Page 1

"Vestkyst:en"-"Tacoma Tidende"

I

Norwegian Weekly Published Every Friday -

at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma., Washington

TACOMA, WASHINGTON 3. JUNI, 1932

42de aarga.ng.

HULDA GARBORG (Etter A. li'. i "li'or Bygd og By") I

"Den 17de Mai," "For Bygd og By" og eit utklypp or "Dagbladet" er fulle av lovord um Hulda Garborg. Fyssta stykkje i "For Bygd og By" (1812-32) er um henne som smaagjenta, med bilette; fortel, far hennar var overretsakførar Bergersen, Hamar; avlidin daa ho med mor si kom til Oslo, 13 aar gamal; farin hadde mist alt han aatte medan ho var lita. Skodespelar vil de ho verta; las til det, men laut arbeida for levemaatin. I 7 aar var ho i forretninga hjaa Dobloug, heidmarking, godt kjend med folket hennar; radikal venstremann, fysste til aa selja reint flag i Oslo. Ho ikkje mindre radikal; gjekk jamt og høyrde Bjørnson; vart glodraud republikanar. Las Bjørnson, Wergeland, Ibsen. Andreas Hølaas, daa statsrevisor, meinte at ho som var vinstrekvinna og nihilist, og alt som godt var elles, ho maatte au bli maalstrævar. Det vart ho; lærde av Ivar Mortenson. Prof. Moltke Moe sine fyrelesingar um folkevisone glødde henne upp for dei. I 1887 gifta ho og Ame seg. Budde paa Kolbotn i 9 aar, sidan paa Labraaten. Um sumrane er ho helst paa Veslevangen, ikkje langt fraa Kolbotn. Det fyssta ho fekk paa prent var ein stil ho skreiv paa maalskeidet, - i "Fedraheimen." Var trugen medarbeidar sidan i "For Bygd og By" og "Den 17de Mai." Skreiv jamt i ymse blad og tidsskrift.

BJØRNSON-JUBITÆET GRETA GARBO REISER Av mulig interesse for foreninHJEM TIL SVERIGE Alt sandt og sterkt har vokse-sted,ger, loger, klubber eller andre or-

'ljiirusnu

FRA MINNEBOKEN

(Fra "Godt Mot."

Vill. Der finnes en merkelig uttalelse (Maxim eller apothegm.) Den er: "Vox populi vox dei" - "folkets røst er Guds røst." Herfra kom navnet populist- og peoples parti. Begge navn bruktes i den tid. Saaledes dukket plutselig op ogsaa her i U. S. tegn paa en ny tidsalder. Den maa ha en begynneise i aa aviøse en annen.

Jeg levde mere, end jeg sang; jeg tanker, harm og jubel slang omkring mig, hvor jeg gjested. At være hvor det netop gjaldt, det var mig næsten mer end alt, som ved min pen blev fæsted.

NO. 23

iliuur 1870.)

og kanske ogsaa evighed, ganisasjoner, som akter aa arranom sværten ei det fanger, gere fester eller underholdninger og han som tænker mindst derpaa, til Bjørnson-jubilæet i december, men tør i livets slingring staa, skal jeg faa meddele, at Nordblir bedste folkesanger. manns-Forbundets hovedkontor i Oslo gjerne vil assistere med aa skaffe tilveie naget av det materiale, som vil bli benyttet under jubilæet i Norge, saasom taler, foredrag, kantater, osv. Interesserte kan henvende sig til Ola Johan Særvold, 1501 Plymouth Ave" Minneapolis, Minn" som med glede vil fungere som mellemledd. Minneapolis i mai 1932. A. Fremmegaard, Sekr. for N.-F. Nordv. Avdeling.

