Page 1

ROČNÍK:XIVČÍSLO:34

22.8.2011

CENA: 0,40€

vás oble čie od hla vy po pä ty N A Z E M P L Í N E V Humennom27.–28.augusta2011

PROGRAM 27.8.2011v priestorochkoncertnejsályVihorlatského múzeav Humennom 13.00–19.00hod.– odborný poľovnícky seminár: „Pytliactvo–problém celejspoločnosti“ 28.8.2011– NanádvoríVihorlatskéhomúzeaa skanzenuv Humennom 9.00hod. – slávnostné otvorenie dňa sv. Huberta na Zemplíne 9.30hod.– Svätohubertská omša 10.30hod.– odovzdanie ocenení za rozvoj poľovníctva v regióne 11.00hod.–otvorenie a prehliadka výstavy poľovníckych trofejí 12.00hod.–slávnostný obed s ocenenými poľovníkmi V skanze ne: 13.30hod.–ukážky poľovníckych zvykov a tradícií pri poľovačkách, ukážky poľovníckych signálov, ukážky vábenia zveri, prehliadka poľovníckych psov, súťaž o najkrajšieho poľovníckeho psa, prezentácia klubu sokoliarov – Skupina Sv. Bavona 15.00hod.– kultúrny program, poľovnícky trojboj, lesničiari Šariša 16.30hod.–vyhodnotenie súťaží: poľovnícky trojboj, o najkrajší dámsky poľovnícky klobúk, o najkrajšiu poľovnícku bradu, o najstarší poľovný lístok na území Zemplína, vylosovanie tomboly 17.30hod.– záverečné halali Akcia sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ponukaširokéhosortimentudámskej,pánskej, detskeja kojeneckejkonfekciea bytovéhotextilu zoSlovenska,Česka,Talianskaa Tureckanaploche270m2. U násnájdeteexkluzívnešatynaspoločensképodujatia.

Hum enné,Ul.26.nov embra,1.poschod ie,Dompotrav ín

NEMÁTEČAS? MYPRÍDEMEKVÁM Zníženécenyplastovýchokien, platialendo 31. 8. 2011 www.slovaktual.eu

0918 719 989

0918 719 989 0918 472 472 042 042 0918

HUMENNÉ, Mierová 64/4, DOM SLU ŽIEB (nad DAISY) hu menne@slovaktual.sk


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l Do sv. Timoteja maj obilie odpratané l Okolo Bartolomeja už máš dôvod vyjsť na komín l Ak bocian u nás do Bartolomeja zotrvá, zima bude mierna l Aký deň nám prinesie Bartolomej, taká bude jeseň. Čo august nedovarí, to september nedopečie l O sv. Augustínu opúšťa leto krajinu l Na Sťatie sv. Jána prestanú už sparná l Aký čas sv. Ján dáva, taký ho aj Michal máva. (cin)

Kiná pozývajú FAJN Humenné 23. – 24. 8. Transformers 3 Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 23. 8. Odchádzení 27. – 28. 8. Harry Potter a Dary Smrti II. Zač. predst. o 19.30 hod. POBIEDA Medzilaborce 23. 8. Paul Zač. predst. o 19.30 hod.

Galéria Andrej Smolák Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina l Snina v obrazoch Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. –––––––––––––––––––––– Minigaléria AS Hotel Karpatia v Humennom l KONFRONTÁCIE – Výber zo 17. medzinárodného výtvarného festivalu. Pri kúpe obrazov 20% letná zľava.

Kedy na plaváreò ut.-ne.

od 09.00 hod. do 20.00 hod.

sauna: st.-muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. pia.-ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. ne.-muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. Letné kúpalisko: po.- ne. od 10.00 hod. do 19.00 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HU MENNÉ: 22. 8. Lekáreň MÉDIA, 23. 8. Lekáreň SUNPHARMA, 24. 8. Le káreň PRI NEMOCNICI, 25. 8. Le káreň PRI KAŠTIELI, 26. 8. Lekáreň DON BOSCO, 27. 8. Lekáreň HARMÓNIA, 28. 8. Lekáreň Dr. MAX - PHARMSTORE. Otvorené v pra covných dňoch do 20.00 hod., v so botu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohoto vostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň DOM ZDRAVIA 0918 701842. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

-

22. 8. 2011

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Re či sa ho vo ria a čís la ne pustia Kytièka k meninám

Pred týždňom skončil v Humennom dvadsiatydruhý Humenský jarmok, v Snine zasa deviaty hudobný festival Rock pod kameňom. V prvom prípade policajti okresného riaditeľstva PZ sa poďakovali občanom za slušnosť počas jarmoku, v druhom primátor Sniny poďakoval tým, ktorí sa na úspešnom priebehu festivalu podieľali, i všetkým tým, ktorí trpezlivo znášali relatívny hluk v jednotlivých častiach mesta i v neskorších nočných hodinách. Obe akcie dokázali, že v Humennom i v Snine žijú tolerant ní, ústre to ví ľu dia a dobrí orga ni zá to ri. V Hu mennom jarmok prebiehal od stredy do nedele na pešej zóne. Od vstupu do kaštieľa a kulturáku až po malú železničnú stanicu. Mne osobne sa to páčilo viac ako keď boli stánky roztrúsené po vedľajších uličkách. Nehovoriac o roku, kedy pršalo a šoféri mali na nadjazde problémy ubrzdiť svoje autá pred stankármi na Kukorelliho ulici, čo sa nezaobišlo bez kolízií a mnohých škrabancov áut. Keďže Humenné je viac polarizované ako Snina, vypočul som si však aj názor, že stánkov bolo menej ako v minulom roku a že príjem mesta bol podstatne nižší. Keďže reči sa hovoria a čísla nepustia, nechal som si túto informáciu overiť. Dozvedel som sa, že v roku 2010 sa Humenského jarmoku zúčastnilo 152 predávajúcich, v tomto roku sa dvadsiatehodruhého jarmoku zúčastnilo 232 predávajúcich. Príjem v porovnaní s ro kom 2010 bol vyš ší o 83,5 percent, keď v ro ku 2010 tvo ril 13 382,76 Eur a tohto roku 24 564,74 Eur. Ma rián Šimku lič

MIESTNY SPO LOK SLOVEN SKÉ HO ČERVE NÉ HO KRÍŽA Z LACKOVIEC VO FAR NOS TI ŽA KOVCE

Pre chodný do mov pre osu dom skú ša ných

Čle no via Miestne ho spol ku Slo ven ské ho Čer ve né ho krí ža v Lackovciach so sta rostkou ob ce Ľu bosla vou Ho fe ri co vou na vští vi li 12. augusta farnosť v Ža kovciach pri Popra de, kde ich pri jal miestny fa rár Ma rián KUFFA (na snímke), zakla da teľ tohto veľké ho diela. Marián Kuffa, človek s veľkým podarilo vysušiť srdcom, pre ktorého je fara v Ža- a dnes obklopukovciach poslaním, ktorým žije je faru krásna dvadsaťšty ri ho dín denne. záhrada s detV priebehu dvadsiatich rokov sa ským ihriskom. Farnosť v Ža mu podarilo zo starej zdevasto - kovciach slúži ako prechodný dovanej budovy vybudovať rozsi- mov pre bezdomovcov, týrané žeahly areál, v ktorom našlo domov ny, siroty, telesne postihnutých, mnoho životom skúšaných, či na trestancov, i matky s deťmi. V súokraj spoločnosti vyčlenených ľu- časnosti tam našlo domov asi dí. Otec Marián Kuffa sa pôvodne dvesto ľudí. Každý pracuje podľa vôbec neplánoval stať kňazom. svojich schopností. Ženy napríklad chlieb, muži pracujú Sníval o rodine, o deťoch. Ale ako pečú sám vraví: „Človek mieni, Pán Boh v dielňach s drevom, kameňom či mení.“ Začiatky boli naozaj ťažké. kovom. Lackovčania neprišli Do práce sa pustil s dvoma chlap- s prázdnou rukou, obyvatelia obce cami, jeden práve opustil brány darovali oble če nie pre tý ra né väznice pre mladistvých, druhý po- matky s deťmi, ktoré momentálne lepšovne. Postupne pridali ruku žijú na fare. Aj touto cestou ďakuk dielu aj iní, prišla pomoc z okolia, je me všetkým dob rým ľu ďom, ľudia začali nosiť stavebný materi - kto rí po má ha jú Slo ven ské mu ál, neskôr pribudla krava, kôň, či Červenému krížu pomáhať iným. Mgr. Silvia Knapiková, koza. Okolie stavby bolo posiate riaditeľka ÚzS SČK Humenné močiarmi, ktoré sa postupom času

Od 22.- 28. 8. 2011 oslavujú meniny: Tichomír, Filip, Bartolomej, Ľudovít, Samuel, Silvia, Augustín.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l V galérii múzea Portréty z Novej Sedlice – výstava kresieb Juraja Kresilu l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. – 18. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Prehliadky sa začínajú každú celú hodinu l Skanzen denne 9. – 18. hod. Vihorlatské osvet. str. Humenné l 24. 8. o 16.30 hod. Záhrady/Gardens – výstava Petra Králika, uvedie Peter Markovič, účinkuje hudobná skupina The Waves. Mestské kultúrne str. Humenné l 26. 8. o 19. hod. pri Fontáne lásky hrá skupina The Waves l Vo výstavnej sieni Hornozemplínske impresie – výstava obrazov zo zbierky Galérie mesta Humenné. Mestské kultúrne str. Snina l 28. 8. o 17. hod. Deň Maršálok – súťažná prehliadka mažoretiek.

Opustili nás V HUMENNOM Gabriela Marťaková, nar. 1925 Michal Sirka, nar. 1925 Mária Beňová, nar. 1936 Ladislav Pittner, nar. 1947 Ladislav Prokop, nar. 1923 Ladislav Jakub, nar. 1960 V MEDZILABORCIACH Anna Sasová, nar. 1923 V SNINE Ivan Babinec, nar. 1958 V ADIDOVCIACH Eva Piroščáková, nar. 1948 V HANKOVCIACH Ján Dzurov, nar. 1928 Anna Veľasová, nar. 1912 V HAŽÍNE NAD CIROCHOU Ján Petrov, nar. 1944 V JANKOVCIACH Mária Jaššová, nar. 1934 V KALNEJ ROZTOKE Helena Glogovská, nar. 1940 V KAMENICI NAD CIROCHOU Ing. Štefan Šebák, nar. 1943 V KOLONICI Mária Danková, nar. 1921 V PAKOSTOVE Štefan Džupin, nar. 1945 V SLOVENSKEJ VOLOVEJ Mária Cholpová, nar. 1938 V TURCOVCIACH Mária Fedorková–Jusková, nar. 1935

Otec Marián Kuffa srdečne prijal vo svojej fare Lackovčanov.

Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

22. 8. 2011

Z TLAČOVEJ BESEDY S PRIMÁTORKOU MESTA HUMENNÉ JANOU VAĽOVOU

Chce me zobrať do po ru če ný úver vo výške 4 mi li ó ny eur

V stredu 17. augusta sa uskutočnila tlačová beseda s primátorkou mesta Humenné Janou VAĽOVOU (na snímke) na tému Potreba a možnosti modernizácie mesta. Keďže o úvere v meste sa hovorí už dlhšie, zaujala nás najmä táto téma. Podľa primá- vyšli celkové požiadavky mesta na Občania budú môcť využívať služ- občanom, čo to znamená, že naši torky prvýkrát opravu 32 145 054 eur. Podľa jej by a zároveň nájdu prácu,“ zdô- poslanci sa vyhýbajú schváleniu spracovali obsia- slov, analytici odporúčajú ísť do bu- raznila primátorka. Navyše, mesto úveru z čisto politických dôvodov.“ h l y m a t e r i á l , dovania stavieb a nehnuteľností. má pozitívny rejting. „Keby sme te- Súbežne s tlačovou besedou prek d e sa sna ži li Keďže tie mesto nemá, chcelo by raz zobrali úver, išli by sme do neja- biehala aj mestská rada. Za úver zistiť zdravotný čerpať úver a ten použiť na zhodno- kých 20–22%, čo je tretina z maxi- hlasovala väčšina členov – Dušan stav mesta v prí- covanie majetku. Mesto má maje- málneho zaťaženia, ktoré si môže- Sukovský, Andrej Semanco, Mipade budov, ciest tok 85 miliónov eur. Keď si vezme- me dovoliť. Nesmieme sa toho báť chal Druga, Juraj Vaňo a Michal a chodníkov, pretože mesto je zod- me úver, tak pôjdeme do nejakých a ísť do tých 20%, čo nemôže ohro- Kurťák. V akej výške a či úver povedné za ich kvalitu. Chodníky sú 5,7% z tejto sumy, čo nám dopomô- ziť chod mesta. Čo sa týka úverov, schvália, o tom napokon rozhodne na tom lepšie ako cesty, ktoré sa za že zhodnotiť majetok, pričom ne- dosahujeme tretiu najnižšiu hodno- zastupiteľstvo koncom augusta. pomoci technických služieb pravi- hrozí havarijný stav, zdôraznila. tu v kraji, keď porovnám Sninu, kto- Dovtedy sa zúčastnené strany ešte delne plátajú za 5–10 mil. Sk. Úver chce primátorka už v auguste, rá práve zobrala úver 2 milióny eur iste stretnú. Marián Šimkulič Poplátané cesty sú v zlom stave pretože očakáva, že potom banky a my chceme zobrať doporučený a nedajú sa ani porovnať s novým zvýšia úverové sadzby. Podľa nej úver 4 milióny eur. Analýza jednokobercom. Na obnovu všetkých peniaze teraz by znamenali, že značne preukázala, že mesto môže ciest by samozrejme neboli penia- mesto urobí veci o 40% lacnejšie, ísť bezpečne do 4–4,5 miliónového ze. „Pre mňa sú veľmi dôležité bu- ako keby sa do toho pustili až v bu- úveru. Nehrozí pritom žiadne riziko Požiar poľovníckej chaty vydovy, za ktoré dobrý správca, ak dúcom roku. „Som za, aby sme pri splácaní úveru,“ uviedla primáchce vyberať nájom, musí ich úver zobrali v najvyššej výške, ale torka Jana Vaľová a zdôraznila: „Ak šetrujú od 15. augusta policajti zo dostať do dobrého stavu,“ uviedla rozdelili ho, aby sme ho stihali vy- sa poslanci rozhodnú, že schvália Sniny. Doposiaľ neznámy páchaprimátorka. Po zmapovaní situácie čerpať. Ďalšou pozitívnou vecou na úver iba na 3 milióny eur, ja ho urči- teľ v období 31. 7. – 15. 8. založil základných škol a materských škôl úvere je, že ľudia by našli prácu. te nepodpíšem a sama vysvetlím požiar v poľovníckej zrubovej chate v lokalite Čeremošňa v kaS KO NATE ĽOM PRO DUKTAGRO PLUS KO CHA NOVCE ING. RASTISLAVOM KO RENKOM tastrálnom území obce Topoľa. Chata zhorela do tla, čím poľovníckemu združeniu vznikla Produktagro Plus, s.r.o. Kochanovce 17. augusta skončila zber obilovín škoda najmenej 15 tisíc eur. a ozimnej repky. Na 75 ha ešte ostáva jarná repka olejná. Komentár k tohtoPodľa zisťovateľa príčin požiarov ročnej úrode nám poskytol konateľ spoločnosti Ing. Rastislav KORENKO. z HaZZ v Humennom, bol požiar spôsobený cudzím zavinením za – Na honoch v Kochanovciach plánujeme uskutočniť koncom aupresne nezistených okolností. a Udavskom sme mali na výmere gusta. Úrodu máme momentálne 163 hektárov vysadenú pšenicu uskladnenú v skladoch Agrifopu PENIAZE ZRAZIL, NO NEODVIEDOL ozimnú a jarnú. Kým pred dažďami Stakčín. Komunikujeme o jej odpreHumenský policajný vyšetrovateľ bol priemer z hektára 3,5 tony, pri daji a zároveň sme začali práce na obvinil 40–ročného muža z Huzbere po daždivom počasí výnos novej úrode. A aká je cena? Cenomenného za neodvedenie dane klesol pod tri tony z hektára. V prí- vý vývoj ešte začiatkom leta bol a poistného. Obvinený v mesiacoch pade ozimnej repky chotár o rozlo- veľmi sľubný. Vzhľadom k tomu, že 5/2007, 7–10/2007, 1–5/2008, he 75 ha v Lackovciach, Kocha- dažde postihli aj celé Poľsko, ktoré 8–9/2008, 5/2009, 8–12/2009 novciach a Udavskom postihol ľa- je indikátorom cien v strednej Euróa 1–10/2010 ako jediná zodpodovec, takže sme dosiahli výnos pe, vznikol obrovský prebytok Konateľ spoločnosti Pro- vedná osoba konajúca za nemeno0,65 tony z hektára, pričom časť kŕmnej pšenice. Navyše, vzhľadom strát spôsobených ľadovcom kom- k dlhodobému daždivému počasiu, duktagroPlusKochanovceIng. vanú humenskú firmu, zrazil svojím penzovala na základe poistných kvalita zrna tohtoročnej potravi- Rastislav Korenke v priesto- zamestnancom zo mzdy finančné zmlúv poisťovňa. Úroda jarnej nárskej pšenice nespĺňa potravi- roch, kde je uskladnená časť prostriedky na nemocenské a dô repky olejnej, ktorá je ešte na po- nárske parametre a je určená len úrody.Ako vidieť, hlásia sa už chodkové poistenie, a poistenie v nezamestnanosti. Uvedené liach, sa ukazuje ako sľubná. Zber na kŕmne účely. Marián Šimkulič záujemcoviao pšenicu. prostriedky však v lehote splatnosti neodviedol a to aj napriek tomu, Poľná 15, 066 01 Humenné, Slovenská republika že v čase splatnosti odvodov disPhone: +421 (0)57 7861 611 ponoval podnikateľský subjekt Fax: +421 (0)57 7861 612 dostatkom financií. Spôsobil tak dlh na poistení za zamestnancov vo contact@mullertextiles.sk výške najmenej 6 330,30 eur. kpt. Mgr. Janka Karnišová MULLER TEXTILES SLOVAKIA s. r. o. uskutoční výberové konanie na pozície:

Policajné správy

Úro du ovplyvni lo nepriazni vé po ča sie

Projektový/procesný inžinier Požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie technického resp. ekonomického smeru - najvhodnejšie so zameraním na manažment výroby a procesov - aktívna znalosť AJ podmienkou - aktívna znalosť NJ vítaná - prax v oblasti projektového manažmentu – výhodou - prax v oblasti systémov riadenia kvality – výhodou - komunikačné schopnosti a práca s PC - podmienkou - ochota pracovať v tíme, samostatnosť a flexibilita

Obchodný zástupca Požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru - aktívna znalosť AJ - podmienkou - aktívna znalosť NJ - výhodou - prax v oblasti predaja – výhodou - komunikačné schopnosti a práca s PC - podmienkou - ochota pracovať v tíme, samostatnosť a flexibilita - ochota cestovať a vzdelávať sa - podmienkou - vodičský preukaz skupiny B - podmienkou

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte do 31. 8. 2011 na adresu: MULLER TEXTILES SLOVAKIA s. r. o. , Poľná 15, 066 01 Humenné Obálku označte viditeľne nápisom VÝBEROVÉ KONANIE Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené kritériá. K žiadosti a životopisu pripojte vami podpísané vyhlásenie, v ktorom súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov na účely výberového konania a evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

ĎA LE KO NEUŠIEL

V stredu 17. augusta predpoludním využil chvíľkovú nepozornosť policajtov Zboru väzenskej a justičnej polície k úte ku sedemnásťročný mladík z Hu menného, keď ho prevádzali spútaného s viacerými odsúdenými do eskortného vozidla z bu dovy Okresnej prokuratúry na Štefánikovej ulici v Humennom. Ďaleko však neutiekol, policajti v zmysle zákona vypálili varovné výstrely do vzduchu a následne ho spacifikovali. Unikajúci mladík bol obvinený z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. –AR–


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

P R E N A J M E M E na ul. staničná 11

-

P R i E s t o R y v Humennom

V Ý H o D N Á

C E N A

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní a drobných prevádzok. B u d o v a má výhodnú polohu na hlavnej ceste mestom a je v nej možnosť stravovania.

