Page 1


Pantelos Group of Companies

Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της µε την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων συνολικής έκτασης 18.500 τ.µ. όπου σήµερα κατασκευάζει πάνελ αλουµινίου και PVC για εξώπορτες, αντικουνουπικά συστήµατα και θωρακισµένες πόρτες ασφαλείας µε επένδυση αλουµινίου και ξύλου. Παράλληλα διαθέτει δύο υπερσύγχρονα βαφεία ηλεκτροστατικής βαφής και δύο βαφεία σουµπλιχρωµίας (Decoral System). Η ηγετική της πλέον παρουσία στην αγορά, οφείλεται στην µεγάλη ποικιλία των σχεδίων που διαθέτει, στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στις ανταγωνιστικές τιµές και στη συνεχή προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση µε ένα σύγχρονο δίκτυο διανοµής των 1.500 και πλέον πελατών της. Η προσήλωση στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας επιβεβαιώνεται µε την απόκτηση των διεθνών πιστοποιητικών ISO 9001 ∆ιασφάλισης Ποιότητας, ISO 14001 Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και ΕΛΟΤ 1801 Υγιεινής και Ασφάλειας. Η ΤΕΧΝΗ Α.Ε. µέσα από ένα πρόγραµµα συνεχών επενδύσεων κατάφερε τα τελευταία χρόνια να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά σαν µια από τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, στον κλάδο του αλουµινίου. Με το βλέµµα πλέον στην παγκόσµια αγορά, ξεκίνησε ήδη την εξάπλωση της στο εξωτερικό µε τη δηµιουργία θυγατρικών εταιριών στο Βελιγράδι της Σερβίας και στην Πολωνία µε στόχο την εξυπηρέτηση των αγορών των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, όπου κατέχει ηγετική θέση, ενώ παράλληλα συµµετέχει σε όλες τις µεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. TEHNI S.A was established in Xanthi, in 1988, and its initial activity was the electrostatic metal dye. Due to company’s stable and continuous progress we managed to expand its activities by constructing privately owned buildings of 18.500 sqm, where Aluminum & PVC Panels, Mosquito Nets and Security Doors with aluminum or wooden facing are made. At the same TEHNI S.A. has four sophisticated dye houses. Two of them are for electrostatic use and two of them for wood grain use (Decoral Use). Company’s leading presence in the market is due to a great variety of designs, its high product quality, its competitive prices and the continuous efforts in order to provide the best possible services in a modern distribution channel that includes more than 1.500 customers. The acquisition of International Certificates ISO 9001 for Quality Management System, ISO 14001 for Environmental Management System and ELOΤ 1801 for Occupational Health and Safety System is result of company’s dedication in continuous quality improvement. Through a project of continuous investments that took place recently, TEHNI S.A. achieved to establish itself in the Greek market as one of the leading and more developing companies in aluminium market TEHNI S.A. has already started expanding abroad.establishing its subsidiary companies, who have already been created in Serbia and Poland, in order to serve the market of Balkan and Central European countries, where our company has a significant market share and leading presence. At the same time our company participates in big international exhibitions in order to attract customers all around the world.

Our products

PRESS PANELS

ΤRADITIONAL + INOX PANELS

PVC + ABS PANELS

COMBO PANELS

HPL PANELS

INSECT SCREENS


η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο Quality Documentation που διατίθεται σε όλους τους πελάτες. The quality excellence of TEHNI PANTELOS products is documented with certificates and measurements from the greatest international institutions. All the relevant documents are included in the Quality Documentation brochure, which is distributed to all customers.

Ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τον άνθρωπο Caring for the environment and the human being Η ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ Α.Ε. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύστημα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, πιστοποιημένα κατά ISO 14001 και ELOT 1801. TEHNI S.A. PANTELOS with sense of responsibility towards humanity and nature, implements a complete system of enviromental management and a health and safety system for its emploees, which are certified according to ISO 14001 and ELOT 1801.

