลา นั บ เป็ น ปี แ รกที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการใส สะอาดพอเพี ย งเพื่ อ พ่ อ สู ่ ส ถานศึ ก ษาและชุ ม ชน กับ โรงเรียนเทพลีลา สถานศึกษาที่ได้ขึ้นชื่อว่าผลิต นักกีฬาเยาวชนทีมชาติที่มากที่สุดในประเทศไทย และในครั้งนี้โรงเรียนเทพลีลาก�ำลังเข้าสู่กระบวน สร้างจิตอาสาออกมาเพื่อรับใช้สังคมเหมืิอนดั่งที่ ผลิตนักกีฬาไทยออกมารับใช้ประเทศชาติ 80

IS AM ARE www.ariyaplus.com


กิจกรรมค่ายผู้น�ำเยาวชนครอบครัวพอเพียง (Leaders camp 2013) กิ จ กรรมค่ า ยผู ้ น� ำ เยาวชนครอบครั ว พอเพี ย งประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ จัดขึ้นเพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้น�ำให้กับประธานนักเรียนแกนน�ำ เยาวชนครอบครัวพอเพียงจากทุกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมุ่งหวัง ให้เกิดภาวะผู้น�ำ ความสามัคคี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ต่างๆ ในการที่จะท�ำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันในโอกาสต่อๆ ไป ทั้งนี้กิจกรรม ค่ายเต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักความอบอุ่น แม้จะมาจากต่างสถาน ศึกษากันก็ตาม

ผู้บริหารโสสุโก้และผู้บริหารนิตยสาร B-1 ร่วมถ่ายภาพกับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด ผู้ผลิตและจัด จ� ำ หน่ า ยกระเบี้ อ งปู พื้ น และบุ ผ นั ง “โสสุ โ ก้ ” สนั บ สนุ น และร่ ว ม ตัดสินผู้ชนะในโครงการ Built It First Competition 2013 by B-1 Magazine & SOSUCO เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาผู้มี ใจรักการออกแบบได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และร่วม ท�ำประโยชน์ให้กับสังคม โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกส่ง มอบให้ทางเขตห้วยขวาง เพื่อน�ำไปใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนาต่อไปในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจ ถึงการบังคับใช้กฏหมายมากยิ่งขึ้น

พิ ธี รั บ มอบสารตราตั้ ง และสถาปนาคณะ กรรมการบริหารสโมสรโรตาแรคท์ชุมชน ราชเทวี และ สโมสรอินเทอร์แรคท์ชุมชน ราชเทวี พิธีรับมอบสารตราตั้งและสถาปนาคณะ กรรมการบริหารสโมสรโรตาแรคท์ชุมชนราชเทวี และ สโมสรอิ น เทอร์ แรคท์ ชุ ม ชนราชเทวี จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยสโมสรโรตารี่ ร าชเทวี เพื่ อ เป็ น การสร้ า ง พลั ง จิ ต อาสาผ่ า นเยาวชนคนรุ ่ น ใหม่ ที่ จ ะก้ า วขึ้ น มาเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารประเทศต่ อ ไปในอนาคต ซึ่ ง ใน พิธียังได้รับเกียรติจาก ผวภ.ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย ผู้ว่าการภาค 3350 พ.ศ.2556 - 57 เดิน ทางมาร่วมแสดงความยินดีในการสถาปนาสโมสร ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ตุลาคม 2556 IS AM ARE

