Page 1

IS AM ARE

เรื่องเล่าจากทัณฑสถาน

วัยหนุ่มกลาง คลอง 6

มีนาคม 2558

(3) ไม่น่าเลย

ฉบั บ ที่ 86

เพ็ญสุข เสียงเพราะ

เสียงจากครู ยะลา ความสงบค่อย ๆ กลับมาแล้ว 1

issue 85 march 2015

www.fosef.or.th


2 IS AM ARE www.ariyaplus.com


.มีทฤษฏีเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ถือว่าการท�ำลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นนั้น เป็นวิธีการสร้างสรรค์ของผู้มีปัญญา ทฤษฎีนี้น่าจะน�ำมา ศึกษาวิจัยกันว่าควรรับไว้ได้เพียงใดหรือไม่ เพราะการล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้น อาจท�ำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องท�ำลายไปด้วย และท�ำให้ความเจริญต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง การสร้างสรรค์ควรกระท�ำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้น โดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุง สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีข้ึน และสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา...” “...การล้มเลิกท�ำลายทุกสิ่งทุกอย ่างด้วยวิธีการอันรุนแรงนั้น ย่อมท�ำความปั่นป่วนและแตกร้าวให้เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตและประเทศชาติ กล่าวคือ การท�ำลายนั้นจะท�ำให้ ความต่อเนื่องของโครงงานต่างๆ ขาดตอนลง ความแตกร้าวจะท�ำให้เสียก�ำลังคนดีที่จะมาร่วมงานเป็นประโยชน์ ในที่สุด ก�ำลังทั้ง ปวงของส่วนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป...” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๑๕


EDITORIAL

เดิ น ที ล ะก้ า ว ทานข้ า วที ล ะค� ำ ประโยคนี้เห็นจะต้องน�ำมาใช้อย่างจริงจัง เพราะว่ า สมาชิ ก ครอบครั ว พอเพี ย งทั่ ว ประเทศมี จ� ำ นวนมากที เ ดี ย วและที่ ส� ำ คั ญ แกนน� ำ แต่ ล ะคนนั้ น ใจเกิ น ร้ อ ย ด้วยจิตอาสากันทั้งนั้น นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่ฉบับนี้ไป ก็จะมีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ นักเขียน นั ก ข่ า ว ทั่ ว ประเทศที่ พ ร้ อ มจะสรรหา และน� ำ เรื่ อ งราวดี ๆ มาให้ นั ก อ่ า นทุ ก ๆ ท่ า นได้ อ ่ า นกั น แบบเต็ ม อิ่ ม เลยที เ ดี ย ว เรี ย กว่ า ไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางกั น ล่ ะ ที นี้ อ่ า น อย่างเดียวก็เหมือนกับได้เดินทางไปทั่ว ประเทศกันแล้ว และในเดือนหน้า เดือนเมษายน มหามงคลวาระเฉลิ ม ฉลองพระชั น ษา ครบ ๕ รอบของสมเด็ จ พระเทพรั ต น ราชสุ ด าฯ ครอบครั ว พอเพี ย งจากทั่ ว ประเทศก็ จ ะมี โ อกาสได้ ม าอยู ่ ร ่ ว มกั น ที่ เ มื อ งหลวงแห่ ง นี้ กรุ ง เทพมหานคร กิ จ กรรมดี ๆ ภายใต้ แ นวคิ ด “รู ้ ป ่ า รั ก ษ์ ป ่ า ปลู ก ป่ า เริ่ ม ที่ ใจ” จ� ำ นวน ๗ รุ ่ น จาก ๗๖ จั ง หวั ด ๗๖ โรงเรี ย น และแกนน� ำ ครอบครั ว พอเพี ย งในเขต กรุ ง เทพมหานครอี ก จ� ำ นวนกว่ า ๕๐๐ คน ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ร ่ ว มกิ จ กรรมนี้ เราไม่ รู ้ ว ่ า ผู ้ บ ริ ห ารประเทศจ� ำ นวนสั ก เท่ า ใดหรื อ กี่ ก ระทรวงที่ จ ะตื่ น เต้ น กั บ กิ จ กรรมที่ เราก� ำ ลั ง จะจั ด ขึ้ น นี้ เพราะ เยาวชนเหล่านี้ เกือบ ๔,๐๐๐ คนจาก ทั่วประเทศเขาจะได้มารับรู้ เรียนรู้ รักษ์ ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม และมาเรียนรู้ที่จะอยู่ ร่วมกันเพื่ออนาคตของประเทศ เมื่อรับรู้

รับทราบ และน�ำไปพัฒนา จาก ๑ ไป ๕ ไปสู่ครอบครัวและชุมชน เรากล้าพูดได้ เลยว่ า ถ้ า ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมแบบนี้ สั ก ๑๐ ปี ประเทศไทยจะมีพลเมืองที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และสามารถด�ำรงชีวิตได้ อย่างมั่นคงและมั่งคั่งแน่นอน สิ่งที่ก�ำลัง จะเกิดขึ้นนี้เราต้องร้องบอกด้วยเสียงอัน ดังว่า เราท�ำโดยไม่ได้รับการสนับสนุน ใดๆ เลยจากภาครัฐ ผู้บริหารประเทศ แต่ ล ะกระทรวงที่ ค อยประชาสั ม พั น ธ์ ว่า สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน สนั บ สนุ น ให้ เ ยาวชนมี ค วามรู ้ เรื่ อ งป่ า เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ อนาคตของชาติ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันสร้าง ความปรองดองนั้ น สงสั ย เป็ น เพี ย งแค่ ลมปาก เพราะเราเขียนโครงการและน�ำ ไปเสนอเหมื อ นเช่ น ทุ ก ปี ที่ ผ ่ า นมา เรา ท� ำ จริ ง เห็ น ผลสั ม ฤทธิ์ จ ริ ง อย่ า งเป็ น รูปธรรม ท�ำมาแล้วขึ้นปีที่ ๗ และการ ด�ำเนินกิจกรรมโครงการนี้นั้นมี ผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต และท�ำงาน เพื่อประเทศมาอย่างยาวนาน คือ ท่าน ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล เป็ น ประธาน โครงการ มาในปี นี้ ป ี แ ห่ ง การปฏิ รู ป ประเทศ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีกลับปฏิเสธ ที่จะสนับสนุนโครงการ แถมลงความเห็น ตอนท้ายมาด้วยว่าส�ำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งมาจั ด สรรงบ ประมาณเพื่ อ โครงการที่ เ กี่ ย วกั บ ความ มั่นคงของประเทศตามที่เราเสนอ เราจึง สงสัยว่าถ้าหน่วยงานของท่านไม่มีหน้าที่ เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของประเทศด้ ว ย แล้วนั้น ท่านจะยังบริหารประเทศไปได้ 4 IS AM ARE www.ariyaplus.com

อย่างไร กิจกรรมที่เราท�ำนั้นล้วนแล้วมี ความส�ำคัญต่อเยาวชน และเพื่ออนาคต ของประเทศอย่างแท้จริง เราไม่ได้ท�ำงาน บนกระดาษ แต่เราสร้างพลเมืองที่ดี เพื่อ อนาคตและความมั่นคงของชาติ และก็ ข อยื น ยั น ไว้ ณ ที่ นี้ เ ลย ว่ า “ครอบครั ว พอเพี ย ง” ไม่ มี วั น ตาย และ “ครอบครั ว พอเพี ย ง” คื อ “ราก แก้วของแผ่นดิน” หากผู้บริหารประเทศ ข้าราชการของรัฐท่านใด ที่มองไม่เห็น คุ ณ ค่ า ในสิ่ ง ที่ เราท� ำ เราจะถื อ ว่ า ท่ า น คื อ ผู ้ ท� ำ ลาย และเราจะจารึ ก ชื่ อ และ นามสกุลของท่านไว้เพื่อความทรงจ�ำว่า ท่านคือคนท�ำร้ายและท�ำลายอนาคตของ พลเมือง.


STAFF

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

Let’s

Start

บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด Cover Story : กรวิก อุนะพ�ำนัก ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ :

663 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2939-5995 0-2939-5996 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th

and Enjoy!

5 issue 85 march 2015


Hot Topic

56

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม กลาง คลอง 6

28

76

เยาวราช ตลาดที่ไม่เคย หลับไหล

เพ็ญสุข เสียงเพราะ เสียงจาก ครู ยะลา ความสงบค่อย ๆ กลับ มาแล้ว

Don’t miss

10

18 20 14 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

46


table of content

ป้าไก่วัย ๕๘ ปี ยังคงท�ำงานเป็นครูอยู่ในพื้นที่ยะลา ตัวเธอเองเกิดที่จังหวัดแพร่ อ�ำเภอสูงเม่น จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษา อังกฤษ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒ และสอบบรรจุได้ที่ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

7 issue 86 march 2015

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โลกยุค SMIC เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ เยาวชนอาชีวะรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ บิล เกตส์ จะช่วยขจัดความหิวโหยจากแอฟริกา หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Drammatoday ชีวิตที่วิ่งตามความอยาก Question of life พบครูที่เส้นขอบ(ภู)ฟ้า ตอนที่ 2 Goodlife สารพัดสูตรบ�ำรุงผิวด้วยวิธีธรรมชาติ Cartoon Let’s Talk ผมอยากเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “ตาม” ปิยะ เทียมฉิม IS AM ARE ต�ำบลห้วยเขย่ง กาญจนบุรี ชุมชนสามัคคี พลิกพื้นทรัพยากรสู่ความพอเพียง EAT AM ARE เลมอนเมอแรงค์ทาร์ต Share Story เรื่องเล่าทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง คลอง 6 (3) Cover Story เพ็ญสุข เสียงเพราะ เสียงจากครูยะลา ความสงบค่อย ๆ กลับมาแล้ว Wheel of life มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนามุ่งสูสากล BONVOYAGE แสงสีเยาวราชตลาดที่ไม่เคยหลับไหล ROUNDABOUT

8 10 14 17 18 20 22 24 28 36 46 48 54 62 66 74 80


โลกยุ ค SMIC .....มีคนถามผมว่า ท�ำไมชอบเขียนเรื่องที่มักมีตัวย่อ (ACRONYM) อยู่เรื่อยๆ ในระยะหลังๆ นี้ ก็อยากจะขอเรียนว่า สังคมสมัยนี้เป็นสังคมยุคที่เต็มไปด้วยตัวย่อ เพราะคนชอบท�ำอะไรเร็วๆ สั้นๆ (Instant) ที่จริงนอกจากตัวย่อแล้ว เรายังเจอ กับค�ำแสลง และภาษาเบี่ยง (Deviant Language) อยู่ตลอดเวลา เช่น จุงเบย, ชิลชิล โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นมักจะนิยมใช้ ภาษาพวกนี้แยะ เพื่อไม่ให้ตัวเองตกขบวนภาษาโลกยุค Cyber, ผมก็เลยเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าสู่กันฟัง เป็นความรู้กัน S ย่อมาจาก Social Network M ย่อมาจาก Mobile Gadgets I ย่อมาจาก Information C ย่อมาจาก Cloud Computing ทุกวันนี้ ใครๆก็สื่อสารกันผ่าน Social Network ไม่ว่า จะเป็น Facebook, Line หรือ Website ต่างๆ, ใครที่มีกลุ่ม Social Network ก็จะเป็นคนกว้างขวาง มีโลกทรรศน์กว้าง ไกล, ในระบบสื่อสารมวลชน คนจะอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงไป เรื่อยๆ แต่จะติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน e-book มากขึ้น แม้ กระทั่งบ้านใครที่มี Internet ความเร็วสูง ก็นิยมดูโทรทัศน์ผ่าน Internet กันมากขึ้นเรื่อยๆ

ทราบมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ ผู้บริหารของ Line เปลี่ยน นโยบายซึ่งเดิม Line เป็นระบบที่รับรู้ข้อมูลเฉพาะสมาชิกของ กลุ่ม เป็นทางบริษัทขอเข้าไปตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ เรื่องที่โพสขึ้น Line จะไม่เป็นความลับเฉพาะกลุ่ม ต่อไป ล่าสุดทราบว่า นาย James Cameron นายกรัฐมนตรี ของอังกฤษประกาศว่า website ใดที่รัฐบาลเข้าดูไม่ได้อาจถูก สั่งปิดได้ เรื่องความลับส่วนบุคคล (Individual privacy) กับ ความมั่นคงของชาติ (National Security) จงเริ่มกลายเป็น ประเด็นของความขัดแย้ง ประเทศไทยมี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ในขณะนี้ (มกราคม 2558) ประมาณ 96 ล้านเครื่อง พัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ 8

IS AM ARE www.ariyaplus.com


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆถึงขั้นสามารถท�ำให้ โทรศัพท์ไปอยู่บนนาฬิกาข้อมือได้ และ ต่อไปอาจสามารถใช้ค�ำสั่งเป็นวาจา ผ่าน ทางไมโครโฟนขนาดเล็กให้เครื่องท�ำงาน ใน Mode ที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องก้ม หน้ ากดโน่ น กดนี่อย่างที่เป็น กัน อยู่ใน ทุกวันนี้.... ส�ำหรับตัว I คือ Information (ข้อมูลข่าวสาร) นั้น ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ ของระบบการสื่อสาร ระบบธุรกิจและ ในแทบทุกเรื่อง คนที่มีข้อมูลมากกว่า มี ข้อมูลเร็วกว่า ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ กว่ า ย่ อ มได้ เ ปรี ย บ และน� ำ ไปสู ่ ผ ล ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและสังคมได้ ความ เสถียรและมั่งคงของระบบข้อมูลจึงเป็น สิ่งส�ำคัญมากและหลายประเทศ รัฐบาล หลายประเทศทุ่มเทและให้ความสนใจ กั บ เรื่ อ งนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง เช่ น สิ ง ค์ โ ปร์ , มาเลเซีย, อินเดีย ส่ ว น Cloud computing คื อ ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยไม่จ�ำเป็นต้องมี server ของตัวเอง เป็ น การด� ำ เนิ น การที่ มี พื้ น ฐานในเรื่ อ ง การค�ำนวนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ป้ อ งกั น ความสู ญ เสี ย และลดภาระการ บ�ำรุงรักษาดูแล หลายปีก่อนคนไทยไม่ค่อยกล้า สั่ ง ซื้ อ ของทางอิ น เตอร์ เ นต แต่ ต ่ อ มา พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคเริ่ ม เปลี่ ย น ธุ ร กิ จ E-commerce บางแห่ง เช่น Amazon ซึ่งเดิมขายหนังสือเติบโตขึ้นมาจนตอน นี้ ข ายสิ น ค้ า แทบทุ ก อย่ า ง ปั ญ หาคน ถู ก หลอกโอนเงิ น ฟรี มั ก เกิ ด จากความ โลภและความกลัว ก่อนสั่งซื้อของทาง e-commerce ควรจะระบุ identity ของคนขายให้ได้ว่ามีตัวตนจริง มีเอกสาร

อ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือ มีคนเคยซื้อมา แล้ว การซื้อผ่านโฆษณาทาง Facebook เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง ปัญหาของโลก Digital ทุกวันนี้ มีอยู่ 3 เรืองใหญ่ คือ 1. ถูกหลอก 2 . ถู ก ท� ำ ใ ห ้ เ สี ย ชื่ อ เ สี ย ง , ภาพลักษณ์ 3. ความเป็ น ส่ ว นตั ว ที่ ค ่ อ ยๆ หายไป ขณะนี้ ป ระเทศไทยอยู ่ ร ะหว่ า ง การออกกฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว น บุคคล ซึ่งบางครั้งเราพบว่ามีคนโทรศัพท์ มาขายประกั น ให้ เรา หรื อ เสนอขาย สินค้าบางอย่างโดยที่เราไม่เคยรู้จักหรือ ติดต่อบริษัทนั้นมาก่อนเลย ข้อมูลส่วน ส่ ว นบุ ค คลของเราทั้ ง ที่ อ ยู ่ และเบอร์ โทรศัพท์ สามารถรั่วไหลได้จาก 1. ตัวเราเอง (ที่เผลอ หรือตั้งใจ ให้ข้อมูลกับห้างร้าน, บริษัท) แล้วถูกน�ำ ไป shareใช้ประโยชน์ต่อ 2. ธนาคาร หรือ บริษัทที่เราเป็น ลูกค้า ทั้งโดยเจตนา (ให้เช่าข้อมูล) และ ไม่เจตนาน�ำไปท�ำประโยชน์อย่างอื่น 3. ถูก hack (โจรกรรมข้อมูล) ในอเมริ ก า เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ มี ข ่ า ว อื้ อ ฉาว (มี ค นมาแฉ) เรื่ อ งรั ฐ บาลเช็ ค e-mail และแอบฟั ง โทรศั พ ท์ ไ ด้ ห มด กรณี เ หล่ า นี้ เริ่ ม เป็ น ปั ญ หาในเรื่ อ งธร รมาภิบาลของรัฐบาลของประเทศต่างๆ การใช้ดุลยพินิจ และ การตรวจสอบถ่วง ดุลย์เป็นเรื่องจ�ำเป็นในการหาจุดลงตัว ระหว่าง ความเป็นส่วนตัว กับความมั่นคง ของประเทศและสังคม นพ.ประวิ ท ย์ ลี่ ส ถาพรวงศา กรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ 9 issue 85 march 2015

www.nhso.go.th

โทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช) ให้ข้อแนะน�ำเรื่องการใช้ IT ไว้ ว ่ า ผู ้ ใช้ เ ทคโนโลยี เ หล่า นี้จ�ำเป็น ต้องค�ำนึงถึง 1. ความทั่วถึง และเท่าเทียม คน จะสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือสมัคร งานผ่าน internet ได้มีเฉพาะคนบาง กลุ่มเท่านั้น ต้องระวังเรื่องการเข้าไม่ถึง 2. การรู้เท่าทัน ข้อดีข้อเสียและ ผลข้างเคียงของการใช้เทคโนโลยีอย่าง ขาดวิจารณญาณ 3. ความรับผิดชอบ • ก่ อ นแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ต้ อ ง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มา • การใช้ภาษาถ้อยค�ำต้องระวัง หลีกเลี่ยง hate speech หรือถ้อยค�ำที่ ไม่เหมาะสม หรือ หมิ่นเหม่ • การล้อเลียน กรณีคุณวัลลี ลูก กตั ญ ญู เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี หนั ง สื อ พิ ม พ์ Tabloid ในฝรั่งเศสที่ถูกบุกยิงก็เพราะ ไปล้อเลียนศาสนาเข้า • ลิขสิทธิ์ การลอกเลียนผลงาน ของคนอื่น โดยไม่ได้ขออนุญาต ในยุ ค สมั ย โลกาภิ วั ต น์ ทุ ก วั น นี้ การตามทั น เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ อาจเป็ น เรื่องส�ำคัญในสายตาคนส่วนใหญ่ แต่การ ตามทันอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ต้องมี จิตส�ำนึกในการรู้เท่าทันเทคโนโลยี, ความ เปลี่ยนแปลงและผลค้างเคียงแทรกซ้อน ต่างๆที่จะตามมาด้วย ชีวิตของเราจะได้ เดินไปอย่างราบรื่นมั่นคง

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

เยาวชนอาชี วะรุ ่นใหม่ ใส่ใจสังคม ลุงเขียนในคอลัมน์ “เด็กวันวาน... เด็ ก วั น นี้ ” มาตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๖ ปี เต็ม เป็ น การเขี ย นถึ ง เด็ ก วั น วาน... และเด็กวันนี้ โดยทั่วไป ยังไม่เคยได้เขียน ถึงกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ แต่ เ ดื อ นนี้ มี ที่ ม าเป็ น พิ เ ศษ ที่ จ ะต้ อ งเขี ย นถึ ง เยาวชนอาชี ว ศึ ก ษา หรือเด็กอาชีวะ เ มื่ อ ก ล ่ า ว ถึ ง เ ด็ ก อ า ชี ว ะ คนทั่วไปก็นึกถึงการตีกันของนักเรียน อาชีวะ ไม่ว่าเด็กอาชีวะต่างโรงเรียน หรือกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ การกระท� ำ ดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ ท� ำ ไปก็ เ พราะความรั ก เพื่ อ น เมื่ อ เห็ น

เพื่ อ นถู ก ท� ำ ร้ า ยหรื อ ถู ก รั ง แก ก็ เข้ า ไป ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ไปแก้ แ ค้ น แทนเพื่ อ น ในภายหลัง นอกจากนั้น ยังเป็นเพราะความ คึ ก คะนอง อารมณ์ ชั่ ว วู บ หรื อ ความ อยากเด่นอยากดัง อันเป็นพฤติกรรมปกติ ของเด็กเยาวชนวัยรุ่น โชคยั ง ดี น ะ ที่ เ ด็ ก อาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง ต ก เ ป ็ น ข ่ า ว ใ น ด ้ า น ก า ร ก ่ อ ความรุนแรงนั้น เป็นเพียงเด็กอาชีวะ ส่วนน้อยเท่านั้น เด็กอาชีวะส่วนใหญ่ก็ยังประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นเป็ น นั ก เรี ย นที่ ดี ตั้ ง ใจศึ ก ษา เล่าเรียน จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com

