Page 1

Informator Swarzêdzki

wo ict n w E a W y d P £ AT N BE Z

www.swarzedz.net.pl ; www.swarzedz24.pl Bi¿uteria z³ota, srebrna, zegarki Obr¹czki najtaniej GRAWER GRATIS Ciekawe wzornictwo - solidne wykonanie

Swarzêdz, Rynek 37 Tel. 61 651 03 47 pon.-pt. 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00

Rok XIII nr 11 (169) Listopad 2013


Str. 2

www.swarzedz24.pl

INFORMATOR SWARZÊDZKI


Listopad

2013

Jednym z trzech tematów wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu15 paŸdziernika by³a polityka mieszkaniowa gminy. Czy zadanie to zosta³o w czasie posiedzenia zrealizowane? Niestety nie. WypowiedŸ Mariusza Szrajbrowskiego kierownika Referatu Nadzoru W³aœcicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy da³a dobry obraz sytuacji aktualnej. Przypomniano radnym o adaptacji na cele mieszkalne budynku przy ul. Sienkiewicza,

Str. 3 stosunku do koñca roku 2008, gdy¿ wtedy by³o z³o¿onych 70 wniosków o przydzia³ lokali komunalnych i 139 lokali socjalnych. Obecnie gmina dysponuje 235 lokalami w 23 budynkach na swoim terenie. W czasie spotkania zabrak³o rzeczy najwa¿niejszej – próby okreœlenia polityki, jak¹ gmina bêdzie prowadziæ w tej dziedzinie. Nie dyskutowano nawet na temat czy gmina bêdzie b u d o w a æ mieszkania, a jeœli tak, to jakie – socjalne czy komunalne, nie okreœlono sposobu postêpowania z mieszkañcami nie p³ac¹cymi za mieszkanie. W czasie dyskusji zwróci³em uwagê na fakt, ¿e w Europie coraz powszechniejsze jest budowanie mieszkañ na wynajem. W bogatych Niemczech ponad 80 % mieszkañ, to mieszkania wynajmowane, a w znacznie biedniejszej Polsce tylko 3%. Sytuacjê pogarsza fakt, ¿e wiele m³odych ma³¿eñstw nie posiada zdolnoœci kredytowej, mimo i¿ zarabiaj¹ nienajgorszej. Na ro¿ne mo¿liwoœci zwiêkszenia zasobu mieszkaniowego gminy zwróci³ uwagê prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej w Swarzêdzu Pawe³ Paw³owski. Jedyn¹ konkretn¹ , chocia¿ nie skonkretyzowan¹ w czasie, wiadomoœci¹ by³a przekazana zebranym informacja przez dyrektora Zbigniewa Zastro¿nego, ¿e podjêto przygotowania do zaplanowania kompleksowej rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej w centrum miasta. Warto dodaæ, ¿e chodzi tutaj o rejon ul. Kiliñskiego. Jeœli spotkanie mia³o tylko zasygnalizowaæ temat lub „zrealizowaæ” temat z planu pracy Rady Miejskiej - to spe³ni³o swoje zadanie. Natomiast do rzeczywistego okreœlenia polityki mieszkaniowej gminy trzeba bêdzie wróciæ.

Czy gmina ma politykê mieszkaniow¹?

budowie budynku przy ul. Staniewskiego, zwrócono uwagê na koniecznoœæ doprowad z e n i a wysokoœci czynszów w lokalach pozostaj¹c y c h w zasobie mieszkaniowym gminy do poziomu pozwalaj¹cego na utrzymanie mieszkañ i wiêcej informacji na temat aktualnej sytuacji w tej dziedzinie. Zebrani dowiedzieli siê, ¿e obecnie s¹ z³o¿one 63 wnioski o przydzia³ lokali komunalnych oraz 33 o lokale socjalne. Sytuacja poprawi³a siê w

P.Ch.


Str.4

INFORMATOR SWARZÊDZKI

www.swarzedz24.pl

PRZESY£KI KURIERSKIE

CORSO Swarzêdz, ul.Koœciuszki 32 corsoswarzedz@gmail.com www.przesylkicorso.com

Teren GS

697 151 133

CUKIERNIA Kobylnica ul.Poznañska 137 tel. 61 81500 63

ciasta torty artyku³y spo¿ywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedz. i œwiêta 9.00-1400

www.cukierniahoffmann.pl Zapraszamy do sklepu firmowego Swarzêdz, ul.Zamkowa 15


Listopad

Str.5

2013

30 paŸdziernika 2013 roku Swarzêdz odwiedzili Rafa³ Grupiñski przewodnicz¹cy klubu Platformy Obywatelskiej w sejmie, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Sportu Grzegorz Karpiñski oraz Starosta Poznañski Jan Grabkowski. Do Swarzêdza przybyli na zaproszenie przewodnic z ¹ c y c h miejscowych kó³ Platformy Obywatelskiej Barbary Czachury i Agaty

a wobec sprawców wyci¹gniête surowe konsekwencje. Wizyta ministra zwi¹zana by³a jednak z przekazaniem dokumentu o dotacji na budowê skateparku. Dlatego te¿ mówiono p r z e d e wszystkim o sprawach rozwoju sportu na terenie gminy. Minister Grzegorz Karpiñski chwali³ bazê sportow¹ Swarzêdza. Bardzo podoba³a mu siê p³ywalnia, plany jej dalszego unowoczeœniania oraz ca³y zespó³ sportowy wokó³ niej. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na to, ¿e Swarzêdz jest jedyn¹ gmin¹ tej wielkoœci, która posiada 3 “orliki”. Rozmawiano równie¿ o sposobach aktywizacji sportowej m³odzie¿y szkolnej, koniecznoœci przeciwdzia³ania nadmiernej liczbie zwolnieñ z wychowania fizycznego. Radny Piotr Choryñski zwróci³ uwagê na cenn¹ inicjatywê Ministerstwa Sportu i Turystyki za program “Stop zwolnieniom z WF-u”, gdy¿ w skali ogólnopolskiej 1/3 uczniów szkó³ œrednich nie æwiczy na zajêciach szkolnych. Po spotkaniu w “Eurohotelu” zebrani udali siê na teren ko³o p³ywalni, gdzie na miejscu przysz³ego skateparku minister przekaza³ burmistrz Annie Tomickiej dokument o przyznaniu dotacji ministerialnej. W uroczystoœci tej wziê³a udzia³ pose³ Bo¿ena Szyd³owska. Piotr Choryñski

