Page 1

P.C.C. EDUCACIÓ INFANTIL

C.E.I.P. POMPEU FABRA CURS 1999-2000


ÍNDEX ÍNDEX............................................................................................................................................. 2 CAPACITATS A ASSOLIR EN FINALITZAR L'ETAPA...........................................................3 P.C.C. CONEIXEMENT D’UN MATEIX.....................................................................................5 SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS...................................................................................................5 OBJECTIUS REFERENCIALS..............................................................................................................5 CICLE PARVULARI...............................................................................................................................5

P.C.C. DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL................................................ 11 SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS.................................................................................................12 OBJECTIUS REFERENCIALS............................................................................................................12 CICLE PARVULARI.............................................................................................................................12

P.C.C. LLENGUATGE VERBAL................................................................................................ 34 COM ENSENYAR? (METODOLOGIA).............................................................................................34 PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE LA LLENGUA ESCRITA.......................................................... 34 ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES I METODOLÒGIQUES...........................................................35 MATERIALS CURRICULARS I RECURSOS DIDÀCTICS........................................................... 36 QUÈ, COM I QUAN AVALUAR?........................................................................................................37 Per a què hem d'avaluar?.......................................................................................................................37 Què ens proposem avaluar en aquesta àrea?......................................................................................... 37 Com avaluar?.........................................................................................................................................37 Quan avaluar?........................................................................................................................................37 BLOC DE CONTINGUTS.....................................................................................................................38 CONTINGUTS CONCEPTUALS........................................................................................................38 CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS............................................................................................... 38 CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES....................................................................... 39 OBJECTIUS REFERENCIALS............................................................................................................40

P.C.C. LLENGUATGE MUSICAL.............................................................................................. 43 SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS.................................................................................................43 OBJECTIUS REFERENCIALS............................................................................................................43 CICLE PARVULARI.............................................................................................................................43

P.C.C. LLENGUATGE PLÀSTIC............................................................................................... 48 SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS.................................................................................................48 OBJECTIUS REFERENCIALS............................................................................................................48 CICLE PARVULARI.............................................................................................................................48

P.C.C. LLENGUATGE MATEMÀTIC........................................................................................56 SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS.................................................................................................56 OBJECTIUS REFERENCIALS............................................................................................................56 CICLE PARVULARI.............................................................................................................................56

2


CAPACITATS A ASSOLIR EN FINALITZAR L'ETAPA 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats adquirint hàbits bàsics de salut i benestar. 2. Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d'ells mateixos i dels altres. 3. Comportar-se d'acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a una col·laboració amb el grup social. 4. Observar i explorar l'entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte, identificant característiques i propietats significatives dels elements que el conformen i apreciant positivament manifestacions artístiques i culturals adients amb la seva edat. 5. Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials. 6. Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu, elaborant una primera representació mental de l'espai, a partir de les pròpies vivències, una representació mental del temps. 7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. 8. Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic. 9. Conèixer mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques, signes d'identitat propis de Catalunya.

3


P.C.C. ÀREA 1: CONEIXEMENT D'UN MATEIX

C.E.I.P. POMPEU FABRA CURS 1999-2000

4


P.C.C. CONEIXEMENT D’UN MATEIX SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració de les pròpies necessitats i possibilitats: • Reconeixement de les sensacions produïdes per diferents estats fisiològics. • Percepció i discriminació de: olors i sabors, qualitats tàctils i tèrmiques, qualitats sonores, colors, formes, grandàries, posicions i desplaçaments dels objectes. Control global i segmentari del cos (postural, d'equilibri, coordinació dinàmica, coordinació òculo-motriu, dissociació de moviments, lateralitat)

Estructuració de l'espai: orientació, situació, direcció (en l'espai: davantdarrera, dalt-baix, un costat-l'altre) Experimentació de les nocions dretaesquerra.

5

Manifestar els propis estats fisiològics: gana, son, fatiga muscular, dolor, benestar,... Discriminar i analitzar perceptivament les qualitats d'objectes materials, imatges, persones, llocs i situacions

Representar postures diverses amb contingut simbòlic o sense. Controlar postures i moviments amb els ulls tancats. Recordar postures i moviments a curt, mitjà i llarg termini. Mantenir l'equilibri estàtic durant un temps determinat. Controlar l'equilibri dinàmic sobre diferents materials, recorreguts i situacions, utilitzant diferents posicions. Realitzar diferents tipus de marxa, controlant voluntàriament l'inici i l'acabament dels desplaçaments. Controlar la coordinació de diferents tipus de moviments aconseguint desplaçaments harmònics. Mantenir en els desplaçaments diferents velocitats i diverses orientacions corporals d'acord amb les ordres donades. Experimentar el control de la respiració en activitats de moviment i de relaxació. Coordinar vista-mà i vista-peu, amb l'ajust necessari, en aquelles ocasions que requereixen precisió. Controlar moviments segmentaris amb inhibició voluntària d'alguna part del cos. Mostrar la dominància de mà, ull, peu. Orientar-se en l'espai de l'entorn familiar, de l'escola o d'altres llocs habituals. Orientar-se amb facilitat en espais nous ben delimitats. Experimentar nocions espacials en situacions diferents. Utilitzar dues nocions espacial alhora. Experimentar les nocions dreta-esquerra en referència al propi cos.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració de les pròpies necessitats i possibilitats: • Reconeixement de les sensacions produïdes per diferents estats fisiològics. • Percepció i discriminació de: olors i sabors, qualitats tàctils i tèrmiques, qualitats sonores, colors, formes, grandàries, posicions i desplaçaments dels objectes. Organització de l'habilitat motriu bàsica i de la direccionalitat en l'activitat gràfica.

Percepció temporal en relació amb les activitats quotidianes.

Aplicació dels hàbits d'autonomia personal (neteja i higiene)

Expressió i manifestació corporal (emocions i experiències)

6

Manifestar els propis estats fisiològics: gana, son, fatiga muscular, dolor, benestar,... Discriminar i analitzar perceptivament les qualitats d'objectes materials, imatges, persones, llocs i situacions

Adaptar la postura global i segmentària a una situació determinada. Mantenir la postura correcta durant un cert temps, proporcional a la dificultat d'aquesta. Utilitzar adequadament els estris escolars. Mostrar millora en el control i la precisió de tècniques manipulatives. Realitzar jocs de precisió motriu. Controlar la direccionalitat dels traçats, els creuaments i el doble sentit de rotació. Controlar la continuïtat del traç. Controlar la distribució i una certa proporcionalitat de les formes en l'espai gràfic. Aplicar la direccionalitat pròpia de l'escriptura: de dalt a baix i d'esquerra a dreta. Demostrar estar adaptat a uns hàbits d'horaris ben establerts. Relacionar el pas del temps amb la successió d'activitats quotidianes. Controlar progressivament les necessitats bàsiques adequant-les a unes normes establertes. Adonar-se de la necessitat de tenir les mans i/o la cara netes en tota situació. Utilitzar correctament els estris necessaris per menjar i per a la higiene. Mostrar una bona precisió motriu a l'hora de vestir-se i de despullar-se. Demostrar autonomia en el control d'esfínters. Mostrar millora en el domini de l'expressió corporal mitjançant el gest i el mim. Representar corporalment obres inventades o conegudes. Interpretar els missatges que transmeten els companys i companyes a través del


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

CONCEPTES

Observació i exploració de les pròpies necessitats i possibilitats: • Reconeixement de les sensacions produïdes per diferents estats fisiològics. • Percepció i discriminació de: olors i sabors, qualitats tàctils i tèrmiques, qualitats sonores, colors, formes, grandàries, posicions i desplaçaments dels objectes.

Manifestar els propis estats fisiològics: gana, son, fatiga muscular, dolor, benestar,... Discriminar i analitzar perceptivament les qualitats d'objectes materials, imatges, persones, llocs i situacions

llenguatge corporal. Imitació, imaginació i simulació Imitar models coneguts, ficticis o reals. (memòria i representació mental, interi- Imitar els moviments creats per orització d'accions, funció simbòlica) companys i companyes o pel mestre o la mestra amb parts del cos o amb tot el cos. Representar seqüències de comportament en el joc simbòlic. Planificar la pròpia acció seguint un fil conductor en el joc simbòlic. Possibilitats del propi cos: perceptivo- Indicar quins elements corporals es motrius, afectius i cognoscitives: poden utilitzar per obtenir una determinada informació sobre el propi cos, el • Les possibilitats perceptives i dels altres i els objectes. motores del propi cos. Aplicar el coneixement que es té de les • Les pròpies possibilitats afectives possibilitats i límits dels propi cos en de relació social i cognoscitives. accions de la vida quotidiana. Manifestar, davant de persones conegudes, els dubtes i opinions respecte a situacions viscudes. Adonar-se que es poden aprendre coses i que es poden pensar coses. El propi cos: esquema corporal. Indicar les parts externes del cos i Parts més importants del cos: caractealgunes de les seves funcions i utilitats. rístiques. Distingir característiques d'algunes parts del cos: toves-dures, mòbilsimmòbils, les parts que n'hi ha una-que n'hi ha dues, que s'obren-que es tanquen, que s'inflen-que es desinflen, que es poden unir o separar entre si, que poden produir sorolls i sons, que permeten fer postures i moviments simètrics i asimètrics. Mostrar coneixement d'algunes parts internes del cos indicant el nom de les més comunes. L'espai: orientació i organització. Distingir les nocions espacials d'orienNocions espacials: a davant-a darrera, a tació, situació i direcció. dalt-a baix, amunt-avall, a dins de-a Situar-se amb facilitat en espais fora de, junt amb-separat de, entre, coneguts. lluny-a prop, dreta-esquerra. Interpretar la noció "entre" referent a dos punts o més. 7


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

ACTITUDS

Observació i exploració de les pròpies necessitats i possibilitats: • Reconeixement de les sensacions produïdes per diferents estats fisiològics. • Percepció i discriminació de: olors i sabors, qualitats tàctils i tèrmiques, qualitats sonores, colors, formes, grandàries, posicions i desplaçaments dels objectes.

