Page 1

Rok XIII nr 8 (166) Sierpieñ 2013

Bi¿uteria z³ota, srebrna, zegarki Obr¹czki najtaniej GRAWER GRATIS Ciekawe wzornictwo - solidne wykonanie

Swarzêdz, Rynek 37 Tel. 61 651 03 47 pon.-pt. 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00


www.swarzedz24.pl


Sierpieñ 2013

Nowoœæ Maskara Pernamentna do Rzês

ABC. SZKO£A DLA PSÓW Piotr Lisiecki

Nekielka, ul.Kwiatowa 17

Tel. 608 789 424, 614 352 827 kursy dla szczeni¹t - 3-5 miesiêcy kursy dla m³odych psów 6-18 miesiêcy zajêcia indywidualne - psy doros³e DU¯A OGRZEWANA HALA, PE£NE ZAPLECZE SOCJALNE www.abc.poznan.pl

Jeœli chcesz osi¹gn¹æ wymarzon¹ sylwetkê poprawiæ stan zdrowia i kondycjê fizyczn¹ oraz zniwelowaæ skutki stresu - zapraszamy!

Masterfitnes Studio Treningu Personalnego ul.Miodowa 6, Swarzêdz tel. 693 67 67 64 info@masterfitness.pl


Str.4

Swarzêdz, ul.Osiedlowa 12

Tel. 669 818 784 Umów siê na wizytê

CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznañska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artyku³y spo¿ywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedz. i œwiêta 9.00-1400

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzêdz, ul.Zamkowa 15


Str.5

Sierpie単 2013

APTEKA

Apteka Mediq ` Kamila Sw. SWARZEDZ ` Ul.Grudzinskiego 7 ` tel. 61 671 50 50 Apteka czynna: pon. - pt.: 8.00 - 20.00 sob.: 8.00 -14.00


Str. 6

Swarzêdzkie inwestycje 30 lipca na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej w Swarzêdzu radni zapoznani zostali ze stanem realizacji inwestycji prowadzonych przez gminê na koniec I pó³rocza br. Nie jesteœmy w stanie na naszych ³amach przedstawiæ Pañstwu informacji o realizacji wszystkich inwestycji. Znajdziecie tê informacjê na stronie Swarzêdza (www.swarzedz.pl) oraz na stronie naszego czasopisma (www.swarzêdz24.pl). Tutaj przedstawiamy krótkie informacje o inwestycjach, które w tym roku poch³onê³y najwiêksze kwoty lub s¹ dla nas wszystkich wyj¹tkowo wa¿ne. Budowa drogi ³¹cz¹cej ul.Rabowick¹ z drog¹ krajow¹ 92 w Jasiniu - Na realizacjê tego zadania w roku 2013 zaplanowano kwotê 15 579 539, ³¹cznie z dotacj¹ ze Starostwa Powiatowego. Do koñca I pó³rocza wydatkowano kwotê13 319 211 z³. Prace maj¹ zostaæ ukoñczone do koñca lipca. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.Napoleoñskiej w Swarzêdzu - Na realizacjê przewidziano w roku 2113 - 740 tys. z³. Inwestycja zosta³a zakoñczona za 732 tys. z³ Budowa chodnika w ul.Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie - Inwestycja zosta³a zakoñczona. Wydano 1 098 132 z³ Budowa alei spacerowej wraz zinfrastruktur¹ towarzysz¹c¹ nad

Jeziorem Swarzêdzkim - Do tej pory wydano nieca³e 500 tys. z³, na zaplanowane na ten rok 1 500 000. Rozbudowa Zespo³u Szkó³ w Paczkowie W roku 2013 zaplanowano 5 400 000, Do koñca I pó³rocza wydano 117 000 z³. Zadanie zosta³o zakoñczone i obecnie trwa jego

koñcowe rozliczenie. Remonty placówek oœwiatowych - Do Koñca roku zaplanowano kwotê 350 000 z³, z czego w I pó³roczu wydano 174 000 na bie¿¹ce remonty w Szkole Podstawowej nr 1 i 4 oraz monta¿ instalacji odgromowej w SP nr 5.

Budowa Szko³y Podstawowej w Zalasewie W roku 2013 na realizacjê zadania przewidzianego do roku 2015 zaplanowano kwotê 3 400 000 na zakoñczenie prac projektowych oraz rozpoczêcie budowy. Nak³ady w I pó³roczu wynios³y 3 248 000 z³. Obecnie trwaj¹ prace nad sporz¹dzeniem projektu wykonawczego inwestycji. Budowa schroniska miêdzygminnego dla zwierz¹t w Ska³owie - zaplanowano wp³atê na rzecz ZM Schronisko kwotê 458 700 i wp³acono ca³¹ tê sumê. Budowa i modernizacja oœwietlenia w gminie Zaplanowano na ten cel 500 000 z³. Do tej pory wykonano oœwietlenie ul.Podleœnej w Garbach oraz ulic Szkolnej i Œliwkowej w £owêcinie. Wydano na ten cel 123 000 z³. W r o k u 2 0 1 3 realizowano równie¿ tzw. zadania niewygasaj¹ce z roku 2012. W ich ramach - zrealizowano budowê kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w drodze wojewódzkiej nr 433 w ul.Kórnickiej w Zalasewie, - wykonano zadanie “Remont elewacji, dachu i wie¿y zegarowej ratusza w Swarzêdzu” na kwotê 162 262 z³, - zgodnie z decyzj¹ Starosty Poznañskiego


Sierpieñ 2013 wyp³acono odszkodowanie w wysokoœci 213 242 z³ za nieruchomoœæ po³o¿on¹ w Zalasewie o pow. 1971 m/2 przejêt¹ na budowê ul.Planetarnej w Zalasewie.

