Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

ปฐมบท

มูลนิธิชัยพัฒ นา พอเพียง อย่างไร ให้ใจเปฤท็นัยสคอุขนต์แวน

โรงเรียนพระห ัย โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยท

คุยนอกกรอบ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

Tourlist Guide หมู่เกาะสันตา

ดวงชะตาแสนกล ท่านย่าเฒ่า ข้อคิท่านดว.โดนใจ วชิรเมธี

บทสัมภาษร์พิเศษ!!!

E C A R Gกาญเกล้า ด้วยเศียรเกล้า

54 กรกฎาคม 2555


เทียนใบบัว

เทียนหิน

นครินทรา

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก

พรอมตอยอดเปนไมประดับเพื่อการคา

กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัยจ�านวน มากที่ได้ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการเอกชนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งในจ�านวนนี้มีหลายผลงานวิจัยได้ถูกน�าไปต่อยอด เชิงพาณิชย์แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้แก่นักวิจัย กรม วิชาการเกษตรจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�าปีให้แก่นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานพัฒนางานวิจัย งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น งานบริการ วิชาการ รวม ๑๐ รางวัล โดยในจ�านวนนี้มี เรื่อง “การศึกษา พรรณไม้วงศ Balsaminaceae และGesneriaceae บริเวณ เทือกเขาหินปูน” ซึ่งเป็นผลงานของ ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นประเภทพื้นฐานรวมอยู่ด้วย พรรณไม้วงศ์ Balsaminaceae หรือวงศ์เทียน และ Gesneriaceae หรือวงศ์ชาฤาษี เป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพใน การพัฒนาเป็นไม้ประดับ เช่น แอฟริกันไวโอเล็ต โคมญี่ปุ่น และอิมเพชั่น ซึ่งไม้ประดับดังกล่าวล้วนแล้วแต่พัฒนามาจาก พรรณไม้ใน ๒ วงศ์นี้ แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการส�ารวจและ ศึกษาพรรณไม้ทั้ง ๒ วงศ์ดังกล่าวในประเทศไทย

ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จึงได้ ท�าการส�ารวจ รวบรวม และศึกษาด้านอนุกรมวิธานพรรณไม้ วงศ์เทียนและวงศ์ชาฤาษี โดยเน้นไปที่บริเวณเทือกเขาหินปูน เนื่องจากมีลักษณะพิเศษที่จ�าเพาะกับพืชทั้ง ๒ วงศ์นี้ เพื่อเก็บ เป็นข้อมูลของประเทศไทย และพัฒนาเป็นไม้ประดับต่อไปใน อนาคต จากการสํ า รวจและเก็ บ รวบรวมตั ว อย า งจาก พื้นที่ธรรมชาติทั่วประเทศไทย พบพืชทั้ง ๒ วงศดังกลาวมี จํานวนมากถึง ๑๙๘ ชนิด เป็นพืชวงศ์เทียนจ�านวน ๖๐ ชนิด วงศ์ชาฤาษีจ�านวน ๑๓๘ ฃนิด ในจํานวนที่สํารวจไดทั้งหมด นี้จัดเปนพืชชนิดใหมของโลกจํานวน ๔๙ ชนิด ซึ่งได้มีการ ตีพมิ พ์เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกแล้ว ๑๐ ชนิด ซึง่ ๑ ในจ�านวนนีไ้ ด้ ขอพระราชานุ ญ าตใช้ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ว ่ า I. sirindhorniae และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชานุญาต พร้อมพระราชทานชื่อทั่วไปว่า “ชมพูสิริน” การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ทํ า ให ค  น พบพื ช ชนิ ด ใหม ของโลกที่นักอนุกรมวิธานพืชทั่วโลกสามารถนําไปใชอางอิง เปนเกียรติประวัติใหกับประเทศไทย ซึ่งข้อมูลและตัวอย่าง อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยได้เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช กรุ ง เทพ เพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาต่ อ ไปในอนาคต ที่ สํ า คั ญ คื อ สามารถนําพืชที่สํารวจไดเหลานี้ไปพัฒนาตอยอดใหเปนไม ประดับที่ไดรับความนิยมทั่วโลก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับของไทยต่อไป


การท�าดีนั้นท�ายากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�าเป็นต้องท�า เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งท�าได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดก�าลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี พระบรมราโชวาทพระราชทาน แกผูสําเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ สวนอัมพร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕


ฉบับที่สองของการปรับโฉม เพื่อนพ้องและน้องพี่ ครอบครัวพอเพียงส่งข้อความ Congratulations มาให้ มากมาย พร้อมกับบอกว่า ปรับโฉมแล้วน่าอ่านมากขึ้น จากที่น่าอ่านอยู่แล้ว ก็ดีใจค่ะที่สมาชิกยังให้การสนับสนุนเป็น อย่างดี และแถมมีจ�านวนสมาชิกมากขึ้น บก.ได้ตัดสินใจปรับโฉม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะ ปัญหาของ “แพงทั้งแผ่นดิน” เล่นเอาพี่ค่ายเหนื่อยกันตามๆ แต่ก็เต็มใจค่ะ ทุกคนเต็มใจและเต็มที่ในบทบาทของ “บุรุษไปรษณีย” ก็เหมือนกับที่ เราพยายามบอกกับน้อง ๆ และสมาชิกชุมชนต่างๆ ว่า

“การพูดเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับผู้ที่ยังขาดแคลนนัน้ เป็นเรื่อง ยาก และการที่จะพูดว่า ก็เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นี้แหละ ที่จะท�าให้ประชาชน พ้นจากความขาดแคลน ยิ่ง ยากกว่า” เรื่องราวต่างๆมากมายที่ปรากฎอยู่ใน IS AM ARE ล้วนแล้วเป็นเรื่องจริงของชีวิต การบริหารงานของนัก บริหาร นักเรียนและชุมชนต่างๆ มากมายที่น�ามาบอกเล่า ความสุข ความส�าเร็จและประสบการณ์ดี ๆ ของการ “ให้” ตลอดจนความรู้และความบันเทิงที่ บก.พยายามสรรหามาฝาก ตลอดจนคอร์สเรียน ฟรีมากมายจากอาจารย์ผู้ใจบุญ เช่น อาจารย์ปิง ดาวองซ์ (ภาษาไทย), อาจารย์สมศรี (ภาษาอังกฤษ) และอาจารย์อีกหลายท่าน ที่มามอบคอร์สเรียนฟรีให้น้องๆ ที่ติดตามอ่าน IS AM ARE ก็ลองอ่านดูนะค่ะว่ามีกติกาการรับคอร์สเรียนฟรีกันอย่างไรบ้าง เพราะพี่อยู่เย็นก็ พึ่งจะไปมอบคอร์สเรียนฟรี กับน้องที่ได้รับทุนจากสามโรงเรียน คือโรงเรียนราชินี , โรงเรียน วัดมกุฏกษัตริย์และโรงเรียนสายน�้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อเร็วๆนี้ แล้วพบกันใหม่นะค่ะ

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สรางนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย, พุธทรัพย มณีศรี, ชมนาด พงศพนรัตน, ดร.เสรี พงศพิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน, นงลักษณ หอตระกูล , ผศ.ดร.ทิพวัลย สีจันทร, รังสิมา จารุภา, ปราชญ บุณยวงศวิโรจน ประธานด�าเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง บรรณาธิการ : อภีม คูพิทักษ กรรมการผู้จัดการ : ภาวัช ครูซ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ : ชัชชัย สุขขาวดี, พุฒิพัฒน กมลจรัสพงศ, สุพิชฌาย กมลจรัสพงศ ผู้อ�านวยการฝายการตลาด : รัชดาภรณ ศรีนวลสุข ฝายการตลาด : นุชนาถ คันธธาศิริ ศิลปกรรม : เอกรัตน คงรอด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : สํานักงานกฎหมาย พิทยาเพชรพลอย โรงพิมพ : บริษัท ฐานการพิมพ จํากัด จัดจ�าหน่าย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจําหนาย จํากัด ส�านักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหลอ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖

๒๐

๓๕

๔๐ ๔๒

๖๘ ๗๑ ปฐมบทมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี ธรรมะติดปก ว.วชิรเมธี ดวงชะตาแสนกล ความเปนตน ความเปนครู หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เครือขายรักษปา สรางคน วิธีพอเพียงภาคใต้ กิจกรรมครอบครัวพอเพียง โรงเรียนศรีอยุธยา คุยกับดาว ดรุณี เจริญพานิช

๖ ๑๔ ๑๖ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๔ ๔๐ ๔๒

๗๖ คุยนอกกรอบ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท How to Health รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ ตัวไกลหัวใจอยูใกล ดร.ไสว บุญมา Andrew biggs คุยเฟองเรื่องเรนลับ Healthy Hour โฟกัสอาชีพ ปราชญชาวบาน เราจะสรางความยั่งยืนใหกับชีวิตไดอยางไร โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนต์แวร รอบคอบรูคิดพิชิตมะเร็ง Tourist Guide Social news by pass@siam

๔๘ ๕๔ ๕๖ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๓ ๖๔ ๖๘ ๗๑ ๗๔ ๗๖ ๘๐ ๘๒

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5


ปฐมบท

มูลนิธิชัยพัฒนา

... มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาจั ด ตั้ ง ขึ้ น ใน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ ซึ่งครบ ๒๓ ปี ใ นปี นี้ ไม่ มี มู ล นิ ธิ ใ ดที่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นนายก กิตติมศักดิ์ ส่วนใหญ่อยู่ในพระบรมราชา นุ เ คราะห์ ห รื อ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ วั น ที่ไปจดทะเบียนขอตั้งมูลนิธิ ไม่ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นมูลนิธิของพระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ จด ทะเบียนจึงขอทราบที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ผมก็ ไ ม่ รู ้ ว ่ า จะตอบเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งไร จึงบอกไปว่าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ไม่มีที่อยู่ เจ้ า หน้ า ที่ ก็ ส งสั ย และถามต่ อ ว่ า ผู ้ ที่ ด� า รง ต� า แหน่ ง เป็ น นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ป ระกอบ อาชีพอะไร ก็ตอบได้เพียงว่าท่านมอบหมาย ให้มาจดทะเบียนแทนเท่านั้น ถามไป ถาม มา ความจึงกระจ่างออกมาแท้จริงนายก

6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

กิตติมศักดิ์ ก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ในวันนั้นเจ้าหน้าที่ตกใจกันมาก แต่ การขอจดทะเบียนก็เป็นไปตามขั้นตอนตาม ระเบียบเหมือนกับมูลนิธิอื่นๆ ทุกประการ Founded on 14 June, 1988, the Chaipattana Foundation has celebrated its 23rd anniversary this year. There is no other foundation in Thailand with His Majesty established as Honorary President. The other royally-affiliated organizations were established either under his patronage or sponsorship. On the day I went to register the Foundation as a juristic person, I did not mention to the registrar that this was His Majesty’s Foundation. When the registrar proceeded to ask for

the Honorary President’s contact details, I was unsure of how to provide them and, therefore, had to respond that they were not available. Somewhat suspicious, the registrar asked about the Honorary President’s occupation which I was reluctant to explain. I insisted only that this Honorary President requested that the Foundation be registered. After a few more attempts to clarify the situation, it became known that His Majesty the King was the Honorary President of the Foundation. Despite much astonishment, the registration proceeded according to rules and regulations applied to any other foundations.


พระราชด�าริที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัย พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นเรื่องที่จดจ�าได้อย่าง แม่นย�าทีเดียว วันหนึ่งได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าฯ ที่ พ ระต� า หนั ก ภู พ านราชนิ เ วศน์ จั ง หวั ด สกลนคร และมี รั บ สั่ ง ว่ า งานบางอย่ า งที่ จ�าเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่าง เร่ ง ด่ ว น โดยไม่ ต ้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนมากนั ก ยังไม่มีหน่วยงานใดท�าได้ ระบบเดิมที่มีมา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ คือการตั้ง ส�านักงานคณะ กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หรือ กปร. ซึ่ง เป็นหน่วยราชการ มีระเบียบขั้นตอนของ ราชการ บางครั้ ง จะข้ า ม หรื อ ลื ม ปฏิ บั ติ ตามกฏระเบียบนั้นก็ไม่ได้ ท�าให้การช่วย เหลื อ ประชาชนที่ เ ดื อ ดร้ อ นกระท� า อย่ า ง รวดเร็วไม่ได้ I can recall vividly the day on which the Chaipattana Foundation was initiated. I was called into an audience with His Majesty at the Phu Phan Rajanivet Palace in Sakon Nakhon province. He raised the necessity of an organization currently not existing but able to work promptly to assist the people without procedural constraints. The Royal Development Projects Board (RDPB), founded since 1981, has been understandably restricted by governmental rules and regulations due to its governmental status. It is not therefore equipped to respond to the people’s needs as promptly ผมขออัญเชิญพระราชกระแสที่ ได้พระราชทานค�าจ�ากัดความถึงการด�าเนิน งานของมูลนิธชิ ยั พัฒนา เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มีรับสั่งว่า “งานของมูลนิธิชัย พัฒนานั้น ต้องท�าเร็ว คิดเร็ว แก้ปญหาเร็ว

เรื่องเช่นนี้ไม่สามารถท�าในระบบราชการ ได้ เนื่องจากราชการนั้นมีระเบียบขั้นตอน มากพอสมควร ไม่ทันกับเวลาและการแก้ ปญหา เราต้องใช้ความรวดเร็ว มูลนิธิฯ จะ ด�าเนินการเป็นตัวอย่างก่อน ถ้าทางระบบ ราชการเห็นสมควร จะน�ามาเป็นประโยชน ในการท�า หรือจะเป็นแบบอย่างก็ได้” สรุปคือ ต้องท�าเร็ว บางครั้งเกิด ปัญหาเดี๋ยวนั้นก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเดี๋ยว นั้ น ถ้ า ไปขออนุ มั ติ จ ะเกิ ด ความล่ า ช้ า ถ้ า เป็นเอกชน หรือเป็นส่วนของมูลนิธิฯ นั้น สามารถที่จะท�าได้ทันทีทันใด With humility, I would like to repeat His Majesty’s remarks delivered in July, 1996, which succinctly reflect the work envisaged by the Chaipattana Foundation.“The Chaipattana Foundation is tasked to think, operate and respond to problems quickly. These qualities cannot be demanded from governmental agencies because of their extensive rules and procedures which would hinder promptness in tackling problems. The Chaipattana Foundation’s ability to act quickly can be a model which can be adopted

by any governmental agency in working for the nation.” In summary, the Chaipattana Foundation is to act promptly. It must respond to problems immediately. Request for approval shall restrict such response. Non-governmental organizations or foundations are capable of delivering such work. ในขณะนั้ น ผมด� า รงต� า แหน่ ง เลขาธิการกปร. ถวายงานพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ อยู ่ แ ล้ ว ทรงพระกรุ ณ า โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผมด�ารงต�าแหน่งเป็น เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ด�ารงต�าแหน่ง ๒ แห่ง ด้านหนึ่งเป็นส่วนของราชการ ถ้าสิ่งใด กระท�าได้ให้ท�าในนามของส�านักงาน กปร.

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7


หากมีรับสั่งให้ท�าอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัย อีกด้านหนึ่งในการท�างานซึ่งเป็นส่วนของ มูลนิธิชัยพัฒนา ฉะนั้น การท�างานจึงคล่อง ตัวประสานกันได้เป็นอย่างดีประชาชนพ้น ทุกข์อย่างรวดเร็ว Serving as the RDPB Secretary-General, I was also appointed by His Majesty to be the Secretary-General of the Chaipattana Foundation. The dual role meant I was provided with both governmental and non-governmental channels to perform my duties in response to His Majesty’s. For the initiatives which required prompt work implementation, I would turn to the Chaipattana Foundation. The collaboration between the two agencies resulted in more efficient work that could quickly rid people of their suffering. ส�าหรับชื่อของมูลนิธิฯ และตรา ของมูลนิธิฯ ได้ทรงออกแบบด้วยพระองค์ เอง ได้ พ ระราชทานเป็ น กราฟฟิ ก ด้ ว ย ระบบคอมพิวเตอร์ออกมา ได้พระราชทาน ค�าอธิบายว่า การแก้ไขปัญหาใดๆ เปรียบ เสมื อ นการท� า สงคราม เพราะว่ า ปั ญ หา ต่างๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาความเป็นอยู่ของสังคม และปัญหา สิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดปัญหาต้องเข้ามาช่วย กันแก้ไขปัญหา เหมือนกับการท�าสงคราม แต่ เ ป็ น การท� า สงครามที่ ไ ม่ ต ้ อ งใช้ อ าวุ ธ หากใช้ “กระบวนการพั ฒ นา” เข้ า มา แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หมดสิ้นไป และผล สุดท้ายเหมือนกับการที่เราได้รับชัยชนะที่

8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เกิดจากการพัฒนา จึงได้พระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิชัยพัฒนา” และในตราสัญลักษณ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนาประกอบไปด้วยของสูง ทั้ง ๔ ประการ คือ ๑.พระแสงขรรค์ชัยศรี มีความ หมายถึงสงครามครั้งนี้การที่จะแก้ไขปัญหา ของประชาชน พระองค์จะทรงเป็นผู้น�าทัพ ด้วยพระองค์เอง ๒.ธงกระบี่ ธุ ช เป็ น ลั ก ษณะ แห่งชัยชนะในการต่อสู้ และเป็นธงน�าทัพ ต้ อ งการให้ ทุ ก คนเข้ า ร่ ว มในกองทั พ ช่ ว ย พระองค์ด้วย ๓.ดอกบั ว หมายถึ ง ความ สงบร่ ม เย็ น ความเจริ ญ งอกงามและความ บริบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่น�าไปสู่

ความอยู่ดีกินดี และความสงบสันติสุขของ ประชาชนโดยทั่วหน้ากัน ๔.สั ง ข์ หมายถึ ง ความร่ ม เย็ น เป็นสุขและความอุดมสมบูรณ์ จะเห็นว่า ไม่มีพระราชประสงค์ ที่จะน�าทัพตามล�าพัง แต่ทรงต้องการให้มี กองทัพตามหลัง สิ่งที่เป็นพระราชประสงค์ คือ ช่วยกันรบ ช่วยกันแก้ปัญหา รับสั่งว่า ถ้าเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ทุกสิ่งทุก อย่างก็จะส�าเร็จได้ His Majesty also became directly involved in the establishment of the Foundation. He designed the emblem with the support of a computer graphics system. In his explanation of the emblem, His Majesty referred to resolving problems as fighting an enemy in a war. Problems in the economy, society, well-being, and environment need to be managed by united efforts of various parties. These efforts can invoke those needed to attack an enemy in a war. Instead of weapons, these efforts utilize a development process to tackle the problems. Ultimately, victory in this war shall be the victory of development. Hence, His Majesty


named the Foundation “Chaipattana,” which means “victory of development.” In regard to the emblem, His Majesty combined four highly regarded objects, including: 1.Chaisri Royal Sword, symbolizing His Majesty as the commander-in-chief of the war on problems faced by the people. 2.Krabi Tuj Flag, symbolizing victory in the struggle against suffering of the people. It leads and unites all efforts to fight for the people. 3.Lotus Blossom, representing serenity, prosperity as well as an abundance of crops and food products which lead to well-being for all Thais. 4.Royal Conch, representing holy waterover the land, which leads to cheerfulnessand a state of abundance. It should be emphasized from the emblem that His Majesty did not intend to lead alone but preferred a ‘supporting army’ to help with resolving problems. He once said that ‘All can be achieved if we unite our energies and minds.’

ตลอดระยะเวลากว่ า ๒๓ ปี ที่ ผ ่ า น ม า มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ น า ไ ด ้ เ ผ ชิ ญ เหตุการณ์หลายๆ อย่าง ถ้าประชาชนเดือด ร้อน เราต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือ การถวาย งานต้องพิถีพิถัน รวดเร็ว บางครั้งต้องสละ เวลาความเป็นส่วนตัวออกไป คิดถึงส่วนรวม เป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว Over the past 23 years, the Chaipattana Foundation has gone through many experiences. When the people suffered, the Foundation had quickly opted to help. Carried out in response to His Majesty’s initiative, the work has to be prompt and effectively implemented. All employees of the Foundation have at times been asked to devote their time and energies to the society. งานแรกของการถวายงานใน ส่ ว นของมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา คื อ เรื่ อ งของ “ทฤษฎีใหม่” ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัด สระบุ รี มี รั บ สั่ ง ให้ ไ ปซื้ อ ที่ ดิ น ข้ า งวั ด แห่ ง หนึ่ง ผมได้ไปเจอเป็นที่ดินใกล้วัดมงคลอยู่ ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี ตอนหลั ง เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น มงคลชัยพัฒนา ตอนไปซื้อที่ดินแถวนั้นไม่ ได้บอกชาวบ้านให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯให้มาซื้อ ผมและพรรคพวก ปลอมตัวเป็นนายหน้าเพื่อมาซื้อที่ดินชาว บ้านสงสัยเหมือนจะไม่ไว้วางใจ จึงมีการ เจรจาต่อรองกัน เรื่องที่น่าแปลกก่อนที่จะ ไปซื้อที่ดิน ปรากฎว่าชาวบ้านก�าลังเดือด ร้อนเรื่องของโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ คน ต่างจังหวัดนั้นเรื่องของศาสนานับเป็นเรื่อง

ส�าคัญมาก ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ไปปรึกษา กับรองเจ้าคณะจังหวัด ท่านบอกว่าจะมีผู้ มีบุญญาธิการเข้ามาช่วยสร้างวัดให้ส�าเร็จ มีชาวบ้านบางคนได้ฝันถึงพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วย วันรุ่งขึ้นผมและคณะ ได้เดินทางไปที่นั่นพอดี ซึ่งเป็นเรื่องประจวบ เหมาะ เราไม่ได้บอกชาวบ้านว่าใครให้มาซื้อ ที่ดิน จนกระทั่งความกระจ่างเมื่อชาวบ้าน เห็นรูปในปฏิทินที่ติดบนผนังบ้าน มีรูปผม และคณะยื น อยู ่ ด ้ า นหลั ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ผลสุดท้ายชาวบ้านก็ยอม ขายที่ ดิ น ให้ ตอนหลั ง ได้ มี ค หบดี แ ถวนั้ น น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพิ่มอีกจ�านวนหนึ่ง The first work implemented by the Chaipattana Foundation in response to His Majesty’s initiative was related to the Concept of New Theory at Wat Mongkol Chaipattana (Mongkol Chaipattana Temple) in Saraburi province. His Majesty requested the Foundation to purchase a plot of land located next to the temple, which was previously

www.ariyaplus.com IS AM ARE : ๙


recognized as Wat Mongkol. I went to inspect the area before buying it. In our attempt to conceal the real buyer from the locals, other officers from the Foundation and I acted as real estate brokers. Yet we could not prevent some suspicion which resulted in a negotiation. An interesting development leading up to the land purchasing was the concern of the local residents about the late completion of the house of prayer. This is understandable considering the fact that Buddhism has such a significant role in rural Thai society. A senior monk consulted by the local residents mentioned that a person with great merit would come to offer help with the construction. One local resident also had a dream about His Majesty. These coincidental happenings facilitate our attempt to purchase the land. However, the truth was revealed when the locals saw a picture of me and the others taken with His Majesty on a calendar. Finally, they became more willing to sell the land to us. More land in the same area was also donated to the Foundation by a generous resident. แนวพระราชด� า ริ ข องพระองค์ ท่าน มีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้าน พระ สงฆ์ และข้าราชการมีจุดศูนย์รวม หรือที่ เรียกว่า บ-ว-ร คือ บ้าน วัด ราชการหรือ

1๐ : IS AM ARE www.ariyaplus.com

โรงเรียน ถ้าชาวบ้านเกิดมีปัญหาจะได้มา ปรึกษากับเจ้าอาวาส ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ติดต่อกับทางราชการได้ เพื่อให้การติดต่อ ระหว่างประชาชนและข้าราชการราบรื่น His initiative stemmed from his intent to unite local residents, monks, and civil servants into a community of baan (home), wat (temple), and rongrien or ratchakarn (school or government agencies). The three pillars of the community would consult each other and work with one another for the mutual benefits. ส�าหรับที่ดินที่มูลนิธิชัยพัฒนาซื้อ ไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมีรับสั่งให้ ท�าเป็นแปลงนาทดลอง แต่ก็ประสบความ ล้มเหลว เพราะการขุดบ่อหลายแห่งไม่พบ แหล่งน�้าเลยแต่ด้วยเดชะบุญ ปรากฎว่าได้ เจอแหล่งน�้าแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นตาน�้าขึ้นมา สุดท้ายจึงส�าเร็จมีน�้าที่จะไปท�านา ปลูกพืช ผักต่างๆ ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวฯเสด็จฯ ไปทรงงานมีรับสั่งว่า “ดีแล้ว มี ทั้ ง แปลงนา มี ก ารเก็ บ กั ก น�้ า ปลู ก พื ช ผักครบถ้วนสมบูรณดี อันนี้ถือได้ว่าเป็น ทฤษฎีใหม่” จึงเป็นที่มาของเกษตรแบบ ทฤษฎีใหม่ หลายทฤษฎีเกิดจากการที่เรา ปฏิบัติงาน ลองผิดลองถูกกันอยู่หลายครั้ง จนประสบผลส� า เร็ จ ทุ ก อย่ า งลงตั ว เป็ น เหมือนสูตร As for the purchased land, initial response to his initiative to establish a demonstration plot for rice paddy failed due to lack of water resources. Later on, it was fortunate that a natural fountain was discovered and, therefore, the water was used to develop the rice paddy and grow vegetables and other plants. Upon his official visit, His Majesty commented on the Foundation’s first project that “This is well implemented because there is a rice paddy, a water reservoir, and plenty of home-grown vegetables. This is a new theory.” And that was the beginning of New Theory-based agriculture. Many theories have been the result of the implementation of the projects and a process of trial and error. Everything was properly arranged like a formula. ทรงสรุปว่านี่คือ “ทฤษฎีใหม่” สามารถค�านวณออกมาเป็นสูตรได้ว่า ๓๐๓๐-๓๐-๑๐ ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าทุกคน ท�าอย่างนี้คิดว่าสามารถที่จะอยู่ได้ เมื่อถึงฤดู


น�้าหลากควรกักเก็บน�้าส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อ หน้าแล้งจะได้มีน�้าไว้ท�าการเกษตร พืชผล ที่ออกมาส่วนเกินยังสามารถน�าไปจ�าหน่าย ได้อาจรวมกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ หรือน�าไปสู่ การพาณิชย์ อันนี้ต้องตั้งอยู่ในฐานของความ สามัคคีของกลุ่มต่างๆ เห็นได้ว่าทรงคิดอย่าง เบ็ดเสร็จแบบบูรณาการจริงๆ หลังจากนั้น ได้จดสิทธิบัตรในนามของมูลนิธิชัยพัฒนา His Majesty proclaimed this project the New Theory, with the ratio of 30-30-30-10 as the optimal land division currently adopted. He viewed that farmers who practice the New Theory shall become self-reliant. In the monsoon, water should be stored for farming during the dry season. Agricultural produce should be grown for household consumption, with the excess harvest sold to raise income. Farmers may form cooperatives to help them sell their products. Such structure needs local integration. The New Theory, therefore, reflects His Majesty’s holistic approach to supporting farmers, and was later patented by the Chaipattana Foundation. ในส่ ว นของการพัฒนาหลังจาก นั้น สามารถขยายเป็นโครงการพระราชด�าริ ต่างๆ ประมาณ ๒๐๐ กว่าโครงการได้มีผู้มี จิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินอีกจ�านวน มาก ที่ ดิ น เหล่ า นี้ ก ระจายอยู ่ ทั่ ว ประเทศ ส่วนหนึ่งได้จัดท�าเป็นศูนย์สาธิตเช่น สาธิต การท�าเกษตร สาธิตการเลี้ยงปลา แล้วแต่ สภาพพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ ความต้ อ งการของประชาชนเป็ น หลั ก มี ศูนย์สาธิตให้ชาวบ้านมาศึกษาเรียนรู้ ใน เรื่องของความรู้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ มากกว่าการที่เราจะช่วยเหลือเงินทองให้ เขา เพราะเขาสามารถที่ จ ะน� า ความรู ้ ม า ช่วยตัวเองได้ตลอดไป อันนี้ถือเป็นหลักของ มูลนิธิชัยพัฒนาอีกประการหนึ่ง The subsequent work of the Chaipattana Foundation gave birth to more than 200 royally-initiated development projects. A number of plots of land scattered across the country were donated to further His Majesty’s

development initiatives. Depending on local structure and preferences, some of these plots have been developed into demonstration plots for agriculture and fisheries. In my view, knowledge dissemination is more important than financial donations because knowledge is more sustainable and will benefit the people for the rest of their lives. This is another key principle of the Chaipattana Foundation. โครงการในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่น่าสนใจอีกโครงการ คือ โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน เนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้วิธีการธรรมชาติ เช่น การใช้พืช การใช้บ่อดักตะกอน ซึ่งไม่ ต้องใช้พลังงาน ไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคา แพงแต่ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ น�้าเน่า เสียต่างๆ จากเพชรบุรีถูกน�ามาบ�าบัดที่นี่ ด้วย เมื่อเราบ�าบัดน�้าเสร็จยังมีผลพลอยได้ ที่ตามมา คือ น�้าที่ผ่านการบ�าบัดเรียบร้อย แล้วสามารถที่จะน�ามาเลี้ยงปลา หรือท�าการ เกษตรได้อีกด้วย และส่งผ่านป่าชายเลน ท�าให้ทรัพยากรชายฝังมีความอุดมสมบูรณ์ ได้อีกประการหนึ่งด้วย In addition to the agricultural focus, the Chaipattana Foundation has also contributed to the nation’s environmental improvement. A highlighted project is the royally-initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project in Petchburi province where wastewater is treated by natural methods such as grass filtration and a siltation pond. It demonstrates and promotes wastewater treatment without the use of costly chemicals and machinery. Wastewater from various locations in Petchburi province has been treated here. The result is water which can be used for both fish farming and other agricultural purposes while the rest is released into the nearby mangrove forest.

