Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

30

ดวงชะตา

แสนกล

ข้ว.อวชิคิรเมธีดดี ๆ

ท่านย่าเฒ่า

ท� ำ ไมเราจึ ง

ความรู้สึก

รั ก ในหลวง

ที่มีต่อ...

ในหลวง

โรงเรียนฑีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูถัมภ์

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

อยากสูง อยากฉลาด

Tourlist Guide

ต้องท�ำอย่างไร!?

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์

่า ญอาุญ รัสยา

บทสัมภาษณ์พิเศษ!!!

Credit ภาพ : Mberserk

พันธุ์พืชพื้นบ้าน

ณ ศู น ย์ พัฒ นาพันธุ์พืช จั ก รพั น ธ์ เ พ็ญศิริ

60

มกราคม 2556


การท�ำดีนั้นท�ำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�ำเป็นต้องท�ำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งท�ำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดก�ำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ณ สวนอัมพร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕ www.ariyaplus.com IS AM ARE : 3


ทักทายกันก่อน....

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขึ้นต้นก็กล่าวสวัสดีปีใหม่ ตามธรรมเนียมไทย แต่เรียกว่า กว่าจะปิด เล่มส่งได้ เล่นเอาบก.เคว้งเลยทีเดียว เพราะทุกคนใจจดจ่อกับ วันที่ ๒๑ / ๑๒ / ๒๐๑๒ แต่ ต้องส่งเล่ม วันที่ ๒๐ ก็เขียนแบบมองโลกในแง่ดีและกระท�ำตนให้ได้ดั่งที่ปรากฏใน ส.ค.ส. ๒๕๕๖ ที่ องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงพระราชนิพนธ์ พระราชทาน แก่พสกนิกร ชาวไทย ที่อัญเชิญมา ณ ที่นี้ เป็นข้อเตือนสติ เตือนใจ ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียว บุคคล ใดน้อมรับ ใส่เกล้า ใส่กระหม่อมและปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจ ก็จะพบความสุข อย่าง แท้จริง ตลอดกาล

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, ประสิทธิ์ ไชยทองพันท์,วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ : ชัชชัย สุขขาวดี, พุฒิพัฒน์ กมลจรัสพงศ์, สุพิชฌาย์ กมลจรัสพงศ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : ส�ำนักงานกฎหมาย พิทยาเพชรพลอย โรงพิมพ์ : pprint(2012)lp จัดจ�ำหน่าย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจ�ำหน่าย จ�ำกัด ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖

๓๒

๕๒

๓๘

๔๖ ๗๖

๕๖ พันธุ์ผักพื้นบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันเพ็ญศิริ Andrew biggs ธรรมะติดปีก ว.วชิรเมธี ดวงชะตาแสนกล ความเป็นฅน ความเป็นครู หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี is am are ต�ำบลคลองพน คนสองแผ่นดินรวมเป็นหนึ่ง กิจกรรมครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ พลังสื่อ กรวิก อุนะพ�ำนัก ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา

๒๐

๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๓๐ ๓๒ ๓๘ ๔๒

คุยกับดาว กิจกรรมอยู่เย็น อยากสูง อยากฉลาด ทุนเรียนฟรี เล่านิทาน กรวิก อุนะพ�ำนัก Healthy Hour ความรู้สึกที่มีต่อในหลวง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ท�ำไมเราจึงรักในหลวง โรงเรียนฑีปังกรวิทยาพัน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูถัมภ์ Tourist Guide อุทยานแห่งชาตภูเรือ Social news by pass@siam

๔๖ ๕๒ ๕๖ ๕๘ ๖๐ ๖๔ ๖๘ ๗๒ ๗๖ ๘๐ ๘๒

๔๔

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5


6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 9


10 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 13


14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 15


16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 17


Are you และ Do you ต่างกันอย่างไร สวัสดีครับคุณแอนดรูว์ As for กับ As ความหมายเดียวกันหรือเปล่า ผมอยากทราบว่า Are you? และ Do you? ต่างกัน อย่างไรครับใน เมื่อใช้เป็น ค�ำถามได้เหมือนกันแล้วใช้ในกรณี สวัสดีค่ะ ไหนบ้างครับ ดิฉันไม่แน่ใจว่า as for กับ as มีความหมายเดียวกัน จาก Sawkiss หรือเปล่า จาก Teerak เคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่มีความ พยายามสูง (ซึ่งใคร ๆ ที่เป็นอย่างนี้ต้องเก่งในไม่ช้า) มีอยู่วัน ค�ำว่า as มีสารพัดความหมายครับซึ่งเรื่องนี้อาจยาวเกิน หนึ่งที่เรากินข้าวด้วยกัน ไปส�ำหรับคอลัมน์สั้น ๆ พอเริ่มกินแล้วเขาหยุดกิน คิดหนัก และในที่สุดเขา คอลัมน์นี้ ความหมายของ as นั้นรวมถึง ตาม ตามที่ ดัง ถามผมว่า “Are you delicious?” มันผิดแต่มันฟังแล้วน่ารัก ที่ เหมือน และเช่นเดียวกับ งั้นเรามาดู as for เพราะการใช้วลีนี้ มาก เขาอยากถามว่า อาหารอร่อยไหม แต่ที่เขาถามคือ น่าจะให้ประโยชน์กับท่านผู้อ่านมากกว่า คุณเป็นคนซึ่งกินแล้วอร่อยไหม คนละเรื่องกันเลย … as for เราใช้ในความหมายว่า ส่วน ดังนี้ แต่ที่น่าประทับใจมากคือ Are you delicious? ถึงแม้ว่าไม่ถูก Kanok and Sorrayut cannot sing. As for me, my ตามความหมาย แต่ถูกตามหลักไวยากรณ์ครับ voice sounds like Bird’s. ผมไม่อยากท�ำให้คุณปวดหัวเรื่อง grammar แต่ขอให้ (กนกกั บ สรยุ ท ธร้ อ งเพลงไม่ เ ป็ น ส่ ว นผมเสี ย งร้ อ ง เพียงจ�ำว่า เหมือนเสียงของพี่เบิร์ดธงชัย) Are you ตามด้วย adjective/noun He’s a fool. As for his wife, she’s a fool for Do you ตามด้วย verb marrying him. เช่น (เขาเป็นคนโง่ ส่วนภรรยาเขาเธอก็โง่เหมือนกันเพราะ Are you Somcheng? (คุณชื่อ ส้มเช้ง ใช่ไหมครับ) เธอแต่งงานกับเขา) Are you happy? (คุณมีความสุขไหมครับ) America and England are fighting Iraq. As for Do you smoke? (คุณสูบบุหรี่ไหม) Thailand, it is not involved. (สหรัฐกับอังกฤษก�ำลังโจมตีอิรัก ส่วนประเทศไทยไม่ ตามหลักสูตรนี้เพื่อนผมควรใช้ว่า Is it delicious? ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง) เพราะ delicious คือ adjective ซึ่งอธิบายอาหาร และ it หมายถึง อาหาร ไม่ใช่ผม

18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ปี (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ปี (๒,๘๘๐ บาท) รายปี ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ปี (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ปี (๑๔,๔๐๐ บาท) รายปี ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�ำนวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ ๘ บาททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�ำนาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

คุณกิตยาพร ใหญ่สว่าง ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปื่อย หนองแสง

ช�ำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถาบันการศึกษาและ ชุมชน ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขา ส�ำนักงาน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมาที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)


ธรรมะ .. ติดปีก โดย : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี .

๓๐ ข้อคิด ตอนที่ ๒

๑๖. อ่านหนังสือเล่มนอกมากมายอาจท�ำให้รู้จัก ใครทั่วทั้งโลก แต่ไม่รู้วิธีดับทุกข์ในใจตัวเอง ส่วนการอ่าน หนังสือเล่มใน แม้ท�ำให้ไม่รู้จักใครอย่างกว้างขวาง แต่น�ำ ไปสู่การรู้จักตนอย่างลึกซึ้ง ดับทุกข์ได้อย่างเด็ดขาด ๑๗. ในตั ว เรามี ทั้ ง ๓ ฤดู เมื่ อ ความโกรธเข้ า ครอบง� ำ จิ ต ใจร้ อ นเป็ น ไฟดั่ ง ฤดู ร ้ อ น เมื่ อ ใดความโลภ เข้าครอบง�ำอยากได้ จิตใจก็เพลิดเพลินเหมือนฤดูฝนเย็น ฉ�่ำ เมื่อใดความหลงเข้าครอบง�ำจิตใจ ก็มืดมนไหวสะท้าน เหมือนเดินอยู่กลางฤดูหนาว ๑๘. แม้ประตูคกปิดล็อกอย่างแน่นหนา แต่คน พาลมากมายทยอยสู่ที่คุมขัง ความเลวร้ายประดาในชีวิต เราไม่ได้เกิดจากมือที่มองไม่เห็นดลบันดาลให้เป็นไป แต่ เกิดจากตัวเราพาตัวเข้าไปแส่หาด้วยความขลาดเขลาเบา ปัญญาทั้งสิ้น ๑๙. ชี วิ ต แสนสั้ น อยู ่ กั น ไม่ น านก็ ล าจาก ชี วิ ต เหมือนน�้ำค้างสดใสในยามเช้าพอยามสายก็หายไป ชีวิต เหมือนพยับแดด มองไกลๆเหมือนมีตัวตนน่าสนใจ แต่พอ เข้าไปใกล้กลับเหมือนแต่ความว่างเปล่า ๒๐. นิ้วทั้ง ๕ ไม่เท่ากันฉันใด ความสามารถของ แต่ละคนมีไม่เท่ากันฉันนั้น ธรรมชาติต้องการสอนให้เรา อยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย บางสิ่งที่เขาขาดเราอาจมี บางสิ่งที่เขาดีเราอาจด้อย เราเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกัน 20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๒๑. ในใจเรามีทั้งตัวสร้างและตัวเสื่อม ตัวสร้าง คือธรรมมะ ตัวเสื่อมคือกิเลส เวลาอยากท�ำอะไรดีๆ นั่นคือ บทบาทของตัวสร้าง แต่ในขณะที่เราอยากท�ำดีกลับรู้สึกว่า ไม่ควรจะท�ำ นั่นคือบทบาทของตัวเสื่อม ๒๒. วิกฤตมีเพื่อพิสูจน์ปัญญา ปัญหามีเพื่อพิสูจน์ ความสามารถ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนมีความหมาย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างว่างเปล่า ถ้าใช้ปัญญาพิจารณา อย่างลึกซึ้งจะเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ๒๓. น�้ำที่ไหลแรงที่สุดคือน�้ำใจ น�้ำใจที่ปรารถนา จะช่วยคนท�ำให้คนจ�ำนวนมากข้ามน�้ำข้ามทะเลไปช่วย เพื่อนมนุษย์ ที่ตกยากได้อย่างไม่กลัวเหนื่อยล้า พรมแดน ของประเทศก็ไม่สามารถขัดขวางน�้ำใจคน ๒๔. ไฟจากเตาเผาไหม้มีแค่บางเวลา แต่ไฟกิเลส เผาไหม้อยู่ในใจตลอดเวลา ไฟที่ร้ายแรงที่สุดจึงเป็นไฟแห่ง กิเลส กล้องที่ส่องได้ไกลที่สุดคือ กล้องปัญญา ที่ส่องทะลุ ทะลวงไปถึงอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ๒๕. นั ย อั น ลึ ก ล�้ ำ ของค� ำ ว่ า ขอบคุ ณ ขอบคุ ณ ความไม่มีที่ท�ำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ ขอบคุณความยากจนที่ท�ำให้ เป็นคนมุมานะ ขอบคุณความล้มเหลวที่ท�ำให้เกิดความ เชี่ยวชาญ ๒๖. คนที่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของ


ความโกรธ ต่อให้นอนบนเตียงราคาแพงลิบลิ่ว ปูด้วยพรม ขนสัตว์ที่มีลวดลายบุปผชาติประดับไปทั้งผืน ก็ไม่อาจท�ำให้ หลับตาลงอย่างเป้นสุขได้เลยตลอดรัตติกาลอันยาวนาน ๒๗. นัยอันลึกล�้ำของค�ำว่าขอบคุณ ขอบคุณความ ผิดพลาดที่ท�ำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม ขอบคุณความริษยาที่ ท�ำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ขอบคุณค�ำวิพากษ์วิจารณ์ท่ี ท�ำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อต�ำหนิ ๒๘. แก้ ว ที่ ค ว�่ ำ อยู ่ ก ลางสายฝน ต่ อ ให้ ฝ นตก กระหน�่ำทั้งคืนก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน�้ำ คนที่ไม่ยอมเปิดใจ เรียนรู้ ต่อให้คลุกคลีอยู่กับนักปราชญ์ทั้งคืนก็ยังคงโง่เท่า เดิม ๒๙. นัยอันลึกล�้ำของค�ำว่าขอบคุณ ขอบคุณความ ไม่รู้ที่ท�ำให้รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์ ขอบคุณความผิด หวังที่ท�ำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นใหม่ ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้า ที่ท�ำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ ๓๐. อยู ่ ใ ห้ ค นเขารั ก จากไปให้ ค นเขาอาลั ย ล่วงลับไปให้คนเอ่ยอ้างถึง อยู่ให้คนรักคืออยู่อย่างผู้ให้ จากไปให้คนอาลัยคือก่อนจากสร้างสรรค์แต่สิ่งมีคุณค่า ล่ ว งลั บ ไปให้ ค นระลึ ก ถึ ง คื อ เวลามี ชี วิ ต ท� ำ แต่ คุ ณ งาม ความดีจนเป็นที่จดจ�ำ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล โดย : ท่านย่าเฒ่า ปีชวด

การงาน : คุ ณ ก� ำ ลั ง

รู้สึกดีในเรื่องอาชีพ คุณ จะท� ำ ทุ ก สิ่ ง ที่ ตั้ ง ใจได้ ส�ำเร็จในเดือนนี้ ดังนั้นหากต้องการ ภาระงานมากขึ้ น อี ก ก็ เ อ่ ย ปากขอ ได้เลย ธุรกิจ : โชคด้านความมั่งคั่งดี คุณจะ มั่ น ใจได้ ร าวกั บ เป็ น โฆษกคนส� ำ คั ญ อย่าเสียเวลาในเดือนนี้และทิ้งธุรกิจ ให้คนอื่นดูแล คุณจะได้อะไรมากมาย หากคุณลงมือดูแลด้วยตัวเอง ความรัก : คุณอาจวางแผนที่แน่นอน ส� ำ หรั บ อนาคตร่ ว มกั บ ใครบางคน เดื อ นนี้ เ ป็ น มงคลยิ่ ง ส� ำ หรั บ การ แต่งงาน และตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่ จะลงหลักปักฐานด้วยกัน การศึกษา : คุณมีโชคในด้านการเรียน และแสวงหาความรู ้ ใ หม่ ใ นเดื อ นนี้ ควรรับฟังค�ำแนะน�ำจากผู้ที่หวังดีกับ คุณจากใจด้วย เช่น พ่อและแม่

ปีเถาะ

การงาน : หากคุ ณ มี

ความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะก้ า วสู ่ ต�ำแหน่งสูงสุด จงทุ่มเท ท�ำให้ได้ คุณมีโชคที่จะช่วยให้บรรลุทุก สิ่งที่คุณต้องการ แต่จงถ่อมตัวไว้ หาก ต้องการให้ความส�ำเร็จยั่งยืน ธุร กิ จ : นักธุรกิจปีเถาะจะได้รับข้อ เสนอที่ ย ากจะปฏิ เ สธ แต่ อ ย่ า แสดง ความอยากจนนอกหน้า หากคุณตกลง ใจง่ายๆ และยอมมากเกินไปคุณจะเป็น ฝ่ายเสียในระยะยาว ความรัก : คนโสดปีเถาะจะไม่ขาดคน สนใจ แต่ส�ำหรับคนที่มีคู่แล้ว จงระวัง คนนอกที่จะเข้ามาป่วน โชคแห่งความ รักจากมือที่สามมีก�ำลังแรงในปีนี้ การศึกษา : ส�ำหรับคนที่คิดจะสมัคร ชิงทุนหรือเงินรางวัล โชคจะอยู่เคียง ข้างคุณ เสริมโชคแห่งชัยชนะ โดยวาง ธงแห่งชัยชนะไว้บนโต๊ะเรียนของคุณ หรือในทิศตะวันออก 22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ปีฉลู

การงาน : คุณได้รับการ

สนั บ สนุ น จากเจ้ า นาย และผู ้ ใ หญ่ คุ ณ จึ ง น� ำ เสนอความคิดที่เข้าท่าของคุณได้ง่าย จงมีความสุขกับเดือนนี้ ธุรกิจ : โอกาสที่คุณเฝ้ารอจะตกมา แทบเท้า เมื่อสิ่งดีๆเข้ามา จงให้ความ ใส่ใจกับทุกสิ่ง เพราะในบรรดาสิ่งที่ เสนอเข้ามาให้คุณในเดือนนี้ ความรั ก : อาจมี เรื่ อ งไม่ ค าดคิ ด ที่ น่ า ยิ น ดี เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ควรเตรี ย มตั ว ให้ พร้อม คุณจะเปิดใจกว้างในการแสดง ความรักมากขึ้นในเดือนนี้ ซึ่งคู่ของ คุณก็ยินดี การศึ ก ษา : โชคอยู ่ ข ้ า งคุ ณ การ ทบทวนบทเรี ย นเป็ น ไปด้ ว ยดี แ ละ ค�ำถามในข้อสอบก็จะไม่มีเรื่องที่นอก เหนือความคาดหมาย หากคุณเตรียม ตัวให้ดี ก็ไม่มีสิ่งใดต้องกลัว

ปีมะโรง

การงาน : คุณมีแนว

โน้ ม จะรู ้ สึ ก เหนื่ อ ย และหมดแรง คุณต้องพักผ่อนให้เพียง พอ อาการป่วยเล็กน้อยอาจกลายเป็น ปัญหาที่หนักและรุนแรงขึ้น ธุรกิจ : ไม่ใช่เดือนที่ดีนักส�ำหรับนัก ธุรกิจปีมะโรง หาเวลาให้ตัวเองได้พัก ผ่อน แล้วร่างกายคุณจะมีโอกาสได้ ฟื้นตัว จิตใจของคุณก็ได้พักผ่อนอย่าง ที่ต้องการอีกด้วย ความรัก : หากไม่ดูแลสุขภาพให้ดี ชีวิตรักของคุณอาจลุ่มๆดอนๆไปด้วย ที่ แ ต่ ง งานแล้ ว ควรปล่ อ ยให้ คู ่ ข อง คุณดูแลคุณและใช้โอกาสนี้เพื่อสร้าง สายใยระหว่างกัน การศึ ก ษา : ระวังสุขภาพและการ เล่นกีฬาที่ต้องใช้ก�ำลังมากในเดือนนี้ มีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บบริเวณ ล�ำคอ จึงควรสวมหมวกกันน็อค หาก ต้ อ งท� ำ กิ จ กรรมที่ ต ้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ดังกล่าว

ประจ�ำเดือนมกราคม ๒๕๕๖

ปีขาล

การงาน : ตอนนี้เป็น

เวลาที่ ต ้ อ งเดิ น หน้ า อย่ า งมุ ่ ง มั่ น คุ ณ ต้ อ ง เสนอตัวและแสดงให้เจ้านายเห็นว่า คุณสามารถเชื่อถือได้ แล้วคุณจะเป็น ที่ชื่นชมและได้รับผลตอบแทน ธุรกิจ : โชคด้านธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้ค�ำแนะน�ำจากเพื่อนฝูงหรือผู้ชี้น�ำ ที่มีความรู้ คอยเปิดหูรับฟังข่าวไว้ สิ่ง ส�ำคัญคือตามข่าวให้ทัน ความรั ก : คุ ณ ก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวัตถุและจิต วิญญาณ ผู้อื่นจะพบว่าอยู่ใกล้คุณแล้ว มีความสุข คุณเองก็มีความสุขเมื่ออยู่ กับผู้อื่น การศึกษา : คุณจะได้รับประโยชน์ มากมายจากการมีใครสักคนไว้ค อย ปรึกษาและรับฟัง เลือกผู้ชี้น�ำของคุณ ให้ดี ส่วนใหญ่พ่อแม่ของคุณจะเป็นผู้ ชี้น�ำที่ดีที่สุด

