Page 1


15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

คำ�นำ� หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Adobe InDesign CC โดยรวบรวมเนื้อหาที่ เคล็ดลับ วิธีการ ใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign CC เบื้องต้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้รวมรวมเคล็ดลับ ง่ายๆ 15 เคล็ดลับ ที่ใช้บ่อยใน โปรแกรม Adobe InDesign CC การจัดทำ�หนังสือเล่มนี้เป็นจุดประสงค์ของ การเรียนการสอนในรายวิชา 0503322 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะ ศึกษาหาความรู้ด้านโปรแกรม Adobe InDesign CC ไม่มากก็น้อย หากมีข้อ ผิดพลาดผู้จัดทำ�ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ พิพัฒน์ศักดิ์ ไชยวงษ์ ผู้จัดทำ�

InDesign Trick


15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

Content Topic

Trick 1 Trick 2 Trick 3 Trick 4 Trick 5 Trick 6 Trick 7 Trick 8 Trick 9 Trick 10 Trick 11 Trick 12 Trick 13 Trick 14 Trick 15

การสร้างงานใหม่ การกำ�หนดขนาดกระดาษ และระยะขอบกระดาษ การสร้างหน้า Master สร้าง template ของงาน การแทรกหมายเลขหน้า การแทรกหมายเลขหน้าแบบต่อไฟล์ การเริ่มนับหมายเลขหน้าจากหน้าที่กำ�หนด การแทรกตัวอักษร การแก้ไขสระหรือวรรณยุกต์จม การจัดให้ตัวอักษรชิดขอบซ้ายและขวา การแทรกภาพและวัตถุต่าง ๆ การทำ�ตัวอักษรล้อมรอบวัตถุ การทำ�ตัวอักษรล้อมรอบตัวบุคคลหรือภาพไม่มีพื้นหลัง การทำ�ภาพให้จางลงแบบไล่ระดับ การสั่งพิมพ์แบบ booklet (พิมพ์หนังสือ) การ Export ไฟล์แบบ Interactive (หน้าคู่) การ Export ไฟล์สำ�หรับงานพิมพ์

InDesign Trick

Page

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32


15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 1

1

การสร้างงานใหม่ การกำ�หนดขนาดกระดาษ และระยะขอบกระดาษ

เปิดโปรแกรม Adobe Indesign >>> ไปที่แถบเมนู >>> กดเลือก File >>> New >>> Document

2

จะปรากฏหน้าต่าง New Document คลิ๊กเลือกประเภทของหน้า โดย Facing Page คือการทำ�หน้าคู่ ถ้าไม่เลือกคือการทำ�หน้าเดี่ยว InDesign Trick


15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

เลือกขนาดกระดาษตามที่ต้องการใน ช่อง Page Size

5

จะได้งานใหม่หน้าตาว่างเปล่าขึ้นมา พร้อมที่จะตกแต่งต่อไป

4

กำ�หนดระยะขอบกระดาษตามที่ ต้องการในช่อง Margins >>> กดปุ่ม OK

6

ถ้าต้องการขึ้นหน้าใหม่ให้ไปที่ Page แถบด้านขวามือ >>> แล้วคลิก Create Page ตามจำ�นวนที่ต้องการ

InDesign Trick


15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 2

1

การสร้างหน้า Master สร้าง template ของงาน

เมื่อสร้าง Document เรียบร้อย ต่อไปจะเป็นการออกแบบหน้า Master หรือว่าสร้าง Template ให้กับงานนั่นเอง

2

กดเลือกที่ Page แถบด้านข้างขวามือ

InDesign Trick


15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

ดับเบิ้ลคลิกที่ A-Master จะเข้าสู่หน้าต่าง Master

5

เมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วดับเบิ้ล คลิกหน้าปกติ หน้าใดก็ได้ โปรแกรมจะ กลับเข้าสู่หน้าทำ�งานปกติ

4

ตกแต่งหน้า Master ตามใจชอบ

6

Template ที่เราออกแบบไว้ก็จะ ปรากฏในหน้าต่างๆ ของงาน เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างหน้า Master