พบว่า การเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน สามารถคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้าง การท� ำ งานเพื่ อ สั ง คม ปลู ก ฝั ง เรื่ อ ง ความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น มี จิ ต อาสา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ตนเองและสั ง คมโดยการปฏิ บั ติ จริง จะเป็นวิธีที่สามารถท�ำให้เด็กและ เยาวชนลดความก้าวร้าวรุนแรงได้ เป็นการเปลี่ยนพลังเหล่านั้นมา เป็นความรัก ความเอื้ออาทรที่มีต่อคนที่ อ่อนแอกว่าและพร้อมให้การช่วยเหลือ และปกป้อง มู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพี ย งและ ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ ร ่ ว มกั น


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ ด� ำ เนิ น การตามโครงการเสริ ม สร้ า ง พลังจิตอาสาเพื่อนคนพิการ : เยาวชน อาชีวะรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม ลู ก ๆ ค ง ไ ม ่ ท ร า บ ห ร อ ก ว ่ า คนพิการทั่วประเทศในปัจจุบัน มีเท่าไร แต่ ตั ว เลขที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ มี จ� ำ นวนถึ ง ๑,๕๕๑,๙๓๑ คน และคนพิ ก าร ส่ ว นใหญ่ ยั ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ห ่ า งไกล และ มีปัญหาอุปสรรคในการด�ำรงชีวิต รวมทั้ง การประกอบกิจวัตรประจ�ำวันด้วย ทั้ ง นี้ เพราะไม่ ไ ด้ มี ผ ลกระทบ เฉพาะคนพิ ก ารเท่ า นั้ น แต่ ยั ง ส่ ง ผล ถึ ง การด� ำ รงชี วิ ต ของครอบครั ว ของ คนพิการด้วย ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห ้ คนพิ ก ารสามารถออกจากบ้ า น เพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คม หรื อ การ ส่งเสริมให้คนพิการสามารถปฏิบตั ิภารกิจ อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพและเสริ ม สร้างคุณค่าของคนพิการ ยังเป็นอุปสรรค และยังจ�ำเป็นต้องมีตัวช่วยอีกมาก นอกจากนั้ น ยั ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละมุ ม มอง คนพิการจากการเป็น “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของสังคม การเปิ ด พื้ น ที่ แ ละสร้ า งโอกาส ให้ เ กิ ด การพบกั น และเติ ม เต็ ม กั น ระหว่างผู้ที่แข็งแรงกว่าและมีพลังขับ เคลื่ อ นที่ จ ะเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ปกป้ อ ง ผู้อ่อนแอกว่าของเด็กอาชีวศึกษา กับ คนพิการที่ต้องการผู้ช่วยเพื่อการด�ำรง ชีวิตอย่างปกติในสังคม ก็ ส ามารถสร้ า งปรากฏการณ์ แห่ ง การท� ำ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สังคม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ อ ลดความรุ น แรงและก้ า วร้ า วใน เด็กวัยรุ่น นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น การสร้ า ง

ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตัวเอง เรี ย นรู ้ ก ารท� ำ งานเพื่ อ สั ง คมและเพิ่ ม คุณภาพชีวิต สร้างความสุข เป็นก�ำลัง ใจแก่คนพิการและครอบครัว ดั ง นั้ น โครงการเสริ ม สร้ า ง พลังจิตอาสาเพื่อนคนพิการ : เยาวชน อาชี ว ะรุ ่ น ใหม่ ใส่ ใ จสั ง คม จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งจิ ต อาสาเพื่อนคนพิการ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ย ธรรม และสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ เยาวชนอาชีวะรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่สร้างกระบวนการเรียน รู้ให้แก่เยาวชนอาชีวะรุ่นใหม่ ท�ำหน้าที่ เป็นจิตอาสาเพื่อนคนพิการ เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยจิ ต อาสา เพื่อนคนพิการ ในสถานศึกษา เพื่อให้ เยาวชนอาชีวะรุ่นใหม่ เป็นแบบอย่าง ของจิตอาสาเพื่อนคนพิการ และมีแผน ด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิการรายบุคคล ส� ำ ห รั บ ก ลุ ่ ม เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร นี้ ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย นั ก เรี ย น นักศึกษาในโรงเรียน/สถานอาชีวศึกษา

11 issue 85 march 2015

จ�ำนวน ๑๕ แห่ง จ�ำนวน ๖๐๐ คน ส� ำ หรั บ โรงเรี ย นต่ า งๆ ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการในปี นี้ ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาในภาคกลาง ๓ แห่ง ภาคเหนือ จ�ำนวน ๓ แห่ง ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๓ แห่ง ภาคกลาง+ภาคตะวั น ตก+ตะวั น ออก จ�ำนวน ๓ แห่ง และภาคใต้ จ�ำนวน ๓ แห่ง เป็ น โรงเรี ย นที่ มู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพี ย งได้ คั ด เลื อ กและโรงเรี ย นก็ ยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจที่ เข้ า ร่ ว มในโครงการนี้ ด้วย ขณะที่ เขี ย นบทความนี้ ไ ด้ ต อบ รั บ มาหลายโรงแล้ ว ทั้ ง นี้ คงได้ เขี ย น ถึ ง ผลการด� ำ เนิ น การอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ โครงการนี้ได้ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อย แล้ว ซึ่งตอนนั้นก็จะได้ระบุชื่อโรงเรียน ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ ส� ำ หรั บ คนพิ ก ารนั้ น เน้ น ไปที่ สถานสงเคราะห์คนพิการ ในพื้นที่เป้า หมายจังหวัดละ ๔๐ คน รวม ๑๕ จังหวัด จ�ำนวน ๖๐๐ คน


วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การก็ คื อ ในตอน แรกจะจั ด กิ จ กรรมที่ โ รงเรี ย นต่ า งๆ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ เด็กนักเรียนอาชีวะ ในชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด ก่อน จากนั้ น ก็ ด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ ก/ รับสมัครเยาวชนอาชีวะรุ่นใหม่ จิตอาสา เพื่อนคนพิการ จากกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ชั้นปีที่ ๑ นี้ เพียงโรงเรียนละ ๔๐ คน เท่านั้น แล้วน�ำกลุ่มเยาวชนอาชีวะที่มี จิตอาสาทั้ง ๑๕ โรง รวม ๖๐๐ คน นี้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จิ ต อาสาเพื่ อ นคนพิ ก าร” ร่ ว มกั น เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๓ วั น ที่ เ ย า ว ช น อ า ชี ว ะ ต่างโรงเรียนแต่มีจิตอาสาด้วยกัน จะได้ ใกล้ชิดสนิทสนมกัน ร่วมกันคิดร่วมกัน ท� ำ ในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ข องคนพิ ก าร ต่อไป หลั ง จากนั้ น ก็ จั ด กิ จ กรรมน� ำ เยาวชนอาชีวะลงชุมชน เพื่อการเข้าถึง คนพิการในชุมชนที่เป็นพื้นที่ในโครงการ ซึ่งเด็กอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการอยู่นั้น แล้วให้เยาวชนอาชีวะแต่ละคน น�ำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ คน พิการเป็นรายบุคคล

โครงการนี้ ห วั ง ให้ เ กิ ด การเรี ย น รู ้ เรื่ อ งปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในสถาบันการศึกษา และสามารถน�ำไป ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ด้วย ท�ำให้เกิดการรวมตัวกันในกลุ่ม อาชีวะในโรงเรียนเดียวกันและโรงเรียน อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนว ร่วม ‘จิตสาธารณะ’ และให้มีความรู้รัก สามัคคีและ การรู้จักให้ในหมู่คณะและชุมชน ในการด� ำ เนิ น การ นอกจาก จั ด ค ่ า ย เรี ย น รู ้ เ พื่ อ ดู แ ล แ ล ะ ช ่ ว ย เหลื อ ผู ้ พิ ก ารโดยความร่ ว มมื อ กั บ สภากาชาดไทย และน�ำนักเรียนอาชีวะ ลงพื้นที่ตามสถานสงเคราะห์และชุมชน ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย รวมทั้ ง ให้ เ ยาวชนอาชี ว ะได้ ลงมื อ ท� ำ ในสิ่ ง ที่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ และ

12 IS AM ARE www.ariyaplus.com

แบ่งเบาสถานสงเคราะห์หรือครอบครัว ของผู ้ พิ ก าร โดยมุ ่ ง หวั ง เพี ย งเพื่ อ ให้ กลุม่ เป้าหมาย คือเยาวชนอาชีวะได้สมั ผัส และมีประสบการณ์รับรู้ รับทราบรวมทั้ง ได้เห็น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจแล้ว ยั ง จั ด ค่ า ยเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น กั บ นั ก เรี ย นต่ า งสถาบั น เพื่ อ การแลก เปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละเสริ ม สร้ า ง ความสามัคคีกันอีกด้วย ท� ำ ใ ห ้ เ ย า ว ช น ส า ม า ร ถ คิ ด ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร ้ า ง การท� ำ งานเพื่ อ สั ง คม ปลู ก ฝั ง เรื่ อ ง ความรั ก ความเอื้ อ อาทรต่ อ ผู ้ อื่ น มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสั ง คมโดยการปฏิ บั ติ จ ริ ง ท� ำ ให้ สามารถท� ำ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนลด ความก้าวร้าวรุนแรงได้ ต้ อ งขอบคุ ณ มู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพียงที่ได้มีความคิดริเริ่มในการสร้าง โครงการดีๆ ให้แก่สังคม ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ ข อ บ คุ ณ กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ชีวิตคนพิการ ของส�ำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ง ชาติ ที่ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณใน การด�ำเนินการ เพื่ อ ให้ “โครงการเยาวชน อาชีวะรุ่นใหม่ : ใส่ใจสังคม” ได้เกิด ประโยชน์แก่ทั้งคนพิการและเยาวชน อาชีวะอย่างแท้จริงสืบไป


13 issue 85 march 2015


บิจะช่ลวยขจัดเกตส์ ความหิวโหยจากแอฟริกา ปลายเดือนตุลาคมปีนี้ บิล เกตส์จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก่อน เดินเข้าสู่กลุ่มผู้สูงวัย เขามีวิถีชีวิตน่าสนใจยิ่ง เรื่องราวของเขาอาจหาอ่าน ได้ทั่วไปรวมทั้งในหนังสือชื่อ “เสือ สิงห์ กระทิง แรด” ซึ่งดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินักอ่านบ้านนา (www.bannareader.com) เรื่องความร�่ำรวยจากการก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ของ บิล เกตส์คง เป็นที่ทราบกันดี นิตยสารฟอร์บส์ประเมินว่า ตอนนี้เขามีทรัพย์สินกว่า 8.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือกว่า 2.6 ล้านล้านบาท ทรัพย์สินกองมหาศาล นี้ไม่รวมก้อนที่เขาบริจาคให้มูลนิธิของเขากว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ มูลนิธิที่เขาและภรรยาตั้งขึ้นนั้นชื่อ Bill & Melinda Gates Foundation ซึ่งมีเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดอยู่ในอินเทอร์เน็ต

www.flickr.com/photos/43948404@N00/61938659 14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้

บิ ล เกตส์ เริ่ ม เป็ น มหาเศรษฐี พันล้านดอลลาร์มาตั้งแต่วัยก่อน 30 ปี และกลายเป็นผู้ที่ร�่ำรวยที่สุดในโลกเมื่อ อายุ 40 ปี ตอนนี้เขาก็ยังครองต�ำแหน่ง มหาเศรษฐี ห มายเลขหนึ่ ง ของโลกอยู ่ ความร�่ ำ รวยของเขาเป็ น ผลของความ สามารถชั้นอิจฉริยะทั้งในด้านการเขียน โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละด้ า นการ บริหารจัดการธุรกิจ อย่างไรก็ดี ตอนนี้ เขามิได้ท�ำธุรกิจเพื่อแสวงหาความร�่ำรวย อีกต่อไปเนื่องจากได้เกษียณจากงานใน บริษัทไมโครซอฟท์ตั้งแต่เมื่ออายุ 53 ปี เขาใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการหาทาง ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผ่านมูลนิธิ ดังกล่าว นอกจากจะบริจาคเงินจ�ำนวน มหาศาลของตนเองแล้ว บิล เกตส์ยังร่วม มือกับมหาเศรษฐีหมายเลขสองของโลก ชื่อวอร์เรน บัฟเฟตต์ชักชวนมหาเศรษฐี ด้วยกันให้บริจาคอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ ทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีก ด้วย ตอนนี้มีมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ กว่ า ร้ อ ยคนเข้ า ร่ ว มโครงการของเขา แล้ ว รวมทั้ ง มาร์ ค ซั ก เคอร์ เ บอร์ ก มหาเศรษฐี ห นุ ่ ม ผู ้ ส ร้ า งสั ง คมออนไลน์ เฟสบุ๊ค รายละเอียดอาจหาได้ในเว็บไซต์ www.givingpledge.org บิล เกตส์และภรรยาก่อตั้งมูลนิธิ นั้นขึ้นมาเมื่อ 15 ปีก่อนเพื่อหาทางช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกโดยเน้นหนักไป ทางด้ า นการศึ ก ษากั บ การป้ อ งกั น และ ขจั ด โรคร้ า ยไม่ ว ่ า จะเป็ น การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค การแสวงหาน�้ ำ สะอาดให้ ชุมชนยากจน หรือการหาทางขจัดโรค ต่าง ๆ รวมทั้งโรคดื้อยาจ�ำพวกมาลาเรีย และวัณโรค แต่ละปี มูลนิธิของเขาใช้เงิน

ในโครงการต่าง ๆ หลายพันล้านดอลลาร์ หลั ง จากเน้ น หนั ก ด้ า นดั ง กล่ า วมานาน เมื่อ เดื อ นมกราคมที่ ผ ่ า นมา บิ ล เกตส์ และภรรยาประกาศว่าจะขยายโครงการ ไปสู ่ ด ้ า นการช่ ว ยให้ ส ตรี ใ นชนบทเข้ า ถึงธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือและช่วย ชาวแอฟริ ก าให้ ผ ลิ ต อาหารได้ เ พี ย งพอ แก่ความต้องการ เป็นที่ทราบกันดีว่าโทรศัพท์มือ ถื อ ในยุ ค นี้ มี ศั ก ยภาพสู ง มากและใช้ ท� ำ อะไรต่ อ มิ อ ะไรได้ ส ารพั ด อย่ า งรวมทั้ ง ทางด้ า นการโอนและรั บ เงิ น อย่ า งไร ก็ดี ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยโทรศัพท์แบบ ทันสมัยและค่าบริการส่วนใหญ่ยังราคา สูงมาก นอกจากนั้น การใช้ในชนบทห่าง ไกลยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากโครงข่าย พื้นฐานยังครอบคลุมไปไม่ถึง บิล เกตส์ และภรรยามองว่า สตรีในชนบทห่างไกล มีบทบาทส�ำคัญในด้านการอยู่ดีกินดีของ ครอบครัว แต่ความห่างไกลท�ำให้พวก เขามั ก เข้ า ไม่ ถึ ง ระบบการเงิ น สมั ย ใหม่ ซึ่งใช้ธนาคารเป็นสื่อกลาง หากพวกเขา สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารของธนาคารได้ การผลิ ต การซื้ อ ขาย การใช้ จ ่ า ยและ การบริหารเงินจะท�ำได้ง่ายและปลอดภัย ขึ้นมาก โทรศัพท์มือถือจะช่วยประหยัด เวลาและย่ น ระยะทางได้ เ ป็ น อย่ า งดี ในวั น ที่ ส องสามี ภ รรยาประกาศเรื่ อ งนี้ ออกมา ยังไม่มีรายละเอียดว่าพวกเขาจะ ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้ชาวชนบทห่างไกล ที่มีรายได้ไม่มากเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ ส� ำ หรั บ เรื่ อ งการผลิ ต อาหาร ให้ เ พี ย งพอแก่ ค วามต้ อ งการของชาว แอฟริกาเป็นเรื่องที่น่าจะท้าทายยิ่งกว่า เรื่องโทรศัพท์หลายเท่า ทั้งนี้เพราะความ

15 issue 85 march 2015

หิ ว โหยแพร่ ห ลายมากเนื่ อ งจากปั จ จั ย หลายอย่ า งรวมทั้ ง จ� ำ นวนประชากรที่ เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งและภูมิอากาศที่ แห้งแล้งจนพื้นดินเป็นทะเลทรายอย่าง กว้างขวาง ชาวแอฟริกามีปัญหาถึงขั้น อดตาย ย้ อ นไปเมื่ อ หลายปี ก ่ อ น ผู ้ สื่ อ ข่ า วชาวแอฟริ ก าใต้ ไ ด้ ถ ่ า ยรู ป เด็ ก คน หนึ่งซึ่งผอมโซเดินไปล้มลงตรงพื้นที่ว่าง ใกล้ ป ่ า เพราะเดิ น ต่ อ ไปไม่ ไ หวในขณะ ที่ แร้ ง ตั ว หนึ่ ง จ้ อ งมองอยู ่ ไ ม่ ห ่ า ง ภาพ ได้รับรางวัล แต่มันสะท้อนสภาพความ อดอยากที่ ผู ้ เชี่ ย วชาญมองกั น ว่ า คงหา ทางออกไม่ได้ ตามปกติ พื้นที่ของทวีปแอฟริกา ก็ แ ห้ ง แล้ ง จนเป็ น ทะเลทรายมากมาย อยู ่ แ ล้ ว มาในช่ ว งนี้ ความแห้ ง แล้ ง ยิ่ ง ทวีความรุนแรงขึ้นจนทะเลทรายค่อย ๆ รุกคืบเข้าไปกลืนกินผืนดินเกษตรกรรม ท� ำ ให้ ผ ลิ ต อาหารได้ น ้ อ ยลง ภาวะโลก ร้ อ นและการตั ด ต้ น ไม้ ท� ำ ลายป่ า เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ดังกล่าว บิล เกตส์จะเอาชนะภาวะนั้น ได้อย่างไรยังไม่เป็นที่ประจักษ์ ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน มูลนิธิ ของบิล เกตส์และมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ได้ เริ่มร่วมมือกันค้นคว้าหาพันธุ์พืชที่ทนต่อ ความแห้งแล้งร้ายแรง ณ วันนี้ ยังไม่เป็น ที่ประจักษ์ว่าการค้นคว้านั้นได้ผล ในการ ประกาศขยายกรอบงานของเขาครั้งนี้ บิล เกตส์เอ่ยถึงการค้นคว้าหาปุ๋ยใหม่และ พูดอย่างมั่นใจว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเขา จะต้ อ งท� ำ ส� ำ เร็ จ ชาวโลกโดยทั่ ว ไปคง เอาใจช่วยเขา เนื่องจากหากเขาท�ำไม่ได้ คงไม่มีใครแก้ปัญหาความอดอยากของ ชาวแอฟริกาส�ำเร็จ


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-939-5995 โทรสาร 02-939-5996 www.ariyaplus.com, www.fosef.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 16

IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 6 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง ค� ำ ถามในฉบั บ นี้ คื อ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากบทความ “โลกยุค SMIC” หน้า 8-9 จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ป รากฏ แล้วตัดส่งมากันนะค่ะ ในฉบับ หน้ า ของสมนาคุ ณ อาจมี ก าร เปลี่ยนแปลงตามค�ำเรียกร้อง ของคนขี้ เ หงา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น Furby เพื่อนช่างคุย ของเรา เอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง เลขที่ 663 ซอยพหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-939-5995 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง โลกยุต SMIC

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 17 issue 85 march 2015

1169


www.flickr.com/photos/13426891@N08/3068170863/

18 IS AM ARE www.ariyaplus.com


drammatoday

ท่ามกลางกระแสแห่ง “ความพอเพียง” อันเชี่ยวกราก ที่ไม่ว่าจะหันไปมุมไหน ก็ได้ยินค�ำว่าพอเพียงแล่นเข้าหูไปซะทุกด้าน ลองถามตัวคุณเองดูว่า ชีวิตที่พอเพียงของคุณเป็นแบบไหน และชีวิตที่แท้จริงเป็นเช่นไร บางทีคุณอาจจะพบว่า เส้นทางความพอเพียงที่คุณยึดและปฏิบัติเพื่อให้เข้ากับกระแส เอาเข้าจริงๆ แล้ว อาจไม่ใช่ และเข้าใจอะไรผิดๆ มาตลอด ลองมาฟังมุมมองของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธีดูบ้าง ว่าแก่นแท้ของชีวิตที่พอเพียง ควรเป็นอย่างไร และครรลองแบบไหนจึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่พอเพียงอย่างแท้จริง

“ชี วิตที่ว่ิงตามความอยาก จะไม่รู้จักค�ำว่าพอเพียง” ประโยคทองของท่าน ว.วชิรเมธี ที่ให้ข้อคิดเอาไว้

