Page 1

IS AM ARE

บรรเลงชี วิต บีทแห่งความฝั น ดนัย เทียนสว่าง (ดีเจอาร์ต)

1 issue 78 juLY 2014

กรกฎาคม 2557

ฉบั บ ที่ 78

www.fosef.or.th


หากเราเปิดประตูออกไปแล้ว มองเห็นทางเดินแต่เราไม่ได้ก้าวต่อ.. แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นทางนั้นมั้นสิ้นสุดตรงไหน http://www.thaigossip.com/

www.flickr.com/photos/29131777@N03/8495295777 2 IS AM ARE www.ariyaplus.com


...คนท� ำ งานดี คื อ คนมี ร ะเบี ย บ ได้ แ ก่ ร ะเบี ย บในการคิ ด และในการท� ำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักท�ำงาน ให้ส�ำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสน ว้าวุ่น ท�ำอะไรก็ไม่ถูกล�ำดับขั้นตอน มีแต่ ความลังเล และขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้ง ในการปฏิบัติงาน..” พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการ พลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๗

3 issue 78 juLY 2014


EDITORIAL

ทักทายกันในฉบับฤดูฝน ช่วงนี้ใคร ที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงต้องดูแลตัวเองกันให้ มากๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆระยะนี้ ป่ ว ยกั น มากมายที เ ดี ย วทั้ ง เด็ ก เล็ ก เด็ ก โต เลยล่ะค่ะ และก็มีบ้างที่ “ป่วยการเมือง” ค�ำๆนี้ไม่ได้ไปพาดพิงการบ้านการเมืองนะ คะ เพียงแต่เป็นค�ำโบราณที่เขามักจะใช้กับ คนที่ “ขี้เกียจสันหลังยาว” มากกว่า หรือ จะเรียกให้เข้ากับบรรยากาศแบบเก๋ไก๋ซะ หน่อยว่า “ฟีฟ่าซินโดม” ก็จะอะไรเสียอีก ล่ะคะเสียงของคุณแม่ในแต่ละบ้านที่ต้อง ตะเบ็งเสียงกันแต่เช้าว่า ตื่น ตื่นได้แล้วสาย มากแล้ว ทั้งคุณพ่อคุณลูก ก็ลุกฉุด ลุกฉุด กั น อยู ่ นั้ น สุ ด ท้ า ยก็ ย กหู โ ทรศั พ ท์ แจ้ ง ลา งาน ลาโรงเรียน อ้างป่วยกันเป็นแถว แบบ นี้ เข้ า ต� ำ ราไม่ รู ้ จั ก พอเพี ย ง พอประมาณ ท�ำให้เกิดความเสียหายตามมาทั้งการงาน และการเรียน แต่ในอีกมุมมุมหนึ่งของสังคมที่เรา ได้น�ำเรื่องราวของน้องคนนี้ขึ้นปกนิตยสาร ฉบับนี้ นักเรียนชาย มัธยมศึกษา ปีที่ ๖ อายุเพียง ๑๘ ปี กับการดิ้นรนท�ำงานใน ยามกลางคืนเพื่อเปิดแผ่นเปิดเพลงหรือที่ เรียกว่า ดี เจ เพื่ อ การหารายได้ เ ลี้ ย งปาก เลี้ยงท้องถ้าล�ำพังตนเองคนเดียวก็จะไม่น�ำ

มาเขียนแต่นี่เขาต้องรับผิดชอบกับชีวิตของ มารดาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ในระยะที่ต้อง ใช้เงินในการเยียวรักษาจ�ำนวนไม่น้อยเลย ทีเดียว และที่ส�ำคัญเรากลับพบว่าในขณะ ที่ เขามี ค วามยากล� ำ บากกั บ การด� ำ รงชี วิ ต ในการหาเงิ น เลี้ ย งตนเองแล้ ว นั้ น เขายั ง คงไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามเวลาปกติ โดยไม่ขาดเรียนหรือขาดเรียนน้อยมาก อีก ทั้งเขายั ง สามารถพู ด และเข้ า ใจภาษาต่ า ง ชาติได้ถึง ๔ ภาษาและที่ท�ำให้เราต้องน�ำ เรื่องราวของเขามาเขียน มาบอกต่อให้ท่าน ผู้อ่านได้รับทราบและสนุกกับเนื่อหาชีวิต ของน้องคนนี้คือ เขาได้รับรางวัลจากการ เข้าประกวดแข่งขัน ดีเจในโซนเอเซียที่มีการ แข่งขันกันที่ประเทศสิงคโปร์ ส่วนรางวัลจะ เป็นอะไรนั้นก็ขอเชื้อเชิญทุกๆท่านอ่านได้ใน ฉบับนี้เลยค่ะ ชีวิตของคนเรานั้นไม่มีใครสามารถที่ จะเลือกเกิดได้ แต่คนเราทุกคนนั้นสามารถ เลือกที่จะเป็นได้ และเราจะเป็นอะไรนั้นก็ คงไม่ส�ำคัญเท่าการที่เราได้เป็นคนที่ได้ท�ำ ในสิ่งที่ถูกต้อง เราอาจจะไม่ได้เป็นคนดีใน สายตาของคนทั่ ว ไป แต่ เราสามารถเป็ น คนดีที่หนึ่งของผู้ให้ก�ำเนิด และรวมถึงแผ่น ดินเกิด แผ่นดินนี้ที่เราถือก�ำเนิดมา ‘แผ่น ดินไทย’.

4 IS AM ARE www.ariyaplus.com


STAFF

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

Let’s

Start

บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด Cover Story : กรวิก อุนะพ�ำนัก ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอย

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ : E-mail :

ทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2983-7312-3 0-2983-7314 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th ariyaplus@hotmail.com

and Enjoy!

5 issue 78 juLY 2014


Hot Topic

34

30

ความส�ำคัญของ แสงแดดในการ ป้องกันมะเร็งเต้านม

บรรเลงชี วิต บีทแห่งความฝั น ดนัย เทียนสว่าง

Don’t miss

10

16 20 22 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

54


table of content

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บางเวลา...เราก็เก่ง เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ เลือกกินอาหารกันนะลูก มะเร็งจะได้ไม่ถามหา ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ อ้วนกับผอม ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Drammatoday การบริหารกิเลส Question of life หน้าที่เรา หน้าที่ครู Cartoon Goodlife ความส�ำคัญของแสงแดด ในการป้องกันมะเร็งเต้านม Cover Story บรรเลงชีวิต บีทแห่งความฝัน ดนัย เทียนสว่าง IS AM ARE ต�ำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี ก้าวย่างอันมั่นคง สู้ชุมชนอันยั่งยืน

ดนัย เทียนสว่าง หรือน้องอาร์ต นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ย้อนความเมื่อครั้งได้รู้จักกับ “ชาลี” ครูสอนภาษาชาวแคมเมอลูน สมัยยังเรียนมัธยมต้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ครูชาลีเบื้องหน้าเป็นครูสอนภาษาให้นักเรียนไทย แต่เบื้องหลังเป็นคนรักเสียงเพลง และเป็นดีเจเทิร์นเทเบิ้ล สแครชแผ่น มิกเซอร์ที่มีชื่อเสียง ในโลกอินเทอร์เน็ต มีแฟนเพลงเฉพาะกลุ่มติดตามเขาอยู่จ�ำนวนไม่น้อย หนึ่งในนั้นก็คือน้อง อาร์ต ผู้หลงมนต์เสน่ห์เครื่องเล่นชนิดนี้ และแน่นอนเขาจ�ำดีเจชาลีได้ 7 issue 78 juLY 2014

Wheel od life มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมบ้านโพนสิม BONVOYAGE 19 ข้อไขความลับ ท�ำไมเยอรมนี จึงเป็นประเทศที่ประสลความส�ำเร็จ ROUNDABOUT GOODREADS

8 10 16 18 19 20 22 24 30 34 44 64 68 78 80 82


บางเวลา….เราก็เก่ง ..โตโต้ อยู ่ชั้นป.5 ผลการเรียนถือว่าไม่เก่งเลย เพราะสอบได้ท่ีเป็นล�ำดับท้ายๆของห้องเป็นประจ�ำ .. มะเหมี่ยว อยู ่วิทยาลัยอาชี วศึกษา ประจ�ำจังหวัดปี 2 ผลการเรียนของเธอ อยู ่ตรงกลางๆ และความที่ฐานะครอบครัวไม่ดี เธอจึงต้องกู้เงินเรียน

8 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

ทั้ ง โตโตและมะเหมี่ ย ว ไม่ ช อบ เล่นกีฬา เล่นดนตรีก็ไม่เป็น สองคนนี้ จึงดูเผินๆแล้วเป็นเด็กธรรมดา พื้นๆไม่มี อะไรพิเศษโดเด่น แต่ในความเป็นจริง แล้ ว โตโต้ ก ลั บ เป็ น ที่ รั ก ใคร่ ข องเพื่ อ น ร่ ว มชั้ น ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษเฉพาะตั ว สองอย่าง หนึ่งคือวาดรูปเก่งโดยเฉพาะ วาดการ์ตูนล้อเลียนละการ์ตูนช่องหน้า เดี ย วพู ด ถึ ง เรื่ อ งตลกต่ า งๆ ในชั้ น เรี ย น เวียนให้เพื่อนอ่านโดยถ้วนหน้ากันเป็น ประจ�ำคุณสมบัติอย่างที่สองคือ เป็นเด็ก อารมณ์ดี เป็นคนตลกขบขัน อยู่ตรงไหน เพื่อนๆ ก็ได้หัวเราะครื้นเครง ส่วนมะเหมี่ยวนั้น แม้เธอจะไม่ เด่นในชั้นเรียน แต่ในชุมชนแออัดที่เธอ อาศัยอยู่กับยาย ซึ่งเธอและยายท�ำขนม ข้าวต้มมัดขายในละแวกบ้าน เธอกลับ โด่งดังในฝีมือท�ำข้าวต้มมัด และได้ชื่อ ว่ า เป็ น เยาวชนดี เ ด่ น ของชุ ม ชนในด้ า น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ และเป็ น แบบอย่างที่ดี ..เด็กทั้งสองคนนี้ แม้จะ ดู ไ ม่ โ ดดเด่ น ในชั้ น เรี ย น แต่ ก็ เข้ า ข่ า ย บางเวลา….เราก็เก่ง ความเก่ง นั้นหากให้ความหมาย ให้เข้าใจง่ายๆ คือ ความสามรถที่จะท�ำ อะไรบางอย่ า งได้ ดี ก ว่ า ผู ้ อื่ น โดยเฉลี่ ย ท�ำได้เกินเกณฑ์มาตรฐานของคนรุ่นราว คราวเดียวกัน หรือละแวกชุมชนเดียวกัน เราพบว่าในตัวคนๆเดียวกัน กระท�ำเรื่อง เดียวกันในวาระต่างกรรมต่างเวลา เรา อาจท�ำได้ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เช่นบางวันก็ ร้ อ งเพลงได้ ไ พเราะ บางวั น ก็ เ สี ย งตก นักกีฬาบางคนบอกว่าวันนี้เล่นได้ดีเป็น พิเศษพอวันรุ่งขึ้นกลับมือตก พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส

ภิกขุ) เคยตั้งข้อสังเกตว่า “บางทีเราก็เก่ง จนไม่เชื่อว่าเราเก่งขนาดนั้น ดูงานบางชิ้น ที่ท�ำไว้นานแล้ว ไม่เชื่อว่าเราเป็นคนท�ำ” ตัวท่านเขียนบทความและประพันธ์กาพย์ กลอน ร้อยกรอง ซึ่งยังทรงคุณค่าทั้งทาง ฉั น ทลั ก ษณ์ แ ละเนื้ อ หาไว้ จ� ำ นวนมาก ความเก่ง (ท�ำได้ดี ไม่ดี) ยังมีความสัมพันธ์ กั บ สมาธิ อารมณ์ ความตั้ ง ใจและแรง จูงใจ ของการท�ำงานนั้นๆ ศิลปินหลาย ท่านชอบท�ำงานตอนเช้ามืด สมเด็จพระ เทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ก็ชอบทรงพระอักษรในยามวิกาล ในประเทศเวี ย ดนาม หนึ่ ง ใน เพื่ อ นบ้ า นกลุ ่ ม อาเซี ย นของเราพบว่ า รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การศึ ก ษา ระบบอาชี ว ะ (เน้ น ทั ก ษะด้ า นอาชี พ ) ผลิตช่างฝีมือ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่ า งประปา ช่ า งอิ เ ลคโทรนิ ค ออกมา จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะส� ำ หรั บ พื้ น ที่ ช นบท ซึ่ ง ยั ง ต้ อ งการแรงงานในด้ า นดั ง กล่ า ว อีกมาก ท�ำให้คนมีโอกาสเรียนในสาขา ที่สังคมต้องการ หางานท�ำได้ง่ายและมี รายได้ตามสมควร ท�ำให้เกิดการพึ่งพา ตนเองและจั ด การตนเองในท้ อ งถิ่ น ได้ ดีขึ้น ในประเทศไทย เราให้ความส�ำคัญ กับการศึกษาแบบต้องได้ปริญญาตรี และ หลบเลี่ ย งงานที่ ต ้ อ งใช้ แ รงงาน โดย เฉพาะงาน 3D (Dangerous , Dirty และ Difficult ) ท�ำให้คนเลือกเรียนใน สาขาสั ง คมศาสตร์ จ� ำ นวนมากมายใน แต่ ล ะปี เกิ ด ปั ญ หาบั ณ ฑิ ต ตกงาน หา งานท�ำไม่ได้ ผลก็คือคนที่ผลการเรียนไม่ โดดเด่น คนที่เก่งบางเวลาของเรา กลาย 9 issue 78 juLY 2014

เป็นคนไม่เก่งอะไรเลยเต็มบ้านเต็มเมือง ไปหมด

ผมเขียนเรื่องนี้ เพื่ออยากจะ สะท้อนว่า

(1) หาจุ ด เก่ ง ของเราให้ เ จอ ฝึกฝนและท�ำจนช�ำนาญ ใช้งานบ่อยๆ เราจะท�ำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ (Practice make Progress) (2) อย่าท้อใจว่าเราไม่เก่ง เรียน สู้เพื่อนไม่ได้ เล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีก็สู้ เพื่อนไม่ได้ จะต้องมีอะไรบางอย่างที่เรา เก่ง (ท�ำได้ดี) (3) เราสามารถหาเลี้ยงชีพ และ ประสบความส�ำเร็จกับเรื่องที่เราเก่งได้ ในปัจจุบันและอนาคต (4) บางครั้ง ความเก่งก็ช่อนตัวอยู่ เงียบๆ โดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวเสียงสะท้อน จากคนรอบข้ า งจึ ง เป็ น เรื่ อ งจ� ำ เป็ น โรงเรียนต่างๆจึงต้องมีครูแนะแนวคอย ช่วยเหลือเด็ก อยากให้ ลู ก หลานมี ค วามสุ ข มี ความก้ า วหน้ า ในชี วิ ต ได้ ท� ำ งานในสิ่ ง ที่ ตั ว เองถนั ด และมี ร ายได้ เ ลี้ ย งตั ว ได้ ผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ ต ้ อ งคอยช่ ว ยเป็ น “คุ ณ อ�ำนวย”เพื่อท�ำให้ คนที่เก่งบางเวลา ได้ กลายเป็นคนเก่งอย่างแท้จริงในที่สุด

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com ภาพ : www.flickr.com/photos/36495803@N05/8077920518

เลือกกินอาหารกันนะลูก มะเร็งจะได้ไม่ถามหา ลุงมีบุตร ๒ คน คนโตคือลูกสาวและคนเล็กคือลูกชาย เป็นที่น่าเสียใจว่าลูกสาวของลุงได้เสียชีวิตไปเกือบสองปีแล้ว ในขณะที่มีอายุได้เพียง ๔๑ ปี ลูกสาวของลุงยังไม่ได้แต่งงาน สาเหตุการเสียชีวิตก็คือมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งนี้ เป็นโรคที่ประชาชนคนไทยเป็นมากที่สุด 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้

โรคมะเร็งนั้น ไม่ได้เกิดเฉพาะที่ เต้ านมเท่ านั้น แต่เกิด ขึ้น ได้กับ อวัยวะ ทุกส่วนของร่างกาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น สมอง ปอด ตั บ กระดูก ล�ำไส้ เม็ดโลหิต ต่อมลูกหมาก หรือกล่องเสียง สาเหตุส�ำคัญของการเกิดมะเร็ง ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเกิด จากอะไรกันแน่ แ ต ่ ที่ มี ข ้ อ มู ล ชั ด เ จ น ก็ คื อ อาหารการกิ น ก็ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด มะเร็ ง เนื่องจากคนไทยมีพฤติกรรมการกินที่ เปลี่ยนแปลงไป เด็ ก วั น วาน....กิ น อาหารที่ ป รุ ง ขึ้นเองที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ เ มนู อ าหารไทยมี ม าก ที่ สุ ด ในโลกก็ ว ่ า ได้ ดั ง นั้ น เมนู อ าหาร จึ ง เปลี่ ย นแปลงไปทุ ก วั น ไม่ ซ�้ ำ ซาก ว่างั้นเถอะ ได้อาหารหลักทั้ง ๕ หมู่ หลาน ๆ คงทราบกั น ดี น ะว่ า อาหาร ๕ หมู่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ เ ดี๋ ย วนี้ เ ขาไม่ เ รี ย กอาหาร ๕ หมู ่ เหมื อ นเก่ า ที่ เรี ย กว่ า หมู ่ ๑ โปรตีน หมู่ ๒ คาร์โบไฮเดรต หมู่ ๓ วิตามิน หมู่ ๔ แร่ธาตุ และหมู่ ๕ ไขมัน กันแล้วนะ เขาเรี ย กชื่ อ อาหารแทน ซึ่ ง ที่ จ ริ ง ก็ ค ล้ า ย ๆ กั น นั่ น แหละ โดยมี รายละเอียดดังนี้ คือ หมู่ที่ ๑ เรียกว่า นม ไข่ เนื้อสัตว์ ต่าง ๆ ถั่วเมล็ดแห้ง และงา ให้สารอาหาร โปรตีน ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หมู่ที่ ๒ เรียกว่า ข้าว แป้ง เผือก มัน น�้ำตาล ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต

เพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย หมู่ที่ ๓ เรียกว่า พืชผักต่าง ๆ ให้สารอาหารวิตามิน และแร่ธาตุ เพื่อ เสริมสร้างการท�ำงานของร่างกายให้ปกติ หมู่ที่ ๔ เรียกว่า ผลไม้ต่าง ๆ ให้ สารอาหารและประโยชน์เหมือนหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ เรียกว่า น�้ำมันและไขมัน จากพืชและสัตว์ ให้สารอาหารไขมัน เพื่อ ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ผู้รู้กล่าวว่า การกินประเภทไขมัน อาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อรา โดย เฉพาะเชื้อราที่ชื่อ “แอสเปอจิลลัส เฟวัส” ยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร แล้วคนกินทุกวันๆ ร่างกายขับทิ้ง ไม่ทันก็เกิดการสะสม อาหารประเภทไขมั น ซึ่ ง มี ข้ อ มู ล การวิ จั ย หลายชิ้ น ยื น ยั น ว่ า การ กินอาหารที่มีไขมันสูงมากๆ เป็นประจ�ำ ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้

