Page 1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ทั นประจำ ส �ถเดืาอนเมษายน น ก า ร2557 ณ์

ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ไ ด้ ที่

w w w . t h a i s a e r e e .หน้ c oาm1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำ�เดือนเมษายน 2557 ราคา 10 บาท

“เจ.ดี.พูลส์ขอนแก่น”บุกตลาดสระว่ายนํา้ บ้านจัดสรรดันธุรกิจโตแบบก้าวกระโดด เป้าปี57ยอดขายกว่ ล. เน้ น เขยฝรั ง ่ า 40 ปฏิ รู ป พลั ง งานไทย อสั ง หาฯขอนแก่ น ยั ง คึ ก คั ก

ธุรกิจสร้างสระว่ายนํ้าได้รับการ ตอบรับสูงในจังหวัดขอนแก่น ช่วยคนไทยทั้งแผ่นดิน และกำ�ลังโตอย่างต่อเนื่องไป ทุ่ม250ล.ผุดทาวน์โฮมเจวิลเลจ นั ก วิ ช าการฟั น ธงนํ้ า มั น แพง ทั้ ง ที่ พร้อมๆ กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทยติดอันดับการผลิต ‘นํ้ามัน-ก๊าซ “เจ.ดี.พูลส์ ขอนแก่น” เล็งขยาย เจติยาพร็อพเพอร์ตี้ ทุ่มงบ 250 ล้านบาท ผุด โครงการ “เจวิลเลจ” ทาวน์โฮม คาด 3 เดือนปิด ธรรมชาติ ’ ในเวที โ ลก พร้ อ มเผย สาเหตุ ทำ � คนไทยจ่ า ยแพงกว่ า ให้ ธุรกิจไปยังกลุ่มเขยฝรั่งจังหวัด ยอดขายได้ทั้งหมด พร้อมเล็งขยายโครงการเพิ่ม ย่ วกับโครงสร้าง สัมปทานต่างชาติกอบโกยทรัพยากร ใกล้เคียง เชื่อมั่นปี 57 ยอดขาย หลังภาครัฐอำ�นวยความสะดวกเกี อ่านต่อหน้า 11 พื้นฐาน ฮีโร่สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง ; นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ของไทย แลกเศษเงิน หนุนตั้งสภา ทะลุ 40 ล้านบาท อ่านต่อหน้า 11 นายสารทูล นิรมัยถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำ�กัด และผู้จัดการทีมนักกีฬาเยาวชนชายแดนใต้ พร้อมด้วยนักกีฬาเยาวชนจากโครงการ “ฮีโร่สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนใต้” ที่เข้าเยี่ยมขอพรและกำ�ลังใจ ก่อน ที่จะเดินทางไปประเทศอังกฤษ ณ ห้องรับรองพงษ์พานิช ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

ปฏิรูปพลังงาน เพื่อตรวจการบริหาร จัดการระบบพลังงานไทย อ่านต่อหน้า 2

ตลาดประกันภัยไทย-ลาวคึกคัก เล็งผลักดันสนามบินอุดรฯ “วิริยะ”รุกขายกรมธรรม์รถบรรทุก นักธุรกิจลาวพัฒนา“สังข์ทองโมเดล” ไ ป ขึ้ น กั บ ท อ ท . วิริยะจับมือกับประกันภัยลาว ขยาย เมืองเศรษฐกิจการเกษตรครบวงจร วปท.จับมือนักธุรกิจชัน้ นำ�จาก สปป.ลาว และไทย เจาะลึก “รูท้ นั รูจ้ ริง รูล้ กึ รูอ้ าเซียน ครัง้ ที่ 1” หวัง เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจของ ชาวขอนแก่น พร้อมเตรียมรับมือการแข่งขัน หลัง เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ่านต่อหน้า 11

กกร.อุดรธานี ผลักดันให้สนามบินอุดรธานี ย้ายจาก กรมการบินพลเรือนไปอยู่กับการ ท่าอากาศยาน เหตุเพราะไม่พัฒนาสนามบิน อุดรธานี ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงภาวะ เศรษฐกิจของโลก เกรงเสียโอกาสที่จะเป็น ฮับการบินในภูมิภาคอินโดจีน อ่านต่อหน้า 11

ขายกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุชั้น 3 สำ�หรับรถบรรทุกข้ามแดน เผย อนาคตจะทำ�ในลักษณะเดียวกันนี้ กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดน อ่านต่อหน้า 11 ติดกับไทย

ครบรอบคล้ายวันเกิดมังกรอีสาน ; พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุรัตน์ มรกตศรีวรรณ และคณะชมรมคนรักมังกร อีสาน มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ นายเจริญ พัฒนดำ�รงจิตต์ ประธาน บริหาร โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด ณ บริเวณลาน หน้าบ้านพัก ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557


หน้า 2

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557

เซ็นโทซ่า รุกเปิดสาขา 3 หนุนผูป้ ระกอบการท้องถิน่ แ ล ะ เ ก ษ ต ร ก ร ใ ห้ มี ต ล า ด ร อ ง รั บ

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด “SENYOSA Market Grand Opening” สาขาที่ 3 ณ เซ็นโทซ่า มาเก็ต (สาขาถนนศรีจันทร์) เยื้อง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ติดกับโชว์รูมอีซูซุ โดยมี หัวหน้าหน่วยงาน ส่วน ราชการ องค์กรภาคธุรกิจ และนักธุรกิจ ร่วมแสดง ความยินดีกบั นายสัญชัย ชินจตุรภัทร กรรมการผู้ จัดการ บริษัท เซ็นโทซ่า จำากัด และประชาชนให้ ความสนใจจับจ่ายสินค้าอย่างเนืองแน่น เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2557 นายสัญชัย ชินจตุรภัทร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เซ็นโทซ่า จำากัด เปิดเผยว่า ในวัน Grand Opening ห้างเซ็นโทซ่าได้จัดรายการโปรชั่นเลข

ปฏิรูปพลังงานไทย • ต่อจากหน้า 1 เมื่ อ วั น ที่ 23 มี . ค.2557 ที่ โ รงแรมอุ ด ร โฮเต็ล อ.เมืองอุดรธานี สถานีวิทยุชุมชนเสียง แห่งธรรม อ.เมืองอุดรธานี จัดให้มีการจัดการ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรือ่ ง”พลังงานไทย ช่วยคน ไทยทั้งแผ่นดิน” โดยเชิญ ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์ เกษม ศรี อนุกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา และ นายอิฐ บูรณ์ อ้นวงษา อนุกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีประชาชนเข้ารับฟังการ บรรยายพิเศษในครั้งนี้หนาแน่น ทั้งนี้ ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์ เกษมศรี หนึ่ง ในอนุ ก รรมาธิ ก ารพลั ง งานและเป็ น วิ ท ยากร บรรยายพิเศษ กล่าวตอนหนึง่ ถึงเรือ่ งพลังงานของ ประเทศไทย คือ ก๊าซธรรมชาติ และนำ้ามัน จำาเป็น อย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการตั้งสภาปฏิรูป พลังงานไทย(ภาคประชาชน) เพื่อให้ทำ าหน้าที่ สนับสนุน ตรวจการบริหารจัดการระบบพลังงาน ไทย ไม่ว่าจะเป็นระดับกระทรวงพลังงาน องค์กร ปิโตรเลียม กองทุนพัฒนาประเทศ และอื่นๆ ที่ทำา หน้าที่เกี่ยวกับพลังงาน ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์ฯ กล่าวบรรยายเชิงให้ ความรูเ้ กีย่ วการดำาเนินการพลังงานในประเทศไทย ทั้งก๊าซธรรมชาติ และน้ำามันอีกว่า ประเทศไทย กำาลังอยู่ในระหว่างวิกฤติเรื่องพลังงาน ซึ่งเป็น ทรัพย์สมบัตใิ ต้ดนิ ทีบ่ รรพบุรษุ ปู่ ย่า ตายาย ทีเ่ ก็บ รักษาเอาไว้ลกู หลานไทยได้เกิดความภาคภูมใิ จ แต่ ปัจจุบนั นีห้ ลายคนรวมทัง้ ตนเองด้วย ไม่ได้มคี วาม ภาคภูมิใจในการดำาเนินการพลังงานกับต่างชาติ เลย สาเหตุที่ตนเองไม่ได้เกิดความภาคภูมิใจ ต่ อ การดำ า เนิ น การยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นพลั ง งาน ของประเทศไทย เพราะสาเหตุหลักเลยก็คือว่า ประเทศไทยยังใช้การบริหารงานด้านพลังงานโดย การให้สัมปทานกับบริษัทต่างชาติอยู่ ในขณะที่ ประเทศทีเ่ ขามีทรัพยากรธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ หรือ น้ำามัน เขาใช้ระบบแบ่งปันผลกำาไรกันหมด แล้ว ไม่วา่ จะเป็นประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือ ประเทศเมียนมาร์ นอกจากนีแ้ ล้วประเทศดังกล่าว นี้ จะถือว่าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัท เอกชนนำ า เข้ า มาในประเทศเขา เพื่ อ ทำ า การขุ ด เจาะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องทุกอย่างจะตกเป็นของ ประเทศต่างๆ เหล่านัน้ โดยบริษทั เอกชนเหล่านัน้ จะได้รับผลประโยชน์โดยการแบ่งปันกันในอัตรา ที่เจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำาหนดให้ แต่ก็อยู่ระหว่าง 70-90 % แต่ ป ระเทศไทยที่ ใ ช้ ร ะบบให้ สั ม ปทาน แถมเมือ่ บริษทั เอกชนนำาเข้าเครือ่ งมือ วัสดุอปุ กรณ์ ต่าง ยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษ ได้รับการยกเว้น ภาษี เมื่อขุดเจาะได้ผลผลิตก็จะนำาเอาทรัพยากร ก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำามัน ไปขายให้ต่างประเทศ แล้วก็จะทดแทนให้ประเทศไทยในลักษณะเงิน ค่าภาคหลวง และภาษี ซึ่งก็เป็นเพียงแค่เศษเงิน เท่านัน้ และเมือ่ หมดสัญญาสัมปทาน เจ้าของพืน้ ที่ คือคนไทย ใช้อะไรมาขุดเจาะทรัพยากรเหล่านั้น เพราะบริษทั เอกชนก็จะขนเครือ่ งมือ วัสดุอปุ กรณ์ กลับไปหมด ซึ่งสัมปทานบ่อก๊าซธรรมชาติ บ่อน้ำ ามั น ส่ ว นใหญ่ ป ระมาณ 70-80 % ก็ เ ป็ น ของ บริษัทจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้ถือ สัมปทานในประเทศไทย โดยมีบริษทั เอกชนทีฝ่ รัง่

เฉพาะเกษตรกรชาวนา ที่ผลิตข้าวสาร ซึ่งเป็นผู้ ประกอบการทีม่ ขี อ้ จำากัด ไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ ในห้างสรรพสินค้าขนาด ใหญ่ได้ เพราะต้องมีการ เสียค่าแรกเข้า ต้องผลิต สินค้าจำานวนมากตามที่ ห้ า งขนาดใหญ่ กำ า หนด ทำาให้เกษตรกรไม่มตี ลาด รองรับ “ซึง่ เซ็นโทซ่าให้ความสำาคัญและสนับสนุน ห้างสรรพสินค้าท้องถิน่ ได้พฒ ั นาการตัว ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น และเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต ให้ เองให้เป็นมากกว่าพื้นที่เพื่อจำาหน่ายสินค้าเพียง สามารถยืนได้ ในวันเปิด Grand Opening เซ็นโทซ่า อย่างเดียว ยังใช้เป็นพืน้ ทีส่ าำ หรับการพักผ่อน เป็น สาขาถนนศรีจนั ทร์ ยังได้นาำ ข้าวกล้องสามสีอนิ ทรีย์ พื้นที่สำาหรับชาวชุมชนที่สามารถเข้ามาใช้พื้น จากสมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หนอง ยกระดับสินค้าเพื่อพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยแห่ง ชาติตะวันตกเป็นบริษัทตัวแทน ซึ่ง ม.ล.กรณ์กสิ แคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ เทคโนโลยีในปัจจุบันได้อีกด้วย วัฒน์ฯ ยืนยันว่าสิ่งที่ตนพูดนี้สามารถหาดูได้จาก ทดลองบริโภคอีกด้วย” นายสัญชัย กล่าวและว่า รายงานประจำาปีของกรมพลังงานได้ทั้งทางเอก สารและอินเตอร์เน็ต ต้ อ น รั บ ค ณ ะ นอกจากนีแ้ ล้ว ม.ล.กรณ์กสิวฒ ั น์ ยังได้อา้ ง ทู ต สิ ง ค โ ป ร์ ; เอารายงานขององค์กรพลังงานแห่งชาติประเทศ พ ล . ต . ภั ท ร พ ล สหรัฐอเมริกาว่า ได้จดั ให้ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ รักษนคร ผบ.มทบ. ที่ 24 ที่มีก๊าซธรรมชาติมากในหลายประเทศของ ๒๓ ให้การต้อนรับ กลุ่มโอเปค เช่นประเทศโบลีเวีย ที่มีอันดับต่าำ กว่า MR.Tay Hui Mun ประเทศไทยมาก แต่ประเทศดังกล่าวกลับได้รับ เ ล ข า นุ ก า ร เ อ ก ส่วนตอบแทนสูง 82 % และอันดับที่ 32 ทีม่ นี ามั ้ำ น ( ด้ า น ก า ร เ มื อ ง ) มาก และได้กล่าวถึงรายงานของกระทรวงพาณิชย์ เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต ว่าประเทศไทยได้เป็นประเทศทีส่ ง่ น้าำ มันดิบไปขาย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ต่างประเทศมานานหลายปีแล้ว และส่งไปขายให้ ประจำาประเทศไทย กับประเทศสหรัฐอเมริกามากทีส่ ดุ แต่ประเทศไทย ในโอกาสเดิ น ทาง กลั บ ต้ อ งสั่ ง ซื้ อ น้ำ า มั น ที่ ก ลั่ น แล้ ว จากประเทศ ม า ศึ ก ษ า ส ภ า ว ะ ตะวันออกกลาง ในราคาตลาดโลกและจำาหน่าย แวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงทุนธุรกิจ ณ ห้อง ในราคาทีส่ งู มากกว่าประเทศทีส่ งั่ ซือ้ น้าำ มันดิบจาก ดอกคูณ บก.มทบ.๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น ประเทศไทย นอกจากนีแ้ ล้วจากการทีต่ นเองได้เคย พัฒนาสมรรถนะ พูดคุยกับรัฐมนตรีนาำ้ มันของประเทศมาเลเซีย เขา พยาบาลกู้ ชี พ ; ก็อวดอ้างว่าน้ามั ำ นของประเทศมาเลเซีย เป็นน้าำ มัน น พ . วิ ท ย า ช า ติ ทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก ขณะทีน่ า้ำ มันของมาเลเซียก็เป็นน้าำ บั ญ ช า ชั ย ร อ ง ผู้ มันที่มาจากแหล่งเดียวกันกับของประเทศไทยใน อำ า นวยการอาวุ โ ส อ่าวไทย และผู้ อำ า นวยการ “ผมไม่ได้เรียกร้องพลังงานให้ราคาถูกลง ศู น ย์ อุ บั ติ เ หตุ โรง แต่ว่าผมเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับ พยาบาลขอนแก่ น ประชาชนมากกว่า พลังงานไม่จำาเป็นต้องถูกนะ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ครับ แต่อย่างนี้มันชัดไหมครับว่าแพงแล้วหรือ เ ปิ ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ยัง มันแพงกว่าอเมริกา แพงกว่าวอชิงตันดีซีกับ สัมมนา การพัฒนา นิวยอร์กนี่มันแพงแล้วหรือยัง ต้องถาม มันถูกไป สมรรถนะพยาบาล ใช่ไหมครับ มันต้อง 50 บาท หรือมันต้อง 100 บาท กู ช ้ พ ี Pre Hospital Emergency Nurse : PHEN รุ น ่ ที ่ 10 พร้ อ มเป็ น วิ ท ยากรให้ ข้อมูลความรู้เกี่ยว อันนีม้ นั ชัดเจนแล้วนะครับว่า ผมไม่ได้ตอ้ งการถูก กั บ งานอุ บ ต ั เ ิ หตุ ระหว่ า งวั น ที ่ 17-21 มี น าคม 2557 ณ ห้ อ งศรี จ น ั ทร์ โรงแรมเจริ ญธานี ขอนแก่น ผมต้องการความเป็นธรรม เรามีทรัพยากร แต่ผม บอกเลยว่าเงินเข้าหลวงน้อยที่สุดในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้แปลว่าอะไร ส่วนแบ่งผลประโยชน์ เราได้น้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะ ครับ วันนี้” ม.ล.กรกสิวัฒน์ กล่าวและว่า สำาหรับคนไทยส่วนมากนั้น ไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลการพลังงานของประเทศไทยได้ แม้ กระทั้งบ่อก๊าซธรรมชาติที่ภูฮ่อม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ได้เป็นของสัมปทานชาวต่างชาติ แม้ กระทั้งคนอุดรธานีเอง ตนก็เชื่อได้ว่า ไม่ได้เข้า ถึงข้อมูลของบ่อก๊าซธรรมชาติอย่างแท้จริง จึง เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าทรัพยากรธรรมชาติถูก ต่างชาติขนผลประโยชน์มหาศาลไปจากพื้นที่ แต่ คนในพื้นที่เอง ได้ผลประโยชน์แต่เศษเงินค่าภาค หลวงและเงินภาษีเท่านั้น โดยชี้ให้เห็นว่าบริษัท โตโยต้า มอบความสนุก ; นายโชคชัย คุณวาสี ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สัมปทานได้รับผลประโยชน์มากมายเพียงใด ก็ขอ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำากัด มอบรถยนต์โตโยต้า อแวนซ่า รุ่น E A/T ให้กับนายศักดิ์ดา ฤกษ์ ให้ดูที่ บริษัท ปตท.สผ. ซึ่งถือสัมปทานอยู่เพียง ยาม ซึ่งบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำากัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ได้จัด ประมาณ 20 % ของสัมปทานทั้งหมด ในปีที่แล้ว กิจกรรมเพือ่ ความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้แนวความคิด “โตโยต้าขับเคลือ่ นความสุข” ณ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำากัด มีกำาไรสูงมากถึง 1 แสนล้านบาท ฉะนั้ น ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ค นไทยทุ ก คนไม่ ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน เสื้อสีอะไร ต้องช่วยกันรักษา ผลประโยชน์ ที่ มี ค่ า มหาศาลของประเทศไทย เอาไว้ และถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมี การแก้กฎหมายเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ พลังงานของชาติเสียใหม่ ให้เป็นระบบแบ่งปันผล ประโยชน์