InDesign Trick


15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 3

1

การแทรกหมายเลขหน้า

เข้าไปที่หน้า A-Master เช่นเดียวกับ การทำ� Template ใน Trick 2

2

ไปที่แถบเครื่องมือ (tool Box) เลือก Type tool

InDesign Trick


15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

วาดกล่องข้อความลงบนพื้นที่ ที่จะใส่ หมายเลขหน้า

5

จะปรากฏตัวอักษร A ในพื้นที่ ที่เราจะ ใส่เลขหน้า จากนั้นให้เราปรับแต่งข้อ ความให้เรียบร้อย เลือก font, ขนาด, รูปแบบและสีของตัวอักษรให้เรียบร้อย

4

จากนั้นไปที่แถบเมนู เลือก >>> type >>> Insert Special Character >>> Makers >>> Current Page Number

6

เมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วดับเบิ้ล คลิกหน้าปกติ หน้าใดก็ได้ โปรแกรม จะกลับเข้าสู่หน้าทำ�งานปกติ จะได้งาน เอกสารที่มีฟมายเลขหน้า InDesign Trick


15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 4

การแทรกหมายเลขหน้าแบบต่อไฟล์

1

สร้างแผ่นงานเสร็จเรียบร้อย ใส่หมาย เลขหน้าผ่านหน้า Master ให้เรียบร้อย ถ้าต้องการจะเพิ่มหมายเลขหน้าต่อ จากไฟล์ งานอื่นๆ ให้ทำ�ดังนี้

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

2

ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือก Layout >>>> Numbering & section Option

3

จะปรากฏหน้าต่าง Numbering & Section Option ขึ้นมา จากนั้นให้ คลิกตรง Start Page Numbering at จากนั้น ใส่หมายที่จะให้เริ่มลงไป และ กดปุ่ม OK

4

จะได้แผ่นงานที่มีหมายเลขหน้าเริ่มนับ ตามที่เรากำ�หนด เป็นอันเสร็จสิ้นวิธี การแทรก่หมายเลขหน้าแบบต่อไฟล์

InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 5

1

การเริ่มนับหมายเลขหน้า จากหน้าที่กำ�หนด (ไม่เริ่มนับจากหน้าแรก)

สร้างหน้า Master และใส่หมายเลข หน้าให้เรียบร้อย เช่นเดียวกันกับ Trick 3

2

ไปที่แถบ page ด้านขวามือ แล้วคลิก หน้าที่ต้องการจะให้เริ่มนับหน้าแรก ในตัวอย่างเลือกหน้าที่ 7 InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

จากนั้นให้คลิกขวาหน้าที่เลือก แล้ว เลือก Numbering & section Option

5

จะเห็นว่าหมายเลขหน้าได้เริ่มนับหนึ่ง ใหม่อีกครั้งในหน้าที่เราเลือก

7

เลือก Apply Master เป็น [None] และกดปุ่ม OK

4

เลือก Start Page Numbering at: 1 แล้วกดปุ่ม OK

6

จะเห็นว่าหน้าตั้งแต่เริ่มต้นยังมีหมาย เลขหน้าอยู่เช่นเดิมวิธีทำ�ให้เลือกหน้าที่ ต้องการจะไม่ให้ปรากฏหมายเลข คลิก ขวาเลือก Apply Master to Page

8

หมายเลขหน้าและ template ที่สร้าง ไวจะหายไป ในหน้าที่ถูกเลือก ***ดังนั้น ควรจะสร้างหน้า Master ไว้ 2 แบบขึ้นไป แบบหนึ่งใส่หมายเลข หน้า อีกแบบหนึ่งไม่ใส่หมายเลขหน้า InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 6

การแทรกตัวอักษร

1

สร้างแผ่นงานขึ้นมา หากต้องการใส่ข้อ ความลงบนหน้ากระดาษทำ�ได้โดยไป ที่แถบเครื่องมือ (Tool box ) จากนั้น เลือก Type Tool

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

2

จากนั้นลากเมาส์เพื่อกำ�หนดพื้นที่ กล่องข้อความ

3

พิมพ์ตัวอักษรลงบนกล่องข้อความ

4

สามารถปรับแต่งข้อความ เลือก Font ,รูปแบบ ,ขนาด,สี,สีเส้นขอบ ฯลฯ ได้ที่บริเวณแถบด้านบน

InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 7

1

การแก้ไขสระหรือวรรณยุกต์จม

สร้างแผ่นงานที่มีตัวอักษรให้เรียบร้อย จากนั้น ไปที่แถบเมนู เลือก Type >>> Paragraph Styles

