Page 1


www.nw-ads.com Page 33

8FEOFTEBZ +VOF t7BTIPO.BVSZ*TMBOE#FBDIDPNCFS8887"4)0/#&"$)$0.#&3$0.

real estate for rent - WA Real Estate for Rent King County 6ASHON

Announcements

Legal Notices

!$/04ĂĽ ĂĽ !RTĂĽ $IRECTORĂĽ ĂĽĂĽ 'LOBALĂĽ %XECUTIVEĂĽ YEARSĂĽĂĽ FO R ĂĽ P R E C I O U S ĂĽ B A BY ĂĽ T OĂĽĂĽ ,OVE ĂĽ !DORE ĂĽ $EVOTEĂĽ OURĂĽĂĽ LIVESĂĽ ĂĽ %XPENSESĂĽ PAIDĂĽ ĂĽ  

0UBLICATIONĂĽĂĽ *UNEĂĽ ĂĽĂĽ ĂĽ ĂĽ $ATEĂĽ OFĂĽ !PPOINTMENTĂĽ OFĂĽĂĽ 0ERSONALĂĽ 2EPRESENTA ĂĽ TIVEĂĽ-AYĂĽ ĂĽĂĽĂĽ ĂĽ ĂĽ

Reach over a million potential customers when you advertise in the Service Directory. Money to Loan/Borrow Call 800-388-2527 or go "!*),,)/.3ĂĽ 34),,ĂĽ !VAILĂĽĂĽ online to nw-ads.com

*/(.ĂĽ0%!2#% 0ERSONALĂĽ2EPRESENTATIVE !DDRESSĂĽ FORĂĽ -AILINGĂĽ ORĂĽĂĽ 3ERVICEĂĽ ĂĽ 3-)4(ĂĽ!.$ĂĽ+/#(ĂĽĂĽ ĂĽ ĂĽ

financing

FORĂĽ GOODĂĽ 2%ĂĽ #ONTRACTS ĂĽĂĽ . O T E S ĂĽ A N D ĂĽ ! N NU I T I E SĂĽĂĽ 2ECEIVINGĂĽ 0AYMENTSĂĽ )TĂĽĂĽ MAYĂĽ BEĂĽ ĂĽ TIMEĂĽ TOĂĽ GIVEĂĽ USĂĽĂĽ AĂĽ CALLĂĽ 3KIPĂĽ &OSSĂĽ ĂĽ  General Financial

   ĂĽ ĂĽ ĂĽ " 2 ĂĽ ĂĽ " ! ĂĽĂĽ   ĂĽ S Q F T ĂĽ H O M E ĂĽ I NĂĽĂĽ WOODSĂĽ WITHĂĽ DECKĂĽ ANDĂĽĂĽ MILESĂĽ OFĂĽ TRAILSĂĽ ,AWNĂĽ ANDĂĽĂĽ GARDENSĂĽ MAINTAINEDĂĽ BYĂĽĂĽ OWNERSĂĽ -ODERNĂĽ APPLI ĂĽ ANCESĂĽ INĂĽ KITCHENĂĽ ANDĂĽĂĽ LAUNDRYĂĽ 7OODSTOVEĂĽ ANDĂĽĂĽ ĂĽ FREEĂĽ CORDĂĽ lREWOODĂĽ WITHĂĽĂĽ ELECTRICĂĽ BACK UPĂĽ 1UIET ĂĽĂĽ CLEAN ĂĽ FRIENDLYĂĽ PETSĂĽ OKĂĽĂĽ !VAILABLEĂĽ *UNEĂĽ &IRST ĂĽĂĽ LAST ĂĽ ĂĽ DAMAGEĂĽ DE ĂĽ POSITĂĽ DUEĂĽ ATĂĽ MOVE INĂĽĂĽ ĂĽ 

#2%$)4ĂĽ #!2$ĂĽ $%"4ĂĽĂĽ $ISCOVERĂĽ AĂĽ NEWĂĽ WAYĂĽ TOĂĽĂĽ E L I M I N A T E ĂĽ C R E D I T ĂĽ C A R DĂĽĂĽ D E B T ĂĽ F A S T ĂĽ - I N I M U MĂĽĂĽ ĂĽINĂĽDEBTĂĽREQUIRED &REEĂĽ INFOR MATIONĂĽ #ALLĂĽĂĽ HRĂĽ RECORDEDĂĽ MESSAGEĂĽĂĽ   '%4ĂĽ &2%%ĂĽ /&ĂĽ #2%$)4ĂĽĂĽ #!2$ĂĽ $%"4ĂĽ ./7ĂĽ #UTĂĽĂĽ PAYMENTSĂĽ BYĂĽ UPĂĽ TOĂĽ HALFĂĽĂĽ 3TOPĂĽ CREDITORSĂĽ FROMĂĽ CALL ĂĽ INGĂĽ 

Apartments for Rent King County 6!3(/.ĂĽ)3,!.$

ĂĽ "%$2//-ĂĽ !PARTMENTĂĽĂĽ FORĂĽ RENTĂĽ 5PTOWN ĂĽ #LEANĂĽĂĽ ANDĂĽ .EWERĂĽ #ONSTRUCTIONĂĽĂĽ ĂĽ PLUSĂĽ ĂĽ FORĂĽ ALLĂĽĂĽ UTILITIESĂĽ  WA Misc. Rentals Rooms for Rent 6!3(/.ĂĽ)3,!.$

#/ (/53).'ü %NVIRON ü MENTü 3MALLü ANDü ,ARGERüü 2OOMSü !VAILABLEü &ULLYüü & U R N I S H E D ü ' R E A T ü FO Rüü 3ENIORSü ANDü $ISABLEDüü 3HORTü ORü ,ONGü4ERMü #ALLüü  ü ,OCATIONüü INü4OWN ü #LOSEü TOü %VERY ü THING Whether you’re buying or selling, the Classifieds has it all. From automobiles and employment to real estate and household goods, you’ll find everything you need 24 hours a day at www.nw-ads.com.

announcements Announcements

!$/04ĂĽ !CTOR$IRECTORĂĽ ĂĽĂĽ %XECUTIVEĂĽ LONGĂĽ FORĂĽ STĂĽĂĽ B A BY ĂĽ S P O R T S ĂĽ P L AY F U LĂĽĂĽ P U P ĂĽ H O M E ĂĽ C O O K I N GĂĽĂĽ AWAITSĂĽ %XPENSESĂĽ PAIDĂĽĂĽ  

Reach over a million potential customers when you advertise in the Service Directory. Call 800-388-2527 or go online to nw-ads.com !$/04ĂĽ ĂĽ !ĂĽ LIFETIMEĂĽ OFĂĽĂĽ ,OVE ĂĽ JOYĂĽ ĂĽ OPPORTUNITYĂĽĂĽ AWA I T ĂĽ YO U R ĂĽ B A BYĂĽ % X ĂĽ PENSESĂĽ PAIDĂĽ  ĂĽ 