ISO 9001

Óýóôçìá ÄéáóöÜëéóçò Ðïéüôçôáò Quality Management System

ISO 14001

Óýóôçìá ÐåñéâáëëïíôéêÞò Äéá÷åßñéóçò Enviromental Management System

ELOT 1801

Óýóôçìá ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáò Occupational Health & Safety System

Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

EN 1279-2

Όλα τα πάνελ της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ καλύπτονται με προστατευτικό φιλμ στην επιφάνειά τους. Στην πάνω δεξιά γωνία βρίσκεται το αυτοκόλλητο Quality Marks το οποίο και αποτελεί εγγύηση γνησιότητας για κάθε προϊόν της ΤΕΧΝΗ Α.Ε.. Αναζητήστε το...

Óõí/ôçò Èåñì. ÌåôÜäïóçò U=1,72-2,72 Thermal Transmittance U=1,72 - 2,72

All of TEHNI PANTELOS panels are covered up with protective stretch film on their surface. At their up right corner the Quality Marks sticker is presented, which constitutes the genuineness guarantee for every product of TEHNI S.A.. Ask for it…

Õäáôïóôåãáíüôçôá Ôæáìéþí Glass Moisture Menetration

EN ISO 8990

EN ISO 13049

Test áíôï÷Þò óå êñïýóç 50 kg / 95 cm Soft impact test 50 kg / 95 cm

Óõí/ôçò. ÈåñìéêÞò ÌåôÜäïóçò U=1,34 Thermal Transmittance U=1,34


Π

Ε

Ρ

Ι

Ε

Χ

Ο

Μ

Ε

Ν

Α

σελ. 4-7 55 X 160 cm

σελ. 8-11 55 X 157 cm

σελ. 12-15 60 X 157 cm

σελ. 16-17 51 X 170 cm

σελ. 18-19 60 X 171 cm

σελ. 20-21 55 X 160 cm

σελ. 22-23 45 X 160 cm

σελ. 24-27 58 X 150 cm

σελ. 28-31 63,5 X 171 cm

σελ. 32 58 X 164 cm

σελ. 33 49 X 155 cm

σελ. 34 55 X 113 cm

σελ. 35 51 X 165 cm

σελ. 36 55 X 155 cm

σελ. 37 53 X 158 cm

σελ. 38-43 54 X 164 cm

σελ. 44-46 54 X 164 cm

σελ. 47-49 54 X 164 cm

σελ. 50-53 54 X 164 cm

σελ. 54-55 54 X 164 cm

σελ. 56-57 54 X 164 cm

σελ. 58-59 54 X 164 cm

σελ. 60 54 X 164 cm

σελ. 61 54 X 165 cm

σελ. 62-63 54 X 164 cm

σελ. 64 54 X 164 cm

σελ. 65-67 54 X 164 cm

σελ. 68 37,5 X 154 cm

σελ. 69 55 X 155 cm

σελ. 70 55 X 155 cm


C

O

N

T

E

N

T

S

σελ. 71 55 X 164 cm

σελ. 72 55 X 155 cm

σελ. 73 55 X 165 cm

σελ. 74 22,5 X 164 cm

σελ. 75-76 22,5 X 164 cm

σελ. 77 22,5 X 164 cm

σελ. 78-79 53 X 159 cm

σελ. 80-81 50 X 150 cm

σελ. 82-83 53 X 159 cm

σελ. 84 53 X 165 cm

σελ. 85 58 X 159 cm

σελ. 86 55 X 160 cm

σελ. 87 58 X 160 cm

σελ. 88 41 X 150 cm

σελ. 89 35 X 165 cm

σελ. 90 55 X 170 cm

σελ. 91 44 X 160 xm

σελ. 92 30 X 165 cm

σελ. 93 55 X 165 cm

σελ. 94 55 X 165 cm

σελ. 96

σελ. 96

Διαθέσιμα χρώματα Available Colours All family photos has taken from: www.google.com

Golden Oak

Νussbaum

Sapeli (Mahagoni)


