Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

พลังเยาวชน

พลังของแผนดิน ¤น¢อ§á¼‹นดิน

ทุนเรียนฟรี!!! กับติวเตอรชื่อดัง เรื่องดี ๆ มีไว้แบงปน

แงคิดดี ๆ ของชายชราผู ้ จ ากไป รวมตอบคําถาม

ชิงของรางวั ล สุ ด หรู

สมัครสมาชิก วันนี้ ฟรี!!! เสื้อยืดสุดเก

ความนาจะเปน ทางเส้นทางธรรม Ç. ǪÔÃàÁ¸Õ

สู ้ ม ะเร็ ง สู ้ ด้ว ยใจ ¡ÃÇÔ¡ Íعоíҹѡ

สั มภาษณพิเ ศษ

เกรท วรินทร ปญหกาญจน คุณชายใหญแหงวังจุฑาเทพ Cradit ÀÒ¾ : http://topicstock.pantip.com

66

กรกฎาคม 2556


วัตถุดิบและขั้นตอน

ผลิตภัณฑที่ขึ้นรูแปล้ว

“วัสดุทดแทนไม้” ความยั่งยืนของปาไม้ไทย ปัจจุบันทรัพยำกรป่ำไม้ในประเทศตำมท้องที่ต่ำงๆ มีแนวโน้มถูกท�ำลำยเพิ่มมำกขึ้น โดยมีสำเหตุจำกกำรลักลอบ ตัดไม้เพื่อน�ำไปขำย ทั้งแบบแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ และเป็น ไม้ท่อนที่ยังไม่ได้แปรรูป เพื่อน�ำมำใช้อ�ำนวยประโยชน์ต่อ มนุษย์เพิ่มมำกขึ้น และเรำคงปฏิเสธไม่ได้ถึงผลกระทบจำก กำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติที่ทวีควำมรุ่นแรงขึ้น ไม่ว่ำจะ เป็นปัญหำกำรแปรปรวนของภูมิอำกำศ ปัญหำของภัยพิบัติ และปัญหำโลกร้อน รวมทั้งมลพิษที่ขยำยขอบเขตกว้ำงขวำง มำกขึ้น อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด�ำรงอยู่และกำรมี คุณภำพชีวิตที่ดีของมนุษย์ เมื่ อ ทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ นั บ วั น จะเหลื อ น้ อ ยเต็ ม ที กรมป่ำไม้เองโดยส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ ซึ่งเป็นที่ ศึกษำวิจัยและพัฒนำผลิตผลป่ำไม้ ได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำวัตถุดิบ จำกไม้เพื่อให้สำมำรถใช้แหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดน�ำ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ท�ำกำรคิดค้นน�ำวัสดุอื่นๆ มำใช้ ท ดแทนไม้ ธ รรมชำติ เป็ น อี ก หนึ่ ง แนวทำงในกำรน� ำ เศษไม้เศษวัสดุเหลือทิ้งต่ำงๆ ทั้งจำกกำรท�ำอุตสำหกรรมไม้ พืชเกษตรที่เหลือจำกกำรเก็บเกี่ยว และอุตสำหกรรมเกษตร ได้แก่ เศษวัสดุจำกำรท�ำไม้ ที่ไม่สำมำรถน�ำไปแปรรูปได้ เช่น ปีกไม้ ปลำยไม้ ขี้เลื่อย ขี้กบ เศษไม้ระแนง ฟำงข้ำว ชำนอ้อย 2 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แกลบ ซังข้ำวโพด เป็นต้นโดยน�ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์โดย กำรผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชำติ ผ่ำนกระบวนกำรทำง เทคโนโลยี ก ำรแปรรู ป วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ดแทน ไม้ สำมำรถน�ำมำใช้ประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ส�ำหรับ ตกแต่งบ้ำนได้ จ�ำพวกโตะเขียนหนังสือ ชั้นวำงของ เก้ำอี้ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ตู ้ เ ก็ บ ของ และกรอบรู ป ถึ ง แม้ ว ่ ำ สิ่ ง ของที่ กล่ำวมำนั้นไม่ได้ผลิตขึ้นจำกไม้ แต่ก็มีควำมแข็งแรง คงทน สำมำรถใช้ ง ำนได้ ไ ม่ แ พ้ วั ส ดุ จ ำกไม้ จ ริ ง นอกจำกนั้ น ยั ง มี ควำมสวยงำมในแบบเฉพำะตัวจำกกำรน�ำเศษวัสดุประเภท ต่ำงๆ มำท�ำขึ้นรูปเป็นชิ้นไม้ทดแทน และน�ำไปประกอบเป็น ชิ้นงำนอีกด้วย ในอนำคตคำดกำรณ์ ว ่ ำ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จำก กำรตั ด ไม้ ท� ำ ลำยป่ ำ จะยั ง คงส่ ง ผลเสี ย ทวี ค วำมรุ น แรงเพิ่ ม มำกขึ้นเรื่อยๆ เรำเองสำมำรถช่วยกันลดปัญหำกำรตัดไม้ท�ำลำย ป่ำ เมื่อกำรใช้สิ่งของที่ผลิตจำกไม้ลดลงก็จะส่งผลต่อกำรตัดไม้ ที่ลดลงด้วย เพรำะฉะนั้นเรำเองควรหันมำใช้วัสดุทดแทนไม้เพื่อ เป็นกำรช่วยลดปริมำณกำรตัดไม้ในประเทศ เพื่อลูกหลำนของ เรำในอนำคตจะยังคงเห็นพื้นป่ำที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่อไป


คําวาพอเพียงมีความหมายวา พอมีกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียงหมายความวา ผลิตอะไรมีพอ ที่จะใช ไมตองขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง แปลจากภาษาฝรั่งไดวา ใหยืนบนขาของตัวเอง หมายความวา สองขาของเรายืนบนพื้นใหอยูได ไมหกลม ไมตองไปขอยืมของคนอื่น เพื่อที่จะยืนอยู คําวา พอ คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย พอเพียง อาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น

พระราชดํารัสพระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเขาเฝา ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑


·ัก·ำยกันก‹อน ทักทำยกันฉบับนี้เผลอเดี๋ยวเดียว ผ่ำนไปครึ่งปีแล้ว และก็เป็นช่วงฤดูฝน เรียกว่ำตกต้องตำมฤดูกันเลยทีเดียว แถม ฝนยังชอบตกในเวลำเลิกงำนเสียด้วย เลยได้ท�ำงำนล่วงเวลำแบบสบำย ๆไม่มีโอทีอีกต่ำงหำก หันมำดูกิจกรรมโครงกำร ใสสะอำดพอเพียง เพื่อพ่อสู่สถำนศึกษำและชุมชน ในปีนี้เป็นปีที่ ๕ แล้ว หลำยโรงเรียนที่เพิ่งเริ่มเป็นปีแรก แต่เมื่อได้รับ ฟังข้อมูลและควำมคิดเห็นของน้องๆในแต่ละโรงเรียนแล้ว ก็ต้องบอกว่ำเกินคำด และต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับจิตส�ำนึก ของเยำวชนที่มีต่อกำรคอร์รัปชั่นที่ว่ำ “เมื่อไรผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมือง จะหยุดคอร์รัปชั่นกันเสียที” และสัญญำใจที่จะ ร่วมกันรณรงค์ “หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” คงไม่ช้ำไม่นำนเรำคงจะได้เห็นภำพสวยๆที่มีเด็กนักเรียน จำกหลำยร้อยสถำบันกำรศึกษำ และหลำยพันคน หรือเป็นหมื่นคนที่ออกมำยืนและแถลงกำรณ์ร่วมกัน เพื่อปลุกจิตส�ำนึก ของข้ำรำชกำร ผู้บริหำรบ้ำนเมืองและประชำชนทั้งแผ่นดินว่ำ “หยุดท�าร้าย ท�าลายประเทศของเราด้วยการคอร์รัปชั่น” กำรเรียกร้องจำกผู้บริสุทธิ์เหล่ำนี้ น่ำที่จะเป็นแรงจูงใจให้เหล่ำนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร นักธุรกิจที่ก�ำลังร่วมมือกันท�ำร้ำย ประเทศของพวกเขำหยุดลงได้ หรือลดอัตรำลงได้บ้ำง ถึงวันนั้นเข้ำจริงๆ ผู้ที่เรียกตัวเองว่ำ “ผู้ใหญ่” เพรำะเกิดก่อนพวกเขำ น่ำจะต้องชะโงกหน้ำเข้ำหำกระจกเงำแล้ว ถำมถึงส�ำนึกของกำรที่เกิดมำก่อนแล้วบ่อนท�ำลำยชำติได้ถึงขนำดนี้ว่ำ “ตายแล้วเอาอะไรไปได้ไหม ตายแล้วอยากจะให้ มีใครสรรเสริญหรือสาปแช่ง ถ่มน�้าลายลงในโลงศพหรือต้องทิ้งไว้ซ่ึงความอับอาย ถึงลูกหลานต้องถูกชี้หน้าว่าเป็นลูก หลานของคนท�าลายชาติ” ตื่นตอนนี้ก็คงไม่สำย ดีกว่ำที่จะยังคงดันทุรังกระท�ำกำรท�ำลำยชำติ ท�ำลำยแผ่นดินอยู่อีกต่อไป เรื่ อ งรำวดี ๆ ที่ มี ม ำกมำยในทุ ก สั ป ดำห์ กั บ เหล่ ำ เยำวชนจิ ต อำสำ ที่ เรี ย กตั ว เองว่ ำ “ครอบครัวพอเพียง” มีให้ติดตำมกันนะค่ะ ใน FaceBook ครอบครัวพอเพียง และจ�ำนวน Fan Page กว่ำ ๕,๐๐๐,๐๐๐ คนที่เข้ำมำทักทำยรับรู้รับทรำบควำมเคลื่อนไหวของครอบครัวพอเพียง อยู่เป็นประจ�ำ ช่วยกันค่ะ ช่วยกันนะค่ะช่วยสนับสนุนเรื่องรำวดีๆ ค�ำติชม สรรเสริญแม้เพียง กำรกดไลท์ ก็จะท�ำให้เยำวชนเหล่ำนี้เขำภูมิใจได้ว่ำอย่ำงน้อยควำมดีที่พวกเขำได้กระท�ำนั้นมีคน เห็น คงเป็นควำมต้องกำรที่ไม่ได้มำกมำยอะไร เพรำะสิ่งที่พวกเขำท�ำนั้นก็มิได้หวังสิ่งใดตอบแทน อยู่แล้ว พวกเขำหวังเพียงว่ำ “จะได้ท�าเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของผู้อื่น” ตำมที่ “พ่อ” เคยบอกไว้ และเป็นจิตส�ำนึกที่พวกเขำมีอยู่ในหัวใจตลอดกำล ตลอดไป.

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกำนนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชำ วัชรำภัย, เบญจวรรณ สร่ำงนิทร นนทิกร กำญจนะจิตรำ (เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนำด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมำ จำรุภำ, ปรำชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�าเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมำ โพธิสมบัติ, วัลภำ บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวำ จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐำ สำรพิมพำ, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยำ รอดเที่ยง, สุชำนี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ : ชัชชัย สุขขำวดี, พุฒิพัฒน์ กมลจรัสพงศ์, สุพิชฌำย์ กมลจรัสพงศ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : ส�ำนักงำนกฎหมำย พิทยำเพชรพลอย โรงพิมพ์ : pprint(2012)lp จัดจ�าหน่าย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจ�ำหน่ำย จ�ำกัด ส�านักงาน : นิตยสำรครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖ ๕๔

๖๐ ๗๖

๖๘

๔๘ มูลนิธิชัยพัฒนำ การให้นํ้าของปาต้นนํ้า ธรรมะติดปีก ดวงชะตำแสนกล ควำมเป็นฅน ควำมเป็นครู หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เด็กวันวำนเด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย มณีศรี is am are ตําบลต้นยวน ธรรมชาติคือทุน สร้างสมดุลพอเพียง ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา คุยกับดำว ดรุณี เจริญพานิช สู้มะเร็งสู้ด้วยใจ ทุนเรียนฟรี Tip today

๓๖

๒๐

๖ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๒ ๓๖

เรื่องรำวดี ๆ เอำมำแบ่งปัน แงคิดดี ๆ จากชายชราผู้จากไป นิทำนโบรำณคดี เสือใหญชุมพร พลังเยำวชน พลังของแผ่นดิน ภัทรา พิบูลธนเกียรติ ปฎิบัติกำรชุมขนรักษ์น�้ำตำมแนวพระรำชด�ำริ Tourist Guide อุทยานแหงชาติแมตะไคร้ Social news by pass@siam

๖๐ ๖๒ ๖๘ ๗๔ ๗๖ ๘๐ ๘๒

๔๖ ๔๘ ๕๔ ๕๘ ๕๙

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 5


6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 9


10 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 13


14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 15


16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 17


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นำมสกุล ........................................................... หน่วยงำน/ โรงเรียน/ สถำบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถำนที่อยู่เลขที่ .................................. อำคำร/ หมู่บ้ำน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสำร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หน่วยงำน/ โรงเรียน/ สถำบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถำนที่จัดส่งนิตยสำร : (กรุณำเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถำนที่อยู่เลขที่ .................................. อำคำร/ หมู่บ้ำน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสำร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสำรครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถนําไปลดหยอนภาษีได ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) รำย ๓ ปี (๑,๗๒๘ บำท) รำย ๕ ปี (๒,๘๘๐ บำท) รำยปี ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บำท) รำย ๓ ปี (๘,๖๔๐ บำท) รำย ๕ ปี (๑๔,๔๐๐ บำท) รำยปี ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บำท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หำกไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้ำบัญชีจ�ำนวนเงิน ............................. บำท ( ............................................................... บำท ) *ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ ๘ บาททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�ำนำจลงนำม ( ................ / ............... / ............... )

สมัครสมาชิกวันนี้

แถมเสื้อครอบครัวพอเพียงฟรี!!ทันที

ช�าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด เพื่อโครงกำรใสสะอำดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถำบันกำรศึกษำและ ชุมชน ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำ ส�ำนักงำน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณำส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสำรครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐำนกำรช�ำระเงินมำที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสำร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถนําไปลดหยอนภาษีได้ ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)


ธรรมะ .. µิด»‚ก โดย : พระÁËำวุ²ิªัย วªิรàÁ¸Õ .

ความนาจะเปนบนเส้นทางธรรม “ดวงตาเห็นธรรม” เป็นค�ำเรียกผู้ที่บรรลุ “โสดา ปตติผล” เป็นพระ “โสดาบัน” (ผู้แรกหยั่งลงสู่กระแสพระ นิพพำน) ซึ่งถือเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นในสี่ขั้น กล่ำวคือ (๑) พระโสดำบัน (๒) พระสกทำคำมี (๓) พระอนำคำมี (๔) พระอรหันต์ กำรบรรลุโสดำบันที่ถือว่ำเป็นกำรได้ดวงตำเห็น ธรรมนั้น จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมตำมแนวอริยมรรคมี องค์ ๘ หรือเจริญสติปัฏฐำน ๔ (ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ต่ำง ชื่อเท่ำนั้น) เมื่อเกิดอำกำรเช่นว่ำนั้น จิตจะสว่ำงกระจ่ำง แจ้ง เข้ำใจในสัจธรรมพื้นฐำนของรูปและนำมอย่ำงชัดเจน ว่ ำ เป็ น เพี ย งสิ่ ง ปรุง แต่ง ที่เ กิดขึ้น ด�ำรงอยู่ และแตกดับ ไปตำมธรรมดำ ข้อควำมที่ท ่ำนยกขึ้นมำเป็นบทอ้ำงอิง ประกอบกำรอธิบำยอำกำรของผู้เกิดดวงตำเห็นธรรมก็คือ จิตจะเกิดกำรตื่นรู้ว่ำ “ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม�, สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม�” 20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น ทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา” ก ำ ร ไ ด ้ ด ว ง ต ำ เ ห็ น ธ ร ร ม ก็ คื อ ก ำ ร เ ห็ น “ไตรลักษณ์” นั่นเอง ที่ว่ำ “เห็น” นั้น ไม่ใช่กำรเห็นด้วย ตำเนื้อ เห็นด้วยควำมเข้ำใจในระดับเหตุผล แต่เป็นกำรเห็น ด้วยตำคือปัญญำของจิตที่อบรม ฝก หัด พัฒนำจนสุกงอม ถึงที่สุดแล้ว อำกำรได้ดวงตำเห็นธรรมนั้น เปรียบง่ำยๆ เหมือนคนที่หยิบพริกขี้หนูขึ้นมำเม็ดหนึ่งแล้วกัดกร้วมลงไป พอรู้ว่ำ “เผ็ด” เท่ำนั้น ก็จะจ�ำไปจนตำย รสชำติของพริก ที่ “เผ็ด” นั้น จะกลำยเป็นประสบกำรณ์ที่ฝังอยู่ในควำม รู้สึกไปตรำบนำนเท่ำนำนโดยไม่ต้องกำรค�ำอธิบำย หำกแต่ เป็น “ประสบการณ์ตรง” ที่ระบบประสำททั้งหมดสัมผัส ได้เองโดยตรง หรือเหมือนกับคนที่ถูกใครสักคนเอำปนจ่อ หัวพร้อมลั่นไก จู่ๆ นำทีนั้น โดยไม่ต้องอ้ำงเหตุผล ควำม หวำดกลัวก็จะเกิดขึ้นมำ เหงื่อเม็ดโปงๆ ก็จะซึมออกมำเอง โดยธรรมชำติ คนที่ถูกปนจ่อหัวนั้นจะปล่อยวำงทุกสิ่งทุก อย่ำงเองโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกำรให้ใครมำเสี้ยมสอน


แม้แต่น้อย ประสบกำรณ์กำรบรรลุธรรม เป็นเรื่องเหนือ “สมอง” เป็นเรื่องพ้น “ตรรกะ” อย่ำงสิ้นเชิง กำรบรรลุ ธรรม เป็นประสบกำรณ์ตรงของ “จิต” ล้วนๆ พูดอีกนัย หนึ่งตำมส�ำนวนนักปฏิบัติก็คือ เป็นเรื่อง “เหนือคิด” หรือ “นอกเหตุเหนือผล” ต้องหยั่งรู้หยั่งเห็นด้วยตนจึงจะเข้ำใจ เพรำะกำรบรรลุธรรมเป็นเรื่องเข้ำใจยำก จึงเมื่อมีคนมำ ถำมพระพุทธองค์ หรือพุทธสำวกคนส�ำคัญๆ ว่ำภำวะหลัง กำรบรรลุธรรมเป็นอย่ำงไร ท่ำนเหล่ำนั้นจึงตอบด้วยกำร “นิ่ง” กำรตอบด้วยกำรนิ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรตอบ ปัญหำที่เรียกว่ำ “ฐปนียปญหา” คือ “ตอบด้วยการไม่ ตอบ” นั่นเอง กำรที่คนสมัยพุทธกำลบรรลุธรรมกันง่ำยๆ นั้น เป็นเพรำะเรำ “มองชั้นเดียว” แต่หำกมองตำมเหตุปัจจัย หลำยชั้น ก็จะพบว่ำ สำวกแต่ละคนล้วนแล้วแต่ได้บ�ำเพ็ญ บำรมีมำแล้วทั้งสิ้น เช่น พระยสกุลบุตรที่เพียงแต่ได้นั่งฟัง ธรรมจำกพระพุทธเจ้ำว่ำด้วยเรื่อง “ทาน ศีล สวรรค์ กาม และการหลีกออกจากกาม” ก็สำมำรถบรรลุธรรมเป็นพระ โสดำบัน ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ออกบวช หรือแม้แต่ส�ำเร็จเป็นพระ อรหันต์ก็ยังไม่ได้ออกบวชเช่นกัน นั่นเป็นเพรำะว่ำ ในหลำย ชำติภพมำแล้ว ท่ำนได้สั่งสมเหตุปัจจัยมำพอสมควร เช่น ในชำตินี้ที่ท่ำนเบื่อ “กามารมณ์” จนมอง เห็นสำวสรรค์ก�ำนัลในว่ำเป็นดั่งซำกศพ ก็เพรำะว่ำ ใน ชำติที่ผ่ำนมำท่ำนได้อุทิศตนท�ำงำนอำสำสมัครร่วมกันเก็บ ศพไม่มีญำติไปเผำยังฌำปนสถำน เมื่อท่ำนเห็นซำกศพมำ จนชินในชำติที่แล้ว จิตจึงเกิดกำรเบื่อหน่ำยคลำยควำม ก�ำหนัด มำในชำตินี้ จิตที่เบื่อมำแล้วระดับหนึ่ง ถูกตอกย�้ำ ด้วยสภำพแวดล้อมเดิมๆ จึงเบื่อเต็มกลืน ถึงขนำดอุทำน ออกมำว่ำ “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” พระพุทธองค์ได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสตอบว่ำ “ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ”

ข้ อ ควำมที่ “ตรงกั น ข้ า ม” อย่ ำ งสิ้ น เชิ ง เช่ น นี้ มีพลังดึงดูดให้ยสกุลบุตรพุ่งตรงเข้ำไปหำต้นเสียงคือ พระพุ ท ธเจ้ ำ ทั น ที เมื่ อ น�้ ำ แห่ ง โพธิ ป ั ญ ญำนั้ น เต็ ม ปรี่ ม ำ แล้วระดับหนึ่ง จึงเมื่อน�้ำหยดสุดท้ำยจำกปรีชำญำณของ พระพุทธองค์หยดลงไปเติมเป็นหยดสุดท้ำย น�้ำในแก้ว นั้นก็พลันล้นทะลักออกมำเป็น “ดวงตาเห็นธรรม” อย่ำง ง่ำยดำย กรณีของพระยสะคือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำ ไม่มี อะไรได้มำง่ำยๆ เลย ที่เรำเห็นว่ำง่ำยเพรำะเรำมองแต่ “ยอด” ทว่ ำ ไม่ เ ห็ น “ราก” และองค์ ป ระกอบอื่ น อี ก มำกมำยต่ำงหำก ใช่หรือไม่ว่ำ เรำทุกคนต่ำงเคยมี “ชาติที่แล้ว” มำด้วยกันแทบทั้งนั้น และนั่นจึงท�ำให้เรำสันนิษฐำนได้ ว่ำ บำงทีชำตินี้อำจเป็นชำติท่ีเรำก�ำลังจะเต็มเปียมก็เป็น ได้ เรำทุกคนจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเห็นธรรมด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครได้เปรียบใครหรือไม่มีใครด้อยกว่ำใคร ทุกคนล้วน ด�ำเนินอยู่บนวิถีแห่ง “ความน่าจะเป็น” บนเส้นทำงธรรม เสมอกัน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล โดย : ·‹ำนย‹ำಋำ »‚ªวด

กำร§ำน งำนกลำยเป็นเรื่อง

ที่ น ่ ำ เหนื่ อ ยหน่ ำ ย เพี ย ง เพรำะคุณขำดพลังงำนพยำยำมปรับปรุง ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของตัวเองให้ ดีขึ้น ลองใช้เวลำคิดใคร่ครวญและวำงแผน ¸ØáԨ นักธุรกิจปีชวดอำจล�ำบำกใจเดือนนี้ อุปสรรคอำจเกิดขึ้น แม้ว่ำจะเล็กน้อย ดัง นั้นจึงควรเก็บเรื่องส�ำคัญไว้ทีหลัง พยำยำม รักษำเดือนนี้ให้เงียบสงบไว้ ¤วำÁรั ก เมื่ อ มี จุ ด พลิ ก ผั น ที่ ไ ม่ ค ำดคิ ด หั ด ผ่ อ นคลำยและอย่ ำ ตื่ น ตระหนกกั บ สถำนกำรณ์ต่ำงๆจนเกินไปอย่ำใช้อำรมณ์ สิ้ น เปลื อ งกั บ ทุ ก สิ่ ง มั น อำจเติ ม ควำมตื่ น เต้นได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ช่วยให้มีควำม สุขในระยะยำว ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ขอให้ท�ำด้วยควำมกระตือรือร้น และตั้งใจ เดือนนี้มีสิ่งดีๆ มำกมำยรออยู่ แต่ จุ ด อ่ อ นที่ ส� ำ คั ญ ของคุ ณ ในตอนนี้ คื อ พลังงำนที่ถดถอยและแนวโน้มที่จะล้มป่วย

»‚©ÅÙ

กำร§ำน พรสวรรค์ของคุณ

»‚¢ำÅ

กำร§ำน คุ ณ ต้ อ งคิ ด ให้ เร็ ว

จะประจั ก ษ์ ชั ด แก่ ผู ้ ที่ ร ่ ว ม งำนกับคุณ ซึ่งเรื่องนี้ก็อำจเป็นได้ทั้งเรื่องดี และร้ำย เพื่อนร่วมงำนอำจมองว่ำคุณเป็น อำวุธลับ คุณมีโอกำสได้เลื่อนขั้นในเดือนนี้ ¸ØáԨ คุณจะเป็นที่ต้องกำรอย่ำงยิ่ง หำก คุณมุ่งหมำยบำงสิ่งมำนำน อย่ำยอมแพ้ ง่ำยๆ คุณจะประสบควำมส�ำเร็จในด้ำน สังคม ¤วำÁรัก ส�ำหรับคนโสด มีโอกำสมำกมำย ที่คุณจะได้ท�ำตำมหัวใจและเคลิบเคลิ้มกับ ควำมรักครั้งใหม่ คุณท�ำเช่นนั้นได้ถ้ำคุณ ยังอำยุไม่มำกและไม่มีภำระในชีวิต เป็น เรื่ อ งง่ ำ ยที่ จ ะลื ม โลกเมื่ อ พบกั บ ควำมตื่ น เต้นที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ ส�ำหรับผู้ที่คิดจะมี ครอบครัว นี่คือเดือนที่ดีส�ำหรับกำรหมำย หมั้นและแต่งงำน แต่ก็อำจยำกที่จะผูกมัด อยู่เหมือนกัน

เพื่อก้ำวให้ทันจังหวะที่เดิน ไปอย่ำงบ้ำคลั่ง ควำมพยำยำมในอดีตจะ เป็นประโยชน์กับคุณช่วยให้คุณได้เปรียบ ในกำรเดินหน้ำไปได้อย่ำงงดงำม ¸Ø à ¡Ô ¨ โอกำสใหม่ๆ มำกมำยเปดทำงให้ คุ ณ ในเดื อ นนี้ คุ ณ ก� ำ ลั ง เป็ น ที่ ต ้ อ งกำร อย่ ำ งยิ่ ง ผู ้ ค นต่ ำ งอยำกร่ ว มงำนกั บ คุ ณ ท�ำให้คุณตัดสินใจเลือกล�ำบำก ขอให้เชื่อ สัญชำตญำณของตัวเอง ¤วำÁรัก ชำวปีขำลที่มองหำควำมรักจะได้ พบอย่ำงง่ำยดำย อย่ำรีบตกลงปลงใจกับ ใครหำกยังไม่แน่ใจ เพรำะอำจท�ำให้ชีวิต ของคุณวุ่นวำย ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ คุณจะสำมำรถเรียนรู้และซึมซับ ข้ อ มู ล ใหม่ ๆ ได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว แต่ ร ะดั บ สมำธิของคุณอำจต�่ำ เพื่อไม่ให้ตัวเองเบื่อ ง่ำย ลองท�ำอะไรหลำยๆ อย่ำงพร้อมกันดี กว่ำพยำยำมจดจ่ออย่ำงเต็มที่กับสิ่งเดียว วิธีนี้จะช่วยให้คุณท�ำสิ่งต่ำงๆ ให้ส�ำเร็จ

»‚Áะโร§

»‚ÁะàÊç§

กั บ ควำมผิ ด พลำดบ้ ำ งใน ที่ ท� ำ งำน แต่ จ งมองว่ ำ นี่ คื อ บทเรี ย นอั น ล�้ำค่ำ หำกคุณ สำมำรถเรียนรู้จำกควำม ผิดพลำดได้ ¸ØáԨ โชคของคุณอยู่ในช่วงดิ่งควำมเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่คุณควรเสี่ยง เพรำะโอกำสที่ จะเสียมีสูงมำกปลอดภัยไว้ก่อนเวลำลงทุน อย่ำงทุ่มเกินก�ำลัง ¤วำÁรัก อย่ำระบำยควำมไม่พอใจใส่คนอื่น หำกคุณอำรมณ์เสีย ควรไปวิ่งออกก�ำลัง กำยเพื่ อ ท� ำ ให้ จิ ต ใจปลอดโปร่ ง ไม่ ค วร หุนหันโต้ตอบโดยไม่คิด ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ อำจรู้สึกไม่มั่นใจในเดือนนี้ แต่ คุณจะท�ำได้หำกได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ ที่หวังดีต่อคุณอย่ำงแท้จริง ดังนั้นหำกคุณ ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ควรไปหำพ่อ-แม่ ได้พูดระบำยและมีใครบำงคนที่ห่วงใยคอย รับฟัง ก็ช่วยได้มำกแล้ว

