Page 1

Norwegian Weekly Published Every Friday at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma, Washington 2. AARG.

FREDAG DEN

Andrees films fremkallt

LITT BIOGRAFI OM NORD· Røros Verk er i drift igjen direksjonsmØte i Røros verk LANDSK ARISTOKRATI er I planen for nybyggning ved Nord gru berne og fortsatt drift 50 AAR TILBAKE ved Storvarts vinteren over ved-

Dr. Hartzberg, en svensk fo_ tografist ekspert, har med held fremkallf hele det sett films, som blev funnet blandt levningerne efter Andrees ekspedisjon. De 33 aar gamle films var innelukket i esker. av jern og kobber. Dr. Hartzberg har fremkallt fire ruller med films og sier at ti billeder er gode nokk til aa reproduceres, og at ti andre ogsa_a er klare nokk til aa avsiØre detaljer, som kan hjelpe til aa utforske den uheldige ekspedisjons skjebne.

l

tatt. Dermed er alt iorden til (For Western Viking av B. N.) igangsættelsen av arbeidet. Personer, som her nævnes med sitt rette navn er forlengst gaat al kjØdets gang, men derfor skal man ikke urettelig beskylde dem for noget utenfor sandheten tro uti kjærlighet; ti at lyve paa de dØde er farlig synd og skam.

NO. 47

21. NOVEMBER, 1930

Andree-boken paa 12 sprog

Den officielle bok om Andreeekspedisjonen utkor'nmer over hele verden den 25de november paa 12 forskjellige sprog, deriblandt ogsaa Esperanto. Boken vil bli utgitt paa flere sprog seDAHL I KJÆRRINGØI nere, hvis salget av fØrste oplag En statelig velvoksen, 6 fot, Iviser sig aa bli vellykket. Nød i Finnmarken efter det 3 tommer hØi skikkelse med feilsslagne fiske myndighet, baade i antræk og 21 Procent i skatt --tale. Eier, ikke bare av Øen og Det er i statsraad bevilget et handelsstedet, men størstedelen Fra Øvre Sirdal meldes, at laan av Oplysningsvesenets kaav fjæringen, d. V. s. sørfolden. Finansdepartementet nu ~ar gitt pitalfond paa 2000 kroner til Som næsten utlært snekker, sitt samtykke til at der i Øvre Nord-Varanger kommune til besendte mesteren mig til stedet Sirdal anvennes en inntektstaling av skyldig lØnn til sognefor at reparere et gjesteværelse, skatteØre av 21 procent av lig-' presten til VadsØ som ogsaa er efter en brand. Saaledes hadde ningen 1930--31. Men ennu vil sogneprest i Nord-Varanger. jeg god anledning til aa lære der staa 5650 kroner udekket paa Flere av kommunerne i Finnaristokraten nærmere at kjende. budgettet. mark trenger sterkt til hjelp for De lange lyse vaarkvelle blev aa komme over de store vanskelitt ensomme paa mit anviste Ennu et underslag Chades P. Buettner har ikke mindre enn 900 klokker aa ta ligheter, som er opstaatt efter værelse, og jeg vaaget derfor at vare paa i the United States treasury i Washington D. C. Paa det feilslagne fiske, som har fØrt spØrre hans hØihet om jeg kunne Efter hvad "Agder Tidend" dette billede vises han med en klokke som har "holdt det gaa- store deler av befolkningen ut i faa laane gaarsdagens eller en Kristiansand meddeler, belØper ende helt siden 1832. den rene nØdstilstand. ældre avis. Han studset litt, - det underslag, lensmannsbetjent ~ Finnmarkens fylkesmann, Gakremtet, saa paa nug overlegent Mæland-Lie ved Søgne lens- De endelige tall fra StorEn fiskeskjoite opbragt brielsen, er for tiden i Oslo for og sa: mannskontor har begaaet, sig til tingsvalget i Norge av russerne aa forhandle med justisdeparteHvad skal du med avis, omkring 14,000 kroner. mentet og med kreditorene om du er jo bare en arbeidsmand I Det endelige resultat av finVadsØ 29. okt. En fiske- en ordning av Hammerfest bySom slagen av marken, kunne Nobelprisen i fysik tellingen ved Stortingsvalget i skjØite fra Nordland er blitt op- kommunes gjeld. jeg bare svare: "Jeg !æser dem i Norge stiller sig saaledes: bragt av russerne og fØrt til Men han har samtidig erind til byen B." og dermed gik jeg. . . Arbeiderpartiet og kommuniMunnansk. _ ·Ianledi ·ng denne regjeringen og. socialdepartem.e.n11 Aarets Nobelpris i Fys11c er Senere sendte han en av hus- besluttet tildelt professor Sir. sterne 396,435 stemmer. " opbringelse paagaar der fortiden tet for aa faa ordnet med hJelp jomfruerne op med en "Nord- Venkata Raman, Kalktitta. HØire og Fr. venstre og felles- forhandlinger mellem de norske til selvhjelp for dem, som trenlandsposten." lister 356,251 st. og russiske mynd.igheter. Fisker- ger det. Der var f~r den tid brendeVenstre og Radikale Folke" befolkningen i Nordland paaven-l Fylkesmannen mener at situvins- og andre drikkes utsalg paa Minnemøte for Nansen parti 249,054 st. ter forhandlingenes utfald med asjonen er verre nu enn i tidstedet, men hans hustru var, , Bondepartiet 187,733 st. stor spenni 11g-_ I ligere aar, da fisket har slaatt 1 Oslo 30. okt. - Det Norske! ...................,.,........,......,...,.......,._.,..,..,...._,.....,.......,...., - ..................... ~ mot reglerne meget henfalden ........-..~ ,................,.......,......,,...,,.....,..I- totalt feil, idet befoikningen nu

l

~oldt

fsØr~kelkig ~~1~!:~~Øi~~e f~~ls;:fdt~~;d~~!::1:

