Page 1

"Vesi:kyst:en"-"Tacoma Tidende" Norwegian Weekly Published Every Friday 42de aargang.

at 1125 ·racoma Avenue, Tacoma, Washington

TACOMA, WASIDNGTON 15.

EN KRANS PAA GRAVEN HOLMENKOLLENS 50 KM. FRA 1889

Vaare Stormenn

Den 17. mars var jeg og min Nedenfor gjengir vi en liste ohustru i en begravelse ute ved ver vinnerne av den klassiske 50Cromwell, Wash. Da denne be- km. i Holmenkollen fra 1888 til gravelse var for mig en merkedag 932 • tillikemed anvendt tid. Tii min livsferd, saa maa jeg faa be en 1maa dog ikke legges som et om plass for en "Minnekrans" som mdaka . phaa de forskjellige løperes jeg herved nedlegger og som til- i y tig et, da hver enkelt 50-km. Cl.i"'~ ";)a n1"rlf< .f~,.. ..... ,...1"J• ......11.:a. -~~-hører den historiske ramme, som ~·~ ~ • "'~ LV''"'' "'u'"' • L<=<<<=ue; har omfattet de norske bygder i og .føreforhold spiller inn osv. det "nye Norge" her i De Forene- 1888: Torjus Hemmestveit, 4.26.30 de Stater. Det var Ole A. Bloom 1902; Karl Hovelsen 4.43.47 som blev baaret til sit siste hvile- 19 o3 : Karl Hovelsen 4.17.06 1904: Per Bakken 4.566.26 sted; hans arbeidsdag var lang; han blev 80 aar gammel. 1905: (Sløifet, snemangel) I 1896 flyttet jeg fra Minne- 1906 : Erling Rønæs 5.33.37

Vi reiser ::teHer for hver aandens helt c,g holder minnefester rundt i landet for hver en stormann, som vaar nid fikk fellt, mens han r.ac jorden gikk med bleket pande.

!

Hans l·;:;<·rte !-'·av vi mangen smertens kval naar vi imot lrn,m løftet dommens stene. V1 kastet stenk paa hvert et ideal, Sda hm. b2r frem til oss med hender rene.

.f.- ......

Erl: Rønæs ( 40 km.) Erhng Rønæs (lkk~ arrangert) Lauritz Bergendahl Truls Braaten Lauritz Bergendahl Lauritz Bergendahl Laur~tz Bergendahl La~ntz Bergendahl Erlmg Rønæs. Ingva.ld Langben

vet jeg hvad jeg gjør maaske be- 1918:Thorle1~ Haug dre enn mange. 1919: Thorle~f Haug

NO. 16

FRA MINNEBOKEN

DØTRE AV NORGE

En nybygger legges .til hvile en lang og virksom a1•beidsdag.

waukon, No. Dak., til Ho race, No. 1:g~: Dak. og overtok betjeningen av] l · Froens menighet ved Horace og 1909 : Hemnæs menighet ved Red River, j 1910 '. mellem Hickson og Christine::. I 1911. den tid bodde Ole A. Bloom paa 1912: sin farm nær ved Hickson og et 1913 : lite stykke vei fra Hemnes kirke. 1914 : Jeg har kjent avdøde i 36 aar, og 1915: naar jeg herved prøver aa flette 1916: en minnekrans for hans grav, saa 1917;

1932

I hver hans kristen-handling rna vi grant et • goismrns skalkeskjul sig dølge og naar gemets aand i virket brandt saa druknet, vi ham med en avinds-bølge.

3:18.00 3 .43.51

I I

M<.~n 11aar ban døde, kranste vi hans grav. Hans li\· blev ædelt, naar ha:!l laa paa baare. V1 priste Gud som slik en aand oss gav, og stenket gravens blomst med savnets taare. JULIUS B. BAUMANNN

4.41.19 4.34.58 4.28.35 4 .04 .47 4·03 ·12 4.15.32 4.18.39 4.12.00

!

HVAD EN RUSSISK AR· ET 1f[ORFERELIG DRAMA BEl"ER TJENER I VÆRDALE U · ' N

4.06.24 4.21.39

Embla, losje no. 2 møtte torsV. dag den 7. april med c:a. 80 medAv eldre folk er der visst endel lemmer tilstede. Alle embedskvin- 1 som kan erindre den politiske krise ner varf remmøtt undtagen Indre i Norge 1886. - Statsraadssaken vakt, fru Leed, som var rapportert var brennepunktet. Regjeringen syk. 4 nye medlemmer blev optat paastod at kongen hadde abs~lut , i søsterskjeden. veto i grunnlovssaker. Stortinget Socialkomiteen raporterte at der I sa nei og drev sin paastand igjen..: vil bli et utmerket program neste nem. Kronprinsen gjorde den utorsdag, naar Seattle-losjen besø-1 besindige bemerkning, at det kun ker oss. · skulde bli en promenade for den Komiteen for 25-aars festen rap- I svenske arme aa marsjere over porterte at alt var iorden. Om grensen og inn i Norge. Paa samder er medlemmer som ikke har me tid var det sagt i aviserne, at været paa de siste møter, og der- s~ytcv~abnenc i .arsenalene var for ikke vet hvad komiteen ven- bhtt gJort ubrukehge. (Om det var ter av hvert enkelt medlem vær saa, av hvem og hvor, har jeg alsaa venlig aa ringe enten til 'Proe. drig funnet ut.) At det gikk kant 1508, Garland 3222-Y eller Gar- og heit i folkestemning~n er klart. 1 land 0227, og De vil faa nærmere Den vekslet mellem usikker frykt underretning. Festen holdes den og intens harme. - Krigsskyerne 23de april i Normanna Hall kl. 8. drev bort, men var ikke· glemt. ~ Et utmerket program.er forb.eredt, Jeg tror, at Oscar Il bør ha .reog der er adgang for bare Sønner spekt og ære for at han forsøkte og Døtre med familie. aa leve op til sitt motto: "Broderfolkenes vel" paa den tid. Om Paa vaart møte den 21de april han hadde kastet sin personlige vil der bli foretat valg paa dele- innflytelse i vektskaalen for krig, gater til Storlosjemøte, som holdes vilde følgerne blitt forskjellig. i Seattle den 1-2 juli. Alle interesserte bedes møte frem. I ~en nyere historie kan knapt

