Prikkels 2023-2 | (Re)actie

Page 23

Veerkracht, verbeelding enverdwalen

AnneGraswinckelwerktaaninnovatiemetbehulpvancultuureducatiebijKeunstwurk,Arcadia Leeuwarden-Fryslân2028ende TurnclubAmsterdam.

‘Eenleerkrachtlaatjeontdekken watjezelfkanzijn’

JekuntdeverdwaalatlasvanAnne Graswinckelvoor€24,55bestellenvia kekcultuureducatie.nl/verdwaalatlas/. MeerinformatieoverdeTurnclubvind jeop:turnclub.org.

STOPPEN MET SHOPPEN

Welevenineenwereldvanmassaproductie, consumentismeenkapitalisme.Nederlandse kunstenaarsreagereninhunwerkenmeteen kritischeboodschap,ofeenslimmeoplossing.

1KLEDING

HetwerkvanHendrickje

Schimmel,beterbekendals

TenantofCulture,draait

omhetkledingstuk.Alles watkapotis,zoujekunnen dekunstenaar.Omstelling tenementegendeverspillingvandemode-industrie begintzehaarsculpturenmet restmateriaal,vooralmodeafdankertjes. fonswelters.nl

2PLASTIC

Beeldendkunstenaar

CarolienAdriaanschewerkt voornamelijkmetplasticafval. Zijzietplasticalssymbool vanonsconsumptiegedrag envraagtmethaarwerken aandachtvoorklimaatsverandering.“Plasticisprachtig, ikmaakerdrijvendesteden, wolken,kwallenennieuwediersoortenvan.Devormenrijkdom, helderekleurenengevarieerde structurenvanplasticzijnde inspiratievoormijnkunst.” carolienadriaansche.nl

3VOEDSEL

Degefotografeerde stillevensvanRogier Alleblasvallenopdoorhun compositieenprachtig, Rembrandt-achtiglicht.Pas alsjebeterkijkt,merkjedat erietsgeksaandehandis. Hetmodernelevenlaatzich vanzijnlelijkstekantzien. rogieralleblas.nl

4SLIPPERS

Deeenzijnafvalisdeander zijngrondstof.OceanSole maaktkunstvandeduizenden slippersdieiederjaarophet strandvanKeniaaanspoelen. HetNederlandseNic&Mic verkooptdekunstinEuropa enisnauwbetrokkenbijhet productieprocesenhetpersoneelsbeleid.“Ruimdewereld op,maakerwatmooisvan!” nicmic.nl

4 3 2 1

WilmadeBoer-LeijsmaisstatenlidvoordePvdAindeprovincie Utrecht.Hadtotvoorkorto.a.cultuurenerfgoedinhaar portefeuille.

ElizabethBronkhorstisdirecteur vandechristelijkebasisschool DeBruginIJsselstein.Deschoolis ookeenvreedzameschool.

Kansengelijkheid

Eenanderemaniervankijken

Creatievedenkersen doeners

In2018werdditschilderijvanBanksyverkocht

Banksyvaneenafstandjeeenmechaniekin werkingdatzijnkunstwerkbijnahelemaalin strokenscheurde.

Meerlerenover monumenten?

BekijkdanhetlesmateriaaldatNederland Monumentenlandontwikkeldevoorgroep7-8 inhetbasisonderwijs.Ontdekspelenderwijsde verhalenachterdegebouwenomjeheen!

Hetmateriaalbestaatuitdevolgendeonder-

•3DMonumentenwereld,eeninteractieveles ineenonline3Dmonumentenwereld

•QuizenTours,waarmeeleerlingenhunkennis testenovermonumentenofzelfeenquiztour maken.

•Spreekbeurtpakket,metallemaalleukeweetjesdieleerlingenanderenovermonumenten kunnenvertellen.

•Bezoekeenmonument,deklapopdevuurpijl.

eigenlandbeginnen.Maarhoedoejedat?Hij richtzijneigenTimmylandop,waarhijzelfde groteleiderisenallesbepaalt.Naasteigen

ookeeneigenvolkslied.MaarTimkomterachterdatalleszelfbepalenmisschiennietzo’n goedideeis.DezeserieopZappiseenspeelse lesinburgerschapsonderwijs!

