Informator Swarzędzki nr 1 2023 - styczeń

Page 1

ISSN 1641-036X Rok XXIII 2023 nr 1 (278) Styczeń @swarzedz24 gazeta lokalna || portal mieszkańców Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! Zapraszamy do lektury: ź PowiatzpieniędzmidlaSwarzędza-str.2 ź Swarzędzmaswójbudżet-str.3 ź Autobusyitramwaje-str.5istr.8 ź Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych-str.9 ź TurniejMinibrydżadlaSwarzędza-str.15 ź iwiele,wielewięcej!

Powiat ma uchwalony budżet na 2023 W nim pieniądze też dla Swarzędza

Podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu radni podjęli decyzję, w wyniku której, Powiat Poznański ma uchwalonybudżetna2023roku.

14 grudnia 2022 r., podczas XLVI sesji Rady Powiatu w Poznaniu, uchwalony został budżet na 2023 rok. Zgodnie z podjętą przez radnych decyzją dochody powiatu poznańskiego mają wynieść ponad 450 mln zł, natomiast wydatki zostały zaplanowane na przeszło 527 mln zł. Jak łatwo zauważyć, pojawia się różnica między dochodami, a wydatkami w kwocie 77 mln zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 64 mln zł. Co istotne, powiat musi oddać do budżetu państwa ponad 51 mln zł w ramach tak zwanego podatku janosikowego.

– To budżet na trudne czasy. Budżet okrojony i nie do końca spełniający moje oczekiwania. Inny nie mógł jednak być. Gdyby nie ustawy, które wcześniej weszły w życie, gdyby nie podatek janosikowy, to bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji finansowej. Do tego mamy kryzys, wojnę za wschodnią granicą, inflację i stale rosnące ceny prądu czy gazu, co sprawia, że coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na bieżące wydatki, a coraz mniej inwestujemy Tych inwestycji też jednak nie brakuje –tłumaczył starosta poznański Jan Grabkowski w wypowiedzi, którą można przeczytać na stronach powiatu.

Nacozostanąwydaneśrodkiw2023roku?

Co ciekawe, znaczna część środków przeznaczonych na inwestycje, zostanie skierowana do Swarzędza Powiat zaplanował 118 mln zł na ten cel, a największą z inwestycji jest właśnie realizowana w gminie Swarzędz – budowa tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy Ta inwestycja jest finansowana z budżetów Swarzędza, PKP PLK oraz właśnie z powiatu poznańskiego. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na

2023 rok na ten cel przeznaczył 17 mln zł. Co więcej w planach na przyszły rok jest również rozpoczęcie budowy obwodnicy Swarzędza. Całość inwestycji ma kosztować około 25 mln zł, z czego w 2023 roku powiat wyda 6 mln zł. Oświata pochłonie 130 mln zł, co stanowi wzrost o 15mlnzł.–Warto podkreślić,żezsubwencjioświatowej otrzymamy ponad 80 mln zł, a więc około 50 mln zł dokładamy do funkcjonowania naszych placówek, dodaje. A pozostałe zadania to m.in. remonty i inwestycje naterenieszkół,zajęciadodatkowedlauczniów,szkolenia dla nauczycieli czy dotacje dla placówek niepublicznych –zauważastarostaJ.Grabkowski. 75 mln zł z powiatowego budżetu zostanie przeznaczonych na politykę społeczną. W tym są między innymi koszty działania domów dziecka, rodzin zastępczych, Powiatowego Urzędu Pracy Warto odnotować, że swarzędzkich akcentów w dniu XLVI sesji Rady Powiatu w Poznaniu było więcej. Przed sesją wystąpili z programem artystycznym uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu im. StanisławaStaszica.

(red., fot. Anna Skalska)

Gmina Swarzędz z budżetem na rok 2023 – ponad 85 mln zł na inwestycje

Podczas sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali uchwałę budżetową dla miasta i gminy Swarzędz na 2023 – budżet zakłada przeznaczenie przeszło 85 mln zł nainwestycje.

20 grudnia 2022 roku miała miejsce sesja Rady MiejskiejwSwarzędzu,podczasktórejradnipodjęli decyzję o zatwierdzeniu uchwały budżetowej na 2023 rok Podczas głosownia 17 radnych opowiedziało się za, a 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Na rok 2023 zaplanowano dochody na poziomie 381,3 mln zł, natomiast wydatki wyniosą 406,8 mln zł. Jak łatwo policzyć, budżet zakłada też deficyt w wysokości nieco ponad 25,4 mln zł. Całą treść przyjętej uchwały budżetowej można przeczytać internecie, link można znaleźć w informacji o przyjętym budżecie na portalu swarzedz24 pl W tym samym miejscu można znaleźć zestawienie zadań majątkowych zaplanowanychnarok2023.

Burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek podsumował przyjęty budżet: – Przyszłoroczny budżet

naszej gminy będzie trudny w realizacji ze względu na znaczny wzrost wydatków bieżących i równoczesny spadek dochodów spowodowany m in reformą finansów publicznych. Jednocześnie budżet ten będzie miał charakter zdecydowanie proinwestycyjny i prospołeczny

(red., fot. UMiG)

Styczeń
62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 GABINET „MARLENA”
6
13
Z!
Kosmetyczny Swarzędz ul. Gryniów
Tel. 61 670 01 83 Fryzjerski Swarzędz os. Kościuszkowców
Tel. 61 817 42 55

5 autobusów elektrycznych dla Swarzędza

- podpisano umowę na dotację

Dotacja w wysokości 7,9 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przeznaczona między innymi na zakup 5 autobusów elektrycznychdlaSwarzędza.

podróży mieszkańców oraz walki ze zjawiskiem wykluczeniatransportowego.

9 grudnia 2022 roku wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek, wraz z burmistrzami i prezydentami sześciu wielkopolskich miast, podpisał dokumenty dotyczące dofinansowania rozwoju zeroemisyjnej komunikacji publicznej. Wśród przedstawicieli władz samorządowych był między innymi burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. Gmina Swarzędz otrzyma bowiem dotację w wysokości 7,9 mln zł. Z pozyskanych środków sfinansowany zostanie zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym. Ponadto planuje się zakup i montaż na terenie zajezdni autobusowej w Garbach dwóch punktówładowania,atakżeprzeprowadzenieszkoleńdla przynajmniej10kierowcówi5mechaników. Łączna kwota dofinansowania NFOŚiGW dla sześciu wielkopolskich miast wynosi 48,4 mln zł, z czego 43,9 mln zł stanowią bezzwrotne dotacje, a 4,5 mln zł –preferencyjne pożyczki. Samorządami, które otrzymają dofinansowanie są: Gniezno, Kórnik, Nowy Tomyśl, Piła, Swarzędz i Września. Środki pochodzą z realizowanego przez NFOŚiGW wieloletniego programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”), poprzez który wspierany jest w Polsce rozwój ekologicznej, zeroemisyjnej komunikacji miejskiej Głównym celem programu jest zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym, a w konsekwencji – poprawa stanu powietrza w ośrodkach miejskich. Upowszechnienie na liniach komunikacyjnychpolskichmiastautobusów,które nie emitują CO2, szkodliwych związków (m.in. tlenkiazotu i siarki)oraz pyłów, to jeden z ważnych czynników ograniczania zanieczyszczania powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców Nowoczesna, zeroemisyjna komunikacja miejska to także skuteczny sposób poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego, komfortu

– Wsparcie ze środków finansowych programu „Zielony Transport Publiczny” kierujemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale przede wszystkim do miast średnich i małych, które dysponują skromniejszymi możliwościami rozwojowymi, a często w równym stopniu borykają się z takimi problemami cywilizacyjnymi, jak smog, nadmierna emisja gazów cieplarnianych i hałas – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek. – Cieszymy się, że samorządy, także w Wielkopolsce, coraz chętniej stawiają na zeroemisyjną komunikację lokalną, słusznie dostrzegając w tym szansę na ekorozwój swoich miast. Jako największa w Polsce instytucja finansująca projekty na rzecz ochrony klimatu i środowiska, chętnie wspieramy ekologiczne i modernizacyjne aspiracje miast i miasteczek – dodaje wiceszef NFOŚiGW

Projekty wsparte przez NFOŚiGW w Wielkopolsce zakładają łącznie zakup 25 ekologicznych autobusów, z czego 22 o napędzie elektrycznym i 3 zasilane wodorem. Pojazdy będą nowoczesne, niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, niektóre także klimatyzowane. Beneficjenci w ramach otrzymanych dotacji i pożyczek zakupią i zamontują również infrastrukturę do ładowania zeroemisyjnych pojazdów, w tym ładowarki mobilne, ładowarki do zajezdni, przyłącza i stacje transformatorowe. Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla kierowców i mechaników obsługujących nowe autobusy. Realizacja poszczególnych inwestycji – w zależności od miasta –zakończy się między 30 września 2023 r a 30 września 2025 r. Efektem ekologicznym przedsięwzięć ma być istotne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, redukcja emisji tlenków azotu oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10mikrometrów(Pm10).

