Page 1

14.00 – 18.00 hod. Prehliadkaexpozíciía výstav: l umelecko–historická expozícia l sakrálna expozícia l prírodovedecká expozícia Fotografickévýstavy: l Mikuláš Jacečko – Kresťanské symboly l Východoslovenské múzeum Príroda v detailoch - detaily v prírode Múzeumv Jasle(Poľsko) Farby Ázie – tradičné odevy Vihorlatskémúzeum Skameneliny severovýchodného Zemplína 14.00 – 16.00 hod. Prehliadka historických vozidiel 18.00 hod. Skupina historického šermu VIKOMT zo Sniny

ROČNÍK:XVIČÍSLO:2120.5.2013 CENA: 0,40€

Delegáti Slovenského Červeného kríža sa v piatok 17. mája zišli v Humennom na piatom územnom sneme, aby zhodnotili svoje pôsobenie a prerokovali ciele do budúcna. Za predsedníčku Územného spolku na ďalšie volebné obdobie bola opäť zvolená PaedDr. Gabriela Zavadská, na snímke s riaditeľkou Sekretariátu Územného spolku SČK Mgr. Silviou Knapíkovou a členom výkonnej rady ÚS SČK Štefanom Ontkócom. Viac čítajte na strane 3.

14.00 – 18.00 hod. l prehliadka expozície l ukážky tradičných remesiel l jazda na koňoch 14.30 hod. pravoslávna bohoslužba v kostolíku sv. Michala Archanjela 16.00 hod. l ZUŠ v Humennom l FSk Ubľanka z Uble l MSS Rusinija z Humenného CELODENNÁVSTUPENKA kaštieľ/ skanzen–dospelí3€,deti1€

© ENTRUM pôžičiek

Živnostníci, S.R.O. -čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia Predschválenie do 5 minút

Info:0905366416


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky i sudy vítaný l Máj dravým dáva mnohé života radosti, chorým lienky na ich bolesti l Keď v máji páv v noci veľmi kričí, čakaj dážď l Máj vyženie kozy v háj l Ak sa vrana v máji schová v žite, čakaj dobrú žatvu l Ak chladný máj bude veľa rosiť, bude veľa sena kosiť. (cin)

SPRAVODAJSTVO

-

20. 5. 2013

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Niekto rí lať ku po riadne podliezli Kytièka k meninám

Po dlhšom čase školáci mali znovu prijímacie pohovory. Novinka, ktorú zaviedlo ministerstvo školstva, sa od svojho zrodu nestretla s pochopením. Ale neboli by sme to my, vynaliezaví, aby sme sa s tým nedokázali svojsky vyrovnať. Zvlášť potom, keď normatívy na jedného žiaka sú stále rozhodujúcim finančným kritériom na prežitie školy. A tak sa niekde stalo, že laťku náročnosti poriadne podliezli. Znížili počet otázok na prijímacie pohovory tak, ako to umožňoval zákon, takže niektorí šikovní deviataci odovzdali svoje odpovede po necelej polhodine zo stanoveného hodinového limitu. Napokon, ak už ten deviatak k nám prišiel na prijímacie pohovory, bol by v tom čert, aby odišiel len tak, bez úspechu. Nehovoriac o tom, že boli by sme sami proti sebe, keby sme ho neprijali. A tak už len ostáva povzdychnuť si podobne ako v známom ruskom filme Nas nedogoňat… Marián Šimkulič

Od 20. - 26. 5. 2013 oslavujú meniny: Bernard, Bernarda ` Zina ` Júlia, Juliana ` Želmíra ` Ela ` Urban, Vanesa ` Dušan.

Kam za kultúrou

Vihorlatské múzeum Humenné l Umelecko – historická expozícia otvorená v pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. do 17. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. SkanFajn Humenné zen otvorený denne 9. – 18. hod. 21. – 22. 5. Šmejdi Vihorlatské osvetové Zač. predst. o 19.30 hod. stredisko Humenné Vstupné 3 €. l 24. 5. o 15.30 hod. vo výstavnej sieni otvorenie výstavy k súťaži 23. – 24. 5. Smrteľné lži VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 4 €. Mestské kultúrne str. Humenné l 21. 5. o 19. hod. Partička – hu25. – 26. 5. Rýchlo a zbesilo 6 dobno – zábavné posedenie. Zač. predst. o 19. 30 hod. Vstupné 13 € l 22. 5. o 18. hod. Vstpné 4/3 €. v koncertnej sieni kaštieľa 52. Humenská hudobná jar – Jozef Grág (tenor), Mária Sršňová (husle), Jelena Holá Gombitová (klavír). Vstupné 1 € l 24. 5. o 10. hod. Slnko nás spája – oslavy Krivky nežnosti – žena vo výtvarnom ume65. výročia vzniku Spojenej ní. Výstava obrazov Mariána Prešnajdera, Svetlany Briňuk, Laury Ozola, Anny BidloňoNauč sa zachrániť, nabádala 13. mája Mgr. Silvia Knapíková, riaditeľka internátnej školy a 10. výročia OZ vej, Oleny Kondraťuk, Natálie Tarnaj, Stefa- SÚS SČK v Humennom žiakov ZŠ internátnej s vyučovacím jazykom Motýľ. l Bulcsú Éles – výstava ni Novelli, Alexeja Zinčenka a ďalších. ukrajinským, keď k nim zavítala, aby im porozprávala o činnosti Červené - obrazov výtvarníka z Debrecína ho kríža, o význame poskytovania prvej pomoci. Aj touto cestou ďakuje- (Maďarsko). Otvorené: Dom kultúry Snina pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – me za zaujímavú a veľmi prínosnú prednášku. Mgr. Štefan Andrejco 17. hod. Návštevu v inom čase mož l 26. 5. Farfest – festival farnosti V PONUKE KULTÚRA I RUSÍNSKE KULINÁRSKE ŠPECIALITY Povýšenia sv. Kríža v RO Rybníky. no dohodnúť na tel. 057 762 43 48. V hoteli KARPATIA v Humennom Farby noci Vystavujú: Thurya Al Baqsami (Kuwait), CaMiestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku Humenné sisa Gianpetro (Taliansko), Gabriela Medve- srdečne pozýva na prvý Rusínsky majáles. Uskutoční sa v sobotu ďová (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bulharsko), Volodimir Pavlišin, Gabriela Buleca 25. mája od 13.00 hod. na Brestovských rybníkoch v Areáli Poho - V HUMENNOM a Sergej Biba (Ukrajina), Jarmila Veliká, da, kde sa zároveň otvára letná sezóna. Nefalšovanej rusínskej veLadislav Muličak, nar. 1962 selici, ktorá sa začne o 17.00 hod. bude predchádzať vystúpenie Patrícia Hudáková a Lukáš Pompa (SR). Gabriela Pekerová, nar. 1951 speváckych skupín a súborov: Ruňanka, Zornica, Hačure, Trio ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou a Spevácky zbor humenských Mária Onderková, nar. 1926 učiteľov, to všetko za hudobného sprievodu Ľudovej hudby SokoV SNINE lej. Návštevníci budú môcť ochutnať guláš a rusínske kulinárske Ján Pavlík, nar. 1935 špeciality. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní. Michal Sakulič, nar. 1928 PaedDr. Ale xan der Fe cu ra, predse da MO ROS Hu menné Vnútorný bazén V ČERTIŽNOM pondelok od 14.00 hod. do 20.00 hod. „Dve ruky stvoril Boh, jednu otcoutorok od 08.15 hod. do 09.00 hod. Štefan Ordoš, nar. 1934 od 13.00 hod. do 16.00 hod. vi, druhú mame,…“ V duchu týchV ČUKALOVCIACH od 17.30 hod. do 20.00 hod. to poetických slov sa 14. mája str., pia. od 13.00 hod. do 16.00 hod. Danuška Kurťaková, nar. 1954 nieslo po du ja tie v Špe ciálnej od 17.30 hod. do 20.00 hod. V HRABOVCI NAD LABORCOM štvrtok od 08.15 hod. do 09.00 hod. základnej škole na Třebíčskej uli od 13.00 hod. do 14.00 hod. ci v Humennom. Dopoludnie patri Anna Gamratová, nar. 1927 od 15.00 hod. do 16.00 hod. lo žiakom 1. – 4. ročníka, ktorí sa V KLENOVEJ od 17.30 hod. do 20.00 hod. so., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. predstavili básničkami o mame, Mária Nováková, nar. 1924 pestrými kresbami, zručnosťami sauna ženy/muži V LACKOVCIACH str., pia. muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. z domácich prác a starostlivosti Ing. Ľudovít Ondovčík, nar. 1945 streda ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. o dieťa. Ko lektí vu pe da gó gov nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. Ján Babjak, nar. 1930 sviatočné chvíle popoludní spríV NECHVALOVEJ POLIANKE jemnila spevácka skupina žien z Lieskovca. Text: Iveta Bicáková. Mária Ocetníková, nar. 1929 Foto: Jana Partiková V PORÚBKE Jozef Rybnický, nar. 1934 MESTO HU MENNÉ ZA ČNE S RE KONŠTRUKCIOU VIACÚ ČE LO VÝCH IHRÍSK Pohotovostné služby v HUMENNOM: V STAKČÍNE 20. 5. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 21. 5. Le Svätoslav Levkanič, nar. 1947 káreň MÉDIA, 22. 5. Lekáreň SUNPHARV UDAVSKOM MA, 23. 5. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 24. 5. Mesto Humenné začne tento týždeň s rekonštrukciou dvoch viacúčelo - Mária Hrabovská, nar. 1924 Lekáreň PRI KAŠTIELI, 25. 5. Lekáreň PRI vých ihrísk. Zničené športové plochy budú vynovené na Sídlisku 1 a Pod KAŠTIELI, 26. 5. Lekáreň SUNPHARMA. Eduard Mitro, nar. 1968 Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 Sokolejom. Deti a mládež si tak už čoskoro budú môcť na športoviskách hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do zahrať volejbal, nohejbal, volejbal, basketbal či tenis. Do konca roka pri Nech im svieti svetlo večné! budne v meste ešte šesť detských ihrísk. Michaela Slivková Kirňaková 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Kiná pozývajú

Galéria Andrej Smolák

Pozva nie na pr vý Ru sínsky ma já les

Kedy na plaváreò

Kam do lekárne

Mlá dež sa mô že te šiť na vy no ve né ihriská

Opustili nás


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Z PIATEHOSNEMUÚZEMNÉHOSPOLKUSLOVENSKÉHOČERVENÉHOKRÍŽAV HUMENNOM

Pom áh aj ú,učiaľudskostia odvah e V znameníjubileí–150.výročiahumanitárnejčinnostia 20.výročiaSlovenskéhoČervenéhokríža(SČK)sakonal17.májapiatysnemÚzemnéhospolkuSČK v Humennom.PredsedníčkaPaedDr.GabrielaZavadskácharakterizovalahodnotenéobdobieakoveľmidynamickéa prinášajúcemnohonovýchpodnetov. SČK si ného spolku SČK sú opatrova- potrebné k tomu, na čo majú náu d r ž i a v a teľská služba v domácnosti, asis- rok.“ Snem bol tiež príležitosťou oceneniu dobrovoľníkov dobrý kredit tenčná služba, ktorá za 18 mesia- k vo výučbe cov bola poskytnutá 19 tisíckrát a podporovateľov myšlienky huAnnaŠimkuličová prvej pomoci a prepravná služba, ktorá pre- mánnosti. a narastá záujem aj o pre- viezla ľudí 1 800–krát. ÚzS SČK Uči t eľský ko lektív Špeciálnej zentačné aktivity. Bezpríspevko- má však aj ďalšie zámery, aby sa základnej ško l y na Třebíčskej vé darcovstvo krvi s vyše 50–roč- pomoc ľuďom stala dostupnejnou tradíciou je stále jednou šou. Ako to uviedla Mgr. Silvia ulici v Humennom 14. mája sa z nosných aktivít SČK. Viac ako Knapíková, riaditeľka SúS SČK: stretols lektorkamiMgr.Lenkou tritisíc bezpríspevkovými odber- „Pracujeme na vytvorení kancelá- Babjakovoua RNDr.JanouBalámi krvi na HTO sa zabezpečuje rie na poliklinike, kde budeme žovou,ktoréichv rámcitvorivej nielen dostatok krvi pre Nemocni- mať špecializované sociálne po- dielne oboznámili s prácou cu Andreja Leňa, ale aj pre iné radenstvo. Ľudia si tam budú programovateľnýchrobotovBee zdravotnícke zariadenia. Veľmi môcť požičiavať zdravotnícke po- Bot.Zaujímaváprezentáciabola významnými činnosťami Územ- môcky, ktoré sme dostali od obohatená praktickými ukážkaMaltézskych rytierov, a odkáza- mi využitia simulačného softvéným pomôžeme vybaviť všetko ruvčielkyBee.Tatiana Gerbocová

PRIPOMEŇMESIDEŇNÁRODNÝCHPARKOVV CHRÁNENOMÚZEMÍ

Otvormeletnútur istickúsez ón uv Pol on in ách

V poslednú májovú nedeľu pozývame všetkých priateľov a nadšencovprírodydoPolonín.Nazriemedonajstaršiehopoloninskéhodrevenéhochrámuv Topoli,kdejenová,lennedávno inštalovanáexpozíciavenovanáosobnostiAlexandraDuchnovičai originálnejkrásedrevenýchcerkvinášhoregiónu. V najvýchodnejšom cípe, v Novej zákopov a jediného zachovalého Sedlici, v doprovode astronómov bunkra. V popoludňajších hodinách prejdeme nový náučný chodník (13.00) si oddýchneme v prí Pod tmavou oblohou. Jeho nená- jemnom prostredí miestneho rybníročná trasa vedie okolím ka, neďaleko historického parku, informačného strediska, je tvorená kde si doprajeme trocha kultúrneho Na piatom sneme Územného informačnými i hernými prvkami. programu v podaní žiakov ZŠ Ulič spolu SČK v Humennom ocene- V Uliči, na Arpádovej línii, zaspomí- a ZUŠ Snina. Tiež sa nám predstanie prevzal aj starosta Hažína nad name na tŕpke udalosti druhej sve- via remeselníci – rezbári, na oblohu Cirochou Ing. František Bližinský. tovej vojny a nazrieme do strelníc, sa pozrieme cez ďalekohľad, deti si zasúťažia. Tešíme sa, že spoločne S OKULIARMIOPILOSTIOZREJMILINEGATÍVNEÚČINKYALKOHOLU s vami otvoríme letnú turistickú sezónu v chránenom území Národného parku Poloniny a Medzinárodnej biosférickej rezervácie V ZákladnejškolenaUliciSNPv Humennomprežiakov7.a 8.roční- Východné Karpaty a pripomenie ka16.májapripraviliďalšíprojektpodnázvomAlkohol–nášnepriateľ. me si deň národných parkov. Zo V spolupráci s Mgr. V. Lučkaničovou, V rámci projektu Alkohol – náš nepria- Sniny autobus odchádza 26. mája psychologičkou Centra pedago- teľ pomocou „okuliarov opitosti“, ktoré o 8.00 hod., predpokladaný návrat gicko–psychologického poradenstva simulujú stav opilosti si žiaci vyskúšali je o 18.00 hod. Tí, ktorí by radi stráa prevencie v Humennom už zrealizo- vplyv alkoholu na správanie človeka, vili sviatočný deň v prírode, nech vali projekty Bezpečná loď, Desatoro keď aj jednoduché činnosti sa stávajú svoj záujem ohlásia na S–NP Polopre zdravie, Nezávislosť je IN, ktoré ťažko zvládnuteľné. Veríme, že naši niny (0907 320059) – počet miest boli zamerané na prevenciu fajčenia, žiaci si alkohol nevyberú za svojho je obmedzený. alkoholu a užívania ľahkých drog. priateľa. Mgr.LuciaSotáková IvetaBuraľová,S–NPPoloniny

Včasn évar ov an ieprežiakov

Žiaci si pomocou okuliarov opitosti vyskúšali vplyv alkoholu.

-

20.5.2013

Policajné správy Chvíľupredpolnocou14.májadošlo v Kamenici nad Cirochou k dopravnejnehode.34–ročnývodič osobného auta zn. Škoda 120 priprejazdekrižovatkouneprispôsobilrýchlosťjazdysvojimschopnostiam a s vozidlom prešiel do protismeru,pričomčelnenarazildo betónového múrika a kovového zábradliamostu.Vodičautaa jeho 24–ročnýspolujazdec(obajaz obce)utrpeliprinehodeťažkézranenia s dobou liečenia viac ako 42 dní, 37–ročná spolujazdkyňa z Hankoviecsazranilaľahko.Všetcibolihospitalizovanív humenskej nemocnici. Žena bola podrobená dychovejskúškenaprítomnosťalkoholu na mieste nehody s pozitívnymvýsledkom2,3promile,mužombolaodobratákrvnazistenie prípadnej prítomnosti. Škoda na vozidle je cca 200 Eur. Humenský vyšetrovateľobvinil15.májavodičaz prečinuublíženianazdraví.

PODPÁLENÉDVEREBYTU

Za prečin poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva čelí od 14. mája trojica mužov (43, 42 a 34–ročný) z Hu menného. Skutok mali spáchať 6. mája na obed v byte na Družstevnej ul. v Humennom. Jeden z nich mal sledovať bytový dom z budovy opro ti, ďalší sledoval situáciu pri vchode a tretí muž mal poliať prah dverí bytu na 2. posch. liehom, zapáliť ho zápalkami a z miesta činu odísť. Majiteľke bytu vznikla škoda (bol poškodený aj byt) cca 3 300 Eur.

PRECHOVÁVALDROGU

Humenskápolíciaobvinila14.mája z prečinu nedovolenej výroby omamnýcha psychotropnýchlátok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, 16–ročného chlapca z Humenného.Obvinenýbol22.aprílakontrolovanýkriminalistami,pričomu nehonašliigelitovévrecúškos obsahomsušenejkonope(540mg,min. dvejednorazovédávkydrogyI.sk. omamných látok). Stíhaný je na slobode.npor. Ing. Jana Migaľová

„Mega srdce pre mamičky“ pripravili ku Dňu matiek v Materskej škole na Tyršovej ulici v Humennom. Pripojili aj milý dojímavý kultúrny program, v ktorom vystúpili „bublinkáči“ v pestrofarebných kostýmoch. Ušila ich mamička Jana Lipčáková, ktorej aj touto cestou ďakujeme. VieraČurmová


4

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

20. 5. 2013

Aby chy til za srd ce všetkých Po mesiacoch príprav 20. mája slávnostne začína Rusínsky festival. Odštartuje výstavou fotografií Jozefa Lauruského o 15.30 hod. v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku. Počas celého týždňa budú prebiehať výstavy, besedy, divadelné predstavenia, premietania filmov a koncerty. Program bol zostavený tak, aby chytil za srdce všetkých. V uto rok vystúpi obľúbené Divadlo Alexandra Duchnoviča o 17.00 v Dome kultúry s tragikomédiou Havaj. V stredu budú v Podduklianskej knižnici od 9. hodiny pre verejnosť prebiehať besedy o rusínskom jazyku, kultúre a literatúre. Štvrtok bude patriť filmovému večeru na pešej zóne – filmu Môj Nikifor o naivnom umelcovi a dokumentu Jozef a jeho bratia, ktorého sa zúčastní aj hlavný protagonista Jozef Bobalík. Piatkový program začne o 15.30 vernisážou talentovaného fotografa Františka Guldana v Podduklianskom osvetovom stredisku. O 17.00 so srbským folklórnym súborom vystúpia v Dome kultúry aj dva srbské divadelné súbory. O 18.00 sa otvorí areál amfiteátra, dejisko hlavnej časti programu festivalu. Pre návštevníkov bude za futbalovým štadiónom pripravené stanové mestečko, kde si budú môcť postaviť stan. Piatkový večerný program nabitý rusínskou alternatívnou hudbou začne o 20. hodine – zahrajú Dollars Brothers, Padequa, Piňazi de? a Jozef KeSo Keselica. Víkendový program bude venovaný folklóru. V so botu od 18. hodiny vystúpi PUĽS, tanečná skupina Partia, FS Šarišan, Mária Mačošková a mnoho talentov. Nedeľný program začne o 14. hodine, okrem detských súborov sa predstaví umelecký súbor Lúčnica, FSk Raslavičan, FS Rozmarija a ďalší umelci.

www.viaarto.sk Súkromná ZUŠ Via arto Laborecká 66 066 01 Humenné

Pre váš lepší pocit

Mierová 98 (1. posch.), Humenné

Spálňové štúdio

(pri poisťovni Allianz)

matrace v steny do obývacích a detských izieb v sedacie súpravy v váľandy v spálne v www.hmnnabytok.sk vešiakové steny v vstavané skrine v kuchyne