Manifestar els propis estats fisiològics: gana, son, fatiga muscular, dolor, benestar,... Discriminar i analitzar perceptivament les qualitats d'objectes materials, imatges, persones, llocs i situacions

Interpretar les nocions "lluny-aprop" adonant-se de la seva relativitat. Mostrar haver-se iniciat en el control de dues nocions espacials alhora: a dalt i al davant, a un costat i cap enrera. Distingir la pròpia dreta i esquerra. Nocions temporals Mostrar coneixement de l'ordre de les Nocions temporals: mati-tarda-nit, ahir- seqüències habituals del dia. avui-demà, fa dies-d'aquí a uns dies, fa Aplicar nocions d'ordenació temporal, molt temps-d'aquí a molt poc temps. amb punts de referència vivencial. Noció d'identitat Identificar-se amb les característiques La pròpia identitat i la relació amb els del propi grup sexual. companys i companyes i els docents Manifestar els sentiments d'amistat i tendresa envers les altres persones. Relacionar les pròpies emocions, reaccions i estats d'ànims amb els dels companys i les companyes Iniciativa, constància i satisfacció en Tenir iniciativa per portar a terme l'acció. accions o activitats que despertin curiositat. Participar de forma activa en la preparació i execució de les activitats que es proposen (individuals i col·lectives) Reaccionar davant del dolor i del perill i demanar ajuda al mestre o a la mestra. Esforçar-se per controlar la impulsivitat i ajornar, quan calgui, interessos i motivacions. Tenir iniciativa suficient per aturar l'activitat quan es produeix el cansament i readaptar la postura en reemprendre l'acció. Mantenir l'atenció i l'esforç necessaris per acabar les activitats començades. Ser responsable amb els compromisos adquirits. Gaudir dels jocs motrius i dels aspectes perceptius que comporten. Fruir descobrint i inventant noves possibilitats en el joc motriu, perceptiu i simbòlic Autoprotecció i responsabilitat davant Actuar amb precaució davant de les 8


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració de les pròpies necessitats i possibilitats: • Reconeixement de les sensacions produïdes per diferents estats fisiològics. • Percepció i discriminació de: olors i sabors, qualitats tàctils i tèrmiques, qualitats sonores, colors, formes, grandàries, posicions i desplaçaments dels objectes. de perills. Esforç per vèncer dificultats superables.

Valoració d'un mateix.

9

Manifestar els propis estats fisiològics: gana, son, fatiga muscular, dolor, benestar,... Discriminar i analitzar perceptivament les qualitats d'objectes materials, imatges, persones, llocs i situacions

situacions que poden ser perilloses. Adonar-se que es poden compartir les pors amb les altres persones i que es poden superar. Acceptar l'ajut del mestre o la mestra per resoldre situacions que provoquen tristesa, malestar,... Adonar-se que determinades accions han de fer-se sense l'ajut de les altres persones. Acceptar els diferents aliments i les prohibicions necessàries per motius de salut. Sentir-se satisfet/a dels progressos assolits. Mostrar confiança en les pròpies possibilitats en qualsevol realització. Autoafirmar-se mitjançant la capacitat de fer i de ser autònom.


P.C.C. ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

C.E.I.P. POMPEU FABRA CURS 1999-2000

10


P.C.C. DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

11


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Experimentació i manipulació Manipular alguns elements del marc d'aspectes físics i químics d'elements de natural observant com reaccionen quan l'entorn immediat (transformacions, s'hi apliquen diferents accions. interpretació de resultats,...) Manipular diferents elements del marc natural per observar algunes de les relacions que s'estableixen entre ells quan interactuen. Fer suposicions sobre els resultats de les accions realitzades, amb elements del marc natural i després comprovar12


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

13

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. les. Experimentar determinades transformacions en els elements del marc natural. Construir mecanismes senzills a partir d'elements que estan a l'abast. Comentar possibles solucions per portar a terme la transformació. Constatar els resultats obtinguts amb les transformacions. Planificar la successió temporal de les


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

14

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. accions per a la realització d'experiències semblants a d'altres ja realitzades. Seguir de forma ordenada els passos de l'experiència. Comprovar si els resultats de l'experimentació han estats els previstos. Recordar amb una ordenada successió temporal els diferents passos realitzats durant l'experimentació. Comentar aquella part de l'experiència


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. que cal modificar per obtenir altres resultats. Aplicar els procediments ja coneguts per resoldre noves situacions d'experimentació. Comunicar mitjançant tècniques verbals o simbòliques tot allò que l'activitat suggereix. Organització de la vida humana a partir Identificar les persones adultes, de la pròpia realitat (d'un mateix, companys i companyes que conviuen a 15


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

família, escola, propi habitacle, barri, poble,...)

16

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. l'escola i alguna de les funcions que realitzen. Aplicar adequadament les relacions de parentiu entre els membres habituals que componen la pròpia família. Identificar els llocs més significatius de l'entorn habitual, i alguns dels elements que el configuren. Identificar les característiques d'un habitacle:


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

17

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. • Estructura interna i externa. • Parts que el componen. • Mobiliari • Objectes. Comentar la funció que es dóna habitualment a les diferents parts de l'habitacle o escola. Comentar algunes utilitzacions que fa l'ésser humà dels recursos del marc


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

Reconeixement del folklore relacionat amb tradicions pròpies de l'entorn habitual.

18

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. natural. Localitzar la procedència dels aliments més habituals. Reproduir cançons, poesies, dites i llegendes,... relacionades amb les pròpies tradicions. Demostrar col·laboració amb les persones adultes, companys i companyes a l'hora de planificar i organitzar activitats col·lectives.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

CONCEPTES

Característiques físiques, químiques, morfològiques i funcionals dels elements del marc natural i social.

19

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Mostrar col·laboració i responsabilitat en el manteniment i cura dels materials, estris i espais col·lectius. Identificar les qualitats perceptibles dels elements coneguts del marc natural en absència de l'estímul. Aplicar la denominació correcta a les qualitats perceptibles identificades. Conèixer que hi ha graus de percepció


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. d'una mateixa qualitat (graduació de color, textura,...) Noció de constància-canvi, causa-efecte Identificar que els elements del marc dels elements del marc natural i social: natural i social tenen unes qualitats constants i d'altres que canvien. • Pas del temps. Reconèixer que els elements del marc • Per la intervenció de l'home. natural i social poden canviar si es • Per la intervenció del medi. produeix una interacció. Aplicar la denominació correcta als elements del marc natural conegut. 20


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

21

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Descriure algunes característiques morfològiques dels elements del marc natural. Descriure les característiques locomotrius dels animals observats (òrgans que utilitzen per desplaçar-se) Recordar dades relatives a la pròpia família. Mostrar un coneixement de les relacions de parentiu entre els membres


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

Organització i característiques de la vida humana respecte: • Del propi habitacle. • Dels llocs més immediats. 22

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. d'una família. Recordar el nom dels companys i companyes de la classe. Identificar d'altres persones de l'escola i la funció que realitzen. Conèixer el propi habitacle, el d'alguns familiars, veïns, amics,... Conèixer les dades relatives a la pròpia llar: classe d'habitatge, nom del carrer, número, telèfon,...


