Page 1


For

.Down a.t Washington, D. C.,

ET

"l'LL

DC:" .,..4iall"

li

Bergens Privatbank -

BERGEN -

Oprettet 1855 -

OSLO -

HAUGESUND

Kapital kr. 25;500.000.oo Mottar penge til innsknd og forrentning med f. t.: 3% p. a. paa almindelig sparevilkaar 3Yz% p. a. paa 6 maaneders opsigelse. 20. mai, 1932.

og

Kachlein Bros. BIG BEN OG BABY BEN REPARERT FOR 75c Andre klokker og ure til pris i forhold hertil. Alt arbeide garanteres for et aar

r ANDERSEN 1216 So. K Street

øt fllll mø119e <51}gbllltlme, fom tilfl)uelabeube l)nr trvbret lter!11mte 2ægeri11 Slunft, gb1er eftei før beu rolige ~nbbid•

uiug iif et fiutiieit ~uilmibbd fom !'~. f)dt~S

~orbi

lttt i

0

bet gøar Jige til Dnbetil Dlvb, Ureu{Jeberue i <5l)ftemd. ~et er "'repørerd øf rene, fJelfJi:ebc11be filØbber og Uder .vg flør llærd 1 ærug l Jlber liuubrebe !llør. ~rre nogen !llputeUmebkin: 2ebmB bircltc fra 211børnt.oilet af

. ·

1't!. ,Pttt~ &B1'rntf It S~tt5 C~.

2501 f&af{Jingtøu ISlllb.

l!cucrell to lb frit i $l:an'1b11

II{Jkøgo, ~U.

Tron dere som vil følge med i forholdene i Norge faar Nord-Norges største og bedste avis

Nida:ffos tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik paa lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

1 rOndelagen koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. landsnytt av noen betydning. BESTIL IDAG!


WJ!JSTERN 'VIKING

·------------------=----- -- -·------------====================================-====================;::::--------·--------syn til skriften, at du ikke en-! TIL NORGE 0 ra11.e, gang vet, at der finnes en Vis- . t ~'Her er diktende via Bremen Fredag den 2. Septembe1·, 1932