Melinorial to British at Thiepval

Smaapartier brydde ikke den rep. elefant og dem. mule sig vi· dere om; men naar i 1892 en hel del congressmen og guvernører blev valgt av det nye parti begynte snabelen paa den første aa GRETA OAOBO svinge sig, og bakbeina paa den Lenge har der gaat rykter om siste var uberegnelig. at den kjente svenske filmskuespilDer var stater, hvor det saa ut . . . . lerinne Greta Garbo, var blitt lei En hterær kntikker sier, · "h til at populisterne sknlde gjøre . at de a v H o11ywoo d , og a kt et sig em fleste bøker blir g I emt mnen .et •t'l S · " M rent bord i. (Misforstaaelser undi gam1a , venge. en det var skyldes ikke.) I Montana manglet 'aar. - Ja, især av d e som laa- bare de ferreste som tenkte at ner dem. kun et lite stemmeantal. Efter Greta vilde gjøre alvor av det. valget der hadde mange en god Hun hadde jo en fortjeneste av latter over et resultat: For State Aa staa paa sin verdighet re- $12,000 pr. uke og mere. sulterer ofte i et slemt fall. Attorney hadde populisterne opHennes kontrakt utløp den lste stillet en kvinne - Ella Knowles mai, og hun undertegnet ingen ny. god sagfører, ditto taler, vakAa bli sint er aa hevne andres Imidlertid blev hun til nu, for aa kert utseende, plus "it." Den rep. feil paa sig selv. fullføre den film, hun var begynt kandidat var mr. Haskell. Nesten paa. Der manglet saavisst ikke paa et hengende haar tapte hun paa nye og fristende tilbud, men og han vant. Straks efter møttes ' Greta Garbo "ivslo dem alle. de to. Maa ha været "love at Imorgen reiser hun til Sverige, sight", for de blev gifte. "Og so Tre og tyve, for, heter det, aa starte et eget vart alle sæle." Retferdighetens uten aa lyve. selskap. vekt skulde balanseres av to som Det var et stygt tall man rapregnetles for en og ett, ~ ennda kropslig og politisk var de ganske Thi~ striking memorial at 'l'hiepval, near Arras, which the French have porterte i dagspressen nylig forskjellige. erected in memory of those British wbo dicd under the tri-color during the 23. Det gir antallet av de perVed aa komme ihu at "de gam- World war, will be dedicated hy the prince of Wales and President Doumer soner som er blitt overkjørt av j automobiler siden siste nyttaar, le er elst" kan vi vite, hvordan ~ hn& i Tacoma og nærmeste omegn. det gikk, da pop. og dem. slo sig ., M I takt er et uhelbreFlekkefjord-Start 1-1. sammen. Det var især med hen- d . anged paa Tre og tyve drap, tre og tyve Olav Reda.I "Kjærleiken til teatret har altid . b d b e1ig on e. Hamar-Kapp 2-2. begravelser. Og det paa litt ovore levande hjaa henne." I 1895 syn til d:elmg av em e er og e-1 ---------Brann--Sif, Stavanger 8-3. Da jeg læste i "W. V." om det ver fire maaneder.. gjekk "Mødre" godt paa Kristia- stillinger. . . NOEN FOTTBAI~I,RESULTATER uhyggelige "literære tyveri" gikk I de fleste tilfelde veltes skylnia Theater. "Rationelt Fjøsstell." Efter dette valg fikk popuhster- :Def er dem som finner sin gle- j den paa de drepte. Det er ja mine tanker tilbake til Reykjavik, "Sovande Sorg,' "Liti Kersti,'' 'Tyet spark og en lang næse paa Odd slaar Mjøn·dalen 6-0. de i aa opdage det gode og store saa liketil. De døde er saadan- lsland. Der fikk jeg se en kjæk:r•iharii:i'' hev gjordt det godt. "Sig- kJøpet. . . hos sine medmennesker. Andre er ne godslige, snille folk, som ikke kande fin islandsk jente som hadmund Bresteson" og "Den store Fra 90-aarene mmnes Jeg . et Fra fotballkampene søndag 2::!. stadig paa jakt efter det, som er freden" vert snart spela. "Hulda vers av O'Reily. Det passer Ilke mai, foreligger bl. a. følgende rehar et ord aa si til sitt for- de kontorplass. Jeg blev forelsket smaatt og vrangt og kan kland- svar. Og nu kan disse jagger- '!·i denne jenta, men da jeg var meGarborg har soleis o-aatt i brod-1 godt nu som da: sultater: res. Begge finner hvad de søker. · ldt"' k . "So we sailed and sailed over Odd-Mjøndalen 6-0. naut-maskiner kjøre rundt i by get undselig fikk jeg ingen anledd en naar d e t gJa aa s apa e1 , . t og paa land som om ingenting ning til aa snakke med henne. nynorsk skodespeldikting, og ar- stormy seas till we came _ o a Drammen--Kvik, Halden 3-1. var hendt. Og eiermennene ny- N ogle dage før jeg reiste til Amebeidet hennar med Det norske pleasant land, where ~here is aldFredrikstad-Fram 3-2. Intet er saa godt at det ikke ter alles respekt som før, ja rika, saa jeg en ung mann og en spellaget gav oss Det norske te- ways peace and happmess, an Frikk-Birkebeineren 1-1. kunde være bedre, intet er saa endog sympati. Det var jo ik- kvinne ta farvel paa bryggen, atret.". Der "setle ho upp "Læra- plenty on. every hand. No one Vaalerengen-Tønsberg 3-1. ondt, at det ikke kunde være ke deres skyld. Nagle av dem mannen skulde reise med Engren" slik at jamvel dei mest fana- wronged 1;1s brot~1er the:e, and no Snøgg-Ulefoss 5-2. værre. var saa hensynsfulle at de kjøp- landsbaaten. Det var min kontortiske motmenn vart rivne med." one thot 1.t a gam to hve of the Ørn-Sandefjord 2-0. Daa og helst difor gav styremak- sweat of anothe:s brow and eat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - te 50 eents værd i blomster si- , dame. Da jeg kom til Glasgow 1 ate mandag for den ulykkelige tok jeg ophold paa immigranthotene "ein million kronor til hus aa.t of another's gram. persons grav. Det var jo vak- tellet. Jeg laa paa en benk for teatret." Ingen har gjort naame kert gjort. Det maa alle bra aa sove. Da kom mannen fra nær so mykje som ho for full- J{UNGSHOLM PAA NORDKAPS j J bryggen i Reykjavik og hilste paa norsk teater." OG RUSSLANDS-TUR En fortelling fra Nordland folk innse. De fleste forulykkede var fot- norsk. Han og hans kamerat var fra Fembøringens glanstid. Elias Blix, Alexander Seippel, Interessen for den enestaaende gjengere. Det oplyses i takt- 1teologiske kandidater og skulde til Anders Hovden og Peter Hogne-/ Jvi::treii::e. som avgam· frl'I New Canada og bli ·prester i den Isfulle ord at det dumme mennestad hev "gjort mest til aa fremja York de~ 28de juni, er meget stor ske "løp like foran maskinen, landske synode. Vi blev sammen det norske reisingsarbeidet hjå ein blandt baade skandinavere og aSkrevet for "Western Viking" og det var plat umulig aa und- over Atlanteren og hadde det mestor lut av folket; der var dei merikancre, og alt tyder paa en get hyggelig. ' Paa veien mellem gaa ulykken." Man faar det av rette mennene. - Hjaa ein annan vel fyllt passagerliste. Turen kominntrykk at maskinen kjørte u- Island og Skotland skrev jeg nogMARTIN E. HANSON storpart er det Hulda Garborg mer til aa vare 43 dager og der sedvanlig sakte, og at fotgjen- le vers om Island, priste land og Juneau, Alaska. som har gjort mest, med diktinga vil bli tilbakelagt ialt 11,403 mil. folk. I{andidat Jonson fikk et kopi geren var "speeding." Det er og Det norske spellaget, Det norReisen innbefatter Reykjavik 1 av disse vers. Vi skiltes, de reihøist uretferdig at der ikke setske teatret, qen norske leiken og paa Island, Nordkap med midnatsste vestover til Winnipeg og jeg I. KAPITEL har. Du kan tro det er baat som tes "speed limits" for "pedestdansen, dei norske bunadane, den solen og Hammerfest - verdens kom til Minnesota i mitten av juli, forstaar sig paa salt sjø og har rians." norske maten og det norske heime- nordligste by, inn de norske fjor1911. Flere aar efter fikk jeg an"Uaabet" ploiet Nordishavet i alslags vo1r, Min overbevisning er at man- ledning til aa !æse et nr. av Kvinstellet. Der var ho den rette." dene, Trondheim, Bergen og Oslo, 'let er baat det! nen ved hjulet er den skyldige, nen og Hjemmet. Der stod paa Den gamle sjøulk Anton Berg "Det meste ho har skrive ber derefter følger Kjøbenhavn, Visby, Gamle Berg slog med knytneve,1 i ni tilfelder av 10. Der er dumsat en søndag eftermiddag ute paa merke av "Roseau og tankane Stockholm, Helsingfors og Leninj første side med fete typer et dikt i bakken med det samme. me og likegyldige fotgjengere, 'om Island - illustrert med billehans." Eit friskt og naturleg grad, hvorfra et besøk gjøres til bakken et stykke fra sit hus. Ved - Men, innvendte læreren. Dl11- sant nok. Men kom ihu: Disse meneskeliv i nært samband med Moskva. Reisen avsluttes i Gøte- siden av ham sat skolelærer Stokder fra Island. Jeg læste versene se store og støe motorskøiteruc beveger sig sjelden over fem tre-fire gange, før jeg forstod at ke, en ung mann fra Bergenskanjorda" er den raude traaden gje- borg den 29. juli og Kungsholm er da fastere under føtterne enn mil i timen, forholdsvis. Bare jeg var forfatteren. Jeg skrev til nom diktinga hennar. returnerer med sine lystreisende ten, som da var ansat som lærer eu fembøring var. En annen ting før en sammenligning med maFyrste boka "Eit frit forhold" til New York den 1. august. Un- der i sognet. Paa havnen laa to redaksjonen, men fikk ikke svar. (1892); sidan "Kvinden skabt av der opholdet paa de forskjellige stolte m6torskøiter foriøiet. Mens er det, at de kan komme frem i skinerne som suser avsted, 40, Men efter flere dages studeringer sh1ie og motvind og alt slags veir. 50, 60 mil i timen! forstod jeg det hele. Min ukjencite manden" (1904) i 10 upplag. "Fru steder tjenestegjør "Kungsholm" de sat der i samtale korn en tredje Gamle Berg tok sig en :;t<,r· fin motorskøite innover fjorden i Den som overkjører og dre- veninde - kontordamen fra ReyEvas dagbok," aaret etter, "Eli" som hotel for de reisende. skraa tobak og spyttet nedover per en person burde ha æres(1912), "Mot solen" (1915), "Barn Billetprisen er satt saa lavt som full fart saa sjøspruten stod langt kjavik var forlovet med kandibakken. Han grep læreren haardt følelse nok aa innlevere sin "li- dat Jonson. - Da han blev Sira opover stevnen paa den. Ogsaa i by" ( 1913), "Mens dansen til $625 minimum for den 43 daskulderen og utbrøt: cense," selge sin auto og slutte (pastor) Jonson i Canada, skrev i;aar" (1920) - "I Huldreskog" ges reise, med en ubetydelig til- den ankret paa havnen ved siden av de to andre. (1927), "Mens Heggen blomstrer" legspris for de forskjellige utfluk. Jeg skal si dig en ting unge sig til Gange Rolfs kompani for han til kjæresten sin og hun kom En smaagutt kom sprmgende og d f og blev gift - og blev islandsk (1923) "Graagubben" (1925), paa ter i land. Kun ]ste klasse føres . . . B I mann, men u er or ung og resten av livet. kastet sig i fanget bl gamle erg: f n f t d tt J Det er farlig aa gaa tilfots i prestefrue. Der fikk hun fatt i . nynorsk; "Mann av Guds naade," og hele fartøiet staar til de rei- O"' utbrøt. ·· uer aren I aa ors aa e e. eg ( 1908), "Hildring" ( 1931) (dikt). sendes disposisjon. b B f d t er straks 70 aar og har drevet fi- vaare dage. Der fortelles at en "Kvinden og Hjemmet" og sendte ese ar, e er papa som ske paa en fembøring i 40 aar mann nylig ansøkte om livsas- mitt dikt og islandske billeder til Kornmoe (1930) "I Trollheimen." En rikt illustrert og interessant nu. "H h d surance. Men dette blev ham bladet - uten navn. Av en prestesøns dagbok (1927). broschure om Kungsholms lystrei- lrnmrner 35 G 1 B h dt til læaar som øve smann paa aaam e erg sa enven bet," som ennu staar der nede i nektet, da agenten fant ut at "Gaaden" (1916) "Fra Kolbotn og se kan erholdes hos linjens nærJeg burde skrive til Sira Jonson, reren: andetsteds" ( 1903), hennar mest meste agent. naustet i god stand, og jeg maa mannen ikke var i besiddelse av Island, takke for samværet over ---trøysame bok, syner stort yrkje. .Ja, det er min elste søn, som vel vite det. Den tid var det men'l en a.utomobil. "Mitt kompani Atlanteren, takke fordi hans frue "I alt Hulda Garborg skriv møDen mann som aldrig har noe netto~ ankret der med sin fardet var hardhauser, karer, som assurerer ikke fotgjengere,'' sa "stjal" mitt dikt i det norsk-danske blad. Ti jeg er stolt og kry ter vi ei vis og varm og storlyndt bry med sin samvittighet, maa ha kost. Han er ikke saa lite stolt ikke var redd for en sjøskvett, ja han. kvinne, eit fint kulturmenneski, den godt trænet. Jo, det er hyggelige forhold i dersom nogen av mine landsav den skuten, men jeg kan ikke ikke engang et hvelv var de redd menn vil stjele mine dikte. ein diktar som vil gjera livet ljolike disse hersens store skøiterne for aa ride paa ! Der var mann::i et land med "safety first." Jeg har sluttet aa skrive vers, sare og lettare for menneska." Der ligger undertiden ord paa med i::itt evindelige klik-klik-klik. mot i oss gamle-karene. Vi blev Vaart liv er ikke værd to har mistet aanden, om jeg hadde "Meir enn ho sjølv trur og meir tungespissen, som ikke bør kom- Nei du, gutten min, jeg vilde be- ikke vettskremt ved en kullseiling cents i enkeltes omdømme. Tienn dei aller fleste menneske har me videre. takke mig for en av dem, og helst og ikke to heller! De var ikke som derne er trange. Mange mister noget slikt. Men dersom Mr. Kvalsten og andre er angrepet av liteho naatt det ho vilde." t N aar folk synger ved sitt arbei- være glad og staa tilrors i min disse jyplingene, som nu klikker sin "job," sine penge, hus og rær kleptomani, saa vil jeg med (Utdrag, S. Garborg.) de gaar arbeidet lett. fembøring "Haabet." Der er ikl:e rundt med disse motorskøitene; hjem. Og saa skal vi ikke faa glede efaa til tjeneste. - Det vil de har hus paa dem som en stue. en av disse her kutterne, som har, lov aa beholde livet heller. kanskje hjelpe mig slik at jeg Misundelse er erkjennelse av an-r Tiden har ingen verdi for den eller vil ride av saa megen storm De er redd en sjøskvett; de vet Sokrates. faar "aanden" tilbake. (Forts. side 7) dres overlegenhet. som ikke bruker den. og kuling som gamle "Haabet"

I VAGTTAARNET

Il

OPTIMISTISKE OBSERVASJONER

I

n:

jl

I

Fem b 0 ringen UHa abe t"

