Page 1

"Vesl::kysf:en"-uTacom Norwegian Weekly Published Every Friday -

Ta den de ",I 0

at 1125 Tacoma Avenue, Tacoma., Washington

TACOMA, WASHINGTON DEN 4 MARS, 1932

42de aargang.

NO. 10

NORSKDOMMEN OG DENS MENN

EN PYROMAN SOM TERRORISERER SVOLVÆR

I

En brannstifter som hal' paasatt 6 brande i løpet av en uke. Befolkningen er meget opskaket. "Hvor skal det brenne inatt?"

Av Olav Redal Artikkel no. 8: .... ....... .

Vi bragte forrige uke et kort telegram om pyromanen som har herjet i

Svolvær"

Idag skal vi

bringe nærmere detaljer, datert Svolvær 12. februar: En ny brand herjet Svolvær inatt, denne gang var det Svolvær Tønnefabrik paa Svinøy som blev 1 lagt i aske. Skaden er omkring · 100,000 kroner. Branden blev opdaget ved 2· Ovenfor bringer vi billedet av gi en konsert lørdag aften den 12. Koret teller 60 stemmer og er for koret. Han er kjendt som en tiden av noen lossearbeidere paa det Jandskjendte Midland College mars i Central Lutheran Church, nu paa en turne i Nordvesten. av de betydeligste musiker i de en kullbaat. Brandvesenet blev kor fra Fremont, Neb., som vil syd lOde og G sts. Prof. Oscar Lyders er dirigent midtvestlige stater. straks varslet og kom tilstede. Luene slo da ut gjennem taket, og flammene lyste over havnen og de FILI\IFORESTILLING MANDAG 'mange fiskefartøier. Man forstod AFTEN I NORMANNA HALL at det var nytteløst aa forsøke aa Ca. 80 skiløpere, 10 av dem diAlt er nu lagt tilrette for den ! for hele kalaset, men allikevel vil redde fabrikkbygningen og kon· Hr. Arne Sandven, der fulgte rekte fra det nasjonale skirenn, store bannuett og dans i Scottish gJ'esterne bli budt mere og bedre sentrerte arbeidet om aa redde de " med St. Olafs korets tur til Norvil hoppe for kanskje 10,000 men- Rite Cathedral JEROME JØRGENSEN lørdag aften. "service" baade hvad det aandelige ge, bl. a. til Trondheims-utstillin- nærmeste hus. Heldigvis var det er født paa Dønne i Helgeland, nesker ved Seattle Ski Club's sto.. . . og timelige angaar. For de som Komiteens formann, hr. Thorn. 'kk h d · fl gen, benyttet anledmngen til aa helt vindstille, og med brandseil og bor nu i Maynard, Minn. - I re skirenn søndag 6. mars. Ren1 1 1 -e ar an e rung aa _over:ære opta films paa veien, og denne og slanger lyktes det aa begrense flere terminer var han formann net begynner kl. 1 :30 og stedet Strøm forteller oss, at der iaar banquetten, er der anlednmg til aa f'l . bl'i f orev1s · t ·i N orman- ilden til fabrikkbygningen, som . i m v11 nu kanskje blir en større deltagelse for Nordlandslaget og er nu la- er Snoqualmie Summit. komme tilstede naar dansen beH 11 d ft kl g brente totalt ned i løpet av et par enn noensinne før. -- Meldingerne . k t d 1na . a man ag a . en . . gets kasserer. Bakken, som er den største her fra de forskjellige byer paa kysten gynner kl. 9. Billetten os er a timers tid. Hr. Sandven tok de første billeute, er i tip-top stand. Under tre- gaar ut paa rekord-deltagelse, li- kun 35c for herrer og 15c for Det er neppe tvil om at ogsaa der her ute ved Stillehavskysten. ning har der været levert hop paa kesom forhaandssalget av billetter damer. denne, brand som er den sjette i I Minneapolis tok han billeder fra over 200 fot, og man anser hop her i Tacoma har gaatt strykenForøvrig gjengir vi programmet løpet av ca. 1 uke ogsaa er paa· Bygdelagenes og sangernes veldipaa 225 fot mulig nu søndag. de. Billettprisen iaar er bare 60c i sin helhet her: ge optog. Sammen med St. Olafs- satt. Det gikk i natt brandvakt i Iblandt velkjendte skiløpere der koret avreiste han fra New York gatene paa Lilleøen hvor den stør· Program of the Sixth Anniversary Banquet deltar, nevner vi: Hjalmar Hvam, til Norge, og herfra har han et ste bebyggelse av Svolvær ligger. Hannony Lodge, S. F. of A. John Elvrum, Ole Tverdal og Coutmerketut valg av billeder, dels Det ser ut som brandstifteren el· rey Gustaffson. Disse fire løpere i farver. Vi faar se det vesent- ler brandstifterne har hatt rede Bertram 6: 30-0rgan Music ....... "....... . deltok siste uke ved det Nasjonaligste fra Trondheimsutstillingen paa dette og henlagt sin operale skirenn i Lake Taime, Calif. og fra Oslo og Bergen. Specielt sjonsbasis paa Svinøy. Bvis det 7 :10-Introducing Toastmaster " .... " ............... " .......Thomas Strorn Av andre landskjente løpere komturen innover Hardanger til Odda hadde været vind, vilde sann7:12-Toastmaster ..................................................Bertil E. Johnson mer Anton Lekang fra New York, byder paa vakre og interessante synligvis ilden ogsaa ha forplan1932 aars mester; Casper Øimoen, billeder. tet sig til Vestlandske Petroleums Silo 7 :20--Speech \ Canton, S. Dak., mester for 1930 Companis oljedepot som ligger Filmen blir ledsaget av .norske I paa en holme like i. nærheten; og 0 7:25-Vocal Solo ...................... " ....................Miss Mildred Norgren folkemelodier fra en violin-kvartet j de mange smaa trehus omkring (hr. Sandvens egne elever) og den 1 fabrikken. Magnus og Ottar Sætre fra sSalis7:30-Program by .................................................. Enumclaw Lodge bury, Conn" alle storhoppere. flere tusen fot lange film tar godt Politiet arbeider med de mysti7 :40-Songs ..................."..............................Normanna Male Chorus Fra Canada møter Nordal Kalog vel to timer. , ske brandaffærer, men har ennu dahl og N. Stone blandt andre. 7 :50-Speech .........................................." .................... Homer T. Bone Entreen er satt saa lavt som til ikke noe sikkert spor aa holde JOHN N. OLSON 25c, for at alle skal kunne ha an- sig til. To personer blev arrestert Langrennet blir holdt imorgen 8:30-Program by ............... "" ................................ "".Everett Lodge er fra Seljeli, Hemnes, Helgeland, (lørdag). ledning til aa se denne film. igaar, den ene blev løslatt efter et og bor nu i Hudson, Wis. Remarks ................................................President J. F. 