1

dommens bok; og dog gir du dig med verdens hurtigste av med at du kjenner skriften. - ' dampere Flere og flere benytter sig av anledningen aa synge sine hjembyers og bygders pris i "den nye versestil," og andre er opfordret Det er nermest latterlig, hr. Der-: Itil aa gjøre det samme. Det gjelder altsaa aa passe paa, at forbokIild; jeg raader dig til at du heu- · . stavene i hver linje lest nedover danner byen eller bygdens nav.a. vender dig til en av prestene i : Los Angeles, saa vil de nok hjelpe · (Under denne spalte inntas kortere inserater fra vaare læUtmerket jernbaneforbinSllIANLAND, Du med gamle minner, j dig til aa finne frem til .Visdom- J sere - i mange tilfelder artikler, som ikke maa betraktes delse Bremerhaven-Norge. Kjækt du smiler og solblank skinner mens bok, 3., 4. og 5. kapitel, som· som redaksjonens synsmaate. Det staar enhver fritt aa Nermei·e ved lokalagenter, At alle dem, som forbi dig stryker, du visst har meget godt av aa benytte spalterummet i en rimelig utstrekning.-RED.) eller 1116 Stuart Bldg. SeNordands-hilsning du alle byder !æse. Kanskje du vil finne dig attle, Wash. Lyst til kamp imot uveirsnatt, 1' ++++++ + I ++++++++ ++++++++t hver bil og bilens eier betaler selv igjen. Det kan være megeL Altid staar du der, like skratt NORTH GERMAN + S M A A p L U K K $1.00. For sitt arbeide faar de mulig at du ikke vil faa nogen "Nordens Ungmø" opunder Polen Du hilser nye dagen med midnattsolen. 7 hver sin kop kaffe og noen forstaaelse av kristendommens stoJ. Smith-Meyer, Yelm, Wash. Av OLAF BElRILD pannekaker, det hele koster vel. re evighets-verdier førenn du 9 t t 9 +6 6 • neppe 50 cents. .........,.....,........,.......•+ (Man kan lage; kommer ned i dødsriket, men da - - - - - - - - - - - - - - BERGEN er nokke som er for seg sjøl. 24de august, 1932. mange pannekaker for 10.c nu.) . j vil du klart faa se,. a~ kristenElvene der gaar som skummende øl, Jeg skrev virkelig, hr. J. SwaDer er mange, som gJerne VIl. dommen er et helt igJennem et Regnhatt er gaven til hver konfirmant, nes, at Hoover bærer skylden for hjelpe; men er redd, at endel: Guds verk og gjerning, et fredsTacoma UnderGutekorps tar sig en landtur iblandt, at krigsveteranerne blev myrdet kommer bort paa veien, hvis man· forbund, som Herren selv har optaking Co. Ennu er torvet et yrende liv, og lemlestet, og trekker ikke til- gir gjennem andre. Man vil helst, rettet mellem sig selv og den falne The Storlie Naar stril og madammer med kjeft ypper kiv. bake en tøddel. Hoover var pre- gi direkte; men da er det vanske-; menneskeslekt. Der vil du faa se, 0. L. 0. sident for den administrasjon, som lig aa rekke mange. Det burde' at Jesus Kristus er det store forChapel gav ordre dertil. Aa gaa inn i selvfølgelig være samfundets plikt soningsoffer, der ved sin død hac 1\11adison 1122 detaljer fant jeg aa være over- a.a hjelpe de det ikke kan gi be-, stiftet fred mellem Gud og menHvorfor ikke benytte et norsk ~ flødig, da alle har læst de haar- skjeftigelse. - Men vi lever i et, neslce~slekten; ennvidere vil begrave!seehyraa? Vi arrangerer · E n- anarkistisk samfunn, og maa f·o- få se at Gud gjenne:m kristendom- tJ begravelser fra va.art kapel, fra reisende beretninger ·i aviser. (Paid Advertisement) hjern og lrirker, til meget la ve dog et lite barn er nu død som reløbig innrette oss derefter. men har oprettet et testamente. priser, paa grunn av at vaare løfølge derav. der som en fri gave gives til alle p;md~ utgifter er smaa o~ vi er "The American Guardin" be~'etNogen bemerkn1"nf!er ~ sa m l•e" tid vii· ro.rnvlrnt med en liten fortJenest~. ~ aem, · 1 1. 11<>adens ~ Ring oss .opp og erhold vaare priter, at flere av soldaterne graat, Av Gustav Sand la sig forlike med Gud, og gaa ser og detaljer ved arrangementet. I da de utførte administrasjonens inn paa de betingelser testamente . ........,,_j ordre. De stakkars unge gutter Nu faar vi snart anledning til fOI'eskriver. Testamentet krever - - - - - - - - - - - - - - CANDIDATE FOR hadde· valget aa være lydige eller aa velge et nytt statsstyre. Hvor- bl. a. at du skal holde ham for ~YELLQW CA~S~ 1, gaa i fengsel, ja kanskje selv bli for ikke, alle som en, stemme for sandru som har gitt testamente, D 'DEMOCRATIC NOMIN ATION FOR skudt: Ivian bør derfor ikke døm- folkets egen sak nu? En hel del og tro hvert ord som der staa:t Also 1 me disse for haardt; men legge av disse gamle politikkere slmlde skrevet; da vil du faa se at dette A11BULANCE, INVALID COACH skylden, hvor den tilkommer. I og burde faa lov til aa hvile paa testamente er blitt gyldig liaggage Checked from Home sine laurbær. to Destination · Hvad veteranerne angaar, sarr da Jesus Kristus utgav sitt blod SPECIAL RATES ANY\1.-"HERE er ogsaa mange av dem snever,,. ·:v " til forsoning paa korsets træ Phone synte og lar sig bruke som lelrnHvis de fire smaapartier hadde ved aa faa del i dette testamente ]{{ain 1122 tøi av prinsipløse politikere. Had- folkets velferd for øie, da viide er et fattig stakkars menneske I~--~ de de satt sig i spissen for alle de, i forening, opstilie en kancli- b!itt en medarving til Guds herlig- ~-~~ · ~) handling for dat, som da ved valget vilde faa 1 t f ,_ · t r · · ele arbel. dsløse i krav og ~ ~ 1e er or ec evig _1v, Ja i 1i fredsforbund med menneskeslek(Paid Advertisement) et rettferdig økonomisk system, nok antal stemmer til aa skaffe tatt opnnar e;1 hel'iighet som ik, 1 · kunne de blitt en mektig faktor; sig se,v og si•tt pa rt"i aner k Jenke k2n beskdves; men du vil og ten, og som med sitt blod fra kor· I~ . f 'Id f 1 Som det nu er er live'' nets træ underskrev testamentets.', (Sponsor, Scand. Hour, K.V.I.j men de lar sig orv1 e av or- ne se. ' ~ faa se noget annet, nemlig at du redere innen sin egen leir. og an- mann for sitt eget selviske for- har ingen lad eller del i alle disse gyldighet, som faderen har op-1 RE-ELEC'Jl' dre. Men mange har tilsynelaten- maa1· herligheter som kristendommen rettet med dem som i tro vilde * " -;; gjøre hans vilje og vandre paa de faatt sine øine op. Medlemsmedfører. Du er nu kommet ned · " h ar Det .m"'a e-alt fatt med i dødsriket paa grunn av din van- hans veie hvorved de faar sine antallet i "American L egion ·. - være ,_. noe ~. . gaatt ned til mindre enn 10 pct. et politisk pan1 som i en menne- tro og din forakt for Guds store navne mnskrevet i livets bok oi; av veteranerne, ifølge en artikkel skealder ikke har frembragt en kjærlighetsgaver; nu er det for- arver Herrens velsignelser; men · eneste folkeleder av rang, l• "Nordmanden." De som deltok 1 ~ sendt; du kan !kke komme derfra. domsavsigelsen over sine fiender · d J d E en V Debs "bonus" demonstrasjonen gJor e · o, er var en, ug e · · Der vil du ikke faa anledning til er fryktelig. "Gaa bort fra mig dog meget godt derved, at de av- Han er død, desverre. aa more dig over perlerne som har I forbandede i den evige ild, som '+ * ·:v er beredt for djevelen og hans l sløret de hyklere, som ta er oEmn· været dig tilbudt her i naadens engle." Et annet sted staar der ~ den glorie, som er soldatens. Hr. Olav Redal: Hvad er 1 tid: men du vil faa se at ved . · . . JEWELER herlig glorie, ikke sant ?. grunnen til nors kdommens d øende 1 kristendommens hJelp hadde du at døden . og helvede og de . .hvis EXPFIRT WATCH WiORK ikke er skrevet l hvets Du komme .1· ogsaa med en hen- tilstand her i landet? Hvis det) k.unnet un dfl y d ødsri'k et , men i'kke bnavne k bl k · ·d · · 1016 So. 11. St., near 11. &. K st. tydning, at Sovjetstyrerne ikke er da med sannhet kan sies, at den med din lille hundeforstand, som 0 ' ev astet 1 11 SJø_en, hvilken · Jeg haaper du har kJ'en- er i avtagende . Videre staar bedr"'· .... . . u sel v sier a t d u s t o1er paa. her denk annen t F'død. gt gt· t skap til den virkelige historie og *- * * er s reve : ry a ige, van ro, ikke svelger ondskapsfulle kapitaVil du se mig i min skikkelse Nu vel, jeg vet at du tror ikke vederstyggelige, manndrabere osv. listløgne, og da vil du vite, at den oe: høre mie: i mine ord: da skal hvad jeg sier dig; du tror at hel- j deres del skal være i sjøen som BRILLEGLASS russiske revolusjon var nesten v':' vedbli a~ være frem:mede til vede er bare en fabel saavel som brender med ild og svovel. - Si I fra. $1.00 til $5.00 blodløs. Det blod, som fløt, var e~ig tid.-Budda. ' alt annet Guds Ot'd. - Den rike m!g, hr. Berild, kan du tenke dig Hvorfor betale mere? i motrevolusjoner og intervensjo* * * mann følte sig vistnok ogsaa sik- rekkevidden av en slik dom? Da De maa bli fornØiet, hvis ikke ner, foraarsaket av kapitalister. Hvad er kultur? "The train-1 ker, mens han var paa denne si- vil folket lære aa forstaa, at Gud bytter vi glassene ing, development or strengthening de av graven, og trodde at alt e~ likes~a stor og. fryktelig i sin E. S. GUDMUNDSON ·.+ * * of the powers, mental or physical,, var ~el, men da han. kom ned i sc.r~f:noe rettferd1!5'he~, som ha:1 . ~ 728 St. Helens Ave., Tacoma, Wash For at ing-en skal tro, at min or the condition tlms produeed; I dødsriket, fant han ur noget an- er i srn frelsende kJærhghet. Merk kritikk av behandlingen av krigs- improvement or refinement of · i:et. Kjeni:er . du .historien? Kan nu, at hvad _jeg har skrevet finbJVI veteranerne er rettet som et spe- mind, morals, or tastes; Enlight- uu sette d1g imt i denne manns ner du alt i Bøkernes Bok, og sielt angrep mot det republikanske enment or Civilization" ~Stan.Die. stilling; baade som han hadde han som har uttalt ordene, er av State Laud Commissioner NORDMENN parti til inntekt for det demokra- Er ikke dette felles for alle folk, det her i tiden, og som han fikk en saadan sanndruhet, har saadan tiske, vil jeg faa sagt, at jeg ik- ja alle sprog? I det i dødsriket. magt og myndighet, at han sier, Republican Pdmaries I AMERIKA ke tror at det sistnevnte er et * * * Ingen har vel beskrevet og at før skal Himmel og jorden som ønsker aa følge begivenfnugg bedre, ja kansk je vekrre,Jda Hr. Garborg: _ Det var ilde stadfestet helvedes virkelighet :;iaa · forgaa, førenn mine ord skal forSept. 13th, 1932 1 1ers · det er meget mer hy..: eg' jeg saa uformontligt kom til som Jesus har gjort. Ingen har gaa. Han sier, "jeg (Jesus) skal C heterne i Gamlelandet bør skal kun henvise til ulvene i faa- at ·vel den kJ'ennskap til helvede so,n utsende min en 0-el for aa vidne _____________________ J abonnere paa aa traa Dem paa tærne, som man ·-------------------· reklær i Wilson-administrasjonen. sier. Det var ikke tenkt slik. - han har,· ingen har som han ad- for eder om disse ting." Nu maa - - - - - - - - - - - - - - - Enten du stemmer republikansk Jeg skal d og s1· at Deres art'kk i e1 varet menneskene imot dette pi- J·eg spørre dig: Hvorledes tror du, 1 (Paid Advertisement) eller demokratisk, er mig aldeles om astronomi ikke var av synder- nens ste.d. Men som det var paa at du vilde bli til m?te hvis du 1 (Aftenposten's Landsutgave) likegyldig. lig interesse for mig. Alt hvad Noa's tid, saa er det nu. Noa blev rammet av en shk dom; tror som utkommer i Oslo 3 gan* ·:v {(· videnskapens menn har opdaget blev møtt med vantro og holdt for. du ikke at du vilde komme til aa ge ukentlig og bringer alt Nesten hver dag møter jeg paa dette omraade foreligger jo, en "fool," da han advaret folkene forbande dig selv i evighets evignytt av interesse folk, som sier, at de gjerne vilde første haand, i vaare bibiioteker mot en kommende ødeleggelse, j heter for din egen daarskap. stemme for arbeiderpartienes kan- og ikke-fagmenns uttalelser desan- samtidig som han byget Arken til Hvad tror du, at du har villet gi Jfoster forsendt til Amerika didater, hvis de trodde disse had- gaaende er jo som sakt kun av sin egen frelse, men da ødeleggel- for aa faa tilbake de perler over de en chance aa vinne. De vil taalelikt verd. Dette gjelder ogsaa sen kom og Noa var i arken, da hvilke du nu morer dig naar de Kr. 10 for 11z aar ikke kaste bort sin stemme, sier hr. Z.'s svar hvad astronomi an- var han ingen "fool" lenger. tilbydes dig? Hyggelige evighetsKr. 20 for 1 aar de. Naar de ikke kan faa det gaar. Derimot er jeg overmaate Likedan da Jesus kom og viste utsikter som her oprulles, ikke 1 beste, maa de forsøke aa faa det interessert i alt som kan kalles dem med sine store undergjer- sant. Og dog er der nu snart to I Imens Nytts Eli:spedittion nestbeste, sier de ogsaa. -:- Men inspirasjon, eller, en overførelse ninger, at han var mere enn et tusen aar siden Jesus gav verden hvis alle skulde tenke shk blev , av Guds vilje plan eller hellsikt menneske; han viste dem veien de sin aabenbaring til advarsel om 1 Akel"sgaten 51, Osfo, Norge der ingen forandring - ingen pro- med verden ~g ~enneskene, til slrnlde vandre, advaret folket mot disse og hans ord staar engress, da begge de store kapita- mennesker, og de gode og lere- kom~aende ødeleggelse~ men folket\· nu ved makt. Tror d_u at ha~s ord I~~ listpartier har omtrent de samme rike paragrafer i hr. Z.'s artikler 1J saa ikke den nær .:.orestaaende ~r aa leke. med; . ne1, han s1e1· at , ! ......,~._...."'""'.....~........................................................ 1 prinsipper, nemlig aa tjene kapi- angaaende dette emne, var det jeg ø.deleggels:, me1~ .Jesus ~aa den og, uen som ikke vil tro. sa~mheten I • GEO. Skrædder J. WEILER talen. Der er to klasser i ver- hentydet til. den kom i all sm gruehghet, som· skal faa tro løgnen til sn~ egen 1 den - arbeiderne og de, som uthistorien beretter. Jesus blev an- fordervelse; det er ogsaa en dom. 1220 Main 5638 suger arbeiderne, og derfor er Svar til hr. Olaf Berild. sett som en fa1:~ie- mann, en folke- Jeg. sie~' dig igjen at det er en der egentlig kun to partier - begforfører, -som 1Kke maatte taales farlig tmg aa leke med Guds ord, 1:""'.....,.._,.,.,....,_...........,....,........,...,....,"""'""""!! ge med sidegrene. Hvis en arbeiDe beklager Dem over, at jeg i blandt folket. Nu den samme og holde det for daarskap og sander stemmer for kapitalistpariet, sammenligner dig med en hund og Jesus har oprullet for oss nogle sebedrag, som du sier det er. De1·Nytt amatprskuespil stemmer man for sin egen utbyt- et svin, men naar jeg læser din doms-scener, som forestaar i den for i all venlighet raa.der jc;.g dig ning - altid til kapitalisternes 3-dobbelte erl<-.Jering om kristen- hinsidige verden. Han sier at der til aa legge paa hylden din forCandidate to Sueceed llimself as fordel. Ved aa stemme for arbei- dommen, synes jeg aa ha full rett forestaar en tid da alle verdens nuft, egen selvsikkerhet, dine egJudge of the Supreme Court dernes parti, nedlegger du en pro- dertil. Ta sølv og guld, edelsie- nasjoner skal samles for den store ne teorier, ja alt ditt eget om og (To akter) test imot utbytteriet, og ved ne og perler, gi dem til svinet; - hvite trone, hvor den endelige oglmen. Ta saa fatt paa Bøkernes stemmetallets økning inspirerer til det vil rote dem op med trynet avgjørende dom skal feldes. Her Bok, og se hvad der staar skreforfattet av LOVELAND D!LlRY større haap og iver hos de som og tilsøle dem; altsammen er ,rer- skal menneskene faa rik anledning vet, og hvem det er som taler. OLAF BERILD kjemper for en bedre verden. Og diløst baade i ·hundens og svine- til aa rettferdiggjøre sig, men da Jeg sier det er store verdier som (Norske innehavere) den dag er ikke saa fjern, da ar- nes øine. Saaledes roter ogsaa vil det vise sig, at de ikke vil staar paa spill for dig, ta dig i- Melk og fløte egg og smør, beiderne vil faa makten. du op og ned paa kristendommens være istand til aa fremføre et ord vare før det blir for sent og ta leveres hver morgen ved din dør t~ .y, * herlige skatte og dyrebare ev.ig-, mot tusinde ord som. tilstille~ advarsel av andre betenk evigPris 25c pr. stykke Telefon Main 7530 De som spekulerer og profitte- hetsklenodier, som er saa kostelige 1dem, men at de nu er kommet t [hetens alvor og dens lengde. DANIEL B. HANSEN rer i "velgjørenhet," tar brødet i Guds øine; altsammen er verdi- en saadan sinnsstemning, at de av Nu, dette er. mitt ~iste innlegg BØkerne kan bestilles direkte ut av munnen av barn, og lavere løst i dine øine. Er du saa ikke redsel og angst vilde ønske at i denne sak og dermed takker jeg fr~ forfatteren : kan vel ikke et menneske falle. aa sammenligne med hunden og bjergene vilde falde over dem og for opmerksomheten. The Cow Butter Store OLAF BERILD Der er mange slags "racket" og svinene; og uttrykkene kommer høiene skjule dem fo.r hans vr_ede . Ærbødigst Hj. av Pac. ave. og ,Tefferson St. "graft" i "velgjørenhet." God- ifra Jesus egen mund, og hvad som sitter paa tronen. DommeOlaf Christensen. 6256 Strickland Avenue smø1·, Egg og Ost hjertede folk lar ofte sine biler har du saa aa beklage dig over? j r·e.. n som .sitter p. aa t.ro11en _.er..inLos Angeles, Calif. vaske av arbeidsløse som hyres av Det forundrer mig meget at du gen annen, enn han som i sin t.id, Send \Vestern Viking til en ven .s1~~1H1inaviske Specialiteter .. spekulanter. 7 menn ansettes for skal være saa uvitende med hen- ned sin død stadfestet sin faders i Norge, lmn $2.00 pr. aar.