!$/04)/. ĂĽ !ĂĽ LOVINGĂĽ AL ĂĽ TERNATIVEĂĽ TOĂĽ UNPLANNEDĂĽĂĽ PREGNANCYĂĽ 9OUĂĽ CHOSEĂĽĂĽ THEĂĽ FAMILYĂĽ FORĂĽ YOURĂĽ CHILDĂĽĂĽ 2ECEIVEĂĽ PICTURESINFOĂĽ OFĂĽĂĽ WAITINGAPPROVEDĂĽ COU ĂĽ PLESĂĽ ,IVINGĂĽ EXPENSEĂĽ AS ĂĽ S I S T A N C E ĂĽ    ĂĽ !DVERTISEĂĽ YOURĂĽ PRODUCTĂĽĂĽ ORĂĽ SERVICEĂĽ NATIONWIDEĂĽ ORĂĽĂĽ BYĂĽREGIONĂĽINĂĽUPĂĽTOĂĽĂĽMIL ĂĽ LIONĂĽ HOUSEHOLDSĂĽ INĂĽ .ORTHĂĽĂĽ !MERICASĂĽ BESTĂĽ SUBURBSĂĽĂĽ 0LACEĂĽ YOURĂĽ CLASSIFIEDĂĽ ADĂĽĂĽ INĂĽ OVERĂĽ ĂĽ SUBURBANĂĽĂĽ NEWSPAPERSĂĽ JUSTĂĽ LIKEĂĽ THISĂĽĂĽ ONEĂĽ #ALLĂĽ #LASSIlEDĂĽ !VE ĂĽ NUEĂĽ ATĂĽ  ĂĽ ORĂĽĂĽ GOĂĽ TOĂĽ WWWCLASSIlEDAVE ĂĽ NUENET !../5.#%ĂĽ YOURĂĽ FESTI ĂĽ VA L ĂĽ FO R ĂĽ O N L Y ĂĽ P E N N I E SĂĽĂĽ &OURĂĽ WEEKSĂĽ TOĂĽ ĂĽ MILLIONĂĽĂĽ READERSĂĽ STATEWIDEĂĽ FORĂĽĂĽ ABOUTĂĽ ĂĽ ĂĽ #ALLĂĽ THISĂĽĂĽ N E W S P A P E R ĂĽ O R ĂĽ ĂĽĂĽ ĂĽ ĂĽ FORĂĽ MOREĂĽĂĽ DETAILS 2EACHĂĽTHOUSANDSĂĽOFĂĽ READERSĂĽWITHĂĽONEĂĽCALLĂĽ  ĂĽ -EETĂĽ SINGLESĂĽ RIGHTĂĽ NOWĂĽĂĽ .OĂĽ PAIDĂĽ OPERATORS ĂĽ JUSTĂĽĂĽ R E A L ĂĽ P E O P L E ĂĽ L I KE ĂĽ YO U ĂĽĂĽ "ROWSEĂĽ GREETINGS ĂĽ EX ĂĽ CHANGEĂĽ MESSAGESĂĽ ANDĂĽĂĽ CONNECTĂĽ LIVEĂĽ ĂĽ 4RYĂĽ ITĂĽ FREEĂĽĂĽ # A L L ĂĽ N OW ĂĽ    ĂĽ 0 % ,6 ) # 4R A N S VA G I N A LĂĽĂĽ -ESHĂĽ $IDĂĽ YOUĂĽ UNDERGOĂĽĂĽ TRANSVAGINALĂĽ PLACEMENTĂĽĂĽ OFĂĽ MESHĂĽ FORĂĽ PELVICĂĽ ORGANĂĽĂĽ PROLAPSEĂĽ ORĂĽ ĂĽ STRESSĂĽ URI ĂĽ NAR YĂĽ INCONTINENCEĂĽ BE ĂĽ T W E E N ĂĽ   ĂĽ A N DĂĽĂĽ PRESENTĂĽ )FĂĽ THEĂĽ MESHĂĽĂĽ CAUSEDĂĽ COMPLICATIONS ĂĽĂĽ YOUĂĽ MAYĂĽ BEĂĽ ĂĽ ENTITLEDĂĽ TOĂĽĂĽ C O M P E N S A T I O N ĂĽ # A L LĂĽĂĽ #HARLESĂĽ (ĂĽ *OHNSONĂĽ ,AWĂĽĂĽ ANDĂĽ SPEAKĂĽ WITHĂĽ FEMALEĂĽĂĽ STAFFĂĽ MEMBERSĂĽ  ĂĽ 