ท่านยังได้ขยายความของค�ำว่า “พอเพียง” ในความหมายทางโลก คือการรู้จักประมาณในการบริโภค ในที่นี้คือให้รู้ประเมินศักยภาพของตัวเอง ว่ามีสถานภาพทางการเงินแค่ไหน จะได้ไม่จ่ายเงินเกินหน้าตัก หรือใช้จ่ายเกินตัว ในทางสังคม ก็ต้องประเมินตนเองได้ ไม่ท�ำอะไรเกินตัว เกินความจริง อาทิเช่น เป็นเลขาฯ ไม่ใช่ท�ำเกินนาย เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ใช่ท�ำเกินรัฐมนโท ถ้าเกินเมื่อไรก็ไม่รู้จักค�ำว่าพอเพียง นอกจากนี้ ท่านว.วชิรเมธีบอกว่า มนุษย์เราต้องบริโภค ปัจจัย 4 อย่างเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์ แต่ปัจจุบันคนทั่วไปบริโภค อย่างไม่พอเพียง เรียกว่ามีการบริโภคปัจจัย 4 ที่ผิด “อาทิเช่น เสื้อผ้าแทนที่จะบริโภคเครื่องนุ่งห่ม ก็กลายเป็นซื้อเสื้อผ้าเพื่อความโก้หรู เพื่อให้ทันสมัย ไม่ให้ตกเทรนด์ หรือ อย่างอาหารแทนที่จะบริโภคเพื่อประทังชีวิต แต่กลายเป็นบริโภคเพื่อความอร่อย บริโภคเพื่อให้ดูดีมีรสนิยม ส่วนที่อยู่อาศัย แทนที่จะเป็นที่พักอาศัย แต่บางคนก็ปลูกบ้านหลังละเป็น 100 ล้าน ยาแทนที่จะมีไว้รักษาโรคภัย แต่กลับมีไว้เพื่อเสริมความงาม” ท่าน ว.วชิรเมธีบอกว่า เมื่อมีการบริโภคที่ผิด โดยเกิดจากคุณค่าเทียม ถึงจะมีเงินเท่าไรก็ไม่พอใช้ ยิ่งถ้าปล่อยให้ความอยากเกิด ขึ้นอย่างไร้ขีดจ�ำกัด ยังวิ่งตามความอยาก ก็จะไม่รู้จักพอ แต่ถ้าเราด�ำรงชีพโดยใช้ “ความจ�ำเป็น” เป็นตัวตั้ง เราจะพอ ถ้าเอา ความอยากเป็นตัวตั้ง ชีวิตเราจะสะกดความพอเพียงไม่เป็น เป็นแง่คิดที่น่าจะท�ำให้คนที่พูดค�ำว่า พอเพียงบ่อยๆ ได้ย้อนดูและ ส�ำรวจตัวเองอีกครั้ง ว่าคุณได้สัมผัสความพอเพียงที่แท้จริงแล้วหรือยัง ขอบคุณข้อมูลจากท�ำดีดอทเน็ต

19 issue 86 march 2015


่ พบ “ครู ” ตรงที

เส้นขอบ (ภู) ฟ้า (ตอนที่ 2)

Photo : Drew Geraets 20 IS AM ARE www.ariyaplus.com


question of life

เห็ น ทิ ว เขากั บ ความหนาวเหน็ บ ที่ ซ ้ อ นทั บ สลั บ กั น อยู ่ ท่ามกลางแวดล้อมของถ้อยสนทนา ท�ำให้นึกถึงบทเพลงกวีหนึ่ง ที่ “พงษ์เทพ กระโดนช�ำนาญ” กวีศรีชาวไร่เป็นผู้ประพันธ์และ ขับร้อง น�้ำเสียงและเนื้อหาผ่านท่วงท�ำนองดนตรีที่เรียบง่าย แต่ ลึกล�้ำ ที่เขาขับเคลื่อนผ่านบทเพลง “ตรงเส้นขอบฟ้า” แม้ผ่าน เวลาไปนานเพียงไร แต่ความหมาย ฟังหริเมื่ออ่านครั้งใด ยังคง สามารถท�ำหน้าที่แนบชิดกับคนไกลได้เสมอ

บนภูฟ้าเวลาค�่ำ ลมหนาวพัดไม่แรงนั ก แต่ เย็น แบบ ยะเยื อก ในโต๊ะ ขนาดเล็ก ผมนั่งฟังการสนทนาและเรื่ อ งเล่ า มากมายระหว่างครูของผมกับ คุณครูแห่งภูฟ้า คุณครูซึ่งในอีก สถานะหนึ่งคือ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จากโครงการในพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยครูหนุ่มสาวเหล่านี้ ต่างมีหน้าที่รับผิด ชอบ สอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กของชุมชนในพื้นที่อ�ำเภอ บ่อเกลือ อ�ำเภอเฉลิมพระเกียตริ และอีกหลายอ�ำเภอที่อยู่บน ภูสูงห่างไกล ณ จังหวัดน่าน แห่งนี้ คืนนั้น ผมพบกับครูหลายคนซึ่งสอนอยู่บนภูสูงหลาย แห่ง คุณครูบางคนสนใจเรื่องงานศิลปะ อยากสอนศิลปะหรือ น�ำกิจกรรมทางศิลปะมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ของตน ในการสนทนา คุณครูทั้งเป็นผู้ฟังเรื่องจากผู้มาเยือน และเป็นผู้เล่าเรื่องอย่าผู้ที่อยู่ ใช้ชีวิต ที่เลือกเดินบนเส้นทาง สาย “ความเป็นครู” สายนี้ เมื่อนั่งฟังคุณครูเล่าถึงประสบการณ์ ต่างๆ นอกจากถ้อยความคิด ความในใจแล้ว ผมเห็นแววตาเป็น ประกาย (เรื่องนี้คุณไม่ต้องเชื่อก็ได้) และมันเป็นแววตาคนละ แบบกับที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อหลายปีก่อนโดยสิ้นเชิง ประกายตาที่ ผ มเห็ น จากดวงตาของคุ ณ ครู รู ้ ว ่ า เป็ น แววตาที่ผสมความคิดประสบการณ์ และการต้องเผชิญหน้า กับปัญหานัปการ และเป็นแววตาของ “ผู้ที่เลือกเส้นทาง” นี้ แก่ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีแผนการ และมีความมุ่งมั่นอยู่อย่าง เต็มเปี่ยม ต่างจากแววตาแห่งความดื้อดึงดัน และแววตาของคน ที่มีอาการเพียงอยากจะหลีกหนีสิ่งจ�ำเจเพื่อไปหาสิ่งแปลกใหม่ ที่สุดท้าย เราอาจกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมโดยไม่รู้ตัวอย่างที่ ปรากฏบนตาของผมเมื่อหลายปีก่อนมาแล้วเมื่อนึกย้อนถึงวัน ที่เดินไปบอกกับแม่ว่าอยากจะท�ำงานบนภูเขาในอดีตนั้น ตัวละครและเรื่องราวผ่านอักษรในงานวรรณกรรมที่ผม อ่านมาแล้วปรารถนาจะเป็นดั่งเช่นนั้น ไม่ได้ผิด ผมเองที่คิดแบบ นั้นก็ไม่ได้ผิด หากแต่ความต่างนั้นท�ำให้เรามองเห็นมิติของการ งานและชีวิตที่เราไม่คุ้นเคย บางเรื่อง บางหน้าที่ และการเลือก ก้าวไปบนเส้นทางบางสายนั้น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แต่เป็นเรื่องเข้ม ข้นปนอยู่บนความเปราะบางบนพื้นที่ห่างไกล และมีความสลับ ซ้อนเชิงสังคมไม่น้อยกว่าการเรียงรายอย่างสลับซับซ้อนของทิว เขาที่เห็น

ตรงเส้นขอบฟ้า รุ่งเรือง เมืองที่เราใฝ่ฝัน เก็บความสั่งสม นมนาน เป็นสายธารสดใส จะไปให้ถึง คนงาม ถามว่าเป็นสุขไหม แบกความสับสน วุ่นวาย ปันทุกความทรงจ�ำ ทั้งๆ ที่รู้ ร่างกายมากมายแพ้ใจเจ็บช�้ำ ไม่โทษไม่ถาม ใครท�ำ จะไม่ช�้ำในรอยแผลเก่า ตรงเส้นขอบฟ้า รุ่งเรือง เมืองที่เราใฝ่ฝัน เก็บความสั่งสม ร่วมกัน เป็นสายธารสดใส จะไปให้ถึง เมืองงาม ถามเส้นทางหมื่นสาย เอาซากความหลังยันกลาย อนาคตเป็นสะพาน ทั้งๆ ที่รู้ว่าไกล จะไปแม้ไกลกว่านั้น กี่เดือนกี่ปี กี่วัน คืบคลานทบทานเพื่อเธอ เพื่อวันที่หวัง ยังรอต่อไป ด้วยใจมั่นคง หลงคอยแล แม้คืนวันไกลห่าง ไม่จืดจางร้างลง แม้เวลาล่วงเลย อยู่เป็นนิรัดร์ ผมนึกถึงค�่ำคืนนั้น นึกถึงคุณครูคนหนุ่มสาว ผมรู้และ ตระหนักว่า แม้สุดท้ายเส้นทางของเราอาจไม่ใช่เส้นทางสาย เดียวกัน แต่จากความคิด เป้าหมาย เราคงไม่แตกต่างกันนัก และแม้ว่าเราจะเดินกันบนเส้นทางคนละสาย แต่เราก็ได้พบ ได้อ่าน ได้ติดตามสิ่งที่เหล่าคุณครูร่วมกันท�ำ เราต่างยังคงต้อง ท�ำงานแห่งชีวิตร่วมกันต่อไปอาจเป็นงานคนละอย่าง คนละ พื้นที่ แต่วันใดที่พบกัน ไม่ว่าต่างคนจะอยู่ในสภาพเช่นไร เป็นสุข ดี หรือเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหน เราจะไม่รีรอ ที่จะกล่าวค�ำทักทาย แก่คนทั้งหลาย ทั้งที่ เป็นผู้ร่วมและทั้งที่เป็นเพียงผู้ผ่านทาง สิทธิเดช โรหิตะสุข 14 มิถุนายน 2551 21

issue 85 march 2015


สารพัดสูตรบ�ำรุ งผิว ด้วยธรรมชาติ

ผิวขาวกระจ่างใสมีออร่า เปล่งประกายดุจไข่มุกสีน้�ำนม คือ สุดยอดแห่งผิวหน้าที่คุณสาวๆ ใฝ่ ฝั นอยากที่จะครอบ ครอง เพราะสุขภาพผิวที่ดีและสวยงาม ช่ วยเสริมเสน่ห์ให้ กับตัวคุณสาวๆ ให้รู้สึกมั่นใจเวลาที่ต้องไปเข้าสังคมอีกด้วย เรียกได้ว่าใบหน้าที่ขาวสวยใสนั้น ช่ วยให้คุณสาวๆ มีชัยใน การใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไม่ยากเย็น

22 IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

แต่ก่อนที่จะได้มาซึ่ งผิวที่ขาวดังไข่มุกนั้น คุณสาวๆ ก็ต้องหมั่นดูแลรักษา พร้อมกับบ�ำรุ งผิวพรรณของตัวเองให้ดี “การพอกหน้าใส” ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่จะช่ วยท�ำให้ใบหน้าของคุณสาวๆ ขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ แถมยัง เป็นวิธีการที่สามารถท�ำได้อย่างง่ายๆ ไม่ต้องเสียสตางค์และเสียเวลาออกไปนอกบ้าน เพียงหาวัตถุดิบใกล้ตัวบวกกับ ใช้เวลาแค่ไม่ก่ีนาที เท่านี้ก็ได้หน้าสวยใสมาครอบครอง เมื่อรู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ท�ำไม วันนี้เรารีบไปรู้จักกับวิธีการพอกหน้าใส จากสูตรธรรมชาติกันเลยดีกว่า ว่ามีสูตร อะไรกันบ้าง...!? ส� ำ หรั บ สู ต รพอกหน้ า ใสที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม ซึ่ ง ได้ ท� ำ การรวบรวมมา มี ดังต่อไปนี้ 1. สู ต รน�้ ำ ผึ้ ง +โยเกิ ร ์ ต น� ำ น�้ ำ ผึ้งและโยเกิร์ตมาผสมเข้าด้วยกัน แล้ว น� ำ ส่ ว นผสมที่ ไ ด้ ม าพอกลงบนใบหน้ า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 30 นาที แล้วล้างออก ด้วยน�้ำสะอาด 2. สู ต รมะละกอสุ ก +นมสด น�ำมะละกอสุกและนมสดมาท�ำการผสม ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน�ำส่วนผสม ที่ได้มาท�ำการพอกบนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ำ สะอาด 3. สูตรน�ำ้ มะพร้าว น�ำน�ำ้ มะพร้าว มาทาบนใบหน้า เนื่องจากน�้ำมะพร้าว สามารถช่ ว ยท� ำ ให้ ผิ ว นุ ่ ม เนี ย น และ ชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้น 4. สู ต รกล้ ว ยหอม+นมสด น�ำกล้วยหอมและนมสดมาผสมให้เป็น เนื้ อ เดี ย วกั น แล้ ว น� ำ ส่ ว นผสมที่ ไ ด้ ม า ท�ำการพอกบนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 30 นาที แล้ ว ล้ า งออกด้ ว ยน�้ ำ สะอาด ส�ำหรับสูตรพอกหน้าใสที่ได้รับความนิยม ซึ่งได้ท�ำการรวบรวมมา มีดังต่อไปนี้ 5. สู ต รโยเกิ ร ์ ต น� ำ โยเกิ ร ์ ต รสธรรมชาติมาพอกหน้า แล้วทิ้งเอาไว้ ประมาณ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วย

น�้ำสะอาด 6. สู ต รดิ น สอพอง เป็ น สู ต รที่ เหมาะกับคนหน้ามัน น�ำดินสอพองมา ผสมกับน�้ำเปล่า แล้วน�ำส่วนผสมที่ได้มา ท�ำการพอกบนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด 7. สูตรไข่ขาว น�ำไข่ขาวมาพอกที่ หน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้าง ออกด้วยน�้ำสะอาด 8. สู ต รขมิ้ น น� ำ ขมิ้ น มาบดให้ ละเอียดผสมน�้ำเล็กน้อย แล้วน�ำส่วนผสม ที่ได้มาท�ำการพอกลงบนใบหน้า ทิ้งเอา ไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วล้างออก ด้วยน�้ำสะอาด 9. สู ต รแอปเปิ ้ ล น� ำ แอปเปิ ้ ล ประมาณครึ่ ง ผล ปั ่ น ให้ ล ะเอี ย ดโดยที่ ไม่ ต ้ อ งปอกเปลื อ ก แล้ ว น� ำ มาพอก

23 issue 85 march 2015

บนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 25 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด 10. สูตรแอปเปิ้ล+น�้ำมะนาว น�ำ แอปเปิ้ลประมาณครึ่งผล ปั่นให้ละเอียด โดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วน�ำแอปเปิ้ล ที่ปั่นละเอียดแล้วผสมเข้ากับน�้ำมะนาว ประมาณ 2 ช้ อ นชาให้ เข้ า กั น จากนั้ น น� ำ ส่วนผสมที่ได้มาท�ำการพอกบนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออก ด้วยน�้ำสะอาด 11. สู ต รมะเขื อ เทศ+โยเกิ ร ์ ต น�ำมะเขือเทศลูกเล็กๆ จ�ำนวน 3 ลูก และ โยเกิร์ต 3 ช้อนโต๊ะ ปั่นให้ละเอียดให้เข้า เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน�ำส่วนผสมที่ได้มา ท�ำการพอกบนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

25 issue 85 march 2015


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 85 march 2015


let's talk

“ผมอยากเห็นการพัฒนา คุณภาพชี วิตของสังคมให้ดีขึ้นครับ” “ตาม” ปิ ยะ เทียมฉิม 28 IS AM ARE www.ariyaplus.com


29 issue 85 march 2015


ปิ ยะ

เทียมฉิม หรือ “ตาม” หนุม่ ร่างเล็กเฟสชี่ จากรัว้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพฯ คณะบริหารธุ รกิจ สาขาบริหารบุ คคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ดีกรีนักเรียนทุนเรียนดีจากโรงเรียนไตรมิตร วิทยาลัย ตามเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเข้าร่วมค่ายจิตอาสากับกลุ่มต่างๆ มาตั้งแต่มัธยมปลาย จน เข้าปี 1 เขาก็ยังคงร่วมอยู ่ ตามวันเวลาและโอกาส ตามเริ่มเข้าร่วมท�ำกิจกรรมอาสา กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงในสมัยเรียน อยู ่ ม.ปลาย อาทิ การปลู ก ป่ า ชาย เลน เป็ น สาเหตุ ใ ห้ เขาเริ่ ม สนใจร่ ว ม กิจกรรมอาสากับกลุ่มต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เขาประทับใจกับมิตรภาพใหม่ๆ ในการ เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ “ค�ำว่าจิตอาสาของผม คือการท�ำ สิ่งๆ หนึ่งเพื่อคนอื่น ท�ำเพื่อส่วนรวมโดย ไม่หวังผลตอบแทน ทุกคนมีความร่วมมือ ร่วมใจ รู้จักเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อมา ท�ำประโยชน์ให้กับสังคม” ตามมองว่ า ประเทศเราจ� ำ เป็ น ต้องให้ความส�ำคัญกับการเป็นจิตอาสา มากขึ้ น ยั ง มี เ ด็ ก พิ ก าร เด็ ก ที่ ป ่ ว ยอี ก มากมายซึ่ ง ต้ อ งการคนอาสาเข้ า ไป ให้ ก� ำ ลั ง ใจ ไปสร้ า งความสุ ข ให้ ผู ้ ที่ ด้ อ ยโอกาส และเป็ น ทุ ก ข์ ม ากกว่ า เรา หลายเท่า มันจึงเป็นส่วนเติมแต่ซึ่งกัน และกัน เมื่อเข้าไปเห็นความล�ำบากของ

ผู้ด้อยโอกาสแล้ว ความทุกข์ของเรากลาย เป็นเรื่องเล็กไปเลย “บางครั้ ง การท� ำ งานก็ ต ้ อ ง มี อุ ป สรรคและความท้ อ แท้ บ ้ า งเป็ น ธรรมดาครับ บางคนบ้านอยู่ไกลมากก็ ต้ อ งเดิ น ทางมาตั้ ง แต่ เช้ า เพื่ อ มาให้ ทั น เวลาที่ ก� ำ หนด ในการท� ำ งานก� ำ ลั ง ใจ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ ถ้าคนที่มาท�ำงานใน ด้านนี้แล้ว ไม่มีความอยากที่จะท�ำก็อาจ ท�ำให้เกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้ได้ ครับ” ตามเป็ น ผู ้ ห นึ่ ง ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ตัวเองเข้าไปสัมผัสการเป็นจิตอาสา แม้ จะเป็นก้าวแรกๆ ที่ดูไม่ยิ่งใหญ่อะไรต่อ คนส่ ว นใหญ่ ม ากนั ก แต่ มั น เป็ น ความ ภู มิ ใจที่ ไ ด้ ท� ำ เพื่ อ ผู ้ อื่ น บ้ า งโดยไม่ ห วั ง สิ่งตอบแทน ตามประสาวัยหนุ่ม ความ สนุ ก สนานถื อ เป็ น สิ่ ง จู ง ใจอย่ า งหนึ่ ง ที่ ท�ำให้เขาได้พบประสบการณ์ดีๆ 30 IS AM ARE www.ariyaplus.com

“ยกตั ว อย่ า งค่ า ยอาสาพั ฒ นา โรงเรี ย นวั ด แหลมไม้ ย ้ อ ยครั บ ประทั บ ใจตั้งแต่รอรวมพลขึ้นรถ จิตอาสาทุกคน ต่างร่วมแรงช่วยกันท�ำงานอย่างเต็มที่โดย ไม่มีค�ำว่าเหน็ดเหนื่อย เป็นค่ายแรกที่ผม เห็นว่า ทุกคนวิ่งเข้าหางาน แย่งงานกัน ท�ำเพราะอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ในระหว่าง การท� ำ งานทุ ก คนก็ เ ล่ น หยอกล้ อ กั น สนุ ก สนาน ท� ำ ให้ บ รรยากาศดู อ บอุ ่ น พอตกช่ ว งเย็ น ก็ พั ก ผ่ อ นตามอั ธ ยาศั ย มีกิจกรรมต่อช่วงกลางคืนแต่ทุกคนก็ไม่มี ท่าทีว่าจะไม่ร่วมกิจกรรม ทุกคนให้ความ ร่วมมือท�ำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน แม้ จะท�ำงานมากันทั้งวันแล้ว ท�ำให้ผมรู้ว่า คนในค่ายนี้อึดกันจริงๆ” จุดมุ่งหมายของการท�ำจิตอาสา ต่างๆ ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป แต่ส�ำหรับตามเขามองว่าการมาร่วมกัน ท�ำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสังคมโดย ไม่หวังผลประโยชน์ เสมือนทุกคนเป็น


สมาชิกครอบครัวเดียวกัน สิ่งเหล่านี้หาไม่ได้จาก ความเป็ น อยู ่ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น เขาจึ ง อยากเห็ น คนในสังคมส่วนใหญ่หันมารวมกลุ่มเป็นครอบครัว เดียวกัน เพื่อช่ วยเหลือซึ่ งกั นและกันเหมือนใน ค่ายอาสา ซึ่งเปรียบได้กับโลกตัวอย่างแห่งสังคม ที่อบอุ่น ซึ่งทุกคนฝันถึง

“สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะท� ำให้ สั ง คมพั ฒ นาต่ อไปได้ ก็ คื อ การร่วมแรงร่วมใจ การเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่ อ มาท�ำให้ประโยชน์ส่วนรวม ผมอยากเห็นการพัฒนา คุ ณ ภาพชี วิตของสังคมให้ดีขึ้นครับ ” ตามกล่ า ว ทิ้งท้าย 31 issue 85 march 2015


เวปไซด์ของมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง ท่านสามารถเข้ามาอ่านบทความ นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง หรือข่าวสารดี ๆ ได้แล้ววันนี้ โดยไม่เสียค่าใช่ จ่าย และท่านยังสามารถสมัครเป็นสมาชิ กของมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อรับข่าวสารจากทางมู ลนิธิครอบครัวพอเพียงได้ก่อนใคร โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิ กได้ท่ี

www.fosef.or.th 32

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ไม่มีใคร ท�ำให้เรา รู ้สึกต�่ำต้อยได้ หากว่า เราไม่ยินยอม จากภาพยนต์เรื่อง The Princess Diaries

Photo : wilkernet 33 issue 85 march 2015


ภาพ : markusspiske

ห้ามแยกมวลขาย

มาตรการลดนักสูบหน้าใหม่ ห้ามขายบุหรี่แยกมวน กฎหมายใหม่เพื่อป้องกันนักสูบหน้าละอ่อนเข้าถึงสิ่งเสพติด เชื่อจะ ช่วยเยาวชนลดบุหรี่ได้ ขณะที่หลายฝ่ายตั้งค�ำถามหากร้านค้ายังลักลอบขาย จะได้ผลแค่ไหนกันเชียว ? 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


good to know

ข้อห้าม 3 ประการ ลดปริมาณนัก สูบหน้าใหม่ ห้ามขายบุหรี่โดยผู้เยาว์ ห้าม ขายบุหรี่ให้ผู้เยาว์ และห้ามขายแบบแยก มวน หรือขายเป็นซองเล็กๆ นี่คือแนวทาง ส� ำ คั ญ 3 ด้ า น ที่ ศู น ย์ วิ จั ย และจั ด การ ความรู ้ เ พื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ (ศจย.) กล่าวถึงมาตรา 16 ของกรอบอนุสัญญา องค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุม ยาสู บ (FCTC) เพื่ อ ปกป้ อ งเด็ ก และ เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ยากมากขึ้น เป็น มาตรการที่ควรบังคับใช้เพิ่มเติม จากกรณี นี้ เ องท� ำ ให้ เ กิ ด ค� ำ ถาม ต่ า งๆ ขึ้ น มากมายว่ า มาตรการใหม่ จะช่ ว ยให้ เ ยาวชนเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ จ ริ ง หรือ ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความ รู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ในบ้านเราจริงๆ แล้วห้ามขายบุหรี่กับเด็ก ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีอยู่แล้ว แต่ได้มีการ ส�ำรวจพบว่า มีเด็กที่บอกว่าสามารถซื้อ บุหรี่ได้ตามร้านขายของช�ำ เด็กที่สูบบุหรี่ อายุเฉลี่ย 15-18 ปี 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วใน 70 เปอร์เซ็นต์นี้บอกว่า ซื้อบุหรี่แบบแยก เป็นมวน เพราะฉะนั้น กฎหมายมาตรการ นอกจากห้ามเด็กซื้อ ห้ามเด็กขาย แล้ว ควรที่จะห้ามขายแบบแยกมวนด้วย ในประเทศไทยกฎหมายที่ว่าห้าม ขายบุหรี่แบบแยกมวนยังไม่ชัดเจน มีแต่ ว่ า ห้ า มขายในซองที่ ไ ม่ มี ฉ ลากค� ำ เตื อ น กฎหมายสุขภาพถ้าเกิดซองไม่มีค�ำเตือน ห้ามขาย ส่วนกฎหมายของสรรพสามิต บอกว่ า ให้ ข ายในซองที่ มี แ สตมป์ ภ าษี เท่านั้น แต่ว่าแกะซองออกมาเป็นมวน ได้ กฎหมายใหม่ฉบับนี้ ก็เลยเสนอว่าจะ ต้องมีข้อที่ว่าห้ามแบ่งมวนขายนี้เข้าไป

ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น “มี ก ารประเมิ น ว่ า เด็ ก ที่ มี อ ายุ 15-18 ปี มีประมาณ 300,000 คนที่ สู บ บุ ห รี่ ข ยายอายุ ไ ปจนถึ ง อายุ 20 ปี จะมีถึง 500,000 คนที่สูบบุหรี่ เราคาด ว่าการเพิ่มอายุก็คือ การท�ำให้เด็กกลุ่มนี้ ซื้อไม่ได้เลย แล้วร้านค้าก็ไม่ขายเป็นมวน ด้วย มันน่าจะลดปริมาณนักสูบบุหรี่ราย ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีลงได้ ซึ่งจะมีปี ละ 100,000 คน” เรื่ อ งการไม่ ว างซองบุ ห รี่ ณ จุดขาย ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ก็คือว่า เดินมาที่ร้านขายของช�ำไม่เห็นขายบุหรี่ ก็อาจจะไม่คิดอยากสูบ ซึ่งกฎหมายเก่า มีอยู่แล้ว ก็คือไม่ให้เปิดตู้บุหรี่โชว์ คือถ้า หากมีผู้ใหญ่มาขอซื้อก็ให้ระบุยี่ห้อแล้วก็ หยิบให้ ก็จะไม่ล่อตาล่อใจ ทั้งเด็กและ ผู้ใหญ่ด้วย มาตรการนี้ เ ป็ น การป้ อ งกั น ทั้ ง สองส่วน คือกระตุ้นไม่ให้อยากสูบ และ ป้องกันไม่ให้มีการโฆษณา และห้ามเด็ก สู บ การที่ จ ะสร้ า งแคมเปญรณรงค์ นั้ น ถือเป็นเรื่องที่ยาก เพราะกลยุทธ์ทางการ ตลาดของบุหรี่ถือว่าเป็นสิ่งที่แยบยลกว่า มาก การตลาดของบริษัทบุหรี่ใช้เงินใน การโฆษณาเยอะมาก ถ้ า จะให้ แข่ ง กั น ระหว่างแคมเปญรณรงค์กับเงินที่โฆษณา ของบุหรี่มันเทียบกันไม่ได้ ทางฝั่งการ รณรงค์ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้น และ ก็ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นอย่างไร? ขณะที่ ท างบริ ษั ท บุ ห รี่ เ ขามี กลยุทธ์เข้าถึง เช่น ฝากเพื่อนไปสูบ ฝาก เพื่ อ นไปลองบุ ห รี่ ใ หม่ ๆ หรื อ อาจจะมี แนะน� ำ บุ ห รี่ ถู ก รวมทั้ ง มี ก ารไปสร้ า ง ความรู้สึกจงรักภักดีต่อแบรนด์ คุ้นเคย 35 issue 85 march 2015

กั บ แบรนด์ เ หล่ า นี้ เ ป็ น ต้ น เราจ� ำ เป็ น ต้องใช้มาตรการในสิ่งที่รัฐมีและปกป้อง ประชาชนในประเทศ และนั ก สู บ หน้ า ใหม่ก็คือเด็กและเยาวชนที่จะเพิ่มขึ้นใน อนาคต เพราะว่ า ถ้ า สู บ แล้ ว จะติ ด ไป ประมาณ 20 ปี และก็จะเริ่มป่วยหรือไม่ ก็ตาย มันติดระยะยาว เพราะฉะนั้นมัน ต้องเบลกตั้งแต่ต้นๆ เยาวชนไทยหลายต่อหลายคนยัง เข้าใจผิด คิดว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่เท่ ซึ่งค่านิยมนี้ได้ลดลงไปมากแล้ว แต่ก็ไม่ เข้าใจว่ามีกลุ่มคนกลุ่มใหม่ เรียกว่าเป็น สังคมใหม่ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ท�ำงาน เริ่มมีเงิน โสด และมีสังคมของตัว เริ่มสูบ บุหรี่กันมากขึ้น และในขณะนี้มีบุหรี่ผิด กฎหมายเกิดขึ้นมากมาย อย่างเช่น บุหรี่ รสต่างๆ ผู้ชายก็จะให้ลองก่อน เข้ามา ยั่วยุให้เกิดความสนใจ พอสูบไปสักพัก หาซื้ อ บุ ห รี่ แบบนี้ ไ ม่ ไ ด้ ก็ มาซื้อบุห รี่ไทย ก็สูบไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้ น อยากเชิ ญ ชวน เยาวชนอย่ า ตกเป็ น เหยื่ อ ของภาพลวง ที่เข้าใจว่าสูบบุหรี่แล้วมันเท่ หรือว่าสูบ บุหรี่แล้วมันเป็นความท้าทาย อย่าไปตก เป็นเหยื่อ เราต้องรู้เท่าทันว่าเราเริ่มสูบ แล้วมันจะน�ำไปสู่การติดสิ่งเสพติดอื่นได้ ติ ด แล้ ว มั น ก็ จ ะเป็ น ผลต่ อ สุ ข ภาพที่ แ ย่ ลงไปเรื่ อ ยๆ รวมทั้ ง บุ ห รี่ เ ป็ น สิ น ค้ า สิ้ น เปลื อ ง ที่ ท� ำลายสุ ข ภาพของตั ว เราเอง และคนรัก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ การควบคุมยาสูบ


36 IS AM ARE www.ariyaplus.com


37 issue 85 march 2015


38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ความเป็นมา

ต�ำบลในพื้นที่ราบลุ่มตัดขอบชายป่า อัน เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองหลายกลุ่มที่ผสม ผสานอยู่รวมกัน ต้องพบกับจุดเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่ เมื่อเกิดโครงการสร้างเขื่อนวชิรลงกรณ์ จน ท�ำให้ต�ำบลเกิดพัฒนาการที่น่าสนใจ จนสามารถ แบ่งเป็นยุคต่างๆ ได้ดังนี้

ก่อนปี พ.ศ. 2527 ยุ คบุ กเบิก

ต� ำ บ ล ห ้ ว ย เข ย ่ ง ใ น อ ดี ต มี ส ภ า พ ภู มิ ป ระเทศดั้ ง เดิ ม เป็ น ที่ ร าบลุ ่ ม ติ ด ชอบชาย ป่าและภูเขา มีล�ำห้วยล�ำธารหลายสาย สภาพ พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ผู้คน ที่อาศัยอยู่มาจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่ม คนไทยพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม กลุ ่ ม คนไทยเชื้ อ สาย มอญจากอ�ำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี กลุ่ม คนไทยจากจังหวัดแพร่ น่านและตาก กลุ่มคน ไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและกลุ่มคนไทยเชื้อสาย ทวาย ตะนาวศรี อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่สมัย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 โดยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบ อาชีพท�ำนาเป็นหลัก เช่น นาหว่าน นาด�ำและ ท�ำนาข้าวไร่ ด�ำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางทรัพยากร ทางธรรมชาติอันหลากหลายที่อยู่รอบตัว เช่น ป่าไม้ ภูเขา ล�ำห้วยล�ำธาร ทรัพยากรธรรมชาติ เหล่านี้คือแหล่งอาหารในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้ กลุ่มคนเหล่านี้สามารถอยู่ได้โดยการพึ่งตนเอง มีวิถึชีวิตที่เรียบง่ายยึดมั่นในจารีตประเพณีและ วัฒนธรรมที่ได้รับการปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ ดั้งเดิม และด�ำรงชีวิตอย่างสงบสุขมาหลายชั่ว อายุคน

พ.ศ.2528 – 2540 ยุ คแห่งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

เมื่อปี .ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำเขื่อน วชิราลงกรณ์ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ท�ำให้ต้องอพยพผู้คน จากพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ และก�ำหนดให้ตงั้ ถิน่ ฐานใหม่ 39 issue 85 march 2015

ณ บริเวณต�ำบลห้วยเขย่งในปัจจุบัน โดยจัดสรร ที่ดินให้ท�ำกิน หลังจากที่จัดตั้งหมู่บ้านได้มั่นคง แล้วจึงยกฐานะพื้นที่แห่งนี้เป็นต�ำบลห้วยเขย่ง มี การพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น�้ำประปา และถนน หนทาง ทั้ ง ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง วั ด และโรงเรี ย นขึ้ น ใน หลายหมู่บ้านมีการปลูกฝ้าย ปลูกข้าวโพด ปลูก งาและท�ำนาแบบข้าวไร่ แต่พื้นที่ที่ได้รับจัดสรร จากทางราชการเป็ น พื้ น ที่ ร าบตั้ ง อยู ่ ใ นระหว่ า ง หุบเขา ชาวบ้านผู้อพยพจึงไม่สามารถท�ำนาปลูก ข้าวตามวิถีดั้งเดิมได้ทั้งหมด ต่อมาสภาพพื้นที่การ ท�ำเกษตรของต�ำบลห้วยเขย่งเริ่มเสื่อมโทรม การ ปลูกพืชได้ผลผลิตไม่ดีต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจาก ภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมีสารเคมีก�ำจัดโรคพืชและ ศัตรูพืช ท�ำให้ต้องมีการลงทุนมากขึ้น ประกอบ กั บ กระแสบริ โ ภคนิ ย มยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ใ นระบบ เศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มได้ ก ้ า วล�้ ำ เข้ า สู ่ วิ ถี ข องผู ้ ค นใน ชุ ม ชนอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะความ ยากจนขึ้นทั่วไปในต�ำบลห้วยเขย่ง ชาวบ้านบาง กลุ่มเริ่มทยอยขายที่ดินให้แก่คนที่มาจากต่างถิ่น ซึ่งภายหลังได้มีการพัฒนาให้เป็นสวนผลไม้ สวน ยางพารา และบางส่วนได้กลายเป็นรีสอร์ทในธุรกิจ ท่องเที่ยว ต่อมายังมีการบุกรุกที่ดินป่าสงวนและ ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ มีการท�ำลายป่า ไม้ ที่ทางราชการสงวนไว้ถูกท�ำลายเป็นบริเวณกว้าง

พ.ศ. 2541 – 2544 ยุ คแห่ ง การค้ น หาตนเองและเสริ ม สร้ า ง ศักยภาพชุ มชน

บริ ษั ท ปตท. จ� ำ กั ด (มหาชน) ด� ำ เนิ น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา (สหภาพพม่า) ผ่านพื้นที่ป่าและชุมชนห้วยเขย่ง จึงมีการจัดท�ำพันธสัญญา รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment) ท�ำให้ ปตท. ต้องมีการ ด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม จึงเกิดกิจกรรมดูแลอนุรักษ์ป่า 30,000 ไร่ ด�ำเนิน การไปพร้อมกับการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน


ในพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซ นอกจากนั้น ปตท. ยังได้มีการประสานขอความร่วม มื อ จากสมาคมพั ฒ นาประชากรและ ชุมชนหรือ PDA (The Population and Community Association) จนเกิดเป็น “โครงการหมู่บ้าน ปตท. พัฒนาขึ้นโดย การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากชาว บ้านเพื่อระดมความคิด เพื่อค้นหาความ ต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน และมีการ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่หลาก หลาย ปตท. ยังได้การสนับสนุนการจัด ตั้ ง กองทุ น หมุ น เวี ย นในหมู ่ บ ้ า น ชื่ อ ว่ า “กองทุน ปตท. พัฒนา” หลังจากที่ได้ พัฒนาโครงสร้างและการบริหารกองทุน ก็ ไ ด้ จั ด ตั้ ง “ธนาคารหมู ่ บ ้ า น ปตท. พัฒนา” ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งทุนในชุมชนที่ สามารถกู้ยืมเพื่อไปประกอบอาชีพ ต่อมา ปตท ยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้า

แฝกตามแนวท่ อ ส่ ง แก๊ ส เพื่ อ ป้ อ งกั น ปัญหาพื้นดินพังทลาย

พ.ศ. 2545 – 2551 ยุ คแห่งการเริ่มต้นการพัฒนาชุ มชน สู่ความเข้มแข็ง

ป ต ท . ไ ด ้ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละศึ ก ษา นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน ประเทศไทย หรือ BRT (Biodiversity Research and Training Program) เพื่อจัดท�ำรายงานความหลากหลายทาง ชีวภาพในป่าอนุรักษ์ 30,000 ไร่ และ รวมไปถึ ง การท� ำ วิ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ ชุมชนการเกษตร ดิน ลุ่มน�้ำ แมลง พืช สัตว์ จุลินทรีย์ แพลงตอน สาหร่าย และ สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ กันในธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ “โครงการทองผาภูมิ ตะวันตก 72 พรรษามหาราช” โดยมีการก�ำหนด แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 40 IS AM ARE www.ariyaplus.com

และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา คุ ณ ภาพชี วิ ต และองค์ ค วามรู ้ ข องท้ อ ง ถิ่นให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยผนวก เอาความรู ้ ท างด้ า นทรั พ ยากรชี ว ภาพ และภู มิ ป ั ญ ญาของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มาใช้ เป็นฐานส�ำคัญในการด�ำเนินโครงการส่ง เสริมให้เกิดการเรียนรู้รุ่วมกัน ระหว่าง นักวิจัยชาวบ้าน ครู และนักเรียนในพื้นที่ จนเกิดการขับเคลื่อนงานใน 2 ประเด็น หลัก คืองานพัฒนาชุมชน และเยาวชน และงานวิ จั ย และรวบรวมองค์ ค วามรู ้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายส�ำคัญคือเน้นการ มีส่วนร่วมของชุมชนให้มีบทบาทในการ ดูแลรักษาผืนป่าในรูปแบบของ”ป่าอยู่ ร่วมกับคน คนอยู่ร่วมกับป่า”


ทุนต�ำบล

จากการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ท�ำให้ต�ำบลห้วยเขย่งมีความ เข้าใจในการพัฒนาต�ำบลเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการ พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ชุมชนได้รับการ สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาคี ถ ายนอก อย่ า งเช่ น บริ ษั ท ปตท. (มหาชน) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานเอกชนที่ ท� ำ งานเคี ย งบ่ า เคี ย ง

ไหล่ร่วมกับห้วยเขย่ง จนเกิดการพัฒนา ตนเองสู่การจัดตั้ง “สภาผู้น�ำชุมชน” ที่ ท�ำหน้าที่เป็นแกนหลักในการบริหารงาน ของต�ำบล และก่อให้เกิดการพัฒนาอัน เป็นต้นทุนทางการพัฒนาของต�ำบลใน ด้านต่างๆ ดังนี้ • ประเพณีปลูกต้นไม้ต�ำบลห้วย เขย่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้ พลเมืองต�ำบลห้วยเขย่งทุกคนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชน เพื่อเกิดการหวงแหนและเห็น คุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น • ตลาดนัดชุมชนเป็นตลาดกลาง ในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นผลผลิตที่ เหลือจากการบริโภคของครัวเรือนเพื่อลด การพึ่งพาจากสินค้าภายนอกชุมชน ซึ่งมี

การเปิดขายสินค้าทุกวันเสาร์ • ธนาคารหมู่บ้าน ปตท. พัฒนา เป็นกองทุนหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใน หมู่ที่ 7 บ้ า นห้ ว ยปากคอก ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะ กรรมการบริ ห ารโดยคนในชุ ม ชน โดย ให้ ช าวบ้ า นเป็ น สมาชิ ก ร่ ว มถื อ หุ ้ น ซึ่ ง จะมี สิ ท ธิ กู ้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การลงทุ น ในการ ประกอบอาชีพ เช่นท�ำเกษตรกรรม การ แปรรู ป อาหาร การเลี้ ย งสั ต ว์ ท� ำ ร้ า น อาหาร และอื่นๆ • สภาผู้น�ำชุมชนต�ำบลห้วยเขย่ง คื อ องค์ ก รประชาชนที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการ ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน เป็นผู้คัดกรอง กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะเข้ามา ร่วมพัฒนาชุมชน เน้นกระบวนการสร้าง การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน

41 issue 85 march 2015

• อาสาสมัครห้วยเขย่ง (อสย.) คือ ผู้ท�ำหน้าที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ พัฒนาในต�ำบล • กลุ ่ ม แกนน� ำ เยาวชนประจ� ำ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นงานอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • ครัวเรือนพอเพียงอาสา เป็นก ลุ่มครัวเรือนประมาณ 400 ครอบครัว ที่ได้รับความรู้ในการวางแผนรายรับ – รายจ่าย ลดหนี้สินและเพิ่มรายได้โดยมี กิจกรรมที่สนับสนุนให้เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาบนหลังปฏิบัติ 4 ข้อคือ งดเหล้า เข้าพรรษา จดบันทึกบัญชีครัวเรือน ออม เงินอย่างน้อยวันละบาทปลูกผักสวนครัว และปลูกหญ้าแฝก • ภาคีร่วมพัฒนา ซึ่งในต�ำบลห้วย เขย่ ง มี ภ าคี ที่ เข้ า มาหนุ น เสริ ม กิ จ กรรม พั ฒ นากว่ า 25 หน่ ว ยงาน เช่ น วั ด โรงเรียน กฟผ. ปตท. โครงการขยายผล โครงการหลวงมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรม อุทยานฯ เป็นต้น • ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากร น�้ ำ พื้ น ที่ ต� ำ บลห้ ว ยเหขย่ ง มีค วามอุดม สมบูรณ์ด้วยป่าเบญจพรรณ บางพื้นที่มี ความชื้นสูง มีต้นไม้หนาแน่นเป็นพิเศษ สภาพคล้ายป่าดงดิบ เช่น ป่าห้วยเขย่ง ป่ า เขาช้ า งเผื อ ก อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขา


แหลม เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สวนป่า นอกจากนี้ยังมีแหล่งน�้ำส�ำคัญ โดยเป็นล�ำน�้ำที่มีน�้ำไหลตลอดปี ได้แก่ ห้วยเขย่ง ห้วย บ้านไร่ ห้วยประจ�ำไม้ ห้วยปากคอก และห้วยทิคือ ส่วนล�ำน�ำที่มีน�้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน ได้แก่ ห้วยเกริงตะโก ห้วยทีม ห้วยทิโพ สะทอล่า และห้วยทิพมอทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นี้ท�ำให้ห้วยเขย่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างบึงน�้ำทิพย์ ต้นไม้ ยักษ์พันธุ์ “ขมิ้นค�ำ” หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า “กะแบก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ภ�้ำสองแปด พุหนองปลิง เป็นต้น

ก้าวเดินด้วยความ พอเพียง

ห้วยเขย่งก็ได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ในขณะ นั้นมีความเข้าใจว่าต�ำบลระยะที่ 1 จะต้องมีการเริ่มต้นการ พั ฒ นาตั้ ง แต่ ขั้ น แรกซึ่ ง ทางต� ำ บลเห็ น ว่ า ชุ ม ชนได้ เ คยด� ำ เนิ น กิจกรรมผ่านจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ผ่าน โครงการปลูกป่าฯ 30,000 ไร่ แล้ว แต่เมื่อโครงการฯ มีการเปิด รับ ต�ำบลระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2551 ต�ำบลห้วยห้วยเขย่งไม่ ปฏิเสธที่จะตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ด้วยเห็นว่าโครงการฯ มีเป้าหมาย 8 ประการเป็นยุทธศาสตร์ หลักซึ่งสอดคร้องกับ ยุทธศาสตร์ของต�ำบลโดยการด�ำเนินงานในลักษณะของการ ต่อยอดจากงานเดิม เช่น การท�ำบัญชีครัวเรือน การปลูกหญ้า แฝกการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย และประเด็นพลังงานทางเลือก ที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้โครงการฯ

ต�ำบลห้วยเขย่งเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียง ในระยะที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 โดยการ เข้ามาต่อยอดจากกิจกรรมเดิมของชุมชนที่มี “สภาผู้น�ำชุมชน” เป็นแกนน�ำในการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ห้วยเขย่งได้รับ เลือกให้เป็นหนึ่งใน 83 ต�ำบลทั่วประเทศ เพราะเป็นพื้นที่ที่เคย ร่วมงานพัฒนากับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 หลังจากที่ มีการวางแนวท่อก๊าซพาดผ่านเข้ามาในต�ำบล ปตท. จึงหันมาสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สู่เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยใช้กระบวนการท�ำแผนชุมชน ซึ่ง มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการท�ำแผนชุมชน จนกระทั่งท�ำให้เกิดกิจกรรมการ ลดรายจ่าย การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านและกิจกรรมพึ่งตนเอง ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ แกนน�ำและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนในต�ำบลจัดให้มีเวทีและ เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในต�ำบลและแกนน�ำจากต�ำบลต้นแบบ ต�ำบลห้วยเขย่งจึงเป็นต�ำบลต้นแบบที่ถูกน�ำมาขยายผล ในการสนับสนุน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปตท. สนับสนุนให้ ชุมชนขับเคลื่อนสู่ต�ำบลวิถีพอเพียง ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งก่อน หน้านี้ ในช่วงระยะที่ 1 ของโครงการฯ ปี พ.ศ. 2550 ต�ำบล

กลไกลการขับเคลื่อน

ต�ำบลห้วยเขย่งมีแกนน�ำในการขับเคลื่อนงานในต�ำบล อยู่ก่อนแล้ว คือ “สภาผู้น�ำชุมชน” มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ โครงการต่างๆ ที่จะเข้ามาพัฒนาต�ำบล เมื่อมีโครงการฯ เข้า มาร่วมขับเคลื่อน จึงมีการประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะ ที่จะท�ำการบริหารจัดการโครงการนั้นๆ ซึ่งจะท�ำการคัดเลือก แกนหลั ก จากสมาชิ ก สภาฯ แล้ ว จึ ง ท� ำ การสรรหาบุ ค คลที่ มี ความสามารถจากภายในชุมชนเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงานเช่น 42

IS AM ARE www.ariyaplus.com


เดียวกันกับกลไกที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนงานโครงการฯ ก็สรรหา จากสมาชิกสภาพเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการฯ โครงสร้างของคณะกรรมการโครงการฯ มีการผสมผสาน ทั้งแกนน�ำทางการและแกนน�ำทางธรรมชาติที่กระจายอยู่ในทุก หมู่บ้าน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันสามารถเสนอ แสดงความคิด เห็นได้อย่างอิสระบนพื้นฐานของเหตุและผล และการให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน สามารถต�ำหนิกันได้อย่างตรงไปตรงมาตามความ เหมาะสม “ทุกคนเห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยก” ลูกบ้านขัดแย้ง ได้ตามหลักเหตุผลท�ำให้ทุกคนรู้หน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นอย่างดี นอกจากนั้นจะมีการสลับสับเปลี่ยนการเป็นประธาน ในที่ประชุมอยู่เสมอ การบริหารงานของคณะกรรมการโครง การฯ จึงอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันว่า “ถอดหมวกสลายบทบาท ทางสังคม ทุกคนเท่าเทียมกัน” ส่วนในด้านการขับเคลื่อนแผน หรือกิจกรรมจะมอบหมายให้กับผู้ที่มีความสามารถและถนัด ในด้านนั้นๆ ซึ่งจะมีการทดลองท�ำให้เกิดผลก่อนจึงมีการขยาย ผล และถ่ายทอดสู่ครัวเรือนพอเพียงอาสา โดยยึดหลักที่ว่า “ใครคิด ใครท�ำ” หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมติดตามงานเป็น ประจ�ำในทุกเดือน

หน้าที่ประจ�ำภาค และเจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบลมีบทบาทในการ หนุนเสริมการท�ำงานของคณะกรรมการโครงการฯ ท�ำงานร่วม กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ท�ำหน้าที่ เป็นปากเป็นเสียงให้กับคณะกรรมการโครงการฯ และเชื่อมคน ที่มีความหลากหลายทางสถานะสังคมมาท�ำงานร่วมกันได้ โดย “ประสานความรู้จากโครงการฯ เชื่อมคนสู่งาน และเป็นปาก เสียงให้สภาฯ”

รู ปธรรมความส�ำเร็จในพื้นที่

ประเด็นพลังงานทางเลือกเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียน รู้เพื่อการขับเคลื่อนความเป็นต�ำบลวิถีพอเพียงของต�ำบลห้วย เขย่งโดยโครงการฯ เป็นผู้จุดประกาย โดยมีการวิเคราะห์ผ่าน การเก็บข้อมูลครัวเรือนพอเพียงอาสาของต�ำบลแล้วพบว่าการ ใช้จ่ายด้านพลังงานต่างๆ ในต�ำบลมีแนวโน้มขยายตัวสูงอย่าง ต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกันวางแนวทางแผนการด�ำเนินการ โดย ริเริ่มทดลองคิดค้นเรียนรู้พลังงานทางเลิอกอย่างจริงจัง สร้าง คนต้ น แบบและจุ ด เรี ย นรู ้ ด ้ า นพลั ง งานทางเลื อ กและจัดให้มี กระบวนการกลุ่มมาเรียนรู้ร่วมกันกับคนต้นแบบ เพื่อสร้างการ เรียนรู้เชิงประจักษ์ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำไป สู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง หาวิธีการขยายผล ขยายการเรียนรู้ ของชาวบ้านให้เกิดรูปธรรมในวงกว้าง ทั้งเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ผ่านกิจกรรมได้แก่

ทีมงานภาคสนาม ปตท.

การด�ำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนงานสู่ต�ำบลวิถีพอเพียง นอกจากจะมีคณะกรรมการโครงการฯ ในระดับต�ำบลแล้ว ยัง มีทีมงานภาคสนาม ปตท. ที่ประกอบด้วย ที่ปรึกษาภาค เจ้า 43

issue 85 march 2015


44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


การท�ำแก๊สชีวภาพใช้เองจากมูลสัตว์ ในระยะแรกทางกลุ่มได้ไปศึกษาเรียนรู้บอลลูน แก๊สที่ขยายผลมากจากโครงการหลวง และน�ำมาทดลองท�ำเป็นจุดเรียนรู้กระจายไปยังหมู่ต่างๆ ผลของการด�ำเนินงานได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ชาวบ้านให้ความสนใจการทดลองท�ำก็ใช้ได้ผลดี แต่ ด้วยปริมาณแก๊สน้อยท�ำให้ระยะเวลาในการใช้งานสั้น จึงไม่ค่อยสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปในอนาคต การเผาถ่านเตาอิวาเต๊ะจากถัง 200 ลิตร โดยการคัดเลือกสมาชิกโครงการฯ มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาถ่ายทอด และสร้างจุดเรียนรู้ต้นแบบ กระจาย ครบทั้ง 8 หมู่ จากเดิมชาวบ้านก็เคยเผาถ่านอยู่แล้ว เป็นเตาหลุมเผากิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดใหญ่ โดย มักเผากันในป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดไฟไหม้ป่า การดึงชาวบ้านออกมาจากความเคยชิน เดิมๆ ต้องอาศัยการประชุมพูดคุยท�ำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง และสร้างกิจกรรมทดลองจริง ท�ำ จริง ผ่านจุดเรียนรู้ทั้ง 8 จุดที่กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ค่อยๆ ปรับเปลี่ยน จิตส�ำนึกใหม่ ของคนในชุมชน ด้วยการน�ำกิ่งไม้จากสวนของตนเองมาเผาถ่าน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ เพิ่มคุณค่าหลายประการ การสร้างกังหันสูบน�้ำ สภาพพื้นที่ของต�ำบลห้วยเขย่งที่ตั้งอยู่บนเชิงเขา มีล�ำห้วยหลาย สายไหลผ่านครอบคลุมเกือบครบทุกหมู่บ้าน กระแสน�้ำไหลจากตาน�้ำบนเขาไหลลงสู่อ่างเก็บน�้ำ ของเขื่อนเขาแหลมมีความสูงพอสมควร จึงมีการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติด้วยการติดตั้งกังหัน ไดนาโมให้แรงดันของน�้ำในล�ำห้วยปั่นกังหันจนเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วน�ำกระแสไฟฟ้า นั้นมาจ่ายให้มอเตอร์สูบน�้ำ ก็จะสามารถแก้ปัญหาการไม่มีน�้ำใช้ในหน้าแล้งเพื่อการเกษตร โดย มีต้นแบบอยู่ที่โรงเรียนห้วยเขย่ง

45 issue 85 march 2015


เลมอนเมอแรงก์ทาร์ต

ถ้าถามถึงคุกกี้สีขาวหวานกรอบและมีกลิ่นหอม เมื่อสัมผัสลิ้นแล้วละลายในปากได้ทันทีนั้น คนไทยอย่างเราๆ ท่านๆ อาจจะนึกถึงขนมผิงเป็นสิ่งแรก ซึ่ งก็ไม่ใช่ เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะขนมผิงมีให้เห็นให้ชิมรสกันมานมนานในบ้าน เรา แต่ท่ีจริงแล้วคุกกี้สีขาวที่หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเปิ ดเรื่องนั้น ก็เพราะเราอยากพาผู ้อ่านไปรู ้จักกับเมอแรงก์ ขนม หวานสัญชาติตะวันตกเสียมากกว่า มะนาว แบบที่ราดหน้าของหวานอื่นๆ และแบบอบแห้ง เมอแรงก์นั้นน�ำมาท�ำได้ทั้งอาหารคาวและขนมหวาน ขนมที่นิยมเสิรฟ์พร้อมเมอแรงก์ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ก็คือ เลมอน เมอแรงก์ทาร์ต ด้วยความเปรี้ยวของตัวไส้เลมอน ตัดกับความ หวานละมุนของเมอแรงก์ ท�ำให้รสชาติเข้ากันพอดิบพอดี้เลยค่ะ ได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้อ่านหลายๆ ท่านคงเปรี้ยวปากกันแล้วสิ คะ งั้นตามไปดูกันเลยค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

ว่ากันว่าเมอแรงก์ (Meringue) เป็นขนมหวานที่คิดค้น ขึ้นโดยเชฟชาวอิตาเลียนชื่อ Gasparini ที่เมือง Meringen ประ เทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งที่มาของความหวานหอมกรอบอร่อยนี้ เขาได้จากการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูกับน�้ำตาล แล้วน�ำไปอบแห้ง แต่ ต่อมาฝรั่งเศสและอิตาลีได้น�ำไปประยุกต์ใช้ตามแบบฉบับการ ท�ำอาหารของตนเองจึงท�ำให้เกิดเมอแรงก์มากมายหลายชนิด ได้แก่ แบบหวาน แบบตีไข่ขาวให้ตั้งยอด แบบราดบนพาย 46

IS AM ARE www.ariyaplus.com


EAT AM ARE

สิ่งที่ต้องเตรียม

แป้งสาลีอเนกประสงค์ น�้ำตาลไอซิ่ง เนยสดชนิดเค็ม ไข่ไก่ พิมพ์แฟลนทรงกลมส�ำหรับใส่ ส่วนผสมเมอแรงก์ส�ำหรับแต่งหน้า

2. ใส่น�้ำตาลไอซิ่งและแป้งข้าวโพด ใช้พายยางคนผสม ให้เข้ากัน

500 กรัม 125 กรัม 250 กรัม 2 ฟอง

สิ่งที่ต้องเตรียม (ส�ำหรับท�ำคัสตาร์ดมะนาว) ไข่แดง น�้ำมะนาว แป้งข้าวโพด เกลือป่น น�้ำตาลทราย เนยสดชนิดเค็ม สีผสมอาหาร สีเหลืองมะนาว

วิธีท�ำ

1. ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์กับน�้ำตาลไอซิ่ง พักไว้ 2. ตีเนยสดชนิดเค็มด้วยหัวตีรูปใบไม้ใช้ความเร็วต�่ำ ใส่ ไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่ร่อนเตรียมไว้ ตีผสมจนเป็นเนื้อ เดียวกัน พักไว้นาน 15 นาที 3. แบ่งแป้งน�้ำหนักก้อนละ 400 กรัม รีดก้อนแป้งแต่ละ ก้อนลงบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ ¼ เซนติเมตร กรุลงใน พิมพ์แฟลนที่เตรียมไว้ 4. น�ำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮท์ นาน 17-25 นาที หรือจนกระทั่งสุก พักไว้จนเย็นสนิท 5. ใส่ไส้คัสตาร์ดมะนาว เกลี่ยให้เรียบ แต่งด้วยเมอแรง ก์ให้สวยงาม 6. เข้าเตาอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 450 องศาฟาเรนไฮท์จน เมอแรงก์มีสีน�้ำตาล น�ำออกจากเตา พักไว้พออุ่น น�ำออกจาก พิมพ์ ตัดเป็นชิ้น จัดใส่จานพร้อมรับประทาน

วิธีท�ำ

1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันในภาชนะส�ำหรับตุ๋น น�ำขึ้นตั้งไฟ ใช้ตะกร้อมือคนผสมจนสุกข้น ยกลง ปิดด้วยแผ่น พลาสติก พักไว้จนเย็นสนิท

สิ่งที่ต้องเตรียม (ส�ำหรับท�ำเมอแรงก์) ไข่ขาว แป้งข้าวโพด ครีมออฟทาร์ทาร์ น�้ำตาลไอซิ่ง น�้ำตาลทราย เกลือป่น

5 ฟอง 30 ซีซี 20 กรัม 1/8 ช้อนชา 90 กรัม 50 กรัม ¼ ช้อนชา

5 ฟอง 20 กรัม ½ กรัม 100 กรัม 180 กรัม ¼ ช้อนชา

วิธีท�ำ

1. ตีผสมไข่ขาวกับเกลือป่น ใช้ความเร็วสูงสุด จับเวลา 30 วินาที ใส่น�้ำตาลทรายตีผสมต่อจนกระทั่งไข่ขาวทรงตัว ปิด เครื่อง 47 issue 85 march 2015


Share Story

48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ภาพและเรื่อง : กรวิก อุนะพ�ำนัก

ทัณฑสถาน วัยหนุ่มกลาง คลอง 6 (ตอนที่ 3) ไม่น่าเลย

49 issue 85 march 2015


ผมโดนล่อซื้ อ

หนุ่มวัย 24 ปีพูดกับข้าพเจ้า “เรา ไม่รู้ว่าเพื่อนไปส่งยา ไปกับมัน แต่มัน รอด” เขาก้มหน้ามองรอยสักตัวหนังสือ ภาษาอั ง กฤษที่ นิ้ ว มื อ ทั้ ง สี่ มั น เป็ น ชื่ อ ของใครข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่ถาม เขาก�ำ มือข้างที่สักไว้แน่นก่อนจะคลายออกซ�้ำ ไปซ�้ำมา นั ก โทษชายต่ า งเดิ น แถวเป็ น ขบวนยาวไปที่ แ ดนของตั ว เองหลั ง จาก พั ก เที่ ย งเสร็ จ คงเหลื อ แต่ เขาที่ ยั ง นั่ ง คุ ย กั บ ข้ า พเจ้ า โดยมี ผู ้ คุ ม นั่ ง ประกบอยู ่ ห่างๆ “ผมโดนเจ็ดปี” มันเป็น 7 ปีที่เขา จดจ�ำ ในฐานะผู้ค้นพบสัจจะด้วยตนเอง ท่ามกลางก�ำแพงคุก สัจจะแรก – ชีวิตวัยรุ่นอยากรู้ อยากลองของเขาเคยเต็ ม ไปด้ ว ยเพื่ อ น มากมายจนท�ำให้เขารู้สึกว่าเพื่อนคือคน ที่ อ ยู ่ ข ้ า งเขาเสมอในวั น ที่ ทุ ก ข์ ใจและมี สุข ทว่าวันที่เขาเข้าคุกกลับมีแต่พ่อและ

ต้องมีหวังนะ” นักโทษรุ่นใหญ่ผู้ผ่านการ รับโทษมาแล้วเท่าอายุเขากลั่นประโยคไว้ เตือนใจเด็กรุ่นลูก เขาเก็บใส่ใจ และพก พามันตลอดเวลาในการถูกจองจ�ำ พ่อแม่ คือความหวังที่เขายึดเหนี่ยวไว้ในใจเสมอ ในฐานะผู้ที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกแม้จะทุกข์ ใจกว่าเขาปานใดก็ตาม “ผมสงสารพ่อ กับแม่ อยากออกไปเลี้ยงดูแกบ้าง” เขา ผันหน้าไปยังประตูทางเข้าเรือนจ�ำ ดุจ จะมองให้ทะลุก�ำแพงสูงหนานั้นออกไป ที่น่าเสียดายคือลูกชายคนเดียว ของบ้านกลับถูกขังอยู่ในคุก พ่อกับแม่ ต้องทนปลูกข้าวกันไปตามมีตามเกิด ร่าง ก�ำย�ำของลูกชายมิอาจยื่นมือเข้ามาช่วย ได้ ครั้นเมื่อมีอิสรภาพก็หลงผิดลืมเลือน หน้าที่ตนเอง “แม่หุงข้าวที่ปลูกเองมา เยี่ยมผม เชื่อไหมผมน�้ำตาไหลเลย” ข้ า พเจ้ า นึ ก เห็ น ชี วิ ต เด็ ก หนุ ่ ม ที่ ก� ำ ลั ง ระเริ ง อยู ่ น อกคุ ก อย่ า งอิ ส ระโดย รู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ พวกเขาคงนึ ก สภาพ

มิตรภาพในคุกคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู ่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมแดน อาสาสมัคร ผู ้คุม ทุกคนยินดีท่ีเห็นใครคนใดคนหนึ่งมีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอก เขา เองก็เคยลาเพื่อนที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว ทุกคนพู ดค�ำเดียวกันว่า “อย่า กลับมาอีกนะ ยึดหลักธรรมะเข้าไว้” แม่มาเยี่ยมอยู่เป็นประจ�ำด้วยความกลัว ว่าลูกจะอดและล�ำบาก ตั้งแต่เขาติดคุก มีเพื่อนมาเยี่ยมเพียงครั้งถึงสองครั้ง ส่วน เพื่อนคู่กรณีนั้นเงียบหายราวตายจากกัน “พ่อมันเป็น ผอ.วิ่งเต้นออกไปได้” เป็น ความรู้สึกแค้นระคนน้อยใจในชะตาชีวิต ของเขาที่พบว่าตัวเองไม่มีต้นทุนทางบ้าน มากพอที่จะเอาตัวรอด จ�ำต้องยอมรับ ชะตากรรม “เข้ า มาวั น แรกผมนอนไม่ ห ลั บ ท� ำ ใจไม่ ไ ด้ มี แ ต่ นั ก โทษด้ ว ยกั น ปลอบ ใจ” ในช่วงเวลาที่ความเป็นคนแทบสลาย หมดหวังในการมีชีวิตอยู่ต่อ คงมีแต่ผู้ร่วม ทุกข์ด้วยกันเท่านั้นที่ปลอบใจกัน “ชีวิต

ชีวิตและจิตใจของการถูกจองจ�ำไม่ออก เพราะที่ นี่ ไ ม่ ใช่ ส นามเด็ ก เล่ น เปิ ด ให้ คนทั่ ว ไปเที่ ย วชม ผู ้ เข้ า มาแล้ ว เท่ า นั้ น จึงจะสัมผัสได้ด้วยตนเองตราบนานเท่า นาน ยาเสพติดก�ำลังต้อนผู้คนเข้าคุก โดยเฉพาะเด็ ก หนุ ่ ม ที่ ต ้ อ งการท� ำ งาน สบายแต่ได้เงินมากๆ เพื่อใช้บ�ำเรอชีวิต ในม่านควันของตนเอง แน่นอนว่ายามที่ เขามีเงินโดยไม่ถูกจับเขาย่อมมีเพื่อนฝูง มากมายรายล้อม มีผู้หญิงที่เขารักหรือ ใคร่ไม่ห่างกาย มันเป็นความสุขที่เขาไม่มี ทางรู้ว่าจะหมดลงเมื่อไหร่ จนวันที่ต�ำรวจ ล้อมรถเขากับเพื่อนมาถึงนั่นแหละ เขาจึง 50 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ส�ำนึกว่า “กูไม่น่าเลย” ความหมายของเขาก็ คื อ ไม่ น ่ า เข้ า ไปยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เลย โดย เฉพาะเพื่ อ นซึ่ ง ลากตามกั น ไป สั จ จะ ธรรมข้อต่อมาคือ ไม่มีมิตรแท้ในวงการ ยาเสพติด ทุกคนระแวงระวังต่อกันแม้ กระทั่งตนเอง ฤทธิ์ของยาเสพติดไม่เข้า ใครออกใคร - ภายในคุก เขาพบผู้ติด คดียาเสพติดรายใหม่บางคนควบคุมตัว เองไม่ได้ กระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัว บางคนมีเรื่องครอบครัวตีบตันในหัวใจก็ ร้องไห้ออกมา และบางคนเมื่อเสพเข้าไป แล้วกล้าท�ำในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะท�ำได้ – แขวนคอตาย! มิตรภาพในคุกคือสิ่งเดียวที่เหลือ อยู ่ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เพื่ อ นร่ ว มแดน อาสา สมัคร ผู้คุม ทุกคนยินดีที่เห็นใครคนใด คนหนึ่ ง มี โ อกาสได้ อ อกไปใช้ ชี วิ ต ข้ า ง นอก เขาเองก็ เ คยลาเพื่ อ นที่ ไ ด้ อ อกไป ก่อนหน้านี้แล้ว ทุกคนพูดค�ำเดียวกันว่า “อย่ากลับมาอีกนะ ยึดหลักธรรมะเข้า ไว้ ” นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ค นในคุ ก ส่ ว นใหญ่ ยึ ด ถื อ ธรรมะอาจเป็นสิ่งเดียวที่มีไว้เพื่อทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน พวกเขาได้ฟังเทศน์ทุก อาทิตย์จากพระอาจารย์ที่อุทิศตนหลาย ท่าน ชักน�ำจิตใจสู่ความจริงที่ต้องเผชิญ และยอมรับ “ ข อ โ ท ษ น ะ แ ฟ น ม า เ ยี่ ย ม บ่ อ ยไหม” ข้ า พเจ้ า ปิ ด เทปอั ด เสี ย ง เพื่ อ ต้ อ งการคุ ย กั บ เขาโดยไม่ มี ง านมา เกี่ ย วข้ อ ง และไม่ ก ้ า วล่ ว งหากเขารู้สึก อึ ด อั ด “มั น มาเยี่ ย มอยู ่ ส องสามเดื อ น ข่ า วว่ า ไปอยู ่ ต ่ า งจั ง หวั ด กั บ แฟนใหม่ แล้ว ใครจะไปรอว่าไหม” เขาก�ำมือข้าง ที่ สั ก แล้ ว คลายออกซ�้ ำ ไปซ�้ ำ มาเหมื อ น ก�ำลังทบทวนบางอย่าง “ชื่อมันติดอยู่ที่ นิ้วผมจนทุกวันนี้” ยิ้มเศร้าของเขาชวน ข้าพเจ้าหดหู่ “ไม่น่าเลย” เขาส่ายหัวก่อนจะ ก้มหน้าลงดิน


51 issue 86 march 2015


ไม่มีฝันใดสูงเกินจะใฝ่ ไม่มีใครต�่ำต้อยเกินจะฝั น จากภาพยนต์เรื่อง TURBO

Photo : LucasFZ70 52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


54 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cover story

เรื่อง : กรวิก อุนะพ�ำนัก

เพ็ญสุข เสียงเพราะ

เสียงจากครู ยะลา ความสงบค่อยๆ กลับมาแล้ว

55 issue 85 march 2015


ผู้ก�ำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี ๒๕๕๓ ผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ท างด้ า นการ ศึ ก ษาของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ สกสค.ปี ๒๕๕๔ สตรี ดี เ ด่ น เนื่ อ งในวั น สตรี ส ากล (ด้านสนับสนุนความมั่นคง) ปี ๒๕๕๕ รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติรักษาดิน แดน ปี ๒๕๕๖ คือตัวอย่างจากอีกหลายรางวัล ที่ เพ็ญสุข เสียงเพราะ หรือครูป้าไก่ ของ เด็กๆ ในโรงเรียนสตรียะลาได้รับ จาก การอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ คนในพื้ น ที่ ย ะลา ช่ ว ย ประสานเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระ ทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การเป็น ครูฝ่ายปกครองโรงเรียนสตรียะลาท�ำให้รู้ ถึงปัญหาของเด็ก ต่อยอดไปถึงครอบครัว และสังคม เป็นข้อมูลให้ป้าไก่รู้จักคนใน พื้นที่เป็นอย่างดี จากการลงหลักปักฐาน ท�ำงานเป็นครูด้านความมั่นคงในยะลา มายาวนาน

ป้าไก่ดูแลด้านการศึกษาทั้งหมดของนักเรียนที่อยู ่ในจังหวัดยะลา มีปัญหาเรา ต้องด�ำเนินการไปช่ วยเหลือแก้ไข รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ชุ มชน ต่างๆ แล้วก็ช่วยกันด�ำเนินแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาป้าไก่ต้องเดินหน้า คนแรก ต้องเข้าประชุ ม ๒ เดือนครั้ง อย่างเด็กเราพ่อแม่รวย ซื้ อมอเตอร์ไซค์ ให้ขับแต่อายุ ไม่ถึง เราก็ให้ความรู ้เยอะๆ นี่คือการเป็นคณะกรรมการ กต.ตร. สภ.เมืองยะลา ด้ า นความมั่ น คงใน ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้นั้น ครูหลายคนอาจรู้สึก ถึงความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นในอดีต จึงพากันขอย้ายออกจากพื้นที่ เป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ครูไม่พอต่อจ�ำ นวนเด็กๆ เป็นปัญหาด้านความมั่นคงที่ ส่งผลกระทบทั่วถึงทุกสาขาอาชีพ แต่ป้าไก่วัย ๕๘ ปี ยังคงท�ำงาน เป็นครูอยู่ในพื้นที่ยะลา ตัวเธอเองเกิด ที่ จั ง หวั ด แพร่ อ� ำ เภอสู ง เม่ น จบจาก 56 IS AM ARE www.ariyaplus.com

มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ คณะ ศิ ล ปศาสตร์ บั ณ ฑิ ต เอกภาษาอั ง กฤษ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒ และสอบบรรจุได้ที่ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ปี ๒๕๒๓ ในต�ำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษา อังกฤษ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน สตรียะลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็น ระยะเวลา ๓๒ ปี “จริงๆไม่ชอบเลยวิชาชีพการเป็น ครู ก่อนหน้าโน้นตอนอยู่ มศ.๓ – มศ. ๕ อยู่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็น เด็กเกเรหน่อย ประเภทที่ว่าแอบหนีครู ปกครองไปต่ อ ยกั บ เด็ ก ผู ้ ช ายจากต่ า ง โรงเรียน ไม่ชอบครูปกครองเลย อยาก เป็นพลร่ม แต่พ่อแม่ไม่ให้เป็น เขาบอกให้ ไปเป็นครู ให้ไปสอบที่ ม.เชียงใหม่ ให้ตังค์ – ไปเหมื อ นกั น แหละ แต่ ไ ม่ ช อบครู ก็ เลือกๆ ไปอย่างนั้น ก็เลือก ม.เชียงใหม่ ศึ ก ษาอั น ดั บ ๑ มนุ ษ ย์ ศ าสตร์ , ของ ม.ปั ต ตานี อั น ดั บ ๒, อั น ดั บ ๓ ก็ คื อ ศิลปากร เขาให้เลือก ๖ หรือ ๗ อันดับ ไม่รู้ ที่เหลือเอาเงินไปเที่ยวหมดเลย ไม่ ได้อยากเป็นครู บั ง เอิ ญ ได้ ม าอยู ่ ที่ ค ณะมนุ ษ ย์ ศาสตร์ ม.ปัตตานี พอจบมาแล้วก็เสียดาย เราเรียนจบแล้วใช่ไหม ตอนนั้นแฟนบอก เราอยู่บ้านเฉยๆ เขาท�ำงานไปรษณีย์ เงิน เดือนแฟนตอนนั้น หมื่นห้า ก็พอเลี้ยงเรา ได้ เราบอกไม่เอาฉันอยากลองความรู้ ก็ ลองไปสอบดู ก็ได้มาเป็นครู ตอนแรกก็ ครูธรรมดาทั่วไปนั่นแหละ พอย้ายมาอยู่ ยะลาก็เป็นครูปกครองเพราะเขาคงเห็น แววว่ า คงเกน่ า ดู ม าก่ อ นก็ ล องให้ ท� ำ ก็ เลยเป็นจนถึงวันนี้ ท�ำหน้าที่ครูปกครอง ดูแลเด็ก” ป้าไก่เล่าว่าในช่วงแรกๆ ที่มาอยู่ ยะลา ตนรู้สึกมีความสุข เพราะไม่มีการ แบ่งแยกใดๆ ทุกคนอยู่กันอย่างเป็นมิตร


และรักกัน จนมาปี ๔๗ เกิดเหตุปล้นปืน ในค่ายทหารตามที่เป็นข่าว ท�ำให้ความ เป็นอยู่แตกต่างไปจากเดิม เกิดปัญหา ขึ้นตั้งแต่นั้นมา

ชื่ อเสียง ยศถา คือดาบสองคม

หลังจากที่มีครูรุ่นพี่คนหนึ่งผู้ท�ำ หน้ า ที่ ฝ ึ ก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารย้ า ยออก ไป ป้าไก่จึงขออนุญาต ผอ.โรงเรียนสตรี ยะลาเพื่ อ อาสาท� ำ หน้ า ที่ ต ่ อ จึ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปฝึ ก เป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ นั ก ศึ ก ษา วิชาทหารพิเศษ และติดยศเป็นพันเอก พิเศษหญิง ท�ำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองพัน นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารโรงเรี ย นสตรี ย ะลา ก่อนจะได้รับรางวัลสตรีดีเด่นสากล ใน สาขาผู้สนับสนุนด้านความมั่นคง จากครู ฝ ่ า ยปกครอง ป้ า ไก่ เริ่ ม ท� ำ งานด้ า นความมั่ น คงในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น เรื่อยๆ เธอฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้านการ

จราจร และช่วยดูแลโรงเรียนต่างๆ เวลา มีงานประจ�ำปีหรือหรืองานใหญ่ๆ เกิดขึ้น ในพื้นที่ ทั้งยังฝึกการเป็นอาสากู้ภัยร่วม กั บ หน่ ว ยอาสากู ้ ภั ย ท� ำ งานในวั น หยุ ด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ

มา แต่ถ้ามาแล้วจะมีความสุขมาก คือมา แล้วมาอีกนะ” นอกจากนี้เธอยังท�ำงานร่วมกับ ต� ำ รวจเมื อ งยะลา ในต� ำ แหน่ ง คณะ กรรมการติดตามการท�ำงานของต�ำรวจ

บอกตรงๆ ว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มีความสุขมาก แต่อยากให้มีความสุข มากกว่าเดิมก็คือว่า คงความเข้มแข็ง ยุ ติธรรมไม่เลือกปฏิบัติไว้เช่ นนี้ โดย ยึดหลักของในหลวงที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จริงๆ แล้วบ้านเมืองในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีแต่ความสุข สงบ สันติ อย่างยิ่ง ขอบพระคุณ เลยถ้าได้เป็นอย่างนั้น “เราจะมีวิทยุเครื่องแดงของเรา ในนาม ‘ศู น ย์ ยิ่ ง ชี พ ’ จะมี เ ด็ ก ในพื้ น ที่ สามารถแจ้งข่าวคราวได้โดยไม่ต้องเปิด เผยตัว คือการสนับสนุนด้านความมั่นคง ในพื้นที่จริงๆ แล้วเราอยู่กันอย่างมีความ สุขนะ แต่ว่าการสร้างภาพสร้างข่าวท�ำ ให้เพื่อนๆ ไม่เข้าใจ ชวนใครมาเที่ยวก็ไม่ 57 issue 85 march 2015

สภอ.เมืองยะลา เธอเป็นผู้หญิงคนเดียว ในคณะกรรมการทั้ง ๒๕ คน “ป้าไก่ดูแล ด้านการศึกษาทั้งหมดของนักเรียนที่อยู่ ในจังหวัดยะลา มีปัญหาเราต้องด�ำเนิน การไปช่วยเหลือแก้ไข รับเรื่องราวร้อง ทุกข์จากประชาชน ชุมชนต่างๆ แล้วก็ ช่วยกันด�ำเนินแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องการ


“พระเจ้าอยู่หัวฯ ของเราเป็นพ่อของแผ่น ดินจริงๆ เป็นต้นแบบ ต้นทุน ต้นบุญของเรา ผล สัมฤทธิ์ทุกอย่างถ้าเรายึดหลักที่ท่านวางไว้ เรา จะประสบผลส�ำเร็จอย่างสูง ให้โดยไม่ต้องหวังสิ่ง ตอบแทน แล้วเราจะมีความสุขจากการให้อย่าง แท้จริง”

58 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ศึกษาป้าไก่ต้องเดินหน้าคนแรก ต้องเข้า ประชุม ๒ เดือนครั้ง อย่างเด็กเราพ่อแม่ รวย ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ขับแต่อายุไม่ถึง เราก็ให้ความรู้เยอะๆ นี่คือการเป็นคณะ กรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองยะลา” เนื่ อ งจากป้ า ไก่ มี บ ทบาทด้ า น ความมั่ น คงเพิ่ม มากขึ้น แม้หัว ใจยังคง ยึ ด มั่ น อยู ่ กั บ การเป็ น ครู ก็ ต าม เหล่ า นี้ ท� ำ ให้ ชื่ อ เสี ย งของป้ า ไก่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ของ ชาวบ้านในพื้นที่ ด้านดีก็คือเธอได้ความ ร่วมมือและไว้วางใจจากชาวบ้านในการ ช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่อีกด้านหนึ่งก็คือ เธอตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างยาก จะหลีกเลี่ยง กลายเป็นคนมีค่าหัว เป็น ดาบสองคมต่อเธอเอง

ที่ประมาท แต่เราอยู่แบบไม่ประมาท เรา ต้องมีเพื่อน ต้องมีเครือข่าย แต่เราไม่ใช่ นกสองหัวนะ เรามีจุดยืนมั่นคงแน่นอน เพราะว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวฯ เราที่สุด แล้ว เรารักบ้านเกิด ตัวป้าไก่ไม่ได้เกิด ที่นี่ แต่เราอยู่มานาน ก็เหมือนกับบ้าน เกิดเราอยู่ดี” ด้ า นครอบครั ว ของป้ า ไก่ เ อง เข้าใจดี เธอว่าช่วงแรกที่มาอยู่ใหม่ๆ คุณ พ่อเป็นห่วงมาก โทรถามทุกครั้งที่ได้รับ รู้ข่าวสารจากสื่อ ป้าไก่ย�้ำว่าสื่อเองก็มี ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการกระพื อ เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ดูน่ากลัวในสายตาคนนอกพื้นที่ เพราะ หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัว ก็มี เหมือนกับคนในสังคมทั่วไปที่ใช้ความ

ไปต่อ – ถอยอันตราย

“อาจารย์ กลับบ้านกี่โมง” ปลาย สายไถ่ถามด้วยความเป็นห่วง “ท�ำไมหละ” “อาจารย์เปลี่ยนทางเข้าบ้านใหม่ นะครับวันนี้” เป็ น สั ญ ญาณเตื อ นจากลู ก ศิ ษ ย์ ของป้าไก่ คือเครือที่ช่วยเหลือด้านความ ปลอดภัย ในช่วงเวลาที่ป้าไก่ท�ำหน้าที่ เป็นประธานเครือข่ายครอบครัวเยียวยา ของ ศอ.บต. รุ่นที่ ๒ ดูแลครอบคลุม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเดินทาง เข้ า ไปในพื้ น ที่ ข องผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ การเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ต้องระมัดระวัง ไม่มีค�ำว่าประมาทเด็ดขาด เธอเปลี่ยน รถในการเดิ น ทางเสมอ พยายามไม่ ใช้ เส้ น ทางซ�้ ำ กั น อาวุ ธ ในการป้ อ งกั น ตั ว จ�ำเป็นต้องพกไว้ ในฐานะที่เธอเป็นกลุ่ม เป้าหมายหนึ่งในพื้นที่ เพราะต�ำแหน่งที่ เธอรับผิดชอบมีมากมาย นอกเหนือจาก เวลาราชการของครู “ก่อนหน้านี้เขาจะฆ่าครูผู้หญิง การฆ่าครูจะสะเทือนมาก แต่จริงๆ ที่นี่น่า อยู่ ถามว่าน่ากลัวไหม น่ากลัวส�ำหรับคน 59 issue 85 march 2015


รุนแรงต่อกัน บางเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุก็มี แต่ทุกเหตุการณ์ ใต้อย่างจริงจัง สร้างความมั่นใจให้สังคมมากขึ้น และสิ่งที่ชาว ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถูกเหมารวมเป็นเรื่องความมั่นคงทั้งสิ้น ท�ำให้ บ้านได้รับคือความสงบสุข “บอกตรงๆ ว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มีความสุขมาก แต่ ภาพที่ออกไปสู่สายตาประชาชนเป็นภาพความน่ากลัว ไม่มีใคร อยากให้มีความสุขมากกว่า อยากไป ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ เดิมก็คือว่า คงความเข้มแข็ง “เมื่ อ ก่ อ นพ่ อ โทรมา อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติไว้เช่น จากแพร่ น ะ ถามลู ก อยู ่ ไ หน ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที นี้ โดยยึ ด หลั ก ของในหลวง มี ร ะเบิ ด แถวโรงเรี ย น ป้ า ไก่ ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น ที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา บอกลูกอยู่โรงเรียนนี่ไม่เห็นมี ครูมีบุญคุณจึงขอเทิดทูลเอาไว้เหนือเกล้า จริงๆ แล้วบ้านเมืองในสาม เลย ลูกระวังตัวด้วยนะ บอก ท่านสอนพวกเราอบรมพวกเราไม่เว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมี ไม่เป็นไรพ่อ ครั้งต่อมาเอาอีก ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น แต่ความสุข สงบ สันติ อย่าง แล้ว บอกลูกอยู่ไหน บอกพ่อไม่ สอนจนรู้จัดเจน เฝ้าเน้น เฝ้าแนะมิได้อ�ำพราง ยิ่ ง ขอบพระคุ ณ เลยถ้ า ได้ ต้องโทรมาแล้วขนาดลูกอยู่ตรง พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส แต่ว่าใครหนอใคร เป็นอย่างนั้น” นี้ยังไม่รู้เรื่องเลย ลูกปลอดภัยดี เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง (หัวเราะ) คือคนอยู่ในพื้นที่จะ พลาดจากความจริง ยิ่งเห็นว่าผิดทาง ความภูมิในในอาชี พครู เข้าใจเอง” มีใครไหนบ้างแนะน�ำแนวทางอย่างครู “ พ ร ะ คุ ณ ที่ ส า ม ” ในเรื่ อ งของความสงบ บุญเคยท�ำมาแต่งปางใด เรายกให้ท่าน เป็นบทเพลงที่ครูป้าไก่ระลึก ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งใจกราบกราน ระลึกคุณท่านกตัญญู ถึงความหมายอยู่เสมอ นับ ในฐานะคนในพื้นที่ ป้าไก่คาด โรคและภัยอย่าหมายแผ้วพานคุณครู จากวั น ที่ ต นเองเป็ น ศิ ษ ย์ หวังว่าอีกประมาณ ๑๐ ปีข้าง ขอกุศลผลบุญค�้ำชู ให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร์ ที่ มี ค รู ค อยบอกสอนและ หน้าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อย แต่งโดย ครูสุเทพ โชคสกุล แนะแนวทางให้ จนวันที่เธอ เธอชื่ น ชมรั ฐ บาลของท่ า น ก้าวขึ้นมาเป็นคุณครูจึงรู้ว่า ประยุ ท ธ จั น โอชา ว่ า มี ก าร ความเป็นครูนั้นใช่เพียงสอน ท� ำ งานดู แ ลความสงบในภาค