Pewien niepokój mog¹ budziæ opóŸnienia w realizacji niektórych inwestycji. Wymieniæ tutaj mo¿na przede wszystkim: - wydano tylko 22 355 z³ z zaplanowanych140 000 na opracowanie dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej w Gruszczynie i Gortatowie, - zaplanowano modernizacjê bazy transportowej na kwotê 100 000 z³. W I pó³roczu nie wydana ten cel nawet z³otówki, - na odszkodowania zwi¹zane z budow¹ drogi ³¹cz¹cej ul.Rabowick¹ z drog¹ krajow¹ 92 zarezerwowano kwotê 5 550 000 z³. Wydano do tej pory 92 432 z³.

- z zaplanowanych w roku 2013 - 100 000 z³ na budowê chodników i zatok autobusowych w drogach powiatowych wydano do koñca I pó³rocza 9 321 z³. - nie poniesiono ¿adnych nak³adów finansowych na przebudowê ul.Œredzkiej w Swarzêdzu i Zalasewie, przebudowê skrzy¿owania w ul.Œredzkiej, Polnej i Kórnickiej w Swarzêdzu mimo zabezpieczenia w bud¿ecie gminy na ten cel kwoty 1 800 000 z³ - 200 000 z³ przeznaczono w bud¿ecie na rewitalizacjê Starówki. W I pó³roczu wydano kwotê 39 900 na opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji kamienic w Rynku nr 18, 23, 29, 38. - zaplanowano kwotê 580 000 z³ na adaptacjê budynku przychodni zdrowia w Kobylnicy, wraz z modernizacj¹ na potrzeby s³u¿by zdrowia. Do koñca I pó³rocza wydano na ten cel tylko 28 515 z³ - zaplanowano kwotê 800 000 z³ na budowê placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i m³odzie¿y. W I pó³roczu nie wydano na ten cel nawet z³otówki. Z przekazanych radnym dokumentów nie wynika czy z przeznaczonej w bud¿ecie kwoty 700 000 z³ na modernizacjê i rozbudowê bazy sportowo-turystycznej SCSiR wydane zosta³y w roku 2013 jakieœ œrodki finansowe. Ciekawostk¹ wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej sta³o siê pojawienie mównicy, z której przemawiaæ bêd¹ zaproszeni goœcie oraz udzielaj¹cy wyjaœnieñ ratuszowi urzêdnicy. Pomys³ dobry, gdy¿ mo¿e usprawniæ obrady i nie trzeba bêdzie przekazywaæ mikrofonu z jednego miejsca sali na jej drugi koniec. Warto jednak przemyœleæ ustawienie mównicy, tak, aby osoba zabieraj¹ca g³os nie przemawia³a do pleców po³owy radnych Rady Miejskiej. pc

pr od Ce uc ny en ta

!!!

Tel./fax 61 818 94 09, 601 48 34 10


Str. 8

specjalista chirurg badanie jelita grubego

badania chirurgiczne rektoskopia

sigmiidoskopia

Zapraszam

9.00-19.00

Kostrzyn, Oœrodek Zdrowia Œrody 14.00-17.15 Poznañ, ul.Niez³omnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedzia³ki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)

Aby zamówiæ reklamê zadzwoñ - 61 679 11 77, 508 471 033


Sierpieñ 2013

Str. 9

Pe³en zakres us³ug Pn.-Pt. 14.00-19.00 Sob. (I i II m-ca) 9.00-12.00 bez czerwca, lipca, sierpnia Zdjêcia rtg - stomatologiczne panoramiczne i punktowe

pon., wt., œr., czw. 16.00-19.00, pt. 8.00-12.00 LABORATORIUM - ŒRODA 8.00-8.30

LECZENIE TECHNIK¥

BOWTECH

Dojazd do pacjenta z ³ó¿kiem W ka¿dy I czwartek miesi¹ca zabiegi gratis

czynne: 8.00-17.00, pobieranie krwi 8.00-15.30

Badania mammograficzne w dniu 6.09.2013 roku ( pi¹tek ). Zapraszamy na bezp³atne badania mammograficzne sfinansowane przez NFZ dla kobiet w wieku 50-69 lat ( rocznik od 1944 do 1963 ), które nie odby³y tego typu badañ w ci¹gu ostatnich dwóch lat, lub w roku 2012 w ramach Programu Profilaktycznego otrzyma³y wskazówki do wykonania powtórnego badania po up³ywie 12 miesiêcy. Badania prowadzone bêd¹ w ambulansie medycznym przy Urzêdzie Miasta i Gminy Rynek 1 w godzinach 9.00- 17.00 W celu unikniêcia kolejki konieczna jest wczeœniejsza rejestracja, która prowdzona jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00-16.00. Zapisy pod numerem telefonu 61 222 37 00 ( niezbêdne podanie numeru PESEL ) Podstaw¹ wykonania badania jest dowód osobisty oraz wa¿ny dokument ubezpieczenia. Dla pañ, powy¿ej 35 roku ¿ycia, nie spe³niaj¹cych kryteriów badañ bezp³atnych, koszt mammografii wynosi- 120 z³. Do badañ niezbêdne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty ( ginekolog, onkolog ). Badania zostan¹ przeprowadzone przez Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA- LARGO w Poznaniu ul. Za Grobl¹ 3/4.