จะแสดงอัจฉริยภำพของคุณ จงเป็นพนักงำนที่ดี ท�ำผลงำนให้ได้คุณยัง ไม่ควรตัดสินใจเรื่องส�ำคัญ ¸ØáԨ โอกำสใหม่ๆ ด้ำนธุรกิจอำจมำถึงช้ำ แม้จะมีข้อเสนอหยิบยื่นเข้ำมำแต่ทำงที่ดี ควรด�ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ อำจจะมีข้อ ตกลงที่ดีจนดูไม่น่ำจะเป็นไปได้ ¤วำÁรัก คุณจะหำเรื่องโต้เถียงมำกกว่ำที่ เคย แค่เรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเล็กน้อยก็น�ำไปสู่ กำรมีปำกเสียงที่รุนแรงได้ คุณต้องควบคุม อำรมณ์ให้ได้ มิฉะนั้นคุณอำจท�ำให้ควำม สัมพันธ์ตึงเครียด อย่ำหงุดหงิดแล้วพำล ใส่คนอื่น ต้องคิดก่อนพูดเสมอ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ คุณอำจรู้สึกไม่มั่นใจนัก เพรำะ ทัศนคติที่ครูมีต่อคุณ หำกคุณสงสัยว่ำใคร บำงคนคิดกับคุณอย่ำงไร โดยเฉพำะผู้ใหญ่ อย่ำเก็บควำมสงสัยไว้คนเดียว คุยกับพ่อ แม่หรือขอให้พวกท่ำนช่วยหำทำงออกให้

»‚à¶ำะ

กำร§ำน คุณมีพรสวรรค์ใน

กำรมองเห็นควำมเชื่อมโยง และโอกำสก่อนคนอื่นๆ ท�ำให้คุณกลำย เป็นสมบัติล�้ำค่ำของทีมงำนหรือองค์กร ยิ่ง คุณขยันท�ำงำนมำกเท่ำไหร่ คุณยิ่งมีโอกำส มำกขึ้นที่จะเป็นผู้น�ำ ¸ØáԨ ควำมคิดของคุณกระจ่ำงชัดจึงง่ำยที่ คุณจะคิดวำงแผนที่สำมำรถด�ำเนินได้อย่ำง สะดวก ควำมกระตือรือร้นของคุณจะเป็น แรงกระตุ้นคนอื่นๆ จงใช้เวลำนี้เพื่อลงมือ และท�ำตำมแผน ¤วำÁรั ก มี ค วำมเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด จำกกำร นอกใจ แม้ว่ำอำจเป็นแค่ปัญหำชั่วครำว แต่ควำมไว้ใจที่ขำดสะบั้นก็อำจก่อให้เกิด ผลร้ำยในระยะยำวแก่ควำมสัมพันธ์ของ ชำวปีเถำะบำงคน ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ คุณยังมีโชคดีในกำรสอบและมี โอกำสท�ำคะแนนได้สูงสุดหำกทุ่มเท คุณ ไม่จ�ำเป็นต้องมีพรสวรรค์ในสิ่งที่เรียน แค่ มุ่งมั่นและทุ่มเทก็พอ

ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

กำร§ำน คุณอำจต้องเผชิญ

กำร§ำน ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลำที่


»‚ÁะàÁÕย

»‚ÁะáÁ

เปลี่ยนแปลง จะท�ำให้คุณ รั บค� ำชมเชยอย่ ำ งยิ่ ง ในเดือนนี้ หำกคุณ พยำยำมเพิ่มระดับควำมสำมำรถคุณจะพบ ว่ำศักยภำพของคุณอยู่ในระดับใหม่ ¸ØáԨ จงเตรียมพร้อมรับธุรกิจครั้งส�ำคัญ เพรำะตอนนี้ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งคุณไม่ให้ไป สู่เปำหมำยได้! กลยุทธ์เพื่อกำรเติบโตมี แววดี คุณจึงสำมำรถคิดขยำยธุรกิจจำก ฐำนเดิมได้ ¤วำÁรั ก ควำมรักและควำมสัมพันธ์รำบ รื่นดีในเดือนนี้ สิ่งเดียวที่ต้องจ�ำไว้คือ ต้อง มีใครสักคนเป็นฝ่ำยน�ำ ถ้ำมี “ผู้น�า” ที่ ชัดเจนในควำมสัมพันธ์ ทั้งสองฝ่ำยจะมี ควำมสุขขึ้นอีกมำกในเดือนนี้ ¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ คุณต้องยกระดับตัวเอง หำก ต้องกำรควำมก้ำวหน้ำ คุณจึงต้องตั้งเปำ หมำยให้สูงไว้ ยิ่งสูงมำกเท่ำไร คุณก็ยิ่งได้ ประโยชน์มำกขึ้น

เรื่องใดจนสุดขั้ว คนอื่นจะ เหนื่อยหน่ำยกับควำมรั้นของคุณ จนมอง ข้ ำ มหรื อ กี ด กั น คุ ณ ออกจำกกำรประชุ ม ส�ำคัญในครั้งต่อไป ¸ØáԨ จงควบคุมตัวเองให้ได้ คุณจะไม่รีบ ร้อนท�ำบำงสิ่งโดยไม่คิด ระวังอย่ำล่วงเกิน ใครขณะที่รีบท�ำตำมเปำหมำยของตัวเอง คุณอำจรู้สึกคันปำกอยำกโต้เถียงกับคนที่ ไม่เห็นด้วยกับคุณ ¤วำÁรัก คุณต้องกำรมำกกว่ำที่มีหรือไม่ก็ ต้องกำรสิ่งที่ไม่มี คุณไม่พอใจกับสิ่งที่ตัว เองมีเลย ด้วยเหตุนี้คุณจึงดูเป็นคนเอำใจ ยำก ไร้เหตุผล ควำมร้ำยกำจของคุณเดือน นี้อำจท�ำให้อีกฝ่ำยเผ่นหนีไปได้ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ กำรศึกษำอำจได้รับผลกระทบ หำกคุณไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ เพลำๆ ชีวิตสังคมบ้ำง หำกนั่นท�ำให้คุณไม่มีสมำธิ กำรผิดใจกับเพื่อน แม้ว่ำจะเพียงไม่นำน ก็ อำจกระทบผลกำรเรียนของคุณได้

ก ำ ร § ำ น คุ ณ ต้ อ งลงมื อ

»‚ระกำ

กำร§ำน กำรงำนของคุณก�ำลัง

เดินไปในทิศทำงที่เหมำะสม คุณจึงมีเหตุผลที่จะยินดีกับตัวเอง แต่ก็ต้อง ไม่เหลิงจนลืมตัว อ่อนน้อมไว้และปฏิบัติตัว เช่นเดิมจะดีกว่ำ ¸ØáԨ กำรมีส่วนร่วมในงำนกุศลต่ำงๆ จะ เป็นผลดีแก่ธุรกิจของคุณ เพรำะก่อให้เกิด กระแสไหลเวียนของพลังแห่งควำมมั่งคั่ง ซึ่งจะไหลมำทำงคุณเสียมำกในเดือนนี้ ¤วำÁรัก จงเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับเวลำ ที่ แ สนโรแมนติ ก เมื่ อ ควำมรู ้ สึ ก มี อิ ท ธิ พ ล เหนือตัวคุณ อย่ำลังเลที่จะเปดเผยควำม รู้สึกให้คนที่คุณใส่ใจ หำกคุณไม่พูดสิ่งที่ อยู่ในใจออกไปตอนนี้ คุณอำจต้องเสียใจ เมื่อเวลำผ่ำนไป ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ คุณจะท�ำรำยงำนต่ำงๆ ที่ได้รับ มอบหมำยได้อย่ำงดีเยี่ยม คุณจึงเหลือเวลำ มำกพอที่จะสนุกกับชีวิตด้ำนอื่นให้มีควำม สมดุลบ้ำง เช่น กีฬำและงำนอดิเรกต่ำงๆ อย่ำเอำแต่มุ่งเรียนจนขำดจำกเรื่องอื่นๆ

ก ำ ร § ำ น อย่ ำ ยึ ด มั่ น กั บ

»‚¨อ

กำร§ำน หำเวลำหยุ ด พั ก

หรือลำไปพักร้อนช่วงสั้นๆ เพื่อพักสมองเสียหน่อย คุณจะมองสิ่งต่ำงๆ ด้วยสำยตำที่ต่ำงออกไป ท�ำงำนทั้งหมด ของคุ ณ ให้ เ สร็ จ และอย่ ำ ไปยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ ควำมขัดแย้งต่ำงๆ ¸ØáԨ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ที่มองไม่เห็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเรื่องเงิน อย่ำเสี่ยง มำกเกินไป รักษำสภำพที่เป็นอยู่ไปก่อน จนกว่ำจะถึงเดือนหน้ำ ¤วำÁรัก อย่ำให้ใครพูดโน้มน้ำวให้คุณขัด แย้ ง กั บ คู ่ ค รอง ไม่ ใช่ ค นที่ คุ ณ ถื อ ว่ ำ เป็ น “เพื่อน” ท�ำตำมค�ำแนะน�ำนี้ คุณจะมั่นใจ ได้ว่ำเครำะห์ร้ำยนี้จะไม่กระทบต่อควำม สัมพันธ์ระหว่ำงคุณกับคู่ครอง ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ อย่ำนอนดึกติดต่อกันหลำยคืน คุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอกำรท�ำเช่นนี้ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ทั้ ง ต่ อ สุ ข ภำพและผลกำร เรียนของคุณ คุณควรอยู่ติดบ้ำนดีกว่ำออก ไปเที่ยวสังสรรค์มำกเกินไป

»‚วอก

กำร§ำน คุณถูกเข้ำใจผิดอยู่

เรื่อยๆ กำรสื่อสำรกับผู้อื่น จึงตึงเครียด แม้จะไม่มีควำมจ�ำเป็นที่ต้อง สงสัยเจตนำของคนอื่นจนเกินไป แต่ระวัง ไว้ทุกย่ำงก้ำว ¸ØáԨ โชคด้ำนควำมมั่งคั่งจะให้ผลแก่คุณก็ ต่อเมื่อคุณทุ่มเทควำมพยำยำมและขยันขัน แข็งอย่ำงหนัก พลังแห่งกำรทะเลำะเบำะ แว้งที่ดูเหมือนจะติดตำมคุณไปทุกแห่ง คุณ จะไม่ลงรอยกับผู้อื่น ¤วำÁรัก เนื่องจำกนิสัยที่ชอบโต้เถียงของ คุ ณ อย่ ำ ให้ เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ยท� ำ ลำยควำม สัมพันธ์ระหว่ำงคุณกับเพื่อนหรือคนที่คุณ รัก ต้องอดทนให้มำกขึ้นและใส่ใจสิ่งที่ผู้ อื่นท�ำและคิดบ้ำง ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ปัญหำกับเพื่อนอำจท�ำให้คุณห่อ เหี่ยว ส่งผลต่อกำรตั้งสมำธิกับเรื่องเรียน ให้ควำมสนใจชีวิตสังคมของคุณให้น้อยลง และหันมำใส่ใจกับเรื่องเรียนให้มำกขึ้นดี กว่ำ แล้วคุณจะมีควำมสุขขึ้นอีกมำก

»‚กุน

กำร§ำน ต้องท�ำงำนแข่งกับ

เส้ น ตำยที่ ก ระชั้ น เข้ ำ มำ ทุกทีอำจเป็นสำเหตุของควำมเครียด หรือ เพื่อนร่วมงำนที่ดูเหมือนจะเกิดมำเพื่อจ้อง ขัดขวำงสิ่งที่คุณต้องกำรจะท�ำ สิ่งส�ำคัญใน ตอนนี้คือจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ ¸ØáԨ จงเผชิญกับอุปสรรคต่ำงๆ อย่ำงเข้ม แข็ง แล้วคุณจะผ่ำนพ้นไปได้รำวกับไม่เคย มีปัญหำเกิดขึ้น อำจมีอันตรำยจำกกำรเสีย เงิน ระวังอย่ำเชื่อใจใครให้ดูแลเงินทองของ คุณในตอนนี้ ¤วำÁรัก คุณต้องคลี่คลำยปัญหำต่ำงๆ ให้ ได้ทันทีและต้องไม่คิดเล็กคิดน้อย ใจกว้ำง และอย่ำยึดถือภำพที่ผิด บำงสิ่งที่เคยใช้ได้ เมื่อนำนมำแล้วอำจใช้ไม่ได้ในตอนนี้ ÊวัÊดิÀำพ ควำมรุนแรงที่น�ำกำรสูญเสียและ กำรทรยศเข้ำมำ รวมทั้งอันตรำยจำกกำร ปล้นและฉกชิงทรัพย์ อย่ำเสี่ยงอันตรำย โดยไม่จ�ำเป็นและไม่ควรอยู่นอกบ้ำนจน ดึกเกินไป

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ป ควำมเ

ความเปนฅน

ผมรักแมครับ...

ผมชื่ อ นำยพงษ์ ต ะวั น แสงทอง เป็ น นิ สิ ต ชั้ น ปีที่ ๔ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษำอยู่ในเอก วิ ท ยำศำสตร์ ทั่ ว ไป คณะวิ ท ยำศำสตร์ เป็ น นิ สิ ต ทุ น ครู วิทยำศำสตร์คืนถิ่น ซึ่งถือเป็นโอกำสที่ยิ่งใหญ่มำกส�ำหรับ ตัวผมที่ได้รับพระเมตตำจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ท่ำนทรงโปรดให้มีโครงกำรนี้ขึ้นมำ ซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กชุมชนในถิ่นที่ห่ำงไกลควำมเจริญ เป็นอย่ำงมำกที่จะได้รับกำรศึกษำในเรื่องของวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีให้ได้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทัดเทียมกับ เด็กๆ ทั่วไป ส�ำหรับครอบครัวของผมนั้นมีสมำชิกด้วยกัน ๔ คน ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พี่สำว และตัวของผมเอง พ่อ ผู้ให้ก�ำเนิดผมนั้นได้เสียชีวิตแล้ว ในชีวิตตอนเด็กของผมนั้นก็เหมือนกับเด็กทั่วไป มีควำมซนบ้ำง แต่ผมเป็นเด็กที่ค่อนข้ำงติดแม่เป็นอย่ำง มำก ไม่ค่อยที่จะออกไปซนนอกบ้ำนเท่ำไหร่ ชอบที่จะอยู่ บ้ำนกับแม่ช่วยแม่ท�ำงำนบ้ำนทุกอย่ำง เพื่อจะช่วยแบ่งเบำ ภำระของแม่ และถือว่ำเป็นกำรเรียนรู้งำนต่ำงๆ ไปในตัว 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เพรำะเหตุนี้ แม่ของผมจึงได้มีโอกำสที่จะอบรมสั่ง สอนผมเป็นประจ�ำในตอนที่ช่วยกันท�ำกับข้ำว แม่ ส อนทุ ก ครั้ ง ให้ ผ มเป็ น คนดี กตั ญ ู ก ตเวที ประหยัด อดออม ไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน แม่ชอบเอำประสบ กำรณ์เก่ำๆ ของท่ำนมำเป็นตัวอย่ำงที่คอยเตือนใจ และเป็น ตัวอย่ำง แนวทำงในกำรปฎิบัติตัวให้ผม เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ของผมได้เล่ำว่ำ ชีวิตใน เด็กของท่ำนนั้นเป็นช่วงที่ล�ำบำกเหลือเกิน เพรำะมีฐำนะ ที่ค่อนข้ำงยำกจน ต้องท�ำงำนหนักมำกเพื่อแลกกับค่ำตอบ แทนเล็กๆ น้อยๆ ตอนที่แม่อำยุประมำณ ๑๔ ปีนั้นก็ต้องออกไป รับจ้ำงทั่วไปเช่น รับจ้ำง ปลูก และเกี่ยวข้ำวกลำงแดด ร้อน ในขณะที่เด็กคนอื่นๆ นั้นวิ่งเล่นสบำยๆ ซึ่งถือว่ำเป็น งำนที่หนักมำกส�ำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องหำเลี้ยง ตั ว เอง ลื ม บอกไปว่ ำ คุ ณ ตำของผมนั้ น เสี ย ตั้ ง แต่ แ ม่ อ ำยุ ๑๘ ปี ท�ำให้ยำยของผมต้องเลี้ยงลูกทั้งหมด ๘ คน ซึ่งเป็น สิ่งที่บีบให้ทุกคนต้องหำเลี้ยงตัวเอง ให้ไม่เป็นภำระของ ครอบครัว


แม่จึงบอกให้ผมต้องอดทนกับควำมยำกล�ำบำกที่ จะต้องพบเจอในอนำคต เพรำะผมเป็นผู้ชำยต้องแข็งแกร่ง ให้ได้มำกกว่ำแม่ของผมอีกเท่ำตัว สำมำรถที่จะช่วยเหลือ ตัวเอง ไปจนถึงครอบครัวของเรำให้ได้ในยำมที่แม่แก่ชรำลง เพรำะเหตุนี้ผมจึงต้องประพฤติตนให้เป็นที่พึ่ง ของทุกๆ คนให้ได้ ผมพยำยำมที่จะตั้งใจเรียน เพื่อที่ว่ำจะ ได้ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตกำรท�ำงำนในอนำคต สำมำรถ หำเลี้ยงตอบแทนบุญคุณของแม่ให้ได้ แม่บอกให้ผมต้องเป็นคนมีน�้ำใจให้มำกๆ เพรำะ เรำเป็นเด็กจะท�ำให้เรำเป็นที่รักของผู้ใหญ่ทั่วไป และกำร เป็นคนดีนั้นย่อมที่จะได้รับสิ่งดีๆ ตอบแทนเรำเสมอๆ สิ่งที่ผมนั้นภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตของ ผม นั่นคือกำรได้รับรำงวัล ลูกดีเด่น และแม่ของผมนั้นก็ได้ รับรำงวัลแม่ดีเด่นเช่นกัน ซึ่งเป็นกำรมอบรำงวัลของทำง โรงเรียนที่มอบให้ผู้ที่มีควำมประพฤติที่ดี และเป็นแบบ อย่ำงที่ดีให้กับรุ่นน้องให้ได้ปฏิบัติตำม เพรำะตอนที่เรียน ระดับมัธยมศึกษำนั้นผมได้เป็นประธำนนักเรียนถึง ๒ ปีกำร ศึกษำ และก็ได้รับรำงวัลเยำวชนดีเด่นของอ�ำเภอด้วย ผมคิดอยู่เสมอในตอนที่ทรำบว่ำได้รับรำงวัลนี้ว่ำ เป็นเพรำะผมเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของแม่ผม จึงท�ำให้มีวันดีๆ วันนี้เกิดขึ้นเพรำะอย่ำงที่แม่บอกว่ำ จงท�ำดีเป็น คนดี ตั้งใจเรียนเสมอๆ สักวันจะต้องได้รับสิ่งดีๆ ตอบแทน ในวันนั้น วันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๔๘ วันแม่แห่งชำติเป็น

วันที่ผมรู้สึกภูมิใจมำกที่ได้เกิดมำเป็นลูกของแม่คนนี้ แม่ ผู้ซึ่งรักลูกคอยเอำประสบกำรณ์ดีๆ ของตนมำพร�่ำสั่งสอน ลูก อยำกให้ลูกเป็นคนดี ผมเชื่อว่ำแม่ทุกๆ ท่ำนคงก็ต้องมี ควำมคิดแบบแม่ผม แต่ผมโชคดีที่ว่ำได้มีโอกำสอยู่กับแม่ มำกกว่ำคนอื่นจึงได้รับเอำค�ำสั่งสอนดีๆ มำใช้ ในตอนที่ อ อกไปรั บ รำงวั ล นั้ น ผมเดิ น จั บ มื อ แม่ ออกไปต่อหน้ำผู้คนหลำยร้อยคนที่มำร่วมงำนวันแม่แห่ง ชำติวันนั้น ในตอนแรกผมแอบกระซิบบอกแม่เล่นๆ ว่ำ “แม่อย่าร้องไห้นะครับ” แต่วินำทีหลังจำกที่ผมและแม่รับ รำงวัลแล้วนั้น คุณครูก็ได้เปดโอกำสให้ผมกับแม่กล่ำวควำม รู้สึกแก่กันและกัน แม่ผมซึ่งเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งก็เลยไม่ พูดอะไรมำกก็ยื่นไมโครโฟนให้ผมต่อ ผมจ�ำได้ว่ำผมได้พูด ออกไปแค่ ๒ – ๓ ค�ำว่ำ ในบำงครั้งผมอำจจะท�ำตัวไม่น่ำรัก กับแม่ไปบ้ำง ผมก็ขอโทษแม่ต่อหน้ำคุณแม่ทุกๆ ท่ำนในที่นี้ ด้วย และต่อจำกนั้นผมก็พูดอะไรไม่ออกเลย นอกจำกเสียง ร้องไห้ที่มันออกมำกลบและปดปำกไม่ให้ผมพูดอะไรได้อีก ตอนนั้นผมจ�ำได้ว่ำแม่ลูกหลำยๆ คู่ในงำนร้องไห้ ไปตำมผมเยอะมำกเลย ถึงตอนนี้ผมอยำกจะบอกแม่(ต่อจำกวันนั้นที่พูด ไม่ออก)ว่ำผมขอบคุณมำกๆ ส�ำหรับทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่ำง ท�ำให้ผมได้เป็นคนๆ หนึ่งที่เป็นคนดีได้ตำมที่แม่ ได้ตั้งใจ และฝำกควำมหวังไว้ และสุดท้ำยสุดอยำกบอก แม่ว่ำ แม่ครับ...ลูกคนนี้รักแม่ครับ

นายพงษ์ตะวัน แสงทอง โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 25


กว่ำ ๕ ปีที่ผ่ำนมำ IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้ น�ำบทควำม บทสัมภำษณ์ สรร สำระที่มำกด้วยควำมรู้และควำม บันเทิง ควำมสุขมำกมำยที่ได้รับ จำกกำรอ่ำนนิตยสำรเพื่อสังคม ฉบั บ นี้ เพื่ อ เป็ น กำรตอบแทน ท่ ำ นผู ้ อ ่ ำ นและสมำชิ ก ที่ น ่ ำ รั ก ทุกท่ำน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของสมนำคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมกัน เข้ำ ของสมนำคุณที่ว่ำคือ ปำกกำ SHEEFER จ�ำนวน ๓ รำงวัล พร้ อ มสลั ก ชื่ อ -นำมสกุ ล เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง ค� ำ ถำมในฉบั บ นี้ คื อ ควำมรู้ที่ได้จำกบทควำม “๑๐ ป ๑๐ ค�าถาม” หน้ำ ๒๘-๓๐ จำกส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ในฉบับที่ปรำกฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มำกั น นะค่ ะ ใน ฉบับหน้ำของสมนำคุณอำจ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงตำมค� ำ เรียกร้องของคนขี้เหงำ ซึ่ง น่ำจะเป็น Furby เพื่อนช่ำง คุย ของเรำเอง แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้ำนะค่ะ

รวมตอบคําถามชิงปากกา SHEFFER

ส่ ง มำที่ นิ ต ยสำรครอบครั ว พอเพี ย ง นิ ต ยสำร ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง ๓ ๑ / ๒ ซ อ ย ท อ ง ห ล ่ อ ๒ แข ว ง จอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศั พ ท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒ แบบประเมินควำมพอใจผู้อ่ำน 1. เนื้อหา ความรู้เรื่องหลัก ๑๐ ป ๑๐ ค�าถาม -ให้ควำมรู้และมีสำระตำมที่คำดหวัง -บทควำมมีควำมน่ำสนใจและเป็นประโยชน์ -บทควำมจุดประกำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ -บทควำมสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรม

1 2 3 4 5

2.รูปเล่ม -มีกำรออกแบบที่สวยงำม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหำเป็นหมวดหมู่ อ่ำนง่ำย -ภำพประกอบและกำรน�ำเสนอน่ำสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

1169


เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหารและเจาหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 27


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

๑๐ ป มี ๑๐ คําถาม นั บ เนื่ อ งจำกปี ง บประมำณ ๒๕๔๖ มำจนถึ ง ขณะนี้ ประเทศไทยถือได้ว่ำมีระบบหลักประกันสุขภำพ ถ้วนหน้ำ (คนไทยเข้ำถึง, ได้สิทธิ และได้รับบริกำรขั้นพื้น ฐำนทำงสุขภำพโดยทั่วถึง) ครบรอบ ๑๐ ปีสมบูรณ์ จำกเดิม ที่ชำวบ้ำนมีค�ำถำมพื้นๆง่ำยๆว่ำ จะไปรักษำที่ไหน, จะขอ เปลี่ยนโรงพยำบำลอย่ำงไร, รับบัตรทองที่ไหน มำถึงขณะนี้ ไปสู่ค�ำถำมที่ซับซ้อนและสื่อแสดงถึงมุมมองด้ำนกำรเรียน รู้, ควำมเข้ำใจสิทธิของผู้บริโภคมำกขึ้น นี่คือค�ำถำมยอด ฮิตติดปำกที่หลำยคนฝำกถำมมำ ๑. ค�าถาม : ท�ำไมต้องไปใช้บริกำรคลินิก หรือ อนำมัย หรือโรงพยำบำลใกล้บ้ำนก่อน, ขอไปโรงพยำบำล ที่ถูกใจเลยไม่ได้หรือ ค� า อธิ บ าย : ทุ ก วั น นี้ ห น่ ว ยบริ ก ำรระดั บ โรง พยำบำลของรัฐแออัดมำก, กำรให้ใช้สิทธิใกล้บ้ำนก่อน เพื่อ ช่วยควบคุมกำรไปใช้บริกำรที่โรงพยำบำลใหญ่ๆเกินควำม จ�ำเป็น และ เสริมสร้ำงระบบบริกำรปฐมภูมิให้เข้มแข็ง 28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

สำมำรถดูแลประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบในเรื่องพื้นฐำน ไม่ซับซ้อนมำกนักได้ จริงๆแล้วระบบบริกำรสำธำรณสุข ที่ดี ผู้บริโภคควรมีโอกำสได้เลือก (Customer Choice) แต่ประเทศไทยมีปัญหำข้อจ�ำกัดด้ำนอุปโภค, อุปสงค์ที่ไม่ สมดุลกัน ก็เลยต้องพบกันครึ่งทำงแบบนี้ไปก่อน ๒. ค�าถาม : ท�ำไมคนจนในกรุงเทพฯ จึงได้รับ บริกำรด้ำนสุขภำพดีไม่เท่ำกับคนจนในต่ำงจังหวัด ค�าอธิบาย : องคำพยพ, กลไกระบบกำรบริหำร จัดกำรในต่ำงจังหวัด ค่อนข้ำงมีควำมชัดเจนใน ด้ำนกำร ส่งต่อและควำมเกื้อกูลระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ กับผู้ป่วย สังคม เมืองโดยเฉพำะในกรุงเทพฯมีควำมสับสนไม่ลงตัวในกำร ดูแลชำวบ้ำน โดยเฉพำะจำกหน่วยงำนที่หลำกหลำยเกิน ไป เป็นหน้ำที่ของรัฐบำลที่จะต้องใส่ใจ และดูแลสุขภำพ อนำมัยของคนจนในเมืองให้ดีกว่ำนี้


