Page 1

ROČNÍK: XV

ČÍSLO: 45

5. 11. 2012

CENA: 0,40 €

Psík Ares z útulku bol rád, že si našiel nových priateľov.

Dob rý sku tok v chladnom po ča sí

Potešil záujem o odbory SOŠ technická v Humennom otvorila 30. októbra svoje brány rodičom a predovšetkým žiakom deviateho ročníka základných škôl. Cieľom Dňa otvorených dverí bolo predstaviť školu i možnosti štúdia na nej. Škola spolupracuje pri výchove z Humenného (ZŠ dargovských hrdi- borných učebniach, žiakov zaujala aj a vzdelávaní svojich žiakov i s viacerý- nov, ZŠ SNP 1,, ZŠ Kudlovská, ZŠ prehliadka priestorov školy. Potešil mi výrobnými a obchodnými spo- Lesná), ale aj z Košaroviec, Udavské- nás záujem o odbory, ktoré pripravujú ločnosťami, čo rozširuje možnosti ich ho, Radvane nad Laborcom, mladých ľudí pre život v oblasti elekodborného vzdelávania i uplatnenia Strážskeho, Dlhého nad Cirochou, trotechniky, počítačových systémov, sa na trhu práce po skončení štúdia. Vyšného Hrušova, Ohradzian (na počítačovej grafiky, ekonomiky a stroMgr. Ján Matoš Medzi najvýznamnejších partnerov snímke) a ďalších sa mali možnosť járstva. školy patria VSE Košice, Andritz presvedčiť o vysokej kvalite vyučovaFeed&Biofuel Humenné či hy- nia v jednotlivých študijných odboroch. permarket Tesco Humenné. Žiaci Vyučujúci i žiaci pripravili pre nich z dvanástich základných škôl, nielen ukážky vyučovania vo viacerých od-

Skupina študentov humenského gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu strávila svoj prázdninový deň netradične. Rozhodli sa pre výpomoc v KS Strážske a iniciatívne zorganizovali spoločné venčenie psíkov z útulku, ktorým sa neušiel skutočný domov. Na venčenie si vybrali rozsiahly priestor, kde mali psi dostatočne veľký výbeh. Napriek nie najideálnejšiemu počasiu si všetci túto akciu pochvaľovali. Študenti mali hrejivý pocit z dobrého skutku a potešili ich aj veselé a vďačné pohľady štvornohých kamarátov, čo svedčilo o význame tohto skutku. Útulok chcú študenti propagovať vo svojich školách a veria, že pri ďalšom venčení sa ich stretne viac. No najväčším úspechom by predsa len bolo, ak by psíkov videli v nových domovoch a nie v kotercoch. Michaela Jurcová

Pôžièky PRE ŽIVNOSTNÍKOV, ZAMESTNANÝCH, DÔCHODCOV a OPATROVATEĽKY V ZAHRANIČÍ

Tel. 0905 366 416


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l Ak pečená hus martinská má biele prsia, bude veľká zi ma l Ak je na Martina hmlisto, bude zima mierna isto l Keď padá sneh na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni l Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu l Od svätého Martina zima sa nám začína l Martinov led vodou bude hneď l Na Martina medveď do brlohu líha. (cin)

Kiná pozývajú Centrum Snina 6. 11. Madagaskar 3 Zač. predst. o 17. hod. 11. 11. Musíme si pohovoriť o Kevinovi Zač. predst. o 19.30 hod.

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén pondelok od 14.00 hod. do 20.00 hod. ut., št., pia. od 10.00 hod. do 11.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. streda od 10.00 hod. do 11.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa sauna ženy/muži ut. až so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko sobota nedeľa

od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 18.15 hod. do 20.15 hod.

Galéria Andrej Smolák

SPRAVODAJSTVO

Kam do lekárne

5. 11. 2012

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Bu de to schodná ces ta? Kytièka k meninám Počnúcodvládypomiestneautorityrastieúsiliezdisciplinovaťnás.Aby sme platili vyššie dane, neprekračovali rýchlosť na cestách, aby sme jednoduchopočúvali.Lebolentojecestavedúcak úspechu.Nevdojak miprichodínaumjednaz dovoleniekpoTaliansku,kdenámsprievodkyňahovorilao tom,žedopravnéznačkya obmedzeniatuniknerešpektuje,lebovšetcisacítiabyťpotomkamiveľkéhoCeasaračiinéhocisára Rímskejríše.Mysmetakýchveľkýchčislávnychnemali,ales toudisciplínousmetoajodnichodpozorovali.Z novodobejhistóriemiprichodína umlennemeckýkancelárErhardt,ktorýpotom,čoNemciz vojnovejtraumysavykašľalinadisciplínu,čosaprejavovalonapríkladajodhadzovanímcigaretovýchšpakov,zaviedolmastnépokuty.A tiezabrali.A dodnes naNemcovplatia.Budetoschodnácestaajprenás?Pochybujem,ale budemrešpektovať.Lenabytoplatiloprevšetkýcha nies výnimkamipre tých,čosacítiaspriaznenís kýmsihore.Marián Šimkulič

Od 5. - 11. 11. 2012 oslavujú meniny: Imrich ` Renáta ` René ` Bohumír/a ` Teodor, Tea ` Tibor ` Martin, Maroš.

Kam za kultúrou

Vihorlatské múzeum Humenné l AMFO 2012 – výstava fotografií l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok – piatok 8. – 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. VĎAKA NADÁCII ORANGE MÔŽE DAROVAŤ VIANOCE NAOZAJ KAŽDÝ Vihorlatské osvetové str. Humenné l AMFO 2012: Pohľad z okna – výber z fotografií humenských fotografov: Daniely Kapráľovej, Jozefa Nadácia Orange vstupuje do 11. ročníka charitatívneho programu Da- Lauruského, Ľubomíra Marku, Ľurujte Vianoce. Novú desaťročnicu odštartuje v časovom predstihu, dovíta Hrušku a Martina Demjana. aby umožnila viacerým žiadateľom darovať Vianoce ľuďom v núdzi. Mestské kultúrne str. Humenné Na podporu Nadácia Orange vyčle- gramu Darujte Vianoce dopriať chví- l 7. 11. o 18. hod. v koncertnej nila doteraz rekordnú sumu – až 60 le šťastia. Základným princípom sále kaštieľa 41. Jesenný kontisíc Eur. Ďalšou novinkou je spo- programu je, aby predkladatelia certný cyklus: Trio impression – lupráca s portálom www.dakuje - žiadali o finančnú podporu pre Agneša Ujpálová (flauta), Aneta me.sk, vďaka ktorému sa darcom niekoho iného, teda nie pre seba Lednická (husle), Monika Rahlokrajších Vianoc môže stať skutočne a svoju rodinu. Žiadatelia predklada- vá (klavír). Vstupné 2€/1€ l 11. každý. Hlavným cieľom charitatívne- jú svoje nápady a projekty, ktoré sa - 11. o 15. hod. Zbojnícka kráho programu je umožniť ľuďom, kto- mi zrealizujú. Žiadatelia môžu posie- ľovná – rozprávkové predstaverým záleží na svojom okolí a chcú lať svoje nápady do 13. novembra nie divadla Portál. Vstupné 1,50 pomôcť tým, ktorí sú v núdzi. Cho- prostredníctvom web stránky nadá - € l AMFO 2012 – výstava fotorým, opusteným, bez domova, trpia- cie www.nadaciaorange.sk, kde grafií – výber z národnej súťaže cim hmotným nedostatkom, vylúče- nájdu aj všetky potrebné informácie neprofesionálnych fotografov ČR. ným na okraj spoločnosti môžu o charitatívnom programe. mnohí ochotní ľudia pomocou proMgr. Kamila Balcová

Pre chví le šťastia a ra dos ti

POZVANIE SPOLOČNOSTI KLINICKEJ ONKOLÓGIE

S le ká rom o ci vi li začných cho ro bách Spoločnosťklinickejonkológiev Humennompozývačlenovi širokúverejnosťnaprednáškugastroenterologičkyMUDr.LucieHančarikovejo civilizačnýchchorobách,ktorásauskutočnív pondelok5.novembrao 14. hod.v malejzasadačkeMestskéhoúraduv Humennom.Nastretnutíkluby onkologickýchpacientovPrameňa Nádejpredstaviasvojeaktivitya v besedebudepriestorajnazodpovedanieotázoksúvisiacichs témou. –aš–

Z KONTROLNÉHO DŇA OBNOVY HISTORICKEJ PAMIATKY – KAŠTIEĽA V SNINE

Prá ce v predsti hu pred harmo nogra mom

V utorok 30. októbra sa na Mestskom úrade v Snine uskutočnil ďalší z kontrolných dní stavby Obnova historickej pamiatky – kaštieľ Snina, ktorá má byť odovzdaná v predstihu. Konal sa za účasti zástupcov zho- dova, garáže), ktoré mesto nadotoviteľa, zodpovedného projektan - budlo do vlastníctva na základe ta a zástupcu Krajského pamiatko - kúpno–predajnej zmluvy od VÚC vého úradu v Prešove. V rámci Prešov v lete 2012. Zuzana Krupa kontrolného dňa bola zrealizovaná aj obhliadka stavby. Práce na stavbe sa realizujú v predstihu pred harmonogramom postupu prác. Od ostatného kontrolného dňa bola na stavbe zrealizovaná pokládka časti dlažby na druhom poschodí, zrealizované ďalšie stavebné práce na spevnených plo chách a oplotení. Zároveň boli zásPohotovostné služby v HUMENNOM: tupcom Krajského pamiatkového 5. 11. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 6. úradu v Prešove a objednávateľom 11. Lekáreň DON BOSCO, 7. 11. stavby odsúhlasené vzorky žuly, Lekáreň PRI FONTÁNE, 8. 11. Le - ktorá má byť použitá na podlahu káreň NA DETSKEJ POLIKLINIKE, vo vstupnej hale kaštieľa. Mesto 9. 11. Lekáreň LABORECKÁ, 10. Snina v týchto dňoch zároveň rea 11. Lekáreň DON BOSCO, 11. 11. lizuje verejné obstarávanie na zhoLekáreň PRI FONTÁNE. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 toviteľa odstránenia vedľajších sta - Návštevníkovzaujmeajvynohod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do vieb situovaných v areáli kaštieľa (dielne, sociálno–prevádzková bu - venásochaHerkulesavparku. 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. Hotel Karpatia Humenné HESSAM – Oslava svetla – vý stava fotografa z Iránu. Námestie Centrum Snina Plenér 2012 výber z diel vytvorených počas 19. medzinárodného výtvarného festivalu. Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

-

Opustili nás

V HUMENNOM Štefan Bilanič, nar. 1935 Rozália Hajduková, nar. 1918 Vasil Drozd, nar. 1928 V SNINE Mária Halamková, nar. 1936 Jaroslava Kuchyňková, nar. 1935 Tomáš Moravec, nar. 1930 V BAŠKOVCIACH Andrej Soták, nar. 1938 V HAŽÍNE NAD CIROCHOU Ján Ferjak, nar. 1943 V JABLONI Anna Lukáčová, nar. 1928 V JANKOVCIACH Pavel Papinčák, nar. 1940 V LACKOVCIACH Štefan Petrik, nar. 1939 V PAPÍNE Verona Danková, nar. 1931 V RUSKEJ PORUBE Michal Andrejco, nar. 1922 Mária Ščerbová, nar. 1962 V PČOLINNOM Juliana Lattová, nar. 1945 V UDAVSKOM Vasil Rohún, nar. 1915 V ULIČSKOM KRIVOM Helena Micaková, nar. 1943 V ZBOJNOM Štefan Huc, nar. 1930 V ZBUDSKOM DLHOM Ján Ferenc, nar. 1936 Nech im svieti svetlo večné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

NA AKTUÁLNU TÉMU S PREDSEDOM STRANY NÁŠ KRAJ MILANOM MŇAHONČÁKOM

Chce me zme niť vo lebný sys tém na osem obvo dov

5. 11. 2012

Z rozprávky do rozprávky

O tom, že deti majú stále rady rozprávky, sme sa presvedčili Novým predsedom strany Náš kraj, ktorého zvolili na mimoriadnom sneme v Prešove, sa v ZŠ s MŠ v Koškovciach. Deň stal Ing. Milan MŇAHONČÁK z Humenného (na snímke). Takto nám priblížil svoje zámery. pred jesennými prázdninami pani – Našim záme- nielen na úze mí vý chodné ho nosť re gió nov vy bu do va ním učiteľky pre ne pripravili akciu rom je dostať sa Slovenska, ale v celej republike. cestnej siete prostredníctvom pod názvom „Z rozprávky do do parlamentu. Tiež sa budeme usilovať, aby diaľníc a rýchlostných komuniká- rozprávky“. Školská telocvičňa Prvou skúškou predsedníctvo strany nerokova- cií. V ekonomickej oblasti nám sa razom zmenila na rozprávkovú budú nadchá- lo vždy v Prešove, ale v rámci pôjde o to, aby sa daň z pridanej krajinu. Do plnenia zábavných dzajúce voľby mož nos tí v rôznych kra joch hodnoty platila iba z obdržaných úloh sa zapojili žiaci 1. ročníka ZŠ do vyšších a okresoch Slovenska so záme- platieb a maximálna splatnosť v Koškovciach a deti materských územných cel- rom viac spoznať priority jednot- faktúr bolo 14 dní. Ich nezaplate- škôl z Hrabovca nad Laborcom, kov. O stratégii sa ešte rozhodne livých krajov. nie v lehote splatnosti by sa po- Zbudského Dlhého, Hankoviec l Aké sú ďalšie programové tom stalo trestným činom. V prí - a Koškoviec. Po splnení úloh na predsedníctve strany. Ďalším prioritným cieľom je zakladať zámery strany Náš kraj? pade súdnictva budeme sa usilo- všetkých čakala sladká odmena kraj ské, okresné a miestne – Chceli by sme zmeniť volebný vať, aby prvé pojednávanie na v podobe šišiek. Potom nastalo organizácie strany Náš kraj a to sys tém na osem vo lebných súdoch bolo do 30 dní od poda- slávnostné „pasovanie prvákov“. obvodov a znížiť počet poslan- nia žaloby. V prípade podania Tejto príjemnej úlohy sa zhostil cov v parlamente zo súčasných námietky proti termínu konania riaditeľ ZŠ s MŠ v Koškovciach 150 na 96. Našou snahou je, aby sa môže táto lehota predlžiť ma- RNDr. František Bočkay. Prváci občania volili poslancov, ktorí sa ximálne o 30 dní. To sú základné však jemu i ostatným museli sľú im budú zodpovedať za to, čo ciele strany Náš kraj. O ďalších biť, že budú vzornými a slušnými pre kraj urobili. Dnes je ťažko zá me roch roz hod ne predsed- žiakmi. Až potom svoj sľub spezháňať zodpovedného z Brati - níctvo strany. Budeme sa pritom čatili odtlačkom dlane na paslavy, čo urobil pre ten–ktorý opierať aj o poznatky zo stretnu- mätný list. Šťastní boli všetci. kraj. Ďalej sa budeme usilovať tí s našimi členmi a sympati- A hravý úsmev na tváričkách detí o znižovanie rozdielov v životnej zantami v jednotlivých krajoch utvrdil pani učiteľky, že táto akcia úrovni medzi krajmi a dostup- Slovenska. (mš) sa vydarila. J. Gondorová

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T v Á RA V piatok 2. novembra popoludní nás navštívil Igor STERANKA (na snímke) z Medzilaboriec, ktorý približne o 10.30 hod. našiel v katastri mesta tohto 1 446 gramového dubáka, čím vedie uvedenú kategóriu pred Miroslavom Smetanom, taktiež z Medzilaboriec s 1 396 gramovým dubákom. Počasie je zatiaľ priaznivé a naša súťaž pokračuje do Martina, takže uvidíme, či to bude stačiť na víťazstvo. (mš)

6. 11. a 13. 11. 2012 o 14.30 hod.

vODIČSKÉ KURZY

skupiny B

v Humennom Chemlonská ul. 112

0905 721 562 0905 671 814

V rámci Dňa otvorených dverí navštívila Strednú zdravotnícku školu v Humennom viac ako stovka žiakov základných škôl.