Str. 10

Og³oszenia drobne W drukowanej wersji “Informatora Swarzêdzkiego” zamieszczamy nieodp³atnie og³oszenia drobne niekomercyjne do 10 s³ów, og³oszenia 11-20 s³ów - 10 z³ + VAT, 21-30 s³ów - 20 z³ + VAT, SWARZÊDZKI MIESIÊCZNIK INFORMACYJNO-OG£OSZENIOWY Og³oszenia komercyjne - do 20 s³ów - 20 z³ + VAT, powy¿ej 20 s³ów zgodnie z cennikiem reklam. Og³oszenia nie komercyjne do 10 s³ów proszê samodzielnie wpisaæ na naszej stronie internetowej www.swarzedz24.pl Posiadam umeblowane mieszkanie dwu pokojowe na os. Miel¿yñskiego, Nowa Wieœ 507192 282 Sprzedam szczeniêta rasy Maltañczyk, zaszczepione i odrobaczone z dokumentacj¹ urodzenia oraz ksi¹¿eczk¹ zdrowia.Tel.724 155 082, 632 682 197. Posiadam na sprzeda¿ PILARKÊ TARCZOW¥. Zapraszam do kontaktu, tel. kom. 660-57-37-17

Pomogliœmy Patrycji. „Bycie dla innych czyni z nas prawdziwych ludzi” Wszystkim Pañstwu, którzy zaanga¿owali siê w zbieranie zakrêtek na zakup podnoœnika wannowego dla Patrycji z ca³ego serca dziêkujemy. Dziêkujemy Zespo³owi Szkó³ w Paczkowie i Gimnazjum w Zalasewie. Uprzejmie informujemy, ¿e na ten cel ze sprzeda¿y zakrêtek zebraliœmy kwotê 2800,00 z³otych i zakupiliœmy sprzêt. Barbara Kucharska przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzêdzu

KARCHER. Pranie, czyszczenie dywanów wyk³adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej. SWARZÊDZ. TELEFON 792-682-030 Zdecydowanie kupiê samochód do 10 tys z³. Telefon 790-263-193 26 lat, kobieta, mgr administracji. Szukam pracy biurowej anja_lee@op.pl Szukam pani do sprz¹tania gabinetu lekarskiego. Kontakt tel 608 020 344 Prawnik. Doradztwo dla osób fizycznych i prawnych. Tel. 505 965 925 Wynajmê mieszkanie umeblowane 70 m2, Czerlejno Tel: 669 239 212

PROMOCJA “S¥SIAD” Profesjonalne czyszczenie dywanów, wyk³adzin, tapicerki meblowej i samochodowej u Klienta DOJAZD DO KLIENTA BEZP£ATNY woñ

z Zad

792 682 030 502 332 275 www.karcher-poznan.pl

Zapraszam do zapoznania siê z ca³¹ nasz¹ ofert¹ lamp dla dzieci na naszej stronie - oswietlenie.dom.pl Zatrudnimy Pana do ochrony przedsiêbiorstwa na terenie Swarzêdza.Wymagana II gr -umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci.Kontakt: 531-533-200 W sta³ej sprzeda¿y podk³ady idealne do wykorzystania w ogrodzie jako obrze¿a,murki,stopnie,p³oty itp. , tel 668 253 320 Konin

Strzelecka 50, tel. 61-817-31-08; 606-48-72-83 Zapraszamy od wtorku do pi¹tku - 12.00-21.00 sobota i niedziela - 13.00 - 21.00

Polecamy 47 rodzajów pizzy, 32 cm œrednicy spaghetti, rizotto, kebab, kuchnia orientalna, tortellini, naleœniki, w³oskie dania z kurczaka i polêdwicy

Przyjmê posadzkarzy maszynowych. 509 971 400. Malowanie, szpachlowani, panele, sufity podwieszane, ocieplenia. 513 096 731

www.adrianna.swarzedz24.pl

Dodatkowa praca w Swarzêdzu siedz¹ca w przychodni lekarskiej Godz.pracy w tygodniu od 18-8 (weekendy i œwiêta 24 godz) .Dni i iloœæ godz. pracy do uzgodnienia. tel. 506 347 855 lub jamaclub@interia.pl Sprzedam wózek parasolkê firmy Chicco, czerwona, z dodatkami. 782150-991. Sprzedam wióry, trociny, py³ drzewny. Idealny opa³ na zimê, dobrze siê pali, kaloryczny. Cena do uzgodnienia. ZAPRASZAM, tel. kom. 660-5737-17 Sprzedam szlifierkê taœmow¹ do drewna, w¹skotaœmow¹. Idealna do szlifowania du¿ych powierzchni p³askich elementów z drewna litego, p³ytowych, okleinowanych. Zapraszam, tel. kom. 660-57-37-17. Sprzedam dom z dwoma gara¿ami i warsztatem na du¿ej dzia³ce ok.1 400 m2 w Swarzêdzu. Ewelina tel. 507 808 370 Sprzedam mieszkanie Swarzêdz Os.Koœciuszkowców 7 II piêtro / 4p blok / Tel. 502 332 275 Moskitiery, rolety dachowe. Tel. 698 384 344, www.anadekor.pl

Tel. 61 679 11 77

Druk JM Stefko 62-052 Komorniki, Platynowa 19 Zg³oszenia do “Informatora Swarzêdzkiego” przyjmujemy pod numerami telefonów 61 679 11 77

Wzory reklam opracowanych w redakcji pozostaj¹ nasz¹ w³asnoœci¹ i nie mog¹ byæ wykorzystane w innym Zamów: 81 318; 0698 wydawnictwie bez74 naszej zgody