๓. ค�าถาม : ป่วยฉุกเฉิน ไปที่ไหนก็ได้จริงหรือ เห็นยังมีข่ำวชำวบ้ำนถูกปฏิเสธกำรรักษำ และ ถูกเรียก เก็บเงินอยู่ตลอด ค�าอธิบาย : โดยหลักกำร และโดยมนุษยธรรม คนป่วยฉุกเฉินสมควรได้รับกำรดูแลเฉพำะหน้ำในหน่วย งำนใกล้บ้ำนเพื่อรักษำชีวิต และลดควำมสูญเสียเดือดร้อน, นโยบำยนี้เป็นนโยบำยที่ดี แต่หน่วยงำนต่ำงๆทั้งของรัฐ และเอกชนปรับตัวไม่ทัน (และบำงที่ก็ ไม่ยอมปรับตัว) กำรปรับปรุงระเบียบ, ข้อบังคับ และกลไกด้ำนกำรเงินเพื่อ รองรับ โครงกำรนี้ ยังวิ่งตำมไม่ทันนโยบำย, คนดื้อแพ่งก็ยัง มีอยู่, คงต้องใช้เวลำอีกระยะหนึ่งกว่ำจะเข้ำที่เข้ำทำง ๔. ค�าถาม : ท�ำไมต้องโอบอุ้มคนรวยด้วย, ควร ให้คนรวยดูแลตัวเองบ้ำง ค�าอธิบาย : คนรวยอำจช่วยตัวเองได้ในทำงกำร เงิ น แต่ ก รณี เจ็ บ ป่ ว ยปั ญ หำมี ม ำกกว่ ำ เรื่ อ งเงิ น เพรำะ ยังมีปัญหำเรื่องสิทธิประโยชน์, กำรส่งต่อ, กำรเข้ำไม่ถึง บริ ก ำร, กำรขำดข้ อ มู ล กำรตั ด สิ น ใจ และกำรคุ ้ ม ครอง ผู้บริโภค อย่ำงไรก็ดีตอนนี้มีนักวิชำกำรและคนในแวดวง รัฐบำลก�ำลังพยำยำมคิดวิเครำะห์หำรูปแบบกำรร่วมจ่ำย ที่นอกเหนือกว่ำกำรเก็บเงินเบื้องต้น ๓๐ บำท คงใช้เวลำ อีกระยะหนึ่ง

๕.ค�าถาม : เมื่อไหร่จะแก้ปัญหำคิวยำว รอนำน มำกในโรงพยำบำลของรัฐบำลได้เสียที ค�าอธิบาย : ประเทศไทยมีแพทย์, ทันตแพทย์, พยำบำล และบุคลำกรอีกหลำยวิชำชีพที่ไม่เพียงพอ แถม ยังกระจุกตัวอยู่แต่ในเมือง กำรคัดเลือกคนเข้ำเรียนแพทย์ พยำบำล ก็ยังอิงระบบกำรสอบ Entrance ซึ่งท�ำให้ได้คน เมืองใหญ่, คนมีโอกำสทำงสังคมสูงกว่ำมำเรียน ปัญหำนี้ แก้ได้โดยกำรกระจำยอ�ำนำจด้ำนกำรจัดกำรก�ำลังคนให้ พื้นที่ ระดับเขต หรือจังหวัด กำรให้มีมำตรกำรใช้ทุนและ กำรตัดสินใจเชิงนโยบำยที่ชัดเจน แต่ดูเหมือนว่ำควำมเป็น ไปได้ในขณะนี้ยังมีต�่ำมำก ก็คงต้องแน่นและแออัดแบบนี้ ไปอีกนำน ๖. ค� า ถาม : ควำมเหลื่ อ มล�้ ำ ระหว่ ำ งสิ ท ธิ ประโยชน์ของสำมกองทุน (ข้ำรำชกำร, ประกันสังคม และ หลักประกันสุขภำพ) ท�ำไมไม่ท�ำให้เหมือนกันซะที ค�าอธิบาย : มีคนพูดเรื่องนี้แยะ กำรเปลี่ยนเรื่องนี้ ท�ำได้ ๒ แบบ คือ เปลี่ยนแบบเร็วและแรงเหมือนที่เวียดนำม ก�ำลังท�ำขณะนี้ จำกหลำยกองทุน หลำยสิทธิประโยชน์ ให้ เป็นระบบเดียวทั้งประเทศ กับอีกแบบคือ ค่อยเป็นค่อย ไป เริ่มจำกเรื่องยำ เรื่องกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ค่อยๆขยับ ไป รัฐบำลไทยเลือกท�ำแบบหลังนี้

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 29


๗. ค�าถาม : ท�ำไมคนอยู่ในระบบประกันสังคม ต้องร่วมจ่ำยมำกที่สุด ดูเหมือนไม่ค่อยเป็นธรรม เมื่อเทียบ กับอีกสองระบบ ค�าอธิบาย : ๓ ระบบของเมืองไทยออกแบบมำไม่ เหมือนกัน ประกันสังคมเกิดก่อนระบบ หลักประกันสุขภำพ ๑๐ ปี จุดประสงค์ต้องกำรครอบคลุมสิทธิประโยชน์ถึง ๗ เรื่อง คือ ว่ำงงำน, พิกำร, ตำย, คลอดบุตร และอื่น ๆ พ่วงมัดรวมด้วยกัน แต่ในเชิงควำมเป็นธรรม เมื่อถึงเวลำ ที่เหมำะสม ระบบของประกันสังคม หรือบัตรทอง ก็ต้อง เปลี่ยน ต้องปรับปรุงแก้ระเบียบเสียใหม่ ๘. ค�าถาม : ท�ำไมไม่ท�ำแบบสิงคโปร์ คนทุกคน เข้ำระบบประกันสังคมภำคบังคับทั้งหมด ค�าอธิบาย : คนสิงคโปร์มีรำยได้สูงกว่ำคนไทย หลำยเท่ำ เงินเดือนหรือรำยได้ ๑ ใน ๓ ถูกหักเข้ำกองทุน กลำงที่เอำไว้ใช้ตอนชรำภำพ, เกษียณอำยุ และเจ็บป่วย เป็นระบบที่ใช้เงินจำกไตรภำคี คือ นำยจ้ำง, ลูกจ้ำง และ รั ฐ บำลเกื้ อ กู ล ระบบ โดยหลั ก กำรเป็ น เรื่ อ งที่ ดี แต่ ถ ้ ำ เอำมำใช้กับคนไทยทั้ง ๖๕ ล้ำนคน คนจนคงเดือดร้อน แน่นอน ๙. ค�าถาม : โครงกำรเงินเดือนขั้นต�่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท, ค่ำแรงขั้นต�่ำ ๓๐๐ บำท กระทบกับควำมมั่นคงและ สภำพคล่องของโรงพยำบำลไหม 30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ค�าอธิบาย : กระทบในระดับหนึ่ง แต่โรงพยำบำล ส่วนใหญ่ก็ยังพออยู่รอดได้ มีโรงพยำบำลขนำดเล็ก และ ต้นทุนต่อหน่วยประชำกรสูงที่ต้องโอบอุ้มกันเป็นพิเศษ อัน นี้เป็นปัญหำหนักอกของกระทรวงสำธำรณสุข และรัฐบำล ที่ต้องหำวิธีบริหำรจัดกำรให้ลงตัว ๑๐. ค�าถาม : เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดี อนำคตคง กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบำลจะมีเงินพอมำ โอบอุ้มโครงกำรรักษำฟรีอย่ำงนี้ไปอีกนำนเท่ำไหร่ ค� า อธิ บ าย : มี ค นห่ ว งใยกั น เยอะ ทั้ ง จำกใน ประเทศและต่ำงประเทศ ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำมีคนแย้ง ท้ำทำย เรำแยะ แต่เรำก็พิสูจน์ให้นำนำชำติเห็นว่ำ แม้ไม่รวย แต่ เรำก็ช่วยคนจนได้และระบบก็ยังคงอยู่ได้ ส่วนเสถียรภำพ และควำมมั่นคงทำงกำรเงินของระบบต้องกำรกำรบริหำร จัดกำรที่ดีในระดับมืออำชีพ ต้องกำรธรรมำภิบำลในกำร บริหำรระบบ ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลที่เข้ำใน และใจถึงด้วย ในกำรปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลำ หำกยึด หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ในกำรบริหำรระบบ ไม่ฟุงเฟอ ไม่วิ่งตำมเทคโนโลยีและ กระแสค้ำก�ำไรมำกเกินไป ผมชื่อมั่นว่ำเรำอยู่ได้และเรำ ท�ำได้

บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ


กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ISโทรAM1506 ARE : 31 Depatement of Skill Development www.dsd.go.th


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุ¸·รัพย Á³ÕÈรÕ

อดÕµ·Õè»รÖกÉำระººรำªกำร (਌ำËนŒำ·Õèวิà¤รำะˏ§ำนºุ¤¤Å ñð) Ê�ำนัก§ำน ก.พ.

หลาน ๆ เคยปลุกเสกมือกันบ้างไหม เสกมือคืออะไร ฟังแล้วงงไหมล่ะ ติดตำมลุงให้จบแล้วหลำนจะทรำบว่ำกำรเสก มือนี้เป็นอย่ำงไร และท�ำอย่ำงไร เป็นค�ำใหม่ที่ลุงก็เพิ่งเคยได้ยิน เมื่อได้ยินแล้วก็ ติดใจ ก็อดที่จะน�ำบอกต่อให้หลำน ๆ ฟังไม่ได้ ลุ ง เป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมกำรอ� ำ นวยกำร “โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙” ซึ่ ง จั ด โดยมหำวิ ท ยำลั ย มหำจุ ฬ ำลงกรณ รำชวิ ท ยำลั ย (มจร) ร่ ว มกั บ สมั ช ชำสงฆ์ ไ ทยใน สหรัฐอเมริกำ และส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ โครงกำรนี้ได้จัดอบรมพระธรรมทูตมำแล้วรวม ๑๘ รุ่น และตั้ ง แต่ รุ ่ น ที่ ๑๘ เป็ น ต้ น มำ ก็ ไ ด้ น� ำ พระธรรมทูตไปศึกษำดูงำนและฝกภำคปฏิบัติจำกแหล่ง เรียนรู้ในแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปำล แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ สั ง เวชนี ย สถำนทั้ ง ๔ แห่ ง คื อ สถำนที่ ป ระสู ติ สถำนที่ ต รั ส รู ้ สถำนที่ ปฐมเทศนำ และสถำนที่ปรินิพพำน 32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

กำรเป็ น พระธรรมทู ต ซึ่ ง ท� ำ หน้ ำ ที่ เ ผยแผ่ พระพุทธศำสนำนั้น นอกจำกต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ อย่ำงลึกซึ้งในพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์แล้ว กำรได้ไปเรียนรู้สถำนที่จริงของสังเวชนียสถำน ทั้ ง ๔ แห่ ง จะท� ำ ให้ พ ระธรรมทู ต ได้ เ กิ ด ควำมรู ้ จ ำก ประสบกำรณ์ตรง สำมำรถกล่ำวถึงเรื่องนี้อย่ำงเต็มปำก เต็มค�ำ


ท� ำ ให้ ผู ้ ฟ ั ง เกิ ด ความเลื่ อ มใสและศรั ท ธาใน พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้ น การได้ ไ ปเห็ น ชี วิ ต จริ ง ของ พระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงในประเทศอินเดียเนปาล อีกด้วย ก็จะท�ำให้เกิดความคิดว่า หากเป็นพระธรรมทูต ในประเทศอินเดียได้ ก็ ส ามารถใช้ ชี วิ ต เป็ น พระธรรมทู ต ที่ ไ หนก็ ไ ด้ ในโลกนี้ ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะลุงเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ ในประเทศอินเดียนั้น มีความอัตคัดขัดสน ล�ำบากกว่าการ อยู่ในประเทศอื่น ๆ มากมายนัก การที่ ลุ ง ได้ มี โ อกาสได้ เ ดิ น ทางไปกั บ คณะ พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๙ นี้ ท� ำ ให้ ไ ด้ มี โ อกาสได้ ก ราบนมั ส การพระราช รัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่ง ท่านเป็นหัวหน้าคณะพระธรรมทูตในประเทศอินเดียเนปาล ด้วย วันแรกที่ได้กราบนมัสการท่าน เป็นคณะเล็ก ๆ ประกอบด้วยผู้บริหารโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็ น ท่ า นก็ เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาตั้ ง แต่ เริ่ ม แรกแล้ ว เพราะหน้าตาท่านยิ้มแย้ม เบิกบาน บ่งบอกถึงความ ใจดี

ธรรมะของท่านสั้น ใช้ภาษาง่าย ๆ จึงท�ำให้ เข้าใจได้ไม่ยากนัก เรียกว่าเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องปีน ก�ำแพงฟัง เช่นท่านได้กล่าวว่า “นักการเมืองใช้มือเพียงมือ เดียว ยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ยกขึ้นแล้วก็ยกลงได้ ส่วนบุคคลที่ยกทั้งสองมือ โดยเฉพาะการยกมือทั้งคู่ขึ้นพนม พร้อมสวดมนต์กล่าว “นโมตัสสะ........” หรือสวดมนต์ไปด้วย นั่นคือการเสกมือให้แก่ตัวเอง ฟังธรรมของท่านแล้วน่าคิดนะหลานนะ เพราะการยกมือเดียว เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน วันหลังสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ก็ไม่ยกมือ ให้คนเดิม เปลี่ยนใจยกมือให้คนใหม่ ซึ่งมีอะไรดีกว่า เช่น เป็นคนดีมากกว่า หรือมีค่าตอบแทนให้มากกว่า เป็นต้น ส่ ว นการยกสองมื อ ขึ้ น พนม คื อ การไหว้ เป็นการแสดงถึงออกถึงความมีสัมมาคารวะ เ ป ็ น ก า ร ใ ห ้ เ กี ย ร ติ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น แ ล ะ เป็ น การแสดงออกถึ ง การทั ก ทาย การขอบคุ ณ การ ขอโทษ หรือการกล่าวลา บุคคลใดก็ตามที่ไหว้อยู่เป็นประจ�ำ เรียกว่าไหว้ จนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ในโอกาสใด ๆ นอกจากผู้ไหว้จะได้รับความสบายใจ เพราะ ส�ำนึกตนว่าได้ประกอบกรรมดี ประพฤติงาม ท�ำให้เกิด ความสบายใจ ความอิ่มเอมใจตามมาแล้ว ยั ง ได้ รั บ ความรั ก ความเมตตาจากบุ ค คล ที่เราไหว้ เพราะ“ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ” ด้วย ความรู้สึกที่ดีมีค่า มีความเมตตาต่อเรา เมื่อมีผู้เมตตา เราจะท�ำกิจกรรมหรือกิจการ ใด ๆ ก็ย่อมได้รับการช่วยเหลือ ที่ ดี ขึ้ น กว่ า นั้ น คื อ การยกมื อ ทั้ ง คู ่ ขึ้ น พนม พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 33


ท�ำเถิดนะหลำนนะ แล้วสิ่งที่ดีงำม ควำมเป็นสิริ มงคลจะเกิดขึ้นกับหลำนตลอดไป

เพรำะว่ ำ กำรสวดมนต์ ไ หว้ พ ระมี ป ระโยชน์ มำกมำยเหลือคณำนับ มี ผู ้ ร วบรวมไว้ ว ่ ำ กำรสวดมนต์ ไ หว้ พ ระมี ประโยชน์ ดังนี้ “เปนการเสริมสรางสติปญญา เปนการอบรมจิตใจใหประณีตและมีคุณธรรม เปนสิริมงคล แกชีวิตตนและบริวาร เปนการฝกจิตใจใหมีคุณคาและมีอํานาจ ทําใหมีความเห็นถูกตองตามหลักพุทธศาสนา เปนการรักษาศรัทธาปสาทะของสาธุชนไว เปนการเขาเฝาพระพุทธเจาแมปรินิพพานแลว เปนเนตติของอนุชนตอไป เปนบุญกิริยา เปนวาสนาบารมี เปนสุขทางใจ” แล้วหลำนละ ได้เสกมือกับเขำบ้ำงแล้วหรือยัง ทั้ ง กำรประนมมื อ ไหว้ แ ละกำรสวดมนต์ นั่ น แหละ ถ้ำยัง ขอให้มำเริ่มท�ำเสียในวันนี้ 34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

หมำยเหตุ: IS AM ARE ฉบับเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๖ ลุงเมำหมัดไปหน่อย เขียนว่ำ “ประเทศไทย จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC” ที่ถูกต้อง คือ “ประเทศไทยจะเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นหรื อ AC” เพรำะ AC (Asian Community) คือ ประชำคมอำเซียน แต่ AEC (Asian Economics Community) คื อ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โปรดเข้ำใจตำมนี้ด้วย


เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหาร และพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 37


38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ก้าวเดินด้วยความพอเพียง

กำรที่ต�ำบลต้นยวนเป็นภำคีงำนพัฒนำกับปตท. เคยได้ รั บ รำงวั ล ลู ก โลกสี เขี ย ว รวมทั้ ง มี กิ จ กรรมกำร พัฒนำที่เป็นต้นทุนอยู่แล้วส่วนหนึ่งตำมจุดเด่นในแต่ละ พื้นที่ แต่กลุ่มแกนน�ำในพื้นที่มีลักษณะที่ต่ำงคนต่ำงท�ำ บทบำทหน้ำที่ขององค์กร กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรเข้ำด้วย กันในภำพรวมยังมีอยู่น้อยเช่น ส่วนท้องที่ เน้นงำนด้ำน ยำเสพติด งำนด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำ กำรเข้ำสู่โครงกำรฯ จึงเริ่มจำกกำรท�ำควำมเข้ำใจในพื้นที่จนเกิดกำรยอมรับ ถึงควำมพร้อมและศักยภำพของชุมชน จึงท�ำให้ต�ำบล ต้นยวนเข้ำร่วมโครงกำรรักษ์ป่ำ สร้ำงคน ๘๔ ต�ำบล วิถี พอเพียง โดยมีกำรคัดเลือกและสรรหำคณะกรรมกำร อย่ำงเป็นทำงกำร หมู่บ้ำนละ ๒ คน รวมทั้งหมดโครง กำรฯ ๒๔ คน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้น�ำที่เป็นทำงกำร ทั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สำมชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดวำงบทบำทตำมโครงสร้ำงที่โครงกำรฯ ก�ำหนด เพื่อเริ่มด�ำเนินตำมแผนงำนที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับกำรจัดกำร ทรัพยำกร ทั้งกำรจัดกำรป่ำชุมชนและภูมิปัญญำทำงด้ำน สมุนไพร กำรจัดกำรขยะ และกำรเน้นย�้ำหลักคิดปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้น

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 39


กลไกการขับเคลื่อน

จำกกระบวนกำรขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะ กรรมกำรโครงกำรฯ ที่ เ ป็ น ทำงกำร พบว่ ำ สำมำรถจุ ด ประกำยควำมสนใจให้แก่สมำชิกในชุมชนเป็นอย่ำงมำก และเป็นกำรช่วยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ในพื้นที่ โดยในช่วงแรกของกำรขับเคลื่อนงำน บุญทัน บุญ ชูด�ำ เป็นผู้ที่มีบทบำทหลัก เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ในกำร ท�ำงำนเชิงพัฒนำ ในขณะที่แกนน�ำคนอื่นๆ ยังขำดควำม

40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

รู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ส่งผลให้ไม่ สำมำรถขับเคลื่อนกิจกรรมไปได้ตำมเปำหมำย ท�ำให้ในช่วง ปลำยปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีกำรเปดเวทีสรุปบทเรียนกำรท�ำงำน พบว่ำ แกนน�ำส่วนใหญ่ยังขำดควำมเข้ำใจต่อหลักกำรโครง กำรฯ จึงน�ำปสู่กำรปรับคณะท�ำงำนใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ มีจิตอำสำทั้งที่เป็นผู้น�ำและเชิญชวนปรำชญ์ชำวบ้ำน ครัว เรือนพอเพียงอำสำ เข้ำร่วมในกำรขับเคลื่อน ท�ำให้สำมำรถ ด�ำเนินงำนต่ำงๆ ได้ดีขึ้น จนกระทั่งในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมกำร โครงกำรฯ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยทั้งระดับ โซนและระดับภำค ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้ เพื่อน�ำมำปรับ


ในกำรวำงแผนงำนต่ ำ งๆ อย่ ำ งเป็ น ระบบมำกขึ้ น โดย สอดคล้องกับเปำหมำยและเวลำ จึงมีกำรแบ่งหน้ำที่รับผิด ชอบตำมควำมถนัด โดยมีทีมงำนของตนเอง เกิดกำรด�ำเนิน งำน แบบองคำพยพ กล่ำวคือ สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ไปได้พร้อมกัน ในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรโครงกำรฯ นั้น ได้มี มติเลือก วิสุทธ์ สรรพำ เป็นประธำนฯ และมี บุญทัน บุญชู เป็นเสมือนที่ปรึกษำ ในช่วงแรกจำกควำมไม่เข้ำใจในหลัก กำรของโครงกำรฯ ท�ำให้วิสุทธ์ไม่สำมำรถขับเคลื่อนงำนได้ แต่หลังจำกผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เกิดควำมเข้ำใจ มำกขึ้น จึงกลำยเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักที่ส�ำคัญ และด้วย ควำมเป็นผู้ที่มีจิตอำสำ ท�ำงำนบนพื้นฐำนของควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงมองเห็นควำมแตกต่ำงของโครงกำรฯ ที่ให้

ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนมำกกว่ำควำมส�ำเร็จ วิสุทธ์ สรรพำ จึงสำมำรถขับเคลื่อนต�ำบลไปสู่ควำมเป็นต้นแบบ แห่งควำมพอเพียง จำกกระบวนกำรขั บ เคลื่ อ นนี้ เ อง สำมำรถจุ ด ประกำยควำมสนใจให้แก่สมำชิกในชุมชนเป็นอย่ำงมำก มี กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ขับเคลื่อนงำนในกำรประชุมระดับ หมู่บ้ำน รวมถึงในระดับอ�ำเภอ นอกจำกนั้น ยังมีภำคีทั้ง โรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล มำเข้ำร่วมเป็น ก�ำลังหลักเพื่อขับเคลื่อนโครงกำรฯ ร่วมกัน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 41


42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


รูปธรรมความสําเร็จในพื้นที่

การท่องเที่ยวการอนุรักษ์และการจัดการปาชุมชน

ในกำรสนุ บ สนุ น กำรด� ำ เนิ น งำนเพื่ อ สร้ ำ งควำมรู ้ กำรเรียนรู้ของต�ำบลต้นยวนด้ำนทรัพยำกรและกำรท่องเที่ยว เป็นกำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้ชำวบ้ำนเห็นถึงคุณค่ำและประโยชน์ ของกำรจัดกำรป่ำชุมชนอย่ำงแท้จริง จำกกำรหนุนเสริมของ โครงกำรฯ จึงเริ่มจำกกำรอบรมคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม กำรท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้เรียนรู้วิธีกำรบริหำรจัดกำรและ สร้ำงคนรุ่นใหม่ให้รู้ถึงกำรอนุรักษ์ป่ำ เป็นกำรพึ่งพำตนเอง และเป็นแบบอย่ำงให้กับชุมชน โดยมีกำรศึกษำดูงำนกลุ่ม กำรท่องเที่ยวต่ำงๆ เพื่อขยำยผลและเห็นแนวทำงกำรบริหำร จัดกำรกลุ่มกำรท่องเที่ยว ชุมชนอย่ำงเป็นรูปแบบ รวมถึงกำร ฝกอบรมอำสำสมัครพิทักษ์ป่ำ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ป่ำชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกำรเรียนรู้ กำรฝกอบรมให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรจัดกำรธนำคำรต้นไม้ กำรสร้ำงแปลงเพำะช�ำกล้ำ

ไม้เพื่อกำรเรียนรู้ จำกกระบวนกำรเรียนรู้และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นผลสืบเนื่องจำกกระบวนกำรที่ชุมชนมีกำร วิเครำะห์ทุนศักยภำพของชุมชนที่จะท�ำให้คนในพื้นที่ได้ เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรชุมชนที่มีอยู่ นอกจำกนั้น เป็นกำรเชื่อมโยงไปสู่กำรจัดกำรเรื่องอื่นๆ ทั้งในเรื่องของ คน พลังงำนทดแทน หรือแม้แต่วิถีชีวิต ของคนในชุมชน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 43


โรงเรียนต้นแบบวิถีพอเพียง

จำกวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล วิรัตน์ สำริรัตน์ เจ้ำของโรงเรียนอนุบำลเปียมรักษ์ มองเห็นเยำวชนในปัจจุบันที่ลืม เรื่องรำว และรำกเหง้ำของชุมชน และระบบกำรศึกษำในปัจจุบันที่ก�ำลังสอนให้คนลืมบ้ำนเกิด จึงได้เปดโรงเรียนอนุบำล เปียมรักษ์ระดับประถมศึกษำในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีหลักคิดให้นักเรียนได้เรียนอย่ำงเป็นธรรมชำติ ให้นักเรียนเป็น ศูนย์กลำงอย่ำงแท้จริงเชื่อมโยงกำรเรียนกำรสอนและสอดแทรกควำมรู้ต่ำงๆ อีกทั้งมีกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนกำรสอน ทั้งกีฬำและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้สร้ำงกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพเด็กนักเรียนในแบบบูรณำ กำรไปกับกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน นอกจำกนั้นยังมีกิจกรรมทำงสังคมด้วยกำรน�ำนักเรียนเข้ำวัด เรียนรู้พิธีกรรม ทำงศำสนำ และฝกฝนกำรเป็นพิธีกรทำงศำสนำให้กับนักเรียนอีกด้วย

44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ส�ำหรับกำรเข้ำไปหนุนเสริมของโครงกำรฯ คือ กำร ให้โรงเรียนอนุบำลเปียมรักษ์ เป็นฐำนส�ำคัญในกำรสร้ำงกำร เรียนรู้ในเชิงประเพณีวัฒนธรรมให้แก่เยำวชนในพื้นที่ต�ำบล ต้นยวนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ มีเยำวชนในพื้นที่สนใจเป็นจ�ำนวน มำก โดยครูที่โรงเรียนเป็นผู้สอนโครงกำรฯ สนับสนุนอำหำร ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนเกิดกำรเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมใน ท้องถิ่น เช่น กำรตีกลองยำว กำรร�ำมวยไทย รวมทั้งกำรเล่น เครื่องเล่นดนตรีไทยต่ำงๆ เป็นต้น และเกิดผลสอดคล้องกับ เปำหมำยของโครงกำรฯ ที่มุ่งเน้นในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกกำร รักษ์ถิ่น และเชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำเยำวชนในชุมชน เพื่อ เป็นก�ำลังหลักที่จะไปช่วยหนุนเสริมคนรุ่นเก่ำในกำรพัฒนำ ชุมชนต�ำบลต้นยวนท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้และสืบทอดแนวคิด ต่ำงๆ ให้คงอยู่ต่อไป

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 45


จั๊กจั่นแจ่วแก้วตำ

ตัวไกล...หัวใจอยู่ใกล้ โดย : ดร.äÊว ºุÞÁำ (¤นä·ยãนอàÁริกำ)

จั๊กจั่นแจวแก้วตา

องค์ ก ำรอำหำรและเกษตรแห่ ง สหประชำชำติ พิมพ์รำยงำนเรื่อง “แมลงกินได้” (Edible Insects) ออกมำ ชนิดเรียกว่ำหมึกยังไม่ทันแห้ง แมลงกินได้จ�ำนวนมหำศำล ก็โผล่ออกมำให้จับกินหลังฝังอยู่ในดินในทำงแถบตะวันออก ของประเทศสหรัฐอเมริกำอยู่ถึง ๑๗ ปี แมลงนั้นได้แก่จั๊กจั่น ใช่ จั๊กจั่นบำงสำยพันธุ์ฝังตัวอยู่ในดินถึง ๑๗ ปี และมีอยู่ทำงฝังตะวันนออกของสหรัฐอเมริกำ รวมทั้งใน ย่ำนกรุงวอชิงตัน ดี ซี เมืองหลวงของเขำด้วย คนอเมริกัน ส่วนใหญ่บ่นกันมำกเมื่อจั๊กจั่นเหล่ำนั้นขึ้นมำจำกดินพร้อม (ตัวอ่อนโผล่ขึ้นมำจำกใต้ดินแล้วลอกครำบออกก่อนจะไต่ ขึ้นไปร้องเพลงและหำคู่อยู่ตำมยอดไม้) ๆ กันในรำวปลำยเดือนพฤษภำคมต่อกับต้นเดือนมิถุนำยน มันส่งเสียงร้องหำคู่กันขรมตลอดทั้งวัน นอกจำกนั้น มัน ยั ง มั ก ร่ ว งอยู ่ ต ำมทำงเท้ ำ และพื้ น ถนนจนหลี ก ไม่ พ ้ น อี ก ด้วย ชำวอเมริ กั น โดยทั่ ว ไม่ รู ้ ว ่ ำ จั๊ ก จั้ น เป็ น อำหำร โปรตีนชั้นดีดังที่รำยงำนขององค์กำรอำหำรและเกษตร แห่ ง สหประชำชำติ ส รุ ป นอกจำกนั้ น พวกเขำยั ง ไม่ คุ ้ น เคยกับอำหำรจ�ำพวกแมลง หรืออดอยำกปำกแห้งจนต้อง แสวงหำแมลงมำท�ำเป็นอำหำร ฉะนั้น พวกเขำจึงไม่สนใจ ในกำรออกไปเก็บจั๊กจั่น แต่คนลำวโดยทั่วไปและคนไทย บำงคนที่อพยพไปอยู่ในย่ำนนั้นจะออกไปจับมำท�ำอำหำร (ลอกครำบแล้วพร้อมใจกันไต่ขึ้นต้นไม้ ในช่วงนี้ผู้ที่ ชั้นเยี่ยม ภำพวงจรชีวิตของจั๊กจั่นสำยพันธุ์นั้นอำจประมวล ต้องกำรเก็บไปท�ำอำหำรจะมีโอกำส ได้ดังนี้ เก็บพวกมันมำกที่สุด) 46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


