Page 1

Tacoma, Washington NO. lS

i Vaare Norske Kirker

FRA MINNEBO N CENTRAL BANK VIL .AAPNE IGJEN MANDAG IV.

I nitti-aarene kom plutselig "the American Protective Association" Fra vedkommende har vi mottil U. S. fra Canada. Det var en tat nedenstaaende tilkjendegivelse politisk organisasjon basert paa som taler for sig selv: sekterisk religion. Hvert medlem ANNOUNCEMENT maatte forplikte sig til ikke aa 1, March 24. 1932. stemme paa en katolik. Det gjalt The reopening of Central Bank, I fra president til hundefanger. Al- on Monday March 28, has been deles u-amerikansk, her hvor vi accomplished through a most wonhar full religionsfrihet. derful spirit of community cooperGreat Falls, som kun er litt o- ation. Those who . cont....-:ibuted to ver hundre mil fra grensen, blev snart en tumleplass for bevegelsen. For en tid hadde A. P. Ass. full kontrol av by-bestyrelsen. At Sand Caulee med en skandinavisk forening sku1de bli et ypperligt sted for aa hverve proselyter stemmeberettigede med den rette tro - var selvsagt. Vaar ordstyrer eller formann blev bombardert med alle slags trykte regler og traktater om det edle motiv som var grunnlaget. Han svarte at "T.N.T." var ødeleggende sprengstoff for leselystne arbeidere. "Steer clear!" Efter mange, tildels voldsomme · rivninger i Montana, f. eks. Butte og Anaconda blev A. P. A. fordrevet. Forduftet er kanskje det rette ord. Nu er navnet kun et skjellsord eller klengenavn. Taft var en Unitarian før, under og efter sin termin som U. S. president. Var der noen opstuss om hans tro i vaart kristne land? Jeg spør uten aa vente svar all troskyldighet.

* * * av bøker blev iblandt

Zion Luth. Frikirke, Syd 59. og Thompson ave. Arndt inn- E. Myhre, pastor. Paaskesøndag: Søndagsskolens program kl. 9 :445. Sang, deklamasjon av barna. Foreldre og venner er specielt innbutt. KL 11 høitidsgudstjeneste. Emne: "Easter Surprises." Vakker musik og sang av koret. Sopran ,Solo, Den som lever bare for sig "Open fhe Gates of the Temple", selv, lever for en daarlio- kar. _ _ _ _ _ _ _ _"'_ fru,. P. E. Hauge. KL 7 :30 aften synger koret "Imortality" av R.M. Følg i.kke bakefter mengden, Stults, en paaske · kantata. Alle hvis du vil være leder. er hjertelig innbudt til vaare møDen offentlige mening har sin ter og gudstjenester. flod og ebbe.

Announcement from Depositors' Committee

This committee was selected in the interests of the depositors of Central Bank and will conscientiously make every effort to provide the very best banking service to this section of the city, and release the depos~ts for circulation as soon as poss1ble. We believe that our efforts in this matter will react favorably on· general conditions and that everyone who assisted in any way in Første Lutb. IUrke, Tacoma, the reopenjng deserves a great S. Warner og 62. st. Ditman Den skand. Frelsesarme, deal of credit in accomplishing Larsen, prest. Langfredag guds1114 Syd 12te st. Møte · Lang- such a Herculean task in times tjeneste med altergang kl. i :30., fretdag _aften kl. 8. Lørdag ~ten like this. Paaskedag gudstjeneste kl., 11. kl. 8 gir søndagsskolen et mteAt the meeting of the deposit. . ... ressant , paaskeprogram. Søndag ors at the Jason Lee school it was · * * " møte kl. 8 aften. the consensus that Mr. P. W. · .Immanuel Lutherske Kirke, p ARiiLAND, WASH. Bourgaize be retained as cashier No. 14. og Stevens st. Ditman J when the bank reopened. Mr. Larsen, prest. Paaskegudstjeneste . . · I Bourgaize has been working tire((engelsk) kl. 7: 30 aftep.. Trefoldighetskirken,. T. 0. ·Svare, 1ess1y d ay and rug . 11 t f or th ese two pastor. PaaskegndstJeneste kl. 11. th t ·l! * * · mon s o accomplis h a task tha t Søndagsskole kl. 9 :45. Mandag, 2. h a d no preced ence. H e could not . .Bethlehem Luth. Kirke, . paaskedag, norsk gudstJeneste kl. t t . b k d f" d hjørnet Harrison og Ea. G sts. ·30. T'irs dag aften kl. 8 T rrm urn o a page m a oo an m . 't 10 . y . t h d Th H. 0. Scobey, pastor. Søndags1ts h ave 'ld h f s h s t ou w at to o. e resu os ru o n a1a er. 0 ns. . . skole og bibelklasse kl. 9 :45. Høi- G m . t T proven h1m to be a man with a . tidsgudstjeneste paa engelsk kl 11. dag kl . 4 : 30 k onf irman erne. ors- thorough knowledge of banking, 45 kl 7 k 1 Fr d aft en . : orøve se. e- a ble t o coordi nate the efforts of Ingen aftengudstjeneste. Ungdoms· ag gutte klubhens pro- · . foreningen møter i hjemmet hos d ag a ft en kl. . 7 R d f T many people to brmg about the gram.. Hr. Dix o11an. ra aco- d es1re . d results . W e are carrymg · ma vil ·tale. Lørdag kl. 10 lørdagst th · h f th l · . ou e wis es o e peop e m reskole og konfirmantklasser. Kl. 11- t ammg . . Mr B · as cashier. . ourgmze 15 barne k oret . D epos1•tors' comnn"...,.,, ·u.~~ M. J. Nioola, Chairman. * *· * L. P. Norton, Sec'y, Par}\:land Luth~ menighet, ,M. F. Theo. Droettboom. Mommseri, pastor. Langfredag Hans Johnson Jr. norsk altergang· kl. 10:30 form. W. A• Washbom. Engelsk. om .aftenen kl. 7:30. _:__ Paaskedag: Norsk gudstjeneste kl. Western Viking koster til Nor10 fm. Engelsk kl. 11. En glædelig paaske. Ve)kommen .til vaa~ ge kun $2.00 pr. aar. Send bladet til en av Deres vemier. re gudstjenester.