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Dels elements que integren l'entorn. Reconèixer els llocs més immediats de l'entorn: el barri on viu, el de l'escola, el poble,... Enumerar alguns elements que integren l'entorn sòcio-cultural i aplicar-hi la denominació correcta: carrer, plaça, parc,... Constatar l'existència d'elements naturals i d'elements construïts per l'ésser humà. 23


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

24

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Comentar algunes funcions dels elements més coneguts de l'entorn: equipaments, serveis, edificis,... Enumerar algunes de les feines pròpies de les persones de l'entorn sòciocultural proper i aplicar-hi la denominació que les identifica. Conèixer alguns dels instruments propis de les diverses feines de persones conegudes i la seva funció.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

25

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Mostrar coneixements d'algunes de les funcions de diversos mitjans de comunicació. Comentar les diferències en l'estil de vida, en la pròpia família, atenent a les premisses temporals (dies feiners, dies festius,...) Enumerar alguns dels instruments incorporats als costums de l'actual cultura, l'ús i la funció.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

Les tradicions i el folklore propis i d'altres cultures, atenent a la diversitat del grup classe.

26

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Conèixer les principals tradicions, festes i costums locals. Distingir les principals celebracions de Catalunya (Tots Sants, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi,...) i d'altres cultures. Identificar alguns elements, manifestacions i costums de la pròpia història col·lectiva. Identificar formes de vida del passat a través de fotos, làmines, llibres,...


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

ACTITUDS

Adaptació a l'entorn escolar

27

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Identificar objectes que pertanyen a les generacions passades: eines, vestits, vehicles,... Compartir amb els companyes i companyes les observacions i experimentacions. Habituar-se a preguntar respectant el torn de paraules. Esforçar-se a actuar seguint les normes establertes a l'escola.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

28

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Participar de forma activa, en les activitats i experimentacions proposades. Ser conseqüent amb els compromisos presos conjuntament. Valorar de forma constructiva les aportacions de les altres persones. Ajudar els companys i companyes quan ho demanen. Sol·licitar l'ajut de les altres persones quan calgui.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

29

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Ser capaç de mantenir una relació de confiança amb les persones adultes amb qui manté un tracte habitual. Mostrar interès per conèixer allò que succeeix a l'entorn immediat. Tenir iniciativa per portar a terme un procés que desperti la curiositat. Ser capaç de mostrar les emocions que provoquen determinats fets, situacions i sensacions.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

Estimació, respecte i interès pels 30

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. Esforçar-se a expressar la pròpia opinió davant de les altres persones. Habituar-se a formular preguntes a la persona adulta o als companys/nyes sobre aquells fets o esdeveniments que despertin curiositat Tenir interès per comunicar els propis sentiments i les pròpies descobertes, compartint-les amb les altres persones. Habituar-se a tenir una actitud respon-


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

elements del marc natural i social i acceptació de les normes d'educació cívica.

31

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. sable en la utilització dels espais col·lectius. Acceptar les diferències ètniques, culturals, de la realitat social. Valorar els diferents tipus de treball. Tractar amb cura els animals i plantes de l'entorn proper. Participar activament en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques pròpies de Catalunya organitzades en


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Observació i exploració directa i observació indirecta de qualitats perceptibles amb els sentits d'alguns elements de l'entorn i de les característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius.

32

Observar, identificar, diferenciar i comparar de forma directa i indirecta, les qualitats perceptibles de l'entorn mitjançant els sentits. Utilitzar elements senzills per a l'observació. Observar les característiques funcionals més rellevant d'algun ésser viu i comparar-les amb les dels altres. Comparar algunes característiques dels éssers vius atenent a les categories universals més generals. Comprovar el sistema de nutrició d'alguns éssers vius, òrgans que utilitza i com s'alimenten. Observar els sistema de reproducció d'alguns éssers vius. Identificar l'hàbitat on viuen alguns éssers vius i les condicions d'aquests. Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre diferents elements. Comprovar les causes que han produït determinats esdeveniments, fenòmens i fets que despertin interès. Recordar fets o esdeveniments que amb el temps es perceben com a diferents. Recordar alguna sensació associada amb les qualitats perceptibles de diferents elements i després comprovarles. Identificar, interpretar i diferenciar les qualitats dels elements del marc natural en les imatges, les làmines, els gravats, les diapositives, les fotografies i les pel·lícules. Comentar experiències entre els companys i companyes de classe que han tingut vivències diferents de les pròpies. Generalitzar els conceptes que es van incorporant a fets o situacions anàlogues. l'entorn escolar. Respectar les normes d'educació cívica pròpies del grup familiar, escolar i social, a mesura que es van integrant. Aplicar en la vida quotidiana algunes de les principals normes socials. Respectar les normes de circulació viària en relació amb la pròpia seguretat personal.


P.C.C. ÀREA 3: LLENGUATGE VERBAL

C.E.I.P. POMPEU FABRA CURS 1999-2000

33


P.C.C. LLENGUATGE VERBAL COM ENSENYAR? (METODOLOGIA) PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DE LA LLENGUA ESCRITA. Tradicionalment, des de la perspectiva de la pedagogia, s'ha plantejat l'ensenyament de la lectura i l'escriptura com una qüestió de mètode. L'objectiu moltes vegades ha estat trobar el mètode "millor" o el "més efectius" per aconseguir aquests aprenentatges. Dos han estat els mètodes tradicionalment més utilitzats: l'ANALÍTIC i el GLOBAL, però ambdós mètodes parteixen de concepcions diferents sobre el funcionament psicològic del nen i de diferents teories de l'aprenentatge. Podem ensenyar de moltes maneres però els infants aprenen seguint un procés comú, derivat d'una activitat cognitiva que té lloc en una societat humana. Entenem que l'ensenyament ha de partir no tant del que, com a adults experts, considerem senzill pels nostres alumnes, sinó del procés que aquests segueixen realment en la construcció activa dels aprenentatges. El nen no espera arribar a l'escola per tenir les seves pròpies concepcions sobre l'escriptura ni tampoc per començar a escriure des de molt aviat. El primer pas que fa el nen per accedir al coneixement del llenguatge escrit és la distinció entre dues maneres de representar gràficament: el dibuix i l'escriptura. Aquest aprenentatge representa un salt conceptual important: es pot representar gràficament sense que el signe s'assembli a l'objecte al qual es fa referència. Ha descobert l'arbitrarietat del significant en relació al significat. A partir d'aquest moment i progressivament, els nens van elaborant diverses hipòtesis explicatives sobre el funcionament del sistema escrit, tal com demostren E. Ferreiro i A. Teberosky. Aquestes autores defineixen unes etapes que són universals en l'evolució de la conceptualització de l'escriptura: • etapa pre-sil.làbica • etapa sil.làbica • etapa sil.làbica-alfabètica • etapa alfabètica. Aquestes van des de utilitzar un nombre indefinit de lletres per escriure una paraula en una fase de recerca inicial a descobrir que cada unitat fonètica correspon a un signe gràfic, una lletra. Així, doncs, el nen no aprèn a escriure només per imitació del model dels adults, sinó que construeix el seu propi coneixement. És actiu i personal en l'elaboració del sistema d'escriptura.

34


ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES I METODOLÒGIQUES. A l'àrea d'Intercomunicació i llenguatges no ensenyem només a descodificar i transcriure. Llegir és descodificar i comprendre al mateix temps. La comprensió progressiva dels mecanisme de representació escrita, així com les regles del sistema alfabètic d'escriptura, per una banda, i el llenguatge de diferents tipus de textos, per altra banda, constitueixen bàsicament l'objecte de coneixement d'aquesta àrea curricular. Com més gran sigui la diversitat d'usos del llenguatge, major serà el desplegament d'operacions lingüístiques i cognitives per realitzar-los. Tipologies lingüístiques: • llenguatge referencial (noms, títols, llistes,...) • llenguatge poètic • llenguatge periodístic (notícies, anuncis,...) • llenguatge normatiu Nosaltres pretenem que el nen arribi a ser capaç d'utilitzar el llenguatge com a instrument de comunicació, de representació i d'aprenentatge. Considerem que el llenguatge es troba a la base de la construcció de tots els coneixements. Darrera la interacció que veiem en una situació d'aula hi ha una planificació prèvia i acompanyant aquesta, el mestre ha de prendre constantment decisions per anar orientant el procés cap a les intencions educatives marcades. En l'ajut pedagògic que hem de proporcionar els mestres, farem servir tots els mitjans disponibles sense renunciar a priori a cap d'ells. És per això que no parlem d'un mètode concret sinó d'estratègies per tal d'adaptar els diversos recursos a les característiques i necessitats dels alumnes. Pretenem, també, que les activitats dissenyades respectin els següents criteris: • que estimulin la reflexió: situacions on cal pensar, argumentar, justificar situacions de conflicte cognitiu... • que reconeguin i atenguin la diversitat: activitats obertes que tothom les pugui fer a diversos nivells. • que comportin un aprenentatge compartit: treball per parelles, en petit grup, racons, grups flexibles,... • que comportin varietat de materials, de situacions, d'intencions,... • que siguin significatives; • que possibilitin l'avaluació formativa.

