Page 1

ROČNÍK: XVI

ČÍSLO: 20

13. 5. 2013

CENA: 0,40 €

www.podvihorlatom.sk

Jozef Feigl pri slávnostnom príhovore a otvorení rekonštruovanej humenskej Verchoviny na Námestí slobody. Snímka: Marek Suvák

Vercho vi na je zno vu v pre vádzke V piatok 10. mája bola slávnostne odovzdaná do užívania rekonštruovaná, zatiaľ kaviarenská časť a salónik Verchoviny. Ako pri slávnostnom príhovore vystúpeniach. K jestvujúcim reuviedol Jozef Feigl, chcú vyplniť konštruovaným priestorom posmedzeru, ktorá v meste vznikla, tupne pribudne aj reštauračná vytvorením novej tradície, kde by časť s ponukou tradičných jedál – sa zákazníci pri kvalitných alko- pirohov, boršču či vyprážaného holických a nealkoholických ná- syra. Zámer vytvorenia umepojoch, víne, pive a káve dobre leckého prostredia umocnilo hucítili v príjemnom, umeleckom dobné vystúpenie súkromnej prostredí medzi obrazmi, fotogra- umeleckej školy Múza. fiami či pri komorných hudobných (Viac informácií a foto nájdete na P 4)

© ENTRUM pôžičiek

Živnostníci, S.R.O. -čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia Predschválenie do 5 minút

Info: 0905 366 416


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l AkáchvíľajenaNebovstúpeniePána,takábudeajnapodjeseňl Naľadových svätých mráz všetky kvety spálil TromľadovýmmužomjeŽofia kuchárkoul SvätáŽofiazajednunoc víno vypije l Keď prejde kuchárka zamrznutých, sadieva sa paprika l Aksav májihromčastoozýva,v júni zriedkavo mrholí l Ak sú májové hríbyčervivé,budesuchéletol Akje májchladný,buderokhladnýl V májiženenieprinášasúženie.(cin)

Kiná pozývajú FajnHumenné 15. 5. Filmový klub: Divokébytostijužnýchkrajín Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 2,5/1,5 €. 16. – 17. 5. Záhadahory mŕtvych Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 3 €. 18. – 19. 5. VeľkýGatsby Zač. predst. o 19. 30 hod. Vstupné 4 €.

Galéria Andrej Smolák Krivkynežnosti–žena vo výtvarnom umení. Výstava obrazov Mariána Prešnajdera, Svetlany Briňuk, Laury Ozola, Anny Bidloňovej, Oleny Kondraťuk, Natálie Tarnaj, Stefani Novelli, Alexeja Zinčenka a ďalších. Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase mož no dohodnúť na tel. 057 762 43 48. V hoteliKARPATIAv Humennom Farbynoci Vystavujú: Thurya Al Baqsami (Kuwait), Casisa Gianpetro (Taliansko), Gabriela Medveďová (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bulharsko), Volodimir Pavlišin, Gabriela Buleca a Sergej Biba (Ukrajina), Jarmila Veliká, Patrícia Hudáková a Lukáš Pompa (SR).

Kedy na plaváreò Vnútornýbazén od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. str., pia. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. štvrtok od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 14.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 09.00 hod. do 20.00 hod. saunaženy/muži ut.-so. muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. ut.-so. ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. pondelok utorok

Kam do lekárne Pohotovostné služby v HUMENNOM: 13. 5. Lekáreň MÁRIA, 14. 5. Lekáreň HARMÓNIA, 15. 5. Lekáreň Dr. MAX PHARMSTORE, 16.5. Lekáreň AVICENA, 17. 5. Lekáreň LÚČ, 18. 5. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 19.5.Lekáreň MÉDIA. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

-

13.5.2013

MYŠLIENKYZODPOV EDNÉH ORED AKT OR ADONOV ÉH OTÝŽDŇA

Radšejhok ejakosiahodlhúrek lam u Kytièka k meninám

Minulýtýždeňpatril,a ajtentobude,hokeju.Ajkeďužniesmetakí majstri,akosiväčšinanárodapredšampionátommyslela.Aletakto jes namiskorozakaždým,keďsamusímekonfrontovaťsosvetom. Tí,čohokejnemusia,daliv televíziiprednosťfilmom.Televíziesa predháňalivovýbere,abynimprilákalidivákov.Chvályhodné,takže občastov domácnostiachkončilotak,ženežnejšiepolovičkysaišli pozeraťnadruhýtelevízor.Akévšakboloichprekvapenie,keďnamiestosledovaniafilmumuselioveľačastejšieakov minulostipozeraťnekonečnúreklamu.A taksakvôlinejdobrýfilmniekedynatiaholažskorodopolnoci.Dávnopotom,čoskončilivšetkyhokeje i s komentárami.Nemyslím,žesatelevíziámnabudúceznovupodarí takto uloviť nežnejšie polovičky. Skôr si myslím, že si pozrú so svojimimužskýmipartnermihokej.Ajkeďnašibohvieakonehrajú, toľkoopakovaneja dlhejreklamytamneuvidia. Marián Šimkulič

PRIPRÍLEŽITOSTISVETOVÉHODŇAČERVENÉHOKRÍŽA

Ocen en iemestaHum enné PripríležitostiSvetovéhodňaČervenéhokrížaa ČervenéhopolmesiacaudeľujeSlovenskýčervenýkrížocenenia.Tentoroksatátopocta dostalaajmestuHumennézapodporučinnostiSČKnasvojomúzemí. „Kebyradnicanepomáhalanám,ne- roch Zrkadlovej sieni Primaciálneho mohli by sme ani my pomáhať ľu- paláca v Bratislave zástupca primáďom. Preto sme cítili potrebu poďa- torky mesta Ing. arch. Andrej Sekovaťmestuzaspoluprácua rozhodli manco, ktorý povedal: „Slovenský sme sa ho navrhnúť na ocenenie červený kríž bežne oceňuje svojich Slovenskéhočervenéhokríža,“pove- členov, o to viac si vážim ocenenie, dala Silvia Knapiková, riaditeľka ktoré sa dostalo mestu Humenné.“ Územného spolku SČK v Hu- Po ukončení slávnostného aktu ocemennom. Medzi 33 vyznamenanými nených v Prezidentskom paláci prijaje jediné mesto, mesto Humenné. la prvá dáma SR Silvia GašparovičoĎakovný list z rúk prezidentky SČK vá, ktorá je čestnou prezidentkou Heleny Kobzovej prevzal v priesto- SČK. MichaelaSlivkováKirňaková

Od 13. - 19. 5. 2013 oslavujú meniny: Servác ` Bonifác ` Žofia,Sofia ` Svetozár ` Gizela, Aneta ` Viola ` Gertrúda.

Kam za kultúrou VihorlatskémúzeumHumenné l Umelecko – historická expozícia otvorená v pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9.do 17. hod., sobo ta – nedeľa 14. – 18. hod. Skanzen otvorený denne 9. – 18. hod. Vihorlatskéosv.strediskoHumenné l H/AMFORobertaSpielmana2013 – výstava z regionálnej súťaže amatérskej fotografie, potrvá do 10. 5. 2013. Mestskékultúrnestr.Humenné l 13. 5. Fíhatralala– pesničkovo–di vadelná show. Vstupné 3 € l 15. 5. o 18. hod. 52. Humenská hudobná jar: koncert učiteľov a žiakov ZUŠ. Vstupné 1 € l 16. 5. o 15. hod. Talent spájaRomai neroma:Povedz svojim talentom Stop rasizmu l 17. 5. o 19. hod. Májováveselica, hrajú Geroc´k a Gipsy Culy. Vstupné 5 € l 19. 5. o 16. hod. Podpáľač – nové divadlo o Don Boscovi. Účinkuje mládež zo Saleziánskeho oratória v Humennom. Vstupné dobrovoľné l 21. 5. o 19. hod. Partička.Vstupné 13 € l BulcsúÉles –výstava obrazov výtvarníka z Debrecína (Maďarsko). DomkultúrySnina l 15. 5. o 17. hod. Fíha tralala – pesničkovo–divadelná show pre ro diny s deťmi. Vstupné 2 € l 15. 5. o 15. hod. Majálespreseniorov.

Opustili nás OcenenieSlovenskéhoČervenéhokrížaprevzalzástupcaprimátorkymestaHumenné,Ing.arch.AndrejSemanco(druhýzľava).

POSTRETNUTÍMINISTRAVNÚTRAA PRIMÁTORAMESTASNINA

Rýchlea spontánnevyriešenieproblému

V piatok 10. mája navštívil primátora mesta Snina minister vnútra SR,RóbertKaliňáknakrátku,aleo tointenzívnejšiunávštevu.Táto pracovná návšteva sa týkala aktuálnej témy zriadenia pracoviska okresuv súvislostis práveprebiehajúcoureformouštátnejsprávy. Minister uviedol svoju predstavu veľké poďakovanie za veľmi rýchle o veľkosti priestoru a jeho situova - a spontánne vyriešenie problému, ní v rámci mesta. Vzápätí primátor na ktorý čakajú nielen obyvatelia operatívne zareagoval, že uvede - mesta Snina, ale i celého okresu. né požiadavky možno veľmi rýchlo ZuzanaKrupa naplniť v priestoroch kultúrneho domu na prízemí, keďže jednou zo základných požiadaviek bol aj bezbariérový prístup do novovybu - Slovenskýzväzsclerosismultidovaného klientskeho centra. Mi - plexklubv Humennomoznamunister si ponúknuté priestory obzrel ješirokejverejnosti,že29.mája a okamžite vyslovil súhlas s týmto sa uskutoční na území mesta návrhom primátora. V priebehu verejnázbierkaspojenás predakrátkeho obdobia by sa mali usku - jom kvetu slnečnice. Výťažok točniť prípravné práce na zriadenie zbierkybudepoužitýnazlepšetohto pracoviska, ktoré by malo byť nie zdravotného stavu pazákladom pre budúci plnohodnotný cientovs toutozákernouchorookres. Primátor mesta Štefan Mi - bou,žijúcichv regióne.ZaVaše lovčík pri rozlúčke s ministrom pre - príspevkyvámvopredďakujem. Anna Jusková, predsedníčka javil nadšenie a vyslovil ministrovi

Ver ejnázbierka

V HUMENNOM Vasil Druga, nar. 1939 Vilma Orlíková, nar. 1933 Anna Tkáčová, nar. 1953 V SNINE Miroslav Biľo, nar. 1945 Mária Kepičová, nar. 1937 Anna Kandráčová, nar. 1933 Ján Hodničák, nar. 1964 Verona Farkašová, nar. 1935 V MEDZILABORCIACH Božena Jalčová, nar. 1953 Mária Protivňáková, nar. 1913 V BREKOVE Marta Mattová, nar. 1942 V HRABOVCINADLABORCOM Anna Dudová, nar. 1937 V NECHVALOVEJPOLIANKE Mária Ocetníková, nar. 1929 V OHRADZANOCH Jolana Kačmarová, nar. 1936 V TURCOVCIACH Jaroslav Butala, nar. 1993 V UDAVSKOM Ján Emmel, nar. 1962 Katarína Šalatová, nar. 1928 VOVYŠNEJSITNICI Oľga Džubarová, nar. 1938 Nechimsvietisvetlovečné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Hum enskýmag ist rátpoď ak ov almam ám Mamajetonajlepšienasveteo čosamôžešoprieť,povedalOscarWilde.Slováuznaniaa vďakyv piatok10.májaznelipriestormiobradnejsienehumenskéhokaštieľa. Primátorka mesta Jana Vaľová covných sfér kvetom a malou a prednosta mestského úradu drobnosťou. Slávnostnú atmosféOndrej Bartko poďakovali ma- ru umocnilo spevácke a recitačné mám za obetavú lásku a starostli- vystúpenie detí. Ocenené mamy vosť. Pri príležitosti Dňa matiek sa podpísali do pamätnej knihy ocenil magistrát 25 pozvaných mesta Humenné. žien – mamičiek z rôznych praMíchaelaSlivkováKirňaková

-

13.5.2013

Policajné správy Humenský vyšetrovateľ obvinil 9. mája 27–ročného muža z Košaroviec zo zločinu porušovania domovej slobody a prečinu krádeže. Obvinený sa mal dopustiť krádeže 9. apríla v jednom z rod. domov vo Víťazovciach, kde pomáhal majiteľke s prácami pri do bytku a hydine. Muž využil situáciu, keď v dome nebol nikto a zo skrinky v kuchyni zobral finančnú hotovosť vo výške 470 Eur. Stíhaný je na slobode.

POŽ IARV HOSTOV IC IACH

Trestnéstíhanievočidoposiaľneznámemu páchateľovi začali 8. mája sninskípolicajtizaprečinpoškodzovaniacudzejveci.Kuskutkumalodôjsť 7. mája večer na farme v Hostoviciach. Páchateľ použil na založenie požiaru osivo pod násypníkom na dvoreodstavenejsejačky.Oheňznehodnotilelektroinštalačnékábleprac. nástroja a plast. časti pod násypníkom. Škoda sobranskej spoločnosti bolavyčíslenánacca25–tisícEur. npor. Ing. Jana Migaľová

Primátorka Jana Vaľová ocenila Ing. Gabrielu Karškovú, riaditeľku humenského Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

NELEGÁLNYPRECHODIMUČAROVAL

Pohľad na časť ocenených žien, ktorým poďakovala humenská samospráva.

Na pozvanie predsedu PSK Petra Chudíka sa 9. mája pri príležitosti Dňa matiek uskutočnilo stretnutie žien v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Na tomto slávnostnom podujatí boli ocenené ženy, ktoré získali titul Žena roka. Z nášho regiónu to boli (na snímke zprava) z okresu Humenné Mária Bendová z Brekova, Alena Kakalajčíková zo Sniny a Helena Gicová z Medzilaboriec. O pekný kultúrny program sa postarali divadelníci zo Sabinova predstavením Shakespearovej hry Skrotenie zlej ženy. Po ukončení programu boli ženy pozvané na pohostenie, kde boli obdarované kvetom.

Hraniční policajti zadržali 4 občanov Eritrey v noci 3. mája v Runine, ktorí prekročili slovenskú hranicu mimo hraničný priechod a bez cestovných dokladov. Dvaja muži prejavili záujem o azyl, skončili v ZT MV SR v Hu mennom, ďalší dvaja boli zo Slovenska administratíne vyhostení v apríli, preto boli dočasne umiestnení na pracovisku v Uliči a bol podaný podnet na ich vzatie do väzby. –AR–

Rebríč ekúspešnosti

Mesto Humenné a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov boli organizátormi osláv 68. výročia oslobodenia Slovenskej republiky a ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnili 7. mája. Na snímke pri pietnom akte kladenia vencov na cintoríne padlých vojakov Červenej armády poslankyňa NR SR a primátorka mesta Jana Vaľová, poslanec NR SR Michal Lukša a prednosta MsÚ Andrej Bartko.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov – Testovanie 9–2013, poradie humenských škôl podľa priemernejpercentuálnejúspešnostiškolyz matematikya materinskéhojazyka:prvémiestoZŠDargovskýchhrdinov78,08%,druhéZŠJánaŠvermu 75,24%,tretiaZŠLaborecká73,62%, štvrtáZŠKudlovská69,50%,piataZŠ Pugačevova 66,57 %, šiesta ZŠ Hrnčiarska62,09%,siedmaZŠLesná 59,85% a ôsmaZŠSNP59,83%.(an)

SEMINÁRÚRADUPRÁCEPRESAMOSPRÁVUA ZAMESTNÁVATEĽSKÉSUBJEKTY

Princíp yzmiena cielenov éh osyst ém usluž iebzam estnan osti

Prvéhomája2013nadobudlaúčinnosťnovelazákonač.5/2004Z.z.o službáchzamestnanosti,ktorázásadnýmspôsobommenísystém poskytovanýchslužiebzamestnanostinarôznychúrovniach.O týchtozmenáchbolidňa9.mája2013nasemináripodnázvom„Nové trendyv službáchzamestnanosti“,informovanístarostoviaobcíhumenskéhoregiónua zástupcoviazamestnávateľskýchsubjektov. Na stretnutie, ktoré sa konalo teľských subjektov, pričom semi- riaditeľka Úradu práce, so- zabezpečovaní zamestnania pre v priestoroch Mestského úradu nára sa zúčastnilo 28 zástupcov ciálnych vecí a rodiny Humenné, ich dlhodobo nezamestnaných v Humennom, bolo pozvaných 61 obcí a 17 zástupcov zamestnáva- priblížila základné princípy zmien, obyvateľov. Na seminári vystúpili obcí/miest a 50 zamestnáva - teľov. Organizátorom seminára ako aj úlohy výboru pre otázky aj zástupcovia Sociálnej bol Úrad práce, sociálnych vecí zamestnanosti pri schvaľovaní poisťovne, ktorí informovali pría rodiny Humenné, ktorý zú - priorít podpory zamestnanosti tomných o dopade zmien v so častneným prezentoval princípy v územnom obvode úradu. Na se- ciálnom poistení na zamestnávazmien a ciele nového systému minári boli predstavené základné teľské subjekty. K zvýšenej inforslužieb zamestnanosti. Hlavnou zmeny v rámci sprostredkovania movanosti prispela aj riaditeľka myšlienkou bolo poukázať na zamestnania, nové nástroje humenskej pobočky Všeobecnej potrebu spolupráce všetkých aktívnej politiky trhu práce, ako aj zdravotnej poisťovne PhDr. Mária účastníkov trhu práce, aby sa do- spôsoby ich implementácie. Prí- Engelová, ktorá prezentovala prísiahlo zvýšenie efektívnosti, tomní starostovia prejavili o túto tomným zmeny v zdravotnom adresnosti v sprostredkovaní za- problematiku záujem, pretože poistení účinné od 1.1.2013. mestnania a tým aj zníženie ne- aktívne opatrenia trhu práce pre V závere stretnutia sa uskutočnila Základné zmeny po novele zákona zamestnanosti na regionálnej nich znamenajú pomoc pri za- diskusia k prezentovaným tézaujímali zástupcov samosprávy. úrovni. Ing. Gabriela Karšková, bezpečovaní chodu obcí a tiež pri mam. MiroslavaHiľovská


4

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

13. 5. 2013

VO SVIDNÍKU V AREÁLI AMFITEÁTRA NOVOVZNIKNUTÉ PODUJATIE

Rusínsky festival vyvrcholí víkendom plným folklóru Novovzniknuté kultúrne podujatie – Rusínsky festival sa uskutoční v dňoch 20. – 26. mája vo Svidníku. Víkendový program festivalu, ktorým toto podujatie vyvrcholí, bude patriť predovšetkým folklóru. Sobotu 25. mája na Ru - sínskom festivale pokrstí svoje sínskom festivale otvorí pre- najnovšie CD s rusínskymi mietanie v Rusínskom filmo - piesňami. V závere programu vom stane v areáli svidníckeho roztancuje publikum tanečná amfiteátru. Po premietaní sa už skupina Partia so školou tanca. na hlavnom pódiu amfiteátra Program v nedeľu popopredstaví folkloristická mládež ludní 26. má ja otvo rí na – nádejní tanečníci z ma- svidníckom amfiteátri detský terských, základných a základ- folklórny súbor Chemloňáčik. ných umeleckých škôl a detské Ďalej sa v programe predstafolklórne súbory – Makovička, via folklórne sú bo ry Jurošík a Jurko. Ďalej vystúpi Chemlon, Topľan, Rozmarija mužská spevácka skupina Po- s časťou premiérového pro račan, spevácka skupina Keče- gramu – tancom Sníček a dora, speváčka Mária Mačošková máce súbory Makovica a Maa ľudový zabávač Jožko Jožka. kovička. Divácky najzaujíma Sobotňajší večerný program vejším bude zaiste premiérobude pokračovať svojou ta- vý program Obrazy z minunečnou časťou, v ktorej uvidí - los ti ume lecké ho sú bo ru me folklórne súbory Makovica Lúčnica pod režisérskou taka Čarnica. Absolútnym vyvr- tovkou majstra Štefana Nocholením večera budú vystúpe- sá ľa. Ru sínsky fes ti val nia PUĽS–u a folklórneho sú - uzatvorí svojím vystúpením boru Šarišan, ktorý na Ru- folklórna skupina Raslavičan.

Folklórny súbor Šarišan pokrstí na festivale CD s rusínskymi piesňami.