81


by pass@siam ¹้ͧห¹Öè§

7 เรื่อง·Õ่คØณตŒองรÙŒ¶ŒำอÂำ¡·ำ»ำ¡áดงãËŒเรÔ่ด¡Ç‹ำãคร ปากแดงแรงฤทธิìเป็นสัญลักษณ์ของสาวเปรี้ยวจี๊ด แต่การเปรี้ยวเผ็ดเข็ดฟันไปกับเรียวปากสีแดงนี้ ใช่ว่าใครทาแล้วก็จะเกิดจะเริ่ดทุกคนนะจ๊ะ ลุคสวยสะเด็ดแบบนี้ก็ต้องมีเคล็ดลับพิเศษสักหน่อย กระปุกดอท คอมเลยขอบอก 7 ทริคทาปากแดงให้เริ่ดเกิดกว่าใคร ให้สาวเปรี้ยวอย่างคุณเท่านั้นฟังค่า 1. เลือกสิ่งที่ใช่ แดงเ©ดไหนที่ใช่คุณ ทริ ค ง่ ำ ย ๆ ให้ รู ้ ว ่ ำ แดงเฉดไหนที่ ใช่ คุ ณ ก็ คื อ พิจำรณำดูจำกสีผิวของตัวเองนั่นเองค่ะ สำวผิวขำวกระจ่ำง ไปกันได้ดีมำก ๆ กับสีแดงสดเจือไปทำงน�้ำเงินหรือแดงเฉด ที่ ไ ม่ อ มสี ส ้ ม เลย ส่ ว นที่ ผิ ว เหลื อ งขึ้ น และคนที่ ค ล�้ ำ ลง มำอี ก หน่ อ ยให้ เ ลื อ กสี แ ดง แบบอมส้มอมชมพูจึงจะดูดี มีวิตชีวำ ส�ำหรับสำวผิวเข้ม ไปเลยต้องลองสีแดงเจือม่วง หรือสีไวน์จะเข้ำกันได้ที่สุด

2. ลิปไลน์เนอร์ เพื่อน คู่ใจยามทาปากแดง ลิ ป ไลน์ เ นอร์ อ ำจ จะดูเป็นไอเทมโบร�่ำโบรำณที่คิดว่ำมีแต่สำวรุ่นดึกเท่ำนั้น ที่ใช้ แต่จะบอกให้ว่ำกำรใช้ลิปไลน์เนอร์ยำมทำลิปสติกสี แดงมันเข้ำกันและเวิร์คมำก ๆ ขอเพียงแค่เลือกสีให้ถูกกัน เท่ำนั้นเอง ลิปไลน์เนอร์จะช่วยเพิ่มควำมคมให้กับขอบเรียว ปำก ท�ำให้ควำมเปรี้ยวของคุณเปะสุด ๆ แถมยังช่วยล็อกไม่ ให้ลิปสติกเลอะออกมำนอกขอบปำกได้ด้วยค่ะ

3. แต่งตัวยังไงให้เข้ากับปากแดง ๆ ชุดที่เข้ำกับลิปสติกสีแดงกลับมีควำมเรียบง่ำย อย่ำงไม่น่ำเชื่อ อย่ำงเดรสสีด�ำ สูทสีด�ำ หรือชุดเดรสงำน รำตรีก็ไปกันได้ดีกับสีแดงแทบทั้งหมด แต่ถ้ำใครเป็นสำว เท่แล้วอยำกเปรี้ยวด้วย ยีนส์กับแจ็คเก็ตหนังก็ยังดูเจิดกับ ลุคปำกแดง ก็เข้ำกันได้ดีกับลุคเรียวปำกสีแดงอย่ำงไม่น่ำ เชื่อเลยค่ะ

4. ห้ามปล่อยให้ลิปสติกเลอะฟันเด็ดขาด ด้วยควำมที่ว่ำลิปสติกสีแดงนั้นสังเกตเห็นได้ง่ำย หำกมันเลอะไปที่ฟันคุณล่ะก็ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ำคนอื่น ๆ

ก็ต้องสังเกตเห็นได้แน่ ๆ หลังจำกทำลิปสติกแล้วซับปำกสักครั้ง เพื่อซับลิปส่วนที่เยิ้มออกไป จำกนั้นให้อมนิ้วที่สะอำดหนึ่งนิ้ว หุบปำก แล้วรูดนิ้วออก สีแดงจำกลิปสติกที่ติดอยู่ด้ำนในของริม ฝีปำกจะหลุดออกมำด้วย