'l'huor Se forøvrig annonsen. kort forhør, mens den annen er Veien op til Snoqualmie SumOlson var i nagle aar assisteoverført til hjelpefengslet i KaDancing 9:00-12:00 o'clock. rende sekreter og er nu Nord- mit sies aa være i fin stand. NORSK BARNEPROGRAM I belvaag. Det er en tilreisende landslagets finanssekreter. person som er helt uten eksistensNORMANNA HALL midler. Han virker litt rar av sig; Ved Sønner og Døtre av Norges han er sett paa brandstedet før de social den 10de mars, vil der bli to siste brander. gitt et program av barn, født her , Brandvesenet og politiet skal Hulda Garborg vart 70 aar 22. i landet. Programmet bestaar av' nu patruljere i gatene hver natt. februar. følgende numre: De mystiske og alvorlige brander Her ute "millorn bakkar og berg 1-Ja vi elsker dette landet. har skapt en uhyggestemning out med have" bur ein masse nor2-Velkomsttale av frk. June ver byen, ingen er sikker paa ske folk, som lengtar og drøymer : Hadeland. hvem næste brand kan ramme. heim til gamle Noreg. Me bur ! 3-Duet av Lilian og Edith Han- Avisene opfordrer folk til aa holFra enkelte hold er vi blitt kritisert for vaar stilling til hr. Bergemens so langt fraa heimelandet vaart, sen: "Alle fugle smaa." de kjellerne vel avlaast. En brandkandidatur. Det blir hevdet at som landsmann burde vi støtte ham i hans at me hev bere barn- og ung4-Piano solo av Bernice Han- ekspert sydfra vil bli hentet riordbestrebelser efter stillingen som Commissioner of Public Works i Tacoma. domsminner. Livsstriden i det sen: "Morning" av Grieg. over. I frarnande lande vart so seig og 5-Solo av Gladys Frangen. Ved 12-tiden igaarnatt hadde en Det er kun de faa, som enten ikke har undersøkt forholdene, eller ikke hard, at rne fekk ikje tid aa fyl6-Koret: "Aftensolen smiler." mann været paa land ved Nemak vet bedre, som fremsetter slik kritikk. Det at en man er n o r s k er selvgje med i den nasjonale striden 7-Acordion solo, Ruth Iversen. tankanlegget, men da vakten kom, følgelig ikke nok til aa gjøre ham kvalifisert til en saavidt viktig stilling som 8-Solo av Ruby Kvalheim: løp han sin vei og rodde bort. heime. . . . den det her er tale om. Men eit aa anna lJosghmt hei"Nu takk for alt." Man har signalement paa baaten maifraa fær vi daa sjaa. Eit av 9-Minuett: Vivian Frengen og og likesaa paa mannen, en stor Vi er enig i at en skandinav burde støttes av den slrandina.viske presse, dei finaste ljosglimt fraa Noreg er ~ ~ · Irline Espeland. lrraftig kar i frakk. Vakten ved men det betinger samtidig at han har kvalifikasjoner for den stilling han sødigtarparet Arne og Hulda Gar- · 10-Duet: Ester Pedersen og tankanlegget er forsterket. Svolker. Bergersen, i de stiJJinger ban har betjent" har ikke bevist at han har ~e­ borg. Naar eg no skriv ei lite Thelma Ranes. vær politi og lensmannen i Vaagan tingelserne for aa fylle stillingn som Commissioner of Public Works. · Margareth 1 helsing til fru Garborg, so vert 11- "Tap dancing" . .. · arbeider energisk med saken. Alle· det fordi ho fekk det norske rnaaHan har beiler aldrig visst sig som noen helhjertet skandinav, eller norsk. Frangen og Alice Espeland. Mu- sammen er med i jakten paa pyrolet inn paa telet i Qslo - Det sik av Esther Johnsen. , manen. Befolkningen er voldsomt Hvor var Bergersen da de skandinaviske foreninger her i Tacoma, fra. en Norske Teater. So vil eg ogso J 12-Koret: "Se Norges blom-1 opskaket · det brennende spørs• liten begynnelse kjempet sig frem til den posisjon de har idag? takke frua fordi ho her i landet sterd a l ·" . maal er:' Hvor skal det brenne gav os's den vene fine Færøy13- Burlesque: "Dr. HJelpeløs inatt? Hvor var Bergel'Sen da skandinaverne bygget sine forsamlingshus, hjalp og hans konkurrenter." dansen. sine syke, sine trengende, sine enker og faderløse? Det norske folk og rnaalet vaart 14-America av forsamlingen. KOM OG BLI MED PA.~ NORdøyr snart no her i Amerika. Men Pianist ved programmet er frk. GESTUREN IAAR! Hvor var Bergersen da? - Vi gjentar: Hvor var han? heime døyr aldri det norske folk Bernice Hansen. og det norske maal. * * Efter programmet blir der be"Stavangerfjord" fra New York Arne og Hulda Garborg vil leve Saa blir hr. Bergersen plutselig løftet inn i den politiske arena, og likesaa vertning og en svingom. den 28de mai blir aarets store be-: med folkje og rnaale av soga i plutselig finner han ut at han er NORSK! - De folk som puffet ham inn i givenhet. Minner som er vært aa 1000 aar. den politiske ring gjorde sikker regning med, at han var den rette mann til Fleklrnfjord Benmølle nedbrent. ta med for livet, for gamle og unOg eg veit ein ting og det er aa splitte skandinavernes stemme, som ellers paa grunn a'li Votaws fairness Kristiansand 8. feb. ---:- Natt til ge. Spesielt ekstratog fra Seattle at daa Noreg vert "frelst aa fritt" igaar nedbrente FlekkefJord Ben- med Milwaukee jernbanen avgaar slrulde og vilde gaa til ham. - De har gaatt saavidt at de i den Ilte time daa vert digtarparet Garborg mymølle til grunnen. Branden blev den 22. mai. Billigere billetpriser. fild{ Bergersen til aa melde sig som medlem av en av vaare skandinaviske kje større enn idag. opdaget av noen karnevalsg~ester Tredje klasse tur og retur $291.12, foreninger. Vi sier med velberaad hu, at hans venner fikk ham til aa ta Olav Redal. fra byen, men møllen laa slik at Turist klasse (tidligere 2. klasse) dette skridt, for tross alt, tror vi Bergersen har mere intelUgens enn paa. eget det var umulig aa forsøke aa nu bare $350.12. For videre opinitiativ aa ta et saadant skridt, der kun kan være gjort for aa fiske skandiLOFOTFISKl!:'.I' UTMERKET slukke. Foruten maskiner og la: lysninger, skriv til naviske stemmer. ger strøk ogsaa med et parti Den Norske Amerikalinje, Svolvær 12. feb. - Det har i* * * sommermakrell. - Bygningen. var Reidar Gjolme Co" Inc. dag vært et glimrende fiske, den Vi har altid tatt det standpunkt at de skandinaviske aviser skylder skanpaa tie etasjer og var forsikret Douglas Bldg. 4th & Union, beste dag hittil under aarets fidinaverne aa kjempe for menn, som de stiller frem. Men vi tror at det er for 85,000 kroner. Seattle, Wash. ske. Det meddeles at alle innlike meget vaar plikt aa motarbeide folk der kun er skandinavere naar der er komne baater har full last, med noe aa vinne. Hvorfor ikke sende 4'Western Tenk ikke, at fordi en mann alover 1000 fisk pr. baat. Viking" som en hilsen til dem der drig vet hvad han kan, før han hjemme? Bladet koster kun $2 prøver, at han altid er ferdig til 1 Glem ikke kontingenten - $1.00 pr. aar til Norge • ·prøven. pr. a.ar. 1 :iilllllillllllllllllllllllilllillllllilililHl'lllllilii!illllll1lllllllllllllilllll!llililU1llllllllllllllUlllllm1111111111111rn111111111111111111111m11111111m1m111111111rn111111rn1111111111111111m11H11111111111111.11mm11111111111111n1m111111111111111::rn1rnm111111m111111111111,111111111111111111111111111111m11111mm1111111r11111111111111ru11 11111111111 11