(oprac. red.)

Styczeń

Przejście pod torami w Swarzędzu już po przebudowie: łatwiej z wózkiem

Zakończyły się prace mające na celu poprawę komfortu korzystania z przeprawy pod torami kolejowymi w Swarzędzu – teraz przejście przy dworcu PKP jest znacznie przyjaźniejsze dla rowerzystów czy osób z wózkami dla dzieci.

O trudnościach dla osób z wózkami dla dzieci, korzystających z przejścia pod torami PKP w Swarzędzu pisaliśmy już ponad dwa lata temu Mieszkańcy narzekali, że przy częstych awariach wind przedostanie się na drugą stronę torów kolejowych, pchając choćby wózek z dzieckiem,byłoniezwykletrudne.

Wygląda na to, że teraz sytuacja korzystających z przejścia ulega znaczącej poprawie. Zakończyła się bowiem przebudowa zejść, umożliwiających wygodne przedostanie się rowerzystom, osobomnawózkach,czyopiekunomdzieciwwózkach. – Przebudowa przejścia sprawiła, że obecnie tamtejszy zintegrowany węzeł przesiadkowy zyskał na funkcjonalności i może wygodnie służyć wszystkim podróżnym – mówi burmistrz Swarzędza,MarianSzkudlarek. Wykonawcą przebudowy była firma Mosty Poznań Sp. z o.o. a koszt, pokryty w całości z budżetu Gminy Swarzędz, wyniósł 8.029.023,92zł.

Gmina Swarzędz stara się o dofinansowanie tej inwestycji ze środkówProgramuOperacyjnegoInfrastrukturaiŚrodowisko2014–2020. – Wniosek w tej sprawie, złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych i opiewający na kwotę 3.290.000 zł, został pozytywnie oceniony. Jeśli uzyskamy to dofinansowanie, będzie można przystąpić do budowy parkingu przy dworcu po południowej stronie torów – wyjaśnia burmistrz Szkudlarek –Jesteśmy przygotowani, dokumentację i pozwolenie na budowę parkingujużmamy- dodaje.

(red.)

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00

ogłoszenia medyczne

Styczeń

Tramwaj do Swarzędza

– strony potwierdzają powrót do rozmów

W momencie, gdy wszyscy myśleli, że tramwaj do Swarzędza jest już zamkniętym tematem, ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że są prowadzone rozmowy w tej sprawie.

O pomyśle połączenia tramwajowego Poznania ze Swarzędzem pisaliśmy już wielokrotnie. Czy to w kontekście głośnego wywiadu prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, w którym zaznaczał on potrzebę takiego połączenia, czy też niemal rok temu, gdy wszystko wskazywało, że takie połączenie nigdyniepowstanie.

Pewien powrót do kwestii połączenia tramwajowego wskazał prezes Volkswagena zlokalizowanej w Swarzędzu, Dietmar Mnich w rozmowie z GłosemWielkopolskim:

- Powstanie tej linii byłoby bardzo ważne dla naszych pracowników, ale to również rozwiązanie korzystne dla środowiska. Mniejsza emisja spalin, łatwiejszy dojazd do fabryki komunikacją publiczną –zalet tej inwestycji jest bardzo wiele. My z naszej strony chcemy dać jasny sygnał, że jesteśmy gotowi do rozmów oprzedłużeniuliniitramwajowejdoSwarzędza.Pierwsze rozmowy w tej sprawie już się odbyły W pierwszym jednak kroku potrzebna jest dokładna analiza i studium wykonalnościtegoprojektu.

Dodał również - Na początek z pewnością podzielimy się wiedzą i analizami dotyczącymi preferencji logistycznych naszych pracowników Volkswagen nie jest samotną wyspą na mapie Poznania, czujemy się częścią tego miasta, tak samo jak i Wrześni i chcemy aktywnie wpływać na podniesienie jakości i komfortu życia w naszym najbliższym otoczeniu, dzięki temuczyinnymprojektom.

Dla branżowego portalu transport-publiczny.pl sprawę skomentował Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy ZTM Poznań, wskazując, że inwestycja jest ponownieanalizowana:

- Obecnie zbyt wcześnie na jakiekolwiek szczegóły, niemniej jednak możemy potwierdzić powrót do rozmów o idei budowy trasy tramwajowej łączącej Poznań ze Swarzędzem. Zawsze jesteśmy otwarci na poszukiwanie możliwości poprawy warunków komunikacyjnych w tym obszarze aglomeracji. Nie jest wykluczone wykonanie ponownych analiz mających odpowiedzieć na pytanie o ewentualną efektywność budowy takiej trasy w zależności od jej potencjalnego przebiegu.