ปีมะเส็ง

การงาน : คุ ณ อาจ

พลาดโอกาสบางอย่าง ที่น่าจะเป็นของคุณ อย่าฝืนตัวเองให้ ท�ำงานนานๆโดยไม่พัก เดินเล่นสักนิด หากพบว่าสมาธิเริ่มลดลง อย่าท�ำงาน จนดึกดื่น เพราะอาจท�ำให้คุณต้องพัก ยาวเลยทีเดียว ธุรกิจ : ส�ำหรับนักธุรกิจปีมะเส็ง ความ สามารถในการกระตุ้นลูกทีมของคุณ จะเพิ่มขึ้น พยายามใช้ประโยชน์จาก ลูกทีมให้มากที่สุด แทนที่จะพยายาม ท�ำทุกอย่างเอง คุณจะได้เห็นผลก�ำไร ที่มากขึ้น ความรัก : เวลาที่ใช้ในการสร้างเสริม ความสั ม พั น ธ์ กั บ คู ่ อย่ า กลั ว ที่ จ ะ ปรึ ก ษาเรื่ อ งอนาคตกั บ คู ่ รั ก ของคุ ณ หากคุ ณ มุ ่ ง ไปที่ ค วามสั ม พั น ธ์ เ พี ย ง หนึ่งเดียว คุณจะมีความสุขยิ่งกว่าการ ใช้ชีวิตแบบคนโสดต่อไป


ปีมะเมีย

การงาน : ความผิ ด

ปีมะแม

การงาน : สิ่งที่คุณท�ำ

ปีวอก

การงาน : ชาวปีวอกที่

พลาดเกิ ด ได้ อ ย่ า ง ง่ายดาย จึงควรตรวจ ดูงานและระวังให้มากขึ้น คุณท�ำงาน ได้ ดี กั บ เพศเดี ย วกั น ในเดื อ นนี้ อย่ า ให้เรื่องชู้สาวมาท�ำให้แปดเปื้อนได้ ที่ จริงแล้วควรอยู่ให้ห่างจากเรื่องพวกนี้ เพราะไม่มีเรื่องดีๆมาให้คุณเลย ธุรกิจ : การแข่งขันดุเดือดขึ้น ตอน นี้ไม่ใช่เวลาที่ดีส�ำหรับการลงทุนในสิ่ง ใหม่หรือลงนามสิ่งใดกับคนนอก รอ จนถึงเดือนหน้าเมื่อโชคของคุณดีขึ้น อาจมีความเสี่ยงที่จะเสียเงิน พักการ ลงทุนด้วยเงินก้อนโตไว้ก่อน ความรัก : ชีวิตรักของ คุณอาจพบว่า ตัวเองตกอยู่ท่ามกลางปมรักสามเศร้า โดยบังเอิญ อย่าเล่นกับไฟในเรื่องของ หัวใจ ที่แต่งงานแล้วอาจต้องรับมือกับ มือที่สามที่เข้ามาแทรกแซงชีวิตคู่

ส� ำ เร็ จ ในเดื อ นนี้ ไ ม่ ใช่ งานง่ า ยเลย หากคุ ณ เป็นคนที่ทะเยอทะยาน คุณมีโอกาส สูงที่จะก้าวไปได้ไกลและเร็วมากด้วย ธุ ร กิ จ : คุ ณ มี จิ ต ใจที่ ว ่ อ งไวอย่ า ง ที่สุดในตอนนี้ เมื่อปีใหม่เริ่มขึ้น พลัง ที่ ไ ม่ ดี ใ นปี ก ่ อ นจะหายไป คุ ณ จึ ง กระตือรือร้นมากขึ้น มีแรงจูงใจมาก ขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความรัก : ผู้อื่นจะพบว่าคุณมีเสน่ห์ อย่างล้นเหลือ คุณอาจกลัวการปฏิเสธ และหยุดที่จะก้าวไปคว้าสิ่งที่ต้องการ จริงๆ หากเอาชนะความกลัวนี้ได้ โลก ก็จะเป็นของคุณ แล้วคุณก็จะมีความ สุขมากในที่สุด การศึกษา : คุณมีโลกทั้งใบอยู่เบื้อง หน้าและโชคดีก็เป็นใจให้ คุณเป็นที่ ชื่ น ชอบทั้ ง กั บ เพื่ อ นและครู อ าจารย์ คุณยังท�ำได้ดีเลิศ ทั้งในด้านการเรียน และกิจกรรมนอกห้องเรียน

ปีระกา

ปีกุน

ปีจอ

เองไม่มีสมาธิกับงานใน เดื อ นนี้ เพราะมี เรื่ อ งอื่ น ให้ คิ ด การ แข่งขันอาจล�ำบากในเดือนนี้ หากคุณ ไม่คอยจับตาดูให้ดี ธุ ร กิ จ : โชคด้านธุรกิจไม่ดีในเดือน นี้ จึงไม่ควรคาดหวังยอดขายหรือผล ก�ำไรก้อนโต คุณยังต้องระวังสุขภาพ ไว้ด้วย อย่ากังวลจนเกินไป ความรัก : ไม่ใช่เวลาดีที่จะคิดถึงเรื่อง ความรั ก ความสั ม พั น ธ์ คนโสดควร อดทนในเรื่ อ งการหาคู ่ แ ท้ ที่ ส มบู ร ณ์ แบบ อย่ายอมลงเอยกับตัวเลือกรอง ลงมาเพียงเพราะคุณรู้สึกเหงา การศึ ก ษา : คุณอาจมีความรับผิด ชอบมากขึ้น ต้องพยายามผ่อนคลาย บ้าง ความเครียดไม่เคยให้ผลดี ยิ่งคุณ เครียดมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งท�ำสิ่งต่างๆ ได้แย่ลงและยังท�ำงานเสร็จช้าลงอีก ด้วย คุณจึงต้องหัดผ่อนคลายเสียบ้าง

ที่จะปลูกฝังมิตรไมตรี กับเจ้านายและผู้ที่มีต�ำแหน่งสูงกว่า จิตใจของคุณอยู่ในช่วงที่สงบ คุณจึง ไว้ใจได้อย่างที่สุดและยังพูดคุยด้วยได้ อย่างง่ายดาย จงใช้เวลานี้เพี่อผูกมิตร และเครือข่ายไว้ ธุ ร กิ จ : เดื อ นที่ ใ ห้ ผ ลดี ยิ่ ง ส� ำ หรั บ การพัฒนามิตรภาพกับหุ้นส่วนธุรกิจ คนในที ม จะยิ น ดี อ ย่ า งที่ สุ ด ที่ มี คุ ณ ร่ ว มที ม ด้ ว ย คุ ณ จะเป็ น นั ก พู ด และ โฆษกที่ดีในเดือนนี้ ซึ่งต้องอาศัยความ สามารถในการพูดเป็นส�ำคัญ ความรัก : หากคุณคบหากับใครสัก คนหนึ่ ง มานานแล้ ว เดื อ นนี้ คุ ณ จะ ประจั ก ษ์ ว ่ า คุ ณ สมควรที่ จ ะใช้ ชี วิ ต ทั้งหมดร่วมกันหรือไม่ ที่แต่งงานมา นานแล้ว ระวังรูปของมือที่สามที่เข้า มาแทรกแซงชีวิตสมรส

ให้ กั บ การศึ ก ษาและ พัฒนาตนเอง วิธีที่เร็วกว่าอาจเป็นการ ลงทุ น เวลาและเงิ น เพื่ อ เรี ย นในสิ่ ง ที่ เกี่ยวข้องกับสายงาน ธุ ร กิ จ : นี่คือเวลาที่ดีเยี่ยมส�ำหรับ การประมู ล โครงการหรื อ ทุ ่ ม ท� ำ ประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุก เข้าหา ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ ความรัก : เมื่อคุณพบคนที่ใช่คุณจะรู้ เอง ชาวปีจอที่แต่งงานแล้วต้องระวัง ให้มากขึ้นในเดือนนี้ อาจมีบททดสอบ มาให้คนที่แต่งงานแล้ว อย่าเห็นการ นอกใจเป็นเรื่องเล็ก การศึกษา : เด็กปีจอได้รับการเกื้อ หนุ น จากดาววิ ช าการ ท� ำ ให้ ทุ ก สิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า ง ราบรื่ น และประสบความส� ำ เร็ จ คน ที่ มี ส อบสามารถคาดหวั ง ผลลั พ ธ์ ที่ ดี เยี่ยมได้

การงาน : คุณพบว่าตัว

การงาน : นี่คือเวลาดี

มุ ่ ง หวั ง สู ง จะก้ า วหน้ า ได้อย่างชัดเจนในเดือน นี้ คุณจึงมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นในรูปแบบ ใดรูปแบบหนึ่ง ธุรกิจ : คุณก�ำลังมีไฟและกระตือรือร้น ที่จะผลักดันสิ่งต่างๆให้เดินหน้า คุณมี ความคิดบางอย่างที่น่าตื่นเต้น แต่อย่า ให้สิ่งนี้ผลักดันคุณให้ท�ำ อะไรเกินตัว คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ความรัก : คุณเข้ากับทุกคนได้อย่าง วิเศษ เสน่ห์และไหวพริบคือคุณสมบัติ ที่ดีที่สุดของคุณ เช่นเดียวกับอารมณ์ ขันที่แสนบรรเจิด หากมีคนพิเศษที่คุณ หมายปองอยู่ การศึ ก ษา : คุณจะพบว่าตัวเองนั้น เฉี ย บคมทั้ ง ในด้ า นการเรี ย นและ สังคม คุณท�ำโครงการกลุ่มได้ดี รวม ถึงทุกอย่างที่ต้องติดต่อกับผู้อื่น ความ สามารถในด้านนี้ของคุณน่าประทับใจ ส�ำหรับคนที่อายุเพียงแค่นี้

การงาน : เดือนนี้เป็นใจ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ป เ ม า ว ค

ความเป็นฅน

ครูดอย

อั น เนื่ อ งจากข้ า พเจ้ า นั้ น ได้ เริ่ ม ต้ น การเป็ น ครู ผู้ช่วย(ต้องทดลองงาน ๒ ปี)ที่โรงเรียนบ้านน�้ำช้างพัฒนา อ�ำเภอแฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เอาง่ายๆเลย เป็นโรงเรียนบนดอยในจังหวัดน่าน นั่นแหละครับ พูดถึงโรงเรียนบนดอย ก็จินตนาการออกว่าเป็น เช่นไร ที่นี่อาจจะไกลไปหน่อย(หน่อยนี้ หมายความว่าอีก นิดหน่อยก็จะถึงประเทศลาวน่ะครับ) โรงเรียนที่ผมสอนนี้ เป็นเผ่าลัวะ สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเผ่าลัวะ เขาจะเป็นคนที่ผิว สีด�ำ(บอกไม่ถูกว่าด�ำอย่างไร ไม่เหมือนคนด�ำทั่วไปนะครับ) ตัวค่อนข้างเล็ก มีภาษาของเผ่าเอง (ซึ่งผมฟังไม่เข้าใจเวลา ที่เขาพูดกัน) สภาพบ้านเรือนของคนที่นี่ ส่วนใหญ่จะสร้าง ด้วยไม้ลวก แล้วมุงด้วยคา บ้านหลังเล็กนิดเดียว แต่บาง ครอบครัว นี่ขอบอก อบอุ่นมาก(อาจถึงขั้นแออัด)เพราะมี สมาชิกเยอะ ประมาณว่าพ่อแม่มีลูกมาก 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

สุขอนามัยยังไม่ถึงพร้อม เจ็บป่วยกันทีต้องไป สถานี อ นามั ย ซึ่ ง อยู ่ ห ่ า งไปอี ก ประมาณ ๖ กิ โ ลเมตร มี ประปาหมู่บ้านใช้ และโรงเรียนก็ใช้ร่วมกันครับ บางครั้ง น�้ำไม่ไหลหลายวันหมู่บ้านและโรงเรียนก็ต้องอดร่วมกัน (รักกันครับ) เท่าที่ผมเล่ามานี้ฟังแล้วอาจข�ำๆ แต่พอเจอจริงๆเข้า ข�ำไม่ออกครับ ทั้งสภาพการ เป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งไปเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งก็ท�ำให้นึก เห็นใจนักเรียนกับผู้ปกครอง ภาษานี้ ถื อ เป็ น เรื่ อ งใหญ่ เ ลยครั บ นั ก เรี ย นได้ เรียน พูด ภาษาไทยเฉพาะมาโรงเรียนเท่านั้น เมื่อกลับมา บ้านก็ใช้ภาษาประจ�ำเผ่า ท�ำให้การเรียนรู้ภาษาไทยของ นักเรียนค่อนข้างไปได้ช้า บางครั้งต้องสอนซ่อมเสริมโดย ไม่คิดมูลค่า(เพราะถ้าคิดไป เด็กก็ไม่มีตังค์จ่ายอยู่ดี) ตอน เลิกเรียน


การเรียนการสอน ต้องบอกว่าต้องเป็นไปตาม สภาพครับ บางวันนักเรียนก็ไม่มาโรงเรียนเพราะต้องไป ไร่ช่วยพ่อแม่ท�ำงาน บุคลากรที่โรงเรียนบ้านน�้ำช้างพัฒนา มี ๑๒ คน (รวม ผอ. กับ นักการแล้ว) ทุกคนช่วยกันสอน แม้แต่นักการ(นักเรียนเรียกว่า ครูภารโรง แกจบปริญญา ตรี) ก็ออกโรงสอนนักเรียนด้วย นี่ขนาดช่วยกันแล้วนะครับ สัปดาห์หนึ่งครูบาง คนได้พักแค่ ๓ คาบเท่านั้นเองครับ ครูดอยก็มีงานพิเศษท�ำด้วยนะครับ ไม่ใช่สอน พิเศษนักเรียน แต่ท�ำงานด้านโครงการพระราชด�ำริต่างๆ เช่น เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ปลูกผักฯลฯ มีอยู่ครั้งหนึ่ง วัวหลุดออกนอกโรงเรียน วิ่งไล่กัน เหนื่อยเลยครับ กว่าจะเอามันกลับมาได้ ทั้งนี้ต้องยกความ ดีให้กับนักเรียน ครูอย่างผมวิ่งไม่ไวและไล่ต้อนวัวไม่เก่ง ไฟฟ้าที่โรงเรียนก็มีใช้นะครับ แต่ดับที บางครั้ง ดับไป ๓–๔ วัน เรา(ครู)ก็มีกิจกรรม ท�ำงานและกินข้าว ท่ามกลางแสงเทียน(ดินเนอร์สุดหรู) ดูดาวและเล่าเรื่องสู่ กันฟัง

ด้านงานเอกสารต่างๆนี้ ทางโรงเรียนมีอินเตอร์ เนต(ผ่านดาวเทียม)ใช้นะครับ ไม่ล�ำบากที่จะท�ำเท่าไหร่ แต่ตอนส่งเอกสารนี่ซิครับ โรงเรียนห่างจากส�ำนักงานเขต การศึกษาค่อนข้างมาก – มากที่สุด ไปกลับนี่ตีไปเลยครับ ๕-๖ ชั่วโมง นี่ไม่คิดค่าน�้ำมันนะครับ เอาเป็นว่าผมคงต้องขอจบเรื่องเล่าแต่เพียงเท่า นี้ แต่อยากจะบอกสังคมโดยทั่วไปด้วยน่ะครับว่า การมี น�้ำใจและการแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยโอกาสนี้มันจะท�ำให้ คนเหล่านี้มีรอยยิ้มแห่งความสุข ความสุขนั้นก็ย้อนกลับ ไปถึงตัวคุณนั่นแหละครับ อย่างน้อยที่สุดช่วยๆเสียภาษีให้ครบถ้วน ไม่เบี้ยว ภาษี แค่นี้ คุณก็มีส่วนช่วยสังคมแล้วครับ

จ่าริน (จรินทร์ ช่างเหล็ก) บัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์ คืนถิ่น จังหวัดน่าน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 25


ความกตัญญู

ครอบครัวพอเพียง ขอส่งเสริม “ความกตัญญู” ในสังคมไทย ที่งดงามและเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งของ “ครอบครัว”

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


Tip Today

ใช้ XP หน้าจอขึ้นข้อความ “Unmountable Boot Volume” แล้วค้าง เพื่อเข้าระบบ (R=Repair) เราเรียกวิธีการนี้ว่า Recovery Console จากนั้นรอสักพัก จะมีหน้าต่างให้เลือก partition ให้เลือก ๑ C:\WINDOWS: หรือถ้าไม่ได้มีหัวข้อให้เลือก ก็ จะเข้า Drive C: เลย (เหมือนกับระบบ DOS) จากนั้นพิมพ์ค�ำสั่ง “CHKDSK /R” ค�ำสังนี้จะ ท�ำการตรวจสอบดิกส์ และซ่อมให้อัตโนมัติรอจนกระทั่ง สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : เสร็จ ๑๐๐% ทั้งนี้ ขึ้นกับปัญหาและขนาดของฮาร์ดดิกส์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ ว่าใหญ่ขนาดไหน ส�ำหรับของผม ๘๐ gb ก็ใช้เวลาประมาณ ไม่เข้ากับ Windows XP (ถ้าใช่ ให้ลองถอดออกก่อนและลองติดตั้ง ๑๐ กว่านาที ถ้าต้องการให้แน่นอนมากขึ้น หลังจาก CHKDSK ใหม่) แต่ถ้ายังไม่ได้ ให้ท�ำ วิธีดังนี้การแก้ไข : บู๊ตด้วยแผ่น เสร็จแล้ว ให้พิมพ์ค�ำสั่ง “fixboot” ด้วย เสร็จแล้ว ให้พิมพ์ค�ำสั่ง Exit เพื่อออกจาก Repair boot Windows XP ระหว่างบู๊ตจะมีหน้าต่างแสดงด้านล่างให้กด ตัว R และ Restart Windows ใหม่ จู่ๆ เปิดเครื่องคอมฯ ขึ้นมา ยังไม่ได้เข้าถึง Windows XP เลย ก็ปรากฏข้อความเกือบเต็มหน้า และมี ข้อความแสดดงว่า “UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” เครื่องค้างไปเลย ท�ำอะไรไม่ได้ ได้ทดลอง boot ใหม่ และพยายามเข้า save mode ก็ไม่ได้เช่นกัน พยายาม ท�ำ System Restore ก็ไม่ได้อีกเช่นกัน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 27


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“ท�ำความดี(ไม่) ต้องขออนุญาต” อดี ต รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ท่านหนึ่ง เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังหนุ่มแน่น ท�ำงานอยู่ ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด เนื่องจากโรงพยาบาลของท่าน ตั้งอยู่ในที่ลุ่ม มีน�้ำขังอยู่เนือง เนือง ท�ำให้ยากล�ำบากต่อ การสัญจรของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย จึงตัดสินใจให้ผู้รับเหมา มาปรับถมที่ดินในโรงพยาบาล ซึ่งต้องสะสมเงินอยู่หลายปี กว่าจะได้เงินมาพอ มีคนมาเตือนท่านว่า ตามระเบียบต้องขออนุมัติ จากส่วนกลาง คือ หน่วยงานต้นสังกัดในกรุงเทพฯก่อน มิ ฉ ะนั้ น อาจมี ค วามผิ ด ในฐานะไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ราชการ ด้ ว ยความเดื อ ดร้ อ น และคั บ แค้ น ใจเรื่ อ งนี้ มานาน ท่านเลยตอบไปว่า “ใครมาสอบสวนผมเรื่องนี้ ผมจะเอาปืนไล่ยิง......” คนที่อยู่ส่วนกลาง ความที่อยู่ไกล จากปัญหา จึงขาดมิติมุมมองในเรื่องบริบทเฉพาะที่ และไม่ เข้าใจคุณค่าของพื้นที่จัดการตนเอง 28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