2

คลิกบริเวณขีด 3 ขีด จะมีตัวเลือก ปรากฏขึ้นมา

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

คลิกเลือก Style Option

5

จากนั้นในช่อง Composer ให้เลือก Adobe World-Ready Single-line Composer แล้วกดปุ่ม OK

4

จะปรากฏหน้าต่าง Paragraph Style Option จากนั้นให้คลิกเลือก Justification ในแถบด้านขวา

6

สระหรือวรรณยุกต์ที่จมอยู่ก็จะหายจม เสร็จสิ้นการแก้สระหรือวรรณยุกต์จม

InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 8

1

การจัดให้ตัวอักษรชิดขอบซ้ายและขวา

สร้างแผ่นงานที่มีตัวอักษรให้เรียบร้อย โดยตัวอักษรนั้นจะต้องเยอะมีหลาย บรรทัด

2

เลือกคลุมดำ�พื้นที่ที่จะจัดชิดขอบซ้าย และขวา

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

ไปที่แถบเมนู คลิกเลือก Type จากนั้น กดเลือก Paragraph Styles

5

จะปรากฎ Paragraph Style Option จากนั้นคลิกที่ Justification ในแถบ ด้านซ้าย

4

จากนั้นคลิกที่ขีด 3 ขี้ด จะมีตัว เลือกปรากฏขึ้นมา แล้วเลือก Style Option

6

แกไขตัวเลขตามที่ปรากฏในภาพ จากนั้นกดปุ่ม OK

InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 9

1

การแทรกภาพและวัตถุต่าง ๆ

เปิดหน้าต่างที่เก็บภาพเอาไว้ จากนั้น คลิกเลือกที่ภาพ 1 ครั้ง ไม่ปล่อย และ ลากภาพลงมาที่แผ่นงาน

2

เมื่อลากลงมาแผ่นงานแล้ว ให้ทำ�การ ย่อขยายกำ�หนดพื้นที่ของวัตถุตามที่เรา ต้องการ

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

จะเห็นได้ว่าพื้นที่บางส่วนของภาพ ถูกตัดออกไป แก้ไขโดย คลิกขวาที่ ภาพเลือก Fitting >> Fill Frame Proportionality จากนั้นจะได้ภาพที่ สมบูรณ์

5

จากนั้นใช้เมาส์วาดพื้นที่ของวัตถุตามที่ ต้องการในแผ่นงาน

4

การแทรกวัตถุต่างๆ ทำ�ได้โดย ไปที่ แถบเครื่องมือ (Tool Box) เลือกตาม จุดสีแดงในภาพ คลิกค้างไว้จะมีเครื่อง มือทีซ่อนปรากฏขึ้น เลือกมาหนึ่ง เครื่องมือ

6

เมื่อวาดเสร็จแล้ว สามารถตกแต่งสี,สี เส้นขอบ.ขนาดเส้นของ,รูปทรง ฯลฯ ได้จากแถบด้านบน InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 10

การทำ�ตัวอักษรล้อมรอบวัตถุ

1

สร้างข้อความขึ้นมาพร้อมกับสร้างวัตถุ ขึ้นมาทับข้อความไว้ โดยวางตำ�แหน่ง ตามใจชอบ

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

2

3

4

คลิกเลือกวัตถุ แล้วไปที่แถบเมนู เลือก Windows จากนั้นเลือก Text Wrap

จะปรากฏหน้าต่าง Text Wrap ขึ้น มา ให้คลิก Wap Around Opject Shape ตามภาพตัวอย่าง

สามารถปรับระยะห่างระหว่างตัว อักษรกับวัตถุได้ โดยทำ�ตามตัวอย่าง

InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 11

1

การทำ�ตัวอักษรล้อมรอบตัวบุคคล หรือภาพไม่มีพื้นหลัง

สร้างข้อความขึ้นมาพร้อมกับนำ�ภาพที่ ตัดพื้นหลังออกแล้วมาทับข้อความไว้ โดยวางตำ�แหน่งตามใจชอบ

