podium jaargang 6 najaar 2017

Page 1

Prettige feestdagen

PL ATFORM VOOR HE T PR IMA IR ONDERWIJS

jaargang 7 _ december 2017

Beatrice de Graaf: ‘Kennis maakt kinderen weerbaar in tijden van terrorisme’ Zijn we te voorzichtig uit angst voor claims? n Voor goed onderwijs is veel meer geld nodig n Dure huizen remmen komst nieuwe leraren n Aanvalsplan voor lerarentekort n ‘De cao po kan simpeler’ n De winst van PACT voor het jonge kind n Besturen bepalen zelf wat onderwijskwaliteit is n School en politie werken samen bij kindermishandeling en geweld


Inhoud

podium _ jaargang 7 _ december 2017

BEATRICE DE GRAAF: ‘KENNIS MAAKT KINDEREN WEERBAAR IN TIJDEN VAN TERRORISME’

De school kan helpen om onveiligheid terug te dringen, zegt terrorisme-expert Beatrice de Graaf. Op een nieuwe mobiele website kunnen leraren antwoorden vinden op vragen van leerlingen.

Pagina 4

GAAN WE NAAR EEN CLAIMCULTUUR?

Een verbod op apenkooien, procedures omdat een kind niet het onderwijs zou krijgen waar hij recht op heeft. Gaan we naar een claimcultuur in het onderwijs?

Pagina 8

HOGE HUIZENPRIJZEN

In de Randstad rijzen de koop- en huurprijzen de pan uit. Jonge gezinnen verlaten daarom de stad. Ook leerkrachten kunnen moeilijk betaalbare woonruimte vinden.

Pagina 12

DE WINST VAN PACT VOOR HET JONGE KIND

Betere ontwikkelingskansen, meer inclusie, minder doorverwijzingen en meer samenwerking: PACT maakt na ruim drie jaar de balans op.

Pagina 17

‘BESTUREN BEPALEN ZELF WAT ONDERWIJSKWALITEIT IS’

Wie verantwoordelijk is voor de onderwijs­k waliteit, moet weten wat kwaliteit ís en hoe hierop te sturen. Dat vraagt om een andere manier van denken. ‘We moeten zelf de regie pakken.’

Pagina 20

SAMENWERKING POLITIE EN SCHOOL Politie en school werken samen bij kindermishandeling en geweld.

Pagina 23

AANVALSPLAN VOOR LERARENTEKORT

VOOR GOED ONDERWIJS IS VEEL MEER GELD NODIG

Hoe maken we het beroep van leraar weer aan­ trekkelijk en houden we mensen vast? De strategie van de PO-Raad beoogt dat straks zo min mogelijk scholen met tekorten kampen.

Pagina 15

‘DE CAO PO KAN VEEL SIMPELER’

De extra miljoenen die het nieuwe kabinet uit­ trekt voor een loonsverhoging en verlaging van de werk­druk zijn volstrekt niet toereikend.

Pagina 25

Po-bestuurder Johan van Knijff pleit voor een een­ voudigere cao. ‘Met minder regels en bureaucratie krijgt het onderwijs een kwaliteitsimpuls.’

Pagina 28

Verder in dit nummer 11 Column René Kneyber  16 Drie vragen aan Albert Helder 30 Mijn gebouw

COLOFON

podium is een platform van en voor leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplossingen uit de

onderwijspraktijk aan bod komen. De PO-Raad onderschrijft niet noodzakelijk de in het blad verkondigde meningen. Overname van artikelen alleen na overleg met de hoofdredactie. Hoofdredacteur: Ad Veen. Eindredacteur: Marijke Nijboer. Fotografie: Hans Roggen. Foto’s artikel Claimcultuur: Peter Wassing. Grafische vormgeving: Coers & Roest ontwerpers bno | drukkers. Redactieadres: podium@poraad.nl.

2

podium _ december 2017


VO O RWO O R D

Onderwijs in een veranderende wereld Een nieuw kabinet betekent een nieuwe werkelijkheid; de

conflicten, bijvoorbeeld over het beleid van de school,

start van een tijdperk met andere ministers en andere

en worden zelfs claims neergelegd. Daar moeten we iets

ideeën over wat goed is voor het land. Hoewel we in het

mee.

onderwijs gelukkig ook gewoon kunnen blijven voortborduren op bestaande plannen, houdt die werkelijkheid

Waar we ook iets mee moeten is terrorisme; op het eerste

ons sinds een aantal maanden volop bezig. Het nieuwe

gezicht een onderwerp dat ver van het onderwijs afstaat.

kabinet trekt geld uit voor het verhogen van salarissen en

Toch kan en moet de school wel helpen om onveiligheid

verminderen van de werkdruk, maar niet genoeg en het

terug te dringen, zegt terrorisme-expert Beatrice de Graaf

geld komt te laat om de problemen in het onderwijs echt

in een van de artikelen. En daar kun je niet vroeg genoeg

aan te pakken. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd, voor de

mee beginnen. De school staat nu eenmaal middenin die

zoveelste keer. We weten nog niet precies waar die bezui-

veranderende maatschappij.

nigingen gaan neerslaan, maar ik maak me zorgen, want de basis is al niet op orde.

Tegelijkertijd zijn we zelf volop bezig een nieuwe wereld te creëren. We zien dat bijvoorbeeld als het gaat om de dis-

De wereld verandert en toekijken is geen optie. Het is aan

cussie wat onderwijskwaliteit is en wanneer een school en

onszelf om een manier te vinden om met die veranderingen

schoolbestuur het eigenlijk goed doen. Jarenlang werkten

om te gaan. Scholen en hun besturen hebben immers de

we vooral volgens normen die de inspectie ons oplegde en

maatschappelijke opdracht te zorgen dat leerlingen later in

deden we keurig wat zij vroeg. Maar langzaamaan gaan

die wereld op eigen benen kunnen staan. We moeten onze

we meer zelf bepalen wat kwaliteit is en wat we met ons

plek in de maatschappij steeds herontdekken om de leer-

onderwijs willen bereiken. Zoals u zult lezen, is dat geen

ling het beste onderwijs te kunnen blijven geven.

gemakkelijke omslag. Dat is niet erg, zolang we er uiteindelijk maar beter van worden.

We stevenen af op een fors lerarentekort. Natuurlijk zetten we ons in, met onze partners in het PO-Front, om die

Zelf een nieuwe wereld maken, betekent ook dat we aan-

tekorten zo veel mogelijk tegen te gaan. Maar de vraag

dacht blijven vragen voor de beroerde financiële situatie

is of we het probleem op tijd hebben opgelost. Aangezien

van het primair onderwijs. Ook al zouden we het liever

er nu al regio’s met tekorten kampen, vrees ik van niet.

over de inhoud hebben; onze onderwijsambities.

De vraag is dus óók: hoe voorkomen we dat de tekorten hun weerslag hebben op de kwaliteit van ons onderwijs?

Veranderen vraagt om leiderschap van ons allemaal:

Hoe ­voorkomen we dat we een generatie leerlingen tekort

van de leraar, de schoolleider en de bestuurder. Samen

doen? In deze podium besteden we aandacht aan dit

kunnen we verandering in gang zetten en ook moeilijke

thema.

thema’s bespreekbaar maken. Want ook dat is leiderschap. Niet voor niets luidt de titel van onze nieuwe

Zo ook aan de veranderende betrokkenheid van ouders bij

strategische agenda Samen werken aan goed onderwijs.

de school. Het wordt steeds normaler dat zij zich mengen

Samen komen we vooruit.

in het onderwijs van hun kind. Soms ontstaan daarbij Rinda den Besten, voorzitter

podium _ december 2017

3


W E B SI T E H E L P T L E R A A R M E T L A S T IG E V R AG E N

Beatrice de Graaf: ‘Kennis maakt kinderen weerbaar in tijden van terrorisme’ 4

podium _ december 2017


De school moet en kan helpen om onveiligheid terug te dringen, zegt terrorisme-expert Beatrice de Graaf. Om leraren daarbij te helpen, maakte zij samen met haar onderzoeksgroep een mobiele website waarop leraren antwoorden kunnen vinden op vragen van leerlingen. Zoals: ‘Wil Allah terrorisme?’ T EK S T M A R I JK E NI JB OER

Gepassioneerd doet Beatrice de Graaf, hoogleraar

omdat ze op te jonge leeftijd kijken naar programma’s als

geschiedenis van internationale betrekkingen, haar

De Wereld Draait Door, het NOS Journaal en de zender Al

verhaal. We zitten in haar werkkamer in de Utrechtse

Jazeera, en vrijelijk surfen op internet. ‘Jongere kinderen

binnenstad, tussen kasten vol boeken over radicalisering,

kunnen al die informatie niet plaatsen. Amerikaans weten-

geschiedenis, oorlog en terrorisme.

schappelijk onderzoek wijst uit dat je kinderen het beste zo laat mogelijk zelfstandig op het internet kan laten; liever

U vindt dat kinderen een gedeelde geschiedenis moeten

met twaalf dan met tien jaar.’

meekrijgen. Waarom, en moet dat wat u betreft vanuit de canon?

Kinderen horen soms thuis dat mensen die de Profeet

De Graaf: ‘Ik ben docent en mijn vader en moeder waren

beledigen, geweld kunnen verwachten. ‘Een meisje met

juf en meester. Ik ben opgegroeid met de overtuiging dat

een Noord-Afrikaans uiterlijk vroeg mij: ‘‘Terroristen zeg-

het overdragen van kennis belangrijk is. Dankzij kennis

gen dat wij geen goede moslims zijn. Dat klopt toch niet?’’

vind je je weg in deze maatschappij, die steeds complexer

Een ander kind vroeg: ‘‘Wilders zegt dat het aan de Koran

wordt. Ik denk dat geschiedenis heel belangrijk is, ook de

ligt. Mogen we daar dan nooit meer in lezen?’’ Sommige

geschiedenis van veiligheid, conflict, oorlog en terrorisme.

kinderen zijn echt geschokt.’

Veel mensen staren zich blind op de actualiteit. Zij zien voortdurend beelden van dood en ellende, en gaan dat

Zo’n moment, als er iets is gebeurd en kinderen met

absoluteren. Twee jaar geleden dachten mensen dat IS

­vragen komen, noemen pedagogen een disruptive moment.

spoedig Rome zou bereiken. Als je dan met behulp van de

Zo’n moment van verstoring kan een goed leermoment

geschiedenis laat zien hoe IS is opgekomen en waarop het

zijn. ‘Na de moord op Anne Faber, bijvoorbeeld, bespreek

gebaseerd is – dan ga je niet bagatelliseren, maar het in

je: moet je nu bang zijn dat er achter elke boom een tbs-er

perspectief plaatsen. Ik merk, ook in het onderwijs dat ik

staat? Nee, maar ga niet mee met vreemde mensen.’

geef aan de Universiteit Utrecht, dat het laten zien van een langere lijn door de geschiedenis heen, mensen houvast

Aanpak mocht geen extra tijd kosten

geeft.’

