Page 1

www.ariyaplus.com

จากแนว“พระราชด�ำริ” สู่ประโยชน์สุขปวงประชา

ท�ำไมเราจึงต้องมี

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ดวงชะตาแสนกล

ท่านย่าเฒ่า

แอชนวนนชาื่น

Sufficiency Economy Family

ศิลปการท�ำงาน ให้มีความสุข ว. วชิรเมธี

Tourlist Guide ดอยอินทนนท์

ชีวิตนั้นสั้น

แต่ความดียืนยาว

ธานินทร์ พันธ์ประภากิจ

บทสัมภาษณ์พิเศษ!!!

58

www.ariyaplus.com ARE :2555 1 พฤศISจิAMกายน


ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)… เปลี่ยนผู้บุกรุกเป็นผู้รักษา

“...หากคนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่านั้นมีความเข้าใจ ว่า การพิทักษ์ป่าคือการรักษาชีวิตของเขาเองได้แล้ว พวก เขาก็พร้อมที่จะดูแลรักษาป่าไม้ด้วยความเต็มใจ เมื่อป่าได้ รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้ว ป่าก็จะอ�ำนวยประโยชน์ กลับมาให้พวกเขาอย่างประมาณค่ามิได้ และเมื่อพวกเขา ได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะมีก�ำลังใจในการ ดูแลรักษาป่ามากยิ่งขึ้น สุดท้ายก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคนกับ ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน…” พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินาถ พระราชทานแนวพระราชด�ำริในการจัดตั้งโครงการ โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป. เป็นโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ของราษฎรจากผู้บุกรุกเป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์ จากป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการหยุด ยั้งการท�ำลายป่า กองทัพภาคที่ ๒ และกองอ�ำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในภาค ๒ ได้สนองแนวพระราชด�ำริและได้ริเริ่ม โครงการราษฎรอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ป ่ า (รสทป.) ขึ้ น เมื่ อ ต้น พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยกรมทหารราบเฉพาะกิจที่ ๖ ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานีป่าไม้เขตอุบลราชธานี และป่าไม้จังหวัด อุ บ ลราชธานี จั ด การอบรมราษฎรเพื่ อ กระตุ ้ น และสร้ า ง

จิตส�ำนึก ให้แก่ราษฎรในแนวเขตพื้นที่ป่าให้เห็นคุณค่าและ ความส�ำคัญของป่าไม้ และหยุดยั้งการบุกรุก ลักลอบตัดไม้ ท�ำลายป่าแล้วหันมาช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่ยังเหลืออยู่ ฟื้นฟู สภาพป่าที่เคยถูกท�ำลาย ด้วยการปลูกป่าเพิ่มเติม และดูแล รักษาป่าให้คืนความอุดมสมบูรณ์ ในการด� ำ เนิ น โครงการดั ง กล่ า ว กรมป่ า ไม้ ไ ด้ ร ่วม สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและได้น�ำโครงการฝึกอบรม รสทป. นี้ ม าขยายผลการด� ำ เนิ น งานไปทั่ ว ประเทศตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายใต้ความร่วมมือและการประสานงานอย่าง ใกล้ ชิ ด ของกองทั พ ภาคทุ ก ภาคและส� ำ นั ก งานป่ า ไม้ ทุ ก เขต จวบจนถึงปัจจุบัน


ความเพียร ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะก�ำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกัน มิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษา มิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างส�ำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์ และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม

พระราชด�ำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๙


ทักทายกันก่อน....

ทักทายปักษ์สุดท้ายของปีมะโรง ยังไม่ทันถึงวันลอยกระทงก็ได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วของเด็กๆ แถวบ้านพากันร้องเพลง ....วันเพ็ญเดือนสิบสองน�้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลาย ชาย หญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง....ปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ความสนุกสนานของเด็กๆ ไร้เดียงสาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หัววัน โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทุกแห่งก็จะให้ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อท�ำกระทง เด็กในกรุงเทพฯส่วนใหญ่ก็จะหาซื้อวัสดุ เช่น โฟม หรือแป้งขนมปังแผ่นที่มีจ�ำหน่าย อยู่พร้อมกระดาษย่น กระดาษกาว กากเพชร ดอกไม้ธูปเทียนที่เขาจัดไว้เป็นชุดๆ น�ำมาประดับประดาตกแต่งตามอัธยาศัย ซึ่งบางแห่ง บางโรงเรียนถึงขนาดน�ำมาประกวดประชันกันเพื่อรับของขวัญของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วย แต่จะมีใครสักกี่คนที่พอจะรับรู้ กับสายตา หรือการนั่งมอง อย่างใจจดใจจ่อของเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมือง หลวง คือกรุงเทพมหานครแห่งนี้ การเฝ้ารอที่จะได้หรือได้เห็น กระทง ที่สวยงามสักหนึ่งกระทง ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ...ความ เหลื่อมล�้ำในสังคมเมืองหลวง...บ้างก็อยู่ในซอยหรือถนนเดียวกันแท้ๆ แต่แตกต่างราว ‘ฟ้า’ กับ ‘ดิน’ การ...ให้ ...ให้ และ...ให้ คนบางคนถึงกับร้องออกมาว่า ...ต้องให้กันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยหรือ ท�ำไมต้องให้กันด้วย ...ให้ท�ำไม ...ให้เพื่ออะไร ...ให้แล้วจะได้อะไรกลับคืนบ้าง ...ให้แล้วเคยตัว ...ให้ไปก็ไม่ไม่มีประโยชน์ และอื่นๆอีกมากมายที่ การให้...ท�ำให้ ‘คน’ รู้สึก ร�ำคาญ

“...เราต้องให้กันก่อน การให้นั้น ให้เพื่อสังคมจะได้อยู่ได้ เมื่อสังคมอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม...” พระบรมราโชวาท บางตอน ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

น้อมน�ำพระบรมราโชวาทมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ปีเก่าไป ปีใหม่มา เรามีความสุขกัน มากน้อยแค่ไหน เพียงใด ไม่เท่ากันหรอกค่ะ เพราะบางคน บางบ้าน ปิดบัญชีสิ้นปีมีเงินเหลืออยู่ หลักพันก็ดีใจกันจนเนื้อเต้น แต่กับคนบางคน บางบ้าน มีเงินมากมาย รวยล้นฟ้าแต่หาความสุขไม่ ได้เลยก็มี เหล่านี้ขึ้นอยู่กับ ‘ความพอ’ ซึ่งในแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันแล้วแต่ จิตใจ ถ้ามีความอิจฉามาก ก็ยิ่งหาความสุขไม่เจอ แล้วยิ่งคนที่เราอิจฉานั้น มีความแตกต่างกับเรา ทั้งทางฐานะ หน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ อันนี้ยิ่งทุกข์มาก แต่ถ้าเรามองคนที่เขามีน้อยกว่า ด้อย กว่า เราจะรู้สึกมีความสุข และจะยิ่งมีความสุขมากขึ้น ถ้าเราได้ ‘ให้’ เพราะความสุขที่แท้จริงนั้น ‘ผู้ให้’ ย่อมมีความสุข มากกว่า ‘ผู้รับ’

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, ประสิทธิ์ ไชยทองพันท์,วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ : ภาวัช ครูซ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ : ชัชชัย สุขขาวดี, พุฒิพัฒน์ กมลจรัสพงศ์, สุพิชฌาย์ กมลจรัสพงศ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด : รัชดาภรณ์ ศรีนวลสุข ฝ่ายสมาชิก : ฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : ส�ำนักงานกฎหมาย พิทยาเพชรพลอย โรงพิมพ์ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด จัดจ�ำหน่าย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจ�ำหน่าย จ�ำกัด ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖

๒๐ ๔๘

๓๘

๕๒

๔๐ ๖๘ จากแนวพระราชด�ำริ สู่ประโยชน์สุขปวงประชา Andrew biggs ธรรมะติดปีก ว.วชิรเมธี ดวงชะตาแสนกล ความเป็นฅน ความเป็นครู หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี is am are แก๊งหมูหลุม ต�ำบลบ้านน�้ำพุ กิจกรรมครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

คุยกับดาว

ดรุณี เจริญพานิช กิจกรรมอยู่เย็น

๓๒

๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๓๐ ๓๒ ๓๘ ๔๐ ๔๒ ๔๘

๗๖ คุยนอกกรอบ ธานินทร์ พันธ์ประภากิจ ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา Tip Today ทุนเรียนฟรี Healthy Hour นิทานสีขาว ฮวงจุ้ยชีวิต คุยเฟื่อง...เรื่องเร้นลับ ลักษณะหน้าอกบอกดวง ท�ำไมคนไทยจึงต้องเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ำรุง ท�ำไมเราจึงต้องมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา Tourist Guide อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า Social news by pass@siam

๕๒ ๕๖ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๒ ๗๖ ๘๐ ๘๒

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 9


10 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 13


14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 15


16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 17


Along came Polly และ Along came a spider

Appreciate กับ Impresss ต่างกันอย่างไร

คุณแอนดรูว์ ครับ ผมติดตามรายการของคุณเป็นประจ�ำ ถ้าตื่นเช้านะครับ ก็จะไม่พลาดครับ และเป็นแฟนคอลัมน์ “ภาษาอังกฤษ ง่ายนิด เดียว” ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ด้วยครับ มีวลีภาษาอังกฤษ ที่อยากจะถามครับ เพราะถามคนไทยหลาย ๆ คนที่ เก่งภาษา อังกฤษแล้วไม่มี ใครให้ค�ำตอบได้เลยครับ บางคนบอกว่าไม่เคย ได้ยิน และใช้งานผิดครับ ผมได้มาจากชื่อภาพยนตร์ครับ ค�ำว่า Along came Polly และอีกเรื่อง Along came a spider จาก Sangthong

สวัสดีค่ะคุณแอนดรูว์ ดิฉันอยากจะทราบความแตกต่างระหว่าง appreciate ขอบคุณที่ชมนะครับ แต่ผมขอเสนอว่า ถ้ามีข้อสงสัย กับ impresss ขอบคุณค่ะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ น่าจะถามชาวอังกฤษมากกว่าชาวไทย Pramai. เหมือนผมเวลามีปัญหากับภาษาไทย ผมมักจะหลีกเลี่ยงถามฝรั่ง เป็นสองค�ำที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้ (“หนู impress ไม่ว่าเก่งภาษาไทยมากแค่ไหนครับ มากกับพี่แต่รู้สึกว่าพี่ไม่ appreciate หนูเลย”) เรามาดูตัวอย่างประโยคนี้ Sangthong came along. แต่ถ้าคิดจะใช้ในประโยคสมบูรณ์ภาษาอังกฤษล้วนก็ ความหมายก็คือ สังข์ทองมา เพราะว่า to come along ใน ควรใช้ในเชิงที่ถูกต้อง ประโยคนี้คือ มา หรือ เดินมา เดินเข้ามา แต่เราสามารถเรียง to appreciate หมายถึง เห็นคุณค่าหรือชื่นชมอะไร ค�ำในประโยคนี้อีกอย่างหนึ่งคือ Along came Sangthong. บางอย่าง แต่ to be impressed with (ไม่ใช่ impress เฉย ๆ) ซึ่งความหมายคงเดิมเพียงแต่อาจจะฟังไพเราะขึ้น แบบศิลปะ หมายถึง ประทับใจอะไรบางอย่าง จะเห็นว่า ความหมายคล้าย ๆ หน่อย กันแต่ไม่เหมือนกัน เช่น ความหมายของ ๒ ประโยคที่คุณได้ยกมาเป็นตัวอย่าง I appreciate your kindness. คือ นาง Polly ได้มาพอดี กับ แมงมุมเดินเข้ามา (ฉันขอชมชื่นความเมตตากรุณาของคุณ) ตัวอย่างสุดท้ายนี้มาจากกลอนเด็ก ชื่อ Little Miss I’m impressed with your kindness. Muffet คือ (ฉันประทับใจกับความเมตตากรุณาของคุณ) Little Miss Muffet sat on her tuffet ค�ำว่า appreciate เราใช้บ่อยในส�ำนวน Thank you; Eating her curds and whey I appreciate it. ซึ่งเป็นการขยายความของค�ำว่า ขอบคุณ ใน Along came a spider, and sat down beside her ความหมายว่า ขอบคุณครับ ผมชื่นชมในสิ่งที่คุณท�ำให้ผม And frightened Miss Muffet away. ลองใช้ดูสิครับ ค�ำตอบจากฝรั่งมักจะเป็นว่า It was เด็กฝรั่งเกือบทั้งหมดรู้จักกลอนนี้อย่างดี nothing. หรือ You’re welcome.

18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ปี (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ปี (๒,๘๘๐ บาท) รายปี ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ปี (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ปี (๑๔,๔๐๐ บาท) รายปี ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�ำนวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ ๘ บาททั่วประเทศ)

รายชื่อทานปัญญา

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�ำนาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

คุณราวรงค์ สาบุญ มอบให้ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิธี คุณจินตนา เสียงเพราะ มอบให้ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม คุณนภาวรรณ จินตชิน มอบให้ บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ คุณจิราวรรณ์ สิทธิภักดี มอบให้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

ช�ำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถาบันการศึกษาและ ชุมชน ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขา ส�ำนักงาน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมาที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)


ธรรมะ .. ติดปีก โดย : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี .

ศิลปะการ ท�ำงานให้มี ความสุข หัวข้อท�ำงานอย่างไรให้มีความสุขเป็น หัวข้อของอาตมา ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้

หลงลืมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีใคร เก่ ง อยู ่ ไ ด้ ค นเดี ย ว แท้ ที่ จ ริ ง เราจะต้ อ งอาศั ย ผู ้ ร ่ ว มงาน จากทุกฝ่ายอยู่เสมอ ดังนั้นอย่ามัวแต่ท�ำงานแต่จงท�ำคน ท�ำงานที่ใจรัก เพราะถ้าเราท�ำงานที่ใจรักทุก ๆ ด้วย เพื่อก่อให้เกิดสภาวะงานก็ส�ำเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย์ คนก็ วันจะเป็นวันแห่งความสุข เราไม่ต้องรอว่าความสุขจะมา ส�ำราญ งานก็ส�ำเร็จ ใครท�ำงานได้อย่างนี้คน ๆ นั้นจะเป็น ถึงเราวันเสาร์-อาทิตย์แต่ทุกวันที่เราท�ำงานจะเป็นวันแห่ง คนที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน จนกล่าวได้ว่า งาน ก็ส�ำเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย์ ความสุขของเราเพราะว่าเราท�ำด้วยความรัก ท�ำงานทุกชิ้นให้เต็มที่ให้ดี เพราะเมื่อเราสร้าง งาน งานจะย้อนกลับมาสร้างคน งานคือเวทีแสดงออกซึ่ง ศักยภาพในการท�ำงานของเราทุกครั้งที่เราท�ำงานให้เต็ม ตอบได้อย่างนี้ ถ้าไม่ได้ท�ำงานที่เรารัก วิธีคิดที่ดี ที่และท�ำอย่างดีที่สุด คนก็จะเห็นคุณค่าของเราว่ามีมาก น้อยเพียงไร ดังนั้นเมื่อเราตั้งใจสร้างงาน งาน 1 ชิ้นก็จะ คือการมองเชิงบวก เวลาเจองานหนักก็ให้บอกตัวเองว่านี้ คือการฝึกตัวเอง เวลาเจอปัญหาซับซ้อนก็บอกตัวเองว่ายิ่ง ย้อนกลับมาสร้างคน ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเพราะเมื่อ ปัญหาซับซ้อนเราก็ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้น เวลาเจอเจ้านายที่ เราท�ำงานด้วยความสุจริตก็ไม่ต้องมานั่งระแวงภัยที่จะตาม ละเมียดละไมเหลือเกินก็ให้บอกตัวเองว่า นายที่รอบคอบ มาในอนาคตซึ่งเกิดจากการตามจับผิด โดยหน่วยงานของ แบบนี้จะฝึกเราให้สมบูรณ์แบบ ฉะนั้นถ้าเรามองเชิงบวก ทางการต่างๆ ถ้าเราท�ำวันนี้ให้ถูกต้องก็ไม่ต้องนั่งกังวลว่า ให้เป็นถึงแม้เราจะไม่ได้ท�ำงานที่เรารักแต่เราก็จะมีความ สุขเสมอ ในเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบ เราก็ควรชอบสิ่งที่เรา วันวานมันจะผิด เป็ น นั ก ประสานสิ บ ทิ ศ อย่ า มั ว แต่ ท� ำ งานจน มี เพราะในโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรอย่างใจหวัง และจะไม่มี

ถ้าไม่ได้ท�ำงานที่เรารัก จะมีความสุข หรือเปล่า?

20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ใครพลาดหวังทุกอย่างไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะท�ำมีแง่ สร้างสรรค์งานที่เราท�ำอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ถ้าเราถามว่า ดีแง่งามอยู่เสมอขอให้เรามองให้เห็น ถ้ามองเห็นเราก็จะ ท�ำไม ท�ำไม ท�ำไม… ก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาทุก ครั้งไป กาลิเลโอก็ดี นิวตันก็ดี ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เพราะว่า เขาชอบตั้งค�ำถามว่าท�ำไม นั่นแหละเคล็ดลับใน การท�ำงาน

วิธีการมองอย่างไร ถึงจะมองเห็นกับ สิ่งที่อยู่ตรงหน้า? อย่าง

คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะเปลี่ ย นทุ ก ข์ ใ ห้ เ ป็ น สุ ข นั้ น มี ๒

สังเกตหาแง่ดีแง่งามของสิ่งต่าง ๆ ที่เราท�ำอยู่ ให้เจอ เช่น งานของพระอาจารย์เป็นงานที่ต้องเดินทาง บ่อยมากไปเทศน์ไปสอนตลอด หลายคนก็บอกว่าเหนื่อย มาก ๆ ถ้ามาถามพระอาจารย์จะบอกว่ามันเหนื่อยก็จริง แต่มีความสุขมากเพราะได้เดินทางไปทั่วโลก ได้เจอผู้คน ได้พบภูมิประเทศใหม่ ๆ ได้สานสัมพันธ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ฉะนั้นในความเหนื่อยเราก็ได้เดินทางท่องไปทั่วทั้งโลก นี่ คือแง่ดีแง่งาม แต่ส่วนใหญ่คนมักจะมองอยู่จุดเดียวมอง แค่ว่าเราก�ำลังเหนื่อยหนักจริง ๆ เหนื่อยก็แค่ส่วนหนึ่ง แต่ ส่วนที่ดีเมื่อพิจารณาจริง ๆ แล้วมันมีมากกว่า ให้เราสังเกต อย่างนี้ รู้จักสังเกต รู้จักพินิจ พิจารณา เราจะเห็นความ แตกต่างเสมอ สั ง เกตแล้ ว ต้ อ งสั ง กาให้ ตั้ ง ค� ำ ถาม ว่ า เราจะ

ท�ำงานที่ชอบ แต่เงินเดือนน้อย มอง อย่างไรให้เป็นสุข?