(ตัวเมียเจำะกิ่งไม้เพื่อวำงไข่ในรอยเจำะนั้น แล้วตัวพ่อ พันธุ์แม่พันธุ์ก็จะเริ่มตำย)

(หลังจำกคนลำวชื่อจันทร์สว่ำงซึ่งมีบ้ำนอยู่ในย่ำนกรุง วอชิงตันเก็บมำเมื่อปลำยเดือนพฤษำคมแล้วจัดใส่ถุง เตรียมแช่แข็งเก็บไว้)

(ไข่จั๊กจั่นในรอยเจำะกิ่งไม้)

(คุณจันทร์สว่ำง คั่วจั๊กจั่นเป็นอำหำรจำนวิเศษ บำงส่วนจะน�ำไปต�ำใส่แจ่วอันโอชะ)

(หลังเวลำผ่ำนไปหลำยสัปดำห์ กิ่งไม้ที่มีไข่จั๊กจั่นวำงอยู่ จะตำยแล้วร่วงลงพื้นพร้อมกับตัวอ่อนขนำดจิ๋ว พวกมัน จะพำกันชอนไชเข้ำไปอยูในดินและกินอำหำรจำกรำกไม้)

อีก ๑๗ ปี ตัวอ่อนจำกไข่ที่วำงไว้ในปีนี้จะโผล่ขึ้น มำอีกครั้ง อย่ำงไรก็ตำม ยังมีสำยพันธุ์อื่นที่ไม่ต้องใช้เวลำฝัง ตัวอยู่ในดินถึง ๑๗ ปีก่อนที่จะขึ้นมำ ฉะนั้น ในช่วงอำกำศ อบอุ่นของทุกปีจึงมีจั๊กจั่นร้องเพลงอยู่ทั่วไป แต่จ�ำนวนของ มันจะไม่มำกมำยมหำศำลเท่ำกับสำยพันธุ์ ๑๗ ปี

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 47


กับดาว ย ุ ค โดย : ดรุ³Õ à¨ริÞพำนิª

48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เกรท วรินทร ปญหกาญจน คุยกับดาวฉบับนี้ขอแนะนําพระเอกหนุม หนึ่งในสุภาพบุรุษจุฑาเทพ แม้จะไมใหมแกะกลอง แตก็เรียกวาเพิ่งจะเข้ามาในวงการบันเทิงได้ไมนาน หน้าตายังไมชํ้าสักเทาไหร แม้จะผานผลงานละครมาบ้างแล้ว ๓-๔ เรื่อง ก็ต้องถือวาเปนพระเอกที่มีอนาคตไกลทีเดียวสําหรับพระเอกคนนี้ที่ชอง ๓ หมายมั่นปนมือให้เปนพระเอกแถวหน้าอีกคนหนึ่งในเวลานี้ กั บ ผลงำนละครเรื่ อ งล่ ำ สุ ด ที่ เ พิ่ ง จบลงไปคื อ คุณชำยธรำธร แห่งสุภำพบุรุษจุฑำเทพ ในเรื่องนี้ดำรำหนุ่ม เกรทได้รับบทเล่นเป็นพี่ชำยใหญ่ นักโบรำณคดีผู้สุขุมกับรัก ที่ต้องเลือก เล่นคู่กับนำงเอกสำวหน้ำใหม่อย่ำงลักษณ์นำรำ เปียทำ กับผลงำนละครเรื่องแรกของเธอ และเกรท วรินทร ปัญหกำญจน์ เป็นพระเอกคนแรกของเธอด้วยนั้น เรำก็มำ ท�ำควำมรู้จักกับ เกรท ให้มำกกว่ำนี้นะคะ “ผมเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ เป็นจังหวัด ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เท่าไหร่ ขอบอกเลยนะครับว่าที่ เพชรบูรณ์มีที่ท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งเป็นที่ขึ้นชื่อลือชา ว่าเป็นเมืองที่มีมะขามอร่อยมาก” คุณแม่ผมท�ำธุรกิจส่วน ตัว ส่วนคุณพ่อผมก็รับรำชกำรเป็นต�ำรวจครับ ผมเป็น ลูกชำยคนโต มีน้องสำว ๑ คน น้องชำย ๑ คนครับ ทุก คนก็โตๆ กันหมดแล้ว แต่ผมยังไม่แก่นะครับแค่โตเท่ำนั้น ส� ำ หรั บ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ ผมเรี ย นอนุ บ ำลแถว บ้ำนที่เพชรบูรณ์ พอขึ้นมัธยมก็ได้ย้ำยมำเรียนที่โรงเรียน จุฬำลงกรณ์วิทยำลัยลพบุรี คุณลุงผมท่ำนเป็นผู้อ�ำนวย กำรอยู ่ ที่ นั่ น ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นประจ� ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ ทำงด้ ำ น วิทยำศำสตร์ล้วนๆ เลยครับ ตอนแรกผมเองก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ตรี ย มตั ว ที่ จ ะเรี ย น วิทยำศำสตร์มำก่อน เพรำะตอนแรกคุณแม่อยำกให้ผม

เรียนจบปริญญำตรี จบแล้วก็กลับมำท�ำธุรกิจที่บ้ำน ท�ำให้ ผมหนักใจอยู่เหมือนกันในช่วงแรกๆ เหตุที่ต้องไปเรียน ประจ�ำเพรำะว่ำโรงเรียนแถวต่ำงจังหวัดค่อนข้ำงมีภำพ รวมที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่ำไหร่นัก สภำพแวดล้อมไม่ค่อยดี เท่ำที่ควร

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 49


“ตอนที่ผมเรียนอยูที่โรงเรียนประจํา ผมมองวาดีนะเราได้ใช้ชีวิตรวมกับคน อื่นมากมายโดยที่เราไมเคยรู้จักกันมา กอน ได้อยูได้กินรวมกันมันทําให้เราได้ เรียนรู้อะไรมากขึ้น” คุ ณ แม่ ท ่ ำ นกลั ว ว่ ำ ผมจะไปคบเพื่ อ นที่ ไ ม่ ดี เ ลย ตัดปัญหำส่งผมให้ไปอยู่กับคุณลุง คุณปำ ส่วนคุณปำเองก็ เป็นอำจำรย์สอนภำษำอังกฤษที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เหมือนกัน กำรเรียนของผมก็ไม่ค่อยดีเท่ำไหร่ ผมเองไม่ใช่ คนที่ เรี ย นเก่ ง อะไรมำกมำยนั ก แถมตั ว ผมเองก็ อ อกจะ ขี้เกียจด้วยซ�้ำไป โดยเฉพำะเวลำที่ต้องอ่ำนหนังสือ แต่ที่เรำ 50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เลือกเรียนสำยวิทย์ซึ่งมันก็เป็นสำยที่ยำก เลยท�ำให้เรำต้อง กระตือรือร้นมำกขึ้น ก็มีครับที่ต้องอำศัยถำมเพื่อนๆ บ้ำง อ่ำนหนังสือเองบ้ำงก็เพื่อให้ท�ำข้อสอบได้นั่นเอง เพรำะถ้ำ ไม่อ่ำนเลยเรำก็ท�ำข้อสอบไม่ได้แน่นอน ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจ�ำ ผมมองว่ำดี นะเรำได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นมำกมำยโดยที่เรำไม่เคยรู้จัก กันมำก่อน ได้อยู่ได้กินร่วมกันมันท�ำให้เรำได้เรียนรู้อะไร มำกขึ้น โดยเฉพำะมิตรภำพและอัธยำศัยของเรำที่ดีขึ้นตำม ล�ำดับ ถ้ำผมเรียนโรงเรียนแถวบ้ำนก็คงได้กลับไปเจอคุณแม่ ด้วยสำยตำของคนเป็นแม่แล้ว ยังไงก็คงมองว่ำเรำเป็นเด็ก อยู่วันยังค�่ำ แต่พอได้มำอยู่แบบนี้ ท�ำให้ผมโตขึ้นมำก เรียน รู้อะไรด้วยตัวเองมำกขึ้น หัดท�ำอะไรเองมันท�ำให้เรำโตขึ้น ทั้งตัวรวมทั้งควำมคิดด้วยครับ ถือว่ำเป็นกำรดีที่ผมได้เข้ำ เรียนที่โรงเรียนประจ�ำ เพรำะท�ำให้ผมไม่ต้องปรับตัวอะไร มำกเวลำที่ผมได้ย้ำยมำเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ครับ กับชีวิตที่พลิกผันก็ตอนที่ผมเรียนอยู่ ม.๑ ถึง ม. ๖ ผมเรียนสำยวิทย์ผมจะเรียนแบบสบำยๆ ก็คงจะไม่ได้


เพรำะว่ำมันก็ยำกเหมือนกัน พอเรียนจบมำแล้วก็เลยคิด ต่อว่ำจะเรียนอะไรต่อดี ตอนที่เรียนสำยวิทย์วิชำที่ชอบมำก ที่สุดคือชีววิทยำ เพรำะมันได้วำดรูปพวกเซลล์ต่ำงๆ เพรำะ ผมเป็นคนชอบวำดรูปอยู่แล้ว บวกกับว่ำตอนนั้นผมก็ชอบ ดูหนังสือพวกแต่งบ้ำนด้วย ครำวนี้ได้เข้ำมำสู่วงกำรบันเทิง เล่นละคร มัน เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจตัวเองเป็นอย่ำงมำก พอเดินเข้ำมำ ในวงกำรนี้จริงๆ แล้วผมก็ตื่นเต้นอย่ำงบอกไม่ถูกเลย ผม มีผลงำนละครเรื่อง “คุณกระบือสื่อรัก” ของค่ำย ยูม่ำ แล้วก็เรื่อง “รักเธอยอดรัก” ของค่ำย ควิช แอนด์ เควช แรกๆ ผมได้เล่นเป็นเพื่อนพระเอกก่อน ต้องบอกเลยนะ ว่ำผมเกร็งสุดๆ แต่ถ้ำถำมว่ำเห็นบทละครแล้วหนักใจกับ บทบำทหรือเปล่ำ ไม่รู้สึกหนักใจเท่ำไหร่เพรำะตำมในบท ก็ไม่ค่อยแตกต่ำงจำกตัวจริงมำกนัก ที่ไกลจำกตัวจริงก็คือ ต้องรับบทเป็นสัตวแพทย์ ซึ่งผมเองก็ไม่รู้เรื่องสัตวแพทย์ เลยสักนิด แต่บุคลิกตัวละครไม่ต่ำงจำกตัวผมเท่ำไหร่นักก็ เลยไม่ท�ำให้หนักใจมำก เชื่อมั้ยครับผมโดนแฟนคลับโจมตีอยู่บ่อยๆ ว่ำ เล่นละครแข็งทื่อ ไม่เป็นธรรมชำติ ท�ำให้ผมรู้สึกท้อเหมือน กัน แต่พอตอนมำเล่นละครเรื่อง “ไฟโชนแสง” ผมได้ ค�ำชมมำบ้ำงเหมือนกันว่ำเล่นดีขึ้น เกร็งน้อยลง เล่นเป็น

“เมือ่ เราได้อา นเจอพระราชดําริขององค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ยิ่งมีความคิด ความอานมากขึ้นรู้สึกวาผมมีความคิด อานเปนผู้ใหญมากขึ้น รู้วาคุณคาของ เงินมันมากแคไหนครับ” ธรรมชำติมำกขึ้น เลยมีควำมรู้สึกฮึดสู้ครับ เหมือนได้ก�ำลัง ใจกลับคืนมำ รู้สึกดีที่มีคนติดตำมผลงำนเรำอยู่ บำงคนก็ ติดตำมผลงำนมำตั้งแต่แรก จ�ำได้หมดเลยว่ำผมท�ำอะไรมำ บ้ำง อยู่ที่ไหน คือใกล้ชิดมำกๆ เป็นแฟนคลับตัวจริงเลย คือ บำงเรื่องผมไม่เคยบอกเลยนะครับแต่แฟนคลับเขำสืบกัน มำจนรู้หมดจริงๆ เป็นที่น่ำประทับใจมำก ส่วนรำยได้ที่ผมเริ่มเข้ำมำท�ำงำนในวงกำรบันเทิง ผมรู้สึกภูมิใจมำกที่สำมำรถท�ำงำนได้เอง เก็บเงินได้เองไม่ ต้องไปรบกวนทำงบ้ำนคุณพ่อคุณแม่พร�่ำสอนผมมำตลอด ว่ำเมื่อเรำหำเงินได้ต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บ อะไรที่ไม่ควรซื้อก็ อย่ำซื้อ อะไรที่ไม่ควรจ่ำยก็อย่ำจ่ำย เพรำะนับวันเงินยิ่ง หำยำกขึ้น “และที่ส�าคัญเมื่อเราได้อ่านเจอพระราชด�าริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียงตรงนี้ยิ่งมีความคิดความอ่านมากขึ้นรู้สึกว่าผม มีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รู้ว่าคุณค่าของเงินมัน มากแค่ไหนครับ” ถึงแม้ว่ำภำยนอกของพระเอกหนุ่มคนนี้จะดูคม เข้ม ขี้เล่น อำยุจะยังไม่มำกมำย แต่ควำมคิดควำมอ่ำนก็ น่ำจะเป็นตัวอย่ำงทำงควำมคิดที่ดีนะคะ รู้จักเก็บ รู้จักออม อีกหน่อยก็เป็นเศรษฐีไปเองแหละ

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 51


y Hour Hโดยe:a¤นรัltกhÊุ¢Àำพ

ผมหงอกกอนวัย หลายๆคนคงสงสั ย ว่ า ท� า ไมผมของบางคนก็ ข าวเร็ ว ผิ ด ปรกติ แ ล้ ว เกิ ด จากสาเหตุ อ ะไร มี วิ ธี ปองกันมั้ยมาดูกันค่ะว่ามีอะไรช่วย “ยับยั้งผมหงอกก่อนวัยอันควร” ได้บ้าง จริงไหมที่เราทานงา งาด�า งาขาว แล้วผมไม่หงอก หรือผมจะหงอกน้อยลง หรือไม่ช่วยอะไรเลย แล้วพอผมหงอกแล้วบางคนบอกยิ่งถอนยิ่งหงอกจริงหรือไม่ บางคนก็ไม่กล้าถอนเสียด้วย เพราะกลัวว่า ยิ่งถอนก็จะยิ่งหงอกเพิ่มขึ้นมาอีก จนท�าให้หงอกทั้งหัวเลย แต่ในควำมเป็นจริงจำกบทควำมทำงวิชำกำรหำก เรำได้ค้นคว้ำศึกษำดูแล้วก็จะพบว่ำ รำกผม ๑ เส้น จะสร้ำง ผมได้ ๑ เส้น ต่อให้ตัดหรือถอนก็ไม่สำมำรถท�ำให้เส้นผม เพิ่มขึ้นได้ เพรำะเส้นผมหงอกที่ถูกถอนหนึ่งเส้น จะไม่ สำมำรถสร้ำงผมหงอกขึ้นมำได้อีก แต่ผมที่จะหงอกขึ้นมำ ใหม่นั้นก็จะสร้ำงขึ้นมำใหม่เองตั้งแต่รำก ดังนั้น กำรที่ยิ่งถอนยิ่งหงอกจึงเป็นไม่เป็นควำม จริง แต่ผมหงอกที่เพิ่มขึ้น เพิ่มจำกปัจจัยอื่นต่ำงหำก เช่น ควำมเครียด พักผ่อนน้อย ไม่ได้ดูแลสุขภำพ ไม่ได้บ�ำรุงสุข ภำพ อะไรประมำณนี้เป็นต้น นอกจำกนี้ อำกำรผมหงอกก่อนวัย ยังเกิดจำกโรค ที่แฝงอยู่ในร่ำงกำย เช่น โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์ท�ำงำนน้อยลง โรคซีด โรคผิวหนัง โรคเกี่ยว กับระบบสืบพันธุ์ โรคกล้ำมเนื้อท�ำงำนผิดปกติ ในกรณีนี้ 52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เมื่อรักษำโรคที่เป็นอยู่จนหำยขำดแล้ว อำกำรผมหงอกจะ หำยไปเอง หรือลดน้อยลงกว่ำเดิมมำก ฉะนั้น “งาด�า” จึงถูกน�ำมำเป็นจุดเด่น จุดขำย ที่จะน�ำมำใช้เพื่อเป็นกำรปองกันผมหงอก หรือผมหงอก แล้วก็ให้ผมหงอกน้อยลง ก่อนที่จะหงอกก่อนวัย เพรำะ สรรพคุณของงำด�ำนั้น.... มีสำรอำหำร มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวประมำณ ๘๑ เปอร์เซนต์ ส�ำหรับงำ ๑๐๐ กรัม ให้แคลอรี่ ๕๘๒ แคลอรี่ ไขมัน ๕๒.๘ กรัม คำร์โบไฮเดรต ๑๙.๘ กรัม เส้นใยอำหำร ๕.๔ กรัม โปรตีน ๑๗.๒ กรัม แคลเซียม ๗๕๐ มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส ๖๑๔ มิลลิกรัม เหล็ก ๑๒.๐ มิลลิกรัม วิตำมิน เอ ๒๕ หน่วยสำกล วิตำมินบี ๑ ๐.๗๒ มิลลิกรัม วิตำมินบี ๒ ๐.๑๗ มิลลิกรัม ไนอะซิน ๕.๑ มิลลิกรัม


๗.ไบโอติน เป็นหนึ่งในกลุ่มวิตำมินบีคอมเพล็กซ์ พบมำกในอำหำรจ�ำพวกถั่วเหลือง และซีเรียล (กำรกินยำ ปฏิชีวนะติดต่อกันเป็นเวลำนำน ท�ำให้กำรสังเครำะห์ไบ โอตินในล�ำไส้ลดลง)

“อาหารยับยั้งผมหงอกก่อนวัย”

เรำจะเห็นได้ว่ำ งำ งำด�ำ มีคุณสมบัติมำกมำย สำรอำหำรต่ำง ๆ มำกมำย แต่นอกจำกจะรับประทำนงำ ด�ำแล้วยังมีวิตำมินและแร่ธำตุต่ำง ๆ ที่ท�ำปองกันผมหงอก ก่อนวัยกำรที่ร่ำงกำยจะสำมำรถสร้ำงเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่ง ท�ำหน้ำที่สร้ำงเม็ดสีผมได้อย่ำงเพียงพอนั้น คุณต้องได้รับ วิตำมินและแร่ธำตุต่อไปนี้ให้เพียงพออีกด้วย ๑.ทองแดง พบมำกในถั่วฝักยำว ถั่วแขก ถั่ว ลันเตำ เมล็ดทำนตะวัน ลูกเกด ลูกพลับ กล้วยตำก แครอท หัวไชเท้ำ เผือก มัน ผลไม้สดทุกชนิด ๒.ไอโอดีน พบมำกในอำหำรทะเลทุกชนิด และ อำหำรที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีน ๓.เหล็ก มีมำกในปลำ ลูกเกด ผักใบเขียว เช่น คะน้ำ ต�ำลึง กวำงตุ้ง ผักบุ้ง ผักพื้นบ้ำน เช่น มะเขือพวง ใบชะพลู ผักโขมหนำม และผักกูด ๔.กรดโฟลิก พบมำกในถั่วต่ำงๆ เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วด�ำ ผักใบเขียวเข้ม เช่น คะน้ำ ต�ำลึง ผักบุ้ง กวำงตุ้ง แครอท ฟักทอง ไข่แดง และตับ ๕.กรดแพนโทเทนิก หรือวิตำมินบี ๕ พบมำกใน ข้ำวกล้อง ข้ำวโอต ข้ำวโพด แอปเปล ๖.พำบำ อยู่ในกลุ่มวิตำมินบีรวม ซึ่งเป็นวิตำมิน เทียมที่ละลำยในน�้ำ พบมำกในจมูกข้ำวสำลี ข้ำวกล้อง โยเกิร์ต และผักใบเขียว

๑.สำหร่ำยทะเล น�ำมำปรุงเป็นอำหำรจ�ำพวก ข้ำวปัน ต้มจืด หรืออบกรอบกินเป็นของขบเคี้ยวยำมว่ำง นอกจำกจะช่วยยับยั้งผมหงอกก่อนวัยแล้ว ยังช่วยท�ำให้ ผมดกด�ำด้วย เพรำะอุดมไปด้วยธำตุเหล็ก และไอโอดีน ๒.งำ โรยงำลงในอำหำรในแต่ละมื้อ จะช่วย ยับยั้งปัญหำผมหงอกก่อนวัยได้ เพรำะในงำมีไขมันจำก ธรรมชำติ โปรตีน คำร์โบไฮเดรต วิตำมินบี ๑ วิตำมินบี ๒ วิตำมินอี และเกลือแร่ ๓.เครื่องดื่มสมุนไพร ปันแครอทหั่นหยำบ ๑/๒ ถ้วย หัวไชเท้ำหั่นหยำบ ๑/๒ ถ้วย และน�้ำเย็นจัด ๑ ถ้วยเข้ำด้วยกัน กรองเอำแต่น�้ำใส่ในแก้ว ปรุงรสด้วยน�้ำ มะนำว ๑ ช้อนโตะ และเกลือป่น ๑/๔ ช้อนชำ ดื่มทันที เครดิตที่มาโดย : thaitopfood.blogspot. com/by สาระแห่งสุขภาพ

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 53


บทความ...พิเศษ โดย : กรวิก อุนะพ�ำนัก

สู้มะเร็ง สู้ด้วยใจ “เหมือนมีเข็มมาทิ่มอยู่ที่ใต้ราวนม มันเจ็บเสียดอยู่ข้างในบอกไม่ถูก” เจ้าของรางวัล คลังปัญญา เขตปทุมวัน จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี ๒๕๕๑ ดาวเนตร วงศ์เหมือนบุญ วัย ๕๙ ปี ย้อน ความถึงอาการเมื่อ ๘ ปีที่แล้ว ด้วยสีหน้าหดหู่ใจไม่หายเมื่อนึกถึงความเจ็บปวดที่ผ่านมา ปัจจุบันเธอเป็นวิทยากรอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับ พืชสมุนไพรแก่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ตามแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จากความเจ็บป่วยทางกายครั้งนี้เอง ท�ำให้เธอได้ฉุกคิดว่า “ชีวิตนี้ไม่แน่นอน เราควรดูแลรักษา สุขภาพร่างกายให้อยู่กับเรานานๆ ดีกว่า” ตั้งแต่นั้นมา การปฏิวัติระเบียบชีวิตใหม่ของเธอจึงเริ่มขึ้น “มีเชื้อมะเร็งที่ตับ” เป็นค�ำยืนยันที่เธอได้รับจาก แพทย์ หลังจากทนทรมานมาร่วมสองเดือน โชคดีที่เป็น มะเร็งระยะแรกๆ สัญญาณของร่างกายครั้งนี้ ท�ำให้เธอได้ ย้อนคิดทบทวนถึงวิถีการด�ำเนินชีวิตที่ผ่านมา โดยเฉพาะ อุปนิสัยการกินและการพักผ่อน อันเป็นสาเหตุในการมา เยือนของเชื้อมะเร็ง “สัญญาณแรกคือ ‘เล็บดอก’ เกิดรอยขีดสีขาว เล็กๆ ที่เล็บ ตื่นเช้ามารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อย ไม่มีพลังใน 54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

การท� ำ งานเหมื อ นร่ า งกายก� ำ ลั ง จะบอกเราว่ า สุ ข ภาพ ของคุณก�ำลังผิดปกตินะ ขณะเดียวกันอาการผมร่วงก็ตาม มา ซึ่งอาการเหล่านี้เราปล่อยปละละเลยมาตลอด มัวแต่ ท�ำงาน แต่ก่อนต้องเดินสายไปบรรยายตามที่ต่างๆ ใช้ ร่างกายค่อนข้างหนัก พักผ่อนน้อย นอน ๓-๔ ชั่วโมงก็ ตื่นเดินทางแล้ว เป็นอย่างนี้อยู่หลายปี คุณหมอก็บอกว่า นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะ ที่ท�ำให้เชื้อมะเร็งเติบโตได้ง่ายและ รุ น แรงขึ้ น แต่ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งอาหารการกิ น ดิ ฉั น เป็นคนอีสาน(ขอนแก่น)มาแต่ก�ำเนิด คุ้นชินกับการกิน อาหารสุกดิบมาตั้งแต่เด็ก ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไป ทั้งลาบ ดิบ ปลาจ่อม และปลาร้าดิบ อย่างหลังนี่ฉีกกินเป็นว่าเล่น เลย (หัวเราะ)


ตอนที่คุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ หมอก็ ย�้ำว่ำสำเหตุหลักมำจำกกำรกินอำหำรสุกดิบนี่เอง แต่ด้วย ควำมที่เรำเคยชินในพฤติกรรมกำรกินและกำรใช้ชีวิตแบบ เดิมมำโดยตลอด จึงท�ำให้เชื้อมะเร็งแข็งแรงขึ้น ในขณะที่ ร่ำงกำยเรำอ่อนแอลง” เมื่อทรำบว่ำตนเองมีเชื้อมะเร็ง จิตใจของหญิง ในวัย ๕๐ เศษก็สั่นคลอนและเสียก�ำลังใจอยู่บ้ำง ทุกครั้ง ที่รู้สึกเครียดขึ้นมำ นั่นหมำยถึงควำมเจ็บปวดภำยในเป็น ต้องก�ำเริบ รำวกับเชื้อมะเร็งมันเล่นตลกกับเจ้ำของร่ำง ยำมใดที่คุณอ่อนแอหมดก�ำลังใจ มันจะแสยะยิ้มและพยศ ใส่คุณทันที! ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ท� ำ ได้ น อกจำกกำรรั ก ษำตำม กระบวนกำรแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งต้องใช้เงินในกำรรักษำ ค่ อ นข้ ำ งมำก ทั้ ง ผลข้ ำ งเคี ย งหรื อ ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ย ่ อ มไม่ แน่นอน ประกอบกับร่ำงกำยที่เสื่อมสภำพไปตำมอำยุขัย เธอจึงเลือกดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำยของตัวเองตำมค�ำ แนะน�ำจำกแพทย์ ไม่ยอมเสี่ยงรักษำด้วยสำรเคมี

ปฏิวัติชีวิตพิชิตโรค

อย่ำงไรก็ตำม มะเร็งเกิดขึ้นแล้ว เธอย้อนคิดถึง ไม่ปรำรถนำจะให้ประวัติศำสตร์ซ�้ำรอยเดียวกันกับแม่อีก สำเหตุในกำรจำกไปด้วยโรคมะเร็งตับของผู้เป็นแม่อีกครั้ง แล้ว กำรปฏิวัติระบบชีวิตจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่นำทีแรกที่เธอตื่น ก่อนท�ำควำมเข้ำใจกับสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับตัวเธอเอง ด้วย ลืมตำ กำรต่อสู้ครั้งนี้มิได้มีเพียงมีสุขภำพเป็นเดิมพัน หำก มันหมำยถึงชีวิต! สิ่งแรกที่เธอท�ำคือ เริ่มต้นนอนเป็นเวลำตั้งแต่ ๔ ทุ่ม และตื่นตี ๔ ทุกวัน เพื่อกระตุ้นระบบขับถ่ำยให้ท�ำ หน้ำที่เป็นเวลำมำกขึ้น และดูแลท�ำงำนบ้ำนให้มำกขึ้นใน ทุกๆ เช้ำ เช่น กำรถูบ้ำน กวำดใบไม้ ซักผ้ำ ท�ำสิ่งต่ำงๆ ด้วย ตัวเอง ให้ร่ำงกำยกระปรี้กระเปร่ำ เพื่อทดแทนกำรออก ก�ำลังกำย ก่อนจะรับประทำนอำหำรมื้อเช้ำให้มำกที่สุดไม่ เกิน ๙ โมง ในส่วนของอำหำรกลำงวันและเย็น เธอจะเน้น อำหำรเบำๆ อย่ำงสลัด เนื้อปลำ และน�้ำผลไม้เป็นหลัก อำจฟั ง ดู ง ่ ำ ย แต่ ใ นกำรปฏิ บั ติ จ ริ ง เธอย�้ ำ ว่ ำ ล�ำบำกมำก เพรำะไม่ใช่วิถีชีวิตที่คุ้นเคย ในมื้อเช้ำของ แต่ละวัน จำกที่เคยดื่มกำแฟเพียงถ้วยเดียว ก็กลำยมำเป็น อำหำรเช้ำมื้อใหญ่ ซึ่งอุดมไปด้วยผักและปลำ หิวหรือไม่ก็ ต้องรับประทำนตรงเวลำ สร้ำงระเบียบใหม่แก่ชีวิตในกำร ต่อสู้กับโรคร้ำย