I I

I

t

---"""""'"""-""""""""-


Wl!lSTEnN' VIKING

Fredag den 3. juni, 1932

Side 3

I

Ordet Fritt (Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: tndlæg i diskuasioner m. v. Det staar enhver frit at benytte apal· terummet i en rimelig utstræknlng. Ønskelig er det dog, at iudsenderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes indtat un· der denue spalte bedes venligat sendes saa tidlig at de er redak· tianen ihænde senest mandag aften.-RED.) t

l i

+f +• t • t +••• +• + i +• ++++++++

SMAVAAPLUKK OLAF BERILD

it

•••••••• 25de mai 1932. Der klages over at den norskamerikanske presse fører en kummerlig tilværelse, og man klandrer tildels med rette publikums sløvhet. Men utgiverne bør under· søke, om der ikke ogsaa er feil

~tt+++tt

paadederes side. Min mening at er for konservative, at er, de ikke følger folkeaandsutviklingen. Den store majoritet av norsk-amerikanerne er arbeidsfolk, og flere og flere av disse faar nu øinene op for, at forholde, som alt annet, foreldes, at der behøves et oprusk i et forkjert økonomisk system, at moderne religfonsbergreper forkaster idiotiske dogmer og blind tro og setter logikken i høisætet. De finner pressen, som burde være et fritt talerør for alle, krampaktig holde paa det gamle og forsvare de interesser, som er stikk imot arbeidernes. Man kan ikke vente, . . . . at mtelllgente arbeidere vil støtte •

synd av mig. Hun var altid hans trofaste støtte. Jeg har all grunn til aa være henne taknemlig. Jeg opbevarer ennu en stor bunke breve fra vaar korrespondanse. Min hensikt var helst aa fremholde, at Mengshoel, efter min mening, førte den skarpeste penn i norsk-Amerika, og i uegennyttig kamp for et ideal. Mengshoel-paret var foran sin tid; nu først begynner den.

DISKUSJONEN I· "Wi V."