ยังหรอกลูก ยังมีอาหารอีกหลาย ประเภทที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ อาหารปิ้งย่างประเภทที่มีไขมัน เช่น หมูปิ้ง หมูย่าง ไก่ปิ้ง เนื้อย่าง เวลา ปิ้งหรือย่างจะมีไขมันตกลงไปในถ่านที่ ก�ำลังแดง การเผาไหม้ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ก ่ อ ให้ เกิ ด สารพิ ษ ที่ เรี ย กว่ า สาร PAH หรื อ โพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) ท�ำให้เสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด เต้านม และ กระเพาะอาหาร ห า ก ลู ก อ ย า ก กิ น อ า ห า ร ประเภทนี้ เขาแนะน�ำให้ตัดส่วนที่ไหม้ เกรียมออกให้หมด และไม่ควรกินซ�้ำๆ ซากๆ ติดต่อกันทุกวัน อาหารประเภทดิ บ ๆ สุ ก ๆ ก็ มี ความไม่ ป ลอดภั ย เพราะอาจเสี่ ย งต่ อ การได้รับพยาธิใบไม้ในตับ พยาธินี้ท�ำให้

http://www.flickr.com/photos/58862846@N00/2333810011

11 issue 78 juLY 2014


ร่ า งกายให้ แข็ ง แรง จะท� ำ ให้ ร ่ า งกาย มี ภู มิ ต ้ า นทานดี โรคภั ย ต่ า งๆ ก็ ม า เบียดเบียนได้ยาก ได้ ฟ ั ง คุ ณ หมอท่ า นหนึ่ ง ออก รายการทางที วี ตั ว ท่ า นเองเป็ น โรคถึ ง ๖ อย่าง แต่หลังจากกินผัก ผลไม้เป็น อาหารหลักอยู่เพียง ๔ เดือน อาการป่วย ทั้งหมดก็หายไปโดยไม่ต้องกินยา ฟั ง แล้ ว ลุ ง ต้ อ งท� ำ ตามบ้ า ง เพราะลุ ง ก็ มี โ รคประจ� ำ ตั ว อยู ่ ห ลาย ชนิดเช่นกัน อาหารประเภทไขมัน ซึ่งมีข้อมูลการวิจัยหลายชิ้นยืนยัน ที่ลุงพูดถึงสาเหตุของโรคมะเร็ง ว่าการกินอาหารที่มีไขมันสูงมากๆ เป็นประจ�ำ ท�ำให้เสี่ยงต่อ นั้น ลูกอย่าเขาใจผิดว่าลุงเป็นหมอ การเกิดโรคมะเร็งได้ ลุงไม่ได้เป็นหมอหรอกนะ แต่การ ผลไม้ ก็ค วรเป็ น ผลไม้ ที่ มีเ ส้ น ใย ที่ลูกสาวของลุงเป็นมะเร็ง จึงต้องศึกษา นักโภชนาการจึงแนะน�ำให้กิน เนื้ อ สั ต ว์ ที่ มี สี ข าว ซึ่ ง ได้ แ ก่ เ นื้ อ ปลา สูง เส้นใยในผักและผลไม้จะเป็นตัวช่วย ในเรื่องนี้ และเมื่อเขาจากไป ท�ำให้ลุงอด ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ หมื อ นไม้ ก วาดคอย เป็นห่วงหลาน ๆ ไม่ได้ มากกว่าเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ดังนัน้ ขอให้ลกู ปฏิบตั ติ นทีท่ ำ� ให้ สุดท้ายซึ่งลูกยังไม่ควรข้องแวะ ปัดกวาดล�ำไส้ไม่ให้สารพิษท�ำอันตราย ร่างกายของลูกแข็งแรง ไม่รีบด่วนจาก นั ก เพราะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค ต่อร่างกายได้ นอกจากนี้ ในผั ก และผลไม้ ยั ง ไปเหมือนลูกสาวของลุง มะเร็งได้ ก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พ่อแม่และญาติพี่น้องของลูกจะ เช่น เหล้า เบียร์ และบุหรี่ สิ่งเหล่านี้ มีสารต้านอนุ มูล อิ ส ระสู ง ที่ ช ่ ว ยป้ อ งกั น ได้ไม่ต้องเสียใจ เหมือนที่ลุงยังเสียใจอยู่ ส่งเสริมให้เกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งตับ และ มะเร็งหลายชนิด ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ การดู แ ล จนถึงทุกวันนี้ มะเร็งปอด ท่อน�้ำดีและขั้วตับอักเสบ ส่งผลให้เป็น มะเร็งที่ท่อน�้ำดีในตับได้ ดังนั้น วิธีป้องกันคือกินอาหารที่ ปรุงสุกทุกครั้ง การกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มากเกินไปก็ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ได้ คื อ ความเสี่ ย งของมะเร็ ง จะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่อกินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเนื้อที่ มีสีแดง

นอกจากนั้ น ยั ง ท� ำ ให้ ลู ก เสี ย สุ ข ภาพ และบางครั้ ง อาจเสี ย ตั ว ได้ ด้วย ลูกคงถามว่า งั้นจะกินอะไรกันละ มีแต่อันตรายทั้งนั้น ค� ำ ตอบก็ คื อ ลู ก กิ น สิ่ ง ที่ ก ล่ า ว ข้างต้นได้ แต่อย่าพยายามกินบ่อย ๆ ลูกควรกินผักและผลไม้ให้มาก เพื่อให้ขับถ่ายเป็นประจ�ำ

12 IS AM ARE www.ariyaplus.com


13 issue 78 juLY 2014


การขอที่ไม่ต้องละอาย คือ ขอโทษ การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลยคือ การให้อภัย http://www.thaigossip.com/

www.flickr.com/photos/48165069@N00/5533216942 14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง พร้อมเสริพ์ให้ทุกท่านได้อ่านแล้ว!! เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ www.fosef.or.th หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ ท่านก็สามารถอ่านนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรื่องราว สาระดี ๆ มากมายรอท่านอยู่ หากอ่านแล้วถูกใจอย่าลืมบอกต่อนะคร๊าบบบ 15 issue 78 juLY 2014


อ้ผอม วน กับ

ย้อนไปหลายสิบปี มีการถ่ายท�ำการ แสดงข�ำขันออกมาเป็นภาพยนตร์สั้น ๆ ที่มัก เรียกกันในเมืองไทยว่า “อ้วนผอมจอมตลก” ผู้แสดงน�ำประจ�ำ 2 คนต่างกันมาก เนื่องจาก คนหนึ่งอ้วน ส่วนอีกคนผอม คนอ้วนชื่อ Hardy คนผอมชื่อ Laurel ภาพยนตร์มีมากมายหลาย ตอนและได้รับความนิยมต่อเนื่องกันเป็นเวลา นานเกือบ 20 ปีก่อนที่จะหยุดการถ่ายท�ำเมื่อ ตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ

โปสเตอร์ อ้วนผอมจอมตลก

https://www.flickr.com/photos/93180151@N02/11248112495 16 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้

นั่นเป็นในสมัยก่อน ในสมัยนี้มัก ไม่มีการน�ำความอ้วนและความผอมมา เป็นเรื่องข�ำขันกันแล้ว ทั้งนี้คงเพราะทั้ง ความอ้วนและความผอมเป็นปัญหาหนัก หนาสาหัสของชาวโลก หากน�ำมาท�ำให้ เกิดความข�ำขันจนหัวเราะกันแบบงอหาย จะเป็นเสมือนการทับถมผู้ที่มีปัญหา ตามธรรมดา ความผอมมิ ใ ช่ ปัญหา ตรงข้ามผู้คนจ�ำนวนมากมองว่า ความผอมเป็นเรื่องดี จึงมีกระบวนการ ท�ำให้ผอมกันเกือบทั่วโลกด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งการอดอาหาร การรับประทานยา ลดความอ้วนและการผ่าตัดลดขนาดของ กระเพาะ ความผอมที่เป็นปัญหามาจาก ความอดอยากซึ่งส่วนใหญ่มีแพร่หลาย อยู่ในประเทศยากจนโดยเฉพาะในทวีป แอฟริกา ความอดอยากเกิดจากปัจจัย หลายอย่างทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ การเมือง

ความอดอยากในทวีปแอฟริกา

ความอ้วนเป็นปัญหาของคนส่วน ใหญ่ ใ นหลายภาคส่ ว นของโลก ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด บ่ ง ว่ า ในบรรดาประชากรโลก ทั้งหมด 7 พันล้านคนนั้น กว่า 2 พัน ล้านคนอ้วนมากเกินไป การอ้วนเช่นนั้น เป็นอัตรายเนื่องจากมันเป็นต้นตอของ โรคหลายโรคด้วยกันจากความดันโลหิต สูงไปจนถึงโรคหัวใจและเบาหวาน เรื่อง

นี้เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกแล้ว ข้อมูลล่าสุด บ่งชี้ด้วยว่า ซาอุดีอาระเบียได้แซงหน้า สหรัฐอเมริกาในด้านการมีอัตราส่วนของ คนอ้วนสูงที่สุดในโลกแล้ว นั่นคือ ชาว ซาอุ ดี อ าระเบี ย 69.4% อ้ ว นเกิ น พอดี เทียบกับชาวอเมริกัน 67.4% ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ชาวอเมริกัน อ้วนเกินพอดีได้แก่ความมั่งมีและความ นิยมอาหารจ�ำพวกจานด่วนและอาหาร ที่ มี ทั้ ง ไขมั น และน�้ ำ ตาลในอั ต ราสู ง เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอ�ำนาจ ทั้ ง ทางด้ า นการทหาร ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้านวัฒนธรรม ร้านอาหารจานด่วน ชองชาวอเมริ กั น จึ ง แพร่ ก ระจายไปทั่ ว โลกไม่ว่าจะเป็นร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ หรือขนมปังสอดไส้ ไก่ทอด พิซซ่า หรือ โดนัท ทางด้ า นชาวซาอุ ดี อ าระเบี ย ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ มาจากราคาน�้ ำ มั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้นแบบก้าวกระโดดหลายครั้งหลังเกิด สงครามตะวั น ออกกลางเมื่ อ ปี 2516 การมีน�้ำมันส่งออกมากที่สุดในโลกและ ความมั่งมีที่ตามมาสร้างปัญหาเกี่ยวกับ อาหารสองด้านด้วยกัน นั่นคือ เงินท�ำให้ ซื้ อ อาหารพื้ น เมื อ งซึ่ ง มั ก มี ไขมั น สู ง อยู ่ แล้วได้ในปริมาณมากขึ้น ตัวอย่างได้แก่ อาหารที่ มี แ กะทั้ ง ตั ว วางอยู ่ บ นข้ า วใน ถาดขนาดยั ก ษ์ ในถาดนั้ น มี ไขมั น คลุ ก อยู่กับข้าวอย่างทั่วถึง นอกจากนั้น ใน ปั จ จุ บั น อาหารที่ มี ทั้ ง ปริ ม าณและไข มั น มากอยู ่ แ ล้ ว นั้ น มี อ าหารจวนด่ ว น อเมริกันเข้ามาเสริมอย่างแพร่หลายส่ง ผลให้ ช าวซาอุ ดี อ าระเบี ย มี โ อกาสอ้ ว น เพิ่มขึ้นไปอีก 17 issue 78 juLY 2014

อาหารของชาวซาอุดิอาระเบีย

ในขณะที่ชาวโลกก�ำลังหลงใหล ในอาหารจานด่ ว นและอาหารที่ มี ทั้ ง ไขมั น และน�้ ำ ตาลสู ง ของอเมริ ก า ชาว อเมริ กั น เองเริ่ มตระหนั ก ในปัญ หาที่มา กับอาหารจ�ำพวกนั้นมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มมีการรณรงค์ให้ลดอาหารจ�ำพวก นั้นโดยเฉพาะในโรงเรียนจากชั้นประถม ถึงชั้นมัธยม รัฐบาลพยายามออกกฏว่า อาหารชนิ ด ไหนบ้ า งที่ โรงเรี ย นควรงด หรื อ ลดปริ ม าณลง และอาหารจ� ำ พวก ไหนควรเพิ่ ม อาหารจ� ำ พวกที่ มี ไขมั น และน�้ำตาลสูงถูกก�ำหนดให้ลดลง ส่วน อาหารจ�ำพวกผักและผลไม้ได้รับการย�้ำ เน้นเป็นพิเศษ ในการรณรงค์นี้ ภรรยา ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา เข้า ร่วมด้วย กระนั้ น ก็ ต าม การรณรงค์ มิ ไ ด้ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น นั ก เนื่ อ งจากถู ก ต่ อ ต้ า นทั้ ง จากบริ ษั ท ผลิ ต อาหารและ นักเรียนส่วนหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับอาหารที่ มักมีนามว่า “อาหารขยะ” (Junk Food) ณ วันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่าย ชนะ ในขณะเดียวกัน ชาวอเมริกันโดย ทั่วไปยังอ้วนขึ้นและต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายใน การรักษาพยาบาลโรคร้ายที่มากับความ อ้วนนั้นอย่างต่อเนื่อง


Bang! คืออะไร

burn หมายความว่าอย่างไร สวัสดีครับคุณ Andrew ผมท�ำงาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และติดต่อกับเพื่อนร่วม งานที่เป็นต่างชาติ วันหนึ่ง ผมขอให้เขาส่ง Software มาให้ เขาส่ง e-mail มาบอกว่า “OK I will burn it for you” ผมเดาว่าความ หมายคือ “ได้ แล้วฉันจะ copy ให้ (ลงแผ่นหรือ write CD)” ไม่ ทราบว่าจริง ๆ แล้วหมายความว่าอย่างไร โปรดชี้แนะด้วยครับ Nui คุณหนุ่ยเดาถูกครับ ในภาษาคอมพิวเตอร์กริยา to burn หมายความว่า อัดหรือลงข้อมูลบนแผ่น CD ครับโดยใช้เครื่อง CD Writer เช่น Yesterday I burnt a couple of MP3 songs onto a CD to listen to on my car stereo. (เมื่อวานผมอัดเพลง ประเภท MP3 ลงใส่ CD เพื่อฟังในเครื่องเล่น CD ในรถ) คงใช้กริยา to record แทนได้โดยไม่เสียความหมายแต่ burn ใช้เฉพาะกับแผ่น CD ครับ พูดถึงภาษาคอมพิวเตอร์แล้วขออนุญาติถือโอกาสแก้ข้อ ผิดพลาดที่ผมได้ยินคนไทยใช้บ่อยคือ เวลาจะแปลวลี เล่นอินเตอร์ เนต นั้นคนไทยมักจะพูดว่า play the internet ซึ่งไม่ถูกครับ ใช้ กริยา to surf ครับ เช่น Krissana surfs the internet for hours every night looking for rude websites. (ทุก ๆ คืนกฤษณะเล่นอินเตอร์ เนตเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อค้นหาเวบไซท์ลามก)

สวัสดีครับคุณแอนดรูว์ ผมเปิด cnn.com และอ่านพาดหัวข่าวที่ว่า Olympics end with bang, bust. ความหมายของ bang, bust คืออะไร ครับ Take care, Sart สวัสดีครับคุณศาสตร์ bang เป็นเสียงของระเบิดหรือปืน ในภาษาอังกฤษเช่น There was a loud bang outside our office this morning. (เมื่อเช้านี้มีเสียง ระเบิดข้างนอกออฟฟิศเรา) จากความหมายนี้เราได้ส�ำนวน to end with a bang หมายถึงจบงานด้วยความคึกคัก ความตื่นเต้น สีสัน สนุกสนาน ท�ำให้เราคิดว่างานนั้นปิดด้วยงานบนเวทีที่ใหญ่โต Monsit Khamsoi’s concert ended with a bang when Arpaporn Nakhon Sawan joined him for a duet. (คอนเสิร์ตของ มนต์สิทธิ์ ค�ำสร้อย จบด้วยความคึกคักดีเมื่ออาภา พร นครสวรรค์ ขึ้นเวทีมาร้องเพลงคู่กับเขา) ดังนั้น Olympics end with a bang แปลว่า กีฬา โอลิมปิกจบด้วยงานใหญ่ คงมีการเต้น ดอกไม้เพลิง การร้อง เพลง แสงไฟ ฯลฯ ในทางกลับกันอะไรที่ bust ให้ความหมายว่าสิ่งนั้น เจ๊ง ไม่ ประสบความส�ำเร็จ ผมเองไม่ได้อ่านบทความที่คุณพูดถึงแต่พาด หัวข่าวที่คุณพูดถึงนั้นน่าจะให้ความหมายว่า กีฬา โอลิมปิกส์จบ ด้วยทั้งสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดี อาจจะมีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับผลการ เล่นกีฬา เป็นต้น

18 IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 5 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�ำถามในฉบับนี้คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “บาง เวลา...เราก็เก่ง” หน้า 8-9 จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ป รากฏ แล้วตัดส่งมากันนะค่ะ ในฉบับ หน้ า ของสมนาคุ ณ อาจมี ก าร เปลี่ยนแปลงตามค�ำเรียกร้อง ของคนขี้ เ หงา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น Furby เพื่อนช่างคุย ของเรา เอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-983-7312 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง บางเวลา...เราก็เก่ง

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 19 issue 78 juLY 2014

1169


www.flickr.com/photos/65596645@N03/7699995966

การบริหารกิเลส

20 IS AM ARE www.ariyaplus.com


drammatoday

กิเลสมีหรือไม่มีมันอยู ่ท่ีว่า เราบริหารกิเลสอย่างไรมากกว่า กิเลสไม่ได้ท�ำร้ายเรา เราต้องใช้มันเป็ นครู เหมือนไฟ ถ้าเราใช้มันเป็ นก็ใช้มันหุงต้มอาหาร ถ้าใช้ไม่เป็ นก็ท�ำให้ไฟไหม้บ้านไหม้เมืองได้ ดังนัน้ คนที่ฉลาด อยุ ่กับไฟจะรู ้จักการใช้ไฟ แค่ถ้าคนโง่อยู ่กับไฟก็ปล่อยให้ไฟไหม้บ้าน คนเรามีปัญญาอยู ่กับกิเลสก็เหมือนกัน ถึงแม้กิเลสมี ก็สามารถใช้กิเลสให้เป็ นครู ส�ำหรับฝึ กหัดพัฒนาตัวเอง ถึงแม้เรายังมีกิเลสอยู ่ แต่ถ้าเรารู้จักมีสติ ในกิเลสก็ท�ำให้เราพบปั ญญา ค้นพบครู บาอาจารย์ชั้นยอด

ที่มา : ปกหลัง “ธรรมดาถาม ธรรมะตอบ : ธรรมสู่การรู้ตื่น” โดย สิทธิคุณ กองทอง, พิมพ์ครั้งที่ 2

21 issue 78 juLY 2014


หน้าที่เรา หน้าที่ “ครู ” “ ถิ่นไทยในป่ากว้าง แสงวัฒนธรรมใด เห็นเทียนอยู่ร�ำไร ครูนั่นแหละอาจสร้าง

ห่างไกล ส่องบ้าง เล่มหนึ่ง เสกให้ ชัชวาล ” หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

www.flickr.com/photos/78348084@N05/13083732955 22 IS AM ARE www.ariyaplus.com


question of life

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้อ่านค�ำกลอน บทนี้ ท� ำ ให้ ข ้ า พเจ้ า ได้ ร ะลึ ก ถึ ง สองสิ่ ง อย่ า งแรกคื อ เด็ ก ๆ ที่ อ ยู ่ ห ่ า งไกลความ เจริญและขาดโอกาสทีด่ ที างการศึกษา สิง่ นี้เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าเกิดก�ำลังใจ และพลังที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยัง ขาดโอกาสที่จะสร้างอนาคตให้สวยงาม ในวันข้างหน้า อย่ า งที่ ส องคื อ ได้ ร ะลึ ก ถึ ง ท่ า น มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าและ ลูกหลาน มศว ทัง้ หลายมีความผูกพันและ เคารพนับถือ ท่านเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งที่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ มศว. ทุก คน สอลสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นึกถึงนั้น มีความ ส�ำคัญกับข้าพเจ้ามาก เพราะสองสิ่งนี้คือ ส่วนหนึ่งของชีวิตการท�ำงานของข้าพเจ้า ข้ า พเจ้ า นางสาวกั น ต์ ก มล คุณรัตน์ บัณฑิตโครงการครูวิทยาศาสตร์ คืนถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความรู้สึก ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการบั ณ ฑิ ต คื น ถิ่ น และได้ ก ลั บ มา ท�ำงานให้กับท้องถิ่นของตนเอง ปัจจุบัน นี้ข้าพเจ้ารับราชการต�ำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต�ำบลแม่เหาะ อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ ก ้ า วเข้ า สู ่ ชี วิ ต การ ท�ำงาน ณ ที่โรงเรียนแห่งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึก ประทับใจกับบรรยากาศของโรงเรียนนี้ มาก เพราะโรงเรียนล้อมรอบด้วยภูเขา มีหมอกลอยต�่ำลงมาทุกวันตลอดเส้นทาง ที่มุ่งหน้าสู่โรงเรียนจนถึงโรงเรียนเองก็มี หมอกลงทั้งวัน ตลอดทั้งเดือนแทบจะไม่ เห็นแสงแดดเลย ข้าพเจ้าเองก็สวมเสื้อ กันหนาวมาโรงเรียนทุกวัน เด็กนักเรียน เองก็เช่นกัน แต่เด็กบางส่วนก็คุ้นเคยกับ

อากาศที่หนาวเย็นจนไม่ใส่เสื้อกันหนาว ก็มี แต่ไม่รู้ว่าจริงแล้วเด็กนักเรียนอาจจะ ไม่มีเสื้อกันหนาวใส่กันก็ได้ ข้าพเจ้าเองเคยฝึกสอนที่โรงเรียน สาธิ ต ฯ ได้ พ บเจอกั บ เด็ ก นั ก เรี ย นที่ มี ความพร้อมทุกอย่างทางด้านการเรียนแต่ ส�ำหรับเด็กนักเรียนที่นี่แล้วแตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง ชุดนักเรียนที่มองไปแล้วแทบ จะไม่มีเด็กคนไหนที่สวมชุดนักเรียนสีขาว เสื้อกันหนาวที่เห็นกี่ครั้งก็จ�ำได้ว่าใส่ตัว เดิม รองเท้าที่มีขนาดใหญ่ส�ำหรับเด็กตัว เล็กๆ ที่พ่อแม่ซื้อไว้ให้เผื่อใช้จนถึงตอนโต และหน้าตาที่มอมแมมของเด็กๆ ที่อยู่กับ อากาศหนาวจนไม่ค่อยได้อาบน�้ำ เด็กๆ แบกกระเป๋าที่เป็นถุงย่ามที่ข้างในแทบ จะไม่มีอะไรเลย มีแต่ช้อนหนึ่งคันส�ำหรับ เด็กอนุบาลถึงชั้นประถม ที่น�ำมาส�ำหรับ รั บ ประทานอาหารกลางวั น ที่ โรงเรี ย น โรงเรี ย นที่ นี่ มี ร ะบบการเรี ย นการสอน โดยใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจาก โรงเรียนไกลกังวลเป็นหลัก ซึ่ ง นั ก เรี ย นจะมี วิ ธี ก ารเรี ย นคื อ นั่ ง ฟั ง และจดบั น ทึ ก ตามเป็ น ส่ ว นใหญ่ ข้าพเจ้าเองได้รับหน้าที่สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในครั้งแรก ที่เข้าดูการเรียนการสอนเคยถามนักเรียน ว่า นักเรียนเข้าใจที่เรียนไปไหม นักเรียน ตอบเหมือนกันว่า ไม่ค่อยเข้าใจ นี่เป็น แรงบั น ดาลใจแรกที่ ท� ำ ให้ ข ้ า พเจ้ า รู ้ สึ ก อยากท�ำอะไรสักอย่างให้เด็กนักเรียนที่ นี่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกว่านี้ ดัง ค�ำกลอนที่ได้อ่านข้างต้น และความรู้สึก อยากเป็นครูที่ดี เหมือนกับท่านมล.ปิ่น และคณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ซึ่ ง ได้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ก ว่ า ต้ อ งเสี ย สละ 23 issue 78 juLY 2014