NA NÁvŠTEvE v STREDNEJ ZDRAvOTNÍCKEJ ŠKOLE v HUMENNOM

Inšpi rá cia k voľbe po vo la nia Posledný deň pred jesennými prázdninami otvorila Stredná zdravotnícka škola v Humennom dvere dokorán a dovolila nazrieť širokej verejnosti, ako sa pripravujú na svoje povolanie budúci zdravotnícki asistenti. Túto možnosť využila viac ako ktoré sú v kompetencii zdrastovka žiakov základných škôl votníckeho asistenta ako staz okresu Humenné, Snina i Mi - rostlivosť o dojča, meranie fyziochalovce. Nielen záujemcovia logických funkcií, či poskytovanie o zdravotnícke povolanie, ale aj prvej pomoci pri obnove dýchania mnoho zvedavcov si pozrelo a srdcovej činnosti. Po tomto zápriestory školy. Okrem moderne žitku niektorí odchádzali s predvybavených učební návštevníci savzatím, že si práve našli svoje videli ukážky odborných výkonov, životné povolanie. (ka)

Odovzdávali ceny TOTO Posledný deň pred jesennými prázdninami prežili študenti Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v noblesnom duchu. Konal sa už tradičný imatrikulačny večierok, žiakmi nazývaný aj uchaľak. I ten to rok ho pripravovali žiaci tretieho ročníka so zámerom, aby sa prváci oficiálne uviedli medzi ostatných študentov. Tohtoročná tematika sa niesla v znamení galavečera a prestížneho odovzdá vania cien TOTO. Prvácke triedy navzájom súperili v kategóriách tanec, spev alebo jedenie. Víťazov čakala soška, porazených sladká odmena v podobe šľahačkovej torty do tváre. Atmosféru neskôr spestrilo i tanečné vystúpenie skupiny Chemlon, ale i sa motných tretiakov. Michaela Jurcová

SOŠ Humenné ponúka

na P R E N Á J O M nebytový priestor

v 5–poschodovej budove na Mierovej ul. v Humennom. Viac informácií na www.sousluzhe.edu.sk


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

5. 11. 2012

GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK, SNINA Tel. 057/762 43 48

VIANOCE S GALÉRIOU ORIGINÁL Z GALÉRIE S 50 % ZĽAVOU

COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Družstevná 24, 066 27 Humenné

Ilona Kosobuko (Bielorusko), Žltá ruža, 2012, 60x80 cm, olej

GALERIJNÁ CENA 1 400 Eur

AKCIOVÁ CENA IBA TENTO TÝŽDEŇ

700 Eur

PONÚKA

na odpredaj tieto objekty: Motorest – Koškovce l Myslina l Zubné Reštauračná časť – Papín Pohostinstvo – Hudcovce l Zbudské Dlhé l Ulič l Čukalovce Potraviny – Krásny Brod VO–sklad – Krásny Brod V prípadezáujmukontaktujteSD natel.č.057/ 775 0017, 057/ 772 2592. PísomnéžiadostizasielajtenaadresuCOOPJednoty, aleboe–mailom:jednota@he.coop.sk

STD DONIVO a.s. Mlynská1346, 09301VRANOVnadTopľou

z dôvodu rozšírena vozového parku prijme do pracovného pomeru vodiča MKD pre o.z. Vranov nad Topľou. Podmienky: l prax vodiča v medzinárodnej kamiónovej doprave l prax v jazde s prívesmi a návesmi l zodpovednosť l spoľahlivosť l orientačné schopnosti l vodičský preukaz skupín A, B, C, E l lekárska prehliadka, karta vodiča, psychotesty

Kontakt:p.Buzek, tel. 057/ 486 0754, 0918 989 014 e–mail: buzek@std–donivo.sk

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371

opopcak@hotmail.com

AKCIA:

u 3 – v r s t v o v é p a r k e t y d u b F a m i l y, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur (s DPH) u kvalitná nemecká laminátová podlaha

DUB SARAGOSSA 7mm - 5,99 EUR/m2 (s DPH) V PONUKE: u plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily u eurookná u drevohliníkové okná (Energy concept 90, dual – Standard) u interiérové dvere (v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

5. 11. 2012

NA AKTUÁLNU TÉMU S PREDNOSTOM OBVODNÉHO ÚRADU V HUMENNOM ING. ONDREJOM MÚDRYM

Zákla dom je uľahčiť a ze fektívniť kon takt ob ča na so štátny mi úradmi

– Na úvod sa vráťme trochu do minulosti. Po vymenovaní na pozíciu prednostu Obvodného úradu v Humennom som na jednotlivých odboroch vykonal interný audit. Zarazila ma podpísaná nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti v správe úradu, kde cena prenájmu nezahŕňala daň z nehnuteľnosti a prekvapujúce bolo, že samotná čiastka prenájmu bola nižšia ako daň. Našťastie Ministerstvo financií SR túto zmluvu neakceptovalo. Je neprípustné, aby ObÚ evidoval pohľadávku presahujúcu výšku 12 tisíc Eur a voči takejto dĺžnej firme, ktorá mala prenajaté nebytové priestory v správe úradu, sa dlhodobo nekonalo. Dôsledkom bolo vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka a takáto pohľadávka sa pri uplatnení súčasnej legislatívy stáva pre úrad nedobytnou. Samozrejme činnosť nám sťažujú aj súdne spory s bývalými zamestnancami. Nie som zástancom znižovania nákladov na úkor prepúšťania zamestnancov, keďže každé pracovné miesto v tomto regióne je vyvážené zlatom. Mojou prioritou je znížiť náklady na prevádzku napríklad zrušením zmlúv o poskytovaní služieb, kde boli stanovené paušálne čiastky, pričom už v roku 2013 by mali byť ušetrené tisíce daňových poplatníkov. l Akú agendu zastrešuje obvodný úrad a v čom dokáže pomôcť? – Odbor živnostenského podnikania k 30. septembru registruje celkom 10 573 podnikateľských subjektov s platným živnostenským oprávnením. Z toho bolo 8 610 fy zických osôb a 1 963 právnických osôb. Je nutné podotknúť, že odbor živnostenského podnikania od

S akými výsledkami skončil interný audit úradu po vymenovaní za prednostu? Rozšírila sa agenda Obvodného úradu v Humennom? A do tretice, z každej strany počuť slová o reorganizácii štátnej správy pod názvom ESO. Aj o týchto témach sa zhovárame s prednostom Obvodného úradu v Hu mennom, Ing. Ondrejom MÚDRYM (na snímke). svojho vzniku tr- cich predpisov. Činnosť obvodného vale zazname- úradu pri plnení úloh krízového náva nárast podnikateľských sub- riadenia, hospodárskej mobilizácie, jektov, a aj napriek kríze, celkovo civilnej ochrany obyvateľstva, cik poklesu podnikateľov nedo- vilného núdzového plánovania, chádza. Do pozornosti pre podni- ochrany kritickej infraštruktúry, kateľské subjekty dávam, že správy materiálu civilnej ochrany úspešne funguje Jednotné a humanitárnej pomoci zabezpečukontaktné miesto. Ušetria tak čas je odbor civilnej ochrany a krízovéa peniaze, t.j. na jednom mieste ho riadenia. Metodicky riadi, koordipodnikateľ vybaví všetko. Naprík- nuje a usmerňuje starostov obcí lad priamo, bezplatne a rýchlo vy- a primátorov miest ako predsedov baví výpis z registra trestov, re- krízových štábov, s ktorými je spo gistráciu dane z príjmu, ako aj lupráca na veľmi dobrej úrovni. všetky zmeny týkajúce sa ohláse- V ostatnom období sa zlepšila sponia na príslušný daňový úrad, ďalej lupráca s mestskými úradmi, zvlášť prihlásenie do systému povinného s mestom Humenné, ktoré po zdravotného poistenia atď. Neme - následnej kontrole odstránilo zistenej dôležitá je aj kontrolná činnosť, né nedostatky a je tak dostatočne pričom doposiaľ za rok 2012 bolo pripravené na riešenie mimovykonaných 453 kontrolných akcií, riadnych udalostí počas krízových kde bolo zistených 214 porušení situácií. Odbor sa venuje aj preživnostenského zákona. Ďalším ventívno – výchovnej činnosti seodborom na úrade je všeobecná baochrany a vzájomnej pomoci vnútorná správa, ktorá na základe obyvateľstva organizovaním súťa podnetov od orgánov Policajného že mladých záchranárov, ktorých zboru, prokuratúry a občanov rieši- sa zúčastňujú žiaci základných škôl la k 30. septembru 1550 priestup- a osemročných gymnázií obvodu kov. Oproti rovnakému obdobiu ro- Humenné. l Čitateľov bude iste zaujímať ka 2011 bol zaznamený nárast o 56 priestupkov. Najvyšší nárast bol avízovaná reorganizácia štátv okrese Snina a to zhruba o 30%. nej správy a program ESO, čo V porovnaní s minulým rokom bolo znamená Efektívna, Spoľahlivá na pokutách uložených o 1 208 Eur a Otvorená štátna správa. viac a o 608 Eur viac trov konaní. – Základom je uľahčiť a zefektívniť K zefektívneniu priestupkového ko- kontakt občana so štátnymi nania a následného vymáhania úradmi, ušetriť jeho čas a financie, uložených pokút a trov konania je vytvoriť nové integrované úrady nevyhnutná novela zákona o pries- a zároveň ušetriť do štátnej kasy tupkoch, ako aj novelizácia súvisia- milióny eur. K 1. januáru 2013 sa

OD PETRA A PAVLA PO MARTINA

KRI TIC KÝ POSTREH ČI TATE ĽA MI KU LÁ ŠA DI MU NA Z HU MENNÉ HO

Podľa pranostiky Peter a Pavol huby sejú. Vychádzajúc z toho, začali sme v našom týždenníku prvý ročník hubárskej ligy. Úlohou čitate ľov, ktorí sa do súťaže zapojili, bolo doniesť do redakcie čo najhmotnejší hríb – dubák, červe nák alebo kozák a z jedlých húb vatovca alebo trúdnik klobúčkatý – baraniu hlavu. Výnimočné exempláre hríbov a húb nám ešte môžte doniesť do redakcie v po–pia od 9. do 12. hodiny do konca tohto týždňa, kontakt 0905 552 847. Doteraz hubársku ligu vedie Miroslav Smetana z Medzilaboriec s 1 396 gramovým dubákom a dvojica Milan Lučka a Bohuslav Čeremeta z Roškoviec vedú svoju kategóriu s 5 328 gramov vážiacou baraniou hlavou. Víťazi oboch kategórií dostanú po Martinovi, ktorý podľa pranostík prichádza na bielom ko ni, originálny Zlatý dubák. Súťaž sponzorsky zastrešuje Ing. Milan Mňahončák z Humenného. (mš)

Jedna z najmenších zdravotných poisťovní na Slovensku UNION, a.s., ktorá ma najmenší poistný kmeň s počtom cca 0,4 milióna poistencov, čo predstavuje len 7,55 % obyvateľstva Slovenska, spustila v posledných týždňoch masívnu reklamnú kampaň za zachovanie viacerých zdravotných poisťovní. Na tuto nákladnú kampaň využíva nancií zisk, a dovolím si tvrdiť, že nia doporučujem vedeniu poisznáme tváre z televíznej obrazov - aj toto opatrenie prispelo svojou ťovne Union ako aj vedeniu MZ ky, ktorých úlohou je presvedčiť kvapkou do toho, kde sa teraz na- SR urobiť podrobnú a nezaujatú obyvateľov Slovenska o vý - chádza financovanie slovenského analýzu súčasného poistného hodnosti zachovania viacerých zdravotníctva. Ak aj naďalej bude kmeňa podľa vekovej skladby (dôzdravotných poisťovní na slo - takto postupovať vývoj v našom chodcovia, neplnoleté deti), nevenskom trhu, spomínanú zdravotníctve, môže sa stať, že zamestnaní, poistenci s nadreklamnú kampaň vedú s použitím pacienti do nemocníc budú štandardnými príjmami, podľa resloganu „nie som ovca“. Ja si kla - postupne nosiť sadru, skalpely giónov – vyšších územných celkov diem otázku: Tak potom, čo sú tie a ostatné zdravotnícke pomôcky a ďalších kritérií, ktoré ovplyvňujú osoby, čo vystupujú na televíznej potrebné na liečbu. Slogan spre- tvorbu zdrojov pre zdravotné obrazovke? Barani!? Potom aj vo vádzaný reklamnú kampaň za za- poistenie. Jednoznačne už teraz väčšine štátov Európy sú ľudia ov - chovanie pluralitného systému je isté, že najväčšiu záťaž poistence, keď z 28 štátov, len v troch štá - zdravotného poistenia na Sloven- cov z radov dôchodcov, maloletoch je povolené zdravotnej sku, ktorý umožňuje poisťovňam tých deti, nezamestnaných, občapoisťovni vytvárať z financií odve - tvoriť zisk zdôrazňuje, že v rámci nov trpiacich „stareckými chorobadených pre zdravotníctvo zisk VŠZP čakalo na operácie cca mi“ má VŠZP. Preto ja, keďže ne(jedným z nich je Slovensko). 7600 poistencov a v rámci Unionu súhlasím so zachovaním troch Neodpustiteľnú chybu urobila vlá - len 77 poistencov. Tieto v reklam- zdravotných poisťovní na Slovenda SR, keď svojím neodborným nom spote uvádzané čísla o ničom sku, som podľa priaznivcov zdraa doslova diletantským rozhodnu- nehovoria aj napriek tomu, že na votnej poisťovne Union ovca, aj tím dovolila zdravotným pois- pohľad sú veľmi rozdielne keď som muž?! ťovňam vytvárať z verejných fi - a výkričné. Pre objektivitu posúdeIng. Mikuláš DIMUN, Humenné

zruší 64 štátnych krajských úradov. Pôsobnosť krajských školských úradov, stavebných úradov a územných vojenských správ prejde na existujúce obvodné úrady v sídle kraja v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Majetok štátu v správe týchto úradov sa zverí do správy MV SR, rovnako aj personálna pôsobnosť vo vzťahu k zamestnancom. Kompetencie zrušených krajských úradov životného prostredia, pozemkových úradov, lesných úradov, katastrálnych úradov, úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sa presunú do príslušného špecializovaného orgánu nižšieho stupňa v pô sobnosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy. Následne dôjde k integrácii všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného úradu s odhadom od 1. januára 2014. Obmedzí sa tak počet subjektov, ktoré nakladajú s majetkom štátu, vykonávajú verejné obstarávanie a rozhodujú o personálnych otázkach. l Súčasťou reformy bude aj zavedenie infocentier prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky a elektronickej pošty na poskytovanie potrebných informácií. – Občan a podnikateľ vybaví všetky špecializované transakcie zabezpečované štátom jednoducho a s minimálnymi nákladmi. Pri styku so štátom môže maximálne využívať elektronické prostriedky a pri osobnom vybavovaní nemusí navštevovať žiadne ďalšie špecializované úrady na rôznych miestach. Štátna správa má byť z pohľadu občana a podnikateľských subjektov jednoduchá, prehľadná a dostupná. Marián Šimkulič

O Zla tý du bák Nie som ovca. Te da čo som?


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

5. 11. 2012

KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIE VENOVANÉ SKÔR NARODENÝM

Aby sme usi lovne zve ľa ďo va li na šu de do vi zeň

Autor Michal Franko pri podpisovanísvojejknihySlovoo reči s podtitulomPohľadypedagóga na aktuálne problémy jazykovej kultúrya nasotácienárečie.Na snímkesostarostkouobceVeľopolieIng.ValériouKlapáčovou.

Vo Veľopolí sa v polovici októbra uskutočnilo podujatie Po stopách kultúry a umeleckej zručnosti našich predkov a Mesiac úcty ku starším. O tom, že tradície a zvyky neupadnú do zabudnutia nám napísala starostka obce Ing. Valéria Klapáčová (Pod Vihorlatom č. 43 z 22. októbra 2012, strana 6). O svojom prínose v rámci uvedenej akcie nám napísal stredoškolský profesor Michal Franko. Prítomným som priblížil svoje vým testamentom pre nás všetkých: na sotácke nárečie, za Dr. Frannajnovšie dielo – Slovo o reči s podti - „ Slováci, všetko, čo sme robili, robili tiškom Buffom a ďalšími aj z našich tulom Pohľady pedagóga na sme a robíme pre život slovenský, rodín, na ktorých sme si spomenuli aktuálne problémy jazykovej kultúry pre život váš!“ S mimoriadnou úctou pri dušičkových modlitbách. O jedno a na sotácie nárečie. Obidve časti sú autor knihy spomína na tých, ktorí po vás ešte prosím: Žime múdro! Lebo poučného charakteru. Nie sú to ľa - celý jeho doterajší život boli najviac v starobe už nejeden človek múdro hučké rozprávkové príbehy. Syntak- zviazaní s jeho srdcom. Je to najmä plakal, že v mladosti svojej hlúpo tické konštrukcie viet sú modifikova- rodina v Udavskom, Veľopolí, v Hu - žil… A ešte čosi: Ak chceš loviť ľudí, né s prísnou vedeckou presnosťou mennom či v Prešove. Dnes je ich už musíš na udicu zavesiť vlastné srd podľa noriem spisovnej slovenčiny. iba hŕstka. Poodchádzali do tichého ce. O čosi podobné sa vo Veľopolí Komunikácia spisovnou slovenčinou srdca zeme. V ňom sa tíško drieme usilovali aj dvaja starostovia. Boli to – to je aj náš zákon. Snažme sa, aby už aj univerzitnému profesorovi Mgr. Ján Lukáč a Mgr. Štefan Hrin. pod slovenským dvojkrížom – sym- PhDr. Jozefovi Štolcovi, DrSc. – ge - V posledných voľbách otcov vymenibolom našej štátnosti – stále usi- nerálovi našej spisovnej dialektoló - la starostka Ing. Valéria Klapáčová. lovnejšie sme zveľaďovali vzácne de- gie. Smútime aj za spisovateľom a ja - Nech pod jej vedením Boh žehná Vedičstvo našich otcov a materí, našu zykovedcom PhDr. Antonom Ha- ľopoliu a nech ono rastie i naďalej do dedovizeň a otcovizeň aj v znamení bovštiakom, CSc., za PhDr. Jozefom krásy ducha a lásky medzi všetkými slov Ľudovíta Štúra, ktoré sú stále ži- Liškom – suverénnym odborníkom občanmi. Michal Franko

Študenti Cirkevnej spojenej školy 28. októbra v rámci projektu Euroscola v kultúrnom dome v Pčolinom a 29. októbra v Cirkevnom CVČ v Snine pripravili náučno–kultúrny program, ktorý venovali problémom staršej generácie, keďže rok 2012 je vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi ge neráciami. V náučnej časti divadielkom Išlo vajce po Európskej únii ich oboznámili so základnými informáciami o EÚ a predstavili im európske inštitúcie. Kultúrnu časť programu otvorila Simona Pčolová ľudovými piesňami. Bodku za programom dala študentka Stanislava Vassová s kapelou Sion. Marek Gič

Milan Zelinka s Annou a Monikovou Fedorčákovými, dcérou a vnučkouujcaKremenčuka,hrdinujehoknihyPristaš.