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 11


บุคลากรในส่วนกลางของมูลนิธิ ชัยพัฒนาในปัจจุบันมีประมาณ ๗๐ กว่า คน ท�างานครอบคลุมดูแลโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ และยังมีส่วนของราชการอีก หลายหน่วยงานที่ได้เข้ามาประสานงานช่วย เหลือเราเป็นอย่างดีรวมทั้งพลังสนับสนุน จากองค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน และ ประชาชนทั่วไป At its central office in Bangkok, the Chaipattana Foundation has more than 70 employees to undertake implementation of various projects nationwide. The Foundation has also collaborated with individuals and other public and private agencies to mobilize support for our work. ผมคิ ด ว่ า พลั ง ที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด ก็ คือ ประชาชน เพราะผลพวงของกิจกรรม ของมูลนิธิชัยพัฒนาทั้งหมดนั้นได้กลับไปสู่ ประชาชน ยกตัวอย่างของการเกิดภัยสึนามิ หรือดินถล่มที่อุตรดิตถ์ เราต้องเข้าไปแก้ไข ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว มูลนิธิชัยพัฒนาได้ แยกรับผิดชอบภารกิจนี้กว่า ๒๐๐ หลังคา เรื อ น ถ้ า เป็ น การรั บ เหมาธรรมดาคงยั ง ไม่ เ สร็ จ จะท� า อย่ า งไรให้ ส ร้ า งบ้ า นเสร็ จ ภายใน ๓-๔ เดือน ปรากฎว่าได้มีหน่วยงาน ทางทหารมาช่วยถึงหนึ่งกองพัน เป็นทหาร ช่างจากราชบุรีประมาณ ๕๐๐ คน ได้บอก ทางทหารว่าต้องการให้เสร็จภายใน ๓- ๔ เดือน ทางทหารบอกว่าไม่น่าจะทันตามที่ ก�าหนด เนื่องจากก�าลังคนไม่เพียงพอต้อง ไปขอก�าลังเข้ามาช่วยอีก ๖๐๐ คน สุดท้าย ก็มีนักเรียนอาชีวศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้ามาช่วย ผลพลอยได้ ก็คือ ความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง บ้านให้ผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้ จนส�าเร็จ พระราชกระแสที่รับสั่ง คือ “ถ้า เราร่วมแรงกันท�าภารกิจ ต่อให้หนักหนา

12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เพียงใดจะต้องส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะ ความสามัคคีกัน” I believe that the key factor for our work is the support from the people. This can be illustrated by our experience from the recovery efforts in the aftermath of the 2004 tsunami and the 2006 mudslide in Uttaradit province when prompt assistance was required. The Chaipattana Foundation resolved to build houses within 3-4 months for more than 200 affected households. Such demand could not be met by regular construction work. A unit of 500 military engineers from Ratchburi province was dispatched to assist with our implementation, but even their support remained insufficient. Finally, an additional 600 workers, as needed, came from various vocational schools around the country to contribute to our operations. Our success in building the houses truly reflects the people’s unity which echoes His Majesty’s remarks that ‘All can be achieved if we unite our energies and minds.’

การสร้างบ้านใหม่นี้ไม่ได้สร้าง ในพื้นที่เดิมเพราะไม่แน่ใจถ้าเกิดเหตุอาจ จะมีผลกระทบขึ้นอีกจึงไปสร้างในพื้นที่ใหม่ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ จัดสรรพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ กรณีของดินถล่ม ที่ อุ ต รดิ ต ถ์ นั้ น มี ค วามเสี ย หายอย่ า งมาก เพราะมีบ้านเรือนเสียหายต้องสร้างถึง ๓๐๐ หลัง จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ สิ่งต่างๆ เหล่า นี้ไม่ใช่เพียงการสร้างบ้านให้เสร็จแต่จะท�า อย่างไรให้ชาวบ้านเขาสามารถอยู่ได้ อัน นี้ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เพราะว่าเขาอาจต้อง เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิถีชีวิตต่างๆ The houses were not built in the same locations which had been affected due to the volatile situation. With the cooperation from the Ministry of Natural Resources and


Environment, the Foundation was able to find safe areas to build the houses. The damage caused by the Uttaradit mudslide was particularly severe which prompted the Foundation to provide up to 300 houses within a new residential village. The aim was not merely to replace the debris with houses but to ensure the improved livelihoods of the victims. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีรับสั่งเกี่ยวกับการท�างานกับพระองค์ ซึ่ง ผมจ�าประโยคนี้ได้อย่างขึ้นใจ “มาท�างาน กับฉันนั้นไม่มีอะไรจะให้ นอกจากความสุข ที่จะร่วมกันในการท�าประโยชนให้ผู้อื่น” ประโยคนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคที่เรียบง่าย แต่ยิ่งใหญ่ หลังจากพระราชทานประโยคนี้ เรียกว่าเป็นหลักชีวิตของพวกเรา คือ เรา เหนื่อยแต่เราไม่ได้มีความทุกข์ เมื่อเสร็จ ภารกิจเราก็ได้พักผ่อน แต่ส�าหรับผู้ที่ประสบ ภัยนั้นเขารอคอยด้วยความทุกข์ ทั้งสูญเสีย ทรัพย์และการเสียชีวิตเสร็จภารกิจเราได้สิ่ง ตอบแทน นั่นคือ “ความสุข” อันนี้เป็นพลัง ที่ยิ่งใหญ่มาก His Majesty once made a comment which I remember by heart that ‘Working with me won’t be rewarded with anything further than joy brought by committing to mutual benefit.’ I consider this comment to be simple yet profound and one which all Foundation members,

including myself, have always firmly adhered. We may have felt overwhelmed by these operations, but our hardship could not be compared with that experienced by the victims whom we worked for. What we had received in return at the end of the operations was sheer delight which suddenly re-energized us. ตราสินค้า “ภัทรพัฒน” จะเห็น ได้ว่าโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูก ข้าว พืชผล ต้นแฝก ชาวบ้านไม่สามารถที่ จะน�าสินค้าต่างๆ จ�าหน่ายออกสู่ตลาดได้ นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ ให้ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาเป็ น ช่ อ งทางในการน� า สินค้าต่างๆ ไปจ�าหน่าย เพื่อส่งเสริมราย ได้ ใ ห้ ป ระชาชน ทรงตั้ ง ชื่ อ ตราสิ น ค้ า ว่ า “ภัทรพัฒน” ที่มาจากค�าว่า ภัทร-พัฒนา “ภัทร” มาจาก พระเจ้าแผ่นดิน “พัฒนา” มาจาก ผลของการพัฒนางานตามโครงการ พระราชด�าริ ส่วนตราเลข ๙ อีกนัยหนึ่งมี ลักษณะคล้ายรูปช้างหมอบอยู่ To help put the agricultural produce resulting from the projects implemented by the Foundation into the market, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, as Executive Chairperson, initiated a marketing solution under the Foundation’s brand named Pat Pat. Granted by Her Royal Highness, the

title stands for outcome of royallyinitiated development projects. มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยพัฒนา บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้น บางครั้งเรื่องราวนั้น อาจจะเริ่มจากเรื่องที่ ง่ายๆ แต่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาว บ้าน ในบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ รวมถึงความมั่นคง เพราะ ชาวบ้านไม่ใช่รากหญ้า แต่เป็นรากแก้วของ ประเทศ The Chaipattana Foundation implements projects that will further the people’s well-being. Our experience may have been involved with issues of everyday life, but they mirror the people’s ways of living. For the most part, they are issues which directly impact their livelihoods. Importantly, they can influence our national security, considering the fact that farmers and those in rural areas whom we help are not the grassroots but rather the backbone of the nation. ถาชาวบานอยูไมได ประเทศ ก็ไมสามารถที่จะอยูได พระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู  หั ว ฯ รั บ สั่ ง อยู  ต ลอดเวลา เพราะฉะนั้ น ตรงนี้ ต  อ งเข า ใจให ถ  อ งแท ดวย... ‘The nation survives when these people survive’ as reiterated by His Majesty the King deserves to be an advice at the forefront of all consideration.

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 13


นพ. วีระวัฒน พันธครุฑ

รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่องเด่นที่เห็นมา สิ่งที่จะน�าเสนอต่อไปนี้ คือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิด ขึ้นในประเทศไทย หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง ๓๐ บาท รักษาทุก โรค) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา จวบจนถึงทุกวันนี้จวนจะ ครบ ๑๐ ปี ในเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ ข้อมูล เหล่านี้จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง มีระบบดังกล่าว ๑. คนไทยประมาณ ๗๕% (๔๖ ล้านคน) ได้รับ การคุ้มครองในสิทธิประโยชน์ของระบบดังกล่าว นอกนั้นเป็น ประกันสังคม, ข้าราชการ และสิทธิ์อื่นๆ ๒. คนไทยเดินเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลและ สถานีอนามัย จากเดิมเฉลี่ยประมาณ ๒ ครั้ง/คน/ปี เพิ่มเป็น ๓ ครั้ง/คน/ปี แสดงว่ามีความสะดวกในการเข้าถึงบริการมาก ขึ้น ๓. มีครอบครัวประมาณ ๗๐,๐๐๐ ครอบครัว ต่อปี ที่รอดพ้นจากการล้มละลายเพราะค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ไตวาย, มะเร็ง, ผ่าตัด หัวใจ เป็นต้น 14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๔. คิวผ่าตัดหัวใจ จากเดิมต้องรอ ๖ เดือน -๒ ปี หรือ มากกว่านั้น กลายเป็นสั้นลงเหลือแค่ไม่เกิน ๓ เดือน, ผู้ป่วย ที่เป็นนิ่วในท่อไต ก็ได้รับการเยียวยาที่เร็วขึ้น ไม่ต้องรอนาน เหมือนแต่ก่อน, ผู้ป่วยต้อกระจก มีการผ่าตัดมากขึ้นจากเดิม ปีละ ๔๐,๐๐๐ ราย เพิ่มเป็น ๑๒๐,๐๐๐ ราย ๕. ผู้ป่วยไตวาย ๒๐,๐๐๐ ราย ได้รับการเยียวยา ไม่ ห มดเนื้ อ หมดตั ว เพราะค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฟอกไต (เฉลี่ ย ต�าบลละ ๒.๕ คน) และมีการส่งน�้ายาล้างไตให้ถึงบ้านโดย องค์การเภสัชกรรม และไปรษณีย์ไทย, รัฐบาลก�าลังเตรียมการ บูรณาการระบบให้ครอบคลุมผู้ป่วยอีก ๑๘,๐๐๐ ราย ที่เป็น ข้าราชการและประกันสังคมให้ได้รับความสะดวกและประหยัด ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเช่นเดียวกัน ๖. ผู้หญิงไทยได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่ม ขึ้น ประมาณ ๔ เท่า (จาก ๕ แสนรายต่อปี เพิ่มเป็น ๒ ล้าน รายต่อปี), รัฐบาลภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิถันยรักษ์ ใน พระอุปถัมภ์ของมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก�าลังเตรียมขยายการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในสตรี ในปี ๒๕๕๕-๕๖ ที่จะถึงนี้


๑๒. มูลนิธิ Rockefeller และองค์การอนามัยโลก ได้สนับสนุนงบประมาณให้ประมาณ ๑๖ ล้านบาท ในระยะ ๓ ปี แก่ประเทศไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านหลักประกันสุขภาพ ระดับโลกให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆทั่วโลก

๗. เกิ ด การให้ บ ริ ก ารนวดไทย อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ (หลังคลอด) ในสถานบริการของรัฐบาล ในเชิง บูรณาการระหว่างแผนปัจจุบันและแผนไทย ท�าให้ภูมิปัญญา ไทยได้รับการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ไว้ไม่ไห้สูญหาย มีผู้ได้รับบริการ ถึง ๘ แสนรายต่อปี ๘. มีการตื่นตัวในการใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น ปัจจุบันมี รายการยาสมุนไพรและยาไทยต�ารับอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ถึง ๗๐ รายการ (ของเดิมมีเพียง ๑๙ รายการ) ๙. รัฐสามารถประหยัดงบประมาณจากการต่อรอง ราคายา และอุปกรณ์การแพทย์ในลักษณะการจัดซื้อรวมจาก ส่วนกลาง ถึงปีละ ๔-๕,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐. มีกองทุนสุขภาพชุมชนระดับต�าบลเกิดขึ้นกว่า ๗,๗๑๘ แห่งทั่วประเทศ (๙๙.๒๕%) ของพื้นที่ ท�าหน้าที่ช่วย จัดระบบและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ โดยความร่วม มือกับเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๑๑. มี ก ารพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ๓ กองทุ น ดู แ ล ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยดึงโรงพยาบาลเอกชน ๓๕๔ แห่ง (๑๐๐%) ทั่วประเทศ ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลประชาชนในภาวะ วิกฤต ท�าให้มีผู้ได้รับประโยชน์อย่างน้อยวันละ ๓๐-๔๐ ราย ทุกวัน

ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น ล้วน เป็นสักขีพยานอย่างดีว่า คนไทยได้ รับประโยชน์จากโครงการหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้าอย่างเปยมล้น แม้จะ มีปญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้องอยู่ บ้างในการด�าเนินงานที่ผ่านมา แต่สรุป โดยภาพรวม สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ของ ระบบนี้ได้สร้างคุณูปการที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตด้านความเจ็บปวยของ คนไทยที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สมควร ที่เราคนไทยทั้งผอง จะต้องมาช่วย กันธ�ารงรักษา สร้างการมีส่วนร่วม และความเป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น ของ โครงการนี้ ให้ ยั่ ง ยื น และมี คุ ณ ภาพ บริการที่ดีขึ้น ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 15


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี

อดีตทีèปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าทีèวิเคราะห์งานบุคคล ñð) ส�านักงาน ก.พ.

เงินของพ่อ

ปกติแล้ว ลุงไม่ค่อยชอบดูละครเท่าใดนัก เพราะมี เหตุผล ๒ ประการ ประการแรก ลุงเห็นว่าละครโทรทัศน์ของไทยส่วน ใหญ่ ยังหนีไม่พ้นความซ�้าซากจ�าเจ มีแต่เรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้ อิจฉาริษยาและทะเลาะเบาะแว้งกัน ประการที่ ส อง ละครโทรทั ศ น์ นั้ น นอกจากเป็ น เรื่องสั้น ซึ่งจบเป็นตอน ๆ แล้ว ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องยาว ซึ่ง ไม่จบในตอนเดียว ต้องติดตามในครั้งหน้าตามช่วงวันและเวลา ที่จะออกอากาศ ลุงไม่อดทนพอที่จะต้องคอยติดตามดูตั้งแต่ตอนแรก จนถึงตอนสุดท้าย แต่เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ลุงก็ต้องชมละคร โทรทัศน์ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะลุงต้องคอยขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพมหานคร โทรทั ศ น์ ที่ เ ปิ ด ในห้ อ งพั ก ผู ้ โ ดยสาร ได้ เ ปิ ด ละคร โทรทัศน์เรื่องสั้น เรื่อง “บันทึกกรรม” ตอน “เงินของพ่อ” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ลุงไม่ได้ดูแต่ต้นหรอก แต่ดู ๆ ก็จับเรื่องราวได้ เป็นเรื่องราวของพ่อซึ่งท�างานเป็นกรรมกร รักลูกสาว มาก อยากให้ลูกเรียนจนจบปริญญาตรี ก็พยายามส่งเสียให้ ลูกเรียน 16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แต่ลูกสาวคนนี้เป็นคนเกเร เอาแต่ใจตัวเอง อยากได้ อะไรก็ตอ้ งได้และหาวิธกี ารทุกอย่างเพือ่ จะได้เงินมาใช้จา่ ย หลอกพ่อทุกอย่าง เพื่อจะได้เงินจากพ่ออ้างว่าจะน�า ไปท�ากิจกรรมบ้าง หรือเสียค่าหน่วยกิตบ้าง รวมทั้งมีวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ เพื่อให้พ่อโอนเงินเข้า บัญชีของตนเอง ตามเวลาที่ต้องการ เช่น ตัดสายโทรศัพท์ของพ่อทิ้งบ้าง หรือขู่พ่อว่าจะ เลิกเรียนบ้าง พ่อก็ต้องตะเกียกตะกายหาเงินให้ลูก ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริง ลูกสาวคนนี้ได้ใช้เงินที่พ่อหา มาด้วยหยาดเหงื่อต่างน�้า ไปใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร ดี ๆ หรือไปเที่ยวเตร่ หาความส�าราญกับเพื่อน สุดท้าย ต้องการไปเที่ยวที่พัทยากับเพื่อน จึงโทรศัพท์ ให้พ่อส่งเงินให้โดยด่วนที่สุด ด้วยความรักลูก กลัวลูกจะเรียนไม่จบ พ่อต้องไปหยิบ ยืมเงิน และช่วยเพื่อนท�างาน โดยเพื่อนขอให้ช่วยดึงลวดสลิง ชักรอกเครื่องยนต์ไว้ ในขณะที่เพื่อนขอไปท�าเรื่องอื่นเพียงครู่ เดียว เพราะความอ่ อ นล้ า ในการท� า งานหนั ก มาทั้ ง วั น สุดท้ายพ่อก็ไม่มีแรงที่จะดึงลวดสลิงให้อยู่ เครื่องยนต์ก็หล่นลงมาทับจนพ่อถึงแก่ความตาย


แม่

เมื่อลูกสาวกลับบ้าน ถึงได้รู้เรื่องหลาย ๆ อย่างจาก

พ่อประหยัดมาก มีชุดไปท�างานเพียงชุดเดียว อยู่บ้าน มีโสร่งเพียงตัวเดียว และไม่เคยมีเสื้อใหม่เลย นอกจากมีเสื้อของบริษัทอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้น ที่ บอกแม่ว่าจะใส่วันที่ลูกสาวรับปริญญา ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมเงินทั้งหมดให้กับลูกสาวเพื่อใช้จ่าย ในการศึกษาเล่าเรียน ฉากสุดท้าย ลูกสาวนั่งอยู่ในรถคันที่พ่อขับ ลูกสาว ได้กราบขอโทษพ่อ ซึ่งพ่อได้บอกกับลูกสาวว่า รักลูกและให้ อภัยลูกเสมอ พร้อมทั้งหยิบเงินจากปากส่งให้ลูก และบอกว่าเป็น เงินก้อนสุดท้ายที่จะให้ลูก หลังจากนั้น ภาพของพ่อก็จางหาย ไป วั น ต่ อ มาเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ได้ ม าหาที่ บ้าน พร้อมกับแจ้งว่า พ่อได้ประกันชีวิตไว้ และระบุให้ผู้รับผล ประโยชน์คือลูกสาวคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ลุงนี้นั่งนํ้าตาซึมเลย ด้วยความที่จ�าไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไร รู้แต่ว่าออก อากาศทางช่อง ๓ ลุงจ�าได้แต่เพียงว่าเป็นตอน เงินของพ่อ ถึงบ้านจึงรีบหาใน google เพื่อจะได้เขียนถูกว่าเป็น เรื่องอะไร กลับได้พบความจริงว่ามีหลายคนที่ได้เข้าชม และซึ้ง จนน�้าตาคลอเหมือนลุง ทั้งยังได้ความจริงอีกอย่างหนึ่งว่า ละครเรื่องนี้สร้าง มาจากชีวิตจริงของเด็กสาวคนหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริง เธอไม่ได้ไปเรียนในระดับปริญญา ตรีเลย แต่บัดนี้ได้ส�านึกถึงความผิด เห็นความดีของพ่อ และ ได้เรียนจนจบปริญญาตรีแล้ว ได้ถ่ายรูปสวมครุยปริญญากับรูปที่เคยตั้งที่หน้าศพ

ของพ่อ พร้อมกับเสื้อที่พ่อเก็บไว้ใส่ในวันลูกรับปริญญา ลุงชมเธอนะที่เธอมีความกล้าที่เล่าความจริงทั้งหมด ที่เธอได้กระท�ากับพ่อของเธอ ในรายการตีสิบ ตอน เมื่อเหงื่อกลายเป็นเลือด.... เพื่อลูก (พ่อหาเงินให้ลูกจนตาย..ลูกส�านึก-หน้าศพ) ทางสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ลุงไม่ต้องการเอ่ยชื่อจริงทั้งของลูกสาวและของพ่อ ผู้เสียสละผู้นี้ หลาน ๆ ลองเข้าไปดูได้ด้วตนเองที่ http://www. youtube.com/watch?v=mu2QGdhJNAY&sns=em แล้วจะเห็นความเกเรของลูกสาวที่เจ้าตัวได้เล่าให้ฟัง ด้วยตัวของเธอเอง จะได้บทเรียนหลาย ๆ อย่าง ที่ส�าคัญลุงเห็นว่ามี สองเรื่อง คือ เรื่องแรก อย่าท�าตัวแบบเธอที่ท�ากับพ่อของเธอที่รัก เธอมากที่สุด เรื่องที่สองก็คือ ท�าผิดแล้วยอมรับผิดและส�านึกผิดใน สิ่งที่ท�าไป รวมทั้งแก้ไขในสิ่งที่ผิดนั้นด้วย

หวังว่าหลาน ๆ คงได้จดจ�าและน�า สิ่งที่ดีไปใช้นะลูกนะ พ่อแม่จะได้ชื่นใจและตัวหลานเองก็จะ มีความสุขใจ และประสบความส�าเร็จในชีวิตสืบไป

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 17


·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ!!¡ÑºÍÒ¨ÒϪ×èÍ´Ñ§ã¨´Õ อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ แห่ง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปัญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ต้องมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารย์มหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เป็นห่วงเด็ก ท�าไมได้เกรดเท่านี้ล่ะลูก ความรักไงที่คุณต้องให้เขา ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว คนที่ให้แต่วิชาการอย่างเดียว ควรจะเรียกตัวเองว่านัก วิชาการ ที่มาสอน อย่าเรียกเลยว่าเป็นครู ครูต้องให้ความรักนักเรียน ต้องมี ความเอื้ออาทรต่อเด็ก ถาม – นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเรียนในห้องเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แล้วมาเจออาจารย์ที่เป็นอย่างอาจารย์ ที่ให้ความรัก ต่อเด็ก อาจารย์ก�าลังจะสะท้อนใช่ไหมครับว่านี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือ การที่ครูให้ความรัก ความเมตตาต่อเด็ก เข้าใจเด็ก ตอบ – ครูไม่เคยสะท้อนหรอกค่ะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไม่คิดหรอก ค่ะ ว่าครูทุกคนต้องเป็นแบบครู แต่ครูเพียงแค่อยากจะบอกว่า เด็กหลายคนเขา ขาดความอบอุ่นจากอาจารย์เคยรู้บางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณ เป็นแค่นักวิชาการที่มาสอน แล้วคุณก็ชมกันเองให้เป็นอาจารย์ดีเด่น คุณสอนเด็กอยู่ ๔๐ คน แล้วคุณสอนส�าเร็จอยู่ ๑๐ คน แล้ว ก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโอ้อวดตลอดเวลา แล้วอีก ๓๐ คนที่เหลือล่ะ เคยดูแลเขาบางหรือเปล่า โทษแต่เด็กที่เรียนเลขไม่รู้เรื่อง แล้วเคย คิดที่จะไปสอนเขาบ้างหรือเปล่าแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แต่เรียนไม่รู้ เรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม ค�าพูดของคุณถ้าไปบาดจิตใจเขาให้เป็นแผลลึกๆ อยู่ในใจตั้งแต่ตอนประถม จนเขาไม่ตั้งใจเรียนมา จนถึงมัธยม เคยรู้บ้างไหม ..ว่าเป็นเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษย์ครูสมศรี

“ส�าหรับเรา ที่ชอบเรียนครูสมศรีไม่ใช่เพราะไม่ชอบร้องเพลง นะ เราชอบร้องเพลง แต่เราชอบครูสมศรี ครูสมศรีสอนให้คนเป็น มนุษยได้!!” “ Enconcept ครับ มีคอรสเรียนให้เลือกหลากหลาย ทั้ง Memolody ทั้ง Vocab ทั้ง Grammar ที่ส�าคัญพี่แนนเป็นอาจารยที่ ทุ่มเทให้กับการสอนมาก ๆ เลย ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียน Enconcept เลย และจะเรียนต่อไปอีกหลาย ๆ คอรส”

กติกาง่ายæเพ×èอการรับทุนเรียน¿รี

ส่งเร×èองราว ‘จิตอาสา’ ในด้านต่างæ เปšนเร×èองราวของตนเองหร×อผู้อ×èน กลุ่มคณะใดæ ก็ได้ ทีè ประทับใจ จ�านวน 1 หร×อ 2 หน้า ขนาด A4 พร้อมรูปถ่าย รับสิทธิ์เรียน¿รี 1 คอร์ส ทันที (วัน เวลา คอร์สใด ทีè ไหน น้องเล×อกเรียนเอง) หากน้องæส่งมาจ�านวนมาก ก็ต้องรอคิวกันหน่อยนะค่ะ 18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com ส่งบทความได้ทีè e-mail :news_chae@hotmail.com สอบถามรายได้ทีè 02-983-7312


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หนวยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยูเลขที่ .................................. อาคาร/ หมูบาน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ตําบล ....................................... เขต/ อําเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ....................................... โทรศัพท ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพทมือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงคจะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หนวยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดสงนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน) สถานที่อยูเลขที่ .................................. อาคาร/ หมูบาน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ตําบล ....................................... เขต/ อําเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ....................................... โทรศัพท ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพทมือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถนําไปลดหยอนภาษีได ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ป (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ป (๒,๘๘๐ บาท) รายป ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ป (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ป (๑๔,๔๐๐ บาท) รายป ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแตฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไมระบุฉบับเริ่มตน จะจัดสงฉบับเดือนถัดไป ) พรอมไดโอนเงินเขาบัญชีจํานวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *ราคานี้รวมคาจัดสงแลว (คาจัดสงไปรษณียเลมละ ๘ บาททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผูสั่งซื้อ / ผูมีอํานาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... ) ช�าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพอ สูสถาบันการศึกษาและชุมชน รายชื่อทานปญญา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา สํานักงาน กพ. ศิรินทร เผ่าจินดา บัญชีออมทรัพยเลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาสง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง มอบทานปญญาแก่ พรอมหลักฐานการชําระเงินมาที่ โรงเรียนบ้านหนองหาญ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔ หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) www.ariyaplus.com IS AM ARE : 1๙


ธรรมะ .. ติดปีก โดย : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี .

๒๔

ค�าสอน

ท่าน ว.วชิรเมธี ๑. คนธรรมดาท� า บุ ญ ก็ อ ยากได้ บุ ญ คนมี ป ั ญ ญา ท�าบุญหวังจะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ชาวพุทธแท้ท�าบุญ เพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง ๒. สิ่งที่ตาเห็นอย่าเพิ่งสรุปว่ามี สิ่งที่คนยอมรับว่าดี อย่าเพิ่งบอกว่าเห็นด้วย ๓. ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ ผู้มีความดี นั่นแหละคือผู้มีทรัพย์ ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐี ๔. นักปราชญ์ตะวันตกกล่าวว่า อ�านาจท�าให้คนเสีย ยิ่งมีอ�านาจเบ็ดเสร็จยิ่งเสียคนแบบเบ็ดเสร็จ ๕. ดาบที่ ดี ต ้ อ งมี ฝ ั ก ความสามารถที่ ดี ต ้ อ งมี จริยธรรม ๖. พ่อแม่ที่ดีต้องมีพรหมวิหาร ๔ หน้า หน้า ๑ เมตตา หน้า ๒ คือ กรุณา หน้า ๓ คือ มุทิตา หน้า ๔ คือ อุเบกขา ๗. ยามปกติเลี้ยงลูกด้วยเมตตา ยามมีปัญหาคอย ช่วยเหลือด้วยกรุณา ยามลูกท�าดีคอยส่งเสริมด้วยมุทิตา ยาม ลูกท�าผิดปล่อยให้รับกรรมด้วยตัวเอง คือ อุเบกขา 2๐ : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๘. รอยเท้าแรกที่เหยียบบนดวงจันทร์ไม่ใช่รอยเท้า ของมนุษย์ แต่เป็นรอยเท้าแห่งจินตนาการ ๙. การแก้กรรมคือการแก้ที่ความหลงผิด การแก้ กรรมคือการเลิกท�าความชั่ว ดังนั้นการแก้กรรมจึงไม่ใช่ส�าเร็จ ที่การสะเดาะเคราะห์หรือท�าพิธีจากเกจิ ๑๐. คนที่รู้เรื่องกรรมดีที่สุดคือตัวเราเอง คนที่แก้ กรรมได้ดี่ที่สุดคือตัวของเรา การแก้กรรมต้องท�าด้วยการ เปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่ด้วยพิธีกรรมแปลกๆ ๑๑. คนขุดบ่อน�้าก็ลงต�่าอยู่ในดิน คนก่อก�าแพงก็ ขึ้นสูงตามก�าแพงที่ก่อ ฉันนี้ฉันใดคนทั้งหลายก้เป็นเช่นนั้น จะสูงจะต�่าขึ้นอยู่กับการกระท�าของตน ๑๒. คนฉลาดชอบแกล้งโง่ คนโง่ชอบเสแสร้งว่า ฉลาด ส่วนนักปราชญ์เรียนรู้ที่จะฉลาดและเรียนรู้ที่จะโง่ ๑๓. กฎแห่งกรรมไม่ต้องมีวีซ่า กฎแห่งกรรมไม่ ยกเว้นหน้าอินทร์หน้าพรหม กฎแห่งกรรมไม่มีวันหยุด กฎ แห่งกรรมเที่ยงธรรมตลอดกาล


๑๔. บิล เกตต์ เรียนไม่จบแต่พบความส�าเร็จที่ ยิ่งใหญ่เพราะเป็นคนใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง ปัญญาไม่ได้อยู่ใน มหาวิทยาลัยแต่อยู่ในจิตใจที่ใฝ่รู้ ๑๕. อย่ายึดติดกับความหลัง อย่าฟังเสียงบาปมิตร (มิตรชั่ว) อย่ามัวคิดริษยา อย่าเสียเวลากับคนเลวทราม ๑๖. คนส่วนใหญ่เรียกร้องสิทธิมนุษย์ชน แต่คนมี ปัญญาเรียกร้องสิทธิที่จะไม่ทุกข์ ๑๗. ความไม่รู้เป็นยอดแห่งมลทิน ปัญญาเป็นยอด แห่งสิริมงคลความถ่อมตนเป็นยอดแห่งเสน่ห์ ๑๘. รถทุกคันล้วนมีเบรก รถทุกคันล้วนมีท่อไอเสีย คนทุกคนต้องมีเบรกคือสติ ต้องมีท่อไอเสียคือการปล่อยวาง ๑๙. ความทุกข์ไม่เคยยึดติดเรา มีแต่เราต่างหาก ที่ยึดติดความทุกข์ ความสุขไม่เคยไปจากใจเรา มีแต่เราต่าง หากที่ไม่เคยถนอมมันไว้ในใจของเรา ๒๐. ยศ ทรัพย์ อ�านาจเป็นเพียงมรรควิธีที่ท�าให้ ชีวิตนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าเป็น

เป้าหมายในการเกิดเป็นมนุษย์ ๒๑. ท�าผิดแล้วรู้สึกผิดต่อไปจะเป็นคนดี ท�าผิดแล้ว รู้สึกว่าเป็นความดีกาลกิณีจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ๒๒. ที่สุดของความรักคือรักโดยไม่ครอบครอง ที่สุด ของการให้คือให้โดยไม่หวังผล ที่สุดของทานคืออภัยทาน ที่สุด ของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข ๒๓. ความรั ก ไม่ เ คยท� า ให้ ใ ครทุ ก ข์ การไม่ รู ้ จั ก ธรรมชาติของความรักต่างหากที่ท�าให้เกิดทุกข์ ธรรมชาติของ ความรักคือเกิดขึ้นในเบื้องต้น ด�ารงอยู่ในท่ามกลาง และแตกดับ ไปในที่สุด ๒๔. โลกนี้มีผี ๖ ตัวที่น่ากลัวกว่าผีไหนๆ ๑ ผีสุรา ๒ ผีเที่ยวกลางคืน ๓. ผีมหรสพ (ติดใจในความบันเทิงจนเกินพอดี) ๔ ผีการพนัน ๕ ผีคบคนชั่วเป็นมิตร (คนชั่วอยู่ไหนชอบเถลไถล ไปสนิทสนม) ๖ ผีขี้เกียจ ผี ๖ ตัวนี้ต้องปราบด้วยปฏิบัติธรรม

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล โดย : ท่านย่าเฒ่า ปีชวด

ต้องระวังเป็นพิเศษใน ช่วงนี้ทั้งอุบัติเหตุและสิ่ง ที่คาดไม่ถึง เป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการ เดินทาง โชคร้ายมาในทุกรูปแบบ ควร สวมเครื่องประดับทอง เป็นเครื่องราง หรือมนตราคุ้มครองป้องกันตัว การงาน : ช่วงนี้งานเข้าไม่มีโชคและยัง เกิดการขัดแย้งในที่ท�ำงาน หากใครมี ปัญหากับคุณต้องแก้ไขทันที ระวังข่าว ลือ ท�ำให้เสียชื่อเสียงอย่าหลงกลติดบ่วง การเมืองในองค์กร ธุรกิจ : ต้องรอบคอบให้มาก เพราะ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเคราะห์ร้าย การ ลาพักร้อนก็เป็นความคิดที่ไม่เลว อาจ เสียเงินก้อนโตถ้าลงทุนในระยะนี้ ความรัก : ความสัมพันธ์ทุลักทุเล บ้างในเดือนนี้ ปัญหาเกิดจากการไม่ ประนีประนอม เรื่องเล็กจะเป็นเรื่อง ใหญ่ อย่าคิดเล็กคิดน้อย พยายามมอง บวกจะรื่นรมณ์มากขึ้น

ปีเถาะ

ต้องระวังเพราะดาวโจร กรรมปรากฎ ให้ระวังเรื่อง ความปลอดภัย การลงนามสัญญาหรือ เริ่มโครงการใหม่ ไม่เหมาะกับการลงทุน การงาน : มีหลายสิ่งเกิดขึ้นในที่ท�ำงาน เหมือนว่าเมื่อคุณท�ำงานชิ้นนี้เสร็จงาน ใหม่จะมาจ่อทันที ต้องจัดสรรเวลาเพื่อ การพักผ่อนก่อนจะทรุด รู้จักแบ่งงาน และวางใจผู้อื่น แล้วคุณจะเป็นผู้จัดการ ที่ดี ธุรกิจ : อย่าเชื่อใครง่ายในเดือนนี้ เพราะคุณจะถูกหลอกได้ อย่าเปิดเผย ข้อมูลกับผู้ร่วมธุรกิจใหม่ๆควรตรวจเช็ค ให้เรียบร้อยจงตัดสินใจจากข้อมูลที่คุณ ค้นพบไม่ใช่จากการบอกเล่าของผู้อื่น ความรัก : จะมีอันตรายจากข่าวลือใน เรื่องความรัก ถ้าแต่งงานแล้วยิ่งต้อง ระวัง และระวังการกระท�ำของคุณอย่า ให้ความหวังใคร 22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ปีฉลู

ต้องมีความอดทนสูง พลังแห่งความเป็นศัตรู วนเวียนอยู่ คุณจึงโกรธ

ง่าย ขี้หงุดหงิด การงาน : หากมีใครในที่ท�ำงานท�ำให้ คุณต้องหัวเสีย อย่าตอบโต้ด้วยความ โมโห เพราะนั้นอาจท�ำให้ศัตรูจะยิ่งเล่น งานคุณ ศัตรูวันนี้อาจเป็นมิตรในวันหน้า ธุรกิจ : ไม่ใช่เวลาที่ดีส�ำหรับการลงทุน ลงนามท�ำข้อตกลงใหม่ เพราะพลังงาน เป็นปฎิปักษ์ งดการลงทุน ควรใช้เวลานี้ ปรับปรุงสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่ อย่าท�ำตัวเด่น เพราะคุณจะตกเป็นเป้า มีข่าวไม่ดีอาจ สร้างความเสียหายมาก ความรัก : คุณต้องใช้ความพยายามกับ เรื่องความสัมพันธ์ให้มากเพราะเพียงแค่ การพูดคุยกันธรรมดาก็อาจน�ำไปสู่การ โต้เถียงกันได้เพราะดาวแห่งการทะเลาะ เบาะแว้งฝังในดวงชะตาการศึกษา : โชคดีด้านการศึกษาจะได้รับค�ำชม จะมี ผลการเรียนดี แม้จะมีพรสวรรค์ในบาง ด้านอยู่แล้วก็ควรขยันให้มากขึ้น

ปีมะโรง

ท่านจะได้รับการ ต้อนรับเป็นอย่าง ดี มีการค้าสมาคมต่างๆทั้งในและนอก ประเทศ ท�ำให้การงานคล่องตัวมากขึ้น บริวารร่วมมือเป็นอย่างดี สบายใจมาก ขึ้น การงาน : เริ่มดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การงาน การเงินคล่องตัวสูง จะมีโชคได้ สิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนจะได้ไปท่องเที่ยว การกิน และเครื่องประดับมากมาย ธุรกิจ : ราบรื่นบริวารน�ำปัญหามาให้ ช่วยแก้ไข เช่นการเงิน ความเข้าใจหรือ คอยเป็นคนกลางถ้าท่านไม่ช่วย ทุกๆ อย่างก็จะสายเกินไป แก้ไม่ทัน ความรัก : เป็นความรักที่ท่านจะพบ ระหว่างการเดินทางท�ำให้นอนไม่หลับ เพราะคิดถึงรักที่ท่านหลงใหลเสน่หา การพูดและหน้าตาเป็นความรักที่ท่าน ต้องตะลึง

ประจ�ำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

ปีขาล

ต้องใจเย็น เพราะดาวแห่ง การทะเลาะเบาะแว้งจรเข้า สู่ทิศคุณพอดี ความโกรธจะ ไม่ช่วยให้คุณชนะได้ หากรามือหรือถอนตัว นั้นดีที่สุด การงาน : พูดให้น้อย ฟังให้มาก ลด อารมณ์หากยังต้องการรักษาพันธมิตรไว้ พยายามตามน�้ำบ้าง แทนที่จะขวางทางน�้ำ ธุรกิจ : อาจมีคดีความ ต้องมีความ ระมัดระวังให้มากเพราะมีความเสี่ยงสูง ที่จะมีคดี ระวังด้านเอกสาร การลงนาม ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดี ต้องพยายามอยู่ อย่างสงบตลอดทั้งเดือน ความรัก : ระวังการมีปากเสียง เดือนนี้ เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งแม้กับคน ที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน หากท�ำได้ ควรเป็นฝ่ายยอม เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ไปอย่าปล่อยให้พลังที่ไม่ดีของเดือนนี้มา ท�ำลายมิตรภาพที่ดี การศึกษา : เป็นช่วงอยากรู้อยากเห็น โชด ส�ำหรับเด็กปีขาลยังดีอยู่ ตราบที่ตัวคุณไม่ ปล่อยอารมณ์ชวนหาเรื่องมาขวางความ ก้าวหน้า อย่าหัวแข็ง

ปีมะเส็ง

มีโชคเกื้อหนุน เดือนนี้ต้อง บอกว่าดีเยี่ยม โชคดีอาจถูก ล็อตเตอรี่ หรือรับมรดก การงาน : การงานจะมุ่งหน้าไปในทิศทาง ที่เหมาะสม ควรถ่อมตนอยู่เสมอเพื่อ ความส�ำเร็จในภายภาคหน้าและควรสร้าง พันธมิตรเพิ่มเพื่องานจะแข็งแกร่งขึ้น ธุรกิจ : คุณจะตื่นเต้นในความส�ำเร็จใน เดือนนี้และมีโอกาสใหม่เข้ามา การขยาย งานใหม่เหมาะที่จะท�ำในเดือนนี้เช่นกัน ความรัก : อย่าปล่อยให้เดือนนี้ผ่านไป หากคุณมีคนพิเศษหมายตาอยู่ เดือนนี้เป็น เดือนมงคลส�ำหรับพิธีหมั้นและแต่งงาน การศึกษา : การเรียนราบรื่นจะมีผลงาน และท�ำได้ดีในทุกวิชาคุณมีทิศของการ ศึกษาอยู่ในทิศความส�ำเร็จของคุณ


ปีมะเมีย

สิ่งต่างๆดีขึ้นหลายอย่างที่รอ คอยมาพร้อมกันอย่างไม่ได้นัด หมาย ขอให้คุณสนุกสนานกับสี่สัปดาห์แห่ง ความคิดสร้างสรรค์และผลงานที่รออยู่ การงาน : ระวังจะสดุดรักในที่ท�ำงาน หาก คุณจริงจังเรื่องอนาคตกับงานที่ท�ำในปัจจุบัน เพราะหากเกิดปัญหาจะดึงอนาคตได้ ธุรกิจ : เป็นช่วงที่ต้องวางแผน วางกลยุทธ์ เพราะคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆการ ประชุมเพื่อการระดมความคิดเป็นโอกาสดี ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่เหนือชั้นของคุณ จะช่วยให้คุณได้สัญญาก้อนโต ความรัก : คุณจะมีพลังรักที่มากเกินไป จน ต้องเปลี่ยนคู่ควงบ่อยๆ คนที่แต่งงานแล้ว ควรระวัง อย่าทิ้งคู่ครองไว้กับเพื่อนสนิท ไม่ใช่ระแวงแต่ป้องกันไว้ดีที่สุด การศึกษา : จะพบว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยม ฉลาดเฉลียว และเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนใน ห้องจะเรียกว่าเป็นดาวก็ได้

ปีระกา

อาจจะรู้สึกอ่อนแอบ้างเพราะ ดาวแห่งโรคร้ายปรากฎ แต่จะ มีสิ่งที่น่าตื่นเต้น เพราะในผังชะตาคุณจะ มั่งคั่งแบบไม่ธรรมดา การงาน : อาจจะผิดที่ผิดทาง แต่ก็ไม่เสีย หายเพราะโชคโดยรวมของคุณยังดี คุณ อาจต้องการพักผ่อนในช่วงนี้เพราะคุณได้ หักโหมงานมาอย่างหนัก เจ้านายของคุณ จะเข้าใจดี ธุรกิจ : คุณจะประสบความส�ำเร็จในหน้าที่ การงาน พร้อมๆกับสุขภาพที่อ่อนแอลง ส่วนอื่นยังไม่ควรลงมือสิ่งใดทั้งนั้น เพราะมี ความเสี่ยงสูงที่คุณจะประสบอุบัติเหตุและ ได้รับบาดเจ็บ ความรัก : คุณจะกลับมาเนื้อหอมเหมือน เดิมและยังหว่านเสน่ห์ได้ตามที่ต้องการ คุณต้องค่อยๆเดินทีละก้าวในการคบหากัน การศึกษา : พลังในเดือนนี้จะอ่อนแอการ เรียนตกลง ควรให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ มากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์

ปีมะแม

จะมีโชคแบบฟ้าประทาน ได้รับความช่วยเหลือแบบ ไม่คาดคิด คุรจะได้รับประโยชน์จากค�ำ แนะน�ำที่มีให้ แม้ว่าคุณมองว่าไม่น่าเชื่อ ถือควรรับข้อมูลมาก่อนเพื่อพิจารณา การงาน : จงมั่นใจและก้าวไปข้างหน้า เพราะจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้า นาย คุณยังเป็นคนโปรดตราบใดที่คุณ ยังรู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัว ทัศนคติที่เย่อ หยิ่งไม่มีผลดีกับคุณในตอนนี้ ธุรกิจ : คุณจะประสบความส�ำเร็จหาก คุณกระตุ้นพนักงานและสมาชิกในทีมให้ ตื่นตัว การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจน�ำ ไปสู่ความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความรัก : คุณจะมีงานปาร์ตี้สังสรรค์ แสนสนุกกับคนรู้ใจ อาจพบเพื่อนเก่า แล้วถูกใจ คุณจะไม่ผิดหวังในรักเลย เพราะคุณเลือกที่จะเป็นแบบนั้น การศึกษา : ได้รับโอกาสมากมายจาก ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมในเดือนนี้ และจะ มีผลดีหากแสวงหาผู้ชี้น�ำที่เหมาะสม

ปีจอ

เป็นเดือนแห่งชัยชนะและ มีโชคแห่งความมั่งคั่ง คุณ สามารถเสี่ยงได้บ้างในเดือนนี้ จงพร้อม ที่จะชิงชัยและกล้าได้กล้าเสียและต้องใจ กว้าง และเอื้อเฟื้อด้วยในเวลาเดียวกัน การงาน : มีการแข่งขันรุนแรง ขับเคี่ยว แย่งชิงต�ำแหน่งงานคุณต้องไม่ร่วม วงการนินทาว่าร้าย คุณต้องสร้างมิตรใน ที่ท�ำงานไว้ให้มากที่สุด ธุรกิจ : จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเป็น เวลาของการเริ่มต้นธุรกิจ เหมาะส�ำหรับ การเปิดสินค้าใหม่ ธุรกิจใหม่ๆ ความรัก : ใครทีแอบรักไว้จะถูกเปิด เผย ความรักที่ได้มาง่ายคุรก็จะหมด ใจเร็ว จงอย่าเล่นกับไฟ

ปีวอก

เป็นเดือนแห่งความส�ำเร็จ แบบไม่คาดคิดอีกหนึ่งเดือน คุณมีโอกาสสูงและได้รับการสนับสนุน คุณจะท�ำส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หากคุณ สนใจเรื่องศักดิ์ศรีน้อยลงและมองแต่ ความส�ำเร็จให้มากขึ้น การงาน : ต้องก้าวไปพร้อมๆกันเป็น ทีม คุณรู้สึกดีมาสักระยะหนึ่งแล้วและ จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างน่าประทับ ใจ แต่ก็ไม่ควรจะก้าวกระโดด ควรค่อย เป็นค่อยไป ธุรกิจ : จะเป็นเดือนพิเศษที่ส�ำคัญและ เป็นโอกาสใหญ่ คุณอาจจ�ำเป็นที่ต้อง โทรไปขอความช่วยเหลือจากใครบางคน คุณจะได้พบปะกับคนมากหน้าหลาย ตา หากมีใครมาเสนองานใหม่ควรรับไว้ พิจารณา ความรัก : เพราะหลายอย่างราบรื่นคุณ จึงผ่อนคลายและเปิดรับมากขึ้นในชีวิต ส่วนตัว ซึ่งจะท�ำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ก้าวหน้าขึ้น

ปีกุน

เป็นช่วงที่พลังชี่กลับมาอีก ครั้งอุปสรรคที่มีจะค่อยๆ คลายและจะประสบความส�ำเร็จ เป้าหมาย ของชีวิตชัดเจนมากขึ้น การงาน : เป็นช่วงโชว์ผลงานและความ คิด จงก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนหากคุณ ต้องการเลื่อนชั้น ต�ำแหน่งงาน อย่าก้มหน้า ก้มตาอย่างไร้จุดหมาย ธุรกิจ : โอกาสของงานจะเข้ามามากมาย อยู่ที่ว่าคุณชอบหรือไม่ คุณจะกล้าได้กล้า เสียมากขึ้น ไม่ว่าลงทุนใหม่หรือลงทุนเพื่อ ขยายงานเดิม คุณจะพบว่านั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุน ความรัก : คุณจะมองความรักอย่างใช้ เหตุผล และตัดสินใจบนความถูกต้อง มอง บวกและใช้สติมากขึ้นในการพิจารณาเรื่อง ต่างๆ การศึกษา : คุณจะมีความก้าวในการ ศึกษา ได้รับการยกย่อง และคุณจะมอง ว่าการเรียนนั้นง่ายส�ำหรับคุณ คุณต้องผลัก ดันตัวเองให้มากขึ้นอีก

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ป เ ความ

ความเป็นฅน

ท�ำไมฉันถึงตัดสินใจเรียนครู แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมา หลายปี แต่ก็ยังจ�ำได้แม่นว่าขณะเรียน หนังสือในระดับชั้นประถมนั้น เคยมีครู คนหนึ่งถามฉันว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” ทันทีที่ฉันคิดได้ก็ตอบไปว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นครูค่ะ” ซึ่งในเวลานั้นก็ไม่ได้คิด ลึกซึ้งอะไรมาก คงเป็นเพราะว่าเวลา นั้นฉันยังเด็กอยู่และกลุ่มคนที่ฉันรู้จักก็ มีแค่ครูและพ่อ-แม่ ซึ่งประกอบอาชีพ ค้าขาย ดังนั้นอาชีพครูจึงจัดเป็นอาชีพ ที่ฉันใฝ่ฝันอยากเป็น ในยามว่างฉันมี กิจกรรมหนึ่งที่ฉันและเพื่อนๆ ชอบ กระท�ำคือ เล่นแสดงบทบาทสมมติ และทายปัญหาโดยที่ฉันจะอาสาเป็น ครูและให้เพื่อนๆเป็นนักเรียน ช่วงเวลา ในวัยเด็กเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสุข 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

และสนุกในชีวิต ถ้าเรารู้สึกประทับใจ กับสิ่งไหนก็มักจะน�ำสิ่งนั้นมาเป็นตัว กระตุ้นและแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต จนกระทั่งโตขึ้นเรียนใน ระดับมัธยมศึกษา ย้ายโรงเรียน จาก เดิมที่โรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน พอเรียนใน ระดับมัธยมต้องตื่นแต่เช้าประมาณ ตี ๕ เพื่อนั่งรถไปเรียนในเมือง ท�ำให้ฉัน เจอกับสังคมที่กว้างขึ้น มีเพื่อนใหม่ มี ครูคนใหม่และโรงเรียนที่ใหญ่กว่าเดิม มาก แต่ความคิดที่จะเป็นครูของฉันก็ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ฉันพยายามมุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนเพื่อให้ได้เกรดในระดับที่ดี จนกระทั่งฉันได้รับทุนนักเรียนดีและมี ความพฤติดีของโรงเรียน พอเรียนในระดับมัธยมปลาย ฉันก็ได้ย้ายโรงเรียนอีกครั้งโดยที่ย้ายมา เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับ

จังหวัดซึ่งในอดีตนั้นเป็นโรงเรียนหญิง ล้วนระดับจังหวัด ตอนนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจ ตัวเองว่า อนาคตฉันจะเป็นอะไรดี แต่ก็ ตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง พอฉันเรียนชั้น ม.๕ ฉันคิดว่า อยากเป็นนักวิจัย อยากท�ำงานในห้อง แล็บ อยากทดลองสิ่งที่แปลกใหม่ และ

“โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” ทันทีที่ฉนั คิดได้ก็ตอบไปว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นครูค่ะ”


ความคิดที่จะเป็นครูก็ยังคิดอยู่เหมือน เดิมเพียงแต่คิดว่า “ถ้าเป็นครูอยู่กับ นักเรียนตลอดเวลา และชีวิตตั้งแต่เล็ก จนโตของฉันจะต้องมาอยู่ใน โรงเรียน ตลอดคงจะน่าเบื่อ” พอเรียนอยู่ชั้น ม.๖ เป็นช่วง เวลาที่ทุกคนจะต้องอ่านหนังสือท่อง ต�ำราอย่างหนัก เพื่อที่จะสอบเข้ามหา วิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝันให้ได้ ตอนนั้น ฉันไม่รู้หรอกว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ตรงไหนของประเทศ เพราะไม่เคยมีชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใน ความคิดเลย เพราะฉันคิดว่าฉันจะต้อง เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ได้ แต่พอ มีโครงการสอบตรง (โครงการบัณฑิต

ได้อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่น และพอฉัน ได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในอดีตนั้น เป็นโรงเรียนฝึกหัดวิชาชีพครูชั้นสูงและ เป็นสถานศึกษาทีมีชื่อเสียงทางด้านการ