จิตเปนนาย กายเปนบ่าว

ตลอดระยะเวลำ ๒ ปีที่ผ่ำนมำ เธอปฏิบัติตน ตำมระเบียบแบบแผนที่ได้ตั้งใจเอำไว้ อำกำรเจ็บเสียดใต้

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 55


ราวนมก็ค่อยทุเลาลงไป ทั้งนี้ไม่เพียงดูแลสุขภาพร่างกาย เพียงอย่างเดียว สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของ จิตใจ เพราะวิธีคิดมีส่วนอย่างมากที่จะท�ำให้อาการของ ผู้ป่วยนั้นรุนแรงขึ้นหรือทุเลาลงได้ สิ่งนั้นคือ “สติ” และ “ความเข้าใจ” ในตัวเราเอง “ตื่นเช้าขึ้นมาดิฉันสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ�ำ ทุกวัน และก่อนนอนก็สวดอีกครั้ง เมื่อถึงเวลาต้องไป บรรยายที่ ไ หนก็ จ ะไปด้ ว ยความร่ า เริ ง เหมื อ นคนปกติ โดยไม่เคยเอาใจไปจดจ่ออยู่กับโรคที่ตัวเองเป็นเลย ไม่รู้ สึกกังวลเลยในขณะท�ำงาน เพราะเราคิดว่าการที่เราได้ ออกไปบรรยาย ได้ออกไปแนะน�ำสิ่งต่างๆ แก่ผู้อื่นนั้น มันเป็นประโยชน์ ตัวเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นด้วย จิตใจเรา จึงรู้สึกเป็นสุขในการได้ท�ำเพื่อผู้อื่น ตรงนี้เอง ท�ำให้เรา ลืมความทุกข์ที่มีไปจนสิ้น” “เธอไม่เคยป่วย” เป็นวิธีคิดในแบบของเธอเอง เพราะเธอเริ่มเข้าใจในมะเร็งที่เธอเป็นแล้วว่า ยิ่งเราโอด ครวญถึงอาการป่วยมากเพียงใด ยิ่งท�ำให้สุขภาพร่างกาย และจิตใจอ่อนแอลงมากเท่านั้น ซึ่งตรงนี้เป็นช่องว่างให้ มะเร็งและโรคต่างๆ เข้าแทรกแซงร่างกายได้ ประสบการณ์ ป่วยไข้ในชีวิตที่ผ่านมาสอนสัจธรรมแก่เธอว่า “ยิ่งท�ำตัว อ่อนแอ โรคภัยต่างๆ ยิ่งชอบ” เช่นนี้ จึงไม่เป็นประโยชน์ ที่เธอจะมาจ่อมจมอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่ แถมยังเป็นการไป บ�ำรุงเชื้อมะเร็งให้งอกงามขึ้นด้วย 56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

“จิตใจเราต้องเข้มแข็งก่อน เพราะถ้าจิตใจเรา อ่อนแอด้วยความกลัว การรักษาโรคต่างๆ ก็จะยากขึ้น” สีหน้าเธอดูมีความมั่นใจมาก แม้การต่อสู้กับโรคภัยครั้งนี้จะ กินเวลานาน ๒ ปีเต็ม แต่สิ่งที่เธอได้กลับมาก็คือความเข้าใจ ในชีวิตมากขึ้น การท�ำอะไรตามใจตัวเองนั้นรังแต่จะส่งผล เสียแก่สุขภาพร่างกาย ในกรณีที่รู้ทันโรคตั้งแต่เนิ่นๆ ก็พอ จะรักษาได้ทันท่วงที แต่บางรายเขาไม่รู้มาก่อน พอรู้อีกที ก็ระยะสุดท้ายเสียแล้ว เหล่านี้เป็นผลจากการใช้ชีวิตแบบ ผิดๆ เป็นระยะเวลายาวนาน ใส่ใจในสุขภาพน้อยเกินไป จึงแก้ไขไม่ทันเวลา ปัจจุบัน การตรวจร่างกายครั้งล่าสุดไม่พบมะเร็ง ในร่างกายเธอแล้ว นี้ถือเป็นของขวัญอันล�้ำค่าที่เธอได้มาใน ฐานะผู้ชนะ แลกมาด้วยความพากเพียร และเธอเองตั้งใจ ว่าจะไม่ปล่อยให้การด�ำเนินชีวิตเป็นไปตามอารมณ์และ ความอยากอีกต่อไป

จุดจบของมะเร็งเริ่มที่อาหาร

มะเร็งวิทยาคมแห่งประเทศไทยระบุว่า มีผู้เสีย ชีวิตจากโรคมะเร็งเดือนละ ๔,๖๗๑ ราย หรือ ๑๕๖ ราย ต่อวัน ที่น่าเป็นห่วงคือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๒๓% เมื่อเปรียบ เทียบกับสถิติเมื่อปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓ ซึ่งคนไทยป่วยเป็นโรค มะเร็งถึง ๑๙๕,๗๘๐ ราย หรือ ๖๕,๒๖๐ รายต่อปี ตัวเลข เหล่านี้ก�ำลังย�้ำถึงความประหม่าละเลยสุขภาพของคนไทย รวมถึงตัวเธอเอง


“นิ สั ย ในกำรกิ น กำรนอน กำรใช้ ชี วิ ต ของเรำ จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หมด ซึ่งยำกมำกนะ ในกำรขัดขืนต่อ ควำมเคยชินของตัวเองที่ท�ำมำเป็นระยะเวลำนำน ต่อสู้กับ ควำมง่ำยทำงอำรมณ์ของเรำ จำกที่เคยกินทุกอย่ำงที่ชอบ กินทุกอย่ำงที่อยำก ตอนนี้ไม่ได้แล้ว เรำใช้ร่ำงกำยแบบผิดๆ มำนำน ถึงเวลำต้องตอบแทนสิ่งดีๆ ให้เขำบ้ำง โดยกำรกิน ของที่ดีและมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ดิฉันเลิกกินอำหำรดิบโดยเด็ดขำด เลิกกินแล้ว อำหำรปงย่ำง เช่น หมูปง หรืออำหำรที่เกิดจำกกำรเผำ ไหม้ และอำหำรหมักดอง ถึงชอบอย่ำงไรก็ต้องตัดใจ ใน ตอนแรกที่เริ่มปรับแผนชีวิตใหม่ๆ ก็ไม่แน่ใจว่ำมันจะได้ผล มำกน้อยแค่ไหน รู้แต่ว่ำเรำต้องท�ำอะไรสักอย่ำง จึงหันมำ กินอำหำรจ�ำพวกผักมำกขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกถั่วเหลือง และเห็ดต่ำงๆ เช่น เห็ดหอม เห็ดหูหนูด�ำ และเห็ดหูหนูขำว พอปฏิบัติได้สักระยะหนึ่งก็พบว่ำ เมื่อตื่นเช้ำขึ้นมำไม่รู้สึก เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแล้ว” สำเหตุส�ำคัญของโรคมะเร็งเกิดจำกกำรด�ำเนิน ชีวิตและควำมเชื่อแบบผิดๆ เช่น ควำมเชื่อที่ว่ำ กำรทำน เนื้อสัตว์จะไปหล่อเลี้ยงเชื้อมะเร็งให้เติบโตยิ่งขึ้น เหล่ำนี้ เป็นควำมไม่เข้ำใจ ซึ่งส่งผลให้อำกำรที่เป็นอยู่แย่ลง เพรำะ ร่ำงกำยไม่ได้รับสำรอำหำรอย่ำงครบถ้วนในปริมำณที่พอ เหมำะ ดังนั้น จึงไม่ควรเลือกบริโภคอำหำรชนิดใดชนิด หนึ่งเป็นเวลำนำนๆ ที่ส�ำคัญ เธอย�้ำว่ำควรรับประทำนอำหำรให้ครบ ถ้วนตำมปกติ เช่น ทำนผัก ผลไม้ แปง และเนื้อสัตว์ใน ปริ ม ำณที่ พ อเหมำะ แล้ ว พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอ จะท� ำ ให้ ร่ำงกำยสร้ำงภูมิต้ำนทำนต่อกำรเกิดโรคได้ดีขึ้น ส่วนสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่เรียกว่ำ Antioxidant มักพบมำกในผักและผลไม้บำงชนิด เช่น ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว “กำรกินอำหำรประเภทปงย่ำงและของหมักดอง ชำเขียว เป็นต้น และกำรรับประทำนเนื้อสัตว์ ประเภทเนื้อ แดง ไขมันสูง ให้พอเหมำะ เน้นผักผลไม้ เนื้อปลำ และ รวมถึงอำหำรที่ปรุงไม่สุก เป็นต้นตอของกำรเกิดโรคมะเร็ง อำหำรประเภทกำกใยให้มำกขึ้น เช่น ผักและผลไม้ต่ำงๆ ได้ง่ำย ควรหลีกเลี่ยงอุปนิสัยกำรกินแบบตำมใจปำก อย่ำ ให้ควำมส�ำคัญที่รสชำติมำกเกินไปนัก เพรำะอำหำรอร่อย จะสำมำรถช่วยปองกันโรคมะเร็งได้ หลำยอย่ำงที่เรำกินในปัจจุบัน มักมีส่วนประกอบของสำร เคมีเป็นส่วนผสม สิ่งที่เรำท�ำได้ก็คือ เลือกกินอย่ำงมีสติ ด้วยควำมเข้ำใจจะดีที่สุด ไม่ว่ำอำหำรชนิดไหนที่เรำกินเข้ำไปล้วนมีส่วนใน กำร ‘สร้ำง’ หรือ ‘ปองกัน’ มะเร็งได้ทั้งนั้น กินอย่ำงมีสุข อนำมัย และพยำยำมกินให้ครบ ๕ หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่ำนี้ เรำก็มีโอกำสชนะโรคมะเร็งได้แล้ว” “การไม่มีโรค คือลาภอันประเสริฐ” เธอยิ้มส่ง ท้ำย

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 57


·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ!!¡ÑºÍÒ¨ÒϪ×èÍ´Ñ§ã¨´Õ อาจารยปง เจริญศิริวัฒน แหง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ตองมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารยมหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เปนหวงเด็ก ทําไมไดเกรดเทานี้ละลูก ความรักไงที่คุณตองใหเขา ไมใชวิชาการอยางเดียว คนที่ใหแตวิชาการอยางเดียว ควรจะเรียกตัวเองวานัก วิชาการ ที่มาสอน อยาเรียกเลยวาเปนครู ครูตองใหความรักนักเรียน ตองมี ความเอื้ออาทรตอเด็ก ถาม – นั่นหมายความวา ไมวาจะเรียนในหองเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แลวมาเจออาจารยที่เปนอยางอาจารย ที่ใหความรัก ตอเด็ก อาจารยกําลังจะสะทอนใชไหมครับวานี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือการที่ครูใหความรัก ความเมตตาตอเด็ก เขาใจเด็ก ตอบ – ครูไมเคยสะทอนหรอกคะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไมคิด หรอกคะ วาครูทุกคนตองเปนแบบครู แตครูเพียงแคอยากจะบอกวา เด็กหลาย คนเขาขาดความอบอุนจากอาจารยเคยรูบางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณเปนแคนักวิชาการที่มาสอน แลวคุณก็ชมกันเองใหเปนอาจารยดีเดน คุณสอนเด็กอยู ๔๐ คน แลวคุณสอนสําเร็จอยู ๑๐ คน แลวก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโออวดตลอดเวลา แลวอีก ๓๐ คนที่เหลือละ เคยดูแลเขาบางหรือเปลา โทษแตเด็กที่เรียนเลขไมรูเรื่อง แลว เคยคิดที่จะไปสอนเขาบางหรือเปลาแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แตเรียน ไมรูเรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม คําพูดของคุณถาไปบาดจิตใจเขาใหเปนแผลลึกๆ อยูในใจตั้งแตตอนประถม จนเขาไมตั้งใจเรียน มาจนถึงมัธยม เคยรูบางไหม ..วาเปนเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษยครูสมศรี

- ชอบ “คุณครูสมศรี” มากคะ ครูไมไดสอนแคความรู แตสอนคุณธรรมดวย อยากใหครูรูวามีนักเรียนคนหนึ่งที่ปลื้ม และ รักคุณครูมากๆๆๆ คําพูดของคุณครูทําใหมีกําลังใจ พี่เสื้อสมนารัก มากนี่คือกวดวิชาที่แรกและที่เดียวที่มีคนดูแลอยางดีเยี่ยม / รักครู มากคะ - วันแรกที่ผมไดมาเรียนกับ “คุณครูสมศรี” ครูเปนครูที่ เฮฮา นารัก ทําใหผมมีมุมมองที่ตางไปจากเดิมทําใหมีความรักใน วิชาภาษาอังกฤษ ยอมที่จะลงทุนทองศัพททุกเย็น (ซึ่งปกติไมเคย คิดจะทํา) / รักครูมากครับ “คุณครูสมศรี” ครูไทย...ที่เขาใจหัวใจเด็กไทย

¡µÔ¡Ò§‹ÒÂæà¾×èÍ¡ÒÃÃѺ·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ

Ê‹§àÃ×èͧÃÒÇ ‘¨ÔµÍÒÊÒ’ ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ໚¹àÃ×èͧÃÒǢͧµ¹àͧËÃ×ͼٌÍ×è¹ ¡ÅØ‹Á¤³Ðã´æ ¡çä´Œ ·Õè »ÃзѺ㨠¨íҹǹ 1 ËÃ×Í 2 ˹ŒÒ ¢¹Ò´ A4 ¾ÃŒÍÁÃÙ»¶‹Ò ÃѺÊÔ·¸ÔìàÃÕ¹¿ÃÕ 1 ¤ÍÃÊ ·Ñ¹·Õ (Çѹ àÇÅÒ ¤ÍÏÊã´ ·Õè ä˹ ¹ŒÍ§àÅ×Í¡àÃÕ¹àͧ) ËÒ¡¹ŒÍ§æÊ‹§ÁÒ¨íҹǹÁÒ¡ ¡çµŒÍ§ÃͤÔǡѹ˹‹Í¹Ф‹Ð 58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com Ê‹§º·¤ÇÒÁä´Œ·Õè e-mail :news_chae@hotmail.com Êͺ¶ÒÁÃÒÂä´Œ·Õè 02-983-7312


Tip Today (MFT) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หลังเกิดกำรล่มของกำรท�ำงำน อย่ำงไม่คำดฝัน กรณีนี้แทบจะเรียกได้ว่ำ ฮำร์ดดิสก์ของ คุณเข้ำขั้นโคม่ำเต็มทีแล้ว ๔. CHKDSK แสดงเซคเตอร์เสีย (bad sector) Bad sector คือควำมจริงของชีวิต กำรที่ยูทิลิตี้แสดงว่ำ ฮำร์ดดิสก์ของคุณมี bad sector นั่นหมำยควำมว่ำ ควำม เสื่อมสภำพก�ำลังคืบคลำนเข้ำมำสู่ฮำร์ดดิสก์ของคุณทีละ ก้ำวๆ แม้มันจะช้ำมำก แต่เป็นสัญญำณเตือนที่คอยบอก

สัญญาณฮารดดิสกใกล้ตาย

เรื่อง ๖ สัญญำณอันตรำย ฮำร์ดดิสก์ใกล้ตำย ว่ำ กันว่ำผู้ใช้บำงท่ำนรู้สึกแย่มำกๆ ที่อยู่ดีๆ ฮำร์ดดิสก์สุดที่รัก ก็จำกไปอย่ำงไม่หวนคืน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้ำนั้นมันมีสัญญำณ เตือนให้ทรำบอยู่ตลอดเวลำ แต่ก็หำได้สังเกตไม่ ในขณะ เดียวกัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนิสัยรักกำรแบ็คอัพ ประเภท รักเดียวใจเดียวไม่ส�ำรองข้อมูลไว้ที่อื่นกันบ้ำงเลย ประเด็น ที่อยำกจะเตือนผู้ใช้ก็คือ อย่ำมั่นใจเทคโนโลยีมำกเกินไป ควรสังเกตสังกำมันบ้ำง ต่อไปนี้คือ ลำงบอกเหตุส�ำหรับ ฮำร์ดดิสก์ที่ใกล้ตำย ซึ่งมีอยู่ ๖ ข้อด้วยกัน อ่ำนทิปนี้จบแล้ว ลองพิจำรณำดูด้วยนะครับว่ำ ฮำร์ดดิสก์ที่ใช้อยู่มีอำกำร ตำมนี้บ้ำง หรือไม่ ๑. LED แสดงสถำนะกำรท�ำงำนของฮำร์ดดิสก์ไม่ ยอมดับ แม้มันจะฟังดูเกินเหตุ เนื่องจำกบำงทีมันอำจจะมำ จำก LED มีปัญหำก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว กำรที่ LED แสดง สถำนะกำรท�ำงำนของฮำร์ดดิสก์สว่ำงอยู่ตลอดเวลำ ค่อน ข้ำงจะชัดเจนว่ำ มันมีบำงสิ่งบำงอย่ำงผิดปกติ โดยเฉพำะ กำรท�ำงำนของฮำร์ดดิสก์ และยิ่งปล่อยเนิ่นนำนไป ปัญหำ จะลุกลำมไปจนแก้ไม่ได้ในที่สุด ๒.ฮำร์ ด ดิ ส ก์ ใช้ เวลำนำนกว่ ำ จะพร้ อ มท� ำ งำน ฮำร์ดดิสก์ของคุณใช้เวลำในกำรบูตนำนเกินไป หรือเปล่ำ? จริงอยู่ที่มันอำจจำกกำรที่ต้องโหลดโปรแกรมเริ่มต้นกำร ท�ำงำนหลำยตัว แต่ถึงนั้นก็เถอะ ถ้ำมันใช้เวลำเกินกว่ำสอง นำทีก็ถือว่ำ มีพิรุธแล้ว เพรำะนั่นอำจเกิดจำกกำรอ่ำน หรือ เขียนข้อควำมที่ผิดพลำดบนฮำร์ดดิสก์อยู่ก็ได้ ๓. ฮำร์ดดิสก์ไม่สำมำรถหำ File Table ได้ ถ้ำ ฮำร์ดดิสก์ไม่สำมำรถหำ Windows Master File Table

คุณว่ำ ควำมหำยนะก�ำลังใกล้เข้ำมำเยือนฮำร์ดดิสก์ของ คุณแล้ว ๕. ฮำร์ดดิสก์ร้อนขึ้นเรื่อยๆ ปกติฮำร์ดดิสก์เวลำ ท�ำงำนจะอุ่นๆ อยู่แล้ว แต่ถ้ำมันร้อนมำกจนรู้สึกได้ บำง ครั้งมีกลิ่นออกมำเลย ถ้ำมีอำกำรเช่นนี้ก็เตรียมท�ำพิธีได้ เลย ฮำร์ดดิสก์ของคุณใกล้ตำยเต็มทีแล้ว ๖ .ประวัติของฮำร์ดดิสก์ ฮำร์ดดิสก์ที่เคยตกบน พื้นแข็ง (ขณะที่มันยังคงท�ำอยู่ หรือไม่ก็ตำม) หรือได้รับ ควำมร้อนมำกเกินไป โดยเฉพำะเมื่อฮำร์ดดิสก์ได้รับกำร ติดตั้งไว้ใกล้กับพัดลมระบำยควำมร้อนซีพียู หรือพัดลมเสีย ซึ่งทั้งสองกรณีท�ำให้ควำมร้อนภำยในสูงขึ้น ควำมร้อนนี้จะ ส่งผลให้ฮำร์ดดิสก์เริ่มมีอำกำรเออ อย่ำงเช่น มีปัญหำใน กำรอ่ำน หรือเขียนไฟล์ ปล่อยให้เป็นเช่นนี้เรื่อยๆ อำยุของ ฮำร์ดดิสก์จะสั้นลงอย่ำงไม่ต้องสงสัย และหำกฮำร์ดดิสก์มี ประวัติท�ำนองนี้อยู่ล่ะก็ อำยุของมันไม่ยืดแน่นอนครับ

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 59


เรื อ ่ งดี ๆ มี ไ ว้ แ บ่ ง ปั น .... เพื่อนสมาชิก....

แงคิดดีๆ จากชายชราผู้จากไป สัปดำห์สุดท้ำยของปี ๒๕๔๘ ผมไปงำนสวดและ งำนเผำศพผู้ชำยวัย ๘๑ ปีที่ผมรู้จักเขำมำยำวนำน ๓๐ ปี ไม่ใช่ญำติ แต่สนิทนักรักใคร่เสมือนญำติ ก่ อ นเสี ย ชี วิ ต ไม่ กี่ วั น เขำสั่ ง ลู ก และภรรยำแบบ คนไม่ครั่นคร้ำมควำมตำยว่ำสวดสำมวันแล้วเผำ ไม่ต้อง บอกใครให้วุ่นวำย อย่ำเศร้ำ อย่ำร้องไห้ ทุกคนต้องมีวันนี้ เพียงแต่เขำอยู่หัวแถวเลยต้องไปก่อน แล้วลูกเมียก็ท�ำตำม ค�ำสั่ง สวดสำมวันเผำ งำนสวด ๓ คืนมีคนฟังพระสวดคืน ละ ๑๔ คนคือเมีย ลูก หลำน เขย สะใภ้ และผมซึ่งเป็น คนนอกเป็ น งำนศพที่มีคนไปร่วมงำนน้อยที่สุดเท่ำที่ผ ม เคยไปฟังสวด วันเผำมีเพิ่มเป็น ๑๗ คน สำมคนที่เพิ่มเป็นเพื่อน บ้ำนที่เคยคุยด้วยเกือบทุกเย็นคนหนึ่งเป็นแม่ค้ำล็อตเตอรี่ที่ เคยยืมเงินแล้วไม่มีสตำงค์จ่ำย เลยเอำล็อตเตอรี่ทยอยผ่อนใช้หนี้แทนเงินงวดละ สองใบคนหนึ่งและคนสุดท้ำยเป็นหญิงที่ผู้ตำยเคยผูกปนโต ทุกมื้อเย็นทั้งสำมคนบอกว่ำเกือบมำไม่ทันเผำ เครำะห์ดี ที่แวะไปเยี่ยมที่โรงพยำบำลเจ้ำหน้ำที่บอกว่ำเสียชีวิตไป แล้ว ๓ วัน หลั ง ฌำปนกิ จ พระกระซิ บ ถำมเจ้ ำ หน้ ำ ที่ วั ด ว่ ำ เจ้ำของงำนจ่ำยเงินค่ำศำลำสวดพระอภิธรรมแล้วหรือยัง 60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

พระท่ำนคงไม่เคยเห็นงำนศพที่มีคนน้อยแบบที่ ผมก็รู้สึกตั้งแต่สวดคืนแรก จริงๆ แล้วผู้ตำยเป็นคนค่อนข้ำงมีสตำงค์ ท�ำงำน ธนำคำรแห่งประเทศไทยจนเกษียณอำยุที่ ต�ำแหน่งหัวหน้ำ หน่ ว ย แต่ ด ้ ว ยควำมที่ รั ก และศรั ท ธำ อำจำรย์ ป  ว ย อึ๊ ง ภำกรณ์ อ ดี ต ผู ้ ว ่ ำ กำรแบงค์ ช ำติ จึ ง ด� ำ เนิ น ชี วิ ต แบบไม่ ปรำรถนำให้ใครเดือนร้อน - แม้กระทั่งวันตำย ผมสนิ ท กั บ เขำเพรำะเขำมี ค วำมฝั น ในวั ย เด็ ก อยำกเป็นนักประพันธ์แบบไม้เมืองเดิมที่เขำเคยนั่งเหลำ ดินสอและวิ่งซื้อโอเลี้ยงให้ เมื่อตัวเองเป็นนักเขียนไม่ได้ พอ มำเจอะผมที่เป็นนักข่ำวก็เลยถูกชะตำและให้ควำมเมตตำ กำรมีโอกำสได้พูดได้คุยกับเขำตำมวำระโอกำสตลอด ๓๐ ปีท�ำให้ได้แง่คิดดีๆ มำใช้ในกำรด�ำรงชีวิต วันหนึ่งเขำรู้ว่ำขโมยยกชุดกอล์ฟของผมไปสองชุด รำคำ ๔ แสนกว่ำบำท เขำปลอบใจผมว่ำ “ของที่หายเป็น ของฟุ่มเฟอยของเรา แต่มันอาจเป็นของจ�าเป็นส�าหรับ ลูกเมียครอบครัวเขา คิดซะว่าได้ท�าบุญ จะได้ไม่ทุกข์” เขำมี วิ ธี คิ ด “เท่ ๆ ” แบบผมคิ ด ไม่ ไ ด้ ม ำกมำย เป็นต้นว่ำสุขและทุกข์อยู่รอบตัวเรำ อยู่ที่ว่ำเรำจะเลือก หยิบเลือกคว้ำอะไร คงเป็นเพรำะเขำเลือกคว้ำแต่ควำม สุข ช่วงปีสุดท้ำยของชีวิตเขำต่อสู้กับโรคชรำ เบำหวำน หัวใจ ควำมดัน เกำต์ และไตท�ำงำนเพียง ๕ เปอร์เซ็นต์


โดยไม่ปริปำกบ่น แถมยังสำมำรถให้ลูกชำยขับรถพำเที่ยว ในวันหยุดสุดสัปดำห์โดยที่ตัวเองต้องหิ้วถุง ปัสสำวะไป ด้วยตลอดเวลำ เนื่องจำกไตไม่ท�ำงำน ปัสสำวะเองไม่ได้ ๖ เดือนสุดท้ำยของชีวิตต้องนอนโรงพยำบำลสำมวันนอน บ้ำนสี่วันสลับกันไป เวลำลูกหลำน หรือเพื่อนของลูกรวมทั้ง ผมด้วยไปเยี่ยมที่โรงพยำบำล เขำมีแรงพูดติดต่อกันไม่เกิน ๑๐ นำที แต่ ๑๐ นำที ที่พูดมีแต่เรื่องสนุกสนำน เรียกรอย ยิ้มและเสียงหัวเรำะจำกคนไปเยี่ยมไข้ ทุกคนพูดตรงกันว่ำ “คุณตาไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลย ตลกเหมือนเดิม” พอ แขกกลับ ลูกหลำนถำมว่ำท�ำไมคุยแต่เรื่องตลก เขำตอบ ว่ำ “ถ้าคุยแต่เรื่องเจ็บป่วย วันหลังใครเขาจะอยากมา เยี่ยมอีก” เขำเป็นคนชอบคุยกับผู้คนไม่ว่ำจะอยู่บนเตียง คนไข้หรืออยู่บนรถแท็กซี่ บ่อยครั้งที่นั่งรถถึงหน้ำบ้ำนแล้วแต่สั่งให้โชเฟอร์ ขับวนรอบหมู่บ้ำนเพรำะยังคุย ไม่จบเรื่อง แล้วจ่ำยเงิน ตำมมิเตอร์ ! ๔ เดือนสุดท้ำยของชีวิตแพทย์ที่รักษำโรคไตมำ ตั้งแต่สมัยเป็นแพทย์อินเทิร์นจนกระทั่งเป็นหัวหน้ำแผนก แนะน�ำให้พักรักษำตัวในโรงพยำบำลให้แข็งแรงแล้วค่อย กลับบ้ำน แต่อยู่ได้ ๔ วันเขำวิงวอนหมอว่ำขอกลับบ้ำน หมอซึ่งรักษำกันมำ ๑๖ ปีไม่ยอม เขำพูดกับหมอด้วยควำม สุภำพว่ำ “ขอให้ผมกลับบ้านเถอะ ผมอยากฟงเสียงนก ร้องคุณหมอไม่รู้หรอกว่าคนคิดถึงบ้านมันเป็นอย่างไร เพราะ พอเสร็จงานหมอก็กลับบ้าน” หมอได้ฟังแล้วหมด ทำงสู้ ยอมให้คนไข้กลับบ้ำน แต่ก�ำชับให้มำตรวจตรงตำม เวลำนัดทุกครั้ง ๑ เดือนถึงวำระสุดท้ำยของชีวิต เขำสูญเสียกำร