4 สุดพิเศษ เพื่อลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการซื้อ สินค้าเพียง 400 บาท สามารถแลกซื้อสินค้าต่างๆ และยังมีสนิ ค้าอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ อีกมากมายกว่า 3,000 รายการ ที่ทุกท่านสามารถใช้สิทธิแลกซื้อ ราคาพิเศษ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำาให้ทัศนคติ ของผู้ ค นบริ โ ภคที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารใน สถานที่ เ พี ย งแห่ ง เดี ย วแต่ มี ทุ ก อย่ า งครบวงจร ความสะดวกด้านสถานที่จอดรถซึ่งมีผลกระทบ อย่างมาก “เซ็นโทซ่า” เป็นห้างสรรพสินค้าท้อง ถิ่นขนาดเล็ก แต่ใช้กลยุทธในการบริหารงานผ่าน Tablet สามารถสั่งและกระจายสินค้าผ่านระบบ เทคโนโลยี อ อนไลน์ ที่ ทั น สมั ย ให้ ค วามสำ า คั ญ กับผู้ประกอบการท้องถิ่น SMEs ขนาดเล็ก โดย

มอบเงิ น สมทบ ทุ น ช่ ว ยชาวนา ; นายบรรพต จรรยา

ผู้ จั ด การวิ ท ยาลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ส ก ล น ค ร

ทายาท ดร.ประภา

ภั ก ดิ โ พ ธิ์ ผู้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต มหาวิ ท ยาลั ย ภาค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เหนื อ มอบเงิ น 2

ล้านบาท เข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น เป็น สักขีพยาน และผู้จัดการ ธกส.ขอนแก่น รับมอบ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เร่ืองของในหลวงท่ีเรา (อาจ) ไม่เคยรู้

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์คิดค้น เครื่ อ งกลเติ ม อากาศที่ ผิ ว น้ำ า หมุ น ช้ า แบบทุ่ ม ลอย หรือ ‘กังหันชัยพัฒนา ‘ เมื่อปี 2536 ทรง เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำามันจากวัสดุ การเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เช่น แก๊ส โซฮอล์,ดีโซฮอลล์ และน้ำามันปาล์มบริสุทธิ์ ต่อ เนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว องค์การสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัล ความสำ า เร็ จ สู ง สุ ด ด้ า นการพั ฒ นามนุ ษ ย์ แด่ ในหลวงเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เพื่อสดุดี พระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย โดยมี นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เดิน ทางมาถวายรางวัลด้วยตนเอง พระนามเต็มของในหลวง : พระบาท สมเด็จพระปรมินทรา มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท ราธิราช บรมนาถบพิตร รักแรกพบ ของในหลวง และหม่อมสิริกิติ์เกิดขึ้นที่สวิสเซอร์แลนด์ แต่ เหตุการณ์ครั้งนั้น สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ทรงให้สัมภาษณ์ว่า ‘น่าจะเป็น เกลียดแรกพบ มากกว่ารักแรกพบ เนื่องเพราะรับสั่งว่าจะเสด็จ ถึงเวลาบ่าย 4 โมง แต่จริงๆแล้วเสด็จมาถึงหนึ่ง ทุม่ ช้ากว่าเวลานัดหมายตัง้ สามชัว่ โมง ทรงหมัน้ กับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม

2492 และจัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ที่วัง สระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 โดยทรง จดทะเบียนสมรสเหมือนคนทั่วไป ข้อความใน สมุดทะเบียนก็เหมือนคนทัว่ ไปทุกอย่าง ปิดอากร แสตมป์ 10 สตางค์ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท หลังอภิเษกสมรส ทรง ‘ฮันนีมูน ‘ที่หัวหิน ทรงผนวช ณ พระอุ โ บสถวั ด พระ ศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2499 และประทับจำาพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างทรง ผนวช พระอุปัชฌาย์และพระพี่เลี้ยง คือ สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ของใช้ส่วนพระองค์นั้นไม่จำาเป็นต้อง แพงหรือต้องแบรนด์เนม ดังนั้นการถวายของ ให้ในหลวงจึงไม่จาำ เป็นจะต้องเป็นของแพง อะไร ที่มาจากน้ำาใจจะทรงใช้ทั้งนั้น เครื่องประดับ : ในหลวงไม่ทรงโปรดสวมเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ของมีค่าต่างๆ ยกเว้น นาฬิกา พระเกศาที่ทรงตัดแล้ว : ส่วนหนึ่งเก็บ ไว้ที่ธงชัยเฉลิมพลเพื่อมอบแก่ทหาร อีกส่วน หนึ่งเก็บไว้สร้างวัตถุมงคล เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ ทำาคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ หลอดยาสีพระ ทนต์ ทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอด ยังปรากฏรอยบุ๋มลึก ลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด ซึง่ เป็นผลจากการใช้ ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีด และกดเป็นรอยบุ๋ม

จะหาคนที่ทั้งเก่งและดี ได้จากที่ไหน ประเทศไทยเราโชคดีมีคนเก่งเยอะมาก เอาแค่องค์กรเล็กๆ บางแห่ง มีผู้จบ ป.เอก อย่าง น้อย 1 คน ป.โท 3-5 คน ที่เหลือ ป.ตรี คนละ 2-3 ใบ แต่เสียดายคนเหล่านี้ รอบรูแ้ ละเก่งทุกทาง ทุก เรื่อง ที่สำาคัญบางคนเก่งผิดที่ผิดทาง เสนอแนะ ออกความคิดเห็นไปได้ทุกเรื่อง ทำาให้สังคมเกิด ความสับสน ลังเล ผู้นำาองค์กรขนาดใหญ่หลายๆ คน เคย พูดว่า ถ้าจะเลือกคนมาทำางานด้วย ก็อยากจะ เลือก “คนเก่ง” เพราะคนเก่งจะทำาให้องค์กรนัน้ ๆ ประสบความสำาเร็จได้เร็วและง่ายกว่า แต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดที่ว่านี้ ในส่วนตัวผม ผมกลับคิดว่า “คนดี” ต้องมาก่อน นอกเสียจากว่าได้คนดีทฉี่ ลาดและเก่งด้วยยิง่ ดี แต่ ผมจะให้ความสำาคัญกับคนดีก่อนเสมอ “ในหลวง” ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เก่งในการ เลือกใช้คนในการทำางาน โครงการในพระราชดำาริ ของพระองค์ท่าน มีมากมาย รวมแล้วเป็นร้อย โครงการ แต่การบริหารจัดการ บรรลุประโยชน์ สุขแก่ปวงประชาทุกโครงการ การใช้จ่ายเงินใน โครงการ การบริหารทรัพยากร ก็เป็นไปด้วยความ เรียบง่าย ดังปรากฏให้เราได้เห็นอย่างต่อเนื่อง มากว่าสิบปี งานต่างๆ ไม่ได้สำาเร็จเพราะผู้นำา หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ทีมงานมีความสำาคัญ

ห้องศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

กว่าตัวผู้นำาด้วยซ้ำาที่จะทำาให้งานประสบความ สำาเร็จ เพราะผู้นำาซึ่งมีคนเดียวนั้นทำาได้แต่เพียง คิดและสัง่ งาน แต่ผทู้ ี่จะนำาความคิดนั้นไปปฏิบตั ิ ให้เกิดผล คือ “ทีมงาน” ถ้าผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นคนทีเ่ ก่งด้วย เป็นคนดี มีคุณธรรมด้วย งานก็จะยิ่งก้าวหน้า และประสบ ความสำาเร็จได้อย่างยั่งยืน เพราะคนดีจะเป็นผู้ที่ มีความระมัดระวังสูงที่จะไม่ทาำ อะไรผิด มีความ ละเอียดรอบคอบ คิดหน้าคิดหลัง ทำ างานเพื่อ องค์กรมากกว่าเพื่อตนเอง ดังนั้นองค์กรที่มีคนดี อยู่มากก็จะทำาให้องค์กรนั้นมีความมั่นคง แต่ แ น่ น อนว่ า โลกของเราไม่ ไ ด้ มี อ ะไร สมบูรณ์ไปเสียทุกอย่าง คนบางคนเป็นคนเก่ง แต่ ไม่ได้เป็นคนดี คนบางคนเป็นคนดี แต่ไม่เก่ง และ มีบางคนทีไ่ ม่ได้เป็นทัง้ คนเก่งและไม่ได้เป็นทัง้ คนดี แล้วคนแบบที่ทั้งเก่งและดีจะหาได้จาก ที่ไหน ? ก็หาได้จากตัวของเราเองนี่แหละ คนเรา นั้นไม่มีใครเก่งไปเสียทุกเรื่อง ดีไปเสียทุกอย่าง เพียงแต่ว่า หากเราเริ่มต้นที่ตัวเรา พัฒนาตนเอง เพิม่ จุดแข็ง ลดจุดอ่อน ตัง้ ใจทำางานอย่างเต็มทีเ่ ต็ม ความสามารถ ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ คิดดี พูดดี ทำาดี เราก็จะได้ชื่อว่า เป็นคนเก่งและคนดี ในที่ทำางานของเรา และก็จะทำาให้เรามีความสุข ในการทำางานทุกๆวัน นั่นเอง ว่าแล้วเราก็มาเป็นคนที่ทั้งเก่งและดีกันเถิด อ บ ร ม หั ว ห น้ า สายงานจราจร ; ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ตำ า ร ว จ ภู ธ ร ภ า ค 4 จั ด การประชุ ม สั ม มนา โครงการ ฝึกอบรมข้าราชการ ตำารวจระดับหัวหน้า สายงานจราจร ใน สถานีตำารวจ สังกัด ตำ า รวจภู ธ รภาค 4 ระหว่างวันที่ 17-21 มี น าคม 2557 ณ

หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ซ.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พูลแมน ขอนแก่น ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดโลกร้อน ; โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม “ปิดไฟหนึ่งชั่วโมง เพื่อ ลดโลกร้อน” (60 Earth Hour) เพื่อลดการใช้พลังงานในบริเวณที่ไม่จำาเป็น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ ผ่านมา ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมทัง้ เชิญชวนลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการของทางโรงแรมฯ ร่วมกิจกรรมในการแสดงจิตสำานึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ออกแบบ/ผลิ ต ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ นามบัตร

ใบปลิว การ์ด ตรายาง แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน รับ-ส่งแฟกซ์ ติดต่อ ยิ้ม 0834170363 E-mail : smile7738@gmail.com


ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557

หน้า 3


หน้า 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557

ประมวลภาพกิจกรรม

ศิลปินมรดกอีสาน-วัฒนธรรมสัมพันธ์ ๕๗ ย่องเชิดชูศิลปินผู้อุทิศเพื่อสังคม ม.ขอนแก่น มอบโล่เชิดชูเกียรติศลิ ปินมรดกอีสานและผูม้ ผี ลงานดี เด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี ๕๗ ในวันอนุรักษ์มรดกไทย และร่วมฉลอง ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕๐ ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุก ปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ องค์ขัตติยะนารี ผู้ทรงอุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงเปี่ยมพระ ปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง ม.ขอนแก่น จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันแห่งเกียรติยศจัดพิธีมอบ รางวัลเชิดชูเกียรติศลิ ปินมรดกอีสาน และผูท้ มี่ ผี ลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สัมพันธ์ ทั้งสิ้น ๒๙ รายชื่อ โดยแบ่งเป็นอมรศิลปินมรดกอีสาน ๔ ท่าน รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ สาขา วรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง จำานวน ๑๖ ท่าน รางวัลอมรศิลปินมรดกอีสาน เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั ศิลปินผูม้ ผี ล งานทีเ่ ป็นอมตะ และยังคงมีชอื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ในยุคปัจจุบนั ให้กบั ศิลปิน ๔ ท่าน ได้แก่ “ศาสตราจารย์พเิ ศษ เฉลิม นาคีรกั ษ์” สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ไทยประยุกต์ ศิลปินอาวุโสฝีมือชั้นครูเมืองดอกบัว เจ้าของผลงานที่นิยาม ได้ว่าแขนอ่อนเหมือนงวงช้าง ตาหวานเหมือนตากวาง “คำาพูน บุญทวี” สาขาวรรณศิลป์ นวนิยาย-สารคดี คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรท์จาก นวนิยาย “ลูกอีสาน” “พูน สามสี” สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้าน อีสานใต้ ผู้พลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้อย่างแท้จริง “สุนทร ไชยรัตนโชติ” หรือ “หมอลำาสุนทร ชัยรุ่งเรือง” สาขาศิลปะการแสดง ลำา กลอน เจ้าของกลอนลำา “เต้ยบั้ม” ที่เป็นเอกลักษณ์ สำาหรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสาน ประจำาปี ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๓ สาขา ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ได้รับรางวัล ๓ ท่าน ได้แก่ “ครุธ ภูมแิ สนโคตร” สาขาพหุศลิ ป์ทอ้ งถิน่ , “สมคิด สอนอาจ” สาขา

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสัญชัย ชินจตุรภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นโทซ่า จำากัด ในโอกาสเปิด “SENYOSA Market” สาขาที่ 3 ณ เซ็นโทซ่า มาเก็ต (สาขาถนนศรีจันทร์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

ร่วมมอบถวายโลงเย็นให้กบั พระครูมชั ฌิมธรรมโสภณ เจ้าอาวาส วัดกลาง เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดกลาง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557

มอบกระเช้ า ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี กั บ พ.ต.อ.กฤตั ช ญ์ บำารุงรัตนยศ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ในโอกาสทำาพิธีเปิดอาคารศูนย์ บริการประชาชน (ศูนย์ One Stop Service) ณ สถานีตำารวจภูธรเมือง ขอนแก่น ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “สภาทนายความ จังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2557” ณ คลับเฮ้าส์ แดนคูณ กอล์ฟคลับ เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2557

ประติมากรรมเทียนพรรษา, “วีรธรรม ตระกูลเงินไทย” สาขาหัตถกรรม ผ้าทอมือ สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับรางวัล ๓ ท่าน ได้แก่ “ประยูร ลาแสง” หรือ “พระไม้” สาขาวรรณกรรมร่วมสมัย, “โฆษิต ดีสม” สาขาประพันธ์ เพลงพื้นบ้านอีสานใต้, “สมบูรณ์ สมพันธ์” หรือ “ดอย อินทนนท์” สาขา ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับรางวัล ๑๐ ท่าน ได้แก่ “สุเทพ วงศ์กำาแหง” สาขาขับร้องเพลงไทยสากล, “ประยงค์ ชื่นเย็น” เรียบ เรียงเสียงประสาน, “ณัฐธพงษ์ สร้อยสูงเนิน” หรือ “สัญญา พรนารายณ์” สาขาขับร้องเพลงลูกทุง่ , “บุญสม สังข์สขุ ” หรือ “บุญสม กำาปัง” สาขาเพลง มอบกระเช้ า สุ ข ภาพให้ กั บ นายสมศั ก ดิ์ ถนั ด ช่ า ง เจ้ า ของ โคราช, “บรรเทิง อ่อนตา” สาขาลำากลอน, “ทรงรัฐ อ่อนสนิท” หรือ “รุง่ ฟ้า หนังสือพิมพ์ประชาคม และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ใน กุลาชัย” สาขาลำาเพลินประยุกต์, “ชูเกียรติ บุญบู”้ สาขาดนตรีพนื้ บ้านอีสาน โอกาสเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่า ณ ห้อง V.I.P. 3 ชัน้ 15 ตึก สว. โรงพยาบาล แคน, “บัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย” สาขาดนตรีพนื้ บ้านอีสาน แคน, “อุน่ ทม ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 งาม” สาขาดนตรีพื้นบ้านอีสาน ซอ และ “มนเทียร บุญธรรม” สาขาดนตรี พื้นบ้านอีสาน ซอ สาขา จำานวนทั้งสิ้น ๖ ท่าน และ ๓ องค์กร ดังนี้ สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและ ในส่วนผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ แบ่งเป็น ๖ ส่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า, สาขาวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน บ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย) จังหวัดขอนแก่น, สาขาศิลปกรรม ได้แก่ ทนง โคตรชมภู สาขาศิลปะเพื่อสังคม, สมจิตร ทองบ่อ หรือ สมจิตร บ่อทอง สาขาขับร้องเพลงลูกทุ่ง หมอลำา, เกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์ สาขากันตรึม, สาขาภาษา และวรรณกรรม ได้แก่ สุรินทร์สโมสร, สาขาศาสนาและ ประเพณี ได้แก่ สมานจิตต์ ผุยชา สาขาศาสนพิธี และสาขา สื่อสารวัฒนธรรม ได้แก่ ประยูร จันทรุสอน หรือ “ฟาก ฟ้าแดนไกล” และ รศ.อุดม บัวศรี ผศ.วิ ชั ย ณี รั ต นพั น ธุ์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นศิ ล ป วัฒนธรรม มข. กล่าวว่า งานยกย่องเชิดชูศิลปินมรดก

คณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เข้า เยีย่ มและแสดงความยินดีกบั คุณสุพตั รา ศุขโข บก.หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ที่ได้สมาชิกใหม่หลานชาย ดช.ปฐมานนท์ ศุขโข ณ ศูนย์อนามัยแม่และ เด็ก เขต 6 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 อีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำาปี 2557 เป็นกิจกรรม ที่ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในวันนั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทัง้ เป็นวันอนุรกั ษ์มรดกไทย โดยในช่วงเช้าและช่วงบ่าย จะเป็นการเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “50 ปี มข. ยกยอศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์” เพือ่ สร้างองค์ความรูอ้ กี ทัง้ เป็นการนำาเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม จากนั้นเป็นพิธีเปิดนิทรรศการ “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและ วัฒนธรรมสัมพันธ์” ซึ่งได้รวบรวมประวัติและผลงานของท่านเหล่านั้นเผย แพร่เป็นองค์ความรู้ต่อไป ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ช่วงเย็นเป็นพิธีกล่าวคำาอาเศียรวาทและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้าน วัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำาปี 2557 รวมทั้งการแสดงของวงสินไซ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มข.


หน้า 5

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557

อาหารป้องกันฟันผุสำาหรับลูก โดย รศ.ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์

ท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรค ฟันผุมีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหาร ในกลุม่ แป้งและน้าตาล ำ เนือ่ งจากอาหารกลุม่ นีจ้ ะ เป็นแหล่งอาหารและพลังงานให้กบั เชือ้ จุลนิ ทรีย์ ในช่องปากทีก่ อ่ โรคฟันผุ แต่อย่างไรก็ตามอาหาร กลุ่มนี้ก็ยังเป็นอาหารหลักใน 5 หมู่ที่คนเราจะ ต้องรับประทานอย่างเพียงพอ ดังนัน้ จึงหลีกเลีย่ ง ไม่ได้ที่จะไม่รับประทานอาหารดังกล่าว เราจึง ควรมาดูกันว่าต้องรับประทานอาหารพวกแป้ง อย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดโรค ฟันผุ ปัจจัยทีท่ าำ ให้อาหารพวกแป้งและน้าตาล ำ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ฟั น ผุ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของ อาหาร ความถี่ และช่วงเวลาที่รับปะทาน หาก อาหารมีลักษณะเหนียวติดฟันจึงเสี่ยงที่จะทำาให้ ฟันผุมากกว่า และหากรับประทานถี่ก็เสี่ยงที่ จะเกิดฟันผุมากกว่า ดังนั้นการรับประทานให้ เพียงพอในมื้ออาหารเลยจะลดความเสี่ยงในการ เกิดฟันผุได้มากกว่า นำ้าตาลและแป้งที่เด็กมักรับ ประทาน เช่น นำ้าหวาน น้ำาอัดลม น้าำ ผึ้ง ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ ทำาให้เกิดภาวะความเป็นกรด ในช่องปากและก่อให้เกิดฟันผุได้ ดังนั้นการรับ ประทานอาหารเหล่านี้บ่อยๆ จะเพิ่มระยะเวลา ของการมีน้ำาตาลและกรดในช่องปาก ทำาให้เกิด การสูญเสียแร่ธาตุจากผิวฟันมากขึ้นและไม่มี เวลาเพียงพอในการคืนกลับแร่ธาตุจากน้ำาลาย กลับสู่ผิวฟัน ซึ่งทำาให้เกิดฟันผุตามมา ดังนั้น ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทนี้จึงมี ความสำาคัญในการเกิดฟันผุมากกว่าปริมาณของ อาหารที่รับประทาน

ดังนัน้ เด็กควรได้รบั อาหารให้ครบทุกหมู่ และลักษณะของอาหารที่ลดความเสี่ยงในการ เกิดฟันผุคืออาหารลักษณะหยาบและมีเส้นใย เช่น ธัญพืช ถั่ว ข้าวโพด ปลากรอบ ปลาหมึก กรอบ และรับประทานผลไม้สดจะดีกว่าน้ำาผล ไม้ หรือผลไม้แช่อิ่ม เพราะผลไม้สดมีเส้นใยช่วย ขัดสีฟันขณะบดเคี้ยว และกระตุ้นการไหลของ น้าำ ลายเพือ่ ช่วยชะล้างอาหารไม่ให้ตดิ ฟัน ได้ดกี ว่า นอกจากนีค้ วรหลีกเลีย่ งการเติมน้าำ ตาลในอาหาร หรือเครือ่ งดืม่ และควรให้อาหารว่างเป็นเวลา ไม่ ควรรับประทานจุบจิบหรือตลอดเวลาทีเ่ ด็กเรียก ร้อง เพือ่ ป้องกันไม่ให้ชอ่ งปากเกิดภาวะเป็นกรด อย่างต่อเนื่องที่เป็นสาเหตุของฟันผุ นอกจากนี้ อาหารแป้ ง และน้ำ า ตาล ขนมปังกรุบกรอบ นำ้าหวาน และน้ำาอัดลมจะก่อ ให้เกิดฟันผุแล้ว การที่เด็กได้รับอาหารดังกล่าว มากเกินความจำาเป็น อาจเป็นสาเหตุของโรคอ้วน ตามมาซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายองค์รวมร่วม ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกหลานมีสุขภาพฟันดีแถมยัง ไม่เป็นโรคอ้วน ด้วย ผู้ปกครองจำาเป็นต้องช่วย ดูแลอาหารที่เด็กรับประทานเพื่อสุขภาพของลูก “อาหารที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะเป็ น ด่ า นแรก ของการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งมีสุขภาพช่องปาก และฟั น ที่ ดี ” หากมี ข้ อ สงสั ย โปรดส่ ง คำา ถาม ของท่านมาที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40003 หรือ โทร.0-4320-2405 ต่อ 11188 ในวันและเวลา ราชการ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

เ ติ ม พ ลั ง ปั ญ ญ า ปลูกต้นกล้าเยาวชน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคาล เท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน เสริม สร้างศักยภาพพร้อมสร้างโอกาสเด็กไทยกว่า 30 โรงเรียนในภาคอีสาน ที่ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กลุ่ ม พลั ง งานเชฟรอน ผนึ ก กำ า ลั ง กั บ สถาบั น คี นั น แห่ ง เอเซี ย จั ด ขึ้ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง ศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนและพัฒนาทักษะ ของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้โครงการ เป็ น ฐาน โดยมุ่ ง เน้ น เยาวชนที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มัธยมที่ 1 และ 2 จำานวน 600 คน จากโรงเรียน ขยายโอกาส 30 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เป็นการเสริมทักษะประสบการณ์ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และ

งานประเพณีสุด ยอดสงกรานต์ อี ส าน “เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว” ประจำา ปี 2557 โดยการอนุรักษ์ให้สนุกและปลอดภัย ไร้ แอลกอฮอล์ ถือเป็นต้นแบบในการรณรงค์ที่นักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้า มาเล่นสงกรานต์ทถี่ นนข้าวเหนียวเพิม่ ขึน้ ทุกปี และ สำาหรับปีนี้ เริม่ ความสนุกในเทศกาลสงกรานต์ตงั้ แต่

สุ ด ยอดสงกรานต์ . ..ถนนข้ า วเหนี ย ว . . “ซิดซิดสาดสาดม่วนขนาดขอนแก่นคึกคัก”

วันที่ 5-15 เมษายน 2557 ณ ริมบึงแก่นนคร ด้วยคอน เซป “ซิดซิด สาดสาด ม่วนขนาดคึกคักขอนแก่น” นายสมศั ก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต ผู้ ว่ า ราชการ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เปิ ด เผยว่ า ประเพณี สุ ด ยอด สงกรานต์อีสาน “เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและ ถนนข้าวเหนียว” ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี และจาก ความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชนชน ทำาให้จังหวัดขอนแก่นได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะการเที่ยวแบบ ครอบครัวที่สนุกและปลอดภัยอย่างไร้แอลกอฮอล์ นับเป็นต้นแบบความสำาเร็จที่โดดเด่น รวมถึงการ อนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การรดน้ำาขอพรจากผู้สูงอายุ กิจกรรมความสนุก ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ร่ ว มสนุ ก ซึ่ ง นั บ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิน่

ที่ให้ทั้งความสุข สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อสังคมสืบทอดถึงลูกหลานต่อไป นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น เปิดเผยว่า การจัดงาน เทศกาลดอก คูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว โดยมีเอกลักษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ในการสื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรมที่ ดี ของชาวอีสาน ยังเที่ยวได้อย่างสนุก ปลอดภัยแบบ ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งนับเป็นต้นแบบที่ประสบความ สำาเร็จแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายที่จะเกิดขึ้น ในจังหวัดขอนแก่น โดยสงกรานต์ ปี นี้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5-15 เมษายน 57 ภายใต้แนวคิด “ซิดซิด สาดสาด ม่วน ขนาดขอนแก่นคึกคัก” ซึ่งกิจกรรมวันที่ 5 – 12 เมษายน ณ สวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร มีการแสดงดนตรีพื้นเมือง ฟรีคอนเสิร์ตของศิลปิน ลูกทุ่ง หมอลำา , การประกวดเสียงทอง ดอกคูณ และการออกร้านจำาหน่ายสินค้า OTOP โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ส่วนกิจกรรมบริเวณถนนข้าว เหนียว เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 เมษายน จะมีการเปิดเวที “รำาวงย้อนยุค” บริเวณ หน้ า สำ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา สาธารณะภัย บริเวณศาลหลักเมือง เวลา 17.00 น. ส่วนประเพณีสงกรานต์วันที่ 13-15 เมษายน เริ่มพิธีทำาบุญตักบาตร รดน้าำ ขอพรผูส้ งู อายุ พิธอี ญั เชิญพระลับ ขบวนแห่สงกรานต์ รำาวงย้อนยุค การ เล่นคลืน่ มนุษย์ การแสดงคอนเสิรต์ จาก ศิลปินดารา นักร้อง อาทิ อ๊ะ จิรากร สม พิทักษ์, สุดารัตน์ บุตรพรม หรือที่รู้จัก กันในชือ่ ตุก๊ กี้ ชิงร้อย และ Slot machine

การจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำา ต้อนรับคณะนางสาว ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานมาปรับใช้กับ น ค ร ร า ช สี ม า ; การดำาเนินชีวิตได้ โดยผ่านเนื้อหาสาระ 3 หมวด นายอุ ด มศั ก ดิ์ โสม ใหญ่ได้แก่ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความ คำ า ผู้ ช่ ว ยกรรมการ ปลอดภัย ผู้ อำ า นวยการ ส่ ว น โครงการนีเ้ ป็นเป็นโครงการทีเ่ ชฟรอนมุ่ง ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร มั่นในการช่วยเหลือสังคมให้เยาวชนในโรงเรียน ภู มิ ภ าค-ภาคตะวั น ขยายโอกาสได้ มี โ อกาสพั ฒ นา เรี ย นรู้ และฝึ ก ออกเฉียงเหนือ บมจ. ทักษะใหม่เป็นการวางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับ แอดวานซ์ อิ น โฟร์ สังคมไทยในอนาคต โดยทางสถาบันคีนันแห่ง เซอร์ วิ ส หรื อ เอไอ เอเซียจะเป็นผู้ดำาเนินการในกระบวนการเรียนรู้ เอส พร้ อ มคณะผู้ การพัฒนาทักษะต่างๆให้กับเยาวชนมีการติดตาม บริหาร และพนักงาน และประเมินผลสำาเร็จอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ให้การต้อนรับ นางสาวพันธิรา สิงโห นางสาวนครราชสีมา ประจำาปี 2557 และคณะ ที่มาขอบคุณ ด้วย เอไอเอสที่ให้การสนับสนุนการประกวดมาโดยตลอด ณ อาคารสำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส จังหวัดนครราชสีมา

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำาหรับกิจกรรม ไฮไลท์ปีนี้คอนเซ็ปต์คือ “ประติมากรรมสินไซตบ ประทายโลก” โดยการก่อกองทรายและขนทรายเข้า วัดในอดีต นำามาสู่แนวความคิดในการสร้างความ ประทับใจและไม่มีใครเหมือน โดยประยุกต์ร่วม สมัยให้เป็นประติมากรรม อาศัยความชำานาญในการ สร้างสรรค์ผลงาน ทรายที่มีคุณสมบัติยึดเกาะได้ดี สร้างสรรค์ให้เป็นรูปทรงอย่างที่ต้องการ เป็นงาน ศิลปะขนาดใหญ่ทที่ าำ จากทรัพยากรในท้องถิน่ พร้อม กับ การแสดงแสง สี เสียง ศิลปะพื้นบ้านสื่อผสม (Khon Kaen Sand Art & Contemporary Dance) โดย มีประติมากรรมทรายขนาดยักษ์เป็นเวทีการแสดง ซึง่ จะมีการโชว์ประติมากรรมสินไซตบประทายโลก ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน และการแสดงแสง สี เสียง ศิลปะพืน้ บ้านในวันที่ 13-15 เมษายน ณ บริเวณ ลานจอดรถศาลหลักเมืองขอนแก่น และเพื่ อ สร้ า งสี สั น ผสมผสานให้ เ ข้ า กั บ เทศกาลสงกรานต์ ยังได้นำาตัวละครจากวรรณกร รมลุ่มน้ำาโขงเรื่อง “สินไซ” อาทิ สินไซ สีโห ท้าว กุศราช นางสุมณฑา นางกินรีเกียงคำา และหอยสังข์ ออกมาทักทายนักท่องเที่ยว พร้อมโลดแล่นบนถนน ข้าวเหนียว สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับนัก ท่องเที่ยว เพื่อให้ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานที่ จังหวัดขอนแก่นยังคงมีมนต์เสน่หก์ บั นักท่องเทีย่ วได้ เดินทางกลับมาสัมผัสบรรยากาศและร่วมสนุกทุกปี ด้านนายสิทธิกุล ภูคำาวงค์ รองนายก อบจ. ขอนแก่ น กล่ า วว่ า การจั ด งานประเพณี สุ ด ยอด สงกรานต์อีสาน และกิจกรรมถนนข้าวเหนียว ซึ่ง เป็นต้นแบบสงกรานต์ปลอดเหล้าได้ประสบความ สำ า เร็ จ ด้ ว ยการสร้ า งนวั ต กรรมสงกรานต์ ส นุ ก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และยังประสบความสำาเร็จ กับสถิติโลกด้วยคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ โดยมีผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมมากที่ สุ ด ในโลก มา ปีนี้ได้แนวการเล่นสงกรานต์แบบ ประหยั ด “ซิ ด ซิ ด สาดสาด ม่ ว น ขนาดขอนแก่ น คึ ก คั ก ” เพื่ อ ร่ ว ม รณรงค์ให้เกิดการประหยัด แต่ยัง คงอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ ฟืน้ ฟูวถิ อี สี านอันเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปด้วย

จากปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสกลิ่น อารยธรรมของชาวอี ส านเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี โดย เฉพาะช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่มาแบบครอบครัว และมาเป็นก ลุ่ม ทั้งเยาวชนและทุกเพศทุกวัย โดยมุ่งหมายเข้ามา เล่นสงกรานต์ทถี่ นนข้าวเหนียวซึง่ มีปริมาณเพิม่ มาก ขึ้นทุกปี และเชื่อว่าสงกรานต์ปีนี้ จะยังคงมีนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจใน วัฒนธรรมการเล่นสงกรานต์ทถี่ นนข้าวเหนียวอย่าง เนืองแน่น ซึ่งจะทำาให้มีกระแสการเงินหมุนสะพัด ในท้องถิ่นกว่าร้อยล้านบาทอย่างแน่นอน ด้านนายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงาน ขอนแก่น เปิดเผยว่า งานประเพณีสงกรานต์เมือง ขอนแก่นเป็นอีกหนึง่ ประเพณีสงกรานต์ทมี่ ชี อื่ เสียง ระดับประเทศ ด้วยความโดดเด่นของกิจกรรมอัน หลากหลายที่ผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้อง ถิ่นเข้ากับความสนุกสนานรื่นเริงร่วมสมัยได้อย่าง ลงตัว นอกจากความรื่นเริงของงานสงกรานต์ใน รูปแบบร่วมสมัยที่ถนนข้าวเหนียวให้นักท่องเที่ยว ได้สมั ผัสแล้ว ยังมีบรรยากาศของประเพณีสงกรานต์ ในแบบวิถีดั้งเดิมของชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ เรียนรูแ้ ละสัมผัสใน “ประเพณีสงกรานต์วดั ไชยศรี” ทีบ่ า้ นสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยชาวชุมชนเข้ม แข็ง ได้ร่วมกันทำานุบำารุงบูรณะสิมโบราณอายุกว่า 113 ปี ให้คงไว้ในแบบดัง้ เดิมทีม่ มี าตัง้ แต่โบราณกาล และยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้อย่าง มั่นคง นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า การจัดประเพณี สงกรานต์ที่วัดไชยศรี เป็นหนึ่งในฮีต 12 ที่ชาว บ้านสาวะถีได้สืบสานปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจได้แก่ การอัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำา พิธีเสียเคราะห์ กิจกรรมแห่ดอกไม้ และพระพุทธรูปเก่าแก่ การก่อ เจดีย์ทราย สรงนำ้าพระภิกษุสามเณร และการรดนำ้า ขอพรจากผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ ตามวิถีดั้งเดิมต่อเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

สุพัตรา ศุขโข..รายงาน

สั ม มนาวิ ช าการ และประชุมใหญ่ ; นายนัฎฐชัย มาลัย (ที่ 2ขวา) รองผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ด ก า ร ทั่ ว ไป โรงแรมเซ็ น ทาราคอนเวนชั น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย (ที่ 2ซ้าย) องคมนตรี ในฐานะเป็นประธาน “การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น


หน้า 6

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557


ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557

หน้า 7


หน้า 8

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557

เ ยี่ ย ม โ ร ง ง า น

HILUX VIGO CHAMP

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี “เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” และเปิดงานเฉลิมฉลอง “กาฬสินธุ ์ ๒๐๐ ปี” ณ รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พล.ต.ภัทรพล รักษนคร ผบ.มทบ.๒๓ นำาคณะข้าราชการทหารเฝ้ารอรับ – ส่งเสด็จฯ เมื่อวันที ่ ๑๙ มี.ค.๕๗ ลงนามถวาย พระพร ; พ ล . ต . ภั ท ร พ ล รั ก ษ น ค ร ผ บ . ม ท บ . ๒ ๓ นำ า คณะข้าราชการ มทบ.๒๓ ถวาย ร า ช สั ก ก า ร ะ และลงนาม ถวายพระพรแด่ สมเด็ จ พระเทพ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สโมสร นายทหาร ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

ต้ อ นรั บ อย่ า ง ครอบครั ว ; คุ ณ แ พ ท ท ริ ค ตั น ( ข ว า ) ผู้ จั ด ก า ร ทั่ ว ไ ป โรงแรมเซ็ น ทา รา คอ น เ ว น ชั น เ ซ็ น เ ต อ ร์ ขอนแก่น ให้การ ต้ อ น รั บ ท่ า น เซี่ยฝูเกิน (ซ้าย) ก ง สุ ล ใ ห ญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำาจังหวัดขอนแก่น อย่างอบอุ่น ในโอกาสเดินทางมารับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารจีนสุ่ยเซียน โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ า กั ด ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยมา นานมากกว่ า 50 ปี พร้ อ มการพั ฒ นาและ ขยายธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และได้ รั บ การ พั ฒ นาก้ า วสู่ โ รงงาน การผลิ ต และส่ ง ออก ไป ยั ง ประเทศ ต่ า งๆ ทั่ ว โลก ซึ่ ง ปั จ จุ บั น “TOYOTA” มีโรงงานประกอบรถยนต์รวม 4 แห่ ง คื อ โรงงานเกตเวย์ ประกอบรถยนต์ นั่ ง โรงงานบ้านโพธิ์ สำาหรับประกอบรถยนต์เพือ่ การ พาณิชย์ และยังมี โรงงานทีส่ าำ โรง ล่าสุดโรงงาน โต โยต้า ออโต้ เวิคส สำาหรับการผลิตรถตู้ ที่จังหวัด สมุทรปราการ บริษัท โตโยต้าขอนแก่นผู้จำาหน่ายโตโย ต้า จำากัด จัดกิจกรรม “ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ ทริป เฟส 4” เยี่ยมชมสายการผลิตรถยนต์ TOYOTA ณ โรงงาน โตโยต้ า บ้ า นโพธิ์ นำ า ที ม โดย คุ ณ จิ ระประภาพร ผิ ว บาง ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การฝ่ า ยขาย บริษัท โตโยต้าขอนแก่นผู้จำาหน่ายโตโยต้า จำากัด สำานักงานใหญ่ นายชัยวัฒน์ กิ่งจันทร์ ผู้ช่วยผู้ จัดการฝ่ายขาย โตโยต้าขอนแก่น สาขากระนวน พร้อมด้วย นายนภดล มูลอ่อน และนายศราวุ ธ พหลทัพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท โตโย ต้าขอนแก่นผู้จำาหน่ายโตโยต้า จำากัด นำาลูกค้าโต โยต้า พร้อมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นกว่า 50 ชีวิต เดินทางสู่โรงงานสายการผลิตรถยนต์โต โยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม “ HILUX VIGO CHAMP “ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2557 โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย ในการขับขี่รถยนต์ อาทิ การค้นหาจุดบอดของ รถยนต์ รวมถึงการทดสอบสมรรถนะและเทคนิค การขับขี่ HILUX VIGO CHAMP การควบคุม

รถในสภาพผิวจราจรแบบต่างๆ การเข้าโค้งอย่าง ปลอดภัย พร้อมเรียนรูเ้ คล็ดลับ และเทคนิคการขับ รถที่ถูกต้องและปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญ คุณณัฐ วุฒิ เจริญสุขวัฒนะ นักขับรถยนต์ทางเรียบ และ ทีมงาน ซึ่งให้คำาแนะนำาที่จะสร้างความปลอดภัย ตอลดเส้นทางของการขับขี่รถยนต์ ก่อนเข้าเยี่ยม สายการผลิตและประกอบรถยนต์ตามออเดอร์ ของลูกค้า ซึ่งเป็นสายการผลิต ไฮลักซ์ วีโก้ และ ฟอร์จูนเนอร์ พร้อมตรวจสอบอย่างละเอียดกว่า 2,000 จุด เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจก่อนส่งถึงมือของ ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้จะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โต โยต้าบ้านโพธ์ พร้อมกิจกรรมความสนุกในการ จัดทริปจาก โตโยต้าขอนแก่นแล้ว ยังอิ่มอร่อย กับอาหารทะเลสดๆ และชมความน่ารักแสนรู้ จากปลาโลมาพันธ์สีชมพู ปากแหลม และโลมา พันธุ์หัวบาตร เป็นการแสดง “โชว์โลมา” กว่า 20 รายการ ณ Pattaya Dolphin World ก่อนเดิน ทางกลับขอนแก่นด้วยความประทับใจ ที่จะนำา สิ่งดีๆ จาก HILUX VIGO CHAMP บอกต่อถึง พัฒนาการที่ให้ทั้งความปลอดภัย การประหยัด นำำ้ามัน และความหนึบ ซึ่ง บริษัทโตโยต้า ภูมิใจที่ ได้เติบโตร่วมกับสังคมไทย เป็นสแกนทีบ่ ริษทั มุ่ง มั่นว่า “ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป” เป็น สัญญาที่ “TOYOTA” มอบให้กับลูกค้าที่ใช้รถใช้ ถนนทุกท่าน ...