S MI LA NOM ZE LINKOM O KNI HE PRISTAŠ, O HU BÁCH, ZASVÄ TE NÍ A O HU BÁRSKEJ VÁŠ NI

Sní va jú sa mu sny o krásnych lú kach a bre zo vých ko zá koch

Vo Vihorlatskej knižnici bola predstavená kniha Milana Zelinku Pristaš. Papinčan, básnik Michal Chuda o nej povedal, že je to „čistá človečina“, je symbolickým vďakyvzdaním kraju a ľuďom za prijatie a vyjadrenie očarenia prostredím. „Našiel som tu to, čo som hľadal. Dostalo sa mi tu plnohodnotnej náhrady za stratené ilúzie. Nikde inde na Slovensku som nebol šťastnejší ako tu“, to sú vyznania, tohto roku jubilujúceho Milana Zelinku (1942 Igram) spisovateľa a básnika, autora trinástich kníh, ktoré vyšli v najprestížnejších slovenských vydavateľstvách. V knihe Pristaš jedna pasáž je veno- to na krásnej lúčke, a bolo tam se- lo. Najviac sa mi darilo nájsť červená - cuľatými nožičkami. Bolo to nádhervaná akoby slávnosti zasvätenia hu- demnásť – osemnásť kozákov osiko- ky, čo je pochopiteľné, lebo sú dobre né! A bolo to na lúke, ktorú som nikdy bárskou vášňou, čo hubári dôverne vých, krásnych, mali červené hlavič- viditeľné. Čo sa mi ale nedarilo, bolo v živote nevidel, len som si ju poznajú. Preto sme sa s Milanom Ze- ky a zdravé nožičky. „No vidíš, takto zbieranie bukových hríbov. Tie som v snoch vysníval, ale aj prežíval. Až linkom porozprávali o tom, ako to rastú“, povedal. On bol v tom čase už nemohol nájsť. Najmä som nemohol som sa čudoval, že nikto tie huby nemladý muž z roviny v skutočnosti za - starší človek a ja som pochopil, že pochopiť, ako môžu rásť medzi bre- pozbieral. l Okrem toho, že huby žil. – Keď som sa priženil do Papína, obetoval svoje obľúbené miesto, aby zami. A oni pod brezami rastú, v trá- sú delikatesou, našli ste v tejto záktorý je prototypom Tinkoviec, sa - som ja mohol zbierať huby. Myslel si, ve. Krásne! Prvé roky som prehŕňal ľube aj iný rozmer? – To, čom som mozrejme som nevedel zbierať huby, že teraz už ja budem huby zbierať, že trávu, ale nemohol som ich nájsť. Po- tu zažil, ten pocit slobody, nezažil lebo u nás na rovine huby nerástli. to prevezmem, a on sa týmto vzdal tom, o ďalšie dva – tri roky som za- som nikde inde. Bol som voľný, išiel Bol som teda odkázaný na iných ľu- svojich hubárskych zážitkov. Túto prí - čal chodiť, a v lese som ich zbieral. som do prírody, vládal som a mohol dí. Keď som sa vybral na huby hodu som si zapamätal na celý život l Ale domáci vždy majú náskok… som snívať. Pozeral som sa dedinu, s manželkou a susedkou, tetou Kuru- a spomínam na to, aký to bol obeta - – Raz som sa vybral na huby veľmi na Nechvalovú Polianku a sníval covou, prišli sme nad papínske druž- vý človek, že mi to ukázal. Lebo boli skoro nadránom, ešte za tmy. Mal som o tom, akí ľudia tam žijú. Prišiel stvo. Sú tam krásne pasienky, nízka aj takí hubári, ktorí ma zobrali do ta - som lampáš, ktorým som si svietil na som nad Slovenské Krivé, videl som tráva. Bol nádherný septembrový kého terénu, kde sme sa teperili hore cestu. Keď som prišiel na kraj lesa, kostol, dedinu, a zase som sníval deň, pozeral som sa na oblohu, oni kopcom, a nič sme nenašli. l Ako pozerám: prichádza iný hubár, ktorý o živote. l Chodievate ešte na hudole do trávy. Oni nazbierali huby, ja dlho tvalo, kým ste sa nadchli tým už niesol sieťku plnú mladých dubá- by? – Už je to horšie. Ja už nemôsom nenašiel nič. Dlho to trvalo, kým zasvätením a stali sa skutočným kov a v druhej ruke mal monterkovú žem toľko chodiť, a keď je veľká som sa naučil zbierať huby, pretože hubárom? – Trvalo to dva–tri roky. blúzu a v nej obrovské množstvo bu- konkurencia, čiže veľa ľudí chodí na ja som vnímal prírodu a na huby som Pamätám sa, že v roku 1966 som už kových. Predbehol ma. Tak som si huby, tak ja zostanem len na kraji lezabudol. Jediný človek, okrem mojej chodieval sám na pasienky nad Slo - kládol otázku: Kedy mám chodiť na sa. Mne stačí päť masliakov a som manželky, ktorý ma zasväcoval, bol venské Krivé, už bez svokra a man - huby? O polnoci? l Tie huby vás spokojný. l Ale vraveli ste, že jemôj svokor, matrikár na národnom želky. Robil som v turnusovej službe, dostali. – O hubách sa mi aj sníva- den starý mládenec z Papína hovýbore v Papíne. Vzal ma na túru a tak som mal dva a pol dňa voľna. lo. O krásnych brezových pa- vorieval, že „moje kozáre nikto nenad Slovenské Krivé a ukázal mi, kde V prvý deň som spal po nočnej, ale sienkoch, o krásnych lúkach, na kto- pozbíra“. – Je to pravda. huby rastú. Prišli sme na miesto, kde druhý deň som už mal voľno, a tak rých rastú jesenné kozáky brezové, Ďakujem za rozhovor. bola triangulačná drevená veža, bolo som išiel sám. A už vtedy sa mi dari - tvrdé, s tmavohnedými vrchmi a baAnna Šimkuličová


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

5.11.2012

Žiačky humenskej Základnej školy Dargovských hrdinov na Radničnom námestí v Bardejove l Šéfredaktor Marián Šimkulič žiakom a žiačkám štvrtej D pri návšteve v redakcii priblížil prípravu nášho týždenníka Pod Vihorlatom.

ŽIACIHUM ENSKEJZŠDARGOVSKÝCHHRDIN OVV BARDEJ OV E

Spoznáv al i klen ot y reg ión u

V redakciinášhotýždenníka30.októbrasmemalimilúnávštevu.Zavítalik námžiacizoZŠDargovskýchhrdinov,pretožesachcelidozvedieťakosatvorianoviny.Potešilnászáujemmladýchčitateľov, ktoríneprišlis prázdnymirukami.Prinieslisosebouajsvojeprvésprávy.Vybralismenasledujúcu. Žiaci 4. D triedy ZŠ Dargovských a pri tom nám cesta ubiehala ke sv. Egídia. V tejto obdivuhodnej hrdinov Humenné sa 17. októbra veľmi rýchlo. V Bardejove sme gotickej stavbe sa nachádza 11 zúčastnili exkurzie v Bardejove. Aj najprv boli v Šarišskom múzeu, nádherných oltárov. Niektorí z nás keď sme skoro ráno museli vstá- v ktorom dokumentujú historické, sa odvážili vystúpiť po úzkych vať a počasie nebolo veľmi pri- prírodné a spoločenské pomery schodoch až na kostolnú vežu, aznivé, nálada vo vlaku bola vyni- Horného Šariša. Ďalšia naša za- z ktorej bol krásny výhľad. Táto kajúca. Náš triedny učiteľ, Mgr. Jo- stávka bola v múzeu ikon, ktoré je exkurzia sa nám veľmi páčila, boli zef Oľha, si pre nás pripravil úlohy, jedinou samostatnou expozíciou sme z nej aj trochu unavení, ale za kvôli ktorým sme museli pozorovať ikonopisných pamiatok na Sloven- to obohatení o nové zážitky. okolie. Bolo to veľmi zaujímavé sku. Tretia zastávka bola v Bazili AdriánaBelcáková

Milá babka, milý dedko ďakujeme Vám za všetko… Aj týmito slovami sa prihovárali deti z ŠKD v Kamenici nad Cirochou svojim starým rodičom, ktorých privítali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Deti s radosťou a potešením 26. októbra na znak vďaky a úcty pripravili pre svojich najmilších program plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za lásku, vďaku, starostlivosť a všetko krásne a dobré. Na záver nasledovalo spoločné sladké pohostenie v podobe koláčikov a kávy. Mgr. Gabriela Škovranová

Knihu básní Rodným chotárom autora Ing. Pavla Kapráľa získavajú čitatelia, ktorí odpovedali, žeprvápísomnázmienkao Belej nad Cirochou je z roku 1451, že rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho postaviliv obciv roku1912a žetohto roku sa konal sedemnásty ročníksúťaževtipovo Beľanskúsekeru. Knihu získali Milan Lelko, Dlhé nad Cirochou 430, Michal Kirschner, Majakovského 13 a Andrej Harakaľ, Laborecká 5, (obajaz Humenného).(mš)

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili žiaci 1–4 ročníka Základnej školy Dargovských hrdinov v Humennom 25. októbra kultúrne popoludnie pre starých rodičov. Krásnym ľudovým tancom spestrili slávnosť aj žiačky štvrtej C triedy (na snímke). Poďakovanie patrí aj riaditeľovi školy a družinárkam, ktoré program pripravili. Sarah Harakaľová

ŠTVRTÁCIZÁKLADNEJŠKOLYNAPUGAČEVOVEJULICIV RÁMCIMESIACAÚCTY

Naš imstar ýmrod ič om

Z vystúpenia štvrtákov Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom venovanom starým rodičom.

Rodnýmchotárom

Motto: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ Pri príležitosti Mesiaca úcty k star - kultúrnom programe nasledovala ším žiaci IV. A triedy ZŠ na Pugače - chvíľa pohody. Pri teplom čaji, káve vovej ulici v Humennom pripravili a chutných koláčoch z dielní šikovpekný program pre svojich starých ných babičiek sa starí rodičia mohli rodičov. V stredu 24. októbra priví - medzi sebou vzájomne pozhovárať tali blízkych v jesennom období ich a so svojimi vnúčatami pospomínať života. Krátky, ale zo srdca venova - na ich školské časy. Veríme, že sa ný program zahŕňal spev, scénky medzi nami cítili dobre a na túto a prednes básní. Dojatí starí rodičia slávnostnú chvíľu im ostanú pekné s hrdosťou sledovali vystúpenia spomienky. svojich vnukov a vnučiek. Po Mgr.IrenaTopoľančinová

Sled ov al iplan ét y Rovnako ako po iné roky, aj tohto roku sa žiaci štvrtých ročníkov a niektorí tretiaci Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom zúčastnili exkurzie v Krajskom planetáriu v Prešove. Žiaci si tu mohli overiť vedomosti o vesmíre získané na hodinách prírodovedy, ale aj získať nové zaujímavé poznatky o hviezdach a našej slnečnej sústave. V závere sme sa zastavili v nákupnom centre Max, kde si deti mohli kúpiť rôzne suveníry z výletu a v autobuse, v ktorom sa ozýval hlasný spev a smiech, sme sa šťastní a spokojní vrátili domov. Mgr. Erika Lukáčová


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

5.11.2012

SPIS OVAT EĽJOZ EFKAR IK AO SVOJ OMNAJNOVŠOMROM ÁN ENASMRŤ

Jetozat iaľmôjnajsilnejšípríb eh

Majster napätia a drsných scén, autor bestsellerov V tieni mafie, V tieni mafie II. Čas dravcov a Nepria teľ štátu ponúka čitateľom nový mrazivý triler o priateľstve a láske, ktoré sa zmenili na smrteľnú nenávisť. Na smrť je prvá časť dvojdielneho románu so strhujúcim, dynamickým dejom a s poriadnou dávkou napätia. Zároveň je to aj ľudský, miestami až dojímavý príbeh. Viac už Jozef KARIKA. l Môžetev skratkepoodhaliť,na vzostup nacizmu, vrcholné obdobie del. Vzostup mafií, nacizmu, komu najmocnejších amerických gang- nizmu či nepredstaviteľnej korupcie čosamôžučitateliatešiť? – Dej sa odohráva v 30–tych strov, obdobie Slovenského štátu či bol prirodzeným dôsledkom tohto stavu. Podobne je to aj dnes. Môj a 40–tych rokoch minulého storo- druhej svetovej vojny. čia. Dvaja nerozluční priatelia sú na l Zdôverilistesa,žerománNa román je teda určitým mementom dnešnú dobu. Mnohé úteku z malého slovenského smrť považujete za váš zatiaľ pre z aktuálnej súčasnosti sa dá vďaka mesta. Opúšťajú ženu, ktorú milujú najsilnejšípríbeh.Prečo? a ukrývajú sa vo veľkom svete. Je- – Ide o priezračný príbeh o hodno- nazretiu do minulosti oveľa lepšie MáriaLešková den sa ocitne v New Yorku, kde tách, ako je priateľstvo, láska, česť pochopiť. vstúpi do obávaného židovského alebo obetovanie sa pre druhých. gangu, zažije krvavú mafiánsku Niekedy však majú aj dobré činy vojnu a stúpa v hierarchii podsve- a úmysly úplne iné dôsledky, než tia. Druhý skončí v Mníchove, kde by sme čakali. Priznám sa, že žiho naverbujú do nacistickej tajnej votné situácie a zvraty, s ktorými služby. Zúčastní sa na mnohých zápasia hlavné postavy, neraz vražedných akciách a postupne sa prekvapili aj mňa. Zároveň kniha mení na beštiálneho dôstojníka SS. popisuje silný konflikt, do ktorého Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa dostanú dvaja nerozluční priateZa triler V tieni mafie získal Jozef sa opäť stretávajú, lenže už stoja lia. To, že sa príbeh neodohráva iba KarikaZlatúknihu–ocenenievy- na opačných stranách. Ako to do- na Slovensku, ale aj v dobovom davateľstva Ikar. Napíšte nám za padne, či ich priateľstvo prežije ale- New Yorku, Mníchove či Berlíne, ho predaj koľkých kníh udeľuje vyda- bo sa zmení na nemilosrdný boj na robí netradičnejším. l Má tento príbeh niečo spovateľstvospomínanéprestížneoce- život a na smrť, sa čitatelia dozveločnés vašimipredchádzajúcimi nenie. Zo správnych odpovedí dia v knihe. vyžrebujemetrochvýhercovtrileru l Knihaveľmiživoopisujenielen románmi? – Podobne ako moja mafiánska Nasmrť.Vašeodpovedeočakáva- dobovéprostredieSlovenska,ale mev redakciidokoncatýždňa.(mš) ajNewYorku,MníchovačiBerlí- trilógia, aj Na smrť ukazuje, ako pô JozefKARIKAje autorom viacerých na.Akosavámpodarilovytvoriť sobí zlo, ako sa za určitých okolností aj z dobrých ľudí stávajú kníh. Najväčší úspech mu priniesla takúplastickúatmosféru? – Pomohla mi moja pôvodná profe- monštrá a ako málo stačí, aby sa séria kníh: V tieni mafie, V tieni mafie II. Čas dravcov a Nepriateľ štátu. Za Aksteuviedli,žeIvaneLackovej sia historika. Väčšina popisovaných človek ocitol na temnej strane. l Dajú sa nájsť nejaké paralely triler V tieni mafie získal Zlatú knihu. vyšlavovydavateľstveIkarv ro- udalostí, lokalít a dobových reálií je ku 2011 novela Zametanie vody, skutočná. Prirodzene, vyhýbal som medzi obdobím, v ktorom sa Okrem toho mu na Slovensku a v Če ocitli ste sa v osudí o tri knihy sa prílišnej a nezáživnej faktografii, odohrávavášromána dneškom? chách vyšli knihy Zónytieňa(2005), Vínnemušky,ktoréautorkevyšli no snažil som sa ponúknuť naozaj – Určite áno. Pri písaní som zistil, Mágiapeňazí(2007), KPMPZ(2007) v týchto dňoch. Šťastie sa realistický obraz predvojnového že tridsiate roky minulého storočia a Brány meonu (2009). V Amerike sú v mnohých ohľadoch až zaráža- mu vyšla kniha esejí Liber 767. Po usmialo na JUDr.Annu Drugdo- i vojnového obdobia. vú, Třebíčska 24, Humenné, Hel Čímsatátoknihaodlišujeod júco podobné súčasnosti, ktorú ži- viedky publikoval v literárnom magajeme. Vtedy taktiež zúrila hospo- zíne Raka v časopise Fantázia. Nieklenu Šencovú, Podskalka 174, vašichpredchádzajúcichkníh? Ptičie a Jarmilu Katkovčinovú, – Na rozdiel od mojich predchádza - dárska kríza, demokratický systém toré jeho texty vyšli v amerických Jasenov 13. Knihy ich čakajú júcich románov je to sága, ktorá cez zlyhával, vládla neistota a napätie. antológiách The Best of Konton (ml) v redakciidokoncatýždňa.(mš) dramatické osudy postáv opisuje Každý sa s tým vyrovnával, ako ve - a ManifestingProsperity.