K o n t a k t : 0 9 0 5 0 9 0 7 9 2 9

6 4 7 3 6 9

7 8 9 ,

22. 8. 2011

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Te l . 0 9 4 8 5 2 7 1 5 7


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

22.8.2011

S MAJITEĽOMPÁLENICEVOVTÁČOMÚDOLÍ,ĽUBOMÍROMFLAŠÍKOM

Zap ln ilbielemiestonamap evýc hodnéh oSlov ens k a Poď ak ov an ievšetkým Chcem sa

Pocestáchv zahraničí,konkrétnev Rakúsku,Nemecku,Švajčiarsku,v Českejrepublike,noajporodnom Slovensku,priktorýchnavštívilmnožstvopálenícovocnýchdestilátov,saĽubomírFlašíkrozhodolzaplniť bielemiestonavýchodeSlovenskavybudovanímvlastnéholiehovarunadestilátya pestovateľsképálenie ovocia.V týchtodňoch,približnedesaťrokovodprvýchpoznatkov,užúspešneuskutočňujesvojzámer. V Porúbke 54, za obecným úra- má stať po uvedení na trh aj sym- ako v prípade čerešní, kde po ich dom smerom na Vinné, sme na- bolom pálenice. Prvotným kro- výkupe, odkôstkovaní a rozdrvení vštívili Pálenicu vo Vtáčom údolí, kom bolo nainštalovanie certifiko- strojovým zariadením, sa kvas s.r.o, ktorá tu existuje od júna. vanej technológie, ktorá pozostá- naplnil do kvasných nádob A kým rovnomenný zábavný park va z trojstupňovej destilačnej ko- a naočkoval kultúrnymi kvasinkaje v nedohľadne, v tunajšom okolí lóny a kontrolného liehového me- mi (stupeň prekvasenia sa sledunielenže existuje vtáčie údolie, radla na kontrolu vyrobeného je meraním zvyškového cukru, po ale jeden z jeho symbolov – liehu. Pálenica má povolenie na jeho ukončení nastáva proces páčierny bocian, ktorý tu hniezdi, sa liehovar na pestovateľské pálenie lenia), bude ešte do konca roka ovocia a liehovar na destiláty. Tí, nasledovať výkup a následné ktorí majú kvas z nazbieraného spracovanie broskýň, hrušiek, slivlastného či kúpeného ovocia viek, tŕniek, bázy čiernej, či šípok. (čistý, nesmie byť plesnivý, aby Napokon, záujemcovia, ktorí mabol destilát v žiadúcej kvalite jú ovocie požadovanej kvality a zariadenie sa neznehodnotilo), v primeranom množstve (najmesa od 12. septembra môžu nej 1 tonu), nech sa kontaktujú na uvedených telefónnych objednať na vypálenie kvasu. Mi- už nimálny potrebný objem kvasu je číslach. A čo vlastne viedlo Ľubo100 litrov, ideálne 200 litrov, z dô- míra Flašíka k uskutočneniu svovodu naplnenia kapacity kotla jho sna? Popri záujme o obohate(kontakt 057/7782416 alebo nie regiónu východného Slovens0948115445). Každý občan si ka, taktiež aj snaha o to, aby ľudia môže v legálnej pestovateľskej pili kvalitný destilát, keďže ten dopálenici nechať vypáliť 86 litrov káže byť v malých množstvách 50 percentného destilátu. V prí- veľkým liekom. Uvedomuje si, že pade liehovaru na destilát sa tento proces nie je jednoduchý v súčasnej dobe spracúvajú če- a musí mu predchádzať aj primerešne, z ktorých destilát bude po raná osveta. Preto sa už Ľubomír Flašik v Pálenici vo dobu pol roka uložený v sklado- v ďalšom pokračovaní zoznámiVtáčomúdolípritrojstupňovej vacích nádržiach v stabilnom me so spôsobom zberu, spracodestilačnej kolóne a kontrol- teplotnom prostredí, aby sa ukon- vania a kvasenia ovocia. nomliehovommeradle. MariánŠimkulič čili chemické procesy. A podobne,

p o ď a k o v a ť všetkým,ktorí maj ú akýk oľvek podiel na u s k u t o č n e n í tohto ročníka Rock pod kameň om 2011, a to: zakladateľom tejto tradície – Mariánovi Križánekovi a Ivete Bžánov ej, pol ic ajným a bezpečnostným službám, operatívnej kyv adlov ej doprav e, Dušanovi Cickovi, ktorý zabezp eč ov al cat er ing, VPS Snina,s.r.o.zatechnickézabezpečeniea ŠtefanoviČusovi za bezproblém ov ý chod Biokúpaliska. V prvom rade chcemsapoďakovaťzaorganizáciu tohto ročníka Danielov i Andráškov i s jeh o kolektív om prac ovník ov Mestskéhokultúrnehoa osvetovéhostrediskav Snine.Zároveň ďak uj em všetkým obyv at eľom,ktorísazúčastnilitohtoročnéh o fest iv al u a svoj ou disciplinovanosťou dobre reprezentovali naše mesto, ale aj všetkým tým, ktorí trpezlivo znáš al i rel at ívny hluk v jednotlivýchčastiachmesta i v neskoršíchnočnýchhodinách.S úctouvšetkýmďakujem.Ing. Šte fan Mi lovčík, pri má tor mesta Sni na


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

22. 8. 2011

REVITALIZÁCIA CENTRA SNINY JE V PODSTATE UKONČENÁ

Vynovené námestie vojde do histórie

Práce na stavbe „Revitalizácia Námestia centrum Snina“ i celej pešej zóny sú v týchto dňoch v podstate ukončené. Zhotoviteľskou firmou bola spoločnosť Štich, s.r.o., Humenné. Dielo vojde nesporne do histórie mesta Snina a jeho obyvateľov. K ukončeniu projektu sme získali vyjadrenie vedúcej oddelenia výstavby, ŽP, ÚP a SP na Mestskom úrade v Snine, Lýdie GIČOVEJ. „Cena diela je podľa zhotoviteľa padných káblových rozvodov. takmer 2,4 milióna Eur, spolufi- V rámci rekonštrukcie boli zrealizonancovanie z prostriedkov vané nové spevnené plochy náEurópskej únie je vo výške 1,3 mi- mestia, prístupová komunikácia, lióna Eur.“ Lýdia Gičová sa potom nová fontána, osadil sa nový mobizamerala na celkovú rekonštrukciu liár (lavičky, smetné koše, kvetinájestvujúceho Námestia centrum, če, novinové stánky), kamerový zrealizovaného v rámci stavby, do systém, komplexne sa zrektorej patrila aj nová inžinierska konštruovali verejné toalety (vráta sieť, verejné osvetlenie a tvárnico- ne bezbariérového vstupu). V rámRev it al iz ác iasninskéh onám estiai peš ejzón yjeukonč en á. vá trasa pre uloženie ďalších prí - ci revitalizácie boli vykonané nové sadové a terénne úpravy s vysadeOBVODNÝ ÚRAD V HUMENNOM V PRIEBEHU TOHTO ROKA V SÚLADE SO ZÁKONOM ním 1 580 kusov drevín (okrasné kry a stromy) a 1 700 letničiek, tráv a skalničiek. Na plochách novej zelene bolo uložené 1 535 m2 predObvodný úrad (ObÚ) povoľuje vykonanie verejnej zbierky (VZ) len pre právnické osoby podľa zákona pestovaného trávnika, na záhoo verejných zbierkach a lotériách. Právnické osoby na základe rozhodnutia vykonávajú verejnú zbierku noch s vysadbou bola uložená v stanovenom termíne a do 30 dní po jej skončení predkladajú správnemu orgánu vyúčtovanie získaných mulčovacia kôra vo výmere 542 finančných prostriedkov, ktoré môžu následne použiť len na vopred vybraný verejnoprospešný účel. m2 a na ploche 1 655 m2 bol zreaObÚ povoľuje VZ len vo svojom – Klubu SM pri SZSM, OZ Spo- musí byť overená auditorom, ak úhrn lizovaný výsev trávnika. Celkové územnom obvode. Celoslovenské ločnosť vzájomnej pomoci ľudí celkových príjmov a výdavkov fondu náklady na realizáciu objektu SO VZ a zbierky, ktoré presahujú a psov, ZPMP Krtkovčatá a ZO Zvä - za kalendárny rok prevýši sumu 166 023 – Sadové úpravy predstavujú územný obvod ObÚ, povoľuje Minis- zu diabetikov Slovenska. Zbierky mô- tisíc Eur. JUDr. Ján Sental čiastku 98 tisíc Eur. (jj) terstvo vnútra SR. Osoby poverené žu byť vykonávané aj podľa zákona vykonávaním VZ sú povinné sa na o neinvestičných fondoch. ObÚ v sídpožiadanie preukázať písomným po- le kraja, ktorý zaregistroval verením. Dozor nad ich vykonáva- neinvestičný fond, zbierku nepovoľuním robí ObÚ a MV SR, za porušenie je, ale táto sa vykonáva na základe zákona môžu uložiť pokutu až do splnenia oznamovacej povinnosti. výšky 6 638 Eur a výnos VZ odviesť Neinvestičné fondy môžu vykonávať do štátneho rozpočtu. Obvodný úrad zbierku na celom území SR. VyúčtovaHumenné v období od 1. januára do nie získaných prostriedkov nepredkla16. augusta 2011 povolil vykonanie dajú, ale zo zákona sú povinní vypraverejnej zbierky štyrom organizáciám covať ročnú účtovnú závierku. Tá

Po vo le nie ve rejnej zbierky šty rom orga ni zá ciám

TRA DIČNÝ A VY DA RE NÝ ŠPORTO VÝ DEŇ OB CE ČERNI NA

Pre utuženie vzájomných vzťa hov

V sobotu 13. augusta sa v Černine konal už tradičný „Športový deň obce“. Počasie sa vydarilo, takže deti aj dospelí si mohli s chuťou zašportovať. Deti podali skvelé výkony v preťahovaní lanom, hode do diaľky či v skákaní v mechoch. Ženy zase prekvapili v hode do navom zápase rozhodli až penalty diaľky valčekom na cesto, kde prvé a ženatí zaslúžene vyhrali. Po futbamiesto obsadila Mária Beslerová, le dokonca prekvapili súťažou „hod druhé Mária Slobodníková a tretie do diaľky budzogáňom“, kde prvé Mária Krivdová. Ženy sľúbili poctivý miesto obsadil Martin Čirák, tunajší tréning a na ďalší rok ešte lepšie vý- rodák, druhé miesto Martin Jakubov sledky. Futbalový zápas „slobodní – a tretie miesto Jozef Turik ml. Po záženatí“ dokázal, že aj keď sa v obci pase obec zorganizovala pre všetkých v súčasnosti liga nehráva, rastú tu posedenie pri guláši, ktorý pripravil nové talenty a starší dokážu aj teraz už tradične skvelý dedinský kuchár zaujať športovými výkonmi. Po napí - Ján Čirák st. Deti zaujala kriedová show a po nej bublinková diskotéka. Ako starostka obce by som sa týmto rada poďakovala všetkým, ktorí prišli a vytvorili skvelú atmosféru. Taktiež ďakujem firme Armat trade a Martinovi Čirákovi, kto rý organizoval súťaže a pripra vil ceny. Poďakovanie patrí aj Ing. Jánovi Čikovskému, Ing. Ladislavovi Ferkovi, MVDr. Jánovi Ferkovi, Jánovi Čirákovi a poslancom OZ a ich man želkám, ktorí pomohli s prípravou športového dňa. Dúfam, že tieto dni sa pre Víťazky súťaže v hode valčekom. Zľava strie- našu obec stanú tradíciou. bornáMáriaSlobodníková,uprostredzlatáMária Silvia Žinčáková, Beslerováa vpravobronzováMáriaKrivdová. starostka obce Černina

Správaa údržbaciestPSKv rámciprogramučerpaniaeurofondov Životné prostredie obdržala čistiacu techniku – zametací voz a cisternu,ktorébudúvyužívaťhlavnenačistenieciestv zimnom období v okolí vodnej nádrže Starina a v oblasti Medzilaboriec, kdesapoužívainertnýmateriál.Nasnímkepripreberaníriaditeľ Správya údržbyciestPSK–oblasťHumennéIng.VasilGuzan, vodičAlexanderDrugaa vedúcidopravyPavolJevčák. (mš)

FONTÁNA BUDE NESPORNE NAJVÄČŠÍM LÁKADLOM NÁMESTIA V SNINE

Bude striekať až do výšky šesť metrov

Lákadlom zrevitalizovaného Námestia centrum v Snine je pre domácich i návštevníkov najmä novovybudovaná fontána. Ako uviedla Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby Mestského úradu v Snine, pôvodne sa tam nachádzali dve fontány, ktoré si však pamätajú miestni skôr ako nefunkčné. Hlavná bola umiestnená metrov s minimálnym rozptylom v centrálnej časti pred Mestským a výstreku z trysiek osadených po kultúrnym a osvetovým stre- obvode kruhového telesa fontány, diskom a fontána pred kníhku- ktoré sú lúčovito nasmerované na pectvom. Novú nájdete v centre obvod plochy fontány. Stredová námestia a v podstate tvorí jeho tryska je zároveň nasvietená, dominantu. „Bola navrhnutá ako doplnkovým osvetlením fontány pochôdzna kruhová plocha s po - je osem zabudovaných kruholomerom 7,3 metrov bez zvýše- vých svietidiel. Novú fontánu už ného okraja (bez bazénového te- Sninčania videli v skúšobnej prelesa). Samotné teleso fontány vádzke od 13. augusta. Jedno tvorí kupola z nerezového plechu z najväčších lákadiel vynoveného hrúbky 4 mm. Jednotlivé výšky námestia obklopujú plochy novovýstrekov fontány sú vopred na- vysadenej zelene a priestory pre programované riadiacou jednot- relax. Krása námestia vzrastie od kou. Samotný vodný efekt po- toho, ako si príjemné a atraktívne zostáva z výstrekov vody zo stre- prostredie dokážeme udržiavať du fontány do výšky 3 až 6 a ustrážiť. (jj)


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

22.8.2011

PRED AJŇAORIELV CENTREHUM ENNÉH ONAPOS CHOD ÍV DOM EPOTRAV ÍN

Oblečiemevásodhlavypopäty

PredajňaOrielv HumennomnaUlici26.novembra jeumiestnenána1.poschodíDomupotravín.Ponúka,akohlásaajreklamnýslogan,oblečenieod hlavypopäty.Viacnámo zámerochporozprávala majiteľkapredajneDanaKABÁTOVÁ(nasnímke). – Presťahovali nej predajni sme rozšírili sortiment sme sa z pre- o spoločenské šaty a pre dámy dajne na Ulici a pre pánov nohavice, košele Čsl. armády 30 a kravaty. Ponúkame široký sortido väčších prie- ment dámskej, pánskej, detskej storov v centre mesta Humenné. a kojeneckej konfekcie a bytovéNa ploche 270 metrov štvorco- ho textilu zo Slovenska, Česka, vých ponúkame široký sortiment Talianska a Turecka. Verím, že tovaru od spodnej bielizne až po zákazníci budú s našim širokým vrchné ošatenie. Pre novoro- sortimentom spokojní. Urobíme dencov, deti predškolského veku, všetko preto, aby sme vás obliekmládež i dospelých. V novootvore- li od hlavy po päty. (mš)

Sortiment predajne Oriel obohatili aj o pánske košele a kravaty.

DVAN ÁSTYROČN ÍKDETSKÉH OČIN UROK ASOSPOL OČNOSŤOUWHIRLPOOLSLOVAK IA

Dobr ým i skutkam i urob iť svet lepš í

SpoločnosťWhirlpoolSlovakiasaprojektomDetskýčinrokaobracianadetiz celéhoSlovenska,abysasvojimidobrýmiskutkamipokúsiliurobiťnášsvetkrajšía lepší.Detipomáhajúdobrurásťnielentým,žerobiadobréskutky,ale všímajúsiajdobréskutkysvojichrovesníkov,píšuo nicha podporujúichhlasovanímv detskejporote. Dvanásty ročník Detského činu ro- nou záštitou Ministerstva školstva, už nemala nikoho. Žila sama. My na choroba sa zhoršovala, tak ka začal v apríli. Na výzvu zareago- vedy, výskumu a športu SR. Organi- sme bývali v novom dome, vzdia- sme ju zobrali k nám domov. Vtevalo 8 451 detí a kolektívov. Na je- zátori vybrali pre nás list školáčky lenom od nej asi dvesto metrov. dy moja pomoc bola už viac seň sa 30 nominovaných dobrých LucieGombitovejzo 6. ročníka ZŠ Bola už v pokročilom veku. Mala potrebná. Starkú bolo treba už aj skutkov vráti naspäť do škôl, aby de- s MŠ v Košarovciach 16, ktorá sa 79 rokov. Rozum jej slúžil veľmi kŕmiť. Pozorovala som svoju ti rozhodli, ktoré z nich získajú oce- dostala do užšieho výberu. dobre, ale nohy už nie. Chodiť starkú, jej dcéru, ako sa o ňu nenie v šiestich kategóriách. Projekt Moja prababka žila v dedine, mohla len pomocou barly. Vždy príkladne stará. Veľakrát som ju Detský čin roka prebieha pod čest- v ktorej žijem aj ja. No, bohužiaľ, som jej priniesla obed, ktorý sme kŕmila aj ja. Dívala som sa do jej doma s mojou starou mamou modrých očí, ktoré už neboli také uvarili. Robila som jej nákupy bystré, ako kedysi, keď mi rozpráa z času na čas som jej aj poupra- vala o jej mladosti. Už len ticho tovala. Ale, viete na čo som sa mlčala a poslušne otvárala ústa. najviac tešila? Na jej zážitky Po čase starká prestala rozprávať z detstva. Boli to neuveriteľné prí- s zomrela. Vždy, keď idem do jej behy z jej života. Predstavte si, izby, spomeniem si na ňu a na do školy chodila desať kilometrov chvíle, ktoré sme spolu prežili. peši, lebo autobusy v tom čase V priebehu letných prázdnin zaešte nechodili. V zime mnohokrát sadá expertná skupina, ktorá vyani do školy nechodila pre veľký berie 30 nominácií detských sneh, a keď išla, tak si zo sebou skutkov. Tie budú v septembri zaniesla aj drevo, aby v škole ne- slané do škôl s výzvou, aby sa zamrzli. V lete zasa do školy ne- deti zapojili do detskej poroty, ktochodila preto, lebo bolo veľa prá- rá rozhodne o držiteľoch ocenece na poli a nemal kto pomáhať nia Detský čin roka 2011. pri žatve. Dni ubiehali, prababkiMgr.MagdalénaFábryová V sobotu 6. augusta zorganizoval starosta obce Vyšný Hrušov OBČAN OMMESTAHUM ENNÉZASPRÁVAN IEPOČ ASHUM ENSKÉH OJARMOK U Milan Naster s poslancami obecného zastupiteľstva športový deň pre deti a mládež. Na futbaloOkresnériaditeľstvoPolicajnéhozboruv Humennomtýmtochcevysloviťpoďakovanieobčavom ihrisku deti súťažili nom mesta Humenné za slušnosť počas XXII. Humenského jarmoku konaného v dňoch v rôznych športových disciplí - 10.–14.augusta2011.Jarmoksav históriimestaprvýkrátkonalpočaspiatichdní. nach a odmenou im boli darčeky, V uvedenom čase sa na námestí v Humennom zhro - samosprávou – organizátorom tohto jarmoku a štátsladkosti a občerstvenie. Pre deti maždilo množstvo predávajúcich ale aj kupujúcich nej organizácie – polície, dochádza prirodzene a ich rodičov bol pripravený občanov. A práve takéto zhromaždenia občanov sú a spontánne k eliminácii trestnej činnosti, kde takto sprievodný program v podobe živnou pôdou pre kriminalitu. Činnosť polície bola práve slušný občan participuje svojím vlastným ukážky záchranárskej techniky, v tomto období zameraná na predchádzanie pácha - prístupom a vystupovaním na udržiavaní verejného ktorú prezentovali príslušníci nia trestných činov a priestupkov, hlavne krádežiam poriadku v meste, kde žije on sám, jeho rodina, znázáchrannej brigády Hasičského na osobách, krádežiam tovaru z predajných stánkov, mi a priatelia. Takýto jav spontánnej spolupráce oba záchranného zboru z Humenné - krádežiam peňaženiek z voľne položených tašiek, čana, samosprávy a štátnych inštitúcií je zriedkavý, ho. Vyvrcholením športového výtržníctvam, občianskemu spolunažívaniu, precho- ale ako sami vidíme, vysoko efektívny v súvislosti dňa bolo futbalové stretnutie vávaniu drog a prekurzorov, zákazu podávania a po - s udržaním verejného poriadku a slušného vystudospelých, Vyšný Hrušov A – žívania alkoholických nápojov mládežou v zmysle povania aj počas konania väčšieho zhromaždenia Vyšný Hrušov B. Súčasťou zák. č. 219/1996 Z. z.. Disciplinovaným a slušným občanov. Tak ako sa prvýkrát konal jarmok v takomto športového dňa bola súťaž vo va - prístupom občanov mesta, ale aj návštevníkov Hu- časovom rozpätí, tak aj prvýkrát sme zaznamenali tarení gulášu, ktorej sa zúčastnilo menského jarmoku sme nezaznamenali žiadne vážne kýto nízky počet protiprávnych javov. Slušnosť občapäť družstiev z obce. Zvíťazili ku - narušenie verejného poriadku. Boli zistené a realizo - nov zvíťazila nad hrubosťou. Z uvedených dôvodov chári Jána Rajniša pred družstva - vané iba dva priestupky na úseku verejného poriadku, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom mi Miroslava Kuľhu a Cyrila Gra- štyri priestupky proti majetku, bolo zistených osem chce poďakovať občanom mesta a vysloviť im obdiv jcára. Prítomní si potom pochut- priestupkov na úseku cestnej premávky a jedna oso - za to, že spoločnými silami sa snažíme eliminovať nali na guláši a zabavili sa aj spe - ba podozrivá z krádeže tovaru z predajne s textilom negatívne javy – kriminalitu a takto dosiahnuť lepšiu vom a tancom pri akordeóne. bola predvedená. Každodenná prax ukazuje, že kvalitu života a bezpečnosť v Humennom. RNDr. Milan Naster zodpovedným prístupom občanov v spolupráci so pplk.Mgr.PeterLeder,zástupcariaditeľaORPZ

Poď ak ov an ie za slušnosť


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

22. 8. 2011

VYCHÁDZA ĎALŠIA ZO SÉRIE OBĽÚBENÝCH ENCYKLOPÉDIÍ VEDA

Nie sme takí múdri, aby sme nepotrebovali vedieť viac

VEDA–unikátnyobrazovýsprievodca–rozprávapríbehvedeckéhopokrokuodvynájdeniakolesaaž po riešenia zmeny podnebia v 21. storočí. Zachytáva všetky rozhodujúce okamihy, v ktorých objavy vznikli,a ukazuje,akopredstavy,vynálezya jednotlivci,čosazanimiskrývajú,zmenilinášsvet.Vďaka nádhernýmilustráciáma prístupnémutextuvysvetľujeajtienajzložitejšietémyjasnea zrozumiteľne. VEDA predstavuje nielen zbierku odpovedí, ale aj ne- rov týkajúcich sa Zeme a pod. VEDA je pokračovaním konečné pátranie po pravde o tom, ako funguje vesmír. najúspešnejšej série encyklopédií Zem, Zviera, Život Zaoberá sa nielen faktmi, ale aj zápasom o ich objave- zvierat, Človek, Vesmír, Rastlina, Vták, Oceán, Histónie. Publikácia je rozčlenená na päť kapitol (od úsvitu ria, Predhistória a pôvodnej encyklopédie Slovensko. vedy až po súčasnosť), pričom každá má vlastnú časo- Z anglického originálu Science (Dorling Kindersley Livú os, ktorá nám pomôže spoznať rozličné aspekty da- mited, London 2009) preložili: RNDr. Štefan Gajdoš, ného obdobia. Dielo obsahuje aj životopisy význam- PhD., Ing. Miroslav Gecovič, Filip Halgaš, MUDr. Róných postáv vedy. Hlavnými konzultantmi encyklopédie bert Hrebíček, Mgr. Matúš Hyžný, Miroslav Kováč, VEDA sú uznávaní odborníci z viacerých oblastí vedy: Ing. Juraj Vyskočil, Mgr. Henrich Ploczek, MSc. Vyastorofyziky, astronómie a vesmírnej techniky, biológie, chádza vo vydavateľstve Ikar na 512 stranách. Machémie, matematiky, paleontológie, vedeckých odbo- loobchodná cena 46,90 Eur. Mária Lešková

