Projekti Targalt internetis tegevused 2019.aastal

Page 1

Projekt Targalt internetis jaanuar–detsember 2019


SISUKORD Nõuandev kogu 4 Koostöö laste ja noortega 5 Noorte suveseminar 6 Turvalise interneti päeva 2019 tähistamine 7 Koolitus- ja teavitusüritused 10 Konverents Küberkaitse ja Tehisreaalsus 10 Uued õppe- ja teavitusmaterjalid 11 Tunnikavad 11 Materjalid iseseisvaks õppimiseks 12 Teavitus- ja õpimaterjalid lapsevanemale 14 Veebileht Targalt internetis 15 Rahvusvaheline koostöö 16 Osalemine Euroopa koostöövõrgustikus Insafe 16 Osalemine Safer Internet Forumil 17 Osalemine rahvusvahelises assotsiatsioonis INHOPE 18 Lasteabitelefon 116111 19 Vihjeliin 21

KONTAKTID: Malle Hallimäe, projekti koordinaator-vihjeliini projektijuht, MTÜ Lastekaitse Liit Malle.Hallimae@lastekaitseliit.ee Triin Kaasik, teavitustöö koordinaator, Haridus- ja Noorteamet triin.kaasik@harno.ee

Anu Baum, Tallinna Tehnikaülikooli projektijuht, anu.baum@taltech.ee Mari-Liis Mänd, lasteabitelefoniteenuse juht mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee


Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset väärkohtlemist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis. Aastal 2019 viisid projekti ellu: • MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib projekti tegevuste elluviimist, panustab koolitus- ja teavitustöösse, juhib noortepaneeli tegevust ja tagab vihjeliini töö; • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ning Tallinna Tehnikaülikool viivad ellu koolitus- ja teavitustööd; • Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavalt lasteabitelefonilt 116111 saab nõu ja abi interneti ja nutivahendite turvalise ja tervisliku kasutamise teemadel. Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

3


Nõuandev kogu Projekti juures tegutseb Nõuandev kogu, mille liikmed panustavad oma teadmiste ja kogemustega projekti eesmärkide edukasse saavutamisse. Nõuandva kogu töös osalevad esindajad alljärgnevatest asutustest ja organisatsioonidest: • Haridus- ja Teadusministeerium • Justiitsministeerium • Andmekaitse Inspektsioon • Siseministeerium • Sotsiaalministeerium • Õiguskantsleri Kantselei • Politsei- ja Piirivalveamet • Telia Eesti AS • Tartu Ülikool • Tallinna Tehnikaülikool • Eesti Lastevanemate Liit • Eesti Koolipsühholoogide Ühing • Eesti Informaatikaõpetajate Selts • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit • Sotsiaalkindlustusamet • Haridus- ja Noorteamet • Lastekaitse Liit

4


Aastal 2019 panustasid Nõuandva kogu liikmed aktiivselt tegevuste elluviimisse, osalesid nii koolitajatena, koolitus- ja teavitusmaterjalide koostajatena kui ka ürituste organiseerijate ja läbiviijatena. Toimus kaks töökoosolekut, 10.mail ja 19.novembril, kus arutati koostööd kavandatud tegevuste elluviimise toetamiseks, koostööd erinevate asutuste vahel olulise info jõudmiseks sihtgruppideni ja projekti tulemuste ja mõju mõõtmist. Sügisesel koosolekul toimus ka arutelu ning sõnastati märksõnad Euroopa Liidu strateegia Parem internet lastele täiendamiseks.

Koostöö laste ja noortega Aastal 2019 toimus projekti raames koostöö laste ja noortega eelkõige lastele ja noortele mõeldud tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel. Koostöös noortega koostati Turvalise interneti päeva veebiviktoriinid õpilastele. Samuti andsid noored nõu lapsevanematele mõeldud teavitusmaterjali koostamisel.