0917 689 776

NÁBYTOK NA MIERU


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

20.5.2013

PRIJATIEŽIENZ OKRESUHUMENNÉPRIPRÍLEŽITOSTIDŇAMATIEK

Vďakamatke,ktorávšetkochápea odpúšťa

Obvodný úrad a Únia žien v Humennom usporiadali 14. mája 2013stretnutiepripríležitostiDňamatiek,naktorébolipozvané mamky,ktorévychovalipäťa viacdetíz okresuHumenné.V príhovoreprednostaObvodnéhoúraduHumennéIng.OndrejMudry povedal,žeDeňmatiekpatrímedzinajdojemnejšiesviatky. Od detstva si človek nesie v sebe je - ktorá vyzdvihla spoluprácu s matka dinečný a neopakovateľný obraz mi v jednotlivých obciach okresu svojej matky, ktorá všetko chápe, a zaželala im veľa pozornosti, lásky odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále a vďačnosti od svojich najbližších. milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, V kultúrnom programe všetkým príaké ono je. Po týchto milých slovách tomným mamičkám zaspievali žen sa prítomným matkám prihovorila ský spevácky zbor Jesienky a Hu predsedníčka okresnej organizácie menskí seniori. Na záver tohto príS príhovoromvystúpilprednostaObvodnéhoúraduIng.OndrejMudry. Únie žien Slovenska Anna Capová, jemného stretnutia potešila kvetinka, ktorú všetkým mamkám odovzdal prednosta Obvodného úradu Humenné. Ing.PeterVataha Výchovno–vzdelávacíprocesZákladnejškolynaPugačevovejuliciv Humennomjeoriento- ZAPOZASTAVENIEREVITALIZÁCIEPARKU vanýnarozvíjaniežiakaakokomplexnejosobnosti.Využívamepritomrôznemetódya formy práce,najmäzážitkovévyučovaniea obľubesatešíi vyučovanierovesnícke.Prirovesníckom vyučovaníjedocentravzdelávaciehoprocesupostavenýsamotnýžiak. Cieľom rovesníckeho vyučova- lektívu. Učiteľ je iba v pozícii fa- vlastnej koži vyskúšali aj žiaci ObčianskezdruženieFlekdoručinia je okrem nadobúdania no- cilitátora – pomocníka, poradcu, šiesteho ročníka pod vedením lonaMestskýúradv Humennom Ma rianny Harva no vej petíciu za pozastavenie projektu vých poznatkov najmä rozvoj je- usmerňovateľa. Hodnotenie uči- Mgr. dinečných vlastností žiakov. Žiak teľa sa nahrádza sebahodnote- a Mgr. Jána Andrejčíka. Naštu- revitalizácieparkunaSídlisku1. Petícia pozostáva z dvoch častí. je to tiž sú časne vyuču jú cim ním a sebakontrolou. Veľkú úlo- do va ním jed not li vých ob las tí i učiacim sa. Učí sa vyjadrovať hu zohráva spätná väzba od z informačných panelov a ich Prvú časť tvoria riadne petičné myšlienky, podáva informácie, poslucháčov. Rovesnícke vyučo- prezentáciou pred vyučujúcimi hárky, druhú časť tzv. e–petícia, ktovníma poslucháčov a dostáva vanie si pri príležitosti putovnej i spolužiakmi inej triedy nás vtia- rá podľa Zákona o petičnom práve spätnú väzbu. So cia li zu je sa výstavy s názvom „Krajina, v kto- hli do poznávania osobitostí Ná- musí obsahovať zaručené elektroa stáva sa platným členom ko- rej žijem“ v regionálnej učebni na rodného parku Poloniny a pri - nické podpisy. Príslušný orgán veľahlého regiónu. Okrem naštu- rejnej správy je povinný overiť a vydovania poznatkov tak okúsili, baviť petíciu tak, aby zistil skutočný ako chutí vyučovanie z druhej stav veci, jeho súlad alebo rozpor stra ny, keď ako uči te lia uči li s právnymi predpismi a verejným iných. Odozvy a pocity všetkých alebo iným spoločným záujmom. zú častne ných mož no zovšeo - Výsledok vybavenia petície písomne becniť do dvoch viet: „Odniesli oznámi do 30 pracovných dní od dosme si veľkú skúsenosť, skvelé ručenia petície. Mesto Humenné buzážitky. Klobúk dole pred uči- de postupovať podľa Zákona teľmi v dnešnej dobe.“ č . 85/1990 Zb. z. o petičnom práve. Mgr.JánAndrejčík MichaelaSlivkováKirňaková

Žiakovzau jal orov esníckevyučov an ie

Pet íc iaodFlek u

Žiacisivyskúšali,akochutívyučovaniez druhejstrany.

V stredu 8. mája sme si v Kamienke pripomenuli 68. výročie víťazstva nad fašizmom. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätníku, ktorý organizovala obec v spolupráci so ZO SZPB. V piatok 10. mája sa konala oslava Dňa matiek (na snímke). Kultúrny program si pre mamičky a všetkých prítomných hostí pripravili deti z MŠ v Kamienke a žiaci Súkromnej umeleckej školy Múza z Humenného, za ktorý zožali neutíchajúci potlesk nadšeného obecenstva. A na záver v sobotu 11. mája sa uskutočnila obec ná brigáda, ktorej cieľom bolo vyčistiť a zveľadiť svoju obec. Brigády sa zúčastnilo 30 občanov. Vyčistili obec, vykosili cintorín, upravili hro by, o ktoré sa nikto nestará. Touto cestou vyslovujem poďakovanie všetkým zúčastneným. Ing.BenjamínBlaha,starosta

Sobotňajšienádhernépočasie 11. mája popoludní, pred príchodomchladnéhotria,využili členovia Poľovníckeho združenia Javor na zraz traktorov a malotraktorovv Gruzovciach, V obci je 19 takýchto strojov a prvéhoročníkasúťažesaich pripoľovníckejchateBučkyzúčastnilo štrnásť. Najprv absolvovali čestné kolo, čím každý z účastníkovprezentovalsvoju mašinu, potom prišla na rad súťažná časť a manipulácia s traktorom –  slalom v ťahaní kláddreva(cca300metrov)na čas. Vecné ceny najlepším odovzdalistarostkaobceMonika Takáčová a predseda urbariátu. Majstrovsky zvládol svoj traktor Jozef Myšľan (na

snímke uprostred), v závese pritiahli drevo Peter Tkáč (vľavo)a MariánTkáč(vpravo).Súťažné podujatie bolo obohatené sprievodným programom, občerstvením a chutným poľovníckym gulášom a tak si každýprišielnasvoje. (jm)


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Únia žien v Zubnom organizovala 11. mája v poradí už druhú akciu,z ktorejziskbolvenovanýzbierkenadetskéihrisko.Stretli smesas cieľomspoločnezabaviťa úctiťsiDeňmatiek.Prenašemamky,babkyi všetkyženya dievčatáz obcesmeprichystaliSalónkrásy,kdesamohlikaderníčkouKristínkouHrebeňákovou dať nalíčiť, či upraviť obočie za symbolické ceny. Neskôr smesivychutnalii vystúpenieSanjiPoldruhi–speváčkyzoSrbska.Ponejštafetuzábavyprebraloskvelé„DuoMex“,ktorénám veselovyhrávalodotanca.Natanečnúzábavusíceneprišloveľa ľudí, ale o to veselšia a priateľskejšia atmosféra tam vládla. Napriek všetkému sa nám podarilo vyzbierať úctyhodnú sumu 290Eur.Ďakujemevšetkým.Mgr. Michaela Vasilenková

-

20. 5. 2013

Ajštvrtáciv MaterskejškolenaTyršovejuliciv Humenomsipod vedenímsvojichučiteliekMgr.EvkyKormucikoveja JankyDžatkovejpripraviliprogrampremamky.Básňami,piesňamičitancomvyjadrilito,čonosiakaždýdeňvosvojomsrdiečku–láskuk mamke. Keďžesútopredškoláci,chceliukázať,čovšetkosav škôlkenaučili.Myslímsizavšetkymamičkyškôlkárov,žezapomociučiteliek milé popoludnie splnilo svoj účel. Deti dokázali, že slovo Mama vyslovujúhrdoa sovšetkouláskousveta. Anna Komanová

SIEDMACI VYUŽILI SLUŽBY ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Švermo vácka ces ta vla kom za pozna ním

Skutočnosť, že dnešná mladá generácia príliš často necestuje vlakom, určite nadchla našich siedmakov pre zaujímavú dejepisnú exkurziu do Košíc. „Vlakom do múzeí a galérií“ – takto znela akcia, ktorú Železnice Slovenskej republiky ponúkali pre poznaniechtivých žiakov. A ponuku sme využili! Stačilo chajúce exponáty z oblasti obchoobohatiť svoje vedomosti návšte- du či remesiel, nefalšovaná vävou Technického múzea v Koši- zenská atmosféra a pútavý výklad ciach a za zvýhodnený cestovný o dobových životných podlístok sme navštívili našu výcho- mienkach, to všetko žiaci sledovadoslovenskú metropolu. Návšteva li s nefalšovaným záujmom. Východoslovenského múzea, Množstvo nových poznatkov, vykonkrétne Miklušovej väznice darené počasie a dobrá nálada a Katovho bytu, boli nepochybne prispeli k tomu, že naša dejepisná ozajstnou historickou lahôdkou. akcia mala u žiakov veľký úspech. Tajuplné priestory, tajomstvom dýPaedDr. Marcela Taňkošová

Sobotnépopoludniesadástráviťdomapritelevízii,pripočítači, v spoločnostizaujímavejknihy,aledobrépočasiesamovyzýva doprírody.Presnetakúvýzvuprijaliv sobotu11.mája2013dve triedyzoZŠHrnčiarskav Humennoma totretiacispolus triednouučiteľkouMgr.MargarétouJevčákovoua siedmacisosvojím triednymučiteľomMgr.MiroslavomSeleckým.Žiaci,rodičia,ba i starírodičiaa učiteliasastretli, abyspolu„dobyli“Jasenovský hrad.Hravo sa to podarilo všetkým. Prečesali každučkézákutie tejtozrúcaninya keďžehradnúkuchyňusaimnepodarilonájsť, vytvorilisivlastnú.Noa z týchopekačkovýchdobrôtsaistezbiehalislinkyvšetkýmobyvateľomlesa.Domovsavšetcivrátilipodvečers peknýmizážitkami,ktorésiajzvečnili.Anna Komanová

SiedmacinaschodochpredŠtátnymdivadlomv Košiciach.

DEŇ MATIEK SI PRIPOMENULI V HANKOVCIACH

Sl zy do ja tia z mi lých slov de tí

„Mamka, mama, mamička, ty by si zaslúžila, aby všetky kvietky v po li kvitli iba tebe kvôli,“ touto básničkou detí MŠ a žiaci ZŠ v Hankovciach privítali svoje mamičky na krásnej akcií ku Dňu matiek 12. mája. V úvode starostka Ing. Ľudmila Ve- penia obdarili mamičky svojimi zhoľasová privítala všetkých prí- tovenými srdiečkami. Po skončení tomných, vyzdvihla úlohu ženy – programu sa prítomné zapísali do matky v spoločnosti. Okrem detí obecnej kroniky. Po zápise nasledoMŠ a žiakov ZŠ sa akcie zúčastnila valo malé občrstvenie v doprovode aj miestna spevácka skupina Jed- spevákov Jednoty dôchodcov. Táto noty dôchodcov. Detí MŠ a žiaci ZŠ akcia a úcta k žene – matke, nejedprekvapili mamičky krásnymi spev- nej z prítomných vyčarila slzu dojami, recitáciou a tancami na ľudovú tia z milých a úprimných slov svojich a modernú hudbu. Na záver vystú- detí. Mária Kuzmová

V kultúrnom dome v Radvani nad Laborcom v sobotu 15. mája pripravili starosta obce Michal Svičin, poslanci obecného zastupiteľstva a členky Únie žien Slovenska ku Dňu matiek kultúrny program. Starosta v príhovore vyzdvihol poslanie matky, ako jeden zo základných pilierov rodiny i spoločnosti. Zaželal matkám pevné zdravie, veľa elánu a radosti zo svojich ratolestí. V kultúrnom programe sa predstavili najmenší škôlkari a žiaci Základnej školy Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom, ako aj žiaci Základnej umeleckej školy z Medzilaboriec. Oslava pokračovala odovzdaním kvetiny každej matke a príjemným posedením pri malom občerstvení. Patrik Sopirjak


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA Učiť sa nie je nikdy neskoro, tvrdia členky Občianskeho združenia Ženy a tradície, ktoré pôsobí v Humennom. V rámci svojich pravidel ných stretnutí sa zišli v reštaurácii Aston 14. mája, kde ich lektorky Da niela Ontkocová a Margaréta Belejová učili pleteniu z najdostupnejšieho materiálu – papiera. Najprv sa naučili robiť papierové tyčinky, resp. paličky. Potom si vyskúšali točivé pletenie na venčeky, či podkovičky. Pani Ontkocová má už šesťročné skúsenosti s touto tech nikou. Vytvára rôzne ozdobné i praktické predmety pre domácnosť. Účastníčky sa už tešia na ďalšiu aktivitu OZ Ženy a tradície, ktorá bude o mesiac. Marta Javorská

-

20. 5. 2013

Sanácia podchodu Mesto Humenné uzavrelo podchod, ktorý spája ulice Staničná–Chemlonská. Na základe doporučenia projektanta a stavebného dozoru dala radnica vypracovať statický posudok. Podľa neho došlo v podchode k zmene geologických podmienok vplyvom vody a tým k poklesnutiu podlažia objektu. Vzhľadom na tieto skutočnosti pristúpilo mesto k jeho sanácii, pretože prvoradá je bezpečnosť občanov mesta. Nejde o rekonštrukciu podchodu, ktorá má byť súčasťou revitalizácie parku na Sídlisku 1, ale o odstránenie havarijného stavu. Michaela Slivková Kirňaková

Ne za budnu teľná slávnosť Dňa 12. mája sa po niekoľkých rokoch v chráme Narodenia Panny Márie v Rovnom konala slávnosť prvého svätého prijímania, ktorú celebroval miestny farár Štefan Gábor. Prvýkrát prijalo Božie telo sedem kom Marte a Petrovi Miškocovcom, detí z Vyšného Hrušova a z Rovné- mládežníckemu zboru pod vedeho. Touto cestou by sme chcela po- ním Jožka Baláža, kantorovi ďakovať v mene rodičov prvoprijí- Jankovi Huňorovi a predsedníčke majúcich detí všetkým, ktorí nám Cirkevnej rady v Rovnom Danke túto slávnosť pomohli pripraviť. Za Bezegovej. Bola to pre naše deti krásnu výzdobu chrámu ďakujeme nezabudnuteľná slávnosť. Ďakuje slečne Zuzke Petrovej, kostolní- me! Mgr. Vladimíra Janitorová

Prvoprijímajúce deti v chráme v Rovnom s farárom Štefanom Gáborom.

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, sa žiaci zo ZŠ vo Vyšnom Hrušove zúčastnili Dňa otvorených dverí HaZZ v Humennom. Videli hasičské autá, záchranársky čln i oblečenie, v ktorom hasiči zasahujú pri záchranných prácach a dopravných nehodách. Deti si vyskúšali aj lezenie po lezeckej stene. Aj touto cestou ďakujeme Hasičskému a záchranárskemu zboru za pozvanie. Mgr. Dominika Dušaková

Žiaci tretích a štvrtých ročníkov humenskej ZŠ Kudlovskej pred Astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle.

V Rovnom v predvečer 1. mája stavali tradičný máj a starosta obce Ing. Jozef Baláž spolu s obecným zastupiteľstvom pripravili pre občanov aj malé pohostenie. Nechýbala hudba a veselý spev sa niesol obcou do večerných hodín. O týždeň neskôr, v predvečer 8. mája bola slávnosť na počesť víťazstva nad fašizmom. Sviatočné popoludnie začali deti veselými súťažami a jazdou na koňoch, ženy súťažili v hode polienkom a muži v hode polenom. Víťazi boli ocenení, podával sa chutný guláš, deti opekali klobásky a nechýbalo ani občerstvenie. Po zotmení bola slávnostne zapálená vatra a nechýbali balóniky šťastia, ktoré vypustili deti aj so svojimi prianiami. Mgr. Vladimíra Janitorová

ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKO LY KUDLOVSKEJ V OBSERVATÓ RIU NA KO LO NICKOM SED LE

Ďalšie vy da re né zá žitko vé uče nie Siedmeho mája žiaci 3. a 4. ročníkov humenskej Základnej školy na Kudlovskej ulici v rámci zážitkového učenia prežili zaujímavý deň v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. V rámci programu Astronomické do- a očaril. Žiaci sa na chvíľu priblížili poludnia pre školy bol žiakom po- k hviezdnej oblohe a dozvedeli sa núknutý komplexný program v areáli odpovede na otázky: – prečo je obloobservatória, ktorý pozostával ha plná hviezd? – aké obrazce vytváz prehliadky observatória a Vi - rajú hviezdy na oblohe? – ako vznikali horlatského národného teleskopu pomenovania súhvezdí? – prečo mespojeného s odborným výkladom, siac na oblohe mení svoj tvar? – aké prehliadkou Informačného centra sú fázy Mesiaca? Skvelou Parku tmavej oblohy Poloniny. Neza- prednáškou sa im predkladali skubudnuteľným zážitkom pre žiakov bo- točné zážitky. Novo získané poznatky lo pozorovanie slnečnej fotosféry boli sprevádzané emocionálnym záa chromosféry. „Malí pozorovatelia – žitkom, čo je predpokladom toho, že bádatelia“ zistili, že slniečko nie je iba v mysliach žiakov pretrvajú veľmi „čistá oranžová guľa“, ale že je tak dlho. Za vydarenú akciu patrí poďatroška i „pehaté“ a dozvedeli sa, čo tie kovanie Mgr. Petrovi Miklošovi a ko pehy vytvorilo. Vzdelávací program, lektívu pracovníkov Vihorlatskej ktorý pokračoval v priestoroch plane- hvezdárne na Kolonickom sedle. tária, žiakov nekonečne nadchol Mgr. Mária Tokošová


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

20.5.2013

DRAVECADAMABARNUVOVYDAVATEĽSTVEIKAR

De s i v ý kri m i ro m án

K

„Vždy som miloval krimi. Rozhodol som sa písať o zločinoch a to o neuveriteľných zločinoch. Dravec je vstupenkou do môjho sveta. Mám v pláne ďalše fascinujúce príbehy, ktoré budu desiť,“ konštatuje autorrománuAdamBarna.JehoDRAVECjedrsný,napínavýkriminálnypríbehzasadenýdomoravskéhoprostredia,s prvkamitechnotrileru.Románvychádzasúbežneajv prekladedočeštiny. Brno, máj 1999. V odpadovej riešené prípady… Gabriel Nečas, ný. A začne sa s nimi hrať ako chodbe nájdu telo pätnásťročné- bohatý brniansky podnikateľ, má mačka s myšou. Jeho cieľom ho dievčaťa, viackrát znásilnené, jednu slabosť – z času na čas však nebolo, aby zostal utajený… kruto umučené. Neďaleko nej je usporadúva v luxusnej vile obklo- Podľa Adama Barnu svet ešte nie do steny vyrytý rok 1986. Jediné, penej lesmi dokonale utajenú pár- je pripravený na to, aby každý čo sa vyšetrovatelia Boris Kuntz ty, na ktorú pozýva len svojich človek miloval a rozdával lásku. a Miloš Slavoš o možnom pácha- dobrých priateľov a prvotriedne „Nefungovalobyto.Násiliemáme teľovi dozvedia od kamarátky prostitútky. Niekto však príde na v sebe,v génoch.Všetciukazujú dievčaťa, je, že ničím nevynikal, jeho záľubu a začne ho vydierať. prstomnaohavnézločiny,aleprimožno len tým, že sa pohyboval Volá sa Samuel a tvrdí, že má po- zerajú sa a nemôžu od toho ako duch. Po pár týždňoch vrah dobné chúťky. A že Gabriel musí odtrhnúťoči,“dodáva. Adam Barna (1978) vyštudoval udrie znova. Stará minca, nájde- pozvať aj jeho. Keď sa začne ná pri obeti, dovedie vyšetrovate- vzpierať, polícia objaví u ďalšej chémiu na UPJŠ v Košiciach. ľov do Linca, kde sa v roku 1986 zabitej ženy podnikateľovu vizit- V súčasnosti žije v Brne, pracuje stali dva podobné, dodnes nevy- ku. Brnianski kriminalisti stoja ako finančný poradca. Publikoval pred neľahkou úlohou – mimo- niekoľko poviedok v Dotykoch DETSKÉMUČINUROKA2013AJCENASAŠKYFISCHEROVEJ riadne agresívny vrah je podľa (pod pseudonymom Hugo Gorjavšetkého nadpriemerne inteli- nin). V súčasnosti pracuje na gentný, ale aj neuveriteľne odol- ďalšej knižke. MáriaLešková

Každ ýdobr ýskut okjeveľkýčin

ProjektDetskýčinrokaa 1080382zúčastnenýchdetíužodroku 2000prinášaposolstváo odvahe,pomoci,spolupatričnosti,priateľstvea tolerancii.V roku2013prichádzaobnovenáa doplnená verziaprojektuDetskýčinroka2013,abydobromohlorásť. Realizátori veria, že projekt svo- o svojich dobrých skutkoch. O čijim obsahom a zameraním patrí noch detí, ktoré si zaslúžia podo tretieho sektoru a v tomto roku zornosť, môžu písať aj dospelí, pripravili niekoľko noviniek, akými rodičia a pedagógovia. Správy sú pracovné listy určené pedagó- možno zasielať do 30. júna. Na jegom, anketu pre dospelých a pri - seň zašlú realizátori projektu do budne Cena Sašky Fischerovej, škôl tridsať nominácií, z ktorých udelená na počesť spoluautorky deti pridelením svojich hlasov a zakladateľky projektu. V týchto rozhodnú o udelení ocenenia Detdňoch prichádza do škôl výzva, ský čin roka 2013. Viac informácií aby sa deti zapojili do projektu nájdete na www.detskycin.sk. Detský čin roka 2013 a napísali MagdalénaFábryová

