Page 1

‫ק ּונְ ְט ֵרס‬

‫לִ קּ ּוטֵ י ְּת ִפלּ וֹ ת‬

‫סוכות‬ ‫הושענא רבא • שמחת תורה • שמיני עצרת‬ ‫מופץ חינם לזיכוי הרבים על ידי‬

‫מכון אור הצדיק‬

‫להפצת אור הננמ"ח מברסלב‬


‫חוברת זו מחולקת חינם‬ ‫לזיכוי הרבים‬ ‫כל הרוצה ליטול חלק במפעל קדוש זה‬ ‫להצלחת לרפואת או לעלוי נשמת‪ ,‬וכן להארות‬ ‫והערות יכול ליצור קשר בטלפון‬

‫‪057-3155472‬‬ ‫מופץ לכבוד‬ ‫רבינו הקדוש אור האורות סבא דסבין‬ ‫הנ׳חל נ׳ובע מ׳קור ח׳כמה‬

‫רבי נחמן בן פיגא‬

‫זכותו תגן עלינו אמן‬ ‫לע"נ‬

‫משה חי בן לאה‬ ‫מרים בת צפורה‬ ‫לרפואת‬

‫אופק רפאל בן רות‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ג‬

‫סוכות‬ ‫יך ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ו ַּב ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫ְוזַ ֵּכנִ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ַה ְמ ֻר ִ ּבים‪,‬‬ ‫יה‬ ‫לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ָּכ ָראוּי ְ ּב ָכל ּ ְפ ָר ֶט ָ‬ ‫יה וְ ַת ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ַה ְּתלוּיִ ים‬ ‫יה וְ ַכ ָּונוֹ ֶת ָ‬ ‫וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ‬ ‫ָ ּב ּה‪ּ ְ ,‬בשִׂ ְמ ָחה ו ְּבטוּב לֵ ָבב ו ְּב ַכ ָּונָ ה ׁ ְשלֵ ָמה‬ ‫ָּכ ָראוּי‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה ׁ ֶש ֻ ּי ְמ ׁ ַש ְך ָעלֵ ינ ּו ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת‬ ‫יבת ֻס ָּכה‪ָּ ,‬כל ַה ּ ׁ ִש ְב ַעת ַענְ נֵ י ָכבוֹ ד ׁ ֶש ִה ִּקיפ ּו‬ ‫יְ ׁ ִש ַ‬ ‫ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר‪ .‬ו ְּפר ֹס ָעלֵ ינ ּו ֻס ַּכת‬ ‫יפים‬ ‫ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַה ּ ִׂשיג ַה ּ ָׂשגַ ת ַה ַּמ ִּק ִ‬ ‫ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ַה ּ ָׂשגַ ת רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש‪ַ ,‬על יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת‬ ‫ֻס ָּכה ָּכ ָראוּי ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה ו ְּבשִׂ ְמ ָחה‪ .‬וְ ַעל‬ ‫יְ ֵדי זֶ ה ָּתגֵ ן ָעלֵ ינ ּו ו ַּב ֲע ֵדנוּ‪ ,‬וְ ַת ִּצילֵ נ ּו ִמ ָּכל אוֹ יֵ ב‬ ‫וְ אוֹ ֵרב‪ ,‬ו ִּמ ָּכל ִמינֵ י שׂ וֹ נְ ִאים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ נ ּו‬


‫ד‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת וְ רו ָּחנִ ּיוּת‪ ,‬וְ ָה ֵסר שָׂ ָטן ִמ ְּל ָפנֵ ינ ּו‬ ‫ָ‬ ‫ו ֵּמ ַא ֲח ֵרינוּ‪ ,‬ו ְּב ֵצל ְּכנָ ֶפיך ַּת ְס ִּת ֵירנוּ‪( :‬תפילה כ"א‬ ‫חלק א')‬

‫ָקרוֹ ב לְ ָכל ק ְֹר ָאיו ֲענֵ נִ י‪ָ ,‬מרוֹ ם לְ עֹלָ ם יְ יָ‬ ‫ָעזְ ֵרנִ י‪ָ ,‬קדוֹ ׁש ַעל ָּכל ַה ְּק ֻד ּ ׁשוֹ ת‬ ‫ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָש ְת ָך ַקדְּ ׁ ֵשנִ י‪ .‬יְ יָ ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת‪ ,‬זַ ֵּכנִ י‬ ‫לִ ְק ֻד ּ ׁ ָש ְת ָך ֶ ּב ֱא ֶמת‪ָ ,‬ה ֵקם ֻס ָּכ ְת ָך ַה ּנ ֶֹפלֶ ת נְ ִפילָ ה‬ ‫ַא ַחר נְ ִפילָ ה ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר וָ ֵע ֶר ְך ו ִּמ ְס ּ ָפר‪ַ ,‬עד‬

‫ימ ּה ִּכי ִאם ַא ָּתה‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֵאין ִמי ׁ ֶש ּיו ַּכל לַ ֲה ִק ָ‬ ‫ָ‬ ‫לְ ַבד ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים ו ַּב ֲח ָס ֶדיך ַה ְ ּגנוּזִ ים‪,‬‬ ‫ימ ּה ְמ ֵה ָרה ְתקו ָּמה ַא ַחר ְּתקו ָּמה‪ִ ,‬מ ִ ּב ָירא‬ ‫ָה ִק ָ‬ ‫ֲע ִמ ְיק ָּתא לְ ִא ְ ּג ָרא ָר ָמא‪:‬‬ ‫ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים‪ַ ,‬מ ְר ֶ ּבה לְ ֵה ִטיב‪ֲ ,‬הפ ְֹך ֶאת לְ ָב ִבי‬ ‫ֵמ ַרע לְ טוֹ ב‪ַ ,‬הט לִ ִ ּבי ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ֶ ּב ֱא ֶמת‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ה‬

‫ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ַה ּטוֹ ב‪ָ ,‬עזְ ֵרנִ י ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה לְ ַקדֵּ ׁש ַע ְצ ִמי‬ ‫ְ ּב ָכל ִמינֵ י ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ַשת ְ ּב ִרית‬ ‫ַה ָּל ׁשוֹ ן ו ְּב ִרית ַה ָּמעוֹ ר‪ָ ,‬עזְ ֵרנִ י ׁ ֶשלּ ֹא יֵ ֵצא ׁשוּם‬ ‫דְּ ַבר ׁ ֶש ֶקר ִמ ּ ִפי לְ עוֹ לָ ם‪ ,‬וְ ל ֹא ׁשוּם דִּ בּ וּר ּ ָפגוּם‪,‬‬ ‫וְ ֶאזְ ֶּכה לִ ׁ ְשמֹר ּ ִפ ְת ֵחי ִפי‪ .‬וְ זַ ֵּכנִ י לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל‬ ‫ְּת ִפ ָּל ִתי לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ְ ּב ָכל ּכ ִֹחי ו ְּב ַכ ָּונָ ה גְ דוֹ לָ ה‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ‪ ,‬וְ ֶא ְהיֶ ה נִ ְכלָ ל ְ ּב ָך ִ ּב ׁ ְש ַעת‬ ‫ְּת ִפ ָּל ִתי‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ָּכל דִּ ְב ֵרי ְת ִפ ָּל ִתי יִ ְהי ּו ִד ְב ֵרי יְ יָ‬ ‫ְ ּב ַע ְצ ָמן‪ ,‬וְ יִ ְתעוֹ ְרר ּו ַעל יְ ֵדי ְת ִפ ָּל ִתי כ"ח‬ ‫אשית‪,‬‬ ‫[עשְׂ ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה] ַא ְתוָ ן דְּ ַמ ֲעשֵׂ ה ְב ֵר ׁ ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ׁ ֶש ֵהם ֲעשָׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְב ָרא ָהעוֹ לָ ם‪.‬‬ ‫וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַת ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ַח ְסדְּ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ָעלֵ ינוּ‪,‬‬ ‫וְ ִת ְפר ֹס ָעלֵ ינ ּו ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך‪ ,‬ו ְּת ַח ֵ ּבק אוֹ ָתנ ּו‬

‫ימינֶ ָך‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ִה ְס ּתוֹ ֵפף ְ ּב ִצ ְּל ָך ַה ָּקדוֹ ׁש‪,‬‬ ‫ִ ּב ִ‬