Aby zamówiæ reklamê zadzwoñ - 61 679 11 77, 508 471 033

622 192


Sierpieñ 2013

Str. 11

Od 1 lipca obowi¹zuj¹ nowe zasady odbioru odpadów od mieszkañców. W wielu rejonach kraju, przynajmniej w pocz¹tkowym okresie obowi¹zywania, spowodowa³y one olbrzymie zamieszanie. Co prawda, nasze miasta nie przypomina³y Neapolu, ale problemów by³o co niemiara. Na terenie naszej gminy za odbiór odpadów i zagospodarowanie materia³ów podlegaj¹cych zbiórce selektywnej odpowiada Zwi¹zek Miêdzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznañskiej. Najmniej nowe zasady, poza znacznym wzrostem cen odczuli, mieszkañcy osiedli spó³dzielczych. Nie wiedz¹ jednak do tej pory, ile bêd¹ p³aciæ za odbiór œmieci, jeœli w bloku znajd¹ siê 2-3 osoby, które wbrew deklaracjom nie bêd¹ segregowaæ odpadów. Wiele problemów jest nie do koñca jasnych. Dlatego te¿ Zygmunt Majchrzak przewodnicz¹cy Komisji Gospodarczej Rady |Miejskiej zwróci³ siê do ZM GOAP z szeregiem pytañ. Odpowiedzi na nie pozwalaj¹ chocia¿ czêœciowo wyjaœniæ niektóre problemy. Kto odbiera odpady na terenie gminy Swarzêdz? Od 1 lipca odpady na terenie gminy Swarzêdz odbiera Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Artur Zys. (www.puk-zys.pl , tel. 61 287 60 42). Gdzie mo¿na zapoznaæ siê z harmonogramem odbioru odpadów z domów jednorodzinnych? Harmonogram umieszczony jest na stronie internetowej ZM GOAP www.goap.org.pl, a tak¿e na stronie “Informatora Swarzêdzkiego” www.swarzedz24.pl. Gdzie nale¿y dostarczaæ odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz “elektroœmieci”? Odpady wielkogabarytowe oraz elektroœmieci nale¿y dostarczaæ na gratowiska czyli do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych, które znajduj¹ siê: - w Poznaniu, ul.28 czerwca 56 nr 284, tel. 61 833 12 12, pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.0016.00 - w Poznaniu, ul.Wrzesiñska 12, tel. 61 611 08 11, pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-16.00 - w Suchym Lesie, ul.Meteorytowa 1, tel. 61 811 96 67, pn-pt. 7.00-20.00, sob. 7.00-14.00.

Z informacji GOAP wynika, ¿e na terenie gminy Swarzêdz nie przewidziano zlokalizowania gratowiska. Nasuwa siê proste pytanie. Czy nie oznacza to, ¿e odpady problemowe, wielkogabarytowe zamiast na gratowiska bêd¹ wywo¿one do lasów i na ³¹ki, gdy¿ bêdzie to ³atwiejsze ni¿ zawiezienie do Poznania czy Suchego Lasu. Nie wiemy równie¿ czy bêdzie w dalszym ci¹gu funkcjonowaæ gratowisko elektroœmieci w Swarzêdzu przy ul.Rabowickiej (STENA). Jakie bêd¹ zasady zbierania odpadów zielonych?

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowi¹zkiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Wysokoœæ op³at uchwalana jest przez Zgromadzenie Zwi¹zku Miêdzygminnego i jest aktem prawa miejscowego. Brak dokonania p³atnoœci w ustalonym terminie bêdzie skutkowa³ wszczêciem procedury postêpowania administracyjnego. Osoby, które nie wp³ac¹ w terminie nale¿noœci mog¹ zostaæ równie¿ poci¹gniête do odpowiedzialnoœci w oparciu o kodeks karny i skarbowy. Jakie bêd¹ zasady odbioru odpadów zielonych z Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych? Z g o d n i e z obowi¹zuj¹cym regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie odbiór tego rodzaju odpadów mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie z terenu nieruchomoœci, w których ca³kowita powierzchnia terenów zielonych nie przekracza 1000 m2. W przypadku ROD brana jest pod uwagê ca³kowita powierzchnia terenów zielonych stanowi¹cych czêœæ wspóln¹, nie zaœ dzia³ek u¿ytkowanych przez p o s z c z e g ó l n y c h d z i a ³ k o w c ó w. Przedstawiciele ZM GOAP wykazywali, ¿e rozci¹gniêcie us³ugi odbioru odpadów zielonych z terenu poszczególnych ogrodów poci¹gnê³oby za sob¹ koniecznoœæ podniesienia wysokoœci op³at za gospodarowanie odpadami. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e Ustawa o Rodzinnych Ogródkach Dzia³kowych oraz wewnêtrzne ich regulaminy nak³adaj¹ na u¿ytkowników poszczególnych dzia³ek obowi¹zek kompostowania odpadów zielonych. Je¿eli odpady zielone bêd¹ zanieczyszczone inn¹ frakcj¹ odpadów nale¿y je potraktowaæ jako odpady komunalne zmieszane. Sadzimy, ¿e przedstawione informacje pomog¹ Pañstwu w zorientowaniu siê w funkcjonowaniu nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na infolinii GOAP 61 624 22 22.