MAREKZÁKOPČAN,AUTORHISTORICKEJROMANCYPLAMENEHRIECHU

Tvorbapríbehujejednoveľkédobrodružstvo

Do písania historických romancí, ktoré sú viac menej doménou žien, sa začínajú odvážne púšťať aj muži. Svedčí o tom najnovšia kniha mladého slovenského spisovateľa Marka Zákopčana, ktorý ponúka čitateľom dobrodružno–romantický príbeh Plamene hriechu. Plamene hriechu predstavujú „Písanie Plameňov hriechu som príbeh so silnými postavami, ktoré si veľmi užíval, dej a stavba prísa vám dostanú pod kožu a ich behumiumožňovaliposúvaťpoosudy vás doslova pohltia. V prie- stavy po imaginárnej šachovnici behu čítania si budete klásť otáz- a napokon aj mňa samého prekky, kto je skutočný vinník všetkého vapilo,ktonakonciostalvíťazom zlého, či sú „zlé“ postavy skutočne a ktoporazeným.Tvorbapríbehu zlé, alebo tým len skrývajú svoju je jedno veľké dobrodružstvo pravú podstatu. Romanca sleduje a verím, že čitatelia si ho vyosudy troch žien, ktoré sa nečaka- chutnajúrovnakoakoja.“ ne prelínajú. Mladá šľachtičná So- Marek Zákopčan (nar. 1986) je fia sa už čoskoro má vydať za autor, ktorý rád experimentuje. Po Adriana, s ktorým sa pozná od kriminálnych príbehoch Mesto detstva, ale už roky sa nevideli. tieňov 1, 2 (2008), románe pre Ich sobáš však zatieni náhla smrť ženy Zradnávášeň(2008) a vtipjeho otca, vojvodu z Lékavíc. nej próze Nevinnízmätkári(2010) Pátranie po tajomstvách minulosti napísal historickú romancu Plaprivedie mladý pár na stopu Dra- mene hriechu. Učí stredoškolá čieho rádu. Skutočný nepriateľ kov v Banskej Bystrici slovenský však ostáva v úzadí, a ako sa uká- jazyk a literatúru. MáriaLešková že, jeho odhalenie môže mať fatálne následky…

S VYD AVAT EĽSTVOMIKAR

Tan ečnáskup in aFeelingzbier aúspec hy Festivaltanca,ktorýsakonal11.mája2013v Snine,priniesoltanečnejskupineFeelingpodvedenímMgr.AndreyHirkovejz CentravoľnéhočasuDúhaHumennéúspech.Tanečnejsúťažesazúčastnilivšetkyvekovéskupinyodštyrochdopätnástichrokov. Súťažili v dvoch vekových kate - svojich koľají. Rozširuje sa o stá góriách a dvoch tanečných žán- le nových a nových tanečníkov, roch. Samozrejme, nesmel chý- ktorí začínajú zbierať úspechy. bať hip–hop, čo je gro tanečnej V tomto školskom roku pre veľký skupiny a tiež show choreografia záujem prihlásených detí do v ktorej si zatancovali feelingácke Feelingu príde trénerská posila. najmenšie detičky zo súkromnej Feeling začne trénovať Miss materskej škôlky Aura. Feeling dance SR 2013 Andrea Kováčo získal zlato a striebro za sólo, vá, trénerka Prodigy–B., ktorá budvakrát striebro a dvakrát bronz de viesť juniorské a detské výbe za skupinové choreografie. Ta - rové skupiny. Feeling mo nečná skupina Feeling sa znovu mentálne navštevuje 85 tancujúpo kratšej prestávke dostáva do cich detí. AndreaHirková

Súť ažo triknih y

Zatiaľ najznámejším kriminálnym príb eh om Mar ek a Zákopčana je Mesto tieňov 1, 2. Poznáme ho aj z televíznej adaptác ie, čo len potvrdzuje, že autor rád experimentuje, keďže v príbehu si aj zahral. Naša otázka teda je, čo bolo skôr? Televízna podoba kriminálneho príbehu alebo kniha? Vaše odpov ed e očak áv am e do konca týždňa v red akcii týždenníka,Staničná11,Humenné. Troj ic a šťastn ých výhercov obdrží najnovšiu knih u Mar ek a Zák opčan a, historickú romancu Plamenehriechu.(mš)


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

20. 5. 2013

Obec J A S E N O V

vyhlasuje v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka

verejnú obchodnú súťaž NA REKONŠTRUKCIU VYKUROVACEJ TECHNOLÓGIE Obecný úrad Jasenov.

Súťaž sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok, ktoré sú uchádzačom k dispozícii na OcÚ Jasenov, Hlavná 337. Ponuky možno predkladať na Obecný úrad Jasenov

do 3. 6. 2013 do 10.00 hod.

v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – VOS, rekonštrukcia vykurovacej technológie OcÚ Jasenov“. Ing. Ján Katkovčin, starosta obce

Kolektív Areálu pohody – Penzión u Račka v Brestove pozýva

25. mája 2013 na otvorenie sezóny spojené s RUsíNsKYm mAJáLEsOm. Pripravujeme pre vás… l od 12.00 hod. – pre prvých 100 účastníkov guláš zdarma l od 13.00 hod. – rusínsky kultúrny program l ochutnávka rusínskych jedál l celodenné grilovanie l večerná vatra na vode l večerná tanečná zábava (do neskorej noci) Viac informácií a rezervácie stolov na tel. č.: 057/ 775 3074 l 0915 702 202

sOŠ

H u m e n n é, Mierová 1973/79

p o n ú k a na prenájom

nebytový priestor v päťposchodovej budove na Mierovej ulici. Podrobné informácie – www.sousluzhe.edu.sk

Obec Belá nad Cirochou ponúka v budove bývalého Obecného úradu

novozrekonštruované miestnosti na prenájom. cena: 30 € / m2 / rok

Info: 057/ 768 3126, 0907 251 090

fotografické služby

tlač fotografií scanovanie filmového materiálu retušovanie starých fotografií

0907 109 140 0905 356 141 priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

VÝHoDNÁ CeNA

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

0905 647 789, 0907 929 369

AUTOŠKOLA T H O m A s

Ľubomír Tomáš O T V á RA

23. 5. 2013 o 14.30 hod.

VODIČsKÉ KURZY

skupiny B, T kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy

v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905 721 562 0905 671 814

mINIFARmA UDAVsKÉ prijíma objednávky na

l mladé nosničky 8 –16–týždňové (plemeno hysex a dominant farebný) l ročné nosnice v znáške l brojlerové - kurčatá - káčatá - húsatá l perličky l morky (širokoprsé, 8 – 10–týždňové) Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 779 6175

suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA!!!

Dvere INTER-AmBER A00, plné 42,99 € s DPH Okno 550x550 1-krídlové sklopné 44,99 € s DPH

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO t Hliníkové fasády t Zimné záhrady množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

miroslav Gajdoš – GAJmIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Rozvoz do 20 km ZDARMA


P2 - POD VIHORLAT OM AKVA POSEIDON

Hviezdoslavova 1407/1 (oproti Detskej poliklinike), Humenné - RYBIČKY - Krmivá pre zvieratá - Teraristika - Hlodavce Najväčšia AKVARISTIKA v meste

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ VÝZDOBA KOSTOLOV A SPOLOČENSKÝCH MIESTNOSTí OBjEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA: objednávky

PRÍLOHA

FirmaDAPET,spol.s r.o. ponúka na predaj

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE

vhodné na výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov, garáží, oplotenia… Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH (areál bývalého PD) Kon takt: Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0904698574 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

-

20. 5. 2013

GA­PO­s.­r.­o.

Pre­dajòa­s pra­covný­m i ode­v a­mi,­obu­vou a­ochrannými­pomôckami

je presťahovaná

na Mierovú ul. 88 (oproti Všeobecnej zdravotnej poisťovni) v Humennom. otvorené pon – pia 8.00 – 16.00 hod.

0905 334 178 0918 562 990 tel. 057/ 775 6022

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER obklady, dlažby podhľady, podlahy voda, elektrika

pokládka zámkovej dlažby

090 5 11 1 81 0 www.bytovejadrahe.sk


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Inzeráty prijímame aj telefonicky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom

l Predám bločky na stavebný materiál. Cena 1%. Tel. 0915 609 513.

l Chcete zarábať tisíce Eur, pohodlne z domu? Info: 0911 975 685.

l Dám do podnájmu 2–izb. byt s balkónom v centre mesta HE. Tel. 0915 962 518. l Dám do dlhodobého prenájmu komplet zariadené kaderníctvo na Mierovej ul. v Humennom. Tel. 0915 925 601. l Prenájom lešenia. Tel. 0908 254 153. l Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409. l Dám do prenájmu kanc. a sklad. priestory. Tel. 0915 90 19 19.

l Predám kozie mlieko. Cena 1 Eur / liter. Tel. 057/ 776 2705. l LACNO predám lúpané orechy. Tel. 0907 930 205. l Predám pšenicu, cena 25 Eur / 100 kg. Tel. 057/ 776 2705. l Predám zrno. Tel. 0905 823 264, 0905 349 154.

SBS kurzy

Predaj l Predám 2–izb. zrekonštr. byt na Sídl. I v HE. Tel. 0905 819 257. l Predám 2–izb. tehlový byt (balkón, veľká kuchyňa) na Sídl. I v Humennom. RK nevolať! Tel. 057/ 775 3532. l Predám veľký 2–izb. byt (64 m2, OV) blízko centra v Humennom. Zn. Treba vidieť. Tel. 00421 908 215 861. l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám RD v Humennom. RK nevolať! Tel. 0948 973 070. l Predám nový rod. dom + 2–garáž s dielňou a záhradou 0,5 ha v Lackovciach. Zn. Len vážni záujemcovia. Tel. 0915 944 444. l Predám záhradu s murovanou chatkou v ZO Pokrok v HE. Tel. 0918 302 831. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 08 33 74. l Predám palivové drevo, aj porezané. Tel. 0908 371 259. l Predám štiepané drevo – buk. Doveziem. Cena dohodou. Tel. 0918 491 412. l Predaj PALIVOVÉHO DRE VA – buk, dub, hrab (s dovozom). Tel. 0949 232 674, 0905 318 640. l Predávam palivové drevo, v dĺžkach. Tel. 0917 840 571.

odbornej spôsobilosti tel. 0915 111 116

l Prijmem vodiča MKD. Podm.: VP sk. C+E, prax, kar ta vodiča. Tel. 0905 271 156. l Prijmem VODIČA do pizzerie. Tel. 0918 519 906. l Prijmem účtujúceho ČAŠNÍ KA/–KU. Tel. 0907 620 835. l Prijmem LAKOVAČA. Práca v ČR. Tel. 0905 921 228. l Individuálna výučba ANGLIČ - l Hľadám STOLÁRA s praxou. TINY. Tel. 0908 33 15 17. Tel. 0908 987 892. l Doučujem MATEMATIKU – l Prijmem TESÁROV (PERI, príprava na Monitor ZŠ, maturi- DOKA) a ŽELEZIAROV s pratu SŠ. Tel. 0903 512 101. xou. Pomocníci nevolajte! Tel. l Vyučujem (doučím) hru na 0948 155 111. klavír, keyboard, spev (všetky l Ponúkame prácu (na ŽL) na stupne). Tel. 0908 145 872. pozíciu OBCHODNÍK (poskytol Kameraman TV JOJ ponúka: vanie pôžičiek) a INKASNÝ fotenie a nakrúcanie svadieb PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. za super cenu. Tel. 0908 547 210. 0908 143 139.

Rôzne

l ÚVERY bez príjmu a ručenia NA PREFINANCOVANIE vašich úverov, aj požičanie navyše. Tel. 0918 716 807. l Výhodná PÔŽIČKA na čokoľvek. Tel. 0948 970 100. www.uvermarket.sk l PÔŽIČKY – PENIAZE NA POČKANIE. Tel. 0904 804 406.

Profesionálny fotograf

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizovaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782. l REVÍZIE plynových zariadení, kotlov a sporákov v bytovkách a rod. domoch. Cena za revíziu 1 bytu – 12 Eur (s DPH). Tel. 0949 717 811. l REKONŠTRUKCIE bytov a domov – komplet stavebné práce, zateplenie. Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409. l Ponúkam MALIARSKE PRÁ CE za rozumné ceny. Tel. 0917 342 165. l Kvalitné natieranie striech. Tel. 0907 545 258. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné ceny. Tel. 0907 927 970. l STAVBY KRBOV (vnútorných a vonkajších), aj s udiarňou; KACHĽOVCOV, PECÍ. Obklady a dlažby – rýchlo a kvalitne. Tel. 0908 514 879.

l Predám bicykel zn. Piranha, model BMX 20“, vo veľmi dobrom stave. Zn. Lacno. Tel. 0907 930 205. l Predám BETÓNOVÉ STĹPY / OCEĽOVÉ NÁDRŽE 500–l na olej, naftu a pod. / OCEĽOVÉ KLIEŠTE na kvádre / NÁSTRČNÉ LYŽINY na dví hanie europaliet žeriavom al. H ¾ a d á m / Po n ú k a m MR. Tel. 0905 271 156. l Predám Škodu Octaviu 1.6, r.v. 2000, v plnej výbave l ZŤP–čkárka si hľadá prácu (v + zimné pneu. Cena dohodou. sede) alebo prácu na doma. Tel. Tel. 0907 437 237. 0902 255 099.

Práca

-

20. 5. 2013

www.podvihorlatom.sk Spomienka Niet Ťa medzi nami… Veľa sa zmenilo, odkedy posledné zbohom sme Ti dali. Už žiadne slovo, ba ani len hlas nenahradí toho, čo vzal v osudný deň náhle čas. Desať rokov uplynulo 17. mája od smutnej chvíle, keď nás navždy vo veku 77 rokov predišla do večnosti milovaná mamka, babka a prababka

Gizela PETRUŠOVSKÁ z Humenného. Ak ste ju poznali, venujte jej s na mi tichú spomienku s modlitbou. S úctou a láskou spomínajú dcéra Magdaléna a syn Anton s rodinami, i ostatná rodina.

Holuby na slávnostné príležitosti v v v

svadby krstiny pohreby

tel. 0911 690 620 P R Á C A Obsadzo va nie miest v okresoch Snina a Medzilaborce na pozíciu:

l

OBCHODNÍK (ŽL)

pre poskytovanie pôžičiek l INKASNÝ PRACOVNÍK (ŽL)

tel. 0908 143 139 NOČNÝ KLUB v Starej Turej

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

Moder EFEKT s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie - interiérové, exteriérové Siete - pevné, samonavíjacie,

plisované, na strešné okná

Rolety - textilné, plastové, do kúpelní Zhrňovacie lamelové dvere Silikónové tesnenie okien Servis žalúzií a predaj ND 057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

20. 5. 2013

SO ŠÉFOM ORGANIZAČNÉHO VÝBORU CYKLISTICKÝCH PRETEKOV OKOLO SLOVENSKA

V meste sme na šli po zi tívnu odozvu V piatok 17. mája zavítal do Humenného aj prezident Slovenského zväzu cyklistiky a šéf organizačného výboru 57. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska Peter PRIVARA. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor. l Ako došlo k tomu, že Hu- v tomtiežveľmiaktívna,viackrát cyklistika.Najviac,v počtetribudú menné má česť stať sa jedným sme sa v Humennom stretli zastúpené slovenské družstvá, s organizačnýmštábompanipri- kdeuvidímeajnášnajlepšíkontiz etapových miest? –V poslednejdobenámbolovy- mátorky,a myslím,ženiesmetu nentálnytím–DukluTrenčín. čítané, že organizátori zabúdajú poslednýkrát, pretože sme našli l Slovensko popri Petrovi Saganovi zažíva cyklistický navýchod,alenebolatopravda. pozitívnuodozvu. l V Humennom končí etapa boom. Takže, aká slovenská Samozrejme,ideo to,čonámtie mestá ponúknu. Pretože je to aj a nasleduje prevoz pretekárov do kvalita príde do Humenného? –Prídenášjedinýkontinentálny finančne náročné. Košice i Hu- Stropkova na štart ďalšej etapy. – Kvôli nekvalitným, rozbitým tímDuklaTrenčín,ktorýtohtoromennésanámozvalivlani,žeby PeterPrivara,šéfcyklistických sa chceli stať etapovými centra- cestám okolo Domaše sme mu- ku začal vynikajúcu sezónu. pretekovOkoloSlovenska. mi. Primátorka Humenného bola seli pristúpiť k tomúto scenáru. DostanútiežpriestormladípreteCelkom máme pre pretekárov kárido23rokov,ktoríbudúzbePÄŤDESIATYSIEDMY ROČNÍK NAŠICH NAJSTARŠÍCH PRETEKOV pripravenýchpäťetáp. raťskúsenosti.Odnichveľkévýl Na preteky sa vám hlási viac sledkyneočakávame,alehlavne, ako 50 družstiev. Chcete si z nich ževšetcidôjdudocieľa. l Máte zmapovanú kvalitu vybrať cca 20 družstiev. Čo bolo V utorok 4. júna sa v Humennom rozhodujúcim kritériom? ciest, keďže po zime je ešte vebude končiť prvá etapa cyklistic–  Hlásilo sa nám viac ako 50 ľa výtlkov na cestách… kých pretekov Okolo Slovenska. kontinentálnych tímov. Limit má- – Všetky cesty na Slovensku sú Štartuje sa v Košiciach. vame okolo dvadsať, tohto roku v zlomstave.Alev každommeste Cyklistov čaká 162,9 km cesta do sme vybrali 22 družstiev, pretože sanámsnažiavyjsťv ústrety.Zlé cieľa, ktorý bude na Námestí slo- sme nechceli odmietnuť niektoré úseky ciest sa snažíme označiť, body v Humennom. Záštitu nad družstvá, ktoré sú veľmi kvalitné. nášzostavovateľtratetakmerkažtouto časťou pretekov prevzala Napríklad dánska cyklistika je dýtýždeňjev terénea kontaktujeprimátorka mesta Jana Vaľová. v tejtokategóriiveľmikvalitná,ďa- mesas VyššímiúzemnýmicelkaNajstaršiecyklisticképretekynanašomúzemí„OkoloSlovenska“budú lejbelgické,francúzske,nemecké mi, kde sa usilujeme dať tieto nacestáchmedziKošicamia Bratislavou.Pretekypozostávajúz dvoch družstvá,noa samozrejmečeská cestydoporiadku.Marián Škuba poletápa štyrochetáp.V úvodnýdeňsanajprvpretekáriprichystajúna dvojkilometrový prológ v centre Košíc a druhá pol etapa v popoludňajšíchhodináchzamieriz metropolyvýchodudoHumenného.Zrejmenajdlhšiaetapasapôjdev druhýdeňzoStropkovadoLiptovského Hrádku.Tretiaetapaz LiptovazamieridoTrenčína,kdebudeštartovať ajpredposlednáetapas cieľomv Bratislave.Pretekyvyvrcholiav sobotu,8.júna,štartajcieľbudev Bratislave.Michaela Slivková Kirňaková

Oko lo Slo ven s ka aj v Hu mennom

V ZÁ VADKE OB NO VA RÍMSKO KATO LÍCKE HO KOSTO LA

Zo zbie rok ve ria cich a mi lo da rov

Dominantou obce Závadka je rímskokatolícky kostol postavený v roku 1962. Ten bol postavený na mieste pôvodného kostola z roku 1686, ktorý v roku 1960 zbúrali. V tomistomrokubolposvätený košický arcibiskup 17. 1. 1993. základnýkameňterajšiehokosto- Vzhľadpôvodnéhokostolasavylazasvätenéhosv.Cyrilovia Me- skytuje v historickom pečatidle todovi. Slávnostnú vysviacku obce, preto ho môžeme nájsť aj kostolavykonalMons.AlojzTkáč, v súčasnomerbeobce.Zubčasu sa podpísal aj pod vzhľad súV GA LÉ RII ANDRE JA SMO LÁ KA časného kostola, a tak občania obce Závadka ho svojpomocne obnovujú. Výdatne pomáhajú tí, ktorí majú skúsenosti v staV bratislavskej Galérii Andrej vebníctve. Samotná oprava je fiSmolákv piatok24.májav spo- nancovaná zo zbierok veriacich lupráci s Veľvyslanectvom a milodarov.(jj) Gréckejrepublikysauskutoční vernisážJ.E.NikolaosaD.Kanellosa, veľvyslanca Gréckej republiky na Slovensku. Ako nás informoval galerista, ktorý v týchtodňochprezentujeprojektMaľovanýrovníkv ruskom Saratove, výstavu Grécke impresie uvidia aj návštevníci sninskej Galérie Andrej Smolák.Prvvšaksav Snineuskutoční výstava k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metóda na územie dnešného Slovenska. Otvorenievýstavy,naktorejsa budúprezentovaťdielaslovenskýchvýtvarníkovzobrazujúce misiu vierozvestov, bude v poslednýmájovýdeň.(aš)