5. ฟันขาวปิงยิ่งขับเรียว ปากให้สดสวย ก่ อ นที่ คิ ด จะหยิ บ ลิปสติกสีแดงมำทำ ยิ้มยิงฟัน ดู ตั ว เองในกระจกก่ อ นว่ ำ ฟั น ของคุ ณ ขำวสดใสหรื อ ยั ง เพรำะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลฟันให้ ขำวสะอำดสดใสเข้ำไว้อย่ำง สม�่ ำ เสมอ นอกจำกเพื่ อ ทำ ปำกสีแดง ๆ ได้สวยเจิดแบบ ไร้ที่ติแล้ว ก็ถือว่ำท�ำเพื่อบุคลิกภำพของคุณด้วยนะคะ

6. ทาปากแดงแล้วห้ามแต่งชมพูนะ ! ไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำม หำกคุณเลือกจะทำลิปสติกสีแดง แล้วก็ไม่ควรที่จะน�ำมันไปมิกซ์กับเครื่องแต่งกำยที่มีสีชมพู เพรำะ ด้วยควำมที่เป็นโทนสีที่ใกล้กัน มันจะปะทะกันเองและท�ำให้ลุคนั้ นของคุณดูเฟลไปเลยล่ะ อย่ำเด็ดขำดนะจ๊ะ

7. ปากแดงจะเริ่ดได้ ต้องแต่งส่วนที่เหลือของหน้าอ่อน กว่าปาก อย่ำงเลือกอำยแชโดว์สีน�้ำตำลอ่อนย่อมดูดีกว่ำสีด�ำ หรือสีม่วง ไม่หนักมือกับอำยไลน์เนอร์แต่เน้นไปที่ขนตำแทน ปัดแก้มพอออกสีระเรื่อจะดูดีกว่ำใช้บลัชออนสีแดงสุกปลั่งซึ่งจะ ไปแดงแข่งกับเรียวปำก ที่ส�ำคัญก็อย่ำลืมเตรียมผิวหน้ำให้เรียบ สวยเนียนใสด้วยรองพื้น หรือแป้งผสมรองพื้นดี ๆ กันด้วยนะจ๊ะ

คราวนี้ใครอยากทาปากแดงให้เริ่ดให้เจิดต้อง ไม่ลืมน�าทริคทั้ง 7 ข้อนี้ไปใช้ รับรองว่าแดงแรงฤทธ์ สวยแซบยิ่งกว่าใคร ๆ แน่นอนค่า ที่มำ : kapook.com

82

IS AM ARE www.ariyaplus.com


แ จ ก ฟ รี ! !

เสื้อยืดสุดเท่ เสื้อÂืดครอºครัǾอเ¾ÕÂง Limited Edition ส�ำËรัºผÙŒ·Õ่สมัครสมำªÔ¡นÔตÂสำร Is Am Are ครอºครัǾอเ¾ÕÂง ตั้งáต‹ÇันนÕ้เ»šนตŒนไ» ด‹Çน!!..มÕ¨�ำนÇน¨�ำ¡ัด *รายละเอียดการสมัครสมาชิกหน้า 19* ช�าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำดเพื่อโครงกำรใสสะอำดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถำบันกำรศึกษำและชุมชนธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำ ส�ำนักงำน กพ.บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 201-0-34271-1 กรุณำส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสำรครอบครัวพอเพียงพร้อมหลักฐำน กำรช�ำระเงินมำที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด โทรศัพท์ 02-983-7312-3, โทรสำร 02-983-7314 www.ariyaplus.com

มำร‹Çมเ»šนส‹ÇนËนÖ่ง¢องครอºครัÇเรำนะครัº!!


Is am are oct 56  
Is am are oct 56  
Advertisement