Javisst •••

Det er ganske at et blad lar hvem som helst ytre sig i hvilken som helst sak, men der er ogsaa noe, som kalles "nyttig" og noe som kalles "unyttig" diskusjo~. Dersom nu en del av . oss var ute i en baat og det saa ui som om vi skulde gaa tilbunns, vilde vi da begynne aa skjelle hverandre ut fordi den ene talte maalet, den andre riksmaal, som NHALERER De? Syv ut av ti røkere vet at det var skrevet for mange aar side gjpr det. De andre tre inhalerer uten at den og den tredje snakket "nyk" 1 J . b . være opmerksom paa det. Enhver som røker, nors . a, ,Jeg are spør Jeg. v·1d . d'IS k u t ere d ogmat•k t eoindaander endel av den rØk han eller hun suger I e VI I , fiender. . logi, metafysik eller kirkehistorie? 'I ut av eigaretten. Redaktøren bør ha all rett ~111 _ Undskyld, men gjør jo altid Tænk derfor paa hvor magtpaaliggende det aa . hylde hvad han eller hun vil, s 1i.ke pert·men t e spørsmaa1. er at være sikker paa at Deres cigaretrØk er helt Nu E~R vi i en baat, som trues Ja, fremholde det ogsaa; men bø~ dog holde spalterne aapne for fn med baade braatt og brennino· forren at være forvisset om at De ikke inhalerer d H f "'' k diskusjon. Men de fleste har 1. . . t k is og un ergang. vor or po visse urenheter! visst funnet det bl s ørre ø ono- ker forsøker ikke alle skribentene misk gevinst aa støtte den side, Inhalerer De? Lucky "Strike har vovet at nu aa koncentrere sine evner i og som mest averterer, og det er iknævne dette meget undgaaede Le:ma ••• fordi paa løsningen av "brødspørsmaake arbeidernø. let ?" . . . Finnes der noe viktigere visse m·enhcter som findes endog i de finest.e, Man kan ikke nekte at en bitidag? De gamle Egyptere sa, at mildeste tohakhlade, fjernes ved Luckies beter klassekrig paagaar og aa snak· sjelen hadde sitt sete i magen. rØmte rensemetode. Luckies opfandt denne ke vakkert om "fellesinteresser" Det tror jeg ogsaa. Har du inog "harmoni" mellem de to motprocess. Bare Luckies har den! genting aa: gi magen, er du "out satte elementer, narrer nu ikke of luck" og duger ikke hverken Inhalerer De? Over 20.000 læger uttalte efter lenger saa meget som før. som vitenskapsmann, dikter, mu· at ha mottat Luekies til prøver og paa basis au Fraksjonerne i norsk-Amerika sikker eller tømmermann. Vel sitsin er/aring som røkere, at Luckies er mindra er ikke sterke nokk til aa oprettt.er rnagi:n litt nede enn holde partiorganer, saa det klokeirriterende for. halsen end andre cigaretter. hue, men magens velferd er og ste en bladutgiver kan gjøre er aa blir allikevel "hovedsaken." stille sin avis som valplass, hvor Blaas i maalstrevet, venner! tidens krefter kan brytes til almen Det ene maalet er absolut like saa utvikling. * 'i" " · godt som det andre. Blaas i reliBeskyttelse Saa lenge samfundet ikke kon- I gionsdiskusjoneme . . . . Fanatiske O. K. AMERiKA trollerer individ ens egenkjærlighet saakalte "kristne" ( whatever that LYTT TIL LUCKY STRJKE-60 1noderue minutter med .-erde11S fineste danseorke5trø gjenenm et kooperativt system, vil is?) kan vi aldri i evighet om3 g Lucky Strikes berømte n-;;helcr fa.·er tirsdag, tornlag og lordag aften over N.B.C. Copr.• 1932. kapitalister utsuge arbeiderne, og vende allikevel, og dersom vi tror, ~tttrærh"cne. Americnn iJ:obacco Co. arbeiderne søke aa tiltvinge sig vi har funnet flere sannheter paa saa meget de kan, og derfor klas· det omraade enn dem, saa la det sekrig. Sentimentalitet spiller der være vaar tilfredsstillelse aa vite kampen for en verden uten sult, terly mysterious." (Science, Jan. synes ogsaa aa være aldeles lo- tet Bibelen som sitt vigtigste ( !) ingen rolle. Aa preke om aa el- det. Blaas i hele for viten- uten krig, uten fengsler, uten klas- 1922. p. 58.) gisk. Og dog holder den ikke stik. kildeskrift ogsaa for Babylons hi· ske hverandre aa gjøre mot skapen, folkeoplysningen har aar seforskjel, uten brutalitet og tyrThomas Hunt Morgan sier i Det merkelige tilstandsfaktum er, storie, et forhold, der maa innrøm· andre, hvad du vil andre skal gjø- efter aar tvunget religionsopfat- rani, uten alt det som nu gjør hans "Critique of the Theory of at mens de bibelske læresettninger mes selv av "kritiske" historikere re mot dig, er bare vakre fraser, ningene gjennem en storartet for- jorden til et helvete for største de- Elvolution" (3rd ed. 1919. p. 193- karakteriseres av en dyp syndser· (der anser det som en feil) f. eks. noe ubrukeligt under profittsyste- andringsprocess, og kommer nok len av den menneskelige familie. 4): "The causes of the mutations kjennelse, finnes der intetsomhelst C. K. Adams: "Manual of Histonmet; men under et kooperativt sy- eventuelt til aa gjøre de forskjelGo to it friends ! Go to it! that give raise to new characters tilsvarende i de andre skrifter. Og cal Literature," 3. ed. N. Y. 1888. stem kan slike egenskaper utvik- lige "overnaturlige" religioner F1·ithjof We1·enskjold. we do not know"! Og Vernon Kel- aarsaken er det saavisst ikke van- p. 82): "He (George Rawlinson) les. Roten til godt og ondt lig- (som om det fann's noe overna, log (Atlantic Monthly Apr. 1924. skelig aa finne: attaches great importance to the ger i økonomien, og vil du refor- turlig) overensstemmende med vi-, p. 448) sier: "It must be fairly I hans "Det Gamle Testamente Script ures as historical authority." 1 mere verden, saa begynn der. , tenskap og sunn fornuft . . . Blaas · confessed that evolutionists would i lys av den gamle Orient" sier Derefter henføres vi til Ptah;, * * Ii det og bruk blekk og pen og vett welcome the discovery of the den berømte Alfred Jeremias: hoteps Forskrifter under det 5te De fleste unge mennesker har og evne til løsningen av spørsactual possihility and the mechan- "Det babyloniske buds sedelig-re- dynasti (omkring det 4de aartutrang til aa stifte hjem og leve maalet "himmel eller helvete her ism of transferring into the her- ligiøse avstand fra det bibelske be- sind). "Der er mange moralske naturlig. Under de nuværende for- paa jorden." . . . . P. G. Z. edity of organisms such adaptive ror paa en mangel paa livshisto- læresetninger,'' sier hr. G. "som holde, er det et meget farlig skritt Det finnes ikke en gorilla eller as can be aquired by in- risk og praktisk Gudserfaring." liknar i mangt ordtøkjene i bibiaa ta, saa arbeidsfolk med litt om- orang-utang, som er saa dum, saa (I) dividuals in their lifetime. It (Der sittlich-religiose Abstand der lin." Her er en prøve .paa gamle dømme løper ikke risikoen. Men den setter sig ned til aa sulte mens "Evolusjonslære er ei vitskape- would give them an explanation of babylonischen Gebote von der bi· ptah-hoteps livsvisdom som baade kjønnsdriften er vanskelig· aa trærne staar fullastet av kokus- leg løysing av upphavsgaata," sier evolution, especially of adaplion, blischen ruht in dem Mangel an nedskriveren og hr. G. kan ha temme, og derfor de tiltagende nøtter. Vel, har vi ikke et ganske hr. Garborg, men her kommer han much more satisfactory than any gesehichtlicher und praktischer godt av aa ta sig til inntekt: "løse forhold." Men hvem vil ka- stort oplysningsarbeide framfor nok paa kant med den moderne other explanation at present claim- Gotteserfahrung." Das A. J. im "Vogt dig for ord, som kan bli ste den første sten? oss, naar det gjeller aa "løfte oss naturvidenskap: Evolusjonslæ· the acceptance of biologists." Lichte des Alten Orients. 3 Aufl. brukt imot dig. Aa tale i raadet er Arbeidsfolk! Vær med og bygg op til Apenes nivaa ?" ren er ingen endelig løsning, men "Mennesket er helt hjelpeløst Lpz. 1916. p. 372,) en kunst; ti ord bedømmes skaret system, som vil gi økonomisk Selvmord tiltar, forbrytelser av et blot og bart forsøk paa en løs- av sig selv til aa leve et helt og Rfter at hr. G. har eiteret fra pere enn noe annet arbeide; overbetryggelse til alle, som vil gjøre alle sorter tiltar, politikken er ning. Den er, med andre ord, en fullt menneskeliv i frihet og sann- nedskriveren at "der virkelig fin- for motsigelse skal de staa prøve sin rettferdige del av det krevede raatten, raatten som Limburger- hypotese, hvis bekreftelse lar me- het, fordi det er absolut av hen- nes dybder i disse gamle skrifter • • • • . vær taus snarer~, enn at arbeide - hvor hjem kan bygges ost, millioner arbeidere uten arbei- get tilbake aa ønske. Blandt den gigt av skaperen", citerer hr. G. (G. T.), der ikke kan forklares ut du strør dine ord omkring . . . • i sikkerhet. de, uten mat, de fleste av dem nyere tids evolusjonister staar vel Altsaa netop det motsatte av hvad av de primitive samfunnsforhol-, godeord er vanskeligere aa finne · Det er tragisk aa se saa mange snart uten hus og hjem. Fortvi- William Bateson, Thomas Hunt min tidligere artikkel inneholdt, de" kommer han med et citat fra enn smaragder." Jo, der er visst tankeløst styrte sig inn i fattig lelsen stiger i menneskesjelene, Morgan og Vernon Kel!ogg i før- hvor bisetningen lyder: "fordi det Rawlinson's "Ancient Monarhies," mye godt aa lære av gamle Ptah· ekteskap; men likesaa tragisk er millioner av barn sulter, sykner ste rekke. Det kan derfor være er bundet i synd"! - Med andre der formodentlig skal bevise det hotep, men ingen, tror jeg, selv det aa se ungdommen visne bort hen og dør (der var noen som tul- av interesse aa sammenligne deres ord: Et mislykket forsøk paa aa motsatte: "Hev det kje vore for ikke hr. Garborg, vil for alvor sølengsel efter aa stifte hjem. let om en eller annen "fader," som uttalelser med hr. Garborgs. reducere mitt argumentum ad ho- Babylon, so er det snaud for myke aa sidestille ham med Bibelen. .,. * ·* ikke lar en spurv falle til jorden Om den saakaldte Darwinisme minem til et reductio ad absur- kje aa segja at verkeleg sivilisaSaa faar vi høre fra hr. G. som "Titusinde Olaf Berild'er kunde uten sin vilje, hvad behager? . . . sier Wm. Bateson (Ai:t: 'Heredity' dum. Saa kan hr. G. igjen faa an- sjon kunde sjølv no ikkje ha gjort kirkehistoriker, at "Kyrkestemna i preke til domsdag uten at stortal- Han er kanskje for optatt med aa Smith. Inst. Rept. 1915, p. 365): ledning til aa hefte sig ved. en eit tiltak." Originalen er forresten Nikæa K K. avgjorde kva 325 let viser tegn paa sympati. eller til- passe paa spurvene til aa kunne "For us the debate stands ad- biting: "No synar han kor lærd endda sterkere. ( 4th Mon. ch. VIIl, · skrifter som skulle faa rom i det slutning," skriver Oswald Thomp- passe paa de millioner av uskyldi- journed. We go to Darwin for his han er med eit par ord fraa la- end): ": : : might not even yet Nye Testamente . . . Konstantin son. Det er forsaavidt sannt, da ge smaa menneskebarn? . . . Kan- incomparable collection of facts. tin." Men nedskriveren har ikke have dawned upon the earth." visste kva han vilde ha i Nytestaingen propaganda, uten den er skje?) De største statsmenn er- We would fain emulate qis schol- gjort noen fordring paa lærdom. Men kjære hr. Garborg, det nyt- mente." Men her tar nok hr. G. grunnet paa faktiske samfundsfor· klerer sig "stuck." Der er ingen arship, his width, and his power Det overlater han helst til hr. G. ter ikke aa ta George Rawlinson feil igjen. Den sak var i det væhold, skaper revolusjon. Men kom- som vaager aa paastaa at han vet of exposition, but to us he speaks De faa latinske uttrykk han (ned- r til inntekt mot det Gamle Testasentligste avgjort allerede i det 2. munistisk propaganda er oplys- veien ut av dette drepende morass. no more \vith philosophical author- skriveren) benytter sig av er al- mente, da enhver som virkelig har ' aarhundre, skjønt det ikke ,blev ningsarbeide - den kan vise veien' Sivilisasjonen hviler paa brødet, ity. We read his scheme of evolu- mindeligt brukt baade paa norsk lest hans bøker meget godt vet, endeligt, offisielt avgjort i noen ut av ørkenen. - Den "kompakte ikke paa hverken kunst, viten- tion as we would those of Lucre- og paa engelsk i artikler om vi- at han stadig henfører til de G. kirkeforsamling førenn i aaret 39 7 majoritet" er visstnokk sløv; men skap eller "aapenbarte" ( ?) reli- tius or of Lamarek, delighting in denskapclige emner. T.'lige skrifter som kildeskrifter. A. D. i Karthago, hvor der offidet lar sig gjøre aa lede den - gioner. - Sivilisasjonen staar og their simplicity ai.id their couragc." Nu skulde man tro, sier hr. G. Han sier selv (lst Mon. ch. Ill sielt bestemtes hvilke bøker der det har kapitalistsystemet lært oss. faller med brødet, med menneske- (Presid. Address to tbe British videre, at da Bibelen er vokset ut near the end): "The theory of skulde leses i kirkerne. Men denvi vinner terreng hele tiden. nes evne til aa skaffe de tre Assoc. for Advanc. of Science) Og av det jødiske folks religiøse be-' Gesenius took no account of the ne avgjørelse var da simpelthen en synes kampen er meget inte- absolutt nødvendige ting: klær, i hans 'Toronto Address, 1921, sier visthet maa de andre folkeslags native historian, who ncxt to bekreftelse eller stadfestelse av ressant. hus og mat. den samme Wm. Bateson om De "hellige" skrifter ogsaa være vok- Scripture, the best literary authoren dom som var almindelig aner.)> .)> .,,. Vel venner! . . . Røk nu vak- Vries' saakaldte "Mutationstcori": set ut av deres religiøse bevissthet ity for the facts of Babylonian kjendt og den utferdigede liste av Til hr. P. H. P.: - Beklager at kert fredspipen paa alle de mrnd- "But that .particular and essential og derfor burde de alle ha den history" ! de N. T.'lige skrifter er nøiagtig ikke nevnte fru Mengshoel i vendige omraadene og la oss alle, bit of the theory of · evolution, samme syndserkjennelse om enn Altsaa har den samme Rawlinden samme som den vi nu har. forbindelse med hennes manns som kan tenke en tanke og følge which is eoncerned with the ikke like dyp. Denne følgeslut- son, som hr. Garborg citerer i et (Forts. side 8) virksomhet. Det var en utilgivelig et ideal, samle vaare krefter i and nature of species remains ut- j ning er klart og greit fremsatt og argument mot Bibelen, selv benyt-

I

7 ut av 10 rokere vet at de gjor det ••• de andre 3 inhalerer ubevisst

I

~ho

LITT MER OM SKRI fTENS INSPIRASJON

1


jeg skrive om giftennaal

M.

ARNTSON

Norsk Advokat Praksis for alle retter Tel.: Main 5402 Bldg.

-

SKANDINAVISK SELSKA~SREISE

FRA NORDVESTEN TIL NORGE med Cunardlinjens største Express-damper

BERENGARIA Avreise fra New York

den 15 Juni Deltagere i denne excursion avreiser fra Seattle; Tacoma og Portland den llte jujni og blir tilsluttet av deltagerne fra Spokane den 12te juni.

Reis . hjem med din egen linje, den blev laget for dig og mig.

Bergensfjord ..............11. juni Stavangerfjord ."""."25. juni Bergensfjord """"" .... " ..9. Juli

Ved ankomsten til New York gaar selskapet direkte ombord i baaten hvorved utgifter til hotel undgaaes. Ved ankomst til Europa kan passagererne reise over Cherburg, - Paris eller Southampton - , London efter eget behag uten ekstra tillegg. De som reiser over Southampton kan fortsette over Nordsjøen med den nye vidunderbaat Venus \bygget i 1931), den største og hurtigste baat paa Nordsjøen~ Reisen fra New Castle til Bergen tar 21 timer.