ประมูลทะเบียนสวย ครั้งที่ 11 หมวด กว

ขอนแก่น เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สวย ครั้งที่ 11 หมวด กว (แก้วแหวน เงินทอง) โดย มี นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น และนายกนก ศิริพานิชกร ขนส่งจังหวัด ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว ซึ่งการประมูลหมายเลขรถ สวยเตรียมจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ขอนแก่น ตัง้ เป้ารายได้จากการประมูลในครัง้ นีไ้ ม่นอ้ ยกว่า 20 ล้าน บาท นายวิ วั ฒ เมธี ว รรณกิ จ รองผู้ ว่ า ราชการ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากผลการดำาเนินจัด ประมูลเลขทะเบียนสวย 10 ครัง้ ทีผ่ า่ นมา นักธุรกิจทัง้ ในพื้นที่ขอนแก่น และจากต่างจังหวัดให้ความสนใจ และเข้าร่วมประมูลเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มี ความเชื่อ และให้ความสำาคัญกับตัวเลข สำาหรับการ ประมูลทะเบียนในหมวด “กว” ที่สื่อความหมาย ว่า “แก้วแหวน เงินทอง” นับเป็นความหมายทีด่ มี ากทีส่ ดุ เชือ่ ว่าจะได้รบั ความสนใจและมีผเู้ ข้าร่วมประมูลเพือ่ หารายได้สมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อใช้ในการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดอย่างแน่นอน นายกนก ศิรพิ านิชกร ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำาหรับการประมูลทะเบียนสวยในปีนี้ ตัง้ เป้า รายได้จากการประมูลไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท จากการ

ประมูล 10 ครั้งที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นสามารถนำา เงินรายได้สมทบเข้ากองทุนเพือ่ ความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนนรวมกว่า 156,234,898.-บาท โดยเงินดัง กล่าวจะนำามาจัดสรรในการแก้ไขปัญหาและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมไปถึงการจัดซื้อ อุปกรณ์สำาหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและคนพิการอันมี สาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน สำาหรับปีงบประมาณ 2556 จังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมา จากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนจำานวน 78 ราย เป็นเงิน 3,883,000.- บาท ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาว ขอนแก่นและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลป้าย ทะเบียนเลขสวย เพื่อสมทบทุนหารายได้เพื่อใช้ใน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป ท่ า นที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มการประมู ล หมายเลขทะเบียนรถสวยในวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2557 โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้น ไป สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สำานักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น, สำานักงานขนส่งอำาเภอชุมแพ และ สำานักงานขนส่งอำาเภอน้ำาพอง หรือลงทะเบียนได้ที่ หน้างาน โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 043379480 , 080-7588668 , 080-7588558

“ฮันนีมูนทริป ภู เ ก็ ต 4 วั น 3 คื น ” ง า น ขอบคุณลูกค้า ; งานเลีย้ งสังสรรค์ เ พื่ อ ข อ บ คุ ณ ลูกค้าคู่แต่งงาน ที่ ไ ว้ ว างใจเลื อ ก โรงแรมพู ล แมน ขอนแก่ น ราชา ออคิด เป็นสถาน ทีจ่ ดั งานในวันสำาคัญของทัง้ คู ่ โดยโรงแรมฯได้จดั เตรียมงานเลีย้ งแบบค๊อกเทล พร้อมฟังเพลงจาก วงดนตรีสด “Yesterday” เพื่อให้ได้หวนรำาลึกถึงวันแต่งงาน รวมทั้งมีการจับรางวัลใหญ่หาผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล “ฮันนีมูนทริป ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน” ที่โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาร์เคเดีย พร้อมตั๋วเครื่อง บินไป-กลับ สำาหรับ 2 ท่าน และพ็อกเก็ตมันนี่ 15,000 บาท ส นั บ ส นุ น ส ง ก ร า น ต์ ; นางสาวธมล วรรณ เบ้าสาทร ผูจ้ ดั การสายงาน ส่งเสริมการขาย และการตลาด บริ ษั ท โค้ ว ยู่ ฮ ะ มอเตอร์ จำ า กั ด มอบป้ายให้การ ส นั บ ส นุ น ง า น “ ป ร ะ เ พ ณี สุ ด ยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 2557” โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น

โจรปล้นธนาคาร

โจรตะโกนคำาแรกเมื่อชักปืนออกมาว่า “ทุกคนอย่าขยับ เงินเป็นของรัฐ แต่ชีวิตเป็นของ คุณ” ทุกคนนอนอย่างสงบบนพื้น ไม่มีใครเสี่ยง ชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องเงินของรัฐ เราเรียก สิง่ นีว้ า่ “เทคนิคการเปลีย่ นแนวคิด” บิดเบือนนิด เดียวความคิดเราก็เปลี่ยนไปไกลแล้ว ผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนโต๊ะและกำาลัง จะกรี๊ด ทันใดนั้นโจรตะโกนใส่ผู้หญิงว่า “เรามี วัฒนธรรม ผมมาปล้นแบ๊งค์ ไม่ได้มาข่มขืนคุณ!!” เ ราเรียกสิง่ นีว้ า่ “การเป็นมืออาชีพ” ตัง้ มัน่ ในเป้า หมายอย่างเดียวไม่ว่อกแว่ก เมือ่ โจรกลับถึงฐานลับ โจรวัยรุน่ ทีจ่ บการ ศึกษาระดับปริญญาโท MBA บอกกับรุน่ พีโ่ จรว่า “เรามานับเงินกันดีกว่า ว่าได้มาเท่าไหร่” แต่รุ่นพี่ โจรทีจ่ บเพียงชัน้ ประถมกล่าวว่า “แกนีม่ นั โง่มาก เลย เงินตั้งเยอะตั้งแยะ จะนับยังไง คืนนี้ทีวีจะ บอกเองแหล่ะว่า เราได้มาเท่าไหร่!!” เราเรียกสิ่ง นีว้ า่ “ประสบการณ์” ซึง่ ในปัจจุบนั ประสบการณ์ มีค่ามากกว่าใบปริญญามากมายนัก เมื่อโจรกลับไปแล้ว รองผู้จัดการจะโทร หาตำารวจที่เบอร์ 191 แต่ผู้จัดการธนาคารกลับ

ค้านว่า “เดี๋ยวๆๆ ใจเย็นๆ โจรเอาเงินไปเท่าไหร่ เรามานับกันก่อน แล้วบอกตำารวจว่าโจรเอาไป มากกว่านั้น” เราเรียกสิ่งนี้ว่า “กินตามน้ำา” ผูจ้ ดั การเปรยว่า “นัน่ สิ จริงๆแล้วถ้ามีโจร มาปล้นธนาคารทุกเดือนก็ดสี นิ ะ” เราเรียกสิง่ นีว้ า่ “การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” วันถัดมา ทีวีทุกช่องออกข่าวกันว่า มี โจรปล้นธนาคาร 100 ล้านบาท แต่ว่าโจรที่ปล้น ไปนับแล้วนับอีก ไม่ว่าจะนับกี่รอบ ก็นับได้แค่ 20 ล้านบาทเท่านั้น โจรโกรธมากแล้วพูดว่า “เรา เสี่ยงตายและปล้นธนาคารออกมาได้แค่ 20 ล้าน บาท แต่เจ้าผู้จัดการธนาคารแค่มันหัวไวนิดเดียว มันทำาเงินได้ถึง 80 ล้านบาท การศึกษามีดีอย่าง นี้นี่เอง” เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ความรู้มีค่ามากกว่า ทองคำา” ผู้จัดการธนาคารยิ้มอย่างเริงร่า เพราะว่า อยู่ดีๆเขาก็มีเงินเพิ่มขึ้นถึง 80 ล้านบาท จากการ ทีม่ โี จรมาปล้นธนาคารเขา เราเรียกสิง่ นีว้ า่ “โคตร โกง” โจรเสื้อนอกร้ายกาจกว่าโจรปล้นแบ๊งค์ยิ่ง นัก “ อ่านเล่นๆ น้ะครับ อย่าซีเรียส ขอร้อง ”

ร.ต.อ.วงศกร วันชัย สวป. สภ.เมืองขอนแก่น ‘หนุ่มไฟแรง’.. ฝีมือเยี่ยม!เป็นมิตรกับชาวบ้าน

“สวั ส ดี ค่ ะ ”หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยเสรี ขอ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ “สายตรงโรงพัก” ฉบับประจำาเดือนเมษายน พุทธศักราช 2557 เรา ขอแนะนำาท่านผู้อ่านให้รู้จักกับคนในแวดวงสี กากี คือ “ตำารวจ”หรือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ในพื้นที่ภาคอีสานเช่นเคยค่ะ ในฉบับนี้เราขอ แนะนำ า ท่ า นให้ รู้ จั ก กั บ ร.ต.อ.วงศกร วั น ชั ย สวป.สภ.เมืองขอนแก่น นายตำารวจหนุ่มไฟแรง ฝีมือดีที่เพิ่งขยับขึ้นรับตำาแหน่งใหม่เป็นสารวัตร ป้ อ งกั น ปราบปราม สถานี ตำ า รวจภู ธ รเมื อ ง ขอนแก่น(สวป.สภ.เมืองขอนแก่น) “สารวัตรป้าย แดง” เมื่อไม่นานมานี้ค่ะ ร.ต.อ.วงศกร วั น ชั ย สวป.สภ.เมื อ ง ขอนแก่ น เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2527 ปัจจุบันอายุ 29 ปี เป็นศิษย์เก่าจากรั้วโรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน ก่อนจะตบเท้าเข้าเป็นนักเรียน นายร้ อ ยตำ า รวจ รุ่ น ที่ 60 ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) เริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ราชการ เมื่ อ ปี 2550 ใน ตำาแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ 1) สภ.ยางสีสุ ราช จ.มหาสารคาม ปี 2552 ขยับขึ้นเป็น นายเวร (สบ 1) ลก.ตร.พล.ต.ต.รัฐพงศ์ ยิ้มใหญ่ ก่อนจะข้ามไปเป็น รอง สวป.สภ.เมือง ขอนแก่ น ล่ า สุ ด ปี 2557 ขึ้ น ชั้ น เป็ น สวป. สภ.เมืองขอนแก่น ร.ต.อ.วงศกร นั บ ว่ า เป็ น คนหนุ่ ม รุ่ น ใหม่ ไ ฟแรง ที่ มี ฝี ไ ม้ ล ายมื อ ในการทำ า งานเป็ น อย่างมาก ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมมี มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ เอกลักษณ์อยู่ที่รอยยิ้มใน ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมีมิตรไมตรีอย่างที่สุด โดยสมัยทีม่ ตี าำ แหน่งเป็นพนักงานสอบสวน หาก มีชาวบ้านที่ได้รับความทุกข์ร้อนเข้าแจ้งความที่ โรงพัก รับประกันได้ว่าชาวบ้านจะต้องกลับบ้าน ไปด้วยรอยยิม้ อย่างแน่นอน หากมาติดต่อราชการ

กับ ร.ต.อ.วงศกร จะ มี ร อยยิ้ ม ผุ ด ขึ้ น ให้ แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อยู่ตลอดเวลา สร้าง ความเป็ น กั น เอง และอบอุน่ ใจแก่ชาว บ้านในพื้นที่ทั่วหน้ากัน ปัจจุบนั ร.ต.อ.วงศกร วันชัย พลิกบทบาท มาควบคุมงานป้องกันปราบปรามที่โรงพักเมือง ขอนแก่ น โดยมี ผ ลงานโดดเด่ น ด้ า นการปราบ ปรามจับกุมยาเสพติด ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น ล่ า สุ ด ได้ จั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาคดี ย าเสพติ ด รายใหญ่ พร้อมของกลางยาบ้าจำานวน 2,000 เม็ด พร้อม กับได้ทำาการยึดทรัพย์ได้ในพื้นที่ ต.ศิลา และจับผู้ ต้องหาคดียาเสพติดรายย่อยได้ต่อเนื่องกัน สร้าง ความไว้วางใจแก่ผบู้ งั คับบัญชาเป็นอย่างมาก จึงได้ มอบหมายให้รบั ผิดชอบ ควบคุมงานศูนย์ปอ้ งกัน ปราบปราม สภ.เมื อ งขอนแก่ น พร้ อ มที ม งาน ตำารวจผู้ใต้บังคับบัญชา ปิดท้ายคอลัมน์ ร.ต.อ.วงศกร วันชัย สวป. สภ.เมื อ งขอนแก่ น ได้ ก ล่ า วฝากข้ อ คิ ด ในการ ทำางานว่า “ผมมีคติพจน์ประจำาใจ โดยระลึกอยู่ เสมอว่า ตำารวจ คือ ผูท้ มี่ จี ติ สำานึกทีค่ ดิ ปกป้อง และ แสวงหาความปลอดภัยให้กับประชาชน หรือชาว บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของเรานั่นเอง เมื่อเราคิด อยู่เสมอที่จะปกป้องและแสวงหาความปลอดภัย ให้กบั เขา เราก็จะทำาทุกวิถที าง ส่งผลให้เขามีความ สุข สงบ และร่มเย็นตามมา เราก็จะมีความสุขใจไป ด้วยครับ” สำาหรับคอลัมน์สายตรงโรงพักฉบับนี้ ต้อง ขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า เดือนพฤษภาคม 2557นะคะ “สวัสดีค่ะ”

เพ็ญศิริ นาคทน ...รายงาน

ต้ อ น รั บ ผ บ . ห น่ ว ย บั ญ ช า ก า ร อากาศโยธิน ; นายชัยพันธ์ ทอง สุธรรม ผู้จัดการ ทัว่ ไปโรงแรมเซ็น ทาราคอนเวนชัน เ ซ็ น เ ต อ ร์ อุดรธานี ให้การ ต้ อ นรั บ พลอา กาศโทวรฉัตรธารีฉัตร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในโอกาสเดินทางมาพักผ่อนที่อุดรฯและเข้าพักที่โรงแรมฯ เมื่อเร็วๆ นี้


หน้า 9

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557

ผลักดันธุรกิจแฟชั่น&เครื่องหนัง....สู่เวทีการค้าสากล กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สมาคมอุตสาหกรรมแฟชัน่ และเครื่องหนัง จัดงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง ปี 2557 ”Bangkok Internation Fair and Bangkok Internation Leather Fair 2014” หรือ “BIFF & BIl 2014” ผลักดันธุรกิจ SMEs เปิดเวทีแสดงศักยภาพสินค้าไทยก้าวสูต่ ลาดการ ค้าสากล นายอฐิคม ตันติวงศ์ ผู้อำานวยการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) เปิดเผยว่า เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ ในท้องถิน่ สามารถยืนได้ในตลาดการค้าสากลเมือ่ ต้องก้าวสูก่ ารเป็น AEC ศูนย์ ส่งเสริมการส่งออกฯ ภาคอีสาน ได้นาำ ผูป้ ระกอบการกลุม่ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ฝ้าย ผ้าไหม ที่มีการย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น พร้อมคัดเลือก ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าร่วมงาน Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2014 หรือ BIFF&BIL 2014 in Bangkok พร้อมนำาผลิตภัณฑ์มาแสดงภายในงาน เพือ่ เป็นการแนะนำาผลิตภัณฑ์