‫ו‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫וְ ָתגֵ ן ַ ּב ֲע ֵדנ ּו וְ ַת ִּצילֵ נ ּו ִמ ָּכל אוֹ יְ ֵבנ ּו וְ שׂ וֹ נְ ֵאינ ּו‬ ‫וְ רוֹ ְד ֵפינ ּו ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ו ְּברו ָּחנִ ּיוּת‪ ,‬ו ְּב ֵצל ְּכנָ ֶפ ָ‬ ‫יך‬ ‫ַּת ְס ִּת ֵירנוּ‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬שְׂ מֹאלוֹ‬ ‫ימינוֹ ְּת ַח ְ ּב ֵקנִ י"‪:‬‬ ‫ֹאשי‪ ,‬וִ ִ‬ ‫ַּת ַחת לְ ר ׁ ִ‬ ‫יך ו ַּב ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫ְו ַת ַעזְ ֵרנִ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים‪ֶ ׁ ,‬ש ִ ּנזְ ֶּכה‬ ‫לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה ָּכ ָראוּי‬ ‫יה וְ ַת ְריַ "ג‬ ‫יה וְ ַכ ָּונוֹ ֶת ָ‬ ‫יה וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ‬ ‫ִעם ָּכל ּ ְפ ָר ֶט ָ‬ ‫ִמ ְצוֹת ַה ְּתלוּיִ ים ָ ּב ּה‪ ,‬ו ְּבלֵ ב טוֹ ב ו ְּבשִׂ ְמ ָחה‬ ‫יע וְ ַת ׁ ְש ּ ִפיל ו ְּת ַמ ֵ ּגר וְ ַת ֲעק ֹר‬ ‫גְ דוֹ לָ ה‪ .‬וְ ַת ְכנִ ַ‬ ‫"א ׁ ֶשר‬ ‫ו ְּת ַב ּ ֵטל ֻס ַּכת נוֹ ְצ ִרים ֻס ַּכת ַע ּכוּ"ם‪ֲ ,‬‬ ‫ימינָ ם יְ ִמין ׁ ָש ֶקר"‪ .‬ו ְּת ַב ּ ֵטל‬ ‫יהם דִּ ֶ ּבר ׁ ָשוְ א וִ ִ‬ ‫ּ ִפ ֶ‬ ‫ַה ּ ׁ ֶש ֶקר ִמן ָהעוֹ לָ ם‪ ,‬וְ ַתגְ ִ ּביר ָה ֱא ֶמת ָ ּבעוֹ לָ ם‪,‬‬ ‫וְ ָת ִקים ֶאת ֻס ַּכת דָּ וִ ד ַה ּנ ֶֹפלֶ ת‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים ִמ ְק ָרא‬ ‫ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬שְׂ ַפת ֱא ֶמת ִּת ּכוֹ ן לָ ַעד‪ ,‬וְ ַעד‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ז‬

‫יעה לְ ׁשוֹ ן ׁ ָש ֶקר"‪ .‬וְ ַת ְס ִּתיר וְ ַת ְצ ּ ִפין אוֹ ָתנ ּו‬ ‫ַא ְר ִ ּג ָ‬ ‫ְ ּב ֻס ָּכ ְת ָך ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪ ,‬ו ְּתסוֹ ֵכ ְך ָעלֵ ינ ּו ְ ּב ִצ ְּלךָ‬ ‫ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬וְ ַת ִּצילֵ נִ י ֵמ ִריב לְ ׁשוֹ נוֹ ת‪ֶ ׁ ,‬שלּ ֹא יִ ְהיֶ ה‬ ‫לָ ֶהם ׁשוּם ּכ ַֹח ָעלֵ ינ ּו ְּכלָ ל‪ ,‬וְ ַת ֲעק ֹר ַה ּ ׁ ֶש ֶקר ִמן‬ ‫ָהעוֹ לָ ם‪ ,‬ו ְּתגַ ֶּלה ָה ֱא ֶמת ָ ּבעוֹ לָ ם‪ ,‬ו ְּתזַ ֵּכנִ י ְמ ֵה ָרה‬ ‫לָ בֹא לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל‪ ,‬לָ ָא ֶרץ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪ִ ,‬ח ׁ‬ ‫יש‬ ‫ַקל ְמ ֵה ָרה‪:‬‬

‫(תפילה מ"ח חלק א')‬

‫"א ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת יְ יָ אוֹ ָת ּה ֲא ַב ֵּק ׁש‪ִ ׁ ,‬ש ְב ִּתי‬ ‫ַ‬ ‫ְ ּב ֵבית יְ יָ ָּכל יְ ֵמי ַח ַ ּיי לַ ֲחזוֹ ת ְ ּבנ ַֹעם יְ יָ‬ ‫יכלוֹ ‪ִּ .‬כי יִ ְצ ּ ְפנֵ נִ י ְ ּב ֻס ּכֹה ְ ּביוֹ ם ָר ָעה‪,‬‬ ‫וּלְ ַב ֵּקר ְ ּב ֵה ָ‬ ‫יַ ְס ִּת ֵרנִ י ְ ּב ֵס ֶתר ָא ֳהלוֹ ‪ּ ְ ,‬בצוּר יְ רוֹ ְמ ֵמנִ י"‪ִ .‬רבּ וֹ נוֹ‬ ‫ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ַ ,‬ר ֵחם ָעלַ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ֲעצו ִּמים‬

‫ו ַּב ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים וְ ַה ְ ּגדוֹ לִ ים‪ ,‬וְ זַ ֵּכנִ י לְ ַק ֵ ּים‬ ‫יה‬ ‫ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה ָּכ ָראוּי ְ ּב ָכל ּ ְפ ָר ֶט ָ‬


‫ח‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫יה וְ ַת ְריַ "ג ִמ ְצווֹ ת ַה ְּתלוּיִ ים‬ ‫יה וְ ַכ ָּונוֹ ֶת ָ‬ ‫וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ‬ ‫ָ ּב ּה‪ ,‬ו ְּבלֵ ב טוֹ ב ו ְּבשִׂ ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה‪ .‬וְ ֶאזְ ֶּכה‬ ‫ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו‬

‫נִ ְמ ׁ ָש ִכין‬

‫ֵאלַ י‬

‫ַה ּמ ִֹחין‬

‫ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‬

‫וְ ַה ֲח ָס ִדים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ַה ִ ּנ ְפלָ ִאים ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ַעל‬ ‫ימי ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ַה ָּקדוֹ ׁש ַעל יְ ֵדי‬ ‫ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּב ֵ‬ ‫ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה וְ ַהנּוֹ ָר ָאה ְמאֹד‪ֶ ׁ ,‬ש ָאז‬ ‫יה‪ ,‬וְ ַא ָּתה ּפוֹ ֵרס ֻס ַּכת‬ ‫ִא ָּמא ְמ ַס ֶּכ ֶכת ַעל ָ ּבנֶ ָ‬ ‫ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ‪:‬‬ ‫ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים‪ָ ,‬מלֵ א ַר ֲח ִמים‪ַ ,‬ר ֵחם ָעלַ י לְ ַמ ַען‬ ‫ׁ ְש ֶמ ָך‪ַ ,‬א ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶאת לְ ָב ִבי ַּכ ָּמה ֲאנִ י‬ ‫ָרחוֹ ק ְמאֹד ִמ ִּמ ְצוַ ת ֻס ָּכה‪ ,‬וְ ַכ ָּמה ַת ֲחנוּנִ ים‬ ‫ו ַּב ָּק ׁשוֹ ת וְ ַה ְפ ָצרוֹ ת ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר ֲאנִ י ָצ ִר ְ‬ ‫יך‬ ‫לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל וּלְ ִה ְת ַח ֵ ּנן לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ׁ ֶש ְּתזַ ֵּכנִ י לְ מ ִֹחין‬ ‫ְקדוֹ ׁ ִשים ָּכ ֵא ֶּלה‪ ,‬לַ ֲח ָס ִדים ָּכ ֵא ֶּלה‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ט‬

‫ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה לְ ַד ַעת ֲא ִמ ִּתי לְ ַד ַעת ׁ ֶשל ָא ָדם‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן‬ ‫ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה ְמ ֵה ָרה לָ ֵצאת ִמ ְ ּב ֵה ָמה לְ ָא ָדם‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ָאחוּס ַעל ַע ְצ ִמי ֵמ ַע ָּתה וְ ל ֹא ֶא ֱעשֶׂ ה עוֹ ד‬ ‫ַמ ֲעשֵׂ ה ְב ֵה ָמה‪ַ ,‬רק ֶאזְ ֶּכה ְמ ֵה ָרה לְ ַד ַעת ֲא ִמ ִּתי‬ ‫ׁ ֶשהוּא גֶ ֶדר ָה ָא ָדם‪ ,‬וְ ֶאזְ ֶּכה לִ ינֹק ֵמ ַה ּ ׁ ֶש ַפע ׁ ֶשל‬ ‫ָא ָדם‪ ,‬וְ ל ֹא ִאינַ ק עוֹ ד ִמ ּ ׁ ֶש ַפע ׁ ֶשל ְ ּב ֵה ָמה‪,‬‬ ‫וְ ֵא ֵצא וְ ֶא ֱעלֶ ה ְמ ֵה ָרה ִמ ֶ ּג ֶדר ְ ּב ֵה ָמה לְ גֶ ֶדר‬ ‫ָא ָדם‪:‬‬ ‫ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ִ ,‬רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ ,‬טוֹ ב‬ ‫ו ֵּמ ִטיב לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָּכל ַמ ֲעשָׂ יו‪,‬‬ ‫חוּס וַ ֲחמֹל וְ ַר ֵחם ַעל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת וְ ַה ַח ּיוֹ ת‪ ,‬וְ זַ ֵּכנִ י‬ ‫אוֹ ִתי וְ ֶאת ָּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפ ּגֹם‬ ‫ְ ּב ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ְּכלָ ל‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה יְ נִ ָיק ֵתנ ּו‬ ‫ָת ִמיד ִמ ּ ׁ ֶש ַפע ׁ ֶשל ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת‬