Chys ta né vý sta vy

Na návštevu do redakcie nášho týždenníka zavítali minulý týždeň žiaci Špeciálnej základnej školy na Třebíčskej ulici v Humennom, aby sa dozvedeli, ako sa tvoria noviny. Najviac ich zaujalo pracovisko športového redaktora, kde mohli vidieť aj veľa zaujímavých fotografií, plagátov či dresov s autogramami športovcov. Na snímke (zľava) s triednou učiteľkou Mgr. Janou Karľovou je Gabriel Holub, ktorý hrá v mládežníckom družstve Jasenova, Patrik a Viktor Kurejovci a náš športový redaktor PaedDr. Marián Škuba. (aš) ČlenoviaSpoločnostiklinickejonkológiev Humennomsa18.májazúčastnili druhej športovej olympiády, ktorú usporiadal klub onkologických pacientov Venuša v Prešove. Družstvo Humenného si v súťažiach dobre počínalo a umiestnilo sa na peknom treťom mieste. Predovšetkým sa však stretli s členmi podobnezameranýchklubovz okolitých okresov, vymieňali si skúsenosti, podelili sa o radosti z poliečebnýchstresova z opätovnéhozaradeniasadobežnéhoživota.Nálada bola veselá, nadviazali sa nové priateľstvá a pri spoločnom cvičení a tanečných kreáciach sa im ani nechcelorozlúčiť.Dana Salanciová


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

Kam za športom FUTBAL

ÚS ObFZ 31 - 12/13 SprávyzozasadnutiaRadyObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk SEKRETARIÁT:l oznamuječlenom VV a predsedom OK, že zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční 21. mája 2013 (utorok) o 15.30 hod.; l žiadapredsedov FK vyplniť a doručiť na ObFZ REGISTRAČNÝ A AKTIVAČNÝ FORMULÁR INDIVIDUÁLNEHO ČLENA SFZ pre predsedu FK, členov výboru a ve dúcich družstiev + REGISTRAČNÝ FORMULÁR ŠTADIÓNU. Tlačivo možno stiahnuť: www. futbalobfzhe.sk/data/subory/Registracny formulár SFZ Clen ISSF.pdf, resp. www.futbalobfzhe.sk Vyplnené tlačivá nedoručili: 7. liga: Ubľa, Modra n/Cir., Zubné, Ulič, Hažín n/Cir., Borov, Ohradzany; 8. liga: Lukačovce, Papín, Lieskovec, Koškovce, V. Hrušov, Kr. Brod, Ladičkovce; 9. liga sk.A: Hankovce, Turcovce, Hrabovec n/L.; 9. liga sk.B: Rovné, Roma Snina. Inf.: 0907 915 318. V prípade nedoručenia vyplnených tlačív do 22. mája 2013 bude FK udelená pokuta. ŠPORTOVO–TECHNICKÁKOMISIA: l schvaľujevýsledky dosiahnuté na HP a/16. a 21. kola I. triedy (7. liga) + 17. ko lo (Modra n/Cir. – Ubľa), mimo V. Sitnica – Ohradzany (pokles hráčov pod 7) , b/ 16. a 21. kola II. triedy (8. liga), mimo Volica – Kr. Brod (domáci nenastúpili), c/13. kola III. A (9. liga), mimo Turcovce – Zb. Dlhé (inzultácia R), d/16. kola III. B (9. liga); l kontumujestretnutia a/21. kola VIII. ligy (II. trieda) Volica – Kr. Brod 0:3 kont. (100/b), b/13. kola IX. ligy (III. A trie da) Turcovce – Zb. Dlhé 3:0 kont. (100/d); l rušívšetky výsledky TJ Zb. Dlhé IX.ligy (sk. A) súť. ročníka 2012/13, t.j. anuluje všetky odohrané majstrovské stretnutia (po vylúčení zo súťaže DK). FK IX.ligy (sk. A) vo vyžrebovaní s TJ Zb. Dlhé ma jú voľný žreb; l súhlasí s odohraním stretnutia 9. ligy, sk. A (14. kolo) Čertižné – Baškovce dňa 19. 5. 2013 (nedeľa) o 16.30 hod. (vzáj. dohoda); l nariaďuje opakovať majstrovské stretnutie 8. ligy (20. kolo) Rokytov – Lackovce z viny rozhodcu pre porušenie článku Rozpisu súťaže 9/a; l opätovne nariaďuje rozhodcom v stretnutiach 9. ligy (sk. A, B) vykonať kontrolu rozhodnutia VV ObFZ o zabezpečení samostatných miestností pre hosťujúce družstvo a rozhodcov v zmysle RS čl.21. Výsledok kontroly povinne uviesť v zápise o stretnutí (pod hrozbou pozastavenia delgácie); l oznamuje, že z dôvodu nedodania nových plastových RP (z technických dôvodov) pre FK v termíne, ŠTK umožňuje štart hráčov v stretnutiach: 22. kola majstrovských stretnutí 7. a 8. ligy dospelých, 14.

l KENO10III.liga–27.kolo,nedeľa 26. mája 2013 o 17.00 hod.: Pohronie – ŠK FUTURA Humenné. l IV.liga–dohrávka20.kola,streda 22.mája2013o 16.30hod.:Snina – Sp. Podhradie; 27. kolo, nedeľa 26. mája 2013o 17.00hod.:Snina – Giraltovce. l V.liga–dohrávka20.kola,streda22. kola 9. ligy (sk. A), 17. kola 9. ligy (sk. B) aj na platný „papierový“ RP alebo kartu mája2013o 16.30hod.:Ľubotice – Jasehráča vytlačenú z www.futbalnet.sk (ove- nov, Medzilaborce – N. Hrušov, Pakostov – riteľná cez ISSF); l vyzývafunkcionárov Hanušovce; 27.kolo,nedeľa26.mája2013 ObFZ a FK na návrhy a pripomienky o 17.00hod.:Medzilaborce – Ľubotice, Pak tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže kostov – Kľušov, Kračúnovce – Jasenov. l VI.liga–dohrávka17.kola,streda 2013/14. KOMISIAMLÁDEŽE:l schvaľujevý- 22.mája2013o 16.30hod.:Sedliská – sledky dosiahnuté na HP a/ 9. kola I. Kamenica n/Cir., 23. kolo, nedeľa 26. trieda dorast (U 19), b/13. kola I. triedy mája2013o 17.00hod.:Radvaň n/L. – žiaci (U 15), c/15. kola I. trieda mladší Vechec, Soľ – Kamenica n/Cir., Udavské žiaci; l súhlasís odohraním turnajov (II. – Stakčín, Belá n/Cir. – Čierne. tr., dorast, sk. D) a/6. turnaj (org. Sl. Vo- l II.ligadorast(st.a ml.)–dohrávka la,utorok21.mája2013o 14.00 lová) sa odohrá 25.5.2013 v Sl. Volovej, 19.ko a 16.15hod.:ŠK FUTURA Humenné – b/5. turnaj (org. Baškovce) sa odohrá Poprad, 27. kolo, nedeľa 26. mája 8.6.2013 v Baškovciach (vzáj. dohoda). 2013o 11.00a 13.15hod.:PodbrezoDISCIPLINÁRNAKOMISIAl trestáne - vá B – ŠK FUTURA Humenné. podmienečne zastavením činnosti a/od 9. mája 2013 na 1súť.stretnutiepo 4 V.MEM OR IÁLDAN IEL AIVANKA2013 ŽK: Viktor Dančo, Marián Obešter (obaja N. Sitnica), Peter Korkobec (Ulič) – DP 1/13/5a, b/ od 13. mája 2013 b1/ na SKUPINA A (muži): Staré kone 1súť.stretnutiepo 4 ŽK: Marián Kocik (Ptičie), Dávid Godžák (Hažín n/Cir.) – Prešov, Maxibasket Košice, Pivné DP 1/13/5a, b2/na 12mesiacov: Štefan kvasinky Humenné. SKUPINAB (muži):Esprit Košice, Ferenc, Ivan Ferenc (obaja Zb. Dlhé) – DP 1/6/3b; l trestá zákazom činnosti Karpathian Bears Mukaczewo (akejkoľvek) pre: Marek Onderko (La - (UKR), Jasné hlavy Sp. Nová Ves. Ženy: Prešovské kobylky, Tatranky dičkovce) na 1 mesiac od 13. mája 2013 – DP 1/3b; l oznamujefinančné poplat- Poprad, Maxibasket Košice, Karpathiky a pokuty: 1 € – Ubľa, Modra n/Cir., an Bears Mukaczewo (UKR). športová hala Humenné Zubné, Ulič, Hažín n/Cir., Borov, SOBOTA – NEDEĽA Ohradzany, Lukačovce, Papín, Liesko 25.a 26.mája2013 vec, Koškovce, V. Hrušov, Kr. Brod, Laod 9.00 hod. dičkovce, Hankovce, Turcovce, HraboVŠETCI STE VÍTANÍ! vec n/L., Rovné, Roma Snina – všetci DP 2/6 (nedoručenie tlačív), 10 € (5 € + 5 €) (VsFZ – VsFZ, VsFZ, DZ Josay, pri V. Sitnica (nedodanie AR 2), 5 € – Mlyne), o 16.00hod.:FK Humenné – Čertižné (zmena ÚHČ), 40 € – Volica Košarovce (Andreško – Brehovský, DZ (nenastúpenie na stretnutie, RS 8/4), Parnica, v Brekove), Ubľa – V. Sitnica 20 € – Ladičkovce (HNS hl. usp., 2/1a), (Skalka – Jancusko, DZ Čopák), Hažín 30 € – Ohradzany (opätovné nastúpenie n/Cir. – Modra n/Cir. (M. Holp – Ginda, s nižším počtom hráčov), 200 € (100 DZ Hrib), Ulič – Dlhé n/Cir. (Havriško – € + 100 €) Zb. Dlhé (2/1d + RS 8/4); J. Ferko, DZ I. Čerevka), Zubné – Ľul trestá zastavením činnosti od biša (Varga – Mihalič, DZ Barnišin). l II.trieda(8.liga)dospelí,23.kolo, 20.5.2013 (nedopln. súť. vkladu, resp. nepredloženie dokladu o zaplatení DK) nedeľa26.mája2013o 16.00hod.:V. FK: Hažín n/Cir., Kochanovce, Zubné, Hrušov – Ladičkovce (Turčík – Metiľ, DZ Ulič, Rokytov, Lackovce; l trestávylúče - Proň), Z. Hámre – Kr. Brod (Kucer – Ferním zo súťaže TJ Zbudské Dlhé za zá- čák, DZ Smoľák), Podskalka – Kolonica važné priestupky voči DP a SP, podľa DP (Prokopčák – Havrilko, DZ Drančák), 1/6/3b, 2/1d, v náväznosti na SP čl. 109. Volica – Rokytov (Fecura, DZ Bober), N. KOMISIAROZHODCOV:l oznamu- Sitnica – Lukačovce (Petruňo, DZ Boje, že zasadnutie KR bude 22. mája linger), Koškovce – Papín (Firkaľ – Bog2013 (štvrtok) o 15.00 hod.; l beriena dan, DZ T. Firda), Lackovce – Lieskovec vedomie ospravedlnenie: DZ – Po - (Buchlák – Rebej, DZ Ryšák). lovka (26. mája); l pristupujek OOD l III.A trieda(9.liga)dospelí,15.kopre R a DZ stretnutia Rokytov – lo –  sobota 25. mája 2013 o 16.00 Lackovce pre porušenie článku RS 9/a hod.:Medzilaborce B – Čertižné (Renasledovne: M. Ferko – pozastavenie bej, vo Vydrani), nedeľa26.mája2013 delegácie do konca súťažného roč. o 16.00 hod.: Turcovce – Hankovce 2012/13, Fecura – na 2 súť. stretnutia, (Minďák), Baškovce – Hrabovec n/L. Guba – na 2 stretnutia, Barnišin – na (Jakubov), Ňagov má voľno. 2 stretnutia s účinnosťou od 20. mája l III.B trieda(9.liga)dospelí,18.ko2013. Proti rozhodnutiam Komisií je lo –  nedeľa 26. mája 2013 o 14.00 možné podať odvolanie do 15 dní. hod.:St. Roztoka – Roma Snina (FerDELEGÁCIA R a DZ: l I.trieda(7.li- čák), o 16.00 hod.: Rovné – Brestov ga)dospelí,23.kolo–sobota25.má- (Zadražný), Ul. Krivé má voľno. ja 2013 o 16.00 hod.: Borov – l I.triedadorast,11.kolo–sobota Ohradzany (Bogdan – Mihalič, DZ 25. mája 2013 o 10.30 hod.: Belá Groško), nedeľa 26. mája 2013 n/Cir. B – Koškovce (M. Holp), o 13.30 o 10.30 hod.: Kochanovce – Ptičie hod.:Zubné – Pakostov (Skalka), La-

Basketbal ov ívet er án i

20.5.2013

l III.ligadorast(st.a ml.)–27.kolo, sobota 25. mája 2013 o 14.45 a 17.00hod.:St. Ľubovňa – Snina. l IV.ligadorast–19.kolo,sobota25. mája2013o 10.00hod.:Svidník – Dlhé n/Cir., o 13.00hod.:Medzilaborce – Kochanovce, o 14.00hod.:Ptičie – Jasenov, Kračúnovce – Kamenica n/Cir., Stakčín – Papín, Belá n/Cir. – Udavské. l I.ligažiaci(U15a U14)–24.kolo, sobota 25. mája 2013 o 10.00 a 12.15 hod.: Snina – Prešov, ŠK FUTURA Humenné – Stropkov. l I.ligažiaci(U13a U12)–23.kolo, nedeľa 26. mája 2013 o 9.00 a 10.45hod.:ŠK FUTURA Humenné – Vranov, Snina – MFK Košice. l II. liga žiaci – 20. kolo, nedeľa 26.mája2013o 10.00a 11.45hod.: Sabinov – Medzilaborce.

NOHEJBAL

l Interligamuži–2.turnaj,sobota 25. mája 2013 (org. Revúca): účastník – ŠK Laborec Humenné.

TENIS

l sobota25.mája2013od9.00hod.: Tatran Prešov – 1. TC Humenné / SCORP (st. žiaci), 1. TC Humenné – Akademik Košice B (st. žiačky), Levoča A – 1. TC Humenné (deti). l nedeľa 26. mája 2013 od 9.00 hod.:1. TC Humenné – Šport. Košice (dorast), Tatran Prešov – 1. TC Humenné (ml. žiaci), Akademik Košice – 1. TC Humenné (ml. žiačky).

VOLEJBAL

l kadeti–finálovýturnaj,piatokažnedeľa24.–26.mája2013(org. Nové Mesto n/V.):účastník – VK Chemes Humenné.

STOLNÝTEN IS

kvalifikáciadoIV.lig y sk. Vihorlatská, muži

2. zápas - nedeľa 26. mája o 10.00 hod.

STO Košarovce B - Vranov E (SH, B. Nemcovej 2575, Vranov n/T.)

dičkovce – Modra n/Cir. (Varga), Radvaň n/L. – Ľubiša (Kucer). l I.triedažiaci,15.kolo–sobota25. mája 2013 o 12.00 hod.: Z. Hámre – Papín (Metiľ), Stakčín – Kamenica n/Cir. (VsFZ), Ptičie – Dlhé n/Cir. (VsFZ), Belá n/Cir. a Jasenov majú voľno. l II.trieda(dorast),malýfutbal–skupina A (5. turnaj) sobota 25. mája 2013od9.30hod.,org. TJ ŠM Ubľa: Ulič, Ubľa, Kolonica; rozh.:Andreško. l II. trieda (dorast), malý futbal – skupinaB (5.turnaj)sobota25.mája 2013od9.30hod.,org. FK Slovan Lobe Nižná Sitnica: Hažín n/Cir., Hrabovec n/L., Lackovce; rozh.:Brehovský. l II. trieda (dorast), malý futbal – skupinaC (5.turnaj)sobota25.mája 2013od9.30hod.,org. TJ Družstevník Hrabovec n/L.:Hažín n/Cir., Hrabovec n/L., Lackovce; rozh.:Juščík. l II. trieda (dorast), malý futbal – skupinaD (6.turnaj)sobota25.mája 2013 od 9.30 hod., org. TJ Gruzovčík Sl. Volová: Sl. Volová, Baškovce, Lieskovec; rozh.:Havriško. ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADENIA RaDS (18.–19.5.): Modra n/Cir. – Ulič (AR 1 – D. Holp za VsFZ), Kochanovce – Borov (Hudák, Švec, Treščák), Lukačovce – Koškovce (AR 1 – Ginda), Podskalka – Kr. Brod (odložené); mládež:Kamenica n/Cir. – Ptičie (R – Harajbič za VsFZ), Papín – Stakčín (R – Basoš za VsFZ). Tento priestormávyhradenýObFZHumenné a zodpovedázajehoobsahovúnáplň.


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

20. 5. 2013

JARNÉ PLAVECKÉ MAJSTROVSTVÁ VÝCHODOSLOVENSKEJ OBLASTI V HUMENSKOM BAZÉNE

V hu menskej vo de po te ši lo 41 na šich plavcov

Obvodné m ajstr ovstvá v atl et ike V prvý májový utorok žil atletický štadión Gymnázia arm. gen. L. Svobodu práve „kráľovnou športu“. Škola v spolupráci s Centrom voľného času Dúha v Humennom zorganizovali Obvodné kolo v atletike SŠ chlapcov a dievčat. Pretekov sa zúčastnilo osem stredných škôl, konkrétne 108 atlétov. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili na krajské kolo. Touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľovi gymnázia PaedDr. Ivanovi Pajtašovi a rozhodcom z tejto školy za výbornú spoluprácu. DIEVČATÁ – beh 100 m (9 pretekárok): 1. Romana Hajduková (OA) 15,00 s., 2. Monika Ferková (CSŠ sv.CaM) 15,16; 3. Petra Tichvoňová (Gymnázium LS) 15,83; beh 400 m (7): 1. Zuzana Sivá (Gymnázium LS) 1:14,14 min., 2. Jana Balogová (Gymnázium LS) 1:16,22; 3. Michaela Timčiková (SPŠSCHaP) 1:17,41; beh 800 m (8): 1. Patrícia Fedáková (Gymnázium LS) 2:57,00 min., 2. Natália Kačerová (Gymnázium LS) 3:00,00; 3. Aurélia Hajdučková (Gymnázium J. Zlatoústeho) 3:04,00; vrh guľou (6): 1. Ivana Ivaničková 9,90 m; 2. Martina Veľasová 9,40; 3. Jana Balogová (všetky Gymnázium LS)

8,80; skok do diaľky (4): 1. Jana Petrušková (CSŠ sv.CaM) 398 cm; 2. Romana Hajduková (OA) 397; 3. Trinh Thi Tuyet Ngan (Gymnázium LS) 370; skok do výšky: 1. Nina Hudáčková (Gymnázium LS) 128 cm. CHLAPCI – beh 100 m (21): 1. Boris Zbuňák (CSŠ sv.CaM) 11,95 s., 2. Miroslav Benec (SOŠ polytech.) 12,16; 3. Viktor Hopta (Gymnázium LS) 12,23; beh 400 m (11): 1. Matúš Babin (CSŠ sv.CaM) 58,80 s., 2. Samuel Matanin (Gymnázium LS) 58,95; 3. Filip Gavaľa (Gymnázium J. Zlatoústeho) 59,11; beh 1 500 m (11): 1. René Danko (SOŠT) 4:35,67 s., 2. Jakub Halajčík (CSŠ sv.CaM) 5:02,03; 3. Erik Durilla (CSŠ sv.CaM) 5:08,00; vrh guľou (7): 1. Tomáš Hnat (SOŠT) 12,20 m, 2. Ja kub Macík (CSŠ sv.CaM) 12,05; 3. Filip Pisák (Gymnázium) 11,46; skok do diaľky (10): 1. Dominik Lučka (Gymnázium J. Zlatoústeho) 601 cm, 2. Daniel Turčanyi (SOŠ polytech.) 586; 3. Lukáš Petričko (Gymnázium LS) 580; skok do výšky (4): 1. René Sakáč (Gymnázium LS) 167 cm, 2. Miroslav Benec (SOŠ polytech.) 164; 3. Daniel Bilec (Gymnázium LS) 155. Bc. Jana Blichová, CVČ Dúha Humenné

STARŠÍ ŽIACI ZÁPASNÍCKEHO KLUBU VIHORLAT SNINA

Majstri Slovenska v gréckorímskom štýle

Republikový šampionát v zápasení starších žiakov v gréckorímskom štýle sa konal na Gemeri aj za účasti ZK Vihorlat Snina. I keď sa klub venuje voľnému štýlu, úspech v podobe zlata sa dostavil aj v „grečáku“. Sninské výsledky: 29 – 32 kg: 1. Pavol Staroň; do 42 kg: 1. Daniel Chomanič; do 53 kg: 4. Viktor Lojka; do 59 kg: 10. Filip Karaščák; do 66 kg: 4. Jakub Hrabovčin; do 73 kg: 3. Viktor Haburaj; do 85 kg: Tomáš Krupjak. Hodnotenie družstiev (spolu 16): 1. ZK VIHORLAT Snina 31 bodov / 7 pretekárov, 2. Košice 28 / 8, 3. Dunajplavba Bratislava 27 / 8,… Sninčanom blahoželáme! (mšk)

Gemerský pohár v bronzovom lesku Ďalšou zápasníckou akciou v Rim. Sobote bol XXXI. Gemerský pohár, medzinárodný turnaj vo voľnom štýle kategórií starší žiaci a U 23. Na ži nenkách sa predstavilo 57 zápasníkov z 12–tich klubov Slovenska a Maďar ska. Sninské umiestnenia – starší žiaci: 1. Pavol Staroň (32 kg), 1. Daniel Chomanič (42 kg), 1. Gabriel Malík (47 kg), 2. Viktor Lojka (53 kg), 1. To máš Krupjak (85 kg); U 23: 3. Matúš Leňo (66 kg), 1. Richard Totkovič (96 kg). Konečné poradie družstiev: 1. R. Sobota 50 bodov, 2. ZK 1904 Košice 46, 3. ZK VIHORLAT Snina 44, 4. B. Bystrica 25, 5. Bánovce n/Bebr. 22, 6.

