Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

ความว่างที่สราง

ความสุข

เรื่องราว

กว่า 42 ป

ช่างภาพส่วนพระองค์ น้อม พงศ์กัÞจนานุกรÙ

เรื่องดี ๆ มีไวแบ่งปน

คนเปนพ่อ...ควรอ่าน สมุนไพร... อาหารและฐานชีวิต ธิดามนต์ พิมพาชัย

สั มภาษณ์พิเ ศษ

นางเอกสาวสวย

จากค่าย Exact Cradit ÀÒ¾ : http://www.exact.co.th

Ç. ǪÔÃàÁ¸Õ

ทุนเรียนฟรี!!! กับติวเตอร์ชื่อดัง ร่วมตอบคําถาม

ชิ ง ของรางวั ลสุดหรู สมัครสมาชิก วันนี้ ฟรี!!! เสื้อยืดสุดเก

64

พฤษISภาคม www.ariyaplus.com AM ARE2556 : 1


กรมปาไม ส่งเสริมปลูก “พะยูง”เพื่ออนาคตปาไมไทย

ป่าไม้ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีมูลค่ามากเป็น อันดับต้นๆ โดยเฉพาะไม้พะยูงเป็นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สูงในตลาด โดยน�าไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบ อีก ทั้งด้วยชื่อที่เป็นมงคลของไม้ชนิดนี้ซึ่งหมายถึงการพยูงฐานะให้ ดีขึ้น จึงได้น�าไปท�าเป็นเครื่องรางเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย ท�าให้ เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก โดยดูได้จากสถิติที่ผ่านมาเมื่อปี 2553-2555 การลักลอบตัดไม้พะยูงในเชิงคดี ที่จับกุมได้มีมาก ขึ้นตามล�าดับ ปี 2553 ประมาณ 231 คดี ปี 2554 ประมาณ 939 คดี และในปี 2555 ประมาณ 1,162 กว่าคดี ก็แสดงว่า สังคมเริ่มให้ความส�าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการจับ ไม้พะยูงมากขึ้น กรมป่าไม้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลและป้องกัน การตัดไม้ท�าลายป่าของประเทศ โดยสนองพระราชด�ารัสของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยมุ่งเน้นด้านการเร่ง ปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่า โดยเฉพาะ “ไมพะยูง” โดย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทหาร ต�ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง

นายบุ ญ ชอบ สุ ท ธมนั ส วงษ์ อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ด�าเนินโครงการน�าไม้พะยูงคืนสู่ถิ่นก�าเนิด คือ บริเวณตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตจังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยเชิญชวนให้ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการปลูกไม้พะยูงและไม้มีค่าหายาก ขนาดใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกเพื่อท�าการเกษตร พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และการปลูกป่าเสริมในพื้นที่ ที่เกิดไฟป่าหรือถูกลักลอบตัดไม้ อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์ประสาน การป้องกันรักษาป่าและจัดตั้งชุดสายตรวจป้องกันรักษาป่า เพื่อ ปฏิบัติภารกิจพิเศษในการตรวจตราป้องกัน และปราบปรามการ ลักลอบท�าไม้พะยูง พะยูงไม้ที่ทรงคุณค่าที่สร้างประโยชน์ให้อย่างเอนก อนันต์ ในวันนี้ได้ถูกท�าลายไปเป็นอย่างมากจากน�้ามือมนุษย์ แต่ ก็ ค งจะไม่ ส ายไปในวั น นี้ หากทุ ก คนเริ่ ม ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย น วิถี “จากผูท�าลาย กลายเปนผูสราง” ให้ผืนป่าพะยูงเหล่านี้ ได้เจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาไว้ให้เป็นร่มเงาของลูกหลาน พวกเราต่อไป อธิบดีกล่าว


ความเพียร ความเพียรที่ถูกตองเปนธรรม และพึงประสงคนั้น คือความเพียรที่จะกําจัด ความเสื่อมใหหมดไป และระวังปองกัน มิใหเกิดขึ้นใหม อยางหนึ่ง กับความเพียร ที่จะสรางสรรคความดีงาม ใหบังเกิดขึ้นและระวังรักษามิใหเสื่อมสิ้นไป อยางหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เปนอุปการะอยางสําคัญ ตอการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถาทุกคนในชาติจะไดตั้งตนตั้งใจอยูในความเพียรดังกลาว ประโยชน และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพรอม ทั้งแกสวนตัวและสวนรวม

พระราชดํารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย ครบ ๕๐ ป พ.ศ.๒๕๓๙


ทักทายกันก‹อน ฉบับนี้ต้องขอยกให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านในวัน แรงงานแห่งชาติ ๑ พฤษภาคม ขอให้เพื่อนพ้องและน้องพี่ ผู้ใช้แรงงานทุกท่านมีความสุข สมหวังและอิ่มท้องกันนะค่ะ ใครที่ตกงาน ว่างงานก็อย่าเสียใจ คิดมาก ตั้งสติให้ดีแล้วจะ คิดออก เพราะผืนแผ่นดินนี้ยังพอมีความอุดมสมบูรณ์เหลืออยู่อีกมากมาย ขอเพียงอย่าเกี่ยงงานหนักเท่านั้นทรัพย์ในดินนั้น ยังมีค่าดั่งทองต้องค้นหาให้พบและอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าที่จะเป็นผล เป็นกอบเป็นก�า ช่วงวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ที่ผ่านมา ก็ได้ไปพบปะเพื่อนพ้องมากมายที่จังหวัดพิษณุโลก หลายคนตกงาน หลายคนเลือกที่จะออกจากงานกลับบ้านกลับ ถิ่นก�าเนิด บางบ้านกลับไปก็ต้องอดแปลกใจไม่ได้ว่าท�าไมชุมชนในละแวกบ้านของตนนั้น เขาช่างมีความสุขกันเสียเหลือเกิน อย่างที่อ�าเภอวังทอง ทุกวันจะมีหนังกลางแปลงฉายให้ดู เป็นหนังที่ชาวบ้านสร้างและแสดงกันเอง เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกสนาน และมีความรู้มากมาย เช่นหนังเรื่อง “โอตตัปปะ” เรียกว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วรักบ้านเกิด เพิ่มเป็นทวีคูณ ทรัพยากรธรรมชาติ มากมายที่ฝังลึกอยู่ในดิน เพียงแค่รู้จัก รู้วิธีที่จะน�าคุณประโยชน์ที่มีมาใช้ รับรองไม่อดตาย เผลอๆ กลายเป็นเศรษฐีเพียงแค่ ข้ามปีเหมือนชุมชนชาววังทอง ผลหมาก รากไม้บนแผ่นดินสยามทุกชนิดล้วนมีมูลค่า เพียงแค่ต่อยอดให้ถูกทางจากที่เขาว่า กิโลละ ๒๐ – ๓๐ บาท อาจจะทวีคูณได้เป็นกิโลละ ๒๐๐ –๓๐๐ บาท เพิ่มมูลค่าได้ง่ายๆ แบบนี้ได้อย่างไร ก็ต้องศึกษาจาก กรมส่งออก เพราะ สมัยนี้กรมส่งออกค่อนข้างจะมีการบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ต้องเดินเข้าไปหา ค้นคว้าและหาค�าตอบก็จะได้ สมหวัง ไม่ใช่นั่งอยู่กับที่แล้วความรู้จะวิ่งมาหานะ หลายคนบอกว่า เกิดมายังไม่เคยจับจอบ จับเสียม เพราะพ่อแม่สั่งสอนแต่ เพียงว่า ให้ตั้งใจเล่าเรียนจะได้เป็นเจ้าคน นายคน ซึ่งการเลี้ยงดูพร�่าสอนเยี่ยงนี้น่าจะหมดไปได้แล้ว และเปลี่ยนมาเป็น ตั้งใจเรียนนะลูก เรียนรู้ทั้งวิชาการและงานบ้าน หนักเอาเบาสู้ ไม่เกี่ยงงานและ รู้จักคุณค่าในตนเอง สองมือที่ก�าหนดชีวิตผิดถูกต้องลอง ขอเพียงมี “โอตตัปปะ” ความเกรงกลัง ต่อบาป ก็จะเกิดความสุขที่ยั่งยืนในทุกผู้ทุกคน “ในน�้ามีปลา ในนามีขาว” ฉันใด แผ่นดินไทยก็ยังเป็นเยี่ยงนั้นอยู่ เพียงแต่ “คนไทย” จะตื่นตัวและเริ่มเหลียวหลังกลับไปมอง “อดีต” กันเมื่อไรเท่านั้นเอง ยังไม่สายเกินไปที่จะ “ตื่น” รอยยิ้มของชาวสยามจะกลับมาเมื่อชาวนาหยุดเห็นแก่ “เงิน” และรักษาคุณค่าของเมล็ดข้าวให้ คืนมาดั่งเดิม

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�าเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ : ชัชชัย สุขขาวดี, พุฒิพัฒน์ กมลจรัสพงศ์, สุพิชฌาย์ กมลจรัสพงศ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด ที่ปรึกษาดานกฎหมาย : ส�านักงานกฎหมาย พิทยาเพชรพลอย โรงพิมพ์ : pprint(2012)lp จัดจ�าหนาย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจ�าหน่าย จ�ากัด ส�านักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖ ๒๘

๖๐ ๗๖

๖๘

๔๘ เยาวชนร่วมใจชัยพัฒนา ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Andrew Biggs ธรรมะติดปีก ว.วชิรเมธี ดวงชะตาแสนกล ความเป็นฅน ความเป็นครู หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทุนเรียนฟรี เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี is am are ตําบลวังตะกอ จังหวัดชุมพร รวมคน หลอมความคิดสรางชีวิตพอเพียง ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา คุยนอกรอบ นินิวส์

๓๖

๒๐

๖ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๗ ๒๘

เรื่องราวรอบตัว สมุนไพร อาหาร ฐานชีวิต เคล็ดไม่ลับ เรื่องราวดี ๆ เอามาแบ่งปัน คนเปนพ่อ...ควรอ่าน นิทานโบราณคดี คุยกับดาว เฌอเบล์ เวณิกา เตจะสาเวศซ์ Tourist Guide อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา Social news by pass@siam

๕๔ ๕๙ ๖๐ ๖๒ ๖๘ ๗๖ ๘๐ ๘๒

๓๐ ๔๒ ๔๔

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5


6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 9


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 13


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 15


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

“ช่วยดวย ช่วยดวย ใครช่วยลูกหนูดวย !”

เสี ย งตะโกนโหวกเหวกดั ง มาจากด้ า นหน้ า ตึ ก ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสมุทรสงคราม ระคนกับเสียง รถจักรยานยนต์ ท�าให้ผู้ป่วยที่นั่งรอการตรวจและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ชะโงกเหลียวมองดูว่าเกิดอะไรขึ้น “ตื่ น ซิ ลู ก ตื่ น ๆ ตื่ น ๆ” เสี ย งนั้ น ได้ ยิ น ชั ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ เสี ย งเครื่ อ งยนต์ ที่ ดั ง สนั่ น ใกล้ เข้ า มา แล้ ว จู ่ ๆ รถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งคั น หนึ่ ง ก็ ขี่ ขึ้ น มายั ง โถงเฉลี ย ง ยกระดับอาคารผู้ป่วยนอก เบาะหลังมีผู้โดยสารหญิงที่ ร้องไห้กระซิก บนตักของเธออุ้มลูกน้อยที่ตัวขาวซีดและมี อาการชักกระตุก รถจักรยานยนต์เลี้ยวปราด ผ่านประตู กระจกเข้ามาในโถงห้องรอตรวจ ท่ามกลางความตกตะลึง ของผู้มารับการตรวจ และวิ่งเลยทะลุผ่านหน้าโต๊ะพยาบาล และเก้าอี้รอตรวจ เข้าไปในห้องฉุกเฉิน หมอและพยาบาลในห้องฉุกเฉินตะลึงอยู่พักหนึ่ง แม่เด็กที่ยังน�้าตานองหน้ากระโดดลงจากรถแล้วบอกว่า “ไมหายใจ ชวยหนอยนะหมอ” 16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ผู้ป่วยเด็กรายนี้ ต่อมาทราบว่าได้รับการเยียวยา จนฟื ้ น และรอดชี วิ ต กลั บ บ้ า นได้ และเป็ น เพี ย งชั ก จาก อาการไข้สูง (Febrile Convulsion) แต่จุดที่น่าสังเกต ของเรื่องนี้คือ • แม่เด็กตกใจมาก ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเมื่อเห็นลูก ชักและท�าท่าไม่หายใจ • คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็พลอยตื่นกระหนก ไปกับแม่เด็กไปด้วย จึงขับรถเลยเถิด ฝ่าทะลุคนเข้าไป ถึงห้องฉุกเฉิน (ซึ่งปกติมีแต่คนเดินเข้าไป) ต่อมาทราบว่า คนขับจักรยานยนต์ ไม่คิดค่ารถกับแม่เด็กแม้แต่บาทเดียว เพราะความเห็นใจ • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสงคราม ไม่มีใครไป ห้ามปรามหรือต่อว่าคนขับจักรยานยนต์รับจ้างเลยที่ขับรถ เกินเลยพื้นที่สงวน ผมขอยกตัวอย่างเรื่องจริงอีกรายที่นครราชสีมา ผู ้ ป ่ ว ยชายรายหนึ่ ง ขั บ รถเก๋ ง คนเดี ย วไปที่ โ ถงยกระดั บ


ทบเทียบรถส่งผู้ป่วยของแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช ท่าทางดูอิดโรยและเหงื่อแตกซิก เอามือกุมหน้าอกและ ท�าท่าเปิดประตูลงจากรถ “ไมได ไมได จอดตรงนี้ไมได ไปจอดที่อื่น” เจ้าหน้าที่รปภ.โรงพยาบาลตะโกนบอก “ผมเจ็บหนาอก ขอลงไปใหหมอดูหนอย” “ไมได ไมได คุณไปจอดอาคารจอดรถโนน” ผู้ป่วยก็กัดฟันแข็งใจขับรถเลี้ยวไปทางอาคารจอด รถที่อยู่ไกลไปอีกด้านหนึ่ง...สักพักต่อมามีผู้พบผู้ป่วยราย นี้ฟุบคาพวงมาลัยเสียชีวิตอยู่ในรถบนอาคารจอดรถของ โรงพยาบาล ผู้ป่วยรายนี้ป่วยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ และ เจ็บหน้าอกฉุกเฉิน เป็นรายที่ต้องการเยียวยาฉุกเฉินพิเศษ เวลาเพียงครึ่งนาทีก็มีค่ามากในการช่วยชีวิต เหตุการณ์ ครั้งนี้ท�าให้โรงพยาบาลมหาราช ต้องปรับปรุงระเบียบการ จอดรถฉุกเฉินใหม่หลังจากนั้นเป็นต้นมา สองรายนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบของ “คุณคา ชีวิต” กับ ระเบียบกติกาต่างๆ ที่สร้าง “ความล�าบาก” ให้กับผู้รับบริการในทุกวันนี้ จน ท�าให้ผู้ป่วยรายหลังนี้ต้อง “ตายคาที่” อยู่ในที่จอดรถโรง พยาบาล ค�าว่า “ตายคาที่” (Dead at Scene) ปกติ มักใช้กับผู้เสียชีวิตที่ตาย ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งมักเป็น จากอุบัติเหตุจราจร หรือ การฆาตกรรม แต่ใน ทางการแพทย์เราก็พบเหตุการณ์ผู้ป่วย “ตาย คาที่” อยู่เนืองๆ เช่นกัน นับตั้งแต่ • ผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดตีบตัน ตายในท่าคว้ายาอมขยายหลอดเลือดใส่เข้า ปาก (แต่ไม่ทัน) หรือตายอยู่บนโต๊ะท�างาน • ผู้สูงอายุบางรายเข้านอนหลับตาม ปกติ แล้วก็ไม่ตื่นอีกเลย • ผู้ป่วยเส้นโลหิตในสมองแตก เป็นลมล้มฟุบ กลางถนนและเสียชีวิตในทันทีทันใด

โรงพยาบาลบางแห่ ง ในต่ า งประเทศ มี บ ริ ก าร พนักงานช่วยรับรถที่มาเทียบไปจอดให้ (Valet Service) ซึ่งปกติมักจะมีบริการเช่นนี้ในโรงแรมหรูๆ ระดับห้าดาว, สถานเริงรมย์ประเภทบ่อนคาสิโน หรือ สถานอาบอบนวด ที่มีระดับหน่อยก็มีบริการดังกล่าว เป็นการอ�านวยความ สะดวกให้กับแขกที่มาใช้บริการ ผมไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาล เอกชนหรู ๆ ระดั บ ๕ ดาวของบ้ า นเราที่ ไ หนมี บ ริ ก าร ดังกล่าวบ้าง..... ที่ จ อดรถของโรงพยาบาลในเมื อ งใหญ่ ๆ โดย เฉพาะโรงพยาบาลของมหาวิ ท ยาลั ย และ กระทรวง สาธารณสุขมักประสบปัญหาเรื่องที่จอดรถเป็นอย่างมาก บางแห่งล�าพังแค่ที่จอดรถของเจ้าหน้าที่และพนักงานเองก็ ยังไม่พอเพียง ท�าให้ผู้ป่วยและญาติต้องนั่งรถแท็กซี่มาบ้าง หรือให้รถมาส่งแล้ววนไปหาที่จอดรถไกลๆ ที่อื่น เราน่าจะช่วยลดกติกาข้อก�าหนด เรื่องการจอดรถ ในภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล หาวิธีที่จะสงวนพื้นที่พิเศษ ไว้ส�ารองในภาระดังกล่าว คนไข้ฉุกเฉินจะได้ไม่ “ตายคาที่” อย่างหลายกรณีที่ผ่านมา.......................

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 17


She is not come in yet. … ถูกไหม Dear K. Andrew, หนูอยากทราบว่า สองประโยคนี้เหมือนกันหรือ เปล่า คือ 1. She is not come in yet. 2. She is not in yet. ขอบคุณค่ะ Gig

Sexy Naughty Bitchy สวัสดีครับคุณแอนดรูว์ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค�ำศัพท์ ค�ำว่า Bitchy ใน อัลบั้มเพลงของ ทาทา ยัง หมายความว่าอย่างไร ถ้าแปล ตรงๆ ค�ำว่า Bitchy แปลว่า ผู้หญิงเลว ผู้หญิงไม่ดี ใช่หรือ เปล่าครับ Noi นั่นคือ bitch ไม่ใช่ bitchy ครับ แต่ผมไม่เสนอให้คุณ น�ำมาใช้เพราะ bitch มันเป็นค�ำที่ให้ความหมายแรงมาก ส่วนใหญ่ใช้กับผู้หญิงนิสัยไม่ดี พูดจาไม่เพราะ ไม่ เป็นห่วงความรู้สึกคนอื่น แล้วจากค�ำนี้เราได้ bitchy ซึ่งอธิบาย ผู้หญิงซึ่งนิสัยเป็นอย่างนั้น เช่น Somcheng is so bitchy to Bakkhoi. Why does she hate him so much? (ส้มเช้งนิสัยไม่ดีต่อบักข่อย ท�ำไม เธอไม่ชอบเขามากขนาดนั้น) อย่างไรก็ไม่ทราบ สงสัยต้องรีบ ไปถามอาจารย์ครับ

18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ไม่เหมือนกันครับ ข้อใดข้อหนึ่งถูกต้อง อีกข้อหนึ่งผิด ถนัด เดาได้ไหมครับว่าอันไหนผิดและอันไหนถูก ที่จริงคงไม่ยากเท่าไรถ้าเราจ�ำกฎที่ว่า She is มัก จะตามด้วย adjective ไม่ใช่กริยา เอาอย่างนี้ดีกว่า … อะไร ที่ตามด้วย verb to be (is, am, are, was, were) ต้องเป็น adjective ยกเว้นในกรณีที่ใช้ present continuous tense (subject + verb to be + verb+ing) เช่น She is beautiful. (beautiful เป็น adjective เพราะตามหลัง is) He is fat. (fat คือ adjective เพราะตามหลัง is) We are Thais. (Thais คือ adjective เพราะตาม หลัง are) Bakkhoi was handsome when he was 21. (handsome เป็น adjective เพราะตามหลัง was) We are eating. (แต่ตัวอย่างนี้คือ present continuous tense เพราะ eat เป็นกริยาและมี –ing ตอน ท้าย ค�ำว่า eating เลยเป็นกริยา เป็นส่วนหนึ่งของ present continuous tense) เพราะฉะนั้นข้อ 1 ไม่ถูก อย่างที่ผ มบอกไปแล้ ว come ไม่ใช่เป็น adjective แต่เป็นกริยา ประโยคที่คุณอยาก จะแปลคือ เธอยังไม่ได้เข้าเมา ใช่ไหมครับ ผมว่าใช้นี่ดีกว่า She has not come in yet. เป็นการใช้ present perfect tense (have + V3) ซึ่งเราใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ในอดีตแต่ยังส�ำคัญปัจจุบันนี้ ส่วนข้อ 2 ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แปลว่า เธอยังไม่ได้เข้า มา โดยที่ค�ำว่า in เป็น … ใช่แล้ว! เป็น adjective เพราะ ตามหลัง is!


ขอมูลผูสั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�าบล ....................................... เขต/ อ�าเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบใหแก

หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�าบล ....................................... เขต/ อ�าเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถนําไปลดหยอนภาษีได ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ปี (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ปี (๒,๘๘๐ บาท) รายปี ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ปี (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ปี (๑๔,๔๐๐ บาท) รายปี ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�านวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *ราคานี้รวมคาจัดสงแลว (คาจัดสงไปรษณีย์เลมละ ๘ บาททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�านาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

สมัครสมาชิกวันนี้

แถมเสื้อครอบครัวพอเพียงฟรี!!ทันที

ช�าระเงินโดยโอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถาบันการศึกษาและ ชุมชน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขา ส�านักงาน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�าระเงินมาที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)


ธรรมะ .. ติดป‚ก โดย : พระมหาวุ²ิชัย วชิรเมธี .