60 IS AM ARE www.ariyaplus.com


“เราช่ วยแนะแนวทางยิ่งกว่าพ่อแม่เขาอีกนะ พอเขากลับมาได้ ดิบได้ดี มันจะเป็นบทเรียนส�ำหรับคนที่อยู ่เบื้องหลังว่า เห็นไหม รุ ่นพี่เขาเดินอย่างนี้เขาหนักกว่าเธอนะ เธออย่าท้อ” หนังสือเด็กไปวันๆ หากยังต้องแนะแนว ทางให้แก่เด็กที่หลงผิดอีกมากมาย โดย เฉพาะเด็กในพื้นที่ซึ่งเธอกล่าวว่าภูมิใจ มากที่ได้ช่วยเหลือพวกเขา “บางคนเขาท� ำ เขาได้ ส องขั้ น ปี เว้นปี ป้าไก่ได้ห้าปีครั้ง” ถามถึงความ ท้อถอยในอาชีพและหน้าที่ที่เธอท�ำอยู่ ได้ รับค�ำตอบอย่างฉะฉานตามบุคลิกทหาร ว่า “ไม่เคยท้อ” ป้าไก่เป็นประธานเครือ ข่ายพัฒนาชีวิตครูมาเกือบ ๑๐ ปี เป็น คณะกรรมการ กอตร.มา ๘ ปี คือสวม หมวกหลายใบ ท� ำ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน เข้าใจว่าหน่วยงานนั้นให้แล้ว หน่วยงาน นี้ให้แล้ว แต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่บั่นทอนเธอ แต่อย่างใด เพราะการก้าวเข้ามาเป็นครู ในพื้นที่นี้ หากไม่มาด้วยใจคงไม่สามารถ อยู่มาได้จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ “อีกสองปีก็เกษียณแล้ว แต่เราไม่ หยุดหรอกนะ ขอไปช่วยเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่ตอนนี้ ก็ ท� ำ งานไปก่ อ นเพราะลู ก น้ อ งเยอะ ก็ พยายามหาสองขั้ น มาให้ ลู ก น้ อ งเพื่ อ ปลอบใจในการท� ำ งานของเขา เพราะ ว่าน้องๆ เขาอายุยังน้อย เราแก่แล้วไม่ หวังอะไร” ป้าไก่เล่าว่าไม่มีอะไรที่ประทับใจ ไปกว่าการเห็นเด็กที่เกเรสุดๆ ร้ายสุดๆ ถึงขั้นเฉียดคุกเฉียดตารางมาแล้ว กลับ มาได้ ดิ บ ได้ ดี เป็ น ความภู มิ ใจที่ เ ธอไม่ สามารถอธิบายความรู้สึกได้ “เราช่วยแนะแนวทางยิ่งกว่าพ่อ แม่เขาอีกนะ พอเขากลับมาได้ดิบได้ดี มัน จะเป็นบทเรียนส�ำหรับคนที่อยู่เบื้องหลัง ว่า เห็นไหมรุ่นพี่เขาเดินอย่างนี้เขาหนัก กว่าเธอนะ เธออย่าท้อ” จากการท� ำ งานมาตลอดระยะ เวลา ๓๒ ปี ป้ า ไก่ ไ ด้ ช ่ ว ยเหลื อ และ เยี ย วยาผู ้ ค นในพื้ น ที่ ม ากมาย ซึ่ ง ไม่ 61 issue 85 march 2015

สามารถเที ย บเป็ น ตั ว เงิ น ได้ จากบ้ า น เกิดเมืองแพร่ สู่พื้นที่ที่กล่าวขานถึงความ อันตรายในสายตาผู้คนอย่างยะลา มัน สอนประสบการณ์ให้เธอมากมาย กลับ กลายเป็นความภูมิใจที่เธอหยัดยืนไม่เคย คิดจะย้ายไปไหน ไม่เคยคิดจะทิ้งเด็กๆ แม้วันนี้ว่ากันตามตรงชีวิตป้าไก่มีค่าหัว ถึงหลักแสน แต่มันไม่ใช่สิ่งส�ำคัญส�ำหรับ ครูวัย ๕๘ ปีคนนี้ เพราะเธอมีต้นแบบที่ ท�ำงานมาหนักกว่าเธอหลายเท่า “พระเจ้าอยู่หัวฯ ของเราเป็นพ่อ ของแผ่นดินจริงๆ เป็นต้นแบบ ต้นทุน ต้น บุญของเรา ผลสัมฤทธิ์ทุกอย่างถ้าเรายึด หลักที่ท่านวางไว้ เราจะประสบผลส�ำเร็จ อย่างสูง ให้โดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทน แล้ ว เราจะมี ค วามสุ ข จากการให้ อ ย่ า ง แท้จริง” ครูยะลากล่าวทิ้งท้าย


ปี ชวด

การงาน คุณจะได้รับค�ำสรรเสริญที่มีความหมายในเดือนนี้ และสิ่งต่างๆ ในที่ท�ำงาน ก็สดใสขึ้น คุณจะพบว่าตัว เองสามารถรับมือกับงานต่างๆ ได้มากขึ้น จนแม้แต่ตัวคุณเองยังแปลกใจ ที่คุณสามารถท�ำงานเสร็จได้มากมาย เมื่อถึงคราวจ�ำเป็นให้วางแผนก�ำหนดส่งงานให้ดี และแบ่งเวลาอย่างฉลาด แล้วคุณจะสามารถเป็นที่หนึ่งได้ ธุรกิจ โอกาสใหม่ๆ จะเข้ามาหาคุณเอง คุณแค่คอยเปิดหูเปิดตาไว้ให้ดี บางคนอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเลือกทุ่มเทให้กับเรื่องใด เรื่องหนึ่งแต่เพราะคุณก�ำลังรู้สึกมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในเดือนนี้ จงใช้ประโยชน์จากพนักงาน เพื่อนร่วมงาน และหุ้นส่วนของคุณ บ้าง การท�ำงานอย่างฉลาดดีกว่าท�ำงานหนัก ความรัก ชีวิตของคุณเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ และการคบหากัน คุณแทบไม่มีเวลาให้หยุดคิด คน ปีชวดที่ชอบเข้าสังคมจะพบว่าปฏิทินของคุณเต็มอย่างรวดเร็ว จึงยากสักหน่อยที่จะจัดเวลาคบหาดูใจให้เหมาะสม ความรักจึงให้ ความรู้สึกเป็นแค่คู่ควง เพราะมีทางเลือกดีๆ เข้ามามากมายเกินไป การศึกษา ตอนนี้เป็นเวลาที่งานยิ่งมาก คุณก็ยิ่งท�ำได้ดี จงหาทางเรียนรู้จากหลายๆ แหล่ง สมองของคุณเหมือนกับฟองน�้ำ ยิ่งดูด ซับเข้ามามาก ก็ยิ่งเก็บความรู้สึกได้ดีขึ้น พยายามพาตัวเองให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานต่างๆ แล้วคุณจะเห็นการเชื่อมโยงต่างๆ

ปี ฉลู

การงาน ที่ท�ำงานเหมือนมีกับระเบิด ในเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเมื่อติดต่อกับผู้อื่น บรรยากาศเหมือนว่าอารมณ์และตัวตนของทุกคนถูกกระทบได้ง่ายดาย การท�ำตัวสงบเสงี่ยมไว้เป็นกลยุทธ์ที่ดี ที่สุดที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นเดือนนี้ด้วยสภาพที่ดีกว่าตอนเริ่มต้น ธุรกิจ คุณอาจต้องเผชิญอุปสรรคครั้งใหญ่ ที่ดูจะหนักหนาสาหัสกว่าที่เป็นจริงๆ ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมาคุณราบรื่นมาตลอด อย่าปล่อย ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อกวนคุณ จัดการกับปัญหาให้อยู่หมัดอย่างมีกลยุทธ์ ใช้ความยืดหยุ่นสร้างความแข็งแกร่งในการต้านทานความ ตึงเครียดเพื่อหาหนทางแก้ปัญหา ความรัก เดือนนี้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในความสัมพันธ์ของคุณ และหากไม่ตัดไฟแต่ต้นลม ก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ โตเกินควบคุม ควรคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะไม่อาจแก้ไขได้ แม้ว่าคุณจะดื้อรั้นในสิ่งที่คุณเชื่อ แต่ตอนนี้ ไม่ใช่เวลาที่จะดึงดัน เพราะคุณอาจแพ้ไม่เป็นท่าเสียเองในที่สุด ความปลอดภัย ดาวแห่งการโจรกรรมในผังดวงชะตาของคุณน�ำอันตรายมาสู่คุณในรูปแบบของการฉกชิงวิ่งราวหรือโจรขโมย ดังนั้นทางที่ดีควรระวังให้มากขึ้นตลอดเวลาและอย่ามองข้ามความปลอดภัย อย่าใช้เส้นทางเดิมทุกวัน

ปี ขาล

การงาน สิ่งต่างๆ ในที่ท�ำงานอาจวุ่นวายไปหมด คุณต้องท�ำงานให้ทันเส้นตายมากขึ้น และยังต้องแข่งกับเวลามากกว่า ที่คุณอยากท�ำ การแบ่งเวลาให้กับด้านอื่นๆ ในชีวิตอาจท�ำให้คุณเครียด โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัว อาจรู้สึกว่าต้องรับ ผิดชอบหลายด้าน เกินไป ให้ใช้เวลาจัดสรรเวลา จงควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้ เพราะยิ่งหัวเสียก็ยิ่งมีแต่จะท�ำให้สิ่งต่างๆ เลวร้ายลง ธุรกิจ คุณอาจพบกับอุปสรรคบางอย่างบนเส้นทาง ซึ่งดูเหมือนใหญ่กว่าความเป็นจริง นั่นเพราะสิ่งต่างๆ ราบลื่นมานานเหลือเกิน หากคุณสามารถผนวกความหลักแหลมของคุณเข้ากับความกระตือรือร้นเพื่อแก้ไขปัญหา ก็อาจจะกลายเป็นแค่สัญญาณเตือน ตอนนี้ ไม่ใช่เวลาดีส�ำหรับการลงทุน การเสี่ยง ปรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ความรัก ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจล�ำบากในเดือนนี้ คุณมีความเห็นไม่ลงรอยกับผู้อื่นในหลายๆ เรื่อง และคุณก็ไม่เป็นฝ่ายยอม เมื่อ คุณรู้สึกว่าตนเองดึงดันและไม่เห็นด้วยเพียงเพราะแค่อยากท�ำ แต่คุณก็รู้สึกว่าอยากจะยอม ความปลอดภัย เดือนนี้มีภัยมาคุกคามสวัสดิภาพของคุณซึ่งอาจปรากฎในรูปของโจรวิ่งราวเล็กน้อย หรือยกเค้าขึ้นบ้าน ดังนั้นทางที่ ดีต้องระวังให้มากขึ้นและอย่ามองข้ามความปลอดภัย ตรวจดูประตูให้ปิดแน่นหน่ตอนกลางคืน หลีกเลี่ยงการเดินซอยเปลี่ยวคนเดียว ยามโพล้เพล้ ระวังการลอบกัดลับหลัง และไม่ควรเสี่ยง ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจภายหลัง 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน คุณอาจพบว่าการท�ำงานน่าเหนื่อยหน่าย เพียงเพราะว่าคุณอ่อนแรงในเดือนนี้ พยายามเพิ่มประสิทธิภาพ หาทางใหม่ๆ เพื่อท�ำงานให้เสร็จ เดือนนี้คุณควรใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและคนที่คุณท�ำงาน ด้วย หากคุณมีทีมที่แข็งแกร่ง คุณจะประสบความส�ำเร็จมากมายด้วยกัน ธุรกิจ อย่าคาดหวังลาภลอยกะทันหัน ทางที่ดีควรวางรากฐานส�ำหรับก�ำไรที่จะเข้ามาในอนาคต คนที่มองหารายได้ที่เข้ามาเร็วๆ อาจ ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง คุณควรตั้งมั่นกับงาน มีรางวัลใหญ่รออยู่ แต่จะมาถึงมือของผู้แน่วแน่เท่านั้น อาจมีอะมาดึงให้คุณออกนอก เส้นทางบ้าง แต่อย่าหันเหออกจากเป้าหมายสุดท้ายของคุณ ความรัก ความสัมพันธ์อาจมีช่วงขึ้นๆ ลงๆ บ้าง แต่จงพร้อมรับด้วยความเชื่อมั่นอย่าปล่อยให้เรื่องราวและความเข้าใจผิดเล็กน้อยกลาย เป็นเรื่องบาดลึก หากมีสิ่งใดรบกวนใจคุณ ทางที่ดีควรพูดออก คุณจะรู้สึกดีขึ้นมากและยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ในที่สุดด้วย การศึกษา คุณมีความกระตือรือร้นและฮึกเหิม จะรู้สึกพร้อมรับความท้าทายทางปัญญาที่รออยู่เบื้องหน้า แต่ต้องระวังอย่าให้ความ กระตือรือร้นเล่นงานคุณ คุณเสี่ยงที่จะล้มป่วย ให้เวลาตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอ เริ่มท�ำงานที่ได้รับมอบหมายแต่เนิ่นๆ แล้วเดือนนี้ จะน่าพอใจส�ำหรับคุณ

ปี มะโรง

การงาน ความขัดแย้งในที่ท�ำงานท�ำให้ชีวิตน่าหงุดหงิดเป็นพิเศษ คุณถูกเข้าใจผิดอยู่ตลอดและยังสื่อสารกันผิดพลาด ตลอดเวลาท�ำให้สิ่งต่างๆ ในที่ท�ำงานไม่น่ารื่นรมย์ ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ล�ำบากส�ำหรับคนปีมะโรงที่มักจะใจร้อนเมื่อมี ความขัดแย้ง แต่คุณจ�ำเป็นต้องฝืนธรรมชาติ หากต้องการให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุด ธุรกิจ แม้ว่าการท�ำเงินจะเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับคุณ แต่โชคด้านความมั่งคั่งจะเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณทุ่มเทท�ำงานอย่างหนักเท่านั้น สิ่ง ต่างๆ อาจไม่ราบรื่น ความพยายามที่มทุ่มเทไปอาจไม่ให้ผลในทันที จงอดทนไว้เพราะรากฐานที่คุณวางไว้ตอนนี้จะป็นประโยชน์ต่อ คุณในอนาคต ความรัก เดือนนี้จะท�ำให้คุณหัวเสียได้ง่าย และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้คนที่คุณห่วงใย คุณอาจพูดหรือท�ำสิ่งที่ ไม่ควร บางครั้งคุณก็ไม่ยอมแม้แต่จะขอโทษ จงพยายามหาทางปรับความเข้าใจก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายจนเกินแก้ไข การศึกษา การเข้าใจผิดกับเพื่อนฝูงอาจท�ำให้คุณรู้สึกแย่ คุณต้องเป็นฝ่ายพยายามเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้น แล้วชีวิตก็จะน่ารื่นรมย์ข้ึนมาก

ปี มะเส็ง

การงาน อย่าให้นิสัยที่เป็นปัญหาของคุณส่งผลต่อวิจารญาณของคุณในเดือนนี้ แม้ว่าคุณอาจหงุดหงิดและโมโหง่าย แต่การระเบิดอารมณ์ใส่เพื่อนร่วมงานจะท�ำให้คุณถูกวิพากษ์วิจารณ์และเท่ากับยื่นอาวุธให้กับคนที่หาโอกาสจะโค่น ล้มคุณ ส�ำหรับคุณการท�ำงานคนเดียวอาจดีกว่าร่วมงานกับผู้อื่นในตอนนี้ ธุรกิจ เดือนนี้ไม่ดีส�ำหรับการเจรจาธุรกิจ ยิ่งหากผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่ผู้อื่นมองคุณ ควรลดเวลาที่ใช้กับคนที่ยังไม่รู้ จักดีพอให้เหลือน้อยที่สุด ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานในบริษัทและสิ่งที่คุณท�ำได้ดีอยู่แล้ว ตอนนี้ไม่ใช่เวลาส�ำหรับเปลี่ยนแปลงหรือ ทดลองความคิดใหม่ๆ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันหากแก้ไขเรื่องที่ส�ำคัญ ความรัก แม้ว่าโดยทั่วไปคุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องความรัก แต่เดือนนี้คุณจะได้รับผลกระทบจากท่าทีด้านลบที่ผิดจากนิสัยทั่วไปของ คุณ อย่ามองโลกในแง่ร้าย แล้วคุณจะเริ่มสนุกสนานมากขึ้น การศึกษา ระวังอย่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลที่ไม่ดีของเพื่อนๆ ที่พยายามชักจูงคุณไปสู่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวคุณและอนาคตของคุณ คิด อย่างมีเหตุผลไว้และคอยมองหาเพื่อนใหม่ หากกลุ่มที่คุณคบอยู่กดดันให้คุณท�ำสิ่งที่คุณต้องล�ำบากใจ พ่อแม่ของเด็กปีมะเส็งควรหา ทางเป็นอิทธิพลหลักในชีวิตเด็ก แทนที่จะปล่อยให้ลูกเสี่ยงที่จะคบหาเพื่อนฝูงไม่ดี 63 issue 86 march 2015


ปี มะเมีย

การงาน สิ่งต่างๆ ในส�ำนักงานเดินหน้าไปอย่างราบรื่น และอนาคตของคุณก็มั่นคง คุณจะได้พบพัฒนาการที่น่าตื่น เต้นบางอย่างที่คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนส�ำคัญในนั้นด้วย อย่าตื่นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย บางครั้งเมื่อมีสิ่งผิดพลาด นั่น อาจเป็นโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถในยาม “วิกฤต” ธุรกิจ คุณจะได้พบกับความคิดดีๆ มากมาย บางอย่างก็เป็นงานช้าง จงกล้าที่จะไขว่คว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เดือนนี้ดาวแห่งความมั่งคั่ง น�ำเอาโชคด้านการเงินและลาภลอยมาให้คนปีมะเมีย ลองหาทางเพิ่มยอดขาย ค้นคว้าข้อมูลให้มากเท่าที่จะท�ำได้ และรักษาต�ำแหน่ง ที่หนึ่งในด้านการพัฒนาในธุรกิจของคุณไว้ ความรัก คุณคาดหวังได้เลยว่าจะได้พบคนที่มีความหมายในด้านชีวิตรักและความสัมพันธ์ส่วนตัว คุณก�ำลังสดใสร่าเริงและสามารถ คบหากับผู้คนได้หลายระดับ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าพอใจและแสนสุขส�ำหรับคนที่มีความรัก การศึกษา ตอนนี้เป็นเวลาที่น่าพอใจส�ำหรับนักเรียนปีมะเมีย ผลการเรียนของคุณจะสะท้อนถึงความกระตือรือร้นที่คุณทุ่มเทให้กับงาน และยิ่งคุณได้รับค�ำชมส�ำหรับความพยายามของคุณมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีแนวโน้มจะท�ำดีได้มากขึ้นเท่านั้น