NOORTE SUVESEMINAR 27.-29.augustil toimus Targalt internetis noorte suveseminar Nelijärvel. Seminaril osalesid noored, kes soovivad erinevatel digimaailma puudutavatel teemadel kaasa rääkida ja toetada eakaaslaste ja nooremate laste teadlikku ja turvalist käitumist internetis. Seminaril olid noored ise nii osaleja kui juhendaja rollis. Nimelt osalesid suveseminaril

5


KüberNaaskli suurvõistluse küberkaitse talendid, kes võtsid rühma liidri vastutava rolli. Olles mentoriks noorematele õppisid nad ise juurde sotsiaalseid oskusi. Kolme päeva jooksul loodi ühistöös lauamänge ja küberkaitsealane võistlus õpilastele, koostati muinasjuttude ainetel õpivideo, arutati erinevatel teemadel, näiteks kuidas e-poodlemise riske maandada, lunavara juhtumit lahendada või kuidas kutsuda korrale klassikaaslast, kelle sõnavõtt internetis pole sobilik. Tegusad päevad olid täis nii mõttetööd kui vabas õhus liikumist, mille raames erinevaid nuputusülesandeid lahendati.

6


Turvalise interneti päeva 2019 tähistamine 2019.aastal tähistati Turvalise interneti päeva 5.veebruaril. Aasta sõnum oli - Parem internet saab alguse igaühest meist. Turvalise interneti päeva kampaania raames toimusid alljärgnevad tegevused: Jaanuaris saadeti kõikidele koolidele, lastaedadele ja noortekeskustele kutse tähistada Turvalise interneti päeva ning käsitleda veebruarikuu teisel ja/või kolmandal nädalal interneti ja nutiseadmete kasutamise kui ka ohutuse temaatikat. Kutsega koos saadeti kõigile asutustele ka projekti poolt koostatud kogumik, mis sisaldas materjale ja soovitusi temaatiliste ürituste korraldamiseks. Kokku andsid oma üritustest teada 128 kooli, lasteaeda ja noortekeskust, üritustel oli kokku üle 25 000 osaleja. Ülevaate sellest, milliseid üritusi ja tegevusi korraldati saab projekti veebilehele üles laetud interaktiivse kaardirakenduse kaudu: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Dmdj84jUg7fWW_IXYquR4a171XkndF14&ll=59. 0024576%2C24.790763200000015&z=8

7


Turvalise interneti päeval 5.veebruaril toimus Lastekaitse Liidu ja Tartu Ülikooli koostöös konverents „Digilaps, kus tõttad sa?: EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused“. Konverentsiga tähistati rahvusvahelist turvalise interneti päeva ja esitleti üle-euroopalise laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemusi Konverents toimus Tallinnas Nordic Hotel Forumi konverentskeskuses. Konverentsil oli osalejaid 78. *** Koostati Lastekaitse Liidu veebiajakirja „Märka last“ temaatiline erinumber, mis avaldati veebiajakirjana turvalise interneti päeval. Veebiajakirja artiklid käsitlevad tervislikku ja turvalist interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamist, tutvustavad lapse arengut toetavat veebisisu ja noorte veebikäitumist, sh huvitavaid järeldusi EU Kids Online Eesti uuringust. Ajakirja artiklid sisaldavad ka infot uutest õppematerjalidest koolidele ja koolitustest õpetajatele. Temaatiline erinumber on kättesaadav projekti veebilehel https://www.targaltinternetis.ee/uudised/2019/02/ tutvu-marka-last-ajakirja-targalt-internetis-erinumbriga-2/ .