Rafa³ Grupiñski i Grzegorz Karpiñski w Swarzêdzu

Fot. Krzysztof Kaczanowski Kuszyñskiej. O godzinie 12.00 w Swarzêdzkim “Eurohotelu” spotkali siê z cz³onkami i sympatykami PO. W czasie spotkania oczywiœcie poruszano problemy zwi¹zane z zamieszaniem wokó³ regionalnych wyborów PO na Dolnym Œl¹sku. Rafa³ Grupiñski podkreœli³, ¿e wszystkie nieetyczne dzia³ania cz³onków partii musz¹ zostaæ potêpione,

APTEKA

Apteka Mediq ` Kamila Sw. SWARZEDZ ` Ul.Grudzinskiego 7 ` tel. 61 671 50 50 Apteka czynna: pon. - pt.: 8.00 - 20.00 sob.: 8.00 -14.00

Jeœli chcesz osi¹gn¹æ wymarzon¹ sylwetkê poprawiæ stan zdrowia i kondycjê fizyczn¹ oraz zniwelowaæ skutki stresu - zapraszamy!

Masterfitnes Studio Treningu Personalnego ul.Miodowa 6, Swarzêdz tel. 693 67 67 64 info@masterfitness.pl


Str. 6

INFORMATOR SWARZÊDZKI

W paŸdziernikowym numerze „Informatora Swarzêdzkiego” przedstawiliœmy ideê bud¿etu obywatelskiego, czyli takiego, w którym mieszkañcy miasta mog¹ decydowaæ o przeznaczeniu okreœlonej czêœci bud¿etu gminy na zadania inwestycyjne przez siebie wybrane. Najczêœciej przeznacza siê na ten cel, w gminach, miastach , które wprowadzi³y ten bud¿et - od 1 do 3% ca³oœci gminnego bud¿etu. Jest to niewielka czêœæ bud¿etu, ale np.w skali Swarzêdza by³aby to kwota od 1 do 3 milionów z³otych, a wiêc suma pozwalaj¹ca zrealizowaæ nie najwiêksze, jak np. wiadukt nad torami kolejowymi i tras¹ 92, ale znacz¹ce i wa¿ne dla mieszkañców inwestycje. Sugerowa³em w tym artykule, ¿e umo¿liwienie mieszkañcom decydowania o pewnej czêœci miejskiego bud¿etu spowoduje bardziej odpowiedzialne reakcje n i ¿ w c z a s i e uczestniczenia w nawet najlepiej prowadzonych konsultacjach. Czy za³o¿enie to sprawdzi siê w praktyce mia³ nam pokazaæ uchwalony w taki sposób bud¿et obywatelski Poznania na 2014 rok. Po przeprowadzonych w Poznaniu konsultacjach w szerokich gremiach spo³ecznych wybrano 20 inwestycji, które zaproponowano mieszkañcom. W czasie g³osowania internetowego mieli oni wskazaæ 5 zadañ, które by³yby realizowane w roku 2014. By³y to takie inwestycje jak: 1. Przytulisko. Centrum pomocy dla osób bezdomnych, 2. RoweLOVE Rataje. Trakt pieszo/rowerowy ³¹cz¹cy Rataje-Park z Malt¹ i Wart¹ oraz ul. Jana Paw³a II, 3. Sportowy Golaj - Odbudowa stadionu na Golêcinie – ¿u¿el, park rowerowy, futbol, 4. Renowacja hali widowiskowo-sportowej „Arena”, 5. Mieszkania wspomagane dla osób niepe³nosprawnych, 6. Akcja spo³eczna – Stop czerniakowi, 7. Bezpieczne drogi rowerowe i chodniki na Malcie z nowymi stacjami Poznañskich Rowerów Miejskich, 8. „ZejdŸmy z drogi” – budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ci¹gu ul. Naramowickiej, 9. Budowa ci¹gu pieszo-rowerowego Centrum-Wschód, 10. £awki na placu Wolnoœci, 11. Wartostrada” – odcinek œrodmiejski pomiêdzy mostem Rocha a ul. Czartoria – przebieg wzd³u¿ ul Ewangelickiej,

