Issuu on Google+


Pocz¹tki firmy SMAY siêgaj¹ 1989 roku, kiedy to w niewielkiej miejscowoœci pod Krakowem powsta³ pierwszy zak³ad produkcyjno-wdro¿eniowy, w którym rozpoczêliœmy produkcjê najprostszych elementów dla potrzeb wentylacji. W dniu dzisiejszym, firma SMAY, to nie tylko zak³ad produkcyjny ale przede wszystkim przedsiêbiorstwo consultingowo – produkcyjne dostarczaj¹ce dedykowane rozwi¹zania w zakresie wentylacji i bezpieczeñstwa po¿arowego w budynkach. Dziêki zaanga¿owaniu i ogromnej pasji jak¹ jest dla Nas wentylacja staliœmy siê jednym z najbardziej licz¹cych siê w Polsce producentów urz¹dzeñ wentylacyjnych. W oddanym w 2008 roku zak³adzie produkcyjnym o powierzchni 6000 m2 wyposa¿onym w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia tworzymy produkty o najwy¿szych standardach. We w³asnym laboratorium na bie¿¹co badamy innowacyjne idee konstruktorów a w swoim biurze konstrukcyjnym ulepszamy oferowane produkty. Wykorzystuj¹c najnowsze technologie tworzymy produkty zgodne z oczekiwaniami Klientów, które cechuje najwy¿sza jakoœæ, wysoka estetyka oraz niezawodnoœæ dzia³ania. Wszystkie procesy s¹ kierowane i nadzorowane z zachowaniem procedur ISO przez wysoko wykwalifikowane, posiadaj¹ce wieloletnie doœwiadczenie s³u¿by in¿ynieryjno-techniczne. Jesteœmy w gronie stu najlepiej zinformatyzowanych firm w Polsce. Chc¹c sprostaæ rosn¹cym wymaganiom oraz coraz bardziej rygorystycznym przepisom dotycz¹cym bezpieczeñstwa w budynkach firma SMAY stawia na rozwój, dziêki czemu posiada 28 wzorów przemys³owych oraz 3 patenty. Ostatnim z nich jest opracowany – innowacyjny na skalê europejsk¹ – inteligentny system zabezpieczania ® pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem na wypadek po¿aru SWAY – wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹. Jakoœæ oferowanych przez Nas wyrobów poparta jest wieloma krajowymi i zagranicznymi aprobatami, atestami technicznymi oraz higienicznymi, a tak¿e licznymi badaniami jednostek naukowo-badawczych. Dziêki temu oferowane produkty s¹ wybierane i instalowane w presti-¿owych obiektach pocz¹wszy od hoteli poprzez centra handlowe, szpitale, wysokiej klasy biurowce oraz w budynkach przemys³owych. Z przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce kolejn¹, zaktualizowan¹ edycjê katalogu produktów. Jesteœmy przekonani, i¿ pomo¿e on w doborze urz¹dzeñ oraz usprawni pracê, przyczyniaj¹c siê tym samym do sukcesu Pañstwa firm. Nasi pracownicy pozostaj¹ do Pañstwa dyspozycji na ka¿dym etapie inwestycyjnym „Najmniejszy krok w strone sukcesu jest wiecej wart niz maraton dobrych checi.”

Marek Maj SMAY Sp. z o.o.


spis tresci

1. Systemy nadciœnieniowego zapobiegania przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych 13 2. Wentylacja strumieniowa gara¿y 17 3. Klapy przeciwpo¿arowe a) "Klapy przeciwpo¿arowe jako urz¹denia zabezpieczaj¹ce i regulacyjne" dr in¿. Grzegorz Kubicki 19 b) Klapy przeciwpo¿arowe do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce KPO120 23 Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce i klapy wentylacji po¿arowej KWP 43 Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce KWP-L z certyfikatem CE 71 Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce w wykonaniu przeciwwybuchowym KWP-EX 79 c) Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych KTM 95 KTS 111 d) Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce z funkcj¹ regulatora zmiennego przep³ywu powietrza VAV KTM-ME-VAV Da Vinci 137 KWP-OM-E-VAV Da Vinci 145 e) Przeciwpo¿arowe klapy wielop³aszczyznowe, transferowe WKP 151 4. Regulatory a) O regulatorach ciœnienia i przep³ywu powietrza b) Regulatory zmiennego przep³ywu powietrza VAV RVP-R do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych RVP-P do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych c) Regulatory zmiennego przep³ywu powietrza VAV w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) RVP-R-Ex do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych RVP-P-Ex do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych d) Regulatory ciœnienia RPP-R do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych RPP-P do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych e) Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza CAV KVR do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych VRS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych VRRK do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych wersja 5.2.5

161 163 173 185 193 207 215 229 233 237

3


spis tresci 5. Przepustnice a) O przepustnicach b) Przepustnice do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych PJA jednop³aszczyznowe PJAU jednop³aszczyznowe PS wielop³aszczyznowe ALM wielop³aszczyznowe aluminiowe PW wielop³aszczyznowe PWW/PWO wielop³aszczyznowe PWS wielop³aszczyznowe PWIIS wielop³aszczyznowe PWIIS-EX wielop³aszczyznowe w wykonaniu przeciwwybuchowym PW350 wielop³aszczyznowe do chwilowych obci¹¿eñ wysokimi temperaturami c) Przepustnice do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych PJB jednop³aszczyznowe PJBE jednop³aszczyznowe szczelne PCT czterop³aszczyznowe PWR wielop³aszczyznowe z przy³¹czami okr¹g³ymi IRIS soczewkowe KZ klapy zwrotne d) Zestawienie zbiorcze typów przepustnic e) Si³owniki do przepustnic

243 245 247 249 253 255 259 263 267 269 273 277 279 281 283 285 287 289 290

6. Kompleksowe rozwi¹zania regulacji przep³ywów powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych SMAYLAB 291 7. Wentylacja przez mieszanie powietrza a) Kratki wentylacyjne i. uniwersalne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych ALS, ALW, ALWS, ALSW, STW, STS, STWS, STSW STWE STF-V STR-E ekonomiczne staowe kratki do przewodów okr¹g³ych Nowoœæ ALP AL-STS, ST-STS ii. uniwersalne do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych STRW, STRWS, STRS, STRSW STR-STS iii. pod³ogowe ALF, STF-H iv. transferowe AL-SI1, ST-SI1 AL-SI2, ST-SI2 KST v. o wzmocnionej konstrukcji ALWN ALWT, ALWT-2 vi. charakterystyki przep³ywowe kratek wentylacyjnych vii. szczegó³y monta¿u kratek wentylacyjnych

4

298 303 309 313 317 321 325 331 335 339 345 349 353 357 361 365 373 wersja 5.2.5


spis tresci 8. Wentylacja przez mieszanie powietrza b) Nawiewniki i. szczelinowe sufitowe i pod³ogowe NSAL NSL NSLE wersja ekonomiczna NSW NSW2 Nowoœæ NSP ii. uniwersalne prostok¹tne i okr¹g³e sufitowe ALDA, SDA SDAE wersja ekonomiczna ALK NZD KRS SDB SDBP SDR NT NTQ regulacja termostatyczne KK, KE iii. wirowe NSDZ NTDZ NSDZT NWC NWCE NWM NWMS NWMH NS5 NS4 NS8 NS9 NS9W Nowoœæ iv. zintergowane z oœwietleniem 2NL v. dysze dalekiego zasiêgu SVS5 SVS6 SVS7 Nowoœæ SVT NWI DWP – dysza wentylacji po¿arowej vi. szczeliny t³umi¹co-transferowe ST vii. nawietrzaki NP1, NP2; NP110, NP110A NP150, NP150A c) Akcesoria do kratek i nawiewników

wersja 5.2.5

377 385 391 401 407 413 417 423 431 437 443 447 451 457 461 465 471 479 489 497 505 512 523 529 533 537 543 551 561 569 573 579 585 589 593 597 607 609 613 617 621

5


spis tresci 9. Nawiewniki do wentylacji wyporowej a) wolnostoj¹ce NW b) nawiewniki schodowe NSCH NSCT 10. Zakoñczenia instalacji wentylacyjnych a) czerpnie i wyrzutnie naœcienne CWP CWM ZS WS b) zespo³y nawiewne i wywiewne ZNS, ZNW c) kraty t³umi¹ce SWG d) czerpnie i wyrzutnie dachowe CPD WPD KDW WC UWP e) podstawy i przejœcia dachowe PDTK, PDT z t³umikiem ha³asu PDA, PDB BTR f) przy³¹cza elastyczne central wentylacyjnych i wentylatorów KEP, KEK 11. Nawiewniki i urz¹dzenia do instalacji wysokiej czystoœci powietrza a) nawiewniki i sufity nawiewne z filtrem powietrza NAS SNAS b) kratki wentylacyjne-higieniczne KH c) obudowy kana³owe filtrów powietrza KOFA

6

633 637 641

647 655 659 663 667 671 675 679 685 687 689 695 697 701 703

707 711 715 719

12. T³umiki ha³asu a) okr¹g³e TAR b) prostok¹tne TAP/TAPS c) przystosowane do ³atwego czyszczenia TAH

741

Oferta Dzia³u Badañ i Rozwoju firmy SMAY

750

Indeks alfabetyczny

752

725 731

wersja 5.2.5


spis tresci 1. Systemy nadciœnieniowego zapobiegania przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych iSWAY-FC-Adaptive 13

3. Klapy przeciwpo¿arowe KPO120 23 KWP

KTM

95

4. Regulatory RVP-R 163

RPP-R 207

wersja 5.2.5

KTS 111

RVP-P

RPP-P

43

2. Wentylacja strumieniowa gara¿y

KWP-L 71

KTM-ME-VAV 137

173

215

KWP-EX 79

KWP-OM-E-VAV 145

RVP-R-Ex

KVR 229

?

17

185

VRS 233

WKP

151

RVP-P-Ex 193

?

VRRK

237

7


spis tresci 5. Przepustnice Przepustnice do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych PJA 245 PJAU 247 PS 249

PWW/PWO 259

PWS 263

PWIIS

267

ALM

253

PWIIS-EX 269

Przepustnice do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych PJB 277 PJBE 279 PCT 281 PWR 283

PW 255

PW350 273

IRIS 285

KZ 287

6.Kompleksowe rozwi¹zania regulacji przep³ywów powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych SMAYLAB 291 7. Wentylacja przez mieszanie powietrza a)Kratki wentylacyjne 298 i. uniwersalne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych ALS 303 ALW 303 ALWS 303 STS 303 STW 303 STWS 303

STWE 309

8

STF-V 313

STR-E 317

ALP 321

ALSW 303 STSW 303

AL/ST-STS 325

wersja 5.2.5


spis tresci 7. Wentylacja przez mieszanie powietrza ii. uniwersalne do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych STRW 331 STRS 331 STRWS 331

iii. ALF

pod³ogowe 339

iv. transferowe AL-SI1 345

STF-H

ST-SI1 345

v. o wzmocnionej konstrukcji ALWN 357

wersja 5.2.5

STRSW

331

STR-STS 335

339

AL-SI2 349

ALWT 361

ST-SI2 349

KST 353

ALWT-2 361

9


spis tresci 8. Wentylacja przez mieszanie powietrza b) Nawiewniki i. szczelinowe sufitowe i pod³ogowe NSAL 377 NSL 385 NSLE 391

NSW 401

ii. uniwersalne prostok¹tne i okr¹g³e sufitowe ALDA 417 SDA 417 SDAE 423

NZD 437

SDBP

451

iii. wirowe NSDZ 471

10

NZD-O 437

NZD - KK 437

SDR 457

NTDZ

NT NTQ 461

479

NSDZT 489

NSW2

407

NSP 485

ALK1 / 2/ 3/ 4 431

KRS

443

KK

SDB 447

465

NWC 497

KE 465

NWCE

505

wersja 5.2.5


spis tresci NWM 512

NS4

537

NWMS 523

NS8

543

v. dysze dalekiego zasiêgu SVS5 573 SVS6 579

vi. szczeliny t³umi¹co-transferowe ST 607

NWMH

NS9 551

SVS7 585

NS5 533

NS9W 561

SVT 589

iv. zintergowane z oœwietleniem 2NL 569

NWI 593

DWP 597

vii. nawietrzaki NP1, NP2

609

NP110, NP110A

9. Nawiewniki do wentylacji wyporowej a) wolnostoj¹ce NW 633 b) nawiewniki schodowe

wersja 5.2.5

529

NSCH

613

NP150, NP150A

637

NSCT

617

641

11


spis tresci 10. Zakoñczenia instalacji wentylacyjnych a) czerpnie i wyrzutnie naœcienne CWP 647 CWM 655 ZS 659

WS 663

c) kraty t³umi¹ce d) czerpnie i wyrzutnie dachowe SWG 671 CPD 675 WPD 679

KDW

e) podstawy i przejœcia dachowe PDTK, PDT 695

PDA, PDB

697

b) zespo³y nawiewne i wywiewne ZNS, ZNW 667

BTR 701

12

b)prostok¹tne TAP/TAPS 731

WC

687

f) przy³¹cza elastyczne central wentylacyjnych i wentylatorów KEP, KEK 703

11.Nawiewniki i urz¹dzenia do instalacji wysokiej czystoœci powietrza a) nawiewniki i sufity nawiewne b) kratki wentylacyjne z filtrem powietrza -higieniczne NAS 707 SNAS 711 KH 715

12.T³umiki ha³asu a) okr¹g³e TAR 725

685

c) obudowy kana³owe filtrów powietrza KOFA 719

c)przystosowane do ³atwego czyszczenia TAH 741

wersja 5.2.5


systemy nadciœnieniowe Zestaw urz¹dzeñ do ró¿nicowania ciœnienia

iSway-FC Adaptive

kompletna karta katalogowa znajduje siê w Przewodniku „Systemy ró¿nicowania ciœnienia w budynkach wielokondygnacyjnych”

przeznaczenie Kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca typu iSWAY-FC® Adaptive stanowi kompletny zestaw urz¹dzeñ do ró¿nicowania ciœnienia umieszczony we wspólnej obudowie. Jednostki tego typu s³u¿¹ do nadciœnieniowego zapobiegania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w przypadku po¿aru w budynkach o zró¿nicowanym przeznaczeniu np. budynki biurowe, mieszkalne, galerie handlowe i obiekty przemys³owe. iSWAY-FC® Adaptive przeznaczony jest zarówno do monta¿u zewnêtrznego, jak równie¿ do zabudowy wewn¹trz budynku. Zastosowanie zaawansowanej automatyki steruj¹cej oraz komponentów wysokiej jakoœci pozwala na literalne spe³nienie wymagañ funkcjonalnych normy europejskiej PN-EN 12101-6:2007, amerykañskiej NFPA 92A oraz opcjonalnie Instrukcji ITB nr 378/2002.

budowa i warunki monta¿u ®

 jednostki typu iSWAY-FC Adaptive charakteryzuj¹ siê zwart¹ budow¹ oraz niewielkimi gabarytami ®

 jednostki typu iSWAY-FC Adaptive produkowane s¹ w trzech wielkoœciach obudowy odpowiednio 0, 1 i 2

ze specjalnie skonstruowanymi osiowymi wentylatorami napowietrzaj¹cymi o maksymalnej wydajnoœci 50 000 m3/h wentylatory napowietrzaj¹ce zasilane s¹ poprzez najlepsze na rynku przetwornice czêstotliwoœci Danfoss

z funkcj¹ Fire Mode, przeznaczone do zastosowañ w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a precyzyjna regulacja i stabilna praca jednostki jest zapewniona dziêki zastosowaniu dedykowanego

regulatora MAC-FC (Model Adaptive Control) zbudowanego na bazie procesora sygna³owego o du¿ej mocy obliczeniowej z koprocesorem zmiennoprzecinkowym 64-bit o czêstotliwoœci taktowania 456 MHz jednostki zaprojektowano jako rozwi¹zanie modu³owe, z szerok¹ gam¹ dodatkowych akcesoriów, co pozwala

na optymalne skonfigurowanie zestawu w zale¿noœci od lokalnych wymagañ technicznych w budynku zastosowanie samonoœnej konstrukcji obudowy oraz wibroizolatorów pozwala na pracê jednostki

w dowolnym po³o¿eniu, poziomym i pionowym w przypadku wyst¹pienia takiej koniecznoœci jednostka mo¿e byæ obracana wokó³ w³asnej osi co pozwala

na ³atw¹ zmianê strony obs³ugowej w zale¿noœci od lokalnych warunków technicznych w miejscu monta¿u ®

 zastosowanie odpowiednio zintegrowanych jednostek typu iSWAY-FC

Adaptive pozwala na zbudowanie ® w pe³ni funkcjonalnego systemu ró¿nicowania ciœnienia SAFETY WAY dedykowanego dla budynków wysokoœciowych

wersja 5.2.5

13


systemy nadciœnieniowe system Anty Frost® ®

Jednostki typu iSWAY-FC Adaptive przeznaczone do monta¿u zewnêtrznego na dachu budynku lub w jego ® s¹siedztwie wyposa¿one s¹ domyœlnie w system Anty Frost zapobiegaj¹cy zamarzaniu przepustnic odcinaj¹cych w czasie wystêpowania niskich temperatur otoczenia. Zamarzanie istotnych komponentów zestawów do ró¿nicowania ciœnienia mo¿e uniemo¿liwiaæ jego poprawn¹ pracê. Problem ten dotyczy zarówno rozwi¹zañ sterowanych elektronicznie jak równie¿ mechanicznych regulatorów ciœnienia np. klap nadmiarowoupustowych. System Anty Frost® wykorzystuje odpowiednio zlokalizowany i zabezpieczony promiennik podczerwieni sterowany termostatem. W celu zapewnienia maksymalnej absorpcji promieniowania zabezpieczane przepustnice s¹ malowane na kolor czarny i wyposa¿one w specjalne uszczelki przeznaczone do zastosowañ w warunkach niskich temperatur.

innowacyjna regulacja adaptacyjna W jednostkach typu iSWAY-FC® Adaptive zastosowano innowacyjny w bran¿y zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych uk³ad regulacji adaptacyjnej. Algorytm zastosowany w uk³adzie, na którym oparta jest regulacja, posiada umiejêtnoœæ ci¹g³ego uczenia siê z wykorzystaniem sieci neuronowych. Oznacza to, ¿e regulator MAC FC zapewnia automatyczn¹ adaptacjê do zmieniaj¹cych siê warunków ewakuacji, jak równie¿ dynamicznych zmian parametrów otoczenia poprzez bie¿¹c¹ identyfikacjê obiektu regulacji np. klatki schodowej. precyzyjna regulacja wartoœci nadciœnienia, czyli mo¿liwoœæ uzyskania normowej gradacji ciœnienia mo¿liwoœæ zastosowania zdalnych czujników ciœnienia, brak ograniczenia d³ugoœci przewodów impulsowych automatyczna adaptacja do zmian wartoœci przecieku, np. pêkniêcie okna w elewacji klatki schodowej 3

 potwierdzono adaptacyjnoœæ w zakresie od 300 do 36000 m /h mo¿liwoœæ realizacji za³o¿onych scenariuszy ewakuacji odpornoœæ na wp³yw wiatru i efekt kominowy

monitoring stanów pracy urz¹dzeñ (MSPU) W przypadku skomplikowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a, które wymagaj¹ zastosowania wiêkszej liczby jednostek konieczne jest zapewnienie centralnego monitoringu. Firma SMAY w takich przypadkach dostarcza urz¹dzenie MSPU pozwalaj¹ce na ci¹g³y monitoring podstawowych parametrów pracy wszystkich komponentów wchodz¹cych w sk³ad systemu. Zalet¹ tablicy MSPU jest jej prosta budowa na bazie przemys³owego komputera PC z panelem dotykowym oraz intuicyjna obs³uga. ci¹g³y monitoring wartoœci nadciœnienia w przestrzeniach chronionych ci¹g³y monitoring parametrów pracy wszystkich istotnych komponentów systemu ró¿nicowania ciœnienia monitoring po³o¿enia drzwi ewakuacyjnych mo¿liwoœæ wizualizacji architektury systemu ró¿nicowania ciœnienia znaczne skrócenie czasu trwania procedury prób odbiorowych i okresowych przegl¹dów systemu zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa na wpadek po¿aru poprzez b³yskawiczne wykrycie i lokalizacjê

usterki/awarii mo¿liwoœæ zdalnego zarz¹dzania i monitoringu systemu ró¿nicowania ciœnienia

14

wersja 5.2.5


systemy nadciœnieniowe protokó³ komunikacji fire BUS W przypadku budynków, w których konieczne jest zastosowanie wiêkszej liczby jednostek typu iSWAY-FC® Adaptive konieczne jest ich zintegrowanie w celu zapewnienia odpowiedniego sterowania oraz monitoringu parametrów pracy poszczególnych komponentów. jeden kabel transmisyjny ³¹cz¹cy wszystkie komponenty systemu ró¿nicowania ciœnienia bezpieczeñstwo transmisji dziêki zastosowaniu zamkniêtej pêtli komunikacyjnej radykalne zmniejszenie kosztów okablowania

jakoœæ i niezawodnoœæ iSWAY-FC® Adaptive jest pierwszym w Europie kompletnym zestawem do ró¿nicowania ciœnienia, którego wszystkie komponenty spe³niaj¹ restrykcyjne wymagania dotycz¹ce komponentów stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a. rezultat wspó³pracy firm SMAY i PLUM oraz ekspertów z Politechniki Warszawskiej badania w polskich i niemieckich laboratoriach akredytowanych (badania aerodynamiczne i elektryczne)

oraz testy w skali rzeczywistej atestowanie wyrobu budowlanego zgodnie z systemem oceny zgodnoœci 1 dodatkowe testy elektronicznych komponentów jednostki w pe³nym zakresie temperatur od -20 °C do +55 °C aprobata techniczna ITB AT-15-9020/2012 certyfikat zgodnoœci ITB-2189-W deklaracja zgodnoœci producenta funkcjonalnoœæ, niezawodnoœæ i gwarancja stabilnej pracy jednostki zak³adowa kontrola produkcji i testowanie ka¿dej z wyprodukowanych jednostek na stanowisku w firmie SMAY wsparcie na ka¿dym z etapów realizacji projektu, od koncepcji do kalibracji i uruchomienia

obiekty referencyjne Dziêki zastosowaniu innowacyjnych rozwi¹zañ technicznych oraz komponentów najwy¿szej jakoœci przeznaczonych do zastosowañ w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu rozwi¹zania typu iSWAY-FC® zastosowane zosta³y w ponad 60 budynkach o bardzo zró¿nicowanym przeznaczeniu. Kompleks SKY TOWER, Wroc³aw Centrum Biurowe VINCI, Kraków Miejski Stadion Pi³karski im. H. Reymana, Kraków Elektrownia Konin Galeria Handlowa Nova Park, Gorzów Wielkopolski Kompleks Mieszkaniowy Saska Kêpa, Warszawa Szpital Wojewódzki, Poznañ Szpital Wojewódzki, Wroc³aw Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa Izba Celna, Katowice Park Biznesu Teofilów, £ódŸ Hotel Marine, Ko³obrzeg Politechnika Poznañska, Poznañ

wersja 5.2.5

15


systemy nadciœnieniowe zestaw wyrobów iSWAY-FC do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a Cerftyfikat zgodnoœci ITB-2189/W

Aprobata techniczna ITB AT-15-9020/2012

Sk¹d wynika koniecznoœæ ich posiadania? z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

z Mandatu 109 Komisji Europejskiej Wyroby s³u¿¹ce do wykrywania i sygnalizacji po¿aru, sta³e urz¹dzenia gaœnicze i ich podzespo³y, wyroby s³u¿¹ce do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz t³umienia wybuchu

z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

karta katalogowa 16

wersja 5.2.5


wentylacja gara¿y PROJEKTOWANIE

KOMPLETNYCH SYSTEMÓW ODDYMIAJ¥CYCH ORAZ WENTYLACJI BYTOWEJ (DETEKCJA CO I LPG)

 OBLICZENIA

C F D ( A n s y s F l u e n t ®, F D S )

 M O N TA ¯ PRÓBY ODBIOROWE

wersja 5.2.5

17


wentylacja gara¿y System wentylacji strumieniowej dedykowany do gara¿y zamkniêtych i tuneli. Instalacja spe³nia funkcje wentylacji bytowej - reaguje na wykrycie nadmiernych stê¿eñ CO i LPG, zapewniaj¹c przewietrzanie gara¿u oraz usuniêcie szkodliwych zwi¹zków i zapachów. W razie wykrycia po¿aru system dzia³a w trybie wentylacji po¿arowej. Poprawnoœæ pracy instalacji weryfikowana jest na etapie projektu za pomoc¹ symulacji komputerowych. Zalety wentylacji strumieniowej wzglêdem wentylacji kana³owej: Instalacja bezkana³owa – nie zajmuje kubatury gara¿u Krótszy czas monta¿u instalacji Ni¿sza temperatura gazów po¿arowych – ochrona konstrukcji i mienia Brak problemów zwi¹zanych z równowa¿eniem hydraulicznym instalacji

Wizualizacja rozk³ad promieniowania emitowanego przez p³on¹ce samochody w przestrzeni gara¿u

Wizualizacja rozk³adu prêdkoœci w p³aszczyŸnie na wysokoœci osi wentylatorów strumieniowych. Wentylatory strumieniowe wymuszaj¹ przemieszczanie siê du¿ych mas powietrza wykorzystuj¹c zjawisko indukcji.

Wizualizacja zadymienia gara¿u w trakcie pracy wentylacji strumieniowej w funkcji oddymiania.

Odbiory instalacji to oprócz prób zadymienia tak¿e sprawdzenie czy wewn¹trz gara¿u nie tworz¹ siê martwe strefy w których prêdkoœæ powietrza jest bliska zeru. Na etapie projektowania jest to obliczane za pomoc¹ analizy CFD, a po wykonaniu instalacji weryfikowane na podstawie wyznaczenia pól prêdkoœci za pomoc¹ anemometru ultradŸwiêkowego. Próby zadymienia z u¿yciem gor¹cego dymu – weryfikacja poprawnoœci pracy instalacji

18

wersja 5.2.5


klapy przeciwpozarowe Klapy przeciwpo¿arowe jako urz¹dzenia

Dr in¿. Grzegorz Kubicki

zabezpieczaj¹ce i regulacyjne Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce Powszechnie u¿ywane w krajowej nomenklaturze nazewnictwo – przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce, nie rozró¿nia ró¿nego typu urz¹dzeñ stosowanych do zabezpieczenia przed zadymieniem i usuniêcia dymu w budynkach. Pod wspóln¹ nazw¹ funkcjonuj¹, klapy odcinaj¹ce, których podstawowym zadaniem jest odciêcie zagro¿onej strefy od reszty budynku, jak i klapy wentylacji po¿arowej s³u¿¹ce do uruchomienia instalacji wyci¹gu dymu oraz klapy napowietrzaj¹ce , dostarczaj¹ce powietrza do przestrzeni chronionych nadciœnieniem lub powietrza kompensacyjnego na drogi ewakuacji. W niniejszym wstêpie chcia³bym poœwiêciæ nieco wiêcej uwagi urz¹dzeniom z pierwszej grupy, czyli klapom przeciwpo¿arowym. Klapy tego typu musz¹ zostaæ zamontowane w kana³ach wentylacji bytowej oraz otworach znajduj¹cych siê w elementach wydzieleñ po¿arowych w celu odciêcia zagro¿onej strefy po¿arowej. W okresie normalnego funkcjonowania obiektu wszystkie klapy tego typu pozostaj¹ otwarte (w tzw. pozycji oczekiwania). Podczas po¿aru pod wp³ywem sygna³u steruj¹cego lub na skutek zadzia³ania elementu topikowego nastêpuje zdalne zamkniêcie klap, znajduj¹cych siê na granicy strefy objêtej po¿arem. Dzia³anie to nosi nazwê przejœcia do pozycji bezpieczeñstwa. Jak ju¿ wspomniano klapy przeciwpo¿arowe musz¹ byæ zgodnie z przepisami wyposa¿one (niezale¿nie od innych rozwi¹zañ) w mechanizm zamykaj¹cy, uruchamiany za poœrednictwem topikowego wyzwalacza termicznego najczêœciej na wartoœæ oko³o 70±5oC). Obecnoœæ topikowego wyzwalacza termicznego gwarantuje zamkniêcie klap je¿eli nast¹pi wzrost temperatury w przewodzie wentylacyjnym powy¿ej ustalonej wartoœci krytycznej, nawet w przypadku braku sygna³u z centralki po¿arowej. Klapy oznacza siê nastêpuj¹cymi symbolami: EIS120 lub EIS120AA. Poszczególne elementy opisu maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie: EI – jest to oznaczenie szczelnoœci i izolacyjnoœci ogniowej. Obecnie, przejœcie przewodu wentylacyjnego przez przegrody oddzielenia po¿arowego bêdzie musia³o mieæ klasê odpornoœci ogniowej EI nie mniejsz¹ ni¿ klasa odpornoœci ogniowej samego oddzielenia. S – oznaczenie dymoszczelnoœci (dla przewodów wentylacji po¿arowej warunek dymoszczlnoœci dotyczy po³¹czenia przewodów oddymiaj¹cych z instalacj¹ wentylacji i klimatyzacji). 120 - czas spe³nienia wymagañ w minutach. EIS 120 AA – jak wy¿ej ale z mo¿liwoœci¹ zastosowania do wentylacji po¿arowej

System sterowania prac¹ klap przeciwpo¿arowych Funkcje sterowania po³o¿eniem klapy pe³niæ mog¹ oprócz wymienionych powy¿ej wyzwalaczy termicznych równie¿ mechanizmy dŸwigniowo-sprê¿ynowe wyposa¿one w zwalniak elektromagnetyczny lub si³ownik elektryczny. Zastosowanie si³ownika elektrycznego jest z ca³¹ pewnoœci¹ najpraktyczniejszym i najwygodniejszym sposobem sterowania prac¹ klap po¿arowych nie bez przyczyny nazywanym „funkcj¹ komfortu obs³ugi” Wykorzystanie si³owników umo¿liwia ponadto szersze zastosowanie klap po¿arowych ni¿ wynika to z ich podstawowych funkcji. Prawid³owe sterowanie uk³adem klap po¿arowych w czêsto rozleg³ych systemach wentylacji ogólnej mo¿liwe jest dziêki wyposa¿eniu ich w zdalne wskaŸniki po³o¿enia, monitorowane przez centralkê steruj¹c¹. Rozwi¹zanie takie znacznie ogranicza mo¿liwoœæ wyst¹pienia zak³óceñ w pracy instalacji wentylacyjnej spowodowanych przypadkowym zamkniêciem klapy po¿arowej. Kluczowe znaczenie dla pracy ca³ego systemu zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych oraz mo¿liwoœci realizacji funkcji regulacyjnych ma zastosowanie nowoczesnych elektronicznych systemów sterowania prac¹ klap. Dla ma³ych instalacji mo¿na z powodzeniem stosowaæ sterowanie indywidualne jednak w rozleg³ych instalacjach obs³uguj¹cych kilkaset urz¹dzeñ takie rozwi¹zanie jest dalece niewystarczaj¹ce. Nowoczesna elektronika dostarcza jednak rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na bardzo wygodne sterowanie i monitorowanie prac¹ wersja 5.2.5

19


klapy przeciwpozarowe klap przeciwpo¿arowych. Mowa tu o mo¿liwoœci zastosowania sterowania cyfrowego za pomoc¹ sterowników dedykowanych. Uk³ad taki stwarza bardzo szerokie mo¿liwoœci w zakresie kontroli stanu i po³o¿enia klap, wykonywania testów automatycznych, monitorowania przeci¹¿enia napêdu, ewentualnego uszkodzenia ca³ego sytemu itd. System zarz¹dzania budynkiem wykorzystuj¹cy sterowniki cyfrowe, stwarza mo¿liwoœæ obok szeregu wymienionych powy¿ej funkcji, zastosowania klap przeciwpo¿arowych jako regulatorów wydatku lub okresowego odciêcia budynku. Co wa¿ne dziêki mo¿liwoœci jednoczesnego sterowania prac¹ ponad 1000 si³owników omawiane rozwi¹zanie nadaje siê doskonale nawet dla du¿ych instalacji w rozleg³ych budynkach i jednoczeœnie pozwala zoptymalizowaæ ca³kowity koszt uk³adu sterowania.

Dodatkowe funkcje klap przeciwpo¿arowych Analizuj¹c mo¿liwoœæ ró¿nych zastosowañ dodatkowych dla klap przeciwpo¿arowych nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ jednej fundamentalnej zasady. Priorytetowym zadaniem omawianych urz¹dzeñ musi pozostaæ ochrona przeciwpo¿arowa. Zgodnie z polskimi przepisami wszelkie instalacje wentylacji mechanicznej musz¹ zostaæ wyposa¿one w klapy przeciwpo¿arowe w miejscu przejœcia przewodów przez przegrodê budowlan¹ stanowi¹c¹ oddzielenie po¿arowe. Je¿eli monta¿ tych urz¹dzeñ jest obligatoryjny, to nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce pytania: Po pierwsze czy jedyn¹ mo¿liw¹ do zaakceptowania pozycj¹ oczekiwania czyli normaln¹ pozycj¹ pracy jest pe³ne otwarcie klapy? Po drugie je¿eli tak to przy spe³nieniu celu nadrzêdnego, jakim jest zabezpieczenie przeciwpo¿arowe, czy mo¿liwe jest wykorzystanie klap po¿arowych jako elementów regulacyjnych w sieci przewodów wentylacyjnych? Odpowiedzi na pierwsze pytanie szukaæ nale¿y w przepisach prawa, które nie narzucaj¹ koniecznoœci stosowania wy³¹cznie urz¹dzeñ dwupo³o¿eniowych. Klapy przeciwpo¿arowe musz¹ spe³niaæ natomiast wymagania techniczne dotycz¹ce ich nadrzêdnej funkcji, jak¹ jest zabezpieczenie przeciwpo¿arowe. Wymagania te dotycz¹ w szczególnoœci odpornoœci mechanicznej i pe³nej niezawodnoœci dzia³ania. Z tego wzglêdu, je¿eli rozwa¿a siê mo¿liwoœæ wykorzystania klapy jako elementu regulacyjnego konieczne jest przebadanie urz¹dzenia np. w Zak³adzie Badañ Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w szerszym zakresie ni¿ dotyczy to wy³¹cznie klap jednofunkcyjnych. Odpowiadaj¹c na drugie pytanie nale¿y wzi¹æ pod uwagê nowoczesne konstrukcje klap przeciwpo¿arowych, a zw³aszcza stale rosn¹ce mo¿liwoœci elektronicznego nadzoru i sterowania ich prac¹, co pozawala na spe³nienie przez omawiane urz¹dzenia funkcji regulacyjnych. Dodatkow¹ zalet¹ promow-ania takiego rozwi¹zania mo¿e byæ istotna poprawa bezpieczeñstwa budynku, ograniczenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W systemach wentylacji klapy przeciwpo¿arowe mog¹ pe³niæ przyk³adowo nastêpuj¹ce dodatkowe funkcje:

Funkcja elementów regulacji ciœnienia w systemach CAV Dla prawid³owego rozp³ywu powietrza w systemach CAV zasadnicze znaczenie ma regulacja ciœnienia w przewodzie g³ównym. Tradycyjnie zadanie to pe³ni¹ przepustnice powietrza montowane bezpoœrednio za wyjœciem z szachtu na ka¿dej kondygnacji budynku. Szachty jako wydzielona po¿arowo czêœæ obiektu musz¹ byæ ponadto zabezpieczone klapami przeciwpo¿arowymi. Je¿eli klapy te bêd¹ dopuszczone do pracy w po³o¿eniach poœrednich mog¹ z powodzeniem wyeliminowaæ koniecznoœæ stosowania przepustnic na przewodzie rozprowadzaj¹cym.

Funkcja elementów regulacyjnych w systemach ze zmienn¹ iloœci¹ powietrza potrzebn¹ do odebrania zysków ciep³a (system VAV) Jednym z powa¿nych problemów we wspó³czesnych biurowcach jest ci¹g³a przebudowa przestrzeni wewnêtrznych, zmiany aran¿acji i zwi¹zane z tym zmiany obci¹¿enia cieplnego pomieszczeñ. Konsekwencj¹ tych dzia³añ jest zmiana zapotrzebowania powietrza w poszczególnych czêœciach instalacji. Rozwi¹zaniem omawianego problemu mo¿e byæ zastosowanie uk³adu VAV wyposa¿onego w element regulacji przep³ywu. Istnieje tu mo¿liwoœæ wykorzystania klap p. po¿arowych z rodziny regulatorów zmiennej iloœci powietrza.

20

wersja 5.2.5


klapy przeciwpozarowe Klapy mog¹ w tym uk³adzie pe³niæ funkcjê wstêpnego dostosowania wielkoœci strumienia powietrza wentylacyjnego dostarczanego na okreœlon¹ kondygnacjê budynku lub pe³niæ funkcje regulacyjne w przypadku przewodu zbiorczego obs³uguj¹cego wiêksz¹ grupê pomieszczeñ czy np. open-space. Pewnym ograniczeniem jest koniecznoœæ takiej lokalizacji klapy w sieci przewodów, i¿ musi ona zostaæ zamontowana w taki sposób, aby pe³ni¹c jednoczeœnie funkcje odciêcia po¿arowego, mo¿liwe by³o zamontowanie elementu pomiarowego, na który powietrze nap³ywaæ bêdzie równomiernie. Jednoczeœnie zastosowanie klap omawianego typu mo¿e ograniczyæ niezbêdn¹ iloœæ regulatorów przep³ywu i odpowiedniego okablowania, czyli wp³yn¹æ na obni¿enie kosztów ca³ej instalacji VAV. Klapy przeciwpo¿arowe z funkcj¹ regulacji wydatku mog¹ przyczyniæ siê do upowszechnienia ekonomicznego i wygodnego sytemu VAV w budynkach biurowych.

Funkcje elementów regulacyjnych dla pomieszczeñ o zmiennym technologicznym zapotrzebowaniu powietrza Funkcjonuje szereg pomieszczeñ charakteryzuj¹cych siê du¿ymi zmianami w zapotrzebowaniu na powietrze zewnêtrzne, wynikaj¹cymi z przyczyn technologicznych. Przyk³adem mog¹ byæ pomieszczenia produkcyjne i laboratoryjne, z okresowo pracuj¹cymi instalacjami odci¹gów miejscowych. Klapy po¿arowe mog¹ w tych przypadkach pe³niæ funkcje przepustnicy ograniczaj¹cej dop³yw powietrza w zale¿noœci od jego chwilowego zapotrzebowania. Sterowanie po³o¿eniem klapy powinno byæ w tym przypadku zintegrowane z w³¹cznikiem odci¹gu lub digestorium, a zmiana po³o¿enia samej klapy odbywaæ siê bêdzie skokowo dostosowuj¹c iloœæ nawiewanego powietrza wentylacyjnego do chwilowego zapotrzebowania.

Funkcje elementów poprawiaj¹cych bilans energetyczny budynku W czêœci obiektów u¿ytecznoœci publicznej lub przemys³owych mo¿na bardzo precyzyjnie okreœliæ godziny pracy, czyli czas wykorzystania pomieszczeñ. Wywo³ane si³ami naturalnymi ró¿nice ciœnienia w ró¿nych odcinkach przewodów wentylacyjnych s¹ na tyle du¿e, ¿e istnieje ryzyko swobodnego przep³ywu powietrza pomiêdzy odleg³ymi czêœciami budynku. Czêsto prowadzi to niekontrolowanych strat ciep³a, które wp³ywaj¹ niekorzystnie na bilans energetyczny obiektu. Skuteczn¹ metod¹ przeciwdzia³ania omawianemu zjawisku jest odciêcie niepracuj¹cej instalacji wentylacyjnej np. za pomoc¹ klap po¿arowych. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest dodatkowe zabezpieczenie przeciwpo¿arowe. Statystycznie najwiêcej groŸnych po¿arów wybucha poza godzinami pracy, kiedy jego Ÿród³o jest wykryte stosunkowo póŸno przez czêsto nieprawid³owo dobrany system detekcji. W takich warunkach zw³oka w zadzia³aniu klap po¿arowych mo¿e doprowadziæ do rozprzestrzenienia siê dymu za poœrednictwem przewodów wentylacyjnych na znaczn¹ odleg³oœæ od strefy objêtej po¿arem. Odciêcie instalacji w okresach nieroboczych znacznie ogranicza równie¿ to ryzyko.

Podsumowanie Nowoczesne rozwi¹zania w zakresie konstrukcji i uk³adów sterowania prac¹ klap po¿arowych pozwalaj¹ na szersze ni¿ dotychczas zastosowanie tych urz¹dzeñ. Powa¿nym argumentem przemawiaj¹cym za poszukiwaniem nowych zastosowañ dla klap po¿arowych, stanowi¹cych obowi¹zkowy element wyposa¿enia instalacji wentylacyjnych s¹ z pewnoœci¹ wzglêdy ekonomiczne. Przy zachowaniu omówionych w referacie warunków, istnieje mo¿liwoœæ obni¿enia kosztów inwestycyjnych oraz co równie istotne kosztów eksploatacji obiektu przy jednoczesnej poprawie warunków ochrony przeciwpo¿arowej. Zastosowanie takich rozwi¹zañ mo¿e przyczyniæ siê do bardziej przychylnego spojrzenia inwestorów i zarz¹dców obiektu na powszechnie traktowane po macoszemu systemu zabezpieczenia przeciwpo¿arowego budynków.

wersja 5.2.5

21


klapy przeciwpozarowe

3. Klapy przeciwpo¿arowe a) "Klapy przeciwpo¿arowe jako urz¹denia zabezpieczaj¹ce i regulacyjne" 19 dr in¿. Grzegorz Kubicki b) Klapy przeciwpo¿arowe do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce KPO120 23 ?Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce i klapy wentylacji po¿arowej KWP 43 ?Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce KWP-L z certyfikatem CE 71 ?Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce w wykonaniu przeciwwybuchowym KWP-EX 79 c) Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych KTM 95 KTS 111 d) Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce z funkcj¹ regulatora zmiennego przep³ywu powietrza VAV KTM-ME-VAV Da Vinci 137 KWP-OM-E-VAV Da Vinci 145 e) Przeciwpo¿arowe klapy wielop³aszczyznowe, transferowe WKP 151

22

wersja 5.2.5


Klapy przeciwpo¿arowe odcinaj¹ce

KPO 120 Aprobata Techniczna AT-15-6313/2009 Certyfikat Zgodnoœci ITB-0801/W Atest Higieniczny 0523/01/2009

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Klapy przeciwpo¿arowe typu KPO120-S i KPO120-E przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacyjnych pe³ni¹c funkcjê przegrody odcinaj¹cej, oddzielaj¹cej strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku, zabezpieczaj¹c j¹ przed rozprzestrzenianiem siê ognia, temperatury i dymu. Klapy te s¹ klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w œcianach) i pionowej (w stropach). Mog¹ byæ montowane we wszystkich typach przegród budowlanych, ze œcianami gipsowokartonowymi w³¹cznie. Klapy posiadaj¹ klasê odpornoœci ogniowej EIS120 co oznacza, ¿e spe³niaj¹ kryteria klasyfikacyjne: szczelnoœci, izolacyjnoœci i dymoszczelnoœci w czasie 120 minut. Klapy przeciwpo¿arowe typu KPO120-S i KPO120-E przeznaczone s¹ do zastosowania w systemach z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlocie œwie¿ego powietrza lub w skrajnie trudnych warunkach nale¿y klapy obj¹æ specjalnym programem testowania okresowego, adekwatnego do warunków.

Opis techniczny urz¹dzenia Klapa zbudowana jest z po³¹czonych ze sob¹ dwóch korpusów wykonanych z blachy ocynkowanej, pomiêdzy którymi znajduj¹ siê przek³adki izoluj¹ce z materia³u ogniochronnego. Wewn¹trz klapy u³o¿yskowana jest przegroda, a jej zamkniêcie realizowane jest przez uk³ad ciêgien napêdzanych przy pomocy sprê¿yny napêdowej (KPO120-S), b¹dŸ za pomoc¹ si³ownika elektrycznego (KPO120-E). Po³o¿enie przegrody w pozycji zamkniêtej ograniczone jest k¹townikami oporowymi, które dodatkowo pe³ni¹ funkcjê uszczelniaj¹c¹. Klapy objête Aprobat¹ Techniczn¹ s¹ produkowane równie¿ w wersji specjalnej z przeznaczeniem do œrodowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy te stosowane s¹ w przemyœle chemicznym, spo¿ywczym, w laboratoriach itp. Wówczas wszystkie elementy stalowe wykonywane s¹ ze stali kwasoodpornej, chromowo-niklowej 1.4301. £o¿yska klap w tym przypadku pozostaj¹ mosiê¿ne, a przegroda odcinaj¹ca pokryta jest impregnatem (bezrozpuszczalnikow¹ substancj¹ na bazie krzemianów) typu PromatSR-Impragnierung firmy PROMAT.

Warianty wykonania i oznaczenia Klapy KPO120 wystêpuj¹ w dwóch wariantach: KPO120-S – z napêdem realizowanym przez sprê¿ynê KPO120-E – z napêdem realizowanym przez si³ownik

Oba typy klapy mog¹ wystêpowaæ w dwóch standardowych d³ugoœciach: L=350 oraz L=500. Ze wzglêdów konstrukcyjnych wykonanie ekonomiczne (L = 350 mm) nie posiada otworów rewizyjnych Klapa typu KPO120-S – w tym wariancie napêd realizowany jest za pomoc¹ sprê¿yny napêdowej. Podczas otwierania klapy sprê¿yna napêdowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia wykorzystana jest do zamkniêcia klapy. W tym wariancie, w korpusie zamontowany jest wyzwalacz termiczny ze szklan¹ ampu³k¹ wype³nion¹ termo-rozszerzaln¹ ciecz¹. Po przekroczeniu temperatury (standard 70±5°C) ampu³ka pêka powoduj¹c zwolnienie haczyka, a nastêpnie zamkniêcie klapy. Przegroda w pozycji zamkniêtej zostaje zablokowana przez zatrzask co uniemo¿liwia jej samoczynne otwieranie, a jednoczeœnie zapewnia du¿¹ szczelnoœæ. W przypadku testów, aby otworzyæ klapê nale¿y poci¹gn¹æ za kó³ko zwalniaj¹ce zatrzask. Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej klapy wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami „otwarta” i „zamkniêta”. Klapy KPO120-S mog¹ byæ te¿ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy, informuj¹cy o przejœciu klapy do pozycji zamkniêtej, a tak¿e w wy³¹cznik wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ wyposa¿one w oba w/w. wy³¹czniki.