legals Legal Notices

350%2)/2ĂĽ#/524ĂĽ/&ĂĽĂĽ 7!3().'4/. #/5.49ĂĽ/&ĂĽ+).' %34!4%ĂĽ/&ĂĽ *5$)4(ĂĽ7ĂĽ0%!2#% ĂĽĂĽ ĂĽ $ECEASEDĂĽ ĂĽ ĂĽ ./ĂĽ  ĂĽ3%! 02/"!4%ĂĽ ./4)#%ĂĽ 4/ĂĽĂĽ #2%$)4/23 2#7ĂĽ 4HEĂĽ PERSONALĂĽ REPRESEN ĂĽ TATIVEĂĽ NAMEDĂĽ BELOWĂĽ HASĂĽĂĽ BEENĂĽ APPOINTEDĂĽ ASĂĽ PER ĂĽ SONALĂĽ REPRESENTATIVEĂĽ OFĂĽĂĽ THISĂĽ ESTATEĂĽ ĂĽ !NYĂĽ PERSONĂĽĂĽ HAVINGĂĽ AĂĽ CLAIMĂĽ AGAINSTĂĽĂĽ THEĂĽ DECEDENTĂĽ MUST ĂĽ BE ĂĽ FOREĂĽ THEĂĽ TIMEĂĽ THEĂĽ CLAIMĂĽĂĽ WOULDĂĽ BEĂĽ BARREDĂĽ BYĂĽ ANYĂĽĂĽ O T H E R W I S E ĂĽ A P P L I C A BL EĂĽĂĽ STATUTEĂĽ OFĂĽ LIMITATIONS ĂĽĂĽ PRESENTĂĽ THEĂĽ CLAIMĂĽ INĂĽ THEĂĽĂĽ MANNERĂĽ ASĂĽ PROVIDEDĂĽ BYĂĽĂĽ 2#7ĂĽ ĂĽ BYĂĽ SERV ĂĽ INGĂĽ ONĂĽ ORĂĽ MAILINGĂĽ TOĂĽ THEĂĽĂĽ PERSONALĂĽ REPRESENTATIVEĂĽĂĽ ORĂĽ THEĂĽ PERSONALĂĽ REPRE ĂĽ SENTATIVESĂĽ ATTORNEYĂĽ ATĂĽĂĽ THEĂĽ ADDRESSĂĽ STATEDĂĽ BE ĂĽ LOWĂĽ AĂĽ COPYĂĽ OFĂĽ THEĂĽ CLAIMĂĽĂĽ ANDĂĽ FILINGĂĽ THEĂĽ ORIGINALĂĽ OFĂĽĂĽ THEĂĽ CLAIMĂĽ WITHĂĽ THEĂĽ COURTĂĽĂĽ INĂĽ WHICHĂĽ THEĂĽ PROBATEĂĽ PRO ĂĽ C E E D I N G S ĂĽ W E R E ĂĽ C O M ĂĽ M E N C E D ĂĽ ĂĽ 4 H E ĂĽ C L A I MĂĽĂĽ MUSTĂĽ BEĂĽ PRESENTEDĂĽ WITH ĂĽ INĂĽTHEĂĽLATERĂĽOFĂĽĂĽ ĂĽĂĽ4HIRTYĂĽĂĽ DAYSĂĽ AFTERĂĽ THEĂĽ PERSONALĂĽĂĽ REPRESENTATIVEĂĽ SERVEDĂĽ ORĂĽĂĽ MAILEDĂĽ THEĂĽ NOTICEĂĽ TOĂĽ THEĂĽĂĽ CREDITORĂĽ ASĂĽ PROVIDEDĂĽ UN ĂĽ D E R ĂĽ 2 # 7ĂĽĂĽ C ĂĽ ORĂĽ ĂĽĂĽ FOURĂĽ MONTHSĂĽ AFTERĂĽ THEĂĽĂĽ DATEĂĽ OFĂĽ FIRSTĂĽ PUBLICATIONĂĽĂĽ O F ĂĽ T H E ĂĽ N O T I C EĂĽ ĂĽ ) F ĂĽ T H EĂĽĂĽ CLAIMĂĽ ISĂĽ NOTĂĽ PRESENTEDĂĽĂĽ WITHINĂĽ THISĂĽ TIMEĂĽ FRAME ĂĽĂĽ T H E ĂĽ C L A I M ĂĽ I S ĂĽ F O R E V E RĂĽĂĽ BARRED ĂĽ EXCEPTĂĽ ASĂĽ OTHER ĂĽ WISEĂĽ PROVIDEDĂĽ INĂĽ 2#7ĂĽĂĽ     ĂĽ A N DĂĽĂĽ ĂĽ4HISĂĽ BARĂĽ ISĂĽ EF ĂĽ F E C T I V E ĂĽ A S ĂĽ T O ĂĽ C L A I M SĂĽĂĽ AGAINSTĂĽ BOTHĂĽ THEĂĽ DECE ĂĽ DENTSĂĽ PROBATEĂĽ ANDĂĽ NON PROBATEĂĽASSETS $ATEĂĽ OFĂĽ &ILINGĂĽ .OTICEĂĽ TOĂĽĂĽ #REDITORSĂĽ- A Y ĂĽ  ĂĽĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ $ATEĂĽOFĂĽ&IRST

ĂĽ6ASHONĂĽ(WYĂĽ37ĂĽĂĽ 0/ĂĽ"OXĂĽ/ 6ASHON ĂĽ7!ĂĽ 4ELĂĽĂĽ ĂĽ ĂĽ ĂĽ - A R G A R E T ĂĽ , ĂĽ + O C H ĂĽĂĽ 73"!ĂĽ !TTOR NEYĂĽ FORĂĽ 0ERSONALĂĽĂĽ 2EPRESENTATIVE 0UBLISHEDĂĽ INĂĽ THEĂĽ 6AHSONĂĽĂĽ - A U R Y ĂĽ ) S L A N D ĂĽ " E A C H ĂĽ COMBERĂĽ ONĂĽ *UNEĂĽ ĂĽ ĂĽĂĽ ĂĽ 6, 

Need to sell old exercise equipment? Call 800-388-2527 to place your ad today.

Real Estate Resources Title Companies

First American Title Amber Wharton (206) 387-9402

Insurance Agencies

Trigg Insurance Agency Tom Trigg (206) 463-7411

Escrow Companies Island Escrow Pat Cunningham

(206) 463-3137

Find some sweet deals... Whether your looking for cars, pets or anything in between, the sweetest place to ďŹ nd them is in the ClassiďŹ eds.

Go online to nw-ads.com to ďŹ nd what you need.

N EWLY L ISTED !

>=<;::: 987 6548

( , , " ( / ! #&0+0+. ( #"+33* +,0,1,0."" ( $ !',  $%!# ( """# !&% ),-3.3.+. (  ( # 

 "!! " )/2,1.3,,

We are community & daily newspapers in these Western Washington Locations: D2708>7=B D2=<*98>7=B D5*55*68>7=B D.F.;<878>7=B D#4*780*78>7=B D$2.;,.8>7=B D<5*7-8>7=B D&*7>*78>7=B D&781862<18>7=B D)1*=,868>7=B &8>7-$>+52<12702<*7:>*5#998;=>72=B 6958B.;#*7-<=;8705B<>998;=<-2?.;<2=B 27=1.@8;495*,. ).8F.;*0;.*=@8;4 .7?2;876.7=@2=18998;=>72=B/8;*-?*7,.6.7= *5870@2=1*,869.=2=2?.+.7.E=<9*,4*0. 27,5>-2701.*5=127<>;*7,.9*2-=26.8F ?*,*=287<2,4*7-1852-*B<*7- 4

Accepting resumes at: 1;<8>7-9>+52<1270 ,86 8;+B6*25=8 %&8>7-$>+52<12707,

 =1?.7>."&>2=. $8>5<+8 ) Please state which position and geographic area you are applying for.

Sales Positions D!>5=2!.-2*-?.;=2<270 &*5.<87<>5=*7=< )12-+.B<5*7 '1>;<=87 2=<*9 ?.;.== $2.;,.8>7=B D7<2-.&*5.< $8>5<+8 %.7=87 D-2;.,=8; ?.;.==

Reporters & Editorial D%.98;=.; .7= D%.98;=.;$' - Vashon D88-;274-2=8; &.*==5. D-2=8; 8;4<