ปี มะแม

การงาน เวลาที่เยี่ยมยอดส�ำหรับคนปีมะแมในที่ท�ำงาน คุณมีความสามารถที่น่าประทับใจ ทั้งในฐานะผู้น�ำและสมาชิก ในทีม จงรับผิดชอบให้มากขึ้นด้วยความกระตือรือร้นและคว้าโอกาสที่จะรับผิดชอบ คุณมีความสามารถที่จะสร้างแรง บันดาลใจให้ผู้อื่นและท�ำให้ผู้อื่นเคารพคุณได้ คุณมีโชคอยู่ในมือ จึงไม่ควรปล่อยโอกาสที่จะก้าวหน้าครั้งส�ำคัญต้องสูญเปล่าไป ธุรกิจ จงกล้าท�ำตามแผนการและความคิดของคุณ หากคุณเชื่อในบางสิ่ง ก็ลุยเลย คุณต้องตีเหล็กเมื่อยังร้อนตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องตัดสิน ใจอย่างรวดเร็ว เดือนนี้เป็นเวลาดีที่จะคบหากับคนที่มีความคิดเหมือนกัน ซึ่งเต็มใจจะเสี่ยงร่วมกับคุณ เดือนนี้ให้ก�ำไรงามส�ำหรับการ ร่วมหุ้นครั้งใหม่ที่เกิดจากความเชื่อใจระหว่างกัน รวมถึงเป้าหมายร่วมกัน ความรัก ชีวิตส่วนตัวของคุณก็มีแววน่าตื่นเต้นพอๆ กับชีวิตการงาน ความสัมพันธ์ใหม่มีโอกาสที่จะหยั่งรากลึก หากคุณได้พบคนที่ใช่ จงกล้าและแสดงเจตนาของคุณให้ชัดเจน หากคุณสนใจใครบางคน อย่ามัวแต่เอียงอายมิฉะนั้นคุณจะพลาดโอกาส คุณมีเสน่ห์อย่าง หาตัวจับยาก แม้ว่าคุณจะชอบเป็นฝ่ายถูกไล่ตามมากกว่าจะวิ่งตามเอง แต่คุณก็จ�ำเป็นต้องส่งสัญญาณ บางคนอาจมองว่าคุณสูงเกิน เอื้อมหากคุณไม่แสดงให้พวกเขารู้ คว้าความสุขไว้ให้ได้ หากคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เดือนนี้เป็นใจให้ความรักผลิบานน�ำความสุข มากมายมาให้คุณ ทั้งยังเป็นเวลามงคลส�ำหรับการแต่งงาน ของแต่งงานอย่างเป็นทางการ

ปี วอก

การงาน คุณเป็นผู้น�ำตามธรรมชาติ และส�ำหรับคนที่ก�ำลังหาทางไต่สูงขึ้นไปบนบันไดอาชีพ เดือนนี้คุณจะได้ปีน ขึ้นไปทีเดียวสองสามขั้น คุณเป็นคนที่น่าประทับใจในสายตาของผู้ที่ร่วมงานกับคุณ ทั้งคุณยังสร้างความประทับใจ ให้กับผู้คนที่คุณติดต่อด้วย ธุรกิจ เดือนนี้คือเวลาแห่งการลงมือ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เวลาคิดใคร่ครวญให้นานเกินไป สัญชาตญาณของคุณก�ำลังดี และคุณก็สามารถ ลงมือท�ำตามนั้นได้ เวลาอาจเป็นหัวใจส�ำคัญของหลายสิ่งที่คุณท�ำ อย่าลังเลหรือหันหลังกลับเมื่อเริ่มเดินบนเส้นทางแล้ว แม้ว่าไม่อาจ เห็นผลลัพธ์ได้ในทันที แต่ไม่นานสิ่งต่างๆ ก็จะเข้ามา ความรัก ความสัมพันธ์ใหม่มีโอกาสที่จะได้หยั่งรากลึกในเดือนนี้ หากคุณต้องการเช่นนั้น อย่ากลัวการผูกมัด คุณจะท�ำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น มากหากได้ลงเอยในความสัมพันธ์ที่มั่นคง ดังนั้นหากงานและเป้าหมายอื่นในชีวิตส�ำคัญส�ำหรับคุณ ก็ไม่ควรใช้เวลาวุ่นวายกับชีวิตรัก มากเกินไป คนโสดที่ก�ำลังคบหาใครอยู่ คุณคงอยู่เป็นโสดไปได้อีกไม่นานนัก คนที่แต่งงานแล้วจะมีชีวิตครอบครัวที่แสนสุข และแทบ ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางหนทางของคุณเลยในตอนนี้

64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน เดือนนี้คุณจะได้รับผลดีจากการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งชองเจ้านาย และผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งสูงกว่า คน อื่นๆ จะยินดีกับความส�ำเร็จของคุณ ซึ่งท�ำให้การประสบความส�ำเร็จยิ่งง่ายขึ้น จงคิดว่านี่คือเวลาที่จะแสดงผลงาน ของคุณให้ผู้อื่นรับรู้ ธุรกิจ โชคด้านการเติบโตให้ผลดีแก่นักธุรกิจปีระกาในเดือนนี้ คุณสามารถเดินหน้าตัดสินใจในทุกเรื่องที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ได้อย่างมั่นใจ คนที่อาจรู้สึกไม่มั่นใจจะพบความมั่นใจใหม่ๆ รอบตัวคุณ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะสร้างกลยุทธ์ใหม่เพื่อความส�ำเร็จ แต่เพราะโชคเดือนหน้า ไม่สู้ดีนัก จงท�ำงานอย่างฉลาดและรวดเร็ว ความรัก ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีส�ำหรับความรัก ดังนั้นจงทุ่มให้เต็มที่กับเรื่องของหัวใจ หากมีใครที่คุณหมายตาไว้ ควรเริ่มเดินหน้าในตอน นี้ โปรยเสน่ห์ที่คุณมีอย่างเป็นธรรมชาติ หากคุณตัดสินใจที่จะวิ่งตามบางสิ่ง คุณจะได้สิ่งนั้นมาแบบไม่ยาก การศึกษา คุณจะได้รับผลดีหากรับเอาผู้ชี้น�ำเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนนี้ คุณจะได้ประโยชน์มากมายจากค�ำแนะน�ำและค�ำชี้แนะ ดีๆ จากผู้ที่สามารถท�ำหน้าที่นี้ให้คุณได้

ปี จอ

การงาน การแข่งขันที่ดุเดือดในที่ท�ำงานอาจท�ำให้คุณหมดแรง ดูเหมือนทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่คุณ และเมื่อคุณ พลาด ก็มักมีใครสักคนแสดงให้เห็นว่าท�ำได้ดีกว่าคุณ การที่ต้องคอยพิสูจน์ความสามารถของตัวเองนั้นน่าเหนื่อยและ กดดัน คุณจึงไม่ควรหลวมตัวเล่นตามเกมนี้ ธุรกิจ สิ่งต่างๆ ค่อนข้างช้าลง แม้ว่าคุณจะพบว่ามีข้อเสนอหยิบยื่นมาไม่ขาด แต่ก็ต้องเดินหน้าอย่างรอบคอบ คุณอาจดึงดูดบุคคลที่ ไม่น่าไว้ใจเข้ามาในชีวิต และยากที่จะดูออกว่าใครจริงหรือใครหลอก รอจนถึงเดือนหน้าแล้วจึงค่อยวางเงินหรือลงทุนในเรื่องที่มีความ เสี่ยง คุณอาจต้องพักแผนการใหญ่ไว้ก่อน ตอนนี้ไม่ใช่เวลาดีส�ำหรับการเสี่ยงในเรื่องใหม่ๆ ความรัก ไม่ใช่เวลาที่ดีส�ำหรับความสัมพันธ์ คุณจะพบว่าตัวเองจะติดใจกับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณ คนที่ยังโสดควรสนใจ เรื่องอื่นแทนในเดือนนี้ ยังไม่ควรเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ เพราะสิ่งต่างๆ อาจพังลงไม่นานหลังจากเริ่มต้น และผลที่ตามมาอาจไม่ค่อย หน้าดูสักเท่าไหร่ ส�ำหรับคนที่มีคู่แล้ว คุณอาจพบว่าคุณต่างใช้อารมณ์ใส่กัน และมีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ จงเป็นฝ่ายถอย ไม่จ�ำเป็นต้องเถียงชนะทุกครั้ง แล้วคุณจะพบว่าการยอมเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาความสงบสุขได้ในตอนนี้

ปี กุน

การงาน ไม่ใช่เวลาที่ควรพยายามท�ำมากเกินไป แม้ว่าคุณอาจพยายามเพิ่มปริมาณผลงานของคุณ แต่ก็ไม่ควรหาทาง สร้างความประทับใจ ระวังอย่าล่วงเกินขอบเขตของผู้อื่น ระวังการแก่งแย่งชิงดีในองค์กรและอย่ายอมเป็นเหยื่อของ การต่อสู้ในที่ท�ำงาน คอยระวังความรู้สึกของผู้อื่นไว้ และต้องรู้จักสังเกตเจตนาที่ไม่ได้พูดออกมาด้วย ธุรกิจ สิ่งต่างๆ ในเรื่องของโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาจช้าลง ควรเดินหน้าอย่างระวัง คุณอาจดึงดูดคนที่ไม่ซื่อตรงเข้ามาในชีวิต ทางที่ดี ควรรอจนถึงเดือนหน้าแล้วจึงค่อยวางเงินหรือลงทุนในเรื่องที่มีความเสี่ยง ควรพักเรื่องแผนการใหญ่ของคุณไว้ก่อน ไม่ใช่เวลาที่ดีส�ำหรับ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆ สิ่งต่างๆ อาจผิดพลาดได้ง่ายๆ นี่คือเดือนแห่งการสูญเสียส�ำหรับคุณ ความรัก คนโสดจะพบว่าเดือนนี้คือช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรหวือหวาในด้านความรัก เหตุผลส�ำคัญคือตัวคุณเองที่ขาดความกระตือรือร้น มีเรื่องมากมายให้คุณคิด ความรักจึงส�ำคัญน้อยลงส�ำหรับคุณ ซึ่งก็อาจดีแล้ว เพราะมีความเสี่ยงที่คุณจะพบกับคนไม่ดีพอ ส�ำหรับคน ที่ก�ำลังคบหาดูใจและอยากสานความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้นควรรออีกสักพัก การศึกษา แม้สิ่งต่างๆ อาจดูไม่ง่ายดาย แต่ก็ไม่ควรให้ใจของคุณผิดหวังเกินไป คุณไม่สามารถท�ำได้ดีท่ีสุดตลอดเวลา โชคของคุณก�ำลัง อยู่ในช่วงที่ไม่ดี โชคด้านการเรียนจะดีขึ้นในเดือนหน้า 65 issue 86 march 2015


66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


67 issue 85 march 2015


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 85 march 2015


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 85 march 2015


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 85 march 2015


แสงสีเยาวราช ภาพและเรื่อง : กรวิก อุนะพ�ำนัก, นินิว

ตลาดที่ไม่เคยหลับไหล

ผ่ า นเทศกาลตรุ ษ จี น ไปไม่ น าน นั ก ท่ อ งราตรี ต ระเวนหาของกิ น อย่ า งดิ ฉั น ก็ อ ดนึ ก ถึ ง ของกิ น อร่ อ ยๆ บนถนนเยาวราชไม่ได้ “ถนนเยาวราช” เป็นชุมชนคนจีน ก�ำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นย่านธุรกิจการค้า การ เงิน การธนาคาร ร้านทอง ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ ยามค�่ำคืนเยาวราชจะแปรสภาพจากถนนเศรษฐกิจ เป็นถนนอาหารที่มีความยาวที่สุดแห่งหนึ่ง สองฟากถนนเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายชนิดวางขายเรียงรายเป็น แนวยาวมีทั้ง หูฉลาม ซุปรังนก ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ บะหมี่ ก๋วยจั๊บ แพะตุ๋นยาจีน เกาเหลาเครื่องในหมู ข้าวขาหมู อาหารทะเล เกาลัดคั่ว ของหวานและผลไม้หลากชนิด เลือกนั่งได้ทั้งแบบภัตตาคาร ร้านริมถนนหรือจะซื้อจากรถ เข็นและแผงลอยนานาชนิดก็ได้ ท่ามกลางบรรยากาศแสงไฟจากป้ายชื่อร้านเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำแบบกัน

74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

75 issue 85 march 2015


ดิฉันเชื่อว่าหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่เคยเดินชิมทุกร้าน เพราะมันเยอะเหลือเกิน เล่มนี้ดิฉันจึงคัดสรรร้านอร่อยที่หลาย คนอาจจะไม่เคยได้ลิ้มลองเพราะคิวยาวเหลือเกิน พร้อมน�ำภาพ บรรยากาศของถนนเส้นนี้มาฝากค่ะ ตามมาดูกันเลย

ราคาทับทิมกรอบน�้ำกะทิ ถ้วยละ 30 บาท เฉาก๋วยนม สด ถ้วยละ 30 บาท รวมเป็น 60 บาท

ก่อนกลับแวะซื้อ ขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราช กลับ บ้านซะหน่อย ตัวขนมปังมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบกรอบ แบบ นิ่ม และแบบกรอบนอกนุ่มใน เราขอน�ำเสนอแบบกรอบนอกนุ่ม ในค่ะ ลงตัวที่สุดแล้ว มีหน้าให้เลือกหลากหลาย แต่ที่เขาว่าเด็ด เลย คือเนยนม เพราะนมที่นี่เขาท�ำเองเป็นสูตรลับเฉพาะของ ทางร้านค่ะ ลองไปชิมกันนะคะ

ร้ า นแรกชื่ อ ร้ า นครั ว พรละมั ย (ร.9) อยู ่ ใ นซอย แปลงนาม เดินเข้าไปในซอยจะเห็นคนยืนต่อคิวรอโต๊ะ ร้านนี้ เด่นเรื่องกระทะร้อน มีอาหารให้เลือกอยู่หลายเมนู แต่เมนูที่ จะน�ำเสนอนั่นคือสุกี้แห้งกระทะร้อน และออส่วนกะทะร้อนค่ะ เสิร์ฟกันขณะเดือดเลยทีเดียว อร่อยไม่รู้ลืม ราคาสุกี้ทะเลกระทะร้อนจานละ 70 บาท ออส่วนหอย นางรมจานละ 100 บาท ไม่มีค่าน�้ำค่ะ รวมเป็น 170 บาท แนะน�ำอีกอย่างนะคะ เพื่อความสะดวกควรซื้อน�้ำดื่มจากร้าน สะดวกซื้อเตรียมมาเองก็ดีค่ะ

ราคาเนยน�้ำตาล แผ่นละ 12 บาท เนยนมแผ่นละ 18 บาท เนยช็อคโกแลต แผ่นละ 18 บาท รวมเป็น 48 บาท รวมทริปตระเวนหาของกินนี้เราหมดไปกับค่าอาหาร ทั้งหมด 188 บาท (ค่าน�้ำ 2 ขวด 10 บาท) ราคาไม่แพงจนเกิน ไปแต่อิ่มจุใจอย่างแน่นอน เยาวราชอาจจะเป็นย่านที่มีค่าครองชีพสูงก็จริง แต่ถ้า เสาะหาดีๆ เราก็สามารถพบร้านอร่อยมากมาย แถมยังอิ่มพุง กางในราคาประหยัดอีกด้วย เท่านี้เราก็เดินเที่ยว เดินกิน.อย่าง สบายใจแล้ว

ต่อด้วยของหวานกันที่ ร้านSweettime มีให้เลือก หลากหลายเมนูอีกเช่นกัน ทั้งรังนก บัวลอยน�้ำขิง สาคูแคนตาลู ป เฉาก๋วยนมสด ทับทิมกรอบน�้ำกะทิ เลือกกันตามความชอบใจ เลยค่ะ เราสั่งทับทิมกรอบน�้ำกะทิ กับเฉาก๋วยนมสด รสชาติ หวาน หอม ละมุนลิ้น มีน�้ำชามาเสิร์ฟฟรีแก้เลี่ยนด้วยนะคะ 76

IS AM ARE www.ariyaplus.com


77 issue 85 march 2015


การเดินทางไปเยาวราช

• โดยรถไฟใต้ดิน ลงสถานีหัวล�ำโพง แล้วต่อตุ๊กตุ๊ก หรือ แท็กซี่ มาลงที่ถนนเยาวราช • นั่งรถประจ�ำทางสาย 4 21 25 53 73 73ก 507 529 542 ที่ป้ายรถเมล์ตรงข้ามสถานีรถไฟหัวล�ำโพง • การเดินทางโดยรถยนต์ ไม่แนะน�ำให้ขับรถมาเอง เพราะหาที่จอดยาก แต่ถ้ามาทางถนนเจริญกรุง สามารถ จอดได้ที่ตลาดโลตัส (ตึกคาเธ่ย์เก่า) โดยเสียค่าจอดรถ เป็นรายชั่วโมง

78 IS AM ARE www.ariyaplus.com


อคีตท�ำให้เราเจ็่ บปวด แต่เราเลือกได้ว่าจะวิงหนีมันไป หรือใช้มันเป็นบทเรียน จากภาพยนต์เรื่อง THE LION KING

Photo : Unsplash

79 issue 85 march 2015


เจ้าแรก!!! กับ พ.ร.บ. เมืองไทย หาซื้ อง่ายได้แล้ววันนี้ ที่ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ เพรส เมืองไทยประกันภัย จับมือพันธมิตรธุรกิจ ร่วมกับ เทสโก้ เจอเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เจ้าแรกกับการขายประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. (แบบกล่อง) ทั้งเก๋ง กระบะ ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ นางนวลพรรณ ล�่ำซ�ำ กรรมการผู้จัดการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด ในการขายประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ผ่าน เทส โก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) โดยจะเริ่มจ�ำหน่าย ที่ 500 สาขาแรก และจะขยายเป็น 1,500 สาขา ทั่วประเทศใน เฟสถัดไป มูลนิธิธรรมดีร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด ปลุกพลังจิตอาสาทั่วประเทศ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15 – 25 ปี แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์กับโครงการ Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” รับสมัครเป็นทีมไม่เกิน 5 คน ส่งโครงการ ภายใต้หัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะมีสิทธิ์ เข้าร่วมอบรมพิเศษใน “บ้านความดี” พร้อมรับเงินทุนปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดี ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทุนการศึกษากว่า 2 แสนบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2558 ติดตามรายละเอียดโครงการฯ พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เฟสบุ๊ค www.facebook.com/dodclub ติดต่อสอบถามโทร 02-6102384

ครอบครัวพอเพียงร่วมสืบสานโครงการพระราชด�ำริฯ บ้านห้วยหินลาด

แกนน�ำเยาวชนครอบครัวพอเพียงจังหวัดบึงกาฬร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสืบสานโครงการพระราชด�ำริฯตามโครงการ “สานสายใยครอบครัว พอเพียง” ที่มุ่งเน้นการศึกษาและเดินตามรอยพระยุคลบาทเป็นส�ำคัญ โดย กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการฟาร์มอันเนื่อง มาจากพระราชด�ำริฯบ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เรียกว่าได้ รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากมาย

80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Roundabout

ครอบครัวพอเพียงจังหวัดขอนแก่นเริ่มเดินหน้ากิจกรรมอาสา

เฉลิมฉลองความรักด้วยตะเกียงน�้ำหอม ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ในงาน “ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส เซเลเบรติ้ง เลิฟ” ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส (Lampe Berger Paris) ตะเกียง น�้ำหอมต้นต�ำรับจากประเทศฝรั่งเศส แบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 117 ปี จัดงานแนะน�ำตะเกียงน�้ำหอมคอลเลคชั่น ล่าสุด และน�้ำหอมกลิ่นใหม่ “ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส เซเลเบรติ้ง เลิฟ” (LAMPE BERGER PARIS Celebrating Love) ชวนเซ เล็บคนดังแวะชมและเลือกน�้ำหอม 2 กลิ่นใหม่ก่อนใคร ณ Pop Up Store สยามพารากอน

แ ก น น� ำ เ ย า ว ช น ครอบครั ว พอเพี ย งโรงเรี ย น กั ล ยาณวั ต รจั ง หวั ด ขอนแก่ น เริ่มเดินหน้าท�ำกิจกรรมจิตอาสา โดยเริ่ ม จากกิ จ กรรมจิ ต อาสา ท�ำความสะอาดสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์ บ ้ า นแคน ทองจังหวัดขอนแก่น นับได้ว่า เป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่น่าชื่นชม และเกิ ด ประโยชน์ แก่ส ่วนรวม อย่างเป็นรูปธรรม

“โป๊ป” โชว์เมนูเด็ด หมู ไก่ หมัก เอาใจนักปรุง : บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยา กุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด (ที่ 5 จากซ้าย) ,นายนรวีร์ เศรษฐบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) จัดแคมเปญ “หมู ไก่ หมักพร้อมปรุง ตราซีพี” อร่อยทุกค�ำ เข้มข้น เข้าเนื้อทุกจาน ด้วยกรรมวิธีการหมักตามแบบสูตรเฉพาะจากซีพี สะดวกพร้อมต้มผัดทอดได้ทันทีโดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม โดยมี พระเอก หนุ่มขี้เล่น อารมณ์ดี “โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” มาร่วมขบวนปรุง เสิร์ฟ พร้อมกิจกรรมเชิญชวนถ่ายรูปคู่กับเมนูพิเศษ “ ชิม แชะ แชร์ เลย! ” ณ ลานหน้าอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม เมื่อวันก่อน และจะ มีให้ชิมทั่วกรุงเทพตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนี้ 81

issue 85 march 2015


ภาพ : www.wikimedia.org

“Heroes get remembered, but legends never die.” “ฮีโร่แค่ถูกจดจ�ำ แต่ต�ำนานไม่มีวันตาย”

เบ๊บ รูธ ต�ำนานนักเบสบอลชาวอเมริกัน ซึ่งเล่นเมเจอร์ ลีก (MLB) ตั้งแต่ปี 1914 – 1935 ถูกยกให้ เป็นนักเบสบอลอันดับ 1 ตลอดกาล

82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


83 issue 85 march 2015


84 IS AM ARE www.ariyaplus.com

Profile for porpeang

Is am are mar58 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2558

Is am are mar58 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2558

Profile for porpeang
Advertisement