24

wersja 5.2.5


KPO 120

Warianty wykonania i oznaczenia

Klapa typu KPO120-E – w tym wariancie napêd realizowany jest za pomoc¹ si³ownika elektrycznego. W klapach o wielkoœci przegrody mniejszej lub równej 0.1 [m2] montowany jest si³ownik o momencie maksymalnym 4 [Nm], a w klapach wiêkszych o momencie maksymalnym 12 [Nm]. Si³ownik BLF lub BF firmy BELIMO, serii 229 lub 239 firmy GRUNER (napiêcie zasilania 24[V] AC/DC lub 230[V] AC) b¹dŸ GNA lub GGA firmy SIEMENS (napiêcie zasilania 24[V] AC/ 24...48[V] DC lub 230[V] AC) przestawia klapê w po³o¿enie robocze przy równoczesnym napinaniu zabudowanej w nim sprê¿yny powrotnej. Przy zaniku napiêcia zasilania, klapa powraca w po³o¿enie zamkniête dziêki energii zmagazynowanej w sprê¿ynie. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje po przekroczeniu temperatury 72±5°C. Je¿eli temperatura otoczenia przekroczy 72±5°C, zadzia³a zabezpieczenie temperatury Tf1 (T). Je¿eli temperatura wewn¹trz przewodu przekroczy 72±5°C, zadzia³a wymienne zabezpieczenie temperatury Tf2 (TA). Z chwil¹ zadzia³ania zabezpieczeñ Tf1 (T) lub Tf2 (TA) napiêcie zasilania zostaje trwale i bezpowrotnie od³¹czone. W napêdzie ze sprê¿yn¹ powrotn¹ BLF lub BF b¹dŸ 229 lub 239 s¹ wbudowane dwa ustawione na sta³e mikrowy³¹czniki dla wskazania po³o¿enia klapy. Po³o¿enie klapy mo¿na odczytaæ na mechanicznym wskaŸniku po³o¿enia. Prze³¹czniki pomocnicze jak i uk³ad monitorowania temperatury w si³ownikach GNA i GGA s¹ wykonaniem opcjonalnym, na specjalne zamówienie Klienta. Klapê mo¿na przestawiaæ rêcznie i zatrzymywaæ j¹ w dowolnym po³o¿eniu. Przestawienia z pozycji dowolnej do otwartej mo¿e nastêpowaæ rêcznie lub automatycznie. Klapy KPO120-E z napêdem elektrycznym mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termo-wy³¹cznika. W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy powinno byæ inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce, zgodne z opracowanym projektem ochrony przeciwpo¿arowej obiektu.

H

30

H

30

Wymiary typowe

30

B

30

350

150

30

H

H

30

Rys. 1. Klapa typu KPO120-S L=500 w pozycji otwartej

275 30

B

30

75 min 350

Rys. 2. Klapa typu KPO120-E L=350 w pozycji zamkniêtej wersja 5.2.5

25


Dane techniczne B/H

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

Pole wolnego przekroju [m ] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

0,019 0,027 0,035 0,025 0,035 0,046 0,031 0,044 0,057 0,037 0,052 0,068

0,043 0,051 0,056 0,067 0,077 0,088 0,070 0,083 0,096 0,109 0,083 0,099 0,114 0,130

0,122 0,145

0,135 0,161

0,176

0,169 0,192 0,216

0,187 0,213 0,239

0,205 0,223 0,241 0,259 0,233 0,254 0,274 0,295 0,262 0,285 0,308 0,331

0,192

0,043 0,061 0,079 0,097 0,049 0,069 0,090 0,110 0,055 0,078 0,101 0,124

0,115 0,131 0,147

0,133 0,151 0,170

0,151 0,172 0,193

0,061 0,086 0,067 0,095

0,112 0,123

0,137 0,151

0,163 0,179

0,188 0,207

0,214 0,239 0,265 0,235 0,263 0,291

0,103 0,112 0,120

0,134 0,145 0,156 0,167

0,164 0,178 0,191 0,205

0,195 0,225 0,256 0,286 0,317 0,347 0,378 0,408 0,439 0,211 0,244 0,277 0,310 0,343 0,376 0,409 0,442 0,475 0,227 0,262 0,298 0,333 0,369 0,404 0,440 0,475 0,511 0,243 0,281 0,319 0,357 0,395 0,433 0,471 0,509 0,547

0,178 0,189

0,218 0,259 0,299 0,340 0,380 0,421 0,461 0,502 0,542 0,583 0,623 0,664 0,704 0,745 0,232 0,275 0,318 0,361 0,404 0,447 0,490 0,533 0,576 0,619 0,662 0,705 0,748 0,791 0,245 0,291 0,336 0,382 0,427 0,473 0,518 0,564 0,609 0,655 0,700 0,746 0,791 0,837 0,259

0,307

0,272

0,323 0,373 0,424 0,474 0,525 0,339 0,392 0,445 0,498 0,551 0,355 0,410 0,466 0,521 0,577 0,371 0,429 0,487 0,545 0,603

0,355 0,403

0,290 0,316 0,319 0,347

0,315 0,336 0,354 0,377 0,400

0,423

0,341 0,367 0,392 0,418 0,443 0,469 0,375 0,403 0,431 0,459 0,487 0,515

0,451 0,499 0,547 0,595 0,643

0,691

0,469 0,500 0,530 0,561 0,508 0,541 0,574 0,607 0,546 0,582 0,617 0,653 0,585 0,623 0,661 0,699

0,739 0,787

0,835 0,883

0,575 0,626 0,676 0,727 0,777 0,828 0,878 0,929 0,604 0,657 0,710 0,763 0,816 0,869 0,922 0,975 0,632 0,688 0,743 0,799 0,854 0,910 0,965 1,021 0,661 0,719 0,777 0,835 0,893 0,951 1,009 1,067

0,447 0,508 0,568 0,629 0,689 0,750 0,810 0,871 0,466 0,529 0,592 0,655 0,718 0,781 0,844 0,907

0,931 0,992 0,970 1,033

1,052 1,096

1,113 1,159

0,484 0,550 0,615 0,681 0,571 0,639 0,707

0,746 0,812 0,877 0,775 0,843 0,911

0,943 0,979

1,008 1,047

1,074 1,115

1,139 1,183

1,205 1,251

0,592 0,662 0,733 0,803 0,874 0,944 0,613 0,686 0,759 0,832 0,905 0,978

1,015 1,051

1,085 1,124

1,156 1,197

1,226 1,270

1,297 1,343

Standardowe d³ugoœci klap: L=350 oraz L=500 Na zamówienie – wykonujemy ka¿d¹ wielkoœæ poœredni¹ klapy zawart¹ w granicach typoszeregu.

H [mm] - wysokosc swiatla klapy KPO120

B [mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KP0120 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

200 11,5 13,4 15,4

300 13,4 15,8 18,2 20.4 24,3

400 15,5 18,2 20,8 23,6 27,9 30,7 33,6

500 17,6 20,6 23,6 26,7 31,5 34,7 37,9 41 44,3

600 21 24,5 28,1 31,6 35,2 38,1 42,1 45,7 49,2

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

27,1 33 34,8 38,7 42,5 46,5 50 54,1

29,7 33,9 38,1 42,3 46,5 50,7 54,9 59,1

32,2 36,8 41,3 45,9 53,7 54,9 59,5 64

37,7 44,6 49,5 57,9 59,3 64,1 69,1

46,9 52,4 57,8 63,3 68,8 74,4

50 55,9 61,7 67,5 73,5

59,4 65,5 71,8

62,9 69,5

66,5

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

15,2 18,1 21

18,1 21,4 24,7 27,9 31,2

21,1 24,7 28,3 31,9 35,5 39,1 42,7

24,1 28,1 32 36 39,9 43,8 47,8 51,7 55,7

27,1 31,4 35,7 40 44,3 48,5 52,8 57,1 61,4

34,7 41,4 44 48,6 53,2 57,9 62,5 67,1

38,1 43 48 53 57,9 62,9 67,9 72,8

41,4 46,7 52 57,3 65,9 67,9 73,2 78,5

50,4 56 61,7 70,9 73 78,6 84,3

54,1 60,1 66 72 78 84

57,7 64,1 70,4 76,7 83,1

68,1 74,7 81,4

72,1 79,1

76,1

H [mm] - wysokosc swiatla klapy KPO120

B [mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KP0120

26

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

wersja 5.2.5


KPO 120

Wyposa¿enie opcjonalne

Wykonanie specjalne KPO120-S i KPO120-E W wersji wykonania klapy z napêdem sprê¿ynowym, na ¿yczenie: wyzwalacz termiczny wyzwalaj¹cy w zakresie od 40 do 110°C W wersji wykonania klapy z napêdem si³ownikiem na ¿yczenie bezpiecznik powoduj¹cy zamkniêcie klapy przy temperaturze 95±5°C). W wykonaniu specjalnym z przeznaczeniem do œrodowisk szczególnie agresywnych chemicznie, wszystkie elementy stalowe wykonane sa ze stali kwasoodpornej, chromowo-niklowej 1.4301. £o¿yska klap w tym przypadku pozostaj¹ mosiê¿ne, a przegroda odcinaj¹ca pokryta jest impregnatem typu Promat – SR – Impragnierung firmy Promat.

Monta¿ Rys. 3. Wytyczne monta¿u: Standardowe sztywne konstrukcje œcienne zakwalifikowane do klasy o odpornoœci ogniowej: EI120 np.: beton, gazobeton, mur z cegie³, pustaków, bloczków itp.

Schemat zabudowy 60 wymiar sta³y niezmienny niezale¿ny od rodzaju przegrody œciana lub strop, przegroda ogniowa podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

H

H + 120

Klapa typu: KPO120-S lub KPO120-E

doszczelnienie zapraw¹ cementowo-wapienn¹ lub betonem

(A = w zale¿noœci od materia³u)

wersja 5.2.5

27


Monta¿ Rys. 4a. Przyk³ad zabudowy klapy w œcianie lekkiej kartonowo - gipsowej.

92,5

92,5

min 100

Schemat zabudowy

szyna do zawieszeñ kana³ów wentylacyjnych 30 x 30 – stal - "ocynk"

otwór pod klapê = B + 165

A

we³na mineralna o gêstoœci minimum 150 kg/m³

blachowkrêt 5 x 75

62,5 125

28

wersja 5.2.5


KPO 120

Montaツソ

Rys. 4b. Przykツウad zabudowy klapy w ナ田ianie lekkiej kartonowo - gipsowej.

Przekrテウj A-A

PROMASTOP - Coating (Promat)

wersja 5.2.5

29


Monta¿ Rys. 5. Technologia monta¿u w stropie: 1. 2. 3.

Wykonaæ otwór w stropie o wymiarach o 120 [mm] wiêkszych od wymiaru nominalnego klapy = B+120 i H+120. Klapê montowaæ w stropie za pomoc¹ wsporników monta¿owych z wykorzystaniem stalowych ko³ków rozporowych. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹ a stropem, nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. Przy zaostrzonych wymaganiach producent zaleca zastosowanie w miejsce zaprawy cementowo-wapiennej i betonu zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT. stalowy ko³ek rozporowy wspornik monta¿owy

215 lub 290

350 lub 500 (wykonania standardowe)

A (w zale¿noœci od materia³u)

60 wymiar sta³y niezale¿ny od rodzaju przegrody oznaczony podciêciami

350 lub 500 (wykonania standardowe)

215 lub 290

60 wymiar sta³y niezale¿ny od rodzaju przegrody oznaczony podciêciami

A (w zale¿noœci od materia³u)

30

wspornik monta¿owy

wersja 5.2.5


Z1

przew. wentylacyjny mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

wybór rodzaju kotwy musi uwaglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu

75

Z2

Klapa A Klapa B 60

Klapa C

KPO 120

230

H1 H2

H1+H2+120 otwór pod bateriê klap = H1 + H2 + 180

Zawieszenia przewodów wentylacyjnych pod³¹czonych do baterii klap musza byæ wykonane zgodnie z instrukcja producenta przewodów wentylacyjnych. W miejscu zawieszeñ Z1 i Z2, na czas monta¿u, mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub podparæ, przy uwzglêdnieniu uk³adu i masy baterii klap. Po 72 godzinach od chwili monta¿u, mo¿na zdemontowaæ podwieszenia.

podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy

230

Rys. 6. Przyk³ad zabudowy baterii klap w przegrodzie sztywnej

Uwagi: 1.

2.

3.

wersja 5.2.5

doszczelnienie zapraw¹ murarsk¹ cementow¹ lub cementowowapienn¹ lub betonem

podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

Klapa D

wymiar sta³y niezale¿ny od rodzaju przegrody

35 60

290 500 (wykonanie standardowe)

A (w zale¿noœci od materia³u)

B1

60

B1

35

B1+B2+120 Otwór pod bateriê klap = B1 + B2 + 180

Monta¿

31


Monta¿ na kana³ach samonoœnych Rys. 7a. Przyk³ady zabudowy klap KPO na kana³ach samonoœnych.

Zawiesie o wymiarach i rozstawie wg zaleceñ producenta kana³u dla danej klasy odpornoœci ogniowej

Przegroda lekka z p³yt kartonowo-gipsowych o odpornoœci ogniowej EIS 120

350 lub 500

L 25 100

Klapa typu KPO

25

80

60

HxB

50

Przewód wentylacyjny (oddymiaj¹cy) z p³yt krzemianowo-wapiennych lub gipsowych, o klasie odpornoœci ogniowej EIS120 zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ producenta, np. system PROMADUCT-500 firmy PROMATECT

PROMASTOP Coating Wkrêt 6x70 100

20

100

Wkrêt 5x60

Niepalna we³na mineralna o gêstoœci min 100kg/m3

P³yta ogniochronna zgodna z Aprobat¹ Techniczn¹ (np. Promatect-H)

PROMASTOP Coating

A

Zawiesie o wymiarach i rozstawie wg zaleceñ producenta kana³u dla danej klasy odpornoœci ogniowej

Œciana, przegroda ogniowa

L

350 lub 500

25

100

100

80

60

Klapa typu KPO

HxB

50

Przewód wentylacyjny (oddymiaj¹cy) z p³yt krzemianowo-wapiennych lub gipsowych o klasie odpornoœci ogniowej EIS120 zgode z Aprobat¹ Techniczn¹ producenta, np. system PROMADUCT-500 firmy PROMATECT

PROMASTOP Coating

20

Wkrêt M4x60 + ko³ki rozporowe

100

Wkrêt 6x70

Niepalna we³na mineralna 3 o gêstoœci min 100 kg/m

P³yta ogniochronna zgodna z Aprobat¹ Techniczn¹ (np. Promatect-H)

PROMASTOP Coating

A

32

wersja 5.2.5


KPO 120

Monta¿ na kana³ach samonoœnych

Rys. 7b. Przyk³ady zabudowy klap KPO na kana³ach samonoœnych.

Zawiesie o wymiarach i rozstawie wg zaleceñ producenta kana³u dla danej klasy odpornoœci ogniowej

Przegroda lekka z p³yt kartonowo-gipsowych o odpornoœci ogniowej EIS 120

350 lub 500

L

25

80

Przewód wentylacyjny (oddymiaj¹cy) z p³yt krzemianowo-wapiennych lub gipsowych, o klasie odpornoœci ogniowej EIS120 zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ producenta, np. system PROMADUCT-500 firmy PROMATECT

HxB

60

100

25

60

Klapa typu KPO

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu PROMASTOP Coating Wkrêt 6x70 100

20

100 Niepalna we³na mineralna 3 o gêstoœci min 100kg/m

Wkrêt 5x60

PROMASTOP Coating

P³yta ogniochronna zgodna z Aprobat¹ Techniczn¹ (np. Promatect-H)

A

Œciana, przegroda ogniowa Zawiesie o wymiarach i rozstawie wg zaleceñ producenta kana³u dla danej klasy odpornoœci ogniowej

350 lub 500 Przewód wentylacyjny (oddymiaj¹cy) z p³yt krzemianowo-wapiennych lub gipsowych o klasie odpornoœci ogniowej EIS120 zgode z Aprobat¹ Techniczn¹ producenta, np. system PROMADUCT-500 firmy PROMATECT

60

HxB

50

Klapa typu KPO

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

PROMASTOP Coating

20

100

100

Wkrêt M4x60 + ko³ki rozporowe

Wkrêt 6x70

Niepalna we³na mineralna 3 o gêstoœci min 100 kg/m

P³yta ogniochronna zgodna z Aprobat¹ Techniczn¹ (np. Promatect-H)

PROMASTOP Coating

A

wersja 5.2.5

33


Monta¿ na kana³ach samonoœnych Rys. 7c. Przyk³ady zabudowy klap KPO na kana³ach samonoœnych.

Zawiesie o wymiarach i rozstawie wg zaleceñ producenta kana³u dla danej klasy odpornoœci ogniowej

Przegroda lekka z p³yt kartonowo-gipsowych o odpornoœci ogniowej EIS 120

L

350 lub 500

Izolacja przewodu wentylacyjnego (oddymiaj¹cego) z mat lub p³yt z we³ny mineralnej, o klasie odpornoœci ogniowej EIS 120 zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ producenta

60

HxB

Klapa typu KPO

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej, mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

100 Iloœæ warstw oraz ich gruboœæ zale¿na od wymaganej odpornoœci ogniowej wg Aprobaty Technicznej klasy odpornoœci producenta Ramka z C50x25x2

A

Œciana, przegroda ogniowa

Zawiesie o wymiarach i rozstawie wg zaleceñ producenta kana³u dla danej klasy odpornoœci ogniowej

350 lub 500

Izolacja przewodu wentylacyjnego (oddymiaj¹cego) z mat lub p³yt z we³ny mineralnej, o klasie odpornoœci ogniowej EIS 120 zgodnie z Aprobat¹ Techniczn¹ producenta

60

HxB

Klapa typu KPO

L

Przewód wentylacyjny z blachy stalowej mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

100 Iloœæ warstw oraz ich gruboœæ zale¿na od wymaganej odpornoœci ogniowej wg Aprobaty Technicznej klasy odpornoœci producenta

Ramka z C50x25x2

A

34

wersja 5.2.5


KPO 120

Monta¿ klap w baterie

Monta¿ klap w baterie jest mo¿liwy tylko przy wczeœniejszej informacji (na etapie zamówienia) które klapy i w jakim uk³adzie (pionowym czy poziomym) bêd¹ montowane w œcianie, w celu zamocowania na etapie produkcji uszczelki pêczniej¹cej (w miejscu styku przek³adek izolacyjnych klap) oraz nitonakrêtek na ko³nierzach, s³u¿¹cych póŸniej do ³¹czenia klap. Baterie klap stosuje siê wszêdzie tam, gdzie dopusz-czalny maksymalny przekrój pojedynczej klapy jest niewystarczaj¹cy. Firma SMAY dostarcza zmontowane klapy w baterie. Dopuszczalny jest równie¿ monta¿ klap w baterie przez firmê instalacyjn¹ (monta¿ow¹ bezpoœrednio na budowie). Klapy zostaj¹ oznaczone literami A ,B ,C ,D. Firma SMAY oferuje cztery podstawowe typy uk³adów baterii klap: Rys. 8. Uk³ad 1 – Bateria pionowa sk³adaj¹ca siê z dwóch klap KPO120 Rys. 9. Uk³ad 2 – Bateria pionowa sk³adaj¹ca siê z trzech klap KPO120 Rys. 10. Uk³ad 3 – Bateria pozioma sk³adaj¹ca siê z dwóch klap KPO120 Rys. 11. Uk³ad 4 – Bateria sk³adaj¹ca siê z czterech klap KPO120 Rys. 8.

Rys. 9.

Uk³ad 2

Uk³ad 1

H=H1+H2+H3+120

Klapa A

H=H1+H2+60

Klapa A

Klapa B

Klapa C Klapa B

Rys. 10.

Rys. 11.

Uk³ad 4

Klapa B Klapa B

Klapa A

0 +6 B2 + 1

Klapa A

Klapa D

B

B=

Klapa C

wersja 5.2.5

H=H1+H2+60

Uk³ad 3

B=

+ B1

B2

0

+6

35


230

przewpód wentylacyjny mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

wybór rodzaju kotwy musi uwaglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu

75 podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

75

Z2

Z1

Klapa A

H1

Klapa B

60

H1+H2+120

Klapa C

H2

otwór pod bateriê klap = H1 + H2 + 180

wersja 5.2.5

Zawieszenia przewodów wentylacyjnych pod³¹czonych do baterii klap musza byæ wykonane zgodnie z instrukcja producenta przewodów wentylacyjnych. W miejscu zawieszeñ Z1 i Z2, na czas monta¿u, mozna stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub podparæ, przy uwzglêdnieniu uk³adu i masy baterii klap. Po 72 godzinach od chwili monta¿u, mozna zdemontowaæ podwieszenia.

230

Klapa D

podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

Uwaga: po³¹czenie zgodne ze standardem dostawcy przewodu wentylacyjnego* wymiar sta³y niezmienny niezale¿ny od rodzaju przegrody

60

290

35 A (w zale¿noœci od materia³u)

500 (wykonanie standardowe)

*) przy uwzglêdnieniu masy baterii klap. Jeœli bezpieczne podwieszenie z uwagi na wytrzyma³oœæ przewodu wentylacyjnego jest niepewne na czas monta¿u bateriê klap nale¿y podeprzeæ.

B1

60

B1

B1+B2+120 Otwór pod bateriê klap = B1 + B2 + 180

35

Monta¿ w przegrodzie sztywnej

Rys. 12.

Uwagi: 1.

2.

3.

36

doszczelnienie zapraw¹ murarsk¹ cementow¹ lub cementowo-wapienn¹ lub betonem


KPO 120 B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

wersja 5.2.5

Strata ciœnienia p w odniesieniu do prêdkoœci przep³ywu

200

250

300

350

400

450

500

13 21 30 38 15 23 32 40 16 24 33 41 17 26 34 42 19 27 35 43 19 38 36 44 20 28 37 45 21 29 38 46 21 30 38 46

13 23 32 40 17 25 34 42 19 27 35 44 20 28 37 45 21 29 38 46 22 30 38 47 23 31 39 47 23 31 40 48 24 32 40 49 24 33 41 49 25 33 42 50 25 34 42 50

17 25 34 42 19 27 36 44 20 29 37 45 22 30 38 46 23 31 39 47 23 32 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 42 50 26 34 43 51 27 35 43 51 27 35 44 52

19 27 35 43 2034 29 37 45 22 30 38 47 23 31 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 42 50 26 35 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53

20 28 36 45 21 30 38 46 23 31 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 43 51 27 35 43 51 38 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 46 54

23 31 39 47 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 29 37 45 53 29 37 46 54 30 38 46 54 30 39 47 55 31 39 47 55

23 32 40 48 35 33 41 49 26 34 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 46 54 31 39 47 55 31 39 48 56 32 40 48 56

H [mm] 550 600 650 LWA [dB (A) ]

26 34 42 50 27 35 43 51 28 36 44 52 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57

26 34 43 51 27 36 44 52 28 37 45 53 29 38 46 54 30 38 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 41 49 57

28 36 45 53 29 37 46 54 30 38 46 54 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58

700

750

800

850

900

950

1000

29 37 45 53 30 38 46 54 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59

30 38 47 55 31 39 47 55 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59

31 39 47 55 32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 60

32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 35 43 51 59 35 44 52 59 36 44 52 60

32 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 44 51 59 36 44 52 60 36 45 52 60

34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 60 36 44 52 60 37 45 53 61

34 42 50 58 35 43 51 59 35 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 61 37 45 53 61

37


Poziom ha³asu emitowanego przez klapê do kana³u cd.

B

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

38

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

200

250

300

350

400

450

500

28 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53

29 37 46 54 29 38 46 54 30 38 46 54 30 39 47 55 31 39 47 55 31 39 47 55

30 39 47 55 31 39 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57 32 41 49 57 33 41 49 57 33 41 49 57

31 40 48 56 32 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 33 42 50 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 43 51 59

32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 59 35 44 52 60 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 60 36 45 53 61

H [mm] 550 600 650 LWA [dB (A) ] 33 33 34 41 42 43 49 50 50 57 58 58 33 34 35 42 42 43 50 50 51 58 58 59 34 34 35 42 43 43 50 51 51 58 59 59 34 35 35 42 43 44 50 51 52 58 59 60 34 35 36 43 44 44 51 51 52 59 59 60 35 35 36 43 44 44 51 52 52 59 60 60 35 36 36 43 44 45 51 52 53 59 60 61 35 36 37 44 45 45 52 52 53 60 60 61 36 36 37 44 45 45 52 53 53 60 61 61 36 37 37 44 45 46 52 53 54 60 61 61 36 37 38 45 45 46 53 53 54 60 61 62 36 37 38 45 46 46 53 53 54 61 61 62 37 37 45 46 53 54 61 62 37 45 53 61

700

750

800

850

900

950

1000

35 43 51 59 35 44 51 59 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 61 38 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62

35 44 52 59 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 61 37 45 53 61 37 46 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63

36 44 52 60 36 45 52 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 61 38 46 54 62 38 46 54 62 38 47 55 62 39 47 55 63

36 45 52 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63 39 47 55 63

37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63 39 47 55 63

37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 39 47 55 63 39 47 55 63

37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 39 47 55 63 39 47 55 63

wersja 5.2.5


KPO 120 B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

wersja 5.2.5

Strata ciœnienia p w odniesieniu do prêdkoœci przep³ywu

200

250

300

350

400

450

500

550

12 25 45 68 12 25 48 68 12 25 46 68 12 25 46 68 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60

10 22 40 60 10 22 40 60 9 20 35 55 9 20 35 55 9 20 35 55 9 20 35 55 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48

8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35

8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35

7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30

7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24

H [mm] 600 650 p [Pa]

6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

700

750

800

850

900

950

1000

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

39


Strata ciœnienia p w odniesieniu do prêdkoœci przep³ywu

B

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

40

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

200

250

300

350

400

450

500

550

6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35

6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

H [mm] 600 650 p [Pa] 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

700

750

800

850

900

950

1000

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 2 5 8 13

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

wersja 5.2.5


KPO 120

wersja 5.2.5

Zasady oznakowania produktu

41


Notatki

42

wersja 5.2.5


Klapa wentylacji bytowej i poツソarowej

KWP Aprobata Techniczna AT-15-7401/2008 Certyfikat Zgodnoナ田i ITB-1610/W Atest Higieniczny HK/B/1301/01/2007

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepツウownicza 29 / 31-587 Krakテウw tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Klapy przeciwpo¿arowe typu KWP przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku. W zale¿noœci od zainstalowanego napêdu, klapy mog¹ pracowaæ jako klapy przeciwpo¿arowe odcinaj¹ce, klapy wentylacji po¿arowej lub mieszanej. W zwi¹zku z powy¿szym, podstawow¹ funkcj¹ klap typu KWP jest powstrzymanie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu, a dodatkowo przy zastosowaniu odpowiednich si³owników i wzmocnionej konstrukcji, tak¿e do wentylacji po¿arowej lub wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie po¿aru ale tak¿e np.: do okresowego przewietrzania.) Klapy te s¹ klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w œcianach) i pionowej (stropy). Mog¹ byæ instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), ³¹cznie z œcianami kartonowo gipsowymi, jak równie¿ poza przegrodami. Skutecznoœæ klap potwierdzona jest badaniami wed³ug normy PN-EN 1366-2.

Opis techniczny urz¹dzenia Klapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy ocynkowanej, które rozdzielone s¹ przek³adkami izoluj¹cymi z materia³u ogniochronnego gruboœci 40 [mm]. Wewn¹trz klapy znajduje siê przegroda, której ruch w pozycji zamkniêtej ograniczony jest k¹townikami oporowymi. Osie przegrody wspó³pracuj¹ z wbudowanymi do przek³adek izolacyjnych ³o¿yskami œlizgowymi. Zamkniecie przegrody realizowane jest przez uk³ad ciêgien. Klapy produkowane s¹ równie¿ w wersji specjalnej, z przeznaczeniem do œrodowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy takie stosowane s¹ w przemyœle chemicznym, spo¿ywczym, w labora-toriach itp. Wszystkie elementy stalowe s¹ wykonywane ze stali kwasoodpornej 1.4301. £o¿yska klap w tym przypadku pozostaj¹ mosiê¿ne a przegroda odcinaj¹ca pokryta jest impregnatem (bez-rozpuszczalnikow¹ substancj¹ na bazie krzemianów). Klapy przeciwpo¿arowe typu KWP oparte s¹ na jednym zunifikowanym korpusie. Po do³¹czeniu do niego odpowiedniego napêdu osi¹ga siê klapê o okreœlonej funkcji. Klapa posiada dwa otwory rewizyjne na górze i dole, co sprawia, ¿e nie ma potrzeby montowania pokryw rewizyjnych na kana³ach przed klapami, dla dokonywania ich okresowych inspekcji i testowania. Nie potrzeba te¿ okreœlaæ strony obs³ugi. Ze wzglêdów konstrukcyjnych klapy KWP nie posiadaj¹ w wykonaniu ekonomicznym otworów rewizyjnych, gdzie ca³kowita d³ugoœæ klapy L wynosi 350 [mm]. Klapy te wystêpuj¹ tylko w wykonaniu w wersji z si³ownikiem elektrycznym.

Warianty wykonania I - Klapy odcinaj¹ce stosowane w instalacjach wentylacji ogólnej: KWP-O-S – klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) z napêdem sprê¿ynowym, bez funkcji komfortu. Uk³ad napêdowy stanowi mechanizm sprê¿ynowy zblokowany z ampu³kowym wyzwalaczem termicznym. Podczas otwierania klapy za pomoc¹ klucza nastêpuje naci¹gniêcie sprê¿yny zwrotnej wykonanej ze stalowego drutu nierdzewnego. Po przekroczeniu okreœlonej temperatury (standard 70±5°C) ampu³ka pêka, powoduj¹c zwolnienie haczyka, a nastêpnie zamkniêcie klapy. W wykonaniu specjalnym stosowane s¹ ampu³kowe wyzwalacze o nominalnej temperaturze zadzia³ania od 40°C do 110°C. Przegroda w pozycji zamkniêtej zostaje zablokowana przez zatrzask, co uniemo¿liwia samoczynne otwarcie przegrody i jednoczeœnie zapewnia du¿¹ szczelnoœæ. W przypadku testów, aby otworzyæ klapê, nale¿y poci¹gn¹æ za kó³ko zwalniaj¹ce zatrzask. Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami „otwarta” i „zamkniêta”. Na ¿yczenie zamawiaj¹cego klapy KWP-O-S mog¹ byæ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy informuj¹cy o przejœciu klapy do pozycji zamkniêtej. Mo¿liwe jest równie¿ wyposa¿enie klapy w wy³¹cznik krañcowy, wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ wyposa¿enie w oba wy³¹czniki równoczeœnie. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-O-S znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej. 2

Typoszereg wymiarowy klap odcinaj¹cych KWP-O-S ograniczony jest do powierzchni brutto 1,5 [m ]. Powy¿ej tego wymiaru klapy produkowane s¹ jako zespo³y klap (baterie).

44

wersja 5.2.5


KWP

Warianty wykonania

Rys 1. KWP-O-S

Rys. KWP-O-S

KWP-O-SE – klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta), z napêdem sprê¿ynowym, z rozdzia³em funkcji bezpieczeñstwa od funkcji komfortu. Uk³ad napêdowy stanowi mechanizm sprê¿ynowy z elektromagnesem do zwalniania zdalnego. Podczas otwierania klapy za pomoc¹ klucza nastêpuje naci¹gniêcie sprê¿yny powrotnej wykonanej ze stalowego drutu sprê¿ynowego nierdzewnego. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania wyzwalacza termicznego – standard 72±5°C, wykonanie specjalne od 40°C do 110°C - (po pêkniêciu ampu³ki nastêpuje obrót przegrody do pozycji zamkniêtej). Drugim sposobem zamkniêcia klapy jest podanie lub zanik napiêcia, w zale¿noœci od zastosowanego typu do elektromagnesu. Przy elektromagnesie typu impuls napiêcie nale¿y podaæ na czas od 3 do 10 sekund. Zadzia³anie elektromagnesu spowoduje zamkniêcie klapy. Zamkniêcie rêczne klapy w tym wariancie jest realizowane poprzez odci¹gniêcie zwalniaka. Klapa w wariancie KWP-O-SE mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ona w funkcjê komfortu poprzez zamontowanie si³ownika BL 24-48 SMY lub BL 110-230 SMY, umo¿liwiaj¹cego zdalne otwarcie (pod warunkiem, ¿e zamkniêcie klapy nie nast¹pi³o na skutek zadzia³ania wyzwalacza termicznego). Warte podkreœlenia w tym wariancie klapy jest zastosowanie, do zamykania przegrody, dodatkowej sprê¿yny gazowej, która w znacznym stopniu niweluje zjawisko udaru mechanicznego zwi¹zanego z szybkim zamkniêciem klapy (1-2sekundy) i wynikaj¹cego z tego obci¹¿enia dynamicznego pochodz¹cego od si³ bezw³adnoœci, zamykaj¹cej siê przegrody klapy o znacznej masie. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-O-SE znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej. Typoszereg wymiarowy klap odcinaj¹cych typu KWP-O-SE jest ograniczony do klap o przekroju nie wiêkszym 2 ni¿ 0,8 [m ].

Rys 2. KWP-O-SE

Widok - W

Rys. KWP-O-SE

wersja 5.2.5

45


Warianty wykonania Rys. 3. Mechanizm klapy typu: KWP-O-SE. Widok z przeŸroczyst¹ obudow¹ – mechanizm uzbrojony klapa otwarta.

Rys. 4. Mechanizm klapy typu: KWP-O-SE. Widok bez obudowy - mechanizm uzbrojony klapa otwarta.

Rys. 5. Mechanizm klapy typu: KWP-O-SE. Widok ze zwolnionym elektromagnesem na skutek podania lub zaniku napiêcia (w zale¿noœci od wersji wykonania) – klapa otwarta.

Rys. 6. Mechanizm klapy typu: KWP-O-SE. Klapa zamkniêta na skutek zadzia³ania elektromagnesu. Elektromagnes uzbrojony gotowy do ponownego otwarcia klapy jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych.

Rys. 7. Mechanizm klapy typu: KWP-O-SE zamocowany na klapie w widoku z otwartym zwalniakiem rêcznym w celu testowania – klapa otwarta.

Rys. 8. Mechanizm klapy typu: KWP-O-SE. Klapa zamkniêta na skutek otwarcia zwalniaka rêcznego. Zwalniak uzbrojony gotowy do ponownego otwarcia klapy jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych.

Rys. 9. Mechanizm klapy typu: KWP-O-SE. Widok po odpadniêciu zwalniaka rêcznego na skutek pêkniêcia ampu³ki szklanej po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C – klapa otwarta.

Rys. 10. Mechanizm klapy typu: KWP-O-SE. Klapa zamkniêta na skutek pêkniêcia ampu³ki szklanej po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C.

Rys. KWP-O-SE

46

wersja 5.2.5


KWP

Przyk³adowe schematy mo¿liwych konfiguracji pod³¹czeñ klapy typu KWP-O-SE

wersja 5.2.5

47


Opisy do schematów mo¿liwych konfiguracji pod³¹czeñ klapy typu KWP-O-SE Schemat 1. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KWP-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymujê klapê w pozycji otwartej, zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu, w tym wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta, elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa 24/48[V] DC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych, si³ownik zasilany napiêciem 24 [V] AC/DC. Schemat 2. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KWP-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymujê klapê w pozycji otwartej, zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu, w tym wariancie wykorzystano jeden styk (krañcówkê) dla wskazania po³o¿enia zamkniêta, elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa 24/48 [V] DC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych, w tym wariancie si³ownik musi byæ zasilany napiêciem 24 [V] DC (sta³ym). Schemat 3. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KWP-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu impuls, który utrzymujê klapê w pozycji otwartej bez dostarczania napiêcia do elektromagnesu, zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub dostarczenia napiêcia do elektromagnesu, na czas od 3 do 10 sekund, nast¹pi wtedy zamkniecie klapy, nie mo¿na pozostawiæ na d³u¿szy czas napiêcia na elektromagnesie typu impuls gdy¿ doprowadziæ to mo¿e do rozmagnesowania rdzenia elektromagnesu i uniemo¿liwi uzbrojenie (otwarcie) klapy jeœli zamkniecie nast¹pi³o w celach testowych. W wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta elektromagnes zasilany napiêciem typu impuls 24/48[V] DC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych, si³ownik zasilany napiêciem 24 [V] AC/DC. Schemat 4. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KWP-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymujê klapê w pozycji otwartej, zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu, w tym wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta, elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa 230[V] AC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych, si³ownik zasilany napiêciem 230 [V] AC. Schemat 5. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KWP-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu impuls, który utrzymujê klapê w pozycji otwartej bez dostarczania napiêcia do elektromagnesu, zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub dostarczenia napiêcia do elektromagnesu, na czas od 3 do 10 sekund, nast¹pi wtedy zamkniecie klapy, nie mo¿na pozostawiæ na d³u¿szy czas napiêcia na elektromagnesie typu impuls gdy¿ doprowadziæ to mo¿e do rozmagnesowania rdzenia elektromagnesu i uniemo¿liwi uzbrojenie (otwarcie) klapy jeœli zamkniecie nast¹pi³o w celach testowych. W wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta, elektromagnes zasilany napiêciem typu impuls 230[V] AC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych, si³ownik zasilany napiêciem 230[V] AC. UWAGA: Firma SMAY zaleca stosowanie klap typu KWP-O-SE z elektromagnesami typu zanik napiêcia (zamkniêcie klapy nastêpuje po od³¹czeniu napiêcia). W takim przypadku np. podczas awarii zasilania klapy siê zamkn¹ czyli osi¹gn¹ pozycjê bezpieczn¹. W wersji wykonania z elektromagnesami typu impuls (zamkniêcie po podaniu napiêcia) mo¿na unikn¹æ przypadkowych zamkniêæ klap przy chwilowych zanikach napiêcia, ale przewód którym ma byæ podane napicie powinien byæ monitorowany tak aby mieæ pewnoœæ ¿e nie zosta³ przypadkowo przeciêty np. podczas prac konserwacyjnych.

48

wersja 5.2.5


KWP

Warianty wykonania

KWP-O-E – klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta), z si³ownikiem ze sprê¿yna powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu. W przypadku klap odcinaj¹cych typu KWP-O-E, uk³ad napêdowy stanowi si³ownik elektryczny serii BLF lub BF firmy BELIMO, b¹dŸ si³ownik elektryczny serii 229 lub 239 firmy GRUNER (napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC) b¹dŸ GNA lub GGA firmy SIEMENS (napiêcie zasilania 24 [V] AC / 24…48 [V] DC lub 230 [V] AC). Po pod³¹czeniu zasilania do przewodów si³ownika nastêpuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu BAE-72 lub BAE-72S (w przypadku si³owników BELIMO), b¹dŸ termowy³¹cznika typu T lub TA (w przypadku si³owników firmy GRUNER), lub uk³adu monitorowania temperatury (w przypadku si³owników SIEMENS), o nominalnej temperaturze zadzia³ania 725°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Na specjalne zamówienie klapy KWP-O-E s¹ wyposa¿one w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95°C. Zamkniêcie zdalne klap typu KWP-O-E jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). Stosowanie si³owników typu BLF firmy BELIMO i si³owników typu 229 firmy GRUNER jest ograniczone do klap o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,10 [m2]. W napêdzie ze sprê¿yn¹ powrotn¹ BF lub BLF lub 229 lub 239 s¹ wbudowane dwa ustawione na sta³e mikrowy³¹czniki dla wskazania po³o¿enia klapy. Po³o¿enie klapy mo¿na odczytaæ na mechanicznym wskaŸniku po³o¿enia. Klapy KWP-O-E z napêdem elektrycznym mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termowy³¹cznika. W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy powinno byæ inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce zgodnie z opracowanym projektem ochrony przeciwpo¿arowej obiektu. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ monta¿u w klapach KWP-O-E si³owników przeciwwybuchowych typu ExMax-15-BF firmy SCHISCHEK, z termowy³¹cznikiem FireSafe, puszk¹ przy³¹czeniow¹ ExBox-BF oraz blach¹ do monta¿u puszki przy³¹czeniowej do si³ownika. Sama jednak klapa nie posiada certyfikatu ATEX. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-O-E znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej. (273)

(77)

Rys 3. KWP-O-E – wersja wykonania klapy gdy BxH<=0,7[m²] (273)

(77)

248

wymiary w nawiasie dotycz¹ klap L=350

A

Rys 4. KWP-O-E – wersja wykonania klapy gdy BxH>=0,7[m²] oraz KWP-OM-E dla ka¿dej wielkoœci

wymiary w nawiasie dotycz¹ klap L=350

wersja 5.2.5

49


Warianty wykonania KWP-OM-E – klapa przeciwpo¿arowa do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta), z si³ownikami ze sprê¿yn¹ powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu, z mo¿liwoœci¹ stosowania w instalacjach mieszanych, gdzie kalpa mo¿e byæ wykorzystywana do regulacji przep³ywu powietrza lub regulacji ciœnienia podczas normalnej pracy wentylacji ogólnej, lub mo¿e byæ stosowana do okresowego przewietrzania przy deklarowanej iloœci cykli otwarcia / zamkniêcia 50 < i < 20000. Klapa KWP-OM-E w budowie i zasadzie dzia³ania jest podobna do klapy KWP-O-E (zamkniêcie klapy powodowane jest poprzez zanik napiêcia zasilania lub zadzia³anie termowy³¹cznika po przekroczeniu temperatury 72±5°C). Ró¿nica polega na tym, ¿e uk³ad przeniesienia napêdu w klapie typu KWP-OM-E wraz z kilkoma elementami klapy zosta³ w istotny sposób wzmocniony dziêki czemu klapa mo¿e byæ czêsto otwierana i zamykana pracuj¹c np.: w funkcji przepustnicy powietrza. Uk³adem napêdowym jest si³ownik elektryczny serii BLF lub BF firmy BELIMO, (o napiêciu zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC). Po pod³¹czeniu zasilania do przewodów si³ownika nastêpuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termo-wy³¹cznika typu BAE-72 lub BAE-72S o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termo-wy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Klapy KWP-OM-E mog¹ byæ wyposa¿one w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95±5°C. Zamkniêcie zdalne klap typu KWP-OM-E nastêpuje po od³¹czeniu zasilania (przy zaniku napiêcia, znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). Stosowanie si³owników typu BLF firmy BELIMO jest ograniczone do klap o powierzchni nie 2 wiêkszej ni¿ 0,10 [m ]. Dziêki zastosowaniu specjalnego wargowego uszczelnienia klapa zachowuje szczelnoœæ w zakresie ciœnieñ do 1500[Pa], mieszcz¹c siê w 2 klasie szczelnoœci wg normy PN/EN-1751. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ monta¿u w klapach KWP-OM-E si³owników przeciwwybuchowych typu ExMax-15BF firmy SCHISCHEK, z termowy³¹cznikiem FireSafe, puszk¹ przy³¹czeniow¹ ExBox-BF oraz blach¹ do monta¿u puszki przy³¹czeniowej do si³ownika. Sama jednak klapa nie posiada certyfikatu ATEX. W klapach typu KWP-OM-E przeznaczonych do regulacji wydatku iloœci powietrza wentylacyjnego (przyk³adowy schemat na rys.3), montowany jest si³ownik typu: BF24-SR, BF24-SR-T, BLF24-SR, BLF24-SR-T, BF24-V, BF24-V-T, BLF24-V lub BLF24-V-T z termo-wy³¹cznikiem lub bez termo-wy³¹cznika (si³owniki serii BLF 2 do klap o powierzchni przekroju nie wiêkszej ni¿ 0,10 [m ]). Zasada dzia³ania jest podobna do standardowych si³owników serii BF i BLF z t¹ ró¿nic¹, ¿e si³owniki posiadaj¹ dodatkowe przewody steruj¹ce do zadawania sygna³u steruj¹cego z zakresu 0÷10 [V]. W przypadku si³owników z symbolem–SR w nazwie, 0 [V] oznacza klapê ca³kowicie zamkniêt¹, a 10 [V] - ca³kowicie otwart¹. Pozycje poœrednie klapy odpowiadaj¹ proporcjonalnie zadanemu sygna³owi steruj¹cemu. W si³ownikach z symbo-lem –V, wartoœæ sygna³u steruj¹cego si³ownika ustala siê poprzez pod³¹czony do si³ownika uk³ad pomiarowy z regulatorem typu: 

VRD2VRD3VRP-M + VFP (100 lub 300 lub 600)VRP-STP + VFP (100 lub 300 lub 600)VRP + VFP (100 lub 300 lub 600)

Niezale¿nie od wartoœci zadanego sygna³u steruj¹cego, zamkniecie zdalne klapy typu KWP-OM-E jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania. Przy zaniku napiêcia, znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej, powoduje zamkniêcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termo-wy³¹cznika. Regulatory serii VR z uk³adem pomiarowym mog¹ byæ zmontowane bezpoœrednio na klapie lub w pewnej odleg³oœci od klapy. Element pomiarowy stanowi kryza. Mo¿e ona byæ zamontowna w klapie lub na kana³ach dolotowych do klapy, zawsze po stronie nap³ywu powietrza. Dla klap w wykonaniu ekonomicznym L=350 [mm] kryzy pomiarowe umieszczane s¹ na kana³ach dolotowych. Regulator musi byæ po stronie kryzy pomiarowej, nie mo¿e przechodziæ przez przegrodê ogniow¹ przewodami pneumatycznymi. Przewody z sygna³em steruj¹cym przechodz¹ce od regulatora do si³ownika przez przegrodê ogniow¹ nale¿y zabezpieczyæ pow³ok¹ Promastop Coating o gruboœci minimum 1 [mm] (w miejscu oznaczonym na rys.13). W przypadku regulacji ciœnienia w przewodzie wentylacyjnym lub pomieszczeniu nie montuje siê kryzy pomiarowej. Przyk³ady adaptacji klap do celów regulacyjnych przedstawiono na rysunkach 5 i 6.

50

wersja 5.2.5


KWP

Warianty wykonania

Podczas normalnej pracy przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-OM-E mo¿e znajdowaæ siê w pozycji otwartej, zamkniêtej lub w pozycji poœredniej w zakresie 0÷90°. Zastosowany si³ownik w zale¿noœci od wymagañ instalacji wentylacji ogólnej zamyka i otwiera klapê lub zmienia stopieñ jej otwarcia w celu regulacji iloœci powietrza wentylacyjnego, np. ze wzglêdu na koniecznoœæ okresowego przewietrzania pomieszczenia lub regulacji temperatury wewnêtrznej lub regulacji ciœnienia. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej. Klapa KWPOME Œruba M5

Listwa pomiarowa

Listwa pomiarowa

Si³ownik

Kierunek przep³ywu powietrza

Listwa pomiarowa

Termowy³¹cznik Króæce Przewody pneumatyczne

Regulator

Przewody

Termowy³¹cznik

Trójnik

Rys. 5. Klapa typu KWP-OM-E-VAV z elementami do regulacji wydatku iloœci powietrza lub ciœnienia (uk³ad pomiarowy w klapie) – przyk³ad I

Klapa KWPOME Si³ownik

Listwa pomiarowa Przewód wentylacyjny z uk³adem pomiarowym

Œruba M5

Listwa pomiarowa

Listwa pomiarowa

Kierunek przep³ywu powietrza

Termowy³¹cznik

Regulator

Króæce Przewody pneumatyczne

Termowy³¹cznik

Rys. 6. Klapa typu KWP-OM-E-VAV z elementami do regulacji wydatku iloœci powietrza lub ciœnienia (uk³ad pomiarowy przed klap¹) – przyk³ad II

wersja 5.2.5

51


Warianty wykonania kryza pomiarowa

termowy³¹cznik

przegroda klapy

przetwornik ró¿nicy ciœnieñ

si³ownik klapy

wartoϾ zadana

regulator

wartoϾ zmierzona

Rys. 7. Schemat regulacji przep³ywu powietrza przy wykorzystaniu klapy odcinaj¹cej typu KWP-OM-E.