“ถ้าเป็นครูอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา และชีวิต ตั้งแต่เล็กจนโตของฉันจะต้องมาอยู่ใน โรงเรียน ตลอดคงจะน่าเบื่อ” คืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น) ซึ่งตอน นั้นฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก คิดว่าถ้ามี โครงการอะไรมาก็สอบๆไป ฉันไปสมัคร วันสุดท้ายที่รับสมัคร พอถึงวันประกาศ ผลสอบเป็นวันที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่สุด รอ ลุ้นผล ซึ่งผลปรากฏว่าฉันสอบได้ถึง ตอนนี้ฉันก็เตรียมพร้อมที่จะเรียนครู พอมาถึงมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ต้อนรับนิสิตใหม่

ผลิตครูมากที่สุดของไทย ท�ำให้ฉันภาค ภูมิใจในความเป็นครู ถึงวันนี้คือ เวลาที่ฉันส�ำเร็จ การศึกษามาเป็นครูอย่างเต็มภาคภูมิ ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ฉันคิดว่าฉันโชคดีที่สุดที่ได้เป็นนิสิตใน โครงการครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น และ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นความ ส�ำคัญของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน และความห่วงใยที่พระองค์ทรงมอบ ให้พสกนิกร ถ้าหากไม่มีโอกาสที่ผู้มี พระคุณหยิบยื่นให้ ฉันคงไม่มีวันได้ ทุกวันนี้ฉันบอกกับตัวเอง เสมอว่า

“ฉันจะตั้งใจท�ำงานให้ เต็มความสามารถ เพื่อให้สม กับที่ฉนั ได้รับโอกาสอันดีนี้ และ เพื่อช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนให้ มีความรู้ เพื่อที่จะได้เป็นอีกแรง หนึง่ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อ ไป”

วรรณี วุฒิ บัณฑิตคืนถิ่น ครู วิทยาศาสตร์ จังหวัดน่าน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 25


ความกตัญญู

ครอบครัวพอเพียง ขอส่งเสริม “ความกตัญญู” ในสังคมไทย ที่งดงามและเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งของ “ครอบครัว”

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


รมว.คลัง และรมช.คลั ง ตรวจเยี่ ย ม

สถานี ร ถไฟฟ า มั ก กะสั น นายกิ ต ติ รั ต น์ ณ ระนอง รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง

พร้อมด้วยนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟฟ้า มักกะสัน และระบบสายพานล�าเลียงสัมภาระ (Airport Rail Link) ณ สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 27


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชสมภพ

ประสงคของดวงใจทุกๆดวง นายแพทย ที่ถวายการประสูติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ซึ่งพร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุม ณ พระที่นั่งอัมพรสถานว่า สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพระ พระราชโอรส หรือ พระราชธิดา กล่าวออกมาด้วยเสียงอันตื่น สถาน ในพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เต้นกังวานว่า ผู้ชาย แทนที่จะว่า พระราชโอรส ฝนโปรยอยู่ ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า ตลอดเวลา แตรสังขดุริยางคเริ่มประโคม ทหารบรรเลงเพลง วชิราลงกรณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา นับ สรรเสริญพระบารมีปน ใหญ่ทงั้ บกและเรือยิงสะเทือนเลือ่ นลัน่ ตั่งแต่พระราชสมภพตราบจนปัจจุบัน เสียงไชโยโฮ่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหว สมใจประชาชนแล้ว... ขณะเมื่อทรงพระราชสมภพนั้น ประชาชนชาวไทย ดวงใจทุกดวงมีความสุข...” ทั้ ง ประเทศที่ เ ฝ้ า รอคอยพระประสู ติ ก าลต่ า งปลาบปลื่ ม ปิ ติ นับแต่นั้นมา ประชาชนชาวไทยต่างเฝ้าติดตามข่าว ชื่นชมโสมนัส แซซ้องในพระบุญญาธิการ ดังที่ศาสตราจารย์ เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ด้วย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุล ได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อน ความจงรั ก ภั ก ดี และต่ า งปลาบปลื้ ม ปิ ติ ชื่ น ชมโสมนั ส ยิ่ ง เวลาพระราชสมภพ ตราบจนถึงนาทีอันเป็นมงคลฤกษ์เสด็จ ขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเจริญวัย มีพระสุขภาพพลานามัยแข็ง พระราชสมภพว่า แรง เพียบพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรและพระปรีชาสามารถ “...วันนี้ ครึ้มฟาครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมา เป็นที่ประจักษ์ตลอดมาการศึกษา สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ นาน นายแพทยผู้ถวายการประสูติเข้าประจ�าที่สักครู่ก็ประสูติ ราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้ พระราชกุมาร เวลา ๑๗ นาฬกา กับ ๔๕ นาที ในนาทีเดียวกัน รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่พระที่นั่งอุดร พระราชวัง นั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมา ดู ดุสิต และทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ คล้ายๆ ฟาก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้ อารามดีใจสม มัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๙ –

28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


๒๕๐๕ ที่ประเทศอังกฤษระหว่าง พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๐๙ – ๒๕๑๓ หลั ง จากนั้ น ได้ ท รงศึ ก ษาระดั บ เตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นคร ซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย แล้ว เข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ทรงได้ รั บ ปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตร์ บัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร)คณะ การศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยา ลัยนิวเซาเวลล์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๑๙ นอกจากนี้ ยั ง ทรงศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นเสนาธิ ก าร ทหารบกหลั ก สูตรประจ�าชุดที่ ๕-๖ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ และ ทรงได้ รั บ ปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ครั้ ง ถึ ง พ.ศ.๒๕๓๓ ทรงได้ รั บ การศึ ก ษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ปวงชนชาว ไทยต่างมีความปลาบ ปลื่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการประกาศ สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นด�ารง พระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามาภิไธย ตามจารึกพระสุพรรณบัฎว่า “สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ า มหาวชิ ร า ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒฯ วรขั ต ติ ย ราชสั น ตติ ว งศ มหิ ต ลพงศอดุ ล ยเดช จั ก รี น เรศ ยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร” ในมงคลวาระนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ได้ถวายสัตย์ปฎิญาณในการพิธีถือน�้าพิพัฒน์ สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งแสดงถึงน�้า พระราชหฤทัยทีท่ รงมุง่ มัน่ จะบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพือ่ ชาติ บ้านเมือง และประชาชนชาวไทย เป็นที่ซาบซึ้งประทับใจพสก นิกรอย่างยิ่ง ดังความว่า “ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทานกระท� า สั ต ย์ ปฎิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชน ชาวไทย เฉพาะ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตน ปฎิมากรท่ามกลางสันนิบาตรนี้ว่า ข้าพเจ้าผู้เป็น สยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศ และอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานไว้ ด้วยชีวิต จะภัคดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มก�าลังสติปัญญาความ

สามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความ เจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของ ประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะ หาไม่” บั ด นี้ ก าลเวลาผ่ า นไป ได้ เ ป็ น ที่ประจักษ์ว่า ตลอดระยะเวลานับแต่ยัง ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าลงกรณ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ได้ ทรงยึ ด มั่ น ในพระปฎิ ญ ญาทรงพระ วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฎิบัติพระราช กรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ ดั ง ป ร า ก ฎ ว ่ า ส ม เ ด็ จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุ ม าร ได้ ท รงเจริ ญ รอยตามเบื้ อ งพระยุ คลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ เมื่อยังทรงพระเยาว์ ได้โดยเสด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จ พระบรมราชชนนี ไปในการเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ของ ประเทศตลอดมา จึงทรงสามารถสั่งสมพระประสบการณ์เกี่ยว กับบ้านเมืองและราษฎร ดังนั้น จึงทรงปฏิบัติพระภารกิจได้เป็น ผลส�าเร็จลุล่วง นับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เช่น เมื่อพระชนมายุ ๑๑ พรรษา ได้ทรงน�ากองลูกเสือส�ารองโรงเรียนจิตลดาเข้าร่วม พิธีสวนสนาม ลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

พระราชกรณียกิจ

เมื่อทรงพระเจริญวัยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านต่างๆ นานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรง ปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นพระองค์ เ อง พระราชกรณี ย กิ จ ทั้ ง ปวงล้ ว นมี การสร้างสรรค์ความผา สุขสงบแก่ประชาชน น�าความเจริญ ไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ เช่น ด้านการแพทย์และ สาธารณสุข การศึกษา การศาล การสังคมสงเคราะห์ การพระ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 2๙


ธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ เสมอ ทั้งนี้ด้วยน�้าพระหฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อย โอกาส และในด้านอุดมศึกษา พระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จ พระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีละ เป็นจ�านวนมากทุกปี ในด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาห่วงใย ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อย โอกาสและขาดแคลน ได้ ท รงพระ อุตสาหะเสด็จพระราชด�าเนินไปทรง เยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพฯหลาย แห่ง เช่น ชุมชนแออัดเขตพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา เป็นต้น ทรงพระกรุ ณ าพระราชทานเครื่ อ ง อุปโภคบริโภค เครื่องกีฬา เครื่องดับ เพลิ ง โปรดเกล้ า ฯให้ ก รมทหารใน บั ง คั บ บั ญ ชาของพระองค์ ร่ ว มกั บ ประชาชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ “ทรงตระหนักว่า สุขภาพพลานามัยอันดี ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพย์ติดในหมู่เยาวชนชุมชน ของประชาชนเป็นปจจุยสัมคัญของการ แออัดคลองเตย เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นเติบโตเป็น สร้างสรรค์ทรัพยากร บุคคลอันมีคุณภาพ พลเมืองดีและเป็นทรัพยากร บุคคลทีมีคุณค่าในการพัฒนา ไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ” ประเทศต่อไปในอนาคต ในด้ า นการต่ า งประเทศนั้ น การมี สั ม พั น ธไมตรี ในด้ า นการศึ ก ษา สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ อั น ดี กั บ มิ ต รประเทศ เป็ น รากฐานส� า คั ญ ของความสงบ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทราบดีว่าเยาวชนในถิ่นธุรกันดารยัง สุ ข และความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ สมเด็ จ ด้อยโอกาสในการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียน พระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ก็ ไ ด้ ท รงพระ มัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร ๖ โรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมพัช วิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจส�าคัญๆ ในการเจริญ รกิติยาภา จังหวัดนครพนม ก�าแพงเพชร สุราษฎร์ธานี โรงเรียน สัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ เสมอมา ได้เสด็จพระราชด�าเนิน มัธยมสิริวัณวรี จังหวัดอุดรธานี สงขลา และ ฉะเชิงเทรา ได้ แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เอง ทรงรับโรงเรียน เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป ไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอัน อย่างเป็นทางการเป็นประจ�าทุกปีปีละหลาย ครั้งเช่น เสด็จ ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ สิดีทัศน์ พระราชทาน พระราชด�าเนินไปทรงเยือนประเทศอิตาลี และทรงพบพระ ค� า แนะน� า และทรงส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นด� า เนิ น โครงการอั น สันตะปาปา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ระหว่างวันที่ เป็นประโยชน์แก่นักเรียน เช่น โครงการอาชีพอิสระ เพื่อให้ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เสด็จพระราชด�าเนิน เยาวชนใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เมื่อ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ทรง จบการศึ ก ษา ได้ เ สด็ จ พระราชด� า เนิ น ไปทรงเยี่ ย มโรงเรี ย น พบนายเติ้ง เสี่ยวผิง ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง เสด็จ ทรงติดตามผลการศึกษา และโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลาน พระราชด�าเนินทรงเยือนประเทศญี่ปุ่น ทรงพบ สมเด็จพระ เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหม่อมเจ้าสิริวัณวรี พระราช ศาสนา การต่างประเทศ และการศึกษา ฯลฯ ในด้ า นการแพทย์ และการสาธารณสุ ข นั้ น ทรง ตระหนักว่า สุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัย ส� า คั ญ ของการสร้ า งสรรค์ ท รั พ ยากร บุ ค คลอั น มี คุ ณ ภาพไว้ เป็ น พลั ง ในการพั ฒ นาประเทศ จึ ง ทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบ พระราชดรณี ย กิ จ ด้ า นการแพทย์ และสาธารณสุข เช่น เมื่อรัฐบาลได้ น้อมเกล้าฯถวายโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุ พ ราช เนื่ อ งในพระราชพิ ธี อภิเษกสมรสจ�านวน ๒๑ แห่ง ทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศ พระองค์ก็ได้ทรง พระอุ ต สาหะเสด็ จ พระราชด� า เนิ น ไปทรงเยี่ ย มโรงพยาบาลสม�่ า เสมอ พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุน ให้ มี อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ สามารถให้ บริ ก ารที่ ดี แ ก่ ป ระชาชน และเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ทรงรั บ เป็ น ประธาน กรรมการอ�านวยการจัดสร้างอาคาร ศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

3๐ : IS AM ARE www.ariyaplus.com


จักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเจริญ สัมพันธไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วน ของพระองค์ เอง มีอีกเป็นจ�ำนวนมาก เช่น ประเทศอิหร่าน ประเทศเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา สหพันธ์เอกวาดอร์ สาธารณรัฐ เฮอลนิก(กรีซ)ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อวันที่ ๒-๔ กรกฏคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระราชธิดาทั้ง สองพระองค์ ไป ทรงเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

พระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานในการท�ำนาสาธิตการท�ำนา สาธิตโดยใช้ ปุ๋ยหมัก ณ ต�ำบลดอนโพธิ์ทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ในการนี้ ได้ทรง ปฏิบัติการสาธิตการท�ำนาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระราชทาน อุปกรณ์ การท�ำนา พันธ์ข้าวปลูก และปุ๋ยหมักให้ข้าราชการ ผู้ใหญ่ไปด�ำเนินการสาธิตแล้ว ได้ทรงถอดฉลองพระบาท ถลก พระสนับเพลา ทรงพระด�ำเนินลุยโคลน หว่านพันธ์ข้าวปลูกและ ปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิต โดยมิได้มีก�ำหนดการไว้ก่อน ยังความ ชื่นชมโสมนัสปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่ บรรดาข้า ราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลสะอองพระบาท “ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่ง ในพิธีการวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง เสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพ ในด้านการพระศาสนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ หลัก ของปวงชนชาวไทยตลอดมา” สยามกุฎราชกุมาร ได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทุกครั้ง ต้องทรงเตรียม ก่อนเสด็จพระราชด�ำเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และมีพระ พระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะทรงเสด็จ ราชศรัทธาทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนา เมื่อวัน ไป ทรงเยือน และระหว่างประทับอยู่ในประเทศนั้นๆ นอกจาก ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ระหว่างทรงผนวช ทรงศึกษา ทรงมุ่งมั่นที่จะทรงเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสนพระราช และปฎิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นได้เสด็จ หฤทัยในการทอดพระเนตและศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทรง พระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนา น� ำ มาเป็ น ประโยชน์ ใ นการน� ำ มาพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งไทยด้ ว ย เป็นประจ�ำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณี เช่น เสด็จไปทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร การจราจรทางอากาศ รัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จ เมือทรงเยือนประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ทอดพระเนตรสถาน พระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลในวัน ที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้าน ส�ำคัญทางพระพุทธ ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา อุตสาหกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เมื่อทรงเยือน วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และการถวายกฐินหลวงตาม สาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา ทอดพระเนตรการด�ำเนินงาน วัดต่างๆ เป็นต้น ด้านการป้องกันสาธารณภัยที่ประเทศเกาหลี เป็นต้น ในด้านการศึกษา ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้ง ในด้านการเกษตรกรรม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เองนานัปการ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่ง เช่ น การพระราชทานไฟพระฤกษ์ กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ เสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก ของปวงชนชาว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นัดกีฬาไทยผู้น�ำความส�ำเร็จ ไทยตลอดมา เช่น เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ในการพระ น�ำเกียรติยศมาสู่ประเทศ ชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับ ราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประจ�ำ และ พระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รับพระราชทานพร และ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๙ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงท�ำ ทรงแสดงความชื่นชมยินดี ซึ่งนักกีฬาของไทยต่างส� ำนึกใน ปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์จากผักตลชวาและพืชอื่น ๆ ณ บ้านแหลม พระมหากรุณาธิคุณ มีความปลาบปลื่มในสิริมงคลและมีขวัญ สะแก ต� ำ บลเดิ ม บาง อ� ำ เภอ บางนางบวช และได้ เ สด็ จ ก�ำลังใจที่จะน�ำความส�ำเร็จและน�ำเกียรติยศ มาสู่ตนเอง สู่วงศ์

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 31


พระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับกองพัน ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๗ ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ วันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ทรงด�ำรง ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการทหารมหาดเล็ ก ราช วัลลภรักษาพระองค์ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงด�ำรง ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รักษาพระองค์ ส�ำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเนื่องด้วย พระองค์ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้ เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วม การแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทาง อากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และทรงชนะเลิศการแข่งขัน ตระกูล และประเทศชาติต่อไป และเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ พระองค์ทรงมีชั่วโมงฝึก ๒๕๔๑ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบ บินอย่างต่อเนื่องสูงมาก และถือว่าเป็นสิ่งที่ยากส�ำหรับนักบิน พิธีเปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ท�ำให้นักกีฬามีขวัญและก�ำลังใจใน ทั่วโลกจะท�ำได้ พระองค์ทรงพระกรุณาปฎิบัติหน้าที่ครูการบิน การแข่งขัน ประสบชัยชนะน�ำเหรียญรางวัลมาสู่ประเทศไทย เครื่องบินขับไล่ แบบ เอฟ – ๕ อี/เอฟ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็น เป็นจ�ำนวนมาก พระราชกรณียกิจทางด้านการทหาร สมเด็จพระบรม ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพไทย และปวงชนชาวไทย โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสนพระราชหฤทัยใน วิทยาการด้านการทหาร มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นอกจาก “ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความ ทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลีย รู้และพระประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดย แล้ว ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และพระ เฉพาะในด้านวิทยาการการบิน” ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบิน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กล่าวคือ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ทรง เข้ า รั บ การฝึ ก เพิ่ ม เติ ม และทรงศึ ก ษางานทางการทหารใน ทรงด�ำรงพระยศทางทหารของ ๓ เหล่าทัพ คือ พลเอก พล ประเทศออสเตรเลีย โดยทุนกระทรวงกลาโหม ทรงประจ�ำการ เรือเอก และพลอากาศเอก และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ กองปฎิบัติการทางอากาศพิเศษ การท�ำลายและยุทธวิธี ด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการ รบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการลาดตระเวน ก่อการร้ายในภาคเหนือ และภาคตระวันออกเฉียงเหนือของ และต้นหนชั้นสูง หลักสูตรส่งทางอากาศ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพ ๒๕๒๒ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราด ด้วย ซึ้งแม้เป็นพระราช การบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอช – ๑ เอช และ ภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชาติ หลักสูตรการฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ เอ เอช – ๑ เอส ชายทหาร และเป็นพระราชภารกิจเพือ่ ความผาสุกของพสกนิกร คอบรา ของบริ ษั ทเบบล์ นอกจากนั้นยังทรงเข้าการศึ ก ษา และเพือ่ มนุษยธรรมต่อผูป้ ระสบทุกข์ยาก จึงทรงปฏิบตั พิ ระราช หลักสูตรต่างๆ ทางด้านการบินอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทรง ภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชก�ำลัง เห็นได้ว่า พระองค์ท่านมีพระประสบการณ์และทรงเชี่ยวชาญ การบินในระดับสูงมาก โดย : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามกุ ฎ ราชกุ ม าร โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย กรุงเทพมหานคร ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด นับแต่เมื่อวันที่ ๙ มกราคม แหล่งอ้างอิง : http://www.sakulthai.com/ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทรงเข้าเป็นนายทหารประจ� ำกรมข่าว ทหาร resumedetail.asp?ID=3 บก กระทรวงกลาโหม วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ทรง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ บั ง คั บ กองพั น ทหารมหาดเล็ ก รั ก ษา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหารและเจาหนาที่ กรมการแพทย www.ariyaplus.com IS AM ARE : 33


โดย : อภีม คู่พิทักษ์

34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 37


38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.facebook.com/ครอบครัวพอเพียง และ www.ariyaplus.com

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔ อย่างเข้มแข็งกับโครงการ ใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน ใน การสร้างแกนน�าเยาวชนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ อุปถัมภ์ฯที่เต็มไปด้วยใจอาสาที่พัฒนาโรงเรียนอันเป็น ที่รักของตน และไม่เพียงแต่ความเข้มแข็งในการเป็น จิตอาสาเท่านั้นนักเรียนของโรงเรียนนี้ยังมีคุณลักษณะ แห่งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัย ใจคอดี ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นเลิศทางวิชาการอีก ด้วย สมกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ปญญาเป็น รัตนของนรชน”

อย่าลืมกด Like ให้เราด้วยนะครับ

ครอบครัวพอเพียง

4๐ : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 41


คุยกับดาว

โดย : ดรุณี เจริญพานิช

42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กาญจน์ เ กล้า ด้วยเศียรเกล้า

คงเปšนเปšนทีèรู้จักกันแล้วทัèวบ้านทัèวเม×องกับสาวสวยรวยทรัพย์ หน้าใสคนนี้ เกร« – กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า สาวทีèพกดีกรีความสดใสเดนขึ้นมาบนเส้นทาง บันเทิงด้วยความสามารถของตนเองไม่มีเส้น ไม่มีสายแต่เปšนความสามารถเฉพาะตัวล้วนæ และก่อนทีèเราจะมา ส่วนตัวของเธอก่อนดีกว่ามั้ยค่ะ แม้จะรู้ว่าเธอเปšนดารานักแสด รู้จักตัวจริงเสียงจริงของเธอก็มารู้ประวัติ เธอเปšนใครมาจากไหนงั้นเรามาตามเส้นทางชีวิตของเธอคนนี้ก งเปšนสาวงามมาก่อนแต่หลายæคนก็ไม่รู้ว่า ันหน่อยประไร...... เกรซ – กาญจน์เกล้า ด้วย เศียรเกล้า เกิดวันนที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๑ ที่โรงพยาบาลวิภาวดีกรุงเทพฯ มีพี่น้อง ๓ คนสาวๆ ทั้งหมดคือ เกรซ – กาญจน์เกล้า แกรนด์ –พรรณ วรท แกรนท์-ด้วยเกล้า ด้วยเศียรเกล้า เริ่มต้นด้วยการศึกษาโรงเรียน อนุบาลสีวลี พอขึ้นประถม ก็ไปเรียน ที่พระหฤทัยดอนเมืองจากนั้นไปเรียน ต่อมัธยมที่หอวัง นนทบุรี แล้วมาต่อ ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการ ตลาด เพราะที่บ้านคุณพ่อเป็นนักธุรกิจ อยากให้ลูกสาวเดินตามรอยนักธุรกิจ อย่างคุณพ่อ เกรซจึงเลือกที่จะเรียนทาง ด้านนี้ หนทางสู่วงการบันเทิง....เหรอ ....จะว่ายากมันก็ยากนะเพราะอยู่ๆ เธอ จะเดินเข้ามาเป็นดารานักแสดงโดยไม่มี อะไรการันตีเลยมันเป็นไปไม่ได้ เกรซจึง มีโอกาสเข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ เมื่อปี ๒๕๔๗ ซึ่งเธอก็ได้ท�าฝันของเธอ ให้เป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างน่าภูมิใจ ที่ซูด...

“คือเกรซตัดสินใจที่จะเข้า ประกวดมิสทีนไทนแลนดตามค�าชวน ของเพื่อนๆ แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะ บรรลุเปาหมายหรอกนะแค่เข้าไป ประกวดเพื่อหาประสบการณ หรือคิด ว่า เอานะลองดูไม่เสียอะไรนี่ แพ้หรือ ชนะเป็นเรื่องธรรมดา ตอนนั้นเกรซ อายุ ๑๕ ป เกรซบอกตรงๆว่าอยาก หาประสบการณใหม่ๆ ให้กับตัวเอง มากกว่า และใช้เวลาช่วงที่ปดเทอม ด้วย ก่อนที่เกรซจะประกวด เกรซไม่ ได้มีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือ คาดหวังว่าจะต้องได้ต�าแหน่ง แค่ได้ เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้การปรับตัว ของเราให้เข้ากับคนอื่นในกองประกวด ก็ถือว่าเป็นประสบการณแล้วค่ะ แต่ พอเกรซได้ต�าแหน่งมาเลยต้องมีการ แบ่งเวลา คือเกรซต้องท�างานและ เรียนพร้อมกัน ก็ไม่ได้คิดว่าเกรซจะ ได้ต�าแหน่งนี้คะ เลยไม่ได้มีการเตรียม ตัวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะคนที่ เข้าประกวดเค้าก็หน้าตาสวยๆ ดูดีไป หมดโดยไม่ได้มองว่าตัวเองก็มีอะไรไม่

แพ้เขาเหมือนกัน(ล้อเล่นค่ะ) และตรง นี้เองเกรซก็ได้ปรับการใช้ชีวิตช่วงนั้น หลายอย่างเหมือนกัน เพราะเกรซจะ ท�าตัวเหมือนเด็กๆ ไม่ได้แล้วก็มีการ ปรับอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างเยอะ มาก” สมัยเด็กเกรซเรียนที่โรงเรียน อนุบาลสีวลี แล้วมาเรียนชั้นประถมที่ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พอเรียน มัธยมก็เปลี่ยนโรงเรียนอีกมาเรียนที่ โรงเรียนหอวัง นนท์ เกรซเลือกเรียน สายอังกฤษ-ฝรั่งเศส เพราะว่าเกรซ ชอบเรียนสายศิลปมากกว่า เป็นคนที่ไม่ ชอบเรียนคณิตศาสตร์เอาเสียเลย เวลา เรียนวิชาเลขอะไรพวกนี้จะเบื่อมากๆ ถึงขนาดเกลียดเลยก็ว่าได้ มันอาจจะดู หนักเกินไปส�าหรับเกรซ เลยหันมาเอาดี ทางสายภาษาดีกว่า ซึ่งก็เป็นวิชาที่ชอบ และคิดว่าตัวเองน่าจะท�าได้ดีค่ะ ในตอนนั้นเกรซต้องเรียนไป ด้วยท�างานไปด้วยเกรซคิดว่าการเรียน อย่างเดียวอาจมีเวลาเยอะเกินไป เช่น หลังท�ากานบ้านเสร็จวันจันทร์ถึงวันศุกร์

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 43


ท�ากิจกรรมด้วย เวลาว่างเสาร์-อาทิตย์ อาจเรียนพิเศษ หรือเรียนด้านดนตรี ศิลปะ อย่างน้องคนกลางของเกรซคือ น้องแกรนด์-พรรณวรท เขาจะชอบ ออกแบบท่าเต้นก็ชวนเพื่อนไปประกวด ตามเวทีต่างๆได้รางวัลมาสารพัด ส่วนน้องคนเล็กชื่อ แกรนท์ – ด้วยเกล้า ชอบเล่นกีต้าร์ ซึ่งการได้เรียน หรือแสดงความสามารถในแบบที่ตนเอง ชอบจะท�าให้มีเป้าหมายในอนาคตว่า จะเรียนอะไร ท�างานอะไรดีที่เหมาะกับ ตนเองแล้วก็ในแบบที่ชอบและที่ตนเอง ถนัด ส่วนในเรื่องอนาคตของเกรซ ซึ่งเกรซเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็มีความ