STAVANGER.FJORD, 9de juli fra Oslo paa Nordaps-tur. STA VANGERFJORD, 25de juli f1·a Oslo Skotland Orknoy Fiiroerne, Island og Norske Fjorde. Turen varer ca. 2 uker og koster fra· $50 min. og op. NORSE EDUCATIONAL TOUR for hoiskole piker og gutter personlig ledet med Stavanger: fjord 25. juni, anbefales. Bona Fitle Hiiisoleelever gis 10 dages fritt ophold i Oslo under Nordmannsforbundets auspicer. CO~, Inc. General Agenter , Douglas Bldg., 4th and Union

REIDAR GJOlllE

Seattle, Wash. Martin Carlson 1125 Tacoma ave., Tacoma, Wn. John Hdeberg, 508% SG. 11 st. · . Tacoma, Wash. C. Hewson, 903 Pacific Ave. . Tacoma, Wash. Alle jernbane kontorer

Billetpriser fra New York til Oslo, Stavanger, Bergen og· Kristiansand: TREDJE KLASSE (Østgaaende) " .. "...

$7q.. Jd

TUR OG RETUR __ $ 1 2 4 .

3.

TURISTKLA.SSE··-··$11. (Østgaaende) (Returbillettens kostende for turistklassens vedk.· avhenger av med hvilken baat man returnerer samt av aarstiden.) Tilleg: United States skatt. · -For nærmere, oplysninger henvender man sig til agenten paa stedet eller til

Cunard Line 211 Board of Trade BJdg. P0,rtland, Ore. 208 White Building, Seattle, Wash.

For videre oplysninger, bestilling av lugarer, assistanse ved utfærdi· .gelse av nØdvendige papirer, etc" henvender man sig til nærmeste agent for linjen eller til

Swedish American Line

WIT'E BLDG., 4 & Union, Seattle. John. Hedberg, 50.81·2 So. 11. St. Tacoma, Wash. F. C. Hewson, 903 Pacif1c Avenue, Tacoma, Wash. Martin Carlson, 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

F. C. HEWSON Agent Cunard Line . ...,....,_ _ _ _ _ _ _..__...;.....: Main 5789 903 Pac. Ave.

l

·. . l

THE COW BUTTER STORE Hj. av Pacific ave. og Jefferson st.

Evans.

Smør, Egg og Ost

Skandinavisk.e Specialiteter

BAY CITY MA J. A. JOHNSON Highest quality of fresh and smoked meats at reasonable prices. Ship your Veal and Hogs to us. 1144-46 Paciflc Ave. Ta.coma

Norsk sykepleierske "Matemity ()ases" eller invalider aa passe.,-. God pleie garanteres.

Tel. Main 331 -

Mill tel. Mad. 95

PETERSON BROS. GRAIN &. FUEL CO.

!

Primr-0se Egg M.åsh. Scratchreed. BRUK DET BESTE 1002-4 So. K St. Tacoma, Wash.

Tacoma Undertaking Co. The Storlie Chapel - -

.....