II - Klapy odcinaj¹ce stosowane w instalacjach wentylacji po¿arowej: KWP-P-E – klapa do wentylacji po¿arowej (normalnie zamkniêta) Uk³ad napêdowy stanowi si³ownik elektryczny serii BLE lub BE firmy BELIMO. Przestawianie klapy z pozycji zamkniêtej do otwartej, jak i odwrotnie: z otwartej do zamkniêtej, odbywa siê po pod³¹czeniu zasilania do si³ownika. W si³owniku zamontowane s¹ na sta³e mikrowy³¹czniki dla wskazania po³o¿enia klapy otwarta/zamkniêta. Klapy KWP-P-E nie posiadaj¹ termowy³¹czników, a zastosowane w nich si³owniki elektryczne nie posiadaj¹ sprê¿yny powrotnej (zanik napiêcia nie powoduje ruchu przegrody odcinaj¹cej klapy). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klap typu KWP-P-E znajduje siê w pozycji zamkniêtej. W przypadku wybuchu po¿aru zastosowany uk³ad napêdowy powoduje otwarcie klap obs³uguj¹cych strefê detekcji po¿aru (klapy w pozosta³ych strefach, pozostaj¹cych w pozycji zamkniêtej). (77)

wymiary w nawiasie dotycz¹ klap L=350

(273)

Rys. 8. KWP-P-E oraz KWP-PM-E

Wykonania specjalne W wersji wykonania klapy z napêdem sprê¿ynowym, na ¿yczenie: wyzwalacz termiczny wyzwalaj¹cy w zakresie temperatur od 40 do 110°C W wersji klapy KWP L=350 (wersja ekonomiczna – tylko z si³ownikami elektrycznymi): ca³kowita d³ugoœæ klapy zosta³a zmniejszona do wymiaru 350 mm W wersji klapy z napêdem si³ownikowym na ¿yczenie: wykonanie klapy w wersji z odpowiedniego typu termo-wy³¹cznikiem bezpiecznik powoduj¹cy zamkniêcie klapy przy temperaturze 95±5°C W wersji klapy przeznaczonej do zastosowania w œrodowisku agresywnym, na ¿yczenie: wszystkie stalowe elementy klap typu KWP s¹ zast¹pione elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej 1.4301 £o¿yska klap pozostaj¹ w tym przypadku mosiê¿ne, a przegroda odcinaj¹ca pokrywana jest impregnatem typu Promat–SRImpragnierung – bezrozpuszczalnikow¹ substancj¹ produkcji firmy PROMAT, wykonan¹ na bazie krzemianów.

52

wersja 5.2.5


KWP

Warianty wykonania

III – Klapy odcinaj¹ce stosowane w systemach wentylacji po¿arowej lub systemach mieszanych (spe³niaj¹cych jednoczeœnie funkcjê wentylacji ogólnej i wentylacji po¿arowej). KWP-PM-E – klapa wentylacji po¿arowej (normalnie zamkniêta) z mo¿liwoœci¹ stosowania w instalacjach mieszanych, gdzie klapa mo¿e byæ stosowana do okresowego przewietrzania lub regulacji przy deklarowanej iloœci cykli otwarcia / zamkniêcia > 300 < i < 20000. W przypadku klap odcinaj¹cych typu KWP-PM-E uk³adem napêdowym jest si³ownik elektryczny serii BLE lub BE firmy BELIMO (o napiêciu zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 V AC). Przestawianie klapy z pozycji zamkniêtej do otwartej, jak i odwrotnie z otwartej do zamkniêtej, odbywa siê po pod³¹czeniu zasilania do si³ownika. W si³owniku zamontowane s¹ na sta³e mikro-wy³¹czniki dla wskazania po³o¿enia klapy otwarta – zamkniêta. Klapy KWP-PM-E nie posiadaj¹ termo-wy³¹czników, a zastosowane w nich si³owniki elektryczne bez sprê¿yny powrotnej (zanik napiêcia nie powoduje ruchu przegrody odcinaj¹cej klapy) przeznaczone s¹ do czêstego otwierania i zamykania, z mo¿liwoœci¹ wykorzystania do regulacji przep³ywu powietrza lub ciœnienia podczas pracy wentylacji po¿arowej w funkcji wentylacji ogólnej. Dziêki zastosowaniu specjalnego wargowego uszczelnienia klapa zachowuje szczelnoœæ w zakresie ciœnieñ do 1500[Pa] mieszcz¹c siê w 2 klasie szczelnoœci wg normy PN/EN-1751. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klap typu KWP-PM-E mo¿e znajdowaæ siê w pozycji otwartej, zamkniêtej lub w pozycji od 0° do 90° (zastosowany si³ownik w zale¿noœci od wymagañ instalacji wentylacji ogólnej zamyka i otwiera klapê, np. w celu okresowego przewietrzania pomieszczenia). W przypadku wybuchu po¿aru zastosowany uk³ad napêdowy powoduje zamkniêcie wszystkich klap, które nie obs³uguj¹ strefy detekcji po¿aru (klapy znajduj¹ce siê w pozycji zamkniêtej, które nie obs³uguj¹ strefy detekcji, pozostaj¹ w tym po³o¿eniu) oraz otwarcie wszystkich klap obs³uguj¹cych strefê detekcji po¿aru (klapy znajduj¹ce siê w pozycji otwartej, które obs³uguj¹ strefê detekcji, pozostaj¹ w tym po³o¿eniu). Typoszereg wymiarowy klap, w których maj¹ zastosowanie si³owniki serii BLE (charakteryzuj¹ce siê mniejszym momentem obrotowym w stosunku do si³owników BE) i BE, zosta³ przedstawiony w tabeli.

Tab. 1.

Szerokość B[mm]

200

250

300

350

400

450

W yso kość H [m m ] 500 550 600 650 700

750

800

850

900

950

1000

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1450 1500 Siłowniki typu: BLE… lub BE...

wersja 5.2.5

Siłowniki typu: BE...

53


Dane techniczne B/H

200

250

300

350

400

450

Tab. 2. 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

Pole wolnego przekroju [m ] 0,019 0,027 0,035 0,043 0,051 0,025 0,035 0,046 0,056 0,067 0,077 0,088 0,031 0,044 0,057 0,070 0,083 0,096 0,109

0,122

0,135

0,037 0,052 0,068 0,083 0,099 0,043 0,061 0,079 0,097 0,115 0,049 0,069 0,090 0,110 0,131 0,055 0,078 0,101 0,124 0,147

0,114 0,133 0,151 0,170

0,130 0,151 0,172 0,193

0,145 0,169 0,192 0,216

0,161 0,187 0,213 0,239

0,061

0,086

0,112

0,137

0,163

0,188

0,214

0,239 0,265

0,067

0,095 0,103 0,112

0,123 0,134 0,145

0,151 0,164 0,178

0,179 0,195 0,211

0,207 0,235 0,263 0,291 0,319 0,347 0,375 0,403 0,431 0,459 0,487 0,515 0,225 0,256 0,286 0,317 0,347 0,378 0,408 0,439 0,469 0,500 0,530 0,561 0,244 0,277 0,310 0,343 0,376 0,409 0,442 0,475 0,508 0,541 0,574 0,607

0,120

0,156

0,191

0,227 0,262

0,167 0,178 0,189

0,205 0,243 0,281 0,319 0,357 0,395 0,433 0,471 0,509 0,547 0,585 0,623 0,661 0,699 0,218 0,259 0,299 0,340 0,380 0,421 0,461 0,502 0,542 0,583 0,623 0,664 0,704 0,745 0,232 0,275 0,318 0,361 0,404 0,447 0,490 0,533 0,576 0,619 0,662 0,705 0,748 0,791 0,245

0,291

0,298

0,176 0,192 0,205 0,223 0,241 0,259 0,233 0,254 0,274 0,295 0,262 0,285 0,308 0,331

0,315 0,336 0,354 0,377 0,400

0,290

0,392

0,316

0,341

0,333 0,369 0,404 0,440 0,475

0,336 0,382 0,427 0,473

0,518

0,564 0,609

0,367

0,511

0,418

0,546 0,582

0,655 0,700 0,746

0,423

0,443 0,469

0,617

0,791

0,653

0,837

0,259 0,307 0,355 0,403 0,451 0,499 0,547 0,595 0,643 0,691 0,739 0,787 0,835 0,883 0,272 0,323 0,373 0,424 0,474 0,525 0,575 0,626 0,676 0,727 0,777 0,828 0,878 0,929 0,339 0,392 0,445 0,498 0,551 0,604 0,657 0,710 0,763 0,816 0,869 0,922 0,975 0,355 0,410 0,466 0,521 0,577 0,632 0,688 0,743 0,799 0,854 0,910 0,965 1,021 0,371

0,429 0,487 0,545 0,603 0,661 0,719 0,447 0,508 0,568 0,629 0,689 0,750

0,777 0,835 0,893 0,951 0,810 0,871 0,931 0,992

1,009 1,052

1,067 1,113

0,466 0,529 0,592 0,655 0,718 0,484 0,550 0,615 0,681 0,746

0,844 0,907 0,970 0,877 0,943 1,008

1,033 1,074

1,096 1,139

1,159 1,205

1,047 1,085

1,115 1,156

1,183 1,226

1,251 1,297

1,124

1,197

1,270

1,343

0,571 0,592

0,781 0,812

0,639 0,707 0,775 0,843 0,911 0,979 0,662 0,733 0,803 0,874 0,944 1,015

0,613 0,686 0,759

0,832 0,905 0,978

1,051

Standardowe d³ugoœci klap: L=350 oraz L=500 Na zamówienie – wykonujemy ka¿d¹ wielkoœæ poœredni¹ klapy zawart¹ w granicach typoszeregu. Masa klapy KWP L=500 [kg]

H [mm] – wysokoœæ œwiat³a klapy KWP

Tab. 3.

B [mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KWP

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

15,2 18,1 21

18,1 21,4 24,7 27,9 31,2

21,1 24,7 28,3 31,9 35,5 39,1 42,7

24,1 28,1 32 36 39,9 43,8 47,8 51,7 55,7

27,1 31,4 35,7 40 44,3 48,5 52,8 57,1 61,4

34,7 41,4 44 48,6 53,2 57,9 62,5 67,1

38,1 43 48 53 57,9 62,9 67,9 72,8

41,4 46,7 52 57,3 65,9 67,9 73,2 78,5

50,4 56 61,7 70,9 73 78,6 84,3

54,1 60,1 66,0 72,0 78,0 84,0

57,7 64,1 70,4 76,7 83,1

68,1 74,7 81,4

72,1 79,1

76,1

Masa klapy KWP L=350 [kg]

H [mm] – wysokoœæ œwiat³a klapy KWP

Tab. 4.

54

B [mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KWP

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

13,3 15,7 18,1

15,7 18,5 21,3 24,1 26,9

18,2 21,3 24,5 27,6 30,7 33,8 36,9

20,7 24,3 27,7 31,2 34,6 34,1 41,6 37,1 40,6

23,3 27,1 30,9 34,7 38,5 42,3 46,1 50,7 53,7

29,9 36,1 38,2 42,4 46,5 50,7 54,8 58,9

32,8 37,2 41,8 46,3 50,7 55,2 59,7 64,2

35,6 40,5 45,3 50,1 58,2 59,7 64,6 69,4

43,7 48,8 54,0 62,7 64,4 69,5 74,7

46,9 52,4 57,8 63,4 68,9 74,4

50,0 55,9 61,8 67,6 73,5

59,5 65,6 71,8

63,0 69,5

66,5

wersja 5.2.5


KWP

Klasyfikacja w zakresie odpornoœci ogniowej klap typu KWP

Klapy odcinaj¹ce typu KWP-O-S, KWP-O-SE, KWP-O-E, KWP-OM-E oraz KWP-OM-E-VAV: EIS 120

klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ, izolacyjnoœæ i dymoszczelnoœæ ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 120 minut.

Klapy odcinaj¹ce typu KWP-P-E i KWP-PM-E: EIS 120 AA

klasa ta oznacza, ¿e sterowana automatycznie klapa, wbudowana w przegrodê oddzielaj¹c¹, posiada szczelnoœæ izolacyjnoœæ i dymoszczelnoœæ ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 120 minut; powy¿sza klasa oznacza, ¿e przez co najmniej 2 minuty od momentu odebrania sygna³u z czujki po¿arowej, klapa posiada mo¿liwoœæ sterowania zdalnego z pomieszczenia centrali.

Wytyczne monta¿u klap KWP-O-S, KWP-O-SE, KWP-O-E, KWP-OM-E oraz KWP-OM-E-VAV (wentylacji ogólnej) w przegrodach ogniowych Dopuszczalny jest monta¿ klap typu KWP-O-E i KWP-OM-E, z pionow¹ osi¹ obrotu przegrody, do 1 m2 powierzchni brutto klapy (inne typy oraz wymiary wymagaj¹ wczeœniejszej konsultacji z producentem). Monta¿ w przegrodach œciennych Standardowe sztywne konstrukcje œcienne zakwalifikowane do klasy o odpornoœci ogniowej EI120, np.: beton, gazobeton, mur z cegie³, pustaków, bloczków z betonu komórkowego itp.

Rys 9. Monta¿ klap KWP w przegrodach œciennych sztywnych.

Kotwa

A

B

B

UWAGA: Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 48h po monta¿u klapy. W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub podparæ. wersja 5.2.5

55


Wytyczne monta¿u klap KWP (wentylacji ogólnej) w przegrodach ogniowych Przegrody lekkie z p³yt kartonowo gipsowych ze szkieletem z lekkich profili metalowych zakwalifikowane do klasy EI120.

stal ocynkowana

Rys 10. Monta¿ klap KWP w przegrodach œciennych lekkich.

UWAGA: Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 48h po monta¿u klapy W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub podparæ

56

wersja 5.2.5


KWP

Wytyczne monta¿u klap KWP (wentylacji ogólnej) w przegrodach ogniowych

Monta¿ w stropach Wykonaæ otwór w stropie o wymiarach o 120mm wiêkszych od wymiaru nominalnego klapy = B+120 i H+120. Klapê montowaæ w stropie za pomoc¹ wsporników monta¿owych, z wykorzystaniem stalowych ko³ków rozporowych.

290

500 (wykonanie standardowe)

(A = w zale¿noœci od materia³u)

niezale¿ny od rodzaju przegrody oznaczony podcieñciami

500 (wykonanie standardowe)

(A = w zale¿noœci od materia³u)

290

niezale¿ny od rodzaju przegrody oznaczony podciêciami

60 [mm] wymiar sta³y niezmienny

Stalowy ko³ek rozporowy Wspornik monta¿owy

60 [mm] wymiar sta³y niezmienny

Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczelinê pomiêdzy klap¹ a stropem, nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementow¹, cementowo- wapienn¹ lub betonem.

Rys 11. Monta¿ klap KWP w stropach.

wersja 5.2.5

57


Wytyczne monta¿u klap KWP (wentylacji ogólnej) w przegrodach ogniowych œciana, przegroda ogniowa

Klapa KWP-OM-E Œruba M5

kryza pomiarowa

si³ownik

Kierunek przep³ywu powietrza

Listwa pomiarowa

Termowy³¹cznik Króæce Przewody pneumatyczne

Regulator

Przewody

Trójnik

Termowy³¹cznik

Rys. 12. Klapa typu KWP-OM-E-VAV, z elementami do regulacji wydatku, iloœci powietrza lub ciœnienia – przyk³ad I

klapa KWP-OM-E si³ownik

œciana, przegroda ogniowa

Kryza pomiarowa

Œruba M5

przewód wentylacyjny z uk³adem pomiarowym

Kryza pomiarowa

Kierunek przep³ywu powietrza

Termowy³¹cznik

Promastop coating

Promastop coating

Regulator

Przewody Króæce pneumatyczne

Termowy³¹cznik

Promastop coating

Rys. 13. Klapa typu KWP-OM-E-VAV, z elementami do regulacji wydatku iloœci powietrza, lub ciœnienia – przyk³ad II

58

wersja 5.2.5


KWP

Wytyczne monta¿u klap KWP-P-E i KWP-PM-E (wentylacji po¿arowej) w przegrodach ogniowych Dopuszczalny jest monta¿ klap typu KWP-P-E i KWP-PM-E, z pionow¹ osi¹ obrotu przegrody, do 1 m2 powierzchni brutto klapy (inne wymiary wymagaj¹ wczeœniejszej konsultacji z producentem).

Rys.14. Sposób ³¹czenia klap typu KWP, z przewodami o ró¿nej budowie – przyk³ad I

wersja 5.2.5

59


Wytyczne monta¿u klap KWP-P-E i KWP-PM-E (wentylacji po¿arowej) w przegrodach ogniowych

Rys. 15. Sposób ³¹czenia klap typu KWP, z przewodami o ró¿nej budowie - przyk³ad II (klapa osadzona w przegrodzie betonowej lub murowanej)

60

wersja 5.2.5


KWP

Wytyczne monta¿u klap KWP-P-E i KWP-PM-E (wentylacji po¿arowej) w przegrodach ogniowych

Rys. 16. Sposób ³¹czenia klap typu KWP, z przewodami o ró¿nej budowie - przyk³ad III (klapa osadzona w przegrodzie betonowej lub murowanej)

wersja 5.2.5

61


Wytyczne monta¿u klap KWP-P-E i KWP-PM-E (wentylacji po¿arowej) w przegrodach ogniowych

Rys. 17. Sposób ³¹czenia klap typu KWP, z szybami wentylacyjnymi, przeznaczonymi do wentylacji po¿arowej (oddymiaj¹cej)

Monta¿ klap w baterie Poza monta¿em pojedynczej klapy w przegrodzie budowlanej, klapy objête Aprobat¹ mog¹ byæ równie¿ montowane w zestawach – bateriach, przyk³ady takich po³¹czeñ przedstawiono na rysunkach 18, 19, 20. Do ³¹czenia klap ze sob¹ stosuje siê ruszt monta¿owy wykonany z ceowników stalowych o wymiarach 60×30×2,0 [mm]. Wolne przestrzenie miêdzy obudowami klap s¹ szczelnie wype³nione p³ytami z we³ny mineralnej 3 o gêstoœci nie mniejszej ni¿ 60 [kg/m ]. Dodatkowo w miejscu styku przek³adek izolacyjnych klap umieszczona jest uszczelka pêczniej¹ca typu PROMASEAL-PL PVC SK o przekroju 20×2,0 [mm], mocowana do przek³adki przy u¿yciu stalowych zszywek.

62

wersja 5.2.5


75

75

wybór rodzaju kotwy musi uwaglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu wybór rodzaju zawiesia musi uwzglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu

Klapa A

230

230 przew. wentylacyjny mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

Z1

Z2

H1 A

60

H1+H2+120

H2

otwór pod bateriê klap = H1 + H2 + 180

Rys. 18. Sposób zabudowy baterii klap typu KWP – wariant I

doszczelnienie zapraw¹ murarsk¹ cementow¹ lub cementowo-wapienn¹ lub betonem podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej szyna do zawieszeñ przewodów wentylacyjnych

KWP

wersja 5.2.5 A (widok bez przewodu wentylacyjnego)

Klapa B

35

B B+60 B+120 Otwór pod bateriê klap

35 podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

UWAGA: • Integraln¹ czêœci¹ rysunku jest opis wytycznych do zabudowy klap zalecany przez firmê SMAY • Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 72 godzinach od monta¿u klapy • W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 na czas monta¿u mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub po dparæ

wymiar sta³y niezmienny niezale¿ny od rodzaju przegrody

60

288 500 (wykonanie standardowe)

Po³¹czenie zgodne ze standardem dostawcy przewodu wentyalcyjnego, przy uwzglêdnieniu masy baterii klap Jeœli bezpieczne podwieszenie z uwagi na wytrzyma³oœæ przewodu wentylacyjnego jest niepewne, na czas monta¿u bateriê klap nale¿y podeprzeæ

A (w zale¿noœci od materia³u)

63

Monta¿ klap w baterie

UWAGA: œciana przegroda ogniowa


doszczelnienie zapraw¹ murarsk¹ cementow¹ lub cementowo-wapienn¹ lub betonem

75

podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

230

Z1

230

Z2 przew. wentylacyjny mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

H1

Klapa A

60 H

H2 60

otwór pod bateriê klap = H1 + H2 + H3 + 240

Klapa B

A

H3

Klapa C

wybór rodzaju zawieszenia musi uwzglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu 35

B

wersja 5.2.5

B+60 B+120 Otwór pod bateriê klap

œciana przegroda ogniowa

35 podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

UWAGA: • Integraln¹ czêœci¹ rysunku jest opis wytycznych do zabudowy klap zalecany przez firmê SMAY • Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 72 godzinach od monta¿u klapy • W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 na czas monta¿u mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub po dparæ

wymiar sta³y niezmienny 60 niezale¿ny od rodzaju przegrody 288 500 (wykonanie standardowe)

UWAGA: Po³¹czenie zgodne ze standardem dostawcy przewodu wentyalcyjnego, przy uwzglêdnieniu masy baterii klap Jeœli bezpieczne podwieszenie z uwagi na wytrzyma³oœæ przewodu wentylacyjnego jest niepewne, na czas monta¿u bateriê klap nale¿y podeprzeæ

A (w zale¿noœci od materia³u)

Monta¿ klap w baterie

64

A (widok bez przewodu wentylacyjnego) 75


75

wybór rodzaju zawieszenia musi uwzglêdniaæ masê bateri klap i rodzaj stropu

wybór rodzaju kotwy musi uwaglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu

75

230

Klapa B

A

H2

Klapa D

60

B1

B1+B2+120 Otwór pod bateriê klap = B1 + B2 + 180

œciana przegroda ogniowa

35 podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

wymiar sta³y niezmienny 60 niezale¿ny od rodzaju przegrody 288 500 (wykonanie standardowe)

UWAGA: • Integraln¹ czêœci¹ rysunku jest opis wytycznych do zabudowy klap zalecany przez firmê SMAY • Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 72 godzinach od monta¿u klapy • W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 na czas monta¿u mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub po dparæ

UWAGA: Po³¹czenie zgodne ze standardem dostawcy przewodu wentylacyjnego, przy uwzglêdnieniu masy baterii klap Jeœli bezpieczne podwieszenie z uwagi na wytrzyma³oœæ przewodu wentylacyjnego jest niepewne, na czas u monta¿ bateriê klap nale¿y podeprzeæ A (w zale¿noœci od materia³u)

65

Monta¿ klap w baterie

B1

Z2

Z1

60

35

H1+H2+120

Klapa C

przew. wentylacyjny mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

H1

Klapa A

otwór pod bateriê klap = H1 + H2 + 180

Rys. 20. Sposób zabudowy baterii klap typu KWP – wariant IV

doszczelnienie zapraw¹ murarsk¹ cementow¹ lub cementowo-wapienn¹ lub betonem podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

230

KWP

wersja 5.2.5 A (widok bez przewodu wentylacyjnego)


Poziom ha³asu emitowanego przez klapê do kana³u

B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

66

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

200

250

300

350

400

450

500

13 21 30 38 15 23 32 40 16 24 33 41 17 26 34 42 19 27 35 43 19 38 36 44 20 28 37 45 21 29 38 46 21 30 38 46

13 23 32 40 17 25 34 42 19 27 35 44 20 28 37 45 21 29 38 46 22 30 38 47 23 31 39 47 23 31 40 48 24 32 40 49 24 33 41 49 25 33 42 50 25 34 42 50

17 25 34 42 19 27 36 44 20 29 37 45 22 30 38 46 23 31 39 47 23 32 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 42 50 26 34 43 51 27 35 43 51 27 35 44 52

19 27 35 43 20 29 37 45 22 30 38 47 23 31 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 42 50 26 35 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53

20 28 36 45 21 30 38 46 23 31 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 43 51 27 35 43 51 38 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 46 54

23 31 39 47 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 29 37 45 53 29 37 46 54 30 38 46 54 30 39 47 55 31 39 47 55

23 32 40 48 35 33 41 49 26 34 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 46 54 31 39 47 55 31 39 48 56 32 40 48 56

H [mm] 550 600 650 LWA [dB (A) ]

26 34 42 50 27 35 43 51 28 36 44 52 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57

26 34 43 51 27 36 44 52 28 37 45 53 29 38 46 54 30 38 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 41 49 57

28 36 45 53 29 37 46 54 30 38 46 54 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58

700

750

800

850

900

950

1000

29 37 45 53 30 38 46 54 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59

30 38 47 55 31 39 47 55 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59

31 39 47 55 32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 60

32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 35 43 51 59 35 44 52 59 36 44 52 60

32 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 44 51 59 36 44 52 60 36 45 52 60

34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 60 36 44 52 60 37 45 53 61

34 42 50 58 35 43 51 59 35 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 61 37 45 53 61

wersja 5.2.5


KWP B

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

wersja 5.2.5

200

250

Poziom ha³asu emitowanego przez klapê do kana³u

300

350

400

450

500

28 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53

29 37 46 54 29 38 46 54 30 38 46 54 30 39 47 55 31 39 47 55 31 39 47 55

30 39 47 55 31 39 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57 32 41 49 57 33 41 49 57 33 41 49 57

31 40 48 56 32 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 33 42 50 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 43 51 59

32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 59 35 44 52 60 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 60 36 45 53 61

H [mm] 550 600 650 LWA [dB (A) ] 33 33 34 41 42 43 49 50 50 57 58 58 33 34 35 42 42 43 50 50 51 58 58 59 34 34 35 42 43 43 50 51 51 58 59 59 34 35 35 42 43 44 50 51 52 58 59 60 34 35 36 43 44 44 51 51 52 59 59 60 35 35 36 43 44 44 51 52 52 59 60 60 35 36 36 43 44 45 51 52 53 59 60 61 35 36 37 44 45 45 52 52 53 60 60 61 36 36 37 44 45 45 52 53 53 60 61 61 36 37 37 44 45 46 52 53 54 60 61 61 36 37 38 45 45 46 53 53 54 60 61 62 36 37 38 45 46 46 53 53 54 61 61 62 37 37 45 46 53 54 61 62 37 45 53 61

700

750

800

850

900

950

1000

35 43 51 59 35 44 51 59 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 61 38 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62

35 44 52 59 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 61 37 45 53 61 37 46 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63

36 44 52 60 36 45 52 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 61 38 46 54 62 38 46 54 62 38 47 55 62 39 47 55 63

36 45 52 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63 39 47 55 63

37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63 39 47 55 63

37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 39 47 55 63 39 47 55 63

37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 39 47 55 63 39 47 55 63

67


Strata ciœnienia p w odniesieniu do prêdkoœci przep³ywu

B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

68

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

200

250

300

350

400

450

500

550

12 25 45 68 12 25 48 68 12 25 46 68 12 25 46 68 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60

10 22 40 60 10 22 40 60 9 20 35 55 9 20 35 55 9 20 35 55 9 20 35 55 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48

8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35

8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35

7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30

7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24

H [mm] 600 650 p [Pa]

6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

700

750

800

850

900

950

1000

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

wersja 5.2.5


KWP B

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

wersja 5.2.5

200

250

Strata ciœnienia p w odniesieniu do prêdkoœci przep³ywu

300

350

400

450

500

550

6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35

6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

H [mm] 600 650 p [Pa] 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

700

750

800

850

900

950

1000

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 2 5 8 13

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

69


Zasady oznakowania produktu

70

wersja 5.2.5


Klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca

KWP-L Deklaracje zgodnoœci CE KWP-LS Nr 251/2011/W KWP-LE Nr 252/2011/W Atest Higieniczny HKB 1510/01/2011

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Klapy przeciwpo¿arowe typu KWP-L przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku. W zwi¹zku z powy¿szym podstawow¹ funkcj¹ klap typu KWP-L jest powstrzymanie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu, a tak¿e do wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie po¿aru, ale tak¿e np. do okresowego przewietrzania). Klapy te s¹ klapami przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w œcianach). Mog¹ byæ instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) ³¹cznie ze œcianami kartonowo gipsowymi. Klapy posiadaj¹ klasê odpornoœci ogniowej EI 120 (ve i o) S co oznacza, ¿e spe³niaj¹ kryteria klasyfikacyjne: szczelnoœci, izolacyjnoœci i dymoszczelnoœci w czasie 120 minut. Klapy przeciwpo¿arowe typu KWP-L przeznaczone s¹ do zastosowania w systemach z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlocie œwie¿ego powietrza lub w skrajnie trudnych warunkach nale¿y klapy obj¹æ specjalnym programem testowania okresowego, adekwatnego do warunków. Skutecznoœæ klap potwierdzona jest badaniami wg normy PN-EN 1366-2. Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana próbom zgodnie z wymogami normy PN EN 15650.

Opis techniczny urz¹dzenia Klapa zbudowana jest z po³¹czonych ze sob¹ dwóch korpusów wykonanych z blachy ocynkowanej, pomiêdzy którymi znajduj¹ siê przek³adki izoluj¹ce z materia³u ogniochronnego gruboœci 6mm. Wewn¹trz klapy ³o¿yskowana jest przegroda, a jej zamkniêcie realizowane jest przez uk³ad ciêgien napêdzanych b¹dŸ przy pomocy sprê¿yny napêdowej (KWP-LS), b¹dŸ za pomoc¹ si³ownika elektrycznego (KWP-LE). Po³o¿enie przegrody w pozycji zamkniêtej ograniczone jest k¹townikami oporowymi, które dodatkowo pe³ni¹ funkcjê uszczelniaj¹c¹. Klapy KWP-L s¹ produkowane równie¿ w wersji specjalnej z przeznaczeniem do œrodowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy te stosowane s¹ w przemyœle chemicznym, spo¿ywczym, w laboratoriach itp. Wówczas wszystkie elementy stalowe wykonywane s¹ ze stali kwasoodpornej 1.4301. £o¿yska klap w tym przypadku pozostaj¹ mosiê¿ne, a przegroda odcinaj¹ca pokryta jest impregnatem (bezrozpuszczalnikow¹ substancj¹ na bazie krzemianów) typu Promat-SR-Impragnierung firmy PROMAT.

Warianty wykonania Klapy KWP-L wystêpuj¹ w dwóch wariantach: – KWP-LS – z napêdem realizowanym przez sprê¿ynê – KWP-LE – z napêdem realizowanym przez si³ownik Zarówno jeden jak i drugi typ klapy mo¿e wystêpowaæ w d³ugoœciach – od standardowej L=350 do L=536. Klapa typu KWP-LS –w tym wariancie napêd realizowany jest za pomoc¹ sprê¿yny napêdowej. Podczas otwierania klapy sprê¿yna napêdowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia wykorzystana jest do zamkniêcia klapy. W tym wariancie, w korpusie zamontowany jest wyzwalacz termiczny z topikiem. Po przekroczeniu temperatury 70±5°C (standard) lub 95±5°C topik pêka powoduj¹c zwolnienie haczyka, a nastêpnie zamkniêcie klapy. W przypadku testów, aby zamkn¹æ klapê nale¿y poci¹gn¹æ za zwalniak rêczny. Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej klapy wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami „otwarta” i „zamkniêta”. Klapy KWP-LS mog¹ byæ te¿ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy, w dwóch ró¿nych typach wielkoœci, informuj¹cy o przejœciu klapy do pozycji zamkniêtej, a tak¿e w wy³¹cznik wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ wyposa¿one w wy³¹czniki wskazuj¹ce oba po³o¿enia. Klapa typu KWP-LE – klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) z si³ownikiem ze sprê¿yna powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu. Uk³ad napêdowy klapy stanowi si³ownik elektryczny serii BLF firmy BELIMO (dla wszystkich si³owników napiêcie zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC). Po pod³¹czeniu zasilania do przewodów si³ownika nastêpuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu BAE-72 lub BAE-72S o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Na specjalne zamówienie klapy KWP-LE s¹ wyposa¿one w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95°C.

72

wersja 5.2.5


KWP-L

Warianty wykonania

Zamkniêcie zdalne klap typu KWP-LE jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). W napêdzie ze sprê¿yn¹ powrotn¹ BLF s¹ wbudowane dwa ustawione na sta³e mikrowy³¹czniki dla wskazania po³o¿enia klapy. Po³o¿enie klapy mo¿na odczytaæ na mechanicznym wskaŸniku po³o¿enia. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-L znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Rys. 1. Klapa typu KWP-LE

Rys. 2. Klapa typu KWP-LS

Rys. 3. Klapa typu KWP-LS, KWP-LE (przekrój)

wersja 5.2.5

73


Wykonania specjalne KWP-L W wersji wykonania klapy z napêdem sprê¿ynowym, na ¿yczenie: –

wyzwalacz termiczny wyzwalaj¹cy z topikiem o temperaturze dzia³ania 72±5°C oraz 95±5°C

W wersji klapy z napêdem si³ownikowym na ¿yczenie: –

bezpiecznik powoduj¹cy zamkniêcie klapy przy temperaturze 95±5°C

W wersji klapy przeznaczonej do zastosowania w œrodowisku agresywnym, na ¿yczenie: –

wszystkie stalowe elementy klap typu KWP s¹ zast¹pione elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej (chromowo-niklowej). £o¿yska klap pozostaj¹ w tym przypadku mosiê¿ne, a przegroda odcinaj¹ca pokrywana jest impregnatem typu Promat-SR-Impragnierung – bezrozpuszczalnikow¹ substancj¹ produkcji firmy PROMAT, wykonan¹ na bazie krzemianów.

Masy klap KWP-L, L=350 Masa klapy KWP-L [kg] L = 350

H [mm] - wysokoœæ œwiat³a klapy KWP-L

200 300 400 500

B[mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KWP-L 200 300 400 500 600 700 800 8,1 10,1 12,1 14,1 16,1 10,1 12,5 14,9 17,2 19,5 21,9 12,1 14,9 17,5 20,3 23,0 25,7 28,4 17,2 20,3 23,4 26,5 29,5 32,6

Masy klap KWP-L, L=536 Masa klapy KWP-L [kg] L = 536

H [mm] - wysokoœæ œwiat³a klapy KWP-L

B[mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KWP-L 200 300 400 500

200 10,0 12,4 14,9

300 12,4 15,3 18,1 20,9

400 14,9 18,1 21,3 24,5

500 17,4 20,9 24,5 28,0

600 19,8 23,7 27,7 31,6

700

800

26,6 30,9 35,2

34,1 38,7

Uwagi: 1. W sk³ad typoszeregu klap przeciwpo¿arowych typu KWP-L firmy SMAY wchodz¹ klapy o wymiarach od BxH=200x200 do BxH=800x500 co 50[mm] dla wymiaru B i/lub H. 2. Na specjalne ¿yczenie mo¿emy wykonaæ ka¿d¹ wielkoœæ poœredni¹ klapy zawart¹ w granicach typoszeregu. 3. Klapy montowaæ tak , aby oœ przegrody klap znajdowa³a siê w pozycji poziomej.

Klapy odcinaj¹ce typu KWP-L EI 120 (ve i o) S

74

Klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ, izolacyjnoœæ i dymoszczelnoœc ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 120 minut.

wersja 5.2.5


KWP-L 

Wytyczne monta¿u klap KWP-L w przegrodach ogniowych

Standardowe sztywne konstrukcje œcienne zakwalifikowane do klasy o odpornoœci ogniowej EI120, np: beton, gazobeton, mur z cegie³, pustaków, bloczków z betonu komórkowego itp. Schemat zabudowy:

Rys. 4. Monta¿ klap odcinaj¹cych typu KWP-L w przegrodach sztywnych

wersja 5.2.5

75


Wytyczne monta¿u klap KWP-L w przegrodach ogniowych 

Przegrody lekkie z p³yt kartonowo gipsowych ze szkieletem z lekkich profili metalowych zakwalifikowane do klasy EI120. Schemat zabudowy:

Rys. 5. Monta¿ klap odcinaj¹cych typu KWP-L w przegrodach œciennych lekkich

76

wersja 5.2.5


KWP-L

Zasady oznakowania produktu:

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu: KWP-L <F>–<B> x <H>–<L>–<W>–<S>–<M> Gdzie: <F>

– typ klapy S ze sprê¿yn¹ powrotn¹ E z si³ownikiem elektrycznym ze sprê¿yn¹ powrotn¹

<B>

– szerokoœæ œwiat³a [mm]

<H>

– wysokoœæ œwiat³a [mm]

<L>

– d³ugoœæ klapy [mm]* od 350 (standard) do 536

<W>

– wy³¹cznik krañcowy ( tylko gdy F=S) brak bez wy³¹czników krañcowych W1 wy³¹cznik krañcowy D2SW-3L2M OMRON wskazuj¹cy pozycjê zamkniêt¹ klapy W2 wy³¹cznik krañcowy D2SW-3L2M OMRON wskazuj¹cy pozycjê otwart¹ klapy W12 dwa wy³¹czniki krañcowe D2SW-3L2M OMRON wskazuj¹ce poz. zamkniêt¹ i otwart¹ WD1 wy³¹cznik krañcowy Z-15GW-B OMRON (du¿y) wskazuj¹cy pozycjê zamkniêt¹ klapy WD2 wy³¹cznik krañcowy Z-15GW-B OMRON (du¿y) wskazuj¹cy pozycjê otwart¹ klapy WD12 dwa wy³¹czniki krañcowe Z-15GW-B OMRON (du¿e) wskazuj¹ce poz. zamkniêt¹ i otwart¹

<S>

– typ zastosowanego si³ownika (tylko gdy F=E) BLF24-T BLF24-T-ST BLF230-T

<M>

– materia³ * – stal ocynkowana SN stal nierdzewna

Przyk³ad: KWP-LE-800x500-350-BLF24-T KWP-LS-500x400-536-WD12-SN * wielkoœci opcjonalne – ich brak spowoduje zastosowanie wartoœci domyœlnych

wersja 5.2.5

77


Notatki

78

wersja 5.2.5


Klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca w wykonaniu przeciwwybuchowym

KWPAprobata Techniczna AT-15-7401/2008 Certyfikat Zgodnoœci ITB-1610/W Atest Higieniczny HK/B 1301/01/2007 Certyfikat ATEX KDB 12ATEX0001X KDB 12ATEX0002X AOznaczenie ATEX EX II 2GDc IIB T6

Wymagania bezpieczeñstwa dotycz¹ce budowy klap przeciwpo¿arowych serii KWP-EX przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeni zagro¿enia wybuchem zosta³y potwierdzone certyfikatem wydanym przez G³ówny Instytut Górnictwa – Jednostka Certyfikuj¹ca: Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie i obszar stosowania Klapy przeciwpo¿arowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku. Urz¹dzenia typu KWP-Ex zapewniaj¹ wysoki poziom bezpieczeñstwa i s¹ przeznaczone do u¿ycia w miejscach, w których jest prawdopodobne pojawienie siê atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mg³y lub mieszaniny powietrzno-py³owe. Klapy KWP-Ex zaprojektowano i certyfikowano zgodnie z dyrektyw¹ ATEX 94/9/WE jako urz¹dzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagro¿enia wybuchem 1,2,21 oraz 22. Skutecznoœæ przeciwwybuchowa klap zosta³a potwierdzona badaniami wed³ug norm: PN-EN 13463-1; PN-EN 13463-5 i zatwierdzona certyfikatami ATEX: KDB 12ATEX0001X oraz KDB 12ATEX0002X wydanymi przez G³ówny Instytut Górnictwa Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”. Klapy KWP-Ex posiadaj¹ oznaczenie ATEX: Ex II 2GD c IIB T6. Klapy te s¹ klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w œcianach) i pionowej (stropy). Mog¹ byæ instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), ³¹cznie z œcianami kartonowo gipsowymi, jak równie¿ poza przegrodami. Skutecznoœæ przeciwpo¿arowa klap potwierdzona jest badaniami wed³ug normy PN-EN 1366-2; i zatwierdzona Aprobat¹ Techniczn¹ : AT-15-7401/2008 oraz Certyfikatem Zgodnoœci: ITB-1610/W przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Dla komponentów elektrycznych dostêpny jest certyfikat ATEX producenta.

Opis techniczny urz¹dzenia Klapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy ocynkowanej, które rozdzielone s¹ przek³adkami izoluj¹cymi z materia³u ogniochronnego gruboœci 40 [mm]. Wewn¹trz klapy znajduje siê przegroda, której ruch w pozycjizamkniêtej ograniczony jest k¹townikami oporowymi. Osie przegrody wspó³pracuj¹ z wbudowanymi do przek³adek izolacyjnych ³o¿yskami œlizgowymi. Zamkniecie przegrody realizowane jest przez uk³ad ciêgien. Klapy produkowane s¹ równie¿ w wersji specjalnej, z przeznaczeniem do œrodowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy takie stosowane s¹ w przemyœle chemicznym, spo¿ywczym, w laboratoriach itp. Wszystkie elementy stalowe s¹ wykonywane ze stali kwasoodpornej 1.4301. £o¿yska klap w tym przypadku pozostaj¹ mosiê¿ne a przegroda odcinaj¹ca pokryta jest impregnatem (bez-rozpuszczalnikow¹ substancj¹ na bazie krzemianów).

Warianty wykonania KWP-O-S-Ex – klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca w wykonani przeciwwybuchowym do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) z napêdem sprê¿ynowym, bez funkcji komfortu. Uk³ad napêdowy stanowi mechanizm sprê¿ynowy zblokowany z ampu³kowym wyzwalaczem termicznym. Podczas otwierania klapy za pomoc¹ klucza nastêpuje naci¹gniêcie sprê¿yny zwrotnej wykonanej ze stalowego drutu nierdzewnego. Po przekroczeniu okreœlonej temperatury (standard 70±5°C) ampu³ka pêka, powoduj¹c zwolnienie haczyka, a nastêpnie zamkniêcie klapy. W wykonaniu specjalnym stosowane s¹ ampu³kowe wyzwalacze o nominalnej temperaturze zadzia³ania od 40°C do 110°C. Przegroda w pozycji zamkniêtej zostaje zablokowana przez zatrzask, co uniemo¿liwia samoczynne otwarcie przegrody i jednoczeœnie zapewnia du¿¹ szczelnoœæ. W przypadku testów, aby otworzyæ klapê, nale¿y poci¹gn¹æ za kó³ko zwalniaj¹ce zatrzask. Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami „otwarta” i „zamkniêta”. Na ¿yczenie zamawiaj¹cego klapy KWP-O-S-Ex mog¹ byæ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy informuj¹cy o po³o¿eniu klapy w pozycji otwartej oraz zamkniêtej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-O-S-Ex znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej. Typoszereg wymiarowy klap odcinaj¹cych KWP-O-S-Ex ograniczony jest do powierzchni brutto 1,0 [m2], powy¿ej tego wymiaru klapy produkowane s¹ jako zespo³y klap (baterie).

80

wersja 5.2.5


KWP-Ex

Warianty wykonania

Rys 1. KWP-O-S-Ex

KWP-OM-E-Ex – klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta), z si³ownikiem ze sprê¿yna powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu. W przypadku klap odcinaj¹cych w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-OM-E-Ex, uk³ad napêdowy stanowi si³ownik elektryczny ExMax-15-BF firmy SCHISCHEK, (napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC) Po pod³¹czeniu zasilania do przewodów si³ownika nastêpuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termo wy³¹cznika typu ExPro-TT, o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Zamkniêcie zdalne klap typu KWP-OM-E-Ex jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). W napêdzie ze sprê¿yn¹ powrotn¹ ExMax-15-BF s¹ wbudowane dwa ustawione na sta³e mikrowy³¹czniki dla wskazania po³o¿enia klapy (otwarta/zamkniêta). Po³o¿enie klapy mo¿na odczytaæ na mechanicznym wskaŸniku po³o¿enia. Dziêki zastosowaniu specjalnego wargowego uszczelnienia klapa zachowuje szczelnoœæ w zakresie ciœnieñ do 1500[Pa], mieszcz¹c siê w 2 klasie szczelnoœci wg normy PN/EN-1751. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-OM-E-Ex znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej. Typoszereg wymiarowy klap odcinaj¹cych KWP-O-S-Ex ograniczony jest do powierzchni brutto 1,5 [m2], powy¿ej tego wymiaru klapy produkowane s¹ jako zespo³y klap (baterie).

Rys. KWP-O-SE

wersja 5.2.5

81


Warianty wykonania Rys 2. KWP-OM-E-Ex L=350mm

Rys 3. KWP-OM-E-Ex L=350mm

82

wersja 5.2.5


KWP-Ex 200

B/H

250

300

350

Dane techniczne

400

450

Tab. 1. 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

Pole wolnego przekroju [m ] 0,019

0,027

0,025

0,035 0,046 0,056 0,067 0,077 0,088

0,035 0,043

0,051

0,031 0,044 0,057 0,037 0,052 0,068

0,070 0,083 0,096 0,083 0,099 0,114

0,109 0,130

0,122 0,145

0,135 0,161

0,176

0,043 0,061 0,079 0,049 0,069 0,090

0,097 0,110

0,115 0,131

0,133 0,151

0,151 0,172

0,169 0,192

0,187 0,213

0,205 0,223 0,241 0,233 0,254 0,274

0,259 0,295

0,315

0,336

0,055 0,078

0,101

0,124

0,147

0,170

0,193

0,216

0,239

0,262

0,331

0,354

0,377 0,400

0,061 0,086 0,067 0,095

0,112 0,123

0,137 0,151

0,163 0,179

0,188 0,207

0,214 0,239 0,265 0,235 0,263 0,291

0,103

0,134

0,164

0,195

0,225 0,256

0,112 0,120

0,145 0,156

0,178 0,191

0,211 0,244 0,277 0,227 0,262 0,298

0,310 0,343 0,376 0,409 0,442 0,475 0,508 0,541 0,574 0,607 0,333 0,369 0,404 0,440 0,475 0,511 0,546 0,582 0,617 0,653

0,167

0,205

0,243

0,357 0,395 0,433

0,178

0,218

0,259 0,299 0,340 0,380

0,232

0,275

0,189

0,281 0,318

0,319

0,286

0,317

0,421

0,192

0,285 0,308

0,290 0,316 0,319 0,347

0,347 0,378 0,408 0,439 0,469 0,500 0,530

0,461

0,361 0,404 0,447 0,490

0,471

0,423

0,341 0,367 0,392 0,418 0,443 0,469 0,375 0,403 0,431 0,459 0,487 0,515

0,509 0,547 0,585 0,623

0,661

0,561

0,699

0,502 0,542 0,583 0,623 0,664 0,704 0,745 0,533 0,576

0,619

0,662 0,705

0,748

0,791

0,245 0,291 0,259 0,307

0,336 0,382 0,427 0,473 0,518 0,564 0,609 0,655 0,700 0,746 0,791 0,837 0,355 0,403 0,451 0,499 0,547 0,595 0,643 0,691 0,739 0,787 0,835 0,883

0,272

0,373 0,424 0,474

0,525 0,575 0,626 0,676

0,727

0,777 0,828 0,878 0,929

0,339 0,392

0,323

0,445 0,498

0,551

0,763

0,816

0,355

0,410

0,466

0,577 0,632 0,688 0,743 0,799 0,854 0,910

0,371

0,429 0,487 0,545 0,603

0,521

0,604 0,657

0,975

0,965

1,021

1,009

1,067

0,951

0,447 0,508 0,568 0,629 0,689 0,750

0,810

0,871

0,931

0,992

1,052

1,113

0,466 0,529

0,844 0,907

0,970

1,033

1,096

1,159

0,943 0,979

1,008 1,047

1,074 1,115

1,139 1,183

1,205 1,251

1,015

1,085

1,156

1,226

1,297

1,051

1,124

1,197

1,270

1,343

0,484 0,550 0,615 0,681 0,571 0,639 0,707 0,592

0,662

0,718

0,719

0,869 0,922

0,777 0,835 0,893

0,592 0,655

0,661

0,710

0,781

0,746 0,812 0,877 0,775 0,843 0,911

0,733 0,803 0,874 0,944

0,613 0,686 0,759

0,832 0,905 0,978

Standardowe d³ugoœci klap: dla KWP-O-S-Ex: L=500; dla KWP-OM-E-Ex: L=500 lub L=350* [mm]. Na zamówienie – wykonujemy ka¿d¹ wielkoœæ poœredni¹ klapy zawart¹ w granicach typoszeregu. *w tym wymiarze klapa nie posiada otworów rewizyjnych

Masa klapy KWP-Ex L=500 [kg]

H [mm] – wysokoœæ œwiat³a klapy KWP-Ex

Tab. 2.