ถ้าเงินเดือนน้อยก็ต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ของเราทิ้งไป แทนที่จะไปเรียกร้องเงินเดือนให้สูงขึ้นกว่า จะได้ก็ช้ามาก ก็ใช้วิธีปรับวิธีในการบริโภคของเราลง ที่ จะบริ โ ภคต่ า งความอยาก ซึ่ ง เติ ม อย่ า งไรก็ ไ ม่ เ ต็ ม มาบ ริ โ ภคตามความจ� ำเป็ น ดี ก ว่ า มุ ่ ง ประโยชน์ ใช้ ส อยอย่ า ง มุ่งประโยชน์ใช้สวย ถ้าเราจับจ่ายใช้สอยในการถือหลัก ประโยชน์ใช้สวยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่ถ้าเราถือหลักจับจ่าย ใช้สอย คือจ�ำเป็นแค่ไหนก็จับจ่ายใช้สอยแค่นั้น พอกินพอใช้ ถึงแม้ไม่รวยแต่ก็ไม่ถึงขั้นตกต�่ำย�่ำแย่ แทนที่เราจะเรียกร้อง เงินเยอะ ๆ ท�ำไมเราไม่ลดหรือเปลี่ยนวิธีในการบริโภคของ เราแทน บริโภคต่างตัณหาท�ำให้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ แต่บริโภคตามปัญญาถึงเงินไม่มากมายอะไรแต่เราก็มีความ สุขตามสมควร…

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล โดย : ท่านย่าเฒ่า ปีชวด

ดูเหมือนเดือนนี้จะเป็น ช่วงเวลาที่สมบูรณ์และ เต็ ม อิ่ ม แต่ คุ ณ ก็ จ ะมี ความสุขกับทุกนาที การงาน : คุณจะวุ่นไม่หยุดในที่ท�ำงาน แต่คุณจะรับมือได้ดี หากคุณเรียนรู้ที่ จะจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน ธุรกิจ : โอกาสใหม่ๆก็ยังคงผ่านเข้ามา แทบเท้าคุณ จงเชื่อสัญชาตญาณของ ตัวเอง แล้วคุณจะไม่ผิดพลาดแน่นอน ความรั ก : คุ ณ จะได้ พ บความรั ก มากมาย ลองหยุดพัก เพื่อสัมผัสกับ มันบ้าง สนุกกับการคบหาได้ แต่ยัง ไม่ควรรีบผูกมัด การศึกษา : ปีนี้จบลงด้วยดีส�ำหรับ นักเรียนปีชวด มีหลายสิ่งเกิดขึ้น ควร เชื่อใจสัญชาตญาณของตัวเอง ท�ำใน สิ่งที่คุณรู้สึกว่าดีที่สุดและยอมรับทาง เลือกของตน

ปีเถาะ

คุ ณ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะล้ ม ป่วยได้ง่าย รักษาระดับ ภู มิ ต ้ า นทานให้ สู ง เข้ า ไว้ ด้วยการรับประทานวิตามินให้มาก การงาน : สิ่งส�ำคัญส�ำหรับชาวปีเถาะ ที่คาดหวังสูงคือ ต้องไม่ทะเยอทะยาน จนเกินไป ผ่อนคลายสักนิดและอย่า หักโหมเกินไป ธุ ร กิ จ : สี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เหมาะ ส�ำหรับใช้เพื่อการวางแผนและกลยุทธ์ แทนที่จะเดินหน้าตามแผนและด�ำเนิน การ ความรัก : นี่คือเวลาดีเยี่ยมที่จะใช้ร่วม กั บ คู ่ ข องคุ ณ เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ระหว่างกัน การศึ ก ษา : คุณไม่สามารถเรียนได้ ตลอดทั้ ง ปี โดยเฉพาะเด็ ก ๆ ย่ อ ม ต้องการเวลาที่จะได้พักจากการเรียน งานที่ โรงเรี ย น และความรับ ผิดชอบ อย่างแท้จริง 22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ปีฉลู

คุณต้องระวังให้มากขึ้น ปลอดภั ย ไว้ ก ่ อ นเมื่ อ ต้ อ งออกไปนอกบ้ า น ในด้ า นงานและธุ ร กิ จ คุ ณ อาจถู ก หลอกได้ การงาน : คุณอาจต้องท�ำงานนานขึ้น และรั บ มื อ กั บ อุ ป สรรคที่ ป รากฏขึ้ น มาก หากคุณจริงจังกับความก้าวหน้า ในอาชีพ ธุรกิจ : จงใช้เวลาเพื่อวางแผนและ กลยุทธ์ต่างๆ และอย่าเปิดเผยสิ่งที่คิด และระวังผู้ที่คุณคบหาสนิทสนม ความรัก : ดาวแห่งการทรยศก�ำลัง เล่นงานคุณอยู่ และอาจส่งผลต่อชีวิต รักของคุณด้วย การศึกษา : ให้ตัวเองได้เล่นบ้าง การ ทุ่มเทเวลากับหนังสือมากเกินไปก็แย่ พอๆกับใช้เวลาน้อยเกินไป พยายาม หาจุดที่สมดุลที่จะประสบความส�ำเร็จ ให้ได้มากที่สุดในเดือนนี้

ปีมะโรง

คุณจะพลุ่งพล่านกว่า ปกติและทนกับพวกงี่ เง่าไม่ได้เลย และในขณะเดียวกันคุณ เองก็งี่เง่าไม่น้อยไปกว่าคนอื่นด้วย การงาน : เดือนนี้มีแนวโน้วจะมีแต่ เรื่องไม่น่าพอใจในที่ท�ำงาน อาจพบ ว่าช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ช่าง แสนเหน็ดเหนื่อย ธุ ร กิ จ : คุณมีแนวโน้มที่จะลุยและ ดึ ง ดั น ในเดื อ นนี้ นี่ จึ ง ไม่ ใช่ เวลาที่ ดี ส� ำ หรั บ การเริ่ ม งานใหม่ ห รื อ สร้ า ง ความประทับใจแรก ความรัก : แม้ว่าทุกอย่างในชีวิตรัก จะเริ่มต้นด้วยดี แต่นิสัยเกรี้ยวกราด ทะเลาะเบาะแว้งแผ่อิทธิพลอยู่ในผัง ดวงชะตาของคุ ณ หากไม่ ค วบคุ ม ก็ อาจปล่อยพลังร้ายมาสู่ความสัมพันธ์ และหากไม่ระวังให้ดี ค�ำพูดบางอย่าง ที่ ห ลุ ด ปากไปก็ อ าจสร้ า งความเสี ย หายได้ไม่รู้ลืม

ประจ�ำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

ปีขาล

ดาวโจรกรรมจรเข้าสู่ ผั ง ดวงชะตาของคุ ณ จึงต้องระวังให้มากขึ้น ในเรื่องความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการ ลงทุนและกิจกรรมที่เสี่ยงในเดือนนี้ การงาน : การเมื อ งในบริ ษั ท อาจ ปรากฏขึ้ น อย่ า เข้ า ข้ า งฝ่ า ยใดหรื อ แสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมงาน ควรเก็บสิ่งที่คิดไว้ในใจ ธุ ร กิ จ : ในเดือนนี้ อยู่ให้ห่างจาก แวดวงการติ ด ต่ อ ไว้ เพราะใครบาง คนน�ำข้อมูลของคุณไปใช้ในทางที่ผิด ความรัก : ความรักราบเรียบดังนั้น หากมีสิ่งส�ำคัญที่ต้องพูดหรือท�ำควร รอไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเดือนหน้าจะ ดีกว่า ครอบครั ว : ควรหามาตรการเพิ่ ม ความปลอดภัยในบ้าน ระวังให้มาก เป็นพิเศษและตรวจดูให้แน่ใจว่าประตู ล็อคแล้วในตอนกลางคืน

ปีมะเส็ง

พ ย า ย า ม ส นุ ก กั บ เทศกาลเฉลิมฉลองสิ้น ปี แทนที่จะมัวแต่ใส่ใจ กับเรื่องเข้าใจผิดหยุมหยิม หลีกเลี่ยง การเริ่มธุรกิจใหม่ในเดือนนี้ การงาน : หัดผ่อนคลายบ้าง พยายาม มี ทั ศ นคติ ที่ ส บายๆ กั บ เรื่ อ งงานใน เดือนนี้ และปรับตัวให้เข้ากับจังหวะ ของช่วงสิ้นปี ธุรกิจ : ขยายโลกของตัวเองด้วยการ ท�ำงานในวงสังคม แผนการครั้งใหญ่ จะสามารถด�ำเนินการได้ในเดือนหน้า ความรัก : จ�ำกัดแนวโน้มที่จะมีปาก เสียงไว้ คุณก็จะมีช่วงเดือนแห่งความ รักและเสียงหัวเราะที่วิเศษร่วมกัน การศึกษา : จงใช้ช่วงสิ้นปีนี้เพื่อเติม พลังให้ตัวเองพร้อมรับปีใหม่ที่รออยู่ โดยเฉพาะเด็กๆ ย่อมต้องการเวลาที่ ได้พักอย่างสิ้นเชิงจากการบ้าน การ เรี ย น และความรั บ ผิ ด ชอบต่ า งๆ ท�ำตัวให้สนุกในเดือนนี้


ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอก

คุณมีทั้งโชคทางความ มั่ ง คั่ ง แ ล ะ รุ ่ ง เรื อ ง ส� ำ หรั บ ชาวปี ม ะเมี ย บางคน นี่อาจหมายถึงลาภลอยหรือ โบนัสในบางรูปแบบ การงาน : คุณเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นใน ที่ท�ำงาน ผู้อื่นรู้สึกมั่นใจที่จะยกย่อง ผลงานที่ ดี ข องคุ ณ เพราะคุ ณ ท� ำ ผล งานได้ดีโดยที่ไม่แสดงท่าทีคุกคาม ธุรกิจ : โชคด้านความมั่นคั่งสดใสดี อย่ากลัวที่จะเสี่ยงบ้าง คุณกล้าได้ใน การตัดสินใจเดือนนี้ หากความรู้สึก บอกคุณว่าบางอย่างคุ้มค่าที่จะท�ำ คุณ มี สั ญ ชาตญาณที่ แ ม่ น ย� ำ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้องหาเสียงสนับสนุน ความรัก : กุญแจสู่ความสุขในรักของ คุณเดือนนี้อยู่ที่การสื่อสารที่ดี ความ รักเบ่งบานขึ้นส�ำหรับชาวปีมะเมียที่ เปิ ด ใจคุ ย กั บ คู ่ ข องคุ ณ ได้ ดี ส� ำ หรั บ คนที่แต่งงานแล้ว ควรจองมื้อเย็นสุด โรแมนติกไว้ฉลองด้วยกัน

โ ช ค ข อ ง คุ ณ ดี ขึ้ น คุ ณ อ า จ พ บ กั บ ก า ร เปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ ในชีวิตในอนาคตอันใกล้ การงาน : ความพยายามของคุณเป็น ที่ ป ระจั ก ษ์ และยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ คุ ณ จะได้รับรางวัลอย่างงดงามจากความ พยายาม ธุรกิจ : คุณจะพบกับโอกาสใหม่นับ สิบและทุกคนดูจะอยากร่วมงานกับ คุณ ความนิยมในตัวคุณเพิ่มสูงขึ้น ความรัก : ชาวมะแมจะได้พบกับช่วง เดือนอันสุดวิเศษกับความรักและเรื่อง ของหัวใจ คุณจะดีรับความรักจากผู้ อื่นโดยไม่ต้องพยายามและจะมีบาง คนที่ตกหลุมรักคุณอย่างหัวปักหัวป�ำ การศึกษา : คุณสร้างความประทับ ใจให้ แ ก่ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย ด้ ว ย ปัญญาและเสน่ห์ของคุณ คุณยังมีโชค แห่งชัยชนะอีกด้วย

สิ่งต่างๆกลับคืนสู่สภาพ ปกติ คุณสดใสขึ้นมาก และสนุ ก ที่ จ ะอยู ่ กั บ เพื่อนที่รายล้อม การงาน : นี่ คื อ เวลาที่ พ วกคุ ณ บาง คนอาจเริ่มสอดส่องหาโอกาส คุ ณ มี ศักยภาพที่จะเลื่อนต�ำแหน่งปัจจุบัน ธุรกิจ : จะมีโอกาสใหม่ๆมากมายเข้า มา ธุรกิจใหม่เฟื่องฟูโครงการใหม่มี แนวโน้มที่ดีมาก ความรัก : ระหว่างคุณและคู่ของคุณมี ความปรารถนาดีต่อกันมากมาย และ ท่าทีที่อบอุ่นซึ่งคุณหยิบยื่นให้อีกฝ่าย ก็จะได้รับการตอบสนองกลับคืนมายิ่ง กว่าเดิม การศึ ก ษา : นี่ คื อ เวลาที่ ดี ที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ใหม่ แ ละเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สิ่ ง ที่ ดี กว่า นี่คือช่วงสิ้นปี ดังนั้นควรเริ่มที่จะ เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

ปีระกา

ปีจอ

ปีกุน

พรจากสวรรค์บันดาลให้ ทุ ก สิ่ ง ที่ คุ ณ ท� ำ ก้ า วหน้ า อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค ทั้งเงินและ ความมั่ ง คั่ ง ไหลเข้ า มาอย่ า งง่ า ยดาย การงาน : เป้าหมายของคุณในเดือนนี้ จะสอดคล้องกับผู้อื่น คุณจะพบว่าตัว เองตกอยู่ในสถานการณ์ที่การท�ำงาน เป็นทีมกลายเป็นเรื่องส�ำคัญกว่า ธุรกิจ : พลังที่มองไม่เห็นจะคอยช่วย เหลือคุณจากเบื้องบน จึงดูเป็นเรื่อง ง่ายที่จะประสบความส�ำเร็จในทุกสิ่ง ที่ท�ำ ความรัก : ชีวิตของคุณจะสัมผัสความ รักที่ร้อนแรงในเดือนนี้ คนโสดปีระกา จะมีโอกาสงาม การศึกษา : คุณจะได้รับผลดีจากการ ชี้น�ำของผู้อาวุโสกว่าในเดือนนี้ ผู้ชี้น�ำ ของคุณอาจเป็นพี่ พ่อแม่ ลุงป้าน้าอา ที่ใกล้ชิด หรือครูสักคน อย่าลังเลที่จะ ขอความช่วยเหลือเมื่อจ�ำเป็น

นี่ คื อ เดื อ นที่ โชคไม่ ดี จึงเป็นเวลาที่ไม่เหมาะ สมอย่างที่สุดที่จะเริ่มกิจกรรมที่ส�ำคัญ เสี่ ย ง หรื อ ท� ำ การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส�ำคัญไม่ว่าเรื่องใดในชีวิต การงาน : คุณอาจรู้สึกไม่มั่นคงสัก หน่อย แต่อย่าให้ความไม่มั่นใจท�ำคุณ พัง การเล่นงานผู้อื่นคืนในเวลาที่คุณ โชคไม่ดีไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย ธุรกิจ : คุณแทบไม่มีโชคด้านธุรกิจ เลยเดื อ นนี้ จึ ง ไม่ ใช่ เวลาส� ำ หรั บ คิ ด การใหญ่ และยิ่งไม่ใช่เวลาที่เหมาะ ส�ำหรับการลงมือท�ำตามแผนการใหญ่ นั้นอย่างแน่นอน ความรั ก : คุ ณ อาจต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเครียดที่แฝงเร้นในความสัมพันธ์ การทะเลาะกั น อย่ า งรุ น แรงอาจเริ่ ม จากการเถี ย งกั น เล่ น ๆ อย่ า ยอมให้ ความหึ ง หวงเข้ า ครอบง� ำ คุ ณ การ ปรักปร�ำอีกฝ่ายว่าหว่านเสน่ห์ใส่คน อื่นอาจท�ำให้คุณทั้งคู่ห่างเหินกันยิ่งขึ้น

เดือนที่จะถึงนี้ไม่ใช่ช่วง เวลาที่ ดี นั ก โชคดี ข อง คุณเริ่มสะดุดลง อุปสรรคต่างๆ อาจ เริ่ ม ปรากฏขึ้ น แต่ ป ั ญ หาของคุ ณ จะ เป็นเพียงระยะสั้น การงาน : การตอบสนองทางอารมณ์ ของคุ ณ จะรุ น แรงและลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น ใน เดือนนี้ ส่งผลต่อการท�ำงาน และความ สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของคุณ ธุรกิจ : ช่วงสี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ควร ละเว้นการเสี่ยงในด้านธุรกิจ และยังไม่ ควรลงนามในเอกสารที่ส�ำคัญ ความรัก : ไม่ใช่เวลาที่น่ายินดีนักใน เรื่องความสัมพันธ์เชิงรักใคร่ ควรสงบ ตัวเองให้ได้ก่อนจะยืนกรานว่าคุณถูก และอีกฝ่ายผิด การศึกษา : การเรียนอาจมีอุปสรรค เดือนนี้ เมื่อพบทฤษฏีหรือแนวคิดบาง อย่างยากเกินความเข้าใจ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ป เ ม า ว ค

ความเป็นฅน

ของขวัญวันเกิด

ดิ ฉั น เกิ ด ที่ โรงพยาบาลเล็ ก ๆในชนบท อ� ำ เภอ เวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บในภาคเหนือตอนบน ในครอบครัวเล็กๆ บิดาเป็นผู้น�ำหมู่บ้าน เรียกเป็นทางการคือ ผู้ใหญ่ บ้ า น มารดาเป็ น ครูโรงเรียนประชาบาลในชนบท ดิฉัน เติบโตท่ามกลางป่าไม้และขุนเขาตามสภาพวิถีชีวิตคนไกล ปืนเที่ยง เรียนหนังสือในระดับประถมศึกษาในอ�ำเภอและ ระดับมัธยมในตัวจังหวัด ปี ๒๕๔๖ ดิฉันโชคดี สมัครสอบคัดเลือกโครงการ บัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งเป็นโครงการพระราชด�ำริในสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รับผิดชอบ ดิฉันสอบ ได้พร้อมกับเพื่อนๆรวมเป็น ๒๔ คน สร้างความปลื้มปิติสู่ ครอบครัววงศ์ตระกูลของดิฉันเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสไป ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศ คือ มหาวิทยาลัย 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ ดิฉันตั้งใจเล่าเรียน แม้จะมีปัญหา ในปีแรก เพราะได้เรียนร่วมกับนักเรียนจากทั่วประเทศที่มี พื้นฐานการเรียนต่างกัน สับสนพอสมควร พอขึ้นปี ๒ ทุก อย่างเริ่มเข้าที่ ระดับการเรียนก็ไม่ด้อยไปกว่าคนอื่น นึก ภูมิใจโรงเรียนเก่าของดิฉัน (โรงเรียนสตรีศรีน่าน) การเรียน การสอนก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงเรียนดังๆทั่วประเทศ ปี ๔ ปีสดุ ท้าย ดิฉนั ต้องย้ายไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัย ศรี น คริ ท รวิ โรฒ ประสานมิ ต ร เพราะได้ เข้ า ไปเรี ย นใน กรุงเทพฯ ท�ำให้ดิฉันมีประสบการณ์จากการเดินทางไป เรียนหนังสือ มีชีวิตนักเรียนเมืองหลวง ใช้บริการครบ ไม่ว่า รถเมล์ประจ�ำทาง รถร้อนรถเย็น รถไฟใต้ดิน รถรางไฟฟ้า และเรือโดยสารในคลองแสนแสบ สิ่ ง เหล่ า นี้ จึ ง กลายเป็ น เรื่ อ งเล่ า ให้ ญ าติ พี่ น ้ อ ง ตลอดจนลูกศิษย์ ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯที่ไม่เหมือน ในชนบท


ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มอบประสบการณ์ที่หาไม่ได้เหล่านี้ให้ดิฉันที่เป็นเด็กใน ชนบท ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีทางครู (หลักสูตร ๔ ปี) หรือถ้าเรียกว่าครูพันธุ์เก่าก็คงไม่ผิดนัก แต่ก็ภูมิใจว่าเป็น รุ่นสุดท้ายของหลักสูตรการเรียนครู ๔ ปี เรียนจบใหม่ๆ อาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาบอกว่า ให้หางานท�ำไปก่อนหรือ จะเรียนปริญญาโทต่อก็ได้ เรียนต่อระดับปริญญาโท ไม่ได้อยู่ในหัวใจของ ดิฉัน ไม่ใช่ว่าจะเรียนไม่ได้ แต่เพราะฐานะทางครอบครัว ของดิฉันไม่อ�ำนวย สงสารพ่อ-แม่ จึงเสาะแสวงหางาน ท� ำ ในแผ่ น ดิ น เกิ ด ไม่ เ คยคิ ด จะไปเป็ น ครู ใ นกรุ ง เทพ เหมือนเพื่อนๆ ในที่สุด ดิฉันก็สอบได้เป็นครูอัตราจ้างที่วิทยาลัย เทคนิคน่าน ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สอนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. แม้ระดับ ปวส. จะเป็นวัยไล่เลี่ยกับดิฉัน แต่ ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับดิฉัน เพราะจิตวิญญาณความเป็นครู ท�ำให้ดิฉันท�ำได้ ดิฉันมีความสุขกับการสอนหนังสือ มีความ สุขกับศิษย์วัยที่ไม่ห่างกันมากนัก จึงได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส ชีวิตการเรียนของเด็กอาชีวะศึกษา ดิ ฉั น สอนหนั ง สื อ อยู ่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค น่ า น อยู ่ ๑ ภาคเรียน ก็จ�ำต้องลาออกเตรียมรายงานตัวเพื่อบรรจุ เป็นครูในโรงเรียนที่โครงการ ฯ ท�ำข้อตกลงกับกระทรวง ศึกษาธิการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งตรงกับวันคล้าย วันเกิดของดิฉัน ตอนเช้าพ่อพาไปถวายสังฆทานที่วัด ตอน ช่วงสาย เพื่อนๆไปรับที่ สพท.น่าน เขต ๑ ดิฉันได้บรรจุรับ ราชการครูพร้อมกับเพื่อนในวันนั้น นี่คือของขวัญวันเกิดที่ดิฉันได้รับ อายุครบรอบ ๒๓ ปี ช่างเป็นของขวัญที่มีค่ายิ่งในชีวิตของดิฉัน ดิ ฉั น รั บ ราชการครู ใ นต� ำ แหน่ ง ครู ผู ้ ช ่ ว ย ณ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา ต.แม่ขนิง อ.เวียงสา จ.น่าน เมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โรงเรียนที่ไม่ค่อยมีใครให้ ความสนใจ แต่ดิฉันสนใจตั้งแต่แรกเห็น เพราะเป็นโรงเรียน ที่หลากหลายชนเผ่า ม้ง เมี้ยน ขมุ และเผ่าบรามารีหรือที่ รู้จักในนามชนตองเหลือง ณ วั น นี้ ดิ ฉั น มี ค วามสุ ข ความพอใจที่ ไ ด้ ส อน หนั ง สื อ เด็ ก ที่ ด ้ อ ยโอกาสกว่ า เด็ ก ทั่ ว ไปหลายเท่ า และ พยายามท�ำดีที่สุด ได้รู้ภาษาชนเผ่า ได้รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี แม้จะมีบ้านพักครูที่เป็นกระต๊อบเศษไม้ เวลาฝน ตกหลังคารั่ว ต้องหาเศษภาชนะมารองเป็นจุดที่รั่วๆ เพื่อไม่ ให้พื้นห้องและที่นอนเปียก นี่แหละ คือ ชีวิตครูดอย แ ล ะ ค รู ด อ ย ค น นี้ ค ง จ ะ มี เ รื่ อ ง เ ล ่ า จ า ก ประสบการณ์อีกมากมาย ในโอกาสต่อไป...