Pre váš lepší pocit

Mierová 98 (1. posch.), Humenné (pri poisťovni Allianz)

sedacie súpravy v steny do obývacích a detských izieb v váľandy vmatrace vspálne www.hmnnabytok.sk vvešiakové steny vvstavané skrine vkuchyne

0917 689 776

NÁBYTOK NA MIERU


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13.5.2013

DOPOZ ORN OST IMAJ IT EĽ OMSPOL OČ ENSKÝCHZVIER AT

Nezabudnitenatermínidentifikáciemikročipom

Ako osloviť, ako zaujať a udržať pozornosť publika, a ako k to mu využiť ženský potenciál rozoberali 6. mája v humenskom Klube zamestnaných žien s Dr. Katarínou Čániovou, riaditeľkou Communication house v Košiciach. Novinárka a manažérka vyznáva, že treba hľadať zmenu. A zmena je ukrytá v nás, ako to uviedla aj vo svojej knihe Orechová slávnosť. Rady k úspešnejšej komunikácii, k nájdeniu osobného priestoru pre obnovu síl, trochu z aktuálneho dress code a utvrdenie sa v tom, že ženy by sa mali viac spoliehať aj na intuíciu a svoje pocity. AnnaŠimkuličová

Podľazákonamusiamajiteliapsov,mačieka fretiek byť identifikované pomocou mikročipu. Na spoločenskézvieratá,ktorésanarodilipreddátumom1. 11.2011savzťahujedvojročnéprechodnéobdobie, ktoré končí 30. septembra 2013. Viac nám o tejto problematike povedal MVDr. Ján FERKO z Humenného(nasnímke),súkromnýveterinárnylekár. –ÚstrednýriaditeľŠtátnejveteri- o pôvode psa), nárnej a potravinovej správy SR sú platne oznaa hlavný veterinárny lekár prof. čení a netreba MVDr.JozefBíreš,Dr.Sc.a prezi- ichdodatočneoznačovaťmikročídent Komory veterinárnych leká- pom. Samotné čipovanie prieberov SR MVDr. Ladislav Stodola hompripomínavakcináciu.Mikrov týchtodňochvydaliobežník,kto- čipjeaplikovanýsterilnoujednorarým poskytujú informácie majite- zovoustriekačkoupodkožu.Úkon ľomspoločenskýchzvierat.Po30. je bezbolestný a trvá asi dve seseptembri 2013 musia byť všetky kundy. Záujemci o identifikáciu spoločenské zvieratá identifikova- svojich spoločenských zvierat sa né mikročipom. Tie psy, mačky môžuprihlásiťv mojejordináciipri a fretkyoznačenépred3.7.2011 bývalom priemyselnom trhovisku tetovaním,ktoréječitateľnéa do- v Humennom (pri Sociálnej kázateľné (potvrdenie v preukaze poisťovni).(mš)

HUM ENSKÁŽIACKAŠAC HOV ÁLIG AZÁKLADNÝCHŠKÔLV KAT EG ÓR IIJEDNOTLIVCOV

Víť az íúsil ieo ziskčonajvyššieh opoč t ubod ov

Poslednýaprílovýdeňmohloopäť54žiakovz humenskýchzákladnýchškôlpracovaťnaobohacovanísvojichskúsenostízašachovnicou.V utorok30.aprílaprenichšachovýklubReinter, n.o.vosvojichpriestorochnauliciTolstého3usporiadalužtretiekoloobľúbeneja populárnej Humenskejžiackejšachovejligyzákladnýchškôlv kategóriijednotlivcov. Hralosašvajčiarskymhracímsys- (ZŠ Darg. hrdinov) a 3. Vladimír medailía vecnýchcienprevíťazov témom na 7 kôl tempom 2x9 mi- Babinčák(ZŠLaborecká).Dievča- za prítomnosti hlavného ligového nút. Všetci súťažiaci sa znova táII.stupeňZŠ:1.BarboraKaroľo- rozhodcua zakladateľa šachovéveľmisnažilipredviesťtienajlepšie vá(ZŠHrnčiarska),2.KatarínaBa- hoklubuReinter,n.o.,Ing.Jarovýkony, na ktoré sa počas celého žíková(ZŠDarg.hrdinov)a 3.Klá- slavaPčolu. školského roka starostlivo pripra- raČiefová(SpojenáCZŠ).DievčaMgr.MariannaAľušíková vovali pod vedením svojich peda- táI.stupeňZŠ:1.BibiánaPavlíkogógov na šachových krúžkoch. vá (ZŠ Hrnčiarska), 2. Natália Keďžeceláligapomalyvrcholí,nie Stanková (ZŠ Pugačevova) a 3. jeužpriestornachybya víťazíúsi- TerezaKožíšková(ZŠKudlovská). lieo ziskčonajvyššiehopočtubo- HumenskážiackašachováligaZŠ dov.Tiesiv treťomkolevybojovali v kategórii jednotlivcov vyvrcholí spolus diplomoma sladkouodme- v stredu 29. mája záverečným nou v jednotlivých kategóriách: štvrtým kolom so začiatkom ChlapciII.stupeňZŠ:1.MatejGa- o 10:15 hod., tradične v priestonaj(SpojenáCZŠ),2.JozefMocák roch OPP na ulici Tolstého 3. (SpojenáCZŠ)a 3.DamiánPaco- V tentodeňtaktiežposčítanítroch la (ZŠ J. Švermu). Chlapci I. stu- bodovo najlepších výsledkov zo peň ZŠ: 1. Daniel Lopata (ZŠ štyroch odohratých kôl, uskutoční Darg. hrdinov), 2. Lukáš Seman sa slávnostné odovzdanie trofejí,

Kart aobyv at eľ a MestoSninavydávapreobyvateľov s trvalým pobytom, ktorí nem ajú žiadne záv äzky voč i mestu Kartu obyvateľa. Môžete si ju vybaviť na Mestskom úradev Kanceláriiprvéhokontaktu. Vydávasado7pracovnýchdní oddoručeniažiadosti.Oprávňujedržiteľakartynazískaniezľavy z ceny vstupného na prírodné kúpalisko v rekreačnej oblastiRybníky.ZuzanaKrupa

UZNANIEHASIČOM,SPOMIENKANAICHPATR ÓN ASVÄT ÉH OFLOR IÁN A

Vďak azaodv ah ua pom ocv nešťastí

Spomínamsinačasy,keďsombolžiakombývajúcimv susedstve hasičskéhodomu,ktorýstálnamiesteterajšiehopanelákunaKukorelliho ulici 2 v Humennom. Bol to štvorcový dom so sirénou, garážami,spoločenskoumiestnosťoua bytomdomovníka. V 50–tychrokochsamestozača- hasí horiaci dom. Hasiči svojho lorozrástaťa novejvýstavbeustú- patróna prezentujú na technike, pil aj tento hasičský dom. Škoda, na prilbách, na zastavách hasičžesazatoľkorokovprehasičský skýchzborov,aleajnapoštových zbor nevybudoval nový hasičský známkacha upomienkovýchpreddom. Zaslúžili by si to, veď proti metoch. Svätý Florián bol zbožživlu idú s nasadením vlastného ným vojakom, za svoju vieru bol života, pomáhajú ľuďom pri mučený a keď ho tým nezlomili, nešťastiach,zachraňujúživoty.Je priviazali mu na krk ťažký kameň ťažké predstaviť si spoločenstvo a hodilihodoriekyEnns.Stalosa mesta,čištátu,v ktorombychýba- to4.májav roku304.Poukončeliobetavía odvážniľudia,ktorísú ní prenasledovania kresťanov na ochotníbežaťnapomoctým,ktorí mieste hrobu Floriána neďaleko súv nešťastía svojuprácuvníma- mestaLinzv Rakúskuveriacipojú aj ako skutok lásky k blížnym. stavili kaplnku, neskôr kostol IchpatrónomjesvätýFlorián,zná- a kláštor, a 4. máj sa stal Dňom zorňovaný v uniforme rímskeho hasičov. Pán Boh zaplať za vieru vojaka v jednej ruke so zástavou a dedičstvonašichotcov,ktorážia v druhejs putňouvodyv rukách jev našomnárode!KarolValko

V pondelok 6. mája sa na humenskom Námestí slobody pred pamätníkom M. R. Štefánika uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 94. výročia jeho tragickej smrti. Na snímke pohľad na organizátorov už tradičnej akcie v Humennom.

ZAMYSLENIENADHODNOTAMISÚČASNEJDOBYA PRISĽÚBENIAMI

Vždyzál ež ílennavoľbe Ako by vyzeral svet bez Boha? Aký by bol svet dnes, keby nebol prišiel Kristus? Ľudia by bojovali medzi sebou o moc, dominanciu, vplyv, majetok. Sused by nepoznal suseda. Do popredia by sa kládli úzke osobné záujmy. Rodinné klany, lobby či mafie by si rozdelili svet, s národmi by sa pohrávali ako s bábkami na javisku Gašparkovho divadla, a krmili by ich nacionalistickou polievočkou nenávisti a strachu. Nech si vraví, kto chce, čo chce, kresťanstvo zmenilo tvár sveta. Mnohé ostáva pred nami, ale mnohé sme sa od Ježiša už naučili. Všetci, ktorí sa snažíme vo svojom živote hľadať Boha a blížneho, sme s ním „pod jednou strechou“. Záleží len na nás, ktorý domov si vyberieme. Svet bez Boha, alebo pokojný nazaretský domček. Každý, kto má zdravý zrak a zmysel pre správne vnímanie a rozlišovanie, vidí, aké je v tomto sekularizovanom svete zlo heroické. Ozajstné kresťanstvo je ťažký údel. Človek musí priniesť obete, aby so cťou obstál a nesklamal seba i Stvoriteľa. V tomto chaoticky sa zmietajúcom svete má ale kresťan mať na zreteli Kristove prisľúbenia pokoja a radostí v jeho kráľovstve. ŠtefanOgurčák


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13. 5. 2013

ŠTU DENTI HU MENSKÉ HO GYM NÁ ZIA LUD VÍ KA SVO BO DU NA DE JE PISNEJ EXKURZII

Uli ca mi sto ve ža tej Pra hy

O tom, že hodiny dejepisu sa nemusia vyučovať len v školských laviciach, sa mali možnosť presvedčiť aj študenti Gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom. V dňoch 4. – 8. mája sa zúčastnili dejepisnej exkurzie v Prahe pod vedením pedagógov PhDr. Ľubice Kordaničovej, PhDr. Tatiany Sklenarovej – Uramovej a Mgr. Michaely Januchovej. Spoznávanie Prahy začali precho - jedinečnú atmosféru historickej Pradom cez Václavské námestie hy. Ďalší deň navštívili Karlovu unia prehliadkou na Pražskom hrade. verzitu, najmä jej historickú časť, Vďaka českej sprievodkyni sa štu- ktorá svojím duchom očarila hudenti dozvedeli mnohé zaujímavosti menských gymnazistov a možno z českej histórie. Nezabudli prejsť ich zlákala pre vysokoškolské štúani po Karlovom moste, kde bolo dium. Potom pokračovali v prehliadGymnazistiz HumennéhopredKarlovouuniverzitouv Prahe. veľa rôznych umelcov. Tí vytvárali ke Vyšehradu. Videli hroby známych osobností, ako napríklad KarPOLICAJNÉ PSY NA ZŠ LABORECKEJ V HUMENNOM la Čapka, Boženy Nemcovej či Bedřicha Smetanu. Deň zakončili výstupom na Petřín, kde z vyhliadkovej veže mali nádherný pohľad na V spolupráci s KR PZ v Humennom sa nám podarilo zorganizo- všetky strany Prahy. Pred cestou vať v rámci prevencie drogovej závislosti akciu, ktorá prezento- domov sa zastavili na zámku Hluvala prácu psovodov s policajnými psami. boká, v ktorom sa natáčala známa Siedmeho mája na školskom zentácii robil jeden z prí- rozprávka Pyšná princezná. Štu ihrisku ZŠ Laboreckej policajti tomných policajtov v ochran- denti tiež prešli honosnými komnanajprv žiakom ukázali, aký je nom odeve. Nechýbali ani po- tami zámku. Aj napriek nie stále prínáročný výcvik policajných plašné výstrely do vzduchu jemnému počasiu, exkurzia splnila psov v podobe príkazov, ktoré a sirény policajného auta. Celú naše očakávania. Všetci sú radi, psy s pokorou a poslušnosťou akciu, ktorú si pre nás policajti pretože si odniesli krásne nezavykonávali a potom nasledovali – kynológovia pripravili, deti budnuteľné spomienky a spoznali ukážky zaistenia páchateľa po- ocenili viackrát potleskom. jedno z európskych veľkomiest inak licajnými psami. Figuranta – fa- V závere si žiaci mohli prezrieť ako v učebnicovej podobe. lošného páchateľa – im pri pre- policajnú techniku, auto Soňa Pšeničňáková a dozvedieť sa zaujímavé informácie týkajúce sa nielen práce so psami, ale aj z rôznych poliMať nadaných a talentovaných Hovorí učiteľ autoškoly v Hucajných zásahov. Policajti boli žiakov je pre každú školu radosť. mennom svojmu kolegovi – Mám ma xi málne ochot ní, pria teľskí Švermováci majú medzi sebou taa ústretoví, za čo im veľmi pridelený ideálny manželský pár. kúto výnimočnú mladú žiačku. pekne ďakujeme a tešíme sa Ona mi dáva úplatok, aby vodičak Daniela PITTNEROVÁ (na na ďalšiu spoluprácu. Zároveň dostala,… a jej muž ma podpláca, snímke) z 9. A triedy ZŠ Jána by sme chceli poďakovať abyskúškyneurobila.l Už pejc ro Švermu v Humennom sa každozástupcovi riaditeľa KR PZ ki mi ňehutorel zo švekru – hutori ročne popasovala s novými úlopplk. Mgr. Petrovi Lederovi za Mižo kamaratoj u karčme. o A co, hami a dosiahla aj pekné úspesprostredkovanie takejto zaují- ozdaj še hňevace? o To ňe,… ale chy. V krajských kolách olympiád ňechcem jej skakac do reči. mavej prezentácie. z chémie a fyziky získala prvé Katarína Gmiterová, Medzilaborce PaedDr. Marianna Coganová miesta, z matematiky 2. miesto a z geografie 3. miesto. Bola úspešná aj v olympiádach zo slovenského a anglického jazyka. Popri tom Daniela má aj množstPsovod policajt so svojím vo mimoškolských aktivít. Mgr. Helena Melníková štvornohýmpriateľomv akcii.

Vý ko ny de ti oce ni li potleskom

A tieto po zná te?

Deviataci zo ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom si 3. mája pozrelivýstavuvoVihorlatskommúzeus názvom(ne)Zabudnutí, ktorejhlavnoumyšlienkoujespoznaťpríbehyľudí,ktorívykonali skutkyz láskyk blížnym.Žiacisimohliprezrieťmnohéhistorické predmety,oboznámilisatiežsovznikomjudaizmua hovorilosa i o životeŽidovv Humennom.Smeradi,žesmesimohlidoplniť svojevedomostio ďalšiezaujímavéinformáciea ubezpečiťsa,že každýmásvojemiestonazemia niktonemáprávomuhovziať. Text: Veronika Nováková. Snímka: Mgr. Marianna Harvanová

Dvadsiatypiatyaprílbolpreškôlkarovv Materskejškolena Mierovejuliciv Humennomvýnimočný.Okrempaniučiteliek a kuchárok im tento raz spoločnosť robili aj záchranári zo spoločnosti Falck Slovensko, ktorí im na školskom dvore primeraným spôsobom predviedli ukážky záchranárskych prác a zvedavým škôlkarom umožnili nahliadnuť tiež do vnútornýchpriestorovzáchranárskehovozidla.Mohlisitiež vyskúšať prenos na nosidle či prvú pomoc ranenému. Od prvotného strachu zo sirény sanitky si malí drobci obľúbili spoločnosťľudív červenýchuniformácha jednoduchéotázkyadresovanézáchranáromnemalikonca.Toutocestouby smesachcelipoďakovaťspoločnostiFalckzapreukázanú ochotua veľkávďakapatrízáchranáromzozáchrannejslužbyJánoviRadušovskémua MáriiHavriškovejzamiléslová a trpezlivosťs malýmiškôlkarmi.Jana Kabátová


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13. 5. 2013

Rodičia s deťmi na prvom svätom prijímaní vo filiálnom kostole Ducha Svätého v Koškovciach. l Svätú omšu vysluhoval správcaľubišskejfarnostiMgr.JánGičspolus kaplánomMgr.MartinomMurajdom.Snímky:PeterBarna

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE VO FILIÁLKE KOŠKOVCE – FARNOSTI ĽUBIŠA

Prvýkrát sa stretli s Je ži šom v po do be svia tosti oltárnej

V nedeľu 6. mája v kostole Ducha Svätého vo filiálke v Koškovciach sa uskutočnilo prvé sväté prijímanie, kde deti prijali Ježiša Krista prítomného v Eucharistii. V živote detí je prvé sväté prijímanie veľkým sviatkom. Veď deti vyrastajúce vo svojej viere majú prvýkrát možnosť stretnúť sa s Ježišom v podobe sviatosti oltárnej. Dojímavý bol začiatok svätej vede a prijatia Eucharistie je vek schopnépristúpiťk Pánovmusto- k blížnemu.V záveresvätejomše omše, keď prvoprijímajúci chla- dieťaťa, kedy začína logicky lu.Taktoboloajvofiliálnomkos- deti poďakovali kňazom a katepecpodvedenímkatechétkyKa- myslieťa uvažovať.Týmrokomje tole v Koškovciach, kde 9 deti chétke za prípravu, ktorá im taríny Jakubčovej povedal, že siedmyrokživota,kedydieťaza- z Ľubiše a 9 deti z Koškoviec umožnila pristúpiť k najsvätejšej práveterazpredobetnýmstolom väzuje prikázanie týkajúce sa pristúpili k najsvätejšej Eucha- Eucharistii s nábožnosťou. Vdp. prežíva deň radosti. Pre prijíma- spovede a svätého prijímania. ristii. Svätú omšu vysluhoval farár poďakoval všetkým deťom, nie detí je významný dokument Detí po oboznámení s kate- správca farnosti Mgr. Ján Gič ktorísazúčastniliprvéhosvätého svätého pápeža Pia X. Z lásky chizmom, poznaním princípov spoločnes kaplánomMgr.Marti- prijímania,abystálerástliv láske k deťom.Tentodokumentvydala náboženstvav treťomročníkuZŠ nom Murajdom. Kazateľom bol k Ježišovi,ktoréhoprijali. Kongregácia pre sviatosti 8. au- pristupujúk prvémusvätémupri- kaplán, ktorý zdôrazňoval lásku PaedDr. Milan Kačur gusta1910napríkazspomínané- jímaniu.Prípravuuskutočňujúroho pápeža, ktorý stanovil, že ve- dičia i kňaz, oni majú právo V ZUBNOM AKCIOU DEŇ PRE NÁS SI PRI PO ME NU LI PRVÉ HO MÁ JA kom rozlišovania vykonania spo- rozhodnúť o tom, či je dieťa

Re konštrukcia far ské ho kosto la

Zbierka na detské ihrisko

Prvého mája 2013 sa dedinou Zubné niesol spev a dobrá nálada. Uskutočnila sa tu akcia pod názvom Dôvodom prvého svätého prijímania v Koškovciach bola re- „Deň pre nás“, ktorú organizovala Únia žien Zubné, konštrukcia farského kostola svätého Michala. Podľa správcu fa- s veľkou pomocou starostu obce Vladimíra PAŽÚRA ry Mgr. Jána Giča, úpravy budú prebiehať na streche, urobí sa za- (na snímke) a niekoľkých dobrovoľníkov. teplenie kostola, zníženie stropu, zamurovanie okien, zníženie Cieľom tejto krásnej akcie bolo, zahrali volejbal nádvoria o jeden schod i vybudovanie plynovej kotolne. A to aby sa naši ľudia z dediny stretli, a neskôrsmesi napriek tomu, že konsegrácia kostola sa uskutočnila pred 17 porozprávali, zabavili sa, oddýchli všetci vychutnali rokmi, kedy svätú omšu celebroval emeritný arcibiskup Mons. si i pospomínali na minulé časy. futbalový zápas Alojz Tkáč. Práce sú financované zo zbierok veriacich a na re- Premenšiedetibolvytvorenýdet- Zubné–FKHukonštrukciu kostola prispeje aj obec, uviedol starosta Ľubiše Jo- ský kútik s trampolínou, šmý- menné. K dispozícii bol stánok zef Sklenčár. V súčasnosti sú sväté omše celebrované kačkou, pieskoviskom a pikniko- s občerstvením, kde okrem iného v kultúrnom dome na Obecnom úrade v Ľubiši. MilanKačur vým posedením, staršie deti si ponúkali aj výborný guláš, ktorý varilaIvetaSimová,kuMESTO SNINA BUDOVA NÍM ŠPORTOVÝCH RESPEKTÍVE DETSKÝCH IHRÍSK prenásna chárkaz miestnejZákladnejškoly s Materskou školou. Podvečer smezapálilisymbolickýprvomájoV Snine za ostatné roky, okrem investičných aktivít základnej infraštruktúry (komplexné dorie- výohník,priktoromsmesazohriašenie odpadového hospodárstva, kanalizácia, rekonštrukcia RO Rybníky, škôl, kaštieľa atď.) lii niečodobrépoopekali.Panovasa venuje mimoriadna pozornosť aj vytváraniu podmienok pre deti a mládež v priestoroch sídlisk la tu priateľská a veľmi dobrá atmosféra, ktorá vyvrcholila večer, budovaním športových resp. detských ihrísk v rozmedzí finančných možností mesta. keďsmesispoločnezaspievalizoAkoprvébolozrealizovanéskate- Palárikovej, kde na jestvujúcej veja naSídl.MiernaUl.Kukučíno- párnašichrusínskychpiesnía poboardovéihriskopremládežvoVi- spevnenej ploche bol osadený aj vej,kdebudenajestvujúcejasfalto- tom sa pokojne rozišli domov. horlatskomparku.V roku2009bo- basketbalovýkôš.V roku2011bo- vejplocheosadenýajbasketbalový Okrem toho, že sme trocha oživili lo na Sídl. centrum vybudované la pre mladých tenistov zre- kôš. V súčasnosti sa na tieto dedinua utužilimedziľudskévzťadetské ihrisko s prvkami pre malé konštruovaná aj tenisová stena investičnéakciepripravujeverejné hy,smedokázalijednukrásnuvec: aj väčšie deti. Následne v roku a vyasfaltovanétenisovéihriskopri obstarávanienazhotoviteľastavby. výťažokz celejakcie,ktorýčinilsu2010 bolo vo Vihorlatskom parku športovejhale.V súčasnostimesto Realizáciu všetkých vyššie uvede- mu 280 Eur, sme venovali na zrealizované ďalšie detské ihrisko. ukončuje realizáciu troch nových ných ihrísk mesto financovalo zbierkunadetskéihriskoprenaše V roku 2011 mesto pokračovalo detskýchihríska tonaSídl.1.má- z vlastnýchzdrojov.Celkovávýška detičky v Zubnom. V podobných v realizácii ihrísk realizáciou det- ja,naSídl.Komenskéhoa naSídl. vynaloženýchnákladovpredstavu- akciách plánujeme pokračovať, ského ihriska v areáli biokúpaliska Mier(Ul.študentská),taktieždvoch je čiastku takmer 182 tisíc EUR. kýmnezískamepotrebnúsumuna RO Rybníky, kde okrem hracích streetbalových ihrísk v lokalite Snahou mesta je postupné vybu- realizáciu spomínaného detského prvkovpremaléajväčšiedetiboli Tablaa v medziblokovompriestore dovanie ihrísk vo všetkých lokali- ihriska. Všetkým organizátorom osadenéajrelaxačnéfitnessstroje bytovýchdomovnaUl.Palárikovej táchmestaa takzlepšiťa vytvoriť i ostatným zúčastneným srdečne na cvičenie. Zároveň bolo v tomto v Snine.V tomtorokumestoplánu- vhodné podmienky pre trávenie ďakujeme. rokuzrealizovanéajdetskéihrisko je vybudovať ďalšie dve detské voľného času detí a mládeže Mgr. Michaela Vasilenková v lokaliteTablaa naSídl.2naUl. ihriská–naSídl.2naUl.Paláriko- mesta.Zuzana Krupa