Toen De Graaf steeds meer hulpverzoeken van scholen kreeg, vroeg ze pedagoog Micha de Winter en zijn team om haar te helpen met de opzet van een aanpak. Die

‘De canon geeft kinderen houvast. Kinderen gaan beseffen waar zij staan in de geschiedenis’

De canon biedt daarvoor een mooi instrument, zegt

moest effectief zijn, maar zo min mogelijk tijd van leerkrachten vragen. Die hebben immers hun handen al vol aan het lesprogramma en alle andere onderwerpen waar

k

MOBIELE SITE VOL HAPKLARE INFORMATIE

De Graaf. ‘Het is een geraamte waar je dingen aan kunt ophangen, het geeft kinderen houvast. Gebeurde iets

Beatrice de Graaf en Ralph Sprenkels ontwikkelen met

voor of na Napoleon? Hadden mensen in de Middeleeuwen

studenten informatiekunde, geschiedenis en advies van

al auto’s? Kinderen gaan beseffen waar zij staan in de

pedagogen rond Mariëtte de Haan en Micha de Winter,

geschiedenis.’ Een verplicht gebruik van de canon is

een mobiele website. De site ‘Terrorisme bespreek-

volgens haar echter niet nodig. ‘Er zijn voor het geschie­

baar maken in de klas’ wordt binnenkort getest door

denisonderwijs al voldoende kaders ontwikkeld.’

zes scholen en komt in april 2018 beschikbaar voor meer scholen. Leraren vinden hier historisch correcte

Praten met klassen

en pedagogisch verantwoorde informatie, opgehangen

Haar drie kinderen zitten op een Utrechtse basisschool.

aan vragen die kinderen stellen, en direct bruikbaar in

Steeds vaker vragen deze en andere scholen haar om na

de klas.

een aanslag te komen praten met klassen, want leerlingen worstelen met allerlei vragen. Dat komt ook, zegt zij,

podium _ december 2017

5


de school geacht wordt aandacht aan te besteden. Samen

‘Vertel verhalen in de klas’

met conflictwetenschapper Ralph Sprenkels, met studenten

De Graaf is een groot voorstander van het vertellen van

informatiekunde, geschiedenisstudenten en advies van de

verhalen op school. ‘Mensen zijn narratieve wezens; met

pedagogen besloot ze tot de ontwikkeling van een mobiele

behulp van een verhaal krijgen kinderen grip op de wer-

website (zie kader). Hier vinden leerkrachten en leraren

kelijkheid. Ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek

concrete brokjes kennis, historisch correct, pedagogisch

naar gedaan en heb het curriculum van de pabo de laatste

verantwoord en hapklaar voor kinderen. Met plaatjes, gra-

tijd niet gezien, maar het valt me op dat leerkrachten van

fiekjes of andere achtergrondinformatie. De ambitie is om,

boven de 45 meer verhalen vertellen dan jongere col-

na een aanslag of andere grote gebeurtenis, binnen 48 uur

lega’s, die volledig gericht zijn op het digibord.’ Kinderen

daaraan gerelateerde kennis te plaatsen.

willen bijvoorbeeld weten: is Trump nou goed of slecht? ‘Dan kun je een verhaal vertellen over wat een president

De Graaf: ‘Wij denken dat een correcte kennisoverdracht

is, uitleggen dat de Amerikaanse president machtiger is

bijdraagt aan de sociale weerbaarheid van kinderen op dit

dan de premier in Nederland, dat hij z’n macht ook ver-

punt. Hierbij richt de aandacht zich altijd op vaardigheden.

keerd kan gebruiken, maar dat het congres en de rechters

Prima, maar kennis is ook belangrijk. Er is heel veel ken-

de president een beetje in toom kunnen houden. En bij de

nis beschikbaar, maar die wordt nauwelijks voor dit doel

volgende verkiezingen kunnen de mensen er samen voor

gebruikt.’

zorgen dat er de volgende keer een betere president komt.’ Ook in het hoger onderwijs is het belangrijk dat je infor-

Aan kinderen die bang zijn voor terrorisme, laat De Graaf een schema zien dat toont hoe dit fenomeen in golven komt en gaat

matie tot een helder verhaal kunt componeren. ‘Dat leer je niet alleen door op internet te surfen. Daarvoor moet je veel lezen en heb je iemand nodig die jou leert hoe je een betoog opbouwt, met oog voor verschillende posities en nuances. Leraren moeten daar vooral de tijd voor nemen.’

‘Ouders sluiten zich af’ Hebben ouders niet ook een belangrijke taak bij het op het

Aan kinderen die bang zijn voor terrorisme laat zij bij-

juiste spoor houden van kinderen?

voorbeeld een schema zien dat toont hoe dit fenomeen in

‘Ik constateer in mijn boek ‘Na de vrijlating’, dat veel

golven komt en gaat. ‘De eerste golf van modern ter-

moslimjongeren al vanaf het vroegste begin het idee ont-

rorisme begint eind 19de eeuw met het anarchistische

wikkelen dat ze niet bij deze samenleving horen. Maar ook

terrorisme. Daarna krijgen we het etnisch-nationalistisch-

anderen hebben bijgedragen aan een pedagogische visie op

en revolutionair terrorisme. We zitten nu midden in de

radicalisering.1 Jongeren krijgen het idee dat hen onrecht

vierde golf van het heilig terrorisme. Elke golf duurt zo’n

wordt aangedaan. Ze komen in verzet en gaan zich bijvoor-

dertig tot veertig jaar. Zo zien kinderen dat zo’n golf ook

beeld identificeren met Palestijnen in vluchtelingenkampen.

weer voorbij gaat. Vanaf groep 5 snappen ze zo’n grafiek.

Ze kunnen uiteindelijk gewelddadig worden. Maar het

Ze vinden het ook heel fijn dat je hen serieus neemt.’

begint ermee dat zij door hun ouders, leerkrachten en

HOE ONTSTAAT RADICALISERING? ● De eerste verklaring: microniveau, individueel. Iemand is getraumatiseerd, heeft een narcistisch complex of

één oorzaak aan te wijzen. ‘Radicalisering is altijd een

wil haantje de voorste spelen, neigt tot geweld, is een

multicausaal proces. Nederland is een redelijk gelijke

thrill seeker.

samenleving, maar er zijn altijd wel groepen die ­worden

● Tweede verklaring: mesoniveau, de groep.

uitgesloten. In de grote steden neemt de segregatie

Radicalisering kan een individueel proces zijn, maar

toe. Het aantal mensen dat in Nederland radicaliseert,

een radicaal individu zoekt en vindt gelijkgezinden,

is zo klein dat je er geen voorspellend patroon op kunt

en wordt vaak ook door andere leden uit een groep

loslaten. Het groepseffect levert nog de beste voorspel-

overgehaald.

lende waarde op. Net als psychologische benaderingen

● Derde verklaring: macroniveau. Hier spelen dieperlig-

6

De Graaf vindt het als wetenschapper moeilijk om

die uitgaan van ervaringen van onrecht en het verlangen

gende, grote causale verbanden. Radicalisering vloeit

naar verlossing, naar grote heldhaftige daden. Wanneer

voort uit de achterstelling van grote groepen in de

jongeren met zo’n gevoel van vervreemding of frustratie

samenleving. Ook armoede, oorlog, uitsluiting, honger,

in contact komen met geradicaliseerde mensen en een

klimaatverschuivingen, geboorteoverschot of culturele

kant en klare gewelddadige ideologische of religieuze

tradities kunnen meespelen. Of er wordt gewezen naar

oplossing aangedragen krijgen, is de kans veel groter dat

een religie als verklarende factor.

zij zullen volgen.’

podium _ december 2017


de samenleving niet worden gehoord en gezien. Er is veel te weinig moed getoond om met hen in gesprek te gaan.

‘IK BEN FLINK GEPEST OP SCHOOL’

Ouders zijn blij dat ze niet klieren en rustig boven filmpjes zitten te kijken. Dat dat onthoofdingsfilmpjes zijn, daar letten

Op een veilige school leren kinderen om goed met

die ouders niet op. Ze sluiten zich ervoor af. Het is makkelij-

elkaar om te gaan en kun je moeilijke onderwerpen

ker om niet steeds het conflict met je kind aan te gaan.’

makkelijker bespreken met elkaar. Op dit punt is

De Graaf hoopt dat de scholen die met haar mobiele web-

Beatrice de Graaf lovend over de school van nu. ‘Ik ben

site gaan werken, ook informatieavonden voor ouders gaan

zelf op de lagere en middelbare school echt gepest.

organiseren. ‘En dan komen wij graag een keer langs.’

Ik lag er uit. Toen ik voor het eerst het schoolplein op kwam met mijn oudste kind, voelde ik me supernaar.

School bepaalt zelf de urgentie

In het begin werd mijn kind niet uitgenodigd op feest-

Wat zij niet wil: leraren leren hoe je omgaat met radicalise-

jes en partijtjes, omdat ze toen net zo teruggetrokken

ring. ‘Dat doen al genoeg andere partijen. Voor hen verzorg

was als ik vroeger. Dat bracht bij mij dat oude gevoel

ik regelmatig gastlezingen. Maar bij dit werk voor scholen

weer helemaal terug. Ik dacht: ik ben volwassen, ben

wil ik geen verlengstuk zijn van de overheid. Wij zorgen puur

hoogleraar, heb drie kinderen, alles op orde. En toch

voor pedagogisch verantwoorde kennisoverdracht.’

voelde ik me weer even een klein, sneu meisje dat door niemand wordt gezien. Tegenwoordig heb je de

Scholen moeten ook aan de slag met techniek, zwemles,

Vreedzame school, anti-pestprogramma’s, lessen met

muziek, coderen, kindermishandeling, pesten en talloze

vaardigheden tegen radicalisering en mijn kinderen

andere onderwerpen. Hoeveel prioriteit verdient de kennis-

doen een Kanjertraining. De juf neemt iedereen seri-

overdracht rond radicalisering?

eus en betrekt iedereen bij de groep. Ik ben daar heel

‘Dat moeten scholen lekker zelf bedenken. De ene school

positief over.’

krijgt hier meer mee te maken dan de andere. Op gemengde scholen kan zo’n gesprek best nodig zijn. Als een jongetje grapjes maakt over ‘‘dood aan alle ongelovigen’’, of het ene kind het andere uitscheldt omdat ze religieus is, heb je een

1 Marion van San, Stijn Sieckelinck, Micha de Winter

teachable moment. Dan hoop ik dat de leerkracht daar seri-

(2010). Idealen op drift, een pedagogische kijk op

eus op ingaat.’ n

radicaliserende jongeren. Boom Lemma Uitgevers.

podium _ december 2017

7


Foto’s: Peter Wassing

G A A N W E N A A R E E N C L A IM C U LT U U R?

Als ouders en school tegenover elkaar staan Een verbod op apenkooien. Een schade­

Internationaal gezien valt het in Nederland mee met de

vergoeding voor een moeder wier kinderen

claimcultuur in het onderwijs, vindt de Tilburgse hoog­

vanwege het Offerfeest niet op de schoolfoto stonden. Procedures omdat een kind, volgens

leraar onderwijsrecht Paul Zoontjens. ‘Per jaar komt het zo’n tien keer tot een rechtszaak waarin ouders tegenover de basisschool van hun kind staan. Meestal gaat het over

zijn ouders, niet het onderwijs krijgt waar hij

het pedagogisch domein; of een kind een klas overslaat bij-

recht op heeft. Gaan we naar een claimcultuur

voorbeeld, of over het eindadvies. De rechter wijst zelden

in het onderwijs? T EK S T L ISE T T E B L A NK E S T I JN

een schadevergoeding toe, omdat meestal niet bewezen is dat de school echt iets fout doet.’ Ook wie juridisering breder opvat en het aantal zaken meeneemt waarover geschillencommissies zich buigen, ziet bescheiden aantallen. De Landelijke Klachtencommissie behandelt jaarlijks rond de 120 zaken, op circa 180.000 leerlingen. ‘Dat vind ik nog steeds bescheiden.’

8

podium _ december 2017


Anonieme structuren Zoontjens, tevens voorzitter van de klachtencommissie van

RISICO-ANGST BIJ LEERKRACHTEN

het schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs en voormalig lid van de Onderwijsraad, ziet wel een tendens van maat-

Judith Stolwijk, vakleer-

schappelijke verharding en individualisering. ‘De leraar

kracht bewegingsonderwijs

wordt steeds meer het mikpunt van mondige, hoofdzakelijk

op OBS De Beijumkorf

autochtone ouders. Ouders voelen zich niet automatisch

(Groningen) deed voor haar

verbonden met school en vinden vaak dat ze aan hun lot

master Physical Education

worden overgelaten. Scholen zijn groter geworden, de

and Sport Pedagogy

processen ingewikkelder. Neem het samenwerkingsver-

onderzoek naar risico-

band: voor ouders is dat een anonieme structuur, ze weten

angst bij vakleerkrachten

niet wat daar gebeurt. Daardoor kiezen veel ouders van

in het basisonderwijs. ‘Uit

zorgleerlingen de juridische weg. Ze verschuilen zich ach-

diepte-interviews tekende

ter een advocaat en gebruiken daarmee dezelfde anonieme

ik op dat dit echt speelt, in de gymles maar ook op het

kanalen als waar ze zich tegen verzetten.’

schoolplein. De juridisering is daarvan een belangrijke

Pedagogische verhouding

oorzaak. Is er iets gebeurd bij een bepaalde activiteit?