Súť ažs Ikar om

Knih yprečit at eľky

SPEV ÁČKAA HEL IG ONKÁRKAVLASTAMUDRÍK OV ÁVYD AL ANOV ÉCD

Snív asvojsena žij ehudb ou

Speváčkaľudovýchpiesnía heligonkárkaVlastaMudríkovávydalanovéCD.JeabsolventkouAkadémieumenív BanskejBystrici, kde študovala operný spev a vystupovala s talianskymi spevákminaZámockýchslávnostiachvoZvolene.Folklórvšakzostal jejsrdcovouzáležitosťou.Komujeurčenéa čímpotešínovéCD? –Svojedlhoročnéskúsenostia vedomostisomsarozhodlazužitkovaťa vydaťCD,ktoréjeurčenépremilovníkovfolklóruvšetkýchvekovýchkategórií.Beriemtoajakoposlanie,a láskuk ľudovejhudbesa snažím upevniť najmä medzi mladou generáciou. A práve ľudové piesneinterpretovovaťprístupnejšiepremladšiugeneráciumaviedlo k úpravepiesnínielennaheligónku,aleajnagitaru,kontrua bicie,čím saľudovápieseňstávadynamickejšou, – tvrdí Vlasta Mudríková.Priaznivci ľudovej hudby sa môžu tešiť na v poradí už tretie CD Vlasty Mudríkovej, na ktorom je 18 skladieb v rytme polky, valčíka a tanga. Piesne sú podfarbené zvukom heligónky, akordeónu, huslí, bicích a gi tár. Pri počúvaní zapôsobí na poslucháča hudobná a slovesná rôzno rodosť, ako aj melodická, harmonická, rytmická a hlasová rozmanitosť. Hodinu trvajúce CD je nositeľom dobrej nálady a pri tónoch heligónky s krásnym spevom pookreje srdce každého milovníka folklóru. Viacpodrobnostío prípravealbumua o možnostijehozakúpenianájdetena internetovejstránkewww.mudrikova.ocu.sk – Keďžemnožstvomojich fanúšikovmaoslovovalos prosbou,abysimadomamohlinielenvypočuť, ale aj vidieť na obrazovke, rozhodla som sa splniť želanie a pripravujemk CDajDVD,naktoromzazniezopárskladiebz môjho najnovšiehoCDVlastaMudríková3,a môžusipozrieťajzostrihz mojichvystúpeníz rôznychheligonkárskychprehliadoka folklórnychfestivalov. Samozrejme, srdečne pozývam všetkých priaznivcov ľudovej

hudbya folklórunamojevystúpenia.Termínyvystúpenínájdetetaktiež na mojej webovej stránke, – dodáva pôvabná heligonkárka Vlasta Mudríková, ktorá na otázku,kam smeruje jej kariéra, odpovedala: –Asi akokaždýmladýčlovek,ajjamámsvojepredstavya sny.Jedensen si plním práve v týchto dňoch pri práci na svojom sólovom albume. Svoježivotnémétyspájams operou,a uvedomujemsi,žefolklórpostupnebudemusieťustúpiťdoúzadia.Cesta,ktorájepredomnou,je ešteveľmidlhá,aleverím,žepracovitosťoua vďakapodporeblízkych sanaplniamojehudobnésny,o ktorýchnerada,a lenveľminesmelo rozprávam.Akosahovorí,snysúnato,abysasnívali,a život,abysa žil.Javšakžijemsvojsen,žijemhudboua tomarobíšťastnou.Čitate ľov, ktorí nám do 15. novembra napíšu v akej súťaži heligonkárov je interprétka 12–násobnou víťazkou, zaradíme do žrebovania o tri CD Vlasta Mudríková 3. PeterStrapáč


9

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

I nz erá t y p rij íma m e a j t ele fon ic k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 l Predaj palivového dreva. Tel.0917083374. l PredámTATRANSKÝPROFIL – Perodrážka (brúsený): 1. tr. l Dám do prenájmu nezaria - 4,30Eura 2.tr.3,30Eur/m2; dený 1–izb. byt v centre Hu- DLÁŽKOVICU a DOKONČOVAmenného. Tel. 0907 908 353. CIE LIŠTY. Doveziem. Tel. l www.hviezda–humenne.sk 0915863227,0911168982. ponúka na prenájom: prízemie l Predám zariadenie, vhodné – 40 m2, 50 m2, resp. 100 m2. do pohostinstva – bar. pult Tel. 0904 364 762. a výčap, sedacie boxy a stoly, l Dáme do prenájmu kancelá- presklennú chladničku, RP riu a garáž v ZPB v Hu- Euro 100. Tel. 0918 368 861. mennom. Tel. 0904 337 243, l Predám zberacívozzn.Ko0915 958 822. la, 17 m3. Tel. 0948 517 153. l Dám do prenájmu bufetv Hu- l Predám ZETOR crystal mennom. Tel. 0915 90 19 19. 8045. Tel. 0948 517 153. l Dám do prenájmu rekreačnú l Predám ZETOR major 5711 chatu(7–miest, komplet výba - / motor6901. Tel. 0948 517 153. va) na Zempl. šírave – Kame- l Predám RP – Euro 1000T nec. Tel. 0907 591 937. (možnosť prerobenia na fiškálnu). Tel. 0911 256 749 (prac. dni 9–15 hod.).

Prenájom

Predaj

l Predám garsónkuna Dobrianskeho ul. v HE. Tel. 0908 611 716. l Predám 2–izb. byt v OV v centre Humenného. Tel. 0907 337 768. l Predám 2–izb. byt na 4. posch. (46 m2, nové okná) na Laboreckej ul. 4 v HE. Tel. 0905 515 718, 0948 116 285. l Predám zrekonštruovaný 2–izb. byt (OV, 65 m2) s balkó nom v Snine. Cena dohodou. Tel. 0915 900 052. l Predám pekný zrekonštruovaný 3–izb. byt (67 m2, OV) na Sídl. pod Sokolejom v HE. Cena 39–tisíc Eur + dohoda. Tel. 0905 124 509. l Predám veľký 3–izb. byt na Ševčenkovej ul. v HE. Tel. 0911 951 145. l Predám 3–izb. byt v Hu mennom. Tel. 0905 913 630. l Predám, alebo dám do prenájmu 3–izb. byt (komplet zrekonštruovaný) na Sídl. III v HE. Tel. 0907 975 889. l Predámrodinnýdomv Kochanovciach.Cenadohodou. Tel.0905181647. l Predám rod. dom na Sídl. Po ľana v HE. Tel. 0911 951 145. l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám starší RD s veľkým pozemkom v Zbudskom Dlhom (vhodný na chatu). Tel. 057/ 778 3069, 0915 920 333. l Predám chalupu vo Vyšnej Jablonke. Tel. 0911 951 145. l Predám, alebo dám do prenájmu novinový stánok na Mierovej ul. (pri Dome služieb) v HE. Tel. 0915 882 432. l Predám garáž v HE. Tel. 0915 560 780, 0903 904 520. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l PredámPALIVOVÉDREVO. Tel.0908371259. l Predávam palivové drevo. Tel.0917840571.

Drobnochov l Predám ŠTENIATKA pl. Bischon frise, biele neplznú ce. Odber možný ihneď. Tel. 0903 604 668. l Predám ODSTAVČATÁ. Tel. 0905 349 154, 057/ 778 1403. l Predám 6–týžd.ŠTENIATKO pl. Yorkshirský teriér – fenka bez PP (očkované, odčervené, matka 2,2 kg, otec 2,3 kg). Záruka malého vzrastu. Cena do hodou. Tel. 0905 860 683.

l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné ceny. Tel. 0907 927 970.

Ponuka práce l SBSkurzyodbornejspôsobilosti.Tel.0915111116. l Prijmem STOLÁRA. Tel. 0905 219 967. l Obsadzujeme prac. miesta (na ŽL) v okresoch Snina a Medzilaborce na pozíciu OBCHODNÍK(poskytovanie pôžičiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK. Tel. 0908 143 139.

NOČNÝ KLUB v Čechách Veselí nad Moravou

prijme sympatické dievčatá.

Bohatá domáca i zahraničná klientela, pekné peniaze na ruku každý deň. Pracovná doba i dohodou. Ubytovanie hotelového typu zdarma (zabezpečené). Serióznosť a diskrétnosť samozrejmosťou. Príďte sa presvedčiť a neoľutujete. 0905 244 226

MINIFARMA UDAVSKÉ ponúka na predaj l ze mia ky a cibuľu na zimné uskladnenie (pôvod Slovensko) l neskorú kapustu na nakladanie

Rôzne l VYMEŇTEsvojÚVERza vý hodnejší BEZ PRÍJMU a RU ČENIA. Tel. 0918 716 807. l Výkup / predaj / servis MOBILNÝCH TELEFÓNOV. Chemlonský inter nát na ul. 26. novembra v Humennom. l Máte problémy, chcete sa ich zbaviť? Máte prekliatie, porobe nisko? Príde p. Tereza, môžete sa obj. na tel. 0914 212 382. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872. l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusomv EÚa naUkrajinu.Tel. 0908641364. l PREPRAVA OSÔB klimatizo vaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782. l Kvalitné a Lacné STRECHY – www.strechacentrum.sk

l l l l

ĎALEJ V PONUKE AJ: kŕmne zmesi pre hydinu gra nu le pre psov pšenica mieša né šro ty

Dovoz ZDARMA Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 7796 175

BUR­Z A STA­RO­ŽIT­NOS­TÍ a KU­RIO­ZÍT Kde? Tržnica OC Humenné, Družstevná 36 Kedy? od 6.00 do 16.00 hod. v sobotu - 10. novembra… a 1. decembra.

Vstupné: deti do 3 r. a ZŤP – zdarma; od 3 do 18 r. – 0,5 €; dospelí 1 €. Sprievodný program, nielen pre deti, zabezpečený.

Tel. 0944

549 590

e–mail: trznica@trznicahe.sk

5. 11. 2012

Blahoželanie Druhého novembra sa výz namn éh o živ otnéh o jubilea dožil starosta obce Zubné a náš priateľ VladimírPAŽÚR. K päťdesiatke mu blahoželáme a do ďalších rokov života prajeme veľa šťastia, pevné zdravie, úspe chy v náročnej práci starostu i v osobnom živote. Kamarátiz Iľovnice

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ Dlhé nad Cirochou vypisuje

VÝ­BE­RO­VÉ­KO­NA­NIE na ťažbu a prebierku dreva

na pni v objeme cca 1 000 m3. Cena dohodou. Písomné ponuky posielajte do 12. 11. 2012 na adresu: Urbárska spoločnosť, Jozef Burda, č. d. 427, 067 82 Dlhé nad Cirochou.

P R Á C A Obsadzovanie miest v okresoch Snina a Medzilaborce na pozíciu:

l

OBCHODNÍK (ŽL)

pre poskytovanie pôžičiek l INKASNÝ PRACOVNÍK (ŽL)

tel. 0908 143 139 Holuby na slávnostné príležitosti v svadby v krstiny v pohreby

tel. 0911 690 620

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie l Sieťky l Rolety Vonkajšie žalúzie C50, C80, Z90 Výmena lamiel na vonkajších plast. roletách 057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk www.zaluzie–humenne.sk


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

5. 11. 2012

rozhodnutia VV ObFZ Humenné zo dňa 16.10.2012 pre všetky družstvá III. A, III.B triedy dospelých ObFZ Humenné zabezpečiť do začiatku jarnej časti ročníka 2012/2013 sa Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, mostatné miestnosti pre hosťujúce Výkonného výboru a Odborných družstvo a rozhodcov v zmysle RS komisií ObFZ Humenné, e–mail: čl. 21 ObFZ Humenné. Pred jarnou futbalhe@stonline.sk, časťou ŠTK prevedie kontrolu zawww: futbalobfzhe.sk bezpečenia samostatných SEKRETARIÁT: l oznamuje, že a/ miestností pre hosťujúce družstvo SEMINÁR TRÉNEROV I. kvalifi - a rozhodcov. kačný stupeň – licencia C, II. kvalifi- DISCIPLINÁRNA KOMISIA l treskačný stupeň – licencia UEFA B bu - tá nepodmienečne zastavením činde 1. decembra 2012 od 8.00 hod. nosti od 29. októbra 2012 a/ na 1 v Košiciach prihlášky zašlite do 19. súť. stretnutie za 4 ŽK: Pavol Ma11. 2012, b/ REKVALIFIKAČNÝ rinič (Ulič), Dominik Harvilik (Modra KURZ TRÉNEROV z III.C na II. kva- n/Cir.), Marek Ondáč (V. Hrušov) – lifikačný stupeň – licencia UEFA všetci DP 1/13/5a, b/ na 3 súť. B sa bude konať 17. – 18. novembra stretnutia: Marek Šivák 2012 v Kysaku prihlášky zašlite do 5. (Podskalka) – DP 1/3b, c/ na 6 súť. 11. 2012, viac na: www.futba- stretnutí: Marián Telvák (Roma Snilobfzhe.sk alebo na: www.futbalvs- na) – DP 1/9/1a; l trestá nepodmiefz.sk / struktura – vsfz/vzdelava- nečným zastavením činnosti od 7. nie–trenerov/tlaciva októbra 2012 na 3 súť. stretnutia: ŠPORTOVO–TECHNICKÁ KOMI - Dominik Kuzica (Koškovce) – DP SIA l nariaďuje zmenu UHČ 14. 1/3b; l trestá zastavením činnosti kola I. (VII. liga) a II. triedy (VIII. liga) l Šachy Reinter Humenné C – ŠK Lipany 4:4. Na prvých dvoch šachovniciach (Pčo - hrané 3.– 4. novembra 2012 na od 5. novembra 2012: TJ Tvarona la st. a Gerbery) mali domáci prevahu a skusení hráči ju premenili na dva body. Na 13.30 hod.; l nariaďuje na základe Ulič, TJ Družstevník Pčolinné (neďalších šiestich šachovniciach (prevažne mladí hráči) bola situácia horšia. Štyri prehry rozhodnutia VV ObFZ pre družstvá doplnenie súť. vkladu) – DP 2/6; v domácich radoch a len jedna výhra Dominika Jakubča znamenali priebežné skóre dospelých I. a II. triedy, aby digitálne l trestá zákazom výkonu funkcie a/ 3:4 pre Lipany. O dôležitý posledný bod zabojoval Jozef Šatník na 5. šachovnici a v ná- odfotili hráčov a prostredníctvom Milan Kroka (TJ Roma Snina) – záročnej koncovke (po piatich hodinách hry) zvíťazil. l Šachy Reinter Humenné B – ŠK ISSF vyžiadali u hráčov, ktorí majú kaz výkonu K mužstva na 2 mesiace Sabinov C 5:3. Na ôsmich šachovniciach nastúpili veľmi vyrovnaní súperi. Peter Žido papierové RP o vydanie novej s prerušením do jarnej časti (DP čl. 1/9/2b), b/ Roman Gunár (TJ Roma posunul náš tím do vedenia 1:0, v priebehu ďalších troch hodín skončilo šesť partií po plastovej registračné karty. tuhom boji remízou. Pozornosť sa tak sústredila na poslednú partiu na prvej šachovnici, K 31.10.2012 už RP vymenili: I. trie- Snina) – zákaz výkonu akejkoľvek na ktorej 19–ročný FIDE majster Vladimír Jacko vyhral a definitívne spečatil víťazstvo da – Modra n/Cir., FK Humenné, funkcie na 2 mesiace s prerušením Reinter B. Snímka: Vladimír Jacko (vpravo) na 1. šachovnici. Bc. Miriama Kudlová Kochanovce, Borov, Ľubiša, Dlhé do jarnej časti (DP čl. 1/9/2b); l trestá FK Roma Podskalka HuZŠ Hrnčiarska, 1. rešová (Ruskov). l r. n/Cir., Hažín n/Cir., Ptičie, Koša- menné uzavretím ihriska na 2 súť. AK Humenné 1997 – 98, 1 200 m, rovce, Ubľa, Ohradzany; II. trieda – stretnutia podmienečne od 31. 10. a obec Chlmec zorchlapci – 1. Gajdoš Podskalka, N. Sitnica, Kolonica, Ro- 2012 do konca súť. roč. 2012/2013 ganizovali V. ročník Behu do vrchu – (Seňa),… 4. Martin Melničák (ZŠ Puga- kytov, Kr. Brod, Lukačovce, Z. (DP 2/1b); l uvoľňuje činnosť od Chlmec. Hlavná trať merala 4 000 čevova), 5. Marián Macko (Gymnázium). Hámre, Ladičkovce, Lieskovec, 31. októbra 2012: a/ Jaroslav Paľo – m s prevýšením 280 m. Nechýbali však l dorast, 4 000 m – 1. Novotný Koškovce, Volica, Papín; III. trieda: DP čl. 31, b/ TJ Ľubiša, TJ Družani mládežníci. Výsledky kategórií: (Slanec),… 3. Peter Kovaľ (SOŠ Čertižné. Staré (papierové) RP si stevník Lieskovec (doplnenie súť. l r. 2008 a ml., chlapci (50 m): 1. Matúš Snina); l seniori A (4 000 m) – 1. nevymenili: I. trieda: Ulič, V. Sitnica, vkladu) – DP 2/6; l oznamuje fiKačur (MŠ Partizánska Humenné), 2. Vyšňovský (Košice), 2. René Danko Zubné; II. trieda: V. Hrušov, nančné poplatky: 10 € – FKO KoMaximilián Stravka (Chlmec). l r. 2005 – (1. AK Humenné),… 4. Dávid Buhaj Lackovce; l schvaľuje výsledky do- chanovce (zmena HP) – RS čl. 8/1, 07, 200 m, chlapci – 1. Pollák (Seňa), 2. (Gymnázium Snina); B – 1. Miroslav siahnuté na HP a/ 13. kola I. triedy 5 € – Roma Snina (zmena UHČ) – Martin Kundrát (ZŠ SNP 1), 3. Dominik Smetana (MŠK Medzilaborce), 2. (7. liga), b/ 13. kola II. triedy (8. li- RS čl. 8/1; l doplnenie súť. vkla Macej (Chlmec),… 5. Damián Babinec Pavol Dubovský (Kolonica), 3. Ján ga), c/ 11. kola III. B triedy (IX. liga) du: 35 € – TJ Rozkvet Vyšný Hru(Chlmec), 6. Sebastián Porochnavý, 7. Demčák, 4. Ľubomír Lipovský (MBO okrem stretnutia Roma Snina – St. šov. Proti rozhodnutiam DK ObFZ je Samuel Kendereš (obaja ZŠ Chlmec), 8. Strážske), 5. Marián Kundrát (Hu- Roztoka; l kontumuje stretnutie možné odvolať sa do 15 dní. Roma Snina – St. Roztoka 0:3 Samuel Mičák, 9. Adam Macko (obaja menné); C – 1. Sluka (Sačurov). KOMISIA ROZHODCOV: l žiada MŠ Chlmec); dievčatá – 1. Ivančová Sponzorsky podporili akciu: VK kont., (čl. 100/i, neoprávnený štart R, ktorí si objednali na sekretariáte (Banské), 2. Andrea Macejová (MŠ Trade Humenné, Richard Karabin hráča po 4. ŽK); l nariaďuje doložiť ObFZ Humenné rozhodcovské zásChlmec), 3. Sandra Bošková, 4. Emka (Chlmec), Peter Behun (Ptičie), kópiu zápisu zo stretnutí 1. kola 18. tavky, aby si ich prišli vyzdvihnúť. Chomová (obe Chlmec), 5. Simona GVP, Autoservis Hirjak (Chlmec), 8. 2012 ml. žiaci: Kamenica n/Cir. – Tento priestor má vyhradený Macková (MŠ Chlmec), 6. Lenka Rusná- Taxi služba Stravka, Kované brány – Hažín n/Cir., Dlhé n/Cir. – Belá ObFZ Humenné a zodpovedá za ková (Hažín n/Cir.), 7. Emka Mičáková Mičák, Z. Polivka. Marek Lučka n/Cir.; l nariaďuje na základe jeho obsahovú náplň. (MŠ Chlmec). l r. 2003 – 04, 300 m, sobota 10. novembra 2012 o 17.30 vembra 2012 o 17.30 hod.: Košarovce chlapci – 1. Baran (Prešov), 2. Peter hod.: MHK Humenné – Sabinov. B – Myslina, Belá n/Cir. C – Snina D, Bilšák (1. AK Humenné),… 4. Štefan l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT, sk. o 5.– nedeľa 11. novembra 2012 o 10.00 Šimko, 5. Alexander Chromý, 6. Silvester 8. miesto – 2. kolo, sobota 10. no- hod.: Hrabovec n/L. – Kamienka, 14.00 Smetanka, 7. Marek Hromý, 8. Denis Bavembra 2012 od 9.00 hod.: MHK hod.: Kochanovce – Kolonica. binec, 9. Marek Kalanin (všetci Chlmec); BASKETBAL l VI. liga – 4. kolo, piatok 9. noHumenné – Bardejov. dievčatá – 1. Ivančová (Banské), 2. Júlia vembra 2012 o 17.30 hod.: Koša Rujaková, 3. Alexandra Oblažná, 4. Sofia l II. liga muži – 8. kolo, sobota 10. STOLNÝ TENIS Cenknerová, 5. Laura Strauková, 6. Si - novembra 2012: UVL Košice – l II. liga – 4. kolo, nedeľa 11. novembra rovce C – Stakčín, sobota 10. nomona Kocová, 7. Kristína Macejová 1. BK Humenné. 2012 o 10.00 hod.: Kežmarok – Udavské, vembra 2012 o 14.00 hod.: Kocha(všetky Chlmec). l r. 2001 – 02, 400 m, FUTBAL Slov. Ves – Snina, o 15.00 hod.: Slov. Ves novce B – Klampo Hažín n/Cir. B, o 17.00 hod.: Lieskovec – Kamienka chlapci – 1. Daniel Prč (1. AK Humenné), l KENO 10 III. liga – 15. kolo, sobo- – Udavské, Kežmarok – Snina. 2. Viliam Luksaj, 3. Filip Rusnák (obaja ta 10. novembra 2012 o 13.30 hod.: lIII. liga – 6. kolo, nedeľa 11. novembra B, nedeľa 11. novembra 2012 o 10.00 Hažín n/Cir.), 4. Viliam Lipovský (ZŠ J. ŠK FUTURA Humenné – Lok. Košice. 2012 o 10.00 hod.: Stropkov – ŠKST Hu- hod.: Klampo Hažín n/Cir. C – Ptičie, Švermu), 5. Oliver Stravka, 6. Michael l II. liga dorast (st. a ml.) – 15. ko - menné B, Brezovica – Belá n/Cir., Jabloň o 14.00 hod.: Čertižné – Jabloň B. Cherscheo (obaja Chlmec), 7. Daniel Ka - lo, sobota 10. novembra 2012 – Bardejov C, Snina B – Svidník. VOLEJBAL čur (1. AK Humenné), 8. Dávid Babinec o 10.00 a 12.15 hod.: Stropkov – lIV. liga – 6. kolo, nedeľa 11. novembra l MEVZA – 7. kolo, sobota 10. no(Chlmec); dievčatá – 1. Olívia Čeleniová, ŠK FUTURA Humenné. 2012 o 10.00 hod.: Jasenov – Čierne, Te- vembra 2012 o 18.00 hod.: Kaštela 2. Simona Veľasová, 3. Katarína Kalani - l I. liga ženy (žiačky) – 10. kolo, nede - cák Vranov – Klampo Hažín n/Cir., Koša- (CRO) – Chemes Humenné. nová (všetky Chlmec). l r. 1999 – 2000, ľa 11. novembra 2012 o 13.30 (11.45) rovce – Z. Hámre, o 14.00 hod.: Snina l I. liga muži (sk. východ) – 5. kochlapci (600 m) – 1. Jakub Maškuľak,… hod.: Štich Humenné – Šaľa (pri Mlyne). C – Medzilaborce, Vranov D – Belá n/Cir. lo, sobota 10. novembra 2012 od 3. Ján Kačur (obaja 1. AK Humenné), 4. B, Vranov C – Kamenica n/Cir. 11.00 hod.: Chemes Humenné B – HOKEJ Dominik Figeľ (Porúbka), 4. Martin Hro - l II. liga (sk. Východ) – 10. kolo, l V. liga – 4. kolo, piatok 9. no- St. Ľubovňa (dvojzápas). mý (Chlmec); dievčatá (400 m) – 1. Bé-