อีกตัวอย่างหนึง่ คือ มีโรงพยาบาลจังหวัดชานเมือง กรุงเทพฯแห่งหนึ่ง ประสบปัญหาความแออัด ไม่มีพื้นที่ เพียงพอที่จะให้บริการผู้ป่วยซึ่งเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน ของบ ประมาณไปยังกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางแล้วหลาย ปี ก็ไม่ได้เงินมาซักที ส่วนเงินบ�ำรุงของโรงพยาบาลเองก็ มีไม่เพียงพอ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจึงไปปรึกษาหารือ ขอความช่วยเหลือจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า ทางอบจ.ยินดีช่วยสนับสนุน การก่อสร้างส่วนใหญ่ และให้โรงพยาบาลสมทบบ้าง ทาง จังหวัดจึงส่งเรื่องไปส่วนกลาง พร้อมแบบแปลนที่ได้รับการ รับรองแล้ว เรื่องกลับกลายเป็นว่า ทางส่วนกลางไม่อนุมัติ พร้อมด้วยเหตุผลค�ำอธิบายว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ควรมีหน้าที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านอาคารสถาน ที่แก่โรงพยาบาล เรื่องนี้ต่อมามีคนพลิกแพลงระเบียบ จน สามารถก่อสร้างอาคารลักษณะเดียวกันได้ส�ำเร็จ แต่ต้อง ท�ำหนังสือแบบศรีธนญชัยส่งไปส่วนกลาง


ในช่ ว งน�้ ำ ท่ ว มกรุ ง เทพฯใหญ่ ในช่ ว งปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสลงเยี่ยมพื้นที่อ�ำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอยุธยา ซึ่งโดนน�้ำท่วมหนัก ท�ำให้มีโอกาสได้นั่ง รถยีเอ็มซีของทหารคู่กับท่านนายอ�ำเภอ ท่านพูดให้พังอยู่ หลายเรื่อง แต่เรื่องหนึ่งท่านบ่นด้วยความน้อยเนื้อต�่ำใจ ก็คือว่า ในเขตอ�ำเภอพื้นที่ของท่านมีประตูระบายน�้ำอยู่ หลายแห่ง ทั้งในคลองและแม่น�้ำสายหลัก คนในพื้นที่และ ชาวบ้านรู้ดีว่า ควรเปิดและปิดประตูระบายน�้ำแห่งไหน แต่ กลายเป็นว่าคนสั่งให้เปิดปิดประตูน�้ำต้องรอคอยค�ำสั่งจาก กรุงเทพฯ.... รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ระดั บ รั ฐ (State) แห่ ง หนึ่ ง ในแคนาดา มีมติให้เพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขแก่ ระดับเมืองที่มีคนว่างงานสูง มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง และมีเปอร์เซ็นต์คนยากจนอยู่เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสม อย่างยิ่ง เพราะปัจจัยทางสังคมเหล่านี้ มีผลอย่างยิ่งต่อ อั ต ราการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข และความอยู ่ ร อด ของหน่ ว ยบริ ก าร เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งนี้ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน ประเทศไทย นับแต่ประเทศไทยสถาปนาประเทศเป็นต้นมา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจวบจนบัดนี้ เราออกแบบการบริหาร ราชการแผ่นดินในลักษณะรวมศูนย์มาโดยตลอด แม้จะได้ เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ ปี ๒๔๗๕ เราก็ยังบริหารประเทศในลักษณะเอากรุงเทพฯ ทุ ก วั น นี้ ป ั ญ หาต่ า งๆในสั ง คมมี ม ากขึ้ น สลั บ เป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด ซับซ้อนมากขึ้น และยากต่อการจัดการแก้ไขมากขึ้น พื้นที่ แต่ละภาค แต่ละจังหวัดของประเทศมีทั้งปัญหาประชากร, ปัญหาเศรษฐกิจ, ปัญหาความมั่นคง, ปัญหาภัยพิบัติจาก ความแห้งแล้ง, น�้ำท่ว ม, ควันไฟ, ปัญหาด้านสุข ภาพอนามัย, ปัญหาสิ่งแวดล้อม, ปัญหาความเลื่อมล�้ำด้านการ เข้าถึงบริการต่างๆของรัฐ ล้วนแล้วแต่แตกต่างหลากหลาย กันไปในแต่ล ะพื้นที่ หากไม่ปล่อยให้เกิดระบบ “พื้ น ที่ จัดการตนเอง” สร้างการมีส่วนร่วม และการเป็นเจ้าของ ร่วมกันของพื้นที่ พัฒนาระบบท้องถิ่นภิวัฒน์ และการก ระจายอ�ำนาจการตัดสินใจให้กับคนในพื้นที่ ก็ยากที่เราจะ แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี

ท� ำ ไม...ท� ำ ความดี ต ้ อ งขอนุ ญ าต (กรุงเทพฯ)ด้วย ใครช่วยตอบที........

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 29


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี

อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ.

เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ได้ มี โ อกาสไป ถวายมุ ทิ ต าสั ก การะแด่ พ ระเดชพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ ราชทินนามที่ “พระพรหมบัณฑิต” บริ เ วณหน้ า พระอุ โ บสถวั ด ประยุ ร วงศาวาส วรวิหาร ที่ท�ำพิธีมุทิตาสักการะท่านนั้น ได้ เ ห็ น วาทะธรรมค� ำ คมของพระพรหมบั ณ ฑิ ต พิมพ์ด้วยอิงค์เจท (Ink Jet) วางเรียงรายอยู่หลายแผ่น เป็นวาทะธรรมค�ำคมที่พระลูกศิษย์ได้คัดมาจาก วาทะธรรมค�ำคมของท่านจากหลายที่หลายแห่ง เห็นวาทะธรรมค�ำคมเหล่านี้แล้วก็นึกถึงหลานๆ หลานสมควรจะได้ รั บ สิ่ ง ดี ๆ ในวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ๒๕๕๖ เพื่ อ จะได้ น� ำ ไปยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ เป็ น มงคล 30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แก่ตนเองและครอบครัว นอกจากวาทะธรรมค�ำคมแล้ว พระพรหมบัณฑิต ยั ง เป็ น พระเถระที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี (Role Model) ที่หลานควรเรียนรู้และน�ำไปเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ ท่านเป็นพระเถระที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เกือบทุก ๆ ด้าน ต� ำ แหน่ ง ของท่ า นมากมาย นอกเหนื อ จากที่ กล่าวข้างต้นแล้ว ท่านยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ คณะเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ พระสังฆราช ศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ราชบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา ประธานสภาวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) ความส�ำเร็จของท่าน มิใช่เพราะท่านมีสมองดีแต่ เพียงอย่างเดียว แต่ เ ป็ น เพราะความมานะพยายามและการ ประพฤติปฏิบัติของท่านด้วย


ได้ นิ พ นธ์ ห นั ง สื อ เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาและ ปรัชญากว่า ๘๐ เล่ม เป็นผู้บรรยายและปาฐกถาธรรมที่มีชื่อเสียง เป็น ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับ การยอมรับเป็นจ�ำนวนมาก ผลงานของท่านคงเขียนได้ไม่จบ เท่ า ที่ ลุ ง มี โ อกาสได้ สั ม ผั ส กั บ ท่ า นในหลาย ๆ โอกาส ท่านเป็นพระเถระที่มีความรู้ ความสามารถสูง มี อัธยาศัยไมตรีที่งดงามยิ่ง น่ารัก สุขุม เยือกเย็น เปี่ยมด้วย เมตตาธรรม ท่านสามารถบรรยายหรืออธิบายเรื่องยาก ๆ ให้ เป็นที่เข้าใจได้ในเวลาอันสั้น มี เ หตุ มี ผ ล และที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ท่ า นรั บ ฟั ง ความเห็นของผู้อื่น เป็ น แบบอย่ า งที่ พ ระภิ ก ษุ สามเณร รวมทั้ ง หลาน ๆ ควรได้น�ำไปประพฤติและปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง กลับมาถึงวาทะธรรมค�ำคมของท่านพระพรหม บัณฑิต ต่อไปนี้คือ วาทะธรรมค�ำคมของท่าน เพราะผู ้ ที่ มี ส มองดี ห ลายต่ อ หลายคน แต่ ไ ม่ ประสบความส�ำเร็จในชีวิตก็มีอยู่เป็นอันมาก ท่ า นเป็ น คนจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี บรรพชา เป็ น สามเณร สอบได้ นั ก ธรรมเอกและเปรี ย ญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดในด้านบาลีศึกษาของ ประเทศไทย ในขณะที่เป็นสามเณร ท่ า นอุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ ที่ วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภกของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีที่ท่านสอบได้ประโยค ป.ธ. ๙ หลังจากนั้น ท่านก็ได้ส�ำเร็จการศึกษาอีกมากมาย นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ท่านยังส�ำเร็จปริญญาพุทธ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาปรั ช ญา เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ปริญญาโท และปริญญาเอกทางปรัชญา เป็นผู้บริหารคณะสงฆ์ คือเป็นเจ้าอาวาส และ เป็นเจ้าคณะภาค ๒ รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์หลาย จังหวัด เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ซึง่ ตัง้ อยูท่ อ่ี ำ� เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบรวมถึงวิทยาเขตทั่วประเทศอีก ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๑๑ แห่ง และมีสถาบันสบทบทั้งในและ ต่างประเทศ รวม ๗ แห่ง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 31


“มี มิ ต รเป็ น ร้ อ ยถื อ ว่ า น้ อ ยเต็ ม ทน มี ศั ต รู หนึ่งคนถือว่ามากเต็มที” “ศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะ กองขยะดูให้ดียังมี ศิลป์” “รั ก พระพุ ท ธหลุ ด พ้ น รั ก พระธรรมน� ำ ผล รักษาพระสงฆ์เป็นมงคล” “แพ้ศึก แต่ชนะสงคราม” “เห็นแค่ไหนรับรู้แค่นั้น ได้ยินแค่ไหนเข้าใจแค่ นั้น” “สัญชาติลิง ยิ่งปีนสูงขึ้นเท่าไร คนทั่วไปก็รู้ว่า เป็นลิงมากขึ้นเท่านั้น”

ใจ”

“จิตตกให้ยกจิต จิตลอยลมให้ข่มจิต” “ความขลังเกิดจากจิต ความศักดิ์สิทธิ์เกิดจาก “สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดก็เกิดปัญหา”

“เศรษฐกิจดี แต่สังคมมีปัญหา คือการพัฒนา ไม่ยั่งยืน” “ผลัดกันดี ดีทุกคน ชิงกันดี ไม่ดีสักคน” “ภารกิ จ ของการศึ ก ษา คื อ การสร้ า งปั ญ ญา แก่ชาวโลก” “การศึ ก ษาต้ อ งพั ฒ นาคนให้ เ ก่ ง ดี และมี ความสุข” “ภารกิจของการศึกษา คือ การก�ำจัดอวิชชา เป็นส�ำคัญ” “สอนให้ดี ๆ สอนเขาให้รู้วิธีจับปลา ในวัน ข้างหน้าเขาจะมีปลาพอกิน” “เรียนโดยไม่คิด เสียเวลาเรียน คิดโดยไม่เรียน เข้ารกเข้าพง” “ปราชญ์ ก ล่ า วว่ า ปั ญ ญาประเสริ ฐ สุ ด ดุจพระจันทร์เด่นที่สุดในหมู่ดาว”

ชัยชนะ”

“ผู้บริหารต้องมีสามรู้ คือ รู้ตน รู้คน และรู้งาน” “นิ่ ง บ้ า ง โง่ บ ้ า ง แพ้ บ ้ า ง นั้ น เป็ น ทางแห่ ง

“รู้เท่าเอาไว้ป้องกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข” “ตกปลานอกบ้ า น ประสานสิ บ ทิ ศ ผู ก มิ ต ร ทั่วหล้า บริหารปัญญา สาลิกาป้อนเหยื่อ” “ว่ า วขึ้ น สู ง เพราะมี ล มต้ า น จะมี ห ลั ก ฐาน ต้องเผชิญอุปสรรค”

ได้กล่าวแล้วว่า วาทะธรรมค�ำคมดังกล่าวข้างต้น น�ำมาจากธรรมะของท่านจากหลายที่หลายแห่ง และเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แค่ส่วนหนึ่งนี้ หากหลาน ๆ น�ำไปปฏิบัติได้ ก็จะ “โลกภายนอกกว้างไกลใคร ๆ รู้ โลกภายใน เป็นมงคลแก่ชีวิต ลึ ก ซึ้ ง อยู ่ รู ้ บ ้ า งไหม จะมองโลกภายนอกมองออกไป จะมองโลกภายในให้มองตน” “มองโลกแง่ดีมีผล เห็นคนอื่นดีมีค่า ปลุกใจ ให้เกิดศรัทธา ตั้งหน้าท�ำดีมีคุณ” “มองโลกด้ า นร้ า ยกลายกลั บ ใจรั บ แต่ เรื่ อ ง เคืองขุ่น เหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญ ชีพวุ่นวายแท้ แน่นอน”

ขอให้ปีใหม่ ปี ๒๕๕๖ จงเป็น ปีแห่งธรรมะ ปีแห่งความ สุ ข แ ล ะ ค ว า ม ส� ำ เ ร็ จ แ ก ่ ห ล า น ๆ แ ล ะ ท ่ า น ผู ้ อ ่ า น ทุกท่าน

32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 33


โดย : อภีม คู่พิทักษ์

34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 37


38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 39


www.facebook.com/ครอบครัวพอเพียง และ www.ariyaplus.com

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ขอกล่ า วค� ำ ว่ า ยิ น ดี ต ้ อ นรั บ กั บ โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒ ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม กับโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อครั้ง แรกในปีนี้ สถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานศึกษา ที่เด่นทางด้านวิชาการแต่ในด้านจิตอาสาก็ ไม่เป็นรองใครเช่นกัน เชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้ จะสามารถผลิ ต แกนน� ำ จิ ต อาสามาเพื่ อ ช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

อย่าลืมกด Like ให้เราด้วยนะครับ ครอบครัวพอเพียง

40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 41


บทความ...พิเศษ โดย : กรวิก อุนะพ�ำนัก

พลังของสื่อ อันตรายในความเงียบ Walter Lippman ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้คนสมัยใหม่มักไม่มีโอกาสสัมผัสโลกที่เป็นจริงด้วยตัวเอง แต่จะรู้จักโดยผ่านการฉายภาพของสื่อ ดังนั้น ภาพที่อยู่ในหัวของคน จึงไม่ใช่ ภาพของโลกที่เป็นจริง แต่ เป็นภาพที่สื่อสร้างขึ้นมา” ข้อความนี้จุดประกายความคิดบางอย่าง ดูเหมือน ว่าสื่อสารมวลชนทั้งหลายจะชโลมโลกและผู้คนมามากมาย หลายยุคหลายสมัยแล้ว ด้วยกลวิธีที่แตกต่างกันไป และมัน ก็กลายเป็นสิ่งส�ำคัญในชีวิตคนอย่างหนึ่งไปโดยปริยาย สิ่ง ส�ำคัญที่ว่านั้นก็คือ มันสามารถชี้น�ำให้คนคิดและท�ำในสิ่ง ที่ตัวสื่อเองก็คาดไม่ถึง กล่าวคือ ถ้าเราฉีดอะไรเข้าไปใน ร่างกาย เราก็ย่อมได้รับสิ่งนั้น แม้ยุคสมัยจะเจริญก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว แต่ยัง มีผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะเยาวชนทั้งหลาย ที่โดนสื่อ จ�ำพวกหนังภาพยนตร์ฉีดเข้าไปในหัว โดยที่ตัวสื่อเองอาจ คิดไม่ถึงด้วยซ�้ำว่า สิ่งที่เขาฉีดใส่เยาวชนนั้น จะส่งผลเกิน คาดเช่นนี้ มันส่งผลทางพฤติกรรมโดยตรง เพราะหนังแต่ละ เรื่องไม่ว่าจะแนวไหน ล้วนมีผู้ชมรองรับเป็นที่ตั้งอยู่แล้วทั้ง สิ้น ผู้ชมที่ส�ำคัญที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชน เพราะ 42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เป็นกลุ่มที่ตัดสินใจง่าย ในขณะเดียวกันพวกเขามักไม่ค่อย แยกแยะสิ่งต่าง ๆออกจากกันอย่างเป็นหมวดหมู่ บ่อยครั้ง ที่เราจะเห็นการน�ำแฟชั่นเข้ามาใช้ในสถานศึกษา หรือการ แต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะตามสถานที่ต่าง ๆ ค่านิยมผิด ๆทั้ง หลายก็เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อย ๆ อย่างการดื่มเหล้าในที่ สาธารณะ หรืออาจจะเดินไปดื่มไปก็ได้ตามอย่างฝรั่ง สิ่ง เหล่านี้เป็นผลกระทบเชิงพฤติกรรมจากสื่อทั้งสิ้น พวกเขา แยกแยะไม่ออกว่า อันไหนคือโลกที่เป็นจริง อันไหนคือโลก ที่มองเห็นผ่านสื่อ การเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ จากภาพยนตร์ เป็ น ผลกระทบระยะสั้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที ก็ จ ริ ง อยู ่ แต่ ถ ้ า เยาวชนต่างเฝ้าจ้องมองแต่เรื่องแบบนี้ พวกเขาอาจสับสน อย่างไม่รู้ทิศทางของตัวเอง อาทิเช่น ภาพยนตร์เรื่อง เพื่อน สนิ ท ที่ เ คยได้ รั บ ความนิ ย มมากมายจากวั ย รุ ่ น ช่ ว งหนึ่ ง


หลายคนดูแล้วเกิดความรู้สึก “อยาก” อยากมีอยากเป็น อย่างนั้นบ้าง บางคนถึงขั้นท�ำตัวเองให้เหมือนตัวละครใน หนัง เมื่อท�ำแล้วสังคมก็เอ็นดูอยู่พักหนึ่ง พอพ้นช่วงของ กระแสหนัง เขาก็กลายเป็นตัวตลกที่ตกยุคไปแล้ว เพราะ มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งตรงนี้อาจท�ำให้เยาวชนสับสน และไม่รู้จักค้นหาตัวเอง หากเราไม่ยอมแยกแยะ “โลกความจริง” กับ “โลกเสมือนจริง” ออกจากกันอย่างเข้าใจ ผลกระทบที่ ตามมาก็จะตกหนักไปที่สังคมของคนรุ่นใหม่ เพราะเราคอย แต่วิ่งตามกระแสต่าง ๆ ที่สื่อน�ำมาป้อนให้โดยขาดความยั้ง คิด ท�ำให้หลายคนตกอยู่ในภาวะ “ไม่รู้จักตนเอง” คือตอบ ไม่ได้ว่าตัวเองชอบอะไร รักอะไร และคิดจะด�ำเนินชีวิตไป แบบไหนกันแน่ ? หนั ง บางเรื่ อ งพระเอกสู บ บุ ห รี่ ผู ้ ช มที่ ชื่ น ชอบ หลายคนยอมสูบบุหรี่ตามก็มีให้เห็นมากมาย ส่วนใหญ่เป็น เด็กวัยรุ่น เพราะยึดติดอยู่กับภาพลักษณ์จากสื่อเป็นหลัก ท�ำให้มองข้ามโทษของของบุหรี่ไปเลย แต่หนังที่พระเอก เฝ้าท�ำแต่สิ่งดี ๆ กลับไม่ค่อยได้รับความสนใจท�ำตามอย่าง จากเยาวชนเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะค่านิยมที่บิดเบือนไป จากเดิมมากถึงขั้นแตกหัก! อาทิ กระแสผู้ชายเจ้าชู้กลับถูก มองว่ามีเสน่ห์น่าสนใจในสายตาเพศตรงข้าม และไม่นานมานี้เราก็คงได้ยินข่าวใหญ่จากต่าง ประเทศ กรณี ค นร้ า ยเอาอาวุ ธ ปื น ออกมากราดยิ ง ผู ้ ค น ในโรงหนัง เหตุเพราะเขามีแรงบันดาลใจมาจากตัวละคร ตัวหนึ่งชื่อ “โจ๊กเกอร์” ในภาพยนต์เรื่องแบทแมน นี่อาจ เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าสื่อมีอิทธิพลต่อ ผู้เสพเกินคาดไปมาก แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อย นัก แต่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนก็ท�ำให้น่า วิตกไม่น้อย เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะมีสื่อใดที่ส่งผลกระทบ เกินคาดต่อผู้รับสารรายใดต่อไปอีก ดังนั้น พลังอ�ำนาจของสื่อที่สามารถสร้างผลกระ ทบให้เป็นไปได้ตามต้องการนั้น ไม่ได้มีแต่ในอดีตอีกต่อ ไปแล้ว ในปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นมากมาย แต่มันต่างกันตรง ที่ว่าในปัจจุบันผลกระทบมันเกินคาดไปเยอะกว่าที่ตัวสื่อ เองจะคาดถึงเสียอีก! ด้วยเทคโนโลยีที่ล�้ำหน้าไปมาก ความ รวดเร็วต่าง ๆในการเข้าถึงสื่อก็มีมาก เช่นนี้ จึงง่ายต่อการ ดึงคน ๆหนึ่งให้สุดโต่งไปได้ทั้งซ้ายและขวา ถ้าถามว่าสื่อภาพยนตร์มีส่วนผิดทั้งหมดเลยหรือ? ความจริ ง ไม่ ใช่ เช่ น นั้ น เพราะตราบใดที่ ผู ้ ค นยั ง ไม่ รู ้ จั ก การประมาณตัวเองแล้วแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วย เหตุผลก่อนจะน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าสื่อใด ๆ ก็มี “พลัง” ท�ำให้เราหลงผิดได้เสมอ ทั้ง ๆที่ตัวเราและสื่อ เองอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ�้ำ.