Transport-publiczny.pl przytacza też wypowiedź rzecznika prasowego swarzędzkiego Urzędu, Macieja Wolińskiego, który portalowi swarzedzlive.pl przekazał, że rzeczywiście, strony powróciły do rozmówi planuje się przygotowanie listu intencyjnego, mającego określić ramywspółpracyprzyprojekcie. Wszystkim, którym zależy na połączeniu tramwajowym z Poznaniem, pomimo powiewu optymizmu, radzimy uzbroić się w cierpliwość Od rozmów do realizacji inwestycji droga jeszcze bardzo długa i wiele rzeczymożesięjeszczewydarzyć. (oprac. red.)

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla Swarzędza

Od 1 stycznia 2023 nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzterenumiastaigminySwarzędz.Śmieci będą odbierane w innych dniach, stąd warto się przyjrzećzmianom.

Jak informuje Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, które zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Swarzędza, z dniem 1 stycznia 2023 r nastąpi zmiana harmonogramu odbierania śmieci. Mieszkańcy nieruchomości otrzymywali rozpiski z nowym harmonogramem w postaci drukowanej. Jeśli ktoś nie otrzymał nowego harmonogramu w wersji papierowej, zawsze może sprawdzić terminu odbiorów odpadów dla swojego adresu w internecie – choćby na stronie portalu lokalnegoswarzedz24.pl.

Ponadto firma ALBA SA informuje również, że na ukończeniu są prace dotyczące porządkowania baz danych. Cały czas trwa wymiana pojemników na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej i mieszanej z pojemników o kolorze zielonym na antracytowe Co więcej, prywatne pojemniki na bioodpady są odpowiednio oznaczane poprzez ich oklejanie oraz montowanieczipów

Przebudowa dawnego Hotelu 3 z dofinansowaniem niemal 2,8 mln zł

Trwa przebudowa dawnego Hotelu 3, na którą Urząd Miasta i Gminy otrzymał dofinansowanie z UE wartości prawie2,8mlnzł.

29 listopada 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę o dofinansowaniu na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja byłego obiektu hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby budynkuużytecznościpublicznejwSwarzędzu”.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na zmianę sposobu użytkowania dawanego Hotelu 3 – wykonane zostaną prace termomodernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Całkowita w a r t o ś ć p l a n o w a n e g o d z i a ł a n i a t o 17.882.648,84 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiejwynosi2.798.121,96zł.

Źródłem finansowania jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 –

2020 w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” („Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19ʺ).

(red.)
(red.)
Styczeń

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29 stycznia 2023 roku odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich-małychidużych!”.

Swarzędz po raz kolejny przyłącza się do akcji i na finał zaprasza do Hali Sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Jak co roku nie zabraknie ciekawych koncertów, loterii, licytacji i dobrej zabawy. Ponadto już po raz 8 wystartuje Swarzędzki Bieg WOŚP, a po raz pierwszy odbędzie się turniej piłki nożnej dla najmłodszych.

Swarzędzki Sztab WOŚP został zarejestrowany przy Ośrodku Kultury. Do akcji już zgłosiły się szkoły z naszego miasta i gminy. Wszystkie osoby zainteresowane założeniem Firmowych Puszek Sztabowych proszone są o kontakt ze Swarzędzkim Sztabem WOŚP (tel: 61 651 02 19, e-mail: biuro@ok-swarzedz.pl).SwarzędzkiSztabWOŚPotrzymał również Złote Serduszko, które będzie przedmiotem licytacji najbardziej hojnych darczyńców Jest to duże wyróżnienie dla Swarzędza, ponieważ Fundacja WOŚP przekazała tylko 15 serduszek dla wszystkich Sztabów w Polsce.

Przypominamy,żepodczaspoprzedniegofinałuw Swarzędzu udało się zebrać 390.892,62 zł. Ciekawe, czy tymrazemudasięustanowićkolejnyrekord... Podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą zbierane pieniądze na walkę z sepsą. Jest zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc wszystkich

zgonów Dlaprzeżyciachorego,uktóregowystąpiłasepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalającenaprzyspieszeniediagnostykizakażeń. W ramach 31 Finału WOŚP planuje kupić: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych, systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości, komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Jak informuje swarzędzka Straż Miejska dwaj sprawcy kradli żeliwne pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Akt oskarżeniatrafiłdosądu.