B [mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KWP-Ex

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

15,2 18,1 21

18,1 21,4 24,7 27,9 31,2

21,1 24,7 28,3 31,9 35,5 39,1 42,7

24,1 28,1 32 36 39,9 43,8 47,8 51,7 55,7

27,1 31,4 35,7 40 44,3 48,5 52,8 57,1 61,4

34,7 41,4 44 48,6 53,2 57,9 62,5 67,1

38,1 43 48 53 57,9 62,9 67,9 72,8

41,4 46,7 52 57,3 65,9 67,9 73,2 78,5

50,4 56 61,7 70,9 73 78,6 84,3

54,1 60,1 66,0 72,0 78,0 84,0

57,7 64,1 70,4 76,7 83,1

68,1 74,7 81,4

72,1 79,1

76,1

Masa klapy KWP-Ex L=350 [kg]

H [mm] – wysokoœæ œwiat³a klapy KWP-Ex

Tab. 3.

B [mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KWP-Ex

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

wersja 5.2.5

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

13,3 15,7 18,1

15,7 18,5 21,3 24,1 26,9

18,2 21,3 24,5 27,6 30,7 33,8 36,9

20,7 24,3 27,7 31,2 34,6 34,1 41,6 37,1 40,6

23,3 27,1 30,9 34,7 38,5 42,3 46,1 50,7 53,7

29,9 36,1 38,2 42,4 46,5 50,7 54,8 58,9

32,8 37,2 41,8 46,3 50,7 55,2 59,7 64,2

35,6 40,5 45,3 50,1 58,2 59,7 64,6 69,4

43,7 48,8 54,0 62,7 64,4 69,5 74,7

46,9 52,4 57,8 63,4 68,9 74,4

50,0 55,9 61,8 67,6 73,5

59,5 65,6 71,8

63,0 69,5

66,5

83


Klasyfikacja w zakresie odpornoœci ogniowej klap typu KWP-Ex Klapy odcinaj¹ce typu KWP-O-S-Ex, KWP-OM-E-Ex posiadaj¹ klasê EIS 120. EIS 120 klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ, izolacyjnoœæ i dymoszczelnoœæ ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 120 minut.

Klasyfikacja klap typu KWP-Ex w zakresie dyrektywy ATEX Klasyfikacja urz¹dzenia: grupa II kategoria 2. Obs³ugiwane strefy zagro¿enia wybuchem: 1, 2, 21, 22. Oznaczenie ATEX: Ex II 2GD c IIB T6.

Wytyczne monta¿u klap KWP-O-S-Ex, KWP-OM-E-Ex w przegrodach ogniowych Klapy KWP-Ex posiadaj¹ oznaczony naklejk¹ zacisk uziemiaj¹cy, do którego u¿ytkownik ma obowi¹zek doprowadziæ kabel uziemiaj¹cy.

Wytyczne monta¿u klap KWP-O-S-Ex, KWP-OM-Ex w przegrodach ogniowych Dopuszczalny jest monta¿ klap typu KWP-O-E i KWP-OM-E, z pionow¹ osi¹ obrotu przegrody, do 1 m powierzchni brutto klapy (inne typy oraz wymiary wymagaj¹ wczeœniejszej konsultacji z producentem).

2

Monta¿ w przegrodach œciennych Standardowe sztywne konstrukcje œcienne zakwalifikowane do klasy o odpornoœci ogniowej EI120, np.: beton, gazobeton, mur z cegie³, pustaków, bloczków z betonu komórkowego itp.

Rys 4. Monta¿ klap KWP-Ex w przegrodach œciennych

Kotwa

A

B

B

UWAGA: Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 48h po monta¿u klapy. W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub podparæ.

84

wersja 5.2.5


KWP-Ex

Wytyczne monta¿u klap KWP w przegrodach ogniowych

Przegrody lekkie z p³yt kartonowo gipsowych ze szkieletem z lekkich profili metalowych zakwalifikowane do klasy EI120.

stal ocynkowana

Rys 5. Monta¿ klap KWP w przegrodach œciennych lekkich.

UWAGA: Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 48h po monta¿u klapy W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub podparæ wersja 5.2.5

85


Wytyczne monta¿u klap KWP w przegrodach ogniowych Monta¿ w stropach Wykonaæ otwór w stropie o wymiarach o 120mm wiêkszych od wymiaru nominalnego klapy = B+120 i H+120. Klapê montowaæ w stropie za pomoc¹ wsporników monta¿owych, z wykorzystaniem stalowych ko³ków rozporowych.

290

500 (wykonanie standardowe)

(A = w zale¿noœci od materia³u)

niezale¿ny od rodzaju przegrody oznaczony podcieñciami

500 (wykonanie standardowe)

(A = w zale¿noœci od materia³u)

290

niezale¿ny od rodzaju przegrody oznaczony podciêciami

60 [mm] wymiar sta³y niezmienny

Stalowy ko³ek rozporowy Wspornik monta¿owy

60 [mm] wymiar sta³y niezmienny

Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczelinê pomiêdzy klap¹ a stropem, nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementow¹, cementowo- wapienn¹ lub betonem.

Rys 6. Monta¿ klap KWP w stropach.

Monta¿ klap w baterie Poza monta¿em pojedynczej klapy w przegrodzie budowlanej, klapy objête Aprobat¹ mog¹ byæ równie¿ montowane w zestawach – bateriach, przyk³ady takich po³¹czeñ przedstawiono na rysunkach 18, 19, 20. Do ³¹czenia klap ze sob¹ stosuje siê ruszt monta¿owy wykonany z ceowników stalowych o wymiarach 60×30×2,0 [mm]. Wolne przestrzenie miêdzy obudowami klap s¹ szczelnie wype³nione p³ytami z we³ny mineralnej o gêstoœci nie mniejszej ni¿ 60 [kg/m3]. Dodatkowo w miejscu styku przek³adek izolacyjnych klap umieszczona jest uszczelka pêczniej¹ca typu PROMASEAL-PL PVC SK o przekroju 20×2,0 [mm], mocowana do przek³adki przy u¿yciu stalowych zszywek.

86

wersja 5.2.5


75

75

wybór rodzaju kotwy musi uwaglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu wybór rodzaju zawiesia musi uwzglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu

Klapa A

230

230 przew. wentylacyjny mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

Z1

Z2

H1 A

60

H1+H2+120

H2

otwór pod bateriê klap = H1 + H2 + 180

Rys. 7. Sposób zabudowy baterii klap typu KWP – wariant I

doszczelnienie zapraw¹ murarsk¹ cementow¹ lub cementowo-wapienn¹ lub betonem podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej szyna do zawieszeñ przewodów wentylacyjnych

KWP-Ex

wersja 5.2.5 A (widok bez przewodu wentylacyjnego)

Klapa B

35

B B+60 B+120 Otwór pod bateriê klap

35 podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

UWAGA: • Integraln¹ czêœci¹ rysunku jest opis wytycznych do zabudowy klap zalecany przez firmê SMAY • Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 72 godzinach od monta¿u klapy • W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 na czas monta¿u mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub po dparæ

wymiar sta³y niezmienny niezale¿ny od rodzaju przegrody

60

288 500 (wykonanie standardowe)

Po³¹czenie zgodne ze standardem dostawcy przewodu wentyalcyjnego, przy uwzglêdnieniu masy baterii klap Jeœli bezpieczne podwieszenie z uwagi na wytrzyma³oœæ przewodu wentylacyjnego jest niepewne, na czas monta¿u bateriê klap nale¿y podeprzeæ

A (w zale¿noœci od materia³u)

87

Monta¿ klap w baterie

UWAGA: œciana przegroda ogniowa


doszczelnienie zapraw¹ murarsk¹ cementow¹ lub cementowo-wapienn¹ lub betonem

75

podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

230

Z1

230

Z2 przew. wentylacyjny mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

H1

Rys. 8. Sposób zabudowy baterii klap typu KWP – wariant II

Klapa A

60 H

H2 60

otwór pod bateriê klap = H1 + H2 + H3 + 240

Klapa B

A

H3

Klapa C

wybór rodzaju zawieszenia musi uwzglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu 35

B

wersja 5.2.5

B+60 B+120 Otwór pod bateriê klap

œciana przegroda ogniowa

35 podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

UWAGA: • Integraln¹ czêœci¹ rysunku jest opis wytycznych do zabudowy klap zalecany przez firmê SMAY • Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 72 godzinach od monta¿u klapy • W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 na czas monta¿u mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub po dparæ

wymiar sta³y niezmienny 60 niezale¿ny od rodzaju przegrody 288 500 (wykonanie standardowe)

UWAGA: Po³¹czenie zgodne ze standardem dostawcy przewodu wentyalcyjnego, przy uwzglêdnieniu masy baterii klap Jeœli bezpieczne podwieszenie z uwagi na wytrzyma³oœæ przewodu wentylacyjnego jest niepewne, na czas monta¿u bateriê klap nale¿y podeprzeæ

A (w zale¿noœci od materia³u)

Monta¿ klap w baterie

88

A (widok bez przewodu wentylacyjnego) 75


75

wybór rodzaju zawieszenia musi uwzglêdniaæ masê bateri klap i rodzaj stropu

wybór rodzaju kotwy musi uwaglêdniaæ masê baterii klap i rodzaj stropu

75

230

Klapa B

A

H2

Klapa D

60

B1

B1+B2+120 Otwór pod bateriê klap = B1 + B2 + 180

œciana przegroda ogniowa

35 podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

wymiar sta³y niezmienny 60 niezale¿ny od rodzaju przegrody 288 500 (wykonanie standardowe)

UWAGA: • Integraln¹ czêœci¹ rysunku jest opis wytycznych do zabudowy klap zalecany przez firmê SMAY • Zawieszenia Z1 i Z2 mo¿na zdemontowaæ po 72 godzinach od monta¿u klapy • W miejsce zawieszeñ Z1 i Z2 na czas monta¿u mo¿na stosowaæ inne systemy podwieszeñ lub po dparæ

UWAGA: Po³¹czenie zgodne ze standardem dostawcy przewodu wentylacyjnego, przy uwzglêdnieniu masy baterii klap Jeœli bezpieczne podwieszenie z uwagi na wytrzyma³oœæ przewodu wentylacyjnego jest niepewne, na czas u monta¿ bateriê klap nale¿y podeprzeæ A (w zale¿noœci od materia³u)

89

Monta¿ klap w baterie

B1

Z2

Z1

60

35

H1+H2+120

Klapa C

przew. wentylacyjny mocowany zgodnie z instrukcj¹ monta¿u producenta przewodu

H1

Klapa A

otwór pod bateriê klap = H1 + H2 + 180

Rys. 9. Sposób zabudowy baterii klap typu KWP – wariant IV

doszczelnienie zapraw¹ murarsk¹ cementow¹ lub cementowo-wapienn¹ lub betonem podciêcia oznaczaj¹ce g³êbokoœæ zabudowy klapy w przegrodzie ogniowej

230

KWP-Ex

wersja 5.2.5 A (widok bez przewodu wentylacyjnego)


Poziom ha³asu emitowanego przez klapê do kana³u

B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

90

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

200

250

300

350

400

450

500

13 21 30 38 15 23 32 40 16 24 33 41 17 26 34 42 19 27 35 43 19 38 36 44 20 28 37 45 21 29 38 46 21 30 38 46

13 23 32 40 17 25 34 42 19 27 35 44 20 28 37 45 21 29 38 46 22 30 38 47 23 31 39 47 23 31 40 48 24 32 40 49 24 33 41 49 25 33 42 50 25 34 42 50

17 25 34 42 19 27 36 44 20 29 37 45 22 30 38 46 23 31 39 47 23 32 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 42 50 26 34 43 51 27 35 43 51 27 35 44 52

19 27 35 43 20 29 37 45 22 30 38 47 23 31 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 42 50 26 35 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53

20 28 36 45 21 30 38 46 23 31 40 48 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 43 51 27 35 43 51 38 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 46 54

23 31 39 47 24 32 41 49 25 33 42 50 26 34 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 29 37 45 53 29 37 46 54 30 38 46 54 30 39 47 55 31 39 47 55

23 32 40 48 35 33 41 49 26 34 43 51 27 35 44 52 28 36 44 52 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 46 54 31 39 47 55 31 39 48 56 32 40 48 56

H [mm] 550 600 650 LWA [dB (A) ]

26 34 42 50 27 35 43 51 28 36 44 52 29 37 45 53 29 38 46 54 30 38 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57

26 34 43 51 27 36 44 52 28 37 45 53 29 38 46 54 30 38 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 41 49 57

28 36 45 53 29 37 46 54 30 38 46 54 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58

700

750

800

850

900

950

1000

29 37 45 53 30 38 46 54 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59

30 38 47 55 31 39 47 55 32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59

31 39 47 55 32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 60

32 40 48 56 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 35 43 51 59 35 44 52 59 36 44 52 60

32 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 44 51 59 36 44 52 60 36 45 52 60

34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 60 36 44 52 60 37 45 53 61

34 42 50 58 35 43 51 59 35 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 61 37 45 53 61

wersja 5.2.5


KWP-Ex B

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

wersja 5.2.5

200

250

Poziom ha³asu emitowanego przez klapê do kana³u

300

350

400

450

500

28 36 44 52 28 36 45 53 29 37 45 53

29 37 46 54 29 38 46 54 30 38 46 54 30 39 47 55 31 39 47 55 31 39 47 55

30 39 47 55 31 39 47 55 31 39 47 55 31 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57 32 41 49 57 33 41 49 57 33 41 49 57

31 40 48 56 32 40 48 56 32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 33 42 50 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 43 51 59

32 40 48 56 32 41 49 57 33 41 49 57 33 42 50 58 34 42 50 58 34 42 50 58 34 43 51 59 35 43 51 59 35 43 51 59 35 44 52 59 35 44 52 60 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 60 36 45 53 61

H [mm] 550 600 650 LWA [dB (A) ] 33 33 34 41 42 43 49 50 50 57 58 58 33 34 35 42 42 43 50 50 51 58 58 59 34 34 35 42 43 43 50 51 51 58 59 59 34 35 35 42 43 44 50 51 52 58 59 60 34 35 36 43 44 44 51 51 52 59 59 60 35 35 36 43 44 44 51 52 52 59 60 60 35 36 36 43 44 45 51 52 53 59 60 61 35 36 37 44 45 45 52 52 53 60 60 61 36 36 37 44 45 45 52 53 53 60 61 61 36 37 37 44 45 46 52 53 54 60 61 61 36 37 38 45 45 46 53 53 54 60 61 62 36 37 38 45 46 46 53 53 54 61 61 62 37 37 45 46 53 54 61 62 37 45 53 61

700

750

800

850

900

950

1000

35 43 51 59 35 44 51 59 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 61 38 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62

35 44 52 59 36 44 52 60 36 44 52 60 36 45 53 61 37 45 53 61 37 46 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63

36 44 52 60 36 45 52 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 61 38 46 54 62 38 46 54 62 38 47 55 62 39 47 55 63

36 45 52 60 37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63 39 47 55 63

37 45 53 61 37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 38 47 55 63 39 47 55 63

37 45 53 61 37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 39 47 55 63 39 47 55 63

37 46 54 62 38 46 54 62 38 47 54 62 39 47 55 63 39 47 55 63

91


Strata ciœnienia p w odniesieniu do prêdkoœci przep³ywu

B

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

92

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

200

250

300

350

400

450

500

550

12 25 45 68 12 25 48 68 12 25 46 68 12 25 46 68 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60 10 22 40 60

10 22 40 60 10 22 40 60 9 20 35 55 9 20 35 55 9 20 35 55 9 20 35 55 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48

8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35

8 18 32 48 8 18 32 48 8 18 32 48 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35

7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30

7 15 27 41 7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

7 15 27 41 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24

H [mm] 600 650 p [Pa]

6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

700

750

800

850

900

950

1000

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

wersja 5.2.5


KWP-Ex B

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

V [m/s] 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

wersja 5.2.5

200

250

Strata ciœnienia p w odniesieniu do prêdkoœci przep³ywu

300

350

400

450

500

550

6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35

6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 6 13 24 35 5 11 20 30 5 11 20 30

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30

5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

5 11 20 30 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24

H [mm] 600 650 p [Pa] 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

4 9 16 24 4 9 16 24 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

700

750

800

850

900

950

1000

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 2 5 8 13

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18 3 7 12 18

93


Zasady oznakowania produktu Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu: KWP - <F> - <B>x<H> - <L> - <W> -<P> Gdzie: <F> - zastosowanie O-S-Ex – klapa odcinaj¹ca w wykonaniu przeciwwybuchowym ze sprê¿yn¹ powrotn¹ OM-E-Ex – klapa odcinaj¹ca w wykonaniu przeciwwybuchowym z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ powrotn¹ (ExMax-15-BF) <B>

- szerokoœæ œwiet³a [mm]

<H>

- wysokoœæ œwiat³a [mm]

<L> 500 350

- rodzaj/d³ugoœæ klapy d³uga krótka (tylko gdy F=OM-E-Ex)

<W> W12 -

- wy³¹cznik krañcowy (tylko gdy F=O-S-Ex) wskazanie obu po³o¿eñ klapy (otwarta/zamkniêta) brak wy³¹cznika

<P> SN -

- materia³* stal nierdzewna stal ocynkowana

Przyk³ad zamówienia: KWP-O-S-Ex-500x300-500-W12

94

wersja 5.2.5


Klapy przeciwpo¿arowe odcinaj¹ce

KTM Aprobata Techniczna AT-15-7566/2009 Certyfikat Zgodnoœci ITB-1662/W Atest Higieniczny HK/B/0153/01/2008

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Klapy przeciwpo¿arowe typu KTM przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku (normalnie otwarte). Funkcj¹ tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu. Klapy niezale¿nie od po³o¿enia osi obrotu przegrody odcinaj¹cej (tj. przy k¹cie nachylenia osi 0÷360°), s¹ przeznaczone do zabudowy poziomej (w œcianach) i pionowej (w stropach) oraz poza przegrod¹. Klapy typu KTM spe³niaj¹ klasyfikacjê w zakresie odpornoœci ogniowej EIS120. Oznacza to, ¿e spe³niaj¹ one kryteria klasyfikacyjne szczelnoœci ogniowej, izolacyjnoœci i dymoszczelnoœci w czasie 120 minut. Klapy odcinaj¹ce typu KTM mog¹ byæ równie¿ montowane w przegrodach budowlanych o ni¿szej klasie odpornoœci ogniowej ni¿ EI120. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy maj¹ odpornoœæ ogniow¹ równ¹ odpornoœci ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnoœci. Skutecznoœæ klap potwierdzona jest badaniami wed³ug normy PN-EN 1366-2.

Opis techniczny urz¹dzenia Klapa odcinaj¹ca KTM (ze sprê¿yn¹ zwrotn¹) sk³ada siê z obudowy o przekroju ko³owym, ruchomej przegrody odcinaj¹cej i mechanizmu napêdowego z elementem wyzwalaj¹cym. Obudowa o d³ugoœæ nominalnej 150 [mm] dla wersji mufowej oraz 195 [mm] dla wersji nyplowej, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Na obu koñcach obudowy znajduj¹ siê po³¹czenia wsuwane umo¿liwiaj¹ce ³atwe ³¹czenie elementów kana³u z klap¹. Na wewnêtrznej powierzchni obudowy, w miejscu perforacji dooko³a zamkniêtej przegrody odcinaj¹cej, umieszczona jest uszczelka pêczniej¹ca typu PROMASEAL-GT, natomiast na zewnêtrznej stronie, uszczelka pêczniej¹ca typu PROMASEAL-PL. Cech¹ charakterystyczn¹ uszczelek jest to, i¿ pod wp³ywem wysokiej temperatury zwiêkszaj¹ swoj¹ objêtoœæ dok³adnie wype³niaj¹c wszelkie nieszczelnoœci miêdzy przegrod¹ i korpusem. Przegroda odcinaj¹ca klap KTM wykonana jest z p³yty wapniowo-silikatowej typu Promatect-H firmy PROMAT. Na obwodzie przegrody zamocowana jest uszczelka gumowa, zapewniaj¹ca zachowanie szczelnoœci klapy w warunkach otoczenia. Klapa posiada sprê¿yny napêdowe (w klapach o œrednicy DN=<125 [mm] zamontowana jest jedna sprê¿yna, w klapach o œrednicy DN>125 [mm] - dwie sprê¿yny), które podczas otwierania przegrody magazynuj¹ energiê, wykorzystywan¹ nastêpnie do jej zamkniêcia. Po³o¿enie przegrody w pozycji otwartej zapewnia wyzwalacz topikowy o nominalnej temperaturze zadzia³ania 70°C, umieszczony w specjalnych œrubowych zaczepach. Zamkniêcie przegrody klapy KTM nastêpuje w wyniku zadzia³ania wyzwalacza topikowego, po przekroczeniu temperatury 70±5°C. W tej temperaturze wyzwalacz ulega zniszczeniu, powoduj¹c roz³¹czenie przegrody z podtrzymuj¹cym j¹ zaczepem œrubowym, po czym nastêpuje obrót przegrody do pozycji zamkniêtej na skutek dzia³ania sprê¿yn napêdowych. Przy przejœciu do pozycji zamkniêtej ruch obracanej przegrody ograniczony jest za pomoc¹ oporowego zderzaka. W klapach o wymiarze DN > 125 [mm], przegrody bêd¹ce w pozycji zamkniêtej s¹ dodatkowo zabezpieczone przed ewentualnym otwarciem. Aby ponownie otworzyæ klapê o wymiarze DN>125 [mm] (je¿eli zamkniêcie nast¹pi³o w wyniku testowania klapy), nale¿y najpierw odblokowaæ zderzak. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTM znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Wykonania specjalne KTM Klapy dodatkowo mog¹ byæ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy wskazuj¹cy pozycjê zamkniêt¹, wy³¹cznik krañcowy

wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ w oba ww. wy³¹czniki; D³ugoœæ klap KTM mo¿e wynosiæ 150 ÷ 350 [mm] dla wersji mufowej oraz 195 ÷ 395 [mm] dla wersji nyplowej; Wyzwalacz topikowy opcjonalnie mo¿e byæ wykonany o temperaturze zadzia³ania z zakresu miêdzy 40°C a 110°C; W wykonaniu specjalnym odpornym na chemikalia, wszystkie elementy wykonane ze stali zamienione s¹ na stal

kwasoodporn¹, a przegroda klapy zostaje poddana impregnacji specjaln¹ substancj¹ bezrozpuszczalnikow¹ stosowan¹ do impregnacji p³yt ognioodpornych zalecan¹ przez producenta do stosowania w przemyœle chemicznym, laboratoriach, klinikach, itp. Impregnacja nie zmienia klasyfikacji p³yt jako niepalnych.

96

wersja 5.2.5


KTM

Warianty wykonania i oznaczenia

Klapy typu KTM wystêpuj¹ w wykonaniu mufowym i nyplowym: wykonanie mufowe, oznaczenie: KTM-DN-M (rys.1); wykonanie nyplowe, oznaczenie: KTM-DN-N (rys.2).

Typoszereg produkowanych klap typu KTM obejmuje wielkoœci od DN100 do DN200 (wszystkie wymiary poœrednie). Podstawowym typoszeregiem œrednic s¹ wielkoœci: DN100, DN125, DN160, DN200 W zale¿noœci od przewidywanego zakresu stosowania oraz od rodzaju zastosowanego uk³adu napêdowego, klapy posiadaj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia: KTM

klapy ze sprê¿yn¹ zwrotn¹;

KTM-E

klapy z si³ownikiem elektrycznym ze sprê¿yn¹ powrotn¹;

KTM-ME –

klapy z si³ownikiem elektrycznym ze sprê¿yn¹ powrotn¹, przeznaczone do czêstego otwierania i zamykania, z mo¿liwoœci¹ wykorzystania do regulacji przep³ywu powietrza lub ciœnienia podczas normalnej pracy wentylacji ogólnej.

Rys. 1. Klapa KTM (wykonanie mufowe)

Rys. 2.

Klapa KTM (wykonanie nyplowe)

wersja 5.2.5

97


Warianty wykonania i oznaczenia Klapy KTM-E(ME) s¹ wykonane poprzez ³¹czenie podstawowej wersji klapy KTM (ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, ale bez wyzwalacza topikowego i czujników krañcowych) z nasadk¹ napêdow¹ typu E(ME) (rys. 3 i 4). Uk³ad napêdowy w klapach KTM-E(ME) stanowi si³ownik elektryczny serii BLF lub BF firmy BELIMO o napiêciu zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Zamkniêcie zdalne klap KTM-E(ME) jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wracaj¹c do pozycji swobodnej, powoduje zamkniêcie klapy). W klapach KTM-E si³owniki elektryczne firm BELIMO mog¹ byæ zastêpowane ich odpowiednikami: produkcji firmy GRUNER (si³owniki serii 229 lub 239 - napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC); produkcji firmy SIEMENS (si³owniki typu GNA lub GGA - napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC); produkcji firmy JOVENTA (si³owniki typu SFL1.90 i SFR1.90 - napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC

lub si³owniki typu SFL2.90 i SFR2.90 - napiêcie zasilania 230 [V] AC). Automatyczne zamkniêcie klapy jest realizowane w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika odpowiedniego typu dla danego producenta si³ownika. Na specjalne zamówienie klapy KTM-E(ME) wyposa¿one s¹ w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95°C. Klapy odcinaj¹ce KTM-E(ME) mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termowy³¹cznika. W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy powinno byæ inicjowane przez odpowiedni system detekcji po¿aru, zaprojektowany przy uwzglêdnieniu scenariusza rozwoju po¿aru, opracowanego dla danego obiektu. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTM-E znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTM-ME znajduje siê w dowolnej pozycji z zakresu 0° ÷ 90°. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Rys. 3. Klapa KTM-E(ME) (wykonanie mufowe) z nasadk¹ napêdow¹ z si³ownikiem

Rys. 4. Klapa KTM-E(ME) (wykonanie nyplowe) z nasadk¹ napêdow¹ z si³ownikiem

98

wersja 5.2.5


KTM

Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Przegrody lekkie z p³yt kartonowo gipsowych Klapy KTM dla zachowania deklarowanej klasy EIS120 powinny byæ montowane w œcianach kartonowo gipsowych, które po przeprowadzeniu badañ zosta³y zaklasyfikowane jako EI120. Dopuszcza siê montowanie klap KTM w œcianach gipsowo kartonowych o ni¿szej klasie odpornoœci i izolacyjnoœci ogniowej (EI30, EI60, EI90), jednak nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy KTM jest odpornoœci¹ najni¿ej sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu tego uk³adu. Konstrukcjê noœn¹ œcianki dzia³owej klasy EI120 stanowi¹ s³upki z profili z zimnogiêtej ocynkowanej blachy stalowej. Do profilu obustronnie przymocowane s¹ po dwie warstwy p³yt gipsowo-kartonowych GKF o gruboœci 12.5 [mm]. P³yty gipsowo-kartonowe nale¿y montowaæ tak, aby ich pionowe i poziome po³¹czenia z jednej strony nie pokrywa³y siê z po³¹czeniami s¹siednich warstw. P³yty mocowane s¹ za pomoc¹ œrub szybkiego monta¿u. Wype³nienie œciany wykonywane jest we³n¹ mineraln¹. Technologia monta¿u Wariant I (rysunki 5. i 6.) 1.

Wykonaæ w œcianie otwór kwadratowy o wymiarach DN + 70 [mm].

2.

Na obwodzie otworu monta¿owego od jego wewnêtrznej strony umieœciæ profile z blachy zimnogiêtej jak na rys. 5 i 6.

3.

Do osadzonych profili przykrêciæ wkrêtami uprzednio przygotowane elementy tunelu monta¿owego, wykonane z p³yt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5 [mm] i szerokoœci 75 [mm] oraz 125 [mm].

4.

Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ b¹dŸ podwiesiæ tak, aby oœ przegrody klapy znajdowa³a siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 55 mm od obu powierzchni œciany (patrz rys. 5 i 6).

5.

Przestrzeñ pomiêdzy klap¹ a wykonanym tunelem monta¿owym wype³niæ we³n¹ mineraln¹ o gêstoœci co najmniej 100 [kg/m3].

6.

Zamocowaæ wkrêtami blachy maskuj¹ce oraz nanieœæ na nie warstwê ognioodpornej masy, np. PROMASTOP®-Coating.

7.

Po uzyskaniu stabilnoœci przegrody ogniowej, usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji otwartej (montuj¹c w klapach KTM wyzwalacz topikowy).

UWAGA: Wszystkie elementy monta¿owe mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê

Rys. 5. Monta¿ klapy KTM (wykonanie mufowe) w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych – wariant I wersja 5.2.5

99


Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 6. Monta¿ klapy KTM (wykonanie nyplowe) w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych – wariant I Wariant II (rysunki 7. i 8.) 1.

Wykonaæ w œcianie otwór kwadratowy o wymiarach DN + 70[mm].

2.

Na obwodzie otworu monta¿owego, od jego wewnêtrznej strony, umieœciæ profile z blachy zimnogiêtej jak na rys. 7 i 8.

3.

Do osadzonych profili przykrêciæ wkrêtami uprzednio przygotowane elementy tunelu monta¿owego, wykonane z p³yt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5 [mm] i szerokoœci 75 [mm] oraz 125 [mm].

4.

Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ b¹dŸ podwiesiæ tak, aby oœ przegrody klapy znajdowa³a siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 55 [mm] od obu powierzchni œciany (patrz rys. 7 i 8).

5.

Przestrzeñ pomiêdzy klap¹ a wykonanym tunelem monta¿owym wype³niæ zapraw¹ gipsow¹.

6.

Po wyschniêciu masy gipsowej (ok. 48 godzin) usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji otwartej (montuj¹c w klapie KTM wyzwalacz topikowy).

UWAGA: Wszystkie elementy monta¿owe mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê SMAY Sp. z o.o. lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem i niniejsz¹ instrukcj¹ przez klienta.

100

wersja 5.2.5


KTM

Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 7. Monta¿ klapy KTM (wykonanie mufowe) w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych – wariant II

Rys. 8. Monta¿ klapy KTM (wykonanie nyplowe) w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych – wariant II

wersja 5.2.5

101


Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych Wariant III ( rysunek 9.) Zabudowa na kanale z blachy stalowej, zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI. 1.

Wykonaæ otwór kwadratowy o wymiarach DN + 70 [mm].

2.

Wykonaæ z p³yt GKF – 12,5 [mm] tunel monta¿owy jak na rysunku - pasy o szerokoœci œciany A przykrêcaæ za pomoc¹ wkrêtów

3.

Przymocowaæ p³ytê maskuj¹c¹, po jednej stronie przegrody za pomoc¹ wkrêtów 4x40 w taki sposób, aby oœ otworu p³yty pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ) i wsun¹æ kana³ w otwór w p³ycie maskuj¹cej.

4.

Od drugiej strony przegrody, w szczelinê pomiêdzy kana³em, a œcian¹ wsun¹æ we³nê mineraln¹ 3 o gêstoœci min. 100 [kg/m ] i zabezpieczyæ j¹ przed wypadniêciem montuj¹c drug¹ p³ytê maskuj¹c¹ za pomoc¹ wkrêtów 4x40, zachowuj¹c wspó³osiowoœæ w stosunku do osi kana³u i otworu monta¿owego.

5.

Obie p³yty maskuj¹ce pokryæ warstw¹ ognioodpornej masy, np. PROMASTOP®-Coating

6.

Do kana³u nale¿y zamontowaæ klapê KTM za pomoc¹ nitów lub wkrêtów samowierc¹cych w taki sposób, aby kana³ i klapa zachowywa³y wspó³osiowoœæ zarówno w stosunku do siebie jak i do osi otworu monta¿owego.

7.

Kana³ z klap¹ KTM nale¿y zaizolowaæ do miejsca wmurowania klapy we³n¹ mineraln¹ systemem o deklarowanej odpornoœci ogniowej EI. Na powierzchni œciany zamontowaæ dodatkowo ko³nierz z we³ny mineralnej (jak na rys. 9).

8.

Tak zamontowan¹ klapê KTM nale¿y podwiesiæ zgodnie z zaleceniami producenta kana³u.

9.

Sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji otwartej (montuj¹c w klapie KTM wyzwalacz topikowy).

UWAGA: Wszystkie elementy monta¿owe mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê SMAY Sp. z o.o. lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem i niniejsz¹ instrukcj¹ przez klienta.

Rys. 9. Monta¿ klapy KTM w przegrodzie lekkiej z p³yt gipsowo-kartonowych – wariant III - zabudowa na kanale z blachy stalowej, zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI.

102

wersja 5.2.5


KTM

Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 9a. Monta¿ klapy KTM w przegrodzie lekkiej z p³yt gipsowo-kartonowych – wariant III - zabudowa na kanale z blachy stalowej zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI120.

Przegrody sztywne œcienne Klapy dla zachowania deklarowanej odpornoœci EIS120 powinny byæ montowane w œcianach i przy zastosowaniu systemu izolacji, które po przeprowadzeniu badañ zosta³y zaklasyfikowane jako EI120. Dopuszcza siê montowanie klap KTM w œcianach o ni¿szej klasie odpornoœci i izolacyjnoœci ogniowej (EI30, EI60, EI90), jednak nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy KTM jest odpornoœci¹ najni¿ej sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu tego uk³adu. Technologia monta¿u Wariant I (rysunki 10. i 11.) 1.

Wykonaæ w œcianie otwór o wymiarach minimalnych DN + 40 [mm]

2.

Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ b¹dŸ podwiesiæ tak, aby oœ przegrody klapy znajdowa³a siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 55 [mm] od obu powierzchni œciany (patrz rys. 10 i 11).

3.

Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczelinê pomiêdzy klap¹ a œcian¹ nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ murarsk¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem.

4.

Po wyschniêciu zaprawy (ok. 48 godzin) usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji otwartej (montuj¹c w klapach KTM wyzwalacz topikowy).

wersja 5.2.5

103


Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 10. Monta¿ klapy KTM (wykonanie mufowe) w przegrodzie sztywnej œciennej - wariant I

Rys. 11. Monta¿ klapy KTM (wykonanie nyplowe) w przegrodzie sztywnej œciennej- wariant I

104

wersja 5.2.5


KTM

Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Wariant II (wed³ug rys. 12) Zabudowa na kanale z blachy stalowej, zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI. 1.

Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach DN+70.

2.

Kana³ wsun¹æ do otworu i podeprzeæ lub podwiesiæ w taki sposób, aby oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ).

3.

W miejscu przejœcia kana³u przez œcianê nale¿y uszczelniæ kana³, owijaj¹c dwiema uszczelkami PROMASEAL PL 2x20 [mm] jedna obok drugiej.

4.

Przestrzeñ pomiêdzy kana³em, a otworem monta¿owym nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem (mo¿na równie¿ u¿yæ zapraw ogniochronnych, np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT).

5.

Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u kana³u.

6.

Do kana³u nale¿y zamontowaæ klapê KTM za pomoc¹ nitów lub wkrêtów samowierc¹cych w taki sposób, aby kana³ i klapa zachowywa³y wspó³osiowoœæ zarówno w stosunku do siebie nawzajem jak i do osi otworu monta¿owego.

7.

Kana³ z klap¹ KTM nale¿y zaizolowaæ do miejsca wmurowania klapy we³n¹ mineraln¹ systemem o deklarowanej odpornoœci ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120.

8.

Tak zamontowan¹ klapê KTM nale¿y podwiesiæ zgodnie z zaleceniami producenta kana³u.

Rys. 12. Zabudowa klapy KTM w przegrodzie sztywnej œciennej – wariant II - zabudowa na kanale z blachy stalowej, zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI120.

wersja 5.2.5

105


Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 12a. Zabudowa klapy KTM w przegrodzie sztywnej œciennej – wariant II - zabudowa na kanale z blachy stalowej zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI120. Przegrody sztywne stropowe Technologia monta¿u Wariant I (rysunki 13. i 14.) 1.

Wykonaæ w stropie otwór o wymiarach minimalnych DN + 40 [mm]

2.

Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ b¹dŸ podwiesiæ tak, aby oœ przegrody klapy znajdowa³a siê w odleg³oœci minimum 55 [mm] od dolnej b¹dŸ górnej p³aszczyzny stropu (optymalnie w osi stropu) (patrz rys. 13 i 14).

3.

Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczelinê pomiêdzy klap¹ a stropem nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ murarsk¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem. Jeœli zachodzi potrzeba, przed wype³nieniem szczeliny nale¿y klapê w wersji nyplowej po³¹czyæ z rur¹ spiro (rys.14).

4.

Po wyschniêciu zaprawy (ok. 48 godzin) usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji otwartej (montuj¹c w klapie KTM wyzwalacz topikowy).

106

wersja 5.2.5


KTM

Wytyczne monta多u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 13. Monta多 klapy KTM-mufa w przegrodzie sztywnej stropowej

Rys. 14. Monta多 klapy KTM-nypel w przegrodzie sztywnej stropowej

wersja 5.2.5

107


Wytyczne monta¿u klap KTM-E i KTM-ME w przegrodach ogniowych TECHNOLOGIA MONTA¯U (rysunek 15.) Monta¿ klap KTM-E(ME) w przegrodach ogniowych nale¿y wykonaæ w taki sam sposób jak monta¿ klap KTM, z uwzglêdnieniem zastosowania sztywnego podparcia nasadki napêdowej typu E(ME) z zamontowanym si³ownikiem, na czas monta¿u oraz do momentu uzyskania stabilnej konstrukcji przegrody ogniowej.

Rys. 15. Monta¿ klap KTM-E(ME) w przegrodach ogniowych

Opcje dodatkowe Rys. 16. Do klap typu KTM mo¿na stosowaæ przy³¹cza ko³nierzowe.

108

wersja 5.2.5


KTM V [m/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V [m/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Charakterystyka oporów przep³ywu klap typu KTM

Przep³yw

Spadek ciœnienia

WielkoϾ klapy DN

Powierzchnia czynna A eff

Przep³yw

Spadek ciœnienia

[m ]

[m/s]

[Pa]

[mm]

[m2]

[m/s]

[Pa]

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

28 57 85 113 141 170 198 226 254 283

3 6 10 17 22 29 38 47 57

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

44 88 133 177 221 265 309 353 398 442

3 6 10 17 22 28 35 45 54

WielkoϾ klapy DN

Powierzchnia czynna A eff

Przep³yw

Spadek ciœnienia

WielkoϾ klapy DN

Powierzchnia czynna A eff

Przep³yw

Spadek ciœnienia

[mm]

[m2]

[m/s]

[Pa]

[mm]

[m ]

[m/s]

[Pa]

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

72 145 217 290 362 434 507 579 651 724

3 5 9 14 19 24 31 39 47

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

113 226 339 452 565 679 792 905 1018 1131

3 5 9 12 18 22 27 25 42

WielkoϾ klapy DN

Powierzchnia czynna A eff

[mm]

V [m/s]

100

2 4 6 8 10

19 27 39 47 53

wersja 5.2.5

2

D [mm] 125 160 LWA [dB (A) ] 18 19 29 22 39 34 45 42 51 49

2

200 19 24 36 45 52

109


Zasady oznakowania produktu

110

wersja 5.2.5


Klapy przeciwpo¿arowe odcinaj¹ce

KTS Aprobata Techniczna AT-15-6937/2009 + aneks nr 1 Certyfikat Zgodnoœci ITB-0998/W Atest Higieniczny HK/B/0427/01/2006

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Klapy przeciwpo¿arowe typu KTS przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku. Klapy typu KTS s¹ klapami odcinaj¹cymi (normalnie otwarte), symetrycznymi. Mog¹ byæ stosowane w funkcji wentylacji mieszanej. Przeznaczone s¹ do zabudowy poziomej (w œcianach) i pionowej (stropy). Mog¹ byæ instalowane w wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), ³¹cznie z œcianami kartonowo-gipsowymi. Podstawow¹ funkcj¹ klap typu KTS jest powstrzymanie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu. Skutecznoœæ klap potwierdzona jest badaniami wed³ug normy PN-EN 1366-2 Klasyfikacja w zakresie odpornoœci ogniowej klap typu KTS Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce typu: KTS-O-E, KTS-OM-E, KTS-O-S, KTS-O-SE, spe³niaj¹ klasyfikacjê EI S120 gdzie: E

oznaczenie szczelnoœci ogniowej

I

oznaczenie izolacyjnoœci ogniowej

S

oznaczenie dymoszczelnoœci

120

czas spe³niania wymagañ w minutach

Wielkoœci produkowanych klap typu - KTS Firma SMAY produkuje klapy w wielkoœciach od DN160 do DN630 (wszystkie wymiary poœrednie). Podstawowym typoszeregiem produkowanych klap KTS s¹ wielkoœci: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN450, DN500, DN560, DN600, DN630. Klapa typu KTS-OM-E-VAV wystêpuje w wielkoœciach od DN160 do DN400. Przy wymiarach mniejszych od DN160 zaleca siê stosowawnie klap KTM lub wykonuje siê klapy KTS z króæcami przejœciowymi.

Wykonania specjalne 1. W wersji wykonania klapy z napêdem sprê¿ynowym KTS-O-S i KTS-O-SE w standardzie montowany jest wyzwalacz termiczny (ampu³ka szklana – Esti Patronen), powoduj¹cy zamkniêcie klapy w temperaturze powy¿ej 72±5°C. Mo¿liwy jest monta¿ wyzwalacza termicznego dzia³aj¹cego wyzwalaj¹co w zakresie od 40 do 110°C. 2. W wersji wykonania klapy KTS-O-E i KTS-OM-E z napêdem si³ownikiem, wewn¹trz klapy umieszczony jest bezpiecznik po³¹czony z si³ownikiem. Bezpiecznik ten w standardzie po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C powoduje samoczynne zamkniêcie klapy poprzez odciêcie zasilania si³ownika. Mo¿liwy jest monta¿ bezpiecznika powoduj¹cego zamkniêcie klapy przy temperaturze 95±5°C. Klapy KTS-O-E i KTS-OM-E z napêdem elektrycznym mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termowy³¹cznika (nie dotyczy klapy KTS-OM-E-VAV). W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy powinno byæ inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce, zgodne z opracowanym projektem ochrony przeciwpo¿arowej obiektu. 3. W wykonaniu specjalnym, odpornym na chemikalia, wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej zamienione s¹ na stal kwasoodporn¹ 1.4301 (stal chromowo-niklowa 1.4301). £o¿yska pozostaj¹ mosiê¿ne, a przegroda klapy zostaje poddana impregnacji specjaln¹ substancj¹ bezrozpuszczalnikow¹ (Promat – SR – Impragnierung) na bazie krzemianów, stosowan¹ do impregnacji p³yt ognioodpornych. Impregnacja nie zmienia klasyfikacji p³yt jako materia³u niepalnego.

112

wersja 5.2.5


KTS

Warianty wykonania

Klapa zbudowana jest z korpusu wykonanego z blachy stalowej o gruboœci 1 [mm]. Korpus, w czêœci œrodkowej, ma wykonan¹ na ca³ym obwodzie perforacjê na d³ugoœci 35 [mm]. Wewn¹trz klapy zabudowana jest przegroda z p³yt PROMATECT-H. Na krawêdzi przegrody zamocowana jest uszczelka zapewniaj¹ca szczelnoœæ klapy (na zimno). Ruch w pozycji zamkniêtej ograniczony jest zderzakami, wykonanymi z blachy stalowej. Na korpusie w miejscu perforacji od wewn¹trz naklejona jest uszczelka PROMASEAL-GT. Jej cech¹ charakterystyczn¹ jest to, ¿e pod wp³ywem wysokiej temperatury zwiêksza swoj¹ objêtoœæ dok³adnie wype³niaj¹c wszystkie nieszczelnoœci pomiêdzy przegrod¹, a korpusem. Na uszczelkê od wewn¹trz klapy naklejona jest taœma z folii aluminiowej. Na zewnêtrznej stronie klapy w miejscu perforacji zamontowana jest uszczelka pêczniej¹ca PROMASEAL-PL standard. Dodatkowo przy monta¿u klapy w œciance kartonowo gipsowej, gdzie uszczelnieniem klapy w œcianie jest we³na mineralna, nasuniête s¹ dwie taœmy stalowe. Przegroda zamontowana jest w korpusie za pomoc¹ elementów ze stali nierdzewnej i ³o¿ysk wykonanych z mosi¹dzu.

KTS-O-S - klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) z napêdem sprê¿ynowym bez funkcji komfortu. Rys. 1.

W tym wariancie na korpusie zamontowany jest mechanizm sprê¿ynowy. Podczas otwierania klapy za pomoc¹ specjalnego klucza zamontowanego na p³ycie mechanizmu, sprê¿yna napêdowa jest napinana.

Zmagazynowana w niej energia jest wykorzystana do zamkniêcia klapy. W tym wariancie, w mechanizmie zamontowany jest wyzwalacz termiczny, który po przekroczeniu temperatury (standard 72±5°C – patrz wykonania specjalne) zwalnia zwalniak rêczny i ceownik napêdowy, a sprê¿yna powoduje zamkniêcie klapy. Zamkniêcie klapy w celach testowych mo¿liwe jest poprzez odci¹gniêcie zwalniaka rêcznego. Aby otworzyæ klapê nale¿y u¿yæ klucza. Po obrocie o 90° klapa pozostanie w pozycji otwartej. Po otwarciu klapy, klucz nale¿y przykrêciæ do p³yty napêdów za pomoc¹ nakrêtki motylkowej. Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej klapy wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy, z napisami ”otwarta” i „zamkniêta”. Klapy KTS-O-S mog¹ te¿ byæ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy, informuj¹cy o przejœciu klapy do pozycji zamkniêtej, a tak¿e w wy³¹cznik wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ wyposa¿one w oba ww wy³¹czniki.

