Page 1

Norwegian Weekly Published Every Fridj:ty at 1125. Ta;c?ma Avenue, Tacoma, Washington 2. AARG.

FREDAG DEN

No. 50

12· DECEMBER, 1930

bo~~~~~~'~~!~~~S:~~~~: /,o~~~;~~~~~~~~~N~~~~:"

KONGEJLIBILEET I OSLO Oslo 26. nov~ Presiden~ Rambro overrakte igaar et maleri til kongeparret som gave fra stortinget og statsminister Mowinckel et vevet teppe som gave fra regjeringen· Senere paa eftermiddagen paahØrte kongen de hilsener som blev bragt ham fra de forskjellige landsdeler gjennem kringkastingen og takket tilslut i en hjertelig tale for den hyldest som var vist ham. Ved middagen paa slottet holdt president Hambro talen for kongen og paa de utenlandske ministres vegn_e talte den hollandske sendemann Rappard. Kongen svarte med aa utbringe fe_ drelandets skaal. Ved 11-tiden begynte det store fakkeltog aa marsjere opover Slotsbakken. Det blev en folkefest som Oslo neppe tidligere har sett make til. I fakkeltoget deltok. over 100,000 mennesker og det beregnes •at omkring 80,000 mennesker var samlet utenfor slottet og i Karl Johan. Centrum var festlig illuminert.

norske prester her ute paa ky-l Aftenens store begivenhet var sten, avgik ved . c!Øclen onsdag nokk valget, og fremmøtet var den 3. clecember,' i sitt ·hjem, det beste i hØst. Forretningerne gik greit og 4314 No. 19. st. Pastor Hagoes blev 66 aar gammel; han var fØdt hurtig fra haanden under presi" i Norge, men kom hit til lan- dent Jetlands ledelse. det for 50 aar siden; her i TaValget paa nye embedsmenn emna har han levet 17 aar. for næste aar fikk fØlgende utPastor Hagoes har ele senere fald: aar været p-rest ved So. Tacoma President: Harry L· Hansen. Norsk Luth . kirke og Emmanuel Dommer: Ingv. Jetland. Mission, No. 14. og Stevens st. Visepresident: A. Bjerkeseth. Fra 1901 til 1910 var han paSekretær: H. Strømsnes stor ved V or Frelsers kirke i Asst. sekretær: John Ness I I Portland. En tid var han ogFin.sekr.: 0. G. Reese (gj.v.) 'saa bymissionær med hovedKasserer: C. Jonassen (gj·v.kvarter i Seattle og Vancouver, Marsj al: Oskar Winther B. C. Han hadde ogsaa i sin Visemarsj al: Karl Kirkevaag tid kald i North Dakota. I. Vakt; Chris Knudsen Pastor Hagoes var syk i lenYtre Vakt: Alfred Iversen gere tid, men var ved bevisthet Tillidsmann for 3 aar: Andrew inntil nogen minutter fØr sin Hallingstad. c!Ød; han var da omringet av sin Valget av Regent blev utsat familie og talte med dem. til næste mØte efter flere forHan efterlater hustru, Hannah gjeves forsØk paa aa faa en mann Dahl Hagoes, en datter, Lajla i i denne stilling. Seattle, en sØn, Victor, i PortSaken angaaende de nye plaland; brØdre, Martin Jones, Eve- ner med hensyn til Normanna rett, Anton og N els Anderson, blev diskutert i 30 minutter Wisconsin og an sj6ster, Antonia uten at man kom til noget ende\i\T erstad, Los Angeles. lig res ul tat. Dette spØrsmaal Begravelsen foregik fredag fra Ivekl~er usedvanlig interesse, og Vor Frelsers kirke, So. 17. og J fortjener det ogsaa; - bare nu sts. Past'or Lono forrettet. C. 0. medlemmerne vil mØte mannLynn hadde begravelsesarran- jevnt frem inntil saken er bragt gementet. vel i havn. V ed mØtet forelaa ogsaa rap-

. ''The greatest Moment'' Dr. Laurence M. Could, nestkommanderemle ved Byrd-ekspe-1 disjonen, mottok forleden The David Livingstone Meda! of the American Geographical Society. Medaljen blev ham overrakt av I presidenten for det ge_ografiske I selskap, dr.· John H. Fmley, redaktØr ved New York Times· I sin svartale berettet dr. M. Gould i korthet om sine oplevelser med Byrd-ekspedisjonen og uttalte bl. a.: "The greatest moment for me • ::;1~<lge • or' tne trip, -"-~~, the great- · est moment of the expedition,

-1

the greatest moment of ~ny lif.e' was when I opened the htt!e. tm box found in the cairn and found a page from the note book of the great Roald Amuqdsen,. left there twenty years before."

Kellog og Søderblom faar Nobels Fredspris (Fra Jul i Vesterland)

('Træsnit av Ola Sunde) 'DnAT.n

.:.t:'-'~~:!!=8"

_A._M._UN __• n_sEN IN MEMORIAM -

-

Theodor Caspari Hans daad var øvet, hans gjerning gjort, Han var ingen maml av mange ord. E l d" · l "k ' ila - ingen saa hvad der hendte: 'n 1 øv mg, en av c e Icl e. en høvding stupte, en mann gik bort, Da nøden kaldte, han steg ombord, . en stjerne løsnet og lyste stort han kjendte leden, den bar mot 11ord, og sluknet paa firmamentet. ·og - kom ei mere tilbake.

I

Saa senk da Norge, i sorg og savn tlitt flagg for den store døde. Nu har han seilet til ukjendt ha'@, fra pol til pol skal det fly hans navn paa flammende morgenrøde.

"Never in all my Travels" ]\;[en husk det Norge: Den vei han for, "Never in all my travels and I have visited over thirty foreign. countries-have I found · a land that appealed to me more than Norway," skriver den bekjente amerikanske kvinnelige journalist, Mrs. Elsie McCormick. "Besides being struck with admiration for the scenic · beauty of Norway, I was very much taken with the friendliness and kindness of its people. I felt at home all the time I was there, and left with a good deal of regret."

Flaghistorien paa Færøerne Fra Thorshavn paa FærØerne telegraferes at en domstol har mulktert Paturson og N icklasen, som blev arrestert i juli, efterat det danske flagg var blit heist ned fra parlamentets flagstang, og et specielt Færrmag var heist istedet. Paturson fik en mulkt paa $80 og Nicklasen $26.

Englenderne bygger et nytt kjempeskib

den bar ham hjem til hans rike. En fattig kiste, den sorte jord og marskalkstaven, behengt med flor, var ei for ham og hans like.

i

Og og ela oo· b

hvergang nordlyset stenker rav gnistrende gull paa flaket, h~5r ! - Da vaakner elet store hav svng·er over hans dy1)e bcrrav: • ' . 'T • • , " "J. ... unc requ1escas rn pace.

SELSOMME HENDELSER ·VED LILLESAND Den avdpde 8.aaring "taler" med sin levende bror. Kristiansand 13. nov. Paa enkelte steder i vaart land finnes elet gaarcler, hvor det hender mystiske og uforklarlige ting. Det siste sted hvor man opclaget dette, er paa gaarclen Tveide i Birkenes, e;1 mils vei op fra Lillesand. Det er et nybyggerbruk som eies av Johan Tveicle, som bor eler sammen med sin familie. "Nidaros" korrespondent har tatt sig en tur op til Tveidegaardcne og faatt mannens svigerinne frk. Nyhus, og hans 60 aar gamle svigermor til aa fOI-telle nærmere om saken.

. . Fra Lrverpool telegr.af~res 3. december at Cunard Lmjen har avsluttet kontraid om aa . bygge en Atlanterhavsbaat paa 73,000 tonns, det stprste skib bygget hittil. Det vil bli 20 pct· større Rumstering paa taket, i veggen enn "Levithan." Dette skib som og under sengen. er en fØlge av Tysklands utford_ - Det var den 20. oktober i ring med "Bremen" og "Euro- hØst a.t alt dette her begynte, pa" vil kanhende bringe æren sier frk. N yhus. Det var mig for den hurtigste tur over At- som fØrst blev klar over at det lanteren tilbake til den britiske niaatte være noe som ikke var handelsflaate. .som elet skulde være Ved 9-ticlen

..............................------------------

kom flyvende inn om Icv·e lc1en, 1t·1(e e.ft·er a t· vt· I1a d - IDa b"'kerne l" de la 0 t oss - vi ligger fem st.yki værelset. · ker J~<a samme rum, blant annet I I clett.e Øieblik!( kommer manen 14-aars gutt so_m heter In~e- '.1ens. sv'.germ.or mn og hun formann, og som disse merkelige ,ellet vi.dere· . . . ting synes aa fyJlge Jeg hØrtc ela - Saa var det en na.tt v1 Igjen noe spetakkel oppe paa taket, li- var alene. i huset. Til det vækesom en rumsterte med tak- reise vi selv ligger i, staar dØstenene. Jeg trodde elet maa tte ren oppe til et annet, og bakom være en av kattene, men kvelden d)6ren staar et bokskap. Den efter var elet ogsaa en mystisk kvelden hprte vi tydelig alle fem rumstering, denne gang fra bord- at clpren til bokskapet blev lukklædningen. ket op, og straks efter kom en Den tredje kveld var det som bok farende inn gjennem c!Øren om det var et eller annet merke- og havnet midt paa gulvet inne hos oss. Jeg er ikke i tvil om lig under min seng. Om morgeat hoken var kastet av en usynnen gjentok det samme. sig, men lig haancl. Straks efter kom en elet var ingen ting a.a se. Da ny bok farende inn. Det var elet banket det pludselig paa ruten, nye testamente. Det havnet ved samtidig som vi ogsaa hØrte spe~ siden av den forrige bok. taklene inne i borclklædningen To3.lettbØ.tten paa vandring som kvelden fy)r. Slaa i veggen, sa en av Midt paa gulvet ved siden av guttene, og . jeg slo i veggen, et bord stod en toaletbØtte. like over sengen; men cia beSpy)r "ham" om han ikke gynte det rigtig fy)rst for alvor. kan ta toaletbØtten til n11g, sier det blev slaatt og slaatt s9m Ingemann. 0111 en rasende mann skulde staa Ikke fyJr hadde han sagt det og slaa mot veggen med en fØr ·vi hØrte hvordan toaletbØtten slegge. Natten efter fikk v1 'langsomt skrapende beveget sig min svoger til aa ligge deroppe, henover gulvet. Vi tendte lamog da var det ikke saa meget pen, og da stoppet. skrapingen, leven, ennskjy)nt man merket det men da var elet helt klart for oss cia ogsaa. (Forts· side 10.)

port fra komiteen for Hjelpefesten, som viste et ganske pent nettooverskud. Komiteen forblir . t staaende med broder Harry L. s 0 s Io 28 . nov. - St or t mge . . Hansen som formann. Nobelkonute har besluttet aa t1l-1 . · "k ans k e Det blev enstemmig besluttet . el e Ie el en t-1"dl"1gere amen · · t er I' u t enn·1{Smm1s '-e li ogg N ob e 1s aa . overlate · hallen lste .J11ledag. fredspris for aaret 1929. Prisen'. t1l fodel for en tilstdmTig for f or 1930 er t 1"ld e It d en svens k e Ien syk norsk kvinne. . k·op SØd er bl om. Næste mØte .(torsdag 18. dec.) er k e b 1s kommer losjens yngste "avlegger" Debatklubben til aa gjØre 50 pct. utbytte! sin debut.. Emne som skal dis-

I

Oslo 27. nov. _

Paa Lahore- kuteres er hvorvidt losjens nuværende kontingent er stor nok mus' generalforsamling paa Oslo r.< d bl k t d for et betryggende losjearbeide· . Bø rs !pr ag ev regns ·ape go . elt 0 I del t t "Jul i Vesterland," som utgis k-jen . vers rn e u gj r ca. av Olav Reda!, forelaa under 2230 ,000 k roner. D er er u td e It . t" (50) t tb tt t"l . f em 1 procen u y e 1 møtet, og . det blev overlatt til . D" D Kaare Moe aa forestaa salget av I t 10nærerne. a.:: 1sponent an. tt It . "tt f el t det paa losjens vegne. nev1g u a e 1 s1 ore rag a . . ' Efterpaa mØtet kaffe og en hvaloljeproduksjonen bØr regulesvingom. res, og hevdet at dette best vilele opnaaes ved at selskaperne Stor gave til Kongsberg veksel vis innstillet driften.

