Page 1

LA TEUA ALTERNATIVA treball, honradesa, igualtat

Programa Municipal Albalat de la Ribera 2011-2015 www.eupv.org


Candidatura d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Felip Hernandis i Sancho Teresa Melendez Oltra Angela Maria Aleixandre Santamaria (Independent) Francisco Cortes Sancho (Independent) Salvador Pardo Gordo Cesar Latorre Climent Juan Luís Miguel Borras Matoses José Miguel Perales Mulet Maria Teresa Sanchis Ribera Francisca Ferrando Sala Montserrat Alberola Recatalà

12) José Manuel Lopez de la Asunción 13) Ricardo Latorre Climent 14) Angela Parets Montagut

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

2


En els propers quatre anys ens jugem tots els albalatencs quin model de poble volem,. El pla de treball que presenta Esquera Unida és senzill i possible, es pot aplicar i volem aplicar-lo si ens doneu la confiança. El món canvìa de pressa i nosaltres no podem ni devem retardar la presa de decisions. Sabem que algunes són difícils, però cal afrontar-les ja que en un futur proper seran greus problemes. Jóvens que no saben què fer, xiquets i xiquetes en poques opcions, gent nova que ens arriba, etc. Ens hem d’adaptar a les noves tecnologies.(Entre altres el programa de la Diputació de València “Sona WI-FI”). Hem de col.laborar amb l’esforç col.lectiu en desenvolupar el respecte al Medi Ambient, fent-lo sostenible. En temps de crisi econòmica s’ha d’ invertir en educació, formació i estar preparats per quan vinguen temps de bonança. Aquests són alguns dels nostres reptes, que es podran aconseguir escoltant-vos i respectant les vostres opinions, les quals són necessàries per fer un poble més social i solidari.

Entre tots ho farem possible.

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

3


Seguretat

Medi Ambient

Policia Local: Augmentar la plantilla per tal que durant les 24 hores del dia hi haja atenció al ciutadà.

Ordenança Municipal de la neteja i tancament de solars: Prenem el compromís d’implantar o revisar aquesta ordenança i fer-la efectiva. Aquesta Ordenança recull i desenvolupa l’obligació del propietaris de tota classe de terrenys de mantenir-los en les degudes condicions de seguretat i salubritat, així com les sancions i l’execució forçosa junt al compliment del deure legal de conservació, i l’execució subsidiària com a resposta municipal davant de la inactivitat d’alguns propietaris. El mateix tractament rebrien també els vehicles en símptomes d’abandonament.

Motius. Fins l’any 2010 s’ha disposat de 4 policies locals amb un dèficit de 1720 hores/ any sense presència de policia als nostres carrers. L’any 2011 disposem de 3 policies locals amb un dèficit de 3480 hores /any sense presència de policia als nostres carrers. Policia Rural: Crear una plaça fixa de policia rural que tindrà encomanada la vigilància del terme municipal i del Medi. Aquesta plaça es reforçarà amb un interí a l’època de la taronja. Gabinet d’Emergències: Promoure la creació d’un gabinet en coordinació amb Protecció Civil, portaveus dels grups polítics, Policia local, etc, amb un mínim material per a la prevenció en situacions d’emergència (extintors, megafonia mòbil, equip alternador, manta tèrmica...).

Recollida porta a porta de vidre, paper i cartó, plàstics, ect.: Implantació d’un nou model de recollida Porta a Porta dels residus municipals. Amb la recollida selectiva porta a porta (un dia a la setmana), aconseguirem separar molt millor els materials per al reciclatge. A més d’ajudar-nos a ser més sostenibles ,aconseguirem tindre un poble més net. Campanyes: Conscienciar a xiquets i adults de la necessitat de reciclar per mitjà de xarrades i grups de treball.

Riscos Laborals: Treballarem perquè es facen anualment revisions i actualitzacions dels riscos a tot el personal de l’ajuntament, principalment els interins i els contractats a curt termini.