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 43


ตัวไกล...หัวใจอยู่ไกล้ โดย : ดร.ไสว บุญมา (คนไทยในอเมริกา)

น�้ำอัดลม น�้ำตาล น�้ำหนัก

ในปั จ จุ บั น นี้ ค งไม่ มี ผู ้ ใ ดไม่ รู ้ จั ก น�้ ำ หวานบรรจุ กระป๋อง หรือบรรจุขวดซึง่ มีอยูม่ ากมายหลายยีห่ อ้ น�ำ้ หวาน เหล่านี้มีส่วนผสมหลักคือน�้ำกับน�้ำตาลบวกกับสารกระตุ้น และสารปรุงรสอื่น ๆ เล็กน้อย เช่น คาฟเฟอีน แล้วอัดเข้าไป ในกระป๋องหรือขวดพร้อมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ง แตกเป็นฟองซู่ซ่าเมื่อถูกเขย่าหรือเทลงแก้ว น�้ำหวานเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแรก ๆ ที่เกิด ขึ้นในกระบวนการพัฒนาเมื่อประเทศล้าหลังเริ่มเปลี่ยน โครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม และบริการ ทั้งนี้เพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ำง่ายและลงทุน ไม่มาก เนื่ อ งจากการผลิ ต น�้ ำ อั ด ลมเหล่ า นี้ มี ต ้ น ทุ น ต�่ ำ ฉะนั้น ราคาของพวกมันจึงไม่สูงท�ำให้ใครก็ซื้อได้ส่งผล ให้มันเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ผู้ซื้อ อาหารจานด่วนส่วนใหญ่มักสั่งเครื่องดื่มจ�ำพวกนี้ควบคู่ กันไปด้วย ในอเมริกา ร้านอาหารจานด่วนมักให้ลูกค้า 44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เติมเครื่องดื่มกี่ครั้งก็ได้โดยไม่คิดราคาเพิ่มส่วนร้านขาย ปลี ก จ� ำ พวกสะดวกซื้ อ ก็ แข่ ง ขั น กั น ด้ ว ย เครื่องดื่มขนาดยักษ์ซึ่งคิดราคามากกว่า ขนาดธรรมดาเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น ขนาดยั ก ษ์ ที่ เ ลื่ อ งลื อ ของร้ า นสะดวก ซื้อ ซึ่งมีขนาด ๑.๓ ลิตร (รูป) ส่งผลให้ ผู้ดื่มอื่มจนพุงกางหากดื่มครั้งเดียวหมด เ นื่ อ ง จ า ก น�้ ำ อั ด ล ม มี น�้ ำ ตาลปริ ม าณมากผสมอยู ่ การ ดื่ ม มาก ๆ ย่ อ มมี ผ ลท� ำ ให้ ผู ้ ดื่ ม อ้ ว น แม้ เรื่ อ งนี้ จ ะมี ก าร โต้ แ ย้ ง มาตลอดจากบริ ษั ท ยั ก ษ ์ ใ ห ญ ่ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต น�้ ำ ห ว า น อั ด ล ม แ ต ่ เ มื่ อ เดื อ นกั น ยายนที่ ผ ่ า นมา วารสาร ท า ง ก า ร แ พ ท ย ์ ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง


โ ด ่ ง ดั ง ข อ ง อ เ ม ริ ก า ไ ด ้ พิ ม พ ์ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า อ อ ก ม า ซึ่ ง พิ สู จ น ์ อ ย ่ า ง ป ร า ศ จ า ก ข ้ อ กั ง ข า อี ก ค รั้ ง ว ่ า น�้ำหวานอัดลมท�ำให้ผู้ดื่มอ้วนขึ้นแน่นอน การศึกษานั้น ใช้เวลานับสิบปีและมีผู้เข้าร่วมถึง ๓๓,๐๐๐ คน จึงนับว่า เป็นการศึกษาที่กว้างและลึกจนยากแก่การโต้แย้ง อันที่จริงเรื่องเครื่องดื่มรสหวานที่มีน�้ำตาลเป็น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ ผู ้ ดื่ ม อ้ ว นนี้ มิ ใช่ ข องใหม่ ใน อเมริกาจึงมีการรณรงค์ให้ผู้ดื่ม ลดปริมาณการดื่มลงมาเป็น เวลานานแล้ว รัฐบาลท้อง ถิ่ น จ� ำ นวนมากใช้ วิ ธี เ ก็ บ ภาษี เ ครื่ อ งดื่ ม จ� ำ พวกนี้ กันอย่างจริงจัง ในปัจจุบัน รั ฐ บาลของรั ฐ ๓๓ รั ฐ มี กฎหมายเก็บภาษีทั้งที่ถูกต่อ ต้านอย่างหนักจากผู้ผลิต ล่าสุด นายกเทศมนตรี ของมหานครนิวยอร์กสรุปว่าจะ เก็ บ ภาษี เ ท่ า ไรก็ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลเพราะ

คนอเมริกันยังอ้วนขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ฉะนั้น เขาจึงเสนอ ให้ ส ภาผ่ า นร่ า งกฎหมายห้ า มขายเครื่ อ งดื่ ม จ� ำ พวกนี้ ใ น ขนาดที่ใหญ่เกิน ๑๖ ออนซ์ หรือประมาณครึ่งลิตร ใน ภัตตาคาร ร้านอาหารจานด่วน โรงอาหารในส�ำนักงาน และโรงหนัง ผลปรากฎว่าร่างกฎหมายนั้นผ่านสภาทั้งที่ผู้ ผลิตเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านอย่างเต็ม พิกัด กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ มันจะมีผลในการแก้ปัญหาความอ้วนของชาวนครนิวยอร์ก และชาวอเมริกันโดยทั่วไปหรือไม่ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่มาก แต่เนื่องจาก นายกเทศมนตรีผู้นั้นมองว่าเขาไม่มีทางเลือก เหลืออยู่อีกแล้ว จึงคิดว่าการห้ามขายเครื่องดื่มในภาชนะ ขนาดใหญ่น่าจะช่วยได้บ้าง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 45


ว า ด บ ั ก ย ุ ค โดย : ดรุณี เจริญพานิช Credit ภาพ : Mberseak, www.yayaurassaya.com facebook ญาญ่า แฟนคลับ

คุยกับดาวฉบับนี้เรามีโอกาสคุยกับดาราสาวดาว รุ่งที่มาแรงไม่มีใครแซงได้ ทั้งงานแสดง งานอีเว้นต์ งานถ่าย โฆษณา เรียกว่าสองปีที่ผ่านมาเป็นสองปีนาทีทองของดารา สาวผู้นี้จริงๆ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ญาญ่า-อุรัสยา สเปอร์บันด์ นางเอกสาวที่ต้องเรียกว่าเธอมาแรงจริงๆ สาวใสซื่อที่ชื่อ อุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือที่มีชื่อ จริงว่า ญาญ่า เธอน่ารักจริงๆ เธอเป็นนางแบบลูกครึ่ง ไทย-นอร์เวย์ คือคุณแม่เป็นคนไทย คุณพ่อเป็นชาวนอร์เวย์ กับเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่คุณผู้อ่านจะได้สัมผัสกับเรื่อง ราวและผลงานการแสดงของดาราสาวผู้นี้อย่างละเอียด เรา มาติดตามความเป็นมาของดาราสาวผู้นี้กันก่อนเป็นไร ว่า เธอเป็นใครมาจากไหน และเธอเป็นที่ยอมรับของแฟนๆ ทั้งประเทศไทยอย่างไรมาติดตามกันดีกว่า อุรัสยา หรือ ญาญ่า เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖ เป็นคนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นลูกสาวคน เล็กของ มิสเตอร์ซิกู๊ด และคุณอุไร เสปอร์บันด์ ครอบครัว นี้มีลูกสาว ๒ คน คนโตชื่อ แคทรียา เสปอร์บันด์ ส่วนน้อง สาวชื่อ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน วงการบันเทิงทุกวันนี้ไง นอกจากคุณแม่อุไร จะมีลูกสาว ๒ คนแล้ว ยังมีพี่ชายต่างมารดาอีก ๒ คน ซึ่งก่อนที่คุณแม่อุไร จะมาแต่งงานกับคุณพ่อซิกู๊ดเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้ว แต่ต้องแยกทางกัน อายุของญาญ่า ตอนนี้ก็ยี่สิบต้นๆเรียก ว่าเป็นสาวเต็มตัว สาวสะพรั่งที่ก�ำลังสดใสทีเดียว 46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

การศึกษา ญาญ่าศึกษาระดับชั้นประถม และ มัธยมที่โรงเรียน นานาชาติ เดอะรีเจ้นท์พัทยา และได้มา ศึกษาในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียน บางกอกพัฒนา หลัง จากนั้นญาญ่าก็ได้สอบเทียบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาภาษา และวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ เหตุเพราะชอบการ เรียนภาษาและประวัติศาสตร์นั่นเอง ส�ำหรับการที่ญาญ่าเดินเข้ามาในเส้นทางบันเทิง ตั้งแต่ญาญ่าอายุ ๑๔ ด้วยผลงานจากการถ่ายโฆษณากับ ผลงานชิ้นแรกนั้นคือ จินี่ ยังแคร์ โคโลญ เพราะตอนนั้น ส่วนสูงของญาญ่าสูงถึง ๑๗๐ เซนติเมตร ท�ำให้อีก ๒ ปี ต่อมา ญาญ่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการค้นหานางแบบ นายแบบหน้าใหม่จากโครงการ ZEN Model Search ด้วยการชักน�ำของออแกไนเซอร์ชื่อดังอย่าง คุณตือ หรือ สมบัษร ถิระสาโรช จากนั้นญาญ่าจึงได้มีโอกาสเข้าสู่วงการนางแบบ และได้ฝากผลงานเดินแบบบนเวทีแฟชั่นโชว์ใหญ่เช่น ELLE Fachion Week,Bangkok International Fashion Week จากนั้น ญาญ่าก็มีงานเปิดตัวเสื้อผ้าและเครื่องประดับอีก มากมายเลยทีเดียว ส่วนผลงานอื่นๆก็พรั่งพรูเข้ามาอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งถ่ายมิวสิกวีดีโอ ถ่ายแบบแฟชั่นนิตยสารวัยรุ่น หลายฉบับที่มีภาพของเธอยืนโพสต์ท่าให้ถ่ายรูปในอิริยาบถ ต่างๆของนางแบบร่างระหงคนนี้


อุรัสยา เสปอร์บันด์

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 47


คาดจริงๆในละครเรื่องนี้ซึ่งเธอรับบทเป็นเด็กสาวใสซื่อที่ โดนแย่งความรักจากผู้หญิงที่เก่งและมารยารอบด้านอย่าง พลอย-เฌอมาลย์ ญาญ่าจึงสอบผ่านกับงานแสดงอย่างสม ศักดิ์ศรีเลยทีเดียว วงการบันเทิงจึงมีนางเอกที่เก๋า มาก ความสามารถขึ้นมาประดับวงการอีกคนหนึ่ง หลังจากผลงานละครเรื่องกุหลาบไร้หนามพิสูจน์ ฝี มื อ ให้ ญ าญ่ า ได้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของแฟนๆทั้ ง ประเทศไป แล้ว ต่อมา ผลงานที่ท�ำให้เธอแจ้งเกิดมากขึ้นไปอีกเมื่อ ช่อง ๓ จับพระเอกคู่ขวัญอย่าง ณเดช คูกิมิยะ มาแสดง ละครเรื่อง ดวงใจอัคนี หนึ่งในละครฟอร์มยักษ์ ๔ หัวใจแห่ง ขุนเขา ฉลอง ๔๐ ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ หลังจาก ละครเรื่องนี้จบลง ณเดชน์ คูกิมิยะและอรัสยา หรือ ญาญ่า กลายเป็นดาราคู่ขวัญไปอย่างไม่ตั้งใจ เรียกว่าช่อง ๓ จับคู่ ได้เหมาะเหม็งเลยทีเดียว จากนั้นชื่อของญาญ่า-อุรัสยาเลย ดังเป็นพลุแตกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ มาจนถึงทุกวันนี้ พอละครเรื่ อ งดวงในอั ค นี จ บลง ญาญ่ า และ ณเดชน์ก็มีโอกาสมาเป็นดาราคู่ขวัญในเรื่อง เกมร้าย เกมรัก เรื่องนี้ก็ท�ำให้แฟนๆของญาญ่าให้ความสนใจกับผลงานการ แสดงของเธอไม่เบาเช่นกันเพราะได้พระเอกแม่เหล็กอย่าง ณเดชน์มาแสดงคู่กับเธอนั่นเอง อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ แ ฟนๆต่ า งไม่ ย อมพลาดเลยคื อ เรื่ อ ง ธรณี นี่ นี้ ใ ครครอง เพราะญาญ่ า ต้ อ งมาเล่ น คู ่ กั บ ณเดชน์อีกเรื่องหนึ่ง อีกทั้งบทบาทการแสดงก็ถึงเนื้อถึงตัว กันจนเกิดกลายเป็นข่าวรักหวานระหว่างณเดชน์ คูกิมิยะ กับญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ ขึ้นมาจนทั้งสองต้องออก มาปฏิเสธข่าวว่ามันเป็นแค่ข่าวที่เธอและณเดชน์ ต่างให้ ความรักเหมือนพี่น้องเพราะต้องท�ำงานร่วมกันมา ฟังจาก จากนั้นก็เข้ามาสมัครเป็นนักแสดงกลุ่มเพาเวอร์ ปากของเธอเองดีมั๊ยคะ ทรีซึ่งเป็นโครงการของช่อง ๓ ที่ต้องการปั้นดาราหน้าใหม่ เข้ามาประดับวงการ หนึ่งในดาราที่เข้าสังกัดเพาเวอร์ทรี นั้น ชื่อของ อุรัสยา เสปอร์บันด์ ก็ผงาดขึ้นมาในวงการนัก แสดงอีกคน จากผลงานละครเรื่องแรกของเธอคือ เพื่อนซี้ ล่องหน แต่ละครเรื่องนี้ยังไม่ส่งชื่อของอุรัสยาให้โด่งดังหรือ เป็นที่รู้จักของแฟนๆเท่าไหร่นัก แค่ดาราคนหนึ่งที่มีโอกาส เข้ามาเล่นละครเท่านั้น แต่ละครเรื่องที่ท�ำให้อุรัสยากลายเป็นที่รู้จักของ แฟนๆละครทั่วบ้านทั่วเมืองคือละครเรื่องกุหลาบไร้หนาม ที่เธอต้องประชันบทกับดารามากฝีมือรุ่นพี่อย่าง พลอยเฌอมาลย์ และโฬม-พัชฏะ เพราะละครเรื่องนี้บทบาทที่ ต้องเชือดเฉือนกันระหว่าง พลอยกับญาญ่านั้น ท�ำให้ญาญ่า ต้องท�ำการบ้านอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะถ้าเล่นไม่ถึงชื่อ ของญาญ่าก็คงไม่เกิดแน่นอน แต่เธอเล่นได้เกินคาด เกิน 48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


“จริงๆแล้วญาญ่ากับพี่ณเดชน์รู้จักกันมานานแล้ว เรารู้จักกันมาอย่างดีก็ไม่ต้องไปตั้งต้นจากศูนย์หรือนับหนึ่ง ใหม่เวลาที่ญาญ่าต้องมาแสดงคู่กันเราสามารถท�ำงานด้วย กันได้เป็นอย่างดีและลงตัวมาก ส่วนข่าวระหว่างญาญ่ากับ พี่ณเดชน์ ก็ไม่มีอะไรเหมือนพี่ชาย เหมือนเพื่อนที่สนิทกัน เท่านั้น ญาญ่ายังเรียนไม่จบ คงไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรมากมาย เกินเด็ก ข่าวที่ออกมานั้นจริงๆแล้วหนูไม่รู้จะกลัวไปท�ำไม กับข่าวลือเรื่องเป็นแฟนกัน มันเป็นเรื่องธรรมดาที่วงการ นี้เวลาที่ดาราคู่ไหนที่แสดงมีผลงานร่วมกันบ่อยๆก็มักจะ หนีข่าวพวกนี้ไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นญาญ่าคงต้องท�ำใจแต่ เราสองคนรู้ดีว่ามันไม่ใช่อยู่แล้ว ซึ่งถ้ามีใครถามหนูทีไรหนู ก็จะบอกเขาตลอดเวลาว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้น เป็น พี่น้องกันตามปกติ จะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น ถามว่ า หนู เ บื่ อ มั๊ ย ที่ ต ้ อ งมาเจอหน้ า กั น บ่ อ ยๆ ในการแสดงหรื อ ไม่ ง านถ่ า ยโฆษณาที่ เราสองคนถ่ า ยคู ่ กัน ญาญ่าว่ าไม่หรอกค่ะ เบื่อกันไม่ได้หรอกเพราะเรา ต้องท�ำงานอยู่ ซึ่งทุกคนก็ต้องท�ำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ให้ดีที่สุด ยิ่งเราสนิทกันมากงานที่เราท�ำร่วมกันก็ยิ่งไม่มี อุปสรรคอะไรเพราะความที่เราสนิทกันนั่นเองค่ะ

ถามว่าญาญ่าพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดและมีปัญหา มาก่อนนั้น ตอนนี้ขอบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วญาญ่าอยู่ บ้านก็ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอดแต่ภาษาไทยญาญ่าก็พูดอยู่ เป็นประจ�ำเพราะคุณแม่เป็นคนไทย อีกอย่างญาญ่าเรียน ที่โรงเรียนอินเตอร์ด้วยต้องพูดภาษาอังกฤษตลอด ใหม่ๆ ยอมรับค่ะว่าพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด แต่พอเราได้ท�ำงาน ตรงนี้มากขึ้นต้องอ่านบทเยอะขึ้น ภาษาไทยญาญ่าไม่มี ปั ญ หาแล้ ว ค่ ะ และรู ้ สึ ก ด้ ว ยว่ า ตอนนี้ เริ่ ม จะอ่ า นบทเร็ ว ขึ้น คุณแม่ก็ไม่ต้องล�ำบากกับหนูแล้ว ส่วนในความเข้าใจ เรื่องของการถ่ายท�ำละครมุมกล้องต่างๆก็ไม่มีปัญหา เริ่ม เข้าใจหมดแล้วว่ากล้องไหนจับภาพเราอยู่ แต่ญาญ่ารู้ตัว