ll

_Ordet

BREMEN

EUROPA

I

i

I

LL

I

O.H. OLSON

............

-

LIEUTENANT GOVERNOR

I I

I

B. PAULSEN

I

!

Id

~HF.STE

1'

I

f

Ii

I

) I

Clark V . . . .dge

!'

I

0

"UKENS NYTT"

1

!

1

l

·1

1

lc------

"DE NYE IDEER"

1

1


WESTERN VIKING

Phone Main 8320 A. BJERKESETH, Editor J, J, BAGGER, Advertlslng Manager

Subscrlption: One Year (United States) .• " ...••.•••.... • ••.•.. $1.00 One year to Canada or Norway ...• " ..••• " •..• 2.00 Entered as second·class matter, !May 10, 1930, at

the Pootoffice at Tacoma, Washington, under Act of

cfungress of Much 3rd, 1879.

~· FORAN VALGET Vaare læsere · vil sikkert ikke ha vanskelig for · aa opdage, at bladets spalterum for en stor del er optatt med annoncer og "statements" fra de forskjellige kandidater til valget den 13de sept. Det er ogsaa værdt aa legge merke til at vaare to aviser "Western Viking" og "Puget .Sound Posten" nu,·· som før; benyttes i større· grad enn nogen annen. ukeavis. av vaare herrer politikkere. Ingen behøver aa innbille sig, at d e ikke vet hvor de anbringer sine penge for avertering. :For dem gjelder det aa rekke det størst mulige lintall læsere, og man kan være sikker paa at vaare aviser ikke bley benyttet i ,saa stor utstrek:ping som tilfellet er, hvis det ikke var fordi de fimser verdien av bladenes store utbredelse. Politikkerne - uten undtagelse .~ er klar over skandinavernes styrke ved valgurnen. Det beklagelige er bare, at vi selv .ikke synes aa ha faatt øinene op for det. Et lyspunkt paa omraadet er imidlertid d.en nye sammenslutmng av skandinavere - "Scandinavian Mutual Society of Pierce County." Foreningen har i løpet av sin korte lev~tid faatt. en. glimrende ·tilsluti;ing, og dens betydning i fremtiden er lett· aa fortitse allerede nu. "Scandinavian Mutual Society" vil sikkert bh centrum for. Pierce county skandinavernes baade politiske og kulturelle samlingsarbeide. Vi har evnerne og krefter innen vaar mitte, og vi har den største folkegruppe i staten Washington aa falle tilbake paa. Den tid er kanskje ikke saa fjern da vi kan besette endog den høieste stilling i staten - bare vi forstaar aa holde sammen. "ScandinaVian :Mutual Society" representerer den gode begynnelse til et slikt samhold. Derfor . kån vi ikke .noksom .anbefale at man først av alt s~fuler sigom den. I samholdet ligger skandiHittil har alle andre . forstaatt

des da Ostlund endelig fikk satt igjennem en revisjon av regnskaperne for de forskjellige County institusjoner. Resultatet av denne revisjon blev avsløringen av en rekke tyverier, hvorfor nu en av County Auditor's Deputies tilbringer en tid i tukthuset. Recall-skandalen, som vrimlet . av forfalskninger, var det første forsøk av ringen aa komme Ostlund tillivs. Det var i denne periode Duke Campbell fikk la.ane penge i County Auditor Renchler's kontor paa en "Rubber-check." Dommer Card's kjennelse, at der var over 600 falske underskrifter, tilintetgjorde Ringens bestrebelser den gang, men de har ikke opgitt haapet, og deres bestrebelser for aa vekke misnøie blandt de arbeidsløse, vidner om at intet middel er for lavt for dem. Som sagt, ingen vet bedre enn Cad Ostlund at muldvarparbeidet drives intenst mot ham, men han har gaatt sin jevne gang, og naar det var nødvendig har han staatt frem og motarbeidet hvad han fant var urett enten det gikk de arbeidsløse, eller paa den annen side, skatteydernes representanter imot. Hvis der hersket minste tvil om Carl Ostlunds ærlighet, saa er den omstendighet, at han vaaget aa avsløre tyveriet i Court Huset et slaaende bevis for, at han har sine egne papirer i bedste orden, ti ellers skulde det snart været aabenbaret, og velgerne kan være sikker. paa at den politiske ring deroppe, nøie har gransket alle hans foretak i de 4 aar han har innehatt stillingen som County Commissioner. Som skandinavere har vi grunn til aa være stolt naar en av vaare kan fremvise en slik "record", og om der skulde være en eller annen smaating, som ikke har været efter vaart behag, saa er vi som skandinavere og gode borgere, store nok til aa overse slikt, og kun tar sikte paa hovedsaken: Ærlighet og uforferdet fremferd i alt. Carl Ostlund har til alle tider hatt skatteydernes vel for øie, og han har hvor det var mulig innskrenket utgifterne til de minst mulige. Han fikk saaledes skatter for "Road and Bridges" nedsatt med ca. $200,000. I County Hospitalet minskedes utgifterne med $9,553.79 mot foregaaende aar, paa samme tid som patienternes antal viser en økning paa 30 pct. Hvis ærlighet og dyktighet vurderes, da gjenvelg Carl Ostlund som County Commissioner lste distrikt den 13de september.

Fredag den 2, Septembel', 1932

Talentet kan utvikles i stillhet, Konen: Ja, men efter at jeg karakteren i· livets strøm. har byd ham vann en to-tre gan--Goethe. ge holder han op. Sponsor, Scandinavian Hour, .K.V.I.

Der er mere enn en vei aa komme ut av skogen.

BLUE MOUSE

TACOMAS SKANDINAVISKE HOTEL 1330!/a Pacific Ave.

Lægen: Klager Deres mann meget over tørst?

Now Playing-

"DOCTOR" with Lee Tracy and Lionell Ahvill. -25c ANY DAY ANY TIME-

The

ill-T p Cleaners

FOX RIALTO Starting Tuesday:

- 1111 So. Kay St:. -.

"LOVE ME TONIGH'.r" with Maurice Chevalier.

--ANNOUNCE THEIR NEW ADDRESS-(Paid Advertisement) This move is made to hetter serve the Kay Street District (Sponsor, Scand. Hour, K.V.I.) lll!lllillliilllllllllllllllllll!lllilllil!lllllllll'.lilllliliillilllllll!lll!llll!lli~

lntroduci:ory Offer "QUALITY CLEANING" PICKED UP AND DELIVERED at

CASH & CARRY PRICES lllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11lllllllllllllilllllllllllillllll

Our motto is-"LIVE AND LET LIVE" Both "Economy" and "Quality" Cleaning Service to tal{e care of your every need

ALL WORK DONE IN TACOMA BY WfilTE HELP

(Paid Advertisement)

HVOR DER IKKE ER FORBUD Man skriker over sig o;m smuglingen her i landet, og paastaar, at saa snart vi bare aapner kranerne, .og faar. "lovlige" utsalg av rusdrikk, sk~l all~ . bo.otfoggers og smuglere bli arbeidsløs. Mar! hØrte det samme skrik ·under forbudet i Nbrge, •· · ogsaa der hadde man ·nemlig bry med smuglerne. Men blev det bedre efterat forbudet blev ophevet? Langtifra! Man faar tydelige beviser. for det ved aa læse aviserne fra Norge, som saa aa si daglig melder om smuglere som knipes av toldere og politi, - om hjemmebrennere og gauker i lange baner. Og enda kan man regne med som sikkert, at mange slike lovbrytere aldrig blir knepet, netop derfor, at det lovlige salg paa en viss maate .beskytter dem. Og hvorledes tror læserne det vil bli her i lanhan derved reiste , det, hvis forbudet skulde bli ophevet, især hvis mektige motstandere . mot sig, og deres tal øke- J man skulde faa staterne vekselvis "dry and wet ?"

