Page 8

¹ò «²¿ ¾¿½¸»½¿ ¼±½«³»²¬· -« ½«· °±--±²± »--»®» ½±²-«´¬¿¬·ô ¼¿ ¬«¬¬· ¹´· ¿°°¿®¬»²»²¬·ô «²¿ ·³°±®¬¿²¬» -»´»¦·±²» ¼· ¼±½«³»²¬· ®·¹«¿®¼¿²¬· ´¿ ª·¬¿ ¿--±½·¿ó ¬·ª¿ ¼»´ ÝòÒòÍòßòÍò ø‘ ¹·˜ °®»-»²¬» ²»´ó ´K¿®»¿ ¼±½«³»²¬· ²¿¦·±²¿´· ³±´¬·--·³¿ «¬·´» ¼±½«³»²¬¿¦·±²»÷å ¸ò ª·»²» ·²±´¬®» ±ºº»®¬¿ ´¿ °±--·¾·´·¬˜ ¼· ±®¼·²¿®» · °®±°®· ½±²¬¿¬¬· ²»´´¿ -¬®«¬ó ¬«®¿ ¹®¿¦·» ¿ -»³°´·½· º«²¦·±²¿´·¬˜ ¼· ®·½»®½¿ » ½®»¿¦·±²» ½±²¬¿¬¬· °®»º»®·¬·å ·ò -±²± ·²±´¬®» °®»-»²¬· ²»´´¿ °¿¹·²¿ ¬«¬¬» ´» ·²º±®³¿¦·±²· ®»´¿¬·ª» ¿´´K·²-¬¿´ó ´¿¦·±²» ¼»´´¿ ¿°° ß®±¹·-ô ½±²-»²¬»²¼± ¿¼ ±¹²· -±½·± ¼· ·²-¬¿´´¿®» ´K¿°°´·½¿¦·±ó ²» -«´ °®±°®·± -³¿®¬°¸±²»ò Ï«»-¬· -±²± · -»®ª·¦· ±¹¹· ±ºº»®¬· ¿ ¬«¬¬· ¹´· ¿--±½·¿¬·ô ½¸» °±--±²± «¬·´·¦¦¿®» ¬¿²¬± ·´ °±®¬¿´» ¯«¿²¬± ´¿ ¿°° ß®±¹·- ½¸» »-¬»²¼» ´» º«²¦·±²¿´·¬˜ ¼»´ °±®¬¿´» °»® ´K«¬·´·¦¦± -« -³¿®¬°¸±²»ò Ó±´¬± ¿³°·± ‘ ·´ ½¿³°± ¿°°´·½¿¬·ó ª± ½¸» ‘ º±®²·¬± ¿· Í»®ª·¦· ®»¹·±²¿´· ¼»´ ÝòÒòÍòßòÍòô ·²º¿¬¬·ô ¬®¿³·¬» ß®±¹·ª»²¹±²± ±¹¹· º±®²·¬· ¿¼ «-± ¼»· ¯«¿¼®· ¼· -¬®«¬¬«®¿ ½¸» ²» ¸¿²²± º¿½±´¬˜ ¼K·³ó °·»¹±æ ´¿ ¹»-¬·±²» ¿²¿¹®¿º·½¿ô ´¿ ¹»-¬·±²» ¼»· ®¿°°±®¬· ¼K·²¬»®ª»²¬± ¼· -±½½±®-±ô ´¿ ¹»-¬·±²» ¼»¹´· -¬®¿¬· ·²º±®ó ³¿¬·ª· ¹»±¹®¿º·½· ø½¸» -»®ª±²± °»® ¿®®·½½¸·®» · ½±²¬»²«¬· ¼»´´¿ ½¿®¬±¹®¿º·¿ ¼·¹·¬¿´»÷ » ´¿ ¹»-¬·±²» ¼»¹´· ¿°°«²¬¿ó ³»²¬· ñ ¿¼¼»-¬®¿³»²¬· -« ¼· «² ½¿´»²ó ¼¿®·± ½±²¼·ª·-±ò л® ³»¦¦± ¼· ¯«»-¬» ¿°°´·½¿¦·±²· -±²± ±¹¹· °±--·¾·´· ³±´¬» ±°»®¿¦·±²·ô ½±³» ¿¼ »-»³°·± ±¬¬»²»®» ¼¿¬· -¬¿¬·-¬·½· ¿¹¹·±®²¿¬·ô »ºº»¬¬«¿®» ·² ³±¼± ¿«¬±³¿¬·ó