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 49


ว่ายังเล่นละครไม่เก่งเท่าไหร่ (มีการถ่อมตัวด้วยแน่ะ)ก็คงจะ ต้องหาประสบการณ์จากการ เล่นละครให้มากกว่านี้ค่ะ กั บ เ รื่ อ ง ง า น แสดงที่ญาญ่าคิดว่าตัวเองจะ วิ ต กกั ง วลกั บ งานที่ ท� ำ ก็ มี ค ่ ะ ญาญ่าถือว่าเรายังต้องศึกษา อีกมากมายกับเรื่องงานแสดง ญาญ่ายังไม่เก่ง ญาญ่าอยาก เก่งกว่านี้ เพราะญาญ่ารักงานแสดงพอๆกับรักการเรียนที่ ญาญ่าตั้งใจเป็นอย่างมาก ญาญ่าจะวิตกทุกครั้ง ทุกเรื่อง ว่าแฟนๆจะชื่นชอบหรือเปล่า เมื่อเวลาที่ละครออนแอร์ แล้วก็คิดเสมอว่าฝีมือเราพัฒนาขึ้นบ้างไหมในสายตาของ แฟนๆที่ชมผลงานเรา เพราะโดยส่วนตัวญาญ่าอยากให้ ตัวเองมีการพัฒนาการเล่นละครขึ้นตลอดในทุกๆเรื่องที่รับ การแสดงมา ก็ไม่อยากให้แฟนๆต่อว่ากับงานที่เราแสดง แต่ พอละครออนแอร์แล้วไปไหนมาไหนได้รับค�ำชมจากแฟนๆ ที่เจอที่พบญาญ่าแล้วเขาชมมาญาญ่าปลื้มใจ ดีใจสุดๆเลย ค่ะ และต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับญาญ่าเป็นอย่าง 50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ดีทุกเรื่อง ญาญ่าเองก็พยายาม สุ ด ความสามารถก็ เ ล่ น เต็ ม ที่ ค่ะ ส่วนผลลัพธ์จะออกมายัง ไงก็คงต้องแล้วแต่ผู้ชมจะเป็น ผู ้ ตั ด สิ น ใจค่ ะ ญาญ่ า ก็ ข อฝาก ผลงานด้วยนะคะ ส� ำ ห รั บ ผ ล ง า น ของญาญ่ า จะออกมาในเร็ ว ๆ นี้คือเรื่อง ดาวเรืองที่ก�ำลังถ่ายท�ำและจะออกอากาศเร็วๆ นี้ ส่วนอีกสองเรื่องคือ มายาตะวันและรอยฝันตะวันเดือด ก็คิดว่าคงมีให้ชมกันอีกไม่นานเช่นกันเป็นละครทางช่อง ๓ ค่ะ ส่วนละครอีกเรื่องหนึ่งคือ บ้านก้านมะยม ที่ถ่าย ท�ำกันมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ยังไม่มีก�ำหนดออกอากาศก็ คงต้องติดตามข่าวกันอีกทีเพราะละครเรื่องนี้ปิดกล้องไป นานแล้วค่ะ ผลงานละครของญาญ่าจะมีออกมาเรื่อยๆแฟนๆ ถามว่าญาญ่าอยากเล่นหนังมั๊ย อยากเล่นเหมือนกันแต่คง ไม่มีเวลาเพราะญาญ่าต้องเรียนด้วยท�ำงานด้วยคงล�ำบาก


ถ้าต้องมีงานหนังเข้ามาอีกเพราะญาญ่าอยากทุ่มเทเวลา ให้กับการเรียนมากกว่าค่ะ คุณพ่อคุณแม่ไม่ห้ามที่ญาญ่า เข้ามาในวงการนี้แต่จะบอกว่าเรื่องเรียนญาญ่าต้องเอาใจ ใส่ให้มากๆก็ไม่อยากท�ำให้ท่านผิดหวังค่ะ” นั่นคือเรื่องราวของดาราสาววัยใสซื่อลูกครึ่งที่มี ความหวานแบบไทยๆในตัวของเธอ ใครพบใครเห็นเป็น ต้องออกปากชมว่าญาญ่าน่ารักมาก ผลงานละครสิบกว่า เรื่องที่ผ่านมาทั้งที่ออนแอร์ไปแล้วกับที่ก�ำลังจะออนแอร์ นั้นก็เป็นการพิสูจน์ให้แฟนๆเห็นแล้วว่า ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ มีฝีมือในการแสดงมากมายแค่ไหน ผลงาน ละครของญาญ่ารู้สึกว่าน้อยกว่างานถ่ายโฆษณามากมาย นับมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ มีโฆษณาถึง ๑๘ ชิ้น พอมาถึงปี ๒๕๕๕ ญาญ่ามีผลงานจากการถ่ายโฆษณาถึง ๒๓ ชิ้น เรียกว่าท�ำเงินให้กับตัวเองหลายล้านเลยทีเดียวนี่แหละที่ เขาเรียกว่ามีรูปเป็นทรัพย์ไง ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินไป ไว้ที่ไหนกันนะเนี่ย นอกเหนือจากผลงานการถ่ายโฆษณาแล้ว ญาญ่า ยั ง มี ผ ลงานเพลงที่ ร ้ อ งด้ ว ยเสี ย งของเธอเองอี ก คื อ เพลง นาฬิกาตาย เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง ตะวันเดือด แล้ว ก็มีเพลง ซัมเมอร์นี้ต้องมีเลย์ เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาเลย์ ข องกิ น เล่ น ขบเคี้ ย ว เพลงอาการรั ก เพลง ประกอบละครเรื่ อ ง ธรณี นี่ นี้ ใ ครครอง แล้ ว ก็ มี เ พลง ประกอบโฆษณาอีกหลายเพลงที่ร้องให้กับงานโฆษณา นี่ถ้า ญาญ่าจะหันไปเป็นนักร้องอีกสักอาชีพหนึ่งก็ไม่เบาเหมือน

กันเพราะเท่าที่ฟังน�้ำเสียงของเธอในการร้องเพลงและเป็น เกสต์รับเชิญในคอนเสิร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของ พี่เบิร์ด หรือของเพื่อนซี้ ๔+๑ ของพระเอกวัยรุ่น อย่าง ณเดชน์ บอย-ปกรณ์ เคน-ภุภูมิ หมาก-ปริญและมาริโอ้ เมาเร่อ คอนเสิร์ต ญาญ่าจัมโบ้ คอนเสิร์ต พีทีไอ ฯลฯ ญาญ่าโชว์ความสามารถของเธอให้แฟนๆได้ประทับใจกัน ไม่รู้ลืม แล้วนอกจากนั้น ญาญ่ายังมีผลงานมิวสิกวีดีโอ เพลงอีก ๔-๕ เพลง คือเพลง เพียบเลย ศิลปิน เพลงเด็ก หลังห้อง เพลง หุ่นไม่ให้ ทั้งสามเพลงนี้ศิลปินคนเดียวคือ Mr.D เพลงต่อให้โลกหยุดหมุน ศิลปิน ซีควินท์ อีกเพลง คือเพลง My Bad Habit ศิลปิน ชินวุฒ อินทรคูสินนั่นคือ ผลงานจากการแสดงของญาญ่ า -อุ รั ส ยา เสปอร์ บั น ด์ ขวัญใจของแฟนๆนั่นเอง ส�ำหรับรางวัลแห่งความภูมิใจที่ได้รับมาก็มากมาย ก่ายกองไม่รู้จะเหน็บไว้ตรงส่วนไหนของบ้านแล้วนะเนี่ย เอาตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๓ รางวั ล ดาวรุ ่ ง หญิ ง ยอดนิ ย ม จาก Seventeen Teen Choice Awards ๒๐๑๐ รางวั ล สี สั น บั น เทิ ง อวอร์ ด ๒๕๕๓ สาขา นั ก แสดงดาวรุ ่ ง หญิ ง จากสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ไ ทยที วี สี ช ่ อ ง ๓ปี ๒๕๕๔ รางวั ล ดาวรุ ่ ง หญิ ง ยอดเยี่ ย ม สาขา ละครโทรทัศน์จากละครเรื่อง ดวงในอัคนี จากงานท็อป อวอร์ด ๒๐๑๐ รางวัล Top Talk-Actress ๒๐๑๑ ดาราน�ำแสดง หญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด รางวัลขวัญช่างภาพและสื่อมวลชน ๒๐๑๑ จาก งาน Star Party TV Pool และอีกหลายๆรางวัลที่นับแล้ว ร่วมสามสิบกว่ารางวัลซึ่งยังไม่มีดาราคนไหนท�ำลายสถิติ เธอได้ลงใน พ.ศ.นี้ ก็พอหอมปากหอมคอกับผลงานของ ดาราสาวยอดนิยมที่ชื่อ อุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือญาญ่า ดาราที่คุณรักจับใจไงล่ะค๊า...

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 51


ลานกิจกรรมจิตอาสา โดย : อยู่เย็น

สัมผัส “รักแท้” ณ ค่ายครอบครัว ผูกพันเพื่อไทยใสสะอาด(ปีที่ ๔) ในเช้าตรู่ของวันหยุดสุดสัปดาห์อาจเป็นวันที่หลายๆคนใช้เวลาไปกับการพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวผ่อน คลายในสถานที่ต่างๆ แต่ในเช้าตรู่ของวันหยุดสุดสัปดาห์เดียวกันนั้นมี ๒๕ ครอบครัว ที่ได้มารวมตัวกัน ณ ส�ำนักงา นกพ.นนทบุรี เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายที่มีชื่อว่า “ค่ายครอบครัวผูกพันเพื่อประเทศไทยใสสะอาด” เป็นค่ายที่น้องๆ นักเรียนจะจูงมือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมาท�ำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวันหยุด ซึ่งจัดขึ้นตามแนวคิดของท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ที่ว่า “สิ่งดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัว”

52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ครอบครัวทั้ง ๒๕ ครอบครัวได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ ค�ำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท อันเป็นจุดหมายปลายทางใน ครั้งนี้ เพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงรีสอร์ทธรรมดา แต่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆที่สามารถน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำ วันได้จริง เมื่อเดินทางมาถึงทุกครอบครัวจึงได้เข้าฐานการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนในส่วนต่างๆของโรงแรม เสมือน เป็นการเดินชมบรรยากาศริมแม่น�้ำแควไปในตัว หลังจากนั้นไม่นานจึงเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการต้อนรับจากอาสาสมัคร ข้าราชการรุ่นใหม่ในโครงการระบบ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System) หรือ HiPPS ของส�ำนักงาน ก.พ. และจากส่วนราชการต่างๆซึ่งจะเป็นผู้ดูแลและด�ำเนินกิจกรรมตลอดจนจบค่าย ข้าราชการกลุ่ม HiPPs ได้เริ่มต้นกิจกรรมด้วย “เกมส์ปาลูกบอล” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์เริ่มต้น ระหว่างครอบครัวต่างๆให้ท�ำความรู้จักกันก่อนในเบื้องต้น เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมในช่วงต่อๆ ไป เมื่อเข้าสู่ช่วงพิธีการโดยมีท่านวิชัย ศรีขวัญ (อดีตปลัดกระทรวงมหาไทย)กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และท่านนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการก.พ.กล่าวรายงาน โดยพิธีการด�ำเนิน ไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นตามแบบแผนของกิจกรรม

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 53


หลั ง จากพั ก รั บ ประทานอาหารกลาง วั น เสร็ จ นั ก เรี ย นและครอบครั ว ทั้ ง หมดได้ แ บ่ ง ออกเป็น ๓ กลุ่มเพื่อเข้าฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานปลู ก ข้ า ว ฐานกระดาษรี ไซเคิ ล และฐาน เจลดอกปีป บรรยากาศการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับ ครอบครัวจึงเต็มไปด้วยความสนุกสานและความ อบอุ่นไปพร้อมๆ หลายครอบครัวถึงกับออกปาก ว่า “นานมากแล้วที่ไม่ได้ร่วมท�ำกิจ กรรมกัน ทั้งครอบครัวอย่างนี้” สะท้อนให้เห็นถึงความ ปราถนาที่จะท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้า พร้อมตา แต่ด้วยภาระที่แตกต่างกันไปจึงเหลือ เวลาให้ครอบครัวน้อยลง นับเป็นโอกาสดีที่ครั้ง นี้ได้มีเวลาเหลือเฟือที่จะสนุกสนานไปพร้อมกับ ครอบครัวให้หายคิดถึง

ช่วงค�่ำของวันนั้นเป็นกิจกรรม “แสดงละคร” โดย พี่ๆHiPPs จะ เป็นผู้ให้โจทย์การแสดงของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป ส่วนผู้แสดงนั้นจะเป็น นักเรียนและผู้ปกครองทุกๆกลุ่ม กิจกรรมนี้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียน และผู้ปกครองน�ำเสนอละครได้อย่างน่าสนใจ มีแง่คิดดีๆเกี่ยวกับครอบครัว และปัญหาครอบครัวที่สะท้อนออกมาได้อย่างน่าชื่นชม อีกทั้งยังสามารถเรียก เสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้อีกด้วย

54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เช้าวันรุ่งขึ้นทุกครอบครัวตื่นแต่เช้าอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามาตักบาตรและเตรียมตัวเข้าสู่กิจกรรมหลัก ของค่าย กิจกรรมหลักของค่ายมีชื่อว่า “กิจกรรมครอบครัวผูกพัน” ตามชื่อของค่ายโดยน้องๆนักเรียนทั้งหมดจะ วาดภาพอะไรก็ได้ที่สื่อถึงครอบครัวของตนเอง เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้อธิบายภาพพร้อมบอก ความรู้สึกในใจที่มีต่อคุณคุณแม่และผู้ปกครองอย่างที่ไม่เคยมาก่อน จากนั้นผู้ปกครองก็จะเปิดใจบอกความรู้สึกที่ เก็บไว้แต่ไม่เคยมีโอกาสได้บอกมาก่อนให้ลูกๆได้รับรู้ บรรยากาศกิจกรรมนี้เต็มไปด้วยน�้ำตาแห่งความปลื้มปิติและ ไอรักที่ลอยคละคลุ้งไปทั่วห้องเมื่อนักเรียนและผู้ปกครองได้สวมกอดกันทั้งน�้ำตาหลังจากการเปิดเผยความในใจ เสร็จสิ้น เป็นความรู้สึกที่มิอาจจะหาค�ำบรรยายใดๆได้ ความผูกพันจากหัวใจได้แสดงออกมาให้ครอบครัวได้รับรู้ เพื่อ ที่จะก้าวต่อไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความเข้มแข็งของครอบครัว

อ้อมกอดใดจะอุ่นใจเท่า...อ้อมกอดของครอบครัว...ครอบครัวคือ “รักแท้” ที่สัมผัสได้จริง... ครอบครัวผูกพันเพื่อประเทศไทยใสสะอาด www.ariyaplus.com IS AM ARE : 55


บทความ...พิเศษ

โดย : นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์

อยากสูง อยากเรียนเก่ง อยากฉลาด เด็กไทยต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ?

อยากสูง

ต้องนอนหลับให้เพียงพอ

โดยธรรมชาติเวลานอนหลับสนิท ต่อมใต้สมอง จะหลั่งฮอร์โมนชื่อ growth hormone ที่มีผลท�ำให้ตัวสูง ขึ้น ถ้านอนน้อยฮอร์โมนนี้จะถูกหลั่งออกมาน้อย ส่งผลให้ เด็กไม่สูงเท่าที่ควร ชั่วโมง

• เด็กประถมต้น (อายุ ๖-๘ ปี) ควรนอน ๑๑

จะท�ำให้นอนไม่หลับ เมื่ อ ถึ ง เวลานอนต้ อ งหยุ ด กิ จ กรรมอย่ า งอื่ น ทุกอย่างรวมทั้ง • หยุดคุยโทรศัพท์มือถือ • หยุดเล่นเกมออนไลน์ ใช้อินเตอร์เน็ต • หยุดดูโทรทัศน์ ควรเข้ า นอนและตื่ น นอนให้ เ ป็ น เวลาเดี ย วกั น ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นวันเรียนหรือวันหยุด

• เด็กประถมปลาย (อายุ ๙-๑๑ ปี) ควรนอน อยากสูง ๑๐ ชั่วโมง • รั บ ประทานอาหารที่ มี แ คลเซี ย มสู ง เช่ น • เด็กมัธยมต้น (อายุ ๑๒-๑๔ ปี) ควรนอน ผลิตภัณฑ์นม ปลากรอบ กุ้งแห้ง ผักใบเขียว และเต้าหู้ เด็ก ๙.๒๕ ชั่วโมง ทุกคนรวมทั้งวัยรุ่นต้องดื่มนมทุกวัน เพราะแคลเซียมเป็น • เด็กมัธยมปลาย (อายุ ๑๕-๑๗ ปี) ควรนอน ส่วนประกอบส�ำคัญของกระดูก ๘.๕ ชั่วโมง รวมทั้ง ปวช. • ทุกวันควรรับแสงแดดบ้าง เพื่อให้ผิวหนังสร้าง • ผู้ใหญ่ ควรนอน ๘ ชั่วโมง วิตามินดี เด็กต้องแบ่งเวลาให้เป็น จัดล�ำดับความส�ำคัญควร • รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ในสัดส่วน ท�ำอะไรก่อนหลัง รีบท�ำการบ้านให้เสร็จตั้งแต่หัวค�่ำ และปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ขาดอาหารจนผอม หรือทาน ใกล้ถึงเวลานอนเด็กไม่ควรเล่น ควรผ่อนคลาย มากเกินไปจนอ้วน ท�ำใจให้สบง ไม่กังวล เคร่งเครียด คิดแก้ปัญหาต่างๆเพราะ • หลีกเลี่ยงอาหารเค็มและหวานจัด 56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


• ลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น น�้ำอัดลมสีด�ำ ชา และกาแฟ • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ • ออกก�ำลังกาย และ เล่นกีฬา อย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้กระดูกเติบโตแข็งแรง โดยเฉพาะที่มีการลงน�้ำหนัก เช่น การวิ่ง กระโดดเชือก เทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล แต่ไม่ออกก�ำลังกายภายในเวลา ๓ ชั่วโมงก่อนเข้านอน เพราะจะท�ำให้นอนไม่หลับ

อยากเรียนเก่ง อยากฉลาด

ต้องนอนหลับให้เพียงพอ

การนอนหลั บ ช่ ว ยความจ� ำ ขณะหลั บ สนิ ท สมองท�ำหน้าที่ประมวลสิ่งที่เรียนรู้ และประสบการณ์เก็บ ไว้ในความทรงจ�ำ การนอนไม่พอท�ำให้ผลการเรียนตกต�่ำ เพราะความง่วงจะท�ำให้การรับรู้ ความเข้าใจ สมาธิ การ เรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ การแก้ ป ั ญ หา และความจ� ำ ลดน้ อ ยลง นอกจากนั้นยังท�ำให้อารมณ์รุนแรง พฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด ภูมิต้านทานต�่ำ และเจ็บป่วยง่าย ความง่วง แล้วหลับในขณะท�ำงาน และขับขี่เป็นสาเหตุส�ำคัญของ อุบัติเหตุ ท�ำให้บาดเจ็บพิการหรือตายก่อนวัยอันควร ในกรณีที่เด็กอดนอนหรือนอนไม่พอ โรงเรียน ควรจัดสถานที่สลัว เงียบ อากาศถ่ายเท ไม่ร้อน เพื่อให้เด็ก ได้งีบหลับกลางวันหลังอาหารเที่ยง ๑๐-๑๕ นาที การงีบ หลับจะท�ำให้สมองเด็กสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เรียนรู้ได้ดี และฉลาดขึ้น

สมุด จากอินเตอร์เน็ต จากประสบการณ์ชีวิตจริง รวมทั้ง มีงานอดิเรก เช่น กีฬา ศิลปะ และดนตรี • เรียนรู้วิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง และร่วมมือท�ำกิจกรรมเป็นทีมตั้งแต่เด็กๆ โดยมีผู้ใหญ่ สนับสนุน • การเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน อย่ากังวลจนเกินไป • มีความกตัญญูกตเวที ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ จิตใจโอบอ้อมอารี มีวินัย คุณธรรม และหลีกเลี่ยงอบายมุข • รู ้ จั ก ให้ เสี ย สละ และมี ส ่ ว นร่ ว มบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ต่อสังคม

อยากสูง อยากเรียนเก่ง อยากฉลาด ต้องนอนหลับให้เพียงพอ นอนหลับส�ำคัญต่อสมองและร่างกาย เท่ากับอาหารและการออกก�ำลังกาย

อยากเรียนเก่ง อยากฉลาด

• รับประทานอาหารมื้อเช้าทุกวัน • รั บ ประทานเกลื อ ที่ เ สริ ม ไอโอดี น การขาด ไอโอดีนท�ำให้สมองเติบโตช้าและท�ำงานด้อยกว่าปกติ • ขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียน • มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ลอกงานผู้อื่น • กล้ า ถาม ไม่ อ ายที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ที่ แตกต่าง • รักการอ่านหนังสือที่มีสาระทุกประเภท รวม ทั้งหนังสือพิมพ์ • สนใจเรียนรู้และใช้ภาษาต่างประเทศในการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อ เป็นประตูสู่โลกกว้าง • ติดตามข้อมูลข่าวสาร รักที่จะใฝ่หาความรู้ ตลอดชีวิต • ค้นคว้าหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมจากห้อง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 57