Prievidza 16, 7. St. Ľubovňa 15, 8. Nit ra 15, 9. Tiszacsege (HUN) 13, 10. Puspokladány (HUN) 12, 11. Dunajplavba Bratislava 5, 12. ZK SLÁVIA Snina 5 bodov. „So svojimi zverencami môžem vysloviť spokojnosť, od ví ťazstva v družstvách nás delilo šesť, od druhého miesta iba dva body, kým za nami bol priepastný devätnásťbodový odstup. Keby sme mali väčší po čet štartujúcich, umiestnenie by bolo lepšie, cestujeme však s takým počtom, na aký máme finančné prostriedky,“ okomentoval turnaj v Rimavskej Sobote šéftréner klubu ZK Vihorlat Snina Mgr. Erik Cap. (pa)

V sobotu 11. mája sa v humenskej krytej plavárni uskutočnilo 2. kolo jarných majstrovstiev východoslovenskej oblasti v plávaní. Kvalifi kačné preteky prilákali do krátkeho bazéna 214 plavcov, ktorí si zmerali sily v 821 štartoch 20 disciplín. V domácej vode si s chuťou zasúťažilo aj 41 plavcov PK Chemes Humenné. JUNIORI: Martin Babjak – štyri štarty a rovnaký počet medai- NinaVološinová,LenkaMelničákováa SarahČajbíková. lových umiestnení (3–krát zlato, 1 striebro). Osobný násta na 200 m PP, Miloš Krupka a klubový rekord na 100 m znak má príjemne prekvapil zápismi v prvej hodnotu 1:02,17 min.; Filip Levický – desiatke na 100 m prsia a 200 m PP, návrat optimálnej formy a kompletné Richard Latta bol desiaty na 200 zlepšenia vo všetkých štartoch zna- m PP v osobnom čase 3:46,44, Ale menajú prísľub pred slovenským šam- xandra Kučalová dosiahla najkva pionátom. Najhodnotnejší výkon litnejší výkon v disciplíne 50 m VS, v šprinte na 50 m voľným spôsobom Alexandra Babjaková získala svoje (VS, 25,93 sek.). Strieborné pozície na nové maximum na trati 100 m znak, 200 m polohové preteky (PP) i 200 Dáša Regulová sa zlepšila o 12 sem motýlik; Tibor Hodbod – bronzový kúnd v znaku na 100 m, Petra a Zu kov na 100 m prsia (1:16,50); Matej zana Tabákové zaplávali najlepší výMicikáš – osobák na 50 m VS (26,68); kon na 100 m prsia. NAJMLADŠÍ ŽIACI: Lenka MelničáAdam Tóth – štvrtý na 200 m motýlik. STARŠÍ ŽIACI: Daniela Gribaničová ková vyhrala všetko, do čoho skočila, – štvrtá na 100 m znak (1:21,80) jej výkonnosť predurčuje stále väčšie a osobák v disciplíne 50 m VS (34,28); nasadenie. Svedčí o tom päť prvenViliam Terkoš nesmiernu chuť po stiev v disciplínach 50 m a 200 m VS, úspechu korunoval víťazstvom na 200 100 m prsia, 50 m motýlik a 200 m PP. m PP (2:56,04); Peter Semanco Matej Kislan dvoma umiestneniami na trikrát bronzový – 100 m znak, 100 „bedni“ príjemne prekvapil – bronzový m prsia a 200 m PP; Patrícia na 200 m VS a 50 m motýlik, pričom Koškovská – piata na 100 m znak v ďalších rozplavbách nebol horší ako v osobáku 1:25.46; Stanislava Griba- šiesty. Sarah Čajbíková dohmatla suverénne ako prvá na 100 m znak ničová – ôsma na 100 m znak. MLADŠÍ ŽIACI: Obrovský potenciál (1:30,76). Nina Vološinová si tiež vya dravosť mladej plavkyne Ley Dini- chutnáva svoje obdobie úspechov, čo čovej znamenal v štyroch štartoch dokázala ziskom troch pozícií na štyri osobné výkony na hranici 300 najvyššom stupni v disciplínach 200 FINA bodov a dve prvé miesta hovo - m VS, 50 m motýlik a 200 m PP. Anna ria za všetko. Terézia Terifajová po Maria Terkošová pretavila všetky svomesačnom tréningovom výpadku je štarty s umiestnením do 9. miesta. (zranenie) prekvapila výkonmi v prvej Samuel Onderišin sa začína predesiatke, keď na 200 m PP dokázala sadzovať, čo v domácej vode dokázal posunúť svoj rekord na novú hodnotu ziskom 2. miesta na 200 m VS. Arthur (3:16,02). Emma Zvalčáková si pre - Kaššay na 200 m VS a 100 m znak miérovo zaplávala najťažšiu disciplí - musel prijať pre každého športovca nenu 200 m motýlik, ktorá jej však para- populárnu štvrtú priečku. Jeden doxne časom 3:50,18 priniesla z najmladších, Ján Balogáč, v disciplí najlepšie umiestnenie a skončila ne 100 m znak dohmatol tretí. Petra piata. Samuel Čerňa vyplával dve Frivaldská plávala v osobných maxisiedme miesta – 100 m znak a 200 mách, čo znamenalo aj 5. miesto na m PP, Alexander Mastik bol štvrtý na 100 m prsia. Dominika Kopčová 100 m znak (1:36,31), Alexandra predviedla najhodnotnejší výkon na Kušnírová obsadila 6. miesto na 100 100 m znak (1:42,83 – 5. miesto). Nam znak, Natália Babjaková sa zlep- tália Juhásová zabojovala rovnako na šovala v každom štarte. Vladimír Ba- znaku, kde dosiahla desaťsekundové binčák získal bronz na 200 m motýlik zlepšenie (1:54,01) a uzatvárala prvú (3:53,21), Leo Al Ahdal časom desiatku. Anita Salanciová tiež nazre3:38,96 na 200 m PP skončil piaty, la do elitnej desiatky v disciplíne 200 Kristína Gajdošová dohmatla jede- m PP. Alžbeta Dirbáková patrila k najmladším a ešte neokresaným štýskončila na 100 m znak dvanásta. PRVÁ NOHEJBALOVÁ LIGA lom Štafeta dievčat 4x50 m voľným spôso4. kolo: Belá n/Cir. – ŠK Laborec bom (kat. C) v zložení Melničáková, Humenné 1:6, body: (na 2 dopady) Vološinová, Čajbiková, Terkošová „2“ P. Dzurovej, A. Lojan – „3“ Mihok, vyplávala časom 2:34.37 zlato. RovnaTabaka, Gabák; „2“ Gabák, Tabaka; ko „zlatí“ boli chlapci v rovnakej štafete „1“ Tabaka; (na 1 dopad) „3“ Mihok, (kat. C) Balogáč, Onderišin, Kaššay, Tabaka, Gabák; „2“ Gabák, Helemik Kislan i (kat. B) Mastik, Čerňa, Ba(lev) (Tabaka); „2“ Horvat, Mihok. (mm) binčák, Al Ahdal.


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MLÁD EŽNÍCKYFUTBAL OV ÝSERV IS

Hum enskížiaciU 12,13,14a 15beztrén er ov… l IV. LIGA DORAST, 18. kolo: Jasenov–Udavské2:2(0:2),g: Horvat 2 – Harvila, Vajs. TJ FK: Havrilko – Karpeľ, Sopjak, Zbuňak, Kuzma, Voroňak, Harakaľ, Porvazník, Tkáč, Horvat, Barlaš (M. Čabák, Lakatoš). Tréner: O. Katkovčin. OŠK: Haratin – Džugan, Mi. Gajdoš, Vajs, O. Bilec, Naščak, J. Gajdoš, Jahnička, Volo šin, Sivčo, Harvila (M. Lukáč). Tréner: J. Varchola. Papín–Belán/Cir. 0:2 (0:1), g: Burda, A. Kudravý. TJ Družstevník: Melničák – M. Švab, O. Čuhar, P. Smetanka, J. Beňa, T. Švab, J. Horodník, Novák, Hrivňak, Pankovčin, Gabrik (Salamun, Gabriš, Ti. Ondica, Ta. Ondica). Tréner: Ľ. Salamun. TJ Slovan: M. Diňa – D. Karľa, M. Haburaj, V. Burík, M. Bednár, Jo. Gnip, D. Haburaj, Pa. Burda, D. Lojan, A. Kudravý, Gdovičin. Tréner: P. Hišem. Kamenica n/Cir. – Stakčín4:0(1:0),g: Kislan, Mažerik, Lorenčík, Gaľa. FK: Dobda – Balog, Harvanik, Mažerik, Kislan, Gaľa, R. Čabák, M. Čabák, Šedzmák, Lerenčík, Burda (Sojčák, Koc, Ihnát). Tréner: M. Kovaľ. OFK Agrifop: Labanc – Gerboc, Hančak, Pichnarčik, Leňko, Piteľ, Zvalčák, Zubaľ, M. Iskajc, D. Iskajc, Kršiak (Peťo). Tréner: M. Drančák. Dlhén/Cir.–Kračúnovce2:2(1:1),g: J. Gazda, Mi. Kohut. TJ Družstevník: Harmanský – P. Milčík, J. Gazda, Škutka, Burda, Mi. Kohut, J. Krivjanský, M. Čopík, P. Krivjanský, D. Polačko, M. Repko (A. Kníž, J. Štofík). Tréner: J. Krivjančin. Kochanovce – Svidník 0:4 (0:2). FKO: Š. Gajdoš – Karabinčík, Roško, Čerevka, Porochnavý, Sakáč, Sivčo, Kuľus, Králik, T. Metiľ, Maškuľak (Jurga). Tréner: M. Kimák. Ptičie – Medzilaborce3:3(1:1),g: L. Metiľ 2, S. Lancoš – Grib, M. Kuruc, Demeter. TJ Ptava NV: Ma. Tkáčik – V. Lancoš, M. Rujak, S. Lancoš, Macko, Behún, Vaško, T. Rujak, Pavlík, L. Metiľ, Maľar (Barta, M. Melničák, Borovský). Tréner: M. Dzemjan. MŠK Spartak: Vodilka – Petruňo, Gič, Lopata, Grib, Dobda, Bega, M. Kuruc, Ciganik, J. Kuruc, Čonka (Sopko, Šamko, Demeter). Tréner: J. Hrišo. l dohrávka 17. kola: Svidník–Ptičie1:0(1:0).TJ Ptava NV: Ma.Tká čik – V. Lancoš, M. Rujak, S. Lancoš, Macko, Behún, Vaško, T. Rujak, Pavlík, L. Metiľ, Maľar. Tréner: M. Dzemjan. Medzilaborce 18 15 1 2 62:20 46 Jasenov 18 12 1 5 42:26 37 Belán/C 17 10 3 4 55:29 33 Dlhén/C 18 10 3 5 36:18 33 Svidník 18 9 2 7 50:34 29 Kračúnovce17 8 3 6 41:28 27 Udavské 18 7 4 7 29:38 25 Stakčín 17 6 1 10 24:57 19 Ptičie 17 5 2 10 38:49 17 Papín 17 4 2 11 17:38 14 Kamenican/C 18 3 3 12 25:46 12 Kochanovce 17 1 5 11 20:56 8 l I. LIGA ŽIACI – (U15), 23. kolo: Prešov–ŠKFuturaHumenné4:0 (2:0).ŠK Futura: Surničin – Řeřicha, J. Čura, D. Cholp, Krajník – Baník, T. Lukáč, Maďak, Roško – V. Kuľha, Zlacký Tréner: Vycestovali bez tré nera. Sp.N.Ves–Snina7:0(2:0). MFK: Železník – Lajtár, Danko, Čo -

pík, Balko – Šmajda, Keleman, Dzuba, Svistun – Mackaľ, Kohut (Aľušík, Juhás, Vasko). Tréner: M. Hunčár. l Stropkov – MFK Košice 1:4, St. Ľubovňa – Poprad 1:2, KAC Košice – Trebišov 0:5, Lipany – Michalovce 2:1, Bardejov – Vranov 0:0. MFKKošice 21 15 5 1 70:14 50 SpišskáN.V. 21 16 2 3 66:12 50 Lipany 23 15 4 4 47:22 49 Prešov 22 13 5 4 66:29 44 Michalovce 22 13 5 4 53:17 44 Stropkov 22 9 4 9 42:39 31 Bardejov 22 9 4 9 36:36 31 Trebišov 22 9 3 10 35:41 30 Poprad 20 9 2 9 28:36 29 Humenné 23 8 1 14 25:58 25 Vranovn.T. 23 5 5 13 16:34 20 Snina 23 5 4 14 23:54 19 StaráĽubovňa 20 2 3 15 15:61 9 KACKošice 20 0 1 19 17:86 1 l (U14), 23. kolo: Prešov–ŠKFuturaHumenné8:0(6:0).ŠK Futura: M. Cholp – R. Cvik, Višnaj, P. Kuľha, M. Kuľha, Ľ. Pankovčin, S. Salanci, S. Antolčík, M. Balog, M. Stašák, J. Bočko. Tréner: Vycestovali bez trénera. Sp.N.Ves–Snina4:0(1:0). MFK: Daranský – Gerboc, Širgeľ, Peknhaus, Maťovka, Husťak, Cima, E. Harvan, Halaburka, Mesároš, Aľušík (Piteľ). Tréner: V. Kochan. l (U13), 22. kolo: St. Ľubovňa – ŠK Futura Humenné 0:2 (0:0), g: Tamáš, Vrblovský. ŠK Futura: Čeremeta – Piatka, Marcin, Jenčík, Klič, Sitarčík, Karnaj, Tamáš, Vrblovský (Matta, Vasiľ). Tréner: Vycestovali bez trénera. Poprad – Snina 8:0. Poradie na čele tabuľky po 22. kole: 1.Humenné 22 18 2 2 64:18 56 2.Michalovce 22 16 4 2 62:20 52 l (U12), 22. kolo: St. Ľubovňa – ŠK Futura Humenné 4:2 (2:2), g: Matuščák, Prokopčák. ŠK Futura: Maroš Juras – D. Prokopčák, S. Kuľha, A. Macko, V. Balint, A. Havlíček, T. Matuščák, F. Čakloš, Š. Borc, A. Peticzky, I. Babjak, Martin Juras, Š. Ganaj, Š. Vasiľ. Tréner: Vycestovali bez trénera. Poprad – Snina 12:0(6:0).MFK: Lukáč – Szarkozy, Hučko, Hrib, Ondika – Šmajda, Piliar, Štofík – A. Maliňák (Šteňo, Terpák, Karľa). Tréner: J. Onufer. l II. LIGA ŽIACI, 19. kolo: STARŠÍ: Medzilaborce – Kurima 2:1 (1:1), g: Styrčák, Demeter. MŠK Spartak: M. Varecha – Lisý, Styrčák, Revák, Ščerba – Sekela, Čikovský, Višňovský, Bajcura – Slíž, Demeter (Husár, Hrisenko, S. Lukačik). Tré ner: V. Cepko. MLADŠÍ: Medzilaborce–Kurima2:0(0:0),g: Tarča, Roháč. MŠK Spartak: Veliký – Hni ďak, Roháč, M. Surmaj, Galajda, Kvaško, Zjatik, G. Lukačik ml., Go ga, V. Varecha, Kundrát (Tarča, Šamko, Olah). Tréner: P. Lukačik. l I. TRIEDA DORAST, 10. kolo: Pakostov – Ľubiša 1:2 (0:1), g: J. Ščerba – Kolesár 2; Koškovce – Ladičkovce 2:2 (1:1), g: Gutter, Jenčík – Onderko, D. Hodor; Modra n/Cir. – Radvaň n/L. nehralo sa (hostia nepricestovali); Zubné–Belá n/Cir. B nehralo sa (hostia pri cestovali bez RP); l dohrávka 8. ko la: Koškovce–Ľubiša4:7(1:3),g: Figeľ 2, Miro Benec 2 – Kolesár 3, Petričko, Macko, Petrovčin, Bilšák.

-

20.5.2013

VIII.ŽIACKAFUTBAL OV ÁLIG ANAUMEL EJTRÁV E2013 MLADŠÍ ŽIACI (2000–2001) – úč. ZŠ Belá n/Cir., ZŠ Ohradzany, ZŠ Laborecká Humenné, ZŠ SNP 1 Humenné, ZŠ J. Švermu Humenné; zač. UTOROK o 13.30 hod, hrá sa 2 x 20 min.: 2. kolo (21.5.): Ohradzany – J. Švermu, Laborecká – SNP, J. Švermu – Ohradzany, SNP – Laborecká; 3. kolo(28.5.):Ohradzany – SNP, J. Švermu – Belá n/Cir., SNP – Ohradzany, Belá n/Cir. – J. Švermu; 4. kolo (4.6.): Laborecká – Belá n/Cir., SNP – J. Švermu, Belá n/Cir. – Laborecká, J. Švermu – SNP; 5. kolo (11.6.): SNP – Belá n/Cir., J. Švermu – Laborecká, Belá n/Cir. – Ohradzany, Laborecká – J. Švermu, Ohradzany – Belá n/Cir., Belá n/Cir. – SNP. Inf.:Cyril Klič 0904 121 825. Výsledky 1. kola: Ohradzany – Laborecká 5:8 (3:3), Laborecká – Ohradzany 14:4 (6:3). STARŠÍ ŽIACI (1998 –  1999) – úč. ZŠ Belá n/Cir., ZŠ Ohradzany, ZŠ Laborecká Humenné, ZŠ SNP 1 Humenné, ZŠ J. Švermu Humenné; zač. ŠVRTOK o 13.30 hod., hrá sa 2 x 20 min.: 1. kolo (23.5.): J. Švermu – Laborecká,

MALÝFUTBAL,DORAST SkupinaA:4. turnaj (org. Ulič): Kolonica – Ulič 3:6, Ulič – Ubľa 4:2, Ubľa – Kolonica 1:6. Ulič 8 7 0 1 29:25 21 Kolonica 8 4 0 4 35:20 12 Ubľa 8 1 0 7 11:30 3 Skupina B: 4. turnaj (org. Lukačovcee): Košarovce – Lukačovce 3:6, Lukačovce – N. Sitnica 5:4, N. Sitnica – Košarovce 1:1. Lukačovce 8 6 1 1 30:15 19 N.Sitnica 8 3 1 4 20:23 10 Košarovce 8 1 2 5 16:28 5 Skupina C: 4. turnaj (org. Hažín n/Cir.): Lackovce – Hažín n/Cir. 3:0, Hrabovec n/L. – Hažín n/Cir. 5:0, Lackovce – Hrabovec n/L. 2:6. Hrabovecn/L. 8 8 0 0 61:14 24 Lackovce 8 3 1 4 23:27 10 Hažínn/Cir. 8 0 1 7 7:50 1 SkupinaD:4. turnaj (org. Lieskovec): Sl. Volová – Lieskovec 0:10, Baškovce – Sl. Volová 3:1, Baškovce – Lieskovec 1:7. Lieskovec 8 8 0 0 68:8 24 Baškovce 8 3 1 4 20:35 10 Sl.Volová 8 0 1 7 5:50 1

Belá n/Cir. – Ohradzany, Laborecká – J. Švermu, Ohradzany – Belá n/Cir.; 2. kolo (30.5.): Laborecká – Belá n/Cir., SNP – J.Švermu, Belá n/Cir. – Laborecká, J. Švermu – SNP; 3.kolo(6.6.):Be lá n/Cir. – SNP, Ohradzany – Laborecká, SNP – Belá n/Cir., Laborecká – Ohradzany; 4. kolo (13.6.): Ohradzany – J. Švermu, Laborecká – SNP, J. Švermu – Ohradzany, SNP – Laborecká; 5. kolo(18.6.):Ohradzany – SNP, J. Švermu – Belá n/Cir., SNP – Ohradzany, Belá n/Cir. – J. Švermu. Inf.:Cyril Klič 0904 121 825.

TRETIALIGADORAST,26.KOLO MFK Snina mal voľno. Ďalšie výsledky 26. kola: Ľubotice – Michalovce B 0:2 a 1:8, Sp. Belá – Lipany 1:1 a 1:0, Hrabovčík – Trebišov 1:3 a 1:1, Čaňa – KAC Košice 3:3 a 1:3, Sabinov – Kr. Chlmec 3:0 kont. a 3:0 kont. – nehralo sa (hostia nepricestovali), Moldava – St. Ľubovňa 0:1 a 0:3, Sobrance – Koš. Nová Ves 1:5 a 0:1.