Straż Miejska w Swarzędzu poinformowała o sytuacjach, które powtarzały się w drugiej połowie bieżącego roku. Złodzieje kradli żeliwne pokrywy studzienek kanalizacyjnych, których zniknęła znaczna

liczba. Sprawcy działali w godzinach nocnych głównie na terenie południowego Swarzędza – na Zatorzu i w Nowej Wsi(międzyinnyminaul.Geremka).

Strażnicy przeanalizowali zapis kamer monitoringu. Obserwując nagrania udało im się wytypować dane pojazdu, którym najpewniej poruszali się sprawcy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zebrane dane przekazali policji w konsekwencji czego w grudniu Prokuratura Rejonowa Poznań Wilda skierowała do sądu stosowny akt oskarżenia.

Funkcjonariusze podkreślają, że znaczne straty materialne, to tylko jeden problem związany z kradzieżą pokryw studzienek. Drugą jest spore zagrożenie – dla pojazdów, alei przechodniów– dlatego tego typu kradzież jest wyjątkowo niebezpiecznym i godnym potępienia działaniem. (red.)

żeliwne pokrywy studzienek kanalizacyjnych
Swarzędzu – Straż Miejska namierzyła sprawców
(red.) Kradli
w

Nagrody i wyróżnienia dla swarzędzkich sportowców

21 grudnia 2022 roku w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla swarzędzkich sportowców. Podczas uroczystości burmistrz Marian Szkudlarek podziękował zarówno sportowcom za ich ogromny wysiłek i osiągnięcia, jak i rodzinom oraz trenerom zawodników

Komisja ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych zaopiniowała 81 wniosków. Burmistrz podjął decyzję o przyznaniu 43 nagród finansowych w wysokości od 600 zł do 2200 zł i 38 wyróżnień w postaci karnetów do Swarzędzkiego CentrumSportuiRekreacji.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych sportowców Nagrodyfinansowe:

ź Jakub Milewski - hokej na trawie, Klub Uczelniany AZS PolitechnikiPoznańskiejPoznań, ź Jakub Mikołajczak - hokej na trawie, Klub Sportowy AZS AWF Poznań,

ź FilipAdrian-hokejnatrawie,KlubSportowyAZSAWFPoznań, ź WaldemarRataj-hokejnatrawie,KlubSportowyWartaPoznań, ź WiktoriaNoculak-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź MariaDrozda-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź MonikaPalacz-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź JuliaBittner-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź MartaCzujewicz-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź JuliaSzynka-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź KarolinaRozkres-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź Marlena Mostowska - hokej na trawie, UKS SP 5 Swarek Swarzędz, ź DagmaraCzerniak-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź KacperKaszuba-kajakarstwo,KlubSportowyAZSAWFPoznań, ź Aleksander Woronkiewicz-Kaczmarek - kajakarstwo, Klub SportowyAZSAWFPoznań, ź Zuzanna Gościniak - kajakarstwo, Klub Sportowy AZS AWF Poznań, ź PiotrKujawa-kanadyjkarstwo,KlubSportowyAZSAWFPoznań, ź Marceli Krawiec - kanadyjkarstwo, Klub Sportowy Warta Poznań, ź TomaszPawlaczyk-karate,KlubKarateDynamicSwarzędz, ź OskarPrusinowski-karate,KlubKarateDynamicSwarzędz, ź Katarzyna Lewandowska - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów WalkiKuziSportPaczkowo, ź Maksym Kryvunenko - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów WalkiKuziSportPaczkowo, ź Arkadiusz Kwaśniewski - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów WalkiKuziSportPaczkowo, ź BiankaNapierała-koszykówka,UKSLiderSwarzędz, ź KarolinaMaj-koszykówka,UKSLiderSwarzędz, ź MartynaŁuczak-koszykówka,UKSLiderSwarzędz, ź AleksandraKubiak-koszykówka,UKSLiderSwarzędz, ź WiktoriaPlackowska-koszykówka,UKSLiderSwarzędz, ź Tomasz Masłowski - kręglarstwo, Klub Sportowy Alfa-Vector TarnowoPodgórne, ź Patrycja Małyszka - piłka nożna, Klub Uczelniany AZS Uniwersytetuim.A MickiewiczaPoznań, ź KacperKroczyński-piłkanożna,KKSLechPoznań, ź Hubert Przybylski - piłka nożna, Klub Sportowy Nad Cybiną MeblorzSwarzędz, ź KacperVogel-piłkanożna,UKSLiderSwarzęd ź FilipStachowiak-piłkaręczna,UKSLiderSwarzędz,