- til drik og okfte et leven, saa t3eners apet o te i e visste sin arme raad. Om som· b rneren fikk man hende l hus. aaten sammen med et par t1enestepiker og ditto gutter, som da ·1 H satte kursen utover ti usvær, l1vo r et sommerslot stod færdigt til et visst ophold, og maatehold. Hun var gammel, rik enke da D a hl gt"ftet h enne, og var dØd 1 fØ · d Det nog e aar r Jeg var . er. . ' k h d k t var no ove aarsa en, sam avh Id b 1 · d t o s evæge sen, som gJor e a han ,:;luttet aldeles at forhandle · d e en ov ers t er k e d n'kk e, og gJor . k 1 d d t t ·1 fl a d is - )0 ' ve a a en p1 t1grimsreise til Det hellige land, hvorfra han var nylig hjemkom· me t d a Jeg var d er. · dbØd 1 n Et par aar senere tn rn til avholdskonferanse for Nord1an d ' og d er m Øtte d a ca. 30 d elegater fra de forskjellige foren· f H I 1 d fl mger ra e ge an opover 1 · Ø B dØ 0 T roms Ø; Jeg m tte som l dd h representant,- og a e saa ed es anledning at se aristokratiet blomstre. D er lwm pres t er, lærere, 1æg.k 1 d I pred 1 an ter, 1aan ver cere og no· I H d k gen fis ære. usrom var er no ·1 K" · ø·1 t av Jærrmg og rna ogsaa, og nu en udmerket anledning at vise stands- og stillings forskjellen. Presterne fik sin plads anvist ved enden av bordet, altsaa Øverst, saa lærerne og emisærerne, ved siderne, og vi haandverkere og fiskere ved et andet bord. Jeg tror dog maten var omtrent ens for alle. Til at sove i fik de hØiere i laget sine respektive værelser, med dundyner for presterne, duntepper for lærere og emisærer; - saueskinsfelder for haandverker~ og fiskere, og alt gik godt, forsaa~ vidt, at "intet fremmed rytteri, skjulte sig deri, og gjinge paa parti paa fribytteri."-(P.D.) Dah'i var hjelpsom mot tren-

1

DØTRE AV NORGE PAA PACIFIC KYSTEN

er mere utpint.

i Universitetets aula. Blandt de Ordenens president, fru M. J. Aalbu, fortæller 11.tt om Otto Svedrup 75 aar tilstedeværende var kronprinsen · k b ·d f · d f · og kr0n1)ri11sessen samt fru Sigenergis t ~r ei e som ut Øres 1 e orsk1e1lige losjer. ·Oslo 30. okt. - Kaptein Otto run Nansen. Minnetaler blev Det sies at k_vinnerne er velsig- av N. losJ·e i Amer1·ka. St"den Sverdrup fyller imorgen 75 aar. holdt av professor Sverdrup og 1 1 . d net med store talegaver, at SØnne-losJ· en i Ballard gikk inn Han ligger for tiden syk i sitt den danske op< age sesre1sen e 1. . S d 'k Knut Rasmussen. de snakker i tide og utide. N li- i Leif Erikson har Døtrene i 11em i an v1 a. vel, vi er saa skapte, og vi faar I Breidahlik maattet arbeide dobvel gjØre nytte av de evner vi; belt haardt, idet nogle av deres Barbering har sikkert. været Japanerne begraver altid deres har, men ovennevnte beskyld- ogsaa gikk inn i Valkyrien, saa anven d t f ra urgammel t1 d ' men dØde saaledes, at hodet vender f . ning passer slet ikke paa vaare de kunne mØte paa samme tid! Ørste gang, .den om ta 1es i 1tttemot :iord. Derimot vilde ingen DØtre av Norg·e losJ' er her paa og sted som mennene. Der raturen, er t det gamle Testalevende japaner sove i den stilVestkysten. Siden storlosjemØtet raader i Breidablik en dyp stille' mente, hvor det i Jose. fs historie ling, og for aa hindre det, er i San Francisco, har der været alvorsforstaaelse av Døtrenes op- h e. t er,. a t I1.an ra k et sig, fØ r h an der ofte paa loftet i soveværel- lite talt og lite skrevet fra søster- gave og i ingen los1·e i D. N. P. g1 kk mn t1 I F arao. set malet et kompas, som angir losjerne, og dog har de ikke lig- K. har jeg funnet større inderlig . verdenshjØrnene. get paa latsiden. Det gaar frem- sØsterkjerlighet til sine. - Maa Den som er skapt ttl aa lystre, over baade i interesse og med- lysere tider snart oprinde saa v.il adlyde andre, selv om han Verdens lengste trappe fØrer lemsskap. Breidablik, som betyr den livs- stt t er paa tronen.-V auvenargue. op til Raadhuset i Philadelphia. I Astoria, Oregon, har Stjer- glade solskins-gud Balders hjem, Den tæller ikke mindre enn nen Loge No. 7 netop avsluttet maa huse mange flere sØstre. H ier l. 1an det r·mnes d er ca. 598 trin. en medlemskonkurranse, som Valkyrien Loge har begynt sit 900 byer, som har samme navn innbragte 63 or)tae-elser med 8 26de aar. De hadde en herlig som byer i England. Intet hjertesaar er saa dypt, ~ flere ansøkninger inne, alt in- aarsfest med overf)rllt hus. De at det ikke kan læges; intet er nen 2 maaneder. Jeg var der- har J·evn fremgang, 1nen paa HE SPENT 42 CENTS saa lett, at det ikke efterlater nede den 6. sept., da de feiret 20 grund av lite lokale, kan de ikke et arr. aars dagen, og en fin-fin fest innby saa mange de vil til aa var det; men bedre syntes jeg bli medlemmer. V ent bare til California kan rose sig av aa var losjemøtet mandag da de den nye Norway Hall er bygget eie verdens hØieste vannfall fØrste 13 nv.'e sØstre blev innlem- saa vil Valkyriens medlemstal det er Yosemitefallet, hvis falL met i sØskennkjeden. snart fordobles. hØide er 1100 meter. Siden har det gaatt med stormSiden D. N. P. K.'s anledning skritt og hvert eneste medlem for stiftelse av nye losjer er forbi gende - især sine leikJdinger, var med. De. to kapteiner, sØ- er det nØdvendig at losjerne i de men kom de paa "bua" og Ønsket strene Nylander og Pedersen, stØrre byer vokser. - Kun <ler at kjØpe brØd og sirupskaker, da forstod kunsten aa faa levende- har vi fremtidsmuligheter, da det sa han fra om han var tilstede: gjort ordenens opgaver, fordelen synes som om blandede losjer i "Vaart bakeri er for os selv av medlemsskap, samt aa vekke mindre byer og paa landet trives og reisende, men mel skal du arbeidslysten, saa at kappestriden best. Vi liker ikke aa tape nofaa, enten du har penge eller blev en seiersgang for begge par- gen av vaare sØsterlosjer, men ikke; gaa paa brygga og faa det tier. Tenk, over 70 nye, som naar det blir saa faa arbeidskrefdu treng." bringer losjens medlemstal op til ter igjen, vil jeg heller se at de En utsending for koldvands- 200. Paa Storlosjens vegne tak! fortsetter losjearbeidet omenn metoden i meieri kom der for at Losje Breidablik i Ballard fei- under navnet S. av N" enn at undervise og forklare, med be- 'ret ogsaa 20 aars dag i oktober. de slutter aldeles og tapes for merkninger at Dahl kunde und- De hadde en hjemlig fest efter vaare norske interesser og opvære minst to av sine 5 budeier et losjemØte, hvorunder 2 damer gaver. .M. M. Neely of Fairmont, W. Va" ved metodens benyttelse, men da blev optatt. Synes maaske litet Saa vil jeg be DØtre-losjene aa mente Dahl at han kunde ikke aa nevne efter Stjernens store skrive til hverandre og aa gjØre who obtuined the Dernocratic nomlnu tion to the United States senate for si op nogen av tausene (pikerne.) bedrift, men husk at i samme mere bruk av vore norske aviser. the grand total of 42 cents, he report· ed to the West Virginia secretary ot En god egenskap som vi savner by har Døtrene sii1 store losje Vi er ikke dØd. Vi lever I state. Mr. Neely is a well·known law· i Amerika. B. N. jValkyrien med eget hjem og Mrs. M. J. AALBU, yer, and Is saiCJ to be wealthy. (Mere om. en anden senere.) samarbeide med den stØrste · S. Pres. D. N. P. K.

