Page 1

3

4

5

6

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“

КЪЩА „ХИНДЛИЯН“

Като допълнителна част и дългосрочен проект, към съществуващата артотека на Народната библиотека „Иван Вазов“, включваща шедьоври от последните столетия, са добавени около 20 репродукции на творби от колекцията на „Дойче телеком“. Почти всички принтове са от творби, изложени на различни изложбени пространства. Пловдивската Народна библиотека „Иван Вазов“, втората по големина в България, присъства с изображение на своята главна сграда, построена през 1974 г., изключителен пример за модернистична социалистическа архитектура.

Хиндлияновата къща дава представа за луксозните условия на живот на богат арменски род в края на XIX век. В рамките на настоящата изложба къщата приютява няколко творби, които разширяват хоризонта на миналото в действителността на настоящето. Внимание е обърнато на въпроси за израстването под психологически натиск, за красотата и суетата. Мааза, някогашното хранилище на ценностите на фамилията, е посветена на непостоянността на късмета и показва истински художествени съкровища, документиращи някои от пърформансите в Пловдив от началото на 90-те години на XX век. В съседство бившите стаи за прислугата са домакини на сложен визуален език, преливащ между носталгия и увереност. Ева Котаткова, Мария Куликовска, Роман Ондак. Гост-художници: Димитър Генчев, Албена Михайлова-Бенджи

IVAN VAZOV NATIONAL LIBRARY As an additional part and long-term project, about 20 reproductions of works from the Art Collection Telekom are added to the functioning Artothek of the Ivan Vazov National Library with masterpieces from the last centuries. Nearly all of the prints are from artworks, which are on display in the various exhibition sites. The Ivan Vazov National Library, a construction of 1974, is an exceptional example of socialist modern architecture. It is the second biggest library in Bulgaria.

Въпроси 2, 2013 Недко Солаков Questions #2, 2013 Nedko Solakov

HINDLIYAN’S HOUSE Корен дълбоко в небето, 1990 Група РЪБ, Албена Михайлова-Бенджи Root High in the Sky, 1990 EDGE Group, Albena Mihaylova-Benji

БАЛАБАНОВАТА КЪЩА Изложбата „Чуйте ни – Артистичен интелект” е представена на различни локации в Пловдив. Някои от произведенията в Стария град представляват фини интервенции в историческата среда на сградите.

The Hindliyan’s House gives an impression of the luxurious living quarters of an Armenian merchant family around the end of the 19th century. A few works are taking residency for the time of the exhibition and are expanding the horizon of the past into our actual reality. Issues of growing up under psychological pressure, of beauty and vanity are addressed. The Maaza, the former treasury building, is dedicated to the volatility of luck and shows real art treasures, documenting some of the performance work taking place in Plovdiv in the early 1990ies. The adjacent former servant rooms are dedicated to a sophisticated visual language between nostalgia and confidence. Eva Kot’átková, Maria Kulikovska, Roman Ondak Invited artists: Dimitar Genchev, Albena Mihaylova-Benji

Балабановата къща е постоянен домакин на умален модел на Стария град, както и на колекция от българско изкуство от втората половина на миналия век. Редом до тях е модел за възстанояваването на Скопие, разработен след земетресението от 1963 г., което унищожава почти 80% от града.

PERMANENT EXPOSITION OF ZLATYU BOYADZHIEV, HOUSE OF DR. STOYAN CHOMAKOV The permanent exhibition of Zlatyu Boyadzhiev (1903 – 1976) is dedicated to the exceptional Bulgarian painter, whose works can be read as artistic records of daily life in and around Plovdiv. Two group of works by contemporary artists, which are also based on attentive observations of everyday life and the related essential questions about meaning and nonsense of our existence, are integrated into the imaginative world of Boyadzhiev.

BALABANOV HOUSE ‘Listen To Us - Artistic Inteligence’ spreads over various venues in Plovdiv. Some of the artworks are shown as interventions in the old historical houses.

