Page 1

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

INSTALLATIONSANVISNING

Kompakt infiltration/markbädd

Augusti 2019

Montering kassetter

Såga av den utskjutande klacken och anslut röret från slamavskiljaren. Kassetterna ansluts mot varandra på samma sätt, kortsida mot kortsida. Såga bara där du vill ansluta. Anslut medföljande skarvrör och skjut ihop kassetterna helt mot varandra.

Luftningsrör Luftningsrör ansluts på två ställen, ett i den första och ett i den sista kassetten. Såga av klacken och plocka ur den propp som blir kvar i hålet Montera därefter luftningsröret och lufthuven. Kapa inte luftningsröret förrän återfyllningen är gjord. OBS! Öppna inte kassetten.

Tänk på för att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunens miljönämd eller motsvarande. Upprätta därför en planskiss av avloppsanläggningen som sedan används vid anmälan till kommunens miljöskyddskontor och för planering av arbetet. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avloppsanläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet. Oavsett vilka råd du fått av entreprenör eller grävare så är det fastighetsägaren som har det fulla ansvaret. Tänk på att avloppssystemet måste ventileras över yttertak med en avluftningsledning. Vakuumventiler är ej tillåtna då de hindrar systemets ventilation. Tänk på att det finns några viktiga skyddsavstånd att ta hänsyn till, exempelvis skyddsavståndet till grundvattnet som avser det vertikala avståndet från föroreningskällan (infiltrationsytan) till grundvattenytan. För att den mikrobiella processen skall bli tillfredställande bör avståndet mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenytan inte understiga 1 meter.

Pipelife Sverige AB, Box 50, SE-524 02 Ljung, T +46 513 221 00,

F +46 513 221 99, E info@pipelife.se, www.pipelife.se

Exempel på övriga skyddsavstånd: Avstånd slamavskiljare vattentäkt – minst 20 m Avstånd till sjö och vattendrag – normalt 10-30 m Avstånd till väg och fastighetsgräns – minst 5 m Avstånd slamavskiljare, bostadshus och fastighetsgräns – minst 10 m Tänk på att tanken bör tömmas minst en gång per år beroende på belastning. Ordningsföljden på tömningen är första, andra och sist tredje kammaren för att undvika slamflykt mellan kamrarna. Det är också viktigt att slamavskiljaren fylls med vatten efter tömning. Detta sker i omvänd ordning; tredje, andra och sist första kammaren. Tänk på att kommunens slamsugningsbilar ska kunna nå slamavskiljaren. Vi hänvisar också till Naturvårdsverkets rekommendationer, Allmänna Råd NFS 2006:7.


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

INSTALLATIONSANVISNING

Kompakt infiltration/markbädd Placering av Septic Compact infiltrationskassetter måste göras så att marken kan ta hand om det vatten som tillförs. Därför bör anläggningen läggas vinkelrät mot avrinningsriktningen (marklutningen). För att bestämma infiltrationsytans storlek gör man en grundlig jordanalys som omfattar siktkurvsanalyser, grundvattennivå och infiltrationsprov. Om jordprovets siktkurva faller till höger inom fält A kan belastning väljas till 60 l/m2/d Typritning nr. 1. Om jordprovets siktkurva faller helt inom fält A kan belastning väljas till 50 l/m2/d Typritning nr. 2. Om jordprovets siktkurva faller i huvudsak inom fält A med en mindre del inom fält B kan belastning väljas till 40 l/m2/d Typritning nr. 3.

Placera ut kassetterna på det lager av material (enligt typritning 1–6) enligt rådande förhållande. Kassetterna skall läggas med en lutning av ca 5 promille (vid pumpning läggs kassetterna i våg). Montera ihop kassetterna kortsida mot kortsida, anslut slamavskiljaren och montera luftningsrören enligt anvisning. Kringfyllnad på sidorna om kassetterna bör vara naturgrus som komprimeras försiktigt genom fottrampning eller vattenbegjutning. Därefter kan befintliga, stenfria massor användas som återfyllnad över kassetterna. Kassetterna läggs med minst 20 cm jordöverfyllning. När man ej har möjlighet att få självfall från slamavskiljare till infiltrationsbädden är det nödvändigt att installera en pumpbrunn. Kontrollera höjdskillnaden mellan pumpbrunn och infiltrationskassetterna. Den förmonterade pumpen klarar maximal lyfthöjd på 6 meter.

Om jordprovets siktkurva faller i huvudsak inom fält B med en Placera pumpbrunnen i våg på en avjämnad sandbädd. mindre del inom fält A eller helt inom fält B kan belastning väljas till Anslut 110 mm markavloppsrör mellan slamavskiljaren och 30 l/m2/d Typritning 4. pumpbrunnen med en lutning av minst 10 promille. Om jordprovets siktkurva faller utanför både fält A och fält B är materialet allt för finkornigt eller grovkornigt för att lämpa sig för vanlig infiltration. Möjlig lösning är markbädd Typritning nr. 5 eller Typritning nr 6.

