Page 1


.- OSLO Filialer: .ARENDAL, LILLESAND, RISØB. ln~sftu~ mottas

Den '<taar til Deres tjeneste for en omhyggelig og hurtig ekspedition av Do.tesbankfottetniogermedgamlelandet.

. til Jløieste a=ente. Paa.. 6 ma:~~ders opsigelse godtgjøres for tiden 41/:i % Paa s p iu e vi I ka a r g o d t g j ør es for tiden 4 o/o J<ontia6oxen vil· efter Deres eget ønske bli tilsendt Dem eller ..,. bevaret omkostningsfrit hos 01. orders sebieir, eller 6an~edts sendes til 01 fuc indskud ellet for videreforsendelse til slekt og venner. Doi: fon~saø~ding bistaar med kjøp av noi:slie stat.so6Ugationa. Vori: Trust Depamnent mott.at til opbevarlng og fon1l1ming alle alap verdipapirer og varetar forøvrig Deres interesser. :Do&= aweau~e!ing representerer amerikanske arvinger i nonke dødsbo&

mon~

kmt

Skriv til os efter nærmere opgaver og oplysninger.

ll)(tn norsk.~ '1:r~~ttbank tri:!

_;

BIG BEN OG BABY BEN Reparert for $1.00 Andre klokker og ure til pris i forhold hertil. Alt arbeide garanteres for et aar

ANTON BANG

LAWYER NOTARY FIRE & AUTO INSURANCE Telephone Main 5104

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

Fullt lager av UR, KLO:IIRER, RINGER OG DIAMANTER

Reparasjonsarbeide samt

G-uldstnedsarbete

+

t

i

I Bestillinger mottas nu I t

i

HHH+

i+

Kun et hegrenset oplag

i:t t t

+

t "Ulriehsens samlede breve og budskaper" vil foreligge ferdig fra trykkeriet i lØpet av neste uke, og de mange · som har innsendt sine bestillinger boken, :vil da faa den tilsendt.

Hvis Du er en av dmn smn ønsker bolcen og ,il~lce har daleren for haanden, faar du don gjerne paa kredit Ulrichsen ''truster'' dig. Han paastaar ne1nlig, at saasnart du har lest bokc'i'b vil du gaa u,t og selge slr,jorten din fo; aa faa den betalt. . Fyll ut kupongen i cornet nedenfor.

"WESTERN VIKING" ll25 Tacoma. Ave. • Tacoma, Washington.

Undertegnede øJ:lSker sig tilseIJ.dt ----·-·· eks. • av "Ulricbsens Breve og Budskap."

.. .....

, .""."""."""."""""""

"""

..

"."""" "."" ... ".""""""""""""""""."""""."""