TENISOVÝSERVIS1.TCHUMENNÉ Chlapci (do 10 rokov): 1. TC Humenné –  Mladosť Košice B 4:2, body: vo dvojhre vyhrali Adam Bačovčin, Dávid Keller, Sebastián Minich, vo štvorhre Róbert Haburaj / Adam Bačovčin. (lmch)

MAL ÝFUTBAL,ŽIACI

Skupina A: 4. turnaj (org. Oľka): Lieskovec – Oľka 1:1, Radvaň n/L. – Lieskovec 3:1, Oľka – Radvaň n/L. 1:2. Radvaňn/L. 8 7 0 1 24:13 21 Oľka 8 4 1 3 21:13 13 Lieskovec 8 0 1 7 6:25 1 SkupinaB:5. turnaj (org. Pakostov): Pakostov – V. Sitnica 8:1, Košarovce – Lukačovce 4:0, V. Sitnica – Lukačovce 1:6, Pakostov – Košarovce 7:4, Košarovce – V. Sitnica 5:4, Lukačovce – Pakostov 5:7; l 6. turnaj (org. Košarovce): Košarovce – Pakostov 5:2, Lukačovce – V. Sitnica 4:3, Pakostov – V. Sitnica 3:1, Košarovce – Lukačovce 3:2, Lukačovce – Pakostov 2:6, V. Sitnica – Košarovce 2:10. Košarovce 18 14 1 3 77:41 43 Pakostov 18 10 1 7 65:66 31 Lukačovce 18 8 1 9 54:61 25 18 2 1 15 38:66 7 Ľubiša 10 7 2 1 41:13 23 V.Sitnica SkupinaC:4. turnaj (org. Ohradzany): Ladičkovce 10 7 1 2 60:25 22 Modran/C 9 7 1 1 28:14 22 Ohradzany – FK Humenné 0:2, FK HuKoškovce 10 3 2 5 26:32 11 menné – Baškovce 2:0, Ohradzany – Pakostov 9 3 0 6 35:21 9 Baškovce 5:2. Radvaňn/L 9 3 0 6 17:34 9 Ohradzany 8 6 1 1 27:8 19 Belán/CB 8 2 0 6 12:39 6 FKHumenné 8 4 2 2 13:8 14 Zubné 9 1 2 6 7:48 5 Baškovce 8 0 1 7 5:29 1 l I. TRIEDA ŽIACI, 14. kolo: Kame- Skupina D: 4. turnaj (org. Ubľa): nica n/Cir. – Ptičie 0:7 (0:3), g: T. Ubľa – Hažín n/Cir. 0:3, Hažín n/Cir. Rada 2, N. Lancoš 2, Hajdučko, P. – Udavské 6:2, Udavské – Ubľa 0:4. Rada, Mihalčin; Papín –  Stakčín Hažínn/Cir. 8 8 0 0 36:5 24 8 3 0 5 13:19 9 1:0(0:0),g: Procházka; Belán/Cir. Ubľa 8 1 0 7 10:35 3 – Jasenov 5:1 (2:0), g: Suško 2, Udavské Telvák, Čochrač, Ondik – Horvat; I.TRIED A,MLADŠ ÍŽIACI Dlhén/Cir.a Z.Hámremali voľno. Ptičie 11 9 2 0 62:3 29 MLADŠÍ ŽIACI (kat. U 12, ŠK Futura Belán/C 12 7 3 2 38:14 24 Humenné hrá s U 11 a U 10) – aktuálna Z.Hámre 10 7 2 1 35:11 23 tabuľka; konečný počet stretnutí – 8. Kamenican/C 10 5 0 5 39:33 15 Hažínn/Cir. 6 4 1 1 15:5 13 Jasenov 11 4 2 5 19:24 14 Dlhén/Cir. 8 3 4 1 11:7 13 Dlhén/C 10 3 1 6 17:37 10 Kamenican/Cir. 7 3 2 2 8:12 11 Papín 11 2 0 9 8:66 6 Belán/Cir. 5 1 2 2 6:4 5 Stakčín 11 1 0 10 12:42 3 Humenné 6 0 1 5 1:15 1


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOS (KENO 10) III. LIGA – 19. KOLO

ŠK Fu tu ra Hu menné – B. Bys tri ca B 3:0 (1:0)

20. 5. 2013

DRU HÁ DO RASTE NECKÁ LI GA, 22. a 26. KO LO

STARŠÍ: ŠK Futura Humenné – Košice B 0:2 (0:1). Obojstranne bojovný zápas, z osobných súbojov viac ťažili hostia, boli aj technickejší. Na huGóly: 37. Kamenčík – 49. Pavol Šuľák menskej strane chýbali „áčkari“ (zápas Žlté karty: Biatt, Ľuberda, Poremba, Bogdanovský v Prešove), káder stále limitujú zrane– Voroňák, Peter Šuľák nia. Súper sa tešil po akcii na hranici Rozhodoval: Kozák ofsajdu,l v II. polčase spálili šance Divákov: 111 Stach i Murdzik a aspoň bod uletel… Najlepší: Biatt – Jakubčo ŠK Futura: Kovalik – Krigovský, Či1. FC Tatran B: Plánička – Bartek, ĽuŠK Futura: Brudňák – Dysko, Pe. šovský, D. Čopák, J. Ragan – Piteľ, berda, Bogdanovský, Bujňák (61. Vo- Šuľák, Pa. Šuľák, Jakubčo – C. Vasiľ, Murdzik, Mikula, Gombita, Turčík – da), Micherda, Jacko (78. Jakubčin), Hreško, Popik, Demčák (88. J. Babin) Stach (Gaľ, Mišľan). Tréner: J. Opiela. Hruška, Biatt, Bernardo, Kamenčík – Voroňák (80. M. Babin), Legdan (90. MLADŠÍ: ŠK Futura Humenné – (61. Poremba). Tréner: Milan Lalkovič. Paraska). Tréner: Jozef Valkučák. Košice B 1:3 (0:0). Dlho bol stav Ako prví pohrozili hostia, jedovka Kamenčík otvoril skóre. Odpoveď bezgólovo remízový, o všetkom rozHreška presvišťala tesne nad Vasiľa letela tesne vedľa, posledné hodla pasáž 50. až 59. min., keď súbrvnom prešovskej brány. V 13. min. slovo I. polčasu mal agilný Bernar- per trikrát skóroval. V 73. min. Lojka už „koňare“ dvíhali ruky od radosti, do, ale Brudňák včas vybehol. popri vybiehajúcom brankárovi čestkeď Bernardo vypálil z 12 m do vinPo prestávky boli lepším celkom ným gólom znížil. Gól: Lojka. ŠK Fu kla a loptu už videli domáci v sieti, hostia – v 48. min. po rohu Vasiľa tura: M. Jakubov – Karas, Krajník, ale Brudňák vytiahol bravúrny zá - predĺžil Hreško loptu hlavou a sig - Capcara, Šaro – Danko, Havrilčák, krok. O dve minúty mali blízko ku nál zakončila hlavička Pa. Šuľáka Porvazník, S. Ragan – Šatník, Hagólu aj Humenčania, keď po rohu do siete. Šibenicu Hreška z 25 lajčík (Lojka). Tréner: M. Tongeľ. hlavičku Voroňáka odvrátil pre- m vytlačil Plánička na roh, v 64. šovský obranca z čiary hlavou. Dob- min. sa dostával do brejku Leg- STARŠÍ: ŠK Futura Humenné – Lok. rá strela Hrušku lízla humenskú dan. Domáci už tak aktívni v ofen- Košice 1:1 (1:0). V 10. min. po centri žrď v 19. min., na druhej strane po zíve neboli, až v 72. min. sa Piteľa mal šancu Stach, na druhej stracentri Demčáka halfvolej Legdana Bernardo snažil o „nožničky“, boli ne zmaril brejk brankár Biľanský a Čotiež tesne minul. V 22. min. sa nepresné. Po rohu zakončoval pák zachránil vkĺzačkou. V 25. min. predviedol Brudňák, keď zlikvidoval Demčák k žrdi, Plánička bol pozor- vyhral Stach hlavičkový súboj, dostal sa perfektnú strelu Biatta. Aj domáci ný, záver bol takticky v hu- B.Bystrica B 25 16 6 3 69:23 54 Plánička bol oporou, lebo vyškriabal menských rukách. (mt) Stropkov 26 15 5 6 45:19 50 priamy kop Hreška spod brvna. Martin 25 14 7 4 49:25 49 V 36. min. na vysoký center naskočil l Martin – Pohronie 1:0, Moldava – Li- Prešov B 26 15 3 8 65:29 48 pa ny 1:0, Vra nov – Lu če nec 4:0, Ná Brudňák, loptu mal bezpečne Lipt.Mikuláš 25 12 6 7 43:26 42 v držaní, ale Kamenčík ho telom ata- mestovo – B. Bystrica B 1:0, Sp. Nová Podbrezová B 25 10 7 8 48:36 37 koval, lopta humenskému brankáro- Ves – Košice B 0:1, Kremnička – Lok. Lokomotíva 25 10 7 8 41:41 37 Námestovo 24 11 3 10 33:41 36 vi vypadla, hralo sa ďalej a práve Košice 2:1, Poprad – Trebišov 3:2. Podlavice 23 10 5 8 23:29 35 Košice B 24 9 6 9 34:33 33 TIPOS (KENO 10) III. LIGA – 26. KOLO Ružomberok B 26 10 3 13 42:45 33 Lučenec 25 7 5 13 25:47 26 Giraltovce 25 6 4 15 29:55 22 Poprad 23 4 8 11 17:38 20 Humenné 25 5 3 17 24:56 18 Góly: 45. a 66. S. Karnaj, 64. Popik Vranov n.T. 24 3 4 17 26:70 13 Žlté karty: Dysko – Válovčan, Poliach, Pliešovský Rohové kopy: 1:2 Strely/na bránu: 14/5 : 6/2 Rozhodoval: Kakaščík Divákov: 350 Hostia v oklieštenej zostave sa Najlepší hráči: Dysko – Poliach sústredili na hlbokú defenzívu, doŠK Futura: Brudňák – D. Dysko, Pa. FK Dukla B: Beník – Belluš, Púpala, máci od začiatku využívali krídelné Šuľák, Hreško, Jakubčo – Popik (81. Podstavek, Pliešovský – Kukula, Vajda, priestory (Š. Pčola, Popovič 2x, BuDemčák), Ljubarskij, Mihok (73. J. Ba- Poliach, A. Sámel (76. P. Sámel) – Po- di…). Súper ohrozil domácu svätybin), S. Karnaj – Legdan (84. Macej), važanec (60. Štulajter) – Válovčan (85. ňu v 20. min., keď po dlhom aute Menich). Tréner: Mário Auxt. Voroňák. Tréner: Jozef Valkučák. Majerníka predlžoval Pekár hlavou Opatrný humenský úvod, akoby lil nad, v 64. min. však priamy kop Majorošovi na druhú žrď, ale ten domáci vyčkávali, ako začne sú - zahrali Hreško a Ljubarskij krátkym čakal v postavení mimo hry. V 31. per. Prvý strelecký pokus Lju- signálom na Popika, ktorý z 30 min. udrelo sninsky gólovo barskeho mieril vysoko nad, hostia m mieril presne k žrdi. A o dve minú - prvýkrát, keď center Štofíka po dali o sebe vedieť v 23. min., keď ty strelu Karnaja zblokoval obranca peknej individuálnej akcii dorazil Š. Sámel z 12 m tesne minul, v 35. na oblúčik, ktorý ponal Beníka padol Pčola zblízka do brány. V 40. min. min. hlavičkoval nestrážený do siete. Hostia pohrozili z priame - po spolupráci Štofík – Hišem Podstavek v tutovke vedľa. Strely ho kopu, bombu Štulajtera bravúrne centroval Budi, opäť Š. Pčola mieVoroňáka i Legdana boli nepresné, pri žrdi kryl Brudňák. V závere ril zblízka presne. Po individuálnej v 37. min. v poslednej chvíli zasta - v sľubných pozíciách mierili nad akcii Budiho a jeho presnej vil Jakubčo vkĺzačkou brejk Sáme - Karnaj, resp. Vajda. (mšk) prihrávke sa v 48. min. ocitol Š. la. Záver polčasu priniesol hu - Pohronie 25 17 2 6 42:17 53 Pčola sám pred brankárom a po zemi strelou k žrdi zakončil se menský tlak, v 43. min. jedovka Poprad 26 13 3 10 36:28 42 Voroňáka popálila rukavice Bení - B.Bystrica B 26 11 8 7 30:22 41 demnásťminútový hetrik. V 75. ka, v dorážke Mihok prestrelil, Lok.Košice 26 10 9 7 31:27 39 min. sa Š. Pčola individuálne preo dve minúty začal Popik akciu pri Košice B 26 11 6 9 44:42 39 sadil v šestnástke, v poslednej čiare na Dyska, ktorý loptu potia- Moldava n.B. 26 11 5 10 25:27 38 chvíli bol faulovaný a nariadený pohol, dobre odcentroval, prudká hla - Námestovo 26 10 7 9 36:30 37 kutový kop s prehľadom premenil 26 10 7 9 30:27 37 M. Pčola. Sninčania sa uspokojili vička Ljubarskeho roztriasla brvno, Lipany 26 10 5 11 36:44 35 a nechali súperovi priestor, po dlhej lopta sa odrazila pred čiaru a Kar- Martin Trebišov 26 9 6 11 43:43 33 naj hlavičkou z päťky prekonal aj Humenné 26 9 6 11 34:36 33 l Lipany – Sp. Nová Ves 1:1, Poprad bystrického obrancu na čiare. Vranov n.T. 26 8 8 10 33:32 32 Aj v úvode II. polčasu sa diali veci Kremnička 25 8 7 10 36:40 31 – Vranov 3:1, Trebišov – Moldava 0:2, na polovici súpera. Hneď v 46. min. Spišská N.V. 26 8 5 13 35:40 29 Lok. Košice – Lučenec 1:0, Kremničtesne minul z rohu päťky krížnou Prešov B 26 8 5 13 31:43 29 ka – Námestovo 2:0, Prešov B – Mar strelou Karnaj, Ljubarskij z 20 m pá - Lučenec 26 9 1 16 24:48 28 tin 1:1, Košice B – Pohronie 3:0.

Pre šov B – ŠK Fu tu ra Hu menné 1:1 (1:0)

-

do brejku a skóroval. Zvýšiť mohol Čo pák. V II. polčase súper v 56. min. využil štandardku, šance mali oba tímy, ale remíza ostala. Gól: Stach. ŠK Futura: Biľanský – D. Čopák, J. Ragan, M. Babin, Mikula, Turčík, Murdzik, Krigovský, Piteľ, Mišľan, Stach (M. Haburaj); as. trénera: M. Tongeľ. MLADŠÍ: ŠK Futura Humenné – Lok. Košice 1:1 (1:0). Agilný šatník obišiel obrancov, ale spätná prihrávka na Lojku neprešla. V 18. min. mal prácu brankár Jakubov. Šatník tutovku v 23. min. spálil, v 28. min. po akcii Lojka – Šatník prišla humenská radosť. Zvýšiť mohli Capcara, Halajčík, v 75. min. zachránilo „Loky“ brvno. Tretia nadstavená minúta (83.) – darovaný priamy kop súperovi, ktorý trafil šibenicu… Gól: Šatník. ŠK Futura: Jakubov – Karas, Capcara, Szilvási, Krajník – Danko, Porvazník, Friga, S. Ragan – Lojka, Šatník (Halajčík, Havrilčák, Šaro). Tréner: M. Tongeľ. l Košice B – Námestovo 4:1 a 2:3, Martin – Lučenec 3:0 a 2:1, Poprad – Podbrezová B 1:1 a 3:1, Vranov – Prešov B 0:2 a 0:4, L. Mikuláš – Giraltovce 6:1 a 6:0, Ružomberok B – Stropkov 1:1 a 3:0, B. Bystrica B – Jupie BB (21.5.)

Ružomberok B 26 18 Podlavice 23 14 Martin 25 14 B.Bystrica B 25 13 Košice B 24 13 Lokomotíva 25 11 Stropkov 26 13 Prešov B 25 12 Poprad 23 11 Podbrezová B 24 10 Námestovo 24 9 Lipt.Mikuláš 25 10 Humenné 25 4 Lučenec 25 5 Giraltovce 25 2 Vranov n.T. 24 1

4 4 5 4 4 7 5 7 4 7 9 5 2 11 3 10 4 8 6 8 6 9 3 12 7 14 3 17 3 20 6 17

53:15 36:13 55:27 58:33 64:41 45:26 49:38 48:32 34:30 45:37 38:27 42:46 17:45 22:64 21:85 17:85

58 47 46 44 43 42 41 39 37 36 33 33 19 18 9 9

IV. liga: MFK Snina – Haniska 4:1 (2:0) nakopnutej lopte na hranicu šestnástky Pekár v 80. min. predĺžil loptu do siete. V nadstavenom čase Hišem v tutovke trafil iba bočnú sieť. G: 31., 40. a 48. Š. Pčola, 75. M. Pčola (11 m) – 80. Pekár. ŽK: bez kariet. R: Ondrášek. D: 400. MFK: Pe. Diňa – Wiener (9. S. Lojka), J. Lukáč, J. Kopáč, M. Pčola – Štofík, Popovič (68. Jankaj), Červeňák, P. Hišem – Š. Pčola, Budi (64. Kirňák). Tréner: F. Hanc. (ju) l 26. kolo: Giraltovce – Stropkov 0:1, Svidník – Bard. N. Ves 0:2, Svit – Michalovce B 0:1, St. Ľubovňa – Barca/KE 1:0, V. Tatry – V. Opátske 1:0, Sabinov – V. Revištia 0:1, Sp. Podhradie malo voľno.

Bard.Nová Ves 25 17 Snina 23 11 Košice-Barca 25 11 Haniska 24 11 Stropkov 24 11 Michalovce B 24 9 V.Opátske 25 8 Giraltovce 24 8 V.Tatry 24 8 V.Revištia 23 8 Svit 24 8 Sabinov 24 8 Sp.Podhradie 23 5 Svidník 23 7 S.Ľubovňa 23 5

4 4 9 3 6 8 5 8 3 10 7 8 8 9 8 8 7 9 6 9 6 10 6 10 8 10 2 14 3 15

52:20 32:13 31:30 28:33 40:29 33:25 39:27 22:27 25:28 40:42 31:33 30:33 18:29 18:32 16:54

55 42 39 38 36 34 32 32 31 30 30 30 23 23 18


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

20. 5. 2013

Mi ro „Ku bo“ Ja ku bov za pá lil „sal vy“ z Bottro pu k ná vra tu do 1. Bundesli gy Volejbalisti RWE Volley Bottrop sa po roku vracajú medzi nemeckú volejbalovú elitu. V 2. Bundeslige – sk. Sever zvládli boj z tria adeptov (Bottrop, Lüneburg, Solingen) najlepšie a tešia sa z postupu. Najmä smeče k dielu pridal aj Miroslav JAKUBOV, ktorý svoje prvé zahraničné angažmán zažil na západe stredného Nemecka v spolkovej krajine Severné Porýnie – Vestfálsko. Odchovanec chemesákov je už pár týždňov doma, po náročnej sezóne oddychuje, relaxuje však aj fyzickou prácou pri dome, či v lese. Popri týchto „rodinných“ povinnostiach si ale našiel čas aj na rozhovor, nemecký sumár… Miroslav Jakubov prišiel do klubu, ktorý si dal za cieľ hneď po roku sa vrátiť späť do volejbalovej 1. Bundesligy. Úspešnosť sezóny tak závisela od jediného slova – postup. – Pred dvoma rokmi za stihla Bottrop v polovici sezóny kríza, odišli legionári, 1. Bundesligu dohrali iba nemeckí hráči a klub z najvyššej nemeckej súťaže vypadol. Pred uplynulou sezónou sa pomery vysporiadali, začal sa budovať nový tím, ktorý mal vybojovať návrat do 1. Bundesligy. Bol som rád, že v smere hráčskeho posilnenia kádra stavili aj na mňa, v prvom zahraničnom angažmán to bola pre mňa výzva navyše. Teší ma, že postupové ciele sa naplnili, sezónu tak môžem aj ja hodnotiť ako úspešnú. Ako si sa v novom prostredí etabloval? Čo bolo po príchode do Nemecka, či v priebehu sezóny najťažšie? – Vytvoril sa super kolektív, čo bolo základom úspechu, priznám sa, nečakal som, že nás bude v tíme až päť legionárov, pričom ani tréner Aleksov nie je Nemec, i keď tam pôsobí už dlhšie. Keď prichádzate do nového prostredia, do iného štátu, máte isté očakávania, predstavy. Nemci sú u každého nejako zaškatuľkovaní, ho vorí sa najmä o ich povahe, životnej úrovni. Ja som stretával ľudí milých, usmievavých, ako tím sme navštevovali posilňovňu, kde boli zákazníčkami aj staršie dámy, správali sa bezstarostne, aj takto užívali dôchodok. Asi aj táto situácia je iná ako u nás, tá bezstarostnosť, či spokojnosť chýba. Dôležité pre mňa bolo, že som sa v novom pôsobisku rýchlo udomácnil, našiel som si kamarátov, poznal som Jožka Jánošíka, ktorý mi s angažmánom aj pomáhal, ľudsky som

si hneď sadol s portugalským blokárom Gilom, ktorého som poznal ešte z reprezentačných čias, taktiež som sa rýchlo zoznámil s Izraelčanom Steinom, ktorý mal manželku z Čiech, čo bol ďalší pomocný „bonus“ pri adaptácii v novom prostredí. Často sme sa stretávali, pomáhali mi zabývať sa, zvyknúť si. Len v dobrom sa môžem vyjadriť aj na adresu trénera Aleksova, debaty ruskou – slovenčinou sa nedajú zabudnúť.