s:

l


W E S T E R N' V I K I N G Side ':3 ·-~·-=========================================================::

Fredag den 25de mars, 1932

=::=================================:::::;:====================·- i~;en

ler over til en gudstjeneste der] annen skjebne ivente, enn kommer fra alvorsgrunn og ikke . aa smuldre opp i jord'? Nei, sikbare er veir og flyktende vind. kert ikke. Det viser vaart hylNoen videre nyheter er ikke aa 1sters verdiløshet. Det er bare et 1 fortelle herf.ra. Her er meget stil-, laan, som ska···l og maa leveres .tille og stadig mange, som har van- bake til laangiveren, vaar jord. - Oprettet 1855 skelig for aa slaa sig igjennem paa Men er det virkelig slutt med BERGEN - OSLO - HAUGESUND grunn av lite arbeide. ! 1 i v e t, efter dødens inntreden'? (Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsers: Jeg sender en hilsen til bladets Ja, det kjødelige hylster (ogsaa indlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at benytte spal· Mottar penge til innslmd og forrentning med f. t.: terummet i en rimelig utstrækn1ng. Ønskelig er det dog, at ind- læsere. Naar dette mitt brev no- kallt menneske) ender som sagt i senderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes indtat un· en fra "Dalernes dal," har de min muld, det er sikkert nokk; men 3%% p. a. paa almindelige sparevilkaar der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· venligste hilsen. dermed er det ikke slutt med vaar tianen ihænde senest mandag aften.-lIBD.) 4.% p. a. paa 6 maaneders opsigelse Hr. redaktør! Takk for arbeidet aandelige eksistens. Først da ved Gaa videre frem ad den jordiske død, befries aanden Bergen, 19. oktober, 1931. ++tllltttttt++++++t+++++tt gla, jeg uten hykleri kan returne- hitinntil! re komplimenterne. Jeg sikter i- samme vei, i kamp for fedreneide- for de jordiske baand, den er fri, Kontrabok tilstilles innskyteren, eller opbevares om ønskes i sær til ·din talentfulle, realistiske aler, gudstro og morsmaal! Lykke tid og rum er "ikke mere. Hvad fortelling i Olav Redals julenum- til i fltriden ! banken uten godtgjørelse. Dollars i check og sedler kjøpes og dette betyr er . ikke saa godt aa mer: "Jul i Vesterland" og "GjenFranli: Larsen. ' forstaa. Vi lærer at lyset er den selges. ~ nem aarhundreder i nordmennenes naturkraft som beveger sig med 16de mars 1932 BREV FRA INGEBORG utviklingshistorie," som jeg læser den største kjente hastighet (ca. Jeg læste idag en artikkel i et med stor interesse. 300,000 km. cek.) Likefullt ville magasin, hvori forfatteren paa· Skrivning har altid været mig Du Garborg: Denne herre vi med denne hastighet ikke kunne 'r"""',,_....,,...,,...,.....,.,...,._..........................................._ ......,.....,....,_....,.....,,,_....,...,.......""'!! staar, at arbeidsløshetsproblemet en bisak, da min tid har, som re- forferdelige sanninga di maa væ- naa de fjerne stjerneuniverser, før VI EKSAMINERER DERES oINE ) kan løses ved aa manufakturere gel, været optatt med kamp for ra ei tungsam bør aa dragas me efter billioner av lysaar. Da maa usolide varer. En bil burde være brød. - likesaa tung som den trui som der altsaa eksistere noe som har ubrukelig efter 12 maaneders aldu er saa fri for~ en ubegrenset hastighet? Javisst mindeiig bruk, skriver han. - En .I. 1 byggekontrakter, som opfører en FRA SILVANA, WASH. Redal: La unger faa noe gjør det det. Og dette n o e er skyskraper, som staar lenger enn skikkeligt aa lese, saa faar de en tanken, som har sitt utspring fra 40 aar er en forræder av industri- Hr. redaktør Bjerkeseth: annen smak og et annet syn paa vaar udødelige sjel, som igjen blir . døden. Vi vet jo at vi en. En "fornuftig" krig er ogsaa Samtidig som vi skraper op livet. La dem paa skolen lese fri ·ved en velsignelse. Slikt og lignende dollaren for aa sikre regelmessig Bjørnson, Lie, Kielland, Garborg, i løpet av ringe, eller ingen tid, vilde skape mer arbeide, sier han. ankomst av "Vikingen," maa jeg og naar de blir store, Ibsen, for kan tenke eller drømme oss tuseSaa molboersk teorien er, saa vin- vedføie noen bemerkninger. Ida kan de lese Ibsen - naar de ner av mil vekk fra vaar jord. GRADUERTE OPTIKERE Dette er imidlertid ogsaa alt vi ner den dog tilhørere, - ja, den Deres opgave synes aa være, at har lest de andre først. 