Vytvá ra vhod né podmienky pre trá ve nie voľné ho ča su de tí a mlá de že


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13.5.2013

KNIHA,KTORÁVYVOLALAROZRUCHEŠTEPREDTÝM,AKOUZRELASVETLOSVETA

Kra j i n a hru b ých čiar ExpremiérkaIvetaRadičováv rozhovores ĽubouLesnouv nejdeklarujesvojenázorynastavdemokracienaSlovensku.Otvorenehovorí,naakejcestesaocitlonielenSlovensko,aleajostatnékrajiny Európy.ČitateľompredostierasvojenázorynarozdelenieČesko–Slovenska,érumečiarizmu,aleaj viaceréveľképolitickékauzy.Konštatuje,ženovodobáhistóriaSlovenskajerukopisomtrochmužov: Vladimíra Mečiara, Mikuláša Dzurindu a Roberta Fica. Nevyhýba sa ani témam Gorila či generálna prokuratúraa v neposlednomradenámtieždávamožnosťnazrieťdozákulisiavnútornejpolitiky. „Nie je to rozhovor o spomienkach, Radičová. Na našu otázku či knižka ciálnych vecí a rodiny (2005 až ale úvaha, jedna z možných, o vyše obsahuje aj údaje, informácie, z kto- 2006). Poslankyňou bola v rokoch dvadsaťročnom, našom spoločnom rých by mohol mať niekto obavy, 2006 až 2009. V roku 2005 sa stapríbehu, príbehu Slovenska. Skúse- odpovedala: „Obavy určite nie. Ne- la riaditeľkou Sociologického ústanosť sociologičky, političky mala som ambíciu napísať niečo tak, vu SAV. V rokoch 2005 až 2007 pô a občianky, ktorú ponúkam na za- aby niekto nemohol spávať. Mojou sobila ako hosťujúca profesorka na myslenie sa. Nechcela som urobiť ambíciou bolo nájsť odpoveď, kam univerzitách v USA, vo Veľkej Britáhrubú čiaru za mojou skúsenosťou kráča Slovensko. Ako sa bude vyví- nii, Švédsku, Fínsku, v Rakúsku a poznaním. Možno ako zdroj jať nielen Slovensko, ale aj ostatné a zároveň ako expertka Európskej poučenia, inšpirácie či nesúhlasu. krajiny Európy, sveta. Prispieť do komisie v oblasti sociálnej politiky. Ľuba Lesná. Novinárka, spisovaPríspevok do diskusie,“ povedala dialógu v hľadaní pravdy.“ Základo knihe Krajina hrubých čiar Iveta nou skúsenosťou z pôsobenia Ivety teľka, dramatička. Napísala publiRadičovej v najvyššej výkonnej cistickú knihu o kauzách spojených funkcii, ktorú chcela sprostredkovať so Slovenskou informačnou službou čitateľom bol podľa jej vlastných slov v období mečiarizmu: Únos preziuhol pohľadu, zažitie technológie dentovho syna alebo Krátke dejiny moci aj pocitu bezmocnosti. Rovna- tajnej služby (1997). V roku 1998 zaň ko netají, že najväčším sklamaním, dostala Československú cenu Egoaké zažila vo funkcii predsedníčky na Erwina Kischa. V roku 2001 vyšlo vlády, bol pád jej vlády. pokračovanie knihy pod názvom Prof.PhDr.IvetaRadičová,PhD. Únos demokracie. Detektívny román v rokoch 2010 až 2012 bola Prípad medička (2004), sa týkal predsedníčkou vlády Slovenskej kauzy zavraždenia medičky Ľudmily republiky. Predtým vykonávala Cervanovej, ku ktorému došlo v roku funkciu ministerky práce, so- 1978. MáriaLešková

JEMUŽ,KTOR ÉH OMIL UJ E,PREŇUNAOZAJTENPRAV Ý?

Na soc iálnej sieti V dňoch 23. – 24. apríla sa pod záštitou primátora Košíc Richarda Rašiho konalo 5. celoslovenská súťaž Petra Dvorského v sólovom speve, ktorú zorganizovala ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. Na prehliadke speváckych talentov z celého Slovenska Humenné úspešne reprezentovali nadaní speváci zo ZUŠ na Mierovej ulici. V I. kategórii sa Timea Kordilová umiestnila v Zlatom pásme a v II. kategórii sa Daniel Kuľha tiež umiestnil v Zlatom pásme. Žiaci sa pripravovali pod vedením Mgr. Lenky Ivancovej. Výkony spevákov hodnotili spevácke a pedagogické kapacity akými sú Jaroslav Dvorský, Ivan Zvarík, Bernadeta Fabiánová a Slávka Kovalíková. LenkaIvancová

NEB UĎM ECUDZINCAM IVOVLASTNEJKRAJ IN EALEB ODEŇZEM EV SNIN E

Príbeho hľadanílásky,životnýchhodnôtajo nájdenísamejseba,plný bolesti,túžby,vášnea erotiky.Príbeho tom,akodlhoa ťažkosarodil vzťahdvochľudípoznačenýchminulosťou.Ľudí,ktorísaspoznalinasociálnejsieti.TitulNasociálnejsietivychádzav edíciiPríbehyz kabelky. Anna po nečakanom rozchode Eva Martinovičová žije v Bra s partnerom prepadla četovaniu tislave, hrdo sa však hlási v nádeji, že nájde spriaznenú du- k trenčianskym koreňom. Ako šu. Na sociálnej sieti spoznala mu- koučka a lektorka pomáha tým, ža – vzdelaného, vzrušujúceho, ktorí chcú zmeniť svoj profesijný ale so zatajenou identitou. Vďaka i súkromný život. Toto povolanie nemu sa Anna mení z racionálnej aj poslanie sa jej prelína do manažérky na trpezlivú, tolerantnú každodenného života, preto praa vášnivú ženu. Anna je napokon cuje v charitatívnych organizášťastná, no pochybnosti zostáva- ciách. Verí, že keď sa zmenia ľujú. Podarí sa jej zmieriť s tým, že dia, svet sa stane miestom pre Ezop trávi čas s neznámymi žena- spokojný život. MáriaLešková mi na sociálnej sieti?

Člov ek patrí zem i Súť ažs Ikar om

„Zem nepatrí človeku, človek patrí zemi. A čokoľvek postihne zem, postihne i synov zeme. Človek nespriada pavučinu života, on je len jedným vláknom v nej. A čokoľvek urobí pavučine, urobí sebe samému.“ TietoslováindiánskehonáčelníkaSeattlaani potakmer160rokochnestratilinasvojejaktuálnosti. Človek zdedil planétu výnimočnej tanca i dramatizáciou známych krásy. Napriek tomu sa ľahostajné rozprávok sa spoločne zamýšľali a chamtivé správanie ľudskej spo- nad tým, či aj z nás nerastú necitli ločnosti k Zemi neustále stupňuje. vé bytosti. Súčasťou programu bo Upozorniť na tento alarmujúci stav lo i vyhodnotenie druhého ročníka a ukázať krásy krajiny – to bolo súťažnej výstavy „Po stopách cicieľom programu, ktorý pri príleži- cavcov v poloninských lesoch“, tosti Dňa Zeme pripravila Správa ktorú si môžete do 15. mája pozrieť NP Poloniny v Stakčíne, OZ Če - v priestoroch Domu Matice slo merica Stakčín v spolupráci venskej. Odmenou pre sninské najs Mestským kultúrnym a osveto - aktívnejšie školy (ZŠ Komenského vým strediskom v Snine. V hodino - a ZŠ Budovateľská) je 2–dňový vom vystúpení žiaci ZUŠ v Snine pobyt pre 10 žiakov v Informačnom i študenti miestnych stredných stredisku v Novej Sedlici. Pre a odborných škôl priblížili viac ako žiakov ZŠ v Ubli za ich tvorivé vý1 200 žiakom 12 základných škôl sledky a aktivity je pripravený deň v okrese bohatstvo NP Poloniny plný hier a súťaží so sladkými a prostredníctvom slova, hudby, odmenami. IvetaBuraľová

AjvymôžetezískaťknihuEvy Martinovičovej Na sociálnej sieti, ak nám napíšete ako sa volájejspoločnosť,kdepomáhatým,ktoríchcúzmeniťsvoj život. Traja z vás, ktorí zodpovedajú na otázku správne, získajúspomínanúknihu.Vaše odpovede očakávame v redakciidokoncatýždňa. (mš)

Vyhral iste? Aksteuviedli,žedvojicaautoriek, ktorésizvolilipseudonymSofiaVitalle,uspelav rámciprojektuIkaru Mám talent, ocitli ste sa v osudí o ichknihuSeduktor.KnihuzískaliĽubomíraKucerová,Partizánska 692,KamenicanadCirochou,Dagmar Vaňová, Třebíčska 14 a Eva Vahovičová, Nemocničná 7 (obe z Humenného).(mš)


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

13. 5. 2013

STrEDNá ZDrAvOTNÍCKA ŠKOLA 066 83 HUMENNÉ, Lipová 32 Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371

tel.:057/7754339 e-mail:skola@szshe.sk web:www.szshe.sk

opopcak@hotmail.com

AKCIA!!!

Dvere INTEr-AMBEr A00, plné 42,99 € s DPH Okno 550x550 1-krídlové sklopné 44,99 € s DPH

ponúka v školskom roku 2013/2014

externú formu štúdia v týchto odboroch:

ZDRA­VOTNÍCKY­ASIS­TENT 1–ročné štúdium

pre absolventov strednej školy s maturitou a ukončeným štúdiom v učebnom odbore sanitár

ZDRA­VOTNÍCKY­ASIS­TENT 2–ročné štúdium pre absolventov strednej školy

SA­NI­TÁR 1–ročné štúdium pre absolventov strednej školy Termín podania prihlášky – do

31. mája 2013.

Informácieo štúdiusúdostupnénawebovejstránkeškoly, príp.natel.č.057/7754339.

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO t Hliníkové fasády t Zimné záhrady Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

vystavených viac ako 100 ks interierových dverí

MINIFArMA UDAvSKÉ prijíma objednávky na

l mladé nosničky 8 –16–týždňové (plemenohysexa dominantfarebný) l ročné nosnice v znáške l brojlerové - kurčatá - káčatá - húsatá l perličky l morky (širokoprsé,8–10–týždňové) Objednávkynatel.

0905 480 587 u 057 779 6175

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T v á rA

16. 5. 2013 o 14.30 hod.

vODIČSKÉ KUrZY

skupiny B, T kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy

v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905 721 562 0905 671 814

fotografické služby

tlač fotografií scanovanie filmového materiálu retušovanie starých fotografií

0907 109 140 0905 356 141

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od 4,99€ / m2 OB­KLA­DY­a DLA­ŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/ Miroslav Gajdoš – GAJMIr, Tolstého 7, Humenné (areálbýv.výkupupriBauteku)

tel.­ 0905­497­390

Rozvozdo20kmZDARMA

ÈISTIA­ CA­A OŠETRO­ VA­ CIA­SA­ DA pre­plasto­ vé­a hli­ ní­ ko­ vé­okná­a dve­ re

Z D A R M A


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ZO č. 12 Humenné, Kukorelliho 34

v spolupráci s firmou Tyflocomp s.r.o. Bratislava pozývajú na výstavu

kompenzačných optických pomôcok pre zrakovo postihnutých

14. máj 2013

11.00 – 15.00 hod. Mestský úrad Humenné (vestibul pred veľkou zasadačkou)

-

Smútoène

Spomienka

Odišla si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok zostala otvorená dokorán. V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto mal Ťa rád.

Ako plamienky sviec blikajú v nás spomienky. Už niet návratu, ani nádeje… Odišiel si a v srdciach bolesť zanechal.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 6. mája nás vo veku 77 rokov navždy predišla do večnosti milovaná mamička, babička a prababička

Na výstave budú prezentované kompenzačné pomôcky pre nevidiacih a ťažko zrakovo postihnutých na získavanie informácií (čítanie, písanie) l pomôcky na orientáciu, komunikáciu s verejnosťou l pomôcky na každodenné použitie.

Denné menu

2,69 €

USPORADÚVAME svadby ` krstiny ` životné jubileá ` sv. prijímania ` birmovky ` stužkové ` promócie ` plesy ` kary ` firemné stretnutia a školenia... ZA VEĽMI VÝHODNÉ CENY Chemlonská ul. 1, HUMENNÉ (budova Futbalového štadióna)

0903 627 083 057 / 448 6122

Nám. slobody 57 (oproti OC Triada) Humenné l exotické vtáctvo l rybičky l hlodavce l krmivá...

Už 5 rokov uplynulo 13. mája od smutnej chvíle, keď nás náhle vo veku 48 rokov navždy opustil drahý manžel, otec, brat a švagor Pavel DUPLÁK z Humenného.

Jolana K A Č M A R O V Á z Ohradzian.

Pre nás si len vzdialený, žiješ v našich srdciach. S úctou spomína smútiaca rodina.

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí vyprevadili spolu s nami našu zosnulú na jej poslednej ceste, i za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Smútiaca rodina

V tej chvíli prišiel krutý okamih života a všetko bolo preč… Nad Tvojím odchodom každý, kto Ťa poznal, stratil reč. Ani dnes bolesť neutícha.

Holuby na slávnostné príležitosti

8. mája uplynulo 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás náhle vo veku 65 rokov navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko

v v v

svadby krstiny pohreby

tel. 0911 690 620

Michal BICKOVČIN z Brestova. Odpočinutie večné daj mu, Pane.

PES a MAÈKA

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

13. 5. 2013

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ VÝZDOBA KOSTOLOV A SPOLOČENSKÝCH MIESTNOSTí OBJEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA: objednávky

Profesionálny fotograf

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku s modlitbou. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo drahé sme mali, to osud nám vzal. Čas plynie, smútok ostáva, tá strata v srdci bolesť necháva. Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach naďalej žiješ s nami. Deviate smutné výročie si pripomenieme 14. mája od chvíle, keď nás navždy vo veku 61 rokov predišla do večnosti milovaná manželka, mamka a babka Mária BRECIKOVÁ z Medzilaboriec.

S úctou a láskou spomínajú manžel, dcéra a synovia s rodi nami, i ostatná rodina.


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Inzeráty prijímame aj telefonicky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Výmena l Vymením 2–izb. byt v Michalovciach za 2–3–izb. byt v HE. Tel. 0919 022 733.

Prenájom l Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409. l Prenájom lešenia. Tel. 0908 254 153. l Dám do prenájmu kanc. a sklad. priestory. Tel. 0915 90 19 19.

l Predaj PALIVOVÉHO DREVA – buk, dub, hrab (s dovozom). Tel. 0949 232 674, 0905 318 640. l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 08 33 74. l Predám palivové drevo, aj porezané. Tel. 0908 371 259. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786.

l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizovaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

Ponuka práce

l Predám bločky na stavebný materiál. Cena 1%. Tel. 0915 609 513. l Pre dám skle ník (6,4 x 4 m). Ce na do ho dou. Tel. 0905 633 416. l Predám Škodu Octaviu 1.6, r.v. 2000, v plnej výbave + zimné pneu. Cena dohodou. Tel. 0907 437 237.

l Zarobte si rýchlo a jednoducho. Vzdelanie nerozhoduje. Tel. 0911 975 685. l Ponúkame prácu (na ŽL) na pozíciu OBCHODNÍK (poskytovanie pôžičiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. 0908 143 139. l Prijmem účtujúceho ČAŠNÍ KA/–KU. Tel. 0907 620 835. l Prijmem VODOINŠTALATÉROV – KÚRENÁROV. Práca l Kúpim zváračku Ks 320 – do v ČR a v Nemecku. Tel. 0905 200 Eur. Tel. 0908 048 798. 633 416. l Kúpim auto zn. Škoda 110 R alebo MB 1000. Tel. 0905 636 l Predám KOZU dojku. Tel. l Prijmem TEsÁROV (PERI, DOKA) a ŽELEZIAROV s pra0944 139 462. 487. xou. Pomocníci nevolajte! Tel. 0948 155 111. l Hľadám sTOLÁRA s praxou. Tel. 0908 987 892. l Prijmem VODIČA do pizzerie. l sv. Krištof, sv. Flo rián, sv. Tel. 0918 519 906. l Predám 2–izb. čiastočne prerobený byt na prízemí (64 Hubert – prívesky 3,98 Eur / kľú - l Prijmem VODIČA na kamión m2, OV) s balkónom + 2 pivni - čenky 4,39 Eur / mince 1,98 Eur. a VODIČA na Tatru s hydraul. rukou. Tel. 0905 867 470. ce, na Gorkého ul. v centre Hu- Humenné. Tel. 0905 528 253. l Orez ovoc ných stromče kov menného. Tel. 0905 153 944. sBs kurzy l Predám veľký 2–izb. byt (64 / realizácia záhrad / závlahy. Info: Ing. Mar tin Ha ta la, 0907 odbornej spôsobilosti m2, OV) blízko centra v Humennom. Zn. Treba vidieť. Tel. 633 883. tel. 0915 111 116 l Výhodná PÔŽIČKA na čo00421 908 215 861. koľvek. Tel. 0948 970 100. l Predám väčší byt (105 m2) na Laboreckej ul. v HE. Tel. 0918 www.uvermarket.sk l ÚVERY bez príjmu a ručenia 176 022. NA PREFINANCOVANIE val Predám RD v Humennom. šich úverov, aj požičanie naRK nevolať! Tel. 0948 973 070. vyše. Tel. 0918 716 807. l Predám dom v Humennom. l PÔŽIČKY – PENIAZE NA Kancelárie, predajne, drobné prevádzky... POČKANIE. Tel. 0904 804 406. Tel. 0905 913 630. l Predám starší rod. dom l Doučujem MATEMATIKU – s pozemkom (mur. pec, plyn, príprava na Monitor ZŠ, maturivoda, prístup k rieke) a samo - tu SŠ. Tel. 0903 512 101. statnou pivnicou – cca 22 km od Pre­dajòa­s pra­covný­mi HE. Vhodný pre malého farmá - l STAVBY KRBOV (vnútorných ode­va­m i,­obu­v ou ra, resp. mladú rodinu s deťmi. a vonkajších), aj s udiarňou; a­ochrannými­pomôckami KACHĽOVCOV, PE CÍ. Ob kla dy Cena 34–tisíc Eur. Zn. Len vážni záujemcovia, RK nevolať. a dlažby – rýchlo a kvalitne. Tel. Tel. 0902 223 200, 0911 935 0908 514 879. na Mierovú ul. 88 l Ponúkam MALIARSKE PRÁ 532 (po 14. hod.). (oproti Všeobecnej zdravotnej poisťovni) l Predám starší dom so CE za rozumné ceny. Tel. 0917 záhradou v Jasenove. Tel. 342 165. v Humennom. l REKONŠTRUKCIE bytov 0914 144 708. otvorené l Predám RD v Jankovciach. Tel. a domov – komplet stavebné pon–pia práce, zateplenie. Prenájom 0908 310 958, 0918 594 464. 8.00–16.00hod. l Predám rodinný dom v Dlhom lešenia. Tel. 0903 527 409. l Kva litné NA TIE RA NIE nad Cirochou. Cena dohodou. STRIECH. Tel. 0907 545 258. Tel. 0905 667 836. 0905 334 178 l Predám záhradu s murovanou l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj 0918 562 990 chatkou v ZO Pokrok v HE. Tel. a pokládka za bezkonkurenčné tel. 057/ 775 6022 ceny. Tel. 0907 927 970. 0918 302 831.

Kúpa

Drobnochov

Predaj

Rôzne

-

13. 5. 2013

P R Á C A Obsadzo va nie miest v okresoch Snina a Medzilaborce na pozíciu:

l

OBCHODNÍK (ŽL)

pre poskytovanie pôžičiek l INKASNÝPRACOVNÍK (ŽL)

tel. 0908 143 139

SPO­LO­ÈENSTVO VLASTNÍ­KOV­BY­TOV Laborecká 1848/3-4 Humenné vypisuje výberové konanie na

DODÁVATEĽA REKONŠTRUKCIE VÝŤAHOV V BYTOVOM DOME.

Info: 0911 424 784

AKVA POsEIDON Hviezdoslavova 1407/1 (oproti Detskejpoliklinike), Humenné

- Krmivá pre zvieratá - Teraristika - Hlodavce Najväčšia AKVARIsTIKA v meste

priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

VÝHoDNÁ CeNA

0905 647 789, 0907 929 369

GA­PO­s.­r.­o. je presťahovaná

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie - interiérové, exteriérové siete - pevné, samonavíjacie,

plisované, na strešné okná

Rolety - textilné, plastové, do kúpelní Zhrňovacie lamelové dvere silikónové tesnenie okien servis žalúzií a predaj ND 057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

13. 5. 2013

StarostaJasenovaJánKatkovčinponúkalpravýJasenovskýfalošnýgrošl StarostaCyrilHirjakz Chlmcazasapravúdomácuklobásu.