รวมถึงเจรจาการค้าโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้ายทีท่ าำ การย้อมลวดลายทีแ่ สดงถึงอารยธรรม ท้องถิ่นโดยใช้พืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงเป็นสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านที่ ได้รบั ความสนใจจากนานาประเทศ นับเป็นจุดเด่นทีต่ ลาดการค้าทัว่ โลกให้ความ สนใจธุรกิจการทอผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าฝ้ายทีพ่ ฒั นาจากวัตถุดบิ ธรรมชาติของ ประเทศไทย BIFF&BIL 2014 in Bangkok เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สกู่ ารแข่งขัน ในตลาดการค้าอาเซียน ซึง่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการได้แสดงศักยภาพสินค้า แฟชั่นและเครื่องหนังไทยได้ก้าวสู่ตลาดโลก และเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและส่ง เสริมการสร้างเครือข่ายการค้าในตลาดอาเซียน เชื่อว่าจะทำาให้ยอดการส่งออก เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 นายเฉลิมณรงค์ นามศรี นักวิชาการพาณิชย์ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม การส่งออก สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) กล่าวเพิม่ เติมว่า ใน โซนของภาคอีสานมีการทำาเวริค์ช้อปวางแผนการตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน โดยศูนย์ฯ ได้มกี ารจัดอบรมให้ความ รู้เพื่อพัฒนาสินค้า ให้เกิดความแตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเภทสินค้า รวมถึงแนวทางความต้องการของ ของตลาดกลุ่มเป้าหมายด้วย นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือกให้มาร่วมงาน เป็นกลุ่มผ้าทอมือ และใช้การย้อมสีจากพืชธรรมชาติแล้ว ผู้ประกอบการที่เข้า ร่วมเปิดบูธในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟชัน่ ต้องเตรียมความพร้อมและ นำาสินค้ามีความแตกต่างมานำาเสนอ พร้อมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ รวมถึง ความพร้อมในการหาแนวทางแก้ปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลาดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีมากที่สุด ดัง

ซื้อมาสด้า 2 ทุกรุ่น ดาวน์เพียง 2,222 บาทฟรี ประกันภัยชั้น 1 รับรถทันที ผ่อนนาน 84 งวด ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 1600 CC รับส่วนลดทันที 75,000 บาท รับรถทันที ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 2000 CC รับส่วนลดทันที 90,000 บาท BT-50 Pro ทุกรุ่น ดาวน์ 5% ผ่อนนาน 84 งวดฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี หรือรับส่วนลด ทันที 50,000 บาท

นั้นการสร้างจุดเด่น การพัฒนาให้เกิดความแตกต่าง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพรวมทั้งไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคอีสานนับว่าได้เปรียบในด้านวัตถุดิบ เพราะเป็นภาคเกษตรกรรม ทำาให้มีวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถนำามาพัฒนาให้ เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาล และยังไม่เป็นพิษภัยหรือทำาลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยเฉพาะการฟอกย้อมสีผ้าจากพืชธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี นายเฉลิมณรงค์ กล่าวและว่า การเปิดตลาดการค้าและการส่งออก ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อม ต้อง มีทีมงานในการเปิดตลาด ต้องศึกษาความนิยมและความต้องการของผู้บริโภคใน กลุ่มเป้าหมาย หากผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความพร้อมในทีมงานเพื่อเปิดตลาดการ ค้าสากล ก็ไม่สามารถประสบความสำาเร็จได้ถงึ แม้วา่ สินค้าจะมีคณ ุ ภาพเป็นทีต่ อ้ งการ ของตลาดก็ตาม ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้การปรับตัวก่อนเปิด AEC เพื่อให้ ธุรกิจ SMEs สามารถยืนได้ในการแข่งขันของตลาดการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน นายเฉลิมณรงค์ กล่าว นางทองเลิศ สอนจันทร์ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการรวมตัวทอผ้ามัดหมี่เป็น อาชีพเสริมหลังเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีหน่วยงานเข้ามาอบรมให้ความรู้ พร้อมแนะนำาตลาดเพือ่ ให้มรี ายได้เลีย้ งครอบครัว เมือ่ มีชาวบ้านสนใจทอผ้าเพิม่ มาก ขึ้น ทำาให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ทำาให้ผ้ามัดหมี่ราคาตกลงอย่างมาก ได้แนวความคิดที่จะพัฒนาต่อยอดการทอผ้าให้เกิดความแตกต่างจากการ เข้าร่วมอบรมโดยศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคอีสาน จึงรวมตัวกับชุมชนประมาณ 50 คน เป็นกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ โดยสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาท ดลองย้อมผ้าด้วยลวดลายที่สามารถสื่อถึงความเป็นชนชาวพื้นเมืองของอีสาน เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งวัตถุดิบที่นำามาใช้

สามารถหาได้ทวั่ ไปในพืน้ เมือง เป็นต้นไม้ทเี่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ อาทิ ต้นคราม ที่ให้สีคราม, แก่นขนุนให้สีเหลือง, ผลมะเกลือใช้ย้อมเป็นสีดำา, ส่วนสีแดงได้จาก ครั่ง และเปลือกมังคุดใช้ย้อมเป็นสีม่วง นอกจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้ามัดหมี่ย้อม สีธรรมชาติ ผ้าซิ่นโบราณย้อมโคลน เสื้อสำาเร็จรูป ผ้าคลุมไหล่ ที่มีการดีไซน์แบบ ต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานจริง และได้ขยายเครือข่ายออกสู่ชุมชนต่างๆ พร้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำาไป พัฒนาต่อๆ ไป “จากทอผ้าไหมมัดหมีย่ อ้ มสีธรรมชาติ พัฒนาสูก่ ารเพาะเลีย้ งไหมอีลตี่ งั้ แต่ ปี 2547 ซึ่งเป็นไหมที่เลี้ยงง่าย กินใบมันสำาปะหลัง เมื่ออายุครบ 45 วัน ดักแด้ตัว หนอนยังใช้เป็นวัตถุดบิ ในการทำาผลิตภัณฑ์อาหารทีใ่ ห้คณ ุ ประโยชน์มากทีส่ ดุ โดย เฉพาะโปรตีนจากดักแด้มปี ริมาณสูงมากกว่าเมือ่ เทียบกับไหม นอกจากนี้ ลักษณะ ทีโ่ ดดเด่นของไหมอีรยี่ งั มีเอกลักษณ์โดเด่นทีไ่ ม่เหมือนเส้นใยธรรมชาติชนิดอืน่ คือ มีลักษณะคล้ายฝ้ายแกมไหม มีความแวววาวแต่ไม่มัน และมีรูในเส้นใยของตัวมัน เอง จึงมีคณ ุ สมบัตทิ ดี่ ใี นการระบายอากาศ ไม่รอ้ นเวลาสวมใส่ และให้ความอบอุน่ ในสภาพอากาศเย็น สามารถป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตได้เป็นอย่างดี การถักทอ เป็นผืนผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ทำาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก ไหมอีรี่มีความพิเศษกว่า” นางทองเลิศ กล่าว สุพัตรา ศุขโข..รายงาน


หน้า 10

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557


หน้า 11

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557 ดี.เจ.พูลส์ ขก.

• ต่อจากหน้า 1

นายอดิ เ รก หงส์ พู น พิ พั ฒ น์ กรรมการผู้ จัดการ หจก.สหชัยพูนพิพัฒน์อัลลอย เปิดเผยว่า แบรนด์ เจ.ดี.พูลส์ (J.D.Pools) ได้รับการยอมรับ และความเชื่อมั่นจากลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการ สระว่ายน้าำ คุณภาพมาตรฐาน ส่วนการทำาธุรกิจสระ ว่ายน้าในจั ำ งหวัดขอนแก่นขยายตัวมากเมือ่ ปี 2556 ที่ ผ่านมา มียอดขายกว่า 30-40 ล้านบาท โดยสระว่าย นำ้าคอนกรีตผนังสำาเร็จ และสระดีไซน์สำาเร็จรูป ซึ่ง เป็นรูปแบบใหม่ ได้รับการตอบรับสูงมาก สัดส่วนกลุม่ ลูกค้ามากกว่า 80% เป็นชาวต่าง ประเทศที่เข้ามามีครอบครัวกับหญิงสาวในจังหวัด ขอนแก่น และมีแนวโน้มว่าจะชาวต่างชาติเข้ามา สร้างครอบครัวในอีสานสูงขึน้ ทีส่ ำาคัญกลุม่ ชาวต่าง ชาตินนั้ มีรสนิยมชอบว่ายน้าำ และต้องการความเป็น ส่วนตัวมีสระว่ายนำ้าภายในบ้านของตนเอง ทัง้ แบรนด์ เจ.ดี.พูลส์ เป็นแบรนด์ทผี่ ลิตสระ ว่ายน้าชั ำ น้ นำา ลูกค้าต่างประเทศคุน้ เคย เป็นผูร้ เริิ ม่ นำา เข้าเทคโนโลยีของสระว่ายน้ำา พร้อมการพัฒนาการ สระว่ายน้ำาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่โดย ระบบ เกลือ&สปานวดตัว ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ กว่า 5 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย และ อินโดนีเชีย และกำาลังขยายฐานการตลาดเพิ่มกลุ่ม ลูกค้า เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าในประเทศที่มีกำาลัง ซื้อสูง กลุ่มผู้ประกอบการรีสอร์ต องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ขยายตัวเพิ่มเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์ สระว่ายน้ำา เจ.ดี.พูลส์ ที่บริษัทแม่อยู่ในออสเตรเลีย มีนวัตกรรมด้านการสร้างสระว่ายน้ำา ทั้งตัววัสดุ รองพื้นสระ ระบบกรองอัจฉริยะ โดยจุดเด่นของ สระว่ายน้ำาคอนกรีตผนังสำาเร็จรูป และสระว่ายน้ำา ดีไซน์สำาเร็จรูปนั้นจะขจัดจุดอ่อนสระว่ายน้ำาแบบ คอนกรีตเดิมที่ มักมีปญั หากระเบือ้ งแตกร้าว ทำาความ สะอาดยาก มักรั่วซึม ขณะที่สระว่ายนำ้าที่ เจ.ดี.พูลส์ ออกแบบมาป้องกันการรัว่ ซึมได้ 100% ใช้ผา้ ไลเนอร์ ปูพื้นและผนังสระเข้ารูปตามรูปทรงสระ มีความ ทนทานสูง โดยบริษัทกล้ารับประกันถึง 10 ปี นายอดิเรก กล่าวต่อว่า เชื่อมั่นว่า เจ.ดี.พูลส์ จะสามารถขยายตัวอีกมาก โดยเฉพาะในปี 2557 ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี อั ต ราการขยายตั ว ในธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์โดดเด่นมาก ทั้งบ้านจัดสรร หรือ คอนโดมิเนียม ซึ่ง เจ.ดี.พูลส์ สามารถรุกเข้าไป รองรับตลาดดังกล่าวทีม่ กี าำ ลังซือ้ สูง มีความต้องการ สระว่ายน้ำามาตรฐานภายในพื้นที่ของตนเอง และ ยังมีตลาดกลุ่มใหม่มารองรับ เช่น สระว่ายนำ้าบำาบัด สุขภาพหรือวารีบำาบัด ซึ่งจะมีระบบน้ำาวน เป็นอีก ตลาดที่น่าจะขยายตัวเพิ่มในอนาคตอันใกล้นี้ ขณะเดียวกัน เจ.ดี.พูลส์ ขอนแก่น มีแผน ขยายธุรกิจสร้างสระว่ายน้ำาไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ซึ่งมีฐานลูกค้า กลุ่มเขยฝรั่งที่ไม่ต่างจากในจังหวัดขอนแก่นนัก “ปัจจุบัน เจ.ดี.พูลส์ ขอนแก่น ครองส่วน แบ่งตลาดสระว่ายนำ้ามากกว่า 30% และน่าจะขยาย ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากปั จ จั ย การตอบรั บ ของกลุ่ ม ลู ก ค้ า ในเขตเมือง และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัว คาดว่ายอดขายน่าจะมากกว่า 40 ล้านบาท โดยเพิ่ม กลุ่มลูกค้า แพทย์ พยาบาล ที่ต้องการสระว่ายน้ำา แบบส่วนตัวในบริเวณบ้าน และเป็นกลุ่มที่มีความ ต้องการความเป็นส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายอดิเรก กล่าวและว่า “J.D.Pools” เป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยีของสระ ว่ายน้าำ นำาเข้าสูต่ ลาดในเมืองไทย พร้อมการพัฒนาการ สระว่ายน้ำาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่โดย ระบบ เกลือ&สปานวดตัว ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ กว่า 5 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย และ อินโดนีเชีย สำาหรับประเทศไทยมีการขยาย Franchise เพิม่ ขึน้ ทำาให้มโี ชว์รมู ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ และกำาลังขยายฐานการตลาดเพิ่มกลุ่มลูกค้า เพื่อ รองรับการเป็นประเทศเสรีอาเซียน

นักธุรกิจลาวพัฒนา • ต่อจากหน้า 1

เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม 2557 ที่ วิ ท ยาลั ย ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้า จังหวัดขอนแก่น โดยฝ่ายคลินิกการลงทุน จัดงาน สัมมนา “รู้ทัน รู้จริง รู้ลึก รู้อาเซียน 2558 Asian Country News Update 2015” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และชาวขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมการเปิด AEC