~

...................................................__,.,.,..... BRILLEGLAS c

~

fra $1~00 til $5.00 (Hvorfor betale mere?) maa bli lorn,øiet. hvis ikke bytter v1 glassene E. a. GUDMUNDSON 728 St. Helens ave., Tacoma, Wash

~~~,

·is

on~

v.11 .1Øp oJSJØ.::1

JOJ1!A0880i1!:11!100

80 flfl!:I

1

JØWS

.L'3>11:1vw xnand ':U::IO.LS 1:13l.l.Oa s.:nnOl:ldS C3

,.

l\!Iadison 1122

fivorfor ikke benytte et norsk be· gravelsesbyraa. Vi arrangerer begrave~ser fra vaart kapel, fra hjem og kirker til rneget lave priser, p~a grunn av at vaare løpende utgifter er smaa og vi er fornøiet med en liten fortjeneste. Ring oss op Qg .erhold. vaare priser og detaljer ved arrangement.

JENSENS BUTTER, EGGS & DELIKATESSEN

Gammelost, gjetost, nykkelost og andre skandinaviske delikatesser. Bay City Market, 1144 Pac. ave


W.E STER N VIKING VAARE KIRKER

Side 5

Efun Evangeliske Frikirl<e,

Den Første Norsk Luth. Kirke, 14de og syd L St. 1211 Syd I St. Chr. Myrdahl, pastor. 0. J. Edwards, pastor. Søndagsskole og norsk bibelklas""Den · FørstfrhtmhaR mht frartf se kl. 10. Norsk g1;Jdstjeneste kl. Junior Girl's Choir møter imor- 11. lJn.gdomsmøte (eng.) kl. 5; SÆT EDERS PENGE i virksomhet 1 til 6 pct. i preferred eertilleates av gen (lørdag) kl. 2. Søndagsskole bever~mng og program. Dette er Bratrud Mortgage & Realty Corpo- med bibelklasse kl. 9 :45. Norsk det siste møte da foreningen ikke skib, ration, 945 Commerce St. gudstjeneste kl. 11. Prediken: har møter i juni, juli og august. * * ;(· "Gud innbyr til fest." Korsang. Opbyggelse kl. !:30 a~ten. Sang Martha Maria foreningen møter Vi sælger for kontant og fil billige priser Engelsk gudstjeneste i Vaar frel- av koret og musikforenmgen, eng. tirsdag 7. juni (istedetfor onsdag sers kirke, 17de og J st. om afteBønnemøte og bibelstudium onsaften grunnet graduation). FruerTaeoma's ledende "Cut Rate" Druggists ne Karlsen og Dahlquist forestaar nenk 1. 7:30. Begeg er felles guds- dag aften kl. 8. M. A. JOHNSON, Mgr. • . * * * . t Jenester. • Kam og Abel" er aftebevertning og program. Bethlehem Lutherske Kirke,. Foreningen møter i Den ·norsk nens emne. De to boards møter Hjørnet Harrison og Ea. G st. mandag aften. · Auxiliary-foreninLuth. Frikirke, 15. og so. K st. H. 0. Scobey, pastor. gen møter i kirl{en tirsdag kl. 1. Kl. 7:45 søndagsskole og bibel· I. 0. G. T. - Losje Norge's Fru Chas. Engell er vertinne. klasse. Kl. 11 engelsk gudstjenemedlemmer bedes møte i Normaii- Korøvelse onsdag aften. Kvinne- ste ved pastor G. Breivik. Offeret na Hall onsdag aften 8. juni kl. 8 foreningen har møte i kirken tors- bestemt for 5. juni utsatt inntil præ.qis,.. Viktig sak til behandling, dag med bevertning i middagsti- videre. Kl. 7 :45 norsk aftengudssaa møt frem. den; Marie Fjetland, Mary An- tjeneste ved C. Oswood. Den nor* ·i:- * derson, Susen Winjem, Hilma A- ske cirkel møter torsdag 9. juni TO BE GIVEN . Ole Christiansen blev begravet i lexander, Sop.hie Solid, komite. - hjemmet hos fru Blix. fra Frelsesarmeens lokale siste.I B.ønnemøte tirsdag aften 7 :30, i Jet1and & Palagruti, 912 Pac. i fredag, under vakre og høitidelige kirken. ave" har altid paa lager et rikt TO THE BEST ceremonier. Kommandant E. Ben* * * .son ledet møtet i lokalet og forVa.ar F1·elsers Luth. Kirke. utvalg i menns klær, hatter, luer, slips etc" og prisene er rimelig. rettet ved jordfestningen. Andre S. 17. og J St. som deltok i ceremonierne var Fællesgudstjeneste i den Første Ta Dem en tur innom.-(adv.) NO ENTRY FEE OPEN TO ALL kommandant E. Llndhe, kom'dt. Norsk Luth. lilrke, kl. 11 form. C. Halvorsen, adj. H. Wick samt IFæHes aftengudstjeneste i Vaar SEE THE ACCORDION IN THE WINDOW serg.maj. Hegland. Fru Seaberg I Frelsers kirke kl. 7 :30. Pastor Ed- Den Skandruaviske Frelsesarme, at sang, likesaa Nettie Pearson fru wardsp rediker. Kvartalsmøte for 1114 So. 12th st. Drosethes samt Eileen og Ruth menigheten avholdes mandag afNæste hjembygdsfest holdes den HAPPY & ED'S MUSIC SHOPPE Drosethes. Den _store forsamling ten kl. 7:30. 18. juni; detb lir Vermlendinger 738 St. Helens Ave. som fyllte lokalet, samt den store +:· '" * og Dalslendingers fest. Nu lørdag blomstermengde vidnet om avdø· Den Norsk Lutherske F1ildrke, aften sang-, musik- og vidnemøte. des store vennekreds i Tacoma. 15de og Syd K st. Søndag aften den 23. juni feires var de villig til aa kjempe saken EN HJEMVENDT NORSK-AMEB. A. ut - det kom bare an paa om RIKANSK BOKSER GAAR Minnemøte holdtes søndag aften, H. P. Halvorson, pastor. midtsommersfest. politiet vilde gjøre begynnelsen. BERSERKERGANG hvor der ogsaa var tilstede en Søndagsskole kl. 9:30. Kl. n ->=· u. ;:1 ·osLo stor forsamling. engelsk gudstjeneste; pastor A. E. i Første Luth. Kirke, So. Tacoma, . Rykter beretter videre, at politiet forlot valplassen uten aa løfte Myhre vil tale; sang av koret og Syd Warner og 62. st. Den kjendte norsk-amerikanske solo sang. Om aftenen kl. 8 blir Ditman Larsen, pastor. en finger. SOVJET - ELLER HVAD? der tale av C. Oswood, sang og Engelsk gudstjeneste kl. 11 fm, Fra Centralia fortelles en lig- bokser Haakon Hansen. som for en tid siden kom til Oslo fra Chi· Tacoma var siste lørdag, søndag musik av flere. Kom til disse mø- Emne: "The Great Supper." Søn- nende historie. Vi har satt oss i forbindelse cago, har visstnok tatt sig noen .· o.g manda? verter _for en konven- ter og bli velsignet. Mandag af- dagsskole kl. 9:45. Konfirmantermed lokale folk, for aa faa disse "glade dage" efter hjemkosten. . No:t·dlandslaget Nordlys er saa-! bon av høist uvanlig beskaffenhet. ten møter mannsforeningen. A. B. ne møter lørdag kl. 9. Kvinneforoplysninger bekreftet eller avlivet Kl. 3 en natt gikk han den rene . vidt vet den fiqrste av de nor- Det ;ar n:mlig de arbeidsløses Nelson fra den svenske Baptist- eningens cirkel no. 1 møter hos men i øieblikket har vi ennu ikk~ berserkergang i Akersgaten. Han -ske foreninger, som kommer til aa foremnger i staten Washington'! kirke vil tale; sang og musik av fru P. Thorsen, 3601 So. G st. faatt svar. gav to fredelige herrer en K.O. saa <:1a sin sommerutflukt. Men saa er som. hadde satt hin~nnen stevne mannskor og korte taler av flere. onsdag kl. 1, og cirkel no. 3 møter Naturligvis er slik fremgangs- de blev liggende i gaten og senere Jo ogsaa nordlendingerne vant til med det maal for øie aa danne .Alle er velkommen. Tirsdag af- hos fru Peter Nelson, 3511 No. maate ulovlig. Man skal ikke stje- sparket han dem. Bokseren blev ···:/.. :.•:.r:·:·,. være tidlig ute. Iaar har de en stats-organisasjon. Mellem ten møter Martha Maria foienin- Verde st. samme dag kl. 1. le, men naar maven er tom er tilslutt overmannet og satt i arlagt et rigtjg stor-kalas ute og 400 delegater fra alle kanter gen. Oswood vil tale. Der blir -:; .y, .". det ikke saa greit. Og ennu vær- resten. De to herrer har frafalt Hi-Dive (Sm·prise Lake) lør- av staten møtte frem, foruten hun- korøvelse efter møtet. Onsdag afImmanuel Lutherske Kirke, re maa det være for en familie- tiltalen da Hansen, efter at han . ·ckve!d den 18de juni, og det av besøkende. De kom j ten kL 8 har vi vaart bønnemøte No. 14de og Stevens St. far aa se sine barne sulte. Naar blev ædru, har dypt beklaget det . det, at ·de fortsetter lastelnler, gamle .utrangerte Ford's i kirkens basement. •rorsdag afDitman Larsen, prest. 19de ogsaa.. . En ko- og .per apostlenes heste. Fra sine ten kl. 8 bibelklasse ledet av hr. Der vil ingen gudstjeneste eller myndigheterne i det rikeste land i inntrufne. - Han har vedtatt en liolder paa aa utarbeide pro- l~kafo "d~p~t". hadde de tatt med Oswood. søndagsskole bli søndag, men søn- verden ikke ser sig istand til aa klekkelig mulkt. for anledningen, og det for- sig forskJelbge slags· fødevarer, * ·i< -r, dagskolen vil ha utflukt med pro- skaffe arbeide for folk, og "sweet .at deb ~r stpre ting igjrere; ~a:t;fe'. suk_ker, : frukt ete" mens Norsk-Danske Methodist Kirke, gram ved South Side American charity" ikke rækker til lenger, ~~ ~ er åa·'kunne brinize · fo'.l:'enmgen 1 Tac;oma forøvrig.paaSyd 16. og J st. Lake .søndag form. og eftm. Kon- saa Ethvert behøver· ikke W JS S · i '4~'l'LIC~''.:·µd1etaljer. \}este uke.. ~ tok. sig bevertrungen. Feiles for Gustav A. Storaker, pastor. firmantklassen møter lørdag kl. alle var, at de var absolut pengeSøndagsskole og bibelklasse paa 5:30 eftm. Norsk møte avholdes aa gaa lenger enn til sig selv GIANT. ANSIES l;qs; og. det. var morsomt aa høre norsk kl. 10, ledet av John Nero. hos hr. Newberg torsdag kl. 7:30 med andre ord: man kan bare ' • forsøke aa tenke sig selv i slike 25C de forskjelige delegater fortelle Norsk gudstjeneste med altergang aften. menneskers stilling. Hvad vilde C om hvor~edes de fra dag til dag kl. 11. Det nyvalgte kirkestyre vil Parldand I~utherske Kirke du gjøre, hvis din kone og dine Per Dozen .venner. sig .av med bruken av det bli innsat av pastoren ved denne M. F. Mommsen, pastor. barn ikke hadde matbiten i huset·: ellers uundværlige mammon. gudstjeneste. Lokale predikanter: Norsk gudstjeneste kl. 10 :30; Man blev enig om en statsorga- John Nero, C. Jørgensen. Formann engelsk kl. 7 :30 aften. Walther Potted Snapdragons, Zinnias, TO WED A DU PONT and Asters, dozen 40c ~ nisasjon under navnet United Pro- er C. J. Petersen. Trustees: Peter liga møter kl. 5 eftm. Program og ducers League, og vedtok love og Hansen, formann; Peter Olsen, A. bevertning. Our Potted Tomatoes will pro~ C arbeidsprogram. Hovde, S. Grimstead og John Peduce ripe fruit by Disse lokal-foreninger,. som nu tersen. Stewards: Frk. Julia HaugAugust lst. finnes saa aa si over hele Wash- land, Oscar Nero, frk. Anna Dahl, 20% avslag paa all slmreparasjou ington. er innrettet paa permanent fru Nels Andersen, fru Andrew hos Holmgren's, Rust Bldg" 205 selvhjelp, helt og holdent uav- Jakobsen, Didri}j: Dahl. w. Ras- So. llth street.