Ivan Vazov National Library

Постоянната експозиция на Златю Бояджиев е посветена на изключителния български художник, чиито творби могат да се разглеждат като художествен разказ на всекидневието на Пловдив и околностите му. Като част от настоящата изложба, във въображаемия свят на Златю Бояджиев са вградени две групи творби от съвременни художници, които, също като тези на класика, се основават на наблюдения на всекидневието и произтичащите от него въпроси за смисъла – и безсмислието – на ежедневното. Дан Пержовски, Недко Солаков

Яне Чаловски

Народна библиотека „Иван Вазов“

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ НА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ, КЪЩА НА Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ

The Balabanov House holds a collection of Bulgarian art from the second part of the last century. A model of the Old Town of Plovdiv is part of the permanent exhibition. A workgroup by Yane Calovski, based on the Masterplan to rebuild Skopje, which was nearly completely destroyed by an earthquake in 1963, is presented next to this model.

Homo Bulla (white), 2015 Мария Куликовска

Паралелна биография, 2011 Ева Котаткова

Yane Calovski

Homo Bulla (white), 2015 Maria Kulikovska

Parallel Biography, 2011 Eva Kot’átková

Dan Perjovschi, Nedko Solakov

ЧУЙТЕ НИ –

АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ Творби от колекцията на Дойче Телеком

LISTEN TO US –

ARTISTIC INTELLIGENCE Works From Art Collection Deutsche Telekom

2019

04.04. — 30.06. Градска художествена галерия – Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив“, Народна библиотека „Иван Вазов“, СКЛАД

City Art Gallery – Plovdiv, MI “Ancient Plovdiv”, Ivan Vazov National Library, SKLAD


6  ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ НА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ, КЪЩА НА Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ ул. „Съборна“ 18 понеделникtr. – неделя S elin ч. 9.00 – 18.00 en

PERMANENT EXPOSITION OF ZLATYU BOYADZHIEV, HOUSE OF DR. STOYAN CHOMAKOV d. Blv 18 Saborna Str. vri em t Monday – Sunday p e 6S 9.00 am – 6.00 pm

V

pl. Saedinenie

1

3

t Str . nare t Pa poli Mitro

r.

St ir la Bu

tr.

Borislav Str.

tr.

tr. Dy

ev

Pe

. vd Bl

ki

ta

s Ko

r.

St

St

r.

i Str.

S ov uh

iS

ov

ril

Ap la va Ka

rin

Vinch

st

Pa

hk es

l si Va

u

o nk

lvd.

otev B

B Hristo

San Stefano Str.

tr. Iv an

o

l Ve

tr.

vS no

ba

a st

a Ts

Od

I gnatiev Str.

ty

tiy

Партньори

Локации

Graf

as Kr

S

n se

ia

ak Tr

tr.

k Av

r.

P

Str.

750 m

Va zo vS

Municipal Council

Организатори

St

Mesta

tr.

aS etk

tr. kov S D. Pet

Central Post Office

tr.

ev S

Mil

. eta Sv

Tsar Simeon's garden

Geo

Petko

Municipality of Plovdiv

tr.

vS ele

ob .Sk

ra Str .

Da ardo

Ma

Mosh

n Ge

Leon

ts Ote

tr.

tr.

r.

t yS

tel Blvd Tsar Boris III Obedini

iy Pais

vS hko

tr. r ite

r. St

Sv. g o

iev Str. I. Perpel

ich Str. Roman mosaics

Str.

les

S lav

ki

Petko R. Slaveykov Str.

tr.

2

Va . lkov Dr.G

Summer cinema “Orpheus”

hn

ton S

Glads

ts

Paldin Str.

Ancient Theater

r. I St

b Ka

es Pr

d Str. if S

de

. ov Str

odum

T.Sam

Str.

Stoych o

kS

ivo la

r.

Kr

Danov St

nov

Rakovski Str.

. v Str Grue

Str.

Betoven Str.

nt Sv. Klime

aS a S sk iysk ar ez zh el bad tr. Zh A rna S Sabo

Danov hill

s Yo

Ra

avr e

6

tr.

r.