12. Modernizacja Oœrodka Wypoczynkowego „Rusa³ka”, 13. Forum Studenckie – rewitalizacja ul. Œw. Marcin, 14.Budowa Centrum Sportów Wrotkarskich, rewitalizacja alejek asfaltowych w Parku Tysi¹clecia na poznañskiej Malcie, 15.Rozszerzenie infrastruktury rowerowej poprzez budowê stacji rowerów miejskich, 16. Stwórzmy Muzeum Enigmy w Poznaniu, 17. Plac Asnyka – secesyjny salon ogrodowy Je¿yc, 18. Czterooddzia³owe przedszkole modu³owe „Miasto dzieci” w Naramowicach, 19. Budowa torów ³uczniczych przy ul. Urbanowskiej w Poznaniu, 20. Przyspieszenie budowy ogrodu dzia³kowego przy ul. Czarnucha (Naramowice)”. Mieszkañcy Poznania g³osowali przez Internet. Aby oddaæ g³os nale¿a³o wpisaæ swój numer P E S E L , c o zabezpiecza³o przez g³osowaniem wielokrotnym lub przez osoby nie mieszkaj¹ce w Poznaniu. Wyniki by³y zaskakuj¹ce. Najwiêcej g³osów uzyska³o 5 pierwszych pozycji zestawienia. O czym to œwiadczy? Z pewnoœci¹ o tym, ¿e mieszkañcy Poznania s¹ bardzo gospodarscy, a jednoczeœnie o tym, ¿e s¹ bardzo wra¿liwi na problemy spo³eczne. Wniosek. Nie bójmy siê bud¿etu obywatelskiego. Zaufajmy mieszkañcom ich wybór bêdzie dobry dla miasta i dla nas.

Chyba jednak warto!

W Kórniku 130 wniosków inwestycyjnych do realizacji w ramach przyszùorocznego bud¿etu obywatelskiego z³o¿yli mieszkañcy podpoznañskiego Kórnika. Tak du¿a liczba zaskoczy³a nawet urzêdników. Bud¿et obywatelski uruchomiono tam po raz pierwszy, a w jego puli jest 500 tys. z³otych. Co autorzy wniosków chcà najchêtniej budowaæ? Œcie¿ki rowerowe, place zabaw, oœwietlenie ulic i drogi oraz boiska sportowe. Wœród autorów wniosków s¹ dwie lub trzy organizacje, kilku radnych, jeden urzêdnik ratusza, ale przede wszystkim – tzw. zwykli obywatele.

SKLEP FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY Sprzeda¿ hurtowa i detaliczna

Profesjonalne produkty do pielêgnacji w³osów, paznokci i cia³a Os.D¹browszczaków 8b, Swarzêdz pon.-pt.9-17, sob. 9-13 tel. 662 655 656, sklep@bestfryz.pl Facebook: Hurtownia Best-Fryz


Listopad 2013

Str. 7

Podatki w górê, ale ... XLVIII sesja Rady Miejskiej trwa³a wyj¹tkowo d³ugo. Zaczê³a siê o godzinie 10.00, a skoñczy³a o 16.30. Powód - sprawy wa¿ne wymagaj¹ce omówienia, ale równie¿ zbêdna, niczemu nie s³u¿¹ca, gadanina. Dyskusja rozpoczê³a siê ju¿ przy ustalaniu porz¹dku obrad, gdy¿ burmistrz Anna Tomicka zaproponowa³a wprowadzenie do porz¹dku obrad dwóch uchwa³ okreœlaj¹cych wysokoœæ odszkodowania za dzia³ki przejête pod budowê drogi prowadz¹cej do budowanego wiaduktu pod Paczkowem. Poniewa¿ Starosta Poznañski identyczn¹ wycenê dzia³em przekaza³ po raz drugi, a na sesji zabrak³o przedstawiciela starostwa, radni, wiêkszoœci¹ g³osów uznali, ¿e nie nale¿y tych dwóch uchwa³ wprowadzaæ do porz¹dku obrad. Wa¿n¹ uchwa³¹, wzbudzaj¹ca zazwyczaj spore dyskusje jest corocznie podejmowana uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na rok 2014.. Tym razem dyskusji nie by³o, gdy¿ radni uznali po doœwiadczeniach poprzednich lat, ¿e niepo¿¹dane jest zwiêkszanie stawki podatku co kilka lat, ale o stosunkowo wysok¹ kwotê. W roku 2014 podatek tak¿e wzroœnie, ale tylko o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug w I pó³roczu roku 2013 w stosunku do I pó³rocza roku 2012. Ceny wzros³y o 0,9 % i w takim tak¿e stopniu wzros³y stawki podatkowe. W roku 2014 obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci: - Budynki mieszkalne 072, z³/m2 - wzrost o 0,01 z³ - Budynki przeznaczone na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 21,66, z³/1m2 powierzchni - wzrost o 0,19 z³. - Budynki pozosta³e - 7,58 z³/1m2 - wzrost o 0,07 z³. - Budynki przeznaczone na œwiadczenie us³ug zdrowotnych - 4,58 z³/1m2 - wzrost o 0,04 z³ - Budynki przeznaczone na produkcjê materia³u siewnego - 10,53 z³/1m2 - wzrost o 0,09 z³

Podatki za grunty: - Pozosta³e - 0,44 z³/1m2 - Na których prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza - 0,87 z³/1 m2wzrost o 0,01 z³ - Pod jeziorami 4,46 z³/1 m2 - wzrost o 0,04 z³. Radni podjêli równie¿ uchwa³ê w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie naszej gminy w roku 2014. Og³oszona przez Prezesa GUS œrednia cena skupu 1 dt ¿yta w roku 2013 wynosi³a 69, 28 z³ za 1 dt. Uwzglêdniaj¹c sytuacjê ekonomiczn¹ rolników obni¿ono tê stawkê do 49,44 z³ za 1 dt. D³ugo trwa³a dyskusja nad projektem uchwa³y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Wrzesiñskiej i Polnej. W³aœciciele terenu i inwestor pragn¹, aby powsta³ tam market sieci Kaufland. Chodzi³o o to, aby w tym centralnym punkcie miasta nie powsta³ kolejny standardowy “blaszak”, ale budowla, która winna byæ ozdob¹ tej czêœci miasta. Kolejna uchwa³a w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Dolina rzeki G³ownej” w gminie Swarzêdz - Janikowo nie zosta³a podjêta. W³aœciciele gruntów nie mogli pogodziæ siê z myœl¹ , ¿e linia zabudowy na tym terenie zostanie ustalona w odleg³oœci 50 m.od drogi krajowej 5. Poniewa¿ linia ta uzale¿niona jest od kategorii drogi, postanowiono poczekaæ na rozstrzygniêcie w tej sprawie przez Trybuna³ Konstytucyjny, gdy¿ sprawê dróg skierowa³ do niego prezydent B. Komorowski. P.Ch.

pr C od e uc ny en ta! !!