-(adv.) hengig "the almighty dollar." Fra mussen og fru C. J. Petersen. "-· * ·lf Seattle meldtes saaledes at man Søndagsskole ::mpt. S. Grimstead. FORSINl{ELSE allerede paa mange omraader var j President for kvinneforeningen fo"Western Viking" er blitt en Store 2609 N. Proe. PRoc. 0581 selvhjlupne. Fra Yakima rappor- regaar idag. Pres. for den uten- dag forsinket denne uke, vesentlig tertes at farmerne der hadde over- landske missjonsforening fru Lina grunn av omstendigheter, som Greenhouse N. 46th & Vassault flod av poteter, grønsaker, osv. Munso11. Pres. Friendly Service vi ikke raader over. · PRoc. 0497 og dertil 11 lasteautomobiler, som Guild og ligaen frk. Naomi Nelsen. Visit Greenhouse any time de kunde vise "bill of sale" for. Junior liga, fru G. A. Storaker. - "DET KNAKER I SAMFUNDe :ar mere enn villig til aa byt- j Sekreter for god kristelig littera- DETS FUGER OG BAAND . . ." te sme produkter i træmateriaier, tur, fru C. Bergheim. Dir. av soc. fisk eller lignende. "Har dere ik- underholdning frk. Thelma PeterDer svirrer rykter i luften, som ke naget aa gi oss istedet for vaa- sen. Dir. av kristelig utdannelse fortellel' om merkelige hendelser i re poteter og griser," uttalte en fru Andrew Hovde. Ligamøte kl: Aberdeen, Centralia og andre ste- I % * Edward * Wang, av Yakima-delegaterne, "saa er 7 aften. Søndag aften gir søn- der. Rykt~rne _dementeres,. men 1 dere velkommen til dem allikevel." dagsskolen et utmerket program de holder sig alhkevel . . . The Original Pennsylvania Oil Allerede nu teller de 23 lokale kl. 7 :45 ledet av s. Grimstead; Fra -~berdeen fortelles det at foreninger i Seattle tilsamen over barnene vil deklamere, synge og d~ arb~idsl~se her om dagen. marValvoline represents the utmost in lubr~cating value and engine 50,000 medlemmer, i Tacoma, hvor tale. Mandag aften kl. 7 :30 møter SJerte mn i en av byens "chainprotect10n. Demand the Genuine foreningen kun er et par maaneder kirkens styre og kl. 8 :30 Friendly stores" og ?~alp sig se!v til fødeAll Western Oil gammel har man nærmere ,5000, Service Guild hos familien Andrew varer. Pohtiet kom tilstede, vel J\liss .Tane Holcomb, danghter of og fra andre distrikter rapporter- Hovde, 1213 So. Riddgewood. Fa- ve?net, men blev møtt av de ar- i\lr. and Mrs. Frederlek Holcomb of the genuine Green Spot tes foreningerne i stadig vekst. milieringen vil ogsaa møte ved beidsløse, som kort og godt gjorde Waterbury. Conn" Is engaged to mar· 15c per quart; 2 quarts for 25c Man har all grunn til aa se paa denne anledning. Tirsdag aften op~erksom. paa'. at eftersom det ry Pierre S. Du Pont of Wilmlngton denne bevegelse med spent inte- sangøvelse. Onsdag aften kl. 8 alhke~e: gJalt livet: - enten aa Del., the son of Mr. and Mrs. Lamont Jones Service• Station resse. I realiteten er (let det rus- bønnemøte. sulte ihJel, eller aa dø for en kule, Du Pont. ElecfTical Genius PRoc. 1472 siske "experiment" som nu er for* * * SKANDINAVISK RESTAURANT Bengt Stroemgreen, age sixteen 3806 North 26th Street plantet paa amerikansk jord, og Zion Lutherske Kirke, Mrs. Oluf Olson, Prop. . of Copenhagen, Denmark, has con~ de~ paa fullt lovlig maate, uten Arndt E. Myhre, pastor. "MARY'S LUNCH" structed an electric apparatus which skJermydsler av noe slags. Det Syd 59. og Thompson avenue. 1103 Tacoma ave. Tacoma, Wn. automatically registers the mave- ~:-wii:C'ER-~ el'. nøden - selvopholdelsesdrifKl. 9 :45 søndagsskole og bibelments of the stars, thus saving as- ~ Skrædder L".~!:::::::;==::!~~i::::::::::::::=~ ten, som driver disse tusener av klasse. Sidste møte for ferien. - :"''""...,.......,...,..,.....,_.............,......,.......,..........,..,. tronomers long and patient watch· ) 1220 So. K St. - Main 5638 1 ···-~_,....,.; kraftige menn og kvinner sam- Søndagsskolens picnic en uke fra ing through the telescope. When I DEN .. ·NORSK.E KAFE !men, og vi fikk det bestemte inn- søndag ved Klee's Point. Kl. 11 only fourteen, he astonished the in· 1,408. So. K Street ·trykk at de var under glimrende gudstjeneste paa norsk med tale B'way 2114 te~~tional ~stronomical world by · ledelse. av John Moe. Solo av fru E. Hau- 1016 So. K St. wnbng a h1ghly technical article gan. Kl. 7 :30 aftengudstjeneste i • on an astronomi cal problem. PAPER DOLL HOUSE det engelske sprog. Emne: "The ~ -- Kolonialhandler siden 1895 --

I

Free

Beautiful $300 Accordion Absolutely Free

Amateur Accordionist in Tacoma

å~a.

~00

•···"''"''C,~

drede~.

n1em1esk~

JI

i !

~

p

I

l ~

I

TAGOMA FLORAL CO,

I

p~a.

li

I

---------------...!

I

BJORKMAN & SON

FREE

KAV ST RESTAURANT 1018 So. Kay

UNDER NEW MANAGEMENT Mrs. J. G. Lund, Prop. Good Food at the Right Prices

Two Invitations." Kvinneforeningen møter i kirkens parlors onsdag. Lunch kl. 1; fru John Fister og fru M. Haselblad serverer. Torsdag aften kl. 8 bibelstudie og bønnemøte. En bibelklasse vil bli holdt igjen denne sommer. Skolen begynner kl. 9 mandag morgen den 13. juni og fortsetter til fredag 24. juni. Klasser vil bli organisert for alle aldre. Foreldre er hjertelig innbudt til

aa

sende sine. barn.

Member The Red & White Store i

~

1 1

Agent for Kuriko og Oie-Oid.

Machine Melts Snow A new motor-driven device for the remov~l of snow from highways has been mvented. It consists of a heated steel drum suspended befare a truck. on which is the machinery for formng crude oil into the dram, where it is ignited. As the motor· driven truck moves forward the heated drum rotates over the snow melting it rapidly. The truck mov~ Ø a.bout three miles an hour.

l

given free with purchase of 6 or more lamps up to 60 watts~at --------····-······-----$1.08

L. R. ZACK ELECTRIC STORE

3815 N ortb 26th Street Pbone PR. 0709 NYHETER AV INTERESSE tor det norske publikum burde De a.ltid meddele "Western Viking." Send et brevkort, adressert til 1125 Ta.come. Ave" Ta.come., Wa.eh" eller benyt telefonerne: Main 2520 eller Broadway 3435.


WESTERN .VIKING

Side 6

Fredag den 3. juni, 1932

Vaar ''Skandinaviske Time'' over K.V.I. hver fredag aften kl. 10 The following list contains the name and address of the sponsors, who together with the Puget Sound Posten and The Western Viking, have made The Scandinavian Hour over KVI possible:

Sponsor, Scandinavian Hour, KVI BESTE KVALITET AV MADRASSER Vi fornyer gamle madrasser. --'-- Vi utkarder alle bomuldsmadrasser i bløte, luftige, lette lag, saad e holder fasongen og ikke blir knudrete. Vi er de eneste fabrikanter i Tacoma, som deler direkte med publikum --,--- og som har vaar egen kardemaskine. Specielt: Utkarding og ny-opbygning av alle slags madresser. Skriv eller telefoner for utenbys forretning.

MARTIN CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1125 Tacoma Ave., Tacoma, ·Wash.

Sponsor K.V.I. Scand. Hour

NORTHERN FISH COMPANY, 15th and Dock Street, Tacoma, Wash.

LIE~ &

C. C. MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave" Tacoma

BLUE MOUSE THEATER,

(Sponsor Scand. Hour, K. V. I.),

INICKELSEN'S

I C. W. JOHNSON, Eier

J. A. ANDERSON Salesman

BROS. coma, Washington.

K St. Public Market, 1210 So. K St" Ta-

j HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies'

I NICKELSEN'S

GROCE~Y

Sponsor, Sea.nei. Hom, K.V.I.

1210 So. K St. .MAIN· 3854. WE DELIVER

COMPLIMENTS OF

Vi forer alle slags skandinaviske kolonialvarer

JOHN OPDAL,

& Men's Furnish-

Importerte erter, 3 lb. for ....... 25c . ings, 1114-16 So. K St" Tacoma, Wash. Irnp. Gjet ost, pr. lb ............. 40c Bergmann's Del. Briid, pkg..... ~9c THE SILVERDALE MONUMENT WORKS, Silverdale, Washington. Bergman's husholdningsbrod, pkg. 25c Swan Pota to starch, pkg......... 20c Ansjovis, pr. boks ... ~ ............ 25c BINYON OPTICAL COMPANY, 920 Broadway, Tacoma, Wash. Torskerogn, pr. boks ............ 35c Ansjovis Lever-postei, tube ...... 25c OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington. Stor, fin sild, pr. stk ........... lOc Skandinavisk knekkebriid, 5 lb". 50c CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERY CO" 821 Center Street, Kom til oss for skand. knekkebriid! Norske 'fiskeboller, pr. boks ..... 23c Tacoma, Washington. 2 bokser for .................. 45c Gaffelbiter, pr. boks ............. 35c

Phone Silverdale 3-X

ANDREW ANDERSON Manager.

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

Broadway, Tacoma, Wash.

P. VEBORG, Jeweler, 1147 Broadway, Tacoma, Wash.

ved

Foreign and Domestic Granite

113~

BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP., 954 Commerce Tacoma, Washington. Street,

THE SILVERDALE · Silverdale, Washington

Broadway 2166

102 So. Tacoma Ave.

BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and.__ _...,....,....,....,....,....,......,_ _ _ _ _..,....,....,......,.....,...,...,....,.........,..,.......,. So. lst St" Tacoma, Wash.

~

SURPRISE LAKE

Funeral Uirectors

SELVIG DRUG STORE, 11. and Tacoma Ave" Tacoma, Wn. j

C. 0. LYNN; Funeral Director, 717 Tacoma Ave" Tacoma, Wash.

Telefon: Main 5523

MONUMENT WORKS

Buckley,.,King Company

DRS. QUEVLI, SR. and JR" Medical Arts Building, Tacoma, Wash.

Carlson Mattress & Upholstering Co: 821 Center Street

Sponsor Scandinavian Hour, K. V. I.

Beste plass for sommerutflukter i nerheten av Tacoma. Badehus, baater og kanoer tilleie. - Dans paviljong og fin plass for alslags idrett og lek. Almindelige priser for icecream og leskedrikke. Run 25c fo.r parking.

Proprietor

CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave., Tacoma, Wash.

Opdal -Poultry Farm and Hatchery

Try our Imported Swedish Punch. SCANDINAVIAN FRATERNITY OF AMERICA, Everett, Seattle, Tacoma, Ballard and Enumclaw Lodges. "HIDIVE", (Picnic ground) Surprise Lake, C. W. Johnson, propr.

at

(Sponsors, Scan. Hour, KVI)

Monument, Markers, Shafts, Copings, Urns, Mantels and

WATER.MAN, WASH. PUBLHi:UM VELKOMMEN!

Sigrid Riise

Conglomerate Fire Places.

Scandinavian Day

PIANIST

Celebration

Sca.ndinavian Hour,

Pianoundervisning OUR SPONSORS

VASA PARK (LAKE SAMMAMISH)

KVI