ความว่างที่สรางความสุข นักปราชญ์ชาวเอเชียวัยกลางผู้หนึ่งเล่าว่ามีชาย หนุ่มอยู่คนหนึ่ง แกเป็นคนอัตคัตความสุข พยายามแสวงหา ความสุขจากวิธีการต่างๆ แต่แล้วก็ยังรู้สึกว่า ไม่ใช่ความสุข แท้ที่ตัวเองต้องการ อยู่มาวันหนึ่ง มีผู้แนะน�าว่า ถ้าอยากมีความสุขก็ ควรจะมีบ้านเป็นของตัวเอง เพราะในบ้านของเรานั้น เรา สามารถเป็นเจ้าของทุกอย่างในบ้าน โดยที่ไม่ต้องมีใครมา คอยกวนใจ ซ�้ายังมีอิสระที่จะเสกสรรค์ปั้นแต่ง หรือจัดบ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองอย่างไรก็ได้ เขาเชื่อตามที่มีผู้แนะน�า จึงตัดสินใจสร้างบ้านขึ้น มาหลังหนึ่ง เมื่อแรกสร้างบ้านนั้น บ้านของเขาหลังใหญ่ที เดียว พอมีบ้านแล้ว เขามีความสุขมาก เขาเริ่มจัดบ้านตาม ต้องการ และเริ่มหาข้าวของต่างๆ มากมาย มากองไว้ใน บ้านทีละอย่างสองอย่าง จนกระทั่งวันหนึ่ง ห้องว่างๆ ในบ้านของเขาก็หาย ไป ทุกพื้นที่ในบ้านเต็มไปด้วยข้าวของระเกะระกะ มอง ไปทางไหนก็รกหูรกตา ทีนี้ชายหนุ่ม เริ่มรู้สึกว่าบ้านของ 20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ตนเอง ช่างเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่ อากาศก็อุดอู้ เขาเริ่ม บ่นกับตัวเองว่า คิดผิดถนัดที่สร้างบ้านขึ้นมา เพราะนึกว่า บ้านจะให้ความสุขได้นานๆ บางวันเขาก็ครุ่นค�านึงว่า น่า จะสร้างบ้านให้หลังใหญ่กว่านี้ จะได้บรรจุอะไรต่อมิอะไร ได้เยอะๆ ตามต้องการ ขณะที่เขาเริ่มไม่มีความสุข เพราะบ้านกลายเป็น โกดังเก็บของนั้นเอง ก็มีนักปราชญ์คนหนึ่งผ่านมาแถวนั้น เขาบ่นดังๆ จนปราชญ์คนนั้นได้ยิน นักปราชญ์หนุ่มจึง แนะน�าว่า ถ้าเขาอยากให้บ้านเป็นสถานที่แห่งความสุข ก็ ไม่เห็นจะยากอะไร เพียงแต่ขนข้าวของทั้งหมด ออกมาวาง ข้างนอกบ้านเสียก็หมดเรื่อง ชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้น รีบท�าตามทันที เขาเริ่มขน ข้าวของซึ่งโดยมากล้วนเป็นสิ่งซึ่งไม่จ�าเป็น หากแต่เขาเก็บ เอาไว้ เพราะความละโมภมากกว่าออกมาทิ้งนอกบ้าน ขน อยู่สองวัน จนบ้านว่าง โล่ง และดูกว้างขึ้นมาผิดหูผิดตา คราวนี้เขามีความสุขมากร�าพึงกับตัวเองว่า “แหม บาน ของฉันชางกวางขวาง และนาอยูเสียนี่กระไร”


นักปราชญ์ได้ยินแล้วก็ได้แต่อมยิ้ม ก่อนจะเปรย ออกไป ขอเพียงเรียนรู้ที่จะลดบางอย่างลงไป ความสุขใน ขึ้นมาว่า บ้านของเจ้าน่ะ มันกว้างขวาง ว่าง โล่ง และน่า หัวใจก็คงจะเพิ่มขึ้น อยู่มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เจ้าของต่างหากล่ะที่ท�าให้มันไม่ ความสุข บางครั้งอาจไม่ไดผูกพันอยู่กับ น่าอยู่ ด้วยการบรรจุอะไรๆ ที่เกินจ�าเป็นใส่เข้าไป จนบ้าน ความมีแต่บางที... อาจมาจากความว่าง กลายสภาพเป็นกองขยะดีๆ นี่เอง ใช่หรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่ที่ก�าลังกวาดตา มอง หาความสุขและพยายามที่จะเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปในชีวิต แต่แล้วก็ยังคงรู้สึก “พรอง” หรือหมักหมมไปด้วยความ ทุกข์อยู่เหมือนเดิม ไม่แตกต่างอะไรกับชายเจ้าของบ้าน ในนิทานปรัชญาเรื่องนี้ การจัดการชีวิตให้มีความสุขนั้น ทางที่ถูก อาจ ไม่ใช่การใส่อะไรลงไปในชีวิต แต่แท้ที่จริงแล้ว คือการ ถ่ายเท ปล่อยวาง หรือระบายบางสิ่งบางอย่างออกจาก ชีวิตมากกว่า ในพุทธศาสนานั้น เราถือกันว่า ความสุขอาจเกิด จากความมี (สามิสสุข) ก็ได้ แต่ที่เหนือกว่านั้น ความสุขอาจ เกิดจากความเป็นอิสระ จากความมีก็ได้ด้วย (นิรามิสสุข) บ้านแห่งชีวิตของเรา เมื่อแรกสร้างก็ดูโปร่ง โล่ง เป็นระเบียบเรียบร้อย สบายหูสบายตา แต่เมื่ออยู่กันไป อะไรๆ ก็ชักจะเพิ่มขึ้น และบางทีเพิ่มมากมาย จนกลาย เป็นปัญหาอันบั่นทอนต่อความสุขในชีวิตคู่ จะดีกว่าไหม หากมีเวลาว่าง คนรักกัน น่าจะลอง หาวิธีท�าพื้นที่หัวใจให้ว่าง ด้วยการถอดถอนบางอย่างทิ้ง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล โดย : ท‹านย‹าเ²‹า »‚ªÇ´

การงาน คุณก�าลังร�่ารวยไป

ด้ ว ยความคิ ด ต่ า งๆ และ โหยหาบางสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ได้อย่างสุดตัว สมองของคุณท�างานอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณ สามารถสร้างผลงานให้มากขึ้นในที่ท�างาน ได้ ก็จงพยายามท�า ธุ ร กิ จ นี่คือช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมส�าหรับการ ติดต่อกับผู้คนใหม่ๆ ส่วนความส�าเร็จใน ด้านธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถผลัก ดันความคิดของตัวเองให้ใช้ได้จริงแค่ไหน ความรัก คุณจะมีแนวคิดบางอย่างที่เหนียว แน่ น เกี่ ย วกั บ การสานสร้ า งความรัก และ ความสัมพันธ์ แม้หลักการดังกล่าวอาจเคย ท�าให้คุณพลาดมาแล้วในอดีต แต่ทั้งหมดนี้ จะหายไปหมดในเดือนนี้ การศึกษา เป็นช่วงสบายๆ แต่ก็อดไม่ได้ที่ อยากจะเรียนรู้ ข้อส�าคัญอย่าใช้อารมณ์ มากกว่าเหตุผลไม่เช่นนั้น จะไม่มีใครช่วย คุณได้ หมั่นศึกษาวิชาอาชีพ ที่เสียค่าใช้ จ่ายน้อยที่สุด

ป‚©ลÙ

การงาน งานอาจมากเกินที่

ช ่ ว ย ใ ห ้ คุ ณ ท� า ง า น ไ ด ้ ดี ที่ สุ ด ในเดื อ นนี้ คุ ณ ก� า ลั ง สนุ ก กั บ ความ กระตือรือร้นที่เพิ่งค้นพบและอย่าลังเลที่ จะแบ่งปัน ธุ ร กิ จ โอกาสดี ๆ จะหล่ น ลงมาแทบตั ก ของคุ ณ อย่ า ให้ ค วามคิ ด ลบๆ มาบดบัง วิจารณญาณของคุณ คุณมีโชคฟ้าประทาน อยู่เคียงข้าง ขอแค่เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะ ลงเอยด้วยดี ความรัก คุณก็จะมีความสุขมากขึ้น ความ สัมพันธ์ก็จะดียิ่งขึ้นมาก คุณจะค้นพบเวทย์ มนตร์ ม ากมาย เดื อ นนี้ จ ะน� า ช่ ว งเวลาที่ แสนสุขอย่างแท้จริงมาให้คุณ การศึ ก ษา เด็ ก ปี เ ถาะจะเรี ย นได้ ดี ที่ สุ ด เมื่อมีผู้ชี้น�าเป็นแบบอย่างและคอยให้ค�า ปรึกษาเวลาติดขัดในเรื่องใด อย่างพยายาม ท� า ทุ ก อย่ า งด้ ว ยตั ว คนเดี ย ว หากมี เรื่ อ ง ส�าคัญต้องตัดสินใจ

»‚¢ÒÅ

การงาน เมื่อต้องการความ

คุณจะรับไหว เพราะระดับ พลังงานของคุณอยู่ต�่ากว่าปกติ คุณอาจ ท�าส�าเร็จได้หากได้รับความช่วยเหลือ จึงไม่ ควรพยายามท�าทุกอย่างเพียงล�าพัง หว่าน ล้อมเพื่อนร่วมงานให้มาช่วยกัน ธุรกิจ โชคด้านธุรกิจมีแนวโน้มที่ดี ยิ่งหาก คุณสามารถติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสมได้ พันธมิตรในเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจส�าคัญของ ความส�าเร็จ ตอนนี้คือเวลาดีที่สุดที่จะหยุด วางแผนและเริ่มเดินหน้า ความรัก เดือนนี้เป็นเรื่องของความใกล้ชิด มีโอกาสมากเหลือเกินที่ความรักอันแสนยิ่ง ใหญ่จะเริ่มต้นขึ้น โดยเฉพาะส�าหรับชาวปี ฉลีที่ยังโสด ส่วนคนที่มีคู่แล้ว ให้ระวังมือที่ สามที่อยากแทรกเข้ามา การศึกษา สิ่งที่รอคอยยังมาไม่ถึง เพื่อไม่ให้ เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จงใช้เวลาให้ คุ้มค่า และความส�าเร็จจะมาเยือน

ช่วยเหลือ ให้ร้องขอดีๆ แล้ว เพื่อนร่วมงานของคุณจะยินดีอย่างยิ่งที่จะ ช่วย ทางที่ดีควรทิ้งทัศนคติแบบสมบูรณ์ นิยมไปก่อน ธุ ร กิ จ จงทุ ่ ม เทเวลากั บ การปรั บ ปรุ ง ประสิทธิภาพการท�างาน แล้วคุณจะพบ ว่าไม่เพียงแต่ทีมงานของคุณจะท�างานได้ ดีขึ้นเท่านั้น แต่พวกเขายังมีความสุขมาก ขึ้นอีกด้วย ความรัก ความรักอาจก่อตัวขึ้นในสถานที่ และสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย แต่จงเปิดใจให้กว้างและปล่อยให้สายลม แห่งโชคสร้างปาฏิหาริย์ให้คุณ อย่ายึดมั่น ในทางของตัวเองมากเกินไป การศึกษา มองอนาคตให้ไกลและทุ่มเทให้ มากเพื่อความสมหวัง แต่ก็ต้องไม่มากจน เกินไป เพียงแต่ เข้มข้นกว่าปกติเล็กน้อย และอย่าเชื่อผู้อื่นต้องใช้สติให้มาก

ป‚มะโรง

ป‚มะเสçง

สิ่งไม่ชอบมาพากล ทางที่ดี ควรส�ารวจดู ไม่ควรเอาแต่หวังว่าจะผ่าน พ้นไปเอง เมือ่ เผชิญหน้ากับศัตรูทกุ รูปแบบ โดยเฉพาะศัตรูที่ไม่เปิดเผย ธุรกิจ จงเตรียมใจที่จะเสียเงินบ้างในเดือน นี้ ไม่ ว ่ า จะเพราะถู ก โกงหรื อ เพราะการ ตัดสินใจผิด ตอนนี้ไม่ใช่เวลาดีที่จะพาตัว เองไปเสี่ ย งครั้ ง ใหญ่ ใช้ เวลานี้ เ พื่ อ เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ดี ก ว่ า ไม่ ค วรลงนามใน สัญญาใหม่ ความรัก ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกถ้าคู่ของคุณ ท�าให้คุณผิดหวังในเดือนนี้ คุณก�าลังรู้สึก สงสารตัวเอง จึงท�าให้มองสิ่งต่างๆ ในแง่ ร้าย คุณต้องเชื่อใจคู่ของคุณทุกเมื่อหาก ท�าได้ คุณรับมือกับคนนอกมากพอแล้ว

ค น อ า จ ต ้ อ ง รั บ มื อ กั บ เล่ ห ์ เ หลี่ ย มในบริ ษั ท และการชิ ง ดี ชิ ง เด่ น ในองค์กรบ้าง หากรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ชอบมา พากล ควรสืบค้นดูให้ถึงต้นตอ ธุ ร กิ จ อย่าพาตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์ ต่างๆ ที่เสี่ยงและอย่าเพิ่งลงทุ น ใรธุ รกิ จ ใหม่ ห รื อ ลงนามในสั ญ ญาใหม่ และต้ อ ง รอบคอบไว้กับทุกสิ่งที่คุณไม่รู้แน่ชัด แม้แต่ กับผู้ร่วมงานที่คุณเคยร่วมงานมาก่อน ความรัก บางครั้งคุณก็คิดว่าคนอื่นเย็นชา ใส่คุณ ทั้งๆ ที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจ ท�าให้ ยากที่ ใ ครจะเข้ า กั บ คุ ณ ได้ แ ละอาจสร้ า ง ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ ที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้มที่จะหงุดหงิดใส่ คู่ครอง การศึ ก ษา ยังไม่โดดเด่น แต่ก็ไม่ผิดหวัง สมกับที่รอคอย การศึกษาต่อจะได้รับค�า แนะน� า จากผู ้ มี ป ระสบการณ์ ที่ ม ากกว่ า ต้องกล้าที่จะลงทุน

ป‚เ¶าะ

การงาน ความคิ ด ริ เริ่ ม จะ

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

การงาน หากคุ ณ รู ้ สึ กว่ า มี

การงาน ชาวปี ม ะเส็ ง บาง


ป‚มะเมีย

ป‚มะáม

ราบรื่ น ท� า ให้ คุ ณ หั ว เสี ย และอารมณ์บูดกว่าที่เคย ทั้งยังอาจท�าให้ คุ ณ มี ศั ต รู ที่ ร ้ า ยกาจอี ก ด้ ว ย ระวั ง ค� า พู ด ไว้เสมอ ธุรกิจ อย่าโต้ตอบรุนแรงจนเกินไป เพราะ นั่ น คื อ หนทางสู ่ ค วามเสื่ อ มอย่ า งแน่ แ ท้ มุ่งมั่นกับงานประจ�า แทนที่จะหาทางยก เครื่องระบบการท�างานเสียใหม่ คอยระวัง คนที่คุณไว้ใจให้ดี ความรัก คุณท�าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่อง ใหญ่และยังเจ้าอารมณ์กว่าปกติด้วย คุณ ต้ อ งหั ด ผ่ อ นคลายให้ ม ากขึ้ น คุ ณ ก็ จ ะมี ความสุขขึ้นอีกมาก คนโสดปีมะเมียอาจ ยังไม่ควรไขว่คว้าหาความสัมพันธ์ใหม่ใน เดือนนี้ การศึกษา ได้เพื่อนใหม่มากมาย และสร้าง สั ม พั น ธ์ อั น ดี ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เก็ บ ความ ทรงจ�าที่ดีเอาไว้ และต้องไม่สร้างปัญหา แก่ผู้อื่น

ราบรื่ น หลายสิ่ ง ก็ เริ่ ม ผิ ด พลาด ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณไม่อาจท�าผิด หรือล่วงเกินใครในเดือนนี้ การท�าผิดที่ไม่ ร้ายแรง เช่น มาสาย ส่งงานช้า ธุรกิจ ระวังในเรื่องการบริหารเงิน เพราะสื่ง ต่างๆ อาจไม่ตรงไปตรงมาเหมือนที่ปรากฎ อย่ามมัววุ่นวายกับเรื่องตัวเลขเพื่อหาทาง ลดภาษี คุ ณ อาจท� า เรื่ อ งผิ ด กฎหมายจน อาจมีปัญหามากขึ้นในภายหลัง ความรัก หากคุณยังโสดและมองหาคู่แท้ คงต้ อ งรอไปอี ก หน่ อ ย อย่ า แผลงฤทธิ์ อาละวาดหากต้องการให้คนอื่นท�าดีกับคุณ ชาวปีมะแมที่มีคู่รักแล้วจะต้องพยายาม มากขึ้นเพื่อรักษาความสงบในเดือนนี้ การศึกษา ดาวแห่งโรคภัยไข้เจ็บมีก�าลังแรง ขึ้นในเดือนนี้ หากคุณรู้สึกอ่อนแอ พักผ่อน ให้เพียงพอและอย่าพยายามท�างานให้ทัน ก�าหนดที่คุณไม่มีวันท�าได้ อย่าหักโหมกับ การเรียนมากนัก

ก า ร ง า น ห ล า ย สิ่ ง ไ ม ่

ป‚ระกา

การงาน คุ ณ มี ใ ครหลายคน

จ้องแย่งชิงต�าแหน่งเดียวกัน อยู่ แต่ในเดือนนี้แค่ตั้งใจท�างานอาจยังไม่ พอสิ่ ง ส� า คั ญ คื อ ต้ อ งพยายามใกล้ ชิ ด เจ้ า นายของคุณไว้ด้วย ธุ ร กิ จ ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะทุ่มเทให้กับ ทิศทางใหม่ที่คุณต้องการท�ามานาน คุณ มีหนทางที่จะรับมือกับงานต่างๆ ได้มาก ขึ้ น โดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งใช้ ค นเพิ่ ม คุ ณ ต้ อ งเพิ่ ม ศักยภาพด้วยการท�างานให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ความรัก หากคุณยังโสด คนที่คุณรอคอยมา ตลอดอาจเข้ามาในชีวิตคุณ แต่คนผู้นั้นก็ อาจนวยนาดออกจากชีวิตคุณได้ทันทีเช่น กัน หากคุณไม่ท�าอะไรสักอย่าง คุณต้อง กล้าหากต้องการเอาชนะใครสักคน การศึกษา หมั่นทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมา และน�าเป็นบทเรียน ศึกษาเพิ่มเติมตลอด เวลายิ่ ง ได้ เ ปรี ย บ ผู ก มิ ต รไมตรี เ พิ่ ม ขึ้ น เป็นสิ่งที่ดี

การงาน จากที่ทุกอย่างเคย

ป‚จอ

การงาน การงาน ชาวปี

จอที่ มุ ่ ง มั่ น จะก้ า วหน้ า ไป บนบั น ไดอาชี พ จะสามารถเดิ น หน้ า ก้ า ว ส�าคัญได้ อาจมีความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่าง กะทันหันให้รับมือ แต่อย่ายอมให้ปัญหา เพียงเล็กน้อยนี้มาบดบังภาพใหญ่ ธุรกิจ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเหมาะแก่การ วางแผนสิ่งใหม่ๆ และต้องวางแผนให้ใหญ่ ด้วย! จงเริ่มวางรากฐานส�าหรับการลงทุน ครั้งใหม่ แต่อย่ารีบร้อนลงมือ สิ่งที่ส�าคัญ ยิ่งกว่าการคิดอย่างรอบคอบ ความรัก คุณจะได้เห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวคุณและ อีกฝ่ายได้แต่ต้องระวังอย่าให้คนนอกเข้า มามีอิทธิพลต่อตัวคุณมากเกินไป “เพื่อน” ซึ่งอาจไม่ได้หวังดีต่อคุณด้วยใจจริง

ป‚วอก

การงาน คุณมีแนวโน้มที่จะ

อารมณ์เสียเพราะเหตุนี้ ไม่ ต้องหาทางต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเอง แต่ คอยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตีตัวออกห่างจากคนอื่นจะง่ายกว่า ธุรกิจ คุณต้องเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ ร้ายที่อาจเกิดขึ้น แต่ข่าวดีคือ ปัญหาของ คุณจะไม่เกินก�าลัง คุณจะสามารถเอาชนะ และหาทางออกที่เป็นไปได้ ความรัก ชาวปีวอกที่แต่งงานแล้วอาจพบ กับความขัดแย้งอย่างรุนแรง หากความ สัมพันธ์ของคุณยังไม่มั่นคง อย่ายอมให้ ความโกรธหรือขุ่นเคืองเพียงชั่ววูบท�าลาย สิ่งที่อาจมีค่ามากในระยะยาว การศึกษา การรวมตัวกันของดาวอัปมงคล และดาวแห่ ง โรคภั ย ไข้ เจ็ บ ส่ ง ผลกระทบ รุนแรงต่อสุขภาพของคุณ อย่าเครียดจน เกินไป เพราะจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อ สุขภาพและสมองของคุณ

ป‚กุน

การงาน คุณมีจิตใจอบอุ่น

อยู่แล้วโดยธรรมชาติ อย่า ให้บรรยากาศของการแข่งขันมาท�าให้คุณ ด้านชาจนกลายเป็นอีกคนที่ไม่ใช่ตัวคุณ ถ้า คุณรักษาตัวตนที่แท้จริงไว้ได้และท�างาน ต่อไปอย่างมีเกียรติ ธุรกิจ จะมีสิ่งต่างๆ มากมายที่น่าตื่นเต้น เกิดขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจที เดียวส�าหรับคุณ ความคิดใหม่ๆ จะมีเข้ามา และยังดูเหมือนคุณจะอยากท�าอะไรหลาย สิ่งหลายอย่างเหลือเกิน ความรัก คนโสดปีกุนที่มองหาความรักจะ ได้พบอย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่หาก คุณแต่งงานหรือมีคู่รักแล้วก็อย่าท�าลาย ความสัมพันธ์ที่มีเพียงเพราะไปนอกใจเล่น สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนนี้ การศึกษา ผู้ที่ก�าลังรอผลการศึกษาต่อต่าง ประเทศ ต้องร้องเพลงรออีกนาน หลายคน ผิดหวัง หลายคนสมหวัง แต่แนวโน้ม การ ผิดหวังจะมีสูง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ป เ ม า ว ค

น ฅ น  ป เ ม า ว ค

ฉันมาจาก-บานนํ้าใจ

อ�าเภอแม่แจ่มเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านอยู่ ตามที่ราบและกระจัดกระจายอยู่ตามหุบเขาใหญ่น้อยที่ ล้อมรอบเรียงรายอยู่ มองจากที่สูงลงมาจะเหมือนแอ่งกระทะ มีล�าน�้า ไหลผ่าน ท่ามกลางมวลพฤกษาชาตินานาพันธุ์ที่ปรากฎอยู่ ในดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนแห่งนี้เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าเกิดและโตที่นี่ ชีวิตของข้าพเจ้ามีความเป็นอยู่อย่าง เรียบง่าย อยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกัน ครอบครั ว มี อ าชี พ เกษตรกรรม ข้ า พเจ้ า มี น ้ อ ง สาว ๑ คน ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน บ้านทัพ ซึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนในหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าอาศัย อยู่ เป็นโรงเรียนที่ข้าพเจ้าเรียนตอนเด็กด้วย พอจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่นี้ ข้าพเจ้าก็ไป เรี ย นต่ อ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ โรงเรี ย นแม่ แจ่ ม จนจบ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนมาแจ่ม อ�าเภอของข้าพเจ้าอยู่ห่างจาก 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ตัวเมืองมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร การที่ข้าพเจ้าจะเข้าไป สอบเรียนต่อหรือว่าไปท�าอะไรก็ตาม แรกๆ ก็จะตื่นเต้นดีใจ มาก เพราะในเมืองมีตึกสูงๆ มีห้างสรรพสินค้ามากมาย แต่ ณ วันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้ เกิดที่อ�าเภอแม่แจ่ม เกิดในที่ที่มีอากาศดี อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไม่เหมือนที่อื่น และที่ ส� า คั ญ ผู ้ ค นที่ นี้ ก็ มี น�้ า ใจ เอื้ อ เฟื ้ อ เผื่อแผ่กัน อยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันซึ่งหาจากในเมืองหลวง ไม่ได้ ความเป็นอยู่ก็เรียบง่ายไม่วุ่นวายเหมือนในเมือง และ


ให้หายไปได้ ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขได้ อยู่ที่ใจของเรา “ไมใชวันนี้ลมแลว จะลุกขึ้นไมได” คนเราทุ ก คน มี โ อกาสลุ ก และลุ ก ยื น ได้ อ ย่ า ง สง่างามด้วย ถ้าใจเราเข้มแข็งพอที่จะสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เราควรที่จะลุกขึ้นดีกว่า “ยอมแพ” เพราะถ้าใจเราคิดที่ จะสู้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆ ที่จะมาขวางกั้นเรา เราควรให้ก�าลังใจตัวเอง และจ�าไว้เสมอเลยว่า “เกิดเปนคนแลวอยาใหเสียชาติเกิด”และอย่ายอมแพ้ อย่าอ่อนแอ ต้องลุกขึ้นสู้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อดีต ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรก็ช่าง จงท�า “ปจจุบัน”ให้ดีที่สุด แล้ว “วันพรุงนี้หรือในอนาคตขางหนาจะดีเอง” เหมือนดัง เพชร ที่แม้จะเกิดจากโคลนตม หาก ประกายของมันก็ยังส่องแจ่มจรัส วับวาว........

นางสาวสุนารี รบชนะ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ส�าคัญข้าพเจ้าได้รับโอกาสดีๆ จากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ให้โอกาสเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ดังค�ากล่าวที่ว่า “ชีวิตคนเราเปรียบเสมือน “ผาขาว” ซึ่งจะเปื้อนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าเรารู้จักซักมัน รักษา มันให้สะอาด ก็จะท�าให้ผ้านั้นอยู่ได้คงทน และสามารถ ใช้ได้นาน เพราะฉะนั้นชีวิตคนเราไม่ว่าจะยากดี มีจน สูง ต�่า ด�า ขาว เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วต้องรู้จักค�าว่า “คาของคน” ซึ่งทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะท�าความดีได้ เพราะ ฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นคนแล้วต้องรู้จักค�าว่า “อดทน เสียสละ ใหอภัย และมีน�้าใจ” “ อดทน คือ อดทนตอสิ่งตางๆ หลายๆ อยาง ที่เขามาในชีวิตเราอยาทอแททอถอย” “ เสียสละ คือ รูจักการเสียสละ ใหกับบุคคลที่ ควรเสียสละและไมท�าใหเราเดือดรอน” “ ใหอภัย คือ คนเราเมื่อเกิดมาเปนคนแลวตอง รูจักการใหอภัยกับทุกๆ คนไมวาจะยากดี มีจน และตาง ชาติตางศาสนา และจะท�าใหใจเราสุขดวย” “ มีน�้าใจ คือ ควรมีน�้าใจตอคนรอบขาง เพื่อน รวมงาน และ พอแมญาติพ่ีนอง และกับทุกๆ คน และ เราจะสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ” หรือแม้กระทั่งเวลาที่เรามีความทุกข์ ไม่ควรที่จะ ทุกข์กับเรื่องที่ทุกข์อยู่ เพราะความทุกข์มันมาได้ ย่อมแก้ไข

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 25


กว่า ๕ ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้ น�าบทความ บทสัมภาษณ์ สรร สาระที่มากด้วยความรู้และความ บันเทิง ความสุขมากมายที่ได้รับ จากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคม ฉบั บ นี้ เพื่ อ เป็ น การตอบแทน ท่ า นผู ้ อ ่ า นและสมาชิ ก ที่ น ่ า รั ก ทุ ก ท่ า น ตั้ ง แต่ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น ต้ น ไป บก.จะแจกของสมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม กันเข้า ของสมนาคุณที่ว่าคือ ปากกา SHEEFER จ�านวน ๓ รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุลเรียบร้อย ซึ่งค�าถามในฉบับนี้ คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “ชวยดวย ชวยดวย ใครชวย ลูกหนูดวย” หน้า ๑๔-๑๕ จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพ แห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ป รากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะค่ ะ ใน ฉบับหน้าของสมนาคุณอาจ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามค� า เรียกร้องของคนขี้เหงา ซึ่ง น่าจะเป็น Furby เพื่อนช่าง คุย ของเราเอง แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้านะค่ะ

ร่วมตอบคําถามชิงปากกา SHEFFER

ส่ ง มาที่ นิ ต ยสารครอบครั ว พอเพี ย ง นิ ต ยสาร ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง ๓ ๑ / ๒ ซ อ ย ท อ ง ห ล ่ อ ๒ แข ว ง จอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศั พ ท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒ แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหา ชวยดวย ใครชวยลูกหนูดวย -ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม

1 2 3 4 5

2.รูปเลม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�าเสนอน่าสนใจ 3.ขอเสนอแนะ

1.ไมเปนที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช 4.ดี/นาสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

1169


·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ!!¡ÑºÍÒ¨ÒϪ×èÍ´Ñ§ã¨´Õ อาจารยปง เจริญศิริวัฒน แหง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ตองมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารยมหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เปนหวงเด็ก ทําไมไดเกรดเทานี้ละลูก ความรักไงที่คุณตองใหเขา ไมใชวิชาการอยางเดียว คนที่ใหแตวิชาการอยางเดียว ควรจะเรียกตัวเองวานัก วิชาการ ที่มาสอน อยาเรียกเลยวาเปนครู ครูตองใหความรักนักเรียน ตองมี ความเอื้ออาทรตอเด็ก ถาม – นั่นหมายความวา ไมวาจะเรียนในหองเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แลวมาเจออาจารยที่เปนอยางอาจารย ที่ใหความรัก ตอเด็ก อาจารยกําลังจะสะทอนใชไหมครับวานี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือการที่ครูใหความรัก ความเมตตาตอเด็ก เขาใจเด็ก ตอบ – ครูไมเคยสะทอนหรอกคะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไมคิด หรอกคะ วาครูทุกคนตองเปนแบบครู แตครูเพียงแคอยากจะบอกวา เด็กหลาย คนเขาขาดความอบอุนจากอาจารยเคยรูบางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณเปนแคนักวิชาการที่มาสอน แลวคุณก็ชมกันเองใหเปนอาจารยดีเดน คุณสอนเด็กอยู ๔๐ คน แลวคุณสอนสําเร็จอยู ๑๐ คน แลวก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโออวดตลอดเวลา แลวอีก ๓๐ คนที่เหลือละ เคยดูแลเขาบางหรือเปลา โทษแตเด็กที่เรียนเลขไมรูเรื่อง แลว เคยคิดที่จะไปสอนเขาบางหรือเปลาแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แตเรียน ไมรูเรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม คําพูดของคุณถาไปบาดจิตใจเขาใหเปนแผลลึกๆ อยูในใจตั้งแตตอนประถม จนเขาไมตั้งใจเรียน มาจนถึงมัธยม เคยรูบางไหม ..วาเปนเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษยครูสมศรี

- ชอบ “คุณครูสมศรี” มากคะ ครูไมไดสอนแคความรู แตสอนคุณธรรมดวย อยากใหครูรูวามีนักเรียนคนหนึ่งที่ปลื้ม และ รักคุณครูมากๆๆๆ คําพูดของคุณครูทําใหมีกําลังใจ พี่เสื้อสมนารัก มากนี่คือกวดวิชาที่แรกและที่เดียวที่มีคนดูแลอยางดีเยี่ยม / รักครู มากคะ - วันแรกที่ผมไดมาเรียนกับ “คุณครูสมศรี” ครูเปนครูที่ เฮฮา นารัก ทําใหผมมีมุมมองที่ตางไปจากเดิมทําใหมีความรักใน วิชาภาษาอังกฤษ ยอมที่จะลงทุนทองศัพททุกเย็น (ซึ่งปกติไมเคย คิดจะทํา) / รักครูมากครับ “คุณครูสมศรี” ครูไทย...ที่เขาใจหัวใจเด็กไทย

¡µÔ¡Ò§‹ÒÂæà¾×èÍ¡ÒÃÃѺ·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ

Ê‹§àÃ×èͧÃÒÇ ‘¨ÔµÍÒÊÒ’ ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ໚¹àÃ×èͧÃÒǢͧµ¹àͧËÃ×ͼٌÍ×è¹ ¡ÅØ‹Á¤³Ðã´æ ¡çä´Œ ·Õè »ÃзѺ㨠¨íҹǹ 1 ËÃ×Í 2 ˹ŒÒ ¢¹Ò´ A4 ¾ÃŒÍÁÃÙ»¶‹Ò ÃѺÊÔ·¸ÔìàÃÕ¹¿ÃÕ 1 ¤ÍÃÊ ·Ñ¹·Õ (Çѹ àÇÅÒ ¤ÍÏÊã´ ·Õè ä˹ ¹ŒÍ§àÅ×Í¡àÃÕ¹àͧ) ËÒ¡¹ŒÍ§æÊ‹§ÁÒ¨íҹǹÁÒ¡ ¡çµŒÍ§ÃͤÔǡѹ˹‹Í¹Ф‹Ð www.ariyaplus.com IS AM ARE : Ê‹§º·¤ÇÒÁä´Œ·Õè e-mail :news_chae@hotmail.com Êͺ¶ÒÁÃÒÂä´Œ·Õè 02-983-7312

27


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี

อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ.