35


MATERIALS CURRICULARS I RECURSOS DIDÀCTICS. L'escriptura és quelcom omnipresent en el món que ens envolta. Convé, doncs, que les experiències que el nen o la nena troba fora de l'escola les pugui trobar també a dins, sigui quin sigui el model organitzatiu d'aula pel qual s'opti, el llenguatge escrit hi ha de ser present en la seva diversitat d'usos i funcions, contextos i formes gràfiques. Materials com contes, llibres diversos, revistes, diaris, catàlegs, rètols, anuncis, logotips, cartells, llistes, poemes,... és a dir, qualsevol portador real de text, ha de tenir un espai i permetre que els nens/nenes puguin, espontàniament o responent a una intencionalitat, realitzar activitats cognitives diverses: • incorporar la forma gràfica dels signes convencionals, • ampliar el repertori, • establir comparances, • formular hipòtesis sobre els significat, • utilitzar textos variats segons exigeixi cada situació,... Cal que tinguem un ampli ventall de possibilitats per realitzar aquelles reflexions que els nens i les nenes es fan molt sovint sense que els adults en siguem sempre conscients i que poden ser potenciades i facilitades donant-los, simplement, l'oportunitat d'interactuar amb diversos models. La finalitat de les activitats, tant si sorgeixen més o menys espontàniament com si són fruit d'una planificació prèvia, han de portar cap a la sensibilització dels nens i nenes envers el llenguatge escrit. Tot i així, en seleccionar els materials d'aprenentatge, hem de garantir que aquests reuneixin unes quantes condicions: 1. que permetin treballar les diferents tipologies de text (llibres de cuina, receptes, diaris, catàlegs,...) 2. que permetin trobar i ampliar informació (llibres de consulta) 3. que siguin materials que el nen pugui trobar fàcilment al seu abast (revistes, cartes,...) 4. que responguin als interessos del nen i que fomentin el gust per la lectura (contes, poemes, jocs, làmines, cartells, titelles,...) 5. que provoquin i potenciïn l'activitat dels nens, tant a nivell físic com intel·lectual 6. que afavoreixin l'adquisició de determinats comportaments i actituds 7. que siguin versàtils, és a dir que puguin ser utilitzats per a diferents funcions 8. que reuneixin unes condicions higiènico-sanitàries i de seguretat que els facin aptes per a la seva funció.

36


QUÈ, COM I QUAN AVALUAR? Per a què hem d'avaluar? Per a la millora i regulació progressiva dels processos d'ensenyament-aprenentatge que el mestre/la mestra planifica: • oferint l'ajut adequat a l'alumnat (mestre/a), • constatant els progressos i dificultats del 'alumne, • introduint les modificacions necessàries per millorar la Unitat de Programació (currículum): metodologia, materials curriculars, recursos organitzatius,... L'avaluació ha de ser un instrument de control del procés educatiu i un indicador dels resultats del mateix procés en relació amb els objectius o intencions educatives.

Què ens proposem avaluar en aquesta àrea? •

Els OBJECTIUS DIDÀCTICS (referits a Fets, Procediments i Actituds) que han de ser observables i avaluables.

Com avaluar? Objectius referits a fets i conceptes: fent preguntes orals, indirectes, plantejant situacions de conflicte cognitiu,... • Objectius referits a procediments: fent l'acció. • Objectius referits a valors, actituds i normes: observant.

Instruments d'avaluació, és a dir, com ho enregistrarem? • • •

dissenyant pautes d'observació (sobretot per a les actituds) mitjans audiovisuals: enregistrant amb vídeo, cassette,... anotant en una llibreta,...

Quan avaluar? • • •

AVALUACIÓ INICIAL. Al començament d'una nova seqüència d'aprenentatge per saber: coneixements previs sobre el tema, si posseeixen els requisits d'aprenentatge necessaris, la predisposició inicial. AVALUACIÓ FORMATIVA. Durant el procés d'ensenyament-aprenentatge. Per saber el grau en què van assolint els objectius previstos i el tipus d'ajut pedagògic que s'ha d'oferir. AVALUACIÓ SUMATIVA. En acabar la seqüència d'aprenentatge per saber: progrés dels alumnes, eficàcia del procés.

37


BLOC DE CONTINGUTS S'han d'emmarcar dins dels següents criteris que regeixen l'aprenentatge de la lecto-escriptura: A. Aspecte constructiu: fa referència al procés que fa el nen per comprendre el sistema de representació de l'escriptura. En el nostre cas és un sistema alfabètic, és a dir, hi ha una correspondència so-grafia. B. Aspecte convencional: són els acords socials respecte de l'escriptura (direcció, forma i nom de les lletres, signes de puntuació, valor sonor de les lletres, criteris per separar paraules,...) C. Aspecte lingüístic: el llenguatge escrit pren diverses estructures segons el tipus de text (narratiu, periodístic, poètic,...) D. Aspecte funcional: el nen ha de ser conscient de les diverses funcions que té el llenguatge escrit dins la societat; informar, recordar, comunicar, anunciar,...

CONTINGUTS CONCEPTUALS • • • •

El sistema alfabètic de representació de l'escriptura (els nivells pre-sil.làbic, sil.làbic, alfabètic,...) Escriptura i lectura com a producció i comprensió de textos. El llenguatge com a sistema formal: reconeixement a partir de la pràctica que ha unes regles per a la construcció de paraules i frases (direcció, forma de les lletres, nom i so de les lletres,...) Les tipologies lingüístiques: • llenguatge referencial (nom propi, nom comú, llistes,...) • llenguatge poètic (dites, embarbussaments, poemes, cançons, rodolins) • llenguatge narratiu (correspondència, contes, receptes) • llenguatge periodístic (anuncis, còmics, notícies) La utilitat i els usos del llenguatge oral i escrit (informar, recordar, comunicar, divertir, enunciar)

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Reflexió sobre el llenguatge oral i escrit (crear dubtes). Discriminació auditiva i anàlisi i reproducció dels sons i fonemes propis de la nostra llengua. Comprensió oral i escrita de missatges emesos en contextos significatius. Interiorització i associació d'informacions noves amb experiències anterior, amb situacions semblants i/o diferents (aprenentatge significatiu). Domini progressiu del sistema alfabètic (correspondència so/grafia) Identificació visual dels components de la llengua escrita. Confecció col.lectiva del pre-text amb forma oral o escrita (no tot el que es diu a nivell oral s'ha d'enregistrar a nivell escrit). Escriptura espontània de missatges emesos en contextos significatius. Utilització d'una concordança entre: nombre, gènere i persona en situacions de comunicació. Domini progressiu de l'estructura de la frase: concordança, ordre i utilització d'algun nexe. Utilització progressiva de determinants, adverbis i temps verbals (present, passat, futur) en situacions de comunicació. Utilització de frases senzilles coordinades i iniciar la subordinació. Utilització de diferents formes de comunicació: el diàleg, la descripció, la narració,... (i saber anar més enllà de les situacions presents) Memorització i reconeixement de fets i situacions relacionades amb contextos significatius (fets concrets, noms amics, pares,... seqüències de contes,...) Adquisició, ampliació i utilització de vocabulari relacionat amb les vivències del nen/a. Explicació ordenada de fets o situacions que es succeeixen en el temps i relacionar-los adequadament. Elaboració oral del text per a ser escrit (pre-text). Reescriptura de textos coneguts. 38


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Comprensió a partir d'una lectura feta per la mestra o un company. Localització d'una determinada paraula situada dins d'un context significatiu. Lectura del noms, títols, peus de foto, contes, poemes,... Ordenació i associació d'imatge-text. Reconstrucció de textos desordenats, fragmentats. Seguiment d'instruccions escrites molt senzilles, situades dins un context conegut. Confecció de noms, textos,... Escriptura espontània de missatges emesos en contextos significatius (noms i paraules significatives). Seguiment d'instruccions orals senzilles (de diferent complexitat). Comprensió de relats adequats, recordant l'ordre en què es succeeixen els fets. Relació de lletres amb els noms propis o altres. Associació de les lletres de l'alfabet amb el seu nom i el so respectiu. Orientació en el paper quan s'escriu els diferents tipus de textos. Resolució dels interrogants que es plantegin en tot el procés d'aprenentatge de la lecto-escriptura (reflexió sobre el propi aprenentatge). Diferenciació de les lletres d'altres formes gràfiques. Reconeixement de les lletres de l'alfabet. Orientar-se en el paper quan s'escriu els diferents tipus de textos. Reproducció de lletres majúscules. Diferenciació de les característiques lingüístiques i gràfiques de cada tipologia de text. Memorització i utilització del vocabulari de cada tema. . Memorització de locucions, refranys, dites, frases, fetes,...

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES • • • •

Actituds d'espera, d'atenció, d'interès, de respecte i d'iniciativa davant activitats d'expressió oral i escrita. Participació en les activitats d'expressió oral i escrita, tant espontànies com dirigides. Respecte per altres llengües i variants dialectals. Tenir cura de la postura corporal, prensió i pressió de l'estri d'escriptura i presentació dels treballs escrits.