Featured Position

Current Employment Opportunities at www.soundpublishing.com

ADVERTISING SALES CONSULTANT ). 1*?. *7 266.-2*=. 89.7270 /8; *7 -?.;=2<270 &*5.< 87<>5=*7= 27 "8;=1 2=<*9 8>7=B$8>5<+8 '1.2-.*5,*7-2-*=.@255-.687<=;*=.<=;87027=.;9.;<87*5<4255<+8=1 written and oral, and excel in dealing with internal as well as external contacts on a -*B=8-*B +*<2< &*5.< .A9.;2.7,. ;.:>2;.-  !.-2* <*5.< * 95><  !><= +. ,869>=.; 52=.;*=.  $8<2=287 ;.:>2;.< ><. 8/ 9.;<87*5 ,.55 9187. *7- ?.12,5. 98<<.<<287 8/ ?*52- )&=*=.;2?.;< 2,.7<.*7-9;88/8/*,=2?.?.12,5.27<>;*7,. 869.7<*=28727,5>-.<* +*<.<*5*;B95><,8662<<287*7-.A,.55.7=0;8>9+.7.E=< # &8>7-$>+52<12707, 2< )*<1270=87<5*;0.<=9;2?*=.27-.9.7-.7=7.@<9*9.;,869*7B /B8>=1;2?.87<*5.< 2/B8>1*?.=1.*+252=B=8=12748>=<2-.=1.+8A*;.,><=86.;-;2?.7<>,,.<<8;2.7=.- <.5/68=2?*=.-@.558;0*72C.-*7-@*7==8+.9*;=8/*12015B.7.;02C.-,869.=2=2?. *7-9;8/.<<287*5<*5.<=.*6@.@*7==81.*;/;86B8>$5.*<..6*25B8>;,8?.;5.==.; *7-;.<>6.=81;<8>7-9>+52<1270 ,868;+B6*25=8"&*5.< %&8>7-$>+52<1270 7,  =1?."&>2=. $8>5<+8) 

Non-Media Positions D';>,4;2?.; ?.;.== 8;*52<=8/8>;68<=,>;;.7=38+89.7270< *7-=85.*;768;.*+8>=><?2<2=8>;@.+<2=.

www.soundpublishing.com


Page 34 www.nw-ads.com

Professional Services Legal Services

Home Services General Contractors

$)6/2#%å å åå WITHå CHILDRENå .Oå COURTåå APPEARANCESå #OMPLETEåå P R E P A RA T I O N å ) N C L U D E Såå CUSTODY å SUPPORT å PROP å ER TYå DIVISIONå ANDå BILLSåå """å MEMBERå  å å WWWPARALEGALAL å TERNATIVESCOMå LEGALALT MSNCOM

/2$/.%: #ONSTRUCTION

Home Services Backhoe/Dozing/Tractor

'2%%.42%% å$/:).' å  ,ANDå#LEARING å%XCAVATINGå &IREWOODå $RIVEWAYS 2OCKå7ALLSå 6ISA-#åACCEPTEDå !,,å*/"3å ,!2'%å/2å3-!,, GREEND PP

Shop for bargains in the Classifieds. From tools and appliances to furniture and collectables. www.nw-ads.com Open 24 hours a day.

ååå

å/&&å4(%å"),, $ECKS å0ATIOS å/DDåå *OBS å2EMODELING åå 3IDING å#ONCRETE åå &ENCING å'ENERALåå ,ANDSCAPING å%TC &2%%å%34)-!4% ,)#/2$/.: #7 "/.$%$åå).352%$

   Home Services Handyperson

åååå

Home Services Hauling & Cleanup

Home Services Landscape Services

2,3 (!5,).'

VASHON BARK & SOILS, LLC.

x9ARDx$UMPx4RUCK 'ARAGEx#LEANUP x4RASH xx $IRTx x7Ex(AULx!NYTHING ,ICENSEDxx"ONDED

 

2/4(43,#

Home Services Property Maintenance

!LLå 4HINGSå "ASEMENTYåå "ASEMENTå 3YSTEMSå )NCåå #ALLå USå FORå ALLå OFå YOURåå BASEMENTå NEEDSå 7ATER å PROOFINGå å &INISHINGå åå 3TRUCTURALå 2EPAIRSå å (U å MIDITYåANDå-OLDå#ONTROL & 2 % % å % 3 4 ) - !4 % 3 åå #ALLå  

(ARDå7ORKING ! å 0(93)#!,å ,!"/2åå #OLLEGEå3TUDENT FORå HIREå !,,å TYPESå GEN å !VAILABLEå&ORå7ORK ERALå LABOR å YARDå å HOMEåå 7ILLå WORKå RAINå ORå SHINEåå 2EFS å3TEVENå 0ICKUPå TRUCKå AVAILABLEåå FORå HAULINGå HR å å HRåå Help keep our community beautiful. MINå0LEASEåCALL  

Please take down garage sale, event and political Home Services signs when your sale, Building Services event or voting ,3å #%$!2å #/å HASåå season is over. TOPå QUALITYå CEDARå LUMBERåå 7Eå CARRYå ALLå SIZESå ANDåå GRADESå ATå COMPETITIVEåå PRICESå 9ARDå LOCATEDå ATåå CENTERå /PENå -ON &RI åå å 

8887"4)0/#&"$)$0.#&3$0.8FEOFTEBZ +VOF t7BTIPO.BVSZ*TMBOE#FBDIDPNCFS

, 3 å # % $! 2 å H A S å T H Eåå BESTå DECKINGå LUMBERå INåå THEå ENTIREå .OR THWESTåå  å -ONDAYåå &RIDAYåAM PM

Home Services Landscape Services

2OTHå,ANDSCAPEåå 3ERVICESå

4ILLING x"ACKx(OE x0ATIOS xx 4RENCHES x3PRINKLERS x$RIVE x WAYS x2OCKERIES x&ULLx,AND x SCAPEx$ESIGNxx)NSTALLATION

  2/4(43,#

Organic Compost #BSLr5PQTPJM (SBWFMr.JY Tom Carlsonjobs Employment Finance

4IREDå/Få#OMMUTINGåå ANDå0ROlCIENTåINåå 1UICK"OOKS

7Eå AREå LOOKINGå FORå ANåå ADDITIONALå MEMBERå OFå OURåå TEAMå WHOå WILLå TAKEå ONåå O U R å OVE R å F L OW å O F å N EWåå BOOKKEEPINGå CLIENTSå &ULLåå TIMEå EMPLOYMENTå WITHå Aåå COMPLETEå BENEFITå PACK å AGEå3ENDåRESUMEåTO LVANSTONE WILLIAMS CALLANCOM 0,%!3%å./å7!,+å).3åå /2å4%,%0(/.%åå #!,,3 LVANSTONE WILLIAMS CALLANCOM

Home Services Lawn/Garden Service

ALL AROUND LAWN LAWN MAINTENANCE. "RUSHå CUTTING å å MOW å I N G å H E D G E S å å WE E Dåå E A T I N G å å H A U L I N G å åå PRESSUREåWASHINGå R & R MAINTENANCE  ,ICåå

Home Services Septic Service

$åå2å%8#!6!4).'åå ).# ,ICENSEDåSEPTICåSYSTEMSåå INSTALLEDå å $2%8#) #*

No need to break the bank. The Classifieds has great deals on everything you need.