t r a d i t i o n a l

Entrance

PVC 9160

door evolution

ΑBS 8160

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with rail

PVC 9161 

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8161


t r a d i t i o n a l

PVC & ABS door panels

Glass with rail

PVC 9162

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8162
t r a d i t i o n a l

Make

your dreams come true

Glass with rail

PVC 9163 

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8163


t r a d i t i o n a l

PVC & ABS door panels

Glass with rail

PVC 9164

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8164
t r a d i t i o n a l

Ideal creations

PVC 9170

ΑBS 8170

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with rail 

PVC 9171

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8171


t r a d i t i o n a l

PVC 9262 ΑBS 8262

PVC & ABS door panels

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

PVC 9172 ΑBS 8172

Glass with rail 


t r a d i t i o n a l

Entrance

door evolution

Glass with rail

PVC 9173 10

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8173


t r a d i t i o n a l

PVC & ABS door panels

Glass with rail

PVC 9174

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8174

11


t r a d i t i o n a l

Make

your dreams come true

PVC 9180

ΑBS 8180

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with rail 12

PVC 9181

δύο τζάμια κάγκελο / two glasses rail

ΑBS 8181


t r a d i t i o n a l

PVC & ABS door panels

Glass with rail

PVC 9182

δύο τζάμια κάγκελο / two glasses rail

ΑBS 8182

13


t r a d i t i o n a l

Ideal creations

Glass with rail

PVC 9183 14

δύο τζάμια κάγκελο / two glasses rail

ΑBS 8183


t r a d i t i o n a l

PVC 9264 ΑBS 8264

PVC & ABS door panels

δύο τζάμια κάγκελο / two glasses rail

PVC 9184 ΑBS 8184

Glass with rail 15


t r a d i t i o n a l

Entrance

PVC 9630 16

door evolution

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

ΑBS 8630


t r a d i t i o n a l

PVC 9976 ΑBS 8976

PVC & ABS door panels

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

PVC 9631 ΑBS 8631

Glass with rail 17


t r a d i t i o n a l

Make

PVC 9640 18

your dreams come true

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

ΑBS 8640


t r a d i t i o n a l

PVC 9976 ΑBS 8976

Glass with rail

PVC & ABS door panels

δύο τζάμια κάγκελο / two glasses rail

PVC 9641 ΑBS 8641

19


t r a d i t i o n a l

Ideal creations

Glass with gold stick

PVC 9621 20

ένα τζάμι καίτι χρυσό / one glass gold stick

ΑBS 8621


t r a d i t i o n a l

PVC & ABS door panels

Glass with rail

PVC 9622

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8622

21


Entrance

door evolution

Glass with rail

PVC 9341 22

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8341


PVC & ABS door panels

Glass with rail

Glass with rail

PVC 9342

τρία τζάμια κάγκελο / three glasses rail

ΑBS 8342

23


Make

PVC 9300

your dreams come true

ΑBS 8300

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with gold stick 24

PVC 9301

ένα τζάμι καίτι χρυσό / one glass gold stick

ΑBS 8301


PVC & ABS door panels

PVC 9303

ΑBS 8303

ένα τζάμι μολύβι one glass vitro sandblast

Special vitro sandblast glass

PVC 9302

ένα τζάμι μολύβι one glass vitro sandblast

ΑBS 8302

25


Ideal creations

Glass with rail

PVC 9304 26

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8304


PVC & ABS door panels

PVC 9306

ΑBS 8306

ένα τζάμι δέλτα ματ/ one glass delta mat

Glass with rail

PVC 9305

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8305

27


Entrance

PVC 9320

door evolution

ΑBS 8320

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Special vitro sandblast Glass 28