(Sponsor, Scand. Hour, K.V.I.)

John T" McCutcheon

Candidate for COUNTY COMMISSIONER 3rd District Republican Primaries

For Congress

Sept. 13th, 1932

Anthony M. Arntson Attorney·At-Law 911

REPRESENTATIVE FOB ALL

NO SPECIAL PRIVILEGE

FOR ANY

Buildlng

0

~T"e~ie-p~h~o-n"e"""B r~oa~d~w""ay,.......~14~1~8......,~

:.-....

THE PEOPLE

Fidelity

l

J. M. ARNTSON

Norsk Advokat PRA KSJS FOR ALLE RETTER Tel.: Main 5402 Puget Sound Bank Building

Henry Arnold Peter.rson Snbject to Repubiican Primal'ies September 13, 1932

Skandinavisk Advokat Main 718 1016-17-18-19 Wash. Bldg. Res. tel. Prootor 2861-R

Excei'pts from remarks cf John LLOYD BLACK, a woman can dispense the manda· T. McCutcheon befm·e Maple j democratic candidate for United tes of humanity. Through coJensen's Butte'!' Store Va:Ucy Orange, ivfa:p!e Valley.: States Senator with respect to the ordination of family and juvenile August. 25th; matter of payment of adjusted problems a greater degree of effi- ;::::;;::::;;:::::::::::::::::;;:::;::::;::::;:::;:::;:::::::::::::;:::::::::;:::;:::;::~ Smør, egg og ost, knekkebrød . compensation certificates com- ciency with less cost in our Courts i og alle sags delikatessevarel'. "The burden of taxation in the monly called· the Bonus has issued would b.e maintained, according to (Paid Advertisement) Bay State of Washington has become the fbllowing statement: Mrs. Miller. Suggestion that to ........ City llilarket, 1144 Pac. Ave. so acute during the past twenty "With respect to the so called create such a Court requires legE l e c t years that the farmer, witnesses Bonus such is not. the proper islative enactment is political proall his . profits absorbed in taxes, term. It is an should be called paganda. the srnall home owner can't meet Adjusted Compensation. The GovAside from realizing the im- · the burden, and we see the holders .emment has pledget itself to pay portance of such a Court, Blanche REPRESENTATIVE of standing timber in a mad rush these certificates in fully by 1945. Funk Miller is an ard.ent supporter 29th Distlict-Republican Ticket to log off our beautiful forests Since they must be paid at any of the old age pension, and immediately, in order to cash in :ate. by 1945 I favor pa:ving them strongly advocates a progressive I stand for: Reduction in state expenditures. and avoid taxation. Real estate immediately, not merely after interpretation of the law. She has. Enactment of humanitarian legislation. has shrunk in value due to the awhile. Such additional funds in been a resident of Tacoma for Sponsor, property tax until it is well nigh circulation will stimulate business the past 18 years, and is a home Old age pension. insaleable. Less than one third now." Scandinavian Hour owner and taxpayer. KV.I. of the wealtli of our .State bears ''I would pay the adjusted com4j5th of the tax load. pensation now while the boys that ALL SLAGS (Paid Advertisement) Washington has a crying need are in need are still alive." for a rational plan of tax reform · but none was brought forward by "For Economy" RFEELEC'l' ·. su9ceeding legislature. It remain:s Woman needed for Relations Court, popular opinion. utføres til dagens rimeligste pri- ·' MEGET VIGTIGT for the Washington State Grange ser. Godt arbeide garantert. t\> take the first step with In- With four judges to be elected, 1 Den berømte norske film "Laila" Henvendelse til Stillingen som begracome Tax Initiative No. 69. one judge of the Superior Court vil i nærmeste fremtid bli forevist 1405 South K Street State Representative velsesdirektør er meget shoIJ.ld be a woman and in Blanche i Tacoma under auspices av NorFrom the 29th District Funk Miller the people appear to manna Male Chorus. Tid og sted vigtig, hans erfaring og have found a woman whose past : for fremvisningen vil bli nærmere Subject to Republican Primaries interesse, hans idealer. Sept. 13, 1932. record as a public servant gives ! bekjentgjort senere. SKANDINAVISK RESTAURANT "MARY'S LUNCH" her every desired qualification. l "Laila" er fi_lmatiseret efter den ;;......,."..,....,....,"..,...,......,....,....,......," En begravelsesdirektør Mrs. Oluf Olson, Prop. Blanche Funk Miller has been kjente Finmarksroman av Professkulde velges med alle Merchants Lunch Special J udge of the Tacoma · Justice sor J. A. Friis. Skuespillerne er DR. J. T. WILSON 1103 Tacoma Ave., Tacoma, Wash dise forutP~tninger for DR. E. E. BLIX Court for the past nine years, de best kjente norske krefter, Tannlæge .;,.,.,,........,....,...._.,_.............,...,...,.......,....,...............,... øie. served as City Clerk of Tacoma her skal kun nevnes: Calle Monfor four years, and has been a rad, Trygve Larsen, Finn Bern- Main 1583 ••.. 1132Y2 Pac. Ave.! Vi taler norsk member of the Washington State hoft, Lilly Larsen Lund, Mona New Used Bar Association for 20 years. Maartenson, Rasmus Christiansen Cars Cars Free from all alliances, Blanche med flere. Complete Equlpped S~9p at C.O.L)'NN CO. Funk Miller heartily indorses the Filmen byder paa spennende og your service MORTUARY formation of a Domestic Relations interessante scener fra Finnmark, $3.00 pr. uke og op. I 'fDistinclive Gtuneral Service Court in which cases involving lapernes hjem, vidder, høifjell og 'P/1onc:Maln 7745 JOHN WJ:NTERHOUSE, Prop. Arthur Espeland Motors '7!7 YACOMA AVE; i;lesertion, non-support a.nd juvenile sletter, livet i gammen, reinen paa Main 2230 1316 Market 6th Ave & State Main 6114 , problems will be cared for as· only beite, ville fossefall, osv. ·.,,.......,,__....,_.....,...,.......,,_................_.................

I 1·

.....,~~

!

I

DEN NORSKE fILM LAILA Til TACOMA

CHAS. N" BEDFORD

Vask og Strykning\

I Perry A. Downing

l f

S~R!;1:?!!! !?e~~L

I


WESTERN

VIKING

FI:edag den. 2. September, 1932

-

0

vta 9 p.

MARTIN CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1216 So. K CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERY CO., 821 Center Street" Street, Tacoma. Washington. Tacoma, Washington. DRS. QUEVLI, SR. and JR., Medical Arts Building, Tacoma, Wash. HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish· NORTHE:EtN FISH COMPANY, 15th and Dock Street, Tacoma, Wash. ings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash. LIEN & SELVIG DRUG STORE, 11. and Tacoma Ave., Tacoma, Wn. c. c. MELLINGER co., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma. C. 0. LYNN, Funeral :birector, 717 Tacoma Ave" Tacoma, Wash. BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and BLUE MOUSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. So. lat st., Tacoma, Wash, NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K CLARK V. SAVIDGE, State Land Commissioner, Subject to RepubliStreet, Tacoma, Wash. can Primaries, September 13, 1932. Subject to Primaries Sept. 13, 1932. BINYON OPTICAL COMPANY. 920 Broadway, Tacoma, Wash. BROM'S & JOHNSON, (former Stockholm Shoe Shop), 1311 Com714.".'16 Pacific Ave., Tacoma, Wash. OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington. merce Street, Tacoma.

I

Du mor, sa hun plutselig og ubehersket, idet hun grep med henderne paa stolarmen saa knakerne blev hvite, hvorfor bragte du mig egentlig til verden, naar du ikke hadde bedre kaar aa by mig? Da saa hun .med et morens hvite og hjelpeløse ansikt og sanset hvad hun hadde sagt.

ikvell bedt henne gifte sig med ham til høsten; hun hadde svart ham bittert og saarende, været ond mot ham. - Det hadde ikke undgaatt henne, aa se det saarede uttrykk i øinene hans, det skar henne i hjertet aa se det; hvorfor var hun bestandig saa ond mot dem, hun var mest glad i.