4.35.30 Glem ikke aa "tune in" paa j opv1se et land med samme folke· 4.30.56 KVI til den skandinaviske time mengde, som har satt sig i saa 4.42.28 fredag aften den 22. april. Det god forsvarsstand paa 19 aar. 4.35.06 Og hvad det koster ham aa leve. Oslo 30. mars. - Paa gaarden blir Døtre av Norges aften. Jeg Hvad staten gjorde gjennem skyt4.19.30 Fra et magasin som trykkes og Flotten i Værdal har imorges en' for min del venter bare paa den terforeningerne er ~jent. F. eks. I fredagskvelden -Cor aa skaffe geværer bl vaabendykutgis i New York ("Soviet Russia avs. ønn~r~e pa gaarden, den 21J · · tige menn, som ikke hadde sin e3 .45 .19 Today") tillater · o · · aange E1vmd Larsen, drept beg. · · 4.56.53 følgende interessa:te l~ti~~ef~engi ges ine foreldre og fem søsken i Kritikk likesom barmhjertighet gen rifle. Det samt mnøvelse ~ aa 3·25 · 38 "N aar vi besøker Fillipov og alderen fra 4 til 20 aar. bør begynne i hjemmet. 1 :~~k~ki:i:lm~~~t~:r v:~~:eo:n:~ 3.46 ·45 ] hans familie i Moskva. ser v1· a·t Eft er mor d e t satte E'1vmd · ild M t k d t ld og heller ikke nu 3 .53 .14 alle f . . av 1I Saa kom unionens· opløsning i ! arm.11ens vo k sne ·me dl emmer paa gaard en. Han rmgte selv op dere s .yr d en e enn e tve d "kk 3 47 05 · · i har arbeide og bidrar til det felles til lensmannen, som arresterte ver e:s v~ ~m er en ~~:s e ndl' 11905 "som et brev med posten" 4 ·01 ·31 I underhold. Deres arbeidsdag er ham og bragte ham til Levanger lav u uns e mennes eig me I- D t B" f t' k ·d denhet. e var Jørnsons pro e 1s e or Stien. Vielsen fant sted i H~mnes BILLIGERE BILLET7 timer, 5 dag: : uken. . . Mordene l:ilev forøvet med en l sagt flere aar før det hente. menighets kirke, . hvor undertegMor Anna F1lhpova arbeidet 1 øks og er sannsynligvis begaatt i "T . " KVI h f d f hede·-:1:orrettet vielsen. Dette var PRISER. TIL NORG ..E .... 'len·tr.ykk.eri for 10 aar.. Siste april et anfall av" sinnsforvirrinf!'. . . te r°~e dm " d.ver. ~e ~ a ,: , * ;;. .:; hans annet ekteskap; og mange· , .· ·· bad. hun om tillatelse til aa slutte · · 1 n~- 01 en s1rnn mavis rn · me... I• I Sand Coulee var· de!'--mange. "' l DP.n !'lVP.n!'lka Ameriko:iliniP ir11>n I 1 ---· -· -- t syntes at uen nye ._uusmor no.:: ·· · · , · ." .... ·, ·-- ---~-----~- ----- 1 for aa kunne vie f?ig heit for hus- 1 VELDIG RAS I N r som •naaae været· so1e1.a er, t·-llilørt maatte faa henderne fulle ved aa deler at deres billetpnser er n~d- I arbeide og litt skolegang. Hen__ AMDAL H\ ALOLJEN SELGES skytterforeninger o.s.v. i 1886. træde i mors sted for en saa stor satt med 20 prosent. ReduksJO· nes ansøkning blev innvilget Oslo 1 ar.ril· - Et t 0 rt Tønsberg 11· april. Ifølge op- De hadde ikke glemt den tid som ·k ft d 4d ·1 · · 1;' • s ras lyqs 1 k ape_t "SevI. "ll a " følgende episode vil vise. Det' blev flok av barn. I annet ekteskap nen t raa dt e 1 ra en e apri · Fillipov selv er en utlært meka- gikk igaar paa Hø landet i Namm·nger h ar ses · . Y solgt 29 000 fat hvalolJe av fJor-' · k Id . . var der 8 barn; dette ekteskap' En ytterligere b esparelse kom- mker og han tJener 185 rubler pr. dalen. Over en kilometer av tan' . i b estemt a t vaar f orenmg s u e varte i 32 aar. mer reisende fra vestkysten tilgoct H d · 1d · aarets fangst tll Tyskland. holde fest paa unionsdagen den b D t d 'd t maa~e . an mottar ogsaa en eve1en g e plutseh~ ut og jordSamtlige Salvesens kokerier har d 4 e novem er. Han flyttet fra No. Da,kota til de, idet jernbaneselskaperne har pensJon paa 52 rubler pr. maaned massen styrtet ut 1 Grungstade var en a o · b.ll ti . ' , avsluttet fangsten. 'k kt · t I e ·:erne eftersom han har arbeidet over 40 vannet. I løpet av dagen gikk me11emri sa en var, gJor me11em Cromwell, W as h " og 11ar. b oet h er ne d satt· pr1serne paa ute i mange aar. Og nu, da han meget betydelig. aar. P.ensjonen stiger for hvert flere ras. de to land. Ders kulde være en RUSSLAND Ii:JØPER SILDEN l da f f · k · lagdes til sin siste hvile, var alle Som en følge av disse drastiske aar. Tiltross for at han begynner To kilometer av vei·e11 er cr!i'dd ta e for gen, samt or ris mnger ,,, Bergen 11. april. Ved ford E k I d at- reduksjoner kan en reise til Euro- aa bli gammel, er han fremdeles ut og flere hundre maal av Nambarna, med und tagelse av en n nors· va gtes som . . h handlinger mellem Sovjetunioens og1 ans. ter som bor i Honolulu, t 11stede. pa nu foretas billigere enn noen mege.t aktiv .og skjøtter sitt arbei- , .dalens mest verdifulle skog er ta er - og som rime1igt an . delegasjon i Oslo og handelsraad t dd h h dd · rt d t dt Det var et l1erlig syn aa se en gang siden 1914, og det forventes de tilfredsstillende. ødelagt. Telefonforbi'ndelsen med Johannessen er innkjøpet av fjor- ro 'k e an a e t'l gJo "J eb go ' " 1 Vera, d. en eldste av de to døtre, Høylandet er brutt paa en strekog gi saa over 1 um 0 f amilie saa stor og saa ve1 u tdan-)1 derfor at reisetrafikken iaar vil f . D t d aarets storsild og vaarsild øket til (K t H b ' · 1 ) og t 0 1r sig net og utrustet or 1ivet. er s o bli usedvan.-Iig stor. For reisende arbeider i_ samme fabrikk som, f.a~ ning av et par kilometers lengde. 4 ,,, 000 d nu eg Y s Pass hans gifte sønner med deres hu- til de skandinaviske lande kommer ren,. og. tJener 135 rubler. Efter, Noerl øi"ebli'kkeli':::: utbedri'ng av .:" tøn er og fjoraarets Is- en dram. Da han kom ut - mørkt ::, landssild til i 7 ,000 tønder. · struer; hans datter og hennes j dertil at leveomkostningerne i de arbe1dst1den gaar hu_n_ paa. skole, veien lar sig vanskelig utføre. var det, - blev han omrmget av mann, som har en god stilling her lande er meget lavere enn før. og studerer for aa bh mgemør. Foreløbig er herredet blokert for •en flokk. En av dem sa: "Du i byen; kort aa berette: en mere De som har i tankerne aa fo~ade~hda den yng~te datter,. ar- 1 forbindelse med utenverdenen. gav svenskerne for stor ros ·vel opdragen ungdomsflok faar en reta en reise til gamlelandet til be1der 1 en kooperativ forretnmg, I , . . ! skrytte dem op uforsvarlig." Han lete efter i vaar tid. Endel av sommeren, bør henvende sig til og hennes fortjeneste er 100 rub-1 Aarsaken bl raset er likevekti svarte, at talen var skrevet og gutterne var i krigen, men slapp Liniens nærmeste agent, hvor alle ler pr. maaned. Constantin, den ! forstyrrelse. paa grunn a; den uAa saa mye rart som jeg I grunnet paa historien. "Til pokfra det i god behold. Alle stod ønskede oplysninger vil bli gitt. eldste sønn arb "d d t Inormale lave vannstand 1 Grung- ser og hører fra omgivelser .i kers med historien!" Og saa tok . . . e1 er ve en ræva- stadvannet. der som et symbol paa kristelig refabnkk og tJener ogsaa 100 rubnede paa gater og landeveie! I fire haandfaste karer: en i 1 karakter og god opdragelse. En ler. Nikolai. som er 17 aar. gam- I NYE OPSIGELSER Endel personer utfolder sin hver arm og en i hver fot. "Ho, av de yngste er student ved WashI mel, er student ved fabnkkenf' megen visdom ved aa hevde: hiv!" og saa slengte de ham bort ington Universitet. Naar utfallet . tekniske skole. Han mottar fra "Naar vi faar "light beer" 1, i en sølepytt. - Da jeg kjennte av dette ekteskap blev saa godt, staten et maanedlig bidrag paa 32 Oslo 11. april. Røros Verk og "light wines" vil tørsten I ham godt, vet jeg, han likte deres saa maa det bemerkes, at her var 0 lønlige smerte rubler. Skolearbeidet er delt med har opsagt samtlige arbeidere og for sterkere drikke sluklrns." !fædrelandskærlighet; men han fikk 1 · d u gnper · · funksJ·onerer til frat. redelse den 1· ' Man paas taar end og a t a li J sme · det til aa begynne me d k ra f bg m1·tt 11Jerte, 1 3 timer klassearbeide og 3 timer nye kl ær utsk"Jemt. · mai paa grunn av m.a.nglende ka1·mg VI·1 s t an.se og a Ile naar ensom Jeg er. fabrikkarbeide. ~ smug Ja, "det var i de dage," sier C. race. 1 D u presser f rem t aaren, "b00 tleggers " d ø su lted ø d en. Ole A . Bloom var av "de sti·11e Familiens samlede inntekter be· pital utover denne maaned. W. Nu efter aars forløp er i landet"; han var en karakter- , især naar om vaaren løper sig saaledes til 588 rubler pr Jeg maau vilkaarlig klø mig . der en venliir fortrolig forstaaelse · I d et knoppes paa t rær CENTRALBANKEN b al< øret og spørre: J a, mon sterk mann; han levet f or sitt maaned, litt over $300, og sikrer melem de to~nasjoner. Begge kan hjem og for sin lutherske kirke; familien en rummelig og god tildet, du? Der vai· en overflod ! beundres for sin historie og sin · M'm lengse1 og t,an k e Oslo 11. april. Ceritralbanken og det samme k an sies om h ans værelse. av saad anne nu·idcre d r1·kk - ek It p H p hustru Louise, som nu er enke; - I til hjemlandet vanke, Hvorledes benyttes 1111 disse for Norge har i 1931 hatt et 0 varer før vi fikk prohibition. u ur. ·· · · der maa være to, hvis det skal bli naar skal jeg faa gaa. penge? verskudd paa 3.5 mill. kr. som Merket vi noget av nevnte REKORDF ANGST 0 hadde J. eg vinger F arm·1·ien l1ar et apartmcnl paa overføres til tapskontoen. innflydelse da? Er der intet i noget Stort ·, en ka··n i'kke makte De to første Oslo 30. mars. det. 'Louises far og mor (Nils A. jeg vilde mig svinge 13 værelser, bad og kjøkken. For salg fo1· sterkt berusende sa· ) var av mot h'imme1ens blaa. Iier 1· det ølb eryg t e de ,.., fangstskuter fra Vestisen, "Venus" Stien og Margrete stien Idette betaler de 28 rubler pr. maa" De Svensk~amerikanske klokke... ysk . k H augiane . rtype:. san nf erspillere til Euro1>a Iand og .I d e t VI·nbe1·yktede og "Susan'', kom igaar til Tromsø. . ned. Vand, gas, elketricitet og d en e te Begeg fartøier har hatt maskindig, ærlig og· gudfryktig,· de har Skal Jeg kun i drømme I telefon 'l.o·· ster 16 bl D1·s' t Frankrike? Der er et gam.n: · ,. . ru er. se u De svensk-amerikanske klokkeskade. "Venus" maatte slepes inn. sine to døtre i bøn op til lysenes gjense dig, mitt skjønneste gifter utgjl?.r9 prosent av famili-, spillere reise fra New York 5te melt ord som sier: "En slem Været og isforholdene var hele tiFader, natt og dag. Og den som land utpaa J"ord? ens 1·nnte·kt","... Fo edle l · ' vane sprer sig som ug1•esset." , .·,"°". . r m mss rnp 11 mai med "Bremen" av North Gerden daarlige, men forholdene har har øine aa se med, kan se, at Du kaller tilbake den kooperative forretning betaler man Lloyd. Lette øl- og vin-driklrn i overnu bedret sig. Gudsfrygt er nyttig til alle ting og I de gladeste dage, de 9 rubler maaneden. Kontin- 1 flod vil væ1·e fortreffelige for alle · tider. . j jeg hadde hos mor. gent til fagforeningen, partiet og BRAND 1 FOLDAL midler aa introdusere den Fra Hvitehavet er "Øst" komDa J"eg stod ved Ole A. Blooms skatt etc., beløper sig til 5 pct. R øros 11. april. - Foldal meislemme vane. La gutten din met med rekordfangst paa 7500 grav og saa paa alle disse, som Skjønt fattig og ringe, av inntekten. begynde saa smaatt og modyr. eri nedbrendte igaar. Skaden bevar hans sønner og døtre, da saa rikt er ditt minne 86 prosent er altsaa tilbake for løper sig til 150,000 kroner. de1-at aa bruke tobaldi. Det maatte jeg tenke paa hvor rik om ungdommens aar, fødevarer, klær og rekreation. Den skal il{ke overraske mig om STORT OVERSKUDD 1 ha.n dog. var; en rikdom, som tross j paa grønklette sletter dag vi besøkte familien kjøpte NiI\:AARE HATTEN SEIRER han blir en snusæter om ti elalt dog ikke kunde vinnes eller maan'klare netter kolai en dress (suit) som kostet I SVERIGE ler tyve aar. - Men alle sliOslo 11. april. Aktieselska'erstattes ved millioner av guid; og du deilige vaar. 44 rubler. ke argumenter er rimeligvis pet Tyssefaldene har i 1931 hatt naar jeg saa paa enken, som stod Filipov faar en maaneds ferie En rekke norske skiløpere har omsons. Hvor ikke "lov byget overskudd paa 424;000 kroner · der i taarer, tenkte jeg: "MerkeDet svier herinne; hvert aar med full lønn. Alle fa- deltat i Dalarnes distriktsmesterger land," der faar vi prøve efter at næsten en million kroner lig er Guds førelse og vei; du jeg kan ikke finne miliens medlemmer er beskyttet skap i• Sverige i 20 km. "vanskemed øl og vin og lll'endevin. er avskrevet paa anlegg og magraater, fordi du er den lykkeligfor lengselen trøst. ved hvad man kaller den Sociale lig terreng" og besatte de tre førLa maven regere, hvor bodt>t skiner. ste og en av de rikeste enker Kun taaren kan lette assurance. I tilfelle sygdom, ulyk- ste plasse. Kaare Hatten blev nr. slaar feil. - Tanken farer i staten Washington. den knugende smerte, ker, eller naar fabrikken er stengt 1 _med. Ny~tedj som nr. 2 og o. tarmerne. Nei, nu gaar det Norges Kooperative Landsfort;Carl Winther. som kommer fra lønlige brøst. for reparasjoner, .betales der full Rønningen so:m nr.. 3. Svensken rundt for mig. Huttitu! ning har i 1931 hatt en omsettning Fru L. Jacobsen. lønn. Likesaa fri medisin, læge- Hedlund maatte gi .op efter aa ha I Sokrates. paa 30 millioner kroner og et Abonner paa Western, Viking! Beverly Park, Everett, Wash. hjelp og hospital i tilfelle sygdom. rent mot et tre og forslaatt sig. 1: . . . . - - - - - - - - - - - - - - . . : : driftsoverskudd paa 2,260,000 kr. Kirkestriden blandt norske var da i full gang. Ole A. Bloom, som da tilhørte den norske synode, var helt kristeligsinnet og deltok med oss Haugianere i alle vaare kirke-