I


Fredag den 26de Februar, 1932

WESTERN

VIKING

sine etter at han "daude" paa spaar um ei tid daa det snaudt krossin og fyrr han foor til him- vil finnast tru paa jordi? meis, avdi ei n segjer det var * ·K- * e i n gong paa eit berg i Galilæa ! Stor takk til Oswald Thomp- i utan ~immelsfa~t; tvo segjer det son, L. O" B. N" Olaf Berild og i - Oprettet 1855 v~r e 1 n gong i Jerusalem. med kann henda fleire, som tok upp himmelsfart trast etter; og em av kvasse ordvapn striden um reBERGEN OSLO HAUGESUND desse segjer i Apostel-gjerningarne ligion og maal. (Under .dei;ine s~alte indtae kortere inserater fra vore læsere: at det var i fyrti dagar med himindlæg 1 d~skussi~mer. m. v. De~ staar enhver frit at benytte spalS. Garborg. Mottar penge til inns1md og forrentning med f. t.: terummet i en r1!11e!1g utstræknmg. Ønskelig er det dog, at ind- melsfart tilslut; og ein segjer det eenderne fatter 131g l korhet. Manuskripter som ønskes indtat un· 4 pct. p. a., almindelig sparebankvilkaar der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· var tvo gongjer i Jerusalem bak Hr. Redaktør: tlonen ihæ:ude senest mandag aften.-RED.) lukka dører og ein gong ved ein I korthet noen linjer i anled4VJi pct, p, a. paa 6 maaneders opsigelsc sjø i Galilæa utan himmelsfart? ning hr. Olaf Berilds spalte i De- I BREV-STUBBER B e r gen, 19. oktober, 1931. Er det kje sanninga at dei som res avis: Jeg skulde ønske alle J skal ha skrivet evangelierne ikkje norsk-amerikanere, vilde studere · Kontrabok tilstilles innskyteren eller opbevares om ønskes i Av Olav Redal sa a g at Jesus stod upp fraa dei dette lands politik så grundig som banken uten godtgjørelse. Dollars i check og sedler kjøpes og daude? ikkje saag kva som hende han gjør. selges. Naar jeg bruker riksmaal den notti? Det er likesaa stor forskjel paa 17de februar 1932. dansk - saa gjør jeg det av den , . . "Ordet Fritt" i "Western Vi- simple grunn at majoriteten av E1 ~et kJe sann~ng at berr~ tvo politik og religion, som det er paa, king beviser, at en fri diskusjon i det norske folk 1. A 'k h av de1 som skreiv evangeherne vinter og sommer, og jeg for min ARNOLD BUTTER STORE blade er meget interessant og læ- vanskelig for aa lesem~; :orst:~ høyrde til dei eleve og a~ berre del har faatt nok av republikansk Manning Market 11. &. Commerce st., rerikt. Et blad bør være en nynorsk Mitt hj rt Peter og Johannes av de1 eleve prosperity for lenge siden. 'om k t t~d esprog e:: fny-, vart namngjetne i Apostelgj.? De valgte senatorer og kongres.Norske ost-sorte!' direkte fra Bergen, Ny forsyning av Nøkkelost, norsk tumleplass for alles tanker, være . or i , saa er vi er. . GJetost og Gammelost. Netop ankommet flatbrød, 5 sorter svensk hvad de være vil. _ Det er det med b aad e n 'ksmaa1 og ny- dDe1 meste av læresvemarne, som menn optrer paa en maate, som . ~nekk:brØd, "~ealth bread." Beste kvalitet og rigtige priser. Er De samme prinsipp, som jeg ofte har norsk her i landet , t a kke t være ~ et , .segjest ikke t1lfredsstillet gir vi pengene tilbake. . k saag Jesus etter kross- langtfra _ . vidner om at de . er folfremført i norske foreninger, hvor vaare patriotiske norsk-ame 'k _ rnsnngi, v~rv or soga. kets tJenere. F. eks. Senator W esde reaksjonære hegner sig inn ske lutherske prester. n an Er. de~ kJe sanning at dei tv? ley Jones i sin instruksjon til med lovparagrafer mot politisk og Det norsk f lk h' t . . U som ikkJe saag at Jesus foor til den republikanske konvention, i Oplysninger. bedes sendt. til Frei-, Nittedal den 26. mai 1878, søkes. e o s is one l . h' 1 d . . t h 0 1 Il t 1 H oved- Han er anleggsarbeider og hans religiøs • diskusjon. "Western Vi- s. er en vakker saga, men det si- imme s er . e.1 emas. e som ~~ anledning spørsmaalet om aa gi sesarmeen i s o e er i king"s enestaaende fremgang bur- ste kapitel i vaart folks saga er noko aa sema um h1mmelsfarti ( folket i staten Washington rett til kvarteret i San Francisco. , adresse i 1928 var cio Publix: Hode aapne øinene paa mange, som meget bedrøvelig. F:r det kje sanning at den eina- aa sette paa valglisten enten ~e Fred Nilsen, født i Grindheim, tel, 504 - 5th Ave., So., Seattle, er saa bange for "harmonien." Naar spraaket dør, saa dør ste statlin dets tend at Jesus baud ønsker staten vaat eller tør. Hvis Norge den 14. juni 1895, søkes av Wash. Ogsaa Sønner av Norge, tror jeg, det norsk-amerikanske folk. Og læresveinarne døypa i namni "Fa~ de saa gjør, sier han, saa skal han sin bror i anledning