‫י‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ֻס ָּכה‪ ,‬וְ ל ֹא נִ ְצ ָט ֵר ְך לִ ינֹק ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַה ּ ׁ ֶש ַפע‬ ‫ׁ ֶשל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת‪ ,‬וְ ל ֹא נוֹ ִציא לְ ַע ְצ ֵמנ ּו ַה ּ ׁ ֶש ַפע‬ ‫ׁ ֶש ָּל ֶהם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם‪ ,‬לְ ַמ ַען ל ֹא נִ גְ ר ֹם ַחס‬ ‫וְ ׁ ָשלוֹ ם ִמיתוֹ ת ְ ּב ֵהמוֹ ת וְ ַח ּיוֹ ת ְ ּבל ֹא זְ ַמ ָ ּנן‪.‬‬ ‫יע‬ ‫"א ָדם ו ְּב ֵה ָמה תוֹ ׁ ִש ַ‬ ‫וִ ֻיק ַ ּים ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪ָ :‬‬ ‫"ברו ְּך ּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ו ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ְת ָך‬ ‫יְ יָ "‪ ,‬וְ נֶ ֱא ַמר‪ּ ָ :‬‬

‫ו ְּפ ִרי ְב ֶה ְמ ֶּת ָך‪ְ ׁ ,‬שגַ ר ֲאלָ ֶפ ָ‬ ‫יך וְ ַע ׁ ְש ְּתרוֹ ת צ ֹאנֶ ָך"‪:‬‬

‫ו ְב ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ‬ ‫יך ָמלֵ א ַר ֲח ִמים וַ ֲח ָס ִדים‬ ‫ּ‬ ‫יע ָעלֵ ינ ּו דַּ ַעת ׁ ָשלֵ ם וַ ֲא ִמ ִּתי ַעל‬ ‫ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ּ ִפ ַ‬ ‫יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה‬ ‫יכים לִ ְבנוֹ ת‬ ‫ֲאנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ְּצ ִר ִ‬ ‫יע לָ נ ּו‬ ‫ַ ּביִ ת‪ֶ ׁ ,‬שלּ ֹא יַ ִ ּזיק לָ נ ּו ַה ִ ּבנְ יָ ן ְּכלָ ל‪ ,‬וְ ל ֹא יַ ִ ּג ַ‬ ‫ׁשוּם ַס ָּכנָ ה ְ ּבגוּף וָ נֶ ֶפ ׁש ו ָּממוֹ ן ַעל יְ ֵדי ִ ּבנְ יַ ן‬ ‫יתנוּ‪ַ ,‬רק ַא ְד ַר ָ ּבא נִ זְ ֶּכה ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד‬ ‫ֵ ּב ֵ‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬ ‫לִ ְבנוֹ ת‬

‫ַ ּביִ ת‬

‫סוכות‬

‫ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬ ‫ו ְּב ָט ֳה ָרה‬

‫אי‬

‫גְ דוֹ לָ ה‪,‬‬

‫ְ ּב ָח ְכ ָמה ִ ּב ְתבוּנָ ה ו ְּב ַד ַעת דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים‬ ‫"ב ָח ְכ ָמה יִ ָ ּבנֶ ה ָ ּביִ ת‪ ,‬ו ִּב ְתבוּנָ ה‬ ‫ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪ּ ְ :‬‬ ‫יִ ְת ּכוֹ נָ ן‪ .‬ו ְּב ַד ַעת‪ֲ ,‬ח ָד ִרים יִ ָּמלְ א ּו ָּכל הוֹ ן יָ ָקר‬ ‫וְ נָ ִעים"‪ .‬וְ נִ ְבנֶ ה ֵ ּב ֵ‬ ‫יתנ ּו לְ ׁ ֵשם יְ יָ ‪ ,‬לַ ֲעסֹק בּ וֹ‬ ‫ְ ּבתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה‪ ,‬וּלְ ַה ְכנִ יס בּ וֹ אוֹ ְר ִחים ֲהגוּנִ ים‪,‬‬ ‫יתינ ּו ֵ ּבית ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה‪ּ ֵ ,‬בית‬ ‫ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֵ ּב ֵ‬ ‫וַ ַעד לַ ֲח ָכ ִמים‪ ,‬וְ נִ ְק ָרא ׁ ָשם ְ ּב ׁ ֵשם יְ יָ ֵאל עוֹ לָ ם‪:‬‬ ‫ּו ְב ֵכן ְּתזַ ֵּכנ ּו ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪,‬‬ ‫לִ שְׂ מ ַֹח‬

‫ְ ּבשִׂ ְמ ָחה‬

‫גְ דוֹ לָ ה‬

‫ְ ּבשִׂ ְמ ַחת‬

‫ּתוֹ ָרה‪ ,‬לְ ַס ֵ ּים ַה ּתוֹ ָרה וּלְ ַה ְת ִחילָ ּה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה‬ ‫וְ ֶח ְדוָ ה גְ דוֹ לָ ה‪" .‬נָ גִ יל וְ נָ שִׂ ישׂ ְ ּבזֹאת ַה ּתוֹ ָרה‪,‬‬ ‫ִּכי ִהיא לָ נ ּו עֹז וְ אוֹ ָרה"‪ .‬וְ ִת ְהיֶ ה ְ ּב ֶעזְ ֵרנ ּו ְ ּב ָכל‬ ‫ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ָ ּגדוֹ ל‬


‫בי‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ָּכל ָּכ ְך‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה‬ ‫ִמ ּ ׁ ָשם ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה‪ִּ ,‬כי ִמ ֻּס ָּכה‬ ‫יס ֵתנ ּו‬ ‫יוֹ ֵצאת ַה ּתוֹ ָרה‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר ַעל יְ ֵדי ְּכנִ ָ‬ ‫לַ ֻּס ָּכה נִ זְ ֶּכה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נַ ֲעשֶׂ ה ֵמ ִא ָּתנ ּו ְ ּב ַע ְצ ֵמנ ּו‬ ‫ּתוֹ ָרה‪ֶ ׁ ,‬ש ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה נַ ֲעשָׂ ה‬ ‫ִמ ֶּמ ּנ ּו ּתוֹ ָרה‪ ,‬אוֹ ַריְ ָתא וְ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֻקדְּ ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ‬ ‫יך‬ ‫הוּא ּכ ָֹּלא ַחד‪ .‬וְ י ְֻמ ׁ ַש ְך ָעלֵ ינ ּו ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת‬ ‫ֻס ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪ְ ,‬ק ֻד ּ ׁ ַשת ַחג ַה ּ ׁ ָשבוּעוֹ ת‪ְ ,‬ק ֻד ּ ׁ ַשת‬ ‫ח ֶֹד ׁש ִסיוָ ן‪ְ ,‬ק ֻד ּ ׁ ַשת ַק ָ ּבלַ ת ַה ּתוֹ ָרה‪:‬‬ ‫ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ְ ,‬צ ָר ֵכינ ּו ְמ ֻר ִ ּבים ְמאֹד ְ ּבלִ י‬ ‫ׁ ִשעוּר‪ ,‬וְ ַד ְע ֵּתנ ּו ְק ָצ ָרה לְ ָב ֵאר וּלְ ָפ ֵר ׁש‬ ‫ֵחלֶ ק ֶאלֶ ף ו ְּר ָב ָבה ֵמ ֶהם‪ַ .‬ר ֵחם ָעלֵ ינ ּו לְ ַמ ַען‬ ‫ׁ ְש ֶמ ָך‪ ,‬ו ַּמ ֵּלא ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֵתינ ּו לְ טוֹ ָבה ְ ּב ַר ֲח ִמים‪.‬‬ ‫וְ זַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת‪,‬‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫גי‬

‫ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּב ַק ׁ ְשנ ּו ִמ ְּל ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪,‬‬ ‫יתת ְ ּב ֵהמוֹ ת וְ ַח ּיוֹ ת‬ ‫ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ר ֹם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ִמ ַ‬ ‫ְ ּבל ֹא זְ ַמ ָ ּנן‪ַ ,‬רק נִ ְהיֶ ה נִ ּזוֹ נִ ים וְ יוֹ נְ ִקים ָּת ִמיד‬ ‫ִמ ּ ׁ ֶש ַפע ׁ ֶשל ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֻס ָּכה‪.‬‬ ‫וְ ִת ְפר ֹס ָעלֵ ינ ּו ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך ָּת ִמיד‪ ,‬ו ְּב ֵצל‬ ‫ְּכנָ ֶפ ָ‬ ‫יך ַּת ְס ִּת ֵירנוּ‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד‬ ‫ַה ֻּמ ְכ ָרח לַ ֲעסֹק ְ ּב ִבנְ יָ ן‪ֶ ׁ ,‬שלּ ֹא יַ ִ ּזיק לוֹ ַה ִ ּבנְ יָ ן‬ ‫ְּכלָ ל‪ַ ,‬רק ִּת ׁ ְש ְמ ֵרנ ּו וְ ָתגֵ ן ָעלֵ ינ ּו ְ ּבכ ַֹח ְק ֻד ּ ׁ ַשת‬ ‫ֻס ָּכה ׁ ֶש ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְ ּי ִמים‪ֶ ׁ ,‬ש ִ ּנזְ ֶּכה לִ ְבנוֹ ת‬ ‫ַה ַ ּביִ ת ְ ּב ָח ְכ ָמה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך לְ ַבד‪,‬‬ ‫יתנ ּו ַ ּביִ ת ׁ ֶש ְּמגַ דְּ לִ ין בּ וֹ תוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה‪,‬‬ ‫וְ יִ ְהיֶ ה ֵב ֵ‬ ‫יתנ ּו ַה ְר ֵ ּבה דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ַד ֵ ּבר ְ ּב ֵב ֵ‬ ‫ו ְּת ִפ ָּלה ְּכ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ִּק ַ ּבלְ נ ּו ֵמ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪,‬‬ ‫וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יתנ ּו ׁ ֶש ַפע טוֹ ָבה‬ ‫יך ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּב ֵ‬