·ø

Kongsberg 24. nov. - Tinius Olsen i Philadelphia har skjenket 65,000 kroner til restaureBergen 27. nov. - I anledning ring av det gamle orgel i Kongsav professor IndrebØs anvendelberg kirke. se av navnet "Bjprgvin" i sin tiltredelsesforelesning ved Bergens Museum er der tat initiativ Sigrid Undsets nye bok til innsendelse av en protest til Bergens Museums styre. Oslo 25. nov. - Sigrid UndDet er Bergens riksmaalsfor_ sets nye bok som har faatt titening som har satt sig i spissen telen "Den bre1inende busk" og for dette arbeide· Det heter bl.. som er .en fortsettelse av "Gyma. i protesten at hvis professor nadenia" er utkomm:t idag. Indreoy:S ikke vil gaa med paa aa Anmelderne synes gjennemgaabruke byens rette navn, saa maa ende aa være av den mening at man forlange at han opsies fra boken er et betydeligere arbeide sin stilling ved Museet. l enn "Gymnadenia."

Bergenserne yppe:(, sig

I

Optøier i Bergen

Wedel Jarlsberg hædres

Bergen 27. nov. - Endel opOslo 25. nov. - ForhenværentØier forekom i Bergen igaaraL de sendemann W edel Jarlsberg tes i forbindelse med hotelkon- blev igaar ved en hØitidelighet flikten. Foran de kafeer og ho- i den franske legasjon overrakt teller som er blokert av fagfor- Æreslegionens storkors· eningen opstod eler demonstrasjoner. Politiet maatte gjØre Domprost Maroni utnevnt bruk av kØllene og tre demontil biskop i Agder stranter blev arrestert. \ Oslo 28. nov. - I statsraad 1" SØlvrevsutstillingen i Oslo dag er ·domprost Marm1i utnevnt --til biskop i Agder efter StØylen Oslo '27. nov. - Verdens hit- som fratrer ved aarsskiftet. til største sØlvrevutstilling blev Fem av rikets syv biskoper aapnet .i Oslo igaar av land- stemte paa domprost Maroni. bruksclirektØr Bjanes. 2500 dyr Biskop Maroni er fØdt i Krifra forskjellige land er utstilt. stians'.l.nd 1873.


Side 2

Det var midt i julenat, Hver en stjerne路 glimtet mat; Men med et der blev at skue En saa klar paa himlens bue :/: Som en liten stjernesol :/:

stund

JR. VELOCIPEDES

Denne stjerne lys og mild Som kan aldrig lede vild, Er hans guddomsord det klare, Som han !od os aabenbare :j: Til at lyse for vor fod :1:

PEDAL PLANES

Another fine "Little Jim" Built like a real aeroplane, and sounds like one, too, toy 7" front and 5" rear wheel with 3-8" tires 路 with an imitation motor and and rubber ;pedal!). Bicycle noise maker! All steel41% in. long; wing sprea.d type handle,bars and heavy 30 inches; 6% inch 路rear steel saddle seat. Only wheel.

up

$7.90 Others $7.90 and up.


.......

_-

..... ,"

."

--路 _, 0

/


WESTERN VIKING

I

ORDET FRITT.

l

Jul

~·,..,.,,~

(Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: indlæg i diskussio.ner m. v. Det staar enhver frit at benytte spal· terummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at ind· senderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes lndta.t un· der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· tionen ihænde senest mandag aften.-RED.)

Side 5

Nybyggertid n

bygd·slottet enda. Men planerne hadde han vel allerede den gang han kom hit ut. Som en konge koIQ. han - kjørte med to hester. Over berg og dal, helt Ifra Montana, kom han kjørende. Den første nordmand paa disse kanter het Stub. Han bodde ute ved "Pearson'' ~- svenskerne rike. Det blev snart folksomt i skogene rundt Poulsbo. Den ene efter den anden kom med sin bør paa ryggen. Fler og fler smaa aapninger blev det i skogen. Etpar av mine nærmeste naboer vil jeg nævne. Bort til Hans Jensen var det bare en mils vei, og vi var noksaa me2'et sam~ .men vi to. Han, som de fleste andre, fik prøve litt av hvert i de første aar · han var her. Den nye slekt kjender ikke os, og vi · crtorseth En gang, nylig f Ør jul, tok han ældste Jol•n ikke dem - selv vore egne barn blir " 1.J gutungen med sig og rodde til Seattle mer og mer fremmed f.or os. ~ragt fra Norge·- og opdekket var der for at faa nogle dages arbeide. Det Skolerne fik dem. Siden tok den nye for to, der v~r i~ke flere bare hun gjaldt nemlig ut faa kjØpt litt til jul. tid dem i sin vold, og mange gaar til og~' an - .nyhg ~1It, og alt muli?. Det gik bra, han fik kjøpt ikke saa grunde i byernes malstrøm. ''Billiard . Noget videre bl bord var det ikke - lite: _ Et par sække piel, kaffe, sukker hålls, '' '' moyies'' og et ustanselig jag, hJemmelavet, av kløvet sider bare - ·og mangt andet som man liker at ha i nat og dag, med automobiler er de un- men det kunde man ikke se, naar der julen_ smaatteri til barna og et stykke ges livsMide~l nu. var duk paa bordet. tøi til ho Marie - han var svært gla i Ved bordet stod to tomme ''groceri.- hustru og barn., han Hans Jensen. Somme dhtde.rkkspØr ent bog adntde:1 d em, . " en paa 1iver s1'de - d e var ti"l at saa · en kveld drog han hJemover · dd om . e . i e var e . aar . . 1iv v1 boxer, med 1ia e 1 de dage,. at gaa. md l t;ykke sitte paa, naturligvis. Og sengen med sin "dyre last," glad og vel til mote sk~g~n h;or d~r mgen veie var, hug?e det fine aaklædef Den var ogsaa hjem- Snart nu, vilda han være hjemme igje~ ~e . e s ~~e tr;r, grahve ut stu?berne, melavet. Madrassen likesaa - man kan - bare ·det gode veir vilde holde sig evlke ~ en 1 edn f'mmer ytte og ikke se sove svært godt paa grankviste, naar nogle timer. · f o I maane svis. · vel fortænkt, ba.ade Ma. 'k Ø d d f d ·h m.an er ung og h ar go d h el se. - Jo, de bhr l J · · og barna, naar de f aar se alt det han 'kk a, s i t sp b r e, e hunge ' t or e ar · F or an1edmngen var der paa væggene ne 1 8 1 . ·e oge t ~1:~ep obm vof. or en ve - ophengt billeder av slekt og venner i har med sig. - De tyve milene er mgen signv·e se e 8 1 • ,dny ygger .IV va;. Norge. Alle lysene var tændt - begge sak, naar man er saa glad som Hans i var unge en gang v1 ogsaa. t A t 0 b'l l'kt t 'd t. . o - og 1ie1e hytten var f y Id t med fest- J ensen var d en kv eId_. 1 1 ud :~ ei: og :. noge vi .s e tvti, stemning. N oget juletræ hadde de ikke Men saa kom uveiret veltende over gu 'kl s·aov,tmgefn mdg' om, t? g .vits.a e inde i hytten. Men utenfor st.od der i ham. En sjø fyldte baaten. Den gik i re s a s ore or rmger i1 1ive som t · d · d ·1 ef · d 'lb gik · man nu gjør. nsm vis av _hemd, md1 f tterh i;n1l bordto- drun t, ogt· h undsM. . JUlekbosten og alle . bø ver, og ov.er . un re e o . Øie var e. e smaa mg som arie og arna skulde Med go dt ·IDO t t ok v1 vor r paa ryg- V h t f . d. . k or erre se1v h a dd e pynt et d em med h a h a t . ~~~,~! ~11~ ~s ~n ØigJennem s og~ne ren, hvit sne, i anledning av helgen. Han kom sig op paa hvelvet, fik. fat i 'gvLd".ufe . . . yt.vdv. ~rdrnme:r:-e omk ent ys Og lys? Uten tal og ende stod him- gutten og fik surret ham fast. med en og o ttrem l gJOr e veien ·or og me1ens s t Jerner · · og bl'm k et ne d h·1 d en t augend e, og saa l aa d e og skrek om bø 1 ene e · t d k r Jille hytte en hytte og to unge men- hjælp der ute paa sundet en mørk og ng In fvtar tp. 1age me, 6 en. s~, efig. nesker som holdt jul hos sig selv de k~Jd vinternat. 1ængse e er a gaa paa movies, or t o a1ene. D et var i'kke svært 1angt b·1 f yret paa · · · " . " . d d d er var mgen movies i e age. M h •t d t d G d · h · w · t . 11..f" · h ·tt h d , • en Ø1 er oppe s o u i en vit est-pom men d er var mgen som . t · tø L ive i mmer y en var, va man 1 t' h d d f t k Id t · It . t d t s ry av s Jerner. Ørte eres nØ raap Ør u paa morgen.n -~ · ~r e simpe t 1iv, ml ~n al et e Melkeveien har hverken begyndelse nen. Begge to var da mere død end. simpt e iv. vbaid· etn 8 or ve signe se, det eller ende. Som en taake paa himmelen levende. Men efter en dags tid var Hans f ors aar v1 e s nu. . 1iet h Gud næsten l.k . . . lfa Id saapas 'kk b t t ..L • b ser d en ut . D er, l. a1 evig · ar i e go d igJen ia D et ·er 1 e are ung s1l.ll- 1 ny yg- h ldt t k d 11..f" h k d t'lbak t'l S ttl ~e:rtiden som har bøiet manue ::i.v ile ' o. ' paa a s ape nye ver ener. .LY7en at an un e ro i. e i ea e --:;5 t t t h. b. · · uer DOS os kom han ned paa vor hlle det var en stor lvkke at baaten blev . 1 i:non;rer he b apdt Jern, og arn jord og blev født i en stald. Slikt kan berget, syntes haU-: gam·~ Nu fik han vel so~ om r°r' a~ ru m~nge ~er. vi ikke forstaa, vi er saa altfor kfoke. prøve åt sna.kke med en som han kjendte i°m de~ remme og en s gte ~e, Men en ting kan de enfoldige begripe: i byen om at faa laane nogle dollars, elav 1dva tan tengandg .var, gaadr fan ''der Melkeveien er ikke gjort av menneske- Jers blev det. bare sult og elendighet nu, en s au e ry mngsman ra e hænd er. l1Jernme · l " i· h y tt en. . d r aa~e. t h Der er vel jul der ute ogsaa. - Kan- Hjælp fik han og paany blev der kjøpt 1 og udrJen 1 rus.kek e igder ant?-duhog hende at et ungt menneskepar staar til jul -"-- og sletikke saa lite heller. regnes en nye I ar u t enf or en hytt evæg og ser paa a1 gud s Men d er h Jemme · · var · d et graat og 'kk b i k ef meh mer 1 ~ ru or. tmi 'tt h . herlighet, der, likesom her. Hvem vet? jammer dagen før jul, for Hans og gutver gan~, JU en rnmi;ner si er an °~ Freden og den store stilhet i de dype ten var ikke hjemme endnu. I slikt et tæn~er pa~. de~ g~nf ~ tø~m~hJdten skoge -- "naar hvert Øie er lukt i fugle- stormfuldt veir var det vel hændt en og en ve signe. e JU an a a e. bo,'' som det staar i et vakkert vers - ulykke, mente Marie. Herregud, hvorOgsaa nedskriveren av disse linjer den har de int.::it begrep om, de som har ledes vilde det nu bli. Hans borte, og tar freni sin skat av minder naar julen levet al sin tid i byen. Ingen steds er en stor flok barn i en hytte langt inde kommer. Han mindes sin f Ørste jule- julekvelden slik som i skogen - helst i i skogen. kveld her ute i skogen - den første jul en hytte. Det begyndte alt at mØrlme om kveli eget hus og hjem, begyndelsen paa et Det var bare fem eller seks hytter den da Hans og gutten kom bærende nyt avsnit i hans liv. her i Vinland, hvor det steg op røk den med hver sin hør paa ryggen. Huset var ikke stort - bare en liten kvelden vi har fortalt om en her og Saa blev det glædelig jul i hytten hos hytte med en dør og to smaa vinduer. en der, og milevis til nærmeste nabo. Hans Jensen. Me1l det var dog hans eget hjem, det I ethvert av disse smaa hjem brandt Jensens nærmeste nabo var "Jim" bedste sted paa jorden, syntes han. julelys i natten, som hjemme i Norge, Hanf,)en. Han maa jeg ogsaa fortælle Hvor koselig det ka~ bli i en slik liten og fra . alle hytterne gik der kjærlige titt om. hytte, det forstaar de ikke, de nu tids- tanker hjem til det gamle fædreland. "Jim" var ikke gift. Nok saa meget mennesker. som gaar ivei og kjøper sig Og der var smaa norske barn som var av en eventyrer var han, og mere skikg et hus fuldt færdig, - hyrer en stor glad, her likesom der - en liten jente ket for sjøen end for landjorden. ''truck'' til at bringe dit et las med kost- som hadde faat en kjole hos mor si En gang sti:Øk han avsted paa fiske bare møbler, og saa flytter de ind og og en gut som gik og var kry over et utenfor kysten. Det røk op en storm, tror at de er i himmerik. Men herlig- nyt par sko. og han drev unda veiret ret til havs heten blir ofte svært kortvarig, desværre. Nogen ''Santa Claus'' var ikke ibruk bar det i flere aage. En. slik hØitidelig julekveld, som den bJandt norskerne her i Vinland paa den Det var ingen som ventet at faa se første i hytten, har nedskriveren aldrig tid - vi var ikke saa amerikanske den ".Tim" mer. Men en dag kom han dog. hat. - Alt var pyntet til helg paa bed- gang. Saa fik han i hodet at bygge en større ste maate, baade ute og inde. Efter Som i Vinland, saa ogsaa i nabodi- baat for at ta en tur nedover til Sydgod, gammel norsk skik var der stablet striktet, Breidablik, der steg op røk der amerika. Han arbeidet sent og tidlig op en hel del god, tør juleved. God og og. - Og nede i Gudbrandsdalen gik - nogen hjælp hadde han ikke. Men met, rød og varm, stod lian der og smaa- nogle svære døler fra Gudbrandsdalen baaten fik han færdig og avsted bar det. snakket, den lille kokeovn. hjemme i Norge. De sa ikke stort, men Til Sydamerika kom han dog ikke, Paa gulvet var der strød ophakket de tænkte vel des mere. desværre. Baaten ble': fundet nede paa granbar vi brulde ener i Norge, men I Poulsbo, hovedstadenskulde bli, der Kalifronia-kysten etsteds, med kjølen granbar er næsten likesaa godt. 1var det ogsaa nogle hytter. Moe - han veiret. "Jim" var og blev borte. . Paa bordet var en hvit duk - med- som siden bley konge - hadde ikke JOHN STORSETH