ź

JanWermiński-pływanie,UKSFalaSwarzędz, ź KacperMajchrzak-pływanie,KlubSportowyWartaPoznań, ź Adam Połczyński - taekwondo, Organizacja Środowiskowa AZS Poznań, ź WiktoriaCygan-sportowytaniectowarzyski,UKSIskraPiła, ź Gabriela Frąckiewicz - taniec współczesny, Średzkie StowarzyszenieTańcaWspółczesnegoŚrodaWlkp., ź Jakub Woźniak - wioślarstwo, Klub Wioślarski z Roku 1904 Poznań, ź Przemysław Wanat - wioślarstwo, Klub Sportowy AZS AWF Poznań, ź AleksNarożny-wioślarstwo,KlubSportowyPosnaniaPoznań, ź PiotrChełek-zapasy,SKSUniaSwarzędz.

Wyróżnieniainagrodyrzeczowe(karnety): ź Julia Brzostowska - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki KuziSportPaczkowo, ź Aleksandra Świątek - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów WalkiKuziSportPaczkowo, ź Hubert Kaczmarek - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki KuziSportPaczkowo, ź Maciej Drążewski - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki KuziSportPaczkowo, ź RenataŻerko-lekkoatletyka,GrupaBratnisGruszczyn, ź DanutaKapturska-lekkoatletyka,SKSUniaSwarzędz, ź ŁukaszKierzek-pływanie,KlubSportowyPosnaniaPoznań, ź Bartosz Szukalski - taekwondo, Organizacja Środowiskowa AZS Poznań, ź Magdalena Bielewicz - taniec towarzyski, Klub Sportowy Dance CenterPoznań, ź Krzysztof Bielewicz - taniec towarzyski, Klub Sportowy Dance CenterPoznań, ź Joanna Gawrysiak - wioślarstwo, Klub Sportowy Posnania Poznań, ź Jagoda Arciszewska - hokej na trawie, UKS SP 5 Swarek Swarzędz, ź JuliaRymer-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź MarcelJankowiak-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz, ź MikołajMałecki-hokejnatrawie,UKSSP5SwarekSwarzędz,

Natalia Przybyła - jeździectwo - skoki przez przeszkody, Klub SportowySydowRidingTeamPobiedziska,

Agata Przybyła - jeździectwo - skoki przez przeszkody, Klub SportowySydowRidingTeamPobiedziska, ź Daria Fediow - jeździectwo - skoki przez przeszkody, Klub JeździeckiPodkowaGruszczyn,

ErykParzonka-karate,KlubKarateDynamicSwarzędz, ź MikołajRusin-karate,KlubKarateDynamicSwarzędz,

MichałRusin-karate,KlubKarateDynamicSwarzędz, ź WiktorJastrzębowski-karate,KlubKarateDynamicSwarzędz, ciąg dalszy na str. 12.

ź
ź
ź
ź
Styczeń

Szymon Śniegocki - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki KuziSportPaczkowo,

Maciej Tkaczyk - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki Kuzi SportPaczkowo,

Luiza Pacholska - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki KuziSportPaczkowo,

Jolanta Woźniak - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki KuziSportPaczkowo,

Illia Bobul - karate, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki Kuzi SportPaczkowo,

AntoninaMaj-koszykówka,UKSLiderSwarzędz,

AntoninaKuchcińska-koszykówka,UKSLiderSwarzędz, ź Antonina Walczak - taekwondo, Organizacja Środowiskowa AZS Poznań,

ź

Tymoteusz Połczyński - taekwondo, Organizacja Środowiskowa AZSPoznań,

PatrykRemlein-zapasy,SKSUniaSwarzędz,

MateuszTomelka-zapasy,SKSUniaSwarzędz,

OliwierBiałasik-zapasy,SKSUniaSwarzędz,

PatrykKrobski-zapasy,SKSUniaSwarzędz,

HubertŻak-zapasy,SKSUniaSwarzędz,

KonradSobkowiak-zapasy,SKSUniaSwarzędz,

MateuszWierzbiński-zapasy,SKSUniaSwarzędz. Było to pierwsze spotkanie burmistrza z wyróżnionymi sportowcami. Drugie, dla sportowców, którzy nie ukończyli 16 lat, odbyło się 3 stycznia 2023 roku o godzinie 15:00 w swarzędzkimratuszu. (kch.)

