Page 1

ɓ ळ ‫ ث‬Վ ā ‫ॸ ͐ ڵ‬

ࣻह‫ڟ۔‬āॸ


᧮‫⾲ٶ‬టỶᩂK‫ٶ‬₞♒ἧ
рйкр░жтИвсШЪрйкр░жтИвсШЪ

сФНс╕есоЭр▓╜сЕХ█╡тбНтзОс▒╜спЭ╞▒тлн╓е 

рйкр░жтИвсШЪ

рйктИвсШЪ

рйктИвсШЪ

рйкр░жтИвсШЪ

рйктИвсШЪ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᏏ╎

⅂⃋⺂ᔾ೪Ỷᘛ⁲ ⹾া௾⁾‫⹾⾳ת‬ᰒʠ ‫ݖ‬೫‫⺂ٶ‬ᔾ೪KႾԦோᩗ‫⾏᧧آ‬ʠ ֖◶Ԫ᧒Ⴒชʠ ᕏᑞ⺂ᩆ‫᧒ٶ‬ชʠ ∦ᝪ⹾஺⺂‫ړ‬ᩆ‫ٶ‬ʠ ᩆ‫☮ݖ⁾ٶ‬ʠ Kⰲാ஺ᘛ⁲ʠ Ἒዒ஺ᘛ⁲⁾ᑞʠ ↖⋧‫⾂آ‬೿ʠ

⅂⃋ⴒ⺓Ỷᘛ⁲ ᩆ‫⩩⁾ٶ‬ᕓⴒ⺓ʠ ⴒ⺓Ỷᝪ➂‫ڒ‬ῶ⁾ខʠ ‫☮ݖ⾲ٶ‬ኢఊ⋪⋦೪₶ชʠ ↖⋧‫⾲ٶ‬ᆂᣲዒ৚ዖⴒ⺓‫⾲ٶ‬ʠ ⅂దచ₪‫ݦ‬ᗷ⽞Ꮟ᧒✎₪‫᧒آ‬ἓʠ ⅂దచ₪‫ݦ‬ἧὋᏏ᧒✎₪‫᧒آ‬ἓʠ

⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬ ᔢ↗₢‫ގ‬ῖ஺‫⾲ٶ‬ʠ ₢⅂⁾ዲ⺯ʠ ๫ঃ‫⋦ݲ‬াṪԦ஺⋃₞ʠ ‫⾲ٶ‬ట֚⚻‫آ‬ᚦるʠ ᔢ↗‫ת‬Ꮳ‪⺂‫᧒⁇ٶ‬ừ‫ٶ⹿⾲ٶآ‬ʠ ↖‫⺚ړ‬ᕏ‫⾲ٶړ⺂آ‬ʠ

⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋ ೿Ⴆ‫آ‬ᰂᅎʠ ‫℻⾲ٶ‬ᝪὦ⾂೿ʠ ‫⾲ٶ‬ᩗ⃋⁾‫☮ݖ‬ʠ ⅂దచ₪ᕖῚ⽾Ꮟ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓʠ
⅂⃋ᰂ৭ԦỶᰒ⁦াᑚ ᰂ৭ԦỶᰒ⁦াᑚʠ ⅂దచ₪⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓʠ

⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬ ⅂దచ₪‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓʠ ⅂దచ₪ₚ↫⁊Ꮟ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓʠ ⅂దచ₪‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓʠ

⅂⃋╣ዣ‫∢آ‬੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ ⅂దచ₪‫طݦ‬ΎᏏ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓʠ Ԧ‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫⽺੶ݖ‬ᘚ⋷ᕂԪʠ াⴒ⺓⅂₢‫ף‬ᆂద⹿Ղ‫ٶ‬ʠ ఊ⅂ దచ₪Ꮟ᧒ₚ✎₪Ἦᕖʠ Ⴂⴒ⺓᧒Ⴗ⹿‫ٶ‬Ղ‫ٶ‬ʠ ዮ᧮ᩗK֚⚻‫؛ݖ‬ᰃʠ ᔺ∷ṿ೿‫⾲ٶ‬ኢໆা᎚ᩂʠ ᧒‫ط‬Ảᰂదʠ Ṫ᧮Ἦᕖట∦‫؛‬ʠ ₶ᩞ‫ת‬ᩗᰂ⽺ᩞ‫ת‬ద⾲Ղ⚂ʠ ➚ⴒ⺓⅂₢‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫੶ݖ‬⁲ṫ⾲ʠ ⧦ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬੪᧒ᕂԪʠ ⰲ⻲టԶ᧒Ἦᕖʠ

ᚦᆃ ⼪ᰂᑚ‫ٶ‬ἓ₶ᔵ⺓↚⋧₢೿ ‫⾲ٶ‬ả᧒

Ꮟ╎


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⾻ℚᛤả#ᐱ᩷ጴ#ㄺể዗ㅌ#⻢㼙 

ట⨂↫ₚ‫ٶף‬ኢᕁṪขዢ⁢ᆂ᲎ ∷‫ړ‬Ỷᩂ੪ԪKᩗ‫ݖ‬ኢₚሞ‫ٶף‬Ԧ∷‫ړ‬ỶᩂKᩗ‫ݖ‬ኢₚሖ๲‫ף‬ ‫ٶ‬ᝪኢᩞῦ ౻↫֚∷੪

‫ٶף‬ᝪ

టᰂ ⫛₢ᰆႢԦ ∷‫ آړ‬ύᩗ⺂ ‫ئ ٶړ‬ ‫ת‬ኢԦⅲ⁲ᘢ๲ₚชỶ⁾⺚KႾԦ ோᩗ∢⃋ ੪‫∢ף‬Ỷᩂೲᰓ₶Ԧὦ‫ڒ‬ዒᰓ₶Ԧท ‫⁆ٶף‬ᑢ⛂⫆ᆂᩊₚ᧒ᰊᆂ₫⋃ൎ₪⋪ᾂႦ⁢ᆂዲἒᎫⴒᆂᆂ⃇⼦Զ ₢ᘞ↫‫ږ‬ᰆᚦỶ⁾⺚ₚช∷◂ ἒᎫₚᰆ₶Ԧൎ

➚⫎ዓKႾ

‫ݖ‬೫‫ٶ‬Ԧ ᘞ‫ړ‬ₚ Ṫ௲ ₢ᘞỶᩂ ࡩ ⹢ Ὶᩮₚఊ⽺Ⴆ₞‫ݖ‬೫‫ٶ‬₞ₚ₢ᘞ⁢ᆂԦఊⶳ ႦዲাԶⴒẄᔺఊỶⶂ╏

ᕂ⯞ᜲᄮ

ᰆႢ‫⻲ئ‬Ỷ֦֖ാỚᰆႢἒ₞‫⹾⽢זآ‬ ἒἧ∢⺎ ⺂‫ړ‬Ỷ◑ᖮ⌞‫ݖ‬೫₞⁢ᆂᰆႢₚኪ⁦ ᔻ἖⽺Ⴆ‫ݖ‬೫‫ٶ‬₞ₚ₢ᘞ⁢ᆂԦఊⶳႷ ዲা⅂∢⺚ṮỶⶂ╏

⹾ᎂ

⅂∢Ꮟ᧒Ỷֲ֦֖ാỚ੪Ԫớቾᨃ⾂ ঃỶ⧮⛂ᘞ‫ړ‬ỶԦᩂ⹾ᎂⶂቾ‫ݖ‬ᕂԪᚧ‫ף‬Ỷᩂ‫ڒ‬ᗆႢᰆᚦỶֲἧᩞᕁ⁲

ₚᯟ⿮

⺂‫⫎➚ړ‬ዓ⁾‫ݖ℧؛‬ῶ⁾⺚ἧ‫⃋⺎ړ‬ₚᩂ⺚Ṯ⺚೪₷℻₪ᑚኢ Ԧ⋦؆৚⺂

፻ᯊ‖ ᔺ⋮⽦

֦ᑞ╎ ᯟᩆ⺂ ◎᧒ ↖దᘛỶֲ ᩗ‫ף‬ᩆ᧒ ₚ֩ₚ↖℻ỶKఒൎ೫₢₞ᩆ‫᧒ٶ‬ᆂᕗᅟ೪Ỷ೪ఒ ₢Ԫᩂ⺚ṮK೪ἧ‫ړ‬₞ Ꮟ᧒Ԧ ⅂ਮᄚ᩺።⽞ᆂ ⺂‫ړ‬ ᩆ‫ٶ‬ኢ‪⺚ద೿ԻỚ‫ڒ‬Ỷ೪ఒ

⫆ዮᯊ

᫪‫╫℻ړ‬ₚ ‫⽺ף‬െ ๲Ⴂ ֦֖ാỚ ద೿Ի ᗦỶᩂᭂ‫ٶ‬ట⺎ἧ‫ړ‬₞ ᩆ‫ ᧒ٶ‬؆ᅊᑞ ᕏᑞ ⺂‫◓ ړ‬ ੪ Ꭻ ዲা ᩞᅦኢ ᗆⶦ؆ ᩗ‫ף‬ ᖮἓᰂ₷

∊ᆂᯊ

Կ⁦ἧ‫ړ‬₞⫆ዮᯊᏏ᧒⁾ᭂ‫⁾ٶ‬ၡ‫ת‬ ᯟ⹾‫ݖ‬‪⹾ἒ⺂‫ړ‬₞‪⺚ዲ∢๫Ỷᩂ ⺂‫ړ‬K೪‫⾳ת‬ᩞῦ؆‫ئ‬ₚᬾ℻₢ᘞ⁢ᆂ֚ਮԦᩞᅦᕁ ؆ᩗ‫ף‬ᖮἓᰂ₷

ₚᬾ℻

ᩗ‫ף‬ᖮἓঃ৚؆₢ᘞ∢⅂ᩆ‫᧒ٶ‬ટᯊὦ ጊ⦚ᄮₚኢ⫛⺚⺂‫ړ‬ᩆ‫ٶ‬ኢᔞ‫ړ‬Ỷ⽞᪲ᕗ⽳∦ ᆂᯊἓ ᩗ‫ړ ף‬৚Ỷ ᔾ₫ ᩗ‫؛‬

⁾∢‫⾲ٶ‬

ἒᎫ⁾ᰆ₶ኢỡỚ∢₢Ἦᕖኢขᅞ⁢ া‫⾲ٶ‬ᆂ₞℻ᕁ⋦Ꮱ⺎

‫ٶף‬KႾᩊ

➢‫❎ڒ‬Ⴂ⸪

‫ړ‬ύᭂ↖Ỷֲᩗ‫ٶآף‬ዒᩂKఒ ∢‫ݖ‬೪ᑞῖዒዶᖮἓ


₢ᘞ∢⅂Զዒ‫ٶ‬ᩆ‫᧒ٶ‬ ₚᬾ℻⁾⺂‫ړ‬ᩆ‫⽞ٶ‬᪲ỶԶᎫ

ጊ⦚ᄮₚ

Ղᰆ‫ٶ‬ᩆ‫᧒ٶ‬ᆂ◑₫‫ړ‬؆↫⾏⅂ᆂᚦ⩖‫ٶ‬ ⁇‫⁾آ‬ᇲᩆ‫⻮⁊ٶ‬ᕁ⁲

؆↫⾏⅂⁾⁾ᇲᩆ‫⻮⁊ٶ‬ᆂ₫‫ړ‬

Ṳᄲ

⁾ᇲᩆ‫᧒ٶ‬ᆂ ℻ᰃ ₫‫ ړ‬؆↫⾏⅂ Ớ⁾Ԧ ാỚ‫⽂ط‬ῶᩊዣ ↖ᩆ↖℻ₚ₞℻⺂⚂☮ ⁾ᩆ‫⾂ٶ‬೿

ᩂ᧧ኂᩗ‫ړף‬৚ᔾ₫ᩗ‫؛‬

᪺Ⴞ‫⾲ٶ‬

⺂‫ړ‬Ỷ◑Ղᰆ‫⾲ٶٶ‬ኢᩞῦ ⾏⺚೪᪺ႾዮỶ

ₚᬾ℻ₚἓԪ⺂ᩗ‫ף‬ช؆ᚦ⾂℮ Ṫ➎ᔞᚧԶዒ⾲᪲᪳ṪⳂ⅊ᄒὦ⺎ ߾₞◂᧧ቿ

Ở౺ῖข

ᔞᚧ⃋ᆂ‫ٶ‬ᩆ‫ٶ‬ᚦỶ⁾⺚⺂‫ړ‬Ỷ◑ᘛ⁲ ⁾ᩆ‫ⰲ᧒ٶ‬᫇

᧮ᑞṮ‫⾲ٶ‬

ᩆ‫ ᧒ٶ‬Ở౺ῖขỶ ⁾⺚ ᩞῲ⋪ ⺂‫⚂ ړ‬ ☮⁾‫⾲ٶ‬⺂‫⾲ٶ⋧↖⁾☮⚂ړ‬ ᕗ⽳∦ ᩂ᧧ኂ⃋ᆂ⃋ዣᩆ‫᧒ٶ‬ชᆂዲ‫ڒ‬ᩗ‫⾲ٶ‬ᩗ⃋⁢ᆂ⋦೪₶ặᩗ⹪Ὰᩗ

⳯ặᰆ⹿‫ٶ‬

⳯ặỶᰆ⹿‫ٶ‬ᩊዣ ᔞᚧ⃋ᆂ‫⾲ٶ‬Ỷᩂ

⺂‫ړ‬₞దⶂ೪╞ἒ⺎

⃋ᆂ⾲ ⺏೿‫⾲⁾؛‬

᪲Ṯᆆ⾲⃋⁢ᆂ⃋ᆂ⾲⺏೿‫⾲⁾؛‬ᕂ↗

ⴒ⺓‫⾲ٶ‬ ⴒ⺓⅂₢‫ ⾲ٶ‬

Ṯ⁾ὦ ᩆ‫ ᧒ٶ‬ᩂᩗὊ ‫᧧ݦ‬ὊṎὦ ⴒ⺓⋦ ἓՂ▿K೪ᗣ⋦Ớ☲ዮ∢ᔢἒ⽞⁾ ἧ₢⼪ⴒ⺓ዒỶᩂK‫ڒٶړ‬ᆂ ‫⳯ ⛏ף‬ᚧ ⳯ৎ ⾏⺚ KႢ ‫ ᧧ף‬ ⺎‫ף‬

ᩆ‫⾲⁾؛᧒ٶ‬

೫ઞ⾲╣ዣ

దዒ⾲

ₚ⁎ᩂኢ⾲⃋⁢ᆂᩆ‫⾲⁾؛᧒ٶ‬ᕂ↗

Ἦᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲ద⺂ઞ⾲↖⋧ K‫ړ‬దዒ⾲↖⋧ ೫ઞ⾲Ỷᩂ੪దዒ⾲ኢઞ⾲ᆂᯟ‫׏‬

ద⺂Ἦᬾ‫ٶ‬ ⃋ᆂ⾲

ઞ⾲⁾♃దᆂద⺂Ἦᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲╣ᩊ‫ף‬ᚧઞ⾲Ỷᩂ‫ף‬೿ઞ⾲ᆂᚪዣ

‫ף‬೿ઞ⾲

‫∢ף‬⁳‫⾲ٶ‬Ỷᩂ╣ዣἮᕖ‫ף‬೿ઞ⾲Ỷᩂ೿⺚ઞ⾲ᆂᚪዣ

೿⺚ઞ⾲ ⴒ⺓ઞ⾲

ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬Ỷᩂ╣ዣἮᕖ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ


⅂⃋⺂ᔾ೪Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 

ᱽᰆ ⦽ၹࠥᨱᅖᮭ 㟻㶊 ᮥ

41#䀴ᛤᥫへ#ኗ䆏䀴⭾ ⺂ᔾ೪஺⯟ₚ⹾ֲ೪ᘛ⁲K⹾‫ݖ‬‪⹾ἒᩆ‫᧒ٶ‬ชₚชỚὒ๲ₚᔞἓ᧒ ℧⁢ᆂা᧒᧧℧⁢ᆂ‫ݖ‬೫‫ٶ‬ኢᬾ῏⺆ᬾ₮஺∦ᝪԦാỚ₮Ữఊₚᄒ⺂ ₢⁦ᩞ‫ת‬ᩆ‫⁆᧧᧒ٶ‬ᅦԦỬ஺₢ᆂₚᄭֲ∦ᝪൂ‫Ⳛ᧚℻آ‬ᘚ᎚⹾া ௾߾ᩂₚাႢὦᔢ↗᧒Ⴗ⹾ᰂ؆ὊႾKᚦ⩖‫⹾⾳ת‬؆ἓ᧒⹾؆₮Ữ⁲ ఊᰂ⺂ᖮஶঢֲൂఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ51#ᐱ᩷ጴ#䀸⏑᩶#ㄺể#ᆺᤱ⦍዗#⤍䅧 Ԧ ‫ٶף‬KႾᩊ ⺂ᔾ೪Ỷ‫ݖ‬೫‫ٶ‬ԦỞ⅂ชỚὺ஺⋦஺ᚪᎫ⹾⋦Ṱ⁢াᩂặᩆ‫᧒ٶ‬ԦชỚὊ‫『ݖ‬ṒₚKỶᘛ⁲ₚℷ☯ ാ⋦ṰṾஶ৶஺ᩊₚ᧒ᰊᆂ₞℻ാ؆₮ఊ టাႢỶᩂKᩗ‫ݖ‬ኢጄ⁦‫ٶף‬஺∷‫ړ‬Ỷᩂదట‫ٶף‬ᝪኢᩞῚ౻↫֚∷੪₞੪ᰆႢὦ‫ٶ‬ἓₚύᩗ ⺆๲Ⴂ‫ܞ‬ชỶ⁾⺚KႾാỮ֩ₚႢ஺Ԧோᩗ∢⃋⹾஺ᩊₚ₮Ữ஺ಖ੪‫∢ף‬ỶᩂᰆႢᰂద⁾ ೲᰓ₶Ԧὦ‫ڒ‬ዒᰓ₶Ԧท⁾‫⁆℧ٶף‬ᑢₚ⛂⫆ാᓦᆂ‫ܞ‬ᩊₚ᧒ᰊᆂ₫⋃ാ؆₮ఊ

దట‫ٶף‬ᝪ

‫∢ף‬Ỷᩂ⛂⫆ൂᰆႢᰂద⁾ೲᰓ₶Ԧ

া ◂∢‫⁾ٶ‬KႾᩊ

ᩂ᪲ᑞ ◂∢‫ٶ‬஺ἒᄒ╎ᅦỶ֞➂‫ܟ‬ᰒ⺂ᔻ⺚ᆂ⚂᪲⺂ዲἒᎫ Ԧჯᭂ‫ٶ‬ኢట⹾ἦ؆ᩂ᪲ᑞᔼỶᩂ஺‫ܞ‬ชₚまዖ⹢ԦԻ ᑢ▾ᄢまᄒ৚ᅞఊ؆⺂ఊ

₪⋪ᾂႦ੪ԪⴒᆂᆂॲᅊԪ↖ᩆ₞⁦ᑚᅊዲ ἒᎫỶ ఒ⺮ఊ ᾂ‫ږ↫ ⁾ږ‬ᰆᚦ₞ ᩞᯊⲾಖᯊኢ ∷ᰒ⁢ᆂ⺂⅂ᬾₚ⯞ᩆ‫᧒ٶ‬ชỶ⁾⺚⺂‫ⴒړ‬ᆂช ∷ ἒᎫ⁾ᰆ₶ኢỡ஺ಖᩗ‫⺮؛‬ఊₚᄭֲᘚ ᎚ ⺂‫ݖ ⁾ړ‬೫‫ٶ‬஺ ᘞ‫ړ‬ₚ Ṫ௲ ₢ᘞỶᩂ ᰂ₷ ൂᩮₚఊ ‫ܞ‬ᄒা₢ᘞ೪⤆Ԧὦ℻‫ݖ⁾ڲ‬೫‫ٶ‬ᔻ⺚ᆂዴ⁦ ᭂ‫₶ٶ‬ኢ৚Ữఊ∷‫ړ‬ₚ◓াႢỶ⁾⺚⫛₢ₚാ ؆ূ්೿⋦᧒ₚᯟ⿮⁦੪ῺỶᚧ‫ף‬Ỷᩂ ‫ڒ‬ᗆႢᩆ‫᧒ٶ‬ỶֲἧᩞኢᕁṾ஺ಖₚ๲ኢ➚⫎ዓ ‫ݖ℧؛⁾⾲ٶ‬ῶ⁾⺚ᆂ⃇஺ఊ ₚᯟ⿮⁦‫ٶ‬ዒᩂ ᰓ₶Ԧ ᩗ⽺ ᑛ∢ทԦ⋦؆ ὦ⁆⹿₶⹿ᭆ⾲Ỷᘚ؆⹾ᓦᆂ↫‫ٶ‬Ⴂ‫ݖ‬ᘚఊᩂ ⹿⁢ᆂ᪲ՂാỮఊ‫ܞ‬ᄒাటᰂᰊ⹿₶ชỶ⁾⺚ ╎❖ᰆṿ⁾⼻⨂ᆂᔺलỚԦ᎚ᩂ↫‫ٶ‬ᆂᔥ஺᧒ Ⴒชₚা⧦৒ఊ ‫ܞ‬ᄒা᧮ᆂKႾൂ↫‫ٶ‬ኢ᧒‫ٶ‬Ⴂ⹾ἒ⧪ṻₚ‫ܟ‬ ᰒ⹾ἒዴ⁦ᭂ‫₶ٶ‬ኢ৚ᓦᆂ‫⾲ٶ‬஺ᭂ‫⹢⁾₶ٶ‬ ‪Ỷᩞῲ⋪ఊ஺ዶₚ⺂‫ړ‬Ỷᩂᰊ⼪ാỮఊ
⅂⃋⺂ᔾ೪Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 61#ሺ㚝ᆾ#⣷ẳ᮸

ᗎ⯞ᜲᄮԦᑢ‫ݖ⹾ڒ‬‪⹾ἒ‫∢ף‬ỶὒႢ὎‫ݞ‬ᆂ⚺℻ാ஺‫᧧℻᧖⺎⫆∢ף‬Ỷᩂᘞ೿⺚ṮԶⴒẄᔺఊ

⅂∢೪⹾ᎂ‫੶ݖ‬ᝪ

⹾ᎂⶂሎ‫⋦ⶂݖ‬

ᔺ⋮⽦

Ľᗎ⯞ᜲᄮ +BO+BOTF8FMUFWSFF

⺂‫ܞ⁾☮⚂⁦╤ړ‬ዒᯊ೪‫ٶ‬₞⁢ᆂᘞఊ‫ܞ‬஺⽺Ⴆ₞⁢ᆂ₢ᘞ⁢ᆂԦఊⶳႷዲা೿⺚Ṯ ԶⴒẄ ᔺఊ Ỷⶂ╏ ᑢỡ‫ݖ‬‪⺚‫⋦ݲ∢ף‬ชỚὺ⁢া‫⻲ئ‬ชỶֲ֦֖ാỚ⺂‫ړ‬Ỷἧ∢⺮؆⺂‫ړ‬₞‫آ‬ ‫ ⽢ז‬₢ৎ₢੦ኢ൶Ữ؆ᗷᩂỶ೪ᕃṪ⽳ₚⴒኢዲชỚ‫ړ‬ᕏỶ೪⦒ֲ‫⹾⻲؛‬ἦఊ

Ľ⹾ᎂ )FOESJDL)BNFM

⽺Ⴆ᧧₞⁢ᆂ₢ᘞ⁢ᆂԦ౾∷ⶳႷዲা⅂∢೪Ỷⶂ╏ ⅂∢Ꮟ᧒Ỷֲ֦֖ാỚ੪Ԫớቾᨃ ⾂ঃỶ⧮⛂ᘞ‫ړ‬Ỷ‫⹾⽾ۦ‬ἦఊ‫ܞ‬஺▾⁲ᚦ⩖⃋ᆂ‫ٶٶ‬₞₞֩‫؛‬Ở⺮⁢᎖‫⹾⿪ړۦ‬ᎂⶂቾ‫ݖ‬ኢᕂ Ԫ⹾ἒ‫ܟ‬೿⁾⁦ൺ‫↖ړ‬ᩆᩞ‫ת‬Ỷ᪲Ղ⺮ఊ

Ľ፻ᯊ‖‫آ‬ᔺ⋮⽦ ἧ‫⁾ړ‬Ṳᩞᯊ⯞⽞⁾⺎⃋፻ᯊ‖‫آ‬ዒႢ⽞⁾⺎⃋ᔺ⋮⽦⁦ᩂ⺚Ṯ⺚೪₷ᩗ⁾₪ᑚኢႆ؆৚⺂⹾ἦఊ ֦ᑞ╎᧧ᩆ⺂◎᧒↖దᘛỶֲద⼻ᩗ‫ף‬ᩆ᧒⹾ἦ؆ₚ֩ₚ↖℻ỶKఒാᓦᆂ⺂‫ړ‬Ỷᩗ‫ף‬ₚชỚ὎ ⿎ᰂԦാỮఊ‫⿪ړۦ‬ᔺ⋮⽦⁦⺂‫ړ‬ᩂ⺚Ṯ⺓⺯‫ݖ‬ኢᕂԪ⹾ἒῖዒাႢኢ᪲Ղ⹾ἦఊ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ71#⏣⋖䀸#⥻ጴ⣷᮸ Ԧ ➢‫❎ڒ‬Ⴂ⸪ ,BSM'"(V[MBGU

⺂‫ړ‬ᕏᑞ⺂⚂☮⁾ᩆ‫᧒ٶ‬ᆂ∷‫⁾ړ‬೿⺚Ṯ⋦ἓᩆ‫⹾ٶ‬ఊ⺂‫ړ‬Ỷชᅊ੪Ὼ₢⾏⺚೪ᕗᅟ ೪Ỷ೪ఒ Ὼ₢‫᧖ږ‬Ỷ ₢⽳∢؆ద೪Ṯ⺓⁢ᆂ⺓⺯⹾ἒԦ஺‫ؙ‬ዮఊ⺂ᑞᩗ‫∢ף‬᎖K೪⹾ἦ ఊ‫ܞ‬஺‫ړ‬ύᭂ↖Ỷֲᩗ‫ٶآף‬ዒᩂኢKఒ⹾ἦ؆ᩂᨃặṎ⁾೪ῦ⁢ᆂ∢‫ݖ‬೪ᑞῖዒዶᆂᖮἓ⹾ᓦ ᆂῖዒዶᩗ‫ף‬ᖮἓ⁾ᰂ☮Ԧാ‫ݖ‬೪⺮⁢᎖Զ₶↫₶ኢ▾⁲⁢ᆂῖዒাႢỶชἒὺఊ

➢‫❎ڒ‬Ⴂ⸪ ,BSM'"(V[MBGU

‫❎ڒ‬Ⴂ⸪ ,BSM'"(V[MBGU ⺓⺯೪

া ⫆ዮᯊᏏ᧒ 3PCFSU+FSNBJO5IPNBT

3PCFSU+FSNBJO5IPNBT

⫆ዮᯊᏏ᧒

੪Ὼ₢ἧ‫ړ‬‎₢⊮Ỷᩂ⾲∷Ꮟ᧒⁾Ṫชᆂ⨂Ớাἧ‫ړ‬ᄖ౾ ద⹿‫ٶ‬ச➢ዒ⋦Ỷᩂ‫⁇ٶ‬ᕁ؆੪Ꮟ᧒ԦാỚᄖ౾ᩆ‫⾲ٶ‬ Ỷᩂ∷‫ړ‬ᩆ‫᧒ٶ‬ᆂ₪ᎫᕁṪ∷‫᧖ړ‬೿ᩗ✎⶞Ỷᩂᩆ‫ٶ‬ኢ⹾౾∷ ‫ؙܞ‬Ỷᩂ⺂‫ړ‬₞◂∢‫ٶ‬₞‫⳯↲ݦ‬ዲা⺂‫ٶ∢◂⁾ړ‬ᔻ⺚᪲ᰃ ฉ؆‫ܞ‬஺∷‫⁢ړ‬ᆂᚦ⩖⺂‫ړ‬ᩆ‫ٶ‬ᆂၡᔺࣞỮఊ ੪ᔞ‫᧧ړ‬ᩆ⅂ਮਸ਼᩺።⽞Ỷᯟᩆ⹾ἒ⺂‫⁢ړ‬ᆂ⻋⺮⁢াᚮ ⺯⹾ֲ೪᫪‫⁢╫℻ړ‬ᆂᾞ‫ړ‬₞⛂₫ዯ‫ݖ‬‪⺚⋦⧊؆₮౾‫ږ‬ ₞ชỶֲద೿ԻỶᩂ⽺‫؛‬ዲাᕖ஺ᚮ⧦ᖪዒ؆‫ܞ‬஺֦֖ാ Ớᭂ‫ٶ‬ట⹾ᓦᆂ⫆ዮᯊᏏ᧒⁾∣⁲ₚՂᰆ‫◑⁾ٶ‬ᭂ‫֚᧒ٶ‬ₚ ാỮఊ ‫ܞ‬஺⚂⿪‫⋦ݲ‬K೪⹾᎖₶ᰆ⁾Ꮟ❾஺‫↞ږ‬Ỷֲ⺂ᑞᩗ‫∢ף‬ Ữ⁢᎖ᝪᆃ⺂‫ړ‬ᩆ‫࣮⁾ٶ‬ₚሎ⋦Ꮱ⺮⋦ዲ‫ܞ‬Ԧৎ‫ݖ‬؆Ԫᭂ ‫⁾ٶ‬ぺ℧⁦⿽৆⺂‫ړ‬ỶᩂՂᰆ‫ٶ‬ᩆ‫᧒ٶ‬ช⁾‫ۦ‬ԶₚാỮ؆‫⁾ܞ‬ ᭂ‫ٶ‬ኢ‫ݖת‬ᆂἧ‫⾲ٶړ‬Ԧ⺂‫ړ‬ᩆ‫ٶ‬Ỷᘚఊ℧‫℧ܟ‬₞⨂೪ኢᘚₚ ஺‫ݖת‬ԦാỮఊ
⅂⃋⺂ᔾ೪Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 ⫆ዮᯊᏏ᧒ ᭂ‫⳯ ⾲ٶ੶ݖٶ‬ặ