1920: Thorleif Haug 19;1 '. Thorlei: Ha~g 19-2. A. Col~m, Fmland 1923: Thorle~f Haug 1924: Tho~le1f Haug 1925. (Slø1fet snemangel) lige gjøremaal; han ledet sangfor· '. eningen var med paa bønnemø- 1926 : Olav KJelbotn terne, kvinneforeningerne, sam- 1927: .Henry ?jøslie~ talemøterne, kort sagt: han var 1928 : Lappalamen, Finl_and 1929 : Utterstrøm, Sven.ge som en av oss. 1930 t S D en llt d b bl :. U t t ers , e ecem er 1898 ev St røm, venge 1931 01 · GJ.:rm.e~ruaasen h. an ekteviet til Louise A. Stien, en datter av Nils A. og Ma.rgarete j 932 :

I

i

·

·

·

l

I ·

·

·

I

I

I

I

I I

I

I VAGTTAADNfT n

HJEMLENGSEL

J

i

I

I

l

I

0

vil


WESTERN VIKING

Ordet Fritt (Under .denne s~alte indtas kortere inserater fra vore læsere: lndlæg i diskussi0ner m. v. Det staar enhver frit at benytte spalterummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at ind•· senderne fatter sig i. korhet. Manuskripter som ønskes indtat un• der· denne spalte bedes venlfgst sendes saa tidlig at de er redak· tio:ii,en i~ænde senest mandag aften.-RED.)

ker eller ikke er aa lese hans efJeg haaper innerlig, at alle vil studere Garborg, jeg vet da, hvad resultatet blir.

I

t• +++ • • • • t +• +• n +++++t t ++! terladte skrifter.

i

·..·. ·

vA :AP LUK K

•. . . $··· • .'A · ....·.

.

" +" ++t

·'°.•~'

t

LITT OM SPROGET

•••• ++• • + • t

6te april 1932. Der agfteres nu for revisjon av forpudslo:ven. - Det er øl og vin Av Louis M. Kvalsten man vil ha. Min erfaring er, at et glass øl eller vin skader intet (Forts. fra forr. nr.) normalt menneske; tvertimot, Jeg ser læregutten paa hybelen, brukt med forsiktighet, er det et eler tjenestepiken paa sitt lille 'Sundl1etsmidclel. ·Men jeg vil nø- rum, eller en gutt ute paa landet; dig se svake individer gaa tilgrun- alene med et lys, efterat arbeidet ne av misbruk, da. vil jeg meget paa aker og eng er slut og gaar.hellere forsake det øl eller den vin dens folk er gaatt til ro. De sitjeg ellers vil.de nyte. Der argu-: ter der og prøver ·aa ta rygtak menteres, at · de som vil, har all med en ugunstig skjebne, og nu anledning til aa misbruke spiritu- har de bestemt sig paa aa vinne. osa ogsaa nu, at der selges gifMan lenges baade materielt og . drik·k· t t f'kk k . · ·t ige ·. .evarer, a ra i en an aandelig op i lysere og varmere kontrolleres ved lovligt salg o.s.v. luftlag. Man føler der er evner i Det er megen sannhet i dette, en, som først maa næres og siden men· anledningen er· dog ikke saa ha plass til aa folde sig ut. Man · · 1 d ~apen nu, som 1 sa oonernes age, skimter den dag, da man ·kanskJ'e ·og s ..k aa.ldr'kk · ft .. 1 mngen, som o e var faar at konkurrere med folk, som skyld i misbruken, er mindre ~u har lært saa meget mere, og det . et f ar1ig . f orsprang. Men la .enn da. . Forbruket . . er meget . d nunf er JO dre. At. øl og vms!l1g v11 e orD t . ld h 0 ld t _ ..en. ulovlige tr"ik i ster- I gaa. e gJe er aa · e u · trenge d •.. · .. ·· ... . ~ . . . Natt efter natt sitter han der og kere . saker e~ kanskJe muhgt til erobrer stadig mere fra den uenen viss grad' men sn~k 0,;11• at delige kunnskapernes verden. Og avska. . · · . .ffelse · . -av forbudet . . mot ·. . øl og en vakker d ag ser v1. h am d u kke vin vil brmge prospenty er det f rem i. h ande1, m . d ust ri,· t'mgsa1 e1rene sludder. . ler ved kongens raadsbord. Han . Om øl og vmsalg blev statsmo- er blitt en ledende personlighet ennopol og, at de ~araktersva~e paa ten i aandens eller haandens veret en:r annet . VIS ~unn~ hi~dres den. Prosenten av denne type fra rms~ruk, vilde Jeg si: Gi oss selvlærte menn er kanskje større ..øl • og vm; . men , saalenge . ·. . der er . h os oss. enn 1. an dre 1and e. privat profitt med I rekrungen, v11 Mangen en tung tørn maatte det bli vanskelig aa stoppe mis- han ta, men en venn og trofast bruken. Helt aa stoppe drikke- hjelper hadde han - sproget med trafikken kan man ikke saalenge de mange bøker. - Sproget. som fo~k vet aa lage alkoholholdige den uutømmelige flod, som førte dP:kke. " " " med sig kunnskaper, impulser og · · "·. ~, '· .ideer som fikk ·sig tilløp fra alle .De som virkelig tror, at U •. 8 ~ a~dens og haandens arbeidsfelter, ·'it~h,~_Z,0lk:es~re, ll,laa være svert fra nuet og fra alle ~ider. Intet !.:1LU.(}.J.w1,;;-,. ·--:-- ,_"';!'_e_ det. f!'J5tl'!!l~c at ';'"'~ ~Cvl1lf'J!.::!;'J!~ 1. hans P\!et

verden pynter ose med - er det nasjonalt? Aa sperre bondens og arbeiderens barn inn i et fattigt og uferdigt sprog, som vil gJøre livskampen for dem ennu vanskeligere enn den er, - er det nasjonalt? Aa avskaffe det sprog, hvori norsk følelse og tanke har naaet sitt høieste særpreg og samb'di g den videste universalitet, er det nasjonalt? Jeg bare spør. . h . Men Jeg ar et spørsmaa1 ti1: Skal de, som i riksmaalet ser det .mest fullstendige uttrykk for det Norge, som lever idag skal de i sløv likegyldighet se paa, at dette sprog blir satt i skamkroken av vaare lov~vere, lemlestet av skoleholdere, forraatt endog av dem, som kaller sig dets · venner _ skal de fortsette med det? Isaafall tror jeg aa kunne si en ting: Det er ikke nasjonalt. Minneapolis, Minn., 31.. mars. · Louis M. Kvalsten. FRA NO. DAKOTA

Takk skal Louis M. Kvalsten ha for sin artikkel "Kristus døde for oss alle." Jeg vil si til S. Garborg og likesinnede: Læs denne artikkel om og om igjen. N. B. Hr. A. S.! Den artikkel De skriver og spør · om, var inntatt i "W. V." 1. april, side 7 .-Red. BRE V