ê

½± ´K·²ª·± ¼»´´K¿°»®¬«®¿ ¿--·½«®¿¬·ª¿ °»® ¹´· ¿¼¼»-¬®¿³»²¬·ô ½±²¼·ª·¼»®» ¼¿¬· ¼K·²ó ¬»®ª»²¬± ¬®¿ ͬ¿¦·±²·ô »½½ò Û-·-¬±²± ·²±´¬®» ¿´½«²· -»®ª·¦·ô ±¹¹· ±°¦·±²¿¾·´·ô ¯«¿´· ´¿ ¹»-¬·±²» »´·-±½½±®ó -±ô » ´¿ ¹»-¬·±²» ¼»´´¿ ¾¿½¸»½¿ ¼±½«ó ³»²¬· ¿ «-± ¼»´ Í»®ª·¦·± ®»¹·±²¿´»ò Ô¿ ¹»-¬·±²» ¼· ³¿¹¿¦¦·²±ô -¬®»¬¬¿³»²¬» ´»¹¿¬¿ ¿´´» ¼·-°±-·¦·±²· ¼»´ Üò ´¹-ò èïñðèô -¿®˜ ¿ ¾®»ª» ¼·-°±²·¾·´» °»® ¬«¬¬· · -»®ª·¦· ®»¹·±²¿´·ò Ù·˜ ¼·-°±²·¾·´» ³¿ ·² °·»²¿ º¿-» ¼· -ª·´«°°±ô ·´ ³±¼«´± ¼· ¬®¿½½·¿¾·´·¬˜ ½¸» ¿¬¬®¿ª»®-± ·´ °±®¬¿´» ±ºº®·®˜ ´¿ °±--·¾·´·¬˜ ¼· ¬®¿½½·¿®» · ª±´±²¬¿®· ½¸» ¿¬¬·ª¿²± ´¿ ®»´¿¬·ª¿ º«²¦·±²» ½¸» ¿ ¾®»ª» ½±³°¿®·®˜ ²»´´¿ ¿°° °»® -³¿®¬°¸±²»ò ײ °¿®¬·½±´¿®» ´¿ ¿°° ½±²-»²¬»ô -« °¿¹·²» ±¬¬·³·¦¦¿¬» ²»´´¿ ²¿ª·¹¿¦·±²» °»® ¼·-°±-·¬·ª· ³±¾·´·ô ´K¿½½»--± ¿´´K¿ó ®»¿ ®»´¿¬·ª¿ ¿¹´· ¿°°«²¬¿³»²¬· »¼ »ª»²ó ¬·ô ¿· ½±²¬¿¬¬·ô ¿´´» ²±¬·¦·» ¼¿´ ©»¾ô ¿´´¿ º«²¦·±²»æ N´¿ ¬«¿ °±-·¦·±²»M ½¸» ®»-¬·ó ¬«·-½» ´» ½±±®¼·²¿¬» ¼· °±-·¦·±²» » · ¬±°±²·³· ¼· °®±--·³·¬˜ò ײ±´¬®» ‘ ¼·-°±ó ²·¾·´» ´K»´»²½± ¼»· ¬±°±²·³· ³·²±®· ¼»´ó ´K¿®»¿ ¼· ½±³°»¬»²¦¿ô ²»´ ½«· »´»²½± ‘ °±--·¾·´» «¬·´·¦¦¿®» -¬®«³»²¬· ¼· ®·½»®½¿ °»® ½±²±-½»®» ·² ¬»³°± ®»¿´» ´¿ ¼·-¬¿²ó ¦¿ » ´¿ ¼·®»¦·±²» ±ª» -· ¬®±ª¿ ·´ ´«±¹± ®·½»®½¿¬±ò ݱ³» ¹·˜ ¿½½»²²¿¬± ´¿ º«²¦·±²» ¼· ¬®¿½½·¿¾·´·¬˜ ‘ ·² º¿-» ¼· ·³°´»³»²¬¿¦·±ó ²»ô ¿¬¬·ª¿²¼±´¿ -¿®˜ °±--·¾·´» ¬®¿½½·¿®» ´¿ °®±°®·¿ °±-·¦·±²»ô ®»¹·-¬®¿²¼± ·´ °®±ó °®·± «´¬·³± °»®½±®-± ¿· º·²· ¼· °®»ª»²ó ¦·±²» » ¼· ±°»®¿¬·ª·¬˜ô ¿ ¾®»ª» -¿®˜ ¼·-°±²·¾·´» ¿²½¸» ´¿ º«²¦·±²» ¿´´¿®³»ô

¼»´ ¬«¬¬± ¿²¿´±¹¿ ¿ ¯«»´´¿ ¼»´ Ù»±Î»-¯ô -»³°®» ·² ¬»®³·²· ¼· °®»ª»²¦·±²» »¼ ¿«¬±-±½½±®-±ò ×´ -·-¬»³¿ ‘ ·² ½±²¬·²«¿ »ª±´«¦·±²» » ½±-¬·¬«·-½» «² º±²¼¿³»²¬¿´» -¬®«³»²ó ¬± ²»´´¿ ¹»-¬·±²» ¼»· ¼¿¬· » ²»´´¿ ¼·ºº«ó -·±²» ½¿°·´´¿®» ¼»´´K·²º±®³¿¦·±²»ò ݱ³» ´± ¼·³±-¬®¿²± ¿²½¸» ´K»´»ª¿¬± ²«³»®± ¼»¹´· ¿--±½·¿¬· ½¸» -· -±²± ®»¹·ó -¬®¿¬· » «¬·´·¦¦¿²± ·´ °±®¬¿´» ß®±¹·-ô ²«³»®± ½¸» ¿«-°·½¸·¿³± °±--¿ ¿ ¾®»ª» ¬»²¼»®» ¿´´¿ ¬±¬¿´·¬˜ ¼»· ¬»½²·½· ¼»´ ͱ½½±®-± ¿´°·²±ò

ͱ½½±®-± ß´°·²±

²±ª»³¾®» îðïí

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

Advertisement