PVC 9322

ένα τζάμι μολύβι one glass vitro sandblast

ΑBS 8322


PVC & ABS door panels

Special vitro sandblast Glass

PVC 9325

ένα τζάμι μολύβι one glass vitro sandblast

ΑBS 8325

29


Make

your dreams come true

Glass with rail

PVC 9324 30

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8324


PVC & ABS door panels

Glass with rail

PVC 9323

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ΑBS 8323

31


Ideal creations

PVC 9390

ΑBS 8390

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Delta mat glass 32

PVC 9393

δύο τζάμια δέλτα ματ / two glasses delta mat

ΑBS 8393


PVC & ABS door panels

PVC 9360

ΑBS 8360

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Delta mat glass

PVC 9362

ένα τζάμι δέλτα ματ one glass delta mat

ΑBS 8362

33


Entrance

PVC 9370

door evolution

ABS 8370

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Blue glass 34

PVC 9372

τρία τζάμια μπλε/ three glasses blue

ABS 8372


PVC & ABS door panels

PVC 9720

ΑBS 8720

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Plain glass

PVC 9721

ένα τζάμι / one glass

ABS 8721

35


Make

your dreams come true

PVC 9690

ABS 8690

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Delta mat glass 36

PVC 9691

ένα τζάμι δέλτα ματ one glass delta mat

ABS 8691


PVC & ABS door panels

PVC 9140

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

ABS 8140

37


Ideal creations

PVC 9400

ABS 8400

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with white stick 38

PVC 9402

τρία τζάμια καίτι λευκό / three glasses white stick

ABS 8402


PVC & ABS door panels

Glass with gold stick

PVC 9406

πέντε τζάμια καίτι χρυσό / five glasses gold stick

ABS 8406

39


Entrance

PVC 9985 ABS 8985 40

door evolution

τρία τζάμια καίτι χρυσό / three glasses gold stick

PVC 9405 ABS 8405


PVC & ABS door panels

PVC 9988 ABS 8988

τρία τζάμια vitro / three glasses vitro

PVC 9408 ABS 8408

Special vitro sandblast glass 41


Make

PVC 9992 ABS 8992

42

your dreams come true

τρία τζάμια κάγκελο / three glasses rail

PVC 9412 ABS 8412


PVC & ABS door panels

Glass with rail

Delta mat glass

PVC 9417

τρία τζάμια δέλτα ματ three glasses delta mat

ABS 8417

43


Ideal creations

PVC 9420

ABS 8420

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with white stick 44

PVC 9422

τέσσερα τζάμια καίτι λευκό / four glasses white stick ABS 8422


PVC & ABS door panels

Glass with white stick

Glass with gold stick

PVC 9425

τέσσερα τζάμια καίτι χρυσό/ four glasses gold stick

ABS 8425

45


Entrance

door evolution

Special vitro sandblast glass

PVC 9428 46

τέσσερα τζάμια vitro / four glasses vitro

ABS 8428


PVC & ABS door panels

PVC 9440

ΑBS 8440

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with white stick

PVC 9441

έξι τζάμια καίτι λευκό / six glasses white stick

ABS 8441

47


Make

your dreams come true

Special star glass

PVC 9446 48

δέκα τζάμια αστέρι / ten glasses special star

ABS 8446


PVC & ABS door panels

PVC 9853 ABS 8853

έξι τζάμια καίτι χρυσό/ six glasses gold stick

PVC 9443 ABS 8443

Glass with gold stick 49


Ideal creations

PVC 9450

ABS 8450

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with gold stick 50

PVC 9452

δύο τζάμια καίτι χρυσό / two glasses gold stick

ABS 8452


PVC & ABS door panels

Special vertical star glass

PVC 9453

δύο τζάμια αστέρι κάθετο / two glasses star vertical

ABS 8453

51


Entrance

door evolution

Special vitro sandblast glass

PVC 9455 52

δύο τζάμια vitro / two glasses vitro

ABS 8455


PVC & ABS door panels

PVC 9874 ABS 8874

Glass with rail

δύο τζάμια κάγκελο / two glasses rail PVC 9454

ABS 8454

53


Make

PVC 9460

your dreams come true

ABS 8460

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with white stick 54

PVC 9461

δύο τζάμια καίτι λευκό / two glasses white stick

ABS 8461


PVC & ABS door panels

Delta mat glass

PVC 9464

δύο τζάμια / two glasses

ABS 8464

55


Ideal creations

PVC 9470

ABS 8470

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with gold stick

56

PVC 9472

ένα τζάμι καίτι χρυσό / one glass gold stick

ABS 8472


PVC & ABS door panels

PVC 9471

ΑBS 8471

ένα τζάμι καίτι λευκό / one glass white stick

Glass with gold stick

PVC 9474

ένα τζάμι καίτι χρυσό / one glass gold stick

ABS 8474

57


Entrance

PVC 9480

door evolution

ABS 8480

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Special vitro sandblast glass