ÚVAHY STREDOŠKOLSKÉHO PROFESORA MICHALA FRANKA O VODE I O INOM

Čas čis tý ch st udni čiek ( 2) Je tu opäť čas čistých studničiek… Ale je ich stále menej a menej. Nedávna nadmerná chemizácia poľnohospodárstva poznačila aj naše polia. A takto bude asi aj naďalej, lebo ľudstvo i napriek mnohým výhradám, má iba dve cesty: hladu a chemizácie. Zvolilo si tú druhú! A zem, pô da, pri jí ma la všetko. mie a iných ne žia du cich ingre - pá ni po slan ci! Okamži te zdra vé a čis té ako vo da v na A za to všetko dob ré, ale aj diencií? Mno hé cho ro by ché - prestaňte mudro vať a fi lo zo fo - šich hor ských a lúčnych unáh le né, do dnes pla tí me ob - miou aj lieči me a za mno hé vať o ne vyhnutnosti sústavné - studničkách… Ne raz sme si ju rov skou da ňou za po rú cha né lieky dra ho aj pla tí me, najmä ho zdra žo va nia všetké ho, čo je bra li aj do mov, do di nerkov – zdra vie, le bo aj ta ká to je mo - my, kto rí sme sa o niečo skôr na pultoch obcho dov. A ešte ple cho vých litro vých i väčších derná veľko vý ro ba. A vieme na ro di li, dô chodco via. Prázdne aký si bo ľa vý ne po mer. Pre čo kanví i hli ne ných džbánkov, le vô bec, aké sú aj na še na še pe ňa ženky ža lu jú a kri čia na še va la ly (zdroj chle ba bo v týchto sa vo da drža la preukrutne dra hé lieky, kto ré do vychladnu tých sŕdc i du ší a iných pro duktov) mu sia pla tiť vždy chladnejšia. Predtým dnes konzu mu je me ako chlieb a ne raz na vie ra jú aj do výkri ku. za to va ry omno ho viac ako však, než sme vo du za ča li na náš každo denný!? Sú bez ché - Tak, to by sta či lo, pá ni mi nistri, mestá! Po rovnajme si ce ny čie rať i pre do má ce potre by, začnú vám praskať cievy pokľakli sme k jej svie žosti, FOLKLÓRNY SÚBOR SZEGED A ŠIŇAVA V SPOLOČNOM PROGRAME ai mozgo vé zá vi ty! Tieto slo vá sklo ni li svo je smädné ús ta, či sú len jem ným odbo če ním od po no ri li dve dla ne a ako do vo dy, kto rá patrí k nášmu ži vo - kadlu ba sme ich napĺňa li hltom V nedeľu 14. augusta vystúpili v kinosále Domu kultúry v Snine v spo - tu tak ako chlieb. Bez vo dy ži - vo dy, le bo bo la aj stu de ná ločnom kultúrnom programe pod názvom „Tanec našich národov“ vot nie je mysli teľný. V tejto sú - a ne ma la by nám ublí žiť svo jou známe súbory – folklórny súbor Szeged z Maďarska a domáci vislosti si spo mí nam, ako môj dob ro tou či prí padným nachla folklórny súbor Šiňava, ktorí vedú manželia Lojanovi – Marián a Alena. ne bo hý de do na zbo jisku de ním. A pa mä tám si aj na iný Tridsaťpäťčlenná skupina našich medzinárodnom megafestivale v plevni (sto do le) či v šo pe na ri tu ál s vo dou. Keď sme išli južných susedov zo Szegedu Szeged. Pri príležitosti účinkova- za me te nej ze mi, pripra vo val na s kravka mi, kto ré ťa ha li do mov v Snine hosťovala v rámci dote- nia v Snine maďarských hostí – sejbu no vé zr no. Veľmi jedno - plne na lo že ný voz s vre ca mi rajšej spolupráce so Šiňavou, vedúceho súboru Gábora Tótha du cho. Mod ré ka mienky, kto ré ze mia kov, vo vo de na šej Uda ktorá úspešne pokračuje od mi- a jeden tanečný pár aj za prí- si mu sel kú piť, roz pus til vo vo - vy dedko za sta vil ce lý po voz. nulého roka, keď Sninčania tomnosti šéfa Šiňavy Mariána Lo- de, a zís ka nou te ku ti nou po lial A ve ľa vo dy vy pi li kra vy. A aj v meste známom „segedínskym jana prijal primátor mesta Štefan ur či té množstvo zrna, kto rým my s bra tom sme poská ka li gulášom“ účinkovali na tunajšom Milovčík, kde dohodli ďalšie mal obsiať vy bra né zá ho ny po lí z vo za a pi li riečnu vo du. A aj rozšírenie a prehĺbenie doterajšej na no vú sejbu. To bo la je ho keď bo la teplejšia, zohria ta FOLKLÓRNE SPEVÁCKE SKUPINY spolupráce na poli folklórneho che mic ká ochra na pro ti denným slnkom, bo la čis tá, pôsobenia oboch miest. Hostia si rôznym škodcom v ze mi. A bo - bez ché mie a ni kdy sme sa po tom na pozva nie pri má to - lo to gazdo va nie na vte dajšie nesťa žo va li na ni ja kú infekciu, Vihorlatské osvetové stredisko ra prezre li no vé ná mestie ča sy až ob di vu hod né i keď na - ne do sta li od nej žiadnu alergiu. Mi chal Franko v Humennom organizuje 3. sep- a rekreačnú oblasť Rybníky. (jj) má ha vé, ale bo lo eko lo gic ky tembra v priestoroch skanzenu Vihorlatského múzea regionálnu súťaž ľudových spe váckych skupín okresov Hu- Hanne Egghardtová v knihe Deti Márie Terézie podáva dramatické ži votné príbehy detí významnej panovníčky z rodu Habsburgovcov. Má menné, Snina a Medzilaborce. Môžu sa jej zúčastniť dospelé ria Terézia porodila šestnásť detí, no len jedenásť sa dožilo dospelé spevácke kolektívy (4–12 osôb ho veku, a hoci vyrastali v prepychu, už odmalička to nemali ľahké. Dominantná matka starostlivo voleným sa stal Albert Saský s hudobným sprievodom) pôsob i a c i c h v n a š o m r e g i ó n e plánovala život svojich ratolestí a šťastný pár sídlil na Preša predstavia sa folklórnym piesňo- a od raného detstva im určovala porskom hrade. Najhorší osud vým materiálom z regiónu v rozsa - životných partnerov, prípadne, ak postihol Máriu Antoinettu, ktorú hu 5–8 minút. Hosťom prehliadky šlo o synov, politickú kariéru. Táto v mladom veku zosobášili bude spevácka skupina Polyfónia sobášna politika slúžila na rozšíre - s francúzskym dauphinom a roku z Tarbes vo Francúzsku. Záväzné nie vplyvu a moci habsburského 1793 skončila svoj život na popraprihlášky zasielajte do 22. augus - rodu, no city a vlastné želania zú - visku. Autorka približuje osudy detí ta: Vihorlatské osvetové stredisko, častnených pri tom nehrali úlohu. Márie Terézie historicky fundovane Sokolovská 11, 066 01 Humenné; A tak väčšina dcér i synov Márie a farbisto, pričom sa nezameriaprípadne email: kerekanic@cen- Terézie neboli v živote šťastní – va na veľkú politiku, ale najmä trum.sk, tel. 0915 704 567. Har- Maximilián František trpel obezi - na ich charakterové vlastnosti monogram: od 12.00 do 13.00 tou a depresiami, Jozef II. tvrdo a individuálny vývoj. Z nemeckéhod.: prezentácia a akustické presadzoval svoje reformy akoby ho ori gi ná lu Ma ria The re sias skúšky; od 13.00 do 15.30 hod.: na protest proti konzervatívnej Kinder (Verlag Kremayr & Schesúťaž, 17.30 – 18.00 hod.: vy- matke. Z dcér jedine Mária Kristí - riau KG, Wien) preložila Elena Mária Lešková hodnotenie. Miroslav Kerekanič na sa mohla vydať z lásky – jej vy - Diamantová.

Ta nec na šich ná ro dov

Re gio nálna sú ťaž

De ti Má rie Te ré zie


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT / INZERCIA

AndrejBončík(TJDružstevníkModran/Cir.)–DP1/5a,JánHarkot(TJ TvaronaUličB)–DP1/5a,b/ na 4 súť. stretnutia:JaroslavVasiľ(TJ DružstevníkLukačovce)–DP1/3b; l fi nančné po ku ty a po plat ky: 20 € –TJ Sokol Vydraň (neodoslanievyjadreniak námietke)–DP2/6, 20€ –TJDružstevníkVolica(neodoslanie vyjadrenia k námietke) – DP2/6,30€ –TJDružstevníkVolica (vniknutie diváka na HP, nedostatočná ÚS) + zvýšenie ÚS na 10 l Komisia mládeže: l schvaľuje riadne označených usporiadateľov, (nariaďuje) zmeny termínov, miesta 30 € – OFK Brekov (pokles hráčov stretnutía ÚHČ:a/ I.triedadorast,1. pod 7), 5 € – TJ Borov (zmena kolo:Modran/Cir.–Ľubišadňa20.8. ÚHČ), 5 € – TJ Tvarona Ulič 2011(sobota)o 10.30hod(vzáj.do- B (zmena termínu); za nepredložeSprá vy zo za sadnu tia Ra dy hoda), b/ II. trieda dorast, sk. niesúpiskymládežníckychmužstiev ObFZ, Výkonného výboru a Od- B (Brestov, Baškovce, Lackovce, Sl. nakontroluŠTK(doklado zaplatení borných komisií ObFZ Humenné, Volová) 2. turnaj, usp. Baškovce sa predložiť na DK do 15 dní): OŠK e–mail: futbalhe@stonli ne.sk, prekladáz 27.8.2011na15.9.2011 Udavské 5 € + 8 €, TJ Družstevník www: futbalobfzhe.sk o 9.30 hod. (vzáj. dohoda); l naria- Radvaňn/L.5€ + 8€,OFKAgrifop l Se kre ta ri át: l ozna mu je: FK– ďuje FK–I.triedadorast:Udavské, Stakčín5€ + 8€,FOAjaxPakostov TJ Slov an Belá n/Cir., Ajax Pa- Modran/Cir.,Radvaňn/L.,Pakostov; 5€ + 8€,TJDPKošarovce5€ + 8 kostov,TJDPKoš ar ovce,R VsFZ I. trieda žiaci: Udavské, Stakčín; II. €; 5 € – TJ Družstevník Modra –Bogdan,Met yľ,žeRozp issúť a- triedadorastsk.C:V.Sitnica,Koša- n/Cir.,5€ –TJDružs tevn íkOľka, ží VsFZ 2011/2012 si môž u rovce; II. trieda žiaci sk. A: Radvaň 5 € – TJ Prevádzkar V. Sitnica; vyzdvihnúť na sekret ar iát e ObFZ n/L.; II. trieda žiaci sk. B: Pakostov, l trestá zastavenímčinnostiod22. (štvrtok13.00–16.00hod.). Košarovce, Oľka, V. Sitnica – augusta 2011 (nedoplnenie súť. l Športovo–technická komisia: v zmysle RS čl. 13/a,b predložiť sú- vkladu,resp.nepredloženiedokladu l schvaľuje výsledky2.kolaa/ I.triedy pisku–zoznama RPhráčov(ŽP)pre o zaplatenínaDK):TJIskraŇagov dospelí dosiahnuté na HP, b/ II. triedy súť. roč. 2011/2012 potvrdenú 38€,TJDružstevníkPčoliné122€, dospelídosiahnuténaHP,l schvaľuje príslušnýmlekáromv termínedňa25. TJ Družstevník Kamienka 46 €, TJ výsledky1.kolaa/ III.A triedadosiahnuté 8. 2011 (štvrtok) v čase od 14.00 – Tvarona Ulič 57 €, TJ Borov 35 €; naHP,b/ III.B triedadosiahnuténaHP; 15.30hod.podhrozbouDK. l žiada doplnenie súťažného vklal nariaďuje (schvaľuje) po prejednaní l Disciplinárna komisia: l ne - du:TJDružstevníkVolica50€,OFK zmenytermínov,miestastretnutía ÚHČ: podmienečný trest zastavenia čin- Brekov40€,TJTvaronaUličB 35€, a/ I.triedadospelí,3.kolo:Borov–Ulič nost i od 15. aug ust a 2011 a/ na TJ Prevádzkar V. Sitnica 40 €. Proti dňa20.8.2011(sobota)o 16.30hod.,b/ 1 súť. stretnutie:ŠtefanTrusák(TJ rozhodnutiam DK ObFZ je možné III.B trieda,2.kolo:UličB –V.Hrušov PartizánHrubov)–DP1/5a,Marcel odvolaťsado15dní. dňa21.8.2011(nedeľa)o 16.00hod. Vasilenko (TJ Ľubiša) – DP 1/1a, l Komisia rozhodcov: l nariaďuje nazákladerozhodnutiaVVObFZpre FKI.triedydospelí:domáciFKjepovinnýdelegovaťlaikaAR2(vprípade, ak sa na stretnutie nedostaví delegov zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školvanýAR1FK,jepovinnýdelegovaťlaistve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov kaAR1,AR2(vekdo30rokov)v šporv znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone tovomúbore).V prípadeporušenianapráce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje riadeniabudeFKriešenýDK;l žiada výb er ov ékon an ienaobsad en iefunkcie TJDružstevníkLadičkovceo zaslanie videozáznamu zo stretnutia Ladičkovce–Borovdo24.8.2011(streda)nasekretariátObFZ;l upozorňu 067 31 Veľopolie 27 je R napovinnosťuvádzaťŽKa ČKaj Kvalifikačnépredpoklady: v kolónkenapomínanía vylúčeníhráči. – odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Pri druhej ŽK + ČK a priamo ČK, aj Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné krátky popis a dôvod vylúčenia; požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov l oznamuje,žefyzicképrevierkyR sa – najmenej 5 rokov pedagogickej praxe uskutočnia 16. 9. 2011 (nový termín) Ďalšiepožiadavky: naštadióne1.HFCHumenné;l berie – občianska bezúhonnosť na vedomie ospravedlneniaR –Ma– osobnostné a morálne predpoklady kar(27.–28.8.2011),Prokopčák(29.8. – zdravotná spôsobilosť až3.9.2011),Varga(27.8.2011)a DZ– – znalosť školskej legislatívy Proň(27.–28.8.2011). Požadovanédoklady: DELEGÁCIA R a DZ: l I. trieda – prihláška do výberového konania dospelí, 4. kolo – nedeľa 28. augus– overené kópie o dosiahnutom vzdelaní ta 2011 o 16.00 hod.: Ptičie–V.Sitni– doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti ca (Ferčák – M. Harajbič, DZ I. Če– profesijný životopis revka), Ladičkovce – Kamenica n/Cir. – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) (Fecura – Minďák, DZ Josay), Ulič – – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Dlhé n/Cir. (Varga – Vohár, DZ Kova– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy vo Veľopolí lík), Kochanovce – Borov (Kucer – – súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového Ginda,DZBober),Ohradzany–Oľka konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane (Barát – Palasievicz, DZ Barnišin), osobných údajov v znení neskorších predpisov Modran/Cir.–FKHumenné(Firkaľ– Uzávierkaprijímaniaprihlášokje20.9.2011. Andreško, DZ Parnica), Ľubiša – Zubné(Petruňo–M.Holp,DZProň). Uvedené doklady zašlite na adresu Obec Veľopolie, 067 31 Veľopolie 78. l II. trie da dospelí, 4. kolo – sobota Obálku označte názvom „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihlá - 27. augusta 2011 o 16.00 hod.: Z. Hámre – Podskalka (Skalka – seným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového Zadražný, DZ Hrib), nedeľa 28. aukonania, najmenej 7 dní pred dňom výberového konania. gusta 2011 o 16.00 hod.: Volica–N. Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce Sitnica(Džujko,DZČopák),Lieskovec

ÚS ObFZ 6 - 11/12

ObecVeľopolie,06731Veľopolie78

riaditeľa– riaditeľkyMaterskejškolyvoVeľopolí

-

22. 8. 2011

–Vydraň(Jakubov,DZBolinger),Rokytov–Koškovce(Ferko,DZGroško), Papín – Brekov (Guba, DZ Lenčiš), Hankovce – Hažín n/Cir. (Hrib – Behún,DZRyšák),Kr.Brod–Lukačovce (Buchlák–Havriško,DZT.Firda). l III. A trie da, 2. kolo – sobota 27. augusta 2011 o 16.00 hod.: Medzilaborce B – Lackovce (Guba), Baškovce–Sl.Volová(Firkaľ),nedeľa 28. augusta 2011 o 16.00 hod.: Ňagov – Zb. Dlhé (Rebej, DZ Polovka),Rovné–Hrubov(Chrin),Turcovce–Hrabovecn/L.(Skalka). l III. B trie da, 3. kolo – nedeľa 28. augusta 2011 o 14.00 hod.: Pčoliné – Ulič B (D. Holp), Klenová – Brestov (Prokopčák), o 16.00 hod.: V. Hrušov – Roma Snina (I. Harajbič, DZ Klič), St. Roztoka – Zboj (Prokopčák),Kolonicamávoľno. l I. trieda dorast – 2. kolo, sobota 27. augusta 2011 o 13.30 hod.: Koškovce – Zubné (Behún), Ladičkovce – Radvaň n/L. (Rebej), Udavské – Modra n/Cir. (I. Harajbič), Pakostova Ľubišamajúvoľno. l I. trieda žiaci – 2. kolo, sobota 27. augusta 2011 o 12.00 hod.: Koškovce –Kamenican/Cir.(Behún),Belán/Cir. –Stakčín(Havriško),Dlhén/Cir.–Ptičie (Gnip), Kochanovce – Jasenov (I. Harajbič),Udavskémávoľno. l II. trieda dorast (Malý futbal) – skupina A, sobota 27. augusta 2011 o 9.30 hod.,org.TJTvaronaUlič: Ulič, Ubľa, Kolonica, Belá n/Cir.; rozh.: Andreško,Hrib. l II. trie da dorast (Malý futbal) – skupina C, sobota 27. augusta 2011 o 9.30 hod., org. FK Slovan Lob e N. Sitnic a: N. Sitnic a, V. Sitnic a, Koš ar ovce, Luk ač ovce; rozh.: D.Holp,M.Holp. l II. trieda dorast (Malý futbal) – skupina D, sobota 27. augusta 2011 o 9.30 hod.,org.TJDružstevníkHrabovec n/L.: Hrabovec n/L., Hažín n/Cir., Lieskovec, Kamienka; rozh.: Minďák,M.Harajbič. l Po hár Nexis Fibers a ObFZ – 2. kolo, štvrtok 1. septembra 2011 o 16.00 hod.: Ohradzany – Lukačovce(Makar–Jakubov,M.Holp,DZ Groško), FK Humenné – Dlhé n/Cir. (Fecura – Palasiewicz, Hrib, DZ T. Firda), Modra n/Cir. – Z. Hámre (I. Harajbič–Buchlák,M.Harajbič,DZ Josay), Kamenica n/Cir. – Hažín n/Cir. (Petruňo – Vohár, Ferko, DZ Čopák), Lieskovec – Podskalka (Džujko–Minďák,Ginda,DZLenčiš), Oľka – Ulič (Firkaľ – D. Holp, Havrilko,DZSmoľák),Koškovce–N. Sitnica (Guba – Varga, Behún, DZ Parnica),Ptičie–Kr.Brod(Kucer– Rebej,Havriško,DZKlič). ZMENY,resp.DOPLNENIEOBSADENIA R a DZ: Ulič B – V. Hrušov (R – Minďák za Buchláka, nedeľa), Roma Snina–St.Roztoka(R–D.Holpza Vohára,DZT.FirdazaProňa),Hrabovecn/L.–MedzilaborceB (R–Chrin zaHavrilka),Vydraň–N.Sitnica(AR1 –KuľhazaVargu),Podskalka–Rokytov(AR1–VohárzaMinďáka),Borov –Ulič(R–Gajdoš,o 16.30hod.),Oľka –Kochanovce(R–KucerzaGreška), Zubné–Modran/Cir.(R–Greškoza Kucera,AR1–HavrilkozaD.Holpa). Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MAJSTROVSTVOREG IÓN UVÝC HOD–5.KOL O

-

22.8.2011

DRUHÁDORASTENECKÁLIGA,3.KOLO

s ahtri,zaslúž il isibod…nap ok onnič 1.HFCHum enné–Stropkov3:0(2:0) Nado STARŠÍ: 1.HFCHumenné–Koši- lu, ale ten z 10 m trafil obrancu. 1.