arv. Han er Ole Thorolf Nilsen (Ole Nelvilde vinne meget ved aa revidere det bedrøveligste av alt er, at vi deren, Sonen og den heilage Ande" og hans sympatiske kolleger ta ca. 180 cm. høi, lys, med blaa son) født i Solheim, Marsfjorden den lovparagraff og kanskje ved springer væk fra vaart eget kul- er i endin av Mattæus-evangeliet vekk Fort Lewis, Bremerton osv.' øine. Hans adresse i 1929 var: i 1890, søkes av sin søster. Han ogsaa aa avskaffe endel formali-. turelle sprog, og hopper bort i et og at dei tvo-tri som det fortelest (nævner ikke Port Townsend.) Ja 223 Bernard st., Spokane, Wash. blev i 1915 "honourable dischargteter og ceremonier. Høitidelighe- i nytt sprog, og da blir vi hverken i Apostelgjerningarne at dei døyp- dette leste jeg i News Tribune. Han er skogsarbeider. ed" fra Marine korpset i Washten ved det siste tiltrekker dog norsk eller amerikansk, hverken te i k k j e gjorde det paa det vi- Saa dere ser, vi skal straffes for Karl August Sedman fra Rokke ington og opgav at han reiste til mange; andre synes kun det er fugl eller fisk. set, men berre i eit av Jesunam- vaar fridom og valgrett. Men nok ved Fredrikshald, eftersøkes av San J<'rancisco. Intet er hørt fra barnsligt. Disse er kun velmente -=<· -:+ ·» ni? Er det kje sanning daa at bo- av mig; la oss høre ifra Olaf sin søster. Han er født i 1854. ham siden. tanker, og haaper det blir forDu Ingeborg! Har jeg skrevet det i Mattæus maa ha korne inn Berild om dette, for jeg er bare Var sist hørt fra i 1879, var da Thomas Sewell Berg, født i Osstaat som slike. All ære for de, eller sagt, at Husmandsgutten av der etter det vart skikk aa døypa En Vikagutt. matros ombord i . "Louise" av lo i 1901 bedes benvenne sig til som uegennyttig strever i losjerne. Foss var like god som Bjørnsons i trieinighetsnamne, og det var ikFredrikstad og hans adresse var Frelsesarmeens hovedkvarter i ;;. -K·r.· "deilige" fortellinger, saa faar jeg kje fyrr Jesus og den heilaga An-' E F T E R L Y S NI N G E R cio Norsk Konsulat, Partland, Ma. New York. Han er Cand. jur" "Skandinavien har løst sine pro- be om undskyldning. Det var en de vart gjorde til gudar i 325 E. Waldemar Sørensen, f. i Oslo i men skal i den senere tid ha væblemer og realisert sine idealer," literær forbrytelse. Ja, jeg var K. um eg minnest rett? (Mulige oplysninger om neden- 1885, søkes av sin bror Ferdinand ret arbeidsledig. Han bodde i deskrives i "Christian Science Moni- vel bare smaagutten dengang i nevnte bedes sendt til Frelsesar- i Norge. - Eftersøkte arbeidet i cember 1929 paa "Cunard Hotel" tor." Ifølge dette, har Skandina- Minot, N. Dak" knapt 40 aar. Nu Er det kje sanning at manna- meens Eftersøkelseskontor i Oslo.) 1918 for Caspar Lumber Com- i New York. Skriv hjem. vien ikke noget arbeidsløshetspro- er jeg paa god vei til mitt 50 ætti ikkje vart betre etter syndEinar Nilsen Gjølsø alias Einar pany, Mendocino, Calif. . flaumin enn fyrr, helst aa døma bl em f . eks. Det er mangt man aars Jubileum som et syndigt menNelson født i Smaalenene, Norge Torger Johansen Birkeland, født etter det som Lægmann fortel um s k al høre før man dør. - Kina neske, men jeg er ikke stort kloi 1887 søkes paa grunn av en 1897 i Sauda, Rogaland, søkes av NYHETER AV INTERESSE kanaaniterne? trodde ogsaa engang, at det had- kere enn for 10 aar siden. stor arv. Han var i San Fran- sine søskend paa grunn av arv ef- for det norske publikum burde Da altld meddele "Western Viking." de naadd sine idealer. - Det var "Junk" - aa ja. Du har nok Er det kje sanning at manna-I cisco under det store jordskjelv i ter foreldrene. - Han skal være Send et brevkort, adressert til 1125 Tacoma Ave." Tacoma, Wash., eller visst mange slrandinavere, som, rett. Men hjemme er de frykte- ætti ikkje vart betre etter "dau- 1911. Skal en tid ha været jani- sett i Seattle i januar, 1931. benyt telefonerne: Main 2!i20 eller selv om de Jaa paa fattigkassen, lig kloke nu. "Kjøkkenveiboken" din" paa krossin enn fyrr, helst, tor ved "The Affiliated C01leges." Karl Nilsen (Aaneby) født Broadway 343!i. slnilte saligt i sin ophøielse, naar med over 40,000 eksemplarer er aa døma etter Nytestamente som, ~ ~~ ~~ ~~~~ oc~ -~n~~·~n~~~~ghar~~ - - - -----------------------------~--------------------~Hadde forfatteren sarkasmens naa- Den frua er rasende flink til aa degave? skrive om ingen verd€ns ting. " >:· ·a Nei vi er ikke alene her i AmeKatolikernes Gud er mer human rika. Ogsaa i Europa har de en enn den protestantiske, idet