แต่ เ มื่ อ อยู ่ ไ ปเพี ย งวั น สองวั น ก็ ชิ น เพราะเรื่ อ ง หลาน ๆ เคยไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกันบ้างไหม ถ้าเคยไป สังเกตไหมว่า บนทางเลื่อนที่ผู้โดยสาร ท�ำนองนี้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นมากมายนัก การที่คนส่วนใหญ่ของโลกเขาขับรถทางด้านขวา ใช้ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเป็นทางเดินทางเดียว หมายถึง กัน ท�ำให้เวลาขึ้นรถ ไม่ว่ารถยนต์ รถบัส รถประจ�ำทาง ไปหนึ่งช่องมาหนึ่งช่อง นั้น หรือรถทัวร์ ก็ต้องขึ้นรถทางด้านขวา เขาติดป้ายไว้ว่า โปรดเดินชิดขวา ตอนที่เดินสวนกัน เขาก็เดินชิดขวา เขาติดป้ายไว้ท�ำไม เดี๋ยวเรามาคุยกัน หลาน ๆ เคยสังเกตฝรั่งหรือต่างชาติไหม เวลา หลาน ๆ คงทราบว่ า ประเทศไทยเป็ น เพี ย ง เขาเดิน เขาจะเดินชิดขวา ไม่กี่ประเทศนักหรอก ที่รถยนต์มีพวงมาลัยด้านขวา และ และเมื่อต่างคนต่างเดินชิดขวา เวลาเดินสวนกัน แน่นอนว่าการขับรถก็ก�ำหนดว่าให้ขับในเลนซ้าย ก็ไม่มีโอกาสชนกัน ทั้ ง นี้ เพราะประเทศของเราได้ ใช้ ร ะบบของ ของไทยเรานั้น ในความเป็นจริง เดิมก็ไม่เป็น ประเทศอังกฤษ ปัญหากันเท่าไรหรอก และในปัจจุบันก็มีเพียงประเทศอังกฤษ ประเทศ เพราะบ้านเราไม่ว่าบ้านนอกหรือในเมือง ทาง ในเครือจักรภพของอังกฤษและประเทศไทยเท่านั้น ที่ยัง เดินกว้างขวางมาก ใช้ระบบนี้อยู่ เด็กวันวาน...จึงไม่ได้รับการปลูกฝังในเรื่องการ ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ เดินกันเท่าไร ทั่วโลก เขาขับรถทางเลนขวากันทั้งนั้น เรี ย กว่ า เดิ น กั น ตามใจชอบ สบายใจไทยแท้ คนไทยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ ว่างั้นเถอะ อังกฤษและประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ ไม่ว่าจะไป แต่สมัยนี้ มีความจ�ำเป็นแล้ว เพราะสถานที่มี ท่องเที่ยวหรือไปท�ำกิจการใด ๆ จ�ำกัด ทางเดินที่เคยกว้างก็แคบลง ตอนที่ ไ ปถึ ง ใหม่ ๆ มั ก หลงทางในการขึ้ น รถ การเดินสวนทางกันในที่ซึ่งไม่กว้างนัก หากเดิน กันนิดหน่อย กันตามใจชอบ ชิดซ้ายบ้าง ชิดขวาบ้างตามอารมณ์ ก็ท�ำให้ เพราะเดินไปขึ้นรถทางด้านซ้ายมือ แทนที่จะขึ้น ในบางครั้งต้องเดินชนกัน ทางขวามือ ทั้งนี้ เพราะความเคยชินในการขึ้นรถทางด้าน ซ้ายมือมาตั้งแต่เกิด 28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


โลก

และโดยที่คนไทยไม่อาจอยู่ได้ประเทศเดียวใน

พฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยเรา จึงไม่สามารถ ท�าแบบเดิมได้อีกแล้ว มีความจ�าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวและปรับ พฤติกรรมให้เข้ากับประชากรส่วนใหญ่ของโลก โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสากล และไม่เป็นการ ท�าลายวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย เราก็ควร กระท�าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในเมื่อประชากรส่วนใหญ่ของโลก เขาเดิน ชิดขวากัน ประชากรของไทยก็ควรต้องเดินชิดขวากับเขา ด้วย เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในตอนนั้ น คงมี ป ระชาชนชาวอาเซี ย นมาเดิ น กระทบไหล่กันในประเทศไทยมากขึ้น เราก็คงออกไปเดินกระทบไหล่ในประเทศเขามาก ขึ้นเช่นกัน คนไทยทุ ก คน รวมทั้ ง เด็ ก วั น นี้ . ....จึ ง ควรปรั บ พฤติกรรมในการเดิน โดยการเดินชิดขวาในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นทางลาด ทางเลื่อน หรือบันไดเลื่อน ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกัน รณรงค์ให้คนไทยทุกคนเดินชิดขวา โดยส่วนราชการและหน่วยงานทุกแห่งไม่ว่าของ รัฐและเอกชน ติดป้ายรณรงค์ให้ทุกคนเดินชิดขวาในทุก ๆ ที่คนต้องเดินสวนทางกัน การติดป้ายเตือนสติไว้นั้น แรก ๆ อาจไม่มีใคร เห็น แต่นาน ๆ เข้า รวมทั้งเจอคนมองกันบ่อยเข้า ก็จะ เห็นกันเอง แล้วจะปฏิบัติตามกันจนเป็นนิสัย อ้ อ แต่ ก็ มี โรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง นะครั บ เป็ น โรงพยาบาลใหญ่และมีชื่อเสียงเสียด้วย ขออนุญาตไม่เอ่ย

ชื่อก็แล้วกัน ได้ ร ณรงค์ ใ นเรื่ อ งการเดิ น สวนทางมานานแล้ ว ครับ แต่รณรงค์ไปในทางตรงกันข้ามกับที่ชาวบ้านเขาท�า เพราะติดป้ายไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ให้เดิน ชิดซ้าย ท่านใดที่สนิทชิดชอบกับผู้บริหารของโรงพยาบาล แห่งนี้ ก็ช่วยกระซิบให้เขาปลดป้ายนี้ออกแล้วช่วยติดป้าย ใหม่ให้เป็น “โปรดเดินชิดขวา” ด้วยนะครับ คงได้เฉลยค�ากล่าวตั้งแต่ต้นกันตรงนี้ว่า เหตุ ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ เขาติ ด ป้ า ยให้ เ ดิ น ชิดขวาที่ทางเลื่อน แม้ว่าทางเลื่อนนั้น ไม่ต้องเดินสวนกัน ก็ตาม ก็ เ พราะต้ อ งการให้ ค นที่ ต ้ อ งการเดิ น เร็ ว กว่ า สามารถเดินแซงไปได้โดยสะดวก สุ ด ท้ า ยก็ ต ้ อ งขอฝากอย่ า งแรงกั บ กระทรวง ศึกษาธิการ ช่วยแจ้งให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนอนุบาล ได้รณรงค์และช่วย ปลูกฝังให้เด็กวันนี้.....ทุกคน ให้เดินชิดขวากันให้เป็นนิสัย ด้วย เด็กวันนี้.....อ่านบทความนี้แล้ว ก็ท�าให้ได้โดย ไม่ต้องคอยให้ครูที่โรงเรียนสอนนะลูกนะ ไปเมืองนอกจะได้ไม่เป็นแกะด�า หัดเอาไวเถอะลูก จะไดไมมีใครเขาบนในใจวา ไมมีใครสอนเลย หรือนี่

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 29


30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 31


32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 33


• การขับเคลื่อนสู่ต�ำบลวิถีพอเพียง ต�ำบลวังตะกอขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตชุมชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ต่อมาโครงการฯ เข้ามา ต่อยอด ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างพลังงานทดแทนจากพืชเกษตร ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ปาล์มน�้ำมัน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการปลูกและ น�ำพืชพลังงานมาใช้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ความ คุ้มค่าในการตั้งโรงงาน นอกจากนั้นยังต้องการให้ชุมชนใช้เกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี ต้องการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ต้องการให้มีการขยายครัวเรือนพอเพียงอาสาให้ครอบคลุมทั้ง ต�ำบลครบจ�ำนวน ๓๐๐ ครัวเรือน ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ต้องการให้มีการสืบค้น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และต้องการ ให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของชุมชนด้วย ช่วงปีแรกของการด�ำเนินงาน คือในปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีการสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติตามแนววิถีพอเพียง โดย เฉพาะมีการศึกษาระบบและแนวทางการด�ำเนินโครงการฯ และจากการ ปฏิบัติงานชาวบ้านตื่นตัว มองเห็นแนวทางท�ำการเกษตรอินทรีย์เป็นทาง รอดของชุมชน กล่าวคือมีชาวบ้านไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย หันมาใช้เกษตรแบบ ลดต้นทุน ชาวบ้านไม่น้อยกว่า ๗๕๐ รายหันมาปลูกพืชผสมผสานในสวน พืชเชิงเดี่ยว มีแกนน�ำ ๒ คนสามารถถ่ายทอดเรื่องเกษตรอินทรีย์ได้ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีแผนการด�ำเนินงานต่อยอดจากปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยติ ด ตามและส� ำ รวจข้ อ มู ล การใช้ ส ารเคมี พบว่ า ชุ ม ชนสามารถลด ต้นทุนการใช้สารเคมีลงกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และมีแนวทางส่งเสริมการ

34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ท�ำเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลายรูปแบบท�ำให้เกษตรกร ๑๓๐ ครัวเรือน มีความรู้เรื่องการท�ำเกษตรอินทรีย์ และสามารถ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการท�ำเกษตรอินทรีย์ได้ ๑๐ คน พบว่า ณ สิ้นปี พ.ศ.๒๕๕๒ เกิดมีแปลงสาธิตการท�ำเกษตร อินทรีย์ ๒๐ แปลง ชาวบ้านมีพืชผักปลอดสารพืชไว้บริโภค เกิดกลุ่มท�ำปุ๋ยหมักในระดับครัวเรือนและเกิดชุดความรู้สูตร การท�ำปุ๋ยหมัก ปี พ.ศ.๒๕๕๓ พบว่า ชุมชนกว่า ๑๕๐ ครัวเรือน สามารถลดการใช้สารเคมีลง โดยมีแผนการด�ำเนินงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอย่างเป็นระบบ ในส่วนของแผนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดมีกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ การสืบค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการหลอมและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการสืบค้นพบข้อมูล ประเพณีแข่งเรือยาวประเภท ๓๐ ฝีพาย และมีการสืบค้นภูมิปัญญาการขุดเรือจากไม้ตะเคียน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


• รูปธรรมความส�ำเร็จในพื้นที่ เกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเอง

ต� ำ บลวั ง ตะกอ เป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ ก ารผลิ ต อาศั ย ต้ อ งพึ่ ง พา ธรรมชาติ มีการปลูกอยู่ปลูกกิน ท�ำนาข้าว ท�ำสวนผลไม้ แต่หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อมีการเข้ามาของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เช่น ยางพารา ปาล์ม-น�้ำมัน และกาแฟ ต้องใช้ต้นทุนสูงตั้งแต่การเตรียมดิน จัดหาพันธุ์ไม้ มีการใช้ทั้งปุ๋ยและ สารเคมี ก่อให้เกิดภาระหนี้สินและปัญหาสุขภาพของเกษตรกรติดตามมา ปี พ.ศ.๒๕๔๓ แกนน� ำ ต� ำ บลซึ่ ง เป็ น ผู ้ น� ำ ท้ อ งที่ ไ ด้ เริ่ ม ต้ น เรี ย นรู ้ กระบวนการจัดท�ำแผนแม่บทชุมชน แต่ด้วยข้อจ�ำกัดด้านเวลาท�ำให้การจัดแผน ชุมชนด�ำเนินการไปได้เพียงบางส่วน คณะแกนน�ำรุ่นต่อมาจึงปรับแนวทางของ แผนชุมชนใหม่ ให้เป็นแผนที่สร้างการเรียนรู้ ให้ชุมชนรู้จักตนเอง และสามารถ จัดการตนเองได้ ไม่ใช่แผนที่ท�ำขึ้นเพื่อขอสนับสนุนเงินทุน และใช้เป็นเครื่องมือ สร้างคน รวมความคิด ผลักดันให้เกิดกระบวนการท�ำงานที่จับต้องได้แก้ปัญหาได้ จริง จนสามารถสร้างระบบพึ่งพาตนเองด้วยความพอเพียงที่ครอบคลุมทั้งระดับ ครัวเรือน ชุมชน และกลุ่มองค์กร ทั้งนี้ แผนแม่บทชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรอินทรีย์ยังได้ถูกน�ำมาเชื่อมโยงเข้ากับแผนงานขององค์กรการบริหารส่วน ต�ำบลวังตะกอและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ตลอดถึงกลุ่มปุ๋ยหมัก โรงงานปุ๋ย หมักชีวภาพ และกลุ่มไม้ผลอีกด้วย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 37


เมื่อต�ำบลวังตะกอเข้าร่วมโครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ จึ ง ได้ มี ก ารทบทวนสานต่ อ งานเกษตรอิ น ทรี ย ์ เริ่ ม จากการน� ำ แผนแม่ บ ท ชุมชนเข้ามาเชื่องโยงกับแผนต�ำบลวิถีพอเพียง สนั บ สนุ น ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ ห้ ค รั ว เรื อ น ตระหนั ก ใช้ แ ละตระหนั ก รู ้ ผลิ ต หรื อ ใช้ ปุ ๋ ย อินทรีย์ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายครัวเรือน จากความสมัครใจ ได้รับความเห็นชอบจากสภา ผู้น�ำชุมชนและคณะท�ำงานแผนเกษตรอินทรีย์ จ�ำนวน ๑๓๐ ครัวเรือน โดยมีวิธีการท�ำงานดังนี้ ๑.ส�ำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีของครัว เรือนในพื้นที่รวม ๑๓๐ ครัวเรือน แล้วน�ำมา เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมก่อนที่โครงการฯ จะ เข้ามาด�ำเนินงาน จัดเวทีคืนข้อมูลเพื่อให้มีการ รับรู้และเรียนรู้ด้วยกัน นอกจากนี้ในเวทีสภา ผู้น�ำต�ำบลวังตะกอ ได้เลือกครัวเรือนลดการใช้ สารเคมีขึ้นมา ๕๐ ครัวเรือน เพื่อเป็นครัวเรือน พอเพียงอาสาที่มีการลดละการใช้สารเคมีได้เกิน ร้อยละ ๕๐ ๒.รณรงค์ลดการใช้สารเคมี ผ่านงาน ประเพณีการแห่พระแข่งเรือประจ�ำปีของแม่น�้ำ หลังสวน เพื่อสื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงพิษ ภัยของสารเคมีการเกษตร ด้วยการจัดท�ำเสื้อ และแผ่นพับป้ายขบวนเดินรณรงค์ ภายในขบวน แห่เรือพร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไป ด้วย ๓.อบรมทั ก ษะความรู ้ ก ารท� ำ เกษตร อินทรีย์ โดยมีคณะกรรมการโครงการฯ เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การ ลดต้นทุนการท�ำเกษตร การน�ำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ อย่างคุ้มค่า ๔.จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านเกษตร ธรรมชาติ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี และศูนย์การเรียนรู้ภูมิรักษ์ จังหวัด นครนายก ที่เน้นถึงการด�ำเนินชีวิตตามทฤษฎี เศรษฐกิจพิเพียงและน�ำมาปฏิบัติ ๕.ติ ด ตามครั ว เรื อ นอาสา ลดการใช้ สารเคมีเกินร้อยละ ๕๐ ซึ่งมีคณะท�ำงานฯลงไป เรียนรู้ แลกเปลี่ยนให้ก�ำลังใจ สร้างแรงกระตุ้น ให้ครัวเรือนเห็นถึงคุณค่าการเป็นครัวเรือนลด การใช้สารเคมี 38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


๖.มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครัวเรือนที่ลดการ ใช้สารเคมี เกิดร้อยละ ๕๐ เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจและเตรียม ความพร้อมเป็นครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง ๗.เปิดแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นแหล่งเรียน รู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาดูงาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ ต้องลดใช้สารเคมีได้จริงโดยมีวิทยากรเจ้าของแปลงสาธิต ซึ่งมีความรู้ภาคปฏิบัติเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ปัจจุบันด้วย กัน ๕ แปลง ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ ด ้ ว ยดี มาจากการวางรากฐานการท� ำ งานจากแผนแม่ บ ทชุ ม ชน ที่ ไ ด้ ว างระบบเอาไว้ เมื่ อ มี ห น่ ว ยงานภาคี ภ ายนอกเข้ า มาสนับสนุนต่อยอดจึงก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่เข้ม แข็ง อีกทั้งยังมีกลไกของคณะกรรมการโครงการฯ ระดับ หมู่บ้านที่เป็นผู้น�ำทั้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ขับเคลื่อนงาน เกาะติดใกล้ชิดครัวเรือนเป้าหมายเป็นอย่างดี ท�ำให้มีการ หนุนเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับเป้าหมายสิ่งแวดล้อมและสุข ภาวะ ส่งผลต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนและสุข อนามัยของผู้คน สร้างจิตส�ำนึกในการด�ำรงชีวิตอย่างเกื้อกูล

และเคารพต่อธรรมชาติ มีวิธีการผลิตและพฤติกรรมเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งการท�ำเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ น�ำไปสู่การ ลด ละ เลิกสารเคมี และส่งเสริมให้ เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน�้ำในที่สุด

• ศูนย์เรียนรู้แผนชีวิตวังตะกอ : วังตะกอโมเดล ศูนย์เรียนรู้แผนชีวิตชุมชนเป็นนวัตกรรมหนึ่ง จากกระบวนการจัดท�ำแผนแม่บทชุมชนของต�ำบลวัง ตะกอที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อเป็นต้นแบบพึ่งพา ตนเองของครัวเรือนและชุมชนที่เห็นได้เป็นรูปธรรมโดย ท�ำเกษตรแบบธรรมชาติครบวงจรซึ่งช่วยลดต้นทุนลงถึง ร้อยละ ๙๐ กิจกรรมที่โครงการฯเข้าไปให้การสนับสนุน เช่น การจัดท�ำหลักสูตรการเรียนท้องถิ่นและองค์ความ รู้ท้องถิ่น ซึ่งมีชุดความรู้เรื่องการจัดการดิน น�้ำ ป่า ชุด

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 39


ความรู้แศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว์ ท�ำนา ชุดความรู้สวนต้นแบบ ชุดความรู้บุคคลต้นแบบ จัดระบบข้อมูล บอร์ด นิทรรศการ ชุดความรู้เพื่อการเผยแพร่ในศาลาพอเพียง การผลิตสื่อไวนิล ชุดความรู้ด้านอาชีพหรือความรู้ในชุมชนกว่า ๑๐ เรื่อง เครื่องฉายพร้อมจอ LCD เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเข้ามาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ทุกเดือน โดยมีแกนน�ำหรือเจ้าหน้าที่ ประจ�ำต�ำบล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มาศึกษาดูงาน รวมทั้งหนุนเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้มีความ หลากหลายผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ มีการน�ำชมสถานที่ พร้อมทั้งบรรยายกิจกรรมในพื้นที่รายล้อมศูนย์ฯ

40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


การเข้ า มาต่ อ ยอดด� า เนิ น งานของโครงการฯ เท่ากับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความ รู้ต่างๆ น่าสนใจภายในศูนย์ถึง ๒๐ เรื่อง ๑) การจัดการน�้าที่ดี (เครื่องบ�าบัดน�้าที่ใหญ่ที่สุด ในโลก) ๒) การเลี้ยงแม่พันธุ์หมูขุน ๓) การปลูกข้าวโพด ผักกระเฉด เป็นอาหารสัตว์ ๔) การเพาะเห็ดนางฟ้า ๕) การเลี้ยงปลา ๖) การท�านาไว้กินเอง ๗) การปลูกปาล์มน�้ามัน ๘) การเลี้ยงกบ ๙) การปลูกไม้ยืนต้นไว้ใช้สอย ๑๐) การปลูกทุกอย่างที่กินได้ ๑๑) เครื่องปั้นดินเผา ส.เบญจรงค์ ๑๒) โรงงานน�้าดื่ม ๑๓) โรงงานปุ๋ย ๑๔) ร้านค้าชุมชนคนบางแดง ๑๕) เครื่องตัดหญ้าเดินตาม ๑๖) การใช้พลังงานทดแทน ๑๗) กองทุนสวัสดิการชุมชน ๑๘) ผึ้งโพรง ๑๙) บ่อแก๊สชีวภาพ ๒๐) เตาเผาถ่าน

น�าไปสู่การขยายผลออกไปอีกในปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีการน�ารูปแบบการพัฒนาของต�าบลวังตะกอไปใช้ใน พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชด�าริต�าบลบางลึก อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 41


ตัวไกล...หัวใจอยู่ไกล้ โดย : ดร.äสว บุÞมา (คนäทยãนอเมริกา)

อัลมอนด์และผึ้ง “ถัว่ ” ชนิดต่าง ๆ ซึง่ ฝรัง่ เรียกรวมกันว่า “Nuts” นัน้ มีคณ ุ ค่าทางโภชนาการสูงมาก ถัว่ มีรสดี จึงมีลกั ษณะ “ยิง่ เคีย้ วยิง่ มัน” ทําใหหยุดรับประทานยากเมือ่ เริม่ ตน หากมีถวั่ อยูใ่ กลและใจไม่แข็ง จริง โอกาสเกิดภาวะนํา้ หนักเกินมีมากเนือ่ งจากถัว่ ทุกชนิดประกอบดวยไขมันปริมาณมาก ในบรรดาถั่วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสง (Peanut) วอลนัต (Walnut) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew nut) บราซิล (Brazil nut) แมคาเดเมีย (Macadamia nut) เฮเซิลนัต (Hazelnut) เกาลัด (Chestnut) พีคาน (Pecan nut) หรือพิสตาชิโอ (Pistachio nut) อัลมอนด์ (Almond) มักเป็นหนึ่งในยอดนิยม สังคม ตะวันตกอาจน�าอัลมอนด์มารับประทานดิบ ๆ หรืออาจ คั่วและอบให้สุกเสียก่อนก็ได้ นอกจากนั้นยังน�ามาใส่ใน อาหารคาวหวานสารพัดชนิด แม้แต่การน�ามาผสมในเหล้า เขาก็ท�ากัน ต ้ น ก� า เ นิ ด ข อ ง อั ล ม อ น ด ์ อ ยู ่ ใ น ย ่ า น ข อ บ ทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น แต่ ใ นปั จ จุ บั น ราว ๘๐% ของอัลมอนด์ผลิตในมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีอากาศคล้าย ในย่านเมดิเตอร์เรเนียนมาก ฤดูของอัลมอนด์เริ่มจากราว เดือนกุมภาพันธ์เมื่อดอกของมันเริ่มบานพร้อม ๆ กันตลอด 42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๑.อัลมอนด์อบ ๒.ทอดมันเคลือบอัลมอนด์ ฝานบาง ๆ ๓.เค้กอัลมอนด์