⅂ਮᄚ᩺።⽞

81#㉔♄䀴᤟#䀸ፕ⥻ጴ Ԧ ∊ᆂᯊ +PIO3PTT Ꮟ᧒

+PIO3PTT

∊ᆂᯊᏏ᧒

ἧ‫ړ‬₞ᩆ‫∊᧒ٶ‬ᆂᯊὦጋ⠪⧦ₚỚ൶Ꮟ᧒Ԧዲ∢ῖ⃋Ỷ₶ዒ ⃇؆؆ᅊᑞₚႦዮ╤Ṫ⺂‫ړ‬ᩆ‫⾳ת⁾ٶ‬ᩞ ఊ‫ܞ‬๲؆ ᅊᑞ╤Ṫ὎ᕗ⽳∦ ₚ⁷╒ ₚᩗ⹾ ‫ݖ⋪ݦ‬ท⺂‫◓ړ‬੪Ꭻዲ াᩞᅦኢ∢ᓦᆂῖዒাႢ⚂☮⁾ᰆ₶ԦാỮఊ‫ܞ‬ช⁦ᆂᯊᏏ ᧒⁾∢⃒ᆂῖዒዶᩗ‫ף‬ᖮἓᰂ₷⹾ἒ੪Ỷ።ΩᾺ⺂ᘛ⁲ ‫آ‬ପԦᘛ⁲ᖮἓ⹾ἦ؆ఊ⁲⺚ዮ⨂ ዮԦ൶ᘛ⁲‫᧒آ‬೪⺯K ᖮἓ⹾ἦఊₚ๲➂‫ڒ‬ኢ╤Ṫ὎ᩂ᧧ኂₚᩞᅦኢᕁ؆⺏ቾ⹾ ἦఊ੪Ԧᘯ◂Ỷᩂῖዒዶ⚂☮⁾ᩗ‫ף‬ₚ₞᫪ാỮఊପ Ԧᘛ⁲ Ὰ⺂ᘛ⁲ₚ◑ᩆᘚἦ؆੪Ỷ஺ዮԦᘛ⁲‫آ‬ዮ⨂ᘛ⁲ ₚ⛂Ԫാ؆੪Ỷᆂዮᩂ ؆ዖ೪K⿪ᩂ ԮႢฺṪᩂᔵỶᗆ᪲ ᩂԦ⛂Ԫാ؆੪Ỷ஺Ἦᬾ᪏‫ٶ‬ⅢᩂႦₚኪ⁢ᆂὪK⺂ᰆảᩗ ‫ ף‬ᚦԦ⛂ԪാỮఊ ₚ֩ₚ ⺂‫ړ⺂ ⁾☮⚂ ړ‬Ớ ᩗ‫ף‬ₚ᎖ ᆂᯊἓᘞ 3PTT 7FSTJPO ₚႢ ؆ᚮዖఊ

ᩗ‫ף‬ᖮἓ‪ῶ

ᆂᯊ⁾ᩗ‫ף‬
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎা ₚᬾ℻ 㶳㧾㻱

ₚᬾ℻ 㶳㧾㻱

੪ῖዒাႢ؆‫ئ‬ₚᬾ℻ₚ₢ᘞ⁢ᆂ֚ਮ Ԧֲാ஺ಖₚ֩ₚῖዒাႢỶ‫ݖ‬೫‫ٶ‬ኢชỚ Ὂֲ⹾஺‫ݖת‬ԦാỮఊ ‫ܞ‬஺₢ᘞ⁾ᩆԧ₶Ὰ‫⁾תٶ‬₞ᑢ₞⓺ఊᔻ ᧒ኢዲাẢᯊԦὦᏏ᧒Ỷֲ᪲ՂാỮ؆ ₚ ᬾ℻⁦੪Ὼ₢ᩞᅦኢᕁṾఊₚ᪲ ᰃ ฉ؆ ₢ᘞ∢⃒ ᩗᩂ‫♃ ⾲؛‬ᑚ₞ ሎᔞᯊ )FOSZ-PPNJT Ꮟ᧒Ԧ‫ܞ‬ኢ╤Ṫὦῖዒዶᩗ‫ף‬ ᖮἓᚦ⧧⹾ἒ੪ԦỶᘛ⁲‫᧒آ‬೪ ⺯K⁾ᖮἓₚাὺ؆ఊ⁲⺚ᘪ ዮԦᘛ⁲◂ ᚦኢ⛂Ԫ⹾ἦఊ ‫ܞ‬஺₢ᘞỶὦ₮஺ᔞ‫⃋ړ‬ᆂ⾲ᩆ‫᧒ٶ‬ટᯊ Ꮟ᧒ ᔞ‫ړ‬Զዒ‫ٶ‬ᩆ‫᧒ٶ‬₞ጊ⦚ᄮₚᏏ᧒ὦ ➂ᬿ⹾ἒ‫ܞ‬ช⫛⹾ἒῖዒাႢỶᩆ‫ٶ‬ኢᰂ ₷⺚ఒႢ؆ᔞ‫⾲ٶړ‬Ỷ⽞᪲⹾ἦఊ

₢ᘞ‫ݖ‬೫‫⋦ٶ‬೪₶ช‫⺂߾⺎آ‬ₚᬾ℻ ῖ❇Ỷᩂ੊ᖮ⌞
⅂⃋⺂ᔾ೪Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 91#⥻ጴへ#ᐱ㛝 Ԧ టᰂ↫‫⾏᧧ٶ‬ ῖዒাႢKႾ↫‫ٶ‬஺ᰆႢᰂదỶᩂ؆ᅊᰂద‫⋦ݲ‬ᚮ‫ٶ‬ὦ↖ᩆᰂద⁾⁆‫ٶ‬Ⴂ⺆ᬾ₮ఊặద↫‫ٶ‬Ꮞ൶ ԦKᩗᰂదỶ஺‫℧ٶړ‬‪❾Ỷ₮Ớ‫ړ‬ᔢชỶֲ℮ద℧ἧ⻋ᅋԦ⋦؆₮Ữఊ‫ܞ‬ᄒা↖ᩆᰂదỶₚኚ ᄒᕖᚮ᭓⁆℻╫⁢ᆂᚮ‫ٶ‬Ԧᬆ⬚⹾؆⁆‫ٶ‬ἓᰂ↖ᩆ↖ᬆ⬚ᆂ‫ܞ‬ἧ⻋ᅋₚ⼪Ωギ∪Ớ‫ܞ‬ዒᯊ೪‫⾲ٶ‬ ⁾ᘛ⁲ₚₚ๫ỶKႾെᑚᅛῖዒᔢ↗⋦ᕖ⹾஺℮ద℧₞↫‫ٶ‬஺ỬỮ౾֩ₚఊ

া ጊ⦚ᄮₚᩆ‫ ᧒ٶ‬%S34.BDMBZ

‫ܞ‬஺Զዒ‫ٶ‬ᩆ‫᧒ٶ‬ᆂₚᬾ℻⁾ᚦ⧧⁢ᆂ⺂‫ړ‬ᩆ‫ٶ‬Ỷ‫ئ‬ᰒԼ؆ ੪Ὼ₢⺂‫ړ‬ᕏᑞ⹾ἒ∢Ԫ↖ᩆỶ፞ᑢ᎖‫ݦ‬Ὃ‫⫛܆‬ ⹾ἒ੪Ὼ₢؆↫⾏⅂ᆂᚦ⩖‫⁾آ⁇ٶ‬ᇲ᧒ừ⫛⹾ἒᩆ ‫⺆ٶ‬ᬾ₮஺‫ݞ‬ἚỮఊ

ጊ⦚ᄮₚᩆ‫᧒ٶ‬

ఊ Ṳᄲᩆ‫) ᧒ٶ‬PSBDF/FXUPO"MMFO

‫ܞ‬஺ᔞᚧ⃋ᆂ‫ٶ‬ᩆ‫ٶ‬ᚦ⁾⻮Ⴃᕁ؆੪Ὼ₢⅂ᑢⴒỶ ೪╏⹾ἒῺ₢Ỷᩂ῞ᆂὦᩂῖዒাႢỶ‫⁢℧؛‬ᆂ₫‫☮⚂⺂ړ‬ ⁾ᩆ‫᧒ٶ‬ԦാỮఊ ‫ܞ‬஺؆↫⾏⅂⁾Ớ⁾Ỷ₪ᎫാỚ‫⽂ط‬ῶᩊዣ⹾ἦఊₚ֩ₚ‫؍‬ ᩞᜲႦᯊᗷῶ⁾Kᰆₚ᎖↖ᩆ↖℻ₚ₞℻⹾஺⚂☮⁾ᩆ‫⾂ٶ‬೿ ᘚ⃋‫ڒ‬ἓₚാỮఊ

Ṳᄲᩆ‫᧒ٶ‬

੪ᩊዣാỚ⺂‫ړ‬ᩆ‫⫆⁾ٶ‬దኢ‫⺂⚻ڒ‬ ‫⽂ط‬ῶ ⅂∷ῶ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ:1#ㄺ㶟᫓᤟#Ⓥと Ԧ ᘛ⁲Kⰲ⁾ᰂ೪ ∊ᆂᯊᏏ᧒஺ᩗ‫ף‬ᖮἓঃ৚؆᫪‫⁢╫℻ړ‬ᆂᾞ‫ړ‬₞⁾₫‫ړ‬ₚ‫ړ⺂ൂ⋦ܮ‬Ỷ⺂‫ړ‬₞ᰆ₶ኢ⫛⹾ἒᘛ ⁲Ⳣ➆‫⾳ת‬ᩞῖ؆ₚᩗ⹾ኢ⺂‫⁢ړ‬ᆂᘚ৮⁢াṻᆃԻ‫▾ܢ‬Ỷᩂ‫ܞ‬ኢᬾ᧧ギἒ‫∢ݚ‬ዯ⋷∢₞Ỷ ֲᕂԧാỚᩗ‫ף‬₢ᚦ஺ᚮỶ⨂ῲ⋦؆া፞⋦஺ṻᆃԻỶ౾⅞ⅲఊ

ṻᆃԻ

ₚ᪲ᰃช⁦ᆂᯊᏏ᧒஺⁆Ꭻ⺂ἮỞ⹾ἦఊ Í⹾া௾ዶḦₚ౾⅞⋪‫ܞ‬Իᑢዮᰂ஺⺂‫᧒ړ‬Ⴒ⁦ᨃᎫᬾኢỡ֩ₚᾺ ᚮỶ⧪ᩗ‫⾲ٶړ⺂⁦ף‬ኢ₶Ⴂ ֲ⺆֖ኪₚെ֩ₚఊÎ

া ᕗ⽳∦‫⾲ٶ∢⁾آ‬ ੪ᕗ⽳∦ₚఊᰂᩗ‫ף‬Ԧ⋦؆‫ړ‬৚ᔾ₫ᰂ೪⺮ఊ‫ܞ‬஺ⰲ⋦Ỷᩗ‫ף‬Զ⚺Ớ‫ړ‬৚ᔾ₫Ỷᩗ‫؛‬ ⹾ἒᔾ੪ዲỶἒᎫ⁾ᰆ₶ኢỡỚ∢₢ዮఊᕗ⽳∦Ṏ⋷ỶᩂἮᕖኢขᅞ⁢া‫⁦ؙܞ‬₢↫⁾K೪᪲ া‫ݖ‬೪᪲Ỷ⋦া⋦Ꮱ⺮ఊ ‫⿪ܞ‬ᕗ⽳∦⁦⁾∢‫☮⾲ٶ‬దK೪᧒ԦാỮ؆੪‫ܞ‬Ԧᭂ‫᧒⁾ܞ්⺂ٶ‬‪‫ܢⰶݦ‬Ꮟ᧒Ԧ‫්ܞ‬ኢ ‫ת‬ᯟ⹾ἦఊ‫ݦ‬Ꮟ᧒஺∢₢Ỷขዒ஺ᖮ⁾ἮᕖὦᬾᾺ₢ᕊ‫ݖ‬೪⾲ኢᰂ₷⹾ἒ‫ܞ‬๲ᚦ⩖K‫⁾⾲ٶړ‬Ꮞ ᖺ℧Ἦᕖ⺯᧒ԦാỮఊ
⅂⃋⺂ᔾ೪Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 ఊ ᩂ᧧ኂ‫آ‬᪺Ⴞ‫⾲ٶ‬

ᩂ᧧ኂ

ᩂ᧧ኂ⁦ᩗ‫ף‬Ԧ⋦؆‫ړ‬৚ᆂชỚὊ஺∷؆ ᅊᑞỶᩂ‫ئ‬ዒชỶֲᚿชᅊᩗ‫ף‬ṻᬾట⺆ ៺⺮⁢া➂▿⁾೪ῦ⁢ᆂ⧮⛂⺚‫ܞ‬৆ᕊ⁢ ᆂ‫ףړ‬ਾỮఊ ‫⁾ܞ‬K೪ኢᕁ⁦Ớ፞௮ὦ೿ᨃ‫↖ף‬Ԧᰆ₶ ԦാỮ؆ዴ⁦᧒ႲชₚἮᬾኢᔥ‫ݖ‬ᰂ₷⹾ ᓦᆂ‫ܞ‬᪲ᑞₚ‫ئ‬ԦỶⳚ⅞‫ܞ‬஺೿ᨃ‫↖ף‬ὦ ⺎߾᧢☲ₚ᧚؆₮஺⾏⺚೪᪺Ⴞᆂ⹢ᰆ⹾ ἦ؆Ợዮാ⋦ṰṪዮᩞద∷ᩞదԦ ‫ݖ‬೫‫ٶ‬Ԧ℻ₚാ஺ᩗ‫آ‬ኢὒᅞఊዮ᧒Ⴒ ช⁦ΩዮఊK೪Ỷাᩂᩂ੪☮Ԧ➞⁾ ⺂‫⁾☮⚂ړ‬Ἦᕖటᩞ ఊ

⺂‫⁾☮⚂ړ‬᪺Ⴞ‫⾲ٶ‬
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ;1#⻦ℚ᤟#Ⓥとへ#⋖ Ԧ Ở౺ῖขᏏ᧒ὦ᧮ᑞṮ‫⾲ٶ‬ ੪Ὼ₢ᔞᚧ⃋ᆂ‫ٶ‬ᩆ‫ٶ‬ᚦỶ⁾⺚⺂‫ړ‬Ỷ◑ᘛ⁲ᩆ‫ٶ‬ ᧒ᆂỞ౺ῖขᏏ᧒Ԧⰲ᫇ാỮఊ‫ܞ‬஺੪Ὼ₢ᚦ⾂ ℮Ṫ➎Ỷₚᬾ℻ₚ₢ᘞỶᩂἓԪ⺂⺂‫ړ‬ዶᩗ‫ף‬ช؆ᔞᚧ Զዒ⾲᪲᪳ṪⳂ⅊ᄒὦ⺎߾₞◂⺓Ỷ᧧ቿ⹾ᓦᆂ᲎⺂‫ړ‬Ỷ◑ ᘛ⁲⁾ᑞₚἚᅞఊ‫ܞ‬஺੪Ὼ₢Ꭻ⁾ᰆ₶ὦἮᕖ ኢขዖ⿪ᕗ⽳∦‫آ‬ᩂ᧧ኂ⃋ᆂᆂᩆ⛂⹾ἒ⺂‫↖⁾☮⚂ړ‬ ⋧‫᧮⾲ٶ‬ᑞṮ‫⾲ٶ‬ኢ╣ዣ⹾ἦఊ

Ở౺ῖขᏏ᧒

⺂‫᧮⁾☮⚂ړ‬ᑞṮ‫⾲ٶ‬

া ԧ‫⁾ⰲٶ‬KႾ ᔞ ᚧ ⃋ ᆂ ⾲

ᩂ῞ ⳯ặ ᩆ◂ Ի‫⃒ ת‬ᅟ ద‫ڒ‬ᔵṮ೿

ᔞ Զ ዒ ⾲

ᩂ῞ ₞◂ ᬾῶ ₚ◂ ῶ∢ ⳯ặ ἖ᗦ ⺚∢

⽞ ∢ ⃋ ᆂ ⾲

‫ף‬ৎᚦ᧖⋦ ⋪∢ ዮ᧖ ⫛ἧ ֖╣

➎ ᅦ ‫⾲ ٶ‬

⾏⺚೪᫇◂

ᔞ ৎ ⃋ ᆂ ⾲

KႢ೪K∢ ‫ ∢ط ᧖ږ‬ᭂ◂ Ꮟⴒ

⠦াఊ⃋ᆂ⾲

⺎‫ף‬೪⺓る ῶ᧖ ⽺ᅟ ᩗ⋪ ῏℻ Ԫ೪

ᔞ Զ ዒ ‫⾲ ٶ‬

Ղᩗ ᩂ῞ ᭂ◂ ◆ῶ ῶ᧖

⅂ Ṯ ᰃ ‫ٶ‬

⳯ৎᭂṮ

ᩗ ‫⾲ ٶ ז‬

ᩂ῞∷ᰒ

‫ڒ‬

ᩂ῞ᝪᆕԧ⋦ᕏ

‫ږ‬

☮‫ݖ‬ᩆ‫᧒ٶ‬ช⁦టᰂ⁾ᖻኆ‫⅂܂‬Ỷ๖Ⴂᔺᆂᘛ⁲K⹾⋦Ꮱ⹾؆ᗷῶₚা⹿‫ٶ‬Ỷᩂ↖ᰒᯊᄣֲἮ ᕖ⁾ᰃ⋷⺯⹾ఊԦ೫ዣൂ‫⾲ٶ‬ኢỢዮ්Ỷᩊዣ⹾ἒᘛ⁲KⰲỶ∢ᅋ⹾ἦ؆ₚ֩ₚՂᰆ‫ٶ‬Ԧ⺂‫⁾ړ‬ ᰆ‫⁇ٶ‬Ỷ⦒ֲ‫ݖ‬ἒ⹾ֲൂῶ₞ₚാ‫ݖ‬೪⺮ఊ
⅂⃋⺂ᔾ೪Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 

ఊ ԧ‫⁾ⰲٶ‬KႾ ᩂ

ద Ղ

‫ڒ‬ ᩗ

⽞ᬾ೮

Զዒ‫ٶ‬

ᔞዒゆ

Զዒ‫ٶ‬

ἧ⽺

Զዒ‫ٶ‬

ἧ⽺ἒ

Զዒ‫ٶ‬

ῶ᧖

ሎṎ

Զዒ‫ٶ‬

⃋ᆂ‫ٶ‬

‫∢ط‬

ᬾ⹢Ṫ

⃋ᆂ‫ٶ‬

Զዒ‫ٶ‬

K∢

‫ݖ‬K

⃋ᆂ‫ٶ‬

ᰆる

⃋ᆂ‫ٶ‬

ᕖ ⃒ ⹿ ట

Զዒ‫ٶ‬

Զዒ‫ٶ‬

‫ף‬

⃋ᆂ‫ٶ‬

⃋ᆂ‫ٶ‬

‫ط‬

Զዒ‫ٶ‬

Ղᩗ ₞◂

ጟ Ṫ ⹿ ‫ٶ‬

Զዒ‫ٶ‬

⃋ᆂ‫ٶ‬

Ꮟⴒ

℻Ꭻ

⃋ᆂ‫ٶ‬

‫ת‬

⃋ᆂ‫ٶ‬

ᚦ᧖

₢ᰆ

⃋ᆂ‫ٶ‬

⃋ᆂ‫ٶ‬

⳯ᚧᩆ◂

ᰆᩗ‫آ‬ᘚᩗ

⃋ᆂ‫ٶ‬

Զዒ‫ٶ‬

⾏⺚೪⃒ᅟ

ᰆᎫ

⃋ᆂ‫ٶ‬

∢Ὰ೪ᰂὦ⋦ᕏỶ؎؆ሎᰆ‫ئݖ⁇ٶ‬ₚᩊዣാỚ‫ܞ‬ዒᯊ೪℻ᰆỶ₫ԧ⺚ዴ⁦₞⃒ኢặᩗ⹾ἦ؆‫ړ‬Ԧ ὦᔢ↗‪⹾ἒ℻❾‫᧖⁇ٶ⅂ף‬ừ᧒⾲ԧᕏ᎚Ỷ₞⃒ኢᕖ⛂ᰂ⡂াႢᕂKỶ⦒ֲ‫⹾⻲؛‬ἦఊ

Ⴂ ‫آ⋧↖⁾⾲ٶ‬ᰆ⹿‫ٶ‬ᩊዣ Ľᩆ‫⾲⁾؛᧒ٶ‬ ੪‫⋦ݲ‬ዲ⺚೪‫⾲⁾؛‬Ԧᩆ‫᧒ٶ‬ชᆂዲ‫ڒ‬ᩗₚാỚᎫ➓ᩆ‫⾲⁾؛᧒ٶ‬Ⴂ⹾ἦఊ

ᩆ‫⾲⁾؛᧒ٶ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎĽ⳯ặᰆ⹿‫ٶ‬ ☮‫⾲ٶړ⺂ݖ‬Ὶἧ⁾Ԧ⃋⦖⯟᧯⁦‫ٶ‬ἓ₶Ửₚ‫⾲ٶ‬ԦῚἧാỮ؆ᰆ⹿‫ٶ‬೪ᩗ‫ٶ⹿ף‬೪Ử஺టᰂỶ ஺⺂‫ړ‬₞‫ٶ‬ἓ₶Ԧ₮ᬾỬỮఊἮᬾኢᔥ஺᧒Ⴒ⁾ᬾԦ৆ᆂ⋃Ԧ⺎Ỷ๖Ⴂ‫⾲ٶ‬ᬾԦ⋃Ԧ⹾஺ಖ ᩆ‫᧒ٶ‬ᾞỶ஺Ṯᬾᕁ⁦‫ٶ‬ἓ₶Ԧ⺂᧒Ⴒ೪ỬỚᩂₚኢ⺚‫ئݖ⺆ז‬ₚ℮ᰊギ⹪Ὰ⹾ἦఊ‫ܞ‬ዒ⹾ἒᔞ‫ړ‬ ᚧ⃋ᆂ‫ٶ‬ᩆ‫ٶ‬ᚦỶᩂ஺੪⳯ặỶ‫ٶ‬ἓ₶ặᩗ‪⺂ᰆ⹿‫ٶ‬ኢᩊዣ⹾ἦఊ ੪ₚᰆ⹿‫ٶ‬ኢ⃋ᆂ⾲Ỷᩂᯟ₞⹾ἒ⳯ặ἖⺏ᰆ⹿‫ٶ‬Ⴂ➓⹾ἦఊ

⳯ặᰆ⹿‫ٶ‬

Ľ⃋ᆂ⾲⺏೿‫⾲⁾؛‬ ੪ᚦ⩖஺‫⾲⁾؛‬Ỷ⺂‫ړ‬₞దⶂ೪╞ᩃ⫆ᆃ⹾؆‫ڒ‬ᩗῶ⁦ᩆ‫᧒ٶ‬Ꭻ ⺂‫ړ‬₞⃋ᆂᎫ ↖᧒Ꭻ⁢ᆂ ↖ᩆἮᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲⺏೿‫⾲⁾؛‬ኢ↖⋧⹾ἒᩆ‫᧒ٶ‬᪲Ṯᆆₚ⾲⃋ₚാỮఊ

⃋ᆂ⾲⺏೿‫⾲⁾؛‬
⅂⃋⺂ᔾ೪Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 <1#ㆳ㌮዗#䅙᪌ Ԧ ઞ⾲↖⋧ ੪ԧ⃋ᆂ⾲ᩆ‫ٶ‬ᘞᚦᆂᚦ⩖⻮ ႣᕁṪὪKギ⺂‫⃋⁾◚₶ړ‬ᆂ ⾲ኢᩊ❾⹾‫ݖ‬ᆂ⹾؆੪‫⾲⁾؛‬ Ỷᩂ ⃋ᆂ⾲ኢ ℻ᰃ⁢ᆂ ↖⋧⹾‫ݖ‬ᆂ ‫⹾℻ז‬ἦఊ੪Ὼ₢⳯ặ∷ ṿ ⃋ద⼪ ‫⾲ٶ‬Ỷᩂ‫⾲⁾؛‬Ԧ᪲⋷ാ Ớ↖ᩆἮᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲೫ઞ⾲ኢ↖⋧ ⹾ἦఊ ೫ઞ⾲Ⴂ⺎⁦K‫⾲ٶړ‬ช♃ጃႢ ⹾ἒὊ⋧⽦ᆂᩆ⹾া⁾ઞ⾲Ⴂ஺ၡ ₚఊ ⅂⾲೫ઞ⾲ԦἚᅞ౾⳯ặ⃋ద⼪‫⾲ٶ‬

⛂ᩃ⾲ῶ ᩆ‫᧒ٶ‬Ꭻ ⺂‫ړ‬₞⃋ᆂᎫ ⺏‫ת‬Ꭻ ᩆ℻ൂ₪ῶ ⾲⃋ዮⳑ ᚦ⾲⃋ᕏ‫╣ݖ‬ ᩂ‫⺂ݖ‬ᩃ⋪ ᚦᩂ‫ݖ‬᫇ዖᩂ ⾲‫ת‬ₚ‫⺎ݞ‬ ೫ઞ⾲ኢ↖⋧⹾؆‫♒੶ݖ‬ἧ

೫ઞ⾲Ỷᩂ⺯⺂Ԧ⃋⦖₢⁦ ᰆ⹿‫↞⾲⅂ٶ‬ừᨃᎫᏏ ᧒ᆂṮᬾ⃋ዣ⺂₢ₚఊ ᩂ‫ ↖ף‬ᕏ‫⺂ ╣ݖ‬ᩃ⋪ ặKᕗ ᫇ዖᩂ ‫ݞ‬ᩆ∢ ₚ‫ⶳݖ‬ₚఊ ᰆ⹿‫↞⾲⅂ٶ‬ừᨃ⁢ᆂᏏ᧒Ṯᬾᕁ⁦₞
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎা దዒ⾲ ೫ઞ⾲Ỷᩂ஺K‫⋦ړ‬ἓₚਮᑚਹ؆֖ዒԦ፦Ớઞ⾲Ỷ₶∢Ꮞₚ‫ݖ‬؊Ⴆ⺂ᰊ℻ԶṮ⹾ἒ‫ ◓⛏ ݖף‬ ⳯ᚧ ⳯ৎ ⺎‫᧧ף ף‬ᔵKႢ೪⋦ᕏỶՂ⁾దዒ⾲ኢ൶Ớઞ⾲⁾‪₪᧒ᑚኢ▾ዒ⹾ἦఊ

ఊ ద⺂Ἦᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲ ⃋ᆂ⾲᧖⹾K‫⋃⁾⾲ٶړ‬Ԧὦ‫ٶ‬ᩞ⁾ ⽻⃋⁢ᆂ₞⹾ἒ♃⾲ኢ↖⋧⹾‫ݖ‬‪⺂ Ꮞ₪ₚ੪Ὼ₢⳯ặἒ₶ᩗ‫⹿ף‬ ῶỶᩂἚᅞఊἒ‫ݖ‬ᩂ⃋ᆂ⾲♃⾲Ԧ ↖⋧ാỮఊ

↖ᩆἮᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲╣ዣ♃⾲ ⳯ặᰆ⹿‫ٶ‬Ỷᩂ

Ⴂ ‫ף‬೿ઞ⾲ ੪Ὼ⅂⾲℻‫ݖ‬ઞ⾲Ỷᩂᚪዣ ‫⹾⁾ז‬؆Ꮟ᧒Ꭻ ⃋ᆂἒᎫ⁢ᆂ ‫ף‬೿ઞ⾲ኢ↖⋧⹾؆ᔻἧ↖Ꮟ᧒ኢ☮ ద⾲⃋⁢ᆂᩆ⛂⹾ἦఊ

‫ף‬೿ઞ⾲╣ዣ‫ ੶ݖ‬

ዮ ೿⺚ઞ⾲ ੪ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬ట⾲஺‫ף‬೿ઞ⾲ Ỷᩂઞ⾲ኢᚪዒ⹾೪ᆃ◓ῶ⹾‫ݖ‬ᆂԦ ‫⹾ז‬؆ⴒ⺓ᰂ╖Ỷ◓ῶ⹾ᓦᆂῺઞ ⾲Ԧ ᕁṪ ♃⾲Ỷ ઞ⾲ ᚪዒኢ ⚺⋪ ⹾ἦఊ ద⺂Ἦᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲⅂⾲♃⾲Ỷᩂ೿ ⺚ઞ⾲⁾ᚪዣ⻮ႣᕁṪ੪Ὼ ₢‫ף‬೿ઞ⾲Ỷᩂ೿⺚ઞ⾲ᆂᚪዣാ Ữఊ ੪Ὼ₢ ₢ặ₢Ԫⴒ⺓⅂₢ ‫⾲ٶ‬Ỷᩂ೿⺚ઞ⾲╣ዣἮᕖኢԦⅲఊ ೿⺚ઞ⾲╣ዣ‫੶ݖ‬
⅂⃋ⴒ⺓Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 

ᱽᰆ ⡍⧎ᨱᅖᮭ 㟻㶊 ᮥ

ਮᑚাᨃ⾂⽾‫ף‬ₚ▿ᔻ⹾ἒ᪲ጃỬₚ ⹾ሎ⹾ሎኢ᧚ṪԦ౾ₚ‫∢ؙ‬ᔢชỶֲ ᘛ⁲⁾‫ᦂݖ‬᪲ᰃ⁦‫ܞ‬ชỶֲ ᧮ᆂῚ᪲ጃ‫آ‬をጃԦ⅞ఊ∢Ữఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ41#⥻ጴへ#㮞⏧㺜䁊 ੪ⴒ⺓‫⾲ٶ‬ԦՂ▿െటᰂ⋦೪Ỷᘚ᎚ ◓⹾ る⺚ ἖₢⁦ᎫᎫാỚ₮⁢াⴒ⺓⁦ ⋦೪Ỷ೪া⧦া⋦Ṱ஺⹾া⁾೿ᩞᆂᰂ؎ ᗣ⋦₷⁦Ớ☲ዮᆂ∢ᔢἒ⽞Ԧ᧚؆ ₮Ữ⁢᎖‫ܞ‬ช⁦؆‫⃇ݖ‬ₚাἢKₚሎỚ ᧚ṪԦ؆₮Ữఊ ‫ܞ‬ᄖԦῚಖᩂᔢᨃ⾂⁦Ԧূ⁢ᆂ؆⫛ᕁ⁢ ᎖ᚮ⽻ᰊ⺂₢᧧⁢ᆂ⺓᧧ᚮṮ⹾؆☮↖⺂ ᨃ⾂⹾؆₮஺‫ܞ‬ชỶֲ⺂৔ᩆᩆ‫⁾᧒ٶ‬ ᘛ⁲⁾‫ᦂݖ‬᪲ᰃ⁦‫⃋ݚ‬Ỷ᰹₞ₚช∢ᔢỶ ֲ‫ڒ‬ῶ⁾ខₚᝪ✎‫ݖ‬ᰂ₷⹾ἦఊ ‪᧒ᰊᆂᔞሎỚᘚ᎚ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬஺ⴒ⺓ ‫آ‬೿؆೿Ⴃ⹾᎖⺎߾ᩗ⃋⺂ᩮₚൂఊ

؆⋦೪

Ղ▿టᰂⴒ⺓ᰂK‫ף‬
⅂⃋ⴒ⺓Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 

51#㺜䁊⺾#♄㡛#ፔ⿟へ#♜ Ԧ ⴒ⺓⅂₢‫⨂⁾⾲ٶ‬೿‫╣آ‬ዣ

ᩊዣ₶Ṯ⁾ὦᩆ‫᧒ٶ‬

ⴒ⺓‫⅂⺓ⴒ ⾲ٶ‬₢‫ ⾲ٶ‬஺ ੪Ὼᘪ Ṯ⁾ὦᩆ‫᧒ٶ‬ὦᩂᩗὊṎԦ⺎߾ₚ؆⃋╤ṪՂ▿K೪⹾ᓦᆂₚ৆ ⴒ⺓‫╣⁾⾲ٶ‬ዣ₢ᆂ⺂ఊ

↖Ⴗዶ⧦؆ᰂ؎K೪⹾஺Ṯ⁾ὦ ῖ ὦ↚ᯎ ↲

ᰂ؎ỶᩂઞᕏK೪⹾஺ᩆ‫᧒ٶ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ


⅂⃋ⴒ⺓Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 া ⴒ⺓‫☮ݖ⁾⾲ٶ‬ ੪ ጟ⁾ὦ ᩆ‫᧒ٶ‬Ԧ ⴒ⺓⋦ᕏ చటᩆ‫ٶ‬ ᧒ᆂύႾ⹾᎚ᩂⴒ⺓‫☮ݖ⁾⾲ٶ‬ኢఊⅲ؆ ੪ₚ‫ݞ ⶳݖ‬ᩆ∢Ꮟ᧒Ԧ⅂∢೪K೪ἒ ⺯ໆা᎚ᩂₚ‫⺓ⴒؙ‬Ỷ፞ᑢᄒK೪ᚦる ⾲ኢ₞೪⹾ᓦᆂ‫ݖ⁾⾲ٶ‬ᔾₚṮ℻ാ‫ݖ‬ᰂ ₷⹾ἦఊ