Sinds de zaak Schaapman (1998), waarbij een moeder de

Dan biedt de leerkracht die activiteit soms niet meer

gemeente Amsterdam met succes aansprakelijk stelde

aan uit angst voor schadeclaims. Ikzelf heb daar weinig

voor de bijleskosten van haar zoon, kiezen meer ouders

last van, omdat ik weet hoe belangrijk het is dat

de gang naar de rechter. Echt zorgelijk vindt Zoontjens

kinderen risico’s leren nemen. Daarmee leren ze hun

dat alleen als deze trend verder doorzet. ‘Het recht is een

eigen grenzen verleggen en een gezonde risicocompe-

harde, onpersoonlijke taal. Verhoudingen tussen school en

tentie ontwikkelen. Daarom ben ik ook voor ‘‘risicovolle

ouders juridiseren, terwijl een pedagogische verhouding

schoolpleinen’’, waar kinderen kunnen rennen en zich

gekenmerkt moet zijn door

verstoppen en waar gevaarlijke elementen zijn, zoals

aandacht en liefde.’

water of iets waar ze vanaf kunnen vallen. Als een kind

De hoogleraar vindt dat

op fysiek terrein leert, werkt dat door op cognitief

scholen meer moeten

terrein. Hij duikt minder snel weg voor een lastige som

nadenken over wat ze

of aardrijkskundeopgave. Op deze manier leren

willen met de kinderen.

kinderen doorzetten en hebben we minder kans labiele

‘Ontwikkel een visie op de

en angstige mensen af te leveren die niet of nauwelijks

manier waarop je werkt

met weerstand om kunnen gaan.’

aan de karaktervorming van je leerlingen. Welke

Begrip

normen en waarden han-

‘Tijdens informatieavonden voor ouders licht ik mijn

teer je, welke pedagogische

accenten in pedagogisch handelen toe, en dus ook het

aanpak hoort daarbij?

belang van dit thema. Als ik erbij vermeld dat hun kind

Die visie moeten scholen

daar rijker en gelukkiger van wordt, ontmoet ik gelijk

Paul Zoontjens:

vervolgens beter uitdragen,

begrip. Ik denk dat je door met elkaar in gesprek te

‘Verhoudingen tussen

bijvoorbeeld tijdens bijeen-

gaan veel juridische conflicten in de kiem smoort. In

school en ouders

komsten voor ouders. Rug

het onderwijs is het altijd actie-reactie: gaat er wat

juridiseren, terwijl een

recht en een tegengeluid

mis, dan komt er snel een regel waarin staat dat we

pedagogische verhouding

geven: wíj gaan over het

het nooit meer doen. Leerkrachten en leidinggeven-

gekenmerkt moet zijn door

pedagogisch domein. Mijn

den zijn over het algemeen vrij gevoelig voor reacties

aandacht en liefde’

advies? Verzekeren en

van ouders. Wanneer ouders het niet eens zijn met de

doorgaan. Je eigen visie

verklaring van de leerkracht, zullen ze tegenwoordig

volgen. Je kunt van tevoren toch niet bedenken wat men-

vaker dreigen met een claim, of met het van school

sen als een belediging ervaren. Mensen zijn banger dan

halen van hun kind. Als je al bij de aanmelding van een

vroeger, de samenleving is drukker. We accepteren het lot

kind uitlegt waarom je als school doet wat je doet, kan

niet meer en als er wat misgaat, zoeken we de schuld bij

je dat soort strijd vaak voorkomen.’

een ander. Maar een kind moet leren klimmen, zwaaien en zwieren. Wat willen we anders? Alles 100% veilig op school, maar niet-weerbare kinderen afleveren?’

leraar in de klas excelleerde, maar nu moet je ook weten hoe je ouders benadert. Als je dat niet wilt, ben je als een

Externe rol

verkoper die het niet leuk vindt om achter de toonbank te

Zoontjens vindt het belangrijk dat je als school één stem

staan. En krijgt een directie of bestuur signalen dat er iets

hebt. ‘Het bestuur komt daar niet aan te pas. Scholen en

misgaat, dan moet men daar snel op reageren. Hoe meer

pabo’s moeten hun leraren voorbereiden op hun externe

je onderling kunt regelen, hoe minder je voor de rechter

rol naar ouders toe. Vroeger was het genoeg als je als

staat.’

k

podium _ december 2017

9


Ook Peter Hulsen, directeur Ouders & Onderwijs, ziet dat mensen en gezagsverhoudingen zijn veranderd. ‘Ouders nemen niet zomaar genoegen met bepaalde keuzes: ze zien dingen bij hun kind, vinden het belangrijk dat de school

Peter Hulsen: ‘Als je ouders laat meepraten en meedenken, kweek je een vertrouwensbasis. Juist in situaties rond passend onderwijs kan hun ervaringskennis bijdragen aan onderwijsoplossingen’

daar rekening mee houdt en willen dialoog. Lukt dat niet, dan leidt dat tot Peter Hulsen

verdriet en frustratie.

Dat kan ten koste van kinderen gaan. Als je ouders laat

Vaak bellen ze ons dan.

meepraten en meedenken, kweek je een vertrouwensbasis.

Een enkele keer met als

Juist in situaties rond passend onderwijs kan hun erva-

openingsvraag hoe ze een juridische procedure kunnen

ringskennis bijdragen aan onderwijsoplossingen. De basis

starten. Niet omdat ze per se het zwaarste geschut willen

voor zo’n gesprek leg je al op het moment dat een kind

inzetten, maar omdat ze geen andere weg zien. Ze ervaren

wordt aangemeld. Als ouders zich welkom voelen op school

geen gespreksbasis met de school.’

en als leerkrachten zich realiseren dat voor ouders hun kind het belangrijkste ter wereld is, kun je bouwen aan

Het belangrijkste ter wereld

een relatie die tegen een stootje kan. En dreigt er toch een

Hulsen ziet veel conflicten ontstaan als ouders van een

conflict, dan kunnen scholen ouders doorverwijzen naar

kind met een specifieke ondersteuningsvraag ervaren dat

Ouders & Onderwijs. Ze kunnen erop vertrouwen dat wij

school hun kind niet goed helpt. ‘Dat leidt vaak tot ver-

met informatie en advies proberen bij te dragen aan oplos-

drietige situaties en soms tot ouders in de vechtmodus.

singen waar kinderen bij gebaat zijn.’ n

10

podium _ december 2017


COLUMN DOOR RENÉ KNE YBER

Er kan nog meer bij ze niet het onderwijs krijgen wat ze besteld hebben. Ondertussen staan er nog afspraken met gemeentes en samenwerkingsverbanden gepland, en moet er uiteraard aan het horizontaal toezicht worden gewerkt en moeten schoolplannen worden geëvalueerd. En dan is er nog dat achterstallig onderhoud… Bestuurlijke autonomie en de lumpsum, de vrijheid en de verant­ woordelijkheid die dat met zich meebrengt; ik ben daar uiteraard voor. Maar nu ik meer zicht heb op wat besturen allemaal doen, zie ik daar ook de nadelen van. In de politiek wordt bestuurlijke autonomie vooral opgevat als bestuurlijke zelfredzaamheid: besturen, lost u het vooral zelf maar op, u krijgt er toch genoeg geld voor? Dat is uiteraard maar de vraag. De twee mogelijke antwoorden – ja of nee – zijn moeilijk te onderbouwen. Ondertussen buitelt een nieuw parlement al weer over zichzelf heen met allerlei nieuwe plannetjes die besturen Om maar met de deur in

Maar hij bleek het – uiteraard– toch te

weer mogen aanpakken: toezicht op

huis te vallen: met schoolbe-

hebben geweten. Hij werd ontslagen

samenwerkingsverbanden door samen-

sturen had ik als leraar heel

k

maar mocht nog driekwart jaar van

werkingsverbanden en gemeentes

lang weinig op. Ongetwijfeld kwam

zijn salaris genieten, terwijl wij van-

(argh!) (VVD); zwemles voor iedereen

dat door de ervaringen met mijn eigen

wege een gekrompen budget grotere

(SP); bezoekjes aan het Rijksmuseum

schoolbestuur; de heren lieten zich

klassen moesten draaien. Excuses

(D66). Dat alles mag dan weer – als

rondrijden in dienstauto met chauf-

hebben we nooit gekregen.

het uiteindelijk doorgaat – tegen te weinig geld door u worden uitgevoerd.

feur en organiseerden voor zichzelf peperdure feestjes. Het ging zelfs zo

Het is jammer dat mijn beeld van

ver dat de rector vele duizenden euro’s

bestuurders daardoor zo ‘stereotiep’ is

Volgens mij zijn besturen inmiddels zo

investeerde om het schoolplein te

geworden. Want de realiteit is uiteraard

overvraagd dat ze niet eens meer de

verstevigen zodat de bestuurders daar

– en zoals ik nu weet – dat bestuurders

fundamentele vraag kunnen stellen:

hun enorme auto’s op konden parke-

zeer betrokken zijn bij het onderwijs,

wat zouden we eigenlijk moeten doen?

ren – parkeren op straat vonden ze

hart voor de zaak hebben en ieder

In ‘Den Haag’ kom ik in ieder geval

kennelijk voor de plebs.

dubbeltje omdraaien. En helaas is het

niemand meer tegen die daar nog het

in het primair onderwijs zo dat veel

antwoord op weet.

Nog zoiets: kort na mijn aanstelling

schoolbesturen het moeten doen met

fuseerde de stichting met een andere

een ontoereikende bekostiging, terwijl

René Kneyber is spreker op

stichting die ‘achteraf gezien’ noodlij-

de publieke verwachtingen van onder-

het PO-Raad Congres op 8 juni

dend bleek. De enige keer dat ik een

wijs exponentieel zijn toegenomen.

2018. Hij is leraar wiskunde op het Ds. Pierson College, lid van

bestuurder (in vijftien jaar diensttijd!) heb gezien, was vlak daarna.

Dus terwijl je als bestuurder hard op

de Onderwijsraad en auteur van

Hij bezwoer ons met de hand op zijn

zoek bent naar leerkrachten, staan de

verschillende boeken over onderwijs-

hart dat hij dat voor de fusie niet wist.

kritische ouders op de stoep omdat

vernieuwing van onderop.

podium _ december 2017

11


P RO B L E E M IN D E G RO T E S T E D E N:

Hoge huizenprijzen belemmeren de komst van nieuwe leraren In de Randstad rijzen de koopprijzen en huren van huizen de pan uit. Het gevolg: jonge gezinnen kunnen de kosten niet meer opbrengen en verlaten de stad. Daardoor neemt in sommige steden het aantal leerlingen onverwacht af. Tegelijk heeft de gespannen woningmarkt een ander effect: leerkrachten hebben moeite betaalbare woonruimte te vinden. Dat is lastig, want er is ook sprake van een lerarentekort. Hoe vallen die twee verschijnselen met elkaar te rijmen? En vormen die wegtrekkende gezinnen een echte trend? Podium ging op onderzoek uit. T EK S T MIR JA M JA N SSEN

Tussen 2011 en 2016 is het aantal leerlingen in het

begon te dalen. Hoe kon dat? Er was daar toch juist een

­primair onderwijs gedaald met ongeveer 5 procent tot

leerlingenoverschot en een lerarentekort?

ruim 1.528.000 leerlingen. In 2021 zakt het aantal terug naar 1,47 miljoen, aldus De onderwijsatlas primair onder-

Toch blijken deze twee ontwikkelingen elkaar niet uit te

wijs 2017. Vooral in het noorden en oosten van het land

sluiten. Een van de bestuurders die aan de bel trok, is René

krimpt het aantal leerlingen naar verwachting met ruim

Rigter van Samen Tussen Amstel en IJ, een koepel van

10 procent. Tegelijk neemt het aantal leerlingen in de

twintig openbare scholen in Amsterdam-Oost. ‘Wij hebben

grote steden en de Gelderse Vallei toe. Het gevolg is dat

dit jaar 10 procent minder aanmeldingen. Veel jonge gezin-

de werkgelegenheid groeit in de stedelijke centra met een

nen komen niet meer naar Amsterdam of verlaten de stad

gespannen huizenmarkt.

vanwege de hoge huizenprijzen en het gebrek aan betaalbare huurwoningen. In de omliggende gemeenten kunnen

Afgelopen zomer sloegen verschillende schoolbestuurders

ze goedkoper wonen.’ De grafiek op pagina 13 brengt deze

in Amsterdam alarm in de media: hun leerlingenaantal

trend in kaart.