Återfyll med sand eller fint grus upp till pumpbrunnens utgång. Anslut Pem-rör dim. 32 mm till pumpbrunnens koppling. Drag sedan upp Pem-röret till infiltrationskassetten där den ansluts i ingången via anslutningsdetalj 110/32.

Bäddens jordbotten skall ej komprimeras, men vara väl avjämnad. Var försiktig så att ej markens porer förstörs eller sätts igen.

Kontakta behörig elektriker om tveksamhet uppstår vid elinstallationen av pumpen. Återfyll nu resterande runt brunnen.

Pipelife Sverige AB, Box 50, SE-524 02 Ljung, T +46 513 221 00,

F +46 513 221 99, E info@pipelife.se, www.pipelife.se


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

INSTALLATIONSANVISNING

Kompakt infiltration/markbädd Typritning 1

Typritning 2

Jordåterfyllnad min. 20 cm Kassetter

Fiberduk klass 1

Naturgrus 2 – 8 mm* / min. 30 cm 0‰

200 cm Marklutning min. 5‰

Naturgrus 2 – 8 mm* / min. 30 cm 150 cm

Typritning 3

Fib Fiberduk klass 1

Naturgrus 2 – 8 mm* / min. 30 cm

0‰

300 cm Marklutning min. 5‰

OBS! Ingen fiberduk under kassetten.

Typritning 4

Fiberduk klass 1

Naturgrus 2 – 8 mm* / min. 30 cm

Typritning 5

400 cm Marklutning min. 5‰

0‰

Jordåterfyllnad min. 20 cm Kassetter

* Alternativa fraktioner Godkänd infiltrationssand 0 – 8 mm Bergkross 2 – 8 mm Bergkross 2 – 6 mm

Naturgrus 2 – 8 mm* / min. 80 cm Makadam 8 – 16 mm / 20 cm

200 cm

Typritning 6 Jordåterfyllnad min. 20 cm

Makadam 8-16mm/ min 40 cm

Kassetter

Fiberduk klass 1 Naturgrus 2 – 8 mm* / min. 30 cm

0‰

Pipelife Sverige AB, Box 50, SE-524 02 Ljung, T +46 513 221 00,

F +46 513 221 99, E info@pipelife.se, www.pipelife.se

400 cm Marklutning min. 5‰


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

INSTALLATIONSANVISNING

Kompakt infiltration/markbädd

Septic III Compact infiltration

Luftningsrör och luftningshuv Slamavskiljare

Till recipient

Septic III Compact infiltration med markbädd

Dräneringsrör

Luftningsrör och luftningshuv

Flexböj

Fördelningsbrunn Utloppsbrunn

Luftningsrör och luftningshuv

Fördelningsrör

För att eliminera risk för driftsstörningar bör avloppssystemet inspekteras regelbundet.

Fördelningsbrunnen bör också inspekteras minst en gång per år och vid behov rengöras från påväxt. Kontrollera också att vattnet fördelas lika i alla spridarrör. Justera reglerenheterna vid behov.

Slamavskiljaren bör tömmas minst en gång om året beroende på belastning. Ordningsföljden på tömningen är första, andra och sist tredje kammaren för att undvika slamflykt mellan kamrarna. Det är också viktigt att efter tömningen fylla slamavskiljaren med vatten i omvänd ordning; tredje, andra och sist första kammaren. Se till att avloppsanläggningen är riktigt ventilerad, dels via infiltrationsbäddens luftningsrör och dels via husets avloppsledning som skall ventileras över tak.

Infiltrationsrör/uppsamlingsrör kan inspekteras via luftningsrören. Om det finns vatten kvar i dessa ledningar beror det på igensättning av hålen i infiltrationsrören, hög grundvattennivå eller större vattenflöde än anläggningen är dimensionerad för. Renspolning kan ske via luftningsrören. Vid för högt grundvatten måste anläggningen dräneras.

Skötselanvisning

Om Septic filter monterats inspekteras detta minst en gång per år, lämpligen i samband med tömning av tanken. Rengör vid behov.

Pipelife Sverige AB, Box 50, SE-524 02 Ljung, T +46 513 221 00,

F +46 513 221 99, E info@pipelife.se, www.pipelife.se

Utloppsbrunnens vatten bör vara klart och luktfritt, om inte så fungerar inte markbädden tillfredsställande och bör åtgärdas. Pumpbrunnen bör inspekteras minst en gång per månad vid kontinuerlig drift och pumpen ges den skötsel som pumpfabrikanten anvisar.

AUGUSTI 2019 /2 000. D92050. Produktion: Eskils Tryckeri AB

Slamavskiljare

Profile for Pipelife International

Installationsanvisning_Kompakt_Infiltration_Augusti_2019_1  

Installationsanvisning_Kompakt_Infiltration_Augusti_2019_1  

Profile for pipelife