เพื่ อ ลู ก ศิ ษ ย์ ตั้ ง แต่ วั น นั้ น เป็ น ต้ น มา ข้าพเจ้าได้ให้เวลาและใจกับเด็กนักเรียน ของข้าพเจ้า ได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มี ทั้งหมดให้แก่นักเรียนพยายามสร้างสื่อ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ให้มากขึ้น ถึงแม้ว่าในช่วงหลังการท�ำงาน ข้าพเจ้าจะไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากภาระ งานอื่นที่มีมากแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งนักเรียน ความเหนื่อยทั้งหมดที่มีได้หมด ไปเมื่อข้าพเจ้าได้ย้อนกลับมาถามค�ำถาม เดิมกับเด็กนักเรียนของข้าพเจ้าอีกครั้ง หลังจากที่ข้าพเจ้าได้พยายามสอนพวก เขาด้วยตนเองแล้วว่า นักเรียนเข้าใจที่ เรียนไปไหม เสียงที่ได้ยินกลับมาว่า เข้าใจ และสนุกด้วย เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความ ส�ำเร็จในชีวิตการท�ำงานของข้าพเจ้า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ที่ท�ำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกลับ มาท�ำงานในฐานะ “บัณฑิตคืนถิ่น” และ ข้าพเจ้าจะพยายามท�ำหน้าที่ของครูให้ดี ที่สุดเพื่อร่วมงานสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ เด็กไทยบนยอดดอยดั่งแสงเทียนที่ส่อง แสงชัชวาล

นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์ ครู วิทยาศาสตร์คืนถิ่นทุนการศึกษา มู ลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครู ผู้ช่วยสอน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

25 issue 78 juLY 2014


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 78 juLY 2014


เทสโก้ โลตัส พาเกษตรกรชาวสวน หนีวงจรผลผลิตราคาต�่ำ

หนุนรับซื้ อเพิ่มทุกปี ขายตลาดติดแอร์และตลาดส่งออก พร้อมแนะเทคนิคพัฒนาคุณภาพผลไม้ ชี วิตของเกษตรกรชาวสวนในยามที่ผลผลิตในฤดูกาลออกมามากเกินความต้องการ หนีไม่พ้นชะตากรรมเดิมๆ ของการประสบปั ญหาภาวะขาดทุนจากผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต�่ำ แต่ส�ำหรับ ชาวสมาชิ กของสหกรณ์การเกษตรประตูป่า ที่รวมตัวกันกว่า 450 กว่าราย พวกเขากลับไม่ต้องกลุ้ม ใจกับภาวะการณ์สร้างวิกฤติให้ชีวิตชาวสวนเช่ นนั้นอีก หลังจากมีการรวมตัวกันสร้างความแข็งแกร่งให้ชาวสวนใน พื้นที่ โดยมีเทสโก้ โลตัส มาเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะน�ำและรับซื้ อผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปี นางมาลี เปรมมณี ผู ้ จั ด การ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จ�ำกัด กล่าว ว่า “สหกรณ์ของเราจัดตั้งขึ้นเมี่อปี 2547 โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรที่ ปลูกล�ำไยอยู่เดิม และปรับตัวสู่มาตรฐาน การค้าขายกับโมเดิร์นเทรด โดยมีเทสโก้ โลตัส เป็นคู่ค้ารายแรกของเรา “เทสโก้ โลตัส ท�ำให้เราได้รู้ถึง การสร้างผลผลิตที่ได้มาตรฐาน หรือการ จัดการปริมาณผลผลิตในฤดูกาล และยัง เข้ า มาพั ฒ นาผู ้ ป ลู ก ในโครงการซื้ อ ตรง จากผู ้ ผ ลิ ต ท� ำ ให้ ส มาชิ ก ในกลุ ่ ม เข้ า ใจ มากขึ้นว่า การจะน�ำสินค้าเข้าไปขายใน

โมเดิร์นเทรดสิ่งส�ำคัญคือคุณภาพ ทุกคน จึงหันมาให้ความส�ำคัญ ที่ไม่เพียงแค่การ เพาะปลูก แต่ยังหมายถึงการบรรจุ ขนส่ง ที่ต้องให้มีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค ท�ำให้สหกรณ์ของเราเติบโตมาอย่างต่อ เนื่อง จนปัจจุบันสหกรณ์ของเรามียอด ขายอยู่ที่ 70 ล้านบาท “ปั จ จุ บั น สหกรณ์ ก ารเกษตร ประตูป่า สามารถผลิตล�ำไยได้ 25-30 ตัน ต่อวัน ซึ่งส่งผลผลิตทั้งหมดให้กับเทสโก้ โลตัส ส่วนลิ้นจี่ได้มีการส่งจ�ำหน่ายกับ เทสโก้ โลตัสไปแล้ว 5 แสนกิโลกรัม คาด ว่าในรอบฤดูกาลผลิตปีนี้น่าจะสามารถ 28 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ส่งผลผลิตให้เทสโก้ โลตัสได้ถึง 8 แสน กิโลกรัม

ผู้บริหารจากเทสโก้ โลตัส รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำพูน และสหกรณ์ จังหวัดล�ำพูน ร่วมกันส่งเสริมการรับซื้อล�ำใยและลิ้นจี่จากเกษตรกร


เกษตรกรชาวสวนล�ำใยพากันยินดีที่ผลผลิต เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะเทสโก้โลตัส

ท่านอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำพูนลงมือช่วยเกษตรชาวสวนมัดล�ำใย

ด้ า นนายภควั ฒ ฉิ น ทะกานั น ท์ ผู ้ จั ด การฝ่ า ยการพาณิ ช ย์ ส ่ ว นผลไม้ เทสโก้ โลตั ส กล่ า วเสริ ม ว่ า “ตลอด ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจ และชุ ม ชนไทยมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย เฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มการรับซื้อสินค้า โดยตรงจากผู้ประกอบการและเกษตรกร ชาวไทย ซึ่งช่วยให้พวกเขามีรายได้ที่ดี ในระดั บ ที่ มั่ น คง อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยส่ ง ออก สินค้าไทยไปขายยังเครือข่ายร้านค้าของ กลุ่มเทสโก้ ซึ่งตั้งอยู่ใน 12 ประเทศทั่ว โลก” “ในปี นี้ เราเพิ่ ม ปริ ม าณการรั บ ซื้ อ ผลไม้ ใ นฤดู ก าลจากเกษตรกรมาก ขึ้น 37 เปอร์เซนต์ โดยเทสโก้ โลตัส ได้ เพิ่ ม ปริ ม าณการรั บ ซื้ อ ลิ้ น จี่ แ ละล� ำ ไย ตรงจากชาวสวนมากกว่ า ปี ก ่ อ นถึ ง 150 เปอร์เซนต์ เนื่องจากเทสโก้ โลตัส มีนโยบายในการน�ำผักผลไม้สดจากสวน คุณภาพสูงมาถึงมือผู้บริโภคให้มากขึ้น โดยยั ง เป็ น ช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรที่ มั่ น คงให้ เ กษตร เพราะเรามี การวางแผนการสั่ ง ซื้ อ ล่ ว งหน้ า ท� ำ ให้ เกษตรกรวางแผนการเพาะปลู ก และ บริหารต้นทุนได้ดี อีกทั้งไม่ต้องประสบ ปัญหาสินค้าล้นตลาด

ขั้นตอนการอบล�ำใยสด

ส� ำ หรั บ ลิ้ น จี่ แ ละล� ำ ไยที่ เ ทสโก้ โลตั ส น� ำ มาจ� ำ หน่ า ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลผลิตของชาวสวนทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรประตู ป่ า จั ง หวั ด ล� ำ พู น ซึ่ ง เป็นสหกรณ์ที่เริ่มค้าขายกับเทสโก้ โลตัส เมื่อ 7-8 ปีก่อนจนเติบโตเป็นสหกรณ์ ต้นแบบของภาคเหนือ จากการที่เทสโก้ โลตัส มีส่วนเข้าไปช่วยให้ค�ำแนะน�ำการ สร้างมาตรฐานในด้านต่างๆ ให้กับกลุ่ม สหกรณ์ ตั้งแต่การเพาะปลูกให้ได้ผลผลิต ที่ดี ปลอดภัย จนถึงการบรรจุผลไม้ให้ สดจนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัสยังได้แนะน�ำมาตรฐานการผลิตเพื่อ ก้าวสู่การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น การพัฒนาตู้อบ และเพิ่มศักยภาพ แหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อการส่งออกที่ ต้องใช้เครดิตเทอมระยะยาว การเป็ น คู ่ ค ้ า กั บ โมเดิ ร ์ น เทรด ขนาดใหญ่อย่างเทสโก้ โลตัส ไม่เพียง ท� ำ ให้ ผ ลไม้ ต ามฤดู ก าลที่ มี ผ ลผลิ ต มาก มี ต ลาดรองรั บ อย่ า งแน่ น อน หากแต่ 29 issue 78 juLY 2014

ขั้นตอนการพรีคูลลิ่งที่ใช้เพียงน�้ำเย็น และน�้ำแข็งที่ท�ำให้ผลผลิตคงความสดได้นาน

การเป็ น คู ่ ค ้ า กั บ ค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ ที่ มี มาตรฐานระดับสากล ยังท�ำให้เกษตรกร ชาวสวนได้ แ ลกเปลี่ ย นให้ ค วามรู ้ แ ละ พัฒนาผลผลิตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีการบรรจุแบบ “พรีคูลลิ่ง” ที่เทสโก้ โลตัส ได้แนะน�ำให้ ชาวสหกรณ์การเกษตรประตูป่า ได้น�ำไป ใช้ เพื่อคงความสดของผลผลิตได้อย่าง ยาวนานขึ้น และต้นทุนไม่สูงมาก โดยขั้น ตอนที่ส�ำคัญคือ การน�ำผลไม้ที่ตัดมาสดๆ จากสวน จุ่มน�้ำเย็นราว 3 นาที จากนั้น น�ำน�้ำแข็งมาโป๊ะให้ทั่ว เท่านี้ก็จะท�ำให้ผล ไม้มีความสดจนถึงมือผู้บริโภค และช่วย ให้เพิ่มยอดขายเพราะผลไม้สดใหม่น่าซื้อ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรประตู ป่า จังหวัดล�ำพูน มีสมาชิก 459 ราย หรือคิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกรวมแล้วราว 5,000 ไร่ โดยมีนโยบายที่จะเติบโตไป กับเทสโก้ โลตัส ซึ่งรวมถึงการขยายไปยัง ตลาดต่างประเทศด้วย หลังจากที่ผลผลิต ได้มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจ


ความส�ำคัญของแสงแดด ในการป้องกันมะเร็งเต้านม

แสงแดดที่แผดร้อนจ้าในแต่ละวันท�ำให้คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิง มีความกลัวแสงแดด กลัวว่าผิวหน้าจะคล�้ำหรือเป็นฝ้า หลายคนคงมีความเชื่อที่ว่า แสงแดดท�ำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งผิวหนัง ทว่า.... โดยสถิติแล้วมี คนไทยเป็นมะเร็งผิวหนังน้อยมาก มะเร็งเต้านมต่างหากที่ก�ำลังเพิ่มสถิติมากที่สุดใน ขณะนี้ จนเกือบจะมากกว่าหรือมากกว่ามะเร็งปากมดลูกซึ่งเคยพบสูงที่สุดในผู้หญิง โดยเฉพาะในเมืองหลวงซึ่งได้รับแสงแดดน้อยกว่าในชนบท ผู้หญิงมักกลัวแสงแดดเพราะกลัวหน้าเป็นฝ้าหรือผิวคล�้ำ แล้วท�ำไม่ผู้ชายที่ไม่ ค่อยทาครีมกันแดดและมักจะโดนแดดมากกว่าผู้หญิง จึงไม่เป็นฝ้าล่ะ? เราทราบหรือ ไม่ว่าแสงแดดเป็นธรรมชาติบ�ำบัดอย่างแท้จริง ในต่างประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณ ประโยชน์ของแสงแดด พบว่า ในแต่ละปีจะสามารถป้องกันมะเร็งได้ถึง 600,000 ราย เพียงแค่เพิ่มระดับของวิตามินดี 3 และระดับเพิ่มขึ้นของวิตามินดี 3 นั้นสามารถป้องกัน คนที่อาจเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งได้เกือบ 1 ล้านคนทั่วโลกต่อปี

30 IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

สิ่งที่อาจยืนยันได้ก็คือ การพบว่า ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมมีวิตามินดี 3 ใน กระแสโลหิตระดับต�ำ่ มาก (ระดับทีเ่ หมาะ สม 50-60 ng/ml. ซึ่งสามารถตรวจวัด ได้) มีโครงการรณรงค์ป้องกันโลกมะเร็ง เต้านมและโรคกระดูกพรุนไปพร้อมๆ กัน ในผู้หญิงที่ตรวจพบว่ามีระดับวิตามินดี 3 ในกระแสโลหิตต�่ำ โดยการเพิ่มวิตามิน ดี 3 ในอาหารเสริมหรือวิตามิน แต่วิธี ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ให้ ผิ ว หนั ง ได้ รั บ UVB จาก แสงแดดโดยธรรมชาติ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น เราควรจะ ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ แสงแดดกับการป้องกันโรคมะเร็งว่า เมื่อ ผิวหนังได้รับแสงแดดซึ่งเป็นแสงอัลต้า ไวโอเลต ส่วน ยูวีบี (UVB 300 nm) ก็ จะไปกระตุ้นคอเลสเตอรอลชนิดที่อยู่ใน ผิวหนัง (7 dehydrocholasterol) ให้ เปลี่ยนเป็นวิตามินดี (cholecalciferol) โดยตั บ และไตจะเปลี่ยนให้เป็น วิต ามิน ดี 2 และวิตามินดี 3 (cholecalaidiol and Calcitriol) ที่มีฤทธิ์ (active from) แล้วเข้าสู่กระแสโลหิต และไปแทรกใน เนื้อเยื่อต่างๆ ทั่งร่างกาย ซึ่งจะช่วยยับยั้ง การเติบโตของเซลล์มะเร็งในการแบ่งตัว (VDR=vitamin D receptor) ส่งเสริม ระบบภู มิ คุ ้ ม กั น หรื อ ช่ ว ยในการสร้ า ง เสริมกระดูก วิตามินดี 3 ที่ไปอยู่ตามต่อม ไร้ท่อต่างๆ จะช่วยในการผลิตฮอร์โมนได้ ดีขึ้น เช่น ถ้าไปที่ตับอ่อนก็จะช่วยผลิต อินซูลินเพิ่มขึ้น ช่วยในการควบคุมโรค เบาหวาน ไปอยู่ที่ล�ำไส้ก็ช่วยในการดูด แคลเซียมเพิ่มขึ้น หรือที่ไปอยู่ที่หัวใจ ก็ จะช่วยให้หัวใจท�ำงานได้ดีขึ้น

มี ข ้ อ มู ล งานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น วารสารอาร์ไคฟ์สออฟ อินเทอร์นลั เมดิซนิ ได้ท�ำการทดลอง 18 โครงการ กับกลุ่ม ตัวอย่าง 57,000 คน พบว่าวิตามินดีช่วย ลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่า นี้ ไ ด้ รั บ วิ ต ามิ น ดี ใ นปริ ม าณต่ า งกั น ผล ปรากฎว่าภายในเวลาเกือบ 6 ปี มีผู้เสีย ชีวิต 4,777 คน โดยคนที่ได้รับวิตามินดี มีความเสี่ยงเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ กิน 7 % ช่วงเวลาที่แสงแดดให้ UVB (300 mm) ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือช่วง 10 โมงเช้าถึงบ่ายสองโมง ซึ่งดีที่สุดคือเวลา เที่ ย งวั น ซึ่ ง ดวงอาทิ ต ย์ อ ยู ่ ใ กล้ โ ลกมาก ที่สุด ซึ่งอาจใช้เวลาเพียง 15-20 นาที ในการให้ ผิ ว หนั ง ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของ ร่ า งกายได้ รั บ แสงแดดในวั น หยุ ด อยู ่ ที่ บ้ า น อาจใช้ ส ่ ว นหลั ง หรื อ ส่ ว นขาหาก ต้องตื่ นแต่ เช้ าไปท�ำงาน แล้วอยู่แต่ใ น ออฟฟิศ ในตอนกลางวันก็ควรจะเดินไป กินอาหารโดยไม่ควรกางร่มหรือหลบร่ม เงา คนไทยเดี๋ยวนี้เป็นโรคกระดูกพรุน มาก เนื่องจากกินแคลเซียมแต่ดูดซึมไม่ ได้ ทั้งนี้เพราะขาดวิตามินดี 3 หรือขาด แสงแดดที่จะช่วยในการสร้างวิตามินดี 3 ซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียม นอกจาก นี้ในเนื้อเยื่อของเต้านมยังขาดสารคล้าย ฮอร์โมนที่เรียกว่า วิตามินดี (calcitriol=VDR) ฉะนั้น เพื่อที่จะป้องกันและ ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม และ มะเร็งในอวัยวะอื่นๆ อีกเกือบ 20 ชนิด รวมทั้ ง โรคอื่ น ๆ อี ก มากมาย ถึ ง เวลา แล้วที่เราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้โดนแสงแดดที่ไม่ต้องซื้อร่ม (ร่มหรือ 31 issue 78 juLY 2014

ครีมกันแดด) แต่มีคุณค่ามหาศาลหรือ ถ้าหากยังกลัวผิวคล�้ำอยู่ก็อาจทาผิวหนัง ส่วนที่จะถูกแสงแดดด้วยน�้ำมันมะพร้าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันรังสี UVA จากแสงแดดแล้ว น�้ำมันมะพร้าวยังจะ ช่วยให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหนังไม่แห้งแตก และช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังอีก เพือ่ ความตระหนักในความส�ำคัญ ของวิตามินดี 3 จาก UVB ในแสงแดด ใน การเกิดมะเร็งเต้านม ขอน�ำเสนอข้อมูล ซึ่งรายงานเมื่อปี 2008 โดย Dr.Cedric F.Garland จาก Moores UCSD Cancer center , U.S.A. รวบรวมจ�ำนวน ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจาก 175 ประเทศ ซึ่งมีถึงประมาณ 1,150,000 ราย และ เสียชีวิตถึงปีละ 410,000 คน เฉพาะ U.S.A. แต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมราย ใหม่ สู ง ถึ ง 215,000 รายและเสี ย ชี วิ ต 41,000 ราย ส�ำหรับประเทศไทย จากข้อมูล สถิติโรคมะเร็งปี 2541-2543 พบว่ามี ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 5,854 ราย หรือ 21 คนต่อประชากร 100,000 คน สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก แต่สูงเป็นอันดับ 1 ส�ำหรับผู้หญิงใน กทม. อาจเนื่องจากถูกแสงแดดน้อยกว่าคนที่ อยู่ต่างจังหวัด เนื่องจากจ�ำนวนผู้ป่าย มะเร็ ง เต้ า นมมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง รวดเร็ ว ทุ ก ปี ทางกระทรวงสาธาณสุ ข คาดการณ์ว่า ในปี 2551 ผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมรายใหม่จะเพิ่มขึ้น 12,000 ราย แซงหน้ า มะเร็ ง ปากมดลู ก ซึ่ ง คาดว่ า จะ ประมาณ 8,000 ราย ที่มา : กรมวิชาการเกษตร


ภาพ : www.sukapabdee.com

ตรวจเลือดเอชไอวี ดีกับตัวเองจริงหรือ?