906 Broadway Bldg. (35 aar i samme lokale) Tacoma, Wash. praktiseres ogsaa. De, som vet, alles meninger, selv de enfoldigLa unger begynne. aa lese det kan, i denne tilværelse. Men ved at den kapitalistiske verden blir .ste, skal faa komme til sin rett, som er verdt noe, rntedetfor all sjelens frigivelse (legemets død) mer og mer et galehus, forundres hvilket jeg er hjertelig enig i. Vi denne idiotisme fra disse gyselige kan vi, i likhet med tanken og ECONOMY DRUG COMPANY ikke. I fagforeninger har ofte nordmenn er serlig begavet i den skribenter, som ikke engang kan blikket, foreta streiftog gjennen verdensrummet, uten aå bruke 11. og K Streets tanken blitt fremhevet. Det gjel- rettning, med aa ha uensartede læse. 'Den bekjendte russiske olje (mavemerlicin). selges for 75c per pint. der aa skape arbeide, hvor unyt- meninger. Kunde vi saavisst utDu Reda!: Naar du gaar i tid. (Dersom astronomer var like Norsk tran, 75c per quart tigt det enn er. Ja, slikt er like- vikles til aa taale diskusjon paa fjellet f. eks. og helst alene, maa saa sikre paa dette som jeg er det Nads Ointment, garantert middel mot Exzema og skinnsykdomme saa unyttigt for samfundet som en saklig maate, var meget op- du takke og bøie kne for al denne vilfe de sannsynligvis alle som en gaa hen og ta livet av sig.) aa forsøke aa øse tomt havet. - naaet. overveldende stillhet og storhet. Kanskje var det noe slikt Peter Vi har vaare fristunder, den Her er kommunisternes teori, som Radioprogrammerne har vi ogHognestad følte naar han takket "tid" vi lever efter den jordiske de i Sovjet har begyndt aa prak- saa leilighetsvis lyttet til hos naJOHNSON'S OLYMPIC CONF'ECTIONARY tisere: Man lager alt saa godt og boer og liker dem meget godt, - Gud for Garborg. Men det har tilværelse og før vi gaar inn i et 1109 So. Kay Str·eet holdbart som muligt. Blir der særlig verdsetter jeg de gode op- vel ingenting med teologi eller nytt legeme (jordisk). Vaare liv eUer annen organisert her paa denne jord kan sammenUtsalg av Olympic lee Cream. Vi lager vaar egen Candy. overproduksjon, reduseres arbeids- lesninger, for det er saa sjelden kirker Foutain Lunch. •relefon Main 3416. lignes med en manns reise ut fra tiden til aa passe den nødvendige en har a11ledning aa høre norsk verdslighet aa gjøre. sitt hjem. Han reiser ut, men produksjon. Hvilket av disse to oplesning. * systemer skal vi velge? Lars Storwick. Skaal du min svenske ven, du kommer tilbake, og det staar ham ~-~ 7: ~:-~ •* R.F.D. 1, East Stanwood, Wash. glade "Vermlending" med kveser- fritt, atter aa foreta reiser ut, en valsen i kropp og sjel. - Ja synOgsaa Norge vil boykotte SovEP< I FRA MONTANA ge gjorde de, de svenske "rallare" jet. Den norske regjering har avI ~m i naar de braut stein til veier og et halsbaand. Mellemrummene I AJ.\iffiULANCE, INVALID COACH HOUSE OF FLOWERS 11 brutt handelskonferansen, meldes mellem hver perle, de tynne flate Baggage Checkecl from Home Livingston, Mont., Mars 1932. kanaler i Norge i gamle dage. der. Den stillet krav, som Sovjet to Destination So. Pacific at 5oth. Mad. 514 11 Det er heller for mange av oss fonner ' er 11'vet paa J·o r d en, s e1ve ikke kunde gaa med paa uten aa Hr. Redaktør: SPECIAL RATES ANYWHERE 1 For your Convonicnco I · Jeg har nu en tid læst Deres 'suk~kende bodspredikanter det perlene, viser den rike utfoldelse bryte sine prinsipper. - Der for1· f ef d d d · l I TACOMA'S LEDENDE Phone 1 langtes bl. a" at Sovjet skulde blad, W. V., og takker fullt ut være sig enten i kommunistisk el- l v e t aar ter ø en ( en JOrdiske død.) At perlehalsbaandet MAIN 1122 I BLOMSTERHANDEL selge sine varer gjennem norske for bladet. Stoffet er godt valgt, ler høikirkelig retning. (eller livsutviklingen) med perler __ - -Ingeborg. i saklig, nyhetsog underholdende agenter og kommissjonerer. Da og ledd, utgjør en cirkel, harmodette vilde forvolde prisforhøielse rettning. Med megen interesse læHVORFOR EKSISTERER VI? nerer jo ogsaa med enhver tenav Sovjets varer og kun hjelpe ser jeg breve og nyheter fra nor, kers opfatning av verdensaltet. noen faa norske snyltedyr, nektet skerne der lever i de forskjellige "Alt beveger sig," sa den. store dele av veststaterne, hvorav jeg kommunistregjeringen denne innAv Roald Bjerkeseth. filosof og astronom Heraklit ( aar kan se hvorledes de syssler og vilgelse. Den vilde gjerne direkte bytte sine varer for norske lever. Følgende artikkel er skrevet 5500 f. Kr.) "i cirkler," kunde han Her i denne lille by, Livington, fiskeprodukter, og saaledes hjelpe av en yngre bror av oss. Den ha tilføiet. Nettopp dette at livet den norske fisker, som nu, ifølge er det mange norske folk, hvorav er ganske bemerkelsesverdig, er en cirkcl, biter sig selv i halen, vistnokk halvdelen er født i Norsist ankomne norske aviser, har iser naar man tar i betrakt- eller vender tilbake til sitt ophav, faatt det raad, at ikke fiske saa ge. Jeg er selv født i Øier i Gud ning, at forfatteren bare er en stemmer jo ogsaa med Bibelens: Av jord er du kommet osv. meget, da der ikke finnes market brandsdalen og kan henregne mig 19-aaring.