39


OBJECTIUS REFERENCIALS Entesos com un recurs que "permeti que cada infant demostri què ha après, del que ja sap, respectant les seves característiques individuals, el seu ritme d'aprenentatge i la valoració del procés de millora de les seves capacitats" (Departament d'Ensenyament: Currículum d'Educació Infantil. 1992, pàg. 57) • Diferenciar l'escriptura d'altres signes gràfics. • Reproduir grafies majúscules. • Conèixer el valor sonor convencional de les lletres de l'alfabet. • Reconèixer que paraules iguals s'escriuen igual i que paraules diferents s'escriuen diferent. • Escriure paraules sil.làbicament. • Relacionar cada síl·laba amb més d'una lletra que tingui valor sonor convencional. • Relacionar cada so amb la seva grafia corresponent. • Esforçar-se a reflexionar i a qüestionar-se els aprenentatges. • Acceptar les pròpies limitacions i intentar superar les dificultats. • Acceptar la diversitat de ritmes d'aprenentatge entre els companys de classe. • Reconèixer i llegir el seu nom, els noms dels nens de la classe i altres paraules significatives treballades en les Unitats Didàctiques específiques. • Llegir les seves produccions o la d'altres nens o adults de l'escola. • Comprendre allò que es llegeix, utilitzant diferents estratègies de lectura (context, tipus de lletres, disposició gràfica d'aquestes, suport visual del text,...) • Fer una lectura d'un text el més ajustadament possible (per aproximació del que ell veu que hi diu, síl·laba a síl·laba, so a so, globalment). • Decidir el tema i la situació d'escriptura. • Decidir el destinatari. • Considerar les característiques del text. • Elaborar el pre-text (oral o escrit) • Escriure el text. • Repassar (rellegir, avaluar i corregir l'escrit) • Utilitzar els aspectes convencionals de l'escriptura: direccionalitat, orientació espacial, forma i nom de les lletres,...) • Reflexionar sobre els aspectes morfològics, sintàctics i ortogràfics de la nostra llengua. • Iniciar el coneixement de regles bàsiques convencionals: concordança, gènere/nombre/persona, la interrogació, l'exclamació, puntuacions,... • Expressar-se mitjançant el gest, la paraula, la mirada i l'entonació. • Separar paraules correctament. • Articular i pronunciar correctament la majoria dels sons. • Discriminar la majoria dels sons. • Esforçar-se per tenir una pronúncia correcta. • Treballar diferents tipologies lingüístiques: llenguatge referencial, poètic, narratiu, periodístic. • Valorar el llenguatge escrit com a mitjà de comunicació. • Utilitzar cada tipus de text per a la finalitat adequada. • Escoltar i comprendre explicacions de contes, notícies, cartes,... • Escoltar i comprendre lectures de diversos textos fetes pel mestre, companys,... • Memoritzar cançons, poemes, endevinalles, contes,... fer dramatitzacions, representacions i utilitzarlos en contextos significatius. • Adonar-se de les peculiaritats del llenguatge oral enfront de l'escrit en explicacions i lectures determinades. • Reconstruir oralment contes i narracions. • Conèixer els instruments del llenguatge escrit: llibres, revistes, diaris,... • Realitzar ordres senzilles que comportin dues o tres accions. • Seguir el fil del relat en contes i narracions. Identificar el protagonista, recordar l'ordre en que es succeeixen els fets. 40


• • • • • • • • •

Expressar-se amb correcció i saber escoltar els altres. Utilitzar nou vocabulari propi de les diferents Unitats Didàctiques. Ordenar paraules en contextos coneguts (confegir). Emprar expressions i frases fetes que s'utilitzen habitualment per saludar, acomiadar-se, demanar un favor, donar les gràcies,... Expressar-se amb un to de veu adequat. Dominar el moviments bàsics dels traços de l'escriptura. Adonar-se que hi ha moltes maneres de representar la realitat a part del llenguatge oral i escrit (el musical, el gestual, el plàstic, el corporal,...) Participar en diàlegs, descripcions, narracions explicació de vivències,... Representar escenes de la vida quotidiana, petites representacions, contes,...

41


P.C.C. ÀREA 3: LLENGUATGE MUSICAL

C.E.I.P. POMPEU FABRA CURS 1999-2000


P.C.C. LLENGUATGE MUSICAL SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Percepció i comprensió auditives Demostració d'estats afectius provocats per la música o la veu humana. Reconeixement i diferenciació auditiva de silencis, sons i les seves qualitats: intensitat, durada, timbre, altura, direccionalitat, reguladors, ritmes, cançons, cantarelles i fragments d'obres musicals.

Execució i expressió de qualitats i possibilitats del món sonor. Imitació i reproducció de silencis, sons i les seves qualitats, cançons i cantarelles, ritmes, danses. Interpretació de cançons, cantarelles, ritmes i danses. Improvisació de sons, silencis, cantarelles, ritmes i danses.

43

Manifestar i captar diferents estats emocionals i afectius: placidesa, relaxació, tristesa, alegria, provocats per la modulació de la veu humana o la música. Diferenciar i reconèixer silencis, sons i algunes de les qualitats d'aquests, produïdes per objectes, instruments i la veu humana. Analitzar el so amb les seves qualitats i atributs: • Fort, fluix, mig fort, molt fluix. • Llarg, curts, barrejats • Diferents instruments: de percussió i altres. • De greu a agut, d'agut a greu. • De fluix a fort, de fort a fluix. Escoltar i reconèixer cantarelles i cançons, ritmes i fragments d'obres musicals conegudes. Localitzar auditivament els silenci, el so i les qualitats d'aquest en el context que el marc escolar pugui oferir. Percebre la pulsació de la música i alguns ritmes senzills en cantarelles i cançons conegudes. Imitar i reproduir amb els mateixos elements o d'altres, silencis, sons i qualitats del so produïts per objectes, instruments o la veu humana. Imitar i reproduir cançons, cantarelles o danses mitjançant la veu, el cos i el moviment, ja sigui amb desplaçament o sense. Memoritzar i interpretar un repertori de cançons seleccionades i/o adaptades pel mestre o la mestra. Associar el so a uns gests rítmics i/o mímics. Sentir i marcar alguns ritmes i la pulsació que la música porta inclosos: lenta, normal, ràpida. Executar algunes danses tradicionals seleccionades i/o adaptades prèviament pel mestre o la mestra. Assajar improvisacions de sons, silencis, cantarelles, ritmes i danses, fent servir objectes, instruments, la veu humana, el cos, el moviment, esde-


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Percepció i comprensió auditives Demostració d'estats afectius provocats per la música o la veu humana. Reconeixement i diferenciació auditiva de silencis, sons i les seves qualitats: intensitat, durada, timbre, altura, direccionalitat, reguladors, ritmes, cançons, cantarelles i fragments d'obres musicals.

Iniciació a la representació gràfica dels sons. Representació gràfica dels sons i de les seves qualitats. Interpretació de les grafies que representen els sons.

CONCEPTES

Elements i materials del llenguatge musical. La música com a mitjà d'expressió. Distinció d'elements i materials del llenguatge musical.

44

Manifestar i captar diferents estats emocionals i afectius: placidesa, relaxació, tristesa, alegria, provocats per la modulació de la veu humana o la música. Diferenciar i reconèixer silencis, sons i algunes de les qualitats d'aquests, produïdes per objectes, instruments i la veu humana. Analitzar el so amb les seves qualitats i atributs: • Fort, fluix, mig fort, molt fluix. • Llarg, curts, barrejats • Diferents instruments: de percussió i altres. • De greu a agut, d'agut a greu. • De fluix a fort, de fort a fluix. Escoltar i reconèixer cantarelles i cançons, ritmes i fragments d'obres musicals conegudes. Localitzar auditivament els silenci, el so i les qualitats d'aquest en el context que el marc escolar pugui oferir. Percebre la pulsació de la música i alguns ritmes senzills en cantarelles i cançons conegudes. venint progressivament més conscients de les pròpies qualitats sonores. Representar gràficament per contrast, aïlladament i per separat, cada una de les qualitats del sons que s'han escoltat Prèviament. Interpretar les grafies establertes per representar les qualitats dels sons. Representar gestualment a l'espai i gràficament de forma senzilla, la pulsació d'una música determinada i saber-la interpretar. Representar i llegir gràficament els sons. Identificar que mitjançant la música és possible l'expressió. Identificar aïlladament i per separat les diferents qualitats del so. Reconèixer auditivament i visualment alguns instruments musicals molt coneguts. Recordar la melodia, el text i el títol de les cançons i danses interpretades. Memoritzar el títol d'algunes obres i els noms d'alguns autors i autores dels fragments musicals escoltats.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

ACTITUDS

Percepció i comprensió auditives Demostració d'estats afectius provocats per la música o la veu humana. Reconeixement i diferenciació auditiva de silencis, sons i les seves qualitats: intensitat, durada, timbre, altura, direccionalitat, reguladors, ritmes, cançons, cantarelles i fragments d'obres musicals.