นางสาวศุภลักษณ์ กาบค�ำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพท.น่าน เขต.๑ จังหวัดน่าน ครูวิทย์คืนถิ่น รุ่น ๒

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 25


ความกตัญญู

ครอบครัวพอเพียง ขอส่งเสริม “ความกตัญญู” ในสังคมไทย ที่งดงามและเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งของ “ครอบครัว”

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 27


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สุขภาพดี วิถีอาเซียน ๒๐๑๕ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ “อาเซียน” เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์ และความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๖๒ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก ทั้งหมด ๑๐ ประเทศ (ยกเว้นประเทศติมอร์ เลสเต้ ซึ่ง ก�ำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะรับเข้าเป็นสมาชิก ใหม่หรือไม่) อาเซียนมีพื้นที่รวมกันถึง ๔,๔๓๕,๕๗๐ ตาราง กิโลเมตร (อินโดนีเซียใหญ่ที่สุด) มีประชากรรวมกันราว ๕๙๐ ล้านคน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของชาติสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าถึง ๑.๘ ล้านล้าน US.$ ซึ่งอยู่ในล�ำดับที่ ๘ ของโลก เมื่อเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวม ของแต่ละ Sub-Region ในการประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน ที่กรุงบาหลี อินโดนีเซียเมื่อปี ๒๐๐๓ ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการร่วม มือในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น โดยก�ำหนดให้ปี ๒๐๑๕ ทั้ง ๑๐ ประเทศจะหลอมความร่วมมือในด้านต่างๆ เข้าสู่ความ เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COUNTRY) ภายใต้ ป รั ช ญา “หนึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ หนึ่ ง เอกลั ก ษณ์ หนึ่ ง ประชาคม” 28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เมื่ อ มองลงไปถึ ง เรื่ อ งด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ที่ ประเทศ ASEAN ทั้ง ๑๐ ประเทศก�ำลังประสบอยู่ในขณะ นี้ จะพบข้อสังเกตหลายประการที่น่าสนใจดังนี้ ๑ . ก า ร ต ้ อ ง ป ร ะ ส บ กั บ ภ า ว ะ คุ ก ค า ม ท า ง ภัยธรรมชาติมากขึ้น เช่น ก). แผ่ น ดิ น ไหว มี แ นวโน้ ม มากขึ้ น โดย เฉพาะในบริ เ วณแถบรอยเลื่ อ นบริ เ วณ อิ น โดนี เ ซี ย , ชายแดนไทย-พม่า ข). ปัญหาอันเกิดจากน�้ำ เช่น พายุ, น�้ำท่วม (เวี ย ดนามประสบปั ญ หาเหล่ า นี้ รุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ) คลื่นยักษ์สึนามิ, Storm Surge ค). ภัยแล้ง ความขาดแคลนน�้ำบริโภคในบาง พื้นที่ และบางช่วงของปี จ). ผลกระทบจากปรากฏการณ์โลกร้อน ๒.การต้องประสบกับปัญหาโรคเรื้อรัง และโรคอัน เกิดจากพฤติกรรม และโรคอันมาจากความมั่งคั่งมากขึ้น เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคอ้วน, ความเครียด, โรคหัวใจขาดเลือด แต่ในขณะเดียวกันโรคติดต่อและโรค อันเนื่องมาจากความขาดแคลนและยากจนก็ยังคงด�ำรงอยู่ (Double Burden of Disease)


๓.สถานการณ์ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Newly Emerging Disease) เนื่องจากการปรับตัวของเชื้อโรค และ ปรากฏการณ์โลกร้อน เช่น โรคSAR, โรคไข้หวัดนก ๔.การขาดแคลนบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคนี้ (ยกเว้น สิงคโปร์และ บูรไน ซึ่งเป็นประเทศร�่ำรวย) ทั้งในด้านจ�ำนวนบุคลากร (แพทย์, พยาบาล, ทันตแพทย์ และอื่นๆ) และการกระจาย ตัวซึ่งมักกระจุกอยู่แต่ในเขตเมืองอินโดนีเซีย ประเทศที่มี บุคลากรต่อประชากรต�่ำสุดโดยเฉลี่ยในภูมิภาคนี้ ๕.การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากร จากเขต ชนบทไปสู่เมืองมากขึ้น เช่น ประเทศไทย มีประชากร อาศัยในเขตเมืองถึง ๔๖% ในปี ๒๐๑๐ นี้ เช่นเดียวกับ อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้การอพยพเคลื่อนย้าย ของแรงงานต่างด้าวข้ามประเทศ ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ก็มีแนวโน้มยังสูงอยู่ เช่น • แรงงานอิ น โดนี เซี ย ในสิ ง คโปร์ และ มาเลเซีย • แรงงานพม่ า , ลาว และกั ม พู ช าใน ประเทศไทย • แรงงานฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไปสู ่ ป ระเทศมั่ ง คั่ ง ร�่ำรวย เช่น สหรัฐอเมริกา ๖.การใช้บริการสุขภาพข้ามประเทศ • อินโดนีเซียปีละ ๑ ล้านคน (ไปรับบริการ ในมาเลเซีย และสิงคโปร์) • ลาว, พม่ า , เขมร เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารใน ประเทศไทย • Medical Hub ของสิงคโปร์ และ มาเลเซีย ๗.การได้รับการสนับสนุนและลงทุนด้านสุขภาพ แก่ประชาชน จากรัฐบาลของบางประเทศยังต�่ำกว่าเกณฑ์ ที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลถึงการไม่มีหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า ส�ำหรับประชาชนจ�ำนวนมาก และการขาดแคลน ระบบสนั บ สนุ น ด้ า นสุ ข ภาพอื่ น ๆ (มี เ พี ย ง ๓ ประเทศ เท่านั้นในขณะนี้ คือ สิงคโปร์, บรูไน และ ไทยที่ประชาชน ทุกคนในประเทศมีหลักประกันสุขภาพ) ทิ ศ ทางและอนาคตของระบบประกั น สุ ข ภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียนในขณะนี้ มีแนวโน้มที่รัฐบาลของ แต่ละประเทศ ให้ความส�ำคัญ และใส่ใจต่อเรื่องนี้มากขึ้น แต่ก็ยังมีปัจจัยด้านคุกคามบางอย่างเติบโตควบคู่ไปด้วย รูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ • ปี ๒๐๑๔ รัฐบาลอินโดนีเซีย และรัฐบาล เวียดนาม ประกาศที่จะด�ำเนินการให้ประชาชนทุกคน ได้ สิทธิ์มีหลักประกันสุขภาพ (Universal Coverage) และใน ปี ๒๐๒๐ รัฐบาลลาวก็มีแผนการในลักษณะเดียวกัน

• การเปิดประเทศใหม่ และการปฏิรูประบบ การเมืองในพม่า จะท�ำให้เศรษฐกิจของพม่าโตวันโตคืน และท�ำให้รัฐบาลมีงบประมาณมาลงทุนด้านสุขภาพมากขึ้น ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ทั้งจาก ไทย, จีน, สิงคโปร์ เริ่ม เข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในพม่า • ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ก� ำ ลั ง เตรี ย มการที่ จ ะปฏิ รู ป ระบบการเงินการคลังสุขภาพ โดยขอความร่วมมือจาก ประเทศไทย ในการช่ ว ยสนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการ และ เทคโนโลยี • การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รั ฐ บาลไทยและเวี ย ดนาม ในการพั ฒ นาระบบบริ ก าร สุขภาพของเวียดนาม • มู ล นิ ธิ Rockefeller และองค์ ก าร อนามั ย โลก สนั บ สนุ น งบประมาณให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศต้นแบบ ช่วยพัฒนาและฝึกอบรมด้านระบบหลัก ประกันสุขภาพ ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน และประเทศด้อยพัฒนาในทวีปอื่นๆ • นโยบาย Medical Hub ซึ่ ง สิ ง คโปร์ , มาเลเซีย, ไทย พยายามช่วงชิงความเป็นผู้น�ำและมีการ แข่ ง ขั น กั น ในระดั บ ภู มิ ภ าค มี ส ่ ว นท� ำให้ เ กิ ด การแย่ ง ชิ ง และไหลออกของบุคลากรจากภาครัฐบาลไปสู่ภาคเอกชน มากขึ้น • ลักษณะความร่วมมือระหว่าง รัฐ และ เอกชน (Private Public Partnership) ด้านสุข ภาพ มี ก ารเติ บ โตและเห็ น ได้ ชั ด เจนในมาเลเซี ย , ไทย และ อินโดนีเซีย แต่ในบางประเทศ เช่น เวียดนาม และลาว รัฐบาลยังไม่สนับสนุนให้ภาคเอกชน เข้ามาท�ำก�ำไรจาก ธุรกิจโรงพยาบาล • บรู ไ นยั ง ต้ อ งพึ่ ง พาเรื่ อ ง Medical Education & Training จากสิงคโปร์ และมาเลเซีย

สุ ข ภาพดี วิ ถี อ าเซี ย น จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ห รื อ ไม่ จะปรากฏให้เห็นช้า หรือ เร็วอย่างไร คงจะขึ้นอยู่ กับสภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ละ ประเทศ เสถียรภาพทางการเมือง และเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นคงรัฐบาลประเทศนั้นๆ ในการก�ำหนด เป็นนโยบาย ก�ำหนดเป็นพันธะสัญญา (Commitment) และจัดสรรงบประมาณลงมาดูแลประชาชน อย่างถ้วนหน้าหรือไม่

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 29


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี

อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ.

กาลเทศะ

นอกจากบ้านและที่ท�ำงาน สถานที่ที่ลุงไปบ่อย ที่สุด คือโรงพยาบาลราชวิถี เพราะลุงเป็นทั้งเบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และ มีเรื่องที่ต้องขอให้หมอดูแลทั้งตาและฟัน ปกติหากไปโรงพยาบาลก็ต้องไปตั้งแต่เช้า เพราะ นอกจากเรื่องที่จอดรถแล้ว ถ้าไปเรื่องเบาหวานต้องเจาะ เลือดก่อนรับประทานอาหาร แล้วหากต้องการได้ผลเลือดตรวจในเช้าวันนั้น ก็ต้องไปถึงโรงพยาบาลประมาณ ๖ โมงเช้า ดังนั้น วันไหนไปโรงพยาบาลก็จะไปรับประทาน อาหารเช้าที่นั่น หลังจากเจาะเลือดแล้ว หลาน ๆ ก็คงจะทราบดีว่า โรงพยาบาลทุกแห่ง มีผู้ป่วยไปรับการบริการหนาแน่นเกือบทุกวันและทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ จึงมีผู้ป่วยไปใช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก รวมกั บ ญาติ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ปคอยรั บ ส่ ง ผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ย ก็หนาแน่นน้อง ๆ กับศูนย์การค้าทีเดียวละ สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร ก็เลยมีผู้คนหนาตาตาม ไปด้วย เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดเรื่องสถานที่ ท�ำให้มีที่ตั้งโต๊ะ ไม่มากนัก 30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

นั่งได้ หรอก

ผู้ใช้บริการก็ต้องคอยดูว่าตรงไหนพอจะเข้าไป โดยปกติแล้ว ก็พอจะเล่นเก้าอี้ดนตรีกันได้อยู่

เพราะส่วนใหญ่เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อย แล้ว ก็รีบลุก เพราะทราบดีว่ามีผู้ใช้บริการหลายคนรอ ใช้อยู่ แต่มีวันหนึ่ง ลุงได้ที่นั่งแล้ว ในขณะที่โต๊ะข้างเคียง มีชาย ๒ คน รับประทานเสร็จแล้ว แต่ก็ยังนั่งคุยกันต่อ ไม่ได้คุยกันธรรมดานะ คงอยากให้คนข้างเคียง ได้ยินได้ฟังด้วย ฟังเรื่องที่เขาคุยกันแล้ว ทราบว่าเป็นข้าราชการ และลุงก็ทราบด้วยว่าเป็นข้าราชการประเภทใด แต่ไม่ต้อง ระบุ เพราะจะกระทบกระเทือนไปถึงข้าราชการท่านอื่น ที่อยู่ในประเภทนั้น เพี ย งอยากบอกว่ า คน ๒ คนนี้ เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ การศึกษา การที่ นั่ งคุยกันบนโต๊ะอาหารสาธารณะ โดยไม่สนใจว่าผู้อื่นต้องรอให้โต๊ะว่างกันอยู่เท่าไร นอกจากนั้น ยังพูดกันเสียงดัง โดยไม่เกรงใจใคร เสียบ้างเลยนั้น


ไม่พูดโดยการขัดจังหวะหรือพูดทะลุกลางปล้อง เพราะการจะพูดนั้นต้องดูจังหวะเมื่อผู้อื่นหยุดพูดจึงค่อย ถามหรือพูด เรื่องที่สอง เรื่องการแต่งกาย ไม่แต่งชุดด�ำ ไปในงานรื่นเริง เพราะสีด�ำถือเป็น สีแห่งความเศร้าเสียใจ ไม่ใส่สีม่วงไปในงานแต่งงาน เพราะคนไทยถือกัน ว่าสีม่วงเป็นสีแม่หม้าย ไม่แต่งกายล่อแหลม เป็นต้น สรุปก็คือ การกระท�ำใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าสิ่งที่หลาน ลุ ง เห็ น ว่ า คนทั้ ง ๒ คน นี้ เป็ น ผู ้ ที่ ไ ม่ รู ้ จั ก ท�ำนั้นเป็นเรื่องดี แต่หากไม่ถูกที่หรือไม่ถูกเวลา สิ่งที่ดี ๆ ก็ อาจกลายเป็นร้ายได้เช่นกัน “กาลเทศะ” กันเสียเลย จึงอยากจะย�้ำว่า ก่อนหลานจะท�ำอะไร ก็ขอให้ ค�ำว่า “กาลเทศะ” อ่านว่า กา-ละ-เท-ศะ นั้น คิดก่อนท�ำเสียก่อน หมายถึง “เวลาและสถานที่ หรือ ความควรไม่ควร” และให้ค�ำนึงถึงกาลเทศะด้วย หลายคนที่ นั่ ง รั บ ประทานอาหารเช้ า วั น นั้ น คงร�ำคาญชาย ๒ คน นี้ ไม่น้อย แล้วสิ่งที่หลานท�ำจะมีคุณค่า มีแต่คน ลุงสังเกตเห็นว่า นอกจากลุงแล้ว ยังมีหลายต่อ ยกย่องสรรเสริญ หลายคนใช้สายตามองไปโต๊ะที่ผู้ชายทั้งสองนั่งอยู่ คนที่ นั่ ง เพิ่ ง เข้ า มานั่ ง โต๊ ะ เดี ย วกั บ ลุ ง ซึ่ ง เป็ น ชาวบ้านธรรมดา ก็บ่นกับลุงถึงความไม่รู้จัก กาลเทศะของ ชายทั้งสองนี้ เขายังปรึกษากับลุงเลยว่า ไปบอกผู้ชายทั้งสอง คนนี้ดีไหม ว่าขอให้ลุกจากโต๊ะอาหารนี้ไปเถอะ คนอื่นจะได้ มีที่นั่งกันบ้าง ลุงเห็นว่า คนที่นั่งรอบข้างเขาช่วยกันแล้วโดยการ มองไปที่ชายทั้งสอง เขาน่าจะรู้ตัวเองบ้าง เพราะเป็นคนที่ ได้รับการศึกษา ประกอบกับไม่อยากให้มีเรื่องกัน ก็บอกเขาว่า ลองคอยซักครู่เถอะ แล้ วเราทั้ง สองคนก็โล่ง ใจ เพราะเขาคงทนกับ สายตาที่คนจ้องมองไม่ไหว จึงลุกจากโต๊ะไป จากที่ลุงได้เล่ามาข้างต้น หลาน ๆ ก็คงเข้าใจ ลึกซึ้งนะว่า กาลเทศะนั้นส�ำคัญอย่างไร ดังนั้น หลานก็ควรหัดประพฤติปฏิบัติกันตั้งแต่ วันนี้ โดยเริ่มท�ำกันตั้งแต่ในโรงเรียนนั่นแหละ ลุงขอยกตัวอย่างซัก ๒ เรื่อง เรื่องแรก ก็คือ การพูดคุย หลานไม่คุยกันในห้องเรียน เพราะนักเรียนผู้อื่น ต้องการฟังที่ครูสอน ไม่คุยกันในห้องสมุด เพราะคนที่เข้าห้องสมุดนั้น เขาเข้าไปอ่านหนังสือซึ่งต้องการสมาธิ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 31


โดย : อภีม คู่พิทักษ์

32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 33


34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 37


www.facebook.com/ครอบครัวพอเพียง และ www.ariyaplus.com

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี “ลู ก สวนนนท์ เป็ น คนดี มี คุณธรรม น�ำวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐาน สากล” อั ต ลั ก ษณ์ อั น งดงามของลู ก สวนนนท์ ห รื อ โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ วิ ท ยาลั ย นนทบุ รี ที่ ส ร้ า งแกนน� ำ นั ก เรี ย น อย่างเข้มแข็งมาตลอด ๔​ปี ผลิตนักเรียน ที่เป็นนักกิจกรรมจิตอา สาอย่างมากมาย นับว่าเข้มแข็งทั้งครูและนักเรียน

อย่าลืมกด Like ให้เราด้วยนะครับ ครอบครัวพอเพียง

38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 39


www.facebook.com/ครอบครัวพอเพียง และ www.ariyaplus.com

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กลับมาพบกันอีกครั้งกับโรงเรียน มั ธ ยมวั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย ์ ที่ ส ร้ า งนั ก เรี ย น แกนน�ำที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและนักเรียน จากโรงเรียนนี้ยังได้รับเสียงชื่นชมมากมาย ในทุกๆครั้งที่ไปกิจกรรมนอกสถานที่ต่างๆ มาถึ ง กิ จ กรรมในปี ที่ ๔ นี้ ก็ ไ ด้ รั บ การ เข้ า ร่ ว มโครงการมากมายและเชื่ อ ได้ ว ่ า จะ สามารถผลิตแกนน�ำนักเรียนที่เข้มแข็งเพื่อ ที่จะโตไปเป็นอนาคตของชาติ

อย่าลืมกด Like ให้เราด้วยนะครับ ครอบครัวพอเพียง

40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 41


ว า ด บ ั ก ย ุ ค โดย : ดรุณี เจริญพานิช

42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


คุยกับดาวฉบับนี้เรามีโอกาสคุยกับนักแสดงตลกที่ใช้ชีวิต ต่อสู้แบบปากกัดตีนถีบจนเรียกว่าแทบหมดก�ำลังใจ จากพ่อค้าขาย อาหาร ก๋วยเตี๋ยว จนมาเปิดท้ายรถขายของท�ำทุกอย่างที่จะได้เงิน มาจุนเจือครอบครัว การพนันไม่เล่น เหล้าไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบ พอเข้า มาในวงการทั้งๆ ที่หน้าตาไม่บ่งบอกเลยว่าเขาจะมามีชื่อเสียงโด่ง ดังในวงการตลกและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี การต่อสู้ชีวิตที่ใช้เวลา ยาวนานกว่าจะมีวันนี้ขึ้นมาได้นั้นก็ลองมาติดตามเรื่องราวในชีวิต ของเขาดูว่า เขามีวิธีต่อสู้และอดทนอย่างไรกับผู้ชายที่ชื่อ อเนก อินทะจันทร์ หรือ แอนนา ชวนชื่น หรือ แอนนา มกจ๊ก นั่นเอง แอนนา ชวนชื่นนักแสดงตลก ชื่อดังเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ้ว ที่ มีชื่อเสียงโด่งดังจนคนรู้จักทั้งประเทศ จากการที่มีมุกตลกพูดไทยปนจีนแบบ ไม่ชัด ท�ำให้ความหมายผิดๆถูกๆนี่เอง ที่ท�ำให้คนรู้จักชื่อ แอนนาเพิ่มขึ้นทุก วั น แสดงหนั ง มาแล้ ว ยี่ สิ บ กว่ า เรื่ อ ง ละครโทรทัศน์สิบกว่าเรื่อง ตอนนี้ไม่ ต้องขายอาหาร ไม่ต้องขายก๋วยเตี๋ยว แล้ว ฐานะเริ่มดีวันดีคืนเมื่อเข้ามาอยู่ ในวงการบันเทิง เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า “ตอนนี้ ชี วิ ต ผมเปลี่ ย นไป เยอะมาก จากที่เคยใช้ชีวิตแบบหาเช้า กินค�่ำ ดวงผมตกแล้วตกอีกจากเลข ๗ เลข ๘ แล้วก็มาเลขเกือบ ๐ แต่ผมก็ ประคองชีวิตมาเรื่อยๆแบบไม่พยายาม สร้ า งหนี้ ส ร้ า งสิ น เพราะไม่ อ ยากให้ เป็นภาระใคร แล้วก็ไม่เคยบากหน้า ไปหาใครผมกับภรรยาสองคนกัดฟัน สู ้ คิ ด ว่ า เอาวะ สั ก วั น หนึ่ ง ต้ อ งเป็ น ของเราบ้าง

ผมเองเป็นคนใจดีนะครับไม่ เคยคิดอิจฉาตาร้อนใคร เราอยู่ในศีล ในธรรม ไม่โลภเราอยู่แบบเศรษฐกิจ พอเพียงแบบที่ในหลวงท่านบอกเอา ไว้ เราคิดว่าสักวันจะต้องมีวันของเรา ผมก็สู้ๆ ผมค่อนข้างจะโชคดีได้เพื่อน ร่วมงานนิสัยดีเราเป็นคนที่รักงาน เรา เป็นคนไม่กิน ไม่เที่ยว ไม่ดื่ม ไม่เล่น เรารักงาน ทุกวันนี้ ผมไม่ว่ากองถ่ายทั้ง หนังทั้งละครผมจะมาถึงกองถ่ายก่อน เวลานัดเสมอ บางทีมาถึงก่อน ๒-๓ ชั่วโมงไม่เคยเลทแม้แต่วินาทีเดียวผม ท�ำตัวอย่างนี้มาตลอด เสมอต้นเสมอ ปลายทุกคนชมว่าผมมีเสน่ห์ตรงที่ผม เป็นคนรักษาเวลา เชื่อฟังผู้ก�ำกับ เรา เป็นนักแสดงเราอย่าเก่งกับผู้ก�ำกับ เรา เสนอขายผู้ก�ำกับโอเคก็โอเคไม่โอเค ไม่เป็นไรเราต้องยอมรับตรงนี้ ผู้ก�ำกับ ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆ มี ค นเคยให้ ผ มเป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ ตั้งหลายเรื่องแต่ผมไม่อยากเป็น ผม