-Red. Men hvorfor husker vi ikke nofor fangsten. Skal man le eller til en flok av norske pionerer her i byen. Hvorfor eksisterer vi? Et noe gen eller naget av vaare tidligere graate? Som altid har vist sig aa være underlig spørsmaal. Spør en prest tilværelser her paa jorden'? spør Farmeren i Brazilien faar bare sedvane blandt norske nybyggere og han vil svare: "For aa tjene man uvilkaarlig. Dersom dette er 6 cents pr.. pund for kaffe. Idag i Amerika, hvor de enn slaar sig Herren." Spør en dranker, og han tilfelle, maatte vi da kunde huske betalte jeg 39 cents. Frakt og ned, er at de først og fremst tar vil svare: "For aa nyde livets go- iallfall nogen episoder av vaare Nu naa.:r innvandringen til Amerika saa aa. si er stanset, gjelder told beløper sig til ikke over lOc; til med aa vareta sine kristelige der her paa jord." Spør en filo- tidligere liv? Nei, aldeles ikke. det for det utvandrede Norge - mere enn ellers - aa bolde agenter og kommissjonerer faar og kirkelige interesser. Saa ogsaa sof, og han vil antakelig ikke Ti i det samme sjelen eller aanden forbindelsen med Gammellandet vedlike. ca. 18c, handelsmannen jeg kjøp- viste sig aa være tilfelle blandt svare. Vi kan ogsaa spørre om inkarneres i et kjødelig hylster, te hos faar ca. 5e. - I liknende norskerne her, idet de med kraft andre ting, f. eks.: Hvorfor rin- glemmer man sine tidligere tilvægrad gjelder dette de fleste pro- tok fatt paa arbeidet for oprettel- ner vannet i elvene ned fra fjel- relser. Det jordiske legeme er ikdukter. I et kooperativt system sen av en norsk luthersk menig- lene, til havet, hvor det fordam- ke slik tilpasset at sjelen kan faa Den beste bro mellem det utvandrede Norge og Gammellandet vilde et pund kaffe koste ca. 15c, het. Dette arbeide gikk godt frem per, og kanskje som sne eller regn boltre sig som den vil. Og bra er da told og kommissjon vilde sløi- under ledelse av pastor Carlsen, atter faller ned oppe i fjellene. - det. For hvis sjelen fikk erindre , er brevene. - Men drnest konnIU" bladene, som bærer bud over fes. Er det saa underlig, at ikke E. B. Austvold og Olaf Grefthen. Den evige eirkel, eller kretsløp. sine tilværelser i det legeme den havet i alle aarets 52 uker. ''Western Viking" er en slik budkapitalistlandene kan konkurrere Pastor Grefthen og Austvold var Til hvilken annen nylt.e skjer det, tilfeldigvis opholdt sig i, vilde bærer. Send den l1jcm til slekt og venner. Bladet koster kon med Sovjet? Er det underligt, at energiske menn, der med kraft enn at det gjør landet, som elven dette legeme simpelthen slites istykker, paa grunn av sjelens akdrev menighets og kirkearbeidet rinner gjennem, fruktbart 7 Ja, $2.00 pr. aar til en hvilkensomhelst adresse i Norge. de boykotter det? frem, hvilket førte at vi i 1907 vil mange si: Er det ikke et fro- tivitet. Derfor er det kjødelige Jeg har undertiden hatt fornøi- fikk vaar kirke bygget og innviet dig land, vi behøver for aa eksi- hylster slik sammensatt, at det lielsen aa læse inserater fra intelli- under navn av Vaar Frelsers kir- stere 7 Jo, ganske riktig. For aa kesom lammer aanden, den faar som den vil. La gente amerikanere av norsk ætt i ke. Dette navn blev saa bibeholdt eksistere paa den maate og i den ikke utvikle (Fyll ut nedenstaaende kupong) fengslet for sjelen faa være saa i flere aar og vi hadde fremgang, forstann som vi gjør det her paa "Western Viking." De kjenner den kulturelle verdi av aa være i trivsel og hygge· i vaart kirkear- jord, trenger vi nødvendigvis til trangt at den ikke faar røre sig ~ ~besittelse av to spraak. Men og- heide. Der i den kirke samledcs en fruktbar jord. Vaart legeme noe serlig, saa vil jordens forbansaa den annen aandsklasse har vi og hørte