SKIRENNET SØNDAG

Skanåinavian Frateanity's Banquet 1

II

lI~! ~;t~~r~es~~~~se~ :v~~~~;;

I

I

HULDA GARBORG

Er der noen grunn for skandinaverne aa st:emme for Bergersen?

i

I

I

l


.,q.. HOVEDKONTOR. .- OSLO llilialet: ARENDAL, LILLESAND, RISØI.

Den '1-taar til Deres tjeneste for en om. hyggelig og famig ek&pedition av D• res bank:fottetninger med gamlelandet.

Reparert for $1.00 Andre klokker og ure til pris i forhold hertil . .Alt arbeide gar~teres for et aar

K. ANDERSEN 1125 Tacoma .Ave.

LAwYER

ANTON BANG NOTARY AIJTO INSURANCE

~~~[lll!IØi!IRll~~Rl.INlll~~~~~~~

Sponsor, Sca11dinavian Hour, K.V.I.

Fullt Iairer av UR, :KLQ:KKER, RINGER OG .DIAMANTER Reparasjonsarbeide samt

Guldsmedsarbete

Bestillinger mottas nu

Kun et begrenset oplag Hvis Du er en. av dem som Ønsker boken og ikke' har daleren for haattden, faar du den gjerne paa kredit Ulrichsen "truster" dig. Han paastaar nemlig, at saasnart du har lest boke,n, vil du gaa 'ut og selge skjorten, din for .· aa faa den betalt. Fyll ut kupongen i cornet nedenfor.

"WESTERN VIKING" 1125 Taooma Ave. • ';racoma, Washington. Undertegnede ønsker sig tilsendt ........ eks. av "IDrichsens Breve og Budskap."


Fredag den 4de mars 1932

WESTERN' VIKING

f Liberty &hicken Farm i

+tt •• + +••• +•• +++++tt+tt-+tt norsk.

Ordet Fritt

~+++++++

++++++++

Mi.'n kone har ogsaa glemt r' det norske spraak. I Golden Valley er der 75 pct. skandinavere. Der er en norsk og ' en katolsk kirke. Min kone var misfornøiet fordi presten baade talte norsk og engelsk i kirken. Hun forstod ikke norsk og var aldeles utenfor kompani i kvinneforeningen. Da begyndte vi aa tenke paa vesten. Jeg skrev da til min bror i Tacoma, Jack Anderson, om der var nogen luthersk menighet i byen som brukte bare engelsk og var gode amerikanere. Jo, jeg fikk brev fra Tacoma. - Kom bare til Tacoma, skrev Jack, her er en masse lutherske kirker i' byen, ja, her er saa mange kirker, at man kan faa kjøpe kirker paa avbetaling. Og nu er vi her _ ikke langt fra Tacoma. Vi har 10 acres land

Brev Il. Jeg er født - desverre Nordfjord, Norge 1871 og kom til (Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: - Amerika i 1898. Fikk regjeringsindlæg i diskussioner m. v. Det staar enhver frit at benytte spal· terummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at ind· land i Minnesota to aar efter ansenderne fatter sig i korhet. Manuskripter som ønskes indtat un· komsten og blev gift med en trønder denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· derinne født i Iowa. Under vertionen ihænde senest mandag aften.-RED.) denskrigen solgte jeg farmen og H + H +I H H +I H + H H ++ H erherre paa 500 og 1500 meter fikk god pris - litt over $20,000, S M A A p L. UK K eller Irvin Jaffe som olympiadens og blev da en velstaaende mann. mester paa 50{)0 og 10,000 meter, Vi flyttet da til byen Golden ValAv OLAF BERThD nei de to herrer vil bli husket for ley, og begyndte med hotelforret+++I++++ • + + I++ +• sin glimrende innsats som fravi:e- ning. Vaare naboer ute paa lan25de februar 1932. rende ved verdensmesterskaps- det var bare setisdøler og nordArthur Brisbane skriver, at aa løpene! lendinger og brukte bare norsk skattlegge filmindustrien mer er At U. S. A., verdens fremste baade i kirken og i hjemmene. aa legge større byrder paa en, sportsnasjon, kan tillate noget saa Ved aa flytte inn til byen, kom vi som allerede har for store. Hvem usportsmessig vil Europa med god mere i sammen med ekte amerikaskulde tenke sig, at en industri, grunn minne oss om i lange ti-I nere, særlig paa hotellet, da der som kan betale jetunger $12,000 ~;-=· ~~~-~St~ fi~~-:~~~,;:.ig~:.1~~=m ~::: dag T~r ~::1S'"' t~~~~in!"s~:n: ~i~ -

!

Hl

!

har 200 høns og har døpt st~~~ 1 1 ~ili~!::re~~ i~~~ ::~ s~:al:•a~ff~ erne~~~;; li~~a~~"~~cv;:i· a:u~j~;; b~d;~ skc:i~·wi ~by;~··~;;· ~te··~~; I~:~. ·:u::~~k:r~::~~ i!:•~•·:og;~ mere skatt? Men hvad forskjel gjør det'? Blir deres utgifter høiere, forhøier de simpelthen billetprisen. So what's the use? Den store majoritet av de, som gaar til kino er arbeidsfolk. Disse blir det altsaa, som betaler de forhøietle skatter, som de forresten betaler alle skatter direkte og inndirekte samt profit til industrieierne. Det er den produserende klasse, som betaler for alt i verden; men naar man er nektet rett til aa produsere, kan man selvfølgelig ikke betale for det brød man trenger for ikke aa tale om skatter og profitt. Et genialt system.

* ,_ * Vi læser om kommunistforfølgelser ogsaa i Norge; men i raaskap maaler de sig ikke med de amerikanske. Her er det skikk aa beskylde de erligste arbeidsledere for de hesligste forbrytelser og faa dem dømt til aa skytes, (Joe Hill), brennes i den elektriske stol (Sacco og Vancetti), eller livsvarigt fengsel (Mooney og Billings). Jeg kunde nevne mange flere. - For aa finne sidestykke, maa man gaa tilbake til den romerske historie, til de første kristnes forfølgelse, eller senere, de kristnes forfølgelse av ikketroende.

*

of.·

of.·

En politimann h_er gik~ fornylig av med full pensJon. Siden blev han ansatt med full løn i "countyet." Altsaa baade pensjon og løn. Dette er nesten ingenting aa rekne mot de store "graft," kun en liten illustrasjon.

sig gjeldende, men de kom allikevel over Atlanteren med uhyre utgifter og deltok i gaasedam-løpene i Lake Placid. Man trøstet sig med at gikk det galt i Olympiaden, fikk guttene ta sitt mon igjen ved verdensmesterskapet med internasjonale startregler. Og saa maatte Jaffe "tilbake til kontoret i New York og Shea tilbake til skolen." De innbudne gjester var kommet og verten sa godnatt og gikk og la sig. Topmaalet paa uhøflighet og saa usigelig dum uhøflighet, skal en lete lenge efter. Den skøite-interesserte verden vet da saa allikevel at paa løp over 500 meter er europeerne overlegne hvor det bare gjelder aa løpe avstanden paa kortest. mulig tid. Og paa 500 m. burde Shea kunne ha greiet en av de første plasser; derfor blir det saa dumt aa la det hele se ut som feighet bare for aa narre Amerika, som slett ikke er interessert i skøiteløp. U. S. A. seiret ved lekene med 88 points mot Norges 77, men hadde skøiteløpene, som ved alle tidligere og sikkert alle kommende

Side .3

·----

Bergens Privatbank Oprettet 1855 -

BERGEN

OSLO -

HAUGESUND

Mottar penge til innslmd og forrentning med f. t.: 4 pct. p. a., almindelig sparebankviJkaar 4Y2 pct. p. a. paa 6 maaneders opsigelse Bergen, 19. oktober, 1931. Ifontrabok tilstilles innskyteren eller opbevares om ønskes i banken uten godtgjørelse. Dollars i check og sedler kjøpes og selges.

ARNOLD BUTTER STORE Manning Market

11. & Com merce St,

Norske ost-sorter direkte fra Bergen. Ny forsyning av Nøkkelost Gjetost og Gammelost. - Netop ankommet flatbrød, 5 sorter svensk knekkebrød, "health bread." Beste kvalitet og rigtige priser. Er De ikke tilfre<lsstillet gir vi pengene tilbake.