om hennes hjerte, saa hun syntes tain Democrats. He cannot do only way serious delay and conlivet var uutholdelig aa leve, der both. I predict that in thousands fusion can be avaided is by carevar de lange søvnløse netter, da i of cases, after voters get into the ful advance study. Specimen balhun laa og graat til hodeputen I boeths, they vlill become confused lots will be priuted iu virtually all var vaat av taarer, og hun gikk by this fact, and try to argue the newspapers. Voters should cut rundt om dagen med røde ophov- question with election officials. these out, earefully study and nede øine. Egoistisk hadde hun He must call for either a Republi- mark them, and take the marked. vært, tenkte hun, pleiet sin egen can or a Demoeratic ballot befare speeimens into the booths. If they sorg, degget for den. "Lat de dø- he enters the booth. 'l'hen there will do this, they can readily east 'de begrave de døde," stod der i is the entirely separate non-parti- their vote within the two-minute ·Karla var bare tyve aar, men. Mor, mor, ropte hun og s:o bibelen, men det var nettop det san Judiciary ticket. There will limit preseribed by law. I earnestmeget skeptisk. Hun levet lite i armene om halsen paa henne, til- h · t . H un h a d - b e a t end ency on the part of ly urges all voters to make this .kk d . un 1'kke h a dde gJor . . . . . . nutiden, det var fremtiden hun gi rrug, Jeg mente i e hva Jeg f de forsømt sitt eget barn, ikke 1 many voters to overlook or ignore advanee study and marking of . t 'kk h d d t tenkte mest paa. Hun var meget sa, Jeg ve 1 . e va e er or materiell henseende, men i det the Judiciary tieket entirely, un- the Primary ballot." glad i barn, og kunde ikke tenke noe ondt og b;ttert, som saa ofte d . f · · t d h· · · d b kommer over mig jeg blir saa aan e11ge, ?rsøm me aa Je1pe 1ess proper urgmg is ma e y storgaard i sig et ekteskap uten, men hvor~ . ' henne aa fmne rede paa hennes eivie leaders during the eoming 10 Send "Weste1·n Viking" til en dan kunde hun forsvare aa sette ond og bitter av aa være fattig. flokede tanker, hjelpe henne med days. The registered vote in the slektning i Norge. Bladet koster barn inn i verden, naar inntekterMoren strøk henne over haaret aa finne rede paa sig slv; men Sixth Congressional District is til Norge kun $2.00 pr. aar. Gjeld, gjeld, tenkte Karla, fatne var saa smaa; nei, nei, tenkte tigdom paa alle kanter. Hun sat- hun bittert, _intet levende vesen og gruet for datterens impulsive nu skulde det bli anderledes, tenk- approximately 95,000 and present te sig ·tungt ned .i sofaen og stir- skal for min skyll forbande sitt sinn. Det var haarde og tunge te hun. Hun følte sig plutselig indications are that the Primary Mangler man sund fornuft ord aa høre fra sitt eget bam::i saa ung og glad, og øinene fikk vote will be unusually heavy. The I mangler man alt. ret slø\rt frem for sig. Odd hadde munn. Kanskje Karla hadde rett. noe av dette slørede og lykkelige ,n..............,....,..............._ ................,_....,....,......,...........................................""""............""".......................-;C Kanhende det var galt aa stifte uttryk, som hun hadde i ungdomfanrllie, naar man var fattig. Da men. Tenk aa kunne føle og vite Sponsor, Scandinavian Hour, J{.V.I. Sponsor, Scandinavian Hour, K. V.I. · I hun selv var tyve aar og giftet at et annet levende vesen virkeUg sig, tenkte hun ikke paa, om det behøvet henne, og naar dette levar galt eller ei. Hun og hennes I vende vesen var hennes eget barn, 1811 Commcrce Street mann var gla i hverandre og saa hvor meget mere vidunderlig var · ·. De har TO fordele naar De kjøper fisk hos oss - De faar fisken lyst paa fremtiden. Han var bok- det saa ikke. Hun smilte lykke. FERSKERE OG BILLIGERE holder og haapet paa det paalegg lig, hun hadde noe aa leve for (Forhv. STOCKIIOLM SHOE SHOP) i gasjen som ikke kom, hun stre- nu, syntes hun, et formaal i livet. Importe1".te varer fra Norge og Sverige selger vi nu for meget vet med aa holde den lille leilig- "Lille vennen min," sa hun stille Er nu aapen og utfører alslags skoreparasjoner. Beste matebillige priser. - Benytt anledningen! heten i mønsterverdig orden. Da og strøk datteren over kinnet, rialer og lste-klasses arbeide. saa datteren blev født var det "mor skal hjelpe dig." Karla saa topmaalet av deres lykke; dette, forundret paa sin mor, hun hadde lille barn var uttrykket for deres 'aldrig sett henne saa gla og lykLaveste priser. Tacoma, .Wash. Alt arbeide garantert. høieste kjerlighet til hverandre.! kelig før. Hun smilte gjennem .";;\"",,,;:....;.;..;..,.....,....,.,,.............,,..,,.,.........,...,...,,.......""""......,.,,...,.,......,..,,...,,...."""'......,"""'............,...,....,...,,.......,..... 1Kanskje det var egoistisk aa set- i taarer til henne. "Takk snille te barn inn i verden? Men hvis: mor," hvisket hun, og en stille ikke kom jo verden til aa dø ut; fred likesom senket sig over Kar- ~..................................................,............."""".................,.................,.......,........,..,.,...........,,,.........................""'"'!J men hvad gjorde forresten, det, !as oprevne nerver og sinn. Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. tenkte hun. Utgifterne ved den! -~,....- - -

HUSK DETTE

BROMS & JOHNSON SHOE REPAIR

i

I

l

1

I

Hn=o

4'~ri~a1· 'h~dri-- 1."s,_",_ ----r" "-- ;

~;~'h;å<l;~ b·;;e;~e;,v ~:~ ·;;a~t <0•~:1

TT

A

1'._TIC:.1

..

,J&..y- IE ~ STODmR Es -

111:' E' ni= l!m!i

H. OLSON, . . o~A..3..:; O~N ~ spare. paa alle kanter for aa faa' can~idate for. Demo~rabc nom1~ 'i;:::., .;/.OuliltofJmknemfffJrfShntsl'n'itFiiinBUJJiMa111/J1bltfisitlf; aasjen aa rekke til. nat10n for heutenan~ governor, 1114-16 So. K Street 0 L"tt · ld f"kk d "kt' k was horn on a farm in Minnesota 1· gJe ELECT i e rI igno ~a' in 1890. Alumnus of St. Olaf dras. med, men lykken over aa eie : c·o11 ege, 11.T · d northf'ie Id, M'mn. A rr1ve dette lille vesen overskygget alt. i . W hl gto . . ·m as n n near1y 19 years !iedn~tes l~llannb var dsa~ ~sigehg gla ago. Taught in Waterville high COUNTY COM~llSSIONER '.l'HIRD DISTRICT 1 eL e 1 e arn, eL var saa røt · · R't . . se1ioo 1 wo years; prmc1pa1, 1 z"A business man to conduct om· County business in a rende, at det gJorde henne nesten 11 1 . h h t I ii' dt v1 e ug se. oo1 wo years. n business-like manner." , on aa se. 1918 entered the newspaper field Hvor var han ikke stolt, naar: as editor-publisher of the Pasco ..,..,....,_..,,."""'......,.............,.....,....,.......,......,,.,.......,,.......,.....,.....,.......,,...,......,...~ han kom bærende med henne i 1 Herald, a business he still conarmene og skulde vise henne til du.ets. Married and has five vennerne, naar de kom paa besøk. children, two boys and· three girls. Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. "Min datter,'' sa han høitidelig. Eleeted to State Legislature 1928, Ofte tok han hennes smaa henner re-elected 1930. Served on imog strøk dem over sitt brune kinn. portant revenue and taxation eomFULDT KOMPPLETERET MADRASFORRETNING "Er ikke slike smaa barnehenner j mittee. Active in all public affairs, deilige," brukte han aa si. Han roads, reclamation, education, Red Nye madrasser forarbeides - gamle madrasser omarbeides kunne sitte lange stunder ad gan- Cross, Community work, Boy Første klasses opholstering Alt arbeide garanteres Telephone Main 5542 gen og se paa den lille, naar hun Seout activities, and the DemcSkriv eller telefoner for utenbys forretning. hadde sovnet om kveldene. "Hun cratic party. Student of public er lik dig," sa han og saa varmt 1affairs and knows problems of the PIA.NOUNDERVISNING og inderlig paa sin hustrue. "Gud I state. Has the confidence of all gi hun maa bli lik dig i sinn og- groups as fair, able, construetiv~ 821 Center Street Telefon Main 5523 saa." Men saa skulde han nu ik- ely. progressive and sound in all PIANIST, SCANDINAVIAN HOUR, K-V-I ke faa opleve aa se henne som matters. Advocates legislative re.,..~,__............,,_......,..,__.."""'"""'"""'"""'"""'.................._.........,._.........,...,...,_.__......,....... voksen. En ondartet lungebeten- forms that will increase effieieney ....,,..,....,_...,,."'""'...,..,,........,..,._..,.......,...,,.....,......,,.....,~..,,...-...,..""".........................................._................, delse endte hans liv. of legislature and expedite businFru Onsmo strøk en trett haand ess coming before that body. His Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. over panden, det syntes saa len- record approved by farmers, lage siden. Hvor tydelig hun hu- borers, and business people. FerDIS'l'RIBUTOR U. S. TIRES PIIARMACY SKANDINAVISK APOTEK sket et spørsmaal, som han bad- sonally dry hut believes in made gjort henne, da barnet var et jority rule; feels that Iiquor De forbedrede U. S. Tires er mere par maaneder gammelt. "Hvis du question is not an issue in state holdbare og l,avere i pris enn De noskulde maatte velge mellem bar- offices as public will pass on it Recepter er vaar specialitet ,: gensinde har været. Lavet av temnet og mjg, hvem vilde du saa directly. perert gummi og "tax-free" saa IMPORTERS AV NORSK LEVERTRAN velge?" "Dere begge," hadde hun leJ1~e vaart lager rekker, Priser saa svart fort. "Men hvis ikke det REX S. ROUDEBUSU, lave som $3.26 for size 4-40-21. Agenter for lot sig gjøre, hvad da? Barnet er Republiean eandidate for Congress Saluhrin, }fasselrots, Jernvin og Fluss Plaster from the new Sixth Congressional I "Ikke spør mig," bad hun. Men Distriet, urges voters to save Telefon Main 7314 Tacoma, Wash. l han vedblev, da slo hun henderne themselves delay and vexation at 1026 Tacoma Ave. So. I for ansiktet og graat. Da hadde the polls on Primary Election han trykket henne ømt inn til sig, Day, September 13th, by carefully ...,,.......,,_....,..,....,......,,...,....,....,....,..............,........,.............,....,...,................,........,.,...,..,,.....,,.,..,....,,..,.........,.,.................; "tilgi mig, jeg var ond mot dig, studying the ballots in advance i jeg visste du maatte velge slik,· of going to the polls. Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. I som du gjorde, det hadde ikke "There is going to be a lot of ~ vært dig, om du hadde valgt an- confusion and· delay and vexation utfyldelse av · derledes." unless voters study their ballots til Aarene hadde vært tunge og carefully befare going into the ~ lange for henne siden. Da han polls," says Mr. Roudebush. "In C døde var det liksom noe brast in- every voter's mind one or two, Tacoma, Washington ne i hennes bryst. Sorgen syn- or perhaps three or four eandites aa lamme henne, saa hun stiv- dates loom up strong. But when FUNERAL DIRECTORS : net og blev kold og likegyldig. the average voter gets into the ag· forsikrings-agentur Hun tenkte paa, om barnet virke- voting booth he will face a long hadde formaatt aa utfylle det string of names. He must eilher Amerikalinje / savn, som hun følte efter ham, tJ!.!ll a lever or make a eros..,. 102 So. Ta.coma Ave. Broadway 2166 ~ l denne knugende ensomhet, som l\'fony a vokr . i,vill want to vote ;cc;,1.....,.ø;;o.ø._............,_....,.,,,....,""'!')~""'....,....,..........""""'......'""'"""'"""..................................................,,...........,...' hadde lagt sig, som en klam haand for eert~in -RepubJicans and eer-