frelsens evangelium behøver det. Men, er nu dette le- delse slaa ved ma:k:t, ti det er net"WESTERN VIKING," 1125 Tacoma Ave., Ta.coma, Wasb. været representert i bladet - sli- forkynt av kristne og dyktige pre- gemlige liv vi fører her, det ide- opp deri forbandelsen ligger. I det at sjelen ikke faar utvikle sig ster i morsmaalets hjertegripende elle? Var det ikke bedre, at en ke, som var født i Norge; men Behag aa sende "Western Viking" for et aar til nedenstaamann, naar han er naadd til hvad sammenhengende, men kun delvis, vi kaller alderdommen, og den nemlig ved opholdet i det f ri, ende adresse. Kontingenten $2.00 ved.legggs.. De skjemmer sitt eget rede, og har hørte i vaar barneheim. intelligente folks forakt. De skryEfter at denne lykkelige tid mandige livskraft, den kraft hvor- mellem den jordiske død og fødDen tid vil sannsynligvis ter av, at deres barn ikke forstaar hadde vedvaret noen aar, kom saa med vi frister en kummerlig tilvæ- sel. norsk f. eks. Jeg hadde nær sagt:· stagnasjonen ved moderne ameri- relse, er ved aa svinne inn, var det komme, da menneskene vil graate Navn: ·············----·-----·----·--·-·····-·········---··········· - Stakkars barn, som har slike for- kansk innvirken, der snart foran- ikke bedre, at denne mann fikk ved et barns fødsel og festligholde eldre. De spør efter norske kirker, dret menighetens og kirkens navn lov til aa befries fra den hind- dødsdagen for samme. Naar den Adresse: """"-"" ____ """"""""""""..."."""""-"".""""""""""".""""""""""".".." hvor der tales engelsk. Der er til aa bli "American Lutheran rende materie, der i alderdommen, tid kommer, da straffen utløper og sjelen er helt fri, naar den slipper da livskraften er svakere, legger plenty kirker, hvor der tales en- Church," hvorved snart all forgelsk; hvorfor da norske kirker'? kynnelse og preken i morsmaalets sig dobbelt stengende for den aa inkarneres i jordiske hylstre, """""_"".".A """"""" "". """""" """""""""""""""" ... """""""""""""".""""""" ......""" ..." .... """ ..." Er ikke de andre likesaa gode'? - drakt forsvant, saa forkynnelse og "bundne aand" '? Jo, det var sik- da er vaare bestrebelser he1· 9aa jord tilende, vaare høieste ønsker Slike folks motto er aa tjene pen- kirkeskikk tok herredømmet efter kert meget bedre, men vi kan ikke ger og pokkern ivoll med det moderne amerikansk klub· og un- gi denne lov, ti vi maa være oss og maal vil naacs, taaken forsvinInnsendt av: kulturelle. derholdningsliv, som aldrig kan selv, og vi er selv bundet. Den ner og lenkene som holder oss til finne bifall i ekte norsk kirkefolks jordiske menneskeslekt er under fengslet, brister. Og hvad de1· den soner en synd, og som sagt er vaare høieste maal, Naar jeg læser om folk som for- aandsliv. Jeg og mange med mig, straff, """""""""""""""".""""-""""""""""""""""""""... "_."".""""" ..."""""--"""""""-.""." korter sitt liv paagrunn av fat- kan ikke finne at det moderne a- straffanger kan ikke gi love. Hvad eller iallfall burde være det, er aa tigdom, og millionærer fordi de- merikanske kirkeliv og arbeidsme- betyr noen kilo kjøtt 7 Hvilken forstaa aa utgrunne naturen og """""""""""""".""""""""".""""........"""""" ..... """""""A __ """"""""" ... """."-••"""""........ res millioner volder dem bekym- toder kan støtte en sann kristen verdi har det'? Ja, vi kjenner jo dens krefter, ikke i den materielle ringer, maa jeg tenke paa, hvor kirke. Jeg mener ikke aa fortelle kjøttprisene paa forskjellige kjøtt- forstann, men i den aandelige. Vi forstandig ja nærsagt kommu- at her i denne by ikke finnes nor- sorter, men menneskekjøtt selges vil da kunde lære aa forstaa hvornistisk den mann var, som bad: ske kristne kirkefolk, ti her er overhodet ikke. Altsaa, vi er helt for naturen eksisterer, bestaar, el- I Armod og rikdom gir du mig ikke, nok en flok av dem, men de søker verdiløse. Naar vi dør, er det da ler hvad man vil kalle det. la mig æte mitt beskikkede brød. nu over til andre kirkers gudstje- bare for aa smuldre opp igjen i _ _ _ _ _ _ _ _C_F_orts.) Tacoma.. Wasb. 1125 Tacoma Ave. ·!t -;: ·if' nester. Naar de allikevel ikke kan den jord, hvorav vi er ynglet'? ORDET FRITT 1 Kjære Peder Nelson: Takk faa høre det kjære Gudsord for- Har dette legeme, som v1 i aareFortsættes paa side 6. vis har pyntet paa, og stelt med, for den gode anmeldelse. Jeg er kyndt i morsmaalet, søker de hel-