Training

ICCDriedaagse

Wiljecultuureducatieeenvasteplekgevenop school?Wiljedeleerlingenopeenstructurele wijzemetcultuurinaanrakinglatenkomen?

DanisdetrainingInterneCultuurcoördinator ietsvoorjou!PleinCbiedtdezetrainingweer vanafseptember2023aan.Kijkoponzewebsitevoordeexactedataenlocaties.Voorde ICC-trainingisgeenvooropleidingvereist.

Timmyland,hetland
“Wistjedat, doordeEvivragenlijstin tevullen,het helderwordt welkestappen jealsschool omdecultuureducatiete verbeteren,te borgenente vernieuwen?”
Inspiratie
vanjedromen
Noord-Hollandsescholenhebben
vorigjaarEviingevuld.

Onlinekennissessie

COTALK

DeCOTALKop25meia.s.wordt ditkeergehostdoorniemand minderdanRensWeijenborg.Deze rapper,poëetenmuzikantverzorgt daarnaastookworkshopsinhet VOenishelemaalthuisinkunstencultuureducatie.Daarnaast verteltmultitalentJonathanHoost overdeimpactdiekunsteducatiekanhebbenopjongerenen gaatLennardGolsvanCultureel Verschilhetgesprekmethemaan

Netwerkbijeenkomst DeBewe

overhetbelangvanaansluitenop debelevingswereldvanleerlingen. Meldjeaan,deelnameisgratis.

StaatssecretarisGunayUsludoetmetde‘Meerjarenbrief 2023-2025,Dekrachtvancreativiteit,cultuurmiddeninde samenleving’eenstevigeoproep.Kunst,cultuureneensterke creatievesectorzijnnodigommetdecomplexeenveranderendewereldomtegaan.

Inmaakkrachtvindenwehet antwoordopdezeoproep.Maakkrachtgaatoverhetgebruiken vandecreatievedenkkrachtvan kunstenaarsomantwoordente vindenopcomplexevraagstukken waargeenpasklareoplossingen voortevindenzijn.Hetgaatover hetontwerpenvaneenruimte omhetanderstekunnendoen. Eenruimtewaarinkunst,wetenschapentechnieksamenkomen ensamenwerken.Dekinderenen jongerenvannuzijndegeneratie waardenk-enmaakkrachtessentieelwordt.Hoezorgenwijer alsprofessionalsincultuuronderwijsvoordatdezegeneratieover voldoendedenk-enmaakkracht beschikt?Laatjeinspirerenenkom naarDeBewegingop9juni2023

indeTolhuistuininAmsterdam. RosanKocken,gedeputeerdevan deprovincieNoord-Holland,opent om13.00uurdemiddag.Jetske

endeskundigeinhetontwerpen vanverandering)isonzekeynote spreker.ZeislidvandeSociaal CreatieveRaad.Enadviseertoverhedenenonderwijsinstellingen.Als auteurvanhetboekMaakkracht

kentzijdekrachtvankunstencultuur,alsinnovatorbinnencomplexeproblemen,alsgeenander. FidesLapidaire,socialdesigner,

JurgenBey,MatildeBoelhouweren NextNatureAcademy.

25MEI2023

Onlinekennissessiemetvoorbeelden uitdepraktijk,interviews,inspiratieen kennisdeling.

9JUNI2023

Benjijleerkracht,kunstdocent,educator, ofopeenanderemanierbetrokkenbij cultuurenonderwijs?Sluitjedanaanbij DeBeweging,hétnetwerkvoorcultuurprofessionals!

2NOVEMBER2023

Netwerkbijeenkomstvoorkunstvakdocenten,cultuuraanbiedersenicc'ersin hetspeciaal(basis)onderwijs.