Tel./fax 61 818 94 09, 601 48 34 10


Str. 8

INFORMATOR SWARZÊDZKI

specjalista chirurg badanie jelita grubego

badania chirurgiczne rektoskopia

sigmiidoskopia

GABINET

STOMATOLOGICZNY Lek. stom. Z. MISZKIEL

tel. 61 817 22 42 603 335 285

SWARZÊDZ - NOWA WIEŒ UL.KACZOROWSKIEGO 25

Proponuje: profilaktyke, RTRG zêbów, kompleksowe leczenie zachowawcze, chirurgiczne, protetyczne, narkoza Równie¿ umowa z NFZ Krótkie terminy

Zapraszam poniedzia³ki, œrody - pi¹tki 13.00-19.00 wtorki i czwartki 9.00-11.00 i 15.00-19.00 po uzgodnieniu godziny od pon.do pt. 9.00-19.00

Kostrzyn, Oœrodek Zdrowia Œrody 14.00-17.15 Poznañ, ul.Niez³omnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedzia³ki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)

Aby zamówiæ reklamê zadzwoñ - 61 679 11 77, 508 471 033


Listopad 2013

Str. 9 STOMATOLOGIA Leczenie zachowawcze - Umowa z NFZ Ortodoncja [ Endodoncja [ Protetyka Ozonoterapia [ RTG i Radiowizjografia Chirurgia stomatologiczna, implanty, Chirurgiczne usuniêcia “ósemek”

Pe³en zakres us³ug Pn.-Pt. 14.00-19.00 Sob. (I i II m-ca) 9.00-12.00 bez czerwca, lipca, sierpnia Zdjêcia rtg - stomatologiczne panoramiczne i punktowe

Promocja 15% w X, XI 2013 - protetyka, wybielanie

GABINETY LEKARSKIE Chirurgia dzieciêca Chirurgia ogólna i onkologiczna Dermatologia [ Kardiologia Diabetologia [ Ortopeda Czynne: pon.pt.8.00-20.00, sob. 9.00-14.00

MA£GORZATA ŒLED

Ul.Tysi¹clecia 20 A, Swarzêdz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677

BADANIA LABORATORYJNE Szeroki zakres badañ krwi i moczu Pobieranie krwi: pon.-pt. 8.00-10.00 Gabinety stomatologiczne i lekarskie Ul.Tysi¹clecia 20 A, Swarzêdz Tel. 61 8175 427, kom. 605 319 677 Promocja - 15% pobieranie krwi w X, XI 2013 - dla kobiet w ci¹¿y i dzieci

œr., czw.

LECZENIE TECHNIK¥

BOWTECH

Dojazd do pacjenta z ³ó¿kiem W ka¿dy I czwartek miesi¹ca zabiegi gratis

pon., wt., œr., czw. 16.00-19.00, pt. 8.00-12.00 LABORATORIUM - ŒRODA 8.00-8.30

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

czynne: 8.00-17.00, pobieranie krwi 8.00-15.30

Nic co swarzêdzkie nie jest nam obce

www.swarzedz24.pl


Str. 10

INFORMATOR SWARZÊDZKI

Og³oszenia drobne W drukowanej wersji “Informatora Swarzêdzkiego” zamieszczamy nieodp³atnie og³oszenia drobne niekomercyjne do 10 s³ów, og³oszenia 11-20 s³ów - 10 z³ + VAT, 21-30 s³ów - 20 z³ + VAT, SWARZÊDZKI MIESIÊCZNIK INFORMACYJNO-OG£OSZENIOWY Og³oszenia komercyjne - do 20 s³ów - 20 z³ + VAT, powy¿ej 20 s³ów zgodnie z cennikiem reklam. Og³oszenia nie komercyjne do 10 s³ów proszê samodzielnie wpisaæ na naszej stronie internetowej www.swarzedz24.pl

Zaopiekujê siê dzieckiem/dzieæmi - popo³udniami, wieczorami i w weekendy. Posiadam doœwiadczenie. Wiêcej informacji pod numerem telefonu 781 021 401. Chcesz sprzedaæ, kupiæ, wynaj¹æ mieszkanie, dom, dzia³kê zapraszam Ewelina. Poœrednik nieruchomoœci tel. 507 808 370

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Uzarzewie, powierzchnia 847 m2, Zapraszam tel. 507 808 370. Sprzedam le¿aczek bujaczek Fisher price, bez uszkodzeñ i bez plam, po jednym dziecku. Polecam. Cena 100 z³ do negocjacji. Tel. 782-150-991.