Góly:21. a 76. Sima, 3. Paraska (11 m) Žltékarty:Voroňák, Ondica, Jurov, Pe. Šuľák – Špak, Varga, Motyka Rohovékopy:6:1 Strely/nabránu:14/7:5:2 Rozhodoval:Somoši Divákov:150 Najlepšíhráči:Jurov – Čepa 1.HFC:Pillár – Peter Šuľak (67. Dysko), MŠKTesla:Jamroškovič – Motyka, L. Bezeg, M. Paraska, P. Keresteš – Jurov Zápotocký, Adamica, Š. Kaňuk (31. F. (81. Legdan), Ondica (83. Koromház), Varga) – Medvec (72. Jenčo), P. Špak Ljubarskij, Pavol Šuľak – Voroňák, T. Si- (46. K. Pavlik), Ľ. Kentoš, Onder – Čepa, ma. Tréner: Russlan Ljubarskij J. Vachaľ. Tréner: Ľubomír Reiter Humensky bleskový úvod (3. min.): Onder. Rozhodca si už vložil píšťalpo nakopnutej lopte spravil Pa. Šu- ku do úst, váhal, sledoval asistenta ľák na brankára šikovnú sťaho- (Koňar) a hralo sa ďalej. Po medzivačku, gólman hostí ho vkĺzačkou stupni „oddychu“ prišiel vzruch až „zobral“ a nasledoval pokutový kop, v závere polčasu. V 44. min. pred Siktorý Paraska s prehľadom preme - mom včas vybehol Jamroškovič nil. Už o tri minúty sa autor gólu do- a v 45. min. po signáli z rohového stal po rohovom kope k hlavičke, no kopu Pe. Šuľák pri vzdialenejšej žrdi tú už Jamroškovič skrotil. Hostia dali z troch krokov minul loptu. o se be vedieť prienikom Čepu Domáci začali aj druhé dejstvo (vkĺzačkou ho zastavil Bezeg) a stre - aktívne, lebo v 50. min. Ondica strelou Medveca z hranice šestnástky dom obrany uvoľnil Simu, ktorý nad. To bolo v I. polčase z ich strany dobre spracoval loptu a z otočky (12 všetko. V 21. min. predviedli domáci m) trafil žrď. Gól Pa. Šuľáka z do krásnu akciu: Ondica pasom z vlast- rážky pre ofsajd neplatil. Potom však nej polovice našiel na krídle Jurova, humenská aktivita ochabla, hralo sa ktorý potiahol loptu až k čiare, viac medzi šestnástkami, k strele sa spätne v päťke našiel tiesneného Si- dostala aj Tesla. V 59. min. po narámu, ktorý dotlačil loptu do siete – žačke Čepu včas reagoval Pillár. 2:0. Zaslúžený potlesk. V 28. min. Definitívu víťaza potvrdila 76. min. pálil agilný Jurov z otočky (10 m) a akcia z kopiráku: pas Ondicu na vedľa, o dve minúty sa Voroňák Jurova, ktorý našiel Simu a ten z 10 predral až pred Jamroškoviča, ale m skóroval. V 78. min. ešte Pillár zaten pádom pod nohy útočníka 1. chránil pred Čepom, záver patril VoHFC loptu kryl. V 34. min. zachytil roňákovi: v 80. min. síce z 18 m po Jurov opäť dlhý pas, vnikol do šest- hotovo, ale mieril nad a jeho priamy nástky a chystal sa vystreliť, v čom kop v 90. min. tesne minul stropmu atakom zozadu zabránil obranca kovskú šibenicu. (mšk)

Koš ic e/Krásna–MFKSnin a1:0(0:0) Gól:4. A. Šoltys Žltékarty:Pastrnak – Ľ. Jankaj, L. Bednár Rozhodoval:Maliňák Divákov:250 Najlepšíhráči:Šoltys – Š. Pčola Krásna:D. Tkáč – Sinčák, Čopák, Grac, Ku za, Urban, Pastrnak, A. Šoltys, Šuster, Čo bik–Ferčík (58. Grejtak), Vaľovský (85. Varga). Tréner: Ján Bodnár Hostia začali opatrne, ale pykali už vo 4. min., keď loptu za sninskú obranu poslal Urban a A. Šoltys zú žitkoval ponuku. Už o desať minút moh li do má ci zvý šiť, z vnútra šestnástky sa pokúšal čarovať autor gólu, ale Diňa bol proti. Vyrovnať mohol Š. Pčola, ale jeho strela v 16. min. opečiatkovala pravú žrď. V 33. min. Popovič vysunul M. Pčolu a ten preskúšal reflexy brankára. Na cen ter Tomčáka v 44. min. sa vo vzdu chu zavesil Bednár, ale brankár vy razil hlavičku na roh. V 60. min. Bednár tesne mi nul prudkú prihrávku Š. Pčolu. Po spolupráci F. Hanc – Š. Pčola vo vnútri šestnástky v 71. min. vyrazil brankár l Svit – Giraltovce 2:0, Svidník – Sabinov 1:2, Sp. Podhradie – Haniska 3:0, Bard. Nová Ves – V. Opátske 2:0, Michalovce B – V. Šariš 4:0, Barca/KE – N. Hrušov 2:0.

MFK:Peter Diňa – Ma. Regula (46. T. Pavlina), J. Lukáč, F. Hanc, R. Tomčák – J. Popovič, Ľ. Jankaj, Š. Pčola, M. Holovka (46. M. Uchytil) – M. Pčola, L. Bednár. Tréner: Pavol Diňa loptu pred seba a dorážku Bednára rozhodca neuznal pre údajnú ruku. V 82. min. z voleja zakončil Popovič, ale lopta tesne minula bránu. Snina uzavrela na posledné minúty košickú polovicu ihriska, šance však nepremenila a domáci so šťastím výsledok udržali. (ml) Sp.Podhradie 5 5 0 0 12:2 15 BardN.Ves 5 4 0 1 12:2 12 Svit 5 3 1 1 8:5 10 Haniska 5 3 1 1 7:7 10 Snina 5 3 0 2 8:4 9 Košice/Barca 5 3 0 2 7:5 9 Sabinov 5 3 0 2 8:8 9 MichalovceB 5 2 1 2 8:8 7 Košice/Krásna 5 2 1 2 4:4 7 Svidník 5 2 0 3 9:7 6 Humenné 5 2 0 3 7:6 6 V.Opátske 5 2 0 3 5:6 6 Giraltovce 5 1 1 3 6:10 4 Stropkov 5 1 1 3 4:11 4 V.Šariš 5 1 0 4 3:13 3 N.Hrušov 5 0 0 5 1:11 0

ceB 0:1(0:0). Úvod bol jasne v hu menských rukách: 8. min. – Sakalíka v tutovke vychytal brankár, 9. min. – pred gólmanom sa zoči–voči ocitol vysunutý Valkučák, ale trafil iba jeho nohu. Keď napokon Filip po otočke zblízka (3 m) už sieť súpera napol, gól na pokyn AR 2 (Greško) pre ofsajd neplatil. V 36. min. obišiel Sakalik obrancu, ale kľučka aj na brankára už bola pridlhá, o dve minúty sa dostal Kirvej za obranu sú pera, ale jeho lob z 12 m minul brvno. Záver polčasu patril hosťom: v 42. min. zmaril Vohár šancu reflexívne nohou a v 45. min. ho Kovács v brejku obišiel, ale z päťky posunul loptu vedľa žrde prázdnej brány. Po obrátke šancí ubudlo, domáci boli snaživejší a jedovka Harvilu z 20 m poriadne natiahla brankára. V pre číslení mieril Hubcej vedľa a z čista–jasna udrelo na humenskej strane. Po centri „zľuftoval“ loptu Mandžák v päťke a hostia trestali – 0:1. V 77. min. sa uvoľnil striedajúci Stach, naservíroval loptu pre Harvi-

HFC: Vohár – Mandžák, Kuzma, Koc, Tribula, Harvila, J. Karnaj, Filip, Kirvej, Valkučák, Sakalik (Piteľ, Hubcej, Stach). Tréner: J. Opiela. MLADŠÍ: 1.HFCHumenné–Košice B 1:1 (0:0). Stretnutie malo obojstranne dobrú úroveň, nasadenie i šance. Hostia sa ujali vedenia z pokutového kopu, vyrovnanie zabezpečil Macej, keď unikol obrane súpera. V ďalšom priebehu neuspeli Čopak ani Porvaznik, rovnako pocho di li aj hostia, čo zna me na lo deľbu bodov. Gól: Macej. 1. HFC: Kovalik – Čišovský, J. Babin, J. Ra gan, Danko – Turčík, Čopák, M. Babin, S. Mikula – Haburaj, Macej (Porvazník, Mišľan, S. Ragan, P. Ragan). Tréner: J. Varchola. l Trebišov – B. Bystrica B 0:3 a 2:0, Vranov – Giraltovce 3:1 a 1:1, Stropkov – Podbrezová B 3:0 a 1:3, Námestovo – Ružomberok B 2:0 a 2:1, Lipany – Lok. Košice 0:3 a 4:0, Martin – L. Mikuláš 3:1 a 5:1, Sp. Nová Ves – Prešov B 2:1 a 2:1.

DRUHÁDORASTENECKÁLIGA,4.KOLO

Protisilným„koňarom“s cennýmvýsledkom

STARŠÍ: Prešov B – 1. HFC Humenné2:2(1:1). Šarišania boli rýchli, využili dve štandardky (avšak po zbytočných humenských fauloch). Dôležité bolo, že 1. HFC rýchlo hla vičkou Hubceja vyrovnal, a aj keď domáci opäť viedli, za stavu 2:1 nevyužili pokutový kop (žrď). Bojovne hrajúci hostia vyťažili z taktických zámerov Jána Opielu, ktorý práve v Prešo ve naposledy trénoval. Vyrovnanie padlo po osi Filip – Kirvej, ktorý spätne našiel Valkučáka a ten pohodlne skóroval. Bod je cenný, vybojovaný, bola tu však ešte šanca Kirveja i hlavička Čerhita… G: Hubcej, Valkučák. 1. HFC: Vohár – Mandžák, Koc, Tribula, Kuzma – Kirvej, J. Karnaj, Harvila, Hubcej – Valkučák – Čerhit (Piteľ, J. Mikula, Stach, Filip). Lok.Košice 4 3 1 0 11:1 10 Sp.N.Ves 4 3 1 0 7:2 10 B.BystricaB 4 3 0 1 9:5 9 Giraltovce 4 3 0 1 7:4 9 RužomberokB 4 2 1 1 11:4 7 KošiceB 4 2 1 1 4:3 7 PodbrezováB 3 2 0 1 4:5 6 Námestovo 4 2 0 2 6:9 6 Vranov 4 1 1 2 6:6 4 PrešovB 4 1 1 2 5:5 4 Stropkov 4 1 1 2 4:5 4 Martin 4 1 0 3 4:6 3 L.Mikuláš 4 1 0 3 4:8 3 Trebišov 3 1 0 2 1:5 3 Lipany 4 1 0 3 1:11 3 Humenné 4 0 1 3 4:9 1

MLADŠÍ: PrešovB –1.HFCHumenné 1:0 (0:0). Vyrovnaný duel rozhodla až 75. min. (hrá sa spolu 80. minút), keď domáci z trmy – vrmy loptu na päťke dotlačili za čiaru. Pre 1. HFC dvakrát smola, keďže chvíľu predtým skončila bomba Mišľana od brvna odrazená na čiare, ani Macej dve sľubné pozície nezúžitkoval. 1. HFC mal blízko k bodu, remíza by bola zaslúžená. 1. HFC: Kovalik – Čišovský, Čopak, J. Ragan, Danko – Turčík, S. Mikula, Mišľan, Sabol – Macej, P. Ragan (Porvaznik, Haburaj, S. Ragan, Tkáč). Tréner: J. Varchola. l B. Bystrica B – Košice B 2:1 a 4:0, L. Mikuláš – Sp. Nová Ves 0:2 a 0:3, Lok. Košice – Martin 1:0 a 1:0, Ružomberok B – Lipany 6:0 a 4:1, Podbrezová B – Ná mestovo 2:1 a 1:0, Giraltovce – Stropkov 1:0 a 2:3, Trebišov – Vranov 1:0 a 3:2. Sp.N.Ves 4 3 1 0 8:3 10 PrešovB 4 3 0 1 12:2 9 B.BystricaB 4 3 0 1 13:4 9 Trebišov 3 3 0 0 6:2 9 Námestovo 4 3 0 1 6:2 9 RužomberokB 4 2 1 1 7:3 7 PodbrezováB 3 2 1 0 4:1 7 Stropkov 4 2 1 1 8:7 7 Lipany 4 2 0 2 8:7 6 Martin 4 2 0 2 7:11 6 Lok.Košice 4 1 0 3 3:9 3 Vranov 4 0 2 2 3:6 2 KošiceB 4 0 2 2 3:8 2 Humenné 4 0 1 3 4:8 1 Giraltovce 4 0 1 3 3:10 1 L.Mikuláš 4 0 0 4 2:14 0

Der b ySnin a–Hum ennépo36rok och… Tento víkend, v nedeľu 28. augusta o 16.00 hod., je na programe derby MFK Sni -

na – 1. HFC Humenné. Pre región isto veľké lákadlo. Veď naposledy sa obe mužstvá spolu stretli pred dlhými 36 rokmi, presne v súťažnom ročníku 1974/1975, keď humenskí zverenci vtedajšieho trénera Štefana Pšenka vyhrali Diví ziu a zabezpečili si tak postup do Slovenskej národnej ligy. V nej pôsobili 18 sezón, potom sedem ročníkov medzi slovenskou futbalovou elitou, aby začiatkom tisícročia začal pád, ktorý znamená po 11 rokoch vlastne opäť „Divíziu“… V jari 1975 to bolo Snina – Humenné 0:3, góly: Matta, Murinčák, Szczygiel. (mšk)


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

DORASTENCIA ŽIACIO BODY l IV. LIGA dorast, 3. kolo: Jasenov– Dlhé n/Cir. 6:2 (5:1), góly: Čabák 2, Horvát, Harakaľ, T. Mastiľák, Maroš Friga – Gazda, Kohút. FK TJ: Terebessi – Kapraľ, Harakaľ, Rada, Lakatoš, Bačovčin, Maroš Friga, Čabák, Horvát, T. Mastiľák, Varga (Marek Friga, B. Bončík, Šuľak, Barlaš). Tréner: P. Kovalík. TJ Družstevník: Polačko – Burda, Vudmaska, Harmanský, Burda, Krivjanský, Kohút, Kováč, Gazda, Krivjančin. Tréner: V. Fencák. Kochanovce–Papín2:2(1:1),góly: Králik 2 – Macko, Gabrik. FKO: Š. Gajdoš – Kocka, Čerevka, Karabinčík, Uram, Šepeľa, Dzurko, Porochnavý, Metiľ, Rabajda, Králik (Roško, Marcinov, Macko). Tréner: I. Harajbič. TJ Družstevník: T. Melničák – Timotej Ondica, T. Švab, J. Horodník, Pa. Gabriš, Mi. Macko, Mi. Horodník, Samuel Ondica, M. Švab, I. Gabrik, Tadeáš Ondica, F. Piroščák. Tréner: M. Horodník. Ptičie – Medzilaborce 1:1 (0:0), góly: 83. Metiľ – 63. Ma. Ciganik. TJ Ptava NV: Branovský – Vaško, Fic, V. Lancoš, Sidor – Maličký, Tomovčík, S. Lancoš, Kendereš – Metiľ, Merák (D. Rujak, Borovský). Tréner: Ľ. Repko. MŠK Spartak: Vodilka – Kandričák, Demeter, Petruňo, Gič – J. Kuruc, Bega, M. Kuruc, Grib – R. Ciganik, Skysľak (Ma. Ciganik). Tréner: J. Hrišo. Stakčín – Kračúnovce 0:2 (0:1). OFK Agrifop: Dzemjan – Gezanič, Telehanič, Gerboc, Leňko – Legemza, Kapko, Iskajc, Paraska – Adamek, Goroľ (Bajza, Kalanin). Tréner: F. Kurinčák. Belán/Cir. – Svidník 3:0 kont. (hostia nepricestovali). l Bystré – Hrabovčík 1:1, Kamenican/Cir.mala voľno. Bystré 3 2 1 0 8:2 7 Jasenov 3 2 0 1 9:7 6 Belán/Cir. 3 2 0 1 5:4 6 Kochanovce 3 1 2 0 9:6 5 Medzilaborce 3 1 2 0 7:4 5 Ptičie 3 1 1 1 6:5 4 Hrabovčík 3 1 1 1 5:4 4 Kamenican/Cir. 2 1 0 1 6:3 3 Kračúnovce 3 1 0 2 4:4 3 Dlhén/Cir. 2 1 0 1 5:6 3 Svidník 3 1 0 2 5:10 3 Papín 3 0 1 2 3:10 1 Stakčín 2 0 0 2 0:7 0 l I. TRIEDA dorast, 1. kolo: Udavské –Koškovce5:3(0:2),góly: Vološin 5 – Benec 3; Modran/Cir–Ľubiša1:2 (1:2),góly: Rajňak – M. Macko, Krídla; Radvaňn/L.–Zubné3:1(1:0),góly: Murdzík, Čeremeta, Danko – Jahnička; Pakostova Ladičkovcemali voľno. l I. LIGA žiaci, (U 15), 2. kolo: 1.HFC Hum enné – Bardej ov 0:3 (0:1). 1. HFC: Jakubov – Čura, L. Krajník, Szilvási, Kalina – Šaro, T. Lukáč, Ma ďák, Roško –Halajčík, Harvilčák. Tréner A. Čirák. Snina–Poprad3:0(1:0),gó -

ly: Kepič 2, Ľoch. MFK: Janko – Halagan, Ľoch, Kira, Šmajda – Kepič, Budi, Haburaj – J. Hreha, D. Hreha, Semjon (I. Lukáč, Cur, Koc). Tréner: M. Hunčár. l Michalovce – Sp. N. Ves nehralo sa (31.8.), Prešov – MFK Košice 1:0, Vranov – Rožňava 2:2, KAC Košice – Trebišov 1:6, Lipany – Stropkov 1:7. Prešov 2 2 0 0 11:0 6 Stropkov 2 2 0 0 10:2 6 Trebišov 2 2 0 0 9:1 6 Snina 2 2 0 0 7:0 6 MFK Košice 2 1 0 1 4:1 3 Michalovce 1 1 0 0 3:1 3 Bardejov 2 1 0 1 4:3 3 Poprad 2 1 0 1 2:4 3 Vranov 2 0 1 1 2:5 1 Rožňava 2 0 1 1 2:12 1 Sp. N.Ves 1 0 0 1 1:3 0 KAC Košice 2 0 0 2 2:8 0 Humenné 2 0 0 2 0:7 0 Lipany 2 0 0 2 1:11 0 l žiaci (U 14), 2. kolo: 1. HFC Humenné – Bardejov 1:1 (0:0), gól: T. Juščík. 1. HFC: A. Ruščák – D. Krajník, Ľ. Pankovčin, D. Cholp, V. Kuľha, R. Cvik, G. Balog, J. Vasiľ, T. Čabák, M. Zlacký, S. Sivý (K. Surničin). Tréner: M. Tongeľ. Snina–Poprad1:0(0:0),gól: Mackaľ. MFK: Pitlanič – Juhas, Železník, Svistun, Dzurko – Kochanik, Vasko, Harvan, Kohút – Mackaľ, Žiga (Danko, Marinič, Burík). Tréner: M. Hunčár. l žiaci, (U 13), 3. kolo: 1.HFC Humenné–Prešov0:3(0:0).1. HFC: Cholp – Tkáč, Pankovčin, Cvik, D. Krajník, Řeřicha, Matta, Balog (Marcin). Tréner J. Štafura. Snina–Lipany3:0kont.(hostia nepricestovali). l žiaci (U 12), 3. kolo: 1. HFC Humenné5:1(3:0),góly: Jakubov 3, Karnaj, Klič. 1. HFC: P. Kurej – Krídla, Klič, Vasiľ, Karnaj, Vrblovský, Tamáš, Sitarčík, Jakubov, M. Kuľha, Peticzky (S. Kuľha). Tréner: V. Mandula. Snina–Lipany3:0kont.(hostia nepricestovali). l II. LIGA žiaci, 3. kolo: STARŠÍ: Medzilaborce – Prešov C 1:2 (0:0), gól: Šepták. MŠK Spartak: Žulevič – Lazorčík, Galan, Styrčák, Pe. Demeter st. – Slíž, Šepták, Kocurišin, Sopko – Ščerba, Jalč (Šak, Revák, Pe. Demeter ml., V. Varecha). Tréner: P. Lukačik. MLADŠÍ: Medzilaborce – Prešov C 0:10(0:6).MŠK Spartak: Hrisenko – Firkaľ, Bučkanič, Revák, Muskurišin – G. Lukačik ml., Bajcura, Višňovský, Sekela – S. Lukačik, Tarča (Olah, Mikita, Timko, Veliký). Tréner: G. Lukačik. l I. TRIEDA žiaci, 1. kolo: Udavské– Koškovce1:4(1:2),góly: P. Greško – Krištof 3, Gabria; Kochanovce–Dlhé n/Cir.1:0(0:0),gól: Okoš; Ptičie–Belá n/Cir. 2:1 (0:1), góly: Maľar, T. Hajdučko – D. Karľa; Stakčín–Kamenican/Cir.0:3(0:1),góly: M. Stebila, R. Havriľak, D. Kmec; Jasenovmal voľno.

CHLAPCI, akmáteRADIPOHYB,FUTBALjehrapresnepreVás! 1. HFC HUMENNÉ pozýva pohybovo nadaných chlapcov, ročník narodenia 2001, 2002, 2003, 2004 (príďte sa pozrieť) na tréningy prípraviek 1. HFC. Kde: Ihrisko„Primlyne“ Kedy: Pondelok,streda,piatok,o15:30hod Info: Alexander BOCHYN, 0905 182 774 (tréner prípravky U-11) Poznámka: Toistésatýkachlapcovročník1999,1998,1997, ...Začaťnikdyniejeneskoro!