‫די‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים‪ ,‬וְ ָכל טוֹ ב ֲא ִמ ִּתי לָ נֶ ַצח‬ ‫ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ו ְּברו ָּחנִ ּיוּת‪ּ ָ ,‬בזֶ ה ו ַּב ָ ּבא‪ .‬ו ְּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך‬ ‫ָה ַר ִ ּבים‬

‫יע‬ ‫ַּת ׁ ְש ּ ִפ ַ‬

‫לָ נ ּו‬

‫ָּכל‬

‫ַההוֹ ָצאוֹ ת‬

‫יתנ ּו ְ ּב ׁ ֶש ַפע‬ ‫יכים לְ ִבנְ יַ ן ֵ ּב ֵ‬ ‫וְ ַה ִה ְצ ָט ְרכוּת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ‬ ‫יע לָ נ ּו ׁשוּם ֲענִ ּיוּת‪ ,‬וְ ל ֹא ׁשוּם‬ ‫ָ ּגדוֹ ל‪ ,‬וְ ל ֹא יַ ִ ּג ַ‬ ‫יתנוּ‪ ,‬וְ ל ֹא יַ ְט ִריד אוֹ ָתנ ּו‬ ‫ח ֶֹסר ַעל יְ ֵדי ִ ּבנְ יַ ן ֵ ּב ֵ‬ ‫ַה ִ ּבנְ יָ ן ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם‪ ,‬וְ ל ֹא יְ ַבלְ ֵ ּבל אוֹ ָתנ ּו ְּכלָ ל‬ ‫ֵמ ֲעבוֹ ָד ְת ָך ֶ ּב ֱא ֶמת‪ .‬וְ ַתזְ ִמין לָ נ ּו לְ ָכל ֶא ָחד‬ ‫וְ ֶא ָחד ֵע ִצים ַה ְמ ֻס ָ ּגלִ ים לְ ֵביתוֹ ‪ ,‬וְ יִ ְהי ּו ְמ ֻסדָּ ִרים‬ ‫ְ ּב ַה ִ ּבנְ יָ ן ְּכ ִפי ַה ֵּס ֶדר ָה ָראוּי לָ ֶהם ִמ ּ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי‬ ‫אשית‪ .‬ו ְּת ַס ֵ ּבב ָּכל ַה ִּסבּ וֹ ת לְ טוֹ ָבה‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן‬ ‫ְב ֵר ׁ ִ‬ ‫ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַה ִ ּבנְ יָ ן ַרק לְ טוֹ ָבה ְ ּב ָכל ָה ֳא ָפנִ ים‪ ,‬לָ נ ּו‬ ‫וּלְ ָבנֵ ינ ּו וּלְ ָכל יוֹ ְצ ֵאי ֲחלָ ֵצינוּ‪:‬‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫וט‬

‫ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים‪ַ ,‬א ָּתה לְ ַבד יוֹ ֵד ַע ָּכל ַמה‬ ‫ּ ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ִ ּבנְ יָ נִ ים‪ ,‬וְ ַכ ָּמה ַס ָּכנוֹ ת‬ ‫יֵ ׁש ָ ּב ֶהם‪ֲ .‬א ָבל ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה‬ ‫יתם‪ִּ ,‬כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ׁ ֶש ֶבת‬ ‫ֻמ ְכ ָר ִחים לִ ְבנוֹ ת ֵ ּב ָ‬ ‫ְ‬ ‫ַ ּבחוּץ‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ִא ׁ‬ ‫יש יִ שְׂ ְר ֵאלִ י ׁ ֶש ָּצ ִריך ַ ּביִ ת‬ ‫לַ ֲעבוֹ ָדתוֹ ‪ ,‬לְ ַק ֵ ּבל בּ וֹ ׁ ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב‪ ,‬וּלְ ַה ְכנִ יס‬ ‫אוֹ ְר ִחים‪ ,‬וּלְ גַ דֵּ ל בּ וֹ ָ ּבנָ יו לְ ַתלְ מוּד ּתוֹ ָרה‪ ,‬ו ַּמה‬ ‫ַ ּי ֲעשֶׂ ה ָ ּבשָׂ ר וָ ָדם ָקרוּץ ֵמח ֶֹמר נִ ְב ָער ִמדַּ ַעת‬ ‫ו ִּב ְפ ָרט ָּכמוֹ נִ י ַה ּיוֹ ם‪ ,‬לְ ַכ ֵּון ְרצוֹ נְ ָך ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ִענְ יָ ן‬ ‫זֶ ה ו ְּב ָכל ָה ִענְ יָ נִ ים‪ַ .‬ר ֵחם ָעלֵ ינ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך‪,‬‬ ‫וְ זַ ֵּכנ ּו לְ ִה ְתנַ ֵהג ָּת ִמיד ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ֶ ּב ֱא ֶמת‪" ,‬יְ יָ‬ ‫יִ גְ מֹר ַ ּב ֲע ִדי‪ ,‬יְ יָ ַח ְסדְּ ָך לְ עוֹ לָ ם‪ַ ,‬מ ֲעשֵׂ י יָ ֶד ָ‬ ‫יך ַאל‬ ‫ֶּת ֶרף"‪ .‬וִ ֻיק ַ ּים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬יְ יָ יִ ׁ ְש ָמ ְר ָך‬ ‫את ָך‬ ‫ִמ ָּכל ָרע‪ ,‬יִ ׁ ְשמֹר ֶאת נַ ְפ ׁ ֶש ָך‪ .‬יְ יָ יִ ׁ ְש ָמר ֵצ ְ‬


‫זט‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫וּבוֹ ֶא ָך‪ֵ ,‬מ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם"‪ .‬ו ְּת ַמ ֵהר וְ ָת ִח ׁ‬ ‫יש‬ ‫לְ גָ ֳאלֵ נוּ‪ ,‬וְ ִת ְבנֶ ה ֵ ּבית ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנ ּו וְ ִת ְפ ַא ְר ֵּתנוּ‪,‬‬ ‫וִ ֻיק ַ ּים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬וַ ֲה ִביאוֹ ִתים ֶאל‬ ‫יהם‬ ‫ַהר ָק ְד ׁ ִשי וְ שִׂ ַּמ ְח ִּתים ְ ּב ֵבית ְּת ִפ ָּל ִתי‪ ,‬עוֹ ל ֵֹת ֶ‬ ‫יתי ֵ ּבית‬ ‫יהם לְ ָרצוֹ ן ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי‪ִּ ,‬כי ֵב ִ‬ ‫וְ זִ ְב ֵח ֶ‬ ‫ְּת ִפ ָּלה יִ ָּק ֵרא לְ ָכל ָה ַע ִּמים"‪ .‬יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי‬ ‫ָ‬ ‫ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִ ּבי לְ ָפנֶ יך‪ ,‬יְ יָ צו ִּרי וְ ג ֲֹאלִ י‪( :‬תפילה‬ ‫קמ"ה חלק א')‬

‫ּו ְתזַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּבל ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ַה ָּקדוֹ ׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה‬ ‫ו ְּב ָט ֳה ָרה גְ דוֹ לָ ה‪ ,‬ו ְּבשִׂ ְמ ָחה וְ ֶח ְדוָ ה‬ ‫ַר ָ ּבה וַ ֲעצו ָּמה לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬נָ גִ ילָ ה‬ ‫וְ נִ שְׂ ְמ ָחה ִ ּב ׁ‬ ‫ישו ָּע ֶת ָך ְ ּב ָכל עֹז וְ ַת ֲעצוּמוֹ ת‪.‬‬ ‫ימי ַה ֻּס ּכוֹ ת‬ ‫וְ נִ זְ ֶּכה לִ ְהיוֹ ת ַא ְך שָׂ ֵמ ַח ִ ּב ֵ‬

‫ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים זְ ַמן שִׂ ְמ ָח ֵתנוּ‪ ,‬לָ גִ יל וְ לָ שׂ וּשׂ וְ לִ שְׂ מ ַֹח‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫זי‬

‫יצה וְ ֶח ְדוָ ה‪ .‬ו ְּתזַ ֵּכנ ּו‬ ‫ְ ּב ָכל עֹז ְ ּבגִ ילָ ה ִר ָ ּנה דִּ ָ‬ ‫לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה וְ ַא ְר ַ ּבע ִמינִ ים ׁ ֶש ַ ּבלּ וּלָ ב‬ ‫יהם‬ ‫ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת‪ּ ְ ,‬בשִׂ ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה‪ִ ,‬עם ָּכל ּ ְפ ָר ֵט ֶ‬ ‫יהם‬ ‫וְ ִד ְקדּ ו ֵּק ֶ‬

‫יהם‬ ‫וְ ַכ ָּונוֹ ֵת ֶ‬

‫וְ ַת ְריַ "ג‬

‫ִמ ְצוֹת‬

‫ַה ְּתלוּיִ ים ָ ּב ֶהם‪ .‬ו ִּבזְ כוּת ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‬ ‫נִ זְ ֶּכה לְ ַת ֵּקן וּלְ ַח ֵ ּזק ֶאת ַה ַּמלְ ָא ְך ַה ָּקדוֹ ׁש‪,‬‬ ‫וְ נִ זְ ֶּכה לַ ֲחלוֹ ם ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָא ְך‪ ,‬וּלְ ַמ ֲא ָכלִ ים‬