62-241Żydowo,ul.
39/1 Tel.614274616;603198295 Naprawa
Drobnepracebudowlane Sprzątaniegaraży,
piwnic -
drzew KazimierzMielczarek
ź
ź
ź
ź
Piotr Choryński
Kościuszki
dachów,obróbki, konserwacja
strychów,
Wycinka
www.adrianna.swarzedz.net.pl
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Charytatywne Mikołajki pracowników Deceuninck

Tradycyjnie, jak co roku, pracownicy Deceuninck zorganizowali zbiórkę charytatywną na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Joga twarzy i słodkie wypieki – takie przyjemności w zamian za datek do mikołajkowej skarbonki czekały 6. grudnia na pracowników zakładu belgijskiego producenta profili okiennych. Zebrane dzięki akcji fundusze przeznaczono na pomoc jednej z lokalnych rodzin oraz prezenty dla uczniówswarzędzkiejczwórki.

Pracownicy zlokalizowanej od niemal 30 lat fabryki w Jasinie jak co roku postanowili pomóc dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu To już tradycja, że w grudniu z okazji Mikołajek w firmie pojawiają się domowe wypieki przygotowane własnoręcznie przez zaangażowanych w akcję charytatywną ochotników – wszystko po to, by zebrać fundusze na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci w wieku szkolnym. Pracownicy firmy produkującej profile z PVC w tym roku zaprosili do udziału w akcji również panią Annę Włodarczyk, trenerkę jogi, która nieodpłatnie zorganizowała w zakładzie zajęcia jogi twarzy, w trakcie których również można było umieścić w charytatywnejskarbonceswójdarserca.

- Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność pracownikom Firmy Deceuninck za udział w akcji „Choinka pełna niespodzianek”. Cieszymy się, że już od kilku lat współpracujemy z Państwem i że to współdziałanie przynosi tyle pozytywnych uczuć i emocji w tak wyjątkowym dla nas wszystkich czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wraz z obdarowanymi dziękujemy za wszystkie otwarte serca i życzymy równie radosnych

Zatankował

Do zdarzenia doszło 8 listopada 2022 roku, o godzinie 16:42, na stacji paliw Orlen, w Swarzędzu Mężczyzna podjechał srebrnym samochodem marki Audi pod dystrybutor paliw, zatankował pojazd i odjechał bez płacenia. Sprawcę kradzieży o wartości kilkuset złotych poszukują funkcjonariusze zKomisariatuPolicjiwSwarzędzu.Policjanciudostępnilizdjęcie i proszą każdego, kto rozpoznaje mężczyznę albo ma jakiekolwiek informacje na temat samego zdarzenia, o pilny kontakt z policjantami z Komisariatu Policji w Swarzędzu pod numeramitelefonów:477714822lub477714800.

Świąt, pełnych ciepła i miłości – komentuje Izabela Adamska, współorganizatorka akcji w Szkole Podstawowej nr 4.

- Nasi pracownicy pomagają już od kilku lat dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 4, za każdym razem okazując wiele serca. Udało nam się zebrane pieniądze przeznaczyć nie tylko na piękne prezenty, ale też pomoc jednej z Rodzin będącej częścią społeczności skupionej wokół tej placówki. W tym roku finansowo wsparli naszą zbiórkę również Państwo Eichert z firmy BHF Poznań z Puszczykowa, za co serdecznie im dziękujemy – dodaje Anna Napierała, Administration Manager w Deceuninck Poland i koordynatorka zbiórki. Jak mówi przedstawicielka Deceuninck, firma z chęcią angażuje się w pomoc lokalnej społeczności, a pracownicy są dumni z tego, że organizowane przez nich wydarzenie ma taki wpływ na dzieci i ich rodziny Tak jak każdego roku, za zebrane środki zostaną zakupione wymarzone przez dzieci prezenty – zabawki, artykuły szkolne,książkiiinnenajpotrzebniejszerzeczy

go policja

Pn - pt - 7.30 - 19.00
Styczeń
i odjechał bez płacenia: poszukuje

Wnioski o stypendia sportowe

Do31stycznia2023możnaskładaćwnioskioprzyznanie stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportoweuzyskanew2022roku. Wnioski mogą składać stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu. Są one kierowane do burmistrza, dotyczą wybitnych osiągnięć uzyskanych w 2022roku.Należyzwrócićuwagę,żeod27grudnia2022r obowiązuje zaktualizowany regulamin oraz wniosek Aktualne dokumenty można pobrać ze stron internetowych UMiG Przygotowany wniosek można złożyć osobiście w punkcie podawczym w holu ratusza lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu,ul.Rynek1,62-020Swarzędz. (red.)