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 43


การที่มีโอกาส เข้ามาในวงการบันเทิง ผมถือว่าผมโชคดี กว่าคนอีกหลายล้าน คนที่เขาไม่มีโอกาสเข้ามา ผมก็ทุ่มเทการท�ำงาน อย่างสุดๆ

44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ไม่ มั่ น ใจตั ว เองกลั ว งานเขาจะพั ง อี ก อย่างเราคิดว่าเรายังไม่ถึงตรงนั้นแค่ รับแสดงอย่างเดียวแต่ว่ามีหลายบริษัท อยากให้ผมท�ำหนัง อยากให้ผมเป็น ผู้ก�ำกับ ผมยังไม่อยากเป็นผู้ก�ำกับถ้า ผมพร้อมเมื่อไหร่แล้วผมจะบอกว่าผม พร้อมเป็นผู้ก�ำกับแล้วนะ แต่ตอนนี้ ผมอยากหาประสบการณ์ ไ ปก่ อ นไม่ รีบครับ การที่ มี โ อกาสเข้ า มาใน วงการบันเทิงผมถือว่าผมโชคดีกว่าคน อีกหลายล้านคนที่เขาไม่มีโอกาสเข้ามา ผมก็ทุ่มเทการท�ำงานอย่างสุดๆ เรื่องที่ ท�ำให้ผมแจ้งเกิดเป็น แอนนา คนรู้จัก ตลกแอนนาก็มาจากภาพยนตร์เรื่อง แสบสนิท เรื่องนี้คนจะเริ่มรู้จักผมแล้ว แล้ ว มารู ้ จั ก มากขึ้ น ก็ คื อ ภาพยนตร์ เรื่องโหดหน้าเหี่ยว เรื่องนี้คนรู้จัก ๒๐-

๓๐ % แล้วก็มาละครเรื่องนัดกับนัด ช่อง ๙ เย็นวันอาทิตย์ ที่นี่ค�ำว่า แอน นา คนเริ่มรู้จักมากขึ้นๆ เพราะมันจะมี ซับไตเติ้ลขึ้น แอนนา ชวนชื่น แต่ก่อน นี้ที่ยังไม่มีใครรู้จักแอนนา เขาจะเรียก กันว่า อีตาน�้ำแดง จะกินน�้ำส้มเขายัง ไม่รู้จักชื่อ แถมบางคนก็พากันคิดว่า แอนนาเนี่ย เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คน ก็จะงงๆ ผมจะเล่าให้ฟังว่า ชื่อแอนนา นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร คือผมเคยไปอยู่ กับพี่จาตุรงค์ มกจ๊ก เขาบอกว่าผมใช้ ชื่อฮิปปี้ๆ แล้วมีคนเรียกว่าปี้ๆมันน่า เกลียดก็เลยมาเปลี่ยนชื่อเป็น แอนนา ชวนชื่น ตอนนี้ถือว่ามีคนรู้จักเยอะแล้ว และเริ่มมีแฟนคลับเยอะแล้ว ก่ อ นที่ ผ มจะมาอยู ่ กั บ พี่ จิ้ ม ชวนชื่ น ผมเคยอยู ่ กั บ พี่ จ าตุ ร งค์ ม า ก่อน อยู่มาตั้งแต่พี่รงค์ยังไม่มีชื่อเสียง จนจาตุรงค์มาอยู่กับพี่หม�่ำจนจาตุรงค์ มีชื่อเสียงพี่เขาก็ออกมาท�ำคณะตลก เอง เป็น จาตุรงค์ มกจ๊ก ส่วนพี่หม�่ำ ก็ห ม�่ำ มกจ๊ก จะกลับบ้าน ก็อยู่กับ จาตุรงค์ได้ปีสองปีจาตุรงค์เขาก็เริ่มมี งานหนัง งานละคร ก็ไม่ค่อยมีเวลา ก็ เลยยกวงให้โก๊ะตี๋ อารามบอยท�ำ ทีนี้ ชาวคณะก็ เริ่ ม จะเขว้ ง ขว้ า งไม่ มี ใ คร เป็นผู้น�ำทีมก็เลยยุบไปแล้ว ทีนี้ชีวิต ผมจะเป็นยังไงล่ะ เอ้ามาติดตามตอน ต่อไปล่ะกัน จากที่ตกงานตลกผมก็ไปเปิด ท้ายขายของบ้างพอขายได้ซักพักหนึ่ง จิ้มเขาก็โทรหาจาตุรงค์ถามว่า พี่แอน นาเข้าท�ำอะไรอยู่ จาตุรงค์เขาบอกว่าพี่ แอนนาแย่ไม่ค่อยมีงานรายได้ไม่ค่อยดี จิ้ม ชวนชื่นเขาสงสารก็เลยชวนผมมา อยู ่ ด ้ ว ย เหมื อ นสวรรค์ โ ปรด พอมา อยู่กับจิ้มปุ๊บ จิ้มเขาก็มีทีวีอยู่แล้วผม ก็มีโอกาสได้ออกทีวี พอออกไปออก มาก็ เ ลยมี ค นเห็ น ว่ า อี ต าคนนี้ เขายั ง อยู่วงการนี้นี่หว่า เขาก็ติดต่อผ่านคน โน้นมา คนนี้มา ก็เริ่มเล่นหนัง เล่น


ละครมาเรื่อยๆ วันดีคืนดีก็มีคนรู้จัก เราเยอะขึ้นๆ ผมมาเกิ ด จริ ง ๆ อี ก ที กั บ ชวนชื่นและที่ท�ำให้ผมได้แจ้งเกิดจริงๆ คือหนังของ ยอร์ช ผมเล่นทุกเรื่องจะ เล่นมากเล่นน้อย จะต้องมีผมทุกเรื่อง เราไม่ได้กดดันอะไรเขานะ แต่เขาก็ยัง นึกถึงก็ต้องขอบคุณเขาตรงนี้ด้วย เขา มีส่วนมากๆเลยที่ท�ำให้ชื่อของแอนนา ผงาดในวงการบันเทิง แล้วอีกคนหนึ่ง พี่นกที่จัด นัดกับนัดทางช่อง ๙ ของ เอ๊กซ์แซ็กท์ คนก็รู้จัก จาตุรงค์ มกจ๊ก จิ้ม ชวนชื่น นก และ ยอร์ช นี่คือผู้มี พระคุณ ส�ำหรับจาตุรงค์เขาไม่น�ำเสนอ นะแต่เขาจะมีเวทีให้เราเดินแค่น้ันเอง ถ้าใครอยากได้ติดต่อเขา แต่เขาไม่น�ำ เสนอว่า เฮ้ย แอนนา ไปเล่นซิ คุณ ติดต่อเขาเอง คุณเลือกเขาเอง เขาเล่น ดี ไ ม่ ดี มั น เป็ น เรื่ อ งของคุ ณ เพราะคุ ณ ติดต่อเขา จาตุรงค์ไม่น�ำเสนอแต่เขา ไม่กีดกัน คุณอยากเล่น คุณอยากไปผม เสนอให้ผมให้ไป เด็กผมผมให้ไป แต่ดี ไม่ดีคุณเคลียร์กันเองผมไม่รับรู้ด้วยเขา ไม่เสนอแต่เขามีเวทีให้เราเดิน ส่วนจิ้มก็สอนผมตลอดเวลา

ผมได้แจ้งเกิดจริงๆคือหนังของ ยอร์ช ผมเล่นทุกเรื่องจะเล่นมากเล่นน้อย จะต้องมีผม ทุกเรื่องเราไม่ได้กดดันอะไรเขานะ แต่เขาก็ยังนึกถึง ก็ต้องขอบคุณเขาตรงนี้ด้วย ว่าการแต่งตัวเราคือเราเป็นนักแสดง ถ้าเราแต่งตัวเหมือนชาวบ้านมันก็จะ ดูกลมกลืน มันไม่โดดเด่น แล้วการเล่น บทจะมากจะน้ อ ยเราต้ อ งเล่ น ให้ ชั ด อย่าเล่นแบบขอไปทีให้หมดๆไปแล้วก็ ขอกลับบ้าน เราต้องเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่ จะท�ำได้ จิ้มจะสอนผมตลอดแล้วผมก็ เอาของเขามาใช้ แล้วก็ได้ผล บางเรื่อง ผมมีบทนิดเดียว แต่เราท�ำให้มันมีค่า ท�ำให้มันชัดเจน คนจะได้ติดตา ถามผมว่ า ก่ อ นหน้ า นั้ น ผม ใช้ ค าแรคเตอร์ ที่ พู ด ไม่ ชั ด มาหากิ น หรือเปล่า คืออย่างนี้นะ ผมพูดไม่ชัด ตั้ ง แต่ ห นั ง ของยอร์ ช คื อ แสบสนิ ท ศิ ษ ย์ ส ่ า ยหน้ า คื อ มั น หลุ ด ออกมา เองโดยธรรมชาติ ก ่ อ นหน้ า นั้ น ก็ เ ล่ น สไตล์ ธ รรมดาๆ เล่ น หนั ง เรื่ อ งแรกก็ ของยอร์ช เรื่อง พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า ผมรับบทเป็นกะเหรี่ยงพูดไม่ค่อยชัด

แต่คนยังไม่ยอมรับเท่าไหร่ พอมาเล่น แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า เรื่องที่ ๒ ก็ มีคนเริ่มจ�ำได้กับค�ำพูด “มีเป๊บซี่จะ กิ น โคล่ า มี แ ฟนต้ า จะกิ น สไปรซ์ ” แล้วก็มากับค�ำพูด “สวดยอดเลยลูก เพียต” ในหนังเรื่อง โหดหน้าเหี่ยว คือ จาตุรงค์มีลูกน้องอยู่ ๒ คนก็รักลูกพี่ว่า อันไหนดีเราก็ว่าดี อันไหนไม่ดีเราก็ว่า ไม่ดีเราเห็นตามเขาไปเพราะเราเป็น คนไม่เลีย ตรงไปตรงมาแล้วในเรื่อง คือโยนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วรับได้เราก็ เลยบอก สวดยอดเลยลูกเพียต ค�ำนี้ก็ เลยกลายเป็นวลีเด็ดไป ก่อนนี้ผมพูด ค�ำว่า ถั่วต้ม เป็น ถูกต้องนะ ผมพูดไม่ ชัดไง จนรายการระเบิดเถิดเทิงเอาไป เล่นในรายการ คนเลยจ�ำค�ำพูดของผม มาจนทุกวันนี้ ถามว่ า ผมเคยไปดู ด วงบ้ า ง ไหมตอนที่ผมก�ำลังตกสุดๆบอกตรงๆ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 45


เลยว่าผมไม่เคยดูดวง ส่วนใหญ่ตามใจ ผู้ก�ำกับ อยากให้เล่นแบบไหนเราก็เล่น แบบนั้น คือเราตั้งใจท�ำงานมีความรับ ผิดชอบกับงานที่เขายื่นให้รับรองว่าทั้ง ชีวิตไม่มีจน เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คณะ ตลกเหมือนจะวายไปแล้วเพราะตลก หันมาเล่นทีวีกันเยอะขึ้นส่วนผมก็ยัง วิ่งตามคาเฟ่ ตอนหลังเขาไม่ค่อยจ้าง ตลกคาเฟ่ค่อยๆ หายไปถามว่าผมเคย ท้อบ้างไหม ก็มี คือพอเกิดอาการท้อ ขึ้นมาผมถึงได้ไปเปิดท้ายขายของไง จนจิ้มเขาชวนมาเล่นตลกผมก็ถามจิ้ม ว่ามันมีที่เล่นเหรอ จิ้มเขาก็บอกว่ามัน ก็พอจะมีนะพี่แอนนา ร้านหมูกระทะ คณะอื่นเขาเล่นกัน ๒-๓ ที่ แต่คณะ ชวนชื่นวันเสาร์เล่น ๘ ที่นะครับ วัน

เราเอาแบบ พระราชด�ำรัส ของในหลวงมาใช้ เศรษฐกิจพอเพียง เราอยู่ได้แบบสบายๆ เราอย่าไปดิ้นรนมาก เราอยู่แบบพอมีพอกิน เรามีไม่ใช่ว่าเราไม่มีแล้ว ค่อยมาประหยัด

46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ธรรมดาก็ ๓-๔ ที่ ชวนชื่นงานเขาเยอะ พอมาตอนหลังต่างคนต่างมีชื่อเสียง แล้ว แจ๊สก็ดัง ต๋องก็เริ่มดัง กลายเป็น ต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็ เลยต้องเลิกไปโดยปริยาย ตอนนี้งาน ตลกคาเฟ่ไม่มีแล้ว แต่ว่างานอีเว้นท์ก็ ยังรับอยู่ ถ้าเขาว่างแล้วก็จะบอกกับ เจ้ า ภาพว่ า คุ ณ จะเอาตลกทุ ก คนไม่ ได้ น ะ ถ้ า คุ ณ เอาตอนนี้ ก็ จ ะมี ค นนี้ ๆ ไม่มีคนนั้นนะ ไม่ได้หรอก เวลามันไม่ ตรงกั น จะมาหยุ ด พร้ อ มกั น สิ บ กว่ า คนมันไม่ได้ มีน้องนักข่าวมาสัมภาษณ์ผม ว่าเวลาท้อได้ให้ก�ำลังใจตัวเองอย่างไร ผมจะเอาจุดที่ว่าอย่าเอาเราไปเปรียบ เทียบกับคนที่ต�่ำหรือสูงกว่าเรา อย่าง เราตกงานเรายังมีที่ซุกหัวนอน มีบ้าน อยู่ มีข้าวกิน ยังมีพี่น้องผองเพื่อน แต่ ขอทานที่เขาไม่มีอะไรเลยเขานอนใต้ สะพาน นอนใต้ ท างด่ ว นฝนสาดเขา แย่ ก ว่ า เรา มั น เลยท� ำ ให้ เรามี ก� ำ ลั ง ใจสู ้ ชี วิ ต คนอื่ น ที่ เขาแย่ ก ว่ า เราไม่ รู ้ กี่ สิ บ เท่ า เขายั ง อยู ่ ไ ด้ แ ล้ ว เราล่ ะ ฝน ตกก็ ไ ม่ เ ปี ย ก มี ข ้ า วมี น�้ ำ กิ น ก็ ไ ม่ ค วร ท้ อ แล้ ว เราอย่ า ไปฟุ ้ ง เฟ้ อ เราเอา แบบพระราชด� ำ รั ส ของในหลวงมา ใช้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเราอยู ่ ไ ด้ แ บบ สบายๆเราอย่ า ไปดิ้ น รนมาก เราอยู ่ แบบพอมีพอกิน เรามีไม่ใช่ว่าเราไม่มี แล้วค่อยมาประหยัด ถึงเราจะมีแล้ว

แต่เราก็ควรประหยัด เราคิดว่าเงินก้อน นี้เราใช้ไปแล้ว พรุ่งนี้หรือสิ้นเดือนนี้เรา เดือดร้อนไหม ถ้าเราเดือดร้อนเราอย่า ไปใช้ เราจะไปซื้อของไร้สาระไม่จ�ำเป็น เราถามตัวเราก่อนว่าถ้าเราเอาเงินก้อน นี้ไปซื้อของที่ไม่จ�ำเป็นแล้ว เราเดือ ด ร้อนไหม ถ้าเราเดือดร้อนเราถอยออก มาเลย รู้จักคุณค่าของเงิน ถึ ง ทุ ก วั น นี้ ผ มจะมี ส ตางค์ แล้ ว ผมก็ จ ะซื้ อ เฉพาะเสื้ อ ผ้ า ที่ จ ะใช้ ออกงาน แฟนผมชุดไหนที่ออกรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้ รายการ อะไรก็ตาม ออกครั้งเดียวจะเก็บเลย ผมไม่ เ น้ น แบรนด์ เ นม ไม่ เ น้ น ยี่ ห ้ อ ถ้าสวยโดนใจก็โอเค บางยี่ห้อถ้ามัน แบรนด์ เ นมถ้ า เราชอบเราก็ ซื้ อ บาง อันไม่ใช่ของแบรนด์เนมราคาไม่แพงไม่ ถูกไปใส่ครั้งเดียวเราก็โอเคนะ เสื้อผ้าส่วนใหญ่ของผมสีจะ ฉูดฉาดเพราะมีการตอบรับจากแฟนๆ ว่ า พี่ แ อนนาแต่ ง ตั ว ดี มี ส ไตล์ เ ป็ น ตั ว ของตัวเองเหมือนพ่อดม ชวนชื่นที่เขา ไม่ยอมแก่เขายังใส่ขาเดฟอยู่เลย แล้ว เราอายุน้อยกว่าเขาตั้งเป็นสิบๆปี เรา มายอมแก่ได้ไงต้องกระชากวัยตลอด จิ้มบอกว่าแอนนาต้องมาจับกลุ่มกัน นะ ผมไม่ ไ ด้ ห วั ง ผลประโยชน์ จ ากพี่ แอนนาหรอกนะ เป็นห่วงพี่แอนนา พี่ แอนนาแตกกลุ ่ ม ไปแล้ ว พี่ แ อนนาจะ แก่เร็ว เราเข้าใจแต่เราไม่มีเวลา ถ้า


เรามีเวลาก็จะไปสังสรรค์กับเขา เขา เตือนผมด้วยความหวังดี เขาเป็นคนที่ ดีมาก จิ้ม จาตุรงค์ เขาเป็นหัวหน้าผู้น�ำ ที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบลูกน้อง จิ้มงานนอกนะไม่เคยแตะเงินลูกน้อง แม้แต่บาทเดียวเพราะเขาถือว่าเขามี รายได้จากทีวี รายการโน้น รายการนี้ เขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับลูกน้องเลยไม่ แตะแม้แต่บาทเดียว ช่วงที่ผมไม่มีงานเขาจะควัก กระเป๋าให้มานะ ๖ พัน ๗ พัน ให้มา แล้วก็ยังเหลืออีกเขาก็แจกจนหมดแล้ว ตัวเองไม่เหลืออะไรเลย และระหว่าง ที่เดินทางไปแสดงต่างจังหวัดนะแวะ ที่ไหนกินที่นั่น เงินส่วนตัวของจิ้มออก นะ เขาจะเป็นคนออกเงินเลี้ยงลูกน้อง เองไม่ใช่ว่าเอาเงินกองกลาง เขาถือว่า เขาพอแล้ ว เขาเคยพู ด กั บ ผมตลอด เวลาว่าเขามีเค้กของเขาอยู่ก้อนหนึ่ง แล้ ว เขาสามารถกิ น ได้ ทั้ ง ครอบครั ว เขาไม่จ�ำเป็นต้องไปแบ่งเค้กชาวคณะ มากิน ผมประทับใจเขามากแล้วเขาจะ ท�ำแบบนี้มาตลอด เขาเป็นคนดีมากนะ เพราะจิ้มเขาจะถือว่าเรื่องกินเป็นเรื่อง ใหญ่ บางครั้งเราเห็นเขาอ้วนเราเห็น แล้วเราก็เป็นห่วงสุขภาพ เราก็เตือน เขา จิ้ม ไม่ลดก็อย่าไปเพิ่มเลย เขาจะ มองผมตาวาวเราถึงได้รู้ว่าเขามีความ สุ ข กั บ การกิ น เขาจะโกรธเราจริ ง ไม่ จริงแต่เขาท�ำตาวาวเหมือนดุเราแต่ก็ ไม่พูด แต่เขาเล่นแบบข�ำๆเราก็ถอยว่า เขาโกรธเราจริงหรือเปล่าว่ะ เราก็เลย เลิกเตือน อยู่ในความสงบของเราดีกว่า อยากให้ผมเตือนน้องๆตลก รุ่นหลังๆหรือครับ ได้...มันไม่ยากเลย ถ้าคุณจะรักอาชีพคุณใช่ไหม คุณจะ ต้ อ งซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ อาชี พ คุ ณ คุ ณ อย่ า ทรยศ คุณอย่าเก่งกว่าผู้ก�ำกับและต้อง รักษาเวลา อย่าให้เขามารอเรา เรามา รอเขาสบายใจที่สุด ผมท�ำอย่างนี้มา ตั้งแต่เข้าวงการมาไม่ว่าจะอยู่วงดนตรี ลูกทุ่งหรือมาแสดงหนัง แสดงละครผม

จะมาถึ ง กองถ่ า ยก่ อ นอย่ า งน้ อ ยครึ่ ง ชั่วโมง บางทีเขานัดผม ๙ โมงครึ่ง ๖ โมงครึ่งผมถึงกองถ่ายแล้ว เพราะนัด ๙ โมงออกจากบ้าน ๘ โมงเราต้องไป เผชิ ญ ชะตากรรมรถติ ด บนท้ อ งถนน อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง สู้เราไปก่อนแล้ว เราไปนอนบอกที ม งานว่ า พี่ ม าแล้ ว นะถึงเวลาเรียกพี่เข้าฉาก ปลุกพี่เลย แต่งหน้าได้เลย แล้วเขาก็สบายใจว่า พี่แอนนามาแล้วทีมงานสบายใจงานก็ ราบรื่น ไม่ต้องมาให้ผู้ก�ำกับให้ทีมงาน มาเครียดกับเรื่องไม่เป็นเวลาของเรา ถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนรุ่นใหม่ที่เข้ามา ในวงการนี้แล้วท�ำจุดนี้ได้นะเสมอต้น เสมอปลายอย่าทรยศกับอาชีพตัวเอง ให้เวลาการเดินทางมากที่สุดความผิด พลาดมันจะน้อย คุณก็จะอยู่ในวงการ นี้ได้นานที่สุด ผมเล่นตลกมาแล้วประมาณ ๓๐ กว่าปี แต่ค นยังไม่รู้จักตอนนั้น อยู่วงสายันต์มาคนจะรู้จักเฉพาะต่าง จังหวัด ตอนที่สายันต์ไปเดินสาย แล้ว ก็ ม าเล่ น ห้ อ งอาหารคนก็ เริ่ ม รู ้ จั ก ใน กรุงเทพบ้างนิดหน่อย ตอนนั้นใช้ชื่อ จ� ำ ปี สี เ ดี ย วแล้ ว คนมาเรี ย กว่ า ไอ้ ป ี ้ ๆ แล้วผมก็ไว้ยาวเหมือนผู้หญิงเขาเลย เรียกฮิปปี้ๆท�ำไปท�ำมาตัว ฮิปหายไป

เหลื อ แต่ ป ี ้ ค� ำ เดี ย ว แต่ ผ มไม่ ซี เรี ย ส แล้ ว แต่ ใ ครจะเรี ย กไม่ โ กรธอยู ่ แ ล้ ว ตอนนี้งานผมเยอะทุกวันแล้วยิ่งเป็น งานโชว์ตัวเขามาขอถ่ายรูปเหนื่อยกว่า การเล่นดนตรีอีกแต่มันก็สนุกครับ ทุก วันนี้ผมสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึก แผ่นเก็บเงินจากการท�ำงานเอาไว้กิน ตอนแก่เพราะกลัวว่าเวลาเราท�ำงาน ไม่ได้ไม่มีใครมาเลี้ยงเราเพราะฉะนั้น ผมจะไม่ประมาทกับชีวิตเด็ดขาด เคย จนมาแล้ว แต่เราจะไม่กลับไปจนอีก มันเข็ดแล้วคร๊าบ...”