.

o.

J

iIN

.

-

HANS JOHNSON

l

I 1

i i

MADRASSER

l

CARLSON MATTRESS &UPHOLSTERING COø

LIEN & SELVIG

-----1

I I

!

I

BUCKLEY. .KJNG COMPANY


WESTERN

}l'red!l-g· den 2. September, 1932

Side 'l

VIKING -~-

han selv ha utgift med aa faa andre, baade i bøker og magasi-1 vasket, saa der var ikke raaa aa ner at den vilde bli kun en blandt faa kjøpt noget nytt paa den mag- andre i Sin almindelighet aa beBIOGRAFI OG REISE-ERFARINGER I TRE VERDENSDEI,E re lønn av 40 kroner pr. aar. skrive; hvorfor vi gjør et hopp Av Cornelius Kan jeg arbeide litt fyrho- ever de glade tre romantiske aar, Il. l men du maa ikke fortelle at jeg ven ( d. e. paa egen tid) om kvel- og ditto tre mere, med et stille Skulde hermed all skole ende?' har sagt det. dene? spurte Karolius mesteren• landsliv, til Karolius opførte sitt spurte Karolius sig selv og sin - Tvi for gjerrighet, sa Peter, en dag, efter et halvt aars tid. eget 12 rums hus i byen, paa den· far. Ja det aaa desverre slik ut, idet 11an spyttet ut sin første Ka skal du jær for slag· du siste tomt som gaves, ved kun aa eftersom en av brødrene blev syk skraa og tok en ny. Du er nu da? vilde mesteren vite. ansøke om den; senere blev verdiog maatte legges inn paa et syke- ikke t3tørre karen enn at du burAa slike smaating som fot- en satt til fra kr. 500 til 1000; hus for en lengere tid, og det ko- de faa æte åig mett. Og saa' skamlel', smaa skrin, eller kanske der var flere ansøkere til denne It commonly is conceded that Mayor stet jo en forholdsvis stor sum. fortalte Peter at konen solgte en kuffert. tomt, men Karolius var av politiClarence Martin of Cheney flour Saa blev det da, som almindelig melk og fløte til alle dampsldbe, Ja da faar du selv kjøpe mannen, som ogsaa var bygg-inmiller, farmer, business man-will be regel, aa ta fatt som fisker og paa nord og sydgaaende, og hun materialer og olje til belysning, spektør, foretrukket, fordi det the next Governor if he is nominated, nothund paa silde-pollene; men tar sig sandelig godt betalt ogsaa. og saa vil vi ikke ha nogen ham- hus han aktet aa bygge, svarte and, while he looms as the favorite for the Democratic nomiLofotfisket huet ikke Karolius, [Og hadde jeg hennes bankbok, ring efter kl. %10, eller senest 10. best til tomtens størrelse, og desnation, those -who seek to rcstore and maintain the economic da; det foruten aa vrere koldere ' saa s_kulde jeg ikke staa he1· og Dette var jo forsaavidt i orden, uten hadde vel ogsaa Karolius litt prosperity and social happiness of Washington should play enfl det fysiske legeme syntes slite paa grankvisterne, føieL han og det hjalp betydelig til aa skaf- sympati hos denne lovens haandsafe by clinching the nomination of Martin in the Primary. orri og ,desuten flere aars unyttigt til og spyttet. · fe lommeskillinger, skjønt meste- hæver; Karolius hadde alciri gitt In Cheney and Spokane county, where he has lived 46 stræv: fattigere ved hjeµikomsten - Beholder hun da selv alle ren var mistroisk, at der var na- ham bryderi i gaterne, og dertil years since birth, the people have falth in Martin, respect his head and his heart, recommend him as the man for Governor en:ii ved utreisen, og saa dertil pengene, som -hun tar inn?.., spur- sket fra oljekanden, som vel og- visste han om hvad opofrelser in trying times like thcse. ofte aa se døden i øinene naar te Karolius. saa var ti.lfeldet, sommetider. gutten ~1.. addc døiet _som~. æ1~ling····· nordveste_n med sne, rokk og mør- Ja, det kan du forlate dig Ved høisommer sloo- et halvt 1 Karohus med familie e,1 søn ~.fartii1 has a sucoessful record, clean and Invulnerable. fviari'.:; has a comprehensive .ptogr•arr1 for- the gootl cf ke: truet· med undergang og en paa, og han behøver dem ikke, for dusin av læregutter si~ sammen i tilvekst - behøvet bare to væthe people and the commonwealth. va~t grav. Var da vi menneske!' han har ogsaa mange penge i en løi'dagskveld og tok tilfjells, relser og kjøkken, saa den resteMartin has comiucted a clean, frank campaign. absolut prisgitt en slik tilværelse? banken, men du har .vel hørt sei- hvor de fisket ørret i fjellvande- rende del av huset kunde leies ut, Mastin means decency in politics, honesty in government. Saaledes resonerte Karolfus. E:an- ingen: "jo rikar jo kariar." ne og badet. Sommetider kunde med undtagelse av et større rum Demccrats, Progressives, Independents-women and men skje det gikk an aa lære et eller Nu forstod naturligvis Karolius nogen snuble over et and- eller som verksted. Saa tokes inn Tom, who want to hetter the lot of the unemployed, provide a fair annet haandverk, tenkte han, - og at han kunde snakke fortroligt lom-rede og da ta med fisken og Dick og Harry, med og uten famichance for children, return government to the people--can do saa bød han sig til, som lærling med gamle Peter, og omtalte og- eggene til nærmeste markgaard, lier, for byen vokste fort just da, a good turn for Washington by joining the movcment to paa et snekkerverksted i byen. Jo, saa den elendige seng som der som i bytte satte frem rømme- og det var ikke saa liketil aa nominate .0.fartin. han kunde da faa plass eftersom ikke var skiftet i paa minst tre kolle eller kokte rømmegrøt, og vite paa forhaand, hvad karakter en annen lærling just var ferdig aar, og gamlingen bare rystet gutterne levet høit den dag ialfall. en leieboer besatt, og det var ikNominate 1\!Iai:tin. ·He Can Be Eled:ed og skulde paa landet aa innrede paa hodet. ke skik aa forlange leien i en Study the Martin record, talk it over with your family, et hus for egen inntekt. Mesteren hadde en bror hos maaneds forskud, som man gjør i your neighbors, and then, if you deem him worthy, remcmDette lød jo ikke saa ilde, og Senere en morgen efter frokost, sig, som var omtrent baade arm- Amerika. bcr to support Martin in the primary election, September 13. betingelserne blev avtalt, uten no- stod Karolius ved den ham anviste løs og uten føtter; det eneste En dag kom en tilsynelatende You can vote in the primary to nominate Martin only by get skriftlig dokument; han, me- benk og høvlet paa bjerkeplan- som var normalt var hans hode. respektabel dame og bad orn aa calling for a Democratic ballot, but you do not have to be a steren var jo med i kirkens be- ker, som skulde innlegges i 120 Han hadde lært aa skrive med faa leiet et værelse; hun var syDemocrat, and, naturally, yon wilI be free to vote as you styrelse, prestens medhjelper t11 ruter til gulv i en rikmanns stor- munden, en noksaa proper skrift; pike, sa hun, og det hendte sig please in November. paakledning i kirkens høikor, saa stue. Det var haard ved og tungt han var glad i sterke drikkevarer, saa beleiligt eller ubeleilig retder var ikke tvil hos gutten, at arbeide. Saa stakk fruen hodet især Bayer-øll, saa var han tem- tere at et rum var ledigt ovendette var en kjærlig Guds tilskik- inn gjennem bakdøren og raapte: melig tung efter størrelsen. Nu paa hvor Karolius levet; det fikk kelse. Tenk aa faa lære aa lave Karolius kom hit blev det ofte Karolius lod ved si- hun. Men der begynte samme -Pald advortisement by r,Jartln-for-Govornor Clubs of Washington. pene likkister, kornoder, døre, vinHvad mon det er hun vil mig, den av andre uskrevne forplikte!- kveld aa melde sig halvdrukne duer og saa mange andre, til hus- tenkte han og saa paa mesteren. ser aa transportere denne fødte personer, som stavrede op trapbehov, nyttige ting; -- han saa "De e best du gaar," sa han, og krøpling fra sitt rum i annen eta- pen, endog en ialfall, som blev aanden en lykkelig fremtid. som sagt saa gjort. ge ned i bakgaarden for sitt be-, bemerket i gangen og kjent, inne- i Seattle, Wash. Skogsarbeider. Da han kom ut fik han ordre hov, og saa aa bringe ham hjem hadde en betrodd stilling i byen. Odwar Normann Melbye, født i IV. Kapitel. fra fruen om aa hjelpe til aa bære om kveldene fra sin lille bok- Situasjonen blev kritisk med po- Oslo, Norge, den 7. sept. 1904. I Til aa begynne med blev han høi til kuerne. Ja, det var nu og- butik, ca. 8 kvartaler fra hjem- litiet utenfor, og det kunde ogsaa 1926 var hans adresse Co.-dova, satt til eller rettere staaende saa en vei aa benytte sig av lær- met. Som oftest var han - krøp- trenges for der blev slao-smaal Alaska. Har ogsaa været i Kenne- ved en lan;,. benk sammen med !ingen, tenkte gutten, men hvad lingen da mere e:ler mindre' ovenpa~, og politiet fikk :ogle l cott, Alaska, men skal senere væ-. en gammel tø~mermann, aa høvle annet var her aa gjøre enn aa beruset, sa~ han om vmteren ofte kasjotten. Den foregivne sykepi- re flyttet til Staterne. Mulige oo- pløie bord for paakledning av lystre ordre; men tenkte kanhen- veltet av kJelken og s.tod paa hode ke blev straks opsagt og flyttet oplysninger mottas med takk. Har e; nytt hus. Bordene var baade de han dog ved villighet kunde i snedriven; da skJelte han og til en mørkere del av byen. været .sj:~ann, men a~eide: da LAVE BILLETPRISER: seige oa- kvistede', gran var det opnaa lit.t gjensidig villighet fra sv_or paa at h. ans. far. og. mor Nogle av leierne betalte, mens man sis. ørte fra am l. en ~ l d t 1 . kobbermme. Fra New York: visst, og Karolius var den som 1ennes side, om han snakket pent gJor e en s ugJernmg l aa . a andre lot det skure, og fikk et - - - - - - - - - - - - - - maatte trekke i oxhøvlene to av frempaa om rent putevaar og ham leve. De skulde tynt rmg hus fritt. De:te MUSIKK FRA NORGEl Gripsholm ......... ._ .... " .....l. sept. dem· den ene for' den o-ro~e sag- teppe til sengen. da jeg var født!" brukte han aa gikk for sig i 12 aar, da Karolms Kungsholm ............... ".15. sept. flis 'den annen for aa "'slette av. Dette med aa hjelpe i fjøset si. Ikke destomindre hadde han, averterte gaarden tilsalgs, og fik OG AMERIKA Drottningholm ........."".22 sept. -· '_ , . .._ , gjentok sig omtrent hver morgen, for et snes aar siden kommet over snart kJ'øper· hvorefter han opSange med Piano Gamle Peter som s11:yvet 1 11øv1en, 'k b 'd b kb k d 1 d ' . . Barcarole (Kveldsang paa fjor· . f G:ripsbolm ___ " _______________ 4. okt. sa sommetider: "Ta det med ro," naar l ~e utear e1 e 11qldt ham ~m ~rs an er . ø paa ca. førte en mere moderne bygnmg, den) av Baard Heradstveit 40c .Ktmgsholm ...... " ...... " ....13. Okt. da han merket at gutten la all derfra; isaafall maatte enten se!- 600 riksdaler, mnsatt I en Trond- bestemt paa aa leie ut kun til Hymne til .Sangen"."" .. " .25c . . arbei'det, som for aa vi'se i veste mes.teren eller nogen av søn- hjemsbank, o_g med den.tne og. en respektable folk ' hos hvem han Jeg lengter mot sol og sommer soc For videre oplysninger, uestllling f kk Norges utvandrede sønner .... 