Œmieciowe vademecum

Odpady zielone z dzia³ek o powierzchni do 1000 m/2 w okresie od kwietnia do paŸdziernika odbierane bêd¹ co 2 tygodnie, po uprzednim, telefonicznym powiadomieniu ZUK Artur Zys. Odpady z dzia³ek o powierzchni ponad 1000 m/2 nie bêd¹ odbierane.. Nale¿y je kompostowaæ w przydomowym kompostowniku lub dostarczyæ do punktu w Suchym Lesie, gdzie zostan¹ odebrane nieodp³atnie. Kiedy mieszkañcy otrzymaj¹ informacje gdzie i komu nale¿y p³aciæ za odbiór odpadów? W koñcu lipca i na pocz¹tku sierpnia zostan¹ wys³ane do mieszkañców, którzy z³o¿yli “deklaracje œmieciowe” listy polecone z numerem konta w Banku Handlowym w Warszawie na które nale¿y wp³acaæ pieni¹dze. Osoby, które w deklaracji poda³y adres e-mail otrzymaj¹ informacjê na ten adres. Harmonogram p³atnoœci - do 15 lutego za styczeñ i luty - do 15 kwietnia za marzec i kwiecieñ - do 15 czerwca za maj i czerwiec - do 15 sierpnia za lipiec i sierpieñ - do 15 paŸdziernika za wrzesieñ i paŸdziernik - do 15 grudnia za listopad i grudzieñ Jakie sankcje ponios¹ mieszkañcy, którzy nie z³o¿yli deklaracji, a zamieszkuj¹ na terenie gminy? Obowi¹zek z³o¿enia deklaracji ul. Gryniów 6, 62-020 Swarzêdz, tel. 61 67 00 183 oraz dokonywania o p ³ a t z a

GABINET KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI

PROPONUJEMY - bezinwazyjny lifting twarzy za pomoc¹ œwiat³a LED, - mezoterapiê mikroig³ow¹ i bezig³ow¹ - fale radiowe

- makija¿ permanentny, - pred³u¿anie i zagêszczanie rzês

Zapraszamy


Str. 12

Bezpieczne wakacje Jak co roku cz³onkowie Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Swarzêdz s¹ w okresie letnim organizatorem spotkañ z dzieæmi i m³odzie¿¹ na festynach i na pó³koloniach. Tak jest i w tym roku, w czerwcu odbyto spotkanie w Gimnazjum nr 3, a w lipcu i sierpniu na pó³koloniach w Paczkowie, Kruszewni, Zalasewie a w

najbli¿szych dniach jeszcze w Kobylnicy, wszystko to w ramach akcji "Bezpieczne wakacje - lato 2013". W tym roku dzia³ania stowarzyszenia s¹ ukierunkowane szczególnie na zapoznanie dzieci z bezpieczeñstwem w czasie k¹pieli i przebywaniem nad wod¹. Pogoda w tym roku szczególnie zachêca do przebywania nad wod¹, upa³y robi¹ swoje, wiêc o wypadek nie trudno. Organizatorzy spotkañ przygotowali równie¿ konkursy wiedzy o bezpieczeñstwie, podczas których z dzieæmi omawiane s¹ w formie zabawy zasady bezpiecznej k¹pieli, poruszania siê po drogach czy pobytu w lesie. Prezes stowarzyszenia Marek Kamiñski informuje nas, ¿e wiêkszoœæ dzieci zna podstawowe przepisy i zasady bezpieczeñstwa na k¹pieliskach, drogach, w lesie, jednak ta wiedza potrzebuje sta³ego poszerzania i przypominania. Dlatego Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzêdz, które jest propagatorem w³aœciwych zachowañ i zasad bezpieczeñstwa w trosce o nasze dzieci prowadzi takie spotkania, bowiem ostro¿noœci nigdy za wiele. Wszyscy uczestnicy spotkañ i konkursów, którzy wykazuj¹ siê wiedz¹ otrzymuj¹ upominki i s³odycze. Cz³onkowie stowarzyszenia dziêkuj¹ za pomoc w organizacji tegorocznej akcji letniej Panom Markowi Niedbale, Filipowi Kaczmarkowi, Jackowi Molêckiemu i Dariuszowi ¯o³êdowskiemu. Marek Kamiñski


Sierpieñ 2013

V Miodowe lato w Skansenie 18.08.2013 r., w godz. 11.00 - 18.00 odbêdzie siê piknik kulturalno-edukacyjny dla zainteresowanych ¿yciem pszczó³ i prac¹ pszczelarza. Na pikniku nie zabraknie atrakcji. Pszczelarze poka¿¹ jak podbiera siê miód z ula, odsklepia i wiruje go w specjalnych miodarkach. Bêdzie kiermasz miodu i innych produktów pszczelich. Twórcy ludowi i rzemieœlnicy zaprezentuj¹ swoje wyroby z motywami zaczerpniêtymi z pasieki. Pokazom pszczelarskim i kiermaszom towarzyszyæ bêd¹ wystêpy artystyczne. Wa¿nym punktem programu bêdzie koncert zespo³u „REDOX” znanego m.in. z przebojów disco polo „Zakochany klaun” i najnowszego „Jesteœ sexi”. Kolejny koncert zespo³u „SHERKES PLUS” pozwoli przypomnieæ melodie i zatañczyæ w rytm niezapomnianych przebojów nie tylko polskiej muzyki rozrywkowej. Na pikniku nie zabraknie równie¿ mocnego akcentu, którym na pewno bêdzie koncert „SWARZÊDZKIEJ ORKIESTRY DÊTEJ”. Dla odmiany koneserzy muzyki klasycznej us³yszeæ bêd¹ mogli gitarowe wykonanie utworów, w których rozbrzmiewaæ bêdzie bzyczenie pszczó³ i trzmieli. Mi³oœnicy nordic walking po raz pi¹ty wezm¹ udzia³ w „Chodzie po miód” organizowanym wraz ze Swarzêdzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Panie zostan¹ zaproszone do udzia³u w konkursie z nagrodami o tytu³ Królowej Miodowego Lata 2013. Na zakoñczenie pikniku uwa¿ni widzowie bêd¹ mogli sprawdziæ zdobyt¹ wiedzê pszczelarsk¹ w miodowym quizie.