ส� า หรั บ นิ สั ย ส่ ว นตั ว ของเกรซ จริ ง ๆแล้ ว เกรซเป็นคนที่ร่าเริง สนุกสนาน ไม่ค่อยเครียดนะ เป็นคนขี้เล่นด้วย ก็ไม่รู้จะท�าอะไร วันเสาร์กับอาทิตย์ก็ไป เรียนพิเศษพอหลังเลิกเรียนก็เดินช้อปปิ้งตามห้างต่างๆกินข้าวแล้วก็กลับบ้าน แต่พอเกรซได้ต�าแหน่งแล้วก็ท�างานไป ด้วย เรียนไปด้วยท�าให้เกรซรู้โลกทัศน์ มากขึ้น เกรซจึงพยายามสนับสนุนและ ปลูกฝังให้น้องๆรับผิดชอบตนเองมาก ขึ้น รู้จักที่จะวางแผนการใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ อย่าเรียนอย่างเดียวให้ 44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

รักสวยรักงามตามแบบฉบับของผู้หญิง ก็มองอนาคตเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราต้อง เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องส�าอางมันเป็น อนาคตที่ใฝ่ฝันของเกรซนะคะ แต่ต่อ ไปจะเปลี่ยนความฝันหรือเปล่า ก็ไม่ ทราบเหมือนกันคือเราต้องมองไกลๆอีก ว่าธุรกิจอะไรที่อยู่ๆได้นาน ธุรกิจอะไร ที่ท�าแล้วอาจซบเซาในภายหลังก็ต้อง วางแผนและมองดีๆ ก่อนจะลงทุนอะไร

ไปเพราะหลังจากที่เกรซท�างานหาเงิน ได้เองก็รู้สึกว่า ท�าอะไรต้องระวังตัว ระวังเรื่องของการใช้เงินและเผื่อส�าหรับ ตอนที่ขอเงินพ่อแม่ไม่ได้แล้ว ส�าหรับตัวเกรซก็มีหลายคนที่ มองว่า เกรซเป็นลูกคนเดียว แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่หรอกค่ะ เกรซมีพี่น้องถึง ๓ คนก็ไม่รู้ท�าไมคนถึงมองเกรซว่าเป็น ลูกสาวคนเดียว หรือมองว่าเกรซเป็น คุณหนูมากๆเลยถูกมองอย่างนั้น และ ใครที่อ่านคอลัมน์นี้แล้วจะรู้ว่าเกรซ ไม่ใช่ลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ แต่เกรซ มีน้องอีก ๒ คนที่ก�าลังเดินตามรอยเกรซ เข้ามาในวงการบันเทิง อย่างน้อย แกรนด์-พรรณวรท ก็เป็นที่ทราบน้อง


เขามาจากเวทีประกวด เดอะสตาร์ ซึ่ง ตอนนี้เขาก็เข้ามาในวงการบันเทิงเต็ม ตัวไปแล้วทั้งละคร ทั้งงานเพลง ก็มีออก มาให้แฟนๆได้ชมกันหรืออาจจะเรียกว่า เขาก�าลังดังกว่าเกรซก็เป็นได้นะคะ ส�าหรับนิสัยส่วนตัวของ เกรซ จริงๆแล้วเกรซเป็นคนที่ร่าเริง สนุกสนาน ไม่ค่อยเครียดนะ เป็นคนขี้ เล่นด้วย เพราะฉะนั้นใครๆก็ตามที่เจอ เกรซจะหน้ายิ้มก็ จะมีคนกล้าทัก เพราะเห็นว่า หน้าเรายิ้ม หน้า ไม่ดุ ดูไม่หยิ่ง ก็ จะมีคนเข้ามา ทักทาย เข้ามา คุยด้วย ตรง นี้ก็เป็นส่วน หนึ่งที่ท�าให้ เกรซรู้สึก ดีอยู่ตลอด เวลา ท�าให้มีก�าลังใจในการท�างาน ก็ โชคดีที่หน้ายิ้ม เป็นคนหน้าไม่บึ้ง ถ้า หน้าบึ้งเวลาเดินไปไหนก็คงไม่มีใครกล้า ทักถือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของ เกรซ ทุกวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ซีเรียสเลย ที่อยู่ในวงการนี้อยู่แบบสบายใจนิสัย เกรซเองก็สบายๆด้วยคะ

เชื่อมั้ย ค่ะว่าทุกคนเห็น เกรซผิวขาว ดู เหมือนคนอ่อนแอ แบบนี้ แต่เกรซก็ ชอบออกก�าลังกายนะค่ะกีฬาที่เกรซ ชอบเล่นเป็นประจ�าคือ กอล์ฟค่ะ ว่าย น�้าด้วย เป็นกีฬาโปรดของเกรซเลยก็ว่า ได้ เพราะหนึ่งได้ออกก�าลังกายแล้วรู้สึก ว่าแข็งแรงแถมเป็นการผ่อนคลายอีก ด้วยคือเหนื่อยจากการท�างานพอมาว่าย

น�้าก็รู้สึกสบายตัว สบายใจแล้วก็นอน หลับสบาย ถามว่าความสามารถรอบ ตัวของเกรซเหรอ เด็กสมัยใหม่พ่อแม่ จะให้เรียนเยอะนะคะเด็กบางคนวัน หยุด ๒ วัน เสาร์-อาทิตย์ ต้องเรียน เยอะมาก ติวก็เยอะ เรียนพิเศษ เรียน ภาษาก็มีเยอะแยะไปหมด ส่วนเกรซ ก็ มีเรียนเปียนโนก็เล่นได้ ร้องตามไปด้วย ก็ได้ จริงๆ การเล่นเปียนโนก็เป็นการ เล่นดนตรีที่ท�าให้เราไม่เครียดได้มี สมาธิ จิตใจนิ่งสงบ เหมือนได้ใช้ความ คิด ท�าให้ไม่เป็นคนใจร้อน เกรซก็เรียน เปียนโนมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วเลยชอบ นอกจากเล่นเปียนโนร้องเพลงเกรซก็ สามารถเต้นแจสแดนซ์ได้ด้วย ตรงนี้ อาจเป็นอะไรที่เกรซชอบเป็นการส่วน ตัวด้วยค่ะ เรื่องการนั่งสมาธิ ไม่น่าเชื่อ ใช่ไหมค่ะว่าเกรซจะนั่งสมาธิด้วยเพราะ ว่าการมีสติและการท�าสมาธิเป็นสิง่ที่ คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เกรซจ�า ความได้ คุณพ่อมีลูกสาว ๓ คน ลูกสาว ทั้งหมดก็นั่งสมาธิ สวดมนต์และท�าบุญ ที่วัดเป็นประจ�า เวลาคุณพ่อว่างก็จะให้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 45


ลูกสาว ๓ ทั้งคน นั่งเรียงหน้ากระดาน นั่งสมาธิพร้อมกัน ซึ่งพอหลับตาก็จะ ง่วงทันทีแต่ก็ปฏิบัติอย่างนี้กันมาตลอด เกรซคิดว่าการนั่งสมาธิช่วยเราได้มากใน การเรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็วขึ้นท�าให้เรา มีสติกับสิ่งที่ท�าอยู่ไม่เหม่อลอย ไม่คิด ฟุ้งซ่านไม่ไร้สาระ แม้จะไม่ได้นั่งสมาธิ เป็นกิจจะลักษณะ เราก็สามารถสร้าง สมาธิได้ทุกที่ ยกตัวอย่างนะค่ะการเรียน เรียงความคิดว่าวันนี้เราต้องท�าอะไร หรือพรุ่งนี้เราต้องท�าอะไร การท่องบท การท�าความเข้าใจในลักษณะของตัว ละครเกรซก็จะเข้าใจง่ายขึ้น ที่ผ่านมาเกรซก็ได้รับเกียรติ บัตรรางวัลช่วยเหลือสังคมและเข็ม พระราชทานต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นความ ภูมิใจของเกรซและครอบครัวค่ะ ที่ผ่าน มาเราได้ท�าประโยชน์หลายอย่างให้กับ สังคมดีใจมากๆ เลยคิดว่าเราท�าอะไร เพื่อสังคมได้ไมใช่เอาเวลาที่มีไปท�าอะไร ก็ไม่รู้ที่ไม่มีประโยชน์หรือไร้สาระ เกรซสังเกตว่างานในวงการ บันเทิงมักมาเป็นล�าดับขั้น เช่นเล่น ละคร เดินแบบ ร้องเพลง ฯลฯ จากการ ที่เกรซได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่และเพื่อน ร่วมงานอื่นๆท�าให้เกรซได้เรียนรู้ว่าไม่ 46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เพียงการท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ดี หรือได้รับค�าชมแล้วก็จบ แต่เราจ�าเป็น ต้องพัฒนาฝีมือในการแสดงให้มาก ขึ้นเรื่อยๆถ้ารักในวงการบันเทิงก็ต้อง อดทน หมั่นฝึกซ้อมประพฤติตนวางตัว ให้แหมาะสมค่ะ” จะว่าไปส�าหรับสาวเกรซที่โต

นั่นแค่เป็นที่คาดการกันไว้เท่านั้น ส่วน เรื่องที่เธอจะคบกับหนุ่มก้อง-การุณ ได้ นานแค่ไหนตามข่าวที่ออกมานั้นคง ต้องให้การเวลาเป็นเครื่องตัดสินก็แล้ว กันเพราะนี่เป็นแค่การเริ่มต้น อีกอย่าง พื้นฐานครอบครัวของสาวเกรซนั้นเป็น ที่รู้ๆ กันอยู่ว่าบ้านนี้เค้าอบรมบ่มนิสัย ของลูกสาวทั้ง ๓ คนให้อยู่ให้กรอบใน ขอบเขตของความเป็นกุลสตรีได้มาก แค่ไหนก็ทราบกันดีอยู่แล้ว การเรียนไม่ เสีย การท�างานมีความรับผิดชอบดี พ่อ แม่ไม่เคยหนักใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะ ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวคนไหนก็เป็นแค่ข่าว เท่านั้นส่วนเรื่องความเป็นจริงนั้นสาว เกรซกับสาวแกรนด์ ก็วางตัวกันดีน่าชื่น ชมจริงๆกับผลงานในวงการบันเทิงของ เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ก็ จะมีออกมาให้เห็นกันเนื่องๆ ในโอกาส ต่อไป นั่นคือเริ่องราวของดาราสาวนิสัย ดีอย่าง เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียร เกล้า ที่เราไปคุยกับเธอมาในคอลัมน์... คุยกับดาวในฉบับนี้ค่ะ

ที่ผ่านมาเกรซก็ได้รับเกียรติบัตรรางวัลช่วย เหลือสังคมและเข็มพระราชทานต่างๆตรงนี้ก็เป็น ความภูมิใจของเกรซและครอบครัวค่ะ เป็นสาวเต็มตัวในเวลานี้เรื่องที่จะมีหนุ่ม มาจีบก็เป็นเรื่องธรรมดาของดอกไม้ หอมที่ย่อมมีแมลงวันมาตอมกับข่าว ล่าสุดที่มีออกมาบ่อยมากในเวลานี้กับ เรื่องราวของหนุ่ม ก้อง-การุณ ที่มีข่าว ว่าเข้ามาพัวพันกับสาวเกรซถึงขนาดไป ถึงบ้านถึงช่องของสาวเกรซมาแล้ว และ รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการ ผู้เขียนเองก็มีความคิดว่านั่นคือสิ่งที่ สาวเกรซท�าถูกต้องแล้ว ที่ผู้ใหญ่ควร จะมีส่วนรู้เห็นในการคบหาสมาคมกับ ใครสักคนที่คิดว่าเค้าอาจจะเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอในอนาคตแต่


คุโดยยนอกกรอบ : ป้ามุก

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�ำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


“ตัวละครหลักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยว ททท. และ อพท. ซึ่งแต่ละตัวละครต่างก็มีที่ยืน (Positioning) ไม่เหมือนกันเลย สมมติว่าเราให้แหล่งท่องเที่ยวเป็น “ผู้เข้า ประกวดนางงาม” ตัวชุมชนคือ “ครอบครัวของนางงาม” มีหน้าที่รักหวงแหนเอาใจใส่ดูแลอย่างดี อพท. คือ ผู้สนับสนุน คอยพัฒนาศักยภาพของนางงามและดึงจุดแข็งต่างๆขึ้นมาเจียระไน ส่วน ททท. จะเป็น “พี่เลี้ยงนางงาม” สอนไหว้ สอนเดิน สอนตอบค�าถาม อาบน�้าแร่แช่น�้านม และกระทรวงการท่องเที่ยวเป็น “กรรมการตัดสินนางงาม” คือจะเป็นผู้ออกนโยบายว่าในปนี้อยากได้นางงามที่งามอย่างมีคุณภาพในแบบ ใด เราจะเห็นได้ว่าตัวละครต่าง ๆ นัน้ มีหน้าที่ไม่ซ�้าซ้อนกันเลย”

องค์การบริหารการพัฒนา พื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ ง เที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ มหาชน) องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นา พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค์ ก าร บริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม

• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่อง เที่ยวในพื้นที่พิเศษ • ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้าง เครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน • ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ การให้ บริการด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่ พิเศษ

๑. คั ด เลื อ กพื้ น ที่ พิ เ ศษ โดย วิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น แล้ว เสนอระดับนโยบายพิจารณา ๒. ส� า รวจสภาพพื้ น ที่ ด้ า น ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ๓. ประชุมหารือร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนด และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ การ ขอบเขตพื้นที่พิเศษ ท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ และได้ก�าหนด ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานไว้ ๖ ประการ ได้แก่ • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การประสาน การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา สินค้า บริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม การตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและ การท่องเที่ยวชุมชน

๔. เสนอคณะกรรมการ กพท. พิ จ ารณาเพื่ อ น� า เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศ เขตพื้นที่พิเศษ ๕. จัดท�าแผนแม่บทการบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษ ‘หากแบ่ ง อุ ต สาหกรรมการ ท่องเที่ยวออกเป็นสองด้านคือ ‘supply side’ และ ‘demand side’ ททท. จะ อยู ่ ด ้ า นของ demand side อยู ่ ด ้ า น การตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อ ที่ จ ะดึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ ต่างชาติเที่ยวในประเทศไทย ส่วน อพท. เองจะอยู่ในด้านของ supply side อยู่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่กับ ประชาชน อยู ่ กั บ ชุ ม ชน ในขณะที่ ตั ว ผลิตภัณฑ์ของ อพท. คือพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมี ๗ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 4๙


เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พื้ น ที่ พิ เ ศษเมื อ งพั ท ยาและพื้ น ที่ เ ชื่ อ ม โยง พื้ น ที่ พิ เ ศษอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร พื้นที่ พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และ พื้ น ที่ พิ เ ศษเมื อ งโบราณอู ่ ท อง อพท. มีหน้าที่ท�าให้แต่ละพื้นที่นั้นมีธีมในการ พัฒนาการท่องเที่ยว โดย ๗ พื้นที่นี้จะ ต้ อ งเป็ น ต้ น แบบของด้ า นต่ า งๆ อาทิ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ๓ พื้ น ที่

หากเราจะพูดถึงมิติที่ว่าหากเราจะย้อน ไปดู วิ ถี ชี วิ ต เมื่ อ ประมาณ ๕๐ ปี ก ่ อ น ให้ ไ ปดู ที่ น ่ า น เพราะธี ม ที่ ก� า หนดคื อ “น่ า นเมื อ งเก่ า ที่ มี ชี วิ ต ” แต่ ถ ้ า จะดู เช่น หากอยากไปทะเลสงบให้ไป ประวั ติ ศ าสตร์ ๕๐๐ - ๗๐๐ ปี ให้ ที่หมู่เกาะช้าง แต่หากชอบแบบ ไปดู ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย โลดโผนหรื อ กิ จ กรรมทางน�้ า ให้ ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร ซึ่งเป็นมรดก ไปที่ เ มื อ งพั ท ยา แต่ ถ ้ า อยาก โลก มันยากมากที่จะท�าให้คนไทยเห็น ไปภูเขาให้ไปจังหวัดเลย เช่น คุณค่าเพื่อจะไปต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่า ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ หรือ เพิ่มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญได้ ยก ตัวอย่าง เช่น สังคโลก เราก็ต้องสร้างสิ่ง แม้ แ ต่ ที่มากกว่าความเป็นสังคโลก อย่างเช่น กิจกรรม เมื่อสมัยก่อ นนั้ น ประเทศญี่ ปุ ่ น เขามี พิ ธี ที่ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ น ธ ร ร ม เช่น ผีตาโขน ผีขน น�า้ เป็นต้น ส่วนด้านศิลป วั ฒ นธรรมประเพณี ประวั ติ ศ าสตร์ หรื อ โบราณคดี เรามี ๓ พื้ น ที่ คื อ เ มื อ ง เก่ า น่ า น อุ ท ยาน ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยก� า แพงเพชร และ เมื อ งโบราณอู ่ ท อง 5๐ : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ชงชา หากเป็นสังคมชั้นสูงของคนญี่ปุ่น ต้องใช้สังคโลกใส่เรือส�าเภาไปจากสุโขทัย เราจะเห็ น ได้ ว ่ า เรามี ก ารส่ ง ออกเครื่ อ ง สั ง คโลกมาตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย แล้ ว และ เพื่อที่จะไม่ให้มันหายเราก็ต้องไปค้นหา ข้อมูลเขียนเป็นสตอรี่ เพื่อสร้างกิจกรรม ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอยู ่ กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ให้นานที่สุด เป็น “ละเลียดทัวร” เป็น ประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว หรือ แม้แต่การอนุรักษ์วัฒนธรรมสมัยอู่ทอง แต่ เ ราจะท� า อย่ า งไรเมื่ อ มั น หลายพั น ปี มาแล้ ว เราจึ ง ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาน� า การอนุ รั ก ษ์ คื อ เราก� า ลั ง จะแกะสลั ก


ภู เ ขาให้ เ ป็ น พระพุ ท ธรู ป ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน โลกแทนพระพุ ท ธรู ป บามี ยั น ประเทศ อั ฟ กานิ ส ถาน แต่ เ ราเปลี่ ย นเป็ น ปาง อู่ทอง (นั่ง) สูง ๘๔ เมตร เพราะครบ ๘๔ พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวฯ หน้าตัก ๖๕ นิ้วเพราะเป็นปีครองราชย์ปีที่ ๖๕ เมือง โบราณอู่ทองนั้นเป็นเมืองแรกที่พระพุทธ ศาสนาเข้ า มาในดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ จึ ง สมควรที่จะมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน โลกมาทดแทนบามียัน แล้วเราก็ก�าหนด ธีมการท่องเที่ยวออกมาเป็น “ต้นก�าเนิด อารยธรรมสุ ว รรณภู มิ ” ส่ ว นที่ พั ท ยา จะเป็ น แนวคิ ด แบบ Greennovative Tourism City โดยเน้นที่การออกแบบ อาคารประหยัดพลังงานซึ่งจะออกแบบไว้ ส�าเร็จรูป โดยที่ใครจะขอสร้างตามแบบ นี้สามารถอนุมัติก่อสร้างได้ทันที หรือจะ ไปดูเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะ หรือ เรื่องของการกัดเซาะชายฝังของชายหาด พัทยาที่แคบลงเรื่อยๆเป็นสิ่งแวดล้อมใน อีกมิติหนึ่งที่ อพท. ด�าเนินการอยู่ การจะพั ฒ นาสิ่ ง ต่ า งๆ นั้ น แน่ น อนว่ า ชุ ม ชนเป็ น ส่ ว นที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด

ของประเทศ เปรี ย บได้ ดั่ ง เซลล์ คือส่วนเล็กที่สุดของร่างกายแต่ มี ค วามส� า คั ญ หากชุ ม ชนยั ง ไม่ รักและหวงแหนแหล่งท่องเที่ยว ของตนในรุ่นนี้ เราก็ได้แต่ฝาก ความหวังไว้ที่ประชาชนรุ่นต่อ ไป เราจึงได้สร้าง “ยุวชน อพท.” ขึ้นมา และอบรมเขาให้ตระหนักในความส�าคัญ ของการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน รั ก และ หวงแหน ในศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใน ท้องถิ่นของตนเอง

‘ย้อนกลับไปเมื่อก่อนนั้น ผม เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีความโดด เด่นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว จนวันหนึ่ง ผมได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสร้ า งจิ ต ส� า นึ ก เยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลนและปะการัง ที่จัดโดย อพท. จากโครงการนี้เป็นจุดเริ่ม ต้นที่ท�าให้ผมได้สิ่งที่ล�้าค่ามากมายหลาย อย่าง สิ่งนั้นคือ ประสบการณ์ทางการ เรียนรู้ที่ผมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน และ สิ่ ง ที่ ล�้ า ค่ า มากกว่ า สิ่ ง ใดคื อ อพท. ได้ ปลูกจิตใต้ส�านึกให้ผมได้พัฒนาบ้านเกิด ผมเอง ในการนี้ได้มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ ส่วนหนึง่ ของยุวชน อพท. กับผม จากวันวานที่ไม่เคยคิดจะดูแลบ้าน บนเส้นทางของความฝัน และ เกิด แม้แต่จะหาความภูมิใจในบ้านเกิด แม้แต่นิดเดียว มาวันนี้นั้น อพท. ได้น�าทั้ง สายพานแห่งความยั่งยืน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 51


แนวคิด องค์ความรู้ พร้อมทั้งโอกาสมาให้ ผมจึงต้องรีบคว้าไว้ มองย้อนกลับเมื่อปีที่ ไม่มีอะไรเลย จากเด็กที่ไม่โดดเด่นอะไร จนกลายเป็นผู้ที่สามารถเป็นแกนน�าใน การท�างานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ปกครองท้องถิ่นในการท�ากิจกรรมพัฒนา ชุมชนภายใต้ชื่อของ ยุวชน อพท. บุคคลที่ อพท. ได้ให้ความไว้วางใจให้เป็นตัวแทน ของหน่วยงานในการท�างานด้านเยาวชน ของ อพท. เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ท� า ให้ ผ มมี วันนี้ได้ต้องขอขอบคุณ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.อพท. ที่ได้ให้ความส�าคัญ กั บ เยาวชนและได้ ม อบโอกาสที่ ล�้ า ค่ า มาให้ จนท�าให้ผมมีทุกอย่างในวันนี้ ทั้ง แนวคิ ด และความคิ ด รวมทั้ ง ผลที่ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ อี ก ข้ อ หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก

52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

อบรมกับทาง อพท. จึงท�าให้ผมรู้จักการ อนุ รั ก ษ แ ละรู ้ จั ก หวงแหนและรั ก บ้ า น เกิดของตนเอง หลังจากจบค่ายอบรม ผมก็ได้โอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้ มีโอกาสเข้ามาเรียนเรียนรู้กระบวนการ ของการท�าค่ายที่ อพท. จัดขึ้น การเรียน รู้ครั้งนี้ท�าให้ผมรู้ว่าตัวผมต้องใช้ชีวิต ไปทางไหน สิ่งที่ผมได้ไม่ใช่แค่แนวทาง ในการด�าเนินชีวิตเพียงอย่างเดียว ผม ยังได้ถูกฝกให้เป็นคนที่กล้าแสดงออก กล้ า คิ ด กล้ า ตั ด สิ น ใจ จึ ง ท� า ให้ มี แรง บั น ดาลที่ จ ะพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ แ หล่ ง ท่องเที่ยวต่อไปครับ และวันนี้ผมพร้อม แล้วครับ พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติ ต่อไปแล้วครับ” นายวรวุฒิ วรนันทวงศ์ ป ั จุ บั น ก� า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู ่ ที่ เส้นทางของยุวชน อพท. “จากเด็กไม่รู้ไม่เส้นทางชีวิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจิทัลมีเดีย ของตนเองที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องคิดอะไร สาขาดิจิทัลอาร์ต ชั้นปีที่ ๒ จนวั น หนึ่ ง ผมได้ มี โ อกาสได้ เข้ า ค่ า ย การให้ความส�าคัญกับเยาวชน ของ อพท. จนท� า ให้ โ รงเรี ย นคลองใหญ่ วิ ท ยาคม โรงเรี ย นมั ธ ยมที่ ผ มเคยเรี ย นอยู ่ ไ ด้ รั บ รางวั ล มากมาย จากโรงเรี ย นชายแดน ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยมี ค นรู ้ จั ก กลายเป็ น โรงเรี ย นที่ ผู้คนต่างเฝ้าอยากไปเยือน อีกบุคคลหนึ่ง ที่จะขาดไม่ได้คือ คุณธนกฤต ภัทร์ธราธร ผู ้ ถ ่ า ยทอดวิ ช าความรู ้ แนวทางในการ ด�าเนินชีวิต ผู้ที่คอยถามผมว่า ท�าไม ให้ ผมได้ฉุกคิดอยู่ตลอดเวลา” นาย วรวิทย์ วรนันทวงศ์ ปั จ จุ บั น ก� า ลั ง ศึ ก ษา อยู ่ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาภาษา อังกฤษ ชั้นปีที่ ๔


ผลักดันอาหารแปรรูป อาหารพื้นเมือง สูมาตรฐาน “Primary GMP”

เป็นที่น่ายินดีที่อาหารทั่วไป อาหารพื้นเมือง และสินค้า OTOP ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ�าหน่าย ถึงเวลา ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ อาหารกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ระบบความปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ประกอบการ อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ�าหน่ายทุกรายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษา อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ�าหน่าย หรือ Primary GMP Primary GMP มีหลักเกณฑ์ส�าคัญ คือ สถานที่ตั้งและ อาคารผลิต ต้องสะอาด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ต้อง ง่ายแก่การท�าความสะอาด การควบคุมกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ส่ ว นผสมต่ า งๆ มี ก ารคั ด เลื อ ก เก็ บ รั ก ษาอย่ า งเหมาะสม การ สุขาภิบาล เช่น น�้าที่ใช้ในสถานที่ผลิตเป็นน�้าสะอาด มีวิธีก�าจัด ขยะที่เหมาะสม การบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาด อาคารสถาน ที่ อุปกรณ์การผลิตอย่างเหมาะสม บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติ งาน ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ มีการสวมหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผม

ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือน�าเข้ารายเก่าต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดภายใน วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่ง อย. ได้ให้ระยะเวลาในการด�าเนิน การนานถึง ๓ ปี ส่วนผู้ผลิตหรือน�าเข้ารายใหม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ก�าหนดตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ อย.ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ อาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐาน Primary GMP ที่เข้ารับการประเมิน มาตรฐานโดยความสมัครใจ จ�านวน ๖๕ ราย เพื่อเป็นขวัญและก�าลัง ใจในการประกอบการ การก�าหนดให้อาหารแปรรูป อาหารพื้นเมือง ปฏิบัติตาม Primary GMP นี้ จะท�าให้ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ รับอนุญาตให้ใช้เลขสารบบอาหารบนฉลาก ซึ่งจะสร้างความเชื่อถือ ในผลิตภัณฑ์อาหารให้กับผู้บริโภค