นั่ น คื อ เรื่ อ งราวของ ชีวิตตลกวัยกลางคนๆหนึ่ง ทีไ่ ม่ยอมปล่อยให้ความชรามา เยือน แอนนา ชวนชื่นจะมีผล งานแสดงมาให้ ช มกั น อย่ า ง มากมายติดตามนะคะทั้งหนัง ทั้งละคร กับคนที่ตั้งใจท�ำงาน อย่าง แอนนา ชวนชื่นคนนี้ ไง .......

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 47


รวมกิจกรรมจิตอาสา โดย : อยู่เย็น

การรวมตัวครั้งแรกของอาชีวศึกษา เอกชน ๑๓ สถาบัน ในกิจกรรม

“ค่ายพิชิตภูผา มหาอริยทรัพย์” บทพิสูจน์ มิตรแท้คือ “ทรัพย์อันประเสริฐ”

นับเป็นครั้งแรก ในประเทศที่จัดให้มีกิจกรรมกิน อยู่ หลับนอน ร่วมกัน ของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน ในระดับอาชีวศึกษาถึง ๑๒ วิทยาลัยและ ๑ โรงเรียนเทคโน กับค่าย “พิชิตภูผามหาอริยทรัพย์” จัด โดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในโครงการใสสะอาดพอ เพียงเพื่อพ่อสู่อาชีวะศึกษาและชุมชน ณ แดนมหามงคล จ.กาญจนบุรี นักศึกษามากกว่า ๓๐๐ คนจาก ๑๒ วิทยาลัยและ ๑ โรงเรียนเทคโน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี, วิทยาลัย เทคโนโลยี บางละมุ ง อิ น เตอร์ - เทค ชลบุ รี , วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ภาคตะวันออก อีเทค ชลบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ อยุธยา, วิทยาลัยเทคโนโลยี ช่างฝีมือปัญจะ วิทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม(สยามเทค) ,วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC), วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริ ห ารธุ ร กิ จ (SBAC) นนทบุ รี วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ทั ก ษิ ณ าบริ ห ารธุ ร กิ จ , วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ก ารจั ด การ 48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เพชรเกษม ,วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการภาษาณุสรณ์ บางแค ,วิทยาลัยอาชีวศาสนบริหารธุรกิจ, โรงเรียนเทคโน ปัญญาภิวัฒน์ ,เทคโนโลยี การรวมตัวกันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ อันดี เริ่มต้นตั้งแต่ การเดินทางโดยทางรถไฟ โบกี้รถไฟ ๘ โบกี้ ความแตกต่างที่เริ่มจาก ความเป็นอยู่ จาก ๓ จังหวัด จาก ๑๓ สถานศึ ก ษา ทั้ ง หญิ ง และชายสุ ด ท้ า ยเมื่ อ ถึ ง ปลายทาง “แดนมหามงคล” จ.กาญจนบุรี อันเป็นที่ตั้ง ของดินแดนการปฏิบัติธรรม การรวมเป็นหนึ่งทั้งกาย วาจา และใจ และเปล่งวาจาพร้อมกัน เพื่อการสักการะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และอาราธนาศีลเพื่อ บวชเนกขัมมะ ถือศีล ๘ ภาพของเยาวชนกว่า ๓๐๐ คน ในเครื่องนุ่งห่ม ของผู้ปฏิบัติธรรม สีขาวบริสุทธิ์ เดินเป็นแถวยาว ด้วยเท้า เปล่า ความเพียรพยายามที่จะก้าว ให้ถึงจุดหมาย “ภูผา มหาอริยทรัพย์” บันไดแต่ละขั้นที่ปูด้วยแผ่นหินอ่อน เล็ก บ้าง ใหญ่บ้าง ทุกขั้นบันได เป็นที่อดแปลกใจไม่ได้ว่า ล�ำพัง


น�ำกายเปล่าก้าวแต่ละขั้น นั้น ก็แสนจะยากเข็นแล้วไซร้ ใครหนอช่างใจดีน�ำหินอ่อนมาปูลาดทางเดินให้นุ่มเท้า แต่เปล่าเลย เดินยังไม่ถึงครึ่งทาง บันไดแต่ละขั้น หินอ่อนไม่มีแล้ว ดินปนทราย และหินอันแหลมคมมาแทนที่ บางช่วง บางจังหวะ แทบจะลื่นล้มเพราะดินที่เหนียวเฉอะแฉะ บันไดหินอ่อนกลายเป็นไม้หวายเส้นเล็กใหญ่ปะปน ต้องใช้ก�ำลังแขนเพื่อพยุง ตัวให้ข้ามพ้น “เพื่อน” ช่วย “เพื่อน” น�้ำที่แบ่งกันกิน ทั้งดึงทั้งดัน โดยไม่ทิ้งกัน สุดท้ายถึงจุดหมาย กว่า ๓,๐๐๐ ขั้น บันไดที่นับได้ ไม่เหนื่อยเปล่าเพราะสิ่งที่ได้สัมผัสเกินฝัน ความสวย ความงามและความศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนหายเหนื่อย ได้กราบขอพรองค์พระไพรีพินาศ ที่สถิตย์อยู่ “มหาเจดีย์ศรีอริยทรัพย์” ชั้นบนสุด ความสุขที่ได้รับร่วมกัน ที่ไม่อาจลืม

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน การเดินทางกลับ จากโบกี้ ๘ โบกี้ เหลือรวมกันเพียง ๔ โบกี้ นั่งพื้น นั่งชิดใกล้ ร่วมร้องเพลงอย่างสนุกสนาน เรียกว่า ไม่มีเยาวชนคนไหนไม่รู้จักกัน และสุดท้าย เพลง “เพื่อนกัน” ที่ร้องดังจนนายสถานี ยิ้มแก้มปริ และร่วมปรบมือให้กับเยาวชนทั้งหลายเหล่านี้ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ. www.ariyaplus.com IS AM ARE : 49


คุยนอกกรอบ

เรื่องโดย – กรวิก อุนะพ�ำนัก

50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ธานินทร์ พันธ์ประภากิจ

ชีวิตนั้นสั้น แต่ความดียืนยาว วินาทีที่กระสุนปืนปริศนาเจาะผ่านกะโหลกศีรษะ ส่งผลให้เจ้าของร่างต้องล้มฟุบลง มันเหมือน ฝันร้ายที่รู้ว่าสติตัวเองก�ำลังจะดับวูบจมดิ่งสู่ความมืด และก่อนที่ความตายจะคืบคลานเข้ามาประชิด เขา พลันได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์ พอจับใจความได้ว่า เขาคงไม่รอด...

นาทีชีวิต

แต่ทว่า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หมอสามารถยื้อชีวิตของ เขาไว้ได้ แม้จะต้องนอนอยู่ในห้องไอซียูนานนับเดือน ต้อง ท�ำการผ่าตัดสมองถึง ๖ ครั้ง และช่วงเวลาที่ม่านบางๆกั้น ระหว่างความเป็นกับความตายไว้นี่เอง ท�ำให้ “ธานินทร์ พันธ์ประภากิจ” นักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตทุก ด้าน ตระหนักว่า ชีวิตนี้สั้นนัก และเขาขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ ท�ำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้คน ทดแทนคุณแผ่นดิน อั น เป็ น ที่ ม าของการเปิ ด ศู น ย์ ผ ่ า ตั ด ต้ อ กระจก บริการแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้ชื่อโรง พยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) และ “บริษัท ทาส ของแผ่นดิน จ�ำกัด” “ตอนที่ผมถูกลอบท�ำร้าย ผมก็ได้ยินเสียงคนคุย โทรศัพท์ว่าผมถูกยิง ปลายสายคงถามว่า ผมเป็นยังไงบ้าง ทางนี้บอกเลยว่า คิดว่าอาจจะไม่เกินครึ่งชั่วโมง แต่หลัง จากนั้นผมต้องนอนอยู่ห้องไอซียู ๔๕ วัน เข้ารับการผ่าตัด ที่ศีรษะถึง ๖ ครั้ง ผมคิดว่ามันคงเป็นเวรกรรม แต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันท�ำให้เราได้คิดนะ คือมีอยู่ วันหนึ่งช่วงที่ผมอยู่ระหว่างการฟื้นฟู พยาบาลพาเดินออก ไปท�ำกายภาพบ�ำบัด ตอนขาไปผมยกมือไหว้อาม่าเตียง ข้างๆ แต่พอกลับเข้ามาปรากฏว่าอาม่าเสียชีวิตไปแล้ว ท�ำให้เราเห็นว่า ชีวิตของมนุษย์มันนิดเดียวเอง แล้วตอนอยู่ไอซียูก็มีคนเสียชีวิตทุกวัน เราก็รู้สึก ว่า เอ๊ะ..เมื่อไรจะถึงเตียงเรา ก็เลยเริ่มตระหนักว่า เงินไม่ สามารถซื้อชีวิตคนได้ ผมเลยคิดว่าหลังจากรอดตาย ชีวิต ที่เหลือจะลงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ในแผ่นดินนี้”

ชีวิต เขาก็พบว่าการมีชีวิตอยู่อย่างมีค่านั้น จ�ำเป็นต้อง หยิบยื่นให้แก่ผู้อื่นบ้าง ตามแต่ก�ำลังที่ตนมี ชีวิตที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ครั้งนั้นราวกับเขาได้เกิดใหม่เลยก็ว่าได้ และ ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะหวนกลับไปคิดอะไรแบบเดิมๆ สู้ เอาเวลาไปช่วยเหลือผู้อื่นดีกว่า ธานินทร์เล่าถึงแรงบันดาลใจที่ท�ำให้เขาตั้งใจอุทิศ ตน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีปัญหาด้านดวงตา ว่า “แรงบันดาลใจอย่างหนึ่งของผมมาจากการทรง งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือตั้งแต่โตมาเราก็ เห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ในชนบทมาตลอด สมัยหนุ่มๆผมเคยเดินตามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ซึ่งท่านพูดเสมอว่า ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ ของแผ่นดิน ทุกข์ของแผ่นดินคือทุกข์ของพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงเหนื่อยยากเพื่อพวกเรามามาก ผมจึงอยากเดินตามรอยพระบาทขององค์ท่าน ช่วยเหลือคนที่เขาด้อยโอกาสเท่าที่เราจะท�ำได้ ซึ่งปณิธาน ตรงนี้ท�ำให้เรามีก�ำลังใจขึ้นมาว่า เราจะต้องเดินให้ได้ ต้อง อดทน เพราะมีสิ่งส�ำคัญรอเราอยู่ และก็มาตกผลึกว่า จะ เปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยต้อกระจก เพราะบ้านเรามีคนที่เป็น โรคนี้เยอะ”

ในหลวงคือแรงบัลดาลใจ สู่การรักษาผู้ป่วย ต้อกระจก ทันทีที่นักธุรกิจหนุ่มได้รับบทเรียนราคาแพงของ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 51


“ปณิธานของเราคือการด�ำเนินรอยตาม พระราชด�ำริ”

หลังจากนั้นธานินทร์จึงไปปรึกษากับ นพ.วิทิต อร รณเวชกุล ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วในขณะนั้น ว่า เขาอยากจะเปิดศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก โดยไม่คิดค่ารักษา ซึ่ง คุณหมอวิทิตย�้ำว่า จะต้องใช้เงินจ�ำนวนมหาศาล แต่ธานินทร์ก็ไม่ลังเลใจที่จะน�ำเงินเก็บที่สั่งสม ทั้งชีวิตมาใช้ท�ำโครงการนี้ ด้วยมองว่า การช่วยให้คนคน หนึ่งกลับมามองเห็นได้เป็นปกติอีกครั้งนั้น เป็นสิ่งที่มิอาจ ประเมินค่าได้ เขาจึ ง ได้ สั่ ง ซื้ อ อุ ป กรณ์ ก ารผ่ า ตั ด ดวงตาจาก ต่ า งประเทศ และสั่ ง ซื้ อ รถห้ อ งผ่ า ตั ด เคลื่ อ นที่ ห ลายสิ บ ล้านบาท และโชคดีที่ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล บ้ า นแพ้ ว จ.สมุ ท รสาคร จั ด ที ม แพทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญออก ท� ำ การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ซึ่ ง สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้ป่วยได้มากมาย และภายหลังธานินทร์ได้เปิดเป็นศูนย์ ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกที่กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่าโรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่สุขุมวิท ซอย ๒๔ ในแต่ละปีที่นี่สามารถให้การรักษาผู้ป่วย ได้ไม่ ต�่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย โดยนอกจากจะรักษาฟรีไม่เสียค่า ใช้จ่ายแล้ว ยังมีที่พัก และอาหารไว้บริการผู้ป่วยที่มาจาก ต่างจังหวัด รวมทั้งแจกแว่นตาและเครื่องใช้จ�ำเป็นให้ผู้ป่วย น�ำติดตัวกลับบ้านอีกด้วย และไม่เพียงแต่จะรับผู้ป่วยในเท่านั้น ศูนย์แห่ง นี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก โดยจั ด รถผ่ า ตั ด เคลื่ อ นที่ อ อกไปให้ บริการแก่ผู้ป่วยต้อกระจกในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้การช่วย

ไม่เพียงแต่จะรับผู้ป่วยในเท่านั้น ศูนย์แห่งนี้ยังให้บริการเชิงรุกโดย จัดรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกไป ให้บริการแก่ผู้ป่วยต้อกระจกใน พื้นที่ห่างไกล เพื่อให้การช่วยเหลือ เป็นไปได้อย่างทั่วถึง

52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เหลือเป็นไปได้อย่างทั่วถึง เพราะธานินทร์ มองว่ายังมีผู้ ป่วยอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่อดมื้อกินมื้อ ไม่มีแม้กระทั่งค่ารถ ที่จะเดินมารับการรักษา หรือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแล ท�ำให้ไม่สามารถเดินทางมาผ่าตัดที่ศูนย์ในกรุงเทพฯได้ “ต้องเข้าใจว่า คนที่ยากจนเนี่ยะเขาจนจริงๆนะ จะกินให้ครบ ๓ มื้อยังล�ำบาก หรือบางคนลูกหลานมา ท�ำงานกรุงเทพฯ อยู่กันสองคนตายาย ไม่มีใครพามารักษา เราเลยต้องออกไปหาพวกเขา ก็ไปมาเกือบทั่วประเทศแล้ว ไปถึงเชียงราย ด้านที่ติดกับพม่า ไป ๓ จังหวัดชายแดนภาค ใต้ ไปหมด โดยเราจัดรถไปรับผู้ป่วยเข้ามาผ่าตัดที่ศูนย์ใน กรุงเทพฯ มาถึงที่โรงพยาบาลเราก็จัดอาหารการกินให้ มี ที่พักให้ฟรีหมด รักษาเสร็จ ตอนเช้าเปิดดวงตา แจกแว่นตา แจกเสื้อ แจกอะไรเสร็จ ให้เขารับประทานอาหาร แล้วก็เอา รถกลับไปส่งถึงบ้านเลย โดยในระหว่างเดินทางเราท�ำประกันชีวิตให้ด้วย พอเขาถอดรองเท้าเข้าบ้านปุ๊บ ถือว่าภารกิจของเราเสร็จ


อีกหนึ่งอาทิตย์เรากลับไปตรวจอีกที แล้วอีกหนึ่งเดือนก็ กลับไปตรวจซ�้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าดวงตาเขาเป็นปกติจริงๆ ตอนแรกก่อนลงไป เราจะส่งทีมส�ำรวจไปก่อน ดู ว่าจุดนั้นมีผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด แล้วก็ประสานกับหน่วย งานในพื้นที่ให้แจ้งกับชาวบ้านว่า เราจะลงไปรับผู้ป่วยวัน ไหน แต่บางกรณีที่สามารถผ่าตัดในพื้นที่ได้ ก็ท�ำใน พื้นที่เลย โดยเราจะประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ขอ ใช้สถานที่เพื่อท�ำการผ่าตัด ซึ่งแพทย์ส่วนหนึ่งก็จะเป็น ทีมของเราที่ไปจากกรุงเทพฯ อีกส่วนก็จะเป็นแพทย์จาก โรงพยาบาลในพื้นที่หรือในจังหวัดใกล้เคียง แต่เครื่องไม้ เครื่องมือเรามีพร้อมอยู่แล้ว ปณิ ธ านของเราคื อ การด� ำ เนิ น รอยตามพระ ราชด�ำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จะเห็นว่า พระองค์ไม่ได้รอให้พสกนิกร ที่เดือดร้อนเดินทางมาหาพระองค์นะ แต่พระองค์เสด็จ ออกไปหาประชาชน พระองค์เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน แล้ว เราเป็นใครล่ะ” ธานินทร์เล่าถึงการช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ได้ ท�ำตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ถามว่าวันนี้ผมพอใจ กับชีวิตที่เป็นอยู่ไหม โอโห...ทุกวันนี้ผมดีใจมากที่ได้อยู่ใน แผ่นดินนี้ ผมดีใจมากที่ได้กินข้าว จากแผ่นดินนี้ ผมต้องกตัญญู ต่อชาวนาที่ปลูกข้าวให้ผมกิน “ทุกวินาที ผมจะท�ำความดีเพื่อแผ่นดิน”

เนื่องจากการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจก แต่ ล ะราย ต้ อ งมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยไม่ ต�่ ำ กว่ า รายละ ๕,๐๐๐๖,๐๐๐บาท ท�ำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีค่าใช้จ่ายเฉพาะใน ส่วนของการรักษาสูงถึงปีละ ๖๐ ล้านบาท ท�ำให้หลายคน สงสัยว่า อะไรที่ท�ำให้นักธุรกิจหนุ่มอย่างธานินทร์ทุ่มเทเงิน ทองมหาศาลเพื่อท�ำโครงการนี้ และไม่เพียงแต่ก�ำลังเงินเท่านั้น เขายังทุ่มเททั้ง แรงกายและเวลาในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้อย่างเต็ม ที่ ชนิดที่เรียกว่า งานที่โรงพยาลบาลบ้านแพ้วเป็นงานหลัก ส่วนการท�ำธุรกิจส่งออกเป็นงานรอง “ตอนที่ผมเริ่มท�ำโครงการนี้ใหม่ๆ ทุกคนมักจะ ถามว่า คุณเอาเงินมาจากไหน ผมอยากบอกว่า เงินที่ผมได้ มานั้นไม่ใช่ของผม ไม่ใช่ของใคร แต่เป็นเงินของพระบาท

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 53


สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ เพราะแบงก์ ทุ ก ใบมี พ ระบรม ฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน ถามว่าวันนี้ผมพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ไหม โอโห... ทุกวันนี้ผมดีใจมากที่ได้อยู่ในแผ่นดินนี้ ผมดีใจมากที่ได้ กินข้าวจากแผ่นดินนี้ ผมต้องกตัญญูต่อชาวนาที่ปลูกข้าว ให้ผมกิน การที่ผมพาทีมแพทย์ออกไปรักษาดวงตาให้กับ ประชาชนในชนบทนั้น มันเท่ากับแค่เสี้ยวของบุญคุณที่ เขามีต่อผม เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเสียเงินเสียทองไปเท่าไร ในการช่วยเหลือคนจนในแผ่นดินนี้ ผมไม่เคยเสียดาย เราด�ำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ผม พอแล้วกับทรัพย์สินเงินทอง มันปลื้มนะเวลาที่เราสามารถ ช่วยให้คนที่ดวงตามืดมัว กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง มีอยู่เคสหนึ่งเป็นคุณ ครู อายุ ๘๒ แล้ว อยู่ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ท่านดีใจมาก ท่านบอกว่ารอมา ๖ ปีแล้ว ได้แต่อุ้มหลาน แต่ไม่เคยเห็นหน้า วันนี้ได้เห็นหลานแล้ว... คือสิ่งที่เราท�ำ มันมีคุณค่ามากมายมหาศาล จนไม่ สามารถตราลงในเอกสารใดๆได้ ผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียง หรือคะแนนนิยมอะไร เพราะผมไม่ใช่นักการเมือง ผมไม่ ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร แต่ผมอยู่ในสภาประชาชน ผม เป็นคนที่อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จ 54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