Str. 13

XV Festiwal Orkiestr Dêtych im. Rajmunda Gronowskiego W dniach 24 i 25 sierpnia odbêdzie siê ju¿ XV Festiwal Orkiestr Dêtych im. Rajmunda Gronowskiego w Swarzêdzu. Organizatorami corocznego festiwalu s¹ Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz, Oœrodek Kultury w Swarzêdzu oraz Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dêta w Swarzêdzu. W tym roku na festiwalu wyst¹pi 5 orkiestr z Chludowa, RogoŸna, Wrzeœni, Zabreh (Czechy) oraz gospodarze - Swarzêdzka Orkiestra Dêta. Œwiêto orkiestr dêtych rozpocznie siê w sobotê 24 sierpnia wystêpami swarzêdzkiej orkiestry oraz orkiestry czeskiej z miejscowoœci Zabreh, z któr¹ wspó³pracujemy ju¿ od 2009r. Koncerty te odbêd¹ siê w dwóch swarzêdzkich parafiach na os. Koœciuszkowców oraz na os. Miel¿yñskiego.

Niedziela 25 sierpnia bêdzie g³ównym dniem imprezy miêdzy godzin¹ 13.00 a 14.00 orkiestry zagraj¹ w ró¿nych punktach Swarzêdza tzw. koncerty osiedlowe. Od 14.30 wszystkie zespo³y przejd¹ ul. Wrzesiñsk¹ na Rynek w Swarzêdzu, gdzie pani burmistrz Anna Tomicka dokona oficjalnego otwarcia festiwalu. Dalej zespo³y przejd¹ do Sceny Plenerowej przy P³ywalni Wodny Raj i od godz.16.00 ka¿da zagra pó³godzinny koncert. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców Miasta i Gminy Swarzêdz na tegoroczny festiwal, gwarantujemy œwietn¹ atmosferê i du¿o dobrej muzyki! £ukasz Gowarzewski


Str. 14

Czy uda siê uratowaæ? Mam nadziejê, ¿e tytu³owe pytanie jest i bêdzie tylko pytaniem retorycznym i jeden z najcenniejszych obiektów, jaki mamy w Swarzêdzu, czyli Skansen Pszczelarski przy ul.Poznañskiej pozostanie na swoim miejscu, cenne ule pozostan¹ w naszym mieœcie. Sk¹d to pytanie. Od d³u¿szego czasu swarzêdzkie wróble æwierkaj¹, ¿e Muzeum Rolnictwa w Szreniawie nie chce p³aciæ wzrastaj¹cego czynszu za teren Instytutowi Weterynarii w Pu³awach - w³aœcicielowi gruntu i zastanawia siê nad przeniesieniem uli do Szreniawy, albo - ta myœl pojawi³a siê ostatnio - do muzeum w Uzarzewie. Innym rozwi¹zaniem, by³oby podjêcie przez Radê Miejsk¹ w Swarzêdzu uchwa³y o dofinansowaniu op³aty czynszowej i zagwarantowaniu w ten sposób, chocia¿by czasowego spokoju dla uli. Spore zaniepokojenie o los Skansenu wyrazi³o ostatnio Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej, które w piœmie do burmistrz Anny Tomickiej napisa³o: “Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej z niepokojem odnotowuje pog³oski o planach przeniesienia Muzeum Pszczelarstwa w Swarzêdzu na teren Muzeum Narodowego w Szreniawie. Skansen z cenn¹ kolekcj¹ uli jest od kilkudziesiêciu lat istotnym elementem naszego miasta, które dziêki temu sta³o siê rozpoznawalne nie tylko w kraju, ale te¿ i za granic¹. Dla mieszkañców Swarzêdza muzeum jest miejscem do którego prowadzi siê krewnych oraz znajomych i z dum¹ prezentuje unikalne zbiory. Warto zdaæ sobie sprawê, ¿e piêkniej¹ce place, skwery, parki i ulice, jakkolwiek niezwykle potrzebne dla sprawnoœci komunikacyjnej i wygody mieszkañców miasta, s¹ czêœci¹ wizerunku ka¿dej polskiej miejscowoœci. Natomiast Skansen by³ i jest jedynym takim obiektem w kraju i znajduje siê w³aœnie w Swarzêdzu. Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej jest g³êboko przekonane, ¿e w³adze samorz¹dowe i administracyjne gminy Swarzêdz nie dopuszcz¹ do likwidacji placówki kulturalnej, która jest tak po¿yteczna dla mieszkañców ziemi Swarzêdzkiej”. OdpowiedŸ na pismo TMZZ mog³aby byæ prosta. Gmina nie jest w³aœcicielem uli, muzeum znajduje siê nie na naszym terenie i nic w tej sprawie nie mo¿emy zrobiæ. Nie mo¿emy “wyrzucaæ” nie na nasz¹ w³asnoœæ pieniêdzy podatników, którzy bêd¹ rozliczaæ nas z dróg, kanalizacji, œcie¿ek rowerowych, finansowania oœwiaty i