โดยมี นายสินใจ มณีวรรณ รองกงสุลใหญ่ สปป. ลาว ประจำาจังหวัดขอนแก่น, ดร.อ๊อด พงสะหวัน ประธานกลุม่ บริษทั พงสะหวัน กรุป๊ จาก สปป.ลาว, นายอธิคม ตันติวงศ์ ผูอ้ ำานวยการกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) เข้าร่วมเสวนา โดยได้รับความสนใจจาก คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกจากหอการค้า ขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น สมาคมธุรกิจ ท่องเทีย่ วขอนแก่น รวมไปถึงนักศึกษาระดับปริญญา ตรี ปริญญาโท ของวิทยาลัยฯ ผู้ประกอบการ และผู้ ที่สนใจร่วมรับฟัง จำานวนกว่า 130 คน นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัด ขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบัน 10 ประเทศสมาชิก อาเซียนมีประชากรมากกว่า 500 ล้านคน ถือว่า เป็นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ แต่ละ ประเทศมีความโดดเด่นและเข้มแข็งในด้านที่แตก ต่างกัน เมื่อ 10 ประเทศสมาชิกสามารถรวมเป็น หนึง่ เดียวย่อมเกิดศักยภาพทีส่ ามารถเพิม่ อำานาจการ ต่อรอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการ ค้า ยกระดับเศรษฐกิจขึ้นสู่ระดับโลก รวมถึงการ ยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความมั่งคั่ง มั่นคง และเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญใน ภูมิภาคเอเชีย การเสวนา “รู้ทัน รู้จริง รู้ลึก รู้อาเซียน 2558 Asians Country News Update 2015” จึงทำาให้ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ที่สนใจใน แนวโน้มเศรษฐกิจเมื่อต้องปรับเป็น AEC สามารถ นำาไปสู่เส้นทางและโอกาสทางการค้าการลงทุน ทั้งยังสามารถเตรียมปรับธุรกิจให้สอดรับกับความ ต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี น อ ก จ า ก ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร ที่ ทั น ต่ อ สถานการณ์ในปัจจุบนั ทีอ่ าจกระทบต่อธุรกิจท้องถิน่ และเพื่อให้สมาชิกหอการค้าได้เรียนรู้ในการดำาเนิน ธุรกิจ รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อให้ มีความคล่องตัว รวมทั้งการขยายธุรกิจสู่ประเทศ เพื่อนบ้าน กลุ่มบริษัทพงสะหวัน กรุ๊ป จาก สปป. ลาว ซึง่ ทำาการศึกษาและผลักดันให้เปิด “ธนาคารพง สะหวัน” ในประเทศไทย เพื่อรองรับประชาชนลาว ที่ต้องการเปิดธุรกิจในไทย และเพื่อรองรับชาวไทย ที่ต้องการเงินใช้ทุนหมุนเวียนสภาพคล่องทางการ ค้าและการลงทุน โดยมองภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ เกษตรกรรม และจำาเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียน ทั้ง เป็นความคุ้นเคยที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรมทีค่ ล้ายกันมากทีส่ ดุ จึงนับเป็นโอกาสของ ชาวเมืองขอนแก่นที่จะมีธนาคารจาก สปป.ลาว เข้า มาเปิดให้บริการ จะทำาให้ขอนแก่นกลายเป็นเมือง ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ AEC ด้ า น ดร.อ๊ อ ด พงสะหวั น ประธานกลุ่ ม พงสะหวั น กรุ๊ ป จากสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย ประชาชนลาว เปิ ด เผยว่ า ปั จ จุ บั น มี ป ระเทศใน กลุ่มสมาชิกอาเซียนเข้ามาลงทุนที่ สปป.ลาว หลาย โครงการ อาทิ โครงการ “เมืองใหม่บึงธาตุหลวง” บนพื้นที่นับหมื่นไร่ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทจากเมืองซูโจวเข้าไป ลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเมืองใหม่รองรับ ประชาชนชาวจีนกว่า 50,000 ครอบครัว ที่จะเข้ามา ดำาเนินการธุรกิจ และเป็นแหล่งทีพ่ กั อาศัย เชือ่ ว่า ใน อีก 2 ปีข้างหน้า พื้นที่นครเวียงจันทร์แห่งนี้จะกลาย เป็น China Town แห่งแรกใน สปป.ลาว นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการที่ ต อบสนอง นโยบายของรัฐบาลลาว ในการก่อให้เกิดการสร้าง งานสร้างรายในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหา ความยากจนในภาพรวมของประเทศ โดย กลุ่ ม บริษทั พงสะหวัน กรุป๊ ร่วมกับ วิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “สังข์ทอง โมเดล” พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ ก ลายเป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ ทางการเกษตร และจะเป็นหัวใจที่สำาคัญของ สปป. ลาว “เมืองสังข์ทอง” ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 60 กม. เป็ น พื้ น ที่ ท างการเกษตรร้ อ ย ละ 70 เป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำาโขง เป็นเส้นทางภาค เหนือสามารถมุ่งสู่แขวงไชยยะบุรี และแขวงหลวง พระบาง โครงการสังข์ทองโมเดล มีแนวบริหาร จัดการโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ให้เป็น พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมการเกษตรผสมผสานที่ ค รบ วงจร สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนใน ชุมชน เริ่มจากการทำาเพื่อรับประทานในครัวเรือน จนขยับเข้าสู่การลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิต ส่วน

ที่สอง เป็นพื้นที่การลงทุนด้านโรงแรม ด้านการ ศึกษา มหาวิทยาลัย รวมไปถึงกลุม่ โรงเรียนนานาชาติ ใช้พื้นที่ติดกับแม่น้ำาโขง และพื้นที่อำานวยการของ หน่วยงานราชการ ธนาคาร การทำาธุรกิจต่างๆ ซึ่ง ใช้เขตพื้นที่ใกล้สถานที่ทำาการของเมือง และเพื่อให้ เกิดความสะดวกและคล่องกับการพัฒนา ได้มีการ เร่งปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง พร้อมติด ตัง้ ระบบไฟฟ้าและการประปา และสำาหรับพืน้ ทีด่ า้ น ทิศเหนือ ถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทำา โฮมเสตย์ หรือ บ้านพัก โดยเน้นให้เป็นบ้านตนเองหลังที่ 2 สำาหรับ ทุกๆคน ที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ ดร.อ๊อด กล่าวต่อว่า เพื่อก่อให้เกิดการรวม ตัวของผู้ประกอบธุรกิจ จนนำาไปสู่การขยายฐาน การค้ า การลงทุ น ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ลุ่ ม ประเทศ อาเซียน กลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป ยังผลักดัน ให้เปิด “ธนาคารพงสะหวัน” ในประเทศไทย โดย เจาะกลุ่มลูกค้าชาวอีสานซึ่งถือเป็นกลุ่มรากหญ้า เพราะประชาชนชาวอีสานและประชาชนชาวลาวมี รากฐานที่คล้ายๆ อีกทั้งเป็นพื้นที่ภาคเกษตรกรรม จำ า เป็ น ต้ อ งมี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย น เน้ น กลยุ ท ธและ นโยบายบริหารงานที่แตกต่างจากธนาคารทั่วไป จากที่ผ่านมา ธนาคารพงสะหวัน ประสบความ สำาเร็จในการดึงหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ และประสบความสำาเร็จมาแล้ว ดังนั้น การปล่อย สินเชื่อจะเน้นรายย่อยมากกว่ารายใหญ่ ไม่ต้องมี หลั ก ทรั พ ย์ ค้ำ า ประกั น แค่ มี ห ลั ก ฐานการทำ า งาน ที่มั่นคง มีรายได้ต่อเดือนอย่างแน่นอน สามารถ ยื่ น กู้ ไ ด้ ทั น ที โดยหวั ง ปลุ ก กระแสเงิ น กู้ รู ป แบบ ใหม่ให้ประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในระบบการเงิ น มากยิ่ ง ด้ ว ย

เล็งผลักดันสนามบินอุดรฯ • ต่อจากหน้า 1 ในการประชุม กกร.ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2557 ทีห่ อ้ งประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรม จั ง หวั ด อุ ด รธานี สภาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว จังหวัดอุดรธานี สมาคมการท่องเทีย่ วจังหวัดอุดรธานี และชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม และมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมในฐานะผู้แทนของฝ่ายราชการ ทั้ ง นี้ ใ นที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพู ด คุ ย ปรึ ก ษา หารือกันในหลายปัญหา อาทิเช่น ปัญหาของการ ขอวีซ่าที่ด่านเข้าเมืองหรือที่สนามบินอุดรธานี เพื่อ อำานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้, การเตรียม ตัวรับปัญหาของแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางเข้า มาในเมื อ งอุ ด รธานี เมื่ อ เปิ ด เป็ น AEC แล้ ว ใน ปลายปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป, การจัดตั้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว หรือ Tourist Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์สำา หรับการเดินทางท่องเที่ยว นักลงทุนด้านต่างๆ เพื่อ เป็นการรองรับการเป็น AEC อีกด้วย นายสวาท ธี ร ะรั ต นนุ กู ล ชั ย ประธาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงเรื่องที่ทาง กกร.ติดตามและผลักดัน คือ การ ย้ายคลังน้ำามัน ปตท. ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟ อุดรธานีว่า ได้รับแจ้งจาก ปตท.ว่า สิ้นปี พ.ศ.2557 นี้ ก็จะสิ้นสุดสัญญาการเช่าพื้นที่ ก็จะปิดการจ่ายนำ้า มันทั้งหมด และจะมีการย้ายคลังน้ำามัน ปตท.ไปตั้ง อยู่ในสถานที่ใหม่ที่ทางแยกถนนมิตรภาพ-น้ำาพอง ในพื้นที่ อ.นำ้าพอง จ.ขอนแก่น แต่ก็จะยังจ่ายน้าำ มัน ให้ภาคอีสานอยู่เช่นเดิม ซึ่ ง ในที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพู ด คุ ย กั น ในกรณี ของโครงการเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท ที่จะมาก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง แต่ปรากฏว่าของภาคอีสานนั้นจะ มีการก่อสร้างมาถึงแค่จังหวัดนครราชสีมา และยัง ไม่มีโครงการก่อสร้างต่อมาถึงจังหวัดอุดรธานี และ หนองคายนั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่ารัฐบาลที่จะขึ้น มาบริหารประเทศไม่วา่ จะเป็นรัฐบาลพรรคใดก็ตาม น่า ที่จะหันมาให้ความสำ าคัญต่อระบบโลจิสติกส์หรือ ระบบการขนส่งทางรางให้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะระบบ การขนส่งรางคู่ ซึง่ จะสามารถทำาให้การขนส่ง เดินทาง ประหยัดราคาลง และประหยัดค่าก่อสร้างและเกิด ประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากกว่า โดย กกร.จังหวัดจะทำา

หนังสือเสนอไปยัง กรอ.ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ส่วนในปัญหาเพือ่ พิจารณาและเสนอให้ผลัก ดันในระดับ กกร.จังหวัดนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกันหลายเรือ่ ง อาทิเช่น จะทำาเรื่องเสนอในนามของหอการค้ากลุ่ม จังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ขอให้รัฐบาลพิจารณา จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานคู่ขนานพร้อม ทางรถไฟกั บ สะพานข้ า มแม่ น้ำ า โขง หนองคายเวียงจันทน์ให้มีความกว้างกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความ สะดวกแก่การเดินทางของรถยนต์ นักเดินทางและ ท่องเที่ยว ด้วยเหตุ 2 ประการหลักคือ 1.ปัจจุบันส ะพานดังกล่าวเริ่มคับคั่ง 2.เวลารถไฟจะวิ่งผ่านสะพ านดังกล่าว รถยนต์ทั้งสองฝั่งต้องหยุดรอเป็นเวลา กว่าครึ่งชั่วโมง โดยเฉพาะเพื่อเป็นการรองรับการ เป็น AEC เพราะเชื่อว่าจะมีการเดินทางผ่านสะพาน หนองคาย-เวียงจันทน์ เพิ่มเป็นจำานวนมาก ตั้งศูนย์โลจิสติกส์ ศูนย์ขนส่งระบบราง ที่ บริ เ วณที่ ดิ น ว่ า งของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย สถานีหนองตะไก้ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี ห่าง จากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 19 ก.ม. หรือทีบ่ ริเวณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ด้านทิศเหนือ ของตัวเมืองอุดรธานี ที่มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 4 ก.ม. ควบคู่ไป กับโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่จากกรุงเทพฯนครราชสีมา-หนองคาย ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่จะต้อง ทำาเป็นลำาดับแรก ได้แก่ การผลักดันให้สนามบิน อุดรธานีเป็นสนามบินนานาชาติที่สมบูรณ์ ในกรณี ก ารผลั ก ดั น สนามบิ น อุ ด รธานี ใ ห้ เป็นสนามบินนานาชาติสมบูรณ์แบบนั้น ประธาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า เรื่องของสนาม บินอุดรธานี หลายฝ่ายยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็น สนามบินนานาชาติแล้ว โดยหลายคนได้อ่านป้ายที่ ติดอยูบ่ นหลังคาอาคารผูโ้ ดยสาร ซึง่ กรณีดงั กล่าวเคย เป็นความคิดของกรมการบินพลเรือนที่มีมาตั้งนาน แล้ว แต่ก็ไม่เป็นเป็นรูปธรรม และตั้งแต่ตนเข้ามา เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีสมัยแรกจนถึง ขณะนี้ 4 สมัยแล้ว ก็ยังไม่เห็นเป็นมรรคเป็นผลสักที แม้กระทัง้ ล่าสุดทีก่ รมการบินพลเรือน ได้งบประมาณ มาทำาการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเก่า และใหม่ให้เชื่อมต่อกันนั้น ก็ยังจัดสรรเป็นงบผูกพัน ครั้งแรกอนุมัติงบประมาณเพียง 50 ล้านเท่านั้น ซึ่ง ไม่สามารถที่จะทำาอะไรได้ในจำานวนเงินงบประมาณ จำานวนนัน้ แต่ตนเองในฐานะองค์กรเอกชนก็พยายาม ผลักดัน จนสามารถได้งบประมาณ 270 ล้านบาท และ ประมูลก่อสร้างกันในราคา 269,500,000 บาท และ กำาลังก่อสร้างกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งกำาหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึง่ จากการประชุม กกร.จังหวัดอุดรธานี เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นทุกฝ่ายมีความ เห็นร่วมกันว่า จะต้องพยายามช่วยกันทุกฝ่ายทัง้ ภาค รัฐและภาคเอกชน หรืออาจจะต้องใช้กำาลังภายใน คือเส้นสายทางส่วนกลาง ให้ช่วยเหลือในการนำา เอาเข้าที่ประชุมของ กรอ.ใหญ่แล้วยื่นให้กับมือถึง กระทรวงที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว ความเป็นจริงแล้ว สนามบินอุดรธานี เป็น สนามบินทีม่ คี วามพร้อมในทุกด้าน ตัง้ แต่ภมู ปิ ระเทศ ที่ ตั้ ง สามารถทำ า รายได้ สู ง กว่ า สนามบิ น ที่ สั ง กั ด กรมการบินพลเรือนทุกแห่ง จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ที่ ก รมการบิ น พลเรื อ นจะปล่ อ ยมื อ จากสนามบิ น อุดรธานี ขนาดของตัวสนามบินและรันเวย์ที่ได้รับ การออกแบบก่อสร้างโดยวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญของกอง ทัพอากาศสหรัฐอเมริกา สามารถรองรับเครื่องบิน ขนาดใหญ่ทมี่ อี ยูใ่ นโลกนีไ้ ด้เกือบทุกขนาด ทัง้ เครือ่ ง บินของทหาร และเครื่องบินของพาณิชย์ เช่น KC135, C 5 คาเล็คซี่ หรือเครือ่ งโบอิง้ 747 ได้อย่างสบาย “แต่ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ คือ สนามบิน อุดรธานีไม่มคี วามพร้อมในเรือ่ งของการบริการภาค พืน้ ดิน เช่น ไม่มพี นักงานทำาความสะอาด ไม่มรี ถรับ ส่งผูโ้ ดยสารระหว่างตัวอาคารผูโ้ ดยสารกับตัวเครือ่ ง บิน แม้วา่ จะมีงวงช้างรับส่งผูโ้ ดยสาร 1 งวง ก็ไม่เพียง พอกับการบริการ เพราะปัจจุบนั นีส้ นามบินอุดรธานี รองรับเทีย่ วบินต่อสายการบินจำานวน 4 สายการบิน มีเที่ยวบินจำานวน 16 เที่ยวบินต่อวัน”นายสวาท กล่าวและว่า ที่สำาคัญที่สุด น่าแปลกใจมากก็คือสนาม บินอุดรธานี ไม่มรี ถดูดส้วม ทำาให้เครือ่ งบินทีม่ าบิน ระหว่างต่างประเทศ มาลงที่สนามบินอุดรธานีแล้ว

จำาเป็นทีจ่ ะต้องบินเครือ่ งเปล่าไปสนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ เพือ่ ทำาความสะอาดภายในตัวเครือ่ ง และทำาความสะอาดห้องน้ำา ห้องส้วม แล้วก็บิน เครือ่ งเปล่ากลับมารับผูโ้ ดยสารทีส่ นามบินอุดรธานี แล้วจึงบินไปตามเส้นทางทีก่ าำ หนด ทำาให้สายการบิน ต่างประเทศที่ใช้บริการของสนามบินอุดรธานี เลิก ใช้บริการ เพราะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยเกินความจำาเป็น

อสังหาฯขก.