2. Bundesliga Nord 2012/13 Konečné poradie: 1. RWE Volleys Bottrop 24 19 5 61:22 38; 2. Lüneburg 34, 3. Solingen 30, 4. Bitterfeld 30, 5. Rumelner 28, 6. Giesen/Hildesheim 26, 7. Tecklenburger 26, 8. Schüttorf 22, 9. Schöneiche 22, 10. Delbrück 20, 11. Kiel 16, 12. Frankfurt 10, 13. Ammerland 10.

HoreRobertBöttcher,zľavaMarcelKellerGil, JoeyDeimekea Miroslav„Kubo“Jakubov.

RWE Volleys Bottrop

Exchemesák Miro „Kubo“ Jakubov odchádzal do volejbalového zahraničia ako trojnásobný majster Hráčsky káder: Kampa, Ahr, Nötzel, Böttcher, Mül Slovenska. Vizitku kvality dopĺňali aj repre - ler, Bevers, Donat, Genkes, Gosmann (všetci GER), zentačné zápasy. Ako to šlo na nemeckých palu- Jakubov (SVK), Jánošík (SVK), Gil (POR), Stein bovkách? – Do Bottropu som prichádzal ako uni - (IZR), Deimeke (USA). Tréner: Aleksov (MKD). verzál v pozícii jednotky, teda volejbalista, od ktorého sa očakáva, že bude bodovo výrazne pomá- Volleys Bottrop do 1. Bundesligy nevynímajúc, sa hať. Nevedel som odhadnúť kvalitu 2. Bundesligy, spájajú aj oslavy. Aké sú teda tie nemecké? – teraz môžem povedať, že prvé štyri tímy boli kva - Oóóóó, tak to bolo super. Po poslednom stretnutí litné, vyrovnané, naši súperi v boji o postup mali priniesli na palubovku pódium, dostali sme medaivo svojich kádroch aj volejbalistov s veľkými skú - ly, kvety, šampanské, oslavy začali už na palu senosťami z účinkovania v 1. Bundeslige. Ostatné bovke s fanúšikmi. Aj náš tím zapĺňal počas sezótímy fungovali na amatérskej báze. Takže, pred ny pokladničku, ktorej obsah sme pri oslavách zismojím príchodom som si myslel, že úroveň 2. tili. (smiech) Bundesligy až taká vysoká nebude, vzájomné zá- Sezóna 2012/2013 je minulosťou. Miroslav Jakubov by však už mal vedieť, či bude mať jeho pasy v boji o postup však mali značnú kvalitu. Klubový rekord chemesákov v počte získaných bottropské angažmán pokračovanie. – Podľa inforbodov jedným hráčom v jednom zápase je 41. mácií, ktoré sa ku mne dostali, klub bol s nami oboA držíš ho práve ty, v pamätnom zápase Challenge ma Slovákmi, teda mnou a Jožkom Jánošíkom cupu s francúzskym spokojný, takže na 90 percent môžem povedať, že Poitiers 3:2. Navýšila sa by som mal minimálne ďalšiu sezónu v Bottrope nebodaj v Nemecku táto hrávať, ale už 1. Bundesligu. Doma som za osem latka? – Čo som si vši - mesiacov zameškal pracovné povinnosti, takže pomol, tak špeciálne máham. Popri tom chcem zaskočiť aj na tréningy hráčske štatistiky bodov ku chlapcom, i keď skôr tak relaxačne. sa pre 2. Bundesligu ne- Volejbalové dianie sa pre odchovanca humenskéviedli. Keďže sme v uply- ho volejbalu tiež viacero období spája s reprezentánulej sezóne hrali zápasy ciou Slovenska. Už je známa nominácia pre Európväčšinou na tri – štyri se- sku ligu, kde však „Kubo“ chýba… – Neozvali sa mi, ty, s určitosťou môžem nič strašné sa však nedeje, v podstate som s tým aj povedať, že tento rekord počítal. Za čias trénera Zaniniho som bol v „repre“ nepadol. Ak by som mal na poste smečiara, v uplynulej sezóne som už bol spomenúť zápas, v kto - univerzálom, čo však vychádzalo zo situácie, že rom sa mi najviac darilo, Maťo Nemec a Michalovič boli zranení, chýbali, tak tak asi hneď prvý v roku som robil parťáka Milanovi Benczovi. Teraz sú však 2013, zvládli sme ťažký „bombardéri“ Michalovič i Bencz zdraví, mali dobré (mšk) boj v Solingene. Bol to sezóny, takže nevidím dôvod. Počas troch dní (10.– 12. mája) sa v Levicach konali M–SR vo volejbale žiačok. dôležitý zápas na ceste Osem družstiev (reg. Východ, Stred, Západ a Bratislava) bojovalo najskôr vo za postupom. dvoch skupinách, nedeľa patrila zápasom o umiestnenie. Zásluhou mladých vo- S každým úspechom, lejbalistiek MVK Snina mal zastúpenie aj náš región. Sninčanky vyhrali skupinu, opätovný postup RWE vo fáze boja o medaily dvakrát prehrali až v tajbrejku, a tak sa z Tekova vracali „zemiakavo“ smutné. A: poradie – 1. Levice 9 (9:1), 2. UK Dráčik Bratislava 6 (7:4), 3. L. Hrádok 3 (4:6), 4. Svidník 0 (0:9); B: výsledky Sninčaniek – Dopras- 1. Eduard Pizur (blokár), tav Bilikova Bratislava 3:1 (23,22,–18,10), Poltár 3:2 (–24,–8,18,12,15), Senica Jakub Ridarský (nahrá 3:2 (–18,–13,17,23,12), poradie – 1. MVK Snina 7 (9:5), 2. Senica 4 (6:7), 3. vač) a Július Firkaľ Poltár 4 (6:7), 4. Bilikova DPS Bratislava 3 (5:7); semifinále: Levice – Senica (smečiar) boli ocenení 3:0, UK Dráčik Bratislava – MVK Snina 3:2 (24,–23,–13,24,13); o 5.– 8.m.: Svid- na M–SR žiakov ako ník – Poltár 1:3, L. Hrádok – Bilikova DPS Bratislava 3:1; o 7. m.: Doprastav najlepší na svojich posBilikova Bratislava – Svidník 0:3, o 5. m.: L. Hrádok – Poltár 0:3, o 3. m.: Seni - toch – snímka. ca – MVK Snina 3:2 (–21,21,22,–18,10), finále: Levice – UK Dráčik Bratislava 2. Chemesáci Milan Ja3:1 (19,20,–20,24). MVK Snina - snímka: (horný rad zľava) Štefan Čus – tréner, vorčík, Milan Lízala Patrik Lazorík – vedúci družstva, Zuzana Šepeľová, Barbora Lazoríková, Simo- (smečiari) a Peter Mlyna Bednárová, Vanda Zimová, Danka Vargová, Vladislav Mika – asistent tréne- narčík (blokár) boli zarara, Ladislav Mihók – asistent trénera; (dolný rad zľava): Jana Harajdičová, Valé- dení do širšej 24–člennej ria Nosálová, Bianka Bodnárová, Barbora Kapraľová, Michaela Čopíková. nominácie pre Európsku Najlepším mladým volejbalistkám východného Slovenska blahoželáme. (mšk) ligu 2013. (mšk)

Vo l e j b a l o v é ž i a č k y M V K S n i n a „ z e m i a k o v é “

Dvak rát trio


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

20. 5. 2013

Ju nio ri VK Che mes Hu menné tesne za stupňom V. li ga: Bo dy z der by osta li pod Kamja nou Počas troch dní (17.– 19. mája) sa vo Vranove konali M–SR vo volejbale juniorov. Osem prihlásených družstiev (pôvodne desať, Svidník a Nové Mesto n/V. sa odhlásili) bolo vyžrebovaných do dvoch skupín, z kto rých vzišli nedeľňajšie boje o medaily a umiestnenie. Paradoxom sezóny bolo, že juniori nemali žiadnu základnú časť, chemesáci účinkovali ako „béčko“ mužov v I. lige seniorov, sk. Východ. Favoriti Nitra Trenčín potvrdili prognózy, chemesáci v boji o bronz ťahali za kratší koniec. A: Vranov – Humenné 0:3 (–15,–21,–11), Nitra – Komárno 3:0, Humenné – Komárno 3:0 (19,13,15), Vranov – Nitra 0:3, Nitra – Humenné 3:0 (20,7,20), Komárno – Vranov 1:3, poradie – 1. Nitra 9 (9:0), 2. Chemes Humenné 6 (6:3), 3. Vranov 3 (3:7), Komárno 0 (1:9); B – poradie: 1. Trenčín 9 (9:0), 2. VKP Bratislava 6 (6:3), 3. Prešov 3 (3:6), 4. St. Ľubovňa 0 (0:9); semifinále: Nitra – VKP Bratislava 3:1, Humenné – Trenčín 1:3 (–15,22,–16,–15); o 5.– 8.m.: Vranov – St. Ľubovňa 3:0, Komárno – Prešov 0:3; o 7.m.: St. Ľubovňa – Komárno 3:2, o 5. m.: Vranov – Prešov 1:3, o 3. m.: VKP Bratislava – Humenné 3:0 (21,20,25), finále: Nitra – Trenčín (21, –17,22,23). Ocenení hráči – MVP: Krajčovič, smečiar: Gavenda, blokár: Ondrovič (všetci Trenčín), nahrávač: Porubský (Nitra), liber: Tomáš Varšo (Chemes Humenné). VK Chemes Humenné: Boldy, Dobrančin, Feduš, Firkaľ, Kasperkevič, Nemec, Pavlík, Pizur, Sterčo, Urban, Vaňko, Varšo. Tréner: Richard Vlkolinský. (mšk)

VI. li ga: Ka me nický roz let aj hetri kom Mi ha li ča Stakčín – Belá n/Cir. 2:0 (0:0) V prvej polovici stretnutia si ani jeden tím nevypracoval vážnejšiu šancu. Za zmienku stojí až 60. min., keď obrana hostí hasila na bránkovej čiare hlavičkový pokus Zhytkova. Úspešnou sa ukázala spolupráca 70. minúty Shevchenko – Telvák, i v 75. min. samostatná akcia Matika, ktorý obišiel trojicu hráčov a svoj útok aj zakončil. Medzišestnástkový futbal priemernej úrovne divákovi toho viac nepriniesol. G: Telvák, Matiko. ŽK: Matiko, Telehanič – Cenkner, J. Kudravý, Dunaj. ČK: nikto – 75. Dunaj (pod 2. ŽK). R: Bindas D: 200. OFK Agrifop: Vohár – Bajza, Steco, Zhytkov (63. Prokop), M. Kapraľ, Hanc, Shevchenko, J. Kapraľ, Kuznecov (80. Krupa), Matiko, Telvák (73. Telehanič). TJ Slovan: Ľ. Maliňák – V. Diňa, Dunaj, P. Karľa, Prislupčák, P. Dzurovej, J. Kudravý, Cenkner, A. Lojan, R. Čižmár, Vajda (A. Kudravý). (ms)

lič, Ďurian (D. Šedzmák, Sninčák, M. Čabák). (gmb) Sedliská – Udavské 1:1 (0:1) Tabuľkovo najľahší súper od úvodu umne bránil, vyrážal iba do rýchlych brejkov. Iniciatíva Udavčanov priniesla ovocie v 38. min., keď Meričko po centri Greška z ľavej strany cielene usmernil loptu. Hostia mali aj ďalšie šance, ale keď ich nevyužili, zákonite prišiel trest. V 58. sa stredom obrany prekľučkoval domáci hráč a strelou z päťky popod brankára vyrovnal. Hostia sa ešte snažili o zvrat zo štandardiek, ale bezúspešne. G: Meričko. ŽK: Harvilčák, Boňko. R: Baloga. D: 150. OŠK: Ma. Šalata – Boňko, Naster, Olexa, Harvilčák – Meričko, Ondica, J. Varchola, Greško – J. Vološin, L. Kuzma (V. Vološin, Gajdoš). (jv)

Radvaň n/L. – Breznica 5:0 (2:0) Súper s povesťou nepríjemnej hry nepôsobili odovzdaným dojmom, ale vlastným nezmyselným pričine Kamenica n/Cir. – V. Žipov 7:0 (5:0) ním sa pripravili o troch hráčov. DoDomáca lavička jasala už v 7. min., máci sa gólovo začali presadzovať po centri O. Čabáka a ruke hosťujú- od 23. min., kedy účet stretnutia ceho hráča sa z penalty nemýlil R. otvoril G. Horvat po štandardke do Tomčák. V 17. min. po centri Oľhu prázdnej brány. Gólom do šatne po zvýšil hlavou náskok Cirošanov Mi- faule a štandardke Mamaj z 25 halič a v 26. min. sa Kriška nemýlil m vymietol šibenicu. Početná prekrížnou strelou. Gólovo sa skončila vaha domácich sa prejavovala aj v 37. min. aj spolupráca Bešan – v II. polčase, bola len otázka, akým Mihalič a v 38. min. strelou z hrani - rozdielom zápas skončí – v 58. ce šestnástky stanovil R. Tomčák min. bol Mamaj na konci spoluprá polčasových 5:0. Súper si nevypra- ce Tabaka – Gabák, keď skóroval coval žiadne gólové príležitosti z hranice šestnástky. V 72. min. a braz hry sa nemenil ani v II. polča - prehlavičkoval brankára Rabajda se. Domáci potom, ako dvakrát a Tabaka v 75. min. prestrelil je opečiatkovali brvno súperovej brá - dovkou z 20 m všetko, čo mu stálo ny sa presadili ešte gólmi Mihaliča v ceste a stanovil rezultát stretnu (69. min.) a O. Čabáka (79. min.). tia. G: Mamaj 2, G. Horvat, Ra G: Mihalič 3, R. Tomčák 2 (1 bajda, Tabaka. ŽK: Mycio – Fe x 11m), Kriška, O. Čabák. R: Reňo. renc, Mydla, Melník. ČK: nikto – D: 120. FK: Madeja – Bešan, O. 40. Ferenc, 45. Mydla, 75. Melník Čabák, Kriška, Oľha, Tribula, R. (všetci po 2. ŽK). R: Bíro. D: 200. Tomčák, Skarba, Š. Gajdoš, Miha- TJ Družstevník: M. Vasilenko – Burda, G. Horvat, Gabák, Krivák – STRELCI I. TRIE DY PO 22. KO LE Tabaka, Mi. Svičin, Mycio, A. Šala ta, T. Kuzma – Rabajda (M. Mamaj, 26 – M. Hromadka (Ulič), 23 - T. Čeremeta, Salák). (misv) Sima (Kochanovce), 22 – M. Čerňa (FK Humenné), 16 – P. Kolník (Pti - l Výsledky, 22. kolo: Vechec – čie), 15 – L. Malý (V. Sitnica), 14 – L. Čierne 3:1, Seč. Polianka – Soľ Metiľ (Ptičie), 12 – M. Max (Zubné). 0:1, Bystré – Hrabovčík 1:0.

Medzilaborce – Pakostov 4:1 (2:0) Stretnutie dvoch vyrovnaných súperov s územnou prevahou zo strany Spartakovcov. Už v 2. min. po centri Vaška skóroval Hrehovčík. Ďalšie gólové možnosti prišli až po dvadsaťminútovke, keď najprv strelu Gubu hosťujúci Petro vyrazil, aby v 31. min. po centri Hrehovčíka zvýšil hlavou Gavula. V 38. min. spolupráca Pelech – Guba brankára iba vystrašila. V II. polčase sa už Ajax dostával častejšie na dosah domácej svätyne a v 50. min. strelu Durilu gólman v rukách neudržal. V 52. min. Hrehovčík prízemnou strelou trafil z 20 m dolný roh brány. Hlavička T. Gombitu v 68. min. letela privysoko, v 71. min. hlavičku Chripáka brankár Petro vyrazil nad, o minútu Hrišo nastrelil žrď hosťujúcej brány. Účet stretnutia uzavrela 76. min., keď Čabi ňák prízemnou strelou z 20 m prekonal brankára. G: Hrehovčík 2, Gavula, Čabiňák – Durila. R: Fabíny. D: 350. MŠK Spartak: Vodilka – Pelech, Vaško (46. D. Hrišo), Lučko, G. Lukačik, Gič (66. Bega), Chripák, Guba, V. Lukačik (41. Čabiňák), Hrehovčík, Gavula. Ajax: Petro – Berdak (46. Slavkovský), Jo. Gombita, Durila, Pe. Gombita ml., Š. Tomčák, Fedorko, Andraško, Ragan, T. Gombita, Pe. Gombita st. (suš)

Jasenov – V. Šariš 2:0 (1:0) Domáci vedomí si zisku povinných troch bodov začali tlakom. V 5. min. šanca Mastiľáka vyprášila rukavice brankára a následne ten istý hráč hlavičkoval nad. V 12. min. sa pekná akcia L. Horvata a spolupráca s Kovalíkom prejavila gólo vo. Súper svoju aktivitu nedokázal zakončiť. V 39. min. sa Horvat prekľučkoval pred bránu, ale v poslednej chvíli mu brankár loptu vypichol. Strely Horvata a Mastiľáka v úvode II. polčasu cieľ nenašli. V 50. min. si Kovalík zbytočným gestom vynútil červenú kartu a vylúčenie. Hostí to postavilo na nohy, no Jasenovčania v oslabení dokázali ešte zvýšiť, v 63. min. priamy kop Mastiľáka brankár vyrazil a dobre postavený Horvat nekompromisne skóroval. G: Kovalík, G. Horvat. ŽK: M. Barnišin, Callegari. ČK: 50. Kovalík. R: Olejník. D: 150. TJ FK: M. Dudič – Goga, R. Chalupka, I. Čerhit, Bačovčin – Fejko, Callegari (80. Hric), M. Barnišin, T. Mastiľák – G. Horvat (70. Mi. Šalata), Kovalík. (rch) l Výsledky, 26. kolo: Ľubotice – Plavnica 1:0, Fintice – N. Hrušov 4:0, Dl. Klčovo – Hanušovce 2:2, Raslavice – Kračúnovce 2:0, Kendice – Zámutov 5:0, Kľušov – Kežmarok 3:1

Plavnica 25 16 6 3 43:7 54 Raslavice 25 14 4 7 52:31 46 D.Klčovo 25 12 5 8 53:44 41 III. A, 14. kolo: Čertižné – Medzilaborce 25 12 4 9 54:38 40 25 12 4 9 58:45 40 Baškovce 4:2 (2:1), M. Korba 2, M. Kľušov 25 12 4 9 50:37 40 Segedy, M. Zjatik – P. Soták, Kendice 25 12 4 9 38:32 40 Macko, rozh. Jancusko. ČK: P. So - Pakostov Fintice 25 11 5 9 43:40 38 ták (Baškovce). Hankovce – Medzi- Kežmarok 25 10 5 10 34:32 35 laborce B 2:4 (1:3), Bobaľa, Šimka - Ľubotice 25 10 4 11 36:42 34 nin – Čonka, Basarab, Pačuta, Zámutov 25 9 6 10 39:38 33 Cepko, rozh. Metiľ. Hrabovec, Jasenov 25 10 3 12 37:41 33 Hanušovce 25 9 5 11 41:43 32 Turcovce a Ňagov mali voľno. Medzilaborce B 9 7 0 2 39:16 21 Kračúnovce 25 8 6 11 34:46 30 Hrabovec 8 7 0 1 19:7 21 N.Hrušov 25 6 5 14 27:55 23 25 1 2 22 16:84 5 Turcovce 8 5 0 3 22:14 15 V.Šariš Čertižné 9 4 0 5 19:24 12 Ňagov 9 3 2 4 17:24 11 Hankovce 10 2 0 8 15:33 6 Dohrávka 17. kola: Charakteristika Baškovce 9 1 2 6 12:25 5 III. B, 17. kolo: Brestov – St. Roz- dohrávky – sústavný celozápasový toka 3:2 (0:1), Žipaj, Samuel Gojda, tlak Modranov, resp. spoľahlivá deFogoš – Badida, Gutter, rozh. Jaku- fenzíva Uble dirigovaná kapitánom bov. Rovné – Ul. Krivé 3:0 (2:0), a stoperom Fejsákom pri vynikajúBaláž 2, Mantič, rozh. Brehovský. com výkone gólmana Pekalu. „Bocani“ si peknými kombináciami Roma Snina mala voľno. Uličské Krive 9 5 4 1 18:14 19 vytvárali tutovky, ale Kopáča, HišeRovné 9 6 0 3 26:12 18 ma i Okoša vychytal gólman. Hostia Brestov 10 4 4 2 18:17 16 pohrozili až v 42. min. delovkou St.Roztoka 10 3 1 6 18:24 10 Pavlinu. Druhé dejstvo bolo opäť FK Roma SV 9 0 3 6 7:20 3 v modranskej réžii – v 49. min. Benčík nožničkami tesne minul, STOLNÝ TENIS, KVALIFIKÁCIA v 54. min. hlavička Hišema letela nad, v 78. min. Rajňák minul z troch Kvalifikácia do IV. ligy – 1. zá- metrov, v 84. min. Hančárova depas: Košarovce B – Vranov lovka napálila brankára do hlavy. E 11:7, Bučko 4,5, M. Kaňuk ml. Rozhodla až 88. min., keď po rohu 2,5, P. Kaňuk 2,5, Turčík 1,5 – Mu- napol sieť Hreha. Ubľania mohli šák 3, S. Fečo 3, M. Fečo 1. odísť s remízou, ale v nadstavenom Radvaň n/L 22 16 4 2 55:16 52 čase P. Chochla minul. Gól: 88. L. Soľ 22 16 1 5 55:25 49 Hreha. ŽK: nikto. R: Skalka. D: 120. Breznica 22 12 2 8 46:30 38 Vynikli: L. Hišem – Fejsák. Zostava Čierne n/T 22 11 5 6 37:28 38 kola: Okoš (3) – Pekala (1). Modra Vechec 22 10 7 5 31:27 37 n/Cir.: M. Mucha – P. Gnip, M. Okoš, Belá n/C 22 11 1 10 44:34 34 L. Hišem, M. Harvan, A. Bončík, J. Stakčín 22 10 1 11 37:36 31 Kopáč, D. Karľa, M. Hančár, D. Bystré 22 9 3 10 40:34 30 lik, L. Hreha (P. Kohut, J. Kamenica 21 8 5 8 36:35 29 Harvi Seč.Polianka 22 8 5 9 30:36 29 Rajňák, M. Porvažník). Ubľa: P. PeHrabovčík 22 9 1 12 31:44 28 kala – Ľ. Miňo, Ľ. Sirka, R. Gezo, D. Udavské 22 7 6 9 39:45 27 Mitro, J. Chochla, M. Peštík, L. PavliV.Žipov 22 2 4 16 18:64 10 na, R. Hreha, J. Fejsák, M. Fedorko (šh) Sedliská 21 0 3 18 19:64 3 (M. Dzoba, P. Chochla).