Rys. 2. 475

361

wersja 5.2.5

113


Warianty wykonania KTS-O-SE - klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) z napêdem sprê¿ynowym lub z zamontowanym si³ownikiem BL24-48 SMY / BL110-230 SMY, z rozdzia³em funkcji bezpieczeñstwa od funkcji komfortu. W tym wariancie na korpusie zamontowany jest mechanizm sprê¿ynowy z elektromagnesem, do zwalniania zdalnego. Podczas otwierania klapy za pomoc¹ klucza, sprê¿yna napêdowa jest napinana, co powoduje magazynowanie w niej energii, która jest nastêpnie wykorzystana do zamkniêcia klapy. W tym wariancie, w p³ycie napêdów zamontowany jest wyzwalacz termiczny, który po przekroczeniu temperatury (standard 72±5°C – patrz wykonania specjalne) powoduje zwolnienie zwalniaka rêcznego. Sprê¿yna nadaje ruch dŸwigni swobodnej, wraz z po³¹czon¹ z ni¹ dŸwigni¹ napêdow¹ powoduj¹c zamkniecie klapy. Drugim sposobem zamkniêcia klapy jest podanie lub zanik napiêcia, w zale¿noœci od zastosowanego typu do elektromagnesu. Przy elektromagnesie typu impuls napiêcie nale¿y podaæ na czas od 3 do 10 sekund. Zadzia³anie elektromagnesu spowoduje roz³¹czenie dŸwigni napêdowej od podtrzymuj¹cej j¹ dŸwigni swobodnej i zamkniêcie klapy. Zamkniêcie klapy w celach testowych mo¿liwe jest równie¿ poprzez odci¹gniêcie zwalniaka rêcznego. Aby otworzyæ klapê nale¿y podaæ lub od³¹czyæ napiêcie od elektromagnesu (w zale¿noœci od typu), a nastêpnie u¿yæ klucza. Po obrocie o 90° klapa zostanie w pozycji otwartej. Po otwarciu klapy klucz nale¿y przykrêciæ do p³yty napêdów, za pomoc¹ nakrêtki motylkowej. Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej klapy wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy, z napisami ”otwarta” i „zamkniêta”. Klapy KTS-O-SE mog¹ te¿ byæ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy, informuj¹cy o przejœciu klapy do pozycji zamkniêtej, a tak¿e w wy³¹cznik wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ wyposa¿one w oba ww wy³¹czniki. Klapa w wersji KTS-O-SE mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ona w funkcjê komfortu, umo¿liwiaj¹c¹ zdalne otwarcie klapy (uzbrojenie). Osi¹ga siê to przez zainstalowanie si³ownika. Rys. 4. Rys. 3. KTS-O-SE z zamontowanym elektromagnesem

KTS-O-SE z zamontowanym si³ownikiem BL24-48 SMY lub BL110-230 SMY

Rys. 5. 475

klucz

114

wersja 5.2.5


KTS

Warianty wykonania

Rys. 6. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok z przeŸroczyst¹ obudow¹ – mechanizm uzbrojony klapa otw.

Rys. 7. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok bez obudowy - mechanizm uzbrojony klapa otwarta.

Rys. 8. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok ze zwolnionym elektromagnesem na skutek podania lub zaniku napiêcia (w zale¿noœci od wersji wykonania) – klapa otwarta.

Rys. 9. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Klapa zamkniêta na skutek dzia³ania elektromagnesu. Elektromagnes uzbrojony gotowy do ponownego otwarcia klapy, jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych.

Rys. 10. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok z otwartym zwalniakiem rêcznym w celu testowania – klapa otwarta.

Rys. 11. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Klapa zamkniêta na skutek otwarcia zwalniaka rêcznego. Zwalniak uzbrojony gotowy do ponownego otwarcia klapy, jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych.

Rys. 12. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok po odpadniêciu zwalniaka rêcznego, na skutek pêkniêcia ampu³ki szklanej po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C – klapa otwarta.

Rys. 13. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok odpadniêciu zwalniaka rêcznego, na skutek pêkniêcia ampu³ki szklanej po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C – klapa zamkniêta.

wersja 5.2.5

115


Przyk³adowe schematy mo¿liwych konfiguracji po³¹czeñ klapy KTS-O-SE

Schemat 1. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymuje klapê w pozycji otwartej. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu. W tym wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta. Elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa 24/48[V] DC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. Si³ownik zasilany napiêciem 24[V] AC/DC.

116

wersja 5.2.5


KTS

Przyk³adowe schematy mo¿liwych konfiguracji po³¹czeñ klapy KTS-O-SE

Schemat 2. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymuje klapê w pozycji otwartej. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu. W tym wariancie wykorzystano jeden styk (krañcówkê) dla wskazania po³o¿enia zamkniêta. Elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa 24/48 [V] DC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. W tym wariancie si³ownik musi byæ zasilany napiêciem 24[V] DC (sta³ym) .

Schemat 3. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu impuls, który utrzymuje klapê w pozycji otwartej bez dostarczania napiêcia do elektromagnesu. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub dostarczenia napiêcia do elektromagnesu, na czas od 3 do 10 sekund. Nast¹pi wtedy zamkniecie klapy. Nie mo¿na pozostawiæ na d³u¿szy czas napiêcia na elektromagnesie typu impuls gdy¿ doprowadziæ to mo¿e do rozmagnesowania rdzenia elektromagnesu i uniemo¿liwi uzbrojenie (otwarcie) klapy jeœli zamkniecie nast¹pi³o w celach testowych. W wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta. Elektromagnes zasilany napiêciem typu impuls 24/48[V] DC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. Si³ownik zasilany napiêciem 24 [V] AC/DC

Schemat 4. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymuje klapê w pozycji otwartej. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu. W tym wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta. Elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa 230 [V] AC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. Si³ownik zasilany napiêciem 230 [V] AC

Schemat 5. Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu impuls, który utrzymuje klapê w pozycji otwartej bez dostarczania napiêcia do elektromagnesu. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub dostarczenia napiêcia do elektromagnesu, na czas od 3 do 10 sekund. Nast¹pi wtedy zamkniecie klapy. Nie mo¿na pozostawiæ na d³u¿szy czas napiêcia na elektromagnesie typu impuls, gdy¿ doprowadziæ to mo¿e do rozmagnesowania rdzenia elektromagnesu i uniemo¿liwi uzbrojenie (otwarcie) klapy jeœli zamkniecie nast¹pi³o w celach testowych. W wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta. Elektromagnes zasilany napiêciem typu impuls 230 [V] AC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê, jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. Si³ownik zasilany napiêciem 230 [V] AC

UWAGA: Firma Smay zaleca stosowanie klap typu KTS-O-SE z elektromagnesami typu zanik napiêcia (zamkniêcie klapy nastêpuje po od³¹czeniu napiêcia). W takim przypadku, np. podczas awarii zasilania, klapy zamkn¹ siê czyli osi¹gn¹ pozycjê bezpieczn¹. W wersji wykonania z elektromagnesami typu impuls (zamkniêcie po podaniu napiêcia) mo¿na unikn¹æ przypadkowych zamkniêæ klap przy chwilowych zanikach napiêcia, ale przewód którym ma byæ podane napicie powinien byæ monitorowany tak aby mieæ pewnoœæ, ¿e nie zosta³ przypadkowo przeciêty, np. podczas prac konserwacyjnych.

wersja 5.2.5

117


Warianty wykonania KTS-O-E - klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) z si³ownikami ze sprê¿yn¹ powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu. W przypadku klap odcinaj¹cych typu KTS-O-E, uk³ad napêdowy stanowi si³ownik elektryczny serii BLF lub BF firmy BELIMO, serii 229 lub 239 firmy GRUNER (napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC) b¹dŸ GNA lub GGA firmy SIEMENS (napiêcie zasilania 24 [V] AC / 24…48 [V] DC lub 230 [V] AC). Po pod³¹czeniu zasilania, do przewodów si³ownika, nastêpuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu BAE-72 lub BAE-72S (w przypadku si³owników BELIMO), b¹dŸ termowy³¹cznika typu T lub TA (w przypadku si³owników firmy GRUNER), lub uk³adu monitorowania temperatury (w przypadku si³owników SIEMENS) o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Na specjalne zamówienie klapy KTS-O-E, s¹ wyposa¿one w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95°C. Zamkniêcie zdalne klap typu KTS-O-E, jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia, znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). Stosowanie si³owników typu BLF firmy BELIMO i si³owników typu 229 firmy GRUNER, jest ograniczone do klap o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,10 [m2]. W napêdzie ze sprê¿yn¹ powrotn¹ BF lub BLF, 229 lub 239, s¹ wbudowane dwa, ustawione na sta³e mikrowy³¹czniki, dla wskazania po³o¿enia klapy. Po³o¿enie klapy mo¿na odczytaæ na mechanicznym wskaŸniku po³o¿enia. Prze³¹czniki pomocnicze jak i uk³ad monitorowania temperatury w si³ownikach GNA i GGA s¹ wykonaniem opcjonalnym, na specjalne zamówienie Klienta. Klapy KTS-O-E z napêdem elektrycznym, mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termo wy³¹cznika. W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy, powinno byæ inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce, zgodne z opracowanym projektem ochrony przeciwpo¿arowej obiektu. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ monta¿u w klapach KTS-O-E si³owników przeciwwybuchowych typu ExMax-15-BF firmy SCHISCHEK, z termowy³¹cznikiem FireSafe, puszk¹ przy³¹czeniow¹ ExBox-BF oraz blach¹ do monta¿u puszki przy³¹czeniowej do si³ownika. Sama jednak klapa nie posiada certyfikatu ATEX. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTS-O-E znajduje siê w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

118

wersja 5.2.5


KTS

Warianty wykonania

Rys. 14. Klapa typu KTS-O-E z si³ownikami typu BLF.......(BELIMO), 229.....(GRUNER) lub GNA…..(SIEMENS)

Klapa typu KTS-O-E z si³ownikami typu BLF.......(BELIMO), 229.....(GRUNER) lub GNA…..(SIEMENS)

475

wersja 5.2.5

Dopuszczalny wariant monta¿u si³ownika tylko na specjalne zamówienie

Rys. 15.

119


Warianty wykonania Rys. 16. Klapa typu KTS-O-E z si³ownikami typu BF.......(BELIMO), 239.....(GRUNER) lub GGA…..(SIEMENS)

Rys. 17. Klapa typu KTS-O-E z si³ownikami typu BF.......(BELIMO), 239.....(GRUNER) lub GNA…..(SIEMENS)

Dopuszczalny wariant monta¿u si³ownika tylko na specjalne zamówienie

475

120

wersja 5.2.5


KTS

Warianty wykonania

KTS-OM-E – klapa przeciwpo¿arowa do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta), z si³ownikami ze sprê¿yn¹ powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu, z mo¿liwoœci¹ stosowania w instalacjach mieszanych, gdzie klapa mo¿e byæ wykorzystywana do regulacji przep³ywu powietrza, lub regulacji ciœnienia podczas normalnej pracy wentylacji ogólnej, lub mo¿e byæ stosowana do okresowego przewietrzania, przy deklarowanej iloœci 20 000 cykli otwarcia / zamkniêcia. Klapa KTS-OM-E w budowie i zasadzie dzia³ania jest taka sama jak klapa KTS-O-E (zamkniêcie klapy powodowane jest poprzez zanik napiêcia zasilania, lub zadzia³anie termowy³¹cznika po przekroczeniu temperatury 72±5°C ). Uk³adem napêdowym jest si³ownik elektryczny serii BLF lub BF firmy BELIMO, (o napiêciu zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC). Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu BAE-72 lub BAE-72S, o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Klapy KTS-OM-E mog¹ byæ wyposa¿one w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95±5°C. Zamkniêcie zdalne klap typu KTS-OM-E nastêpuje po od³¹czeniu zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wraca do pozycji swobodnej, powoduj¹c zamkniêcie klapy). Stosowanie si³owników typu BLF firmy BELIMO jest ograniczone do klap o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,10 [m2]. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ monta¿u w klapach KTS-OM-E si³owników przeciwwybuchowych typu ExMax-15BF firmy SCHISCHEK, z termowy³¹cznikiem FireSafe, puszk¹ przy³¹czeniow¹ ExBox-BF oraz blach¹ do monta¿u puszki przy³¹czeniowej do si³ownika. Sama klapa nie posiada jednak certyfikatu ATEX. KTS-OM-E-VAV - klapa z funkcj¹ regulacji przep³ywu powietrza. Podstawow¹ funkcj¹ klap typu KTS-OM-E-VAV jest zapobieganie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu po¿aru. Dodatkowo, dziêki zastosowaniu odpowiedniego uk³adu pomiarowo-regulacyjnego, posiadaj¹ one pe³n¹ funkcjonalnoœæ regulatora VAV, przez co podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuj¹ zadania regulacji przep³ywu powietrza. Klapa KTS-OM-E-VAV wykonana jest poprzez po³¹czenie ze sob¹ dwóch modu³ów: przeciwpo¿arowej klapy odcinaj¹cej KTS-OM-E oraz nasadki pomiarowej VAV wykonanej z blachy stalowej o gruboœci 1 [mm]. Przegroda odcinaj¹ca klapy obracana jest przez si³ownik elektryczny o napiêciu zasilania 24[V] AC/DC, typu BF24-V-T lub BLF24-V-T firmy BELIMO. Si³ownik zintegrowany z termowy³¹cznikiem BAE-72S, zamocowany jest na obudowie klapy. W obudowie nasadki pomiarowej VAV, wykonanej z blachy ocynkowanej, zamontowana jest listwa pomiarowa z króæcami przy³¹czeniowymi. Na obudowie zamocowane s¹ pneumatyczne przewody impulsowe, ³¹cz¹ce listwê pomiarow¹ z regulatorem.

Rys. 18. Zintegrowany modu³ klapy KTS-E z nasadk¹ pomiarow¹ VAV

wersja 5.2.5

121


Warianty wykonania Po pod³¹czeniu zasilania regulatora, nastêpuje otwarcie klapy i rozpoczêcie jej dzia³ania w funkcji VAV. Zamkniêcie klapy nastêpuje: w sposób automatyczny w przypadku zadzia³ania termowy³¹cznika BAE-72S o temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika) lub zdalnie poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna

wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). W klapie, w zale¿noœci od wymaganej funkcjonalnoœci przewidziano zastosowanie nastêpuj¹cych uk³adów pomiarowo-regulacyjnych: VRD2, VRP-M-VFP (100 lub 300 lub 600), VRP-STP + VFP (100 lub 300 lub 600), VRP + VFP (100 lub 300 lub 600).

Uk³ady te s¹ sterowane w sposób ci¹g³y sygna³em napiêciowym w zakresie (0 ÷ 10) V lub (2 ÷ 10) V lub poprzez tzw. sterowanie wymuszone, pozwalaj¹ce uzyskaæ podstawowe nastawy (Vmin, Vœr, Vmax, Otw., Zam.). Zastosowany uk³ad napêdowo-steruj¹cy, w zale¿noœci od wymagañ instalacji wentylacyjnej, zamyka i otwiera klapê lub zmienia stopieñ jej otwarcia powoduj¹c regulacjê iloœci powietrza wentylacyjnego lub temperatury wewn¹trz pomieszczeñ. Jednak¿e funkcja urz¹dzenia jako klapy przeciwpo¿arowej jest nadrzêdna i niezale¿nie od wartoœci zadanego sygna³u steruj¹cego, w przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody odcinaj¹cej klapy KTS-E-VAV do pozycji zamkniêtej.

Dok³adnoœæ dzia³ania urz¹dzenia w funkcji regulatora VAV zosta³a zweryfikowana w laboratorium firmy SMAY. Wyniki badañ udowodni³y, ¿e pomimo konstrukcji urz¹dzenia zoptymalizowanej pod k¹tem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego, b³¹d regulacyjny nie przekracza 6% wartoœci zadanej w zakresie prêdkoœci przep³ywu 2[m/s]-10[m/s].

Rys. 19.

kryza pomiarowa

termowy³¹cznik

przetwornik ró¿nicy ciœnieñ

wartoϾ zadana

122

przegroda klapy

si³ownik klapy

regulator

wartoϾ zmierzona

wersja 5.2.5


KTS

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Przegrody sztywne œcienne Klapy dla zachowania deklarowanej odpornoœci EIS120 powinny byæ montowane w œcianach, które po przeprowadzeniu badañ zosta³y zaklasyfikowane jako EI120. Dopuszcza siê stosowanie klap KTS w œcianach o innej odpornoœci ogniowej i izolacji (EI30, EI60, EI90), jednak nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy KTS jest odpornoœci¹ najni¿szego sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu w tym uk³adzie. Technologia monta¿u: Wariant I 1. Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN +70 . 2. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy. Klapê podeprzeæ lub podwiesiæ w taki sposób, aby oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ). 3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹ nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy cementowowapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych, np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT. 4. Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy. Wariant II – zalecany przez Firmê SMAY (rysunek 20) 1. 2. 3. 4.

5.

Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN +70 . Zamocowaæ do klapy blachê mocuj¹c¹ (jak na rysunku 20) za pomoc¹ œrub M6. Wykonaæ w œcianie otwory pod ko³ki rozporowe wed³ug rysunku 20. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy. w taki sposób, aby oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ), a nastêpnie przykrêciæ za pomoc¹ ko³ków rozporowych. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych, np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

Rys. 20. Œciana - przegroda ogniowa

Minimalny otwór pod zabudowê klapy = DN + 70

Doszczelnienie zapraw¹ cementow¹, cementowowapienn¹ lub betonem

Przekrój A - A

Ko³nierz klapy jest granic¹ wmurowania

Klapa typu KTS

blacha mocuj¹ca

wersja 5.2.5

123


Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych Wariant III (rysunek 21) Zabudowa klapy KTS w przegrodzie sztywnej œciennej. Zabudowa na kanale z blachy stalowej zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

124

Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach = DN+70. Kana³ wsun¹æ do otworu i podeprzeæ lub podwiesiæ w taki sposób, aby oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ). W miejscu przejœcia kana³u przez œcianê nale¿y uszczelniæ kana³, owijaj¹c dwiema uszczelkami PROMASEAL PL 2x20mm jedna obok drugiej. Przestrzeñ pomiêdzy kana³em, a otworem monta¿owym nale¿y zamurowaæ zapraw¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem (mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT). Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u kana³u. Do kana³u nale¿y zamontowaæ klapê KTS za pomoc¹ nitów w taki sposób, aby kana³ i klapa zachowywa³y wspó³osiowoœæ zarówno w stosunku do siebie nawzajem jak i do osi otworu monta¿owego. Kana³ z klap¹ KTS nale¿y zaizolowaæ do miejsca wmurowania klapy we³n¹ mineraln¹ systemem o deklarowanej odpornoœci ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120. Tak zamontowan¹ klapê KTS nale¿y podwiesiæ lub podeprzeæ zgodnie z zaleceniami producenta.

wersja 5.2.5


KTS

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Rys. 21.

Œciana sztywna Zaprawa murarska cementowa, cementowo -wapienna lub beton

Zawiesie o wymiarach i rozstawie wg zaleceñ producenta kana³u We³na mineralna (gruboœæ w³aœciwa z AT) - izolowaæ do granicy wmurowania klapy Klapa typu KTS

Uszczelka PROMASEAL PL

wersja 5.2.5

125


Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych Przegrody sztywne stropowe Technologia monta¿u: Wariant I (rysunek 22) 1. 2.

3.

Wykonaæ otwór w stropie o wymiarach (minimalnych) = DN + 70 . Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy. Klapê podeprzeæ lub podwiesiæ w taki sposób , aby oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ).Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych, np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT. Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy.

Wariant II – zalecany przez Firmê SMAY (rysunek 23) 1. 2.

3. 4.

5.

Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN + 70 . Zamocowaæ do klapy blachê mocuj¹c¹ za pomoc¹ œrub M6 W zale¿noœci od po³o¿enia klapy – mechanizm napêdowy klapy bêdzie siê znajdowa³ nad stropem lub pod stropem, blacha mocuj¹ca bêdzie mocowana przed lub za ko³nierzem klapy. Wykonaæ w stropie otwory pod ko³ki rozporowe rysunek 23 (mechanizm napêdowy nad stropem), lub rysunek numer 23 (mechanizm napêdowy pod stropem) Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy w taki sposób, aby oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ), a nastêpnie przykrêciæ za pomoc¹ ko³ków rozporowych w przypadku monta¿u kiedy mechanizm napêdowy jest pod stropem ko³ki rozporowe powinny byæ stalowe. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

Uwaga: Blachy mocuj¹ce mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê SMAY Sp. z o.o. lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem Dokumentacji Techniczno Ruchowej producenta.

126

wersja 5.2.5


KTS

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Rys. 22. Minimalny otwór pod zabudowê klapy = DN+70 Doszczelnie zapraw¹ cementow¹, cementowo - wapienn¹ lub betonem

Strop - przegroda ogniowa

Blacha mocuj¹ca

Ko³nierz klapy jest granic¹ wmurowania

Klapa typu - KTS

Rys. 23. DN

Blacha mocuj¹ca

wersja 5.2.5

127


Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych Przegrody lekkie z p³yt kartonowo gipsowych z szkieletem z lekkich profili stalowych zimnogiêtych. Klapy dla zachowania deklarowanej odpornoœci EIS120 powinny byæ montowane w œcianach i przy zastosowaniu systemu izolacji, które po przeprowadzeniu badañ zosta³y zaklasyfikowane jako EI120. Dopuszcza siê stosowanie klap KTS w œcianach o innej odpornoœci ogniowej i izolacji (EI30, EI60, EI90), jednak nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy KTS jest odpornoœci¹ najni¿szego sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu w tym uk³adzie. Konstrukcjê noœn¹ œcianki dzia³owej stanowi¹ s³upki z profili z blachy stalowej zimnogiêtej ocynkowanej. Do profilu obustronnie przymocowane s¹ po dwie warstwy p³yt gipsowo-kartonowych o gruboœci 12,5 mm. P³yty gipsowo-kartonowe nale¿y montowaæ tak, aby ich pionowe i poziome po³¹czenia z jednej strony nie pokrywa³y siê z po³¹czeniami s¹siednich warstw. P³yty mocowane s¹ za pomoc¹ œrub szybkiego monta¿u. Wype³nienie œciany wykonywane jest we³n¹ mineraln¹. Technologia monta¿u Wariant I (rysunek 24) 1. 2. 3. 4.

Wykonaæ otwór prostok¹tny o wymiarach = DN + 120 mm z profili zimnogiêtych. Wykonaæ z p³yt GK – 12,5 [mm] tunel jak na rysunku - pasy o szerokoœci 125 mm, przykrêcaæ za pomoc¹ wkrêtów Osadziæ klapê w œcianie za pomoc¹ blachy mocuj¹cej przy u¿yciu wkrêtów i œrub wed³ug rysunku. Po zamocowaniu ca³¹ przestrzeñ miêdzy klap¹ a œcian¹ wype³niæ zapraw¹ z gipsu.

Uwaga: Blachy mocuj¹ce mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê SMAY Sp. z o.o. lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem Dokumentacji Techniczno Ruchowej producenta.

128

wersja 5.2.5


KTS

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Rys. 24.

Przekrój A-A

gips blacha mocuj¹ca

Klapa typu - KTS

wersja 5.2.5

gips

Ko³nierz klapy jest granic¹ wmurowania

p³yta GK - 12,5

Œcianka kartonowo-gipsowa o konstrukcji lekkiej o odpornoœci EIS120 lub ni¿szej

129


Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

130

wersja 5.2.5


KTS Rys. 25.

wersja 5.2.5

131


Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych Wariant III (rysunek 26) Zabudowa klapy KTS w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych. Zabudowa na kanale z blachy stalowej zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI. 1. 2.

Wykonaæ otwór kwadratowy o wymiarach = DN + 70 mm z profili zimnogiêtych. Wykonaæ z p³yt GK – 12,5 [mm] tunel monta¿owy jak na rysunku - pasy o szerokoœci œciany A przykrêcaæ za pomoc¹ wkrêtów Przymocowaæ p³ytê maskuj¹c¹ po jednej stronie przegrody za pomoc¹ wkrêtów 4x40 w taki sposób, aby oœ otworu p³yty pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ) i wsun¹æ kana³ w otwór w p³ycie maskuj¹cej. Od drugiej strony przegrody, w szczelinê pomiêdzy kana³em, a œcian¹ wsun¹æ we³nê mineraln¹ 3 o gêstoœci min. 100 [kg/m ] i zabezpieczyæ j¹ przed wypadniêciem montuj¹c drug¹ p³ytê maskuj¹c¹ za pomoc¹ wkrêtów 4x40 zachowuj¹c wspó³osiowoœæ w stosunku do osi kana³u i otworu monta¿owego. Do kana³u nale¿y zamontowaæ klapê KTS za pomoc¹ nitów w taki sposób, aby kana³ i klapa zachowywa³y wspó³osiowoœæ zarówno w stosunku do siebie nawzajem jak i do osi otworu monta¿owego. Kana³ z klap¹ KTS nale¿y zaizolowaæ do miejsca wmurowania klapy we³n¹ mineraln¹ systemem o deklarowanej odpornoœci ogniowej EI. Tak zamontowan¹ klapê KTS nale¿y podwiesiæ lub podeprzeæ zgodnie z zaleceniami producenta kana³u.

3.

4.

5.

6. 7.

Rys. 26. Zawiesie o wymiarach i rozstawie wg zaleceñ producenta kana³u Œciana GK We³na mineralna (gruboœæ w³aœciwa z AT) - izolowaæ do granicy wmurowania klapy P³yta maskuj¹ca (gruboœæ 1 mm) Klapa typu KTS

132

wersja 5.2.5


KTS

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Rys. 26a.

Zabudowa klap KTS-OM-E-VAV (rysunek 27) Klapê KTS-OM-E-VAV w przegrodzie sztywnej nale¿y montowaæ wg wariantu II monta¿u klapy KTS uwzglêdniaj¹c dodatkowe zawiesie lub podparcie klapy. Rys. 27. Œciana - przegroda ogniowa Doszczelnienie zapraw¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem

Nasadka pomiarowa KTS-VAV Ko³nierz klapy jest granic¹ wmurowania

Kierunek przep³ywu powietrza

wersja 5.2.5

133


Charakterystyka spadków ciœnienia i akustyki

Spadek ciœnienia [Pa/h]

Wyk. 1.

WydajnoϾ [m3/h]

Powierzchnia czynna (efektywna) klap typu KTS Tab. 1.

Poziom ha³asu emitowanego przez klape do kana³u V [m/s]

160

200

250

315

2 4 6 8

10 19 24 28

13 21 27 30

15 24 29 33

17 26 31 35

D [mm] 355 400 LWA [dB (A) ] 18 19 27 28 32 33 36 37

450

500

560

630

22 31 36 40

21 30 35 39

22 31 36 40

23 32 37 41

Masa klap typu KTS [kg] Tab. 2. z si³ownikiem

134

wersja 5.2.5


KTS

wersja 5.2.5

Zasasdy oznakowania produktu

135


Notatki

136

wersja 5.2.5


NOWOŒÆ: Klapy przeciwpo¿arowe odcinaj¹ce

DA VINCI KTM-ME-VAV

Aprobata Techniczna AT-15-7566/2009 Certyfikat Zgodnoœci ITB-1662/W Atest Higieniczny HK/B/0153/01/2008

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Przeciwpo¿arowa klapa odcinaj¹ca KTM-ME-VAV (Da Vinci®) z funkcj¹ regulacji przep³ywu powietrza, przeznaczona jest do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacyjnych, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia po¿arowego (stropy i œciany) oraz poza przegrod¹. Podstawow¹ funkcj¹ klapy KTM-ME-VAV jest zapobieganie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu po¿aru. Dodatkowo, dziêki zastosowaniu odpowiedniego uk³adu pomiarowo-regulacyjnego, posiada pe³n¹ funkcjonalnoœæ regulatora VAV, przez co podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuje zadania regulacji przep³ywu powietrza.

Opis techniczny urz¹dzenia Klapa KTM-ME-VAV – wykonana poprzez po³¹czenie ze sob¹ dwóch modu³ów: przeciwpo¿arowej klapy odcinaj¹cej KTM-ME oraz nasadki pomiarowej VAV – wystêpuje w wersji: z nasadk¹ pomiarow¹ VAV typu prostego (rys. 2, 3, 4 i 5), z nasadk¹ pomiarow¹ VAV typu ³ukowego (rys. 6 i 7).

Klapa produkowana jest w zakresie œrednic: DN od 100 do 200mm. Podstawowy typoszereg obejmuje wielkoœci: DN100, DN125, DN160, DN200. Dla wymiarów od DN>200 do DN400 wykonywana jest klapa KTS-OM-VAV. Obudowa klapy zakoñczona po obu stronach wsuwanymi po³¹czeniami, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda odcinaj¹ca klapy, wykonana z p³yty ceramicznej typu PROMATECT-H, obracana jest przez si³ownik elektryczny o napiêciu zasilania 24 [V] AC/DC, typu BF24-V-T lub BLF24-V-T firmy BELIMO. Si³ownik zintegrowany z termowy³¹cznikiem BAE-72S, zamocowany jest na obudowie klapy. W obudowie nasadki pomiarowej VAV, wykonanej z blachy ocynkowanej, zamontowana jest listwa pomiarowa z króæcami przy³¹czeniowymi. Na obudowie zamocowane s¹ pneumatyczne przewody impulsowe, ³¹cz¹ce listwê pomiarow¹ z regulatorem. Po pod³¹czeniu zasilania do regulatora, nastêpuje otwarcie klapy i rozpoczêcie jej dzia³ania w funkcji VAV. Zamkniêcie klapy nastêpuje: w sposób automatyczny w przypadku zadzia³ania termowy³¹cznika BAE-72S o temperaturze zadzia³ania (72÷5)°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika) lub zdalnie poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). W klapie, w zale¿noœci od wymaganej funkcjonalnoœci przewidziano zastosowanie nastêpuj¹cych uk³adów pomiarowo-regulacyjnych: VRD2; VRP-M-VFP (100 lub 300 lub 600); VRP-STP + VFP (100 lub 300 lub 600); VRP + VFP (100 lub 300 lub 600).

Uk³ady te s¹ sterowane w sposób ci¹g³y sygna³em napiêciowym w zakresie (0÷10) V lub (2÷10) V lub poprzez tzw. sterowanie wymuszone, pozwalaj¹ce uzyskaæ podstawowe nastawy (Vmin, Vœr, Vmax, Otw., Zam.). Zastosowany uk³ad napêdowo-steruj¹cy, w zale¿noœci od wymagañ instalacji wentylacji ogólnej, zamyka i otwiera klapê lub zmienia stopieñ jej otwarcia powoduj¹c regulacjê iloœci powietrza wentylacyjnego lub temperatury wewn¹trz pomieszczeñ. Jednak¿e funkcja urz¹dzenia jako klapy przeciwpo¿arowej jest nadrzêdna i niezale¿nie od wartoœci zadanego sygna³u steruj¹cego, w przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody odcinaj¹cej klapy KTM-ME-VAV do pozycji zamkniêtej. Dok³adnoœæ dzia³ania urz¹dzenia w funkcji regulatora VAV zosta³a zweryfikowana na wydziale Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Œl¹skiej. Wyniki badañ udowodni³y, ¿e pomimo konstrukcji urz¹dzenia zoptymalizowanej pod k¹tem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego, b³¹d regulacyjny nie przekracza 6% wartoœci zadanej w zakresie prêdkoœci przep³ywu 1,4[m/s]-10[m/s].

138

wersja 5.2.5


DA VINCI KTM-ME-VAV listwa pomiarowa

termowy³¹cznik

przegroda klapy

Korzyœci z zastosowania klap Da Vinci: 1. Poprzez w³¹czenie urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych do dzia³ania dla potrzeb wentylacji ogólnej wp³yniemy na poziom ich bezpieczeñstwa. U¿ywanie ka¿dego dnia bêdzie jednoczeœnie testem ich niezawodnoœci. Awaria zostanie natychmiast wykryta poniewa¿ wp³ynie na pogorszenie komfortu u¿ytkowników. Brak reakcji systemu na regulacjê pokrêt³em termostatu w pokoju, prawdopodobnie zostanie natychmiast wykryty.

si³ownik klapy

przetwornik ró¿nicy ciœnieñ

regulator

2. Dziêki wykorzystaniu do regulacji przep³ywu klap przeciwpo¿arowych, których obecnoœæ jest i tak na mocy przepisów niezbêdna przy przechodzeniu przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielania po¿arowego (strefy), mo¿emy ograniczyæ ca³kowit¹ iloœæ regulatorów przep³ywu VAV na obiekcie.

wartoϾ zmierzona

wartoϾ zadana

Opis techniczny urz¹dzenia

Rys.1. Przyk³adowy schemat regulacji przep³ywu powietrza przy wykorzystaniu klapy odcinaj¹cej typu KTM-ME-VAV

Warianty wykonania

(DN+136) (DN+92)

402

Przewody pneumatyczne

Kierunek przep³ywu powietrza

Klapa KTM-ME

Po³o¿enie regulatora gdy si³ownik zamocowany w pozycji poziomej

Rys. 2.

Króæce Listwa pomiarowa

DN+2 DN

((DN/2)+205)

Przegroda Termowy³¹cznik

Regulator

Si³ownik

Opcjonalne po³o¿enie si³ownika w pozycji poziomej

Wariant 1 – zintegrowany modu³ klapy KTM-ME w wykonaniu mufowym z nasadk¹ pomiarow¹ VAV typu prostego, zamocowan¹ po stronie nasadki napêdowej (po stronie si³ownika). (DN+136) (DN+92)

494 402

Przewody pneumatyczne Króæce Przegroda

Termowy³¹cznik Klapa KTM-ME

((DN/2)+205)

Listwa pomiarowa

Regulator Po³o¿enie regulatora gdy si³ownik zamocowany w pozycji poziomej

Rys. 3.

Nasadka pomiarowa VAV

Nasadka pomiarowa VAV

Kierunek przep³ywu powietrza

Opcjonalne po³o¿enie si³ownika w pozycji poziomej

Si³ownik

Wariant 2 – zintegrowany modu³ klapy KTM-ME w wykonaniu mufowym z nasadk¹ pomiarow¹ VAV typu prostego, zamocowan¹ po stronie przegrody klapy.

wersja 5.2.5

139


Warianty wykonania (DN+136) (DN+92)

446 Opcjonalne po³o¿enie si³ownika w pozycji poziomej

Nasadka pomiarowa VAV

(DN+52)

(70)

Klapa KTM-ME

(165)

Kierunek przep³ywu powietrza

Przegroda Termowy³¹cznik Si³ownik

Po³o¿enie regulatora gdy si³ownik zamocowany w pozycji poziomej

Rys. 4.

Listwa pomiarowa Króæce Regulator

Przewody pneumatyczne

Wariant 3 – zintegrowany modu³ klapy KTM-ME w wykonaniu nyplowym z nasadk¹ pomiarow¹ VAV typu prostego, zamocowan¹ po stronie nasadki napêdowej (po stronie si³ownika). (DN+136) (DN+92)

526 446

Przegroda Listwa pomiarowa

Klapa KTM-ME

(165)

(DN+52)

(70)

Nasadka pomiarowa VAV

Po³o¿enie regulatora gdy si³ownik zamocowany w pozycji poziomej

Rys. 5.

Opcjonalne po³o¿enie si³ownika w pozycji poziomej

Termowy³¹cznik Si³ownik Kierunek przep³ywu powietrza

Regulator Króæce Przewody pneumatyczne

Wariant 4 – zintegrowany modu³ klapy KTM-ME w wykonaniu nyplowym z nasadk¹ pomiarow¹ VAV typu prostego, zamocowan¹ po stronie przegrody klapy. (DN+136) (DN+92)

(DN+(DN/2)+270)

min.20

Listwa pomiarowa ~50

Kierunek przep³ywu powietrza

Rys. 6.

140

Si³ownik

(DN+40)

Klapa KTM-ME

(DN+120)

Przegroda

(DN+200)

Termowy³¹cznik

Nasadka pomiarowa VAV Przewody pneumatyczne Króæce

DN-2

Regulator Opcjonalne po³o¿enie si³ownika w pozycji poziomej

Po³o¿enie regulatora gdy si³ownik zamocowany w pozycji poziomej

Wariant 5 – zintegrowany modu³ klapy KTM-ME w wykonaniu mufowym z nasadk¹ pomiarow¹ VAV typu ³ukowego z przy³¹czem nyplowym, zamocowan¹ po stronie nasadki napêdowej (po stronie si³ownika) wersja 5.2.5


DA VINCI KTM-ME-VAV (DN+136) (DN+92)

(DN+(DN/2)+360) (DN+(DN/2)+270)

Nasadka pomiarowa VAV Przewody pneumatyczne Króæce Przegroda

Klapa KTM-ME

~60

(DN+200)

Rys. 7.

Termowy³¹cznik

(DN+120)

(DN+40)

min.20 Po³o¿enie regulatora gdy si³ownik zamocowany w pozycji poziomej

Warianty wykonania

Listwa pomiarowa Regulator

Opcjonalne po³o¿enie si³ownika w pozycji poziomej

~50

Kierunek przep³ywu powietrza

Si³ownik

Wariant 6 – zintegrowany modu³ klapy KTM-ME w wykonaniu mufowym z nasadk¹ pomiarow¹ VAV typu ³ukowego z przy³¹czem nyplowym, zamocowan¹ po stronie przegrody klapy.

Wytyczne monta¿u klap KTM-ME-VAV w przegrodach ogniowych Klapy odcinaj¹ce typu KTM-ME-VAV, niezale¿nie od po³o¿enia osi obrotu przegrody odcinaj¹cej (przy k¹cie o nachylenia osi (0 ÷ 360) mog¹ byæ montowane w nastêpuj¹cych przegrodach budowlanych (œcianach lub stropach): w stropach betonowych o gruboœci nie mniejszej ni¿:150 [mm], w œcianach betonowych o gruboœci nie mniejszej ni¿ 110 [mm], w œcianach murowanych z ceg³y pe³nej o gruboœci nie mniejszej ni¿ 120 [mm], w œcianach murowanych z bloczków betonu komórkowego o gruboœci nie mniejszej ni¿ 115 [mm], w œcianach z p³yt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o gruboœci nie mniejszej ni¿ 125 [mm], o klasie odpornoœci ogniowej EI 120. Klapy mog¹ byæ równie¿ montowane w przegrodach budowlanych o ni¿szej klasie odpornoœci ogniowej ni¿ EI 120. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy maj¹ odpornoœæ ogniow¹ równ¹ odpornoœci ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnoœci. A min.55

Œciana - przegroda ogniowa Klapa KTM-ME-VAV

Kierunek przep³ywu powietrza

Rys. 8.

Przyk³ad zabudowy w przegrodzie ogniowej klapy KTM-ME-VAV w wersji z nasadk¹ pomiarow¹ typu prostego, zamocowan¹ po stronie nasadki napêdowej .

wersja 5.2.5

141


Wytyczne monta¿u klap KTM-ME-VAV w przegrodach ogniowych A min.55 Klapa KTM-ME-VAV

Œciana - przegroda ogniowa

Kierunek przep³ywu powietrza

Promastop Coating

Rys. 9.

Promastop Coating

Przyk³ad zabudowy w przegrodzie ogniowej klapy KTM-ME-VAV w wersji z nasadk¹ pomiarow¹ typu prostego zamocowan¹ po stronie przegrody klapy. A min.55 Œciana - przegroda ogniowa

Kierunek przep³ywu powietrza

Klapa KTM-ME-VAV

Rys. 10. Przyk³ad zabudowy w przegrodzie ogniowej klapy KTM-ME-VAV z nasadk¹ pomiarow¹ typu ³ukowego zamocowan¹ po stronie nasadki napêdowej (si³ownika). A

Kierunek przep³ywu powietrza

min.55

Œciana - przegroda ogniowa Klapa KTM-ME-VAV

Promastop Coating

Promastop Coating

Rys. 11. Przyk³ad zabudowy w przegrodzie ogniowej klapy KTM-ME-VAV z nasadk¹ pomiarow¹ typu ³ukowego zamocowan¹ po stronie przegrody klapy.

142

wersja 5.2.5


DA VINCI KTM-ME-VAV

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez przez obudowê 100

Ciœnienie [Pa]

300

2

5

8

2

5

8

2

5

8

100

31,4

30,9

37,2

39,0

40,3

42,4

44,5

47,0

46,4

125

35,3

39,9

38,0

41,0

49,8

48,1

44,8

54,2

54,7

160

36,7

42,5

43,8

46,9

49,8

51,8

51,8

54,0

56,1

200

30,1

35,1

40,1

42,2

42,0

51,1

46,5

46,9

54,4

Prêdkoœæ przep³ywu [m/s]

Wymiary

200

Poziom mocy akustycznej emitowanej od strony wylotu 100

Ciœnienie [Pa]

Wymiary

200

300

2

5

8

2

5

8

2

5

8

100

46,1

47,6

50,1

54,0

56,7

56,9

58,2

61,5

62,3

125

44,3

47,6

48,6

54,3

55,0

57,2

58,5

59,9

61,9

160

47,1

50,0

50,5

56,5

58,4

59,9

60,5

63,0

64,8

200

49,3

48,9

52,4

58,2

59,0

59,5

63,8

63,9

64,0

Prêdkoœæ przep³ywu [m/s]

Zasady oznakowania produktu

/

wersja 5.2.5

/

143


Notatki

144

wersja 5.2.5


Klapa przeciwpo¿arowa DA VINCI odcinaj¹ca

KWP-OM-E-VAV Aprobata Techniczna AT-15-7401/2008 Certyfikat Zgodnoœci ITB-1610/W Atest Higieniczny HK/B/1301/01/2007

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie KWP-OM-E-VAV (DA VINCI) – przeciwpo¿arowa klapa odcinaj¹ca z podrzêdna funkcj¹ regulacji przep³ywu powietrza b¹dŸ regulacji ciœnienia, przeznaczona jest do monta¿u w instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacyjnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia po¿arowego, zarówno w stropach jak i w œcianach. Podstawow¹ funkcj¹ klapy jest zapobieganie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu po¿aru. Dziêki zastosowaniu odpowiedniego uk³adu pomiaroworegulacyjnego, mo¿e byæ wykorzystywana do regulacji przep³ywu powietrza lub regulacji ciœnienia podczas normalnej pracy wentylacji ogólnej. Dodatkowo mo¿e byæ stosowana do okresowego przewietrzania. Deklarowana iloœci 100 000 cykli otwarcia/zamkniêcia.

Opis techniczny urz¹dzenia Klapa KWP-OM-E-VAV – wykonana jest z dwóch modu³ów: przeciwpo¿arowej klapy odcinaj¹cej oraz przewodu wentylacyjnego z uk³adem pomiarowym. Klapa produkowana jest w zakresie wymniarów B x H do wielkoœci odpowiednio 800 x 400. Obudowa klapy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda odcinaj¹ca klapy, wykonana z p³yty ceramicznej typu PROMATECT-H. Si³ownik zintegrowany z termowy³¹cznikiem BAE-72S, zamocowany jest na obudowie klapy. W przewodzie wentylacyjnym z uk³adem pomiarowym wykonanym z blachy ocynkowanej zamontowana jest kryza pomiarowa z króæcami przy³¹czeniowymi. Na obudowie zamocowane s¹ pneumatyczne przewody impulsowe ³¹cz¹ce kryzê pomiarow¹ z regulatorem. W klapach typu KWP-OM-E-VAV montowany jest si³ownik typu: BF24-SR, BF24-SR-T, BF24-V, BF24-V-T z termo-wy³¹cznikiem. Zasada dzia³ania jest podobna do standardowych si³owników serii BF i BLF z t¹ ró¿nic¹, ¿e si³owniki posiadaj¹ dodatkowe przewody steruj¹ce do zadawania sygna³u steruj¹cego z zakresu 0÷10 [V]. W przypadku si³owników z symbolem–SR w nazwie, 0 [V] oznacza klapê ca³kowicie zamkniêt¹, a 10 [V] ca³kowicie otwart¹. Pozycje poœrednie klapy odpowiadaj¹ proporcjonalnie zadanemu sygna³owi steruj¹cemu. W si³ownikach z symbolem –V, wartoœæ sygna³u steruj¹cego si³ownika ustala siê poprzez pod³¹czony do si³ownika uk³ad pomiarowy z regulatorem typu: VRD3; VRD2; VRP-M + VFP (100 lub 300 lub 600); VRP-STP + VFP (100 lub 300 lub 600); VRP + VFP (100 lub 300 lub 600).

Niezale¿nie od wartoœci zadanego sygna³u steruj¹cego, zamkniecie zdalne klapy typu KWP-OM-E-VAV jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania. Przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika. Regulatory serii VR z uk³adem pomiarowym mog¹ byæ zmontowane bezpoœrednio na klapie lub w pewnej odleg³oœci od klapy. W przypadku regulacji ciœnienia w przewodzie wentylacyjnym lub pomieszczeniu nie montuje siê kryzy pomiarowej. Podczas normalnej pracy przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-OM-E mo¿e znajdowaæ siê w pozycji otwartej, zamkniêtej lub w pozycji poœredniej w zakresie 0÷90o. Zastosowany si³ownik w zale¿noœci od wymagañ instalacji wentylacji ogólnej zamyka i otwiera klapê lub zmienia stopieñ jej otwarcia w celu regulacji iloœci powietrza wentylacyjnego, np. ze wzglêdu na koniecznoœæ okresowego przewietrzania pomieszczenia lub regulacji temperatury wewnêtrznej lub regulacji ciœnienia. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej. Klasyfikacja w zakresie odpornoúci ogniowej klapy odcinajàce typu KWP-OM-E-VAV: EIS 120

klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ, izolacyjnoœæ i dymoszczelnoœæ ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 120minut

146

wersja 5.2.5


KWP-OM-E-VAV

Opis techniczny urz¹dzenia

Dziêki zastosowaniu specjalnego wargowego uszczelnienia klapa zachowuje szczelnoœæ w zakresie ciœnieñ do 1500[Pa] mieszcz¹c siê w 2 klasie szczelnoœci wg normy PN/EN-1751. Dok³adnoœæ dzia³ania urz¹dzenia w funkcji regulatora VAV zosta³a zweryfikowana na wydziale Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Œl¹skiej. Wyniki badañ udowodni³y, ¿e pomimo konstrukcji urz¹dzenia zoptymalizowanej pod k¹tem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego, b³¹d regulacyjny nie przekracza 6% wartoœci zadanej w zakresie prêdkoœci przep³ywu 2-8 [m/s] przy przep³ywie zgodnym z rysunkiem nr 2 oraz 10% przy przep³ywie zgodnym z rysunkiem nr 3. Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê zachowanie przy monta¿u nastêpuj¹cych zasad: - dla uk³adu zgodnego z rys. 2 nale¿y do³¹czyæ odcinek prostego kana³u o d³ugoœci 3H na wlocie; - dla uk³adu zgodnego z rys. 3 nale¿y do³¹czyæ odcinek prostego kana³u o d³ugoœci 1H na wylocie kryza pomiarowa

termowy³¹cznik

przetwornik ró¿nicy ciœnieñ wartoœæ zadana

Rys.1.

przegroda klapy

si³ownik klapy

regulator

wartoϾ zmierzona

Przyk³adowy schemat regulacji przep³ywu powietrza przy wykorzystaniu klapy odcinaj¹cej typu KWP-ME-VAV

Korzyœci z zastosowania klap KWP-OM-E-VAV: 1. Poprzez w³¹czenie urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych do dzia³ania dla potrzeb wentylacji ogólnej wp³yniemy na poziom ich bezpieczeñstwa. U¿ywanie ka¿dego dnia bêdzie jednoczeœnie testem ich niezawodnoœci. Awaria zostanie natychmiast wykryta poniewa¿ wp³ynie na pogorszenie komfortu u¿ytkowników. Brak reakcji systemu na regulacjê pokrêt³em termostatu w pokoju prawdopodobnie zostanie natychmiast wykryty. 2. Dziêki wykorzystaniu do regulacji przep³ywu klap przeciwpo¿arowych, których obecnoœæ jest i tak na mocy przepisów niezbêdna przy przechodzeniu przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielania po¿arowego (strefy), mo¿emy ograniczyæ ca³kowit¹ iloœæ regulatorów przep³ywu VAV na obiekcie.