8


Perioodil 01.-14.02 toimus õpilaste meemikonkurss “Rõõmud või mured digimaailmas” 4.-12.klassi õpilastele. Võistlustöid sai esitada elektrooniliselt Padlet-i keskkonnas. Võistlusele esitati rohkem kui 800 tööd koolidest üle Eesti. Kõiki esitatud töid saab vaadata projekti veebilehelt https://padlet.com/birgy_lorenz/digimaailm . Meemikonkursi “Rõõmud või mured digimaailmas” korraldasid projekt “Targalt internetis”, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Kaitseministeerium, Pärnu Rääma Põhikool, Pelgulinna Gümnaasium, Eesti Informaatikaõpetajate Selts ja Kunstihariduse Ühing. *** Turvalise interneti päeva kampaania raames koostati ja avaldati interneti turvalise kasutuse alane test põhikooli õpilastele neljas vanusegrupis. Testide koostamises osalesid ka projekti noortepaneeli liikmed. Testi lingid saadeti materjalide kogumikus kõikidele põhikoolidele. Enne testi tegemist sai vaadata väikest videoklippi, mis tõmbas tähelepanu olulisematele teemadele. Testi oli võimalik kasutada ka pärast aktiivse kampaaniaperioodi (01.-14.02) lõppemist 2019.aasta jooksul. *** Turvalise interneti päeval külastati projekti “Targalt internetis” veebilehte 1477 külastaja poolt 5010 korral. Perioodil 09.01 – 09.02. külastati projekti veebilehte 7204 külastaja poolt 26 251 korral.

9


Koolitus- ja teavitusüritused Aasta jooksul korraldati lasteaedades ja koolides 44 õpituba, kus osales 1093 õpilast ja koolieelikut ning 40 lapsevanemat. Õpitubades arutleti ja edastati teadmisi järgnevatel teemadel vastavalt laste vanusele: viisakas käitumine internetis, isikuandmed ja privaatsus, minu profiil, internet kui avalik koht, kuidas kaitsta enda seadmeid, manipulatsioon, suhtlemine sotsiaalvõrgustikus, küberkiusamine jms.

KONVERENTS KÜBERKAITSE JA TEHISREAALSUS Tallinna Tehnikaülikooli eestvedamisel toimus 12.juunil ülikooli innovatsiooni ja ettevõtluskeskuses Mektory küberkonverents „Küberkaitse ja Tehisreaalsus“. Konverentsi 150 külalist said aktiivselt osaleda põnevates õpitubades - Eesti küberkaitsevõimekus – reaalsus ja ideaalid; Iseauto arengulugu, turvalisus; KüberKaitse gümnaasiumi materjali tutvustamine – ning kuulata huvitavaid ettekandeid - Küberkaitse ja tehisreaalsus – koos või eraldi?; Küberreaalsuse varjuküljed ühiskonnas; Kübertulevikureaalsus idumajanduses. Konverentsi lõpetas paneelvestlus teemal „Kuidas tehisintellekti tulek küberkaitset ja ühiskonda mõjutab“. Konverentsi läbiviimist toetasid Kaitseministeerium,Eesti Interneti SA, Swedbank, Photopoint, SpeedLink, Zone Media, Eesti NATO Ühing, Haridus ja Teadusministeerium, Eesti Kaitsevägi, Küberväejuhatus, CR14 Küberharjutusväljak, Kehtna Kutsehariduskeskus, Geenius, Startup Estonia, Balbiino, Küberkaitseliit.

10


Uued õppe- ja teavitusmaterjalid TUNNIKAVAD „Küberkiusamine I“ Sihtrühm: 5.-7.klassi õpilased Digimaailmas läheb heaks ja ohutuks toimetulekuks tarvis samasuguseid sotsiaalseid oskusi kui nn reaalses maailmas. Nagu reaalses maailmas, tuleb ka digimaailmas suheldes olla viisakas, arvestada kaaslastega ning osata hinnata oma käitumise võimalikke tagajärgi. Viide tunnikavale https://www.targaltinternetis. ee/wp-content/uploads/2019/06/K%C3%BCberkiusamine-I.-Tunnikava-5.-7.klass_.pdf Tunnikava on tõlgitud ka vene ja inglise keelde ning kättesaadavad projekti veebilehel. *** „Küberkiusamine II: Kuidas tulla toime küberkiusamisega“ Sihtrühm: 5.7.klassi õpilased Mis on küberkiusamine, kuidas saada abi ja, kes saab aidata. Mida ise saab teha, kui märkad küberkiusamist. Viide tunnikavale https://www.targaltinternetis. ee/wp-content/uploads/2019/06/K%C3%BCberkiusamine-II.-Tunnikava-5.-7.-klass.pdf Tunnikava on tõlgitud ka vene ja inglise keelde ning kättesaadavad projekti veebilehel.