12

podium _ december 2017


% 12

Verhuizingen van jonge

10

gezinnen uit de vier grote steden naar een andere

8

gemeente. 6

(Bron: CBS)

4 2 0 2008

2009

2010

2011

2012

Amsterdam Rotterdam Den Haag

2013

2014

2015

Utrecht Buiten G4

Normaal patroon of nieuwe trend?

Dit soort ontwikkelingen is opgenomen in de prognoses.

Harry Swarts, programmamanager primair onderwijs bij

De huidige terugloop is het gevolg van de situatie op de

het ministerie van OCW, relativeert het probleem. ‘Hier en

huizenmarkt. Jonge gezinnen verlaten daardoor de stad en

daar loopt in steden het leerlingenaantal wel terug, maar

het aantal leerlingen neemt af, al gaat het over het alge-

dat is vaak een wijkgebonden ontwikkeling. Veel wijken

meen niet om schrikbarende percentages. De problemen

maken een vaste cyclus door: als ze pas gebouwd zijn,

zijn niet zo groot als in de echte krimpregio’s.’

trekken ze veel jonge gezinnen. Daarna treedt stabilisatie op en vervolgens een zekere mate van vergrijzing.

Vertrekgolf

Het gevolg is dat het aantal schoolgaande kinderen daalt.

Ook het CBS constateert een vertrekgolf (zie grafiek).

De behoefte aan scholen verschuift vervolgens naar een

In 2014 en 2015 verlieten meer gezinnen met jonge kinde-

andere nieuwbouwwijk. Dat verschijnsel is van alle tijden.

ren de steden dan in de vijf jaar daarvoor. Het ging vooral

Als de huizenprijzen zo hoog blijven, zou er op den duur

om gezinnen met kinderen onder de vier jaar. Zij strijken

echt een trek uit de steden kunnen ontstaan. Zover is het

neer in de randgemeenten. In 2015 verhuisde ruim 10 pro-

nog niet.’

cent van de Amsterdamse gezinnen met jonge kinderen naar een andere gemeente. Drie jaar eerder ging dat nog

Maar Gertjan van Midden, adviseur van de PO-Raad, ziet

om 6 procent. Ook vanuit Rotterdam, Den Haag en Utrecht

wel degelijk een nieuwe ontwikkeling. ‘Wij horen van onze

vertrokken in 2015 jonge gezinnen, maar minder dan

leden dat het aantal leerlingen in Amsterdam tot verrassing

vanuit Amsterdam. Ondanks het toegenomen vertrek van

van velen aan het afnemen is. Hier is iets anders aan de

gezinnen blijft het aantal ouders met schoolgaande kin-

hand dan het normale patroon waarbij wijken min of meer

deren in de vier grote steden volgens het CBS echter toch

om de beurt vergrijzen en daardoor een – soms tijdelijke –

stijgen. Dat komt door de relatief jonge bevolking met veel

terugloop van het aantal schoolgaande kinderen kennen.

twintigers en dertigers, en de immigratie.

podium _ december 2017

k

13


Volgens Swarts is er weinig te doen aan de onverwachte

scholen aantrekkelijk te maken. We werven in andere

krimp die sommige scholen ervaren. Van Midden vermoedt

delen van het land en proberen duidelijk te maken dat het

dat scholen de dip niet hebben kunnen zien aankomen.

hartstikke leuk werken is in Rotterdam. Praktische obsta-

‘Wanneer de huizenmarkt normaliseert, zal de terugloop

kels zijn best te overwinnen. Zo zorgen we voor een extra

van leerlingen waarschijnlijk weer afnemen. Helaas valt

tegemoetkoming in de reiskosten. Verder regelen we sinds

niet te zeggen wanneer dat is.’

enige tijd kamers voor nieuwe personeelsleden. Dat is goed bevallen, alleen zitten de kamers nogal ver van de bin-

Nijpende situatie

nenstad. We willen nu appartementen in het centrum gaan

Ondertussen hebben vooral startende leerkrachten en

aanbieden. Jonge starters kunnen misschien samen een

leerkrachten die vanwege hun werk naar een van de

appartement delen. Na een tijd kunnen ze zelf op zoek naar

grote steden verhuizen, moeite om betaalbare woon-

een eigen ruimte. Deze constructie kan ook een oplos-

ruimte te vinden. Terwijl die steden juist zitten te springen

sing zijn voor leerkrachten die eerst een paar maanden in

om extra onderwijzend personeel. In Amsterdam dreigt

Rotterdam willen wonen om te kijken hoe het bevalt.’

een nijpende situatie. In 2020 zullen er 415 vacatures op de basisscholen zijn. Als er niets wordt gedaan, zijn

Besturen trekken samen op

dat er in 2025 dubbel zoveel. Tot 2012 kregen leraren in

RVKO hoopt in 2018 de eerste appartementen te kun-

Amsterdam voorrang bij de toewijzing van sociale huur-

nen aanbieden. Het zou gaan om huisvesting voor enkele

woningen, maar die regeling is afgeschaft. Wethouder

tientallen leerkrachten per jaar. ‘We trekken op dit punt

Laurens Ivens van Wonen wil deze maatregel niet her-

samen op met andere besturen’, vertelt Groot Zwaaftink.

invoeren. Hij vindt het verband met het lerarentekort te

‘Het is niet de bedoeling dat we hierop gaan concurreren.

onduidelijk. Wel laat hij onderzoeken of er sprake is van

De besturen werken samen met woningcorporaties, maar

een relatie tussen deze twee factoren.

gaan zelf geen woningen kopen. Dat past niet bij onze taak. Wij staan wel garant voor de huur en zorgen voor de bewoners. We hebben alle creativiteit nodig om het lera-

De Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs gaat appartementen in het centrum aanbieden aan jonge starters

rentekort aan te pakken en het aanbieden van huisvesting kan een bouwsteen zijn.’ Rigter van Samen Tussen Amstel en IJ heeft vanwege het lerarentekort zij-instromers aangenomen. ‘We geven hen een hogere reiskostenvergoeding. Ook maken we gebruik van de fiscale regeling om de reiskosten voor woon-werkverkeer uit te ruilen tegen de eindejaarsuitke-

In Rotterdam willen ze niet langer wachten. ‘Het tekort aan

ring, waardoor er een aanzienlijk voordeel ontstaat voor

leraren doet zich bij ons nu al voor en zal in de honderden

de werknemer. Maar we gaan zelf geen woningen regelen

gaan lopen,’ zegt Ton Groot Zwaaftink, bestuursvoorzit-

voor ons personeel. Ik vind het de verantwoordelijkheid

ter van de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs.

van de politiek om dat op te lossen en leerkrachten voor-

‘We proberen op alle mogelijke manieren het werk op onze

rang te geven bij betaalbare huurwoningen.’ n

14

podium _ december 2017


B I JZO N D E R E L O B BY P O - F RO N T ZO RG T VO O R G RO T E AC T IE B E R E ID H E ID

Voor goed onderwijs is veel meer geld nodig De extra miljoenen die het nieuwe kabinet

In de periode waarin verkiezingsprogramma’s werden

uittrekt voor loonsverhoging en verlaging van

geschreven, heeft de PO-Raad met behulp van leden die lid

de werkdruk, zijn volstrekt niet toereikend. De PO-Raad zal de druk op Den Haag blijven opvoeren. Mede dankzij de bijzondere lobby van PO-Front is de actiebereidheid groot, in de sector én bij ouders.

zijn van een politieke partij, nog diverse partijprogramma’s weten te beïnvloeden. Dit zorgde bijvoorbeeld voor resultaten op het terrein van de doorlopende leerlijn en de basisvoorziening. De lobby intensiveerde tijdens de formatie: dat is hét moment om de publieke opinie te bespelen en media-aandacht te krijgen. Daarin trokken we op met zoveel mogelijk

Met lobbyen moet je heel vroegtijdig beginnen. Al vanaf

andere partijen, waaronder de G4, VNG, kinderopvang en

een jaar vóór de verkiezingen worden namelijk de ver-

peuterspeelzalen. De afgelopen periode was ook PO-Front

kiezingsprogramma’s geschreven. De PO-Raad begon al

een belangrijke partner. En nog steeds trekken we samen

in 2015 met haar lobby voor hogere salarissen en maat­

op met hen en de vakbonden.

regelen om de werkdruk te verlagen. Sinds die tijd voeren wij – in stilte – gesprekken met de verschillende politieke

Krachtige steun

partijen, hun permanente programmacommissies en hun

PO-Front heeft een bijzondere prestatie geleverd. De actie-

wetenschappelijke bureaus. Zo proberen we om onze

groep PO in Actie kwam pas een paar weken vóór de

belangrijkste thema’s op het netvlies van de v ­ erschillende

verkiezingen met een petitie voor eerlijk salaris en m ­ inder

politieke partijen te krijgen: stille bezuinigingen op

werkdruk en hun boodschap is desondanks luid en dui-

salarissen en onderwijsachterstandsmiddelen, de basis-

delijk overgekomen. Dat heeft ongetwijfeld te maken

voorziening voor jonge kinderen, de beste leraar voor de

met de krachtige steun vanuit de achterban. In korte tijd

klas en ICT in het onderwijs. Vanaf het najaar 2015 voer-

ondertekenden 45.000 basisschoolleraren de petitie. Veel

den we gesprekken met de verschillende commissies die de

partijen sloten zich aan bij PO-Front: naast PO in Actie de

verkiezingsprogramma’s schrijven.

PO-Raad, AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV en FVOV. Ouders en Onderwijs neemt niet deel aan PO-Front, maar veel individuele ouders steunden de staking van 5 o ­ ktober. Het nieuwe kabinet heeft door deze gezamenlijke noodkreet begrepen dat de tekorten in het onderwijs echt gevoeld worden in de klas en de school. En dus werd er € 270 miljoen extra begroot voor een loonsverhoging en € 430 miljoen om de werkdruk te verlagen.

k

REGEERAKKOORD: DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE MAATREGELEN VOOR HET PO ● Vve: achterstandsleerlingen krijgen een aanbod van 16 uur per week: € 170 miljoen; ● Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt jaarlijks verhoogd met € 15 miljoen; ● Voor modernisering van de cao po: € 270 miljoen; ● Verlaging werkdruk in het po (2021: € 430 miljoen). Taakverlichting kan door aanstelling conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel en klassenverkleining; ● € 20 miljoen per jaar extra voor de kleinescholentoeslag; ● € 15 miljoen voor onderwijs voor hoogbegaafde kinderen; ● Voor de (academische) pabo’s wordt het collegegeld gehalveerd voor de eerste twee jaar.

podium _ december 2017

15


Voor een stevige eerste stap is echter ruim drie keer zoveel

Daar komt bovenop dat het kabinet alsnog tientallen mil-

nodig. We kampen met een groeiend leraren­tekort dat

joenen euro’s aan bezuinigingen op het primair onderwijs

binnen afzienbare tijd zeer problematisch dreigt te worden

heeft ingeboekt, zo blijkt uit een nota van wijziging die

(zie pagina 25). Tot onze verbazing wordt het lerarente-

het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze

kort niet eens genoemd in het regeerakkoord, terwijl dit

bezuiniging – de zogenaamde ­doelmatigheidskorting –

nu en de komende jaren het grootste probleem is van de

loopt op tot jaarlijks € 61 miljoen en overschaduwt de

onderwijssector.

extra investeringen die het kabinet doet om de salarissen van leraren te verhogen en de werkdruk te verlagen.