der er god opfattelse av "junk" literahaap for en stakkars synder og- turen. saa efter rlø<l~n; i skjers... "Junk""Jiteraturen gir mange ilden. For de protestantiske syn-1 læselyst. Jeg leste først "En dere er der intet haap efter døden. Pilgrims Vandring" - saa Gjest * * * Baardsens liv. Idag kan jeg lese Mange statsmenn idag har yp- Linbu i "W. V.'', Oskar i No. Dak. perlig kjennskap til historie, og og flere andre, men min store derfor lever de i fortid og ikke i mann literaturen er Arne Garnutid. De forsøker aa gjennem- borg. føre de gamle socialøkonomiske prinsipper, som idag er likesaa Du Berild ! Jo, du er rett. Poprilnitive og upraktiske som flin- litik er humbuk og graft. Men No. Dakota, Minnesota, Wisconsin, telaas paa geverer. ·:+ Iowa, So. Dakota og nogle faa anHenry Ford ser visst hvorhen dre stater er jo ikke aldeles umudet bærer. Hans raad er, at in- lige. Der er iallfall et lysglimt dustrieierne fortsetter produksjo- nu og da. Naar No. Dak. nu har nen et par aar uten profitt. Det to fremskrittsvenlige senatorer og er kanskje ogsaa flere, som ser en kongressmann, saa er det fordi haandskriften paa veggen. at folket i staten er mere oplyste Til Henrys ros skal der sies, at enn i de fleste andre stater. Det han ikke har overkapitalisert. Han var de norske og tyske farmere og kunde, om han vilde, selge aksjer arbeidere som hjalp Frazer, Nye for en uhyre stor sum; men han og Sincklar inn til hovedstaden. er av de faa, som ser, hvad slikt i Det vilde ta for megen plass aa lengden vil føre til. Han lar næ- fortelle leserne om fremskrittsfolsten all profitt gaa inn i indu- kene i Wis., No. Dak. og Minnestrien, mens andre kompanier har sota. vil bare fortelle, at No. hundretusiner som sitter hjemme Dakota er den eneste stat i unio· og klipper kuponger. Men aksjer- nen som har statsbank "State ne er" som regel, saa uttynnet, at Bank of North Dakota," Bismarck. selv i de beste tider er det sjelJeg har lite tro paa politisk retden de betaler mer enn 6-7 pct" ferdighet. Dersom farmerne, arog nu, selv om der betales divi- beiderne og forretningsfolkene i dend, gaar aksjerne ned i verdi, de smaa byer maa svelte et aar saa eierne lider tap. Der finner eller to da faar vi kanske et vi en av de største røtter av de- sterkt folkeparti? pressionen. " "'' ."Peder Nelson, No. Dak., fortelGreta Garbo er tilbudt $12,000 ler i "W. V." at Arne Garborg pr. uke, berettes der; men man var fritenker. venter, at andre vil gaa høiere. I 1921 blev der storfest paa JæTolv tusen pr. uke for omtrent ren i anledning Garborgs 70-aarsdet mest nytteløse skaperi, man dag. Ordfører Kverneland aapner kan tenke sig - for aa dra folks j festen og saa sang forsamlingen • li tanker fra det økonomisk nødven- "Gud Signe Norges land". Derpaa 1 dige - og for aa stimulere erotik- talte bisp Peter Hognestad om ken. Og her sulter folk ihjel. Garborg som dikter og sa bl. a., "Jeg har røkt LUCKIES i tre aar. Jeg har prøvet næst~n alle andre merker Her finnes ogsaa folk, som har at i de siste høkerne hadde Garog fundet at LUCKIES virkelig er de eneste cigaretter som ikke skader tjent millioner paa olje og andre borg funnet frem til den sanne halsen min. Talefilmen gjØr det endnu mere paakrævet for en skuespillernaturresourser, som burde være Gud. Festen sluttetles av sognesamfundets. Slikt og lignende til- prest Helle med andakt og i deninde at holde halsen i perfekt stand. Og jeg synes at den nye Cellophane lates ikke i Sovjet. Og saa und- ne bøn takket han Gud "som gav lap er fiks." rer man sig over, hvorfor her er oss Garborg." sult og nød i et rikt land. Efter dette er der nogen som • * * skrøner. Var det bisp Hognestad Nu vil man stimulere kreditsy- og sogneprest Helle som skrønet, stemet med federal hjelp til ban- eller er det Peder Nelson fra Da.i kerne. Det vil muligens bli en kota - Ja, jeg bare spør? midlertidig lettelse; men husk, at Beskyttelse for Deres Hals-mot irritation-mot hoste det kun er en stimulant. Og ER DET KJE SANNING Og fugflghefsslkker Cellophane Holder den "Toasfed"·e Aroma Æ.!.!:! frist saa er det valg til høsten. som ein kann mest taka paa, at LYTT TIL LUCKY STRIKE-60 moderne minulfer 111eå vmlens fineste danseorkestre og Walter Wi11che/I hvis snak iåag blir nyheter det er uraad aa faa greida paa imorgm, iner tirs.lt1g, forsda,~ og fønlag aften avet N.B.C. nelværke11e. Send "Western Viking" til slekt kor mange gongjer Jesus synte og venner i Norge, $2.00 pr. aar. seg fyr dei samla læresveinarne