“Primary GMP” มาตรฐานคุณภาพอาหารพื้นเมืองที่ผูบริโภควางใจได


แนวโน้มสุขภาพในอนาคต

กระแสความเปลี่ ย นแปลงด้ า นสุ ข ภาพของสั ง คม ไทยและโลกที่ หั น กลั บ สู ่ วิ ถี ธ รรมชาติ ม ากขึ้ น เป็ น ตั ว แปร ส�าคัญที่กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนา ไปจนถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากภูมิปัญญาด้านการ แพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ แ ผนตะวั น ออกเพื่ อ ให้ เ ป็ น วิ ท ยาศาสตร์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และจะเป็ น กุ ญ แจส� า คั ญ ในการ สืบทอดและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านนี้เพื่อสร้างความ ยอมรับในระดับสากลได้โดยเน้นการประเมินด้านประ-สิทธิ ภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพ ด้วยเหตุนี้จึงจ�าเป็นต้องมี ระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการแพทย์แผนตะวัน ออกที่เน้นการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างครบวงจร มีการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มี การสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี การบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นสูง มีการ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก และมี ก ารให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สังคม โดยบูรณาการอยู่ในรูปการฝึกอบรม การวิจัย การเรียน การสอน และการเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ลักษณะต่างๆ จากค�าจ�ากัดความขององค์การอนามัยโลกและกรอบ ความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวว่า “สุขภาพดี” คือ

๑๐ เมนูอันตราย เสี่ยงอาหารเป็นพิษ เตื อ น! หน้ า ร้ อ นใส่ ใจการกิ น โดยเฉพาะเมนูยอดฮิตติดปากคนไทย ไม่สะอาดระวังอาหารเป็นพิษ เก็บสถิติ พบมีคนปวยตายแล้ว

54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

โรคอาหารเป็นพิษ เป็นโรคหนึ่งที่พบระบาดในช่วง หน้าร้อน ซึ่งการเฝ้าระวังโรคของส�านักระบาดวิทยา พบว่า ช่วงหน้าร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุก ปี เป็นช่วงที่อากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงมาก แถมยัง เป็นช่วงเทศกาลมีวันหยุดต่อเนื่องยาว ประชาชนมักถือโอกาส ท่องเที่ยว กลับภูมิล�าเนา มีงานเลี้ยงฉลอง มีงานบุญ จึงมีการ รับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น สิ่งที่พบบ่อยตามมา คือ การเจ็บป่วยด้วยโรค อาหารเป็นพิษ เนื่องจากรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อาหารไม่สะอาด อาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ และอาหารที่ท�าล่วง หน้าเกิน ๔ ชั่วโมง โดยอากาศร้อน เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ แบคทีเรียเจริญเติบโตได้เร็ว ส่งผลให้อาหารบูดง่าย ทั้ ง นี้ จากการเฝ้ า ระวั ง โรคอาหารเป็ น พิ ษ พบว่ า ตลอดทั้งปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีผู้ป่วย ๑๐๐,๕๓๔ ราย ส�าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๒๖ มีนาคม พบผู้ป่วย ๒๖,๘๑๑ ราย เสียชีวิต ๑ ราย โดยพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ป่วย สูงสุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ตามล�าดับ จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอ�านาจเจริญ รอง ลงมาเป็นอุบลราชธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น และพิษณุโลก ตาม ล�าดับ


“สุขภาวะทีส่ มบูรณและเชือ่ มโยงกันเป็นองครวมอย่างสมดุล” ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แต่การแพทย์แผน ปัจจุบันแบบตะวันตกมุ่ง “ซ่อม” สุขภาพเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ ที่เรียกว่า Cura-tive Medicine ในขณะที่การแพทย์แผนตะวัน ออกเน้นการ “สร้าง”สุขภาพให้สมบูรณ์เพื่อป้องกันโรคหรือ เรียกว่า Preventive Medicine ดังนั้น การแพทย์แผนตะวัน ออกซึ่งประกอบด้วยการแพทย์หลักในประเทศแถบเอเชีย เช่น การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine, TCM) แผนอินเดีย (อายุรเวท) แผนไทยและอื่นๆ จึงมีบทบาทในการ พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีตามแนวคิดที่มองมนุษย์อย่าง เป็น “องครวม” หรือ “Holistic” โดยใช้ชีวิตกลมกลืนกับ ธรรมชาติ และผสมผสานหลักปรัชญาทางศาสนาเพื่อการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติและมีอายุยืนยาว ในปัจจุบันมีการฟื้นฟูคุณค่าภูมิปัญญาด้านการแพทย์ ของโลกตะวันออกที่เคยมีบทบาทมาก่อนหน้ายุควิทยาศาสตร์ การแพทย์ตะวันตกนับหลายพันปี เช่น การใช้สมุนไพร น�้า พลังงานแสงแดด และการใช้แร่ธาตุต่างๆ ในการรักษาโรค ด้ ว ยวิ ธี แ พทย์ พื้ น บ้ า นที่หลากหลายไปตามบริบททางสังคม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ข องแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ก�าลังได้รับความนิยมทั่วโลก และได้แตกแขนงออกไปสู่ธุรกิจ

อาหารและยา ธุ ร กิ จ เสริ ม ความงามและบ� า รุ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มจ�านวนประชากรสูงอายุ เนื่องจากความก้าวหน้าของการแพทย์ยุคปัจจุบัน จึงท�าให้มี ความต้องการสินค้าและบริการ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ตลอด จนบุคลากรด้านสุขภาพอย่างมาก ภายใต้บริบทดังกล่าวได้สร้างมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับ สุขภาพท�าให้เกิดกระแสความเคลื่อนไหวในระดับโลกที่สนใจ ความหลากหลายทางการแพทย์และการเยียวยารักษาอาการ เจ็ บ ป่ ว ยของผู ้ ค นทั่ ว โลก ตลอดจนมี ก ารบู ร ณาการศาสตร์ อื่นๆ เข้ามาสร้างแนวคิดใหม่ๆ เช่น สุขภาพองค์รวม (Holistic Health) ส�าหรับประเทศไทยก็เป็นแนวโน้มที่ปรากฏชัดเจนขึ้น เป็นล�าดับผ่านกระบวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในปัจจุบัน แต่ทว่า สถาบันการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการ แพทย์แผนไทยโดยตรงยังมีน้อย ส่วนอื่นๆ ทั้งที่อยู่นอกระบบ และที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นก็ยังไม่มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานใน ระหว่างการพัฒนาประเทศตามอย่างตะวันตก จึงจ�าเป็นต้องมี การพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี ท�าให้เป็นที่ยอมรับ ของประ-ชาชนผู้ใช้บริการ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เผยเมนูท็อปฮิตอันตรายหน้าร้อน จากการ สอบสวนโรคจากผู้ป่วยพบ ๑๐ เมนูอันตรายดังนี้... ๑. ลาบ/ก้อยดิบ เช่น ลาบหมู ก้อยปลาดิบ ๒. ย�ากุ้งเต้น ๓. ย�าหอยแครง ๔. ข้าวผัดโรยเนื้อปู โดยเฉพาะกรณีที่ท�าในปริมาณ มาก เช่น อาหารกล่องแจกนักเรียนหรือคณะท่องเที่ยว ๕. อาหาร/ขนม ที่ราดด้วยกะทิสด ๖. ขนมจีน ๗. ข้าวมันไก่ ๘. ส้มต�า ๙. สลัดผัก ๑๐. น�้าแข็ง ส่วนอาหารปิ้งย่างที่นิยมรับประทานกัน เช่น หมู กระทะ กุ้งกระทะ ช่วงหน้าร้อนนี้ควรปิ้งให้สุกจะได้ปลอดภัย จากอาหารเป็นพิษส่วนอาหารถุงอาหารกล่อง อาหารห่อ ต้อง รับประทานภายใน ๔ ชั่วโมงหลังปรุงสุก หากเป็นอาหารค้าง คืน ต้องอุ่นท�าให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง ที่ส�าคัญ อย่าลืมว่า ฤดูร้อนผู้ปรุงอาหารต้องปรุงอาหารให้ สุก ร้อน สะอาด ส่วนผู้ บริโภคต้อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

อย่างไรก็ตาม โรคอาหารเป็นพิษ มีอาการส�าคัญ คือ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ อุจจาระร่วง ซึ่งท�าให้ร่างกายสูญ เสียน�้าและเกลือแร่จากการถ่ายอุจจาระ การรักษาในเบื้องต้น ควรให้สารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส เพื่อป้องกันการขาด น�้า หากไม่มีสามารถทดแทนได้โดยใช้น�้าต้มสุก ๑ ขวดน�้าปลา ใหญ่ หรือประมาณ ) ๗๔๐ ซีซี ผสมน�้าตาลทราย ๒ ช้อนโตะ และเกลือแกงครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากัน ทิ้งให้เย็นลง แล้วรับ ประทานแทนน�้า หรื อ ไม่ เ ช่ น นั้ น ให้ ท านอาหารอ่ อ นย่ อ ยง่ า ย เช่ น ข้าวต้ม โจก หรือน�้าข้าว หรือแกงจืด โดยไม่งดอาหารรวมทั้ง นมแม่(กรณีของเด็ก) ส่วนเด็กที่ดื่มนมผสมให้ผสมเหมือนเดิม แต่ปริมาณลดลงและให้สลับกับสารละลายน�้าตาลเกลือแร่ ทว่า รักษาเบื้องต้นแล้วอาการไม่ทุเลาลง ต้องไปพบ แพทย์โดยเร็วที่สุด ไม่ควรกินยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะท�าให้ เชื้อโรคค้างอยู่ในร่างกาย เป็นอันตรายมากขึ้น

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 55


ตัวไกล...หัÇã¨อยÙ‹ไกÅŒ โดย : ดร.ไสว บุญมา (คนไทยในอเมริกา)

ความปลอดภัยของเมล็ดพันธุ์ จากเสี้ยวจันทร์อันอุดม

“เสี้ยวจันทรอันอุดม” (Fertile Crescent) เป็น พื้นที่ในย่านตะวันออกกลางซึ่งครอบคลุมจากอียิปต์ตอน เหนือโค้งขึ้นไปตามขอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึงตอนใต้ของ ตุรกีแล้วโค้งลงมาทางอีรักจนจรดอ่าวเปอร์เซีย (รูป) ย่านนี้มี ประวัติยาวนานทางด้านการเกิดและล่มสลายของอารยธรรม การเกษตรกรรมเริ่มขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในโลกหลังจากชาว พื้นเมืองค้นพบวิธีปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ซึ่งน�าไปสู่การก่อตั้ง บ้านเรือนแบบถาวรแทนการเร่ร่อนไปตามฤดูกาลเพื่อเก็บ ของป่าและล่าสัตว์ พืชที่ชาวตะวันออกกลางรู้จักน�ามาปลูกใน นาในไร่มหี ลายอย่างด้วยกัน เช่น ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ การมีบ้านเรือนถาวรน�าไปสู่การสร้างอารยธรรม แต่อารยธรรมนั้นต้องล่มสลายเมื่อมีประชนมากเกินไปน�าไป 56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

สู่การท�าลายสิ่งแวดล้อมและฆ่าฟันกันเอง ทะเลทรายเป็น ผลของการท�าลายสิ่งแวดล้อมและมีผลร้ายต่อพันธุ์พืชถึงขั้น สูญพันธุ์ได้หากไม่มีการน�าไปปลูกไว้ที่อื่น หรือเก็บรักษาไว้ใน ที่ปลอดภัยในรูปของเมล็ดพันธุ์ส�ารอง นอกจากนั้น สงคราม โรคร้ายและภัยธรรมชาติอาจท�าลายเมล็ดพันธุ์จนสูญหายไป ด้วย ในปัจจุบันนี้ ชาวโลกตระหนักดีถึงความส�าคัญของการ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในที่ปลอดภัยจึงได้สร้างธนาคารเมล็ด พันธุ์กันไว้ทั่วโลกถึงราว ๑,๗๕๐ แห่ง นอกจากธนาคารเหล่านั้นแล้ว เมื่อห้าปีที่ผ่านมา รัฐบาลนอร์เวย์และผู้สนับสนุนยังได้ลงทุนสร้างธนาคารแนว นั้นขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ส�ารองชุดที่สอง ไว้อีกด้วย ธนาคารนั้นชื่อ “สวาลบารด” (Svalbard) ใน


กรณีที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นถูกท�าลาย ธนาคารแห่งนี้จะ มีเมล็ดส�ารองไว้ให้อย่างปลอดภัยแล้ว เรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ เช่น ธนาคารในฟิลิปปินส์ถูกท�าลายด้วยไฟและภาวะน�้าท่วม และธนาคารในอัฟกานิสถานและอีรักถูกท�าลายด้วยสงคราม ตอนนี้ซีเรียเกิดสงครามกลางเมืองซึ่งอาจลุกลามไปท�าลาย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ได้ แม้เหตุการณ์เลวร้ายเช่นนั้นจะเกิดขึ้น จริง ซีเรียก็ยังหาเมล็ดพันธุ์ได้เนื่องจากได้ส่งชุดหนึ่งไปเก็บไว้ ที่ธนาคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งอีรักและซีเรียตั้ง อยู่ในย่านเสี้ยวจันทร์อันอุดม

1

3 ธนาคารในนอร์เวย์มีลักษณะพิเศษคือ มันอยู่ใน อุโมงลึกเข้าไปในภูเขาถึง ๑๖๐ เมตรซึ่งหนาวเป็นน�้าแข็ง เกือบตลอดปี อุณหภูมิภายในถูกตั้งไว้ที่ลบ ๑๘ องศา เซนติเกรด ความหนาวมีความส�าคัญในการรักษาเมล็ดพันธุ์ ผู้ออกแบบคาดว่าถ้าไฟฟ้าถูกตัด เวลาจะต้องผ่านไปถึงราว ๒๐๐ ปีก่อนที่อุณหภูมิภายในธนาคารจะอุ่นขึ้นจนถึง ๐ องศา นอกจากนั้น ธนาคารมีความแข็งแกร่งมาจนยากแก่การ ท�าลายโดยความจงใจเช่นการใช้จววดโจมตี ณ วันนี้ ธนาคาร มีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้แล้วกว่า ๓.๖ แสนชนิด ฉะนั้น ชาวโลกคง ไม่อดตายจากการสูญหายไปของเมล็ดพันธุ์ ถ้าจะตายก็ตาย จากการท�าลายสิ่งแวดล้อมและท�าลายกันเองมากกว่า

2 4 1.แผนผังของธนาคารสวานบาร์ด 2.ทางเข้าธนาคารท่ามกลางหิมะ และน�้าแข็งเกือบตลอดป 3.ชั้นและกล่องของเมล็ดพันธุ์ภายในธนาคาร 4.การจัดกล่องเมล็ดพันธุ์ภายในธนาคาร 5.แผนที่เสี้ยวจันทร์อันอุดม

5

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 57


สวัสดีครับคุณแอนดรูว์ ถามถึงค�ำว่า do ครับ อยากรู้ว่า I know. กับ I do know. ให้ความหมายเดียวกัน หรือเปล่า ผมเคยถามเพื่อน ชาวอเมริกันคนหนึ่งและ เขาบอกว่า เหมือนกัน จริงไหมครับ จาก Jamorn ค�ำว่า do มีสารพัดประโยชน์ในภาษาอังกฤษซึ่ง คอลลัมน์นี้สั้นเกินไป ที่จะอธิบายทุกหัวข้อเกี่ยวกับ do แต่ที่ คุณถามถึงน่าสนใจครับ ค�ำว่า do ถูกใช้ในประโยคบอกเล่าและค�ำถามเพื่อ ให้น�้ำหนักมากขึ้น ทางด้านความหมาย อย่างที่เพื่อนชาว อเมริกันของคุณได้พูดไปแล้วว่า I know แปลว่า ผมรู้ I do know แปลว่า ผมรู้ เหมือนกัน แต่ I do know แสดงว่าผู้พูด มั่นใจว่าเขาทราบดี เช่น You’re supposed to start work at 9 am. (คุณต้องเริ่มท�ำงานเวลา 9 นาฬิกา) I do know that. (ก็รู้แล้วล่ะ) So why are you late then? (งั้นท�ำไมคุณมา สาย) ในตัวอย่างนี้สามารถตอบว่า I know that. โดยไม่ เสียความหมายแต่การที่จะใช้ do ท�ำให้ค�ำตอบนี้แรงขึ้น … กวน ๆ ขึ้น ผมไม่ได้หมายความว่าการใช้ do เป็นสิ่งที่รุนแรง หรือท�ำให้คนฟังหนักใจครับ เพียงแต่ว่าให้น�้ำหนักกับสิ่งที่คุณ พูด เช่น I do hope you come to my party. ในประโยคนี้ do มีความหมายคล้าย ๆ กับ really หมายถึงหนูหวังอย่างยิ่งว่า พี่จะมางานฉลองของหนู

58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

สวัสดีค่ะคุณแอนดรูว์ ค�ำว่า torturous แปลว่าอะไรค่ะ และใช้ในความ หมายว่าอะไรได้บ้าง ขอบคุณมากค่ะ Suphanna ค�ำว่า torture เป็นนามหมายถึง การทรมาน จาก ค�ำนี้เราได้ adjective ที่ว่า torturous ( ออกเสียงว่า ทอชู - รัส ) ซึ่งใช้อธิบายอะไรที่ทรมานมาก เกิดความรู้สึก เจ็บปวด เช่น Listening to Kanok sing is torturous. (การที่ จะฟังกนกร้องเพลงเป็นสิ่งที่ทรมานใจ) He ran a torturous 10 km to get help. (เขา วิ่ง 10 กีโลเมตรที่แสนยากล�ำบากเพื่อที่จะหาความช่วยเหลือ) adjective อีกค�ำหนึ่งจาก torture คือ tortured (ออกเสียงว่า ทอ - ชึด ) ซึ่งอธิบายอะไรที่ไม่สงบ กังวลใจ ตลอด คิดมาก เช่น Somcheng is a tortured soul.(ส้มเช้งเป็นคนที่ ไม่เคยมีความสุข ปัญหามาทรมานเธอตลอดเวลา) … และควรทราบว่ามีอีกค�ำหนึ่งคือ tortuous ซึ่ง ดูแล้วสะกดคล้ายกัน (ออกเสียงว่า ทอ - ชู - อัส) ความ หมายคือ คดเคี้ยว บิด หรือ ซับซ้อน แต่เป็นศัพท์ที่ ไม่ค่อย ได้ใช้ครับ


คุโดยย:เฟ«ินแสสะพานด� อง àÃ×า èͧàÃŒ¹ÅѺ

อธิษฐานได้โดยใช้มือขวาหมุนเวียนขวา ๓ รอบ หมุนเบาๆ • อัญมณีสีเขียว ตั้งใกล้ ประตูทางเข้า ช่วยป้องกันพลังไม่ดีทั้ง หลายไม่ให้เข้าบ้าน หรือหากเข้ามาก็จะ เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ • นกยูงร�าแพน มีไว้ช่วยให้ มีชื่อเสียงเหมือนหางที่ร�าแพน • นา́กาเร×อนทอง ทรงที่ดี ที่สุดคือทรงกลม หรือรีไข่ ช่วยให้มีคน อุปถัมภ์ • เร×อใบ ช่วยเรื่องการ อุปถัมภ์ ไม่ควรตั้งหัวเรือหันไปทาง หน้าต่าง ประตู การเลือกของประดับตกแตง ทั่วไป และ ปางถือง้าว ขี่ม้า เงื้อง้าว จะฟัน เหมาะกับงานปราบปราม งาน • ธงชาติ ติดได้ทุกต�าแหน่ง เขาบานก็ควรเสริมศิริมงคลกับตัว กฎหมาย หรืองานที่ต้องแข่งขันต่อสู้ ของบ้าน ช่วยให้สิ่งที่ปรารถนา สัมฤทธิ์ เราและคนในครอบครัวดวย แนะนํา • กระถางเงิน กระถางทอง ผล ช่วยให้ประสบผลส�าเร็จ เปนของที่หาไดงายเพื่อใชนําไปฝาก ใส่ของมีค่าในกระถางนี้จะได้เป็นอัญมณี • ควอไ«ด์ เป็นอัญมณีชนิด เจาของบานที่เพิ่งขึ้นบานใหม • ต้นไม้จุ้ยเจีย มีลักษณะ หนึ่ง มีคุณสมบัติในการขยายค�าอธิฐาน • พระสังข์กัจจาย เป็นเทพ เป็นต้นไม้อัญมณี ท�าจากหยกหรืออัญ ให้สัมฤทธิ์ผลเร็วยิ่งขึ้น เกี่ยวกับความมั่งคั่ง ทิศที่ควรตั้งพระ • Àาพปลาคู่ หมายถึง มีกิน สังข์กัจจาย คือ ตั้งในห้องรับแขก หรือ มณีอื่นๆ มีพลังในการดึงดูดโชคลาภเงิน มีใช้ ไม่รู้จบ วางได้ทุกทิศ ทุกต�าแหน่ง ห้องอาหาร ให้พระหันเข้าหาโตะรับแขก ทอง • ม้าคู่สีขาว ช่วยให้เป็น • ขลุ่ยจีน ติดโดยให้ด้านเป่า หรือโตะอาหาร มุมที่จัดตั้งพระควรโปร่ง มงคลเจริญก้าวหน้าเหมือนการก้าวย่าง คว�่าลงแขวนแบบทแยงมุม ๔๕ องศา สว่าง และท�าความสะอาดได้ง่าย เชื่อ รวดเร็วของม้า ห้ามใช้ม้าด�าหรือม้าที่ ส่งเสริมเรื่องการค้า โดยให้ติดเป็นคู่ใกล้ กันว่า นอกจากพระยิ้มจะน�าโชคมาสู่ มีลักษณะยกเท้าคู่หน้าเหมือนม้าพยศ เครื่องคิดเงินในร้าน บ้านคุณแล้ว ยังก่อให้เกิดความอบอุ่น เพราะเป็นอัปมงคล ห้ามตั้งหลังโตะ • กระจกเงา ให้ติดใกล้เครื่อง อารมณ์ดีแก่คนในบ้านอีกด้วย • Îก ลก «ิèว เทพเจ้าทั้ง ๓ ท�างาน ไม่ตั้งหันหน้าออกทางประตูทาง คิดเงิน เป็นนัยว่า จะมีเงินเป็นทวีคูณ • ธนบัตร ù ใบ ติดตรง นี้ จะช่วยดลบันดาลให้คุณมั่งคั่ง ร�่ารวย เข้า ไม่ตั้งม้าประจันกับหน้าโตะท�างาน ประตูทางเข้าออกบ้าน เป็นนัยว่าเมื่อ มียศศักดิ์ และสุขภาพแข็งแรง ควรตั้งไว้ เรา • ระ¦ังลม หร×อ กระดิèง ออกไปนั้นคือออกไปหาเงิน เมื่อกลับ ในต�าแหน่งที่เทพทั้ง ๓ หันหน้าเข้าหา เมื่อคุณน�ามาแขวนไว้รอบๆ บ้านจะ เข้าบ้านแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไว้ที่บ้าน โตะรับแขก และควรเป็นจุดที่มีแสง สว่างพอสมควร ไม่อยู่ในมุมทึบอับเกิน สร้างพลังที่ดีให้แก่บ้านได้ เพราะลมจะ ตลอดไป • วุฒิบัตรและถ้วยรางวัล ไป ห้ามตั้งเทพ ฮก ลก ซิ่ว หันหน้าเทพ ช่วยสลายพลังร้าย ๆ ออกไป และดึงดูด พลังที่ดีเข้ามาในบ้านแทน ท�าให้บ้าน ให้ติดไว้หลังโตะท�างานด้านซ้าย เมื่อหัน ทั้ง ๓ ออกสู่หน้าต่าง หรือประตูหน้า บ้าน ต้องหมั่นดูแลความสะอาดอย่าให้ หลังนั้นเกิดความร่มเย็นและมีโชคลาภ หน้าออก จะท�าให้เกิดการยอมรับ หากว่าหน้าบ้านของคุณเป็นวัดหรือโรง • เพชรตาแมว เป็นเครื่อง ฝุ่นจับ ลางเรียกเงินทอง ตั้งไว้ในตู้เซฟ หรือ • เทพเจ้ากวนอู ตั้งให้มอง พยาบาล ให้คุณน�าระฆังลม มาแขวน บนโตะท�างาน เห็นเมื่อเปิดประตู ต้องตั้งประจันหน้า ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อปัดเป่าโชคร้ายและ ดึงดูดโชคดีๆ มาให้คุณ ขอบคุณข้อมูลจาก Homepro กับประตูเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดี หรือ • ลูกโลก วางไว้บนโตะ ขอบคุณภาพประกอบจาก พลังงานที่มองไม่เห็น มี ๒ ปาง คือ ปาง ท�างาน ท�าให้กิจการก้าวไกล ใช้ Photos.com นั่งอ่านหนังสือ เหมาะกับบ้านเรือน

ของมงคลทีèควรมี ไว้ ในบ้าน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5๙


Healthy Hour

กินผักตามฤดู 12 เด×อน

โดย : คนรักสุขÀาพ

อย่างทีèรู้ æ กันอยู่นะคะว่า ผักสีเขียว æ จะช่วยให้เราผิว พรรณผ่องใส และระบบการขับถ่ายท�างานดีข้นึ ยิèงถ้าเราได้รับประทาน ผักสด æ ด้วยแล้ว จะยิèงได้วิตามิน«ีตามไปด้วย นอกจากนั้นผักทุก ประเÀทยังอุดมไปด้วยสารโพแทสเ«ียม «ึèงช่วยให้เกิดÀาวะสมดุลใน ร่างกายของเรา เม×èอรู้ถึงคุณประโยชน์ของผักอย่างนี้แล้ว เห็นทีคงต้องอาศัย ข้อมูลจาก รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล หัวหน้า½†ายมนุษยโÀชนาการ สถาบันวิจัยโÀชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาเล่าสู่กัน¿˜ง แล้วล่ะค่ะว่า ถ้าจะเล×อกผักตามฤดูกาลเพ×èอหลีกเลีèยงสารพิษ ในแต่ละ เด×อนเราควรเล×อกผักประเÀทไหนทีèเหมาะสม

เด×อนมกราคม :

แครอต กระหล�่าดอก ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี และปวยเล้ง

คุณค่าทางสารอาหาร :

ผักกาดเขียวและปวยเล้งจะมีแคลเซียมสูง และมีเบต้าแคโรทีน ช่วยบ�ารุง สายตา และเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ส่วนแครอตจะ ให้สารเบต้าแคโรทีน กรรมวิธีการปรุงเราสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อน�ามาผัดหรือใส่ ลงในซุปได้

เด×อนกุมÀาพันธ์ :

มะเขือเทศ ผักโขม แตงกวา

คุณค่าทางสารอาหาร :

เม็ดแตงกวาและเปลือกจะให้ใยอาหาร ผักโขมมีเบต้าแคโรทีนสูง ส่วน มะเขือเทศจะให้สารแคโรตินอยด์ ที่ช่วยต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น หรือต้านอนุมูล อิสระ (ภาวะชะลอความเสื่อมของร่างกาย) เราสามารถน�ามาซอยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อใส่ในน�้าซุป หรือผัดลงในข้าว หรือในไข่เจียวก็ได้ทั้งนั้น

เด×อนมีนาคม :

ผักกวางตุ้ง เห็ดฟาง ถั่วฝักยาว หอมใหญ่ คะน้า

คุณค่าทางสารอาหาร :

ผักคะน้าจะมีแคลเซียมสูง แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าขม ดังนั้น ถ้าเราหั่นใบเป็น ชิ้นฝอย ๆ และลอกก้านคะน้าให้เหลือเพียงสีขาวใส ๆ แล้วน�ามาผัดโดยเพิ่มแครอตผสม เข้าไปในข้าว จะท�าให้อาหารมื้อนั้นอร่อยถูกปากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนั้นคะน้ายังอุดมไปด้วย สารอาหารเบต้าแคโรทีนด้วย ส่วนถั่วฝักยาวควรล้างให้สะอาด ๆ แล้วรับประทานสด ๆ เพื่อจะได้ปริมาณวิตามินซีอย่างเต็มที่