11


Materjalid iseseisvaks õppimiseks VALEUUDISED Sihtrühm: õpetajad ja õpilased alates III kooliastmest Eesmärk: tõsta õpetajate ja õpilaste teadlikkust veebis levivate valeuudiste, andmepüügi katsete ja rämpsposti kohta ning pakkuda juhiseid nende märkamiseks. Viide õppematerjalile https://oppevara.hitsa.ee/valeuudised/ ***

SOTSIAALMEEDIA KESKKONNAD Sihtrühm: õpetajad, lapsevanemad ning kõik teised huvilised. Eesmärk: anda sotsiaalmeedia kasutajatele parem ülevaade erinevatest sotsiaalmeedia ohtudest ja võimalustest. Viide õppematerjalile https://oppevara.hitsa.ee/sotsiaalmeedia-keskkonnad/

12


MÄNGUDE KESKKONNAD Eesmärk: tõsta õpetajate ja lastevanemate teadlikkust mängude keskkondadest ja nendes keskkondades valitsevatest ohtudest ning, kuidas ohte ennetada. Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpetajad ja lapsevanemad, kelle õppurid või lapsed puutuvad või on puutunud kokku arvutimängude ja muu sotsiaalmeedia keskkondadega või kasutavad neid lausa igapäevaselt. Viide õppematerjalile https://oppevara.hitsa.ee/mangude-keskkonnad/ ***

SISULOOMEST ÕPETAJALE Sihtrühm: õpetajad Eesmärk: tutvustada sisuloome võimalusi õppetöös, keskkondi ja nende kasutamist ning probleemide ennetamise võimalusi. Viide õppematerjalile https://oppevara.hitsa.ee/sisuloome-keskkonnad/ ***

E-DEMOKRAATIA JA TURVALISUS Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpilased ja teised huvilised. Eesmärk: toetada õppija suutlikkust ja oskusi vastutustundliku kodanikuna osalemiseks ühiskonna demokraatlikus arengus, kasutades turvaliselt digitehnoloogiat nii kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes. Viide õppematerjalile https://oppevara.hitsa.ee/e-demokraatia/

13


Teavitus- ja õpimaterjalid lapsevanemale RAKENDUSED LAPSEVANEMALE Eesmärk: tõsta lastevanemate teadlikkust lastevanematele suunatud rakendustest, mis toetavad laste turvalist interneti kasutamist. Sihtrühm: lapsevanemad, eestkostjad, tugiisikud või muud pere hoolduslepingu alusel last hooldavad isikud (lapsehoidja vms). Viide õpematerjalile https://oppevara.hitsa.ee/rakendused-lastevanematele/ ***

MEELESPEA LAPSEVANEMALE LAPSESÕBRALIKU VEEBISISU LEIDMISEKS Meelespea lapsevanematele, mis aitab lapsevanemal leida ja määratleda lapsesõbralikku veebisisu. Viide meelespeale https://www.targaltinternetis.ee/wp-content/ uploads/2019/09/meelespea-lapsevanemale-4.pdf Vaata ka videoklippi samal teemal https://www.targaltinternetis.ee/lapsevanematele/ nouanded/

14


Veebileht Targalt internetis Projekti veebilehe https://targaltinternetis.ee ülesanne on anda informatsiooni projekti tegevustest ning teha kättesaadavaks lastele, noortele, õpetajatele, lapsevanematele ja teistele temaatikast huvitatutele projekti raames loodud teabe- ja õppematerjalid. Projekti veebileht on nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelne. Aastal 2019 külastati veebilehte www.targaltinternetis.ee 36 780 kasutaja poolt. Lehekuvamisi oli kokku 219 293. Keskmiselt viibiti veebilehel 4:04 minutit.