ทุนเรียนฟรี!!กับอาจารย์ชื่อดังใจดี อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ แห่ง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปัญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ต้องมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารย์มหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เป็นห่วงเด็ก ท�ำไมได้เกรดเท่านี้ล่ะลูก ความรักไงที่คุณต้องให้เขา ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว คนที่ให้แต่วิชาการอย่างเดียว ควรจะเรียกตัวเองว่านัก วิชาการ ที่มาสอน อย่าเรียกเลยว่าเป็นครู ครูต้องให้ความรักนักเรียน ต้องมี ความเอื้ออาทรต่อเด็ก ถาม – นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเรียนในห้องเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แล้วมาเจออาจารย์ที่เป็นอย่างอาจารย์ ที่ให้ความรัก ต่อเด็ก อาจารย์ก�ำลังจะสะท้อนใช่ไหมครับว่านี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือการที่ครูให้ความรัก ความเมตตาต่อเด็ก เข้าใจเด็ก ตอบ – ครูไม่เคยสะท้อนหรอกค่ะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไม่คิด หรอกค่ะ ว่าครูทุกคนต้องเป็นแบบครู แต่ครูเพียงแค่อยากจะบอกว่า เด็กหลาย คนเขาขาดความอบอุ่นจากอาจารย์เคยรู้บางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณเป็นแค่นักวิชาการที่มาสอน แล้วคุณก็ชมกันเองให้เป็นอาจารย์ดีเด่น คุณสอนเด็กอยู่ ๔๐ คน แล้วคุณสอนส�ำเร็จอยู่ ๑๐ คน แล้วก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโอ้อวดตลอดเวลา แล้วอีก ๓๐ คนที่เหลือล่ะ เคยดูแลเขาบางหรือเปล่า โทษแต่เด็กที่เรียนเลขไม่รู้เรื่อง แล้ว เคยคิดที่จะไปสอนเขาบ้างหรือเปล่าแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แต่เรียน ไม่รู้เรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม ค�ำพูดของคุณถ้าไปบาดจิตใจเขาให้เป็นแผลลึกๆ อยู่ในใจตั้งแต่ตอนประถม จนเขาไม่ตั้งใจเรียนมา จนถึงมัธยม เคยรู้บ้างไหม ..ว่าเป็นเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษย์ครูสมศรี

“ส�ำหรับเรา ที่ชอบเรียนครูสมศรีไม่ใช่เพราะไม่ชอบร้อง เพลงนะ เราชอบร้องเพลง แต่เราชอบครูสมศรี ครูสมศรีสอนให้ คนเป็นมนุษย์ได้!!” “ Enconcept ครับ มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย ทั้ง Memolody ทั้ง Vocab ทั้ง Grammar ที่ส�ำคัญพี่แนนเป็น อาจารย์ที่ทุ่มเทให้กับการสอนมาก ๆ เลย ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก ที่เรียน Enconcept เลย และจะเรียนต่อไปอีกหลาย ๆ คอร์ส”

กติกาง่ายๆเพื่อการรับทุนเรียนฟรี

ส่งเรื่องราว ‘จิตอาสา’ ในด้านต่างๆ เป็นเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น กลุ่มคณะใดๆ ก็ได้ ที่ ประทับใจ จ�ำนวน 1 หรือ 2 หน้า ขนาด A4 พร้อมรูปถ่าย รับสิทธิ์เรียนฟรี 1 คอร์ส ทันที (วัน เวลา คอร์สใด ที่ ไหน น้องเลือกเรียนเอง) หากน้องๆส่งมาจ�ำนวนมาก ก็ต้องรอคิวกันหน่อยนะค่ะ 58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com ส่งบทความได้ที่ e-mail :news_chae@hotmail.com สอบถามรายได้ที่ 02-983-7312


บ ั ล น ้ ร เ ง อ ่ ื ร เ ง คุยโดยเฟ: ื่อซินแสสะพานด�ำ การท�ำบุญนั้นเราท�ำบุญได้ทุกโอกาสและตลอด เวลา ส�ำหรับตัวผู้เขียนเองไม่อยากจะให้ชาวพุทธเน้นท�ำบุญ เฉพาะเทศกาลแต่อยากให้ชาวพุทธท�ำบุญทุกวัน โดยวิธีการ ท�ำบุญที่เป็นการขัดเกลา ขจัดความเห็นแก่ตัวให้เบาบาง จางหายลงไปบ้างเพราะถ้าจะท�ำให้เจ้าตัวกิเลสนั้นหมดไป เลยคงเป็นได้ยาก บุญที่เราสามารถท�ำได้ตลอดเวลาทุกวัน ไม่ต้องรอถึงวันพระมีอยู่ ๒๐ ข้อง่ายๆดังนี้ ๑.การให้ทาน ประกอบด้วย ให้วัตถุสิ่งของ ให้ ธรรมะ และให้อภัย สังเกตใจทุกครั้งที่มีโอกาสให้ทานว่า ให้ด้วยความเต็มใจ เปี่ยมสุขหรือมีสิ่งใดตกค้างขัดขวางอยู่ บ้าง ก็สลัดออกไป

บุญ ๑๐ ประการ

ท�ำแล้วเสริมดวงชีวิตรุ่งเรือง

๒.การสมาทานศีล คือความตั้งใจที่จะงดเว้นจาก การกระท�ำที่เบียดเบียนตนเอง และเบียดเบียนผู้อื่น เพราะ เห็นโทษของการกระท�ำนั้นๆและเต็มใจสลัดขัดเกลาอย่าง เต็มสติก�ำลัง ๓.การภาวนา คื อ การเฝ้ า ระวั ง รั ก ษาใจมิ ใ ห้ เผลอไผลสร้างตัวตนขึ้นมาก่อทุกข์ เพราะเกิดความรู้สึกตัว ตนครั้งหนึ่ง กระบวนการเกิดทุกข์ยกโขยงมาทั้งขบวน เมื่อ ใจไม่ต้องแบกตัวตน ก็กลายเป็นใจเบา หรือเบาใจนี้แหละ คือใจในขณะที่ว่างจากตัวตน ๔.ความอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงความอ่อน โยนหรือ อ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้คือวิธีการลดตัวตนชนิด หนึ่ง การท�ำบุญที่ง่ายที่สุด ได้ผลมากไม่แพ้วิธีอื่นๆก็คือกา รอ่อน้อมถ่อมตนนี้เอง ๕.เต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อื่ น งานที่ เรี ย กกั น ว่ า งาน อาสาสมัคร ที่คนท�ำกันอยู่โดยทั่วไป หรือ การรวมกลุ่ม กันบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ชุมชนใดๆโดยไม่รับสิ่งใดๆ ตอบแทน ๖.การแสดงธรรม การที่พระสงฆ์แสดงธรรมก็ ดี การที่ใครๆแม้มิใช่เป็นพระสงฆ์แต่มีเจตน์จ�ำนง มีความ ปรารถนาดีในการบอกทางชีวิตดีๆให้แก่เพื่อนผู้ต่าง การชี้ ทางล้วนเป็นการแสดงธรรม ๗.การฟังธรรม การตั้งใจฟังธรรมจากพระสงฆ์ที่ แสดงธรรม การฟังธรรมจากสื่อธรรม เพื่อเพิ่มความรู้ทาง

ชีวิตที่ถูกต้อง ล้วนเป็นการท�ำบุญ ที่จะก่อให้เกิดความ ร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้น ๘.การมอบความดีให้แก่กันและกัน เมื่อได้สร้าง ความดีอย่างใดแล้ว ตั้งใจเผื่อแผ่ความดีนั้นไปให้แก่ผู้อื่น ด้วยการตั้งความปรารถนาดีแก่บุคคล ทั้งที่เป็นที่รักและที่ เคยเกลียดชัง ให้สิ่งเหล่านั้หายขาดเลิกแล้วต่อกัน วางใจ เป็นกลาง ๙.การพลอยยิ น ดี กั บ ผู ้ อื่ น เมื่ อ เห็ น ว่ า พวกเขา ท�ำความดี เป็นการสร้างก�ำลังใจให้แก่สังคม สลายความ อิจฉาจากใจ ไม่ตกนรก นั่งนอนเป็นสุข แค่นั้นก็เห็นสวรรค์ อยู่ตรงหน้า ๑๐.ท�ำความเห็นให้ตรง เมื่อใดใช้ส ติพิจ ารณา กิจกรรมที่ผ่านมาในชีวิตแล้ว ทบทวนว่า สิ่งใดดีควรจะ เพิ่มเติม และหากพบว่าสิ่งใดไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์มีแต่ โทษเจือปน ต้องตัดใจขจัดออกไปอย่างตรงไปตรงมาไม่ ปล่อยให้ค้างคาชีวิต เห็นไหมคะแค่เพียง ๑๐ ข้อปฏิบัติง่ายๆคุณก็ สามารถท�ำบุญได้ทุกวันแล้วค่ะ อย่าลืมท�ำบุญกันทุกวัน นะคะ ขอบคุณข้อมูลจาก Horolive ภาพประกอบจาก Internet ............

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 59


“เล่านิทาน” สู่ความฉลาด ไม่ใช่ยัดเยียด “จินตนาการส�ำเร็จรูป” โดย กรวิก อุนะพ�ำนัก นึกถึงนิทานเก่า ๆ ที่เพิ่งมารู้จักตอนโต หลาย เรื่องนั่งอ่านแล้วใช้จินตนาการแบบเด็ก ๆ วาดภาพเอา เองในอากาศ ไม่มีการคิดเติมแต่งใด ๆ เห็นภาพตามที่อ่าน เท่านั้น ไม่มีอะไรมาบังคับให้คิด ไม่มีกรอบ ไม่มีเสียง มีแต่ ภาพวาดประกอบนิทานเป็นสัญลักษณ์ อ่านไปอ่านมาก็ เพลินจินตนาการดี “นายริชาร์ด วูฟสัน” นักจิตวิทยาเด็ก ผู้ท�ำการ ศึกษาให้กับ Disneys /Pixar World of Cars กล่าวว่า มากกว่าครึ่งของเด็ก ๆ ในวัย ๓-๘ ขวบ บอกว่า ช่วงเวลา ที่คุณพ่อคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังนั้นเป็นช่วงเวลาดีที่พวก เขาชอบมากที่สุด จากผลการส�ำรวจเด็ก ๆ ในอังกฤษที่อายุระหว่าง ๓-๘ ปีจ�ำนวน ๕๐๐ คน แสดงให้เห็นว่า การฟังนิทานเป็น กิจกรรมยามว่างที่โปรดปรานของเด็ก แซงหน้ากิจกรรม บันเทิงอื่น ไม่ว่าจะเป็นการชมโทรทัศน์ หรือเล่นวิดีโอเกม ยิ่งกว่านั้น ๘๒% ของอาสาสมัครยังบอกว่าการฟังนิทาน ก่อนนอนท�ำให้พวกเขาหลับสนิท 60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาเด็กวูฟสัน บอกว่า แม้ จะเป็นเรื่องยากส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่บางคู่ที่อาจไม่มีเวลา เล่านิทานให้ลูก ๆ ฟัง “แต่นี่ถือเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่ ครอบครัวจะได้สร้างสายใยความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้แข็งแกร่ง ที่ส�ำคัญยังเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอันมีต่อ พัฒนาการของลูก” แพทย์เผยการเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่อายุน้อย ๆ จะกระตุ้นไอคิว-อีคิวของเด็กเล็ก น�ำไปสู่การประสบความ ส�ำเร็จในชีวิตการงานและสังคม ระบุผลวิจัยล่าสุดน่าห่วง พบว่าพ่อแม่ไทยยุคใหม่ ๑ ใน ๓ ไม่เคยเล่านิทานให้ลูกฟัง เลยตลอด ๑ เดือน ในขณะที่ “น.พ.ปราชญ์ บุ ณ ยวงศ์ วิ โ รจน์ ” ปลั ด กระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่า การเลี้ยงลูกมีส่วน ส�ำคัญมากในการสร้างไอคิว-อีคิวเด็ก ถึง ๗๐% ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้พ่อแม่เล่านิทานให้ลูก


ฟังตั้งแต่ทารก ตลอดจนสนับสนุนให้พี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก ทั่วประเทศ ๑๗,๐๐๐ แห่ง เล่านิทานให้เด็กฟัง เพื่อสร้าง ไอคิว-อีคิวเด็กไทย เนื่องจากการศึกษาในต่างประเทศซึ่ง เก็บข้อมูลเด็ก ๔๕๐ คนต่อเนื่องนานถึง ๔๐ ปี พบว่าไอ คิวมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับความสามารถในการ ท�ำงานได้ดี ปัจจัยที่สามารถท�ำนายถึงความส�ำเร็จด้านต่าง ๆ ของชีวิตได้ดีกว่ากลับเป็นความสามารถด้านต่าง ๆ ในวัย เด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอคิว เช่น ความสามารถในการจัดการ กับความผิดหวัง การควบคุมอารมณ์และการเข้ากับบุคคล อื่น ๆ ได้ดี ซึ่งหมายถึง “อีคิว” นั่นเอง เชื่อแล้วว่าการเล่านิทานดีต่อเด็กอายุตั้งแต่ ๓ ขวบยังไง มันช่วยเปิดโลกจินตนาการให้แก่เด็กได้ มีแค่ เสียงพูดเล่าให้เขาฟังเท่านั้น อย่างอื่นปล่อยเขาเดินทางไป กับจินตนาการของเขาเอง และขอย�้ำว่าไม่ต้องไปแนะน�ำ หรือเติมแต่งอะไรให้แก่จินตนาการของเขา ไม่งั้นแล้วความ หวังดีของพ่อแม่อาจกลายเป็นไฟเผาจินตนาการของลูก ให้มอดลงไปได้ เป็นต้นว่า กระต่ายกับเต่าก�ำลังวิ่งแข่งกัน ตามภาพประกอบก็เป็นกระต่ายกับเต่าก�ำลังวิ่งเฉย ๆ แต่ จะวิ่งในรูปแบบไหน วิ่งอย่างไร ปล่อยให้เด็กเห็นเป็นภาพ ของเขาเอง นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในกลุ่มที่จบปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์ ๘๐ คน ตั้งแต่ตอนที่ยังศึกษาอยู่จนถึง บั้นปลายชีวิตในวัย ๗๐ ปี พบว่าความสามารถทางด้าน อารมณ์และสังคมมีส่วนท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จในวิชาชีพ และมีชื่อเสียงมากกว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือ ไอคิวถึง ๔ เท่า หลายคนซื้ อ ดี วี ดี ก าร์ ตู น ให้ ลู ก ดู หรื อ ปล่ อ ยให้ นั่งดูโทรทัศน์เพราะคิดว่าดีกว่ามานั่งเล่านิทาน แถมได้ทั้ง ภาพและเสียง และความสนุกสนานก็มากกว่าด้วย จริง ๆ เรื่องนี้ถูกน�ำมาอธิบายอย่างเป็นทางการหลายครั้งแล้ว ว่า โทรทัศน์นั้นเป็นตัวท�ำลายจิตนาการเด็กโดยตรง เด็กจะ เชื่อและคล้อยตามสิ่งที่เขาสัมผัสอยู่ตรงหน้าทั้งภาพและ เสียง เป็นเสมือนจินตนาการส�ำเร็จรูปส�ำหรับเด็กที่ใช้เงิน ซื้อได้ สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้เด็กใช้จินตนาการไม่เป็น ไม่คุ้น

เคย มองภาพไม่ออก ต้องเห็นตัวอย่างก่อนและขาดความ มั่นใจในที่สุด จากการศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารเล่ า นิ ท านของ ครอบครัวไทย พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างน่าห่วง ในช่วง ๒ ปีมานี้ พ่อแม่มีเวลาเล่านิทานให้ลูกฟังทุกวันไม่ถึง ๕๐% เนื่องจากต้องท�ำงานนอกบ้าน ผู้เล่านิทานส่วนใหญ่เป็นแม่ มากกว่าพ่อ วิธีการเล่า ๔๑% จะอ่านนิทานให้ลูกฟัง มีเพียง ๑ ใน ๖ ที่ใช้อุปกรณ์และแสดงท่าทางประกอบการเล่า นิทานที่นิยมเล่ามากที่สุด ได้แก่ นิทานพื้นบ้าน รองลงมา คือนิทานสอนคติธรรม นิทานนานาชาติ และการ์ตูน ส่วน ประโยชน์ของการเล่านิทาน พ่อแม่ ๒๘% บอกว่าท�ำให้ ลูกมีสมาธิดี รองลงมาคือสร้างความผูกพันพ่อแม่ลูก ท�ำให้ เด็กมีจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเด็กได้คติ เตือนใจ ส�ำหรับพ่อแม่ที่ไม่ถนัดเล่านิทานให้ลูกฟังก็ไม่ใช่ เรื่องใหญ่อะไร สิ่งส�ำคัญคือการพูดคุยกับลูกให้มาก ๆ ก็ ทดแทนการเล่านิทานได้ เด็กอายุ ๓ ขวบเมื่อไหร่เขาจะ ซึมซับไปเสียทุกอย่างที่ผ่านเขามาในระบบสัมผัส พูดอะไร กับเขา ท�ำอะไรให้เขาเห็น หยิบยื่นอะไรให้เขาก็ควรคัดกรอง ให้ดี อย่าให้เขาต้องพึ่งพาจินตนาการส�ำเร็จรูปไปจนโตเลย เด็กที่ฟังหรืออ่านนิทานบ่อย ๆ จะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเมื่อ เทียบกับเด็กที่ไม่ค่อยได้ฟัง หรือไม่ค่อยได้คุยกับพ่อแม่ การเล่านิทานยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 61


เล่ากับเด็ก สร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้เด็ก กล้าแสดง ความคิดเห็น มีสมาธิ ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของไอคิว หรือความฉลาดทางปัญญา นิทานยังเป็นการขยายเรื่องที่ เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ช่วยสร้างความฉลาดทาง อารมณ์หรืออีคิวให้เด็กอยู่ในสังคมได้ เหล่านี้แหละ...ช่วยเพิ่มพูนความฉลาดให้ลูกได้ อย่างน้อยความคิดสร้างสรรค์ของเขาก็ยังมีทางให้เดินต่อ ไปไม่รู้จบ ไม่มีอะไรขวางกั้นตั้งแต่เด็ก เมื่อเขาเติบโตในโลก ของการท�ำงานเขาก็จะพกพาสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปด้วย ใครที่ ไม่ชอบเอาจินตนาการของตัวเองออกมาใช้บ้างเลยเพราะ คิดว่าเราเป็นคนจินตนาการไม่เก่ง ก็เท่ากับว่าคุณก�ำลัง ปิดพื้นที่อิสระอย่างแท้จริงของคุณให้แคบลง แคบลง จน วันหนึ่งมันอาจไม่มีเหลืออยู่เลยก็ได้ เสี ย งช้ า งที่ เ ด็ ก ได้ ยิ น มั น อาจเป็ น แมลงปอปี ก บาง ๆ ในมโนภาพของเขาก็เป็นได้ ไหน ๆ เขาเกิดมาแล้ว เขาก็ควรมีจินตนาการเป็นของตนเองไม่ใช่หรือ บางทีเรา คิดแทนเด็กวางแผนให้เด็กไปเสียทุกเรื่อง แต่อย่าลืมว่า จินตนาการเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง หากขาดสิ่งนี้ไป คนกับหุ่นยนต์ก็คงจะมีอะไรที่เหมือนกัน มากขึ้นซินะ