ควบคุมอวัยวะของร่ำงกำยเกือบทั้งหมดเคลื่อนไหวได้อย่ำง เดียวคือกะพริบตำ แต่แพทย์บอกว่ำสมองของเขำยังดีมำก เวลำลูกเมียพูดคุยด้วยต้องบอกว่ำ “ถ้าได้ยินพ่อกะพริบตาสองที” เขำกะพริบตำ สองทีทุกครั้ง ! เห็นแล้วทั้งดีใจและใจหำย เขำยังรับรู้ แต่พูดไม่ได้ นี่กระมังที่เรียกว่ำถูกขัง ในร่ำงของตนเอง สิ บ วั น ก่ อ นพลั ด พรำก ภรรยำกระซิ บ ข้ ำ งหู ว ่ ำ “พ่อสู้นะ” เขำไม่กะพริบตำซะแล้วทั้งๆ ที่ก่อนหน้ำนี้สอง เดือนเคยตอบว่ำ “สู้” เขำสู้กับสำรพัดโรคด้วยควำมเข้ำใจโรค สู้ชนิดที่ หมอออกปำกว่ำ “คุณลุงแกสู้จริงๆ” ตอนที่วำงดอกไม้จันทน์ ผมนึกถึงประโยคที่แก พูดกับลูกเมื่อสี่เดือนก่อนว่ำ “โรคภัยมันเอาร่างกายของ พ่อไปแล้ว อย่าให้มันเอาใจของเราไปด้วย” “แง่คิดดีๆ จากชายชราที่จากไป” สอนให้เรำรู้ว่ำ... เรำเกิดมำพร้อมกับจิตใจบริสุทธิ์ และมันสมอง มหัศจรรย์ ที่จะสำมำรถเรียนรู้ แยกแยะเรื่องดีๆ และสิ่ง ร้ำยๆ ในชีวิต จงใช้โอกำสดีๆ ที่ร่ำงกำยและจิตใจของเรำ ยัง ท�ำอะไรๆ ได้อย่ำงที่สมองสั่งจงเรียนรู้ และสร้ำงประโยชน์ สุข ให้กับตนเองและผู้อื่นอย่ำงพอเพียงและด�ำรงชีวิตอย่ำง พอเพียงทำงเศรษฐกิจหำกทุกๆ ครั้งที่เรียนรู้ เรำล้ม เรำ พลำด... อำจจะรู้สึกท้อบ้ำงในบำงทีแม้ไม่มีก�ำลังกำยที่จะ ลุกในทันที ....แต่ขอให้มีก�ำลังใจที่จะสู้ต่อไป ถ้ำเรำเรียน รู้...ก็จะท�ำให้เรำพบว่ำ กำรล้มหรือพลำดครั้งต่อไป เรำจะ ไม่เจ็บเท่ำเดิม บทควำมนี้ ตี พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกในนิ ต ยสำรมติ ช น สุดสัปดำห์ พิศณุ นิลกลัด

กรกฎาคม๒๕๕๖ IS AM ARE : 61


นิทานโบราณคดี

พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ

62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


นิทานที่ ๓ เสือใหญที่เมืองชุมพร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ.๑๐๙) พระบำทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จะเสด็จเลียบหัวเมืองแหลมมลำยู ทำงปักษ์ใต้และฝ่ำยตะวันตก ก�ำหนดระยะทำงเสด็จไป เรือจำกกรุงเทพฯ ถึงเมืองชุมพร แต่เมืองชุมพรเสด็จโดย ทำงบกข้ำมแหลมมลำยูตรงกิ่วกระไปลงเรือที่เมืองกระบี่ ล่องล�ำน�้ำปำกจั่นลงไปยังเมืองระนอง ต่อจำกนั้นเสด็จไป เรือทำงทะเลแวะตำมหัวเมืองฝ่ำยตะวันตกจนตลอดพระ รำชอำณำเขต แล้วเลยไปอ้อมแหลมมลำยูที่เมืองสิงคโปร์ เลียบหัวเมืองปักษ์ใต้ขึ้นมำ เมื่อขำกลับกรุงเทพฯ โปรดให้ ฉันเป็นผู้จัดกำรเสด็จประพำสครั้งนั้น เพรำะเหตุใด จึงโปรดให้ฉันเป็นผู้จัดกำรเสด็จ ประพำสเป็นเรื่องอันหนึ่งในประวัติศำสตร์ของฉันเอง จะ เล่ำฝำกไว้ตรงนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ (ร.ศ.๑๐๘) พระบำท สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จประพำสหัวเมือง ปักษ์ใต้ โปรดให้ฉันไปตำมเสด็จเป็นมัคคุเทศก์ มีหน้ำที่ เป็ น ต้ น รั บ สั่ ง กะกำรประพำสที่ ต ่ ำ งๆ ตลอดทำงที่ เ สด็ จ ไป ฉั น สนองพระเดชพระคุ ณ ชอบพระหฤทั ย สมเด็ จ พระพุทธเจ้ำหลวง แต่นั้นมำจึงทรงพระกรุณำโปรดให้ฉัน เป็นผู้จัดกำรเสด็จประพำส แต่ชอบเรียกกันเป็นค�ำแผลง ภำษำอังกฤษว่ำ Lord Program Maker ตำมเสด็จประพำส ต่อมำเป็นนิตย์จนตลอดรัชกำลที่ ๕ และคงอยู่ในต�ำแหน่ง นั้นสืบมำในรัชกำลที่ ๖ อีก ๓ ปี รวมเวลำที่ได้เป็นผู้จัดกำร เสด็จประพำสอยู่ ๒๖ ปี จึงพ้นจำกหน้ำที่นั้น พร้อมกับ ถวำยคืนต�ำแหน่งเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย ถึงรัชกำลที่ ๗ พระบำมสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โปรดให้กลับไป จัดกำรเสด็จประพำสถวำยอีก เมื่อเสด็จเลียบหัวเมืองมลฑล พำยัพอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเสด็จเลียบหัวเมืองภูเก็ตอีกครั้ง หนึ่ง จึงอ้ำงได้ว่ำได้รับรำชกำรเป็นผู้จัดกำรเสด็จประพำส สนองพระเดชพระคุณมำ ๓ รัชกำล แต่เมื่อไปตำมเสด็จครั้ง หลัง สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกลับต้องทรงระวังมิให้เหนื่อยเกิน ไป เพรำะตัวฉันชรำอำยุเกือบ ๗๐ ปีแล้ว ก็เป็นครั้งที่สุดซึ่ง ได้จัดกำรเสด็จประพำสเพียงนั้น เมื่ อ จั ด กำรเสด็ จ ประพำสครั้ ง ร.ศ. ๑๐๙ ฉั น ต้องล่วงหน้ำไปจัดพำหนะส�ำหรับเดินทำงบกและตรวจ พลับพลำที่ประทับกับทั้งกำรท�ำทำงที่จะเสด็จไปแต่เมือง

ชุมพรจนถึงเมืองระนอง แล้วจึงกลับมำเข้ำขบวนตำมเสด็จ ที่เมืองชุมพร ได้ฟังเขำเล่ำเรื่องเสือใหญ่ ซึ่งก�ำลังดุร้ำยกิน ผู้คนอยู่ในแขวงเมืองชุมพรในเวลำนั้น และไปมีเหตุขึ้นด้วย เรื่องเสือตัวนั้น เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลำด จึงเขียนเล่ำ ไปยังหอพระสมุดวชิรญำณ ซึ่งฉันเป็นกรรมกำรอยู่ด้วยคน หนึ่ง ส�ำหรับให้ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญำณวิเศษ ดูเรื่อง เข้ำกับนิทำนโบรำณคดีที่เขียนบัดนี้เหมำะดี จึงคัดส�ำเนำ จำกหนังสือวชิรญำณวิเศษมำแก้ไขถ้อยค�ำบ้ำงเล็กน้อย และเขียนเล่ำเรื่องเสือตัวนั้นอันมีต่อมำเมื่อภำยหลัง ยังไม่ ปรำกฏในหนังสือซึ่งฉันเคยเขียนไว้แต่ก่อน เพิ่มเติมให้สิ้น กระแสควำมเรื่องที่เขียนไว้แต่เดิมดังต่อไปนี้ เรื่องเสือใหญ่ที่เมืองชุมพร เรื่องที่จะเล่ำต่อไปนี้ กล่ำวตำมที่ฉันได้ยินด้วยหู และได้เห็นด้วยตำของตนเอง เพรำะฉะนั้นท่ำนผู้อ่ำนอย่ำ ได้สงสัยว่ำเป็นควำมเท็จซึ่งแต่งโดยเดำเลย เป็นควำมจริง แท้ทีเดียว เมื่อวันที่ ๖ เมษำยน (ร.ศ. ๑๐๙) นี้ ฉันไปถึง ปำกน�้ำเมืองชุมพรลงเรือบดขึ้นไปที่บ้ำนด่ำน หำเรือซึ่งจะ รับขึ้นไปถึงเมืองชุมพร ด้วยเรือไฟที่มำส่งฉันเขำจะต้องรีบ ใช้จักรไปรำชกำรที่อื่นอีก ขณะเมื่อฉันนั่งพักคอยเรืออยู่ ที่บ้ำนด่ำนนั้น ได้สนทนำกับขุนด่ำนและกรมกำรรำษฎร ชำวปำกน�้ำชุมพรหลำยคน ซึ่งฉันได้รู้จักมำแต่ก่อนบ้ำง ที่ ยังไม่รู้จักบ้ำง พูดจำไต่ถำมถึงทุกข์สุขต่ำงๆ ตลอดไปจน เรื่องท�ำมำหำกินของรำษฎร และเรื่องสัตว์สิงห์ต่ำงๆ คือ เสือเป็นต้น เขำจึงเล่ำให้ฟังเป็นปำกเดียวกันดังนี้ ว่ำใน เวลำนั้นมีเสือดุที่แขวงเมืองชุมพรตัวหนึ่ง เสือนั้นตัวใหญ่ ยำวสัก ๙ ศอก เท่ำเปข้ำงหนึ่ง จึงเรียกกันว่ำ “อ้ายเป” เที่ยวกัดกินคนตำมแขวงบ้ำนใหม่ บ้ำนละมุ เสียหลำยคน ประมำณสักหกเจ็ดคนขึ้นไปถึงยี่สิบคน และว่ำเสือตัวนี้ กล้ำหำญผิดกับเสือซึ่งเคยมีมำแต่ก่อน ถึงเข้ำกัดคนกลำงวัน แสกๆ บำงทีคนนั่งทดผ้ำอยู่ใต้ถุนเรือน ก็เข้ำมำฉวยเอำไป บำงคนไปขึ้นพะองท�ำตำลก็มำคำบเท้ำลำกไป จนชำวบ้ำน ชำวเมืองพำกันครั่นคร้ำม ไม่อำจจะไปป่ำหำกินแต่คนเดียว สองคนได้ บำงคนก็ว่ำเป็นเสือสมิงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้ใดอำจจะ ไปดักหรือไปยิงจนทุกวันนี้ เขำเล่ำให้ฟังอย่ำงนี้ ได้สืบถำม

กรกฎาคม๒๕๕๖ IS AM ARE : 63


ตำมชำวเมืองจนกระทั่งกรมกำรทั้งเมืองชุมพรเขำเรียกว่ำ “เสือขบ” ไว้ส�ำหรับกรำบทูลพระเจ้ำอยู่หัว ได้รำยชื่อเขำ จดมำให้ดังนี้ อ�ำเภอท่ำแซะ แขวงเมืองชุมพร จ�ำนวนคนที่เสือ ขบ นำยช่วยอ�ำแดงจันบำงรึกคนหนึ่ง อ�ำแดงเกต บ้ำนหำด พังไกรคนหนึ่ง นำยน้อย บ้ำนท่ำแซะคนหนึ่ง นำยเปียวบ้ำน ท่ำแซะคนหนึ่ง อ�ำแดงเช้ำภรรยำนำยลอม บ้ำนคูริงคนหนึ่ง หลำนนำยยอด บ้ำนหำดพังไกรคนหนึ่ง นำยนองผัวอ�ำแดง สำยทอง บ้ำนรับร่อคนหนึ่ง นำยน้อย บุตรขุนตะเวนบ้ำนล่อ คนหนึ่ง นำยเชต บ้ำนหำดหงคนหนึ่ง รวมที่ได้รำยชื่อ ๙ คน บัญชีได้เพิ่มเติมมำจำกเมืองกระบุรีมีรำยกำรพิสดำรออกไป ๑) นำยอ่อน หมำยเลขกองกลำง อยู่บ้ำนรับร่อ ไปตัดจำกมุงเรือนที่ปลำยคลองรับร่อ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน เวลำบ่ำย ๕ โมง เสือกัดตำยตำมผีไม่ได้ ๒) นำยนอง ว่ำที่หมื่นจบ คุมเลขกองด่ำน อยู่ บ้ำนหำดพงไกร ไปขึ้นท�ำตำลที่กลำงนำหำดพังไกร เมื่อ เดือนตุลำคมข้ำงขึ้น เวลำกลำงวัน ตะวันเที่ยงพอกลับลง จำกปลำยตำลเสือกัดตำย ตำมได้ผีมำครึ่งหนึ่ง ๓) อ�ำแดงแปน บุตรขุนชะนะ คุมเลขกองกลำง อยู่บ้ำนท่ำญวน ไปหำผักริมนำท่ำญวน เมื่อเดือนตุลำคม ข้ำงแรมกลำงวันบ่ำย ๓ โมง เสือกัดตำยตำมผีได้ ๔) นำยแบน เป็ น เลขกองกลำง อยู ่ บ ้ ำ นท่ ำ ญวน ไปหำตัวเลขจะพำมำท�ำทำงที่เมืองกระ เมื่อเดือน กุมภำพันธ์ เวลำพลบค�่ำ เสือกัดตำยที่นำป่ำตอ อ�ำเภอท่ำ ญวน ๕) อ�ำแดงเลี้ยน ภรรยำนำยพลอย เลขกองกลำง อยู่บ้ำนเขำปูน นั่งสำนสำดอยู่ที่ใต้ถุนร้ำนไล่นกที่ในไร่เวลำ ตะวันเที่ยง เสือกัดตำยตำมผีได้ ตำมค�ำที่เล่ำและสืบได้ชื่อกับจ�ำนวนคนที่เสือกัด พอฟังเป็นยุติได้ว่ำ ที่เมืองชุมพรเดี๋ยวนี้มีเสือตัวใหญ่ดุร้ำย กัดคนตำยหลำยคน ชำวบ้ำนขำวเมืองพำครั่นคร้ำมเสือ ตัวนั้นอยู่แทบทั่วกันทั้งเมือง นี่ว่ำตำมที่ได้ยินด้วยหู ที่นี้จะ กล่ำวถึงที่ได้เห็นด้วยตำเองต่อไปนี้

64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เมื่อฉันขึ้นไปถึงเมืองชุมพร แต่แรกเจ้ำเมืองกรม กำรเขำจะให้พักที่ท�ำเนียบริมจวนเจ้ำเมืองแต่ฉันเห็นว่ำ ห่ำงไกลจำกธุระของฉัน จึงขอให้ไปพักอยู่ที่ท�ำเนียบชำย ทุ่งริมที่พลับพลำรับเสด็จ ในค�่ำวันนั้น กรมกำรเขำจัดคน มำกองไฟรอบที่พักฉัน (ซึ่งเป็นที่ไม่ได้ท�ำรั้วล้อม) มีผู้คน นั่งอยู่ด้วยหลำยสิบคน ทั้งคนที่ไปด้วยและคนท�ำพลับพลำ ก็อีกหลำยร้อยคน อยู่ในชำยทุ่งนั้นด้วยกัน ในคืนแรกที่ไป อยู่ฉันนอนหลับตลอดรุ่ง ต่อเช้ำขึ้นจึ่งได้ทรำบว่ำเมื่อเที่ยง คืนพวกกองไฟร้องโวยวำยกันขึ้น พวกที่ไปกับฉันให้ไปสืบ ถำม ได้ควำมว่ำได้ยินเสียงเสือเข้ำมำร้องอยู่ที่ริมบึงต่อชำย ทุ่งนั้น เสียงที่ร้องนี้พวกที่ไปกับฉันได้ยินก็มี แต่คนพวกนั้น ไม่เคยได้ยินเสียงเสือ ไล่เลียงเข้ำก็เป็นแต่ว่ำได้ยินเสียง แต่ จะเป็นเสียงอะไรไม่รู้ ฉันถำมกรมกำรว่ำในที่เหล่ำนั้นเสือ เคยเข้ำมำหรือไม่ เขำบอกว่ำเคยเข้ำมำอยู่บ้ำง ก็เป็นสงบ กันไป จนค�่ำวันที่สองฉันนอนก�ำลังหลับสนิท สะดุ้งตกใจ เสียงโวยวำยโกลำหลกันใหญ่ ลุกทะลึ่งออกมำดูเห็นบรรดำ พวกที่ไปกับฉันซึ่งนอนอยู่ในเรือนหลังเดียวกัน บำงคนปีน ขึ้นไปอยู่บนขื่อก็มี ที่เข้ำห้องปดประตูก็มี นอกจำกนั้นก็ลุก ขึ้นยืนอยู่บนที่นอนของตน ล้วนแต่โบกมือร้อง เฮ้อวๆๆๆๆ!! อยู่ด้วยกันเต็มเสียง ฉันมัวนอนไม่รู้ว่ำเรื่องรำวอันใดกัน “พลอย” เฮ้อวไปด้วยกับเขำสักสองสำมที จึงได้สติถำม ว่ำ “อะไรกัน” เขำบอกว่ำเสือเข้ำมำ ฉันร้องห้ำมให้สงบ โวยวำยกันลง ในขณะนั้นเดือนหงำยสว่ำง มองไปดูเห็นพวก ที่ไปด้วยกันที่เรือนหลังหนึ่งตรงกันข้ำมก็ก�ำลังลุกขึ้นโบกมือ ร้องเฮ้อวๆ เหมือนเช่นพวกข้ำงนี้ ส่วนพวกหัวเมืองทั้งที่มำ ท�ำพลับพลำและมำกองไฟล้อมท�ำเนียบเบ็ดเสร็จเห็นกะ กว่ำ ๓๐๐ คน ดูรวมกันเป็นจุกๆ อยู่ที่นั่นหมู่หนึ่ง อยู่ที่นี่ หมู่หนึ่งเป็นกลุ่มๆ กันไป ต่ำงร้องโวยวำยกันทั่วทุกคน เสียง โวยวำยในเวลำนั้น ถ้ำจะประมำณแต่ในวังก็เห็นจะได้ยินถึง เสำชิงช้ำ ค่อยสงบลงๆ จนเงียบกันเกือบเป็นปรกติ ฉันจึง ให้คนไปสืบถำมให้ได้ควำมว่ำ เสือมันเข้ำมำทำงไหน และ ได้ท�ำใครเป็นอันตรำยบ้ำงหรืออย่ำงไร เมื่อถำมซักไซ้ก็ได้


ควำมว่ำ ต้นเหตุเกิดที่โรงไว้ของข้ำงหลังเรือนฉันพัก โรง นั้นเป็นโรงใหญ่ไม่มีฝำอยู่สองด้ำน มีคนนอนอยู่หลำยคน คนหัวเมืองคนหนึ่งโวยวำยขึ้น คนหัวเมืองอีกคนหนึ่งนอน เคียงกันได้ยินเสียงโวยวำยก็ตกใจลุกทะลึ่งร้องว่ำ “เสือ” แล้ววิ่งหนีด้วยเข้ำใจว่ำเสือมำกัดอ้ำยคนละเมอ ส่วนอ้ำย คนละเมอเห็นเข้ำก็วิ่งร้องว่ำ “เสือ เสือ” ก็ส�ำคัญว่ำเสือ เข้ำมำพลอยลุกวิ่งตำมเขำไป อ้ำยสองคนนี้เข้ำที่ไหนคนก็ ลุกขึ้นร้องโวยวำยต่อๆ กันไปด้วย ครั้นได้ถำมควำมชัดอย่ำง นี้ก็ได้แต่หัวเรำะกันไป อีกกว่ำชั่วโมงจึงสงบเงียบแล้วหลับ กันไปอีก นี่แลที่ฉันได้เห็นในเรื่องเสือตัวใหญ่ตัวนั้นด้วยตำ ของฉันเอง แต่มิใช่เห็นเสือตัวใหญ่นั้นดอกนะ (เรื่องที่ลง หนังสือวชิรญำณวิเศษ หมดเพียงเท่ำนี้)

หนทำงบกที่เดินข้ำมกิ่วกระ แต่เมืองชุมพรไปจด ล�ำน�้ำปำกจั่น ณ เมืองกระบุรี ระยะทำงเพียง ๑,๐๘๓ เส้น พวกชำวเมืองที่ไปค้ำขำย เขำเดินวันเดียวตลอด แต่ขบวน เสด็จผู้คนมำกต้องกะให้เดินเป็น ๒ วัน เพรำะต้องข้ำมเขำ บรรทัดเป็นทำงกันดำร ได้ลองนับที่ต้องขึ้นเขำ และลงข้ำม ไหล่เขำมีถึง ๓๑ แห่ง ข้ำมล�ำธำร ๕๓ แห่ง ลุยไปตำมล�ำธำร ๒๑ แห่ง พำหนะก็ใช้ได้แต่ช้ำงม้ำกับคนหำบหำมขบวน คนมำกต้องเดินช้ำอยู่ เมื่อฉันล่วงหน้ำไปตรวจทำงนั้นได้ พบเห็นของประหลำดที่ไม่เคยรู้เห็นมำแต่ก่อนบำงอย่ำง จะเล่ำไว้ด้วยอย่ำงหนึ่ง คือ ต้นไม้ใบมีพิษเรียกว่ำ “ตะลัง ตังช้าง” เป็นต้นไม้ขนำดย่อมสูงรำวห้ำศอกขึ้นแซมต้นไม้ อื่นอยู่ในป่ำ ไม้อย่ำงนี้ครีบใบมีขนเป็นหนำมเล็กๆ อยู่รอบ ใบ ถ้ำถูกขนนั้นเข้ำก็เกิดพิษท�ำให้ปวดเจ็บ เขำว่ำพิษร้ำย แรงถึงช้ำงกลัว เห็นต้นไม้ไม่เข้ำใกล้ เพียงเอำใบตะลังตัง ช้ำงจี้ให้ถูกตัวช้ำงก็วิ่งร้องไป จึ่งเรียกว่ำ “หาดพม่าตาย” เพรำะเมื่อพม่ำมำตีเมืองไทยในรัชกำลที่ ๒ พักนอนค้ำงที่ หำดนั้น พวกหนึ่งไม่รู้ว่ำใบตะลังตังช้ำงมีพิษเอำมำปูนอน รุ่งขึ้นก็ตำยหมดทั้งพวกคนไปเห็นพม่ำนอนตำยอยู่ที่หำด จึงเรียกกันว่ำ หำดพม่ำตำยตั้งแต่นั้นมำ แต่ฉันฟังเล่ำออก จะสงสัยว่ำที่จริงเห็นจะเป็นพม่ำหนีไทยกลับไป มีพวกที่ถูก

บำดเจ็บถึงสำหัสไปตำยลงที่หำดนั้นจึงเรียกว่ำหำดพม่ำตำย มำแต่เดิม เผอิญคนไปเห็นแถวนั้นมีต้นตะลังตังช้ำงชุมผู้ที่ ไม่รู้เหตุเดิม จึงสมมติว่ำตำยเพรำะถูกพิษตะลังตังช้ำง ถ้ำ เอำใบตะลังตังช้ำงมำปูนอนดังว่ำ คงรู้สึกพิษสงของใบไม้ ตั้งแต่แรก พอหนีเอำตัวรอดได้ ไหนจะนอนทนพิษอยู่จน ขำดใจตำย ยังมีบำงคนกล่ำวต่อไปอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ใบตะ ลังตังช้ำงนั้นถ้ำตัดเอำครีบตรงที่มีขนออกเสียให้หมดแล้ว ใช้เป็นผักจิ้มน�้ำพริกหรือใส่แกงอร่อยดี ดูก็แปลกแต่ฉัน ไม่ได้ทดลองให้ใครกินใบตะลังตังช้ำงหรือเอำจี้ช้ำงให้ฉัน ดู เป็นแต่ให้เอำมำพิจำรณำดูรูปร่ำงอยู่ในประเภทใบไม่ เหลี่ยมเช่นใบมะเขือ ขนำดเขื่องกว่ำใบพลูสักหน่อยหนึ่ง แต่ที่ครีบมีขนเหมือนขลิบรอบทั้งใบ ใบไม้มีพิษพวกนั้นยัง มีอีก ๒ อย่ำง เรียกว่ำ “ตะลังตังกวาง” อย่ำงหนึ่ง “สาม แก้ว” อย่ำงหนึ่ง แต่รูปใบรีปลำยมนเป็นไม้ต่ำงพรรณกับ ตะลังตังช้ำง เป็นแต่ที่ครีบมีขนเช่นเดียวกัน และว่ำพิษสง อ่อนไม่ร้ำยแรงถึงตะลังตังช้ำง ได้ยินเขำว่ำทำงช้ำงเหนือ ที่เมืองล�ำพูน ต้นตะลังตังกวำงก็มี แต่ฉันไม่ได้เห็นกับตำ เหมือนที่แหลมมลำยู เมื่ อ ไปถึ ง ต� ำ บล “บกอิ น ทนิ ล ” ในแดนเมื อ ง กระบุ รี ซึ่ ง จั ด เป็ น ที่ ป ระทั บ ร้ อ นในวั น ที่ ๒ ก็ เ ห็ น ของ ประหลำดอีก ฉันได้ยินเสียงสัตว์ร้องอยู่ในป่ำที่ต้นเลียบ ใหญ่ใกล้ๆ กับที่ประทับ ฟังเหมือนเสียงตุกแก ไปดูก็เห็น ตุกแกมีอยู่ในโพลงต้นเลียบนั้นหลำยตัวออกมำประหลำด ใจเพรำะเคยส�ำคัญมำแต่ก่อนว่ำตุกแกมีแต่ตำมบ้ำนเรือน คน เพิ่งไปรู้เมื่อครั้งนั้นว่ำตุกแกป่ำก็มี แต่นั้นมำอีกหลำย ปี ฉันตำมเสด็จไปเมืองชวำเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ตอนเสด็จ ไปทอดพระเนตรภูเขำไฟโบรโม ประทับอยู่บนเขำโตสำ รี ห้องที่ฉันอยู่ในโฮเต็ลใกล้กับห้องของนักปรำชญ์ ฝรั่งผู้ เชี่ยวชำญวิชำสัตวศำสตร์คนหนึ่งซึ่งออกมำเที่ยวหำสัตว์ แปลกๆ ทำงตะวันออกนี้ จะเป็น เยอรมัน หรือฮอลันดำ หำทรำบไม่ แต่ดูเป็นคนแก่แล้วพูดกันได้ในภำษำอังกฤษ จึงชอบพูดจำสนทนำกัน แกบอกว่ำที่ในป่ำเมืองชวำมีสัตว์ ประหลำดอย่ำงหนึ่ง เวลำตนเดินทำงค้ำงอยู่ในป่ำ มันมัก