De huidige hoge werkdruk draagt bij aan het negatieve imago

Onverantwoord, vindt de PO-Raad.

van het onderwijs. De middelen voor werkdruk­vermindering komen pas in 2021. Dat is ons inziens veel te laat.

Alle kinderen verdienen goed onderwijs. Het kabinet moet voldoende geld investeren om dat waar te kunnen maken.

De basisbekostiging van het primair onderwijs is nog

De PO-Raad zit bovenop dit onderwerp en houdt u graag

steeds niet op orde. We krijgen al jaren te weinig bekostigd

geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Die vindt u

voor onze materiële instandhouding. En vergeleken met

op onze website. n

2010/11 ontvangt het basisonderwijs € 164 miljoen minder voor het wegwerken van onderwijsachterstanden.

D R IE V R AG E N A AN

Albert Helder, algemeen directeur Proloog:

‘We moeten nadenken over een andere organisatie van het onderwijs’ Albert Helder (61), algemeen

soms best tot spanning. Wat daarbij

directeur bij Proloog, vierde

steeds weer opvalt is dat uiteindelijk

Hoe is het onderwijs beter geworden in die 40 jaar?

onlangs zijn 40-jarig jubileum met

de overeenkomsten veel groter zijn

‘De kern van het onderwijs is dat je

een speciaal DWDD-evenement

dan aanvankelijk wordt gedacht. Als je

tegemoet kunt komen aan de nieuws-

waar hij als tafelheer 40 jaar

dan een mooie samenwerkingsschool

gierigheid van het kind. Daarin zijn

onderwijs becommentarieerde.

kunt creëren, doet dat echt wat met

grote stappen gezet. We weten zoveel

In 1977 begonnen als langharige

je. Het besef dat je een beetje een

meer dan vroeger over hoe kinderen

onderwijzer, klom hij op tot

wereldbeeld hebt veranderd.’

leren en leermethodieken zijn sterk

directeur (‘meewerkend voorman’)

verbeterd. Leerkrachten kunnen hun

en directeur-bestuurder. Ook is hij

eigen inbreng ook beter duiden. We

lid van het algemeen bestuur van

weten inmiddels dat de leerkracht echt

de PO-Raad.

het verschil maakt. We staan nu wel op een kantelpunt; de leerkracht als

Wat is het hoogtepunt van uw loopbaan?

allrounder heeft het zwaar. We moeten

‘Ik ben de laatste jaren bij vijf of zes

van het onderwijs.’

nadenken over een andere organisatie

samenwerkingsscholen betrokken

lende werelden tot één school samen

Waar moet de PO-Raad zich vooral hard voor blijven maken?

te brengen. Het gaat vaak om heilige

‘We zijn een vereniging met goede

huisjes die je moet renoveren; elke

wortels in de regio’s. Dat moet vooral

school staat met zijn eigen identiteit

zo blijven. Juist de regiobijeenkomsten

voor een hele wereld waarin iedereen

zijn een groot goed; hét moment om

al decennialang een stempel zet op de

met mensen in gesprek te gaan. Dat

plaatselijke samenleving. Van ver-

contact met het veld, voeling houden

enigingsleven tot grootouders; allen

met wat er speelt, is iets waarop de

hebben een sterke stem. Dat leidde

PO-Raad trots kan zijn.’ n

geweest. Het is nog best een uitdaging om twee ogenschijnlijk heel verschil-

16

podium _ december 2017


D E W IN S T VA N PAC T VO O R H E T J O N G E K IN D

Samen zorgen voor een passende ontwikkeling Betere ontwikkelingskansen, meer inclusie,

Ze komen uit verschillende werelden, maar de samen­

minder doorverwijzingen, meer samenwerking

werking bevalt goed. De leerkrachten, pedagogisch

door iedereen die met jonge kinderen werkt.

medewerkers (pm’ers) en zorgmedewerkers in de proeftuinen van PACT1 zeggen dat ze zich door elkaar

Dat was het boodschappenlijstje van Het

gesteund voelen. Er wordt minder geworsteld met gedrag

Kinderopvangfonds. Het project ‘Pedagogisch

van kinderen en het lukt om meer kinderen binnen het

PACT – Samenwerken voor jonge kinderen’ ging

reguliere traject te houden.

hiermee aan de slag en maakte na ruim drie jaar de balans op. T EK S T M A R I JK E NI JB OER

‘Het helpt enorm dat kinderen al vroegtijdig de juiste aandacht krijgen’, zegt projectleider Anki Duin. Er zijn nog geen harde uitspraken te doen over de daling van het aantal doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs en de specialistische hulp. ‘Daarvoor zijn sommige proeftuinen nog te kort bezig. Maar de cijfers van onze al vier jaar draaiende proeftuin, Het Talent in Lent, wijzen wel degelijk in deze richting.’

k

Inclusiepedagoog Anne Marie Stevens (rechts) in de klas bij leerkracht Elleke Muller.

podium _ december 2017

17


Eén taal, één visie

bezig met dat ene zorgkind. Ze versterken samen het peda-

De leerkracht krijgt er nieuwe collega’s bij met andere dis-

gogisch klimaat en merken dat dat ten goede komt aan de

ciplines. Soms moeten zij echt even omschakelen voordat

hele groep.’

zij beseffen dat zij daar wat aan kunnen hebben en hier gebruik van gaan maken.

Er is soms nog wel een extra activiteit nodig voor een specifiek kind, maar er wordt minder gedacht en gesproken in

De samenwerking verloopt het beste als iedereen dezelfde

termen van zorg. Zo blijven meer kinderen gewoon in hun

taal spreekt en werkt vanuit één en dezelfde visie. Maar

groep. Deze werkwijze levert nog een ander voordeel op.

hoe kom je zover? Duin: ‘Je moet elkaar leren verstaan. Het

Duin: ‘Leerkrachten zeggen dat zij nu veel meer tijd en aan-

gaat om de manier waarop je de kinderen benadert en de

dacht overhouden voor hun vak, het lesgeven.’

taal die je daarbij gebruikt. Je groeit naar elkaar toe door bij elkaar in de keuken te kijken. Wanneer je dingen samen

De inclusiepedagoog

doet, ontdek je hoe de ander werkt. Leerkrachten verbazen

Een heel concrete opbrengst van de proeftuinen is de

zich bijvoorbeeld vaak over wat pm’ers allemaal doen en

functie van inclusiepedagoog. Deze gedragsdeskundige,

hoe zij pedagogiek inzetten. Wanneer de leerkracht onder-

meestal gedetacheerd vanuit een jeugdhulporganisatie,

bouw bijvoorbeeld samen met pm’ers speelhoeken inricht,

helpt pm’ers, leerkrachten en ouders om beter om te gaan

ontstaat een gesprek over wat zij belangrijk vinden voor

met verschillen tussen kinderen.

deze kinderen en wat zij daarbij elk te bieden hebben.’ Deze aanpak spreekt ook gemeentes aan. Almere en Ook gezamenlijke studiedagen van onderwijs, opvang en

Leeuwarden verstrekken jeugdhulp bijvoorbeeld niet langer

zorg stimuleren de teamvorming. ‘Maar daarmee ben je er

op basis van indicaties, maar zetten deze preventief in

niet’, zegt Duin. ‘Je moet je met elkaar verantwoordelijk

op de scholen. Bij het gemeentelijk enthousiasme speelt

gaan voelen en daarvoor is het heel belangrijk dat je een

ook geld mee: verwijzingen naar het speciaal onderwijs of

gezamenlijk fundament hebt. Wat willen wij met elkaar voor

specialistische zorg zijn duur. Duin: ‘Als een kindcentrum

kinderen en ouders betekenen, waar werken we naar toe?

twee verwijzingen kan voorkomen, zijn de kosten van een

Die zoektocht vraagt om goed leiderschap. Als je echt een

inclusiepedagoog al terugverdiend.’

doorgaande lijn wilt, moet je als kinderopvangpartner en schoolleiding samen dat proces gaan trekken.’

PO-Raad pleit voor flexibeler regels De projectleider: ‘Wij kijken allereerst naar wat kinderen en

Van curatief naar preventief

ouders nodig hebben. Wat voor soort speel-leeromgeving

Veel kindcentra werken nog kind- en probleemgericht.

wil je organiseren en wat voor type professionals heb

Kinderen met speciale behoeften krijgen extra aanbod

je daarbij nodig? Daarna bekijken we wat dit vraagt van

om toch in het reguliere proces mee te kunnen, of worden

leiderschap en bestuur. En uiteindelijk beland je bij het

verwezen naar een specialistisch aanbod. In de proeftui-

stelsel dat de ondersteuning mogelijk maakt.’ Zo’n sys-

nen van PACT gaat de aandacht vanaf het begin naar de

teeminnovatie is alleen mogelijk wanneer de financiering en

hele groep. Eventueel krijgen de leerkracht en pm’er extra

regelgeving voldoende ruimte bieden voor samenwerking

ondersteuning van de inclusiepedagoog (zie hieronder en

tussen de verschillende sectoren. De PO-Raad maakt zich

kader). Duin: ‘Mensen in de proeftuinen zijn veel minder

hier al jaren hard voor.

WAT DOET DE INCLUSIEPEDAGOOG? Anne Marie Stevens is inclusiepedagoog op brede school

‘Ik sluit soms aan bij oudergesprekken om wat dieper

Het Talent/KION Goudwinde (onderwijs, kinderdagverblijf,

door te praten over bijvoorbeeld gedrag in de thuis-

peuterspeelzaal, bso) in Lent. Ze is creatief- en drama-

situatie. Ik spreek ook met ouders individueel over

therapeut en geschoold in gedragstherapeutische training

opvoedvragen. Mijn inzet is altijd kortdurend, laagdrem-

voor jonge kinderen. Stevens is in dienst bij jeugd-

pelig en preventief. Als wij denken dat er opgeschaald

zorginstelling Entrea en werkt 24 uur per week op Het

moet worden, bespreken we dat als team.

Talent. ‘Ik ben aanwezig op alle plekken in het gebouw. Ik observeer kinderen en let op het groepsklimaat. Is het

‘Ik kom leerkrachten of pm’ers niet vertellen wat zij

ergens even onrustig, dan werk ik mee. Ik doe ook inter-

anders moeten doen; dat bedenken we samen. Daar zit

venties op individueel niveau. Ik heb een paar keer een

de kracht: ieder draagt bij vanuit z’n eigen discipline,

peuter geobserveerd die veel slaat en schopt. Vandaag

kijkend naar het kind en de school/opvangsituatie en het

heb ik gesproken met zijn leidsters en ouders. Ik vraag

gezin. Samen kunnen we snel schakelen en hoeven we

de ouders dan natuurlijk ook hoe het thuis loopt. Samen

minder een beroep te doen op zorg van buitenaf.’

hebben we de meest wenselijke aanpak besproken.

18

podium _ december 2017


Hoe verder? Deze aanpak is goed voor jonge kinderen, maar er zijn meer winstpunten. Zoals het feit dat leerkrachten bin-

PACT: INTERPROFESSIONELE TEAMS BIEDEN PASSENDE ONTWIKKELING

nen interdisciplinaire teams zich meer op hun eigen vak kunnen richten: dat kan helpen bij de aanpak van de

In PACT trekken sinds drie jaar wetenschap en praktijk

werkdruk.

samen op om de kwaliteit van de pedagogische voorzieningen voor jonge kinderen te versterken.