Et halvt hundrede aar synes at være en uhyre lang tid for de unge - for de ser fremover. :aifon for os ældre som ser tilbake er det bare som igaar - slik I et naturlig menneske. Du for''Primitivmaalet'' gaar tiden. • teller hvordan jeg kan bli et aanHr. Olav Nermo: delig menneske, men maaten Det er ikke mere end 40-50 aar siJa der har vi det! Som sagt: dette skjer paa er efter Din lær- den man for alvor begyndte at rydde "Tillags aat alle kan ingen gjera" dom en umulighet. Du sier det og bygge hjem her i \Vashington, og for de altfor mange som vil her- er avgudisk aa opgjØre sig en endnu lever mange av dem som var saa rar vera· forestilling om Gud, men hvor- lykkelig at faa være med. Dersom nu det saakalte lands- dan kan jeg uten aa ha en foreEn velsignet tid var det, en tid vi maalet i sin uttydning av vrien stilling om Gud spØrre: Herre, Ønsker os tilbake til. :ailen borte er nu ordforekomster, hvorav Jeg bare hvad vil Du? de gode, gamle dage, og_ aldrig kommer nevnte nogle faa var tillags . Og hvad gavner det aa gaa til de tilbake. aat alle landsmaalstilhengere, visdommens kilde naar det jeg I den nye tid, som vi nu lever i, er "lt ande r Iede s - som en ny verd en hadde nrnn da noget aa holde sig der faar maa legges tilside fØr a. til, hvis de var enige, mener jeg, jeg kan bli et aandeligt menne- forekommer det os ---'- saa forandret . men sprogforvirringen leve! sy- ske. - Du sier: "Vaart eget er alt blit.

I

!

nes aa være opgaven. verdslige "jeg" er mynten hvorOrdet "FØykjene" - som Du med hØiere visdom kan erhoL staver det og . forklarer det des." ·Kan nogen som lever her med aa bety "snefok," kommer i verden skille sig med dette hr. S. Garborg i samme no. av "verdslige jeg"? "vV. V." og kalder det "FØi- Jeg for min del tror ikke at kjin" og tyder det at være "op- dette kan bli gjordt· Dette kan lØftet av en godlagskjendsla - ikke bli gjordt med aa bekjende halve ordet er svensk, hvorav en sig til et eller annet kirkesammasse landsmaalsord er sprekket fond og holde sig innenfor dets og han kan med rette fØie til lover. i flere tilfeider: "Um nokun sjyJeg har truffet baade læg og ner kva eg meiner." lærd av disse saakaldte "aandeDette er nu bare et enkelt til- lige mennesker" der har dØmt felde eksempelvis. Ta for dig mig til evig pine fordi jeg er et skrifter i poesi og prosa av Ivar verdsligt menneske, og mitt syn Aasen, SunnmØring; Elias Blix, paa Gud og hans plan med menNordlænding, Arne Garborg Ro- neskerne er litt forskjellig fra galænding, og gjØr sammenlig- deres. ning i navneord og uttryk om Jeg er i verden og av verden, samme gjenstand som er helt og saa lenge jeg lever blir jeg forskjellige; Aasens ordbok. og til en viss grad et verdsligt leksikon er av de andre stukket menneske, og det samme er tilunder bordet, øg hver holder sig feide med Dig hr. Sand, og alle til sin bygdedialekt med diverse de andre, uanset hvad de predinavne paa samme ting. _ Tra- ker og hvilke rammer de hoLder ditionelt for nordmend. sig innenfor. For om vi ser litt 1 Det er vel intet land paa klo- nøiere paa tingene saa vil vi " den, med saa tynd befolkning finne ut at mange av disse "aan· som Norge, som har saa mange delige" er nogle stakkars· mamforskjellige dialekter, der ofte i mons trelle akkurat som vi grænser til forskjellige sprog;• ";erdsl.ige." Det er den samme rimeligvis en fy)lge av den av- higen 1 oss alle efter penger og sondrethet i hver sin fjord, mel- jor.disk rikdom. Vi er ikke for.lem hØie fjeld og daarlige kom- ny)1et med aa ha nok fra dag til munikationer i gamle dage. dag, men tenker maaneder og En Guds velsignelse bar det aar fremover, ja enkelte til og dog været at de alle, sickn for- med samler jordisk rikdomme 0 -eningen med Danmark, har hatt for sine efterkommere. Taa t " t · " t \ et fælles boksprog at lempe for- . r ege .Jeg er ne.rmes virringen; omend mangen kraft- til oss alle, og Jeg skulde hkt aa patriot nu forakter det. Nu paa /se det menne.sk~' som med san~­ en maate, forstaar danskerne os, het kunde si: Jeg elsker mm og vi dem; men snak landsmaal neste som n:ig selv og gjØr mot til Jyden, og du standa fast· andr~ hvad Jeg ~il ,~t andre skulVi lever i foreningsperioden, de gJØre mot. mig. . da det burde være enhvers plikt Om alle ~isse som har gJenat lempe sig og mØte anderledes :1emga~tt ,"omvendelsen" o~ bli~t tænkende paa kompromissens a~ndehge kun?e lev~ ~p til Kngrund, og ikke splitte mere end st~ lære, saa :ilde v1 ikke ha et hØist nØdvendigt; og det var slikt .uretferd.1~t samfund, som saare Ønskeligt om norskerne be- det :i lever I. idag, men. de~ er fattet sig med ædlere maal, end en tmg som ikke kan bh gjort, et ,tvistens emne som navnefor- da denne "verdens fyrste" har andringer og maalsakens "De- for megen makt. Men det ser volution." B. N. ut som om folk der har faatt visdom fra det hØie kan slutte sig til en eller annen sekt eller Hr. Gustav Sand: kirke, og der sitte trygg og roJa nu tar Du til aa bli en lig og dØmme oss verdslige baalære; som man kan faa forstand de til dØd og pine, og har saa cav. I Dit siste innlegg i W. V. lett fo: aa se s~linten .i ~in brogir Du jo nogle forklaringer paa de.rs Øie'. men bjelken. l sit~ eget "gaaterne," men efter min me- bhr de ikke .var. Imidlertid, da ning er Du fremdeles litt av en det er en. hØ1ere makt s~m dØmvranglærer. mer er dis~e folks dom ikke n~Du er nu kommet inn paa de get aa ta sig nær av og. for . mit religiØse spØrsmaal, og den veien eget vedkommende tror Jeg ik~e Du legger dem ut ser det t de kan forstyrre hverken mm ' ti f som Du baade tror paa Gud og red eller ro. Bibelen men likevel vil Du ikke N aar Du sier at kristendom gaa med paa at vi alle har vis- ikke er en lapp som kan henges dom. utenpaa, da er jeg fullstendig eVisdom er en av Guds egen- nig med dig· Tror du det finnes skaper, og da mennesket er skapt '.'sand oprigtig kristendom" her i Guds billede og inn blest med 1 verden? . . Guds aand maa de ogsaa ha faat Læ~er .v1 L eks. Bergpred1ken del i Guds egenskaper saa vtl vi straks se at det er uDu sier at om Salom~n hadde mulig for oss ufuldkomne .menhatt visdom saa hadde han ikke nesker baade aa holde budene og behØvet aa be om den. Men Sa- ha tro ·nokk til aa leve et liv lomon, som jo var en rik mann som er helt i harmoni med kunde likesaavel ha bedt om Guds ord. (Ovenstaaende fortelling er skrevet for "Jul i Vesterland," utgit av Olav Reda!, som venligst har tillatt oss aa benytte den.) rikdom. _ Og om nogen har Er. det stØrr~ synd aa bekjen"kundskap om den hellige" saa ne sm skrØpehghet enn aa op-sier ikke det, at denne kundskap hØie sig selv? Du skal ikke bande du som til a Ingeborg med mat, je, sa faren. Paa veien fallt han og ikke -::r mangelfuld. Om Jesus kom. her ~u ~or aa Han hadde annet erinde! er saa liten. For hvis du sier gutten og sprang. Naar talen kommer inn paa lære folket, saa v1lde v1 sikkert Det var engang en liten fem slo en bulk i spannet. disse stygge ordene, saa kom- F .. au! sa gutten. aandelige ting saa sier Du at faa de ~amme sandheter ~a hØre aars gutt som blev sendt hjemformer du ikke til Gud. I erfaringens kole gaar mange I det samme kom presten jeg ikke kan fatte disse ting som som fansæerne og de sknftklokej mefra med et matspann til en Je ska itte tel Gud, men j tungnemme elever. hØrer Gudsriket til fordi. jeg er (Forts. side 7.) dame som stod i butikken til bi og sa til gutten:

a:

f

t::m

·f

1

1

-


W E S T E R N V .I K I N G

NYHETER AV LOKAL

Side 7

INTER~SSE

F.J. L

"Ullllllllllllll~UllUUI'. \

Foreningen Viking

Vi er taknemllg ror alle meddelelser a.v nyhetens interesse. Send et brev eller brevkort adressert til 1125 Tacoma Ave., eller benyt teletonerne: Broadway 3435 eller Main 2520. Naar din ven eller nabo har fødselsdag eller selskap I en eller anden anledning la os vite det! - Skriv kort og greit! Om Ikke stilen er helt 100 pct" spiller ingen rolle! - Meddel os nyheten, det er hovedsaken.-Red.

Tacoma's eldste norske forening "Viking," sin alder ovennaate godt. Foreningen arbeider nemlig med. liv og lyst, mØterne er vel besøkte og nye 'medlemmer optas stadig. Ved ..............._ _ _.........,....,....,..,.__• siste møte (onsdag aften) blev Valg i Nordlandslaget bl. a; innlemmet i "Vikingerhenvende Dem til oss, nes" rækker Senator Henry Nordlandslaget Nordlys hadsikres for en meget riFoss, Julius Tollefsen og Haa- de et vel besØkt mØte onsdag uansett om midlerne kon Hansen. aften. Der blev bl. a. foretat er tilmaalte. Næste onsdag, den 17de ds-, valg paa ny bestyrelse,og dette avholdes en social, og ved den- fik saadant utfald: Det er vigtigt aa hune tilstelning utde.ies to ekstraFortiiann . P. Stei'ro· ske at vaare tjeneste, premier, nemlig en "Turkey" til Viseformann: Fru Evje. itltrods for deres hoie den dame som i løpet av de siSekreter: O. A. Iversen. kvalitet, allikevel ste tre maaneder har vist sig Kasserer: Ingolf Iversen melig pris. som den beste kortspiller, og Vakt: J. S. Johnsen, (gj.v.) en annen broder Turkey tildeles Tillidsmann for tre aar: Max den av herrerne, som har de Gunstrøm. fleste vundne spill til sin kredit. Revisorer: A· Loekke og H. Foruten dises ekstrapremier ut- Strømsnes. ·<leies der vanlige premier. Laget besluttet aa holde nyC.O.LYNN CO. LØrdag aften den 27. decemaarsfest 1Ørdag aften den lOde MORTUARY '!fi)istinctiue Gfuneral Service ber har "Viking" sin julefest. januar 193 1. 'Phone:Mai11 7145 717 TACOMA AVE.. Et ypperlig program er under . Der' blev stillet $50.00 til disutarbeidelse. Vi kan allerede posisjon for lagets tillidsmenn; nu meddele at Senator Henry disse penge aa utdele til eventuelle trengende blandt me<)lemFra Trønderlaget merne til jul. · Et ti.ytt medlem blev optat; De fleste folk er ivrig bedesuten var der en besøkende, skjeftiget med forberedelserne til Christ Abelsen, fra ",FembØrinden store hØitid som staar for gen," Seattle. døren. Og det er bare naturlig julen er jo den allerviktigste Sangernes Konsert søndag hØitid det . kristne folk har. Om der enn er haarde tider, vil der . . . · N . 11 1 1 nunner igjen om ormanantagelig bli julestemning med na Male Chorus' konsert førstjubel og sang ogsaa iaar. k ammen d e Spn "- d ag eft m·· · l{l . 3 . . · E n t mg som er g odt ' ·er aa l:,os~::. v i"l bli' festtaleren · ForØ\r· Konserten arrangeres som tidopfriske minnerne, og mot jul i rig nermere om festen næste nr. ligere meddelt som en kombinert serdeleshet. - Trønderlaget har Det nyvalgte styre for næste høst-konsert og Amundsen mindette paa sitt program, og der"'. aar bestaar av: nefest. Det fullstendig'ie pro"- d ere op d en Ch'ie f : H ans Wolner f or møter a li e t rpn gram ocr annonce for . konserten P t Ch" f H"almar Jensen . " · . 17d e og t ar d e I l· 1age t s m"-te Y • as ie : j . fmnes paa annet sted J dagens Brødrene Bye sØrger for underSecond Chief: Henry Fl em avis. holdningen den aften. Fm Carl Treasurer: Ben ·Melsnes v·i h aaper T.acoma norsk e pu(gj .v. for 34te gang!) bl'k d d enne an 1e d mng · n< Jonassen har avisen, o. g desuten 1 ·um ve myer der valg, saa alle trØndere bØr Keeper of Log: N· Andersen t Id · fØ , d "·~ k ussen er op sangeres som a ng r 'e enProav møte. Det er det samme om Boadsw.: ~uar vaare konserter. man er medlem ell~r ikke. Coxsw.: P. Stenso. grammet er ypperlig, og naar De som ikke kan'være tilstede Look-Out: P. Pedersen. v1· k an ny t e d e t , og· paa samme Ønskes en hjertelig god jul aL Trustee (for# 18 maaneder): P. tid samles om Roald Amundlerede nu. Stenso. Bibliotekar J. Berg. sens minne, skulde dette være N1'daros, k f·or aa f y 1.1 For Trønderla!!et ~ grunne no· < e N or-

DE KAN TRYGT

1

'

0

Sønner og Døtre av Norges

NORSK FOTOGRAF

Dr. Theodor Bratrud død

Det er 1ennu tid aa faa fotografiet ferdig til jul - men skynd Dem !

.

Mange her t Tacoma, vil med sorg motta budskapet om dr. Theodor Bratruds dØd i Warren, Minnesota. Han avgik v_ed dØden fredag aften forrige uke, rammet av et slagtilfeide. Samme dag hadde han foretat flere operasjoner, og syntes aa befinne sig i beste velgaaende. Dr. Theodor Bratrud har ofte besøkt Tacoma og da opholdt hos sine brØdre, E. 0. og John. Sistnevnte reiste til Warren sist IØrdag· 'Her er mange her ute paa kysten, som har været under avdØdes behandling, og da lærte aa akte og holde av den fremragende læge. Dr. Theodor Bratrud sammen med en bror, Edward, som ogsaa er en velkjendt læge, holdt nu paa aa bygge et hospital (lOO senge) i Thief River Falls, en by ca. 30 miles Øst fra Warren, men skjebnen vrlde det saa, at det store arbeide han har drevet saa lenge, skulde ende der hvor han be~yndte .det. Han var ikke gift, og mor Bratrud hadde sitt hjem hos ham øi mange aa~·· Hun dØde, 84 aar gammel, ·siste september, og han i 57 aars alder, fulgte tre maaneder senere i dØden. Dr. Theodor Bratrud hadde bragt tilbake helbred og helse til hundreder av mennesket i nord. . vestre Mmnesota, Nord J?akot~ og Canada, som ·fandt veien til den lille by \Farren. •v . . Hr. ~tg.. Jensen, so~1 har 0 Pholdt. sw " 1 Tacoma siden . 1900, og t .15 aar været tilknyttet . . . .. :nø?elforretmn? (furmture). ~ar I disse dage tiltraadt en stllhng . .. 1 den nye· møbelfo. rretmng paa • Broadway, - tilhørende Puget Sound •Furniture Co ·, 1309-11 Broadwa~. (Se annonce~.) Hr. Jensen vil med glæde hilse . . . . paa srne venner 1 d7 nye. 011;1givelser, og retter en hjertelig mnbydelse . til ·dem " . alle om aa komme 1 mn og. his! p!a.':

Fremdeles i vaart gamle lokale i California Bldg., inntil nermere meddelelse. ge de vakre norske julesange: Den nuværende visepresident, "Jeg er saa glad hver julekveld" Hanna Bensen frabad sig gjeneller "Deilig er jorden," "Her v<\lg, da hun hacl,~e holdt stilling k · · " ·ommer dine arme smaa, osv. i to aar. Der. k&ves en hel del Det er nok intet aa undres 0 _ tid og arbeide for aa fylde den ver 0111 enhver mor fØler at <la- plads og dette har fr-u Bensen gene, ja kveldene med, maa nyt- gjort· · Hun er ikke av dem som tes godt for at alle ting i hjern- bare forteller andre hvad de skal met kan være i sin orden til jo- gjØre, men er selv tilstede . og leaften. gjØr sin part. Hun er en flink Men midt i travelheten, saa leder og derfor har arLeidet har vi som hØrer til Døtre av gaat saa godt. Norge dog tid til aa huske paa Fru Langlo, vaar nuværende mØteaftenen til losje "Embla." "Ceremonier" frabad sig ogsaa Det fØrste møte i maaneden gjen\ralg. Det var ikke fordi var den 4. <lee. FremmØte av hun ikke er interessert i losjemedlemmer var godt. Socialko- arbeidet, men paa grund av miteen gav rapport om at de to at hun bor saa langt ut av byen. siste socialer har været godt beLa oss som er norske og arsøkt. "Hjelpefesten" som var beider for norske tradisjoner og holdt den 29de nov. brakte et minner skal holdes i ære her i glimrende resultat; programmet vaart nye land, tænke paa at var udmerket og inntekten var julehØitiden bringer frem de over $120-00. Komiteen hadde minner fra barndoms_ arbeidet iherdigt, og derfor slikt hjemmene. Hvor hurtig dukker godt resultat. Av de innkomne ikke det ene minne efter det anpenger fikk "Embla" halvparten. dre frem i vaar erindring om D' · isse penger blev paa siste mØ- hvordan vi satte oss rundt julete gitt til familier som de for_. bordet og far Jæste juleevangeskJ"ellie-e medlemmer visste 0111 liet: "Eder er idag en frelser ~ · · at en pengegave v1'l<l e b nnge fØdt" og om englene som sang glede i hjemmet. Da var der hØitid og undring i Komiteen for S. og D. av N.'s vaare bamehjerter. Saa blev juletrefest fortalte at festen hoL lysene paa juletræet tændt og vi d es Syn "- d ag 28. ·d ec.- kl . 3 eft m. barn sang alle de vakre sange D er bl"ir program og Jtt · 1emssen · mor hadde lært oss. Det var en vil hilse paa barna. Forskjel- virkelig glede som festet sig slik lige slags gode norske retter vil i vaar sjel at vi ikke kan glembli servert i spisesalen . Paa me den. La oss som har vaare komiteen er fru erne Tina Lan cr- hjem her julen paa samme " j h ø1ti . 'de 1·1ge ' maate og gt. se th . , H a11·mgsta d , A nna S ætre, vaare Marie N elsen, og fru Waadne. eg-ne barn den samme vakre er. Saa var <let • vaia " av best111ings - lindring , som vi fikk fra vaart kvinner for det kommende aar· barndomshjem. Da gir vi dem President: fru Martha Haaland av den rette norske arv.· ·· (rr1'envalg) Gl d 1· . l dt t ,,, · æ e tg JU og go ny aar