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

4


Dipòsit fixe d’aigua: Promourem la creació d’un dipòsit que serà instal·lat en un punt del terme, el qual garantirà el subministrament d’aigua als tancs de polvoritzar tot l’any. A més, tindre un servei de contenidors per a l’arreplega dels envasos i garrafes. Aquesta acció ens permetrà tindre un terme més net i meys contaminat. Enllumenat Públic: L’any 2010 la factura pagada per aquest servei ha estat al voltant de 183.000 €. Evidentment no tots aquests diners corresponen físicament a l’enllumenat públic ja que l’ajuntament disposa d’altres activitats incloses dintre la factura. Estimem en uns 130.000 € els destinats a l’enllumenat.

Sistema d’aprofitament tèrmic ó elèctric de l’energia solar: Impulsarem la bonificació fins el 50% de la contribució urbana de l’immoble on estiga feta la instal·lació. Els subjectes passius que en els seus béns immobles, hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble. El riu Xúquer: Volem viure de cara al nostre riu, volem un riu net i del qual sentir-nos orgullosos. Estarem al costat de les organitzacions per la defensa del Xúquer. Agenda 21: Es continuarà treballant pel poble i amb el poble amb l”Agenda 21”.

Volem realitzar un estudi per canviar les bombetes actuals, passant a utilitzar-ne de baix consum. Aquesta nova tecnologia LED és l’opció més eficient ja que és un estalvi econòmic, energètic i evita la contaminació lumínica. Amb aquest nou enllumenat l’ajuntament s’estalviar entre un 60 i 70 % de la factura ( al voltant de 90.000 € a l’any).

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

5


Ajuntament Regidoria d’Hisenda: Per tal de tindre un control més real dels impostos i taxes municipals, des d’Esquerra Unida volem una Regidoria d’Hisenda representada per tots els portaveus dels diferents partits polítics de l’Ajuntament, per una millor transparència. Perfil del Contractant: Crear una comissió formada per tots els portaveus en representació de l’Ajuntament per a les contractacions a cur, mitjà i llarg termini a fi de mostrar major transparència. Pregons Mantindre l’actual sistema i ampliar la informació per mitjà del correu electrònic i SMS (missatge per telèfon).

Obres de Manteniment Urgent Supervisar els reductors de velocitat: El Ministeri de Foment en el 2008 va regular els sistemes de reductors de velocitat, donant dos anys de moratòria per adaptar-los a la norma. Aquesta moratòria s’acabà el passat 31 d’Octubre de 2010. Encara que la normativa no regula l’actuació dels Ajuntaments sí que és una realitat que cap dels implantats en el poble compleix la norma. El Consell Superior d’Arquitectes d’Espanya aconsella i diu: “En el cas d’accident en els reductors d’àmbit local que no s’adapten a la normativa, la responsabilitat és de l’Ajuntament i dels tècnics municipals”. P.A.I.: En la plaça que formen el carrer Hortet i Sueca, l’any passat per una intensa pluja entrà l’aigua a la majoria de cases d’aquesta plaça. Aquest fet no té precedents i és motiu de revisió. La culpa d’aquesta inundació ha sigut la connexió del PAI amb aquestos carrers. Frontó: Sols està utilitzable un dels dos frontons existens, l’altre per falta de manteniment no s’utilitza. Cal fer les obres necessàries per adaptar-lo i dotar-lo d’enllumenat.

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

6


Diguem NO...

Pavimentació: Hi ha 8 punts detectats (per exemple la fi de la Gran Via davant les escoles velles) al poble amb defecte al paviment que, per falta de manteniment, s’han agreujat al llarg del temps i necessiten urgentment una intervenció. Poliesportiu: Obrir una nova porta d’entrada a l’altra part de la carretera perquè els veïns d’aquesta zona i els/les alumnes de l’institut hi puguen accedir d’una forma més còmoda.

A la CV-50 (Autovia L’Alcudia A-7/Sueca N-332 al seu pas pel nostre terme) creua el terme en paral.lel al riu Xuquer d’Oest a Est. Alternativa.- Demanem que l’autovia s’acabe en l’encreuament de Pardines (CV-515) i s’aplique la Ronda Nord d’Albalat de la Ribera projectada en Maig 2002 per la Generalitat Valenciana (Entreu en Internet: Ronda Norte d’Albalat de la Ribera).