เล่านิทานให้หนูฟังหน่อย

พ่อแม่ไม่ต้องกังวลว่านิทานที่ตนเล่านั้นจะต้อง เหมือนกับนิทานทั่วไปทั้งหมด บางทีอาจเป็นเรื่องราวที่ 62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ตนประสบพบเจอมาเป็นอุทาหรณ์หรือคติสอนใจแก่ตนเอง และเด็กได้ ก็สามารถน�ำมาดัดแปลงถ่ายทอดเป็นนิทานให้ เด็กฟังได้ เป็นการประหยัดงบไปในตัว เอาหละ...ลองมาดัดแปลงเพลงบางบทที่หลายคน เคยได้ยินมาเป็นนิทานเพื่อเด็กกันดีกว่า เรื่องมีอยู่ว่า...มีเจ้ากระต่ายสีขาวสะอาดตัวหนึ่ง มันเดินลงมาจากภูเขาสูงเสียดฟ้าที่มีเมฆหมอกลอยอบอวล เต็มไปหมด เพื่อลงมาดื่มน�้ำในล�ำธาร ในขณะที่มันก�ำลังดื่ม น�้ำใสเห็นพื้นข้างล่างนั่น มันก็พบเต่าน้อยตัวหนึ่งนอนแช่ใน ธารน�้ำอย่างเพลิดเพลิน มันจึงถามเต่าน้อยว่า “เจ้าเต่าน้อย เจ้าสามารถขึ้นมาบนบกเหมือนอย่างข้าได้ไหม” เต่าน้อย โผล่หน้าขึ้นเหนือน�้ำแล้วพูดว่า “ได้สิ ข้าสามารถอยู่ได้ทั้ง ในน�้ำและบนบก” เต่าน้อยตอบด้วยรอยยิ้มไมตรี เจ้ากระต่ายได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกอิจฉาเต่าน้อย ที่


ตนเองไม่สามารถลงไปแช่น�้ำอย่างเต่าน้อยได้ จึงพูดขึ้น ด้วยความเจ้าเล่ห์ว่า “เจ้าเต่าน้อย หากเจ้าขึ้นมาบนบก ได้จริง เจ้ามาวิ่งแข่งกับข้าดูไหม ใครขึ้นไปถึงยอดภูเขา ก่อนเป็นผู้ชนะ” “ได้ สิ ข้ า จะเอาชนะเจ้ า ให้ จ นได้ ” เต่ า น้ อ ย รั บ ปากลงแข่ ง เจ้ า กระต่ า ยนึ ก หั ว เราะในใจว่ า เต่ า น้ อ ย ต้วมเตี้ยมนี่ช่างโง่เหลือเกิน “มันจะชนะข้าได้ยังไง” เจ้า กระต่ายนึกข�ำ กระต่ายขาววิ่งน�ำหน้าเต่าน้อยจนเกือบจะถึงยอด เขาแล้ว มันหันไปมอง...เต่าน้อยยังเดินต้วมเตี้ยมอยู่ไม่ไกล จากล�ำธารนั้นเลย มันนึกข�ำเต่าน้อยขึ้นมาอีกครา และหยุด พักอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ มีสายลมพัดเย็นสบาย มันนึกในใจ ว่า “กว่าเจ้าเต่าน้อยจะคลานมาถึงก็คงอีกนาน” กระต่าย เจ้าเล่ห์เผลอประมาท มันหลับไปใต้โคนต้นไม้ใหญ่ เต่าน้อย เดินไม่หยุดเป็นเวลานานด้วยความพากเพียรและมุ่งมั่นที่ จะไม่ยอมแพ้เจ้ากระต่ายง่าย ๆ ในที่สุดมันก็ถึงเส้นชัยก่อน เจ้ากระต่ายได้จนส�ำเร็จ เจ้ากระต่ายตื่นขึ้นมาโวยวายไม่ยอมรับความพ่าย แพ้ครั้งนี้ มันพาลเอ่ยขึ้นว่า “เจ้าเต่าขึ้โกง ข้าดื่มน�้ำที่เจ้า อาศัยอยู่ ท�ำให้ข้าง่วงและหลับไป” ทันใดนั้น เจ้านกแสง ตะวันตัวสีเหลืองบินผ่านมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด มันจึงส่ง

เสียงเจรจาขึ้นว่า “ท�ำไมพวกเจ้าต้องเกิดมาเพื่อแข่งขัน ด้วยเล่า ท�ำไมไม่ร่วมกันสู่เส้นชัย พวกเจ้าเป็นเพื่อนร่วม ป่ากันมิใช่หรือ” เต่าน้อยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ ปลุกเจ้ากระต่ายเพื่อนร่วมป่าให้ตื่นขึ้นเพื่อเดินไปถึงยอด ภูเขาพร้อมกัน มันเอ่ยกับเจ้ากระต่ายว่า “ข้าขอโทษที่ ปล่อยให้เจ้าหลับ ข้านี้เห็นแก่ตัวจริง ๆ เลย” เจ้ากระต่าย ยิ้มให้เต่าน้อยอย่างซาบซึ้งน�้ำใจ มันพูดกับเต่าน้อยว่า “ข้า ก็ขอโทษเจ้าเช่นกันที่ข้าดูถูกเจ้า ต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกัน เถอะ ข้าจะไม่ว่ิงแข่งกับใครอีกแล้ว” และเจ้ากระต่ายขาว กับเต่าน้อยก็เป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันอยู่ในป่าใหญ่ อย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แท้จริงแล้วคนเราไม่ได้ เกิดมาเพื่อแข่งขันกันเลย แต่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือพึ่งพา อาศัยกันต่างหาก เป็นสิ่งที่มั่นคงยืนนานที่สุด ที่เล่ามานี้เป็นนิทานดัดแปลงมาจากบทเพลงของ วง “คาราวาน” มีชื่อเพลงว่า “กระต่ายกับเต่าและเจ้านก แสงตะวัน” แต่งโดย สุรชัย จันทิมาธร หรือหงา คาราวาน ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่สะท้อนสังคมไว้ลวดลายสวยงามและ ชั ด เจนช่ ว งยุ ค ก่ อ น เป็ น อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง สามารถน� ำ ไป ถ่ายทอดเป็นนิทานในแบบของตัวเองได้เพื่อพัฒนาการของ เด็ก ซึ่งมีคุณค่าแบบไทย ๆ และได้ประโยชน์ไม่แพ้นิทาน ของต่างประเทศเลย ขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จาก http://www.cha-lad. com

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 63


y Hour Hโดยe:aคนรัltกhสุขภาพ

เทคนิคฝึกสมองให้ฉลาดอยู่เสมอ ๑. จิบน�้ำบ่อยๆ (Drink water very often) เป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุด ๆ ท�ำให้สมองมี Mental Imagery สมองประกอบด้วยน�้ำ ๘๕ % เชลล์ สมอง ก็เหมือนต้นไม้ที่ สามารถจินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ( ถ้า ต้องการน�้ำหล่อเลี้ยง ถ้าไม่มีน�้ำ ต้นไม้ก็เหี่ยว ถ้าไม่อยากให้ ท�ำไม่ได้ตอนเช้า ) ให้หัดท�ำก่อนนอนทุกวัน เชลล์สมองเหี่ยว ซึ่งส่งผลให้การส่งข้อมูลช้า กลายเป็นคน คิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออก แต่ละวันจึงควรดื่มน�้ำบ่อย ๆ ๒. กินไขมันดี (Enjoy good Omega 3) คน ไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมัน ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีไขมันดีไป ทดแทนส่ ว นที่ สึ ก หรอ แนะน� ำ ให้ กิ น ไขมั น ดี ร ะหว่ า งวั น จ�ำพวกน�้ำมันปลา สารสกัดใบแปะก๊วยปลาที่มีไขมันดีอย่าง ปลาแซลมอน นมถั่วเหลือง วิตามินรวม น�้ำมันพริมโรสเป็น น�้ำมันดี ที่ท�ำให้เชลล์ชุ่มน�้ำ ส่วนวิตามินซีกินแล้วสดชื่น ๓. นั่งสมาธิวันละ ๑๒ นาที (Meditation 12 min a day) หลังจากตื่นนอนแล้ว ให้ตั้งสติและนั่งสมาธิทุกเช้า วันละ ๑๒ นาที เพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่น Theta ซึ่ง 64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


๔. ใส่ความตั้งใจ (Program the brain: have specific intention) การตั้งใจในสิ่งใดก็ตาม เหมือนการ โปรแกรมสมองว่านี่คือสิ่งที่ต้องเกิด ระหว่างวันสมองจะ ปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้น ท�ำให้ประสบความ ส�ำเร็จในสิ่งต่าง ๆ เพราะสมองไม่แยกระหว่างสิ่งที่ท�ำจริง กับสิ่งที่คิดขึ้น ทั้งสองอย่างจึงเป็นเสมือนสิ่งเดียวกัน ๕. หัวเราะและยิ้มบ่อยๆ (Laugh and Smile) ทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะ จะมีสารเอ็นโดรฟินซึ่งเป็นสาร แห่งความสุข หลั่งออกมาเท่ากับเป็นการกระตุ้น ให้มีความ อยากรักและหวังดีต่อคนอื่นไปเรื่อยๆ

คนอื่น โกรธตัวเอง ท�ำให้เปลืองพลังงานสมอง การให้อภัย ตัวเอง เป็นการลดภาระของสมอง ๘. เขี ย นบั น ทึ ก Graceful Journal (Write graceful journal, good things in life every day) ฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละวันลงในสมุดบันทึก เช่น ขอบคุณที่มี ครอบครัวที่ดี ขอบคุณที่มีสุขภาพที่ดี ขอบคุณที่มีอาชีพที่ท�ำให้มีความสุข เป็นต้น เพราะการ เขียนเรื่องดีๆ ท�ำให้สมองคิดเชิงบวก พร้อมกับหลั่งสาร เคมีที่ดีออกมา ช่วยให้หลับฝันดี ตื่นมาท�ำสมาธิได้ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์ ๙. ฝึ ก หายใจลึ ก ๆ (Deep breath) สมองใช้ ออกซิเจน ๒๐.๒๕% ของออกซิเจน ที่เข้าสู่ร่างกาย การฝึก หายใจเข้าลึก ๆ จึงเป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมอง ควร นั่งหลังตรงเพื่อให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น ถ้านั่ง ท�ำงานนาน ๆ อาจหาเวลายืนหรือเดินยึดเส้นยืดสายเพื่อให้ ปอดขยายใหญ่ สามารถหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดได้เพิ่ม ขึ้นอีก ๒๐% การมีสมองที่ดีก็เหมือนทักษะทุกอย่างในโลก ที่เรียนรู้ได้ แต่จะเก่งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ถ้าเรา ดูแลและฝึกฝนสมองให้ดี คุณภาพชีวิตก็จะดีตาม

๖. เรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ทุ ก วั น (Learn new thing everyday) สิ่งใหม่ในที่นี้หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจ�ำวัน เช่น กินอาหารร้านใหม่ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ อ่านหนังสือเล่มใหม่ คุยกับเพื่อนร่วมงานและเรียนรู้วิธีการ ท�ำงานของเขา เป็นต้น เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ท�ำให้สมอง หลั่งสารเอ็นโดรฟิน และโดปามีน ซึ่งเป็นสารแห่งการเรียน รู้ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และ สร้างสรรค์ ไปเรื่อยๆ เมื่อมี ความสุขก็ท�ำให้มีความคิดสร้างสรรค์ ๗. ให้ อ ภั ย ตั ว เองทุ ก วั น (Forgive yourself, reduce brain stress) ขณะที่การไม่ให้อภัยตัวเอง โกรธ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 65


เรื่องราวรอบตัว หมอสารภี

Kid Therapy

ใช้เจ้าตัวเล็กท�ำให้ผู้สูงอายุในบ้านมีความสุขและอายุยืน ถ้าเรามีผใู้ หญ่อยูใ่ นบ้าน เราสามารถช่วยกระตุน้ ให้ผสู้ งู วัยในบ้านเรามีความสุข โดยใช้เจ้าตัว เล็กของเราเป็นสือ่ ดูแลหัวใจของท่าน ให้มชี วี ติ ชีวา และหายเจ็บไข้ได้ปว่ ยได้อกี ต่างหาก ด้วยวิธงี า่ ยๆ ที่คนเป็นพ่อแม่ควรปลูกฝังลูกๆ ของเราตั้งแต่เล็ก ๑.โอบกอด หรือหอมแก้มท่านเท่านั้น ก็สามารถ เพิ่มรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้ปู่...ย่าตายาย ได้สุดแสน วิเศษ ถ้าจะเพิ่มบอกรักเข้าไปด้วย รับรองหัวใจของท่าน พองโตสุดๆ ๒.บีบนวด ลองให้เจ้าตัวเล็กบีบนวดตามไหล่หรือ แขนขาสิคะ ปกติผู้สูงวัยมักมีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยสารพัด อยู่แล้ว ถ้ามีมือน้อยๆ ของหลานมาบีบนวดล่ะก็ อาการ ปวดเมื่อยจะหายไปในบัดดล เพราะหัวใจเต็มอิ่มนั่นเอง ๓.อ่านหนังสือ ถ้าเจ้าจอมซนอ่านหนังสือได้แล้ว เรียกลูกมาอ่านหนังสือให้ท่านฟัง แม้จะอ่านตะกุกตะกัก ไปบ้าง แต่เนื้อหาไม่ส�ำคัญเท่าความตั้งใจ และความรักที่ หลานมีให้ อ่านเท่าไรก็ไม่เบื่อค่ะ ๔.ไปวัดท�ำบุญ ปกติผู้สูงวัยมักชอบไปวัดอยู่แล้ว ก็ให้หลานไปด้วย อาจถือโอกาสให้ช่วยจัดเตรียมอาหาร ด้วย เท่ากับเป็นการปลูกฝังเรื่องท�ำบุญให้กับลูกด้วยอีก ต่างหาก ๕.ท� ำ อาหาร คุ ณ อาจชวนลู ก เข้ า ครั ว เพื่ อ ท� ำ 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

อาหารจานอร่อยให้ปู่ย่าตายายรับประทานอาหาร เพียงแค่ ให้ลูกเป็นผู้ช่วยปรุงอาหารจานอร่อย หรือเป็นผู้จัดอาหาร ใส่จานเพื่อเสิร์ฟให้ท่านก็ดีใจเป็นที่สุดแล้ว ๖.ประดิษฐ์สิ่งของ เช่น ท�ำการ์ดสวยๆ อวยพร ปู่ย่าตายายในเทศกาลพิเศษ อาจชวนลูกประดิษฐ์ สิ่งของ ที่มีอยู่ในบ้านมาท�ำกรอบรูป หรือจะใช้รูปภาพของจริง ของครอบครัวที่มีรูปปู่ย่าตายายมาแปะลงกระดาษ หรือ วาดรูประบายสีเอง รับประกันรอยยิ้มชื่นบานของปู่ย่าตา ยายได้เลย โดย สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 67


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

ย ั ล า ย ท ิ ว ส ร น โ ิ ช น ย ี โรงเร ปุณยนุช มิ่งมงคลมิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยอมเหนื่อยพระ วรกายจนถึงปัจจุบัน ทรงพระประชวรเพราะท�ำงานหนักเพื่อ คนไทย และทรงพระด�ำริทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทย ได้ใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ตัวดิฉันไม่สามารถตอบแทน พระองค์ได้นอกจากการไปลงนามถวายพระพรให้พระองค์ ดิฉันตั้งมั่นใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อพระองค์ค่ะ

จินต์จุฑา ธนพรชัยสิทธิ์

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาน ขอให้ ท่านมีความสุขมากๆค่ะ อยากให้ท่านอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ท่านเป็นพ่อหลวงของเราที่มีความเมตตาใจดี หนูรักในหลวง ค่ะ

68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ศศิประภา เลิศรัตนถาวร

เราเทิดทูนเหมือนพ่อแห่งแผ่นดิน ท่านท�ำเพื่อคนไทยมา โดยตลอด ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ดิฉัน จะท�ำดีเพื่อพ่อ ท�ำเพื่อสังคมที่เราอยู่ให้ดีขึ้นค่ะ


ความรู้สึกที่มีต่อ“ในหลวง” อทิตยา เวียงสีมา

ในหลวงได้ท�ำให้เราเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงมากยิ่งขึ้น ท่านท�ำให้พวกเรารู้จักการใช้อย่างประหยัดและ คุ้มค่า เราควรน�ำแนวทางนี้มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันของพวกเรา เพื่อชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อภิญญา เทพนอก

ได้เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้ เราสามารถน�ำไปปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต ช่วยครอบครัวในการ ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีเงินเก็บในยามฉุกเฉิน

รพีพรรณ รามณรงค์

รู้สึกดีใจที่เรามีในหลวงที่ทรงเป็นพระราชาที่ดี มีความ เมตตา และทรงคิดถึงประชาชนทุกคน ทรงคิดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างประหยัด และอยู่ดีกินดี พอเพียงในสิ่งที่ตนมี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 69


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

ศุภมงคล เอี่ยมสกนธ์

รู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และปลาบปลื้มในหลวง ที่ทรงน�ำแนวทางให้ประเทศเจริญและท�ำให้ประชาชนมีการ พัฒนาตลอดเวลา เป็นกษัตริย์ที่ดีของประเทศไทย ทรงพระ เจริญครับ

สิริโสภา สีสด

รู้สึกดีใจที่เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมี ได้มีพระมหา กษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ ดังค�ำสอนที่ท่านคอยบอกอยู่ เสมอว่า “ให้เราพอเพียง” แค่ค�ำว่าพอเพียงก็สามารถท�ำให้ ชีวิตของเราค้นพบความสุขได้อย่างแท้จริง

70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ศศิประภา เลิศรัตนถาวร

ความรู้สึกต่อพ่อหลวงนั้นมีมากมาย เพราะท่านได้ท�ำ ประโยชน์ให้พวกเรา ความรู้สึกของพวกเราก็คงไม่ต่างกัน มีเพียง ความชื่นชมและรักต่อพ่อหลวง ส่วนตัวคิดว่า ประเทศไทยโชคดีที่ มีในหลวง และเชื่อว่าไม่ว่าใครๆก็ซาบซึ้งในพระคุณของท่าน เช่น เดียวกัน


นิศมา กุมาร

รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้อยู่บนแผ่นดินไทย ทุกสิ่งทุก อย่างที่ในหลวงท�ำก็เพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้อยู่อย่าง สงบสุข ท่านเป็นตัวอย่างให้คนไทยในทุกระดับ เป็นตัวอย่าง ของความพอเพียงให้คนไทยได้เอาแบบอย่าง ท่านเป็นเหมือนครู และเป็นพ่อหลวงของชาวไทยจริงๆ

พัทรวัชร เลิศฤทธิ์

พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นเสาหลักของ ประเทศไทย ทรงช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ไม่ทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะ อยู่ไกลหรือใกล้ก็ทรงเดินทางไปช่วยเหลือ เพราะรู้ว่า ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงพระองค์ได้ ผมภูมิใจจริงๆที่มี ในหลวง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 71


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

) ใน ย อ ้ น ด ั (ว ์ น ฒ ั าพ ย ท ิ ว ร ก ง ั ป ี ฑ น ย ี โรงเร ในพระราชูปถัมภ์ฯ สุชัญญา แพงแสน

เพราะพระองค์นั้นรักเรามาก พระองค์ยอมเหนื่อย เพื่อเรา ท�ำเพื่อเรามากกว่าท�ำเพื่อตัวท่านเอง พระองค์ไม่เคย ท้อถอย ไปจนถึงทุกที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ และพระองค์ ไม่เคยทิ้งประชาชนแม้จะเหนื่อยล�ำบากแค่ไหน

พวงเพ็ชร รัตนางาม

เพราะพระองค์เป็นพ่อของแผ่นดิน มีความรักต่อ ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเหนือ ใต้ ออก ตก ท่านช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง และพระองค์ยังเห็นความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นส�ำคัญ และยังทรงมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ ประชาชนทุกคนน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันด้วยค่ะ

72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

อรุณี ศรีกัน

พระองค์ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน ทรงท�ำให้ ประชาชนชาวไทยมีผืนดินท�ำมาหากิน และทรงสอนให้คนไทยอยู่ อย่างพอเพียงและพอประมาณ “ถ้าไม่มีพระองค์ก็คงไม่มีวันนี้”


ท�ำไมเราจึงรักในหลวง สุมิตรา วิเศษวงษา

พ่อหลวงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินไทย ท่านท�ำอะไรให้กับประเทศไทย เยอะแยะมากมาย ท่านเหนื่อยท่านก็ไม่เคยบ่น ท่านเป็นหัวใจของ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

กชกร ทองคุ้ม

ในหลวงเป็นพ่อหลวงของเรา ท่านท�ำงานเหนื่อยยากเพื่อ ประชาชน เพื่อประเทศชาติของเรา และท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อคนไทย เราจึงรักในหลวงและจะเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงของ เรา เพื่อให้ประเทศไทยสงบสุขน่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไป

ธิดารัตน์ ศรดอก

เพราะในหลวงเป็นพ่อหลวงที่ดีของประเทศไทย ท่าน คอยช่วยเหลือราษฎรที่ตกทุกข์ได้ยาก คอยช่วยเหลือในทุกๆด้าน ท่านคอยดูแลให้ความรักแก่ประชาชนทุกคน ท่านไม่เคยคดโกง ประเทศชาติ ความดีของท่านนี้หาใดเปรียบมิได้ เพราะอย่างนี้ฉัน จึงรักในหลวงค่ะ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 73


กมลพร หมื่นอินทร์

เพราะท่านท�ำงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยไม่เคยบ่นสัก ค�ำ เพราะท่านต้องการเห็นประชาชนคนไทยมีความสุข และค�ำพูดหนึ่ง ที่ว่า “เรากินข้าวกล้องทุกวัน นั่นก็แสดงว่าเราก็เป็นคนจนเหมือนกัน เพราะข้าวกล้องนั้นเป็นข้าวของคนจน” เพราะค�ำพูดนี้เองที่ท�ำให้ฉันรัก ในหลวงมาก

ชุติกาญจน์ สุรกิจ

เพราะท่านเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างส�ำหรับประชาชน คนไทย ท่านท�ำงานเพื่อประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันท่านมีพระชนมายุมากแล้วแต่ท่านก็รักและห่วงใย ประชาชนคนไทยตลอดเวลา

สุรีรัตน์ นามเรือง

เพราะในหลวงทรงเป็นเสมือนพ่อคนหนึ่งที่สามารถท�ำให้ เราได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากท่านก็สามารถ ท�ำให้พวกเราทุกคนได้ ท่านไม่เคยบ่นเลยแม้จะเหนื่อยแค่ไหน ดิฉันเป็นประชาชนคนหนึ่งที่รักท่านมากและจะรักตลอดไป

74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


รัชฎาภรณ์ ล้อมไธสง

เพราะท่านทรงท�ำเพื่อประชาชนทุกคนในประเทศ และทรง ท�ำงานทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข และ ท่านสอนให้ประชาชนรู้จักเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้รู้จักกินรู้จักใช้ อย่างมีคุณค่าและรู้จักประหยัดอดออม

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 75


Tourist Guide โดย : Mr.freedom

อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีพื้นที่ ครอบคลุ ม ท้ อ งที่ อ� ำ เภอภู เ รื อ และ อ�ำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตด้าน ทิ ศ เหนื อ อยู ่ ติ ด กั บ ประเทศลาว รู ป พรรณสั น ฐานของภู เรื อ มี รู ป ร่ า ง ลักษณะเหมือนเรือใหญ่ บนยอดดอยสูงเป็นภูผา สี สั น สะดุ ด ตาหิ น บาง ก้ อ นมี ลั ก ษณะเหมื อ น ถู ก ปั ้ น แต่ ง ไว้ ชาวบ้ า น เรี ย กว่ า “กว้ า นสมอ” โดยรอบๆ จะเห็ น ยอด ดอยเป็ นขุนเขาน้อยใหญ่ ใกล้ เ คี ย งเป็ น ฝ้ า ขาวด้ ว ย ละอองน�้ำ หมอก ปกคลุมไว้ ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๒๐.๘๔ ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ อธิบดีกรม ป่ า ไม้ เดิ น ทางมาราชการที่ อุ ท ยาน 76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แห่งชาติภูกระดึง นายสุจินต์ เพชรดี ปลัดจังหวัดเลย ได้ให้ความเห็นว่า ควร ส่ ง เสริ ม ป่ า ภู เรื อ ให้ เ ป็ น สถานที่ ท ่ อ ง เที่ยวของจังหวัด จากนั้นจังหวัดเลยจึง

ให้ทางอ�ำเภอภูเรือส�ำรวจพื้นที่ป่าภูเรือ ซึ่งอ�ำเภอภูเรือได้รายงานถึงจังหวัดเลย ว่า พื้นที่ป่าภูเรือมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่สวยงามส�ำคัญหลายแห่ง เช่น ป่า ไม้ น�้ำตก ทิวทัศน์ เหมาะที่จะจัดตั้ง เป็นอุทยานแห่งชาติได้ กองอุทยาน แห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ ไปท� ำ การส� ำ รวจหาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น


ของป่าภูเรือ ท้องที่อ�ำเภอภูเรือและ อ� ำ เภอท่ า ลี่ จั ง หวั ด เลย ปรากฏว่ า ป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าหมายเลข ๒๓ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ให้รักษาไว้ให้เป็น ป่าถาวรของชาติ พื้ น ที่ ป ่ า ภู เรื อ ประกอบด้ ว ย ทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูป ต่างๆ น่าพิศวงสลับกับที่ราบเป็นบาง ส่วน สาเหตุที่ขนานนามว่า “ภูเรือ” เพราะมี ภู เขาลู ก หนึ่ ง มี ช ะโงกผายื่ น ออกมาดูคล้ายส�ำเภาใหญ่ และที่ราบ บนยอดเขามี ลั ก ษณะคล้ า ยท้ อ งเรื อ ตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ท่ีสวย งาม เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยาน แห่งชาติ กองอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กรม ป่ า ไม้ ได้ น� ำ เสนอคณะกรรมการ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี ม ติ ใ นการ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ เห็ น ชอบให้ ก� ำ หนดพื้ น ที่ ป ่ า ดั ง กล่ า ว เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ โดยได้ มี พ ระ ราชกฤษฎี ก าก� ำ หนดบริ เ วณที่ ดิ น ป่ า ภู เรื อ ในท้ อ งที่ ต� ำ บลอาฮี ต� ำ บล ท่าลี่ อ�ำเภอท่าลี่ และต�ำบลลาดค่าง ต�ำบลหนองบัว ต�ำบลร่องจิก อ�ำเภอ ภู เ รื อ จั ง หวั ด เลย ให้ เ ป็ น อุ ท ยาน

แห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ใน ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ๙๖ ตอนที่ ๑๒๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สามารถติ ด ต่ อ สอบถาม ข้อมูลภายในอุทยานได้ที่ เบอร์ : ๐๘๘-๕๐๙-๕๒๙๙ และ ๐๘๗-๘๒๑-๕๐๐๙ ส�ำหรับเบอร์โทร ของส� ำ นั ก งานอาจติ ด ต่ อ ไม่ ส ะดวก เนื่ อ งจากท้ อ งฟ้ า ไม่ เ ปิ ด และมี เ มฆ หมอกปกคลุม

ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับ ซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายเป็น ส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิต สลั บ กั น ไป ลั ก ษณะเช่ น นี้ จึ ง ท� ำ ให้ มี ที่ราบสูงสลับกับ ยอดเขาสูงทั่วไป มี ยอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความ ลักษณะภูมิประเทศ อุ ท ยาน แห่ ง ชาติ ภู เรื อ มี สูงถึง ๑,๓๖๕ เมตรจากระดับน�้ำทะเล ปานกลาง ยั ง มี ย อดเขาที่ ส� ำ คั ญ คื อ ยอดเขาภูสัน มีความสูง ๑,๐๓๕ เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง และยอด ภูกุ มีความสูง ๑,๐๐๐ เมตรจากระดับ น�้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเช่นนี้เองจึง เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารที่ส�ำคัญก่อให้ เกิดล�ำธารหลายสาย เช่น ห้วยน�้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเถียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิด ของน�้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง

ลักษณะภูมิอากาศ

ด้วยอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ ที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศ หนาวเย็นที่สุดของประเทศไทย และ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 77


อยู่บนยอดเขาสูง จึงท�ำให้มีอากาศเย็น ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะ หนาวเย็ น มาก จนกระทั่ ง น�้ ำ ค้ า งบน ยอดหญ้ า จะแข็ ง ตั ว กลายเป็ น เกล็ ด น�้ ำ แข็ ง ซึ่ ง มี ภ าษาพื้ น เมื อ งเรี ย กว่ า “แม่ ค ะนิ้ ง ” ผู ้ ที่ จ ะไปพั ก ผ่ อ นควร เตรียมตัวให้พร้อมที่จะผจญกับความ หนาวเย็น

พืชพรรณและสัตว์ป่า

ภูเรือ มีสภาพป่าหลายชนิด ปะปนกั น อย่ า งสวยงาม ทั้ ง ป่ า เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสน เขา โดยเฉพาะยอดภูเรือ ประกอบด้วย ป่าสนเขา สลับกับสวนหินธรรมชาติ

78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แซมด้วยพุ่มไม้เตี้ย สลับด้วยทุ่งหญ้า เป็ น ระยะ ไม้ พื้ น ล่ า งที่ พ บโดยทั่ ว ไป ได้แก่ต้นค�ำกร่าง กุหลาบป่า มอส เฟิน และกล้วยไม้ที่สวยงาม เช่น ม้าวิ่ง สาม ปอย ไอยเรศ เอื้องค�ำ เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน ซึ่งขึ้นตามต้นไม้และโขดหิน กล้วยไม้ เหล่านี้จะออกดอกบานสะพรั่งให้ชม สลับกันไปตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ป่าภูเรือยังมีสัตว์ ป่าที่ชุกชุมพอสมควร ที่พบบ่อย เช่น กระต่ายป่า อีเห็น หมูหริ่ง หมี เก้ง กวางป่ า หมู ป ่ า หมาไน ลิ ง พญา กระรอกด�ำ ไก่ป่า และชุกชุมไปด้วย

กระต่ายป่า เต่าเดือย เต่าปูลูและนก ชนิดต่างๆ ที่สวยงามอีกมากมาย โดย เฉพาะในฤดู ห นาวจะอพยพมาจาก ประเทศจีนเป็นจ�ำนวนมาก

การเดินทาง

รถยนต์ อุทยาน แห่งชาติภูเรือ อยู่ ห่ า งจากจั ง หวั ด เลย ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร โดยเดินทางไปโดยทางหลวง แผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๓ ถึ ง อ� ำ เภอ ภูเรือ จะมีป้ายอุทยานแห่งชาติอยู่ปาก


ทางเข้าซึ่งอยู่ข้างที่ว่าการอ�ำเภอภูเรือ (มาจากจั ง หวั ด เลย ป้ า ยจะอยู ่ ท าง ด้านขวามือ มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้ายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ) จากปาก ทางเข้ า เดิ น ทางต่ อ ไปอี ก ประมาณ ๔กิโลเมตร ก็ถึงที่ท�ำการอุทยานแห่ง ชาติ ถนนภายในอุทยานแห่งชาติเป็น ถนนลาดยาง เป็นถนนบนภูเขา บาง ช่วงมีความลาดชัน นักท่องเที่ยวควร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ใช้เกียร์ต�่ำ มิฉะนั้นจะท�ำให้เบรคไหม้ได้ เครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางจากกรุงเทพฯ มี ๒ ๑)เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรฯ และนั่งรถประจ�ำทางสายอุดรฯ-เมือง เส้นทาง คือ ๑.รถสายกรุงเทพฯ-ภูเรือ เลย ๒.รถสายกรุงเทพฯ-เมืองเลย ๒ ) เ ส ้ น ท า ง ก รุ ง เ ท พ ฯ ขอนแก่ น นั่ ง รถประจ� ำ ทางสาย และนั่งรถประจ�ำทาง ดังนี้ ๑)สายเมืองเลย-ภูเรือ ขอนแก่น-เมืองเลย เมื่อมาถึงจังหวัด ๒)นครพนม-เชียงราย เลยสามารถนั่งรถประจ�ำทางประมาณ ๓)อุดรฯ-พิษณุโลก ๕๐ กิโลเมตร ถึงอ�ำเภอภูเรือ ๔)อุดรฯ-เชียงใหม่ ๓)กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์ ............ รถโดยสารประจ�ำทาง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 79


Social News

โดย : เจ้าจุก

“โรตารีหยุดโปลิโอเพื่อสันติสุข” เพื่อให้เด็กไทย และชาวโลกปลอดภัยจากโรคโปลิโอ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่สโมสร โรตารีสากล และ สโมสรโรตารี อีก ๓๔,๐๐๐ สโมสร ทั่ว โลก ได้นัดหมายกันให้เป็นวันหยุด โรคโปลิโอ กิจกรรม ในวั น นี้ ช าวโรแทเรี่ ย น จึ ง ร่วมมือกันเพื่อ ท�ำการหยอด วัคซีนโรคโปลิโอ ให้แก่เด็กใน ประเทศของตนพร้ อ มกั น ทั่ ว โลก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ ๒ ของ ปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ขจั ด ภั ย โรคโปลิ โ อออกไป จากสังคมโลกอย่างถาวร ซึ่ ง ในเขต ราชเทวี กรุงเทพฯ นั้น ได้รับเกียรติจาก คุณนิโรธ ไกรฤกษ์ อดีตนายกสโมสรโรตารี สีลม และ เป็นผู้แทนใน การก่อตั้งสโมสรโรตารี ราชเทวี กรุงเทพฯได้น�ำสมาชิก สโมสรโรตารี (ชั่วคราว) ราชเทวี กรุงเทพฯ ลงพื้น ที่ในการหยอดและแจกจ่ายวัคซีน โปลีโอร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณะสุข ๒ ราชปรารถ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มักกะสัน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดพระยายัง ซึ่งได้รับการ ตอบรับที่ดีจากชุมชนดังกล่าว

เปิดตัว “บัฟฟาโล่” เครื่องครัวระดับพรีเมียม เอาใจคนรักสุขภาพ คุณพิษณุ สกุลโรมวิลาส ประธานกรรมการ บริษัทฯ (ยืนที่ ๔ จากซ้าย) และคุณอาภาพร โนนทนวงศ์ รองประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ (ยื น ที่ ๓ จากซ้ า ย) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เครื่องครัวสแตนเลสคุณภาพ ระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “บัฟฟาโล่ (Buffalo)” เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มใส่ใจใน สุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณสันติ เศวตวิมล “แม่ ช้อย นางร�ำ” ให้เกียรติสนทนาอย่างเป็นกันเอง เรื่อง “เครื่องครัวกับการท�ำอาหารอย่างปลอดภัย” พร้อม สาธิ ต การท� ำ อาหารสุ ข ภาพ จานเด็ ด จากร้ า นกาแฟ แม่ช้อยดอยหลวง 80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


สวท จับมือ ๔ องค์กร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ เมือ่ วันที่ เร็ว ๆ นี้ สมาคมวางแผนครอบครัว แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จ�ำกัด บริษัทเอ็มเอสดี จ�ำกัด และ โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหา เอดส์ โดยบูรณาการการจัดบริการเชิงรุกและเครือ ข่ายการท�ำงานให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอ�ำนาจ ในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมาย และ ส่งผลอย่างยั่งยืน (ACHIEVED) ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันเอดส์ภายใต้ชื่องาน “เคารพสิทธิ์ รับ ผิดชอบ มอบน�้ำใจ สังคมไทยปลอดเอดส์” เนื่อง ในโอกาสวันเอดส์โลก หรือ World Aids Day ณ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้และตระหนักถึง การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีกันอย่างจริงจัง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วานปลัดเทศบาลนครรังสิต ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานร่วมกับนางสาวลัดดา จิรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการ ACHIEVED/ผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์ สมาคมวางแผนครอบครัว แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สวท พร้อมกับร่วมเดินรณรงค์ป้องกันเอดส์ในครั้งนี้

กิจกรรม งานปล่อยหนังสือ (คืนสู่สังคม) ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เครื อ ข่ า ย “เพื่ อ นหนั ง สื อ ” ได้ จั ด กิจกรรม งานปล่อยหนังสือ(คืนสู่สังคม) ครั้งที่ ๗ ขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร ภายไต้หลักการ “อย่า ปล่อย ให้ความรู้ลอยนวล”ร่วมให้และ รับหนังสือ ด้วยความรักสร้างพื้นที่การ อ่าน เพิ่มพื้นที่แห่งปัญญามีหนังสือ น�ำ หนังสือมา/ มีก�ำลังทุน น�ำมาร่วมจัดงาน เพื่อสร้างสังคม ที่ดีงาม สรุ ป ยอดรวมหนั ง สื อ ที่ ป ล่ อ ย ๗,๐๐๗ เล่มผู้ร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน บุคคล หน่วยงาน องค์กรร่วมปล่อย ๗๒ ราย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 81


by pass@siam

โดย : น้องหนึ่ง

๕ ประโยชน์ สุดจิ๊ดดด กับผลไม้ที่ชื่อ“แอปเปิ้ล” ๑. แอปเปิ้ลช่วยในการขับถ่าย เพราะสาร เพคตินเป็นไฟเบอร์ส�ำคัญ ในระบบย่อยอาหาร ซึ่งเพคติน เป็นสารที่พบ ในผลไม้อย่าง มะนาว, ส้ม และพลัม เป็นต้น แต่เพคตินจะพบมากที่สุดในแอปเปิ้ล สามารถ ช่วยในการขับถ่าย มีประ โยชน์ต่อล�ำไส้ รวมทั้งช่วย ส�ำหรับอาการทั้งท้องผูกและท้องเสีย นอกจากนี้ในการ ศึกษายังพบด้วยว่า สารเพคติน ในแอปเปิ้ล ยังช่วยลด การเกิดเนื้องอกที่ล�ำไส้ และยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งล�ำไส้ ได้อีกด้วย

๒. แอปเปิ้ลช่วยลดคอเลสเตอรอล จากผลการ วิจัยพบว่า การทานแอปเปิ้ลวันละ ๓ ผลต่อวัน เป็นเวลา ๓ เดือน จะท�ำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลลดลง ได้อย่าง น้อย ๒๐ จุด นั่นเพราะ สารเพคติน ในแอปเปิ้ล ที่เป็น ไฟเบอร์ ชนิด ละลายน�้ำ ที่มีประโยชน์ มีความสามารถ คอยดักจับ คอเลสเตอรอลชนิด LDL ที่ไม่ดีออกจาก ระบบได้ ไม่ใช่เพียง แค่นั้น เพราะสารเควอเซติน ที่มี คุณสมบัติเป็นแอนตี้อ็อกซิแดนท์ในแอปเปิ้ล ยังช่วยขัด ขวาง คอเลสเตอรอล ชนิด LDL ไม่ให้ท�ำการสะสมอยู่ใน กระแสเลือดของร่างกายได้ด้วย ๓. แอปเปิ้ลช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง เพราะแอปเปิ้ล ไม่ได้เพียงแค่ป้องกัน มะเร็งล�ำไส้ เท่านั้น แต่ด้วย สารเควอตินที่มีอยู่มาก รวมถึงสาร ฟลาโวนอยส์ และ สารไฟโตเคมิคอล ที่พบว่าช่วย ในการต้านอนุมูลอิสระ อีกประการคือ สารไฟโต เคมิคอล ยังมีส่วนช่วยต้านสารก่อมะเร็งได้ ดังนั้น การลดอัตราการเป็นมะเร็ง ในอวัยวะ ส่วนต่างๆ ของร่างกายจึงเป็นอีกคุณประโยชน์ของแอปเปิ้ล ๔. แอปเปิ้ลช่วยชะลอวัยได้ เนื่องจาก สารไฟโตเคมิคอล เป็นสารที่ท�ำให้ผลแอปเปิ้ลมีสี กระจ่างใสตามธรรมชาติ และ มีผลเช่นเดียวกัน ต่อ ผิวพรรณของมนุษย์ บวกกับคุณประโยชน์ ช่วยลด คอเลสเตอรอล และ ต้านมะเร็งได้ รวม ไปถึงมีส่วน ช่วยต้านการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ โรคหัวใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เอง ล้วนแต่เป็นส่วนส�ำคัญ ที่ช่วยท�ำให้คุณมีสุขภาพดีดูอ่อนกว่าวัยทั้งสิ้น ๕. แอปเปิ้ลช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม ผมที่ยังดกหนาอยู่ จะช่วยท�ำให้ คุณไม่ดูแก่กว่าวัย โดย ทางการแพทย์จีนถือว่า การที่ผมหลุดร่วง เป็นสัญญาณ การท�ำงานของไตที่บกพร่อง แต่ว่าแอปเปิ้ล เป็นหนึ่ง ใน ผักผลไม้ หลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อไต อีกทั้งยังช่วย ให้การหมุนเวียนเลือดไปที่รากผมดี

82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


Profile for porpeang

Is am are jan 56  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับที่ 60 ประจำเดือนมกราคม 2556

Is am are jan 56  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับที่ 60 ประจำเดือนมกราคม 2556

Profile for porpeang
Advertisement