mrnna Hall til siste plass. Dommer: fru J;... P. Larsen til alle "Western Viking"s læKonserten begynner som alleVisepres.: fru Marie Berglund sere.-MARIE BERG LUND, Den norske dramatiske klub e ræ.J.eS rede nevnt kl. 3 em. og nNaar De skal velge julegave, Sekr.: fru· Kristine Pedersen, ---DØt- midde.lbart konserten arran- enten det nu er til Deres mann, (gjenvalg.) Tablaaerne som den DramatiKomiteen for ~Ønner og geres banquet. Deres forlovede, Deres bror, elFin.sekr.: fru Lizzie Nelsen, ske klub gav ved "Hjelpefesten" re av Norges jttletræfest, som .. ler en annen mannlig bekjendt, (gjenvalg.) forif!e Jn<rdag, var blandt de mest avholdes sØndag 28de dece.mber bØr De ta Dem en tur innom til Kasserer: fru Gudrun Johnsen • ~. 'f' d blit 'st i 11 ;:: . 3 :.3o eft.m" er a Il ere d e 1 f u Il . Cirkel no. 5' Døtre av Norge ' J 'et1an d & p a 1agrub,. 912 p aci"f'ic (!!j·envalg.) insptreren e som er vi sving, Of! man kan sikkert regne møter onsdag. den 17 · dec· hos Ave. Der vil De finne hvad ~ Tacoma· Norsk bondeliv, som d ~ . 1.d f t h fru Andrew Waadne 2611 No. . . d ) Seremon.: fru l\.1athea Larsen, d forestillet sendte nokk baa- me en sti aa en e es ' vor · ' "han" vil sette pris paa.-(a v. Ledsager: fru Anna Sætre, e ' " baade gamle og unge vil faa sin 30. st. Lunch serveres kl. 1. * * * de b;.v-og: land-manns_tanker p..c.a . . . . . . . .......... . ·····~*-* ·····------····--··--~··-·-· -{gjenvalg.)····················-- -························-· _1 -••··-·· . . ,. . flukt til fjeld og fjord der hjem- beskikkede del. Li'lle Det enestaaende vakre træsnit H j.leds: fru Karoline Sved berg Feste begy 11er som nevnt Ellinor Ann Bjerkeseth Roal.d A d . me. De der deltok i tablaaerne n ii av · mun sen, som vi Indrevakt: Guri Bye . ftt . der bl·i'r d.a blev dØpt av pastor Myhre i . . 'd h · t ) ·. e har al ære av sitt arbeide, men I{I· ·3 :30 0 11 ll.' · gjengir paa 1s e si e, ar vi Ytrevakt: fru Anna Hansen rver· t lunch i hallene i 2den lurken paa 59. og So. Thompson f tt ·1 t f "T I 1. V t 1 d " kronerne hØr sættes paa LindØ Se · · · aa aan ra u es er an · Tillidskvinne : fru Hanna Ben_ etasj· e, mens det e!lentli!le prosist sØndag. Samme efterm1dT "tt og Lindseths hoder. - Her har ~ ~ ·· :. ræsm et er - u.tfØrt av 01 a sen. _ S un d e vaar koloni to menn der er kunst- gram begyililer V e d 6- t idei1 11 ede dag . samledes . ca. 30 venner t S un d e, 1.,-.,,ent , \i\T as h . i Auditorium. Detalj' erne med Bje.rkeseths hjem, hvor det ogk t It. 'tt b nerisk anlagt. sønner og Døtre . ·an være s 0 av Sl ar Cl'd e. hensyn til programmet er ennu saa kom for en dag, at redakPROGRAM il.V Norge har brukt disse to's d f d 1 I H · ikke helt avg]· ort, ·men vi kan ty)ren ha de .ø se. se ag. an talent flittig, og den Drftmatiske OMA NY for Normanna Male Chorus' Amundsen' Memorial Konsert · allerede nu meddele. at talerne angav selv alderen til 24 aar MERE T AC TT paa klub i sin helt, har ved· tidligere i Normanna Hall søndag 14. <lee. kl. 3 eftm. . . . ved festen -vil bli ·henholdsvis og henviste til lysene paa den side 11. hjelpefester, mnsp1llet mange · · k · fØd J d k k se s ags a e som . . N , pastor Buo-ge og pastor Arndt pre tige Star Spangled Banner ... " .......... " ....... ""......... " .. "." .. F. Scott ~~anke dollars t S. og D. av · s Myhre (no~sk og engelsk.) ·Beg- synlig beyis. Men det hender jo J <• vi elsker dette landet ........"".. " .................... Rich. N ordtaak bJelpekasse. . d t bl d 'kk Kyrie· at Sea " ... " ................ " ...... " ................ " ... " ................ Øurrner Vi forstaar at klubben for ti- ge disse er talere som aldrig er nu og .a a. en a mann 1 · e . · hØrt fØr j Normanna Hall. og holder sig til sandheten pur og Nu er det december, - aarets. Island ....... " ....... " .. " •...... " ...... " ......... " .... " ........ "" ...... Henrik Moller 4.en mnØver et nytt stykke og · · l . · .. . ' f · det sier sig selv at man er in- ren, saa der var enke te som siste maaned. Det er gJerne alNorm anna Male Chorus naar dette er ferd1gt til frem Øh dd · ·1 t 1 · I' · · k . teressert i aa stifte deres be- a e sine tvi om aarenes an a . tid s 1k at naar v1 ser vi er omrelse, haaper Vl at Sønner og Sandman is calling you Roberts . Fruen i huset oplyste imidlertid met til den 1. december, faar vi DØtre av Norge vil huske sin kjentskap der. 11aysong .. " .. " ........................"" .. " .......... " ... " ... " .. " .. " ....... Lembecke det svært travelt· For det minVi skal senere bringe fulL at 24 plus 6 var det rigtige. plikt og sty)tte klubben med all Solveigs Sang ." .......... " ............................. " ...... " ..... " ... Edv· G,rieg Lavik holdt tale for ner oss om at jule~1 er straks her den makt de eier. stendig program. Anna Mikkelsen, Soprano barnet og overrakte en vakker .og . vi kvinner har saa meget present som erindring om da- som maa gjØres. Alle ting i huAll through the Night by Humphries "Norske Aften '' rren Ellers blev der servert en set maa være blankpusset. JuleArthur Swanson og Mannskoret Den · Fru C. Mathisen, 4215 N. Gove · • b · udmerket lunch, og gjesterne kaker og kringler av alle slags Soun1is Song .. " ......... " ...... "."." ..................""........• " .. "F. Pacdus hadde sist onsdag den · 3. dec. Den "Norske Aften" som armoret sig paa forskjellig vis til skal bakes. KjØtrulier, blodpØl1-Iav ." ... " ................................. " ......... " ........ " .... " ............ Oscar Borg fØlgende damer for lunch: fruerne Andrew Waadne, T. Bakke, rangertes i Normanna Hall lØr- henimot de smaa timerne.-Del- ser og sylteflesk maa laves og. Norm anna Male Chorus c.: . T hns • S dag aften den 6. december, blev tager. lutefisken maa utblØtes saa den C· •o en 0 g . . H . .r1ansen, "AMUNDSEN AS A MAN" - Foreårag av Dr. Quevli vellykket i alle dele. Der var * blir akkurat som den skal være G .1un db e ·r g. · M rs. M . B . N e1sen, 2341 S o. t1·1 h Ø1t1c · · 1saf tenen. Vi•e d st"d en godt fremmØte, og programmet Ula brand ....................................... " ............. " ................ Wendelborg ~ absolut det. beste. M st" hadde tirsdag nogen av av dette er der jo tusen andre Orkester (Courtesy of the Musicians Ass'n) .............. Selected I H. Lavik ledet programmet sine venner for lunch, nep1lig ti.ng a.a se efter. All j:tleskrivSangern1inder .. " .. " .. " .. " .. ".·-··--·-········"·····-···'·-" ..... " .. ".Oscar (Festival Cantata-Text by V. Smidth.) , PH.ARMA.OY :og presenterte efter tur saavel fru erne: C. Andersen, H. Camp, mng til slekt og venn~r 1 ~orge, j Strømsnes med sit en-manns- og Overland, Da det var fru gaver aa sende og 111nkjØp aa Kor og orkester - J. Johnson, Tenor. SKANDINAVISK APOTEK orkester, som sangeren L. Nel- Nelsens gebursdag, blev hun gjøre, slik at naar juleaften kom_ The Crying of Waters .. "." .... " ....... " .. " ..... " ... Campbell-Tipton · Recepter er vor specialitet sen og ~iolinisten Nils Rein. - overrakt flere vakre presenter· mer, saa er alle ting iorden for The Spirit .Flower .................... "." ............. " .... Campbell-Tipton . ',. Agenter for Samtlige utfØrte sine saker ud* * aa ta imot kjære og kjente som Thoughts have Wings ....... " ..... "." ..... " .. ""." ... " .. Liza Lehmann ~A.LUBRIN, HASSELROTS JERN· merket, ~g bifallet syntes ingen En "nykommerjente" ankom samles i h_j~mmet for aa nyte Anna Mikkelsen, Soprano VIN og FLUSS PhA.STER ende. a~ ville ta. D.er maatte gi's sØndag 7. decem ber til familien alle de de1hge s~ker h. usmoren Sæterjentens SØndag Bull :MAIN 73H adsktlhge ekstranumre. Andrew Asbjørnsen, 4042 Ea· J har lavet, og saa ttlsammens med Den store hvite Flok "." ..... " ......... " .... " .......... " ... "." ... Edv. Grieg :'., 1026 Tacoma Avenue south ( Efter programmet var der be- st. Baade mor datter befin- smaabarna _slaa ri~g om julc~.;;.,.-,.........,....,.....,.,_.......,,..,....,...,.,._.._...,,....,C, vertning og en svingom. ner sig vel. Vi gratulerer! træet og mea barnslig glæde synAnna Mikkelsen and Chorus KAARE MOE

---------

Jul t

.Q

t

T

*

_

Dø.T ff E AV NO ff GE

* *

l

:.' UEN & SELVIG '

l l

*


WESTERN

VIKI~!l.