สถานการณ์ ก ารติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ นประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ าไทยมี ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ร าว 500,000 ราย ในจ�ำนวนนี้มีเพียง 250,000 ราย ที่รู้สถานะผลเลือดของตัวเองแล้วและเข้าสู่ระบบการรักษา ในขณะ ที่อีกครึ่งหนึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษาด้วยเหตุผลต่างๆกัน หนึ่งในเหตุผลนั้นคือการที่ผู้ติดเชื้อไม่ทราบผลเลือดของตัวเอง และมีความเป็นไปได้ว่าผู้ติดเชื้อ 250,000 รายนั้น ยังคงมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ป้องกันซึ่งเป็นการส่งต่อเชื้อเอชไอวีโดยที่ไม่รู้ตัว เท่ากับว่า เป็นการเพิ่มอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของประเทศ ดังนั้น หาก อีก 250,000 รายนี้ ได้มีโอกาสรู้ผลเลือดของตัวเองและเข้าสู่ระบบการ รักษาก็จะท�ำให้สถานการณ์เรื่องเอชไอวี/เอดส์ของประเทศคลี่คลาย ลงได้ 32 IS AM ARE www.ariyaplus.com


รู ้เรื่องโรคกับกรมควบคุมโรค รู ้ผลเลือดแล้วคลี่คลายสถานการณ์ เอดส์อย่างไร

ก า ร ที่ ค น ๆ ห นึ่ ง รู ้ ผ ล เ ลื อ ด เอชไอวีของตัวเองมีประโยชน์ทั้งระดับ บุคคลคือตัวเอง คู่ และระดับสังคม กล่าว คือ ในระดับบุคคลนั้น เมื่อคนๆ หนึ่งรู้ สถานะการติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข องตนเองก็ จะท�ำให้วางแผนดูแลสุขภาพได้ ผู้ไม่ติด เชื้อจะรู้และเข้าใจวิธีการป้องกัน ส่วน ผู้ที่ติดเชื้อไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยแล้วจึงเข้า รับการรักษา ท�ำให้ไม่ต้องเสียเวลาและ โอกาสต่างๆในชีวิต เพราะต้องนอนรับ การรักษาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ เมื่อ รู้สถานะการติดเชื้อของตัวเองก็จะส่งผล ให้ เ กิ ด การป้องกัน ไม่ส่งต่อเชื้อเอชไอวี ไปยังคู่อีกด้วย ในระดั บ สั ง คม การเข้ า ถึ ง การ รักษาของผู้ติดเชื้อแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ รั ฐ บาลประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการรักษาด้วย ยาต้านไวรัสจะท�ำให้ระดับไวรัสเอชไอวี ในร่างกายลดลง จะเป็นการลดโอกาส ถ่ายทอดเชื้อให้กับคู่เพศสัมพันธ์ เปรียบ เสมือนการป้องกัน รวมทั้งเมื่อผู้ติดเชื้อมี พฤติกรรมการป้องกัน จะส่งผลให้จ�ำนวน ผู้ติดเชื้อในภาพรวมลดลง

ว่าตัวเองมีความเสี่ยง เช่น เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยไม่ว่าจะกับใคร ก็ตาม ก็สามารถไปรับบริการตรวจเลือดเอชไอวีได้ ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลของ รัฐทุกแห่ง หากตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อก็มีสิทธิรับการรักษาฟรี ทั้งการตรวจวินิจฉัย และการรับยาต้านไวรัส ไม่ว่าเราจะใช้สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม หรือสวัสดิการ ข้าราชการก็ตาม หากยังไม่กล้าคุยกับใครเรื่องนี้ โทรไปพูดคุยปรึกษาได้ที่ “1663 สายด่วน ปรึกษาเอดส์” เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 - 21.00 น. “เอดส์รักษาได้” และการตรวจเลือดคือจุดเริ่มต้นในการรักษา หากคุณยังกล้าๆ กลัวๆ 1 กรกฎาคม และตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ มาเริ่ม “ตรวจเอชไอวี” เพื่อให้ชีวิต “ก้าวต่อ” ไปข้างหน้าด้วยกัน

เมื่ อ คนๆ หนึ่ ง รู ้ ส ถานะการติ ด เชื้ อเอชไอวี ข องตนเองก็ จ ะท� ำให้ 1 กรกฎาคม วั น รณรงค์ ต รวจ วางแผนดูแลสุขภาพได้ ผู ้ไม่ติดเชื้ อจะรู ้และเข้าใจวิธีการป้องกัน ส่วนผู ้ท่ีติดเชื้ อไม่ต้องรอให้เจ็บป่ วยแล้วจึงเข้ารับการรักษา ท�ำให้ เอชไอวีแห่งชาติ ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว กระทรวง ไม่ต้องเสียเวลาและโอกาสต่างๆในชี วิต

สาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย จึ ง ประกาศให้ 1 กรกฎาคมเป็นวัน “วัน รณรงค์ ต รวจเลื อ ดเอชไอวี ” และ รณรงค์ ต ลอดเดือ นกรกฎาคม เพื่อให้ ประชาชนได้ทบทวนความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอชไอวีที่ผ่านมาของตัวเองและ ตระหนักเห็นประโยชน์จากการรู้ผลเลือด ของตนเอง ทั้งนี้ หากเราประเมินแล้วพบ

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

33 issue 78 juLY 2014


บรรเลงชี วิต บีทแห่งความฝั น

ดนัย เทียนสว่าง(ดีเจอาร์ต) 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Cover story

“อาร์ตฟั งนะ! อาร์ตฟั งเพลงไม่ต้องสนใจว่าคนดูจะโห่ ไม่ต้องมองอะไรทั้งนั้น สิ่งที่อาร์ตจะท�ำก็คือฟั งเพลงแล้วเอา เพลงเข้ามาในหัวใจ แล้วอาร์ตคิดว่าบีทของเพลงมันเหมือนจังหวะหัวใจของอาร์ต ว่าจังหวะหัวใจอาร์ตเต้นยังไง ถ้า เพลงเร็วอาร์ตต้องควบคุมจังหวะของมันให้คงที่ เหมือนควบคุมหัวใจเรา เพื่อที่เราจะได้ไม่ต่ืนเต้นและไม่ต้องกลัวอะไร” ปลายสายคือเจซ่ าและทอมมี่ ผู ้คอยให้ก�ำลังใจอยู ่ท่ีเมืองไทย

“ครับ ผมจะท�ำให้ดีที่สุด” เด็กหนุ่มน�้ำตาไหลพราก... บรรเลงชีวิต บีทแห่งความฝัน : ดีเจ อาร์ต

ชาลี : ฮีโร่ในดวงใจ

“ฉั น ให้ เ ธอไว้ ส านฝั น ของเธอ ให้ ส� ำ เร็ จ นะ” เป็ น ค� ำ พู ด ของครู ช าว แคมเมอรูน ที่พูดทิ้งท้ายไว้ ณ สนามบิน ก่อนจะเดินทางกลับประเทศของตนเอง อย่างไม่มีวันกลับ, ทว่าในจิตใจของเด็ก หนุ่มวัย 15 ปี ยังจดจ�ำทุกสิ่งทุกอย่างที่ ครูผิวสีคนนี้มอบให้ไม่มีวันลืม... ดนัย เทียนสว่าง หรือน้องอาร์ต นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม วิทยาคม ย้อนความเมื่อครั้งได้รู้จักกับ “ชาลี ” ครู ส อนภาษาชาวแคมเมอรู น สมั ย ยั ง เรี ย นมัธ ยมต้น ที่โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ครูชาลีเบื้อง หน้าเป็นครูสอนภาษาให้นักเรียนไทย แต่ เบื้องหลังเป็นคนรักเสียงเพลง และเป็น ดีเจเทิร์นเทเบิ้ล สแครชแผ่น มิกเซอร์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต มี แ ฟน เพลงเฉพาะกลุ ่ ม ติ ด ตามเขาอยู ่ จ� ำ นวน ไม่น้อย หนึ่งในนั้นก็คือน้องอาร์ต ผู้หลง มนต์เสน่ห์เครื่องเล่นชนิดนี้ และแน่นอน เขาจ�ำดีเจชาลีได้ “ผมกั บ เขาสนิ ท กั น มาก คื อ ผม ติดตามแชนแนลเขาในยูทูปอยู่ก่อนแล้ว เพราะชอบแนวเพลงที่เขาท�ำ พอเขามา สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเรา มันบัง เอิญมากๆ เราจ�ำเขาได้ วันหนึ่งผมถาม เขาว่าช่วยสอนเป็นดีเจหน่อยได้ไหม ผม

จะจ่ายค่าเรียนให้ เขาบอกว่าถ้ามั่นใจว่า อยากเรียนจริงๆ เขาจะสอนให้โดยไม่คิด ค่าเรียน” ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ดนัย เป็นศิษย์วิชาภาษาอังกฤษของชาลี แต่ นอกโรงเรียนเขาเป็นศิษย์วิชาดีเจสแครช แผ่น โดยมีชาลีเป็นทั้งครูและเพื่อน ด้วย ความที่คลุกคลีกันมาก ดนัยเผยว่า เขา นับถือชาลีเหมือนพี่ชายคนหนึ่ง “ชาลี วั น นี้ ว ่ า งไหม” เด็ ก หนุ ่ ม ยืนเรียกอยู่หน้าบ้าน ด้วยท่าทีกระหาย อยากเรี ย นรู ้ วิ ช าดี เจบทต่ อ ไป ดนั ย หั ด เล่นให้ชาลีดูที่บ้าน พร้อมรับค�ำวิจารณ์ และค�ำแนะน�ำต่างๆ เขาฝึกฝนทั้งที่ไม่รู้ว่า ตนเองจะมีปัญญาหาซื้อเครื่องเล่นชนิด นี้ได้อย่างไร ล�ำพังเงินไปโรงเรียนวันละ 100 บาทก็คงห่างไกลฝันเต็มที เพราะเจ้า เครื่องดังกล่าวสนนราคาอยู่ที่ 3-5 หมื่น บาท แต่นั่นแหละ เมื่อเด็กหนุ่มค้นพบ ความฝันของตัวเองเจอ ทั้งยังพบครูแห่ง ความฝันอีก นั่นเป็นสิ่งมีค่าเกินพอแล้ว เป็นความบังเอิญที่ชาลีมีเวลาอยู่ เมืองไทยเพียง 3 ปี ตั้งแต่ดนัยอยู่ชั้น ม.1 จวบจนจบชั้น ม.3 ถึงเวลาที่ทั้งคู่ต้องเดิน ไปตามเส้นทางชีวิตของตัวเอง ดนัยเล่า ว่า เขาตัดสินใจไปส่งชาลีที่สนามบินด้วย ความซาบซึ้งใจที่ชาลีมองเห็นความตั้งใจ ในการเป็นดีเจของเขา “ฉันจะต้องกลับ 35 issue 78 juLY 2014

แล้วนะ” ชาลีเอ่ยกับดนัย ก่อนที่เขาจะ ยกเครื่ อ งสแครชแผ่ น ดี เจซึ่ งเป็นเครื่อง เดียวกันกับที่ชาลีใช้เล่นและใช้สอนดนัย ออกมา “ฉันให้เธอไว้สานฝันต่อ” เด็ ก หนุ ่ ม วั ย 15 ปี ถึ ง กั บ กลั่ น น�้ำตาไว้ไม่อยู่ ด้วยรู้แก่ใจดีว่านี่อาจเป็น ครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้พบชาลีฮีโร่ของเขา และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ จากวันนั้น ถึงวันนี้เขาและชาลีก็ไม่ได้พบกันอีกเลย

สานฝั นตัวเอง

หลั ง จากจบชั้ น ม.3 พร้ อ มกั บ การกลั บ ประเทศของชาลี ดนั ย ตั้ ง ต้ น ฝึกฝนวิชาและออกหาประสบการณ์ด้วย ตัวเอง เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งต่างๆ ที่ ชาลีให้ไว้รวมถึงเครื่องสแครชแผ่นนั้นไม่ สูญเปล่า เขาเริ่มเผยแพร่ผลงานตัวเอง ผ่านช่องทาง ยูทูป ผ่านการรับรู้และค�ำ วิจารณ์ของผู้คนในโลกโซเชียล จากนี้ไป จะไม่มีชาลีคอยประคองให้ค�ำปรึกษาเขา อีกแล้ว เขาต้องเดินด้วยตัวเอง “พี่ครับ พี่ต้องการคนเปิดเพลง ไหม พอดีผมหางานอยู่” เป็นครั้งแรก ที่ดนัยตัดสินใจลองวิชาของตัวเอง หลัง จากเห็ น ป้ า ยการแข่ ง ขั น เกมส์ ใ นห้ า ง สรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เขาดุ่มเดินไปถาม เจ้าหน้าที่ประจ�ำบูธเพียงล�ำพัง ได้รับค�ำ ตอบว่ า ตอนนี้ มี ค นเปิ ด เพลงอยู ่ แ ล้ ว


“เราเป็ นคนชอบฟั งเพลงอยู ่ แล้ว และได้ท�ำงานเกี่ยวกับสิ่ง ที่เราชอบมันมีความสุข มันไม่รู้ จักเหนื่อยเลยครับ”

หากต้ อ งการเมื่ อ ไหร่ จ ะติ ด ต่ อ กลั บ ไป “ปรากฎว่ า วั น รุ ่ ง ขึ้ น เขาติ ด ต่ อ กลั บ มา ผมดีใจมาก มันเป็นงานแรก ผมเตรียม ตัวอย่างดี ฟังเพลงเท่าที่จะฟังได้ เตรียม ของที่มีทั้งหมดอย่างดีเลย” ดนัยเล่าด้วย สีหน้าภาคภูมิใจ เพราะมันเป็นงานแรก ของเขา งานแรกที่เขาจะได้ใช้วิชาที่ชาลี ทิ้งไว้ให้ และเป็นงานแรกที่สร้างรายได้ ให้กับตัวเขาเอง ในวัย 16 ปี ดนัยหารายได้ให้กับ ตัวเองเป็นครั้งแรก แม้จะเป็นเงินเพียง 1,500 บาท แต่ส�ำหรับเด็กหนุ่มผู้มีความ ฝัน มันคือก�ำลังใจที่ท�ำให้เขาอยากผลิต งานออกมาเรื่ อ ยๆ อยากแสดงฝี มื อ ให้ เต็มทีม่ ากทีส่ ดุ นัน่ คือจุดหมายในเบือ้ งต้น “หลังจากนั้น พี่ที่บูธเขาก็หางาน มาให้เรื่อยๆ ต่างจังหวัดบ้าง ในกรุงเทพฯ บ้าง ผมก็ไปกับเขา” เมื่อดนัยมีงานเข้ามา เป็นระยะ หมายความว่ารายได้ที่เขาแลก มากับการท�ำงานก็เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จาก เด็ ก นั ก เรี ย นที่ โ ลกทั้ ง โลกมี แ ต่ โรงเรี ย น และเพื่อน บัดนี้เขาต้องแบ่งเวลาให้ความ ฝันและการท�ำงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ต้องเจอผู้คนและสถานที่ซึ่งแปลกออกไป มั น หมายถึ ง ประสบการณ์ ที่ เขามี ก็ เ พิ่ ม มากขึ้นด้วย

36 IS AM ARE www.ariyaplus.com

อุปนิสัยส่วนตัวของดนัยเป็นเด็ก กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถาม กล้า เดินเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อของานท�ำ ไม่ว่างาน นั้นๆ จะอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่ออบายมุก หรือรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่ดนัยต้องการ อย่างเดียวคือการได้แสดงฝีมือและฝึกฝน ตนเอง จึงท�ำให้ผู้ใหญ่ที่พบเห็นดนัยเกิด ความเมตตา อยากส่งเสริมให้เขามีงานท�ำ “เราเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้ว และได้ ท�ำงานเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบมันมีความสุข มันไม่รู้จักเหนื่อยเลยครับ”

ถีบตัวเอง

เมื่อเรียนจบชั้น ม.3 ดนัยเข้าเรียน ต่อชั้น ม.4 ที่โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม วิทยาคม ช่วงเวลานี้เองที่เขาเริ่มหางาน เพิ่มขึ้น และเริ่มคิดถึงรายได้ที่เพิ่มมาก ขึ้ น เช่ น กั น “ช่ ว งนั้ น ผมต้ อ งการใช้ เ งิ น มาก เพราะแม่ผมเป็นมะเร็งเต้านม” คือ เหตุผลให้เขาออกเดินหางานไปตามสถาน ที่ต่างๆ ทั้งในอินเทอร์เน็ตและตามถนน หนทาง, เขามุ ่ ง เป้ า ไปที่ ต รอกข้ า วสาร ด้วยความหวังว่าจะได้งานประจ�ำที่ร้าน ใดร้านหนึ่ง “พี่ ค รั บ ผมเห็ น ป้ า ยรั บ สมั ค ร ดี เจ เอ่ อ ..ถ้ า ผมสนใจจะได้ ไ หมครั บ ”


ดนั ย เล่ า ว่ า เขาต้ อ งอธิ บ ายตั ว เองเชิ ง อ้อนวอนให้ทางร้านฟังว่า แม้เขาจะอายุ ไม่ถึงวัยที่จะท�ำงานในผับได้ แต่เขาก็พอ มีประสบการณ์ติดตัวอยู่บ้าง “ผมไม่ว่า พี่ ห รอกถ้ าพี่จะรับ หรือไม่รับ แต่อยาก ให้สนับสนุนผมหน่อย ถึงผมจะไม่เก่งเท่า ไหร่ แต่อยากให้พี่ช่วยดัน” นั่นเป็นค�ำขอ ของเด็กหนุ่มวัย 16 ปี ผู้ปรารถนาแสดง ฝีมือบนเวทีที่กว้างขึ้น และค่าตอบแทน ที่มากขึ้น “คื น นี้ ล องงานเลยละกั น ” จะ ด้วยโชคชะตาหรืออย่างไรก็ตาม เจ้าของ ร้านตอบรับดนัยด้วยความเมตตา และ โอกาสของเขาก็เปิดกว้างอีกครั้ง ดนั ย เริ่ ม งานเป็ น ดี เ จประจ� ำ ที่ผับแห่งหนึ่งย่านถนนข้าวได้ 4-5 วัน เขาเข้ า งานตั้ ง แต่ ช ่ ว งเวลาประมาณ 2 ทุ่ม กว่าจะเลิกงานกลับถึงบ้านก็ราวตี 4 เป็ น ระบบชี วิ ต ใหม่ ข องเขา แม้ จ ะดู ล�ำบากส�ำหรับเด็กนักเรียน ม. 4 ซึ่งต้อง ตื่นเช้าไปโรงเรียนตามเวลาปกติ แต่ดนัย

ก็สามารถจัดการกับหน้าที่ของตนเองได้ เขาพูดสั้นๆ ว่า “ผมชินแล้ว” แ ต ่ แ ล ้ ว วั น ห นึ่ ง เข า ก็ ต ้ อ ง แปลกใจเมื่ อ มี ห ญิ ง ชาวแคนาดาชื่ อ “เจซ่ า ” เข้ า มาทั ก ทายเขาขณะก� ำ ลั ง เล่ น แผ่ น อยู ่ “เพลงที่ คุ ณ ท� ำ ถื อ ว่ า โอ เคนะ” เจซ่ า แนะน� ำ ตั ว ว่ า เธอเป็ น โปรดิวเซอร์เกี่ยวเพลง สแครชแผ่น และ เธอเห็นแววบางอย่างในตัวดนัยหลังจาก

ตั้ ง แต่ แรก เขาจึ ง สามารถพูดคุยกับ คน ต่างชาติได้รู้เรื่องตั้งแต่อายุ 16 ปี หลังจากพูดคุยกัน เจซ่าจึงทราบ ว่ า ดนั ย ก� ำ ลั ง หาเงิ น ช่ ว ยครอบครั ว และ แม่ที่ก�ำลังป่วย ด้วยการเป็นดีเจที่เขารัก และฝึกฝนมันมาตลอด เมื่อเจซ่าทราบ ถึ ง จุ ด ประสงค์ ดั ง กล่ า ว เธอก็ ป ้ อ นงาน ให้ดนัยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ม.4 - ม.6 ท�ำให้รายได้ของดนัยต่อหนึ่งงานไม่ต�่ำว่า

ดนัยเป็ นเด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถาม กล้าเดินเข้าหา ผู ้ใหญ่เพื่อของานท�ำ ไม่ว่างานนัน้ ๆ จะอยู ่ในสถานที่เสี่ยงต่อ อบายมุ กหรือรู ปแบบใดก็ตาม เธอและกลุ่มเพื่อนเฝ้าติดตามเพลงที่ดนัย ท�ำอยู่หลายวัน จากนั้นเจซ่าจึงพาดนัยไป ที่สตูดิโอของเธอ และออกปากว่าจะช่วย สนับสนุนให้ดนัยท�ำฝันให้เป็นจริง หลัง จากดนั ย ตอบตกลง เจซ่ า ก็ ม อบเครื่ อ ง สแครชแผ่ น ดี เจชุ ด ใหญ่ ที่ สุ ด เท่ า ที่ ด นั ย เคยมีมา โชคดีท่ีดนัยชอบเรียนภาษามา 37 issue 78 juLY 2014

2,500 บาท ไม่รวมค่าทิปต่างๆ ดนัยเผย ว่า ที่จังหวัดภูเก็ตเขาเคยได้ค่าตอบแทน มากสุดถึง 8,000 บาทต่อคืน “ผมได้เงินมาสองพันห้า ผมเก็บ ห้าร้อย อีกสองพันผมให้แม่” ครอบครัว ของดนัยไม่มีใครทราบว่าเขาไปท�ำงาน เป็นดีเจในผับ ดนัยโกหกว่าเขาไปเป็นเด็ก


ในวัย 16 ปี ดนัยหารายได้ให้กับตัวเองเป็ นครัง้ แรก แม้ จะเป็ นเงินเพียง 1,500 บาท แต่ส�ำหรับเด็กหนุ่มผู ้มี ความฝั น มันคือก�ำลังใจที่ท�ำให้เขาอยากผลิตงานออก มาเรื่อยๆ อยากแสดงฝี มือให้เต็มที่มากที่สุด นั่นคือจุ ด หมายในเบื้องต้น

38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เสิรฟ์ ทีร่ า้ นอาหารมาตลอด และยืนยันกับ แม่เสมอว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินสุจริต “พี่ ส าวผมเขาอยู ่ ต ่ า งประเทศ เขาก็ล�ำบากเหมือนกัน คือต่างประเทศ ค ่ า ภ า ษี บุ ค ค ล มั น สู ง ไ ม ่ เ ห มื อ น ใ น ประเทศไทย ถ้าจะให้พี่ส่งเงินมาให้แม่ ทุกครั้ง มันก็ล�ำบากพี่เขาเหมือนกัน เขา อยู่กับเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนแชร์ค่าห้อง ผมก็เลยคิดว่าเราต้องสปีดตัวเอง เราต้อง ถีบตัวเองท�ำเพื่อครอบครัวบ้าง”