Rys. 2. KWP-OM-E-VAV - kierunek przep³ywu powietrza od strony uk³adu pomiarowego

Rys. 3. KWP-OM-E-VAV - kierunek przep³ywu powietrza od strony przegrody klapy

wersja 5.2.5

147


Wytyczne monta¿u klap KWP-OM-E-VAV w przegrodach ogniowych Klapy odcinajàce typu KWP-ME-VAV, niezaleýnie od poùoýenia osi obrotu przegrody odcinajàcej (przy kàcienachylenia osi (0o ÷ 360o) mogà byã montowane w nastæpujàcych przegrodach budowlanych (úcianach lub stropach): w stropach betonowych o gruboúci nie mniejszej niý:150 [mm], w úcianach betonowych o gruboúci nie mniejszej niý 110 [mm], w úcianach murowanych z cegùy peùnej o gruboúci nie mniejszej niý 120 [mm], w úcianach murowanych z bloczków betonu komórkowego o gruboúci nie mniejszej niý 115 [mm], w úcianach z pùyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o gruboúci nie mniejszej niý 125 [mm],

o klasie odpornoúci ogniowej EI 120. Klapy mogà byã równieý montowane w przegrodach budowlanych o niýszej klasie odpornoúci ogniowej niý EI 120. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy majà odpornoúã ogniowà równà odpornoúci ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnoúci.

Rys. 4.KWP-OM-E-VAV - schemat zabudowy

Zakres stosowania poszczególnych wielkoœci klapo-regulatora KWP-OM-E-VAV Tab. 1. B / H

200

250

300

350

400

249-996 328-1313

307-1227 404-1616

364-1457

408-1630 487-1947 566-2264

501-2004 598-2393 696-2782

645-2580 724-2897

3

Wydatek [m /h]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

192-766

177-708

253-1011 314-1256 375-1500

220-881 264-1054 307-1227

436-1745 498-1990

480-1918 595-2379 710-2840 825-3300 940-3761 1056-4222

350-1400 393-1572 436-1745

559-2235 620-2480

804-3214

793-3171 890-3560 987-3948

480-1918

681-2724

883-3531

1084-4337

1171-4683 1286-5144

742-2969

962-3848

1182-4726

1401-5604

700

804-3214

1041-4164

1279-5115

1516-6065

750

865-3459

1120-4481

1376-5504

1632-6526

1200-4798

1473-5892

1747-6987

800

148

134-536

wersja 5.2.5


KWP-OM-E-VAV

Poziom mocy akustycznej na wylocie klaporegulatora LWA[dB(A)]

Tab. 2.

100

Spadek cisnienia [Pa] Prêdkoœæ nap³ywu [m/s]

200x200 250x200 315x200 400x200 500x200

Wymiary BxH

630x200 200x300 250x300 315x300 400x300 500x300 630x300 800x300 200x400 250x400 315x400 400x400 500x400 630x400 800x400

2 49,0 50,4 51,7 52,0 54,6 56,1 51,4 52,7 54,2 55,4 57,3 58,7 60,0 53,1 54,6 56,1 57,9 59,0 60,2 51,3

5 56,0 56,1 56,5 57,1 57,5 58,1 56,4 56,8 57,3 58,4 58,6 59,4 60,2 56,9 57,5 58,1 58,6 59,6 60,4 61,2

200 8 44,2 45,1 47,7 48,2 53,6 56,6 47,1 49,9 52,8 57,2 58,8 61,5 63,8 50,7 53,6 56,6 59,4 62,1 64,3 65,9

2 55,4 56,6 58,8 59,7 63,4 65,6 58,3 60,5 62,9 64,3 67,1 68,7 69,7 61,2 63,4 65,6 67,2 69,0 69,9 70,3

5 61,4 62,4 63,5 65,6 66,1 67,4 63,3 64,4 65,7 67,5 68,4 69,6 70,6 64,8 66,1 67,4 67,9 69,8 70,8 71,8

300 8 64,7 64,9 65,4 65,5 67,0 68,0 65,3 65,9 66,7 68,3 68,9 70,3 71,8 66,1 67,0 68,0 69,1 70,6 72,1 73,7

2 59,2 60,2 62,8 63,3 68,2 70,7 62,2 64,8 67,5 70,6 72,4 74,1 75,2 65,6 68,2 70,7 72,7 74,4 75,3 75,6

5 65,7 67,5 68,6 70,9 71,3 72,7 68,4 69,6 71,0 72,9 73,8 75,2 76,5 70,0 71,3 72,7 73,3 75,5 76,7 78,0

8 65,8 70,8 71,5 71,6 73,2 74,2 71,4 72,1 73,0 74,4 75,0 76,0 77,1 72,4 73,2 74,2 75,0 76,3 77,3 78,3

Poziom mocy akustycznej LWA[dB(A)] emitowanej przez obudowê klaporegulatora Tab. 3.

100

Spadek cisnienia [Pa] Prêdkoœæ nap³ywu [m/s]

200x200 250x200 315x200 400x200

Wymiary BxH

500x200 630x200 200x300 250x300 315x300 400x300 500x300 630x300 800x300 200x400 250x400 315x400 400x400 500x400 630x400 800x400 wersja 5.2.5

2 34,7 35,0 35,5 35,7 35,9 36,5 35,5 35,6 35,8 36,8 37,2 38,3 39,9 35,6 35,9 36,5 37,8 38,7 40,2 42,1

5 38,3 38,3 38,4 38,4 39,0 39,6 38,4 38,6 38,9 40,2 40,1 40,9 41,9 38,7 39,0 39,6 39,7 41,1 42,1 43,3

200 8 38,5 38,6 38,9 39,0 39,0 40,4 38,9 39,3 39,7 40,3 40,9 41,5 42,1 39,4 39,9 40,4 41,3 41,7 42,3 42,8

2 42,4 42,5 42,9 43,0 44,0 44,9 42,8 43,2 43,8 45,0 45,6 46,9 48,3 43,4 44,0 44,9 45,9 47,2 48,7 50,2

5 44,8 45,9 46,3 47,8 47,3 48,0 46,2 46,6 47,1 48,4 48,6 49,5 50,5 46,8 47,3 48,0 47,8 49,7 50,7 51,9

300 8 47,0 47,2 47,6 47,6 48,7 49,3 47,5 48,0 48,5 49,8 49,8 50,5 51,3 48,1 48,7 49,3 49,7 50,7 51,4 52,1

2 46,0 46,7 47,2 47,6 48,7 49,7 47,1 47,7 48,5 50,5 50,6 51,8 53,2 47,9 48,7 49,7 51,2 52,2 53,5 55,0

5 50,7 51,7 51,8 51,4 52,2 52,7 51,7 51,9 52,1 53,1 53,2 54,1 55,3 51,9 52,2 52,7 52,5 54,4 55,5 57,0

8 52,6 52,9 53,3 53,6 54,2 54,8 53,2 53,6 54,1 55,4 55,3 55,9 56,6 53,7 54,2 54,8 54,6 56,1 56,7 57,5

149


Spadek ciœnienia w zale¿noœci od prêdkoœci przep³ywu dla klapy ca³kowicie otwartej ñ – wspó³czynnik oporu miejscowego przy monta¿u kana³owym ? p [Pa] – ca³kowity spadek ciœnienia na urz¹dzeniu Tab. 4. Wartoœci wspó³czynnika S w zale¿noœci od wielkoœci klapy

B/H

200

300

400

200 300 400

1,14

0,84

0,74

1,07

0,79

1,03

0,73

Tab. 5. Spadek ciœnienia ? p - uk³ad bez blachy perforowanej

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

2

4

6

8

10

0,5

3,5

7,1

12

18

0,5

4,5

9,3

17

25

1,7

5,5

11,6

19

31

2,3

6,5

13,6

24

36

2,7

7,5

16,6

27

41

3,3

8,5

17,6

31

46

3,7

9,4

20,6

35

51

4,5

10,3

22,6

39

55

5

11,5

24,6

44

66

500

600

0,7

0,64

0,59

0,64

0,57

0,51

700

800

0,48

0,46

Tab. 6. Spadek ciœnienia ? p - uk³ad z blach¹ perforowan¹

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

2

4

6

8

10

4,5

18,5

35,1

71

88

4,5

19,5

37,3

76

95

5,7

20,5

39,6

78

101

6,3

21,5

41,6

83

106

6,7

22,5

44,6

86

111

7,3

23,5

45,6

90

116

7,7

244

48,6

94

121

8,5

25,3

50,6

98

126

9

26,5

52,6

103

136

Zasady oznakowania produktu

KWP-OM-E-VAV-500x300-1300/1100/700-BF24-V-T / / - x -

150

wersja 5.2.5


Wielop³aszczyznowa, transferowa klapa przeciwpo¿arowa

WKP Aprobata Techniczna AT-15-8386/2010 Certyfikat Zgodnoœci ITB-1947/W Atest Higieniczny HK/B/1114/01/2010

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania Przeciwpo¿arowe klapy transferowe, wielop³aszczyznowe, typu WKP, przeznaczone s¹ do stosowania w systemach wentylacji po¿arowej. Ich rol¹ jest doprowadzanie czystego powietrza do przestrzeni zadymionej (do klapy nie s¹ pod³¹czone przewody wentylacyjne) W czasie po¿aru klapy te umo¿liwiaj¹ zachowanie odpornoœci ogniowej przegrody budowlanej, w której zosta³y zamontowane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje siê w pozycji otwartej lub zamkniêtej (zastosowany si³ownik w zale¿noœci od wymagañ zamyka i otwiera klapê, np. w celu okresowego przewietrzania pomieszczenia).W przypadku aktywacji systemu ochrony przed zadymieniem nastêpuje otwarcie klapy lub pozostawienie jej w pozycji otwartej, w celu umo¿liwienia dop³ywu powietrza kompensacyjnego do przestrzeni zadymionej a¿ do momentu przekroczenia temperatury zadzia³ania wyzwalacza termicznego (termowy³¹cznika). Sposób osadzania klap transferowych, wielop³aszczyznowych pokazano na rysunkach 5 i 6. Klapy odcinaj¹ce typu WKP mog¹ byæ montowane w przegrodach budowlanycho gruboœci nie mniejszej ni¿ w: - œcianach betonowych – 110 mm, - œcianach murowanych z elementów ceramicznych lub wapienno-piaskowych – 120 mm, - œcianach murowanych z bloczków z betonu komórkowego – 115 mm, - w œcianach z p³yt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o gruboœci ca³kowitej nie mniejszej ni¿ 125 mm, o klasie odpornoœci ogniowej nie mniejszej ni¿ EI120. Przeciwpo¿arowe klapy transferowe, wielop³aszczyznowe, typu WKP mog¹ byæ równie¿ montowane w przegrodach budowlanych o ni¿szej klasie odpornoœci ogniowej, w takim przypadku klapy maj¹ odpornoœæ ogniow¹ równ¹ odpornoœci ogniowej przegrody. Klapy powinny byæ stosowane na podstawie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami,a w szczególnoœci z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75 z 2002 r., poz.690) z póŸniejszymi zmianami.

Opis techniczny urz¹dzenia W zale¿noœci od zastosowanego uk³adu napêdowego, klapy posiadaj¹ nastêpuj¹ce oznaczenie: WKP-T - z wyzwalaczem topikowym 70°±5° i napêdem realizowanym przez elektryczny si³ownik osiowy ze sprê¿yn¹ powrotn¹ serii: BF lub BLF na napiêcie zasilania 24V lub 230V WKP-E - z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C produkcji BELIMO i napêdem realizowanym przez elektryczny si³ownik osiowy serii: BLF-T lub BF-T na napiêcie zasilania 24V lub 230V (opcjonalnie si³ownik serii 229 lub 239 firmy GRUNER lub si³ownik GNA lub GGA firmy SIEMENS) WKP-P - bez termowy³¹cznika z napêdem realizowanym przez elektryczny si³ownik osiowy serii: BLE lub BE na napiêcie zasilania 24V i 230V.

152

wersja 5.2.5


WKP

Opis techniczny urz¹dzenia

Klapy typu WKP s¹ produkowane o wymiarach: -

szerokoœæ B: 200 ÷ 1200 mm

-

wysokoœæ H: 215 ÷ 815 mm.

Wykonujemy ka¿dy wymiar B w zakresie 200÷1200 [mm]. 2

Maksymalna powierzchnia nominalna œwiat³a klap typu WKP wynosi 1,0m . Wymiary standardowe produkowanych klap oraz ich powierzchnie i ciê¿ar orientacyjny podano w tablicach 1 i 2. 2

Powierzchnia czynna klap [m ]

Tabela 1. H

B

215 315 415 500 600 700 800

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

0,03 0,04 0,06

0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15

0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22

0,07 0,10 0,14 0,17 0,21 0,24 0,28

0,08 0,12 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33

0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39

0,16 0,22 0,28 0,33 0,39 0,44

0,18 0,25 0,31 0,37 0,44 0,50

0,28 0,35 0,42 0,49 0,56

0,30 0,38 0,46 0,53 0,61

0,33 0,41 0,50 0,58 0,67

zaznaczone pola wyznaczaj¹ zakres stosowania si³owników BLF i BLE

Ciê¿ar klap [kg]

Tabela 2. H

215 315 415 500 600 700 800

B

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

8,7 10,3 11,9

10,0 11,9 15,4 17,4 19,3 21,3

11,4 15,2 17,4 19,6 21,9 24,2 26,5

14,3 16,8 19,4 21,9 24,5 27,1 29,8

15,6 18,5 21,3 24,2 27,1 30,1 33,0

20,1 23,3 26,5 29,7 33,0 36,3

21,8 25,3 28,8 32,3 35,9 39,6

23,4 27,2 31,1 35,0 38,9 42,8

29,2 33,3 37,6 41,8 46,1

31,1 35,6 40,1 44,8 49,4

33,1 37,9 42,8 47,7 52,7

zaznaczone pola wyznaczaj¹ zakres stosowania si³owników BLF i BLE

wersja 5.2.5

153


wersja 5.2.5

154

Opis techniczny urz¹dzenia

Rys. 1. Budowa klapy WKP na przyk³adzie klapy WKP-T (wykonanie prawe)


WKP

Opis techniczny urz¹dzenia

Klapa typu WKP-T napêdzana jest si³ownikiem elektrycznym serii BLF lub BF produkcji BELIMO o napiêciu zasilania 24V lub 230V. otwarcie klapy nastêpuje poprzez podanie napiêcia na si³ownik elektryczny. Po otwarciu klapy nie istnieje potrzeba utrzymywania napiêcia zasilaj¹cego na zaciskach si³ownika. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje pod wp³ywem zadzia³ania topikowego wyzwalacza termicznego, o temperaturze zadzia³ania 70±5°C, zblokowanego z mechanizmem zapadkowym podtrzymuj¹cym dŸwigniê napêdu piór w pozycji otwartej. Po przekroczeniu temperatury 70±5°C, sprê¿yna powrotna znajduj¹ca siê w si³owniku, wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy. W przypadku rozgorzenia po¿aru, przez otwart¹ klapê przep³ywa powietrze do dróg ewakuacyjnych chronionych przed zadymieniem. Przekroczenie temperatury 70±5°C powoduje zadzia³anie topikowego wyzwalacza termicznego i nastêpuje zamkniêcie klapy.

Rys. 2. Szczegó³ A – wyzwalacz topikowy klapy typu WKP-T

Klapa typu WKP-E posiada jednostkê napêdow¹, osiowy si³ownik elektryczny serii BLF-T lub BF-T produkcji BELIMO lub si³ownik elektryczny serii 229 lub 239 firmy GRUNER lub si³ownik elektryczny typu GNA lub GGA firmy SIEMENS (o napiêciu zasilania 24V AC/DC lub 230V AC). Po pod³¹czeniu zasilania do przewodów si³ownika nastêpuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu BAE (w przypadku si³owników BELIMO) lub termowy³¹cznika typu T lub TA (w przypadku si³owników GRUNER) lub uk³adu monitorowania temperatury za pomoc¹ termowy³¹cznika (w przypadku si³owników SIEMENS) o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³ania termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Klapy WKP-E mog¹ byæ opcjonalnie wyposa¿one w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95±5°C. Zamkniêcie zdalne klapy jest realizowane przez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). Zamkniêcie rêczne nastêpuje po prze³¹czeniu przycisku umieszczonego na obudowie termowy³¹cznika. W przypadku zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wracaj¹c do pozycji swobodnej, zamyka klapê. Si³owniki elektryczne firm BELIMO, GRUNER i SIEMENS mog¹ byæ zastêpowane ich odpowiednikami produkcji JOVENTA (si³owniki typu SFL 1,90 i SFR 1,90 o napiêciu zasilania 24V AC/DC lub si³ownikami typu SFL 2,90 i SFR 2,90 o napiêciu zasilania 230V AC) W przypadku u¿ycia si³owników produkcji firmy JOVENTA, automatyczne zamkniêcie klap nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu ST 1,72. Klapy odcinaj¹ce typu WKP-E mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termowy³¹czników. W tym przypadku automatyczne zamykanie klap jest inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce zgodne z opracowanym projektem ochrony przeciwpo¿arowej obiektu. W przypadku rozgorzenia po¿aru przez otwart¹ klapê przep³ywa powietrze do dróg ewakuacyjnych chronionych przed zadymieniem. Przekroczenie temperatury 72±5°C lub 95±5°C w œwietle klapy powoduje zadzia³anie termowy³¹cznika i nastêpuje zamkniêcie klapy.

Rys. 3. Szczegó³ A – wyzwalacz termoelektryczny 72°C klapy typu WKP-E

wersja 5.2.5

155


Opis techniczny urz¹dzenia Klapa typu WKP-P – w tym wariancie napêd realizowany jest za pomoc¹ si³ownika elektrycznego serii BLE lub BE produkcji BELIMO o napiêciu zasilania 24V lub 230V. Przesterowanie klapy zarówno z pozycji zamkniêtej do otwartej i odwrotnie z pozycji otwartej do zamkniêtej, odbywa siê po pod³¹czeniu zasilania do si³ownika. Klapy te nie posiadaj¹ termowy³¹czników, a zastosowane w nich si³owniki osiowe nie posiadaj¹ sprê¿yny powrotnej oznacza to, ¿e zanik napiêcia nie powoduje ruchu ³opatek przegrody odcinaj¹cej. Podczas normalnej pracy instalacji po¿arowej przegroda klapy WKP-P zajmuje pozycjê otwart¹ b¹dŸ zamkniêt¹. W przypadku rozgorzenia po¿aru przez otwart¹ klapê przep³ywa powietrze do dróg ewakuacyjnych chronionych przed zadymieniem. Automatyczne zamykanie klapy jest inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce zgodnie z opracowanych projektem ochrony przeciwpo¿arowej obiektu.

Rys. 4. Szczegó³ A – brak wyzwalacza termicznego klapy typu WKP-P

Opory przep³ywu powietrza przez klapê WKP

Klasyfikacja w zakresie odpornoœci ogniowej Klapy wielop³aszczyznowe WKP-T, WKP-E, WKP-P posiadaj¹ klasê odpornoœci ogniowej: EI190

– klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ i izolacyjnoœæ ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 90 minut w klasie EI1.

EI2120 – klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ i izolacyjnoœæ ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 120 minut w klasie EI2.

156

wersja 5.2.5


WKP

Wytyczne monta¿u klap WKP w przegrodach ogniowych

Przegrody lekkie z p³yt kartonowo-gipsowych Klapy dla zachowania deklarowanej odpornoœci EI2120 nale¿y montowaæw œcianach kartonowo-gipsowych, które po uprzednio przeprowadzonym badaniu zaklasyfikowano jako EI120. Dopuszcza siê montowanie klap WKP w œcianach kartonowo-gipsowych o innej odpornoœci ogniowej i izolacyjnoœci (EI30,EI60,EI90), jednak nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy WKP jest odpornoœci¹ najni¿ej sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu tego uk³adu. Konstrukcjê noœn¹ œcianki dzia³owej stanowi¹ stalowe s³upki wykonanez ocynkowanej blachy stalowej zimno giêtej. Do profili stalowych obustronnie przymocowane s¹ po dwie warstwy p³yt gipsowo kartonowych o gruboœci 12,5 mm ka¿da. P³yty gipsowo kartonowe nale¿y montowaæ tak, aby ich granice ³¹czenia z jednej strony nie pokrywa³y siê z ³¹czeniami s¹siednich warstw. P³yty mocowane s¹ za pomoc¹ œrub szybkiego monta¿u. Jako wype³nienie œciany stosowana jest we³na mineralna. Technologia monta¿u (rys. 5) 1. Wykonaæ w œcianie otwór prostok¹tny o wymiarach: (A+315) x (B+240) 2. Na obwodzie otworu monta¿owego od jego wewnêtrznej strony umieœciæ profile z blachy zimno giêtej jak na rys. 5, 3. Do osadzonych profili przykrêciæ wkrêtami uprzednio przygotowane p³yty gipsowo-kartonowe: a)

o gruboœci 12,5 [mm] i szerokoœci 125 [mm] – szt. 8, po dwie na ka¿dy bok otworu monta¿owego,

b)

o gruboœci 12,5 [mm] i szerokoœci 40 [mm] – 3szt. bezpoœrednio przylegaj¹ce do przek³adki izoluj¹cej korpus urz¹dzenia,

4. Wype³niæ stalowe ko³nierze klapy we³n¹ mineraln¹ o gêstoœci min.150 [kg/ m3], 5. Wsun¹æ klapê do przygotowanego otworu monta¿owego, a nastêpnie przykrêciæ wkrêtami korpus, przez listwy kartonowo-gipsowe, do profili stalowych œcianki dzia³owej. Rozmieœciæ po 2-4 wkrêty na ka¿dy poziomy profil stalowej ramy korpusu oraz po 2-4 na pionowe profile stalowej ramy po przeciwnej stronie uk³adu dŸwigniowego. 6. Powsta³e w skutek zamocowania klapy, otwory bêd¹ce w s¹siedztwie obudowy si³ownika zabezpieczyæ. W tym celu nale¿y naci¹æ 4 stalowe ceowniki o d³ugoœci mniejszej ni¿ 140 mm i skrêciæ do dolnej i górnej powierzchni puszki oraz do poziomych s³upków stalowych œciany dzia³owej (prowadz¹c wkrêty przez listwy z pkt.3). Wype³niæ powierzchniê otworów we³n¹ mineraln¹ o gêstoœci zalecanej przez producenta œciany, a nastêpnie przytwierdziæ po dwie p³yty kartonowo-gipsowe po obu stronach œciany. 7. Szczeliny pomiêdzy wymiarem zewnêtrznym klapy, a œwiat³em otworu monta¿owego uzupe³niæ warstw¹ we³ny mineralnej o gêstoœci zalecanej przez producenta œciany. 8. Obrze¿a klapy zas³oniæ ko³nierzem, wykonanym z p³yt kartonowo-gipsowych o gruboœci 12,5 [mm] po obu stronach œciany, skrêcaj¹c je do profili œciany dzia³owej oraz do obrze¿y klapy. Uwaga do klapy WKP-T Ostatni¹ p³ytê (o gr. 12,5 [mm] i szerokoœci 300 [mm]), która zakrywa bok z uk³adem dŸwigniowym skrêciæ, prowadz¹c wkrêty na d³ugoœci profilu w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 25 [mm] od œwiat³a przegrody – (patrz. rys. 4.1). Zabrania siê umieszczania wkrêtów w promieniu 50 mm od zwalniaka mechanizmu blokuj¹cego. W celu zapewnienia dostêpu do napêdu elektrycznego, wykonaæ dodatkowy otwór w ko³nierzu z p³yt kartonowo-gipsowych o wymiarach 140x320 [mm] z odpowiedniej strony œciany dzia³owej. 9. Zamocowaæ ramki monta¿owe po obu stronach œciany i za³o¿yæ kratki maskuj¹ce.

wersja 5.2.5

157


wersja 5.2.5

158

Wytyczne monta¿u klap WKP w przegrodach ogniowych

Rys. 5. Sposób monta¿u klap wielop³aszczyznowych typu WKP w œcianach typu lekkiego z p³yt kartonowo-gipsowych.


WKP

Wytyczne monta¿u klap WKP w przegrodach ogniowych

Przegrody sztywne œcienne Technologia monta¿u (rys. 6) 1. Wykonaæ w œcianie otwór o wymiarach podanych na rys.6. 2. W przypadku monta¿u klapy z napêdem za³o¿onym na inn¹ ni¿ pierwsza oœ, nale¿y otwór pod si³ownik przesun¹æ ku do³owi odpowiednio o wymiar (N-1)x100, gdzie N – nr ¿aluzji napêdzanej bezpoœrednio przez si³ownik. 3. Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ, tak aby przegroda urz¹dzenia znajdowa³a siê w osi œciany (patrz. rys 6). 4. Po ustawieniu po³o¿enia klapy, szczelinê miêdzy klap¹ a œcian¹ nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ murarsk¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem. 5. Zamocowaæ ramki monta¿owe po obu stronach œciany, za pomoc¹ dybli szybkiego monta¿u b¹dŸ kotw budowlanych.

Rys. 6. Sposób monta¿u klap wielop³aszczyznowych typu WKP w œcianach betonowych i murowanych.

6. Za³o¿yæ kratki maskuj¹ce.

wersja 5.2.5

159


Zasady oznakowania produktu Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu: WKP - <F> - <B>x<H> - <R> - <S> Gdzie: <F>

- typ klapy T z wyzwalaczem topikowym i z si³ownikiem serii BF, BLF E z wyzwalaczem termoelektrycznym i z si³ownikiem serii BF-T, BLF-T P bez wyzwalacza termicznego i z si³ownikiem serii BE, BLE

<B>

- szerokoœæ przegrody (wymiar w œwietle klapy) [mm]

<H>

- wysokoœæ przegrody (wymiar w œwietle klapy) [mm]

<R>

- wersja L lewa (rewizja si³ownika po lewej stronie obudowy) P prawa (rewizja si³ownika po prawej stronie obudowy)

<S>

- si³ownik

BLF24 BLF230 BF24 BF230 BLF24-T BLF230-T BF24-T BF230-T 229TA-024-05-S2 229TA-230-05-S2 239TA-024-20-S2 239TA-230-20-S2 GNA 126.1E/T GGA 126.1E/T GNA 326.1E/T GGA 326.1E/T BLE24 BLE24-ST BLE230 BE24-12 BE24-12-ST BE230-12

(gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy (gdy

F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym) F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym) F=T ) F=T ) F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym) F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym) F=T) F=T ) F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym) F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym) F=T) F=T) F=T) F=T) F=T) F=T) F=P w zaznaczonym obszarze wymiarowym) F=P w zaznaczonym obszarze wymiarowym) F=P ) F=P) F=P) F=P )

Przyk³ad zamówienia: WKP-T-400x415-E-S

160

wersja 5.2.5


regulatory przep³ywu

Regulatory ciœnienia Regulatory przep³ywu powietrza W ofercie firmy SMAY Sp. z o.o. znajduje siê szereg typów regulatorów VAV. Zasada dzia³ania regulatorów przep³ywu VAV polega na tym, ¿e regulator prowadzi odczyt wielkoœci strumienia przep³ywu i odpowiednio reguluje strumieniem objêtoœci w zadanym zakresie od VMIN do VMAX. Sygna³ steruj¹cy (0…10; 2…10 [V]) dociera do regulatora z czujnika w obs³ugiwanym pomieszczeniu lub innych elementów automatyki budynku. W elementach pomiarowych regulatora VAV powstaje ró¿nica ciœnienia zale¿na od prêdkoœci przep³ywaj¹cego powietrza, która jest przekazywana do przetwornika pomiarowego. Okreœlony na tej podstawie bie¿¹cy przep³yw jest porównywalny z wartoœci¹ zadan¹. W wyniku takiego porównania powstaje odchy³ka regulacji, na podstawie której generowany jest sygna³ zmieniaj¹cy po³o¿enie przepustnicy regulatora VAV. W ofercie nale¿y wyró¿niæ regulatory przep³ywu i regulatory ciœnienia. Regulatory VAV, podobnie jak przepustnice, wykonywane s¹ w wersji standardowej z blachy ocynkowanej, z przepustnicami jedno- lub wielop³aszczyznowymi w uk³adzie przeciwbie¿nym. Produkowane s¹ jako regulatory o przekrojach okr¹g³ych oraz prostok¹tnych, z izolacj¹ akustyczn¹ lub bez. Regulatory VAV, zale¿nie od wielkoœci, mieszcz¹ siê w klasie szczelnoœci od 2-4 wg. EN-1751. Standardowo regulatory VAV przed wys³aniem na miejsce przeznaczenia s¹ kalibrowane przez producenta, jak równie¿ programowane s¹ zadane przez projektanta wartoœci VMIN i VMAX, indywidualnie dla ka¿dego regulatora. Istotn¹ cech¹ i niew¹tpliw¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ póŸniejszej (w dowolnym czasie po zainsta-lowaniu) zmiany zaprogramowanych wartoœci VMIN oraz VMAX przez upowa¿nione do tego osoby – nowe wartoœci musz¹ mieœciæ siê jednak¿e w zakresie pracy danego regulatora. Ponadto w naszej ofercie posiadamy dodatkowo tak¿e zintegrowane urz¹dzenia ³¹cz¹ce funkcjê klapy ppo¿. odcinaj¹cej oraz klasycznego regulatora przep³ywu VAV: KTM-ME-VAV (przekrój okr¹g³y) oraz KWP-OM-E-VAV (przekrój prostok¹tny). Klapa ppo¿. odcinaj¹ca z funkcj¹ VAV przeznaczona jest do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej i technologicznej. Podstawow¹ funkcj¹ tego urz¹dzenia jest zapobieganie rozprzestrzenianiu siê ognia, temperatury i dymu, przez przewody wentylacyjne, w przypadku po¿aru. Dziêki zastosowaniu odpowiedniego uk³adu pomiarowo-regulacyjnego, w czasie normalnej eksploatacji, urz¹dzenie mo¿e przej¹æ zadanie regulatora powietrza VAV. Takie po³¹czenie znacz¹co zmniejsza koszt wykonanej instalacji wentylacyjnej i wspó³pracuj¹cej z ni¹ automatyki. wersja 5.2.5

161


regulatory przep³ywu

4. Regulatory a) O regulatorach ciœnienia i przep³ywu powietrza b) Regulatory zmiennego przep³ywu powietrza VAV RVP-R do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych RVP-P do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych c) Regulatory zmiennego przep³ywu powietrza VAV w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) RVP-R-Ex do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Nowoœæ RVP-P-Ex do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych Nowoœæ d) Regulatory ciœnienia RPP-R do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych RPP-P do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych e) Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza CAV KVR do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych ?VRS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych ?VRRK do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

162

161 163 173 185 193 203 215 229 233 237

wersja 5.2.5


Regulatory przep³ywu VAV

RVP-R

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Regulatory VAV wykorzystywane s¹ do automatycznej regulacji przep³ywu strumienia powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Poprzez zmianê wydatku powietrza umo¿liwiaj¹ stworzenie idywidualnego klimatu dla strefy lub ka¿dego z pomieszczeñ w budynku. Za pomoc¹ elementów sterowania uwzglêdniaj¹ wystêpowanie nierównomiernych obci¹¿eñ w tych pomieszczeniach, zale¿nych np. od iloœci osób znajduj¹cych siê w pomieszczeniu, a tak¿e od zmiennych czynników zewnêtrznych, takich jak np. zyski / straty ciep³a przez przegrody. Regulatory RVP-R mog¹ byæ wykonane w dwóch wersjach pod wzglêdem szybkoœci dzia³ania. W wersji standardowej czas przesterowania przes³ony przepustnicy regulatora wynosi 150 sekund, natomiast w wersji szybkiej tylko 3 sekundy. W wersji specjalnej regulatory RVP-R wykonywane s¹ tak¿e z przeznaczeniem do transportowania powietrza zanieczyszczonego lub lekko agresywnego (wg Klasyfikacji Œrodowisk Korozyjnych zgodnie z ISO 12944 maks. klasa C3).

Materia³ Obudowa oraz przes³ona przepustnicy regulacyjnej wykonane s¹ z blachy stalowej ocynkowanej lub na specjalne zamówienie ze stali nierdzewnej 1.4301. Przegroda przepustnicy wyposa¿ona jest w uszczelnienie gumowe, dziêki któremu uzyskuje siê szczelnoœæ przy ca³kowitym zamkniêciu przegrody. Oœ przegrody przepustnicy umieszczona jest w ³o¿ysku z tworzywa sztucznego lub z mosi¹dzu. Element spiêtrzaj¹co - pomiarowy stanowi kryza lub listwa pomiarowa. Kryza wykonana jest ze stalowej blachy ocynkowanej. Po obu jej stronach wbudowane s¹ króæce do pomiaru ciœnienia. Listwa jest wykonana z aluminiowego profilu, z odpowiednio roz³o¿onymi w jego obrêbie otworami impulsowymi. Opcjonalnie RVP-R wykonywany jest z izolacj¹ cieplno-akustyczn¹ – RVP-Rt. Uk³ad regulacyjno napêdowy regulatora przep³ywu stanowi zintegrowana jednostka lub zespó³ sk³adaj¹cy siê ze statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego, cyfrowego regulatora PID oraz si³ownika. Zasada dzia³ania opiera siê na pomiarze strumienia powietrza przep³ywaj¹cego przez regulator. W regulatorach w których zastosowano kryzê pomiarow¹ pomiar odbywa siê za pomoc¹ sond pomiarowych, usytuowanych po obu stronach elementu spiêtrzaj¹cego. W regulatorach w których zastosowano listwê pomiarow¹, pomiar odbywa siê za pomoc¹ otworków impulsowych usytuowanych po obu stronach elementu spiêtrzaj¹cego. Podczas przep³ywu powietrza przez element pomiarowy, po obu jego stronach powstaje ró¿nica ciœnieñ, zale¿na od strumienia przep³ywu. Sygna³ z elementów spiêtrzaj¹cych przekazywany jest do czujnika ciœnienia za pomoc¹ elastycznych rurek impulsowych. Wartoœæ ciœnienia na elemencie spiêtrzaj¹cym, zostaje przekazana do regulatora, gdzie jest przetworzona na wartoœæ przep³ywu i porównana z wartoœci¹ zadan¹. Je¿eli wartoœæ mierzona jest ró¿na od wartoœci zadanej, si³ownik przes³ony regulacyjnej ustawia j¹ w takie po³o¿enie, aby nie wystêpowa³a ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ mierzon¹ a zadan¹. Rys. 1.

sondy pomiarowe

si³ownik przepustnicy

przetwornik ró¿nicy ciœnienia wartoœæ zadana

164

przepustnica

regulator

wartoϾ zmierzona

Uwaga: Zadane parametry przep³ywu ustawiane s¹ fabrycznie przez producenta i nie mog¹ byæ korygowane przez nieupowa¿nione osoby.

wersja 5.2.5


RVP-R

Wymiary

Rys. 1. regulator przep³ywu VAV typu: RVP-R

Rys. 3. regulator przep³ywu VAV typu: RVP-Rt (z izolacj¹)

przegroda

obudowa izolacja

kryza pomiarowa

regulator

Wymiary typowe i zakres stosowania Tab. 1.

Dn [mm]

Di [mm]

L [mm]

Lc [mm]

Wydatek

100

200

265

365

28 - 339

125

225

265

365

44 - 530

160

260

280

380

72 - 869

200

300

300

400

113 - 1357

250

350

350

450

177 - 2121

315

415

415

515

281 - 3367

400

500

500

600

452 - 5429

500

600

600

700

707 - 8482

[m3/h]

Zalecenia monta¿owe Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê zachowanie przy monta¿u regulatorów nastêpuj¹cych zasad: ? D³ugoœæ odcinka prostego przed regulatorem 2D ? D³ugoœæ odcinka prostego za regulatorem

1D

Pod³¹czenie elektryczne jednostki pomiarowo-steruj¹co-wykonawczej powinna wykonaæ zgodnie ze schematem podanym w za³¹czonej do urz¹dzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

Spadek ciœnienia w regulatorze RVP-R (pe³ne otwarcie przepustnicy)

Dn100

Regulatory RVP-R przesz³y analityczne badania rozmieszczenia elementów pomiarowych, maj¹ce na celu zmniejszenie granicy b³êdu kalibracji regulowanego strumienia powietrza, co znalaz³o swój obraz, w obronionej w 2005 r. w AGH w Krakowie, pracy magisterskiej.

Spadek ciœnienia [Pa]

Wyk. 1.

Strumieñ powietrza [m3/h]

wersja 5.2.5

165


Dane techniczne Tab. 2.

Poziom mocy akustycznej na wylocie regulatora RVP-R LWA [dB(A)] 3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

42 43 42 44 41 45 44

49 53 52 55 56 54 56

58 60 59 61 62 60 61

63 65 63 66 71 70 72

55 54 55 55 57 58 58

63 64 60 62 62 64 63

65 67 65 66 67 69 68

69 72 71 72 75 75 73

60 62 62 62 61 64 63

66 66 65 62 61 64 63

70 71 70 70 73 75 74

71 72 73 74 78 79 78

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-R Regulator bez izolacji akustycznej LWA [dB(A)]

Tab. 3.

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

24 24 25 30 33 36 35

29 32 31 41 46 49 50

36 38 42 44 47 50 51

43 45 48 49 53 53 53

32 33 36 39 45 48 47

38 40 44 46 51 55 55

43 44 47 47 53 56 57

51 53 52 55 55 58 59

33 41 42 48 49 54 53

39 44 46 51 56 56 55

47 48 52 54 57 61 61

53 55 54 59 59 64 63

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-R Regulator z izolacja akustyczna LWA [dB(A)]

Tab. 4.

166

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

20 20 22 23 23 25 25

23 25 25 30 35 39 40

31 32 34 36 39 44 44

38 40 42 44 46 50 51

30 30 29 37 40 43 44

31 32 34 39 44 48 49

36 37 39 42 46 49 50

41 44 42 47 49 50 52

29 35 33 38 44 44 44

30 38 38 42 46 51 51

36 39 40 44 47 53 54

46 44 45 48 51 54 55

wersja 5.2.5


RVP-R

Uk³ad regulacyjno-napêdowy

Regulatory produkowane s¹ w dwóch wariantach wykonania: A) Wykonanie standardowe – wersja standardowa RVP-R (z czasem pe³nego przesterowania przes³ony równym 150 sekund) do regulacji czystego powietrza : VAV – Compact W tym wariancie uk³ad regulacyjno napêdowy urz¹dzenia stanowi dynamiczny czujnik ró¿nicy ciœnieñ, pozycjoner i napêd przepustnicy jako zwarta jednostka o symbolu: NMV-D2-MP lub LMV-D2-MP, montowana do regulatora RVP z zale¿noœci od œrednicy nominalnej Dn. Jednostka ta posiada nastêpuj¹ce mo¿liwoœci sterowania: - sterowanie – nastawa ci¹g³a: 2…10, 0…10 [V] – regulator steruje przep³ywem powietrza w przewodzie pomiêdzy zadanymi nastawami Vmin, Vmax, w zale¿noœci od ci¹g³ego sygna³u wiod¹cego, w zakresie zaprogramowanego napiêcia steruj¹cego (0…10, 2…10 [V]) - sterowanie – nastawa wymuszona: ? „Zamknij” – przes³ona przepustnicy w pozycji ca³kowicie zamkniêtej – zamkniêcie przepustnicy

na doprowadzeniu czy odprowadzeniu powietrza do nieu¿ywanych pomieszczeñ, pozwala na oszczêdnoœæ energii. ? „Otwórz” - przes³ona przepustnicy w pozycji ca³kowicie otwartej – stosuje siê do wspomagania odymiania

pomieszczeñ (silnego przewietrzania) lub najczêœciej jako pozycja bezpieczna. ? Vmin – minimalny przep³yw objêtoœciowy – w zale¿noœci od potrzeb, lub przy braku obsady pomieszczenia,

prze³¹cza siê poszczególne strefy w stan gotowoœci – przy takiej pracy nastêpuje tylko minimalne przewietrzanie pomieszczeñ, a przez co osi¹gana jest znaczna redukcja zu¿ycia energii ? Vmid – pozycja poœrednia – ewentualnie mo¿liwa pozycja pracy, przy obliczeniowym zapotrzebowaniu

powietrza w pomieszczeniu. ? Vmax – maksymalny przep³yw objêtoœciowy – pojedyncze pomieszczenie lub grupa pomieszczeñ musz¹ byæ

krótkotrwale zasilone maksymalnym strumieniem powietrza – umo¿liwia przewietrzenie, wieczorne sch³adzanie lub poranne szybkie ogrzewanie pomieszczeñ ? Vnom – strumieñ przep³ywu odniesienia dla wartoœci napiêcia zwracanego przez regulator

(dla Vnom napiêcie zwrotne, na zaciskach 1-5 wynosi 10V) - sterowanie za poœrednictwem szyny komunikacyjnej – mo¿liwoœæ zintegrowania z: ? regulatorem DDC z interfejsem szyny MP; ? systemami EIB Konnex; ? systemami LonWorks®; ? z systemami z regulatorem prêdkoœci wentylatora.

Schemat 1: Schemat pod³¹czeñ: PrzekaŸnikowo

Pod³¹czenie przez transformator bezpieczeñstwa

Prze³¹cznikiem obrotowym z regulatora (nastawnika)

Zakres roboczy / Funkcja

MP/ sygna³ pomiarowy/PP

zmienny

MP/ sygna³ pomiarowy/PP

* tylko przy 24V

Funkcja "ZAM", "OTW": w tym przypadku nastêpuje deaktywacja uk³adu regulacji przep³ywu.

wersja 5.2.5

167


Uk³ad regulacyjno-napêdowy Dane techniczne:

LMV-D2-MP (NMV-D2-MP)

Napiêcie znamionowe

24 V AC/DC, 50/60 Hz

Zakres napiêcia zasilania

19,2…28,8 V AC 21,6…26,4 V DC

Moc znamionowa

5 VA max. 5A@5ms (5,5 VA max. 5A@5ms)

Pobór mocy

Praca W spoczyn ku Moc znamion owa

3 W (3,5 W) 1,25[W] 5,5[VA]

Moment obrotowy

5 Nm (10 Nm)

Kierunek obrotu

Wybierany prze³¹cznikiem

K¹t obrotu

Maks.95°, nastawian e ograniczniki mech aniczne

Klasa ochronnoœci

III (napiêcie bezpieczne – niskie)

Poziom mocy akustycznej

Maks. 35dB

Kategoria ochrony obudowy

IP54

Zakres temperatur otoczenia

0…+50[°C]

Zakres temperatur sk³adowania

-20…+80[°C]

Wilgotn oϾ

5…95% wilg.wzgl., brak kondensacji

Konserwacja

bezobs³ugowy

Masa

500g (700g)

Sterowanie klasyczne Tryb z sygna³em wiod¹cym - zacisk 3

- 2…10VDC / 4…20mA z rezystorem 500Ù – rezystancja wejœciowa min. 100kÙ - 0…10VDC / 0…20mA z rezystorem 500Ù – rezystancja wejœciowa min. 100kÙ - 0…10VDC , nastawialny – rezystancja wejœciowa min. 100kÙ

Tryb z napiêciem pomiarowym U5 - zacisk 5

- 2…10VDC – maks.05mA - 0…10VDC – maks.05mA - Nastawialny: przep³yw objêtoœciowy lub po³o¿enie przepustnicy – maks.05mA

Tryby pracy przy sta³ym przep³ywie objêtoœciowym

Przepu stnica ZAMKNIÊTA/ minimaln y przep³yw objêtoœciowy Vmin/ przep³yw œredni Vmid/ maksymalny przep³yw objêtoœciowy Vmax/ przepustnica OTWARTA

Funkcje szyny MP Adres szyn y

MP 1 … 8 / sterowanie klasyczne: PP

LonWorks®/ EIB Konnex

Z ³¹czem BELIMO UK24LON/UK24EIB 1..8 urz¹dzeñ Belimo MP

Regulator DDC

Regulator DDC/PLC ze zintegrowanym interfejsem szyny MP

Optymalizacja prêdkoœci wen tylatora

Optymalizator Belimo COU24-A-MP

Poprzez wciœniêcie przycisku na obudowie przyrz¹du, mo¿liwe jest wysprzêglenie przek³adni i – jak d³ugo przycisk pozostaje wciœniêty – rêczne przestawianie przepustnicy.

168

wersja 5.2.5


RVP-R

Uk³ad regulacyjno-napêdowy

B) Wykonanie specjalne – wersja szybka RVP-R (z czasem pe³nego przesterowania przes³ony równym 3 sekundy) do regulacji czystego powietrza lub zanieczyszczonego, tak¿e do lekko agresywnego œrodowiska (wg Klasyfikacji Œrodowisk Korozyjnych zgodnie z ISO 12944 maks. klasa C3): Uk³ad regulacyjno-napêdowy regulatora to zespó³ firmy BELIMO, sk³adaj¹cy siê ze statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego, cyfrowego regulatora PID VAV oraz si³ownika. W sk³ad uk³adu regulacyjno-napêdowego wchodz¹: 1.

Cyfrowo-analogowy regulator PID VAV, posiadaj¹cy nastêpuj¹ce mo¿liwoœci sterowania:

- sterowanie – nastawa ci¹g³a: 2…10, 0…10 [V]) - sterowanie – nastawa wymuszona: „Zamknij” , „Otwórz”, Vmin , Vmid, Vmax - sterowanie za poœrednictwem szyny komunikacyjnej – mo¿liwoœæ zintegrowania z: ? regulatorem DDC z interfejsem szyny MP; ? systemami EIB Konnex; ? systemami LonWorks®; ? z systemami z regulatorem prêdkoœci wentylatora.

2. Statyczny czujnik ciœnienia ró¿nicowego – jest przystosowany do pracy w atmosferze zanieczyszczonej lub lekko agresywnej. Solidna konstrukcja sprawia, ¿e idealnie nadaje siê do zastosowañ w laboratoriach, pomieszczeniach czystych oraz przemyœle.

3.