‫ְ ּברו ִּרים וְ זַ ִּכים ְ ּבלִ י ׁשוּם ַּת ֲער ֶֹבת ִסיג ו ְּפסֹלֶ ת‬ ‫ְּכלָ ל‪ ,‬וְ ל ֹא יַ ִ ּזיק ּו לָ נ ּו ַה ַּמ ֲא ָכלִ ים ְּכלָ ל‪ ,‬וְ יִ ְהי ּו ָּכל‬ ‫ֲחלוֹ מוֹ ֵתינ ּו ְמיֻ ּ ׁ ָש ִבים ָעלֵ ינ ּו לְ טוֹ ָבה‪:‬‬

‫(תפילה ה'‬

‫חלק ב')‬

‫יענ ּו ו ְּתזַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה‬ ‫ְו ַת ַעזְ ֵרנ ּו וְ תוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫יה‬ ‫יה וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ‬ ‫ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה ְ ּב ָכל ּ ְפ ָר ֶט ָ‬ ‫יה וְ ַת ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ַה ְּתלוּיִ ים ָ ּב ּה‪ ,‬ו ְּבלֵ ב‬ ‫וְ ַכ ָּונוֹ ֶת ָ‬


‫חי‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫טוֹ ב ו ְּבשִׂ ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה‪ .‬ו ְּת ַד ְ ּב ֵקנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ֶֹת ָ‬ ‫יך‬ ‫ימינְ ָך ַה ָּקדוֹ ׁש ְ ּב ַא ֲה ָבה‬ ‫ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪ ,‬ו ְּת ַח ְ ּב ֵקנ ּו ִ ּב ִ‬ ‫ו ְּב ֶח ְמלָ ה גְ דוֹ לָ ה‪ .‬וְ ִת ְפר ֹס ָעלֵ ינ ּו ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך‪,‬‬ ‫ו ְּב ֵצל ְּכנָ ֶפ ָ‬ ‫יך ַּת ְס ִּת ֵירנוּ‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת‬

‫ישב ְ ּב ִצ ְּל ָך‪ּ ְ ,‬ב ִצ ָּלא‬ ‫ֻס ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה וְ ַהנּוֹ ָר ָאה לֵ ׁ ֵ‬ ‫ישא‪ִ ,‬צ ָּלא ִד ְמ ֵה ְמנו ָּתא‪ ,‬וְ יִ ְת ַ ּג ֶּלה וְ יִ ְתוַ דַּ ע‬ ‫ַקדִּ ׁ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫לְ ֵעין ּכֹל ע ֶֹצם ַא ֲה ָב ְתך וְ ֶח ְמלָ ְתך ָעלֵ ינוּ‪ ,‬וְ יוֹ ד ּו‬ ‫"כי יַ ֲעק ֹב ָ ּב ַחר לוֹ יָ ּה‪ ,‬יִ שְׂ ָר ֵאל‬ ‫ַה ּכֹל וְ י ְ‬ ‫ֹאמר ּו ִּ‬ ‫לִ ְסגֻ ָּלתוֹ ‪ִּ .‬כי ֵחלֶ ק יְ יָ ַע ּמוֹ ‪ ,‬יַ ֲעק ֹב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ תוֹ "‪.‬‬ ‫וְ נִ ְת ּ ָפ ֵאר ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּב ָך וְ ַא ָּתה ָ ּבנ ּו ָת ִמיד‪ְּ ,‬כמוֹ‬ ‫"את יְ יָ ֶה ֱא ַמ ְר ָּת ַה ּיוֹ ם לִ ְהיוֹ ת לְ ָך‬ ‫ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר‪ֶ :‬‬ ‫לֵ אל ִֹהים‪ ,‬וְ לָ לֶ ֶכת ִ ּב ְד ָר ָכיו‪ ,‬וְ לִ ׁ ְשמֹר ֻח ָּקיו‬ ‫ו ִּמ ְצו ָֹתיו ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָטיו‪ ,‬וְ לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבק ֹלוֹ ‪ .‬וַ ייָ ֶה ֱא ִמ ְיר ָך‬

‫ַה ּיוֹ ם לִ ְהיוֹ ת לוֹ לְ ַעם ְסגֻ ָּלה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר לָ ְך‪,‬‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫טי‬

‫וְ לִ ׁ ְשמֹר ָּכל ִמ ְצו ָֹתיו‪ .‬וּלְ ִת ְּת ָך ֶעלְ יוֹ ן ַעל ָּכל‬ ‫ַהגּ וֹ יִ ם ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה לִ ְת ִה ָּלה וּלְ ׁ ֵשם וּלְ ִת ְפ ָא ֶרת‪,‬‬ ‫וְ לִ ְהי ְֹת ָך ַעם ָקדֹשׁ לַ ייָ ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫יך‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֵ ּבר"‪.‬‬ ‫וְ נִ זְ ֶּכה לַ ֲעבֹד אוֹ ְת ָך ָת ִמיד ֶ ּב ֱא ֶמת ו ְּב ָת ִמים‪,‬‬

‫וּלְ גַ לּ וֹ ת ֱאלָ הו ְּת ָך ו ַּמלְ כו ְּת ָך לְ ֵעין ּכֹל‪ .‬וְ ַת ּ ֶטה‬ ‫לֵ ב ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ּ ָׂש ִרים וְ ַה ּיוֹ ֲע ִצים ָעלֵ ינ ּו לְ טוֹ ָבה‪,‬‬ ‫ו ְּת ַב ּ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ָּכל ַה ְ ּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים‬ ‫"כי יִ ְצ ּ ְפנֵ נִ י ְ ּב ֻס ּכֹה‪ּ ְ ,‬ביוֹ ם ָר ָעה‬ ‫ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪ִּ :‬‬ ‫יַ ְס ִּת ֵרנִ י ְ ּב ֵס ֶתר ָא ֳהלוֹ ‪ּ ְ ,‬בצוּר יְ רוֹ ְמ ֵמנִ י"‪:‬‬ ‫ָמ ָרא ְד ָעלְ ָמא כ ָֹּלא‪ָ ,‬מלֵ א ַר ֲח ִמים ֲח ָד ׁ ִשים‬ ‫"ש ּ ַט ְח ִּתי ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ַכ ּ ָפי‪ֵ ּ ,‬פ ַרשְׂ ִּתי‬ ‫ְ ּב ָכל ֵעת‪ִ ׁ ,‬‬

‫יָ ַדי ֵאלֶ ָ‬ ‫יך‪ ,‬נַ ְפ ׁ ִשי ְּכ ֶא ֶרץ ֲעיֵ ָפה לְ ָך ֶסלָ ה"‪.‬‬ ‫יענ ּו אוֹ ִתי וְ ֶאת ָּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית‬ ‫ָעזְ ֵרנ ּו וְ הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל‪ּ ִ ,‬בזְ כוּת וְ כ ַֹח ַהדְּ ָמעוֹ ת וְ ַה ְ ּב ִכ ּיוֹ ת ׁ ֶשל‬


‫כ‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ַה ַּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים וְ ׁ ֶשל ְּכלָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל‪ָ .‬עזְ ֵרנ ּו‬ ‫ׁ ֶש ִ ּיגְ ְמר ּו ַה ַּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ִע ָּמנ ּו ַמה ּ ׁ ֶש ָרצוּ‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ְ ּי ַת ְּקנ ּו אוֹ ָתנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ְמ ֵה ָרה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ִּכ ְרצוֹ נָ ם‬ ‫ַה ּטוֹ ב וְ ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬ל ֹא ְכ ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו ָה ָר ִעים‪ָ .‬עזְ ֵרנ ּו‬ ‫לְ ַמ ֲענְ ָך וּלְ ַמ ֲענָ ם‪ ,‬וְ ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה‬ ‫לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יכנִ י ַב ֲא ִמ ֶּת ָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י‪ִּ ,‬כי‬ ‫"ה ְד ִר ֵ‬ ‫יך ְמ ֵה ָרה‪ַ .‬‬ ‫יתי ָּכל ַה ּיוֹ ם"‪.‬‬ ‫ַא ָּתה ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ִעי‪ ,‬אוֹ ְת ָך ִק ִּו ִ‬

‫זַ ֵּכנ ּו לִ ְת ִמימוּת ו ְּפ ׁ ִשיטוּת ֶ ּב ֱא ֶמת‪ֲ ,‬עשֵׂ ה לְ ַמ ַען‬ ‫"עזְ ֵרנ ּו ֱאל ֵֹהי‬ ‫ׁ ְש ֶמ ָך‪ֲ ,‬עשֵׂ ה לְ ַמ ַען ּתוֹ ָר ֶת ָך‪ָ ,‬‬

‫יִ ׁ ְש ֵענ ּו ַעל דְּ ַבר ְּכבוֹ ד ׁ ְש ֶמ ָך‪ ,‬וְ ַה ִּצילֵ נ ּו וְ ַכ ּ ֵפר‬ ‫ֹאתינ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך‪ּ ָ .‬ברו ְּך יְ יָ ֱאל ִֹהים‬ ‫ַעל ַח ּט ֵ‬ ‫ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל‪ ,‬עֹשֵׂ ה נִ ְפלָ אוֹ ת לְ ַבדּ וֹ ‪ .‬ו ָּברו ְּך‬ ‫ׁ ֵשם ְּכבוֹ דוֹ לְ עוֹ לָ ם‪ ,‬וְ יִ ָּמלֵ א ְכבוֹ דוֹ ֶאת ּכֹל‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪ָ ,‬א ֵמן וְ ָא ֵמן"‪:‬‬