Bergens Privatbank

Ordet Fritt

. l

I

har rO t L

---- -- --

IES

1

tre aar

--


Thelr acts have influenced our own lives, bettered our · condition, and added to nati.onal and personal safety.

LUTHBRAN BROTHERHOOD (LEGAL RESERVE LIFE INSURANCE) Minneapolis, Minn • .......

[ am

interested in old age income. Am now ........ years old. N ame ...................................... "............ .

I Dage til

NORGE HURTIGSTE DAMEPERE I VERDEN BREMEN-EUROPA Utmerket jerbaneforbindelse · fra Bremen til Norge. Reserver lugar hos lokalagenter og insistet' paa Lloyd billetter, som gir hurtigste reise. Desuten regelmessige ukentlige avseilinger med· velkjendte Lloyd Cabin dampere.

Ta~m~

Wa•h·

I

Books for Half Price - at THE STORE FOR BOOK LOVERS We have decided to place on sale our entire stock of books, both old and new, with the exception of a few items .which we have on consignment, and the current magazines and newspapers. Here's a chance to buy books at 50 per cent. reduction. This means a reduction of one-half on prices that were already lower in . many cases than the regular new price. As all our customers know, almost every item in our stock has- its selling price marked in plain figures in same place easily seen in books the price mark is in the front inside the cover. The sale is now going on. It. will continue every day for an indefinite time. :You are invited to take part in this sale in which are offered bo.oks at these remarkably attractive prices.

Tel. Main 331 -

Mill tel. Mad. 95

PETERSON BROS. GRAIN

&

FUEL CO.

Primrose Egg Mash. Scratchfeed. BRUK DET BESTE

1002-4 So. K St.

Tacoma, Wash.

fra nu

$4800.00-728 South M.adison. A new house, oak floors, 5 rooms, everything modern and up·to-date. Fur· nace and full basement, large at· tie. In a very desirable dis· trict. $500 cash. $4200.00-'An unusual pick-up in a store property in the South part of the r.ity. Did bring $90.00 per month. N ow, one room vacant. ·rent is $47.00 per mo. Lot 50x 120, an unusually good corner.. !!i1600.00-10 acres of good land on . Waller road for $1600.00, all cash, on pavement and waterline. ·Not cleared. Come in and ask us for what you wa.nt in real estate. Don't forget that we pay 6 per cent. interst on money lft here-and we apprciate your tell· furniture ing us that you saw the advrtisement in Western Viking.


Tacoma Undertaking .Co. The Storlie Ohapel

.Jo da, "Vermlendingen" er knakende god, hvis han da bare ikke er kun en gipsfigur. Men Vaar Herre har jo saa mange andre rare karer a:a se ned paa, at det kan jo være mulig at der ogsaa er en .. Vermlending iblandt. Imidleraid kommer programmene hver fredags kveld og alt er knakende godt. Han der "storsvensken" Martin Carlson er ube· tinget en av de beste. Naar jeg nu sier det saa tror jeg, at jeg · har all rett til det, siden jeg i mine yngre aar borti Minneapolis tok undervisning i vokalmusik i 3 fulle aar. Tror ikke han ennu har sunget "Kosterøvalsen" og "Hjerterøvalsen." Der er ogsaa andre ypperlige svenske folkeviser med valstakt som er gode. "Hvila vid denna Kjellan" kunde maaskje ogsaa gaa an. · Ulricl:J.sens breve er storartet. Haaper bare Vi far høre litt . mer fra Malena Ulrichsen over radion. Hun var rent storartet. Tilslut: Ta nu Carlson i haanden for mig og si ham takk for sangen. (Ovenstaaende er et utdrag av et privatbrev, men vi syntes det var saa godt, at vi mente aa burd~ ben:ytte endel av det.-Red.)

Everett, Wash. 19. feb.