Employment General

Every moment is an opportunity for an extraordinary experience

Openings for: On Call

Cook

On Call

Housekeeper On Call

Diet Aide WHO CAN TURN THOSE UNWANTED ITEMS INTO CASH?

Now buzzing in your local community newspaper...

The easiest way to get rid of those unwanted items for FREE! It’s easy! You’ll get 20 words to describe the item for sale. Your item or items totalling $150 or less will run one week in your local community newspaper and online! It’s simple and it’s free. You can place your ad by phone on our automated Super Flea line by calling 866-825-9011 or email Super Flea at theflea@soundpublishing.com. First time placing a Super Flea ad? Call one of our Super Flea specialists at 800-388-2527, and they’ll be happy to walk you through placing your Super Flea ad. Don’t wait - you probably have something you can sell in your garage or closet today! Limit two Super Flea ads per week, per household. Complete phone number including area code must be used. Price of item must appear in the ad. Super Flea ads are limited to private party advertising. No commercial advertising, living items or firewood will be accepted. Sound Publishing reserves the right to refuse or edit any Super Flea advertisement submitted.

On Call

New Hire BONUS

for more information call 206-567-4421

www.vashoncommunitycare.org

Business Opportunities

Food & Farmer’s Market

2%0/24%2

-AKEå 5På 4Oå  åå 0ERå 7EEKå .EWå #REDITåå #ARDå 2EADYå $RINK 3NACKåå 6ENDINGå -ACHINESå -INI å MUMå +å TOå + å )N å VESTMENTå 2EQUIREDå ,O å CATIONSå !VAILABLEå """åå ! C C R E D I T E D å " U S I N E S Såå å ./7å ()2).'å HOURåå 5NDERCOVERå 3HOPPERSåå .EEDEDå 4Oå *UDGEå 2ETAILåå ANDå $ININGå %STABLISH å MENTSå å 'ENUINEå /PPOR å TUNITYå 04&4å %XPER I å ENCEå NOTå REQUIREDå å )Fåå 9OUå #ANå 3HOP å9OUå !REåå 1UALIFIEDå WWW!MERI å CAN3HOPPER*OBSCOM

å 'UARANTEEDå /MA å HAå 3TEAKSå å 3!6%å åå ONå 4HEå 'RILLINGå #OLLEC å T I O N å å . / 7 å / . ,9åå    å 0 L U S å å & 2 % %åå ')&43å å R IGHT TO THE å DOORå DELIVER Yå INå Aå RE å USABLEå COOLER å /2$%2åå 4ODAYå å  åå 5SEå #ODE%4!å ORåå W W W / M A H A 3 å TEAKSCOMOFFERGC

4 H E å 6A S H O N å " E A C H å COMBERå ISå SEEKINGå ANåå E N E R G E T I C å D E T A I L E D å ORIENTEDå REPORTERå TOå WRITEåå QUALITYå STORIESå ANDå FEA å TURESå .EWSPAPERå ANDåå LAYOUTå EXPERIENCEå USINGåå ! D O B E å ) N $ E S I G N å P R E å FERREDå !PPLICANTSå MUSTåå B E å A BL E å T O å WO R K å I N å Aåå TEAM ORIENTED å DEADLINE å DRIVENå ENVIRONMENT å POS å SESSå EXCELLENTå WRITINGåå SKILLS å HAVEå Aå KNOWLEDGEåå OFå COMMUNITYå NEWSå ANDåå BEå ABLEå TOå WRITEå ABOUTåå MULTIPLEå TOPICSå -USTå RE å LOCATEå TOå 6ASHONå )SLAND åå 7!å 4HISå ISå Aå PART TIMEåå POSITION å å HOURSå PERåå WEEK å THATå INCLUDESå PAIDåå VACATION å SICKå ANDå HOLI å D AY S å % / % å å å 0 L E A S Eåå SENDå RESUMEå WITHå COVERåå LETTER å å ORå MOREå NON RE å TURNABLEå CLIPSå INå 0$&å ORåå 4EXTå FORMATå ANDå REFER å ENCESåTO hr@soundpublishing.com ORåMAILåTO (2'!26!3 3OUNDå0UBLISHING å)NC åTHå!VEå.% åå 3UITEå 0OULSBO å7!å

åå

3%!3/.!,å -!).4%.!.#% å,!"/2%2

6ASHONå 0ARKå $ISTRICTå ISåå ACCEPTINGå APPLICATIONSåå FORå Aå MAINTENANCEå LA å BORERå 4HISå ISå Aå SEA å SONALå TEMPORARYå POSI å T I O N å W I T H å A N å H O U R L Yåå WAGEå RANGEå OFå åå å å $/%å "ENE å FITSå NOTå INCLUDEDå 4HEåå Q U A L I F I E D å A P P L I C A N Tåå MUSTå HAVEå Aå CURRENTåå 7 A S H I N G T O N å 3 T A T Eåå $RIVERSå ,ICENSEå ANDåå BEå ABLEå TOå PHYSICALLYåå MEETå THEå CHALLENGESå OFåå THEå POSITIONå 4HEå POSI å TIONå WILLå BEå TOå ASSISTåå MAINTENANCEå STAFFå WITHåå MAINTENANCEå OFå PARKSåå ANDå ATHLETICå FIELDSå 4Oåå APPLY å REQUESTå ANå IN å F O R M A T I O N å P A C K E Tåå AVAILABLEå THROUGHå *UNEåå  å 4 H E å P A CKE T å W I L Låå PROVIDEå Aå DETAILEDå JOBåå D E S C R I P T I O N å A N D å I N å STRUCTIONSå FORå APPLYINGåå # A L L å 6 0 $ å    å å ORå JACOSTA VA å SHONPAR KDISTR ICTORGåå %/%

Reach over a million potential customers when you advertise in Employment the Service Directory. Transportation/Drivers Call 800-388-2527 or go $2)6%23å å )NEXPER I å ENCED%XPERIENCEDå 5N å online to nw-ads.com

