Page 1

 

 

     

  !


  <   1*3 .*3

 

 /% !.$,,

!

 1*3 .*3 /% !.$,,   1*3 .*3 /% !.$,, ! ! 1*3 !.*3 ! /% !!.$,,

  D D E E E A A F F F 

 <D G H
 

 " #  $%%&''$($)*)+, -./$/$0$.)$.*$,$$1*$-. %2%0*'',$2$$/.,, .%3$/ '45,%%2*',)*3( /%-.$.%$$&006)$'$1$+$%,.)$.*$$%2'7*$-.% %%0%-.%$1*$)$13%/)$,)*(*$/$7)$.$.%$ *$ $1*$$-.0/$1*/*3$8'1%,$(*)%$,&(/7''$$ )*&$ 

  1*38 $-.,*2)*3/%/%$,$**$,$&*$8
.*38 1.*3,%)$1$'6%%$)%%"*.&/%$)*'1%$,& $.%$/%#'7/,())')'**$,%%%6**$0)%%(-. ,.2.$-.)$%723**$,$&*$,%,,.4($,4%*$%// *$%$*.%2*$


/%8 1/%.%'+,$8**,).%*9,%%$4$$(/+$,/,( /%'$,).%,$,(4.&,).%,$,")7%&#,1%'4$,$) 7.%%%&$(10$*,$:%)*3


!.$,,8 %)$13%2*'$,*$($.'$/$*$/$%,:$%/)$),$(7-. /$:,/&**3*%.',,$$,/,%$*'1%,$/2 /)$%%/%;,*.31',$,$/''$/%).%'+ /6*$,*$0$&-.''1*:/''$1/%(7-.%.1: ,4%$.%&''$


  

 1*38 $1$'-.,*2*$'',,$)*&

.*38 ,:**942$*9.7%/,%*$,)-.$$'0$/,$7 %2'%$(*964$,%2$)*&:*$)$/,$,1%


/%8 -.)$-.*%.)*&$6.%7,4$/)$)/$%$1:$(.*'*%: )*.9'.0 ,/2'0)%(-..%'+)*$)*&,$*9 &$%.9&$'1%,, /2),*.9*$,

!.$,,8 <9,)$13/2)4$,$/ $9/$%$$($)*&$:%&'' 4.9/,,,4.,,()$$)$-.),:/$%0,($/'/% %,%/)$$/$,*$% 5)$13/$/$*,(6)$ $)$-.$)+$,$)*&6%'0,$()+$-.,),%',(*$/$$ ,'


  

 1*38 $1$'-.,*21&**3/%/%$,/&**3,/,

.*38 $*4,$,1&**3,$0/&**3,/,(,,/2)-. *9/,*9'.)(),$)$,$%&*$,*,$2)*,&7./6,*2&2 )*3,///&**3(


/%8 /2**%:%**9/,%*9.%)$,)2%.'1,./'.% 1/%/)*,&'6$3$.)$%$(/%'$,,%%$%)$4'$)) *)''.%1/%$4'$)(4'$)(*$)'$(7.%(1$/3(%*

!.$,, *%.',,(%)$13*$/$/$%$.%%2,.$$/)'%-.7% ,,-.04$/(,$/)*,&'%/,,$,$6*.'$== 4$(/$: ,'%)$1$/)%,$**3-.71&*/&**3) )%*.'$*.)$.%0'' /67%.9$0*$%,%%'0%$1%4$%/)$)*04*3 $*$/.,,


  1*38

$-.,*3*.'%0$(*$'',0,,$/7'3

.*38,$*$,$,/,$/7'3%20*:($ &%$*24,/%'*$/7'3)-.$,$%4*9&*$,(%)$1$%; -..9 0+3/0*$/$0/,$)$,$%/)$*,$$/7'37%2'%$) %(.&*$,*$/7'3$))$&*$$%$/%$'0 '+)*$/)$&-.%2'&,%$7$7%,$)$*$./$9./$

)$)2,).,$


/%8

)*)'1/%,%)$1$'6*9/,-.%(*.91$''/%2'*,.*/ .,./4$,/,/6'0&$%,4$/'%(.)%$.9'.0):$ %4/

!.$,,8 $13/$9&%.'$$/.,, .%3$/ 14.,&%%2)%$ :,,$$ ($,%'$)/&%(*$*%/%+$,2()%$ ,4%&%,*$0 .%**%:%*%:)*,%)$1$6$4,-.'&$-.%;-.%(7-. &%$%;*9($/,,-.*$'4*$,(*$-.$*$,*3/6 /)$%%/66'%&'-.,)$;,&*$)*(*.9**%:%*/$ ,1,(*$)$%)%/2,%,
  $%)-.$%&''$($$, -.7/$/$.9)-.)%,$ /$%$$1*$-.%2)%$*$./,,-.%20*'',$3/ './$'./%%/$%/61*.9)-.*$)'*3,1$%$41:-.4, '*3*$%$1*$():)$,'.%/''$$%&''$

 9%%)8>>/?$.@>&'$4>%$)0$>>>A>$1*$'*$,$*$'/.,$/$> 9%%)8>>BBB$1*$%,*$'%>>C/ 9%%)8>>BBB)%/$$4.,$4>> 9%%)8>>BBB*.'%./%/$4>$,

Oficios vencellados o mar  

Traballo dos alumnos e alumnas de 5º A. CEIP Frian - Teis. Biblioteca Escolar. PDI A lingua sabe a mar. Curso 2013 - 2014.