KARCHER. Pranie, czyszczenie dywanów wykùadzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej. SWARZÆDZ. TELEFON 792-682-030. SKUP AUT SAMOCHODÓW - Wszystkie Marki i Modele. Gotówka i umowa do ræki. Dzwoñ Teraz! Tel. 790-263-193 Sprzedam dziaùka budowlana w Wagowie k.Kostrzyna powierzchnia 1377 m2, zapraszam, tel. 507 808 370 Sprzedam pilarkæ tarczowà. W bardzo dobrym stanie, cena 500zù. Kontakt: tel. kom. 660-57-37-17 Ogùaszam, ze sà wolne miejsca na domki letniskowe w Dàbkach. Tel. 790 329 821 Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Solidnie, fachowo. Panele Emeryci zniýki. 604 663 313 Sprzedam tapczanik jednoosobowy. Stan dobry. Cena do uzgodnienia 604 663 313. Sprzedam now¹ wannê. D³ugoœæ 1,6 m.Cena 200 z³. Tel. 509 840 420. Oferujemy szerok¹ gamê produktów ze stali. Tel. 662 683 001

PROMOCJA “S¥SIAD” Profesjonalne czyszczenie dywanów, wyk³adzin, tapicerki meblowej i samochodowej u Klienta DOJAZD DO KLIENTA BEZP£ATNY ñ zwo Zad

792 682 030 502 332 275 www.karcher-poznan.pl

Vaillant, Viessmann Serwis Swarzêdz. Serwis Kot³ów Gazowych. Przegl¹dy-Uruchomienia-Naprawy, tel. 500-223-393. Do wynajêcia w Gruszczynie dom - 86 m/816, tel. 507 478 111. Pani lat 32, bieg³y niemiecki, szuka pracy. TEL. 733 135 448 Sprzedam grzejniki po 4 sezonach. Stan bdb. Z termostatem. Tanio. Tel. 793 468 474. Okna u¿ywane PCV z Niemiec! Bardzo dobry stan techniczny i wizualny.Tel. 667 433 323.

Strzelecka 50, tel. 61-817-31-08; 606-48-72-83 Zapraszamy od wtorku do pi¹tku - 12.00-21.00 sobota i niedziela - 13.00 - 21.00

Polecamy 47 rodzajów pizzy, 32 cm œrednicy spaghetti, rizotto, kebab, kuchnia orientalna, tortellini, naleœniki, w³oskie dania z kurczaka i polêdwicy www.adrianna.swarzedz24.pl

Oddam gratis makulaturê (kartony ). Odbiór sta³y w³asnym transportem po uzgodnieniu telefonicznym. Info w godz.8-16, tel. 604 60 80 17. Domki ogrodowe i letniskowe, bramy p³oty ogrodzenia drewniane, meble ogrodowe, altany, wiaty gara¿owe FURTOM ul.Kórnicka 185 Swarzêdz- Zalasewo tel.661 645 976. Sprzedam Nokia C-6. Tel. kom. 660-57-37-17, cena 300z³. Sprzedam dom na du¿ej dzia³ce z dwoma gara¿ami w Swarzêdzu zapraszam Ewelina - tel. 507 808 370 Po¿yczki - chwilówki, pod zastaw nieruchomoœci, odd³u¿anie, antykomornik. Swarzêdz, Cieszkowskiego 26. Tel. 665 999 900. Poszukujê fryzjerki z doœwiadczeniem. Tel. 603 681 332. Muzyczna NOKIA X2-00. Ma elegancki, nowoczesny wygl¹d, podwójne g³oœniki du¿ej mocy do s³uchania muzyki i radia. Cena 150 z³, tel. kom. 660-57-37-17. Malowanie, szpachlowanie, p³ytki, panele itp. 513 096 731. Posiadam umeblowane mieszkanie dwu pokojowe na os. Miel¿yñskiego, Nowa Wieœ 507192 282

-

Tel. 61 679 11 77

Druk JM Stefko 62-052 Komorniki, Platynowa 19 Zg³oszenia do “Informatora Swarzêdzkiego” przyjmujemy pod numerami telefonów 61 679 11 77

Wzory reklam opracowanych w redakcji pozostaj¹ nasz¹ w³asnoœci¹ i nie mog¹ byæ wykorzystane w innym Zamów: 81 318; 0698 wydawnictwie bez74 naszej zgody

Aby zamówiæ reklamê zadzwoñ - 61 679 11 77, 508 471 033

622 192


Str. 11

Listopad 2013 17 paŸdziernika odby³a siê specjalna sesja Rady Miejskiej w Swarzêdzu. W jej programie by³y tylko 2 uchwa³y zwi¹zane z przyjêciem przez Radê Miejsk¹ dotacji w roku 2013 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokoœci 394 000 z³ na budowê skateparku w Swarzêdzu. Zadanie to Rada Miejska przewidzia³a w swoim bud¿ecie, a realizowane ono bêdzie dziêki uzyskaniu dofinansowania. Ca³a inwestycja kosztowaæ bêdzie ponad 2 miliony z³otych. W b r e w przypuszczeniom nie by³o dyskusji, a tego obawiano siê przed sesj¹, na temat celowoœci budowy drogiego skateparku w Swarzêdzu. Wiêcej czasu poch³onê³y

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. S¹dzê, ¿e sprawê wyjaœni mój wniosek o zwrócenie siê o ekspertyzê w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wielkopolskiego Oœrodka Kszta³cenia Kadr Samorz¹dowych. Poniewa¿ jednak nie wszyscy wiedz¹, co to jest skatepark informujê, ¿e jest to betonowy obiekt o d³ugoœci 58 m i szerokoœci prawie 42 m przeznaczony do jazdy na deskach, rolkach BMX-ach. Skatepark zostanie wykonany z