.WESTERN

VIKING

- Ja handelsmannen sendte det Varsomt stryker han taarerne for mig. Der staar noe inne i fra hennes kind. ringen ogsaa. - Graat ikke! Du vet det kjæHun tar ringen av og ser at re at Vaarherre er grom og tilgir . der staar: Din Gunnerius. om vi har· gjort synd. Graat ikke Hun ser inn i hans øine med mer nu. Men kanskje benet ditt et fortryllende blikk, mens et smil er vondt igjen? saa lyst og himmelsk opløftende, - Nei - nei da! av O. Linbu omstraalet hennes ansikt, at den - Vi gaar inn nu, Ragnhild. I sterke mann var paa vei til aa Det blir sent nu. Liten ro hadde miste samlingen. du og siste natt. vet du. Kom nu. Jøss~s, Ragnhild! Jeg kun, (Mere.) de ha god grunn til aa tro at du som du var et helt ut trolldomsvesen,. slik Price of l.'r'J eat var gift med? . som du er istand til. aa smile til G. Loudon Cutting, the banker, - Nei, det blev sendt mig ef· folk, sier jenten, som ogsaa beto- was attacking at a New York lunch· ter at jeg blev gift med ham. kes. av Ragnhilds blikk til Gun- eon the vast new food trusts that Hans mor sendte det til mig som nenus. have recently sprung up. arv og foræring. Lykke, sies det, Ja har noen levende sjel set "But these trusts won't raise skal følge den brud, som for Vaar paa maken til Gudsengel. Jeg .blir prices," said a broker. "They'l1 lowHerres alter bærer disse klær og nesten tullete jeg. er them. Look at the meat trust. denne gullkrone. Den grevedatter - Kjære er jeg saa rar da. Jeg The meat trust hasn1t raised prices. som reiste vide om landet for aa kan da ikke hjelpe det. Hun mor A beefsteak today can be bought for gji;>,nfinne sin hjertenskjær, har sa at det var noe som var rart a song." · ståatt brud i ·denne drakt. Saa ved mig, naar jeg var glad og "It can," said Mr. Cutting. "It forstaar du, at jeg maa ha dette lykkelig. can, undoubtcdly, if you happen to arvestel til min brudedrakt. Jeg - Det var nok rett sagt av be a Mary Garden or a Chaliapin."' har arbeidet paa aa gjøre den om mor din. Slik har aldrig sett Pure Insulin Discovered? dig, ennda jeg har sett dig glad mange gange, vet du vet, bemerProfessor Abel of Johns Hopkins university, Baltimore, has obtained ket Flat-jenten. - Ja, men det skulde nu været a erystalline substance which he noe fint pa den fine bringen din believes to be pure insulin. It is og, sier Gunnerius idet han tar en about thirty times as active as the annen liten pakke fra sin lomme. products so far obtained. A single Sætt dette paa henne du, ounce of it would be sufficient to jente; jeg tør ikke røre ved den keep a severe diabetic in health for bringen, som er saa fin og myk, his. entire lifetime. med mine harde fihgrer. Jeg kunPigeon's Lucky Day de skade den, sier han til jenten, Ste11hen PiePhota of Hillsborough, og gir pakken til henne. N. H .. shot a large hen hawk with Huri aapner pakken og tar dens a carrier pigeon held tightly in its det innhold frem. Det er et stort og clutches. \Vhen first observed the glimrende brystsmykke - innsatt I hawk was flying high and looking med flere skinnende stene. Hun down to earth for a p.Jace to land festner det paa Ragnhilds bryst, with its victim. Following the og sier samtidig: shooting of the hawk, the pigco11 - Jomen faar du lære dig til aa immediately flcw away, apparently røre ved engelen din, Gunnerius. uninjured. Saa redd, trenger du slettes ikke ------aa være. Huri er sterkere enn du Vacuum Cleaner Sifts tror og taaler nok at du som er Reluse From Ballast hennes festemann peker paa henOperated by steam from a locone. Er det ikke sannt, Ragnhild. motive, a huge vacuumclcaner sucks - Jo, det er det. , up ballast, cleaus it and retu:rns it Han staar og ser paa henne en 1 to the track at the rate of a thirtystund, mens eiegodhet, tilfredshet three-foot mil length every three og glede sees leiret over hans minutes, says Popular Mcchanics grovskaarne ansigt. 1vlagazine. Dirt and ballast are thrown against a screen within a huge tank in the apparntus by means of a

l

SIDE 7

Sponsor Scandinavian Hour, K. V. I.

Buckley,; ing Company F uneral Directors 102 So. Tacoma Ave.

Broadway 2166

-J

Tronde:re som vil f Ølge med i forholdene i Norge får Nord-Norges stØriote og beste avis

I

ID RO

tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

1

Trondela.e. en koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra ele distriktet foruten landsnytt av noen betydning.

I

I

I

Bestill idag? "Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway

t1vø~~'u1 f"trttm~~

bet fig,

nt fan mnnae 61:)gllomme, fom tllflJnefobenbe ~nr trobfet berømte 2ægetB ~!:unft, 11iuer efter f1.1t ben rolige ~llbl.Jirl• ninø nf et j'impe!t ~u!;lmibbel føm

!'~. Pde~s;

• u t

I

tforbi bet gønr lige til Onbet~ ffinli, Ure11{1elmuc i G51)ftcmet. '!let er ~ræpæreret nf rene, (Jd&tebcnbe !RØbber og lMer ng rini: bæret i !Brno i »tler I1unbrebe llrnr.