15


Rahvusvaheline koostöö OSALEMINE EUROOPA KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUS INSAFE Euroopa turvalise interneti teavituskeskusi ühendav Insafe võrgustik edendab laste ja noorte turvalist ja vastutustundlikku interneti ning digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamist. Eesti osaleb võrgustiku töös alates 2010 aasta detsembrist. 2015. aastal loodi Insafe-i poolt veebiplatvorm www.betterinternetforkids.eu, kust on võimalik leida võrgustikku kuuluvate riikide turvalise interneti keskuste poolt loodud teavitusmaterjale ja teemakohaseid artikleid. Eesti materjalide kohta saab infot klikkides pealehel oleval Eesti lipul või valides materjalide- ja videogaleriis eesti keele. Aastal 2019 toimus kaks Insafe võrgustiku koolitusseminari: • 12.-14.juunil Heraklionis, Kreetal. Koolitusel osalesid noortepaneeli koordinaator Annika Silde Lastekaitse Liidust ja teavitustöö projektijuht Anu Baum Tallinna Tehnikaülikoolist. • Teine Insafe võrgustiku koolitus toimus 23.-25.oktoobril Ljubljanas. Koolitusel osalesid Annika Silde ja Malle Hallimäe Lastekaitse Liidust ja Birgy Lorenz Tallinna Tehnikaülikoolist. Koolitusseminaride eesmärgiks oli jagada võrgustikuliikmete häid praktikaid teavitustöös, arendada koosõppe platvormi ja meetodeid ning edendada võrgustikuliikmete võimekust pakkuda sihtrühmadele vajalikke meetodeid ja teadmisi aktuaalsetel teemadel.

16


Koolitusseminaride raames toimusid ka Insafe-i nõukogu töökoosolekud. Nõukogusse kuulub iga Insafe-i võrgustikus osaleva riigi poolt üks esindaja. Koosolekul arutati koostööküsimusi, ühiste tegevuste planeerimist ja ühiste teavitus- ning õppematerjalide koostamise küsimusi. ***

OSALEMINE SAFER INTERNET FORUMIL Safer Internet Forum 2019 toimus 21.novembril Brüsselis. Foorumi põhiteema oli „From Online Violence to digital Respect“ ehk austus internetis on vahend online vägivalla ennetamiseks. Foorumil osalesid projektikoordinaator Malle Hallimäe ja noortepaneeli koordinaator Annika Silde. Annika Silde osales ka foorumile eelnenud E-safety Label seminaril 19.novembril, mis toimus ka Brüsselis. Rohkem infot konverentsi kohta https://www.targaltinternetis.ee/uudised/2019/11/ online-turvalisus-koolis-ei-ole-eesmark-vaid-protsess/ ***

17


OSALEMINE RAHVUSVAHELISES ASSOTSIATSIOONIS INHOPE Lastekaitse Liit, kes pakub veebipõhist teenust https:// vihjeliin.ee liitus 2011. aasta novembris rahvusvahelise assotsiatsiooniga INHOPE https://inhope.org , mis ühendab eri maade vihjeliine üle maailma. Assotsiatsioon loodi 1999.aastal ning ühendab hetkel 46 vihjeliini 42 riigist üle maailma. INHOPE edendab ja toetab eri riikide vihjeliinide koostööd võitluses laste seksuaalset väärkohtlemist esitavate materjalide leviku tõkestamisel internetis. INHOPE võrgustiku liikmete töökoosolekud toimuvad kaks korda aastas, mille raames toimuvad nii koolitused kui ka arutelud aktuaalsetel teemadel 2019.aastal toimus INHOPE assotsiatsiooni kaks koolitusseminari, kus osalesid Eesti vihjeliini töötajad: • Koolitusseminaril 28.-31.jaanuaril Berliinis toimusid temaatilised loengud ja töötoad vihjeliinide töötajate professionaalsuse tõstmiseks, aga ka psühholoogilise heaolu tagamiseks. • Koolitusseminaril 20.novembril Brüsselis oli peamiseks teemaks vihjeliinide koostöö, et tõhusamalt vastata väljakutsetele seoses laste seksuaalset väärkohtlemist esitavate materjalide leviku tõkestamisega internetis. Vihjeliinide teadetekäitlejate koolitus toimus 17.jaanuaril Lyonis koostöös Interpoliga Interpoli peakorteris Lyonis. Koolituse eesmärk oli tõsta vihjeliinide võimekust teadete sisu hindamisel. Koolitusel osalesid 14 vihjeliini, sh Eesti; töötajad. INHOPE-i veebileht https://www.inhope.org/EN