I

8

~~0~~~K ?ft+••••

rivatbank

ergens

Ordet Fritt

i

Uach"Iet·n Bros.

·r-----------

......

1 -------------------------------

~=~g,sa::i~~~ig!::g:ed ~;;en:ei ! YEL L0W CABS

'I

TSCHUNKO'S

i

-''W estern Viking" til

orge

I

--

I Puget Sound Publishing Company


Side

s

WESTERN VIKING

I

.

itt

I

a.'"""1" oa..:~•·on r. "'"'m

!fl

pode, det er kokkepiken, hun syn· ger altid de_n salmen naar hu. n koker: fire vers for bløtkokte Ulrich Zakarias Ulrichsen . . . j egg og syv for haardkokte. . . . . I Eftersom Ulrichsen skriver I W. . -r, ·* * Heller 1kkJe denne uken har eg 11 v. sidste uke saa tror han at 'd ·1 k · k b ' ' Tjenestepiken: En herre ønti tI aa s nve no .e r;t.ørre r.ev. I han er en av de fineste og smarEg er saa nedgravet I arbeide i teste mannfolk i Amerika. sker aa tale med Dem. · Husherren: - Jeg kommer paa me d a. a. e l{.sped e.· re b o Irnn rrun, at Jeg vil forresten ikke disputere t kk d øieblikket, bed ham ta en stol. eg vei 1 Je mm a:n;e raa · med Ulrichsen svært lenge. Hans Piken: ~ Han har allerede Saa mange best1llmger har eg 1 Bergenske hovmodighet taaler iktatt baade bordet og stolerne; faatt, at e~ ha~· bes~emt meg for I ke vi, som er født i Nordfjord, han er fra den forretning, hvor ~a nedsetet prisen ifra en daler Sunnfjord eller Sogn. Da vi som De har tatt møblerne paa avbetatil 50c. Boken er easy værdt to gutter reiste til Bergen, saa var da.ler, men .naar eg nu har sett der bestandig flere bergenske over- !ing. prisen ned til 5?e, saa er det som legne lapse som kom efter oss i Nye lave billetpriser; Til Norge sagt først ford!' _at eg har faatt Strandgata og gav oss slengord over havet $89.00. Over land til saa mange best1Ilmger, og dernest slike som _ smaastril og bondeSan Francisco $15.00, Los Angefordi at eg veit der er mange som tamp. les $21.00, St. Paul $46.50, Chicagjerne vil ha mine "Breve og Flere av disse Bergenske lapse go $46.50, New York $64.25. Faa Budskap," men som ikkje har saa er utvandret til Amerika. Ulrichbilletter hos Konsul Chilberg godt om daleren. Omkostningen sen er visstnok en av disse. Han Agency, 1323 Fifth Ave" Room med aa trøkke ho er heller ikkje I kaller mi"'· ikke smaastril eller blitt saa stor ~om. eg var bange bondetam;, men aanden fra Ber· 5537, Seattle.-(Adv.) ·1

rnsz.

I

nerne tilbake og de~ ~an vi ta I regikk den 15de mars. frem ka tid vi vil, og dei er like Hr. William Anderson fra Castle dyrebare idag som igaar. Det er Rock, W ash., har været i besøk I slettens ikkje noken skam aa væ- hos hr. og fru K. Helling. Hr. Anre glad i fødebyen eller fødebyg- dersons mor og fru Helling er skoden sin, for om vi blir aldrig saa lekamerater fra Aal, Hallingdal. amerikanske, saa er det no allike· Fru Birget Napson har hatt vel sannt, at fremmedfolk ifra Seattle, nemlig "Øst og vest, hjemme bedst." alle hennes barn, som lever der. Og saa takker eg for opmerkHan Ola og han Engebret var i somheten og. slutter med et lite Tacoma og besøkte hr. og fru vers i fra Bergen: Clarence Colbo saa snarest. Hvor sildetønder ruller * * * og hver har paraply, Bare moro tett under fjellets skulder, Prestefamilien haade netop ·satt der ligger Bergens by. sig til frokostbordet, og hadde bl. Den skal ha et hurra a. ogsaa bispen som gjest, da han Bergen mellem lyse tinder, I var der paa visitas. Plutselig hørro og fred, kjerlighet, tes salmen: "Ve mig at jeg saa sender den paa stormfull led. mangen stund, i vellyst haver sve· Dette er. Malene Ulrichsen thru vet" osv. - gjennem huset. Bispeaking to you, and now signing spen spurte da: uu.. uuu natt. Hvem er det som synger saa vakkert? ++t ++t ++++ t ++ + + +++++++++++ Aa, svarte prestens yngste

BREV FRA ULRICHSEN

;Fredag den 25de mars,

UJJlil IJ l!l!lllil\iiih nil li t+++++++ ++ 4 6 6 • ++

I

S]lonsor, Scand. Honr, K.V.1.

HA.VE YOU RECEIVED

Your Handwriting Analysis

Stor Balong

By Charles R. Walker, Puget Sound Publishing Co. Graphologist Here is a sample of my handwriting which I am submitting for an analysis. I enclose lOc in silver to cover handling costs, anda stamped, self-addressed envelope for your reply, in accord· ance with your special offer. Name ............................................ " ........... "" ............... " ..

Lordag, 26de Mars

A.ddress ... " ........... " ........... " ............... " ...... " ..................... . City ......."" ............. " ............. " ............... " ............" ........... .

LEON OLSON'S ' ORKESTER j Fellowship Hall (New Masonic Tempie)

I

Write below the words, "This is a sample of my everyday handwriting," or seven to 10 other words. You may send this sample on a separate piece of paper if you desire.