Cultuuronderwijsbegint bijdekinderenthuis

Ja,enomditmogelijktemakenheeftonze schooleenbijzondereaanpak.Driekeer perjaarorganiserenweeenouder-kind activiteit.Webezoekendanbijvoorbeeld metkinderenénoudershettheater.Danzie jedaterechtietsgebeurt.Deverwondering opdiegezichten!Onzeschoolstaatineen multiculturelewijk.Dethuissituatieiser vaakeenwaarinhetNederlandscultureel erfgoednietautomatischdeeluitmaaktvan deeigengezinsgeschiedenis.Wevinden hetbelangrijkdatoudersbetrokkenzijnén datkinderengelegenheidkrijgendewereld teontdekken.Deouder-kindactiviteiten zijntweevliegeninéénklap.Wewillende ouderslatenziendatcultuurlaagdrempelig entoegankelijkkanzijnZohebbenweeen excursiegeorganiseerdnaardeZaanse Schans.Dezeisgratistoegankelijk. Verschillendegezinnenzijnlaternogeens teruggegaan.Drempelswegnemenisheel belangrijk.Jezietdathetdewereldvan thuisvergroot.

Nee,hetisdetaakvandeschooleenbreed paletvancultuuronderwijsaantebieden. Cultuurisdespiegelvandesamenleving alsgeheelenalsjealleendatwatjeinje eigenomgevingkrijgtaangebodenals uitgangspuntneemt,isdatsimpelwegte beperkt.Juistschoolmoetdewereldvan hetkindvergrotenenkinderenhelpen zichzelfbetertelerenkennen.Wantmet cultuuronderwijsleerjeoverjezelf.Wat zijnjouwassociatiesbijditkunstwerk? Hoekunjijjezelfuitdrukken?Cultuuris allesomvattend.Natuurlijkmoetjeop schoolgoedlerenlezenenrekenen,maar hoezetjedievaardighedeninwanneer jelaterjouwplekindesamenlevinghebt ingenomen?Danhebjetochookander denkvermogennodig.Kunnenreflecteren bijvoorbeeldofprobleemoplossendkunnen denken.Wekunnenlestijdmaaréénkeer

makkelijkeoplossingen.Legverbanden. Startjegeschiedenisleseensmeteen schilderijofmuziekstukuitdetijddieje behandelt.

Stelling
JA
NEE

detijdelijketentoonstellingPiramide

sluitingvaneenbijzonderesamenwer kingtussenspeciaalonderwijsschool

jectisopgezetdoorVincentLamers enVeraDuivenvoorden.Vincentis

Debasisscholen,diemisschienhemelsbreedopéénkilometervanelkaarafliggen,bewegenzichintweeverschillende werelden.Omelkaarswereldteleren kennengingendekinderenbijelkaarop bezoekenmaaktenfoto’svanelkaarop eenvoorhenbelangrijkeplekopschool.

voorgelijkwaardigheidenverbinding.

EenfotomakenmeteeniPadisvooreen leerlingmeteenfysiekebeperkingniet veelandersdanvooreenleerlingdiedie

openenonbevangenblikkijkende leerlingennaarelkaarenzienzodegelijkenissenenverschillen.

Decultuurpartner

aanallekantenmee.Hetmuseum regeldeeenbusvoordeleerlingenen eenbusvoordeouderszodatzijookde tentoonstellingkondenbezoeken.

En…

Hetprocesisenormwaardevolgeweest. Erwasoprechteinteresse,respecten verwonderingvoorelkaar.Ookzijner aanweerskanten‘kwartjes’gevallenbij dekinderen,watvoordeéénzogewoon is,isdatvoordeanderniet.

RubeGoldbergwaseen cartoonistdieheelingewikkeldemachinestekendedie ietsheelsimpelsuitvoerden. Zijnmachinesmaakten

actiesenreacties.Domino Dayisbijvoorbeeldeen

steentjes.Opwww.kunstcentraal.nl/prikkelsvindje

Knip! Actie!

Plakjereactie

Combineer! Plak!

Maakenkijk kunstengeef jemening!

“T Visuelestem Dilemmadenken

Eigenbelevingswereld

Meerweten

•GregorySholette-NewDirectionsinContemporaryArt-TheArtofActivism andtheActivismofArt

com/workbook/

•Democracity,eenspelontwikkelddoorProDemoswaarbijleerlingensamen eenfictievestadbouwen.Hetbudgetisbeperkt,dusnietallewensenkunnen vervuldworden,prodemos.nl

•TerraNovaMinimaatschappij,eenspelvendiscussietoolommaatschappelijke thema’sbespreekbaartemaken.OntworpendoorLisaHu,lisahu.nl.