Manifestar i captar diferents estats emocionals i afectius: placidesa, relaxació, tristesa, alegria, provocats per la modulació de la veu humana o la música. Diferenciar i reconèixer silencis, sons i algunes de les qualitats d'aquests, produïdes per objectes, instruments i la veu humana. Analitzar el so amb les seves qualitats i atributs: • Fort, fluix, mig fort, molt fluix. • Llarg, curts, barrejats • Diferents instruments: de percussió i altres. • De greu a agut, d'agut a greu. • De fluix a fort, de fort a fluix. Escoltar i reconèixer cantarelles i cançons, ritmes i fragments d'obres musicals conegudes. Localitzar auditivament els silenci, el so i les qualitats d'aquest en el context que el marc escolar pugui oferir. Percebre la pulsació de la música i alguns ritmes senzills en cantarelles i cançons conegudes. Respecte i sensibilitat per l'expressió Mostrar interès pels sons agradables, musical. per les cançons que es canten o Audició atenta de cançons i música. s'escolten, per les danses que es ballen, Esforç pel manteniment de la postura pels ritmes, moviments i jocs que es corporal. realitzen i per les obres musicals que Interès pel manteniment de l'atenció i la s'escolten. concentració. Apreciar el sentit lúdic de l'activitat Interès i respecte per les activitats musical. musicals. Mostrar gust i plaer a cantar, ballar o Iniciativa per la pròpia producció tocar instruments. gràfica dels sons. Escoltar amb atenció, mostrant respecte per les altres persones, els sons que articulen, les cançons que canta el mestre o la mestra o altres nens i nenes i els enregistraments d'obres musicals. Esforçar-se per mantenir una postura correcta en cantar, ballar, tocar instruments i en fer exercicis o jocs de ritmes. Adquirir l'hàbit de mantenir l'atenció i la concentració que la música requereix per a la seva execució. Valorar el so i el silenci, sentint-se cada vegada més implicat en l'ambient sonor que impera a l'aula i en les diverses activitats que el marc escolar pugui 45


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS

Percepció i comprensió auditives Demostració d'estats afectius provocats per la música o la veu humana. Reconeixement i diferenciació auditiva de silencis, sons i les seves qualitats: intensitat, durada, timbre, altura, direccionalitat, reguladors, ritmes, cançons, cantarelles i fragments d'obres musicals.

46

Manifestar i captar diferents estats emocionals i afectius: placidesa, relaxació, tristesa, alegria, provocats per la modulació de la veu humana o la música. Diferenciar i reconèixer silencis, sons i algunes de les qualitats d'aquests, produïdes per objectes, instruments i la veu humana. Analitzar el so amb les seves qualitats i atributs: • Fort, fluix, mig fort, molt fluix. • Llarg, curts, barrejats • Diferents instruments: de percussió i altres. • De greu a agut, d'agut a greu. • De fluix a fort, de fort a fluix. Escoltar i reconèixer cantarelles i cançons, ritmes i fragments d'obres musicals conegudes. Localitzar auditivament els silenci, el so i les qualitats d'aquest en el context que el marc escolar pugui oferir. Percebre la pulsació de la música i alguns ritmes senzills en cantarelles i cançons conegudes. oferir. Tenir interès per conèixer cançons i danses pròpies de la cultura catalana. Participar en manifestacions musicals diverses: audicions en directe, festes populars, celebracions escolars. Interessar-se per anar perfeccionant les pròpies possibilitats a l'hora de cantar, recitar i ballar. Respectar les produccions i intervencions Dels companys i companyes en relació amb les pròpies possibilitats. Participar en la producció i intercanvi de representació gràfica de sons. Esforçar-se per què la pròpia representació sigui entenedora i pugui ser interpretada posteriorment.


P.C.C. ÀREA 3: LLENGUATGE PLÀSTIC

C.E.I.P. POMPEU FABRA CURS 1999-2000

47


P.C.C. LLENGUATGE PLÀSTIC SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Percepció sensorial dels elements de l'entorn immediat

Percepció de les qualitats sensorials en els materials, objectes i imatges a través dels sentits, especialment del tacte i la vista.

Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i exploració d'objectes, de materials,... captant-ne totes aquelles impressions possibles mitjançant tots i cadascuns dels sentits. Identificar objectes només pel tacte i apreciar la forma i l'espai que ocupen. Interrelacions els sentits: vista i tacte, olfacte i tacte, oïda i vista. Establir connexions d'associació de similitud i contrastos sensorials. Observar els diferents canvis produïts per factors externs i que estimulen diferents processos sensorials: llumfoscor, moll-sec,... Observació i anàlisi dels elements Reconèixer qualitats tàctils d'una superplàstics presents en l'entorn: línia, fície. forma, color, volum, textura i superDistingir diversitat de colors i matisos fície. de l'entorn. Descobrir la noció de volum manipulant objectes i materials de tres dimensions. Distingir les formes presents en l'entorn aprenent a mirar de prop i de lluny. Reconèixer les línies verticals de les horitzontals i les inclinades. Identificar les formes bàsiques. Anàlisi del conjunt i de l'objecte: Analitzar i reconèixer les caracterísdiscriminació tot-parts, constància de la tiques pròpies d'objectes i imatges: forma, fons i figura. • La totalitat de l'objecte i les seves parts. • Els objectes més simples en diferents posicions, sense influència de la proporció. • L'objecte com a figura que té límits. • El fons i la forma d'un objecte o imatge. Relacions entre figures: similituds i Comparar objectes, trobant-hi les diferències de color, textura i grandària. característiques que són comunes i les que són diferents. Seleccionar formes per contrast i per associació o analogia. Apreciar contrastos absoluts: llumfoscor i altres de relatius: llarg-curt,... Descobrir l'ombra a partir del propi cos i els objectes en diferents fonts de llum. Descobrir la transparència i opacitat de materials i objectes contrastats a la llum. Diferenciar els matisos clar-fosc en una 48


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Percepció sensorial dels elements de l'entorn immediat

Percepció de les qualitats sensorials en els materials, objectes i imatges a través dels sentits, especialment del tacte i la vista.

Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i exploració d'objectes, de materials,... captant-ne totes aquelles impressions possibles mitjançant tots i cadascuns dels sentits. Identificar objectes només pel tacte i apreciar la forma i l'espai que ocupen. Interrelacions els sentits: vista i tacte, olfacte i tacte, oïda i vista. Establir connexions d'associació de similitud i contrastos sensorials. Observar els diferents canvis produïts per factors externs i que estimulen diferents processos sensorials: llumfoscor, moll-sec,... gamma senzilla de color. Diferenciar la grandària dels objectes, gran-petit, ample-estret, gruixut-prim. Observació i identificació: en la imatge Diferenciar en cada cas les formes estàfixa la figuració de moviment, en les tiques de les dinàmiques. formes mòbils apreciació de l'acció. Descobrir en les imatges fixes formes gestuals interpretables. Observar el moviment de figures d'animals i d'altres. Interpretació de curts missatges àudio- Observar en les imatges fixes, visuals. il·lustracions, cartells, fotografies i reproduccions d'obres d'art, i, en les mòbils, cinema, TV, vídeo,... els elements simples de llenguatge visual: forma, color, mesura,... Identificar, en missatges àudiovisuals, cine d'animació, vídeo estàtic,... elements estètics, valors afectius i aspectes cognoscitius, molt simples. Descriure un missatge audiovisual breu. PROCEDIMENTS Memorització visual mitjançant l'obser- Recordar dades obtingudes mitjançant Memorització visual vació global i analítica. l'observació global i analítica d'objectes de dades obtingudes i reproduccions gràfiques. per l'observació Observar formes de la naturalesa o del paisatge, aïlladament o formant part d'un conjunt. Contemplar una obra plàstica: visió de conjunt, elements, impressions personals, ... PROCEDIMENTS Aplicació d'habilitats motrius: coordiExplorar, manipular i descobrir possiOrganització de la nació motora-visual, domini i precisió bilitats de tractament d'un material que grafomotricitat en el traç. permet manifestar-se d'una manera personal. Relacionar la capacitat sensorial amb l'habilitat motriu per poder expressar-se. Coordinar l'acció motora-visual en el gest ampli i en els espais grans, arribant 49


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Percepció sensorial dels elements de l'entorn immediat

Percepció de les qualitats sensorials en els materials, objectes i imatges a través dels sentits, especialment del tacte i la vista.

PROCEDIMENTS Aplicació de tècniques bàsiques: pintura, dibuix, modelatge, collage, construccions

Utilització d'instruments i materials en general.

Utilització de tècniques com a mitjà de representació de formes: dibuix, pintura, modelatge, collage, construccions.