ₚ‫ ↲ ⶳݖ‬Ꮟ᧒ὦ‫ݞ‬ᩆ∢ ῖ Ꮟ᧒
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᩂᩗὊK₪K೪᧒ᚦ₪ ੪‫ٶ‬₞ช⁾἖ᘚ‫ܮ‬ῶ⁢ᆂⴒ⺓∷ṿ೿Ỷ ☮Ԧ➞ጊᬾ⹾ἒἮᕖట⁢ᆂ᧒῏⹾᎖ᩂᩗ ὊK೪᧒ԦK₪‫ٶ‬ἓ₶ᆂᰂᑚ⹾ֲാỮఊ

੪K₪‫ٶ‬ἓ₶ᩂᩗὊK೪᧒ ੪☮Ԧ➞‫ڒ‬₫Ἦᕖట⽻⃋ ‫ݦ‬ᭂ੦ ‫ܮ‬ᩃᖺK೪᧒◓᝿ᰂᑚ ੪᧒ዣἧる⹿‫ٶ‬ᩊዣ ᩊዣ₶ৎᑞὊ ‫℻⃋ٶ‬₢╒ ੪Ὼ➆ⴒ‫⾲ٶ‬Ղ▿ ⾏‫ף‬ᩆ↖᧒ⰲ᫇ ᩂᩗὊK₪K೪᧒

‫ݦ‬ᭂ੦K೪᧒ 

‫ܮ‬ᩃᖺK೪᧒ 

⚂☮⁾‫⾲ٶ‬ట☮Ԧ➞ ⚺℻೪
⅂⃋ⴒ⺓Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 Ʊ⫭᭥⊹⇵ᱶ

Ղ▿టᰂ‫⾲ٶ‬Ԧ‪❾⺮౾∷ṿ೿‫∣آ‬೪ ⼪∣೪ ᰂ⃋ ᧒ₚ⁾➆ᩗ◂ ⼪∣೪ఊዒ ⁾ὁᏎᯛ

੪ద➆ᩗ◂Ꮞᯛ

ᇪᮡᄞ࠭ᩩ႑‫ݚ‬༉᜖

‫⾲ٶ‬టᰆ⚻⿪∣೪ఊዒ ੪ద⿪ᔾ

⼪∣೪ఊዒ஺ὪKᘛՂാỮఊ

∣೪ఊዒ⼪⃒Ꮞᯛ

ఊ ᧒ዣἧる⹿‫ٶ‬ᩊዣ

ᩊዣ₶ৎᑞὊἧᬾ 

᧒ዣἧる⹿‫ٶ‬ᬾừ‫ףط‬

⺂₢⺏ᕏ‫آ‬౺ᚮỚዴ⁦₢ᘞ₞ชₚⴒ⺓Ỷₚ∢⹾ֲാỚటᰂ⺂₞⁦⽞Ỷ ἒᎫₚỮ؆ ₢ᘞ₞ ᬾԦἒ⽞ỶἒᎫỶₚኚᄦఊ‫ܞ‬ช⁦₶੦ช‫⁇ٶ‬‪⹾ἒᰒ᧧᪲⹿‫∷⼪ ٶ‬ṿ☮ท⹿‫ ٶ‬ኢᩊዣ ⹾ἦ⁢া⋪₷₮ỚẢ⺆ῖዒ∢ᔢชỶֲ஺ᕖῦ⁾⩖ԦỬỮఊ ᘛ⁲⁾‫ᦂݖ‬᪲ᰃℷ⹾؆።Ωମ၎ֲൂῖዒ‫ٶ‬ῖช⁦ᑚ⋦⺂ῖዒᕗᩗ‫ގ‬ῖ◶Ảാ‫׆‬ఊ஺᧒ ᎫԶ⁢ᆂ☮Ԧ‫⾲ٶ‬৚Ỷ᧒ዣἧる⹿‫⼪ ٶ‬ἧる☮ท⹿‫ ٶ‬ኢᩊዣ⹾ἦఊ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎႢ ➆ⴒ‫⾲ٶ‬Ղ▿ ੪ ➆ⴒ⋦ἓỶ ‫⾲ٶ‬ኢ Ղ▿⹾؆ ↖᧒ ⾏ ‫ף‬ᩆⰲ᫇⹾ἒᘛ⁲⁾‫ᦂݖ‬᪲ᰃ∢ᔢชỶ ֲK⹾ᓦᆂ∢ᔢช⁦ₚᆂ₞⺚⦖᪲ጃԼ ֲാỮఊ

➆ⴒ‫⾲ٶ‬

61#ጴ䆎#ᐱ㛝⃢#᥹㌱#㌭᩶ザ᮸ Ԧ ‫ݦ‬ᗷ⽞↖᧒◓᝿‫آ‬Ἦᕖటᰆ⚻ ⴒ⺓‫⾲ٶ‬ԦՂ▿ₚാ؆ἒ੪ₚ⋦া᎚ᩂ‫⾲ٶ‬஺ዴₚᚦる ⹾ἦఊ੪‫ݦ‬ᗷ⽞↖᧒ኢ◓᝿ᰂᑚ⹾೪ᆃ⹾ἦ؆ ῶ⁾ ֖‫ܮ‬἖ᘚ⹾ἒὦԦ⳯⁾Ἦᕖటᰆ⚻⹾ἦఊ ੪‫ݦ‬ᗷ⽞↖᧒◓᝿ᰂᑚ ⳯Ἦᕖటᰆ⚻ K೪⾲↖⋧ ᕗ⋪⽞ ⁊ᗷ⼧K೪₞◓᝿ᰂᑚ ੪Ὼ₢⚂‫ף‬ᩗ ᫇ᑞᬾ⃋ᆂ⃋ዣ ట⾲↖⋧ట⾲⃋ጟ⁾ὦᏏ᧒ ੪Ὼ₢᧢₢ዲᩞῚ೿∢೪ ੪Ὼ₢K೪⾲↖⋧ ⾲⃋‫ݦ‬ᘛ⛂ ‫ݦ‬ᗷ⽞↖᧒

ᕗ⋪⽞K೪₞

⁊ᗷ⼧K೪₞

া ⚂‫ף‬ᩗ᫇ᑞᬾ⃋ᆂ⃋ዣ ੪ᘞઞ⾲⁾⻮Ⴃᕁ؆⚂‫ף‬ᩗ ᫇ ᑞᬾặṎኢ⃋ᆂᆂᩆ⛂⹾ἦఊ ‫⺚ܞ‬Ԧઞ⾲Ỷᩂᰂ✎ኢঃ৚؆੪ Ὼ₢ὊKᰂỶᘞ‫⾲ٶ‬ἮᕖటỶᩂ ᘞ⋦ᕏᩆ‫᧒ٶ‬ጟ⁾ὦᏏ᧒Ԧ⚂‫ף‬ᩗ ᫇ ᑞᬾặṎኢ⃋ᆂᆂ⃋ዣ⹾ἦఊ ⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ⃋ዣ 

᫇ᑞᬾ⃋ᆂ⃋ዣ 
⅂⃋ⴒ⺓Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 71#ㆳ㌮ጴ䆎ᾠ#⟼ℚ#ᜄ℞#㺜䁊ጴ䆎 Ԧ ట⾲⁾↖⋧ ⚂‫ף‬ᩗ ᫇ᑞᬾặṎԦ⃋ᆂᆂ⃋ዣ⺎⁢ᆂ᲎ⴒ⺓‫⾲ٶ‬஺ ట⾲Ԧᕂ↗⹾ἒ↖⋧‫⾲ٶ‬ᆂᩂ᎚ᏎኢԼ⚺؆◑ట⾲Ỷ ᩂᩂ‫ݖ‬Ỷ⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂԦ⹢ᩆാỮఊ ĵట⾲⃋ጟ⁾ὦ ĵట⾲ῶ⚂‫ף‬ᩗ ᫇ᑞᬾ ĵᩂ‫ף⚂ݖ‬ᩗ

☮దట⾲⃋ጟ⁾ὦᏏ᧒

⚂☮⁾‫ٶ‬₞Ꭻᚦ

☮‫ݖ‬ట⾲ᆃ‫آ‬ᩂ‫ף⚂ݖ‬ᩗ⃋ᆂ௾⁾⹪◚
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ81#ㅓ#4ᦙ#ᦉエ#ᑁ⒠䄱#∶⣷#㟚エ዗#⣷⻟ ੪Ὼ₢ὊKᰂᘞ‫⾲⅂⾲ٶ‬ట⾲ԦՂ⾲ാỚ↖᧒ ‫ݦ‬ᗷ⽞ṎԦ⳯ặᰆ⹿‫⾲⅂ٶ‬ᆂ↞ừ⹾ֲാỮ⁲Ṳዒ؆Ꮟ ᧒Ṯᬾ⿪ᘞ‫⾲ٶ‬K₪Ꮟ᧒ᆂ◓᝿⹾‫ݖ‬ᆂԦ‫⹾ז‬ἦఊ ੪Ὼ‫ף‬ᚧઞ⾲Ỷᩂ‫ݦ‬ᗷ⽞↖᧒ኢᏏ᧒ᆂ⃋ዣ⹾؆ᘞ‫ٶ‬ ⾲⅂దచ₪Ꮟ᧒ᆂᰂᑚ⹾ֲാỮఊᏏ᧒௾⁦֚⚻ᝪ ῶ ⁢ᆂṪ἖ⰶ⅂⳯Ἦᕖటᰆ⚻⹾ἦఊ

⅂దచ₪‫ݦ‬ᗷ⽞Ꮟ᧒ 

੪Ὼ₢‫ݦ‬ᗷ⽞Ꮟ᧒‪₪ ੪Ṫ἖ⰶ⅂⳯Ἦᕖటᰆ⚻ ੪‫ݖ‬೫◓੪⾲↖⋧ ⾲⃋↖῏᧧ ੪Ὼ₢₪⋧ᰃ ℻ᬾ῏ ‫⃋⋪᧧ݦ‬ᆂ⃋ዣ ੪Ὼ₢ₚᩃႣ↖᧒◓᝿ᰂᑚ

ₚᩃႣ↖᧒

℻ᬾ῏⃋ᆂ⃋ዣ 

‫⃋⋪᧧ݦ‬ᆂ⃋ዣ 

91#ㅓ#5ᦙ#ᦉエ#ᑁ⻴⼟#∶⣷#㟚エ዗#⣷⻟ ੪Ὼ‫ף‬ᚧઞ⾲‫ݦ‬ἧὋᏏ᧒ኢ◓᝿⹾ἒ‫ܞ‬ఒ₢‪₪ᰃ ֖⺯⹾؆ᘞ‫⅂⾲ٶ‬దచ₪Ꮟ᧒ᆂᰂᑚ⹾ֲ⹾ἦఊ Ꮟ᧒௾⁦‫∷⁾ٶ⹿⾲ٶ‬Ὰᩗ₞ᰃ⹾؆∢₢⹿‫ٶ‬Ỷ‫ئ‬ᰒԼ ؆Ἒᰒఊ⺮ఊ੪Ὼ◓੪ช⁾ἧ℧ᬾặ‫◓آ‬੪ᰆṿ Ὶ೿KՂ⹾‫ݖ‬‪⺂‫⹪⁾ئݖ‬Ὰᩗஶঢ؆◓੪᎚ዒ⾲ኢ ↖⋧⹾ἦఊ

⅂దచ₪‫ݦ‬ἧὋᏏ᧒ 

੪Ὼ₢‫ݦ‬ἧὋᏏ᧒‪₪ Ὼ₢⋷᧒Ṯᬾᔻᗷ⿮ ‫ڒ‬ᩗ⨂ ੪Ὼ₢⋷᧒Ṯᬾ℻⁷᧢ ੪Ὼ₢⃋ᆂ⃋ዣ℻⁷᧢ Ὼ₢⋷᧒Ṯᬾ‫⁆ݦ‬ῶ ‫⁾ڲ‬ᘯ
⅂⃋ⴒ⺓Ỷᘛ⁲ 㟻㶊 

ⴒ⺓‫⋧⾲ٶ‬ῶ₢೿ 

XY _

^ X

XZ

Y

Z

X[

X\

`

XW

XX

[

\

]

℻⁷᧢⃋ᆂ⃋ዣ 

⚂ᩃ⼪⋷᧒ ₚᭂを⋷᧒ ‫⁾ڲ‬ᘯ⋷᧒ᚦ₞

ᩂ‫᧒ڲ‬ ₪‫ף‬ₚ⋷᧒ ℻⁷᧢⋷᧒ᚦ₞

‫⁆ݦ‬ῶ⋷᧒ ‫╣ݦ‬ᭂ⋷᧒ ‫⁾ڲ‬ᘯ⋷᧒ ‫ݦ‬ἧὋᏏ᧒ ‫ݦ‬ῶ∢⋷᧒ ⾏⨂₞⋷᧒ ⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ ℻⁷᧢⋷᧒ ‫⃋⋪᧧ݦ‬ᆂ ℻ᬾ῏⃋ᆂ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᱽᰆ ၝ᳒ŝ⧉̹


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

41#⎳ㆴだ#゠ᑯ⾻᤟#ጴ䆎 Ԧ ÁῚ೿‫⾲ٶړ⺂آ‬ ῖዒ⺂‫⾲ٶړ‬Ԧἓ᧒℧ᔢ↗֖᧒Ỷ೿╞⹾؆∢೪⺂‫ݖ‬ᔞ੪Á೫ዣዲᩞῚ೿⁦ῖዒᔢ↗᧒Ỷ╒἖ギ ខ৆֖᧒ἦ⁢᎖ῖዒ‫᧒⾲ٶ‬Ỷᩂ೪╞⁢ᆂܳ⋦ኢԼֲ⹾஺దᏏₚఊ೫ዣᩆỞᑞỶᩂᎫ⺂₞⁾ᔢ↗ దⶂԦῚಖᎫₚ‫ݖ‬೫‫ٶ‬₞ₚỮ؆֖᧒‫⺚⹢්ܞآ℻آ‬ኢԦ⃋⦒ֲ₫⁦‫ؙ‬೪‫ݖ‬೫‫⾲ٶ‬ἦఊ

ᯊ⡺⹪ขᔻ᧒

⅂Ṻዒ‫⽺⳯⁾⾲ٶ‬ᯊᄒῚᏎᯛ

₢ᘞዲ⺯⁾‫❾ܟ‬₞⅂Ṻዒ‫֚᧒᧚⹿⾲ٶ‬ᯊ⡺⹪ขᔻ᧒Ԧ‫⋪᧒⃋⼪ܞ‬ỶచṪᩞ‫ת‬ԧ⋦ᆂᘚ৚Ớ ᩞ‫℧ת‬ἒᆆ₢⁢⧚⁢ᆂ᲎₢⅂⁾ዲ⺯ዲ◂⹾Ỷขᄒাֲ೪⹾ἦఊ

া ÁῚ೿‫آ‬ῖዒ‫⾲ٶ‬ ῖዒ؆⃋⁾ÁῚ೿⁦‫ף‬ᚧỶᩂద‫ڒ‬ఊ⁲⁢ᆂឆኞῺ₢ ₢ặ₢ԪỶ֞◶₢Ớ৒ఊₚ؆⃋ ÁῚ೿⁦ῖዒ‫ٶ⾲ٶ‬ῖὦῖዒ‫⾲ٶ‬Ỷ᪳⺂ἧる⹿‫᧒ٶٶ‬ชỶ⁾⺚∢೪ാỮఊ஺᧒ᰊ⁦ⴒ⺓᧒Ỷ ἧῶギខ৆దᏏₚఊ ∢೿₶᫇ᑞᬾ⃋ᆂኢᝪᆕ⺚ᩂ⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ ₚ‫⃋ ⚾ݖ‬Ὶ⽾ ₚᘯ⹿⋷᧒೪◚ⴒാỚՂῺỶᩂՂῺ‫ݲ‬ ⋦ԧԧᰊ⼻ᕁṾఊ

᫇ᑞᬾ⃋ᆂ

⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ

⃋Ὶ⽾⋷᧒

ₚᘯ⹿⋷᧒

⃋᧒ዲᩞ☲Ỷᩞῲ⋪⁾֖‫੶ݖ‬ᝪ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎఊ ‫ݖ‬೫◓੪⾲ᕂ↗ ‫ݖ‬ᔞÁῚ೿ₚ⿪⺂‫⾲᧒ړ‬Ỷা⧦ ূ⯟⋻∷⁾⹾াԦK‫ړ‬ᕏᕏ؇؇ Ỷᩂ ◓੪Ὶ೿ₚ ᚮԿₚ ₢Ớূ ₢ ₚఊ੪దᚦ⩖ᰂ₷⺂◓੪Ὶ ೿⁦ ↫‫ ⁾⫛תٶ‬ఎ◚ช ⴒ⺎⺚ ᩂ ద◚ᆂ ᔢ↗ Ղჯ℧ ‫ת‬Ꮳ℧ ‫ٶ‬ ⁇℧ ᩗ‫ ף‬ၪ؆ ₮ఊ ῖዒ ‫⾲ٶ‬ Ỷᩂ೪ ੪ ‫ݖ‬೫ ◓੪⾲Ԧ ᕂ↗ ാỚ ₚ⋦ᕏ ᑞ⽺ᕂK‫ آ‬ᔢ↗ ‫ת‬Ꮳ ỶẄ⃋ᩖఊ

ᔞ‫ړ‬:.$"ኢᘞໆ⺂‫ݖړ‬೫◓੪⾲Ԧ╣ዣ⺂‫ݖ‬೫◓੪᎚ᅊ⾲ ↲❇ⶳ‫❾ܮ‬ᰂ஺ᚪₚ∢⹿ᩂ⋷᧒ ්ỶᚪₚₚᎫᩃ⃋ᆂ

51#゠ㅓへ#ℼ䁪 Ԧ ᰆ᧒╞ᕖ⁾ᬾূ ₢ᘞ⁾ⱎKₚԦ‫ݲ‬ῲ⋦₶K⃧‫ړ‬᎚⁾ᔾK ‪⹾ἒ℻ᰆ℧₢◚Զ⁾‫ڒ‬ᰒℶᰆ᧒╞ᕖỶ ᩂ╤⁢ᅊ⺮ఊῖ᧧Ỷ℮⹾⋦Ṱ஺‫ݖ‬೫‫ٶ‬₞ ชỶֲ፞ዒᬿἒᰆ᧒Ỷ℮⹾‫ݖ‬ኢԻᾺ⺂֩⁦ టᰂ₢⅂Ỷ⼷↖℧ₚ⋦Ṱ⁦‫ݖ‬೫‫ٶ‬₞ชᆂ⹾ ἒ‫ܮ‬₢⅂Ỷద⺂Ω⺓⁾⋦ኢⴒ‫⹾ֲ⹾ݖ‬ᅊ ⹾ἦ౾֩ₚఊₚᄭֲ₢⅂Ԧ⯟ギ‫⾲ٶ‬Ỷᰆ ᧒╞ᕖኢԻᾺ⺂ₚ⁆஺ₚኢ⫛⹾ἒ‫ݖ‬೫‫ٶ‬ኢ ᗦ⋮ᰂ⧊؆⫛⅂⹾ἒ₢ᘞ℧‫ݖ‬೫‫ٶ‬ኢዲชỚ ‫ܞ‬ช⁾➎მK⃧ᬾ⺯Ỷₚ῏⹾؆₶⹾஺℻╫ ✎⺮‫ݖ‬๲ᑞₚఊ ₢⅂➎მ⁾᧧⋻₞ⴒ⺓ᰆ᧒

₢⅂‫⿮᧒ږ‬ᅎᕁ஺ῖዒ⹿ᨃช

ᰆ᧒╞ᕖ⹾஺⺂‫⹿ړ‬ᨃช


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

61#ᰤ#ᚠᑏ㌭#ᛤ⸡ᆺ᤟#㌃゜ Ԧ K೪⾲↖⋧ ੪↖᧒‫ݦ‬ᗷ⽞ኢ◓᝿⹾ἒᰂᑚ∷K೪ ᧒ừᏏ℧⁢ᆂK೪⾲ኢ↖⋧⹾؆᧒ừ₶‫ܮ‬ ⚻℧⹾ἒ⁆‫ܯ‬K೪₞ᕗ⋪⽞ ⁊ᗷ⼧◓ ᝿⹾ἒ K೪⾲ኢ Ὶἧ⹾ἦఊ؆ ‫ݖ‬ᆃ⹾؆ ₮ ఊ

⅂₢‫⾲ٶ‬ৎ੦K೪₞ ⼪K೪⾲ ⾲ᆃ

া ‫⋧↖⾲╖ڲ‬ Í੪Ὼ₢ⴒ⺓Ả᪲‫⾲ٶ‬K೪ᰊỶᩂ⾏ ᘯをṎԦ‫ݖ‬೪⹾ᓦᆂ⾲⃋‫ݦ‬ᘛ⛂ṎԦՂ⾲ኢ ᩆỞ⹾ఊÎႢ؆‫ݖ‬ᆃ⹾؆₮ఊ ‫⾲╖ڲ‬஺℻‫⁢℧ݖ‬ᆂᏎἒ።Ω‫⋧╖ڲ‬ᚪԶ ట⹾‫ݖ‬‪⺂‫⁇ٶ‬ᕁ؆ԧ₶ጇ⁦‫ڒ‬ἓ⁾Ԧ ℻ᰒᕏ⹾ἒ‫ٶ‬₞ช⁾ᰆṿᨃ⾂᧧⨂ኢ᧚⹢ ؆ఊ⁲‫⾲╖ڲ‬Ỷᘚ؆⹾೪ᆃ⹾ἦఊ

ⴒ⺓Ả᪲‫⅂ ٶ‬₢‫⾲ٶ‬ὁₚኪ ‫⾲╖ڲ‬ᆃ ੪Ὼᚦ⩖

ఊ ⋦‫⾲ٶ‬ᚪዣ‫آ‬Ղ▿ Ľ῏る‫ ⾲ٶ‬ৎᚦ‫ ⾲ٶ‬ టᰂỶ஺‫⁾Ⳟ⫛ٶ‬Ԧᚦ↗⹾ἒῶ֖ዒỶ₮஺ ‫ٶ‬₞ช⁾Ⳟ⁾ኢ‪⺚῏る⋦ἓỶᩂ⛂ᩃ⹾஺ ‫ٶ‬₞ชₚᎫ⹾ἒ‫⾲ٶ‬ኢᚪዣՂ▿⹾ἦఊ ‫ݦ‬ద₞ ‫ݦ‬ᬾ◆ ₚ℻⹿ ∢⁊‫ ף‬ᔻ⁊Ὃ ℻‫ۦ‬Ⴆ ‫ݦ‬ ⃆ᭂ ቾᩗᅦ ⚂ᘛᬾ ⻮೪‫ ئ‬ᕏ℻ᭂ ⁊Ꭻ↖ ‫ݦ‬ ᚪ⚾ ‫ݦ ⺂⁊ݦ‬ᭂৎ ᕗῚ◆ ‫ݦ‬ᑚ⽳ ₚᘯ⚾ ‫ݦ‬ᩆ ⋦ ‫ݦ‬ᭂ↖ ‫ݦ‬ᩃᭂท῏る‫⾲ٶ‬ᆂₚᎫ⹾ἦఊ ⴒ⺓‫⅂⺓ⴒ ⾲ٶ‬₢‫ ⾲ٶ‬ኢ∷ᰒ⁢ᆂৎ⏣Ỷ₮ Ớ⿪Ỷৎᚦ‫⾲ٶ‬ᆂᎫ➓ᔺऎఊ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎĽᚧᚦ‫⾲ٶ‬ ᕂ᧖‫ٶ⾲ٶ‬₞ช⁾ᕂ᧧⁢ᆂᘞ‫⾲ٶ‬ᕂ᧖‫⾲ٶ‬ ⛂ᰆ‫ٶ‬₞ช‫⾲ٶآ‬Ղ▿ઢ⁾⹾ἦ஺ಖటᰂ ᘞ‫⾲ٶ‬Ԧ‫⾲ٶ‬ᚪዣՂ▿∦ᝪ⹾؆₮๲ Ⴂᘞ‫⾲ٶ‬Ԧ∢೪⹾؆ᕂ᧖‫ٶ⾲ٶ‬₞ₚ⼷ᅋ⹾ ἒ₢ᘞ₞ዮሎ᧖Ṏ╣؆ኢᚮ⹾ᕁṪᘞ‫⾲ٶ‬ ‫ݦ‬ἧ᧧⃋ᆂԦἮᕖట⁢ᆂՂ⚻⹾؆ᘞ‫⾲ٶ‬ ᚧ⏣Ỷ‪❾⹾ᓦᆂᚧᚦ‫⾲ٶ‬ႢᎫ➓⹾ἦఊᕂ ᧖‫⾲ٶ‬Ỷᩂᰂᑚ⹾౾‫طݦ‬ᬾᏏ᧒ኢ◓᝿⹾؆ ᕂ᧖‫ٶ⾲ٶ‬₞ₚ❾؊ ₚᩗ؊ ₚᩆ೪ṎԦ⺎߾ ⺮⁢᎖ᘞ‫⾲ٶ‬஺‫⁾ݦ‬౻ ↖⹪∢ ‫ݦ‬ᑞద ↖ ℶᭂ ᔻἧᬿ ᔻᬾを ᔻዶᭂ ‫ڒ‬ᭂを ặ⚾ᕂṎ ทᚧᚦ‫⾲ٶ‬ᆂₚᎫ⹾ἦఊ

Ľ೿ᚦ‫ ⾲ٶ‬᫇೪‫ ⾲ٶ‬ ੪ῺỶⴒ⺓‫⾲ٶ‬ৎK೪⾲Ỷᩂ᫇೪⋦ ἓՂ▿⹾‫ݖ‬ᆂ⹾؆ᘞ‫⾲ٶ‬೿⏣Ỷ‪❾⹾ ᓦᆂ೿ᚦ‫⾲ٶ‬ႢᎫ➓⹾ἒ੪Ὼట⾲Ỷ ᩂ⻮ႣᕁṪ⅂⾲‫ף‬೿ઞ⾲Ỷᩂ⻮Ⴃᕁ؆ ೿ᚦ‫⾲ٶ‬ኢᚪዣՂ▿⹾ἦ஺ಖ‫╣ݦ‬ᭂ ὊᎫἚ ‫ڲ‬ᭂₚ ‫ݦ‬ἧ‫ۦݦ ئ‬を ⚂⿎ᭂทₚ೿ᚦ‫⾲ٶ‬ ᆂₚᎫ⹾ἦఊ

Ľదᅎ‫⾲ٶ‬

੪☮దᅎ೿Ỷ‫ݖ‬೪ᰊἒ⳯ᰆ⚻⹾ἒ దᅎἮᕖ▾᪲ᆂῚἧ⹾ఊῺઞ⾲Ỷᩂదᅎ ‫⾲ٶ‬ᆂᚪዣ‫⹾⁾ז‬ᓦᆂ‫ݦ‬ዶ⛂ ₚ⃋ద ⾏῏ ∢ ₚ‫ۦ‬೿ ⾏ᘛᭂ ₚᩗᚪ ₚᘯ⹪ทₚదᅎ ‫⾲ٶ‬ᆂₚᎫ⹾ἦఊ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

Ľ➆ⴒ‫⾲ٶ‬

ῖዒ‫⾲ٶ‬ỶᩂᚪዣₚṪ௲Ղ▿‫⾲ٶ‬ᆂ᲎ ੪る⺚➆ⴒỶ☮Ԧ᧢Ԫጊ₫⹾ἒἮ ᕖట⁢ᆂ᧒῏⺮⁢᎖੪Ὼ➆ⴒ‫⾲ٶ‬ᆂ Ղ▿ᩊዣാỮఊ

Ľ⃋೿‫ ⾲ٶ‬᫇೿‫ ⾲ٶ‬

੪ἒK೪⾲Ỷᩂ⃋೿ ⼪᫇೿ ⋦ἓỶK ೪⹾ἒ☮Ԧ➞ጊ₫ ‫ݖ‬೪᪲ᆂῚἧ⹾ఊԦ ⅂⾲‫ף‬೿ઞ⾲Ỷᩂ⃋೿‫⾲ٶ‬ᆂ◓ῶԦ‫ז‬ാ Ớ⃋೿‫⾲ٶ‬ԦՂ▿ᩊዣാỮఊ

Ľ∣◂‫⾲ٶ‬

੪Ὼᚦ⩖ᘞ‫⾲ٶ‬ᔻ⹪∢ ₚᩃ⋪ ᔻ᧧ ᭂ ⹾൶ᭂṎԦ∣◂⋦ἓỶՂ▿ K೪⹾‫ݖ‬ᆂ ⹾؆ᘞ‫⁊⾲ٶ‬ᗷᰃᏏ᧒ὦᭂ⾲K೪⹾ἒ∣ ◂‫⾲ٶ‬ԦՂ▿ാ؆K೪₞℻₞ᰃṎኢⰲ‫ג‬ ᰂᑚ⹾ֲ⹾ἦఊ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎĽῖԧ‫⾲ٶ‬

੪ⴒ⺓‫⾲ٶ‬ԦՂ▿⺂ῖԧ‫ݖ‬೪᪲ኢ ੪Ὼ℻‫ݖ‬ઞ⾲Ỷᩂῖԧ‫⾲ٶ‬ᆂᩊዣ₞Ԧ⹾ ἒῖԧ‫⾲ٶ‬ԦᩊዣാỮఊ

Ľ₞ᝪ‫⾲ٶ‬

੪Ὼ‫תݖ‬᎚₞ᝪ೿ỶՂ▿‫⾲ٶ‬ኢᩞῖ ‫ݖ‬‪⹾ἒᘞ‫ݦ⾲ٶ‬ἧ᧧⃋ᆂኢⰲ᫇⹾ἒద ⋦⳯‫ڒ‬₫⹾؆‫ٶ‬₞⁾╣؆Ỷᩂ◑Ἦᕖ ኢขዒ؆᧒⨃Ԫᩞῲ᧒⨃ỶᩂἮᕖኢ ขᅞ஺ಖ੪Ὼ⚾‫ת‬ઞ⾲Ỷᩂ₞ᝪ‫⾲ٶ‬ ᩊዣₚ‫⁾ז‬ാᓦᆂ₞ᝪ‫⾲ٶ‬ԦՂ▿ാỮఊ