พระเจ้าอยู่หัวฯ เพราะฉะนั้นทุกวันและทุกวินาที ผมจะ ท�ำความดีเพื่อแผ่นดิน” ธานินทร์กล่าวด้วยประกายตา แห่งความปลื้มปีติ

พระเจ้าในดวงใจ คือ ‘พระเจ้าแผ่นดิน’

ธานินทร์เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่รักและเทิดทูน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ และสถาบั น เป็ น อย่ า ง มาก เมื่อก้าวเข้าไปในส�ำนักงานของเขา จะเห็นพระบรม ฉายาลักษณ์ของแต่ละพระองค์เรียงรายอยู่บนฝาผนัง นอกจากนั้นเขายังเปลี่ยนชื่อถนนส่วนบุคคล ซึ่ง เป็นถนนของเขาเอง จาก “ถนนพระพรหมพานิช” เป็น “ถนนเรารักในหลวง” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย ที่ผมเปลี่ยนชื่อเป็น “ถนนเรารักในหลวง” เพราะ ผมอยากให้ทุกคนตระหนักว่า แผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้า แผ่นดิน พระเมตตาของพระองค์ท�ำให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข จะเห็นว่า ประเทศไทยมีคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แต่ ในหลวงของเราดูแลพสกนิกรของพระองค์ท่านเท่าเทียมกัน หมด ไม่แยกสีไม่มีเหล่า ดังนั้น คนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด แต่เรามี พระเจ้าองค์เดียวกันคือ “พระเจ้าแผ่นดิน” เป็นพระเจ้า ที่ เราเห็ น ได้ ข ณะที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ คื อ “พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ที่ลงมาช่วยเหลือประชาชน โดยที่เราไม่ต้องอธิษฐานหรือ อ้อนวอนร้องขอ เพราะฉะนั้นผมคิดว่า สิ่งเดียวที่เราจะตอบแทน พระองค์ได้ก็คือ การช่วยแบ่งเบาภาระของพระองค์ท่าน ใน การช่วยเหลือคนไทยที่ยังล�ำบากยากจนและด้อยโอกาส” ธานินทร์กล่าวด้วยน�้ำเสียงที่มุ่งมั่น

ผู้ที่ประสงค์จะผ่าต้อกระจกฟรี! ติดต่อ ไปยังโรงพยาบาลบ้านแพ้ว หรือบริษัท ทาสของ แผ่นดิน จ�ำกัด อาคารพระมหากรุณาธิคุณ เลขที่ ๙๘ ซอยสุขุมวิท ๒๔ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐ สอบถามรายระเอียด โทร.๐-๒๒๖๒-๙๔๕๔-๕,๐-๒๒๖๑-๘๒๑๓-๗ เวลาท�ำการจันทร์-วันศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

(ข้อมูลจาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ ๑๓๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดย วิบูลย์ สุขใจ)

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 55


ตัวไกล...หัวใจอยู่ไกล้ โดย : ดร.ไสว บุญมา (คนไทยในอเมริกา)

การแข่งขันส�ำคัญยิ่งของบิล เกตส์

บิล เกตส์ เป็นชื่อที่ไม่มีความจ�ำเป็นต้องแนะน�ำ มากนักนอกจากการตอกย�้ำว่าเขาได้ท�ำอะไรบ้าง จากการ สร้างบริษัทไมโครซอฟท์ถึงการรณรงค์เพื่อช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ เป็นที่ทราบกันดีว่า บริษัทไมโครซอฟท์เป็นยักษ์ ใหญ่ในวงการคอมพิวเตอร์ซึ่งบิล เกตส์ ร่วมก่อตั้งขึ้นใน สมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่น ความส�ำเร็จของบริษัทท�ำให้เขาเป็น อภิ ม หาเศรษฐี อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลกหลายปี ติ ด ต่ อ กั น ใน ปัจจุบันนี้ เขามิได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอีกต่อไป ด้วยปัจจัยส�ำคัญ ๒ ประการคือ เขาลาออกจากงานบริหาร บริษัทไมโครซอฟท์มากว่า ๓ ปีแล้วเพื่ออุทิศเวลาทั้งหมดให้ แก่งานการกุศล และเขาได้อุทิศทรัพย์นับได้หลายหมื่นล้าน ดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หากรวมทรัพย์ส่วนนั้น เข้าไปในทรัพย์สินที่เขายังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ เขายังคงเป็นอภิ มหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งของโลกเช่นเดิม บิ ล เกตส์ ท� ำ งานการกุ ศ ลผ่ า นมู ล นิ ธิ ที่ เขากั บ ภรรยาตั้งขึ้น มูลนิธินั้นสนับสนุนงานส�ำคัญ ๆ ทั่วโลกทั้ง 56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการผลิตอาหารและ การวิจัยสารพัดอย่าง เขาบริจาคทรัพย์ไปหลายหมื่นล้าน ดอลลาร์ แ ล้ ว และได้ ใ ห้ ค� ำ มั่ น สั ญ ญาว่ า จะบริ จ าคอย่ า ง น้อยกึ่งหนึ่งของทรัพย์ของเขาที่มีอยู่เมื่อเขาจากโลกนี้ไป นอกจากนั้น เขายังได้ชักชวนบรรดามหาเศรษฐีอเมริกัน ที่มีทรัพย์นับพันล้านดอลลาร์ขึ้นไปให้ท�ำเช่นนั้นอีกด้วย ณ วันนี้ มหาเศรษฐีอีก ๖๘ คนได้ให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะ บริจาคอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ตามที่เขาชักชวน คนที่อายุน้อยที่สุดได้แก่มาร์ค ซักเคอร์เบอร์ก ผู้ร�่ำรวยจากการก่อตั้งเครือข่ายสังคมใน อินเทอร์เน็ตชื่อเฟสบุ๊ค และคนที่รวยที่สุดและจะบริจาค มากที่สุดได้แก่นักธุรกิจวอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งมีทรัพย์สินใกล้ เคียงกับ บิล เกตส์ เขาจะบริจาคถึง ๙๙% ของทรัพย์สิน ที่เขามีและตอนนี้ได้เริ่มทยอยบริจาคปีละหลายพันล้าน ดอลลาร์แล้ว งานชิ้นส�ำคัญอันน่าสนใจยิ่งล่าสุดของ บิล เกตส์


1 2 รางวัลเพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาส้วมต่อไปอีก ๑ แสนดอลลาร์ ส้วมนั้นใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ แยกของเสียออกเป็น ๓ ส่วนคือ ก๊าซไฮโดรเจน ที่น�ำไปใช้ในการผลิตพลังงาน น�้ำซึ่งน�ำไปใช้ใน ส้วม หรือในการเกษตร และกากที่เหลือซึ่งน�ำ ไปใช้ท�ำเป็นปุ๋ย การสนับสนุนการสร้างส้วม แบบใหม่นี้เป็นปัจจัยที่ท�ำให้มองได้ว่า บิล เกตส์ ท�ำการกุศลแบบครบวงจร นั่นคือ จากอาหารไป จนถึงการขับถ่าย

ได้แก่การจัดการแข่งขันสร้างส้วมเพื่อใช้ในประเทศยากจน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มักเข้าไม่ถึงส้วมชนิดถูกสุขอนามัย ส่ ง ผลให้ โรคร้ า ยระบาดออกไปในชุ ม ชน ส้ ว มที่ ส ่ ง เข้ า ประกวดจะต้องถูกสุขอนามัยและประหยัด จะต้องไม่ใช้ น�้ำประปา ไฟฟ้า หรือการเก็บไว้ในหลุม นอกจากนั้น มัน อาจให้ผลพลอยได้จ�ำพวกพลังงานและปุ๋ยด้วย การแข่งขัน ล่าสุดท�ำกันเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งมีผู้เข้า แข่งขัน ๒๘ คณะจากทั่วโลก ส้วมที่ชนะรางวัลที่ ๑ เป็น ของคณะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้

3 1. ต้นแบบส้วมของสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐ แคลิฟอร์เนียซึ่งชนะเลิศ 2. ต้นแบบส้วมจากเนเธอร์แลนด์ 3. ต้นแบบส้วมจากสิงคโปร์ 4. ต้นแบบส้วมจากสวิตเซอร์แลนด์

4 www.ariyaplus.com IS AM ARE : 57


Tip Today

วิธีลบ History ที่มีอยู่ใน Internet Explorer เมื่อท่านได้เข้าเปิดท่องเน็ทไปกับเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บดีหรือไม่ดีก็ตาม IE จะท�ำการเก็บข้อมูลที่ท่านได้ ท�ำการท่องเว็บต่างๆมากมายเอาไว้ โดยจะเก็บเข้าไว้ใน History ซึ่งท่านสามารถ ท�ำการเช็คดูได้โดยการกดปุ่ม (History) ซึ่งอยู่ในทูลบาร์ ท่านก็จะเห็นรายชื่อเว็บต่างๆที่ท่านได้เปิดใช้งาน แล้วถ้าท่านไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าท่านได้เข้าไปท่อง เว็บอะไรบ้างท่านจะท�ำอย่างไรผมมีวิธีมาฝากครับ ๑. ให้ท่านเปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมาครับ ๒. คลิกที่เมนู Tools > Internet Options ๓. คลิกที่แท็บ General ๔. ในกรอบของ History ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม Clear History รายการเว็บทั้งหมดที่ท่านเคยเปิดใช้ก็จะหายไป ๕. ส่วนบล็อกที่อยุ่ข้างหน้าปุ่ม Clear History ท่านสามารถก�ำหนดให้เป็น ๐ หรือจ�ำนวนที่มากกว่าหรือน้อย กว่าที่ปรากฎอยู่ก็ได้ซึ่งค่าปกติโปรแกรมจะตั้งเอาไว้ที่ ๒๐ วัน ซึ่งเป็นค่าที่บอกว่าจะให้ท�ำการเก็บชื่อเว็บที่ท่านได้เข้าไป เปิดใช้เอาไว้กี่วัน ถ้าท่านเปลี่ยนเป็น ๐ ก็แสดงว่าไม่ต้องท�ำการเก็บใน History แต่ข้อเสียก็คือเมื่อท่านต้องการเข้าเปิด ใช้เว็บเดิมท่านต้อง พิมพ์ชื่อเว็บนั้นๆจนจบ แต่ถ้ามี History เอาไว้ท่านก็ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บทั้งหมดท่านก็เพียงแค่พิมพ์ เฉพาะเริ่มต้น History ก็จะมีรายซื่อมาให้ท่านได้เลือกทั้งหมดที่มีชื่อเริ่มต้นตามอักษรตัวนั้นๆก็เป็นการเพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว ให้อีกทางนะครับ 58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ทุนเรียนฟรี!!กับอาจารย์ชื่อดังใจดี อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ แห่ง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปัญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ต้องมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารย์มหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เป็นห่วงเด็ก ท�ำไมได้เกรดเท่านี้ล่ะลูก ความรักไงที่คุณต้องให้เขา ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว คนที่ให้แต่วิชาการอย่างเดียว ควรจะเรียกตัวเองว่านัก วิชาการ ที่มาสอน อย่าเรียกเลยว่าเป็นครู ครูต้องให้ความรักนักเรียน ต้องมี ความเอื้ออาทรต่อเด็ก ถาม – นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเรียนในห้องเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แล้วมาเจออาจารย์ที่เป็นอย่างอาจารย์ ที่ให้ความรัก ต่อเด็ก อาจารย์ก�ำลังจะสะท้อนใช่ไหมครับว่านี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือ การที่ครูให้ความรัก ความเมตตาต่อเด็ก เข้าใจเด็ก ตอบ – ครูไม่เคยสะท้อนหรอกค่ะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไม่คิดหรอก ค่ะ ว่าครูทุกคนต้องเป็นแบบครู แต่ครูเพียงแค่อยากจะบอกว่า เด็กหลายคนเขา ขาดความอบอุ่นจากอาจารย์เคยรู้บางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณ เป็นแค่นักวิชาการที่มาสอน แล้วคุณก็ชมกันเองให้เป็นอาจารย์ดีเด่น คุณสอนเด็กอยู่ ๔๐ คน แล้วคุณสอนส�ำเร็จอยู่ ๑๐ คน แล้ว ก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโอ้อวดตลอดเวลา แล้วอีก ๓๐ คนที่เหลือล่ะ เคยดูแลเขาบางหรือเปล่า โทษแต่เด็กที่เรียนเลขไม่รู้เรื่อง แล้วเคย คิดที่จะไปสอนเขาบ้างหรือเปล่าแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แต่เรียนไม่รู้ เรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม ค�ำพูดของคุณถ้าไปบาดจิตใจเขาให้เป็นแผลลึกๆ อยู่ในใจตั้งแต่ตอนประถม จนเขาไม่ตั้งใจเรียนมา จนถึงมัธยม เคยรู้บ้างไหม ..ว่าเป็นเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษย์ครูสมศรี

“ส�ำหรับเรา ที่ชอบเรียนครูสมศรีไม่ใช่เพราะไม่ชอบร้อง เพลงนะ เราชอบร้องเพลง แต่เราชอบครูสมศรี ครูสมศรีสอนให้คน เป็นมนุษย์ได้!!” “Enconcept ครับ มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย ทั้ง Memolody ทั้ง Vocab ทั้ง Grammar ที่ส�ำคัญพี่แนนเป็น อาจารย์ที่ทุ่มเทให้กับการสอนมาก ๆ เลย ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก ที่เรียน Enconcept เลย และจะเรียนต่อไปอีกหลาย ๆ คอร์ส”

กติกาง่ายๆเพื่อการรับทุนเรียนฟรี

ส่งเรื่องราว ‘จิตอาสา’ ในด้านต่างๆ เป็นเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น กลุ่มคณะใดๆ ก็ได้ ที่ ประทับใจ จ�ำนวน 1 หรือ 2 หน้า ขนาด A4 พร้อมรูปถ่าย รับสิทธิ์เรียนฟรี 1 คอร์ส ทันที (วัน เวลา คอร์สใด ที่ ไหน น้องเลือกเรียนเอง) หากน้องๆส่งมาจ�ำนวนมาก ก็ต้องรอคิวกันหน่อยนะค่ะ www.ariyaplus.com IS AM ARE : ส่งบทความได้ที่ e-mail :news_chae@hotmail.com สอบถามรายได้ ที่ 02-983-7312

59


y Hour Hโดยe:aคนรัltกhสุขภาพ

๗ ผัก-ผลไม้ ป้องกันโรคกระดูก เราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ ถือเป็นแหล่งสารอาหาร ส�ำคัญ ทั้งโปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่แต่ตอนนี้ คนที่ไม่นิยมทานเนื้อคง คลายความกังวลไปได้บ้าง เพราะมีผัก-ผลไม้บางชนิดที่ให้แคลเซียมสูงประกอบ กับแร่ธาตุบางตัวที่ไปช่วย เสริมการท�ำงานของแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้น ร่างกายต้องการแคลเซียมมากขนาดไหน

สม�่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงไม่ผุกร่อน จริง ๆ แล้วร่างกายคนเราต้องแคลเซียมวันละ ได้ง่าย ๘๐๐ – ๑๒๐๐ มิลลิกรัม แม้ว่าเราได้แคลเซียมมากจน ผักและผลไม้ ก็อด ุ มด้วยแคลเซียมด้วยเช่นกัน เพียงพอกับความต้องการ แต่แคลเซียมอย่างเดียวคงไม่ มาดูกันว่ามีผักผลไม้ชนิดใด ที่เราสามารถเลือก เพียงพอต่อกระบวนการเสริมสร้างกระดูกนั้นต้อง อาศัย ทานเพื่อช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงกันบ้าง ปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันด้วย เช่น ฟอสฟอรัสที่ ๑.กะหล�่ำปลี – กะหล�่ำปลีจีน นอกจากจะอุดม ช่วยส่งเสริมแคลเซียมในการสร้างความหนาแน่นให้กับ ด้วยแคลเซียมแล้ว ยังมีฟอสฟอรัส วิตามินเอ ซี กรดโฟลิค กระดูก วิตามินดีจากแสงแดดอ่อน ๆ ที่จะช่วยในการดูด เหล็ก เบต้าแคโรทีน และโพแทสเซียมอีกด้วย แคลเซียม วิตามินเอ มีบทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับสร้างกระดูก ๒. กล้วย เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง มีทั้งแคลเซียม และฟัน เป็นต้น และโพแทสเซียมที่ช่ว ยป้องกันการขาดแคลนแคลเซีย ม นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งหมั่ น ออกก� ำ ลั ง กายอย่ า ง ในร่างกายได้ นอกจากนี้ยังมีวิตามินครบทั้ง วิตามินบี ๑ ป้องกันโรคเหน็บชา บี ๒ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต 60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ก็ได้แคลเซียมเกือบครบตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละ วันแล้ว ๗.หอมหั ว ใหญ่ อุ ด มไปด้ ว ยธาตุ แ คลเซี ย ม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ก�ำมะถัน ซิลิเนียม เบต้าแคโรทีน กรดโฟลิก ฟลาโวนอยด์ และเควอเซทิน ที่ ช่วยยับยั้งความเสื่อมของกระดูก การทานหัวหอมใหญ่ วันละ ๑ กรัม ก็เพียงพอที่จะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ได้แล้ว อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กของผู ้ ที่ รั ก การทานผั ก และ ผลไม้ และผู้ที่ไม่อยากทานแคลเซียมจากสารสังเคราะห์ นมถั่วเหลือง หรือปลาเล็กปลาน้อย ก็สามารถหันมาทานผัก ของร่างกายตามปกติ วิตามินซี ป้องกันโรคหวัด โรคเลือด ผลไม้แทนกันได้ ออกตามไรฟัน และยังมีสารอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย ๓.บรอคโคลี อุ ด มด้ ว ยแคลเซี ย ม แมงกานี ส โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก ซึ่งเป็นสาร ส�ำคัญในการสร้างกระดูกให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังประกอบ ไปด้วยวิตามินเข้มข้นอย่าง วิตามินเอ ซี และเค ซึ่งให้ผล ในการต่อต้านโรคมะเร็ง และช่วยให้เอสโตรเจนส่วนเกิน ในร่างกายลดน้อยลงได้ ๔.ผลกีวี ผลไม้รสเปรี้ยวก็ยังอุดมด้วยแคลเซียม เช่นเดียวกัน และยังมีวิตามินซี ลูทีน และแคโรทีนอยด์ที่ ท�ำให้ลดการเป็นโรคหัวใจลงด้วย ๕. ผักคะน้า ผักอีก ๑ ชนิดที่เป็นแหล่งแคลเซียม สูง ช่วยป้องกันโรคกระดูกบางได้ ร่างกายสามารถดูดซึม “กระบวนการเสริ ม สร้ า งกระดู ก นั้ น ต้ อ ง แคลเซียมได้ไม่น้อยกว่านม การทานคะน้าจะช่วยสร้าง อาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกันด้วย เช่น เสริ ม กระดู ก ให้ แข็ ง แรง เพราะมี ส าระส� ำ คั ญ อย่ า ง ซั น ฟอสฟอรั ส ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม แคลเซี ย มในการสร้ า ง โฟราเฟน สารผลึ ก อิ น โดลส์ กรดธรรมชาติ โ ฟลิ ก และ ความหนาแน่นให้กับกระดูก วิตามินดีจากแสงแดด ก�ำมะถัน อ่ อ น ๆ ที่ จ ะช่ ว ยในการดู ด แคลเซี ย ม วิ ต ามิ น ๖.ใบยอ ผัก พื้นบ้านใกล้ตัวคนไทยที่ช่ว ยเสริม เอ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ สร้ า งกระดู ก และฟั น สร้ า งกระดู ก ชั้ น ยอด เนื่ อ งจากมี วิ ต ามิ น เอในรู ป เบต้ า เป็นต้น” แคโรที น สู ง มาก นอกจากนี้ยัง อุดมด้วยคุณาทางอาหาร มากมายโดยเฉพาะมีแคลเซียมสูงถึง ๔๖๙ มิลลิกรัม ต่อ ใบยอน�้ำหนัก ๑๐๐ กรัม การทานใบยอสุกเพียง ๑ ถ้วย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 61


นิทาน...สีขาว

โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

คนซื่อสัตย์คือ สมบัติของพระราชา

เมื่อหลายปีก่อน (ประมาณสัก ๑๓ปี) มีนักธุรกิจ คนหนึ่งไปหาอาตมาที่วัดสุทัศน์ฯ เป็นนักธุรกิจที่ท�ำงาน อยู่กับคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เมื่อพบกัน ท่านผู้นี้ก็แจ้งความประสงค์ของการมาพบ และเล่าเรื่องที่ เป็นจุดประสงค์ ดังนี้... “ท่านคงพอจะจ�ำผมได้นะครับ เราเคยพบกันที่ บ้านของคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผมมีเรื่อง อยากจะเล่าให้ท่านฟังดังนี้ว่า เมื่ อ ก่ อ นผมเป็ น ครู ส อนวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ แ ละ วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ปกติ ผ มต้ อ งไปค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ใน หอสมุดแห่งชาติต่อมา ก็มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งผูกเปีย ๒ ข้างเข้าไปค้นข้อมูลอย่างจริงจัง ว่างก็สนทนากันถึงเรื่อง วิชาการ ...อยู่มาวันหนึ่งนักเรียนหญิงคนนั้นก็ชวนผมไป เที่ยวบ้านโดยบอกว่าจะให้พ่อเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อในฐานะที่ ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยมีการนัดแนะกันที่พระราชวัง ดุสิต สวนจิตรลดาโดยเธอบอกว่าเมื่อเข้าประตูที่ ๑ แล้ว ขอให้บอกแก่คนที่เฝ้าประตูด้วยค�ำพูดนี้ 62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