FRA A GARBORG

Meil· om Russland. "Russland er so ulikt Amerika at det gjekk tvo v1"k ur f yrr eg fekk maga-rnak og ræd s 1e-ro og vaaga meg ut aaleina paa Moskvagatene. Russa-mat gav meg fyrste smakjen paa innvendes revoIusjon," spøkjer ho. Daa fekk ho kjenna arnhælin! Endaatil i roagJ'i'n ·ha Ila'. Paa gata er ho try~g· berre ser. den endelause strau~in med ulike og ulikt klædde mennisk fraa alle kantar av Russland, som ho vonar ikkJe er so vonde som dei ser ut! "Kann ein kje spraakje og er i lag med russarne til dei vaagar koma med si verkelege meining er det uraad aa faa. greida paa til~~~iri der eller kva ein .ikkje~nkjer.1' Sjøly lav,t hp ifil ·nenna;r) ·ha:· ·tolk,· men skriv· gjer ho som ho hadde greida fjerneste avkrok og paa alt! sterke, aandelige utvei. "Turistar ser berre det dei f ær ophevet tid og sted og sjaa. Statsstyre vaagar seg kje med paa mangen en jordomseiling. til aa la nasavise farande faa for Vilde man ut i selve verdenskultu- langt taug." · ren, da hadde de det samme sprog, Meir nasavise enn ho og mannin en rigdom av oversettelser av det henner vilde det vera vandt aa beste, som selv i de fjerneste lan- vera. Men dei foor kor dei vilde. de og tider var tenkt og skapt. Daa han hadde snussa rundt eit Tilslut blev det som hele menne- aars tid, daa raaka nok jarnhælin skehetens aandsblomstring laa aa- dei. Og no skal verdi faa vita pen for ham. - Sproget rummet kor fæle bolsjevikarne er! Ho veit det hele, sprogets rigdom og gav- det nok, · endaa ho ikkje kunde mildhet kjente ingen grenser. Det 1 russisk og berre var der i tri sitter gutten paa hybelen ansigt maanar ! ti'l ans1'gt med. Det er eventyret "Der er godt upplærde vegvisa1· den stille nattetime, mens de rar til aa selja kommunistidein til andre sover. utlendingar, og dei gjer godt arOg en vakker dag sitter gutten beid titt. Eg hev raaka kloke ai . tingsalen, i skolestuen eller ved merikanarar som trudde alt dei kongens raads·bord. Takker han · hadde set og vorte fortalde. Dei da sproget· for god hJ'elp'? Nei, trur verkelegt at dei hev set tyhan .,,. mr det et spark. Det er blitt piske eksempel paa Soviet-institupaa mot en aa g1. d et øk e~av ne og sjonar og ikkje berre nokre faae skjelde det ut. Jeg vet ikke om utvalde undantak. Hadde eg i eit d et k a 11es t a knemlig h e t ' men. J'eg 11 par vikur vore eit Intourist (statsvet at det kalles aa være nasJonal. reisebyraa) subjekt, so hadde eg J eg vet go. dt , a.t va are motstan . - visst sogje i meg den raude propade.re k a.11 es. I d ea1ISt er: men en. 1d e- ganda'n deira og korne ut som ein a 1ist V11 l mange t l lfe Il er s1 •. at "pink parlor radikalar," skriv ho. · man h ar f aatt en sak paa hJer• Men ho som væl saag so mange, nen og fra det øieblikk er allel nemner 'ikkje ei t (jau kann hend mennesk er f orand re· t t'l 1 et mate . - eit) undantak som berga henne. · 1 l'kt 1 na e som P I. er aa evendegJøre . j· "Tvo maateleg store rom (der det saakallte ideal. I sprogstriden ein amerikansk ven av henne og er det da særlig bondeungdollllD;en, tolkjin hennar (Ivan, kallar ho som værsaagod skal gaa omkrmg han budde) hadde aviser klistra og levendegjøre landsmaalet. Og paa' veggjene . . . . Kjøkin, 8 ft. vil han ikke det, saa gud naade x 8 ft" var nytta av tri huslydar." ham. De forreste tenker over Likavæl klandrar ho husbyggjingi om de unge mennesker selv er dei saag allstad som litet ettertjent med aa bli brukt paa det tenkt (ill-considered) ! _ Den bolvis. Jeg vil til slutning opkaste sjevikhælin! det spørsmaal, om der ikke i dette s. Garb org. komiteernes og kommissjonernes land (Norge) kunde være paa tide .aa nedsette ennu en for aa . revidere gamle slagord. J. A. JOHNSON Ta ordet nasjonalt. Hvad dek- Highest quality of fresh and ker det O'ro? Hvad er nasjonalt? smoked meats at reasonable Er det nok aa sy paa et par prices. _ Ship your Veal and sølvknapper i en rundtrøie og .sie Hogs to us. eg istedetfor jeg? - Er man da l144-46 Pacific Ave. Taooma nasjonal? Er det bare de verdier, som sogner til folkemuseet - jo eldre, 1 SEAMON.'S FLOWER jo bedre - er det og kun det, na- 1 SHOP sjonalt? Rust Building Aa gjøre mest mulig av vaar Corner llth and Commerce· ungdom fremmed .for de aandens stormenn, som v1 ellers overfor ,-,.......,..,...,...._.,..,...,,,_....,...,..""'...,,_._......,.

1

BAY CITY MARKEJ

i

Den beste maate aa overb:vise 1:1ig om Arne Garborg var fnten-

Av S. Garborg h k . h · erb'b an. onun, k au,f no d and som d sk a. 1t re1sadi 1 e1md og k erme . t k en og t en ns k.ns ne gu d t n kri t t net yrt 11 Ja,d og e s ne s 'tt t k f a ss e. 1e , 1 me t'l h s1lh . ev d var d . or seg k. SJØ v, t 1 t , e eimsd mke' ei somd Jemd e er. - me ng og me nau f . d' b re1sa a 11 e som paa Jor 1 ur, a 11e som livde antin etter eller fyre J

bibelin tok til med si sanning-, segn- og skrønesanking - si utvidking, evolusjon. Han heiter kje Jesus Kristus, men K. G. Zwilgmeyer og kjem ut, ikkje paa "Ordet Fritt"-slagmarki, men paa den fremste "frontin" i "W. V." ~·) der det helst er fred. Der svingar han si kvasse strids-øks den lste april ("April fool ?") Yvi det store stykkje sitt stort i ord, klokskap og lengd skrevi han "Astronomi i Bibelen?" So kjem tri vers av bror Arne som han segjer er ei straffepreik "skikket til aa bringe nogen hver av oss til eftertanke. Aa jo, Biskop Hognestad kunne nok ha rett i aa takke Gud for Arne Garborg," legg han til. So "umvend" som han A 1 rne var· Naar hr. K. G. :t.i. 11ev rekna upp kva venstre og høgre fløi segjer uro bibelin sitt syn påa verdi, spør d han uro det er noko aa un rast · d paa uro "vi legfolk spør me d'Jevelen - "Har Gud virkelig sagt?" So sett han fram fira "premiser" som han vil roe skal semjast um fyrst·, naar det er vunnet, so

I

fortalde Preikarin det. "Og alle kjenna trykk av luft som fløtt bække gaa i havet, og havet bliver seg, ikkje av still luft. ikke fuldt; til det sted hvorhen 4de prov: "Han troner over jorbækkene gaa dit gaa de atter dens kreds." Es. 40,22. Dette syhen," fekk Preikarin au vita av ner hr. K. G. Z. at den HelligA n d en. Men k or b ækl{Jene . f ær I aand f or t a Ide E sa1as . . di var a t JOr -~ t ne s1'tt i'fraa, de t gav k Je · A n- J runn. "Kred s " memar · "11 ,va { ode, " den grei'da paa. "Som man vi.1 se grei'der h an u t . N ok on· sovorm · det k t f' · · f' 'kk · · · er ogsaa vanne s re s1øp her 1msJon mn eg 1 Je i nune ordkl art bes k reve t ," segJer . h r. K . G. b øk er. Men em . f ransk b'b 1 el s k a1 Z. Aa du kor klaart ! Ikkje ha urosett det slik. "Circle" er . . te1kn til skyn paa kva temperatu- det i ein engelsk bibel eg hev. . h . d d . M " . " k· b D rm ev me et aa gJera.1 en eire1e er Je g1o e. et er leidt for slike karar som hr. K. G. 3 dje prov: "Han bestemte vin- Z. at ikkje alle biblarne hev "glo28 25 dens vegt." (Job. • ·) Dette sy- be." Daa hadde Anden vore frelst. ner at den eller dei som skreiv (Forts.) Jobsboki fekk vita av den Helligaand at lufti hev "vekt," meinar hr. K. G. Z. Det hende "nær paa 3000 aar siden," segjer han. Og likavel fekk kje Torriælli og Pascal vita det; dei laut finna det ut sjølv, endaa dei hadde bibelin! Det kann vel vera litt skjil paa vind og luft. ·Vind er luft i rørsla; det kom vel ikkje Anden i hug daa han inspirerte Jobsboki. Ein kann

N aar De kjøper Deres nye Ford kjøp den av

HARRY CHRISTIANSEN Privat telefon : : Main 2752 Saa er De sikker paa reel og god behandling. NORTHERN MOTORS CO. 13tb & A St.-Main 3183

Bergens Privatbank -

BERGEN -

Oprettet 1855 -

OSLO -

!

HAUGESUND

Mottar penge til innskud og forrentning med f. t.:

31h% p. a. paa. almindelige sparevillmsr 4% p. a.

paa

6

maaneders

opsigelse

B er g en, 19. oktober, 1931.

er vel alt vunnet. Berre ein av desse hev noko med astronomi aa gJ·era ·· "At (B1'belen) intetsteds gJ'ør fordr1·ng paa ufeilbarhet i annet enn det som angaar menneskets absolute hjelpeløshet, overlatt til sig selv samt i fremstillingen av ~en .plan hvis. gjenneillfø- , relse muhggJo~de e~ gJennemførelse av det oprmdehge, tapte forhold." Med dette meinar han a~ bibelin ikkje set seg upp som ei 1 t 1 I ebok 1· v1'tskap• (Og det Y e aus ær kan m~ nok vera samde U::U) men som e1 lytelaus lærebok l frelseplanin (noko som i seg sjøl~ k~~ vera ~annt, . men som ho ikkJe 1 røyndi er.) . Sjaa litt paa "den absolute hJelpesløshet_.: ~~Den_ ~~!~~; b~~!i~=~ p~a lag .).'l\JU aaro~!-'11:1.1, ,_,..,~ ~:·~. ·sta L han• er .eld'fe pg · roa~~. e;r eldgamalt. Men · storluti.n av folkje paa jordi hev kje bibelin enno, og likavel ser dei kje ut til aa vera "absolut hjelpelause." Styre i Japan gjev seg kje ut for aa vera kristelegt, men slaast kann japanarne kann henda betre enn det folkje, bibelin segjer Gud valde til sitt eige. Heila verdi - vikingar so væl som ikkje vikingar greidde seg godt utan bibelin. Me hev lese at dei var større og sterkare daa enn dei kristne held seg aa vera. Slett '\\:~je ~jel~ela~e. D:t ser so ut at til meir bibelm spreider seg ut ibland folk til skralare vert dei, og skal ein tru den kristne bibelin, so kJ'em det ei tid mest utan den kristne trui - ei tid som vil greida seg utan den trui - ikkje vera absolut hjelpelaus utan . den. Hr. K. G. Z. "tror at vi skal faa se, at de primitive forhold til trods, saa talte dog de hellige Guds menn drevne av den Helligaand,'' - sjølv uro astronomi! No fer me sJ'aa korleis bibelin syner han dette. 1) "Og Gud sa: Der blive en udstrækm"ng (rakia) midt·. i vandene og den skal skille. mellem vand og· vand. (1. Mos. 1,6.) Ordet rakia kommer fra aa hamre." Kva det aa hamre hev med "utstrækm'ngen" .,"1. vats-skilJ'ing aa · gjera gjev han ingi greida paa. Molekylerne (som han nemner) si hamring og gasarterne si vide spreid.ing maa helst hjelpa vatn aa koma i ho p. Folk, som vil vita det, veit at ulik temperatur skjil og samla vatn (og ikkje himilkvelvin som berre er rom.) Gud sjølv sa dette, at han laga himilin til aa skilja millom vatn og vatn, stend det; men han som fyrst skreiv det ned fekk vita det av den "Helligaand," ser du. "At de hellige Guds menn talte drevne av den Helligaand" er dette eit av hr. K. G. Z. sine prov paa. Det er prov no. 1. Number 2) "Vind.in gjeng søryvi og so snur seg og bles nord att. Præd. 1, 6,7." Den Helligaand

Kontrabok tilstilles innskyteren eller opbevares om ønskes i banken uten godtgjørelse. Dollars i check og sedler kjøpes og selges.