แคลิฟอร์เนีย แต่การบานพร้อม ๆ กันจ�านวนมหาศาลก็มี ข้อเสีย นั่นคือ ธรรมชาติไม่สามารถผลิตผึ้งออกมาส�าหรับ ผสมเกษรให้อัลมอนด์ได้อย่างเพียงพอจึงร้อนถึงมนุษย์เรา ต้องเข้าไปช่วยโดยตรง ผึ้งจ�านวนมากถูกเลี้ยงไว้เพื่อให้ ชาวสวนเช่าไปผสมเกษร ในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านมา ค่าเช่าผึ้ง หนึ่งตู้ราคาสูงถึง ๑๕๕ ดอลลาร์ ผลการวิจัยในด้านการท�างานของผึ้งพบว่าผึ้งสาย พันธุ์ยุโรปมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการเลี้ยงผึ้งสายพันธุ์ นี้กันเป็นจ�านวนมาก งานเลี้ยงผึ้งดูไม่น่าจะยากเนื่องจาก ผึ้งหากินตามธรรมชาติ เมื่อน�าไปให้ชาวสวนเช่าเพื่อผสม เกษรดอกไม้ นอกจากจะได้ค่าเช่าแล้ว ผู้เลี้ยงยังได้น�้าผึ้ง กลับมาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงผึ้งมิใช่กิจการที่ง่าย นักเนื่องจากผึ้งอาจเป็นโรคตายได้เช่นกัน เมื่อไม่นานมานี้ มีปรากฎการณ์เลวร้ายที่ท�าให้ผู้เลี้ยงผึ้งบางคนเสียหายแบบ แทบสิ้นเนื้อประดาตัวเมื่อผึ้งพากันตายยกตู้ ผึ้งพันธุ์ยุโรปก�าลังเพลินอยู่กับ การดูดน�้าหวานจากช่ออัลมอนด์

ดอกอัลมอนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียก�าลังบาน ตู้เลี้ยงผึ้งถูกน�ามาตั้งไว้ในสวนเพื่อให้ผึ้งผสมเกษร การศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท�าให้ผึ้งตายอาจมีหลาย อย่างรวมทั้งสารเคมีที่เราใส่เข้าไปในสิ่งแวดล้อม อาจจ�ากัน ได้ว่า ย้อนไปหลายทศวรรษ ดีดีทีเป็นสารเคมีที่มีประโยชน์ สูงมากเนื่องจากมันฆ่ายุงที่เป็นพาหะของเชื้อมาลาเรีย แต่ ดี ดี ที มี ผ ลกระทบทางลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มสู ง รวมทั้ ง ท� า ให้ เปลือกไข่ในธรรมชาติบางจนไม่สามารถฟักลูกได้ เรื่องนี้ ได้รับการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อราเคล คาร์สัน ซึ่งพิมพ์ผลการวิจัยออกมาเป็นหนังสือชื่อ Silent Spring (ฤดูใบไม้ผลิที่ไม่มีเสียงนก) เมื่อปี ๒๕๐๕ หนังสือ เล่มนี้มีผลท�าให้รัฐบาลอเมริกันตรากฎหมายห้ามใช้ดีดีที แต่ก่อนที่กฎหมายนั้นจะถูกตราออกมา ราเคล คาร์สัน ได้ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไปแล้ว ไม่ มี ใ ครรู ้ แ น่ น อนว่ า สารเคมี ที่ ป ะปนอยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้อมมีส่วนท�าให้ราเคล คาร์สัน เป็นมะเร็งหรือไม่ แต่

ผลอัลมอนด์เริ่มแก่และแตกออก เผยให้เห็นเมล็ดซึ่งถูกน�ามากะเทาะออกเพื่อเอาเนื้อใน เป็นที่แน่ใจกันแล้วว่า พนักงานในสวนขนาดใหญ่ในอเมริกา กลางเป็นมะเร็งและโรคร้ายอื่น ๆ กันมากหลังจากคลุกคลี เป็ น เวลาเพี ย งไม่ กี่ ป ี อ ยู ่ กั บ สารเคมี ที่ ใช้ ท� า ปุ ๋ ย และก� า จั ด วัชพืชและแมลง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 43


คุยนอกกรอบ เรื่องโดย – นินิวส์

44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ช่างผูถวายงานดานการถ่ายภาพ ต่อ องค์พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ ดวยความ จงรักภักดีตลอดระยะเวลาถึง ๔๓ ป โดยมิเห็น ถึงความเหน็ดเหนื่อย และย่อทอ โดยมีผลงาน มากมายเสนอต่อสายตาประชาชนมาเนิ่นนาน คุณน้อม พงศ์กัญจนานุกูร

เรื่อราวในอดีต

คุณน้อมเป็นเด็กชาวนาในชนบท เราดี ดี นี่ เ อง บ้ า นเดิ ม อยู ่ ที่ บ ้ า นโคกร� า พาน แถว ๆ หน่วยสงครามพิเศษป่าหวาย จังหวัดลพบุรี สมัยก่อนย่านนั้นมีแต่ท้องไร่ ท้ อ งนา กลิ่ น โคนสาบควาย อุ ด มไปด้ ว ย ความสมบูรณ์พูนสุขทางธรรมชาติ จึงท�าให้ ท่านเป็นคนรักธรรมชาติและความงามของ ธรรมชาติมากที่สุดคนหนึ่ง ในวัยเยาว์ท่านเป็นคนชื่นชอบการ ถ่ายภาพมาตั้งแต่เด็ก ท่านจึงมักมาเที่ยว เล่นแถว ๆ ปราสาทราชวังเก่า อันเป็นจุด ท่ อ งเที่ ย วที่ ขึ้ น ชื่ อ และสวยงามที่ สุ ด ของ จังหวัด ในช่วงปีมัธยม ศึกษาปีที่ ๑ ของท่าน จึงเป็นจุดก�าเนิดของการถ่ายภาพขึ้น โดยมี ความคิดและชักชวนเพื่อน ไปเช่ากล้องถ่าย รูปมาจากร้านถ่ายภาพใกล้กับ ราชวังเก่า คุณน้อมเล่าว่า “จ�าราคาคาเชา กลองนั้นได ตกอยูที่ราคาเพียงแค ๑ บาท (เมื่อประมาณ ๕๐ ปที่แลว) เพื่อน�ามา ถายภาพตามที่ผมชอบ และหลังจากนั้น ก็ไดแวะเวียนไปขอเชาอีกหลายครั้ง เพื่อ บันทึกภาพแหงความทรงจ�า เมื่อครั้นแวะ เวียนไปบอยขึ้นจึงท�าใหรูจักคุนเคยกันกับ เจาของราน จนในบางครั้งไมมีเงินเชาจึง เอยปากยืมตรง ๆ ไปเลย พอจนประมาณ มัธยม ๔ จึงสามารถเก็บเงินซื้อกลองเปน ของตัวเองไดหนึ่งตัว ยี่หอ Mamiya เปน

กลองที่ยืดหดได กลองมือสองตอนนั้นขาย กันประมาณ สองรอยกวาบาท เวลาไป เที่ยวกับเพื่อนที่พัทยาหรือบางแสนก็ติด กลองไปดวยทุกครั้ง โดยถายเพื่อน ๆ บาง ถายวิว ทิวทัศน์ บาง ตามที่ชอบ” หลังจบมัธยมปีที่ ๖ คุณน้อมได้ ติ ด ตามมารดา ย้ า ยเข้ า มาอยู ่ ที่ ย ่ า นแถว ถนนจุฬา กรุงเทพมหานคร โดยได้ศึกษา ต่ อ ด้ า นก่ อ สร้ า งที่ อุ เ ทนถวาย (สถาบั น เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย) อยู่ประมาณ ๒ ปี จึงได้รู้ตัวตนว่า ตนเอง ไม่ชอบด้านนี้สักเท่าไร เพราะใจยังรักการ ถ่ายภาพมากกว่า อีกทั้งมีเพื่อนที่เคยเรียน ที่อุเทนถวายด้วยกันลาออกไปตั้งแต่ปี ๑ เพื่อกลับไปเรียนถ่ายภาพที่เทคนิคกรุงเทพ (สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลวิ ท ยาเขต วิทยาเขตกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน) เขากลับ มาเล่าให้เราฟังว่าไปเรียนถ่ายภาพแล้วสนุก มาก มิใช่เฉพาะเพื่อนเท่านั้น เป็นต้นความ คิดนั้น แต่ส�าหรับตัวคุณน้อมเองได้ตัดสิน ใจอย่างเด็ดขาดเพื่อการเรียนถ่ายภาพอย่าง แท้จริง โดยได้ลาออกจากอุเทนถวายโดย ยอมเสียเวลา ๒ ปีที่เรียนมาแล้วเพื่อไปเริ่ม ต้นศึกษาใหม่ที่เทคนิคกรุงเทพฯ โดยตอนที่เข้าไปเป็นนักเรียนถ่าย ภาพเป็นรุ่นที่ ๖ ในแผนกนี้ โลกแห่งการ เรียนรู้ได้เริ่มต้นใหม่ที่เทคนิคกรุงเทพฯ เป็น โลกแห่งความสุข สนุกสนานสมตามความ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 45


ตั้งใจ เพราะเมื่อวัยเยาว์ก็รักการถ่าย ภาพมานาน ท่านได้ใช้โอกาสในการ ศึกษาของท่านโดยใส่ใจใฝ่หาความรู้ จากสถาบั น อย่ า งจริ ง จั ง ในด้ า นการ ถ่ายภาพ ซึ่งท่านน่าจะได้เปรียบกว่า เพื่อนช่างภาพรุ่นเดียวกันเสียด้วยซ�้า แม้ในเรื่องของมุมมองเอง ท่านยังได้ ประยุกต์และน�าพื้นฐานจากการเรียน ก่อสร้างสมัยอุเทนถวายมาใช้งานได้ อย่างรอบคอบอีกด้วย จากนั้ น ท่ า นได้ ศึ ก ษาด้ า น ภาพนิ่ ง จนถึ ง ชั้ น ปวส.๓ จึ ง เรี ย นต่ อ ด้านภาพยนตร์อีก ๒ ปี และเมื่อขึ้น ปี ๔ คุ ณ น้ อ มต้ อ งเรี ย นทฤษฎี เ กี่ ย ว กับภาพยนตร์อย่างหนัก พอขึ้นปี ๕ จึ ง ได้ อ อกไปฝ ก งานจริ ง ในกองถ่ า ย ภาพยนตร์ เป็ น การฝ ก นอกสถานที่ โดยได้ฝีกเป็นขนาดฟิลม์ ๓๕ มม. เรื่อง “ตะวันหลั่งเลือด” ซึงมีคุณมารุต ณ บางช้ า ง เป็ น ผู ้ ก� า กั บ ภาพยนตร์ ใน 46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เวลานั้น ๑ เทอม จึงได้มากลับมาศึกษา ต่อภาคปกติ ระหว่ า งที่ เ รี ย นการถ่ า ย ภาพยนตร์ อาจารย์ รั ต น์ เปสตั น ยี ได้ ม าสอนทฤษฎี แ ละรวมทั้ ง เทคนิ ค ต่าง ๆ ในการจัดแสงจัดมุมกล้อง เห็น แวว จึงเอ่ยปากชวนให้ไปช่วยงานที่ กองถ่ายในช่วงปิดเทอม ที่นั่นจึงเป็น แหล่งความรู้การริเริ่มของการท�างาน โดยได้ช่วยงานเกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ รับโทรศัพท์ ยันผู้ช่วยกล้องเลยทีเดียว

เริ่มต้นชีวิตการท�างาน

คุ ณ น้ อ มได้ พู ด ถึ ง ชี วิ ต ของ การท�างานว่า ผมเริ่มชีวิตการท�างาน ตอนประมาณเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๐๘ แรกเริ่ ม ในวั ง นั้ น ไม่ มี ต� า แหน่ ง ช่ า ง ภาพเพราะยังไม่มีต�าแหน่งเฉพาะ ผม เป็นคนแรกที่น�าผลงานการถ่ายภาพ น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอเปิด

อั ต ราต� า แหน่ ง ช่ า งภาพ ผมจึ ง ได้ รั บ ต�าแหน่ง “ชางภาพตรี” เป็นคนแรก ในปี ๒๕๑๐ ก่อนหน้านี้ผมเป็นช่าง ภาพของกระทรวงมหาดไทย ตั้ ง แต่ เรี ย นจบ อยู ่ ฝ ่ า ยทะเบี ย นและบั ต ร ผมเป็ น ครู ฝ  ก การถ่ า ยทะเบี ย นบั ต ร ประชาชนสมั ย แรกๆ และถ่ า ยงาน ข่าวต่างๆ ทางโทรทัศน์ของกระทรวง มหาดไทยทั้งหมด ในปี ๒๕๐๘ นั้นเป็นช่วงแรก ของการเริ่มต้นโครงการพระราชด�าริฯ ต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ก็ ทรงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยตรงด้านการถ่ายภาพ มาประจ�า ช่างภาพส่วนพระองค์ พระองค์ก็ทรง รับสั่งกับคุณอาณัติ บุนนาค (ช่างภาพ ประจ�าพระองค์คนแรก) คุณอาณัติ จึง ติ ด ต่ อ ไปยั ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กรุ ง เทพ เพื่อหาช่างภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อาจารย์จึงไปคัดเลือกจากเด็กที่จบมา


แล้ว อาจารย์เห็นว่าผมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะอยู่ในวัง ราชานุ ญ าตซื้ อ เครื่ อ งอั ด ขยายภาพสี ม าอี ก ๑ เครื่ อ ง จึงเขียนจดหมายมาหาผม ผมก็ตอบรับด้วยความปลื้มปิติ เพราะเล็ ง เห็ น ว่ า ในบางคราวที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัวฯ ท่านทรงถ่ายรูปส่วนพระองค์เอง จึงไม่อยากให้ ภาพฝีพระหัตถ์เล็ดลอดออกไปให้บุคคลภายนอกเห็น จึง เป็นจุดก�าเนิดการถวายงานต่อพระองค์ท่าน นับตั้งแต่ปี เมื่อผมมาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ได้ถ่ายภาพทันที ผมต้อง พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา” เริ่มต้นจากการล้างฟิล์มและจัดระบบการล้างฟิล์ม สมัย นั้นเราจ้างร้านจิตต์จงมั่นคง เป็นผู้ล้างฟิล์มส่วนพระองค์ ทั้งหมด เพราะเราไม่มีห้องแล็ปล้าง ผมจึงเสนอไปว่าเรา น่าจะท�าเอง เพราะเมื่อก่อนส่งแต่ห้องภาพจิตต์จงมั่นคง อย่างเดียว ในช่วงที่ผมท�างานอยู่มหาดไทยยังล้างอัดภาพ ได้ครั้งละเป็นร้อย ๆ ใบอยู่แล้ว เนื่องจากที่นั่นงานเยอะ มาก มีรูปมากราว ๆ หมื่นใบ ผมมีวิธีพริ้นท์ภาพใส่กล่องไว้ กล่องละ ๑๐๐ รูป แล้วก็บอกวิธีท�าให้เขาล้างครั้งละ ๕๐ ภาพ เพื่อความรวดเร็ว ซึ่งก็สามารถท�าได้ต่อคืนประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ ใบเลยทีเดียว โดยใช้อุปกรณ์มาประยุกต์ให้ ได้คราวละมาก ๆ กลเม็ดคือ กาละมังซักผ้า น�ามาใช้แทน ถาดน�้ายา เพราะสามารถท�าได้คราวละมาก ๆ เมื่ อ ครั้ น ผู ้ ใ หญ่ ท ่ า นเล็ ง เห็ น ว่ า งานนี้ เราท� า ได้ แน่ น อน จึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ห้ อ งมื ด ครั้ ง ใหญ่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ มาตรฐาน และให้จัดหาอุปกรณ์บางชิ้นใหม่ เช่น เครื่อง อัดขยายภาพขาว-ด�า ที่มีคุณภาพและอีกทั้งยังได้พระบรมคุณน้อมเริ่มถวายงานและเข้าเฝ้าครั้งแรก เมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งตอนนั้นจะมีการฉายพระรูป หมู่ของทุกพระองค์ในงานสวนสนาม นั่นเป็นโอกาสที่ได้เข้า เฝ้าเป็นครั้งแรก ก็รู้สึกตื่นเต้น ตื้นตัน ภาคภูมิใจ เป็นที่สุด รวมทั้งแปลกใจตัวเองด้วยว่าท�าไมถึงได้เข้าถึง ณ จุดนี้เกิน ความคาดหมายเลยจริง ๆ เป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในชีวิต เลยก็ว่าได้ “ผมเริ่ ม ถ า ยภาพพระราชกรณี ย กิ จ ประมาณ ปลายป พ.ศ. ๒๕๐๙ เมื่ อ ตอนที่ มี โ ครงการพระราช ด�าริ ชวยเหลือเกษตรกรดานตาง ๆ ที่แรกคือโครงการ หุบกะพง อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี เปนโครงการจัดพื้นที่ให ราษฎรมีที่ท�ามาหากิน จากนั้นปพ.ศ.๒๕๑๐ จึงไปเริ่ม โครงการที่เชียงใหม โดยใหชาวเขาเลิกปลูกฝนแลวหัน มาปลู ก พื ช เมื อ งหนาวแทน นั บ จากนั้ น ก็ มี โ อกาสตาม เสด็จไปถายภาพพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ทาน ตลอดมา” ส� า หรั บ ภาพที่ คุ ณ น้ อ มถ่ า ยไว้ ต อนตามเสด็ จ นั้น ไม่จ�าเป็นต้องน�าถวายทุก ๆ ครั้งไป พระองค์ท่าน จะเลือกทอดพระเนตรเองในบางครั้ง และจะต้องเก็บไว้

ท�างานถวายเจ้าฟา เจ้าแผ่นดิน

การถ่ายภาพครั้งแรก

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 47


48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เป็นพระราชประวัติหรือเก็บไว้ให้กับ หนังสือพิมพ์บ้างซึ่งจะมีทั้งสื่อมวลชน ของชาวไทย และ ชาวต่างชาติด้วยที่ ได้ขอพระราชทานมา งานส่วนใหญ่ ช่ า งภาพฯ จะเป็นผู้เก็บรักษาไว้ซึ่ง จะมี ก ารจด บั น ทึ ก

และท�ารหัสเอาไว้ว่าถ่ายเมื่อวัน เดือน ปีอะไร หากพระราชกรณียกิจไหนที่ เห็นว่าควรน�าไปเผยแพร่ จึงท�าการ จดบั น ทึ ก ตามรหั ส ฟิ ล ์ ม ของเราเอา ไว้ และให้ เจ้ า หน้ า ที่ ส ารบั ญ เป็ น ผู ้ จั ด เตรี ย มเพื่ อ รอพระราชทานแก่ บรรดาสื่ อ มวลชนต่ า ง ๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ภาพที่พระองค์ท่าน พระราชทานสิ่งของ ต่าง ๆ แก่ราษฎร หรื อ ทรงปลู ก ต้นไม้เป็นต้น พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หัวฯ ท่านจะรับสั่ง บ้ า งเป็ น บางครั้ ง เพื่ อ ให้ ท างส่ ว น ช่ า งภาพฯ ถ่ า ย

สถานที่บริเวณใกล้เคียงที่เสด็จไว้ด้วย พร้อมผู้ตามเสด็จ เช่นเจ้าหน้าที่ของ ส่วนพระราชวังว่ามีใครตามเสด็จบ้าง สถานที่นั้นอยู่ใกล้เคียงอะไรบ้าง อย่า มุ่งแต่ถ่ายพระองค์ท่านอยู่ฝ่ายเดียว ให้ถ่ายเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปประกอบ ไว้ ด ้ ว ย เมื่ อ มี ป ั ญ หาหรื อ พระองค์ สงสัยหรือมีปัญหา เรื่องการถ่ายภาพ พระองค์ ท ่ า นก็ จ ะทรงถามคุ ณ น้ อ ม หรือท่านผู้รู้บางท่านบ้าง มิใช่ว่าถือ องค์ ว ่ า เป็ น กษั ต ริ ย ์ แ ล้ ว จะตรั ส ถาม ใครไม่ได้ ตามปกติ พระองค์ท่านก็ไม่ ได้ทรงถ่ายภาพพระราชกรณียกิจส่วน พระองค์เพียงอย่างเดียว เมื่อเวลาทรง พระส�าราญ พระองค์ท่านจะถ่ายภาพ สนุก ๆ ถ่ายภาพโดยที่ต้องใช้เทคนิค พลิกแพลงบ้าง หรือถ่ายรูปขบขันด้วย เลนส์ ๑๘ มม.บ้าง ถ่ายภาพเครื่อง ดนตรี เช่น แตรบ้าง หรือถ่ายหน้าคน อูม ๆ น่ากลัว ๆ บ้าง ซึ่งภาพฝีพระหัตถ์

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 49


ลั ก ษณะอย่ า งนี้ จ ะไม่ ค ่ อ ยได้ อ อกสู ่ สายตาประชาชนมากนัก เพราะทาง ฝ่ายช่างภาพฯ โดยคุณน้อมเป็นผู้เก็บ ภาพและล้างอัดภาพ ดังกล่าวไว้ถวาย และเก็บรักษาฟิล์มนั้นไว้ในแฟ้มฟิล์ม ส่วนพระองค์

ความรู้สึกที่มีต่อ พระราชกรณียกิจของ พระองค์

ตลอดเวลา ๔๒ ปี ที่ ไ ด้ ท� า งานถวายเบื้ อ งพระยุ ค ลบาทต่ อ องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ อย่ า งใกล้ ชิ ด นั้ น ถื อ เป็ น ความภาค ภู มิ ใจอย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ และมี ค วาม ประทับใจอยู่ตลอด เวลาที่ได้ท�างาน มา และรู ้ สึ ก ถึ ง ความภาคภู มิ ใ จใน ผลงานของตนเอง ที่ มี ค วามประทั บ ใจที่ สุ ด คงจะเป็ น เมื่ อ ปี พ .ศ. ๒๕๒๗ -๒๕๒๙ ที่พระองค์ท่านทรงเปิดห้อง แล็ปส่วนพระองค์ ที่สถานีวิทยุ อ.ส. 50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

คุ ณ น้ อ มได้ มี โ อกาสถวายค� า แนะน� า พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด ท�าหน้าที่ ดูแลเครื่องมือส่วนพระองค์ เนื่องจาก ช่ ว งนั้ น พระองค์ ท ่ า นต้ อ งการศึ ก ษา ด้ า นการถ่ า ยภาพอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ให้ รู ้ ทุ ก ขั้ น ตอนของ กระบวน การ ถ่ายภาพทั้งหมด ตั้งแต่ถ่ายภาพ ล้าง ฟิ ล ์ ม ขยายรู ป อย่ า งถ่ อ งแท้ ซึ่ ง ใน ช่วงเวลานั้นท่านจะเสด็จลงมาที่ห้อง แล็ป ส่วนพระองค์เกือบทุกวัน ตั้งแต่ สองทุ่มถึงประมาณ สี่ทุ่มเป็นประจ�า ในช่วง ๒ ปีนั้น คุณน้อมไม่ได้ไปไหน เลย ต้องอยู่รอเฝ้าถวายงานอยู่ตลอด โดยต้องเตรียมอุปกรณ์ และท�าความ สะอาดทั่ว ๆ ไปถวาย พระองค์ท่าน ยกเว้นวันศุกร์กับวันที่ท่านทรงดนตรี เท่านั้น โอกาสดี ดี เ หล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เพราะจากการที่ได้ท�าดี และมีความ ตั้งใจ มานะอุตสาหะในการท�างาน ท�า หน้ า ที่ ข องตนให้ ดี ที่ สุ ด อย่ า งซื่ อ สั ต ย์

สุจริตตลอด ๔๒ ปีที่ผ่านมา เสียสละ เวลาเพื่ อ ถวายงานต่ อ พระองค์ ท ่ า น ความสุขที่ได้รับคงส่งผลมาถึงทุกวันนี้ เพราะโอกาสที่จะมีต�าแหน่งสูงขึ้นใน หน้ า ที่ นี้ เ ป็ น ต� า แหน่ ง ที่ ต ้ อ งทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานลงมา ว่ า เรามี ค วามเหมาะสมหรื อ มี ค วาม พร้ อ มหรื อ ไม่ มี ค วามสามารถพอ เพียงหรือไม่ พูดก็พูดเราก็เป็นเพี ย ง คนธรรมดา ๆ บ้านนอกแต่โชคดีที่ว่า พระองค์ท่านเป็นนักถ่ายภาพด้วย เรา จึ ง มี โ อกาสได้ ถ วายงานอย่ า งใกล้ ชิ ด ท่านรับสั่งอะไรเราก็ท�าได้ ท่านให้ท�า อะไรเราก็ ส ามารถท� า ถวายได้ เ กื อ บ ทุกเรื่อง งานชิ้ น ยาก ๆ ก็ ค งจะเป็ น การคร๊อป (การตัดส่วน) ของส่วนภาพ กองเพลิง “ไฟสุมขอน” กล่าวคือเมื่อ สมัยที่พระองค์ท่านแปรพระราชฐานที่ พระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัด เชี ย งใหม่ ตอนนั้ น อากาศหนาวมาก