III. TRIEDA (9. LIGA) DOSPELÍ

Modra n/Cir. – Ubľa 1:0 (0:0)


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

20. 5. 2013

II. TRIEDA (8. LIGA) DOSPELÍ, 22. KOLO l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 22. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l l Ladičkovce – Lieskovec 3:6 (0:3), Št. Mažerik3–MilanKislan4,S.Hodor,,Kurila,rozh.Firkaľ.Ladičkovce:EdoHodor– ŠtefanHodor,Kuruc,Macko,Gerda,Štefan Mažerik, Bobaľa, Onderko, Daniel Hodor, Beňo, Michal Mažerik (Marek Hrin).Lieskovec:Salanci–Hudák,FrantišekKislan,Židzik,Fedorko,Rada,Milan Kislan, Ladislav Džatko Turcovský, Kuľha, Stanislav Hodor (Choma, Kurila, František Džatko). Papín – Lackovce 4:1 (3:1), Salamon,Findrik(11m),Šváb, VladoJevič–Škumanič,rozh.Andreško. Papín:Hančarik–Findrik,Vasiľ,Danko, Horodník, Salamon, Šváb, Vlado Jevič, Rasťo Rybár, Gábrik, Chalčák (Mašlonka, David Rybár). Lackovce: Binda – Šefčík, Delin, Adamov, Vranovský, Štefan,Paňko,Komjaty,Nazad,Škumanič, Madej. Lukačovce – Koškovce 1:2 (0:1), Matta –  Jenčik, Kuzica, rozh. Skalka.Lukačovce:Ivan–Revák,Matta, Bučko, Patrik Meričko, Bačovčin, Miloš Meričkoml.,MilošMeričkost.,PeterJašš, Andraško, Marek Meričko (Packo). Koškovce:Falatko–Ferjanec,DavidDušák, Kuzica, Tomáš Dušák, Ballek, Boško, Sabo, Miroslav Benec, Dominik Benec, Jenčík (Gajdoš). Rokytov – N. Sitnica 1:0 (0:0), Lukáš Paňko, rozh. Bogdan. Rokytov: Harvan – Suško, Majzer, Miroslav Paňko, Gojdan, Borč, Jasik, Micikaš, Ragan, Gajdoš, Lukáš Paňko(Zub,ĽubošLabun,Černega).N. Sitnica:Čura–Dančo,Bačovčin,Petrik, Sukeľ, Matúš Turčík, Soták, Petruš, Varháč,Olexik,Ištočko(Porvaznik,Martin Turčík). Kolonica – Volica 3:2 (2:1), Miško2,PavolDiňa–MartinKrajkovič, Soták,rozh.Varga.ČK:ErikJaroš(Volica). Kolonica: Dzurovej –  Matúš Iliško, MariánIliško,PavolDiňa,Matijko,Timčik, Hašuľ,Miško,Lacko,Peložato,PavolKaraščák(Komar,Roškanin).Volica:Lupkovič – Jaroš, Pavol Krajkovič, Martin Krajkovič, Sopko, Fejko, Firkaľ, Ferenc, Soták,Olah,Juročko(Hurga).V. Hrušov – Z. Hámre 1:0 (0:0), Volkov, rozh. Zadražný.VyšnýHrušov:Kendereš–PeterRašpľa,MartinRašpľa,Smerek,Viktor Šalata, Jakub Šalata, Martin Piroščák, Maďak, Ducko, Kudrač, Novák (Volkov, Marcel Piroščák, Peter Ondáč). ZemplínskeHámre:Vozár–Hrabik,Britan, JakubMax,MatúšMichalenko,PavolMichalenko, Ľonc, Štefan Max, Pašek, Ferko,Brečko(Jenčik,Burik).Podskalka – Kr. Brod preložené(na24.5.). Dohrávka 17. KOLA: N. Sitnica – Podskalka 6:2 (3:0), góly: S. Bačovčin2,Čura2,Obešter,J.Sukeľ– R.Tokár,Paňko;rozh.Varga.N.Sitnica: Pasternák – Dančo, Turčík, Jaro Sukeľ,JakubSukeľ,Obešter,Petruš, Čura,M.Turčík,Varháč,Ištočko(Soták,Varháč,S.Bačovčin).Podskalka: T.Tokár–M.Toček,R.Tupý,Lacko, Š.Tupý,Goroľ,Balog,Paňko,Maľar, R.Tokár,Toček(Makula,Polák). Kr.Brod 21 18 1 2 85:27 55 Koškovce 22 13 5 4 55:31 44 Papín 22 13 2 7 52:38 41 Lieskovec 22 11 2 9 49:40 35 Rokytov 21 10 3 8 44:43 33 Z.Hámre 22 9 3 10 49:40 30 N.Sitnica 22 9 3 10 44:50 30 Kolonica 22 9 3 10 51:60 30 Lackovce 21 8 3 10 43:42 27 Ladičkovce 22 8 2 12 65:61 26 Lukačovce 22 5 7 10 38:51 22 Podskalka 21 7 1 13 29:42 22 Volica 22 6 3 13 34:72 21 V.Hrušov 22 6 2 14 31:72 20

Ubľanská de viatka, poltu cet da li „Bo ca ni“, Ha ču re päť za 23 mi nút

KOCHANOVCE – BOROV 3:0 (1:0) Ako prví pohrozili hostia Olahom. Práve tento rýchlonohý útočník ťažil z prihrávok Opielua robiltakobranelídranajväčšieproblémy.Domácisatešiliv 28.min.,keďsa presadilkanonierSima,v záverepolčasu bolinebezpečnéstrelyJ.Karnajaa P.Šimaia.DruhýpolčaszačalzákrokomBumberu, ktorý mal prácu so strelou Burcina. Hneďo minútuporohuP.ŠimaiazvýšilhlavouGaľoa individuálnaakciaĽ.Šimaiakochanovské body poistila, pričom jeho jedovkev 80.min.chýbalicentimetre.Obatímysapričinilio kvalitnýzápas.Góly: 28.T. Sima,64.Gaľo,77.Ľ.Šimai.ŽK: Brindzák –Burcin,Piňko,Olah.R: Hudák.D: 250(pri Mlyne).Vynikli: M.Kolesár–Olah.Kochanovce: Bumbera – M. Kolesár, Jelinek, Brindzák,Gaľo,Kimák,J.Karnaj,P.Šimai, T.Sima,M.Rada,Ľ.Šimai(Bašista,Striženec).Borov: Kollár–Mydla,R.Gabria,Fedurco,T.Opiela,Piňko,Višňovský,I.Černega,Opuda,Burcin,Olah.(lb)

raznejšiepohroziliv 45.min.Bálintom,ktorého jedovka z 25 m tesne minula dlžanskú žrď. Aj úvod druhého dejstva patrildomácim,v 48.min.pozubnianskej rukezahrávalM.Krivjančinpokutovýkop, noneuspel.V 54.min.zakončilCibulaindividuálny prienik gólom. Vyrovnať mohol Škutka,alepocentrinamierilhlavouibado žrde.V 65.min.M.KrivjančinideálnevysunulCibulu,jehokoncovkavšakbolatentokrátnepresná.Tesnývýsledoksanezmenil.Gól: 54.Cibula.ŽK: Polačko,Piškanin –Balint.ČK: 80.Balint(po2.ŽK).R: Fecura. D: 150. Vynikli: J. Gazda – Škutka. Dlhé n/Cir.: F. Dzurko – Polačko, J. Gazda,Bednár,Mesároš,P.Krivjanský,J. Krivjanský,Gutter,MariánKirvej,Piškanin, Cibula(T.Krivjančin,Milčík).Zubné: Š.Haburaj–Boňko,Ľ.Sima,Škutka,Vasilco,M. Balint,Drančák,Koromház,Suchanič,M. Max,J.Max(Čopak).(vf)

OHRADZANY – FK HUMENNÉ 1:3 (0:0) Prvúšancumalfavorit,alekanonierČerňa mieriltesnevedľa.Hneďdalio sebevedieť ajdomáci,aleT.Tkáč,JancuskoaniM.Pekala svoje šance nevyužili, takže do Predtýždňom,v nede- prestávkyostalstavbezgólový.V II.polčaľu12.mája2013,oslávil se pohrozili najskôr domáci, hlavička T. okrúhlu50–kuStanislav Tkáča len lízla súperove brvno. Viac RAKÁR.Aksabudeme šťastia mali v koncovke hostia, ktorí sa venovaťibajehofutba- v 64. min. ujali vedenia Šimkaninom. lovým aktivitám, povie- O osemminútvyužilJancuskorohovýkop me - bývalý futbalista a hlavičkouvyrovnal.Domácichvšaksmoi funkcionár FK Slovan laneopúšťala,lebotečovanástrelaGoroľa LobeNižnáSitnica,člen v 74.min.skončilazachrbtomSakalíka. RadyObFZHumenné,v súčasnostičlen ŽeHumenčaniabralivšetkybody,potvrdil Výkonného výboru ObFZ Humenné. Čerňav samomzávere.Góly: 69.J.JanNielenodfutbalistovNižnejSitniceželá- cusko–61.Šimkanin,74.M.Goroľ,88.M. me„Namnohajai blahajaľita!“ Čerňa.ŽK: Kirvej,Šurin(FKHumenné).R: Kucer. D: 100. Vynikli: M. Pekala – M. PTIČIE – ĽUBIŠA 5:0 nedohrané Čerňa. Ohradzany: P. Sakalik – J. Hostiavybehlinatrávnikibas deviatimi Pavlovský,R.Matta,M.Pužo,P.Otavka,J. hráčmia užv 5.min.otváralskóreKolník. Tkáč,Mi.Šmajda,A.Frajtko,J.Jancusko, Hneď o minútu zvyšoval Hucovič, v 8. T.Tkáč,M.Pekala(Ma.Šmajda).FK Hu min.pocentriTomovčíkadorážalz päťky menné: Š.Šurin–F.Valalik,M.Danko,J. Jalčdoprázdnejbrány.V 14.min.priťukol Šarga,M.Stirčák,R.Kirvej,M.Šimkanin,J. MetiľnahranicišestnástkyKarasovia ten Jurov, M. Schwarzbacher, J. Tušaj, M. nedalKrivjančinovišancu.V 20.min.po Čerňa(S.Slepák,M.Goroľ).(mz) skvelek kombinácii s Kolníkom sa tešil opäťHucovič.Následnesahostiav prie- KOŠAROVCE – V. SITNICA 1:2 (0:0) behudvochminúthneďtrajazranili–bo- Úvodnápolhodinarušnánebola,hrasa lo ich tak na trávniku menej ako 7 odvíjalaprevažnemedzišestnástkami.Až a rozhodca stretnutie predčasne ukon- v 35.min.peknevystrelilhosťujúciMalý. čil…Góly: 6.a 20.Hucovič,5.Kolník,8. Domácichvzruchprebral,prišlišance,ale Jalč,14.Karas.ŽK: nikto.R: Prokopčák. Hoľka i L. Nazada spoľahlivý Sopko vyD: 150.Vynikli: Hucovič–nikto.Ptičie: L. chytal.PoobrátkesaúroveňhrypozdvihBehun–M.Čirák,Jalč,Karas,Džubák, la,nadomácejstraneboloužšancíviac, Hucovič, Tomovčík, Dzemjan, Patarák, hru súpera veľmi umne dirigoval MuKolník,Metiľ.Ľubiša: MarekKrivjančin– rinčák. Najmä po jeho akciách vyrážali Š.Veľas,M.Krídla,J.Mríz,MartinMacko, hostiadorýchlychprotiútokov.V 65.min. Sklenčár,Jevčák,Gadžo,M.Sabo.(ľr) malidomáciveľkúšancu,noP.Sabolovi skĺzlaloptaa z protiútokuMalýotvorilskóDLHÉ n/Cir. – ZUBNÉ 1:0 (0:0) re.Autorgólusapresadilajo triminúty,ale Dlžaniazačalisvižne,užv 3.min.Cibula domácisadosúperazahryzlia hneďv 68. vysunul Krivjančina, ten však z hranice min.L.Nazadznížil.BrankárSopkovšak päťkynastrelilibabrankára.V 8.min.Cibu- užpotomHoľka,Karabínai L.Nazadavylaz 12m prekopolzubnianskubránu.Pos- chytal,čímnepovolilaniremízu.Góly: 68. tupne sa hra vyrovnala, bol to zväčša L.Nazad–35.a 65.L.Malý.ŽK: Ondrej medzišestnástkový futbal, hostia vý- Bačovčin(Košarovce).R: Ferčák.D: 80.

Živió, Stano Rakár

l

l

l

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

J. Sopko (V.Sitnica,7) M. Kolesár M. Okoš J. Gazda (Kochanovce,10) (Modran/Cir.,4) (Dlhén/Cir.,2) R. Kirvej M. Peštík Škutka E. Pavlina (FKHumenné,2) (Ubľa,2) (Zubné,1) (Ubľa,2) J. Kopáč J. Chochla Ľ. Šimai (Modran/Cir.,2) (Ubľa,1) (Kochanovce,3) (klubovápríslušnosťapočetúčastívZostavekola)

Vynikli: A.Lukáč–JozefJalčák.Koša rovce: J.Nazad–P.Majerník,OndrejBačovčin,M.Kaňuk,G.Dysko,P.Hoľko,L. Nazad,A.Lukáč,P.Sabol,M.Hoľko,J. Džujko(J.Karabin,J.Čirák,V.Majernik). V..Sitnica: J.Sopko–JozefJalčák,T.Švigár,D.Švigár,J.Turčík,J.Paľo,M.Kasarda,J.Boháč,J.Kušnír,P.Murinčák,L. Malý(M.Palšák,J.Krak,Paščinský).(jn) UBĽA – HAŽÍN n/Cir. 9:0 (3:0) Dôležitý záchranársky duel bol jednoznačnou záležitosťou. Už v 2. min. začal ubľanský gólostroj J. Chochla, dve dobrépríležitostinevyužilR.Hreha,v 16. min.užmierilpresne.V 29.min.stanovil polčasovéresuméSirka.HažínskynováčikohrozovalPekaluibasporadicky,strelamiz diaľky.AjII.polčasmalrovnakýherný obraz,hažínskašestnástkabolav „ohni“. V 66. min. Mitro zo 14 m zvýšil, strelu hosťujúceho Mišenka vytlačil Pekala na roh,alev závereužHažínčaniarezignovali.StriedajúciDzobasizadesaťminútzapísalhetrik,uspeliajPavlinaa Gezo,čovyústilovovysokévíťazstvo.Góly: 80.,86., a 90.Dzoba,2.J.Chochla,16.R.Hreha, 29.Sirka,66.Mitro,82.E.Pavlina,85.Gezo.ŽK: nikto.R: J.Ferko.D: 80.Vynikli: J. Chochla–M.Mišenko.Ubľa: P.Pekala– Bilčák,F.Regula,E.Pavlina,J.Fejsák,M. Peštík, L. Pavlina, J. Chochla, Mitro, R. Hreha,Sirka(Gezo,Dzoba).Hažín n/Cir.: Michalko–Godžák,Quecke,D.Demjanovič,Slivka,M.Mišenko,D.Mišenko,Patrik Šuľák,Švec,Ferjak,P.Kopáč(Pavlik).(vd) MODRA n/Cir. – ULIČ 6:1 (3:0) RaketovýnástupModranov,ktoríodúvodnýchminútovládlihrua presnýmikombináciamia pohybomrozleptávaliobranuhostí. V 7 min. zahrával Hančár trestný kop a Okošhlavouotvorilúčet.V 13.min.zvýšil Kopáč,ktorýtýmzačalcestuzahetrikom. V 20.min.Hančárznovuzahrávaltrestný kopa Kopáčhlavouupravilna3:0.Tovšak zo strany domácich nebolo všetko, lebo v 36. min. Harakaľ nepremenil pokutový kopa Hančárav samostatnomnájazdevychytalV.Vasilenko.Hostiadomácubránu anineohrozili.Druhédejstvoboloopäťv réžiiModranova Hišempobrejkuzvýšil.Kopáčv 65.min.dovŕšilhetrik,v 68.minsa presailajBončik.Čestnýúspechhostív 84. min.zaznamenalSidor.Boltonajlepšíjarný výkonModranov.Góly: 13,20.a 65.J.Kopáč,7.M.Okoš,48.L.Hišem,68.Bončík– 84.Sidor.ŽK: 70.P.Gnip–MarioČokina 19.ČK: P.Marinič51(Ulič).R: Petruňo.D: 200.Vynikli: Okoš–Čokina.Modra n/Cir.: Harvan–Gnip,Okoš,Hišem,Škovranko, Karľa, Harakaľ, Rajňak, Hančár, Harvilik, Kopáč(Kohút,Bončík).Ulič: V.Vasilenko– Hačko,Chochrun,Levkanič,Marinič,Sidor, Poldruhák, Hromadka, Bačovčin, Čokina, Holinka(Kočan,Surnaj,Šip).(šh) Kochanovce 22 19 0 3 70:19 57 Ptičie 21 16 2 3 71:24 50 FK Humenné 22 14 0 8 50:38 42 Modra n/C 22 12 4 6 39:22 40 Ulič 22 12 3 7 61:35 39 V.Sitnica 22 12 1 9 48:43 37 Borov 22 9 7 6 43:32 34 Dlhé n/C 22 6 7 9 33:49 25 Zubné 22 6 6 10 24:38 24 Ľubiša 21 7 3 11 33:52 24 Ubľa 22 6 2 14 36:47 20 Ohradzany 22 5 5 12 29:47 20 Košarovce 22 4 2 16 15:56 14 Hažín n/C 22 3 2 17 17:67 11 Uliču,Hažínun/Cir.i Ohradzanom budúposezóneodrátané3body


16 - POD VIHORLaT Om -

INZERCIA

-

20. 5. 2013

HUT NÝ A STAVEBNÝ MATE RI ÁL

PLUS s.r.o. VÝ­RAZ­NÉ­ZNÍ­ŽE­NIE­CIEN OCEĽ betonárska (ceny s DPH)

Æ 6–0,18 €/bm priostatnýchpriemeroch 8,10,12,14 výrazné zľavy

Kari SIETE

(ceny s DPH)

Æ 4x 150x 150–6,90 €/ks Æ 5,Æ 6,Æ 8x 100x100a 150x150výrazné zľavy ĎALEJ V PONUKE:

u StrešnékrytinyLINDABu LEXAN u Rúrykúrenárskea vodárenské u Plechyčiernea pozinkované u ProfilyL,T,U,I u Odkvapovýsystému Ťahokov,drôty REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel.0905526775,0908993448,0577752562,rremi2@stonline.sk

Fir ma VAS

pon úk a pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí

odWC,umývadiel, guličiek,pisoárov, dažďovýchzvodov ažpokanalizáciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop

Výkup zlata a striebra za najVÝHODnEjŠIE cEny Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 11 ( 1 . p o s c h . ) , H u m E n n é

Tel. 772 1560, 0908 254 153 OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dompotravín,1.posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9 Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@gmail.com), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.

pv2013-21  
pv2013-21  

noviny Pod Vihorlatom

Advertisement