*) Grunnen til at Z.'s artikkel kom paa lste siden og ikke under "Ordet Fritt"-spalten var nermest den at "Ordet Fritt" var· saa oversvømmet den uke, at vi ikke fikk plass for den der.-Red.

Puget Sound Publishing Company.

VI EKSAMINERER DERES oINE

Kachlein Bros.

l

I

. ·.. En stor procent av arbeiderne . her kan ikke stemme, og derfor er det, under de nuværende valglove, nersagt umuligt for arbeiderne aa faa representasjon; Det er . ikke bare innvandrere, som er nek. tet stemmerett (disse er kun en liten procent); men de amerikanske likesaa. En stor del av arbeide~~e · h~r i landet er . flyttfugle; . de er ikke faste bosittere, mdie~ maa i søk for arbeid dra fra strikt til distrikt, fra stat til stat, og en . da man maa opholde disig 'kt bestemt tid i en stat og et· stri for man blir valgb erettiget, saa · · d f 1 forstaar man go t · ø gen. k v ed presidentv alg, f . e s. ser man den farce, at folket kun vel" · d ger "representanter, som i e · · · uk h fleste tilfeller mgen· mstr· t ser · t h ar og som i konvensJonen m ·e enSYn behøver aa ta til velgerne; men som kan prostituere sig til høistbydende. Det er jo en aapen invitasjon · til korrupsjonen. . Men noen reform kan ikke arbeiderne her vente sig, da pressen, kirker, -skoler og åndre institusjoner er kontrollerte av de priviligerte. Det eneste haap er en bankrupt kapttalisme, at den faller av indre forraatnelse, .hvilket vi er vidne til nu. * * *

A'llll"t'TftONOMI I BJB'flf N?•

Side S

GRADUERTE OPTIKERE (35 aar I samme lokale)

906 Broadway Bldg •

Tacoma, Wash.

J "

,,

\/1k1ng

Norge Nu naar innvandringen til Amerika. saa aa si er stanset, gjelder det for det utvandrede Norge .:_ mere enn ellers - a.a. holde forbindelsen med Gammellandet vedlike.

Den beste bro mellem det utvandrede Norge og Gammellandet er brevene. - Men drnest kom:mr bladene, som bærer bud over havet i alle aarets 52 uker. "Western Viking" er en slik budbærer. Send den hjem til slekt og venner. Bladet kost.er kun $2.00 pr. aar til en bvilkensomhelst adresse i Norge.

(Fyll ut nedenstaaende kupong)

"WESTERN VIKING,'' 1125 Tacoma Ave., Ta.emna., Wash. Behag aa sende "Western Viking" for et aar til nedenstaaKontingenten $2.00 vedlegggs••

ende adresse.

Navn:

........" ....."·--···········---··-·-···--···--·---··-··

Adresse: " ........................" ..................." ......·-··-· ."...... ".""

..""""."""".""_"."."".""""".""."_""_..."._"._.......-....."".""Innsendt av:

.. ...."""."""".-,,.".---··-···

.. .. ....

""."."" "" "" ""."""""""""""-"".""""""_"" ""

______ ___________

""""""""_"""""_""""""""""."""""-""".._"""

1125 Taooma. Ave.

"


·Fredag den 15de April, 1932

g

en ton ashl .

WESTERN VIKING

Fi~t. ~~1~o~86~e:,s<;;~coma, mottok '~~rl~~~ne~e~~e:~:;m~:e~:~:m;~

Il

Kirke Nytt

l

Side

guteklubben. ogLørdag fm. kl. 10 lørdagsskole konfirmantklasse.

JS

KAY ST RESTAURANT

Kl. 11:15 jun;or :o:et.