ÚS ObFZ 17 - 12/13

Tr e ť o l i g i s t i b o j o v a l i a ž d o p o s l e d n é h o ť a h u

Beh do vrchu – Chlmec

Kam za športom


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MFK Košice 13 10 Michalovce 12 9 Spišská N.V. 12 9 Lipany 13 9 Prešov 13 7 Bardejov 13 6 Trebišov 12 6 Poprad 13 5 Stropkov 13 4 Vranov n.T. 13 3 Humenné 13 3 Snina 13 2 Stará Ľubovňa 13 2 KAC Košice 12 0

3 0 3 0 2 1 2 2 2 4 3 4 2 4 1 7 2 7 2 8 1 9 3 8 2 9 0 12

42:7 39:8 38:6 27:9 38:21 26:21 22:19 20:31 19:24 12:18 13:40 10:28 11:40 8:53

33 30 29 29 23 21 20 16 14 11 10 9 8 0

Hu menská U–13 je senným krá ľom Jesenná časť 1. ligy mladších žiakov U13 /rok narodenia 2000/, sk. východ, sa chlapcom ŠK Futura vydarila. Pod vedením trénera Mgr. Vladimíra Mandulu zvíťazili v dvanástich zápasoch. Prehrali iba v jednom zápase, v Prešove s domácim Tatranom. Najlepšími strelcami družstva U13 v jesennej časti boli: Patrik Vrblovský 11 gólov a Maroš Jakubov 10 gólov. Družstvo U13 tvoria hráči: Marek Cholp, Peter Krídla, Pavol Tamáš, Tomáš Jenčík, Kristián Marcin, Marek Karnaj, Maroš Jakubov, František Sitarčík, Patrik Vrblovský, Patrik Matta, Samuel Salanci, Samuel Antolčík, Daniel Stašák, Dávid Klíč, Filip Šuľák,

l (U14), 13. kolo: ŠK Futura Humenné – MFK Snina 0:3 (0:1), G: Halaburka, Lajtár, Piteľ. ŠK Futura: Surničin – Višnaj, Citriak, P. Kuľha, Sivý, Balog, D. Čura, Vasiľ, Soták, Řeřicha, Cvik (M. Stašák, Ja. Valkučák, Salanci). Tré ner: M. Polák. MFK: Timko – Gerboc, Piteľ, Lajtár, Daranský, Cima, Plevka, Dický, Halaburka, Gnip, Peknhaus (Mesároš, Aľušík). Tréner: V. Kochan. l I. LIGA ŽIACI – (U13), 14. kolo: ŠK Futura Humenné – MFK Snina 4:0 (1:0), G: Matta, Vrblovský, Vasiľ, Tamáš. ŠK Futura: Ma. Cholp – Krídla, Tamáš, Jenčík, J. Vasiľ, Karnaj, Jakubov, Sitarčík, Vrblovský, Matta, Salanci, Antolčík, D. Stašák, Klíč, Bočko, Čeremeta. Tréner: V. Mandula. MFK: Považanec – Holovka, Leňo, Husťak, Timko, Šteňo, Kozej, J. Lukáč, Červeňák, Leferovič, Vološin. Tréner: K. Kubalík. l (U12), 14. kolo: ŠK Futura Humenné – MFK Snina 1:2 (1:1), G: A. Havlíček – Piliar 2. ŠK Futura: Maroš Juras – Martin Juras, Prokopčák, Timuľák, S. Kuľha, Macko, Bálint, Osa, A. Havlíček, Matuščák, Skalka, Šudík, Horvat, Baláž, Ganaj, Peticky. Tréner: J. Štafura. MFK: D. Lukáč – Šmajda, Hučko, Ondika, Maliňák, Šteňo, Vozár, Terpák, Hríb, Štofík, Piliar, Karľa, Szarkozy. Tréner: Onufer. l I. TRIEDA ml. žiaci: Hažín n/Cir. 4 3 0 1 11:4 9 Dlhé n/Cir. 4 3 0 1 8:4 9 Kamenica n/Cir. 4 2 1 1 6:7 7 Belá n/Cir. 4 1 1 2 5:3 4 Futura Humenné 4 0 0 4 0:12 0 Martin Piatka, Ján Vasiľ, Jakub Bočko a Maroš Čeremeta. Tabuľka po jesennej časti:

1.Humenné 13 12 2.MFK Košice 13 11 3.Michalovce 13 10 4.Prešov 13 9 5.KAC Košice 13 6 6.St.Ľubovňa 13 6 7.Sp.NováVes 13 6 8.Stropkov 13 6 9.Lipany 13 6 10.Bardejov 13 4 11.Trebišov 13 3 12.Poprad 13 2 13.Snina 13 2 14.Vranov n/T. 13 0

0 1 0 2 1 2 1 3 2 5 2 5 2 5 1 6 1 6 2 7 1 9 2 9 0 1 1 12

40:9 48:21 36:12 28:8 26:21 34:30 27:19 33:27 29:24 18:24 23:55 25:34 18:48 16:60

5. 11. 2012

STREDOEURÓPSKA LIGA (MEVZA) – 5. KOLO

MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ SERVIS l I. LIGA ŽIACI – (U15), 13. kolo: ŠK Futura Humenné – MFK Snina 1:0 (1:0), G: 28. Maďák. ŠK Fu tura: Ma. Cholp – D. Cholp, Pankovčin, J. Čura, Krajník – Baník, Roško, V. Kuľha, Lukáč – Zlacký, Maďák. Tréner: J. Varchola. MFK: Pitlanič – Aľušík, Čopík, Železník, Danko, Šmajda, T. Kohút, Svistun, E. Harvan, Balko, Mackaľ (Juhás, Dzurko, Keleman). Tréner: M. Hunčár. l Lipany – MFK Košice 2:2, KAC Košice – Bardejov 0:3, Prešov – Trebišov 4:1, Stropkov – Poprad 3:0, St. Ľubovňa – Vranov 1:0, Sp. N. Ves – Michalovce nehralo sa (9.11.2012). Pozn. TýmtosaospravedlňujemebývalémutréneroviIng.MartinoviHarvanovi,ktorýsaocitol,omylom,nienašou vinou, ako tréner niekoľkých predošlýchkôlU–15Snina.M.Harvansa vzdal funkcie trénera z dôvodu pracovnejzaneprázdnenosti.

-

36 33 31 28 20 20 20 19 19 14 10 8 6 1

Chemes Humenné – Kamnik 3:0 (25:17, 25:15, 25:19)

Na palubovke chemesákov sa ocitlo komplet slovinské družstvo. Priebeh bol jednoznačný už od úvodu. Soták poslal do štvorbodového vedenia domácich, hostia si zobrali oddychový čas a znížili, aj po spornom aute (4:2). Chemesáci dominovali v útoku, blokoch i po daniach. Na konci I. setu (23:14) prišlo 3–násobné striedanie (2–1), a ukončil ho pokazený servis Pla ninca. Bodovo vyrovnaný priebeh II. setu zastavil až jedenásty bod (6:5). Sarnecki svojim smečom stanovil dva technické oddychové časy (8:5 i 16:9) a rovnako bod zo smeču Leškaniča zakončil II. set. Úvod III. setu kopíroval predošlý. Sarnecki po úspešnom smeči (10:8) zle doskočil a z palubovky sa porúčal (po ošetrení a dvojdňo vej rehabilitácii ho tak, verme, uvidíme úspešne bodovať v zápase proti Innsbrucku). Na poste ho vystriedal Leškanič. Pri

VO LEJ BA LO VÝ VÝSLEDKO VÝ SERVIS l I. LIGA, muži – 4. kolo: Svidník B – Chemes Humenné B 2:3 (20,–18,26,–17,–9) a 0:3 (–24,– 18,–28). Chemes B: Kasperkevič, Hakoš, Bališin, Sterčo, Pavelka, Vaňko, Urban, Dobrančin, Boldy, liberá Varšo a Gergeľ. Tréner: R. Vlkolinský. l I. LIGA, ženy – 4, kolo: ŠK Skóre Snina – TU Košice 3:0 (21,24,25) a 3:0 (11,18,16). ŠK Skóre: Gavro nová, Jacinová, Potocká, R. Lajtáro vá, Runčáková, Štofíková – lib. Mišková (Aľušíková, Fedorcová, S. Lajtárová). Tréner: V. Jacina.

CEV CUP, 1/16–FI NÁ LE CSKA Sofia (BUL) – LATINA (ITA) 0:3 a 1:3 (–16,–15,23,–22); Tallin (EST) – SASTAMALA (FIN) 3:2 a 0:3 (–18,–17,–14) – zlatý set 9:15; Kamnik (SLO) – Amriswill (SUI) 3:1 a 1:3 (–16,–17,18,–19) – zlatý set 15:11; AICH/DOB (AUT) – Kakanj (BIH) 3:0 a 3:2 (21,–20,18,–26,13); Aris Soluň (GRE) – ANTVERPY (BEL) 3:0 a 2:3 (23,–13,22,–21,–21) – zlatý set 13:15; Levski Sofia (BUL) – TAMPERE (FIN) 3:1 a 0:3 (–15,–17,–14) – zlatý set 5:15; Pyiango ANKARA (TUR) – Appeldoorn (NED) 3:0 a 3:0 (30,21,18); JASTRZEBSKI (POL) – Rennes (FRA) 3:0 a 3:0 (15,23,23); ODINTSOVO (RUS) – Tel Aviv (IZR) 3:0 a 3:0 (21,15,21); Ženeva (SUI) – KRASNOPEREKOPSK (UKR) 1:3 a 1:3 (–18,–22,20,–23); Dinamo Bukuresť (ROM) – ZWOLLE (NED) 0:3 a 2:3 (–23,–22,26,21,–17); Bydgoszcz (POL) – Halkbank ANKARA (TUR) 3:0 a 2:3 (–21,–22,21,18,–14) – zlatý set 8:15; Karava (CYP) – CANNES (FRA) 0:3 a 2:3 (–18,–22,14,24,–8); Novi Sad (SRB) – CHARKOV (UKR) 0:3 a 0:3 (–21,–11,–11); Kaštela (CRO) – FAMAGUSTA (CYP) 3:0 a 1:3 (16,–18,–16,–21) – zlatý set 13:15; Chemes Humenné – VRAHATI 2:3 a 3:2 – zlatý set 9:15.

neúspešnom závere (23:19) si hosťujúci tréner vyžiadal oddychový čas, ale chemesáci dvoma smečmi (Javorčík, Leškanič) do tiahli stretnutie do víťazného konca. Potešujúce je, že súper ani raz v troch setoch bodovo nepredstihol Humenčanov. Priebeh – I. set: 8:5, 16:13, 21:13 II. set: 8:5, 16:9, 21:12 III. set: 8:6, 16:12, 21:17. ŠK Chemes: M. Javorčík 6, M. Lízala 11, M. Sarnecki 14, M. Mizerák 5, J. Joščák 7, S. Soták 4 – libero M. Krys (J. Hriňák 1, J. Leškanič 3, P. Mlynarčík). Tréner: Stanislav Vartovník. Calcit: M. Sušec 9, J. Planinc 8, J. Pokeršnik 4, B. Brus 3, M. Hrast, J. Stavbar 7 – libero Ž. Štern (D. Kotnik 5, J. Brulec). Tréner: Marko Brumen. Esá: 6:2. Bloky: 13:5. Pokazený servis: 12:12. R: T. Éva, M. Ujházi (obaja HUN). D: 600. Hrací čas: 72 min. –MJK– l Aich/Dob – Kaštela 1:3 (14,–22,–23,–17), Ljubljana – Innsbruck 3:0 (22,22,18), Kaposvár – VT Bratislava 2:3 (18,–22,23,–21,tb–7). Ljubljana VT Bratislava Humenné Innsbruck Aich/Dob Kaštela Kamnik Kaposvár

5 6 5 6 6 6 6 6

5 4 3 3 3 2 2 1

0 2 2 3 3 4 4 5

15:1 12:11 9:7 11:11 13:13 9:13 10:15 8:16

15 10 9 9 8 7 6 5

Innsbruck v pondelok

Netradičnehneďužv pondelok12. novembra o 18.00 hod. odohrajú v rámciMEVZYvolejbalistiŠKChemes Humenné zápas s Hypo Tirol Innsbruck. Príďte sa pozrieť na rakúskeho majstra a účastníka Ligy majstrovpodvedenímtréneraŠtefanaChrtianskeho.(mšk)

„Zla tý“ nie veľmi zla tý Pravidlo„zlatého“setuviebyťkruté. V zápasochsanehľadínapomersetov, postúpite, iba ak oba zápasy vyhráte. V opačnom prípade nasleduje„zlatá“lotéria.V klubovejpohárovejhistóriisado„zlatého“setudostali chemesáci dovedna štyrikrát, pričomibajedinýrazv ňompostupovo uspeli. Smutní ostali humenskí volejbalisti doma s holandským Lycurgusom,čiv rumunskomDejii terazv gréckomVrahati.Dôvodnaradosťvzišlaibapovolejbalovejbitke s rumunskýmDinamomBukurešťna humenskejpalubovke.(mšk)

Ke by… bo la by to Fa ma gusta Po vyžrebovaní 1/16 – finále CEV cupu bolo jasné, aké družstvá môžu na seba ďalej naraziť v 1/8–finále. V humenskom prípade postupu sa črtal jeden z dvojice Kaštela – Famagusta. Prvý zápas vyhrali doma Chorváti, odveta na Afroditinom ostrove dopadla zápasovo lepšie pre Cypranov a na rad prišiel zlatý set. Prial Famaguste, takže to je súper Vrahati v osemfinále. (mšk)


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOS (KENO 10) III. LIGA – 14. KOLO