•MeerinformatieoverhetonderzoekvanNathalieeneenpodcastover profile/publicaties/publicatie/kunst-activisme-en-burgerschapsonderwijs/

Doorgoedkijkenenluisterennaarelkaaren voorttebouwenopwateenanderdoet, kunnenwesamenietscreëren.

Machine

1.Maakeenkring.Zetmuziekaanmet eenstevigebeat,zónderzang.Leg

Maakhoekige,machine-achtige bewegingen.Alleonderdelendoen ietsanders,maarwerkengoed

bewegingdoor.Debeweginggaat dekringrond.

2.Watmaaktonzemachinevolgens jou?Dekinderenverwoordenideeën.

3.Maakdrietallen.Verzinsamenhoe jouwmachinebeweegt,reageer goedopelkaar.Dekinderenexperimentereneerstzonder,daarnamet muziek.

4.Elkemachinepresenteertaande groep.

Gedicht

1.Kieseenthema.

2.Kopieerdriekeereenbladmet elfhokjesvolgenshetvast‘elfjes’stramien.Vulzelfheteerstewoordin.

3.Laatnuelkekindéénwoordaanvullenendanhetbladdoorgeven.De kunstiszogoedmogelijkvoortte bouwenopwateralstaat.Natien kinderenishetgedichtklaar.

4.Wiemaaktereentekeningbij?

Downloadhetelfjesschemaop www.kunstcentraal.nl/prikkels

Tips:

•inlijsten •indenieuwbrief

•latenvoorlezentijdensopenpodium

Muzikaalgesprek

1.Kiesstevigemuziek,zónderzang. Klapeenritmedat4of8tellenduurt.

2.Degroepklaptna.Doediteenpaar keer,steedseenanderritme.

3.Klapopnieuweenritme,deleerlingen verzinnennualsreactiezélfeenritme.

Variatie:

1.Maakviertallen.Tweeleerlingen bedenkenheteerstestukje–alseen vraag;tweeleerlingenhetaansluitendestukje–alsantwoord.(Neem ookeenseendeelvandevraagover inhetantwoord!)

2.Presenteerdegesprekkenmet

Tekst:JolandaKonings

Diversiteiteninclusie

Indepilot kansengelijkheidvan PleinConderzoeken scholenenculturele instellingenhoe cultuuronderwijs kansengelijkheidkan stimuleren.

Verbindingcultuur onderwijs

24prikkels
CULTUUREDUCATIEMETKWALITEIT
EvevanderZande
prikkels25
Kijkvoormeerinformatieoppleinc.nl/pilotkansengelijkheid

Eenboodschap aandewereld

Nodigpergroepje:

•A3papier

groen,blauwenzwart

Algemenespelregels:

•Jetekentmetzijnvieren

•Leghetpapiermiddenopdetafel

Alsjevanuiteenvliegtuignaarhet strandzoukijkenzouheterheel grappiguitzien.Allemaalgekleurde

jedatgeenenkelstipjeeenander raakt?Endatsommigevlakbij elkaarstaanenanderenjuistwat meerafstandhebben?

Maakviertallen.Elkviertalkrijgt rode,eengroene,eenblauween eenzwarte.Deeerstezeteenstipje ophetstrand.Detweedeook.Elke volgendezetzijnnieuwestipsteeds opdeplekwaardeminstestippen staan.Wordthetstrandtevol?Stop danmettekenen!

Hebjedesmaaktepakkengekregenenwiljenogmeeropdrachtenmaken?Monikerverkoopthet

ConditionalDesignWorkbook, ontwikkelddoorLunaMaurer,Edo Paulus,JonathanPuckeyenRoel Wouters.Schafhetvoor€11,-aan opwww.studiomoniker.com/shop

Teke (Uit:ConditionalDesign Workbook)
Eenfungusiseenkunstwerkeneenspelinéén. ergeenkunstenaarvoortezijn,maarjemoet welsamenwerken!Jegebruiktvoorhet ontwerpenregels,waariedereenindegroepzich aanhoudt.Daardoorontstaanerpatronen.
•Jetekentomdebeurtmetdeklokmee
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.