OBČANIA OBCÍ JASENOV A CHLMEC (A NIELEN TÍ) NA JASENOVSKOM HRADE

Ďa lš i e s t re tn u t ie s tro mi s to v k a mi ú č a s tn í k o v

V nedeľu 12. mája sa na Jasenovskom hrade uskutočnilo spoločné stretnutie občanov obcí Jasenov a Chlmec. Už tretie v poradí. Aj tentoraz boli hosťami Poliaci s hudobnou skupinou, ktorá vystúpila v rámci kultúrneho programu. A hoci predpovede počasia boli nepriaznivé, to napokon vydržalo. O dobrej atmosfére podujatia nás presvedčili aj starostovia obcí a predseda Združenia na záchranu Jasenovského hradu. Ing. Ján Katkovčin, starosta lošné mince a vo väčšom me- prišli na hrad, ponúkli guláš i ope- známok, magnetiek a dali sme vyobce Jasenov: Je to už tretí roč- radle poľské groše. V Kremnickej kanú klobásku. Stretnutia na hra- robiť aj falošné mince. Základom ník. Znovu tu máme hosťujúcich mincovni sa vyrazilo 500 kusov, de našim ľuďom už dlho chýbali. pre ďalšie výskumy a práce bude Ing. Alexander Daňo, predseda zameranie hradu, čiže plánujeme Poliakov z gminy Stary Dzikow, na jednej strane je erb obce, na ktorí sem tentoraz na spestrenie druhej strane silueta hradu z roku Združenia na záchranu Jase- pokračovať v zameravaní múrov prišli s inou hudobnou skupinou. 1908, kedy ešte mal dve veže. novského hradu: Tie stetnutia hradu, pretože to je základný Chcel by som vyzdvihnúť naše Okrem toho sú v predaji tiež mag- majú zmysel v tom, aby ľudia, kto- predpoklad, aby sa mohol robiť Združenie na záchranu Jase- netky a turistické známky. Je to rí bežne nechodia na hrad, videli, výskum a na základe toho sa mônovského hradu, ktoré vlastne zároveň dôkaz, že sme postúpili ako sa pokračuje v prácach na že vypracovať projekt na obnovu funguje druhý rok a má tu svoj mi- trochu ďalej, aby združenie aj úprave hradu, aký pokrok sa do- hradu. Okrem toho budeme praconistánok. Dali sme vytlačiť prvú týmto spôsobom získalo peniaze. siahol v čistení a postupne v opra- vať na severovýchodnom nároží, sériu tzv. Jasenovského falošné- Odhadujem, že je tu podobne ako ve múrov a vlastne pri popularizá- ďalej opravovať piliere na bašte ho groša, pretože náš hrad je v minulom roku okolo 300 ľudí, cii. Je zrejmé, že aj dobro- a pokračovať na obnove výpadkov preslávený tým, že sa tu razili fa- rátam, že stovka z Chlmca voľníckou prácou je možné urobiť múrov. Oproti minulému roku prikus práce. Tohto roku sme si trúfli budne novinka – archeologický a dvesto z Jasenova. Cyril Hirjak, starosta obce na predaj suvenírov viacerých dru- výskum. Zatiaľ v malom rozsahu. Marián Šimkulič Chlmec: Táto akcia sa nám uja- hov, teda drevených turistických la, je to už tretí ročník. Spočiatku sme mali obavy, že nebude dobré počasie, ale my organizátori sme nedbali na to, že vraj bude pršať. Napokon nám slniečko svieti a ľudia prišli. Dohodli sme sa, že popri známej stredourópskej V4 vytvoríme H4, čiže Hrad číslo 4, kde sa budeme stretávať pravidelne zástupcovia obcí Chlmec a Jasenov s tým, že budeme pozývať aj zástupiteľstvo obcí Porúbka a Ptičie. Prvé zastupiteľstvo urobíme v Chlmci do polovice augusta, kde sa dohodneme Sn í mk a : Ma re k S u v á k JozefFeiglv rozhovores Joze- na spoločných postupoch. Ako fomOkáľoma jehodcérou. organizátori sme občanom, ktorí VovynovenejVerchovinejepriestorajnahudobnéprodukcie.

Vercho vi na je zno vu v pre vádzke

Medzigratulantamik výstavekolážíAnneŠimkuličovejblahoželáVladimírVajs.

(Dokončeniez 1.strany)Ďalšia časť slávnostného otvorenia patrila vernisáži koláží Anny Šimkuličovej nazvanej priliehavo Premeny. Autorka, ktorá je pôvodným povo- v spomienkach vrátili k obdobiu, laním novinárka, sa vo voľnom ča- kedy Verchovina bola, najmä pre se venuje maľovaniu. Od koláží po vtedajšiu mládež, kultovým pastely, akvarely či oleje. Osem miestom s kulinárskou novinkou rokov navštevovala súkromnú v ponuke – vyprážaným syrom umeleckú školu akademického s hranolkami a tatarskou omáčmaliara Andreja Smoláka. Jej Pre- kou. Jozef Feigl sa rozhovoril meny nie sú prvoplánové, treba sa o svojich ďalších zámeroch, ktonad nimi pristaviť a hľadať v nich rými by chcel prilákať zákazníkov. rozuzlenie. Ako zdôraznila, verí, Predovšetkým verí, že sa do že návštevníci Verchoviny budú Verchoviny vrátia všetci zákaznípri nich zažívať podobnú eufóriu ci, ktorí ocenia ich ponuku odhaľovania tajomstva, akou sa- a v kultivovanom prostredí sa buma prešla pri ich zrode. dú dobre cítiť. Personál urobí Večer vo Verchovine pokračoval všetko preto, aby sa tak stalo. stretnutiami pozvaných, ktorí sa Marián Šimkulič


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13.5.2013

Pod záštitou klubu Šachy Reinter n. o. Humenné pokračovala 2. kolom „Humenská žiacka šachováligaZŠ“, v ka tegórii družstiev (systémom každý s každým 7 kôl 2 x 9 minút v okresanej zostave 7 družstiev, bez ZŠ SNP 1). O ko nečnom poradí najDISCIPLINÁRNAKOMISIAl trestáne - lepších družstiev po 2. kole rozhodli až výsledky záverečných partií: 1. Spopodmienečne zastavením činnosti od 6. jená CZŠ sv. Cyrila a Metoda (na snímke zľava: Matej Ganaj, Jozef Mocák, mája 2013 a/na 1súť.stretnutiepo 4 Anna Mikulová, Frederik Ondík, Miloš Kupka, Adam Debrecényi, Jan BaloŽK: Róbert Findrík (Papín), Jozef Pristaš gáč, plus Mgr. Eva Jakubová), 2. ZŠ Laborecká, 3. ZŠ Darg. hrdinov. So (Lieskovec), Jakub Šalata (V. Hrušov), (ma) SprávyzozasadnutiaRadyObFZ, Peter Barančík (FK Humenné), Vladimír 100 %–nou úspešnosťou hrali Mikulová, Babinčák a Ganaj Výkonného výboru a Odborných Gaľo (Kochanovce), Jakub Karnaj (KoUdavské, Papín – Belá n/Cir., Kamekomisií ObFZ Humenné, e–mail: chanovce), Jozef Krak (V. Sitnica) – DP nica n/Cir. – Stakčín, Dlhé n/Cir. – Krafutbalhe@stonline.sk, čúnovce, Kochanovce – Svidník (v 1/13/5a, b/na 1súť.stretnutie: Peter www:futbalobfzhe.sk Lackovciach), Ptičie – Medzilaborce. Vo loch (Ul. Kri vé) – DP 1/5a, Mi lan Danko SEKRETARIÁT: l oznamuječlenom (Lackovce) – DP 1/1a, c/ na 3 súť. l I.ligažiaci(U15a U14)–23.koFUTBAL VV a predsedom OK, že zasadnutie VV stretnutia: Peter Staroščák (Turcovce); lo, sobota 18. mája 2013 o 10.00 l KENO10III.liga–dohrávka19. a 12.15hod.:Prešov – ŠK FUTURA ObFZ sa uskutoční 14. mája 2013 (uto- l netrestá Michal Sopirjak (Rokytov), rok) o 15.30 hod.; l žiada predsedov chyba rozhodcu; l uvoľňuje činnosť kola, streda 15. mája 2013 o 17.00 Humenné, Sp. Nová Ves – Snina. FK vyplniť a doručiť na ObFZ RE - pre: TJ Ľubiša (predloženie dokladu 40 hod.: Prešov B – ŠK FUTURA Hu- l I.ligažiaci(U13a U12)–22.koGISTRAČNÝ A AKTIVAČNÝ FORMU- €); loznamujefinančné poplatky a poku- menné, 26. kolo, nedeľa 19. mája lo, sobota 18. mája 2013 o 9.00 LÁR INDIVIDUÁLNEHO ČLENA SFZ ty: 100 € – TJ Partizán Hrubov (odstúpe- 2013o 17.00hod.:ŠK FUTURA Hu- a 10.45hod.:St. Ľubovňa – ŠK FUpre predsedu FK, členov výboru a vedú- nie zo súťaže, RS 8/4), 40 € – MŠK Spar- menné – B. Bystrica B. TURA Humenné, Poprad – Snina. cich družstiev, tlačivo si môžete stiahnuť tak Medzilaborce B (nepricestovanie na l IV.liga–26.kolo,nedeľa19.mája l II. liga žiaci – 19. kolo, sobota na: www.futbalobfzhe.sk/data/ subo- stretnutie, RS 8/4), 50 € – TJ Tvarona Ulič 2013o 17.00hod.:Snina – Haniska. 18.mája2013o 9.00a 10.45hod.: ry/Registracny formulár SFZ Clen (nezabezpečenie funkčnej kamery, RS l V.liga–26.kolo,nedeľa19.má- Medzilaborce – Kurima. ISSF.pdf Vyplnené tlačivá doručili: 7.li- 8/5), 5 € – TJ Ľubiša a FK Borov (onesko- ja2013o 17.00hod.:Jasenov – V. ga: Kochanovce, Ptičie, Ľubiša, V.Sitni - rené vypísanie zápisu, neopr. čerp. čaka- Šariš, Medzilaborce – Pakostov. TENIS ca, Košarovce; 8.liga: Rokytov, Koloni- cej doby, 2/6e), 10 € – TJ Družstevník l VI.liga–22.kolo,nedeľa19.mája l sobota18.mája2013:1. TC Huca, Podskalka, Volica; 9.liga sk.A: Ohradzany (pokles hráčov pod 7, 2/6), 30 2013o 17.00hod.:Stakčín – Belá n/Cir., menné – Mladosť Košice B (deti) Baškovce, Čertižné, Ňagov; 9.liga sk.B: € (3 x 10 €) – TJ Roma Podskalka Hu- Sedliská – Udavské, Kamenica n/Cir. – St.Roztoka. Inf.: 0907 915 318. V prípa- menné (zmena HP, RS 8/1), 5 € – TJ V. Žipov, Radvaň n/L. – Breznica. VOLEJBAL de nedoručenia vyplnených tlačív do 15. Koškovce (zmena hr. dňa, RS 8/1); l II.ligadorast(st.a ml.)–dohrávl juniori–finálovýturnaj,piatok mája 2013 bude FK udelená pokuta. l žiada doplniť súť. vklad: 35 € – ka 22. kola, streda 15. mája 2013 ažnedeľa17.–19.mája2013(org. l žiadaFK vyplniť a doručiť na ObFZ do Koškovce, 60 € – Lackovce, 35 € – La- o 14.00a 16.15hod.:ŠK Futura Hu- Vranov):VK Chemes Humenné. 15.5.2013 „Registračný formulár štadió- dičkovce, 35 € – Lieskovec, 35 € – Papín, menné – Košice B, 26. kolo, nedeľa nu“ Tlačivo si môžete stiahnuť v ISSF, 75 € – Podskalka, 35 € – Rokytov, 35 € – 19.mája2013o 10.00a 12.15hod.: na www.futbalobfzhe.sk Vyplnené tlači - Vyšný Hrušov, 90 € – Ulič, 50 € – Zubné, ŠK FUTURA Humenné – Lok. Košice. l III.ligadorast(st.a ml.)–26.kolo, vá doručili: 7.liga: Košarovce, 8.liga: Ro - 40 € – Ohradzany, 70 € – Ptičie, 40 € – kvalifikáciadoIV.lig y kytov, 9.liga sk.A: Ňagov, Baškovce, 9.li- Modra n/Cir., 40 € – Ľubiša, 75 € – Kocha- nedeľa19.mája2013:Snina má voľno. sk. Vihorlatská, muži l IV.ligadorast–dohrávka17.koga sk.B: St.Roztoka. Inf.: 0907 915 318. novce, 40 € – Hažín n/Cir., 50 € – Borov. 1. zápas - nedeľa 19. mája o 10.00 hod. ŠPORTOVO–TECHNICKÁKOMISIA: KOMISIAROZHODCOV: l oznamu- la, streda 15. mája 2013 o 17.00 STO Košarovce B - Vranov E hod.: Svidník – Ptičie, sobota 18. l schvaľujevýsledky dosiahnuté na HP je, že zasadnutie KR bude 15. mája (ZŠ Košarovce) a/20. kola I. triedy (7. liga), mimo Kocha- 2013 (štvrtok) o 15.30 hod.; l pozasta- mája2013o 14.00hod.: Jasenov – novce – V. Sitnica (chýba správa DS vuječinnosťR – M. Ferko (do vyriešea fair–play), b/20. kola II. triedy (8. liga), nia prípadu); l predvolávana zasadnu- l III.A trieda(9.liga)dospelí,14.kolo (v Brekove):FK Humenné, Baškovce, mimo Papín – V. Hrušov (DS – Proň), c/ tie 16. mája 2013 (štvrtok) o 15.30 hod.: –nedeľa19.mája2013o 14.00hod.: Ohradzany; rozh.:Rebej. 12. kola III. A (9. liga), mimo Zb. Dlhé – R – M. Ferko, Guba, Fecura, DS – Čertižné – Baškovce (Jancusko), l II.trieda(žiaci),malýfutbal–skupina Medzilaborce B (hostia nepricestovali), Barnišin. Proti rozhodnutiam Komisií je o 16.00hod.:Hankovce – Medzilaborce D (5.turnaj)sobota18.mája2013od d/15. kola III. B (9. liga); l kontumuje možné podať odvolanie do 15 dní. B (Metiľ), Zb. Dlhé – Ňagov (Juščík), 9.30hod.,org. OŠK Udavské:Udavské, Ubľa, Hažín n/Cir.; rozh.:M. Holp. stretnutie 12. kola IX. ligy (III. Atrieda) Zb. Hrabovec n/L. a Turcovce majú voľno. Dlhé – Medzilaborce B 3:0 kont. (100/b); DELEGÁCIA R a DZ: l I.trieda(7.liga) l III.B trieda(9.liga)dospelí,17.kolo– ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADEl berie na vedomie odhlásenie TJ dospelí,dohrávka17.kola,streda15. nedeľa 19. mája 2013 o 16.00 hod.: NIA R a DS (11.–12.5.): Borov – Ptičie Partizán Hrubov zo súťaže 9.ligy sk. mája2013o 17.00hod.:Modra n/Cir. – Brestov – St. Roztoka (Jakubov), dohrávka (R – Paulišin za Prokopčáka; AR 1 – A súť. ročníka 2012/13 a zároveň anulu - Ubľa, 22.kolo–nedeľa19.mája2013 Rovné – Ul. Krivé, Roma Snina má voľno. Guba za VsFZ), FK Humenné – Kochaje všetky odohrané majstrovské stretnu- o 10.30hod.:Kochanovce – Borov (VsFZ l I.triedadorast,10.kolo–sobota18. novce (AR 1 – Godžak za Buchláka, tia TJ Partizán Hrubov. FK 9.ligy skupina – VsFZ, DZ T. Firda, pri Mlyne), o 16.00 mája2013o 13.30hod.:Pakostov – Ľu- AR 2 – Švec), V. Sitnica – Ohradzany A vo vyžrebovaní s TJ Partizán Hrubov hod.:Ptičie – Ľubiša (Prokopčák – Turčík, biša (VsFZ), Modra n/Cir. – Radvaň n/L. (AR 1 – Prokopčák za VsFZ), Hažín majú voľný žreb; l pozývazaintereso - DZ Bober), Dlhé n/Cir. – Zubné (Fecura – (Varga), Koškovce – Ladičkovce (Rebej), n/Cir. – Košarovce (AR 1 – Basoš za VsFZ), Ľubiša – Dlhé n/Cir. (AR 1 – Mivaných a/zo stretnutia 8.liga (II. trieda) M. Holp, DZ Ryšák), Modra n/Cir. – Ulič Zubné – Belá n/Cir. B (Kucer). Rokytov – Lackovce R – M. Ferko, AR (Petruňo – VsFZ, DZ Drančák), Ubľa – l I.triedažiaci,14.kolo–sobota18. halič za VsFZ), Lieskovec – Papín (AR 1 – Guba, AR 2 – Fecura, DS – Barnišin, Hažín n/Cir. (J. Ferko – Rebej, DZ Josay), mája2013o 12.00hod.:Kamenica n/Cir. 1 – Jancusko), Medzilaborce B – HruRokytov: K – Michal Jasík, VM – Miro - Košarovce – V. Sitnica (Ferčák – Mihalič, – Ptičie (VsFZ), Papín – Stakčín (VsFZ), bov (nehrá sa), Baškovce – Hankovce slav Hlohinec, HU – Štefan Mríz, hráč – DZ Proň), Ohradzany – FK Humenné Belá n/Cir. – Jasenov (Varga), Dlhé n/Cir. (R – Havrilko za Mihaliča), Ul. Krivé – Roma Snina (hrá sa v Snine o 14.00 Michal Sopirjak, Lackovce: K – Michal (Kucer – Havriško, DZ Bolinger). a Z. Hámre majú voľno. Škumanič, VM – Radovan Hoferica, b/ lII.trieda(8.liga)dospelí,dohrávka17. l II.trieda(žiaci),malýfutbal–skupina hod.), St. Roztoka – Rovné (R – BuchR – Jakubov, Rebej na zasadnutie ŠTK kola,piatok17.mája2013o 17.00hod.: A (5. turnaj) sobota 18. mája 2013 od lák za M. Ferka); dohrávky: Modra 16. mája 2013 (štvrtok) o 15.30 hod. N. Sitnica – Podskalka, 22.kolo,nedeľa 9.30hod.,org. TJ Družstevník Lieskovec: n/Cir. – Ubľa (R – Skalka za Turčíka, KOMISIAMLÁDEŽE:l schvaľujevý - 19.mája2013o 16.00hod.:Ladičkovce – Lieskovec, Radvaň n/L., Oľka; rozh.:Metiľ. AR 1 – Buchlák, DS – Bober, 15. mája l II.trieda(žiaci),malýfutbal–skupi- 2013 o 17.00 hod.), N. Sitnica – Podsledky dosiahnuté na HP a/8. kola I. trie - Lieskovec (Firkaľ – Minďák, DZ Barnišin), da dorast (U 19), b/12. kola I. triedy žiaci Papín – Lackovce (Andreško, DZ Lenčiš), naB (7.turnaj)sobota18.mája2013 skalka (R – Brehovský, AR 1 – M. (U 15), c/12. kola I. trieda mladší žiaci; Lukačovce – Koškovce (Skalka, DZ Par- od9.30hod.,org. TJ Družstevník Luka- Holp, DS – Smoľák za Proňa, 17. mál súhlasí so žiadosťou TJ Koškovce nica), Rokytov – N. Sitnica (Bogdan, DZ I. čovce:Lukačovce, Košarovce, V. Sitnica, ja 2013 o 17.00 hod.), Rovné – Ul. Krivé (R – Brehovský, hrá sa 19. mája s odohraním stretnutia I.trieda dorast, 8. Čerevka), Kolonica – Volica (Varga, DZ Pakostov; rozh.:Brehovský, Havriško. kolo: Koškovce – Ľubiša 15. mája 2013 Hríb), Podskalka – Kr. Brod (Buchlák – l II.trieda(žiaci),malýfutbal–sku- 2013 o 16.00 hod.). Tentopriestormá (streda) o 17.00 hod. na ihrisku VsFZ, DZ Groško), V. Hrušov – Z. Hámre pina C (5. turnaj) sobota 18. mája vyhradenýObFZHumennéa zodpov Koškovciach (vzáj. dohoda). 2013od9.30hod.,org. FK Humenné vedázajehoobsahovúnáplň. (Zadražný – Havrilko, DZ Čopák).