(เป็ น ค� ำ เฉพาะ)...ครั้ น ถึ ง วั น นั ด หมายผมก็ เ ดิ น ทางไปโดยรถแท็กซี่เมื่อเข้าประตูผมก็มิได้สงสัย คงบอก เจ้าหน้าที่ตามนั้น ครั้นถึงขั้นที่ ๒ ผมก็บอกตามนั้นอีกเจ้า หน้าที่ก็อัธยาศัยดี ให้ความเคารพผมอย่างยิ่ง แต่พอ ถึงขั้น ที่๓ ผมก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนว่า...แท้ที่จริงเด็กผู้หญิงคนนั้น คือ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ซึ่งตอนนั้นยังมิได้เฉลิมพระยศนี้.. ....ท่านครับพอผมนึกออกก็เริ่มสั่นแล้ว แต่เหตุที่ ผมนึกไม่ออกนั้น เพราะผมไม่เคยคิดเลยว่า เจ้าฟ้าจะสน พระทัยในวิชาการอย่างจริงจัง เวลาค้นคว้าก็ทรงสืบค้นด้วย พระองค์เองทุกอย่าง ทรงค้นคว้าและจดจ�ำอย่างขมีขมัน โดยมิได้มีข้าราชบริพารเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพระองค์ และ เวลาที่ทรงสนทนาก็ให้ความนับถือคู่สนทนา ยิ่งรู้ว่าผมเป็น ครูสอนวิชาดังกล่าว ...เมื่อผมรู้ว่านักเรียนหญิงคนนั้นคือสมเด็จพระ เทพฯ ผมก็ประหม่า และแล้วรถแท็กซี่ก็ถึงที่นัดพบ สักครู่ พระองค์ก็เสด็จออกมาแล้วตรัสปฏิสันถาร ถึงตอนนี้ผมก็ ก้มลงกราบกับพื้นและที่ท�ำให้ผมสั่นยิ่งขึ้นก็คือตอนนี้ผม


รู้แล้วว่าคุณพ่อของเด็กผู้หญิงคนนี้คือ “พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ” ...ท่านครับสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็เสด็จออกมา ทรงมีพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มแล้วตรัสว่า “เห็น ลูกสาวบอกว่าเป็นเพื่อนกัน” เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ ผมก็ ก้มลงกราบด้วยความประหม่าเป็นที่สุด แล้วกราบบังคม ทูลว่า “มิเป็นการบังอาจพระพุทธเจ้าข้า” ...พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯทรงมี พ ระ มหากรุณาธิคุณตรัสว่าขอให้ท�ำตัวตามปกติไม่ต้องประหม่า หรือกลัวแต่อย่างใด พระองค์ตรัสขอบใจที่ได้เป็นเพื่อน สนทนาในวิชาการดังกล่าว จากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่า “อัน ที่จริงก็มีผู้อยากขอเข้าเฝ้าฯ เป็นจ�ำนวนมาก บางรายก็ขอ น�ำเงินขึ้นทูลเกล้าถวาย แต่เราก็ไม่สามารถจะรับเงินของ บางคนได้ เราจะรับเงินของเขาได้อย่างไร ในเมื่อเงินที่เขา น�ำมาถวายเรานั้นเป็นเงินที่เกิดจากการขายแผ่นดินของเรา เราจึงรับเงินนั้นไม่ได้. ..ถ้าจะถามพระราชาอย่างเราว่า พระราชาอย่าง เราต้ อ งการอะไร เราก็ ข อตอบว่ า ...พระราชาอย่ า งเรา ต้องการคนที่ซื่อสัตย์เพราะคนที่ซื่อสัตย์ คือ สมบัติของ พระราชาอย่างเรา” ...ท่านครับผมก้มลงกราบถวายบังคมพระองค์อีก เล็กๆ คนหนึ่ง พระราชด�ำรัสของพระองค์มีคุณค่ายิ่งต่อ ครั้ง ด้วยความซาบซึ้ง น�้ำตาไหลในพระมหากรุณาธิคุณ ชี วิ ต ของผม จากนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯก็ ที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แก่ครูสอนหนังสือ พระราชทานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เป็นอาหารที่ผมรับประทาน แล้วอิ่มตลอดชีวิต ...ท่านครับจากวันนั้นมา ชีวิตผมก็เปลี่ยนแปลง ไป โดยที่ผมเองก็มิได้รู้ว่าท�ำไมชีวิตของผมซึ่งเป็นครูต้อง เปลี่ยนแปลงงานที่ท�ำโดยมิได้ตั้งใจ ชีวิตเจริญก้าวหน้าขึ้น ตามล�ำดับ แต่พระราชด�ำรัสที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจารึกอยู่ ในใจผมเสมอ ...ผมอยากจะเรียนท่านให้ทราบเพียงเท่านี้แหละ ครับถ้าท่านจะกรุณาน�ำไปเล่าให้คนทั้งหลายได้รับทราบ ก็จะเป็นลาภของคนที่ฟัง เขาจะได้รู้ว่า พวกเขาควรท�ำ อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนของพระราชา อาจารย์ท่านนี้เมื่อเล่าจบก็ลากลับด้วยสีหน้าที่ อิ่มสุขและน�้ำตาที่คลอเบ้าตา มิใช่เพียงอาจารย์ท่านนี้ที่ อิ่มสุขเท่านั้น อาตมาเองซึ่งเป็นผู้ฟังก็อิ่มสุขน�้ำตาคลอเบ้า เช่นเดียวกัน

บทความของ พระราชวิจิตรปฏิภาณวัดสุทัศน์ ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 63


ีวิต ฮวโดยงจ: หมุ้ยอเตช ้

เสริมฮวงจุ้ย

“บ้ า น” ด้วยการทาสีรั้ว บ้านเป็นสถานทีท่ เี่ ราใช้อยูอ่ าศัยและพัก ผ่อนหย่อนใจ แต่ทราบไหมว่า การทาสีบ้าน หรือสีรวั้ มีความสัมพันธ์ กับทิศทางของหน้า บ้านหลังนัน้ ๆซึง่ จะช่วยเสริมในเรือ่ งฮวงจุย้ และเพิ่มความสบายใจรวมทั้งเกิดความมั่นใจ ว่า ได้ท�ำถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย โดยการ ทาสีรวั้ บ้านใหม่เพือ่ ให้ถกู โฉลกนัน้ ต้องอาศัย หลัก ๕ ธาตุดังนี้ 64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ทิศเหนือ ธาตุน�้ำ สีขาว หรือ สีฟ้า สีเขียว หรือ น�้ำเงิน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธาตุดิน สีครีม หรือ สีส้ม สีชมพู

ทิศตะวันตก หรือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธาตุทอง สีครีม หรือ สีฟ้า หรือ สีเทา หรือ สีขาว

ทิศตะวันออก หรือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ธาตุ ไม้ สีฟ้าหรือ สีเขียว สีแดง หรือ สีม่วง ทิศใต้ ธาตุไฟ สีเขียว หรือ สีส้ม แดง

นอกจากนี้ของตกแต่งบ้านก็มีส่วนช่วยเสริมฮวงจุ้ยด้วยเช่นกัน ครัว ก็ได้

- ภาพวาดภูเขา จะน�ำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ และความส�ำเร็จของหน้าที่การงาน ตกแต่งไว้ในห้องท�ำงาน หรือห้อง

- สัตว์มงคล เสริมพลังแห่งความมั่นคงของธุรกิจ และการงาน ครอบครัวเป็นสุข ก็คือ สัตว์ที่เป็นช้าง - คริสตัล หรือกระจกแก้วเป็นรูปปิระมิด วางไว้ในห้องนอน หรือห้องรับแขก มุมใดมุมหนึ่งก็ได้ จะช่วยให้พลัง เลวร้ายที่จะเข้ามาในบ้าน จะกระจายออกไปเป็นเสี่ยง ๆ พลังหยินหยาง จะมีของมงคล หรือวัตถุที่ประดับบ้าน ช่วยเสริมให้เกิดความรุ่งเรือง ในกิจการ บ้าน โรงงาน และธุรกิจ ชีวิตราชการได้ ส�ำหรับการทาสีบ้าน ช่วยเสริมสง่าราศีของที่อยู่อาศัย สีบ้านสัมพันธ์กับทิศทางหน้าบ้าน การ ทาสีบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้น มีส่วนที่จะช่วย เสริมฮวงจุ้ยของบ้านนั้นๆได้ ขอบคุณข้อมูลจาก Horolive และภาพประกอบจาก internet

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 65


บ ั ล น ้ ร เ ง อ ่ ื ร เ ง อ ่ ื คุยโดยเฟ: ซินแสสะพานด�ำ

ลักษณะหน้าอก บอกดวงคุณได้

คุณสาวๆ รู้หรือไม่ค่ะว่าหน้าอกของคุณสามารถท�ำนายดวงของคุณได้ด้วย นะคะ โดยเฉพาะเรื่องตัวตนลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเอง แม่นมากๆ เลยนะคะไม่ เชื่อลองมาดูพร้อมๆ กันสิคะ • อกห่างกัน ทรวงอกที่เต้าไม่ชิด บอกถึงความ เป็นคนที่ช่างใส่ใจคนอื่น ดวงชะตาวาสนาดี จะพบเจอกับ เนื้อคู่ที่ดี ดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ เรื่อง โดยไม่ต้องเอ่ยปาก ร้องขอ ส่วนเรื่องบุตร จะเป็นเด็กดี เชื่อฟัง แม้ดื้อรั้น แต่ก็ ยังอยู่ในกรอบ เสมอต้นเสมอปลาย • อกมีไฝหรือมีปาน ถ้าหากว่า บริเวณเต้านมมี ไฝหรือปาน ถือว่าเป็นลักษณะที่ดี ชีวิตจะมีวาสนา มั่งมี ศรีสุข คู่ครองเป็นคนเอาใจเก่ง นิสัยดี ไม่ออกนอกลู่นอก ทาง ถ้าหากได้แต่งงานกัน จะท�ำให้ชีวิตมีความสุขและ สบายมากยิ่งขึ้น • อกเล็กกลม ดั่งมะตูม เป็นคนชอบคิดเล็กคิด น้อย ช่างกังวล แต่มีความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับทุกๆ เรื่องในชีวิต ดวงชะตาไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่ มักจะพบเจอ กับอุปสรรคและเรื่องทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลา โรคภัยไขเจ็บ มัก ถามหาอยู่บ่อยครั้ง เรื่องหมอเรื่องโรคพยาบาล กลายเป็น เรื่องปกติ ในชีวิตประจ�ำวัน 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

• อกกลม ส�ำหรับคนที่มีหน้าอกในลักษณะนี้ บ่ง บอกได้เลยว่า เป็นคนที่มีเสน่ห์มาก ดวงชะตาจะคอยมีคน ช่วยเหลือ คอยอุปถัมภ์อยู่ เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นเรื่องเอาอกเอาใจ เก่งใช้ได้ • ยอดอกเป็ น วงกว้ า ง เป็ น คนที่ มี ส ติ ป ั ญ าดี ลักษณะที่โดดเด่น มักจะชอบคิด ชอบวางแผน คิดหาอะไร แปลกๆ ใหม่ๆ เสมอ ดวงชะตาโดยรวมดี มีวาสนาสูง ชีวิต บั้นปลาย ไม่ล�ำบาก • ยอดอก เป็นวงเล็ก ร่องระหว่างอกห่าง...บ่ง บอกได้ถึงความทะเยอทะยาน มีความคิดความใฝ่ฝันสูง เป็นคนขยัน แต่ดวงชะตามักขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตอาจจะต้อง เหนื่อยกับการท�ำงาน แต่ก็จะสบายในคราวหลัง (แต่...! ถ้า ยอดอกเล็ก ทรวงอกอิ่มเอิบชิดกัน ถือว่า เป็นคนที่มีวาสนา ดี มีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา) ขอบคุณข้อมูลจาก ไฝดี-ร้าย ท�ำนายชีวิต ขอบคุณภาพประกอบจาก Internet


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

ง ุ ร ำ � บ ศ า ก า อ ร า ห ท ง โรงเรียนดอนเมือ คุณครูนัยนา ประเสริฐแสง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการนโยบายและแผน

เพื่อคนไทยจะได้มีแนวทางที่สามารถประสบความ ส�ำเร็จในการด�ำรงชีวิตได้ มีความพอประมาณในตนเอง มี เหตุผลในการคิดหรือตัดสินใจในชีวิตประจ�ำวัน ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งสิ้น ขอให้เราเปิดใจน้อมน�ำไปปฏิบัติเถอะ จะได้ความรู้ ความสามัคคีในการด�ำรงชีวิตมากมาย

เอกชัย สุระเดช

เพราะเศรษฐกิจพอเพียงคือการรู้จักกินรู้จักใช้ เป็นการรู้จักพอ โดยเริ่มต้นที่จุดเล็กๆคือ ครอบครัวของเรา มีความคิดที่พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี “ถ้าเรารู้จักพอ เราจะเป็นสุขมหาศาล เราจะหมดทุกข์กับ การอยากได้อยากมี ซึ่งน�ำไปสู่การแย่งชิงกันโดยขาดสติ ยั้งคิด และผิดศีลธรรมในที่สุด”

68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เสาวลักษณ์ ยาสมุทร

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานส�ำคัญในการ ด�ำเนินชีวิต ไม่ว่าจะวัยไหนก็ต้องมีปรัชญานี้เป็นพื้นฐานส�ำคัญ ประเทศไทยของเรามีบุคคลตัวอย่างที่ดีคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ และสังคมไทยมีวิถีการด�ำเนินชีวิตที่พึ่งพากันมายาวนาน เราจึงต้องมีภูมิคุ้มกันร่วมกับเหตุผลในการด�ำเนินชีวิต มีวิถีชีวิตเป็น ของตนเอง ถ้าเราท�ำได้ ชีวิตก็ย่อมเป็นปกติสุขและยั่งยืน


ท�ำไมคนไทยจึงต้องเรียนรู้

“เศรษฐกิจพอเพียง” ลลิตา ละมาตร

เพราะคนไทยขาดหลักในการด�ำเนินชีวิตของตัวเอง ท�ำให้ เกิดความไม่สงบสุข เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางที่ถูกคิดมา เพื่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อการด�ำรงชีวิตที่เหมาะสม กับประเทศที่อาศัยอยู่ โดยคนไทยจะได้อยู่อย่างไม่ประมาทและมี ความสามัคคี

นภัสสร ทัพพิจิตร์

เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต สามารถ น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ จึงท�ำให้คนเรามีความพอ ประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตที่ดี เหมาะสมกับ คนไทย สามารถท�ำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ศิริลักษณ์ แข็งขัน

หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำ วันได้ และสอนให้เรารู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ รู้จักประมาณ ตนเอง ไม่จ�ำเป็นต้องเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน เพราะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหมือนวิชาหนึ่งที่สอนให้คนไทยรู้จักพอ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 69


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

ก้องเกียรติ ไกรสุริยวงศ์

เพราะเศรษฐกิจพอเพียงท�ำให้เรามีความเข้าใจในการ ด�ำรงชีวิต รู้จักแบ่งปันต่อผู้อื่น ที่ส�ำคัญก็คือมีความรักความ สามัคคีซึ่งกันและกัน

ปรเมษฐ์ เกตุนาค

เพื่อน�ำไปเป็นหลักด�ำเนินชีวิตและน�ำไปปรับ ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ทั้งสามารถน�ำไปเป็นแนวทางใน การประกอบอาชีพได้อีกด้วย ทั้งด้านการเกษตร ประมง และอีกมากมาย เพื่อคนไทยจะได้เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้อง เบียดเบียนคนอื่น

70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


มุมหนังสือดี

เด็กชายเอย

หนังสือเรื่อง “หายนะ ฤาสิ้นอารยธรรม” รวมแก่นความรู้และความคิดของ ดร. ไสว บุญมา นักวิชาการด้านการพัฒนา เกี่ยวกับบริบทและวิวัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี แนวคิดพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การใช้นโยบายประชานิยมและแนวโน้มในสังคมไทย สิง่ เหล่านีช้ ใี้ ห้เห็นว่า ถ้าเรายังไม่ตระหนัก ถึงวิวัฒนาการทางด้านลบ สังคมจะล้มละลาย หรืออาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้น นั่นคือ วิวัฒน์ต่อไปถึง ขัน้ หายนะและสิน้ อารยธรรม วิวฒ ั นาการเหล่านีม้ ใี ห้เห็นเป็นทีป่ ระจักษ์อย่างแจ้งชัดจากประวัตศิ าสตร์การ พัฒนา (ส�ำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ตุลาคม ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒๕๖ หน้า ราคา ๒๑๕ บาท) ร้าน ซีเอ็ดบุค๊

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 71


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรวัช ส�ำลีอ่อน

รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

เป็นแนวคิดให้คนไทยได้ยึดเป็นหลักในการด�ำรงชีวิต เพื่อให้คนไทยได้รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ที่ดี เพราะเราไม่ค่อยรู้จักตัวเอง ขาดหลักในการด�ำเนินชีวิต ที่เหมาะสมในเรื่องของความรู้และคุณธรรมในการใช้ อย่าใช้ โดยขาดความรู้และคุณธรรม

เดวิด ด้วงจินดา ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.๔

เป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต แล้วแต่ใครจะใช้หลัก ประจ�ำตัวแบบไหน แต่หลักที่ดีที่สุดก็คือ หลักเศรษฐกิจ พอเพียง เพราะเหมาะสมกับคนไทยและคนชาติอื่นก็ สามารถน�ำไปใช้ได้เลย ใช้แล้วประสบความส�ำเร็จในการ ด�ำเนินชีวิต เช่นการที่เราสอนให้เด็กปลูกผักกินเองก็เท่ากับ สอนให้เขาได้รู้จักแบ่งปัน รู้จักหารายได้และรู้จักรับผิดชอบ ไปด้วยในตัว

72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

สหรัฐ ชินทยุง นักเรียนชั้น ม.๔

เพราะเราจะได้มีหลักในการด�ำเนินชีวิตเพื่อให้อยู่ในสังคม ไทยได้อย่างเป็นสุขและใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้จักตัวเอง รู้จักกฎเกณฑ์ การใช้เงินอย่างมีคุณค่า รู้จักเก็บรู้จักออม ใช้จ่ายอย่างประหยัด รอบคอบเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและสามารถด�ำรงอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข


ท�ำไมเราจึงต้องมีปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง อมรศรัณย์ พันธุ์ประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ม.๔

เพราะเราจะได้กินดีอยู่ดี และท�ำให้พวกเรามีความพอประมาณใน ตนเอง มีเหตุผลในการใช้จ่าย ส่งผลให้เรามีความสุขกันทั้งครอบครัวและ คนรอบข้าง

ธนทรรศ ประฉามิตร นักเรียนชั้น ม.๔

เศรษฐกิจพอเพียงคือรากของสังคมไทยที่ในหลวง ท่านสอนให้ประชาชนได้รู้จักเกษตรทฤษฎีใหม่ ท�ำไมเราต้องมี เศรษฐกิจพอเพียง ก็เพราะว่า จะได้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต

กมลวรรณ สุขสุชะโน นักเรียนชั้น ม.๔

เพราะเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เรามีความพอประมาณ ในตนเอง ไม่ฟุ่มเฟือย มีเหตุผลในการด�ำเนินชีวิต ต่อตนเองและ ส่วนรวม มีคุณธรรมในการด�ำรงชีวิตเพื่อตอบสนองกับสังคมยุค ปัจจุบันสู่อนาคต

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 73


กฤษณี บุญเข็ม

แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในโรงเรียน

ท่านคิดเพื่อคนไทย ไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวหรือเอาอย่างต่าง ชาติมากเกินไป เราควรหันมาสนับสนุนคนไทยด้วยกันเอง กินของ ไทยใช้ของไทย อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งเขา พยายามเก็บออม ส่วนใหญ่ป้าก็จะสอนลูกหลานทุกคนให้รู้จักประมาณตน

ศุภากร ภวัง นักเรียนชั้น ม.๔

เพราะเราสามารถน�ำไปพัฒนาตนเองให้มีการด�ำรงชีวิต อย่างเป็นระเบียบ ประหยัด อดออม พอมีพอใช้ เช่น การแบ่งปัน อาหารที่เราท�ำให้เพื่อนบ้านทาน

74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 75


Tourist Guide โดย : Mr.freedom

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ ด อ ย อินทนนท์ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ประกาศเป็ น อุ ท ยานฯ เป็นล�ำดับที่ ๖ ของประเทศไทย มีพื้นที่ ๔๘๒.๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม พื้ น ที่ ใ นเขตอ� ำ เภอจอมทอง อ� ำ เภอ แม่แจ่มอ�ำเภอแม่วาง และกิ่งอ�ำเภอ ดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ดอยอิ น ทนนท์ แ ต่ เ ดิ ม ดอยนี้ มี ชื่ อ ว่ า “ดอย หลวง” หรื อ “ดอยอ่ า งกา” ดอย หลวง มาจากขนาดของดอยที่ ใ หญ่ มาก ชาวบ้ า นจึ ง เรี ย กกั น ว่ า “ดอย หลวง” (หลวง: เป็นภาษาเหนือ แปล ว่า ใหญ่) ดอยอ่างกา มีเรื่องเล่าว่า ห่างจากยอดดอยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๓๐๐ เมตร มีหนองน�้ำแห่ง หนึ่งลักษณะเหมือนอ่าง ฝูงกาจ�ำนวน มากมายมั ก พากั น ไปเล่ น น�้ ำ ที่ ห นอง น�้ำแห่งนี้ จึงพากันเรียกว่า “อ่างกา” และภู เ ขาขนาดใหญ่ แ ห่ ง นั้ น ก็ เ ลย