Typ

Zakresy pomiarowe

Zabezpieczenie Wra¿liwoœæ przed temperaturowa przeci¹¿eniem

VFP-300

0…300[Pa]

Maks. 5000[Pa]

±0,05%/K

Masa Oko³o 280g

Si³ownik NM24A-V-ST – 10[Nm] - zastosowania standardowe Dane techniczne: Zasilanie Pobór mocy

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-…) Praca W spoczynku Moc znamionowa

3,5[W] 1,25[W] 5,5[VA]

Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu

Min. 10[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

Kat obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Czas ruchu Klasa ochronnoœci Poziom mocy akustycznej Kategoria ochrony obudowy Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

150[s] III (napiêcie bezpieczne – niskie) Maks. 35[dB] IP54 -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 146/80/75[mm] 710[g]

wersja 5.2.5

169


Uk³ad regulacyjno-napêdowy ? Si³ownik LMQ24A-SRV-ST – 4[Nm] - zastosowania wymagaj¹ce szybkiego dzia³ania

Dane techniczne: Zasilanie Praca W spoczynku Moc znamionowa Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu Pobór mocy

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-…) 12[W] 1,5[W] 18[VA] Min. 4[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

Kat obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Klasa ochronnoœci Czas ruchu Kategoria ochrony obudowy Poziom mocy akustycznej Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

III (napiêcie bezpieczne – niskie) 2,5[s]/90° IP54 52[dB] (A) -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 146/80/75[mm] 810[g]

? Si³ownik NMQ24A-SRV-ST – 8[Nm] - zastosowania wymagaj¹ce szybkiego dzia³ania Dane techniczne: Zasilanie Praca Pobór mocy W spoczynku Moc znamionowa Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-…) 12[W] 1,5[W] 18[VA] Min. 8[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

Kat obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Klasa ochronnoœci Czas ruchu Kategoria ochrony obudowy Poziom mocy akustycznej Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

III (napiêcie bezpieczne – niskie) 4[s]/90° IP54 52[dB] (A) -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 156/88/77[mm] 930[g]

Uwaga: Wykonanie z szybk¹ automatyk¹ tylko po wczeœniejszym uzgodnieniu i akceptacji Biura Technicznego firmy SMAY. Uk³ad napêdowo steruj¹cy jest po³¹czony przewodami przez producenta, natomiast nabywca zobowi¹zany jest doprowadziæ do regulatora zasilanie i ewentualnie sterowanie. Pod³¹czenie elektryczne jednostki VRP-M powinna wykonaæ, zgodnie ze schematem podanym w za³¹czonej do urz¹dzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

170

wersja 5.2.5


RVP-R

Uk³ad regulacyjno-napêdowy

Schemat 2:

z analogowym sygna³em nastawczym

Schemat podlaczen: praca w trybie VAV Uwaga - Zasilanie pod³¹czaæ poprzez transformator bezpieczeñstwa! - Aby umo¿liwiæ wykonywanie prac diagnostycznych i serwisowych przy u¿yciu oprogramowania VRP-M Tool, przewody 1, 2 (24V AC/DC), 4 (sygna³ szyny MP) oraz 5 (sygna³ U5) trzeba doprowadziæ do ³atwo dostêpnych zacisków (rozdzielnicy, szafy sterowniczej, itp.)

sygna³ nastawczy w 0 ... 10 / 2 ... 10 / nastawialny komunikacja PP/MP sygna³ pomiariowy przep³ywu obj. U5 0 ... 10 / 2 ... 10 / nastawialny wejœcie steruj¹ce z

Sterowanie wymuszone Funkcja

Po³¹czenie

Zamkniêcie

1

7

Otwarcie

2

6

Vmin

2

7

Vmax

2

7

Vmid

2

7

Zasady oznakowania produktu

RVP-Rt-315-1300/1100/700-Q-MP BUS-7 RVP-R

I - D -

nom

/

max

/

min

- Ts - K - N - S - P

2...10 [V] 1 0...10 [V] MP BUS – wartoœæ ogólna MP BUS

wersja 5.2.5

171


Notatki

172

wersja 5.2.5


Regulatory przep³ywu VAV

RVP-P

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Regulatory przep³ywu s³u¿¹ do automatycznej regulacji strumienia przep³ywaj¹cego przez kana³y powietrza wentylacyjnego zarówno w czêœci nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianê wydatku powietrza umo¿liwiaj¹ stworzenie indywidualnego klimatu dla ka¿dego z pomieszczeñ w budynku, uwzglêdniaj¹c wystêpowanie nierównomiernych obci¹¿eñ w tych pomieszczeniach, zale¿nych od iloœci osób znajduj¹cych siê w pomieszczeniu, a tak¿e od zmiennych czynników zewnêtrznych takich jak: zyski ciep³a przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nas³onecznienia. Regulatory RVP-R mog¹ byæ wykonane w dwóch wersjach pod wzglêdem szybkoœci dzia³ania. W wersji standardowej (czas przesterowania przes³ony przepustnicy regulatora wynosi 150 sekund), lub w wersji szybkiej tylko 3 sekundy. W zale¿noœci od œrodowiska pracy regulatory RVP-P mog¹ byæ wykonane w dwóch wersjach. W wersji standardowej regulator przeznaczony jest do regulacji strumienie czystego, przefiltrowanego powietrzna, natomiast w wersji specjalnej tak¿e z przeznaczeniem do transportowania powietrza zanieczyszczonego lub lekko agresywnego (wg Klasyfikacji Œrodowisk Korozyjnych zgodnie z ISO 12944 maks. klasa C3).

Materia³ Obudowa oraz przes³ona przepustnicy regulacyjnej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Lamele wielop³aszczyznowej przepustnicy wyposa¿one s¹ w uszczelnienie igielitowe, dziêki któremu uzyskuje siê szczelnoœæ przy ca³kowitym zamkniêciu przegrody. Elementy napêdu przepustnicy wykonane s¹ z tworzywa sztucznego. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane s¹ króæce do pomiaru ciœnienia. Uk³ad regulacyjno-napêdowy regulatora przep³ywu stanowi zintegrowana jednostka lub zespó³ sk³adaj¹cy siê ze statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego, cyfrowego regulatora PID oraz si³ownika.

Zasada dzia³ania Zasada dzia³ania opiera siê na pomiarze strumienia powietrza przep³ywaj¹cego przez regulator. Pomiar ten odbywa siê za pomoc¹ sond pomiarowych (4 pary), usytuowanych po obu stronach elementu spiêtrzaj¹cego w postaci kryzy pomiarowej. Podczas przep³ywu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach powstaje ró¿nica ciœnieñ, zale¿na od wielkoœci przep³ywu. Wielkoœæ ta mierzona jest za pomoc¹ czujnika ciœnieñ. Wartoœci te zostaj¹ w regulatorze porównane z wielkoœci¹ zadan¹. Je¿eli wartoœæ mierzona jest ró¿na od wielkoœci zadanej si³ownik przes³ony regulacyjnej ustawia j¹ w takie po³o¿enie, aby nie wystê-powa³a ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ mierzon¹ a zadan¹. sondy pomiarowe

Rys. 1.

si³ownik przepustnicy

przetwornik ró¿nicy ciœnienia wartoœæ zadana

174

przepustnica

regulator

wartoϾ zmierzona

Uwaga: Zadane parametry przep³ywu ustawiane s¹ fabrycznie przez producenta i nie mog¹ byæ korygowane przez nieupowa¿nione osoby.

wersja 5.2.5


RVP-P 30

A

550

B

Rys. 2.

Wymiary

Wymiary typowe i zakres stosowania Regulowany przeplyw [m 3/h] A [mm]

B [mm]

200

250

315

400

500

630

800

1000

150 - 950 290 - 1810 440 - 2670 580 - 3540 720 - 4400

180 - 1180 360 - 2270 540 - 3340 720 - 4430 900 - 5500

330 - 1490 460 - 2860 690 - 4210 910 - 5580 1140 - 6940

x 590 - 3620 870 - 5350 1160 - 7090 1450 - 8810

x 730 - 4530 1090 - 6690 1450 - 8860 1810 - 11010

x 920 - 5710 1380 - 8430 1830 - 11160 2290 - 13880

x x 1750 - 10710 2330 - 14170 2900 - 17620

x x 2190 - 13390 2910 - 17710 3630 - 20000

Zalecenia monta¿owe Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê zachowanie przy monta¿u regulatorów nastêpuj¹cych zasad: 1) Regulator nie powinien byæ montowany bezpoœrednio za kolanami, za odga³êziami trójników, za dyfuzorami lub konfuzorami o k¹cie wierzcho³kowym wiêkszym od 15°. 2) Minimalne odleg³oœci powinny wynosiæ: 2A lub 3B od ³uków, kolan i trójników 1A lub 1,5B od ³uków, kolan i trójników z zastosowaniem blachy perforowanej o wolnym przekroju 50% jako prostownicy strumienia.

Spadek ciœnienia w regulatorze RVP-P (pe³ne otwarcie przepustnicy)

p

Rys. 3.

wersja 5.2.5

175


Poziom mocy akustycznej Tab. 1.

Poziom mocy akustycznej na wylocie regulatora RVP-P LWA [dB(A)] 3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

200 x 105

39

48

66

61

50

55

61

67

55

60

65

68

250 x 105

40

49

57

62

51

56

61

68

56

61

66

69

315 x 105

44

53

61

66

55

60

66

72

60

65

70

73

200 x 205

39

51

57

66

51

55

60

70

56

61

68

73

250 x 205

40

52

58

67

52

56

61

71

57

61

69

74

315 x 205

42

54

60

69

54

58

63

73

59

64

71

76

400 x 205

43

55

61

70

55

59

64

74

60

65

72

77

500 x 205

44

56

62

71

56

60

65

75

61

66

73

78

630 x 205

45

57

63

72

57

61

66

76

62

67

74

79

200 x 305

39

51

57

65

51

58

64

70

59

65

70

74

250 x 305

40

51

58

61

52

59

62

71

60

66

71

75

315 x 305

42

54

60

68

54

61

67

73

62

68

73

77

400 x 305

43

55

61

69

55

62

68

74

63

69

74

78

500 x 305

44

56

62

70

56

63

69

75

64

70

75

79

630 x 305

45

57

63

71

57

54

70

74

65

71

76

80

800 x 305

46

58

64

72

58

55

71

75

66

72

77

81

1000 x 305

47

59

65

73

59

56

72

76

67

73

78

82

200 x 405

40

51

56

65

53

60

65

71

59

65

70

75

250 x 405

41

52

57

66

54

61

66

72

60

66

71

76

315 x 405

42

53

58

67

55

62

67

73

61

67

72

77

400 x 405

43

54

59

67

56

63

68

74

62

68

73

78

500 x 405

44

55

60

68

57

64

69

75

63

69

74

79

630 x 405

45

56

61

69

58

65

70

76

64

70

75

80

800 x 405

46

57

62

70

59

66

71

77

65

71

76

81

1000 x 405

47

58

63

71

60

66

72

78

66

72

77

82

200 x 505

40

54

49

66

55

60

65

72

61

66

71

77

250 x 505

41

55

50

67

56

61

66

73

62

67

72

78

315 x 505

42

56

51

68

57

62

67

74

63

68

73

79

400 x 505

43

57

52

69

58

63

69

75

64

69

74

80

500 x 505

44

58

63

70

59

64

70

76

65

70

75

81

630 x 505

45

59

64

71

60

65

71

77

66

71

76

82

800 x 505

46

60

65

72

61

66

72

78 |

67

72

77

83

1000 x 505

47

61

66

73

62

67

73

79

68

73

78

84

176

wersja 5.2.5


RVP-P

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-P Regulator bez izolacji akustycznej LWA [dB(A)]

Tab. 2.

100 [Pa]

250 [Pa]

500 [Pa]

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

200 x 105

29

37

43

47

32

42

46

54

47

47

52

57

250 x 105

30

38

44

49

33

43

47

55

48

48

53

59

315 x 105

31

39

45

50

34

44

48

56

49

49

54

60

200 x 205

30

40

43

50

42

47

48

52

45

51

53

56

250 x 205

31

41

44

51

43

48

49

53

46

52

54

57

315 x 205

32

42

45

52

44

49

50

54

47

53

55

58

400 x 205

33

43

46

53

45

50

51

55

48

54

56

59

500 x 205

34

44

47

54

46

51

52

56

49

55

57

60

630 x 205

35

45

48

55

47

52

53

57

50

56

58

61

200 x 305

33

44

46

50

45

50

52

55

51

52

55

51

250 x 305

34

45

47

51

46

51

53

56

52

53

56

52

315 x 305

35

46

48

52

47

52

54

57

53

54

57

53

400 x 305

36

47

49

53

48

53

55

58

54

55

58

64

500 x 305

37

48

50

54

49

54

56

59

55

56

59

65

630 x 305

38

49

51

55

50

55

57

60

56

57

60

66

800 x 305

39

50

52

56

51

56

58

61

57

58

61

67

1000 x 305

40

51

53

57

52

57

59

62

58

59

62

68

200 x 405

33

45

47

50

46

50

52

56

51

54

58

60

250 x 405

34

46

48

51

47

51

53

57

52

55

59

61

315 x 405

35

47

49

52

48

52

54

58

53

56

60

62

400 x 405

36

48

50

53

49

53

55

59

54

57

61

64

500 x 405

37

49

51

54

50

54

56

60

55

58

62

65

630 x 405

38

50

52

55

51

55

57

61

56

59

62

66

800 x 405

39

51

53

56

52

56

58

62

57

60

63

67

1000 x 405

40

52

54

57

53

57

59

63

58

61

64

68

200 x 505

34

46

47

61

46

52

53

56

51

55

58

62

250 x 505

35

47

48

62

47

53

54

57

52

56

59

63

315 x 505

36

48

49

63

48

54

55

58

53

57

60

64

400 x 505

37

49

50

64

49

55

56

59

54

58

61

65

500 x 505

38

50

51

65

50

56

57

60

55

59

62

66

630 x 505

39

51

52

66

51

57

58

61

56

60

63

67

800 x 505

40

52

53

67

52

58

59

62

57

61

64

65

1000 x 505

41

53

54

68

53

59

60

63

58

62

65

66

wersja 5.2.5

177


Poziom mocy akustycznej Tab. 3.

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-P Regulator z izolacja akustyczna LWA [dB(A)] 100 [Pa]

250 [Pa]

500 [Pa]

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

200 x 105

21

26

35

43

37

38

41

46

36

40

42

47

250 x 105

22

27

36

44

38

39

42

47

37

41

43

48

315 x 105

23

28

37

45

39

40

42

48

38

42

44

49

200 x 205

20

29

36

43

37

40

41

46

41

43

44

48

250 x 205

21

30

37

44

38

41

42

47

42

44

45

49

315 x 205

22

31

38

45

39

42

43

48

43

45

46

50

400 x 205

23

32

39

46

40

43

44

49

44

46

47

51

500 x 205

24

33

40

47

41

44

45

50

45

47

48

52

630 x 205

25

32

41

48

42

45

46

51

46

48

49

53

200 x 305

22

34

40

47

40

43

44

47

41

48

50

48

250 x 305

23

35

41

48

41

44

45

48

42

49

51

49

315 x 305

24

36

42

49

42

45

46

49

43

50

52

50

400 x 305

25

37

43

50

43

46

47

50

44

51

53

51

500 x 305

26

38

44

51

44

47

48

51

45

52

54

52

630 x 305

27

39

45

52

45

48

49

52

46

53

55

53

800 x 305

28

40

46

53

46

49

50

51

47

54

56

54

1000 x 305

29

41

47

54

47

50

51

52

48

55

57

55

200 x 405

23

37

39

47

40

44

45

48

42

48

50

51

250 x 405

24

38

40

48

41

45

46

49

43

49

51

52

315 x 405

25

39

41

49

42

46

47

50

44

50

52

53

400 x 405

26

40

42

50

43

47

48

51

45

51

53

54

500 x 405

27

41

43

51

44

48

49

52

46

52

54

55

630 x 405

28

42

44

52

45

49

50

53

47

53

55

56

800 x 405

29

43

45

53

46

50

51

54

48

54

56

57

1000 x 405

30

44

46

54

47

51

52

55

49

55

57

58

200 x 505

24

37

39

48

41

46

48

49

43

48

51

52

250 x 505

25

38

40

49

42

47

49

50

44

49

52

53

315 x 505

26

39

41

50

43

48

50

51

45

50

53

54

400 x 505

27

40

42

51

44

49

51

52

46

51

54

55

500 x 505

28

41

43

52

45

50

52

53

47

52

55

56

630 x 505

29

42

44

53

46

51

53

54

48

53

56

57

800 x 505

30

43

45

54

47

52

54

55

49

54

57

58

1000 x 505

31

44

46

55

48

53

55

56

50

55

58

58

178

wersja 5.2.5


RVP-P

Uk³ad regulacyjno - napêdowy

Regulatory produkowane s¹ w dwóch wariantach wykonania: A) Wykonanie standardowe – wersja standardowa RVP-P (z czasem pe³nego przesterowania przes³ony równym 150 sekund) do regulacji czystego powietrza: VAV – Compact W tym wariancie uk³ad regulacyjno napêdowy urz¹dzenia stanowi dynamiczny czujnik ró¿nicy ciœnieñ, pozycjoner i napêd przepustnicy jako zwarta jednostka o symbolu: NMV-D2-MP lub LMV-D2-MP, montowana do regulatora RVP z zale¿noœci od wymiarów AxB. Jednostka ta posiada nastêpuj¹ce mo¿liwoœci sterowania: - sterowanie – nastawa ci¹g³a: 2…10, 0…10 [V] – regulator steruje przep³ywem powietrza w przewodzie pomiêdzy zadanymi nastawami Vmin , Vmax , w zale¿noœci od ci¹g³ego sygna³u wiod¹cego, w zakresie zaprogramowanego napiêcia steruj¹cego (0…10, 2…10 [V]) - sterowanie – nastawa wymuszona: ? „Zamknij” – przes³ona przepustnicy w pozycji ca³kowicie zamkniêtej – zamkniêcie przepustnicy

na doprowadzeniu czy odprowadzeniu powietrza do nieu¿ywanych pomieszczeñ, pozwala na oszczêdnoœæ energii. „Otwórz” - przes³ona przepustnicy w pozycji ca³kowicie otwartej – stosuje siê do wspomagania odymiania ? pomieszczeñ (silnego przewietrzania) lub najczêœciej jako pozycja bezpieczna. Vmin – minimalny przep³yw objêtoœciowy – w zale¿noœci od potrzeb, lub przy braku obsady pomieszczenia, ? prze³¹cza siê poszczególne strefy w stan gotowoœci – przy takiej pracy nastêpuje tylko minimalne przewietrzanie pomieszczeñ, a przez co osi¹gana jest znaczna redukcja zu¿ycia energii. ? Vmid – pozycja poœrednia – ewentualnie mo¿liwa pozycja pracy, przy obliczeniowym zapotrzebowaniu

powietrza w pomieszczeniu. ? Vmax – maksymalny przep³yw objêtoœciowy – pojedyncze pomieszczenie lub grupa pomieszczeñ musz¹ byæ

krótkotrwale zasilone maksymalnym strumieniem powietrza – umo¿liwia przewietrzenie, wieczorne sch³adzanie lub poranne szybkie ogrzewanie pomieszczeñ. ? Vnom – strumieñ przep³ywu odniesienia dla wartoœci napiêcia zwracanego przez regulator

(dla Vnom napiêcie zwrotne, na zaciskach 1-5 wynosi 10V) - sterowanie za poœrednictwem szyny komunikacyjnej – mo¿liwoœæ zintegrowania z: regulatorem DDC z interfejsem szyny MP; ? ? systemami EIB Konnex; ? systemami LonWorks®;

Schemat 1: Schemat pod³��czeñ: PrzekaŸnikowo

Pod³¹czenie przez transformator bezpieczeñstwa

Prze³¹cznikiem obrotowym z regulatora (nastawnika)

Zakres roboczy / Funkcja

MP/ sygna³ pomiarowy/PP

zmienny

MP/ sygna³ pomiarowy/PP

* tylko przy 24V

Funkcja "ZAM", "OTW": w tym przypadku nastêpuje deaktywacja uk³adu regulacji przep³ywu.

wersja 5.2.5

179


Uk³ad regulacyjno - napêdowy Dane techniczne:

LMV-D2-MP (NMV-D2-MP)

Napiêcie znamionowe

12 V AC/DC, 50/60 Hz

Zakres napiêcia zasilania

19,2…28,8 V AC 21,6…26,4 V DC

Moc znamionowa

5 VA max. 5A@5ms (5,5 VA max. 5A@5ms)

Pobór mocy

Praca W spoczyn ku Moc znamion owa

3 W (3,5 W) 1,25[W] 5,5[VA]

Moment obrotowy

5 Nm (10 Nm)

Kierunek obrotu

Wybierany prze³¹cznikiem

K¹t obrotu

Maks.95°, nastawian e ograniczniki mech aniczne

Klasa ochronnoœci

III (napiêcie bezpieczne – niskie)

Poziom mocy akustycznej

Maks. 35dB

Kategoria ochrony obudowy

IP54

Zakres temperatur otoczenia

0…+50[°C]

Zakres temperatur sk³adowania

-20…+80[°C]

Wilgotn oϾ

5…95% wilg.wzgl., brak kondensacji

Konserwacja

bezobs³ugowy

Masa

500g (700g)

Sterowanie klasyczne Tryb z sygna³em wiod¹cym - zacisk 3

- 2…10VDC / 4…20mA z rezystorem 500Ù – rezystancja wejœciowa min. 100kÙ - 0…10VDC / 0…20mA z rezystorem 500Ù – rezystancja wejœciowa min. 100kÙ - 0…10VDC , nastawialny – rezystancja wejœciowa min. 100kÙ

Tryb z napiêciem pomiarowym U5 - zacisk 5

- 2…10VDC – maks.05mA - 0…10VDC – maks.05mA - Nastawialny: przep³yw objêtoœciowy lub po³o¿enie przepustnicy – maks.05mA

Tryby pracy przy sta³ym przep³ywie objêtoœciowym

Przepu stnica ZAMKNIÊTA/ minimaln y przep³yw objêtoœciowy Vmin/ przep³yw œredni Vmid/ maksymalny przep³yw objêtoœciowy Vmax/ przepustnica OTWARTA

Funkcje szyny MP Adres szyn y

MP 1 … 8 / sterowanie klasyczne: PP

LonWorks®/ EIB Konnex

Z ³¹czem BELIMO UK24LON/UK24EIB 1..8 urz¹dzeñ Belimo MP

Regulator DDC

Regulator DDC/PLC ze zintegrowanym interfejsem szyny MP

Optymalizacja prêdkoœci wen tylatora

Optymalizator Belimo COU24-A-MP

Poprzez wciœniêcie przycisku na obudowie przyrz¹du, mo¿liwe jest wysprzêglenie przek³adni i – jak d³ugo przycisk pozostaje wciœniêty – rêczne przestawianie przepustnicy.

180

wersja 5.2.5


RVP-P

Uk³ad regulacyjno - napêdowy

B) Wykonanie specjalne – wersja szybka RVP-P (z czasem pe³nego przesterowania przes³ony równym 3 sekundy) do regulacji czystego powietrza lub zanieczyszczonego, tak¿e do lekko agresywnego œrodowiska (wg Klasyfikacji Œrodowisk Korozyjnych zgodnie z ISO 12944 maks. klasa C3): Uk³ad regulacyjno-napêdowy regulatora to zespó³ firmy BELIMO, sk³adaj¹cy siê ze statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego, cyfrowego regulatora PID VAV oraz si³ownika. W sk³ad uk³adu regulacyjno-napêdowego wchodz¹: 1.

Cyfrowo-analogowy regulator PID VAV, posiadaj¹cy nastêpuj¹ce mo¿liwoœci sterowania:

- sterowanie – nastawa ci¹g³a: 2…10, 0…10 [V]) - sterowanie – nastawa wymuszona: „Zamknij” , „Otwórz”, Vmin , Vmid Vmax - sterowanie za poœrednictwem szyny komunikacyjnej – mo¿liwoœæ zintegrowania z: ? regulatorem DDC z interfejsem szyny MP; ? systemami EIB Konnex; ? systemami LonWorks®; ? z systemami z regulatorem prêdkoœci wentylatora.

2. Statyczny czujnik ciœnienia ró¿nicowego – jest przystosowany do pracy w atmosferze zanieczyszczonej lub lekko agresywnej. Solidna konstrukcja sprawia, ¿e idealnie nadaje siê do zastosowañ w laboratoriach, pomieszczeniach czystych oraz przemyœle.

3.

Typ

Zakresy pomiarowe

Zabezpieczenie Wra¿liwoœæ przed temperaturowa przeci¹¿eniem

VFP-300

0…300[Pa]

Maks. 5000[Pa]

±0,05%/K

Masa Oko³o 280g

Si³ownik NM24A-V-ST – 10[Nm] - zastosowania standardowe Dane techniczne: Zasilanie Pobór mocy

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-…) Praca W spoczynku Moc znamionowa

3,5[W] 1,25[W] 5,5[VA]

Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu

Min. 10[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

K¹t obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Czas ruchu Klasa ochronnoœci Poziom mocy akustycznej Kategoria ochrony obudowy Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

150[s] III (napiêcie bezpieczne – niskie) Maks. 35[dB] IP54 -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 146/80/75[mm] 710[g]

wersja 5.2.5

181


Uk³ad regulacyjno - napêdowy ? Si³ownik LMQ24A-SRV-ST – 4[Nm] - zastosowania wymagaj¹ce szybkiego dzia³ania

Dane techniczne: Zasilanie Praca Pobór mocy W spoczynku Moc znamionowa Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-…) 12[W] 1,5[W] 18[VA] Min. 4[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

K¹t obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Klasa ochronnoœci Czas ruchu Kategoria ochrony obudowy Poziom mocy akustycznej Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

III (napiêcie bezpieczne – niskie) 2,5[s]/90° IP54 52[dB] (A) -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 146/80/75[mm] 810[g]

? Si³ownik NMQ24A-SRV-ST – 8[Nm] - zastosowania wymagaj¹ce szybkiego dzia³ania Dane techniczne: Zasilanie Praca Pobór mocy W spoczynku Moc znamionowa Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-…) 12[W] 1,5[W] 18[VA] Min. 8[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

K¹t obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Klasa ochronnoœci Czas ruchu Kategoria ochrony obudowy Poziom mocy akustycznej Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

III (napiêcie bezpieczne – niskie) 4[s]/90° IP54 52[dB] (A) -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 156/88/77[mm] 930[g]

Uwaga: Wykonanie z szybk¹ automatyk¹ tylko po wczeœniejszym uzgodnieniu i akceptacji Biura Technicznego firmy SMAY. Uk³ad napêdowo steruj¹cy jest po³¹czony przewodami przez producenta, natomiast nabywca zobowi¹zany jest doprowadziæ do regulatora zasilanie i ewentualnie sterowanie. Pod³¹czenie elektryczne jednostki VRP-M powinna wykonaæ, zgodnie ze schematem podanym w za³¹czonej do urz¹dzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

182

wersja 5.2.5


RVP-P

Uk³ad regulacyjno - napêdowy

Schemat 2:

z analogowym sygna³em nastawczym

Schemat podlaczen: praca w trybie VAV Uwaga - Zasilanie pod³¹czaæ poprzez transformator bezpieczeñstwa! - Aby umo¿liwiæ wykonywanie prac diagnostycznych i serwisowych przy u¿yciu oprogramowania VRP-M Tool, przewody 1, 2 (24V AC/DC), 4 (sygna³ szyny MP) oraz 5 (sygna³ U5) trzeba doprowadziæ do ³atwo dostêpnych zacisków (rozdzielnicy, szafy sterowniczej, itp.)

sygna³ nastawczy w 0 ... 10 / 2 ... 10 / nastawialny komunikacja PP/MP sygna³ pomiariowy przep³ywu obj. U5 0 ... 10 / 2 ... 10 / nastawialny wejœcie steruj¹ce z

Sterowanie wymuszone Funkcja

Po³¹czenie

Zamkniêcie

1

7

Otwarcie

2

6

Vmin

2

7

Vmax

2

7

Vmid

2

7

Zasady oznakowania produktu

RVP-P-500x305-1300/1100/700-Q-MP BUS-7 RVP-P

I - A x B -

nom

/

max

/

min

- Ts - K - N - S - P

A B

2...10 [V] 1 0...10 [V] MP BUS – wartoœæ ogólna MP BUS

wersja 5.2.5

183


Notatki

184

wersja 5.2.5


Regulatory przep³ywu VAV w wykonaniu przeciwwybuchowym*

RVP-R-

* dostêpne w sprzeda¿y pod koniec drugiego kwarta³u 2012 roku

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Regulatory przep³ywu s³u¿¹ do automatycznej regulacji strumienia przep³ywaj¹cego przez kana³y powietrza wentylacyjnego zarówno w czêœci nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianê wydatku powietrza umo¿liwiaj¹ stworzenie indywidualnego klimatu dla ka¿dego z pomieszczeñ w budynku, uwzglêdniaj¹c wystêpowanie nierównomiernych obci¹¿eñ w tych pomieszczeniach, zale¿nych od iloœci osób znajduj¹cych siê w pomieszczeniu, a tak¿e od zmiennych czynników zewnêtrznych takich jak: zyski ciep³a przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nas³onecznienia. Urz¹dzenia RVP-R-Ex zapewniaj¹ wysoki poziom bezpieczeñstwa i s¹ przeznaczone do u¿ycia w miejscach, w których jest prawdopodobne pojawienie siê atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mg³y lub mieszaniny powietrzno-py³owe. Regulatory RVP-R-Ex zaprojektowano zgodnie z dyrektyw¹ ATEX 94/9/WE jako urz¹dzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagro¿enia wybuchem 1,2,21 oraz 22. Dla komponentów elektrycznych dostêpny jest certyfikat ATEX producenta.

Materia³ Obudowa oraz przes³ona przepustnicy regulacyjnej wykonane s¹ z blachy stalowej ocynkowanej lub na specjalne zamówienie ze stali nierdzewnej 1.4301. Przegroda przepustnicy wyposa¿ona jest w uszczelnienie gumowe, dziêki któremu uzyskuje siê szczelnoœæ przy ca³kowitym zamkniêciu przegrody. Oœ przegrody przepustnicy umieszczona jest w ³o¿ysku z antystatycznego tworzywa sztucznego lub z mosi¹dzu. Element spiêtrzaj¹co - pomiarowy stanowi listwa pomiarowa. Listwa jest wykonana z aluminiowego profilu, z odpowiednio roz³o¿onymi w jego obrêbie otworami impulsowymi. Uk³ad regulacyjno napêdowy regulatora przep³ywu stanowi zespó³ sk³adaj¹cy siê ze statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego, si³ownika oraz sterownika (sterownik umieszczony poza stref¹ zagro¿enia wybuchem zgodnie ze schematem nr 5).

Zasada dzia³ania Zasada dzia³ania opiera siê na pomiarze strumienia powietrza przep³ywaj¹cego przez regulator. W regulatorach w których zastosowano listwê pomiarow¹, pomiar odbywa siê za pomoc¹ otworków impulsowych. Podczas przep³ywu powietrza przez element pomiarowy, po obu jego stronach powstaje ró¿nica ciœnieñ, zale¿na od strumienia przep³ywu. Sygna³ z elementów spiêtrzaj¹cych przekazywany jest do czujnika ciœnienia za pomoc¹ elastycznych rurek impulsowych. Wartoœæ ciœnienia na elemencie spiêtrzaj¹cym, zostaje przekazana do regulatora, gdzie jest przetworzona na wartoœæ przep³ywu i porównana z wartoœci¹ zadan¹. Je¿eli wartoœæ mierzona jest ró¿na od wartoœci zadanej, si³ownik przes³ony regulacyjnej ustawia j¹ w takie po³o¿enie, aby nie wystêpowa³a ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ mierzon¹ a zadan¹. Rys. 1.

sondy pomiarowe

przetwornik ró¿nicy ciœnienia wartoœæ zadana

186

przepustnica

si³ownik przepustnicy

regulator

wartoϾ zmierzona

Uwaga: Zadane parametry przep³ywu ustawiane s¹ fabrycznie przez producenta i nie mog¹ byæ korygowane przez nieupowa¿nione osoby.

wersja 5.2.5


RVP-R-Ex

Wymiary

Rys. 2. Regulator przep³ywu VAV typu: RVP-R-Ex przegroda

obudowa kryza pomiarowa

Wymiary typowe i zakres stosowania Tab. 1.

Dn [mm]

L [mm]

Lc [mm]

Wydatek

125

265

365

90 - 445

160

280

380

145 - 725

200

300

400

225 - 1130

250

350

450

350 - 1770

315

415

515

560 - 2800

400

500

600

900 - 4540

500

600

700

1400 - 7100

[m3/h]

Zalecenia monta¿owe Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê zachowanie przy monta¿u regulatorów nastêpuj¹cych zasad: –

d³ugoœæ odcinka prostego przed regulatorem

2D

d³ugoœæ odcinka prostego za regulatorem

1D

Pod³¹czenie elektryczne zespo³u urz¹dzeñ pomiarowo-steruj¹co-wykonawczych powinna wykonaæ zgodnie ze schematem podanym w za³¹czonej do urz¹dzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

Spadek ciœnienia w regulatorze RVP-R-Ex (pe³ne otwarcie przepustnicy)

Regulatory RVP-R przesz³y analityczne badania rozmieszczenia elementów pomiarowych, maj¹ce na celu zmniejszenie granicy b³êdu kalibracji regulowanego strumienia powietrza, co znalaz³o swój obraz, w obronionej w 2005 r. w AGH w Krakowie, pracy magisterskiej.

Spadek ciœnienia [Pa]

Wyk. 1.

Strumieñ powietrza [m3/h]

wersja 5.2.5

187


Dane techniczne Tab. 2.

Poziom mocy akustycznej na wylocie regulatora RVP-R-Ex LWA [dB(A)] 3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

42 43 42 44 41 45 44

49 53 52 55 56 54 56

58 60 59 61 62 60 61

63 65 63 66 71 70 72

55 54 55 55 57 58 58

63 64 60 62 62 64 63

65 67 65 66 67 69 68

69 72 71 72 75 75 73

60 62 62 62 61 64 63

66 66 65 62 61 64 63

70 71 70 70 73 75 74

71 72 73 74 78 79 78

Tab. 3.

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-R-Ex LWA [dB(A)] 3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

24 24 25 30 33 36 35

29 32 31 41 46 49 50

36 38 42 44 47 50 51

43 45 48 49 53 53 53

32 33 36 39 45 48 47

38 40 44 46 51 55 55

43 44 47 47 53 56 57

51 53 52 55 55 58 59

33 41 42 48 49 54 53

39 44 46 51 56 56 55

47 48 52 54 57 61 61

53 55 54 59 59 64 63

Uk³ad regulacyjno-napêdowy Jednostka posiada nastêpuj¹ce mo¿liwoœci sterowania: – sterowanie – nastawa ci¹g³a: 2…10, 0…10 [V] – regulator steruje przep³ywem powietrza w przewodzie pomiêdzy zadanymi nastawami Vmin , Vmax , w zale¿noœci od ci¹g³ego sygna³u wiod¹cego, w zakresie zaprogramowanego napiêcia steruj¹cego (0…10, 2…10 [V]); – sterowanie – nastawa wymuszona: „Zamknij” – przes³ona przepustnicy w pozycji ca³kowicie zamkniêtej – zamkniêcie przepustnicy na doprowadzeniu czy odprowadzeniu powietrza do nieu¿ywanych pomieszczeñ, pozwala na oszczêdnoœæ energii. „Otwórz” - przes³ona przepustnicy w pozycji ca³kowicie otwartej – stosuje siê do wspomagania oddymiania pomieszczeñ (silnego przewietrzania) lub najczêœciej jako pozycja bezpieczna. Vmin – minimalny przep³yw objêtoœciowy – w zale¿noœci od potrzeb, lub przy braku obsady pomieszczenia, prze³¹cza siê poszczególne strefy w stan gotowoœci – przy takiej pracy nastêpuje tylko minimalne przewietrzanie pomieszczeñ, a przez co osi¹gana jest znaczna redukcja zu¿ycia energii. Vmid – pozycja poœrednia – ewentualnie mo¿liwa pozycja pracy, przy obliczeniowym zapotrzebowaniu powietrza w pomieszczeniu. Vmax – maksymalny przep³yw objêtoœciowy – pojedyncze pomieszczenie lub grupa pomieszczeñ musz¹ byæ krótkotrwale zasilone maksymalnym strumieniem powietrza – umo¿liwia przewietrzenie, wieczorne sch³adzanie lub poranne szybkie ogrzewanie pomieszczeñ; – sterowanie za poœrednictwem systemu LonWorks®.

188

wersja 5.2.5


RVP-R-Ex

Uk³ad regulacyjno-napêdowy

Schemat 1: Schemat zmiany trybu pracy regulatora VAV-Ex za pomoc¹ prze³¹cznika obrotowego z regulatora: a - zamknij, b - otwórz, c - Vmin, d - Vmid, e - Vmax, f - brak wymuszenia

Schemat 2: Ogólny schemat pod³¹czeniowy si³ownika ExMax

Dane techniczne si³ownika ExMax-5.10-Y: Zasilanie: 24[V] AC/DC Moment obrotowy: 5 Nm / 10 Nm Kierunek obrotu: wybierany prze³¹cznikiem K¹t obrotu: 0…95° Klasa ochrony I (uziemiony) Czas ruchu: 7,5/15/30/60/120 [s] (od 0 do 90o) Kategoria ochrony obudowy IP66 Zakres temperatur otoczenia: -40…+40 [°C] Zakres temperatur sk³adowania: -40…+70 [°C] Wilgotnoœæ: zgodnie z EN 60335-1 Konserwacja: bezobs³ugowy Wymiary: 210x95x80 mm Masa: 3,5 [kg]

Atesty: Przetestowany w PTB: PTB 04 ATEX 1028X Zgodny z dyrektyw¹ ATEX: 94/9/EC (ATEX) Zaaprobowany do gazów: II2G EEx d [ia] IIC T6/T5 do stref 1, 2 Zaaprobowany do py³ów: II2D IP66 T80°C do stref 21, 22 Identyfikacja: CE Nr 0158 EMC: 89/336/EC dyrektywa EMC Niskie napiêcia: 72/23/EC dyrektywa niskiego napiêcia Rodzaj ochrony: IP 66 zgodnie z EN 60529 Kompensacja potencja³u: Zewnêtrzne przy³¹cze PA, 4 mm2

Dobór parametrów Ÿród³a zasilania na obiekcie zale¿y od wybranego czasu obrotu i wielkoœci napiêcia zasilania. Za³¹czone wielkoœci pr¹dów s¹ wartoœciami przybli¿onymi, poniewa¿ ze wzglêdu na konstrukcjê jednostki w obrêbie elektroniki mo¿e nast¹piæ rozproszenie mocy. Pobór mocy w pozycji zablokowanej, niezale¿nie od czasu wynosi maks. 20 W. Zu¿ycie mocy przez grza³kê waha siê w przedziale o od 5 do 12 W. Grza³ka za³¹czana jest gdy silnik nie pracuje. W czasie rozruchu chwilowa wartoœæ pr¹du pobierana przez si³ownik wynosi ok. 4,5A przez 1sek (prosimy wzi¹æ to pod uwagê przy doborze kabli oraz zasilania). Tab. 4. Pobór pr¹du w zale¿noœci od nastawionego czasu obrotu si³ownika

7,5s

24 V wersja 5.2.5

4,7 A

15s

30s

1,45 A 0,52 A

60s

120s

0,4 A

0,4 A

189


Uk³ad regulacyjno-napêdowy Dane techniczne przetwornika ciœnienia ExCos - P: Zasilanie:

24 VAC/DC ± 20% (19,2...28,8 VAC/DC) 50... 60 Hz

Natê¿enie, zu¿ycie mocy:

150 mA, - 4 W, wewnêtrzny bezpiecznik 500 mA, bez klamry, niezdejmowalny

Izolacja elektryczna:

Zasilanie - analogowe wyjœcie 1,5 kV (Ex 60 V)

Po³¹czenie elektryczne:

Zaciski 0,14... 2,5 mm w zintegrowanej skrzynce przy³¹czeniowej Ex

Klasa ochrony:

Klasa I (uziemienie)

Wyœwietlacz:

2 x 16 cyfr, matryca punktowa z podœwietleniem

Ochrona obudowy:

IP66 zgodnie z IEC 60529

Materia³ obudowy:

Odlew aluminiowy, powlekany

Czujnik:

Piezoelektryczny przetwornik ciœnienia

Czas reakcji czujnika:

T90 / 5 sek.

Dok³adnoœæ czujnika:

± 2% wartoœci +/- 1 Pa

NieliniowoϾ i histereza:

Zwykle ± 0,05 %, maks. 0,25% wartoœci

Wyjœcie:

Napiêcie U(V) lub natê¿enie I (mA) do wyboru w menu na miejscu

Napiêcie U na wyjœciu:

Od 0...10 VDC nastawialne, odwracalne, obci¹¿enie <1kO, wp³yw <0,05 % /100 O

Natê¿enie I na wyjœciu:

Od 0...20 mA nastawialne, odwracalne, obci¹¿enie <500 O, wp³yw <0,1 % /100 O, obwód otwarty < 24V

Atesty: Przetestowany w PTB: Zgodny z dyrektyw¹ ATEX: Zaaprobowany do gazów: Zaaprobowany do py³ów: Identyfikacja: EMC: Niskie napiêcia: Rodzaj ochrony: Kompensacja potencja³u:

2

PTB 04 ATEX 1028X 94/9/EC (ATEX) II2(1)G Ex e ma [ia] IIC T6 do stref 1, 2 II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C do stref 21,22 CE Nr 0158 89/336/EC dyrektywa EMC 72/23/EC dyrektywa niskiego napiêcia IP 66 zgodnie z EN 60529 Zewnêtrzne przy³¹cze PA, 4 mm2

Tab. 5. Dane techniczne przetwornika ciœnienia ExCos-P ExCos-P100

ExCos-P200

Ciœnienia/Ró¿nicy ciœnieñ

Ciœnienia/Ró¿nicy ciœnieñ

Zasilanie

24 VAC/DC

24 VAC/DC

Zakres

+/- 100 Pa

+/- 250 Pa

20 Pa

50 Pa

25000 Pa

25000 Pa

(0) 4..20 m / 0..10V

(0) 4..20 m / 0..10V

Czujnik

Zakres min Ciœnienie maks Wyjœcie

190

Schemat 3: Ogólny schemat pod³¹czeniowy przetwornika ciœnienia ExCos-P

wersja 5.2.5


RVP-R-Ex

Uk³ad regulacyjno-napêdowy

Schemat 4. Schemat zmiany trybu pracy si³ownika ExMax za pomoc¹ prze³¹cznika obrotowego z regulatora a - I kierunek obrotu, b - II kierunek obrotu, c - brak pracy.

Schemat 5. Ogólny schemat pod³¹czenia automatyki VAV Ex

wersja 5.2.5

191


Zasady oznakowania produktu

RVP-R-Ex-315-1300/1100/700 RVP-R-Ex - D -

1

192

max

/

min

- K - P

2...10 [V] 0...10 [V]

wersja 5.2.5


Regulatory przep³ywu VAV w wykonaniu przeciwwybuchowym*

RVP-P-

* dostêpne w sprzeda¿y pod koniec drugiego kwarta³u 2012 roku

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Regulatory przep³ywu s³u¿¹ do automatycznej regulacji strumienia przep³ywaj¹cego przez kana³y powietrza wentylacyjnego zarówno w czêœci nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianê wydatku powietrza umo¿liwiaj¹ stworzenie indywidualnego klimatu dla ka¿dego z pomieszczeñ w budynku, uwzglêdniaj¹c wystêpowanie nierównomiernych obci¹¿eñ w tych pomieszczeniach, zale¿nych od iloœci osób znajduj¹cych siê w pomieszczeniu, a tak¿e od zmiennych czynników zewnêtrznych takich jak: zyski ciep³a przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nas³onecznienia. Urz¹dzenia RVP-P-Ex zapewniaj¹ wysoki poziom bezpieczeñstwa i s¹ przeznaczone do u¿ycia w miejscach, w których jest prawdopodobne pojawienie siê atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mg³y lub mieszaniny powietrzno-py³owe. Regulatory RVP-P-Ex zaprojektowano zgodnie z dyrektyw¹ ATEX 94/9/WE jako urz¹dzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagro¿enia wybuchem 1,2,21 oraz 22. Dla komponentów elektrycznych dostêpny jest certyfikat ATEX producenta.

Materia³ Obudowa oraz wielop³aszczyznowa przepustnica regulacyjna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Lamele wielop³aszczyznowej przepustnicy wyposa¿one s¹ w uszczelnienie igielitowe, dziêki któremu uzyskuje siê szczelnoœæ przy ca³kowitym zamkniêciu przegrody. Elementy napêdu przepustnicy wykonane s¹ z tworzywa sztucznego o rezystancji powierzchniowej poni¿ej 1GÙ. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane s¹ króæce do pomiaru ciœnienia. Uk³ad regulacyjno-napêdowy regulatora przep³ywu stanowi zespó³ sk³adaj¹cy siê ze statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego, si³ownika oraz sterownika (sterownik umieszczony poza stref¹ zagro¿enia wybuchem zgodnie ze schematem nr 5).

Zasada dzia³ania Zasada dzia³ania opiera siê na pomiarze strumienia powietrza przep³ywaj¹cego przez regulator. Pomiar ten odbywa siê za pomoc¹ sond pomiarowych (4 pary), usytuowanych po obu stronach elementu spiêtrzaj¹cego w postaci kryzy pomiarowej. Podczas przep³ywu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach powstaje ró¿nica ciœnieñ, zale¿na od wielkoœci przep³ywu. Wielkoœæ ta mierzona jest za pomoc¹ czujnika ciœnieñ. Wartoœci te zostaj¹ w regulatorze porównane z wielkoœci¹ zadan¹. Je¿eli wartoœæ mierzona jest ró¿na od wielkoœci zadanej si³ownik przes³ony regulacyjnej ustawia j¹ w takie po³o¿enie, aby nie wystêpowa³a ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ mierzon¹ a zadan¹. Rys. 1.

sondy pomiarowe

si³ownik przepustnicy

przetwornik ró¿nicy ciœnienia wartoœæ zadana

194

przepustnica

regulator

wartoϾ zmierzona

Uwaga: Zadane parametry przep³ywu ustawiane s¹ fabrycznie przez producenta i nie mog¹ byæ korygowane przez nieupowa¿nione osoby.

wersja 5.2.5


RVP-P-Ex

Wymiary

Rys. 2. Regulator przep³ywu VAV typu: RVP-P-Ex

Wymiary typowe i zakres stosowania Regulowany przeplyw [m 3/h]

Tab. 1.

A [mm]

B [mm]

200

250

315

400

500

630

800

1000

150 - 950 290 - 1810 440 - 2670 580 - 3540 720 - 4400

180 - 1180 360 - 2270 540 - 3340 720 - 4430 900 - 5500

330 - 1490 460 - 2860 690 - 4210 910 - 5580 1140 - 6940

x 590 - 3620 870 - 5350 1160 - 7090 1450 - 8810

x 730 - 4530 1090 - 6690 1450 - 8860 1810 - 11010

x 920 - 5710 1380 - 8430 1830 - 11160 2290 - 13880

x x 1750 - 10710 2330 - 14170 2900 - 17620

x x 2190 - 13390 2910 - 17710 3630 - 20000

Zalecenia monta¿owe Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê zachowanie przy monta¿u regulatorów nastêpuj¹cych zasad: 1) Regulator nie powinien byæ montowany bezpoœrednio za kolanami, za odga³êziami trójników, za dyfuzorami lub konfuzorami o k¹cie wierzcho³kowym wiêkszym od 15°. 2) Minimalne odleg³oœci powinny wynosiæ: 2A lub 3B od ³uków, kolan i trójników 1A lub 1,5B od ³uków, kolan i trójników z zastosowaniem blachy perforowanej o wolnym przekroju 50% jako prostownicy strumienia. Pod³¹czenie elektryczne zespo³u urz¹dzeñ pomiarowo-steruj¹co-wykonawczych powinno zostaæ wykonane zgodnie ze schematem podanym w za³¹czonej do urz¹dzenia dokumentacji przez odpowiednio wykwalifikowan¹ osobê.

Spadek ciœnienia w regulatorze RVP-P-Ex (pe³ne otwarcie przepustnicy)

p

Rys. 3.

wersja 5.2.5

195


Poziom mocy akustycznej Tab. 2.