Šac hov ýmlídromSpojen áCZŠ

ÚS ObFZ 30 - 12/13

Kam za športom

STOLNÝTEN IS


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 5. 2013

II. TRIEDA (8. LIGA) DOSPELÍ, 16. KOLO l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 16. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l l Ladičkovce – Rokytov 7:0 (3:0), Št.Mažerik3,Št.Bobaľa2,Gerda,Lukáš Onderko, rozh. Zadražný. Ladičkovce: Ed. Hodor – Marcinov, Št. Hodor,JurajKuruc,Hrin,PeterKuruc, Št.Bobaľa,J.Beňo,Onderko,Gerda, Št.Mažerik(P.Macko,DanielHodor). Rokytov: Harvan – Zub, Adamek, Suško, Buša, Borč, Miroslav Paňko, Koblik, Lukáš Paňko, Majzer, Balica (Ondica).Kolonica – Lukačovce 3:0 (1:0), Miško3,rozh.Buchlák.Kolonica: Dzurovej –  Matúš Iliško, Komar, Timčik,Matijko,TomášKaraščák,PavolKaraščák,Peložato,Lacko,Miško, Roháč(PavolDiňa,MariánIliško).Lukačovce: Ivan –  Jozef Jašš, Peter Jašš, Bačovčin, Barnišin, Miloš Meričkoml.,Matta,Relák,PatrikMeričko, Majerník,JánMeričko(MarekMeričko, Packo,MilošMeričkost.).Kr. Brod – Papín 5:1 (3:0), Kandráč4,ViktorBochin – Salamon, rozh. Turčík. Krásny Brod:Lazor–MarošPančura,Jobko, Sopko,ViktorBochin,Kačur,Kandráč, Mata,Kocan,Suchý,J.Bochin(Dovičák,Klopko).Papín:Hančarik–Salamon, Vasiľ, Danko, Jevič, Rybár, Horodník,Macko,Šváb,Ondica,Gabrik. Vyšný Hrušov – Lieskovec 2:1 (0:1), MarekOndáč(11m),Volkov–Kuľha, rozh.Holp.VyšnýHrušov:Kendereš– PeterRašpľa,MartinPiroščák,Maďak, Kudrač,MarekOndáč,Volkov,Dutko, Martin Rašpľa, Viktor Šalata, Novák (Marcel Piroščák, Smerek, Bereš). Lieskovec:Salanci–Hudák,Fedorko, Turcovský, Čička, Kurila, Št. Kyslan, Rada, Kuľha, Džatko, Židzik (David Kyslan,Hodor).Zemplínske Hámre – Lackovce 4:1 (2:0), Ferko3,Št.Max– vlastný, rozh. Gajdoš. Zemplínske Hámre:Vozár–Hrabik,Melník,Jakub Max,Ľonc,Michalenko,Pašek,Štefan Max, Mesaroš, Ferko, Barna (Rosič, Krajnik, Burik). Lackovce: Binda – Šefčík, Delin, Sus,Adamov, Hoferica, Štefan,Rada,Babjak,Nazad,Škumanič(Spišák,VuVanHai).Podskalka – Koškovce 0:2 (0:2), PeterJenčík,Miroslav Benec, rozh. Minďák. Podskalka: Kurej – Toček, Radoslav Tupý,Lacko,Goroľ,Balog,Paňko,Šivák, Maľár, Peter Pužo, Makula (DušanPužo,Tokár).Koškovce:Falatko– Miroslav Benec, Ferjanec, Sabo, Jenčík, Petko, Ballek, Tomáš Dušák, David Dušák, Dominik Benec, Boško (Čopan).Volica – N. Sitnica 2:2 (1:1), Kulik,Olah–Petrik,Soták,rozh.Jancusko.Volica:Košický–Jaroš,Haluška, Ferenc, Ryľák, Firkaľ, Čeremeta, Pavol Soták, Olah, Kulik, Martin Krajkovič(Kolesár).NižnáSitnica:Čura – Dančo, Turčík, Bučko, Petruš, Petrik,RastislavSoták,Varháč,Sukeľ, Obešter,Varhoľ(Olexik,Porvaznik).

CARPIO–PARK LACKOVCE a 1. AK HUMENNÉ Lackovský lesný beh nedeľa 19. mája 2013 rybníkLackovce štart:14.00hod.dospelí 15.00hod.žiaci traťdospelí:7000m inf.:0902890378(Lučka) 0908346458(Peregrim) 0907099568(Majický) majickymatus@gmail.com

Ko ša rovská iskierka ho rí, česť hos tí udrža li de sia ti Dlža nia

KOCHANOVCE – ĽUBIŠA 5:1 (0:0) Hostiavyrukovalis defenzívnoutaktikou, ale ich gólman mal hneď práce viacakodosť.V 3.min.krylstreluKimáka, v 5. min. zmaril tutovku Simu. PokusPadaz 25m bolnepresný,cieľ nenašlaanihlavičkaĽ.Šimaiaz päťky. Najväčšiašancahostíprišlav 25.min., Sabo pred Bumberom neuspel. KochanovskéstrelynašliKrivjančinapozorného,pocentriP.Šimaiazachránil s vypätím síl, brankár hostí bol hrdinomajprotistrelámSimua Ľ.Simaia zblízka. Polčas ukončil Sabo lobom tesne vedľa. Druhý polčas začal uličkou Kolesára na Simu, ktorý krížnou strelouzo14m otvorilskóre.VolejKimáka zo 7 m letel vysoko, akcia Macko – Kimák –  Ľ. Šimai skončila gólom.V 57.min.satešilajsúper:J. Kolesár vysunul M. Saba, ktorý v plnombehuprestrelilBumberu.Hra sapriostrila,v 75.min.podlhomcentri P.ŠimaiazasiaholnešťastneloptuG. Ondík„vlastencom“.V 83.min.bombu P.Šimaiabrankárvyrazil,Ľ.Šimaisa neukvapil a Sima z uhla skóroval. V 90.min.opäťpostreleP.Šimaiasa dostalĽ.Šimaidosúbojas brankárom, v ktorom uspel a „zavesil“. Góly: 47. a 83.T.Sima,52.a 90.Ľ.Šimai,75. vlastný–57.M.Sabo.ŽK: P.Šimai– P.Sabo,J.Kolesár,J.Ondík.R: Varga. D: 200(priMlyne).Vynikli: T.Sima– J.Ondík.Kochanovce: I.Bumbera– M.Kolesár,M.Jelinek,Brindzák,MarošMacko,Kimák,J.Pado,P.Šimai, Ľ.Šimai,T.Sima,M.Rada(Bašista). Ľubiša: Marek Krivjančin – P. Sabo, M.Gadžo,J.Kolesár,Ruščanský,G. Ondík,MartinMacko,M.Sabo,A.Kuľus, T. Šepeľa, J. Ondík (Veľas, Jevčák,M.Černega).(ijm) BOROV – ZUBNÉ 3:0 (1:0) V I. polčase sa hra odvíjala viac na zubnianskejpolovici,hostiadobrebránili.V 10.min.letelahlavičkaFedurca nad,v 25.min.zakončilhlavouopäť, presne, ale Haburaj vyrazil loptu na roh.AktívnyFedurcosav 28.min.už moholtešiť–jehostrelubrankárvyrazilpredseba,dorážkaskončilav sieti. Po prestávke mala hra obojstranne svižnejší priebeh, v 57. min. Olah v sľubnejpozíciiminul.O dveminúty sa k zakončeniu dostal hosťujúci Sochanič, tiesnený Lukačikom pálil vedľa.V 67.min.poakciiOpieluvystrelil z hranice šestnástky Olah, lopta potečiVasilcazmenilasmera skončilav sieti.O chvíľujedovkaOlahaopečiatkovala žrď. Zubňania odpovedali strelouR.Bálinta,ktoráskončilav rukáchKollára,v 85.min.sapredKolláromocitolSochanič,alezískalibaroh. Bodku za stretnutím dal striedajúci Burcin, keď zúžitkoval center Opielu. Góly: 28. Fedurco, 67. vlastný, 90. Burcin. ŽK: nikto. R: Skalka. D: 150. Vynikli: Olah–Škutka.Borov: Kollár –R.Gabria,Mydla,Piňko,M.Lukačik, Višňovský,Buka,I.Černega,T.Opiela, Fedurco, Olah (Opuda, Burcin). Zubné: Š.Haburaj–Boňko,Ľ.Sima, M. Drozd, Vasilco, Škutka, Drančák, Koromház,R.Bálint,V.Bálint,J.Max (Sochanič,Pe.Hrehovčík).(suš)

PTIČIE – UBĽA 2:1 (1:1) V 2.min.Kolníkzoči–vočiPekalovinepochodil,v 10.min.satešilKocikpošikovnej prihrávke Bešáka. Hostia odpovedaliv 14.min.Sirkompobrejku.TutovkuporohovomkopespálilM.Čirák, a takmohliUbľaniavýsledokotočiť,ale Mitro trafil žrď Behunovej brány. V 40. min.Karasz priamehokoputesneminul, v 45.min.postupovalMetiľz uhlasámna Pekalu, brankár ho vychytal. Druhý polčaszačalcentromHucovičaa Kolník z päťky trestuhodne prekopol bránu. Rozhodla 68. min., keď Čirák bombou spoza šestnástky vymietol ľavý horný roh Pekalovej svätyne. ďalšie strely Kolníkaa Karasahosťujúcigólmans námahou vyrazil. Hosťom patrí za výkon pochvala.Góly: 10.Kocik,68.M.Čirák– 14.Sirka.ŽK: nikto.R: Bogdan.D: 100. Vynikli: M.Čirák–Fejsák.Ptičie: L.Behun–M.Čirák,Karas,Kocik,Hucovič, M. Bešák, M. Dzemjan, Patarák, P. Kolník,L.Metiľ(Lenik,Lazor).Ubľa: Pekala–Máleš,Bilčák,R.Hreha,Mitro,J. Chochla, Peštík, L. Pavlina, Miňo, Fejsák,Sirka(P.Chochla,Dzoba).(ľr) KOŠAROVCE – MODRA n/Cir. 1:0 (0:0) ZápaszačalšancouP.Hoľkav 2.min., ajModraniavšakdávalio sebevedieť a J.Nazadmaldosťpráce.Hernýobraz bolrovnakýajv II.polčase,domácitlačili,avšakbezvyloženejšance,nadruhej stranesapostrelepodbrvnopredviedol zákrokom J. Nazad. V 85. min. vyslal Turčík dlhé autové vhadzovanie, ktoré predĺžilHoľkoa V.Majerníkhlavičkovým lobomdoprotipohybubrankárarozhodol o troch cenných košarovských bodoch.Gól: 85.V.Majerník.ŽK: nikto.R: Petruňo.D: 50.Vynikli: J.Nazad–M. Hančár.Košarovce: J.Nazad–A.Lukáč, J. Sabol, M. Sabol, M. Kaňuk, P. Hoľko,R.Majerník,V.Majerník,Ondrej Bačovčin, L. Nazad, P. Sabol (Ján Turčík, J. Karabin). Modra n/Cir.: M. Mucha–P.Gnip,M.Okoš,L.Hišem,D. Karľa,R.Mikula,J.Kopáč,J.Rajňák,M. Hančár,D.Harvilik,L.Hreha(P.Kohut, M.Porvaznik,A.Bončík).(jdz) OHRADZANY – DLHÉ n/Cir. 1:1 (0:0) Boltoúrovňousotvapriemernýfutbal, Dlžanianstúpiliibadesiati,noodviezlisi bod.Viacloptunakopačkáchmalidomáci,prvýpolčasvšaknepriniesolvýraznejšiušancu.Poprestávkedomáci gólmanpodcenilakciuCibulu,ktorýho lobomprekvapil.Ohradzianskaaktivita sazvýšila,nodlžanskáobranaodolávala.Aždo80.min.,kedyT.Tkáčpoakcii Pavlovskéhovyrovnal.Záverečnásnaha domácich zvrat nepriniesla. Góly: 80.T.Tkáč–52.M.Cibula.ŽK: J.Tkáč –P.Kováč.R: Fecura.D: 50.Vynikli: P.

l

l

l

Otavka – Cibula. Ohradzany: P. Hrubovčák–J.Pavlovský,R.Matta,M.Pužo, P. Otavka, J. Tkáč, J. Matta, A. Frajtko,J.Jancusko,T.Tkáč,J.Cholp (M.Šmajda).Dlhé n/Cir.: T.Dzurko–P. Krivjanský,L.Piškanin,T.Krivjančin,J. Bednár,M.Cibula,J.Krivjanský,P.Kováč,J.Gutter,J.Krivjančin.(mz) FK HUMENNÉ – ULIČ 3:0 (0:0) Hneď v 5. min. tesne minul bránu Čerňa,o minútuuličskýHromadkapreveril Šurina. V teplom počasí to však bolo z prvopolčasového vzruchu všetko,hrasaodvíjalaprevažnev strede ihriska. Až v 44. min. postupoval Harvan sám na Vasilenka, ktorý jeho zámer vystihol a v 45. min. strelu Harvana zo 6 m opäť zmaril gólman „vlkov“.Poobrátkebolidomáciaktívnejší,v 50.min.pálilČerňav sľubnejpozícii nad, v 53. min. však z priameho kopu(22m)napolsieť.Uličskýmbrejkom chýbala finálna fáza, posledná štvrťhodinasanieslav znamenítlaku domácich. Gól Barančíka neplatil (ofsajd),bezodozvyostalataknaČerňu v šestnástke. Presnú strelu Čerňu k žrdivýbornevytlačilnarohVasilenko, poktoromužBarančíkskóroval.V 80. min.siKirvejnarazilloptus Hardikom a spozašestnástkyVasilenkaprekonal. Góly: 53. Čerňa, 73. Barančík, 80. Kirvej. ŽK: Korkobec (Ulič). R: Firkaľ. D: 250(vBrekove).Vynikli: Čerňa– V. Vasilenko. FK Humenné: Šurin – Valalik,Müller,Šarga,F.Dzurko,Kirvej, Šimkanin, Harvan, Schwarzbacher, Barančík,Čerňa(J.Jurov,Hardik,Tušaj).Ulič: V.Vasilenko–M.Hačko,P. Korkobec, Chochrun, Levkanič, Holinka,Kočan,Hromadka,OtoBačovčin, Čokina,Cmar(Samčík).(pm) V. SITNICA – HAŽÍN n/Cir. 3:0 (2:0) Bleskový sitnický úvod, keď už v 1. min. zakončil pas Jozefa Jalčáka presneTurčík.Nováčikčakalnabrejky, Pechasadostaldodvochtutoviek,ale napálil žrď a druhú mu zmaril Sopko. V 28. min. však Ján Jalčák vedenie zvýšil.V II.polčaseužbolasitnickáprevahaevidentná,v 55.min.opečiatkoval Murinčákžrď,tiahlustreluJánaJalčáka vytlačilRačko.Striedajúci„žolík“Boháč stanovil konečnú podobu výsledku. Góly: 1.Turčík,28.JánJalčák,68.Boháč. ŽK: nikto. R: Kucer. D: 80. Vynikli: T.Švigár–L.Pecha.V. Sitnica: J. Sopko–Palšák,T.Švigár,JurajTurčík, D.Švigár,Paščinský,JozefJalčák,V. Čakurda, P. Murinčák, Ján Jalčák, J. Kušnír(Boháč,Paľo,Kasarda).Hažín n/Cir.: Račko–Quecke,Michalčák,D. Demjanovič,M.Slivka,PatrikŠuľák,D. Ferjak, R. Švec, L. Pecha, M. Pavlík, M.Dzido(J.Michalko).(jp)

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

J. Nazad (Košarovce,1) M. Kolesár M. Čirák P. Otavka (Kochanovce,9) (Ptičie,3) (Ohradzany,2) J. Fejsák T. Opiela M. Hančár Gutter (Ubľa,2) (Borov,9) (Modran/Cir.,3) (Dlhén/Cir.,1) Ľ. Šimai M. Čerňa P. Murinčák (Kochanovce,1) (FKHumenné,10) (V.Sitnica,5) (klubovápríslušnosťapočetúčastívZostavekola)


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13.5.2013

MLÁD EŽNÍCKYFUTBAL OV ÝSERV IS TRET IADOR ASTEN ECKÁLIG A,18.a 25.KOL O l IV. LIGA DORAST, 17. kolo: Medzilaborce–Jasenov3:2(1:2),g: M. Kuruc 2, Lopata – Voroňák, Sopjak. MŠK Spartak: Vodilka – Kandričak, Petruňo, Lopata, Grib, Herman, Bega, M. Kuruc, J. Kuruc, Ciganik, Čonka (Sopko, Hudák). Tréner: J. Hrišo. TJ FK: Havrilko – Bačovčin, Voroňák, L. Horvat, Porvaznik, Harakaľ, Lakatoš, P. Kuzma, Sopjak, Tkáč, Karpeľ (Kudrač, Popovič). Tréner: O. Katkovčin. Kračúnovce–Kochanovce6:0(3:0).FKO: Gajdoš – Čerevka, Karabinčík, Jurga, Roško, Porochnavý, Sakáč, Sivčo, Kuľus, Králik, Morek. Tréner: M. Kimák. Stakčín – Dlhé n/Cir. 0:1 (0:1), g: P. Krivjanský. OFK Agrifop: Peťo – D. Gerboc, Hančak (T. Piteľ), Hanc, Leňko, M. Iskajc, P. Marinič, Hrib, M. Marinič, Pichnarčik, Kršiak. Tréner: M. Drančák. TJ Družstevník: Harmanský – P. Milčík, Škutka, Gazda, M. Burda – Čopík, P. Krivjanský, J. Krivjanský – Kohut, Polačko, Burík (Repko, Kníž). Tréner: J. Krivjančin. Belán/Cir.–Kamenica n/Cir. 6:0 (3:0), g: Kepič 3, Karľa, Gdovičin, D. Haburaj. TJ Slovan: M. Diňa – D. Lojan, Kepič, M. Haburaj, Burík, D. Haburaj, Jo. Gnip, Bednár, Gdovičin, Karľa, Burda (A. Kudravý, Fedič). Tréner: P. Hišem. FK: Dobda – Koc, Lorenčík, Ihnát, Gaľa, R. Čabák, D. Šedzmák, M. Čabák, A. Burda. Tréner: M. Kovaľ. Udavské – Papín0:0.OŠK: Š. Ondica – Džugan, M. Gajdoš, J. Gajdoš, Vajs, V. Vološin, Hudák, Jahnička, P. Greško, Naščák, Sivčo (Harvila). TJ Družstevník: T. Melničák – Hrivňak, Čuhár, Horodník, Ta. Ondica, Smetanka, Beňa, Novák, Gabriš. Tréner: Ľ. Salamun. Svidník– Ptičie(15.5.2013). l dohrávka 12. kola: Svidník–Belán/Cir.3:3(2:1),g: A. Kudravý 2, Jo. Gnip. TJ Slovan: M. Diňa – D. Lojan, V. Burík, Bednár, Gdovičin – Suško, Jo. Gnip, Rebič, D. Haburaj – Karľa, A. Kudravý (Fedič). Tréner: P. Hišem. Kračúnovce–Stakčín 2:0(2:0)nedohrané(prerušené v 60. min., neprítomnosť hl. rozhodcu). OFK Agrifop: Labanc – Leňko, Pichnarčik, Hanc, Hančak, M. Iskajc, Hrib, Zvalčak, T. Piteľ, Zubaľ, M. Marinič (Sičak). Tréner: M. Drančák. Kochanovce–Kamenican/Cir.2:1(0:0),g: vlastný, Porochnavý – Kislan. FKO: Gajdoš – Čerevka, Morek, Roško, Karabinčík, Králik, Porochnavý, Maškuľak, Sakáč, Kuľus, Sivčo (T. Metiľ). Tréner: M. Kimák. FK: Dobda – Lorenčík, Mažerik, Kislan, Gaľa, R. Čabák, Harvanik, Šedzmák, M. Čabák, Burda, Balog (Koc, Ihnát, F. Čabák). Tréner: M. Kovaľ. Ptičie–Papín3:1(2:0),g: Hajdučko 2, T. Rada – Ta. Ondica. TJ Ptava NV: Ma. Tkáčik – Vaško, V. Lancoš, Macko, Behún, N. Lancoš, T. Rada, Melničák, D. Rujak, Maľar, Hajdučko (Mi. Tkáčik, Pavlík, M. Ru jak). Tréner: M. Dzemjan. TJ Družstev ník: M. Hrivňak – Andrejčík, Pankovčin, Beňa, Švab, Gabriš, Čuhar, Ta. Ondi ca, Smetanka, Novák, A. Gabrik (I. Gabrik, E. Salamon). Tréner: Ľ. Sala mun. Jasenov–Dlhén/Cir.2:0(1:0), g: Harakaľ, L. Horvat. TJ FK: Havrilko – Kuzma, Friga, L. Horvat, Tkáč, Porvazník, Harakaľ, Voroňák, Lakatoš, Sakalík, Sopjak (Popovič, Karpeľ, Barlaľ, Zbuňak). Tréner: O. Katkovčin. TJ Družstevník: Harmanský – Milčík, Gazda, Škutka, Burda, Kohut, Burík, P.