พวกข้ า ราชบริ พ ารมหาดเล็ ก จะเอา ฟืนเพื่อมาผิงไฟกันหนาวกัน หาก แต่ พระองค์ ท ่ า นทรงสะพายกล้ อ งแล้ ว ทรงถ่ายกองเพลิง (ไฟสุมขอน) นั้นไว้ คือตอนนั้นพระองค์ท่านทรงถ่ายด้วย เลนส์ นอร์มอล ภาพที่ออกมาเลยจะ ดูหลวมไปบ้าง คุณน้อมจึงได้อัดภาพ เต็ ม ส่ ว นไปถวาย แต่ พ ระองค์ ท ่ า น กลับขีดครอป (ตัดส่วน) กลับมาว่าให้ ขยายประมาณ ๑ ใน ๔ ส่วน มันก็แค่ ครึ่งเฟรมเท่านั้น คุณน้อมเลยจ�าเป็น ต้องตั้งเครื่องขยายสูงขึ้นไปถึงเพดาน ห้องเลยทีเดียว แล้วอีกทั้งยังเป็นภาพ สีเสียด้วย การที่ต้องต่อโต๊ะขึ้นไปก็ยัง เป็นการยากอยู่แล้ว จึงเป็นการท�างาน ที่ค่อนข้างล�าบากมากทีเดียว ถ้าขยาย เต็ ม เฟรมภาพนั้ น จะต้ อ งใหญ่ เ กื อ บ ๕๐ นิ้ว แต่เราต้องการเพียง ๒๔ นิ้ว

เท่านั้น ซึ่งในสมัยในนั้นยังไม่มีเครื่อง อัดขยายสีสมบูรณ์ จึงเป็นงานชิ้นยาก อีกชิ้นหนึ่งที่ผ่านพ้นมาได้อย่างน่าภาค ภูมิใจจริง ๆ จ� า นวนฟิ ล ์ ม ที่ ใช้ นั บ ตั้ ง แต่ เป็ น ช่ า งภาพส่ ว นพระองค์ ม าปี ล ะ ประมาณ ๓,๐๐๐ ม้วน แต่ปัจจุบันนี้ ลดลงมาเหลือปีละประมาณ ๑,๖๐๐ ม้ ว น เป็ น ตัวเลขโดยรวมของทุก พระองค์ มารวมกั น และ เป็นฟิล์ม ๑๓๕ มม. ห้ อ งที่ ใช้ เก็ บ ภาพ-ฟิ ล ์ ม ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ หญ่ โ ต อะไร ส่วนมากจะ เน้นการเก็บฟิล์มไม่ ค่อยได้เก็บภาพ และที่ พริ้นท์ออกมาส่วนใหญ่จะจัด

ถวายเลย หรือไม่ก็พระราชทานไปยัง หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอมา ในปั จ จุ บั น พระองค์ ท ่ า นยั ง ทรงกล้องอยู่ ทรงถ่ายภาพประเภท ธรรมชาติ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ ตก ภาพก้อนเมฆบ้าง ภาพพระจันทร์ เมื่ อ ครั้ น ทรงประทั บ อยู ่ ที่ หั ว หิ น (พระราชวังไกลกังวล) พระองค์ท่าน ก็ ท รงถ่ า ยภาพท้ อ งฟ้ า ยามเย็ น ตอน พระอาทิ ต ย์ จ ะตกดิ น จะเห็ น เป็ น สี แดง ๆ แต่พระองค์ท่านจะถ่ายเกือบ ทุ ก แนว แนวชี วิ ต หรื อ แนวแคนดิ ด แนวธรรมชาติก็มี ระยะหลังพระองค์ ท่ า นทรงถ่ า ยภาพดิ จิ ต อลบ่ อ ยขึ้ น เพราะว่ามีความสะดวก น�้าหนักเบา และสามารถถ่ายได้ครั้งละมาก ๆ เวลา พระองค์ท่านทรงส�าราญ ก็จะทรงถ่าย นก ถ่ายสุนัข หรือนักวิ่งเวลาเย็น ๆ บ้าง แต่หากเป็นงานส�าคัญ ๆ พระองค์ ท่านจะทรงกล้องที่ใช้เป็นฟิล์ม ภาพที่ ท รงฉลองพระองค์ เต็มพระยศส่วนใหญ่คุณน้อมจะเป็น ผู้ถ่าย จะเป็นคนจัดการเองทุกอย่าง โดยปกติ พ ระองค์ ท ่ า นจะทรงถ่ า ย ทุกวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิม พระชนม์ พ รรษา จะทรงถ่ า ยเช่ น นี้ เป็นประจ�าทุกปี และเป็นหน้าที่เรา ต้ อ งเตรี ย มงานรอถวายไว้ เ ลย โดย พระองค์ท่านจะทรงระบุสถานที่เอา ไว้ ว ่ า ปี นี้ จ ะทรงฉายพระรู ป ตรงไหน พระองค์ ท ่ า น จะทรงเสด็ จ ฉายพระรู ป ประมาณ ๑๑.๓๐ น. คุณ น้อมจะต้องไปถึงประมาณ ๙.๓๐ น. ไปเตรียมงานล่วง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 51


หน้าประมาณ ๒ ชั่วโมง ส�า หรับ การจัดท่าทางก่อนการฉายพระรูปหรือ การวางพระองค์ว่าควรหันพระพักตร์ไปทิศไหนหรือวาง พระหัตถ์ไว้ตรงไหน พระองค์ท่านจะเป็นผู้จัดวางท่าทาง ด้ ว ยพระองค์ เ อง ไม่ ต ้ อ งถวายค� า แนะน� า นอกเสี ย จาก เป็นการฉายพระรูปหมู่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านจะทรง ช่วยจัดท่าทางถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วย และจะทรงจัดให้ด้วยว่าพระองค์ไหนควรจะประทับ อยู่ตรงไหน แต่ถ้าก่อนฉายพระรูปเรายังเห็นว่าทรงประทับ ห่างกัน ก็สามารถทูลประทานชิดกันได้ คุ ณ น้ อ มใช้ เวลาเพี ย งแค่ ๓ ปี จึ ง สามารถใช้ ราชาศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ก็มีพลั้ง เผลออยู่บ้าง เหมือนกัน ต้องพยายามแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะการถวาย งานต้องใช้ราชาศัพท์เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติทุกครั้ง อาจารย์จิตต์ จงมั่นคง เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงกล้อง พระองค์ท่านมักจะถ่าย ภาพเพียงแค่ครั้งเดียวหรือ เรียกอีกอย่างว่าช็อตเดียว จะ ไม่ทรงโปรดให้ถ่ายภาพเดียวกันซ�้า ๆ หลายช็อต อย่างนัก ถ่ายภาพทั่วไป คุณน้อมบางครั้งก็เผลอกดซ�้าภาพเดียวกัน ๒ ครั้ง พระองค์ท่านทรงได้ยิน ท่านจะทรงยกพระหัตถ์แล้ว หยอกเอาว่า “ไมเอาใหถายแคเพียงครั้งเดียวไมตองถาย เผื่อ” แม้ภาพฝีพระหัตถ์ทรงถ่ายของพระองค์เองก็จะทรง ถ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ส�าหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพส่วนพระองค์ฯ พระองค์ ท่านจะทรงเป็นผู้ตรวจเช็ค ดูแลด้วยพระองค์เอง นอกจาก กล้ อ งไหนถึ ง เวลาต้ อ งเปลี่ ย นแบตเตอรี่ พระองค์ ท ่ า นก็ จะพระราชทานลงมาให้เราด�าเนินการ ดังนั้นคุณน้อมจึง ต้องเตรียมแบตเตอรี่ส�ารองไว้เสมอเมื่อตามเสด็จ และต้อง เช็คก่อนเสมอว่าวันนี้พระองค์ท่านจะทรงกล้องดิจิตอล หรือ ฟิล์ม จะได้เตรียมได้ถูกต้อง ตลอดเวลาที่ ไ ด้ ถ วายงานแด่ พ ระองค์ ท ่ า นมานี้ ท่านได้ให้ค�าแนะน�าว่าอย่าอยู่เฉย ๆ ต้องพยายามศึกษา หาความรู้จากต�าราหลาย ๆ ภาษา หลาย ๆ แห่งน�ามารวม กัน ของอังกฤษบ้าง ฝรั่งเศสบ้าง ไทยบ้าง ถ้าแนวทางวิธีการ มันตรงกันแสดงว่าวิธีการนั้นใช้ได้จริง คุณน้อมยังไม่คิดจะเกษียณตัวเองเพื่อพักผ่อนใน ขณะนี้ อันเนื่องมาจากยังมองไม่เห็นว่าใครจะเหมาะสม มาท�างานในต�าแหน่งนี้แทน อีกทั้งยังไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย กับการท�างาน ณ จุดนี้ และยังจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน อยากจะท�างานในหน้าที่นี้อยู่ต่อไป แม้ว่าจะถวายงานมา จนปัจจุบัน ๔๒ ปีแล้วก็ตาม ยังเคยชินกับการลุยงานตาม เสด็จฯ อยู่ตลอดเวลา ส่วนพระองค์ท่านก็ยังทรงเรียกใช้ อยู่ตลอด คงเป็นเพราะพระองค์ทรงคุ้นเคยกับการได้ถวาย งานมาตลอด อันนี้ถือเป็นความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ ได้ และอีกทั้งยังเป็นแรง ก�าลังใจให้ท�างานรับใช้เบื้องพระ ยุคลบาทต่อไป


ในช่ ว งตามเสด็ จ ฯ ไปยั ง ถิ่ น ทุ ร กั น ดารต่ า ง ๆ ขึ้ น เขาลงห้ ว ย เหน็ดเหนื่อยมากทั้งตัวพระองค์ท่าน เอง หรื อ แม้ แ ต่ ข ้ า ราชบริ พ ารก็ ต าม ที พระองค์ ท ่ า นจะทรงให้ ก� า ลั ง ใจ เมื่ อ ยามเสด็ จ ผ่ า นก็ จ ะทรงแย้ ม พระ สรวล และตรัสถามว่าเหนื่อยไหม หิว แย่เลยนะ บ่าย ๓ โมงแล้วยังไม่ได้ กิ น ข้ า วกั น เลยใช่ ไ หม นั่ น ก็ นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเป็ น ความ ปลาบปลื้มที่พระองค์ท่านทรงห่วงใย ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ “ผมอยากจะเสนอให น� า ผลงานเกาๆของพระองค์ทานมาน�า เสนอใหเด็กรุนใหมๆไดดู พระราช กรณียกิจตั้งแตป ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ ซึ่งเปนชวงที่ทานทรงงานยากล�าบาก มาก ตองน�าผลงานเกาๆมาฟนฟู ผม อยากให มี ใ ครเป น แม ง านน� า เสนอ พระราชกรณี ย กิ จ เก า ของพระองค์ ท า นอาจจะเป น รั ฐ บาลก็ ไ ด หรื อ กระทรวงไหนก็ได เด็กรุนหลังจะได รูวาสมัยกอนนั้นประเทศของเราเปน อยูอยางไร เจริญมาไดอยางไร จะ

ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางเปน ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานส่ ว น รูปธรรม” ช่ า งภาพส่ ว นพระองค์ ขึ้ น อยู ่ กั บ กอง งานส่ว นพระองค์ มีเจ้าหน้าที่ ถ วาย งานในส่วนนี้จ�านวน ๒๒ ท่าน โดย ได้มีการจัดแยกเจ้าหน้าที่ช่างภาพไว้ ถ้าประชาชนอยากจะถวาย เพื่ อ ตามเสด็ จ ในแต่ ล ะพระองค์ เ พื่ อ ให้กับพระองค์ท่าน ผมอยากจะให้ทุก ให้ ทุ ก คน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน คนมีความรักใคร่สามัคคีกันเพื่อถวาย และได้ท�างานกันได้อย่างหลากหลาย พระองค์ท่าน พระองค์ทรงอยากจะ ไม่จ�าเจ ส�าหรับตัวคุณน้อมเอง ท่าน เห็นคนไทยอยู่ดีกินดี สามัคคีกัน ไม่ ก็ยังรับหน้าที่ตามเสด็จถ่ายภาพพระ อยากให้มีสีใดสีหนึ่ง อยากให้รวมกัน ราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จ เป็ น สี น�้ า เงิ น สี ข องพระมหากษั ต ริ ย ์ พระเจ้าอยู่หัวฯ แม้ว่าในปัจจุบันท่าน เพียงเท่านี้ก็เท่ากับเราได้ถวายงานแก่ จะเกษียณอายุแล้ว แต่ก็ยังได้รับพระ มหากรุณาธิคุณให้ต่ออายุ ราชการเพื่อ พระองค์ท่านแล้ว ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนี้อยู่ต่อไป ปั จ จุ บั น คุ ณ น้ อ มก็ ยั ง ด� า รง ต� า แหน่ ง เดิ ม ท� า หน้ า ที่ เ ดิ ม รั บ ผิ ด “อยาคิดวาตนเองเกง บาง ชอบในหน้ า ที่ ถ วายงานต่ อ พระองค์ ภาพที่ออกมาดูแลวสวยใชวาจะถูก ท่านเฉกเช่นที่ได้ท�ามาตลอด ยังเป็น ตองเสมอไป อาจเปนการฟลุคก็ได ราชการอยู่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจ การถายภาพตองมีพื้นฐานที่จ�าเปน ถือได้เลยว่าเป็นโบนัสที่ได้ท�างานถวาย ตองมีมุมมองที่ดี มีมิติที่ดูสวย ตอง พระองค์ ท ่ า นมาเป็ น เวลายาวนาน สร า งเรื่ อ งราวให กั บ ภาพได และที่ พระองค์ท่านก็เลยยังทรงพระเมตตา ส�าคัญตองรับฟงและเห็นคุณคาของ ให้ท�างานถวายต่อไป รุนพี่ดวย”

ข้อคิดจากผู้ถวายงาน ใกล้ชิด

ข้อแนะน�าจากคุณน้อม ถึงนักถ่ายภาพรุ่นใหม่

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 53


เรื อ ่ งราวรอบตั ว โดย ธิดามนต์ พิมพาชัย

“สมุนไพร...อาหารและฐานชีวิต” ปัจจุบัน ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยใช้ยา สมุนไพร และรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกกันมากขึ้น แต่ “พ.ร.บ. วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ....” ความหวังที่ จะท� า ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ มาตรฐานวิ ช าชี พ และ คุ้มครองผู้รับการรักษา กลับถูกเพิกเฉยมากว่า ๔ ปีแล้ว อนาคตของแพทย์ทางเลือกจึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่ว่า จะมีนโยบายอย่างไร เพราะการแพทย์ถือเป็น เรื่องใหญ่ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ของประชาชนโดยตรง นอกจากการมี ก ฎหมาย รั บ รองเพื่ อ ให้ เ กิ ด มาตรฐานการ รั ก ษ า แ ล ้ ว ฐานทรัพยากร สมุ น ไพรที่ จ ะน� า มา ปรุงยา ยังจ�าเป็นต้องได้ รับการคุ้มครองด้วย แต่ กฎหมายที่จะสนับสนุน และ 54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

คุ้มครองที่ดินส�าหรับปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการอนุรักษ์ กลับ ยังไม่มีความชัดเจนอีกเช่นกัน

ผาปาสมุนไพร ปลูกไว ใหลูกหลาน

“ทางการบอกวา รากไม ยาตม ยาฝน มันไม สะอาด ไมไดมาตรฐาน หมอยาหลายคนกลัวต�ารวจจับ ไมกลารักษาคนดวยสมุนไพร ก็หายตามกาลเวลา” คือเสียงสะท้อนจาก พออํานวย พลหลา ประธาน ชมรมหมอพื้ น บ า น จ.อุ ด รธานี เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก�าลังจะหายไป กว่าจะรวบรวมเป็น เครือข่ายหมอพื่้นบ้านได้ ใช้เวลานานกว่า ๒ เดือน และ หากไม่ได้รับการสืบทอด อีกไม่นานก็คงหายไปทั้งระบบ เพราะหน้าที่ของหมอยา ก็ไม่ใช่แค่รักษาคนป่วย แต่รวม ไปถึงการดูแลทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ เพราะถ้าไม่มีป่า ก็ จะไม่มีสมุนไพร

เมื่อไม่มีสมุนไพร ก็ไม่มียารักษาโรค

เสียงของพ่ออ�านวยแสดงความกังวลว่า หากยัง


ไม่มีกฎหมายสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชเหล่านี้ อีกไม่นาน ต้องสูญพันธุ์เข้าสักวัน ส่วนป่าหัวไร่ปลายนาที่เคยหวังว่า จะเป็นพื้นที่ ใหม่ส�าหรับการอนุรักษ์พืชสมุนไพร ประธานหมอยากล่าว ว่าไม่สามารถท�าได้อีกแล้ว เพราะการท�านาของเกษตรกร ยุคปัจจุบัน ท�าให้พื้นดินบริเวณดังกล่าวเสื่อมโทรม จาก ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าหญ้าที่ใช้ในไร่นา ส่วนพื้นที่ป่าอื่นๆ ก็ ถูกรุกด้วยพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารา ขาดระบบนิเวศน์ ที่จะท�าให้พืชสมุนไพรเติบโต ครั้นจะน�ามาปลูกในรั้วบ้าน ประธานหมอยาบอกอีกเช่นกันว่า เคยลองมาหลายชนิด แล้ว แต่ไม่ได้ผล เพราะจะได้ยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ จากปัญหาดังกล่าว โครงการผาปาพันธุไม “ปลูก ยารักษาปา” จึงเกิดขึ้น โดยเครือขายสุขภาพวิถีไทย เครือ ขายหมอพื้นบาน ๔ ภาค และมูลนิธิเพื่อสุขภาพไทย เพื่อ ขยายพันธุ์สมุนไพรที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ให้กลับมาใช้ ประโยชน์ในชุมชนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมปฏิบัติบูชา ด้วยการปลูกพืช โนโอกาสที่ปี ๒๕๕๕ นี้ จะเป็นปีครบรอบ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี โดยจะปลูกใน เขตป่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ รวม ๑๑ พื้นที่ทั่วประเทศ พื้นที่ละ ๒,๖๐๐ ต้น โดยงานนี้มีพระไพศาล วิศาโล เปน ประธานโครงการฯ นายวีรพงษ เกรียงสินยศ กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิสุขภาพไทย อธิบายว่า “เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับ พื้ น ที่ เ พาะปลู ก สมุ น ไพรยั ง ไม มี ค วามชั ด เจน ก็ จ ะท� า ผาปาปลูกตนไมที่ก�าลังจะสูญพันธุ์เอง ไมรอในแงของ กฎหมาย” เนื่องจากสมุนไพร คือ อาหารและยาของทุกคน มารวมพลังปลูกให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นต่อไป ซึ่งต้นไม้ที่จะ น�าไปปลูกนั้น มีเหมาะสมกับ สภาพ แวดล้อมป่าในแต่ละพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ จะเน้น ปลูก ฮ่อสะพายควาย ฝาง ข้ า วเย็ น เหนื อ ว่านชักมดลูก อบเชย ฯลฯ ส่วนภาคอีสาน จะเน้ น พวกมะขาม ป้ อ ม รางจื ด ยางนา ต้ น เต็ ง ต้ น แดงฯลฯ ประธานมู ล นิ ธิ สุ ข ภาพ ไทยยังฝากบอกว่า ทั้ง ๑๑ พื้นที่ ทั่วประเทศ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหวและการเติบโตของ พั น ธุ ์ พื ช ที่ ป ลู ก ได้ ผ ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง มูลนิธิ (http://www.thaihof.org) และหาก

ใครสนใจอยากร่วมสมทบทุนก็สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังกล่าวได้เช่นกัน

อาหาร ฐานสมุนไพร

“สมัยกอนคนกินสมุนไพรเปนอาหาร ไมไดกิน เปนยาเชนในปจจุบัน” สุบินทร ฤทธิ์เย็น กลุมเมล็ดพันธุ พื้นบาน จ.พิษณุโลก สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตที่เป็น อันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ โดยเฉพาะ วั ฒ นธรรมการกิ น จะเห็ น ได้ จ าก อาหารแต่ละชนิดจะอุดมไปด้วย ยาสมุนไพร และสารอาหารที่ ช่วยบ�ารุงร่างกาย เช่น เครื่อง เทศน์ เครื่องแกง และผักพื้น บ้านชนิดต่างๆ ต่างจากคนยุค ปัจจุบันที่ใช้ชีวิตเสี่ยงต่อการ เกิดโรค เช่นนอนดึก กินอาหาร ไม่มีประโยชน์ แต่อยากมีสุขภาพ ดี จึงต้องเสียเงินซื้อยาบ�ารุงร่างกาย ทั้งที่อาจไม่ช่วยอะไร “คนสมัยนี้จะกินปลา ยังตอง ถามวา มีโอเมกาเทาไหร เพราะถูกสอนให คิดแตเรื่องสารอาหาร แตไมเคยปรับเปลี่ยนวิถีการ ด�ารงชีวิตของตัวเองเลย”

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 55


ผักเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่ต้องการในท้องตลาด คนก็ปลูกกัน น้อยลง ถ้าไม่หันมาอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน หรือส่งเสริมให้คน ปลูก อีกไม่นานก็จะหายไป “ผักพื้นบานปลูกงาย หรือบางครั้งก็เกิดเองตาม ธรรมชาติ ตามฤดูกาล ทนทานตอโรค ไมตองใชยาฆา แมลง แตผักตามทองตลาดตองฉีดยาสารพัด เพื่อปองกัน แมลง และใหมีขายในทุกฤดูกาล ผูบริโภคสวนใหญจึง ไมมีสิทธิ์เลือก แทนที่กินผักจะแข็งแรง แตเปนการ สะสมสารพิษโดยไมรูตัว” สุบินทร์กล่าว ส่วน ชูเกียรติ โกแมน เพื่อน เกษตรกรจากกลุ  ม เดี ย วกั น เล่ า ว่ า เขาเลื อ กปลู ก ผั ก พื้ น บ้ า น เพราะเห็ น ว่ า ก� า ลั ง จะ “ผั ก พื้ น บ า นเหล่ า นี้ กํ า ลั ง จะสู ญ พั น ธุ ์ ต าม สู ญ พั น ธุ ์ ส ่ ว น ห นึ่ ง ต้องการอนุรักษ์ไว้ อีก กระแสทุนนิยม” เขาให้ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเราไม่ได้กินอาหาร ส่วนหนึ่งเพื่อ อย่างที่อยากกิน แต่กินอาหารที่ตลาดก�าหนดให้ ท�าให้เด็ก ต้ อ งการ รุ่นใหม่ รู้จักผักกินใบเพียงไม่กี่ชนิด เช่น คะน้า กวางตุ้ง และ กะหล�่าปลี เพราะตามท้องตลาดมีขายอยู่แค่นั้น แม้ในความ เป็นจริงยังมีผักอีกหลากหลายชนิดมาก โดยเฉพาะผักพื้น บ้าน เช่น ผักกระโดน ผักปัง ดอกแค ชะพลู แต่เมื่อ

เกษตรกรหนุ่มเมืองพิษณุโลก เล่าถึงภูมิปัญญา อาหารที่คนทั่วไปคุ้นเคย แต่อาจไม่ทราบถึงประโยชน์และ สรรพคุณของมัน อย่าง “แกงสมมะรุม” ว่า “มะรุม” เป็น พืชที่มีวิตตามินซีสูง จะออกผลในช่วงปลายฝนต้นหนาว ช่วงนั้นคนจะเจ็บป่วยง่ายเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยน โรค ยอดนิยมคือโรคหวัด แกงส้มมะรุมเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการดูแลสุขภาพช่วงนี้ เพราะวิตามินซีในมะรุมจะช่วย บรรเทาอาการแก้หวัด ส่วนพริก ข่า ในเครื่องแกงจะช่วย ขับเหงื่อ และรสเปรี้ยวของน�้าแกง ท�าให้รับประทานง่าย เพราะคนเป็นหวัดจะไม่ค่อยรู้รสอาหาร แต่คนทั่วไปกลับ เลือกที่จะรับประทานมะรุมอัดเม็ดมากกว่า เพราะสะดวก สบายกว่า ในวิถีชีวิตที่เร่งรีบ

56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ลดต้นทุนการผลิต เพราะ เกษตรกรที่ปลูกพืชผักตามตลาด ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงค่าปุ๋ย ค่ายา แทบทั้งสิ้น “เกษตรกรไมไดอะไร นอกจากบริษัทผูจ�าหนาย ปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ์ ปุย และยาฆาแมลง” นอกจากนี้ เขายังย�้าว่า รัฐบาลต้องจริงใจในการ แก้ปัญหา โดยเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกร และผู้สนใจ มี ความรู้อย่างจริงจัง เช่นสนับสนุนให้หันมาปลูกพืชท้องถิ่น และ ให้ความรู้เรื่องการตลาดแก่เกษตรกรด้วย ตลอดจน ส่งเสริมให้ผู้คนหันมารับประทานผักพื้นบ้านที่ปลอดภัย กันมากขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้มีผักที่เต็มไปด้วยสารเคมีเต็ม ท้องตลาด ส่วนผักอินทรีย์ก็ราคาแพงเกินไป จนคนส่วน ใหญ่เข้าไม่ถึง อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เขามองว่ า เป็ น เพราะการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชิวิตที่เร่งรีบ ท�าให้คนไม่มีเวลา มานั่งฉุกคิดเรื่องสุขภาพ ทั้งที่เป็นเรื่องง่าย และท�าได้แค่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