S.C. Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 787 935 058, 501 477 960 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe ź ź ź ź ź ź ź ź ź Darmowe ogłoszenia drobne zamówisz na www.swarzedz24.pl Ogłoszenia są widoczne w gazecie i na portalu swarzedz24.pl Zamów: 81 74 318; 0698 622 192 9 7 7 1 6 4 1 0 3 6 0 0 0 ISSN 1641 -036X e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl Redaktor wydania: Adam Choryński gazeta lokalna || portal mieszkańców Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679
77 @swarzedz24
11

Puchar

Wielkopolskiego Turnieju

Minibrydża dla Swarzędza!

W sobotę 10 grudnia 2022 r., w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym, odbył się II Wielkopolski Turniej Minibrydża, jako jedna z imprez towarzyszących Grand Prix Polski Teamów w brydżu sportowym. Warto odnotować, że nasi wychowankowie odnieśli tam znaczące sukcesy Turniej minibrydża wygrała para Jakub Gawrysiak i Olaf Lach z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Ekos w Swarzędzu. Kolejny sukces odnotowała para Małgorzata Kaproń z Aleksandrą Siedlecką ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu zajmując miejsce piąte. Najmłodszą uczestniczką turnieju była Liwia Chwirot z klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu i wraz z Nikolą Dutkiewicz z kl VI zajęły wysokie 7 miejsce

W turnieju brało udział 16 par, w tym tylko 5 par ze szkół podstawowych.Tymbardziejznaczącesąsukcesynaszych dziewczynek.

Mamy nadzieję, że do naszej swarzędzkiej grupy młodych brydżystów dołączą nowi chętni zachęceni dobrymi wynikami poprzedników Najlepszą okazją do tego będzie uczestnictwo w szkoleniowym obozie zimowymwChaliniewterminie28.01-3.02.23,naktórym przewidujemy zajęcia zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących. Wszystkich chętnych odsyłamy na stronę www.brydz.pl, gdzie można odszukać szczegóły w aktualnościach pt. Zapisy: II zimowy obóz brydżowy dla młodzieży oraz www.gramwbrydza.pl, gdzie można odnaleźć informacje o czasie i miejscu odbywania zajęć szkoleniowychdladzieci,młodzieżyidorosłych.

10 grudnia 2022 roku, w Tarnowie Podgórnym, uczniowie ze Swarzędza zdobyli Puchar II WielkopolskiegoTurniejuMinibrydża!
Styczeń
Elżbieta i Ryszard Paluczkowie

Gruszczyn ul. Swarzędzka 29 tel. 783-486-144

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Zdzisław Czuba 62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00 Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny-cenaod650zł urny krzyże chłodnia ubieraniezwłok przewózzwłok stypa trąbka wieńce przewózksiędza

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW

Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny TAK dla In Vitro – zbierano podpisy

W niedzielę 11 grudnia 2022 r. na terenie centrum handlowego ETC oraz pasażu handlowego Bumerang, zorganizowana została zbiórka podpisów pod projektemustawy„TAKdlaInVitro”.

Członkowie lokalnego Koła Platformy Obywatelskiej, samorządowcy i wolontariusze zebrali w ciągu 3 godzin prawie 300 podpisów, które są wyrazem wsparcia dla zmiany przepisów i uruchomienia programu dofinansowującego zabiegów in vitro. Obywatelski projekt ustawy „TAK dla In Vitro” zakłada, że na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności

corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa, będące do dyspozycji Ministra Zdrowia w wysokości nie niższej niż 500 mln zł. Rokrocznie Minister Zdrowia będzie zobowiązany do przedstawienia kompleksowego planu refundacji.

W najbliższym czasie organizatorzy akcji planują kolejne publiczne zbiórki podpisów Podpisać listę można również w biurze Platformy Obywatelskiej na Rynku w Swarzędzu (terminy otwarcia biura podawane są na stronie PO Swarzędz na portalu Facebook) lub pobrać ją ze strony takdlainvitro.pl.

Dziękujemy za wszystkie podpisy, rozmowy i poświęcony czas – nasz wspólny wysiłek ma sens – mówi Wojciech Kmieciak,przewodniczący swarzędzkiej PO.

-
-
-
-
- -
-