DET NYE SJØMANNS" HJ I SEATTLE INNVIET Innvielsen av den Norsk Luth. Kirke i Amerika's SjØmtinn/shjem og Mission, 107 Columbia Street, Seattle, fredag den 7de november ved formann Aasgaard var hØitidelig og fikk stor tilslutning. Fra Minneapolis kom pastor C. S. B. Hoel og formann Aasgaard, og samfundets prester kom fra staten Oregon mot syd, British Columbia mot nord og langs hele kystlinjen i Washington. Seattle-prester, menig~ hetsfolk og sjØmenn mØtte ogsaa frem saa talrikt at den store festsal var saa overfyllt at man stod like ut paa gaten. Programmet blev ledet av komitee.ns formann, pastor H. A. Stub og aapnet med salmesang av forsamlingen og bØn av pastor M. L. Nesvig. Pastor Haavik icdet i skriftlæsning og troesbekjennelsen. Pastor Hoel holdt intimationstalen og form. Aasgaard prediket og foretok den hØitidelige innvielse. Fru Naess, fru N esvig og Munthe Kaas bidrog til programmet som solo. sangere. Formann ]. A. Naess talte for Pacific Distrikt av den Norsk .Luth. Kirke og pastor C. R. Swanson for Augustana Synoden og de andre luth. kirkeavdelinger i Seattle og omegn. For skibsrederne talte kaptein John Anderson og for SJ·Ømenn kaptein C. Campion. Seattle Chamber of Commerce var representert ved L. M. Barker. RedaktØr Gunnar Lund var av konsul Kolderup, der var syk, anmodet om aa tale for Norge. Hr. Lund representerte ugsaa pressen. Det Britiske Konsulat var representert ved Frank Foster som ogsaa talte for andre europeiske lande., særlig for Sverige da den svenske konsul var ute av byen paa reise. Pastor E. B. Slettedahl, sjØ. . t b t mannsm1ss1011ens pres og es yrer holdt baade velkomst og avsl.utnin.gstalen o_g frem bar en 11Jerte Itg takk til a li e men sæ. rlig til assistenten hr. M.. Torv1k, den lokale kommtte og samfundets embedsmenn; og utt a_ lte .a t f rem f or a It o.g a 11 e saa 1 I tt kom takken udelt tt Gud der saa trofast har været med i arbeidet paa det timelige og aan. delige omraade. Efter programmet serverte Immanuels kvinneforening forfris . Icmnger . t"l Il 1 a e. Saa er . Seattle SjØmannsmission innkvartert i egen bygning. Læseværefset· og selskapssalen er vakker -· stor og luftig. Der er tillike kapel, kontor og kjØkken samt et godt Missionshote! i samme bygning. Pastor Slettedahl, som er Missionens grunnlegger og bestyrer har utfØrt et stort arbeide og blev anerkjennende nevnt og takket av alle aftenens talere. M. L. NESVIG I Østasien er der mange folk som ernærer sig som tannfarvere. - Kulsorte. tenner ansees nemlig som særdeles smukt, og tannfarverne vandrer om i gaterne med deres remedier. Ønsker nogen aa faa tennerne farvet er han straks parat, og hele processen foregaar paa gaten. Plikt er plikt. Den skal opfyldes uten innvending. Begynder man fØrst aa diskutere hvorvidt det er nødvendig, er man fortapt-Andre Theuriet. En saar fot er lett aa stØte.


ga~ I

MODERATA PRISER

for dæim luetydel1ge sum av 1l2;ooo; , :krøneir~ søm det neppe har vært . jtifav.ara&e verdier for i rlk' to lsmaa rmtm, som if,ølge mtsægrn var sp:avsC!Jrmtt m,øblert. Villafill\ var liørsikret for 24,500 kr. i N"cnges ~andll:a>;!ilifti. Det er idai.g æv:sagt f!l!irgsling~ennelse over Sjzitlie:

Jfuri5;tteJII! L.al!ligaas. Man fiN:k ut: kum•. mem to griser himrite· fo~ . ne_ Paa kort tid var hele: byg~ nim;g,'\W) med avling og redskaper lagtt ii a:sk;e. - Det vistR: sig: at: bramidea h«l\dde en uhyggfrlig aar.:.. sak,. idet d4tn. var paasatt: av1 eie-rellls; ~~aairige datter, som: had~ * * * de· Thrnnt s:iig- selv inne. Man fant .. Man,ge ulykker i" rn.iinnre llne']]nes forkutile.de· lilk . Æ1andalS'llæs 25. okt. ::....:..: Den· 20 Iifam liadde ii det siste v.æret no". aar ga~nl~ Ole .-G. T~k!e~. som get mr æw sig og flere ganger· tol"S'l;lag'· fb"Gsvant. under jakt1 paa trure:t! merl aia ta livet aw sig; -fjelfot, t!r· :ii eftermiddag fonnet AntageUig :Ri:a:r hun ga<l!tt: op· paat dØdl oppe: r fjellet. Han vær gaatt loftet og· h-e~dt parafin over· utf©n- et sfinp. klamrre· mg· satt fyr w-am Mani ]il.alden :W1. okt. - I Strand· fantt ett panrafinspann, s.-0m1 ing~n1 anrlt',a, liad:«Re bragt irum _i; fjØset.

l

* * * sontl," A:Uai..,. skriver: "jeg vil kun1 si~. at v.ii bar brukt Dr. Peters'

er,· paastamet, og alt~ hvad· der" er· sagt Ol1ll den. Min· hustru: sltrantet: ing led meget' av: for.;..· stnpp-elsiæ.. Nu har· liun: det godt,. 0g-· henmfS fordszlielaes~ og avson-et par dtiilgs· @irganer viiirker regell:nes": dage11· sidRm blev en 4 4112r gam:i.. ;sigt;'" - Hvad e_mn· sygdbmmen1 mel.l gutt; Oddvar Ahlr, paakji?lrt monne: våre, unrliftater denne be •. aY e:tr l'ast<rb!l i Kristiansand. - rylmte; 1l1!rtemediciin aldtig- aa· vir-Han er igæair avgaatt ved· di?)denr, Re paa rette m<Ntte: E!:ens vialr Faa. JLillmes i Kvinesdal er ellll. ræklteie'vne av 11l!lange s:tags nytte· 4 aar gau.n<mel gutt, Earrl Arthwr- har gij'ort den Jtil: et iideelt OOfl'GOrder, :®ru1ykket. - Han var· mid'de] gjennem fire slektled~ ~-

NYHET.SR AV 1-kT'ERESS:E ll!il!' det no:nske publ!IH.um burde DQ.