St

tr.

tr.

r. tim I St Roman L a An dy S trangford Str. Stadium

Gustav Weigan

At the City Art Gallery – Plovdiv, the exhibition concentrates on issues of memory and how the past is constructed. New value systems play a role as well as committed work in social contexts. The image of time is reflected in technology, utopia and the very personal imagination.

Isola Bella, 2007–2008 Danica Dakić courtesy VG Bildkunst

tr.

V. Drumev Str.

Hill of the Liberators

Anatoly Belov, Luchezar Boyadjiev, Levan Chelidze, Petra Feriancova, Igor Grubić, Vladimir Houdek, Pravdoliub Ivanov, Sanja Iveković, Mi Kafchin, Šejla Kamerić, Luka Kedžo, Genti Korini, Nino Kvrivishvili, Radenko Milak, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă, Paulina Ołowska, Roman Ondak, Cristian Răduţă, Stepan Ryabchenko, Mladen Stilinović, Martina Vacheva

ie S

ko L

Str.

G. Benkovski

kin

sh

Pu

ir S

las

Tsa n

im

Sag

Hristo G.

5

ats Sr

Анатоли Белов, Лъчезар Бояджиев, Леван Челидзе, Петра Ферианцова, Игро Грубич, Владимир Худек, Правдолюб Иванов, Саня Ивекович, Ми Кафчин, Селиа Камерич, Лука Кеджо, Генти Корини, Нино Кривишвили, Раденко Милак, Сиприан Мурешан, Влад Нанка, Паулина Оловска, Роман Ондак, Кристиан Радута, Степан Рябченко, Младен Стилинович, Мартина Вачева

Str. lov

Dondukov garden

4

Knyaz Bogorodi Str.

ska

e 6S

an r Iv

. lvd ri B mv e t Opalchenska Str. p

im Yoak

riy Yu

Исола Бела, 2007–2008 Даница Дакич предоставена от VG Bildkuns

Free tour of the exhibition sites Start: 10.00 am, every Thursday at SKLAD, 16 Ekzarh Yosif Str., 2nd floor.

HINDLIYAN‘S HOUSE 4 Artin Gidikov Str. Monday – Sunday 9.00 am – 6.00 pm

a Ts

Изложбата се фокусира над въпроси за паметта и начините за представяне на миналото. Роля играят новите ценностни системи, както и работата, фокусирана върху социален контекст. Образът на времето е отразен в технологиите, утопиите и човешкото въображение.

5  КЪЩА „ХИНДЛИЯН“ ул. „Артин Гидиков“ 4 понеделник – неделя 9.00 – 18.00 ч.

dar k s an z Ale Knya

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ

CITY ART GALLERY – PLOVDIV

The exhibition is made possible by Plovdiv 2019 in partnership with Goethe-Institut Bulgaria, Deutsche Telekom – Art Collection Telekom and the City Art Gallery – Plovdiv. The mediation program is developed with support by the educational team of Folkwang Museum Essen and Berlin Biennale.

Изложбата се осъществява от Фондация „Пловдив 2019“ съвместно с „Дойче Телеком“ – „Колекция Телеком”, Фондация „Отворени изкуства“ и Гьоте-институт България. Медиаторската програма е разработена с подкрепата на образователните екипи на музея „Фолкванг“ в Есен и на Берлинското биенале. Безплатна обиколка по локациите на изложбата Начало: 10.00 ч., всеки четвъртък в СКЛАД, ул. Екзарх Йосиф 16, ет. 2

Nevin Aladağ, Danika Dakić, Braco Dimitrijević, Aleksandra Domanović, Igor Grubić, Aneta Grzeszykowska, Nilbar Güreş, Hristina Ivanoska, Nikita Kadan, Šejla Kamerić, Lito Kattou, Luka Kedžo, Nino Kvrivishvili, Lada Nakonechna, Vlad Nancă, Slavs & Tatars Invited artists: Dimitar Genchev, Albena Mihaylova-Benji, Sasho Stoitzov, Krassimir Terziev