• ต่อจากหน้า 1

นายรุ่งยศ จันทภาษา ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์ การตลาด บริษัท เจติยาพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด เปิดเผย ว่า เจติยาฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้ชาว จังหวัดขอนแก่น โดยได้เริ่มโครงการ “เจสแควร์” เป็นโครงการบ้านรูปแบบทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ จำานวน 38 ยูนิต มูลค่าโครงการ 145 ล้านบาท ซึ่ง ผลตอบรับดีมาก เพราะสามารถปิดยอดขายโครงการ ขายได้ในระยะเวลาเพียง 30 วัน จากความสำ า เร็ จ ในโครงการเจสแควร์ บริษัทฯ จึงดำาเนินโครงการต่อเนื่องในโครงการ “เจ วิลเลจ” ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 250 ล้าน บาท โดยตระหนักถึงความต้องการของลูกบ้านเป็น สำาคัญ สำาหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยนอกจากความสะดวกสบาย ที่ทุกคนต้องการแล้ว ต้องมีความเป็นส่วนตัว รู้สึก ผ่อนคลายจากการทำางานหนักมาตลอดทัง้ วัน ดังนัน้ ทาวน์โฮมเจวิลเลจ จะมีลักษณะสูงโปร่ง โล่งสบาย บ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 6 เมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องนำ้า พื้นที่ใช้สอย 105.6 ตารางเมตร พร้อมสิ่ง อำานวยความสะดวก อาทิ สวนสาธารณะ ลูว่ งิ่ สำาหรับ ออกกำาลังการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง “ทาวน์โฮมเจวิลเลจ เริม่ ต้นที่ 1.98 ล้านบาท มีจำานวน 111 ยูนิต โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง กว่า 250 ล้านบาท และเชื่อว่า จะเป็นโครงการที่ สามารถตอบสนองความต้องการของชาวจังหวัด ขอนแก่นได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับโครงการเจสแคว ร์ และยังเชื่อว่าจะสามารถปิดโครงการได้ในระยะ เวลาเพียง 3 เดือน” นายรุ่งยศ กล่าวและว่า จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพ ในการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยมีการเติมโตของจีดพี ี ในจังหวัดภาคอีสานเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งภาครัฐ ได้เข้ามาลงทุนโครงสร้างพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น หลายโครงการ โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคม และ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทำาให้จังหวัดขอนแก่นเป็น จังหวัดที่น่าสนใจต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก ดัง นั้น บริษัท เจติยาพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด จึงเตรียมวาง โครงการในอนาคต ซึ่งมีแนวความคิดที่จะทำาการ ลงทุนในจังหวัดขอนแก่นเพิม่ เติมอีกหลายโครงการ ทัง้ นีอ้ ยูร่ ะหว่างการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการ ลงทุน โดยจะมีการเปิดตัวได้ในเร็วๆ นี้ เนื่องจาก ความสำาเร็จที่ผ่านมาเป็นเครื่องการันตีได้ถึงความ ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และในโอกาสเดี ย วกั น นี้ คณะผู้ บ ริ ห าร บริษทั เจติยาพร็อพเพอร์ตี้ ยังได้รว่ มกับชาวชุมชนใน โครงเจสแควร์ สร้างสังคมทีน่ า่ อยูด่ ว้ ยการบริจาคเงิน สมทบทุนให้กับ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมธ์ เพือ่ เป็นการ ตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

ตลาดประกันภัย

• ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุม โรงแรมนภาลัย เทศบาลนครอุดรธานี บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำากัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยลาว (AGL) ทำาการแถลงผลการดำาเนินการ ร่วมกันระหว่างทั้งสองบริษัทในการขายกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุรถยนต์ทุกชนิดทั้งในประเทศไทย และประเทศ สปป.ลาว โดยในขั้นตอนต่อไปทั้งสอง ฝ่ายจะร่วมกันขยายขายกรมธรรม์สำาหรับรถบรรทุก ที่เดินทางข้ามไปมาของทั้งสองประเทศ นายณัฐพงศ์ บุญยืน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน ได้กล่าวแถลงว่า เป็นเวลาหลายปีมา แล้วที่ทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด(มหาชน) ได้มีความตกลงร่วมมือกันกับทางบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยลาว จำากัด ในการร่วมกันขายใบกรมธรรม์ อุบัติเหตุรถยนต์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว ทั้งนี้สำาหรับรถยนต์ของประเทศ สปป.ลาว

ที่ เ ดิ น ทางเข้ า ในประเทศไทยนั้ น สามารถที่ จ ะซื้ อ ประกันภัยได้ทฝี่ งั่ ประเทศ สปป.ลาว และยังสามารถ ซื้อความคุ้มครองได้ทุกประเภท แต่ขณะที่รถยนต์ ของไทยที่เดินทางเข้าไปในประเทศ สปป.ลาวนั้น ยังให้ความคุ้มครองแค่ประเภท 3 อย่างเดียว ซึ่งใน อนาคตอันใกล้เชื่อได้ว่ารถไทยที่ไปเกิดอุบัติเหตุใน ประเทศ สปป.ลาวนัน้ สามารถขอรับการคุม้ ครองใน ประเภทชั้น 1 ได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพูดคุยในแง่ของ กฎหมาย กฎระเบียบการประกันภัยกันไปได้มากแล้ว นายณัฐพงศ์ เปิดเผยอีกว่า ต้องยอมรับว่าทุก วันนี้แม้แต่คนไทยที่เดินทางเข้าออก สปป.ลาวอยู่ บ่อยครั้ง ยังไม่รู้จริงว่าการเดินทางและอยู่อาศัยใน สปป.ลาวควรมีความคุ้มครองอะไรบ้าง โดยเฉพาะ การประกันภัยรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อ ประกันภัยราคาถูกเอาไว้ก่อน แต่ในข้อเท็จจริงต้อง เลือกซื้อประกันภัยที่มีความคุ้มครองสูง เพราะการ เกิดอุบัติเหตุในสปป.ลาวนั้น ถ้าเป็นฝ่ายผิดจะถูก เรียกร้องค่าเสียหายในวงเงินสูงมาก และถ้าไม่มี เงินจ่ายทางตำารวจ สปป.ลาวจะกักขังผู้ขับขี่ไว้ก่อน จนกว่าสามารถเจรจาให้ผเู้ สียหายพึงพอใจในสินไหม ทดแทนที่ได้รับ “ความไม่รู้จริงในเรื่องนี้ทำาให้สถิติผู้ขับขี่ รถยนต์คนไทยในลาวถูกกักขังระหว่างรอการเจรจา มีสงู มาก จนทำาให้ทางสถานทูตไทยต้องออกประกาศ เตือนเรือ่ งการซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ออกมา อย่างเป็นทางการ โดยระบุวา่ การซือ้ ประกันภัยแต่ละ ครั้งนั้น ต้องเลือกซื้อความคุ้มครองในทุนประกันที่ สูง เพราะเมื่อเกิดความเสียหายแล้ว จะถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายอยู่ที่หลักแสนบาทถึงหลักล้านบาท” นาย ณัฐพงศ์ กล่าวและว่า ในขณะนี้ ทั้ ง บริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จำากัด(มหาชน) และ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย ลาว จำากัด ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาให้กับลูกค้า ที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกทุกขนาดแล้ว เป็นโครงการ ประกันภัยรถบรรทุกข้ามแดน โดยกรมธรรม์ดงั กล่าว นั้นเป็นการคุ้มครองชั้น 3 อยู่เช่นเดิม โดยให้ความ คุม้ ครองรถบรรทุกทัง้ ในประเทศไทยและในประเทศ สปป.ลาว ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น พร้อมกันนี้ นายณัฐพงศ์ ได้กล่าวต่อไปอีก ใน อนาคตนัน้ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำากัด(มหาชน) มี แผนที่จะร่วมมือกันขายกรมธรรม์อุบัติเหตุรถยนต์ ในลักษณะเดียวกันกับที่ทางบริษัทฯได้ทำาความร่วม มือกับ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยลาว จำากัด กับ ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย นายหอละดี วอละลาด หั ว หน้ า ห้ อ งการ ประกันภัยแห่งชาติ สปป.ลาว และรองผู้อำานวยการ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยลาว จำากัด กล่าวว่า บริษัท อลิอนั ซ์ ประกันภัยลาว จำากัด ก่อตัง้ มาแล้ว 23 ปี เป็น บริษัทร่วมทุนระหว่างกระทรวงการเงินของ สปป. ลาว ถือหุ้น 49% และอลิอันซ์ ของเยอรมันถือหุ้น ใหญ่ 51% ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นโครงการลงทุนขนาด ใหญ่ เช่น เหมืองแร่ ไฟฟ้า เขื่อน เปิดดำาเนินธุรกิจทั้ง ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จากกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อทั้งประเทศ สปป.ลาว และประเทศไทย ในด้านความปลอดภัย ทางถนนที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ เพราะเมื่อก่อน หากว่ารถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ก็ไม่รวู้ า่ จะไปเรียกร้อง ค่าเสียหายได้จากใคร “ปัจจุบนั นีท้ างเดินทางไปมาหาสูก่ นั ระหว่าง สองประเทศนั บ วั น จะเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น การ อำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าของทั้งสองฝ่ายก็ยิ่ง จำาเป็น และทางบริษัทฯ มีความพร้อมในเรื่องการ ดูแลเรียกร้องค่าสินไหมจากอุบัติเหตุ เพราะบริษัทฯ มี พ นั ก งานแก้ ไ ขอุ บั ติ เ หตุ ป ระจำา อยู่ ทุ ก พื้ น ที่ ข อง สปป.ลาว” นายหอละดี กล่าว อย่างไรก็ดี นายหอละดี ยอมรับว่า แนวโน้ม การแข่งขันในธุรกิจประกันภัย สปป.ลาวจะรุนแรง มากขึ้นเพราะมีหลายบริษัทเริ่มรุกธุรกิจมากขึ้นแล้ว อีกทั้งยังได้ข่าวว่าบริษัทประกันภัยจากเกาหลีใต้จะ เข้ามาเปิดในเร็วๆ นี้เนื่องจากค่ายรถยนต์ฮุนไดเข้า มาลงทุนก่อนแล้ว ปัจจุบัน สปป.ลาว มีบริษัทประกันวินาศภัย เปิดดำาเนินธุรกิจทั้งหมด 6 บริษัทประกอบด้วย เอจี แอล, โตโกประกันภัย, ลาวเวียดประกันภัย, เอ็มเอสไอ จี, พีซที เี อเชียอินชัวรันส์ซงึ่ เป็นบริษทั ที่ บมจ.กรุงเทพ ประกันภัยเข้าไปร่วมทุนอยู่ด้วย และลานช้าง วันดี


หน้า 12

ปีที่ 11 ฉบับที่ 120 ประจำาเดือนเมษายน 2557

เยี่ยมชมระบบบริหาร; H.E.Guan Hua Bing เอกอัครราชทูตจีน ประจำากรุงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว (คนที่ 5 จากขวา) และคณะ มอบของที่ระลึกให้แด่ คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 6 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารงานของโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

งานวันชาติออสเตรเลีย ; H.E.John Williams เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำากรุงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว (สูทดำา) และ Dr.Annemaria Reerink ภริยา (ซ้ายสุด) รับกระเช้าดอกไม้จากคุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากขวา) และคณะ เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงฉลอง วันชาติออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว

มอบเงิน 200,000 บาท ; ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (สูทกรมท่า) พร้อมด้วยคุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหาร เยี่ยมชมระบบบริหาร ; ท่านกิตติชัย ภูมิมาโนช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 และภริยา รับมอบของขวัญที่ระลึกจากคุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการ โรงพยาบาลเอกอุดร (แถวหน้าคนที่ 8 จากซ้าย) มอบเงินสดจำานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กบั สมาคมจีน นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรและผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 (ซ้ายสุด) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 3 และ คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า เวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง มีนาคม 2557 ประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร

ร่วมกิจกรรมสโมสรโรตารี่ งาน Multi Distric PETS 2014 ; คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดแดง) และคณะ ร่วมถ่าย ภาพที่ระลึกกับ คุณชัยพันธ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี (สูทดำา) และนายกสโมสรโรตารี่ เนื่องในโอกาส ที่โรงพยาบาลเอกอุดรให้การสนับสนุนการออกหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินและตรวจสุขภาพ ฟรี เนื่องในงาน Multi Distric PETS 2014 การอบรมสัมมนา นายกรับเลือกของสโมสรโรตารี่ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริการชาวต่างชาติฯ ; ณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่ง คนที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมถ่ายภาพกับ นพ.วสันต์ อภิวัฒนกุล ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา เครือข่าย โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ (แถวนัง่ คนที่ 3 จากขวา) และคณะ พร้อมด้วยกลุม่ ผูร้ บั บริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาลเอกอุดร เนือ่ งในโอกาสร่วม ประชุมสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบริการชาวต่างชาติฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

ที่ปรึกษา พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร, ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ, รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด, ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, ฉัตร ศรีพันธุ์, สิทธิโชค บุญโท, พ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน, พีระ วีระชัย, ยงยุทธ ขาวโกมล เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร พ.ต.พิสษิ ฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ/ผูพ ้ มิ พ์และผูโ้ ฆษณา สุพตั รา ศุขโข กองบรรณาธิการ เพ็ญศิริ นาคทน,สิทธิชยั สีดาน้อย,มณฑล ศุขโข,รณชิต ชาญเจริญ,นาฏยาภรณ์ ชาญเจริญ,

ประคอง หนูราช,พันธ์ศักดิ์ วีระชัย,เสริมศักดิ์ ขาวโกมล สำานักงาน 76 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-9422-0228 โทรสาร 0-4324-4584 E-mail : Thaisaeree@gmail.com, Thaisaeree@yahoo.com ศูนย์อุดรธานี 152/3 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 08-6864-0678 โทรสาร 0-4224-7905 E-mail: ps_veerachai@hotmail.com ศูนย์หนองคาย 78 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ที่ปรึกษากฎหมาย สังคม พุทธา สำานักงานทนายความประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย ออกแบบ/กราฟฟิค เอื้อดีไซน์ 08-3417-0363

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 120 -1  
หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 120 -1  
Advertisement