Duin hoopt dat de samenwerkingsverbanden voor passend

In proeftuinen werken pedagogische-, educatieve- en

onderwijs en gemeenten, als verstrekkers van jeugdhulp,

zorgmedewerkers samen. Opbrengsten:

zich achter deze werkwijze zullen scharen. ‘Het kán. Als je

• Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en

het samen wilt, dan vind je financiering. In Nijmegen, bijvoorbeeld, kiezen de gemeente, jeugdhulp, schoolbesturen en kinderopvang samen voor de inclusiepedagoog.’ Wat vindt zij de belangrijkste opbrengst van PACT? ‘Dat we echt op de werkvloer hebben gekeken hoe het werkt. Als je daar de professionele ontmoeting organiseert, komt

zorgprofessionals gebruiken elkaars expertise; • De nadruk is verlegd van zorg naar het versterken van het pedagogisch klimaat; • Geen focus op het individuele kind, maar op de mogelijkheden van de groep, ook voor kwetsbare kinderen;

er ontzettend veel enthousiasme los. In de proeftuinen

• Het aantal doorverwijzingen lijkt af te nemen;

kent en vertrouwt men elkaar en werkt men gemakkelijker

• De nieuwe inclusiepedagoog adviseert pedagogisch

samen. Dat maakt een grote, ingewikkelde zorgstructuur overbodig.’ n

medewerkers, leerkrachten en ouders over opvoeding en gedrag; • PACT adviseert opleidingen;

1 In de adviesgroep van PACT zitten bestuurders uit PO, kinderopvang en jeugdhulp, PO-Raad, AVS, VNG,

• Een training voor professionals in het samenwerken in interdisciplinaire teams.

AOb, Vereniging IKOOK en kopgroep wethouders voor Kindcentra. Het PACT-wetenschapsteam bestaat uit dr. Jeannette Doornenbal, prof. dr. Ruben Fukkink, prof. dr. Tom van Yperen, drs. Marielle Balledux, drs. Jolanda Spoelstra en drs. Marloes van Verseveld. De projectleiding is in handen van Gerdi Meyknecht en Anki Duin.

podium _ december 2017

19


O N T W IK K E L G RO E P R E G IE O P O N D E RW I J S K WA L I T E I T:

‘Besturen moeten zélf bepalen wat onderwijskwaliteit is’ Wie verantwoordelijk is voor de onderwijs­k waliteit, moet weten wat kwaliteit is en hoe hierop te sturen. Van veel besturen vraagt dit een andere manier van denken en dat blijkt niet makkelijk. ‘We moeten zelf de regie pakken, anders blijven anderen voor ons bepalen wat we moeten doen.’ T EK S T A NNEMIEK E KO OPER

20

podium _ december 2017


Tot vijf jaar geleden zag de wereld er op de scholen van Marcel Poppink, bestuursvoorzitter bij Consent, heel anders uit. In oudergesprekken werd er nooit mét maar vooral óver het kind gepraat, de scholen volgden keurig de normen van de Inspectie van het Onderwijs en ouders wilden niets liever dan dat hun kroost op de havo of het vwo terecht zou komen. Dat moet anders, vond Poppink toen zijn scholen andermaal de hectiek van de entreetoets en eindtoets in groep 7 en 8 doormaakten. Voor de zoveelste keer zag hij gestreste ouders en leerlingen die zich oplaadden om op dat ene moment goed te presteren. Wiens scores vervolgens werden afgezet tegen landelijke gemiddelden. Er volgden inspectiebezoeken op die scholen waar te veel leerlingen onder dat gemiddelde hadden gescoord. Terwijl daar scholen bij zaten die het gezien hun populatie juist ontzettend goed hadden gedaan. Poppink hekelde dat anderen voor zijn scholen bepaalden wat onderwijskwaliteit is en daarbij met ‘beperkte blik’ naar zijn leerlingen keken. ‘Schijnkwaliteit’, noemt hij dit, die geen recht doet aan de kinderen. ‘We wilden onze leerlingen niet langer afmeten aan gemiddelden en hen beoordelen op basis van één ‘‘fotomoment’’, maar hen in staat stellen te presteren op een manier die past bij hun leerpotentieel,

Marcel Poppink: ‘We willen leerlingen in staat stellen te presteren op een manier die past bij hun leerpotentieel, talenten en dromen’

talenten en dromen.’ En dus ging het roer om. Op de 32 scholen van Consent gaan ouders, leraren en

De regie pakken

leerlingen daarom vanaf groep 6 – soms al eerder – samen

De bestuurder nam deze visie mee naar de Ontwikkelgroep

om tafel voor een ‘hoop- en droomgesprek’. Een drie-

Regie op Onderwijskwaliteit. Dat is een groep van vijftien

hoeksgesprek waarin school en ouders met de leerling

bestuurders en hun kwaliteitszorgmedewerkers die, gefa-

bekijken waar die in groep 8 zou willen en kunnen staan,

ciliteerd door de PO-Raad, samen nadenken over hoe de

wat die daarna wil gaan doen en waarom. ‘We zagen dat

sector zelf invulling kan geven aan de verantwoordelijkheid

veel leerlingen alleen maar werkten om hun ouders te

voor goed onderwijs. Hoe de sector zelf een kwaliteitsnorm

plezieren. Dan leerden ze hun lesje, maakten ze een toets

kan stellen voor goed onderwijs in plaats van hiervoor

en waren ze de kennis al snel weer kwijt’, vertelt Poppink.

afhankelijk te zijn van een overheid of inspectie.

‘Door hen echt te betrekken bij hun eigen leerproces zijn ze veel meer intrinsiek gemotiveerd. Wie ben ik? Wat kan

Dit vraagstuk past bij de tijdsgeest en ­ontwikkelingen

ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Deze vragen leren we hen te

om ons heen, zegt Selma Janssen, beleidsadviseur

beantwoorden. Ze leren zichzelf kennen en daardoor weten

Onderwijskwaliteit bij de PO-Raad. ‘Het besef groeit dat

ze beter wat ze nu op school en later willen bereiken. Dat

schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de onderwijs-

inzicht hebben ze echt al op jonge leeftijd, ze kunnen veel

kwaliteit op hun scholen. Dat waren ze natuurlijk al, maar

meer dan we denken.’

vooral de overheid bepaalt wat kwaliteit inhoudt. Ze definieert onderwijskwaliteit in meetbare normen terwijl het

‘We kijken dus breed naar de leerling en brengen echt

zoveel meer omvat.’ De lumpsum, waarbij schoolbesturen

de film van het kind in beeld. Dat is de essentie van de

hun onderwijsgeld naar eigen inzicht kunnen besteden en

kwaliteit van ons onderwijs’, vervolgt hij. ‘De druk is van de

met hun uitgaven kunnen inspelen op de lokale omstandig­

eindtoets af en de ouderbetrokkenheid is gegroeid. Ouders

heden van een school, heeft hierin beweging gebracht,

staren zich minder blind op een hoog schooladvies omdat

zegt Janssen. ‘Deze manier van bekostigen vraagt van

ze weten dat wat het advies ook is, dit bij hun kind past.’

besturen dat zij zich verantwoorden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit en dus meer zelf nadenken over wat

Selma Janssen: ‘Wil je sturen op de onderwijskwaliteit, dan moet je eerst weten wat je daaronder verstaat’

kwaliteit dan is.’ Het recent ingevoerde nieuwe inspectietoezicht sluit hierbij aan. Dat is erop gestoeld dat het bestuur de inspectie laat zien hoe het zijn kwaliteitszorg heeft geregeld en hoe het zelf bijstuurt als het op een van de scholen niet goed genoeg gaat.

k

podium _ december 2017

21


Voor schoolbesturen is een andere manier van denken

De groep werkt daarom aan een set vragen die de

onontbeerlijk, maar dat is zo makkelijk nog niet, merkte

bestuursgeest moet prikkelen; vragen die ieder bestuur

Janssen. ‘Kunnen sturen op de kwaliteit van je onderwijs

zichzelf kan stellen om tot een visie op onderwijskwaliteit

betekent dat je eerst moet weten wat je verstaat onder

te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over wat

onderwijskwaliteit, dat je hierop een visie hebt. Veel bestu-

nodig is om leerlingen op de eigen school en binnen de

ren hebben die visie niet heel scherp geformuleerd. Vaak

huidige maatschappelijke context de beste kansen op ver-

blijft het hangen in algemene uitspraken, bijvoorbeeld dat

dere ontwikkeling te bieden. Of wat het bestuur belangrijk

ze de talenten van alle kinderen willen ontplooien. Dan is

vindt om leerlingen mee te geven zodat zij zicht krijgen

het ontzettend moeilijk om grip te krijgen op wat dat bete-

op wie ze zijn, wat ze willen en wat ze doen. Maar het

kent voor het onderwijsprogramma, wat dat vraagt van de

gaat ook om vragen over het proces, hoe je vervolgens

leraar en daarmee ook hoe je hier vervolgens als bestuur

je kwaliteitszorgcyclus inricht om steeds weer te kun-

op stuurt en in faciliteert.’

nen bepalen of je scholen op de goede weg zijn en hoe je bijstuurt als het moet.

We moeten één vuist maken en met één mond spreken. Anders blijven anderen voor ons bepalen wat we moeten doen’

Marcel Poppink en zijn collega-besturen hopen zo over een aantal maanden de kaders te hebben staan waarmee alle besturen uit de voeten kunnen. Inclusief een serie voorbeelden om besturen te inspireren. Dat is belangrijk, want een volwassen sector houdt zelf de touwtjes van onderwijskwaliteit in handen, vinden de besturen en de PO-Raad. Zeker in deze tijd, waarin de druk vanuit

Maatschappelijke druk

de maatschappij op het onderwijs groot is en anderen

De ontwikkelgroep ging op zoek naar een definitie voor

verwachten dat de scholen de maatschappelijke proble-

onderwijskwaliteit. Al snel concludeerden de bestuur-

men wel oplossen, is het goed om zelf de regie te pakken,

ders dat hier helemaal geen eenduidig antwoord op is.

zegt Poppink. ‘We komen pas uit onze afhankelijke positie

Immers, behalve dat alle scholen en besturen aan wettelijke

als we dit allemaal doen. We moeten één vuist maken en

minimum­eisen moeten voldoen, heeft ieder bestuur eigen

met één mond spreken. Anders blijven anderen voor ons

ambities en te maken met eigen unieke omstandigheden.

bepalen wat we moeten doen.’ n

En dus is onderwijskwaliteit voor ieder bestuur weer een beetje anders.

22

podium _ december 2017


Samenwerking politie en school bij kindermishandelingen en geweld

Foto: Hollandse Hoogte

De tijd dat de leerkracht enkel bezig was

Scholen in Wageningen worden sinds kort direct geïnfor-

met kennisoverdracht, ligt ver achter ons.

meerd door de politie als bij een leerling thuis sprake is

De school heeft ook oog voor het welbevinden van leerlingen. Dat is goed voor kinderen die

van huiselijk geweld. Het is een proef van het ministerie van Veiligheid en Justitie en stichting Augeo. Zonder details te geven, vertelt de agent om welke leerling het gaat,

het slachtoffer zijn van kindermishandeling.

zodat de school hem of haar de volgende morgen goed kan

Het betekent immers dat niemand op school

opvangen.

meer kan zeggen: ‘Dat is niet mijn pakkie-an’. T EK S T EL ISE H A A R M A N

Het idee is geboren in het Engelse Plymouth. Daar werken politie en scholen samen onder de werknaam Operation Encompass. Een vertrouwenspersoon van school krijgt als er thuis iets is voorgevallen de melding Handle with care – let een beetje extra op dat kind: geef het een aai over de bol, een luisterend oor of een extra knuffel.

podium _ december 2017

k

23


Steun van volwassene helpt

als professionals binnen één beroepsgroep (bijvoorbeeld

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat steun van

leerkrachten) met elkaar een eigen norm gaan afspreken:

een betrouwbare volwassene de negatieve gevolgen van

bij welke signalen ben je verplicht om een melding te doen?

mishandeling bij kinderen, zoals psychische klachten en

Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat bij ernstig letsel

gedragsproblemen, helpt te verminderen1. Daarnaast verbe-

van een kind door geweld altijd een melding moet worden

teren hun schoolprestaties . Maar om het geweld te stoppen

gedaan.