~ffe nog~n !lli;i.otel~mebici11r · ~etim3

2a(Jl.ltatvtiet af

!'~. f)de~ 5~!,al'tit~r &

2S01 !illnf~ington 1.Bltib.

birefte fra

J;om!i \t(t~

~~icdi110,

lliumD tofofdt i .!l:n1mh11

·

SU.

ECONOMY DRUG OOMPANY 11. og K Streets !Den bekjendte russiske olje (mavemedicin) selges for 75c per pint. Norsk tran, '75c per quart Nads ·Ointment, garantert middel mot Exzema og sklnnsykdomme

JOHNSON'S OLYMPIC CONF'ECTIONARY 1109 So. Kay Street

re godhet og ærlighet mot mig, du kjære. Jeg er nok litet verdig dig, men skal prøve aa være god og tro mot dig. 15et kan komme ondt i veien vaar. Aa du kan nok sommetider tvile paa, og misforstaa din Raguhild, men kjære, glem ikke at jeg alene lever for dig. Takk og Vaarherres signing vil jeg be om altid for dig, min kjæreste venn, sier Ragnhild beveget og trykker hans haand. - Jeg har nok ingen takk og Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. vellaat fortjent. Som hun nu ser ham med hengivelsens og erlighetens barnepreg tegnet i hans sterke ansiktstrekk, gripes hun som aldrig før, av en sterk lyst til aa omfavne ham og dra ham beskyttende til sitt varme, bølgende bryst og derved stilne hans uro og livsens kvide: · Var det ikke huri som altid var og alle sorter gjenstanden for hans uro? Var det ikke hans grunnerlige kjær- FERSK FISK lighet til henne, som medvirket i SALT FISK alle hans ord og ferd? Aa hun, som nu igjen nær hadde løiet, ja RØKET FISK dulgt for ham; hun hadde krenket istedetfor aa verne om hans sjelefred! Dette overveldet henne og hun begyndte aa graate med ansiktet mot hans bryst, saart hulkende. Taarer vætet hans hvite skjortebryst. - Hvad er det Ragnhild? Nu har vel jeg, elendige tosk, gjort dig noe vondt igjen. Jeg kan li15de og Dock Street kesaa go!ft stryke i storelven, sa& piner jeg dig ikke mere til aa Tacoma, Wash. graate. H vad er det Ragnhild? spør jenten. - Ingen ting - ikke har. du gjort mig noe vondt; Nevn ikke =""...............................,........_......,............,.....,.....~ elven. Jeg graater for min egen GAYS WATCH SHOP synd. Nei kjære dig da. Du min ..,..... Spec:iallster I Reparasjoner pene, gilde gullrose, gjort synd. "GIFT JEWELRY" Nei om du det har.. Stakkars lille 603 So. Proctor Tacoma, Wash . . gulhønen min!

I

STOR DEILIG FETSILD

Utsalg av Olymp!c lee Cream. Foutain Lunch.

Vi lager vaar egen Candy. Telefon Main 3416.

DR. J. T. WILSON

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

OR. E. E. BLIX

Tan)llege 1583

UEN & SELVIG

11321·2 Pac. Ave. taler norsk

PH.ARMA.OY SKANDINAVISK APOTEK

HINZ FLORIST BLOMSTER fur BEGRAVELSER So. K og 7de St. - Main 2655

-

Etablert 1882

Recepter er vaar specialitet IMPORTERS AV NORSK

BAY CITY MARKET

LEVERTRAN

J. A. JOHNSON

Agenter for

Salubrin, Hasselrots Jernvin og Fluss Plaster

quality of fresh and meats at reasonable prices. Ship your Veal and Hogs to us. 1144-46 Pacific Ave. Taooma

MAIN 7314

YELLOW CABS

1026 Tacoma Avenue

Also AMlBULANCE, INVALID COACH Baggage Checked from Home

NORTHERN FISH C01

to Destination S·PECIAL RATES ANYWFIERE F'or your Convenience Phone

MAIN 1122

TSCHUNKO'S HOUSE OF FLOWERS So. Paclfic at 50th. -

Mad. 514

JEWELER EXPERT WATCH

WORK

1016 So. 11th St., near 11. & K

TACOMA'S

~

LEDENDE

BLOMSTERHANDEL


Fredag den 26de Februar, 1932

DR. S. P. JOHNSON Tannlæge 206-7-8 Pioneer Bldg. 1. Ave. - James St., Seattle.