‫(תפילה נ"ז חלק ב')‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫אכ‬

‫אתרוג‬ ‫ּו ְתזַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֶא ְתרוֹ ג ו ִּמינָ יו ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת‬ ‫ִ ּבזְ ַמנּוֹ ָּכ ָראוּי‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לָ נ ּו‬ ‫ָת ִמיד ֶא ְתרוֹ ג נָ ֶאה וְ ָכ ׁ ֵשר ו ְּמ ֻהדָּ ר ְ ּב ָכל ִמינֵ י‬ ‫ִהדּ וּר‪ּ ְ ,‬ב ַת ְכלִ ית ַה ּ ׁ ְשלֵ מוּת וְ ַה ִהדּ וּר‪ .‬ו ְּתגַ ֶּלה‬ ‫ּ ְפ ֵאר ַה ְד ַרת ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ָ ּבעוֹ לָ ם‪,‬‬ ‫ו ִּב ְפ ָרט ּ ְפ ֵאר ַה ְד ַרת י ִֹפי ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ַּצדִּ ִיקים‬ ‫וְ ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ּתוֹ ְקק ּו‬ ‫וְ יִ ְכ ְספ ּו ָּכל ָ ּב ֵאי עוֹ לָ ם לִ ְכל ֹל ָ ּב ֶהם‪ ,‬וּלְ ִה ָּכלֵ ל‬ ‫ִ ּב ׁ ְש ָמם וְ ִת ְפ ַא ְר ָּתם‪ ,‬וְ יָ ׁשוּב ּו ָּכל ָ ּב ֵאי עוֹ לָ ם‬ ‫יהם‪ ,‬לַ ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל‬ ‫לֵ ילֵ ְך ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ‬ ‫יהם לְ עוֹ לָ ם‪:‬‬ ‫יְ ֵמ ֶ‬

‫(תפילה ל"ג חלק ב')‬


‫בכ‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ְוזַ ֵּכנ ּו לְ ֶא ְתרוֹ ג נָ ֶאה ְ ּב ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ַה ָּקדוֹ ׁש‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לָ נ ּו ֶא ְתרוֹ ג נָ ֶאה וְ ָכ ׁ ֵשר ֶ ּב ֱא ֶמת‬ ‫ו ְּמ ֻהדָּ ר ְ ּב ָכל ִמינֵ י ִהדּ וּר‪ ,‬וְ לוּלָ ב וַ ֲה ַדס וַ ֲע ָר ָבה‬ ‫ְּכ ׁ ֵש ִרים וְ נָ ִאים ו ְּמ ֻהדָּ ִרים‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת‬ ‫נְ ִטילַ ת ַא ְר ַ ּבע ִמינִ ים ִ ּבזְ ַמנּוֹ ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ּ ׁ ְשלֵ מוּת‬ ‫ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה גְ דוֹ לָ ה‪ּ ְ ,‬ב ַא ֲה ָבה ו ְּביִ ְר ָאה‬ ‫ְ ּבשִׂ ְמ ָחה וְ ֶח ְדוָ ה ַר ָ ּבה וַ ֲעצו ָּמה‪ .‬וְ ֶאזְ ֶּכה לוֹ ַמר‬ ‫ַה ֵּלל ׁ ָשלֵ ם ְ ּב ַכ ָּונָ ה גְ דוֹ לָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת‪ִ ,‬עם ָּכל‬ ‫ָה ַא ְר ָ ּב ָעה ִמינִ ים וְ הוֹ ׁ ַש ְענוֹ ת‪ ,‬וּלְ נַ ְענֵ ַע ָּכל‬ ‫ַה ַ ּנ ְענו ִּעים‬

‫ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‬

‫וּלְ ַה ִּקיף‬

‫ַה ַה ָּקפוֹ ת‬

‫ַהנּוֹ ָראוֹ ת‪ ,‬וְ ַה ּכֹל ְ ּב ַא ֲה ָבה ו ְּביִ ְר ָאה ו ְּבשִׂ ְמ ָחה‬ ‫ַר ָ ּבה וַ ֲעצו ָּמה‪ּ ְ ,‬ב ַכ ָּונַ ת ַה ֵּלב ֶ ּב ֱא ֶמת ו ִּב ְד ֵבקוּת‬ ‫נִ ְפלָ א ו ְּב ִה ְתלַ ֲהבוּת ָ ּגדוֹ ל לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל‬ ‫וְ ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ַהנּוֹ ָרא ֶ ּב ֱא ֶמת ו ְּב ָת ִמים‪ִּ ,‬כ ְרצוֹ נְ ָך‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫גכ‬

‫וְ ִכ ְרצוֹ ן ַצדִּ ֶיק ָ‬ ‫יך ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים‪ .‬וְ ֶאזְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי‬ ‫ַה ַ ּנ ְענו ִּעים לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ֶה ָא ָרה ֵמ ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ָ ּבר ׁ‬ ‫ֹאש‬

‫לְ תוֹ ְך ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ָשה ְק ָצווֹ ת‪ ,‬ו ִּמ ּ ׁ ָשם יִ ְהי ּו נִ ְמ ׁ ָש ִכין‬ ‫ַה ּמ ִֹחין לִ ְב ִחינַ ת ַמלְ כוּת‪ ,‬וְ יִ ְת ַ ּג ֶּלה ַמלְ כו ְּת ָך‬ ‫יע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְ ּגבוּרוֹ ֶת ָך‬ ‫לְ ֵעין ּכֹל‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ הוֹ ִד ַ‬ ‫ו ְּכבוֹ ד ֲה ַדר ַמלְ כו ֶּת ָך‪ ,‬וְ יֵ ַדע ָּכל ּ ָפעוּל ִּכי ַא ָּתה‬ ‫ְפ ַעלְ ּתוֹ וְ יָ ִבין ָּכל יְ צוּר ִּכי ַא ָּתה יְ ַצ ְר ּתוֹ ‪ ,‬וְ ָכל‬ ‫ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַמת רו ַּח ַח ִ ּיים ְ ּב ַא ּ ָפיו יִ ְּתנ ּו ָכבוֹ ד‬ ‫ָ‬ ‫וְ ָה ָדר לְ ַמלְ כו ֶּתך‪( :‬תפילה נ"ז חלק ב')‬


‫דכ‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫הושענא רבא‬ ‫יענוּ‪ ,‬וְ זַ ֵּכנ ּו לִ ְק ֻד ּ ׁ ַשת‬ ‫ְו ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫הוֹ ׁ ַש ְענָ א ַר ָ ּבה וְ שִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה‪ֶ ׁ ,‬ש ֵהם‬ ‫ְ ּב ִחינַ ת דִּ בּ וּר ְ ּבל ֹא דֵּ ָעה וְ ִדבּ וּר ְ ּב ֵד ָעה‪ֶ ׁ ,‬ש ִ ּנזְ ֶּכה‬ ‫לִ לְ מֹד וְ לַ ֲהגוֹ ת ְ ּבתוֹ ָר ְת ָך ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ָּת ִמיד‪,‬‬ ‫וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֵעת ו ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ָאנ ּו זוֹ ִכין לְ ָה ִבין‬ ‫דִּ ְב ֵרי תוֹ ָר ְת ָך ַעל בּ ו ְּריָ ן‪ ,‬נִ זְ ֶּכה לְ ִה ְתיַ ֵ ּג ַע וְ לַ ֲעסֹק‬ ‫וְ לַ ֲהגוֹ ת ָ ּב ֶהם וְ לִ לְ מֹד ֲא ִפלּ ּו ְ ּבלִ י ֲה ָבנָ ה‪ ,‬וְ ַא ָּתה‬ ‫ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ְת ַק ֵ ּבל ַ ּגם ֶאת ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּזה‬ ‫וְ ִתשְׂ ַמח ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָר ֵתנ ּו ֲא ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְ ּבל ֹא‬ ‫ֲה ָבנָ ה‪ ,‬וְ ִת ּ ַטע ֵמ ֶהם ִאילָ נִ ין ַר ְב ְר ִבין ַס ֲח ָרנִ ין‬ ‫דְּ ַההוּא נַ ֲחלָ א ַה ִ ּנ ְק ָר ִאין ַע ְר ֵבי נַ ַחל‪ .‬ו ְּתעוֹ ֵרר‬ ‫ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ָעלֵ ינוּ‪ ,‬וְ ִת ְהיֶ ה ְ ּב ֶעזְ ֵרנוּ‪,‬‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫הכ‬

‫וְ ִת ְפ ַקח ֶאת ֵעינֵ י שִׂ ְכלֵ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לָ ֵצאת‬ ‫ש ְך לְ אוֹ ר‪ ,‬וְ ָת ִאיר ֵעינֵ ינ ּו ִ ּב ְמאוֹ ר ּתוֹ ָר ְת ָך‪,‬‬ ‫ח ֶׁ‬ ‫ֵמ ֹ‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לֵ ַידע וּלְ ָה ִבין וּלְ ַהשְׂ ִּכיל ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי‬ ‫תוֹ ָר ְת ָך ַעל בּ ו ְּריָ ן וַ ֲא ִמ ָּת ָתן‪ ,‬וְ לֵ ַידע ָּכל דִּ ינֵ י‬ ‫ו ִּמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי‬