2

is meer nodig. Alleen als iedereen zijn zorgen om een kind structureel meldt, Leerkrachten worden gezien als één van de belangrijkste

kan Veilig Thuis een goede veiligheidsinschatting maken,

sleutelfiguren die kindermishandeling vroegtijdig kunnen

aldus Sprokkereef. De politiek heeft dit advies inmiddels

signaleren. Er wordt door leerkrachten echter nog wei-

overgenomen en vanaf 1 januari 2019 wordt het zogeheten

nig gebruik gemaakt van Veilig Thuis (voorheen Advies en

afwegingskader bij de Meldcode verplicht.

Meldpunt Kindermishandeling). Volgens de laatste schatting was slechts elf procent3 van de meldingen bij Veilig Thuis

Relatie met ouders

afkomstig uit het onderwijs. Ook van een structurele samen-

Waarom de meldingen bij Veilig Thuis vanuit het onderwijs

werking tussen scholen en politie is, op vso-scholen na, nog

nog achter blijven, heeft vermoedelijk te maken met de angst

niet vaak sprake.

van scholen om de relatie met ouders te schaden en daarmee het kind nog verder in de problemen te brengen. Volgens

Maar daar komt verandering in, als het aan de politie ligt

de Meldcode moet je je zorgen eerst met ouders bespreken

althans. Zij kondigde dit voorjaar aan vaker op school te

voordat je een melding doet. Dat vraagt van leerkrachten dat

gaan verschijnen. ‘Het gaat ons niet zozeer om een lespro-

zij stevig in hun schoenen staan. Het gaat immers enkel om

gramma of om extra surveillance’, zegt Nicole Tillie, adviseur

vermoedens. Er is nog geen bewijs. Alleen als het informeren

onderwijs bij de politie, ‘al kan daar natuurlijk in worden

van ouders de veiligheid van kinderen in gevaar kan brengen,

voorzien als het nodig is. Het gaat ons vooral om het vroeg-

hoeven ouders níét op de hoogte gesteld te worden van een

tijdig delen van signalen van onveiligheid. Voor preventie is

melding. Beleidsadviseur Anneke Risselada van de PO-Raad

een laagdrempelig contact nodig tussen school en politie.’

vermoedt dat het aanleren van de juiste gesprekstechnieken

In haar nieuwe visiedocument belooft de politie dan ook een

de meldings­bereidheid onder leerkrachten kan verhogen.

vaste contactpersoon voor iedere school, wat in de meeste

‘Leerkrachten zijn nog onvoldoende toegerust om moeilijke

gevallen de wijkagent zal zijn. ‘Als we signalen van kinder-

gesprekken te voeren met ouders. Wellicht voelen ze zich ook

mishandeling en verwaarlozing in een vroeg stadium met

onzeker op het gebied van privacyschending. Dus ze zijn blij

elkaar delen, weten wij beter van elkaar wat er speelt. Zo

als de politie dit voor haar rekening neemt.’

4

kunnen we het gedrag van een kind beter plaatsen en actie ondernemen als dat nodig is.’

De opdracht van schoolbesturen en directies is duidelijk: maak afspraken met de politie en Veilig Thuis over weder-

Spilfunctie

zijdse verwachtingen. Zorg dat het voor iedereen op school

Maar was het niet de bedoeling dat Veilig Thuis die spilfunc-

klip en klaar is welke stappen je moet zetten bij een ver-

tie zou hebben? Een rapport van Jan-Dirk Sprokkereef, een

moeden van kindermishandeling. Investeer in nascholing en

ervaren bestuurder uit de jeugdzorg, legde vorig jaar de

gespreksvaardigheden over dit thema. Leg verantwoorde-

vinger op de zere plek: het systeem is niet sluitend. Melden

lijkheden zo laag mogelijk, maar zorg tegelijkertijd dat een

is te vrijblijvend. In zijn voorstel voor een verbeteraanpak

individuele medewerker er nooit alleen voor staat. Kinderen

schreef hij ook hoe Veilig Thuis wél die radar kan worden

moeten veilig kunnen opgroeien en dat is een collectieve ver-

in de opsporing van kindermishandeling. Zo zou het helpen

antwoordelijkheid. n

DRIE TIPS VAN DE POLITIE VOOR SCHOLEN

Noten 1 Onder andere: McGloin, J.M., & Widom, C.S. (2001). Resilience among abused and neglected children growing up. Development and Psychopathology, 13, 1021-1038.

● Zorg dat de politie geregeld aanwezig is in de

2 Boden, J. M., Horwood, L. J., & Fergusson, D. M. (2007).

school, ook als er geen incidenten zijn. Dan kun je

Exposure to childhood sexual and physical abuse and

sneller handelen op momenten die ertoe doen;

subsequent educational achievement outcomes. Child

● Maak gebruik van de ‘Gespreksleidraad voor school en politie’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid; ● Maak gebruik van de adviesfunctie van Veilig Thuis. Dit hoeft niet altijd tot een melding te leiden. Het YouTube-filmpje ‘Animatie Meldcode Aanpassing’ laat zien wat er precies verandert in de wet.

Abuse & Neglect, 31, 1101-1114. 3 https://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/ jaarverslag-amk-2013.pdf In 2013 werd 66.715 keer contact opgenomen met het AMK. Meer recente cijfers zijn onbetrouwbaar bevonden door het CBS. 4 https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/wp-content/ uploads/sites/2/2017/04/Visie-en-ambitie-Politie-enSchoolveiligheid.pdf

24

podium _ december 2017


D O E L: VO L D O E N D E G O E D E E N G O E D B E TA A L D E L E R A R E N M E T P L E Z IE R IN H U N VA K

Aanvalsplan voor lerarentekort Er dreigt een groot lerarentekort. Hoe maken we dit beroep weer aantrekkelijk en houden we de mensen vast? De PO-Raad wil met acties voor de korte en langere termijn stimuleren dat zo min mogelijk scholen straks met tekorten kampen.

Het primair onderwijs dreigt in 2022 met een tekort te

Ondertussen is de instroom in de pabo’s de afgelopen

zitten van 6.000 leraren. In de ene regio zal het meer knel-

zeven jaar gehalveerd: van 7.000 voltijdstudenten in 2007

len dan in de andere. Het grootste tekort wordt verwacht

naar 3.500 voltijdstudenten in 2016. Vooral de mbo-

in Amsterdam, maar ook in krimpregio’s is al een tekort

instroom is gedaald. Het aantal nieuwe studenten is in

aan vervangers. Er zullen ook te weinig schoolleiders zijn.

2017 wel licht gegroeid. Waarschijnlijk zal de beslissing van

Ongeveer een kwart van de leraren in het po is ouder dan

het nieuwe kabinet om het collegegeld van pabostudenten

55 jaar en nadert het pensioen. Het tekort kan oplopen tot

gedurende de eerste twee jaar te halveren, voor een extra

10.000 voltijdsbanen in 2025.

toestroom zorgen. Maar die zal zeker niet afdoende zijn om de tekorten te gaan dekken.

podium _ december 2017

k

25


De middengroep ontbreekt

● Het verbeteren van het loongebouw en carrière­

De leeftijdsopbouw van het onderwijspersoneel is oneven-

perspectief. Komen tot een transparant loongebouw dat

wichtig. Er zijn relatief veel jongeren en ouderen; de

gelijk werk, gelijke beloning en carrièremogelijkheden biedt.

midden­groep ontbreekt. Dat komt doordat er in de jaren ‘80 geen vacatures waren. Er is toen een generatie leraren ver-

● Het stimuleren van verschillende routes naar

loren gegaan. Als straks een grote groep medewerkers met

een onderwijs­bevoegdheid, zoals bijvoorbeeld de

pensioen gaat, zal de leeftijdsopbouw nog onevenwichtiger

universitaire bachelor voor het po, met als doel het aantrekken van vwo’ers.

worden.

● Verbetering van de zij-instroomroute. Schoolbesturen bieden zij-instromers een dienst­verband aan en leraren-

Een aantal recente ontwikkelingen speelt het lerarentekort verder in de kaart. Door de krimp én doordat de pensioengerechtigde leeftijd is opgeschoven, was de kans op een

opleidingen ontwikkelen maatwerk-opleidings­trajecten. ● Het aanboren van de stille reserve en het inzetten van uitkeringsgerechtigden die in de periode van krimp hun

baan de afgelopen periode kleiner. Dat weerhield jongeren

baan in het onderwijs verloren.

ervan om voor het leraarsberoep te kiezen; een effect waar we ook op langere termijn last van zullen hebben. Bovendien

● Het creëren van een gezamenlijk beroepsbeeld.

is het aanzien van de leraar de afgelopen jaren afgenomen.

De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen in hun gesprek

Een onfortuinlijke ontwikkeling is ook dat veel net afgestu-

met de opleidingen. Doel: het stimuleren van meer

deerde leraren afknapten op het beroep vanwege de hoge

diversiteit in de opleidingen en het komen tot een ­gezamenlijk beroepsbeeld, passend bij het onderwijs van

werkdruk.

de toekomst. Daar kwamen de veranderingen in de studiefinanciering

● Het stimuleren van strategisch personeelsbeleid. Dit maakt onderwijsorganisaties aantrekkelijker voor

nog eens bij: minder jongeren tekenden in voor het hoger

­zittende en potentiële werknemers.

onderwijs, inclusief de pabo. Ook konden veel mbo-afgestudeerden met interesse voor de pabo niet voldoen aan de

● Ondersteuning van leden bij het terugdringen van de werk­druk door samenwerking met partners als

verhoogde instroomeisen.

de Arbo­catalogus po, het Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform po.

Daarnaast is het lerarenberoep financieel gezien niet aantrekkelijk genoeg. De salarissen zijn jaren bevroren geweest. Het kabinet heeft 270 miljoen toegezegd. Dat is

Samen met leden en partners

een goede eerste stap, maar er is 900 miljoen nodig om de

De PO-Raad werkt, ook in regionaal verband, met zijn leden

salarissen in het primair onderwijs op het niveau van het

aan deze speerpunten. Belangrijke partners zijn verder

voortgezet onderwijs te brengen.

de pabo’s, de Vereniging Hogescholen, de v ­ akbonden en OCW. De PO-Raad participeert als medebestuurder van

Wat doet de PO-Raad?

het Arbeidsmarktplatform in projecten die gericht zijn op

Er zijn krachtige maatregelen nodig om te zorgen dat scholen

vermindering van het lerarentekort. En we onderzoeken

straks nog voldoende mensen in huis hebben om goed onder-

samen met het Participatiefonds hoe we mensen met een

wijs te kunnen verzorgen. De PO-Raad zet zich daarvoor in

pabo-diploma en een uitkering kunnen terughalen naar de

en kiest voor drie routes: het vergroten van de instroom, het

onderwijsarbeidsmarkt. n

voorkomen van uitval en het verhogen van de aantrekkelijkheid van het beroep. De speerpunten hierbij zijn:

Op 23 november was er een werkconferentie voor onze

● Meer druk op de politiek met als doel meer geld voor

leden over het lerarentekort. Een verslag hiervan vindt u op

hogere salarissen en lagere werkdruk. Dit doen we in het

onze website.

PO-Front met PO in Actie en de vakbonden.