landet. Hadde vi ikke flyttet inn menighet. Er ikke sikker paa at Vi gjør klokt i aa la Jesus faa til byen, saa vilde vi fremdeles de norske menigheter er ameri- raade i oss like til døden, at vi de som hører skal leve og arve været bare "swedes," mens vi nu kanske. De bruker jo bare en- lærer av ham og hører hans røst. riket med Jesus. Glem ikke aa er gode amerikanere. gelsk, men jeg maa være sikker Han er ikke langt borte fra nogen gjøre vaar Faders vilje som er i A. S. Saasnart jeg kom til Golden Val-: paa at de er baade kristne og pa- av oss, og naar I hører hans røst Himmelen. Amen. ley blev jeg formann for Liberty triotiske. Med aktelse, da forherder ikke eders hjerter. driven. - Det er dette navn jeg Lewis Andrews. Det er saa ondt aa ha et vantro Historien om en tommelfinger nu bruker paa hønsefarmen min. En anleggsarbeider paa Voss hjerte. N aar vi kommer til korset Mitt norske navn var Lars Anog ser det Guds lam som var mistet ved et uheld for en tid si"HVEM ER M!N MODER?" dersen Kvalvik, men da jeg skulsin spikret fast der, og se hvor taal- den det viktige aktivum de bli citizen sa clerken til mig, Jesus hadde talt til folket om modig han led, vil vi undgaa man- ene tommelfinger. Erstatningen blev utbetalt at det er bedre du transleitar nav- de urene aander, som farer inn i ge forargelser og overvinne det - 2000 kroner net. 'ditt paa amerikansk, f. eks. et menneske. Saa sa han: onde med det gode og regnes som og mannen fikk momentalt følelLewis Andrews. Ja, jeg kan nok "Hvem er min moder?" Han moder, søster og broder med Guds sen av aa være blitt storkar. Han det, sa jeg - og nu er jeg glad saa ut over forsamlingen, rakte egen søn. Tenk aa være fedre og funderte en stund over hvad pen· fordi jeg har et ekte amerikansk sin haand utover folket og sa: mødre i Isr:ael. Paulus sier vi gene best kunne brukes til, og renavn. Sønnerne mine heter Leroy, "Disse som tror paa mig er min har mange lærere, men ikke man- sultatet blev - ekstratog til BerChester og Jack; døtrene heter moder, søster og broder; de som ge fedre og mødre. Det er i aan- gen. Paa stasjonen i Bergen kjøpEvelyn, Mabel og Minnie. gjør min faders vilje som er i delig forstand. Men hør du mo- te han sig returbillett tilbake til , der, søster og broder: hvad du har V oss, og derefter bar det ut i Leroy bestyrer mitt hotel i Gol- himmelen." Matt. 12-17. den Valley, Chester har barberHer krever Jesus av oss et sin- gjort mot disse som tror paa byen. Tre hele dage tilende, og shop i samme by og Jack er han- delag som en moder, søster og mig, det har du gjort imot mig. saa var bare returbilletten tilbake. delsreisende for et patentmedisin- broders, for at vi kan være i slekt Kan du tro Jesus saa skal du se Denne blev omgjort i kontanter og mannen fikk sig en liten drink til. kompani. Alle tre gutter er gifte med Ham og være født av Gud Guds herlighet. Saaledes er det aa bli født av Fra Bergen maatte han gaa til og har amerikanske koner. Evelyn og ha Guds natur i oss. Har vi er gift med en irlender F. Mac- dette ::indelag kommer de urene aanden. Salige er det øre som hø- Voss, hvor han endelig inntraff, Hary. Mabel og Minnie har en aander ikke inn. Men kommer de re det I høre, og det øie som se - minus penge og minus sin ene fin amerikansk Beauty Parlor i Iinn, saa forderver de baade moder, det I se. Aldrig har noget men- tommelfinger, men med et smil Golden Valley. - Ingen av barna søster og brodersindelaget og paa neske talt som denne Jesus. Han om læberne og et minne aa tenke vaare kan hverken læse eller tale den maate spreder uhygge om sig. ta1er fred i den urolige verden og tilbake paa i aarene som kommer. - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J ______......._ _..._ _....._ _..._......_ _.___ __

olympiader, gaatt efter internasjonale regler vilde Norg.e ha vunnet med over 100 points, - omkring dobbelt saa mange points som noen annen nasjon. Det er en slutning en maa komme til ved aa • • •. • " , oruKe resmtatene rra veraensmesterskapene paa _skøiter nettop sluttet i Lake Plac1d. · ·_ _ _ _ _ _ _ _ __ "Western Villing," Hr. redaktør:

I

Jeg fikk et par gaver til jul, nemlig et lommetørkle og et slips, * * og trodde da at gavetiden var Der er en klasse mennesker som sier, naar nye ideer kommer op: omme. "Men herregud! det har aldrig væMen her om dagen da jeg 'kom ret prøvet før. Jeg vil heller hjem fra en liten spasertur, fant holde mig til det gamle." Hvis jeg til min store forbauselse "Wealle tenkte slik, paa hvilket evo- stern Viking" hadde blitt mig tillusjonstrinn tror dere menneskene sendt for et helt aars besøk. Blavil de befinne sig idag? det er hjertelig velkomment, da Vi læser om Buddha, Confusius, jeg elsker aa læse norsk, ennJesus, Marx, Lenin og andre fane- skjønt jeg er en innfødt ameribærere for nye ideer, at de er blitt kaner. forfulgt av de de hjalp; men manFor denne siste gave sender jeg ge synes ikke aa lære derav, og en hjertelig takk til Ole Berntsen, nye ideers bærere blir fengslet, Alaska og bladets redaktør. brennt, skutt eller hengt ogsaa nu. "Ordet Fritt" og Ulrichsens * * * For ikke' lenge siden var der breve er utmerket læsestof. en stygg jernbaneulykke i Sovjet. . Kanskje i fremtiden skal De A viserne . her jublet: Nu ser man faa høre litt fra Minneapolis, byhvad kommunisterne duer til. - en hvor jeg nu lever. Venligst, Kommunisterne i Sovjet sa: Det Harald Heiberg. gaar sandelig ikke an, ti ellers vil det bli likesaa galt som i Amerika. BLOMSTENS SORG Man kunde nesten tro, at Japan var blitt et kristent land, slik som En blomst uti skogen jeg plukket igaar, de kan myrde kinesere! Tenk! alle krigsmaterialer man da ene jeg vandret deriune. nu kan selge. Er ikke krig en Det var kun den ene velsignelse. Og paven har lovet av tusinde slag, kineserne aa be om fred. Er det der fengslet mitt hjertes indre. ikke en storartet hjelp? League of Nations kan ingen- Jeg satte mig ned ting gjøre - ikke engang erklere med blomsten skjøn. boykott, som kunde stoppe krigen Jeg undret, mon, den var alene? med engang. Og paa fredskonfe- Den hviskede straks ransen søker man aa lure hver• et svar paa min bøn: andre saa godt man kan. Den er Nei, der under trærnes grene likesaa effektiv som pavens bøn- tæt ved den plet ner. - De fæle kommunister fra du plukkede mig Sovjet sier: "Fullstendig avrust- staar min viv, med hulken, alene. ning, og vi vil være de første, hvis dere andre lover aa følge Mitt øie falt da straks paa den plet, eksemplet." Har man hørt noe hvor blomsten jeg før hadde saa ugudeligt? plukket. Min lille blomst se! den hadde ret, VINTEROLYMPIADEN for den var bøiet og lukket. Jeg varsomt løftet den op i min "Wash.p." skriver følgende: haand, Amerika seiret i aar for første gang i en vinterolympiade og men døden hadde nok krævet dens aand, tapte stort paa det. Den del av verden som er inte- og likedan den som jeg plukket. HARALD HEIBERG ressert i skøitesport, vil ikke huske Jack Shea som den store sei- Minneapolis, Minn.

har rOkt l

c

IES

• I

"Jeg har rØkt LUCKIES i tre aar. Jeg har prøvet næsten alle andre merker og fundet at LUCKIES virkelig er de eneste cigaretter som ikke skader halsen min. Talefilmen gjØr det endnu mere paakrævet for en skuespiller• inde at holde halsen i perfekt stand. Og jeg synes at den nye Cellophane lap er fiks."

Beskyttelse for Deres Hals-mot

IL:

irritation-~

hoste

Og Fugtlghetssikker Cellophane Holder den "Toasted"-e Aroma ~ ~

TIL LUCKY

S1RIKE~" ,~~::::_~~7;:;,;:~,;::~::::;:;• ,;;;;:~;;~~'.;:::__::~:::_::Jr~


of Public Works

The position is primarily an engineering job. Elect a man

w~ho

is pre-

eminently fitted for the job, and who has in tl1e

approximately

past Jully measured up

to all requil'ements.

\!OTE

for

VOTAW

of ·Public Works

Assurance Co. of Canada Retire·

Dage til

NORGE HURTIGSTE DAMEPERE I VERDEN BREMEN-EUROPA

Utmerket jerbaneforbindelse fra Bremen til Norge. Reserver lugar hos lokalagenter og insister paa Lloyd billetter, som gir hurtigste reise. Desuten regelmessige ukentlige avseilin· ger med velkjendte Lloyd, Cabin dampere

fra nu

$4800.00-728 South Madison. A new house, oak floors, 5 rooma, every· thing modern and up-to-date. Fur· nace and full basement, large at· tie. In a very desirable distrlct. $500 cash. $1950.00=:3312 North Union. House is old and of dou]:ltful value, but lots ar!J. yaluable, on account of Marin view.

$4200.00-iAn unusual pick-up in a store property in the South part of the city.· Did bring $90.00 per month. Now, one. room vacant. rent is $47.00 per mo. Lot 50x 120, an unusually good corner.

$1600.00-10 acres of good land on Waller road for $1600.00, all cash, Prospect St" naw being thoroughon. pavement and waterline. Not ly overhauled, will be like new. cleared.. 5 lots, easy terms. Come in and ask us for what you $1750.00-77,t Souht 74th. A 5-room want in real estate. Don't farget that hous on 3 Iots. A very good bu:y we pay 6 per cent. interst on money lft here--and we apprciate your tell· for $1.750.00 some furniture ing us that you saw the advrtisement included. $250.00 cash. 'in Western Viking.