Diguem NO... A la Mancomunitat per L’Abastiment d’Aigua a la Ribera.- Es vol crear una nova mancomunitat entre els tretze pobles que rebran aigua sense nitrats: Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Benicull del Xúquer, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Polinya del Xùquer, Riola i Sueca. En l’actualitat tenim Mancomunitat de la Ribera Baixa, Mancomunitat de la Ribera Alta, Consorci de la Ribera, Consorci Ribera-Valldigna (Tractament residus urbans). Alternativa.- No volem duplicitat d’estructures administratives ja que sols comporta augment de producció que repercutirà en el rebut final. Volem que l’administració de l’Abastiment d’Aigua a la Ribera s’incorpore al Consorci de la Ribera i des d’ aquesta s’apliquen les despeses de producció proporcionalment a cada poble.

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

7


Agricultura

Educació

El nostre compromís: Els diners del camp per al camp

Des d’Esquera Unida d’Albalat considerem que els xiquets i les xiquetes del nostre poble són objetiu prioritari de l’actuació municipal. L’Ajuntament ha d’assumir el repte de recolzar la tasca educativa, no sols ocupant-se del manteniment del col.legi, sinó també sent impulsor d’una mobilització educativa dels recursos personals i socials del poble. En la mateixa línia ofertem els recursos personals i socials del poble a l’Institut d’Educació Secundària Sucro.

Recaptació any 2010 de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Rústica = 100.455 €. Camins rurals: Manteniment i conservació de camins rurals: amb una destinació de 40.000 € a l’any i junt als programes Generalitat/ Diputació es garanteix una inversió anual de 100.000 €. Durant aquets propers quatre anys la inversió serà de 400.000 € mínim. Formació: 6.000 € anuals durant quatre anys per a cursos sobre noves tècniques exclusivament per als llauradors. Guarda Rural: La plaça de Guarda Rural es mantindrà d’aquests pressupostos. Consell Agrari: Col·laboració directa amb el Consell Agrari, que aconsellarà la prioritat dels camins del terme on cal fer les inversions.

Cultura a l’escola: Organitzar trimestralment visites escolars coordinades amb els centres d’ensenyament de la població per mostrar el funcionament de la biblioteca als alumnes, per a escoltar conta-contes, per veure obres teatrals (en castellà, en valencià i també en anglés), i fins i tot per fer tot tipus de tallers relacionats amb la cultura. EscolaTaller, Casa d’0fici, Taller d’Ocupació: Es promouran cursos de formació ocupacional regulats per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per l’Ajuntament i reconeguts per l’organisme oficial SERVEF.

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

8


Escola Permanent d’Adults: Reivindicar de nou aquest servei. L’Escola Permanent d’Adults té com a funció fonamental la formació de persones adultes perquè els adults tenim dret per llei a la formació bàsica, a la preparació per integrar-se a la societat de forma plena i a la possibilitat d’ensenyar-se un ofici, una llengua i una cultura pròpia, aprendre a utilitzar les noves tecnologies i a interpretar els canvis socials i culturals. En definitiva, formar-nos contínuament, per poder reconéixer-nos com a ciutadans dignes amb drets i deures, amb igualtat d’oportunitats. Cursos de 8 hores: Volem habilitar tant les empreses com els joves i els aturats ofertant cursos de formació específica com: condutor de carretilles elevadores, de dúmper, de plataformes elevadores, de cistella elevadora, etc. Acabat el curs s’acredita amb un carnet oficial, un aval més per poder accedir a un lloc de treball.

Ampa: Col·laborar amb I'AMPA (Associació de mares i pares d'alumnes) en tot allò que sol·licite per al desenvolupament d'aquelles activitats que organitze. Absentisme Escolar: Assumin i volem implantar un telèfon de contacte per a la prevenció i solució de l’absentisme escolar. Programa de drogodependències: Posar en funcionament el Programa de droqodependències per a alumnes de l'últim Cicle d'E.P.O., dirigit tant a alumnes com a pares/mares i mestres. Llibertat d’expressió: Sí a TV3, i sí al dret de la informació vinga d’on vinga.