Bêdzie skatepark w Swarzêdzu

Fot. Krzysztof Kaczanowski rozwa¿ania na temat sposobu zwo³ania sesji przez I zastêpcê burmistrza w czasie nieobecnoœci w Swarzêdzu burmistrz Anny Tomickiej. Jak siê jednak okaza³o wniosek o zwo³anie sesji podpisa³o 6 radnych Rady Miejskiej. Pocz¹tek sesji to wypowiedŸ radnego R. Dyzmy, który wróci³ do sprawy wyp³acania diet – radnym cz³onkom Gminnej

wysokiej klasy betonu, który jest formowany na miejscu budowy. Pozwala to tworzyæ ró¿ne kszta³ty urz¹dzeñ, dziêki czemu osoby je¿d¿¹ce bêd¹ mia³y wiêksz¹ przyjemnoœæ z jazdy przy wykonywaniu ró¿nych tricków. Elementami skateparku bêd¹: schody z porêcz¹, manual box, grand-murek, grind box, quarter pipe, mini bank, fala z fun box piramid¹, bowl, double set, gap i wulkan.Jak te konstrukcje wygl¹daj¹ zobaczymy po uruchomieniu obiektu. 30 paêdziernika o godz. 13.00 na terenie przysz³ego skateparku odby³a siê uroczystoœæ przekazania przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Turystyki Grzegorza Karpiñskiego burmistrz Annie Tomickiej dokumentu informuj¹cego o przyznaniu przez ministerwo dotacji na budowê skateparku w wysokoœci 1/3 œrodków poniesionych przez gminê. W spotkaniu wziê³a udzia³ równie¿ pose³

Bo¿ena Szyd³owska i przewodnicz¹cy klubu parlamentarnego PO w sejmie Rafa³ Grupiñski.

red.

UBEZPIECZ DOM MIESZKANIE KRADZIE¯ CZY ZALANIE Ju¿ od 5 z³ miesiêcznie Tel. 690 959 561 GABINET KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI Os. Koœciuszkowców 13, 62-020 Swarzêdz, tel. 61 81 74 255

PROPONUJEMY - modne strzy¿enia - zabiegi od¿ywcze na w³osy z u¿yciem sauny - zabieg keratynowy fryzura na 12 tygodni - szerok¹ gamê zabiegów kosmetycznych - przed³u¿anie, zagêszczanie rzês


Str. 12

INFORMATOR SWARZÊDZKI

Design w sercu miejskiej d¿ungli Przestrzeñ publiczna i architektura miejska coraz czêœciej staj¹ siê obiektem twórczych dzia³añ designerów i projektantów. Równie wa¿na, co sam projekt budynku, jest przestrzeñ wokó³ niego. Dokonujemy przegl¹du najnowszych propozycji ma³ej architektury i jej aran¿acyjnego potencja³u. Jakoœæ przestrzeni publicznej Dba³oœæ o formê to nie tylko g³ówna cecha sztuki, to tak¿e wa¿ny aspekt wspó³czesnego projektowania. Najlepsi developerzy tworz¹c budynki u¿ytecznoœci publicznej – biurowce, hotele, urzêdy, czy punkty us³ugowe, staraj¹ siê architektonicznie dopasowaæ obiekt do otaczaj¹cej zabudowy i charakteru danego miejsca. Postêp technologiczny i przemiany kulturowe ostatnich lat pokaza³y, ¿e jakoœæ przestrzeni publicznej jest wa¿na dla mieszkañców miast, a tak¿e wp³ywa na stopieñ integracji i poczucie to¿samoœci spo³ecznoœci lokalnych. Przestrzeñ miejska: nie tylko wnêtrze siê liczy Przeszklone wie¿owce o podwy¿szonym standardzie, w których mieszcz¹ siê ekskluzywne galerie handlowe lub swoje siedziby maj¹ miêdzynarodowe korporacje, a tak¿e salony samochodowe lub obiekty us³ugowe typu SPA i wellness to przyk³ady nowoczesnej zabudowy miast. Starannie zaprojektowane bry³y oraz materia³y najwy¿szej jakoœci pracuj¹ na efekt architektonicznej elegancji. By ca³oœæ stanowi³a udany projekt, nale¿y zadbaæ tak¿e o teren przylegaj¹cy do budynku – elegancko zaaran¿owane podjazdy, parkingi i przestrzeñ wokó³ to wizytówka ca³ego obiektu.

Design na wolnoœci: miejskie meble Jak uzupe³niæ wspó³czesne budownictwo miejskie i zagospodarowaæ teren np. przed wejœciem? „Obecnie najczêœciej spotykane elementy do aran¿owania przestrzeni publicznej to g³ównie ³awki i kosze na œmieci. Od pewnego c z a s u pojawiaj¹ siê równie¿ „ m e b l e miejskie” zwi¹zane ze stolarsk¹ tradycj¹ naszego miasta Przypomnijmy, ¿e do tej pory pojawi³y siê “wielkie” krzes³o przed Pawilonem meblowym, ³awka i stó³ przed ratuszem, le¿ak na |Placu Niez³omnych, krzes³a przy rondzie obok ul. Tysi¹clecia, ³ó¿ko pla¿owe nad Jeziorem Swarzêdzkim. Miejmy nadziejê, ¿e kolejnym miejskim meblem stanie siê rega³ do bookcrossingu, o czym pisaliœmy w poprzednim numerze „Informatora Swarzêdzkiego”.

poleca us³ugi koparko-³adowark¹, transport


Listopad 2013

Str. 13

Signum Caritatis dla Barbary Kucharskiej Caritas Archidiecezji Poznanskiej zorganizowala po raz szósty uroczysta Gale „Banku Miùosierdzia”. 6 paêdziernika w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu wræczono wyróýnienia oraz statuetki „Signum Caritatis” osobom zaangaýowanym w dziaùalnoúã charytatywnà. Miùo nam poinformowaã, iý w kategorii úwiadectwo statuetkæ „Signum Caritatis” otrzymaùa Barbara Kucharska zaangaýowana w dziaùalnoúã Stowarzyszenia Przyjacióù Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzædzu oraz Warsztatu Terapii Zajæciowej. Gratulujemy i ¿yczymy dalszej wytrwa³oœci w pracy. Paczkowo 2.10.2013 Przewodnicz¹cy Klubu Radnych “Nasza Gmina” Pan Zygmunt Majchrzak Z dniem dzisiejszym sk³adam rezygnacjê z cz³onka Klubu Radnych “Nasza Gmina”. Powodem mojej rezygnacji jest, i¿ jako radny nie akceptujê i nie bêdê akceptowa³ dodatkowych wynagrodzeñ dla kilku radnych. Dziêkujê za dotychczasow¹ wspó³pracê Pani Burmistrz, Panu Przewodnicz¹cemu wraz z zespo³em radnych Klubu “Nasza Gmina”. ¯yczê Wam powodzenia i dalszych sukcesów oraz dalszej dobrej wspó³pracy z moj¹ osob¹ w roli radnego niezale¿nego. Z powa¿aniem Radny Ryszard Dyzma