1018 So. Kay UNDER NEW MANAGEMENT Mrs. J. G. Lund, Prop. Good Food at the Right Prices

------------

Johanne Simonsen, var avgaatt - - -k- ved døden. Avdøde bodde i Hau- N- -k-D M- - - - - - . . . ) Elim Evangeliske Frikirke, lille søn for daapen. Smaa'n fikk gesund de senere aar. ~ ors - ans e ethodist Kirke, 14de og syd L St. S d 1 Ch Faddere Fru Andersen forteller desuten y 6. og J st. r. Myrdahl, pastor. Bratrud Mortgage & Realty Corpo· navnet Norman John. ratton, 945 .. Qomn:uirce st. var henholdsvis: Hr. og fru From, at en bror av henne, Andr. AnGustav A. Storaker, pastor. Søndagsskole og norsk bibel+:· ·x· * fru Kennedy, fru Blucher og hr. dersen i Drammen, feirer sølvbry!Iaften (fredag) kl. 8 ligamøte klasse kl. 10 form. Norsk gudsFrltltjof Werenskjold og fru Karl Andersen. lup den 12 te mai. med valg av delegater til aarsmø- tjeneste ki. 11; sang av koret, soholdt et ualmindelig interessant ·>' ·:+ ·X· te. Søndag kl. 10 søndagsskole og lo av Chr. Myrdahl. Pastore taforedrag i Normanna Hall lørdag Fru A. Frengen, ·r.· +:· .~ norsk gudstjeneste kl 11 med sang ler. Ungdomsmøte kl. 5. Sang av aften den 9de april. Desvcrre var 1608 Syd Ainsworth blev ons· Pastm· J. Skagen av koret, solosang og præken av J ~trømme og F. Blomhoff. Deikke fremmøte saa godt som det dag aften denne uke, overrasket som i den srnere tid har været pastoren. Ligamøte kl. 6 :30 og klarnasjon av Kristi Tvedt. Musikburde været, men de 60-70 men- av ca. 40 damer, som kom med bosatt i Renten, var innom vaart evangelisk møte kl. 7 :30. Tirsdag foreningen spiller. Tale av pastor nesker som var tilstede, blev del armene fulle og hjerterne aapne kontor ·forleden, paa reise til _...ort I aften korøvelse kl. 8. Onsdag af- Myrdahl om Personligt arbeide. \ :agtige i et meget interessant pro- i anledning en nær forestaaende Blakely, Wash" hvor han skal be- ten bønnemøte kl. 7 :30. Torsdag Møtet er norsk. Opbyggelse kl. 1 gram. Werenskjold hadde valgt! "gledelig begivenhet" i Frengens tjene menigheten efter pastor P. eftm. kl. 2 kvinneforening. Fru A. 7:30 med sang og musik, vidnessom emne: "Is Prohibition a noble familie. Damerne bragte med sig Skartvedt. Pastor Skagen holder Hovde og H. Ranqvist beverter. byrd og tale. Et møte for alle experiment" og beviste tilfulle, at en masse vakre og nyttige ting, sin tiltredelsesprediken førstkom* * * skandinavere. Tirsdag møter kosaa er tilfellet. Efter foredraget som paa sitt vis vil bidra til aa mende søndag. · Hans nye virke- Den Første Norsk Luth. Kirke ret kl. 8. Onsdag bøn- og bibelvar der tilløp til diskusjon, men vise nykommeren at han (eller felt er beliggende paa Bainbridge ' studium kl. 8 aften. Avskedsmøte 1211 det blev ikke noe større av den. hun) er velkommen. En utmer- Island, ikke langt fra Seattle. Syd I St. for pastor J. Pleym fredag aften I stedet fortalte WerenskJ'old en- ket luncl1 O. J. Edwards, pastor. kl. 8. Enhver er velkon1men. . servertes. ·» ""· * Ungdomsmøte i kirkens sal iaf· * del av sine "udødeij,ge skrøner" om og 1f ·» +f Følge med Scandinavian Frater- ten (fredag) kl. 8. Konfirmantermed. Exaatte latten11usklene i heftig }'ru John Lauritz, nitys lysttur. Ekstratog fra Se-1 ne imorgen kl. 10 og Junior Girls Den Skamlinaviske Frelsesarme, p1·ess-dampe1· 1114 12 .vegelse. 2015 Ea. Sherman, mottok brev attle den 22; mai. Fra New York kl. 2. Søndagsskole med bibelklasSo. th st. ~ * d 28 · E b' 1· j kl 9 45 N Alle skandinavere er innbudt til forleden om at hennes bror, hr., en . · mai. .' nnu Il iger~ bil- se . =. . orsk ~udstjeneste kl. Kay Street Restaurant, Helberg, Portland, Maine, er me- letpnser. TredJe klasse $260.12. 11. Prediken: "En hten stund." en gammeldags sang-, musik- og Avreise fra New York som i mange aar har været og get daarlig. Desverre synes der Turist klasse $297.62. Skriv ef- Koret synger. Engelsk gudstjene- kaffefest lørdag aften kl. 8. Pastor fremdeles er et yndet tilholdssted ikke aa være stort haap om at ter illustre1·t program.-Scandina- ste kl. 7 :30. Emne: "God created Nelsen fra den svenske Baptist:for skandinaverne, er i disse dage han vil leve. vian .American Line, Seattle. Man in his own image." Solosang. kirke taler og sangkoret synger; I -overtatt av fru J. G. Lund. Hun ·"· .:; .... ->:· +:· ·" Bønnemøte torsdag aften. Manns- desuten sang og musik av strengevil gjøre sitt aller beste for aa I ; • Pastor Ditman Larsen, foreningen møter i kirkens sal musikken. Kafef serveres. SønDeltagere i denne excursion tilfredsstile sine kunder, og haa- i Vikmgerne hai· socialt møte som kom til Tuc0ma siste vinter fredag aften den 22. kl. 8. Kom dag holdes søndagsskole kl. 10 og avreiser fra Seattle, Tacoma og 8 :Per aa se dem der. . onsdag aften den 20· april. Ko- fra Santa Barbara, og overtok nu rigtig mange til disse sammen- aftenmøte kl. · Lørdag den 23. Portland den llte jujni og blir "' * * miteen lover en hyggelig aften. menigheten i Første Luth. kirke i komster. holdes en missjonsfast til inntekt tilsluttet av deltagerne fra Spo-, Kom og bring en ven.-Kor. s d T * * ·» for selvfornektelsesuken. Mange kane den 12te juni. Hr. Thom. S trøm, Y acoma, var forleden gjen~ innehaver av Strom's Grocery, ·;(· " +> stand for stor opmerksomhet. En Engelsk gudstjeneste skandinavere arbeider nu under Ved ankomsten til New Y6rk 1502 So. K st" har nettop i disse En "pinocle"-begivenhet f social antok form av et overraske!i Mt. View ~drken søndag kl. 3 meget vanskelige omstendigheter gaar selskapet direkte ombord dage kjøpt varebeholdningen efter intraff siste mandag aften ne·! ses- og velkomstselskap for pasto- eftm. ved pastor Edwards. ute paa missjonsfeltet og utfører ; Gustav Salanders kolonialforret- de i o. G. Reese's forretning paa ren. Dr. Tingelstad holdt vel·);- ",. et arbeide som du og jeg kanskje i baaten hvorved utgifter til ho-: ning paa 13. og K st. Hr. Sa.lander Tacoma ave. \ Det begav slik, komsttalen, og tilstede var forøv- Fire familim· skulde ha gjort om vi var blitt tel undgaaes. Ved ankomst til. Europa kan · passagererne reise . 'har i over 25 aar drevet sin for- at to av hans venner, hr. Edwin rig en hel rekke prester og manblev optatt sem nye medlemmer kaut til det, men nu er det forsent over Cherburg, Paris eller .retning i Valhalla Hall bygningen, Johnsen og Olaf ;:1Il'und var kom- ge andre venner. Prof. oss aa gaa; dem la oss derfor . Ramstad i( den Først Norsk Luth. Kirke, for aa understøtte efter evne.søke Southampton London efter men har nu av h elb re d s h ensyn met innom der for et komitemøte Iover leverte paa f orsam1mgens veg- pastor Edwards kald) sistleden eget behag uten ekstra tillegg. trukket sig tilbake. Paa fallrepet og efter at dette var overstaat. ne ~astor og fru Ditman Larsen mandag aften. De som reiser over Southamputtaler han en hJertelig takk til blev samtlige tre enige om aa gi en vakker gulvlampe. ·- Derefter * * * ton kan fortsette over Nordalle sine mange kunder, og tilføier hverandre en "lesson" i den edle fulgte bevertning. Ca. 140 menneBethlehem Lutherske Kirke, sjøen med den nye v· iunderbaat at han trygt kan anbefale dem til kunst aa spille "pinocle." Og saa [ sker var tilstede. HjØrnet Harrison og Ea. G st. Venus \bygget i .l931), den hr. Strøm, som nu har overtatt hendte det at Reese stod med 950 ; * * * H. 0. Scobey, pastor. største og hurti; .te baat paa DIREKTE hele hans vel assorterte varebe- og Lund med 920, mens Edwin • Nye lave billetpriser: Kl. 9:45 søndagsskole og bibelNordsjøen. F..~isen fra New pa.a stakkar, hadde dumpet saa ofte 1 Til Norge over havet $89.00. klasse. Høimesse gudstjeneste paa .holdning. Castle til Bergen tar 21 timer. 8 DAGER Younglow Grocery Co" som i "hullet" at han bare hadde 600. Over land til San Francisco $15.00, engelsk kl. 11. Emne: Jesus wa.lks .formidlet salget uttaler at Strom's Baade Ole og Olaf hadde vistnok Los Angeles 21.00, St. Paul 46.50, on the water. Aftengudstjeneste Sta.vangerfjord .......... 27. april Billetpriser fra New York til Grocery fullt ut svarer til de for- bestemt sig for aa "snike ut," Chicago 46.50, New York 64.25. - paa norsk kl. 7 :45. Mannsforenin· Bergensfjord .......... " .... 6. mai Oslo, Stavanger, Bergen og ventninger og forutsettninger som hvorfor de overlot budet til Ed- Faa billetter hos Konsul Chilberg gen møter hos hr. N. A. Steiro, Sta.va.ngerfjo1·d ----...... 28. mai Kristiansand: 'betinger at Salanders gamle kun- win, som forøvrig hadde en god Agency, 1323 Fifth Ave., Room 952 McKinley Road, onsdag aften Bergensfjord ..... " .......11. juni der hos hr. Strøm vil finne den haand og meldte 280. Da spillet 5537, Seattle.-(Adv.) den 20de. Alle velkommen. TREDJE KLASSE Stavangerfjord ....... ".25. juni (Østgaaende) -----······ " samme linje av varer de er blitt var over, begyndte huskestuen. * * * * "' * vant til. Reese hadde 50 (altsaa ute) og Fru G. Gordham, j Den Norsk Lutherske Fl'ildrke, Priser paa alle klasser nu Hr. Thom. Strøm har i ca. 10 Lund hadde 80 (do. do.) og John· 1402 So. Fife st., var lørdag 9., 15de og Syd K st. TUB·OG-RE'l'UR-::$124_.. nedsatt med ca. ·20 pct. ·aar· drevet-sin kolonialforretning i :;;en hadde 120. 'Altsaa gikk han april gjenstand for et større over- i H. P. Halvorson, pastor. Tredje klasse kun $75.00 TURISTKLASSE et' '1 "'I q Norm.anna Ifall, 15. og K st-: bg ut Qg$<1g - og vandt. Men Rcese raskelses selskan i anlednimr hen.Lø.rdag aften kl. 7 :30 avholder Tur og retur $125.00 · (Østgaaende) """~ J. J.J. -vunnet sig en utstrakt kundekreds og Lund kunde umulig bli enig nes fødselsdag den 7.' april. Mange kvinneforeningen et "apron sale". (Returbillettens kostende for blandt skandinaverne. For et par om hvem av dem stod bedst. venner og kjente var samlet for Mange vakre gjenstande blir ved 7'12 pct. reduksjon pa.a kabin turistklassens vedk. avhenger av -aar siden foretok han en ominn- Reese paastod det var han, efter· aa ønske den populære frue tiUyk- denne anledning fremlagt for putur· og returbilletter utenom sesongen. Stor bsparelse paa med hvilken baat man returneredning og ny-oppussning i sine som han tok det første stik. Lund ke med dagen. Der veksletles blikum. Godt program og beverttur og retur. ogsaa turist og rer samt av aarstiden.) Tilleg: lokaler, som nu presenterer sig var likesaa sikker eftersom han med sang, musik og taler. En ning. Pastor H. 0. Scobey vil ta3dje klasse hele aaret United States skatt. serdeles tiltrekkende. - Ved den tok det siste. - Det skal være vakker present blev overrakt fru- le. Sang av damekvartet, violin-Vaare passasjerer k~ . benytt!' Bergensbanen uten ekstra ·nettop opkjøpte varebeholdning fra langt ifra oss aa avgi noen kjen· en, hvorefter fulgte deilig bevert- numre av M. G. Johnson. Lørdag For nærmere oplysninger hentillegg. 'Salanders forretning, blir hr Strom i nelse. - Reese og Lund maa saa ning. Tilstede var følgende herrer kl. 10 møter konfirmanterne. Vi vender man sig til agenten paa Forsendelse av penger til j ennu høiere grad enn før istand Igjerne "discøste" begivenheten for med sine respektive: : P. Peder- haaper aa kunne bruke hele kirNorge, Sverige og Danmark be· stedet eller til sørges efter dag.ens kurs. ' til aa møte det skandinaviske pu- noen maaneder fremover. son, A. N. Carlsen, C. Swanes, 0. ken søndag for søndagsskolen og Meget reduserte jernbaneblikums krav paa de forskjellige ", " ·i:· Anderson, Tom Tonnesen, Geo. vaare gudstjenester. Søndag kl. priser. ·specialiteter. F Fl t Kenney, A. Thompsen C. 0. Ho- 9:30 møter søndagsskolen og biru aa en 90 aar gamme1. I ' b . I Norway Pacific Linjen den Hr. Strøm slutter me d aa ønsk e D . k f Fl gan, N. Gundersen, Devick" pasto:i:- elklassen. Norsk gudstJeneste kl. ene vei gjennem Panama Ca· en 8 . apn 1 var en e. ru aa- I Halvorson, S. M. EvJe, • 211 Board of Trade Bldg. alle nye kunder et ve l mø tt og t d K.M. Gord- 1 1. Pastoren taler; koret synger, nalen og tilbake Den Norske 1, og 1 en anf en aar gamme k 90 Portland, Ore. Amerikalinje til meget redu· -vil gjøre alle bestreb e1ser or aa d . dd h Id t d ham, H. Rodvelt · fruerne: C. J. vartet-sang. Kom la oss samles e mng 11a e ennes e s e at· ' serte tur og retur priser. 1 gjøre dem tillags. t f Ed Th E H Sather, Inga Watland, J. K. 01- om Guds ord. Kl. 7 :30 aftengudser, ru . orsen, 918 , a. ar. t· t T 1 t p A Hr. Strøm har i a 11 e aar være t . t t ·t h. f sen, samt frk. BBorghild Lind- Jenes e. a e av pas or . . 11 8 ·serdeles aktiv innen skandinavisk rdison Jemk or af e land, Gladys Rodvelt, Elina Os- Strømmen, Seattle. Betania ung· aapne si Kom og bii med paa aarets som d om or . Moe, og herrerne O. d omsforenmg . . leforeningsarbeide 1. T acoma, og h ar e mange k k venner, d d wood, Sylvia o. g sangkoret vil STORE EKSKURSJON . energi. og ar- aa y ønsH e en ftgam 1e'dd ame me . T. Moe, Mat. Johnson, Conrad d e proa-rammet. K om og hør det-1 ·ydet meget av sm d 1 nnder ledelse av pa,stor C. Aug. d ag·en. e1e e erm1 agen var · ~ 1 Peterson med ekstratog fra Se· beidskraft paa dette omraa e. - d f llt h C k . Tonnesen, Jacob 'fonnesen, Arne te sangkor fra Seattle, samt pa150 mennes er i attle den 23. mai med Chicago d d er u us. a. t p A S T' 1ian har vunnet sig h un re er av . f t . . t d f Watland, Sig. Hegdahl, hr. og fru s or . . trømme. irsdag afMilwaukee banen og Stavanger· 1 -venner, som nu forener sig i øn-' mn a~ sfig 1Fløpet av. agen okr Ted Boe. samt Ella Hansen og ten kl. 7 :30 møter sangkoret. Onsfjord fra New York den 28. mai. aa vise ru . aa en sm opmer • · d f Free sightseeing trip in -sket om fortsatt hel d og remgang h t H d t f Adella Boe. ag aften kl. 7 :30. bønnemøte. De vVasllington, D. C. so1n e . en.nes 4 ø re, som oh' t 1. · b d · og som gleder over aa se en t d t'l t h dd er ]er eig mn u t til alle vaare . res o 1 s e 1mngen, a e megen t d t' t av "sine egne" vinne b e d re f o t e. mø er og gu s Jenes er. THE COW BUTTER STOREl L O V E L A N D s·ist e sønd ag a ft en b esø kt e ungfeste. ~glede av aa se de mange beviser . Hj. av Pacific ave. og Jefferson. st. GjØr Deres reservasjon av paa hvor avholdt· deresf mor er. domsf oremngen · f ra v as11on den Smør, Egg og Ost lugar nu. Hen vend Dm til · (Norske innehavere) nærmeste lokalagent eller SkandinaviSllie Specialiteter Fru Ff lahateldn e~ tlkl~roksks oHr smel 90 Luth. Frikirke. De gav et deilig For konfirmasjonsaar or o · svis Je · 36 · un h iar Melk og fløte, egg og smør · REIDAR GJOLME CO., Inc. T proi<rarn av tal e og sang, og kirfotografier, saavel enkle som i været 1ier l acoma l aar; en· General Agenter . leveres hver morgen ved din dør. ken -var fyllt av unge og eldre. Douglas Bldg., 4th and Union ·grupper, gaa til F. J. Lee Studio. nes mann d ød e f or fl ere aar s1.., .,. * Seattle, Wash. STROM'S GROCERY :312 Washington Bldg. Specielle den, men hun er nu omringet av Zion Lutherslm Kirke, Telefon Main 7530 So. 15. og K st. Martin Carlson priser for konfirmanter. 12 barnebarn og 6 barnebarns· Syd 59. og Thompson avenue. DANIEL B. HANSEN 1125 Tacoma ave" Tacoma, Wn. ~' ·Jf ,, barn, foruten døtrene, som alle Stort utvalg av alle skandinaArndt E. Myhre, pastor. 1h So. 11 at. John Hdeberg, 508 kappes om aa gjøre det hyggelig ;..................~...................................~""'"..............,,,.~ Cirkel no. 5, Døtre av Norge vislie specialiteter. KL 9 :45 søndagsskole og bibelTacoma, Wash. møter hos fru Carl Owra, 5323 for be~temor. Fru Flaaten tilhø-J ;;;;;,;;;;,;;;;.;;;;.;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;; klasse. Kl. 11 gudstjeneste. Em· F. C. Hewson, 903 Pacific Ave. No. Winifred onsdag 20. april. rer Bethlehem Luth. kirke. Gjen" I Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. ne: "There is sunshine behi.nd the Tacoma, Wash. Lunch kl. 1. Alle velkommen. nems itt lange liv har hun gjencloud." Sang av koret, solo av fru .Y: ~· * Alle jernbane kontorer P. E. Hauge. Kl. 7:30 vil man nemgaatt meget av nybyggerlivets .Fru Myrtle Andersen, tunge kaar, men har altid været U faa høre koret fra Pacific Luth. ~~~~~~~~~~~~~~~ University Place, mottok forrige velsignet med en god helbred og 1210 So, K St. College, under ledelse av prof. J. -:: ...........,.,.,....................................................."""'......_ FOR thirty years this com-. onsdag den sørgelige meddelelse har visst aa bevare smilet og det MAIN 3854. WE DELIVEB 0. Edwards. Dr. Tingelstaq vil Main 2230 pany has served .the needs fra Alaska at hennes far, N. Jo- lyse syn paa livet. Vi ønsker den of Western and Central Washtale. Ingen entre. Cirkel no. 1 Vi forer alle slags skandinaviske ington. It is signiflcant that STRATFORD HOTEL hansen, var omkommet der opp>: gamle hedersdame en lys og blid møter onsdag den 20. april ho~ kolonialvarer as the use of electrlclty. has Importerte erter, 3 lb. for ....... 25c fru Alfred Kampbell, 1022 E. 43. ·ved en drukningsulykke. livsaften. increased our rates have etead65 lyse moderne værelser Imp. Gjet ost, pr. lb ............ .40c ·X· * * lly dropped. $3.00 pr. uke og op. En gammel ven av familien. Lunch kl. 1. Koret møter onsdag Bergmann's Del. Bri.:id, pkg..... 39c JOHN VVINTERHOUSE, Proprietor '.Barneda&p paa McKinley Hill. Fru P. B. Stone. Bergman's hu8lloldui11gsbrod, 25c aften kl. 7 :30. Bønnemøte og biSwan Potato starch, pkg......... 20c belstudie .hver torsdag aften kl. Sist søndag blev hr. og fru Pete ODAY t hese rates are Ansjovis. pr. boks.·· ............. 25c Blucher's lille sønn døpt i Bethle- Nordlandslaget Nordlys among th,e 1owest In ttie Kvinneforeningen vil gi I!"'......................_......,....,..........,,............................... . . f Torskerogn, pr. boks ............ 35c 7 :30. nation-and hem Luth. kirke. Den lille fikk arrangerer en "pie" -socrn1 ia - Ansjovis Lever-postei, tube ...... 25c deres aarlige vaarbasar fredag 22. ED. SPROULE'S BUTTER STORE Stor, fin sild, pr. stk....... " ... lOc navnet Donald Peter. Ogsaa hr. ten (fredag) i Normanna Hall. Still Going Down! · P U B L I X M A. R K E T d Svensk Rye · Breadmlnubtmhahtrahr april. Lunch blir servert utover John Johnsen og frue hadde sin Alle er hjertelig innbudt til enne Skandinavisk lrnekkebrod, 5 lb ... 50c dagen. Om aftenen vil der bli git Smør, Egg og Delikatessevaret ~~ tilstelning, og komiteen garante- Kom til oss for skand. knekkebrOd ! et godt program. Første dØr fra 11te St. I! rer en hyggelig aften. Norske fiskeboller, pr. boks ..... 23c * * 4 2 bokser for ................ .45c LOGE EMBLA NO. 2 i ___________l G·1ffe1bi'"-e1· p1· boks "" ' U ' • • • •• , •• • • • • • • uOC 'Trefoldighetskirlrnn, Parkland DØTRE AV NORGE T. 0. Svare, pastor. TIL "SNOWDRIFT" fiTry our Imported Swedish Punch. Mrs. Marie Berglund, President i·ry the Gudstjeneste kl. 11 søndag fm. 624 E. Division Lane-Garlnd 1472 for alslags norsk mat! e :Bestallniugar expedieras medelst Søndagsskole med bibelklasser kl. Hillcrest Meat Market Mrs. Geo. Johnson, Sel-er. paketpost 9: 45. Junior liga kl. 4 eftrn. Fire· 1214 S~ K St. - Main 3490 4422 No. 28. St. - Proe. 3789 "Electricity h1 Cheap FREE DELIVERY side hour kl. 6:30 aften. Senior In Washington" OLAF SCHEI. Eier. Syke.kom: Mrs. Christine Pedersen 1918 Westlake Av.e" Seattle, Wash. Send Western Viking til en ven liga kl. 7 :30 aften. Torsdag kl. 2131 Alaska St. Main 6201 7 :45 korøvelse. Fredag kl. 6 :3(l,;;...,__,,..,...~_,....,.'""',....."""""'"""""'""".......~• .....,_,_..,......,....,....,,.....,_ _ _ _ _ _,..; ,,_...,....,.............,......,....................,..................,,..,; i Norge, kun $2.00 pr. aar. SÆT EDERS PENGE i virksomhet til 6 pct. i preferred certirtcates av