John Flo.


Side 7

WESTERN .VIKING

Men kjære vene dig, ligger Jenten er paa vei til aa tro at du her vaaken og ikke kommer det er hulderen som har været Sponsor Scandinavian Hour, K. V. I. inn til mig da ? Du er vel ikke ute paa tyveri. blitt klein, lell? Megen tale om hulderen hadde Ja, jeg synes nu ikke jeg har hun og Ragnhild hørt, men aldrig det noe godt heller. - Saa har hadde hun sett den. Men de kom denne skarvesengen været trang ikke til noen klarhet i grytens før, men nu er den rent lei, bun- mystiske forsvinnen, saa de to Norsk hum.oristisk roman av 0. Linbu nen i den har reist paa gulvet. kvinner tok fatt paa aa faa stelt Nei aa nei! At jeg ikke har til annen mat. sett til med det før. Men staa nu Efter at de hadde spist sier op, vennen min. Her i denne seng , Ragnhild: kan du da slett ikke ligge. Du - Skal vi gaa en tur op til 102 $0. Tacoma Ave. Broadway 2166 koke rømmegraut til sig og Gun- kan komme 'inn og legge dig i vannet iaften. efter at de er kommet inn nerius. sengen min. - Til vannet! Neimen om vi og har gaatt tilro ba~er det paa Mens Ragnhild og jenten smaa· Ja, men bryr du dig om det gjør. Hvad skal vi deroppe. ..,_ _........,...,.....................................,.....,....,,._.,.._.,,............................................,,I døren. Flat-jenten spør hvem det snakker sig imellem mens de mel-I mig du da.? Nu har du ødelagt benet ditt en er der ute. ker kjørne, vaakner Gunnerius og I Har du hørt slik, sier hun og gang, om du ikke skal gjøre del - Jeg skulde gaa herop med et s.er sig om, lytter og undrer sig bøier sig ned og kysser ham paa igjen. brev til Ragnhild. Jeg stikker det over at det er saa stillt inne. kinnet. - Jeg vil saa gjerne dit op en her i veggen ved døren. Han tenker saa, at det er langt Ja, naar du gjør slikt, saa tur; du faar være snil og bli med, . Det var tjenestegutten paa Fla- paa morgensiden og at de er ute maa jeg op lell, da.. Jeg hadde nu beder Ragnhild. som vil fy:Hge med i forholdene i Norge ten som talte. i fjøset. Snart staar han op og tenkt at det var forbi med mig 1 - Hvad vil du dit efter? får Nord-Norges st9frste og beste avis Guniierius har hørt at noen var gaar inn i stuen for aa se om idag, ser du. I (Forts.) utenfor og k9m straks i døren fra de er ute eller de sover. Nei, de Du er en skøier er du. Jeg budrotrummet. er nok ute alt. Han ser om i skal gjøre forbi med dig, sier hun Sigmund Ruud hoppet "bare'; 205 fot, fordi han samme dag blev - Er det noe fanteri paa ferde stuen, hvor alt var pyntet og pent og kysser ham varmt og fast. kjørt til hospitalet og opeigjen? spør han. og føler sig glad ved aa vite, at Hvad synes du om dette? rert for blinntarms- Nei. Det var gutten hjemme det for en stor del er gjort for Jeg tror jeg blir tullet jeg. tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik betendelse. .som hadde et bud til oss. Han har ham. Men hvad er dette Da gaar hun raskt inn i stuen på lands- og bygdenytt. Bladets mindre ..ålt gaatt igjen, svarer jenten. - for noe? Det ligner et brev! med en munter latter. dagsutgave "" · lukker d øren og gaar t'l H an f aar se brevet · R agnhild har Sigmund Ruud, den eldste av ..::runnenus i Det var første gang Huld~rdron.sengs igjen. Litt efter henter jen- stukket under blomsterkoppen, tar ningen kysset sin festemann. skiløperbrødrene fra Norge, hopten forsiktig brevet. De to venn- det frem og ser adressen. Det er Forvirret kravlet Gunnerius op pet "bare" 205 fot under hoppløiimer ser ivrig paa brevet og un- nu vel ikke kjærestebrev til henne fra den forkrøblede seng, samtidig pet i Olympiaden. Man undret sig Qjer sig paa hvem det kan være fra noen fant? Aa nei, hun farer som han tenker, at nu hadde hun litt over det, da han under treninkoster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. fra. Men aapnet blir det og straks ikke med slikt. Men jeg vil da se faret slik frem, at hun umulig gen hadde levert hopp paa heniLokalstoff fra ele distriktet foruten efter !æser de: hvad det er! kunde ha noen annen. Det brev mot 240 fot. Dagen efter fikk man landsnytt av noen betydning. 1[(1[1_. Ragnhild Tørbalckeri, Han læser brevet forsiktig og maatte der være noe juks med, fork~aringen fra det norske. hospi- Flatsieteren. stikker det tilbake der det laa. som var sendt der til sæteren 1 tal 1 Brooklyn, hvor Sigmund Bestill idag! Kjære venninde! Han ansigt er blitt haardt, som den hensikt aa gjøre vondt. u~d~elbart efter hoppløpet .var "Nidaros" ekspedition Nidaros, Norway V il tillate mig aa fort elle han staar der og ser mot veggen. Ja, slik. maa det være! Det er! ~!~~~~::::!~ ~f operert for blmd/li.r;, at eg under vaart beha- Med et tramper han i gulvet saa nok fra slike karer som han Lars- S' d R d h dd f lt 81. iJeUg felles besøk paa Aasen stuen skjelver og gaar tilbake til rakka; men herefter skal de slet igmui: uu a e ø ~ en ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tapte en skjorteknapp av g1~ll. budrotrommet. Her slenger han ikke ha noen verdens ting igjen del daarhg dage~ før. det spe~ielle Antcw den falt da vi hadde av sig trøien og legger saa for aa drive slik, ti nu vet -jeg hopprenn, men vilde ikke ?pgi løden lille batalje ved vant?ret om kvasst at to av sengens bunnbord bedre enn tro slikt. ~et. Han blev nr. 7• uvanhg daa:natten. Knappen er en eri.nd- brekker, saa han synker dypt ned. Er du der skøiern! Nu skal llg, men nu forstaar man kanskJe .tjø~.:bttn f"1rnttt~ ririg fra 1nin rnor, lvvorfor jeg Nu er det da forbi med hele du legge dig i vaar seng og se grunnen. at faa ma me, fom tirfqadabenbe riar trvbfct berømte 1! 1mjt, giber eftct fvr ben rolige ~nbvid~ gjerne v·ilde undgaa aa tape herligheten! Hun har dyretlø paa oss, mens vi steller til noe Operasjonen forløp heldig, men1 nino øf et !t ~u~niibbel fom den. K01nmer' du derop igjen været med den skarvefanten, som godt til dig. det blir nok ikke mer skihopping 23 og det lykkes dig aa finne den, heter Berg om natten opi aasen! Hvad var det hun gjorde vinter. Sigmund Ruud er aar v~. f)der.s vil du da være saa venUg aa Der har jeg ogsaa grunnen for at med dig ute i buen, Gunnerius? gammel. ta vare paa den til vi ved lei- hun har skamfert leggen sin. Staa- spør jenten. --------.lighet treffes igjen. ket og danset deroppe! Jo nu er Ha, ha, ha! Hun gjorde mig Hesten som ildrn vil beite paa . Gode venninde. Haaper du jeg solgt! Hadde jeg ennda ikke ikke noe vondt. ' brandtomtcn {forbi bet gaar lige til OnbctB ffiDb, Umtl)cbmtt i SiJftcmct. '!let nu har det fredez.ig og godt. været saa dum aa gaa op til preAa jeg syntes jeg hørte noe. Fra en bygd i nærheten av Krier ~rævareret øf rene, l)elbrcbenbe !Jtpbbct .oo Urter .og l)ar været i !Brug Gleni ikke den so1n har dig sten. Sier han ikke bent frem at Vet nok hvad hun tok sig til. Du stiansand blir det fortalt en meri aber l)unbrebe !1lar. kjær, nien. vær trofast og god, hun ikke maa glemme han som faar nok være snil med jenten din kelig historie. For noen aar siden ~Ire nDgen !llpotcr~mcbici11; fcum>'.l bircfte ffn S!aburatorict af l!aa vil lykken sikkert blonistre liar henne kjær l Fy fan rn herefter. brannt husene paa en gaard og fO'J' dig i ko.rnrnende dage. stell! - Ja nu den dag i dag gaar Ja,, det skal jeg være. Men flere husdyr brennte inne, noen 1'~. ,Pdct.! le .:fo~nt.lili «~. · ;.Dinforbundne A. I. Berg." jeg bent i elven.lell. Men hvorle- du ser jeg er en tufs til aa være kuer og en hest. Siste høst fikk 2501 !ZDafl)ington.!lHtib. l:!eberee tolbftit i .!!:anaba uf)icagu, 3ø. =-:-.. Dette var og noe! Nu faar des skal jeg nu greie det da saa snil. en nabo lov til aa slippe hesten sin du passe dig saa han ikke · faar det ikke blir til bygdespetakel? En stund senere, hen mot mid- paa .beite paa branntomten, hvor vite dette med engang. Nu har iee: det! Faar tie stille dagstiden er rømmegrøten ferdig det nu vokser tykt med gress. lV!annen tjoret hesten sin dei· ..,...............____iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii========• - At dette skulde komme nu. og ikke ;ie- noe nu idag, men væ- i gryten, som henger i peisen, Du tror ikke hvor meget jeg ang- re her til imorgen og saa gaa bent men den skal først øses op naar gang efter gang, men hver gang ECONOMY DRUG OOMP ANY l.'er paa hele greien. At jeg kun- til presten og la ham faa greie de skal spise den. slet hesten sig· iøs og tsprang k ef·t 11. og K Streets ne være saa uforsiktig. Hvad paa dette. Tør være han kan stel· Imidlertid er Ragnhild og J'en- t er mannen h Jem, svær ops rem . Den bekjendte russiske olje (mavemedicin) selges for 7fic per pint. ;akal jeg gjøre!. · • le litt paa det! Hun kan være saa ten blitt enige om aa gaa ut til en og vill. Naar mannen har tJoret Norsk tran, 75c per quart · - Men du vet vel selv om du grom - hun være vil, men er hun liten aa, som finnes et kort stykke hesten paa marken bortenfor Nads Oiutment, garantert middel mot E:xzema og skinnsykdomme gjorde noe den natt, som du be- slik, saa er det slutt! Han skriver sør paa sæteren. Langs aaen er branntomten, har den gaatt rolig ..,_ _ _ _ _ _ _.,........,,................,...,."""'.,.....,.......,....._ _,,,...,.........................1 høver aa angre paa. saa fint, saa han er nok en bykar. pene vannliljer, som de vil plukke. og beitet hele dagen.. Men saa - Nei slett ikke annet enn at Der hører jeg de kommer Gunnerius maa selvfølgelig væ- snart den flyttes over paa brannJOHNSON'S OLYMPIC CONF'ECTIONARY jeg spøkte og var litt uforsigtig inn. Best aa ligge still nu og væ- re med dem - utysket, bjørnnen tomten blir den som sagt aldeles 1109 So. Kay Street i min tale, men jeg mente ikke noe re likesom klein, saa faar jeg se kunne komme, mente han. vill. - Hesten sliter de sterkeste Vi lager vaar egen Candy, Utsalg av Olympic lee Cream. .stykt med det. hvorledes hun tar det. Saa plukket de liljer og han taug som om det skulde være ullTelefon Main 3416. Foutain Lunch. - Men sa du noe, eller fo'r Han blir litt roligere tilsinns og hjalp dem med aa faa fatt i de traad og springer efter husbon:frem slik, som du ikke vilde gjort legger sig til med lukkede øine. som var ute i vannet. De var den hjem. det om Gunnerius hadde været Imens kommer de to kvinner le- alle enige om at disse blomster Lyset som skal brenne i 1800 aar .med da? ende inn i stuen. var saa fine og vakre aa ha i huIkke langt utenfor Neapel lig- Aa ja, jeg gjorde nok det. Han sover godt stakkar, er set, og saa duftet det saa godt Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.1. DR. J. T. WILSON ger Carusos fødested, - sangeren - Gjorde du - ja, men gjort ikke vaaken ennu, hører han at av dem. DR. E. E. BLIX Tannlege .er gjort. Vær bare rolig nu da. Ragnhild sier. Ja, jeg vet om en lilje som med den gudbenaadede stemme. Her i et lite kapel er nu inn;Saa faar du ikke la ham faa vite - Ja, la ham bare sove. Han er enda finere jeg ser du, sa Gun1583 11321·2 Pac. Ave. viet en fem meter høi vokskjerte, Vi taler norsk ·det rett straks. Brenne brevet. arbeider visst haardt nok ellers i nerius da de gikk tilbake. Ragnhild stikker brevet under uken. Nei, gjør du det. Den skul- som skal tennes hvert aar paa PHARMACY blomsterkoppen paa bordet. Ja, det gjør han sikkert. Han de vi ha tak i. Carusos dødsdag. Lyset bærer Skal tende ild med det i- bare strir for at jeg kan faa det. Nei om noen levende sjel med ophøiede bokstaver skjønne :morgen. Men er det ikke rart saa godt, ser du. Det er nesten for faar den 'lell. Den liljen er min minneord om Italiens store sanger. SKANDINAVISK APOTEK venlig som han skriver til mig. meget slik som han er. Han kan den, lell. 1 Lyset skal tennes et døgn om - Det er skikken til lærde· folk jeg trygt tro og stole paa. Vi kunne vel faa se den? - aaret og er saa tykt, at det vil det, ser du. - Ja, men gjør du det samme Har du den hjemme paa Høiop kunne vare i 1800 aar. Faa minSo. K og 7de St. Main 2655 Den hviskende samtale mellem. da? Ikke gjør du det med aa lø- kanskje? nesmerker er det gitt aa opnaa - Etablert 1882 de to kvinner der inne i seterstuen pe rundt om natten med fremme- Nei, ikke rett nu er den der, et aartusen. Recepter er va.ar specialitet 'sluttet endelig og om en· stund de karer. men den skal nok snart komme ·_,,...,,..,...,....,,...,.""'"......"""'""""""'......""""'.......~ sovnet de. De ler begge to. der, ser du. Hulderdronningen er IMPOBTEBS AV NORSK Mens morgensolens straaler omDer hører du, tenker Gunnerius. min lilje, og den peneste som fin- Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. LEVEB'l'BAN slynger fjell, skog og den grønne Jeg vet nu ikke hvad han nes. Alle andre blomster gir jeg ;sætervang med sitt livsskapende gjør heller om natten, ha, ha, ha. sytten i, ha, ha, ha. 1 J. A. JOHNSON :J.ys og varme, sover de to kvinner Neimen om han gaar efter Ja, jeg forstaar nok at hun Highest quality of fresh and ;trygt og fredelig. Inne i budrot- andre. Han er mere trofast enn har rent forhekset dig idag, men) smoked meats at reasonable Agenter for c]'.'Ummet, der Gunnerius .sover fast, du og jeg. pass vel paa henne, for hun kan prices. - Ship your Veal and Salubrin, Basselrots Jernvin og ;pikker en tertitt paa vindusglugDen jenten er ikke saa værst. finne paa aa lure sig bort fra dig. Hogs to us. gens glassrute. Morgensolen lok- Hun var nok værdt aa faa for en, Slikt gaar de under spøk og lat~ Fluss Plaster 1144-46 Pacific A'\'.e. 'l'acoma 'ket flue og mygg til ruten, hvad tenker Gunnerius. ter inn i stuen. Men da Ragnhild tertitten ~ok v~r kjent med. . - Har du glemt brevet? Faa j skal til aa øse op grøten, finner og alle sorter MAIN 7314 Gunnerms· vrider tvert paa sig raad med det nu, før han vaak- hun til sin forskrekkelse at gryj den trange seng. Den svake ner og kommer inn her. ten er forsvunnet fra peisen. FISK 1026 Tacoma Avenue South pikken paa ruten naadde ham i Ja, det har du sandelig Saa blir det forumfring og unAlso SAL'f FISK 'drømmenes land og vekket ham rett i. dersøkelse inne og ute, men inAM!BULANCE, INVALID COACH halvveis. - Det var nok noe skarJo, det er fine greier. De skal gen gryte fantes. Baggage Checked from Home RØKET FISK to Destination ·vepakk utenfor igjen, .tenkte han. nok faa det bort, saa jeg ikke Gunnerius mente at noen hadSPECIAL RATES ANYWHERE 'Han aapnet det ene ø1e paa glyt, skal vite noe om det. Men nu er de været inne og tatt den, men For your Convenience Phone -saapas at han skimtet lyset i glas- de blitt lurt, tenker Gunnerius. det maatte ikke slik ha sig, sa i.gluggen, saa sovnet han igjen. Saa Jigger han stille og lytter til jenten, ti døren var laast med det MAIN 1122 deres syssel en lang stund. Det sterke stoklaas, hvis nøkle hun Skygge og sol over vang og banker paa døren, og saa lyder hadde hatt med sig. i hjerter Ragnhilds stemme: Vinduet og glasgluggen blev unDet er en rett vakker morgen Er du vaaken, gutten min! dersøkt av 'Gunnerius,.men der var 1 ,denne søndag. Til vanlig tid er To, tre gange spør hun, men intet tegn til 'at dette var blit 'de to venninder ute og steller han svarer ikke. aapnet. 15de og Dock Sti'eet morgenrøsselet paa kveen. De to; Han kan vel ikke ha gaatt Saa har spøkfanteriet tatt Pacific at 50th. Mad. vil nu hjelpes ad for at de kan j ut mens vi var paa kveen, sier den - om slikt finnes. - Helst JEWELER Taco:ma, Wash. være ferdige og faa fjøsklerne av· jenten. tror jeg nu at det er noen svineTACOMA'S LEDENDE EXPERT WATCH WORK før Gunnerius kommer op. .leg gaar og ser efter om han fant runnt i skogen her som har BLOMSTERHANDEL 1016 So. 11th St., near 11. & K Blant andre planer for søndagen er inne, sier Ragnhild og aapner faatt fatt i grauten, sier Gun•flr de blitt enige om at de skal døren og kommer hen til sengen. nerius.