llln So. Srd st. - Main 5542. Among the sponsors of the Scandinavian Hour, we- note this I Sponsor, Scand. Hour, K.V.I. evening the C. arlson Mattress and \ Upholstery Company, located at ...........................................................,.......,..,.....,,...,..,.........,.........."""'...........""............"""...........""""""......"" 821 Cent~r St. This firm is own- j C_..,,.._....,,...,......,.........."""'.........................................,......................,..............................................,.........._....... ed and managed by the two broth- ! C lllH\11 lnl"TTll'" ers Carl A. and Elmer E. Carl- I Spunsu.-, Seanfilmiviaii Ifoiii' uver liVI. nu~I\ son, who both came to Tacoma, from Superior, Wisconsin 15 years' ago. Their factory, where they not De maa huske paa at De har only make new mattresses, but alTO fordele naar De kjøper fisk so renovate old ones, is a dayhos oss - De faar fisken light shop, with new and modern · fersl{ere og billigere machinery. They deal direct with the public. Besides mattresses, Hvis 6% er tilfredsstillende, hvorfor ikke da anbringe the Carlson Brothers also do exDeres penge i "Preferred Certificates"-$100 eller mer. pert upholstering, both new and Importerte varer .repair work, and all their work Check for rentepenge blir sendt Dem 1. jan. og 1. juli. is guaranteed. Don't farget them fra Norge og Sverige selger vi when your mattresses or furniture $1000.00 gir Dem $30.00 renter hver 6 maaneder. nu for meget rimelige priser. need expert attention. Certificater kan bli kjøpt paa avbetaling, slik at en Benytt anledningen! C. W" or Charlie Johnson, as konto kan aapnes for Dem for et hvilketsomhelst beløp De ønsker. Kom innom idag. he is hetter known, is one of the 1 real old timers in Tacoma. He.I I came out west, from Philadelphia just 50 years ago, went .to school, and while still a young man, went to work for the Puget Sound Power and Light Company, where I 954 COMl\IERCE STREET 15. og Dock St., Tacoma, Wash. TEL. MAIN 4803 he worked for many years. Eight ' years ago he ,and his family mov- ..."""""""...,.."'..,.,...,..............,..,..........,,.,..................,,............._,...,.,,,..,,..,.,,.,..."""'.,..,...,.""""'...,.,"""'' ed oul to Surprise Lake, near Ta-rifle and revolver shooting take coma, and started to make a paj up his spare time. He ranks Sponsor Scand. Hour, K.V.I. radise out of the wilderness. The result is the "Hi-dive" picnic place, among the five best revolver shots I iri the city. Belongs to the Eiks one of the most beautiful and po- Club, the Chamber of Conunerce, pular resorts in Pierce County. A and three rifle and revolver clubs. large number of Scandinavian pic- Mr. Nickelsen welcomes any of the nics will be held there this sumVi har nu billedet av . d' . d l listeners to his office at 920 Broadmer. The H i- ive is 1.ocate on y T "Our Gang" - det vil . · h way, acoma. 8 mlles east of Tacoma, so w en si de som vanligvis. delthe warm weather comes it will j tar i programmene onot be so far to run out there for I The last on our sponsor list this ver den "skandinaviske a swim. There are fish in the evening is Mr. Carl Samson, the For paalidelige oplysninger, time" fullt ferdig. lake, if you want to fish; boats genial proprietor of Tacomas only Det vil bli sendt til enbestilinger av billetter, utand canoes for hire; tables in j Swedish 11uLe1, the °'rasa. The fyllelse av nødvendige pahver som skaffer os en shady places for over 2,000 people, IVasa Hotel is not the largest in ny abonnent. Andre pirer, etc" henvend Dem til dance hall, a fine baseball diamond, Tacom.a, b.ut it has 53 rooms and Imu erholde billedet etc. Mr. Johnson welcomes every- a big, comfortable lobby. It is ved aa innsende 25c. body. 1 centrally located, only four blo..:ks I from the Union Station, and just Dr. H. C. Nickelsen, vice presi- across the street from the Bus Skriv til 1125 Tacoma Ave. Tacoma, Wn. dent and manager of the Binyon Terminal. The number is 13301/z "WESTERN VIKING" Optical Company, the eyesight Pacific ave. A Hotelkeeper has 1125 'Iacoma Avenue 1 Dampskibs- og forsikringsspecialists, was horn and raised in 1natura.Hy not much chance to inTacoma, Wash. agentur Tacoma. We might add that he dulge in hobbies, but even so you is proud of that fact as well as will find Mr. Samson fishing in Agent for that he is of Scandinavian descent. Commencement Bay at times. Den Norske Amerikalinje Svenske Ame ri ka Linje He received his professional edu- When he doesn't go fishing on his Sca.ndinavian-American Line cation in Oregon. He married in spare time, he plays pinochle, and North German Lloyd, m. ·fl. 1922, has a daughter Jo-Ann, who is hard to beat. Mr. Samson takes Pengeforsendelse til Norge be- is three years old, and believe us, this opportunity to send greetings sørges. - Fordelagtigste kurs .. her dad thinks she is the cutest to his many friends all along the and finest youngster in the world. West Coast, and extend an iriviAs for hobbies, he has several, but tation to make his hotel your ....._.,..'"6'1....,.._...,........,,......,.....,.......,............,_,~ · · golf. I-lunting, · "Weste1·11 Vil,-ine-" "Western Viking" koster til does not pfay fis?- headquarters, when you next time · ~ koster til Norge $2.00 pr. aar. ing and gardening, but most of all visit Tacoma. Norge kun $2.00 pr. aar.

Auspices · of Everett, Seattle, Tacoma, Ballard and Enumclaw Lodges of Scand. Fraternity of America.

uc.1 1c

NORTHERN FISH PROOUCTS CO.

Mayor John F. Dore, Seattle Mr. 0. T. Webb, Everett Speakers. Florence Beeler, Mezzo contralto Scand. National Dancers from · Enumclaw.

'

I I

EVERYBODY WELCOME! Admission: Gentlemen 50c Ladies 25c C Including dance. C

Sponsor, Scandinavian HoL1r,

KVI.

BRATRUD MORTGAGE &REALTY CORPORATION

Hans Johnson's

CHAS~

..

F. ERICKSON

&SON

714-16 Pacific Ave., Tacoma

~~imllilmin~mmii'Dll:mm~~

FEDERATED

Sponsor, Scandinavian Hour, K.Y.!.

STORES

-.101Dinof~SWn!J!Afkdinfiu11ilil/andi1tfætfisUI(

1114-16 So. K Street

LIEN & SELVIG PHARMACY

orge

NEW LOW PRIGE

SKANDINAVISK APOTEK

MEN'S AND BOY'S RAYON SHORTS OR SHIRTS

l

De er større - - mere holdbare - og varer lengere. De sensasjonelt forbedrede U. S. Tires er ogsaa lavere i pris enn de nogensinne har været. Kom de dem!

!f

Distributor U. S. Tires

Til

Martin Carlson

~

Ford, V-8 cylinder Fordor Sedan to be given away.

6%

f

-----------! Scandinavian. Hour

SUNDAY, JUNE 12th, 1932

l

25c MEN'S Plain Colored HOSE. Several colors, all sizes. Pal'

Recepter er vaar specialitet IMPORTERS AV NORSK LEVERTRAN

9c Agenter for Men's 01· Boy's SLIP OVER SWEATEI'S Plain Colors.

98c

Salubrin, Hasselrots Jernvin og Fluss Plaster .MAIN 7314

1026 Tacoma Avenue South Glem ikke aa skrive og la oss vite hvorledes De liker vaare pro-) ~ grammer. Adresser brevene til: " "Western . Viking," 1125 'I'acoma Send "Western Viking'' til sle~t Ave" Tlicoma, Wash. og venner i Norge, $2.00 pr. a.ar.


ter har vi uveiret over oss. Ja, Gud hjelpe oss! Nu, gutter, dra op alle snørene, og la oss hale op krabben det forteste vi kan, saa vi kan faa satt seil, og prøve aa naa land, hvis det er mulig. Den første rokkbølge strøk allerede forbi oss; der var hyl og brak i vanter og mast, og "Haabet vred sig som i vaande. Det var likesom et varsko om noget fælt som stod foran oss. (Forts.)

ZACHARIAS UJ;.RICHSENS:

50

All work done as you want it, wlien you want it, and at lowest possible cost . . . Our overhead is lower, and we split the· difference with the customer. "Efficiency spells

Ei'~momy"

cents


. BERGEN -

OSLO ·- HAUGESUND

Kapital kr. 25,530.000.oo Mottar penge til innsknd og forrentning med f. t.:

SY:z% p. a. paa a.lmindelige sparevilka.ar a. paa 6 maaneders opsigelse

4% p.

19. februar 1932. Kontrabok .·tilstilles innskyteren eller opbevares om ønskes i banken uten godtgjørelse. Dollars i check og sedler kjøpes og selges. - Alle bankforretninger utføres.

MUSIKK FRA NORGE OG AMERIKA

U.seU. Cars

Sange med

Piano

Barcarole (Kveldsang paa fjor· den) av Baard Reradstveit 40c Hymn.e til :Sangen ........•. " . 25c' Jeg lengter mot sol og sommer 30c Norges utvandrede sønner ...• 25c Kan du glemme gamle Norge 20e Alle disse sange sendes tilsammen for $1.00

Send til

NORDMÆND I AKERIXA

RUDOLPH MØLLER 6533 20. Ave. N. W., Seattle, Wn.

som Ønsker at fØlge begivenhcterne i Gamlelandet bØr abonnere paa

Nytt amatØrskuespil

"UKENS NYTT"

"DE NYE IDEER"

(Aftenposten's Landsutgave)

(To akter)

som utkommer i Oslo 3 gange ukentlig og bringer alt nyt av interesse

forfattet av OLAF BERILD

Koster forsendt til Amerika -

Kr. 1D for ~ aar Kr. 20 for 1 aar l

Ukens Nytts Ekspedition Akersgaten 51, Oslo, Norge

Pris 25c pr. stykke -

BØkerne kan bestilles direkte fra forfatteren: OLAF BERILD 6256 Strickland Avenue Los Angeles, Calif.

ABONNER PAA "WESTERN VIKING"

ECONO:MY DRUG COMPANY 11. og K Stfleeta Den bekjendte l'.llllBiske olje (mavemedicin) selgea to:r 76c per .ptnt. N0<rsk tran, 75c per quart Na.ds.Ointment, garantert middel mot E:xzema og skinnsykdomme

'r·1 · '' VIKing •1

til

Norge maa

Nn naar innvandringen til Amerika saa aa si er stanset, gjelder det for det ntva.ndrede Norge - mere enn ellers - aa holde forbindelsen med Gammellandet vedlike.

Den

bes~

bro· mellem det utvandrede Norge eg Gammellandet

er brevene. - Men dmest komm.r bladene, som bærer bud over havet i alle aarets 52 uker. "Western Viking" er en slik bud· bærer. Send den hjem til slekt og venner. Bla.det koster kun $2.00 pr. a.a.r til en hvilkensombelst adresse i Norge.

(Fyll ut nedenstaaende kupong)

"WESTERN VIKING.'' 1125 Te.coma. Ave., !racoma, Wash. Behag aa sende "Western Viking" for et aar til nedenstaa-

Adresse: ....•......•...•..................•..••.................•....."

Innsendt av:

'.beom&. Wash.

Western viking v 42 no 23 jun 3, 1932  
Western viking v 42 no 23 jun 3, 1932