2

คลิกเลือกรูปภาพ จากนั้นไปที่แถบเมนู เลือก Windows >>> Text Wrap

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

จะปรากฏหน้าต่าง Text Wrap ขึ้น มา ให้คลิก Wap Around Opject Shape ตามภาพตัวอย่าง

5

สามารถปรับระยะห่างระหว่างตัว อักษรกับรูปภาพได้โดยทำ�ตามภาพ ตัวอย่าง

4

จากนั้นในช่อง Type ให้เลือกเป็น Alpha Channel ตามภาพตัวอย่าง

6

ได้ตัวอักษรล้อมรอบรูปภาพที่ตัดพื้น หลังเรียบร้อย

InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 12

การทำ�ภาพให้จางลงแบบไล่ระดับ

1

นำ�ภาพเข้ามาในชิ้นงาน จัดวางตำ�แหน่งตามใจชอบ

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

2

ไปที่แถบเครื่องมือ (tool Box) เลือก เครื่องมือ Gradient Feather Tool

3

จากนั้นใช้เมาส์ลากบริเวณที่จะทำ�ให้ ภาพจางลง ตามภาพตัวอย่าง

4

ได้ภาพที่มีการทำ�ให้จางแบบไล่ระดับ เรียบร้อย

InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 13

1

การสั่งพิมพ์แบบ booklet (พิมพ์หนังสือ)

เมื่อสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องการพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือ สามารถทำ�ได้โดย ไปที่แถบเมนู File เลือก Print BooKlet ตามภาพ ตัวอย่าง

2

จะปรากฏหน้าต่าง Print Booklet ขึ้น มา เข้าไปเลือกเครื่องพิมพ์โดยกดที่ปุ่ม Print Settings InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

เลือกเครื่องพิมพ์ ได้โดยเลือกในช่อง Printer ดังภาพตัวอย่าง

5

สามารถดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ ในแถบ Preview ด้านซ้ายมือ ดังภาพตัวอย่าง

4

กำ�หนดขนาดกระดาษให้สอดคล้องกับ งานที่เราสร้าง โดยไปที่แถบ Setup ด้านซ้าย แล้วเลือกนาดกระดาษในช่อง Paper Size ดังภาพตัวอย่าง เมื่อตั้งค่า เสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม OK

5

เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จ สามารถกด Print ได้ เสร็จสิ้นกระบวน การพิมพ์แบบ Booklet InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 14

1

การ Export ไฟล์แบบ Interactive (หน้าคู่)

เมื่อสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องการ Export ไฟล์ออกเป็นแบบ หน้าคู่ สามารถทำ�ได้โดย ไปที่แถบเมนู File เลือก Export ตามภาพตัวอย่าง

2

จะปรากฏหน้าต่าง Export ขึ้นมา ตั้ง ชื่อไฟล์ เลือกมี่เก็บในการ Export ให้ เรียบร้อย จากนั้นในช่อง Save As type ให้เลือก Adobe PDF Interactive InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

จากนั้นกด ปุ่ม Save

5

ตั้งค่า Resolution (ppi) ให้เป็น 300 เพื่อคุณภาพไฟล์ที่สูงสุด

4

จะปรากฏหน้าต่าง Export to Interactive PDF ตั้งค่า JPEG Quality ให้เป็น Maximun เพื่อคุณ ภาพไฟล์ที่สูงสุด

6

จากนั้นกดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นการ Export ไฟล์แบบ Interactive (หน้าคู่)

InDesign Trick




15 เคล็ดลับ InDesign CC เคล็ดลับง่ายๆ สร้างเอกสารด้วย Adobe InDesign CC

Trick 15

1

การ Export ไฟล์สำ�หรับงานพิมพ์

เมื่อสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องการ Export ไฟล์สามารถทำ�ได้ โดย ไปที่แถบเมนู File เลือก Export ตามภาพตัวอย่าง

2

จะปรากฏหน้าต่าง Export ขึ้นมา ตั้ง ชื่อไฟล์ เลือกมี่เก็บในการ Export ให้ เรียบร้อย จากนั้นในช่อง Save As type ให้เลือก Adobe PDF (Print) InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC Simple Tricks create book with Adobe InDesign CC

3

จากนั้นกด ปุ่ม Save

5

เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม Export

4

จะปรากฏหน้าต่าง Export Adobe PDF ตั้งค่า Compatibility ให้เป็น Acrobat 7 (PDF1.6) เพื่อคุณภาพ ไฟล์ที่สูงสุด

6

เสร็จสิ้นกระบวนการ Export

InDesign Trick




15 Tricks InDesign CC  

จัดทำโดย นายพิพัฒน์ศักดิ์ ไชยวงษ์ 5701018027 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสา...

15 Tricks InDesign CC  

จัดทำโดย นายพิพัฒน์ศักดิ์ ไชยวงษ์ 5701018027 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสา...

Advertisement