‫ַה ּתוֹ ָרה‬

‫וְ ָכל‬

‫דַּ ְר ֵכי‬

‫ַה ּתוֹ ָרה‪,‬‬

‫וּלְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ָ ּב ּה ְ ּבא ַֹרח ִמ ׁ‬ ‫ישוֹ ר‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה‬ ‫לִ נְ ט ַֹע ִאילָ נָ א ְד ַח ֵ ּיי לְ ֵע ָּלא‪ ,‬דְּ כ ָֹּלא ַא ְסוָ ָתא‪.‬‬ ‫ו ְּתזַ ֵּכנ ּו ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה לְ ַק ֵ ּים ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת‬ ‫ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת ַהנּוֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ָ ּי ִמים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ָה ֵא ֶּלה‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ֵהם‪ ,‬הוֹ ׁ ַש ְענָ א ַר ָ ּבא וְ שִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה‬ ‫לִ שְׂ מ ַֹח ָ ּב ֶהם ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ַר ָ ּבה וְ ֶח ְדוָ ה גְ דוֹ לָ ה‬ ‫וַ ֲעצו ָּמה ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ֶ ּב ֱא ֶמת‪,‬‬ ‫וּלְ ִה ְת ַקדֵּ ׁש ָ ּב ֶהם ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ַת ֵּקן ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ָה ֵא ֶּלה וְ יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה‪,‬‬


‫וכ‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ַ ּב ָ ּי ִמים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ַהנּוֹ ָר ִאים ָה ֵאלּ וּ‪ֶ ׁ ,‬ש ֵהם ְ ּג ַמר‬ ‫ימה וְ ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ר ׁ‬ ‫ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם‬ ‫ַה ֲח ִת ָ‬ ‫ִּכ ּפוּר‪:‬‬ ‫יענ ּו ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּים ַה ּ ׁ ִש ְב ָעה‬ ‫ְו ַת ַעזְ ֵרנ ּו וְ תוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫ַה ָּקפוֹ ת ׁ ֶשל יוֹ ם הוֹ ׁ ַש ְענָ א ַר ָ ּבא‬ ‫ַה ָּקדוֹ ׁש ִעם ָה ַא ְר ַ ּבע ִמינִ ים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‬ ‫וְ נוֹ ָר ִאים‪ּ ְ ,‬ב ַת ְכלִ ית ַה ּ ׁ ְשלֵ מוּת ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ַה ּטוֹ ב‪,‬‬ ‫וְ נִ זְ ֶּכה לִ ְצעֹק וְ לִ זְ עֹק ֵאלֶ ָ‬ ‫יך וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפלּ וֹ ת‬ ‫ַההוֹ ׁ ַש ְענוֹ ת ְ ּבלֵ ב ׁ ָשלֵ ם ֵמעו ְּמ ָקא ְדלִ ָ ּבא‪,‬‬ ‫ָּכ ָראוּי לִ ְצעֹק לִ ׁ‬ ‫ישו ָּע ְת ָך ַ ּב ּיוֹ ם ַהנּוֹ ָרא ַההוּא‪,‬‬ ‫יוֹ ם ְ ּג ַמר ַהדִּ ין ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ַהנּוֹ ָרא וְ ָה ָאי ֹם ְמאֹד‬ ‫ְמאֹד‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֲח ָב ַטת ָה ֲע ָר ָבה‪,‬‬ ‫יא ָך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪ּ ִ ,‬ב ְק ֻד ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה‬ ‫ִמנְ ַהג נְ ִב ֶ‬ ‫ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ַר ָ ּבה‪ ,‬וּלְ ַה ְמ ִּתיק ַעל יְ ֵדי זֶ ה ָּכל‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫זכ‬

‫ַהדִּ ינִ ים ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ַה ְמ ָּת ָקה‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה‬ ‫נַ ֲעשֶׂ ה יִ חוּד ֻקדְּ ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ‬ ‫יך הוּא ו ׁ ְּש ִכינְ ֵּת ּה‬ ‫ְ ּביִ חו ָּדא ׁ ְשלִ ים ַעל יָ ֵדינוּ‪ּ ְ ,‬ביוֹ ם ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת‬ ‫וְ שִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪:‬‬ ‫ְונִ זְ ֶּכה לִ שְׂ מ ַֹח ִ ּב ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת וְ שִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה‬ ‫ְ ּב ֶח ְדוָ ה ַר ָ ּבה וְ שִׂ ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה וַ ֲעצו ָּמה‬ ‫ַעד ֵאין סוֹ ף‪ֶ ׁ ,‬ש ָ ּז ִכינ ּו לִ ְהיוֹ ת ִמ ֶ ּז ַרע יִ שְׂ ָר ֵאל‪,‬‬ ‫משה‬ ‫וּלְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ‬ ‫ית ָך‪ַ .‬א ׁ ְש ֵרינוּ‪ַ ,‬מה טוֹ ב ֶחלְ ֵקנוּ‪,‬‬ ‫יא ָך נֶ ֱא ַמן ֵ ּב ֶ‬ ‫נְ ִב ֲ‬ ‫ו ַּמה ָ ּנ ִעים גּ וֹ ָרלֵ נוּ‪ ,‬ו ַּמה ָ ּי ָפה יְ ֻר ּ ׁ ָש ֵתנוּ‪ַ .‬א ׁ ְש ֵרינ ּו‬ ‫ׁ ֶש ָ ּז ִכינ ּו לְ ָכל ַה ּטוֹ ב ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַהנּוֹ ָרא ַה ֶ ּזה‪ .‬זַ ֵּכנ ּו‬ ‫וְ ָעזְ ֵרנ ּו ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ָעלֵ ינ ּו ַה ּ ִׂש ְמ ָחה‬ ‫ַה ּזֹאת ְ ּבלִ ֵ ּבנ ּו ְ ּב ָכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה ֻכ ָּלה‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ְ ּביוֹ ם‬ ‫שִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לִ שְׂ מ ַֹח ָּת ִמיד‬


‫חכ‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ַ ּב ּ ִׂש ְמ ָחה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ַה ּזֹאת‪ָּ ,‬כ ָראוּי לִ שְׂ מ ַֹח ָ ּבזֶ ה‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּים ַה ַה ָּקפוֹ ת ִעם ַה ִּס ְפ ֵרי‬ ‫תוֹ ָרה ַ ּב ָ ּי ִמים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ָה ֵאלּ ּו ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ַר ָ ּבה‬ ‫וַ ֲעצו ָּמה ַעד ֵאין סוֹ ף‪ ,‬וְ ל ֹא יִ ְת ָע ֵרב זָ ר‬ ‫ְ ּבשִׂ ְמ ָח ֵתנוּ‪ ,‬וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה כ ַֹח לְ ׁשוּם מוֹ נֵ ַע ו ְּמ ַע ֵּכב‬ ‫לְ ַבלְ ֵ ּבל וּלְ ַע ֵּכב ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם שִׂ ְמ ָח ֵתנ ּו ָה ֲעצו ָּמה‬ ‫ַ ּב ָ ּי ִמים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ָה ֵאלּ וּ‪ ,‬נָ גִ ילָ ה וְ נִ שְׂ ְמ ָחה ָ ּב ְך‬ ‫ִ ּב ְד ֵבקוּת נִ ְפלָ א ו ְּב ִה ְת ָק ְרבוּת ָ ּגדוֹ ל‪ּ ְ ,‬ב ַא ֲה ָבה‬ ‫ַר ָ ּבה וְ ַא ֲה ַבת עוֹ לָ ם‪ּ ְ ,‬בשִׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ֵקץ‬ ‫וְ ַת ְכלִ ית‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַס ֵ ּים ָאז ֶאת ַה ּתוֹ ָרה‬ ‫ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪,‬‬

‫וּלְ ַה ְת ִחילָ ּה‬

‫ֵמ ָח ָד ׁש‬

‫ְ ּב ַא ֲה ָבה‬

‫ו ְּביִ ְר ָאה ו ְּבשִׂ ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה‪ ,‬וּלְ ַק ֵ ּבל ָעלֵ ינ ּו‬ ‫ֵמ ָח ָד ׁש לַ ֲעסֹק ְ ּבתוֹ ָר ְת ָך יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה לִ ׁ ְש ָמ ּה‪,‬‬ ‫וּלְ ַק ֵ ּים ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי תוֹ ָר ְת ָך ְ ּב ַא ֲה ָבה‪:‬‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫טכ‬

‫ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים‪ַ ,‬ר ֵחם ָעלֵ ינ ּו ו ַּמ ֵּלא ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֵתינ ּו‬ ‫לְ טוֹ ָבה‬

‫ְ ּב ַר ֲח ִמים‪,‬‬

‫ְ ּבא ֶֹפן‬

‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה‬

‫לְ ַה ֲעלוֹ ת נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו לְ ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪ֶ ׁ ,‬שהוּא‬ ‫ָח ְכ ָמה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪ַ ,‬על יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה‬ ‫ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לַ ֲה ִבינָ ה‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַה ִּכיר אוֹ ְת ָך ֶ ּב ֱא ֶמת וּלְ גַ לּ וֹ ת‬