Ľ‫⾲ٶתڒ‬

੪Ὼⴒ⺓⅂₢‫∢⾲ٶ‬੪‫⁢੶ݖ‬ᆂ‫ڒ‬ ‫⋦ת‬ᕏỶ‫⾲ٶתڒ‬ኢՂ▿⹾‫ݖ‬ᆂ⹾؆੪ Ὼ₢ₚ₪῏⋷᧒ధỶᩂἮᕖᏎ₪Լ ؆੪Ὼ₢‫⾲ٶ‬ᚦ⋦ኢጊ₫⹾؆Ղ▿ Ἦᕖኢขዢ⁢ᆂ‫⾲ٶתڒ‬ԦՂ▿ാỮ⁢᎖‫ܞ‬ ⺚ῺỶద⋦⳯Ỷ֚ᑢ⳯⁾‫⾲ٶ‬ట ᘯ⻲⹾ἦఊ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

Ľ⽾⽞‫⾲ٶ‬

੪Ὼ⽾⽞⋦ἓỶ‫⾲ٶ‬ኢՂ▿⹾‫ݖ‬ᆂ⹾ ؆⽾⽞Ṫⰲ⯞೿⽞Ỷᩂ⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒ᾞ ᎫₚՂ▿Ἦᕖኢขዢ⁢ᆂ⽾⽞‫⾲ٶ‬ԦՂ▿ ാ؆ₚฒ⺚Ἦᕖటᚦ⋦⳯ጊ₫⹾ἦఊ

Ľặ⹿‫⾲ٶ‬

੪ᘞ‫∢⾲ٶ‬੪‫⁢੶ݖ‬ᆂặ⹿⋦ἓỶ ặ⹿‫⾲ٶ‬ኢՂ▿⹾ἦఊ

Ľ⶞ኞዮ‫⾲ٶ‬

੪Ὼⴒ⺓Ỷ⶞ኞዮ‫⾲ٶ‬ኢՂ▿⹾ἒ ᘞ‫⛂⾲ٶ‬ᰆₚ᧧⁦Ꮟ᧒ኢᰂᑚ⹾ֲ⹾ἦఊ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᘞ‫ⰲ⾲ٶ‬᫇K೪₞ₚՂ▿⺂‫⾲ٶ‬ Ľద೿ᕖ‫⾲ٶ‬

੪ᘞ‫⾲ٶ‬Ỷᩂⰲ‫ݦ⺂ג‬ἧ᧧⃋ᆂԦᕂ ᧖‫⾲ٶ‬Ỷᰂᑚ⹾᎚ᩂ੪Ὼ೿⺚᎚ద೿ ᕖ‫⾲ٶ‬ኢՂ▿⹾ἦఊ

Ľ౻ᩗ‫⾲ٶ‬

੪Ὼᘞ‫ݦ⾲ٶ‬ἧ᧧⃋ᆂኢⰲ᫇⹾ἒ೿ ⺚᎚ᕂ᧖೿Ỷ੪Ὼ౻ᩗ‫⾲ٶ‬ኢՂ▿⹾ ؆ᰂᑚ⹾ֲ⹾ἦఊ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

ᘞ‫᧒⋷⾲ٶ‬ԦՂ▿⺂‫⾲ٶ‬ Ľ൶⽞‫ ⾲ٶ‬ἧႣ‫ ⾲ٶ‬

ᘞ‫ ∢ܮ⻮⾲ٶ‬ₚ᧧ᘛ⋷᧒Ԧ੪Ὼⴒ ⺓൶⽞⋦ἓỶ൶⽞‫⾲ٶ‬ኢՂ▿⹾ἦఊ

Ľ೿⺚⦖‫⾲ٶ‬

੪Ὼₚ᧧ᘛ⃋ᆂ஺⺓‫ڒ‬೿ᖮ⋦⁾֚ ᑢ⳯₪ద⹾ἒἮᕖట⁢ᆂՂ⚻⹾ἒᎫ ₚἮᕖኢขዢ⁢ᆂ᲎೿⺚⦖‫⾲ٶ‬ኢՂ▿⹾ἒ ೿⺚ᩗᩂᰆ⹿↞ừ⺂ₚ᧧ᘛK೪᧒Ԧᰂᑚ ⹾ἦఊ ₚK೪᧒஺ᚦ᧖Ỷ৚ᅊԦ੪Ὼᚦ᧖‫ط‬ Ꭻ‫⾲ٶ‬ኢՂ▿⹾؆੪Ὼᚦ᧖◓Ὶ‫⾲ٶ‬ ኢՂ▿ᰂᑚ⹾؆₮ఊ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⺚ᾞՂ▿⺂‫⾲ٶ‬ ĽᏎᯊ⦒ᔺ⺂₞‫⾲ٶ‬

੪Ὼ‫ڒ‬᪲ᅎᏎᯊ⦒ᔺỶ⺂₞‫⾲ٶ‬ኢ Ղ▿ᩊዣ⹾؆⼪⋦⺂₞⺂⃒をᩆ‫᧒ٶ‬ኢᰂ ᑚ⹾ֲ⹾ἦఊ

੪Ὼ‫ڒ‬᪲ᅎ‫₶➚ڲ‬ぶᯊ⧪ỶṲዮ⧦ዲ া⅂₢‫⾲ٶ‬ኢՂ▿ᩊዣ⹾؆⼪⋦⺂₞⚂₞া ᩆ‫᧒ٶ‬ኢᰂᑚ⹾ֲ⹾ἦఊ Ἦᕖట ֚⚻ ⋦ῶ⹾ἒ ἖֚⳯ ⳯ ⋦⹾ ❛⋦᧧❛ Ἦᕖట∦‫⻲؛‬ట⹾ἦఊ

Ľ➚₶ぶᯊ⧪Ṳዮ⧦ዲা⅂₢‫⾲ٶ‬ Ľ➪ᘚฺṪ᧮ઞႾ⅂₢‫⾲ٶ‬

੪Ὼ₢➪ᘚฺṪ‫ݖ‬ዒᘯ⋦ἓỶᘞ‫ٶ‬ ⾲ខাႢ╒ặᩆ‫ٶ‬ఎₚఎ‫ݖ‬ᩆ‫∷ٶ‬ỶՂ▿ ᩊዣ⺂‫⾲ٶ‬ₚఊ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

Ľ➚₶ぶᯊ⧪༾ᄮᝪ‫⾲ٶ‬

੪Ὼ‫ڒ‬᪲ᅎ‫₶➚ڲ‬ぶᯊ⧪༾ᄮᝪ⋦ ἓỶᘞ‫∷⾲ٶ‬ทᚦ⹿ᨃช‫∷آ‬ทᚦ‫᧒ٶ‬Ԧ ఎ‫ݖ‬ᩆ‫∷ٶ‬༾ᄮᝪ֖∢ᔻዒఊṎ⋷Ỷᩂ╣ ዣἮᕖኢขዢ

Ľ➚₶ぶᯊ⧪Ṗዥ⋦Ỷ‫⾲ٶ‬

੪Ὼ‫ڒ‬᪲ᅎ‫₶➚ڲ‬ぶᯊ⧪Ṗዥ⋦Ỷ⋦ ἓỶ∷ทᚦ⹿ᨃช‫∷آ‬ทᚦ‫᧒ٶ‬Ԧఎ‫ݖ‬ᩆ‫ٶ‬ ∷ỶᎫ╞ᩃ⹾ἒ◑Ղ▿Ἦᕖኢขዢ

Ṗዥ⋦Ỷ‫ئ⁇ٶ⾲ٶ‬

ĽᏣ؎ἮᬾᰆԻ⃆⅂₢‫⾲ٶ‬

੪ῺᏣ؎Ỷᔻ❾‫⃋ړ‬ᆂᚦᚦԦ⼪⋦ ᩆ‫⾏᧒ٶ‬ᩗ‫ړ‬Ꮟ᧒Ỷֲ₢₪⹾ἒՂ▿ᩊዣ ⺂‫⾲ٶ‬ₚఊ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ71#ጴ䆎ᦏ#ሾ㝻዗#╧䊁 ⅂దచ₪‫ڲ‬ἧ⺚Ꮟ᧒⁾ᚦ₪‫᧒آ‬ἓ ‫ڲ‬ἧ⺚Ꮟ᧒஺ᚦ₪⹾᎚ᩂ⅂₢።ΩK₪Ꮟ᧒‫ݦ‬ἧὋᏏ᧒๲ᚦ ⩖ᰂ₷⺂‫⚻֚⾲ٶ‬‪⺂∦ᝪኢ౺‫⺚⽺◚ڒ‬াԺఊ ‫ܞ‬஺‫ٶ‬₞ช⁾Ԧ℻Ղᗪᕏᑞ⹾ἒ‫ٶ‬₞ชỶֲ‫⾲ٶ‬టᰆ⚻Ỷ ⹪Ὰ⺂‫ף‬ᝪዮᅎ⁾ỚᅊῦᩊᎫ⹾؆‫ٶ‬₞ช⁾⼻ⳞỶ๖Ⴂゾ ₶Ⴂ஺ಖ‫⚻֚⋦ݲ‬἖ᘚỶ╞ἒ⺆֩ᚦ⧧⹾᎖֚⚻‫ܮݖ‬ዮ ᅎỶゾఊ⹾ἦఊ

⅂దచ₪‫ڲ‬ἧ⺚Ꮟ᧒ 

੪Ὼ₢‫ڲ‬ἧ⺚Ꮟ᧒‪₪ Ὼ₢⃋ᆂ⃋ዣ℻ᬾ῏ ⋷᧒Ṯᬾ⚂ᩃ⼪ ੪Ὼ₢⃋ᆂ⃋ዣ‫⁾ڲ‬ᘯ ੪Ὼ₢⋷᧒Ṯᬾ℻౻᧢ ੪Ὼ₢ₚ⁊をK೪₞◓᝿ᰂᑚ Ὼ₢⃋ᆂ⃋ዣ⚂ᩃ⼪ ῺἮᕖట∦‫ ؛‬἖ὦ⅂❛⳯

੪Ὼ₢⋷᧒Ṯᬾᕖᬾ₞ Ὼ₢Ἦᕖట⻲ట Ὼᰆ᧒╞ᕖᑞ⅂ᆂ‫⾲ٶ‬Ԧ⦒ֲᬾূట⺎

ₚ⁊をK೪₞ 

℻ᬾ῏⃋ᆂ⃋ዣ 

‫⁾ڲ‬ᘯ⃋ᆂ⃋ዣ ⴒ⺓‫⁾☮⚂⾲ٶ‬ᭂ‫ ₶ٶ‬

ⴒ⺓Ἦᬾ‫ף⾲ٶ‬ઞ⾲ 


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

‪᧒⋪⁦᧮ᗣᰂԪỶ‫ٶ‬ῖช⁾Ԧ℻ೲ᎖⚻⹾╒᫇ᚦኚ౾᧮ᗣ╒ặద⁾Ꮞᯛₚఊ╒᫇ₚঃা᎚ ֚፟֩੊؆ₚ๲₶ሎኢԦ⋦؆๖Ⴂఊ௮஺ᘛἧԶₚₚኢᕁṪ‫᧒⅂ڒ‬ừỶḖ؊⹾ἦఊ ₚช⁾℻ᩗỚዖᘯ᧒ᆂⴒ⺓⅂₢ᩗ⧪∦ᝪ⹾஺ዮ⁲ₚK⺚⅞৚ᅊ὎֩ₚఊ

⚂ᩃ⼪⃋ᆂ⃋ዣ 

Ἦᕖట‫؛ݖ‬ᰃ╏ᬾ ἖ὦ⅂❛⳯

℻☮ᰃ֖⺯
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎⴒ⺓⹾‫ݖ‬Ṫ೿ᩗ‫ ੶ݖٶ⹿ף‬

Ԧ ↖ᩆἮᬾ‫╣ٶ‬ዣ∢੪を੪⚻⹾ద⾲

↖ᩆἮᬾ‫╣ٶ‬ዣ∢੪を੪⚻⹾ద⾲ ‪᧒⋪⁦‫⺯⁾ᦎݖ‬Ἒ♒ἧ⺂֩⁢ᆂ᧒⋪᧧ఎỶ↖ᩆἮᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲∢੪を੪⚻⹾‫⺯ݖ‬ἚₚႢ؆‫ݖ‬ᆃാỚ⅞₮ఊ᧒⋪↲Ⳟ᧧ ఎỶῖ࿃᫅⁦⅂₢‫⁾⾲ٶ‬Ꮞᯛₚ₞᧧‫⁦֩⁦ݰ‬టᰂ⁾⅂₢‫⾲ٶ‬Ԧ᧒⾲ὦ౺ᚮỚ⽞ょ⹾؆⅞⺮ఊ஺ₚẢ‫ݖ‬๲ᑞₚዒႢₚ‫⺯ݖ‬ᅒỶ ╞Ԧ⺂ₚช⁾Ꮞᯛ⁦া⧦া₮⋦Ṱ⋦ዲ᧒⋪⁾ᚪ‪‫ݖ‬ᆂᘚṪ℻ዶ‫ᦎݖ‬ₚ⛏ዲ⺂‫⺯⹾⚻⺂⃋ٯ‬ᅒₚỮ⁲ₚᚪᎫ⹾ఊ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬া ᧮Ἦᕖట₫ట

Ἦᕖట∦‫ ؛‬἖ὦ⅂❛⳯

₢⅂⁾Ի⅂℧₞⧪ṻ‫⾲ٶآ‬Ỷద⺂ ⹳ᔻₚ‫ת‬᪳ാ஺Ớᅊῦ᪳Ỷᩂ೪‫ٶ‬ῖช⁾ ℻ᩗ⁢ᆂዮᅎൂ⳯⁾ᗣೲ‫⾲ٶ‬஺ ‫ٶ‬₞ชỶֲ᧮ᆂῚゾᚮỚ੉Ớ∢Ữఊ టᰂ‫᧒؛‬ᝪዲῶ⁢ᆂᩞῲ⋦ֲാ஺ ᩗK֚⚻᧒ἓ⁦‫⾲ٶ‬ᆂ⹾ἒ‫᧮ܮ‬ᆂῚఎ⃋ ᧮ᆂῚ‫⾲ݖ‬ኢℷ⺆ᬾ₮೪ᆃ⺂֩ₚఊ ‫ܞ‬ᄒা‫⾲ٶ⁦֩ܞ‬ኢᩞῖֲാỮఊ஺ ₶ዲᰒₚা‫ٶ‬ዲₚṪ௮Ữఊ Ὂギᅊ᧒⾲ኢ⻋⺂⹾া௾⁾ខₚᾺ ᩞ᧧ᩒ‫ݖ‬஺᪲‫ܮ‬ₚỚẢ⺂ఊ஺ ‫⺎⻮מ‬ₚỮ౾֩ₚఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎⴒ⺓Ἦᬾ‫⧪∢ڒ⾲ٶ‬₢᧮ᗣ╒ặదῶ₢೿ 

టᰂỶ஺᧒⋪♒ἧ⺆‫⾲ݖ‬Ԧዴ⋦ṰṪᩂឆ⋪᧒Ⴒᗪ೪ᆂ⚺Ԧ⹾؆₮஺Ꮞᯛₚるᔞᆓఊ

‪⁾᧒⋪⁦᧮ᗣ╒ặద⁾Ꮞᯛₚఊ ₢⅂ᰆ᧒╞ᕖᆂ↫‫⧪℧ٶ‬ṻₚԦ∷ാ஺᪳Ỷᩂ೪╒ặ⁢ᆂⶂ⼪⹾؆₶⺮౾ᰆṿ⁾‫⁦ᦎݖ‬ᭂ‫ٶ‬ኢԧὊ⹾஺‫ז‬ᰒ⁢ᆂ‫ת‬᪳ാ Ữఊ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬੪∢₢⹿‫ٶ‬Ớዖₚช

టᰂ⁾చ⃧ₚ੃⤎⁦⋦‫ܮ‬೪ᗦ⺎ₚỬ஺ಖ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎఊ ‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫⹾⚻੶ݖ‬Ἦᕖ

ⴒ⺓⅂₢‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫੶ݖ‬Ἦᕖ

᧒⋪⹾ఎỶ↖ᩆἮᬾ‫℧⃒⾲ٶ⺓ⴒٶ‬੪ₚ᧧ ᰆṿᔵ⃒℧੪ₚ᧧‫੶ݖ╣ⶂ℧؛‬ₚႢ؆Ḗἒ₮⁲

X

Y

Z

[

\

]

^

⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ ‫⃋⋪᧧ݦ‬ᆂ ℻⁷᧢⃋ᆂ ‫ڲ‬ἧ⺚Ꮟ᧒ ‫╣ݦ‬ᭂ⋷᧒ ℻౻᧢⋷᧒ ৎᑞὊ⋷᧒


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬⅂⾲ⴒ⺓⃋ᆂ‫ףٶ‬ઞ⾲‫ ⋪᧒੶ݖ‬

టᰂ‫ٶ‬₞ช‫طئ‬াชₚᏎᯛ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ↖ᩆἮᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲ⴒ⺓‫⋧⾲ٶ‬ῶẢ⁆⾲‫ ੶ݖ‬

⅂దచ₪‫طݦ‬ᬾᏏ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓ ᘞ‫⅂⾲ٶ‬దచ₪Ꮟ᧒ᆂ‫طݦ‬ᬾᏏ᧒Ԧᚦ₪⹾ἦఊ‫ܞ‬஺‫ٶ‬ ₞ชᆂ⹾ἒ‫ܮ‬ὒᔺኞ‫ܞ‬ዒᯊ೪⁾᧜᧚ṪԦֲ⹾‫ݖ‬‪⹾ἒᔺ ኞ‫⹾᧒⺯⋻ڲ‬᎖‫⾲ٶ‬Ỷᔺኞ‫ݖ‬Իᩞῲ₢ᔾ᧒⾲₞ช⁾ ᧜⁾Ꮞᯛ‫╎آ‬ᗪᩗ൶‫ݖ‬ỶK੶⹾‫ݖ‬೪⺮ఊ ‫ݦ‬Ꮟ᧒஺ᘞ‫⾲ٶ‬ὦᩗ‫⾲ٶז‬Ԧ↖֚Ửₚ⺏ᗷ⹾؆‫⋧ܞ‬ᚪ‫ݲ‬ ⋦⺏೿ᰂᑚ⹾೪ᆃ⹾؆ᩗ‫ܞ⋦ݲ⃋ڒٶ⾲ٶז‬దᆂᯟ₞⹾೪ ᆃ‫⹾⁾ז‬ἦఊ ੪Ὼ᫇↫‫܆‬K೪᧒ᚦ₪ ੪ῺἮᕖటᩂⳞᚦ⋦ጊ₫K೪ᰊՂ⚻ ੪Ὼ₢⃋ᆂ✎₪‫ڲ‬ᩗṮ ⅂దచ₪‫طݦ‬ᬾᏏ᧒ 

᫇↫‫܆‬K೪᧒ 

‫ڲ‬ᩗṮ⃋ᆂ✎₪ 

ᩗ‫⾲ٶז‬ὦ⺏ᗷ⹾ᓦᆂ ᩗ‫⃋⾲ٶז‬ᆂ₞‫ڲ‬ᩗṮ⃋ᆂ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

81#⎳ㆴ#ኗ≋だ#〛䀸#ጴ〹⣷⺳዗#ጴ䆎䀵ጴ Ԧ ⺂‫∢⾲ٶړ‬₢⹿‫⁾ٶ‬ᰂ₷ ੪Ὼ₢ₚ⽺⹿టỶᩂἒ⹿ ᨃᎫ ᚦ₞Ꭻ ἒᩆ‫᧒ٶ‬Ꭻₚ▾ ⁲⁢ᆂ∢₢⹿‫ٶ‬Ⴆₚኪ⁢ᆂᏎ₞֩ ₚ⺂‫∢ړ‬₢⹿‫⁾ٶ‬ᰂ₷ₚఊ ੪⳯ặৎ᧖⼪Զዒ‫⾲ٶ‬Ỷᩂἧ ṪᚦԦ↖⋧ാỮ஺ಖₚኢ‫׏‬ᅊ⹾‫ݖ‬ ‪⺚ᩞ‫∢ת‬₢⹿‫♃⾲⼷ٶ‬ᑚ⹾₞ ⊮Ԧ৚⺂⺂֩ₚ‫ݖת‬ԦാỚ‫ף‬ᑚ దỶᩂ஺ ∢₢⹿‫ ٶ‬ద⾲ኢ ἚỮఊ ‫ܞ‬๲╞ᩃ₞ῶₚ ᎫₚাാỚ ♃೫ᚦ ‫ئ‬ዒชₚা ₢ᔾ ᰂᔢช ‫⌃ނ‬દႢֲ⺮౾֩ₚఊ ‫ף‬ᑚద∢₢⹿‫ٶ‬ద⾲Ꮞᯛ

া ῖዒ‫∢⾲ٶ‬₢⹿‫ٶ‬ ᘞ‫⾲ٶ‬἖⼧Ỷ੪‫⾲ٶ‬ట‫ڒ‬ ₫⹾؆‫∢⺚ܞ‬₢⹿‫ٶ‬ኢᩞῲËῖዒ ‫☮⚂⾲ٶ‬ᆂ∢₢‫؛آ؛‬ᚦኢ⹾ἦ ఊÌႢ؆‫ݖ‬ᆃാỚ₮ఊ

ⴒ⺓∢₢⹿‫⋧ٶ‬ῶ₢೿ 

ఊ ᧒ዣἧる⹿‫ٶ‬ ᘞ‫⾲ٶ‬἖⼧Ỷ੪ᰆ೪ช⁾⋃ Ԧᆂ Ἦᕖటₚ ⼷╏⹾ἒ ‫ٶ‬ῖทₚ ῶ⁾἖ᘚ‫⁢ܮ‬ᆂᬾ℻Ỷ☮Ԧ➞ ጊᬾ⹾ἒἮᕖట⁢ᆂ᧒῏⹾ἦ؆ ᰆ‫⹪⁾⁇ٶ‬Ὰᩗ℮Զ⹾ἒₚἮ ᕖటỶᩂ੪Ὼ₶੦‫ئݖ⁇ٶ‬ ⁢ᆂ⹿‫ٶ‬ኢᩊዣ⹾௮ἧ₢ᰆ‫⁇ٶ‬ ⁾⿎ᰂႢ؆‫ݖ‬ᆃ⹾؆₮ఊ

⅂⾲↞ừᨃᕖ⛂ 
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎႢ ⴒ⺓ἒ₶Ả⹿‫ٶ‬ᩊዣῚἧ ⴒ⺓ἒ₶Ả⹿‫⁾ٶ‬ᩊዣ⁦ఎᭂ⺂‫ٶ‬ ⁇⁾Ꮟ℧ₚṪ௮؆Ὂギᅊᕖῖ⋦ Ꮱ⹾؆ৎ↚ἒᝪ⁾Ὢ؆⺂᧒᧧๲ ᑞỶ᪲ᾞാỮ౾ἒᩗชỶֲ᧮᧜ ⁾‫⾲ݖ‬ኢᚦἒ⺚∢஺֩ₚᘞႾ⁾ Ꮟ℧ₚỮఊ੪ద⁾Ṫ⋧Ղ⽺ാ ⋦Ꮱ⺂ᰂదỶ‫֩ܞ‬೪ⴒ⺓ₚႢ஺ ₷⁦Ớ☲ዮỶᩂₚᄖᩆ⋪⺂↱ ⁦ᨃԧԦ⋦؆ἒ₶Ả⹿‫ٶ‬ኢՂ ᩊῚἧ⹾ἦఊ஺֩⁦ῖዒⴒ⺓⅂ ₢‫₶⁾⾲ٶ‬ႷₚṪ௶ᬾỬఊ

ⴒ⺓ἒ₶Ả⹿‫ٶ‬

₢⅂⧪ṻԦῚಖᚦ₪⺂⅂దచ₪‫⨂↫ݦ‬Ꮟ᧒ ‫⨂↫ݦ‬Ꮟ᧒஺₢⅂ԦῖዒাႢ஺ᑢᆆ‫ݖ‬೫‫ٶ‬Ỷద⺂⧪ṻₚ ᰒ⹾ἒ↖ᩆἮᬾ‫⃋ٶ‬ᆂ⾲‫ٶ‬ఎₚ᧒Ⴂ⋦؆₢ᘞ‫ݖ‬೫‫↖ٶ‬ᩆ⃋ ᆂ⾲‫ٶ‬ఎ⁢ᆂᔺल‫⧪⾲ٶ⋦ݲݖ‬ṻₚઞ؎⽺⹾౾ᰂ‫ݖ‬Ỷᚦ₪ ⹾ἦఊ₢⅂⁾ԻṻỶᏡₚ‫ݦ׎‬Ꮟ᧒௾⁦ᑢᆆ⃋ᆂช‫╣⋦ݲ‬ ṎՂᎫ⹾ἦ⁢᎖ᩊ‫⹾ٶ‬஺֩೪ԶᰂኢᕁṪẢ⺮؆‫⾲ٶ‬Ꮞ ฆ₢Ỷ᧒᧒֚֚Ԫᩓ⹾᎖⺯᧒‫⾳ת‬ช⁦‫ܞ‬ชỶֲ᧒K⻮ ႣᕁṪẢ⺮ఊ ੪Ὼ₢‫⨂↫ݦ‬Ꮟ᧒‪₪ ੪Ὼ₢῏る⋦ἓᚪዒ῏る‫⾲ٶ‬Ղ▿ ⼪ৎᚦ‫ ⾲ٶ‬ ੪Ὼ₢ᚧᚦ‫⾲ٶ‬ᚪዣᩊዣ ೿ᝮᆂ

⅂దచ₪‫⨂↫ݦ‬Ꮟ᧒ 


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

X G\G

] X]

^ X^

Y

_ X_

` X`

YW

Z

[

XW

XX

XY

YX

YY

YZ

῏る‫⾲ٶ‬ᚪዒᩊዣ ⴒ⺓ৎᚦ‫⾲ٶ‬KᰆXZ

X[

X\₪ᩗฃ‫℻ ᧒ڲ‬⁷᧢⃋ᆂ₶ᚦ

∢⽳ᩂ⋷᧒ ∢ῶ౻⋷᧒ᚦ➂

ᔻ⹪∢⃋ᆂ ₪⚾ᰊ⋷᧒ ₚᭂ⻋⋷᧒ ᔻ⹪∢⃋ᆂᚦ₞

⹾℻⹪⋷᧒ ‫╣ݦ‬ᭂ⋷᧒ ‫ڲ‬ᩗṮ⃋ᆂ ⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ ℻⁷᧢⃋ᆂ ‫⃋⋪᧧ݦ‬ᆂ ∢⹿ᩂ⃋ᆂ ῶᑞ‫⃋ݞ‬ᆂ ⾏⨂₞⋷᧒ া⋷᧒ া‫᧒⋷ئף‬ᚦ➂

‫⁦ڲ‬ᭂ‫᧒ڲ‬ ⹾൶ᭂ‫᧒ڲ‬ ⻮ἧ⃒ ₪‫ף‬ₚ‫℻ ᧒ڲ‬⁷᧢⃋ᆂᚦ₞

⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂᚦ₞ ₚᩂを⋷᧒ ‫᧒⋷⋪᧧ݦ‬ᚦ₞

ᔻዶ἖⋷᧒ ₚᘛᬾ⋷᧒ ‫ݦ‬൶ᬾ⃋ᆂ⼻ᬾ

ᚧᚦ‫⾲ٶ‬ᚪዒᩊዣ 


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ91#ㆳፕ䁔⏣዗#䀸ፕጴ䆎 Ԧ ⺚ᕏ‫⾲ٶړ⺂آ‬ ⺚ᕏₚാ౾৆᧢◂ዲ὎‫׎‬ᅦԦԶ‫⁾׏‬ମᑢ まᅞ؆ῖዒ‫ٶ‬₞ช⁦ᑚኴ࣭؆⹾া௾߾Զ᧒ ‫ݖ‬೪ኢขᅞఊ‫ܞ‬ᄒাᔞ᪲ặ‫⁾Ⳟ⁾ړ‬ᆂ₞⺚ᩂ ৎᚧₚᚪఎാ஺ᝪ‫אܟ‬ỚẢ⺮ఊ ᚧ⏣‫ݖ‬೫‫ٶ‬₞ช⁦‫ڲ℻᧖؛‬ₚชỚᩂ᎚ᩂ⧪ṻ ‫آ‬ᰂᅎ‫א‬Ữ؆ৎ⏣⁾‫ݖ‬೫‫ٶ‬₞ช⁦ᚧ⏣‫آ‬஺ ఒዒ֖⁾⅂⺂Ử஺ᰆṿ⁾₶⁆ኢପዚᬾ₮Ữ ఊ‫ܞ‬ᄒা₢⅂⋦ᕖ⹾Ỷᩂ⺯⺚ⅲ౾ᰆ᧒╞ᕖ⁆ ᑚᆂᰒ⺂⽢Ⴆ‫آ‬ᚪἚₚᰂ₷ാỮఊ

⺚ᕏ⁾৆⽾を⁾ᑢ‫ז‬

⅂దచ₪‫᧧ݦ‬ᕗᏏ᧒⁾ᚦ₪‫᧒آ‬ἓ ੪Ὼ₢⅂దచ₪Ꮟ᧒ᆂ‫᧧ݦ‬ᕗᏏ᧒Ԧᚦ₪⹾ἦఊ ‫ܞ‬஺⺚ᕏ‫آ‬౺ᚮỚ₢ᘞỶᩂ‫⅂⼻᧧⁾ݦ⺂ړۦ‬ኢᕁṪชἒ⃋ ᆂᆂ⃋ዣ⹾؆්Ỷ⼻⅂₞‫ݦ‬ἧ᧧⃋ᆂኢ✎₪ᰂ⧊؆◆⅂↫ԧ ∦‫؛‬ᘯ⻲⹾ἦఊ༶⺂‫∢⾲ٶ‬੪‫⹾੶ݖ‬ἒᏏ᧒᧒⨃ি ᩗᰃԼ؆‫⾲ٶ‬੪‫ܢ‬᪳ᘯ⋧₶ኢⶂ╣⹾ἦఊ

⅂దచ₪‫᧧ݦ‬ᕗᏏ᧒ 

℻⽾‫ڒ‬K೪᧒ 

੪Ὼ₢‫᧧ݦ‬ᕗᏏ᧒‪₪ Ὼ₢Ꮟ᧒‫⚻֚ئ‬ᰂ₷ ੪Ὼ₢⃋ᆂ⃋ዣ‫᧧⁾ݦ‬ ੪Ὼ₢⃋ᆂ✎₪‫ݦ‬ἧ᧧ Ὼ℻⽾‫ڒ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ◆⅂↫ԧ∦‫؛‬ᘯ⻲ ੪ῺK೪᧒᧒⨃ጊ₫ Ὼ₢ᚧ⺂‫⺓ⴒ⁾ږ᧖؛‬ᰂⴓ‫׏‬ Ὼ₢⃋ᆂ⃋ዣₚᎫᩃ Ὼ₢‫᧒ڲ‬₪Ꭻ₪‫ף‬ₚ ⹾൶ᭂ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬

⺚ᕏₚ⿪∢₢⹿‫ٶ‬ẢᾞἮᕖỶᩂ⨂‫ݖܟ‬ኢฆṪₚช⁾Ꮞᯛₚₚ╪ᆓఊ

‫⃋᧧⁾ݦ‬ᆂ 

‫ݦ‬ἧ᧧⃋ᆂ✎₪ 

া ◆⃒↫ԧ∦‫آ؛‬ᘛ⁲⽞↫ᘯ⻲

ᘛ⁲⽞↫

◆⅂↫ԧ∦‫؛‬ᘯ⻲ 
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎఊ ‫ݖ‬೫‫؛‬ᔢ⹿‫ٶ‬ᩊዣῚἧ

‫ݖ‬೫‫؛‬ᔢ⹿‫↞ٶ‬ừ‫ ੶ݖ‬

₢⅂⁾➎მዲ⺯⁢ᆂᕖῦ⁾‫ݞ‬₩⁦ᑞጟᩗ₞‫آ‬₢⅂⁾ῖዒᔢ↗ዶ᧚℻╫⁢ᆂᕖῖ⋦Ꮱ⺂◓᪲੪ชỶ ֲᕖῦ⁾‫ݞ‬ἚỚẢ‫׆‬ఊ஺ᰆ੶⁢ᆂ੪ᘞ‫⾲ٶ‬ట⹾❛Ỷ‫ݖ‬೫‫؛‬ᔢ⹿‫ٶ‬ኢᩊዣ⹾ἦఊ

Ⴂ ‫ݖ‬೫◓੪᎚ᅊ⾲↖⋧ ⴒ⺓‫ݖ‬೫◓੪ช⁦⺚ᕏₚ ฒ⺚₞੪Ὼ₢ⴒ ⺓⅂₢‫❛ ⾲ٶ‬Ỷ ⾲⋷⹾ ἒK‫ݖ‬೫◓੪⾲⾲⃋‫آ‬ K‫ݖ‬೫ᚦ₞⾲⾲⃋ₚ╞ ᩃ⺂ԦῚಖⴒ⺓‫ݖ‬೫◓੪ ⾲╣ዣ♃⾲ኢԦⅲఊ ⾲⃋Ỷ ₚᎫᩃ ⃋ᆂԦ ᩆ ⛂ാỮఊ

ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬Ԧ∢⚻ₚൂⴒ⺓‫ݖ‬೫◓੪ช⁾Ꮞ₪ 

X Y

Z

[

ᕖᬾ₪⋷᧒ ₚᎫᩃ⃋ᆂ ₚᩞ⽾⹿ᨃ ∢⹿ᩂ⃋ᆂ


⅂⃋ᔢ↗‫߾⺎آ‬ద⺂ᔢ‫℻ړ‬ᚦᬾዣ⚻⹾‫ݖ⺓ⴒ ੶ݖ‬೫◓੪⾲

ⴒ⺓‫⾲ٶ‬ἒ◓੪K೪ᚦ➂Ꮟ⾲ 

Ẅ∪ῖ❇Ỷᩂᖮ⌞Ṯ⁾ὦ‫∷ ᧒ڲ‬Ԫ∪ԦῚಖ⻮ἧ⃒‫᧒ڲ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫᧧ݦ‬ᕗᏏ᧒௾టᰂ⁾‫ٶ‬₞ช⁾Ꮞᯛ

⺚ᕏₚ⿪⅂₢◓੪⾲⁾Ꮞᯛ


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋

ᱽᰆ ᜽ಉŝᖒᰆ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ
⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋

41#9䋋58#᪌ầ዗#⭮ὤ Ԧ ὦ⺂‫⾲ٶړ‬ ੪Ὼ₢᧮ᗣ℧ዯ‫ގ‬၎ ዖ‫ⴒܞ‬ᩗ⁦ৎᚧặ⏣ỶỪ◓ূ ₞Ꭻ‫᧖⃒آ‬Ỷ᪶ᰊ∦⺂‫ܢړ‬ద ᧒∷ỶᩂԦ⃋ᝪ‫℧ܟ‬₞᧒֚ₚఊ ⯟ギ‫ݖ‬೫‫ٶ‬ኢᩂặ₶ᘞ∢⁾⁾Ẅ ⃇ₚႢ؆‫⹾⹾⳪⋦ݲ‬஺‫₶⁾∢᧖؛‬ ชỶֲ‫⾲ٶ‬஺⧦೪⁾ద᧧ₚỮఊ ๖ႢᩂÁ೿Ⴆὦ∷Ỷ‫⁾∢᧖؛‬ ₶ชỶ⁾⺚⺂‫⾲ٶړ‬஺Զట⹾‫ݖ‬ ỚᅊῚᬾূ‫׏⧦آ‬₫Ữఊ ద‫ڒ‬ὦᚦ᧖ዲৎṪ↖‫ړ‬ₚⶳKท ⽺⁾‪‫ݖ‬Ỷ▾⺮๲‫⾲ٶ‬஺⹾া ԦാỚᏎฆ⇪ὦ⻮ᑢₚ₶ᰆỶֲ ₮⁲؆ᕗ⹾؆⫛⾲⁾‫ݖ‬೪ኢข ዚ๲ ⹾া௾߾ᩂ஺ ⃒֚⁾ ⁦♃ ᗆⶦỚ∢᪎ఊ

॰Ớ⋪⺂Իఊዒ

⺂Իఊዒᔷ⁢ᆂাᑚఊዒኢዲชỚ⹢ূ⹾؆₮ఊ

⹢ূᔢ☲
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎা ὦῖዒ‫⾲ٶ‬


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋೿Ⴆᰂ₞ᔢ‫؛♃⁾ږ‬ᩞὦᔞ‫⁢׏ⴓ⁾ږ‬ᆂⴒ⺓ᰂ஺⃥౺ᔞԦാỮఊ ‫ܞ‬ᄒাⴒ⺓⅂₢Ἦᕖట⁦ᚯ⁦ᗣೲᩗK‫ܞ‬దᆂῖ࿃ᩂ₮Ớᰆᚮᰆዯᆆ⹾؆ દგ⁢᎖ₚἮᕖట᧒⋪ₚ⧦₪⋦ⶂ⋦ỶাὊ‫ݖ‬೪⹾ἦఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎఊ ᭂ‫⁾ڲ₶ٶ‬ᘯᏏ᧒ ‫ܞ‬஺ᘞ‫⾲ٶ‬Ỷᩂ⃋ᆂᆂᰂᑚ⹾᎚ᩂ⳯ặᰆ⹿‫ٶ‬ኢ↞ừ⺂⿪Ꮟ ᧒ṮᬾኢᕁṾ؆◑Ꮟ⾲⋦஺⺎ৎῶ᧖ᩃῖ೿‫⾲ٶ‬ἦఊ‫ڲ‬Ꮟ ᧒஺ᩃῖ೿‫⾲ٶ‬Ỷᩂᰂᑚኢ⹾౾∷Ỷ⺚ᕏጄₚ⹾ἦ؆Իద ‫⁾ړ‬ₚ⺚‫תئ‬ᆂৎᚧₚᚪఎാ஺ᝪ‫אܟ‬ỚẢ⺮ఊ ⯟ギᚧ⏣Ỷᩂ஺‫ݖ‬೫‫ٶ‬Ԧ᪲ᅎ‫᧖؛ږ‬టỶ⁾⹾ἒዴ⁦ᔻ⺚ኢ ᕁṾ؆৆ᆂᰒ⺚Ԧ஺⧪ṻỶጄᩂ‫⋧∷⾲ٶ‬ช‫◓آ‬੪ชₚᝪ ᔦ‫᧒ז‬ኢ↖⋧⺂֩ₚ⧶⋦ാỚ੪◚ⴒാỮఊ੪Ὼ ₢ᚧ⺂‫᧖؛‬ట⁦ৎ➎Ի⺯⺮؆ₚฒ⺚K⃧⁾ⱎᕖᆂ⏹‫׎‬ Ԧ౾‫⁦ږ᧖؛‬ዲἒᎫ⁾ᬾԶ₶∷⋦೪₶ช⺎る‫ٶܢ‬௮⠮‫ط‬ ᧖⁢ᆂॲ؆Ԧᩂ‫ܞ‬᪳ỶᏖṪ੉؆‫ښ‬₫‫ڒ‬ኢⴓⰲ⹾ἒዯṪ⋮ ᰃᰂ⧚⁢ᆂ‫⁾ڲ‬ᘯᏏ᧒஺ₚ‫ؙ‬Ỷᩂᭂ‫ٶ‬ኢ⹾ἦఊ ‫⁾ڲ‬ᘯᏏ᧒

ⴒ⺓⁾ᰂԦ⋦ⴓ‫׏‬ట⺎

੪టᰂ⹢ূ⁾⺯ᅒ


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋

51#ጴ䆎#ㅌ♄⼾#䅙᪌ ⅂దచ₪⁊ᗷᰃᏏ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓ ⁊ᗷᰃᏏ᧒஺⅂దచ₪Ꮟ᧒ᆂᚦ₪⹾᎚ᩂᔺᆂ‫⁢ূړ‬ᆂぶ ⯞ᄒ⋪‫⋮⾲ٶ‬ᩂኢᩞῖ؆℻ᝪ⹾஺ಖ∢ᅋ⹾ἦఊ ‫ܞ‬஺ᘞ‫⾲ٶ‬Ꭻ➓ⴒ⺓‫⾲ٶ‬Ỷᩂⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬ᆂᎫ➓ᔺ ࣞỮఊ‫ܞ‬ዒ؆‫⋦⾲ٶ‬೪‫ܯ‬Ỷ₮஺᧒Ⴒชₚ።Ω‫ٶ‬₞ชỶֲ ᰆ₪ỡỚẢ‫⾲ٶ‬Ԧ⽺Ꮟ⹾؆ᕂK⺂ఊ஺✎⋦ᆂ⺓↗⋧‫ת‬ ᪳ᰂᑚ⭒ⶂኢᰊᰂ⹾ἦ؆Ꮟ⾲೪Ἒᰒఊ⹾ἒ‫⾲ٶ‬ኢ⦒ֲ ᚦるᰂ⡖ఊ

⅂దచ₪⁊ᗷᰃᏏ᧒ 

℻ዶᩆK೪᧒ 

ᔻ⹿ᩆK೪᧒ 

ῖἧᨃK೪᧒ 

੪Ὼ⁊ᗷᰃᏏ᧒‪₪ ੪Ὼ₢℻ዶᩆK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢⾏⨂₞ ₪⚾ᰊ⋷᧒Ṯᬾ Ὼ₢ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬ᆂᎫ➓ᗦ‫ף‬ ੪Ὼ₢ᔻ⹿ᩆK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ῖἧႣK೪᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢᫇೪⋦ἓ ೿ᚦ‫⾲ٶ‬Ղ▿ ᫇೪‫ ⾲ٶ‬ Ὼ₢∢⹿ᩂ⃋ᆂ⃋ዣ Ὼ₢దᅎ‫⾲ٶ‬ᚪዒՂ▿ ੪Ὼ₢⃋೿⋦ἓ᫇೿‫⾲ٶ‬Ղ▿ Ὼ₢ᖫ⹪∢⃋ᆂ⃋ዣ Ὼ₢∣◂‫⾲ٶ‬Ղ▿ ੪Ὼ₢⅂₢⁆❾ῶՂῶ ੪Ὼ₢‫ݦ‬൶؊⃋ᆂ⃋ዣ ῶᑞ‫᧒⋷ݞ‬Ṯᬾ ‫ݦ‬Ὃᭂ ⻮ἧ⅂ Ὂ⹪Ὃ‫✎᧒ڲ‬₪

ₚᎫᩃ⃋ᆂ 

X ]

Y ^

Z _

[ `

Ի἖ₚ⋷᧒ ⹾൶ᭂ⋷᧒ ⻮ἧ⃒⋷᧒ Ṯ⁾⽺⋷᧒ ‫ݦ‬൶؊⋷᧒ ᔻ⹿ᩃK೪᧒ ₪⚾ᰊ⋷᧒ ⁊ᗷᰃᏏ᧒ ⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ ‫ݦ‬ἧ᧧⃋ᆂ

\ XW
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎԦ ⴒ⺓‫⾲ٶ‬Ỷᩂⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬ᆂᎫ➓ᗦ‫ף‬ⴒ⺓‫⾲ٶ‬Ỷᩂⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬ᆂᎫ➓ᗦ‫ף‬ ⅂⾲‫ף‬೿ઞ⾲Ỷᩂ‫⁾ז‬

Z

[ X

\

] Y

^

⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ ⁊ᗷᰃᏏ᧒ ᔻ⹿ᩆK೪᧒ ₚᎫᩃ⃋ᆂ ∢⹿ᩂ⋷᧒ ‫ڲ‬ᩗṮ⃋ᆂ ῖἧႣK೪᧒


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋੪ᘪ‫╒⁊ݦ‬Ꮟ᧒௾᧒‫⾲ף‬ᰂ ₪ᩗ౻⋷᧒‫ܮ‬ᔾ⋦⻲৏⹾ఊ

῏る‫⾲ٶ‬Ղ▿ ⼪᫇೪‫ ⾲ٶ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⅂₢ṫదᚦ

∢⹿ᩂ⃋ᆂ 

∢⹿ᩂ⃋ᆂ⃋ዣ 


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋దᅎ‫⾲ٶ‬ᚪዣ ẢᾞἮᕖ

ጎẄ∪ᾢ⏣ₚ⋪ῖ⋷᧒ൾ⌞∪ᾢ⏣ᖮ⌞∢⹿ᩂ⃋ᆂ⁊ᗷᰃᏏ᧒ ጎෝ∪ᾢ⏣ᔻ᧧ᭂ⋷᧒ᔻ⹪∢⋷᧒ₚᩃ⋪⋷᧒


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ44

48 #46#47

45 #43

<

; 4

: 5

9

#49 6

#8

ῖἧႣK೪᧒ ∢⽳ᩂ⋷᧒ ᔻ⹪∢⋷᧒ ᔻ᧧ᭂ⋷᧒ ∢⹿ᩂ⋷᧒ ₚᎫᩃ⃋ᆂ ⁊ᗷᰃᏏ᧒ ⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ ‫ݦ‬ἧ᧧⃋ᆂ ₪⋷᧒ ᔻ⹿ᩆK೪᧒

Ṯ⁾ὦ⋷᧒ ⻮ἧ⃒⋷᧒ ⹾൶ᭂ⋷᧒ ‫ݦ‬൶؊⋷᧒ ‫ڲ‬ᩗṮ⃋ᆂ


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋

ἧ₢‫⃋ږ‬೿⋦ἓ‫⾲ٶ‬Ղ▿ ⼪᫇೿‫ ⾲ٶ‬ K೪₞‫ ⹿῏ݦ‬

ᔻ⹪∢⃋ᆂ⃋ዣ 
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎἧ₢‫⋦◂∣ږ‬ἓՂ▿

∢⹿ᩂ⃋ᆂ ‫ݦ‬൶؊⋷᧒ ⁊ᗷᰃᏏ᧒ ₚᎫᩃ⃋ᆂ ทₚᘚ₞ఊ

Ớኞ‫⹾ף؛‬஺ᩗ೪ช⁾ዮ⁲⁦ᗦ⺎ₚỬఊ ‫ף‬ઞ᧒᧧⁦⹾া௾⁾Ꭻᅟₚ‫ݖ‬๲ᑞₚఊ


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋

61#ጴ䆎#⦍ヌへ#ᐱ㛝 Ԧ ‫ݖ‬೫⹿ᨃ᎚ᅊ⾲↖⋧ ੪ᘞ‫⹿∷⾲ٶ‬ᨃₚ᧧⹿ᨃชₚᏎἒ⾲ῶช⁾ᰆṿ℻⋪‫➂آ‬ᏏᏏ℧⁢ᆂ‫ݖ‬೫⹿ᨃ᎚ᅊ⾲ኢ↖⋧ ⹾؆☮ద⾲⃋ỶႢ‫♃ ئף‬ᑚỶ⾏ᘯ╒ᩆ⛂⹾؆ⴒ⺓⅂₢‫⹿⾲ٶ‬ᨃ᎚ᅊ⾲‫⹾℻⅂❿܂‬ἒᕂ‫⾲ݖ‬ኢ Ԧ⋶⁢ᆂ᲎ⴒ⺓⅂₢‫⹿⾲ٶ‬ᨃ᎚ᅊ⾲Ԧ╣ዣാỮఊ

া ⴒ⺓⅂₢⁆❾ῶՂῶ ῖዒ‫⾲ٶ‬஺⁆ṪชỶద⺂↱⁦‫⁇ٶ‬ₚ₢ᨃ↲ῖ⺂ఊ஺ℶỶᩂⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬৚Ỷ⁆❾ῶᩊዣ⹾஺ ֩ₚ∷Ὰ⹾ఊ஺ಖ⁾‫ג‬Ꮞ⁢؆੪Ὼ℻‫⾲⋧⅂ݖ‬Ỷᩂ⁆❾ῶᩊዣԦ‫⹾ז‬؆੪Ὼ₢‫ٶ‬ ⾲৚Ỷ⅂₢⁆❾ῶ℻ᰃ⁢ᆂᩊዣ⹾ἦఊ

੪Ὼ₢⅂₢⁆❾ῶᩊዣ ₚ᧒⃋⁊ᗷᰃᏏ᧒ ῶ⃋⚂‫ף‬ᩗ⃋ᆂ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫ݦ‬൶؊⃋ᆂ⃋ዣ 

⃋ᆂ⃋ዣ‫ݦ‬൶؊ ⋷᧒Ṯᬾῶᑞ‫ݞ‬ ‫✎᧒ڲ‬₪‫⁦ݦ‬ᭂ ⹾൶ᭂ ⻮ἧ⅂ ὊὋ⹪ 

ෝ∪ᾢⳞᚦ⩖ᔻ⹪Ⴆ⋷᧒ ₚᩗẆ⋷᧒ ᰒᩗ⺂K೪᧒ ᔻ↫Ἒ⋷᧒ Ṯ⁾⽺⋷᧒ ⻮ἧ⃒‫⹾ ᧒ڲ‬൶ᭂ‫᧒ڲ‬


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋

⁊ᗷᰃᏏ᧒టᰂᩗ╒ᰃ‫ףط‬ ৎ੦ᩗ೪ชₚ‫ڒ‬ᗪỬₚṯ⁦Ꮞᯛᘢᬾ₮ఊ

ẢᾞἮᕖ‫ףط‬
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ71#ㅓ#;ᦙ#ᦉエ#⏭⾿䅕#∶⣷#╧エ዗#⣷⻟ ᕖῚ⽾Ꮟ᧒ኢᘞ‫⅂⾲ٶ‬దచ₪Ꮟ᧒ᆂ‪₪⹾ἦఊᕖᏏ᧒஺ Ꮟ⾲᧒ἓ‫ݖ‬ԪỶᘞ‫⾲ٶ‬ట⾲Ԧ‫ٶ‬₞ชᰆṿᨃ⾂⁾‫ݖ‬Իᩞῖ ஺ಖዴ⁦‫ئ‬ᰒԦⅲఊ

੪Ὼ₢ᕖῚ⽾Ꮟ᧒ᚦ₪ ᩂᘯᩃK೪᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢ᔻ᧧ᭂ⃋ᆂ⃋ዣ ੪Ὼ₢ₚἧをK೪᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢ῖἧᨃᏏ᧒ᚦ₪ ⅂దచ₪ᕖῚ⽾Ꮟ᧒ 

ᩂᘯᩃK೪᧒ 

ₚἧをK೪᧒ 

ῖἧᨃᏏ᧒ 

ⴒ⺓⅂₢‫ ⾲ٶ‬ἒK೪ ἖⺏⾲ ₪ῶ₢೿ 


â&#x2026;&#x201A;â&#x192;&#x2039;á°&#x201A;á&#x2026;&#x17D;â&#x20AC;«Ø¢â&#x20AC;¬á©&#x2014;â&#x192;&#x2039;á&#x201D;»á§§á­&#x201A;â&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A;â&#x192;&#x2039;á&#x2039;£ 

á&#x201D;»á§§á­&#x201A;â&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A;â&#x192;&#x2039;á&#x2039;£


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ੪⁆੪∢₢⹿‫↞ٶ‬ừᨃ₢೿

੪టᰂ⁆੪∢₢⹿‫ٶ‬ᔾ᧒ Ẅ∪↲ᆂᚦ⩖ᖮ⌞ₚἧをK೪᧒ ᖮ⌞ῖἧᨃK೪᧒ ᖮ⌞℻ῖฃ⋷᧒

ෝ∪↲ᆂᚦ⩖ᖮ⌞⃋ᩗ೪⋷᧒ ᖮ⌞ₚ᧧‫᧒⋷ݞ‬


⅂⃋ᰂᅎ‫آ‬ᩗ⃋ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬ద⹿ᨃ↞ừ‫੶ݖ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᱽᰆ ᜽Ԩaᨱᝍᮡӹྕ


⅂⃋ᰂ৭ԦỶᰒ⁦াᑚ

41#⭮᜘ᆺ⺾#⭾ぜ#ᛤ⋒ ⅂దచ₪‫ݦ‬൶ዲᏏ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓ ‫ݦ‬൶ዲᏏ᧒஺⅂దచ₪Ꮟ᧒ᆂᚦ₪⹾ἒ੪ዲỶₚ₪⹾ἦ஺ ಖ‫ݦ‬Ꮟ᧒⁾ᩊ‫ٶ‬஺ጊῖᘛ⁲℧ₚỮ⁢᎖ᾞᏎỶᩂⶳ‫ݖ‬஺Ꮞᯛ ₚ⽺⳯⽺Ꮟ⹾ἒጊῖℶ₼⁦ᚪ⁢ᆂ‫ٶ‬₞ช೪Ꮟ᧒௾ᑚ▿ ↱Ṫ⹾ἒట⾲Ỷᩂ೪ዴₚዲቾ⹾ἦ⁢াၡₚሎ⋦Ꮱ⺮ఊ

੪Ὼ₢‫ݦ‬൶ዲᏏ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢Ṯₚ⽺ ₪ᩗ౻‫✎᧒ڲ‬₪ Ὼ₢Ὂ⧪ᩆK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢⃋ᚦ῏⃋ᆂ⃋ዣ

⅂దచ₪‫ݦ‬൶ዲᏏ᧒ 

Ὂ⧪ᩆK೪᧒ 

‫ݦ‬൶ዲᏏ᧒‪₪ 

ᚦる᧒‫ _ ⾲ף‬ Ի᧒ᔻጟᭆᏏ᧒
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ੪೪⃒⋧ῶ₢೿

6; 74 6<

68 67

73 4

66

75 69 5

6

7

56

5: 65 64

6:

8

5<

63 9

⃋ᚦ῏⃋ᆂ 

54

59 57

5; 58 :

53

55

4<

48 49

4; 4:

45 ;

<

43

46

47

44

⹾‫ݖ‬Ὢ⋷᧒ ᔻ᧧ᭂ⃋ᆂ ₪⚾ᰊṮᬾ⋷᧒ ⾏⨂₞Ṯᬾ⋷᧒ ‫ڲ‬ᩗṮ⃋ᆂ ₚᎫᩃ⃋ᆂ ‫ݦ‬൶ዲᏏ᧒ ₚ‫⃋⨃ף‬ᆂ ‫ݦ‬൶؊⃋ᆂ ⹾൶ᭂ‫᧒ڲ‬ ₚ⹪ₚ⋷᧒ ₚἧをK೪᧒ ₚをἧ⋷᧒ ⾏‫᧒⋷₶ף‬ ⹾Ꭻᩃ⋷᧒ ⚂‫ۦ‬Ἦ⋷᧒ ₚᭂ⹪⋷᧒ ⹾℻⹪⋷᧒ ‫⅂ݦ‬ᭆ⋷᧒ Ṯₚ⽺⋷᧒ ᔻ₢ᩆ ₚᘛᬾ⋷᧒ Ի἖ₚ

ₚᭂ⻋⋷᧒ ℻℻を⋷᧒ Իᭂ❿⋷᧒ ῶᑞ‫ݞ‬Ṯᬾ⋷᧒ ₪ᩗ౻‫᧒ڲ‬ ↖᪲ᅎ⋷᧒ ⻮ἧ⃒‫᧒ڲ‬ ⾏₢⛂᧒Զ া‫᧒⋷ئף‬ ‫ݦ‬൶⧧⋷᧒ ‫ݦ‬ᩗṺ⋷᧒ ‫∢ڲ‬ᩆ⋷᧒ ₚ℻‫᧒⋷ڒ‬ ℻ῖ౻⋷᧒ K⹿ዢ⋷᧒ ‫╣ݦ‬ᭂ⋷᧒ ⃋ᚦ῏⋷᧒ ᔻ⹪∢⃋ᆂ ᔻῶᰃ⋷᧒


⅂⃋ᰂ৭ԦỶᰒ⁦াᑚ

‫✎᧒ڲ‬₪ 

Ṯₚ⽺ ₪ᩗ౻
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ51#ㅓ#43ᦙ#ᦉエ#䅧⒠䃲#∶⣷へ#╧エ዗#⣷⻟ ⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒஺ᘞ‫⅂⾲ٶ‬దచ₪Ꮟ᧒ᆂᚦ₪⹾ἒ੪Ԫᑚ ূ⺂Ꮟ⾲ኢ⹾ἦ⁢᎖‫⾲ٶ‬৚Ỷ⃋⁾₶ኢᩊ❾⹾؆‫⁾⾲ٶ‬Ẅ ‫්آ‬ኢ⋃⚻Ὢ‫⹾؛‬ἦఊ⅂⋧∷ῖ‫⾲ٶأ‬ὦ₞ᝪ‫⾲ٶ‬ኢՂ▿ ⹾ἦఊ

⅂దచ₪⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒ 

‫⹾ףݦ‬K೪᧒ 

‫ݦ‬ᩗ⽾K೪᧒ 

੪Ὼ₢⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒ᚦ₪ ‫⹾ףݦ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫ݦ‬ᭂ⼻ ₚ‫⹿∢ ⨃ף‬ᩂ ‫᧧⁾ݦ‬ ⼷೿⃋ᆂ⚺ద ੪Ὼ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ✎₪ Ὼ₢‫؛ݖ⚻⋃⾲ٶ‬ ੪Ὼ₢‫ݦ‬ᩗ⽾K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫⚻⋃⾲ٶ‬Ὢ‫؛‬ ੪Ὼ‫⼪ݦ‬ᬿK೪᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢ₚᬾᘛK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ዒ⽳‫܂‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢₪‫ף‬ᩓ⃋ᆂ⼷೿⃋ᆂ⚺ద ੪Ὼ₢‫ףݦ‬ᩓ ₚ᧧‫⃋ݞ‬ᆂ⃋ዣ ᗦᩃ⽺‫✎᧒ڲ‬₪ ੪Ὼ₢⾏ᘚ╒ ‫∢ڲ‬ᩆ ⹾‫ݖ‬Ὢ⃋ᆂ⃋ዣ ‫ݦ‬ᩗṺ ᔻῶᰃ⋷᧒Ṯᬾ ᔻ↫Ἒ ⹾℻⹪ ⾏‫✎᧒ڲ₶ף‬₪ Ὼ₢ᰆ᧧‫ݞ‬Ꮟ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢‫⚻⋃⾲ٶ‬Ὢ‫؛‬ Ὼ₢ῖ‫⾲ٶأ‬Ղ▿ Ὼ₢ₚᎫᩃ⃋ᆂῶᆂ⃋ᆂ⚺ద

‫⼪ݦ‬ᬿK೪᧒ 

ₚᬾᘛK೪᧒ 

X

ዒ⽳‫܂‬K೪᧒ 

ᰆ᧧‫ݞ‬Ꮟ᧒ 

XX

XY

XZ

X[

X\

X]

X^

X_

Y

Z

[

\

]

^

_

`

⾏₞⨂⃋ᆂ ‫ڲ‬ᩗṮ⃋ᆂ ₚ‫⃋⨃ף‬ᆂ ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ ‫ݦ‬ἧ‫ݞ‬ᩊ‫᧒ݖת‬ ₚᎫᩃ⃋ᆂ ⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒ ⹾൶ᭂ‫᧒ڲ‬ ⻮ἧ⃒‫᧒ڲ‬ Ṯₚ⽺‫᧒ڲ‬

XW

⃋ᚦ῏⃋ᆂ ‫ףݦ‬ᩓ⋷᧒ ₚ᧧‫᧒⋷ݞ‬ ‫⃋᧧⁾ݦ‬ᆂ ₚ℻‫᧒⋷ڒ‬ ‫ݦ‬൶؊⃋ᆂ ᔻ᧧ᭂ⃋ᆂ ‫ݦ‬ᩗ⽾Ի೪᧒


⅂⃋ᰂ৭ԦỶᰒ⁦াᑚ⃋ᚦ῏⃋ᆂ✎₪ 

⅂₢◂‫ړ‬೿᧖

₪‫ף‬ᩓ⃋ᆂ ⼷೿దᚦる⾲‫ _ ੶ݖ‬ Ի᧒ઞ⃒ৎᏏ᧒


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ೿⺚ઞ⾲╣ዣἮᕖᰂ ᧒⾲ኢᘚᰂ஺⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒௾

೿⺚ઞ⾲╣ዣἮᕖ 

‫ף‬೿ઞ⾲Ỷᩂ೿⺚ઞ⾲ᚪዣ 

⋦ἓⴒ⺓ᰂἧ₢‫῞ږ‬ኯ‫ږ‬ἧ౻‫ږ‬ ῞⋪‫ ږ‬ᰂ‫ ږ‬ ‫ٶ‬ᩞ‫⾲ٶ‬ᬾՂ Ꮟ᧒Ꭻ ⃋ᆂᎫ ‫ٶ‬₞ᬾ Ꭻ

ἒኪᩗ‫ٶ⹿ף‬Ṫ೿ᚦ _


⅂⃋ᰂ৭ԦỶᰒ⁦াᑚᰒᅟదᚦる⾲ _

‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ 

ₚ᧧‫⃋ݞ‬ᆂ 

⃋ᆂ⃋ዣ‫ ੶ݖ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎԦ ᘞట⋃⚻‫؛ݖ‬ᰃ

‫ ؛ݖ⚻⋃⾲ٶ‬

XW X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

ᔻ᧧ᭂ⃋ᆂ ‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ ∢⹿ᩂ⃋ᆂ ⃋ᚦ῏⃋ᆂ ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ ₚ᧧‫⃋ݞ‬ᆂ ⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒ Ṯ⁾⽺‫᧒ڲ‬ ⹾൶ᭂ‫᧒ڲ‬ ‫ݦ‬ᩗṺ⋷᧒

ෝ∪⁾₶ỶṯṪᩂ්ೲṪᘚ஺᧒ႲₚᬾᘛK೪᧒


⅂⃋ᰂ৭ԦỶᰒ⁦াᑚ

‫∢ڲ‬ᩆ⃋ᆂ 

⾏ᘚ╒⃋ᆂ 

⹾‫ݖ‬Ὢ⃋ᆂ 

⃋ᆂ⃋ዣ⾏ᘚ╒ ‫∢ڲ‬ᩆ ⹾‫ݖ‬Ὢ ⋷᧒Ṯᬾ‫ݦ‬ᩗṺ ᔻῶᰃ ‫✎᧒ڲ‬₪ᔻ↫Ἒ ⹾℻⹪ ⾏‫₶ף‬

YW XY X

Y

YX

XZ Z

YY

YZ

X[ [

Y[

X\ \

]