Trouble is Always Double, 2015 Pravdoliub Ivanov

BALABANOV HOUSE 57 Konstantin Stoilov Str. Monday – Sunday 9.00 am – 6.00 pm

or Tod

Невин Аладаг, Анатоли Белов, Лъчезар Бояджиев, Яне Чаловски, Леван Челидзе, Даница Дакич, Брацо Димитриевич, Александра Доманович, Петра Ферианцова, Игор Грубич, Анета Гржешиковска, Нилбар Гюреш, Владимир Худек, Христина Ивановска, Правдолюб Иванов, Саня Ивекович, Никита Кадан, Ми Кафчин, Селиа Камерич, Лито Катоу, Лука Кеджо, Генти Корини, Ева Котаткова, Мария Куликовска, Нино Квиривишвили, Раденко Милак, Сиприан Мурешан, Лада Наконечна, Влад Нанка, Паулина Оловска, Роман Ондак, Дан Пержовски, Кристиан Радута, Степан Рябченко, Славс & Татарс, Недко Солаков, Младен Стилинович, Мартина Вачева. Гост-художници: Димитър Генчев, Албена Михайлова-Бенджи, Сашо Стоицов, Красимир Терзиев

Nevin Aladağ, Anatoly Belov, Luchezar Boyadjiev, Yane Calovski, Levan Chelidze, Danika Dakić, Braco Dimitrijević, Aleksandra Domanović, Petra Feriancova, Igor Grubić, Aneta Grzeszykowska, Nilbar Güreş, Vladimir Houdek, Hristina Ivanoska, Pravdoliub Ivanov, Sanja Iveković, Nikita Kadan, Mi Kafchin, Šejla Kamerić, Lito Kattou, Luka Kedžo, Genti Korini, Eva Kot’átková, Maria Kulikovska, Nino Kvrivishvili, Radenko Milak, Ciprian Mureşan, Lada Nakonechna, Vlad Nancă, Paulina Ołowska, Roman Ondak, Dan Perjovschi, Cristian Răduţă, Stepan Ryabchenko, Slavs & Tatars, Nedko Solakov, Mladen Stilinović, Martina Vacheva Invited artists: Dimitar Genchev, Albena Mihaylova-Benji, Sasho Stoitzov, Krassimir Terziev

At one floor of SKLAD, the former Tobacco Warehouse, some of the narrative strands of the exhibition unfold around a core of works from the early 1990s from Bulgarian artists. Topics are themes like community and individuality, consumerism, propaganda and reality, metaphysical questions and new values – in general the role and task of working as an artist.

Angels with Dirty Faces, 2008 Igor Grubić

4  БАЛАБАНОВА КЪЩА ул. „Константин Стоилов“ 57 понеделник – неделя 9.00 – 18.00 ч.

a ko D

В Пловдив изложбата е разположена в СКЛАД, Градската художествена галерия – Пловдив, Балабановата къща, Къща „Хиндлиян”, Постоянна експозиция на Златю Бояджиев – къща на д-р Стоян Чомаков и Народна библиотека „Иван Вазов“. Някои от произведенията в Стария град представляват фини интервенции в историческата среда на сградите.

The exhibition is spread over various venues in Plovdiv: SKLAD, City Art Gallery – Plovdiv, Balabanov House, Hindliyan’s House, Permanent exposition of Zlatyu Boyadzhiev” – house of Dr. Stoyan Chomakov and Ivan Vazov National Library. Some of the artworks are shown as interventions in the old historical houses

SKLAD

Бедата никога не идва сама, 2015 Правдолюб Иванов

IVAN VAZOV NATIONAL LIBRARY 17 Avksentiy Veleshki Str. Monday – Friday 08.00 am – 7.45 pm Saturday – Sunday Closed

Ray

Изложените произведения привличат внимание отвъд миналото, сочат към проблеми на настоящето и поставят въпроси, които засягат всички, които живеем в Европа. Чрез своите произведения художниците се опитват да разберат най-новата история по различен начин, да се освободят от призраците на миналото, да разберат настоящето и да погледнат в бъдещето.