Podró¿ do Kosowa w … II Liceum 8 paŸdziernika II LO w Swarzêdzu przy ul. Podgórnej 12 goœci³o podró¿nika i fotografa, pana Andrzeja Pas³awskiego. W spotkaniu wziêli udzia³ uczniowie z trzech klas z rozszerzon¹ geografi¹ oraz m³odzie¿ ko³a naukowego „Uczeñ online”. Pan Pas³awski jest pasjonatem, mi³oœnikiem i znawc¹ pañstw Pó³wyspu Ba³kañskiego. Wiosn¹ tego roku w Bibliotece Publicznej m³odzie¿ II LO mia³a okazjê wzi¹æ udzia³ w jego prelekcji dotycz¹cej Albanii. Teraz przyjecha³ do szko³y z prezentacj¹ „Kosowo – podró¿ ponad podzia³ami”, aby przybli¿yæ uczniom najm³odsze pañstwo Europy powsta³e w 2008 r. Prezentacja pana Pas³awskiego w formie zdjêæ i wyk³adu by³a niezwykle barwna i ciekawa. Goœæ przybli¿y³ uczniom niezmiernie z³o¿on¹ historiê polityczn¹, narodowoœc i o w ¹ , religijn¹ i spo³eczn¹ „ k o t ³ a ba³kañskieg o ” , poniewa¿ jak nikt zna on skomplikoane problemy tej czêœci Europy. W Albanii by³ 27 razy, w Kosowie i innych pañstwach Ba³kanów kilkanaœcie razy. Ma tam wielu przyjació³, wrogów nie, bo jak mówi, zawsze trzeba siê uœmiechaæ …, a uœmiechaj¹c siê poradzimy sobie w ka¿dym zak¹tku œwiata. W. Hoffmann

KREDYTY bez BIK, Chwilówki Biuro: u. Warszawska 3 Swarzêdz Tel 61 651 84 75


Str. 14

Sukces karateków 20-22.09.2013 odby³y siê XV Mistrzostwa Œwiata FSKA w Funakoshi Shotokan Karate w Hali Sportowej w ¯ukowie. Otwarcia zawodów, na które zjecha³o ponad 700 zawodników z kilkunastu krajów takich jak: Polska, Armenia, Indie,

Kazachstan, Czechy, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja, Afryka, oraz wiele innych, dokonali Kenneth Funakoshi, mistrz i za³o¿yciel federacji, Joanna Mucha, minister sportu i turystyki oraz Jerzy ¯urawicz, burmistrz ¯ukowa. Zawody zosta³y rozegrane na 5 matach, organizatorem Mistrzostw Œwiata byli: Funakoshi Shotokan Karate Association, Klub Sportowy Gokken, Oœrodek Kultury i Sportu w ¯ukowie, Pomorski okrêg Karate. Karatecy ze Swarzêdza mieli mo¿liwoœæ reprezentowania ze swoimi kolegami na mistrzostwach œwiata Fighter Team Poland. Zawodnicy naszej 25 osobowej kadry pokazali wysok¹ klasê sportow¹, i to co prawdziwy karateka powinien posiadaæ – ducha walki. Wszyscy zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: kata indywidualne oraz kata dru¿ynowe. Najlepiej zaprezentowali siê: - Joanna Szuka³a, zdobywaj¹c 2 miejsce w konkurencji kata indywidualne, zdobywaj¹c tym tytu³ vice-mistrzyni Œwiata FSKA w

INFORMATOR SWARZÊDZKI Karate 2013 oraz w konkurencji kata dru¿ynowe dziewcz¹t 7-8 lat , wraz ze swoimi kole¿ankami Zuzann¹ Piwowarczyk oraz Oliwi¹ Bernat zajê³y 3 miejsce. Dobrze zaprezentowa³a siê dru¿yna dziewcz¹t 10-11 lat (Paulina Brosz, Laura Jackowska, Emilia Tomidajewicz) zajmuj¹c ostatecznie 4 miejsce, - Brono Bartczak, zdoby³ 3 miejsce w konkurencji kata indywidualne, - Filip Grzesiak, zdoby³ 2 miejsce w konkurencji kata indywidualne, uzyskuj¹c tytu³ vice-mistrza Œwiata FSKA w Karate 2013, - Dru¿yna kata ch³opców 13-14(Adrian Klejniak, Igor Dwiecki, Kajetan Paw³owski) zdobyli br¹zowy medal zajmuj¹c 3 miejsce. - Jakub Grzesiak, zdoby³ 5 miejsce w konkurencji kata indywidualne Zawodnicy pokazali wysok¹ klasê sportowca, walczyli dzielnie pokonuj¹c na swojej drodze do podium wielu dobrych rywali. Nasz FIGHTER TEAM POLAND godnie reprezentowali nasi Swarzêdzcy zawodnicy: dru¿yna kata ch³opców (Iwo Marciniak, Tymon Tomidajewicz, Wojciech Niedziela), Eryk Nowak, Roksana Nowicka, Oliwia Nowicka, £ukasz Jabkowski, Igor Przybylski, Pawe³ Bodus, Zuzanna Czarnecka. Naszych zawodników prowadzili znakomici trenerzy: Agata Durska II Dan, Katarzyna Pfajfert I Dan, Aleksandra Naks 3 kyu, na czele z sensei Mariuszem Siebertem IV Dan. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ sensei Mariusz Siebert, który posiada stopieñ 4 levelsêdziowa³ na g³ównej planszy pod okiem samego Shihana Kenetha Funakoshi 10 DAN. Z postawy naszych zawodników, którzy przygotowywali siê sumiennie i wytrwali do koñca jesteœmy bardzo dumni, to w³aœnie przez ich ciê¿k¹ pracê, pot przelewany na wielu treningach zdobyli tak wysokie miejsca.