กรกฎาคม๒๕๕๖ IS AM ARE : 65


ลอบมำอมหัวแม่ตีนดูดเอำเลือดไปกิน คนนอนไม่รู้สึกตัว เป็นแต่อ่อนเพลียไปถึงตำยก็มี ฉันว่ำสัตว์อย่ำงนั้นในเมือง ไทยก็มี เรียกว่ำ “โป่งค่าง” ฉันเคยได้ยินเขำเล่ำว่ำ มัน ลอบดูดเลือดคนกินเช่นกัน แต่ไม่เคยเห็นรูปร่ำงของมันว่ำ เป็นอย่ำงไร แกบอกว่ำแกหำสัตว์อย่ำงนั้นได้ท่ีเมืองชวำ หลำยตัว ฉันอยำกเห็น แกจึงพำไปดูในห้องส�ำนักงำนของ แก เห็นเอำใส่ขวดแช่เหล้ำไว้ เข้ำไปพิจำรณำดูก็ตุกแกเรำ นี่เองที่เรำเรียกกันว่ำ ตัวโป่งค่ำง เมื่ อ ฉั น ไปพั ก อยู ่ ที่ เ มื อ งระนอง ก็ มี เรื่ อ งแปลก ประหลำดเกิดขึ้นอีกเรื่องที่สมัยนั้นยังไม่มีต�ำรวจภูธร กรม หมื่นปรำบปรปักษ์ ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ ทรงจัดให้ทหำร เรือหมวดหนึ่ง มีนำยทหำรเรือคุมไปส�ำหรับรักษำที่พักของ ฉัน ทหำรเรือพวกนั้นจึงไปด้วยกันกับฉันจนถึงเมืองระนอง วันหนึ่งฉันก�ำลังนั่งอยู่กับพระยำระนอง (คอซิมก้อง ซึ่งภำย หลังได้เป็นพระยำด�ำรงสุจริต ฯ สมุหเทศำภิบำล มณฑล ชุมพร) และพระกระบุรี (คอซิมบี๊ ซึ่งภำยหลังได้เป็นพระยำ รัษฎำนุประดิษฐ์สมุหเทศำภิบำล มณฑลภูเก็ต) ข้ำรำชกำร ที่ไปกับฉันก็นั่งอยู่ด้วยกันหลำยคน ขณะนั้นนำยทหำรเรือ เข้ำไปบอกว่ำทหำรเรือป่วยไปคนหนึ่งอำกำรเป็นไข้ตัวร้อน และมีเม็ดผุดขึ้นตำมผิวหนัง ดูเหมือนจะออกฝีดำษ พอ พระยำระนองกับพระกระบุรีได้ยินก็ตกใจ ออกปำกว่ำน่ำ จะเกิดล�ำบำกเสียแล้ว เพรำะรำษฎรแถวนั้นยังกลัวฝีดำษ ยิ่งนัก ผิดกับชำวหัวเมืองชั้นใน ถ้ำรู้ว่ำมีคนออกฝีดำษอยู่ ที่นั่นเห็นจะพำกันหลบหนี ไม่มีใครท�ำกำรรับเสด็จ ฉัน ตกใจถำมว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี เจ้ำเมืองทั้งสองคนบอกว่ำ ตำม ประเพณีของรำษฎรทำงนั้น ถ้ำมีคนออกฝีดำษที่บ้ำนไหน พวกชำวบ้ำนช่วยกันปลูกทับกระท่อมให้คนเจ็บไปอยู่ต่ำง หำก หำยำและข้ำวปลำอำหำรไปวำงไว้ให้ที่กระท่อม แล้ว พวกชำวบ้ำนพำกันทิ้งบ้ำนเรือนไปอยู่เสียให้ห่ำงจนคนไข้ หำยสนิทจึงกลับมำ ถ้ำคนไข้ตำยก็ตำยเสียให้ศูนย์ไปด้วย กันกับกระท่อม เขำอยำกให้ฉันส่งทหำรเรือที่เจ็บไปไว้ที่ เกำะว่ำงผู้คน กลำงล�ำน�้ำปำกจั่นเขำจะให้ไปปลูกกระท่อม ที่อำศัย และจะลองหำคนที่เคยออกฝีดำษแล้วไปช่วยอยู่ รักษำพยำบำล มิฉะนั้นถ้ำฉันพำคนไข้กลับไปด้วย ไปถึง ไหนรำษฎรที่ท�ำงำนอยู่ที่ไหนที่นั่นก็คงพำกันหลบหนีไป หมด ฉันสงสำรทหำรเรือคนไข้ยังไม่รู้ที่จะว่ำประกำรด พระ ทิพจักษ์ฯ หมอที่ประจ�ำตัวฉันพูดขึ้นว่ำ จะไปตรวจดูเสียให้ แน่ก่อน แกไปสักครู่หนึ่ง เดินยิ้มออกมำ บอกว่ำไม่ต้องทรง วิตกแล้ว คนเจ็บเป็นแต่ออกอีสุกอีใสมิใช่ฝีดำษ เพรำะเม็ด ที่ขึ้นห่ำงๆ กัน ไม่เป็นพืดเหมือนเม็ดฝีดำษ พิษไข้ก็ไม่ร้ำย แรงเหมือนอย่ำงออกฝีดำษรักษำไม่กี่วันก็หำย ได้ฟังดังนั้น ก็โล่งใจไปด้วยกันหมด ขำกลับออกจำกเมืองระนองพระทิพ 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

จักษ์ แกรับคนไข้มำเรือล�ำเดียวกับแก เมื่อขึ้นเดินบกฉันก็ จัดช้ำงตัวหนึ่งให้คนไข้นอนมำในสัปคับน�ำหน้ำช้ำงตัวที่ฉัน ขี่มำจนถึงเมืองชุมพร รักษำไม่กี่วันก็หำยเป็นปรกติ ต่อเมื่อ คนไข้หำยสนิทแล้ว พระทิพจักษ์ฯ จึงกระซิบบอกฉันว่ำ ที่ จริงทหำรเรือคนนั้นออกฝีดำษนั่นเอง แต่ออกอย่ำงบำง พิษสงไม่ร้ำยแรง แต่เห็นพอจะมำได้จึงคิดเอำกลับมำ ฉัน ก็มิรู้ที่จะว่ำประกำรใด นอกจำกขอบใจ เพรำะรอดระบำด มำได้ด้วยมำยำของแก เรื่องเสด็จเลียบหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ำยตะวันตกเมื่อ ร.ศ. ๑๐๙ สมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวงได้ทรงนิพนธ์ไว้โดย พิสดำร พิมพ์อยู่ในหนังสือ “เรื่องเสด็จประพาสแหลม มลายู” แล้ว ฉันจะเล่ำแต่เรื่องเสือใหญ่ต่อไป เมื่อเสด็จ กลับมำถึงกรุงเทพฯ แล้ว ต่อมำในไม่ช้ำใน พ.ศ. ๒๔๓๓ นั่นเอง ได้ข่ำวว่ำเสือใหญ่ที่เมืองชุมพรถูกยิงตำยแล้ว ฉัน อยำกรู้เรื่องที่ยิงเสือตัวนั้น ให้สืบมำ ได้ควำมว่ำ ชำยชำว เมืองชุมพรคนหนึ่ง มีธุรกิจจะต้องเดินทำงไปในป่ำ เอำ ปนติดมือไปด้วย แต่มิได้ตั้งใจจะไปยิงเสือ เดินไปในเวลำ กลำงวัน พอเลี้ยวต้นไม้ที่บังอยู่ริมทำงแงหนึ่ง ก็เจอะอ้ำย เปเสือใหญ่ประชันหน้ำกันใกล้ๆ ชำยคนนั้นมีสติเพียงลด ปนลดจำกปนลงจำกบ่ำ ขึ้นนกหลับตำยิงไปตรงหน้ำแล้วก็ ทิ้งปนวิ่งหนีเอำตัวรอด แต่เป็นเพรำะพบเสือใกล้ๆ ข้ำงฝ่ำย เสือก็เห็นจะไม่ได้คำดว่ำจะพบคน คงยืนชะงักอยู่ ลูกปน จึงอยู่ที่หัวเสือตำยอยู่กับที่สิ้นชีวิตเสือใหญ่เพียงนั้น แต่ยัง ไม่หมดเรื่อง ฉันนึกถึงควำมหลังเกิดอยำกได้หนังหรือหัว กะโหลกเสือตัวนั้น ให้ไปถำมหำ ได้ควำมว่ำเมื่ออ้ำยเปถูก ยิงตำยแล้ว ก�ำนันนำยต�ำบลเอำซำกไปส่งต่อพระยำชุมพร (ยัง) พระยำชุมพรออกเงินให้เป็นบ�ำเหน็จแก่คนยิงแล้วได้ ซำกเสือไว้ มิรู้จะท�ำอย่ำงไร มีเจกไปขอซื้อว่ำจะเอำไปท�ำยำ พระยำชุมพรก็เลยขำยซำกให้เจกไป ฉันให้ลงไปถำมหำช้ำ ไปจึงไม่ได้หนังหรือหัวกะโหลกอ้ำยเปดังประสงค์ เป็นสิ้น เรื่องเสือใหญ่เมืองชุมพรเพียงเท่ำนี้ ที่มา : หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นางประภัสสร อักษรมัต


เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมดวยขาราชการ พนักงาน ลูกจาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 67


โดย : ¤น¢อ§á¼‹นดิน

ภัทรา พิบูลธนเกียรติ

เปาสูงสุดถ้าเปนได้อยากเปนคนบริหารประเทศหรือคนกําหนดนโยบายของ ประเทศและนี้คือสิ่งที่เราทําอยูทุกวันนี้คือทําทุกอยางเพื่อผลประโยชนของ คนในชาติเปนสําคัญ ในอดีต เด็กหลังห้องหรือเด็กนอกห้องเรียน อยูที่ไหน จังหวัดอะไร ความประทับใจสมัย เรียน

เงินมำกที่สุด...จำกนั้นจอยเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศำสตร์ สำขำกำรสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำ วิชำโท วิทยุโทรทัศน์ และภำพยนตร์เรำตั้งใจเรียนไม่เข้ำร่วมกิจกรรม สวัสดีค่ะ ชื่อ “จอย” ภัทรำ พิบูลธนเกียรติค่ะ จอย อะไรสักอย่ำง แต่อยู่ๆก็มีรุ่นพี่มำชวนให้ไปงำนสโมสรนักศึกษำ จบจำกโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซีสซำเวียร์คอนแวนต์ จอยเรียนที่นี่ ของมหำวิทยำลัย เรำก็ตอบตกลง แต่ผลกำรแข่งทีมเรำก็ไม่ ตั้งแต่อนุบำล จนถึง มัธยปลำย ระหว่ำงเรียนที่โรงเรียนแห่ง ชนะเรำก็ไม่รู้สึกอะไรเพรำะเรำก็ไม่อยำกท�ำ แต่ท้ำยที่สุดเมื่อ นี้จอยได้ท�ำกิจกรรมอย่ำงมำกมำตั้งแต่เรียนอนุบำล คุณครูที่ เกิดเหตุกำรณ์รัฐประหำรขึ้นเมื่อปี ๔๙ ตอนนั้นเรียนอยู่ปี ๓ โรงเรียนให้ไปเป็นวงโยฯ พอขึ้นมำประถมปลำยถูกเลือกให้เป็น เรำงงว่ำ ท�ำไมมีรถถังมำจอดหน้ำมหำ’ลัยเรำ เรำเริ่มรู้สึกว่ำ “เหตุการณ์บ้านเมือง” มันกระทบกับชีวิตของเรำ ณ ตอนนั้น ประธำนชมรม และสภำนักเรียนจนจบกำรศึกษำ พอขึ้นชั้นมัธยม จอยเข้ำไปเป็นนักกีฬำของโรงเรียน เองเพื่อนได้ชวนเรำไปฟังเวทีเสวนำต่ำงๆ เรำก็ไปเป็นเพื่อน เป็นนักกีฬำแฮร์บอล ไปแข่งขันในที่ต่ำงๆ นอกจำกนั้นยังเข้ำ เฉยๆแต่เรื่องรำวที่วงเสวนำพูดคุยกันมันอยู่ในใจของเรำตลอด แข่งขันในด้ำนวิชำกำร และเข้ำค่ำยลูกเสือโลกที่ อ. สัตหีบ เวลำจนเกิดควำมคิดว่ำ เรำต้องท�ำอะไรสักอย่ำงเพื่อสังคม โดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วมีกำรแข่งขันครั้งหนึ่งเป็นกำร นี้ จึงได้รวมกลุ่มกับเพื่อนท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม ในชื่อ แข่งขันระดับ อุดมศึกษำ ในแข่ง Fashiondesign ซึ่งเรำก็ได้ “กลุ่มนักศึกษาใส่ใจไทย” พอพ้ น จำกรั้ ว มหำวิ ท ยำลั ย ก็ คิ ด รวมทีมกับเพื่อนไปแข่งกัน ซึ่งเรำมีเวลำเตรียมตัวน้อยมำก แต่ ด้วยควำมตั้งใจของเรำ เรำก็ได้คว้ำรำงวัลที่ ๑ ของกำรประกวด ว่ ำ เรำอยำกมี ค วำมรู ้ ด ้ ำ นอื่ น ๆมำกกว่ ำ นี้ ครั้งนี้ได้ส�ำเร็จ เรำเรียนรู้ว่ำควำมพยำยำม ท�ำให้เรำเห็นคุณค่ำ เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมนี้ จึ ง เข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ ใน ของควำมส�ำเร็จ ซึ่งตอนนั้นเรำรู้สึกว่ำ กำรท�ำกิจกรรมเป็นเรื่อง ระดั บ ปริ ญ ญำโทที่ สถำบั น บั ณ ฑิ ต สนุก เพรำะเรำมีเพื่อนที่ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ไปกับเรำ เรำได้พบ พัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) คณะ เพื่อนใหม่ๆจำกโรงเรียนต่ำงๆ แม้ว่ำผลกำรเรียนเรำจะไม่เป็น รัฐประศำสนศำสตร์ วิชำเอก ที่โดดเด่น แต่เรำได้ตั้งกลุ่มเพื่อนๆที่เรียนดี(กว่ำเรำ)ให้ไปสอน นโยบำยสำธำรณะด้วยเวลำ เพื่อนที่ยังตำมเพื่อนในห้องเรียนไม่ทันเพรำะเรำคิดว่ำไม่ว่ำเรำ กำรศึกษำต่อที่นี่มีเวลำ จะเป็นใครเรียนเก่งหรือไม่เก่ง “เพื่อน” ต้องช่วยเหลือกันเรำ เพียง ๒ ปีเท่ำนั้น อยู่โรงเรียนแห่งนี้เรำรู้สึกว่ำ เรำโชคดีเพรำะสังคมที่นี่ดี คุณครู จึ ง ได้ ส มั ค รไป ดี เอำใจใส่นักเรียนที่ไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่ำงเดียว เพื่อนก็ดีเรำ เป็นสโมสร คอยช่วยเหลือกันไม่เคยแบ่งว่ำใครพวกใคร ใครกลุ่มใคร แต่ พวกเรำคือ “เพื่อนกัน” พอจบกำรศึกษำเรำตั้งใจกับตัวเองว่ำ เรำจะเลิกท�ำ กิ จ กรรมและตั้ ง ใจเรี ย นให้ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ จบมำจะได้ ท� ำ งำนได้

68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 69


ว่ำ “รถถัง” (รัฐประหำร)ท�ำให้เรำหันกลับมำใส่ใจบ้ำนเมืองก็ จริง แต่ก็อยู่ด้วยบนพื้นฐำนของกิจกรรมที่เรำต้องกำรท�ำเพรำะ สนุกไปมำกกว่ำ แต่มีฟอร์มรัมหนึ่งของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญ วงศ์ศักดิ์ ที่ท่ำนได้มำพูดถึงมุมมองกำรท�ำงำนเพื่อบ้ำนเมือง ท่ำนบอกว่ำ “แม้ว่าสิ่งที่ผมก�าลังท�าอยู่นี้ จะไม่ส�าเร็จในช่วง ชีวิตของผม แต่ทุกคนสัญญากับผมได้ไหมว่าจะท�าต่อจากผม เพราะทั้งชีวิตของผมผมท�าเพื่อประเทศชาติ เพียงเพราะผม หวังว่าสักวันสังคมจะดีขึ้น และผมยินดีที่จะเป็นก้อนหิน เพื่อ ให้ทุกคนที่นี่เดินเหยียบผมขึ้นไป” และงำนบ้ำนเมืองของท่ำน ท่ำนมองว่ำจะต้องท�ำจนกว่ำบ้ำนเมืองเปลี่ยน ไม่ใช่ ๕ ปี ๑๐ ปีแล้วเลิก มันเป็นค�ำพูดที่ท�ำให้เรำกลับมำนั่งคิดทบทวนกับตัว นักศึกษำของนิด้ำ ไปท�ำในต�ำแหน่งอุปนำยกสโมสร ระหว่ำงนั้น เองจริงจังว่ำ ทั้งหมดที่เรำท�ำ เรำท�ำเพื่ออะไรและท�ำไหม ศ.ดร. เองก็ได้ศึกษำปริญญำโทอีกใบที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณะ เกรียงศักดิ์ จึงมีมุมมองกำรด�ำเนินชีวิตเช่นนั้น จอยโตมำกับกำรท�ำกิจกรรม จนเปำหมำยของกำรท�ำ รัฐศำสตร์ สำขำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศและกำรฑูต ด้วย กิ จ กรรมของเรำเปลี ่ยนไป จำกแค่อยู่ในรั้วของโรงเรียน จนขยำย ควำมคิดที่ว่ำ เรำไม่อยำกเสียเวลำในกำรเรียนนำนๆจึงใช้เวลำ ๒ ปียอมเหนื่อยเพื่อท�ำอยู่อย่ำงที่ตั้งใจไว้ให้ส�ำเร็จ เพื่อจะได้เอำ กว่ำขึ้นเป็นสังคม และประเทศชำติ....“กลุ่มนักศึกษาใส่ใจ ควำมรู้ที่มีไปท�ำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้ำจะให้ตอบค�ำถำมควำม ไทย” เป็นกำรรวมตัวของเพื่อนซึ่งเรำอยู่กันต่ำงมหำวิทยำลัย ประทับใจในรั้วมหำวิทยำลัยคงเป็น “รถถัง” ที่เข้ำมำเปลี่ยน แต่มีเปำหมำยเดียวกัน คือ อยำกเป็นส่วนหนึ่งที่เรำจะสำมำรถ รับผิดชอบอะไรในสังคมนี้ได้บ้ำง เรำท�ำกิจกรรมด้วยเจตนำ ควำมคิด และชีวิตของเรำ ของนักศึกษำกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่ำบ้ำนเมืองนี้ สังคมนี้คือ บ้ำน ของเรำ แต่เรำก็ถูกสื่อบำงสื่อ กลุ่มคนบำงกลุ่มมองว่ำเรำ เป็น ครอบครัวที่อบอุน ความประทับใจใน “พวกไร้สาระ ท�าอะไรก็ไม่จริงจัง งานบ้านเมืองมันต้องเข้ม ครอบครัว ครอบครัวของจอยเป็นคนจีน อยู่กันเป็นหมู่คณะ ข้น จริงจัง” แต่กลุ่มเรำมองว่ำ เรำต้องกำรสร้ำงสรรค์งำนบ้ำน อบอุ ่ น สุ ด ๆ อยำกจะบอกว่ ำ เรำโชดดี ม ำกที่ ไ ด้ เ กิ ด มำใน เมืองให้เป็นเรื่องน่ำสนใจพอที่วัยรุ่น หันมำสนใจมำกกว่ำนี้ ครอบครัวนี้ เรำอยำกได้อะไรปำกับมำก็หำมำให้ได้หมด เรำ นับตั้งแต่วันก่อตั้งใส่ใจไทยมำจนถึงวันนี้ก็ก้ำวสู่ปี ๗ แล้ว เรำ อยำกเรียนอะไรก็สนับสนุนทุกอย่ำง อะไรที่เป็นควำมฝันของลูก ท�ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เรำสร้ำงคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมำท�ำงำน ก็สนับสนุนไม่เคยบังคับว่ำเรำต้องเรียนนั้น เรียนนี้ หรือต้องท�ำ แทนเรำได้ อำชีพนั้นนี้เท่ำนั้น ลืมบอกไปว่ำจอยมีน้องอีก ๒ คน เป็นน้อง น้องบำงคนในกลุ่มเคยเป็นเด็กที่สังคมมองว่ำเป็น ผู้ชำยและน้องผู้หญิง เรำสำมพี่น้องทะเลำะกันบ้ำง แต่เมื่อมี ตัวปัญหำ แต่เขำกลับกลำยเป็นคนที่ร่วมสร้ำงสังคมในกลุ่ม อะไรเกิดขึ้นเรำรวมตัวกันได้เร็วมำก บ้ำนเรำอยู่กันอย่ำงเพื่อน มีอะไรเรำเอำเรื่องมำคุยกันปรึกษำกันตลอดเวลำ อย่ำงที่บอก “จอยโตมากั บ การทํ า กิ จ กรรม จน แหละค่ะว่ำ ลูกคนไหนอยำกท�ำอะไรก็ท�ำที่บ้ำนสนับสนุนเต็ม ที่ แต่ปำก็เคยพูดกับเรำอยู่ครั้งหนึ่งว่ำ “จอยอยากท�าอะไรก็ เป า หมายของการทํ า กิ จ กรรมของเรา ท�าได้ ขอแค่เป็นคนดีของสังคม ปาก็สบายใจ” เพียงค�ำพูด เปลี่ยนไป จากแคอยูในรั้วของโรงเรียน ครั้งเดียว ครั้งนั้นท�ำให้เรำตัดสินใจที่ต้องเป็นคนดีของสังคม จนขยายกว า ขึ้ น เป น สั ง คม และประเทศ เพื่อให้ปำเรำภูมิใจ ดังนั้นเองเรำจึงอยำกให้โอกำสดีๆอย่ำงที่เรำได้รับ ชาติ” จำกครอบครัว ให้กับคนอื่นๆบ้ำงเพรำะหลำยคนไม่มีโอกำส เหมือนเรำ มันจะดีแค่ไหนถ้ำคนเหล่ำนั้นได้รับควำมรู้สึกเช่น เดี ย วกั บ ที่ เรำได้ รั บ ....เพรำะรำกฐำนส� ำ คั ญ ของปั ญ หำทุ ก ปัญหำในสังคมคือ “สถาบันครอบครัว”

ประสบการณของชีวิตที่นาจดจํา หรือความ สําเร็จที่อยากเลาสูกันฟง

ประสบกำรณ์ทุกช่วงของชีวิตมันน่ำจดจ�ำทั้งนั้น มัน สร้ำงควำมทรงจ�ำดีๆและยังเป็นบทเรียนดีๆให้กับอนำคตของ เรำอีกด้วย แต่ขอเล่ำจุดเปลี่ยนของชีวิตให้ดีกว่ำ อย่ำงที่บอก

70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ช่วยใครแล้วเรำไม่ได้อะไร เรำก็ต้องยินดีช่วยเขำอย่ำงเต็มที่

แนวทางการดํารงชีวิต และอาชีพที่ใฝฝน

“ถ้าความดีแพ้ความชั่ว เราต้องลาออกจากความ เป็นคน” (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์) เพรำะถ้ำเรำอดทน ท�ำสิ่งดี ควำมดีที่เรำท�ำจะส่งผลให้เรำชนะ ....ด้วยคุณค่ำของ ชี วิ ต เรำจะเรี ย นรู ้ เ หมื อ นเรำได้ ท� ำ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม และ ประเทศชำติ แล้วจะค้นพบว่ำตัวเรำนั้นมีคุณค่ำมำก... ส่วน ควำมสุขของกำรใช้ชีวิต คือกำรได้ท�ำในสิ่งที่เรำ “รัก” เรำจะรู้ ว่ำเรำรักสิ่งนั้นหรือไม่ มันวัดด้วยชีวิตของเรำเอง คุณลองตื่นเช้ำ ของพวกเรำเรำท�ำกิจกรรมมำเรื่อยๆเรำเรียนรู้ตลอด เวลำของ ขึ้นมำแล้วส่งกระจกพร้อมกับถำมตัวเองว่ำ วันนี้คือวันสุดท้ำย กำรท�ำงำนเพื่อสังคมว่ำ “งานบ้านเมือง งานสังคม ต้องการ ของชีวิต แล้วสิ่งที่เรำก�ำลังจะไปท�ำนั้นมันใช่สิ่งที่เรำอยำกท�ำมัน คนดีที่ยินดีอาสาตัว และเสียสละตัวเอง อีกมาก ...และเรา ก่อนตำยใช่ไหม? ถำมตัวเองทุกวันก่อนจะเริ่มต้นท�ำอะไร และ รู้ว่า สังคมที่น่ากลัวไม่ใช่เพราะว่าสังคมนั้นมีแต่คนเลว แต่ คุณจะพบว่ำท้ำยที่สุดชีวิตของคุณต้องกำรอยู่เพื่ออะไร ดังนั้น เป็นเพราะคนดีในสังคมนั้นตั้งหากที่ “นิ่งเฉย”กับปญหาที่ ในชีวิตนี้เรำจึงตั้งใจว่ำ “เราจะขอเป็นคนเปลี่ยนแปลงสังคม เห็นอยู่ตรงหน้า” พอเรำพ้นจำกสภำพของนักศึกษำเรำเห็นว่ำ ไทยนี้ให้ดีที่สุด จนลมสุดท้ายของชีวิต” ...เปำสูงสุดถ้ำเป็น ท้ำยที่สุด เรำจะต้องตกเป็น ทำสของระบบมนุษย์เงินเดือน ที่ ได้อยำกเป็นคนบริหำรประเทศหรือคนก�ำหนดนโยบำยของ เวลำที่เหลือของชีวิตต้องไปนั่งอยู่ในระบบของงำนที่ไม่ได้ตอบ ประเทศและนี้คือสิ่งที่เรำท�ำอยู่ทุกวันนี้คือท�ำทุกอย่ำงเพื่อผล สนองต่อเปำหมำยที่แท้จริงของชีวิตเลย ทำงกลุ่มจึงรวมตัวกัน ประโยชน์ของคนในชำติเป็นส�ำคัญและเรำอยำกบอกทุกคนว่ำ ท�ำ ธุรกิจ ขึ้นมำเป็น “ธุรกิจประกอบการเพื่อสังคม” (SE) ซึ่ง “จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด”!!!! เป็นกิจกำรที่ท�ำเพื่อเลี้ยงให้องค์กรอยู่ได้ และมุ่งแก้ปัญหำของ สังคมเป็นหลัก ซึ่งตอนนี้ที่เรำท�ำอยู่นั้นเป็นเรื่องของ “ชาวนา” ถ้าจะเลือกที่จะเปน เรำต้องกำรยกระดับชำวนำไทย และข้ำวไทย เรำใช้ชื่อกิจกำร เป็นอะไร เพื่อใคร ถ้ำเลือกได้ อยำกเป็น “นายก” นี้ว่ำ “ข้าวหอมสุข” เพื่อบริหำรประเทศในทิศทำงที่ควรจะเป็นต�ำแหน่งนำยกเป็น เรำรวบรวมเครือข่ำยชำวนำเพื่อสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ ต�ำแหน่งที่หลำยคนไปอยู่แล้วมักถูกวิพำกย์วิจำรณ์ท�ำให้คนดี เรื่องข้ำว organic อย่ำงยั่งยืน และนี้ก็เป็นอีกก้ำวหนึ่งที่เติบโต ไม่กล้ำอำสำตัวไปท�ำ ดังนั้นอยำกขออำสำไปท�ำงำนเพื่อรับใช้ ขึ้นของกำรท�ำงำนเพื่อสังคม แม้ว่ำหลำยครั้งเรำต้องเหนื่อยกับ บ้ำนเมืองเพื่อประชำชนในประเทศเพรำะเมื่อประเทศดี สังคม กำรท�ำสิ่งต่ำงๆ และอดทนกับควำมไม่เข้ำใจของคนรอบข้ำงใน ดี ครอบครัวเรำทุกคนก็จะดีด้วย เช่นกันเพรำะในเมื่อจุดใหญ่ใน สิ่งที่เรำท�ำ แต่ผลปลำยทำงของกำรท�ำสิ่งเหล่ำนั้น ก็เพื่อให้ทุก ระดับประเทศชำติยังแก้ไม่ได้และจุดเล็กอย่ำงสถำบันครอบครัว คนได้รับสิ่งดีที่เขำควรจะได้ มันจะดีได้อย่ำงไร

ความคิดเรื่องจิตอาสา และการให้โดยไมหวัง ข้อคิดเรื่องการคอรรัปชั่น ส่วนตัวมองว่ำกำรคอร์รัปชั่นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน ผลตอบแทน ประเทศชำติ และสังคม ก็เป็นเหมือนบ้ำนของเรำ ประชำชนในประเทศก็เป็นเหมือนคนในครอบครัว เรำอยำก ให้สิ่งดีทุกอย่ำงกับครอบครัวของเรำ เรำท�ำทุกอย่ำงเพื่อให้ ครอบครัวของเรำได้ เพรำะเรำรู้สึกว่ำ “เราคือส่วนหนึ่งใน ครอบครั ว ”งำนบ้ ำ นเมื อ งก็ เช่ น เดี ย วกั น หำกเรำรู ้ สึ ก เช่ น เดียวกัน เรำก็จะ “รัก”บ้ำนที่เรียกว่ำ “ประเทศไทย และเพรำะ ควำมรัก เรำจะพยำยำมสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ดีงำมให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศได้ “เราต้องเก็บเงินให้มากที่สุด ใช้เงินให้น้อยที่สุด และให้/บริจาคให้มากที่สุด”เนี่ยแหละหลักกำรในกำรท�ำงำน ของเรำ เพรำะเรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำกำรท�ำงำนเพื่อสังคม ไม่ต้องใช้ตังค์ เพรำะเรำจะท�ำอะไรก็ต้องใช้ตังค์ด้วยกันทั้ง นั้นเพียงแค่ว่ำเรำจะใช้เงินอย่ำงไรให้น้อยที่สุด แต่ต้องเกิด ประโยชน์กับคนและสังคมให้มำกที่สุดด้วย แต่เมื่อใดที่เรำต้อง

แม้ว่ำจะมีต�ำแหน่งหรือไม่ก็ตำม เช่น กำรที่คุณไม่รักษำเวลำ นัดแล้วไม่มำตำมเวลำ เท่ำกับว่ำคุณได้คอร์รัปชั่นเวลำของคน ที่คุณได้นัดด้วยหรือกินข้ำวไม่หมดเท่ำกับคุณคอร์รัปชั่นชำวนำ ที่ปลูกข้ำวทั้งยังคอร์รัปชั่นกับคนที่ไม่มีข้ำวกินดังนั้นเรำจึงมอง ว่ำกำรคอร์รัปชั่นมันอยู่ที่คุณใช้ประโยชน์ในสิ่งที่คุณมีและคุณ ได้มำนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดหรือไม่

ฝากข้อคิดกระตุ้นตอมผู้อานให้คล้อยตาม

อัลเเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่ำวไว้อย่ำงน่ำฟังว่ำ “อย่า พยายามเป็นคนที่ประสบความส�าเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่ มีคุณค่า” กำรสร้ำงตัวเองให้มีคุณค่ำ คือกำรมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น ไม่คิดเห็นแก่ตัวและท�ำให้สิ่งที่ดีงำม... “จงท�าให้ตัวเองมีคุณค่า เพื่อวันหนึ่งสังคมนี้จะได้รับคุณค่าความดีในสิ่งที่เราท�า”

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 71


เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหารและเจาหนาที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


นมแม...