-

22.8.2011

KONALSATRINÁSTYMEMORIÁLJOZEFAVÁRADYHO,VOLEJBALOVÝTURNAJJUNIOROV

ZvíťaziliPrešovčania,chemesáckebéčkopredáčkom

V sobotu 20. augusta sa v humenskej športovej hale uskutočnil XIII.MemoriálJozefaVáradyho–volejbalový turnaj juniorov, hralo sa systémomkaždýs každýmnatrihranésety.Turnajasazúčastnilaajmanželka Jozefa Váradyho so synom, ktoráslávnostnevolejbalovúsobotu otvorilaa dekorovalatiežnajlepších. Tohto roku sa predstavila domáca dvojička Chemes Humenné A, Chemes Humenné B a „cudzinci“, no všetko východniari VK PU Prešov, Vranov a Stará Ľubovňa. Isto zaujímavým rezultátom je lepšie umiestnenie béčka chemesákov, pričom vzájomný duel vyznel lepšie pre favorita. Palmu víťazstva získali Prešovčania, turnajom prešli bez prehry. Výsledky: Chemes A – Chemes B 2:1, Chemes A – St. Ľubovňa 3:0, Chemes A – Prešov 1:2, Chemes A – Vranov 2:1, Chemes B – St. Ľubovňa 3:0, Chemes B – Prešov 1:2, Chemes B – Vranov 3:0, St. Ľubovňa –

Prešov 0:3, St. Ľubovňa – Vranov 2:1, Prešov – Vranov 2:1. Víťazom turnaja sa stali juniori Prešova s deviatimi bodmi, na druhom mieste sa umiestnil Chemes B (pomer lôpt 270:233) pred Chemesom A (260:248), pričom obaja získali zhodne osem bodov. Tesne za medailovým stupňom skončili Ľubovnianci, bez víťazstva ostal posledný Vranov. Oceneníjednotlivci– nahrávač: Ščurko (St. Ľubovňa), libero Majerník (Chemes B), smečiar Urban (Chemes A), blokár Prokipčák (Prešov). Organizátori ďakujú za podporu Chemes, a.s. Humenné a manželom Barňakovým, bývalým zverencom Jozefa Váradyho. ChemesHumennéB: Pavlík, Majerník, Andiľ, Nemec, Sedlák, Gergeľ, Boldy, Feduš, Burda, Šimeček, Káva, Sakáč, Šimko. Tréner: Marek Meriač. ChemesHumennéA:Karško, Varšo, Hakoš, Bališin, Hirjak, Vaňko, Urban, Peleščák, Dobrančin. Tréner: Richard Vlkolinský. (mšk)

Chem esHum ennéB TRETIADORASTENECKÁLIGA,3.KOLO

U spišskéh onov áč ik aiba„plichty“

STARŠÍ: Sp.Belá–MFKSnina0:0. Hostia mohli za štvrťhodinu viesť o dva góly (Besehanič, P. Štofik). Neujal sa ani priamy kop Drančáka, či strela Besehaniča, keď domácich podržal brankár. Ani Magur, hoci so šťastím, loptu za chrbát nepustil. Súper zahodil tutovku v 80. min., keď sninskú bránu zblízka prekopol. Bindzár sám pred „zakliatou“ bránou tiež pohorel, rovnako Besehanič. MFK: Magur – Krupa, Kopáč, Prokop, Husťák – Bindzár, Kepič, Drančák, M. Štofik – P. Štofik, Besehanič (Dzurko, Pavlisko). Tréner D. Drančák. MLADŠÍ: Sp.Belá–MFKSnina1:1 (1:0).Kolotoč nevyužitých šancí môže hostí mrzieť. Inkasovali v 20. min., keď brankár viac pozornosti venoval KACKošice 3 3 0 0 17:3 9 MichalovceB 3 3 0 0 14:4 9 Poprad 3 2 1 0 10:2 7 Čaňa 3 2 1 0 7:3 7 Ľubotice 3 2 0 1 8:4 6 Moldava 3 2 0 1 7:3 6 Sp.Belá 4 1 1 2 3:8 4 Koš.N.Ves 3 1 0 2 2:2 3 Š.Michaľany 2 1 0 1 1:1 3 Sobrance 3 1 0 2 4:7 3 Snina 3 0 2 1 3:5 2 Sabinov 3 0 1 2 1:7 1 Kežmarok 3 0 0 3 1:9 0 St.Ľubovňa 3 0 0 3 4:24 0

rozhodcovi (ŽK) ako krížnej strele z 20 metrov. Aj v II. polčase pokračoval festival nevyužitých sninských šancí (ne uznaný gól Kirňáka, Holovka netrafil z 2 m, Lazenga 2x prázdnu bránu), ale v 80. min. Budi vypálil do „ohňa“, v skrumáži sa najlepšie zorientoval Kirňák a z 2 metrov sa už nemýlil. G: M. Kirňak. MFK: Kopťár – Sentelik, Gašpar, Mandzák, Š. Lazorik – A. Jano, P. Holovka, T. Budi, Lazenga – M. Kirňak, Leitner. Tréner M. Melník. l KAC Košice – St. Ľubovňa 10:1 a 2:1, Koš. N. Ves – Moldava 0:1 a 2:1, Čaňa – Sabinov 3:0 a 2:0, Sobrance – Kežmarok 2:0 a 1:1, Poprad – Ľubotice 1:0 a 1:2, Michalovce B – Š. Michaľany nehralo sa (23.8.); predohrávka 11. kola: Michalovce B – Sp. Belá 4:2 a 10:0. MichalovceB 3 3 0 0 20:0 9 Ľubotice 3 3 0 0 14:1 9 Moldava 3 2 1 0 11:2 7 KACKošice 3 2 0 1 10:3 6 Poprad 3 2 0 1 5:2 6 Š.Michaľany 2 1 1 0 7:5 4 Čaňa 3 1 1 1 4:4 4 Snina 3 1 1 1 3:8 4 Sabinov 3 1 0 2 2:6 3 Koš.N.Ves 3 0 2 1 3:8 2 Kežmarok 3 0 2 1 1:7 2 Sobrance 3 0 1 2 1:12 1 Sp.Belá 4 0 1 3 3:19 1 St.Ľubovňa 3 0 0 3 1:8 0


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

22.8.2011

Návrh(predkladáSsFZ)úpravysúťažíSFZodsezóny2012/2013.ZrušiasaIII.ligy? Jedným slovom situácia v domácom športe je nanajvýš kritická. Keďže jeho 70 % tvorí futbal, je pochopiteľné, že tieto negatíva sa ho dotýkajú bytostne. Čo je tiež veľmi alarmujúce – zatiaľ sa nerysujú nejaké zásadné systémové opatrenia smerujúce k zlepšeniu spomínaného neutešeného stavu. Keď k tomu prirátame nelichotivú ekonomickú situáciu celej spoločnosti, niet divu, že aj futbal pociťuje katastrofálnu finančnú poddimenzovanosť. Preto Stredoslovenský futbalový zväz je toho názoru, že slovenské futbalové súťaže dospelých je nutné zreformovať, nastaviť ich stavu ekonomiky, ale aj spoločenskej objednávke tak, na čo reálne v aktuálnom období futbal má, čo je schopný uniesť. Predkladáme tri varianty možného usporiadania republikových súťaží od r. 2012/2013, pričom preferujeme variantu 1. Všetky tri alternatívy predpokladajú vypustenie terajšej III. ligy pod kuratelou SFZ. Predkladatelia návrhu sú si vedomí častých zmien v organi zácii súťaží SFZ počas ostatných rokov, ktoré žiaľ nepriniesli želaný efekt. Platí to aj o aktuálne bežiacom systéme súťaží SFZ. Samostatný Slovenský futbalový zväz začal pôsobiť v r. 1993, dovte dy slovenské popredné družstvá dospelých hrávali federálne súťaže. SFZ začal organizovať svoje súťaže počínajúc ročníkom 1993/94 (3 roky = I. liga /12 úč., II. liga / 16), 1996/97 (4 roky = I. liga / 16, II. liga / 18), 2000/01 (1 rok = I. liga / 10, II. liga / 18), 2001/02 (5 rokov = I. liga

V športovomhnutínaSlovenskuprevládanázor,žev oblastipodporyšportuzostranyštátusaužhlbšieklesnúťnedá.Zaostatnéroky satakmerničv slovenskomšportovomrezortenepodarilovyriešiť. Miznú ihriská i športoviská, tabuľkové miesta vo vrcholových strediskách sa rušia, rozpočty znižujú, legislatíva je čoraz tvrdšia na športové subjekty, kvalitných trénerov aj dobrovoľníkov radikálne ubúda.DošportunaSlovenskuuždesaťročiatečietradičneccalen 1miliardaSk(čojemimochodomsotvapolovicaoprotir.1992–93), reformašportovéhohnutiasanedarí,školskýšportjenamizine…

tie pod riadenie regionálnych futbalových zväzov. Predkladáme 3 alternatívy možného riešenia. ALTERNATÍVA 1: CORGOŇ LIGA (riadi ÚLK, 3–kolovo, 12 účastníkov ale aj možno zvýšenia počtu, posledný priamy zostup do II. ligy) II. LIGA (2–kolovo, t.j. doma/vonku, 16, resp. 18 úč., víťaz priamo do CL, po/ 10, II. liga / 16), 2006/07 (1 rok = I. Žiar n/Hr., Topoľčany, Detva, Trebi- slední 3 zostup do príslušnej III. ligy) III. LIGA ZÁPAD (riadi liga / 12, II. liga / 12, III. liga / 2 x 14), šov, Martin, Stropkov,… 2007/08 (5 rokov = I. liga / 12, II. li- Ich miesta zaujali dediny – dedinky, ZsFZ, 16 – 18 úč., víťaz postúpi do ga / 12, III. liga / 2 x 16). kde obrazne povedané, je problém II. ligy), III. LIGA STRED (riadi Aj napriek častým zmenám republi- narátať 11 zdravých chlapcov, nieto SsFZ, 16 úč., víťaz postúpi do II. likových súťaží mal najdlhšiu dobu ešte zostaviť perspektívny treťoligový gy), III. LIGA VÝCHOD (riadi VsFZ, trvania model jedna skupina I. liga, káder. Našiel sa však chvíľkový spon- 16 úč., víťaz postúpi do II. ligy). jedna skupina II. liga, i keď za- zor – nakúpil hráčov, trénerov, exce- ALTERNATÍVA2: CORGOŇ LIGA každým s iným počtom štartujúcich lentnú výstroj… A tak sa postupne (riadi ÚLK, 3–kolovo, 12 účastníkov družstiev. Zvýšenie kvality futbalu v republikových súťažiach objavili se- ale aj možnosť zvýšenia počtu, bolo základnou ambíciou každej zónu – dve formou divokých postu- posledný priamy zostup do II. liII. LIGA (2–kolovo, t.j. doreorganizácie. Je prinajmenšom pov, či dopĺňania súťaží družstvá: V. gy) diskutabilné, či sa, a v ktorom obdo - Lapáš, Báč, V. Leváre, Dubová, Mo- ma/vonku, 16, resp. 18 úč., víťaz pribí tento cieľ dosiahol, nehovoriac čenok, Slov. Grob, K. Lieskovec amo do CL, poslední 4 zostup do III. LIGA o republikových súťažiach mládeže. a pod. Z nich niektoré dokonca atako- príslušnej III. ligy) Aj ostatný a dodnes platný model sú- vali najvyššiu súťaž. Žiaľ, ako rýchlo BFZ (riadi BFZ, 16 úč., víťaz postúpi ťaží mal ciele: zvýšiť ich úroveň, pri- hore, ešte rýchlejšie dole. V niekto - do II. ligy), III. LIGA ZÁPAD (riadi tiahnuť viac divákov, sponzorov … rých prípadoch až po zánik klubovej ZsFZ, 16 úč., víťaz postúpi do II. liDve skupiny III. ligy (západ, východ) činnosti. „Výťah“ v podobe dvoch sku- gy), III. LIGA STRED (riadi SsFZ, 16 zriadil riadiaci orgán aj so zámerom pín III. ligy aj dnes umožnil hrať tretiu úč., víťaz postúpi do II. ligy), III. LIGA vytvoriť vhodný výkonnostný a eko - najvyššiu súťaž SFZ obciam ako Mo- VÝCHOD (riadi VsFZ, 16 úč., víťaz nomický medzistupeň profesio- ravany, Dolná Ždaňa, Ružiná…, ktoré postúpi do II. ligy). nálneho a amatérskeho futbalu. Mal si napodiv nepočínajú zle, no z pohľa - ALTERNATÍVA 3: CORGOŇ LIGA vytvoriť priestor k tomu, aby bašty du výchovy mládeže nemajú (riadi ÚLK, 4–kolovo, 12 úč., posledfutbalu, ktoré vypadli z najvyšších možnosť futbal rozvíjať na maso- ný priamy zostup do príslušnej II. livíťazi II. líg: BARÁŽ súťaží, nespadli, zachytili sa, nabrali vejšej členskej základni. Nič proti ma- gy) II. LIdych a konsolidovali sa. Natískajú sa lým klubom na vidieku, ale toto asi nie (víťaz postup do CL) otázky: Čo z toho sa podarilo? Čo je stratégia SFZ smerom k rozvoju GA ZÁPAD (12 až 16 úč., 2–kolovo, doma/vonku, 15. a 16. zostup do prísvyprodukovali terajšie III. ligy? futbalu na Slovensku. Z vrcholových súťaží sa naopak vyDlhodobo zvykneme hovoriť, že fi- lušnej III. ligy) + II. LIGA VÝCHOD (12 tratili centrá futbalu: Inter Bratislava, nancie nie sú pre rozvoj futbalu až 16 úč., 2–kolovo, doma/vonku, 15. P. Bystrica, Prievidza, Humenné, Pú- rozhodujúce. Určujúci je zápal ľudí, a 16. zostup do príslušnej III. liIII. LIGA BFZ, III. ZsFZ, chov, Šaľa, Levice, Čadca, Poprad, entuziazmus a kvalita práce. Žiaľ ne- gy) blahá ekonomická situácia na Slo- III. LIGA SsFZ a III. LIGA VsFZ (riadia vensku a stále klesajúce finančné reg. zväzy, po 16 úč., víťazi priamy vstupy do športu sa čoraz vý- postup do príslušnej II. ligy). Problematickou sa ukazuje otázka raznejšie podpisujú pod okliešťovanie futbalovej snahy, až po zánik nadväznosti III. líg na II. ligu. Víťamládežnických družstiev, či samot- zom III. líg pri priamom postupe by ných FK. Či chceme, alebo nie, pe- mali uvoľniť miesto (3 – 4) družstvá niaze sa stali určujúcim stimulom ži- z terajších 12 účastníkov II. ligy. To je vota futbalu a jeho rozvoja. Preto značný počet. Preto je v návrhu posnaha iniciátorov reorganizácie sú- čítané s rozšírením II. ligy na 16 až ťaží dospelých na Slovensku vy- 18 účastníkov s 2–kolovým hracím chádza z primárnej filozofie: nastaviť systémom (doma/vonku). Ambíciu súťaže tak, na čo slovenský futbal hrať vyššiu súťaž má Bardejov, Poreálne má, nastaviť ho reálnym eko- prad, Topoľčany, Nemšová, Šaľa, nomických podmienkam Slovenska! Lok. Košice, Sp. N. Ves, Zvolen… Z tohto pohľadu ekonomicky najná- Rozšírenie II. ligy preto nepovažujeročnejšie vyznieva III. liga, najmä me za neriešiteľný problém. Navrhovaná zmena sleduje cieľ – skupina Východ. Podľa analýzy pre niektoré FK je dokonca náročnejšia zreálniť súťaže a objektívne ich ako II. liga. Hlavnou myšlienkou nastaviť k terajšej spoločenskej i ekoV závere uplynulého týždňa (štvrtok 18. augusta) sa na pôde humenského reorganizácie je zrušenie III. líg ako nomickej situácii na Slovensku. PhDr.JozefParšo,predsedaSsFZ Obvodného úradu u prednostu Jozefa Babjáka objavila výprava Plaveckého republikových súťaží a ich presunu klubu Chemes Humenné. Tvorila ju štvorica plavcov a tréneri Marián To mahogh a Ján Pencák. Prednosta Obvodného úradu odmenil zástupcov PK Chemes Humenné ďakovným listom, ešte viac podčiarkol úroveň hul Selce – Štich Humenné 4:3 keď Komariková po faule na Varmenského plávania, ktorá v ostatných sezónach v rámci štvrťstoročnice (2:1), góly: 15. a 51. Komariková cholovú premenila jedenástku. existencie klubu výrazne stúpa. Jasne o tom hovorí aj historicky najviac (prvý z 11 m), 48. Kozmová. ŠK V 25. min. sa domáce hráčky po rojedenásť medailí z majstrovstviev Slovenska v plávaní seniorov, juniorov Štich: Fencáková – Krajňaková, hu v 25. min. opäť ujali vedenia. a 14–ročných žiakov, ktoré sa konali práve v humenskom otvorenom Rosoľanková, Hajdučková, Treščá- Druhé zrovnanie stavu prišlo v 48. 50–metrovom bazéne. Popri tréneroch sa slávnostnej chvíle zúčastnila ková, Baníková, Fedorková, Var- min. rýchlou Kozmovou a v 51. min. štvorica chlapcov, ktorých drina počas sezóny bola ocenená aj týmto mo - cholová, Komariková, Kozmová, skórovala po druhýkrát Komarikorálnym prístupom: Martin Babjak (striebro na 50 m voľný spôsob a 50 Ducková, Balogová, Olexiková, vá. Domáce vyrovnali z ojedinelého m motýlik, bronz 200 m motýlik), Tibor Hodbod (bronz 100 m motýlik), Ma - Chovancová. V generálke na blížia- útoku v 73. min. a v záverečných tej Micikáš (zlato na 100 a 200 m znak, striebro 400 m polohové preteky) ce sa prvoligové stretnutia odohrali minútach definitívne otočili skóre vo a Filip Levický (zlato na 200 m motýlik, striebro 100 m motýlik a 100 Humenčanky dva rozdielne polča- svoj prospech. Sklamaním, nielen m voľným spôsobom). Chlapcom blahoželáme a Plaveckému klubu Che - sy, množstvo tutoviek zahodili. pre humenské družstvo, bol výkon mes Humenné prajeme ešte veľa úspechov. Snímka:(zľava) Marián To - Prvýkrát inkasovali už v 10 min. brankárky Fencákovej. Odveta čamahogh (tréner), Ing. Jozef Babják (prednosta OÚ), Ján Pencák (tréner) strelou k žrdi z 20 metrov. Štichárky ká Štichárky na domácom trávniku a plavci Matej Micikáš, Martin Babjak, Tibor Hodbod a Filip Levický. (mšk) však rýchlo vyrovnali o päť minút, vo sviatočný 1. september. (čeč)

Uznan ieplavcom

SLOV ENS KÝPOH ÁRŽIENVOFUTBAL E–1.KOL O(1.ZÁPAS)


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

22.8.2011

DVESEZ ÓN YV HOL ANDS KUVŽDYVOFARBÁCHMAJSTRA,ROKVOFRANCÚZSKUNAM IESTOPOS TUP UVYPADNUT IE

Star on ovýchemesákSot ákboh atšíajo skús en ostiz Lig ymajstrov

Spod Vihorlatu odišiel do krajiny tulipánov a to hneď priamo k majstrovi do Apeldoornu. Bolo v tom však aj kus životnej náhody. „Prebehlo to až príliš jednoducho. Bol som v Holandsku na súkromnej návšteve a dozvedel sa, že Apeldoorn hľadá nahrávača. Poslal som im DVD nahrávku, ukázal sa na tréningu a odpoveď prišla pozitívna. Bol som milo prekvapený, priznám sa, že som tomu angažmán ani veľké nádeje nedával, skôr som to bral tak, že prišla šanca a ja nemám čo stratiť. Samozrejne, že kladná odpoveď ma potešila. Prirovnal by som to k futbalistovi, ktorého získa Ajax Amsterdam, nie je to síce Real Madrid, či FC Barcelona, ale znamená holandskú špičku, čo nie je málo. Sám som bol zvedavý, ako to celé „vypáli“. Trénovali sme iným systémom, vládnu tam iné pomery, akoby väčšia demokracia, lebo hráč môže povedať čo chce, tréner to rešpektuje, ale „maká“ sa rovnako. Bežne sa stávalo, že v čase prestávky tréningu, keď tréner vysvetľoval ďalšie činnosti, hráči jedli jablko, keks, či čokoládku. Výkon sa však vyžadoval stopercentný, nič sa nikomu neodpustilo. Na jednej strane voľnosť akéhosi olovrantu, debaty, na strane druhej vždy vyžadovaný stopercentný výkon, väčší tlak spoluhráčov, ktorí jeden druhého poháňajú. V našom družstve boli dvaja harcovníci, 35 a 38–roční volejbalisti, účastníci svetových šampionátov, Olympijských hier. A keď sa on stále hádže za loptou, bolo by „blbé“, aby mladší hráči činnosť flákali,“ začal spomínať na prvú sezónu holandskej anabázy Stanislav Soták. Pôvodne bol do klubu Piet Zoomers / Apeldoorn angažovaný na post druhého nahrávača. Dianie sezóny však spočiatku prinieslo zmenu. „Už počas letnej prípravy sa stalo to, že prvý nahrávač musel podstúpiť operáciu, takže tréningové obdobie som odtiahol sám, odohrali sme zhruba desať prípravných stretnutí bez jedinej prehry, hral som aj prvé tri kolá sezóny, rovnako s víťazným resumé. Keď sa však zo zdravotných problémov dostal, hneď ma na palubovke menil. Bol domáci, tak som to aj chápal. Na druhej strane tréneri nestavali iba na ňom, a aj keď je v holandskej súťaži akýsi trend, že iba málo sa strieda, dostával som pomerne dosť príležitostí. Či v domácej lige alebo Lige majstrov. Ak sezónu zhodnotím, vyhrali sme Super cup, v ktorom som hral celý zápas, vyhrali sme Holandský pohár, v lige sme skončili na štvrtom mieste. V skupinovej fáze Ligy majstrov sme síce skončili poslední, štvrtí, ale doma sme porazili Paríž, s Piacenzou to bola prehra až po tuhom boji 2:3,“ uzavrel sezónu výsledkami 192–centimetrov vysoký nahrávač. V klube Apeldoornu bol jediným Slovákom, po pár mesiacoch tomu tak bolo aj v holandskej súťaži. „V klu be Omniword Almere účinkoval aj Peter Janušek. Mali výborné podmienky, brali všetko kvalitných volejbalistov, ale stalo sa to, že po dvoch mesiacoch zbankrotovali. Počas jedného tréningu im prezident klubu