กินขาวหลากสายพันธุ์ แบ่งปนใหเกษตรกร

หลายคนคงนึกไม่ถึงว่า “ข า ว” ที่เป็นอาหาร หลักของคนไทย จะมีหลากหลายกว่า ๒๐,๐๐๐ สายพันธุ์ ส�าหรับคนทั่วไปคงรู้จักพันธุ์ข้าวอันโด่งดังอย่างข้าวหอม มะลิ หรือ ข้าวหอมปทุมกันบ้าง แต่ส�าหรับพันธุ์พื้นบ้าน แท้ๆ อย่าง “ปอโปโหละ เหลืองออน เจกเชย หอมใบ เตย เหนียวแดง เล็บนก และปากนก” เชื่อว่า หลายคน คงไม่เคยได้ยินมาก่อน ข้าวแต่ละชนิด มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป เช่น ข้าวเล็บนก จากปักษ์ใต้ จะมีลักษณะที่ไม่นุ่มเกินไป ไม่ แข็งเกินไป ถ้ากินกับแกงแล้วจะไม่เละ ส่วน ปือโปะโหละ เป็นชื่อพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งของชาวปากะญอที่ปลูกในแถบ ภาคเหนือ บริเวณพื้นที่สูงเช่นตามแนวเขา คนทั่วไปรู้จักใน นามของข้าวไร่ ที่มีเมล็ดสั้นเหนียวและนุ่มคล้ายข้าวญี่ปุ่น เจ๊ ก เชยเบา ปลู ก ในที่ ลุ ่ ม ภาคกลางมี ลั ก ษณะเหนี ย วนุ ่ ม บางครั้งนิยมน�ามาท�าเป็นเส้นขนมจีน จะได้เส้นที่เหนียว นุ่มไม่เหมือนใคร ส่วนสาเหตุที่ท�าให้คนไทยรู้จักข้าวเพียง ไม่กี่สายพันธุ์เพราะข้าวพันธุ์พื้นบ้านเหล่านี้ ไม่มีขายตาม ท้องตลาดทั่วไป

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 57


“ไม่เพียงไม่มขี าย แต่กาํ ลังหายไปจากทองทุง่ ”

วิชุดาตั้งข้อสังเกตว่า ในระยะหลังชาวนาปลูกข้าว ตามความต้องการของตลาด ตามค�าแนะน�าต่อๆ กัน ว่า จะได้ราคาดี ทั้งที่ข้าวบางชนิด ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ไม่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและโรคพืช ต้องเสียค่าใช้ จ่ายสูงในการดูแล ส่วนข้าวพันธุ์พื้นเมือง คนก็ไม่รู้จัก และ ไม่นิยมรับประทาน ชาวนาจึงผลิตกันน้อยลง “ในอดี ต คนไทยปลูกขา วไวรับประทาน ไม ไดเนนขาย พันธุ์ขาวที่ปลูกจึงเปนพันธุ์ในทองถิ่น ซึ่ง ทนทานตอโรค ปลูกงายไมตองใชยาฆาแมลง” หากมีการสนับสนุนให้ผู้คนหันมารับประทานข้าว พื้นบ้าน ก็จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตลงได้ มาก โดยเฉพาะต้นทุนจากการใช้สารเคมี และเมล็ดพันธุ์ ข้าว ที่มาจากกลุ่มบริษัททุนขนาดใหญ่ ต่อให้ขายได้ราคา ดี ก็ยังไม่คุ้มกับต้นทุนที่จ่ายไป ปัญหาที่ท�าให้ ข้าวพันธุ์พื้นบ้านไม่เป็นที่รู้จัก เธอ กล่าวว่า เกิดจากช่องว่าง และการขาดสื่อกลาง ที่เรียกว่า ระบบตลาด และถ้าถามว่ารัฐบาลควรช่วยเกษตรกรราย ย่อยเหล่านี้อย่างไร วิชุดาตอบว่า ต้องท�าให้ผู้ผลิตตัวจริง ที่ไม่ใช่กลุ่มทุน ได้มาพบกับผู้บริโภคตัวจริงที่ไม่ใช่กลุ่มทุน หรือพ่อค้าคนกลาง และท�าให้ข้าวพื้นบ้านได้เป็นที่รู้จัก และผู้คนนิยมหันมาบริโภค แค่นี้ก็เท่ากับเป็นการแบ่งเงินจากกระเป๋านายทุน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี มาใส่กระเป๋าเกษตรกร แล้ว และยังช่วยให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีก 58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ด้วย เพราะการกินอาหารหลากหลายสายพันธุ์ ย่อมดีกว่า การรับประทานแบบเดียวซ�้าๆ ไม่ว่าเป็น “สมุนไพร” หรือ “อาหาร” ล้วน เป็นเรื่องเดียวกัน และมีสภาพปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ สมุนไพรไม่มีพื้นที่ยืนในป่า เพราะถูกรุกด้วยพืชเศรษฐกิจ ในขณะที่ ข ้ า วและพั น ธุ ์ พื ช พื้ น บ้ า น ก็ ข าดพื้ น ที่ ยื น ใน ท้องตลาด ส่วนนโยบายรัฐบาล ที่ควรจะส่งเสริมภูมิปัญญา ท้ อ งถิ่ น กลั บ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ ก ลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม และ ผู้ผลิตสารเคมี

น่าคิดว่า ประเทศที่เคยมีคําขวัญ “ในนํ้ามี ปลา ในนามีขาว” จะเปนอย่างไร ในอนาคต


เคล็ด...(ไม่ลับ)

โดย : PORY

ดื่มนํ้าเร็วอันตรายถึงชีวิต จริงอยู่ที่นักสุขภาพหลายๆ คนเคยให้ข้อมูลไว้ว่า คนเราควรจะดื่มน�้าได้วันละ ๘ แก้ว จึงจะดีต่อร่างกาย แต่ นั่นหมายถึง การค่อยๆ ดื่มไปตลอดทั้งวัน ไม่ใช่ว่าทั้งวันไม่ ดื่มเลย แล้วมาชดเชยในครั้งเดียว จะท�าให้เกิด ภาวะน�้า เป็นพิษ ได้

เนื่องจากการดื่มน�้าอย่างรวดเร็ว ในเวลาอั น สั้ น นั้น จะท�าให้น�้าในเซลล์และภายนอกเซลล์ขาดความสมดุล ปริมาณน�้าในเลือดเพิ่มสูงขึ้นกะทันหัน ท�าให้ความเข้มข้น ของเลือดลดลง ซึ่งผลสุดท้ายจะส่งผลเสียต่อร่างกายแบบ ฉับพลัน คือ กล้ามเนื้ออาจเกิดตะคริว กระตุกเกร็ง และ หากอาการนี้เกิดกับอวัยวะภายในที่ส�าคัญ เช่น สมอง หัวใจ หรือ ปอด แล้วล่ะก็ อาจจะท�าให้ระบบหายใจล้มเหลวและ เสียชีวิตได้ภายในเวลาอันสั้น

ดังนั้น .. ค่อยๆ ดื่มทีละนิดนะ อย่าซัด ทีเดียวรวดเลย อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี www.ariyaplus.com IS AM ARE : 59


เรื อ ่ งดี ๆ มี ไ ว้ แ บ่ ง ปั น .... เพื่อนสมาชิก....

คนเปนพ่อ...ควรอ่าน 60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ลูกชาย : พ่อครับ ผมขอถาม อะไรหน่อยได้มั้ย ? พอ : แน่นอน ได้สิ, ลูกจะ ถามอะไร ลู ก ชาย : พ่ อ ครั บ ใน ๑ ชั่ ว โมงพ่ อ หาเงิ น ได้ เ ท่ า ไหร่ เ หรอ ครับ ? พอ : มันไม่ใช่ธุระอะไรของ ลูก ท�าไมถึงถามอะไรแบบนี้ ? ลูกชาย : ผมแค่อยากรู้ ได้ โปรดบอกผมเถอะครับ ใน ๑ ชั่วโมง พ่อหาเงินได้เท่าไหร่เหรอครับ ? พอ : ถ้าลูกต้องรู้ให้ได้ พ่อก็ จะบอกให้ฟังใน ๑ ชั่วโมง พ่อหาเงิน ได้ ๑๐๐ บาท ลูกชาย : โห !!! (ท�าหน้า เศร้าพร้อมกับก้มหน้าลง) ลูกชาย : พ่อครับ ผมขอยืม เงินพ่อ ๕๐ บาทได้มั้ย ? พอของเขาโมโหอยางมาก พ อ : ถ้ า ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ลู ก ถาม เพียงเพราะ อยากจะขอยืมเงิน พ่อ เพื่อไปซื้อของ เล่ น ห่ ว ยๆ หรื อ สิ่ ง ของไร้ ส าระ พวกนั้ น ลู ก ควร จะน� า ตั ว เองตรง กลับไปที่ห้อง และ เข้านอน พร้อมกับ คิดว่าท�าไมถึงเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ พ่อท�างานหนักทุกวัน เพื่อเลี้ยงลูกที่มี นิสัยอย่างนี้เหรอ เด็ ก ชายตั ว น้ อ ย เงี ย บลง และค่ อ ยๆเดิ น ขึ้ น ไปที่ ห ้ อ งของเขา

และปิดประตูลง พ่ อ นั่ ง ลงด้ ว ยความ โมโห นึ ก ย้ อ นคิ ด ถึ ง ค� า ถาม ของลูกชาย เขากล้าถามกับ เราอย่างนั้นได้อย่างไร เพียง เพื่อแลกกับเงินบางส่วน ผ่านไป ๑ ชั่วโมง... อารมณ์ ข องพ่ อ เริ่ ม สงบลง และเริ่มคิดได้ว่า บางทีอาจจะมีบาง สิ่งที่มีราคา ๕๐ บาท ซึ่งลูกอยากได้ จริงๆ และความจริงแล้ว เขาก็ไม่เคย ถาม หรือ ขอเงินเรามาก่อนเลย ดัง นั้นเอง พ่อจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปหา ลูกน้อยที่ห้องนอน พ อ : ยั ง ไม่ น อนอี ก เหรอ ลูก ? ลูก : ไม่ครับพ่อ ผมยังไม่ นอน พอ : พ่อมาคิดดูแล้ว บางที พ่อคงท�างานจนเหนื่อยเกินไป ถึงได้ พูดกับลูกแรงขนาดนั้น นี่เงิน ๕๐ บาท ที่ลูกขอยืมพ่อ เอาไปสิ หนุ ่ ม น้ อ ยฉี ก ยิ้ ม ด้ ว ยความ ดี ใจ พร้ อ มกั บ ลุ ก ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ทันใดนั้นเอง เขาก็รีบดึงแบงค์ยับๆ จ�านวนหนึ่ง และ เศษเหรียญเล็กๆ น้อยๆ ออกมาจากใต้หมอนของเขา เขานั่งบรรจงนับมันอย่างช้าๆ แล้ว ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพ่อ ในขณะ เดียวกันกับที่พ่อ เริ่ ม จะโมโหขึ้ น อี ก รอบ เพราะ เห็ น ลู ก ชายซ่ อ น เงิ น จ� า นวนหนึ่ ง ไว้ใต้หมอน พ อ : ลู ก จะเอาเงิ น เยอะ แยะขนาดนี้ไปท�าอะไรในเมื่อลูกก็มี มันอยู่มากแล้ว (พ่อถามด้วยอารมณ์ เริ่มโกรธ) ลูกชาย : เพราะผมมีไม่พอ ครับพ่อ แต่ตอนนี้ผมมีครบแล้ว พ่อ

ครับ นี่เงิน ๑๐๐ บาท ผมขอซื้อเวลา ท�างานของพ่อ ๑ ชั่วโมง พรุ่งนี้ตอน เย็น พ่อช่วยกลับบ้านมาหาผมเร็วๆ นะครับ ผมเพียงแค่อยากจะกินข้าว เย็นกับพ่อครับ พ ่ อ ห ยุ ด นิ่ ง ไ ป ชั่ ว ข ณ ะ เพราะความเจ็บปวดที่หน้าอก รู้สึก เหมือนดวงใจของเขา มันจะแตกออก เป็นเสี่ยงๆ พ่อรีบคุกเข่าลง โผเข้ า กอดลูกชายทั้งน�้าตา พร้อมกับขอให้ ลูกชายสุดที่รักยกโทษให้ตัวเขา

นีเ่ ป็นเพียงเรือ่ งสัน้ ๆ ทีอ่ ยาก เตือนให้คุณคิดว่าเราไม่ควรปล่อยให้ เวลาผ่านไปอย่างไร้ความหมาย พรุ่ง นี้ หากคุณตายลงที่ท�างานของคุณก็ สามารถหาคนมาท� า งานแทนที่ ช ่ ว ง เวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย แต่ส�าหรับครอบครัวและคน ที่คุณรัก พวกเขาเหล่านั้น ไม่สามารถ หาใครมาแทนที่ช่วงเวลาที่สูญเสียไป จากคุณได้ ลองถามตั ว เองดู ว ่ า ทุ ก วั น นี้ ตั ว ของคุ ณ ใช้ เ วลาไปกั บ สิ่ ง ใดมากกว่ า กั น ระหว่ า ง การท� า งาน หรือว่า ครอบครัว ? แล้วถามใจตัวเองอีกครั้ง ว่า สิ่งใดกันแน่ ที่มีความส�าคัญกับชีวิต ของคุณมากกว่ากัน ? Cr.Rish Valentine

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 61


นิพระนิทพานโบราณคดี นธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


นิทานที่ ๑ เรื่องพระพุทธรูปประหลาด เมื่อฉันเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขึ้นไป ตรวจราชการมณฑลพายัพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ เวลา นั้นยังไม่ได้ท�ารถไฟสายเหนือต้องไปทางเรือแต กรุงเทพฯ จนถึงเมืองอุตรดิตถ์ แล้วฉันขึ้นเดินทางบุกไปเมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองล�าปาง เมืองล�าพูน เดินทางเกือบเดือนหนึ่ง จึงถึงเมืองเชียงใหม่ ขากลับลงเรือล่องล�าแม่น�้าตั้งแต่เมือง เชียงใหม่ลงมาทางเมืองตาก เมืองก�าแพงเพชร มาร่วมทาง ขาไปที่ปากน�้าโพเมืองนครสวรรค์ แต่นั้นก็กลับตามทาง เดิมจนถึงกรุงเทพฯ ฉั น เคยได้ ยิ น ว่ า ทางเมื อ งเหนื อ ทั้ ง ในมณฑล พิษณุโลกอันเคยเป็นเมืองพระร่วง และมณฑลพายัพอัน เป็นแหล่งช่างเชียงแสนมีพระพุทธรูปโบราณอย่างงามๆ มากกว่าทางอื่น คนหาพระพุทธรูปมักเที่ยวเสาะหาทาง นั้น นับถือกันว่าต่อเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพ็ชรจึง จะดี ถ้าหาได้พระขัดสมาธิเพ็ชรอย่างย่อมขนาดหน้าตัก ในระหว่าง ๖ นิ้วจนถึง ๑๐ นิ้ว ด้วยดียิ่งขึ้น แต่ฉันขึ้นไป ครั้งนั้นตั้งใจจะไปเสาะหาพระพุทธรูปที่ลักษณะงามเป็นจะ ส�าคัญไม่เลือกว่าจะต้องเป็นพระนั่งขัดสมาธิเพ็ชร หรือขัด สมาธิราบ ปรารถนาจะใคร่ได้พระขนาดเขื่องหน้าตักราว ศอกเศษ เพราะเห็นว่าขนาดนั้นฝีมือช่างท�าได้งามกว่าพระ ขนาดเล็กเช่นเขาหากัน เมื่อขึ้นไปถึงเมืองอุตรดิตถ์ วันหนึ่งฉันไปเที่ยว ที่เมืองทุ่งยั้ง แวะดูวัดพระมหาธาตุอันเป็นวัดโบราณแต่ ครั้งสมัยสุโขทัย และพระเจ้าบรมโกษฐ์ครั้งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงปฏิสังขรณ์ มีพระสถูปมหาธาตุกับพระวิหารหลวง เป็นสิ่งส�าคัญอยู่ในวัด พระมหาธาตุองค์เดิมพังมีผู้สร้างใหม่ แปลงรูปเสียแล้ว แต่วิหารหลวงยังคงอยู่อย่างที่พระเจ้า บรมโกษฐ์ทรงปฏิสังขรณ์ ในวิหารหลวงนั้นมีพระพุทธรูป ปั้นองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักสัก ๘ ศอกตั้งเป็นประธาน เมื่อ ฉันเข้าไปบูชาเห็นมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งวางนอนอยู่ใน พระหัตถ์พระประธาน แปลกตา จึงถามพวกกรมการว่าเหต ไฉนจึงเอาพระพุทธรูปไปวางทิ้งไว้ในพระหัตถ์พระประธาน เช่นนั้น เขาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปองค์เล็กนั้นเดิมอยู่ที่ วัดอื่นดูเหมือนชื่อว่าวัดวังหมูหรือวัดอะไรฉันจ�าไม่ได้แน่ แต่เป็นพระมีปาฏิหาริย์อย่างแปลกประหลาดคล้ายกับมี

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 63


ผีมาคอยผจญอยู่เสมอ ถ้าใครไปถวายเครื่องสักการะบูชา เมื่อใดในไม่ช้าก็มักเกิดเหตุวิวาทบาดทะเลาะกันในต�าบล นั้น จนคนครั่นคร้ามไม่มีใครกล้าไปเช่า แต่พวกเด็กลูก ศิษย์วัดที่เป็นคนคะนองเห็นสนุก พอรู้ว่าจะมีการประชุม ชนที่วัดนั้น เช่น บวชนาค เป็นต้น ลอบเอาเครื่องสักการะ เช่นหมากเมี่ยงไปถวายพระพุทธรูปองค์นั้นก็มักเกิดวิวาท บาดทะเลาะกันเนืองๆ อยู่มาคืนวันหนึ่งพระพุทธรูปองค์ นั้นหายไป ต่อมาภายหลังเห็นมานอนอยู่ในพระหัตถ์พระ ประธานในวิหารหลวงวัดทุ่งยัง ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เอามาแต่ พวกชาวบ้านก็ไม่มีใครสมัครจะรับเอากลับไปไว้ที่วัดเดิม จึงทิ้งอยู่อย่างนั้น ฉันได้ฟังเล่าเห็นขันกลั้นหัวเราะไม่ได้ สั่งให้เขายกพระองค์นั้นลงมาตั้งดูที่ฐานชุกชีตรงหน้าพระ ประธาน พอเห็นชัดก็ชอบ ด้วยเป็นพระปางมารวิชัยฝีมือ แบบสุโขทัยท�างานและได้ขนาดที่ฉันหาด้วย จึงว่าแก่พวก กรมการเมืองทุ่งยั้งว่า เมื่อไม่มีใครสมัครจะรับพระพุทธรูป องค์นั้นไปแล้ว ฉันจะขอรับเอาลงมากรุงเทพฯ เขาก็ยอม อนุญาตด้วยยินดีและดูเหมือนจะประหลาดใจที่ฉันไม่เชื่อ ค�าของเขาด้วย ฉันจุดธูปเทียนบูชา แล้วสั่งให้เชิญพระพุทธ รูปองค์นั้นลงมายังที่ท�าเนียบจอดหรือในวันนั้น พอค�่าถึง เวลาจะกินอาหาร พวกข้าราชการที่ไปด้วยกันกินพร้อมกัน ตามเคย แต่วันนั้นสังเกตเห็นว่าเขาหัวเราะต่อกระชิกกัน แปลกกว่าปรกติ ฉันถามว่ามีเรื่องอะไรขบขันหรือ เขาบอก ว่าเมื่อฉันไปวัดมหาธาตุฝีพายไปเกิดวิวาทชกกันขึ้นที่นั่น คู่หนึ่ง ฉันก็รู้ว่าเขาพากันลงความเห็นว่าเป็นเพราะฉันไป 64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นั้นโดยไม่เชื่อค�า พวกกรรมการ แต่ฉันกลับเห็นขันที่เผอิญเกิดเหตุเข้าเรื่อง ไม่เห็นเป็นอัศจรรย์อันใดก็สั่งให้เชิญพระพุทธรูปองค์นั้น ลงเรือที่ขึ้นไปส่งกลับลงมากรุงเทพฯ เมื่อฉันขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่วันหนึ่งไปที่วัดพระ สิงห์ เห็นเขารวมพระพุทธรูปหล่อของโบราณทั้งที่ดีและ ช�ารุด ตั้งไว้บนรากฐานชุกชีที่ในวิหารหลวงมากมายหลาย สิบองค์ ฉันปีนขึ้นไปเที่ยวพิจารณาดูเห็นพระพุทธรูปขัด สมาธิ เ พ็ ช รแบบเชี ย งแสนองค์ ห นึ่ ง ลั ก ษณะงามต้ อ งตา และได้ ข นาดที่ ฉั น ปรารถนา ให้ ย กลงมาตั้ ง พิ จ ารณาดู ต่างหากก็ยิ่งเห็นงาม จึงขอต่อเจ้าเมืองเชียงใหม่เชิญลง มาถึงกรุงเทพฯ แล้วไปว่าวานพระพุฒาจารย์ มาจากวัด จั ก รวรรดิ ร าชาวาส เมื่ อ ท่ า นยั ง เป็ น ที่ พ ระมงคลทิ พ มุ นี


ให้ช่วยปฏิสังขรณ์ขัดสีเพราะท่านมีช่างส�าหรับหล่อและ ตกแต่งพระพุทธรูปอยู่ที่วัดนั้นและตัวท่านเองก็ชอบพอกับ ฉันมาแต่ก่อน พระพุทธรูป ๒ องค์นั้นองค์ท่ีมาจากเมือง ทุ่งยั้งลงรักปิดทองค�าเปลว องค์ที่มาจากเมืองเชียงใหม่เดิม เป็นแต่ขัดไม่ได้ปิดทอง ช่างวัดจักรวรรดิลงมือขัดพระองค์ ที่ม าจากเชีย งใหม่ก่อน พอเปลื้องผ้าถนิมออกก็แ ลเห็น เนื้ อ ทองที่ ห ล่ อ สี สุ ก ปลั่ ง งามแปลกจากพระพุ ท ธรู ป องค์ อื่นๆ ที่เคยเห็นมาแต่ก่อน พระพุฒาจารย์จึงให้ปฏิสังขรณ์ พระองค์นั้นก่อน มีคนโจทก์กันตั้งแต่พระองค์นั้นยังอยู่ที่ วัดจักรวรรดิฯ ว่าเป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาด เมื่อ ปฏิสังขรณ์ส�าเร็จแล้ว ฉันรับมาตั้งไว้บูชาในท้องพระโรงเมื่อ ฉันยังอยู่วังเก่า ใกล้กับสะพานด�ารงสถิต ใครๆ ไปเห็นก็ชม ทุกคนว่าเป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาดมาก ก็ในสมัยนั้น พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวก�าลังสร้างวัดเบญจมบพิตร ทรงพระราชด�าริว่า พระพุทธรูปที่จะตั้งในวัดนั้น จะหาพระหล่อของโบราณ แบบต่างๆ มาตั้ง ท�านองอย่างเมื่อพระบามสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกทรงสร้ า งวั ด พระเชตุ พ นฯ โปรดให้ ฉั น ไปเป็ น พนั ก งานเสาะหาพระพุ ท ธรู ป ถวาย วั น หนึ่ ง ตรั ส แก่ฉันว่า ต้องพระราชประสงค์พระพุทธรูปตั้งเป็นพระ

ประธานที่การเปรียญสักองค์หนึ่ง ให้เป็นพระขนาดย่อม กว่าพระพุทธรูปที่ตั้งพระระเบียง แต่ต้องให้งามสมกับที่ เป็นพระประธานฉันจะหาถวายได้หรือไม่ ฉันกราบทูลว่า เมื่อขึ้นไปเมืองเชียงใหม่ได้พระพุทธรูปขนาดนั้นมาไว้ที่ บ้านองค์หนึ่ง “ถาโปรดจะถวาย” หมายความว่า ถ้าไม่ ถูกพระราชหฤทัยก็ไม่ถวาย ไม่ตรัสตอบว่ากระไรในเวลา นั้น ต่อมาอีกสักสองสามวัน มีพระราชกิจจะเสด็จลงไป เมืองสมุทรปราการ เพื่อรับพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาล อินเดียถวาย และโปรดให้เจ้าพระยายมราช (ปั้นสุขุม) เมื่อครั้งยังเป็นพระยาสุขุมนัยวินิจ ไปเชิญมาจากอินเดีย จนถึ ง เมื อ งสมุ ท รปราการ เวลาทรงรถไปที่ ส ถานี ร ถไฟ ที่ หั ว ล� า โพง เสด็ จ แวะที่ บ ้ า นฉั น ทรงพระด� า เนิ น ไปทอด พระเนตรพระพุทธรูปที่ท้องพระโรง พอทอดพระเนตร ก็โปรดออกพระโอษฐ์ว่า “พระองค์นี้งามแปลกจริงๆ” ตรัสสั่งกรมวงในขณะนั้นว่า ให้จัดยานมาศกับขบวนแห่มี เครื่องสูงกลองชนะไปรับพระองค์นั้น เข้าไปยังพระบรม มหาราชวัง แล้วทรงขนานนามถวายว่า “พระพุทธนรสีห์” ก็เป็นพระพุทธรูปส�าคัญองค์หนึ่งต่อแต่นั้นมา เมื่อสร้าง พระอุโบสถชั่วคราวที่วัดเบญจมบพิตรเสร็จแล้ว โปรดให้ เชิญพระพุทธนรสีห์แห่ขบวนใหญ่ไปตั้งเป็นพระประธาน อยู่จนสร้างพระอุโบสถใหญ่แล้วแต่พระประธานส�าหรับ พระอุโบสถใหญ่นั้น ให้เที่ยวตรวจพระโบราณตามหัวเมือง จนกระทั่ ง เมื อ งเชี ย งแสน ก็ ไ ด้ มี พ ระพุ ท ธรู ป งามถึ ง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 65