บินสู่สนามจริง

เมื่อเจซ่าเข้ามาในชีวิตของดนัย ดู เ หมื อ นว่ า ความฝั น ของดนั ย จะค่ อ ยๆ ชั ด เจนขึ้ น ทุ ก ที วั น หนึ่ ง ทอมมี่ ซึ่ ง เป็ น เพื่อนของเจซ่าบินกลับมาจากประเทศ สิงคโปร์ พร้อมข่าวการแข่งขันดีเจระดับ โลกอย่ า ง DMC WORLD รายการที่ ดี เจจากทั่ ว โลกต้ อ งรู ้ จั ก และไปรวมตั ว กันแข่งขันในรุ่นต่างๆ อยู่ที่นั่น ทอมมี่ ตั้ ง ใจมาบอกดนั ย โดยเฉพาะ “ผมรู ้ ว ่ า คุณจะต้องตื่นเต้น” ดนัยดีใจมากที่ได้รับ โอกาสนี้ ภ ายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของเจซ่ า และทอมมี่ หลังจากดีใจได้ไม่นาน ดนัยจึงนึก ขึ้นได้ว่าตนเองยังไม่เคยบอกเรื่องราวการ เป็นดีเจของเขาให้พ่อกับแม่รับรู้เลย จู่ๆ จะบินไปสิงคโปร์ได้อย่างไร? แล้ ว วั น เดิ น ทางก็ ม าถึ ง ดนั ย

ตอนที่ผมแข่งอยู ่ มีใครไม่รู้มาโดนปลัก๊ ผมหลุด แล้วเครื่องมันก็ ดับอยู ่พักหนึ่ง กรรมการเขาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมใจเสีย แต่ โชคดีท่ีกรรมการเขาให้แข่งใหม่ ตั ด สิ น ใจบอกความจริ ง กั บ ครอบครั ว เพื่อคลายความกดดันและมุ่งเป้าหมาย ในการแข่ ง ขั น อย่ า งเต็ ม ที่ “พ่ อ อาร์ ต จะไปแข่งดีเจที่สิงคโปร์นะ” เบื้องแรก ค�ำถามต่างๆ นาๆ ของผู้เป็นพ่อก็พรั่ง พรูออกมามากมาย แต่มันก็ลงท้ายด้วย

ความเป็นห่วงเป็นใย “ท�ำไมถึงมาบอก เอาตอนนี้ ไม่ได้เตรียมตัวเลย” ตลอด ระยะเวลา 2 ปี ที่ ด นั ย ไม่ ไ ด้ บ อกความ จริ ง ก็ เ พราะไม่ อ ยากให้ ที่ บ ้ า นหนั ก ใจ เท่ า นั้ น เอง บั ด นี้ ค วามจริ ง ถู ก เปิ ด เผย หมดแล้ว ทั้งครอบครัวของดนัยและเจซ่า 39 issue 78 juLY 2014

กับทอมมี่ก็ได้ไปส่งเขาที่สนามบิน ทุกคน ต่างเป็นก�ำลังใจให้เขา เด็กหนุ่มผู้บินไป แข่งขันดีเจในระดับเอเชียเพียงเดียวดาย การแข่งขันมีก�ำหนดทั้งสิน 3 วัน ส�ำหรับดนัยแล้ว มันคือสนามแข่งขันดี เจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต มีผู้ร่วมเข้าแข่งขัน จากประเทศต่างๆ ในระดับเอเชียกว่า 60 คน ดนัยเป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงคน เดียวผู้แบกความหวังของครอบครัวและ คนที่สนับสนุนเขามาตลอด บัดนี้ความ ฝันของเขาวางอยู่ข้างหน้าแล้ว แต่มัน


เมื่อหวนคิดถึงระยะทางที่ดนัย ได้ผ่านมา เขายอมรับว่านอก จากท�ำตามความฝั นแล้ว สิ่ง ส�ำคัญที่สุดคือ “ก�ำลังใจจาก ครอบครัว”

ไม่ง่ายนักหรอกที่จะคว้าไว้ เพราะผู้ร่วม แข่งขันล้วนมีประสบการณ์ และมีเครื่อง มือที่พร้อมกว่าดนัยมาก บางคนบินมา แข่งเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ดนั ย ต่ อ สู ้ กั บ สภาพอากาศและ ความตื่ น เต้ น อยู ่ ต ามล� ำ พั ง ที่ ป ระเทศ สิงคโปร์ตลอดระยะเวลา 3 วัน เขาต้อง ใช้ ป ระสบการณ์ ที่ มี ทั้ ง หมดแก้ ป ั ญ หา เฉพาะหน้า “ตอนที่ผมแข่งอยู่ มีใครไม่รู้ มาโดนปลั๊กผมหลุด แล้วเครื่องมันก็ดับ อยู่พักหนึ่ง กรรมการเขาก็งงว่ามันเกิด อะไรขึ้น ผมใจเสีย แต่โชคดีที่กรรมการ เขาให้แข่งใหม่” เมื่อดนัยสามารถผ่านเข้ารอบแรก ได้ เขารีบโทรแจ้งเจซ่าและทอมมี่ทันที เจ ซ่าให้ก�ำลังใจเขาว่า “อาร์ตฟังนะ! อาร์ต ฟังเพลงไม่ต้องสนใจว่าคนดูจะโห่ ไม่ต้อง มองอะไรทั้งนั้น สิ่งที่อาร์ตจะท�ำก็คือฟัง 40 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เพลงแล้วเอาเพลงเข้ามาในหัวใจ แล้ว อาร์ตคิดว่าบีทของเพลงมันเหมือนจังหวะ หัวใจของอาร์ต ว่าจังหวะหัวใจอาร์ตเต้น ยังไง ถ้าเพลงเร็วอาร์ตต้องควบคุมจังหวะ ของมันให้คงที่ เหมือนควบคุมหัวใจเรา เพื่อที่เราจะได้ไม่ตื่นเต้นและไม่ต้องกลัว อะไร” “ครับ ผมจะท�ำให้ดีที่สุด” เด็ก หนุ่มน�้ำตาไหลพราก... ผลปรากฏว่ า ดี เ จบลู ลี่ ลู ก ครึ่ ง ไต้หวันรัสเซียซึ่งเป็นตัวเต็งในการแข่งขัน ครั้งนี้ได้ที่ 1 ไปตามความคาดหมาย ผล ประกาศไล่ เรี ย งอั น ดั บ มาเรื่ อ ยๆ ขณะ ที่ดนัยรอลุ้นอยู่ล่างเวที เขาคาดหวังว่า จะได้ อั น ดั บ ดี ๆ กลั บ บ้ า น แม้ จ ะไม่ ใช่ ที่ 1 ก็ตาม และสิ่งที่เขารอคอยก็มาถึง เมื่ อ คณะกรรมการประการว่ า “เดอะ วินเนอร์ โฟร์ทีน อีส...ดีเจอาร์ต!!!”


ดนัยคว้าอันดับ 14 ดีเจเยาวชน ของเอเชียมาครองได้ส�ำเร็จ ถือเป็นอันดับ ที่ ย อดเยี่ ย ม ถ้าเทียบกับ สิ่งที่เขาลงทุน ลงแรงไปทั้งหมด วันนี้เขาได้รับรสหวาน แห่งความส�ำเร็จแล้ว, เมื่อถึงเมืองไทย ดนั ย ท� ำ ที ว ่ า ไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ เมื่ อ พ่อถาม ท�ำให้พ่อเงียบไปชั่วขณะ ก่อนที่ เขาจะพูดด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ ว่า “พ่อครับ ผมได้ที่ 14 ของเอเชียนะ”

การให้ไม่มีท่ีสิ้นสุด

ปั จ จุ บั น ดนั ย อายุ 18 ปี ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ชั้ น ม.6 โรงเรี ย นกุ น นที รุทธาราม เขาเผยว่าการเป็นดีเจให้บท เรียนและประสบการณ์ชีวิตมากมาย มัน ท�ำให้เขารู้จักต่อสู้ รู้ความปรารถนาของ ตนเอง ที่ส�ำคัญรู้คุณค่าของ “การให้” ดนัยอธิบายว่า การให้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ นับตั้งแต่เขาได้รับโอกาสต่างๆ ทั้งจากพ่อ แม่ ชาลี และเจซ่า แต่ละคนล้วนเป็นผู้ให้ แก่เขาทั้งสิ้น ให้โดยไม่หวังผลประโยชน์ อะไรจากเขาเลย ตั ว เขาเองมี แ ต่ ค วาม ชอบและความฝัน ติด ตัว เท่านั้น มัน จะ

เป็นจริงไม่ได้หากขาดผู้ให้โอกาส สุ ม นา มู ล วงษ์ อาจารย์ ก ลุ ่ ม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม เผยว่า ดนัยไม่ใช่ เด็ ก เกเร เป็ น นั ก เรี ย นที่ ก ล้ า แสดงออก เมื่ออยู่ในชั้นเรียนจะชอบมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนหรือครูจัด ให้ท�ำ มีบางครั้งที่ดนัยจะมาสายหรือลา บ้างหากมีงานดีเจ แต่เขาก็จะโทรบอกครู ก่อนเสมอ ทั้งนี้คะแนนการเรียนของดนัย ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในวันนี้ดนัยถ่ายทอดงานดีเจให้ กับพี่ชายที่นับถือกัน พร้อมสละต�ำแหน่ง ดีเจประจ�ำร้านที่เขาเคยท�ำให้แก่พี่ชายไป แล้ว ด้วยเหตุผลในการเตรียมตัวเรียนต่อ ระดับมหาวิทยาลัย เขาท�ำเช่นเดียวกับที่ ชาลีและเจซ่าท�ำกับเขา คือถ่ายทอดโดย ไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งให้หยิบยืมเครื่อง เล่ น รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ และสิ่ ง ที่ เขา ถ่ายทอดให้พี่ชายไปก็กลายเป็นอาชีพให้ แก่คนๆ หนึ่งไปโดยปริยาย เมื่ อ หวนคิ ด ถึ ง ระยะทางที่ ด นั ย ได้ผ่านมา เขายอมรับว่านอกจากท�ำตาม

41 issue 78 juLY 2014

ความฝันแล้ว สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ “ก�ำลัง ใจจากครอบครัว” แม้เขาจะปกปิดเรื่อง ดีเจในช่วงแรก แต่เมื่อครอบครัวรับรู้ว่า เขาไปท�ำอะไรที่ไหน ทุกคนก็สบายใจขึ้น แค่ค�ำพูดสั้นๆ จากแม่ว่า “เหนื่อยไหม” หลังจากเขาท�ำงานกลับมาถึงบ้านตอนตี 4 ดนัยเผยว่าเพียงเท่านี้ก็ท�ำให้เขาหาย เหนื่อย และมีแรงท�ำตามความฝันในวัน ต่อไปแล้ว

“คนเราต้องมีความกล้านะ อย่ากลัวการปฎิเสธ ตอนผม เดินไปสมัครงานดีเจผมก็กลัว แต่เราคิดว่าถ้าเรากลัวหรือไม่ กล้าท�ำตามความฝั น เราก็จะ ไม่มีวันรู ้ผลของมันเลย” ดนัย กล่าวทิ้งท้าย


สบส.มุ่งมั่นปฏิรูปหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

โดยใช้มาตรฐาน HA สร้างไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุข ภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุ ข น� ำ ร่ องพั ฒนาระบบการบริ หารจั ด การภายในโดย ใช้มาตรฐานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) มุ ่งเน้นพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร และบุ คลากรที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างเสริมธรรมาภิบาล สามารถวัดประเมินผลกระบวนงานที่เที่ยงตรง สร้างความเชื่ อมั่นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน น า ว า อ า ก า ศ ต รี น า ย แ พ ท ย ์ บุ ญ เรื อ ง ไตรเรื อ งวรวั ฒ น์ อธิ บ ดี ก รม สนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรม สนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ได้ ก� ำ หนด นโยบายในการพัฒนาระบบการท�ำงาน ให้มีความชัดเจนมุ่งมั่นให้เป็นหน่วยงาน ควบคุม ก�ำกับ คุณภาพมาตรฐาน ใน 5 มาตรฐาน ดังนี้

แพทย์

1.ด้ า นเครื่ อ งมื อ วิ ศ วกรรมการ

2.มาตรฐานงานสุขศึกษา 3.มาตรฐานสถานพยาบาล 4.มาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย สถานประกอบ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ นวดเพื่ อ สุ ข ภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม 5. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 42 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ภาคประชาชน เพื่ อ ให้ ค วามคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ด้ า นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และระบบ สุ ข ภาพภาคประชาชน โดยได้ จั ด ตั้ ง หน่วยงานภายในและส�ำนักงานสนับสนุน บริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เพื่อให้บริการ งานอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี กิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือการพัฒนา คุ ณ ภาพ การประเมิ น คุ ณ ภาพ และ


การรั บ รองคุ ณ ภาพกระท� ำ โดยองค์ ก ร ภายนอกที่เป็นกลาง เป็นกลไกกระตุ้น ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า ผลการ รับรองนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือโดยกรมฯ ได้ สร้ า งผู ้ ป ระสานงานคุ ณ ภาพ (Facilitator) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพขององค์ ก ร เน้ น การขั บ เคลื่ อ น ในหมวดที่ 1 การ บริหารองค์กร หมวดที่ 2,3 ผู้รับบริการ ของกรมฯ ประกอบด้ว ย โรงพยาบาล สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน และ หมวดที่ 4 ผลลั พ ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น งาน เช่ น กระบวนงานขอใบอนุ ญ าตสถาน พยาบาล กระบวนงานการสอบเที ย บ เครื่ อ งมื อ แพทย์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานการให้ บริการกระบวนงานต่างๆ ต้องเริ่มตั้งแต่ ลูกค้าหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างเท่าเทียมกัน คื อ หั ว ใจหลั ก ของการประกั น คุ ณ ภาพ

การปฏิรูประบบสุขภาพ ก็คือการท�ำให้ เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) ให้มีธร รมาภิบาล (Good Governance) ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยก� ำหนดเป้ า หมายให้ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เป็นหน่วยงานที่จะพัฒนาคุณภาพอย่าง มืออาชีพ มีความพร้อมของกระบวนงาน ด้านระบบบริการด้านสุขภาพ และระบบ สุขภาพภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศ (Customer) โดยเน้นชูให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทางการแพทย์ในประชาคมอาเซียน ด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น บริ ก าร สุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ได้เร่งด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร ตามนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่

อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เข้าสู่ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ มุ่งพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพ และสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ ส ามารถตอบสนองผู ้ รั บ บริ ก ารอย่ า ง แท้จริงและยั่งยืน มีความสามารถเป็นผู้ สนับสนุนช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนให้มีการติดตามการพัฒนาด้วย ทีมเยี่ยมส�ำรวจหน่วยงานอย่างเข้มข้น เป็นระยะ เพื่อเน้นย�้ำกระตุ้นให้เกิดการ ขั บเคลื่ อ นสู ่ ก ระบวนการพั ฒนารับ รอง คุณภาพตามเกณฑ์ HA เข้าสู่การรับรอง คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ (Thailand Quality Award : TQA) อย่างแท้จริง กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มาตรฐานสถานพยายาล

มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ด้านเครื่องมือวิศวกรรมการแพทย์ มาตรฐานสถาระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน

มาตรฐานงานสุขศึกษา 43 issue 78 juLY 2014


44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


45 issue 78 juLY 2014


พั ฒ นาการรวมกลุ ่ ม กิ จ กรรมที่ หลากหลายในชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งรายได้ และความสั ม พั น ธ์ ภ ายในชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งรายได้ แ ละความสั ม พั น ธ์ ภ ายใน ชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ทั้งด้านต้นทุนการผลิต การตลาด และการจัดท�ำบัญชี ขยายผลสู่วิสาหกิจ ชุมชน สหกรกณ์ส่งเสริมให้มีกลไกลคณะ ท�ำงานเพื่อชุมชนที่หลากหลาย ต่อเนื่อง มีการสืบทอดสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่ มีระบบ บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และมีการ พั ฒ นาศั ก ยภาพของคณะท� ำ งานอย่ า ง สม�่ำเสมอ การระดมทุนจากภายในและ ภายนอก สร้างภาคีเครือข่าย ทั้งระดับ ต�ำบลและระดับภาค รวมถึงระบบการ จัดการความรู้ ที่จะท�ำให้มี ความรู้อย่าง รอบด้ า นมี ค วามรอบคอบในการเชื่ อ ม โยงความรู ้และความระมัดระวังในการ

ปฏิบัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานส�ำคัญของ การด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง”

ความเป็นมา

ต�ำบลท่ามะนาว เคยอุดมสมบูรณ์ ด้ายทรัพยากรธรรมชาติ มีลักษณะเป็น ป่าดงดิบและป่าแฝก มีแม่น�้ำป่าสักไหล ผ่าน จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการท�ำ เกษตรอย่างมาก และเป็นแรงจูงใจส�ำคัญ ให้ผู้คนเข้ามาหักล้างถางพงเพื่อจับจองที่ จนเป็นบ้านเรือน โดยสามารถสรุปการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยได้ดังนี้

พัฒนาการต�ำบล

พ.ศ. 2502-2510 ยุ คบุ กเบิกตั้งบ้านเรือน

ระยะแรกของการสร้ า งบ้ า น แปลงเมื อ ง มี ก ารบุ ก เบิ ก ถางป่ า ท� ำ ไร่

46 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ข้ า วโพด ถั่ ว เขี ย ว ถั่ ว เหลื อ ง ข้ า วฟ่ า ง นาข้าว และสร้างบ้านเรือน ความเจริญ ยังเข้าไม่ถึง ในพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนน หนทางให้รถวิ่ง ชาวบ้านยังใช้ชีวิตพึ่งพิง ธรรมชาติ และท�ำการเกษตรแบบดั้งเดิม ต่อมาภายหลังจึงเริ่มใช้สารเคมีและรถไถ ในการท�ำไร่ท�ำนา

พ.ศ. 2511 – 2532 ยุ คพัฒนาอาชี พเกษตรเพิ่มรายได้

ช่วงนี้เกษตรกรเริ่มรวมกลุ่มเพื่อ กู้เงินจากแหล่งเงินทุน พร้อมกับหันมาใช้ ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต ขณะที่ความเจริญ เริ่มเข้ามาในพื้นที่ มีการตัดถนน มีระบบ ไฟฟ้า และมีการส่งเสริมให้ท�ำไร่อ้อย ซึ่ง มีตลาดรับซื้อที่จังหวัดชัยภูมิ ชาวบ้านจึง หันมาปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลัก และท�ำ นาน้อยลงการพัฒนาในช่วงนี้จะเป็นการ


รวมกลุ่มกันตามการสนับสนุนของหน่วย งานราชการต่างๆ เช่น กองทุน กข.คจ. และกลุ่มอาชีพเกษตรกร เป็นต้น

พ.ศ. 2533 – 2537 ยุ คเปลี่ ย นจากเกษตรกรสู่ ลู ก จ้ า ง คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกัน เช่นกลุ่ม ขนาดใหญ่ (ขนาด 500 – 100 ตัว) เกิด โรงงาน ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มแม่บ้าน แต่ อาชี พ รั บ จ้ า งเลี้ ย งหมู ล้ า งคอกหมู โ ดย

ระยะแรกมี โ รงงานเข้ า มาท� ำ ฟาร์มไก่และอาหารสัตว์ ชาวบ้านนิยม เข้าไปท�ำงานเป็นลูกจ้างเนื่องจากมีราย ได้ประจ�ำเป็นรายเดือนมากกว่าต้องท�ำ ไร่อยู่กลางทุ่ง ต่อมามีโรงงานผลิตน�้ำตาล มาตั้งที่อ�ำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อ มารับซื้ออ้อยโดยตรง ชาวบ้านบางส่วน ที่ท�ำนาก็หันมาปลูกอ้อยท�ำให้พื้นที่การ ปลูกอ้อยในต�ำบลยิ่งขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่พื้นที่ท�ำนายิ่งลดน้อยลง และใน ที่สุดการปลูกอ้อยก็กลายเป็นรายได้หลัก ของชาวบ้าน

พ.ศ. 2538 – 2552 ยุ คหนุนเสริมจากภายนอก

ช่ ว งนี้ ท างราชการส่ ง เสริ ม ให้

ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร เพราะ ขาดความต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ ถึง กระนั้นในเวลาต่อมา กลุ่ม อสม. ได้มี การรวมตัวเป็นเครือข่ายจัดท�ำโครงการ จัดสวัสดิการเพื่อผู้ยากล�ำบาก ท�ำให้เกิด กลุ ่ ม คนท� ำ งานที่ มี จิ ต อาสาท� ำ งานเพื่ อ ส่วนรวมในระดับหมู่บ้าน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ ฯ ลฯ โดยเฉพาะกลุ ่ ม ออมทรัพย์ที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นเองนั้นยังคง ด�ำเนินงานอยู่จนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก มี ร ะบบงานที่ ไ ม่ ซ�้ำ ซ้ อ นเท่ า กั บ กองทุ น หมู่บ้าน ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังตามนโยบาย ของรัฐบาล หลังจากส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม กันแล้วต่อมาเริ่มมีการส่งเสริมการเลี้ยง หมู โ ดยบริ ษั ท เอกชนในรู ป แบบฟาร์ ม 47 issue 78 juLY 2014

ผู้เลี้ยงจะได้ปุ๋ยจากมูลหมูไปใช้เป็นปุ๋ย ในไร่อ้อยและสามารถน�ำไปขายเพื่อเพิ่ม รายได้ รวมทั้งมีการเลี้ยงวัวนม เพี่อส่ง สหกรณ์การเกษตรขณะเดียวกันคนหนุ่ม สาวก็เริ่มหันมาท�ำงานโรงงานมากขึ้น จนมาถึงช่วง 2-3 ปีหลังของยุค ซึ่งถือเป็น ยุคทองของต�ำบล เพราะผล จากการด� ำ เนิ น งานของแต่ ล ะกลุ ่ ม ใน หมู่บ้านได้รับการยอมรับและได้รางวัล จากหน่ ว ยงานภายนอก อั น เนื่ อ งจาก ชุ ม ชนมี ก ารร่ ว มมื อ กั น เกิ ด ความเข้ ม แข็ง ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้การ สนับสนุน แต่ไม่ได้ถามความสมัครใจหรือ ความต้องการของชุมชน ท�ำให้หลายกลุ่ม ต้องล้มไป เช่น ศูนย์สาธิตโรงสีข้าวชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มสตรี


“ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการด�ำรงชีวิต ด้านปัจจัยสี่ รวมทั้งทักษะในการประกอบ อาชีพ บนพื้นฐานของความถนัด ความ สามารถ และทรัพยากรที่มีอยู่ 48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


แม่บ้านท�ำอาชีพหารายได้เสริม กลุ่มของ ผู้สูงอายุ ที่พัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กต�ำบล ท่ามะนาว จนกระทั่งเข้าร่วมโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียง

ทุนต�ำบล

พัฒนาการของต�ำบล ได้สะท้อน ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ถี ชี วิ ต ความ เป็นอยู่จากเดิมเป็นพื้นที่ป่าก็ถูกเปลี่ยน ไปเป็ น พื้ น ที่ ท� ำ กิ น และอาศั ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามจ� ำ นวนผู ้ ค นที่ อ พยพเข้ า มาจาก ภายนอกพื้นที่ สภาพบ้านเมืองที่เจริญ มี ถ นนหนทางสะดวกมี โรงงานน�้ ำ ตาล โรงงานไก่ฟาร์มหมู ฯลฯ เข้ามาตั้ง ท�ำให้ ผู้คนเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนอาชีพ เป็น ผลให้ ท รั พ ยากรดิ น น�้ ำ ป่ า ในพื้ น ที่ เปลี่ ย นแปลงตามไปด้ว ย ปัญ หาที่ต าม มาคือ ขาดแคลนน�้ำและหนี้สินที่เกิดจาก กระแสการบริโภคของผู้คน การลงทุน ทางเกษตรกรรม มีการใช้สารเคมีเพราะ หวังผลก�ำไรท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้นตามล�ำดับ แม้ว่าภาครัฐจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหนี้ สินจนเกิดรูปธรรม เช่น กลุ่มอาชีพต่างๆ หรืออ�ำนวยแหล่งเงินทุน แต่ปัญหาก็ยัง ด�ำรงอยู่ อย่ า งไรก็ ต ามต� ำ บลท่ า มะนาว ก็ ยั ง มี ต ้ น ทุ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การ ต่อยอดพัฒนาในหลายด้าน ดังนี้ ขีดความสามารถของกลุ่มแกนน�ำ ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนเข้ ม แข็ ง เป็ น ที่ ยอมรับของชาวบ้านถึงความสามัคคีเป็น น�้ ำ หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ร่ ว มมื อ กั น ท� ำ งาน จนประสบความส�ำเร็จ ทั้งงานประเพณี ลอยกระทงไหลเรื อ ไฟที่ มี เ ป็ น ประจ� ำ ทุกปี และงานอื่นๆ ที่หน่วยงานท้องถิ่น มอบหมาย การสนับสนุนจากภาคีขับเคลื่อน งานพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ แ ก่ สสส. พอช. กรมสุ ข ภาพจิ ต พั ฒ นาชุ ม ชน และ

สถานี อ นามั ย ต� ำ บลท่ า มะนาว เข้ า มา ท� ำ โครงการและกิ จ กรรมพั ฒ นาหลาย รูปแบบ มี ท รั ย ากรธรรมชาติ ที่ ส ามารถ พึ่งพิงได้ในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง น�้ำที่เหมาะสมกับการท�ำเกษตรทั้งอ้อย และนาข้าว โดยเฉพาะในกลุ่มที่ตั้งบ้าน เรือนติดกับริมแม่น�้ำป่าสัก โดยไม่ต้อง พึ่งเครื่องมือการเกษตรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องสูบน�้ำ และยังมีพื้นที่ป่าชุมชนและ ป่ า เศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น ส� ำ คั ญ ทาง ระบบนิเวศ ที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ด้านพลังงานของชุมชนและ ด้านอื่นๆ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส�ำคัญและ วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามที่ยังสืบทอด อยู่ในปัจจุบัน

ก้าวเดินด้วยความพอเพียง

ต�ำบลท่ามะนาว เข้าร่วมโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�ำบลวิถีพอเพียง ใน ระยะที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยรองนายก อบต. บุญสวม มาลาม และคุณเติม แกน น�ำกลุ่มกีฬาเยาวชน เป็นผู้ชักชวนแกน น�ำในต�ำบล โดยเข้าใจว่าเป็นโครงการ ส่งเสริมให้ปลูกป่า จึงเล็งเห็นว่า “จะน�ำ งบประมาณที่ได้ไปปลูกป่าให้กับต�ำบล” เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ก่ อ นจะแก้ ปัญหาด้านอื่นๆ แต่เมื่อได้รับการชี้แจง จากคณะกรรมการคัดเลือกต�ำบลระยะ ที่ 3 ท�ำให้ทีมแกนน�ำต�ำบลได้รับทราบ ว่าเป็นโครงการที่เข้ามาสนับสนุนและส่ง เสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อด�ำเนินชีวิต ด้วยการให้ความรู้ สร้างนิสัยการออม อยู่ ในวิถีพอเพียงพึ่งตนเองได้ ไม่ว่าจะอยู่ใน สถานการณ์ใดก็ตาม มากกว่าจะส่งเสริม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและยัง มีกระบวนการท�ำงานร่วมกัน อบต. โดย มองไปที่สภาพปัญหาและความต้องการ ของพื้นที่เป็นเป้าหมายหลัก ในการขับ 49 issue 78 juLY 2014

เคลื่อนโครงการฯ หลังจากคณะกรรมการ คัดเลือกต�ำบลระยะที่ 3 ได้ประเมินพื้นที่ แล้วได้อนุมัติให้ต�ำบลท่ามะนาว เข้าร่วม โครงการฯ ในปี พ.ศ.2552 ด้วยจุดเด่น เรื่องของความเข้มแข็งกลุ่มผู้น�ำมีความ สามัคคี มีกลุ่มองค์กรที่เคยประสานการ ท�ำงานร่วมกับภาคีอื่นมาแล้ว ซึ่งเป็นพื้น ฐานส�ำคัญของการเสริมสร้างให้เกิดความ ส�ำเร็จในการขับเคลื่อนงานในต�ำบลได้

กลไกลการขับเคลื่อน

ในช่วงแรกของการท�ำงานปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการฯ ต�ำบล ท่ามะนาว มาจากแกนน�ำที่เป็นทางการ ได้ แ ก่ ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ใ หญ่ บ้ า น นายกฯ อบต. และอาสาสมั ค ร สาธารณสุ ข (อสม.) จากนั้ น ระหว่ า ง การขับเคลื่อนงานได้ชักชวนแกนน�ำจาก กลุ่มอาชีพ ปราชญ์ผู้รู้ อสม. เข้ามาร่วม ท�ำกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการโครง การฯ ในปีถัดมาเพิ่มอีก 5 คน เป็น 43 คน มาจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล 17 คน ก�ำนัน 1 คน สารวัตร 1 คน ก�ำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน 7 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน แพทย์ ประจ�ำต�ำบล 1 คน พนักงานราชการ สถานีอนามัย 2 คน ประธาน อสม. และ สมาชิก อสม. 8 คน ต่ อ มาเมื่ อ ได้ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ ต� ำ บลแล้ ว ในเบื้ อ งต้ น ที ม แกนน� ำ ต� ำ บล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบล ประสานการประชุ ม ไปยั ง กลุ ่ ม แกนน� ำ ทุ ก กลุ ่ ม มาร่ ว มกั น ศึ ก ษาขั้ น ตอนการ ท�ำงานของโครงการฯ มีการวางแผนการ ท�ำงานและมองว่าควรจะท�ำอะไร และท�ำ อย่างไร กระบวนการเริ่มต้นที่ตัวเราเอง เป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ประจ�ำภาคคอย กระตุ ้ น และหนุ น เสริ ม การท� ำ กิ จ กรรม รวมถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์และ สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินงานตาม


จากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่าน มา รวมทั้งมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและจากความสนใจ ในกิจกรรมด้านนั้นๆ การท� ำ งานจะยึ ด หลั ก “ท� ำ แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป” ระหว่างการด�ำเนินการก็ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมนิสัยของคณะ กรรมการโครงการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้เข้าร่วม โครงการฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีเอกภาพ การท�ำกิจกรรม จะไม่เคร่งครัดเรื่องผลส�ำเร็จเชิงปริมาณตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เน้นให้เกิดการเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงน�ำมาใช้ได้จริง และท�ำ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต สู่การเป็นจุดเรียนรู้ถ่ายทอด ความรู้และพัฒนาต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีกลวิธีที่ส�ำคัญอีกอย่าง ในการท�ำงานคือ ระหว่างการด�ำเนินกิจกรรมคณะกรรมการฝ่าย การเงินจะได้เป็นผู้ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง พร้อม ทั้งศึกษาหรือสังเกตุความถนัดของผู้รับผิดชอบแผนงาน และ น�ำไปเป็นข้อสังเกตในการประชุมเพื่อปรับบทบาทหน้าที่ จาก การท�ำงานแบบพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการพบว่าคณะกรรมการ

ที่โครงการฯ ก�ำหนดไว้ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น นั บ เป็ น ความส� ำ เร็ จ เพราะท� ำ ให้ ค ณะ กรรมการโครงการฯ มีความกระตือรือล้น และสามัคคียิ่งกว่า เดิม ทั้งยังประสานความร่วมมือท�ำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ทั้งในและนอกต�ำบล โดยวิธีการท�ำงานจะเป็นไปตามโครงสร้าง การท�ำงาน งานที่เกิดขึ้นจะเริ่มจากแกนน�ำชุมชน แล้วจึงขยาย ต่อไปยังชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นงานที่จับต้องได้อย่างสมบูรณ์ เป็นรูปธรรม เช่น การท�ำไบโอดีเซล เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และอื่นๆ จากบทเรียนการท�ำงานในปี พ.ศ. 2552 ท�ำให้คณะ กรรมการโครงการฯ มีความตื่นตัวในการท�ำงานมากขึ้น และ แบ่งบทบาทการท�ำงานในปี พ.ศ.2553 ชัดเจนขึ้น โดยยึดหลัก ว่าแต่ละกิจกรรมผู้น�ำต้องท�ำก่อน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ชาวบ้านและแกนน�ำอื่นๆ ที่อยู่รอบนอก โดยให้ผู้น�ำเป็นผู้รับ ผิดชอบแผนงานและกิจกรรม ส่วนโครงสร้างของคณะกรรมการ โครงการฯ แต่ละแผนการท�ำงานนั้นมีหลักเกรณ์การคัดเลือก 50

IS AM ARE www.ariyaplus.com


51 issue 78 juLY 2014


52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


โครงการฯ มี ค วามเข้ า ใจและให้ ค วามร่ ว ม มือมากกว่าการประชุมที่มีคนเข้าร่วมจ�ำนวน มาก เนื่องจากสามารถชี้แจงและแลกเปลี่ยน ประเด็นข้อสงสัยในเชิงลึกได้มากกว่า เทคนิคที่ท�ำให้การขับเคลื่อนแผนงาน มีประสิทธิภาพ คือ เอกสารชุดแผนต�ำบลวิถี พอเพียงที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จากโครงการฯ ท�ำให้ทุกคนได้รับรู้แนวทาง การท� ำ งานพร้ อ มรายละเอี ย ดงบประมาณ (หลักธรรมภิบาล) อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในเรื่องข้อมูล มีการร่วมกันก�ำหนดแผนงาน ระยะสั้ น ที่ เ หมาะสม และใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทั้ ง วีดีโอ และภาพนิ่ง มาสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ได้อย่างเข้าถึงและชัดเจนในที่ประชุมระดับ ต�ำบล อันเป็นการช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การท� ำ งานจ� ำ เป็ น ต้ อ ง มีความยืดหยุ่นสูง และการสื่อสารและการ สื่อสารที่ต้องถูกต้องแม่นย�ำ และต้องมีความ สัมพันธ์ที่ดีมีความกลมกลืนกับคนในชุมชน เพื่ อ ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นงานไปได้ อ ย่ า ง ราบรื่น อีกทั้งยังต้องสร้างให้เกิดการท�ำงาน ร่ว มกับ ภาคีในต�ำ บลอย่ า งเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น อีกด้วย

53 issue 78 juLY 2014

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนท่ามะนาว จากเกษตรกรสู่แรงงานในโรงงานที่ต้องพึ่งพาราย ได้จากภายนอก ใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการซื้อ หาสิ่งของหรือที่เคยท�ำนา ท�ำสวน ก็เปลี่ยนเป็น เกษตรเชิ ง เดี่ ย ว ท� ำ ไร่ อ ้ อ ย ใครท� ำ มากก็ ไ ด้ ม าก อยากได้ก�ำไรมากก็ต้องมีเครื่องทุ่นแรง อย่างรถ ไถ รถพรวนดิ น ปุ ๋ ย เคมี สารบ� ำ รุ ง เพื่อไว้ใช้เพิ่ม ผลผลิต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป จ�ำนวนมาก หากปีไหนราคาผลผลิตตกต�่ำก็ส่งผล ให้เกิดหนี้สินตามมา แม้หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามา ช่วยแก้ปัญหาในหลายด้านก็ไม่ได้ท�ำปัญหาเหล่านี้ คลี่คลายลง หรือเกิดการพัฒนาคนหรือกลุ่มคนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเองในชุมชนโดย มีหน่วยงานภาคีภายนอกหนุนเสริมเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะหน้าในแต่ละด้าน เช่นกลุ่มทักษะอาชีพต่างๆ และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นต้นทุนการ พัฒนาในระดับหนึ่ง การเข้าร่วมโครงการฯ จึงเป็นการต่อยอด การพัฒนาและเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนในรูปแบบ ของการสร้างคน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ารด� ำ รงชี วิ ต แบบ พึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วม และการท�ำงานอย่างมีเป้าหมาย ตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้


่ สมูทตี้ลูกเดือยถัวแดง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธัญพืช

มาว่ากันด้วยเรื่องของธัญพืช อาหารเพื่อสุขภาพที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมากใน ปั จจุ บัน โดยมีการน�ำธัญพืชต่างๆ มาผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม เช่ น นม หรือเครื่อง ดื่มธัญญาหารส�ำเร็จรู ป ดื่มเพื่อบ�ำรุ งร่างกาย ธัญพืชจะช่ วยให้สุขภาพของคุณสมบู รณ์ดี แข็งแรง แม้ว่าธัญพืชจะเป็นเม็ดเล็กๆ แต่ ประโยชน์ของธัญพืชนับว่ามีมากมายเลยทีเดียว ธัญพืชนอกจากจะช่ วยให้เรามีสุขภาพดี แข็งแรง แล้วยังช่ วยในการป้องกันโรคบางอย่างอีกด้วย ภาพ : www.flickr.com/photos/57298209@N07/5332982482 54 IS AM ARE www.ariyaplus.com


EAT AM ARE

วิธีท�ำ

ส�ำหรับฉบับนี้เราขอเสนอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รับรอง ว่าคุณประโยชน์เต็มๆ แก้วเลยล่ะ เอาใจคนที่ชื่นชอบการรับ ประทานธัญพืชเราก็น�ำสูตรสมูทตี้อร่อยๆ มาฝากกันคะ กับเมนู สมูทตี้ลูกเดือยกับถั่วแดง ได้ทั้งประโยชน์จากลูกเดือยที่เต็มไป ด้วยฟอสฟอรัสช่วยบ�ำรุงกระดูก มีวิตามิน A สามารถป้องกัน โรคเหน็บชา ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน บ�ำรุงไต กระเพาะอาหาร ม้าม รวมทั้งยังบ�ำรุงเลือดลมในสตรีหลังคลอด รักษาอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้ด้วย และในถั่วแดงก็ยังเป็นแหล่ง โปรตีนที่ส�ำคัญ มีไฟเบอร์สูง ช่วยบ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงประสาท บ�ำบัดอาการเหน็บชา อาการใจสั่น อาการปวดประจ�ำเดือนผิด ปกติ ช่วยขับพิษ ขับของเหลวในร่างกาย บรรเทาอาการปวด ตามข้อต่อกระดูก รู้อย่างนี้แล้วช้าอยู่ใย ไปดูส่วนผสมและวิธี ท�ำกันเลยค่ะ

คืน

1. แช่ลูกเดือยและถั่วแดงในน�้ำ ทิ้งไว้นานประมาณ 1

2. น�ำหม้อใส่น�้ำขึ้นตั้งไฟ ใส่ลูกเดือยและถั่วแดงลง ต้ม จนสุก ตักขึ้นสะเด็ดน�้ำ เตรียมไว้ 3. ใส่ลูกเดือย ถั่วแดง และเผือกนึ่งลงในเครื่องปั่น ปั่น จนละเอียด ใส่น�้ำเชื่อม นมจืด และโยเกิร์ต ปั่นผสมจนเข้ากัน เทใส่แก้ว แช่เย็นก่อนดื่ม

**ทริคเล็กๆ**

ดื่มตอนเช้าก็อิ่มท้อง หรือจะดืมตอนเย็นก็สามารถช่วย ควบคุมน�้ำหนักได้อีกด้วยนะคะ ที่มา : cooking.kapook.com/view77523.html

สิ่งที่ต้องเตรียม

ลูกเดือย 100 กรัม ถั่งแดงหลวง 100 กรัม เผือกนึ่งสุกหั่นชิ้นเล็ก 100 กรัม น�้ำเชื่อม 2 ช้อนโต๊ะ นมสดรสจืด ½ ถ้วย โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 4 ช้อนโต๊ะ *สามารถเพิ่มราสป์เบอร์รี่แช่แข็ง 1 ช้อนโต๊ะเข้าไป ด้วยเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยว*

55 issue 78 juLY 2014


56 IS AM ARE www.ariyaplus.com


57 issue 78 juLY 2014


58 IS AM ARE www.ariyaplus.com


59 issue 78 juLY 2014


60 IS AM ARE www.ariyaplus.com


61 issue 78 juLY 2014


62 IS AM ARE www.ariyaplus.com


“ตายแล้วไปไหน ไม่ต้องไปสนใจมัน แต่ให้สนใจปัจจุบันว่า ท�ำตัวดีแต่ไหน ท�ำความดีเสียในขณะนี้ ตายแล้วก็จะไปดีเอง” (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

www.flickr.com/photos/15382573@N06/12681410375 63 issue 78 juLY 2014


ปี ชวด

การงาน คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง และการท�ำงานเป็นทีมก็จะทั้งสนุกและให้ผลดี ตอนนี้เป็นช่วง เวลาที่จะสานสัมพันธ์กับคนที่คุณอาจเคยบาดหมางในอดีต คุณมีโชคในการคืนดี คุณอาจต้องท�ำงานหนักมากขึ้น ในตอนนี้ แต่ความพยายามของคุณทั้งหมดจะคุ้มค่า จ�ำไว้ ธุรกิจ นี่เป็นเดือนที่ดอกผลงอกเงยอย่างแท้จริง เมื่อโชคดีของคุณสุกงอม และสิ่งต่างๆ ตกลงมาแทบเท้าคุณ อย่าปล่อยโอกาสหลุดมือ ไป เปิดใจให้กว้างไว้ บางสิ่งที่คุณเฝ้ารอมานานอาจมาหาคุณตอนนี้ในแบบที่คุณไม่คาดคิด ความรัก บุคลิกด้านดีของคุณปรากฎออกมา คุณจึงมีเสน่ห์และน่าหลงใหลอย่างที่สุด คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาไม่ขาดสาย ปัญหาคือจะ เลือกใครดื ที่แต่งงานแล้วจะมีความสุขจากครอบครัวหากคุณให้เวลาแก่พวกเขา รักษาชีวิตรักของคุณให้เรียบง่ายด้วยการรักเดียวใจ เดียว บางครั้งก็ง่ายที่จะหลงออกนอกทางเมื่อมีคนสนใจคุณมากมาย แต่การนอกใจมีแต่จะน�ำไปสู่ความสับสนทางอารมณ์และความช�้ำใจ การศึกษา ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จงใช้ประโยชน์จากระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้นของคุณเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อ่าน เสริมเรื่องที่เรียน และให้ความสนใจอย่างจริงจังกับหัวข้อใหม่ๆ ชาวปีชวดที่ปิดเทอมภาคฤดูร้อนอยู่ ก็ไม่ควรเสียเวลาช่วงวันหยุด แทนที่ คุณควรจะพักผ่อนอยู่เฉยๆ ให้ใช้เวลาออกไปเล่นกีฬา ท�ำงานอดิเรก หรือกิจกรรมอื่นๆ นอกหลักสูตร