Krivjanský, Čopík, Repko, J. Krivjanský. Tréner: J. Krivjančin. Medzilaborce 16 14 0 2 56:17 42 Jasenov 17 12 0 5 40:24 36 Dlhén/C 17 10 2 5 34:16 32 Belán/C 16 9 3 4 53:29 30 Kračúnovce 16 8 2 6 39:26 26 Udavské 16 7 3 6 27:33 24 Svidník 16 7 2 7 45:34 23 Stakčín 16 6 1 9 24:53 19 Ptičie 15 5 1 9 35:45 16 Papín 16 4 2 10 17:36 14 Kamenican/C 17 2 3 12 21:46 9 Kochanovce 16 1 5 10 20:52 8 l I. LIGA ŽIACI – (U15), 22. kolo: ŠK Futura Humenné – Sp. N. Ves 1:0 (0:0),g: V. Kuľha. ŠK Futura: Surničin – Řeřicha, J. Čura, D. Cholp, Krajník – Baník, T. Lukáč, Maďak, Roško – V. Kuľha, Zlacký (Pankovčin). Tréner: J. Varchola. Snina –  St. Ľubovňa2:2 (2:0), g: Mackaľ 2. MFK: Železník – Dzuba, Lajtár, Čopík, Balko, Kohut, Šmajda, Svistun, Halaburka, Mackaľ, Juhás (Ma. Mucha, Vasko, Bajús, Kicoš). Tréner: M. Hunčár. l Michalovce – Bardejov 2:0, MFK Košice – Vranov 2:0, Trebišov – Lipany 1:0, Poprad – KAC Košice 3:1, Stropkov – Prešov 1:1. l dohrávka 15. kola – (U15): Trebišov – ŠK Futura Humenné 4:0 (2:0).ŠK Futura: Surničin – D. Cholp, Pankovčin, J. Čura, D. Krajník, Řeřicha, Baník, V. Kuľha, Roško, Zlacký, Maďak. Tréner: J. Varchola. MFKKošice 20 14 5 1 66:13 47 SpišskáN.V. 20 15 2 3 59:12 47 Lipany 22 14 4 4 45:21 46 Michalovce 21 13 5 3 52:15 44 Prešov 21 12 5 4 62:29 41 Stropkov 21 9 4 8 41:35 31 Bardejov 21 9 3 9 36:36 30 Trebišov 21 8 3 10 30:41 27 Poprad 19 8 2 9 26:35 26 Humenné 22 8 1 13 25:54 25 Vranovn.T. 22 5 4 13 16:34 19 Snina 22 5 4 13 23:47 19 StaráĽubovňa 19 2 3 14 14:59 9 KACKošice 19 0 1 18 17:81 1 l (U14), 22. kolo: ŠK Futura Humenné – Sp. N. Ves 0:3 (0:1). ŠK Futura: Čeremeta – Jenčík, Tkáč, Piatka, D. Čura – P. Kuľha, M. Balog, Salanci, J. Vasiľ – R. Cvik, Tamáš (M. Stašák, Sivý, Bočko, Antolčík). Tréner: M. Polák. Snina – St. Ľubovňa2:0(1:0),g: Maťovka, Rohač. MFK: Daranský – Piteľ, Gerboc, Peknhaus, Širgeľ, Dický, Mesároš, Holub, E. Harvan, Aľušík, Maťovka (Kozej, Staroň, Rohač). Tréner: V. Kochan. l dohrávka 15. kola: Trebišov – ŠK Futura Humenné 4:1 (2:0),g: Vasiľ. ŠK Futura: M. Cholp – P. Kuľha, Sivý, Tkáč, Jenčík – D. Čura, Vasiľ, Balog, Salanci – Cvik, Piatka (Matta). Tréner: M. Polák. l (U13), 21. kolo: ŠK Futura Humenné – Stropkov 2:2 (1:0), g: Vrblovský, Bočko. ŠK Futura: M. Cholp – Tamáš, Jenčík, Marcin, Karnaj, J. Vasiľ, Sitarčík, Vrblovský, Matta, Klič, Piatka, Bočko, Čereme ta. Tréner: V. Mandula. Snina–KAC Košice 1:7 (0:2), g: Šteňo. MFK: Považanec – Holovka, Kozej, Roman, Leňo, Lukáč, Šteňo, Harma ňoš, Pašek. Tréner: K. Kubalík. l dohrávka 16. kola: ŠKFuturaHumenné – Trebišov 7:0 (3:0), g: Marcin 2, Vrblovský 2, Sitarčík, Va siľ, Klič. ŠK Futura: M. Cholp – Krídla, Tamáš, Jenčík, Marcin, Karnaj, J. Vasiľ, Sitarčík, Vrblovský,

STARŠÍ: Snina – Sp. Belá 3:0 (1:0). Koncovka akcie Kirňák – Besehanič presná nebola, v 42. min. mieril T. Kepič z uhla presne. Sninčania po zmene strán zvýšili úsilie, v 65. min. bol faulovaný Besehanič a nariadenú penaltu premenil. Výsledok stanovil v 82. min. Kirňák po chybe brankára, súper bol ofenzívne bezzubý. G:T. Kepič, Be sehanič (11 m), Kirňák. MFK:Kopťar – Magura, Harmaňoš, Dzurko, Marinič – T. Kepič, Mandzák, Besehanič, Jano – Kirňák, J. Kepič (Husťak, Lazorík). Tréner: Pa. Diňa. MLADŠÍ: Snina –  Sp. Belá 1:1 (1:0).Konečne hra k spokojnosti trénera. Tlak na jednu bránu vyústil v 30. min. gólom Aľušíka. Súper stavil v II. polčase na vabank, dve štandardky Gnip vychytal, ale pohotovú strelu, keď záložník nepokryl protihráča, nie. Moravec ani Aľušík tutovky nepremenili, v poslednej minúte Kira obišiel brankára, ale bránu tiež prekopol. G:Aľušík. MFK:Gnip – I. Lukáč, Kira, Šebák, Lazenga – Matus, Cur, Moravec, Budi – Leitner, A. Aľušík (D. Hreha). Tréner: D. Drančák.

STARŠÍ: Trebišov–Snina0:1(0:0). Sninčania sa favorita nezľakli, tri šance zlikvidoval Kopťar. Na druhej strane Harmaňoš mieril hlavou nad a Beseha ničovu strelu brankár kryl. Aj v II. polčase bol Kopťar oporou, z hostí Drančák ani Husťak neuspeli, ale v 80. min. Be sehanič z 20 m mieril presne. G:Bese hanič. MFK:Kopťar – Magura, Harmaňoš, Mandzák, Marinič – T. Kepič, Jano, Drančák, Husťak – Besehanič, Kirňak (Lazorík, J. Kepič). Tréner: Pa. Diňa. MLADŠÍ: Trebišov–Snina1:0(0:0). Sninčanom chýbali piati zo „základu“, držali sa, i keď súper bol herne lepší, sľubné pozície mali Mika i D. Hreha. Rozhodla 65. min. a priamy kop. Hostia otvorili hru, i keď sa stav nezmenil, sninskí chlapci si zaslúžia pochvalu za bojovnosť. MFK:Gnip – Pavlisko, Matus, I. Lukáč, Lazenga – Leitner, Cur, A. Aľušík, J. Kapraľ – D. Hreha, Mika (Juhás). Tréner: D. Drančák. l Koš.Nová Ves – Ľubotice 0:4 a 0:9, Lipany – Hrabovčík 4:0 a 3:2, KAC Košice – Sp. Belá 0:2 a 3:5, St. Ľubovňa – Sobrance 0:2 a 9:0, Sabinov – Čaňa 1:1 a 1:2, Michalovce B – Kr. Chlmec 7:0 a 16:1, Moldava mala voľno.

Ľubotice 23 17 Lipany 22 16 MichalovceB 21 15 Trebišov 23 15 Hrabovčík 22 13 KACKošice 22 13 Snina 23 10 Moldava 21 9 Sabinov 22 7 Sp.Belá 22 6 Koš.N.Ves 22 6 Sobrance 21 5 Čaňa 23 4 St.Ľubovňa 21 4 Kr.Chlmec 22 3

Ľubotice MichalovceB Moldava Sp.Belá Trebišov Lipany KACKošice Snina St.Ľubovňa Sabinov Hrabovčík Čaňa Kr.Chlmec Koš.N.Ves Sobrance

3 3 3 3 4 2 2 6 4 5 1 8 5 8 3 9 6 9 3 13 2 14 2 14 4 15 1 16 1 18

96:20 54 91:16 51 59:22 49 71:23 47 43:26 43 62:42 40 32:31 35 52:56 30 30:35 27 31:58 21 35:49 20 27:70 17 24:70 16 23:67 13 19:11010

Matta, Antolčík, Klič, Piatka, Čeremeta, Bočko. Tréner: V. Mandula. Prešov – Snina 10:0 (2:0). MFK: Považanec – Holovka, Kozej, Ro man, Leňo, Lukáč, Šteňo, Harmaňoš, Pašek. Tréner: K. Kubalík. l (U12), 21. kolo: ŠK Futura Humenné – Stropkov 1:0 (0:0), g: A. Havlíček. ŠK Futura: Maroš Juras – Prokopčák, Timuľák, S. Kuľha, Osa, Balint, Ganaj, A. Havlíček, Matuščák, Petický, Babjak, Pira, Šudík, Čakloš, Borc, Macko. Tréner: J. Štafura. Snina–KACKošice2:3(1:2),g: A. Maliňák, D. Šteňo. MFK: Szarkozy, Hučko, D. Šteňo, Hrib – Štofík, Šmaj da, Piliar – A. Maliňák (Karľa, Terpák, Koco). Tréner: J. Onufer. l dohrávka 16. kola: ŠK Futura Humenné – Trebišov 2:4 (1:1), g: Osa, Petický. ŠK Futura: Ma. Juras – Prokopčák, S. Kuľha, Macko, A. Havlíček, Matuščák, Borc, Timuľák, Petický, Skalka, Šudík, Čakloš, Babjak, Pira, Vaceľ, Osa. Prešov – Snina 13:0 (5:0).MFK: Lukáč – Hrib, Szarkozy, Hučko, Terpák, Štofík, Piliar, Šmajda, Karľa, Bundža. Tréner: J. Onufer. l II. LIGA ŽIACI, dohrávka 13. kola: STARŠÍ: FAMT Prešov – Medzilaborce10:0(3:0).MŠK Spartak: Husár – Mikita, Styrčák, Revák, Ščerba, Lisý, Čikovský, Sekela, Bajcura, Višňovský, Hrisenko (S. Lukačik). Tréner: V. Cepko. MLADŠÍ: FAMTPrešov–Medzilaborce3:2 (1:1),g: Goga 2. MŠK Spartak: Veli ký – M. Surmaj, Galajda, Hniďak,

23 17 21 16 21 15 22 13 23 13 22 12 22 11 23 10 21 10 22 8 22 6 23 6 22 5 22 4 21 0

3 3 3 2 1 5 4 5 1 9 3 7 2 9 3 10 1 10 5 9 2 14 2 15 2 15 2 16 4 17

90:17 89:24 93:30 73:39 52:46 60:40 59:47 25:30 46:43 33:48 31:53 29:63 28:95 13:73 15:88

54 51 46 43 40 39 35 33 31 29 20 20 17 14 4

Zjatik, Kundrát, Goga, Kvaško, G. Lukačik ml., V. Varecha, Šanta (Olah, Šamko). Tréner: P. Lukačik. l I. TRIEDA DORAST, 9. kolo: Belá n/Cir.B –Pakostovnehralosa(do máci nenastúpili); Ladičkovce – Zubné10:0(6:0),g: D. Hodor 3, L. Onderko 2, O. Marcinov 2, Jo. Mažerik 2, M. Hrin 1; Radvaň n/L. – Koškovce2:3(1:2),g: L. Danko, P. Čeremeta ml. – Ištok, Mi. Benec, Jenčík; Ľubiša – Modra n/Cir. 0:1 (0:1),G: J. Rajňak. Modran/C 9 7 1 1 28:14 22 Ladičkovce 9 7 0 2 58:23 21 Ľubiša 8 5 2 1 32:8 17 Koškovce 8 3 1 4 20:23 10 Pakostov 8 3 0 5 34:19 9 Radvaňn/L 9 3 0 6 17:34 9 Belán/CB 8 2 0 6 12:39 6 Zubné 9 1 2 6 7:48 5 l I. TRIEDA ŽIACI, 13. kolo: Z.Hámre –Belán/Cir.2:0(1:0),g: D. Blaho 2; Ptičie–Papín12:0(8:0),g: P. Rada 4, T. Hajdučko 2, N. Lancoš, Hojdan, Figeľ, Karabinčík, Mihalčin, T. Rada; Dlhé n/Cir.–Kamenican/Cir.3:1(2:1),g: A. Tomáš 2, M. Vološin – Čabák (11 m); Stakčína Jasenovmali voľno. Ptičie 10 8 2 0 55:3 26 Z.Hámre 10 7 2 1 35:11 23 Belán/C 11 6 3 2 33:13 21 Kamenican/C 9 5 0 4 39:26 15 Jasenov 10 4 2 4 18:19 14 Dlhén/C 10 3 1 6 17:37 10 Stakčín 10 1 0 9 12:41 3 Papín 10 1 0 9 7:66 3 l ML. ŽIACI, 13. kolo: Dlhén/Cir.– Kamenican/Cir.0:0.


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13.5.2013

Počas troch dní (10.– 12. mája) sa vo Svidníku konali M–SR vo volejba le žiakov. Osem družstiev (reg. Východ, Stred, Západ a BratislaGóly:65. a 68. Kubus, 60. Bendík – 20. Hreško va) bojovalo v skupiŽltékarty:Ondruš, Pitoňák nách, v nedeľu o koneč – Mihok, Legdan, Jakubčo, Demčák né umiestnenie. Cheme Rozhodoval:Kozák sáci skupinu vyhrali, Divákov:200 postúpili do finále, kde na Najlepšíhráči:Kubus – Hreško FK:Huszárik – Ondruš, Pitoňák, ŠKFutura:Brudňák – Paraska, Pa. rivala zo Svidníka nestaJanigloš, Monka (85. Orenič), Šuľák, Hreško, Jakubčo – C. Vasiľ, čili a sú strieborní. A:poRams, Compeľ, Palutka, Kubus, Ljubarskij, Mihok (79. Pe. Šuľák), Po - radie – 1. Svidník 9 (9:0), Bendík, Michlík (89. Bolcár). Tré - pik (77. Demčák) – Voroňák, Legdan 2. Nové Mesto n/V 6 (6:4), 3. VT Bratislava 3 ner: Vladimír Lajčák. (71. Dysko). Tréner: Jozef Valkučák. (4:6), 4. Prievidza 0 (0:9); Humenský zámer – prekvapiť – sa na polčase hostia neplnili v defenzíve po - B: výsledky chemesákov – VKP 3:0 (17,16,15), Nitra 3:0 (19,12,16), Žilina 3:1 „umelej“ tráve v Sp. Belej darilo napĺňať kyny hrať jednoducho a pykali. Smrtiaca (–21,11,14,17), poradie – 1. Chemes Humenné 9 (9:1), 2. Žilina 6 (7:3), 3. Nitra 3 do prestávky. V 6. min. po centri Kubusa osemminútovka začala v 60. min. vy- (3:6), 4. VKP Bratislava 0 (0:9); semifinále:Humenné – Nové Mesto 3:0 (20,11,13), mieril Rams zo 7 m vedľa, o minútu hu - rovnávajúcou hlavičkou Bendíka, v 63. Svidník – Žilina 3:0; o 5.–8.m.:Prievidza – Nitra 3:2, VT BA – VKP BA 3:0; o 7.m.: menskú centrovanú štandardku Mihoka min. po centri pohotovo nohou zakončil VKP BA – Nitra 0:3, o 5.m.:VT BA – Prievidza 3:0, o 3.m.:Žilina – Nové Mesto zakončil Ljubarskij vysoko nad. V 15. min. Kubus a v 68. min. napol sieť opäť Ku- 3:0, finále: Svidník – Humenné 3:0 (20,23,16). VK Chemes Humenné: J. Risa Kubus snažil krížnou strelou prekvapiť bus, ktorý postupoval s Bendíkom sám darský, D. Dolobáč, D. Havrilík, S. Krajník, E. Pizur, S. Rada, D. Lichman, J. Petráš, Brudňáka, ale brankár ŠK Futura s tým na Brudňáka. Domáci boli lepší, čisté J. Kovalčin, J. Firkaľ, K. Zgibor, V. Metyľ. Tréner: M. Feduš, as.: M. Meriač. (mšk) rátal. V 19. min. potiahol po čiare akciu šance v 80., 82. a 89. min. však hu DRUH ÁDOR ASTEN ECKÁLIG A,25.KOL O Paraska, strela Mihoka z 18 m bola zra- menský brankár zlikvidoval. Medzitým zená na roh, zahrával ho Mihok k bližšej si Huszárik poradil s jedovkou Lju - STARŠÍ: Giraltovce–ŠKFutura roščák, akcia Porvazník – Szilvási žrdi a signál zakončil Hreško gólovou barskeho. Prvá jarná prehra. (mt) Humenné 2:0 (0:0). Šance nevy- určila druhý a agilný Halajčík pridal hlavičkou. Domáci pritvrdili, hrali agreužili Murdzik, Babin ani Macej, na - tretí gól. Hostia diktovali tempo sívne, rozhodca toleroval nielen ich spô- l Sp. Nová Ves – B. Bystrica B 1:0, Vra- opak nakopnutá lopta dala základ (Šatník, S. Ragan, P. Ragan, Lojka nov – Li pa ny 1:0, Ná mesto vo – Molda sob hry, ale aj dve „malé“ domov. V dob vedenia domácich. Tí poistili ví- – šance), ale posledné slovo mali rých pozíciách sa ocitli Voroňák, Legdan, va 1:0, Martin – Lučenec 2:0, Prešov ťazstvo v závere po humenskej z prísnej penalty domáci. G: SzilváMihok i Vasiľ. V 44. min. po centri Ramsa B – Pohronie 0:1, Kremnička – Košice chybe. ŠK Futura: Biľanský – Či- si 2, Halajčík. ŠK Futura: Piroščák netrafil bránu nabiehajúci Bendík. V II. B 2:0, Trebišov – Lok. Košice 4:2. šovský, D. Čopák, J. Babin, J. Ra- – Karas, Capcara, Krajník, Szilvási gan – Murdzik, Mikula, Mišľan, – Danko, Friga, Porvazník, S. RaTIPOS(KENO10)III.LIGA–25.KOLO Macej – M. Babin, P. Turčík (Kri- gan – Halajčík, Šatník (P. Ragan, govský). Tréner: J. Opiela. Lojka, Šaro). Tréner: M. Tongeľ. MLADŠÍ: Giraltovce–ŠKFutura Humenné 1:3 (0:1). V 3. min. l Stropkov – Martin 3:1 a 1:0, Lok. Gól:86. Kupček skončila akcia Porvaznik – Šatnik – Košice –Poprad 1:0 a 1:0, Jupie BB Žltákarta:Geri (Lučenec) Friga na brvne, dve giraltovské tu- – Ružomberok B 1:0 a 1:0, Námestotovky zmaril Piroščák. Viac šancí vo – L. Mikuláš 0:1 a 0:1, Prešov B – Rozhodoval:Anguš bolo na humenskej strane (Šatník, B. Bystrica B 3:1 a 1:3, Podbrezová Divákov:247 Halajčík,…), ujala sa iba Szilvási - B – Vranov 4:1 a 5:0, Lučenec – KoNajlepší:Šuška – Brudňák ho. V II. polčase opäť podržal Pi- šice B (odložené, 22.5.). LAFC:Brauneis – Kadiš, Pipiška, ŠKFutura:Brudňák – Dysko, Hreško, B.BystricaB 24 15 6 3 64:23 51 RužomberokB 24 16 4 4 48:15 52 Berky, Kovanič, Šiška, Strelka, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák, Filip, Mihok, Lju- Stropkov 24 14 4 6 41:18 46 Podlavice 22 14 5 3 36:12 47 Lavrík, Nemčok, Husanik, G. Geri barskij, Popik, C. Vasiľ, Voroňák (náhr. PrešovB 24 14 3 7 62:27 45 B.BystricaB 24 12 5 7 55:32 41 (náhr. – Vihan, Arvai, Kupček). – S. Karnaj, M. Babin, J. Babin, Macej, Martin 23 13 6 4 46:25 45 Lokomotíva 23 11 8 4 44:23 41 Lipt.Mikuláš 23 11 5 7 37:25 38 KošiceB 22 12 4 6 59:37 40 Demčák). Tréner: Jozef Valkučák. Tréner: Štefan Dohnálek. 23 12 4 7 48:26 40 PodbrezováB 23 10 6 7 47:32 36 Martin Humenčania nastúpili v oklieštenej milimetrovo presnou strelou rozhodol. Lokomotíva 23 10 6 7 39:37 36 Stropkov 24 12 2 10 47:34 38 zostave – tresty za karty dali stopku dvo- Najskôr dal o sebe vedieť domáci Šuška, Námestovo 22 10 3 9 30:36 33 PodbrezováB 22 10 6 6 43:32 36 jici Legdan – Jakubčo, choroba nepusti- humenská odpoveď prišla z brejku Voro- Podlavice 22 9 5 8 21:28 32 PrešovB 23 10 3 10 43:32 33 la Parasku, od 10. min. po hrubom faule ňáka, škoda, že si dal v rozhodujúcej RužomberokB 24 9 2 13 38:43 29 Poprad 21 9 4 8 29:28 31 musel z trávnika Ljubarskij. A tak od za- chvíli „dlhú“ loptu. V 33. min. zakončoval KošiceB 22 7 6 9 28:32 27 Lipt.Mikuláš 23 9 3 11 36:41 30 23 7 5 11 24:42 26 Námestovo 22 7 6 9 30:24 27 čiatku hral dorastenec Filip a do hry za- Husánik volejom, ktorý letel nad, v 34. Lučenec siahli aj mladíci M. Babin a Macej, Mihok min. sa však po kolmici Šušku ocitol v sto - Giraltovce 23 6 4 13 28:44 22 Humenné 23 4 6 13 15:41 18 23 5 3 15 20:60 18 hral so zranenou achilovkou, Karnaj percentnej šanci, mieril do šibenice, Humenné 23 5 2 16 23:53 17 Lučenec Poprad 21 3 7 11 14:36 16 Giraltovce 23 2 3 18 20:76 9 striedal so sebazaprením. Hostia držali Brudňák však bravúrne zasiahol. bezgólový bodík do 86. min., kedy si Druhý polčas začali domáci rohovým Vranovn.T. 22 3 4 15 25:66 13 Vranovn.T. 22 1 6 15 16:76 9 striedajúci Kupček dvakrát posunul loptu kopom, po ktorom z čiary odvracal v šestnástke a síce nie prudkou, ale aj loptu Dysko. V 58. min. mal najväčšiu menskú šancu Voroňák, ktorý si Pohronie 24 17 2 5 42:14 53 hu Úvod patril hosťom – strela Popovi- G:31. Štofík, 59. Budi. ŽK:83. Smoľak B.BystricaB 24 11 8 5 30:18 41 obhodil nestarnúceho (exhumenčana) ča zo 16–ky našla pripraveného – nikto. R:Ištoňa. D:200. MFK:Diňa – Poprad 24 11 3 10 30:25 36 Geriho, ktorý ho zastavil hrubým brankára, trestný kop Popoviča hla- Wiener, J. Kopáč, J. Lukáč, M. Pčola – Lipany 24 10 6 8 29:25 36 faulom, avšak videl iba žltú kartu. Pria - vičkoval Hišem rovnako do brankára, Štofík (74. Haburaj), Červeňák, P. HiLok.Košice 24 9 9 6 29:25 36 my kop Hreška vystihol Brauneis. V 63. Š. Pčola obišiel brankára, ale šem, Popovič, Š. Pčola – Budi (59. Námestovo 24 9 7 8 35:28 34 min. tesne nad hlavičkoval Berky. V 72. (ju) Martin 25 10 4 11 35:43 34 min. Mihok vysunul Filipa, ktorý v šanci neprihral presne nabiehajúcemu Po- Jankaj). Tréner: F. Hanc. Trebišov 24 9 6 9 41:38 33 váhal, až mu strelu obranca zblokoval. povičovi… Domáci prvýkrát pohrozili Bard.NováVes 23 15 4 4 47:19 49 KošiceB 24 9 6 9 40:42 33 A prišla 86. minúta... (mt) v 19. min., prienik súpera Diňa včas- Snina 22 10 9 3 28:12 39 ným vybehnutím zachránil. V 31. Košice-Barca 23 10 6 7 30:29 36 Moldavan.B. 24 9 5 10 22:27 32 KENO10,III.LIGA,26.KOLO v šestnástke faulovaný Š. Pčola stihol Haniska Vranovn.T. 24 7 8 9 28:29 29 22 10 5 7 25:28 35 Humenné 24 8 5 11 30:35 29 ŠK Futura Humenné – B. Bystrica B loptu ešte posunúť Štofíkovi, ktorý Stropkov 22 10 3 9 38:27 33 SpišskáN.V. 24 8 4 12 34:38 28 otvoril účet stretnutia. Domáci mohli V.Opátske 23 8 8 7 38:23 32 nedeľa19.mája Lučenec 24 9 1 14 24:43 28 v 38. min. vyrovnať (po faule Hišema), MichalovceB 22 8 7 7 32:24 31 o 17.00hod. PrešovB 24 8 3 13 29:41 27 no penaltu Diňa vyrazil. V 59. min. po Giraltovce 22 7 8 7 18:26 29 Príďte povzbudiť! Kremnička 23 6 7 10 32:39 25 22 7 7 8 23:25 28 načasovanej prihrávke Popoviča V.Tatry 22 7 6 9 29:32 27 l Pohronie – Lipany 1:0, Moldava – l 25. kolo: Giraltovce – Haniska 2:1, V. rozbehnutý Š. Pčola našiel voľného Sabinov 22 7 6 9 28:31 27 Lok. Košice 0:0, Vranov – Trebišov 1:1, Opátske – Sabinov 3:0, Barca/KE – V. Budiho vnútri šestnástky, ktorý zblízka Svit B. Bystrica B – Košice B 1:1, Námesto - Tatry 1:1, Michalovce B – St. Ľubovňa mieril presne. Vzápätí mohli domáci V.Revištia 21 6 6 9 36:41 24 Sp.Podhradie 22 5 8 9 17:26 23 vo – Poprad 0:2, Martin – Kremnička 0:2, Bard. N. Ves – Svit 3:1, Sp. Podhra - znížiť a následne vyrovnať, ďalšie štan- Svidník 21 7 2 12 18:29 23 dardky ani výškovú prevahu nevyužili. S.Ľubovňa 21 4 3 14 15:50 15 2:1, Sp. Nová Ves – Prešov B 2:1. die – Svidník 2:2, Stropkov mal voľno.