Side 9

- DØde hun salig? for Dem og mig, men for hele - Aaja, hun var saa snil og den fallne slekt - legg vel mersaa god, utbrØt piken og brast ke til det, - han tok vaare syni graat. der paa sig. Og hans dØd for SKILDRINGER FRA EN LITEN NORDLANDSBY Gutten som innsaa at det ret- oss, er et budskap om den fred te Øieblikk var kommet, ivret og forsoning han har opnaadd (Skrevet for "Western Viking" av A. Bj.) videre: mellem oss og Gud. ~ ..._ .....______. - Hvis du ikke vil at din mor, Predikanten kom nu i tanker Predikanten var en mann i 30 andre, nemlig en evig pine i et lik Lazarus fra Abrahams skjØd om at Dikteren muligens var en aars alderen. Hans maate aa helvede, hvor smaadjevle dan- skal se dig pines i helvede, maa kollega. Hans. næste spØrsmaal tale paa vidnet om en dulgt red- set rundt med rØdglØdende gaf- du bØie dig ikveld. Tenk paa vidnet ihvertfall om det: sel for at det fremfØrte ikke ler. Desværre var det meget av din mor, hvor det vil være saart - Er De predikant? .sku Ide forstaaes uten at det var talen, som undgikk min opmerk- for henne. . . . - ~ei, smilte Dikteren, men ledsaget med kraftuttrykk, og somhet paa grund av den babyNu gav: piken tapt! Med et ved aa læ~e bibelen har jeg !ert <lem var det nok· av. Han lonske forvirring som hersket i hjerteskjerende skrik sank hun skapningens Herre aa kjenne. Og skildret i sin opbyggelige pre- forsamlingen. Imidlertid sluttet sammen paa gulvet. vi to .• De og jeg, har en vidt forken hel ve de for oss saa av- han· med aa forkynne at det var _ Halleluja! utbrØt predikan- skjellig opfattning av ham, aa skrekkende som det paa nogen anledning for alle som hadde ten, som nettop kom tilstede. dØmme ut fra Deres tale. menneskelig maate· gikk an, og lyst aa bli "frelst" med det Jeg var overveldet og vilde - Hvad mener De med det? syntes mere sikker paa, at s a a samme. Og virkelig - der var gaa, men Dikteren holdt mig til- Predikantens væsen undergikk var det, enn en der ved selvsyn et par stykker som meldte sig! bake. Nu kom predikanten hen en fullstendig forandring. bar forvisset sig om et bestemt Hallelujarop hilste dem med be- til oss. Jo, jeg mener simpelthen stedsforhold og forsøker aa skil- slutningen. - Naa, hvorledes er det med at De tjener hans sak paa en dre det. Han avgjorde paa staaDet blev nu bekjentgjort at dere. Er I djevelens eller Guds forkjert maate. Den som vil gaa ende fot, at dit skulde vi alle det offentlige mØte var slut. -\barn? ut med evangeliet maa huske, "verdens barn" om vi levet et Dog var der anledning for sØDikteren saa litt paa predikan- at han er en overbringer av det aldrig saa vakkert liv og gikk kende sjæle og ellers venner aa ten, saa svarte han rolig: glade budskap: At verket for aa være særdeles bra men- bli igjen paa "eftermØte." Baade Men er vi da ikke alle er fu 11 brakt. Kristi efternesker; vi maatte bare ikke inn- Dikteren og jeg blev sittende, Guds barn, -mere eller mindre fØlgere skal præke fred og for. bille oss, at vi hadde nogen - akkurat som alle andre. Nu paa avveie? soning og lære folket aa forstaa, chanse for aa gaa klar svovlpØlen skulde der "arbeides," IØ<l ordSvåret syntes aa forbause pre- at hans kjærlighet rekker dem uten at vi Øieblikk;l.ig ,fallt paa I ren. Og saa begynte agi.tasjo- dikanten, men han var straks alle. Det er den som skal tvinvaare kne og beKJeni:e vaare uen for omvendelse rundt 1 ben- ferdig med et nytt spØrsmaal: ge, ikke trudsler om en straf, synder. Efterhvert som taleren kerne. Like bak mig sat en La mig da snu litt paa som ingen er hjemfallen til. arbeidet sig inn i emnet, rev han ung pike, som blev beleiret av spØrsmaalet: H vern tjener I, - De vil bortforklare helvede, sine tilhørere me.d .. Det begynte to unge gutter. Disse hadde sat Gud eller djevelen? utbrØt predikanten med . redsel med dype sukk fra endel gamle sig i hodet, at hun skulde "frelVi lider alle under synden. malet i alle sine trekk. koner, som med lukkede Øine ses." Men piken fØlte ingen Den behersker enhver av oss i - Jeg vil ingenting hverken og halvaapen mund nØd denne trang - hun kunde ikke og bad mer og mindre grad og i det legge til eller trekke fra, vedaandens fØde. Sukkene blev ef- om aa faa være i fred. Men de Øieblik vi bukker under, eller gir blev ~ikteren rolig, men hvis De terfulgt av enkelte fromme ut- to drabanter gav ikke tapt. De efter,. tjener vi den onde, selv vil hØre paa mig, skal jeg uttrykbrudd og snart var hele salen gjenopfrisket for hende det bil- om det gode i oss protesterer, ke mig tydeligere. Da Kristus et eneste rØre" Endel innskren- lede av helvede predikanten had- svarte min venn. c\Øde, tok han vaare synder og ket sig til sukkene, men for de de tegnet, og forestillet henne Predikanten hadde intet svar straffen paa sig. Eftersom flestes vedkommende blev det redslerne paa en i sandhet gru- pa,a rede haand, og fØr han fikk De sier, er straffen evig pine i mere almindelig med graat og fold maate. Jeg kunne ikke hØre tenkt sig om, fortsatte Dikteren: helvede. Kristus er ikke i heijammerrop. De som bevarte paa dem uten aa fØle avsky og - Saa le1{ge vi efterstrebes av vede og har heller ikke været der hodet var "verdens barn." - samtidig medlidenhet med den denne verdens fyrste, er vi utsat i den forstand De mener. Den Predikanten raset videre. Nu unge pike, som syntes aa bli for aa falle, men Kristus som led eneste straf han taler om er var det brØ<lrene i andre menig- mere og mere betatt av en uhyg- korsets dØd, tok alle vaare syn- d Ø d. Vi vet jo, at han skal 11eter som fik holde for. Og jeg gesfØlelse. der paa sig. komme igjen for aa dØmme melskal love for de fikk paa pukkeHar du mor som lever? - Og De tror det? fallt pre- lem 1 e ve n d e og d Ø d e. Alt1en. Men heldigvis for dem had- spurte den ene av gutterne. dikanten inn. saa c!Øden rummer synden og <le han ingen værre straf aa an- Nei, hun er dØd, svarte den - Jeg vet det. Guds eget ord straffen. "Syndens sold er <lØvise enn den der tilkom oss unge jente. sier det. Og han dØde ikke bare. den." Og Kristus dØde for oss.

...::..:.. Gaar vi dit imorgenkveld I en eldre. forklaring heter det, at han ogsaa nedfor til helvede, er jeg sikker paa vaar ven dermen det er nu forandret til dØds- inne har mange nyheter aa for. riket. Begge dele betyr det sam- telle oss, bemerket i jeg. me. Deres fortolkning av hel- Jeg gaar def ikke, sa dikvede finner ingen stØtte i Freds- teren bestemt. At jeg kom dit fyrstens lære. Det kan saaledes ikveld var nermest for aa faa ikke bli tale om aa bortforklare dig med, og nu haaper jeg du det der ikke eksisterer. De leg- forstaar mit syn paa den farger en forkjert betydning i ordet kynnelse vi blev tildel. Jeg forehelvede; det betyr simpelthen: trekker min bibel. Den· rummer gr a v. saa mange og dype sandheter, - Nei, nu kan det være nok! at den mere enn fyller min sjel. Det er vranglære De farer med. Og, der faar jeg et billede av Gud Vaare fædre og bestefædre har og hans forunderlige plan rped levet og hensovet i troen paa oss mennesker, som ikke farves helvede. av en vilkaarlig predikants fan- Salig? innskjØt jeg, men tasi, eller utlegges· fra en feilpredikanten overhØrte bemerk- agtig opfattning. - Om alle de ningen og fortsatte ophisset: kristne menn~sker vilde.læse ·sin - Deres teorier er inngit Dem bibel istedetfor aa sluke prediav selveste djevelen. Bed Gud kanternes m en i n g er saa krioplade Deres Øine og rive Dem tik!Øst som tilfeidet gjerne er, ut av Satans klØr; ellers gatlr det var her tifold mere sand Guds. Dem som millioner av andre, j dyrkelse iblandt oss. Gud har som nu vansmekter i helvede. - bare en mening med oss og den Predikanten var fyr og flamme gir sig i hans ord uttrykk i det i et eneste nu. H vad der var ene og store: Kjærlighet. aarsaken er ikke godt aa for(Forts.) klare, men jeg tror det var angsten for at min ven skulde redu- Abonner paa Western Viking! sere hans helvede til et nu!. Og Kun $1.00 pr. aar frlt tllsendtl helvede syntes aa bety a I t for den arme mann. NORDMÆND Vi blev ikke ferdige, beI AMERIKA merket Dikteren tØrt, og heller ikke enige. Jeg har gjort et ær- som Ønsker at fØlge begivenlig forsØk paa aa rive Dem ut, heterne i Gamlelandet bØr av en villfarelse ved aa ta helabonnere paa vede fra Dem, men vil De endelig beholde det, saa lyd et godt og velment raad: Behold (Aftenposten's Landsutgave) det for Dem selv! som utkommer i Oslo 3 gange Det blev ingenting av vaar ukentlig og bringer alt nyt omvendelse. Paa predikantens av interesse anskrik samledes et snes brØdre og sØstre omkring oss, og midt i den hurlumhei som nu opstod Koster forsendt til Amerika forlot vi forsamlingen begge to. · Kr. 10 for % aar Jeg gjorde mit beste, sa Kr. 20 for 1 aar dikteren, da vi godt og vel var kommet ut, men mannen hadde annektert helvede som sit alfa Ukens Nytts Ekspedition. omega og mine bestrebelser var Akersgaten 51, Oslo, Norge fruktes iØse.

GLIMT FRA TRANGVIK

I

li

den syke og lide11de

l '

HØIT BLODTRYKK Haap imot haap Dr. T. B. Scott, den kjendte J.utoritet, sier at hØit blodpress "Ødelegger flere liv end kræft." , The N orthwestern Mutual Life Insurance Company sier, "Den som ikke tar hensyn til hØit blodtrykk MAA lide under konsekvenserne." Og disse konsekvenser er sikre og uavvendelige. Man sprenger kanhende ikke "an artery" idag eller næste uke, men hvis man ikke gjØr noget for aa hindre det, vil det hende engang. Statistikken viser at kun de ·færreste undslipper. Bare at Ønske sig til gou helbred, er kun haap imot haap. For hØit blodtrykk retter sig ikke selv tilbake til c1et normale. For aa finne helbredelse maa giften i blodet skaffes bort og legemet styrkes. Specialisten i vaart departement, er f,Ødt og har faat sin utdannelse i Sverige. Han har mange aars erfaring i behandlingen, og med stort held, av tilfælder av hØit blodpress. Hvorfor lide unØdvendig naar De for et lite be!Øp kan bli helbredet. Kom, la oss tale saken over. Raad og konsultation altid gratis. Tid: 10 form. til 6 aften. Aftentimer for de som er 1 arbeide om dagen.

METABOLIC INSTITUTE (Strictly Non-Medical) 809-810-811 Fidelity Bldg. Telefon Main 2188 Klip ut denne annonce og gjem den, eller send den til en venn, som behØver dette vidunderlige service.

~.,;---·--

----

)

OLYMPIC BRANCH STORE lee Cream in brick or bulk · Stort utvalg Hjemmelavet candy daglig L. JOHNSON, Manager 1109 So. K Main 3410

! l

So. Tacoma Undertakin1r Company . 6036 So. U. nion A.ve. -

Mad. 1

~22.

~

fH"n.,..fc-

\_-L

'Lll

'-·"•

+" ...... .1..lCl

c-:...-1..,,,.