E ARE fully equipped to do every kind of printing-Books, N ewspapers, Periodicals, Pamphlets, Circulars, and Stationery.

W

og en

All work done as you want it, when you want it, and at lowest posslble coat • . . Our overhead Is lower, and we spllt the difference with the customer,

"Efficiency spells Economy"

Puget Sound Publishing Company 1125 Tacoma Ave, So.

Telephone Main 2520

~ltib

.

t1aab,

fel\J naar •Utbre lmebiciner ~nr unbltlbt nt ~iæl'1e ~em, fon et fim'1dt, tibØ'1r/J\Jet Urte'1ræ'1nrnt fom

~~. ,Pete~:;

• uet

fldnge 'l:>em iiaa ~eien ~il .f?ellirebelfe. 'l:>en ~ar gjød bette før ~ufinber nnbte. ~IJørføt tffe ogJtlll for ~cm? ~eu er nbfolut ~ntilibelig. ~en inbel)ulber ingen ffabelige ~roguer.

~en

er gob fur {)uer en i ljamilien.

'l:>en. intereBfante .\?iftøde øm bent! DJ)bagelfe, tiUigemeb uærbifnlb D.pllJBnmg øg f.anbfærbig~ 1SibneBlil)rb, f enbeB frit plia ~nmøbning. 'l)ette &erpmte Urtemtbbe! fan 1ffe er~ønie~ paa ~.pøtefer. CSpecieUe ~genfer

leiierer bet. Sfril.1 til

~l!. 4'd" iR(J~uev 8' Sous

2501 lroaf~ingtøn llJibb.

.\"!eueree tolhftit i ~anciba

4to.

6'.~icagø, ,Sli.

I


WESTERN

ORDETF~

MIN

VIKING

Side 3

LOFOTS~DAAP

I 187 3

For "Western Viking" av C. W.

~

Da vi hadde faat "ijyfabua" til vaart hus og avlastet baatene, kom der et sus av skraal og latter fra fiskerætti; den kjente opsang lØd: "Sæti haa-haa sæti !"

(Under denne spalte indtas kortere inserater i'ra vore læsere: indlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit. at benytte spa:I, terummet i en rimelig utstrækning; ·. Ønskelig er det dOii, at indsenderne fatter sig i korhet. Manuskripter som Ønskes indtat under denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· tionen ihænde senest mandag aften.-RED.)

lite, har man lite visdom, og vet man meget, har man megen visLat det merkjast meir enn i ordi dom. Men har man ikke lengsat me halder den arven istand, . . ler, faar man ingen visdom. Dersaa naar fedrane ser att paa JOrd1 f d t Ød d' h I or er e n ven 1g aa a engsdei kan kjenne sitt folk og sitt 1er, som d river · mot hØ'iere en land maal. Ellers takk, hr. distriktspresi. Jeg er enig med 'Dig i at Du dent! ÆrbØdigst, er dikter. Det er noget alle "En Frafallen." mennesker er i mere eller min-

til dette herkulesarbeide? Der er hundreder av opgaver som De sier: "Baade hovedlosjen ligger og venter paa Sønner av og de lokale losjer har gitt vel- Norge - som inntil idag er forvillig assistanse til de som be- sØmt. · fatter sig med dette betydelige Naar S. av N. tar fat paa disarbeide." Og som en videre se opgaver med a I vor saa skal trØst (meget mager) tilfØier De: De faa se tusener av "frafallne" "at de fornemste av disse bisto- tilbake i rekkerne, og tusener ABONNER! - - - - AVERTER! dre grad. Vil istedetf<?r mine forboksta. rie-forfattere er medlemmer av av nye, virksomme krefter. ver bruke mit hele navn nu. Det sønner av Norge." Hertil vil De nok argumen- IMPORTERTE FISKEvil kanskje se litt bedre ut. Jeg kan vel være eiiig i at tere: Hvorfor ikke komme invarer Med ærbØdighet, S. av N. har spillet statistens nenfor ordenen og ta fat? Til KAARE MOE og alle sorter rolle naar det gjelder arbeidet dette svarer jeg kun, at jeg· har for bevarelsens av den norsk- inntryk av at vi I j en ikke er Fersk, salt og roket fisk "ORDET FRITT" fortsettes amerikanske historie. Det gjor- tilstede innen S. av N. til slikt' paa side 8. til meget rimelige priser de O:·dene11s ogsaa i 1914 og i arbeide, og da er det bare aa 1925 ved de storstilede hundre-· spilie sine . krefter. aars-fester, hvor det blev overLivsforsikringen er god nok l NORTHERN FISH J latt til bygdelagene aa bære da- Men, sier RØlvaag: "Der er man- is. og Dock ~t., Tacoma, Wn. PHARMACY gens hete og byrde og det ge organisationer som kunne sel~ SKANDJNAVISK APOTEK Økonomiske ansvar. Hvad S. av N. har samlet av Recepter er vor speclautet norsk-amerikansk historie er saa i Agenter for vnkelig lite at det ikke er · nev"ALUBRIN, HASSELROTS JERN· .neven ) l'1g. 0 g den " ass1s . t anse " VIN og FLUSS PLASTER som e~ ydet til de som har ofret '.MAIN 7314 tid, penge og arbeide for dette som vil fØlge med i forholdene i Norge 1026 Tacoma Avenue South uegennyttige strev, er saa befår Nord-Norges stØrste og beste avis drØvelig .at det er en skam! La mig bare ta et nærliggende eksempel: Martin Ulvestad. Visst er han medlem av S. av N. tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave onlen~ns punkt 5. Han er pioThe Western Viking

I

co.

i LIEN & SELVIG

lI

Tron dere

0

neren i dette som De betegner "Herkulesarbeidet." - 50 aar fra idag vil man hØist sandsynlig reise ham et minnesmerke! I mellem tiden (idag ialfald) gaar mannen rundt og vet nesten ikke sin arme raad for utkommet! (Læs hr. 0. M. Angvik's artikkel i "Western Viking" for 7. november.) Den "assistanse" som i dette

Is printed by

TrondelaJ}.en koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra . ele distriktet foruten landsnytt av noen betydning.