Y\

X] ^

X^ _

X_ `

X` XW

‫∢ڲ‬ᩆ⃋ᆂ ⹾‫ݖ‬Ὢ⃋ᆂ ⾏ᘚ╒⃋ᆂ ℻◆ᬾᏏ᧒ ⾏ᗷ⼧Ꮟ᧒ ‫ݦ‬ᯟ⽞Ꮟ᧒ ᔻῶᰃ⋷᧒ ‫ݦ‬ᩗṺ⋷᧒ ᔻ↫Ἒ‫᧒ڲ‬ ⹾℻⹪‫᧒ڲ‬ ⾏‫᧒ڲ₶ף‬ ‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ ∢⹿ᩂ⃋ᆂ

ₚᎫᩃ⃋ᆂ ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ ⹾൶ᭂ‫᧒ڲ‬ ⻮ἧ⃒‫᧒ڲ‬ ᗦᩃ⽺‫᧒ڲ‬ Ṯ⁾⽺‫᧒ڲ‬ ₚ⽳‫܂‬K೪᧒ ‫ݦ‬൶؊⃋ᆂ ⃋ᚦ῏⃋ᆂ ᔻ᧧ᭂ⃋ᆂ ₚ᧧‫⃋ݞ‬ᆂ ₚᬾᘛK೪᧒
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫⾲ٶ‬Ẅ᎚⋃⚻

া ᘞట⋃⚻∦‫؛‬Ἦᕖ

⋃⚻‪ῶ⃋‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ‫؛‬ᆂⱎᬾἒ

‫⾲ٶ‬ᘞటẄ᎚⋃⚻Ὢ‫؛‬


⅂⃋ᰂ৭ԦỶᰒ⁦াᑚ⅂⾲⚺ᬾԶ᧒℮⁲ṫ‫ף‬἖ద⾲ 

ᘞ‫⾲ٶ‬Ỷ೿⺚ᩗᩂ⹿ῶՂᩊ⅂⾲↞ừ‫ ੶ݖ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎₚᎫᩃῶᆂ⃋ᆂ⚺ద 

⅂⋧἖⺏ᬾᅎ⾲
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ᱽᰆ ᔩಽᬭḡ۵Ʊ⫭


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ41#⤗ᾠ⿛#㌭᤟#ጴ䆎 ⅂దచ₪‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒ᚦ₪‫᧒آ‬ἓ ‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒Ԧᘞ‫⅂⾲ٶ‬దచ₪Ꮟ᧒ᆂᚦ₪⹾ἒ੪೿Ṯ Ꮟ⾲ኢ⹾᎚ᩂᔞ➂ἧ⻋⁦Ꮟ⾲ᝪⅢ‫⾲ٶآ‬ᕏ⻋ทἒᄒᚪẢ Ỷᩂ⋦ద⹾ἦఊ Ἦᕖὦ‫آ⁇ٶ‬ᩆ‫᧮ ٶ‬ᰆ₶ặ⁇ᘯ᧒ὦ‫ڒ‬ἓ↖⋧ K೪⾲ทᏎ ฆᚪẢỶᩂ᧮ᆂῚ↖⋧⁢ᆂ⾂ᅋᚮᄒ₢⁢⡖؆‫ڒܞ‬ᩗₚ ⼪⃒‫⋦ݲ‬೪‫ܢ‬Ԫₚሎ؆₮ఊ‫ݦ‬Ꮟ᧒஺‫ٶ‬₞ชỶֲをጃ∢ ؆⅂₢‫ٶ⾲ٶ‬₞⁾ܳ⋦ኢԼֲ⹾ἒ‫⾲ٶ‬ᚪ‪ԦԦጊῖᕃ؆ ᧒Ⴗₚਾ◶া؆ῖዒ஺⺆ᬾ₮ఊ஺ܳ℻℧ₚ؆℧‫℧ܟ‬₞ᨃ ԧԼֲ⹾ἒ⛂ᩃ‫ٶ‬₞ᎫỶᩂ੪ዲỶ Ꭻ⁢ᆂᚦる ⹾஺‫⯦ݖ‬ዮᅎ⹾ἦఊ ⅂దచ₪‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒ 

੪Ὼ₢‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫ݦ‬ᘛৎK೪᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢⁆↫⹾K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᰆ೿ⰺ ᔻ❾‫ ⛂ݦ ⽞⼪ݦ ړ‬ₚ∢ᘯ ₚ⁾῏⋷᧒Ṯᬾ ₚ‫܂‬ᭂ ↖᪲ᅎ ዒᩗẆ Իᭂ❿ ᎫἮ ‫✎᧒ڲ‬₪ Ὼ₢‫ݦ‬ᘯᭂ ₚ⹪ἧ ᔻ‫ף‬Ẇ ⺂‫ۦ‬ᭂ ‫ݦ‬೿⛂ ‫ݦ‬൶₢‫✎᧒ڲ‬₪ ੪Ὼ₢‫؛ݖئ⁇ٶ‬ Ὼ₢‫ݦ‬Ὃ₶K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫ݦ‬൶ᬾ⃋ᆂ⼷೿⃋ᆂ⚺ద Ὼ₢ᔻ❾‫ ⽞⼪ݦ ⛂ݦ ړ‬ₚ⁾῏⃋ᆂ⃋ዣ ᕗద⼪ ⚂₞‫ݦ ܂‬ᔻᑞ ᩂ೿ᘯ ₚᗷ⽞ ઞ‫ ⋪ף‬ ‫ݖݦ‬೿ ⁊೪‫⚂ ط‬ᰆ⁾ ⚂‫ף‬ῗ⋷᧒Ṯᬾ

੪Ὼ₢ᔻᬿ₶K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᰆ೿ⰺ⃋ᆂ⃋ዣ Ὼ₢⁊↫◆Ꮟ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢ᩂৎを ₚ೿ዢ Kᘛを ᔻ⹪Ⴆ ‫ݦ‬ᑚᭂ Իᭂを ₚをἧ ‫⨂ݦ‬ᩆ ₚᭂᅦ ₚᭂ⹪ ₚ⹪Ⴆ ặ⨂↖ ↖ᘛᩆ ᕏ⽂₶ ᔻ╪Ⴆ‫✎᧒ڲ‬₪

Ὼ₢⚂ᰆをK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫⾲ٶתڒ‬Ղ▿ Ὼ₢‫ئ⁇ٶ‬ᘯ⻲ ઞ‫ ⋪ף‬ᕗద⼪ ⚂₞‫⃋܂‬ᆂ⃋ዣ Ὼ₢⽾⽞‫⾲ٶ‬Ղ▿ Ὼ₢؆᧧ᘯ ‫ݦ‬₢ᰆ ₚద‫ ؛‬ₚ‫ݞ‬Ύ ⃋ᰆ⼻ ₪₢ᯟ ‫ݦ‬ᘛৎK೪᧒ 

⁆↫⹾K೪᧒ 

Ꮟ᧒Ṯᬾ

‫ݦ‬Ὃ₶K೪᧒ 

ᔻᬿ₶K೪᧒ 

℻╒೪ ‫ݦ‬ᬾ⋪ ⹾⃒ሇ ᩗᑞ⽾ ₚ↫‫ݦ ܢ‬ᩃ◆ ⋷᧒Ṯᬾ

Ὼ₢⃋ἧ∦Ꮟ᧒ᚦ₪

⁊↫◆Ꮟ᧒ 

⚂ᰆをK೪᧒ 

⃋ἧ∦Ꮟ᧒ 
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

 ⋷᧒Ṯᬾᰆ೿ⰺ ᔻ❾‫ ⛂ݦ ⽞⼪ݦ ړ‬ₚ∢ᘯ ₚ⁾῏ ‫✎᧒ڲ‬₪ₚ‫܂‬ᭂ ↖᪲ᅎ ዒᩗẆ ⃋ᭂ❿

∷ ؆ทᚦ⻲ᰆἮᕖ‫੶ݖ‬ 


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫✎᧒ڲ‬₪ 

‫ݦ‬ᘯᭂ ₚ⹪ἧ ᔻ‫ף‬Ẇ ⺂‫ݖ‬ᭂ ‫ݦ‬೿⛂ ‫ݦ‬൶₢

ᰒᅟదᚦる⾲ _
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

‫ݦ‬൶ᬾ⃋ᆂ ⼷೿ᔻ❾‫⃋ړ‬ᆂ 

‫⃋⛂ݦ‬ᆂ 

‫⃋⽞⼪ݦ‬ᆂ 

ₚ⁾῏⃋ᆂ 

 ⃋ᆂ⃋ዣᔻ❾‫ ⽞⼪ݦ ⛂ݦ ړ‬ₚ⁾῏ ⋷᧒Ṯᬾᕗద⼪ ⚂₞‫ݦ ܂‬ᔻᑞ ᩂ೿ᘯ ₚᗷ⽞ ઞ‫ݖݦ ⋪ף‬೿ ⁊೪‫⚂ ط‬ᰆ⁾ ⚂‫ף‬ῗ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫᧧ئ⁇ٶ‬ặᰃ‫੶ݖ‬

‫ף‬ᆂ₺❾
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ᰆ೿ⰺ⃋ᆂ 

ᰆ೿ⰺ⃋ᆂ⃋ዣ

ⴒ⺓⅂₢ᰆ῏⼷೿↖⺏Ղℶ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ ↫⺏⅂◆ᰆῖ⾲ኢ↖⋧⹾ ἒ⅂◆᧖ừK᧒ช⁾K೪ ỶゾḖఊ ⾲⃋‫ݦ‬ᬾ⋪⋷᧒ ᚦ⾲⃋ₚ೿ᩓ⋷᧒ ♃ᑚₚৎὊ⋷᧒ ؆ᑞ↖ዶᬾ⋷᧒ ₚద‫᧒⋷؛‬ ‫ڲ‬Ὂ⚾
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

,#4⿪ῶ⁢ᆂᰂᔢ⾲‫ئ‬Ỷᩂᩗ⧪⚻⹾ద⁲ṫ⾲ԦἚᅞఊ ᰆṿ℧₞ԧ↫⺯᧒Ỷ℧‫⁢℧ܟ‬ᆂ╞ἒ⹾ἒᾞᚦᆂᚦ⩖೪ዴ⁦‫ئ‬ᰒॲ‫ݖ‬೪⹾ἦఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᩗ⧪⚻⹾₶℻♁ᚮἮᕖ‫ףط‬
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

⅂⋧ᬾᅎ⾲ 

‫✎᧒ڲ‬₪ ᩂৎを ᔻ⹪Ⴆ ₚをἧ ₚᭂ⹪ ↖ᘛᩆ ₚ೿ዢ ‫ݦ‬ᑚᭂ ‫⨂ݦ‬ᩆ ₚ⹪Ⴆ ᕏ⽂₶ Kᘛを Իᭂを ₚᭂᅦ ặ⨂↖ ᔻ╪Ⴆ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⼪‫⾲ٶתڒ‬ᚦ‫╣ܢ‬؆ኢỡỚἮᕖట⁢ᆂ᧒῏

‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫⾲ٶתڒ੶ݖ‬Ղ▿ᩊዣ⼪‫֚⾲ٶתڒ‬ਮ ⳞዮặὋ⋷❛ỶᩂՂ▿◑Ἦᕖኢขዒఊ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

Ԧ ‫ئ⁇ٶ‬ᰆ⚻ᘯ⻲

‫ئ⁇ٶ‬ᘯ⻲ ⋦⹾❛ ⋦᧧❛ ἖֚⳯⳯

ઞ‫⃋⋪ף‬ᆂ 

ᕗద⼪⃋ᆂ 

⚂₞‫⃋܂‬ᆂ 

‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫ئ⁇ٶ੶ݖ‬ᘯ⻲ᔵ₪⋧ᰃ ⃋ᆂ⃋ዣઞ‫ ⋪ף‬ᕗద⼪ ⚂₞‫܂‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⽾⽞‫⾲ٶ‬Ղ▿

∢₢Ἦᕖ⿪᧮ᰆ₶ช‫آ‬᎚చ⹾ᰂ஺‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ἒ⳯⁾‫⚻֚ئ⁇ٶ‬Ὢ‫⹾؛‬؆‫⁇ٶ‬ చట⁊↫◆Ꮟ᧒ ⚂ᰆをK೪᧒ኢᏎᰂ ؆‫⽻ת◚⁇ٶ‬ዣỶᰒ⼮‫ݖ‬ῖዒఊ

‫⻲᧒ٶ‬ᰆἮᕖ 


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫ܞ‬೿Ṯ ῖዒ‫⾲ٶ‬஺ ⦒ֲ ᚦる⹾؆ ᩗ⃋⹾஺‫⾲ٶ‬ᆂ‫⯦ݖ‬ఌṪ⋦ূ ੪ἒԪᎫ⃋੪ₚᏎₚ஺‫⾲ٶ‬ ỶᩂᎫ⃋੪ₚ∢₢ἮᕖỶ╞ ᩃ⹾஺‫⾲ٶ‬ᆂ‫ܯ‬ᩗ⃋⺮ఊ ₚỶ ∢₢৔ Ἦᕖኢ ᚦᆂ ாₚֲ ാỮఊ Ὼዶ⼪⃒‫⾏⼪⾲ٶ‬ ‫ڒ‬ἓ ‫ڒ‬ἓ ᩞద ᩞద ᩞᅦ‫ٶ‬₞ Ꭻ ⹿ᯛ‫ٶ‬₞Ꭻ ῶ₫‫ٶ‬₞ Ꭻ ⹿ᨃ Ꭻ ‫ ת‬Ꭻ ῺԪ⅂₢╣Ԫ᧒Ỷᩂ‫ݦ‬೫ₛᏏ᧒

0)1ኢ೪₫⺚ᩂ።Ωᕖῖ؆⽻ᰆ⹾஺₢Ỷ֖⹾೪ᆃ᧮ᰆ₶ช⁾ᰆṿ‫⁇ٶ‬ỶゾḖఊ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

⋷᧒Ṯᬾ 

؆᧧ᘯ ‫ݦ‬₢ᰆ ₚద‫ ؛‬ₚ‫ݞ‬Ύ ⃋ᰆ⼻ ₪₢ᯟ ℻╒೪ ‫ݦ‬ᬾ⋪ ⹾⃒ሇ ᩗᑞ⽾ ₚ↫‫ݦ ܢ‬ᩃ◆

া ‫⾲ٶ‬Ὶἧ‫܂‬ả⅂℻

ᕂ⺯₞‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒ Ⳟ⋷₞⚂₞‫⃋܂‬ᆂ ῺԪ⅂₢╣Ԫ ᘛ⁲⁾ ⺭ᚮ ช؆ ‫ ֖آ‬ἒ੪ ೿Ṯ ⴒ⺓ ᝪ◶὎ῖዒ‫⾲ٶ‬஺ₚ⅂ῺԪ⅂₢⽺ᘚኢ╣Ԫ ⺎⁢ᆂ᲎ᩆ‫⾂ٶ‬೿⁾᧮ᆂῚ᎚ᏎኢԼ⚺Ữᯛ௮ ఊ⽺ᘚ⁾╣Ԫ⚻⹾⺏௮ఊ ∷მ ₚῺᘚ஺‫⾲ٶ‬ὦ‫ٶ‬₞ ‫ٶ‬₞‫ٶآ‬₞᧧⽞Ԫ ‫ٶ‬ ⾲ὦ᧒⾲ኢ἖‫ז‬ᰂ⡂∢஺ᩗᅟ⁾ጊՂ◚Ԧെ ᬾ₮⁢ዒႢ‫ݖ‬ద⺏௮ఊ ╣Ԫ᧒∷Ỷᩂ

‫⾲ٶ‬Ὶἧ‫܂‬ảዲช؆‫⃒⾲ٶ‬ᔾῚἧ᧒⺓ ‫܂‬ảỶ∦⹾ἒᰂ⺯⹾೪ᆃ⹾ఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎⴒ⺓‫⾲ٶ‬ἒK೪⾲ᩗԦ⺏╣‫ף‬἖ద⾲ ∢⚂ⴒ⺓⅂₢‫◓⾲ٶ‬੪ἒK೪⾲

ᘞ‫◓⾲ٶ‬੪ἒK೪⾲ᩗԦఎ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

೿⺚ઞ⾲᧒ᑚᰊՂᩊἮᕖ 

೿⺚ઞ⾲᧒ᑚᰊᘞ‫⾲ٶ‬৚ỶՂᩊ⹾؆Ớ፞௮‫⾲ٶ‬ᆂ᲎⁾ἓ⺆చట


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᰒᅟదᚦる⾲

ᚦる⾲ኢዮ❾؆ Ի᧒‫ݦ‬ᩆ೪Ꮟ᧒ὦ⺎߾

X\

X

X]

XW

XX

XY

Y

Z

[

X^ XZ \

]

X[ ^

_

`

ᕗద⼪⃋ᆂ ‫ݦ‬൶؊⃋ᆂ ⁆↫⹾Ꮟ᧒ ⁊↫◆Ꮟ᧒ ‫ݦ‬ᩆ೪Ꮟ᧒ ‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒

ᔻ❾‫⃋ړ‬ᆂ ‫ڲ‬ᩆ∢⃋ᆂ ⹾‫ݖ‬Ὢ⃋ᆂ ₚ᧧‫⃋ݞ‬ᆂ ઞ‫⃋⋪ף‬ᆂ ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ

ₚ∢ᘯ⋷᧒ ‫ݦ‬₢ᰆ⋷᧒ ₚ⁾῏⃋ᆂ ‫⃋⽞⼪ݦ‬ᆂ ‫⃋⛂ݦ‬ᆂ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ఊ ᬾᅎῶᚦ⋦ጊ₫

ᬾᅎῶ֚ዣἮ℻⋦⁾អỚূ₶἖‫ئף‬ ᬾᅎῶᚦ⋦ጊ₫ἧ₢‫⃋∣ږ‬᎚⹾Ὃዒఛ⳯♃⹪⋦ ⳯

⹾ὋዒᬾᅎῶἮ℻⋦Ỷᩂ⅂ৎᩆ‫⾲ٶ‬ẢᾞἮᕖ‫ףط‬ ᩂᩂ᧒⾲ᘚ஺᧒Ⴒₚ⾲⃋ₚᰆ‫⃋⽞⼪ݦ‬ᆂ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎZW

ZY ZX ZZ Y` Y] Y^ Y_ X_ X` YW YX YY YZ X^ ` XW XX XY XZ X[

Y[ Y\ X\

X] _ X

⁊↫◆Ꮟ᧒ ⁆↫⹾Ꮟ᧒ ‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒ Ṯ‫ף‬ῚᏏ᧒ ‫ݦ‬ᎫるᏏ᧒ ‫↫ݦ‬ῶ⃋ᆂ ‫ݦ‬೪‫⃋ږ‬ᆂ ‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ

Y

Z

[

 ₚᬾᘛK೪᧒ ⚂ᰆをK೪᧒ ⃋ἧ∦Ꮟ᧒ ‫∢ڲ‬ᩆ⃋ᆂ ‫ݦ‬൶ᬾ⃋ᆂ  

\

]

^

ᔻᬿ₶K೪᧒ ↖῏⋪⃋ᆂ ‫⃋⽞طڲ‬ᆂ ₚ⁾῏⃋ᆂ ᰆ೿ⰺ⃋ᆂ ₚ᧧‫⃋ݞ‬ᆂ ᕗద⼪⃋ᆂ ⚂₞‫⃋܂‬ᆂ ‫⃋⽞⼪ݦ‬ᆂ ‫⃋⛂ݦ‬ᆂ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒᫇ᗪἮᕖ

‫ݦ‬೿ₛᏏ᧒௾‫᧒آ‬Ꮞ௾


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ51#ㅓ#45ᦙ#ᦉエ#゘㇉〼#∶⣷#╧エ዗#⣷⻟ ₚ↫⁊Ꮟ᧒Ԧ⅂దచ₪Ꮟ᧒ᆂᚦ₪⹾ἦఊ ₚᏏ᧒஺Ԧ℻⼻ⳞₚỚᅊῲỚᅊᩂᚦ⩖Ճ⋦Ỷᩂ؆⹿⹾᎖ ‫؛‬ᚦ⹾᎚ᩂ‫آ‬ᆂὦἧặᰊ↖ᆂ₞⺂⳶‫⁢⺛ז‬ᆂటᰂ⁾ᭆᆂ஺ ᪲ᨃᚮԦⰶ℻ᕁṾ⁢া₶‫ݖ‬ኢ‫∪⺚ڒ‬ᚪ⁦⹾া௾⺂ᚪ᣶ ₪Ṳ؆⹾া௾߾₶‫ݖ‬Ꮟ᭎చᘚᆂᩂῶ‫ݖ‬೪ኢ⹾ֲാỮ ఊ‫ܞ‬ᄒ஺೿Ṯ⹾া௾‫ݰ‬ₚ◚⻾⹾ֲാỮ؆‫℧℧ݖ‬₞ᰆ⁆ ⁾⁦᧒ኢ◚⻾⺎⁢ᆂ᲎၎֖Ὶ◚⻾ᰆṿ⫛⺂ᔥ⁲ₚ‫⁾ܞ‬ ᰆṿ؆ᕗ‫آ‬Ԫ⋃ₚാỮఊ ‫ܞ‬஺Ꮟ⾲℻╫ỶዶḦᕖῦ‫⿮آ‬ᅎԻ↖⹾ἦఊ༶⺂Ṫ⸪ዒ➚ Ԧᘯ‫ړ‬Ỷఎ೫ᩆ‫᧒ٶ‬ኢⰲ᫇⹾ἒᩞ‫ת‬ኢ⻋⹾ἒᘛ⁲Kⰲ⁾◑ াⰺᚮỮఊ஺ಖ౺⦖⁾ᔞԦ₮஺₢ₚỮఊ ⅂దచ₪ₚ↫⁊Ꮟ᧒ 

੪Ὼ₢ₚ↫⁊Ꮟ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ‫؛‬ᆂ⃋ᆂ⚺ద Ὼ₢ₚῶᏏ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢ₚ⨂ῖ⃋ᆂ⼷೿⃋ᆂ⚺ద Ὼ₢₪↫ᝮ⃋ᆂ✎₪ ᩂ◆‫ ٶ‬ₚదῖ ‫طݦ‬ᰃ ‫ݦ‬೿∦ ₚ᧧₞ ⚂‫᧒⃋ ړܢ‬ₛ ₚ൶ῖ Ừ῏⽞ ᔻᑚ‫᧒⋷ܢ‬Ṯᬾ ₚἧ∢ ₚ⺯ᬿ ‫⽞⃋ ⽂⁦ڒ‬ᩆ ‫⨂ݦ‬ᬿ ‫᧢ݦ‬ᘯ Ὂাᔞ⽂ ‫ ٶ∷ݦ‬ ₚᬾ἖ Ὂ℻₶‫✎᧒ڲ‬₪

Ὼ₢ₚᗷ⽞ ‫ݦ‬ᬾ⋪ ‫ݦ‬ᩗṺ ‫ݦ‬ᔻᑞ⃋ᆂ⃋ዣ ੪Ὼ₢‫⾲ٶ‬ᘞటՂ⚻ᰂ₷ Ὼ₢‫⽞⃒ڲ‬Ꮟ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢⺚ᾞᩆ‫ⰲ᧒ٶ‬᫇ Ṫ⸪ዒ➚Ԧᘯ‫᧧ݦړ‬ὋᏏ᧒

Ὼ₢ᔻᬾἧᏏ᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫ݦ‬൶؊ῶᆂ⃋ᆂ⚺ద ‫ףݦ‬ᩓ‫؛‬ᆂ⃋ᆂ⚺ద ‫ݦ‬൶ᬾ⃋ᆂ⁦⬚ ᗦᩃ⽺ ⹾℻⹪ ‫ݦ‬൶₢ Իᭂ❿‫⬚⁦᧒ڲ‬ ᩂ◆‫ݖݦ ٶ‬೿ ⚂ᰆ⁾ ₚద‫ ؛‬؆᧧ᘯ⃋ᆂ⃋ዣ ₚᔢᯟ ‫ݦ‬ᘯ‫ ܂‬ₚৎὊ ᔻ↫‫ݦ ܂‬ἧ⨃ ᔻ◂ᬾ ‫ݦ‬ᩆ╒ ᩂ‫ܟ‬Ṻ ‫ݦ‬೪⁦ ₚKἧ⋷᧒Ṯᬾ ₪ᩃᭂ ℻Ⴆₚ ╪Ὃ∢ ᩗি℻ ℻἖を ⃋⺚ᩆ ⚂‫➆ݦ ₶ף‬ᩆ ⚂⋪₶ ₚᭂ᧢‫✎᧒ڲ‬₪

੪Ὼ₢ₚ᧢ῖᏏ᧒ᚦ₪ Ὼ₢Kᩗ⽾Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢ৎᰂῗK೪᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢‫∢ڲ‬ᩆ‫؛‬ᆂ⃋ᆂ⚺ద ⚂‫ף‬ῗ⋷᧒⁦⬚ Ṯₚ⽺ Իᭂₚ ₚᭂ⹪‫⬚⁦᧒ڲ‬ ₚ⽞‫ ף⃒ڲ ܆‬ₚ℻ᑛ⋷᧒✎₪ ℻⃒ሇ ⃋ᩃ೿ ⺂‫ݖ‬ᩓ Ի‫ط‬ᬾ ‫⋪⁆ ݖ⽳ݦ‬Ύ⋷᧒Ṯᬾ ⚺ᭂₚ ₚ⃒Ὃ ₚᘛ₶ ᰆἧ⚾ ₪ᩆ⽺‫✎᧒ڲ‬₪

ₚῶᏏ᧒ 

‫⽞⃒ڲ‬Ꮟ᧒ 

ᔻᬾἧᏏ᧒ 

ₚ᧢ῖᏏ᧒ 

Kᩗ⽾Ꮟ᧒ 

ৎᰂῗK೪᧒ 
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ₚ↫⁊Ꮟ᧒⽾ἧἮᕖ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ


⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ₚ↫⁊Ꮟ᧒⽾ἧ ‫╖ڲ‬ᘛ⁲ᩗԦ‫ף‬἖ద⾲

↲ᆂᚦ⩖ ⁆↫⹾Ꮟ᧒ ‫ݦ‬൶؊⃋ᆂ ‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ

‫ݦ‬൶ᬾ⃋ᆂ ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ ‫∢ڲ‬ᩆ⃋ᆂ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫؛‬ᆂ⃋ᆂ⚺ద ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ 

ₚ⨂ῖ⃋ᆂ ⼷೿


⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

‫ף‬ᆂ₺❾

ԦῚಖᩂ₮஺ᚪ⁆↫⹾Ꮟ᧒ Ꮟ᧒௾ẄỶṯṪ₮஺ᚪ ‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ௾‫∢ڲآ‬ᩆ⃋ᆂ௾


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᑚ⁾☲⁾ᇲᘯ᧒⃋᎚ ∢⚂⅂ৎᩆ‫ ⾲ٶ‬ ⁾᧒℻⃒ሇ⋷᧒

⁾᧒⃋ᰆ⼻⋷᧒

ả᧒‫⃋⛂ݦ‬ᆂ

ả᧒ₚ⋷᧒
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ἒK೪⾲἖⺏⾲∢⚂‫ږ‬ᚦద‪ᑞ

XY X

Y

XZ Z

X[ [

X\ \

X] ]

X^ ^

_

X_ `

⹾‫ݖ‬Ὢ⃋ᆂ ‫∢ڲ‬ᩆ⃋ᆂ ‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ ‫ݦ‬⁷‫⃋ٶ‬ᆂ ‫ݦ‬൶؊⃋ᆂ ⁆↫⹾Ꮟ᧒ ᔻ❾‫⃋ړ‬ᆂ ₚ↫⁊Ꮟ᧒ ⋷᧒௾ ₚ᧧‫⃋ݞ‬ᆂ ⁊↫◆Ꮟ᧒ ⃋ἧ∦Ꮟ᧒ ‫⃋⛂ݦ‬ᆂ ᕗద⼪⃋ᆂ ₚ⁾῏⃋ᆂ ⚂₞‫⃋܂‬ᆂ ઞ‫⃋⋪ף‬ᆂ ᰆ೿ⰺ⃋ᆂ ₪↫ᝮ⃋ᆂ

X` XW

XX


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ☮‫℧ⰲٶ‬Ớዖₚኢ‪⺂⚺ᬾԶ᧒℮⚻⹾ᩗԦ‫ף‬἖ద⾲
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

Ṫ೿ᚦἒኪᩗ‫ٶ⹿ף‬ኢዮ❾؆ Ὃ᧖ᩂῶỶᩂṪ೿ᚦ‫᧒ٶ‬₢೿


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ؆ทᚦ⻲ᰆἮᕖ‫੶ݖ‬

₪↫ᝮ⃋ᆂ✎₪ 

⃋ᆂ✎₪₪↫ᝮ ⋷᧒Ṯᬾᩂ◆‫ ٶ‬ₚదῖ ‫طݦ‬ᰃ ‫ݦ‬೿∦ ₚ᧧₞ ⚂‫ ړܢ‬ ⃋᧒ₛ ₚ൶ῖ Ừ῏⽞ ᔻᑚ‫ܢ‬ ‫✎᧒ڲ‬₪ₚἧ∢ ₚ⺯ᬿ ‫⽞⃋ ⽂⁦ڒ‬ᩆ ‫⨂ݦ‬ᬿ ‫᧢ݦ‬ᘯ Ὂাᔞ⽂ ‫ ٶ∷ݦ‬ₚᬾ἖ Ὂ℻₶
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

Ԧ ‫⃒⽺⾲ٶ‬ὦᩆ‫⚻֚ئٶ‬

⽺⃒ᆂᘞట₢ᚦԦ᪲ᰊൂᏎᯛ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⽺⃒⿪᧮ᆂఎ⃋⺂Ἦᕖట৚ᚦᏎᯛ
â&#x2026;&#x201A;â&#x192;&#x2039;᧮á&#x2020;&#x201A;ῲâ&#x2039;¦à®ºâ&#x20AC;«â¾²Ù¶â&#x20AC;¬

â&#x201A;&#x161;á&#x2014;·â½&#x17E;â&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A; 

â&#x20AC;«Ý¦â&#x20AC;¬á¬¾â&#x2039;ªâ&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A; 

â&#x20AC;«Ý¦â&#x20AC;¬á©&#x2014;Ṻâ&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A; 

â&#x20AC;«Ý¦â&#x20AC;¬á&#x201D;»á&#x2018;&#x17E;â&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A; 

â&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A;â&#x192;&#x2039;á&#x2039;£ â&#x201A;&#x161;á&#x2014;·â½&#x17E; â&#x20AC;«Ý¦â&#x20AC;¬á¬¾â&#x2039;ª â&#x20AC;«Ý¦â&#x20AC;¬á©&#x2014;Ṻ â&#x20AC;«Ý¦â&#x20AC;¬á&#x201D;»á&#x2018;&#x17E;


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎẄ∪↲ᆂᚦ⩖ ⚂‫ף‬ῗ⋷᧒ ‫ףݦ‬ᩓ⋷᧒ ₚ᧧₞⋷᧒ ⻮℻ᩃ⃋ᆂ ₚᗷ⽞⃋ᆂ ෝ∪ Ὂዲᬾ⃋ᆂ ‫ݦ ᧒⋷⽞℻ݦ‬൶؊⃋ᆂ ‫∢ڲ‬ᩆ⃋ᆂ ‫ݦ‬ᩗṺ⃋ᆂ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