-

5. 11. 2012

DRUHÁ DORASTENECKÁ LIGA, 14. KOLO

STARŠÍ: ŠK Futura Humenné – Humenčanov najlepší výkon jesene Podlavice B. Bystrica 2:0 (1:0). Sú- proti družstvu, ktoré sa na huper bolo kvalitný, aj vzbudzoval na hu- menskom trávniku predviedlo v najkmenskej strane obavy, ale obmenou valitnejšom svetle. Hostia mali miestaGóly: 8. Ševčovič, 55. Pončák v zostave ho domáci predčili. Prvé mi viac z hry, ich šance však zlikvido– 89. Paraska (11m). šance spálili Macej i J. Babin, ale v 17. val Kovalik alebo im chýbala Rozhodoval: I. Kozák. min. už J. Babin bol v správnom čase v koncovke presnosť. Na druhej strane Diváci: 200. na správnom mieste a loptu, ktorú – naši dosiahli aj gól, ale pre údajné Najlepší: Drobňák – Vasiľ. brankár vyrazil, dopravil do siete. Aj opustenie ihriska loptou (pri rohovom úvod II. polčasu Humenčanom vyšiel kope) sa stav nemenil. Do prestávky ŠK Odeva: Bartoš – Figura (82. Ja- ŠK Futura: Vohár – Mi. Paraska, Pa. – S. Mikula výborne atakoval súpera, mieril v tutovke nepresne Danko, v II. nič), Ševčovič, Popovec, Angelovič, Šuľák, Čopák, Pe. Šuľák (16. nezištne našiel Maceja, ktorý v 53. polčase mali šance Porvazník i S. Ra Pončák, Drobňák (71. Hovanec), Demčák) – C. Vasiľ, Jakubčo, Hreško, min. zvýšil. Víťazstvo mohlo byť aj vý- gan. Výkon bol kvalitný, s bodom vládZiemba, Hudy (85. Sekerak), Blaško, Dysko (38. Jurov) – Karnaj (74. Ma - raznejšie, ale autori gólov už svoje prí- ne spokojnosť. ŠK Futura: Jakubov – Gomoľa. Tréner: Stano Varga. cej), Bačík. Tréner: Jozef Valkučák. ležitosti spálili, dvakrát neuspel aj S. Karas, Šaro, Szilvási, Havrilčák – HaAko prví sa zastrelili domáci, v 5. min. pria- netrafil. II. polčas začal Drobňák trochu Mikula. Za bojovnosť si chlapci zaslú- lajčík, P. Ragan, Porvazník, Murdzik – my kop Drobňák vyslal nad bránu. V 8. vyššou strelou. V 55. min. sa nemýlil žia pochvalu, vyhrali zaslúžene. G: J. S. Ragan, Danko. Tréner: M. Tongeľ. min. mieril po rohovom kope Šefčovič hla- presnou strelou k žrdi Pončák po kolmej Babin, Macej. ŠK Futura: Biľanský – vou presne. Šance hostí prišli až po dvad- prihrávke Drobňáka. Strelu Hreška z 18 Krigovský, Čišovský, Piteľ, S. Mikula – l Martin – B. Bystrica B 1:0 a 7:1, Košisiatich minútach hry. V 21. min. potiahol m vyrazil domáci brankár na roh a Ja- Mišľan, M. Babin, D. Čopák, J. Ragan ce B – Podbrezová B 0:0 a 0:0, Poprad Báčik po pravej strane, obišiel hráča, ale kubčo mieril tesne vedľa. Jurov po centri – Macej, J. Babin (R. Gombita). Tré- – Stropkov 0:2 a 1:2, Lučenec – Lok. Košice 3:3 a 0:2, Vranov – Podbrezová postranný hlásil ofsajd. Individuálny ná- Bačíka predviedol nožničky, ale Bartoš bol ner: J. Opiela. MLADŠÍ: ŠK Futura Humenné – B 2:1 a 1:1, L. Mikuláš – Prešov B 1:2 jazd Karnaj v 22. min. nepremenil. V 27. na mieste. Šancu Hreška z 25 m smerumin. Báčik tentokrát potiahol loptu po ľavej júcu pod brvno brankár vyrazil na roh. Podlavice B. Bystrica 0:0. V podaní a 3:0, Námestovo – Giraltovce 3:0 a 4:2. strane až do šestnástky, ale Vasiľ mieril V 87. min. Macej a Pa. Šuľak prestrelili B.Bystrica B 14 10 3 1 40:8 33 Ružomberok B 14 9 3 2 28:10 30 nad bránu. Drobňák v 31. min. sa zastre- bránu. Bačík sa v 89. min. snažil prehodiť Martin 13 8 4 1 31:15 28 B.Bystrica B 14 8 3 3 30:20 27 ľoval tesne vedľa. V 35. min. domáci Gomoľu, ktorý loptu zachytil rukou a naria - Stropkov 14 7 4 3 24:9 25 Podlavice 13 6 5 2 18:5 23 Ziemba vyslal hlavičku na bránu hostí, ale denou penaltou Michal Paraska už len Lipt.Mikuláš 14 7 4 3 22:14 25 Lokomotíva 14 6 5 3 26:15 23 Vohár vyrazil loptu na roh. V 38. min. mie- kozmeticky doladil výsledok. (mt) Podbrezová B 14 7 3 4 31:21 24 Podbrezová B 14 6 5 3 24:18 23 ril Karnaj vedľa. Prvý polčas ukončila spo- Pohronie 14 10 2 2 24:6 32 Lokomotíva 14 7 3 4 31:25 24 Poprad 13 7 2 4 17:16 23 13 6 4 3 28:14 22 lupráca Báčik – Jurov – Karnaj, ktorý Lok.Košice 14 6 6 2 21:11 24 Prešov B 14 7 2 5 34:20 23 Martin 14 5 4 5 18:24 19 Košice B 14 6 4 4 35:24 22 Trebišov 13 7 2 4 26:17 23 Lučenec l Trebišov – Pohronie 0:1, Sp. N. Ves – Námestovo 14 5 6 3 22:15 21 Košice B 14 4 6 4 17:19 18 Stropkov 14 7 1 6 27:21 22 Vranov 3:2, Martin – Námestovo 1:1, Lipany 14 6 3 5 19:18 21 Námestovo 13 5 2 6 18:22 17 Prešov B 14 6 3 5 22:14 21 Kremnička – Lučenec 0:3, Prešov B – Moldava n.B. 14 6 3 5 15:15 21 Ružomberok B14 5 1 8 17:27 16 Námestovo 13 4 5 4 19:14 17 Moldava n/B. 2:1, Lok. Košice – MFK B.Bystrica B 13 5 5 3 13:9 20 Humenné 14 4 1 9 16:31 13 Lipt.Mikuláš 14 5 2 7 19:23 17 14 4 1 9 14:36 13 Košice B 5:1, Poprad – B. Bystrica B 3:1. Lučenec 14 6 1 7 16:22 19 Podlavice 13 3 3 7 10:22 12 Lučenec Prešov B 14 6 1 7 19:27 19 Giraltovce 14 3 2 9 18:32 11 Giraltovce 14 2 2 10 18:41 8 KENO 10, III. LIGA, 15. KOLO 13 2 4 7 9:21 10 Vranov n.T. 14 1 4 9 13:48 7 Poprad 14 5 3 6 16:15 18 Poprad ŠK Futura Humenné Martin 14 5 3 6 22:27 18 Vranov n.T. 14 2 2 10 17:43 8 Humenné 14 1 3 10 6:25 6 – Spišská N.V. 14 5 2 7 22:23 17 TRETIA DORASTENECKÁ LIGA – 16. KOLO Lokomotíva Košice Kremnička 14 4 5 5 22:24 17 sobota 10. novembra Košice B 13 5 2 6 21:25 17 STARŠÍ: Ľubotice – Snina 4:0 (2:0). polčas odolali tlaku domácich bezgóloo 13.30 hod. Humenné 13 2 3 8 14:25 9 Sninčania inkasovali prvýkrát už v 2. vo. Ten sa však stupňoval a v 52. min. Príďte povzbudiť! Vranov n.T. 14 1 5 8 10:23 8 min. z pokutového kopu po vymysle - súper prestrelil sninskú obranu faule. V 18. min. viedli domáci i brankára. Hostia si v II. polčase nevyIV. LI GA, 16. KO LO: ROZLÚČKA S JE SE ŇOU VÍ ŤAZSTVOM nom druhým gólom zo štandardky. Kirňak pracovali žiadnu príležitosť. Preto mieril z 8 m vedľa brány a Jano privy- v 68. domáci vymietli šibenicu brány soko. V 58. min. dostali šancu využiť hostí druhýkrát a v 77. min. z ofsajdu penaltu aj hostia, ale Kopťar ju nepre- stanovili rezultát stretnutia. MFK: Jan Od úvodu začali domáci aktívne, do 15. loptu Poľanovský dorazil. Po rozohraní menil. Domáci následne ťažili ešte ko – Lukáč, Dzuba, Kira, Lazenga – J. min. zahrávali 6 rohov, no šance Š. Pčolu vnikol Hišem do šestnástky, presnou dvakrát z protiútokov a využitím pozí- Kurila, S. Budi, Cur, Fedorko – Mika, (2x) a J. Lukáča cieľ nenašli. V 22. min. prihrávkou našiel Bednára, ktorý hlavič- cie krídel. MFK: Kopťar – Kepič, Leitner. Tréner: D. Drančák. hlavičkoval J. Lukáč tesne nad. Hostia sa kou poslal domácich opäť do vedenia. M. Harmaňoš, Dzurko, Magura, Lazorík, konečne dostali pred sninskú šestnástku Pčola v 60. min. v páde z päťky prestrelil. Jano, Husťak, Š. Kurila, Kirňak, l Sobrance – Sp. Belá nehralo sa a Rusnák hlavičkoval vedľa brány. V 24. V 63. min. po chybe domácej obrany ope- Mandzák (Sentelík). Tréner: Pa. Diňa. (10.11.2012), St. Ľubovňa – Kr. min. si na center M. Pčolu najlepšie nabe- čiatkoval Tropp zo šestnástky iba brvno. MLADŠÍ: Ľubotice – Snina 3:0 (0:0). Chlmec nehralo sa, Trebišov – Sabihol Bednár, ktorý jedovkou prestrelil V 65. min. sa Š. Pčola v šestnástke nedo- Hostia nastúpili bez šiestich zo zákla- nov 5:0 a 4:0, Koš. N. Ves – Čaňa 6:0 brankára. Po autovom vhadzovaní v 30. kázal presadiť. V 70. min. Hišem z uhla du (vykartovaní a choroby). Prvý a 2:1, Lipany – KAC Košice 4:2 a 2:0. min. čistú ruku v šestnástke hostí netrafil prázdnu bránu. Posledné šance 14 13 0 1 80:16 39 15 12 1 2 63:14 37 Moldava rozhodca za záhadných príčin neod- Š. Pčolu a M. Pčolu už výsledok nezme - Ľubotice 15 12 0 3 54:14 36 Michalovce B 14 10 2 2 52:21 32 pískal. Na center sprava si v 32. min. na - nili. G: 24. a 58. Bednár – 57. Poľanovský. Trebišov 15 9 3 3 48:16 30 Lipany 15 11 1 3 60:12 34 Ľubotice skočil Tropp, ale zo šestnástky hlavičko - ŽK: 5. P. Hišem, 13. Š. Pčola, 43. Jankaj, Michalovce 15 9 2 4 22:18 29 B 14 9 4 1 35:18 31 Snina val nad bránu. V 40. min. nebezpečný 51. Bednár – 73. Kostolník. R: Zvolánek – KAC Košice 15 10 0 5 48:27 30 Lipany 15 8 2 5 46:30 26 center z ľavej strany zachytil Diňa pred Baksay, Lešková. D: 500. MFK: Diňa – J. Hrabovčík 14 8 3 3 33:18 27 Sp.Belá 14 7 3 4 45:27 24 dobiehajúcim hráčom. V 42. min. po Kopáč, J. Lukáč, S. Lojka, M. Pčola – Snina 15 6 4 5 20:22 22 St.Ľubovňa 14 8 0 6 29:28 24 dlhom autovom vhadzovaní vnikol Jankaj Červeňák (84. Štofík), Popovič (89. Wie - Moldava 15 7 1 7 36:36 22 14 6 1 7 32:39 19 Trebišov do šestnástky, ale v poslednej chvíli mu ner), Jankaj, P. Hišem – Bednár (86. M. Sabinov 15 4 4 7 17:28 16 KAC Košice 15 6 2 7 37:35 20 15 5 4 6 26:34 19 obranca vypichol loptu na roh. V 44. min. Lukáč), Š. Pčola. (ju) Koš.N.Ves 15 4 2 9 23:33 14 Sabinov 15 5 1 9 21:38 16 unikol Hišem po pravej strane, ale ani na Bard.Nová Ves 16 10 4 2 32:14 34 Sobrance 14 3 2 9 17:40 11 Čaňa 14 3 2 9 18:44 11 Hrabovčík 14 4 2 8 20:31 14 dvakrát nedokázal presne prihrať pred Snina 16 7 8 1 21:6 29 Sp.Belá bránu. Úvod II. polčasu domáci opäť Haniska 16 9 1 6 20:22 28 St.Ľubovňa 14 3 1 10 20:49 10 Koš.N.Ves 15 3 0 12 11:52 9 16 8 3 5 20:13 27 Kr.Chlmec 14 3 1 10 18:56 10 Kr.Chlmec 14 3 0 11 20:62 9 rozbehli a po pekných kombináciách v 50. V.Tatry 15 1 2 12 11:55 5 Sobrance 14 0 2 12 9:58 2 min. vsietili, gól však neplatil pre údajne V.Revištia 16 8 3 5 36:31 27 Čaňa postavenie mimo hry. V 57. min. hosťujú - Košice-Barca 16 8 3 5 22:18 27 ŠTI CHÁRKY VO FUTBA LO VOM DIANÍ ci Poľanovský premenil šancu po zaváha - Stropkov 16 8 1 7 33:21 25 V.Opátske 16 7 3 6 33:18 24 l I. LIGA, 9. kolo – ŽENY: Štich Humenné – D. Lužná 4:1 (2:0), G: ní domáceho gólmana, keď strelu z 35 Michalovce B 16 6 5 5 20:16 23 m nedokázal udržať v rukách a odrazenú Svit 16 5 6 5 21:22 21 Komáriková 4. ŠK Štich: Bednarčíková – Biľanská, Balogová, Sulejma16 5 5 6 21:23 20 nová, Maľcovská, Komáriková, Fedorková, Varcholová, Rosoľanková, l Giraltovce – V. Tatry 1:1, Sabinov – St. Sabinov Giraltovce 16 7 5 10:13 19 Ferjová, Hajdučková, Sklenčarová, Mydlová, Andrejčáková. Ľubovňa 0:1, Haniska – Svidník 3:0, V. Sp.Podhradie 16 4 l ŽIAČKY: Štich Humenné – D. Lužná 10:0 (6:0), G: Rohačová 6, Bo4 5 7 12:22 17 Revištia – Krásna/KE 3:1, V. Opátske – Svidník 16 5 0 11 16:25 15 chinová 2, Macková 1, Lemešová 1. ŠK Štich: Štefaniková – Šviderská, Stropkov 2:1, Barca/KE – Sp. Podhradie S.Ľubovňa 16 4 2 10 15:37 14 Ma. Miková, M. Roháčová, Maliňáková, Vagaská, Macková, Bochinová, 2:0, Michalovce B – Bard. N. Ves 1:2. Košice-Krásna 16 1 2 13 5:36 5 Lemešová, Fedaková, Džubáková, Jakubová, Hrubovčáková. (čeč)

Li pa ny – ŠK Fu tu ra Hu menné 2:1 (1:0)

MFK Sni na – Svit 2:1 (1:0)


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

SNINSKÉŠERMIARSKETRIOV REPREZ ENTÁC IISLOV ENS K A2012/2013

Hunčár ov áocen en ázadvojn ás obn ýtriu mfv poh ár i PredsedníctvoSlovenskéhošermiarskehozväzua Trénerskárada zorganizovali v bratislavskom hoteli Apollo slávnostné odovzdávanie cien víťazom Slovenského pohára v šerme pre všetkykategóriezasezónu2011/2012.Zároveňsakonaloodovzdaniedekrétovreprezentantomprenovúsezónu2012/2013. hraničí. Stala sa majsterkou Slovenska v kategórii junioriek i senioriek, dosiahla dobré výsledky na majstrovstvách Európy junioriek a kadetiek, majstrovstvách Európy do 23 rokov a majstrovstvách sve ta kadetiek. Členmi reprezentačných družstiev pre túto sezónu a dekréty reprezentantov si spolu s Hunčárovou prevzali aj ďalší dvaja sninskí šermiari – juniori Martin Kapraľ a Ma túš Bocko. Sninský šerm sa tak opäť výrazne zviditeľnil. „Takéto ocenenia aj zaväzujú, cieľom všetkých troch našich juniorov bude v tejto sezóne bojovať o body vo svetových pohároch juniorov, o miestenky v nomináciách na marcové majstrovstvá Jednou z ocenených bola aj snin- Európy juniorov, ktoré sa budú koská šermiarka Katarína Hunčárová nať v Budapešti i účasť na majstro(nasnímkeso svojím otcom), kto- vstvách sveta juniorov v apríli rá sa stala v minulej sezóne ví - 2013. Pre náš Klub je to veľký ťazkou Slovenského pohára v ka- úspech, naposledy sme mali víťaza tegórii kord – kadetky a aj v kate- Slovenského pohára v roku 2008, górii kord – juniorky. V kategórii se - pričom Kapraľ je v reprezentácii už nioriek skončila na 3. mieste. Tieto štvrtý rok nepretržite. Vďaka však ocenenia vybojovala svojimi patrí nielen šermiarom, ale aj rodivýsledkami v minulej sezóne na čom, škole, sponzorom a mestu slovenských turnajoch ako aj v za- Snina,“ podotkol tréner. (dk)

Mar iáš ováligavrcholí Na turnaji Východoslovenskej ligy (VML) v Košiciach získal Michal Kohut bronzovú cenu. V priebežnom poradí družstiev VML vedú Prešovčania pred Sninou, Humenné je piate, medzi jednotlivcami je Ján Max (Humenné) tretí, Štefan Kovaľ (Snina) hneď za ním štvrtý. Kolotoč slovenskej extraligy po kračoval XIV. ročníkom „O štít Vihorlatu“ v Snine. Mariášisti z Humenného a Sniny vytvorili spoločný tím, v hodnotení družstiev skončili na 2. mieste za tímom V. Tatry. O striebro sa pričinili E. Huntej, J. Max, M. Slivovič a M. Kohut. Celoštátnu ligu dva turnaje pred jej koncom vedie Ján Max (na snímke), Štefan Kovaľ je šiesty, Michal Slivovič šestnásty. (mik) Prvý ročník futbalového turnaja žiakov základných škôl o Putovný pohár riaditeľa ZŠ s MŠ Koškovce sa konal v rámci aktivity Fare Action Weeks, ktorá prebiehala v 41 krajinách Európy. Cieľom je odbúravať predsudky a bojovať proti prejavom rasizmu a intolerancii. Národnostné zloženie súperiacich družstiev malo vyjadriť podporu tejto aktivite. Súťažilo rómske, nerómske a dve zmie šané družstvá. O víťazovi turnaja rozhodol až posledný zápas. Konečné poradie: 1. ZŠ Kamenica n/Cir., 2. ZŠ Ohradzany, 3. ZŠ s MŠ Koškovce II, 4. ZŠ s MŠ Koškovce I. Ceny do súťaže venoval kolektív Fare Action Weeks, za čo im patrí po ďakovanie. LadislavFerenc