I

For more detailed analysis send 50c and at least 500 words written in ink on unrulcd paper. You too can learn to analyse handwriting, ask about special offer. Be sure you enclose the lOc in silver and the stantped selfaddressed envelope with this coupon. If you do not, your ana" lysis can not be sent to you. Mail coupon to Puget Sound Publishing Co" 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.

So. 2nd & St. Helens Ave. Damer 25c

Herrer 2°"

~......._............

__Used___ '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ..,..

Cars

COMING SOON:

Complete Equipped Shop at your service

,,

The 1932

Arthur Espeland Motors 6th Ave,

&.

State.

Main 6114

••• •

Lower Ral:es thirty years thls com• FOR pany has served the needs

YEARBOOK of the ASSOCIATED STUDENTS of PACIFIC. LUTHERAN COLLEGE

of Western and Central Wash· ington. It is slgnificant that for. Eg tr~r 1kkJe paa aa ~laa gen er den samme. Saaledes be· as the use of electriclty has Følg med Scandinavian Fraterlncreased our rates have stead· noken av mme brødre, det skJøn- tegner han mine skrivelser for ily dropped. ner dere nok nu! hønseprat. Dersom bladets læsere nitys iysttur. Ekstratog ira Se· attle den 22. mai. Fra New York * * * liker at beskue hver uke UlrichODAY the se rates are Ellers insisterer ho Malena paa sens "intelligente" og "smukke" den 28. mai. Ennu billigere bilamong the lowest rn the A UNIQUE PUBLICATION by a at ho vil ha rum idag for den ansigt, saa skal jeg ikke skrive lettpriser. Tredje klasse $291.12. · nation--and Turist klasse $353.12. Sl.riv efSCHOOi, that is "DIFFERENT" andre talen sin fremfor radiotuten et ord mere. ter illustrert program. ScandinaStill Going DoiWll! og ka skal eg gjøre - nekte ho * ·)f * vian American Line, Seattle. A Mirror of School Life tør eg ikkje. - Men dokker maa Letmatros fra Hoquiam maa være saa snild og lese han med sikkert nok være letmatros om·A History of Achievements de reservasjonerne som er nød- bord paa sin skrøpelige aandelige Pictures you want to keep vendige. jolle. Becords you want preserved At jeg har forandret mitt nor* * * Kjære skandinaviske lissnere! ske navn til Amerikansk, er efter Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I . Company .Ja, her er eg Malene Ul-• norske patrioters tro en stor forrichsen fremfor radiotuten i- brytelse. Det samme er tilfolde l "Electrlelt:y !~ Ch~.;ip In Washington" gjen, og ønsker først aa seie dere , med mine barns amerikanske navn. I '" takk for sist. Egentlig skulde det Dog, jeg er ikke den eneste .. Der Now Playing1 været han Ulrichsen, mannen min, 1 er ingen statistik forhaanden, men "THE GREEKS HAD A WORD .....,..__,.,......,...,....,._....,_ _ _ . . . . . . . DEDICATED TO THE SPIBIT OF CHRISTIAN COOPERsom skulde talet til dere ikveld, i jeg er sikker paa at minst 75 pct. FOR THEM" men daa det var paa tide, at vi av barn, født her i landet av norATION AND FELLOWSHIP J. S. Jacobsen E. Person with skulde gaa, saa regnet det saa en ske foreldre, har amerikanske Broadway 1867 Main 2325 Ina Claire and Joan Blondell skulde tru vi var heme i Bergen, navne. Naar er blitt mere og $2.00 Postpaid 25c Any Time og da vi hadde bare en paraply i mere amerikansk med aarene, saa Edition Limited. Order Nowl huset, saa sa eg til han Ulrichsen kan jeg takke Den Norsk LutherAl slags maling og tapetsering at det var like saa godt at han ske Kirke i Amerika for det. DetJOHN ZACHRISON, Circulation Manager utføres. Første klasses arbeide. stod hem~. te samfund blir mere og mere aParldand, Washington Lave priser. 25 aars erfaring. - Ja, men eg skal da kring- merikansk. Tanken var, aa stryke kaste, veit du, sa han. vekk det norske navnet, men saa Now playing: Maling og tapeter selges til dagens priser. - Ikkje bry deg du, eg skal maatte de vente til at "gamle· Will Rogers and Jette Gouda! in snakke for deg, Ulrich far, svarte folket" døde. "Business and Pleasure." 2806 6th ave. eg" og dermed so puffet eg han Samfundets største menigheter MIE BAXERY inn, og stengte dørren. Eg skal bruker bare engelsk ja kort Sunday and MondayJOHN ROSTGAARO, Prop. si dere, eg er av de kaanerne som sagt. Samfundet er paa god vei Warner Oland, H. B. Warner & 1123 BROADWAY Phone: Office Mad. 3S13·J-5 Norsk vørterkake, Wienerbrød, holder mannen min inne om kvel- til smeltepottens store amerikan- Marion Nixon in "Charlie Chan's Pumpernickel l {Forhenværende Butter Blend) dene. I mitt hus er det eg som ske gryte. Derfor har vi nylig Chance." Brookdale Lumber Co. ~ En god plass, hvor man faar et NORSKE KQNrnTORKAKER .t Brookdale on Mountain Highway ~ utmerket maaltid for en rimelig, raar