I

Modern Lumber & Mill

Godt

utv!OiR~æv~-?~aterialer.

Lager av Shingle So. 11th &. Cushman Ave. Telefon Main 200

I

So. 11th & K St. -

Broadway 1881 C

DR. WM. NIPPOLT TANNLEGE

'I!

STROotlS GROCERY So. 15. og K st.

IS

Norske erter, ansjovis, knekke-1 brød, flatbrød, gjetost, salt sild og skandinaviske delikatesser.

E. Person Main 2325

,1•.:;,,:;,·~~gLE;: ~~~;.~,:~::,'

'J, S. Jacobsen

Broadway 1867

I j

PUBLIX MARKET

11

GEO. Skrædder J. WEJLER

Første djlir fra 11te St.

E. PERSON &CO.

Al slags maling og tapetsering utføres. Første klasses arbeide. Lave priser. 25 aars erfaring.

Ved siden av at jeg er 100 % Maling og tapeter selges til amerikaner, saa er jeg en alvorlig dagens priser. mann og kommer til aa skrive om alvorlige saker. - Saa er jeg en 2806 6th ave. Main 4225 stor filosof. Arne Garborg blev .:-...,,..,,_,,....,.......,,.......,.,..,,.......,........,..,,..,,..,......,..,.. berømt for sine breve fra Knuda- - - - - - - - - - - - - - heido - men mine breve fra Li- ~......,....,........,.....,.......,............,_,......,.._.............,""""!: berty Chicken Farmen blir baade berømt og berygtet. Garborg hadde bare ·et lite hode, mens jeg Gi briller til julegave. Vi har et av de største hoder i AmefØrer bare de mest moderne rika. Derfor er jeg sikker paa, at av siste mote, vakre, men ikke kostbare. jeg er smartere enn Garborg, ja like smart som .Einstein. · Caswell Optical Co. Garborg var discipel av en en758 St. Helens Ave.

I

-1220 So. K St. -

Main 5638

GIR PLAN FRITT

Reliance Lumber Co. ALLE SLAGS TREMATERIALER

"Sash and Doors" og innrednings· materialer. Lager og kontor: Ea. D & Puyallup Ave. B'way 4572

I

DRY & GREEN SLAB &. BLOCK

~-----

WOOD, PLANER

ENOS

COAL-By the load or sack

ca1:~rfor bet!~~ mere?)

maa bli

fon:(jlliet,

hvif!

~ ~

bytter vi glassene

co.

d;.......,..,_,...,...,..,. ~ .................,,......,,..,,................,,......

...............

E. S. GUOMUNDSON ~

BERGLUND FUEL

,

Yard 1107 So. L St. MAIN 2451

~

En speciel henvende/se ti1 vaa:re venner! For aa skaffe Western Vien større utbI·edelse paa kortest mulig tid .har utgiverne bestemt sig til aa anmode læserne om samarbeide. Hvis De vil sende oss navne paa et par av Deres venner, som nu ikke holdei· "Western Viking", vil vi sende dem bladet absolut fritt for en tid fremover. Hvis De vil gjøre oss denne tjeneste behøver De blot aa utfylle nedenstaaende kuadresse1~e den til

1932 organiserte Bygdelags Færd avreiser iaar med Stavangerfjord fra New York den 27de april, med undtagelse av Sundfjordlaget som reiser med Stavangerfjord den 28. mai. Kom og bli med. Meld Dem til nærmeste agent, eller Den Norske Amerikalinjes kontor, Reidag Gjølme Co., Inc., General Agenter, Douglas Bldg" 4th og Union st., Seattle, Wash. Abonner paa Western Viking!

"Western Viking," 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wn.

"WESTERN VIKING" 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

W

E ARE fully equipped to

do every kind ·of printing-Books, Newspapers, Periodicals" Pamphlets, · Circulars, and Statio!l.ery" .

All work done as you want it, when you want it, and at lowest possible cost . . . Our overhead is lower, and we spHt the difference with the customer.

"Efficiency spells Economy"

V ær saa venlig aa sende Western Viking til nedenstaaende venner, som nu ikke holder bladet: Navn ................. " ........................ .

Adresse .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Navn .......................................... . Adresse ....................................... . Navn.· ......................................... .

Adresse

Navn

••••••••

"

•••••••••

•••••••••••••••

"

••••

"

"

•••••

••

"

il

••••

•••••••••••••••

il

••••••••••••••

Adresse ....· .................................... . Telephone Maln,2520

Innsendt av ................................... .

Western viking v 42 no 9 feb 26, 1932  
Western viking v 42 no 9 feb 26, 1932