Chemesácisavrátiliz Tatier,v domácichpodmienkach pokračujúv letnejprípravea vstupujúdojejdruhejpolovice,pričomzačiatkomuplynuléhotýždňasiodskočilina turnajdoPrešova.Z trochtohtosezónnychposílzarezávajús družstvomdvaja,poľskéliberoMarczinKrysa slovenský nahrávač Stanislav Soták. Austrálsky smečiar Dekkersazatiaľpripravuje(spolus nahrávačomSukochevom) v reprezentácii a vrátia sa až do rozbehnutej sezóny.Kýmprepoľsko–austrálskudvojicuznamená humenské účinkovanie premiéru, Stanislav SOTÁK sa objavívofarbáchchemesákovpotrochrokoch. oznámil, že sa môžu zbaliť, klub padol na úplné dno. kto má 20, či Peťo sa napokon ocitol v belgickom Lenniku. Bolo to 6 5 – r o č n ý . v období, keď prepukli fámy o hospodárskej kríze, V lietadle do i keď ja som tomu veľa pozornosti nevenoval, dnes už K a z a n e , môžem povedať, že som túto situáciu aj podcenil. Dô- Piacenzy, či veroval som slovám trénera, ktorý tvrdil, že ma chce Paríža na v kádri aj pre ďalšiu sezónu, že sa kontrakt predĺži. zápasy Ligy Nikto akoby neveril tomu, že generálny sponzor Piet majstrov le Zoomers, ktorý podporoval klub celých sedemdesiat telo s nami rokov s tým môže skončiť. No, stalo sa. Ekonomická vždy zhruba zodpovednosť klubu ostala na pleciach viacerých ma - dvadsať falých sponzorov, ktorí si nechali iba piatich skúsených n ú š i k o v. “ hráčov a k nim pridružili vlastných juniorov, ba aj kade- A zápasy Litov. Mne bolo oznámené, že klub si nebude môcť do- gy majstrov StanislavSotákopäťchemesákom voliť žiadnych legionárov, čo znamenalo koniec sa nehrajú každý deň. „Bol som rád, že máme za súangažmánu. Keďže holandská liga je známa tým, že perov majstrov z volejbalovo atraktívnych krajín – je v nej veľmi málo legionárov, počas môjho pôsobenia Rusko, Taliansko, či Francúzsko sú značkou v Apeldoorne by ste nevyskladali ani jednu základnú európskej špičky. Hneď prvá konfrontácia s Kazaňou šestku, už som nedával nádej nejakému pokračova- bola pre mňa neskutočným zážitkom. Top ruského niu. Aj som bol na skúške vo Francúzsku, aj ma tam volejbalu, americkí legionári Ball a Stanley, ich tréning chceli, ale v tom sa ozval môj niekdajší spoluhráč bol priam úžasný. Odveta v Kazani sa konala v ja z Apeldoornu, ktorý sa stal trénerom v Nesselande nuári, tešil som sa na pravú ruskú zimu, moji hoRotterdam, aby som prišiel. A neľutoval som,“ podotkol landskí spoluhráči sa vybrali ako turisti, v poltopáodchovanec vranovského volejbalu. Čakala ho tak druhá holandská sezóna, opäť pod nočkách, tenkej vetrovke a hneď boli zmrznutí. Volejznačkou majstrovského klubu, pretože v sezóne balová kultúra v Taliansku, či Francúzsku mi už bola 2008/2009 sa ním stal práve Rotterdam. „Už som ve- o čosi bližšia. Nebyť toho, že ekonomická situácia del, čo ma čaká, výhodou bolo pre mňa, že som po- mala veľký dopad na stabilitu klubov, v Holandsku by znal trénera. Nemohol som povedať ani jediné krivé som ostal. Takto som využil ponuku z Francúzska, slovo. Aj s Rotterdamom som vyhral Super cup, pri- z klubu tretej ligy, ktorý chcel postúpiť,“ konštatoval čom od môjho príchodu do klubu po zápas prešli iba „Soty“, ako znie prezývka staronového nahrávača dva dni. V lige nás pasovali za hlavného favorita, ma- chemesákov. Prešiel na francúzsku volejbalovú nôli sme obhájiť titul, ale prišli zranenia, káder ostal tu, do Hainanu, klubu tretej najvyššej ligy, ktorý mal riadne zdecimovaný a skončili sme napokon na postupové ambície, avšak… „Došiel som do klubu, piatom mieste,“ poznamenal dvojnásobný víťaz ho- kde z minulej sezóny ostali iba štyria hráči, takže landského Super cupu, jedenkrát víťaz pohára. všetky postupové plány, ktoré mi boli pri jednaniach „Veľmi rád na toto obdobie spomínam. Hneď môj pr- o angažmáne spomínané, razom padli. Noví hráči sívý zápas v Apeldoorne bol Super cup, vyhrali sme ce nejakí došli, ale na margo ich kvality sa vyjadrím, 3:1, čo nik nečakal, lebo pred sezónou odišli z klubu že: „nemali v družstve čo robiť“, takže namiesto poštyria hráči. Prekvapila ma ochota divákov pomáhať. stupu do PRO B sa nakoniec vypadlo do štvrtej ligy,“ Dobrovoľníci stavali palubovku, reklamy, dostali za to ozrejmil uplynulú sezónu 27–ročný nahrávač. „Podľa tričko sponzora klubu a boli hrdí, že sú to práve oni, výsledkov bola sezóna nevydarená, ale pre mňa až kto pomáhajú. Podobná dobrosrdečnosť ma stretá- taká zlá nebola. Francúzska tretia liga má kvality, je vala aj v Rotterdame. Cudzí ľudia sa vám zdravia, najmä veľmi vyrovnaná, takže isto sa moja vývedia, že ste volejbalisti, sú na vás pyšní – aj ten, konnosť výsledkom neprispôsobovala.“ Aj preto, že si svoje nahrávačske kvality udržal, ba ich ešte navýšil o francúzske skúsenosti, núdzu o ďalší angažmán nemal. „Pravdou je, že som mal zatiaľ najviac ponúk, odkedy volejbal hrávam. Ťahalo ma to vrátiť sa na Slovensko, uvidíme, či ostanem dlhšie, alebo iba jednu sezónu. V máji sa mi ozval pán Grosiar s humenskou ponukou, a aj keď sme sa nedohodli hneď, zmluva bola napokon pred dvoma týždňami podpísaná. Humenský klub mi vyšiel úplne v ústrety a ja som spokojný, že som opäť chemesákom,“ podotkol volejbalis ta, ktorý na Slovensku hrával iba vo východniarskych kluboch, vo Vranove, Prešove a Humennom. Stanislav Soták pomohol VK Chemes Humenné v sezóne 2007/2008 ku klubovému historicky prvému titulu seniorov. Odišiel teda ako majster. A teraz sa k chemesákom vrátil… „V Humennom sú ciele stále vysoké, som tu, takže ich pomôžem plniť. Bolo by najkrajšie, ak by som svoje účinkovanie v tomto klube opäť spojil s majstrovským titulom. Cesta k tomu je však ďaleká, ak vezmem do úvahy práve extraligu, isto bude súťaž vyrovnanejšia, už to nebude iba o Hu mennom a VKP Bratislava, prehovoriť do tohto boja bude chcieť aj Svidník, či Volley team Bratislava. Každá cesta k úspechu je však náročná,“ dodal na nahráPrihistorickomziskutituluv sezóne2007/2008.„Soty“v podrepeuprostred. vačskom poste staronový chemesák. MariánŠkuba


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

22. 8. 2011

V. li ga: Radvanské poltucto vé osla vy a trikrát deľba bo dov bák (Marek Svičin, Kuruc, Salák). OŠK: Sakalík – D. Gajdoš, Ďurian, Štefek, Kiča, J. Kuzma, Harvilčák, Gerda, L. Kuzma, Meričko, Škutka (Adamek, Tomko). (čer) Belá n/Cir. – Vyš. Žipov 0:0 Domáci veľmi túžili doma po troch bodoch, až sa od nich šťastena odvrátila. V 16. min. po rohu hlavičkovali iba do brvna. O pár mi nút po peknej akcii a centri D. Gnipa skóroval Šimon – na prekvapenie arbiter pre údajný ofsajd gól neuznal. Po prihrávke Šimona v 35. min. mieril nepresne Čižmár, krátko predtým aj Halagan. Svoju príležitosť v 41. min. zahodil Dunaj, strelou z hranice šestnástky po rohu D. Gnipa netrafil bránu hostí. Hostia z ojedinelej akcie strieľali z kopačky Malého vedľa. Druhý polčas už bol na gólo vé šance chudobnejší, aj keď s neustálou prevahou domácich – Halagan tesne minul, Brečka ho napodobnil. Nemohúcnosť na ihrisku sa im mohla vypomstiť, lebo v sa mom závere Maliňák hasil tutovku hosťujúceho Vajdu. ŽK: Šimon, M. Brečka, D. Brečka. R: Reňo. D: 200. TJ Slovan: Ľ. Maliňák – V. Diňa, Š. Dunaj, M. Brečka, D. Vajda, D. Gnip, A. Lojan, D. Brečka, V. Halagan, R. Čižmár, P. Šimon (Kudravý, Karľa). (mk/sľ) Ubľa – Zámutov 2:2 (0:2) Súper sa už v 15. min. sa tešil z gólu po rýchlom brejku, aj chybe zadných radov domácich i brankára. V 25. min. inkasovali domáci strelou z uhla, keď Pekala stihol loptu vy-

raziť, ale na následnú dorážku bol prikrátky. Prestriedanie do II. polčasu prinieslo Ubľanom ovocie. Súpera prinútili k defenzíve, v 52. min. šiel do súboja hosťujúci brankár s domácim útočníkom, lopta mu vypadla zrúk aM. Peštík situáciu využil. Radostné vyrovnanie prišlo v 63. min.: po osi L. Pavlina – Rohach z rohu šestnástky. Hra sa rozkúskovala, viac sa pískalo, ako hralo. Domáci však ešte mohli pykať, odrazenú loptu po rohu a následnú dorážku likvidoval pred domácou svätyňou ukrajinský legionár Syka. G: 52. M. Peštík, 63. Rohach. R: Hrinda. D: 130. TJ ŠM: Pekala – Bevis, Gondovchyn, F. Regula, Fejsák – L. Pavlina, Darjanin, Syka, M. Peštík – E. Pavlina, Rohach (Mitro, Sirka, M. Melník) (jo)

Medzilaborce – Bystré 7:0 (4:0) Kombinačná hra Spartakovcov nedovolila súperovi akokoľvek „osloviť“ domáceho brankára. Naopak, po pekných akciách zamestnávali hosťujúceho gólmana, ktorý na všetko nestačil a do prestávky lovil štyrikrát loptu zo siete. Gólostroj domácich začal Gavula v 11. min., po prihrávke V. Lukačika. V priebehu dvoch minút skončila lopta v bráne hostí hneď dvakrát – 23. Chripák, 24. Gavula. Tréner V. Lukačik zahrával v 39. min. roh a hlavou na polčasových „4“ upravil Potoma. Obraz hry sa nemenil ani v II. polčase a v 51. min. po centri Pelecha hlavičkoval presne Gavula. Samostatný nájazd Pelecha v 56. min. dorazil do šibenice Brecík a v 63. min. center G. Lukačika nekompromisne zakončil Gavula svojím štvrtým gólom v stretnutí. Výsledok hovorí za všetko… G: Gavula 4, Chripák, Poto ma, Brecík. R: T. Hegeduš. D: 500. MŠK Spartak: Vodilka – G. Lukačik, Lučko, Mihalenko, Chripák, G. Kapraľ (46. Pelech), Brecík, R. Guba (60. Čabiňák), Potoma (70. D. Hrišo), V. Lukačik, Gavula. (suš) Chemesáci (seniori) v rámci letnej Ľubotice – Pakostov 3:1 (1:1) prípravy odohrali prvý turnaj. V Pre Ajax doplatil (výsledkom) na vylúčešove sa zišla štvorica, zápasy sa hraObec Kamienka a 1. AK Humenné nie brankára Juščíka. Vedenia sa ujali li na tri hrané sety: Prešov 1:2, Svid- organizujú bežecké preteky PODVI - domáci v 9. min., keď využili rozháraník 1:2, Dinamo Moskva (jun.) 2:1. HORLATSKÁ 10–ka. Konať sa budú nú obranu hostí a pohodlne z päťky Poradie: 1. Svidník, 2. Prešov, 3. 1. septembra 2011 (štvrtok) o 10.00 otvorili skóre. Vyrovnanie prišlo rýchChemes Humenné, 4. Dinamo hod. v Kamienke. Na štart sa posta lo, Michal Gombita v 15. min. strelou Moskva (jun.). Austrálčania Suko - via žiaci základných i stredných spoza šestnástky. Domáci neboli lepchev – Dekker sú v „repre“, k zrane - škôl, dorastenci, muži a ženy. l ka- ším celkom. V 69. min. bol v pokutonému Jakubovovi sa pridali Kašper tegórie: 200 m (r. 2002 – 2003), 400 vom území Juščík faulovaný a za i Mizerák, po chorobe je Leškanič, m (2000 – 2001), mladší žiaci 700 odplácanie ho čakalo vylúčenie. a tak najviac času na prešovskej pa- m / 500 m (1998 – 1999), starší žiaci Medzi pakostovské žrde sa postavil lubovke strávili mladíci – Peleščák, 1 000 m / 700 m (1996 / 1997), do - Peter Gombita st. Domáci sa dostali Hirjak (smečiari), Bališin, Hakoš (blo- rastenci (–ky) 2 500 m / 1 500 m, na koňa, využili početnú prevahu – kári) a Dobrančin (univerzál). turnajo- muži (A, B, C, D) + ženy 10 km. v 78. min. sa hlavičkou ujali vedenia vú dvanástku doplnili Soták, Biľ, Ja- Štartovné (iba dospelí: 3 €). Inf.: a 83. min. zo 16 m tri body poistili. G: vorčík, Kríž, Leškanič a Krys. (mšk) Štefan Peregrim 0908 346 458. 15. Michal Gombita. ŽK: Ján Gombi-

ta, Chudina, Rudy. ČK: 69. Juščík. R: Galík. D: 300. Ajax: Juščík – Wiener (55. Pe. Gombita ml.), Berdák, Olexík, Dubas, Ján Gombita (70. Pe. Gombita st.), M. Rudy, Michal Gombita, Š. Tomčák, Jo. Fedorko, Chudina. (mig)

Košarovce – Stakčín 2:2 (0:2) Derby ukázalo rešpekt nováčika pred technicky zdatnejším súperom, oťukávanie mu ale prinieslo gól, v 9. min. po ukážkovej akcii Guľak napol sieť. Keďže nováčik svoje príležitosti nepremieňal, pokúsil sa o to v 35. min. súper a Matiko z brejku zvýšil. Do II. polčasu vybehli domáci akoby pokropení živou vodou – v 49. min. po faule na Kolníka sám menovaný premenil penaltu a o päť minút bol v pokutovom území hostí stopérom stiahnutý unikajúci M. Nazad, z čoho bol nariadený a Kolníkom premenený aj ďalší pokutový kop. Viac z hry mali domáci, šance Matúša i Lukáša Nazadovcov ostali nevyužité, a tak sa mohli tešiť hostia, ale košarovského J. Nazada zachránila žrď. G: 49. a 54. Kolník (oba z 11 m) – 9. Guľak, 35. Mati-

ko. ŽK: Bačovčin – Harvan, Matiko. R: Ivan. D: 130. TJ DP: J. Nazad – J. Turčík, M. Čirák, Ondrej Bačovčin, G. Dysko, V. Majerník, P. Kolník, L. Nazad, Mi. Kaňuk, Tracík, M. Nazad (M. Haľko). OFK Agrifop: P. Harvan – Pe. Čus, M. Jelinek, V. Kuznecov, V. Steco, J. Kapraľ, D. Andruch, L. Bajza, V. Veselovskyy, J. Matiko (J. Maliňak). (jon) Radvaň n/L. – Udavské 6:0 (1:0) Slávnostná radvanská atmosféra i slnečné letné počasie prinieslo v derby domáce gólové hody. Oba celky stavili na dlhé nakopávané lopty, hostí v I. polčase viackrát podržal brankár Sakalík. V 12. min. pálil Grundza nad, v 18. min. Mi. Svičin do stredu brány. Hostia zahrávali v 21. min. po sebe dva rohy, bez úspechu. Grundza mal v 30. a 35. min. generálku, lebo mu vyšla až v 41. min., keď sa v skrumáži najlepšie zorientoval a prepálil hrad bu tiel. Rovnaké boli aj úvodné minúty II. polčasu, v 46. min. sa uvoľnil Gabák Aj keď oslavy sa a s prehľadom skóroval. Po úniku Gavaľu konali už pred pár a spätnej prihrávke v 59. min. prekonal dňami, mi ešte aj brankára z 20 m Valkučák. Z priameho ko takouto formou pu napol sieť bombou z 25 m Michal Svi blahoželáme čin. Osmelili sa aj hostia, v 72. Ďurianova Milanovi strela z 30 m však našla iba ruky pozornéSÜČOVI, ho Lazora. V 78. min. po prihrávke ktorý 4. augusGrundzu zvýšil Gavaľa a poltucet stanovil ta oslávil okrúhv 83. min. po individuálnej akcii. G: 78. le životné jubia 83. Gavaľa, 41. Grundza, 46. Gabák, 59. leum, 50 rokov. Ku krásnemu ži- Valkučák, 66. Mi. Svičin. ŽK: Meričko, Gajvot né mu míľni ku pri dá va sta - doš (Udavské). R: Rezanka. D: 250. TJ bilnému stakčínskemu funkcio- Družstevník: Lazor – Suchý, G. Horvat, Šafran, Naster – M. Gavaľa, Michal Svinárovi blahoželanie aj redakcia. Na mnohaja i blahaja ľita! čin, Valkučák, A. Šalata – Grundza, Gaa 12.15 hod.: Snina – Koš. Nová Ves. l IV. liga dorast – 4. kolo, sobota 27. augusta 2011 o 10.00 hod.: Hrabovčík – Stakčín, Svidník – Bystré, o 14.00 hod.: Kamenica n/Cir. – Jasenov, Dlhé l Majstrovstvá regiónu – 6. kolo, n/Cir. – Kochanovce, o 16.00 hod.: Pa nedeľa 28. augusta 2011 o 16.00 pín – Ptičie, nedeľa 28. augusta 2011 hod.: Snina – 1. HFC Humenné. o 13.30 hod.: Medzilaborce – Belá l IV. liga muži – 6. kolo, sobota n/Cir., Kračúnovce majú voľno. 27. augusta 2011 o 13.00 hod.: l I. liga žiaci (U 15 a U 14) – 3. koBreznica – Jasenov, nedeľa 28. au- lo, sobota 27. augusta 2011 gusta 2011 o 16.00 hod.: Pakostov o 10.00 a 12.00 hod.: Trebišov – – Medzilaborce. Snina, nedeľa 28. augusta 2011 l V. liga muži – 4. kolo, nedeľa 28. o 10.00 a 12.00 hod.: Sp. Nová Ves augusta 2011 o 16.00 hod.: Stakčín – 1. HFC Humenné. – Zámutov, Hrabovčík – Ubľa, V. Žil I. liga žiaci (U 13 a U 12) – 4. kolo, pov – Kalnište, Soľ – Belá n/Cir., sobota 27. augusta 2011 o 9.00 a 10.45 Udavské – Vechec, S. Polianka – hod.: Lipany – 1. HFC Humenné, nede Radvaň n/L., Košarovce – Čierne. ľa 28. augusta 2011 o 9.00 a 10.45 l II. liga dorast (st. a ml.) – 5. ko- hod.: Michalovce – Snina. lo, nedeľa 28. augusta 2011 l II. liga žiaci (st. a ml.) – 4. kolo, neo 11.00 a 13.15 hod.: 1. HFC Hu - deľa 28. augusta 2011 o 10.00 menné – L. Mikuláš. a 11.45 hod.: Svidník – Medzilaborce. l III. liga dorast (st. a ml.) – 4. kolo, l I. liga ženy (žiačky) – 1. kolo, so sobota 27. augusta 2011 o 10.00 bota 27. augusta 2011 o 15.00 (13.15) hod.: Štich Humenné – Trenč. Teplice (pri Mlyne), Žilina – Pakostov.