BEATABLEå CAREERå /PPOR å !$6%24)3).'å3!,%3åå T U N I T I E S å 4 R A I N E E åå #OMPANYå $RIVER å ,EASEåå #/.35,4!.4å /PERATOR å ,EASEå 4RAIN å 7Eå HAVEå ANå IMMEDIATEåå E R S å   å    åå OPENINGå FORå Aå 0ART 4IMEåå W W W C E N T R A L D R I V I N G å !DVERTISINGå 3ALESå #ON å JOBSCOM SULTANTå ONå 6ASHONå )S å $2)6%23å å ,OOKINGå FORåå LAND å 7!å4HEå IDEALå CAN å J O B å S E C U R I T Y å ( A N E Yåå DIDATEå WILLå DEMONSTRATEåå 4RUCKå ,INE å SEEKSå #$, å S T R O N G å I N T E R P E R S O N A Låå ! å HAZMATDOUBLESå RE å SKILLS å BOTHå WRITTENå ANDåå Q U I R E D å 0 A I D å $ O C Kåå ORAL å ANDå EXCELå INå DEALINGåå "UMP"ENEFITS å "ONUSåå WITHå INTERNALå ASå WELLå ASåå 0ROGRAM å 0AIDå 6ACATIONåå EXTERNALå CONTACTSå 3ALESåå #ALLå .OWå  å EX P E R I E N C E å R E Q U I R E D åå - E D I A å S A L E S å A å P L U S åå WWWGOHANEYCOM -USTå BEå COMPUTERå LITER å ATEå å 0OSITIONå REQUIRESåå U S E å O F å P E R S O N A L å C E L Låå .%%$å #,!33å !å #$,åå PHONEå ANDå VEHICLE å POS å 4RAININGå 3TARTå Aå CAREERåå S E S S I O N å O F å V A L I D å 7!åå INå TRUCKINGå TODAYå 3WIFTåå 3TATEå $RIVERSå ,ICENSEåå !CADEMIESå OFFERå 04$)åå ANDå PROOFå OFå CURRENTå VE å CERTIlEDå å COURSESå ANDå OF å HICLEå INSURANCEå #OM å FERå h"EST )N #LASSvå TRAIN å P E N S A T I O N å I N C L U D E S å Aåå I N G å å . EW å ! C A D E M Yåå BASEå SALARYå PLUSå COM å #LASSESå 7EEKLYå å .Oåå -ONEYå $OWNå ORå #REDITåå MISSIONå%/% 0LEASEå EMAILå YOURå COVERåå #HECKå å å #ERTIFIEDå -EN å T O R S å 2 E A D Y å A N Dåå LETTERåANDåRESUMEåTO !VAILABLEå å 0AIDå 7HILEåå hr@soundpublishing.com 4RAININGå 7ITHå -ENTOR å åå 2EGIONALå ANDå $EDICATEDåå ORåMAILåTO /PPOR TUNITIESå å 'REATåå 6ASHONå3ALES(2 3OUNDå0UBLISHING å)NC #AREERå 0ATHå å %XCELLENTåå " E N E F I T S å 0 A C K A G Eåå åTHå!VEå.% åå 0LEASEå #ALLå å å 3UITEå 0OULSBO å7!å

Free Items Recycler

& 2 % % å % N T E R T A I N M E N Tåå CENTER å DAR Kå OAKå WITHåå LEADEDå GLASSå DOORSå våå WIDEå BYå vå HIGHå BYå våå DEEPå 46å OPENINGå våå Schools & Training -ULTIå PURPOSEå USEå %X å CELLENTå CONDITIONå 9OUåå #LASSESå !REå 6IRTUAL å THEåå MOVEå  DEGREEå ISå 2EALå å #RIMINALåå *USTICEå ANDå "USINESSåå Mail Order DEGREESå !REå !VAILABLEåå #!,,å ./7å 4OLLå &REEåå ! L O N E å % M E R G E N C I E Såå   (APPENå 'ETå (ELPå WITHåå O N E å B U T T O N å P U S H åå    M O N T H å & R E Eåå EQUIPMENT å &REEå SET UPåå 0ROTECTIONå FORå YOUå ORå Aåå L OVE D å O N Eå # A L L å , I FE å 7ATCHå 53!å  å !4 4 % . 4 ) / . å 3 , % % 0åå ! 0 . % ! å 3 5 & & % 2 % 2 3åå W I T H å - E D I C A R E å ' E Tåå # 0! 0 å 2 E P L A C E M E N Tåå 3UPPLIESå ATå LITTLEå ORå ./åå #/34 å PLUSå &2%%å HOMEåå Building Materials DELIVERYå "ESTå OFå ALL å PRE å & Supplies VENTå REDå SKINå SORESå ANDåå ,3å #%$!2å #/å HASåå BACTERIALå INFECTIONå #ALLåå TOPå QUALITYå CEDARå LUMBERåå   7Eå CARRYå ALLå SIZESå ANDåå GRADESå ATå COMPETITIVEåå #ANADAå $RUGå #ENTERå ISåå PRICESå 9ARDå LOCATEDå ATåå YOURå CHOICEå FORå SAFEå ANDåå CENTERå /PENå -ON &RI åå AFFORDABLEå MEDICATIONSåå /URå LICENSEDå #ANADIANåå å  MAILå ORDERå PHARMACYå WILLåå PROVIDEå YOUå WITHå SAVINGSåå Electronics OFå UPå TOå å å ONå ALLå YOURåå MEDICATIONå NEEDSå #ALLåå $ I R E C 4 6 å å / V E R å  åå TODAYå   åå CHANNELSå ONLYå å Aåå FORå å OFFå YOURå FIRSTåå MONTHå #ALLå .OWå 4RIPLEåå P R E S C R I P T I O N å A N D å F R E Eåå SAVINGSå å INå 3AV å SHIPPING INGS å &REEå UPGRADEå TOåå 'ENIEå å å .&,å 3UN å -EDICALå !LERTå FORå 3ENIORSåå DAYå TICKETå FREEå å 3TAR Tåå å å MONITORINGå &2%%åå SAVINGå TODAYå  å % Q U I P M E N T å & 2 % %åå 3 H I P P I N G å . A T I O N W I D Eåå 3ERVICEå å -ONTHåå $ISHå .ETWORKå LOWESTå NA å #!,,å -EDICALå 'UARDIANåå TIONWIDEå PRICEå å Aåå 4ODAYå  M O N T H å & 2 % % å ( " / åå # I N E M A X 3 T A R Z å & 2 % %åå 4! + % å 6 ) !' 2 ! å 3 T O Påå "LOCKBUSTERå &2%%å ($ å PAYINGå OUTRAGEOUSå PRIC å $62å ANDå INSTALLå .EXTåå ESå "ESTå PRICESxå 6)! å DAYå INSTALLå  å '2!å -' å å PILLS åå FREE å ONLYå å $IS å $)3(å 46å 2ETAILERå 3TART å CREETå 3HIPPING å 0OWERåå I N G å A T å    M O N T Håå 0ILLå  0,53å å 0REMIUMå -O å VIEå #HANNELSå å &2%%å FORåå Miscellaneous å -ONTHSå 3!6%å å !SKåå !BOUTå 3!-%å $!9å )NSTAL å å 3(!$%å 5-"2%,,!åå LATIONå #!,,å å  å 2 O U N D å S I D E å M O U N T åå 3WINGSå SIDEå TOå SIDEå TOåå &2%%å vå )NTERNETå TABLETåå OFFERå ALLå DAYå SHADEå *USTåå WHENå YOURå ORDERå $)3(åå FOLLOWå THEå SUNå ACROSSå THEåå INSTALLEDå FREEå &REEå ("/åå S K Yå ! L W AY S å C O V E R E Dåå /FFERåENDSå3OONå#ALLåFORå C OVE R å I N C L U D E D å W I T Håå DETAILSå  åå MANUALå %XCELLENTå CONDåå 2ESTRICTIONSå APPLYå WITHåå ! S K I N G å   å 2 E T A I L Såå NEWå FORå OVERå å ")åå APPROVEDåCREDIT  - Y å # O M P U T E R å 7O R K Såå #OMPUTERå PROBLEMSå 6I å (1å 3)84%%.å ,ONGARMåå RUSES å SPYWARE å EMAIL åå 1 U I L T I N G å - A C H I N E å FO Råå PRINTERå ISSUES å BADå INTER å SALEå 'REATå #ONDITIONåå NETå å CONNECTIONSå å &)8å )4åå A N D å * U S T å 3 E R V I C E D åå . / 7 å 0 R O F E S S I O N A L åå # O M E S å W I T H å & R A M E åå 53 BASEDå TECHNICIANSåå 2AILSå ANDå !LLå !CCESSO å å OFFå SERVICEå #ALLå FORåå RIESå å ORå "ESTå /F å IMMEDIATEå HELPå  å FERå 0LEASEå CONTACTå )SHAåå ATå  å /AKåå 