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

9


Regidoria d’Igualtat i Benestar Social

Esports

Servei d’assesorament: Establir un Servei de 8 hores setmanals, com a mínim, i en exclusiva per a: • La tramitació d’ajudes a les dones separades amb/sense fills. • Atenció a la violència de génere. • Discapacitats. • Famílies nombroses.

L’esport és salut i la salut és vida. Des d’Esquerra Unida volem un Albalat esportista i així es demostra any darrera any en la gran varietat de societats esportives que existeixen: Centpeus, Albalat Club de Futbol, Penya Cicloturista Sucro...

Bonificació: Bonificació fins el 50% de la contribució urbana de l’immoble propietat de l’afectat. Crear protocol /ordenança per determinar el % i el temps de bonificació.

Des de la Regidoria d’Esports també volem que la seguretat dels esportistes estiga mínimament garantida. La nostra proposta per als propers quatre anys:

Assessoria per a dones: Oferir un assessorament legal a les dones en diferents àmbits: laboral, estrangeria, violència masclista...

Llicències federatives: Subvencionar les llicències federatives entre el 20% i 50% del costs de la llicència en les modalitats de: Futbol, Atletisme, Natació, Frontó, Tennis, Raspall, Cicloturistes. El % s’aplicarà en proporció al cost total de la llicència.

Assessoria jurídica: Proporcionar informació i assessorament legal en termes de separació legal, divorci, custòdies, règim de visites...

Instal·lacions esportives: Millorar i mantindre les instal·lacions esportives que hi ha actualment en funcionament.

Especialistes: Fer una derivació, si escau, als serveis i/o professionals especialistes depenent de la problemàtica que presenten.

Gespa artificial al camp de futbol: Consignar partida per adherir-nos al Pla “Sona la Dipu” d’Inversions en Instal·lacions Esportives de Gespa Artificial. Volem fer una realitat el desig d’un col.lectiu del nostre poble.

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

10


Joventut

Cultura i Festes

Des d’Esquerra Unida ens preguntem: Tenim dret des de l’Ajuntament a induir a la nostra joventut a un pla d’activitats programades per els responsables de torn.?.

Festes: Mantindre i potenciar les actuals.

Si fins ara és així, o ens sembla, on està la participació de la joventut en les programacions? Estem oberts a totes les idees, als projectes, etc. a que vosaltres mateixa vos agradaria fer. Dotarem de recursos materials i econòmics per a dur a bon terme les activitats.

Programació estable: Fer una programació estable anual aprofitant els espais: a l’estiu al pati de la Casa del Bou, a l’hivern a la casa de la Cultura. Promocionar la cultura: Promocionar la cultura a través de l’organització de diferents activitats com teatre, taules redones, cine, exposicions, etc. Ruta Cultural: Establir una ruta cultural pel poble i terme. Biblioteca: Ampliar l’horari de la l’època d’exàmens.

Biblioteca en

Associacions: Recolzar les diferents associacions: Jubilats i Pensionistes, Ateneu Musical, Grup de Danses Segreny, Escola de Cant d’estil, etc.

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

11


Quinze raons per votar a Esquerra Unida del País Valencià • Policia Municipal 24 hores • Policia Rural (Els diners del camp per al camp) • Camins Rurals (400.000 € en aquesta legislatura) • Ordenança Solars • Recollida porta a porta (Vidre, Paper, Plàstics, etc) • Projectes Joventut, Esport, Educació, Cultura • Enllumenat Públic • Escola Permanent d’Adults • Escola Taller, Casa d’Oficis, Taller d’Ocupació • Regidoria d’Igualdad • Regidoria d’Hisenda (Formada per un regidor de cada partit) • Perfil del contratcant (Major transparència, un regidor de cada partit) • Assumím les conclusións de l’Agenda 21 Local. • Obres de manteniment urgent • Diguem NO = CV-50, Mancomunitat per l’Abastiment d’Aigua de la Ribera

Programa municipal d’Esquerra Unida Albalat de la Ribera 2011-2015

12

Programa EUPV Albalat de la Ribera 2011-2015  

Programa d'EUPV per a l'ajuntament d'Albalat de la Ribera 2011-2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you