I

SKANDINAVISK SELSKAPSREISE FRA NORDVESTEN Til NORGE

I

"'"'-I

BERENGARIA ·

I

den 15 Juni

1

$74

I

l

Cunard Line

I

!

NJ"KELSEN'S GROGERY

l

Lower

Ra tes

T

·Puget Sound Power & Light Company

i~..,.....,,....,_...,..

l


ln~sltu~ mottas tit路 n酶ieste rente.. Paa 6 maaneders

Broadway 2166

Reparert for $1:00 路Andre klokker og ure til pris i forhold hertil . .Alt arbeide garanteres for et aar


WESTERN VIKING

Side 8

BREV FRA ULRICHSEN

du vilde beheive i et saadant tilDR. S. P. JOHNSON ' felle, og no veit eg det. Tannlæge ~ Men daa skjønte ho eg hadde Z06-7-8 Pioneer Bldg. træppa henne, og saa blei ho arg og flaug tilsengs og kallte meg ein l. Ave. - James St" Seattle. brute, og sa ho meinte ikje det ho sa, og ho skulle aldrig speak tel meg meir. Og eg sa eg meinte in ess executives all over the ikje det eg sa heller, men eg blei country." sjalu paa storsvensken. Men saa tilslut saa meika vi op igjen. Og neste veka skal vi turne inn paa K. V. I. igjen, men om du, Bjerkeseth, kunne putte han Ulrichsen i jail paa forhaann den natta for disturbance of peace, eller kvalme i gata, vil vere deg mykje talmemmelig. Din hengivne, Os~ald Thompson.

1

eg

-:.'t

Ulrlch Zakarlas Ulrlch&en

Denne uken er eg tilbake paa plassen min igjen paa baksiden i avisen, og eg truster at dokker allesammen trekker eit lettelsens sukk naar dokker opendager at der ikkje finnes tegn til noken cbicken-farmer-Louis paa hele siden. In fact, eg har demanded av redaktøren, at han holder baksiden clean for any of that kind of stuff saa lenge som eg har mitt bilde her. Han lovet aa gjøre det, men saa tilla ha:n, at alle breve og denslags som anrørte min person, rriaatte eg finne meg i aa gi plass for i min spalte, og det agreet eg til. Saasnart som redaktøren hadde sagt det, saa hendet han meg eit letter ifra Californien (langt der nede kor pepperen gror) og bad om at eg maatte gi det plass. Og eftersom eit agrement ikkje er til aa snike seg bortifra uten det gjelder krig og fred mellem nasjonerne og liga-nasjon traktater, saa maatte eg naturligvis si ja takk, især eftersom eg ikkje hadde faatt checken utlevert enda. Karen nede ifra California skriver saa her: I

*

·Jf

·:f

Eg liker ikkje rektig den siste snerten din om at eg skal puttes inn i jailen naar eg rett og riktig skulde være fremfor radiotuten. Ellers saa behøver ikkje noken aa tru, at eg har noken fight med hverken ho Malene eller han Sivert om 50-centerne. Han Sivert er rundt og selger bøker paa commission basis, og den karen passer nok paa aa kollekte procenterne sine førenn han turner over en eneste cent til ho Malene, som har utnemnt seg sjølv til kasserer. Korledes kan det saa bli noken fight? Naar der kommer checker i posten, saa er det ikkje langt ifra at eg maa skrive paa dem med "paaholden penn" og blekket er ikkje blitt tørt førenn ho Malena er kross streeten hos grocerimannen og casher dem. Allikevel saa klager eg ikkje, for det hender relt som det er, at der kommer løse penger i brevene, og dem tar eg vare paa. Slik som boksalget gaar nu, saa ser det ut for at baade eg og ho Malene og han Sivert · skal tjene oss søkkrik, saa det blir vel til det at vi maa hyre en utspekulert lawyer for aa snike oss rundt innkomsttaksten neste aar. Ennu har eg noken eksemplarer igjen av mine "Breve og BBud~kap," men eg vil raade dokker til aa sørge for aa faa ho nu snart, for eg setter meg ikkje ned aa skriver ei ny bok førenn eg blir nødt til det igjen.