ปี ฉลู

การงาน มีข่าวดีรอคุณอยู่ อาจเป็นเรื่องของการเลื่อนขั้น ผู้ที่มีต�ำแหน่งสูงกว่าคุณอาจสังเกตุเห็นคุณ และคอยให้การ สนับสนุนคุณ หากคุณไม่พอใจงานที่ท�ำสักเท่าไหร่ ตอนนี้คือเวลาที่คุณจะไปเข้าตาบริษัทอื่นและถูกตามล่าตัวแต่ควร คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะคุณอาจไม่สามารถถอยกลับได้เมื่อเลือกแล้ว ธุรกิจ ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือคุณอาจไม่แน่ใจทันทีว่าต้องการความช่วยเหลือจากใคร แต่เมื่อถึงเวลาคุณก็จะ รู้เอง คนผู้นั้นอาจเป็นฝ่ายติดต่อคุณเอง อย่าปฏิเสธความช่วยเหลือที่หยิบยื่นมาหากคุณต้องการ และอย่าเมินเฉยต่อความคิดที่มีคน แนะน�ำมา ก่อนที่คุณจะทันได้ฟังทั้งหมด ตอนนี้โอกาสบางอย่างจะร่วงลงมาแทบเท้าคุณ และขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะลงมือท�ำหรือไม่ ความรัก คนที่ดีมากอาจเข้ามาหาคุณ บางคน ความรักอาจเบ่งบานในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด มิตรภาพที่ดีอาจไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น หากคุณเปิดโอกาสให้ อย่ายึดติดอยู่กับคู่รักในฝันของคุณ แต่ควรปล่อยให้หัวใจของคุณเป็นฝ่ายตัดสินหากคุณไม่ก�ำหนดกฏเกณฑ์ให้ ตัวเองมากเกินไป การศึกษา ดาวจรในเดือนนี้น�ำโชคด้านผู้อุปถัมป์ที่ดีเยี่ยมมาให้ ดังนั้น ส�ำหรับผู้ที่มีโชคพอที่จะได้พบกับบุคคลผู้ให้การชี้น�ำได้อย่าง แท้จริง อย่ากังวลว่าอีกฝ่ายจะร�ำคาญเมื่อคุณขอความรู้ พวกเขาเองก็จะเพลิดเพลินไม่แพ้คุณเช่นกัน

ปี ขาล

การงาน การสนับสนุนจากเจ้านายและผู้ที่มีต�ำแหน่งสูงกว่า จะช่วยให้คุณก้าวหน้าไกลในเดือนนี้ คุณจึงควรมุ่งมั่น ขยันท�ำงานเพื่อให้ผู้ใหญ่ประทับใจ บางครั้งแม้ในเวลาที่คุณรู้สึกมั่นใจกับบางเรื่องอย่างมาก ก็เป็นการฉลาดกว่าที่ จะรู้จักถอยออกมาบ้าง แล้วค่อยหาทางพิสูจน์ว่าคุณถูกในภายหลัง ธุรกิจ ในเดือนนี้โชคด้านธุรกิจสดใสดี แต่คุณจ�ำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนเพื่อตักตวงประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ลองมองหาสถานการณ์ที่เอื้อ ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย นี่เป็นช่วงเวลาที่การร่วมงานกับเพื่อนพ้องจะช่วยให้คุณก้าวไกลได้ หากคุณรู้จักแบ่งขอบเขตระหว่างมิตรภาพกับ ธุรกิจ ชีวิตการท�ำงานของคุณก็จะน่าพอใจอย่างที่สุด ความรัก อย่าขวางกั้นความรักของตัวเองในเดือนนี้ เพียงเพราะคุณก�ำลังไปได้สวยกับเรื่องงาน แบ่งเวลาระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ ลงตัวจะมีความสุขที่สุด หากคุณยังโสดและมองหาคนพิเศษ คุณต้องท�ำใจให้สบาย อย่ากังวลเกินไปว่าต้องท�ำตัวให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดเวลา การเป็นตัวของตัวเองคือ วิธีที่ดีที่สุดที่จะท�ำให้คุณได้ลงเอยกับคนที่คุณสามารถสานสัมพันธ์ต่อไปในระยะยาวอย่างยั่งยืน การศึกษา โชคด้านการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่โชคด้านการสอบดียิ่งกว่า ตั้งมาตรฐานให้สูงไว้ แล้วจงเชื่อว่าคุณสามารถท�ำได้ อย่ากลัว ที่จะตั้งความหวังไว้สูงๆ อย่ากลัดกลุ้มเกินไป นอกจากนั้น คุณยังมีโชคด้านผู้อุปถัมภ์ที่ดีสุดๆ 64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน คาดหวังการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในด้านการงานได้เลย แม้ว่าคุณอาจตั้งตัวไม่ติดบ้างในตอนแรก แต่ ทั้งหมดก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมีความท้าทายใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้า โชคด้านการเลื่อนขั้นรอคุณอยู่ และเมื่อคุณเผชิญกับการแข่งขัน คุณจะมีปัจจัยด้านโชคคอยช่วยเหลือ ธุรกิจ ในเดือนนี้รับมือโครงการต่างๆ ที่คุณวางแผนมานานด้วยความกระตือรือร้นตามปกติของคุณ และหาทางกระตุ้นให้ผู้อื่นมีความ กระตือรือร้นเหมือนกับคุณ ทั้งผู้อื่นก็คอยรับฟังค�ำแนะน�ำจากคุณ เอาชนะใจผู้ที่ยังสงสัยด้วยการเล่าถึงมุมมองของคุณอย่างกระจ่าง และกระชับ คุณมีถ้อยค�ำที่เปี่ยมพลัง และเมื่อผู้อื่นต้องการรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ นั่นก็เพราะพวกเขาสนใจจริงๆ ความรัก ตอนนี้เป็นเวลาเยี่ยมที่จะสานสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งไปอีกขั้น การขอแต่งงาน การแต่งงาน หรือการหมั้นหมายที่วางแผนไว้ในเดือน นี้จะได้รับพลังที่เป็นมงคลและแข็งแกร่งหากคุณ คุณต้องเดินออกไปหาเองด้วย เปิดใจให้กว้าง ความรักอาจเบ่งบานได้ในสถานการณ์ ที่ไม่น่าเป็นไปได้เลย ดังนั้น อย่าปิดกั้นความเป็นไปได้ต่างๆ การศึกษา จะมีโชคด้านการแข่งขันที่ดีไม่ต่างกัน คุณจะเฉิดฉายในห้องเรียน คนอื่นๆ จะสังเกตเห็นคุณหากคุณพยายาม จงเป็นฝ่าย เสนอตัวช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ในโรงเรียน ที่อยู่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนอาจมองหากิจกรรมพิเศษที่มีประโยชน์ท�ำบ้าง

ปี มะโรง

การงาน ควรหาทางวางแผนการท�ำงาน อย่าท�ำพลาดจนกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคุณเพียงเพราะคุณจัดเวลาไม่ดี หากคุณเริ่มท�ำทุกสิ่งตั้งแต่เนิ่นๆ คุณก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่จะท�ำงานได้ตามที่ต้องการ พยายามอย่าเอาเรื่องงานกับชีวิต ส่วนตัวมาปนกัน การเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเองมากไปโดยที่ไม่จ�ำเป็นอาจท�ำให้คุณถูกเล่นงานได้ง่าย ธุรกิจ หลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยง คุณอาจพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด และหากคุณเอาเงินไปใช้เสียหมดแล้ว คุณก็อาจประสบกับปัญหา ขาดเงินสดเวลานี้ไม่ดีเอาเสียเลยส�ำหรับนักธุรกิจปีมะโรง ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอย่าสุดขั้วหรือการเดินไปสู่ทิศทางใหม่ จะฉลาดกว่าหากเป็นไปได้ รักษาสภาพที่เป็นอยู่ไปก่อน ความรัก แม้ว่าปัญหาการงานอาจท�ำให้คุณเครียด แต่หากคุณมีคนที่เหมาะสมในชีวิต เขาหรือเธอก็จะช่วยสงบอารมณ์ที่เหวี่ยงของ คุณ และดึงด้านที่ดีที่สุดของคุณออกมา คุณมีโชคที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับใหม่ในเดือนนี้ การศึกษา หลีกไม่พ้นเรื่องปัญหาการนินทา อย่าไปสนใจตัวการ ในไม่ช้าพวกเขาก็จะเบื่อกันไปเองเมื่อคุณไม่ตอบโต้ ตอนนี้เป็นเวลาที่ คุณจะค้นพบว่าใครเป็นเพื่อนแท้ และใครเป็นของคุณเฉพาะเวลาที่จ�ำเป็น คุณจะได้เรียนรู้บางอย่างเมื่อผ่านเดือนนี้ไป

ปี มะเส็ง

การงาน สถานที่ท�ำงานจะเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดจนไม่น่าเชื่อ และคุณก็อาจตั้งก�ำแพงกั้นคนที่ก�ำลังพยายาม ช่วยคุณอยู่ก็ได้ ตอนนี้เก็บสิ่งที่คิดไว้ในใจก็ไม่เสียหาย แต่อย่าให้ถึงกับปิดจนเหมือนป้องกันตัวเอง คุณต้องเรียนรู้ที่ จะมีชั้นเชิงให้มากพอๆ กับคู่แข่งของคุณ ไม่จ�ำเป็นต้องเผยความรู้สึกที่คุณมีต่อผู้อื่น และยิ่งพูดเรื่องนี้ให้น้อยลง ก็ยิ่งดี ธุรกิจ การแข่งขันจะดุเดือดยิ่งขึ้นในเดือนนี้ หันมาเพิ่มมูลค่าหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่งจะดีกว่า แต่อันดับแรกคุณ จ�ำเป็นต้องสะสางสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบริษัทของคุณก่อนที่จะคิดถึงการเอาชนะการแข่งขัน สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะท�ำได้ในช่วงเวลาที่ล�ำบาก คือสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากมีความไม่ลงรอยกันในทีม ความรัก เวลาที่ดีส�ำหรับความรัก คุณจะรู้สึกอบอุ่นใจในความสัมพันธ์ ทั้งคู่รักของคุณก็คอยรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ของ คุณเป็นอย่างดียิ่งคุณเปิดโอกาสให้คู่รักของคุณได้มีส่วนร่วมในชีวิตด้านอื่นๆ ของคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งซาบซึ้งในกันและกันมาก ขึ้นเท่านั้น และความสัมพันธ์ของพวกคุณก็จะยิ่งแนบแน่นขึ้น การศึกษา คอยสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองไว้ ไม่ว่าคุณจะท�ำสิ่งใดก็ตาม ทั้งการเรียน กีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ หากคุณสามารถบังคับตัวเอง ให้ท�ำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องการฝึกฝนจะท�ำให้คุณสมบูรณ์แบบในที่สุด ดาวแห่งโรคภัยไข้เจ็บยังคงมีอิทธิพลเหนือคุณ 65 issue 78 juLY 2014


ปี มะเมีย

การงาน การเมืองในบริษัทอาจปรากฏให้เห็นในเดือนนี้ ท�ำให้คุณเครียดกว่าที่ควรเป็น ทางที่ดีคุณควรท�ำตัว สงบเสงี่ยมไว้ ไม่ควรเข้าข้างฝ่ายใดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานคนใดของคุณ กลยุทธ์ที่ดีกว่ามาก ในตอนนี้คือ ท�ำงานของคุณต่อไปแทนที่จะหาทางเอาคืน ธุรกิจ อยู่เงียบๆ และรักษาสภาพในปัจจุบันไว้ หากสิ่งใดยังใช้ได้ ก็ปล่อยไว้ก่อนอย่าหาทางแก้ไขสิ่งใดที่ไม่เสียหาย คุณจะมีโอกาสได้ ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ในระบบให้ดียิ่งขึ้นในเดือนหน้า แต่ตอนนี้ควรหลีกเลี่ยงเรื่องที่เสี่ยงหรือสิ่งที่ยังไม่รู้จักดีพอ อาจมีการฉ้อโกงในบริษัท จึงควรสอดส่องไว้เสมอ พวกเขาก็จะติดท�ำเรื่องไม่ดีได้ยากขึ้นเมื่อความโลภผ่านพ้นไป สิ่งต่างๆ ก็จะกลับมาเป็นปกติ ความรัก เดือนที่ไม่หวือหวาส�ำหรับความรัก ดาวแห่งการทรยศอาจก่อให้เกิดการนอกใจขึ้น ต้องระวังมือที่สามที่อาจหาทางเข้ามาป่วน ความสัมพันธ์ ดาวความรักนอกรีตที่ปรากฏขึ้นในปีนี้ ท�ำให้มีเค้าที่ปัญหาเช่นนี้จะเกิดขึ้น การศึกษา สิ่งต่างๆ อาจไม่ราบรื่นเท่ากับที่เคยเป็นมาตลอดทั้งปี แต่คุณจะปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากหากเตรียมพร้อม อย่า คิดว่าเคราะห์ร้ายเป็นหลุมพราง จงมองว่านี่คือประสบการณ์ที่ควรเรียนรู้ในด้านมิตรภาพ อย่าทุ่มเทเวลาให้กับเพื่อนแค่คนสองคน ควร ขยายแวดวงเพื่อนฝูงให้กว้างขึ้น

ปี มะแม

การงาน ยิ่งคุณยุ่งมากแค่ไหน คุณยิ่งพบว่าตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ขยันขันแข็งและเดินหน้าต่อไป แล้ว ผู้อื่นจะห้อมล้อมเข้ามาเพื่อเสนอความช่วยเหลือให้คุณ ในเดือนนี้คุณจะมีความเป็นผู้น�ำโดยธรรมชาติ คุณจึงได้การ สนับสนุนจากทั้งเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะท�ำให้เจ้านายและบุคคลที่มีความส�ำคัญประทับใจ ธุรกิจ ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะท�ำตัวเป็นจุดสนใจ ยิ่งคุณผลักดันตัวเองและสิ่งที่คุณท�ำให้ทุกคนรับรู้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งประสบความ ส�ำเร็จมากขึ้นเท่านั้น ไม่จ�ำเป็นต้องระวังมากเกินไปว่าจะถูกมองอย่างไร จงใช้เดือนนี้เพื่อเดินหน้าติดต่อเครือข่าย ความสัมพันธ์ที่สร้าง และก่อตัวขึ้นในเดือนนี้จะมีประโยชน์มากหากคุณพยายาม คุณก็จะพบว่าสิ่งต่างๆ จะเริ่มเข้าที่เข้าทางไปเอง ความรัก ตอนนี้เป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นในเรื่องของความรัก ความฝันและความปรารถนาต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม จึงไม่มีความจ�ำเป็น ต้องเขินอาย ความสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ มีโอกาสสูงที่จะพัฒนา จงท�ำตามเสียงหัวใจแทนที่จะฟังสามัญส�ำนึก ปล่อยตัวเองให้ สนุกกับความร้อนแรงที่พลังในเดือนนี้น�ำมาให้ การศึกษา ระดับพลังงานของคุณดูเหมือนจะไม่มีวันหมด และยังมีอะไรอีกมากมายให้คุณท�ำส�ำเร็จได้ในเดือนนี้ การเรียนไปได้ดีเพราะ คุณรู้ว่าต้องท�ำอะไร ยิ่งชีวิตของคุณดีมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งตั้งใจกับการเรียนมากขึ้นเท่านั้น

ปี วอก

การงาน อย่าสนใจเพียงแค่ขอบเขตงานแคบๆ พยายามมองภาพรวมและท�ำความเข้าใจบทบาทของตัวเองในบริเวณ ที่กว้างขึ้น ท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นที่ล�ำบาก หากคุณคอยท�ำตัวให้มีประสิทธิภาพไว้ตลอดเวลา คุณก็จะสามารถขยายขอบเขตของคุณในที่ท�ำงาน และตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะเสนอตัวเพื่อรับการพิจารณาเลื่อนขั้น ธุรกิจ เดือนแห่งความส�ำเร็จส�ำหรับนักธุรกิจปีวอก โอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายจะเข้ามาหาคุณ และด้วยโชคดีที่ยอดเยี่ยม การใช้ชีวิต สบายๆ ไปเรื่อยๆ ไม่ใช่นิสัยของคุณ เพราะมีแต่จะท�ำให้คุณเฉื่อยชา คุณต้องการความรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยมีเวลาพอในแต่ละวัน เมื่อ คุณมีงานวุ่นได้ระดับนั้น ตอนนั้นเองที่คุณจะมีโอกาสได้เปล่งประกาย ความรัก ชีวิตรักของคุณงอกงาม คนโสดปีวอกที่มองหาความรักจะไม่ต้องวิ่งหาเลย เพราะความรักจะมาหาคุณเอง แม้ว่าคุณอาจโหย หาความสัมพันธ์ที่มั่นคง แต่ก็ไม่ควรตอบตกลงกับใครเร็วเกินไป จะมีตัวเลือกมาให้คุณมากมาย แต่หากคุณรีบร้อนตัดสินใจคุณอาจ เลือกจากเหตุผลที่ไม่เหมาะสม การศึกษา การเรียนของคุณไปได้สวย หากคุณสมัครชิงทุนหรือรางวัล โอกาสที่คุณจะชนะมีสูง แต่อย่ายอมให้ชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ มาหยุด ยั่งคุณบนเส้นทางที่เลือก จงเดินหน้าต่อไป เพราสิ่งที่คุณได้มาในตอนนี้เป็นแค่เศษเล็กๆ ของความส�ำเร็จจริงที่คุณจะท�ำได้ในภายหลัง 66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน เวลานี้คุณไร้โชค หากคุณลุกขึ้นสู้ โอกาสที่จะแพ้มีสูงมาก ระงับความภาคภูมิแบบชาวปีระกาไว้ก่อน มิ ฉะนั้นคุณอาจต้องเสียทั้งต�ำแหน่งและอ�ำนาจชะลอแผนที่จะแสดงความสามารถและพรสวรรค์ของคุณไว้ก่อน ตอน นี้ยิ่งคุณโอ้อวดให้น้อยได้เท่าไหร่คุณก็จะสูญเสียน้อยลงเท่านั้น ธุรกิจ หากคุณก�ำลังคิดที่จะทดลองและทดสอบวิธีใหม่อยู่ ก็ยังไม่ควรเริ่มในตอนนี้ เดือนนี้ไม่ใช่เวลาส�ำหรับการทดลองวิธีการใหม่ๆ เพราะแม้ว่าจะดีแค่ไหน แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อคุณไม่รู้ชัดในสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่และในช่วงที่โชคของคุณไม่ดีไม่ควรลงทุน ขยายกิจการ หรือลองสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากปกติ คุณควรระวังการใช้จ่ายให้มาก เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจมีปัญหา เรื่องพนักงาน แต่อย่าพยายามอย่าท�ำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ความรัก มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ในชีวิต จงเตรียมพร้อมกับช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่ก�ำลังจะบางคนอาจ พบกับจุดจบของความสัมพันธ์ อย่ายืดเยื้อที่จะเลิกรากัน หากถึงเวลา หนุ่มสาวปีระกาที่มีรักจะสามารถฟื้นตัวและเริ่มต้นใหม่ได้อย่าง รวดเร็ว จึงไม่ควรเสียใจกับอดีตที่ผ่านไปชาวปีระกาที่แต่งงานแล้วหรือมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงอาจพบกับการเข้าใจผิดบ่อยขึ้นในเดือน นี้ จงเป็นฝ่ายยอมถอยเมื่อมีปากเสียงจงพยายามเต็มที่เพื่อรักษาสิ่งนั้นไว้

ปี จอ

การงาน คุณจะพบว่าตัวเองก้าวหน้ามากในที่ท�ำงาน เพื่อนร่วมงานจะรับฟังค�ำแนะน�ำของคุณเป็นพิเศษในตอนนี้ แบ่ง ปันความคิดที่คุณมีโดยไม่หวังที่จะ เอาความดีความชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่เพื่อประโยชน์ของทีม หากคุณมีทัศนคติที่ เหมาะสม คุณก็จะสร้างรากฐานที่มั่นคงส�ำหรับอนาคตได้ คุณมีความมั่นใจกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยคุณได้มากในที่ท�ำงาน ธุรกิจ คุณสามารถได้สิ่งที่ต้องการ การพูดคุยกับคู่แข่งอาจช่วยกระตุ้นความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลดีได้ โชคด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี และ อาจมีโอกาสใหม่ๆมากมายให้คุณท�ำเงินได้ อย่าปล่อยให้ตัวเองจมปรักอยู่กับงานประจ�ำอย่างเดียว คุณต้องกล้าขึ้นอีกนิด หากต้องการ ก้าวหน้าในด้านธุรกิจตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะขยายฐานลูกค้า ความรัก ในตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะประสบความส�ำเร็จ โอกาสมากมายจะเข้ามาหาคุณจงเลือกสักอย่างที่คุณสามารถสานต่อให้ลึก ซึ้งยิ่งขึ้นกว่าแค่มิตรภาพแล้วคุณก็จะได้พบสิ่งที่สุดพิเศษก่อตัวขึ้นจากจุดนั้น จงใช้เวลาที่สวรรค์ประทานนี้ดื่มด�่ำกับความรักให้เต็มที่ ตราบเท่าที่ชีวิตส่วนตัวของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแค่รู้จักความพอดีบ้าง การศึกษา คุณมีโชคด้านการเรียนที่ดียิ่ง ดังนั้นคนที่ก�ำลังจะสอบจะได้รับผลดี คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ จงค้นหา วิธีการเรียนที่เหมาะกับนิสัยของคุณไม่ว่าแรงบันดาลใจของคุณจะสว่างโพล่งขึ้นมาทีเดียว