Hulderdronningen paa Flatseteren

Buckley. . ing Company F uneral Directors

Yr-ondere

Trondela.een

1

=

bet fig,

• u t '"' t!H(?'f

UEN & SELVIG

s!!1~E~ f~~2~~~L~R 1 1

BAY CITY MARKET

STOR DEILIG FETSILD

YELLOW CABS ,

I

I I

NORTHERN flSH CO

TSCHUNKO'S


WESTERN VIKING

Side 8

BREV FRA ULRICHSEN

DR. S. P. JOHNSON Tannlæge

206-7-8 Pioneer Bldg. 1. Ave. - James St" Seattle, Ja, sa eg, og de fleste av pengene sitter saa godt fast i ban· kerne, at du kan ikke faa dem ut om du bruker dynamitt. Saa vilde Martin ha rede paa hvorledes eg vilde ordne affærene om eg fik makten og æren til det. Jo, svarte eg. Hvis om atte eg hadde makten til det, saa vilde eg først recalle prohibitionsloven, og saa vilde eg stenge de fleste av pol-hallene og aapne dem op igjen som øl- og vinutsalg, og saa skulde guvernementet ta all fortjenesten og bruke pengene til aa ta vare paa oss som er uten arbeide, og hvis om atte guvernementet vilde gjøre det, saa kunde prosperityen staa aa kikke rundt hjørnet saa lenge den vilde for meg. Martin: - Du burde stille dig som kandidaten til kongressen du, Ulrichsen, som har saa fint et program. Og det var eg enig med han Martin i, men saa stod redaktøren der og gjorde tegn og fakter, at eg maatte signe av, saa der var ikkje annet for meg aa gjøre enn aa live radiotuten. Men kanhende slepper eg til igjen om ikkje saa lenge. Ulrichsen.

da fikk. Som man vet er jo lat- ] ter den beste medicin. Man forsøkte sig ogsaa paa aa synge, men 1 var mindre heldige. Husets unge! datter, Loraine, gjorde skam paa de fleste av oss. Hun foredrog med megen følelse en vakker sang for oss. Fru Storaker hjalp henne ved pianoet. Loraine er likesom foreldrene, liketil og forekommende, og blir snart venn med alle hun kommer sammen med. Man hadde ikke stor lyst til aa bryte op og gaa hjem, men tilslut maatte ogsaa dette gjøres, og ved 10-tiden tok man farvel med de hyggelige vertsfolk. Der er dog ingen delte meninger blandt de som var tilstede. Vi er alle enige om at hyggeligere aften har vi ikke tilbrakt her i landet, og minnet vil altid leve. Vi takker hr. og fru Storaker paa det hjerteligste. Vi ha·r altid regnet hr. Storaker som en venn av oss, og han har nu ennu sterkere knyttet venskapsbaandet. Maa vi altid faa beholde den kjære prestefamilie her i Tacoma, og maa de faa være ved god helbred og istann til aa fortsette som hittil. De som var tilstede den aften var følgeride: L. Saasen, Geo. Askevold, Oscar Pedersen, K. Gundersen, Oscar Holland, Ben, Ole, Iver og Hans Endestad, Matt. Mattson, Henry og Matt. Nestun, Jacob Skrede, Andrew Ersvick, Albert Eldor, Hjalmar Langeland, Thor Standal, Knut Holme, Alfred Blomlie, John Grimseth, Sam Bakke, Kaare Moe, Carl Christiansen, Lyder Salerlid, John Pedersen, Carl Stavang, Nick Nilsen, Gabr. Vatne, John Hjorteset, Oscar Nelson, Gustaf W. Johnson, Ralph Elstad, Gunnar .Johnson og Andrew Neswog. lir. guidsmed S. Grimstead var ogsaa tilstede for

Fredag den 4de mars 1982

Financial Status INSURANCE IN FORCE, Dec. 31, 1931...... " ...... ,.$40,763,698.00 (Moret han doubled in last 5 years) · ADMITTED ASSETS ... "." ..." .. " .. "." .................... " ... ". 3,053,765.13 (More than doubled in last 5 years) storartede nye motorskibe "Kungsholm" - "Gripsbolm" Skandinaviens største, mest moderne og luksuriøse passagerbaater samt den populære S. S. "Drottningholm" BILLIG AA LEVE I NORGE Leveomkostningene i Norge er meget lavere enn her, og med den gode kurs De nu kan opnaa ved veksling av Dr es dollars til kroner faar De flere penge aa rutte med naar De kommer til Norge. Laveste billetpriser paa mange aar Trdje klasse til Norge: KUNGSHOLM ...... GRIPSHOLM... .. .. •

$95 50 DROTTNINGHOLM. $93.00

li ___ ~.ur- og _Returbillet 1 11

Norge og Ull:iaKe til Amerika paa 3dje klasse:

~

SURPLUS ···································-····---·-··-········-··············· 264,833.15 (More than doubled in last 5 years) PAID to Beneficiaries and policyholders in 1931.... 349,847.02 (Dividend payments 5 times larger than 5 years ago) Ratio of Assets to Liabilities........... " ...... " ...109.55 % Actual deats to expected Mortality.... " ...... 31.72% Net rate of interest earned............................ 5.03% Conservative Management, Extraordinary Contracts, and Public Confidence have made this achievement possible. Write

LUTH~RAN

BROTHERHOOD

(LEGAL RESERVE LIFE INSURANCE) for Men, Women and Children 608-Z Second Ave. So. Minneapolis, Minn.

VI EKSAlYIINERER DERES oIN.1!:

Ulrich Z11karias Ulrichsen Kungsholm ....... $160 I forrige numret av "W. V." Gripsholm ....... $160 var der en "chickenfarmer" ute og Drottningholm .... $156 insultet baade meg og han Sivert, Tilhakereisen t.il Norge kan skje romkameraten min. Hvad han sinaarsomhelst innen to aar er om han Sivert, bryr eg meg ikkje saa mykje om, men det som Fra New York: han seier om meg, forlanger eg at Drottningsholm ......... ".2'1. mars han tar i seg igjen. Hvis han Kungsholm " ...... " ........ " .. 2. april GRADUERTE OPTIKERE ikkje vil gjøre det, saa ber eg Tacoma, Wash. (35 aar I samme lokale) 906 Broadway Bldg. Drottningholm .. " .. "."."21. ap1il om (paa mine og Sivert sine vegGripsholrn ................... " ... 2. mai 11er) at han !emner adressen sin, Kungsholm ........ " ............10. mai saa skal han Sivert ta seg en tur Main 2230 Drottningholm ." .. "." ......19. mai UNGKARER I SELSKAP ut og snakke "nordlandsk" med G1ipsholm ." ... " ........... " ... 28. mai STRATFORD HOTEL han, og da er det ikkje sikert Pastor Storaker hadde skutaarsKungsbolm ..... " .. " ...... " .. ".4. juni 65 lyse moderne værelser det blir annet en bare "chicken" Gi briller til julegave. - VI dagen som sine gjester 34 gifteFor yidere oplysninger, bestilling $3.00 pr. uke og op. fØrer bare de mest moderne igjen paa farmen hans. av lugarer, assistanse ved utfærdi· JOHN WlNTERHOUSE, Proprietor ferdige unge menn, og jeg vil herav siste mote, vakre, men gelse av nødvendige papirer, etc., * * * ved forsøke aa beskrive begivenhehenvender man sig til nærmeste ikke kostbare. Nu er det bare et par dager ten fra først til sisst. agent for linjen elJer til Caswell Optical Co. igjen til valget her i byen. Iaar · 1ry the har det ellers gaatt noksaa stille For det første vil Jeg faa oplyse Swedish American Line 758 St. Helens Ave. og roleg for seg. Lite sigarer har at aarsaken til at saa mange ung- en tid.-K. M. WITE BLDG., 4 & Union, Seattle. Hillcrest Meat Market . t d . t d t •karer samledes der paa den saa John Hedberg, 5081 _2 So. ll. St. 1214 Sq,. K St.- Main 3490 d et ogsaa være ; enmo er e en . lk. dt d 'kk f Følg med Scandinavian F1:aterav · kandidaterne, som plutselig har' vek Jeben ke talg, var 1 e otr aa Tacoma, Wash. FREE DELIVERV sø e s yte se· men nermes paa nitys lysttur. Ekstratog fra Se- F. C. Hewson, 903 Pacific Avenue, opendaget at .han. er norsk, og det !:!'runn av a t en'de av d e f rem- a t tie d en "'2 · Fr 1'.T y I Tacoma, Wash. "' . mai. a J.•eW or r M 1 GIR PLAN FRITT '-'kuld slett ikkJe undre I'1eg 0 m ~ 1 a"tin Carlson, 1125 Tacoma Ave" e. . . ' møtte vilde forlate oss for en tid. den 28. mai. Ennu billigere bilTacoma, Wash. " Reliance Lumber Co. han slipper i1m I bystyret paa 0 d f f t h St k lettpriser TredJ·e ldasse $29112 \ ...................,....,.....,,,.,_,._,,.....,..,...,........,,,.,..,r .