Listopad 2013

Str. 15


INFORMATOR SWARZÊDZKI

Str. 16

50 wspólnych lat “Syria i Iran jako wyzwanie dla bezpiecznego œwiata”

21 paŸdziernika w “Pa³acyku pod lipami” 19 par malzenskich swietowalo 50ta rocznice zawarcia zwiazku malzenskiego! Oto jubilaci: Panstwo Lubomila i Czeslaw Baumgart, Czeslawa i Jan Blotni, Kazimiera i Wladyslaw Bundyra, Danuta i Czeslaw Checinscy, Leonarda i Andrzej Faferek, Bozena i Bronislaw Firlikowie, Urszula i Zenon Jedrzejewscy, Aniela i Jan Kopaccy, Teresa i Jan Kulka, Stefania i Jan Laccy, Marianna i Zenon Pacholczak, Dorota i Antoni Rychlewicz, Aniela i Henryk Sibila, Janina i Kazimierz Skibinscy, Janina i Tadeusz Slowinscy, Wanda i Andrzej Staciwa, Jadwiga i Wladyslaw Sredeccy, Teresa i Edmund Witczak, Janina i Eugeniusz Zóltowscy.

MYJEMY PE£N¥ PAR¥! Zapraszamy pon.-pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00-14.00

Gruszczyn

- kosmetyka samochodowa

- parowe pranie tapicerki ul.Swarzêdzka 30 vis-a`-vis Bosch Service - ozonowanie klimatyzacji i wnêtrza

Tel. 798 850 850

(usuwanie przykrych zapachów)

biuro@eco-hiro.eu Us³ugi wykonujemy równie¿ z dojazdem do Klienta Wystawiamy faktury VAT

21 paêdziernika Uniwersytet Swarzêdzki goœci³ kolejnego wyk³adowcê. Tym razem by³ nim profesor Rados³aw Fiedler – politolog, pracownik Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wnuk Arkadego Fiedlera – s³ynnego polskiego przyrodnika, podró¿nika I pisarza. Wyk³ad „Syria i Iran jako wyzwanie dla bezpiecznego úwiata”, który przyciàgnàù wielu mieszkañców naszej gminy, zostaù rozpoczæty przedstawieniem krótkiej historii tytuùowych pañstw Bliskiego Wschodu. Profesor przybliýyù zebranym sytuacjæ wewnætrznà panujàcà obecnie w Syrii, w której od 1971 roku rzàdzi dyktatura Assadów, a nastæpnie wyjaúniù na czym polega konflikt syryjski na pùaszczyênie regionalnej oraz globalnej. Sùuchacze dowiedzieli siæ równieý jakie byùy przyczyny „Arabskiej Wojny” w tym rejonie (niewiele reform, potrojenie liczby ludnoúci w latach 1950 – 2010 czy ubóstwo na poziomie 20 – 40%), gdzie w wyniku dziaùañ siù rzàdowych przeciwko rebeliantom zginæùy tysiàce ludzi, a reýim Baszara al-Assada doprowadziù do krwawej wojny domowej. D r u g a czæúã wykùadu poúwiæcona byùa Iranowi. Po krótkim wstæpie, opisujàcym republikæ teokratycznà, zasady w niej panujàce oraz sposób sprawowania wùadzy przez najwyýszego przywódcæ, Radosùaw Fiedler przeszedù do problematyki broni atomowej, podkreúlajàc, ýe jej badania prowadzone przez Iran budzà wiele kontrowersji. Profesor przybliýyù wszystkim historiæ programu atomowego, kryzys, jaki miaù miejsce w latach 2002 – 2003 wokóù irañskiego programu oraz akcje dywersyjne prowadzone przeciwko temu pañstwu. Podkreúliù równieý, ýe choã Iran w ciàgu roku jest w stanie wyprodukowaã broñ atomowà, kraj ten uznawany jest na arenie miædzynarodowej za „rozsàdnego gracza”, któremu ten ruch nie bædzie siæ opùacaù, gdyý ma za duýo do stracenia. Radosùaw Fiedler zakoñczyù wykùad odpowiedziami na pytania sùuchaczy oraz zùoýeniem podpisów w indeksach. Kornelia Choryñska


Zapraszamy na www.swarzedz24.pl

Listopad 2013 str. 17


str. 18

INFORMATOR SWARZÊDZKI


Listopad 2013

str. 19

Z nami zbudujesz - od fundament贸w po dach


www.swarzedz24.pl

Przemys³aw OPTYK Dymek mistrz optyk

pon.-pt. 10.00-17.00 my a z soboty s ra pierwsza i ostatnia ap Z 10.00-13.00 61 818 41 53 Swarzêdz, Os. Koœciuszkowców 13 Rok za³o¿enia 1989

Profile for Piotr Choryński

Informator Swarzędzki 2013 Listopad  

Swarzędz, informator, reklama

Informator Swarzędzki 2013 Listopad  

Swarzędz, informator, reklama

Advertisement