Bestill idag! "Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway

PUGET SOUND PUBLISHING CO. 1125 Tacotna .A.ve Tacoma.'s onl:y Scandinavian and strlctl:y union prlnters.


Telefon Main 3647

op, for vi var i Tacoma nu. ."Wake up, notbing, look and see for your seif," sier hun. Jo, virkelig var


. W.E

s T E. R N

______

,I.I

.......................................................................................

FLANNEL SKJORER

V I K I N G

Side 5

I . ~-------------------~~ 'I ) K. H J A L s E T H

NYHETER AV LOKAL INTERESSE

passende for det kolde veir,.

B.·· PAULSON Juveler

1114 So. llth St. -.-for--

Førsteklasses U r-reparationer

Finest and very best Tailoring

1016 So. 11. St" Tacoma, Wn. (Nær llth og K st.)

'111111111111111111111111111"

--------------~ Vi er taknemlig for alle medde- 11r lelser av. nyhetens interesse. Send et brev eller brevkort adressert var forskjellig slags underholdtil 1125 Tacoma Ave., eller benyt ning: oplesning av to damer i telefonerne: eller kostyme, og en annen dame gav Main 2520. Broadway Naar din 3435 ven eller nabo har fødselsdag eller selskap opvisning i dans, og de som Øni en eller anden anledning - la os vite det! _ Skriv kort og greit! sket det fik sig et slag kort. Om ikke stilen er helt 100 pct" Stemningen stod h"'it i taket. _ spiller ingen rolle! ~ Meddel os "' nyheten, det er hovedsaken.-Red. Kl. 12 servertes lunch ved et bord