Stakčínske živió

Kam za futbalom

Po prvýkrát s loptami

Podvihorlatská 10–ka

l Výsledky, Seč. Polianka 3:1, Kalnište – Radvaň n/L. Seč.Polianka Vechec Kalnište Zámutov Čierne Stakčín V.Žipov Košarovce Hrabovčík Belá n/Cir. Ubľa Soľ Udavské

3. kolo: Čierne – 2:1, Vechec – Soľ Hrabovčík 2:0. 3 3 0 0 10:1 9 3 2 0 1 7:3 6 3 2 0 1 4:2 6 3 2 0 1 4:4 6 3 1 2 0 7:4 5 3 1 2 0 3:2 5 3 1 1 1 5:4 4 3 1 1 1 2:3 4 3 1 1 1 3:6 4 3 1 0 2 4:4 3 3 0 2 1 3:6 2 3 0 1 2 3:6 1 3 0 1 2 1:4 1 3 0 1 2 1:8 1

IV. liga: V pohode, natesno, ale aj dočervena

Jasenov – Levoča 1:0 (0:0) Snahou nováčika bolo rozhodnúť o výsledku už v úvode. Zámer sa nie celkom podaril. Šancí bolo ako maku, ale nedarilo sa strelecky. Po prestávke došlo k zmene taktiky, akcie ťahať po čiarach, čo sa oplatilo. Vyšla na jeden dotyk, ktorú s prehľadom v 60. min. zakončil Vožný po spolupráci s Čerňom. Najväčšou jasenovskou prekážkou bol brankár hostí Lipták, ktorý, až na jediný gól, chytal bezchybne, a tak musel byť nováčik z výsledku stále v strehu. Ale tri body napokon ostali doma. G: 60. Vožný. ŽK: Chalupka. R: Kovaľ. D: 200. FK TJ: M. Dudič – Labík, Chalupka, Albičuk (61. Horvát), L. Goga, Šumila, Vožný, P. Vasiľ, Kondžura (69. T. Goga), T. Mastiľák (87. M. Šalata), Čerňa. (rch) l Výsledky, 5. kolo: Dl. Klčovo – Kľušov 2:0, Hanušovce – V. Tatry 2:0, Fintice – Kendice 3:1, Plavnica – Breznica 8:0, Kračúnovce – Kežmarok 3:1. Plavnica 5 4 1 0 14:1 13 Medzilaborce 5 4 0 1 18:6 12 Hanušovce 5 3 1 1 10:5 10 Dl.Klčovo 5 3 1 1 7:6 10 Fintice 5 3 0 2 15:4 9 V.Tatry 5 3 0 2 11:5 9 Ľubotice 5 3 0 2 9:3 9 Kľušov 5 3 0 2 6:3 9 Jasenov 5 2 2 1 11:8 8 Kendice 5 2 1 2 8:9 7 Kračúnovce 5 2 1 2 10:12 7 Pakostov 5 1 2 2 6:9 5 Kežmarok 5 1 0 4 4:12 3 Breznica 5 1 0 4 3:18 3 Levoča 5 0 1 4 0:10 1 Bystré 5 0 0 5 1:22 0


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

22.8.2011

II.TRIEDADOSPELÍ,3.KOLO l OBLASTNÁLIG A l OBLASTNÁLIG A l 3 . k o l o l OBLASTNÁLIG A l OBLASTNÁLIG A l l Vydraň–N.Sitnica3:2(1:0),F.Herman2,M.Pukáč–Lukčík,Obešter,rozh. Ferko;Kr.Brod–Volica5:2(1:0),Kocan,K.Klopko,M.Pančura,Mata,vlastný (Lupkovič) – Ferenc, M. Krajkovič, rozh.Fecura;Lukačovce–Hankovce 10:1(5:1),I.Andraško4,J.Slobodník2, M.Meričko2,Matta,P.Jaš–Petrovčin, rozh.Godžák;Hažínn/Cir.–Papín3:1 (1:1),P.Kopáč3–Rybár,rozh.Firkaľ; Brekov–Z.Hámre1:5(0:3),M.Nemec –Cenkner,Hrabik,Brečka,Max,Ferko, rozh.Kucer;Podskalka–Rokytov2:0 (1:0), M. Šivák 2, rozh. Buchlák; Koškovce–Lieskovec4:1(2:0),Brza 2,D.Dušák2–Pekala,rozh.Harajbič. Hažínn/Cir. 3 2 1 0 8:2 7 Lukačovce 3 2 0 1 15:3 6 Volica 3 2 0 1 8:6 6 N.Sitnica 3 2 0 1 5:4 6 Koškovce 3 1 1 1 6:4 4 Podskalka 3 1 1 1 5:4 4 Kr.Brod 3 1 1 1 9:9 4 Z.Hámre 3 1 1 1 6:6 4 Papín 3 1 1 1 7:8 4 Vydraň 3 1 1 1 6:7 4 Lieskovec 3 1 1 1 6:7 4 Rokytov 3 1 0 2 3:6 3 Hankovce 3 1 0 2 4:13 3 Brekov 3 0 0 3 2:11 0

Bor ovskáslávnostnádrám a,priCir oc hegól ostroj e

ĽUBIŠA–PTIČIE0:1(0:0) Nováčiknastúpilv oklieštenejzostave, viaceríhráčisosebazaprením,napriek tomuzačalrezkoa užv 5.min.pálilJ. Ondík nad. „Hačure“ odpovedali jedovkouKarasav 10.min.,ktoréhovychytal Šimkanin. Blízko ku gólu bol v 25. min. domáci M. Behún, ale tutovkuspálil,popolhodinehryJ.Ondík neprekonalL.Behúnaaninadvakrát. Hosťujúcigólmansiporadilajsostrelou Macka v 37. min. a o tri minúty Kudríkopečiatkovalptičanskúžrď.Ako blesk z jasného neba prišla 53. min., únikMetiľaa hostiasatešili.V ďalšom priebehu využívali skúsenosti na kúskovaniehry,nováčiksinedokázalvynútiťtlak,ažv 80.min.moholvyrovnať M.Sabo,alesamostatnýnájazdL.Behún vyriešil. Gól: 53. Metiľ. ŽK: M. Sklenčár,M.Sabo–Lancoš,Bešák.R: Makar. D: 130. Vynikli: M. Sabo – L. Metiľ.Ľubiša:Šimkanin–Dušák,P.Sabo,Belcák,G.Ondík,M.Macko,M.Sabo,M.Kudrík,M.Behún,M.Sklenčár,J. Ondík(M.Lukáč,P.Kridla,P.Kiselovič). Ptičie:L.Behún–J.Čorný,S.Galica,V. vaľa,T.Karas,M.Rujak,M.Bešák,S. III.TRIEDADOSPELÍ,2.KOLO Ga Lancoš,T.Patarák,R.Hucovič,L.Metiľ III.ATRIEDA:Zb.Dlhé–Turcovce7:2 (T.Švik,I.Lenik,M.Džubák).(fh) (2:0),G.Ferenc2,M.Demeter2,R.FeZUBNÉ–MODRAn/Cir4:1(0:1) renc,J.Grundza,A.Ferenc–J.Grec,M. V prvomdejstvemalihruv rukáchmodJalčák, rozh. Skalka; Hrabovec n/L. – ranskí „bocani“, zaslúžene viedli po MedzilaborceB 2:2(1:1),A.Timuľák, centri Gnipa a hlavičke Kovalika. VyKolesár – Kuruc, M. Maliňák, rozh. rovnaťmoholM.Max,aletrafilibažrď. Chrin;Lackovce–Rovné4:2(3:2),M. Poprestávkedomácizvýšilidôraz,vyDanko2.M.Schwarzbacher,B.Timuľák užívaliažnaivnémodranskéstratylôpt –J.Hromada,T.Krajnik,rozh.Zádražný; a do otvorenej obrany poľahky útočili. Hrubov–Baškovce4:0(1:0),P.Ra- Za štvrťhodinu Maxovci dianie úplne gan2,P.Jeňo,T.Lukčo,rozh.Rebej; otočili.Potomsahravyrovnala,Kovalik Sl.Volová–Ňagov0:3(0:2),P.Gaj- trafilžrď,hostiaeštedvešancenevyužili, domáci J. Max výsledok prikrášlil doš2,E.Moroz,rozh.Behún. Zb.Dlhé 2 2 0 0 13:4 6 a Hlohinectutovkuspálil.Góly:48.a 72. Ňagov 2 2 0 0 5:1 6 J.Max,50.a 60.M.Max(prvýz 11m) Lackovce 2 2 0 0 6:3 6 –38.P.Kovalik.ŽK:nikto.R:Ferčák.D: MedzilaborceB2 1 1 0 4:3 4 60.Vynikli:M.Max–P.Kovalik.Zubné: Hrubov 2 1 0 1 5:2 3 M.Chalčák–Ma.Balint,R.Bálint,M. Hrabovecn/L. 2 0 2 0 3:3 2 Drozd,P.Sima,A.Sima,S.Jahnička,Š. Rovné 2 0 1 1 3:5 1 Jevčák,R.Hlohinec,M.Max,J.Max(I. Baškovce 2 0 0 2 1:6 0 Turcovce 2 0 0 2 3:9 0 Bálint, M. Hančarik). Modra n/Cir.: O. Sl.Volová 2 0 0 2 2:9 0 Demský–M.Okoš,V.Mikula,P.Gnip, III. B TRIEDA: Ulič B/Ul. Krivé – V. R.Rajňák,R.Mikula,M.Ivanco,P.KoHrušov4:0(2:0),OtoBačovčin2,Pol- valik,M.Hančár,D.Havrilik,D.Karľa(P. druhák,M.Voloch,rozh.Buchlák;Ro- Kohút,M.Porvažnik).Pozn.:Poďakovanie za komentár Š. Hančárovi (Modra ma Snina – St. Roztoka 0:0, rozh. n/Cir.)a zaštatitikuD.Ryšákovi(DZ). Holp. ČK: M. Dudy – Koťo (Snina); Zboj–Klenová1:1(0:1),S.Kostovaľ FKHUMENNÉ–OHRADZANY3:1(1:1) Domáci nastúpili posilnení o dvojicu –R.Badida,rozh.Hrib;Brestov–Kolonica0:2(0:2),J.Miško,P.Karaščák, MartinPolák(N.Hrušov)–OndrejRuják(Jasenov),nalavičkevypomáhalaj rozh.Jakubov.Pčolinémalovoľno. UličB 2 2 0 0 7:1 6 jasenovský kouč S. Kočerha. Pred Kolonica 2 2 0 0 5:1 6 týždňom oba celky nadelili súperom Klenová 2 1 1 0 8:2 4 „päťku“,a taksačakalo,čoukážuteraz. Zboj 2 0 1 1 2:4 1 Akoprvýsapredstavilužv 4.min.kanoRomaSnina 2 0 1 1 1:3 1 nierhostíV.Melník,keďpocentriSotáSt.Roztoka 2 0 1 1 1:7 1 ka halfvolejom zo 14 m nechytateľne Pčoliné 0 0 0 0 0:0 0 skóroval. Líder mal prvú tutovku v 11. Brestov 1 0 0 1 0:2 0 min.,aleP.Dzurovejhlavouz päťkymiV.Hrušov 1 0 0 1 0:4 0 nul,v 25.min.malgólnakopačkeBa-

l

l

l

Z O S T A V A K O L A  l

l

l

Kollár(Borov,1) M.Hajtáš R.Gabria J.Kriška (Dlhén/Cir.,1) (FKHumenné,2) (Kamenican/Cir.) MartinRegula E.Kováč L.Metiľ Kušion (Kamenican/Cir.,1) (Ulič,1) (Oľka,1) (Ptičie,1) M.Max M.Krivjančin M.Hajdučko (Kamenican/Cir.,1) (Zubné,1) (Dlhén/Cir.,2) (klubovápríslušnosťapočetúčastívZostavekola)

rančík, tentokrát reflexívne zachránil Hrubovčák,ktorýpochvílivyškriabalaj jedovku Majzera. Humenský tlak silnel a v 30.min.P.Dzurovejdorážkouzblízkavyrovnal.OdpovedalV.Melníkstrelou podbrvno,resp.gólovábolaajhlavička Barančíka.V 44.min.opäťpohrozilihostia: po centri Ferjanca hlavičkoval Pavlovskýk žrdia D.Dzurovejsazapotil. Favorit mal exportný nástup do II. polčasu: v 47. min. Ľ. Pidanič našiel Majzeraa jehostrelaz 10m preklzlado siete.O triminútypodlhomauteMydlu napálilKurilazblízkažrď,strelyMydlui P. Dzurovejabolinepresné.Hostiaofenzívne odpadli.V 75.min.striedalMycioa svoj príchodnatrávnikokorenilkrásnoustrelou z 25m k žrdi.Záverbolzbytočnenervózny natrávniku,poukončeníajzavstupnou bránou štadióna. Góly: 30. P. Dzurovej, 47.Majzer,79.Mycio–4.V.Melník.ŽK: Ľ.Pidanič.(Humenné).R:Prokopčák.D: 100.Vynikli:Mydla–V.Melník.FKHumenné: D. Dzurovej – M. Polák, R. Gabria,Frajtko,P.Dzurovej,O.Ruják,M. Kurila,Majzer,Mydla,Barančík,Ľ.Pidanič (P. Mycio, A. Fedorko, M. Berdák). Ohradzany:Hrubovčák–M.Ferjanec,R. Matta,J.Pavlovský,T.Tkáč,P.Soták,V. Melník,P.Otavka,J.Tkáč,M.Melník,D. Bazár(F.Marinčák,S.Šudík).(mšk) OĽKA–KOCHANOVCE4:2(2:1) V horúcompočasísadomácidosúpera zahryzli,vofinálnejfázevšakbolinepresní. Až v 20. min. sa ujala individuálna akciaE.Kováča.PopolhodinehrysikapitánVasilenkoa brankárBartkonerozumeli,čoKimákdoopustenejbrányvyužil. AgilnýE.Kováčvšakv 37.min.stálna správnommiestea dorážkounapolsieť. V II.polčasebolihostialepšímmužstvom, dobrekombinovali,alególystrieľalidomáci,keďvyužilimaximum.V 67.min.E.Kováčposólez vlastnejpolovicenašielpätičkouMamaja,ktorýzo16m mierilk žrdi a v 81. min. opäť založil akciu Kováč, odcentrovala Kerestešzvýšil.Pofaulena VasilcahostiaMurinčákomz bielehobodukorigovali.Zavýkonimpatríuznanie a zaslušnévystupovaniepoďakovanie… Góly:20.a 37.E.Kováč,67.M.Mamaj, 81.L.Keresteš–32.M.Kimák,87.P.Murinčák (11 m). ŽK: R. Bartko, M. Mamaj (Oľka).R:Greško.D:150.Vynikli:E.Kováč–M.Kimák.Oľka:R.Bartko–M.Goga,V.Vasilenko,M.Lisák,M.Kríž,E.Lucik, M.Mamaj,M.Cmar,J.Džujko,L.Keresteš, E.Kováč(S.Bačovčin,J.Ščerba).Kochanovce:J.Dobrančin–M.Židzik,M.Macko, M.Ondáč,P.Kendereš,F.Dzurko,M.Bašista,J.Karabinčík,M.Kimák,L.Vasilco,P. Murinčák(L.Kendereš,T.Holienčin).(vv) BOROV–ULIČ3:2(1:1) Poslávnostnomotvorenízrekonštruovaného ihriska videla početná kulisa dlhé minútyibamedzišestnástkovýfutbalbez výraznejších šancí.Až v 37. min. využil Bukanedorozumenieobranyhostímedzi brankárom a Diňom. Posledné slovo polčasuvšakmalihostia,keďchybuborovskejdefenzívyzúročilRegula.Studenásprchapredomácichpokračovalaaj pozmenestrán,lebov 55.min.unikolVolocha stavsaotočil.Domácizvýšili„obrátky“,v 70.min.nepremenilOpudapokutovýkop,alehneďo päťminútA.Černega hlavičkou vyrovnal. Hostia sa nestačili otriasťa v 79.min.opäťporohuhlavičkou skóroval I. Černega. Hostia mali veľké množstvogólovýchpríležitostí,aleskve-

lýmvýkonomsazaskvelbrankárKollár. Góly: 37. Buka, 75.A. Černega, 79. I. Černega–45.Regula,55.Voloch.ŽK: Pavlik,Voloch(Ulič).R:Gajdoš.D:600. Vynikli:Kollár–Regula.Borov:Kollár– Opuda, Mikita,A. Černega, I. Černega, Fedurco,M.Lukáčik,Spišák,Suchý,Surmaj,Buka(Varecha,Olah).Ulič:Cima– Chochrun, D. Diňa, I. Voloch, Pavlik, Samčík,Kireš,OtoBačovčin,M.Čokina, M.Voloch,Regula(M.Kočan).(ač) DLHÉn/Cir.–LADIČKOVCE5:0(2:0) Aktivitabolanadlžanskejstrane,aleaž streluHajtášadorážkouusmernildosiete M.Krivjančin.O päťminútpriamykopJ. KrivjančinazúžitkovalhlavouHajtáša stanovil polčas. Po zmene strán boli „ďabli“ snaživí,hrasavyrovnala,alestreluKuruca i dorážkuŠ.Bobaľuzmarildomácigólman. Hneďudrelonadruhejstrane.Pochybe obranysúperanapálilKováčdobrvnaa po rohovomkopeužM.Krivjančinnapolsieť. Tobolzlomstretnutia.Dlžaniaopäťdiktovalitempohrya v závere„zlepenými“gólmi prikrášlili výsledok. Kladom bola slušná hra. Góly: 25. a 69. M. Krivjančin, 30. Hajtáš,83.D.Piškanin,86.P.Kováč.ŽK: R. Kuruc (Ladičkovce). R: Andreško. D: 150.Vynikli:Hajtaš–J.Beňo.Dlhén/Cir.: T. Račko – Vudmaska, Hajtáš, M. Krivjančin,Poľačko,Makovec,D.Piškanin, P. Kováč, J. Krivjanský, R. Krivjanský, J. Krivjančin(P.Gazda,M.Kermiet,L.Piškanin).Ladičkovce:M.Demjan–P.Bobaľa, Š.Bobaľa,M.Mažerik,J.Beňo,J.Kuruc, R.Kuruc,M.Bobaľa,A.Kridlo,D.Čopan, Š.Mažerik(M.Šalata,M.Macko).(vf) KAMENICAn/Cir–V.SITNICA7:0(2:0) Užv 1.min.ponešťastnejrukeotváral skóreM.Hajdučkoz bielehobodu.HlavičkuHrehuv 10.min.brankárkryl,v 19.min. pocentriTokáratesneminulGajdoš.V 34. min.unikolHajdučko,našielHrehua ten uzavrelpolčas.DruhédejstvozačalbombouKušion:brvno–sieť.Azačalgólostroj. AutortretiehogólunašielHajdučka,ktorý zblízka zvýšil, v 56. min. bola úspešná akciaMihalič–Skarba.Hostiapohrozilijedovkouv 58.min.,ktorúMadejaskrotil.Po centriKušionasav 63.min.tešilstriedajúciSninčák,ktorýpridalsvojdruhýgólv 77. minúte.DomácupremiéruzvládliKameničania v dobrom hernom i streleckom svetle.Góly:1.a 53.M.Hajdučko(prvý z 11m),63.a 77.Sninčák,34.Hreha,49. Kušion,56.J.Skarba.ŽK:M.Palšák(V. Sitnica). R: Guba. D: 200. Vynikli: M. Hajdučko–JánKušnír.Kamenican/Cir.: Madeja – Bešan, Gajdoš, J. Bačovčin, Kriška, Kušion, S. Tokár, J. Mihalič, Skarba,M.Hajdučko,L.Hreha(Sninčák, S. Hamaďák, J. Paľo). V. Sitnica: J. Palšákst.–D.Švigár,Golian,T.Švigár,M. Palšák,JánKušnír,O.Halás,Petruš,Ján Jalčák, Džubara, Jozef Jalčák (Daniel Palšákml.J.Švigár,M.Lisák).(rg) FKHumenné 3 3 0 0 11:4 9 Kamenican/Cir. 3 2 1 0 8:0 7 Borov 3 2 1 0 10:7 7 Modran/Cir. 3 2 0 1 6:4 6 Zubné 3 2 0 1 9:8 6 Dlhén/Cir. 3 1 2 0 5:0 5 Oľka 3 1 2 0 8:6 5 Ohradzany 3 1 0 2 7:7 3 Ptičie 3 1 0 2 1:2 3 Ľubiša 3 1 0 2 2:6 3 V.Sitnica 3 0 2 1 3:10 2 Ulič 3 0 1 2 5:7 1 Ladičkovce 3 0 1 2 5:12 1 Kochanovce 3 0 0 3 5:12 0 Kochanovciambudúodrátané3body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

22. 8. 2011

PREDAJ SERVIS POŽIÈOVÒA el. ruè. náradia

Monel s.f.

Staničná 11, Humenné

057 / 775 37 23

–3

0 % AKC ZĽ IA základnú škridľu A strešnej krytiny VA Platí pre

l Bramac Montero

l Bramac Klasik Protector o d 1 5 . 8 . d o 3 0 . 9 . 2 0 11 ––––––––––––––––––––––––– Pri kúpe viac ako 180 m2 základnej škridly 1/1 získate darčekový poukaz pre 2 osoby na pobyt v hoteli Galileo**** Donovaly! ––––––––––––––––––––– KLAMPO – Ing. Ján Michalko Fidlikova 2587, 066 01Humenné Tel. 0905 504 396, tel./fax 057 778 4954 e–mail: klampo@minet.sk

RISTORANTE ANNA Osloboditeľov 114 (bývalý Agrostav)

Humenné

Prijímame objednávky na posedenia, krstiny atď. Tel.

0917 435 503

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. pub li cis ti ky a spra vo dajstva – M. Šimku lič, A. Šimku li čo vá) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Šku ba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15. hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

22. 8. 2011

Obec Belá nad Cirochou pozýva na

Dni obce Be lá nad Ci ro chou

Su chý ja rok 2811, Hu menné, tel. 0918 841 371

pri príležitosti slávnostného odovzdania novej budovy Obecného domu

AKCIA NA PLASTOVÉ OKNá

a 560. výročia prvej písomnej zmienky o obci Program:

opopcak@hotmail.com

zľavy do výšky 20 %

5–6 komorový profil POZOR, NOVINKA 8 komorový profil THERMICCO

Nedeľa 28. augusta 2011

10.30 hod. – Slávnostná sv. omša v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Belej nad Cirochou 12.00 hod. – Slávnostné odovzdanie novej budovy Obecného domu do užívania – priehliadka novej budovy Obecného domu – slávnostný obed (sprievodný program: goralská hudba Kolárovci). 15.00 hod. – Folklórny program na miestnom futbalovom ihrisku. Účinkujú: – Deti z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Petra a Pavla v Belej n/Cir. – Goralská hudba KOLÁROVCI – Spevácka skupina DÚHA – Skupina ZARINČANKA – Araňa z Jarovníc – Folklórny súbor ROZMARIJA z Prešova. 19.00 hod – Vystúpenie skupín: The Waves – NO NAME.