Poziom mocy akustycznej na wylocie regulatora RVP-P-Ex LWA [dB(A)] 3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

200 x 105

39

48

66

61

50

55

61

67

55

60

65

68

250 x 105

40

49

57

62

51

56

61

68

56

61

66

69

315 x 105

44

53

61

66

55

60

66

72

60

65

70

73

200 x 205

39

51

57

66

51

55

60

70

56

61

68

73

250 x 205

40

52

58

67

52

56

61

71

57

61

69

74

315 x 205

42

54

60

69

54

58

63

73

59

64

71

76

400 x 205

43

55

61

70

55

59

64

74

60

65

72

77

500 x 205

44

56

62

71

56

60

65

75

61

66

73

78

630 x 205

45

57

63

72

57

61

66

76

62

67

74

79

200 x 305

39

51

57

65

51

58

64

70

59

65

70

74

250 x 305

40

51

58

61

52

59

62

71

60

66

71

75

315 x 305

42

54

60

68

54

61

67

73

62

68

73

77

400 x 305

43

55

61

69

55

62

68

74

63

69

74

78

500 x 305

44

56

62

70

56

63

69

75

64

70

75

79

630 x 305

45

57

63

71

57

54

70

74

65

71

76

80

800 x 305

46

58

64

72

58

55

71

75

66

72

77

81

1000 x 305

47

59

65

73

59

56

72

76

67

73

78

82

200 x 405

40

51

56

65

53

60

65

71

59

65

70

75

250 x 405

41

52

57

66

54

61

66

72

60

66

71

76

315 x 405

42

53

58

67

55

62

67

73

61

67

72

77

400 x 405

43

54

59

67

56

63

68

74

62

68

73

78

500 x 405

44

55

60

68

57

64

69

75

63

69

74

79

630 x 405

45

56

61

69

58

65

70

76

64

70

75

80

800 x 405

46

57

62

70

59

66

71

77

65

71

76

81

1000 x 405

47

58

63

71

60

66

72

78

66

72

77

82

200 x 505

40

54

49

66

55

60

65

72

61

66

71

77

250 x 505

41

55

50

67

56

61

66

73

62

67

72

78

315 x 505

42

56

51

68

57

62

67

74

63

68

73

79

400 x 505

43

57

52

69

58

63

69

75

64

69

74

80

500 x 505

44

58

63

70

59

64

70

76

65

70

75

81

630 x 505

45

59

64

71

60

65

71

77

66

71

76

82

800 x 505

46

60

65

72

61

66

72

78 |

67

72

77

83

1000 x 505

47

61

66

73

62

67

73

79

68

73

78

84

196

wersja 5.2.5


RVP-P-Ex Tab. 3.

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-P-Ex LWA [dB(A)] 100 [Pa]

250 [Pa]

500 [Pa]

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

200 x 105

29

37

43

47

32

42

46

54

47

47

52

57

250 x 105

30

38

44

49

33

43

47

55

48

48

53

59

315 x 105

31

39

45

50

34

44

48

56

49

49

54

60

200 x 205

30

40

43

50

42

47

48

52

45

51

53

56

250 x 205

31

41

44

51

43

48

49

53

46

52

54

57

315 x 205

32

42

45

52

44

49

50

54

47

53

55

58

400 x 205

33

43

46

53

45

50

51

55

48

54

56

59

500 x 205

34

44

47

54

46

51

52

56

49

55

57

60

630 x 205

35

45

48

55

47

52

53

57

50

56

58

61

200 x 305

33

44

46

50

45

50

52

55

51

52

55

51

250 x 305

34

45

47

51

46

51

53

56

52

53

56

52

315 x 305

35

46

48

52

47

52

54

57

53

54

57

53

400 x 305

36

47

49

53

48

53

55

58

54

55

58

64

500 x 305

37

48

50

54

49

54

56

59

55

56

59

65

630 x 305

38

49

51

55

50

55

57

60

56

57

60

66

800 x 305

39

50

52

56

51

56

58

61

57

58

61

67

1000 x 305

40

51

53

57

52

57

59

62

58

59

62

68

200 x 405

33

45

47

50

46

50

52

56

51

54

58

60

250 x 405

34

46

48

51

47

51

53

57

52

55

59

61

315 x 405

35

47

49

52

48

52

54

58

53

56

60

62

400 x 405

36

48

50

53

49

53

55

59

54

57

61

64

500 x 405

37

49

51

54

50

54

56

60

55

58

62

65

630 x 405

38

50

52

55

51

55

57

61

56

59

62

66

800 x 405

39

51

53

56

52

56

58

62

57

60

63

67

1000 x 405

40

52

54

57

53

57

59

63

58

61

64

68

200 x 505

34

46

47

61

46

52

53

56

51

55

58

62

250 x 505

35

47

48

62

47

53

54

57

52

56

59

63

315 x 505

36

48

49

63

48

54

55

58

53

57

60

64

400 x 505

37

49

50

64

49

55

56

59

54

58

61

65

500 x 505

38

50

51

65

50

56

57

60

55

59

62

66

630 x 505

39

51

52

66

51

57

58

61

56

60

63

67

800 x 505

40

52

53

67

52

58

59

62

57

61

64

65

1000 x 505

41

53

54

68

53

59

60

63

58

62

65

66

wersja 5.2.5

197


Uk³ad regulacyjno-napêdowy Jednostka posiada nastêpuj¹ce mo¿liwoœci sterowania: – sterowanie – nastawa ci¹g³a: 2…10, 0…10 [V] – regulator steruje przep³ywem powietrza w przewodzie pomiêdzy zadanymi nastawami Vmin , Vmax , w zale¿noœci od ci¹g³ego sygna³u wiod¹cego, w zakresie zaprogramowanego napiêcia steruj¹cego (0…10, 2…10 [V]) – sterowanie – nastawa wymuszona: „Zamknij” – przes³ona przepustnicy w pozycji ca³kowicie zamkniêtej – zamkniêcie przepustnicy na doprowadzeniu czy odprowadzeniu powietrza do nieu¿ywanych pomieszczeñ, pozwala na oszczêdnoœæ energii. „Otwórz” - przes³ona przepustnicy w pozycji ca³kowicie otwartej – stosuje siê do wspomagania odymiania pomieszczeñ (silnego przewietrzania) lub najczêœciej jako pozycja bezpieczna. Vmin – minimalny przep³yw objêtoœciowy – w zale¿noœci od potrzeb, lub przy braku obsady pomieszczenia, prze³¹cza siê poszczególne strefy w stan gotowoœci – przy takiej pracy nastêpuje tylko minimalne przewietrzanie pomieszczeñ, a przez co osi¹gana jest znaczna redukcja zu¿ycia energii. Vmid – pozycja poœrednia – ewentualnie mo¿liwa pozycja pracy, przy obliczeniowym zapotrzebowaniu powietrza w pomieszczeniu. Vmax – maksymalny przep³yw objêtoœciowy – pojedyncze pomieszczenie lub grupa pomieszczeñ musz¹ byæ krótkotrwale zasilone maksymalnym strumieniem powietrza – umo¿liwia przewietrzenie, wieczorne sch³adzanie lub poranne szybkie ogrzewanie pomieszczeñ; – sterowanie za poœrednictwem systemu LonWorks®.

198

wersja 5.2.5


RVP-P-Ex

Poziom mocy akustycznej

Schemat 1: Schemat zmiany trybu pracy regulatora VAV-Ex za pomoc¹ prze³¹cznika obrotowego z regulatora: a - zamknij, b - otwórz, c - Vmin, d - Vmid, e - Vmax, f - brak wymuszenia

Schemat 2: Ogólny schemat pod³¹czeniowy si³ownika ExMax

Dane techniczne si³ownika ExMax-5.10-Y: Zasilanie: 24[V] AC/DC Moment obrotowy: 5 Nm / 10 Nm Kierunek obrotu: wybierany prze³¹cznikiem K¹t obrotu: 0…95° Klasa ochrony I (uziemiony) Czas ruchu: 7,5/15/30/60/120 [s] (od 0 do 90o) Kategoria ochrony obudowy IP66 Zakres temperatur otoczenia: -40…+40 [°C] Zakres temperatur sk³adowania: -40…+70 [°C] Wilgotnoœæ: zgodnie z EN 60335-1 Konserwacja: bezobs³ugowy Wymiary: 210x95x80 mm Masa: 3,5 [kg]

Atesty: Przetestowany w PTB: PTB 04 ATEX 1028X Zgodny z dyrektyw¹ ATEX: 94/9/EC (ATEX) Zaaprobowany do gazów: II2G EEx d [ia] IIC T6/T5 do stref 1, 2 Zaaprobowany do py³ów: II2D IP66 T80°C do stref 21, 22 Identyfikacja: CE Nr 0158 EMC: 89/336/EC dyrektywa EMC Niskie napiêcia: 72/23/EC dyrektywa niskiego napiêcia Rodzaj ochrony: IP 66 zgodnie z EN 60529 Kompensacja potencja³u: Zewnêtrzne przy³¹cze PA, 4 mm2

Dobór parametrów Ÿród³a zasilania na obiekcie zale¿y od wybranego czasu obrotu i wielkoœci napiêcia zasilania. Za³¹czone wielkoœci pr¹dów s¹ wartoœciami przybli¿onymi, poniewa¿ ze wzglêdu na konstrukcjê jednostki w obrêbie elektroniki mo¿e nast¹piæ rozproszenie mocy. Pobór mocy w pozycji zablokowanej, niezale¿nie od czasu wynosi maks. 20 W. Zu¿ycie mocy przez grza³kê waha siê w przedziale o od 5 do 12 W. Grza³ka za³¹czana jest gdy silnik nie pracuje. W czasie rozruchu chwilowa wartoœæ pr¹du pobierana przez si³ownik wynosi ok. 4,5A przez 1sek (prosimy wzi¹æ to pod uwagê przy doborze kabli oraz zasilania). Tab. 4. Pobór pr¹du w zale¿noœci od nastawionego czasu obrotu si³ownika

7,5s

24 V wersja 5.2.5

4,7 A

15s

30s

1,45 A 0,52 A

60s

120s

0,4 A

0,4 A

199


Uk³ad regulacyjno-napêdowy Dane techniczne przetwornika ciœnienia ExCos - P: Zasilanie:

24 VAC/DC ± 20% (19,2...28,8 VAC/DC) 50... 60 Hz

Natê¿enie, zu¿ycie mocy:

150 mA, - 4 W, wewnêtrzny bezpiecznik 500 mA, bez klamry, niezdejmowalny

Izolacja elektryczna:

Zasilanie - analogowe wyjœcie 1,5 kV (Ex 60 V)

Po³¹czenie elektryczne:

Zaciski 0,14... 2,5 mm w zintegrowanej skrzynce przy³¹czeniowej Ex

Klasa ochrony:

Klasa I (uziemienie)

Wyœwietlacz:

2 x 16 cyfr, matryca punktowa z podœwietleniem

Ochrona obudowy:

IP66 zgodnie z IEC 60529

Materia³ obudowy:

Odlew aluminiowy, powlekany

Czujnik:

Piezoelektryczny przetwornik ciœnienia

Czas reakcji czujnika:

T90 / 5 sek.

Dok³adnoœæ czujnika:

± 2% wartoœci +/- 1 Pa

NieliniowoϾ i histereza:

Zwykle ± 0,05 %, maks. 0,25% wartoœci

Wyjœcie:

Napiêcie U(V) lub natê¿enie I (mA) do wyboru w menu na miejscu

Napiêcie U na wyjœciu:

Od 0...10 VDC nastawialne, odwracalne, obci¹¿enie <1kO, wp³yw <0,05 % /100 O

Natê¿enie I na wyjœciu:

Od 0...20 mA nastawialne, odwracalne, obci¹¿enie <500 O, wp³yw <0,1 % /100 O, obwód otwarty < 24V

Atesty: Przetestowany w PTB: Zgodny z dyrektyw¹ ATEX: Zaaprobowany do gazów: Zaaprobowany do py³ów: Identyfikacja: EMC: Niskie napi��cia: Rodzaj ochrony: Kompensacja potencja³u:

2

PTB 04 ATEX 1028X 94/9/EC (ATEX) II2(1)G Ex e ma [ia] IIC T6 do stref 1, 2 II2(1)D Ex tD A21 [iaD] IP66 T80°C do stref 21,22 CE Nr 0158 89/336/EC dyrektywa EMC 72/23/EC dyrektywa niskiego napiêcia IP 66 zgodnie z EN 60529 Zewnêtrzne przy³¹cze PA, 4 mm2

Tab. 5. Dane techniczne przetwornika ciœnienia ExCos-P ExCos-P100

ExCos-P200

Ciœnienia/Ró¿nicy ciœnieñ

Ciœnienia/Ró¿nicy ciœnieñ

Zasilanie

24 VAC/DC

24 VAC/DC

Zakres

+/- 100 Pa

+/- 250 Pa

20 Pa

50 Pa

25000 Pa

25000 Pa

(0) 4..20 m / 0..10V

(0) 4..20 m / 0..10V

Czujnik

Zakres min Ciœnienie maks Wyjœcie

200

Schemat 3: Ogólny schemat pod³¹czeniowy przetwornika ciœnienia ExCos-P

wersja 5.2.5


RVP-P-Ex

Uk³ad regulacyjno-napêdowy

Schemat 4. Schemat zmiany trybu pracy si³ownika ExMax za pomoc¹ prze³¹cznika obrotowego z regulatora a - I kierunek obrotu, b - II kierunek obrotu, c - brak pracy.

Schemat 5. Ogólny schemat pod³¹czenia automatyki VAV Ex

wersja 5.2.5

201


Zasady oznakowania produktu

RVP-P-Ex-500x305-1300/1100/700 RVP-P-Ex - A x B -

max

/

min

- K - P

A B

1

202

2...10 [V] 0...10 [V]

wersja 5.2.5


Regulatory ciœnienia

RPP-R

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Regulator ró¿nicy ciœnieñ RPP-R przeznaczony jest do regulacji ciœnienia w pomieszczeniach szczelnych oraz przewodach wentylacyjnych, a tym samym utrzymywania zadanej ró¿nicy ciœnieñ miêdzy dwiema strefami. Nale¿y je stosowaæ wszêdzie tam, gdzie wymagana jest liniowa charakterystyka regulacji ciœnienia, niezale¿nie od wielkoœci przep³ywu objêtoœciowego. W zale¿noœci od za³o¿onej funkcjonalnoœci, urz¹dzenie utrzymuje sta³¹ lub zmienn¹ ró¿nicê ciœnieñ, zale¿n¹ od wczeœniejszej kalibracji wykonanej przez producenta oraz od sposobu sterowania. Dziêki zastosowaniu statycznego czujnika ciœnieñ, regulator mo¿e pracowaæ w œrodowisku o niskim i œrednim stopniu zanieczyszczenia oraz agresywnoœci (wg Klasyfikacji Œrodowisk Korozyjnych zgodnie z ISO 12944 maks. klasa C3). W przypadku braku pewnoœci co do stopnia agresywnoœci œrodowiska, zalecane jest wczeœniejsze sprawdzenie odpornoœci materia³u urz¹dzenia, jak i samego przetwornika na spodzie-wane niekorzystne warunki pracy.

Materia³ Regulator RPP-R sk³ada siê z obudowy oraz przes³ony przepustnicy wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda dodatkowo posiada uszczelnienie gumowe, dziêki któremu uzyskano szczelnoœæ przy ca³kowitym zamkniêciu. Oœ przegrody przepustnicy wykonana z prêta stalowego ocynkowanego, umieszczona jest w ³o¿yskach wykonanych z tworzywa sztucznego. Opcjonalnie regulatory RPP-R wykonywane s¹ z izolacj¹ cieplno-akustyczn¹ – RPP-Rt. Sygna³ impulsowy do przetwornika ciœnienia doprowadzany jest elastycznymi wê¿ami poliuretanowymi o œrednicy 6 [mm]. Zakoñczenia przewodów stanowi¹ polietylenowe króæce, przystosowane do zamontowania w kanale, lub w œcianie pomieszczenia. D³ugoœæ przewodów impulsowych nie powinna przekraczaæ ³¹cznie 10 [mb].

Zasada dzia³ania Zasada dzia³ania regulatora opiera siê na pomiarze ró¿nicy ciœnieñ miedzy dwiema za³o¿onymi strefami za pomoc¹ sond pomiarowych. Czujnik ciœnienia ma za zadanie przetworzyæ wyniki pomiaru na sygna³ elektryczny, bêd¹cy liniow¹ funkcj¹ ró¿nicy ciœnieñ. Sygna³ elektryczny wêdruje do regulatora, gdzie porównywany jest w wartoœci¹ zadan¹, a nastêpnie regulator wysy³a do si³ownika odpowiedni¹ wartoœæ wielkoœci steruj¹cej w celu zmiany przez urz¹dzenie po³o¿enia przepustnicy w przypadku, gdy wartoœæ wielkoœci mierzonej jest ró¿na od wartoœci zadanej.

strefa 2

strefa 1

przetwornik ró¿nicy ciœnieñ

wartoϾ zadana

regulator

si³ownik przepustnicy

wartoϾ zmierzona

Uwaga: Zadane parametry urz¹dzenia ustawione s¹ fabrycznie przez producenta i nie mog¹ byæ korygowane przez nieupowa¿nione osoby.

204

wersja 5.2.5


RPP-R

Wymiary

Regulator ciœnienia typu: RPP-R 450

obudowa

350

przegroda

115

Dn

52.5

zespó³ napêdowosteruj¹cy strefa 1

zespó³ napêdowosteruj¹cy

strefa 2 340

155

Regulator ciœnienia typu: RPP-Rt (z izolacj¹) 450 350

obudowa 52.5

115

Di

Dn

przegroda

zespó³ napêdowosteruj¹cy strefa 1

zespó³ napêdowosteruj¹cy

strefa 2 340

155

Wymiary typowe i zakres stosowania

Zakres regulacji ró¿nicy ciœnieñ, w zale¿noœci od zastosowanego w urz¹dzeniu przetwornika, zawiera siê w przedziale od 2 do 600[Pa]. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, aby tak dobraæ œrednicê nominaln¹ RPP-R, by prêdkoœæ przep³ywu powietrza przez urz¹dzenie nie by³a wiêksza ni¿ 12[m/s], ze wzglêdu na znaczne zwiêkszanie oporów przep³ywu oraz generowanego ha³asu .

Dn [mm]

Di [mm]

125

225

160

260

200

300

250

350

315

415

400

500

500

600

L [mm]

Lc [mm]

350

450

Zalecenia monta¿owe ? Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê zachowanie przy monta¿u regulatorów

nastêpuj¹cych zasad: –

zamontowaæ urz¹dzenie tak, aby mieæ dogodny dostêp do jego elementów sk³adowych;

dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê montowanie odcinka prostego o d³ugoœci: 2Dn przed regulatorem RPP-R i 1Dn za regulatorem RPP-R;

nie dopuszcza siê monta¿u innego, ni¿ zapewniaj¹cego poziom¹ pracê mechanizmu przepustnicy, a tak¿e pionowe po³o¿enie statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego.

Pod³¹czenie elektryczne elementów automatyki powinna wykonaæ, zgodnie ze schematem podanym w za³¹czonej do urz¹dzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba. wersja 5.2.5

205


Regulacja ciœnienia w kanale – mo¿liwe konfiguracje Elastyczne rurki impulsowe, zakoñczone s¹ króæcami pomiarowymi, które nale¿y zamontowaæ w odpowiednich miejscach stref (mo¿e to byæ kana³ i pomieszczenie odniesienia, lub dwa kana³y) wg poni¿szej konfiguracji. Punkty, w których zostan¹ umieszczone króæce pomiarowe, musza byæ tak dobrane, aby by³y reprezentatywne dla ca³ej strefy, a przede wszystkim wolne od niekorzystnych oddzia³ywañ ciœnienia dynamicznego. Nadciœnienie za regulatorem

Nadciœnienie przed regulatorem

NAWIEW

NAWIEW

strefa odniesienia

strefa odniesienia

Podciœnienie przed regulatorem

Podciœnienie za regulatorem

WYWIEW

WYWIEW

strefa odniesienia

strefa odniesienia

Regulacja ciœnienia w pomieszczeniu – mo¿liwe konfiguracje Nawiew / nadciœnienie

strefa I podciœnienie

Nawiew / podciœnienie

strefa II nadciœnienie

NAWIEW

strefa I nadciœnienie WYWIEW

NAWIEW

Wywiew / nadciœnienie

strefa I nadciœnienie NAWIEW

206

strefa II podciœnienie WYWIEW

Wywiew / podciœnienie

strefa II podciœnienie WYWIEW

strefa I podciœnienie NAWIEW

strefa II nadciœnienie WYWIEW

wersja 5.2.5


RPP-R

Spadek ciœnienia na reglatorach RPP-R (pe³ne otwarcie przepustnicy)

p Spadek ciœnienia ÄP [Pa]

Spadek ciœnienia na regulatorach RPP-R dla Dn125 i Dn160 60 50 40 30 20 10 0 2

4

6

8

10

12

Prêdkoœæ przep³ywu [m/s]

Spadek ciœnienia ÄP p [Pa]

Spadek ciœnienia na regulatorach RPP-R dla Dn200, Dn250 i Dn315 30 25 20 15 10 5 0 2

4

6

8

10

12

Prêdkoœæ przep³ywu [m/s]

Spadek ciœnienia ÄP p [Pa]

Spadek ciœnienia na regulatorach RPP-R dla Dn400 i Dn500 25 20 15 10 5 0 2

4

6

8

10

12

Prêdkoœæ przep³ywu [m/s]

wersja 5.2.5

207


Poziom mocy akustycznej Poziom mocy akustycznej na wylocie regulatora RPP-R LWA [dB(A)] 3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

41 42 41 43 40 44 42

47 51 51 54 55 54 55

57 59 58 61 62 60 61

62 64 62 66 71 70 71

54 53 55 55 57 58 58

63 64 60 62 62 64 63

65 67 65 66 67 69 68

69 72 71 72 75 75 73

60 62 62 62 61 64 63

66 66 65 67 68 70 70

70 71 70 70 73 75 74

71 72 73 74 78 79 78

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RPP-R Regulator bez izolacji akustycznej LWA [dB(A)] 3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

3 m/s

6 m/s

9 m/s

12 m/s

22 23 24 29 32 35 34

28 31 30 40 45 48 50

35 37 41 43 47 50 51

42 44 47 48 53 53 53

31 32 35 39 45 48 47

38 40 44 46 51 55 55

43 44 47 47 53 56 57

51 53 52 55 55 58 59

33 41 42 48 49 54 53

39 44 46 51 56 56 55

47 48 52 54 57 61 61

53 55 54 59 59 64 63

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RPP-R Regulator z izolacjยน akustycznยน LWA [dB(A)]

208

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

19 19 21 21 22 24 24

21 24 24 29 35 39 40

29 31 33 35 38 44 44

37 39 41 43 46 50 51

29 29 28 37 40 43 44

31 32 34 38 44 48 49

36 37 39 42 47 49 50

41 44 42 47 49 50 52

29 35 33 38 44 44 44

30 38 38 42 46 51 51

36 39 40 44 47 53 54

46 44 45 48 51 54 55

wersja 5.2.5


RPP-R

Uk³ad regulacyjno - napêdowy

Uk³ad regulacyjno-napêdowy regulatora ciœnienia stanowi zespó³, sk³adaj¹cy siê ze statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego, cyfrowego regulatora PID VAV oraz si³ownika firmy BELIMO. Jest to rozwi¹zanie, które oprócz regulacji ciœnienia miedzy dwiema strefami, znajduje zastosowanie w: - systemach VAV i CAV z przep³ywem niezale¿nym od ciœnienia np. w laboratoriach; - szybko dzia³aj¹cych systemach VAV i CAV np. w komorach fermentacyjnych ; - do zastosowania w lekko zanieczyszczonych i agresywnych œrodowiskach (wg Klasyfikacji Œrodowisk Korozyjnych zgodnie z ISO 12944 maks. klasa C3). W sk³ad uk³adu regulacyjno-napêdowego wchodz¹: I. Regulator PID VAV 1. VRP-STP – (regulator analogowy) posiada mo¿liwoœæ rêcznego ustawienia, za pomoc¹ potencjometru, maksymalnej wartoœci ró¿nicy ciœnieñ ? pmax, w zakresie 30-100% ? pnom(25-100% ? pVFP) oraz zewnêtrznego sterowania 0 (2)-10[V] w zakresie 0 (3%? pnom )-? pmax . Dane techniczne: Napiêcie zasilania Pobór mocy Moc znamionowa Sygna³ nastawczy Sygna³ pomiarowy

AC 24[V] 50/60[Hz] 1,3[W](z czujnikiem VFP – bez si³ownika) 2,6[VA](z czujnikiem VFP – bez si³ownika) DC 0-10[V]/2-10[V] DC 0-10[V]/2-10[V] (max.0,5mA – sygna³ liniowy 0-100%? P) III (napiêcie bezpieczne – niskie) IP40 0…+50[°C] -20…80[°C] 153/88/54[mm]

Klasa ochronnoœci Kategoria ochrony obudowy Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Wymiary

AC 24V

Zasilanie pod³¹czyæ przez transformator bezpieczeñstwa

!

~

T

w1 DC 0...10V U5 DC 2...10V

* 2

~

1

3

4

5

6

7

w1 w2 U5 yz

T

...24-V za³o¿ony mostek 2-4. * Fabrycznie W przypadku sterowania DC 0 .. 10 [V] (wejœcie w1 u¿ywane) mostek zdj¹æ. Urz¹dzenie nie zawiera elementów, które u¿ytkownik mo¿e wymieniæ lub naprawiæ

VRP-STP

VFP-...

Sterowanie wymuszone Regulacja ciœnienia w pomieszczeniu

Regulacja ciœnienia w kanale

Nawiew-nadciœnienie / wywiew-podciœnienie

Funkcja

Nawiew - nadciœnienie przed regulatorem Wywiew - podciœnienie za regulatorem

Funkcja

Po³¹czenie

Po³¹czenie

Zamkniêcie

1

7

Zamkniêcie

2

6

Otwarcie

2

6

Otwarcie

1

7

Nawiew-nadciœnienie / wywiew-podciœnienie

Funkcja

Nawiew - nadciœnienie za regulatorem Wywiew - podciœnienie przed regulatorem

Funkcja

Po³¹czenie

Po³¹czenie

Zamkniêcie

2

6

Zamkniêcie

1

7

Otwarcie

1

7

Otwarcie

2

6

Uwaga: Uk³ad napêdowo steruj¹cy jest po³¹czony przewodami przez producenta, natomiast nabywca zobowi¹zany jest doprowadziæ do regulatora zasilanie i ewentualnie sterowanie. wersja 5.2.5

209


Uk³ad regulacyjno - napêdowy 2.

VRP-M – (regulator analogowo-cyfrowy) posiada mo¿liwoœæ zewnêtrznego sterowania w wybranym przedziale ? Pmin -? Pmax, z zakresu przetwornika z którym wspó³pracuje oraz zadnia sta³ej wartoœci ró¿nicy ciœnieñ. Sterowanie za poœrednictwem szyny komunikacyjnej – mo¿liwoœæ zintegrowania z: - regulatorem DDC z interfejsem szyny MP; - systemami EIB Konnex; - systemami LonWorks®. Dane techniczne: Napiêcie zasilania

AC 24[V] 50/60[Hz] DC 24[V] 1,1[W](z czujnikiem VFP – bez si³ownika) 2,6VA(z czujnikiem VFP – bez si³ownika) Impedancja wejœciowa >200? DC 0-10[V]/2-10[V] 0-20[mA] (rezystancj¹ 500? ) DC 0-10[V]/2-10[V] (max.0,5mA) III (napiêcie bezpieczne – niskie) IP40 0…+50[°C] -20…80[°C] 153/88/54[mm]

Pobór mocy Moc znamionowa Sygna³ nastawczy

Sygna³ pomiarowy Klasa ochronnoœci Kategoria ochrony obudowy Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Wymiary

Schemat podlaczen: praca w trybie VAV

z analogowym sygna³em nastawczym

Uwaga - Zasilanie pod³¹czaæ poprzez transformator bezpieczeñstwa! - Aby umo¿liwiæ wykonywanie prac diagnostycznych i serwisowych przy u¿yciu oprogramowania VRP-M Tool, przewody 1, 2 (24V AC/DC), 4 (sygna³ szyny MP) oraz 5 (sygna³ U5) trzeba doprowadziæ do ³atwo dostêpnych zacisków (rozdzielnicy, szafy sterowniczej, itp.)

sygna³ nastawczy w 0 ... 10 / 2 ... 10 / nastawialny komunikacja PP/MP sygna³ pomiariowy przep³ywu obj. U5 0 ... 10 / 2 ... 10 / nastawialny wejœcie steruj¹ce z

Sterowanie wymuszone Regulacja ciœnienia w kanale

Regulacja ciœnienia w pomieszczeniu Nawiew-nadciœnienie / wywiew-podciœnienie

Funkcja

Nawiew-nadciœnienie / wywiew-podciœnienie

Funkcja

Po³¹czenie

Nawiew - nadciœnienie przed regulatorem Wywiew - podciœnienie za regulatorem

Funkcja

Po³¹czenie

Nawiew - nadciœnienie za regulatorem Wywiew - podciœnienie przed regulatorem

Funkcja

Po³¹czenie

Po³¹czenie

6

Zamkniêcie

2

6

Zamkniêcie

1

7

1

7

Otwarcie

1

7

Otwarcie

2

6

Pmax

2

7

Pmax

2

7

Pmin

2

7

7

Pmin

2

7

Pmin

2

7

Pmax

2

7

6

Motor stop

2

6

Motor stop

2

6

Motor stop

2

6

Zamkniêcie

1

Otwarcie

2

7 6

Pmin

2

7

Pmax

2

Motor stop

2

Zamkniêcie Otwarcie

2

Uwaga: Uk³ad napêdowo steruj¹cy jest po³¹czony przewodami przez producenta, natomiast nabywca zobowi¹zany jest doprowadziæ do regulatora zasilanie i ewentualnie sterowanie.

210

wersja 5.2.5


RPP-R

Uk³ad regulacyjno - napêdowy

II. Statyczny czujnik ciœnienia ró¿nicowego Statyczny czujnik ciœnienia ró¿nicowego s³u¿y do pomiarów ciœnienia ró¿nicowego w kana³ach powietrznych, lub w pomieszczeniach. Jest przystosowany do pracy w atmosferze zanieczyszczonej lub lekko agresywnej. Solidna konstrukcja sprawia, ¿e idealnie nadaje siê do zastosowañ w laboratoriach, pomieszczeniach czystych oraz przemyœle. Przegl¹d typów:

Typ

Zakresy pomiarowe

Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem

Wra¿liwoœæ temperaturowa

Masa

VFP-100

0…100[Pa]

Maks. 500[Pa]

±0,1%/K

Oko³o 500g

VFP-300

0…300[Pa]

Maks. 5000[Pa]

±0,05%/K

Oko³o 280g

VFP-600

0…600[Pa]

Maks. 3000[Pa]

±0,05%/K

Oko³o 280g

Dane techniczne: Zasilanie przy³¹cza

Metoda pomiaru Liniowoœæ Histereza Przy³¹cze ciœnieniowe Klasa ochronnoœci Kategoria ochrony obudowy Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Wymiary: VFP-100 VFP-300, VFP-600

15 V DC (z regulatora VRP-M) Kabel o d³.1 m z wtyczk¹ 4-stykow¹ (Pasuje do regulatora VRP-M) Czujnik ciœnienia ró¿nicowego z membran¹ (indukcyjny) ±1% wartoœci zakresowej Maks. 0,1% wartoœci zakresowej Z³¹czka do wê¿y o œrednicy wewnêtrznej 4…6[mm] III (napiêcie bezpieczne – niskie) IP42 0…+50[°C] -10…70[°C] 150/80/58[mm] 90/51/49[mm]

Sygna³ impulsowy do przetwornika ciœnienia doprowadzany jest elastycznymi wê¿ami, których jeden koniec, z króæcem, montujemy w reprezentatywnym miejscu strefy, natomiast drugi bezpoœrednio do przetwornika ciœnienia wg tego w jakiej konfiguracji pracuje urz¹dzenie.

wersja 5.2.5

211


Uk³ad regulacyjno - napêdowy III. Si³ownik: 1. NM24A-V-(ST)* – 10[Nm] - zastosowania standardowe (* - tylko dla regulatora VRP-M)

Dane techniczne: Zasilanie Pobór mocy

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-M) Praca W spoczynku Moc znamionowa

3,5[W] 1,25[W] 5,5[VA]

Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu

Min. 10[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

K¹t obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Czas ruchu Klasa ochronnoœci Poziom mocy akustycznej Kategoria ochrony obudowy Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

150[s] III (napiêcie bezpieczne – niskie) Maks. 35[dB] IP54 -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 146/80/75[mm] 710[g]

2. LMQ24A-SRV-ST – 4[Nm] - zastosowania wymagaj¹ce szybkiego dzia³ania, dla regulatora VRP-M

Dane techniczne: Zasilanie Praca W spoczynku Moc znamionowa Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu Pobór mocy

212

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-M) 12[W] 1,5[W] 18[VA] Min. 4[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

K¹t obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Klasa ochronnoœci Czas ruchu Kategoria ochrony obudowy Poziom mocy akustycznej Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

III (napiêcie bezpieczne – niskie) 2,5[s]/90° IP54 52[dB] (A) -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 146/80/75[mm] 810[g]

wersja 5.2.5


RPP-R

Uk³ad regulacyjno - napêdowy

3. NMQ24A-SRV-ST – 8[Nm] - zastosowania wymagaj¹ce szybkiego dzia³ania, dla regulatora VRP-M

Dane techniczne: Zasilanie Praca W spoczynku Moc znamionowa Moment obrotowy (znamionowy) Kierunek obrotu Pobór mocy

24[V] AC/DC (z regulatora VRP-M) 12[W] 1,5[W] 18[VA] Min. 8[Nm] przy napiêciu znamionowym Wybierany prze³¹cznikiem

K¹t obrotu

Maks.95°, nastawiane ograniczniki mechaniczne

Klasa ochronnoœci Czas ruchu Kategoria ochrony obudowy Poziom mocy akustycznej Zakres temperatur otoczenia Zakres temperatur sk³adowania Konserwacja Wymiary: Masa

III (napiêcie bezpieczne – niskie) 4[s]/90° IP54 52[dB] (A) -30…+50[°C] -40…+80[°C] bezobs³ugowy 156/88/77[mm] 930[g]

Uwaga: Wykonanie z szybk¹ automatyk¹ tylko po wczeœniejszym uzgodnieniu i akceptacji Biura Technicznego firmy SMAY.

wersja 5.2.5

213


Zasady oznakowania produktu

RPP-Rt-200-VRP-M-60/30/20-Q-MP BUS-7-WN RPP-R

I - D - R - Pnom / Pmax / Pmin - Ts - K - N - U

I t

izolacja* nie izolowany izolowany

D

œrednica [mm]

R

regulator* - VRP-STP - VRP-M

Pnom

nominalne nadciœnienie zadane [Pa] dla VRP-STP jest to maksymalne ciœnienie przetwornika VFP z którym wspó³pracuje dla VRP-M, pnom mo¿na ustaliæ w zakresie przetwornika VFP z którym wspó³pracuje

Pmax

maksymalna zadana ró¿nica ciœnieñ [Pa]

Pmin

minimalna zadana ró¿nica ciœnieñ [Pa] (tylko dla VRP-M)

Ts Q

si³ownik* standard szybki

K

komunikacja*

2...10 [V] 1 0...10 [V] MP BUS – wartoœæ ogólna MP BUS (tylko dla regulatora VRP-M)

N

numer regulatora w systemie - wystêpuje tylko w przypadku komunikacji MP BUS 1..8 (tylko dla regulatora VRP-M)

U

uk³ad konfiguracji systemowej

NN NP WP WN NNP NNZ WPP WPZ

nawiew/nadciœnienie nawiew/podciœnienie wywiew/podciœnienie wywiew/nadciœnienie nawiew - nadciœnienie przed regulatorem nawiew - nadciœnienie za regulatorem wywiew - podciœnienie przed regulatorem wywiew - podciœnienie za regulatorem wielkoœci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartoœci domyœlnych

*

214

wersja 5.2.5


Regulatory ciœnienia

RPP-P

SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu


Przeznaczenie Regulator ró¿nicy ciœnieñ RPP-P przeznaczony jest do regulacji ciœnienia w pomieszczeniach szczelnych oraz przewodach wentylacyjnych, a tym samym utrzymywania zadanej ró¿nicy ciœnieñ miêdzy dwiema strefami. Nale¿y je stosowaæ wszêdzie tam, gdzie wymagana jest liniowa charakterystyka regulacji ciœnienia, niezale¿nie od wielkoœci przep³ywu objêtoœciowego. W zale¿noœci od za³o¿onej funkcjonalnoœci, urz¹dzenie utrzymuje sta³¹ lub zmienn¹ ró¿nicê ciœnieñ, zale¿n¹ od wczeœniejszej kalibracji wykonanej przez producenta oraz od sposobu sterowania. Dziêki zastosowaniu statycznego czujnika ciœnieñ, regulator mo¿e pracowaæ w œrodowisku o niskim i œrednim stopniu zanieczyszczenia oraz agresywnoœci (wg Klasyfikacji Œrodowisk Korozyjnych zgodnie z ISO 12944 maks. klasa C3). W przypadku braku pewnoœci co do stopnia agresywnoœci œrodowiska, zalecane jest wczeœniejsze sprawdzenie odpornoœci materia³u urz¹dzenia, jak i samego przetwornika na spodzie-wane niekorzystne warunki pracy.

Materia³ Regulator RPP-P sk³ada siê z korpusu, wewn¹trz którego umieszczone s¹ lamele wielop³aszczyznowej przepustnicy wraz z mechanizmem przekazania napêdu. Korpus wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Lamele przepustnicy wykonane s¹ z aluminium oraz dodatkowo posiadaj¹ uszczelnienia igielitowe, dziêki którym uzyskano szczelnoœæ w pozycji zamkniêtej. Elementy napêdu przepustnicy wykonane s¹ z tworzywa sztucznego. Opcjonalnie regulatory RPP-P wykonywane s¹ z izolacj¹ cieplno-akustyczn¹ – RPP-Pt.

Zasada dzia³ania Zasada dzia³ania regulatora opiera siê na pomiarze ró¿nicy ciœnieñ miedzy dwiema za³o¿onymi strefami za pomoc¹ sond pomiarowych. Czujnik ciœnienia ma za zadanie przetworzyæ wyniki pomiaru na sygna³ elektryczny, bêd¹cy liniow¹ funkcj¹ ró¿nicy ciœnieñ. Sygna³ elektryczny wêdruje do regulatora, gdzie porównywany jest w wartoœci¹ zadan¹, a nastêpnie regulator wysy³a do si³ownika odpowiedni¹ wartoœæ wielkoœci steruj¹cej w celu zmiany przez urz¹dzenie po³o¿enia przepustnicy w przypadku, gdy wartoœæ wielkoœci mierzonej jest ró¿na od wartoœci zadanej.

strefa 2

strefa 1

przetwornik ró¿nicy ciœnieñ

wartoϾ zadana

regulator

si³ownik przepustnicy

wartoϾ zmierzona

Uwaga: Zadane parametry urz¹dzenia ustawione s¹ fabrycznie przez producenta i nie mog¹ byæ korygowane przez nieupowa¿nione osoby.

216

wersja 5.2.5


RPP-P

Wymiary i warianty wykonania

Regulatory RPP-P firmy SMAY produkowane s¹ w dwóch wariantach wykonania: 1. RPP-P-S – wersja krótka (standardowa) – s³u¿y do regulacji ciœnienia pomiêdzy dwiema strefami. Stref¹ mo¿e byæ kana³ jak równie¿ pomieszczenie. Sygna³ impulsowy doprowadzony jest do przetwornika ciœnienia elastycznymi wê¿ami poliuretanowymi o œrednicy 6 [mm]. Zakoñczenia przewodów stanowi¹ polietylenowe króæce, przystosowane do zamontowania w kanale lub w œcianie pomieszczenia. D³ugoœæ przewodów impulsowych nie powinna przekraczaæ ³¹cznie 10 [mb]. 30

A

350

30

VFP ...

B

BELIMO NMV-D2

30

strefa 1 strefa 2

VRP- ...

30

A/2 + 130

2. RPP-P-L – wersja d³uga – s³u¿y do regulacji ciœnienia pomiêdzy stref¹ odniesienia a kana³em na którym zamontowany jest regulator. Stref¹ odniesienia mo¿e byæ kana³ jak równie¿ pomieszczenie. Sygna³ impulsowy doprowadzany jest do przetwornika ciœnienia elastycznymi wê¿ami poliuretanowymi o œrednicy 6[mm]. Jeden z przewodów na sta³e wpiêty jest w uk³ad pomiarowy regulatora RPP, natomiast drugi zakoñczony jest polietylenowym króæcem przystosowanym do zamocowania w kanale lub w œcianie pomieszczenia. A

500

30

30

30

strefa odniesienia

BELIMO NMV-D2

B

H+120

VFP ...

30

VRP- ...

wersja 5.2.5

A/2 + 130

A/2 + 60

217


Wymiary typowe i zakres zastosowania A [mm]

B [mm]

200

250

315

400

500

630

800

1000

Zakres regulacji ró¿nicy ciœnieñ, w zale¿noœci od zastosowanego w urz¹dzeniu przetwornika, zawiera siê w przedziale od 2 do 600[Pa]. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, aby tak dobraæ wymiary RPP-P, by prêdkoœæ przep³ywu powietrza przez urz¹dzenie nie by³a wiêksza ni¿ 12[m/s], ze wzglêdu na znaczne zwiêkszanie oporów przep³ywu oraz generowanego ha³asu .

Zalecenia monta¿owe Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia zaleca siê zachowanie przy monta¿u regulatorów nastêpuj¹cych zasad: ? ? zamontowaæ urz¹dzenie tak, aby mieæ dogodny dostêp do jego elementów sk³adowych; ? ? Nie dopuszcza siê monta¿u innego, ni¿ zapewniaj¹cego poziom¹ pracê mechanizmu przepustnicy,

a tak¿e pionowe po³o¿enie statycznego czujnika ciœnienia ró¿nicowego; Pod³¹czenie elektryczne elementów automatyki powinna wykonaæ, zgodnie ze schematem podanym w za³¹czonej do urz¹dzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

Spadek ciœnienia na regulatorze RPP-P (pe³ne otwarcie przepustnicy)

Spadek ciœnienia na regulatorach RPP-P

p [Pa] Spadek ciœnienia ÄP

60 50 40 30 20 10 0 2

4

6

8

10

12

Prêdkoœæ przep³ywu [m/s]

218

wersja 5.2.5


RPP-P

Regulacja ciœnienia w kanale - mo¿liwe konfiguracje

Elastyczne rurki impulsowe, zakoñczone s¹ króæcami pomiarowymi, które nale¿y zamontowaæ w odpowiednich miejscach stref (mo¿e to byæ kana³ i pomieszczenie odniesienia, lub dwa kana³y) wg poni¿szej konfiguracji. Punkty, w których zostan¹ umieszczone króæce pomiarowe, musza byæ tak dobrane, aby by³y reprezentatywne dla ca³ej strefy, a przede wszystkim wolne od niekorzystnych oddzia³ywaæ ciœnienia dynamicznego. Nadciœnienie za regulatorem

Nadciœnienie przed regulatorem

NAWIEW

NAWIEW

strefa odniesienia

strefa odniesienia

Podciœnienie przed regulatorem

Podciœnienie za regulatorem

WYWIEW

WYWIEW

strefa odniesienia

strefa odniesienia

Regulacja ciœnienia w pomieszczeniu – mo¿liwe konfiguracje Nawiew / nadciœnienie

strefa I podciœnienie

Nawiew / podciœnienie

strefa II nadciœnienie

NAWIEW

strefa I nadciœnienie WYWIEW

NAWIEW

Wywiew / nadciœnienie

strefa I nadciœnienie NAWIEW

wersja 5.2.5

strefa II podciœnienie WYWIEW

Wywiew / podciœnienie

strefa II podciœnienie WYWIEW

strefa I podciœnienie NAWIEW

strefa II nadciœnienie WYWIEW

219


Poziom mocy akustycznej Poziom mocy akustycznej na wylocie regulatora RPP-P LWA [dB (A) ] 100 [Pa]

250 [Pa]

500 [Pa]

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

200 x 105

38

47

65

60

49

54

60

68

54

59

64

67

250 x 105

39

48

56

61

50

55

60

67

55

60

65

68

315 x 105

43

52

60

65

54

59

65

71

59

64

69

72

200 x 205

38

50

56

66

50

54

59

70

58

60

67

73

250 x 205

39

51

58

67

51

55

61

71

56

60

69

74

315 x 205

41

54

60

69

53

58

63

73

58

64

71

76

400 x 205

43

55

61

70

55

59

64

74

60

65

72

77

500 x 205

44

56

62

71

56

60

65

75

61

66

73

78

630 x 205

45

57

63

72

57

61

66

76

62

67

74

79

200 x 305

39

51

57

65

51

58

64

70

59

65

70

74

250 x 305

40

51

58

61

52

59

62

71

60

66

71

75

315 x 305

42

54

60

68

54

61

67

73

62

68

73

77

400 x 305

43

55

61

69

55

62

68

74

63

69

74

78

500 x 305

44

56

62

70

56

63

69

75

64

70

75

79

630 x 305

45

57

63

71

57

54

70

74

65

71

76

80

800 x 305

46

58

64

72

58

55

71

75

66

72

77

81

1000 x 305

47

59

65

73

59

56

72

76

67

73

78

82

200 x 405

40

51

56

65

53

60

65

71

59

65

70

75

250 x 405

41

52

57

66

54

61

66

72

60

66

71

76

315 x 405

42

53

58

67

55

62

67

73

61

67

72

77

400 x 405

43

54

59

67

56

63

68

74

62

68

73

78

500 x 405

44

55

60

68

57

64

69

75

63

69

74

79

630 x 405

45

56

61

69

58

65

70

76

64

70

75

80

800 x 405

46

57

62

70

59

66

71

77

65

71

76

81

1000 x 405

47

58

63

71

60

66

72

78

66

72

77

82

200 x 505

40

54

49

66

55

60

65

72

61

66

71

77

250 x 505

41

55

50

67

56

61

66

73

62

67

72

78

315 x 505

42

56

51

68

57

62

67

74

63

68

73

79

400 x 505

43

57

52

69

58

63

69

75

64

69

74

80

500 x 505

44

58

63

70

59

64

70

76

65

70

75

81

630 x 505

45

59

64

71

60

65

71

77

66

71

76

82

800 x 505

46

60

65

72

61

66

72

78

67

72

77

83

1000 x 505

47

61

66

73

62

67

73

79

68

73

78

84

220

wersja 5.2.5


RPP-P

Poziom mocy akustycznej Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RPP-P Regulator bez izolacji akustycznej LWA [dB (A) ] 100 [Pa]

wersja 5.2.5

250 [Pa]

500 [Pa]

3

6

9

12

3

6

9

12

3

6

9

12

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

200 x 105

28

36

42

46

31

41

45

53

46

46

51

56

250 x 105

29

37

43

47

32

42

46

54

47

47

52

58

315 x 105

30

38

44

49

33

43

47

56

48

48

53

60

200 x 205

29

39

42

50

41

46

47

52

44

50

53

55

250 x 205

30

40

43

51

42

48

49

53

45

52

54

57

315 x 205

31

42

45

52

44

49

50

54

47

53

55

58

400 x 205

33

43

46

53

45

50

51

55

48

54

56

59

500 x 205

34

44

47

54

46

51

52

56

49

55

57

60

630 x 205

35

45

48

55

47

52

53

57

50

56

58

61

200 x 305

33

44

46

50

45

50

52

55

51

52

55

51

250 x 305

34

45

47

51

46

51

53

56

52

53

56

52