Futbalomprotirasizmu

-

5.11.2012

PlaveckévystúpenianaSpišii Maďarsku PoslednýoktóbrovývíkendsažralociplaveckéhoklubuHumennézúčastnili dvoch dôležitých pretekov. Tí,ktorísiužmohlidovoliťvynechať kvalifikáciu na republikové šampionáty,sapredstavilinavýborneobsadených medzinárodných pretekoch „Hungarospa Cup 2012“ v maďarskom Hajdúszoboszló. Konkurencie plavcov z pätnástich krajín Európysanašadesaťčlennávýprava (tréneri Marián Tomahogh a Ján Pencák)nezľakla,právenaopak. HUNGAROSPA CUP 2012: Súťažilo sa v 100–metrových dĺžkach vo všetkých základných plaveckých spô soboch. Motivačným faktorom bol fakt, že sa poradie disciplín vyhodnocovalo po jednotlivých ročníkoch narodenia. Prívlastok „naj“ drží v hu - ktoré boli aj kvalifikáciou o postup na menskom plávaní Martin Babjak. republikové šampionáty v jednotlivých Plávať v najrýchlejších rozplavbách kategóriách. Humenčania si vybojovali s účastníkmi olympijských hier, či jedenásť pódiových umiestnení. Medzi majstrovstiev sveta bol určite zážitok. dvadsaťštyri najlepších na Slovensku I keď jeho ročník nepatril k najsilnej- sa takmer s určitosťou zaradí Peter ším a najmasovejším, dokázal zvíťa - Semanco, ktorý si úlohu matadora ziť trikrát a premožiteľa našiel len zobral na plecia so všetkou vážnosťou v disciplíne 100 m voľný spôsob. a získal osem medailí. Suverénne doRočník 1997 sa do dejín klubu už ne- minoval v znakárskom šprinte na 50 raz zapísal zlatými písmenami, no m, 100 m voľný spôsob, 100 m poloprechod do kategórie dospelých je hové preteky (PP) a 200 m znak, drupre každého plavca ťažký. S nástra- hý doplával na svojej prvej 800–ke hami 50–m bazéna sa najlepšie vy- voľným spôsobom a 50 m prsia, tretí rovnal Filip Levický, ktorý svoju na stredných tratiach 200 m prsia všestrannosť potvrdil v disciplíne 100 a 400 m PP. Pódium zaznamenal aj m znak, v osobnom rekorde obsadil Tomáš Horvát, ktorý si v disciplíne 5. miesto. V rovnakej disciplíne sa do 100 m motýlik prepísal svoj osobák desiatky vtesnal aj Matej Micikáš, o takmer 15 sekúnd a právom si vyplákeď časom 1:09,77 min. skončil val 2. miesto. Detské čľapotanie sa už ôsmy. Tretí zástupca úspešného vytráca zo štýlu Sáry Čajbikovej, čo ročníka Tibor Hodbod síce nemá dokázala aj ziskom 3. miesta na 100 optimálnu formu, ale 11. miesto na m PP. Tretí skončil po dlhej dobe aj 100 m prsia určite má svoje kvality. SamuelHudákna 400 m PP v osobDaniela Gribaničová, Terézia Teri- nom maxime 6:22,62 min.. Naši zvefajová a Lea Diničová zaplávali to, renci dosiahli 81 individuálnych zlepčo od nich tréneri očakávali, i keď šení, čo znamená, že práca trénerov v silnej konkurencii to stačilo len na Zoltána Kirchnera a Ladislava Láncotretiu desiatku výsledkových listín. ša padá na úrodnú pôdu. Vyšla už hviezda našej najmladšej Všetkých priaznivcov plávania pozýgenerácie – LenkaMelničákovápo - vame na plavecké preteky 11. notvrdila v ročníku 2003 aj európske vembra (nedeľa) – 2. kolo majstrokvality: na 100 m prsia získala vstiev východoslovenskej oblasti. najhodnotnejšiu medailu v bronzo- Zvláštnu pozornosť sústredíme na vom lesku vo svojej doterajšej kariére 17. novembra, kedy sa Humenné staza výkon 1:43,47 min. ne dejiskom medzinárodných preteSP. NOVÁ VES: Dvadsaťpäť plavcov kov „CENA PLAVECKÉHO KLUBU – nášho klubu sa predstavilo na Majstro- ANDRITZ CUP 2012“. Začiatok vstvách východoslovenskej oblasti, oboch pretekov je o 9.00 hod. (lev)


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

VI.liga:Nesklamaliibadvaja V.Žipov–Udavské0:4(0:1) Hostia nenechali nič na náhodu a už v 30. sekunde postupoval L. Kuzma sám, no na jedenástke sa poškmykol. V. Vološin v 3. min. uvoľnil Proča, ktorý s prehľadom otvoril skóre. V 14. min. letela Ondicova štandardka tesne vedľa brány a v 23. min. V. Vološin sám zo či–voči domácemu gólmanovi nepochodil. Po Ondicovej štandardke v 49. min. sa v šanci ocitol Meričko, ale hlavou vyprášil brankárovi iba rukavice. V 55. min. Proč zoči–voči brankárovi zaváhal. Šťastie mali hostia v 57. min., keď domáci hráč v stiesnených podmienkach minul bránu. V 63. min. L. Kuzma vysunul V. Vološina a ten príle žitosť premenil. V 67. min. Mihaľov vychytal domáceho útočníka. Bomba Ondicu v 73. min. prešla medzi nohami domáceho gólmana až do siete a o štyri minúty si gólové zakončenie vyžiadala spolupráca Ondica – V. Vološin. G:V. Vološin 2, Ondica, Proč. ŽK:Kiča, Meričko, Tomko. R: M. Béreš. D: 100. OŠK:Mihaľov – Boňko, Štefek, J. Vološin (89. Gajdoš), Kiča – B. Sima, Ondica, Proč, Meričko (80. Tomko) – L. Kuzma, V. Vološin (75. K. Vajs). (jh) Radvaňn/L.–Sedliská7:0(4:0) Prvý s posledným.. Domáci tak boli jednoznačne lepším družstvom, rozdielom triedy. Výsledok mohol byť aj vyšší, ale zahodené šance lídra to neumožnili. Výkonnostne tentokrát prevyšoval Jozef Valkučák. Väčšinu gólov si vynútil priebeh hry, dva padli po štandartkách. Gólostroj začal v 14. min. Mamaj, druhý pridal v 25. min. a hetrik si zapísal v 50. minúte. V 20. min. sa nemýlil zo štandardky T. Kuzma. Ďalšie tri pridali v 40. min. A. Šalata, v 70. min. mieril presne Hric a v 80. min. deklasoval siedmym gólom súpera G. Horvat. G:Mamaj 3, Kuzma, Šalata, G. Horvat, Hric. R:Moroz. D:100. TJDružstevník: Vasilenko – Šafran, G. Horvat, Burda – Rabajda, Mycio, J. Valkučák, Hric, A. Šalata – Mamaj, T. Kuzma (Naster, Čeremeta, Gaľ). (misv) Bystré–Kamenican/Cir.3:0(1:0) Nováčik v okliešenej zostave I. polčas ako–tak odolal a snažil sa ťažiť z brejkov. Za zmienku stojí iba šanca Sninčáka, no nevyužil ju. V 40. min. sa domáci ujali vedenia strelou z 22 metrov. Domáci mali aj v II. polčase naviac, kontrolovali hru l Výsledky, 14. kolo: Vechec – Seč. Polianka 0:1, Hrabovčík – Čierne 2:1.

a dvoma gólovými zlepencami stanovili výsledok – v 60. min. strelou z 20 m, a ťažili aj z trmy–vrmy v šestnástke. V priemernom zápase si tak hostia nezaslúžili po slabom výkone ani bod. R: Pivovarník. D: 150. FK: Sakalík – Šedzmák, M. Hajdučko, Koc, Hamaďák, Skarba, Tribula, Oľha, Gajdoš, Sninčák, Daňo (Ferenc, Pecha, Gaľa). (gmb) Breznica – Stakčín 3:0 nedohrané (v 25. min. pokles hráčov hostí pod 7) Hostia sa k súperovi dostavili v značne oklieštenej zostave (v počte osem), keď chýbali dvaja legionári, ďalší pre zranenia, choroby… Góly preto na seba nenechali dlho čakať – v 17., 21. a 24. min., rovnako zranenia – v 20. min. išiel z ihriska Budi a v 25. min. zra nený Prokop motivoval arbitéra k predčasnému ukončeniu zápasu. R: Čiták. D:30. OFKAgrifop:P. Harvan – J. Maliňák, Bajza, Prokop, Krupa, Telehanič, Andruch, Budi. (ms) Soľ–Belán/Cir.3:0(0:0) V bezgólovom I. polčase si tímy ne dokázali vypracovať vyloženú šancu. Domáci hrozili zo štandardiek, no nenarobili veľa problémov pred beľanskou bránou. Slovan podnikol len dva nebezpečné útoky, ale chýbala koncovka. Úvod II. polčasu však nevyšiel podľa predstáv, keď už v 51. min. po strete lopty v strede ihriska L. Hišemom, domáci prečíslili hostí a po centri z pravej strany otvorili skóre. O štyri minúty opät po centri sprava a chybe v obrane hostí zvýšili a o ne celých desať minút sa situácia zopakovala. Hostia pôsobili odovzdaným dojmom a môžu byť radi, že domáci už ďalšie šance nezúžitkovali. ŽK: Kirňak, M. Brečka. R:Šeršeň. D:100. TJ Slovan: Ľ. Maliňák – V. Diňa, M. Brečka, Dunaj, Prislupčák – L. Hišem, A. Lojan, J. Kudravý, T. Pavlina – Kirňak, R. Čižmár (P. Dzurovej, D. Vajda, J. Marinič). (ek) Radvaňn/L 14 10 3 1 35:10 33 Breznica 13 9 1 3 37:16 28 Soľ 14 9 1 4 32:16 28 Belán/C 14 9 0 5 28:20 27 Vechec 14 7 5 2 22:13 26 Čiernen/T 14 6 4 4 25:19 22 Udavské 14 5 5 4 28:27 20 Stakčín 13 6 1 6 22:24 19 Hrabovčík 14 6 1 7 20:28 19 Kamenica 14 5 3 6 21:26 18 Bystré 14 4 3 7 19:20 15 Seč.Polianka 14 3 3 8 14:30 12 V.Žipov 14 1 3 10 13:39 6 Sedliská 14 0 1 13 12:40 1

II.BASKETBAL OV ÁLIG AMUŽ I

-

5.11.2012

II.HOK EJ OV ÁLIG AMUŽ I

RimavskáSobota–MHKHumenné7:4(2:1,1:1,4:2) Až do 49. minúty to bol vyrovnaný zápas. Zlom nastal v 50. min., keď MHK po individuálnych chybách dostal dva góly, ktoré napokon rozhodli. Hráči HKM sa z uvedenej situácie už nevedeli dostať naspäť do zápasu. Góly:14. Česelka, 29. Sabol, 45. Leščišin, 49. Košč. D:200. MHK:Hudák (Tomaščík) – Zima, Fabuľa, Suvák, Murajda, Turcovský – Lúč, Leščišin, Košč, Sabol, Česelka, Štefan, Fedič, Fedorko, Štefánik. Tréneri: J. Kardoheli a P. Brtáň. (mš)

DolnýKub ín–MHKHum enné3:4(0:1,1:1,2:1),posam.náj azdoch

Po sobotňajšom ťažkom zápase hralo MHK v nedeľu disciplinovane, so snahou nechať na ľade aj srdce, čo sa prejavilo na výsledku. Vynikol brankár Martin Hudák, ktorý pochytal veľa striel. Góly: 8. Česelka, 27., 60. a samostatný nájazd Košč.

R.Sobota D.Kubín Detva L.MikulášB Humenné Sabinov Gelnica

8 7 8 6 6 4 5

5 5 5 4 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 2 3 2 3 4 5

40:31 15 34:21 15 37:35 15 31:29 12 24:20 9 28:23 0 13:34 0

V.lig a:Bezgólmanatonejde Medzilaborce–Jasenov2:0(0:0) Derby bolo od začiatku v réžii Spartakovcov a nepremieňanie tutoviek bolo šťastím pre hostí. V 7. min. po centri Kuruca mieril Gavula nad a v 17. min. center Gubu minul dobre postaveného Chripáka. Jasenovčania sa spoliehali na brejky a viackrát sa ocitli v ofsajde. Hrehovčík v 26. min. po spolupráci s G. Lukačikom postupoval sám na brankára, no ten včas zasiahol. Potom V. Lukačik mieril vedľa, neskôr jeho strelu brankár vyrazil na roh. Hosťujúci Mastiľák sa pokúšal prekonať Šuľaka v závere polčasu, ale gólman ho vychytal. Aj úvod II. polčasu patril posledne menovanej dvojici. V 56. V. Lukačik krížnou strelou z 25 m ponad brankára skó roval. Brankár hostí v 61. min. zahral rukou mimo povoleného územia a videl tak červenú kartu. V bráne sa ocitol Chalupka, ktorý v 70. min. vychytal Hrehovčíka a vzápätí Guba nastrelil brvno. V 75. min. sa po strele Hrehovčíka dostal k odrazenej lopte Guba a šancu premenil. G: V. Lukačik, Guba. ŽK:Vaško – Voroňak, Kovalík. ČK:61. Havrilko. R:Greško. D: 200. MŠKSpartak:R. Šuľak – Pelech, Vaško, Gič, G. Lukačik, M. Kuruc (72. Ciganik), Chripák (86. Višňovský), Guba, V. Lukačik, Hrehovčík, Gavula (82. Hrišo). TJFK: Havrilko – R. Chalupka, L. Goga, Vožný, Hric, Voroňak, M. Barnišin, T. Mastiľák, Mi. Šalata, Albičuk, Čerhit (78. Kovalík). (suš) Plavnica 16 11 4 1 32:3 37 Kľušov 16 9 2 5 42:25 29 Kendice 16 9 2 5 37:26 29 Kežmarok 16 8 4 4 24:15 28 D.Klčovo 15 8 3 4 35:26 27 Pakostov 16 8 3 5 25:22 27 Medzilaborce 16 7 3 6 31:27 24 Fintice 16 7 3 6 29:26 24 Raslavice 16 6 4 6 31:26 22 Jasenov 16 7 1 8 26:23 22 Zámutov 15 5 4 6 25:20 19 Hanušovce 16 5 3 8 23:26 18 Ľubotice 16 5 3 8 20:30 18 N.Hrušov 16 4 4 8 18:34 16 Kračúnovce 16 3 5 8 15:35 14 V.Šariš 16 0 2 14 11:60 2

l 7. KOLO: 1.BKHumenné– KovohutyKrompachy80:75.Domáce družstvo nastúpilo znova bez vysokého podkošového hráča a chýbali aj ďalší hráči. Základná päťka od začiatku dobre bránila kľúčových súperových hráčov. Hostia prvýkrát bodovali až vo štvrtej minúte. Humenčania prvýkrát ušli súperovi v závere prvej štvrtiny. Desaťbodovou šnúrou zís kali náskok, ktorý výbornou hrou v druhej a tretej štvrtine zvýšili až na 19 bodov. Blysli sa ukážkovými rýchlymi protiútokmi aj nacvičenými kombi náciami. Ich obranné aktivity sa neobišli fez faulov. V poslednej desaťminútovke postupne odišli z ihriska Martin Babják, Boršč a v závere aj Ke lemeca. Súper oslabenie Humenčanov využil. Dvanásť bodovou šnúrou sa priblížil na rozdiel šiestich bodov. O tesnom, ale zaslúženom víťazstve humenských basketbalistov nakoniec rozhodlo úspešné premieňanie Pred ohrávka4.kol a,ObSTZ l Dlhé n/Cir. – Kamenica n/Cir. trestných hodov. Lošák dvomi, Kelemeca jedným, Bakoš znova dvomi, udržali tesný náskok. Dôležité body ostali v Humennom. Štvrtiny:24:13, B 9:9,Beľančin 4,5, M. Kohut 3, S. 22:18, 24:20, 10:24. Zostavaa body:Bakoš 18, Boršč 16, Lošák 15, Ma. Kohut 1,5 – Šram 3, F. Sojčák 2,5, Babják 11, Burič 4 (Kelemeca 8, Mi. Babják , Kulik 2). (bab) Nitkulinec 1,5, J. Sojčák 1, Bokša 1.

Pakostov–Dl.Klčovo2:3(1:3) Ajax začal aktívne, už v 1. min. Š. Tomčák z 20 m netrafil bránu. V 10. min. bol na konci rýchlej akcie domácich Andraško, ale brankár hostí bol proti. Po rohovom kope v 13. min. sa Ajax ujal vedenia, keď hlavičku Andraška dorazil do brány Rudy. V 20. min. mieril Pe. Gombita ml. v tutovke nad bránu, aj sľubná spolupráca Tomčák – Fedorko vyšla naprázdno, keď druhý menovaný netrafil prázdnu bránu. O dve minúty po chybe obrany hostia vyrovnali. Aj keď koniec I. polčasu bol pod kontrolou domácich, súper udrel gólo vo po brejkoch v 32. a 38. minúte. Domáci z množstva šancí nedokázali skórovať ani po obrátke. Hlavička Vasiľa letela mimo a ďalšia šanca skončila na žrdi. V 56. min. zaútočili hostia opäť, ale Grec svojich podržal. V 70. min. po faule na Fedorka premenil penaltu Š. Tomčák. Ďalší tlak domácich bol bez koncovky. Dubas mohol zabezpečiť aspoň bod, ale… G:Rudy, Š. Tomčák (11m). ŽK: Olexík, Fedorko, Rudy, Dubas – Urban. ČK:90. Dubas – 89. Urban. R:Ju hás. D: 100. Ajax: Grec – Pa lenčík, Olexík, Dubas, Jo. Gombita (46. Berdák), Rudy, Pe. Gombita ml. (46. Ragan), Š. Tomčák, Fedorko, Andraško (65. T. Gombita), P. Vasiľ. (št) l Výsledky, 16. kolo: Ľubotice – Kendice 0:2, Kľušov – Raslavice 6:1, Kežmarok – Fintice 4:0, Zámutov – Plavnica 2:2, Kračúnovce – N. Hrušov 1:1, V. Šariš – Hanušovce 0:3.