สมควรจะเชิญลงมา จึงโปรดให้หล่อพระจ�าลองพระพุทธ นรสีห์ให้ต้ังไว้เป็นพระประธาน ที่พระวิหารสมเด็จในวัด เบญจมบพิตรด้วยองค์หนึ่ง ส่วนองค์นรสีห์นั้น โปรดให้ เชิญเข้าไปประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งอัมพรสถาน ยังสถิต อยู ่ ใ นพระราชมนเที ย รนั้ น จนบั ด นี้ มี ค นชอบพู ด กั น ว่ า พระพุทธนรสีห์เป็นพระมีอภินิหารให้เกิดสวัสดิมงคล อ้าง ว่าตัวฉันผู้เชิญลงมา ไม่ช้าก็ได้เลื่อนยศจากกรมหมื่นขึ้น เป็นกรมหลวง พระพุฒาจารย์ (มา) เมื่อยังเป็นพระมงคล ทิพมุนีผู้อ�านวยการปฏิสังขรณ์ เป็นพระราชาคณะสามัญ ก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ชั้นเทพ แม้ พระภิกษุเปียมช่างหล่อ ผู้แต่งพระพุทธนรสีห์ ต่อมาไม่ ช้าก็ได้มีสมณศักดิ์เป็นที่พระครูมงคลวิจิตร เขาว่ากันดังนี้ พระพุทธรูปองค์ที่ได้มาจากเมืองทุ่งยั้งนั้น จะ ว่ามีอภินิหารก็ได้ แต่เป็นไปอีกทางหนึ่งต่างหาก เมื่อฉัน ถวายพระพทุธนรสีห์ไปแล้ว พระพุฒาจารย์ท่านปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูปองค์เมื่องทุ่งยั้งเสร็จก็ส่งมาให้ฉันให้ตั้งไว้ที่ห้อง พระโรง เข้ามาแทนพระพุทธนรสีห์ให้มาได้สักสองเดือน วันหนึ่งฉันไปหามารดาตามเคย ท่านถามว่า ได้ยินว่าไปได้ พระมาจากเมืองเหนืององค์หนึ่งมักท�าให้เกิดทะเลาะวิวาท กันจริงหรือ ฉันไม่เคยเล่าเรื่องเดิมของพระองค์นั้นแก่ใคร ชะรอยจะมีคนในพวกที่ได้ขึ้นไปเมืองเหนือกับฉันในครั้งนั้น ไปบอกให้ท่านทราบ แต่เมื่อท่านรู้แล้วฉันก็เล่าเรื่องให้ท่าน ฟังตามเขาบอกที่เมืองอุตรดิตถ์ ท่านพูดไปว่า แต่ก่อนคนที่ 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ในบ้านก็อยู่กันเป็นปรกติ ตั้งแต่ฉันเอาพระองค์นั้นมาไว้ที่ บ้านเกิดวิวาทบาดทะเลาะกันไม่หยุด ท่างส่งเศษกระดาษ ชิ้นหนึ่งซึ่งท่านได้ให้จดชื่อคนวิวาทมาให้ฉันดู มีท้ังผู้ดีและ ไพร่วิวาทกันถึง ๖ คู่ ท่านตักเตือนแต่ว่าขอให้ฉันคิดดูให้ดี ฉันกลับมาคิดดูเห็นว่าถ้าขืนเอาพระองค์นั้นไว้ที่บ้านต่อไป ก็คงขัดใจมารดา จึงไปเล่าเรื่องให้พระพุฒาจารย์ฟังแล้ว ถวายพระองค์นั้นให้ท่านรับเอาไปไว้ที่วัดจักวรรดิฯ แต่นั้น เรื่องพระพุทธรูปที่ได้มาจากเมืองทุ่งยั้งก็เงียบไป ต่อมาอีก หลายเดือน กรมการเมืองอุรดิตถ์คนหนึ่ง ซึ่งเคยได้ไปเมือง ทุ่งยั้งด้วยกันกับฉันลงมากรุงเทพฯ ไปหาฉันที่บ้าน ฉันเล่า ให้เขาฟังถึงเรื่องพระองค์นั้น แล้วนึกขึ้นว่าถ้าฝากให้เขา เชิญกลับขึ้นไปไว้ที่วัดพระมหาธาตุเมืองทุ่งยั้งอย่างเดิมจะ ดีกว่าเอาไว้ที่วัดจักรวรรดิฯ จึงสั่งให้คนไปขอพระองค์นั้น คืน พระพุฒาจารย์ตกใจรีบหามา บอกว่าส�าคัญว่าฉันลิ้น อาลัยให้พระองค์นั้นเป็นสิทธิแก่ท่าน ตั้งแต่พระองค์นั้น ไปอยู่ที่วัดจักรวรรดิฯ ท่านสังเกตเห็นมักมีเหตุวิวาทบาด ทะเลาะเกิดขึ้นในวัดผิดปรกติ แม้จนเด็กลูกศิษย์ซึ่งเคย เป็นเด็กเรียบร้อยมาแต่ก่อนก็ไปตีหัวเจ๊กขายเกี้ยมอี๋ท่าน ร�าคาญใจแต่มิรู้ที่จะท�าอย่างไร เผอิญพ่อค้าชาวหัวเมือง คนหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกับท่านมาแต่ก่อน เข้ามาค้าขายทาง เรือถึงกรุงเทพฯ เขาแวะไปหาท่าน พอเห็นพระพุทธรูป องค์นั้นก็ชอบใจถึงออกปากขอ ท่านจึงให้พระองค์นั้นแก่ พ่อค้าคนที่ขอไปเสียแล้วเขาจะพาไปทางไหนไม่รู้ ก็เป็น อันสิ้นกระแสความเรื่องพระพุทธรูปองค์ที่ได้มากจากเมือง ทุ่งยั้งเพียงเท่านั้น ได้แต่หวังใจว่าเพราะพ่อค้าคนที่ได้พระ ไปไม่รู้เรื่องเดิมพระองค์นั้นบางทีจะไม่เป็นเหตุให้เกิดวิวาท บาดทะลแหมือนหนหลัง

ที่มา : หนังสืออนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นางประภัสสร อักษรมัต


Tip Today

๗ วิธีปลอดภัยจากแฮกเกอร์ ๑. อัพเดทระบบปฏิบัติการและโปรแกรม ต่างๆ โดยเฉพาะโปรแกรม Antivirus ที่คุณใช้งานอย่าง สม�่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวินโดวส์หรือระบบปฏิบัติการตัว อื่นๆ บางครั้งย่อมต้องมีบั๊ก มีช่องโหว่ที่อาจจะเอื้อให้ แฮกเกอร์สามารถเจาะระบบเข้ามาได้ ๒. ถึงจะมีโปรแกรม Antivirus อยู่แล้วแต่บาง ครั้งก็อาจจะมีบางตัวที่หลุดรอดเข้ามาได้ วิธีการที่ดีที่สุดก็ คือควรสแกนอุปกรณ์เก็บข้อมูลทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ์ด หน่วยความจ�าหรือ Flash Drive ต่างๆ ก่อนน�ามาใช้งาน ๓. ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีจาก แฮกเกอร์และเป็นการป้องกันการรับ-ส่งข้อมูลที่คุณไม่ ต้องการทั้งจากโปรแกรมสปายแวร์เอง หรือโปรแกรม อื่นๆ ที่อาจจะเป็นการเปิดช่องโหว่ในการโจมตีได้อีก ๔. ระมัดระวังการเล่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเว็บส�าหรับผู้ใหญ่ทั้งหลาย ถ้าเข้าไปอาจจะติด ไวรัสหรือโดนแฮกโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ�้า ๕. บล็อกการท�างานของสปายแวร์ โดยอาจจะ ใช้ Firewall อย่างที่ได้กล่าวไป หรือใช้โปรแกรม AntiSpyware มากวาดล้างเลย อย่าปล่อยให้มีสายลับวายร้าย มาอาศัยในเครื่องคุณ

๖. ฝกตัวเองให้เป็นคนรอบคอบ และจ�าให้ขึ้นใจ ว่าปลอดไปไว้ก่อน การให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส�าคัญบางอย่าง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ต้องท�าอย่างระมัดระวัง มีอีกวิธี การที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้น อย่างเช่น การเข้า รหัส ข้อมูลก่อนส่ง หรือกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยหนาแน่นเท่านั้น ๗. ติดตามข่าวสาร รูปแบบการโจมตีใหม่ๆ อยู่ เสมอเพื่อที่จะได้ระมัดระวังและหาทางป้องกันภัยที่อาจ จะเกิดขึ้นกับตัวคุณตลอดเวลา

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 67


กับดาว ย ุ ค โดย : ดรุณี เจริÞพานิช

68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เฌอเบลล์

ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ ถือว่าเปนดาราหน้าใหม่ที่ก�าลังพุ่งทะยานสู่วงการบันเทิงไทยอีกคน ส�าหรับนางเองสาวสวยหน้า หวานที่มีชื่อและนามสกุลเหมือนลูกครึ่งแต่จริงๆแล้วเธอเปนคนไทยแท้ๆและส�าหรับชื่อและนามสกุลของเธอ มีที่มาที่ไปที่ผู้เขียนจะน�ามาชี้แจงให้ทราบคือเฌอเบลล์ หรือ ลัลณ์ลลิน มีชื่อจริงๆ แบบไทยๆว่า “เวณิกา เตจะสาเวศซ์” แต่ส�าหรับชื่อ เฌอเบลล์ เปนชื่อเล่น เปนภาษาฝรั่งเศษ ส่วนนามสกุลนั้นเปนนามสกุลของ บิดาบุญธรรมซึ่งเปนชาวเบลเยี่ยมเธอจึงใช่นามสกุลนี้มาน้องเบลล์ไม่ได้เปนลูกครึ่งอย่างที่ใครๆ คิด กับละครจากค่ายเอ็กแซ็กท์ ที่ เ พิ่ ง จบลงไปเมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ “แผน รั ก แผนร า ย” ที่ น ้ อ งเบลล์ ม ารั บ บท เป็นนางเอกหลังจากแจ้งเกิดจากการ เป็นนางเอกน�าเดี่ยวเต็มตัวจากละคร เรื่อง “ดอกโศก” ไปแล้ว เฌอเบลล์ลัลณ์ลลิน ก็โชคดีิีอีกครั้งที่ผู้ใหญ่เห็น แววในการแสดงโดยมอบบทนางเอก น�าในละครเรื่อง “แผนรักแผนราย” โดยน�ามาจับคู่กับนักร้องจากเวที เดอะ สตาร์ อ ย่ า ง ตู ม ตาม-ยุ ท ธนาเปื  อ ง กลาง ที่นับวันฝีมือจะเก่งกล้าขึ้นมา ทุกวัน และก�าลังจะกลายเป็นพระเอก คู่ขวัญกับนางเอกสาวร่างระหงอย่าง น้ อ งเบลล์ ไ ปอี ก คนเพราะในละครเรื่ิ อง “แผนรักแผนราย” ทั้งน้องเบลล์ และตูมตามจับคู่กันได้อย่างลงตัวเปะ

เลยทีเดียว และส�าหรับผลงานที่ผ่าน ชื่นชอบน้องเบลล์ขึ้นมาอีกคนในบท มาเพียงไม่กี่เรื่องเช่นเรื่องแรกที่เธอมา ของ “กอหญา” เด็กสาวผู้น่าสงสารใน รับบทคู่กับ พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ใน เรื่องนี้งั้นเรามาคุยกับเธอดีกว่านะคะ ละครเรื่อง ลิขิตฟ้า ชะตาดิน ยังไม่ ได้เป็นนางเอกเดี่ยวเต็มตัวแต่มาเล่น ประกบกับดารารุ่นพี่ๆ ก่อน หลังจาก ละครเรื่อง ลิขิตฟ้า ชะตาดิน จบลง น้องเบลล์ก็มีโอกาศมารับบทนางเอก เดี่ยว เรื่อง “ดอกโศก” เรื่องนี้สร้าง ชื่อเสียงให้กับน้องเบลล์เป็นอย่างมาก เรียกว่าคนรู้จักเธอทั่วทั้งประเทศกับ ละครเรื่องนี้ และแน่นอนทางเอ็กแซ็กก็ เริ่มมองเห็นฝีมือที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น น้องเบลล์จึงมีโอกาศโชว์ความสามารถ ในบทนางเอกน� า อี ก เรื่ อ งคื อ “แผน รายพายรัก” ที่เพิ่งจบลงไปด้วยความ ประทับใจของแฟนๆ ที่เริ่มจะให้การ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 69


แต่ ถู ก รั ง เเกตลอดทั้ ง เรื่ อ งแต่ ใ น เรื่ อ งนี้ ก อหญ้ า เริ่ ม จะมี ป ากเสี ย ง กับเขาบ้าง และในเรื่องนี้จะเล่น ยากตรงที่กอหญ้ามีความจ�าเสื่อม เพราะเบลล์ เ องไม่ รู ้ ม าก่ อ นว่ า คนที่ ค วามส� า เสื่ อ มนะมั น เป็ น อย่างไรต้องมีคาแรคเตอร์แบบ ไหน ตอนแรกๆ ก็ ล� า บากใจ เ ห มื อ น กั น ล� า บ า ก ใ จ ม า ก เบลล์ จ ะเอาไปตี ค วามกั บ โรคอัลไซเมอร์ แต่มันไม่ใช่นะ คะ เพราะอัลไซเมอร์มันจะเป็น ความจ�าเสื่อมเเบบชั่ววูบไง แต่ บทของก่อหญ้ามันจะจ�าอะไร ไม่ได้หมดเลยแม้แต่เรื่องของ เราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใคร มาจากไหนมั น เหมื อ นเดิ น เข้ า ไปในถ�้ า ที่ มื ด สนิ ท แล้ ว หาทางออกไม่ เจอเบลล์ ก็ เลยมาคิดว่ามันเหมือนสูตร คู ณ ตอนที่ เราเรี ย นที่ ชั้ น ประถมแล้ ว ที่เวลาเราเล่นเราจะไม่เลียนแบบจาก เราลืมมันไปเราก็ลองกลับไปนึกดูสิว่า การที่ไดกลับมาเปนนางเอง คนเก่าที่เคยเล่นมา เราตัองเป็นตัวเรา ครูเคยสอนอะไรเรามาบ้าง ถ้าเรานึก ไม่ออกมันก็คงประมาณนี้เบลล์ว่านะ ในละครเรื่องนี้อีกครั้งรูสึก เองให้มากที่สุด เพราะไม่ทราบว่าเราจะเอาไปเปรียบ อย่างไรบาง? กับอะไร เบลล์ ว ่ า ก็ ดี น ะคะที่ ไ ด้ เ ล่ น บทในเรื่องดอกโศกกับแผน ละครเร่ือง “แผนรายพายรัก” เพราะ รายฯ นี่แตกต่างกันมากมั้ย? ละครเรื่องนี้เป็นละครรีเมก มันเป็น ส�าหรับบท “กอหญา” ใน ในเรื่อง ดอกโศก รองไห ประพั น ธ์ ที่ เราสามารถหาหนั ง สื อ มา แผนร้ายนั้นมันก็ต่างจาก “ดอกโศก” เยอะมากกว่าเรื่องนี้ล่ะรอง อ่านและศึกษาถึงบทที่เราเล่นได้เต็ม มากเลยที เ ดี ย วเพราะบทของ กอ เยอะมั้ย? ที่ เราศึ ก ษาอะไรๆ ได้ เ ยอะกว่ า ไม่ หญ้ า จะเป็ น บทที่ ส ดใส ร่ า เริ ง และ น้ อ ยกว่ า เยอะคะในเรื่ อ งนี้ เหมือนละครเรื่อง ลิขิตฟ้าชะตาดิน ที่ สามารถที่ จ ะโต้ ต อบอะไรได้ ม ากขึ้ น ไม่ค่อยเค้นเรื่องน�้าตามากนักเลยไม่ เขาพล็อตเรื่องขึ้นมาเองเราไม่มีโอกาส มากกว่าเรื่องดอกโศกมาก ดอกโศก เครี ย ดเท่ า ไหร่ ไ ม่ ที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ งตั ว ละครแต่ เ ราจะ นะโศกอย่ า งเดี ย วมี ต้องเข้าใจในตัวละครนั้นๆ ให้ชัดเจน มากขึ้นเราต้องครีเอทในส่วนบทของ เราว่าคาแรคเตอร์ในตัวละครเรื่องนี้ มันต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นละคร รี เ มกมั น ก็ จ ะง่ า ยขึ้ น มาหน่ อ ยเพราะ ทางผู้ก�ากับจะวางแบบหรือปูทางอะไร มาเรียบร้อยแล้วมันจะง่ายส�าหรับตัว เราเองไม่ต้องเครียดอะไรมากเพียงแต่ 70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เหมื อ นดอกโศกต้ อ งร้ อ งไห้ เ เทบทั้ ง เรื่องต้องบิ้วอารมณ์กันมากแต่แม้ว่า เรื่ อ งนี้ จ ะร้ อ งไห้ น ้ อ ยกว่ า เบลล์ เ องก็ รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงแม้ว่าจะต้อง ร้องไห้อีกเพราะเบลล์ผ่านประสบณ์ การตรงนั้นมาแล้วเลยไม่ค่อยห่วงเท่า ไหร่เบลล์ว่าเบลล์โตขึ้นกว่าเมื่อก่อน และชักจะคุ้นชินกับการท�างานมากขึ้น อีกอย่างเบลล์ว่าเบลล์มีประสบการณ์ ในชีวิตจริงมากขึ้น มันจึงน�ามาใช้กับ เรื่องงานแสดงได้มากขึ้นเบลล์ว่าน่ะ เพราะตอนนั้นคุณพ่อก็ไม่ค่อยสบาย ด้วยเบลล์เอาเรื่องคุณพ่อมาผนวกกับ บทที่ได้รับมันเลยท�าให้เกิดอาการเศร้า ขึ้นเลยไหลลื่น

“เขาปล่อยให้เรา รับผิดชอบกับงานที่เรา ท�าเองมากกว่ายังไม่มี การเรียกไปคุยอะไร ไม่ใช่ ว่าเบลล์เก่งอะไรหรอกค่ะ แต่คิดว่าเราท�าการบ้าน เยอะขึ้น”

อี ก อย่ า งในเรื่ อ งอาหนิ ง นิ รุ ต ติ์ จ ะต้ อ งเสี ย เบลล์ ก็ จ ะนึ ก ถึ ง คุ ณ พ่ อ เพราะในเรื่ อ งตอนที่ เราเล่ น กั บ อ า ห นิ ง เร า ก็ จ ะ เห็นหน้าพ่อลางๆเรา ก็ เ ลยร้ อ งไห้ อ อกมา เลย โดยไม่ ต ้ อ งบิ้ วอารมณ์ ม ากทั้ ง ๆที่ ก่ อ นท่ี เราจะเข้ า ไป เล่ น ก็ ยั ง ไม่ รู ้ เ ลยว่ า ตอนนั้ น เบลล์ จ ะ ร้ อ งไห้ ไ ด้ มั้ ย หรื อ ว่ า จะท� า อะไร ยั ง ไง แต่พอเห็นหน้า อาหนิ ง ก� า ลั ง ดิ้ น ทุ ร นทุ ร ายท� า ให้ เบลล์เกิดเห็นหน้า พ่อขึ้นมาเบลล์ก็

รู้สึกว่าช็อกแล้วร้องให้ออกมาเลยค่ะ ส่วนคุณพ่อของเบล์ตอนนี้สุขภาพเริ่ม ดีขึ้นแล้วค่ะและเบลล์ก็เริ่มวางแผนที่ จะเก็บเงินซื้อบ้านที่กรุงเทพฯ เพื่อที่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ จ ะได้ ขึ้ น มาอยู ่ ด ้ ว ยกั น กับเบลล์ที่กรุงเทพฯค่ะ

ผูใหญ่ใหคําแนะนําอะไรบาง มั้ย?

ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะหลัง จากผ่านละครเรื่องดอกโศกไปแล้วก็ ยังไม่มีการเรียกมาคุยอะไร ไม่เหมือน ตอนเรื่ อ ง “ดอกโศก” ผู ้ ใ หญ่ ใ ห้ ค� า แนะน�ามากมายเรียกว่าอบรมจนเข้า เส้นเลยก็ว่าได้ แต่มาพอเรื่องนี้เหมือน เขาปล่ อ ยให้ เรารั บ ผิ ด ชอบกั บ งานที่ เราท� า เองมากกว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารเรี ย ก ไปคุ ย อะไร ไม่ ใช่ ว ่ า เบลล์ เ ก่ ง อะไร

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 71


หรอกค่ะแต่คิดว่าเราท�าการบ้านเยอะ ขึ้นถ้าอะไรที่ไม่ดีผู้ใหญ่ก็คงไม่ปล่อย ต้องเรียกเข้าไปคุยแล้ว แต่ที่ผ่านมา จนละครจบเรื่ อ งก็ ไ ม่ มี อ ะไรก็ แ อบ

แล้ ว และเขาก็ เ ล่ น เอ็ ม วี ม าหลายตั ว เขาก็ จ ะมี ป ระสบการณ์ ม ากกว่ า เรา เพราะเขามีทั้งหนังทั้งละครเขาก็เลยมี ประสบการณ์เยอะกว่าเบลล์

“เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นฝกปรือฝมือเอาไว้ เรื่อยๆ แม้เราจะไม่ได้มีงานต่อเนื่องแต่เราต้องศึกษา หาความรู้กับการแสดงจากดารารุ่นพี่ๆ หรือคน อื่นๆ” ดี ใจนิ ด ๆ เบลล์ ว ่ า มั น ขึ้ น มาจากเดิ ม มากแล้ ว เพราะถ้ า เที ย บกั บ คนอื่ น ผลงานของเบลล์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ยอะอะไร ไม่ ไ ด้ มี ป ระสบการณ์ ม ากมายอย่ า ง ตั ว พี่ โ มเขาก็ อ ยู ่ ใ นวงการนี้ ม านาน

72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ส่วนเบลล์มาแบบสดๆ มาก เอ็มวีก็มีแค่ ๒ ตัวแล้วมาลงเล่นละคร เลย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาม ยอมรับ ค่ะว่าเบลล์เองก็งงเหมือนกัน บท ที่เล่นมันไม่น้อยลงแต่บางทีมันก็

ยังมีลืมๆ หรืองงๆ ไปบ้าง ถ้าเราไปๆ กลับๆ กับการท�างานอย่างไม่ต่อเนื่อง อย่างเราหยุดไปสักเดือนสองเดือนไม่ ได้เล่นอะไรเลย มันก็เหมือนเรามีความ สามารถพิเศษแต่ไม่ได้เอามันออกมา ฝกฝนประสิทธิภาพของเราที่มีอยู่มัน ก็จะไม่เท่าเดิมค่ะ


จริงๆสีหน้าท่าทางพี่ปอกเบลล์อยาก จะบอกว่าเป็นตัวอย่างที่วิเศษที่สุด อีกอย่างหนังเรื่องรัดดาแลนด์ เบลล์ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ผู ้ ห ญิ ง คนนี้ เ ป็ น นั ก แสดงที่ ย อดเยี่ ย มมากเพราะถ้ า พี่ เขารั บ บทใครเขาก็ จ ะเป็ น คนนั้ น จริงๆ พอเบลล์มาเจอตัวจริงพี่เขา เบลล์ก็เกร็งสุดๆเลยตอนแรกก็ไม่รู้ ว่าจะท�าอย่างไรเวลาที่เราพูดอะไร ไปหรื อ ว่ า เราเล่ น แล้ ว เทกหลาย เทกพี่ๆ เขาจะไม่พอใจหรืิอเปล่า กลัวมากเลย คือทั้งกลัวทั้งเกร็ง แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ได้เป็น อย่างที่คิดเลย อย่างพี่หมวยก็จะ

เบลล์ว่ามันจะต้องมีอะไรตกๆ หล่นๆ ไปบ้ า ง มั น จะไม่ เ ต็ ม ร้ อ ยเหมื อ นกั บ ที่เรามีงานท�าอย่างต่อเนื่องหรอกค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นฝกปรือฝีมือ เอาไว้เรื่อยๆ แม้เราจะไม่ได้มีงานต่อ เนื่ อ งแต่ เราต้ อ งศึ ก ษาหาความรู ้ กั บ การแสดงจากดารารุ่นพี่ๆ หรือคนอื่นๆ เอาไว้หรือไม่เราก็ดูหนังที่มีบทบาท ท้ า ทายเราจะได้เรียนรู้อะไรต่อมิ อะไรเกี ย วกบการแสดงมากขึ้ น เราก็จะเก็บอะไรต่อมิอะไรเกี่ยว กั บ การแสดงมากขึ้ น เราจะ เก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ที่ ผ่านตาเราน�ามาใช้กับงาน แสดงในเรื่องต่อๆ ไปค่ะ

เคยมี ม าก่ อ น เกร็ ง มากก็ พี่ ๆ เขาเก่ ง ฝีไม้ลายมือก็ไม่เบาเราพึ่งจะเข้ามาใน วงการแบบสดๆ ร้อนๆ จะไม่ให้เกร็ง ได้ ไ งล่ ะ คะรู ้ สึ ก เกร็ ง มากเลยที เ ดี ย ว เกร็งมากๆอย่างเช่นอาหนิง-นิรุตติ์ซึ่ง ตัวเบลล์เองก็เป็นปลื้มมาก่อนแล้วชอบ การแสองของอาหนิงมากติดตามชม รูสึกเกร่งมั้ยเมื่อ ผลงานของอาหนิ ง บ่ อ ยมากชอบ ตองประชันกับ บทบาท ชอบการแสดงของอาหนิ ง ดารารุ่นพี่? ค่ะ ส่วนพี่ปอกคนนี้ก็ยิ่งชอบไปใหญ่ โ อ ้ ย . . . เลยเพราะเบลล์ชอบพี่ป็อกจากละคร เบลล์ ว ่ า มั น เป็ น เรื่ อ งเมี ย หลวงทางช่ อ ง ๗ ที่ พี่ ป  อ ก ความรู ้ สึ ก ที่ ไ ม่ แสดงเรื่ อ งนี้ ช อมมากพี่ ป  อ กเล่ น ได้ ดี

ให้ค�าแนะน�าเยอะแยะมากมายอย่าง อาหนิ ง เขาจะให้ ค วามรู ้ สึ ก เหมื อ น อาหนิ ง เป็ น พ่ อ คนหนึ่ ง และอาหนิ ง เป็นคนที่ขี้เล่นด้วยบางทีก็ชอบมาแซว เบลล์บ่อยๆ อาหนิงอารมณ์ดีมากเป็น ผู้ใหญ่ที่น่ารัก ผิดกับบทบาทที่อาหนิง ได้รับส่วนใหญ่จะรับบทดุๆ แต่นอก จอแล้วอาหนิงใจดีมากผิดกับบทบาท ที่เล่นในละครเลยค่ะ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 73


จะยังไม่ดีพอแต่ก็จะพยายามพัฒนาให้ ดีพอค่ะเพื่อไม่อยากให้ทุกคนผิดหวัง ไม่รู่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมทางบ้านหรือ คุณพ่อคุณแม่ เ บ ล ล ์ ดี ใจ ต ร ง ที่ เว ล า ไ ป ไหนมาไหนก็ มี แ ต่ ค นเรี ย กเบลล์ ว ่ า กอหญ้ า ๆ ตรงนี้ เ บลล์ พ อใจแล้ ว ค่ ะ ถือว่าได้ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงไป ครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่อยากบอกว่าเต็มตัว เพราะเบลล์คิดว่าจะต้องพัฒนาฝีมือให้ มากขึ้นกว่านี้อีกเยอะ ค่ะเบลล์อยาก ให้ผลงานที่เบลล์เล่นผ่านสายตาท่าน ผู ้ ช มไปนั้ น จะได้ รั บ การติ ช มมาบ้ า ง เพราะจะเป็ น กระจกเงาให้ กั บ เบลล์ ดีที่สุด กับการที่เบลล์ได้ร่วมงานกับ พี่นักแสดงที่มีความสามารถทุกๆ คน เบลล์ ดี ใจมากเลยที่ โ อกาศมายื น อยู ่ ตรงนี้ ค าราเเต่ ล ะคนที่ เ คยชื่ น ชมผล งานของเขาเมื่ อ สมั ย ที่ เ บลล์ ยั ง ไม่ ไ ด้ เข้ามาในวงการพอเราได้เข้ามาและมี โอกาศได้สัมผัสตัวจริงๆ ของพี่ๆ เขา แล้วรู้สึกปลื้มมากเลยเพราะแต่ละคน ล้วนแต่เป็นครูให้กับเบลล์ในเรื่องการ

ละครจบลงไปแลวคาดหวัง อะไรจากละครเรื่องนี้บาง?