They are contemporary witnesses of the many changes that the societies have experienced since their ‘expulsion from the communist paradise’. The works in the exhibition draw attention beyond the past to current issues and questions that affect all of us in Europe. They convey approaches to the recent history in a more differentiated way in order to be free of the ghosts of the past, to understand the present and to shape the future.

Ангели с мръсни лица, 2008 Игор Грубич

3  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ ул. „Авксентий Велешки’’ 17 понеделник – петък 08.00 – 19.45 ч. събота – неделя Почивни дни

Va zo vS

Художниците са съвременници, както на ежедневните малки, така и на големите драматични промени, през които обществата преминаха след изгонването от комунистическия рай.

The fall of the Iron Curtain nearly 30 years ago laid the foundation to overcome the decades-long division of Europe into East and West, into Capitalism or Communism, into democracy or party dictatorship. The more than 80 works in the exhibition have been created during these 30 years. They are from over 40 artists, most of them grew up in Eastern European countries. These artists have experienced the process of the societal upheaval in their own biography and in that of their parents and grandparents.

CITY ART GALLERY – PLOVDIV 15 Knyaz Alexander I Str. Monday – Friday 9.30 am – 6.00 pm Saturday – Sunday 10.00 am – 6.00 pm

Iv an

Падането на Берлинската стена през 1989 г. положи основата за преодоляването на десетилетното разделение на Европа на Изток и Запад, на капитализъм и комунизъм, на демокрация и партийна диктатура. Настоящата изложба съдържа над 80 творби, създадени през изминалия тридесетгодишен период от повече от 40 художници, родени и израснали в Източна Европа. Всички те са преживели процеса на обществени сътресения, както в собствените си биографии, така и в тези на своите родители, баби и дядовци.

Невин Аладаг, Даница Дакич, Брацо Димитриевич, Александра Доманович, Игор Грубич, Анета Гржешиковска, Нилбар Гюреш, Христина Ивановска, Никита Кадан, Селиа Камерич, Лито Катоу, Лука Кеджо, Нино Квиривишвили, Лада Наконечна, Влад Нанка, Славс & Татарс Гост-художници са Димитър Генчев, Албена МихайловаБенджи, Сашо Стоицов и Красимир Терзиев.

2  ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ ул. „Княз Александър I” 15 понеделник – петък 9.30 – 18.00 ч. събота – неделя 10.00 – 18.00 ч.

rh Str.

Curated by Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher Coordinator: Dimitrina Petrova

SKLAD 16 Ekzarh Yosif Str. Tuesday – Sunday 11.00 am- 7.00 pm

Ruski Blvd.

04 April – 30 June 2019

Куратори: Натали Хойос и Райналд Шумахер Координатор: Димитрина Петрова

На един от етажите си СКЛАД, бившият тютюнев склад, е домакин на серия от произведения от изложбата, включваща централни творби на български художници от началото на 90те години на XX век. Разработките са на теми като общност и индивидуализъм, потребителска култура, пропаганда и реалност, метафизически въпроси и нови ценности, както и найобщ поглед върху ролята и задачата на хората на изкуството.

1  СКЛАД ул. „Екзарх Йосиф“ 16 вторник – неделя 11.00 – 19.00 ч.

Ruski Blvd.

4 април – 30 юни 2019 г.

СКЛАД

tr.

ARTISTIC INTELLIGENCE Works from Art Collection Deutsche Telekom

cover: 30 Years After, 2006 Šejla Kamerić

no vS

LISTEN TO US –

nA nd o

АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ Творби от колекцията на „Дойче телеком“

корица: 30 години по-късно, 2006 Селиа Камерич

Iva

ЧУЙТЕ НИ —

2

Aleksandar Ekza

1

N ay

Mihail Takev Str.

ch

o

Ts a

no

Profile for Plovdiv 2019

LISTEN TO US – ARTISTIC INTELLIGENCE  

LISTEN TO US is an invitation to listen to the works. Their sensual presence and intelligence are telling a lot about our common reality and...

LISTEN TO US – ARTISTIC INTELLIGENCE  

LISTEN TO US is an invitation to listen to the works. Their sensual presence and intelligence are telling a lot about our common reality and...

Advertisement