58

PVC 9483

ένα τζάμι μολύβι αμμοβολή one glass vitro sandblast

ABS 8483


PVC & ABS door panels

PVC 9482

ΑBS 8482

ένα τζάμι καίτι χρυσό / one glass gold stick

Glass with rail

PVC 9484

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ABS 8484

59


Make

your dreams come true

PVC 9491

ABS 8491

ένα τζάμι μολύβι αμμοβολή one glass sandblast

Sandblast glass

60

PVC 9492

τρία τζάμια αμμοβολή / three glasses sandblast

ABS 8492


PVC & ABS door panels

PVC 9524

ΑBS 8524

έξι τζάμια αμμοβολή / six glasses sandblast

Sandblast glass

PVC 9525

οκτώ τζάμια αμμοβολή / eight glasses sandblast

ABS 8525

61


Ideal creations

PVC 9510

ABS 8510

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with gold stick

62

PVC 9513

ένα τζάμι καίτι χρυσό / one glass gold stick

ABS 8513


PVC & ABS door panels

PVC 9514

ΑBS 8514

ένα τζάμι μολύβι / one glass lead

Special vertical star glass

PVC 9515

ένα τζάμι αστέρι κάθετο / one glass vertical star

ABS 8515

63


Entrance

PVC 9540

door evolution

ABS 8540

τυφλό χωρίς τζάμια / without glasses

Glass with gold stick

64

PVC 9542

δύο τζάμια καίτι χρυσό / two glasses gold stick

ABS 8542


PVC & ABS door panels

PVC 9552

ΑBS 8552

ένα τζάμι μολύβι / one glass vitro sandblast

Special vitro sandblast glass

PVC 9551

ένα τζάμι μολύβι / one glass vitro sandblast

ABS 8551

65


Make

your dreams come true

Glass with rail

PVC 9554 66

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ABS 8554


PVC & ABS door panels

Glass with rail

PVC 9555

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ABS 8555

67


Ideal creations

PVC 9561

ABS 8561

ένα τζάμι καίτι λευκό one glass white stick

Glass with gold stick

68

PVC 9562

ένα τζάμι καίτι χρυσό / one glass gold stick

ABS 8562


PVC & ABS door panels

PVC 9937 ABS 8937

Glass with gold stick

δύο τζάμια καίτι χρυσό / two glasses gold stick

PVC 9572 ABS 8572

69


Entrance

PVC 9942 ABS 8942 70

door evolution

δύο τζάμια τρανσε μπλε / two glasses special sandblast PVC 9582

ABS 8582


PVC & ABS door panels

PVC 9591

ABS 8591

ένα τζάμι μολύβι / one glass vitro sandblast

Special vitro sandblast glass

PVC 9592

δύο τζάμια μολύβι / two glasses vitro sandblast

ABS 8592

71


Make

PVC 9603

your dreams come true

ABS 8603

ένα τζάμι καίτι χρυσό one glass gold stick

Glass with gold stick

72

PVC 9604

τρία τζάμια καίτι χρυσό / three glasses gold stick

ABS 8604


PVC & ABS door panels

Special vitro sandblast glass

Special vitro sandblast glass

PVC 9613

έξι τζάμια μολύβι / six glasses vitro sandblast

ABS 8613

73


Ideal creations

Glass with gold stick

PVC 9652 74

ένα τζάμι καίτι χρυσό / one glass gold stick

ABS 8652


PVC & ABS door panels

Glass with white stick

PVC 9662

πέντε τζάμια καίτι λευκό / five glasses white stick

ABS 8662

75


Entrance

door evolution

Special star glass

PVC 9665 76

τρία τζάμια αστέρι / three glasses star

ABS 8665


PVC & ABS door panels

Glass with gold stick

PVC 9675

δύο τζάμια καίτι χρυσό / two glasses gold stick

ABS 8675

77


i n o x

Make

PVC 9100

d e s i g n s

your dreams come true

ABS 8100

τυφλό χωρίς τζάμια με inox without glasses inox

Pave glass

78

PVC 9101

με τζάμια pave inox / glasses pave inox

ABS 8101


i n o x

d e s i g n s

PVC & ABS door panels

Fusing glass

PVC 9102

τζάμια fusing / fusing glasses

ABS 8102

79