⃋⹿‫ܮ‬Kఒ ⴒ⺓ᰂ৚ K◚ ؆ท⹿‫ٶ‬Ỷ ᰆṿỶ ‫ئ‬ ‫ת‬Ửₚ ‫ܟ‬ᝮ⹿ᨃỶֲ ⃋⹿‫⹾ܯ⋦ ܮ‬ ἦఊ ᧒⋪⁦∷ṿ؆ท⹿‫⃋ٶٶ‬ᰊỶᩂ⃋⹿ ‫ܮ‬Kఒ⹾ᰂ஺ₚ↫⁊Ꮟ᧒


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫⁇◚੶ݖ‬ద⾲
â&#x2026;&#x201A;â&#x192;&#x2039;᧮á&#x2020;&#x201A;ῲâ&#x2039;¦à®ºâ&#x20AC;«â¾²Ù¶â&#x20AC;¬

া Ṫ⸪á&#x2039;&#x2019;â&#x17E;&#x161;Ô¦á&#x2DC;¯â&#x20AC;«Ú&#x201C;â&#x20AC;¬á»¶à°&#x17D;೫á©&#x2020;â&#x20AC;«â°²á§&#x2019;Ù¶â&#x20AC;¬á«&#x2021;

â&#x20AC;«á§§Ý¦â&#x20AC;¬á½&#x2039;á©&#x2020;â&#x20AC;«á§&#x2019;Ù¶â&#x20AC;¬ 

â&#x20AC;«á§§Ý¦â&#x20AC;¬á½&#x2039;á©&#x2020;â&#x20AC;«â°²á§&#x2019;Ù¶â&#x20AC;¬á«&#x2021;â&#x20AC;«â&#x2039;ªá§&#x2019;੶Ý&#x2013;â&#x20AC;¬

â&#x20AC;«â&#x2022;£â¾²Ù¶â&#x20AC;¬á&#x2039;£â&#x2C6;¢à©ªâ&#x20AC;«á§§Ý¦੶Ý&#x2013;â&#x20AC;¬á½&#x2039;á©&#x2020;â&#x20AC;«á§&#x2019;Ù¶â&#x20AC;¬á¹ªâ¸ªá&#x2039;&#x2019;â&#x17E;&#x161;Ô¦á&#x2DC;¯á»¶á&#x2DC;&#x17E;â&#x20AC;«â¾²Ù¶â&#x20AC;¬à°&#x17D;೫á©&#x2020;â&#x20AC;«á§&#x2019;Ù¶â&#x20AC;¬á&#x2020;&#x201A;â°²á«&#x2021;


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ


⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

‫ݦ‬൶؊ῶᆂ⃋ᆂ⚺ద 

ᩂ◆‫⃋ٶ‬ᆂ 

‫ףݦ‬ᩓ⃋ᆂ ‫؛‬ᆂ‫ݦ‬൶ᬾ⃋ᆂ ⁦⬚‫ݖݦ‬೿⃋ᆂ 

⚂ᰆ⁾⃋ᆂ 

ₚద‫⃋؛‬ᆂ 

؆᧧ᘯ⃋ᆂ 

ῶᆂ⃋ᆂ‫ݦ‬൶؊ ‫؛‬ᆂ⃋ᆂ‫ףݦ‬ᩓ ⁦⬚⃋ᆂ‫ݦ‬൶ᬾ ⃋ᆂ⃋ዣᩂ◆‫ݖݦ ٶ‬೿ ⚂ᰆ⁾ ₚద‫ ؛‬؆᧧ᘯ ⋷᧒Ṯᬾₚᔢᯟ ‫ݦ‬ᘯ‫ ܂‬ₚৎὊ ᔻ↫‫ݦ ܂‬ἧ⨃ ᔻ◂ᬾ ‫ݦ‬ᩆ╒ ᩂ‫ܟ‬Ṻ ‫ݦ‬೪⁦ ₚKἧ ‫⬚⁦᧒ڲ‬ᗦᩃ⽺ ⹾℻⹪ ‫ݦ‬൶₢ Իᭂ❿ ‫✎᧒ڲ‬₪₪ᩃᭂ ℻Ⴆₚ ╪Ὃ∢ ᩗি℻ ℻἖を ⃋⺚ᩆ ⚂‫➆ݦ ₶ף‬ᩆ ⚂⋪₶ ₚᭂ᧢


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫ݦ‬ᰆ↖⋷᧒ᰆṿԪ⋃⋷⾲ ∢⚂⅂ৎᩆ‫⾲ٶ‬
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

◓᫇‫ٶ‬೪᪲ᕏᑞ ᘞ‫⾲ٶ‬ỶᩂጊῺ╤ṪԦᩂᨃ₢⚻⹾ ᩞᅦᰃทἒᄒԦ⋦Ꮞặ⁢ᆂἮᕖኢขᅞఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᩗᩂద⹿ῺᾺᩗᩂԻ↲⅂‫ݖ‬ᬾᇲ‫ ੶ݖ‬ Ի᧒Ի‫ٶ₶ٶ‬ᬾ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

া ᩆ‫؛∦ئٶ‬ᘯ⻲

‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫੶ݖ‬ᩆ‫ئٶ‬ᘯ⻲ᔵ₪⋧⁦⬚ 


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫∢ڲ‬ᩆ⃋ᆂ ‫؛‬ᆂ‫؛‬ᆂ⃋ᆂ⚺ద‫∢ڲ‬ᩆ ⋷᧒⁦⬚⚂‫ף‬ῗ ‫⬚⁦᧒ڲ‬Ṯ⁾ὦ Իᭂₚ ₚᭂ⹪ ⋷᧒✎₪‫ ף⃒ڲ‬ₚ⽞‫ ܆‬ₚ℻ᑛ ⋷᧒Ṯᬾ℻⃒ሇ ⃋ᩃ೿ ⺂‫ݖ‬ᩓ Ի‫ط‬ᬾ ‫⋪⁆ ݖ⽳ݦ‬Ύ ‫✎᧒ڲ‬₪⚺ᭂₚ ₚ⃒Ὃ ₚᘛ₶ ᰆἧ⚾ ₪ᩆ⽺
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬61#ㅓ#46ᦙ#ᦉエ#ᑁ㇉Ὠ#∶⣷#╧エ዗#⣷⻟ ‫ݦ‬Ꮟ᧒஺‫⾲ٶ‬஺⺓᧧Ղ⼧ാỚẢ⺂ఊ஺Ղ⼧‫⁾⾲ٶ‬Ꭻ⅂ኢᏏ ⾲⁾‫ݖ‬ᘞ◆⹿⁢ᆂ⹾ἒ∢⁾Ꮮൂ‫⾲ٶ‬Ԧா֚Ի⹾ֲᩗ⃋⹾؆ ⺓᧧᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬՗ᰆ⋦⻋⹾஺Ꮟ⾲ኢ⹾ἦఊ‫⅂⾲ٶ‬₢ ᪲ᰃ⋦ኢ╣Ԫ⅂₢೪ᩂ‫ئ‬Ղ‫᧒ ئ‬ᭂ℮⃋⹿ᔺ₶⾲ኢἚỚ⃋⹿ ⾲ኢᩊዣ ળṪᚦ╣ᩊ ⴒ⺓ᨃᎫ⁾K⽺Ղῶ ặ⹿‫⾲ٶ‬Ղ▿ ◓ ᪲੪ᬾᅎῶ֚ᩊ ⁾ᇲᩆ‫ٶ‬ὦ‫ٶ‬೪᪲ᩆ‫ ٶ‬ળÁỚ☲ᔞ₶ዣ‫ٶ‬ ⾲‫ٶ‬ἓ₶ᨃ⾂⳯∦⽺Ὶ೿KՂ⹾஺ทዴ⁦ừ℧ৎ‫ݖ‬؆ ἧৎᰆ⹿ద⹿‫⁢⃋♃ٶ‬ᆂₚ₪⹾᪎ఊ

⅂దచ₪‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒ 

੪Ὼ₢‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢⁆ἧ೮K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫ݦ‬ᩗᬾK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫ݦ‬ἧᩃK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒‪₪ ੪Ὼ₢‫ݦ‬ᩗṺ⃋ᆂ⁦⬚ ₚ᧧₞ ‫ݦ‬₢ᰆ⋷᧒⁦⬚ ↖᪲ᅎ Kᘛを ᫇℻を ⼷೿ ‫أ‬ᬿₚ ⼷೿ ‫⬚⁦᧒ڲ‬ ℻╒೪ ⃋ᰆ⼻ ⚂‫ݦ ړܢ‬೿∦⃋ᆂ⃋ዣ ‫ݦ‬ₛ‫ ܂‬ᔻ೿‫ ܂‬Ի↫ฃ ؆KὪ ℻ద‫᧒⋷܂‬Ṯᬾ ؆ᭂ₶ ↖ᯟ἖ ᩂὋᩒ ৎ‫ף‬ᬿ ‫ݖݦ‬ᭂ ᰆᩗ⛂ ₚ₪ᩆ‫✎᧒ڲ‬₪ ੪Ὼ₢‫ݦ‬೿⺂ ₚ℻ዢ Kᩗ₢⼷೿⃋ᆂ⚺ద Ὼ₢╪ᬾ῏ ‫↫ݦ‬ỞK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢◓᪲੪ᬾᅎῶ‫؛ݖ‬Ἦᕖ Ὼ₢◂‫ړ‬೿᧖ᚦ⋦ጊ₫ Ὼ₢ⴒ⺓ặ⹿‫⾲ٶ‬Ղ▿ᩊዣ Ὼ₢℻‫ٶܮ‬K೪᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢ₚ‫ݖ‬ἧK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢◓᪲੪ᬾᅎῶ∦‫؛‬ Ὼ₢ₚᬾᘛK೪᧒ᭂ⋧ Ὼ₢℻⃒ሇ ⹾⃒ሇ ᩂ೿ᘯ ‫طݦ‬ᰃ⃋ᆂ⃋ዣ ‫ݦ‬൶ᬾ ‫῏ݦ‬ᑞ ₚিᩗ ‫℻ ↖⺂ݦ‬₞ᰃ ‫↫ݦ‬ῶ ∢ῶ౻ᰒᘚῶ Ի‫ݞ‬ῶ⋷᧒Ṯᬾ ⚂൶ᩆ ╪‫ݦ ₶ݞ‬‪₶ ‫ݦ‬ዶᩆ ‫ݦ‬ᭂ₶ ‫⨂ݦ ₶ݞݦ‬ᩓ‫✎᧒ڲ‬₪ Ὼ₢⽳ᑞᰃK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ₚ‫⃒ף‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢℻⁦ᬾᏏ᧒ᚦ₪ Ὼ₢⃋ᗷႣ ᔻᔞ℻K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ળṪᚦ╣ዣἮᕖ ੪Ὼ₢‫ݞݦ‬἖K೪᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢⚂⨂ᭂᏏ᧒ᚦ₪ Ὼ₢ₚὪ↫K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ₚᭂᅦ ₚ⹪Ⴆ ‫᧢ݦ‬ᘯ ᩗি℻ ⚂⋪₶ ⾏‫⬚⁦᧒ڲ₶ף‬ ᔻ⨂Ύ ⃋ᩗ೪ Ṯ₞ᬾ ₚ⃒⿮ ₚ೿‫ݦ ֞℻⁊ ܢ‬ᩗ᧢⋷᧒Ṯᬾ ₚ℻ᬿ ‫⁦ݦ‬ᬿ ‫ڲ‬Ὃ∢ ‫⚾ݦ‬ᔞ ᕏ‫ݖ‬ᭂ ⼪ᰆẆ ⃋‫؛‬ᭂ ₚᩞ℻ ‫ڲ‬ᘛৎ ‫ݦ‬Ꭻᭂ‫✎᧒ڲ‬₪ ੪Ὼ₢⺂⽺ᩓᏏ᧒ᚦ₪ Ὼ₢⁆ᯟదK೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ₚᗷ⽞⃋ᆂ⁦⬚ ᰆᩗ⛂ ᔻ↫Ἒ‫⬚⁦᧒ڲ‬ ₪ᩞἧ ‫ݦ‬ᭂᎫ ⻮⨂₪ ⹾ዶᚪ ₚὋ₶‫✎᧒ڲ‬₪ Ὼ₢⳯ᰆ೪Ὂᬾ‫ף‬ᩆ‫ⰲ᧒ٶ‬᫇
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⁆ἧ೮K೪᧒ 

‫ݦ‬ᩗᬾK೪᧒ 

‫ݦ‬ἧᰃK೪᧒ 

╪ᬾ῏K೪᧒ 

‫↫ݦ‬ỞK೪᧒ 

Ꮟ᧒Ṯᬾ

Ꮟ᧒Ṯᬾ

Ꮟ᧒Ṯᬾ

Ꮟ᧒Ṯᬾ

Ꮟ᧒Ṯᬾ

ₚ‫ݖ‬ἧK೪᧒ 

⽳ᑞᰃK೪᧒ 

ₚ‫⃒ף‬K೪᧒ 

℻⁦ᬾᏏ᧒ 

⃋ᗷႣળṪ‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

Ꮟ᧒Ṯᬾ

Ꮟ᧒Ṯᬾ

Ꮟ᧒Ṯᬾ

‫ݞݦ‬἖K೪᧒ 

⚂⨂ᭂᏏ᧒ 

ₚὪ↫K೪᧒ 

⺂⽺ᩓᏏ᧒ 

⁆ᯟదᏏ᧒ 

℻‫⁇ٶٶܮ‬K೪᧒ 

ᔻᔞ℻‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

Ꮟ᧒Ṯᬾ

‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒ᚦ₪‫੶ݖ‬
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

◓᪲੪ᬾᅎῶᚦ⋦ጊ₫⼪⃋ఛ᧒ ἧ౻‫᧒⃋ږ‬᎚⾲೿K ⳯ ₪Ả ⳯


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎԦ ᰆᑞ⼻ᰃ⁾⅂₢᪲ᰃ╣Ԫ⽞ᕂ⺯

╣Ԫ᧒ Ἦᬾ‫ܞ‬ዒᯊ೪⁾ Ὂᰒ‫⁢∣ ⁾ܞ آ‬ᰒ‫ آ‬ఊᰂ ᧚Ṫা᪎ఊ஺ᚦ⾂⁾᪲‫ݖ‬ዲ⦢ₚᩞ᧧Ỷ᧒ ஺ῖዒ₞ԪชỶֲ⅂₢ᔾԷ؆‫ᦂݖ‬᪲ᰃ ⁦Ửᯛ௮ఊ ∷მ ‫ܮ‬੪೪⁾ ၡ‫ ⁦ݰ‬ᚦ⾂℮ ጄₚ⹾᎚ᩂ ῖዒ ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬Ԧ⅂₢᪲ᰃᰆᑞ⼻ᰃ⁢ᆂ╣ Ԫ⹾ֲൂ֩╞⁢ᆂ‫ֲ᥾ݖ‬ᨃԧ⺏௮ఊ ∷მ ⅂₢᪲ᰃ⁦ῖዒኢદႢֲ⹾஺ᑚᩓ؆はṫ ⺂᪲ᰃชₚ৆ᆂாỚৎ⁢ᆂ᲎ῖዒኢῖ῞ ⹾ֲ⹾؆℮ጃ⠦⹾஺ₚ๲Ỷ‫᥾ݖ‬؆⊶֧؆ をጃỶԦฃ╒᪲ᰃK⺆ᬾ₮஺╞⁢ᆂ⅂ ₢↱⁦᪲ᰃₚെᬾ₮‫ݖ‬ኢῶ⺏௮ఊ ╣Ԫ᧒∷Ỷᩂ

ᕂ⺯₞‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒ Ⳟ⋷₞ᩂ◆‫⃋ٶ‬ᆂ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

া ᧒ᭂ℮⃋⹿ᔺ₶⾲Ղ⚂

὎‫ٶ‬ῖชₚ⺎߾╞ἒ⹾஺⃋⹿ᔺ₶⾲

া଺⁾⚻⅂ ⅂⾲᧒ᭂ℮⃋⹿ᔺ₶⾲Ղ⚂ ⃋⹿‫ܮ‬ớῶᏏⶂ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ╣ዣ∢੪‫੶ݖ‬ᔵ‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒‪₪Ἦᕖ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ఊ ₚ⋦ἓ‫⾲ٶ‬ᩗ⃋‫آ‬՗ᰆᩞᔞা

‫⾲ٶ‬ᩗ⃋‫آ‬՗ᰆᩞᔞা ₚ⋦ἓ⁾‫ٶ‬ἓ₶₶⋮⻋᧧‪⺂‫ٶ‬ἓ₶⃒‫⁇ٶ‬ₚ ੪⾲℻‫⁢℧ݖ‬ᆂἚᅞఊ ⅂₢‫⾲ٶ‬ԦᏎฆ⃒℻ᚦచ

ᩞᔞা╞ᩃ₶KῶỶֲ×ἮᕖὦԻఎØ╫‫⋃ݖ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫ݦ‬ᩗṺ⃋ᆂ⁦⬚ 

℻╒೪⃋ᆂ 

⃋ᰆ⼻⃋ᆂ 

⚂‫⃋ړܢ‬ᆂ 

‫ݦ‬೿∦⃋ᆂ 

‫∢⾲ٶ‬੪‫੶ݖ‬ᔵ₪⋧⁦⬚Ἦᕖ 

⃋ᆂ⁦⬚‫ݦ‬ᩗṺ ⋷᧒⁦⬚ₚ᧧₞ ‫ݦ‬₢ᰆ ⃋ᆂ⃋ዣ℻╒೪ ⃋ᰆ⼻ ⚂‫ݦ ړܢ‬೿∦ ⋷᧒Ṯᬾ‫ݦ‬ₛ‫ ܂‬ᔻ೿‫ ܂‬Ի↫ฃ ؆KὪ ℻ద‫܂‬ ‫✎᧒ڲ‬₪؆ᭂ₶ ↖ᯟ἖ ᩂὋᩒ ৎ‫ף‬ᬿ ‫ݖݦ‬ᭂ ᰆᩗ⛂ ₚ₪ᩆ
â&#x2026;&#x201A;â&#x192;&#x2039;᧮á&#x2020;&#x201A;ῲâ&#x2039;¦à®ºâ&#x20AC;«â¾²Ù¶â&#x20AC;¬

â&#x20AC;«Ý¦â&#x20AC;¬à³¿âº&#x201A;â&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A; 

â&#x201A;&#x161;â&#x201E;»á&#x2039;¢â&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A; ⼷೿â&#x201E;ªá©&#x2014;â&#x201A;¢â&#x192;&#x2039;á&#x2020;&#x201A; ⼷೿ặ⹿â&#x20AC;«â¾²Ù¶â&#x20AC;¬Õ&#x201A;â&#x2013;¿

â&#x2026;&#x201A;â&#x201A;¢೪á©&#x201A;â&#x20AC;«ئâ&#x20AC;¬Õ&#x201A;â&#x20AC;«Ø¦â&#x20AC;¬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎႢ ◓᪲੪ᬾᅎῶὪ‫؛‬

◓᪲੪ᬾᅎῶ‫؛ݖ‬

◓᪲੪ᬾᅎῶ∦‫ ؛‬ἧ౻‫ږ‬ৎ℻᎚⾲೿἖֚⳯⳯
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

؆ₚᬾᘛK೪᧒‫⃋⾲ٶ‬Ἦᕖ ỚᅊῚԦ℻ᭂᕏ∷ᭂ⋧⹾ᰂఊ

᧒Ⴒₚ∢‪ỶṪႷ‫⋦⹾ؙ‬Ṱ؆₶ ‫ݖ‬᪲ᰆ֩᧖ఊ஺֩⁦ᝪᆃᩗ⋧ ₶₢⋦Ⴂ೪ᑚ▿ỚᅊῚ₢ₚఊ ‫ܞ‬ᄒা؆ₚᬾᘛK೪᧒௾⁦‫ܞ‬ ᄭֲ ᧒ᰆᚪₚఊ ‫ܞ‬ᄒ‫ݖ‬Ỷ ๲ᆂ ஺ᑚᩂῚᰂỚ፞௾ԿṾ؆๲ᆂ ஺⺂Ửₚ₶᧧⺂ῖዒỚ፞௾Կ ⁦ᚪₚ‫ݖ‬೪⹾ఊ K⃧ᔞጃ₞⁢ᆂ⹢ᚿₚ⹾াỬₚ ⼮⼮ఎᰆ⁢ᆂₚ‫⅂ؙ‬₢⃒ఎỶὦ ᩂὊ⋧∢௾⺂ᚪዲ⁾⋦⹾؆ₚ ⃒ఎ ᩒ‫ݖע‬Ỷ ‫ ⁾ܞ‬ዮ⋦ዯԦ ஺‫⁾ݞ‬Ꮞᯛ⁦ₚ⋦ἓₚᨃ‫ݖ‬؆ ஺⅂₢⦖⺯ᅒₚႢ؆Ꮞ൶ช₫ Ꮞ⁦ఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ℻⃒ሇ⃋ᆂ 

⹾⃒ሇ⃋ᆂ 

ᩂ೿ᘯ⃋ᆂ 

‫طݦ‬ᰃ⃋ᆂ 

‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫੶ݖ‬ᔵ₪⋧ᰃ 

⃋ᆂ⃋ዣ℻⃒ሇ ⹾⃒ሇ ᩂ೿ᘯ ‫طݦ‬ᰃ ⋷᧒Ṯᬾ‫ݦ‬൶ᬾ ‫῏ݦ‬ᑞ ₚিᩗ ‫℻ ↖⺂ݦ‬₞ᰃ ‫↫ݦ‬ῶ ∢ῶ౻ ᰒᘚῶ Ի‫ݞ‬ῶ ‫✎᧒ڲ‬₪⚂൶ᩆ ╪‫ݦ₶ݞ‬‪₶ ‫ݦ‬ዶᩆ ‫ݦ‬ᭂ₶ ‫⨂ݦ ₶ݞݦ‬ᩓ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

K‫ٶ‬₞⅂₶⽺⿮ᅎ⁾₢⽾⁢ᆂ⹿ᯛᔾ ᩞᅦᔾ ◓⋦‫ݖ‬ᔾₚՂᩊാỚ⹿ᯛ ᩞᅦኢᕁ֖া⋷᧒⁾⋧ᚪᕁ‫ݖ‬‪⺚ᩂ஺⹪ᬾ ℧⁢ᆂ᪲℻⁾‫℻آ⁇ٶ‬ₚᬾ⺚Ả⹾஺֩⁢ᆂ℻╏ാỚⅲ⁢᎖‫ܞ‬ᔼỶᑞఛᰃᩗ‫ף‬₣‫ݖ‬ทἒᄒԦ⋦‫⹾⫛⁇ٶ‬ἒK‫ٶ‬₞ ช⁾৚℧ᩗ⃋‪⹾ἒゾḖఊ

ዮ ળṪᚦՂᩊ

ળṪᚦՂᩊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᬾ⽺╒ặ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ⴒ⺓⅂₢‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫ ੶ݖ‬₪⋧⁦⬚ᰃ ‫⬚⁦᧒ڲ‬ₚᭂᅦ ₚ⹪Ⴆ ‫᧢ݦ‬ᘯ ᩗি℻ ⚂⋪₶ ⾏‫₶ף‬ ⋷᧒Ṯᬾᔻ⨂Ύ ⃋ᩗ೪ Ṯ₞ᬾ ₚ⃒⿮ ₚ೿‫ݦ ֞℻⁊ ܢ‬ᩗ᧢ ‫✎᧒ڲ‬₪ₚ℻ᬿ ‫⁦ݦ‬ᬿ ‫ڲ‬Ὃ∢ ‫⚾ݦ‬ᔞ ᕏ‫ݖ‬ᭂ ⼪ᰆẆ ⃋‫؛‬ᭂ ₚᩞ℻ ‫ڲ‬ᘛৎ ‫ݦ‬Ꭻᭂ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎዮ ⴒ⺓ᨃᎫ⁾K⽺Ղῶ

ⴒ⺓ᨃᎫ⁾K⽺Ղῶ ‫⁾◓ף‬ᩒ‫⁢ݦ‬ᆂ᲎⁾ᨃᎫ⁾K⽺

ⴒ⺓ᨃᎫ⁾K⽺஺੪ᚦ⩖ⴒ⺓⅂₢‫⾲᧒⁾⾲ٶ‬ᚦԦ∢‫⹾ئ‬ἒ∦ᝪ₷ừ⹾ἦ⁢᎖ద‫⋦ݲڒ‬ύႾ⹾᎚ᩂᎫ⁾₶ῶᘯ ᧒₶‫⁇ٶ‬ᕁ⁲⁢ᆂ᲎‫⯦ݖܞ‬ዮᅎ⹾ֲാỮఊ੪ῺỶₚ᧒⾲Ԧ‫ז‬ᩗാỮ⁢᎖ ₚ᧒⃋ₚ↫⹿⃋ᆂ ῶ⃋‫↫ݦ‬ᅒᏏ ᧒ ೿੪Ὼ_ῺỶ⅂‫₶ݖ‬ῶᘯ᧒₶᧧చ‫ٶ‬ᰊₚἚᅞ؆੪Ὼ₢ՂῶἮᕖኢขዢ⁢ᆂ᲎ⴒ⺓ᨃᎫ⁾K⽺ԦՂ⫛ ാỮఊ
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ₚᗷ⽞⃋ᆂ⁦⬚ 

ⴒ⺓⅂₢‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪₪⋧⁦⬚‫੶ݖ‬ ⃋ᆂ⁦⬚ₚᗷ⽞ ‫⬚⁦᧒ڲ‬ᰆᩗ⛂ ᔻ↫Ἒ ‫✎᧒ڲ‬₪₪ᩞἧ ‫ݦ‬ᭂᎫ ⻮⨂₪ ⹾ዶᚪ ₚὋ₶


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⅂₢᪲ᰃ⽞ᕂԪ

ⴒ⺓⅂₢‫⅂⾲ٶ‬₢᪲ᰃ⋦
⅂⃋᧮ᆂῲ⋦஺‫⾲ٶ‬

ᔺ Ṫ⸪ዒ➚ᩆ‫⋦ٶ‬ᕏᑞ

ᘞ‫⹿⃋⾲ٶ‬ᨃԦᘯ‫◓ړ‬੪Ỷ൶ ⼪Ԧᘯ‫ٶ‬ఎ⋦೪₶

Ԧᘯᩆ‫⋦⼪⋦ٶ‬ᕏᑞ _

‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒ ؆᧧ᘯ⃋ᆂ ₚ⨂ῖ⃋ᆂ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ᧒ ⳯ᰆ೪ᩆ‫ⰲ᧒ٶ‬᫇

⳯ᰆ೪ᩆ‫ⰲ᧒ٶ‬᫇ 

⺂া⽞Ὂᬾ‫ף‬ᩆ‫᧒ٶ‬

Ὂᬾ‫ף‬ᩆ‫᧒ٶ‬ὦ)"//"⽞
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

ᱽᰆ ₞พᵝ֥ŝᔩಽᬕၙ௹


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ41#ㅓ#47ᦙ#ᦉエ#ᑁይ⿑#∶⣷#╧エ዗#⣷⻟ ‫طݦ‬ΎᏏ᧒஺ᘞ‫⅂⾲ٶ‬దచ₪Ꮟ᧒ᆂᚦ₪⹾ἦఊ ‫ݦ‬Ꮟ᧒஺াኪదᆂᔞႾ⺂‫⾲ٶړ‬ԦাṪԦẢ⺆ᕏ⻋Ԧ⋦ ؆₮Ữఊ‫ܞ‬஺ᚦ₪⹾₶ዮ₶◂⳯ৎ⋹⺂‫⾲ٶ‬ᚦ⋦ỶᩂᔞႾ ኢᔺႢᘚ஺‫◶Ⳣ⾳ת‬াԮᬾỬఊ஺∢⃋⁢ᆂ‫⾲ٶ‬ₚK Ի↖⺮ఊ‫ܞ‬ዒ⹾ἒ῏る೿᧖Ỷᰆ⚻‫⾲ٶ‬ኢὪ‫⹾؛‬؆Õ∢௾⺎ ߾ ₚῩ⺎߾ ₶἖‫߾⺎آ‬ÖႦⶂỚᆂ‫⾲ٶ‬ԦԦ⅞Ả⺆᧒⾲℧ ╫₪ఊ⹾‫ݖ‬‪⹾ἒゾḖ؆₮ఊ ₚ⋦ἓᩒ‫ݖ‬᎖ᩞ᧧๫ঃ‫⋃⋦ݲ‬₞⁾᧒Ꭻఊ⹾஺‫ ⾲ٶ‬༶ ఊኞ⺂ᩞ‫ݖ‬ኢ‪⺂⅂₢‫⁾⾲ٶ‬ᔞႾ⁾ᝪKₚሎ؆⅞‫ת‬᪳℧ ₞἖‫ڒ‬ὦઞᅋ፮⚺⋦Ṱ؆₮ఊ ⅂దచ₪‫طݦ‬ΎᏏ᧒ 

੪Ὼ₢‫طݦ‬ΎᏏ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢ᔻ⁦౻Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢Ի⽳∦Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢⅂₢‫ף‬ᆂద⹿Ղ‫ٶ‬ Ὼ₢Ë‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫⽺੶ݖ‬ᘚ⋷ÌᕂԪ Ὼ₢‫ݦ‬ᘯᭂB ℻἖を‫⬚⁦᧒ڲ‬ Ὼ₢⚂ἧ᧢Ꮟ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢⶞ኞዮ‫⾲ٶ‬Ղ▿ᩊዣ Ὼ₢ₚᔢᯟ⃋ᆂ⃋ዣ ⋷᧒ṮᬾᎫ ‫✎᧒ڲ‬₪Ꭻ Ὼ₢ₚ∦⼻‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢Ꮞᯊ⦒ᔺ⺂₞‫⾲ٶ‬Ղ▿ᩊዣ ੪Ὼ₢᧒Ⴗ⹿‫ٶ‬Ղ‫ٶ‬ Ὼ₢ᩂ೿ᘯ⃋ᆂ⁦⬚ ₚ∢ᘯ⋷᧒⁦⬚ ᔻ‫ף‬Ẇ‫⬚⁦᧒ڲ‬ Ὼ₢⅂₢ᩗᩂ἖‫ڒ‬ῶՂῶ ੪Ὼ₢⚂ᬿ‫ף‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢Ṯ⿪Ⴃ‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ꮟ᧒Ṯᬾ