baade over husholdningen og gaatt inn i en norsk-luthersk meBestillinger mottas paa GebursLumber, Hardware, Paints etc. • pris. Beste kaffe To kopper gatedørsnøklen. nighet her i byen. Presten ser ut Tuesday and Wednesdaydagskaker serveres for pris-en av en. P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A ~ Men daa eg kom hit ned i stu- som en gentleman, har arnerikanWilliam Collier, Sr" and Mina 1124 Market St. Tacoma, Wash, Tacoma, Wash. AVLEGG OSS ET BESØK dent-rommet, saa husket eg paa ske barter, og skriver i en ameri- Gombell in "Stenning sisters." ..... at eg hadde glemt talen, som han kansk avis. Nu er vi kommet saa Ulrichsen hadde skrivet. Det kan langt at baade menighetsfolket og ; nu være det samme ogsaa, for presten blir rekonaisa av den a- , J 1 ry the ventelig saa var det bare noke tull merikanske pressen. Hillcrest Meat Market han hadde rotet isammens. Derfor er jeg taknemlig for den 1214 Sq.. K St. - Main 3490 Han Axel med trekkspillet byd- Norsk Luth. Kirke for sit storarFREE DELIVERY de seg til aa spele den "Glade tede amerikaniserings arbeide iService Always Our Motto Enke" for meg, saa kunde eg. søn- blandt vaare landsmenn. ~~ ge istedetfor aa tale, men den Halleluja! REIS TIL NORGE MED Lewis Andrews. sangen kunde ikkje eg, og daa han ikkje kunde spelle tonerne tU Sponsor, '.'Eg tok min nystemte zitar i FRA HAN OI~A I PUYALLUP' Scandinavian Hour hende", saa blir det ikkjc noget K.V.I. av søngingen. Hadde eg no hatt Litt kjerlighet det kan enhver han Ulrichsen her, saa kunde vi nok øve hvor og hvem man er. ha synget en duet. Han er ikkje En liten tjenest snart. er gjort, saa værst aa sønge han Ulrichen men gjort av hjertet er det stort. LAVE BILLETPRISER: MEGET VIGTIGT · E ARE fully equipped to naar han bare vil. Heme i LakseFra New York: do every kind of print· vaagen, daa han var i sin grøn- Utsaa da kjerlighet min ven, Drottningsholm ............ 24. mars Stillingen som begraneste ungdom, brukte dei han som saa høster . du god frukt igjen. ing-Books, Newspapers, PeriodKungsholm ............ " ........ 2. april solosanger i kjerken. Gamlepre- Lad hjertet først bll dannet rett, velsesdirektør er meget icals" Pamphlets, Circulars, and Drottningholm ..... " ....... 21. april sten sa, at naar han Ulrichsen aa være kjærlig gaar da lett. vigtig, hans erfaring og Stationery. Gripsholm ........................ 2~ mai var tilstedes, saa var det ingen interesse, hans idealer. sak aa holde menigheten vaaken. Hr. August Peterson og A. Pe- Rungsholm ." ................ ".10. mai All work done as you want it, soms kulde talet til dere ikveld, terson fra Herlon, N. Dak. har Dl'Ottningholm ............ " ..19. mai when you want it, and at lowest En begravelsesdirektør som baade taket og taarnet vilde ' været her i besøk hos 0. Myking Gripsholm .......... """ ........28. mai possible cost . . . Our overhead ;~lde~v~lges . med alle l{ungsholm ........................4. juni løfte seg, og sang han ikkje saa en tid. is lower, and we split the differforut~tninger for For videre oplysninger, bestilling sat hele menigheten i angst og Fru A. Hertaas og hennes søn ence with the customer. av lugarer, assistanse ved utfærdibeven for at han skulde stemme Magnus har været op til Tolt i gelse av nødvendige papirer, etc., i hvad tid det skulde være. besøk nogen dage. henvender man sig til nærmeste "Efficiency spells Economy" Ak ja san, det var i de ,glade Hr. og fru Ben Nelson har væ· agent for linjen eller til ungdommcns dage, daa han Ul- ret i Seattle i besøk hos hr. og Swedish Amerlcan Line rich var saa stram en kar, som fru F. Wickstrom. WITE BLDG" 4 & Union, Seattle. noken jente kunde 'kaste sine øine Hr. og fru Lamek Nestegard i- John Hedberg, 5081·2 So. 11. St. C.0.LY NN CO, Tacoma, Wash. paa, og daa eg var kjent for aa fra Olympia var her paa besøk MORTUARY F. C. Hewson, 903 Pacific Avenue, vær;,> Laksevaagens fryd for øie. hos hr. og fru L. Nestegaard. 'Øistinctive C-funeral Service Tacoma, Wash. Telephone Main 2520 1125 Tacoma Ave, So "Them dagene is goen forever," Fru Trudtson i Puyallup er ef- Martin Carlson, 1125 Tacoma Ave" Pl10ne:Nai11 77-fS 717 TACOMA AVE.. Tacoma, Wash. men det er med meg som med deg 1 ter .JlE~re. ,ma!il1~9grs syg(i9m .aV:: som sitter Gf! lissner: Vi har lllin- · gaatt ved døden.· Begravelsen fo-

T

TEATER-

I

Puget Sound Power &- Light:

YTT

BLUE 'MOUSE

I "_

I

I

J

hing of eau

E. PERSON & COa

FOX RIALTO

NELS'S RESTAURANT

!

I

J~~~~~~~

··

RI

I

A

W

1

I

Puget Sound Publishing Company

Western viking v 42 no 13 mar 25, 1932  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you