,:J.LU\..-

1. \

'-'•/

fikk da han var her. Og likesaavel som folket ikke taalte aa hØre sandheten den tid, like saa redde er de nu for aa se sandheten i Øinene, og folk som baade har gjennemgaatt "fornye!. d om " sen " og faatt "hØ'1ere vis vilde vel fØle sig skuffet om de blev kalt hyklere og daarer, men det var hvad mesteren kalte

EN NY BEHANDLING The Metabolic Institute som har været saa heldig anvendt i tilfælder, hvor det gjældcr redusering, har nu aapnet et nytt department baade for menn og kvinner, hvor deres legemlige skavanker kan bli helbredet, ved at man gaar efter den virkelige aarsak til sygdommen og paa samrne tid bygger op helbreden og den legemilge motstands· kraft og det epe og alene ved naturlige metoder, uten nogenslags medicine~. Mens denne nye Therapy har været benyttet med meget held i Europa, er det fØrste gang den blir introdusert her i Tacoma. Det kan bli benyttet med udmerket resultater i de fleste tilfeider hvor sygdommen skriver sig fra nervøsitet eller kronisk uorden.

Hr. Gustav Sand: -

dem. - Man kan ikke tjene Gud og Mammon. Sælg alt hvad Du har, og gi til de fattige, sa Kristus til en sandhetssøkende sjæl. Og tro saa skal du bli frelst. N aar han :'? helbredet syl{e opfordet han dem til tro, og refset folket fordi de var saa lite troende. Troen er den sterkeste kraft i mennesket, og med tro kan vi flytte bjerge. Men hvad er det nu som fØrst og fremst kræves av dig naar du skal faa del i de aandelige rikdommer. Først maa du angre og be om tilgivelse· Tilgivelse fordi du er kommet inn i denne syndefulde verden; tilgivelse fordi du ikke er fuldkommen. Siden - Tro som vi tror! Kom til vaare mØter ! Gi saa meget du kan i Tempelkisten for dermed fremmer du Guds rikes sak paa jorden, saa skal du bli kaldt en av vaare og faa en skatt i himmelen. Hvor er forskjellen mellem de aandelige og de naturlige. mennesker naar ele begge to har budet: "Du skµl ikke ha fremmede guder for mig," og de begge har sine avguder som de klynger sig til saa lenge de lever. Salomon var nok rett naar f l~an sa: "Alt ·sammen er forfen~ gelighet og jag efter vind." c FRODE BYE

i

P. OSCAR STORLIE · f .._.,._..._...__....,.....,.....,...................,....,...........,...,,,.~C Livet er det eneste lotteri, NY HETER AV INTERESSE hvor hvert menneske er nØdt til for det norske publikum . burde De aa ta sitt Jod. altid meddele "Western Viking." S•·nd et brevkort, adressert Ul 1125 Tacoma Ave" Tacoma, Wash., eller '· Dovne folk er kostbare, men benyt telefonerne: Main 2520 eller r1roadway 3435. en foretagsom dumrian er far:lig.

* * *

Innsamlingen til Radiostasjonen ved St. Olaf College avsluttet

"UKENS NYTT"

sten og jord, . og de kunde j Ni danske kuttere ·savnes fØlge den flere hundre' kilometer. KjØbenhavn 12. nov. - StorKineserne har vist ekspedisjomen i NordsjØen har ogsaa inatt nen en gjestfrihet uten like, og raset voldsomt, men imorges tok Fra National Lutheran News de har paa eget initiativ opfordI k d' · · f Bureau, har vi mottat bL a. fØL ret e spe isJonen til aa ortsette den noget av. Ni kuttere som · · gende: · I sine forskninger ennu noen aar. man hittil har savnet, har ennu Det gikk over fqrventning ikke gitt noget livstegn fra sig, godt !ned vaar innsamling til Medgang og avveksle11de mot- o gen undersØkelse har fastslaatt by· ggefondet for radiostasjonen gang er naturens orden og. derfor at de ikke er gaatt inn til nogen WCAL. ved St. Olaf College, sundt. Akkurat som varme oe- annen havn. Man frykter derfor Northfield, Minn. Vi. satte som ~ maal aa faa innsamlet $10,000 kulde, lys og mØrke, dag og nat· at der er skjedd en stor ulykke. · 1 av

ra----.. . . . . . . . . . . . . . _. . . .,. . . . . .,. . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . .--:

ved utgangen av november maaned. Gaverne strømmet inn saa rikelig i de siste dage av november maaned, at vi naadde den vakre totalsum av $11,463.63. For dette heldige utfall takker vi av hjertet vaar himmelske far og vaare mange venner som la for dagen saa stor interesse og offervillighet. Omtrent 1200 enkeltpersoner i 13 stater ydet fra 25 cents til $250.00 hver, og 100 menigheter og andre foreninger tok del i innsamlingen. Til alle disse er vi meget taknemlige. ---------

EN PASSENDE PRESENT for venner og kjendte er et aarsabonnement - .-paa--

THE WESTERN VIKING Denne present koster kun $1.00, men fØrer det med sig, at den bringer, glæde og hilsen hver enestf' uke i hele aaret. Til Norge $2.00 Indsend Deres vens adresse tillikemed $1.00 i check eller money order og vi skal sende bladet til den opgivne adresse til Deres ven · eller slektning.

l

ThunberK nektes tillatelse til aa starte i Amerika

1125 Tacoma Ave.

Det finske skØiteforbund har nektet Th un berg licens til aa delta i IØpene i Amerika i vinter, da IØpene i U. S. A. ikke I skulde foregaa efter de internasjona.le regler. Forbundet besluttet aa forby alle sine medletnmer aa delta i konkurransen som ikke arrangeres i overens-, stemmeise med de internasjonale regler. Thunberg er imidlertid meget misfornØiet med startsnektelsen, og man venter et brudd mellem ham og det finske forbtincl·

~;;:;;;;;=--·====--·=========·=--;

T:ronde:re som vil fØlge med i forholdene i Norge Hr Nord-Norges stØrste og beste avis

IDAROS. tilsendt for kr. 12.50 pr; kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Illadets mindre dagsutgave

Trondelai!_ en

Sven Hedin finner en ny kinesisk mur Sven Hedin og hans ekspedisjon' har foretatt en meget fare- 1 full reise fra Peping til EtsinGol i Kina, en strekning paa ca 500 norske mil. Paa denne tur I

traff de paa en ny kinesisk mur

Tacoma, Washington

koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra ele distriktet foruten landsnytt av noen betydning . Bestill idag! "Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway

m•••••••••••••••••BlllRIMllJl!lllllBnlll!llllllllllll!ii


Vi tilbyr benyttelsen av vaart enestaaende vakre begravelseskapel til like lave priser som ethvert annet Mortuary i Pierce County. Komplet service uten ekstra omkostning.

11111

BUCKLEY,KING FunePal ChuPch Ta~oma

Ave. So. lst

·~·tAKES~DE HOTEL AND SANITARIUM Soap· Lake, Washington.

Steam Heat

Hot and Cfold Water EVERT E. MAI.IN, D.S~

I

Electr0-Therapeutic Physician Specializing in Chronic and N ervous diseases. Write for. Information

Reasonable . Rates.

WIN A WEEKLY PRIZE AT TACOMA'S MOST POPULAR GREEN

paa er nogen som. vil trekke

Sogneprest Øgaard har vært paa stedet i anledning av forePaa Nidaros med-

.

Prizes. ba.·awarded every Monday night for the past week's low scoje-prize. for both La,dies and Gentlemen.

NOT ~INIATURE GOLF BUT REAL GOLF IN A <SMALL WAV

Open 11 a.m. to 11 p.m.

18 Holes 2Sc Company's building.

paa Western Viking!

$1.00

2

A d:efici<i:us full course Turkey Dinner-'and a ~eliirhtful nlace· to eat.. .• Bring .the family ·

Our Sunday Dinners for 50c

include Chicken Fricasse, or Roast ~th delicious side dishes and dessert. Chops · and Steaks served at all hours. TRY OUR FOUNTAIN AFTER THE SHOW

·Nelson's Food .Shop , 2707· Nor~lt' P.roctOr · - Gamble Building· -

at the beautiful things your will buy in. furnitUl'e at our store.

mon~y

·Large, Comfy Chairs · · Lamps-Sewfog Cabinefs Rockers Occasional T ables Monda.y Specla.1 -:- Maltoga.ny. finish.ed End· Ta.bles, et\.

$1.19

3-caridle Table Lamps, complete with parchment shades, $4.98 J?eautiful ..All - ~ohair ):?avenport arid Hi-back Cliair . to .match; the .set for. : ..•. $98.50 Bridge Lamps; good-lookers; complete for .•••.•••.•. $4.95

Prqctor 9680

·i"


Side 11

WESTERN VIKING Trefoldighetskirken, T. 0. Sva-) re, pastor. SØndagsskole med biheiklasser kl. 9 :45. Norsk guds- I tjeneste samme tid. Engelsk kl.• 11. Ju11ior liga kl. 4 eftm. Trin i ty Guilcl mØter tirsdag aften kl. 8 • Kvinneforeningen mØter onsdag kl. 2 eftm. Fru Buli serverer· Torsdag aften kl. 7 :45 korøvelse. Lp.frdag form. kl. 10 lØrdagsskole og konfirmantklasser. 1

TACOMA TRUNK COMPANY

SALE $20 Mah-Jong Set going at only $4.00

* * *

Fine Leather Frames at

Den Norsk Luth· Frikirke, 15 ·Pastor E. A. Myhre vil tale. og syd K st. H. P. Halvorson, Mandag aften kl. 7 :30 mØter pastor. )forsk gudstjeneste søn- Stririg. bandet. Tirsdag aften kl. dag form. kl. 10 :45. Sangkoret 7 :30 mØter bibelklassen. Onsvil synge. Solo sang ved fru C. dag ·.aften kl. 7 :45 mØter sang0. Hogan. Pastoren vil tale. - koret. Torsdag aften kl. 7 :30 SØndagsskolen praktiserer kl. 2 bØnnemØte. La os samles til bØn eftermiddag for juletræ-program- og vidnem9He unge og ældre· met· SØndag aften kl. 7 :30 ung- LØrdag . formiddag kl. 10 mØter domsmØte. Sang og program. - konfirmanterne. Pa.stor P. A. Strømmen fra Seattle, prest for "Bethany Luth. Church," vil sammen med "The Betlrnny Lutheran Quartet" ta ledelsen av gudstjenesten i Den Luther::;ke Frikirke, 15.. og. syd K sts. syfodag aften den 21. clec. Benyt denne anledning til aa hØre deres sang og tale.

* * *

Den Norsk-Danske M1ethodist· kirkie, So. 16. og J sts. Gustav A Storaker, pastor. LØrdag formiddag kl. 10 konfirmantklasse. søndag form. kl. 10 søndagsskole med bibelklasse for voksne. Norsk gudstjeneste kl. 11. Tekst "Staa fast paa din post." Liga·mØte kl. 7 og aftengudstjeneste kl. 8 med sang av de unges kor. (lnsclag aften bØn- og vidnemØte kl. 8. Torsdag aften kl· 8 stor fest med godt program under ledelse· av kvinnefore1iingen, bevertning serveres, saasom lefser, fattig·mann, julekake osv. Alle inn bydes til disse mØter og fe_ st'er. En særskildt innbydelse til sjømenn, skogsarbeidere, fiskere og fremmede. - Venligst Gustav A. Storaker.