WAT KAN EEN SCHOOLBESTUUR ZELF DOEN? • Zorg ervoor dat u inzicht heeft in uw lange termijn kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte; • Richt uw HR-beleid op goede instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Zorg voor de begeleiding van starters, een professionele werkomgeving en carrièreperspectief, optimale inzet van medewerkers en vermindering van het ziekteverzuim; • Werk samen met collega-besturen en de opleidingen in de regio om samen leraren te werven, (bij) te scholen en te begeleiden; • Bied invallers een goede werkomgeving en zoveel mogelijk werkzekerheid; • Bied herintreders, zij-instromers en uitkeringsgerechtigden kansen om kennis te maken met het (opnieuw gaan) werken in het onderwijs.

26

podium _ december 2017


Zet uw scholen op de kaart! Al 84% van de schoolbesturen in PO is actief op scholenopdekaart.nl. En het aantal basisscholen dat hun schoolpagina volledig heeft gevuld stijgt nog steeds. Bestuurders zien in dat een schoolpagina op de website een mooi visitekaartje is voor de school. De website biedt niet alleen hulp aan oriënterende ouders, maar geeft scholen ook de regie op informatievoorziening en verantwoording. Vensters Het programma achter de website scholenopdekaart.nl is Vensters. Via Vensters vullen scholen hun schoolpagina met gegevens die interessant zijn voor ouders en andere betrokkenen zoals de Inspectie. Vensters heeft als doel om scholen en schoolbesturen te faciliteren bij het afleggen van verantwoording over hun onderwijs. En goede verantwoording begint binnen Vensters met een goed gevulde schoolpagina. Nieuw: de Vensters schoolgids Vanaf eind januari is de Vensters schoolgids beschikbaar. Een schoolgids die geheel wordt samengesteld met de gegevens die al zijn ingevuld in Vensters. Dit nieuwe onderdeel draagt direct bij aan lastenverlichting. Want voor een school met een goed gevulde schoolpagina op scholenopdekaart.nl is er letterlijk één muisklik nodig om de schoolgids samen te stellen. Een mooie basisgids die voldoet aan alle wettelijke eisen. Wat kan ik doen? Bent u bestuurder: vraag schoolleiders te starten met Vensters en te ervaren hoe hergebruik van gegevens direct zorgt voor lastenverlichting. Bent u schoolleider en heeft u advies nodig bij het vullen? Of heeft u vragen over de inzet van Vensters? We helpen graag, dus laat het ons weten via vensters@poraad.nl. Team Vensters van de PO-Raad podium _ december 2017

27


B E S T U U R D E R Z IE T K A N S VO O R MIN D E R W E R K D RU K E N MIN D E R B U R E AU C R AT IE

‘De cao po kan veel simpeler’ Wanneer je stichting scholen voor zowel primair als voortgezet onderwijs heeft, merk je pas goed hoezeer de cao voor het po tot in detail is geregeld. Kan het niet wat simpeler? Johan van Knijff, schoolbestuurder in Barendrecht, ziet kans voor minder werkdruk en minder bureaucratie. ‘Een minder gedetailleerde cao geeft bovendien een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs. Hoe makkelijk kan het zijn?’ T EK S T H A R M VA N G ERV EN

28

podium _ december 2017


Van Knijff is ruim drie jaar schoolbestuurder bij Stichting

Keuzes maken

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden. De stichting

Van Knijff: ‘In het po is de lesduur gemiddeld 940 uur, ter-

voor openbaar onderwijs beheert veertien basisscholen en

wijl het vo gemiddeld 750 uur les geeft per jaar. De docent

zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten

in het vo heeft veel meer tijd voor lesvoorbereiding. Mijn

Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Krimpenerwaard.

voorstel is: laat de politiek de wettelijke lesduur terugbren-

‘Doordat wij zowel primair als voortgezet onderwijs heb-

gen van 7520 uur naar 7200 uur in acht jaar. Of zelfs 7000

ben, zie ik de enorme verschillen tussen beide cao’s. Dat

uur. Dan kun je de lestaak van de leraar terugbrengen naar

gaat verder dan het verschil in salarissen. De cao voor po

900 of 875 uur. De tijd die dan overblijft, kunnen leraren

is 400 pagina’s, terwijl het vo een cao van 200 pagina’s

besteden aan extra lesvoorbereiding. Je bereikt daarmee

heeft. In het po worden zaken op detail uitgewerkt en in

twee dingen: de werkdruk vermindert en het is een kwali-

het vo wordt veel meer vertrouwen gegeven. Natuurlijk zijn

teitsimpuls voor het onderwijs. Want leraren hebben zo ook

de sectoren verschillend, maar de kleinschaligheid van het

meer tijd voor professionalisering en afstemming met col-

po vraagt helemaal niet om een cao van 400 pagina’s. Daar

lega’s. Dat brengt de lessen op een hoger plan.’

zitten óók professionele mensen.’ Van Knijff beseft dat leraren dan minder De PO-Raad onderhandelt sinds 2014

tijd hebben om les te geven. ‘Je moet

met de vakbonden over de volledige cao

keuzes maken. Spreek af dat je dingen niet

voor het primair onderwijs (primaire en

meer doet, of niet meer elk jaar doet. Je

secundaire arbeidsvoorwaarden). Dat

kan elk jaar drie feesten organiseren voor

begint met het formuleren van de eigen

de hele school, maar dat kunnen er ook

speerpunten en prioriteiten. De leden van

twee zijn. Je kunt keuzes maken in activi-

de PO-Raad worden daar de komende

teiten, maar ook in het lesgeven. Misschien

tijd actief bij betrokken. Met hun eisen

heeft een groep bijvoorbeeld voldoende

en wensen voor een nieuwe cao gaat

aan acht uur lezen, in plaats van tien uur.

de delegatie van de PO-Raad de onder-

Op die manier kun je ruimte creëren.’

handelingen met de vakbonden in. Het

Goud in handen

onderhandelaarsakkoord dat daar uit komt, is het best haalbare compromis tussen werkgevers en werknemers. De leden van de PO-Raad kunnen zich vervolgens uitspreken over dit compromis.

Naast elkaar Van Knijff zou graag zien dat de cao’s van

Johan van Knijff: ‘Als je de bureaucratie terug­brengt, hebben leraren meer tijd voor

De Stichting Onderwijsgroep ZuidHollandse Waarden is dit jaar gestart met aanpak van de werkdruk. Van Knijff: ‘We zijn in april begonnen met een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid. We hebben alle opmerkingen bekeken en gebundeld in vier categorieën: vragen

po en vo meer in elkaar schuiven; de sec-

professionalisering

toren zijn immers zeer verwant aan elkaar.

en afstemming met

jezelf. Ik vond het opvallend dat de meeste

de Barendrechtse nieuwbouwwijk Lagewei

collega’s. Dat brengt

hadden met dingen die op school waren

rekent hij op een A4’tje voor waar hij

de lessen op een

verzonnen. Soms denken we dat er van

hoger plan’

kritischer kijken naar alle vragen, ook naar

Op het bestuursbureau van de stichting in

tegenaan loopt. ‘Wettelijk is vastgesteld dat leerlingen in acht jaar 7520 uren naar

van overheden, bestuur, school en van opmerkingen van medewerkers te maken

alles moet, maar is dat wel zo? We gaan nu

school moeten. Dat is gemiddeld 940

wat ik als bestuurder van de schoolleiders

uur per jaar. Maar in de cao spreken we

vraag.’

een maximale lestaak af van 930 uur. Dat matcht niet met elkaar. Het overlegmodel levert een klein beetje ruimte op,

Hij benadrukt dat het ambitieniveau niet verandert. ‘We wil-

maar een hele hoop bureaucratie. Het leidt tot veel meer

len het beste funderend onderwijs in de regio bieden. Daar

overleg, afvinklijstjes en meer werkdruk.’

heb je goede leraren voor nodig. Zij zijn het goud dat we in handen hebben. Wij hebben hier zoveel kwaliteit in huis.

De bestuurder: ‘In de cao hebben we een 40-urige werk-

Daar ben ik supertrots op en dat moeten we goed faciliteren.

week. Prima. Maar de normjaartaak van een leraar is 1659

Met goede gebouwen, goede materialen en goede arbeids-

uur. Ga 1659 maar eens delen door 40, dat is niet te doen.

omstandigheden, want daarmee heeft onze stichting de

We moeten de dingen makkelijker maken, in plaats van

afgelopen jaren goede resultaten geboekt.’ n

moeilijker en ingewikkelder.’

De komende maanden gaat de PO-Raad zijn inzet voor de cao-onderhandelingen in overleg met de leden formuleren. Op de website van de PO-Raad en op mijnporaad.nl vinden leden actuele informatie over de ontwikkelingen.

podium _ december 2017

29


Foto’s Jan van Es

Mijn gebouw

30

podium _ december 2017

Een school zonder klaslokalen is

zijn verdeeld in units die via splitlevels

met recht een vernieuwend gebouw.

gekoppeld zijn. Daarmee wordt de groei

Kindcentrum Toverberg in Zoetermeer

in leeftijd en ontwikkeling aangegeven

wordt bewoond door basisschool

en ontstaat een vloeiende overgang

’t Schrijverke, kinderopvang en het

tussen de units. ‘We willen bewust geen

centrum voor jeugd en gezin (CJG).

harde scheidslijnen. Het gaat om het

De gebruikers delen de grote centrale

met elkaar in verbinding zijn. De focus

hal. Kinderen, docenten en schooldi-

van het gebouw ligt op het onderwijs

recteur verblijven samen in een open

van nu. De moderne maatschappij, die

ruimte waarin de klassikale structuur

gebaseerd is op een grote mate van

is losgelaten. De indeling is op basis

zelfstandigheid, heeft behoefte aan

van activiteiten. ‘Het open karakter

leerlingen die het schoolleven heb-

stimuleert dat iedereen rekening houdt

ben ervaren als oefenplaats voor de

met elkaar. Nergens staat omschre-

democratische samenleving. Hieraan

ven dat je stil moet zijn. Dat gebeurt

willen we optimaal invulling geven.’ Het

ongemerkt’, zegt Martijn Geerts,

onderwijsteam was vanaf de ontwerp-

beleidsmedewerker huisvesting van

fase betrokken bij de bouw. Gemeente,

Unicoz, het bestuur van de basisschool.

schoolbestuur, kinderopvang en CJG

Het gebouw heeft drie verdiepingen.

investeerden gezamenlijk in gebouw en

De onder-, midden- en bovenbouw

interieur. n


Ik heb een onderwijsvraag. Zou het antwoord al op Kennisrotonde.nl staan?

Kan je tweelingen beter samen of apart plaatsen? Kunnen dramalessen helpen om de sfeer in de groep te verbeteren?

of stel een nieuwe vraag!

Kijk op de website van de Kennisrotonde voor meer antwoorden op onderwijsvragen

Wat is het effect van vroege doorstroom van kleuters naar groep 3?

De Kennisrotonde is méér dan alleen een online loket voor vragen uit en over het onderwijs. De antwoorden geformuleerd op basis van actueel onderzoek helpen leerkrachten bij het maken van keuzes. Kijk dus ook eens op onze website, www.kennisrotonde.nl!

Wat zijn de voor- en nadelen van vakspecialisatie in het PO?

De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Het online loket voor vragen uit en over het onderwijs is ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

VOORAANKONDIGING Op vrijdag 8 juni 2018 vindt het jaarlijkse congres van de PO-Raad plaats, aansluitend op de ALV op donderdag 7 juni. Zet de datum alvast in uw agenda, want het belooft een inspirerend, bijzonder congres te worden. In 2018 is de PO-Raad namelijk jarig! We staan stil bij ons 10-jarig bestaan en blikken terug op wat we als sector hebben bereikt. In de loop van 2018 ontvangt u meer informatie en een uitnodiging.

1 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

2

7

8

9

14

15

16

21 28

22 29

23 30

3 10 17 24


Ook in 2018 blijven wij onze leden ondersteunen, de sector versterken en op de kaart zetten. Met een goede basisbekostiging. Wij werken samen aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Wij wensen u mooie feestdagen. Namens bestuur en bureau PO-Raad: Rinda den Besten Voorzitter PO-Raad Anko van Hoepen Vicevoorzitter PO-Raad


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.