bl · · K k b ·hØfl. h ~ ev ir e o saa . ig at an ~~-~ stadig titulerte sin ,bustru med "frue"-titelen for resten av kvel. h et, E a. H ar- d em, saa de faar hØre hvordan . Beth'-·h · "" em menig len I nson og G sts. J. ~· Bugge, mid- deres barn har det. Tænke sig ·s pec1e · 1t var det 111teressant · l ~rtldtg . · pastor. SØndagsskole og til at nogen kan være likegyldig . aa Et utvalg av vakre skjor. hØre Kirkebo berette fra storbibelklasser kl. 9 :30. Engelsk nok og ikke skrive til sin mor. ter av ekstra kvalitet til festen paa Stiklestad, hvor 40,000 gudstjeneste kl. 10 :30. Norsk Det finnes ingen undskyldning $5.00 til $6.00 niem1esker hadde satt hinannen som bugnet helt til gulvet; der ~udstjeneste Id. 11. Eng. guds- for det, for det tar hverken stor v· var rØket laks, lefse, hJ. emmela- tjeneste med altergang kL_L:45 tid eller penger, men bare "tilVakre "Gaberdines" med 3- stevne;' der mØttes Norges konI Ønsker ham en rigtig [ U aar. ge og bØn d er. og husmenn fra hed t b . vet kjØttrul og mangt annet a ten.. · ngtlomsforeningen mØ- tak." Vaar dommer, fru Clara button cuff til 1 l d go ur, og er ham ~1 1se dem der hjemme. godt. - Fyfrst tidlig paa sØndag ter tirsdag aften kl. 8 hos Nora Larsen var ikke tilstede ved siste e K~nket over. $7.50 1r ebo tok oss med paa tu,.. * * * morgen skildtes gjesterne. Til- o~ Marie Johnson, 4071 Ea. G. mØte paa grund av at hennes ren til Oslo, Stockholm, KjØbenNordlandslaget har social næ- stede var herrer og fruer: P. C1rkel no. 2 mØter onsdag kl. mor, fru Halvorsen Jaa alvorlig havn og videre til Tyskland. ste onsdag aften. Rigtignokk er Steiro, N. Steiro, E. Johnsen, s. 1 ho: fru P. 0 .. Steiro, 604 Ea. syk. :X.He av oss som har hat Altsammen meget interessant, det dagen fØr Taksigelsesdagen, Jensen, R. Pedersen, P. Bord- Harnson. Ta.ksigelsesdagen kl. anlednmg til aa bli bekjendt ?g det saa næsten ut som om men komiteen forbereder sig ial- sen, C. Rice, H. Nilsen, I. o. Il eng. gudstie~este. Alle vel- med fru Halvorsen .har lært aa 1134 Pacific Ave. mgen ble.v trætt av aa hØre. Det f Id b Øk Ø Hansen Jossie Berg E Ander kommen. Konhrmanterne hver holde av henne for hennes ven. . .a paa masse es , og s rger ' ' · - 1 · · · var vel nærmest fordi Kirkebo 1 f t dt d sen, O. Iversen samt Kalrna Stei- Ørdag kl. 10 form. hghet og stmlende Øme. Saa det "IT:..: ' . d r ' .or e go program me en ro, Solveig og Myrtle Hansen. * * * A.Uckebo forteller fra sin ..h ar en saa e1en omem ig maate "svingom" tilslut. er med bedrøvelse vi har hØrt tur til Norge! aa fortelle paa: det er næsten * * * Ed. Moe har aapnet en skoma- at hun har været syk nu i flere ___ som man sitter alene sammen i L d f d SkilØ·peren Ole Hegg:e, so kerforretning paa 2506 6th · ave. uker. Fru Carrie Andersen som Ør ag a ten den 15 . s" mens m H k h . . . . . k k . b 1 d Sønner. og D"'tre av Norges en h ygge 1ig ro 1 estestuen . . . k d. f .d et par aar har opholdt sig her an om ert1 1 fra Mimieapolis iad e en operasjon for en tid "' b tt. . f •. v1 sat ·.I ro og rna , anen e re . f t.d 'd h ·d b · · social torsdag aften den 13. nov. og . are 1y er og ser or sig .. f bl h t . ute 1)aa vestkysten reiser s"'ndag or en 1 s1 en, og ar nu tatt Sl en er nu ra 1g3en. Hun har og mgen are, ev use 1 en · · ' · · ·P f T h d · . hadde samlet fullt hus. - P. ro,- saga b o k.en me d. bl a d er og b 111 e- f t f Ilt ·1 d Østover til Satisbury Conn Ole am1 ien, ustru og to barn, "ef. et siste aar været formann paa der aa 1 ar over y av smi en e og . , · t H M k k · . grammet fortjente .det ogsaa; p . ofade mennesker - Pastor Bu kom· i forbindelse med skilØper- er. r. oe er fra Valdres. i sy e omiteen og saaledes gjort det va. r.. nemlig hr B L Kirkebo Det beste med hele foredraget "' h Id kk. t I f g- ne B T"'rresen og Sætre-brØdre Norge og har været her i landet et godt arbeide ved aa gaa og . . . . . . k h d d 1 'kk ge o t en va er a e or oss, . "' - i 22 aar. H r . b . . .som skulde fortelle fra Europa. var an en e et, at ta eren 1 e hvorefter hr. Edvard Pettersen ne pr. brev, og disse er det som an iker s~g godt esØke og bnnge blomster t~l turen si.st sommer. med et eneste ord sa noget om d nu vil ha Hegge '-'st h her ute paa vestkysten, sier han. syke søstre; haaper hun snart vtl 'kk. k me en ta 1e overrakte oss en . I" over, vor bl' k . . . " . d t" game 1 1an e som 1 e var va.D f bl d han vil faa bedre anled in t'l t ster nokk til aa mnta sm Programmet bl t d k t I D t J'k h. 'kk sum penge. ere ter ev er n g 1 Ott L l . , . . . ·. ev aapne me er . e var i esom an 1 e aa drive si k' k' t v· o oe, heter en ung gutt, pass 1g1en. Soc1alkom1teen op fellessang av forsamlingen, hvor- hadde tatt med sig tilbake annet. servert kaffe, smØrrebrØd og ka- vil sikk t s · som ganske nylig kom fra Sprt- lyste at den 29. nov. skal efter fulgte en solo av fru Bjer- enn lyse og fagre minner! ker,. som var medbragt for aner · aa re ra am i land i Vesteraalen hit til Taco- være en aftenunderholdning med keseth. President Jetland introSlik skal det ogsaa være. - ledmngen. - Ca. 40 mennesker ~Øpe! av h ~~lte,:;· Heg~~k. har ma. Den unge sympatiske mann godt program. Dr. Quevli vil duserte hr, . Kirkebo, som tilstede. ~ve aame.. do beeg1venheterne . estern 1 mg" bor hos .sin far, 409 Ea. 34., og ta Ie. M en det viktigste av alt . . . derefter Hvad er det ellers man re. iser var h3'erter takk Vi til vil h herved k Itsi den a3our gav oss en hvfull og 111teressant til Norge for? . ig. ver en e '. er * * * · ser sig nu rundt efter noget aa er aa huske paa at inntekterne skildring fra sin reise - specielt. , Kvellen blev ogsaa for oss et bidrog ttl denne for oss saa kJ~r. . . ta fatt 1. gaar til familier som virkelig 0 gsaa iaar vil der feires fælles i Norge· f." · t · 'k A B' komne overraskelse. En speciel * * * .. _;.,ger minne ri ere 1.- . J. . . k.. trenger . hjelp saa kjØp en billet . 'd en K'ir k e b."" takk til Radio stasjonen KMO ta ·s1ge 1ses.. gudstjeneste med den L OSJe . Embla har 1gJen et selv om du ikke kan bruke den. var aar s1 o . . . Det 26 .st va r h"Jemme, og d e t var d, a for det. vakre mus1kstykke der Danske ri"gti'g koselig møte D a t oen er I"' . r k Luth. . . kirke, Ehm Evan,,,r dag d en ~-9. nov. :Sl . :Saare natu r h f t f Clara N Oit"dberg Pa,tte blev spilt for oss i samme anled- ge is e Fnk1rke og Den Norsk_ __ rdtgd om dan ant odr- datt G E N ·db rson , en ning. Hjertelig takk! Danske Metodistkirke. Gudstjeer av . . or erg, 4936 . . ·· . . , . Den 6te november var det hold ene h a e un ergaa t a 1 skillige forandringer. Men slik No. Frace, avgikk ved dØden siDagmar og A. Sommerback. n~sten vil avholdes Ehm I•n- igjen losje Embla's mØteaften . 14 .som han husket landet da han saa ste fredag i Seattle. DØden kom 3574 Ea. K st. Mkirked, ISo .. · og ~ st. og pastor Det var da en hel maaned siden · · · I d 1· · * * yr a. vil predike Pastor S . badet 1 sommersol! P u se tg og uventet, idet hun . I k . f · · siste mØte (paa grund av basad et sist Slik fant han det igjen ntt da kun var syk etpar dage. Hun Fru N. Lorientsen, 926 So. sa sen vil orrette ved a~teret ren) saa medlemmer var glad ved 0 han kom tilbake. Det var som var gift med R Patterson og Sheridan blev behagelig overra- !5 pastor G. A. Sto~aker vil as- aa faa samles igjen, efter saa 0 om de trauste fjellene "som stig bosittende i Seattle. Clara Nord- sket sist IØrdag aften.. En hel si.stere. ?an~ 1? mustk fra ~e ~re lang freie. Selv om taaken den av hav" med sin "hette av sne" berg Patterson, som kun blev 23 del venner kom nemhg aldeles kirker vil .bh git. En særskilt m- aften var saa tyk at en ikke kunhil&te dem det fØrste venlige vel- aar gammel hadqe mange ven- uventende; egentlig var det vel byde~se bl alle om aa komme ne se over gaten, saa var ikke · i 1d · f f"'d I d og tilbede med oss denne store kommen; saa dukket Øer og skjer ner her i Tacoma, hvor hun hadan e nmg ruens 1" se s ag . . det nok grund til aa sitte hjemfrem "som fugleunger" og snart de sitt hjem fØr hun blev gift. mandag. Hun blev overrakt en hØtttdsdag. me. Alle som var samlet paa aapnet landet sig og tok dem AvdØde efterlater ogsaa 2 sØstre, vakker present. * * * Normanna Hall hadde en særkjærlig· i favn. Kirke bo skildret Nora og Borghild, og brødre, * * Den nor.sk luth. Frikirke, 15. deles interessant aften. Der var sa.a levende og naturlig, at vi Carl og Edwin. Losje Norge, I. 0. G. T" mØ- og syd K sts. H. P. Halvorson, mange forretninger som blev som sat og hØrte paa, syntes vi * ter hos Flem, Waller Road, sØn- pastor. SØndagsskole og bibel- gjennemgaatt hurti~ og greit. kunne se det altsammen for oss, Nils Eskildsen blev begravet dag kl. 3 eftm. klasserne sy)ndag morgen kl. 9.30 Saa var der to fra foreningen og da han nevnte de forunderlige mandag under