-....,,..........._.....,........,.....,.....,.,..,......,.....,.......,.........,, den opendagelsen. Norskeran er g e~ or ann_ , r. .or~ er paa • · · ,.. ALLE SLAGS TREMATERIALER . . "f den glimrende ide aa mv1tere oss Turist klasse $353.12. Skriv efModern Lumber & Mill JO saa van\, med aa tilbe rem- til sitt hyggelige hjem for en ter illustrert program. Scandina"Sash and Doors" og innrednings· mede guder ' saa dem fornekter k ft H d ·a· bl vian Amel'ican Line Seattle WORK CO. materialer. seg vel ikkje denne gangen hel- nors a en. ans ~o e I e ev E. Pernon J. S. Jacobsen Godt utvalg i trævarematerialer. ler. Naar bare en utenlandsfødt meget suksessfullt gJennemført. r""...,..,..,.......,._......,.,.,........._...........,.._,.....,............," Main 2325 Broadway 1867 So, ~~~e~ ~u:hh!nag~e Ave. Lager og kontor: Ea. D & Puyallup Ave. B'way 4572 , norske slaar seg paa brøstet og Ved 6-tiden samledes man der, ST.ROOIUS GROCERY Telefon Main 200 adn:litter at han er norsk, saa skal og efter aa ha blitt gjort bekjendt So. 15. og K st. 1 der ikkje mere til. med hverandre, satte man sig tilNorske erter, ansJ·ovis, knekke' . Al slags maling og tapetsering b ord s. B ord ene var ny d e1ig ar- bi:ød, flatbrød, gJ'etost, salt sild ~ · rt d 1 "d utføres. Første klasses arbeide. * * ,. rangsJe og man nø maa t1 et og skandinaviske delikatesser. Eg har faatt saa mange reques- ved dempet belysning. Smaa og ~--------"'" Lave priser. 25 aars erfaring. ter om aa trøkke av den ·diskus- store vokslys traatte istedet for Maling og tapeter selges til sjonen som eg og han Martin det almindelige elektriske. Dette ~ dagens priser. hadde over kringkastingen for no• gjorde sitt til at den hyggeligste I · det stemning kom istann. .....-"1·n "'225 k en u k er s1'den, saa eg s k river Efter at • 2806 6th ave. "'"'"" ~ For aa skaffe Western Vined her idag. Verre er det at der pastoren hadde uttalt velsignelsen er mange som ogsaa vil ha talen over de retter som blev servert, l king en større utbredelse som ho Malene holdt over radioen forsynte man sig av disse. Som - a drink as it comes l i papiret, og eg faar vel ikkje første rett servertes fløtegrøt, og from nature. Purity ~ paa kortest tid har husfred, før eg setter han i avisen de som nogensinde har smakt fløguaranteed. ( utgiverne bestemt sig til aa ogsaa, men det blir nu ikkje den- tegrøt, laget av fr'u Andrew Ja$4.00 doz. ten ounce cans. C fOR thlrty years thls comne uken. Men for aa komme til- cobsen, vet hvad den er verd. Den make 4 gallons. w e pay pany has served the needs anmode læserne om samar• bake til me.g og han Martin, saa var serdeles velsmakende og jeg) C of WesteTn and Central Wash· express. charges and s·end C lngton. It is signiflcant that diskøstet vi prohibitionen, og det for min del maatte legg baand paa i beide. Hvis De vil sende as the use of electrlclty has directions. var eg som aapnet op saaledes: mig selv fo1· ikke aa spise for meincreased our rates have stead· lly dropped. oss navne paa et par av De"Det er med prohibitionen om• get av den. Til grøten hadde man RUSH THAT XMAS trent som med Hoovers prosperity fløtemelk, og efterpaa servertes ORDER! res venner, som nu ikke holhan er "just around the cor- den norske nasjonaldrikk (kaffe) Remit P. 0. money order. C ODAY the se rates are among the lowest i·n ttle ner." Saavidt som eg har aapen- samt smørrebrød og kaker. Efter . No check. der "'Western Viking", vil natlon--and daget, saa har prohibitionen bragt at alle var forsynte reiste man sig \Vrit~ letter in English. vi sende dem bladet absolut velstand til en bunch med boot· fra bordene og samledes i stuen, · Still Going Do:wn ! leggers og krokete politikere, som hvor hr. A. Blomlie forsøkte aa DAVID NICHOLS CO. fritt for en tid fremover. drekker i smug og voter "dry" i ta et billede av oss alle. Om det Kingston, Georgia kommunebestyrelsen og congres- lykkedes vet jeg ikke ennu, men ._.,...,.......,..,..,........_.,......,,.,...,,...................~ Hvis De vil ~jøre oss <lep.sen. Hvis om atte vi her i lan- haaper han hadde held med sig og ne tjeneste behøver De blot det skal faa forbud, saa maa vi det billede som der blev tatt, vil gjøre som russeran gjør med sine bli et kjært minne aa ha med sig aa utfylle nedenstaaende kulovbrytere. Og hvis ikke det hjel- paa den videre færd her i livet. per, saa vet eg ingen annen raad Efter at billedet var tatt kom papong og adressere den til "Electricity la Cheap enn at vi faar la dem som vil, storen frem med en hel del van" In Washington" ''Western Viking,'' 1125 drekke seg ihjel. skelige problemer som vi skulde Martin: - Du mener daa Ul· forsøke aa løse, og til nordmenneTacoma Ave., Tacoma, W n. richsen, at vi skulde opheve for- nes ære maa det sies at de fleste budsloven. Hvad skulde da alle blev løste. Dog maatte man vaare bootleggere ta til? De hoderne i bløt og studere ganske Sponsor, kom til aa sulte ihjel. haardt. Books & Stationery Scandinavian Hour Og saa svarte eg: Om fru Sto raker hadde strevet "WESTERN VIKING" Office Supplies K.V.I. "No harm done om dem svelter haardt og kanske var meget trætt Tickets to any part of thE 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. ihjel. Hvis om atte de ikke kan fra arbeide med aa pynte og stelle world over the best lines provide for en living paa annen alt for oss, saa var det ikke nok, TAR LANG TID ) 909 1·2 Pacific Ave., Tacoma, Wash. Vær saa venlig aa sende Western Viking til nedenmaate enn ved aa lave slikt rot- men beredvillig satte hun sig hen att bygga upp en affiir staaende venner, som nu ikke holder bladet: tent stuff som dem byr frem nu, til pianoet og ga oss mange hertill ett stadium, dår. den saa kan dem gjerne gaa ut av lige numre. !særdeleshet høstet blir betraktad som en Phone: Office Mad. 3813-J-5 bisnissen naarsomhelst so far som hun stormende bifall for "Storm" Navn .......................................... . institution. eg carer. og "Kan du glemme gamle NorBrookdale Lumber Co. .t Brookdale on Mounta1n Highway Martin: - Men saa har vi jo ge." Den sistnevnte med variasjooss månLumber, Hardware, Paints etc. Adresse ....................................... . alle dem som nu er i arbeide med ner som fruen selv har komponert. P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A ga år, men vi ha nu aa opretholde forbudsloven. Hvad Det er nydelse aa høre den. Tacoma, Wash. skal vi gjøre med dem da? "Bridge" var visst navnet paa en Navn .......................................... . nått denna avundsviirSaa eg igjen: annen som var storartet. Underda staHning. Namnet 1932 organiserte Bygdelags Færd Adresse ....................................... . "Du mener the federal dry sør- tegnede blev anmodet om ogsaa Lynn ar liktydigt med avreiser iaar med Stavangerfjord vice. Dem kan faa job som aa gi et nummer tilbeste, og ombattre betjaning. Folk \ fra New York den 27de april, med salesmen naar vi faar samlag. De ennskjønt jeg helst spiller for det Navn .. " . " ...... " ..... " ........................ . hanvander sig till oss ~ undtagelse av Sundfjordlaget som vet bedre enn mange andre hvor store publikum, var jeg villig og reiser med Stavangerfjord den 28. Adresse man kan finne de beste kunderne. man var fullstendig tilfredse da helt naturligt. mai. Kom og bli med. Meld Dem Martin: - Ja, men saa har vi jeg sluttet, og mottok veldig aptil nærmeste agent, eller Den den økonomiske side av saken. Du plans (den første til aa klappe Navn .......................................... . Norske Amerikalinjes kontor, Reivet vel det Ulrichsen, at spare- var ogsaa jeg.) Derefter gikk man C.O.LYNN CO. dag Gjølme Co" Inc., General bankerne nu har flere penge - over til leke og tryllekunster, og .Adresse ....................................... . MORTUARY Agenter, Douglas Bldg., 4th og flere innskudd enn de noen gang disse satte i serdeles høi grad lat'!?Distinctive Gfuneral Service 'Phone~'Main 7745 Union st., Seattle, Wash. har hatt. terrnusklerne i bevegelse, og om 717 TACOMA AVE, Innsendt av ................................... . (Men daa svarte eg han Martin nogen var sy'>:e, saa skulde man Abonner paa Western Viking! svinaktig godt): bli friske fra all den latter man

Kachlein Bros.

1

I

.-

,, ,

.

E PE

I

i GRAPE JUIGE

GONENT TE

N& CO

l

En ti1 vaare venner!

,

I

Lower Raies

I

! !

T

Puget: Sound Power 6' light Company

-

I

Western viking v 42 no 10 mar 4, 1932  
Western viking v 42 no 10 mar 4, 1932