สานสายใยรักแหงครอบครัว ด้วยพระปณิธำนอันแน่วแน่ขอพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำศรีรัศมิ์ พระวรชำยำฯ ที่ทรงมีเปำหมำยใน กำรส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้อบอุ่น มีกำรสนับสนุนให้ สมำชิกในครอบครัว คือ พ่อ แม่ ลูก ได้อยู่ร่วมกันอย่ำงมี ควำมสุข ได้รับควำมรัก ควำมอบอุ่น และได้รับกำรดูแลที่ดี ตั้งแต่เริ่มมีชิวิตอยู่ในครรภ์มำรดำจนกระทั่งมีกำรคลอดลูก อย่ำงปลอดภัย “ได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเริ่มชีวิต” นำยแพทย์เจษฎำ โชคด�ำรงสุข อธิบดีกรมอนำมัย ได้ บ อกเล่ ำ ถึ ง กำรด� ำ เนิ น งำนโครงกำรสำยใยรั ก แห่ ง ครอบครัว จุดเริ่มแรกของกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนด้ำน กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เริ่มชีวิตจากนมแม

“นมแม่ คื อ หยดแรกของสายใยรั ก แห่ ง ครอบครัว” ถือเป็นค�ำขวัญที่พระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม มกุฎรำชกุมำร ได้ทรงพระรำชทำนไว้ให้กับ “โครงการ สายใยรักแห่งครอบครัว” เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ โครงกำรฯ เพรำะนมแม่คืออำหำรที่ดีที่สุดของทำรก ทำรก ที่ได้รับนมแม่จะมีโอกำสเป็นโรคอ้วนและเป็นโรคเบำหวำน น้อยกว่ำทำรกที่ได้รับนมผสม และยังช่วยปองกันภำวะ หลอดเลือดและหัวใจอุดตันเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ทำรกที่ได้รับ นมแม่จะมีเชำว์ปัญญำและระดับพัฒนำกำรที่ดีกว่ำทำรกที่ ไม่ได้รับนมแม่สอดรับกับองค์กำรอนำมัยโลกที่แนะน�ำให้ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว ๖ เดือน หลังจำกนั้นให้ลูก กินนมแม่ร่วมกับอำหำรตำมวัยอย่ำงน้อย ๒ ปี

จากโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว สู...ตําบลนมแม

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ได้ประกำศ นโยบำย “โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว” เพื่อ พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรอนำมัยแม่และเด็ก ซึ่งดูแลตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และคลินิก สุขภำพเด็กดี พร้อมทั้งขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของทุก ภำคส่วน ภำยใต้ “ต�าบลนมแม่” เพื่อปกปอง ส่งเสริม และสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงมีส่วนร่วมของ ชุมชน โดยมีภำคีเครือข่ำยให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง

นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมอนามัย

นโยบาย ๙ ข้อ พัฒนาคุณภาพสตรีและเด็ก

กำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรอนำมั ย แม่ แ ละเด็ ก อย่ ำ งเท่ ำ เทียมกัน ถือเป็นโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพสตรีและเด็ก แบบองค์รวม โดยมีนโยบำย ๙ ข้อในกำรพัฒนำ คือ ๑) สร้ำงพ่อแม่คุณภำพ ก่อนมีบุตรเข้ำรับบริกำรตรวจร่ำงกำย และรับควำมรู้ในโรงเรียนพ่อแม่ ๒) สร้ำงกำรเข้ำถึงบริกำร อย่ำงเท่ำเทียม โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนฝำกครรภ์เร็วและ มำเป็นคู่ได้ทุกที่ทุกสิทธิ์ ๓) สร้ำงเด็กปลอดโรคพันธุกรรม และโรคติดเชื้อ โดยแม่ขณะตั้งครรภ์ได้รับกำรตรวจเลือด และเพื่อปองกันโรคธำลัสซีเมีย เอดส์ เออ ได้รับยำเสริม ไอโอดีนและวิตำมินเสริมธำตุเหล็ก ๔) สร้ำงภูมิต้ำนทำน ทำงสังคมแก่เด็ก ผ่ำนกำรเลี้ยงดูของพ่อแม่ ด้วยควำมรัก ควำมผูกพันได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดและอำหำรตำมวัย ๕) สร้ำงเด็กฉลำดทำงทำงปัญญำและอำรมณ์ ด้วยกำรเลี้ยง ดูที่ถูกต้องเหมำะสมของพ่อแม่ผ่ำนกระบวนกำรกิน กอด เล่น เล่ำ ๖) เด็กได้รับกำรคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนำกำร หำกพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรแก้ไข ๗) เด็กได้รับกำรฝก ทักษะชีวิต ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมในคลินิกเด็กดีและศูนย์ เด็กเล็กคุณภำพ ๘) สตรีและเด็กได้รับบริกำร ฝำกครรภ์ คุณภำพ ห้องคลอดคุณภำพ คลินิกเด็กดีคุณภำพและศูนย์ เด็กเล็กคุณภำพ และ ๙) ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้ำงเด็กไทย แข็งแรง ฉลำด อำรมณ์ดีและมีควำมสุข อันจะส่งผลต่อกำร มีสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืน “สายใยรักแห่งครอบครัว” จึงเป็นสำยใยรักแห่ง ควำมผูกพันที่ยังคงต้องกำรให้เกิดขึ้นในทุกครอบครัว เพื่อ เป็นรำกฐำนของกำรสร้ำงเด็กไทยให้มีคุณภำพ

กรมอนามัย สงเสริมให้คนไทยสุขภาพดี


ปฎิบัติการชุมชนรักษนํ้าตามแนวพระราชดําริ โดย สถาบันสาระสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร

74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


สนับสนุนโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๒ www.haii.or.th


ide Gu ist ur To โดย : Mr.freedom

อุทยานแหงชาติแมตะไคร้ อุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ ในท้องที่อ�ำเภอสันก�ำแพง อ�ำเภอดอยสะเก็ด กิ่งอ�ำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อ�ำเภอบ้ำนธิ อ�ำเภอ เมือง จังหวัดล�ำพูน ภูมิประเทศเป็นเทือกเขำสูงสลับซับ ซ้อน เป็นพื้นที่ต้นน�้ำของลุ่มน�้ำปง มีพันธุ์ไม้มีค่ำและสัตว์ป่ำ ที่ส�ำคัญหลำยชนิดและประกอบ ด้วยจุดเด่นทำงธรรมชำติ ที่สวยงำมหลำยแห่งเช่น น�้ำตก อ่ำงเก็บน�้ำ เขื่อน หน้ำผำ และยอดเขำที่สูงเด่น เป็นต้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ ๓๒๐,๗๕๐ ไร่ หรือ ๕๑๓.๒๐ ตำรำงกิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ พร้อมด้วยพระบรม วงศำนุวงศ์ ได้เสด็จเยี่ยมรำษฎรบ้ำนแม่ตะไคร้ ได้ทรำบ ถึงสภำพควำมเป็นอยู่ กำรประกอบอำชีพ กำรปฏิบัติตำม หลักธรรมในพระพุทธศำสนำและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยึดถือ ปฏิบัติกันต่อเนื่องมำจำกบรรพบุรุษ โดยเฉพำะ กำรประกอบอำชีพเป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก รำษฎร มีควำมเป็นอยู่แร้นแค้น พระองค์จึงทรงมีพระรำชด�ำริจัด ตั้งโครงกำรเพื่อพัฒนำอำชีพและส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้ รำษฎรมีอำชีพที่มั่นคงถำวร พอกินพอใช้ตำมอัตภำพ และ ให้ ยึ ด ถื อ หลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศำสนำ เป็ น แนวทำงใน 76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

กำรประกอบอำชีพกำรครองเรือน เพื่อให้เป็นตัวอย่ำงแก่ รำษฎรในท้องถิ่นที่ใกล้เคียง ต่ อ มำทรงมี รั บ สั่ ง และมี ห นั ง สื อ จำกส� ำ นั ก รำช เลขำธิกำร ให้กรมป่ำไม้ โดยกองอุทยำนแห่งชำติด�ำเนิน กำรจั ด ตั้ ง เป็ น วนอุ ท ยำน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ น ใจ ศึกษำค้นคว้ำตำมธรรมชำติ กำรอนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธำร และสัตว์ป่ำ โดยให้ด�ำเนินกำรสนองพระรำชด�ำริในกำร ปรับปรุงพื้นที่เป็นที่อยู่ธุดงค์สถำน ของพระภิกษุสำมเณร


ขณะนี้ส�ำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่ง ชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ก�ำลังด�ำเนินกำรประกำศพระ รำชกฤษฎีกำ ก�ำหนดบริเวณดังกล่ำวเป็นอุทยำนแห่งชำติ ตำมพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยำน แห่งชำติแม่ตะไคร้ มีสภำพภูมิประเทศ เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อนทัว่ ไปทัง้ พืน้ ที่ ควำมลำดชันในพืน้ ที่ เกิน ๓๕% ควำมสูงของพื้นที่อยู่ระหว่ำง ๔๐๐ - ๒,๐๓๑ เมตร จำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง เป็นป่ำต้นน�้ำล�ำธำร ชั้น ๑ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำปง ภูเขำเป็นภูเขำหินปูน ส�ำหรับ สภำพป่ำจะแตกต่ำงกันไปตำมสภำพพื้นที่อันสลับซับซ้อน และควำมแตกต่ำงของระดับควำมสูงของพื้นที่จำกระดับ น�้ำทะเลปำนกลำง ได้แก่ ป่ำเบญจพรรณ, ป่ำดิบแล้ง, ป่ำ เต็งรัง, ป่ำสนเขำ, ป่ำดิบเขำ และป่ำทุ่งหญ้ำ ล�ำน�้ำสำยหลัก ของอุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ ได้แก่ ล�ำน�้ำแม่กวง,ห้วยแม่

และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของประชำชนทั่วไป ให้ชื่อโครงกำร ว่ำ “โครงการพัฒนาชนบทยากจนตามพระราชด�าริ” กำรด�ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรเบื้องต้น ได้รับงบ ประมำณสนับสนุนจำกส�ำนักงำนเลขำนุกำร กปร. จึงนับ ได้ว่ำเป็นวนอุทยำนที่มีพระรำชด�ำริให้จัดตั้งขึ้น ต่อมำในปี ๒๕๓๐ วนอุทยำนแม่ตะไคร้ ได้ส่ง ข้อมูลกำรส�ำรวจเบื้องต้น เพื่อยกฐำนะจัดตั้งเป็นอุทยำน แห่งชำติแม่ตะไคร้ กองอุทยำนแห่งชำติ กรมป่ำไม้ จึง ได้มีค�ำสั่งให้ นำยโกศล สงศิริ เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ๓ ไปท�ำ หน้ำที่หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ และในปี ๒๕๓๑ อุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ได้รำยงำนเพิ่มเติมว่ำ พื้นที่ของ วนอุทยำนที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว และพื้นที่ป่ำผนวกเข้ำเพื่อ จัดตั้งเป็นอุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ บริเวณป่ำสงวนแห่ง ชำติป่ำขุนแม่ทำ ป่ำแม่ออน อ�ำเภอสันก�ำแพง และป่ำขุน แม่กวง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นป่ำต้นน�้ำ ล�ำธำร เป็นพื้นที่ป่ำประกอบด้วยสภำพป่ำที่สมบูรณ์ และ มีอิทธิพลต่อพื้นที่ลุ่มน�้ำที่ใช้ในกำรเกษตรกรรมของรำษฎร เป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่ส�ำคัญนำนำชนิด สัตว์ ป่ำชนิดต่ำงๆ ตลอดจนจุดเด่นทำงธรรมชำติและแหล่งท่อง เที่ยวที่ส�ำคัญหลำยแห่ง เหมำะสมที่จัดตั้งเป็นอุทยำนแห่ง ชำติ กรมป่ำไม้ได้เสนอคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติเพื่อ จัดตั้งเป็นอุทยำนแห่งชำติ

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 77


ตะไคร้, ห้วยแม่ออน, ล�ำน�้ำแม่ทำ มีดอยที่ส�ำคัญ ได้แก่ ดอย ลังกำ, ดอยผำงุ้ม, ดอยม่อนล้ำน เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ

สภำพ ภู มิ อ ำกำศในเขตอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ แ ม่ ตะไคร้ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกำล คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภำคม-เดือนตุลำคม ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือน ไม้มะค่ำโมง, ไม้จ�ำปีป่ำ พฤศจิกำยน-เดือนกุมภำพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน • ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก ได้แก่ เฟร์น, กุหลำบ มีนำคม-เดือนเมษำยน โดยอำกำศจะเย็นสบำยตลอดทั้งปี แดง เป็นต้น อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒ องศำเซลเซียส และอุณหภูมิต�่ำสุด • ไม้เถาเลื้อย ได้แก่ สะบ้ำลิง, เครือออน เฉลี่ย ๒๐ องศำเซลเซียส เป็นต้น • พืชเกาะอาศัย ได้แก่ กล้วยไม้ชนิดต่ำงๆ ไม่ ต�่ำกว่ำ ๒๐ ชนิด พืชพรรณ • พืชพวกกาฝาก ได้แก่ ดอกดินแดง, ขนุน ในป่ ำ แต่ ล ะชนิ ด ในพื้ น ที่ อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ แ ม่ ดิน เป็นต้น ตะไคร้ จะพบพันธุ์ไม้ที่เด่นๆ ซึ่งเป็นพืชหำยำก และไม้ เฉพำะถิ่ น ชนิ ด ต่ ำ งๆ ซึ่ ง จ� ำ แนกเป็ น ประเภทต่ ำ งๆ ได้ สัตวปา ดังนี้ ภำยในเขตพื้นที่อุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ พบ • ไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้พยอม, ไม้ตะเคียนทอง, สัตว์ป่ำชนิดต่ำงๆ หลำกหลำย เนื่องจำกพื้นที่อุทยำนแห่ง

พืชพันธุ์และสัตว์ปา

78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่ำงซำง ด้วงคีมยีรำฟ เป็นต้น

การเดินทาง

ชำติแม่ตะไคร้ มีอำณำเขตติดต่อกับเขตอุทยำนแห่งชำติ ศรีลำนนำ ท้องที่อ�ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ เขตติดต่อ กับอุทยำนแห่งชำติขุนแจ ท้องที่อ�ำเภอเวียงป่ำเปำ จังหวัด เชียงรำย และเขตติดต่อกับอุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน ท้อง ที่อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปำง ประกอบกับพื้นที่ส่วน ใหญ่ ยั ง คงมี ส ภำพป่ ำ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ อ ยู ่ จึ ง สำมำรถพบ สัตว์ป่ำชนิดต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่เพื่อหลบภัย และเป็นแหล่ง อำหำร จำกกำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์ป่ำในพื้นที่อุทยำน แห่งชำติแม่ตะไคร้ สำมำรถจ�ำแนกสัตว์ป่ำเป็นกลุ่มต่ำงๆ ได้ดังนี้ • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ เก้ง กวำงป่ำ กระต่ำยป่ำ ลิง ชะนี ชะมด เม่น อีเห็น เสือโคร่ง หมูป่ำ เลียงผำ และหมี เป็นต้น • นกชนิ ด ต่ า งๆ ได้แก่ นกกำงเขนดง นก แซงแซวหำงม่วง นกหัวขวำน นกยูง นกขุนทอง นกยำง ไก่ป่ำ นกเค้ำแมว และนกกระปูด เป็นต้น • สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น กิ้งก่ำชนิดต่ำงๆ งูชนิดต่ำงๆ และเต่ำ เช่น เต่ำปูลู เต่ำหก ตะกวด และแย้ เป็นต้น • สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก เช่น กบ อึ่ง ปำด ชนิดต่ำงๆ เป็นต้น • ผีเสื้อและแมลง เช่น ผีเสื้อหำงดำบตำลไหม้

อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ แ ม่ ต ะไคร้ ตั้ ง อยู ่ ห ่ ำ งจำกตั ว จังหวัดเชียงใหม่ประมำณ ๓๕ กิโลเมตร และห่ำงจำกตัว อ�ำเภอดอยสะเก็ดประมำณ ๑๗ กิโลเมตร ถึงที่ท�ำกำร อุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ บ้ำนแม่หวำน หมู่ที่ ๓ ต�ำบล ป่ำเมี่ยง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กำรเดินทำงจำกจังหวัดเชียงใหม่ไปยังที่ท�ำกำร อุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ สำมำรถเดินทำงโดยใช้ทำงหลวง แผ่นดิน หมำยเลข ๑๑๘ (เชียงใหม่ - เชียงรำย) จำกสี่แยก ศำลเด็ก ผ่ำนอ�ำเภอสันทรำย, อ�ำเภอดอยสะเก็ด ถึง กม. ที่ ๓๓ + ๒๐๐ เมตร ถึงที่ท�ำกำรอุทยำนแห่งชำติแม่ตะไคร้ บ้ำนแม่หวำน หมู่ที่ ๓ ต�ำบลป่ำเมี่ยง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 79


Social News

โดย : ਌ำ¨ุก

โรงเรียนฤทธิณรงครอน เริ่มต้นสู่โครงกำรปีที่ ๕ อย่ำงเข้มแข็งในโครงกำรใสสะอำดพอ เพียงเพื่อพ่อสู่สถำนศึกษำและชุมชนปีที่ ๕ กับโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยมีน้องๆนักเรียนให้ควำมสนใจ เป็นอย่ำงมำก

กิจกรรมทําความสะอาดวัดอัมพวา

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แกนน�ำเยำวชนครอบครัวพอเพียงได้รวมตัวกัน ณ วัดอัมพวำ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร เพื่อร่วมกันท�ำ กิจกรรมจิตอำสำท�ำควำมสะอำดทั่วบริเวณวัด ทั้งห้องน�้ำวัด ศำลำวัด พระอุโบสถ ฯลฯ พร้อมทั้งยังได้ฟังธรรมดีๆในหัวข้อ “ท�างานจิตอาสาอย่างไรจึงจะได้กุศล” เรียกได้ว่ำงำนนี้ทั้ง อิ่มใจและอิ่มบุญไปตำมๆกัน

เริ่มต้นสู่โครงกำรปีที่ ๕ อย่ำงเข้มแข็งในโครงกำร ใสสะอำดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถำนศึกษำและชุมชนปีท่ี ๕ กับ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้กวำดรำงวัล ของโครงกำรฯไว้มำกมำย เชื่อได้ว่ำนักเรียนแกนน�ำในปีนี้ จะสำมำรถคว้ำรำงวัลได้มำกมำยอย่ำงเช่นปีก่อนๆ ที่ผ่ำน มำ

มอบประกาศนียบัตร

80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

พลโท นำยแพทย์มงคล จิวะสันติกำร ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกำรแพทย์ บริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุป จ�ำกัด และ นำยแพทย์เอกลักษณ์ ธรรมสุนทร ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรแพทย์ ร่วม มอบประกำศนียบัตรให้ทีมแพทย์ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่ผ่ำนกำรฝกอบรมด้ำนผิวพรรณ และควำมงำม พร้อม กำรใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และเป็นมำตรฐำนสำกล จำกวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เพื่อเป็นกำรคัดสรรทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ส�ำหรับกำร ปฏิบัติงำนกำรรักษำให้เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำนทุกสำขำ ทุก ประเทศ เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นผู้น�ำด้ำนควำม งำม และผิวพรรณแบบครบวงจรในภูมิภำคอำเซียน


กิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดวัด ณ วัดทาไม้

เรียกได้ว่ำเป็นที่โด่งดังกันพอสมควรกับกระแส “วัดท่าไม้” ที่เหล่ำศิลปนดำรำต่ำงยกโขยงพำกันไปท�ำควำมสะอำดที่วัด นี้กันอย่ำงไม่ขำดสำย ทำงแกนน�ำจิตอำสำของครอบครัวพอเพียงก็ขออินเทรนด์กับเขำบ้ำงโดยได้เดินทำงไปท�ำกิจกรรมจิตอำสำ ท�ำควำมสะอำด ณ วัดท่ำไม้ จ.สมุทรสำคร โดยในงำนนี้ได้รับกำรต้อนรับจำกทำงวัดเป็นอย่ำงดีพร้อมทั้งเปดโอกำสให้น้องๆได้ ล้ำงห้องน�้ำกันทั่ววัดเลยทีเดียว งำนนี้ก็ทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจไปตำมๆกัน

สมาคมวางแผนครอบครัวสรุปผลงานประจําป เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ผ่ำนมำ สมำคมวำงแผน ครอบครั ว แห่ ง ประเทศไทย ในพระรำชู ป ถั ม ภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทรำบรมรำชชนนี (สวท) ได้ จัดงำนประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีขึ้น ณ อำคำร สมเด็ จ อุ ป ถั ม ภ์ ส มำคมวำงแผนครอบครั ว แห่ ง ประเทศไทย ฯ มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ กำรสรุป ผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี ๒๕๕๕ โดยมี ศ.กิตติคุณ พน.ด�ำรง เหรียญประยูร นำยก สวท ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมกำรอำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมงำน เห็นจ�ำนวนมำก นำยก สวท เปดเผยว่ำ กำรด�ำเนิน งำนในปีที่ผ่ำนมำประสบควำมส�ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกสำมำรถเข้ำถึงประชำกรในถิ่นทุรกันดำรห่ำงไกลและเสี่ยงภัยให้ รู้จักกำรดูแลตนเองที่เกี่ยวข้องกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ได้เป็นจ�ำนวนมำก หลำยโครงกำรสำมำรถขยำยผลเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเปำ หมำยได้มำกขึ้น และปี ๒๕๕๖ นี้ สวท ยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนำคุณภำพของประชำกรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประชำกร ของอำเซียนด้วย

กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 81


by pass@siam

โดย : นŒอ§ËนÖè§

“สวยงาย ๆ ด้วยนํ้าผึ้ง” เมื่ อ เจอค� ำ ถำมว่ ำ ....ใช้ ค รี ม อะไรเหรอหน้ ำ ถึ ง ใสจังเลย สิวก็ไม่มี อำยุก็ปูนนี้แล้วท�ำไมริ้วรอยตีนกำยัง ไม่ค่อยมำเยี่ยมเยือน คงจะเข้ำร้ำนเสริมสวยเป็นประจ�ำ แน่นอน.... เปล่ำเลยค่ะ...ส�ำหรับเศรษฐกิจแบบนี้ ค่อนข้ำง เน้นประหยัด หันมำดูแลตัวเองมำกกว่ำ โดยเลือกใช้จำก ของใกล้ๆ ตัว มำเริ่ ม กั น ตั้ ง แต่ ตื่ น นอนกั น เลย เคยสั ง เกตกั น บ้ำงมั้ยว่ำเวลำเรำตื่นนอนใหม่ๆ หน้ำตำเรำจะมีริ้วรอยมำก โดยเฉพำะบริเวณหน้ำผำก ยิ่งถ้ำใครนอนไม่ค่อยระมัดระวัง ยิ่งนอนคว�่ำ หน้ำจะเป็นรอยเลยค่ะ ยิ่งพวกสำมสิบขึ้นไป รอยจะประทับอยู่บนหน้ำหลำยชั่วโมงทีเดียว สูตรง่ำยๆที่สุด ไม่ยุ่งยำกเหมือนหลำยต�ำรำคือ น�ำน�้ำผึ้ง(แนะน�ำน�้ำผึ้งจิตรลดำที่เป็นหลอดเล็กๆ) ซื้อได้ที่ เซเว่นอีเลฟเว่น น�ำมำนวดหน้ำทุกเช้ำที่เรำรู้สึกว่ำหน้ำเรำ ยับเยินมำก.... เวลำนวดให้ใช้ปลำยนิ้วนวดเป็นวงกลม บริเวณ หน้ ำ ผำกต้ อ งดู แ ลเป็ น พิ เ ศษเรำต้ อ งใช้ ป ลำยนิ้ ว นวดขึ้ น บริ เวณหำงตำไปจนถึ ง ขมั บ ที่ โ ปรดปรำนของตี น กำใช้ ปลำยนิ้วนวดยกผิวหน้ำบริเวณปลำยหำงตำ นวดยกผิว หน้ำบริเวณแก้ม บริเวณคำง และที่ห้ำมลืมคือผิวบริเวณ 82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ล�ำคอ ให้ใช้สองมือนวดนวดสลับกัน โดยนวดขึ้นเพื่อยก กระชับผิวหนังบริเวณล�ำคอ ไม่งั้นหน้ำตึง แต่คอเหี่ยวคง น่ำเกลียดพิลึก เวลำที่เรำใช้น�้ำผึ้งนวดหน้ำจะท�ำให้สิวเสี้ยนหลุด ออกมำ แต่สิ่งส�ำคัญคือ ในตอนเช้ำรูขุมขนจะเปดกว้ำง มำกเลย เวลำล้ำงหน้ำให้ใช้น�้ำอุ่นล้ำงแล้วตำมด้วยน�้ำเย็น เพื่อปดรูขุมขน พวกที่ไปดูดสิวเสี้ยนตำมร้ำนหรือใช้แผ่น ดึงสิ้วเสี้ยน อย่ำมัวชื่นชมกับสิ้วเสี้ยนที่ดึงออกมำ อย่ำลืม ว่ำหน้ำเรำรูขุมขนจะเปดกว้ำงไปด้วย ก็ใช้สูตรเดิมล้ำง หน้ำด้วยน�้ำอุ่นแล้วปดรูขุมขนด้วยน�้ำเย็น ถ้ำไม่ท�ำพวก ดูดสิวเสี้ยนบ่อยๆหน้ำจะดูหยำบๆรูขุมขนจะดูกว้ำงมำก เลยค่ะ แต่ส�ำหรับพวกที่มีทุนทรัพย์มำกหน่อยก็จะมีโลชั่น และครีมส�ำหรับกระชับรูขุมขน รับรองว่ำสวยเด้งได้เหมือน กันค่ะ สู ต รนี้ เ ป็ น สู ต รส� ำ หรั บ คนที่ อ ยำกสวย แต่ ขี้เกียจค่ะ ลองท�ำกันดูในทุกเช้ำ รับรองว่ำริ้วรอยจะมำ เยี่ยมเยียนเรำช้ำมำกเลย แต่ส�ำหรับท่ำนที่มีริ้วรอยแห่ง ประสบกำรณ์บนใบหน้ำมำกแล้ว เอ่อ!! สูตรนี้ก็เอำไว้ไป บอกต่อแล้วกันนะคะ


กรกฎาคม ๒๕๕๖ IS AM ARE : 83


84 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

Is am are jul 56  
Advertisement