enestaaende stor * * * Norsk gudstjeneste kL 10:15 og "Viking" som bad om till:lde!se godveirs-skyerne man har hjem- deltagelse. Han kom saa slemt Fru C. Mathis.en, 4215 North oftengttdstjeneste kl. 7 :30. Eng. til aa komme inn i losjesalen. Parkland Luth. kirke, Ivi. F. me i Norge, da var det mange tilskade i en automobilulykke Gove besØkte sin søster, fru gudstjeneste. Tre unge menn vil De to vikinger var Stenso 0 H' Mommsen, pastor. Engelsk gudsav oss som kikket op i taket _ forrige uke, at det blev dØden. Magda Hansen i Seattle siste tale hver 10 minutter. Sang av Jensen, Sistnevnte tjeneste med altergang kl. 10.30 for aa se dem. Ulykken foregik paa den maate fredag og lØrdag. mannskvartetten. Pastoren leder. tale for oss h . h t 1 k t form. Gudstjeneste ved Lewis * * * 0 d f kl 7 45 ' von an a ,:: e L k kl 3 f Taleren fØrte oss innover den at Eskildsen og en kamerat paa ns aga ten · : mØter sang losje Embla's medlemmer for a e · · e tm. vakre Sognefjorden med fjellene vei til arbeidet blev rammet av Fru Harry J:.,. Hansen, 615 So. koret. Torsdag (Taksigelsesda- den store interesse og arbeide de * * paa begge sider saa stupenae toget ved en overgang. Han Madison haded tirsdag fØlgende gen) ~I. 11 form. norsk og eng. har nedlagt ved alle av NorTrefoldighetskirken, Parkland, bratte, at en maa legge hodet efterlater sig 3 dØtre og en bror damer for lunch: - fruerne C. gudst1eneste. To korte taler \av manna Hall's basarer, og derved T. 0. Sva.re, pastor. SØndagsskobak i nakken for aa se toppen her i landet, samt 3 sØstre i Johnsen, A. Waadne, C. Mathi- Sylvester Ru~ og pastor Hal- hjulpet til at disse har blitt saa le med bibelklasser kl. 9 :45. av dem; andre steder aapnet Danmark. Begravelsen foregikl sen og S. Glundberg. v?rson. Spec1el sang for an led- sukcessfulde, og som bevis paa Norsk nadversgt.1dstjeneste kl. 9 45 fjorden og viste de velstelte akre fra Piper Funeral parlors. Pastor * * * nmgen. BØnnemØte torsdag af- den pris "Viking" satte paa det- : . E~g. gudst3eneste kl. 11. og enge med nymalte gaarder A. Myhre forrettet. Cirkel no. 1, DØtre av Norge ten kl. 7 :30. LØrdag morgen kl. te gode samarbeide overrakte hr. Luther hga kl. 7 :30 aften. Man. som Jaa der og smilte i solskin* * * mØter tirsdag 25. nov. hos fru 10 mØter . konfirmanterne. Vel- Stenso til losje "Embla" en gave dag :lften kl. 8 my}ter mannsnet. ,;_ Saa kom han hjem og "En norsk aften" vil bli arran- 0. C. Moe, 863 So. 45. Lunch kommen til vaare mØter. som bestod av en Elfenbens klub- foremngen. Onsdag kl. 2 eftm. fikk hilse paa sine! gert i Normanna Hall IØrdag af- server~s kl. 1. * * be (Ivory Gave!). Den var sær- mØter kvinneforeningen i kirken. Der fant han mange forandrin- ten den 6te decem ber. Program* * * Den Norsk-Danske metodist- deles vakker og innlagt i sØlv :orsdag a~ten kl. ~ :45 korøvelse. ger; hvor der fØr hadde ligget et' met for denne tilstelning vil bli Helen Fjetland, datter til hr. kirke, So. 16. og J st. Gustav A. stod skrevet "Loge Em bla No. Frk. Solveig Rynnmg leder. Frepar smaa hytter paa vidden, fant 100 pct. norsk. Nærmere siden. og fru Fjetland, 1841 Ea. Sher- Storaker, pastor. SØndagsskole 2, D. av N., fra Viking Slup No. d.ag aften kl. 7 de unges bibelhan nu en moderne industriby * man, er nu hjemme igjen efter med bibelklasser pa norsk kl. 10. 1, aar 1930." time. Lprdag form. kl. 10 IØrpaa 3000 mennesker. - Vakkert Iaften (lørdag) blir der gitt en aa ha undergaat en operasjon. Norsk gudstjeneste kl. 11. LigaDette var en overraskelse for dagsskole konfirmantklasser. og velstelt var det allevegne, dans i Normanna Hall, store sal * * mØte kl. 7, ledet av Julia Haug- oss alle, og ikke minst for pre- +HHH++++H+H++H+H+++ baade i Sogn, Sunfjord, Nord- ovenpaa. Hugo Hellmer spiller. En norsk dame, Elisabeth Hop- land. Engelsk gudstjeneste kl. 8. sident, fru Haaland, da hun paa fjord og lengere nordover. Dansen begynner kl. 8. leseter, kommer til aa utstille Bøn og vidnemØte onsdag aften losjens vegne mottok gaven og Hr. og fru Kirkebo hadde og* * endel male:ier den 24" 25. og 26. kl. 8. . i:aksigelsesdagen bØnne- var saa overrasket at hun for et saa paa turen hat det mest straaJetland & Palagruti har i disse november 1 T~coma Hote!. Hun m,Øte i kirken kl. 7 morgen. Om helt minutt mistet baade "mund Beginning Friday: lende veir, som naturligvis bi- dage mottat og utlagt til salg et har nettop hatt. en utstillin.g i aftenen kl. 8 fest i kirken under og mæle." Men da hun fant NORMA TALMADGE drog. en hel del til aa gjØre det stort lager av menns skjorter i Seattl:; malenerne forestiller ledels~ a; mannsfore~ingen. En sin stemme jgjen, takket hun in 11yggelig. Men folket var saa fornkjellige mØnster og farver, - s~enener . fra Norge og Frank- særskilt mnbydelse ttl alle. hr. Jensen og Stenso for deres "DU BARRY" gjestfritt at de ikke visste det alle av beste farbrikat og til rime- nke (Pans). * bes,Øk og den mottatte gave og Woman of Passion beste de kunne gjØre for norsk- lige priser. J etland & Palagruti * * * Zion luth. kirke, So. 59. og bad dem bringe til foreningen with amerikanerne. Markens grØde har sin forretning i 912 Pacific Hr. og fru C. Odegard, 761~ Thompson ave. Arndt E. Myhre, "Viking" en hjertelig takk. CONRAD NAGEL stod ogsaa saa godt .som man Avenue.-(adv.) So. 38. hadde sist IØrd~g aften pastor. Kl. 9:45 søndagsskole og "Klubben" vil altid bli en vakikke kunne huske det i manns* * * en hel 'del venner hos sig. Sel- bibelklasser. Gudstjeneste kl. 11 ker erindring om den gode forminne - og folket var velnprrd. Hr. I. Fenes fra Prince Rupert, skapet moret sig utover aftenen paa engelsk. Sang av koret, solo staaelse som hersker mellem disPaa veien nordover (over fjel- B. C. besøkte Gust Loe, East 34. med a spille "500". En udmer- av fru Edwards. SØndags efter. se to norske foreninger. lene i Romsdalen, var det visst) st. denne uke. Gjensynet mellem ket lunch blev servert. middag kl. 4 blir der norsk gudsFru Bakke og fru Waadne for* * fortalte Kirkebo: - "Kj,Ørte vi de to kamerater blev gjensidig t3eneste. Ungdomsforeninrren talte mange inter~ssante ting fra Starting Friday: langs fjellsiden med avgrunden behagelig, og tiden blev benyttet Mann~forening1en i Bethlehem mØter i kirkens parlors tirsdag Norgesturen. Det er en under"BILLY THE KID" stupbratt ned paa ene siden og til aa friske op minnerne fra de Luth. kirk~ møtte onsdag ~ften a~ten den 25. nov. Fru L. B. Da- lig hemmelig makt som holder starring der var det ingen stabbestene! "gode gamle dage." Hr. Fenes h~s P. Steiro, 624 Ea. Harrison. melson og frk. J oyce Johnson vil oss norsk-fØdte amerikanere til John Mack Brown, \Vallace Da var det likesom kona blev er nu paa vei til Norge. For aa F~re nye medle.mmer blev optat. underholde. Kort program og gamle Mor Norge. - Vi lever Beery and Kay Johnson. litt nervøs - ho flytta sig nær- faa det best mulige ut av turen, Tilstede forØvng 20 medlemmer bevertning. - Kvinneforeningen her i Amerika og fØler oss saa On the stage Fanchon & Marco's . On THE SETS mere," betrodde Kirkebo med .et reiser han med buss fra Tacoma og flere besøkende. mØter onsdag eftm. den 26. hos vel tilfreds at vi vilde ikke like lurt glimt i Øiet. - - Da lØd til San Francisco og med baat * fru E. Thompson, 6118 S. Yak. aa leve nogen annen plass, men der pludselig en overbevisende derfra gjennem Panamakanelen En Uten sølvskje (norsk mØn- Koret mØter onsdag aften kl. saa snart nogen taler om Norge, :rØst fra salen: Til New York; han liker aa se ster) er funneLmellem 36. Divi- 7.30. Taksigelsesdagen kl. 10:30 da lengter vaart sind tilbake dit. - Ja, og jeg maatte sitte paa litt. fra alle kanter av landet. Fra sion Lane (G st.) Kan faaes til- blir der fællesgudstjeneste i Be- Slik var det ogsaa denne kvell Starting Friday: "RENEGADES" 11 t siden ! New York reiser han den 6. de- bake ved henvendelse til 3503 the! Luth. kirker, So. 54. og I. da fruerne Waadne og Bakke talstarring Kirkebo var avslØret; antage- cember, slik at han kommer"hjem Ea. G sts. Konfirmanterne mØter IØrdag kl. te om Norge, og især da de Warner Baxter, Wallace Beery lig hadde han trøstet sig til at tidsnokk til aa feire julen sam* * * 10 form. Junior koret mØter IØr- skildret hvorledes far og mor, and Myrna Loy. kona hans vilde ta "alt i den men med sine kjære i gamlelanHr. og fru E. Ri,ce, 408 East dag eftm. kl. 2. som har nogen av sine kjære This is one of the big pictures beste mening" og tie og samtyk- det. Hr. Fenes vil bli tilbake til Div. Lane, hadde et vellykket * * * her, lengter aa faa se dem igjen of tbe year. ke. Efter dette lille intermezzo Prince Rupert i februar næste aftenselskap siste lØrdag. Der Abonner paa Western Viking! eller i det minste faa breve fra Vi har et rikt utvalg skjellige farver til $250 til $4.50