76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เรียกกันว่า “ดอยอ่างกา” แต่ก็มีบาง กระแสกล่าวว่า ค�ำว่า “อ่างกา” นั้น แท้จริงแล้วมาจากภาษาปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) แปลว่า “ใหญ่” เพราะ ฉะนั้นค�ำว่า “ดอยอ่างกา” จึงแปล ว่าดอยที่มีความใหญ่นั่นเอง ดอยอิน ทนนท์ อดี ต กาลก่ อ นป่ า ไม้ ท างภาค เหนื อ อยู ่ ใ นความควบคุ ม ของเจ้ า ผู ้ ครองนครต่ า ง ๆ สมั ย พระเจ้ า อิ น ทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ (องค์สุดท้าย) พระองค์ให้ความส�ำคัญ กับป่าไม้อย่างมาก โดยเฉพาะป่าใน บริเวณดอยหลวง ทรงรับสั่งว่า หาก สิ้นพระชนม์ลงให้น�ำอัฐิบางส่วนขึ้นไป สร้ า งสถู ป บรรจุ ไว้ บ นดอย ดอยนี้ จึ ง มีนามเรียกขานว่า “ดอยอินทนนท์” แต่มีข้อมูลบางกระแสกล่าวว่า ที่ดอย หลวงเรียกว่า ดอยอินทนนท์ นั้น เป็น เพราะเนื่องจากว่าเป็นการให้เกียรติ เจ้ า ผู ้ ค รองนคร จึ ง ตั้ ง ชื่ อ จากค� ำ ว่ า

“ดอยหลวง” ซึ่งเป็นชื่อที่มีความซ�้ำ กั บ ดอยหลวง ของอ� ำ เภอเชี ย งดาว แต่ภายหลังมีชาวเยอรมัน มาท�ำการ ส�ำรวจและวัด ซึ่งปรากฎผลว่า ดอย หลวง หรือดอยอ่างกา ที่อ�ำเภอแม่แจ่ม มีความสูงกว่า ดอยหลวง ของอ�ำเภอ เชี ย งดาว จึ ง เปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ เพื่ อ ไม่ ให้ มี ค วามซ�้ ำ ซ้ อ นกั น และเรี ย กดอย แห่งนี้ว่า “ดอยอินทนนท์” อุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์ เดิมเป็นส่วน หนึ่ ง ของ “ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ด อย อินทนนท์” ต่อมาได้ถูกส�ำรวจและจัด ตั้งเป็นหนึ่งในสิบสี่ ป่าที่ทางรัฐบาลให้ ด�ำเนินการเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งครั้ง แรกกรมป่าไม้เสนอให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ก�ำหนดพื้นที่อุทยานแห่ง ชาติดอยอินทนนท์ให้มีพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตร.กม. หรือประมาณ ๖๒๕,๐๐๐ ไร่ แต่เนื่องจากพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อาศัย อยู่ก่อนหลายชุมชน จึงท�ำการส�ำรวจ


ใหม่ และกันพื้นที่ที่ราษฎร อยู่มาก่อน และคาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตออก จึงเหลือพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์ ๒๗๐ ตร.กม. หรือประมาณ ๑๖๘,๗๕๐ ไร่ ประกาศ ลงวั น ที่ ๒ ตุ ล าคม ๒๕๑๕ และใน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๑ รัฐบาล ประกาศพื้ น ที่ เ พิ่ ม อี ก เป็ น ๔๘๒.๔ ตร.กม. อ�ำเภอจอมทอง อ�ำเภอแม่แจ่ม อ�ำเภอแม่วาง และกิ่งอ�ำเภอดอยหล่อ มีความสูงจากระดับน�้ำทะลปานกลาง ๔๐๐-๒,๕๖๕.๓๓๔๑ เมตร เป็ น ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ส�ำหรับ วัตถุประสงค์ในการก�ำหนดที่ดินให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. อุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หมวด ๑ มาตรา ๖ ดั ง นี้ “เมื่ อ รั ฐ บาลเห็ น สมควร ก� ำ หนดบริ เวณที่ ดิ น แห่ ง ใดมี ส ภาพ ธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ใน สภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้เป็น ประโยชน์ แ ก่ ก ารศึ ก ษาและรื่ น รมย์ ของประชาชน ก็ให้มีอ�ำนาจกระท�ำ โดยประกาศพระราชกฤษฎี ก าด้ ว ย บริ เวณที่ ก� ำ หนดนี้ เรี ย กว่ า อุ ท ยาน แห่งชาติ”

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภู มิ ป ระเทศประกอบ ด้ ว ยภู เขาสู ง สลั บ ซั บ ซ้ อ น เป็ น ส่ ว น หนึ่งของแนวเขตเทือกเขาถนนธงชัย ที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ทอดตัว มาจากเทื อ กเขาหิ ม าลั ย ในประเทศ เนปาล มีระดับความสูงของพื้นที่อยู่ ระหว่าง ๔๐๐-๒,๕๖๕ เมตรจากระดับ น�้ำทะเลปานกลาง โดยจุดสูงสุดอยู่ที่ ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุด ในประเทศไทย ยอดเขาที่มีระดับสูง รองลงมา คือ ยอดดอยหัวหมดหลวง สูง ๒,๓๓๐ เมตร ยอดดอยหัวหมดน้อย สูง ๑,๙๐๐ เมตร ยอดดอยหัวเสือ สูง ๑,๘๘๑ เมตรจากระดับน�้ำทะเล ลักษณะโครงสร้างทางธรณี

ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท์ โดยทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ยหิ น ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ ยุ ค แคมเบรี ย นขึ้ น ไป และหิ น ส่วนใหญ่จะเป็นหินไนส์และหินแกรนิต ส่ ว นหิ น ชนิ ด อื่ น ๆ ที่ พ บจะเป็ น หิ น ยุคออร์โดวิเชียนซึ่งได้แก่หินปูน จนถึง ยุคเทอร์เซียรี่ได้แก่หินกรวดมน อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ ด อ ย อิ น ทนนท์ เ ป็ น พื้ น ที่ ต ้ น น�้ ำ ล� ำ ธารที่ ส�ำคัญของแม่น�้ำปิง ให้ก�ำเนิดแม่น�้ำ ล�ำธารหลายสาย ที่ส�ำคัญได้แก่ ล�ำน�้ำ แม่ ว าง ล� ำ น�้ ำ แม่ ก ลาง ล� ำ น�้ ำ แม่ ย ะ ล� ำ น�้ ำ แม่ ห อย ล� ำ น�้ ำ แม่ แ จ่ ม และ ล�ำน�้ำแม่เตี๊ยะ ซึ่งล�ำน�้ำเหล่านี้จะไหล ผ่ า นและหล่ อ เลี้ ย งชุ ม ชนต่ า งๆ ใน เขตอ� ำ เภอจอมทอง อ� ำ เภอแม่ แจ่ ม อ�ำเภอฮอด อ�ำเภอแม่วาง และอ�ำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหล ลงสู่แม่น�้ำปิง

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไป ข อ ง พื้ น ที่ อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ ด อ ย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 77


อินทนนท์ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ที่ พั ด พาเอาความ ชุ่มชื้นและเมฆฝนเข้ามาท�ำให้ฝนตก และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ พัดมาจากประเทศจีนจะน�ำเอาความ หนาวเย็ น และความแห้ ง แล้ ง เข้ า มา ท� ำ ให้ เ กิ ด ฤดู ก าลต่ า งๆ โดยจะมี ฤ ดู ร้ อ นในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นมี น าคมพฤษภาคม ฤดู ฝ นในช่ ว งระหว่ า ง เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน และฤดู หนาวในช่ วงระหว่างเดือนธันวาคมกุมภาพันธ์ สลับกันไป แต่เนื่องจาก พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มี ความหลากหลายทางด้านระดับความ สูง ท�ำให้ลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่

78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

มีความแตกต่างกันอย่าง มาก โดยจะมี ลั ก ษณะ ของสภาพอากาศแบบ เขตร้อนในตอนล่างของ พื้ น ที่ ที่ ร ะดั บ ความสู ง จากน�้ ำ ทะเลต�่ ำ กว่ า ๑,๐๐๐ เมตรลงมา มีสภาพอากาศ แบบกึ่ ง เขตร้ อ นในบริ เวณตอนกลาง ของพื้ น ที่ ที่ มี ร ะดั บ ความสู ง จากน�้ ำ ทะเลระหว่าง ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ เมตร และมีสภาพอากาศแบบเขตอบอุ่นใน พื้ น ที่ ที่ มี ร ะดั บ ความสู ง จากน�้ ำ ทะเล กว่า ๒,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ใ น พื้ น ที่ สู ง ต อ น บ น ข อ ง อุทยานแห่งชาติ โดยทั่วไป

แล้ ว จะมี ส ภาพที่ ชุ ่ ม ชื้ น และหนาวเย็ น ตลอดปี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เวณ ยอดดอยอิ น ทนนท์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น สันเขาและยอดเขา จะมีกระแสลมที่ พัดแรงและมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น มาก และในช่วงวันที่หนาวจัดในช่วง เดือนธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิจะ ลดต�่ำลงถึง ๐-๔ องศาเซลเซียส และ จะมีน�้ำค้างแข็งเกิดขึ้น ที่ระดับกลาง ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท์ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะ ค่ อ นข้ า งเย็ น และชื้ น อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ตลอดปี ป ระมาณ ๒๐ องศา เซลเซี ย ส ในช่ ว งฤดู ห นาวในเดื อ น ธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยจะ อยู่ระหว่าง ๑๕-๑๗ องศาเซลเซียส ปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ ๒,๐๐๐-๒,๑๐๐ มิลลิเมตร/ต่อปี ส�ำหรับในพื้นที่ที่มี ระดับความสูงตั้งแต่ ๑,๘๐๐ เมตร


ขึ้นไป จะมีสภาพอากาศที่เย็นและชุ่ม ฉ�่ำอยู่ ทั้งนี้เพราะจะเป็นระดับความ สูงของเมฆหมอก ท�ำให้สภาป่ามีเมฆ และหมอกปกคลุมเกือบ ตลอดปี

พืชพันธุ์และ สัตว์ป่า

สั ง คมพื ช ใน พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ดอยอินทนนท์สามารถ จ�ำแนกออกเป็น ป่ า เต็ ง รั ง พบ กระจายทั่ ว ๆไปในพื้ น ที่ รอบๆ อุทยานแห่งชาติในระดับความ สูงจากน�้ำทะเล ๔๐๐-๗๕๐ เมตร ตาม เนินเขาหรือสันเขาที่แห้งแล้ง หรือตาม ด้ า นลาดทิ ศ ตะวั น ตกและทิ ศ ใต้ ข อง อุทยานแห่งชาติ ป่าดิบแล้ง พบกระจายเป็น หย่อมเล็กหย่อมน้อยในระดับความสูง ๔๐๐-๑,๐๐๐ เมตร ตามบริเวณหุบเขา ริมล�ำห้วย และสบห้วยต่างๆ ป่าดิบเขาตอนล่าง เป็นป่า ที่ พ บในพื้ น ที่ ที่ มี ร ะดั บ ความสู ง จาก น�้ำทะเล ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ เมตร หรือ ในบริเวณตอนกลางของอุทยานแห่ง ชาติ ป่าดิบเขาตอนบน ขึ้นอยู่ในพื้นที่ ที่มีระดับความสูงจากน�้ำทะเล ๑,๘๐๐ เมตรขึ้นไป สามารถแบ่งออกได้เป็น

กิ้ ง ก่ า หั ว สี ฟ ้ า จิ้ ง เหลนเรี ย วจุ ด ด�ำ ตุ๊กแกบ้าน งูล ายสอคอแดง กบห้วยสีข้างด�ำ เขียดหนอง อึ่งกราย คางคกเล็ก ปาดแคระฯลฯ แต่อย่างไร ก็ตาม พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอิน ทนนท์ ยั ง คงความส� ำ คั ญ ในด้ า นของ การเป็นแหล่งของนกป่าที่ส�ำคัญของ ประเทศไทย และเป็นแหล่งของสัตว์ ป่ า ที่ ห ายาก และมี อ ยู ่ เ ฉพาะถิ่ น อยู ่ หลายชนิด ที่ส�ำคัญได้แก่ หนูหญ้าดอย กระท่าง เต่าปูลู นกศิวะหางสีน�้ำตาล นกปีกสั้นสีน�ำเงิน นกกระจิ๊ดคอสีเทา และนกกินปลีหางยาว

ป่ า ดงดิ บ -ป่ า ก่อชื้น ป่าดงดิบ เขตอบอุ่น และป่า พรุเขตอบอุ่น สภาพโดยทั่วไปเป็นป่า ที่มีต้นไม้สูงใหญ่ สั ต ว์ ป ่ า ในบริ เ วณอุ ท ยาน แห่ ง ชาติ ที่ นี้ มี จ� ำ นวนลดลงไปมาก เนื่องจากถูกชาวเขาเผ่าต่างๆ ล่าเป็น อาหาร และป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยถูก ถางลงมาก ท�ำให้สัตว์ใหญ่บางชนิด หมดไปจากป่านี้ สัตว์ที่เหลืออยู่ส่วน มากเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กระรอก กระแตธรรมดา กระเล็ น ขนปลายหู สั้น อ้นเล็ก เม่นหางพวง อีเห็นข้าง ลาย ชะมดแผงสันหางด�ำ นกแซงแซว จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดิน เล็กเหลือบ นกปรอดหัวสีเขม่า นกเด้า ทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่น ดินทุ่ง เหยี่ยว เพเรกริน ไก่ฟ้าหลังขาว ดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) นกเงือกคอแดง นกพญาไฟสีกุหลาบ ประมาณ ๕๖ กม.ผ่านอ�ำเภอหางดง และอ� ำ เภอสั น ปาตอง ไปยั ง อ� ำ เภอ จอมทอง ก่ อ นถึ ง อ� ำ เภอจอมทอง ประมาณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาตาม ทางหลวงจั ง หวั ด หมายเลข ๑๐๐๙ (จอมทอง-ดอยอินทนนท์) จะเริ่มเข้า เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่ กิโลเมตรที่ ๘ (น�้ำตกแม่กลาง) และ ตัดขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์เป็นระยะ ทางทั้งหมด ๔๘ กิโลเมตร ที่ท�ำการ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตั้งอยู่ ที่กิโลเมตรที่ ๓๑

การเดินทาง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 79


Social News

โดย : เจ้าจุก

ปี ๒๐๑๒ ค่ายเยาวชนโตชิบา นานาชาerติ enปรceะจ�ำ20 12 Toshiba Youth Conf งานราษฎร์ งานหลวง ส� ำ หรั บ คุ ณ เอก-ณกรณ์ กรณ์ หิ รั ญ บิ๊ ก บอสแห่ ง วุ ฒิ - ศั ก ดิ์ ทุ ่ ม สุ ด ตั ว จนแทบไม่ มี เวลาพักผ่อน แต่ถ้าเป็นโอกาสท�ำบุญ ถ้ามีที่ไหนเมื่อไหร่ คุณ เอก ก็ไม่รอช้า ร่วมบุญอยู่เนืองๆ และล่าสุดบุญใหญ่มาถึงตัว ที่บ้านพัก คุณเอก ได้ต้อนรับ และนมัสการ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย บอสใหญ่ สนทนาธรรม กับ ท่านว. อย่างออกรสออกชาติ หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส อิ่มบุญไปเต็มๆ นี่คงเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความอ่อน เยาว์ คงกระพัน นอกจากที่ดูแลใบหน้า ผิวพรรณ จากวุฒิ-ศักดิ์ คลินิกแล้ว คุณเอก เผยว่า การคิดดี ท�ำดี และหมั่นให้เวลากับ ธรรมะ และศาสนาที่เรามีไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ทุกคนก็สามารถ จะได้ผลลัพธ์ใส เป๊ะ!!อย่างที่คุณเอกได้เหมือนกัน อย่ารอช้า รีบเอาเคล็ดลับไปใช้กันเร็วๆ จะได้เป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ กันน้า

“ไป่ตู้” ยักษ์ใหญ่เว็บไซต์ชื่อดังจากจีน สยายปีกธุรกิจในไทย เปิดตัว ซอฟท์แวร์ ‘Baidu PC Faster’ 2.0 คุ ณ ไคเซอร์ กั ว ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย สื่อสารระหว่างประเทศ (Mr. Kaiser Kuo, Director of International Communications) (ขวาล่ า งสุ ด ) บริ ษั ท ไป่ ตู ้ จ� ำ กั ด (มหาชน) ผู ้ น� ำ เสิ ร ์ ช เอ็ น จิ้ น ยั ก ษ์ ใ หญ่ จ ากประเทศจี น ประกาศเดินหน้าพัฒนาซอฟท์แวร์ให้คนไทย ได้ใช้ฟรี! เปิดตัว ‘Baidu PC Faster’ เวอร์ชั่น ๒ ผสานเทคโนโลยีทรงพลัง ดูแลและปกป้อง คอมพิวเตอร์ได้อยู่หมัด เพียงคลิ๊กเดียว อิน เตอร์เฟซง่ายต่อการใช้งาน เพิ่มความเร็วใน การท� ำ งานของเครื่ อ ง พร้ อ มอั พ เดทและอุ ด รูรั่ววินโดวส์แบบอัจฉริยะ พร้อมดาวน์โหลด และฟรีตลอดอายุการใช้งานแล้ววันนี้ http:// security.baidu.co.th/ 80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เครือสหวิริยา – ชาวบางสะพาน - ซูเปอร์ฮีโร่ ปั่นลดโลกร้อน นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย กิ จ การสาธารณะและความ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม บริ ษั ท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)หรือ เอสเอสไอ ใน ฐานะผู ้ แ ทนเครื อ สหวิ ริ ย า พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารสหวิ ริ ย า ปั ่ น จั ก รยานในโครงการ “๒ ล้อรักษ์บางสะพาน ๒๕๕๕” หรือ Bangsaphan Car Free Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ โดย กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ มี ผู ้ ส นใจน� ำ จักรยานจ�ำนวน ๓๖๕ คันร่วมกันปั่นจักรยานรอบตลาดบางสะพาน และประชาชนทั่วไปยังได้ร่วมกันดับเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงาน เป็นเวลา ๓๐ นาที ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ซึ่งจากการค�ำนวนกิจกรรมในวันดังกล่าวสามารถช่วยลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ ๔.๕๑ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้สไปเดอร์แมนหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Cycling Superheroes ช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จ่ายตลาดลุ้นโชค ๒ ล้อ กับไส้กรอกซีพี บริ ษั ท ซี พี เ อฟ เทรดดิ้ ง จ�ำกัด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้แก่ ลูกค้าเถ้าแก่เล็กที่เปิดธุรกิจ ตัวแทน จ� ำ หน่ า ยไส้ ก รอกซี พี โดยมี ร างวั ล พิเศษและจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับ กลุ่มลูกค้า พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ได้ มี ก ารจั บ รางวั ล มอบโชค “จ่ า ยตลาดลุ ้ น โชค2ล้อ กับไส้กรอกซีพี” อีกด้วยชิง ซูซูกิเจลาโต้แจ็ค๙๙๙ ซัมซุงกาแลกซี่ แทป ๗.๗ จักรยานเทอร์โบ รวมมูลค่า กว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมเวโรนิก้า รัชดาภิเษก

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 81


by pass@siam

โดย : น้องหนึ่ง

...วิธีพอกหน้าด้วยขมิ้น “สูตรหน้าใสไร้สิว” ส�ำหรับสาวๆ ที่อยากจะมีใบหน้าที่สวยๆ ผิวหน้าใส ผิว หน้าไร้สิว ส่ ว นวิ ธี พ อกหน้ า ด้ ว ยขมิ้ น นี้ น ะค่ ะ เป็ น วิ ธี ง ่ า ยๆ ทาง ธรรมชาติที่เชื่อว่าสาวๆ ทั้งหลายจะต้องถูกอกถูกใจกับวิธีนี้อย่าง แน่ น อนค่ ะ นอกจากวิ ธี พ อกหน้ า ด้ ว ยขมิ้ น นี้ จ ะสามารถช่ ว ยให้ คุณสาวๆ ทั้งหลายมีผิวหน้าที่สวยสมดังใจแล้วยังเป็นวิธีที่สุดแสน จะประหยัดและ ปลอดภัย ที่ส�ำคัญวิธีพอกหน้าด้วยขมิ้นนี้ ยังเป็น วิธีที่คุณก็สามารถท�ำได้ด้วยตัวเองอีกด้วยนะค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เตรียม อุปกรณ์ให้พร้อมแล้วเราก็เข้าไปลุยกับวิธีพอกหน้าด้วย ขมิ้นที่สวย แบบประหยัดกันเลยดีกว่าค่ะ

วิธีพอกหน้าด้วยขมิ้น

ส่วนผสม • ขมิ้นสดเล็กน้อย • ดินสองพอง ๒-๓ เม็ด • มะนาว ๑ ผล (เอาแต่น�้ำ)

82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

วิธีท�ำ

ล้างขมิ้นสดให้สะอาด หั่นเป็น ชิ้นเล็กๆ รวมกับดินสอพองและน�้ำมะนาว จนละเอี ย ดเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น พอกทิ้ ง ไว้ ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที แล้วล้างออกด้วย น�้ำสะอาด (เครดิต:TeeNee.com)


Is am are nov55  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนพฤษศจิกายน 2555

Advertisement