TIPOS(KENO10)III.LIGA–DOHRÁVKA17.KOLA

Pop rad–ŠKFut ur aHum enné3:1(0:1)

ŽiaciVKChem esHumennéstrieborní

Luč en ec–ŠKFut ur aHum enné1:0(0:0)

IV.liga:V.Revištia–MFKSnina0:2(0:1)


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 5. 2013

ŠARENGRADSKI KUP – Medzinárodné plavecké preteky v Srbsku

Srbský plavecký oddiel Napredak Kruševac pozval minivýpravu štyroch dievčat pod vedením trénerov Tomahogha a Pencáka na významné preteky, s dobrým renomé na celom Balkáne. Dokazuje to aj účasť 511 pretekárov z piatich krajín.

Dve slovenské družstvá plavcov z Hu menné ho a Rim. Soboty sa 4. mája v 50–metro vom ba zé ne stretli s plavcami zo Srbska (27 klubov), z Bulharska (6), z Ma ce dónska (3) a z Bosny a Hercegoviny (2). Štyri talenty z PK Chemes Humenné sa nezľakli balkánskej konku rencie a všetky sa domov vrátili s medailami. Najúspešnejšou, už tradične, bola Lenka Melničáková, ktorá si vyplávala medaily pri všetkých svojich štartoch – zlato 50 m prsia, striebro 50 m motýlik, dve bronzové medaily z 200 m voľným spôsobom a za štafetu 4 x 50 m polohové preteky. Lea Diničová dohmatla strieborná na 50 m voľný spôsob, bronzové medaily získala na 200 m voľný spôsob a v štafete 4 x 50 m polohové preteky. Nina Vološinová získala bronzovú medailu za štafetu a dve štvrté a jedno piate miesto v individuálnych disciplínach 200 m voľným spôsobom, 50 m voľným spôsobom a 50 m motýlik. Daniela Gribaničová potešila bronzom zo štafety, štvrtým miestom na 50 m voľný spôsob i piatym na 50 m znak. Aj napriek takmer 900–km vzdialenosti a náročnej ceste dievčatá zvládli preteky na výbornú, za čo im patrí poďa kovanie. Úspešne reprezentovali nielen svoj plavecký klub ale zviditeľnili aj mesto Humenné a Slovenskú republiku. (pen)

Sninskí taekwondisti v prípra ve na šampio nát Black Tiger taekwondo Snina sa v dňoch 1. – 5. mája zúčastnil sústredenia reprezentácie Malopoľska v poľskej Mszanej Dolnej, ktoré bolo spojené so súťažou, ale v inej podobe ako boli všetci zvyknutí. Turnaj prebiehal na troch zápasových plochách a pretekári boli rozdelení do kategórií kadetov a juniorov. Každý absolvoval päť zápasov 3 x 2 minúty, stále s iným partnerom. V kadetoch sa predstavili Michal Matiko, ktorý nedal súperom žiadnu šancu a dokázal vyhrať všetkých päť zápasov. Po ňom taktiež v kadetoch nasledoval Samuel Kukura, ktorý dokázal vyhrať

štyri zápasy z piatich. A posledný sa v kategórii juniorov predstavil Gabriel Gábor, ktorý i keď je ešte len nováčikom, ale zabojoval, porážal aj súperov s „čiernymi opaskami“ a ukázal, že ma výborný potenciál – bilancia štyri výhry, jedna prehra. Ostatné dni boli vyplnené tréningami pod vedením trénerov z Poľska a trénerom klubu Black Tiger Snina Tomášom Potockým. Odtrénovali sa po tri tréningové jednotky denne hlavne nácvikom sparingových techník. Pre pretekárov to bolo jedno so sústredení na blížiace sa Majstrovstvá Európy kadetov 2013 v Rumunsku. (tom)

Najmladší zá pas ní ci na sku soch Medzinárodného turnaja o Pohár primátora Stará Ľubovňa v zápasení vo voľnom štýle sa zúčastnili aj borci ZK Vihorlat Snina. Zápasilo sa v troch kategóriách (mladší a starší žiaci, kadeti) až v 20–tich váhach, na žinenky vstúpilo 106 pretekárov štyroch krajín – Slovensko (9 klubov), Poľsko (3), Česko (2) a Maďarsko (1). Vo výprave ZK Vihorlat Snina (tréner Peter Handra) viacerí mladí zápasníci, ešte prípravkári, zbierali skúsenosti. l mladší žiaci: 6. Martin Kirňák, 10. Branislav Bandurič (obaja do 29 kg), 4. Martin Bobrík (31 kg), 7. Jakub Petrovka (44 kg), 1. Gabriel Malík (52 kg); l starší žiaci: 4. Viktor Lojka (59 kg); l kadeti: 1. Tomáš Krupjak (85 kg). Poradie družstiev: 1. ZK 1904 Košice 49 bodov, 2. Junosport St. Ľubovňa 40, 3. ZK Dunajplavba Bratislava 40, 4. Suplek Krašnik (POL) 39, 5. Stal Rzeszow (POL) 36, 6. Sokol Vítkovice (CZE) 23, 7. Polianec (POL) 25, 8. ZK Vihorlat Snina 22 bodov,… 15. ZK Slávia Snina 2 body. (pa)

„Bobrov“ v Bre ko ve Futbalového stretnutia FK Humenné – Ulič (3:0) sa medzi divákmi zúčastnil aj nestor humenského, neskôr i brekovského futbalu, svojho času riaditeľ ZDŠ v Brekove – Ján Adamov. Na snímke zľava Michal Havrilko, Ján „Bobrov“ Adamov, Anton Porvažník a Štefan Gaľo. Bývalí futbalisti, kamaráti. (mt)

Futba lo vá V uplynulých dňoch sa v Medzilaborciach konali obvodné kolá vo futbale žiakov základných škôl – Jednota futbal cup, ktoré zorgani zoval CVČ Medzilaborce a OR SAŠS Medzilaborce. Najlepšou futbalovou medzilaborskou školou sa stala ZŠ Duchnovičova, vyhrala v kategórii chlapcov i dievčat. Na ďalších miestach skončili ZŠ Komenského Medzilaborce a ZŠ Radvaň nad Laborcom. (vl)

ZŠ Duchno vičova Medzila borce


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 5. 2013

VI. li ga: Gólové hody Cirošanov, radvanský líder tesne, ale predsa Udavské – Kamenica n/Cir. 1:4 (0:2) Prvá štvrťhodinka patrila domácim, Pročtrafilz päťkydobrankáraa odrazenú hlavičkoval do brvna, po štandardke mieril z päťky Olexa vedľa a Greškopoúnikuzľavatiežvedľabrány.Chvílehostíprišliv 32.min.,ponarážačkevniklipoľavejstranedošestnástky a na druhej strane Oľha zrazil loptudoprázdnejbrány.FaulnaOľhu v 41.min.znamenalpenaltu,ktorúR. Tomčák premenil. Hostia využili svoj prvýstreleckýpokusII.polčasu,v 58. min.zvýšilvedenieO.Čabák.Domáci znížiliv 66.min.,keďL.KuzmaponúkolloptuJ.Vološinovi,ktorýjuusmernil popri Madejovi. Únik Ďuriana v 86. min.spečatilvýsledok,keďstrelaspoza šestnástky preletela popod ruky brankára. G: J. Vološin – Oľha, R. Tomčák(11m),O.Čabák,Ďurian.ŽK: Harvilčák,J.Vološin,J.Greško–Kriška,Tribula,O.Čabák.R: Mati.D: 100. OŠK: Ma.Šalata–Boňko,Harvilčák, Olexa, Kiča – Proč, Ondica, Naster, Greško – J. Vološin, L. Kuzma (Meričko,V.Vološin,Jahnička).FK: Madeja–Bešan,O.Čabák,Oľha,Kriška,R. Tomčák, Mihalič, Skarba,Tribula, Ďurian,Gajdoš(Sninčák).(jv)

Belá n/Cir. – Sedliská 5:1 (5:1) Naprekvapeniedomácichsavedenia ujalsúper,užv 2.min.ponedorozumenív obrane.Papierovépredpokladysazačalinapĺňaťv 11.min.,keďJ. Kudravý vyrovnal strelou z hranice šestnástkya o dveminútystavobrátil Cenkner. V priebehu šiestich minút (33.–38.min.)Slovannavýšilrozdiel v skóre ešte trikrát v podobe gólov Cenknera, J. Kudravého a D. Vajdu. Druhýpolčassidomáciužlenudržiavalivýsledok,súperv 50.min.hlavou tesne minul, na domácej strane Čižmárdvakrátnetrafila Šimonrovnako prestrelil bránu. G: J. Kudravý 2, Cenkner2,D.Vajda.R: Šimková.D: 100.TJ Slovan: Ľ.Maliňák–V.Diňa, D.Vajda,M.Brečka,Karľa,Šimon,J. Kudravý, Cenkner, A. Lojan, R. Čižmár,Marinič(A.Kudravý).(sľ) Hrabovčík – Radvaň n/L. 0:1 (0:0) Cennétribodyhostí(bezšiestichhráčov základu) z ihriska súpera. Mať a využiťširokýhráčskykádersapotvrdilo tentokrát do bodky. Opatrný úvod lídra s maximálnou kontrolou vyústil v tristrelecképríležitostí–Kudláč,Ma. Svičin,Gabákvšaknezakončili.Domá-

Dohrávky V. a VI. li ga: Cen né bo dy z vonku Kendice – Jasenov 1:1 (1:0) Domáci vyvinuli tlak, gólman Dudič odolávallendo15.min.,keďsasúper porohua nedôraznomjasenovskom odkopeujalvedenia.V II.polčasesa osmelili aj hostia, cítili šancu uspieť a v 82.min.z centrovanejštandardky VožnýnašieldobrepostavenéhoKovalíka, ktorý nekompromisne vyrovnal. G: Kovalík. ŽK: Hric. R: Židišin. D: 50. TJ FK: M. Dudič – R. Chalupka, I. Čerhit, V. Hric, L. Horvat – Čvirk, Callegari, Vožný, Mi. Šalata – Bača(83.Havrilko),Kovalík.(rch) Medzilaborce – Fintice 5:0 (0:0) Herná prevaha Spartaka sa gólovo prejavilaažv II.polčase.Skóreotvoril Vaško hlavičkou v 51. min. po centri Gavulu,ktorýv 62.min.pospolupráci s Gubom zvýšil. V. Lukačik zahrával v 67.min.rohsignáloma Gavulanapol sieť z 25 m prízemnou strelou. V 83. min. servis Gubu pre Gavulu, ktorýzavŕšilsvojhetrika bodkustanovilposamostatnomprienikuBega.G: Gavula3,Vaško,Bega.R: Leferovič. D: 150.MŠK Spartak: Bujdoš–Pelech,Vaško,Lučko,Čabiňák(79.Bega),Kuruc(71.D.Hrišo),Chripák,R. Guba, V. Lukačik (83. Pačuta), Pa. Hrehovčík,Gavula.(suš) Pakostov – Plavnica 1:1 (1:1) Líderbolaktívny,aleJuščíkspoľahlivý. Nestačil iba v 17. min. na strelu spoza šestnástky. Radosť súpera trvala iba minútu, lebo po rohu Š. Tomčákhlavičkovalpresne.Ostalona deľbe bodov, lebo Pe. Gombita ml. (2x),Rudy,resp.súperv 48.min.spálili tutovky. Záverečný tlak Ajaxu priniesolibasériurohovýchkopov.G: Š. Tomčák. ŽK: Pe. Gombita ml., Fedorko.R: Čech–Špirek.D: 130.Ajax: Juščík – Berdák, Palenčík, Olexík, Dubas, Rudy, Pe. Gombita ml. (64. Jo. Gombita), Š. Tomčák, Fedorko, Andraško (79. Pe. Gombita st.), Slavkovský(64.T.Gombita).(št)

Vechec – Kamenica n/Cir. 2:2 (0:1) V 35. min. po ideálnej prihrávke Skarbuumiestnilloptukrížnoustrelou M. Čabák. Domáci vyrovnali v 64. min. a do vedenia sa dostali po spornom verdikte arbitra v 68. min. Futbal bol tentokrát spravodlivý – v 90. min. Cirošania vyrovnali, po centri Mihaliča z hranice šestnástky napolsieťR.Tomčák.G: M.Čabák, R. Tomčák. ŽK: Sninčák. R: Leško. D: 80. FK: Madeja – Šedzmák, Bešan, Š. Gajdoš, V. Šuľak – Mi. Hajdučko, Oľha, R. Tomčák, Skarba – Mihalič,Sninčák(M.Čabák).(gmb) Bystré – Stakčín 3:2 (1:1) V oklieštenej zostave uprostred týždňa sa vedenia ujali práve hostia, v 30.min.mierilZhytkovz 25metrov presne.Doprestávkybolovyrovnané. Rozhodli 70. a 72. min., keď domáci dvakrát skórovali, Hanc z penalty v 75.min.potrestalfaulnaPushaka, vyrovnaťmoholTelehanič,zosľubnej pozície mieril nad. G: Zhytkov, Hanc (11m).ŽK: J.Maliňák,Guľak,Kuznacov.R: D.Mano.D: 50.OFK Agrifop: Vohár–Pushak(80.J.Maliňák),Steco, Zhytkov, Bajza – Guľak, Kuznecov, E. Hanc, D. Andruch –  Krupa (65.Telehanič),Kaganetc.(ms)

Za fair–play len na dáv ky? Prebiehalzávernadstavenéhočasu stretnutiaJasenov–N.Hrušov(3:2), keď sa hostia u hlavného rozhodcu (ukázalnaodkopoddomácejbrány) dožadovali rohového kopu. Na podnet Róberta Chalupku (oznámil, že loptutečoval)zahrávalsúperposlednú akciu stretnutia… Čin v duchu fair–play neostal v radoch divákov bezpovšimnutia–„Ty,…..!“,taktosa ušlo jasenovskému kapitánovi. Hostia z rohového kopu nevyrovnali.Ak byáno,čobysastalo?Myvšaktentofair–playpočinoceňujeme.(mšk)

cisapozmenestránsnažiliťažiťz nakopávaných lôpt, pýtali si penaltu, no nezmohlisanaohrozeniebrányhostí. Úsilie lídra vyústilo gólom v 75. min., keďpoTabakomzahranejštandardke Kudláčrozvlnilsieťdomácejbrány.G: Kudláč.ŽK: Ma.Svičin.R: Mišenčík.D: 100.TJ Družstevník: Vasilenko–Krivák, G. Horvat, Gabák, Burda – T. Kuzma,Rabajda,Kudláč,Tabaka,Salák(70.Čeremeta)–Ma.Svičin.(misv) Čierne – Stakčín 1:0 (0:0) TretízápasStakčínau súperas rozdielomjednéhogóluv neprospech.Strela Matika v 25. min. našla iba brankára, o minútuhokopírovalStecoa v 35.min. súpernastreliližrď.Domácitlakbolkorul Výsledky, 21. kolo: Breznica– Vechec1:0,Soľ–Bystré4:3,V.Žipov–Seč.Polianka0:2.

novanýv 70.min.gólomz hranicešestnástky po skrumáži. V samom závere Telvák z hranice pokutového územia hlavičkovalnad.ŽK: Matiko,Kuznecov, Zhytkov,Hanc.R: Tomeček.D: 50.OFK Agrifop: Vohár–Telehanič(83.Krupa), Steco,Zhytkov(80.Prokop),Kuznecov –E.Hanc,J.Kapraľ,Shevchenko,M. Kapraľ–Matiko,Telvák.(ms) Radvaň n/L 21 15 4 2 50:16 49 Soľ 21 15 1 5 54:25 46 Breznica 21 12 2 7 46:25 38 Čierne n/T 21 11 5 5 36:25 38 Belá n/C 21 11 1 9 44:32 34 Vechec 21 9 7 5 28:26 34 Seč.Polianka 21 8 5 8 30:35 29 Stakčín 21 9 1 11 35:36 28 Hrabovčík 21 9 1 11 31:43 28 Bystré 21 8 3 10 39:34 27 Udavské 21 7 5 9 38:44 26 Kamenica 20 7 5 8 29:35 26 V.Žipov 21 2 4 15 18:57 10 Sedliská 20 0 2 18 18:63 2

V. li ga: Na všetky tri výsledkové strany Hanušovce – Jasenov 5:0 (3:0) Hostiaibajedenástia bezpiatichzo základu… Hernú prevahu a gólostroj započali domáci v 16. min. po nedôraznom odkope jasenovských futbalistov.V 34.min.tlaksúperavyústildo druhého gólu a v 38. min. po chybe hosťujúcehobrankáradomáciupravili napolčasových3:0.Strelecképokusy hostíkončilinadbránou,odolávalido 51.minúty.KalichhorkostidopiliJasenovčaniav 64.min.,keďponedorozumenív rozohrávkelovilbrankárloptu zosvätynepiatykrát.ŽK: L.Horvat.R: Filipák. D: 150. TJ FK: Bača –  Bačovčin,R.Chalupka,Goga,L.Horvat – Havrilko, T. Mastiľák, Mi. Šalata, Čvirk–Sakalík,Kovalík.(rch)

pák, Guba, Gavula, Bega (70. Ciganik),D.Hrišo.(vl)