6๐ : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เด×อนเมษายน :

หอมใหญ่ ถั่วฝักยาว เห็ดฟาง

คุณค่าทางสารอาหาร :

หอมใหญ่มีสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของ ร่างกาย เราสามารถซอยหอมใหญ่แล้วน�ามาผัดกับข้าวผัด ท�าให้ข้าวผัดนั้นมี รสชาติหวานขึ้น ส่วนเห็ดฟางก็น�ามาใส่ลงในแกงจืดเปลี่ยนรสชาติของอาหาร ท�าให้ไม่น่าเบื่อ

เด×อนพฤษÀาคม

ถั่วพู หอมใหญ่ มะละกอดิบ

คุณค่าทางสารอาหาร :

มะละกอดิบเอามาท�าส้มต�า เท่ากับได้รับประทานผักสด ๆ ซึ่งจะได้ รับวิตามินซีเพิ่มขึ้นนะคะ ส�าหรับถั่วพู น�ามาหั่นฝอยผสมไก่หรือหมูสับทอด เป็นทางเลือกที่หลากหลายในการเพิ่มแร่ธาตุแคลเซียมและใยอาหาร

เด×อนมิถุนายน :

ดอกกุยฉ่าย คะน้า เห็ด

คุณค่าทางสารอาหาร :

ดอกกุยช่ายจะอุดมไปด้วยโฟเลต ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายในการสร้าง สารพันธุกรรม และช่วยไม่ให้เกิดภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่ง ส่วนเห็ดจะให้โปรตีน และคะน้าจะมีแคลเซียมสูง

เด×อนกรก®าคม :

ยอดต�าลึง ผักบุ้งไทย

คุณค่าทางสารอาหาร :

ผักบุ้งหรือผักที่มีสีเขียวเข้มจะให้สารเบต้าแคโรทีน ช่วยบ�ารุงสายตา และต้านอนุมูลอิสระ ส่วนผักต�าลึงจะให้สารเบต้าแคโรทีนเช่นกัน มีเมนูที่ท�า ง่าย ๆ ได้คุณค่า เช่น ใส่ลงไปในไข่เจียว หรือต้มจืดรับประทานก็ได้ค่ะ

เด×อนสิงหาคม :

ผักกระเฉด หัวปลี ข้าวโพด

คุณค่าทางสารอาหาร :

หัวปลีจะมีใยอาหารค่อนข้างมาก ช่วยในเรื่องการขับถ่าย ส่วนข้าวโพด ซึ่งจัดเป็นธัญพืชจะมีเบต้าแคโรทีนสูง ผักกระเฉดจะช่วยเรื่องขับถ่าย และเป็นผักที่ มีเบต้าแคโรทีนสูงเช่นกัน แต่ระวังในการเลือกซื้อด้วยนะคะ เพราะเดี๋ยวนี้มีการใส่ สารที่เป็นอันตรายท�าให้ผักดูสดใหม่อยู่เสมอ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 61


เด×อนกันยายน :

ผักกระเฉด กวางตุ้ง บวบ

คุณค่าทางสารอาหาร :

กวางตุ้งอุดมไปด้วยแคลเซียม และเบต้าแคโรทีน ส่วนบวบจะให้ใย อาหารค่อนข้างสูง

เด×อนตุลาคม :

มะระ ถั่วพู สายบัว ผักกระเฉด

คุณค่าทางสารอาหาร :

มะระเป็นผักสมุนไพรที่ให้วิตามินซีสูง (ถ้ารับประทานดิบ ๆ) เรา สามารถท�าเป็นเมนูแกงจืดหรือตุนก็ได้ โดยคว้านไส้ในออกแล้วสอดหมูบดลงไป ส่วนผักกระเฉดและสายบัวควรล้างให้สะอาด ๆ ก่อนน�าไปบริโภค

เด×อนพฤศจิกายน :

ผักกาดขาว สายบัว

คุณค่าทางสารอาหาร : ขับถ่าย

ผักกาดขาวมีเบต้าแคโรทีนสูง ส่วนสายบัวให้ใยอาหารช่วยในเรื่อง

เด×อนธันวาคม :

ถั่วแขก ถั่วลันเตา กะหล�่าปลี

คุณค่าทางสารอาหาร :

กะหล�่าปลีหรือกะหล�่าดอกสดเป็นแหล่งของวิตามินซีอย่างดี เรา สามารถน�ามาผัด หรือต้มโดยใส่หมู หรือรับประทานสด ๆ ก็ได้ ส่วนถั่ว ลันเตาเป็นผักที่มีโปรตีนค่อนข้างสูง และมีใยอาหารสูง

เปšนอย่างไรบ้างคะส�าหรับผักตามฤดูกาลต่าง æ ทีè แนะน�า คราวหน้าคุณæ คงจะมีโอกาสได้เล×อกผักเขียวæ ตามใจชอบ แถมยังปลอดสารพิษด้วย ทีนี้ครอบครัวของ คุณก็จะก้าวเดินอยู่บนเส้นทางสายสุขÀาพกันแล้วล่ะค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : MOMYPEDIA

62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


Focus...อาชี พ โดย : ปอกระเจา

ขนมเบื้องแนวแฟนซี แต่งหน้าขนมเบื้องเองได้

ไอเดียจุด ต่ า งเรี ย กลู ก ค้ า

ขนมเบื้อง หลาย ๆ ท่านคงเคยพบเห็นตามแหล่ง ต่าง ๆ ที่มีหลากหลายรสชาติ หลายสีสัน โดยขึ้นอยู่กับแนวคิด ของแต่ละเจ้า ซึ่งวัในนี้ พ่อค้าขนมเบื้อง เมืองนครปฐม ได้หา จุดแตกต่างดัดแปลงให้เป็น “ขนมเบื้องแฟนซี” ซึ่งเป็นที่สนใจ กับผู้ผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเด็ก ๆ ทั้งหลาย นายธีรภัทร์ ลูกชายลุงมา เล่าว่า ที่มาของขนมเบื้อง แฟนซี เกิดขึ้นมาจากครอบครัวของเราท�าขนมเบื้องขายมานาน หลายสิบปี และวันหนึ่งเห็นว่า ขนมเค้กท�าไมสามารถตกแต่งให้ สวยงามได้ และขนมเบื้องของเรา น่าจะท�าได้ และประกอบกับ ความต้องการที่จะดึงลูกค้ากลุ่มเด็กให้มาสนใจขนมเบื้อง ขนม แบบไทยๆมากขึ้น จึงได้คิดค้นวิธีการท�าขนมเบื้องแฟนซีขึ้นมา โดยเริ่มจากการน�าของตกแต่งขนมเค้ก เช่น ผลไม้ อบแห้ง ช็อกโกแลต สตอเบอรี่ แอปเปิ้ล ฝอยทอง ถั่ว แยม รสชาติต่างๆ รูปตุกตา ฯลฯ มาตกแต่งหน้าขนมเบื้องเป็นรูป ร่างหน้าตาแตกต่าง ๆ กันออกไป นอกจากนี้ ได้มีการประยุกต์ ตัวเนื้อครีม เพื่อให้มีสีสันและรสชาติต่างๆ เพื่อให้ดูเป็นแฟนซี มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากเดิมจุดขายและความอร่อยของเราก็อยู่ตรง สูตรการพัฒนาเนื้อครีม ที่เป็นสูตรของเราเองไม่เหมือนใคร คือ รสชาติหอมกลมกล่อม ไม่หวานเกินไป และขนมเบื้องของเรามี จุดขายตรงที่เราจะใส่เนื้อครีมให้เยอะมาก เป็นจุดขายที่ลูกค้า ชื่นชอบและพึ่งพอใจ ส�าหรับเนื้อครีมที่ทางร้านลุงมาประยุกต์ขึ้นมาใหม่ แตกต่างจากร้านขนมเบื้องทั่วไป เช่น เนื้อครีมรสวนิลา นม สด รสผลไม้ เช่น บลูเบอรี่ แอปเปิ้ล สตอเบอรี่ รสชอล์โกแลต เพื่อเอาใจเด็ก เนื้อครีมรสชาติต่างๆ ที่ออกมายังไม่ได้รับความ นิยมมากเท่ากับครีมสูตรดั้งเดิม ซึ่งครีมรสชาติใหม่ๆ เหมือน

เป็นสีสันให้กับขนมเบื้องแฟนซีมากกว่า และเอาไว้ดึงดูดลูกค้า วัยรุ่น และเด็ก ที่ชอบลองของใหม่ๆที่มีสีสันแปลกสะดุดตา มากกว่า พี่ ธี ร ภั ท ร์ เล่ า ว่ า ในส่ ว นยอดขายต่ อ วั น ขายได้ ประมาณวันละ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๓,๐๐๐ บาท วันหนึ่งขายแค่ แป้งที่เราท�ามาจ�านวน ๒ กิโลกรัมหมดก็เลิกขาย ซึ่ง ถ้าขาย หมด จะได้ประมาณ ๓,๐๐๐บาท ส่วนก�าไรประมาณ ๖๐% วัน หนึ่งขายประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง โดยจะตะเวนขายไปตามตลาด นัดต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ในส่วนของการสอนสูตรการท�าขนมเบื้องแฟนซี ของลุงมานั้น ได้มีการสอนไปแล้วหลายคน โดยมีทั้งที่มาเรียน ด้วยตัวเองที่บ้าน ซึ่ง ลุงมาคิคค่าสอนรวมค่าอุปกรณ์การสอน ครบชุดในราคา ๔,๐๐๐ บาท และหลังจากลุงได้มีโอกาสออก สื่อต่างๆ โดยเฉพาะรายการทีวี ท�าให้มีผู้สนใจว่าจ้างไปเป็น วิทยากรสอนท�าขนมกระเบื้องแฟนซีในหลายที่ ท�าให้ปัจจุบัน จึงมีลูกศิษย์ที่มาเรียนและน�าไปประกอบอาชีพในหลายจังหวัด ซึ่งลุงไม่ได้หวงสูตรแต่อย่างใด เพราะเห็นว่า ตลาดยังมีอีกมาก และขนมเบื้องเป็นขนมที่คนนิยมกินกันทั่วไป ท�าขายง่ายและ ก�าไรดี ที่ส�าคัญไม่ต้องลงทุนมาก เป็นไงกันบ้าง กับขนมเบื้องแฟนซี ที่มีแนวคิดที่หลาก หลาย สามารถดึงดูดผู้ที่ผ่านไปมาได้ดีเลยทีเดียว และที่ส�าคัญ มีความยืดหยุ่นในการค้าขาย เช่น การที่ให้ลูกค้าสามารถเลือก ตกแต่งหน้าขนมเบื้องได้ตามความต้องการ นี้เป็นจุดขายที่ดี มาก ๆ เลยทีเดียว และอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักก็ดี การ ลงทุนคุ้มค่าแบบนี้ หาท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ โทร. ๐๘๙-๒๕๙-๔๐๒๖

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 63


ปราชญ...ชาวบาน โดย : เด็กเกษตร

ปุยชีวภาพ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินมี สูงขึน้ โดยการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ท�าให้ ความสมดุลของธรรมชาติถกู ท�าลายไป ความรูเ้ ทา่ ไม่ถงึ การณ์ของมนุษย์มสี ว่ น เรง่ การเสือ่ มโทรมของดินให้เรว็ ขึน้ โดย เฉพาะการใช้ปุยอนินทรีย์ (Inorganic Fertiliaer) ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น เช่น ปุย สารเคมี การใช้ทดี่ นิ ท�าการเพาะปลูก ติดต่อกันและการใช้ปุยเคมีอย่างเดียว โดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


จะท�าให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่าง รวดเร็ว ดินจะแข็งไม่ร่วนซุย การดูดซึมน�้าและแร่ธาตุของ อาหารพืชท�าได้น้อยลง เกิดผลต่อเนื่องให้ดินในพื้นที่ท�าการ เกษตรเสื่อมโทรมอย่างถาวรโดยเฉพาะดินที่ใช้ในการปลูก ข้าว อ้อย และพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ โดยจะท�าให้เกิด “การ ใช้พื้นที่ปลูกเลื่อนลอย” เกิดการอพยพย้ายพื้นที่ต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการใช้ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ ดิน (Soil Conservation) จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุง บ�ารุงดินเพื่อให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชและใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน แนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมาก ที่สุดในการปรับปรุงบ�ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอนเป็นหลักเพื่อ เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ท�าให้การดูดซับธาตุอาหารที่ส�าคัญของ พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการปรับปรุงบ�ารุง ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท�าการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่ง ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านหลายพื้นที่ได้มีการอบรมให้ความ รู้ในการท�าปุ๋ยอินทรีย์ พอสรุปได้ดังนี้

ปุยพืชสด

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการไถกลบต้น ใบ และส่วนต่างๆ ของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วที่ปลูกไว้ หรือ ขึ้นเองตามธรรมชาติในระยะช่วงออกดอกจนถึงดอกบานเต็ม ที่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารในล�าต้นสูงสุดแล้วปล่อยให้เน่า เปือยผุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแกพืชที่ปลูกตามมา นอกจาก นี้ยังช่วยลดปัญหาในการก�าจัดวัชพืชได้ อีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์

๑.พืชตระกูลถั่ว (เป็นพืชที่ เหมาะจะน�ามาเป็นปุ๋ยพืชสดมากกว่า ประเภทอื่น เพราะเป็นพืชที่มีคุณค่า ทางธาตุอาหารสูงต่อพืชปลูก)

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 65


๒.พืชชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว ๓.พืชน�้า

ขั้นตอน / วิธีท�า

๑.ปลูกพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสด ๓ กลุ่มพืชดัง กล่าวข้างต้นร่วมกับพืชปลูกในแปลงปลูกโดยอาจพิจารณา ปลูกพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสดชนิดต่างๆ ตามความสัมพันธ์ กับพืชปลูก ๒.เมื่อถึงก�าหนดอายุของพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสด ให้ตัดสับและไถกลบลงในแปลงปลูก ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอายุ

66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวของพืชบางชนิด เช่น โสนอินเดีย ตัดสับและไถกลบเมื่ออายุ ๘๐-๙๐ วัน หลังปลูกถั่วนา ไถกลบเมื่ออายุ ๗๕ วัน หลังปลูก เป็นต้น ๓.การพิจารณาในแง่ใช้ประโยชน์สูงสุด ต้อง พิจารณาจากลักษณะพื้นที่ในการปลูกเป็นหลักโดยแบ่งได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๓.๑ ปลูกพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสดในลักษณะพื้นที่ เป็นแปลงใหญ่ ให้ท�าการตัดสับและไถกลบลงไปในพื้นที่นั้น เลย ก่อนที่จะปลูกพืชหลักชนิดอื่นๆ ตามมา ๓.๒ ปลูกพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสดในลักษณะตาม ร่องระหว่างพืชปลูกหลัก โดยปลูกพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสด หลังจากพืชปลูกหลักเติบโตเต็มที่แล้ว เพื่อป้องกันการแย่ง ธาตุอาหารในดิน เมื่อพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสดเริ่มออกดอก จนถึงดอกบานก็ท�าการตัดสับและไถกลบลงไปในดินระหว่าง ร่องพืชปลูกหลัก ๓.๓ ปลูกพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสดในลักษณะพื้นที่ ชุ่มน�้า โดยปลูกพืชที่จะน�ามาท�าปุ๋ยพืชสด (พืชน�้า) แล้วตัดสับ ใส่และไถกลบลงไปในดิน ก่อนที่จะท�าการปลูกพืชหลัก เช่น นาข้าว นาบัว และนาแห้ว เป็นต้น


กรมที่ดินผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified FL)

นายวานิตย อินทรักษ รองอธิบดี กรมที่ดิน เป็นตัวแทนกรมที่ดิน รับมอบ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ การรั บ รองเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐาน จากส�านักงาน ก.พ.ร. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จากการที่ ส� า นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ น� า เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ ภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐานมาส่ ง เสริ ม ให้ ส ่ ว น ราชการต่ า งๆ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การเพื่อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการท� า งาน ไปสู่ระดับสากล และกรมที่ดินได้ด�าเนิน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQAFL) มาอย่าง ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา นั้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ กรมที่ ดิ น ได้ ผ ่ า นการรั บ รองเกณฑ์ คุ ณ ภาพการ บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน (Certified FL) ตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน

ก.พ.ร. ก� า หนด และได้ รั บ การตรวจ รับรองจากคณะที่ปรึกษาของส�านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยผลการตรวจรั บ รอง ปรากฏว่ า กรมที่ ดิ น มี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๙๓.๔๒ และมีผลคะแนนรายหมวด ดังนี้ หมวด ๑ การน� า องค์ ก าร ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๔๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิ ง ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๑๙ หมวด ๓ การให้ความส�าคัญ กั บ ผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๓๗ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจั ด การความรู ้ ได้ ค ะแนน ร้อยละ ๙๕.๒๔ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากร บุคคล ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๓๓ หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ หมวด ๗ ผลลัพธ์การด�าเนินการ ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐

การที่ ก รมที่ ดิ น ได้ รั บ ประกาศ เกียรติคุณ นับเป็นความส�าเร็จที่น่าภูมิใจ ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด กรมที่ ดิ น อี ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ ร ่ ว มแรง ร่ ว มใจ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท� า ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการท� า งานอย่ า ง ต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงาน ภายนอก และได้ รั บ การรั บ รองการ ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ ภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐานในครั้ ง นี้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ใหม่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ ท ้ า ทาย ที่ จ ะก้ า วต่ อ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาในระดั บ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป


Cover Story ภาพ : พี่โอม เรื่อง : นองหนึ่ง

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สรวงชนก ตัณสถิตย

ชีวิตจะท�าอย่างไรจึงจะมีความสุข ความสุขอย่างหนึ่งคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พอใจในสิ่งที่ตนเองมีและน�าสิ่งที่ตนเองมีไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่น ไม่ท�าให้ ผู้อื่นเดือดร้อน ถ้าหากพบเจอผู้อื่นที่เดือดร้อนจะท�าอย่างไรที่จะช่วยเขาอย่างพอเพียง ยุ้ยคิดว่า เพียงแค่การยิ้มอย่างจริงใจ เราและเขาก็สามารถมีความสุขได้แล้ว

อลงกรณ เกิดการแพทย

การที่เราได้รู้จักความหมายของค�าว่าพอเพียง ท�าให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะการพอเพียง ท�าให้เรามีเหตุผลในการใช้ชีวิตมากขึ้นโดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ในชีวิตประจ�าวันของเรามีความสุขโดยไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเราก็มีความสุขในการ ด�ารงชีวิตแบบพอเพียง 68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


พอเพียงอยางไรใหมีความสุข? พิชญาภา พันธุเสือ

การพอเพียงคือการพอประมาณ ใช้ตามที่เรามี ถ้าเรามีมากก็ใช้มาก มีน้อยก็ใช้น้อย ไม่ต้องไขว่คว้าจนเกิดทุกข์และไม่ต้องหยุดจนไม่เหลือเลย เหมือนเป็นการเดินทางสายกลาง ใช้ อย่างพอดี ถึงจะท�าให้เกิดความสุขที่แท้จริง

วิมลวรรณ ฟู

ความสุขทุกอย่างล้วนอยู่ที่ใจ ดังนั้นการพอเพียงไม่ใช่การขัดใจตนเอง หากแต่เป็นการ ตามใจตนเองอย่างมีเหตุผลมากกว่า หากเราใช้ชีวิตตามปกติสุข แต่พึงระลึกคิดก่อนท�าสิ่งใดสัก นิด เราก็จะไม่เกิดความประมาทในชีวิตสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ท�าให้ชีวิตของเรา “มีความพอเพียง แบบใจเป็นสุข”ที่แท้จริง

ศุภกานต บางแสงออน

การพอเพียงที่จะท�าให้เรามีความสุขได้ก็ขึ้นอยู่กับใจของเรา ถ้าใจเราคิดว่ามันเป็นสิ่ง ที่ท�าให้เรามีความสุขมันก็จะมีความสุขถ้าเรารู้จักประมาณตัวเองไม่ท�าอะไรเกินตัว เพียงแค่นั้น ก็ท�าให้ใจของเราเป็นสุขแล้ว

ณัฐนันท กลั่นประเสริฐ

พอเพียงให้มีความสุขในความเข้าใจของฟรังค์คือ การที่เราอยากท�าทุกสิ่งหรืออยากได้ ทุกอย่าง แต่เราต้องค�านึงว่าสิ่งที่เราท�านั้นมันไปรบกวน คนอื่นหรือไม่ แม้แต่ความอยากได้ก็เช่น กัน เราต้องคิดว่า “มันเป็นสิ่งจ�าเป็นมากน้อยแค่ไหน ฟุมเฟอยไปหรือเปล่า ?” ถ้าจ�าเป็นจริงก็ ค่อยซื้อ เพราะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องยึดหลักทางสายกลางค่ะ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 6๙


Cover Story พอเพียงอยางไรใหมีความสุข? ภาพ : พี่โอม เรื่อง : นองหนึ่ง

วิรัฐติกาล แดงดวง

คนทุกคนบนโลกนี้ ล้วนค้นหาความสุขให้เข้ามาในชีวิตของตัวเองบางคนคิดว่า การที่ เราร�่ารวย มีเงิน มีทอง มากมาย จะท�าให้ตนเองมีความสุขได้ แต่ส�าหรับดิฉัน ดิฉันคิดว่าความ พอเพียงจะท�าให้เรามีความสุขได้ เช่นกัน การใช้ชีวิตแบบพอเพียงนั้นไม่ได้ท�าให้ตัวเองหรือผู้ อื่นเดือดร้อน นอกจากจะไม่ได้ท�าให้คนอื่นเดือดร้อนและความพอเพียงยังมีประโยชน์กับตัวเรา เอง แค่นี้ก็สามารถท�าให้เราใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้อย่างมีความสุข

จิตติกานต บุญผาตินาถ

ค�าว่า “พอเพียง” คงเป็นค�าที่ใครหลายๆคนได้ยินและรู้จักกันเป็นอย่างดี แน่นอน แต่การท�าให้ความพอเพียงนั้นมีความสุขอย่างไร เป็นค�าตอบที่ง่ายนิดเดียวเพียง แค่เรารู้จักประมาณตัวของเราเอง โดยการใช้จ่ายอย่างไม่เกินตัว มีเงินเหลือออมไว้ใช้ใน ยามจ�าเป็นเพียงแค่นี้ก็ท�าให้เรามีความสุขได้แล้ว

กัสนีวา ภูวารีดล

คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ต้องเจอกับอุปสรรค ปัญหา ซึ่งนับว่าเป็นความทุกข์ ทั้งสิ้น อาจจะเกิดจากความอยากได้ อยากเป็น อยากมี ฯลฯ แต่เราจะไม่ค่อยมองว่าสิ่งที่เรา มีอยู่นั้นเราก็สามารถมีความสุขได้ ฉะนั้น แค่เราพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็น เราก็จะมี ความสุขที่ท่วมท้นจิตใจ

สินาพร ธนาเวศ

พอเพียงในแบบของตัวเองค่ะ โดยยึดหลักตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเพราะ ค�าว่าพอเพียง พอประมาณของแต่ละคนต่างกัน แต่ทุกคนต้องมีความคิด คือ คิดว่าสิ่ง ไหนจ�าเป็นสิ่งไหนไม่จ�าเป็นส�าหรับตัวเองและไม่ฟุ่มเฟือยการพอเพียงในแบบของตัวเอง จะท�าให้เรามีความสุขสุขที่ใจเรา

7๐ : IS AM ARE www.ariyaplus.com


โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ Sacred Heart Convent ชุติมณฑน เสริมศิริมั่นคง

พอเพียงให้ใจมีสุขของหนูคือการรู้จักที่จะพอกับชีวิต รู้จักที่จะใช้ และรู้จักที่จะคิด พอในความสุขที่มี ใช้เท่าที่เรามีอยู่ และคิดเพื่อความสุขในตัวเรา

รวิกานต สายสืบ

ความสุขของคนเรามีอยู่ทุกที่และขึ้นอยู่ที่ใจเรา ถ้าใจมีเหตุผลและตระหนักได้ถึง ความว่า พอเพียงหรือพอดีแล้ว ก็คงสามารถมีความสุขได้ด้วยชีวิตที่พอเพียง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 71


Cover Story

? ข ุ ส ม า ว ค ี ม  ห ใ พอเพียง

ภาพ : พี่โอม เรื่อง : นองหนึ่ง

อยา งไร

พิมลมาศ เชา

การพอเพียงให้มีความสุขคือการรู้จักพอเพียงให้ที่ไม่ต้องเดือดร้อนต่อตนเอง อดออม วันละนิดวันละหน่อย เราก็จะมีความสุขกับการอดออมที่พอเพียง

ชุติกาญจน โกวิทเจริญสุข

การพอเพียงอยู่รอบๆตัวเราพอเพียงอย่างไรให้มีความสุขคือความสุขจากพ่อแม่ ส�าหรับจูเนียร์คิดว่าความรักที่พอเพียงและความรักที่หาที่ไหนไม่ได้คือความรักและความ อบอุ่นจากพ่อแม่ค่ะ

พิชญานิน ศรีหมุดกุล

ความพอเพียงให้ใจมีสุข คือการพอประมาณ พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ และไม่เดือด ร้อนคนอื่น สามารถเพิ่งพาตนเองได้

รัตติกาล สุริฉาย

ความพอเพียงให้ใจมีสุข คือการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี รู้จักพอประมาณ และมีภูมิ ต้านทานในตัวเอง คิดทุกครั้งก่อนที่จะลงมือท�าอะไรและไม่เดือดร้อนผู้อื่นและตนเอง

72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


รุงฟา พระเอี้ยง

ส�าหรับค�าว่าพอเพียงในความคิดของฟ้าคือ การรู้จักใช้และพอประมาณเพื่อ การด�าเนินชีวิตของเราให้อยู่ได้ในกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ไม่ท�าให้ตัวเองและผู้อื่นเดือด ร้อนเพียงแค่นี้ใจของเราก็มีความสุขพอแล้วคะ

เทวิกา โพธิ์ยวง

ความพอเพียงให้ใจมีสุข ก็คือการที่เรามีความสุขในสิ่งที่ท�าตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียง เช่น การซื้อของให้รู้จักประมาณตนเองว่าเรามีฐานะอย่างไร แต่ไม่ประหยัดมากเกินไป และไม่ฟุ่มเฟือย ต้องมีการเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งและใช้ส่วนหนึ่ง ไม่ใช่เก็บเงินโดยที่ไม่ใช้เลย

วรัญตรี ฉาดสุนทรวาที

เมื่อพูดถึงความพอเพียง ก็คือการรู้จักค�าว่า ประหยัด มัธยัตถ์ ไม่ฟุ่มเฟือย ความพอ เพียงนี้ท�าแล้วเกิดมาจากใจท�าแล้วรู้สึกดี คนเราก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันจะจนหรือรวยก็ต้องมีค�าว่า ไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักความพอประมาณอยู่ในใจเสมอตามเศรษฐกิจพอเพียง

ไออุน คําพันธ

ท�าในสิ่งที่เราพอใจที่จะท�ามันโดยไม่ท�าให้คนอื่นเดือดร้อนและตนเองเดือดร้อนและมี ความสุขไปกับมันไม่ว่าสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

สุนิษา หินอินทร

ความพอเพียงให้ใจมีสุข คือความพอประมาณใช้จ่ายอย่างพอดีมีวินัยในการใช้เงินไม่ ท�าตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 73