for-

DICKSON BROS.

co.

* * *

* * *

~ J:~e /spo~

~

de~

*

*

* *

hold~ e~

*

*

*

*

*

TEATER-

*

*

YTT

*

BLUE MOUSE

*

.

FQX BRQADWAY

* *

FOXRIALTO


Klr<kel": Første Norsk Luth. Ktrke, So. 12tø og I 11ts. 0. J. Edward&, Jl88tor"


lært aa bite fra sig; og han gjorde det paa en slik maate at det voldte Bugge mangen ærgrelse. Syvertsen hadde vistnok engang i tiden læst en smule latin og

steretten. altid været og· saaledes vilde læserne ha det. Det var in.gen som forlangte aa finne noget nyt hverken 'i "Posten" eller "Tina." Telegrammer og denslags kunne man læse i andre aviser. Men originale var de i sandhet begge aviser. Alt som hendte i byen og nærmeste omegn blev utfj2lrlig

hr i

c c c

~

c

.....

+l

....

'i::I

= (Il

"'

.. :

- ~

~

c.;,

<:;) ~. <:;)

.

" ..

~

~"' =. '.$.~

0

....

C::o

""""' ""'

Der er ogsaa en annen maate aa erindre dem der hjemme paa. En hel del av vaare abonnenter her har .bestilt Western Viking fo1• slektninge hjemme i Nor.ge. Paa den maate senrier de indirekte en hilsen hver eneste uke. Hver gang Western Viking. kommer bringer den hilsen og· bud fra dem paa denne side av havet. Gjennem bladet kan de holde sig underrettet om forholdene her hos os, og paa den maate opveies for en del savnet av Amerikabrevene.

f_

:;'::

(Il~

•'

<:;)

Cr.> Cr.> <:;)

i,. ~

"'l:j

Vi anbefaler denne fremgangsmaate ogsa~ for dig. Du har sikkert nogen derhjem.rile .du Ønsker aa senne en slik hilsen som den Western Viking bringer med sig. Vi har hat mange beviser ,paa, .at de som faar bladet l.:jemme i Norge, sætter meget pris paa det og læser det baade med begeistring og glæde. ·

(Il

(Il~

.... 0

....'i::I~z

(Il ....

p"' .... l1l

0

gs

""'i;

"'

. ril

gj

~

;.lj

Western Viking koster til Norge kun $2.00 pr. aar . Ønsker du det sendt til en slektning eller ven i Norge; behøver d~ ku~ aa fylle ut vedstaaende blanket, og sende den mn til oss med kontingenten vedlagt.

TACOMA, WASHINGTON


Western viking v 2 no 47 nov 21, 1930