25c energi 1 av lugarer, assistanse ved utbsrdi· hvad han duet til. nerne hJelpe henne, for kjørene 1 tro venn, reiste han d1 og 1 turde gjøre regning paa aa faa Kan du glemme gamle Norge 20c gelse av nødvendige papirer, etc" skulde ha sin frokost. Karolius hevet pengene, for saa aa fordufte husleien. Et aars tid senere fikk Alle disse sange sendes tilsammen . , henvender man sig til nærmeste . . H · dd l t d f $1 oo 0 m kvel d en var K aro1ms arme ft I saa henne nu ofte i nogenlunde til Tyskland. an ha e ær et han et tilfredsstillende bud om ;;nd agent for linjen eller til b aad ~ trette og ømme, som e ker puds, drage avsted med to store tyske sprog, saa han klarte sig salg, og saa var han med familien R UD OL pH MØLLER 1 trelmmgen av en lang . garn . en .e. spand me d melk og fl ø t e t'l i rut e- ve 1 s aa nogenlunde · igjen uten hjem. Men den siste 6533 20 A N w s ttl w Swedish American Line Nu skulde han under søke s1U leie k.b t h ,, M h ble krøplingen av? ·. ve. • " ea e, n. tt . . j s i e som 1aa paa avnen. 11men en v 0 r v kjøper betalte kontant, hvorfor b d WITE BLDG" 4 & Union, Seattle. d er b.est 0 d ~v t 0 or sa 1 vm- saa en natt, mm just ikke blev hørtes ofte fra far og mor hans. der var litt kapital paa \1aanden. ~............._.__,,........_........_.........,..._...............,......,.,...,. John Hedberg, 508 1-2 So. 11. St. Tacoma, Wash. kel til etM hJør:ne paa selvde vebrlk- den eneste, da nol'dvesten hylte Jo, de fant da ut at hans venn 1. · Hillcrest Meat Market stedet. an forstaar at er ev . A f t Ja hvad skulde nu Karo ms ta sig F. C. Hewson, 903 Paciflc Avenue, med storm og hagl, kom fruen og J. · ogsaa var orsvunne ' og til? Naturligvis leie hus først og Tacoma, Wash. i aaretu løp ikke ansamlet saa li- vekket Karolius og · bad ham ta tillike b ankb o1ren; saa var d e na- fremst, da familien nu var vokset 12H So. K St. Martin Carlson . te støv fra sag og dreiebenk; ho- melken og fløten ombord i skibet, turligvis i TrondhJem. · F ar h ans til syv, eller fem gutter i tilvekst. FREE DELIVERY So. K St., Tacoma, Wash" Bervice Always Our Motto deputen var mørkegraa og teppet levere den til stuerten og motta skrev til banken om aa nekte ut(Forts.) noget ubestemmeligt, baade hvad betalingen: "Saa meget skal du levering av pengene, men f orsent . stoff og kulør betreffer. Urent ha!" Saa en dag paa høsten kom der EFTERSØKELSER var alt. Karolius spurte saa den "Huf I slikt et veir, da hunden brev til foreldrene, at krøplingen Frelsesarmeens eftersøkelseskonutgaaende lærling, hvor ofte der lukkes inn. Ja hunden ja, men var strandet i Kristiania, uten skiftedes sengeklær til ham, og ingen lærling i et kristent hjem," midler, og som den forlorne sønn tor, Pilestredet 22, Oslo, søker opll!llillllllllillilllllllllllli'llillllill!lllUllllUlllllllllllllllllll!llllllllllllillllllillllllllllUIJ:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll fikk det svar, at han hadde i de rant gutten i hukommelsen efter vilde hjem; han levet nu bare av lysninger om følgende: Dr. Magnus Hirschfeld, the world-known authority on SexoTønnes Andreas Salvesen Entre aar han hadde været der in- Wergelands "Juleaften." aa skrive sitt navn med munden, gen skiften hverken til putevaar Pengene beholdt gutten til næ- til forbigaaende, hvorfor han fikk gedal, alias Thomas Johnsen, født logy and Director of the Institute for Sexual Science of Berlin, eller annet sengetøi. ste morgen da de omhyggelig blev nogle slanter. .Ta, her var jo in- 6. juni 1886 i Engedal, Fjotland, Germany, created Og saa undres man i Norge over overlevert til mesteren, som anta- tet annet aa gjøre, enn aa sende Norge. I 1923 var han i Tacoma, at ungdommen faar tæring og el- gelig siden gav fruen dem. Ved penge til returnering av den for- Wash. Har været med i krigen. to help the millions of men and women who have !ost or are dre folk faar kræft. Haaper man frokosten gav hun gutten 10 øre lorede, og saa søke aa faa den Far vil gjerne høre fra ham. losing their vital physical power. In ·his 35 years of practice Harald Grande, (Grand) født i and research, however, he realized that the weakening of man's nu, om noget sent, er vaaknet op som paaskjønnelse for nattens skyldige medhjelper straffet, men til mere forsigtighet og renslighet. strabadser. ved konsultation med skriveren, Overhalla, Norge, 27. juli 1901. glands was also responsible for other troubles: High blood presKarolius bredte sin vest over Der blev fundering i guttens kjente denne for rett, at skulde Hans adresse i 1928 var cio Win- sure, hardening of the arteries, physical exhaustion after work puten og krøp inn i sengen, og h d d . k . h dd k l' h· l traffes saa ston Bro., Rockport, Wash. Skal or exercise, dizziness, depression, neurastenia, etc. trætt som han var sov han til o e, om 1ia~ a vir e1ig a e røp mgens Je pe~ s ' All these troubles can be removed with Titus-PearJs. Numcr' ' D d t aa staa for slikt overgrep, da der maattc ogsaa krøplingen paa vann senere være reist til Portland, kl . 6 næste morgen. ous cases were treated by Dr. Hirschfeld in his Berlin Institute. a var e , I mtet . · t et fo r e - Ore. Søkes av foreldre. var avta1t om · s l'k i t e1rntra- og k a k e; saa blev d er m L. S. (State Officia!; 60 years old, married) complained of . _ . e f ter mesterens or d re, aa s t aa op Ludvig Paulsen alias Lewis . l'k arbeide ved tiltredelsen. Jeg maa tatt 1 saken. . physical exhaustion, dizzineas and tremors. Was easily tired. og f yre i ovnen, saa 1im og i - . Paulsen, f. i Minneapolis 10. mai . t rt f d' t'l h k fmne ut om andre lær.egutters lod ek var . V . K ap1•te I. - p aa egne b en k is esve 1882. Adr. i 1923: 206 So. Main Mental powers dull and slow moving. Physical poweri;: had been . t d t·er ig i an om er hkedan hos andre mestre, incomplete for previous 5 yeara. Blood pressure too high. Given d ne l ver s e e . D e 3 l æreaar, me d et 4de som Street, Los Angeles, Calif., maler tenk te gutten, og resu1tatet falt Tit~s-Pearls 3 times a day. 2 weeks later the medical report 2 . stor fordel for andre, saa svend, til en mager Iøn, 1a d er nu og tapetserer. Søkes av mor. F ro lms t b es t od av k oId grøt f ra ut til on th1s man was :-General health better, more vigor; dizziness s k um- !Karolius . . . og tenkte aa Karolius bak sig og b egynner, som k ve ld en f oru t me d varm Peder Jacobsen Storenes, f. i much less and returning of power. Treatment continued and 2 til gikk en tid . d s k ive roe me og en b rø . . . · b · lk t Storenes, Ytre Sogn, 1886. Adr. weeks later L. S. reported again, this time to say that all G tt t k t h k d s1 fra med et passende ultimatum. sin forgjenger, aa ygge og nmu en syn es no a . an .un .e Han sa da til mesteren i den rede bondehuse; ja ogsaa nu og i 1920: 105-3rd st., Portland, weariness and exhaustion had gone; he felt fresh and buoyant. His blood preo,sure bad fallen, and at 60 years of age he had trengt mere, og saa misundehg til mest høflige tone at han ønsket da et skipperhjem i landsbygden. Ore. Laksefisker. baade mesteren og sønnerne, som '. · f regained the physical power and virility that he had known in Jens Johansen Hestehagen, b d k' f en ren seng, eller rnlfall dele der- Husene var som almindellg, e ter . . d the prime of his life. e - av, hvortil . mesteren svarte: "Er forut bestilling, · · · v l t ok t i 1 si"'0 · en ene drøt s ive 'kk Jens Hagen f. i Eidsberg, den opført i efsn e Start regaining your youthfulness now ! To-day ! In 2 weeks ter . du da." ler Ranen, av planker el 1er tøm- 11. juni 1886. Adr. i 1920: Jens . d en. annen{· men e var i e du vant aa ha det saa fmt time you will be aware of the new, virile force within you. Send tlllatt for lær mgen. Ja, sa gutten, meget finere mer, med hvert omfar stokverk Hagen, 111 E. 19. st., Portland, $5.00 (cash registered or money-order) for 2 weeks treatment. Naar saa gamle Peter og gut- enn den sengen der; enda kalte vi merket, saa det var en lett sak Oregon. Skogsarbeider. Gulvlegger Jens Rudolf Gunten stod ferdig til aa lave høvel- det ikke fint. aa bygge dem op igjen paa stedet. To avaid mistakes please fill out the following coupon: valdsen, f. i Vennesla pr. Kristi- TEUTONIA I~IPORT & EXPORT SERVICE co" DPT. spaan igjen, apurte Karolius ham Ja du faar snakke med rnaI sin flytning fra sted til an4250 om mesteren var fattig. dammen om det, eller kjøpe det net, fikk· da Karolius erfare de ansand, den 17. mai 1892, søkes 211 Fourth Avenue, New York City, N. Y. Gentlemen: Please forward to the following address" ... ".Boxea - Fattig Han! Nei, de er nok selv, som du vil ha det. forskjelligste levevilkaar, baade av sin mor og sine søskende. I de rikeste arbeidsfolk her i byen; Nu var Karolius ikke i sinne aa hvad arbeidsgiverens temperament 1926 var han i Martinez, Calif. Titus-Pearls, for which I encose 20 kjør paa baasen og to jorde; gi inn ved første avvisning, men og kosthold angikk, men stort sett Tidligere har han været i Los My name is." ...... "." .... " ...... " _______ """". City"." ....... "."" ______________________ _ I My address is""".."""." .."""...... "....... State.. " ... ".".".. "."""" ...."."". .en nær byen og en opi marka. uttalte sin misbilligelse med sen- kom han til den førnevnte erfa- Angeles, Calif. Daniel Torkelsen Grimeland, f. - Det er da rart at de kan gen ogsaa til madammen, som var ring som gamle Pe,ter nevnte: "jo i Gjøvdal, den 9. febr. 1891. Sisst være saa nøie med seng og mat meget nærsynt og hun sa, hun rikere jo karigere." til sin læregutt, yttrede gutten, skulde undersøke. - Næste kveld I 20 a~rs alderen finner vi Ka- hørt fra i 1920 da han var formen angret straks aa ha sagt var en utslitt armløs serk omvik- rnlius forlovet med en bondejente, mann for et minekompani i SeECONOMY DRUG COMPANY 11. og K Streets det, da jo Peter kanskje vilde let den gamle, urene hodepute, som 3 aar senere blev hans tro- attle, Wash. Mor ønsker aa høre sladre. saa det var da noget til det bedre, faste medhjelper, endog stundom fra,ham. Den bekjendte russiske olje (mavemedicin) selges for 75c per pint. Thore Aanesen Linclaas, født i Norsk tran, 75c per. quart. - Faar du ikke nok mat da? da den var renvasket, men det. ved høvlebenken, naar oksehøvlen Nads Ointment, garantert middel mot Excema og skinn-sykdomme spurte Peter. blev ogsaa alt. maatte brukes. Romaner i forlo- Lindaas, Aure, den 4. april 1884. 1 - Nei, jeg synes nok ikke det, Guttens eget undertøi slmlde velser er saa ofte beskrevet av Søkes av sin far. Han har været