18


Lasteabitelefon 116111 Lasteabitelefon 116111 on ööpäevaringne üle-eestiline tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel. Hädajuhtudel tuleb helistada numbril 112. Lasteabitelefonile võivad pöörduda nii lapsed kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad, kõik tähelepanelikud inimesed. Vestluses selgitatakse esmalt välja teema või põhjus, mille osas saab abiks olla. Jagatakse nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida, samuti informatsiooni, kontakte erinevate teenuste ja võimaluste kohta. Kui pöördumisest selgub, et lapsel on abi vaja, tema heaolu ja turvalisus on ohus, tehakse koostööd kohaliku omavalitsuse, politsei ja häirekeskusega. Lasteabitelefonile pöörduja võib jääda anonüümseks, nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles. Kui helistada ei soovi, saab nõu küsida ka e-kirja või veebivestluse kaudu.

19


KÜSI LASTEABITELEFONI 116111 KÄEST ABI, KUI NÄED: • abivajavat või hädaohus olevat last • hooletusse või järelevalveta jäetud last • füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud last • laste ja noorte omavahelisi tülisid ning probleeme koolis, kodus, huviringides • kiusamist koolis, kodus, huviringis, internetis • laste ja lapsevanemate vahelisi tülisid, erimeelsusi • lapse enesehävituslikku käitumist, näiteks enese vigastamist, söömishäireid, • sõltuvusainete kasutamist • erinevaid muid lastega seotud olukordi, kus lapsel võib abi olla vaja või • mille osas soovid lihtsalt infot küsida

Aastal 2019 sai lasteabitelefon 8993 pöördumist, millest 1/9 oli seotud interneti kasutamisega. Peamisteks muredeks olid kiusamiskogemused internetis, suhted veebis, ebasobiva sisuga postitused, isikuandmete väärkasutus, seksuaalse sisuga soovimatud kontaktid, liigne mängimine internetis jms.

20


Vihjeliin Vihjeliin www.vihjeliin.ee on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Teate saab veebilehel asuva vormi kaudu edastada igaüks, kes on internetis märganud fotot või videot, mis esitab tema arvates lapse seksuaalset väärkohtlemist. Teate saab edastada anonüümselt ilma isikuandmeid edastamata. Vihjeliini tegevuse eesmärk on aidata kaasa laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali eemaldamisele internetist. Sel eesmärgil teeb Lastekaitse Liit koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga. Iga vihjeliinile saabunud teate sisu analüüsitakse ning lapse seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali puhul edastatakse info politseile. Vihjeliin on ülemaailmse assotsiatsiooni INHOPE liige, mis ühendab enam kui 40 riigi vihjeliine, kes igaüks oma riigis tegutseb samal

21


eesmärgil – aidata kaasa laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali võimalikult kiirele eemaldamisele internetist. Iga selline foto või video, mis internetis ringleb, rikub ohvriks langenud lapse õigusi, au, väärikust ja kehalist puutumatust. Aastal 2019 saadeti vihjeliinile veebilehe vormi ja INHOPE teabevahetussüsteemi kaudu 553 teadet. Laekunud teadetest sisaldas 131 teadet laste seksuaalset väärkohtlemist sisaldavat infot. Vihjeliini veebilehte külastati 2019.aastal 2873 korral 96 riigist.

22


www.targaltinternetis.ee 23


24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.