2%$5#%å9/52å #ABLEåå (ARBOR å7HIDBEYå)SLAND BILLå å 'ETå Aå 2OOMå !LL å ,/.'å !2-å -!$%å BYåå $IGITALå 3ATELLITEå SYSTEMåå (ANDIå 1UILTERå "ABYå ,OCKåå INSTALLEDå FORå &2%%å ANDåå #ROWNå *EWELå (1å 0ROåå PROGRAMMINGå STARTINGå ATåå 3TICHERå WITHå UPGRADEåå    M O å & 2 % %åå 1UILTERSå EYE å EXTRAå RULERSåå ( $ $6 2 å U P G R A D E å FO Råå MADEå BYå $ELOA å MICROåå NEWå CALLERS å 3/å #!,,åå HANDLES å PLEXIGLASSå TA å ./7å  BLE å ONå MAJESTICå FRAMEåå 3!6%å ONå #ABLEå 46 )N å ) N S T R U C T I O N å M A N U A L S åå TERNET $IGITALå 0HONE 3AT å &IRSTå ANDå ONLYå OWNERå !B å E L L I T E å 9O U { V E å ' O T å !åå SOLUTELYå EXCELLENTå CONDI å #HOICEå /PTIONSå FROMåå T I O N å ' R E A T å D E A L å A Tåå !,,å MAJORå SERVICEå PRO å    å O B Oå 2 E T A I L Såå VIDERSå #ALLå USå TOå LEARNåå OVERå å 0ORTå /R å MOREå #!,,å 4ODAYå å CHARDå   3!7-),,3å FROMå ONLYåå å å -AKEå ANDåå Firewood, Fuel 3AVEå -ONEYå WITHå YOURåå & Stoves OWNå BANDMILLå #UTå LUM å BERåANYåDIMENSIONå)Nå !LDER å&IR å-ADRONAå Green or Seasoned 16” or STOCKå READYå TOå SHIPå &REEåå 24” Split.Visa/MC accepted ) N F O $6 $ å W W W . O R å WOOD3AWMILLSCOMå å Rick Middling  å%XTå. 206-463-3889

stuff

åå

CNA

$13.53 - $15.20 per hour starting CNA base rate

Employment General


www.nw-ads.com Page 35

8FEOFTEBZ +VOF t7BTIPO.BVSZ*TMBOE#FBDIDPNCFS8887"4)0/#&"$)$0.#&3$0. Yard and Garden

Garage/Moving Sales King County

Marine Power

6!3(/.å)3,!.$å

å 3.!00%2å #ORO å NETå 2% å 3ERIESå 2IDERåå -OWERå å 'ROSSå (0åå WITHå vå -OWERå $ECKåå ! L M O S T å . EWå ! å ' R E A Tåå $EALå ATå THEå .EWLYå 2E å D U C E D å 0 R I C E å O Fåå å !VAILABLEå TOåå SEEå ATå 4RUEå 6ALUEå 3ER å V I C E å # E N T E R å 6A S H O N åå  +),,å 3#/20)/.3å "UYåå (ARRISå 3CORPIONå 3PRAYåå )NDOOR/UTDOORå /DOR å LESS å .ON 3TAINING å ,ONGåå ,ASTINGå +ILLSå 3OCRPIONSåå ANDå OTHERå INSECTSå %FFEC å TIVEå RESULTSå BEGINå AFTERåå T H E å S P R A Y å D R I E S åå !VAILABLEå ATå !CEå (ARD å WARE å 4HEå (OMEå $EPOTåå ORå(OMEDEPOTCOM

- 5 ,4 ) å &! - ) ,9 å 9! 2 $åå 3ALEå ATå 6ASHONå 5NITEDåå -ETHODISTå #HURCHå 4OYS åå TOOLS å FUTRITNURE å OUSE å HOLDå ITEMS å ARTSå ANDå CRAFTåå SUPPLIESå ANDå MOREå 3AT åå *UNEå TH å AMå TOå PM åå å6AHONå(IGHWAY Find your perfect pet in the Classifieds. www.nw-ads.com

wheels Marine Miscellaneous

7!.4å 4/å 2%.4å $OCKåå SLIPå ONå6ASHONå )SLANDå FORåå å 3EA2AYå FORå *ULYå ANDåå # ! 3 ( å F O R å U N E X P I R E Dåå !UGUSTå #ALLå  å $ ) ! " % 4 ) # å 4 % 3 4åå 342)03å&REEå3HIPPING

&RIENDLYå 3ERVICE å "%34åå P R I C E S å A N D å  H R å P AY å MENTå #ALLå TODAYå å å ååORåVISIT www.TestStripSearch.com %SPANOLå  Wanted/Trade

 å   å " !9 , ) . % 2åå 3PORTlSHERå å "EAUTI å FULå å 3LEEPSå å åå STATEROOMS å å HEADå åå SHOWER å PROPANEå GALLEY åå S A L O N å F L Y I N G å B R I D G E åå LARGEå COCKPITå 4WINå Såå å  å G A L å F U E L å W E L Låå MAINTAINEDå BOATå 6(3åå RADIOS å 2AYMARINEå 2A å DAR å $EPTHå 3OUNDERå &ULLåå BRIDGEå ENCLOSURE å WIND å LESSå #ALLå +ENå  å åFORåDETAILS Marine Sail

7//$%.å "/!4å &!.3åå 3 A I L B O A T å I N å EX C E L L E N Tåå CONDITIONå BUILTå BYå -ASTERåå #RAFTSMAN å 'LENå ,å $E å SIGNå "OBCAT å å vå Xå åå -ARCONIå SAIL å ELECTRICå OUT å BOARDå INCLUDEDå åå  