tysi¹ca innych rzeczy. Mam jednak nadziejê, ¿e prawdziwi samorz¹dowcy swarzêdzcy zadbaj¹ o racjonalne rozwi¹zanie tego problemu. Najproœciej by³oby podj¹æ decyzjê o przyznaniu dotacji celowej Muzeum w Szreniawie na dofinansowanie op³aty czynszowej na rzecz Instytutu Weterynarii w Pu³awach. Zastanawiam siê jednak czy by³oby to najlepsze, chocia¿ z pewnoœci¹ naj³atwiejsze, rozwi¹zanie. Ule, które kiedyœ rozmieszczone by³y wokó³ pa³acyku, w ca³ym parku przy ul.Poznanskiej, teraz œciœniête s¹ na niewielkiej powierzchni, wokó³ budynku gospodarczego bêd¹cego aktualn¹ siedzib¹ swarzêdzkiego muzeum. Skansen straci³ wiele ze swojego dawnego uroku, z mo¿liwoœci spacerowania po wspania³ym parku i tam podziwiania uli. Zastanawiam siê, czy trudna sytuacja skansenu nie przemówi na jego korzyœæ i znajdziemy lepsze rozwi¹zanie problemu. W³asnoœci¹ gminy jest wspania³y park, z piêknym starodrzewem, wokó³ swarzêdzkiego Oœrodka Kultury. By³oby to wspania³e miejsce do wyeksponowania kolekcji unikalnych eksponatów skansenu. Za tym rozwi¹zaniem przemawia równie¿ fakt, ¿e na czêœci terenu znajdowa³ siê cmentarz ¿ydowski i niewiele innych instytucji mo¿e znaleŸæ siedzibê w tym miejscu. Oczywiœcie nie jest to ³atwe przedsiêwziêcie, ale ostateczne rozwi¹zanie sprawy skansenu by³oby jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ obecnych w³adz samorz¹dowych Swarzêdza. Warto o tym pisaæ teraz. Ju¿ 18 sierpnia odbêdzie siê coroczny, ju¿ V Piknik “Miodowe Lato w Skansenie” (Informacja w innym miejscu). Do tego czasu problemu nie rozwi¹¿emy, ale mo¿e warto daæ sygna³, ¿e w³adze Swarzêdza rozwa¿aj¹ takie rozwi¹zanie problemów skansenu. Piotr Choryñski

poleca us³ugi koparko-³adowark¹, transport


Str. 15

Sierpieñ 2013 Szkolne wakacje osi¹gnê³y pó³metek. Na ³amach “Informatora Swarzêdzkiego” wracamy jeszcze do minionego roku szkolnego. W poprzednich numerach przedstawiliœmy wyniki sprawdzianów swarzêdzkich uczniów koñcz¹cych klasy szóste szkó³ podstawowych oraz wyniki koñcowych egzaminów gimnazjalistów. W tym numerze chcemy pokazaæ, jak wypadli w czasie egzaminów maturalnych uczniowie dwóch swarzêdzkich publicznych liceów ogólnokszta³c¹cych - II LO w Zespole Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu oraz III LO w Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu. Wyniki te chcemy Pañstwu przedstawiæ na tle œrednich wyników w okrêgu podleg³ym Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie), województwie i powiecie. Aby zdaæ egzamin maturalny uczniowie musz¹ osi¹gn¹æ co najmniej 30% punktów w czasie egzaminów ustnych z jêzyka polskiego i jêzyka obcego nowo¿ytnego zdawanych przed szkoln¹ komisj¹ egzaminacyjn¹ oraz 30 % punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, w czasie egzaminów pisemnych z jêzyka polskiego, jêzyka obcego nowo¿ytnego i matematyki. Pisemne prace maturalne z tych przedmiotów oceniaj¹ zewnêtrzni egzaminatorzy z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. Warto dodaæ, ¿e absolwenci szkó³ ponadgimnazjalnych mog¹ równie¿ zdaæ egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Egzaminy te absolwenci mog¹ zdawaæ z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, informatyka, jêzyk ³aciñski i kultura antyczna, wiedza o spo³eczeñstwie, wiedza o tañcu. Egzaminem rozpoczynaj¹cym matury jest egzamin z jêzyka polskiego. Poni¿ej przedstawiamy jego wyniki w szko³ach na terenie powiatu.

rzeczywiœcie, gdy¿ egzamin maturalny z matematyki w liceum w

Matematyka - poziom podstawowy Serie1 55,96

65,2

57,1

56,39 47,36

50,67

52,59

54,59

39,16 29,14

Mosinie zda³o tylko 42,87% przystêpuj¹c y c h d o egzaminu. Najwiêksza liczba uczniów przystêpuj¹cych do egzaminu z jêzyka obcego nowo¿ytnego wybiera jêzyk

Maturalne podsumowania

Jêzyk angielski - poziom podstawowy Serie1 69,93

69,4

66,58

73,59

78,14

72,96

64,58 48,38

76,39

55,68

Jêzyk polski - poziom podstawowy Serie1 64,63 54,63

54,64

52,97

58,87

59,19

52,71 44,14

44,05

50,25

angielski. Rezultaty procentowe z tego przedmiotu s¹ te¿ zdecydowanie lepsze ni¿ z jêzyka polskiego i matematyki. Najlepiej w powiecie egzamin ten zdali uczniowie w Kórniku, Tarnowie podgórnym i II LO w Zespole Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu. Najs³abiej wypadli znowu uczniowie LO w Mosinie. Drugim popularnym jêzykiem nowo¿ytnym jest jêzyk niemiecki. Poni¿ej przedstawiamy wyniki tak¿e z tego przedmiotu.