50

Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i exploració d'objectes, de materials,... captant-ne totes aquelles impressions possibles mitjançant tots i cadascuns dels sentits. Identificar objectes només pel tacte i apreciar la forma i l'espai que ocupen. Interrelacions els sentits: vista i tacte, olfacte i tacte, oïda i vista. Establir connexions d'associació de similitud i contrastos sensorials. Observar els diferents canvis produïts per factors externs i que estimulen diferents processos sensorials: llumfoscor, moll-sec,... al domini i la precisió del traç. Produir jocs lineals rítmics en l'espai gràfic d'un paper. Demostrar destresa i habilitat manual a través d'exercicis o jocs gràfics, desenvolupant la motricitat fina o de moviments concrets. Elaborar grafismes que es combinin per afegits i subdivisions cada vegada més complexos. Elaborar grafismes figuratius i no figuratius d'una certa precisió, introduint el sentit detallista i decoratiu en les formes i espais. Controlar l'espai gràfic i l'espai manipulatiu. Utilitzar per a cada activitat les eines adients seguint les pautes d'ús prèviament donades. Utilitzar tots aquells materials a l'abast, susceptibles de transformació. Demostrar un control progressiu dels gest gràfic per tal d’expressar-se en el dibuix mitjançant la forma global i el detall. Utilitzar la pintura com a tècnica fonamental per expressar-se a través del color per mitjà de taques i barreges de tons. Utilitzar el modelatge com a tècnica fonamental per a l'experimentació i creació de volums amb les dues mans, partint del procés analític o sintètic. Utilitzar el collage en qualsevol de les possibilitats d'experimentació, en pla i en relleu a partir de múltiples materials,


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Percepció sensorial dels elements de l'entorn immediat

Percepció de les qualitats sensorials en els materials, objectes i imatges a través dels sentits, especialment del tacte i la vista.

PROCEDIMENTS Representació subjectiva o objectiva d'elements i situacions viscudes o imaginàries

Representació objectiva i/o subjectiva d'objectes, models i/o situacions.

PROCEDIMENTS Aplicació d'hàbits

Aplicació d'hàbits de neteja, ordre i cura personal. 51

Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i exploració d'objectes, de materials,... captant-ne totes aquelles impressions possibles mitjançant tots i cadascuns dels sentits. Identificar objectes només pel tacte i apreciar la forma i l'espai que ocupen. Interrelacions els sentits: vista i tacte, olfacte i tacte, oïda i vista. Establir connexions d'associació de similitud i contrastos sensorials. Observar els diferents canvis produïts per factors externs i que estimulen diferents processos sensorials: llumfoscor, moll-sec,... de diverses textures, formes i colors. Construir formes, elaborant estructures o construccions estàtiques o mòbils amb material diversos. Utilitzar altres tècniques com esquinçar, retallar, punxar o bé plegar paper per experimentar els concepte de línia. Expressar idees, fets i sentiments mitjançant codis personal de línies, colors, de manera oberta i flexible. Dibuixar a partir de l'observació directa. Utilitzar els color de manera lliure i subjectiva iniciant l'associació colorforma de manera objectiva. Representar els colors que més s'apropin a la realitat en una pintura d'observació de tons del natural. Dibuixar, pintar, modelar formes no presents, per mitjà de la memòria visual i la retentiva. Plasmar expressions d'espai-temps, en escenes relacionades de dues o tres seqüències. Presentar ritmes en sanefes, iniciant la representació del dibuix geomètric i interrelacionant formes i colors en seriacions i alternances. Confeccionar barreges espontànies de colors primaris, iniciant la descoberta de formació de secundaris en les pròpies expressions. Elaborar barreges de tons, més el blanc o el negre, i descobrint la qualitat de llum en els tons clar-fosc aplicables a les pròpies representacions. Posar cura personal en el treball i el material.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Percepció sensorial dels elements de l'entorn immediat

Percepció de les qualitats sensorials en els materials, objectes i imatges a través dels sentits, especialment del tacte i la vista.

de neteja i ordre

CONCEPTES El llenguatge visual i plàstic com a instrument de comunicació i de representació

El llenguatge visual i plàstic com a instrument de comunicació i representació.

CONCEPTES Elements bàsics del llenguatge visual i Elements bàsics del plàstic: línia, forma, color, textura, llenguatge visual i espai. plàstic: línia, forma, color, textura, espai.

ACTITUDS Interès i constància en les activitats

Plaer sensorial i experimentació

52

Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i exploració d'objectes, de materials,... captant-ne totes aquelles impressions possibles mitjançant tots i cadascuns dels sentits. Identificar objectes només pel tacte i apreciar la forma i l'espai que ocupen. Interrelacions els sentits: vista i tacte, olfacte i tacte, oïda i vista. Establir connexions d'associació de similitud i contrastos sensorials. Observar els diferents canvis produïts per factors externs i que estimulen diferents processos sensorials: llumfoscor, moll-sec,... Netejar i endreçar els estris i materials que s'han fet servir en el lloc i condicions apropiats segons les normes establertes. Rentar-se adequadament. Reconèixer com les formes plàstiques i les imatges visuals ajuden a comunicarnos exterioritzant pensaments i sentiments. Reconèixer que els artistes s'expliquen a través de l'art plàstic i dels mitjans audiovisuals. Reconèixer que mitjançant el llenguatge visual i plàstic es pot plasmar el món que ens envolta i representar la realitat que més ha interessat. Reconèixer que la realitat es pot representar gràficament, mitjançant el símbol i el signe. Identificar que el llenguatge visual i plàstic és una bona eina per representar formes imaginades i la fantasia. Identificar tipus de línia, forma i direcció. Conèixer la textura visual i tàctil, contrastada de diferents materials. Conèixer progressivament els tons bàsics de l'escala cromàtica. Iniciar el reconeixement del color com a valor de llum: clar-fosc, llum-ombra. Reconèixer les figures bàsiques. Aplicar el nom correcte a materials i estris utilitzats habitualment en les pròpies produccions. Adonar-se d'un ambient estèticament agradable. Tenir interès per expressar sentiments o


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Percepció sensorial dels elements de l'entorn immediat

Percepció de les qualitats sensorials en els materials, objectes i imatges a través dels sentits, especialment del tacte i la vista.

plàstiques. Lectura sensible del món visual.

Interès per les produccions artístiques.

Constància i superació en les pròpies produccions.

ACTITUDS Valoració de produccions plàstiques

Relació afectiva i seguretat en les pròpies produccions.

Participació en activitats de grup.

53

Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i exploració d'objectes, de materials,... captant-ne totes aquelles impressions possibles mitjançant tots i cadascuns dels sentits. Identificar objectes només pel tacte i apreciar la forma i l'espai que ocupen. Interrelacions els sentits: vista i tacte, olfacte i tacte, oïda i vista. Establir connexions d'associació de similitud i contrastos sensorials. Observar els diferents canvis produïts per factors externs i que estimulen diferents processos sensorials: llumfoscor, moll-sec,... emocions i vivències. Mantenir una visió activa interessant-se per allò que s'està contemplant. Adonar-se de l'ordre visual, la situació dels objectes, apreciant un ambient ordenat i agradable a la vista, estètic. Familiaritzar-se amb els llocs en què hom pot anar a contemplar les obres d'interès artístic o d'especial interès visual: el parc, la font,... i de forma esporàdica exposicions i museus. Familiaritzar-se amb les produccions plàstiques més significatives del país. Mostrar una bona disposició inicial cap a l'activitat plàstica. Esforçar-se per mantenir una constància en el ritme de treball i un grau de superació en les produccions realitzades. Respectar els propis treballs. Iniciar-se en la valoració de les pròpies produccions. Mostrar-se satisfet en acabar una obra feta amb cura i interès. Aportar elements d'iniciativa personal en els treballs. Sentir-se segur de les pròpies produccions plàstiques. Habituar-se a no dependre del mestre o de la mestra. Gaudir dels aprenentatges i de les activitats assolides. Utilitzar les eines cada vegada de manera més autònoma. Compartir el material en una activitat comuna. Tenir una actitud positiva en els treballs en grup i participar-hi.


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Percepció sensorial dels elements de l'entorn immediat

Percepció de les qualitats sensorials en els materials, objectes i imatges a través dels sentits, especialment del tacte i la vista.

54

Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i exploració d'objectes, de materials,... captant-ne totes aquelles impressions possibles mitjançant tots i cadascuns dels sentits. Identificar objectes només pel tacte i apreciar la forma i l'espai que ocupen. Interrelacions els sentits: vista i tacte, olfacte i tacte, oïda i vista. Establir connexions d'associació de similitud i contrastos sensorials. Observar els diferents canvis produïts per factors externs i que estimulen diferents processos sensorials: llumfoscor, moll-sec,... Apreciar els treballs dels altres.


P.C.C. ÀREA 3: LLENGUATGE MATEMÀTIC

C.E.I.P. POMPEU FABRA CURS 1999-2000

55


P.C.C. LLENGUATGE MATEMÀTIC SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Numeració i operacions

Observació, manipulació i experimentació amb material seleccionat.