Automobiles Chevrolet

Miscellaneous Autos

3!6%å å ONå !54/å ). å 352!.#%å FROMå THEå MA å JORå NAMESå YOUå KNOWå ANDåå TRUSTå .Oå FORMSå .Oå HAS å SLEå .Oå OBLIGATIONå #ALLåå # , ! 3 3 ) # å # ! $ ) , , !#åå 2 % ! $ 9 å & / 2 å - 9åå å SILVERå "ROUGHAMåå 15/4%å NOWå #!,,å å WITHå LEATHERå INTERIOR å ALLåå  P O W E R å A N D å S U N R O O F åå 'OODå TIRES å ORIGINALå RIMSåå Sport Utility Vehicles ANDå ONLYå å MILESåå Ford / R I G I N A L å OW N E R å M A I N å   å & / 2 $ å % S C A P Eåå TAINEDå 3PACIOUSå CRUISERåå 8,4 å MIDNIGHTå BLUEå 6åå 4HEYå DONTå MAKEå THEMåå AUTOMATICå 'REYå LEATHERåå LIKEå THISå ANYMOREå )N å SEATS å ALLå POWER å !# åå CLUDESå RECORDSå 7ONDER å 7$ å UTILITYå PACKAGEåå F U L å C O N D I T I O N å   åå 4HEå WORKSå /Nå THEå LOWåå OBOå 3ANå *UANå )SLANDåå S I D E å    å M I L E S åå )NTERIORå ANDå EXTERIORå PHO å å -0'å %XCELLENTåå TOSå AVAILABLEå VIAå EMAILåå CONDITIONå &UNå TOå DRIVEåå   å ,EAVEåå Find your perfect pet MESSAGEå ,OCATEDå ONåå BEAUTIFULå 3OUTHå 7HIDBEYåå in the Classifieds. )SLAND www.nw-ads.com Automobiles Honda

å (/.$!å &)4å COM å PACTå HATCHBACK å WHITE åå 3NOWå BIRDå OWNER å HASåå ONLYå å MILESå )M å MACULATEå CONDITIONå !UTOåå TRANS å ALLå POWER å å DOORåå å 

Auto Service/Parts/ Accessories

-!#å4(%å72%.#( -OBILEå-ECHANIC 3-,'å%NGINEå2EPAIR

   ,)#å

Campers/Canopies

å ")'å &//4å åå   å B S M T å 3 L E E P S å åå ADULTS å QUEENå SIZEå BEDåå WITHå STORAGEå ONå EACHåå SIDE å &AN4ASTICå FANS å FULLåå B A T H å W I T H å S E P A R A T Eåå SHOWER å OUTSIDEå SHOWERåå ASå WELLå å WAYå REFRIGå WITHåå FREEZER å DOUBLEå KITCHENåå SINK å å BURNERå GASå STOVE åå L O T S å O F å C A B I N E T S å A N Dåå D R AW E R S å C E D A R å L I N E Dåå CLOSET å å ROOFå LADDERå ANDåå RACK å DUCTå HEATING å NOåå ! # å E L E C T R I C å R E M O T Eåå JACKS å å PROPANEå TANKSåå ANDå å 4RACEå BATTERIES åå F U L L å B A S E M E N T å U N D E Råå WALKWAY å EVERYTHINGå INåå WORKINGå ORDER å HASå NOåå LEAKSå å  å Vehicles Wanted

#!3(å &/2å #!23å !NYåå -AKE å -ODELå ORå 9EARåå 7Eå 0AYå -/2%å 2UNNINGåå ORå .OTå 3ELLå9OURå #ARå ORåå 4R U C K å 4 / $ !9 å & R E Eåå 4OWINGå )NSTANTå /FFERå å å  

Motorcycles

å -!'.!å 6&Cåå 3HOWROOMå NEWå 7IND å SHIELD å 6ANCEå å (INESåå 0ROå %XHAUST å ALLå NEWå FULLåå SETå OFå LEATHERS å HELMETåå & U L L å C U S T O M å B A G å S E T åå SADDLEå BAGS å SISSYå BARåå BAG å FRONTå FORKå BAGå ANDåå HELMETå RESTå 0AULå *Rå COV å ER å CHOCKå 'REATå CRUISERåå   å M I L E S å . I C E S Tåå ANYWHEREå å /"/åå  å 7HIDBEYåå )SLAND

Reach thousands of readers with just one phone call.

Vehicles Wanted

'OTå JUNKå CARSå 'ETå åå 0! ) $ å 4 / $ !9å & 2 % %åå TOWINGå ,ICENSEDå TOWERSåå å &2%%å GIFTå VOUCH å ERSå å !,,å -AKES !,,åå -ODELSå #ALLå TODAYå å  

VIPP Has a Record Number of Cats in Our Care!

pets/animals Dogs

$/'å/"%$)%.#%åå #,!33%3 "EGINSå*UNEåTH åå 4UESDAYåEVES 2EGISTERåNOW #ALLå6ALERIE

  '2%!4å$!.%

!6!),å ./7å å ,)44%23åå /Få &ULLå %UROSå ONEå LITTERåå O F å B L U E S å A N D å O N E å O Fåå MIXEDå COLORSå !+#å 'REATåå $ANEå 0UPSå (EALTHå GUAR å ANTEEå -ALESå å &EMALESåå $REYRSDANESå ISå /REGONåå STATESå LARGESTå BREEDERå OFåå 'REATå $ANES å LICENSEDåå SINCEå @å 3UPERå SWEET åå INTELLIGENT å LOVABLE å GEN å TLEå GIANTSå å åå !LSOå å 3TANDARDå 0OODLESåå  å WWWDREYERSDANESCOM Services Animals

The Shelter is Home to almost 50 cats! This is stressful for the cats and their volunteers. Please consider adopting a VIPP kitty... or 2! Visit the Shelter, 12200 SW 243 (Off Old Mill Road) Extended Summer Adoption Hours: Saturday 11:30-2:30, Wednesday 5-7 pm, Friday 9:30 - 11:30 pm By Appointment – call 206-398-1085

VIPP.org

,/6).'å!NIMALå#ARE å6ISITSå å7ALKS å(OUSESITTINGå (OMEåå&ARMå */!..!å'!2$).%2å  å#ELL å 

garage sales - WA Garage/Moving Sales King County 6ASHON

%34!4%å 3!,%å &RIDAYåå A N D å 3 A T U R D AY å å *U N Eåå THå å TH å å å åå 37å -C#ORMICKå 0Lå ,OTSåå OFå TOOLS å lSHINGå GEAR å FUR å NITUREåANDåKITCHENåITEMS

Find what you need 24 hours a day.


Vashon-Maury Island Beachcomber, June 12, 2013  

June 12, 2013 edition of the Vashon-Maury Island Beachcomber

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you