พิชิตมะเร็ง...กับอาหารไทย โดย : Healthy Girl

ได้ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคนิยมกินแต่น�้ำซุปกับเนื้อ พืชสมุนไพรที่ เป็นส่วนประกอบนั้นผู้บริโภคสามารถเคี้ยวกินได้ถ้าไม่แข็ง มากนัก ซึ่งยังมีสรรพคุณทางยาช่วยในการขับลมและช่วยให้ ระบบการย่อยอาหารดี

วันนี้มาว่าเรื่องของเมนูประจ�ำชาติที่แสนอร่อย กันดีกว่า เมนูนี้เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก อีกทั้งมีคุณค่าทาง โภชนาการมากมาย รับประทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ จนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่า คนไทยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเมนู นี้หรือไม่ เมนูนั้นคือ “ต้มย�ำ” ต้มย�ำเป็นอาหารไทยที่มีเครื่อง ต้มย�ำเหมือนกับต้มย�ำเห็ด ซึ่งเป็นต้มย�ำน�้ำใส เพียงใส่กุ้งลง ไปแทนเห็ด อาหารชามนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค ส่วน ประกอบหลัก ๆ ก็จะมี กุ้ง ข่า ตระไคร้ ใบมะกรูด และพริก ขี้หนูสด เริ่มโดยน�ำส่วนประกอบมาทุบใส่น�้ำซุปเดือด ปรุง รสด้วยน�้ำตาลน�้ำปลา และรสเปรี้ยวจากผลมะนาวสด องค์ ประกอบในต้มย�ำกุ้งลดการเกิดสารก่อกลายพันธุ์จากการท�ำ ปฏิกิริยาระหว่างสารตั้งต้นในอาหารและเกลือไนไทรต์ได้ไม่ ดีนัก เนื่องจากส่วนประกอบที่ใช้ในเครื่องต้มย�ำมีปริมาณไม่ มากนัก เพราะถ้าใส่ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกิน ไป อาจท�ำให้เกิดกลิ่นฉุนที่ไม่พึงปราถณาในรสชาติของต้มย�ำ

วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านมะเร็งของต้มย�ำกุ้ง

ต้มย�ำกุ้ง

74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

พริก ให้วิตามินซี เบต้า-แคโรทีน และความเผ็ดจาก

สารแคปไซซิน สารเหล่านี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และ ช่วยขัดขวางสารก่อมะเร็งไม่ให้ท�ำร้ายเซลล์ ตะไคร้ สารสกัดจากตะไคร้ ช่วยลดการก่อกลาย พันธุ์ ยับยั้งการโตของเนื้องอก และช่วยกระตุ้นการท�ำงาน ของระบบท�ำลายสารพิษ ผักชี มีสารต้านอนุมูลอิสระ คือเบต้า-แคโรทีน มี คลอโรฟิลล์จับสารพิษ น�้ำผักชีคั้นมีฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์ ใบมะกรูด มีเบต้า-แคโรทีนสูง มีวิตามินซี ป้องกัน อนุมูลอิสระได้ดี มีสารคลอโรฟิลล์ที่สามารถดักจับสารก่อ มะเร็งได้ น�้ำมะนาว ได้วิตามินซี และสารขมจากผิวมะนาวคือ ดี-ลิโมนีน ซึ่งต้านการเกิมะเร็งได้


Tourist Guide โดย : Mr.freedom

หมู ่ เ กาะลั นตา (Mu Ko Lanta) สถานทีèตั้ง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตั้งอยู่ปลายสุด ของหมู่เกาะลันตาใหญ่ (บริเวณแหลมโตนด) หมู่ที่ ๕ ต�าบล เกาะลันตาใหญ่ อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ลักษณะÀูมิประเทศ

อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตั้งอยู่ในท้องที่ อ�าเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ ประกอบด้วยเกาะ ๒๕ เกาะ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกาะรอก ประกอบด้วย เกาะรอกนอก และเกาะรอกใน ซึ่งเกาะรอก ในมีภูมิประเทศทั่วไปเป็นหินผาสูงชัน มีโขดหินที่ถูก กัดกร่อนมา เป็นเวลานานอยู่ทางทิศเหนือ ด้านที่ หันสู่ทิศตะวันตก เป็นหน้าผาทอดยาว ด้านหน้า ของเกาะ มีความยาวประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด สูง ๒๐๘ เมตรจากระดับ น�้าทะเล ส่วนเกาะรอกนอกเป็นเกาะที่มี ขนาดใกล้เคียงกับเกาะรอกใน ยอดเขา ที่สูงที่สุด สูง ๑๕๖ เมตร จากระดับน�้า

76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ทะเล บริเวณระหว่างช่องเขาจะมีที่ราบขนาดกว้างอยู่ ๒ แห่ง คือ ช่องเขาหาดทะลุ และอ่าวม่านไทร สภาพธรณีของ กลุ่มเกาะรอกอยู่ในยุคเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส มีช่วงอายุ ตั้งแต่ ๓๔๕-๒๓๐ ล้านปีมาแล้ว กลุ่มเกาะห้า (เกาะตุกนลิมา) และเกาะหินแดง กลุ่มเกาะห้าประกอบด้วย เกาะเล็กๆ ๕ เกาะ มีที่ราบเล็ก น้อยบนยอดเขาของเกาะที่มีพื้นที่มาก ๒ เกาะ และอีก ๓ เกาะที่เหลือมีลักษณะเหมือนหินโผล่พื้นน�้า ไม่มีพื้นที่ราบ ลักษณะทางธรณีของกลุ่มเกาะนี้ เป็นหินปูนในหินชุดราชบุรี ในยุคเพอร์เมียนช่วงล่าง-ช่วงกลาง มีช่วงอายุ ๒๘๐-๒๓๐ ล้านปี กลุ่มเกาะไหง ประกอบด้วย เกาะไหง และเกาะ ม้า ด้านหน้าเกาะทางทิศตะวันออกของเกาะไหงประกอบ ด้วยหาดทรายยาวเหยียด ทิศใต้ลักษณะ

เป็นอ่าว ด้านตะวันตกตอนเหนือมีลักษณะเป็นเขาสูงชัน ยอด เขาสูงที่สุด สูง ๑๙๘ เมตรจากระดับน�้าทะเล ส�าหรับเกาะม้า มีลักษณะเหมือนหินโผล่พื้นน�้า ไม่มีพื้นที่ราบ สภาพทางธรณี ของกลุ่มเกาะนี้โดยรวมมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มเกาะรอก กลุ่มเกาะลันตา ประกอบด้วย เกาะใหญ่น้อย จ�านวน ๑๖ เกาะ ได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะตะละเบ็ง เกาะ ไม้งาม เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศของเกาะลันตาใหญ่ เป็น ภูเขาสลับซับซ้อน และค่อนข้างลาดชัน ที่ราบปรากฏเฉพาะ บริเวณชายหาดทางตอนใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน มากกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึงบริเวณตอนกลางของเกาะ ที่มีความลาดชันมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ความสูงจากระดับ น�้าทะเลตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร ไปจนถึงยอดเขาสูงที่สุดตอน กลางของพื้นที่ที่มีความสูง ๔๘๘ เมตร ส�าหรับเกาะอื่นๆ มี สภาพเป็นโขดหินสูงชัน ไม่มีที่ราบปรากฏ ลักษณะธรณีของ บริเวณเกาะไม้งาม เกาะไม้งามใต้ มีลักษณะเป็นตะกอนน�้า พา ตะกอนชะวากทะเล และตะกอนที่ลุ่มที่ราบชายเลน ใน สมัยโฮโลซีน

ส�าหรับบริเวณเกาะร่าปูพัง เกาะลาปูเล และ เกาะตะละเบ็ง มีลักษณะธรณีโดยรวมเช่นเดียวกับกลุ่ม

เกาะห้า และลักษณะธรณีของบริเวณเกาะลันตาใหญ่ก็เช่น เดียวกับกลุ่มเกาะรอก บนเกาะลันตาใหญ่มีล�าธารน�้าไหลซึ่งมี น�้าไหลอยู่หลายแห่ง แต่มักขาดน�้าในช่วงฤดูแล้ง โดยมีล�าธาร

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 77


เพียง ๓ สาย ที่มีน�้าไหลอยู่ ตลอดปี ได้แก่ คลองจาก คลองน�้าจืด และคลองนิน

ลักษณะÀูมิ อากาศ

จาก สถานศึกษา ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ของ สถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้เขต อุทยานแห่งชาติ คือ สถานีตรวจวัด อากาศเกาะลันตา อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัด กระบี่ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๘ องศาเซลเซียส โดย จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๔ องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม และอุณหภูมิเฉลี่ยต�่าสุด ๒๔ องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยตลอดปีมากกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร ใน ฤดูฝนเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้ นอกจากจะท�าให้ฝนตกหนักแล้ว ท้องทะเลยังมีคลื่นลม แรง ท�าให้การเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะลันตาในช่วงนี้ไม่ ปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว จึง ก�าหนดปิด-เปิดฤดูการท่องเที่ยวประจ�าปี เฉพาะบริเวณหมู่ เกาะรอก กองหินแดง และกองหินม่วง ดังนี้ ปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี

การเดินทาง รถยนต์

: การเดินทางโดยรถยนต์สู่อุทยานแห่ง ชาติหมู่เกาะลันตา(แหลมโตนด) มีระยะทางจากกรุงเทพ ถึงกระบี่ ประมาณ ๘๕๐ กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวง หมายเลข ๔ ช่วงกระบี่ไปตรัง ประมาณ กม.ที่ ๖๔ เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ไปทางบ้านหัวหิน จากนั้น ข้ามแพขนานยนต์สองครั้ง ไปเกาะลันตาน้อยและเกาะลันตา ใหญ่ตามล�าดับ เส้นทางบางช่วงสูงชันไม่เหมาะส�าหรับรถเกง เร×อ : จากจังหวัดกระบี่เดินทางสู่เกาะลันตาโดย ทางเรือ สามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือต่างๆ ดังนี้ • ท่าเรือคลองจิหลาด อ.เมือง จ.กระบี่ ออกเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเกาะลันตา เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ค่า โดยสารประมาณ ๓๕๐ บาท


• ท่าเรืออ่าวต้นไทร(เกาะพีพี) ออกเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเกาะลันตา เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ค่าโดยสารประมาณ ๓๐๐ บาท • ท่าเรือเกาะจ�า (อ.เหนือคลอง) ออกเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึงเกาะลันตา เวลาประมาณ ๑๒.๑๕ น. ค่า โดยสารประมาณ ๒๕๐ บาท • ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมือง ออก เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเกาะลันตา เวลาประมาณ ๑๒.๔๕ น. ค่า โดยสารประมาณ ๓๘๐ บาท ส�าหรับการเดินทางสู่เกาะไหง เกาะห้า เกาะรอก และหินแดง-หินม่วง เมื่อไปถึงเกาะลันตาใหญ่แล้ว สามารถ เช่าเรือเอกชนได้จากท่าเรือบ้านศาลาด่าน หรืออีกเส้นทาง หนึ่งคือ จากหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง ส่วนการไปหินแดงหินม่วง มีเรือที่ให้บริการด�าน�้าลึกเท่านั้น รถโดยสารประจ�าทาง : การเดินทางจาก กรุงเทพฯ มาจังหวัดกระบี่ ขึ้นรถที่สายใต้ใหม่(บรมราชชนนี) มีรถของบริษัทขนส่ง บริษัทลิกไนท์ ทัวร์ เป็นต้น มีทั้งรถ ป.๑ และ วีไอพี ราคา ๖๑๔-๙๒๐ บาท สอบถามราคารถโดยสาร ได้ที่บริษัท ๑.จากจังหวัดกระบี่ สามารถเดินทางไปอุทยานแห่ง ชาติหมู่เกาะลันตาได้ดังนี้ • โดยสารรถตู้จากตัวเมืองกระบี่ไปเกาะลันตา ราคา ประมาณ ๒๐๐ บาท ถึงท่าเรือหัวหิน รถลงแพขนานยนต์ไป เกาะลันตาใหญ่ จากนั้นเช่ารถรับจ้างไปยังแหลมโตนด ซึ่ง เป็นที่ตั้งที่ท�าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา หรือจ้าง เหมา/เช่าเรือจากศาลาด่านไปยังเกาะรอกหรือเกาะอื่นๆ ตาม ต้องการ ๒. จากจังหวัดตรังหรืออ�าเภอห้วยยอด โดยสารรถ ไปยังท่าเรือบ้านปากเม็ง อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง แล้วจ้าง เหมา/เช่าเรือ หรือโดยสารเรือไปยังเกาะไหง เกาะรอก หรือ เกาะลันตาใหญ่ ก็ได้เช่นกัน

สถานทีèติดต่อ

๕๙ หมู่ที่ ๕ ต�าบลเกาะลันตาใหญ่ อ�าเภอ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐ โทร.๐ ๗๕๖๖ ๐๗๑๒ โทรสาร ๐ ๗๕๖๖ ๐๗๑๑ อีเมลล์ lanta_np@yahoo.co.th ที่มาส�านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7๙


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ และคณะ เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสิทธิ บัตรการประดิษฐ์ “ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ” ในพระปรมาภิไธย

วันนี้ (๑๑ มิ.ย.) เวลา ๑๗.๓๐ น.พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทาน พระบรมราชวโรกาส ให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา น�า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระบบปรับปรุง คุณภาพน�้าด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ในพระ ปรมาภิ ไ ธย ซึ่ ง กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ออกสิทธิบัตรเลขที่ ๒๙๐๙๑ ให้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดค้นประดิษฐ์ ระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน�้ า ด้ ว ยรางพื ช ร่ ว มกั บ เครื่ อ งกลเติ ม อากาศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน�้าเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพ น�้า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรน�้าเน่าเสียในหลายๆ พื้นที่ทั่ว ประเทศ ทรงเห็นว่า ปัญหาน�้าเสียเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น จึง พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสีย ด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้า ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “กังหัน น�้าชัยพัฒนา” ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรใน พระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ต่ อ มา ทรงคิ ด ค้ น ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งบ� า บั ด น�้ า เสี ย เพิ่ ม เติม โดยมีพระราชด�าริให้มีการจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศ 8๐ : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แบบ RX-5 หรื อ เครื่ อ งกลเติ ม อากาศแบบอั ด อากาศและดูดน�้า ซึ่งได้พระราชทานภาพลายฝี พระหัตถ์เครื่องกลเติมอากาศทางโทรสารให้กับ กรมชลประทานจัดสร้างเครื่องต้นแบบ และพัฒนา จนประสบความส�าเร็จในปี ๒๕๔๒ ทรงได้ รั บ การทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ ม ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ แต่ด้วยเหตุที่เครื่องกลเติมอากาศ แบบ RX-5 ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน�้าที่มีสีเขียว เนื่องจากการเกิดสาหร่ายชั้นต�่าได้ จึงพระราชทาน พระราชด�าริระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา และกรมชลประทาน ร่วมกันท�าการวิจัยการใช้เครื่องกลเติม อากาศร่วมกับรางพืช ปรับปรุงคุณภาพน�้า โดยติดตั้งเครื่องกล เติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน�้า ร่วมกับการจัดสร้างรางพืช ปรับปรุงคุณภาพน�้า โดยพืชน�้าที่ใช้ ได้แก่ พุทธรักษา พังพวย น�้า กก หญ้าพองลม และ เตย มีหลักการท�างานของระบบ คือ เครื่องกลเติมอากาศ จะท�าหน้าที่ถ่ายเทออกซิเจนลงในน�้า ท�าให้น�้ามีการไหลเวียน และอณูของเสียเกิดการแตกตัว ท�าให้พืชดูดซับของเสียได้ดี ราง พืชก็จะดูดซับสารอาหารที่ปะปนมากับน�้า ความต้องการแร่ธาตุ สารอาหารด้วยการเจริญเติบโตของพืช เมื่อท�าการสังเคราะห์ แสงแล้ว พืชจะแยกอาหารจากสาหร่ายชั้นต�่า สีของน�้าจะค่อยๆ ใสขึ้น ความหนาแน่นของต้นพืชจะมีผลต่อการกรองของเสียที่ ปนมากับน�้า จุลินทรีย์ในน�้าจะเกาะรากพืช และหน่อของพืช จะ สามารถยุ่ยสลายของเสีย โดยก�าหนดให้น�้าเสียถูกส่งเข้ารางพืช เพื่อระบบแรงโน้มถ่วง หรือสูบน�้าด้วย เครื่องสูบน�้าจะต้องมีทาง ให้น�้าที่ผ่านรางพืชกลับลงสู่แหล่งน�้าต่อไป ส่งผลให้น�้าค่อยๆ ใส ขึ้น เนื่องจากสาหร่ายชั้นต�่าค่อยๆ ลดลง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพและพระปรี ช าสามารถในด้ า นการ ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยระบบ ปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติให้มีคุณภาพดีขึ้น ท�าให้ ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


Social News

โดย : เจ้าจุก

วประธานคนคุณใหสืม่่ออมวย่ลชางเน ป็นทางการ นิสสัน เปิดตัในง านเลี้ยงขอบ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดงาน “ประกาศ ผลประกอบการป งบประมาณ ๒๕๕๔ และแนะน�าคุณ ทาคายูกิ คิมูระ ประธาน คนใหม่” พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรม ของบริษัทฯ ดัวยดีตลอดมาซึ่งผลประกอบ การปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานิสสัน มียอดขายทั่วโลกสูงเป็นประวัติการณ์ที่ จ�านวน ๔.๘๔๕ ล้านคันเติบโตขึ้น ๑๕.๘ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านซึ่งสูง กว่าอัตราการเติบโตของทั้งตลาดทั่วโลก ส�าหรับประเทศไทย นิสสันมียอดขาย ทั้งปีอยู่ที่ ๗๖,๕๒๔ คัน เพิ่มขึ้น ๑๘% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน มา และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น ๙.๒% เป็นไปตาม เป้าหมายตามแผนธุรกิจ ภายใต้ชื่อ NMT Power Up 2016 ที่ได้ประกาศไว้เมื่อปีที่ผ่านมา

รพ.เจ้าพระยาเปิดคลินกิ ลอยฟา นายปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อ�านวยการบริหาร รพ.เจ้าพระยา ตอบรับเข้าร่วมงาน “คลินิกลอยฟา เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดโดย รถไฟฟ้าบีทีเอส เอาใจคนรักสุขภาพ และเพื่อน้อมร�าลึกในพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์ของ มูลนิธิ พอ.สว. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พญาไท เมื่อเร็วๆ นี้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 81


by pass@siam

โดย : น้องหนึèง

แตงหนาใหเริ่ด… ต้อนรับสายฝน (woman plus) ช่วงนี้สาว æ อย่าเพิèงไว้วางใจกับสÀาพอากาศมาก นะคะ เพราะไม่รู้ว่าท้อง¿้าจะครึ้ม ½นจะตกเอาตอนไหนไม่ บอกไม่กล่าวกันให้ทราบ อย่างนั้นสิèงทีèสาว æ ควรจะท�าและ ระวังให้มากทีèสุดค×อเร×èองการแต่งหน้า หากวันไหนแต่งหน้า มาสวยแต่เกิด½นตก เคร×èองส�าอางอาจจะหลุด เลอะเทอะ กลายเปšนหมีแพนด้า มาสคาร่าเลอะ ครีมรองพ×้นเนอะได้ วัน นี้มีวิธีการเตรียมตัวและแต่งหน้าอย่างไร ให้สาว æ ได้พร้อม เฉิดฉาย งามเลิศในช่วงย่างเข้าฤดู½นแบบนี้ ก่อนเราจะสวยกัน มาเปิดกระเป๋าเครื่องส�าอางที่ สาวๆ ชอปกันมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ว่ามีเครื่องส�าอาง เหล่านี้ติดกระเป๋าเอาไว้หรือเปล่า ถ้าไม่ ! ลองมาเลือก เครื่องส�าอางกันค่ะว่าในช่วงหน้าฝนกันว่าควรจะมีเครื่อง ส�าอางแบบไหนติดกระเป๋าเอาไว้บ้าง สิ่งที่ส�าคัญของการแต่งหน้าคือการเลือกเครื่อง ส�าอางให้เหมาะสม หากสาวๆ คิดว่าสักแต่จะแต่งๆ ตามแบบ ของตัวเองแล้วคิดว่าสวย ก็อาจจะพลาดได้เหมือนกัน เราควร เลือก เครื่องส�าอางที่กันน�้าได้ • รองพ×้น ควรใช้รองพื้น ชนิดครีม เนื่องจากในรองพื้น ชนิดนี้จะมีน�้ามันผสมอยู่ เมื่อ ฝนตก ปฏิกิริยาของน�้าและ น�้ามัน

82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เจอกันจะไม่ท�าให้รองพื้นของคุณหลุดได้ • อายแชโดว์ ก็ควรเป็นชนิดครีม ซึ่งในเครื่องส�าอาง ชนิดครีมก็จะมีส่วนผสมของน�้ามันซึ่งจะไม่ให้ดวงตาของคุณขาด สีสันได้ • มาสคาร่า จะเป็นหมีแพนด้ากันหรือเปล่าก็ตรงนี้ แหละค่ะ เราต้องเลือกมาสคาร่าชนิดกันน�้า หรือที่เรียกว่า Waterproof เพราะมีคุณสมบัติกันน�้าได้ดี แต่ก็ต้องระวังการ ล้างหน้า ซึ่งจะต้องใช้เมคอัพรีมูฟ ครีมหรือเจลท�าความสะอาด เครื่องส�าอางชนิดกันน�้า เพื่อไม่ให้เครื่องส�าอางเหลือตกค้างและ ก่อให้เกิดป้ญหาต่อผิวหน้าของคุณได้ • บลัชออน ก็ใช้การเลือกแบบครีม เช่นเดียวกับครีม รองพื้นและอายแชโดว์ และการใช้บลัชออนชนิดครีมจะช่วยให้ แก้มของคุณดูมีสีสันติดทนนานตลอดทั้งวันได้ด้วย

เม×èอในกระป‰ามีเคร×èองส�าอางเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว เรามา เริèมขั้นตอนการแต่งหน้ากันเลยค่ะ • หลังจากท�าความสะอาดผิวหน้าของคุณเสร็จแล้ว ทาครีมบ�ารุงต่างๆ ให้ทั่วใบหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในสภาพผิว • แตะครีมรองพื้นบางๆ ให้ทั่วทั้ง ๕ จุด เช่น แก้ม ๒ ข้าง จมูก คาง และหน้าผาก เกลี่ยให้ทั่วเบาๆ ทั่วใบหน้า นอกจากครีมรองื้นจะช่วยกันน�้าได้ และยังช่วยให้สีสันของ เมคอัพดูโดดเด่นและติดทนนาน • แต้มครีมบลัชออน บริเวณโหนกแก้มเบาๆ เคล็ดลับ คุณอาจจะใช้นิ้วนางและนิ้วกลางในการเกลี่ยได้ เพราะนิ้วทั้ง สองนิ้วจะท�าให้เกิดแรงสัมผัสที่เบากว่านิ้วอื่นๆ จากนั้นตามด้วย แป้ง และแต่งตาด้วยอายแชโดว์ สีสันที่คุณต้องการ • การทาอายแชโดว์ ชนิดนี้จะต้องเกลี่ยให้เนียน สม�่าเสมอทั่วทั้งตา แล้วกดทับด้วยแบบฝุ่นเพื่อให้สีอายแชโดว์ ติดทนนาน • ปัดมาสคาร่า ชนิดกันน�้าและมีขนแปรงที่เว้นระยะ ในการเรียงเส้น ให้ปัดง่ายและขนตาเรียงสวย เคล็ดลับให้ขนตา งอนเป็นธรรมชาติ ให้เริ่มปัดจากโคนขนตา จากนั้นบิดแล้วช้อน ขนตาค้างเอาไว้ ๒ วินาที เพื่อให้ขนตาได้รูปตามต้องการ • เติมสีสันให้เรียวปากด้วยลิปสติก

เพียงเท่านี้ สาวæ ก็พร้อมเฉิดฉาย ใน ฤดูกาลแห่งสาย½นอย่างมัèนใจได้ค่ะ


กรมปาไม้ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา

เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า วันต้นไม้ประจ�าปีถือก�าเนิดขึ้นครั้งแรก เมื่อร้อยกว่าปีมา แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวันต้นไม้ประจ�าปีครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๑๕ นั้น มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้น และในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ กรมป่าไม้ ได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ให้ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ มิถุนายน นับเป็น ครั้งแรกที่มีการปลูกต้นไม้ตามแบบที่ท�ากันในต่างประเทศ ซึ่งเรียก Arbor Day ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ ก�าหนดให้ “วันวิสาขบูชา” เป็น “วันต้นไม้ประจ�าปของชาติ” ส�าหรับวันวิสาขบูชาในพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ ถือเป็นปี ที่มีความส�าคัญมาก เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบ ๒,๖๐๐ ปี ที่องค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อครั้งพระชนมายุ ๓๕ พรรษา โดยทรงเผยแพร่พระธรรมค�าสอนแก่มหาชนเป็นเวลารวมทั้งสิ้น ๔๕ ปี กระทั่งทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน แล้วจึงเริ่มนับพุทธศักราชที่ ๑ นับแต่นั้น จึงถือได้ว่า วันวิสาขบูชา ในปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นปี “พุทธ ชยันตี” แห่งการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมปาไม กล่าวว่า เพื่อ ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของ พระพุทธเจ้า ดังนั้นในวันวิสาขบูชาในปีนี้ กรมป่าไม้จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นประจ�าปีของชาติร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก

ช่อง ๗ ณ วัดราษฏร์ประคองธรรม อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวัดที่ประสบกับ มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และถูกน�้าท่วมขังนานเกือบ ๒ เดือน ส่งผลกระทบท�าให้ต้นไม้ภายในวัดตายเป็นจ�านวนมาก ทาง กรมป่าไม้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ เพื่อถวายเป็นสังฆทาน จ�านวน ๓๐๐ ต้น และร่วมปลูกต้นไม้กับเหล่าพิธีกร ผู้ประกาศข่าว ดารา นักแสดง เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการช่วย ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณวัด “ปาไม้มิใช่เป็นแค่ต้นก�าเนิดของแม่น�้าล�าธารเท่านั้น หากยังเป็นต้นก�าเนิดของพุทธศาสนาด้วย ดังจะเห็นได้ว่าพุทธ ประวั ติ สั ม พั น ธ กั บ ป า โดยตลอด ดั ง เช่ น พระพุ ท ธองค ที่ ท รง ประสูติใต้ต้นไม้ ทรงบ�าเพ็ญเพียรในปาจนตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ทรง แสดงปฐมเทศนาในป า ทรงบ� า เพ็ ญ พุ ท ธจริ ย าในป า เกื อ บจะ ตลอดพระชนมชีพ จนสุดท้ายทรงปรินิพพานใต้ต้นไม้ จึงกล่าว ได้ว่า ธรรมะกับธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้น เนื่องในวัน ต้ น ไม้ ป ระจ� า ป ข องชาติ ที่ ต รงกั บ วั น วิ ส าขบู ช าของทุ ก ป นี้ จึ ง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยกัน ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขอรับกล้าได้ฟรี ที่กรมปาไม้ และสถานีเพาะช�ากล้าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ” รองอธิบดีกรม ป่าไม้ กล่าว


84 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

Is am are july 55  
Is am are july 55  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือน กรกฏาคม 2555

Advertisement