Jêzyk niemiecki - poziom podstawowy Serie1

Najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego z jêzyka polskiego na poziomie podstawowym w powiecie osi¹gnêli uczniowie II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu. Rezultaty powy¿ej œredniej dla okrêgu i powiatu uzyskali równie¿ uczniowie LO w Puszczykowie i III LO w Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu. Najs³abiej wypadli absolwenci LO w Pobiedziskach, którzy uzyskali 44,05%. Uczniowie liceów ogólnokszta³c¹cych obawiaj¹ siê bardzo egzaminu maturalnego z matematyki. Dlatego te¿ zobaczmy jakie by³y jego rezultaty. Okaza³o siê, ¿e wbrew uczniowskim obawom egzamin ten wypad³ nienajgorzej. Rezultaty lepsze od œrednich wyników okrêgu (55,96), województwa (56,39) i powiatu (47,36) uzyskali uczniowie LO w Kórniku (65,2), II LO w Zespole Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu (57,1). Zdecydowanie gorzej wypadli z matematyki absolwenci pozosta³ych liceów w powiecie, Zdecydowanie najgorzej zaprezentowali siê licealiœci z Mosiny, których rezultat 29,14% jest wynikiem poni¿ej progu zdawalnoœci egzaminu. i tak by³o

57,68

56,73

52,31

60,44

70,73 56,69

57

48

51,33

44

Prezentuj¹c Pañstwu wyniki licealistów w powiecie poznañskim moglibyœmy byæ zadowoleni, gdyby nie fakt, ¿e œrednie wyniki okrêgu, województwa i powiatu uwzglêdniaj¹ równie¿ rezultaty absolwentów szkó³ dla doros³ych, które oczywiœcie s¹ s³absze od rezultatów licealistów w szko³ach dziennych. Wiêcej o poziomie naszych absolwentów powiedz¹ wyniki matur na poziomie rozszerzonym. Ale o tym w nastêpnym numerze. Piotr Choryñski


Str. 16

Spotkanie Z Donaldem Tuskiem

równie¿ uwagê, na potrzebê sprawnego wydatkowania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Decyzj¹ rz¹du, tym razem wiêkszy wp³yw na podzia³ tych œrodków bêd¹ mia³y województwa, co ma pozwoliæ na sprawniejsze wykorzystanie pieniêdzy unijnych.

Szlacheckie wyroby ze Swarzêdza zdoby³y certyfikaty „Doceñ polskie”

W czwartek 1 sierpnia cz³onkowie Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce spotkali siê z przewodnicz¹cym PO, premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy z przedstawicielami lokalnych struktur partii zwi¹zane by³y miêdzy innymi z trwaj¹c¹ kampani¹ wyborcz¹ w wyborach na przewodnicz¹cego Platformy. Tym razem wybory te s¹ bezpoœrednie i wszyscy cz³onkowie PO maj¹ mo¿liwoœæ oddania g³osu drog¹ elektroniczn¹ lub korespondencyjn¹. Zebrane osoby porusza³y tak¿e tematy zwi¹zane z funkcjonowaniem samorz¹dów w Polsce i sposobami ich finansowania, zw³aszcza w obliczu ni¿szych dochodów spowodowanych spowolnieniem gospodarczym. Premier zwróci³

Zak³ady Miêsne „BYSTRY” ze Swarzêdza s¹ jednym z laureatów IX audytu Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceñ polskie”. Wysokie noty od ekspertów, a co za tym idzie - certyfikaty programu, otrzyma³y Kie³basa szlachecka z indykiem i Polêdwica szlachecka tego producenta. W Ogólnopolskim Programie Promocyjnym „Doceñ polskie” mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy producent ¿ywnoœci, którego wyroby posiadaj¹ tzw. polski akcent. Oznacza to, ¿e musz¹ byæ produkowane w naszym kraju, wytwarzane wg tradycyjnej receptury lub przy u¿yciu rodzimych surowców. God³em promocyjnym wyró¿nia siê jednak tylko te artyku³y, którym Lo¿a Ekspertów podczas audytów certyfikacyjnych przyzna wysokie oceny. Piêcioosobowe grono ocenia smak i wygl¹d produktu, punkty nadawane s¹ tak¿e za stosunek jakoœci produktu spo¿ywczego do jego ceny. Ka¿dy z piêcioosobowego grona specjalistów ma do dyspozycji dziesiêciostopniow¹ skalê ocen. W trakcie IX audytu Lo¿a Ekspertów programu „Doceñ polskie” wyró¿ni³a m.in. dwa wyroby Zak³adów Miêsnych „BYSTRY” ze Swarzêdza. Do grona produktów spo¿ywczych, które mog¹ pos³ugiwaæ siê certyfikatem „Doceñ polskie” do³¹czy³y Polêdwica szlachecka i Kie³basa szlachecka z indykiem produkowane w tej firmie. Presti¿ wynikaj¹cy ze zdobytych przez ZM „BYSTRY” wyró¿nieñ jest tym wiêkszy, i¿ patronat honorowy nad programem promocyjnym „Doceñ polskie” sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


str. 17

Sierpieñ 2013

US£UGI BRUKARSKIE Uk³adanie kostki brukowej i granitowej

PRZESY£KI KURIERSKIE

CORSO Swarzêdz, ul.Koœciuszki 32 corsoswarzedz@gmail.com www.przesylkicorso.com

Teren GS

697 151 133

Zapraszamy na www.swarzedz24.pl

Tel. 530 717 295


str. 18


Sierpie帽 2013

Z nami zbudujesz - od fundament贸w po dach

str. 19


www.swarzedz24.pl

Informator Swarzędzki 2013 nr 8 - sierpień  

Czasopismo informacyjno-ogłoszeniowe