‫ֱאל ֹהו ְּת ָך ָ ּבעוֹ לָ ם‪ ,‬וְ יִ ְת ַ ּגדֵּ ל וְ יִ ְת ַקדֵּ ׁש ְּכבוֹ ְד ָך‬ ‫ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל יָ ֵדינ ּו ָת ִמיד‪ ,‬ו ְּכבוֹ ְד ָך יִ ָּמלֵ א ָכל‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪" ,‬יְ ִהי ְכבוֹ ד יְ יָ לְ עוֹ לָ ם‪ ,‬יִ שְׂ ַמח יְ יָ‬ ‫ְ ּב ַמ ֲעשָׂ יו‪ .‬רו ָּמה ַעל ׁ ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים‪ַ ,‬על ָּכל‬ ‫ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ ֶד ָך‪ּ ָ .‬ברו ְּך יְ יָ ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל‪,‬‬ ‫עֹשֵׂ ה נִ ְפלָ אוֹ ת לְ ַבדּ וֹ ‪ .‬ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ דוֹ‬

‫לְ עוֹ לָ ם‪ ,‬וְ יִ ָּמלֵ א ְכבוֹ דוֹ ֶאת ּכֹל ָה ָא ֶרץ‪ָ ,‬א ֵמן‬ ‫וְ ָא ֵמן"‪:‬‬

‫(תפילה צ"ג חלק א')‬


‫ל‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫שמחת תורה‬ ‫ּו ְב ֵכן ְּתזַ ֵּכנ ּו ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‬ ‫לִ שְׂ מ ַֹח‬

‫ְ ּבשִׂ ְמ ָחה‬

‫גְ דוֹ לָ ה‬

‫ְ ּבשִׂ ְמ ַחת‬

‫ּתוֹ ָרה‪ ,‬לְ ַס ֵ ּים ַה ּתוֹ ָרה‪ ,‬וּלְ ַה ְת ִחילָ ּה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה‬ ‫וְ ֶח ְדוָ ה גְ דוֹ לָ ה‪" ,‬נָ גִ יל וְ נָ שִׂ ישׂ ְ ּבזֹאת ַה ּתוֹ ָרה ִּכי‬ ‫ִהיא לָ נ ּו עֹז וְ אוֹ ָרה"‪ .‬וְ ִת ְהיֶ ה ְ ּב ֶעזְ ֵרנ ּו ְ ּב ָכל‬ ‫ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֻס ָּכה ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ָ ּגדוֹ ל‬ ‫ָּכל ָּכ ְך‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה‬ ‫ִמ ּ ׁ ָשם ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה‪ִּ ,‬כי ִמ ֻּס ָּכה‬ ‫יס ֵתנ ּו‬ ‫יוֹ ֵצאת ַה ּתוֹ ָרה‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר ַעל יְ ֵדי ְּכנִ ָ‬ ‫לַ ֻּס ָּכה נִ זְ ֶּכה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נַ ֲעשֶׂ ה ֵמ ִא ָּתנ ּו ְ ּב ַע ְצ ֵמנ ּו‬ ‫ּתוֹ ָרה‪ֶ ׁ ,‬ש ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה נַ ֲעשָׂ ה‬ ‫ִמ ֶּמ ּנ ּו ּתוֹ ָרה‪ ,‬אוֹ ַריְ ָתא וְ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֻקדְּ ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ‬ ‫יך‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫אל‬

‫הוּא ּכ ָֹּלא ַחד‪ .‬וְ י ְֻמ ׁ ַש ְך ָעלֵ ינ ּו ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת‬ ‫ֻס ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַחג ַה ּ ׁ ָשבוּעוֹ ת‪ְ ,‬ק ֻד ּ ׁ ַשת‬ ‫ח ֶֹד ׁש ִסיוָ ן‪ְ ,‬ק ֻד ּ ׁ ַשת ַק ָ ּבלַ ת ַה ּתוֹ ָרה‪:‬‬ ‫קמ"ה חלק א')‬

‫(תפילה‬


‫בל‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫שמיני עצרת‬ ‫ּו ִבזְ כ ּות ְק ֻד ּ ׁ ַשת ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַה ָּקדוֹ ׁש ְּתזַ ֵּכנ ּו‬ ‫לְ ִת ּקוּן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪ ,‬וְ ַעל יְ ֵדי‬ ‫זֶ ה ַּת ִּצילֵ נ ּו ָת ִמיד ִמ ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ו ִּמ ִּמ ְק ֵרה‬ ‫לַ יְ לָ ה ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם‪ ,‬וְ ִת ְהיֶ ה ַה ּ ִט ּ ָפה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‬ ‫נִ ְקלֶ ֶטת וְ נֶ ֱע ֶצ ֶרת ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה ִּכ ְרצוֹ נְ ָך‬ ‫ַה ּטוֹ ב‪ ,‬וְ ל ֹא ְת ֵהא נִ ׁ ְש ֶח ֶתת ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם לְ עוֹ לָ ם‪.‬‬ ‫וְ ִת ׁ ְש ְמ ֵרנ ּו וְ ַת ִּצילֵ נ ּו ֵמ ַר ָ ּבנִ ים וְ ַד ָ ּינִ ים ׁ ֶש ֵאינָ ם‬ ‫ֲהגוּנִ ים‪ ,‬ו ְּת ַב ּ ֵטל ּכ ָֹחם ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ָּתם ִמן ָהעוֹ לָ ם‪.‬‬ ‫חו ָּסה ָעלֵ ינ ּו ְּכר ֹב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך‪ ,‬וְ זַ ֵּכנ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לָ נ ּו‬ ‫וּלְ ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל ַר ָ ּבנִ ים וְ ַד ָ ּינִ ים ְּכ ׁ ֵש ִרים‪ֶ ׁ ,‬ש ַ ּי ַע ִמיד ּו‬ ‫ַהדָּ ת ַעל ִּתלּ וֹ ‪ ,‬וְ יָ דוּנ ּו ִדין ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ִת ּקוּן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ִת ּקוּן‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫סוכות‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫גל‬

‫ַה ְ ּב ִרית ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ְ ּב ָכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ֶ ּב ֱא ֶמת‪,‬‬ ‫ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ַה ּטוֹ ב‪ַ .‬ר ֵחם ָעלֵ ינ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך‪ ,‬ו ַּמ ֵּלא‬ ‫ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֵתינ ּו לְ טוֹ ָבה‪ִ ,‬אם ְּכ ָבנִ ים‪ִ ,‬אם‬ ‫ַּכ ֲע ָב ִדים‪ִ ,‬אם ְּכ ָבנִ ים ַר ֲח ֵמנ ּו ְּכ ַר ֵחם ָאב ַעל‬ ‫ָ ּבנִ ים‪ ,‬וְ ִאם ַּכ ֲע ָב ִדים ֵעינֵ ינ ּו לְ ָך ְתלוּיוֹ ת‪ַ ,‬עד‬ ‫ׁ ֶש ְּת ָח ֵ ּננ ּו וְ תוֹ ִציא ָכאוֹ ר ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֵטנוּ‪ָ ,‬אי ֹם ָקדוֹ ׁש‪:‬‬ ‫(תפילה ה' חלק ב')‬

‫מעוניין לקבל את הקונטרס הזה בדוא"ל ?‬

‫שלח את הכתובת שלך ל‪:‬‬ ‫‪oratzadik@gmail.com‬‬


‫ליקוטי עצות‬ ‫א‪ .‬על ידי מצות סוכה זוכין לשפע אלוקי שהוא‬ ‫בחינת רוח הקדש‪ ,‬היינו שזוכין להשיג שכל‬ ‫גדול שהיא בחינת מקיפין של המוח‪ ,‬שהיא‬ ‫בחינת השכל שבא לאדם בלא שום הקדמה‬ ‫אלא על ידי שפע אלוקי‪ ,‬שכל עבודת האדם‬ ‫בעולם הזה הוא בשביל זה כדי שיזכה להשיג‬ ‫המקיפין שהם עיקר שעשוע עולם הבא‪( :‬כ"א)‬ ‫ב‪ .‬על ידי מצות סוכה זוכין לטהרת הלב‪ ,‬ועל ידי‬ ‫זה זוכין לפרש שיחתו היטב לפני השם יתברך‬ ‫כראוי‪ ,‬לדבר בכל פעם דיבורים חדשים שהם‬ ‫בחינת רוח הקדש‪( :‬קנ"ו)‬ ‫ז‪ .‬על ידי שנכנסין בסוכה נעשים בעצמם‬ ‫בבחינת התורה‪ ,‬כי מבחינת סוכה יוצאת כל‬ ‫התורה‪( :‬רס"ו)‬


‫פעם אחת היה הר' נחמן מטולטשין‬ ‫מייגע את עצמו כל היום בעשית‬ ‫הסוכה של מוהרנ"ת זצוק"ל‪ ,‬שהיה‬ ‫דרכו לאכול אצל מוהרנ"ת‪.‬‬ ‫ובעת אכילה אמר הר' נחמן‬ ‫למוהרנ"ת שאם מיגעין את עצמו‬ ‫כל היום בעשית הסוכה אזי טועמין‬ ‫טעם אחר בהסוכה‪.‬‬ ‫ואמר לו מוהרנ"ת זצוק"ל זאת לא‬ ‫טעמת עדין לצעוק כל היום‪:‬‬

‫"רבונו של עולם הטעימנו טעם‬ ‫סוכה"‬ ‫איזה טעם שטועמין אחר כך‬ ‫בהסוכה‪:‬‬ ‫(כוכבי אור‪ ,‬אבני"ה ברזל י"ב)‬


‫עימוד‪ :‬בניהו דוד‬

תפילה לסוכות  

חג סוכות שמח להלן תפילה מרבי נתן תרומות להדפסה והפצה 0506797114

תפילה לסוכות  

חג סוכות שמח להלן תפילה מרבי נתן תרומות להדפסה והפצה 0506797114

Advertisement