จริ ง ๆแล้ ว เบลล์ ไ ม่ ไ ด้ ค าด หวังอะไรเลยคิดแต่ว่าจะท�างานให้ดี ที่สุด ตั้งใจที่สุดส่วนจะออกมาดีหรือ ไม่ ดี ผู ้ ใ หญ่ ก็ ค งจะบอกเองว่ า จะต้ อ ง แก้ไขตรงไหนบ้าง เบลล์ไม่ได้คาดหวัง ว่าเบลล์จะต้องโด่งดังเหมือนคนอื่นๆ เพราะเบลล์รู้ตัวดีว่าเบลล์เพิ่งเข้ามา ในวงการเพียงแต่ขอให้ท่านผู้ชมทาง บ้ า นยอมรั บ ในผลงานของเบลล์ บ ้ า ง เท่านั้น ความสามารถของเบบล์อาจ 74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


แสดงทั้งนั้นในบางสิ่งบางอย่างเบลล์ ก็มีโอกาศได้หยิบเอาตัวอย่างที่ดีๆ มา ใช่เยอะเหมือนกันเบลล์อย่างเก่งอยาก มีความสามารถเยอะๆ แบบพี่ๆ เขาที่ เบลล์มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยค่ะ

วางแผนอนาคตในวงการ บันเทิงเอาไวอย่างไรบาง?

อนาคตในวงการบันเทิงตอน นี้ยังไม่ได่วางเเผนอะไรขอท�างานไป ด้ ว ยแล้ ว ก็ เรี ย นหนั ง สื อ ไปด้ ว ยยั ง ไม่ คิดวางอนาคตตอนนี้ค่ะเพราะเบลล์ พึ่ ง จะเข้ า มาในวงการก็ ต ้ อ งหา ประสบการณ์ไปให้มากที่สุดก่อนที่ จะคิดท�าอะไรต่อไปเบลล์ขอท�างาน ที่ ผู ้ ใ หญ่ ม อบหมายให้ ท� า ให้ ดี ที่ สุ ด ก่อนค่ะเพราะนี้พึ่งจะเป็นก้าวแรก ในงานแสดงของเบลล์ ก็ อ ยากท� า ตรงนี้ ใ ห้ ดี ก ่ อ นเพราะจริ ง ๆแล้ ว คุณพ่อคุณแม่อยากให้เบลล์เรียน หนังสือให้มากที่สุดอยากให้มีวิชา ติดตัวเยอะๆแต่เมื่อมีโอกาสเข้ามา เป็นนักแสดงก็ต้องแบ่งเวลาให้กับ การเรียนอย่าให้เสียเรื่องงานเบลล์ ก็รีบเพราะที่มีเวลาก็พยายามท�าให้ดี ที่สุดค่ะเพราะเบลล์ใกล้จะจบปริญญา อนาคตต่อยมาคิดกันไหนๆก็เรียนมา ตรี แ ล้ ว ตอนนี้ เรี ย นอยู ่ ป ี ๓ ม.รั ง สิ ต ทางนี้แล้วก็คงจะหาประสบการณ์ใน คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งมันก็ตรงกับสาย วงการบันเทิงให้เยอะที่สุดค่ะ เรื่ อ งราวของสาวน้ อ ยหน้ า ที่ เรี ย นมาขอให้ เ บลล์ เรี ย นจบก่ อ น ใสไทยเเท้ แ ต่ มี ชื่ อ เหมื อ นฝรั่ ง อี ก ทั้ ง นามสกุ ล ก็ อ ย่ า งที บ อกว่ า มี ที่ ม าที่ ไ ป กันไปแล้วว่าชื่อและนามสกุลเป็นของ ใครอะไรก็ไม่ส�าคัญว่าสาวน้อยหน้าใส คนนี้โชว์ฝีมือในการแสดงกับผลงานที่ ผ่านมาเพียง ๓ เรื่อง ลิขิตฟ้า ชะตาดิน, ดอกโศก และมาเรื่องล่าสุดทางช่อง ๕ แผนรักแผนร้ายที่เธอจะต้องมาประชัน ฝีมือกับดารารุ่นพ่อรุ่นพี่ได้อย่างสบาย นอกจากผลงานละครก่อนที่ เธอจะมาเล่นละครให้แฟนๆได้ชมกัน เบลล์ก็เคยมีผลงานมิวสิกวีดีโอให้ชม กั น มาก่ อ นคื อ เพลง ต่ อ ให้ เ ธอจะลื ม

ของ ณัฐฐ์ ทิวไผ่งาม เพลง Lovely girl ของ สิงโต เดอะสตาร์ และเพลง ฝนตกที่หน้าเธอ ของ น้องมาร์ค เห็น มั้ยค่ะก่อนที่เธอจะมาเป็นนางเอกเต็ม ตัวแต่ละเรื่องเธอก็เป็นนางเอกในมิว สิกเพลงเตะตาเจ้าของค่ายละครเอ็ก แซ็กท์เข้าจนได้และสุดท้ายต�าแหน่ง นางเอกในค่ า ยเอ็ ก แซ็ ก ท์ ก็ ไ ม่ ห นี ไ ป ไหน น้องเบลล์ เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลินก็ กลายเป็นนางเอกแถวหน้าที่จะต้ อ ง ปะทะฝีมือพระเอกในค่ายเอ็กแซ็กท์ อีกหลายๆคนและอีกหลายๆเรื่องใน โอกาศต่อไปเพราะเฮ็กซ์เปิดละครปี ละหลายๆเรื่องเราๆท่านๆก็คงจะได้ รับชมผลงานของนางเอกสาวคนนี้อีก ไม่นานข้างหน้านี้กับผลงานละครเรื่อง ใหม่ของเธอนะคะ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 75


Tourist Guide โดย : Mr.freedom

อ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตั้งอยู่บริเวณชายฝังทะเลอันดามันของประเทศไทยใน ท้องที่ ต�าบลกระโสม ต�าบลกะไหล ต�าบลคลองเคียน อ�าเภอตะกั่วทุ่ง ต�าบลเกาะปันหยี อ�าเภอเมืองพังงา และต�าบลเกาะยาวน้อย ต�าบลเกาะยาวใหญ่ อ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๐๘๐ ๐๔/ – ๐๘๐ ๒๔/ เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ ๙๘๐ ๐๔/ - ๙๘๐ – ๓๖/ ตะวันออก ครอบคลุม พื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่

76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะ ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ทิศเหนือ จดพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่อ�าเภอเมืองพังงา ทิศ ใต้ จะทะเลเขตอ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และเขตทะเล จังหวัดภูเก็ต ทิศตะวันออก จดทะเลเขตท้องที่จังหวัดกระบี่ และทิศตะวันตก จดพื้นที่ป่าชายเลน และที่ชายทะเลท้อง ที่ อ� า เภอตะกั่ ว ทุ ่ ง อ� า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา ลั ก ษณะเป็ น ภูเขาหินตะกอน หินแปรสลับอยู่เป็นแนวยาว มีภูเขาหินปูน แทรกโผล่เป็นหย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไป สภาพธรรมชาติที่ เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมท�าให้เกิดเป็น โพรง ถ�้า การ ยุบตัวของแผ่นดินทางทิศตะวันตก ท�าให้เกิดเป็นชายฝังขรุขระ เว้าๆ แหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะ ท�าให้เกิดทัศนียภาพที่ สวยงาม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๖ - ๒๘ องศาเซลเซียส ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ ๓,๕๐๐ มิลลิเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะ ภูมิอากาศ ของบริเวณอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา ขึ้นอยู่กับลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงฝน ตกหนักมากระหว่างฤดูมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม มี ล มตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พั ด ประจ� า บางครั้ ง อาจถึ ง เดื อ นเมษายน ปกติ บ ริ เวณ อ่ า วพั ง งา จะมี ทั ศ นวิ สั ย ที่ ดี ม าก เว้ น แต่ ใ นช่ ว งที่ มี ฝ น ตกชุ ก คลื่ น ลมในทะเล มี คลื่นปานกลางถึงมีคลื่นหนักระหว่างฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทะเล เงียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย เว้นเดือนพฤศจิกายน มีคลื่นเล็กน้อย – ปาน กลาง บางครั้งอาจมีคลื่นหนัก – หนักมาก

พืชพันธุ์

พันธุ์ พืช ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ปรากฏว่าสังคม พืชแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศลักษณะดินและหิน ความ แปรผันของการขึ้นลงของน�้าทะเล กระแสน�้าตลอดจนกิจกรรมของ มนุษย์ที่เข้าไปรบกวนสภาพธรรมชาติ จ�าแนกออกได้ดังนี้ ๑. ป่าชายเลน ๒. ป่าบก ที่พบเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจัดเป็นป่าดงดิบชื้น ๓. สังคมพืชน�้า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่น�้า ดังนั้น สังคมพืชน�้าจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของสังคมพืชน�้า โดยเฉพาะ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 77


สาหร่าย จะขึ้นอยู่ตามต้นหรือรากของต้นแสม โกงกาง หรือขึ้นอยู่บริเวณชายหาดตามผิวดิน อาจจะเกาะตามหิน หรือเปลือกหอย ซึ่งสาหร่ายก็แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ สาหร่ายสีน�้ำตาล สีเขียว สีแดง และนอกจากนี้ยังพบพวก หญ้าทะเล แพลงตอน อีกด้วย ซึ่งจะมีความส�ำคัญต่อสิ่งมี ชีวิตในท้องทะเลในด้านการเป็นอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย หรือวางไข่ของสัตว์น�้ำนานาชนิด

พันธุ์สัตว์

ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีสัตว์อยู่หลายชนิด ทั้งสัตว์น�้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีก แบ่งออกเป็นประเภท ต่าง ๆ ได้ดังนี้ ๑. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีมากถึง ๒๗ ชนิด ได้แก่ ลิงแสม ชะนี ค่างแว่นถิ่นใต้ กระรอกปลายหางด�ำ เลียงผา กระจ้อน นากใหญ่ขนเรียบ หมูเหม็นหรือสาโท กระแต ธรรมดา ลิ่นหางยาว หนูท้องขาว หนูหริ่ง นากหางยาว เป็นต้น ๒. นก พบจ�ำนวน ๑๒๐ ชนิด ได้แก่ นกยางเขียว เหยี่ยวแดง นกออก นกหัวโตพันธุ์มลายู นกเปล้าคอสีม่วง นกบั้งรอกเล็กท้องเทา นกนางแอ่นกินรัง นกกระเด็นน้อย ธรรมดา นกโกงกางหัวโต นกขมิ้นหัวด�ำเล็ก เป็นต้น ๓. สัตว์เลื้อยคลาน พบทั้งสิ้น ๒๖ ชนิด ได้แก่ เต่า 78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

หับ เต่าแดงหรือเต่าใบไม้ เต่าด�ำหรือเต่าแก้มขาว จิ้งจกหาง หยาบ กิ้งก่าบินปีกสีส้ม กิ้งก่าแก้ว แย้ เหี้ย ตะกวดหรือ แลน จิ้งเหลนบ้าน จิ้งเหลนต้นไม้ งูทางมะพร้าว งูปล้อง หรืองูตามธาร งูสร้อยเหลือง งูปากกว้างน�้ำเค็ม งูลายสาบ ด�ำขาว งูลายสายคอแดง เป็นต้น ๔. สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก พบ ๔ ชนิด ได้แก่ กบน�้ำเค็ม หรือกบน�้ำกร่อย กบหนอง กบนาหรือกบเนื้อ และเขียดตะปาด ๕. ปลา ประกอบด้วยปลาทะเลนานาชนิดตาม บริเวณป่าชายเลน ปากน�้ำทะเลและพื้นน�้ำทะเล เท่าที่ สังเกตพบมี ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาไหลทะเล ปลาจา ระเม็ด ปลาเก๋า ปลากระบอก ปลากระพง ปลาตีน ปลาดุก ทะเล และปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งปะการังหลายชนิด เช่น ปลาในสกุลปลาผีเสื้อ และปลามีค่าทางเศรษฐกิจหลาย ชนิด เช่น ปลาในสกุลปลาทู ๖. สัตว์ประเภทอื่น ๆ ที่มีจ�ำนวนมาก นอกจาก สั ต ว์ ป ่ า และปลาหลายชนิ ด ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมา ยั ง มี สั ต ว์ น�้ำที่ส�ำคัญและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และทางด้า น นันทนาการ ได้แก่ สัตว์ประเภทกุ้ง หอย และ สัตว์ชั้นต�่ำ ประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง จ�ำพวกปะการังอีกหลายชนิด เท่าที่พบในบริเวณอ่าวพังงา ได้แก่ ปะการังหนาม ปะการัง พุ่มไม้ ปะการังเขากวาง นอกจากนี้ยังพบกุ้งอยู่ประมาณ


๑๔ ชนิดอีกด้วยได้แก่ กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาลาย กุ้งหางเหลืองสีฟ้า กุ้งตะกวด กุ้งตะเข็บหรือกุ้งลาย กุ้งรู กุ้งตะเข็บมี ๒ ชนิด คือ กุ้งเคย และกุ้งกระต่อม เป็นต้น

การเดินทาง

รถยนต์ สามารถใช้ได้สองเส้นทางได้แก่ เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้น จึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทาง ๗๘๘ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ๑๒ ชั่วโมง เส้นทางที่สอง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ตรง ไปใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านอ�ำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ จนถึง อ�ำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ผ่านอ�ำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา

ศุลกากร ที่สามารถเช่าเรือไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ ด้วย เครื่องบิน การเดินทางไปพังงาทางเครื่องบิน นักท่องเที่ยว สามารถใช้บริการเที่ยวบินไปลงจังหวัดภูเก็ต จากนั้นต่อ รถโดยสารประจ�ำทางไปจังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ ๕๘ กิโลเมตร หรือเทียวบินไปจ้งหวัดระนอง จากนั้นต่อ รถโดยสารประจ�ำทางไปจังหวัดพังงา โดยใช้เวลาเดินทาง ต่อประมาณ ๓ ชั่วโมง รถโดยสารประจ�ำทาง หรือสามารถสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติอ่าว บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีรถโดยสารประจ�ำทางทั้ง แบบปรับอากาศและธรรมดา กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุก พังงา ๐๗๖ ๔๘๑ ๑๘๘ หรือทางอีเมลล์ aophangnga_ วัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลา np@hotmail.com ในการเดินทางประมาณ ๑๐ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร. ๑๒ ๘๙๔ ๖๑๒๒ จองตั๋ว บขส. โทร. ๑๒ ๔๒๒ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๘๐ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ. เมือง ๔๔๔๔ หรือ www.transport.co.th สถานีพังงา ถนนเพชรเกษม (หลังธนาคารหลวง พังงา จ. พังงา ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๗๖๔๘ ๑๑๘๘ , ไทย) โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๓๐๐, ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๑๔ นอกจาก ๐ ๗๖๔๘ ๑๑๖๓ โทรสาร : ๐ ๗๖๔๘ ๑๑๘๘ อีเมล: aoนั้นจากจังหวัดพังงา มีรถโดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ คือ phangnga_np@hotmail.com ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง หาดใหญ่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุไหง-โกลก อ.บ้านตาขุน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี และ จากอ�ำเภอเมืองมีรถประจ�ำทางจากตลาดไปท่าเรือท่าด่าน

รถไฟ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย มี ข บวนรถไฟออก จากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถโดยสารประจ�ำทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวล�ำโพง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www.railway.co.th

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 79


Social News

โดย : เจ้าจุก

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นักเรียนแกนน�าเยาวชนครอบครัวพอเพียง ในโครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานี โทรทัศน์ Thai PBS และได้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดรายการสถานี ประชาชน ซึ่งได้รับทั้งความรู้ดีๆเกี่ยวกับทีวีสาธารณะและประสบการณ์ ที่หาได้ยากยิ่ง

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม

นิสสันเชิญลูกคาร่วมกิจกรรม “ขับสนุก ขับปลอดภัยกับ นิสสัน” บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เชิญลูก ค้านิสสันเข้าร่วมกิจกรรม “ขับสนุก ขับปลอดภัยกับ นิสสัน” (Drive Fun Drive Safe) ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นการให้ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจหลักการขับขี่อย่าง ปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีของนิสสัน ทั้งในรูปแบบทางทฤษฎี และการปฏิบัติทดลองขับขี่ด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับความสนใจ จากลูกค้าทั้งที่เพิ่งเริ่มขับรถเป็นครั้งแรกหรือมีประสบการณ์ ขับรถมาแล้วหลายปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนกว่า ๑๐๐ คน ณ ลานมอเตอร์ สปอร์ตแลนด์ แดนเนรมิต

นักเรียนแกนน�าเยาวชนครอบครัวพอเพียง ใน โครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม และได้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทางไทยทีวีสีช่อง สาม เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

กิจกรรมสอนหนังสือเด็กในสลัมร่วมกับกลุ่ม ซ.โซ่อาสา นักเรียนแกนน�าเยาวชนครอบครัวพอเพียง ใน โครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน ได้ผลัดเปลี่ยนกันไปสอนหนังสือเด็กในสลัมร่วมกับกลุ่ม ซ.โซ่อาสา ซึ่งมี “ครูปู” ครูปู่เป็นหัวเรือใหญ่ กิจกรรมนี้ ช่วยให้นักเรียนที่เป็นครูอาสาได้ทราบถึงปัญหาของชุมชน แออัดมากขึ้นและเป็นประสบการณ์ที่ดีในการได้รับรู้ปัญหา ที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่

80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เริ่มตนแลว “โครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษา และชุมชนปที่ ๕ “

เริ่ ม ต้ น แล้ ว ส� า หรั บ “โครงการใสสะอาดพอ เพียงเพื่อพอสูสถานศึกษาและชุมชนปที่ ๕ “ โดยสถาน ศึกษาแรกที่เริ่มตนโครงการฯคือโรงเรียนแหงสุภาพบุรุษ “วัดสุทธิวราราม” ที่ได้จัดกิจกรรมในวันปฐมนิเทศกับ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาปีที่๔ ซึ่ง บรรยากาศเต็มไปด้ว ย ความสนุ ก สนานและได้ รั บ ความรู ้ ดี ๆ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ น ชีวติประจ�าวัน

ศูนย์คุณธรรม อปท. และ สพฐ. เซ็นเอ็มโอยูขับเคลื่อนแผนความซื่อตรง

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เดิน หน้าขับเคลื่อนคุณธรรมความดีสู่สังคม ล่าสุด จับมือ ๑๖ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๕๖ และ ๑๙ เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อ ใน โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาความ รู้คู่คุณธรรม โดยใช้แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม เป็นเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โรงงานผลิตกระเบื้องโสสุโกร่วมใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (๒๐๐๘) จ�ากัด ผู้จัดจ�าหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังโสสุโก้ ด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ใสใจทุกเรื่อง กระเบื้อง โสสุโก” โดยการใส่ใจในการพัฒนาสินค้าคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจน ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (๒๐๐๘) จ�ากัด กล่าว ว่ า “โสสุ โ ก ใ ห ค วามส� า คั ญ กั บ การแบ ง ผลก� า ไร บางสวนมาสรางสรรค์ประโยชน์คืนกลับสูสังคม มาประมาณ ๒๐ ป แลว ไมวา จะเปนการมอบ ทุนการศึกษาแกบุตรหลานพนักงานของบริษัทฯ และตัวแทนจ�าหนาย ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึง อุดมศึกษา ไมต�่ากวาปละ ๑,๐๐๐ ทุน แจกหนังสือธรรมะ ทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งมีนโยบายชวยเหลือชุมชนรอบๆ โรงงานของโสสุโกที่ อ. หนองแค จ. สระบุรี โดยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพ ชีวิตความเปนอยูและสิ่งแวดลอมในชุมชน โรงงานกับชุมชนจึงมีความผูกพันกันอยางแนบแนน”

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 81


by pass@siam

โดย : น้องหนึ่ง

Beauty On The Beach เทคนิคการแต่งหนารับลมรอน

แต่งหนาไปรับลมรอน ชายหาดกันดกว่า สวยแมยามท่ามกลางแสงแดด 1.หลั ง จากท� า ความสะอาดใบหน้ า แล้ ว ให้ ใช้ Skincare Metabolizer EX2 2.ใช้ Base Makeup สีครีมทาให้ทั่วใบหน้า 3.ทารองพื้น 5 จุด คือ 2 ข้างแก้ม จมูกนิดนึง คาง และหน้าผาก ด้วย Essence In Cream Foundation 4.ลงบรั ช ออนครี ม แตะเพี ย งเบาๆ เล็ ก น้ อ ย บริเวณแก้มทั้ง 2 ข้าง แล้วใช้ฟองน�้าเกลี่ยให้เป็นธรรมชาติ 5.จากนั้นลงแป้งฝุ่นอย่างบางเบา แล้วใช้แปรงขน นุ่มๆปัดให้ทั่วใบหน้า 6.ใช้แปรงปัดคิ้วให้ได้รูป เพื่อให้ลงแป้งฝุ่นที่เกาะ หลุดออกมา 7.ใช้ดินสอเขียนคิ้วค่อยๆลงจากหัวคิ้วไปจนถึง หางคิ้ว 8.ใช้แปรงปัดขนคิ้วอีกที เพื่อใช้คิ้วดูเป็นธรรมชาติ มากขึ้น 9.ใช้อายแชโดว์ สี Hilight ปัดให้ทั่วเบ้าตา 10.จากนั้นลงอายแชโดว์สีชมพูทาให้ชิดขอบตา 82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แล้วทาให้ทั่วเบ้าตา 11. ลงอายแชโดว์สีชมพูเข้ม ทาให้ชิดขอบตาเพื่อ ให้สีของชั้นตาดูคมชัดมากขึ้น 12.เขียนอายไลเนอร์ให้ชิดขอบตามากที่สุด เพื่อ ที่จะได้ไม่เห็นรอยต่อของผิว 13.ลงบรัชออนปัดให้ทั่ว 2 ข้างแก้ม 14. ดัดขนตาให้งอน ควรดัดย�้าๆจนงอนแล้วจึง ค่อยปัดมาสคาร่าให้ขนตาดูหนาและงอนมากขึ้น 15.ลิปสติกสีสวยๆแล้วลงด้วยลิปกรอสอีกทีเพื่อ ให้ปากดูชุ่มชื้นมากขึ้น

เสร็จแลวววว สวยเดงสมใจยังค่ะ แต่ อย่าลืมทาทาหนาและทาตัวดวยนะค่ะ จะไดมผ ี วิ เนียนสวยไปนานๆ ไวคราวหนาจะมีทิปเด็ดๆ มาลงรายละเอียดลึกๆมาใหอ่านกัน จะไดสวย สมใจสาวเอ็มไทยกันทุกคนเลย อยากฝาก คุณสาวๆ ไวว่า เปนผูหญิงอย่าหยุดสวยนะ ค่ะ


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 83


Profile for porpeang

Is am are May 56  

Is am are May 56  

Profile for porpeang
Advertisement