..i.V.I. i Long J>each; -ca,iforiiia.

*

Fredag den 15de April, 193Z

So. 11th & K St. -

Broadway 1831

I

DR. WM. NIPPOLT

I I

TANNLEGE

I

Tann-uttrekning

n DR. J. T. WILSON

'! Cf

for $1.00

DR. E. E. BLIX ~~p

Main 1583 11321-2 Pac. Ave. - Vi taler norsk

~~.............................................................................-

HAVE YOU RECEIVED

Your Hand writing Analysis By Charles R. Walker, Puget Sound Publishing Co. Graphologist Here is a sample of my handwriting which I am submitting for an analysis. I enclose lOc in silver to cover handling costs, and a stamped, self-addressed envelope for your reply, in accord· ance with your special offer.

De er større - - mere holdbare - og varer lengere. De ~ sensasjonelt forbedrede U. S. r Tires er ogsaa lavere i.pris enn de nogensinne har været. Kom inn og se de dem!

GHAS. F. ERICKSON

~ HOMER JONES stiller sig som Imndidat fo1· stillingen som Sta.ts-ltasserer Homer Jones, som de siste tre aar har været assisterende statskasserer, har i disse dage bekjentgjort at han stiller sig som kandidat til stillingen som stats-kasserer. Hr. Jones tjente i flaaten under krigen, og har bodd i Kitsap county siden 1901, da han som 7 aar gammel gutt, kom vestover sammen med sin far. 1 Hr. Jones uttaler i forbindelse med sitt kandidatur bl. a.: "The state treasurer has two vitally important functions; one to protect t11e stat efunds in his care and the other to direct the investment of the state permanent funds. We now have $22,000,000 in the state permanent school fund; $8,000,00 in other permanent funds and $10,000,000 in the Accident Fund. During the next term of the state treasurer I expect these funds will earn not less than $2,000,000 besides exercising such an influence upon the bond market that municipalities and other subdivisions of the state can obtain low rates of interest for their funded debt. During the period of economic stress the state has not lost a doilar of irn deposits, the treasurer's office mainta.ining such a check on the securities given for the protection of state funds that we have more than $15,000,000 in authorized legal securities locked in the treasurer's vault to guard against any

'1~

Sponsor, Scandinavian Hour

~ ~~

&SON

Distributor U. S. Tires 714--16 Pacific Ave., Tacoma

>

N ame ." ... -".·-·---·---·--····--·"·-··--··--··---··-····"·-· .................... .

l l

l

) ~

; Sponsor, Scand. lloor, K. V.I. ~~

CO~IPLIMENTS

Address ........... " ...... " ........................................." ............. . City .................... " ........................... " ................................. Write beiow the words, "This is a samrie of my everyday bandwriting," or seven to 10 other words. You may send this sample on a separate piece of paper if you desire,

For more detailed analysis send 50c and at least 500 words written in ink on unruled paper. You too can Iearn to analyze handwriting, ask about special offer. Be sure you enclose the lOc in silver an(!. the stamped self· addressed envelope with tbis coupon. If yoU do not, your ana· lysis can not be sent to you. Mail coupon to Puget Sound Publishing Co" 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

OF

JOHN OPDAL,

COMING SOON: The 1932

Proprietor

'' Opdal 'Poultry Farm and Hatchery

''

YEARBOOK of the ASSOCIATED STUDENTS of PACIFIC LUTHERAN COLLEGE

at WATER.MAN, WASH•

Ellest saa har vi nu bare en Siste fredagskvellen turna eg maaneds tid igjen til den søttendes inn paa K.V.I., Skandinaviske timai, og iaar saa har eg bestemt me. hadde haapa paa aa faa meg for at eg skal celebereta han høre han Ulrichsen ved tuten, og paa skikkelig vis. Eg hører dem eg blei ikke dissapointa heller. stor-fest i Normanna "Whe-e-e-e-e-e-e-e," skreik det i skal ha Hall, og skal begynne festen den radioen. "Je-0-0-0-0-0-w! Spøtt! 14de mai om lørdagskvelden. Eg Pfoi-i-i-i-i-i-i ! 0-0-0-0-0-0-o !" ulte har ikkje noke imot det, at dem det. Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. - Goodniss seik, kom kaana mi begynner tidlig; eg kommer vel ti( aa starte min celebreting saa om- contin~ency. farendes. Sjøtt off all 'den elentrent paa samme tiden, og slutter During the past year we redige stætikken. ikkje før den 2lde. Dem har ikkje tired $5,000,000 of Veterans ComStætikk nothing, sa eg. Dette været rundt ennu og spurt om eg pensation Fund bondsand are sav- Now Playing<!r bare ho Malene og 'n Ulrichsen. vil holde talen for dagen, men for ing an annua! interest bill of Dom feiter om femtisenterne, som bokagenten deres, han Sivert, sikkerhets skyld, saa er eg be- $175,000. Work of the state treas"Chic" Sale and Dickie Moore gynt aa øve meg. bringer inn fra salg av Ulrichsens Men det skal eg berette ner- urer's office has increased 35 per in cent. since I joined the staff." "Breve og Budskaper." mere om neste uke. fekk ikje sagt meir, for i "OLD MAN MDUCK" Daa skal eg ogsaa gi dere eit det samme hørte vi ett smell som lite innblikk korledes det føles ett kanonskaatt, og huset blei aa være rik. -25c ANY DAY ANY TIMEmørkt og reidioen seilent. Ulrichsen. BLOMSTER fur BEGRAVELSER J øsse namn ! stønna madaSo. K og 7de St. - Main 2655 men. Ho er mørkeredd og trur - Etablert 1882 POWER CO. ADVERTISE paa spøkelser. Det er antakelig han Sivert REGION IN MAGAZINES som tok til beina i forskrekkelse, beroliga eg ho. Hvissomatte det I "Ladies are wearing these Washikkje var storsvepsken som klira ington trees" is the title of the dem ut av rommet for aa fortsette next national advertisement in the paa programmet. Greater Washington Campaign of Og sjur nokk, daa eg hadde the Puget Sound Power & Light faatt en ny fjus i switshbordet Company, according to Frank hørte vi storsvensken staa og McLaughlin, president of the com\:''1' "spraaka," som om han intet osed- pany. "This advertisement will -ix;\,i Tuesday and Wednesda.yvanligt hadde gjort. appear in the April 11 issue of the ''i\ 1 Paul Lukas, Judith Wood and - Whatta man, sa kaana mi. magazine 'Time.' Charles Rogers in "Working girls.'' Such Composure ! Han maa. vere "The text of the advertiscmcnt Hour (; full av digniti, reiva ho. is based on the fact that a majoi~· K.V.I. - Gud veit ka han er full av, rity of the wood pulp used in the I:~; svarte eg, arg likesom, for eg lik- manufacture of rayon is produced te ikje den veien ho glænsa paa in this territory. New usoo for NORD:MÆND meg daa ho sa det. Akkorat som wood pulp, a by-product of the I AMERIKA EN RIMELIG PRIS eg ikje har plenti av digniti sjøl timber industry, are constantly ogsaa. being developed and we feel that som Ønsker at fØlge begivenVi tror intet kan væ- ~·:1 - Undrast paa kor det blei av! brin~>i.ng the timber resources of re mere enkelt og ret- \ heterne i Gamlelandet bØr han Ulrichsen? this territory to the attention of abonnere paa ferdig enn vaar maate N·"··; Humf ! Dem feiter vel ute the people who will sooner or later aa angi priserne paa. paa streeten by now, sa ho og become interested in establishing I 'I satte nasen i veret. Saadan gaar new plants will be of benefit to Vi simpelthen merker f\ (Aftenposten's Landsutgave) I~·, det naar common folks faar fatt the entire territory we serve," "fj enhver artikkel med tyi pæng. Det tar dignity som stor- said Frank McLaughlin. som utkommer i Oslo 3 gange delige tall, saa vedkom- ·1; svensken har for aa staa velstann. . "In times like these, executives ukentlig og bringer alt nyt Oh jeah, sa eg. Kanskje of every business spend more mende selv kan foreta av interesse storsvensken ingen pæng har aa time than norrna.lly in the study sitt valg. feite om, sa eg. Om eg no kom of their business, in making plans hjem med lomman full av femti- to take care of increasing businKoster forsendt til Amerika center og dalere, kordan vilde du ess, and advertising of this charKr. 10 for % aar beheive, trur du? acter is therefore of more real - Det er aa haape, at du vilde value now than it would be during Kr. 20 for 1 aar C.O.ll' NN CO. ha sens nokk til aa turne dem o- business booms. This adverti:seMORTUARY ver til meg før eg hadde til aa ty ment will be followed by others 'Øistiuctive Gfimeml Service Ukens Nytts Ekspedition til saan derre spetakkel, sa ho. during the remainder of the year "Plwnc~'Nai'n 77·15 717 TACOMA AVE. Akersgaten 51, Oslo, Norge Never meind min sense, sa in a number of magazines which eg. Ka eg vilde vete var kordan have a big circulation among bus- ·

TEATER-

YTT

BLUE MOUSE

HINZ FLORIST

FOX RIALTO

A UNIQUE PUBLIOATION by a. SCHOOL that is "DIFFERENT'' "".:'' A Mii'ror of Sp,hool U:I'! A History of Achievements Pictures you want t-0 keep Records you want preserved

" hing of eaut:y '·

DEDICATED TO THE SPIRIT OF CHRISTIAN COOPERATION AND FELLOWSHIP

$2.00 Postpaid Edition Limited.

Order Now!

JOHN ZACIIBISON, Circulation Manager Parkland, Washington

Abonner paa "WESTERN VIKINCn

I

Scan:::~::·

t~·

t;"

h

"UKENS NYTT"

WE

ARE fully equipped to do every kind of printing-Books, Newspapers, Periodicals" Pamphlets, Circulars, and Stationery.

All work done as you want it, when you want it, and at lowest possible cost . . . Our overhead is lower, and we split the difference with the customer. "Effidency spells Economy"

Puget Sound Publishing Company 1125 Tacoma Ave, So

Telephone Main 2520

Western viking v 42 no 16 apr 15, 1932  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you