* * * Zion Luth. Kirke, So. 59. og Thompson ave. Arndt E. Myhre, pastor. SØndagsskole og bibelklase H 9 :45. Gudstjeneste kL l l, engelsk. Emne: "The Voice

rison og G sts. J. P· Bugge, mid_ ler tidig prest. . søndagsskole og bibelklasser kl. 9 :30. Norsk gudstjeneste med altergang kl. 11. Engelsk. om aftenen kl. 7.45. .mØte er under ungdqmsforeni.11gens ledelse. Cirkel n6. 3 mØter mandag kL I i prestegaarden, 3521 Ea· G st. Sangøvelse torsdag aften. Jr. koret kl. 7; Sr. koret kl. 8. Konfirmanterne hver lØrdag kl. 10. Iaften kl. 8 møter Guild hos Nora Johnson, 4071 Ea. G st.

* * *

* *

Koret hev faatt inbyding til aa synge i Chicago ved den aaµ lege Young Luther League sin konvensjon komande juni. Det er endaa ikkje avgjort um det blir at elet reiser; men avgjeringa blir teka 15. januar. Ein tur til California hev det Parkland Luth. kirke, M. F· ogso tenkt paa; men <lei harde Mommsen, pastor. Engelsk tider gjer elet vanskeleg. gudstjeneste sØnclag kl. 10 :30. Bibelklasse og korøvelse hver "The Boarcl of Trustees" ved onsdag aften kl. 7 :30, P. L. C. mØtte ved skulen siste · * * * tyrsdag. Det vart millom. anna

* * *

*

* * *

Main 4568

2814 East F Sts.

BethLehem menighet, Ea. Har-

Tacoma Savings . and Loan Associaton Ønsker sine· kunder og andre EN GLÆDELIG JUL

GLÆDELIG fordi de er medlemmer av en ·association som aldrig fors9frrite en halv-aarlig dividende, en association som altid har og altid. vil betale den hØieste dividende i flukt med absolut sikkerhet.

All makes of Cigar Lighters go at % price

Sangkoret ved Pac. Luth. College giv sin aarlege julekonsert onsdagskvellen den 17. desember i Trefoldighetskyrkja· Konserten vil bli fri; men eit frivileg offer vil bli uppteke.

Preparing the Kings Highway." Frk. Danielson holdt sØndag Anthem ved koret. KL 4 alter- aften et meget mteressant · f Ogang, norsk. Pastor H. P. redrag om "Hawaii Islands" i vorson taler. Specicl musik. Parkland. Luth. kirke. Frk. DaKoret har Øvelse onsdag aften nielson har opholdt i 4 aar kl. 7 :30 i kirken. MØte torsdag paa ~1evnte Øer, som lærerincle. aften kl. 8. Konfirmanterne m~* * ter IØrdag morgen kl· 10. JuniorArthur Eriksen maa tte forrige koret lØrdag eftm. kl. 2. tirsdag undergaa en operasjon * * * for blindtarrnbetendelse paa TaHusk Frelsesarmeen julegry- c01na General Hospital. Han ter De som ikke har anledning er nu i god bedring· til aa legge sine bidrag i gryter* * * ne kan senne dem til den skan- . . . . _ _ _.......... '"" ....... ~------, dinaviske Frelsesarme, 1114 So. JOHNSON FUEL CO. 12. st" Tacoma. Bidrag· av matF·OREST WOOO varer mottas ogsaa med takk. at · reasonable prices Telefoner Main 4877.

Picture

% off

$2.95 Hand Bags go at only $LOO

Pastor V. Thoren, styra1:en av Lutheran Compass Mission, taL te paa ungdomsrnØte siste sundagskveld. Han gav eit interessant og levande bileie av det arbeid som folk i hans ·stilling gjer, og <lei vanskar som dei mØter.

avgjort at arbeidet paa det nye laboratorium for biologi skal ta til straks og fullfØrast til 1. februar· De iventar at det kjem til aa kosta $3,700. Arbeidet er under tilsyn av ei nerimd, som Prof. Elvestrom er formann for. Nemnda er professor ane: Elvestrom, Highby, Xavier, Ramstad, Stue1i, Larsen og Dr. Tingelstad.

Fine Leathier Zipper Bags will dose out at % off One lot of Silk U mbrellas % off

Vi er taknemlig for den tillid som er blitt viSt oss og · vi lover en fortsatt sund politik; vi vil fortsette og yde til din progress og velstand i de kommende tider, pa_a samme m~ate som vi har gjort det i fortiden;

Sale of wionderful Hand Bag.s at $2.95, $3.95 up·

. VAAR STYRKE, DIN SIKKERHET

TACOMA TRUNK STORE ·

THE PACIFIC SAVINGS LOAN ASSOCIATION

Good Leather Goods

* * *

Hr. Carl Foss, som i det siste hev besØkt hØgskulen i vestre Washington, finn at Pac. Luth. College er godt kjent millom studentane, og at skulen alle sta_ der hev eit godt namn.

Scientists of all the nations bordering the Pacific ocean will meet at Tokyo this fall, in response to e.n invitation from the J apanese national research council. The eesaions will be had f-rom Octobcr 27 t" November 9, to discuss probleJY common interest to all of thern ing from the conditions of t' and the weather that prevu i! · .iver it, from the plant and aniuial life that swims in thr water, and from the changes in th11 t part of the crust of the earth that make up its bottom and its shores. 'rhis will be the. thirrl Pan-Pacific. science congress, the two previous · meetings ·ha ving been held in Hawaii and in Auatralia. · ' ·

"AS SURE AS THE TIDE"

~

!

of language, as the public stump makes the· current mone;v. Bul we must' not be to6 fre!Juent .wlth the mint;' eVery ·day eO!llillg IlOl' feteli wo.rds from. the . extren1e . Ull(] utmost ages'; slnee tlle chi.ei' virt\1e of n style Is perspleuity, and nothing s.o vleiaus In It us to need nn inteqlreter. Words borrowed of nutiquiry do lend a kind of mnjesty in st~'le, and are not \\;ith out heir delighr so111Pl imes; for they ha\'e the nut hol'it;v of years, and out of thelr lntermission do win them· selves n ldnd Of grac:elil<e newness. But the eltlest ,.f the vresent, nnd newest of the pnst language Is the best. For whut was the ancient lan· guage, wh!ch some men so dote upon, but the ancient custom.-Ben Jonson, In "The Dign!ty of Speech."

Make This a

Hot ·Poh1t Christmas Nothing will give more all around aatisfaction than standard electi'ic' appliances-they last a lifetime. We suggest you start a Percolator set. \V'e have them at

TACOMA SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 9. & A Streets

$8.45

I I i ~

I

TO

$19.00

The sets include the Tray, Sugar and Creamer, and Percolator. You may ha'l'e any part of the set, or the complete set.

Here's another happy suggestion-a Heating Pad in a beautiful Cedar Chest, and only "" .... ""."." ......... " ....... "$8·00 Other Heating Pads at ... " .... "." .... ".""" .. " ..... ".:" ............ " .... $5.95 There are many other, appliances-all standard, nationally advertised goods, that we can show you, and it pays to buy the best-

CHRISTM,AS aL:le~~c ZACK ELECTRIC STORE CLEANING I 3815 North 26th Street · Proctor 709 SPECIALS ~~~~~~~~·l.e(!Ø· ~~ ............."'""'......................................,....._..... ....................... ___ ... at

"."'-""..-.

No charge to clean tie.

Ladies Hat Cleaned Free

rhe . Western Viking Is printed by

PUGET SOUND PUBLISHING CO. 1125 Tacoma Ave Tacoma'ø only Scandinavian and strlctly unfon prlntel'S.

"

~~

· Madame Nelly Elino:t Webb

Free N eckties !

· Will leave ·:.·Tacoina Januaq:·y 1 ·' for San Francisco to enter. the Fashion Art School for two and one-half months. In her absence, the 'Shop will be in charge of C':;arolyn CraLtree a,nd Edith A bercrom bie. • 2514 North Union·

Proctor 2874

With Dress or Coat wl1en cleaning charges $1.50 or more.

McKinley Park Cleaners 1

l

W~h.

e..................................""'"............._..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...,..""""'.............................. .,.,..,..~~

TIME TO CLEAN T'HOSE DRAPIDS OR 'cuRTAINS FOR 'l'HE HOLIDAYS

I 31 aar har denne Association tjent sine kunder og i ]y)pet av den tid aldrig forsØmt .en eneste halvaarlig dividende. Dette aar vil eler bli utdelt ca. $175~000.00 i renter til Associationens kunder.

F. MASON CO. Tacoma,

Language and Custom eustulll is !he most eertain 1.11istress

och tidningar

ET GODT OG HELDBRINGENDE NYTAAR

ALFRED LISTER, President WM. P. HOPPING, Vice-Pres. & Manager. A· W. WINDEN, Secretary & Asst. Manager

5~ ACRE R.ANC~;. $2,500 .

:::":.:~1:v~.'

l

Utmarkt fina ( JUL KORT C ) Svenska, norska, amerikanska f { 909 Pacific Ave. ~

i

~~

Tiiis : is a protl ncing berry ranch. Siclmess forces the owner to C seil: ·And they have just ent the price from $3,000. It is easily .. ( \Vortlt · ·$3,GOO. Exceptionally good soil, one acre .in loganberries, one ( acre in respberries, one acre in grapes, rulle full bearing, 6-room ~ house witlt full plumbing; good set of ontbnildings. You can make this place pay for itself. At this price we must ha;ve a good cash

00' :">

Assets $7,500,000.00 Reserves ·350,000.00

...................................."""'-._...........................

~

Pin a necktie to your next suit.

Pap!~ t~ ~~~~~~ria~~!cker !i

Tacoma, Wash.

Eleventh at Pacific

Scientific Research

* * *

"The Pac. Luth. College Development Ass'n" hev no naatt eit medlemsantal ·av 6011.

I

bringer med til tusene1' av vaare spare-medlemmer mange grunde for aa bli en glædelig hØitid. GL/EDELIG fordi de er medlemmer av en virkelig stor institusjon - en institusjon hvis politik av sikkerhet og tjenstvillighet, har gjort at den er blitt valgt av et antal .stØrre enn ei1 halvdel av Tacomas befolkning

Imported Writing Desk Sets offored at 1-3 off

I

I

I

$15 Trav:eling Bags $12 Traveling Bags offered at 7:4 off

FRAA P. L.C.

Al -

SLAGS tRYKNINGSARBEIDER UTFØRES HURTIGT OG BllLIGT MOD:E;RNE MASKINER OG MATERIELL

Madison .225

23rd Street · Cleaners Main

3850

Community Cleaners

BREVPAPIR, KONVOLUTTER, BILOVE, KONSTITUTIONER FESTSANGE, VISITKORT, Etc.

Madison 812 NYHETt::R AV INTERESSE

for det norske publikum burde De altid meddele "Western Viking." Send et brevkort, adressert til 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wasb., eller bcnyt telefoncrnc: Main 2520 eller Broadway 3435.

PUGET SOUND PUBLISHING COMPANY Tacoma, Wash. ill•••••••••••••••••••••••••••I 1125 Tacoma Ave.


·1104 & 1106

...:_ Hei, ropte bonden; jeg skar vel ha min betaling for til.ren? - Betaling, utbrØt Meyer for_ hauset. Hvorfor skal du ha betaling? Jeg har jo kjØrt med min egen· hest og ,vogn hele dagen. Du skulde vel snarere betale mig, fordi du har faat lov til aa kjØre med. Det lyder litt underlig, men man er virkelig istand til aa opgi vekten av det luftlag, som omgir jorden. Den tltgjØr 524-0, eftefulgt av 12 nuller, regnet i kilogram, altsaa en vekt inan over.::. hodet ikke kan gjØre sig nogen forestilling om.

Western viking v 2 no 50 dec 12, 1930  
Western viking v 2 no 50 dec 12, 1930