Descriure i identificar diferents atributs que pot tenir un element. Identificar diversos elements que tenen el mateix atribut. Relacions quantitatives i qualitatives Relacionar elements a partir d'aspectes per similituds o diferències, per atributs qualitatius i quantitatius. comuns atenent a categories universals Identificar l'atribut que defineix una o establertes prèviament. agrupació d'elements. Formar agrupacions definides per atributs positius, negatius i per més d'un atribut comú. Relacionar agrupacions d'elements, identificant elements comuns a elles. Identificar diferències entre els elements d'una agrupació definida per un atribut i relacionar aquests elements formant agrupacions. Construir seqüències amb elements segons diferents ordres. Comparar dues o tres agrupacions per criteri de quantitat trobant relacions de similitud i diferències per més, menys o igual. Ordenar els elements segons un ordre de successió de menys a més i viceversa. Quantificació i ordenació de dades Aplicar les nocions de "tants elements com", "un més" i "un menys" per tal de preparar el nombre natural i la sèrie numèrica. Utilitzar el nombre natural per determinar una relació quantitativa de forma verbal o gràfica. Expressió de la sèrie numèrica en forma Expressar de forma verbal el lloc que verbal i simbòlica. ocupen els elements en una relació d'ordre. Ús de tècniques i estratègies de càlcul Aplicar l'operativitat sota l'aspecte mental. quantitatiu amb agrupacions d'elements: treure, afegir, unir, separar, més que, menys que, igual que. Descomposar de diferents maneres els nombres (del 2 al 9) Utilitzar tècniques i estratègies de càlcul mental. Estimació de quantitats (nombres infe- Aportar possibles solucions davant el riors a 9) plantejament d'una situació que cal Comprovació de la predicció resoldre (predir per tempteig) Representar, gràficament o amb manipulació d'objectes la solució a 56


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Numeració i operacions

PROCEDIMENTS Geometria

PROCEDIMENTS Mesura

Observació, manipulació i experimentació amb material seleccionat.

Descriure i identificar diferents atributs que pot tenir un element. Identificar diversos elements que tenen el mateix atribut. problemes matemàtics, lògics i quantitatius, utilitzant, si escau, llenguatge matemàtic. Experimentació amb línies, superfícies i Observar l'orientació dels objectes en cossos les nocions de dins i fora l'espai i reconèixer la posició que Frontera-regió en el pla i en l'espai. ocupen i la distància a partir d'un origen Distinció entre línies corbes i rectes en o punt de referència (el propi cos o un els objectes. altre objecte) Reproduir una sèrie d'objectes seguint l'ordre en que estan col·locats. Experimentar les nocions de dins i fora amb línies, superfícies i cossos i en relació amb els termes obert i tancat. Experimentar les nocions de frontera i regió en el pla. Reconeixement visual i tàctil de figures Distingir les línies corbes de les rectes geomètriques senzilles utilitzant mate- en els objectes. rials diversos i sabent-les representar. Distingir línies obertes i tancades. Identificar, de forma visual i tàctil, figures i cossos geomètrics en objectes de la vida quotidiana. Representar gràficament les figures geomètriques. Compondre i descompondre figures geomètriques. Distingir els cossos de les figures planes. Comparació de mides i mesures en objectes manipulables: gran-petit-mitjà, llarg-curt, ample-estret, gruixut-prim, alt-baix, pesat-lleuger,... Reconeixement de la simetria en el Reconèixer la simetria en el propi cos. propi cos. Observació, manipulació i experimen- Observar canvis físics formals que es tació. produeixen en els materials en relació amb la conservació de la quantitat. Relacions entre quantitats: tant com, Comparar materials diferents segons la més que, menys que,... i qualitats per seva longitud, superfície, capacitat o similitud o diferència. massa a partir de l'experiència sensorial. Relacions d'ordre entre elements segons Modificar una longitud o una massa una qualitat. Seriacions afegint-ne o traient-ne i després restablir l'equivalència. Establir relacions d'equivalència i d'ordre amb la longitud i la massa, per tal de preparar la idea de magnitud i d'unitat de mesura. Comparació de mides i mesures en Relacionar quantitats contínues de objectes manipulables. longitud i massa en referència a la 57


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Numeració i operacions

PROCEDIMENTS Estadística

CONCEPTES Numeració i operacions

CONCEPTES Geometria

Observació, manipulació i experimentació amb material seleccionat.

Descriure i identificar diferents atributs que pot tenir un element. Identificar diversos elements que tenen el mateix atribut. unitat (arbitrària o convencional) i a l'aparell de mesura utilitzat. Ús d'instruments per mesurar. Calendari Conèixer el calendari com a instrument per mesurar el temps. Recollida de dades a partir de situacions Observar fets a partir del joc. reals. Recollir dades a partir de situacions de Repetició de fets en forma de joc. la vida quotidiana. Combinació d'elements seguint una Trobar combinacions entre elements consigna. donats, de dos en dos, seguint una consigna. Quantificació, classificació i ordenació Quantificar, classificar i ordenar les de dades i resultats. dades recollides i els resultats obtinguts. Representació i interpretació en diaRepresentar i interpretar en diagrames grames de barres de les dades recode barres les dades recollides. llides. Els atributs. Anomenar els atributs que defineixen una agrupació. Aplicar i distingir les nocions bàsiques relacionades amb els aspectes quantitatius (quantificadors) a partir de criteris arbitraris o convencionals senzills. Nombre natural fins el 9 (ordinals i Denominar la sèrie dels nombre cardinals). naturals cardinals (del 0 al 9) i ordinals Equivalències entre nombres. (del 1r al 5è) sense que falli ni alteri Ordre entre nombres. l'ordre. Grafia dels nombres. Conèixer la grafia dels nombres Descomposició de nombres. naturals (del 0 al 9) Noció d'afegir. Noció de treure. Símbols: =, >,<,+ Reconèixer i aplicar correctament els símbols matemàtics: =, >,<,+ Nocions bàsiques relacionades: dinsAplicar i denominar les nocions fora, obert-tancat, frontera, regió. bàsiques de la topologia: "dintre-fora" Relacions espaials respecte el propi cos en relació amb els termes: línia oberta i i altres objectes: davant-darrera, dalttancada. baix, un costat-l'altre, sobre-sota, lluny- Denominar les nocions d'orientació, aprop, endavant-endarrera, cap amunt- d'organització i de direccionalitat en cap avall. relació amb el propi cos o respecte a un objecte concret. Frontera-regió al pla i a l'espai: Iniciar-se i denominar les nocions de frontera i regió en el pla. • línia oberta-tancada Denominar aquestes nocions. • superfícies Ordre de punts Concepte de figura geomètrica: cercle, Reconèixer les figures geomètriques quadrat, triangle, rectangle. (cercle, quadrat, triangle, rectangle) i els Superfícies planes, corbes. cossos geomètrics (esfera i cub) en Concepte de cos geomètric: esfera i objectes de la vida quotidiana. 58


SEQÜENCIACIÓ DE OBJECTIUS REFERENCIALS CONTINGUTS CICLE PARVULARI PROCEDIMENTS Numeració i operacions

Observació, manipulació i experimentació amb material seleccionat. cub.

CONCEPTES Mesura

ACTITUDS

Simetria en el propi cos i en diferents figures. Noció de mesura: gran-petit-mitjà, llarg- curt, ample-estret, gruixut-prim, lleuger- pesat.

Apreciació a la vida quotidiana, dels aspectes que poden ser definits i expressats a través de la matemàtica. Recreació mitjançant l'ús d'elements lúdics que comportin un treball matemàtic. Interès per donar respostes adequades. Valoració dels recursos matemàtics.

Valoració del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica. Resposta positiva davant les dificultats que a vegades planteja la resolució d'una situació matemàtica.

59

Descriure i identificar diferents atributs que pot tenir un element. Identificar diversos elements que tenen el mateix atribut. Reconèixer superfícies planes i corbes en objectes de la vida quotidiana. Identificar i denominar les nocions de mesura, relacionades amb la longitud i la massa respecte a un referent. Seleccionar, segons la magnitud, la unitat de mesura arbitrària o convencional coneguda. Adonar-se de les possibles aplicacions de la matemàtica en la realitat quotidiana. Gaudir amb els resultats obtinguts en la resolució de qüestions matemàtiques prèviament contrastades. Habituar-se a reflexionar abans de donar una resposta, evitant la precipitació. Posar atenció per entendre les indicacions. Escoltar atentament les explicacions dels companys i companyes Mantenir l'acció i la constància per acabar la tasca iniciada. Respondre positivament davant de les dificultats que a vegades planteja la resolució d'una situació matemàtica.

PCC INFANTIL  

Projecte curricular d'Educació Infantil del Ceip.Pompeu Fabra, de Lloret de Mar

PCC INFANTIL  

Projecte curricular d'Educació Infantil del Ceip.Pompeu Fabra, de Lloret de Mar

Advertisement