MLÁD EŽNÍCKYHOK EJ OV ÝSERV IS l 8. roč.: Sanok –  MHK Humenné 4:3 (2:1, 1:0, 1:2). Góly: Buraľ, Fic, Csetö. MHK: Kasarda – Lancoš, Buraľ, Fic, Vraštiak – Sopko, Labanc, Csetö, Duhoň, Dubjak, Rohaľ, Fedorková, Zelenaj. Tréner: Peter Štekláč. l 6. roč.: Sanok – MHK Humenné 2:6 (0:4, 1:2, 1:0). Góly: Ragan 2, Hančarik 2, Havrilko, P. Spišák. MHK:Gombár (Hnát) – Bobela, Merva, Frajtková, Konka, Štefka, Vasilega, Ragan, Havrilko, D. Spišák, P. Spišák, Hančarik, Karoľ, Tásler, Volkov, Jevič, Jaško. Tréner: Peter Štekláč.


15 - POD VIHORLAT OM -

Kvalifikáciasálovky(III.liga) Nový ročník humenskej sálovky sa rozbieha. Nakoľko v III. lige môže hrať max. desať družstiev, ale prihlásilo sa pätnásť, je nutná kvali fikácia – z desiatich novicov postúpi polovica, ostrý štart je na programe 18. novembra 2012. Nováčikmi v I. lige sú Mestská piváreň a Angels (jediné družstvá, ktoré po oslovení prejavili záujem hrať I. ligu), nová čikmi II. ligy sú Wagamama a Nižná Sitnica. V tejto sezóne vôbec nenastúpia prvoligisti D 26 a Kamenica n/Cir. Kvalifikácia III. ligy sa uskutoční dňa 11. novembra 2012 od 14.00 hod. v mestskej športovej hale. Bude sa hrať KO systémom (dohoda účastníkov), vyžrebované dvojice (víťaz zápasu postúpi do III. ligy): Lieskovec – Vyšná Sitnica; Hažín n/Cir. – Paradise boys; Koškovce – Falco; Tutti restaurante – Dynamo Karná; Tvarona Ulič – Obchodná Akadémia Humenné. I.liga:Vodomont, Bubo team, KIA, Mucha team, Angels, Udava, Staviva, Autolanc, Brodway club, Mestská piváreň. II.liga:Drekos, Oldrati group, Proteo Hankovce, Aston, Myslina, Belá n/Cir., Devils, Satlan, Wagamama, N. Sitnica. III. liga (zatiaľ): Topoľovka, Eden club (pred rokom KP–12), Brestov, Lackovce. (mšk)

ŠPORT

-

5.11.2012

l I.TRIED A(VII.LIG A)l I.TRIED A(VII.LIG A)l 14.kolol I.TRIED A(VII.LIG A)l I.TRIED A(VII.LIG A)l

LídromPtič ietesnepredKoc han ovcam i

BOROV–DLHÉn/Cir.5:0(1:0) Výsledok stretnutia napovedá, že to bola jednostranná záležitosť domácich. Výrazné víťazstvo sa však zrodilo až v závere zápasu. Domáci, ako už tradične, z prevahy nie a nie rozhodnúť. Už v 4. min. Gavaľa pekne posunul loptu I. Černegovi, ale ten sa z gólu netešil. V 11. min. Fedurco po centri už áno. V 14. min. sa predviedli aj hostia, ale Kováč z dobrej príležitosti minul. Následne strelu domáceho Opielu brankár vytlačil na roh. Hoci polčas bol v réžii domácich, ďalšie góly nepadli. V II. polčase domáci naďalej kontrolovali hru, Gavaľa tesne minul, bombu Mydlu chytil Harakaľ. V 51. min. už Gavaľa po centri I. Černegu nedal brankárovi šancu. Hostia sa spoliehali na brejky, no tie domáca obrana na čele s Mydlom s prehľadom kontrolovala, hoci v 68. min. musel golman Kollár ha siť únik Krivjanského. Domácim dobre zahrala záloha vedená Opielom a Ivom Černegom. Zahanbiť sa nedal ani útok Gavaľa s Olahom, čo prinieslo v záve re aj góly. Góly:11. Fedurco, 51. Gavaľa, 76. I. Černega, 84. Mydla, 87. Olah. R:L. Chrin. D:80. Vynikli:Mydla – M. Cibuľa. Borov:Kollár – Gabria, Mydla, A. Černega, Pinko, Fedurco, I. Černega, Opiela, Buka, Gavaľa, Olah (Suško, Opuda, Basarab). Dlhén/Cir.: Harakaľ – Gerda, Bednár, Burik, Hajtaš, Cibuľa, J. Krivjanský, Kováč, Gutter, Uchytil, J. Krivjančin (R. Krivjanský, Piškanin, Polačko). (md)

OHRADZANY–UBĽA1:0(0:0) Obe mužstvá začali veľmi opatrne, takže sa hralo prevažne medzi šestnástkami. Prvú šancu mal v 20. min. Pužo, ale pre údajný faul na hosťujúceho hráča rozhodca gól neuznal. Možnosť mali aj hostia, ale Pavlina netrafil domácu bránu. Druhý polčas sa hral podobne ako prvý a väčšie šance na oboch stranách neboli. Medzitým dve štandartné situácie V. Melníka ostali nevyužité. Po samostatnej akcii napokon domáci gól strelil P. Otavka. Aj po ňom sa hralo zväčša v strede poľa, k vážnejšiemu ohrozeniu brán nedošlo a tak sa domáci tešili z víťazstva. G:58. P. Otavka. ŽK:Frajtko, M. Melník – Peštík. R:Petruňo. D:100. Vynikli:P. Otavka – P. Regula. Ohradzany: P. Hrubovčák – Olexa, R. Matta, J. Pavlovský, P. Otavka, Pužo, V. Melník, Frajtko, J. Tkáč, M. Melník, M. Pekala (T. Tkáč, J. Matta). Ubľa:P. Pekala – Bilčák, Bevis, Regula, Onufer, Peštík, Darjanin, Pavlina, Dzoba, Fejsák, J. Chochla (Maleš, P. Chochla, Mitro). (zd)

Dzurko, Stirčák, Kolesár, Harvan, Schwarzbacher, Barančik, Čerňa (Šimkanin, Danko, F. Dzurko). Ľubiša:J. Šimka nin – Behun, Belcák, Lisák, Kuľus, Kolesár, Macko, Šepeľa, Mríz, Ondik, Šuhajda (Janošov, Sklenčák, Kridla). (pm)

V.SITNICA–ZUBNÉ5:1(2:1) Domáci nastúpili so zámerom neprehrať, čo začali potvrdzovať v 10. min. po peknej akcii Paľa, Kraka a koncovke Murinčáka. V 12. min. za stiahnutie Lukáša Malého rozhodca nariadil pokutový kop a Murinčák sa nemýlil. Hostia hrali na brejky, adresované rýchlemu Mariánovi Maxovi, ktorý našiel brata Jána Maxa a ten v 27. min. znížil. Domácich zdobila pevná obrana dirigovaná Tomášom Švigárom a aj preto bol polčasový stav 2:1. Do II. polčasu nastúpili domáci s cieľom zvýšiť svoj náskok. Podarilo sa to v 56. min. Lukášovi Malému. V šanciach sa ešte ocitli J. Kušnír, J. Paľo, Paštinský, ale gólman hostí bol pozorný. V 73. min. však Paštinský zvýšil na 4:1 a na konečných 5:1 v 89. KOCHANOVCE–MODRAn/Cir.1:0(0:0) minúte upravil Malý. Góly:10. a 12. P. MuUž v 1. min. domáci Sima dostal prihrávku rinčák (1 z 11 m), 56. a 89. L. Malý, 73. do 16–ky od Šimaia, ale ten netrafil. Po Paštinský - 27. J. Max. ŽK: Drozd (Zubné). centri Gaľa na Simu ten obišiel obrancov, ČK:D. Sima (Zubné). R:Firkaľ. D:70. Vypoložil si aj brankára, no trafil žrď. Po nikli: Tomáš Švigár – Marián Max. V. ďalšej akcii Karnaja sa Sima dostal na Sitnica:J. Sopko – Palšák, Jalčák, T. Švidostrel, ale netrafil bránu. Útočili aj hostia. gár, J. Paľo, Paštinský, Krak, P. Murinčák, V 30. min. Okoš z 25 metrov vystrelil, ale L. Malý, J. Kušnír (Čakurda). Zubné: Bumbera jeho strelu kryl. Podobne domá- Škutka – Hlohinec, Sima, Drozd, Boňko, II.TRIEDA(VIII.LIGA)DOSPELÍ,14.KOLO ci golman zneškodnil aj strelu Mikulu. V II. Koromház, Bálint, Jenčík, Vajda, M. Max, (po) polčase sa domáci snažili prevziať iniciatí- J. Max (Sima, Hančarik). vu do svojich rúk, v hre nechýbalo množstLadičkovce –  Kolonica 7:1 HAŽÍNn/Cir.–ULIČ2:1(0:1) vo osobných súbojov, no hralo sa po- Už v 7. min. Daniel Ferjak tesne minul, (1:0),Št. Mažerik 5 (1 z 11 m), A. Kridlo, Št. Hodor – Miško (11 m), PTIČIE–KOŠAROVCE4:0(2:0) merne čisto a rýchlo. V 50. min. Šimai vy- domáci tlačili, no v 15. min. domáci rozh. Kucer. ČK: Miško (Kolonica). Hoci líder začal svižne, v 8. min. prekopol bojoval loptu na polovici ihriska, prihral Ko- golman Šalata vytlačil brejk a následne Kr.Brod–Rokytov5:0(1:0),Ko- bránu Kolník. Skóre otvoril v 14. min. Hu- lesárovi, ten ju potiahol až do šestnástky, brvno. Hra sa prelievala medzi šestcan 2, Kandráč, Mata, Suchý, covič po skvelej prihrávke Karasa. O mi - kde si ju narazil so Šimaiom, ten prudko nástkami až do 43. min., kedy Šalata vyrozh. Skalka. ČK: Majzer (Roky- nútu nato sa z hranice šestnástky presa- vystrelil, brankár hostí vyrazil a Sima dotla- tlačil Cmarovu strelu na brvno. O 2 minú tov). V. Hrušov – Lukačovce 1:1 dil Kolník. V 36. min. tutovku Karasa bra- čil na gól. Domáci sa aj naďalej dostávali ty neskôr však už bol pri jeho hlavičke (0:1), Piroščák (11 m) – Bučko, vúrne vyrazil na roh Nazad. V 43. min. Pa- do sľubných akcií, ale Kopáč ani Sima bezmocný. Do II. polčasu nastúpili domározh. Bogdan. Z. Hámre – Papín tarák z priameho kopu trafil brvno. Aj dru- neprekonali brankára. Potom prišla veľká ci ako vymenení a strela Šuľaka z 20 2:4 (0:0), Pašek, Burik – Jevič 3, hý polčas začali domáci svižne a v 49. šanca hostí, ale Valkučákov center Hara- metrov len tesne minula šibenicu VasiSalamon, rozh. Ferčák. Pod- min. po faule Pavúra na prenikajúceho kaľ pred bránou minul. V 73. min. hostia lenka. V 60. min. Peter Kopáč po neskalka–Lieskovec2:0(2:0),To- Bešáka napremenil pokutový kop To- kopali priame kopy Hančárom i Valkučá- zištnej prihrávke Mariána Kocika vyrovkár, Makula, rozh. Buchlák. Volica movčík. Podarilo sa to Kolníkovi v 58. min., kom, ale neuspeli. A tak tri body ostali do - nal. V 56. min. Kopáč tesne minul –  Lackovce 1:3 (0:2), Sopko – keď preloboval brankára. V 66. min. po mácim. G: 50. T. Sima. ŽK: Kolesár, z piatich metrov. Tlak vyvrcholil v 74. min., Adamov 2, Škumanič, rozh. dlhom výkope Behúna postupoval Kolník Macko, Karnaj, Šimai – Mikula. R:Fecura. keď po priamom kope Ferjaka Kopáč Turčík. N.Sitnica–Koškovce2:3 na Nazada, ten strelu vyrazil a Metiľ pre- D:100. Vynikli:Šimai – Mucha. Kocha- stanovil výsledok. Po tomto góle síce pre(0:2), Obešter (11 m), Matúš kopol prázdnu bránu. V 74. min. po úniku novce:Bumbera – Kolesár, Macko, Ki - vzali iniciatívu hostia, ale domáci už tesný Bučko – Brza (11 m), Jenčík, D. Metiľa hlavičkoval z päťky do brvna Kol- mák, Karnaj, Gaľo, Dzurjo, Šimai, Sima, výsledok ubránili. Góly:60. a 74. P. Koník. Vyšlo mu to v závere, keď obišiel aj Rada, Kopáč (Chovan, Kuľus). Modra páč – 43. Cmar. ŽK:Šuľak, D. Ferjak Benec, rozh. Hrib. Kr.Brod 14 12 0 2 61:22 36 golmana hostí a zavŕšil hetrik. Za zmienku n/Cir.: Mucha – Gnip, Okoš, Bezeg, (Hažín n/Cir.). R:Varga. D:80. Vynikli: Papín 14 10 2 2 36:17 32 stojí ešte brvno Karasa z priameho kopu, Škovranko, Mikula, Ľ. Harakaľ, Valkučák, Matúš Šalata – Marián Cmar. Hažín Koškovce 14 9 4 1 41:21 31 takže hostia vďaka golmanovi odišli s li - Hančár, Karľa, Hreha (A. Harakaľ). (mu) n/Cir.:Šalata – Šuľak, Zajac, Pavlik, MiRokytov 14 7 2 5 37:31 23 chotivou prehrou. Góly: 15., 58. a 85. chalčák, D. Ferjak, Kocik, Mišenko, DziLieskovec 14 7 1 6 28:26 22 Kolník, 14. Hucovič. ŽK: Michal Kaňuk FKHUMENNÉ–ĽUBIŠA4:1(1:0) do, P. Kopáč, Sl. Godžák (Tirpák). Ulič: N.Sitnica 14 6 2 6 28:27 20 (Košarovce). R:Prokopčák. D:100. Vy- Zápas začal tlakom domácich. Už v 6. V. Vasilenko – Svistun, Korkobec, Ladičkovce 14 6 1 7 45:42 19 nikli:Metiľ – Ján Nazad. Ptičie:Behún – min. Barančik tesne prestrelil, v 8. min. Z.Hámre 14 5 2 7 30:26 17 Lancoš, Čirák, Dzemjan, Karas, To- však Čerňa skóroval. Ľubiša prvýkrát Chochrun, Samčik, Kočan, Levkanič, Lackovce 14 4 3 7 30:27 15 movčík, Bešák, Kolník, Patarák, Hucovič, ohrozila domácich v 25. min. Tlak domá- Hromadka, Bačovčin, Čokina, Cmar (M. (pf) Lukačovce 14 3 5 6 27:36 14 Metiľ (Jalč, Lenik, Lazor). Košarovce: cich bol síce enormný, ale v koncovke Korkobec, Holinka, Podruhák). Kolonica 14 4 2 8 34:53 14 bezzubý, keď Čerňa v 29 min. z 3 metrov Ján Na zad – M. Sa bol, J. Sa bol, Či rák, 14 11 1 2 39:18 34 Volica 14 4 2 8 22:52 14 prestrelil. Zápas pokračoval nervózne, Ptičie Podskalka 14 4 0 10 19:28 12 Dysko, Majerník, Tkáč, M. Kaňuk, Pavur, keď najskôr dostal žltú kartu domáci Sle- Kochanovce 14 11 0 3 41:14 33 (re) pák a následne hosťujúci Kuľus. Po FKHumenné 14 9 0 5 35:25 27 V.Hrušov 14 3 2 9 21:51 11 P. Sabol, Širy. Modran/C 14 8 2 4 25:16 26 prestávke v 52. min Ondik z pokutového V.Sitnica 14 8 1 5 35:23 25 l l l Z O S T A V A  K O L A   l l l kopu vyrovnal. Tlak domácich pokračoval Ulič 14 7 3 4 37:20 24 a hoci zápas nadobúdal na nervozite, do- Borov M.Šalata(Hažín n/Cir.) 14 5 6 3 32:18 21 mácim sa napokon podarilo streliť tri góly Dlhén/C 14 4 5 5 25:30 17 M.Kolesár M.Palšák Slepák a dotiahnuť zápas do jednoznačného Ohradzany 14 4 4 6 24:28 16 (Kochanovce) (V. Sitnica) (FK Humenné) 14 4 3 7 19:31 15 konca. Góly: 8. Čerňa, 64. Slepák, 71. Zubné M.Pekala Karas Opiela 14 3 3 8 18:39 12 Barančik, 88. Šimkanin – 52. Ondik (11 Ľubiša (Ohradzany) (Ptičie) (Borov) m). ŽK:Slepák, Čerňa, Harvan, Dzurko – Hažínn/C 14 3 2 9 14:35 11 14 3 1 10 22:34 10 Kuľus. D: 200 (hralo sa v Brekove). R: Ubľa Kolník P.Murinčák Olah Čerňa Makar. Vynikli:Čerňa – Kuľus. FKHu- Košarovce 14 2 1 11 9:44 7 (Ptičie) (V. Sitnica) (Borov) (FK Humenné) menné:Šurin – Slepák, Müller, Šarga, P. Uliču,Ohradzanomi Hažínun/Cir. (klubová príslušnosť) budúposezóneodrátané3body

PojeseninačeleKrásnyBrod


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

SVADBY 2013 F i r m a VA S

ponúka pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop

tel. 0905 940 390 email: info@jmphoto.eu Ján Meňoščík www.jmphoto.eu

-

5. 11. 2012

HUT NÝ A STAVEBNÝ MATE RI ÁL

PLUS s.r.o.

NAJLACNEJŠÍ V REGIÓNE! Poskytujeme montáž krovov a striech

PRE­ DAJ:

u u u u u u u u

Strešné krytiny LINDAB, LEXAN Rúry kúrenárske a konštrukčné Plechy čierne a pozinkované Profily L, T, U, I Oceľ betonárska Kari siete Odkvapový systém Ťahokov, drôty

REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/ Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Rozvoz do 20 km ZDARMA

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.

PV2012-45  
PV2012-45  

noviny Pod Vihorlatom

Advertisement