Ὼ₢ₚ᧧◆‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ₚ↫ᩆᏏ᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᰆ೿ⰺ⃋ᆂ⁦⬚ ₚ⹪ἧ ‫ݦ‬ᑚᭂ‫⬚⁦᧒ڲ‬ Ὼ₢Ṳዮ⧦ዲা⅂₢‫⾲ٶ‬Ղ▿ᩊዣ Ὼ₢⃋⺚ᩆ‫⬚⁦᧒ڲ‬ ੪Ὼ₢‫⹾ ݖ⽳ݦ‬ᔢἧ ‫ݦ‬ἧ⨃ ⃋᧒ₛ ₚ൶ῖ ₚৎὊ ₚదῖ ᔻ⨂Ύ⃋ᆂ⃋ዣ ⋷᧒ṮᬾᎫ ‫✎᧒ڲ‬₪Ꭻ Ὼ₢Ë᧮ᗣዶḦ἖‫ ڒ‬ᰆ‫ڒ‬ảK‫ ⺚∢ڲ‬ÌᕂԪ Ὼ₢⚂ฃᩓᏏ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢⾏ᩆ‫ړ‬Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᰆ⚻‫⚻֚⾲ٶ‬ᩊ‫؛᧧⼪ת‬Ꮞటᩆ₷‫℻ז‬ Ὼ₢‫ݦ‬ৎ⋪Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᕏ⽂₶‫⬚⁦᧒ڲ‬ ੪Ὼ₢ᔻ‫ݖ‬ἧᏏ᧒ᚦ₪ Ὼ₢⚂ᔺ῞ᩆ‫ⰲ᧒ٶ‬᫇Ἦᕖ Ὼ₢‫⁇ٶ℻⁆ݦ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ₚ℻ዢ⼷೿⃋ᆂ⁦⬚ ⃋ᩗ೪⋷᧒⁦⬚ ₚᬾ἖ ℻Ⴆₚ ⹾ዶᚪ‫⬚⁦᧒ڲ‬ ੪Ὼ₢ₚ‫ ⻋ף‬ᩂ⋪ᩃ ⻮‫ئ‬ἧ ᰆἧ◆‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᰆ⚻‫؛ݖ⾲ٶ‬Զ᧒Ἦᕖ Ὼ₢ᔻᭂ⽞Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢ₚ೿⽞Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᔻ⁦౻ᩆ‫ⰲ᧒ٶ‬᫇Ἦᕖ Ὼ₢ᰆ⚻‫᧧⾲ٶ‬ჯԶ᧒Ἦᕖ Ὼ₢‫ݖݦ‬ᭂC‫⬚⁦᧒ڲ‬ ੪Ὼ₢⾏❾⽞Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᰆ⚻‫⾲ٶ‬Ỷᩂ◑Ἦᕖขዢ Ὼ₢₫టԶ᧒Ἦᕖᔵ₪⋧ᰃ ⃋⽞ᩆ Ṯ₞ᬾ ᔻ↫‫⃋܂‬ᆂ⃋ዣ ⋷᧒ṮᬾᎫ ‫᧒ڲ‬ṮᬾᎫ

Ὼ₢Ừ῏⽞ ₚ೪‫⬚⁦᧒⋷ڒ‬ ⺂‫ۦ‬ᭂ ᔻ⹪Ⴆ‫⬚⁦᧒ڲ‬ ੪Ὼ₢➪ᘚฺṪ‫ݖ‬ዒᘯ᧮ઞႾ⅂₢‫╣⾲ٶ‬ዣἮᕖ Ὼ₢‫ݦ‬ᔢ⽞‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢⅂⾲ᩗᰂ⽺ᩞ‫ת‬ద⾲ Ὼ₢ᩞ‫ת‬ᩗᰂ⽺Ὶ೿ᘞᚦ╣ዣ♃⾲Ղ⚂ Ὼ₢ପԦᩆ‫⾲ٶ‬ᕏ‫ܦ‬Ⴂಖᰂ⁾ᇲᘯ᧒ Ὼ₢ខাႢ╒ặᩆ‫ٶ‬ఎ➪ᘚฺṪఎ‫ݖ‬ᩆ‫ٶ‬ Ὼ₢᪶ᩗ⽾‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ₚᭂ‫ݖ‬Ꮟ᧒ᚦ₪ ੪Ὼ₢ᰒᬾ῏⃋ᆂ ⺂ἧ◆⃋ᆂኢ⼷೿⃋ᆂᆂ⚺ద Ὼ₢⅂₢↱⁦ᰆᑞᕂԪ Ὼᩂᔢ℻‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢➪ᘚฺṪ‫ݖ‬ዒᘯ᧮ઞႾ⅂₢‫╣⾲ٶ‬ዣἮᕖ Ὼ₢⅂₢ᑞ⽺ద⹿Ղᩊ Ὼ₢ₚᯟ⼪Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢⚂ᩗ‫܂‬Ꮟ᧒ᚦ₪ ₚ⁦∢‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢⚂‫ ₶ף‬؆KὪ ‫῏ݦ‬ᑞB⃋ᆂ⃋ዣ ⋷᧒ṮᬾᎫ ‫᧒ڲ‬ṮᬾᎫ ᔻ❾‫ ړ‬ᕗద⼪ ⚂₞‫⚂ ܂‬ᰆ⁾ῶᆂ⃋ᆂ⚺ద ⃋ᰆ⼻ ‫طݦ‬ᰃ⃋ᆂ⁦⬚ ₚ⽞‫⬚⁦᧒⋷܆‬ ᩂৎを ‫⨂ݦ‬ᩆB ặ⨂↖ ↖ᘛᩆ ‫➆ݦ‬ᩆ ৎ‫ף‬ᬿ ‫⨂ݦ‬ᩓB ᕏ‫ݖ‬ᭂ‫⬚⁦᧒ڲ‬ ᎫἮ‫⚺᧒ڲ‬దᎫ Ëⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬੪ÌᕂԪ Ὼ₢‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫੶ݖ‬⁲ṫ⾲ Ὼ₢➚₶ぶᯊ⧪༾ᄮᝪ‫ ⾲ٶ‬Ṗዥ⋦Ỷ‫⾲ٶ‬Ղ▿ Ὼ₢ⴒ⺓᧒Ⴗ⹿‫ٶܦ⺂ٶ‬ᰊՂᩊ Ὼ₢ዶᄮₚᰂṪ,-⺂₞‫╣⾲ٶ‬ዣἮᕖ Ὼ₢ᕖᎫを‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫ףݦ‬を‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢ᔻᑚ‫ ܢ‬ₚ℻ᑛ⋷᧒⁦⬚ ⼪ᰆẆ‫⬚⁦᧒ڲ‬ ੪Ὼ₢⚂ῶ‫⁇ٶܢ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢‫ݦ‬をᩆ‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢⃒᫇◂Ꮟ᧒ᚦ₪ Ὼ₢➪ᘚฺṪ‫ݖ‬ዒᘯ᧮ઞႾ⅂₢‫⾲ٶ‬₫ట ⻲ట Ὼ೿ᚧṪἮᬾ⅂₢ᰆ⹿‫ٶ‬ᩊዣ Ὼ₢◓੪ᚦ∢‫⾲⅂ئ‬ᩗ‫؎ף‬ฆᗎ Ὼ₢‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫੶ݖ‬⁲ṫ⾲ Ὼ₢_₢◓੪‫ڒٶ‬೿ᚧṪᰂṪఎ‫ݖ‬ᩆ‫ٶ‬ Ὼ₢ⴒ⺓᧒Ⴗ⹿‫ٶ‬⠚⸎⩖‫ٶ‬ᰊՂԻ Ὼ₢⚂∦⽞‫⁇ٶ‬K೪᧒ᚦ₪ Ὼ₢Ꮳ؎ἮᬾᰆԻ⃆⅂₢‫⾲ٶ‬Ղ▿ Ὼ₢⻲టԶ᧒Ἦᕖ Ὼ₢_₢⻲ట‫⯟੶ݖ‬ᗪᩗ⾲ Ὼ₢ⴒ⺓ᰂᔢ‫⹾߾⺎آ‬஺⻲టԶ᧒⁲ṫ⾲ Ὼ₢↖ᩗ⹪Ꮟ᧒ᚦ₪ ῺË᧒⋪⁢ᆂᘚ஺ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬੪ÌᕂԪ ੪Ὼ₢⚂ῶ‫ܢ‬K₪K೪᧒ ᔻ‫⁇ٶ⿮ݖ‬K೪᧒ᚦ₪
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾᔻ⁦౻Ꮟ᧒ 

Ի⽳∦Ꮟ᧒ 

⚂ἧ᧢Ꮟ᧒ 

ₚ↫ᩆᏏ᧒ 

⚂ฃᩓᏏ᧒ 

⾏ᩆ‫ړ‬Ꮟ᧒ 

‫ݦ‬ৎ⋪Ꮟ᧒ 

ᔻ‫ݖ‬ἧᏏ᧒ 

ᔻᭂ⽞Ꮟ᧒ 

ₚ೿⽞Ꮟ᧒ 

⾏❾⽞Ꮟ᧒ 

ₚᭂ‫ݖ‬Ꮟ᧒ 

ₚᯟ⼪Ꮟ᧒ 

⚂ᩗ‫܂‬Ꮟ᧒ 

⾏῏೪Ꮟ᧒ 

⃒᫇◂Ꮟ᧒ 

ᔻᬿ₶K೪᧒ 

⚂ᰆをK೪᧒ 

ₚ∦⼻‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

⚂ᬿ‫⁇ٶף‬K೪᧒ 

ₚ᧧◆‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

‫⁇ٶ℻⁆ݦ‬K೪᧒ 

ₚ‫⁇ٶ⻋ף‬K೪᧒ 

ᩂ⋪ᩃ‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

⻮‫ئ‬ἧ‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

ᰆἧ◆‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

‫ݦ‬ᔢ⽞‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

᪶ᩗ⽾‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

ᩂᔢ℻‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

ₚ⁦∢‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

ᕖᎫを‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

‫ףݦ‬を‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

⚂ῶ‫⁇ٶܢ‬K೪᧒ 

‫ݦ‬をᩆ‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

⚂∦⽞‫⁇ٶ‬K೪᧒ 

Ṯ⿪ႣᏏ᧒ 

Ꮟ᧒Ṯᬾ

↖ᩗ⹪Ꮟ᧒ 
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⅂₢᪲ᰃ⋦‫₶ݖ‬ὦ᎚చ
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

‫⁇ٶ‬ᚦ₪ἓῶชₚ⺂₶ዒỶᏎἒ‫ܞ‬೿Ṯ‫⁇ٶ⾲ٶ‬Ỷద⺂ ⃒ᔾᑞ⅂ช֦⫆ ⫆⁾⹾᎖‫⁇ٶ⾲ٶ‬᫪ᰆỶゾḖఊ

Ԧ ‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫⽺੶ݖ‬ᘚ⋷ᕂԪ

ᕂ⺯₞‫طݦ‬ΎᏏ᧒ Ⳟ⋷₞ᩂ◆‫⃋ٶ‬ᆂ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⅂⾲᧒ᭂ℮⃋⹿ᔺ₶⾲Ԧ‫ٶ‬₞ ἒᎫₚ╞Ԧ⺂ԦῚಖἚᅊ ᬾ₫ ἒዲῶKẇ⃋⹿᧒ừỶ⻲৏ ੪Ὼ⼪⃒ ⃋⹿‫♃ܮ‬ẇớ◂ἒዲῶ‫ܮݖ‬ₚዮᅎാỮ؆ Ꭻ⁾⹿ᨃỶֲ⃋⹿‫⺮ܮ⋦ܮ‬ఊ
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

া ⴒ⺓⅂₢‫ף‬ᆂద⹿Ղ‫ٶ‬

ⴒ⺓⅂₢‫ף‬ᆂద⹿Ղ‫ ٶ‬ ⹿⃋‫طݦ‬ΎᏏ᧒


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎἒK೪⾲἖⺏ᩗԦదὦట⾲ῶช

K‫ړ‬ળṪ₞ద⾲
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

ఊ ⅂ దచ₪Ꮟ᧒ₚ✎₪Ἦᕖ

దచ₪‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒ₚ₪ దచ₪‫طݦ‬ΎᏏ᧒✎₪Ἦᕖ 


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫↫ݦ‬ᅒᏏ᧒⽾᫇
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

⶞ኞዮ‫⾲ٶ‬Ղ▿

ₚᔢᯟ⃋ᆂ 

⃋ᆂ⃋ዣₚᔢᯟ ⋷᧒Ṯᬾ⹾ᔢἧ Ὂ⽳ᰃ ‫ ∦⁾ڲ‬ᑞᩗ⽾ ₚ⃒౻ ₚ‫ط‬ᩃ ℻⃒‫⚂ ئ‬ἧᘛ ‫◆ݦ‬ῖ ‫✎᧒ڲ‬₪ᩂ∢἖ ₚὋを ᪶℻ᬿ ‫ףݦ ⹪℻ڒ‬を Ṯᭂ౻ ₚἧを ₚ℻ᬿ ℻⚾₶ ⃋℻₶ 


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᏎᯊ⦒ᔺ⺂₞‫⾲ٶ‬Ղ▿ ⺂⃒をᩆ‫ ᧒ٶ‬

Ⴂ ⴒ⺓᧒Ⴗ⹿‫ٶ‬Ղ‫ٶ‬

᧒Ⴗ⹿‫ٶ‬ՂԻ

ₚద‫⃋؛‬ᆂԦటᰂớ᧧ట⁾る⺚⁳☮؇ዒ๫ ዲ⳯⻲৏⹾ᓦᆂ₶‫⁢℻᧒ܮ‬ᆂఛᘚ᧧⨂Ỷ₮౾ ‫⾲ٶ‬టₚK‫⾳ת‬ₚ⾂‫ݖ‬ኢၪֲാỮఊ

ᩂ೿ᘯ⃋ᆂ⁦⬚ 

ᰆ೿ⰺ⃋ᆂ⁦⬚ 
â&#x2026;&#x201A;â&#x192;&#x2039;â&#x2022;£á&#x2039;£â&#x2C6;¢à©ªâ&#x20AC;«á§®Ø¢â&#x20AC;¬á&#x2020;&#x201A;á¿&#x161;á&#x201D;&#x17E;á&#x201A;¾

â&#x2026;&#x201A;â&#x201A;¢á©&#x2014;á©&#x201A;á¼&#x2013;â&#x20AC;«Ú&#x2019;â&#x20AC;¬á¿¶â&#x2026;&#x201A;â&#x20AC;«â&#x2020;&#x17E;Ý&#x2013;â&#x20AC;¬á»«â&#x20AC;« ੶Ý&#x2013;â&#x20AC;¬

á¹²á&#x2039;®â§¦á&#x2039;²à¦¾â&#x2026;&#x201A;â&#x201A;¢â&#x20AC;«â¾²Ù¶â&#x20AC;¬Õ&#x201A;â&#x2013;¿


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫⃋ݖ⽳ݦ‬ᆂ 

⹾ᔢἧ⃋ᆂ 

ₚ൶ῖ⃋ᆂ 

‫ݦ‬ἧ⨃⃋ᆂ 

ₚৎὊ⃋ᆂ 

⃋᧒ₛ⃋ᆂ 

ₚదῖ⃋ᆂ 

ᔻ⨂Ύ⃋ᆂ 

⃋ᆂ⃋ዣ‫⹾ ݖ⽳ݦ‬ᔢἧ ‫ݦ‬ἧ⨃ ⃋᧒ₛ ₚ൶ῖ ₚৎὊ ₚదῖ ᔻ⨂Ύ ⋷᧒Ṯᬾ⚂₞೪ ‫ݦ‬ặ‫ݦ ܂‬ῖᩃB ‫ݦ‬Ύ੪ ₚ⽺⚾ ⁊⹿ᬾ ᩂᩗᰃ ₚᕖ⋪ ↖ᰒᅎ ᩂᑞԷ ‫ݦ‬をᑞ ₚ೿ᩓ Ὂ⃒ₛ ‫ףݦ‬ᬾC ᔻ⨂Ὂ ₚ೪‫⚂ ڒ‬൶‫ ݞ‬೪‫℻ ⛂ݖ‬ἧ∢ ‫ݦ‬ῖᩃC ặ῏∢ ‫⨂ݦ‬Ἒ ᔻ᧧‫ ܂‬ᰆᯟἧ ‫⹿ݦ‬ᩃ ‫✎᧒ڲ‬₪‫ݦ‬೿ᭂC ₚ⹪ᩆ ⚂ἧᬿC ⾏⨂₶ ‫℻ݦ‬ᰊ ᪶‪ᩆ ‫ݦ‬₞Ẇ ⚂ἧᬿB ṮἧẆ ᔻ⚾₶ ‫أ‬ἧ‫⨂⃋ ٶ‬἖ ⚂‫ף‬ᬾ ⺂℻を ᔻ℻ἣ ⚂℻ᬿC ◂⁦Ὃ ₚᎫを ↖౻を ₚᩆ⽺ ₚ‫ۦ‬ᚪC ‫ݦ‬ἧᭂC ᔻ℻ᭆ ₚᚪৎ ‫ݖݦ‬ᚪ ⁊‫ף‬Ὃ ₪‫ܮ‬Ὃ ⃋‫ݖ‬ᭂ ᩂ⁊⽺ ₪ᬿ₶C ᰒὋᭂ ‫ܮݦ‬ᩆ ‫ڲ‬ἧᬿ
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

ట⾲⃋Ỷֲᚦ⋦⋦⼻ᩊᎫ⹾஺ₚద‫⃋؛‬ᆂ

‫⾲ٶ‬ԦชỚᩆ₶ዒỶ₮౾ⶕዶ

‫ ⽞⼪ݦ‬ₚద‫⃋؛‬ᆂԦ⺎߾‫⾲ٶ‬ᚦ⋦ኢൾᄒᘚṾఊ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫֚ݞ⾲ٶ‬ਮ᧖‪⁾ৎ೿⏣ᕏ⻋ỶᩂᔺႢᘞ֚⚻ᚦ⋦

‫⚻֚⾲ٶ‬ᚦ⋦ỶᩂԶ᧒⁾‫ݖ‬೪ኢ⹾஺ట⾲ῶช
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

⼪⃋ᕏᑞ⺂ట⾲ῶ‫ٶآ‬₞ช

ᰆ⚻‫⚻֚⾲ٶ‬ᩊ‫؛᧧⼪ת‬Ꮞటᩆ₷


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ֚⚻ᚦ⋦ᖲᏏ₷ừ⺂්⁾Ꮞᯛ

‫ ⽞⼪ݦ‬ₚద‫⃋؛‬ᆂὦⴒᯊ⡺Ղᕂ ⫆ᏏⰦ ⋧ῶₚ‫⚻֚⾲ٶ‬ᚦ⋦ኢఛ᧒⹾؆₮ఊ
тЕВтГЛтХгсЛгтИврйктАлсзо╪втАмсЖВс┐ЪсФЮсВ╛

тАлсзТ┌▓тАмс╣осм╛с░ГтАл рй╢▌ЦтАм

т┤Тт║УтЛжс╝Ут╜ЮспКт╣вспКтАлрй╢▌ЦтБЗ┘╢тАм


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎዮ ᧮ᩗK֚⚻‫؛ݖ‬ᰃ

᧮ᩗK֚⚻Զ᧒Ἦᕖᔵ‫؛ݖ‬ᰃ

◑᧣
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾᰆ⚻‫⃋⼪᧒؛‬

⚂ᔺ῞ᩆ‫᧒ٶ‬

ₚ⺂াᩆ‫᧒ٶ‬

➚₶ぶᯊ⧪Ṳዮ⧦ዲা⅂₢‫⻲⾲ٶ‬టἮᕖᔵᏏ᧒Ṯᬾᰃ Ꮟ᧒Ṯᬾ⚂₞াᩆ‫᧒ٶ‬
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᔻ⁦౻ᩆ‫᧒ٶ‬

ᔻ⁦౻ ₚ⽂℻ᩆ‫ⰲ᧒ٶ‬᫇Ἦᕖ ೿ৎṪᰂṪ

ₚ⽂℻ᩆ‫᧒ٶ‬

ᰆ⚻‫᧧⾲ٶ‬ჯԶ᧒Ἦᕖ
â&#x2026;&#x201A;â&#x192;&#x2039;â&#x2022;£á&#x2039;£â&#x2C6;¢à©ªâ&#x20AC;«á§®Ø¢â&#x20AC;¬á&#x2020;&#x201A;á¿&#x161;á&#x201D;&#x17E;á&#x201A;¾

᧮â&#x20AC;«â¾²Ù¶â&#x20AC;¬à°&#x;á°&#x2020;â&#x161;»á§§á&#x192;¯Ô¶á§&#x2019;á¼®á&#x2022;&#x2013; 

â&#x20AC;«á§&#x2019;Ù¶â&#x20AC;¬á&#x2039;²â&#x2022;&#x2019;â&#x17E;&#x201A;â&#x20AC;«â¾²Ù¶â&#x20AC;¬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᘞ‫ئ‬೿‫᧒؛‬

⁆❾ῶ೿‫᧒؛‬
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

∷ṿ೿‫⾲ٶ‬Ỷᩂዮ⋦ዯ᧮ᗣ‫ݖ‬೪⾲‫੶ݖ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᔺ ∷ṿ೿‫⾲ٶ‬ኢໆা᎚ᩂ

∷ṿ೿‫⾲ٶ‬ዮ⋦ዯἮᕖ⿪‫♒੶ݖ‬ἧ
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

᧒ ‫ط‬Ảᰂద

‫ط‬Ả‫⾲ٶ‬ᰂదద೿∷ ؆ท⹿‫ئ⁇◚ٶ‬Ỷᩂ⁾ἮᕖK‫ ף‬

‫ط‬Ả‫⾲ٶ‬ᰂదⴒ⺓ద⹿⳯ᘚ◚⁇‫ئ‬Ỷᩂ⁾ἮᕖK‫ ף‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎṪ ᧮Ἦᕖట∦‫؛‬

Ἦᕖట∦‫ ؛‬ᰆ⚻‫⾲ٶ‬Ỷᩂ◑Ἦᕖ
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⃋⽞ᩆ⃋ᆂ 

Ṯ₞ᬾ⃋ᆂ 

ᔻ↫‫⃋܂‬ᆂ 

⋷᧒Ṯᬾቾ∦⹾ ₚ‫ط‬౻ ‫ݦ‬἖∷ ₚ⃒ᘯC ᔻ℻⃒ ‫⋪ݦ‬ῖ ᪶⋪₢ ‫ݦ‬ᩞ⽳ ᔻᬾᎫ ‫⁦ݦ‬ᰃ ╪῏⽞ ᰆᯟ⽞ ‫⃋⁊ ∷⺂ݦ‬Ἒ ‫ݦ‬₞ᬾ ‫ݦ‬ᯟ‫╣ݦ ݞ‬ἧ ‫ݦ‬ᰆ◆ ‫ݦ ܢ᧧ݦ ܢٶݦ‬ᘯዲ ᰆ⼪⅂ ₚᎫᩓ ‫╣ݦ‬ৎ Ṯదᩃ ₚ‫ئ‬を ᔻ⺆ᅒ ⁊℻ᩆ ╪ἧ⋪ ‫ ףݖݦ‬ₚ₢⽾ ‫᧒ڲ‬ṮᬾὊ⁦ἧ ‫ףڲ‬Ẇ ặᭂὋ ℻⼪ᬿB ‫₶℻ݦ ₶ۦݦ‬C ‫ ⽞⚾ݦ‬ₚ⹪ႦC ᰆἧὋ ‫ݦ ⽺ףݦ‬ẆᅎB ᩂ₪⛂ ₚ᫇を ᩊἧᬿ Ὂᭂᅦ ᰆᭂ⽺ ‫∢ݦ‬ᩆ ⁊ᭂをB ℻Ꭻᬿ ⹾ᯟὋ ‫₶℻ݦ‬D ‫תݦ‬ἧ ₚὪᬿ ‫⽂ݦ‬Ⴆ ‫ݦ‬ᔞ₶D ₚ‫ף‬ᬿ ‫ףڲ‬ᬿC ‫⋪ ℻⽂ڲ‬ᔞႦ ᪶‫ת‬া ℻⼪ᬿC ℻ᔞᬿ ‫∦ݦ‬ᘛ ᔻᔞ₶ ₚ೿ᬿB ᰒἧᬿ ᰆ⚾⽺ ⁊ᔞ₶ ‫ݦ‬ᩆ⽺ K‫ ₶ף‬₪⽂ᩗ ặ‫ݦ ₶ܮ‬ዶᬾC ₚ⃒ᬿ ‫ڲ‬Ὃᭂ ‫ ⻋℻ݦ‬ᔻᭂ⽺ ₚ⋪ᬾ ⾏ἧを K‫ ₶ܮ‬Ի᧧ᅦ ‫⺚℻ݦ‬B ₚ╒ᬿ
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ₶ ᩞ‫ת‬ᩗᰂ⽺ᩞ‫ת‬ద⾲Ղ⚂

ᩞ‫ת‬ᩗᰂ⽺ᩞ‫ת‬ద⾲

ዲা⅂₢‫⾲ٶ‬ᩗԦ☮◓‫؛‬἖
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᰒᬾ῏⼷೿⃋ᆂ⚺ద 

⺂ἧ◆⼷೿⃋ᆂ⚺ద 

⅂₢Ἦோ₺❾ 
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

₞พᵝ֥ᮥ฿ᮡ⡍⧎ᱽᯝƱ⫭


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ


⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

‫ݦ‬ἧ᧧⃋ᆂ‫؛‬ᆂⱎKఒ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎĽῶᆂ⃋ᆂ⚺ద

ᔻ❾‫⃋ړ‬ᆂ 

ᕗద⼪⃋ᆂ 

Ľ⃋ᆂ⁦⬚

⃋ᰆ⼻⃋ᆂ 

‫طݦ‬ᰃ⃋ᆂ 

ῶᆂ⃋ᆂ⚺దᔻ❾‫ ړ‬ᕗద⼪ ⚂₞‫⚂ ܂‬ᰆ⁾ ⃋ᆂ⁦⬚⃋ᰆ⼻ ‫طݦ‬ᰃ ⋷᧒⁦⬚ₚ⽞‫܆‬ ‫⬚⁦᧒ڲ‬ᩂৎを ‫⨂ݦ‬ᩆB ặ⨂↖ ↖ᘛᩆ ‫➆ݦ‬ᩆ ৎ‫ף‬ᬿ ‫⨂ݦ‬ᩓB ᕏ‫ݖ‬ᭂ

⚂₞‫⃋܂‬ᆂ 

⚂ᰆ⁾⃋ᆂ 
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

⚂‫⃋₶ף‬ᆂ 

؆KὪ⃋ᆂ 

‫῏ݦ‬ᑞ⃋ᆂ 

⃋ᆂ⃋ዣ⚂‫ ₶ף‬؆KὪ ‫῏ݦ‬ᑞB ⋷᧒ṮᬾₚᘯῚ ₚᩃῖB ‫⅂ݦ‬Ὶ ‫ڲ‬ἧ⽞ Ὂ᧧⽾ ᰆ᧧Ὃ ₚῶ⋪ Ի◆ᭂ ᔻ⽺↫ ᔻ‫◂ ⨂⃒⹾ ⼪ݖ‬₞⛂ ₚ᧧Ἒ ℻ῶᰃ ℻◆ ⃋⋦⁎ ᰆ᧧⿮ Ի᧧ἣ ‫ڲ‬Ὂ∦ ⁆⋪ᰃ ‫᧒ڲ‬ṮᬾₚᩗᬿB ╪Ꭻを ᰆ⽂‫↖ ף‬ৎᩆ ⚂‫ף‬ᔞ ℻ἧᬿ ‫℻ ף⼪ݦ‬౻₶ ‫ڲ‬ᭂを ᕗᎫὋC ℻἖Ⴆ ╪ᩗ₶ ₚ‫ף‬ᭂ ‫أ‬を₶ ᔻᩆὋ ‫ݦ‬ἧ∢ ᩂ⁦ᬾ ؆Ꭻ₶ ₚἧᭂB ⁊ᩆẆ ⃋ᭂを ⚂⺚ᭂ ‫ݦ‬ᔞ⋪ ⁊⃒἖ ᩂᎫ₶ ԻᎫ∢ ⚂⁊ᬿ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎᎫἮ‫᧒ڲ‬₢೿ ᎫἮ‫⚺᧒ڲ‬ద‫⼧ڲ‬ᭂ ‫ڲ‬をᘛ ‫₶ףݦ‬B ‫ݦ‬ᭂὋB ‫ݦ‬἖ὋB ‫ݦ‬἖ₚB ‫ݦ‬἖ₚC ‫ݦ‬ἧẆB ‫ݦ‬Ὃ⋪C ‫⃒ݦ‬Ὃ ‫⚾ݦ‬Ὃ ᔻᭂ἖ ᔻ₪ᭂ ᔻ⋪を ᕖ₢ἒ ᕗᭂৎ ᰆᘛ∦ ᰆᬿを ᰆὋᭂ ᰆをᬿ ᰒᔢἧ ặ⚾ℶ Ừৎᭂ Ὂᭂᅎ ⁆⨂ᩆ ₚ‫ۦ‬ᚪB ₚዶᩆ ₚᑞ₶ ₚᘛῖ ₚ἖ₚ ₚἧẆB ₚἧὋB ₚὊ੦ ₚ⁆Ὃ ₚ⁦੦ ₚ⃋⻋ ₚ↫‫ ܢ‬ₚ∢を ₚ⺚ᭂ ℻ᚪὋ ℻ἧ₶B ℻∢Ὃ ╪╎⹪ ⚂‫ۦ‬Ἦ ⚂Ὃ₶ ⹾౻を ⺂◂ฃ ⻮℻ᭂ ⾏ᘯ↖

⃋ᆂ₢೿
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

Ṯᬾ⋷᧒₢೿

‫᧒ڲ‬₢೿


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ➚ ⴒ⺓⅂₢‫╣⾲ٶ‬ዣ∢੪‫੶ݖ‬⁲ṫ⾲

╣ዣ‫੶ݖ‬⁲ṫ⾲ 
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

᧒Ⴗ⁾⻲⼮

⧦ ⴒ⺓⅂₢‫⾲ٶ‬੪᧒ᕂԪ

ᕂ⺯₞‫طݦ‬ΎᏏ᧒ Ⳟ⋷₞ᩂ◆‫⃋ٶ‬ᆂ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ⅂₢Ԧ↗₺❾

া଺⁾⃋⩖
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾᚦ⾂∢₢♁ᚮἮᕖ 

K‫ٶ‬₞᧖᧧‫ݖ‬೪⾲ 

‫∢ף‬ᘚᑞ◓᪲੪ᬾᅎῶ
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ‫ڒ‬ἓ⋦೪₶Ả⁆⾲

‫ڒ‬ἓ⋦೪₶Ả⁆⾲
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

⅂₢೪ᩂ‫ئ‬Ղ‫ئ‬

᧒Ⴗ⁾ᰦাପ‫ݖ‬


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎⰲ ⻲టԶ᧒Ἦᕖ
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ

‫؛‬ᆂⱎKఒ

Զ᧒ⱎKఒ


᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎἮᕖటᘯ⻲‫੶ݖ‬ᰃᬾ
⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾἮᕖటᘯ⻲ᝪ⅂ዯᰃ

Í৚⋷⁦ዲᔢ⁾‫ݖ‬೪⹾஺⋷ₚႢ ᧒ Î
᭶⒎∆ጦ#ើ൞#⺶〷⋦≆ࠚㅖ#434ఎ


⅂⃋╣ዣ∢੪‫᧮آ‬ᆂῚᔞႾ사진으로 보는 포항제일교회  

사진으로 보는 포항제일교회

사진으로 보는 포항제일교회  

사진으로 보는 포항제일교회