ปี กุน

การงาน ตอนนี้เป็นเวลาที่การแสดงความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณก้าวหน้าได้จึงเป็นเวลาที่ดีมากส�ำหรับผู้ที่ท�ำงาน ด้านการเขียน การวิจัย และ การสื่อสาร ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะมาก อย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นนอกกรอบ เพราะถ้าแย่ที่สุด ก็แค่คนอื่นไม่เห็นด้วย ไม่มีอะไรเสียหายไปกว่านั้นจึงไม่ควรกลัวที่จะลอง ธุรกิจ จะได้รับประโยชน์จากโชคด้านธุรกิจที่ดีขึ้นและจากทุกอย่างที่ลงมือท�ำเอง เดือนนี้คุณควรให้ความส�ำคัญกับการตลาดและกลยุทธ์ ด้านโฆษณา ยิ่งหากคุณมีส่วนร่วมในการโฆษณาเองได้ยิ่งดี แม้ว่าคุณจะต้องจ้างบริษัทโฆษณา แต่ความคิดสร้างสรรค์ที่คุณเสนอจะช่วย สร้างความแตกต่างได้ ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณมีความคิดสร้างสรรค์อย่างล้นเหลือ ความรัก ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความส�ำเร็จ ทางเลือกมากมายจะเรียงแถวเข้ามาหาคุณ เลือกสักทางที่จะ งอกงามได้มากกว่ามิตรภาพ แล้วคุณจะได้พบสิ่งที่แสนวิเศษเติบโตขึ้น เดือนนี้ดีเยี่ยมส�ำหรับการแต่งงาน การหมั้นหมาย และการ ประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ การเฉลิมฉลองทุกรูปแบบเป็นสัญญาณดีส�ำหรับอนาคต การศึกษา ที่ก�ำลังศึกษาอยู่จะได้รับผลดียิ่งจากพลังงานของเดือนนี้ ซึ่งเป็นใจให้กับการเรียนรู้ คนที่ก�ำลังจะสอบจะมีโชคอยู่เคียงข้าง และผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไปตามความพยายามที่ทุ่มเท 67 issue 78 juLY 2014


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 78 juLY 2014


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 78 juLY 2014


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 78 juLY 2014


74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


75 issue 78 juLY 2014


สร้างคุณภาพประชากรไทย ‘เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ’ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

วันประชากรโลก 11 กรกฎาคมปี นี้ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้ก�ำหนดให้เป็น “ปี แห่งการลงทุนในเยาวชน” รณรงค์ให้เยาวชนซึ่ งเป็นประชากรที่ส�ำคัญของการพัฒนาหลังจากปี 2558 เพื่อแสดงพลังให้ม่ันใจได้ว่าสิทธิของ เยาวชนจะได้รับการคุ้มครอง สามารถเติบโตเป็นผู ้ใหญ่และใช้ศักยภาพในการด�ำเนินชี วิตตามความฝั นอย่างที่ตั้งใจ ได้อย่างเต็มที่ ทุ ก วั น นี้ การเปลี่ ย นแปลงของ สังคมไทยในลักษณะก้าวกระโดด ส่งผล ให้วัยรุ่นและเยาวชนต้องพบเจอกับการ เปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ หรือด้านพฤติกรรม ของวัยรุ่นเอง รวมไปถึงเหตุการณ์ความ รุนแรงที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เช่น ความ รุนแรงในครอบครัว หรือการคุกคามและ ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ ซึ่ ง ปั ญ หาเหล่ า นี้ สะท้อนว่าสังคมยังไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอ ส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต ของชาติ อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล ต่อวัยรุ่นคือ การเปลี่ยนผ่านจากนักเรียน ไปเป็นนิสิต นักศึกษา การใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ แตกต่างกันไป พบเจอสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะ เป็นเพื่อนใหม่ คบเพื่อนต่างเพศ หรือมี ความรัก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท�ำให้ วัยรุ่นและเยาวชนจ�ำนวนมากไม่สามารถ ปรับ ตัว ได้ ทั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญหาตามมา ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การ เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหาสังคม อื่น ๆ โดยขาดผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำแนะน�ำ อย่างถูกต้องและทันท่วงที ท�ำให้เกิดการ ตัดสินใจที่ผิดพลาด วั ย รุ ่ น จึ ง ถู ก สั ง ค ม ม อ ง ว ่ า เป็นกลุ่มที่สร้างปัญหา โดยเฉพาะการ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ่ อ นวั ย อั น ควร หรื อ พู ด 76 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ง่ า ย ๆ คื อ มี เ พศสั ม พั น ธ์ เร็ ว ขึ้ น และ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป้องกัน ท�ำให้ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมทั้ง ชายและหญิง และที่น่าสนใจคือตัวเลข อายุ ข องวั ย รุ ่ น ที่ ตั้ ง ครรภ์ ก ลั บ มี อ ายุ ต�่ ำ กว่ า 20 ปี มากขึ้ น เห็ น ได้ จ ากอั ต รา การคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ ประชากรวัยดังกล่าวหนึ่งพันคน เพิ่มจาก ร้อยละ 50.1 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 53.8 ในปี 2555 สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ปั ญ หาที่ สั ง คม ก� ำ ลั ง จั บ ตามอง และยั ง โยงใยให้ เ กิ ด ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการตั้ ง ครรภ์ ข อง วัยรุ่นตามมาหลายด้าน อาทิ เด็กแรก เกิ ด น�้ ำ หนั ก ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ โดยเฉพาะ


อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ แม่ มี อ ายุ น ้ อ ยลง ก็ จ ะพบ การเกิดน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์มากขึ้น รวม ถึงอัตราการท�ำแท้งและความเสี่ยงจาก ภาวะแทรกซ้อน ซึ่งล้วนมีผลต่อคุณภาพ ประชากรที่จะเติบโตในอนาคต อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ สถานการณ์ การเกิ ด ด้ อ ยคุ ณ ภาพเช่ น นี้ หากไม่ มี นโยบายหรือมาตรการใด ๆ ที่มุ่งพัฒนา คุ ณ ภาพของประชากรตั้ ง แต่ เ กิ ด แล้ ว คนไทยที่ เ กิ ด มาใหม่ ใ นรุ ่ น ต่ อ ๆ ไป นอกจากจะมีจ�ำนวนน้อยลงแล้ว ยังจะ มีคุณภาพด้อยลงด้วย ท�ำให้โอกาสที่จะ แข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ด้านเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตลดน้อยลง เนื่องจาก ประชากรไม่มีคุณภาพ การพั ฒ นาประชากรกั บ งาน อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ จึ ง นั บ เป็ น เรื่ อ ง ที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั ง คมของประเทศที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจน เพราะเมื่อประชากรทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพ อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ ที่ ดี ตั้ ง แต่ ท ารก ที่ เ กิ ด มาแข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ปราศจาก โรค ได้ รั บ การเลี้ ย งดู ใ ห้ เ ติ บ โตเป็ น วัยเด็กที่มีสุขภาวะที่ดี ได้รับการศึกษา อย่างเต็มที่ในช่วงวัยรุ่น ไม่อยู่ในสภาพ การตั้ ง ครรภ์ การคลอด หรื อ เสี่ ย งต่ อ

การแท้งที่ไม่ปลอดภัย จะส่งผลให้เป็น ประชากรไทยที่มีคุณภาพ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ขั บ เคลื่ อ น ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น ภายใต้ แ นวคิ ด “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง ช่ ว ยเหลื อ ” โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) การสื่อสารสาธารณะ เน้ น สร้ า งความตระหนั ก ต่ อ ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น การให้ ความรู ้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายทั้ ง พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง และ วัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นตัดสินใจชะลอการมี เพศสัมพันธ์ออกไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ เหมาะสม และในกลุ่มที่ตัดสินใจจะมีเพศ สัมพันธ์ก็ต้องมีความรู้ในการป้องกันเพื่อ ลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2) การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ เน้ น การสร้ า งระบบบริ ก ารที่ ครอบคลุมความต้องการของวัยรุ่น ได้แก่ บริการให้ค�ำปรึกษา ให้ความรู้ บริการคุม ก�ำเนิด ระบบบริการจะต้องเข้าถึงได้ง่าย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย 77 issue 78 juLY 2014

กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต ใน การสนับสนุนโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงาน ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จ� ำ นวน 835 แห่ ง จั ด “คลิ นิ ก วั ย รุ ่ น ” ตาม แนวทางมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็น มิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) เพื่อให้ วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพ ที่เหมาะสมและครอบคลุม 3) ระบบการดูแลและช่วยเหลือ เน้ น การดู แลและช่ วยเหลือเมื่อ เกิ ด ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มขึ้ น บริการให้ค�ำปรึกษาแบบมีทางเลือก ทั้ง ทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อไปและทาง เลื อ กเพื่ อ ยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ์ ที่ ป ลอดภั ย เพราะเมื่ อ มี วั ย รุ ่ น จ� ำ นวนหนึ่ ง เกิ ด การ ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมขึ้น หากภาครัฐไม่จัด ระบบบริการให้ก็เท่ากับเปิดช่องทางให้ วัยรุ่นไปเสาะหาบริการด้วยตัวเอง ซึ่งมัก จะเป็นสถานบริการที่ผิดกฎหมายน�ำไปสู่ การท�ำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

ดังนั้น การร่วมมือกันของ ทุกภาคส่วนเพื่อลดการตั้งครรภ์ใน วั ย รุ ่ น นอกจากจะลดปั ญ หาและ ผลกระทบต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ มให้ ป ระชากรที่ เกิ ด น้ อ ยอยู ่ แ ล้ ว ได้ เ กิ ด มาอย่ า งมี คุณภาพและเติบโตเป็นประชากรที่มี คุณค่าของประเทศต่อไป

กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี


19 ข้อไขความลับ ท�ำไมเยอรมนีถึงเป็ นประเทศ ที่ประสบความส�ำเร็จ ?

Make me a German สารคดีจาก BBC ซึ่ งถ่ายทอดเรื่องราว ของครอบครัวชาวอังกฤษ ที่ประกอบด้วยสามี ซึ่ งเป็นนักข่าว ภรรยาเป็นนักเขียน และลูกน้อยอีก 2 คนที่ไปใช้ชีวิตในเยอรมนี เพื่อค้นหาความลับว่า อะไรที่ท�ำให้ประเทศนี้ประสบความส�ำเร็จ ขนาดนี้ โดยบทความนี้ Wegointer ได้แบ่งออกมาเป็น 19 ข้อ ด้วยกันว่า อะไรที่ท�ำให้ประเทศเยอรนีเป็นประเทศที่ประสบความ ส�ำเร็จ ?

www.flickr.com/photos/45409431@N00/9737054940 78 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

1.ระดับหนี้สินต่อครัวเรือนของ คนเยอรมั น อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ มากที่ สุ ด ใน ยุ โรป ชาวบ้ า นทั่ ว ไปนิ ย มใช้ จ ่ า ยด้ ว ย เงินสดมากกว่าบัตรเครดิต 2.ธนาคารไม่ อ นุ มั ติ บั ต รเครดิ ต ให้กันง่าย ๆ ในขณะที่ชาวเยอรมันก็ไม่ ต้องการได้บัตรเครดิตง่าย ๆ เช่นกัน 3.คนเยอรมันสามารถออมเงินได้ 10% ของเงินเดือนแทบทุกคน 4.ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่ มี เ งิ น ฝากใน ธนาคารเป็ น กอบเป็ น ก� ำ ท� ำ ให้ ร ะบบ การหมุนเวียนของเงินกู้กับเงินฝากสมดุล กันได้ดี 5.คนเยอรมันไม่นิยมเอาบ้านหรือ รถยนต์ไปจ�ำนองเพื่อน�ำเงินมาท�ำธุรกิจ เพราะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะสูญ เสียทรัพย์สินที่มีอยู่ 6.คนเยอรมันใช้เวลาท�ำงานต่อ สัปดาห์น้อยกว่าคนในชาติอื่น ๆ ทั่วโลก แต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่า 7.การท� ำ งานล่ ว งเวลาถู ก มอง ว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสม เนื่องจากการให้ เวลากับครอบครัวหลังเลิกงานถือว่าเป็น สิ่งส�ำคัญมาก 8 เวลาแปดชั่ ว โมงต่ อ วั น คน เยอรมันท�ำงานอย่างจริงจังในเวลางาน ไม่ เ สี ย เวลาไปกั บ การพู ด คุ ย เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงาน อีเมลล์ส่วนตัว Facebook และโทรศัพท์มือถือเป็นที่รู้กันว่า ไม่ควรใช้ในชั่วโมงท�ำงาน 9.นักข่าวชาวอังกฤษที่ไปท�ำงาน ในโรงงาน Faber & Castel ที่เยอรมนี ถูกต่อว่าจากเพื่อนร่วมงานทันทีที่หยิบ โทรศัพท์เพื่อต้องการส่ง SMS แค่ครั้ง เดียว

10.ชีวิตในที่ท�ำงานที่นี่เขาจริงจัง กันมาก ไม่มีการพูดคุย นินทา ไม่อยากรู้ อยากเห็นว่าใครเป็นแฟนใคร ใครเลิกกับ ใคร ใครจะไปออกเดทกับใคร ไม่แม้แต่จะ เล่าเรื่องละครทีวีที่ดูเมื่อคืน เลิกงานแล้ว จะไปไหน จะไปทานดินเนอร์กับใคร ก็ ไม่มีการพูดคุยกัน 11.การมาท�ำงานสายจะถูกมอง ว่าเป็นคนไม่รักษาสัญญา จะมาสายสาม นาทีหรือสามสิบนาที ก็ถือว่าเป็นคนไม่มี คุณภาพเพราะขาดความเคารพต่อตัวเอง และองค์กร 12.สองในสามของคุ ณ แม่ มื อ ใหม่จะไม่ท�ำงานนอกบ้าน การบอกว่า เป็น Housewife ในประเทศอื่น ๆ อาจ จะรู้สึกเขินอายเหมือนว่าตนเองไม่มีงาน ท�ำ แต่ที่นี่มีแต่ความภาคภูมิใจหากจะได้ เป็น Housewife 13.รัฐบาลให้สวัสดิการดีกับคุณ แม่ที่ต้องออกจากงาน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการ ให้แม่ได้เลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง การให้เวลา กับลูกถือเป็นสิ่งส�ำคัญ 14.ในวันอาทิตย์ ร้านรวงทั่วไป ตามแหล่ง Shopping จะปิดเงียบ เพื่อ ให้ผู้คนส่วนใหญ่มีเวลาอยู่กับครอบครัว เมื่ อ สถาบั น ครอบครั ว แข็ ง แรงประเทศ ชาติก็จะแข็งแรง

79 issue 78 juLY 2014

15.ในยามยากของเศรษฐกิ จ บริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใช้ วิ ธี ก าร Lay off พนั ก งาน ไม่ นิ ย มการปลดคนงาน ออกแบบกระทันหัน เพื่อความอยู่รอด ของบริษัท 16.อาจจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรม องค์ ก รไปเสี ย แล้ ว ที่ บ ริ ษั ท จะเป็ น ห่ ว ง ความอยู่รอดของพนักงานก่อน เพื่อที่จะ ได้ช่วยกันประคองให้บริษัทอยู่รอด 17.พนักงานยินดีที่จะถูกลดราย ได้อย่างพร้อมเพียงกันเพื่อให้ทุกคนอยู่ ได้และบริษัทอยู่รอด สิ่งนี้จึงสะท้อนให้ เห็นถึงการรักพวกพ้อง รักองค์กร และ รักชาติในที่สุด 18.ทีมชาติฟุตบอลของเยอรมนี จะไม่ ค ่ อ ยมี ด าวเด่ น ที่ โ ด่ ง ดั ง ระดั บ โลก แต่ก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง 3 สมัย ด้ ว ยทั ก ษะการเล่ น อย่ า งเป็ น ที ม เวิ ร ์ ค มากกว่าความส�ำเร็จจากความสามารถ เฉพาะบุคคล 19.การใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง ประหยัด จริงจังในหน้าที่ มีระเบียบวินัย ตรงต่ อ เวลา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง รั ก ครอบครัว รักพวกพ้อง รักชาติ เหล่านี้ ล้วนเป็นอุปนิสัยขั้นพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่ ในเยอรมนีได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา


การประกวดศิลปกรรม “น�ำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครัง้ ที่ 26 ประจ�ำปี 2557

เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ สร้างสรรค์ศิลปะทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และน�ำไปสู่ การพัฒนาศิลปะของไทยให้ก้าวหน้ากว้างขวางออก ไปในทุกท้องที่ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการ “น�ำสิ่งที่ดีสู่ ชีวิต” ผู้ที่ชนะในการประกวด จะได้เข้ารับโล่รางวัล เกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยาม-บรมราชกุมารี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2557 ประกาศผลการตัดสินวัน ที่ 13 สิงหาคม 2557 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toshiba.co.th เข้าเมนูหลัก “กิจกรรม เพื่อสังคม”

“Working Woman”

หากพูดถึงผู้บริหารหญิงเก่งทั่วฟ้าเมืองไทย รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ คงไม่ ตกโผแน่นอน เพราะนอกจากเป็นผู้บริหารหญิงคนเดียวจากประเทศไทย ที่ได้ รับรางวัลในระดับเอเชีย กับรางวัล “Asia Women Leadership 2013*” จึง ไม่น่าแปลกใจที่ล่าสุดจะได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในต�ำแหน่ง กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ�ำกัด ช่องทีวีดิจิทัล “True4U” ภายใต้แนวคิด “EnterTRENDment” รวมความทันสมัยทั้งวาไรตี้ เรียลริตี้ และ รายการสด ซึ่ง เป็นธุรกิจท้าทายใหม่ล่าสุดของกลุ่มทรู ตอบรับกับการเกิดทีวีดิจิทัลครั้งแรกใน ประเทศไทย งานนี้กลุ่มทรูหายห่วงได้ เพราะงานไหนอยู่ในมือ “รุ่งฟ้า” งานนั้น ไม่พลาดค�ำว่า “รุ่ง” อย่างแน่นอน...

เคน ภูภูมิ กอดคอ ท็อป จรณ ยกทัพดาราดังช่ อง 3 ร่วมกิจกรรม “ จากปลายปากกาสู่ตัวละครดัง ”ใน “งาน Imperial Book Fair 2014”

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง จัด “กิจกรรม…จากปลาย ปากกาสู่ตัวละครดัง” ใน “งาน Imperial Book Fair 2014” โดยไฮไลท์ เด็ดอยู่ที่กองทัพนักแสดงจากละคร สามีตรา จากช่อง 3 น�ำโดย คู่จิ้น ศิว า และ หมอก้อย รับบทโดย ท็อป จรณ โสรัส และ เดียร์น่า ฟลีโป ละคร ลูกทาส น�ำโดย เคน ภูภูมิ มารับบท แก้ว อาย กมลเนตร รับบท บุญเจิม และ เกรซ กฤติกา รับบท คุณอบเชย มาร่วมแชร์ความประทับใจในตัว ละครที่ได้รับเล่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น ท�ำเอาลานหน้า ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์ด ส�ำโรง แคบไปถนัดตา ติดตามความประทับใจ ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง จะน�ำมามอบให้กับลูกค้าในโอกาส ต่อไปได้เรื่อยๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.imperialplaza.co.th หรือ เบอร์ โทรศัพท์ 0-2756-8217-9 80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Roundabout

เคทีซีจัดกิจกรรมเปิ ดโลกทัศน์คน รุ ่นใหม่เป็ นเจ้าบ้านที่ดีรับมือ AEC “เยือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทยไปกับเค ทีซี”

นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ (กลาง) ผู้ บริหารสูงสุด - ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำทีมนิสิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC จ�ำนวน 50 คน เปิดประสบการณ์นอก ห้องเรียนภายใต้แนวคิด “เด็กไทย รู้รักษ์ไทย ก่อนก้าวไปเออีซี” ตอน “เยือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทยไปกับเคทีซี” เพื่อเรียนรู้ต้นก�ำเนิดประวัติศาสตร์ ชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีก่อนก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พระนคร และสถาบันพิพิธภันฑสถานแห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เมื่อเร็วๆ นี้

ประชุ มใหญ่สมาคมวางแผนครอบครัว 2557

เมื่อเร็ว ๆ นี้ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์ นายกสมาคม วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบของที่ระลึกแก่ผู้ท�ำคุณ ประโยชน์ต่อสมาคมฯและสังคมและอาสาสมัครดีเด่น ในโอกาส วันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศ ฯ

เมกาบางนา อัดแคมเปญ เมกา มิดเยียร์ เซลล์ ให้ลูกค้าช้อปสุดคุ้มพร้อมรับโชค 2 ต่อ ถึง 31 ก.ค. ศกนี้

นายณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น รองประธานและผู้อ�ำนวยการฝ่าย การตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดเผยว่า ในโอกาสฉลองครบ รอบ 2 ปี เมกาบางนา ได้จัดแคมเปญ เมกา มิดเยียร์ เซลล์ (Mega Mid-Year Sale) เพื่อให้ลูกค้าทุกคนในครอบครัวได้เต็มอิ่มกับโปรโม ชั่นเด็ดโดนใจลดสูงสุด 80% และลุ้นรับของรางวัลอย่างจุใจถึง 2 ต่อ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม ศกนี้

81 issue 78 juLY 2014


www.flickr.com/photos/42872607@N00/8042089695

“Some people say I have attitude – maybe I do…but I think you have to. You have to believe in yourself when no one else does – that makes you a winner right there. ” “บางคนบอกว่าฉันมีทัศนคติที่ดี อาจ จะเป็นแบบนั้นก็ได้...แต่ฉันคิดว่าทุกคนต้องมี นะ คุณต้องเชื่อในตัวเองในยามที่ไม่มีใครเชื่อ เพราะนั่นจะท�ำให้คุณเป็นผู้ชนะ” วีนัส วิลเลี่ยมส์ นักเทนนิสสาวชาวอเมริกัน อดีตมือวางอันดับ 1 ของโลก

82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-983-7312 โทรสาร 02-983-7314 www.ariyaplus.com, www.fosef.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 83

issue 78 juLY 2014


84 IS AM ARE www.ariyaplus.com

Profile for porpeang

Is am are july57 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงฉบับประจำเดือนกรกฏาคม 2557

Is am are july57 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงฉบับประจำเดือนกรกฏาคม 2557

Profile for porpeang
Advertisement