KAROLIUS

Let's ?{_ominate

" " the Man for Govei·nor

So

t's

oruinate l\Aarti11

l I

,?r

p~r .maan~de~s

l

I

?'

I I

til

YOUTHFULSTRENGTH TITUS " PEARLS

I


VIKING

Fredag den 2. September, 1982 (Paid Advertisement) ELECT

HANS JOHNSON Tbird District

County Commissioner

Comfortable worn shoes properly re-built will keep y o u r children's minds on their work instead of on their feet.

FERA'S SHOE REPAIR 1013 So. llth St. IHlllllllllllllllllll!llilllllll!llllllllllllllilllllllllllillllllllllllll!JllHllllllllllllllllllll1lhllllllllllllll1111!11i1lf

11

He willmakea good JUDGE'! "Love Me Tonight" heter et serdeles morsomt sang-stykke, som begynner paa Rialto tirsdag 6. september, og blir spillet for 5 dage. Maurice Chevalier og Jeanette MacDonald innehar hovedrollerne. (Paid Advertisement) For Judges to be elected ONE SHOULD BE A WOMEN Elect

BLANCHE FUNK MILLER

Family Man and Taxpayer Owner and Manager of the

Hans Johnson Department Store

1114-16 South K St. Where I have been in business since 1918. "A Business Man to Conduct Our County Business in a Business-Like Manne1"' Subject to Republican Primaries, Sept. 13, 1932

Candidate for

John H. Sinns

SUPERIOR COURT JUDGE

for JUDGE, Dept. No. 3 SUPERIOR COURT

A COURT OF DOMESTIC RELATIONS THE CHILD-THE FAMILY-THE LAW in the Non-Partisan Judicial P1ima1·ies Sept. 18, 1932.

PWL OSTLUND SUPER SHOE SERVICE 1012 So. 11. st. - Main 24SO Vi henter og bringer.

PLYNDRINGEN AV PARIS "Den Raa Natur" - efter den store franske l~unstner Lurninais • • • inspirert av de utæmmede nordmænds vilde voldsomhet i den ubarmhjertige erobring av Paris - 845 A.D.

-og raae tobakker horer ikke hje,t~tne cigaretter De findes ikke i Luckies • . . den mildeste cigaret J?e nogensinde har røkt

VI

kjøper de fineste, de allerfineete tobakker i hele verden-men det forklii°rer ikke hvorfor folk allesteds betragter Lucky Strike som den mildeste cigaret.. Faktum er at vi aldrig igm;irerer sandheten at "Den Raa Natur er Ikke Ofte Mild"-saa disse fine tobakker, efter de er blitt

passende lagret og modnet, faar derpaa gavnen av Lucky Strikes rensningsproces, som beskrives ved disse ord-"lt's toasted." Det er hvorfor folk i alle byer og bygder sier at Luckies er slike milde cigaretter.

ult's

toasted~'

Pakken med milde Luckies ---------

"Hvis m 111111111 skriver m bedre bok, lwerer en beJre preJiken, lager etl beJre 1111tsefe1Je e11J sin 11abo, -selvo111 han bygger Jin hyite i vilJ111arke11 vil verJen lraakke op e11 sti til ha11s Jør." ·RALPH WALDO EMERSON Forklarer ikke dette den verdensomfattende bruk og anerkjcndelse av Lucky Strike?

Western viking v 42 no 36 sep 2, 1932  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you