Pondelok 29. augusta 2011

9.30 – 14.30 hod. – Deň otvorených dverí v novootvorenej budove Obecného domu.

V Ý K U P ZLATA a STRIEBRA za výhodné ceny

ponúka na predaj

certifikované RIEČNE ŠTRKY. Dovoz z Maďarska. –––––––––––––––––– Areál PD, Dlhé nad Cir. Tel. 0915 964 079 FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

Záložňa Z-Kredit Staničná 11, Humenné Tel. 7721 560, 0908 254 153

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V á RA

25. 8. 2011 o 14.30 hod. VODIČSKÉ KURZY

skupiny B, B1

v Obchodnej akadémii v Humennom (učebňa za reštauráciou YES)

Tel. 0905 721 562

ĎALEJ PONÚKAME: Dvere Inter–Amber A00 – 40,02 € s DPH Vchodové dvere Orion do domu – 333,00 € s DPH Vy sta ve ných viac ako 100 dve rí Množstevné zľavy z cenníkových cien až do výšky 15 %

GAPO, s.r.o. Námestie slobody 22/2 OD Jednota, Humenné

PONÚKA - pracovné odevy

(biele nohavice, kuchárske blúzy, zástery, príručníky…)

- pracovnú obuv - vankúše, paplóny, plachty - posteľné oblečenia

Te l . 0 5 7 7 7 5 6 0 2 2

M I N I FA R M A U D AV S K É

ponúka l Nosničky 9–17–týždňo vé, vy so ko pro dukčné, ple me ná Hy sex, Isa Brown, Moravia, Sasex a Dominant farebný – 3–6 €/ks, podľa veku l Nosnice ročné v znáške – 2 €/ks l Kurčatá brojlerové – 1,50 €/kg l Morky 8 a viac týždňové – od 10 €/ks, plemeno BIG–6, širokoprsé brojlerové l Kačice brojlerové 2 a viac týždňové na ďalší chov – cena podľa veku Ďalejponúkamekŕmnezmesiprehydinu. Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175.

DOVOZ ZDARMA! Každ ý zák azn ík dos tan e vit am ín ov ý prot istres ov ý prem ix pre hyd in u zad arm o!

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO ProfilGENEO - okná budúcnosti - bez oceľovej výstuže

montáž, parapety, murárske výspravky, žalúzie, sieťky

Akcia: Záruka na okná

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1 800 € s DPH dostane bezpečnostné dvere ZDARMA

VYUŽITE VÝHODNÉ ZĽAVY P r e d a j a j n a s p l á t k y c e z Q U AT R O E-mail: sabolokna@gmail.com

HUMENNÉ, STANIČNá 11, prízemie, tel./fax: 057 775 0123, 0915 963 446

eru Na mi

vašich pod¾a

b

potrie

H VÔD C Ý V O D A áruka RNE ODP

ÈISTIA – dovoz – servis – z montáž

a n e c a k z í n , a t i l a v k á k Vy so Ďalej ponúkame:

0904 222 196 www.ekomvplasty.sk

n n n n

vodomerné šachty žumpy septiky a rôzne nádrže na vodu, obilie a pod.


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Čas nezahojil naše rany, aj keď už dlho nie si medzi nami.

Vojtech pETRUŠOVSKÝ z Humenného. Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku s modlitbou. S láskou spomína dcéra Magda s rodinou a syn Anton s rodinou. Ťažko je uveriť, že srdce už nebije. Ťažko je pochopiť, že už nežije. Deň po dni sa míňa v smutnom kalendári, rok s ro kom si podal ruku zas, no čas nezmazal slzy z našich tvárí, ani bolesť v srdci ukrytú. 21. augusta uplynulo 5 rokov od smutnej chvíle, keď nás vo veku 42 rokov navždy opustila Magdaléna HUTNíKOVÁ, rod. Metiľová z Oľky. So smútkom v srdci spomínajú deti, manžel, mama, bratia, sestry a celá rodina. Stratil sa úsmev, pohasol zrak, zastalo srdce, utíchol hlas. Prázdny a smutný zostal náš dom, keď Teba, otecko, nieto viac v ňom. V srdci navždy Tvoju lásku máme, s jej pomocou ťažké chvíle prežívame. Už Ti viac nemáme čo dať, len kytičku kvetov na Tvoj hrob a pokojný spánok Ti priať. 26. au gus ta uply nie 20 ro kov od chví le, keď nás na vždy opus til náš dra hý otec a man žel Dušan BRUDŇaK z Dlhého nad Cirochou. Ak ste ho poznali a mali radi, ve nujte mu s nami tichú spomienku. Smútiaca manželka s deťmi Kto v našich srdciach žije, nezomiera. Plamienok zhasol, len viera v duši tíši bôľ. 17. augusta uply nuli dva smutné ro ky, keď nás vo ve ku šesťdesiatšesť rokov navždy pre dišiel, kráčajúc cestou do večnosti Eduard G O J D a z Humenného. So zármutkom v srdci spomína manželka Mária a synovia Eduard a Vladimír s rodinami. Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku a modlitbu.

22. 8. 2011

Obec Jasenov pozýva na

Spomienka 16. augusta uplynulo 20 rokov od chvíle, keď nás vo veku nedožitých 70 rokov navždy opustil drahý otec, dedko a pradedko

-

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DaRčEKOVé pREDMETY _ VÝZDOBa KOSTOLOV a SpOLOčENSKÝCH MIESTNOSTí

OBJEDNÁVKY NON - STOp aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. Na požiadanie aj v nedeľu.

Servis a opravy pC a notebookov

XVIII. sotácky folklórny festival v nedeľu 28. augusta 2011 od 14.00 hod. (areál TJ Jasenov) Účinkujú: Ženská spev. skupina PAJTAŠKI, Lekárovce l Ženská spev. skupina ĽELIJA, Humenné l Ľudový rozprávač Michal GUZY, Jasenov l Mažoretky DUPIENKA, Jasenov l Folklórny súbor DZIKOWIANIE, Starý Dzikow – Poľsko l Hudobno zábavné duo VIERKA A PETER, ÚNSS Humenné l DFS DUPNA, Jasenov l Folklórny súbor ROZMARIJA, Prešov

19.00 hod. Ľudová veselica na ihrisku. Vstup voľný, občerstvenie, pre deti kolotoč, detský vláčik, nafukovací hrad a iné. Ing. Ján Katkovčin, starosta

Diagnostika zdarma ! • • • • • • •

odborné poradenstvo zálohovanie a obnova dát opravy nefunkčných počítačov optimalizácia spomaleného systému internet - inštalácia a zabezpečenie inštalácia nových zariadení a programov odstránenie vírusov a škodlivého softvéru

príjem opráv v našej prevádzke po - pi 8:00 -12:00, 13:00 -16:00 Mobilný servis - opravy u klientov po - pi 16:00 - 20:00

Tel: 0949 23 28 23

pcservis.humenne@gmail.com Mierová 87 - budova poisťovne allianz

pÔŽIčKY

bankový systém pre pracujúcich, dôchodcov a p o d n i k a t e ľ o v. KONTAKT: 0907 995 255, 0911 995 255 VFA, Pro fi kre dit, s.r.o.

Profesionálny fotograf svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l l

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

22.8.2011

In ze rá t y p rij íma me a j t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 l Predámrod.domnaul.Osloboditeľov v HE. Tel. 057 775 3589. l Predám dom v Kamienke. Tel. l Predám králiky VSS, tetované, l Dáme do dlhodobého prenájmu 0949 555 657. pekný slnečný 1–izb. byt s 2 l Predám rod. dom v Jankovciach. očkované. Jasenov 201. balkónmi v Humennom. Tel. 0908 Tel. 0908 031 566, 0918 594 464. l Predám jalovicu. Tel. 0915 367 995 549, 057 7685 412, e–mail: l Predám rod. dom v Hu- 068. mennom.Tel.0905913630. l Predám biele a zlatohnedé štealexgsk@gmail.com. l Dám do pre nájmu 1–izb. l Predám rod. dom s 18–ár. záhra- niatka zlatý retriever, matka s PP, odčerve né, očko va né, prí tulné, čiastočne zariadený byt v centre dou v Snine. Tel. 0904 608 598. Humenného. Tel. 0907 955 552, l Pred ám bud ov u – mlyn na zvyknuté na deti. Odber možný ul. Oslob od it eľ ov v HE. Tel. ihneď. Tel. 0905 756 533. 0903 204 800. l DARUJEM šteniatko kokršpaniel Pren ajmem e kancel árske 0577753589. priestor y na Mierov ej ul. 99 l Predám chatku so záhradou. Tel. la, bez PP, do dobrých rúk. Tel. 0918 874 606. v Hum ennom (autos al ón VW 0918 692 805. napos chod í),spol u3prep oj e- l Ponúkame na predaj veľké haly né kancel ár ie s rozl oh ou 17, – sklady v Košarovciach. Tel. 0911 18,5 a 19 m2. Cen a za pren á- 951 145. jom 33€ za m2 na rok. Kon- l Predám záhradku s drevenou takt:0918907824. chatkou v dobrom stave v ZO Po- l Rýchle a výhodné pôžičky. Tel. l Pre najmem zre konštruo va né niklec v Humennom. Cena doho- 0905 939 467, 0908 700 393, 0904 kancelárske priestory 38 m2 za 804 406. výhodných podmienok a garáž dou. Tel. 0915 880 384. na Chemlonskej ul. 112. Tel. l Pred ám 5,8 ár. poz em ok l Kvalitnénáterystriech.Záruka, v RO Dom aš a Poľ an a. Tel. dohoda. Tel. 0905 513 618. 0918 623 064. l PARKET STYLE – Predaj l Dám do prenájmu priestory 0908982721. v Humennom na podnikateľské l Predám pšenicu, cena 17 Eur/q. a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. Lipová1(komplex Enerúčely o rozlohe 210 m2, 50 m2 Tel. 7762 705. a skladovépriestory350m2.Tel. l Predám bukové odrezky. Tel. gobytu, HE). Tel. 0907 668 772 0905217907. 0908 102 786. 0905315939. l Dovolenky priateľské posedenia l Predám tatranský profil – pe- l Po nú kam stav by krbov, pe cí, aj ich re v RO Domaša – Eva v exkluzívnej rodrážku, brúsený I. tr. 4,30 kachľovcov, chate. Tel. 0903 639 818. Eur/m2,II. tr.3,30Eur/m2.V po- konštrukcie, pre rá ba nie by tov nukeajdlážkovicaa dokončova- a do mov, fa sá dy, aj soc. prí pa cielišty.Doveziem.Tel.0907124 dy. Tel. 0908 514 879. l Preprava 9–miestnym klimati455,0911168982. l Predám kŕmnú pšenicu – 17 zovanýmmikrobusomv EÚa po Ukrajine.Tel.0908641364. Eur/100 kg. Tel. 0915 864 191. l Kúpim 1 a pol izb. byt v Hu - l Predám palivové drevo. Tel. mennom. Tel. 0907 915 293. l Kúpim 2–izb. byt v centre mesta 0908 371 259. l Predámbločkyzostavbyrod. Humenné. Tel. 0905 411 551. l Kú pim 3–izb. byt v Hu - domu za 1% zo sumy. Tel. 0949 l Prijmem vodiča na NKD. Tel. mennom na ul. Miero vej, Štú ro - 120576. vej, Ne mocničnej, ale bo Čsl. l Predám cirkulár 7,5 kW. Cena 0905867470. l Prijmeme do pracovného poar má dy. Plat ba v ho to vos ti. Tel. 230 Eur. Tel. 0918 266 302. l Predám Š Forman, benzín meru,ajnaŽLvodoinštalatérov, 0918 160 684. l Kúpim pozemok v centre Hu- + LPG v dobrom stave, platná TK kúrenárov.Prácav ČRa SR.Tel. menného. Tel. 057 7756 644 od a EK, cena dohodou. Tel. 0917 455 0905633416. 8.00 do 17.00 hod. 253, 0907 947 060. l Prijmeme kuchára–kuchárku do l Predám Š Felicia 1,3 MPI, 50 pizzérie v Humennom. Tel. 0918 kW, r. v. 11/1999, 142 000 km, ŤZ, 519 906. strešné okno + zimné pneu. Cena l Škol en ie vod ič ov, obslúh 950 Eur, dohoda. Tel. 0917 580 mot or ov ých VZV voz ík ov 954 po 20. hod. vystav en ie preuk az ov. l Predám 2–izb. byt na Sídl. l Predám multicar M25, troj- a Možnosť zam estnan ia na moI v Humennom. Tel. 0911 586 111, strannýsklapač,bezEVa TP.Cetor ov om voz ík u v SR a ČR. 0910 906 945. nadohodou.Tel.0905499 336. Tel.0911499599. l Predám 2–izb. byt s balkónom na Sídl. I v HE. Cena 39 000 Eur. Tel. 0905 227 857. l Predám 3–izb. byt v HE. Tel. 0907 972 949. l Predám 3–izb. byt v Humennom.Tel.0577784143. l Predám zrekonštruovaný 4–izb. byt na Sídl. III v Humennom. Cena dohodou. Tel. 0905 979 036. l Ponúkame na predaj poschodový rod. dom na Poľane v Hu vhodné na výstavbu rodinných domov, mennom. Tel. 0911 951 145. hospodárskych objektov, garáží, oplotenia…

Prenájom

Drobnochov

Rôzne

Kúpa

Ponuka práce

Predaj

priamou zákazníka Tel.0915869735,0911869735

PRACOVNÁPRÍLEŽITOSŤ

ponúka na predaj

s možnosťou väčšieho finančného ohodnotenia. Marketingováspoločnosť prijme ľudí dovedúcichpozícií.

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE

Podmienky:Ukončené SŠ alebo VŠ vzdelanie, komunikatívnosť, vodičský preukaz sk. B vítaný.

FirmaDAPET,spol.s r.o.

RENOVÁCIAVANÍ

l Byť v teame najväčšieho dodávateľa elektriny a plynu v strednej a vý chodnej Euró pe je možnosťou práve teraz aj pre Vás. Tak ne ča kajte a vo lajte voľné pracovné pozície sú tu! Komunikatívnosť a chuť učiť sa je Vašou výhodou, platové ohodnote nie 800–1000 Eur me sačne. Medzi bonusy patrí služobné auto a ubytovanie v PO. Tak nečakajte a volajte na naše centrum a dohodnite si osobný pohovor, vôbec nevadí, že nemáte prax. Vybraní uchadzači budú zaškolení na náklady spoločnosti. Tel.0911 360 067, 0949 436 550. l Prijmeme železiarov. Práca v SR,ČRa PL.Tel.0905748208. l Prijmem do TPP vodiča na prácu s Tatrou + hydraulická ruka. Tel. 0905 749 672. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti.Tel.0915111116. l Prijmem kuchára a čašníčku do pizzérie. Tel. 0903 934 834. l Erot ick ýsal ónv Star ejTur ej prij ím a na poz íc iu hostesky a spol očníčky symp at ick é dievčat á a žen y. Zab ezp eč ím e stál u, solventnú klient el u, nadštandardný zár ob ok a peniaz enaruk ukažd ýdeň.Ubytov an ie zdarm a, prac ovná doba i brig ádnicky. Staň sa konečne fin ančne nez áv isl ou. Tel.0905244226.

Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH (areál bývalého PD) Kon takt: Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0903902473 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

Váženízáujemcovia,máte možnosťzarobiťsivlastné peniazea niečakaťv rade na podporu, ktorá Vaše problémynevyrieši. Bližšie info na tel. +4210905252443.


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

22. 8. 2011

SKONČIL SA SIEDMY MALIARSKY A REZBÁRSKY PLENÉR V BREKOVE

Plát na pl né žiari vých kve tov a po ho dy

Zdru že nie ľu do vých re me siel v Bre ko ve v spo lu prá ci s Kultúrnym centrom v Przemysli, Inštitútom umenia a Kole giom umenia A. Erdelyho v Užhorode od 14. do 20. augusta vytvorilo priestor pre dvadsiatku maliarov a rezbárov z Poľska, Ukrajiny a Slovenska na tvorivú realizáciu, ale aj získavanie skúsenosti, spoznávanie regiónu i na aktívny oddych. Plenér otvoril Alfonz Porvažník už cii, inšpirujú ma k tomu kvety.“ Iní tradičným rituálom a všetkým sa zas utiahli do chládku, a svoju účastníkom odovzdal tričká s lo - galériu vytvorili v zákutiach ro gom plenéru, ktorý tohto roku zostavaného areálu ako Katerzyvytvoril Marián Pazucha. Týždeň na Czuchnowska a Henryk ubehol veľmi rýchlo, tvrdia umelci, Laszko. Ďalší zas maľovali na hramedzi ktorými boli tí, ktorí každý de, vo vinohrade, pri Laborci alebo rok prichádzajú kvôli atmosfére, po večeroch, vo svojich izbách, ale i takí, ktorí tu zavítali prvýkrát, ako detailista Cyprian Bielanicz ako maliarka Lesja Prijmič, členka a realista Krysztof Lula. No všetci Zväzu zakarpatských umelcov, oceňovali starostlivosť a rodinnú pedagogička z Kolegia umenia A. atmosféru, o ktorú sa starali členoErdelyho v Užhorode. Na plenér via rodiny Porvažníkových i persopriviedla aj svoje dve talentované nál, no najmä Anna Porvažníková, žiačky Viktoriu Jackiv a Júliu Tka - ktorá o tom, prečo plenéry organičenko, aby získavali skúsenosti. zujú, nám povedala: „Je to moja Prvýkrát do Brekova zavítala aj láska. Umelci mi pomáhajú plniť Ľudmila Boršoš Litun, pedago- moje sny. S Mariánom Pazuchom gička na Kyjevskej univerzite sme sa dohodli na vytvorení Krížokultúry a umenia. Očarená príro- vej cesty. Urobil dve zastavenia. dou hneď v prvý deň namaľovala Marian Garwona zas vytvoril reliéf obraz. Aj v horúcom letnom dni s Pannou Máriou a Ježiškom s násme ju zastihli pri maľbe. „Je tu pisom Viera, nádej, láska. Sú to veľmi dobre, sú tu dobrí ľudia. Pra- nádherné veci, z ktorých mám pocujem na pestrofarebnej kompozí- tešenie.“ Anna Šimkuličová

Účastníci siedmeho medzinárodného výtvarného plenéru v motoreste Dvor pod Viničnou skalou v Brekove.

Časť účastníkov letnej školy maľovania vo Dvore pod Viničnou skalou s lektorkami Halinou Paszkowskou a Lesjou Prijmič.

ZO ŠTVRTEJ LETNEJ ŠKO LY MA ĽO VA NIA VO DVO RE POD VI NIČNOU SKA LOU

De ti de ťom do ne moc ni ce

Zdru že nie ľu do vých re me siel v Bre ko ve po čas uply nu lé ho týždňa otvo ri lo v areá li mo to restu Dvor pod Vi ničnou ska lou štvrtý roč ník letnej ško ly ma ľo va nia pre de ti, ako sú časť siedme ho ma liarske ho a rezbárske ho ple né ru. Denne ju navštevovalo v prie- veľmi radi tvorili, každý deň robili merne dvadsať detí z Humenné- niečo iné pod vedením lektoriek ho, Strážskeho a Brekova, uvie- Haliny Paskowskej z Kultúrneho V závere plenéru za starostlivosť o umelcov sa Alfonz dol Mgr. Michal Porvažník, mana- centra v Przemysli a Lesji Primič Porvažník poďakoval svojej mame Anne aj švagrinej Tamare. žér motorestu. Dodal, že deti z Kolegia umenia Adalberta Erdelyho v Užhorode. V závere celý Obec Radvaň nad La borcom týždeň trvajúcich tvorivých aktivít a Ru sínska ob ro da SR uspo - dostali aj vysvedčenie a malé poria da li v dňoch 20. a 21. au - hostenie. Účastníci letnej školy sa gus ta XIV. Radvanské sláv- rozhodli svojimi prácami potešiť nosti. Kým so bo ta patri la deti, ktoré sa liečia v Nemocnici športu, v ne de ľu sa v no vo vy - Andreja Leňa. „Veľmi ma potešibu do va nom amfi teátri u Bla - lo, že deti majú dobré srdiečka,“ že ja pre zen to va li miestna ško - vyzdvihla Ing. Anna Porvažníkola Mi cha la So pi ru, rozprá vač vá. „Keď som im vysvetlila, že nie Imro Hopta, spe vácke sku pi ny všetky deti majú také šťastie, že Vo ľanka, Sosna zo Zbojné ho, sú zdravé a môžu tvoriť, a že ich spe vácke zdru že nie Ro si ni ja týmito obrázkami potešia, tak z Hu menné ho, Ze mia Sa nocka s takou láskou darovali svoje práz poľských No vo se liec ce, že sa takmer nevmestili do a ďalší. Vrcho lom dvojdňo vé - jedného veľkého vreca. Až ma ho po du ja tia bo lo vystú pe nie hrialo pri srdiečku pomyslenie na G–Sisters – ros nič ky Do mi ni - to, aké zlaté deti nám tu rastú.“ ky Gi do vej, jej sest ry Ve ro ni ky Za ich ušľachtilý dar sa im prišla a Šte fa na Skrú ca né ho (na osobne poďakovať primárka detsnímke so sta rostom ob ce Mi - ského oddelenia nemocnice cha lom Svi či nom). K slávnos- MUDr. Tatiana Macková, ktorej tiam sa ešte vrá ti me. (mš) svoje dielka odovzdali. (aš)

PV2011_34  

22.8.2011 CENA:0,40€ MYPRÍDEMEKVÁM Hum enné,Ul.26.nov embra,1.poschod ie,Dompotrav ín VHumennom27.–28.augusta2011 Ponukaširokéhosortimentudá...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you