__MAIN_TEXT__

Page 1

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ & ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ από P.V.C.

FOLDING P.V.C. BATHTUB AND SHOWER CABINS


Ç åôáéñßá G-S äéáèÝôåé óôçí áãïñÜ óßôåò åíôïìïðñïóôáóßáò ãéá ðüñôåò êáé ðáñÜèõñá, ðôõóóüìåíåò ðüñôåò êáé ÷ùñßóìáôá, óõóôÞìáôá óêßáóçò êáé êáìðßíåò íôïõæ áðü áëïõìßíéï. Oi íÝåò ðôõóóüìåíåò êáìðßíåò ãéá ìðáíéÝñåò êáé íôïõæéÝñåò åî’ ïëïêëÞñïõ áðü P.V.C., õëéêü õøçëÞò ðïéüôçôáò, áíèåêôéêüôçôáò êáé áéóèçôéêÞò ðïõ ðáñïõóéÜæåé ç G-S, äéáôßèåíôáé óå ðïéêéëßá ó÷åäßùí êáé äéáóôÜóåùí, äßíïíôáò Ýôóé ôçí äõíáôüôçôá íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óå üëåò ôéò ó÷åäéáóôéêÝò êáôáóêåõÝò ìðÜíéïõ.

• • • • • • •

Ôá âáóéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá ðïõ äéáèÝôïõí åßíáé: Ðáñáäßäïíôáé Ýôïéìåò óôéò åðéèõìçôÝò äéáóôÜóåéò Aðüëõôá óôåãáíÝò êáé Üèñáõóôåò Åýêïëç ôïðïèÝôçóç Ðïéêéëßá äéáóôÜóåùí Ðïéêéëßá ó÷åäßùí ÕøçëÞ áéóèçôéêÞ ¢ñéóôç ðïéüôçôá

G-S produces and markets fly screens for doors and windows, folding doors and partitions, shading systems and bathroom shower cabins all made by aluminium. It also offers a new line of P.V.C. products that includes folding bathtub cabins and shower cabins of high durability and aesthetics, offered in a multitude of designs and dimensions, providing the capability for use in all interior design needs of any bathroom. The basic advantages they offer are: • delivery based on desired dimensions • fully waterproof and equipped with safety glass • easy installation • variety of dimensions • variety of designs • high aesthetic • high quality

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

2

COD. ΚΩ∆.

H ΥΨΟΣ

100 101 102 103

150 150 150 150

SINGLE PANE BATHTUB CABIN

W ΠΛΑΤΟΣ 120 140 160 180

140 160 180 200

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ APPLICATIONS


ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ∆ΙΦΥΛΛΗ COD. ΚΩ∆.

H ΥΨΟΣ

105 106 107 108

150 150 150 150

W ΠΛΑΤΟΣ 120 140 160 180

140 160 180 200

DOUBLE PANE BATHTUB CABIN

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ∆ΙΦΥΛΛΗ COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ 110 111 112 113

150 150 150 150

W ΠΛΑΤΟΣ 70χ120 70χ140 70χ160 70χ180

70χ140 70χ160 70χ180 70χ200

DOUBLE PANE BATHTUB CABIN FIT FOR CORNER DESIGNS

3


ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ 115 116 117 118

150 150 150 150

W ΠΛΑΤΟΣ 70χ120 70χ140 70χ160 70χ180

70χ140 70χ160 70χ180 70χ200

SINGLE PANE BATHTUB CABIN FIT FOR CORNER DESIGNS

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΤΡΙΠΛΕΥΡΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

4

COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ 120 121 122 123

150 150 150 150

W ΠΛΑΤΟΣ 70x140x70 70x160x70 70x180x70 70x200x70

THREE - SIDED PANE CENTRAL CLOSURE BATHTUB CABIN


ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ

W ΠΛΑΤΟΣ

50 51 52 53

60 80 80 100 100 140 140 180

190 190 190 190

SINGLE PANE SHOWER CABIN

ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ∆ΙΦΥΛΛΗ COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ 60 61 62

W ΠΛΑΤΟΣ

190 60χ60 80χ80 190 75χ90 190 80χ80 100χ100

DOUBLE PANE SHOWER CABIN FIT FOR CORNER DESIGNS

5


ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ 65 66 67

190 190 190

W ΠΛΑΤΟΣ 60χ60 80χ80 75χ90 80χ80 100χ100

SINGLE PANE SHOWER CABIN FIT FOR CORNER DESIGNS

ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ

6

COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ 70

190

W ΠΛΑΤΟΣ 70χ70 90χ90

SINGLE PANE SHOWER CABIN FIT FOR ROUNDED CORNER DESIGNS


ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗ ∆ΙΦΥΛΛΗ COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ 71

190

W ΠΛΑΤΟΣ 70χ70 90χ90

DOUBLE PANE SHOWER CABIN FIT FOR ROUNDED CORNER DESIGNS

ΚΑΜΠΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΤΡΙΠΛΕΥΡΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ COD. H ΚΩ∆. ΥΨΟΣ 80

190

81

190

W ΠΛΑΤΟΣ 60χ70χ60 80χ90χ80 80χ80χ80 100χ100χ100

THREE - SIDED PANE CENTRAL CLOSURE SHOWER CABIN

7


ALUPRESS - 210 2112040

Profile for TzP

Kampines pvc  

Kampines pvc  

Profile for pomonis
Advertisement