Page 58

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

PRZYDATNE INFORMACJE §1 Na studia stacjonarne i niestacjonarne może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia kryteria przyjęć. §2 1.

Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Rektora na wniosek Rad Wydziałów. §3

1. 2. 3. 4.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego, wyrażany jest w punktach. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. Minimalną liczbę punktów dla każdego kierunku określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia na studia wg następujących zasad: dla każdego kandydata ustalana jest liczba punktów klasyfikacyjnych, Politechnice Śląskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia na dla każdej listy przyjęć komisja rekrutacyjna ustala wymaganą minimalną liczbę punktów klasyfikacyjnych, kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia, po czym zostaje wezwany do złożenia dokumentów w określonym terminie, jeżeli kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia nie złoży dokumentów w wymaganym terminie, zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych, powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych będą uzupełniane z list rezerwowych, zgodnie z liczbą punktów klasyfikacyjnych, po czym osoby nowo zakwalifikowane będą wezwane do złożenia dokumentów w określonym terminie, w każdym etapie postępowania, jeżeli na liście przyjęć pozostaną wolne miejsca, a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić dodatkowy nabór kandydatów. Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów na Politechnice Śląskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia na Politechnice Śląskiej. Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4. Kandydatom – absolwentom klas dwujęzycznych przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w roku 2002, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2005, 2006 i 2007 uwzględnia się poziom dający korzystniejszy wynik przy obliczaniu punktów za przedmiot na danym kierunku. Kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej obowiązują dodatkowo odpowiednio: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunek architektura i urbanistyka oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów plastycznych na kierunek architektura wnętrz. Sprawdzian pisemny z matematyki, fizyki z astronomią, chemii, historii lub języka obcego jest przeznaczony wyłącznie dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości wg starych zasad (tzw. „stara matura”). Kandydatom niepełnosprawnym, posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych określi formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego niepełnosprawnego kandydata. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

5. 6.

7. 8. 9.

www. rekrutacja.polsl.pl

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

10.

58

11. 12. 13.

§4 Przy kwalifikacji na studia stacjonarne, na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego, otrzymanych

Politechnika Śląska

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement