Page 1

‫בס”ד‬

‫רֹופֵא ֱאמֶת רֹופֵא ִחּנָם‪ ,‬רֹופֵא נֶ ֱאמָן ו ְַר ֲחמָן‪ַ ,‬רחֵם ָעלַי‬ ‫ְו ַה ֲעלֵה ְמה ֵָרה אֲרּוכָה ּומ ְַרּפֵא ְלכָל ּתַ חֲלּואֵי ּו ַמכְאֹובֵי‬ ‫ׁשלַח ְמה ֵָרה ְרפּוָאה‬ ‫ׁשמִּיּות‪ּ ,‬ו ְ‬ ‫נַ ְפׁשִי וְגּופִי ּבְרּו ָחנִּיּות ּו ְבגַ ְ‬ ‫ׁש ֵלמָה ְלכָל חֹולֵי ַעּמְָך ּבֵית יִׂש ְָראֵל (ובפרט לפלוני בן‬ ‫ְ‬ ‫פלונית)‪ ,‬אֵל נָא ְרפָא נָא ָלהֶם ְולָנּו‪ ,‬חִיׁש קַל ְמה ֵָרה‬ ‫ׁשעָה ּכִי תְ ִהּלָתֵ נּו אָּתָ ה ּכִי‬ ‫ְר ָפאֵנּו י ְהוָה ְונ ֵָרפֵא הֹוׁשִיעֵנּו ְונִ ָּו ֵ‬ ‫אֵין לָנּו ׁשּום ְסמִיכָה וְתִ ְקוָה ּכִי אִם ָעלֶיָך ְלבַד‪ ,‬עַל ַר ֲחמֶיָך‬ ‫ָהעֲצּומִים ְלבַד ְוכ ְִרצֹונְָך ֲעׂשֵה ִעּמָנּו‪ּ ,‬כִי ְבצ ָָרה גְדֹולָה‬ ‫ּשׁ ַמי ִם ו ְַרחֵם‬ ‫ׁש ַּב ָ‬ ‫ּשׁעֵן עַל ָאבִינּו ֶ‬ ‫ֲאנָחְנּו עַל מִי לָנּו ְל ִה ָ‬ ‫ָעלֵינּו וְהֹוׁשִיעֵנּו ַלעֲס ֹק ּבִתְ ִפּלָה תָ מִיד‪ּ ,‬ו ְלה ְַרּבֹות ּבִתְ פִּלֹות‬ ‫ִּסּורים‬ ‫ׁשּלַח ָעלֵינּו י ִ‬ ‫ּותְ חִּנֹות ּו ַבּקָׁשֹות ְּבכָל יֹום וָיֹום‪ ,‬וְֹלא ּתְ ַ‬ ‫ִּסּורים‬ ‫ׁשּי ֵׁש ָּבהֶם ּבִּטּול ּתְ ִפּלָה חַס ְוׁשָלֹום‪ ,‬וְֹלא ׁשּום י ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ׁשּכָתּוב‪:‬‬ ‫ׁשּבָעֹולָם‪ ,‬וְֹלא ּתָ סִיר ּתְ ִפּלָתֵ נּו ְו ַחסְּדְ ָך ֵמאִּתָ נּו ּכְמֹו ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫“ּבָרּוְך אֱֹלהִים ֲאׁשֶר ֹלא ֵהסִיר ּתְ ִפּלָתִ י ְו ַחסְּדֹו ֵמאִּתִ י”‪.‬‬

תפילה לרפואה ושלום  

מופצת בכל הארץ בעהי"ת וראוי להפיצה בכל הרשת צד 1

תפילה לרפואה ושלום  

מופצת בכל הארץ בעהי"ת וראוי להפיצה בכל הרשת צד 1

Advertisement