i n o x

d e s i g n s

Ideal creations

PVC 9110

ABS 8110

τυφλό χωρίς τζάμια με inox without glasses inox

Pave glass

80

PVC 9111

με τζάμι pave inox / glass pave inox

ABS 8111


i n o x

PVC 9113

d e s i g n s

PVC & ABS door panels

ABS 8113

τζάμι fusing / fusing glass

Fusing glass

PVC 9112

τζάμι fusing / fusing glass

ABS 8112

81


i n o x

Entrance

PVC 9120

d e s i g n s

door evolution

ABS 8120

τυφλό χωρίς τζάμια με inox without glasses inox

Pave glass 82

PVC 9121

με τζάμια pave inox / glasses pave inox

ABS 8121


i n o x

d e s i g n s

PVC & ABS door panels

Fusing glass

Fusing glass

PVC 9122

τζάμια fusing / fusing glasses

ABS 8122

83


i n o x

Make

PVC 9131 84

your dreams come true

τυφλό χωρίς τζάμια με inox / without glasses inox

ABS 8131

d e s i g n s


i n o x

PVC 9381

d e s i g n s

PVC & ABS door panels

ABS 8381

ένα τζάμι pave / one glass pave

PVC 9382

ένα τζάμι κάγκελο / one glass rail

ABS 8382

85


i n o x

d e s i g n s

Ideal creations

Pave glass

PVC 9013 86

τζάμι pave / pave glass

HPL 4686


i n o x

d e s i g n s

PVC & HPL door panels

Pave glass

PVC 9015

τζάμι pave / pave glass

HPL 4689

87


i n o x

Entrance

door evolution

PVC 9002

τζάμι αμμοβολής/ sandblast glass

88

HPL 4602

d e s i g n s


i n o x

Pave glass

d e s i g n s

PVC 9021

PVC & HPL door panels

τζάμι pave / pave glass

HPL 4611

89


i n o x

Make

d e s i g n s

your dreams come true

Pave glass

PVC 9017 90

τζάμι pave / pave glass

HPL 4692


i n o x

d e s i g n s

PVC & HPL door panels

Pave glass

PVC 9036

τζάμι pave / pave glass

HPL 4698

91


i n o x

d e s i g n s

Ideal creations

PVC 9041

HPL 4621

τζάμι pave / pave glass

Special sandblast glass

92

PVC 9044

τζάμι τρανσέ / special sandblast glass

HPL 4624


i n o x

d e s i g n s

PVC 9052

HPL 4642

PVC & HPL door panels

τζάμια ριγέ / striped glasses

Pave glass

PVC 9051

τζάμι pave / pave glass

HPL 4641

93


i n o x

Entrance

door evolution

PVC 9064

ABS 8064

d e s i g n s

τζάμια fusing / fusing glasses

Fusing glass 94

PVC 9065

τζάμια fusing / fusing glasses

HPL 4634


s m a l l

p a n e l s

90 Χ 210 cm

PVC & ABS door panels

90 Χ 210 cm

90 Χ 105 cm

45 Χ 52,5 cm

PVC 9914 ABS 8914

PVC 9915 ABS 8915

90 Χ 210 cm

PVC 9916 ABS 8916

PVC 9917 ABS 8917

90 Χ 210 cm

90 X 70 cm 90 Χ 52,5 cm

PVC 9919 ABS 8919

PVC 9920 ABS 8920

90 Χ 210 cm

PVC 9921 ABS 8921

PVC 9922 ABS 8922

90 Χ 210 cm

90 Χ 105 cm 90 X 70 cm

PVC 9924 ABS 8924

PVC 9925 ABS 8925

PVC 9926 ABS 8926

PVC 9927 ABS 8927

95


τύπου ραμποτέ

Ideal creations

PVC 9911

PVC 9910

96

ABS 8910

ABS 8911


Πόµολα & Χειρολαβές Door Knobs & Handles

5521

7070 70 cm

7080 80 cm

7100 100 cm

8211

8529

7770 70 cm 5526

8528

5532

8531

8216

5572

8224

5571

5585

5584

8220

5580

6894 8563

8282 7018

8281

8519

7020

6895 8514

8562

8559

6929

6930

6931

6896

8511


Quality certifications


Glass CE

Pvc Panels Certifications


Soft Body Impact test

Pvc Panels Certifications


Thermal Transmittance

Pvc Panels Certifications


Water Thightness

Pvc Panels Certifications


Renolit Color

Pvc Panels Certifications


Renolit Color

Pvc Panels Certifications


Rochling White Color

Pvc Panels Certifications


Veka White Color

Pvc Panels Certifications

Profile for TzP

Pvc abc  

Pvc abc  

Profile for pomonis
Advertisement