Pakostov – Ľubotice 3:0 (2:0) Poopatrnomúvodesazastreľovaliako prvíhostia,pochybnejrozohrávkeúnik súperaskončiltesnevedľa.Vedeniasa aleujalidomáci,v 20.min.Jo.Gombita prihraldopäťkyFedorkovia tensanemýlil.V 25.min.postrelehostízazvonilobrvnodomácejbrány.V 40.min.mohol Ajax zvýšiť, ale jedovku Fedorka brankárodvrátilnaroh.S tutovkouhostí v 43.min.z hranicešestnástkysiJuščík hravo poradil. V 44. min. po centri Š. Tomčákatrafilz volejaodkrytýkútbrány Pe.Gombitaml.ÚvodII.polčasupatril domácim,aleBerdáknemierilporohovomkopepresne.PopriamomkopeŠ. Kežmarok – Medzilaborce 1:1 (1:0) Tomčákav 57.min.sahlavičkoupresaSpartakovcibeztrochhráčovzákladu dilopäťFedorko.V nadstavenomčase pôsobiliminimálnevyrovnanýmsúpe- mohlihostiaznížiť,alez hranicepokutorom.Doprestávkysivytvorilidvególo- véhoúzemiasanepresadili.G: Fedorko véšance–poprihrávkePelechav 17. 2, Pe. Gombita ml. R: Biroš. D: 120. min. Gavula zoči–voči brankárovi za- Ajax: Juščík–Berdák,Ragan(80.Pe. váhal, situácia sa opakovala v 35. Gombitast.),Olexík,Dubas,Jo.Gombimin.,poprihrávkeGavulubránupre- ta (67. Durila), Pe. Gombita ml., Š. strelilGuba.V 45.min.sadomáciujali Tomčák, Fedorko (78. T. Gombita), vedeniaponedorozumenív medzila- Andraško,Slavkovský.(št) borskejobrane.Rozhodujúcimoment pre hostí znamenala 67. min., keď III. TRIE DA (9. LI GA) DOSPE LÍ centerGubuzúžitkovalD.Hrišonavy- III.A –výsledky13.kola:Turcovce rovnávajúci gól. Hostia umnou hrou – Zb. Dlhé 1:0 (nedohrané), inzultáziskjednéhoboduuchránili.G: D.Hri- cia R hráčom hostí, rozh. Jakubov. šo. ŽK: Bega. R: Haviarik. D: 150. Baškovce – Hankovce 4:1 (domáci MŠK Spartak: Bujdoš–Pelech,Hre- námstrelcovnenahlásili).Hrabovec hovčík, Lučko, Vaško, Čabiňák, Chri- n/L. – Čertižné 2:0 (1:0), M.Ducko, D. Cichý, rozh. Brehovský. Ňagov l Výsledky, 25. kolo: Zámutov–Kľu- a Medzilaborce B malivoľno. šov3:2,Kračúnovce–Kendice2:0,V. Hrabovec 10 8 1 1 24:9 25 Šariš–Raslavice1:3,N.Hrušov–Dl. Medzilaborce B 10 7 0 3 41:18 21 Klčovo0:1,Plavnica–Fintice0:0. Zb.Dlhé 10 6 1 3 24:18 19 9 5 0 4 22:17 15 Plavnica 24 16 6 2 43:6 54 Turcovce 10 4 2 4 20:24 14 Raslavice 24 13 4 7 50:31 43 Ňagov 9 3 0 6 15:26 9 D.Klčovo 24 12 4 8 51:42 40 Čertižné 10 2 0 8 14:31 6 Pakostov 24 12 4 8 37:28 40 Hankovce 10 1 2 7 13:30 5 Medzilaborce 24 11 4 9 50:37 37 Baškovce III.B –výsledky16.kola:St. RozKľušov 24 11 4 9 55:44 37 Kendice 24 11 4 9 45:37 37 toka – Rovné 2:1 (2:0), Gutter,BaKežmarok 24 10 5 9 33:29 35 dida – Baláž, rozh. Bajcura. Roma Fintice 24 10 5 9 39:40 35 Snina – Uličské Krivé 1:1 (0:1), Zámutov 24 9 6 9 39:33 33 Grundza st., vlastný, rozh. Hanušovce 24 9 4 11 39:41 31 Zadražný.Brestov malvoľno. Ľubotice 24 9 4 11 35:42 31 Uličské Krive 8 5 4 0 18:11 19 8 5 0 3 23:12 15 Jasenov 24 9 3 12 35:41 30 Rovné 9 3 4 2 15:15 13 Kračúnovce 24 8 6 10 34:44 30 Brestov N.Hrušov 24 6 5 13 27:51 23 St.Roztoka 9 3 1 5 16:21 10 V.Šariš 24 1 2 21 16:82 5 FK Roma SV 9 0 3 6 7:20 3


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 5. 2013

II. TRIEDA (8. LIGA) DOSPELÍ, 21. KOLO l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 21. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l l Volica – Krásny Brod (nehralo sa, domáci nenastúpili), rozhodca Havriško. Z. Hámre – Ladičkovce 1:0 (1:0), Štefan Max, rozh. Holp. Z. Hámre: Jenčík – Ľonc, Britan, Jakub Max, Matúš Michalenko, Rosič, Barna, Štefan Max, Mesaroš, Ferko, Brečka (Pavol Michalenko, Pašek). Ladičkovce: Ed. Hodor – Daniel Hodor, Št. Hodor, Juraj Kuruc, Beňo, Peťo, Bobaľa, Onderko, Mažerik, Gerda, Peter Kuruc (Papaj). Podskalka – V. Hrušov 1:0 (0:0), Roman Goroľ, rozh. Ferko. Podskalka: Tomáš Tokár – Radoslav Tupý, Toček, Štefan Tupý, Roman Goroľ, Balog, Paňko, Sivák, Maľár, Radko Tokár, Marián Kurej (Peter Tokár, Polák). Vyšný Hrušov: Marcel Piroščák – Martin Rašpľa, Viktor Šalata, Ducko, Novák, Marek Ondáč, Smerek, Martin Piroščák, Peter Rašpľa, Jakub Šalata, Volkov (Bereš). Lackovce – Lukačovce 2:0 (0:0), Škumanič, Babjak, rozh. Ferčák. Lackovce: Ginda – Komjaty, Delin, Opalka, Adamov, Ho ferica, Danko, Babjak, Nazad, Škumanič (Mudzo, Spišák, Martin Hajdučko). Lukačovce: Ivan – Jozef Jašš, Revák, Bačovčin, Peter Jašš, Patrik Meričko, Ján Meričko, Miloš Meričko, Majerník, Packo, Matta (Marek Meričko, Miloš Meričko st.). Kolonica – N. Sitnica 7:0 (3:0), Lacko 2, Peložato, Miško, Marián Iliško, Pavol Karaščák, Roháč, rozh. Rebej. Kolonica: Dzurovej – Pavol Karaščák, Peložato, Lacko, Miško, Roháč, Matuš Iliško, Matijko, Timčik, Hašuľ, Marián Iliško (Roškanin). Nižná Sitnica: Čura – Hubcej, Matúš Turčík, Martin Ole xik, Michal Bučko, Varhač, Sukeľ, Ištočko, Marek Bučko, Soták, Petruš (Andrej Olexik, Miroslav Turčík). Koškovce – Rokytov 1:2 (0:1), Miro Benec – Jasik, Micikáš, rozh. Kucer. Koškovce: Falatko – Brza, Jenčík, Petko, Ballek, Tomáš Dušák, David Du šák, Dominik Benec, Miroslav Benec, Boško, Sabo (Kuzica, Makar). Rokytov: Harvan – Buša, Paňko, Suško, Borč, Sopirjak, Micikaš, Majzer, Paňko, Jasik, Gojdan (Zub). Lieskovec – Papín 6:0 (5:0), Michal Kuľha 3, Pristaš, Rada, Mi lan Kyslan, rozh. Fecura. Lieskovec: Salanci – Džatko, Pristaš, Rada, Fr. Kyslan, Čička, Židzik, Rada, Milan Kyslan, Kuľha, Turcovský (Hodor, Mihaľov). Papín: Melničák – Findrík, Vlado Jevič, Rybár, Vasiľ, Ondica, Salamon, Horodník, Ján Šváb, Chalčák, Gabrik (Hančarik, Tomáš Šváb, Kapko). Kr.Brod 20 17 1 2 82:27 52 Koškovce 21 12 5 4 53:30 41 Papín 21 12 2 7 48:37 38 Rokytov 21 10 3 8 45:44 33 Lieskovec 21 10 2 9 43:37 32 Z.Hámre 21 9 3 9 49:39 30 Lackovce 21 8 3 10 43:40 27 N.Sitnica 20 8 3 9 38:47 27 Kolonica 21 8 3 10 48:58 27 Ladičkovce 21 8 2 11 62:55 26 Podskalka 20 7 1 12 27:36 22 Lukačovce 21 5 7 9 37:49 22 Volica 20 6 3 11 32:66 21 V.Hrušov 21 5 2 14 30:72 17 Strelci (po 21. kole, k 13. 5. 2013): 29 gólov – Slavomír Kandráč (Krásny Brod), 19 – J. Miško (Kolonica), Š. Mažerik ml. (Ladičkovce), 18 – M. Škumanič (Lackovce), 15 – V. Gajdoš (Rokytov), 14 – O. Ferko (Zempl. Hámre), 13 – D. Benec (Koškovce), R. Mata (Krásny Brod), 10 – Mi. Kuľha (Lieskovec), M. Nazad (Lackovce), Ľ. Hubcej (Nižná Sitnica).

Ko cha novce od sko či li na šty ri, Ko ša rovce odovzda li lampá šik

BOROV – PTIČIE 2:2 (0:0) Zápas mal dobrú úroveň, útoky sa striedali na oboch stranách, do prestávky dominovali obranné rady. V 6. min. vyslal jedovku Karas, aj keď na dvakrát ju zneškodnil Kollár. Na opačnej strane po centri Buku mal možnosť Olah. Ten istý hráč v 12. min. nevyužil svoj prienik ptičanskou obranou. Ďalší vzruch priniesla až 42. min., po centri Opielu pálil Hrinko a zákrok Behuna určil roh. V 45. min. Maličký z 25 m bránu minul, borovský center Mydla hlavou predĺžil na I. Černegu, ktorý hlavičkoval nad. Po zmene strán sa oba celky radovali rovnako – v 50. min. po strele Opielu lopta prekĺzla Behunovi ešte na roh, ale v 58. min. I. Černega zo 17 m mieril nechytateľne k žrdi. V 63. min. centroval Buka, volej Hrinka z 8 m borovský náskok zvýšil. Za tohoto stavu musel striedať zranený špílmacher Opiela. V 68. min. aktívny Karas prestrelil, ale o dve minúty sa v skrumáži borovskej päťky presadil Metiľ a v 73. min. lob Karasa ponad vybiehajúceho Kollára stav vyrovnal. „Hačure“ boli v závere aktívni: v 77. min. Metiľ mieril vedľa, 80. min. vytlačil Kollár jedovku Kolníka na roh a v 86. min. strela Džubáka bránu minula. Góly: 58. I. Černega, 63. Hrinko – 70. Metiľ, 73. Karas. ŽK: Hrinko, I. Černega, Višňovský – Kocik. R: Pavlišin. D: 170. Vynikli: T. Opiela – Karas. Borov: Kollár – Mydla, Piňko, Opuda, Hrinko, T. Opiela, Višňovský, Buka, Fedurco, I. Černega, Olah (Burcin). Ptičie: L. Behun – M. Či rák, Karas, Kocik, Maličký, Bešák, Dzemjan, Paraták, Kolník, Metiľ, Jalč (Džubák, Tomovčík, Hucovič). (suš)

nút… Už v 1. min. preveril brankára Murinčák, v 3. min. pálil D. Švigár, o dve minúty otvoril skóre nechytateľne T. Švigár. V 10. min. po sóle cez trojicu obrancov nedal ani Hrubovčákovi šancu Murinčák. V tej istej minúte sa zranil Tkáč a bol predčasný koniec. G: 5. T. Švigár, 10. Murinčák. ŽK: nikto. R: Bogdan. D: 80. V. Sitnica: J. Sopko – Jozef Jalčák, T. Švigár, D. Švigár, Juraj Turčík, S. Paľo, M. Kasarda, M. Paščinský, L. Malý, J. Kušnír, P. Murinčák. Ohradzany: P. Hrubovčák – J. Pavlovský, M. Šmajda, T. Tkáč, J. Matta, J. Tkáč, M. Pužo. (jp) HAŽÍN n/Cir. – KOŠAROVCE 0:2 (0:1) Obojstranne záchranársky dôležitý zápas nemal vysokú úroveň. Hostia sa ujali vedenia v 8. min., keď si nabehol na prihrávku L. Nazad a z hranice šestnástky otvoril skóre. Ten istý hráč hosťom poistil víťazstvo v 80. min., keď využil center po štandardke hlavičkou. Hažínsky nováčik mal v I. prestávke len zopár striel (Mišenko, Dzido), v II. polčase proti zhustenej defenzíve súpera sa veľmi nepresadil. Za zmienku stojí iba priamy kop Šuľáka z 35 m. V 82. min. zápas prietrž mračien prerušila, hralo sa po obnovení čiar HP (i keď na tom R netrval). Góly: 8. a 80. L. Nazad. ŽK: S. Godžák, D. Godžák – A. Lukáč, P. Hoľko. R: Andreško. D: 60. Vynikli: Dzido – L. Nazad. Hažín n/Cir.: T. Račko – T. Quecke, S. Godžák, D. Godžák, M. Zajac, M. Mišenko, Patrik Šuľák, D. Ferjak, L. Pecha, M. Dzido, M. Čižmárik (D. Mišenko). Košarovce: J. Nazad – G. Dysko, A. Lukáč, M. Kaňuk, J. Sabol, V. Majerník, P. Sabol, L. Nazad, P. Hoľko, J. Džujko, J. Karabín (J. Čirák, J. Hudák, J. Širý). (jm)

Kočan, Levkanič, Holinka, Hromadka, Oto Bačovčin, Čokina (Poldruhák). Ubľa: Pekala – Máleš, Beviz, F. Regula, Mitro, J. Chochla, P. Chochla, Peštík, Pavlina, R. Hreha, Sirka (Dzoba). (jl) ZUBNÉ – MODRA n/Cir. 0:0 Gólu sa diváci nedočkali, i keď futbal to bol rušný. Viac práce mal modranský Mucha, ale bol oporou. Do prestávky najviac volali po góle akcie M. Maxa a Koromháza. Po obrátke sa obraz hry nezmenil, modranskú defenzívu dirigoval aj Okoš, nebezpečné boli brejky hostí, či štandardky Hančára. Na zubnianskej strane mohli rozhodnúť Hrehovčík aj M. Max. Nestalo sa. ŽK: nikto. R: Turčík. D: 100. Vynikli: M. Drozd – M. Okoš. Zubné: Š. Haburaj – L. Boňko, Ľ. Sima, M. Drozd, L. Vasilco, M. Škutka, Pe. Hrehovčík, R. Koromház, R. Bálint ml., M. Max, J. Max (V. Čopák, V. Bálint). Modra n/Cir.: P. Gnip, M. Okoš, L. Hišem, M. Harvan, R. Mikula, J. Kopáč, A. Bončík, M. Hančár, D. Harvilik, L. Hreha. (ds)

ĽUBIŠA – DLHÉ n/Cir. 4:2 (1:2) Dlžania sa tešili ako prví, lebo v 9. min. Krivjanský z priameho kopu prekvapil brankára. O vyrovnanie sa zaslúžila akcia J. Ondík – M. Sabo, ale chybu ľubišskej obrany potrestal hlavičkou Gazda. Do II. polčasu vybehli domáci aktívne, v 52. min. zahrával G. Ondík priamy kop a s prispením dlžanského Burika vyrovnal. Tlak Ľubišanov narastal, šancí bolo mnoho, no až v 77. min. M. Černega pekne našiel Kolesára, ktorého hlavička otočila vývoj. V 87. min. po osi Lukáč – M. Sabo stanovil výsleFK HUMENNÉ – KOCHANOVCE dok Kuľus. Druhopolčasová snaha Ľubi1:5 (0:3) šanov sa premietla do výsledku. Góly: V šlágri nedele mal hru v rukách od úvo16. M. Sabo, 52. vlastný, 77. J. Kolesár, ULIČ – UBĽA 6:0 (2:0) du líder, hneď v 5. min. načal cestu za 87. A. Kuľus – 9. J. Krivjanský, 34. Derby pred peknou diváckou kulisou, Gazda. ŽK: Gadžo (Ľubiša). R: Petru čistým hetrikom Ľ. Šimai. Kochanovska ofenzívna snaha vyústila v „zlepené“ gó- „vlci“ sa do súpera zahryzli, ale ňo. D: 100. Vynikli: J. Ondík – J. ly Šimaia (31. a 35.), ktoré definitívne zlo- ubľanská obrana dirigovaná harcovní- Krivjanský. Ľubiša: Marek Krivjančin – mili odpor domácich. Po obrátke bola kom Regulom odolávala. Do 20. min., M. Gadžo, G. Ondík, Martin Macko, hra vyrovnaná, ale v 61. a 65. min. T. Si- kedy pred šestnástkou bol nedovolene Jevčák, M. Černega, J. Ondík, J. Kolema ukážkovými sólovými akcia určil zastavený Hromadka a priamy kop Ba- sár, M. Sabo, Veľas, M. Sklenčár (A. Ku„päťku“. Tento stav hostí upokojil, hneď čovčina ponad múr skončil v sieti. V 29. ľus, M. Lukáč). Dlhé n/Cir.: F. Dzurko – v 66. min. skóroval Slepák, ktorý mohol min. priamy kop J. Chochlu kryl Vasi- J. Polačko, P. Milčík, L. Burik, J. Gazda, prehru v 89. min. ešte zmierniť, pokutový lenko, následne dlhým výkopom takmer P. Krivjanský, P. Mesároš, J. Krivjanský, kop však napálil do spojnice. Góly: 66. až k päťke našiel hlavu Hromadku, kto- J. Bednár, L. Piškanin, M. Cibula. (fh) Slepák – 5., 31. a 35. Ľ. Šimai, 61. a 65. rý oblúčikom zvýšil. Aj za takéhoto stavu Strelci (po 21. kole, k 13.5.2013): T. Sima. ŽK: nikto. R: Švec. D: 250 (v sa hostia snažili o ofenzívu, nájazd J. 26 gólov – Milan Hromadka (Ulič), Brekove). Vynikli: Kirvej – Ľ. Šimai. FK: Chochlu zlikvidoval Vasilenko. Druhý 22 – T. Sima (Kochanovce), 21 – Šurin – F. Valalik, F. Dzurko, Hardik, polčas začal gólovou hlavičkou Hro- M. Čerňa (FK Humenné), 15 – P. Kirvej, Stirčák, Schwarzbacher, Harvan, madku, o päť minút využil domáci kano - Kolník (Ptičie), 14 – L. Metiľ (Pti Barančík, Čerňa, Šarga (Müller, J. Jurov, nier zmätok v obrane súpera a v 85. čie), 13 – L. Malý (V. Sitnica), 12 – Slwpák). Kochanovce: Bumbera – M. min. opäť presne hlavičkoval. Poltucet M. Max (Zubné), 11 – V. Melník Kolesár, Jelinek, Brindzák, Gaľo, J. Kar- stanovil Levkanič. Čestný úspech mal (Ohradzany), 10 – T. Karas (Ptinaj, Pado, Ľ: Šimai, P. Šimai, M. Rada, T. na kopačke Pavlina, ale z bezprostred- čie), P. Barančík (FK Humenné). Sima (Kimák, Macko, P. Kuľus). (mm) nej blízkosti Vasilenka neprekonal. Góly: 30., 48., 53. a 85. Hromadka, 22. Oto Kochanovce 21 18 0 3 67:19 54 V. SITNICA – OHRADZANY Bačovčin, 90. Levkanič. ŽK: Beviz 21 16 2 3 71:24 50 2:0 nedohrané (Ubľa). R: Firkaľ. D: 200. Vynikli: Oto Ptičie Ulič 21 12 3 6 60:29 39 Hostia vybehli na trávnik iba siedmi, Bačovčin – F. Regula. Ulič: V. Vasilenko hralo sa na jednu bránu – desať mi - – M. Hačko, Kireš, Chochrun, Samčík, FK Humenné 21 13 0 8 47:37 39 Borov 21 9 7 5 43:29 34 Modra n/C 19 9 4 6 29:21 31 l l l Z O S TAVA K O L A l l l V.Sitnica 20 10 1 9 43:42 31 M. Mucha (Modra n/Cir., 3) Zubné 21 6 6 9 24:37 24 I. Černega M. Drozd M. Kolesár Ľubiša 21 7 3 11 33:52 24 (Borov, 2) (Zubné, 1) (Kochanovce, 10) Dlhé n/C 21 5 7 9 32:49 22 L. Nazad T. Karas M. Čokina J. Kolesár Ohradzany 19 5 5 9 28:38 20 (Košarovce, 1) (Ptičie, 7) (Ulič, 6) (Ľubiša, 2) Ubľa 20 5 2 13 27:46 17 Košarovce 21 4 2 15 14:54 14 Ľ. Šimai M. Hromadka T. Sima Hažín n/C 21 3 2 16 17:58 11 (Kochanovce, 2) (Ulič, 9) (Kochanovce, 6) Uliču,Hažínun/Cir.i Ohradzanom (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola) budúposezóneodrátané3body


16 - POD VIHORLaT Om -

INZERCIA

-

13. 5. 2013

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER obklady, dlažby podhľady, podlahy voda, elektrika

pokládka zámkovej dlažby

0 905 11 1 810 www.bytovejadrahe.sk

www.podvihorlatom.sk facebook.com/novinypodvihorlatom

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

HUT NÝ A STAVEBNÝ MATE RI ÁL

PLUS s.r.o.

VÝ­RAZ­NÉ­ZNÍ­ŽE­NIE­CIEN OCEĽ betonárska

(ceny s DPH)

Æ 6 – 0,20 €/bm Æ 8 – 0,38 €/bm Æ10 – 0,525 €/bm Æ12 – 0,70 €/bm Æ14 – 1 €/bm AKCIA NA:

u Strešné krytiny LINDAB u LEXAN u Rúry kúrenárske a vodárenské u Plechy čierne a pozinkované u Profily L, T, U, I u Kari siete u Odkvapový systém u Ťahokov, drôty REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk

Výkup zlata a striebra za najVÝHODnEjŠIE cEny Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 11 ( 1 . p o s c h . ) , H u m E n n é

Tel. 772 1560, 0908 254 153

Fir ma VAS

po nú ka pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí

od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@gmail.com), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.

pv2013-20  

noviny Pod Vihorlatom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you